посібник гроші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
КАФЕДРА ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

Полтава – 2012

Г89 Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / уклад. С.Б. Манжос, О.М. Дахно – Полтава, 2013.- 64 с.

УДК 339.727.3(073)
Рекомендовано до видання вченою радою Полтавського національного технічного університету, протокол № __ від _________2013 р.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансів та банківської справи протокол № 3 від 20 листопада 2012 р.

Укладачі: С.Б. Манжос, доцент; О.М. Дахно ст. викладач

Відповідальний за випуск: В.О. Онищенко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи

Рецензент: професор, к.е.н. Чевганова В.Я.


Авторська редакція

ЗМІСТ
Вступ.
1. Методичні вказівки до проведення лекційних та практичних занять та самостійної роботи студентів...
1.1.Тема 1. Сутність та функції грошей.
1.2.Тема 2. Грошовий оборот та грошова маса
1.3.Тема 3. Грошовий ринок.......................................................................
1.4.Тема 4. Грошові системи.
1.5.Тема 5. Інфляція та грошові реформи ................
1.6.Тема 6. Валютний ринок та валютні системи...............
1.7.Тема 7. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм
1.8.Тема 8. Необхідність і сутність кредиту..
1.9.Тема 9. Види, функції та роль кредиту.
1.10.Тема 10. Фінансові посередники грошового ринку
1.11.Тема 11. Центральні банки
1.12.Тема 12. Комерційні банки
1.13.Тема 13. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.
2. Тренінгові завдання
3.Список основної та додаткової літературиВступ
Курс «Гроші та кредит» входить до складу дисциплін циклу підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Ринкові відносини та їх становлення потребує нового підходу до теорії грошового обігу, розгляду питань кількості грошей та законів грошового обігу, детального дослідження проблем регулювання грошово-кредитних відносин і сутності кредиту в умовах конкуренції, ринкового ціноутворення та формування ринкової грошової системи держави.
Метою викладення дисципліни є формування системи знань з теорії і практики використання грошей і кредиту, інших фінансово-кредитних інструментів, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку та грошових систем ( у т.ч. валютної) у процесах розподілу і споживання, а також їх впливу на процеси відтворення в умовах ринкової економіки; опанування методів аналізу й оцінки державної монетарної і фінансово-кредитної політики, розвитку банківської системи; засвоєння основних економічних категорій щодо основ грошово-кредитних відносин, формування теоретичної та методологічної бази необхідної для оволодіння практикою використання грошово-кредитних інструментів та аналізу грошово-кредитної політики держави в умовах ринкових відносин. Курс є самостійним розділом економічної науки, що вивчає особливості акумулювання грошей, суть кредитних відносин та інститутів, що їх організовують. Його специфіка полягає у розгляді цих питань з погляду закону грошового обігу, взаємозв'язків грошової, кредитної та валютної систем з економічною кон'юнктурою, а також впливу спеціальних фінансово-кредитних інститутів на процес суспільного відтворення.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є гроші, їх сутність і функції у ринковій економіці, грошовий ринок та грошові системи, сутність роль і види кредиту, валюта і валютні відносини та їх місце і роль в економічній системі Національного банку України та комерційних банків.
Завдання курсу полягає у тому, що майбутній фахівець повинен не просто засвоїти відповідний обсяг знань із теорії курсу «Гроші та кредит», знати основні категорії, закономірності та механізми функціонування грошово-кредитної системи держави, розуміти положення відповідних нормативних документів і законів України з цих питань, а й бачити за їх змістом реальні економічні процеси і тенденції розвитку, вміти їх аналізувати, прогнозувати майбутні зміни.
У результаті вивчення дисципліни «Гроші та кредит» студенти повинні знати особливості становлення та основні етапи розвитку грошей та кредиту у процесі розвитку суспільного виробництва та обміну; основні властивості грошей та кредиту, що характеризують їх як самостійні економічні категорії; основні прояви ролі грошей та кредиту у розвитку ринкової економіки; мету, зміст, завдання монетарної політики держави та державного регулювання грошового обороту в країнах з ринковою економікою; законодавчі нормативно-правові акти, які регулюють грошово-кредитні відносини.
Дисципліна «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» тісно пов'язана з іншими дисциплінами економічної науки, зокрема «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економічних вчень», «Інвестування», «Банківські операції», «Фінанси», «Статистика», «Валютні операції», «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий ринок» «Центральний банк та грошово-кредитна політика» та інші.МОДУЛЬ 1 «ГРОШІ ТА ГРОШОВІ СИСТЕМИ»

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
Програмна анотація та ключові питання лекції
Сутність і походження грошей. Концепції походження грошей. Виникнення грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Розвиток форм вартості і гроші. Гроші як особливий товар. Роль держави у творенні грошей.
Форми грошей та їх еволюція. Характеристика сучасних засобів платежу.
Еволюція форм грошей і грошових відносин. Неповноцінні гроші та їх форми. Причини появи неповноцінних грошей. Демонетизація срібла та золота, виникнення паперових і кредитних грошей. Функціональні форми неповноцінних грошей. Банкноти та їх види. Казначейські білети. Білонна монета.
Форми грошей та їх еволюція. Характеристика сучасних засобів платежу. Квізігроші: векселі, чеки, електронні гроші. Властивості сучасних засобів платежу. Кредитна природа сучасних грошей.
Споживча вартість і вартість грошей. Формування вартості грошей. Ліквідність грошей. Портфельний підхід до сутності грошей. «Гроші як гроші» і «Гроші як капітал». Відносна вартість грошей. Купівельна спроможність грошей та чинники, які впливають на неї.
Функції грошей. Гроші як міри вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження та світові гроші.
Роль грошей у ринковій економіці. Суспільна роль грошей. Гроші як самозростаюча вартість. Значення грошей в утворенні і перерозподілі національного доходу. Гроші як об’єкт грошово-кредитного регулювання економіки.
Завдання для підготовки до практичного заняття
Товар і його властивості елементи економічної теорії, які слід повторити, щоб зрозуміти суть грошей у ринковій економіці. Варто з'ясувати питання про походження грошей (дві його концепції: еволюційна та раціоналістична), роль держави у формуванні феномена грошей. Необхідно зрозуміти недоліки бартерного обміну порівняно з грошовим.
Наступним кроком буде вивчення еволюції грошового товару та функціональних форм грошей, поступової втрати золотом грошових функцій. Важливо звернути увагу на вивчення суті грошей, подумати, чим гроші відрізняються від звичайного товару. Потрібно засвоїти механізм формування вартості грошей, особливості прояву грошей як грошей і грошей як капіталу.
Слід з'ясувати ознаки функцій грошей як засобу обігу, переваги в процесі обміну товарами між товаровиробниками. Вивчаючи функції грошей як засобу платежу, необхідно звернути увагу на походження цієї функції й усвідомити основні її ознаки. Звернути увагу на форму нагромадження і заощадження та їх мотиви і вплив на розвиток економіки й добробуту народу, на генезис міжнародних розрахунків під час вивчення функції світових грошей.
Таблиця 1
Функції грошей і сфери їх використання
Функція грошей
Сфери використання

Міра вартості
Забезпечують впровадження та вимірювання вартості всіх товарів

Засіб обігу
Виконують роль посередника в обміні товарів

Засіб платежу
Обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань

Засіб нагромадження
Зберігають вартість, слугують представниками абстрактної форми багатства

Світові гроші
Обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті


Питання практичного заняття:
1. Сутність грошей як економічної категорії.
2. Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей.
3. Роль держави у творенні грошей.
4. Повноцінні гроші та їх форми.
5. Неповноцінні гроші. Поява кредитних грошей.
6. «Квазігроші» - як специфічні грошові форми.
7. Вартість грошей.
8. Функції та властивості грошей.
9. Роль грошей у розвитку економіки.

Основні поняття:
Бартер – обмін одного товару на інший без допомоги грошей.
Білонна монета – розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металу.
Готівкові гроші – знаки вартості, виготовлені з паперу або іншого малоцінного металу.
Гроші - специфічний товар, що обмінюється на будь-який інший товар і є загальним еквівалентом.
Депозитні гроші – неповноцінні знаки вартості, які не мають речового вираження й існують лише у вигляді певних сум на рахунках у банках.
Кредитна картка - іменний грошовий документ, що видається банком власникові поточного рахунку і дає йому можливість сплатити через ЕОМ свої покупки й погасити борги, переказуючи гроші за рахунком без використання готівки.
Кредитні гроші – неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредитних відносин.
Паперові гроші – нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою (казначейством) для покриття своїх витрат і наділяються нею примусовим курсом.
Функція грошей – робота грошей щодо обслуговування руху вартості товарів.
Питання для самоконтролю:
1. У чому полягають основні відмінності грошового обміну товарів над бартером?
2. Як ринок впливав на розвиток форм вартості і появу грошей? Назвіть основні аргументи, які свідчать, що ринок - основний творець грошей.
3. Назвіть основні вихідні ознаки грошей як специфічного товару.
4. Як ви розумієте економічну сутність грошей?
5. На якому етапі розвитку форм грошей найбільш відчутна роль держави і в чому виявляється коригувальна роль держави?
6. Які форми грошей ви знаєте? У чому відмінність між повноцінними і неповноцінними грошима?
7. Назвіть основні причини демонетизації золота.
8. Що таке вексель, банкнота, чек?
9. Що таке електронні гроші? Які їх переваги та недоліки?
10. Що таке ліквідність грошей?
11. У чому полягає відмінність понять «гроші як гроші» і «гроші як капітал» та через які функції реалізують себе «гроші як гроші» та «гроші як капітал»?
12. Назвіть основні функції грошей. У чому особливості їх прояву в сучасних умовах?
13. Яка роль грошей у в утворенні і перерозподілі національного доходу?
14. У чому виражається особливість грошей як об’єкта грошово-кредитного регулювання економіки?
Тематика рефератів:
1. Історичний розвиток форм грошей і грошових відносин.
2. Історія грошового обігу України.
3. Економічна роль золота. Ціна золота і гроші.
4. Товарні гроші, їх властивості та роль в історії грошового обігу.
5. Історія появи паперових грошей та їх вплив на розвиток грошового обігу.
6. Депозитні гроші та умови їх функціонування.
7. Сучасні елементи захисту готівкових грошей.
8. Банківські платіжні картки, їх види та роль у грошовому обігу.
9. Еволюція поглядів на роль грошей в економіці.

ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА

Програмна анотація та ключові питання лекції
Поняття грошового обороту. Грошові потоки та їх характеристика. Грошовий оборот – як явище макроекономічного порядку. Суб’єкти грошового обороту. Модель грошового обороту. Грошові потоки: класифікація і механізм балансування балансування. Потоки витрат. Потоки ін’єкцій.
Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів. Грошовий обіг, фінансовий та кредитний сектори як складові сукупного грошового обороту. Безготівковий грошовий оборот та його характеристика. Готівковий грошовий оборот та його властивості.
Маса грошей. Грошові агрегати і грошова база. Грошова маса та критерії її класифікації. Грошові агрегати, їх характеристика та принципи формування. Ліквідність грошових агрегатів. Грошова база.
Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей. Сутність закону грошового обороту. Кількість грошей, необхідна для обігу. Порушення закону грошового обігу та його наслідки. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Погляди на характер зміни швидкості обігу грошей. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей.
Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний мультиплікатор. Емісія грошей. Первинна емісія грошей та механізми її здійснення. Вторинна емісія грошей та її механізм. Грошово-кредитна мультиплікація як процес створення нових банківських депозитів на основі додаткових вільних резервів. Визначення рівню грошово-кредитної мультиплікації. Чинники, що прискорюють та уповільнюють процес мультиплікації.
Завдання для підготовки до практичного заняття
Вивчаючи цю тему слід звернути увагу на різницю між грошовим обігом як безперервним процесом руху грошей і грошовим оборотом як моментом у цьому русі. Потрібно з’ясувати, чому показниками виміру грошового обігу є швидкість обігу грошей, а грошового обороту – сума платежів за певний період часу; чому змінюються темпи розвитку обох сфер грошового обігу і грошового обороту на різних етапах розвитку економіки.
Слід простежити генезис форм грошей, причини переходу від однієї форми до іншої, проаналізувати види засобів обігу та їх суть, сфери використання цих засобів.
Особливу увагу зверніть на поняття грошової маси, показники її вимірювання і структуру.
Слід з’ясувати фактори, які впливають на швидкість грошового обігу та показники її вимірювання.
Розуміння законів грошового обігу має особливо важливе значення для вивчення багатьох питань цієї теми (саме розуміння, а не тільки вивчення). Згідно із законами грошового обігу потрібно уважно проаналізувати суть стабільності грошей та механізм її забезпечення, звернути увагу на дію кожного з основних факторів, що впливають на неї.
Простежте вплив ефекту грошового мультиплікатора, розглядаючи механізм поповнення маси грошей в обороті.
Основні форми платіжних інструментів та загальна архітектура системи електронних платежів (СЕП) наведені відповідні на рис. 1.
Питання практичного заняття:
1. Суть та економічна основа грошового обороту.
2. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування.
3. Класифікація грошового обороту за економічним змістом і формою платіжних засобів.
4. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати і грошова база.
Основні поняття:
Грошовий мультиплікатор - коефіцієнт, який відображає співвідношення між первинною емісією грошей і кінцевим збільшенням грошової маси внаслідок цієї емісії.
Грошовий оборот – сукупність переміщень грошових коштів між економічними суб’єктами в процесі обміну щодо погашення грошових зобов’язань.
Грошові потоки – частини грошового обороту, що відображають платежі формування та використання фінансових ресурсів держави тощо.
Маса грошей – сукупність грошових коштів у будь-якій їх формі, яка є в економічних суб’єктів у вказаний момент.Рис. 1. Основні форми платіжних інструментів

Рис. 1. Структура безготівкових розрахунків
Питання для самоконтролю:
1. У чому полягає сутність та основні риси грошового обороту?
2. Назвіть основні потоки грошей, по яких вони рухаються в процесі обороту. Що таке потоки втрат і потоки ін’єкцій?
3. Що являють собою сектори грошового обороту за економічним змістом його потоків?
4. Що ви розумієте під грошовою масою?
5. Дати визначення таких понять, як „грошовий агрегат ” та „грошова база ”.
6. Назвіть і охарактеризуйте грошові агрегати, які використовуються у статистичній практиці України.
7. Чому в різних країнах застосовується свій набір грошових агрегатів і різне наповнення кожного з них?
8. В чому суть закону грошового обігу?
9. Назвіть основні фактори, які впливають швидкість обігу грошей .
10. Як відбувається первинна емісія грошей?
11. Пояснити механізм вторинної емісії грошей.
12. Поясніть, чому при наданні банками позичок виникає грошово-кредитна мультиплікація?
Тематика рефератів:
1. Готівковий обіг в Україні та його особливості.
2. Безготівковий обіг в Україні: переваги та недоліки.
3. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.
4. Мета і зміст державного регулювання грошового обороту.
5. Методи регулювання грошового обороту.
6. Структура та динаміка грошової маси в Україні.
7. Грошові агрегати України та особливості їх формування.

ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК
Програмна анотація та ключові питання лекції
Грошовий ринок. Визначення, як особливого сектору ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція та ціна на цей товар.
Традиційні поняття “продаж” і “купівля” грошей. Передача грошей від одного суб’єкта грошового ринку до іншого. Право власності на гроші в умовах функціонування рошового ринку.
Механізм купівлі-продажу грошей. Інструменти грошового ринку. Неборгові і боргові зобов’язання. Неборгові: зобов’язання з надання права участі в управлінні діяльністю покупця грошей, акції, деривативні інструменти, інші функціональні угоди (страхові). Боргові зобов’язання: депозитні зобов’язання, позичкові зобов’язання.
Попиту, пропозиції і ціни на грошовому ринку. Механізм урівноваження попиту і пропозиції на рошовому ринку. Суб’єкти грошового ринку: юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції купівлі-продажу грошей.Операції з продажу грошей, з купівлі грошей і посередницькі.
Інституційна модель грошового ринку. Схему потоків грошей та інструментів між трьома групами економічних суб’єктів. Кредитори, позичальники, фінансові посередники. Сектор прямого фінансування, сектор опосередкованого фінансування. Канали фінансування: канал капітального фінансування, канал запозичень. Сектор опосередкованого фінансування, як спеціальний механізм реалізації зв’язків між кредиторами і позичальниками, банки та небанківські фінансово-кредитні установи. Інституційні ознаки грошових потоків за секторами грошового ринку: фондовий ринок; ринок банківських кредитів; ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ.
Ринок грошей, ринок капіталів. Поняття попиту на гроші. Попит на гроші і швидкість обігу грошей. Цілі та мотиви попиту на гроші. Мотиви попиту на гроші з боку економічних суб’єктів: трансакційний (операційний) мотив; мотив завбачливості; спекулятивний мотив. Поняття пропозиції грошей. Грошова емісія. Формування пропозиції грошей і його чинники. Графічна модель грошового ринку.
Завдання для підготовки до практичного заняття

Потрібно навчитися розрізняти поняття „ринок грошей” і „грошовий ринок”. Одним із основних завдань студента є чітке визначення суті грошового ринку та усвідомлення його взаємозв’язку з грошовим оборотом.
Під час вивчення цієї теми слід приділити увагу механізму фінансування. Навчитися розрізняти пряме і опосередковане фінансування.
При прямому фінансуванні діють два канали: капітальне фінансування, при якому продавець передає покупцеві акції (канал акціонерного фінансування); позики, коли гроші передаються кредитором позичальнику наперед визначений строк і під певний процент.
При опосередкованому (непрямому) фінансуванні між покупцем і продавцем є фінансовий посередник – юридична особа, яка сама купує гроші у продавців, а потім продає їх покупцям від свого імені. Посередниками при цьому виступають банки і небанківські фінансово-кредитні установи.
Звернути увагу на такі терміни: пропозиція грошей та їх кількість, яка є сьогодні вільною в усіх економічних суб’єктів, включаючи і податкові кошти, які пускає в оборот банківська система (це також явище грошового залишку); попит на грошовому ринку – прояв грошового залишку, що фінансується на якийсь момент; попит – намір чи бажання економічного суб’єкта мати відповідну суму грошей у вказаний момент (попит на гроші слід відрізняти від доходу, що є явищем грошового потоку).
У загальному попиті розрізняють дві його частини: поточна каса – частина, пов’язана з необхідністю здійснювати поточні витрати; частина попиту, яка формується як ліквідний актив. Ця частина залежить від дохідності активів і насамперед від норми процента, який склався на фінансовому ринку, зокрема процента на цінні папери (рис.2.).
Попит і пропозицію на грошовому ринку урівноважує процент, при певній величині якого всі гроші, запропоновані на ринок, знайдуть покупця. До зміни величини процента веде те, що увесь час змінюються попит і пропозиція грошей (рис. 2. і 3.). Стабільність процента, який є ціною грошей на ринку, - важлива передумова стійкості всієї економічної системи.

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Питання практичного заняття:
Сутність та особливості функціонування рошового ринку.
Інституційна модель грошового ринку, структура грошового ринку.
Попит та пропозиція грошей.
Графічна модель грошового ринку , рівновага на рошовому ринку та процент.
Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

Основні поняття:
Грошовий ринок ринок короткотермінових кредитів, а також ринок валют та благородних металів як доповнення до ринку корот­котермінових кредитів.
Грошовий ринок це особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля-продаж грошей як специфічного товару.
“Дешеві” гроші грошово-фінансова політика утримання процентних ставок на низькому рівні, що проводиться з метою стимулювання економічної діяльності шляхом зниження вартості кредитів та інвестицій.
“Дорогі” гроші кредитно-фінансова політика, що допускає стримування отримання кредитів та високі процентні ставки по кредитах.
Інвестиції придбання засобів виробництва з метою виробництва товарів для майбутнього споживання, придбання активів, наприклад, цінних паперів, творів мистецтва, депозитів у банках з метою отримання прибутку чи збільшення капіталу. Іпотечний кредит економічні відносини, що виникають з приводу надання кредиту під заставу нерухомого майна.
Капіталовкладення витрати на придбання об'єктів основного капіталу. Ринок грошей сектор грошового ринку, де об'єктом виступають короткострокові фінансові інструменти (до 1 року).
Ринок капіталу сектор грошового ринку, на якому купуються продаються середньострокові та довгострокові кошти (більше 1 року). Суть пропозиції грошей полягає в тому, що економічні суб’єкти в будь-який момент мають у своєму розпорядженні певний запас грошей, які вони можуть спрямувати в оборот.
Попит на гроші це запас грошей, який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент часу.
Питання для самоконтролю:
Що таке грошовий ринок? Чому його називають умовним ринком?
Чим відрізняються операції купівлі – продажу на грошовому та на товарному ринках?
Які види інструментів використовуються на грошовому ринку?
Що таке боргові та неборгові інструменти грошового ринку?
Назвіть основні групи фінансових посередників.
Який механізм зв’язку між рівнем процентної ставки й обсягом маси грошей в обігу?
Які фактори спричиняють зміни в попиті на гроші?
Якою є залежність між зміною ставки процента та темпами інфляції?
Поясніть економічну сутність ринку грошей. Назвіть його основні сегменти.
Чим відрізняється грошовий ринок від ринку грошей, а ринок грошей – від ринку капіталів?
Як пов’язаний попит на гроші зі швидкістю обігу грошей?
Як залежить попит на гроші від середнього рівня цін, фізичного обсягу валового продукту та норми процента?
У чому полягає сутність пропозиції грошей?
Як впливає грошова емісія банків на пропозицію грошей?
Тематика рефератів:
Проблеми становлення та функціонування грошового ринку України.
Формування попиту на гроші, інвестиційна політика держави.
Проблеми «тінізації» грошового ринку.
Вплив центрального банку держави на формування і функціонування грошового ринку.
Емісійні операції центрального банку, формування пропозиції грошей.
ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ
Програмна анотація та ключові питання лекції
Сутність, призначення та структура грошової системи. Поняття, призначення та елементи грошової системи. Грошова одиниця країни. Масштаб цін, види та купюрність грошових знаків, регламентація готівкового та безготівкового обігу, емісійна система, регламентація режиму валютного курсу.
Класифікація грошових систем. Основні види грошових систем. Системи металевого обігу та їх форми. Біметалізм та його різновиди. Золотий монометалізм та його види: золотомонетний стандарт, золото литковий стандарт, золотодевізний стандарт. «Класична» форма золотого монометалізму. Характеристика сучасних систем паперово-кредитного обігу. Типи грошових систем: ринкові та неринкові грошові системи, відкриті та закриті грошві системи, регульовані та саморегульовані грошові системи.
Створення і розвиток грошової системи України. Причини створення грошової системи України. Етапи формування грошової системи України: розбудова емісійного механізму, формування механізму регулювання НБУ пропозиції грошей, розробка методики та методології грошово-кредитної політики НБУ, розбудова національної платіжної системи, формування механізму валютного регулювання, розробка заходів щодо регулювання інфляції.
Державне регулювання грошової сфери як головне призначення грошової системи. Сутність грошово-кредитної політики, її об’єкти та суб’єкти. Стратегічні, проміжні та тактичні цілі грошово-кредитної політики. Інструменти монетарної політики. Грошово-кредитна політика та її основні види. Експансійна політика. Рестрикційна політика. Проблема монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.
Завдання для підготовки до практичного заняття
Грошова система створюється державою і має нормативно-правовий характер. Необхідно усвідомити, що це явище суб’єктивне на відміну від грошового обігу, який є об’єктивним. Грошова одиниця та її найменування, масштаб цін, валютний курс, види законних платіжних засобів, платіжний оборот та його організація, інструменти регулювання грошового обігу, органи, що здійснюють таке регулювання – це ті складові елементи грошової системи, на які слід звернути увагу. Під час вивчення теми необхідно чітко засвоїти вивчення цих елементів грошової системи.
У грошовій системі неринкового типу вирішальна роль належить уряду. Уряд визначає влаштування грошового обігу, а банки стають виконавцями уряду, їх роль підпорядкована урядові. Вирішальну роль в організації та функціонуванні грошової системи відіграють законодавчі органи держави та центральний банк.
Грошові системи різних держав класифікуються за певними критеріями. Залежно від типу економіки розрізняють грошову систему ринкової економіки та грошову систему, що обслуговує неринкову економіку.
Серед комплексу заходів особливе місце належить грошовій реформі, пов’язаних з оздоровленням і впорядкуванням грошового обігу, яку проводить держава. Грошова реформа – це повна чи часткова перебудова грошової системи стосовно нових соціально-економічних умов. За глибиною реформування грошових систем грошові реформи класифікуються за такими типами: створення нової грошової системи; часткова зміна грошової системи;
проведення спеціальних стабілізаційних заходів з метою отримання інфляції чи подолання її наслідків. Головною метою грошової реформи є стабілізація валюти. Світовий досвід знає три методи стабілізації валюти: нуліфікація, девальвація та ревальвація (реставрація). Створення власної грошової системи в Україні та проведення грошової реформи – об’єктивна необхідність, що забезпечує її повну незалежність.
Питання практичного заняття:
1. Суть грошової системи та її елементи.
2. Види грошових систем.
3. Типи грошових систем.
4. Створення та розвиток грошової системи України.
5. Державне регулювання грошового обороту та місце в ньому грошово-кредитної політики.
6. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти.
7. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.
Рис. 4. Організаційна структура ЄСЦБ: ЄСЦБ – Європейська система центральних банків, ЄЦБ – Європейський центральний банк
Основні поняття:
Гривня – грошова одиниця незалежної держави Україна. „Гривня” як грошова й вагова одиниця Київської Русі походить від найменування обруча – прикраси із золота чи срібла, яку носили на шиї („загривку”). Частина цього обруча (рублена гривня), що оберталася в роль грошей, стала основою найменування грошової одиниці «рубль».
Грошова система – форма організації грошового обігу, що встановлюється державними законами або рішеннями міжнародних органів.
Масштаб цін – вагова кількість грошового металу, що законодавчо закріплена за грошовою одиницею. Валютною реформою 1976 -1978 рр., проведеною згідно з рішеннями країн Ямайської валютної системи, золотий вміст грошових одиниць країн-учасниць МВФ скасовано.
Норма обов’язкового резервування – кошти, котрі комерційні банки зобов’язання зберігати у центральному банку. Підвищення або зниження норми відповідно зменшує чи збільшує суму вільних грошових коштів комерційного банку для активних операцій.
Облікова ставка процента – плата, що оголошується й стягується центральним банком за кредитні ресурси, які надаються комерційним банкам.
Операції на відкритому ринку – купівля і продаж центральним банком державних цінних паперів. Купівля цих паперів комерційними банками скорочує їх кредитні ресурси, а викуп цінних паперів центральним банком розширює кредитні ресурси комерційних банків. Відповідно це впливає на грошову масу в обігу.
Платіжний оборот – уся сукупність платежів грошима у готівковій та безготівковій формах погашення всіх грошових зобов’язань, які виникають між економічними суб’єктами.
Питання для самоконтролю:
1. У чому суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі?
2. Які основні види грошових систем ви знаєте?
3. На які типи класифікують грошові системи?
4. Перелічіть елементи грошової системи і коротко охарактеризуйте кожен з них.
5. Розкрийте і дайте характеристику основних елементів грошової системи України.
6. Як класифікуються грошові системи залежно від форми функціонування грошей?
7. Назвіть відомі вам форми металевих грошових систем?
8. Охарактеризуйте різновиди біметалізму.
9. Назвіть форми золотого монометалізму.
10. На яких засадах функціонує система паперово-кредитного обігу?
11. Загальні закономірності формування та розвитку грошових систем.
12. Золотий стандарт і сталість грошової системи.
13. Особливості банкнотної емісії за умов золотомонетного стандарту.
14. Світова економічна криза 1923-1933 рр., її особливості і наслідки для грошових систем розвинутих країн
15. У чому суть грошово-кредитної політики?
16. У чому полягають відмінності між методами прямого і опосередкованого регулювання грошового обороту?
17. Охарактеризуйте інструменти грошово-кредитної політики, які використовує НБУ.
18. У чому полягає зміст операцій на відкритому ринку?
19. Як здійснюється регулювання грошової сфери за допомогою зміни норми обов’язкових резервів?
20. Як впливає облікова політика на грошову сферу?
21. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.
Тематика рефератів:
1. Біметалізм - як грошова система первісного накопичення капіталу.
2. Грошові системи античності: перехід до монометалізму.
3. Розвиток грошових систем у період середньовіччя.
4. Латинський монетний союз: причини створення і розпаду.
5. Золотий монометалізм: переваги та недоліки.
6. Грошово-кредитна політика України та її місце в економічній політиці держави.
7. Цілі та інструменти грошово-кредитної політики України.


ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ.
Програмна анотація та ключові питання лекції
Сутність та закономірності розвитку інфляції. Інфляція як наслідок порушень у сфері грошового обороту. Закономірності виникнення інфляції. Вимірювання інфляції. Індекс споживчих цін, індекс цін виробника, дефлятор ВВП.
Види інфляції. Інфляція за формами прояву: цінова інфляція, інфляція заощаджень, девальвація. Класифікація інфляції за темпами знецінення грошей: повзуча, помірна, галопуюча та гіперінфляція. Інфляція попиту. Інфляція пропозиції.
Причини інфляції. Грошова теорія інфляції. Погляди монетаристів на причини інфляції. Монетаристський механізм впливу грошово-кредитної політики на розвиток інфляції. Зовнішні та внутрішні причини інфляції.
Економічні та соціальні наслідки інфляції. Державне регулювання інфляції. Наслідки інфляції у соціальній сфері. Наслідки інфляції в економічній сфері. Дж. Кейнс та теорія «контрольованої» інфляції. Антиінфляційна політика та її складові. Дефляційна політика. Політика доходів.
Сутність та види грошових реформ. Грошові реформи як повна чи часткова перебудова грошової системи. Класифікація грошових реформ. Структурні грошові реформи та реформи часткового типу. Економічні передумови проведення грошових реформ.
Завдання для підготовки до практичного заняття
Інфляція – це тривале або швидке знецінення грошей унаслідок надмірного зростання їх маси в обороті. Інфляція є явищем досить складним за формою її прояву та за сукупністю чинників, що її спричиняють. Тому при вивченні цієї теми перш за все треба зрозуміти сутність інфляції, її форми прояву й способи вимірювання. Необхідно ознайомитись із науковими дискусіями щодо причин інфляції. Зокрема, звернути увагу на основні положення так званої грошової теорії інфляції, а також на погляди монетаристів і кейнсіанців щодо причин інфляції.
Інфляція призводить до відчутних наслідків у багатьох сферах суспільного життя, насамперед у соціальній та економічній. Тому під час вивчення теми необхідно пізнати механізм впливу інфляції на реальну економіку, її економічні й соціальні наслідки.
Особливу увагу при вивченні теми варто приділити механізму державного регулювання інфляції. Антиінфляційна політика більшості країн із розвинутою ринковою економікою здійснюється за кількома напрямами – дефляційної політики (врегулювання попиту), політики доходів та іншими напрямами одночасно. Тому при вивченні даного питання необхідно ознайомитися з особливостями інфляційного процесу в Україні.
Треба знати, за якими критеріями класифікуються грошові реформи, зрозуміти їх сутність і завдання. Потрібно чітко уявляти різницю між частковими та структурними, або повними, грошовими реформами і закріпити отримані знання при визначенні особливостей проведення грошової реформи в Україні.
Вивчення цієї теми необхідно обов’язково пов’язувати з раніше розглянутим матеріалом.
Питання практичного заняття:
1. Сутність інфляції та закономірності її розвитку.
2. Види інфляції.
3. Причини інфляції.
4. Соціальні та економічні наслідки інфляції.
5. Державне регулювання інфляції.
6. Грошові реформи, їх сутність та види.
Основні поняття:
Девальвація – офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу (чи тільки курсу) національної грошової одиниці щодо іноземних валют.
Інфляція – знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок надмірного їх випуску і переповнення ними каналів обігу.
Інфляція знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок надмірного їх випуску і переповнення ними каналів обігу. Девальвація офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.
Нуліфікація – оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними або обмін знецінених паперових грошей на нові грошові знаки у надзвичайно низькій пропорції, так що плата за такі гроші має суто символічне значення.
Ревальвація (реставрація) – офіційне підвищення державного золотого вмісту та валютного курсу або тільки валютного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.
Деномінація обмін усіх старих грошових знаків на нові в певній пропорції з одночасним перерахунком у цій пропорції цін, тарифів, зарплати тощо. Нуліфікація оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними або обмін знецінених паперових грошей на нові грошові знаки у надзвичайно низькій пропорції, так що плата за такі гроші має суто символічне значення.
Ревальвація офіційне підвищення державного золотого вмісту та валютного курсу або тільки валютного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.
Грошова реформа повна чи часткова перебудова грошової системи, яку проводить держава з метою оздоровлення грошей чи поліпшення механізму регулювання грошового обороту стосовно нових соціально-економічних умов чи одне і друге водночас.Питання для самоконтролю:
1. Дайте визначення поняття інфляції. Які розбіжності існують у трактуванні поняття інфляції?
2. Чи всяке зростання цін є інфляцією? Чи зводиться інфляція тільки до зростання цін?
3. У чому полягають причини інфляції. Чому М. Фрідман вважає, що інфляція скрізь і завжди є монетарним феноменом?
4. Що таке повзуча, галопуюча і гіперінфляція?
5. Способи вимірювання інфляції.
6. Грошова теорія інфляції.
7. Монетаристський підхід щодо причин інфляції.
8. Погляди кейнсіанців на причини інфляції.
9. Кейнсіанська ідея регульованої інфляції: її переваги та недоліки.
10. Чи завжди інфляція негативно впливає на економіку?
11. Чому в Україні інфляція набула форми стагфляції?
12. Назвіть особливості інфляції в Україні в 90-ті роки?
13. Яку роль відіграє бюджетний дефіцит у розвитку інфляції?
14. Дайте визначення поняття грошової реформи?
15. Які види грошових реформ Ви знаєте?
16. Назвіть основні особливості грошової реформи в Україні?
Тематика рефератів:
1. Інфляція – як монетарний феномен
2. Особливості розвитку інфляції в Україні.
3. Гіперінфляція, її причини та наслідки.
4. Грошова теорія інфляції.
5. Грошові реформи та їх класифікація
6.Особливості проведення грошової реформи в Україні.
7. Революція цін 1540-1640 рр. та її наслідки для економіки європейських країн.
8. Ефективність грошово-кредитної політики в умовах режиму інфляційного таргетування: вітчизняний та зарубіжний досвід.
9. Таргетування інфляції – стратегічний напрямок грошово-кредитної політики України
10. Інфляція та діяльність Національного банку України у стабілізації грошового обігу.

ТЕМА 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
Програмна анотація та ключові питання лекції
Сутність та види валют. Конвертованість валют. Поняття валюти та валютних цінностей. Національна валюта, іноземна валюта та колективна валюта. Види валют. Конвертовані та неконвертовані валюти. Зовнішня і внутрішня конвертованість.
Валютні відносини. Характеристика валютних відносин. Учасники валютних відносин. Формування валютних відносин в Україні.
Валютний курс. Сутність та функції валютного курсу. Фактори впливу на валютний курс. Види валютних курсів. Купівельна спроможність валюти. паритет купівельної спроможності валют та методика його визначення. Котирування валют. Пряме і непряме котирування. Методи регулювання валютного курсу.
Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку. Сутність, призначення валютного ринку. Класифікація валютних ринків. Суб’єкти валютних ринків. Види операцій на валютному ринку. Валютні ф’ючерси. Валютні опціони.
Валютні системи. Формування валютної системи України. Сутність валютної системи та її головні завдання. Національна валютна система та її складові елементи. Світова валютна система та її елементи. Етапи розвитку світової валютної системи.
Валютна політика та валютне регулювання. Сутність та цілі валютної політики. Валютне регулювання та його методи. Сутність дисконтної політики. Девізна політика. Валютна інтервенція. Сутність валютних обмежень. Валютний контроль та особливості його здійснення.
Платіжний баланс країни та золотовалютні резерви. Сутність та особливості побудови платіжного балансу. Основні розділи платіжного балансу. Активний і пасивний платіжний баланс. Основні чинники, що впливають на стан платіжного балансу. Заходи щодо усунення диспропорцій платіжного балансу.
Завдання для підготовки до практичного заняття
Опрацьовуючи тему, слід звернути увагу на те, що основним елементом зовнішньоекономічної діяльності є валютні відносини, які виникають при функціонуванні грошей у міжнародному обороті. На світовому ринку економічні зв'язки безпосередньо залежать від розвитку поділу праці й формування спеціалізації та кооперування виробництва, завдяки цьому формуються такі об’єктивні взаємозалежності та взаємо доповнення національних економік, за яких вони втрачають свою особливість і самостійність. Так вони перетворюються на інтегральні частини єдиного структурно цілісного міжнародного економічного організму.
Лише за умови функціонування на світовому ринку загального, інтернаціонального, за змістом вартісного еквівалента можлива реалізація еквівалентності міжнародного обміну товарів та послуг. Гроші реалізують себе у функціях світових грошей, коли вони обслуговують міжнародні економічні відносини і використовуються як міжнародна розрахункова одиниця чи міжнародний засіб обігу і платежу. Функціональною формою останніх є валюта.
Завдяки своїм якостям золото виступало в ролі світових грошей протягом тривалого часу. Базою вартісних відносин була національна вартість, що формувалася в межах кожної країни, але золото поступово втратило свої монетарні функції. Спочатку відбулася демонетизація золота на рівні функціонування національних грошей, а з часом і міждержавних відносин. Змінюється природа і функціональна роль світових грошей: вони перетворюються на самостійну грошову реформу і стають матеріальним носієм інтернаціональної вартості. Національні гроші втрачають свою самостійність при обслуговуванні міжнародних відносин, але продовжують виконувати весь комплекс функцій, пов’язаних з обслуговуванням обігу товарів і послуг на внутрішньому ринку.
Головною метою світових грошей є виконання функції інтернаціональної міри вартості, за нею порівнюються не безпосередньо вартість окремих товарів, а купівельні спроможності національних валют. Таким чином, вони поєднують національні грошові знаки вартості.
Характеристика і режими валютних курсів наведені в таблиці 5. Види валютних курсів показані на рис. 7. Слід звернути також увагу на класифікацію валюти (рис. 8) та валютних ринків (рис. 9).

Таблиця 2
Характеристика валютних курсів
Режим валютного курсу
Характеристика
Примітки

Валютно
„плаваючий” курс
Повна свобода для ринкових сил
Теоретично можливий, однак на практиці зустрічається рідко. Центральний банк намагається проводити інтервенції

Керований „плаваючий” курс
Центральний банк проводить інтервенції з метою підтримання рівноваги
Застосовується часто

“Повзуча прив’язка”
Центральний банк проводить інтервенцію для досягнення певних цілей у сфері контрольованого керування курсом
Результат досягається у разі відповідності дій ринку прогнозам центрального банку щодо динаміки руху валютного курсу

Фіксований курс у межах валютного коридору
Центральний банк проводить інтервенцію з межах утримання курсу в установлених межах
У разі наближення курсу до верхньої чи нижньої межі перед центральним банком постають ті самі проблеми, що й за системи фіксованого курсу

“Фіксована прив’язка”
Курс не може відхилитися за визначені цільові орієнтири
Характерний для Бреттонвудської системи. Якщо курс вчасно не коригується, то інтервенції можуть виявитися надто дорогими

Валютна рада
Грошова база має бути цілком покритою іноземною валютою зафіксованим курсом
Сувора дисципліна, достатність валютних резервів центрального банку


Рис. 5. Види валютних курсів


Рис. 6. Класифікація валюти

Рис. 7. Класифікація валютних ринків.

Питання практичного заняття:
1. Сутність валюти. Класифікація валют.
2. Конвертованість валют.
3. Валютний курс та фактори, що впливають на його формування
4. Валютні відносини та особливості їх формування.
5. Валютний ринок та його класифікація. Операції на валютному ринку
6. Валютні системи. Формування валютної системи України.
7. Валютна політика та валютне регулювання.
Основні поняття:
Валюта - грошова одиниця, що використовується у функції світових грошей.
Валютний курс – ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни.
Валютний ринок – сукупність обмінних та депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються між юридичними та фізичними особами за ринковим курсом або процентною ставкою.
Валютні відносини – відносини, що виникають під час функціонування грошей у міжнародному обороті.
Валютні обмеження – законодавчо визначені обмеження на здійснення валютних операцій у країні (для певних груп економічних суб'єктів видів операцій, валют тощо).
Конвертованість – здатність вільного обміну національної грошової одиниці та інших валют.
Котирування – визначення офіційними державними органами (чи іншою фінансовою установою) курсу (ціни) іноземної валюти.
Купівельна спроможність – „сила” валюти, що виражається як сума товарів та послуг, які можна придбати на дану грошову одиницю.
Платіжний баланс – відображення співвідношення всієї сукупності надходжень із-за кордону та платежів за кордон за певний відрізок часу (рік, квартал, місяць).
Питання для самоконтролю:
1. Що являє собою поняття « валюта »?
2. Які види валют ви можете назвати? Що покладено в основу поняття «види валют»?
3. Що таке валютні відносини? Хто є учасниками валютних відносин?
4. ІЦо таке валютний курс? На основі чого він формується?
5. Які види валютних курсів ви можете назвати? Назвіть відмінності між ними.
6. Що таке купівельна спроможність валюти?
7. Що таке котирування валют?
8. Назвіть види валют за ступенем конвертованості. Які основні умови конвертованості валют?
9. Сутність і класифікація валютних цінностей.
10. Шляхи досягнення конвертованості валюти.
11. Міжнародні резервні валюти та їх характеристика.
12. Структурні та кон’юктурні фактори впливу на валютний курс.
13. Що таке валютний ринок і в чому полягає його специфіка?
14. Що таке суб'єкти й об'єкти валютного ринку?
15. Які операції здійснюються на валютному ринку і в чому їх суть?
16. Що таке валютне регулювання? Які інструменти його здійснення?
17. Які органи здійснюють валютне регулювання?
Тематика рефератів:
1. Валютний курс: основи його формування та регулювання.
2. Колективні валюти та їх роль у світовій економіці.
3. Валютне регулювання в Україні.
4. Валютна система України і перспективи її розвитку.
5. Валютна політика України, особливості формування та реалізації
6. Валютний ринок і механізми його регулювання.
7. Платіжний баланс країни та золотовалютні резерви.
8. Європейська валютна система, етапи формування та значення у сучасних інтеграційних процесах.

ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ ТА СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ
Програмна анотація та ключові питання лекції
Класична кількісна теорія грошей. Причини появи класичної кількісної теорії грошей. Внесок Ж. Бодена, Дж. Локка, Б. Даванзатті, Дж. Монтеріні у розвиток класичної кількісної теорії грошей. Концепція «нейтральності грошей» Д. Юма. Внесок І. Фішера у розвиток класичної кількісної теорії грошей.
Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. Кон’юктурний варіант кількісної теорії грошей М.І.Туган-Барановського. «Кембріджська версія» кількісної теорії грошей. Внесок А. Маршалла, А. Пігу, Д. Робертсона у розвиток кількісної теорії грошей. Мотиви нагромадження грошей.
Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей. Основні положення кейнсіанської версії кількісної теорії грошей. Концепція «керованих грошей» Дж. Кейнса. Норма процента та формування інвестиційного попиту на гроші. Формування спекулятивного попиту на гроші.
Сучасний монетаризм. Внесок М. Фрідмана у формування сучасного монетаризму. Основні положення сучасного монетаризму. «Грошове правило» М. Фрідмана. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей.
Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі монетаристської теорії.
Завдання для підготовки до практичного заняття
У цій темі потрібно звернути увагу на кількісну теорію грошей, а саме на те, що вона є основною. Відповідно до цієї теорії вартість грошей і рівень товарних цін змінюються залежно від кількості грошей в обігу: чим їх більше, тим ціни на товари вищі, а вартість грошей нижча, і навпаки. Пройшовши тривалий шлях свого розвитку, кількісна теорія грошей поділяється на ранню та сучасну теорії.
Треба з'ясувати, хто з фахівців зробив спробу чіткіше сформулювати взаємозв'язок різноманітних ключових факторів грошової і негрошової сфер щодо кількісної теорії грошей; вивчити версії, формули, які запропонував американський економіст І.Фішер,

MV =
· PQ ,
де М маса грошей, що знаходяться в обігу протягом певного періоду;
V швидкість обігу грошової одиниці;
Р ціна індивідуального товару, реалізованого за вказаний період; .
Q загальна маса товарів (фізична), що реалізуються за вказаний період.
Економісти Кембріджу запропонували таку формулу зв'язку маси грошей та цін:
M = kRP,
де М касовий залишок (маса) грошей у економічних суб'єктів;
К виробництво продукції у фізичному вираженні за певний період;
Р середня ціна одиниці виробленої продукції;
K частина КР.
Кембріджські економісти зробили висновок, що між М і Р існує зв'язок і на нього діє k.
Внесок у розвиток кількісної теорії грошей зробив і Дж. Кейнс. У теорії Дж. Кейнса обґрунтовано, що маса грошей пов'язана з масою доходу і нормою процента,
M = L1(q) + L 2(J) ,

де М маса грошей;
q загальний дохід;
j дохід, який сформувався у зв'язку з нормою процента;
L1 і L 2 попит на гроші.
Питання практичного заняття:
1. Класична кількісна теорія грошей.
2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. «Кембриджська версія»
3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.
4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії.
5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей.
6. Грошово-кредитна політика України у перехідний період у світлі монетаристської теорії.
Основні поняття:
Дефіцитне фінансування – спосіб розширення сукупного попиту шляхом застосування державного регулювання. Зазвичай, це здійснюється шляхом перевищення державних видатків над доходами, наслідком чого є створення бюджетного дефіциту.
Інвестиції – придбання засобів виробництва з метою виробництва товарів для майбутнього споживання; придбання активів, наприклад, цінних паперів, депозитів у банках з метою утримування прибутку чи збільшення капіталу.
Капіталовкладення – витрати на придбання об’єктів основного капіталу.
Монетаризм – школа в економічній науці, яка ставить гроші у центр макроекономічної політики; базується на кількісній теорії грошей, що пов’язує рівень цін з кількістю грошей у народному господарстві країни.
Трансакція – операція, угода, що супроводжується взаємними поступками.
Фінансовий інструмент – засіб, який використовується урядом для досягнення своєї макроекономічної мети. Наприклад, державні видатки та оподаткування можуть розглядатися як інструменти, спрямовані на досягнення повної зайнятості.

Питання для самоконтролю:
1. Які основні положення монетаристської теорії грошей, у чому її відмінність від абстрактної теорії грошей?
2. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей та її внутрішня єдність з номіналістичною теорією? Які напрями в кількісній теорії грошей Ви запам'ятали?
3. Які соціально-економічні події в історії Європи послугували базою для формування ідеї кількісної теорії грошей?
4. У чому полягають основні постулати класичної кількісної теорії грошей?
5. У чому полягає сутність "рівняння обміну" і хто його сформулював? Чому воно вважається найбільш виразним виявом кількісної теорії грошей?
6. До якого з напрямів кількісної теорії можна віднести американського економіста І. Фішера і чому?
7. Чим відрізнявся підхід "кембриджської школи" до аналізу кількісного фактора від класичної кількісної теорії І. Фішера?
8. Як можна формалізувати "передатний механізм" впливу грошей на реальну економіку в кейнсіанському трактуванні, в чому його новизна та недоліки? 9. Чому кейнсіанська доктрина має внутрішню інфляційну спрямованість?
10. Які події в соціально-економічному житті Європи сприяли появі кейнсіанства і які - його послабленню?
11. У чому полягає відмінність підходів до економічного регулювання представників сучасного монетаризму від підходів кейнсіанців?
12. Що таке "грошове правило" М. Фрідмана?
13. Що спричинило появу доктрини "сучасного монетаризму"?
14. У чому виявляється зближення позицій монетаристів і кейнсіанців та чи можливий їх синтез з позицій практики економічного регулювання?
15. На якому етапі перехідного періоду економічна та монетарна політики в Україні більше відповідали канонам кейнсіанської концепції і на якому - канонам монетаристської концепції? У чому ця відповідність проявлялась?
Тематика рефератів:
1. Абстрактні теорії грошей та їх сутність.
2. Внесок Дж. Кейнса у розвиток теорії грошей.
3. Кон’юктурний варіант кількісної теорії грошей М. Туган-Барановського.
4. Внесок М. Фрідмена в розробку монетарної теорії.
5. Сучасний монетаризм та його вплив на грошово-кредитну політику України.

МОДУЛЬ 2 « КРЕДИТ І БАНКИ»
ТЕМА 8.НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ
Програмна анотація та ключові питання лекції
Необхідність та сутність кредиту. Кредит як специфічний тип економічних відносин. Історія виникнення кредиту. Особливості кредиту як економічної категорії. Необхідність кредиту.
Теорії кредиту. Сутність натуралістичної теорії кредиту. Праці А. Сміта, Д. Рікардо, А. Тюрго, Дж. Міля, К. Маркса, А. Маршалла. Капіталотворча теорія кредиту. Праці Дж. Ло, Г. Маклеода, Й. Шумпетера, А. Гана.
Кредитні відносини: характеристика, структура, види. Сутність кредитних відносин. Суб’єкти і об’єкти кредитних відносин. Види кредитних відносин та їх характеристика. Основні ознаки кредитних відносин.
Принципи кредитування. Цільовий характер кредитування. Строковість передачі коштів кредитором позичальнику. Поверненість позичальником коштів кредитору в повному обсязі. Забезпеченість позички. Платність користування позиченими коштами.
Позичковий процент. Фактори, що на нього впливають. Позичковий процент як плата за користування позичковим капіталом. Норма позичкового процента. Макроекономічні та мікроекономічні фактори впливу на позичковий процент. Функції позичкового проценту.
Функції кредиту. Роль кредиту у ринкові економіці. Основні функції кредиту: перерозподільна, контрольна та стимулююча. Економічні межі кредиту. Взаємозв’язок кредиту та грошей. Роль кредиту в розвитку економіки.
Форми та види кредиту. Методологічні основи класифікації форм та видів кредиту. Основні форми кредиту. Класифікація видів кредиту за суб’єктами кредитних відносин, галузевою спрямованістю, за цільовим призначенням, термінами надання та організаційно-правовими ознаками. Характеристика основних видів кредиту.
Розвиток кредитних відносин в Україні. Історія становлення та розвитку кредитних відносин в Україні. Сучасний стан кредитних відносин в Україні.
Завдання для підготовки до практичного заняття
Однією з форм економічних відносин є кредит. Необхідність відносин зумовлена об’єктивними потребами суспільства. Для формування кредитних відносин потрібен ряд передумов: достатній рівень розвитку товарного виробництва, висока ефективність господарювання економічних агентів. Існування довіри між ними та наявність механізмів захисту прав кредитора.
Необхідно звернути увагу на нерівномірність круообороту капіталу та особливості її прояву на підприємствах із сезонним та несезонним характером виробництва. Важливо навчитись розрізняти методи перерозподілу коштів: фінансовий і кредитний. Потрібно засвоїти переваги та недоліки кожного з них, розібратись у сферах їх застосування.
Слід звернути увагу на притаманні відмінні форми кредитних відносин при різних етапах розвитку суспільного виробництва. Розуміння суті кредиту як форми руху вартості на зворотній основі пов’язане з вивченням еволюції кредитних відносин. Необхідно розібратись у відмінностях лихварського кредиту від кредиту в умовах капіталістичного способу виробництва, звернувши увагу на характер використання авансованих коштів, джерела і рівень плати за кредит і, особливо, на економічну роль кредиту.
Зверніть увагу на відповідність тих чи інших видів форм кредиту, постарайтесь зрозуміти роль кожного з видів кредиту в ринковій економіці. Особливо важливо зрозуміти фактори, що вливають на зміну ринкових ставок процента (у тому числі інфляції як альтернативної вартості), навчитись розраховувати норму процента, ознайомитись з методикою нарахування процентів за кредитами і депозитами.
Норма процента розраховується за формулою:
Д
Н = -------- х 100%
К
де Н – норма процента;
Д – дохід, отриманий на позичковий капітал;
К - сума наданого кредиту;
Сума простих процентів за депозитами і кредитами банків нараховується таким способом:
С х Т х П
К = -----------------
365 х 100

де К – розмір плати за користування коштами;
С – сума кредиту чи депозиту;
Т – термін користування;
П - процентна ставка.
Нарахування складних процентів (процент на процент) виглядає так:
FV = P (1+R) n
Де FV – розмір плати за користування коштами;
P - сума наданих коштів;
R – процентна ставка;
n – Кількість періодів.
На завершення вивчення теми розберіться у проблемах розвитку кредитних відносин в Україні, використовуючи матеріали лекцій, підручників, а також звернувшись до періодичних та спеціальних наукових видань.
Питання практичного заняття:
Сутність кредиту та економічні чинники його необхідності.
Економічні межи та закономірності руху кредиту.
Кредитні відносини та їх характеристика.
Основні принципи кредитування.
4. Форми та види кредиту.
5. Функції кредиту.
Позичковий процент та фактори, що на нього впливають.
Роль кредиту у розвитку економіки.
Основні риси розвитку кредиту в період переходу України до ринкових відносин.
Основні поняття:
Банківський кредит – кредит, який видається без забезпечення – лише під зобовязання повернути кредит. Надається, як правило, надійним позичальникам. Комерційні банки можуть надавати бланкові позики лише в межах наявних власних коштів.
Державний кредит – вид кредиту, при якому одним із суб’єктів кредитних відносин (як правило, позичальником) виступає держава.
Довгостроковий кредит – кредит, що охоплює позики, які надаються на строк понад 3 роки і призначені для формування основних фондів.
Економічні межі кредиту – межа відносин з приводу передачі вартості у тимчасове використання.
Економічні межі кредиту – межа відносин з приводу передачі вартості у тимчасове використання.
Емісійна функція кредиту – у сучасній економіці гроші виникають унаслідок банківського кредитування. Нестача платіжних засобів у економіці також може покриватись за рахунок розширення комерційного кредиту.
Контрольно-стимулювальна функція кредиту – контроль з боку кредитора над використанням коштів позичальником. З іншого боку, необхідність віддати кредит стимулює позичальника ефективніше використовувати кошти.
Кредит (лат.credo – вірити) – економічні відносини між юридичними та фізичними особами з приводу отримання позики в грошовій або товарній формі на засадах повернення, строковості, платності.
Кредитна експансія – комплекс заходів, спрямованих на розширення банківського кредитування (збільшення грошової пропозиції) і прискорення економічного зростання і застосовується при анти циклічному регулюванні економіки.
Кредитна рестрикція – комплекс заходів, спрямованих на скорочення банківського кредитування (зниження пропозиції грошей). Використовується для обмеження платоспроможного попиту і скорочення інфляції.
Лізинговий кредит – економічні відносини між юридичними особами, що виникають у випадку оренди майна і супроводжуються укладенням лізингової угоди.
Міжнародний кредит – вид кредиту, що обслуговує рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин.
Норма процента – співвідношення доходу на позичковий капітал з сумою наданої позики (вимірюється у процентах).
Питання для самоконтролю:
1. Поясніть походження кредиту як особливої економічної категорії. Назвіть суттєві риси, що відрізняють кредит від інших економічних категорій.
2. Обґрунтуйте необхідність та можливість існування кредиту в умовах ринкової економіки.
3. Які критерії покладені в основу класифікації форм і видів кредиту? У чому принципова відмінність між видами і формами кредиту?
4. Які дві основні форми кредиту ви знаєте?
5. Сутність натуралістичної теорії кредиту.
6. Внесок К. Маркса у теорію кредиту.
7. Капіталотворча теорія кредиту.
8. Стадії руху кредиту.
9. Закономірності руху кредиту на мікро- і на макрорівнях.
10. Взаємозв’язок кредиту і грошей.
11. Чому функція перерозподілу кредиту є основною? Поясніть механізм реалізації даної функції кредиту.
12. Чим обумовлена необхідність контрольної функції кредиту?
13. Назвіть аспекти регулюючої ролі кредиту.
14. Принципи кредитування. У чому полягає необхідність використання такого принципу банківського кредитування, як забезпеченість кредиту?
15. Що може бути заставою при наданні кредиту?
16. Назвіть чинники, що впливають на величину процентної ставки. Які з них є визначальними? Назвіть види процентних ставок?
17. Чим зумовлена важливість банківського кредиту в народному господарстві?
18. Яким чином інфляція впливає на кредит як джерело формування основних і оборотних засобів господарюючих одиниць?
Тематика рефератів:
1. Теоретичні концепції кредиту: натуралістична та капіталотворча теорії
2. Економічні межі кредиту.
3. Міжгосподарський кредит, його межі та значення.
4. Лізинговий кредит та його значення у ринковій економіці.
5. Роль кредиту у становленні ринкової економіки України.
6. Розвиток кредитних відносин в Україні.
Тема 9. Види, функції та роль кредиту

ТЕМА 10. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ
Програмна анотація та ключові питання лекції
Сутність, призначення та види фінансового посередництва. Фінансовий посередник як суб’єкт грошового ринку. Призначення фінансових посередників. Конкурентні переваги фінансового посередництва. Види фінансових посередників.
Банківська система: сутність принципи побудови та функції. Сутність та основні принципи побудови банківської системи. Умови побудови дворівневої банківської системи. Трансформаційна, емісійна та стабілізаційна функції банківської системи. Централізоване регулювання банківської діяльності як специфічна ознака банківської системи.
Особливості побудови банківської системи України. Історичні аспекти формування вітчизняної банківської системи. Комерційні банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Економічна сутність банку. Місце банків на грошовому ринку. Функції комерційних банків.
Небанківські фінансово-кредитні установи. Особливості посередницької діяльності небанківських фінансово-кредитних установ. Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ. Договірні фінансові посередники та їх характеристика. Інвестиційні фінансові посередники, особливості їх діяльності на грошовому ринку.
Завдання для підготовки до практичного заняття
Слід звернути увагу на відмінності між категоріями „кредитна система” та „банківська система”. Інституційний склад кредитної системи: банківська система; небанківські кредитно-фінансові установи; інвестиційні компанії; інвестиційні фонди; страхові компанії; пенсійні фонди; кредитні спілки; ломбарди; лізингові та факторингові компанії тощо.
Участь у кредитних відносинах (акумулювання та перерозподіл позичкового капіталу) на постійних засадах є загальною ознакою установи, що належить до кредитної системи. Потрібно навчитися наводити приклади та бачити перспективу розвитку кредитної системи.
Необхідно звернути увагу на небанківські кредитні установи, які існують в Україні, з’ясувати роль небанківських кредитних установ у нагромадженні та мобілізації грошового капіталу. Звернути увагу на учасників ринку цінних паперів, які створюють істотну конкуренцію банкам підчас здійснення ними інвестиційних та довірчих операцій. Охарактеризувати роль контролюючих органів та макроекономічне значення регулювання діяльності інвестиційних фондів та компаній, довірчих товариств, страхувальників.
Слід запам’ятати, що основні форми діяльності небанківських кредитно-фінансових установ на ринку позичкових капіталів зводяться до акумуляції збережень населення, надання корпораціям кредитів, та через облігаційні позички, іпотечних та споживчих позик.
Необхідно з’ясувати питання про стійкість банківської системи, тобто її здатність стабільно виконувати свої функції. Стійкість банківської системи забезпечується самими банками та з боку центрального банку. З цією метою НБУ встановлює для комерційних банків обов’язкові економічні нормативи. Класифікація кредитного портфеля банку наведена в табл.4.
Таблиця 3
Класифікація кредитного портфеля банку
Фінансовий стан
Погашення заборгованості


добре
слабке
недостатнє

А
стандартний
під контролем
субстандартний

Б
під контролем
субстандартний
сумнівний

В
субстандартний
сумнівний
безнадійний

Г
сумнівний
безнадійний
безнадійний

Д
безнадійний
безнадійний
безнадійний


Питання практичного заняття:
1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.
2. Банківська система її структура та функції.
3. Комерційні банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва.
4. Особливості побудови банківської системи України.
5. Небанківські фінансово-кредитні установи та особливості їх посередницької діяльності.
6. Договірні фінансові посередники та їх характеристика.
7. Інвестиційні фінансові посередники, особливості їх діяльності.
Основні поняття:
Актив банку – частина бухгалтерського балансу (ліва сторона), яка характеризує склад, розміщення використання коштів банку, згрупованих за їх економічним значенням у процесі відтворення.
Активи високоліквідні – кошти та активи, які можуть бути швидко трансформовані у наявні кошти.
Активні операції банку – фінансові операції з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій належать: надання кредитів та позичок, придбання цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові операції, операції з векселями та інші банківські операції.
Банк – кредитна установа, яка мобілізує кошти, надає їх у позичку, здійснює розрахунки між економічними суб'єктами.
Банківська операція – діяльність банку, пов'язана з виконанням його специфічно банківських функцій. Коло банківських операцій в Україні визначене виключно законодавством.
Банківські ресурси – сукупність коштів, які знаходяться в розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення кредитних та інших активних операцій.
Дворівнева банківська система – система, в якій емісійно-організаційні банківські функції відокремлені від інших і реалізуються в так званому першому (верхньому) рівні банківської системи.
Депозит банківський – грошові кошти фізичних і юридичних осіб або цінні папери, які передані на зберігання до банку за відповідну плату.
Залучені кошти банку – сукупність коштів, які акумулюються банком на різних рахунках клієнтів у вигляді депозитів або придбані на грошовому ринку міжбанківські кредити чи централізовані ресурси.
Комерційний банк - банківська установа, яка належить до другого рівня банківської системи України.
Кредитна система – сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.
Кредитна спілка – громадська організація, головною метою якої є фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування.
Ломбард – спеціалізована небанківська кредитна установа, яка видає позички під заклад рухомого майна.
Ланка кредитної системи – група установ кредитної системи, яка функціонує за однаковими принципами чи реалізує єдину групу кредитних відносин (банки, інвестиційні компанії, страхові компанії).
Маржа банківська – різниця між курсами валют, цінних паперів, процентними ставками й іншими показниками.
Небанківські фінансово-кредитні інститути – фінансові посередники, діяльність яких не пов'язана з базовими операціями грошового ринку.
Облікова ставка НБУ – плата (у процентах), що стягується Національним банком України за проведення операцій за кредитування комерційних банків шляхом рефінансування їхніх активних операцій (обліковий кредит)
Обов’язкові банківські резерви – сума грошових коштів, яку повинні постійно зберігати комерційні банки на своїх рахунках в центральному банку. Визначаються у вигляді норми в процентах до банківських пасивів.
Овердрафт – різновид кредиту.
Пасив банку – одна з двох частин бухгалтерського балансу (права сторона), в якій на певну дату в грошовому вираженні відображені джерела утворення коштів.
Пасивні операції банків – операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для здійснення активних операцій.
Рефінансування – погашення старої заборгованості шляхом випуску нових, головним чином заміною короткострокових зобов'язань довгостроковими цінними паперами.
Ризик банківський – можливість понесення втрат у разі виникнення несприятливих для банку обставин.
Ризик процентний – небезпека втрат банку через перевищення процентних ставок, що виплачуються за залучення процентних ставок, що виплачуються за залученими коштами, над ставками за наданими позичками.
Страхова компанія (страховик) – установа, яка спеціалізовано займається реалізацією відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб під час окремих подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що акумулюються з отриманих ними страхових внесків (страхових премій).
Трансформаційна функція банківської системи – можливість змінювати (трансформувати) строки грошових капіталів, їх розміри та фінансові ризики, мобілізуючи їх різними способами іншим суб’єктам.
Факторинг – придбання права на стягнення боргів (покупка дебіторів).
Центральний банк – банк першого рівня в дворівневій банківській системі.
Питання для самоконтролю:
1.Загальна схема фінансового посередництва.
2. Чи всіх посередників грошового ринку можна назвати фінансовими? Чим характерна діяльність фінансових посередників?
3. У чому полягає економічне призначення фінансового посередництва? 4. Що таке комерційний банк? Чи всі види банків виконують посередницьку функцію на грошовому ринку?
5. Що таке базові операції банку і чому банківське законодавство не дозволяє їх виконувати небанківським фінансовим посередникам і одночасно дозволяє банкам виконувати небазові операції?
6. Як можна відрізнити спеціалізований банк від небанківської фінансово-кредитної установи?
7. Що таке банківська система? Чи відрізняються функції і призначення банківської системи від функцій і призначення окремих банків?
8. Охарактеризуйте структуру банківської системи України.
9. Назвіть класифікаційні групи небанківських фінансових посередників.
10. У чому полягає функціональна відмінність інвестиційних фондів від фінансових компаній?
11. Що стримує розвиток кредитної кооперації (спілок, товариств) в Україні?
12. Механізми забезпечення стабільності банківської діяльності.
13. Історія формування та розвитку банківської системи України.
14. Роль комерційних банків у економіці країни.
15. Сутність факторингу та його види.
Тематика рефератів:
1. Вплив глобалізацій них процесів на розвиток банківської системи України.
2. Кредитні спілки України та їх діяльність на ринку фінансових послуг.
3. Пенсійні фонди – як договірні посередники фінансового ринку
4. Діяльність факторингових компаній в Україні: проблеми та перспективи розвитку.
5. Лізинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку.
6. Компанії зі страхування життя та особливості їх діяльності.
7. Компанії зі страхування майна та їх діяльність на страховому ринку.
8. Інвестиційні фонди: їх призначення та функції.
9. Фінансові компанії та їх діяльність в Україні.

ТЕМА 11. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ
Програмна анотація та ключові питання лекції
Призначення, статус та основи організації центрального банку. Центральний банк – як орган управління грошовим оборотом країни та основний координатор діяльності кредитних інститутів. Організаційно-правовий статус центральних банків розвинених країн. Моделі взаємовідносин центрального банку та державних органів влади.
Основні напрямки діяльності центрального банку. Центральний банк – як емісійний центр готівкового обігу. Касове, розрахункове та кредитне обслуговування комерційних банків центральним банком. Центральний банк – як орган банківського регулювання та нагляду. Центральний банк – як банкір і фінансовий агент уряду та провідник монетарної політики.
Походження та розвиток центральних банків. Інституційні основи створення центральних банків. Історія виникнення емісійних банків у різних країнах. Глобалізація грошових ринків та діяльність центральних банків. Співробітництво центральних банків на міждержавному рівні.
Національний банк України: статус, завдання, функції та операції. Національний банк України – як особливий центральний орган державного управління. Структура та органи управління НБУ. Принципи функціонування НБУ. Функції Національного банку України – як центрального банку держави.
Завдання для підготовки до практичного заняття
Центральний банк є основним координатором діяльності кредитних інститутів і виконує функції управління грошово-кредитними та фінансовими процесами в економіці. Центральний банк відіграє провідну роль на грошовому ринку, оскільки впливає на стан економіки через регулювання пропозиції грошей і рівня процентних ставок.
При вивченні теми необхідно усвідомити, що центральні банки мають особливий правовий статус, оскільки поєднують у собі окремі риси банківської установи і державного органу управління. У більшості країн із розвиненою ринковою економікою центральні банки є незалежними від органів державної влади в установленні цільових орієнтирів монетарної політики й у виборі інструментів регулювання грошового обороту. Проте незалежність центрального банку не може бути абсолютною.
Основні функції центрального банку визначаються його призначенням. Центральний банк є емісійним центром країни, органом банківського регулювання та нагляду, а також банкіром і фінансовим агентом уряду, провідником монетарної політики. Для більш глибокого засвоєння матеріалу даної теми необхідно зрозуміти, що в останні роки глобалізація грошових ринків призвела до тісного співробітництва центральних банків на міждержавному рівні, до їх співпраці з міжнародними валютно-кредитними і фінансовими організаціями, а також до створення наднаціональних центральних банків. Національний банк України (НБУ) є особливим центральним органом державного управління, основним завданням (функцією) якого є забезпечення стабільності національної грошової одиниці – гривні. Згідно із Законом «Про Національний банк України» він виконує всі функції, які традиційно притаманні центральному банку країни.
Рис. 8. Організаційна структура ЄСЦБ: ЄСЦБ – Європейська система центральних банків, ЄЦБ – Європейський центральний банкТаблиця 3
Участь держави в капіталі центрального банку.
Країна
Частка участі співвласників у капіталі центрального банку

Україна, Велика Британія, Данія, Франція, Нідерланди, Німеччина, Росія

100% - власність держави

Швейцарія
43% - власність приватних осіб
57 – власність кантонів

Італія
100% - власність банків та страхових компаній

США
100% власність банків – членів Федеральної резервної системи

Австрія
50% - власність федерації
50% - власність фізичних та юридичних осіб

Японія
55% - власність держави
45% - власність приватних осіб

Таблиця 4
Регулятивно–наглядові банківські органи.
Країна
Регулятивно-наглядові органи

Німеччина
Німецький федеральний банк
Федеральне відомство з банківського нагляду

Франція
Банк Франції
Комітет банківського регулювання
Комітет кредитних установ
Банківська комісія

США
Федеральна резервна система
Служба контролера грошового обігу
Федеральна корпорація страхування депозитів
Банківські комісії департаментів штатів


Питання практичного заняття:
1. Призначення, статус та основи організації центрального банку.
2. Походження та розвиток центральних банків.
3. Функції центрального банку.
4. Національний банк України: як центральний банк держави: статус, завдання, функції.
5. Структура НБУ та її основні елементи.
6. Види операцій Національного банку України.
7. Форми та методи нагляду НБУ за діяльністю комерційних банків.
7. Механізм реалізації грошово-кредитної політики Національного банку України: основні засоби та інструменти.
Основні поняття:
Банк кредитна установа, яка мобілізує кошти, надає їх у позичку, здійснює розрахунки між економічними суб'єктами.
Банк фінансова установа, що зосереджує тимчасово вільні кошти, надає їх у тимчасове користування у формі кредитів, стає посередником у взаємних виплатах і розрахунках між підприємствами чи окремими особами, регулює грошовий обіг у країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей.
Валютні обмеження законодавчо визначені обмеження на здійснення валютних операцій в країні (для певних груп економічних суб’єктів, для певних видів операцій, валют тощо).
Грошово-кредитна політика комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредитних відносин, що їх здійснює держава з метою регулювання економічного зростання, стримування інфляції, забезпечення зайнятості і збалансування платіжного балансу. Основним суб’єктом грошовокредитної політики її провідником виступають центральні банки (так звана монетарна влада). Основними об’єктами грошовокредитної політики з боку центрального банку виступають сукупна грошова маса та рівень процентних ставок.
Дворівнева банківська система банківська система, в якій емісійно-організаційні банківські функції відокремлені від інших і реалізуються в так званому першому (верхньому) рівні банківської системи. Емісійний банк банк, якому надано право випуску грошей в обіг. Зазвичай це центральний банк країни, якому монопольно належить таке право.
Емісія грошей випуск в обіг грошей у готівковій (банкнотна емісія) та безготівковій (кредитна емісія) формах. Зобов’язання НБУ являють собою сукупність коштів, мобілізованих НБУ на відповідні рахунки (кореспондентські, бюджетні, поточні, депозитні) від комерційних банків, урядових структур та кредиторів. цінних паперів, творів мистецтва, депозитів у банках з метою отримання прибутку чи збільшення капіталу.
Інфляція знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок надмірного їх випуску і переповнення ними каналів обігу.
Іпотечний кредит економічні відносини, що виникають з приводу надання кредиту під заставу нерухомого майна.
Капіталовкладення витрати на придбання об'єктів основного капіталу. Ліцензія НБУ оформлений у встановленому порядку дозвіл на здійснення банківської діяльності в межах певного переліку операцій.
Обліковий процент процент, установлений як плата за кредити, що надаються центральним банком комерційним банкам.
Обов’язкові резерви це вклади комерційних банків у центральні банки, розмір яких установлено в законодавчому порядку в певному співвідношенні до залучених ресурсів. В Україні обов’язкові резерви комерційних банків зберігаються на кореспондентському рахунку НБУ.
Обов'язкові банківські резерви сума грошових коштів, яку повинні постійно зберігати комерційні банки на своїх рахунках в центральному банку. Визначаються у вигляді норми в процентах до банківських пасивів. Центральний банк банк першого рівня в дворівневій банківській системі.
Питання для самоконтролю:
1. У чому полягає економічне призначення центрального банку в ринковій економіці?
2. Які банки виникли раніше - комерційні чи центральні? Обґрунтуйте свою відповідь. 3. Які чинники визначають співвідношення обов'язкових і надлишкових резервів комерційних банків?
4. Охарактеризуйте наслідки для економіки використання урядом різних методів фінансування дефіциту державного бюджету: податкове фінансування, боргове та емісійне.
5. Поясніть тезу: "Справді ефективна стабілізаційна політика передбачає координацію фіскальної та монетарної політики".
6. Охарактеризуйте відносини НБУ з органами державної влади.
7. Поясніть мету створення Європейського центрального банку.
8. Які послуги комерційним банкам надає центральний банк?
9. Для чого центральний банк надає кредити комерційним банкам?
10. Які фінансові посередники грошового ринку беруть участь в емісії депозитних грошей?
11. Чому у багатьох розвинених країнах центральним банкам забороняється купувати державні цінні папери на первинному ринку?
12. Історія походження та розвитку центральних банків у різних країнах.
13. Становлення центрального банку в Україні.
14. Структура Національного банку Україні та його органи управління.
15. Контроль та аудит центрального банку.
16. Способи рефінансування комерційних банків центральним банком.
Тематика рефератів:
1. Національний банк України як провідник монетарної політики.
2. Політика резервних вимог центрального банку та її значення.
3. Облікова політика центрального банку та її роль грошово-кредитному регулюванні.
4. Операції центрального банку на відкритому ринку цінних паперів.
5. Національний банк України – як орган банківського регулювання та нагляду.
6. Трансформація функцій НБУ в сучасних ринкових умовах.
7. Світовий досвід побудови інституційних моделей банківського регулювання та нагляду.
8. Умови та причини виникнення центральних банків: порівняльний аналіз.
9. Виникнення центральних банків (на прикладі однієї країни (Швеція, Англія, Японія, США, Франція тощо)) – причини і наслідки для розвитку банківської справи і грошового обігу.
10. Європейський центральний банк та його роль у реалізації Єдиної монетарної політики Європейського валютного Союзу.

ТЕМА 12. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
Програмна анотація та ключові питання лекції
Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. Економічна сутність та призначення комерційного банку. Класифікація комерційних банків за формою власності, організаційною формою, діапазоном операцій та сектором ринку, де вони функціонують. Принципи діяльності комерційного банку. Походження та розвиток комерційних банків.
Принципи діяльності комерційних банків та їх функції. Діяльність банку в межах наявних ресурсів. Економічна самостійність банків. Комерційна основа відносин між банком та його клієнтами. Економічні методи впливу на діяльність банку. Функції комерційних банків.
Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків. Правові основи організації комерційних банків в Україні. Формування статутного капіталу банку. Порядок реєстрації комерційного банку. Ліцензування банківської діяльності. Організаційна структура та управління комерційним банком. Спеціалізовані банки
Характеристика банківських операцій. Пасивні операції комерційного банку. Ресурси комерційного банку, їх характеристика та порядок формування. Запозичені та залучені кошти банку. Депозитні операції. Класифікація банківських депозитів. Депозитні та ощадні сертифікати. Активні операції комерційного банку. Характеристика кредитних операцій. Інвестиційні операції банків. Характеристика банківських послуг.
Стабільність банків і механізм її забезпечення. Характеристика економічних нормативів діяльності комерційних банків. Прибутковість банківських операцій та її основні показники. Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні.
Завдання для підготовки до практичного заняття
Комерційні банки – основна ланка кредитної системи країни, до якої належать кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на принципах комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не лише власний, а й запозичений фінансовий капітал у вигляді внесків, депозитів, міжбанківських кредитів та інших джерел. До того ж запозичені кошти, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банків.
Комерційні банки класифікуються за різними критеріями: формою власності, організаційною формою, розміром капіталу; філійною мережею; діапазоном операцій, що ними виконуються, та сектором ринку, де вони функціонують. Комерційні банки бувають універсальними і спеціалізованими. Найбільш поширеними спеціалізованими банками є ощадні, інвестиційні й іпотечні.
Комерційні банки виконують різноманітні операції, які поділяються на традиційні і нетрадиційні. До перших належать кредитування, розрахунки, залучення вкладів тощо. До других – різноманітні послуги (лізингові, факторингові, консультаційні тощо). Традиційні операції бувають активними й пасивними. Пасивні операції комерційних банків полягають у формуванні власної та залученої ресурсної бази, на підставі й за рахунок якої здійснюються активні операції. Серед активних операцій провідними є кредитні та інвестиційні. Кредитування банківських клієнтів здійснюється відповідно до певних принципів і умов. Інвестиційні операції слугують для створення вторинних банківських резервів, диверсифікації активів та отримання доходів. Кредитні й інвестиційні операції тісно пов’язані між собою, їм притаманні ризики, для запобігання та оптимізації яких банки використовують певний інструментарій.
Під час вивчення теми необхідно усвідомити, що банківська стабільність означає постійну здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі. На створення необхідних умов для стабільної діяльності банків спрямована система економічних нормативів регулювання банківської діяльності, яка впроваджена НБУ і є обов’язковою для всіх комерційних банків.
Питання практичного заняття:
1.Сутність комерційних банків та їх призначення
2. Класифікація комерційних банків.
3. Принципи діяльності та функції комерційних банків.
4. Пасивні операції комерційного банку.
5. Активні операції комерційного банку
Основні поняття:
Активи банку - частина бухгалтерського балансу (ліва сторона), що характеризує склад, розміщення і використання коштів банку, згрупованих за їх економічним значенням у процесі відтворення.
Активні операції банку - фінансові операції розміщення власних і залучених капіталів з метою отримання прибутку. До них відносяться а) кредитні операції надання кредитів та позичок, вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові і факторингові операції, операції з векселями та інші банківські операції; б) банківські інвестиції: вкладення коштів у цінні папери (переважно в облігації органів державної влади).
Акціонерний капітал банку - сплачена частина основного капіталу, що вкладена в банк на вимогу відповідної частини будь-яких майбутніх прибутків, які розподіляються у формі дивідендів. Використовується також для позначення статті пасиву балансу, яку внесли акціонери, що разом з нерозподіленим прибутком та іншими фондами становить власний капітал банку. Банк - кредитна установа, що акумулює грошові кошти і нагромадження, надає їх у позичку, здійснює грошові розрахунки між економічними суб'єктами, врахування векселів, емісію грошей та цінних паперів, операції з золотом, іноземною валютою та інші функції.
Банківська операція - діяльність банку, пов'язана з залученням грошових коштів та їх вкладанням у позички, цінні папери і послуги, випуском в обіг і вилученням з нього грошей, здійсненням розрахунків, фінансуванням і кредитуванням інвестицій, касовим виконанням державного бюджету та виконанням інших специфічно банківських функцій.
Банківська ліквідність - здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань. Ліквідність банку визначається збалансованістю між сторонами активів і пасивів, троками розміщення активів і термінів залучених банком пасивів. Комерційні банки повинні дотримуватися певних рівнів ліквідності, що називаються нормою ліквідності банку. Вона визначається як відношення різних статей активів балансу банку до всієї суми, або до певних статей пасивів і характеризує спроможність банку перетворювати свої активи в наявні гроші для задоволення вимог вкладників щодо отримання своїх внесків і потреб клієнтів у позичках. В залежності від спеціалізації та розміру банку Національний банк України встановив показник ліквідності балансу у вигляді нормативного співвідношення між активами і зобов'язаннями.
Банківські ресурси - сукупність коштів, якими розпоряджається банк у кредитних, інвестиційних та інших операціях. Банківські ресурси поділяються на власні (статутний, резервний та інші фонди банку) та залучені (кошти у розрахунках, на поточних, депозитних та інших рахунках клієнтів). Ресурсами НБУ є емісія, гроші в обігу, кошти в розрахунках, кошти бюджету, частина заощаджень населення, кошти, що вкладені у валютний та золотий запас. епозит банківський - грошові кошти фізичних та юридичних осіб або цінні папери, що передані на зберігання до банку за відповідну плату.
Залучені кошти банку - сукупність коштів, які акумулюються банком на різних рахунках клієнтів у вигляді депозитів, або придбані на грошовому ринку міжбанківські кредити чи централізовані ресурси. Кредитний портфель - сукупність усіх позик, що надані банком з метою отримання прибутку, в т.ч. і прострочених, пролонгованих і сумнівних до повернення кредитів. Надання кредиту може відбуватися у формі позики, простих векселів, підтверджених авансів, векселів, строк сплати яких вже настав, рахунків факторингу, овердрафту, короткострокових комерційних векселів, банківських акцептів та інших зобов'язань.
Кредитний ризик - ризик несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредиторові.
Кредитоспроможність - наявність передумов для отримання кредиту і здатність його повернути. Визначається показниками, які характеризують позичальника: його акуратність в розрахунках за раніше отримані кредити, поточне фінансове становище і перспективи змін, здатність мобілізувати кошти з різних джерел в разі необхідності.
Маржа банківська - різниця між курсами валют, цінних паперів, процентними ставками й іншими показниками. Пасив банку - одна з двох частин бухгалтерського балансу (права сторона), в якій на певну дату відображаються у грошовому виразі джерела утворення коштів банку.
Пасивні операції - операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для здійснення активних операцій.

Питання для самоконтролю:
1. Що таке комерційний банк? За якими ознаками класифікуються комерційні банки? 2. Які функції виконують комерційні банки? 3. Охарактеризуйте операції комерційних банків. У чому сутність пасивних і активних операцій банків? 4. Охарактеризуйте склад власного капіталу комерційного банку.
5. Як відбувається формування статутного фонду комерційного банку?
6. З чого складаються депозитні ресурси комерційних банків? 7. Що належить до позичених коштів комерційних банків? 8. На яких умовах здійснюється банківське кредитування позичальників? 9. Що таке ліміт кредитування і кредитна лінія? 10. Що таке кредитний ризик? Які існують засоби запобігання кредитному ризику? 11. Які існують форми забезпечення повернення кредиту? Яким вимогам повинно відповідати забезпечення кредиту? 12. Що таке кредитоспроможність позичальника? Як її можна визначити? 13. Що таке банківські інвестиції? Які ризики притаманні банківським інвестиціям? 14. Дайте визначення банківських послуг. За якими ознаками класифікуються банківські послуги?
15. Історія походження та розвитку комерційних банків
16. Універсальні комерційні банки, їх операції та функції.
17. Спеціалізовані комерційні банки, особливості їх діяльності.
18. Порядок реєстрації комерційного банку.
19. Ліцензування банківської діяльності.
20. Організаційна структура та управління комерційним банком.
Тематика рефератів:
1. Інвестиційні банки та особливості їх діяльності.
2. Іпотечні банки: призначення та основні принципи діяльності.
3. Клірингові банки: сутність та призначення.
4. Ощадні банки: основи організації та специфіка діяльності.
5. Експортно-імпортні банки, сутність, призначення та основні операції.
6. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів у комерційному банку.
7. Характеристика послуг комерційного банку.
8. Розвиток банківської справи в період середньовіччя.

ТЕМА13. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

Програмна анотація та ключові питання лекції
Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації.Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Світовий банк. Міжнародний валютний фонд як орган регулювання валютних відносин між країнами-членами, контроль за виконанням членами визначених правил поведінки в галузі валютно-фінансових відносин, надання ресурсів для фінансування дефіцитів платіжних балансів. Діяльність МВФ з питань регулювання світової валютної системи. Фінансові ресурси МВФ та їх використання.
Світовий банк. Група світового банку: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвестицій, Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів. Напрями діяльності Групи Світового банку. Стимулювання приватних інвестицій Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Надання довгострокових позичок країнам-членам та гарантування кредитів.
Міжнародна асоціація розвитку. Надання кредитів урядам та приватним організаціям найбідніших країн, що розвиваються. Міжнародна фінансова корпорація (МФК), її діяльність щодо заохочування розвитку приватних підприємств у країнах, що розвиваються.
Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів (МЦУІК) , як цент сприяння припливу міжнародних інвестицій шляхом створення умов для припинення й урегулювання спорів між урядами та іноземними інвесторами. Співробітництво України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями. Системні проекти, інвестиційні проекти. Співробітництво з Європейським банком реконструкції і розвтку. Кредитування, інвестування, гарантійні операції.

Питання практичного заняття:
Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні
Світовий банк.
Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.

Основні поняття:
Міжнародні валютно-кредитні організації – міжнародні фінансові організації, створені на основі міждержавних угод з метою регулювання валютних та фінансово-кредитних відносин між країнами, допомогі у еоконмічному розвитку країн, кредитної допомоги.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (The International Bank for Reconstruction and Development) - спеціалізований заклад ООН з фінансового сприяння в реконструкції та розвитку економік країн-членів.
Міжнародна фінансова корпорація (The International Finance Corporation) - це також міжнародна міжурядова організація, спеціалізований заклад ООН. Створено в 1956 році для стимулювання приватного підприємництва, головним чином у країнах-членах МФК, що розвиваються.
Міжнародний центр розв'язання інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Invectment Disputes) - спеціалізована установа правового спрямування, метою якої є стимулювання приватних інвестицій через урегулювання конфліктів між іноземними інвесторами та місцевими урядами.
Питання для самоконтролю:
1. Що таке міжнародні валютно-кредитні установи та яке їх призначення? 2. Що означає "принцип обумовленості"? 3. Як формується капітал МВФ? 4. Які основні типи програм використовує МВФ у відносинах з Україною? 5. Які інституції входять до Групи Світового банку? 6. Як формуються ресурси МБРР? 7. Дайте характеристику міжнародним регіональним валютно-кредитним організаціям. 8. Які проекти кредитує МБРР в Україні? 9. Які цілі створення ЄБРР? Основні напрями його співробітництва з Україною. 10. Схарактеризуйте основні інструменти фінансування, що застосовує у своїй діяльності ЄБРР. 11. У чому полягає специфіка Банку міжнародних розрахунків? 12. Які основні функції виконує Банк міжнародних розрахунків?
Тематика рефератів:
1. Розвиток взаємовідносин міжнародних кредитно-фінансовихінституцій з Україною.
2. Становлення і розвиток світової валютної системи.ю
3. Інвестиційна діяльність міжнародних кредитно-фінансовихінституцій.
2. ТРЕНІНГОВІ ЗАВДАННЯ
Тренінгові завдання до теми 2:
3адача. Станом на 1 січня комерційний банк мав на своєму кореспондентському рахунку в НБУ 34,2 млн. грн. у своїх касах готівкою - 4 млрд. грн. Пасиви банку на цю дату становили 126 млн. грн. Норма обов'язково резервування затверджена на рівні 15%. Визначити загальний обсяг резерву банку, вільний резерв та обов'язків резерв.
Задача. Чому дорівнює грошовий агрегат М2, якщо величина готівки становить 200 млн. грн., поточних вкладів – 400 млн. грн., ощадних вкладів – 300 млн. грн., строкових вкладів – 350 млн. грн.?
Задача. Якщо готівка на руках у населення 405 тис. грн., строкові депозити 200 тис. грн., безготівковий обіг 180 тис. грн., готівковий обіг 70 тис. грн., кошти за трастовими операціями - 80 тис. грн., готівка в оборотних касах банків 370 тис. грн., то чому дорівнює грошовий агрегат М2?
Задача. Короткострокові депозити дорівнюють 1630 млн. грн., довгострокові депозити – 645 млн. грн., чекові депозити – 448 млн. грн., термінові ощадні депозити – 300 млн. грн., готівкові гроші поза банками – 170 млн. грн., виписаний чек на суму 10 млн. грн. Чому дорівнюють агрегати М1, М2, М3?
Задача. Кількість грошей, які фактично є в розпорядженні суб'єктів грошового ринку дорівнює 700 млн. грн.; швидкість обігу грошей - 2,5; обсяг товарів та послуг, що реалізуються - 1,3 млрд. грн. Розрахуйте рівень товарних цін.
3адача. Розрахуйте швидкість обігу грошей. Грошова маса готівкових і безготівкових грошей 500 млрд. грн. Валовий продукт - 4100 млрд. грн.
Задача. Визначити кількість грошей, які необхідні в якості засобу обігу. Сума цін за реалізованими товарами (послугам, роботам) - 45 млрд. грн. Сума цін товарів (послуг, робіт) проданих, термін оплати яких не настав - 42 млрд. грн. Сума платежів по довгостроковим зобов'язанням, термін яких настали - 72 млрд. грн. Сума взаємопогашених платежів - 40 млрд. грн. Середня кількість обертів грошей за рік - 13
Задача. Сума реалізованих товарів і послуг - 200 млрд. грн. При цьому сума цін товарів, проданих у кредит, 10 млрд. грн., платежі за кредитами становлять 4 млрд. грн., платежі, що взаємно заліковуються, - 2 млрд. грн. Швидкість обороту грошової одиниці 2, 4 місяці. Розрахуйте кількість грошей, необхідних для без інфляційного обігу грошей в економіці
Задача. Визначити кількість грошей, необхідних для безінфляційного обігу, за наступними даними:
сума цін реалізованих товарів, робіт, послуг - 5100 млрд. грн.;
сума цін товарів, робіт, послуг, що реалізовані з відстроченням платежу, - 50% обсягу реалізації товарів, робіт та послуг;
сума платежів по зобов'язаннях, термін оплати яких наступив, - 130 млрд. грн.;
сума платежів, що взаємно погашаються - 20 % загального обсягу реалізації товарів, робіт та послуг;
середня кількість оборотів грошової маси за рік - 7.
Яким чином зміниться обсяг грошової маси, якщо її оборотність зросте на 3 оберти?
Яким чином зміниться обсяг грошової маси, якщо не буде проводитись взаємне зарахування боргів?
Задача. Обсяг ВВП у поточному році становив115,6 млрд. грн., на початок року в обороті перебувало (за агрегатом МЗ) 14,7 млрд. грн. на кінець року - 20,6 млрд. грн. Визначити середню швидкість обігу гривні у поточному році та тривалість одного обороту.
Задача. Кількість проданих товарів протягом року становить 280 тис. шт., ціна одиниці товару - 7 грн. Визначити середню оборотність грошової одиниці та розмір грошової маси, якщо відомо, що при підвищенні оборотності грошової одиниці на 3 оберті необхідність у грошовій масі, що обслуговує грошовий обіг, скоротилась на 50%, при підвищенні оборотності грошової одиниці на 5 оберти - на 60 %.
Задача. Визначити приріст грошової маси унаслідок грошово-кредитної мультиплікації, якщо початковий приріст грошової маси складав 15 млн. грн., а норма обов'язкового резерву 12 %.
Задача. Маса готівки в поза банківському обороті дорівнює 28 млрд. грн., грошова маса у депозитах комерційних банків склала 112 млрд. грн., сума резервів комерційних банків дорівнює 105,5 млрд. грн. Визначити рівень мультиплікатора на кінець року.

Тренінгові завдання до теми 5:
Приклад 1
Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 560 млрд грн, при чому вона здійснила 7 оборотів, фізичний обсяг ВВП становив 600 млрд од.
Протягом звітного року грошова маса зросла на 50 %, пришвидшення її оборотності склало 2 обороти, фізичний обсяг ВВП в порівнянні з попереднім роком зріс на 6 %.
Розв'язок.
Інфляція цін - їх зростання - спостерігається внаслідок порушення закону грошового обігу в бік перевищення обсягу фактичної грошової маси над об'єктивно необхідним:
Мф>Мн
Причому виходячи з рівняння І. Фішера
Мн = P*Q/V
Якщо рівновага порушується внаслідок перевищення темпів зростання грошової маси в обороті над темпами росту ВВП, то зростають ціни для її відновлення.
Темп інфляції розраховуємо за формулою:

де Рзв - рівень цін звітного періоду; Р6 - рівень цін базового періоду.
З рівняння І. Фішера знаходимо середній рівень цін звітного та базового (попереднього) років:Відповідь: очікуваний темп цінової інфляції 81,78 %.
Приклад 2
Розрахуйте темп інфляції, якщо порівняно з минулим роком грошова маса зросла на 45 %, швидкість обігу грошей сповільнилась на 9 %, а приріст фізичного обсягу ВВП склав 10 %.
Розв'язок.
Приймаємо показники попереднього року за одиниці, тоді:
Мзв=1+ 45 % = 1,45;
V зв = 1 - 9 % = 0,91;
Q зв = 1+ 10 % = 1,1.
З рівняння І. Фішера знаходимо середній рівень цін звітного року:


Відповідь: темп інфляції становить 20 %.
Приклад 3
ВВП звітного року становить 140 млрд грн, причому фізичний його обсяг- 28 млрд од., швидкість обігу грошей 7 оборотів за рік. Сума податкових надходжень до бюджету складає 20 % від ВВП і становить 75 % дохідної частини бюджету, сума видатків з бюджету складає 40 млрд грн.
Визначте темп інфляції, якщо дефіцит державного бюджету був повністю покритий за рахунок емісії нових грошових знаків.
Розв'язок
Покриття дефіциту державного бюджету за рахунок емісії нових грошових знаків - безпосередня причина цінової інфляції. Для визначення темпу інфляції необхідно порівняти середній рівень цін до та після емісії.
З рівняння І. Фішера знаходимо середній рівень цін до емісії:
М V = Р Q = ВВП.

Для знаходження середнього рівня цін після емісії, на величину якої зросте обсяг грошової маси, знаходимо дефіцит державного бюджету, що був повністю покритий за рахунок цієї емісії.
Дефіцит державного бюджету = Видатки - Доходи.
Видатки = 40 млрд грн.
Розраховуємо величину доходів державного бюджету.
Податкові надходження = 20 % ВВП = 0,2 * 140 = 28 (млрд грн).
Доходи = 28 - 100 % / 75 % = 37,3 (млрд грн).
Дефіцит державного бюджету = 40 - 37,3 = 2,7 (млрд грн).
Отже, зростання грошової маси в обороті складе 2,7 млрд грн.
З рівняння І. Фішера знаходимо середній рівень цін після емісії:Відповідь: очікуваний темп інфляції 13,6 %.
Задачі для самостійного розв’язку
Задача. Ціна споживчого кошика поточного року становить 560 грошових одиниць, а минулого року - 520. Індекс цін минулого року 105%. Визначте індекс споживчих цін і темп інфляції.
Задача. Індекс цін в минулому році був 110, а в поточному - 121. Визначити темп інфляції в поточному році
Задача. Розрахуйте темп інфляції, якщо порівняно з минулим роком грошова маса зросла на 15 %, швидкість обігу грошей сповільнилась на 14%, а приріст фізичного обсягу ВВП склав 20%.
Задача. Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 490 млрд. грн, при чому вона здійснила 8 оборотів, фізичний обсяг ВВП становив 580 млрд. од.
Протягом звітного року грошова маса зросла на 40 %, пришвидшення її оборотності склало 3 обороти, фізичний обсяг ВВП в порівнянні з попереднім роком зріс на 10 %.
Задача. ВВП звітного року становить 750 млрд. грн., причому фізичний його обсяг - 100 млрд. од, швидкість обігу грошей 7 оборотів за рік. Сума податкових надходжень до бюджету складає 25 % від ВВП і становить 60 % дохідної частини бюджету, сума видатків з бюджету складає 400 млрд. грн.
Визначте темп інфляції, якщо дефіцит державного бюджету був повністю покритий за рахунок емісії нових грошових знаків.
Задача. Протягом звітного року грошова маса зросла на 40 %, пришвидшення її оборотності склало 3 обороти, фізичний обсяг ВВП в порівнянні з попереднім роком зріс на 10 %. ВВП звітного року становить 750 млрд. грн., причому фізичний його обсяг - 100 млрд. од, швидкість обігу грошей 7 оборотів за рік. Сума податкових надходжень до бюджету складає 45 % від ВВП і становить 70 % дохідної частини бюджету, сума видатків з бюджету складає 500 млрд. грн.
Визначте темп інфляції, якщо дефіцит державного бюджету був повністю покритий за рахунок емісії нових грошових знаків.
Тренінгові завдання до теми 6:
Приклад 1.
АКБ "Факторіал", орієнтуючись на офіційний курс НБУ, встановив такий курс долара США: купівля - 7,9840 грн, продаж - 8,1105.
Скільки гривень можна одержати за 405 доларів 80 центів? Скільки доларів можна купити за 12 тис.грн
Розв 'язок.
Якщо 1 USD АКБ "Факторіал" купує за 7,9840 UАН, то за 405 доларів 80 центів клієнт отримає: 405,80 * 7,9840 = 3239 грн 90 копійок.
Якщо 1 USD АКБ "Факторіал" продає за 8,1105 UАН то за 12 тис. гривень можна купити: 12000/ 8,1105 = 1479 доларів 56 центи
Відповідь: за 405 доларів 80 центів можна одержати 3239 грн 90 копійок; за 12 тис. грн можна купити 1479 доларів 56 центи.
Приклад 2.
Яким буде курс євро до фунта стерлінгів, якщо виходити із ї середніх співвідношень з доларом США:
1 USD = 0,87 EUR; 1 USD = 0,68 GBR.
Розв 'язок.
Для того, щоб виразити вартість 1 євро в фунтах стерлінгів, знаходимо вартість одного євро в доларах США, знаючи, що 1 USD = 0,87 EUR, то: 1 EUR = 1/0,87 = 1,15 USD.
Далі через співвідношення USD до GBR знаходимо, що вартість 1 євро в фунтах стерлінгів, знаючи, що 1 EUR = 1,15 USD та 1 USD = 0,68 GBR: 1 EUR = 1,15 * 0,68 = 0,78 GBR.
Також кросс-курс EUR до GBR через USD можна знайти шляхом ділення курсу долара в фунтах (1 USD = 0,68 GBR) на курс долара в євро (1 USD = 0,87 EUR), то 1 EUR = 0,68/0,87 = 0,78 GBR.
Відповідь: кросс-курс євро до фунта стерлінгів: 1 EUR = 0,78 GBR.
Приклад 3.
Скільки угорських форинтів дадуть за 520 грн, якщо за офіційним курсом валют: 160 HUF (угорські форинти) = 33,88 INR (індійські рупії); 1000 INR = 68,76 UAН.
Розв'язок.
Через співвідношення INR / UAН знаходимо вартість 520 гривень у рупіях, знаючи, що 1000 INR = 68,76 UAН та 1 UAН = 1000/68,76 INR, то 520*1000 / 68,76 = 7562,53 INR.
Далі через співвідношення HUF / INR знаходимо вартість 7562,53 рупій у форинтах, знаючи, що 160 HUF = 33,88 INR та 1 INR = 160/33,88 HUF, то: 7562,53 * 160 / 33,88 = 35714,42 HUF
Відповідь: за 520 грн можна придбати 35714,42 угорських форингів.
Приклад 4.
Скільки євро можна купити за 12400 японських єн, якщо:
1 USD = 120,25 JPY; 1 USD = 0,87 EUR?
Розв'язок.
Знаходимо вартість 12400 JPY в USD: 12400/120,25 = 103,1 USD. Далі через співвідношення USD / EUR знаходимо вартість 103,1 долара в євро: 103,1 0,87 = 89,7 EUR.
Також це можна зробити із використанням кросс-курсу. Знаходимо кросс-курс JPY до EUR через USD шляхом ділення курсу долара в євро на курс долара в єнах:
1 JPY = 0,87/120,25 = 0,007235 EUR. Розраховуємо скільки євро можна купити за 12400 японських єн:
12400 0,007235 = 89,71 EUR. Таким чином, за 12400 JPY можна отримати 89,71 EUR.
Відповідь: за 12400 японських єн можна купити 89,71 євро.
Приклад 5.
За експортним контрактом торгівельна фірма повинна отримати валютну виручку у розмірі 40000 GBR. В той же час вона повинна сплатити одному із своїх постачальників за імпортним контрактом 19000 USD, але російськими рублями (RUR). Який фінансовий результат фірми в гривнях після завершення розрахунків по цих контрактах, якщо:
1 RUR = 0,18 UAN, 1 USD = 5,05 UAН; 1 USD = 0,68 GBR.
Розв'язок.
Дохід фірми по експортному контакту, використовуючи кросс-курс GBR до UAН через USD, виражаємо в гривнях, знаючи, що 1 USD = 5,05 UAН та 1 USD = 0,68 GBR:
1 GBR = 5,05/0,68 = 7,426 UAН;
40000 7,43 = 2947040 UAН.
Платіж у 19000 USD по імпортному контракту виражаємо в рублях, використовуючи кросс-курс USD до RUR через UAН, знаючи, що 1 RUR = 0,18 UAN та 1 USD = 5,05 UAН:
1 UAН = 1/0,18 = 5,55 RUR;
1 UAН = 1/5,05 = 0,198 USD;
1 USD = 5,55/0,198 = 28 RUR;
19000 28 = 532 000 RUR.
Оплату імпортного контракту в сумі 532 000 RUR також виражаємо в гривнях:
532000 * 0,18 = 95760 UAН.
Фінансовий результат фірми - різниця доходів та витрат:
2947040 - 95760 = 2851280 грн.
Відповідь: фінансовий результат фірми після завершення розрахунків складе 2851280 грн.
Приклад 6.
Якщо ціна гривні в доларах США впала з 19,8 до 19,2 центів за одну гривню, то як зміниться ціна товару вітчизняного виробництва (в доларах США), що продається в Україні за 150 гривень?
Розв'язок.
До девальвації (зменшені курсу) гривні даний товар в доларах США коштував:
150 19,8 = 29 доларів 70 центів.
Після зниження ціни гривні відносно долара він коштуватиме:
150 19,2 = 28 доларів 80 центів.
Зміна ціни становитиме: 29,7 - 28,8 = 90 центів.
Таким чином, девальвація національної валюти спричинює зменшення вираженої в доларах ціни товарів вироблених в Україні.
Відповідь: ціна товару в доларах зменшиться на 90 центів.
Приклад 7.
Український імпортер повинен заплатити своєму постачальнику із Гонконгу 300тис. гонконгських доларів (НКD). Український банк, який обслуговує імпортера, купить у нього гривні і зарахує на його рахунок долари США, а потім продасть долари США в Гонконзі за місцеву валюту (НКD) і заплатить ними постачальнику
В цій угоді використовуються два курси:
1 USD = 4,500 UAH; 1 USD = 7,7595 HKD
Розв'язок:
Отже 4,500 грн = 7,7595 НКD
Звідси крос курс дорівнює: грн = 7,7595/4,500 = 1,7243 НКD Для платежу по цій угоді український імпортер зобов'язаний перевести в банк
300000/1,7243 = 173983,64 грн
Відповідь: український імпортер зобов'язаний перевести в банк 173 983,64 грн
Приклад 8.
Українська компанія поставила свій товар у Сінгапур на суму 1685 тис. сінгапурських доларів (CGD) і одночасно закупила партію товару в Англії, за яку повинна заплатити 200 тис. англійських фунтів (СВР). Знайти крос-курс і визначити, чи достатньо компанії сінгапурських доларів для оплати товару з Англії, якщо котировка валют існує така:
USD/СGD 5,1330 GВР/USD 1,5477
Розв'язок:
1 GВР = 1,5477 USD
1 USD = 5,1330 СGD
1 GВР =1,5477 * 5,1330 СGD/
Крос курс складе GВР = 7,9443 СGD
Для оплати товару необхідно перевести в Англію 7,9443 * 200.000 = 1.5888 СGD
Від продажу товару в Сінгапурі частина суми ще залишиться: 1685 - 1588,86 = 96,14 СGD
Приклад 9.
Компанія має в складі своїх активів 360 тис. швейцарських франків (СНF), які їй необхідно конвертувати в англійські фунти. Визначити крос-курс та кількість фунтів стерлінгів, які одержить компанія, якщо на момент угоди курси валют такі:
GВР/USD = 1,5477
СНF/USD = 0,7609
Розв'язок:
11180= 1/1,5477 СВР = 0,6461 СВР ШЗО = 1/0,7609 СНР == 1,3142 СНР Звідси 0,6461 СВР= 1,3142 СНР
Крос-курс СВР = 1,3142/0,6461 СНР = 2,0340 СНР При цьому курсі компанія при обміні одержить 360.000/2 034 -176.991,15 ОВР
Задачі для самостійного розв’язку
Задача. За експортним контрактом торгівельна фірма повинна отримати валютну виручку у розмірі 50 000 GBR. В той же час вона повинна сплатити одному із своїх постачальників за імпортним контрактом 20 000 USD, але російськими рублями (RUR). Який фінансовий результат фірми в гривнях після завершення розрахунків по цих контрактах, якщо:
1 RUR = 0,18 UAН, 1 USD = 5,05 UAН; 1 USD = 0,68 GBR.
Задача. АКБ "Мрія", орієнтуючись на офіційний курс НБУ, встановив такий курс долара США: купівля - 5,05 грн, продаж - 5,11, Скільки гривень можна одержати за 510 доларів 40 центів? Скільки доларів можна купити за 20 тис. грн.
Задача. Яким буде курс євро до фунта стерлінгів, якщо виходити із їх середніх співвідношень з доларом США:
1 USD = 0,77 EUR; 1 USD = 0,59 GBR.
Задача. Скільки угорських форинтів дадуть за 400 грн., якщо за офіційним курсом валют: 160 HUF (угорські форинти) = 33,88 INR (індійські рупії); 1000 INR = 68,76 UAН.
Задача. Скільки євро можна купити за 20 800 японських єн, якщо: 1 USD = 120,25 JPY; 1 USD = 0,87 EUR?
Задача. Якщо ціна гривні в доларах США впала з 20,1 до 19,2 центів за одну гривню, то як зміниться ціна товару вітчизняного виробництва (в доларах США), що продається в Україні за 200 гривень?
Задача. Англійська компанія, яка випускає кондитерські вироби, купила в американській фірмі 10 тон вишневого джему за ціною 3 фунт ст. за 1 кг. Курс англійських фунтів збільшився з 2,0 до 2,4 за 1 фунт ст.
Визначте:
Кому буде вигідним таке підвищення курсу англійської валюти.
Яка (в розрахунку на 1кг джему) величина додаткового прибутку (збитку) від такої зміни валютних курсів.
Задача. Американська компанія постачає шкіру для виробництва взуття англійської компанії. З 1 січня курс фунта стерлінгів (GBR) знизився з 3,6 до 2,3 USD за 1 GBR.
Визначте, яких збитків зазнають американські експортери внаслідок зниження курсу фунта стерлінгів, якщо сума не виконаних ними контрактів перед партнерами становить 65 млн. GBR.
Задача. Припустимо, що курс долара в Токіо становив 142 єни, а в Мехіко - 3,052 песо. Розрахуйте курс японської єни щодо американського песо в Мехіко.
Тренінгові завдання до теми 8:
Приклад 1
Підприємство 1 вересня отримало в банку позику, розмір якої 500000 грн, терміном до 2 грудня під 17 % річних. Через 45 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 20 %. На цей час було погашено 30 % основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою.
Розв'язок.
Оскільки процентна ставка змінювалась, необхідно розрахувати відсотки в поденному режимі за кожний період окремо, враховуючи те, що день видачі і день погашення кредиту вважаються як один. Перший період протягом якого діяла ставка 17%, тривав 45 днів - з 1.09 по 15.10 включно. Використовуємо формулу:


І1 = (500000 0,17 45) / 365 = 10479,45 (грн).
Другий період протягом якого діяла ставка 20 %, тривав 47 днів - з 16.10 по 2.12. На цей момент заборгованість позичальника становила 70 % початкової суми.
І2 = ((500000 * 0,7) * 0,2 * (16 + 30 + 2 - 1)) / 365 = 9031,69 (грн).
Загальна сума відсотків за позикою:
Ізаг = І1 + І2 = 10479,45 + 9031,69 = 19511,14 грн
Відповідь: сума відсотків за користування позикою дорівнює Ізаг =19511,14 грн.
Приклад 2.
Позику в сумі 200 тис.грн було надано 1.04.2005 року, термін погашення - 1.04.2006 року, ставка відсотку - 21 %. Розрахуйте суму відсотків, яку сплатить клієнт, якщо погашення основної суми позики відбувається щоквартально рівними частинами?
Розв'язок.
Погашення позики відбувається щоквартально рівними частинами, що означає поступове та рівномірне зменшення суми заборгованості позичальника, на яку нараховуються відсотки. Загальна сума відсоткових платежів при такій схемі погашення буде меншою ніж при одноразовому погашенні всієї позики в кінці терміну кредитування.
Знаходимо величину щоквартальної частини повернення основної суми позики: термін кредитування 1 рік складається з 4-х кварталів, отже в кінці кожного кварталу клієнт повинен повертати по 1/4 основної суми кредиту, що становить 50 тис. грн. Оскільки сума заборгованості змінюється, необхідно розрахувати відсотки за кожний квартал окремо в помісячному режимі за формулою:

І1 = 200000 * 0,21 * 3/12= 10500 (грн).
І2 = (200000 - 50000) * 0,21 * 3/12 = 7875 (грн).
І3 = (200000 - 50000 - 50000) * 0,21 * 3/12 = 5250 (грн).
І4 = (200000 - 50000 - 50000 - 50000) * 0,21 * 3/12 = 2625 (грн).
Загальна сума відсотків за позикою:
Ізаг = І1 + І2 + І3 + І4 = 10500 + 7875 + 5250 + 2625 = 26250 грн.
Відповідь: Ізаг = 26250 грн.
Приклад 3.
Банк надає позику сумою 4 млн грн під 20 % річних за плаваючою ставкою. Після двох місяців ставка зросла до 30 %, а через 6 місяців від дати видачі - збільшилась до 45%. Обчислити яку суму повинен повернути позичальник банку через рік після надання йому позики.
Розв'язок.
Оскільки процентна ставка змінювалась, необхідно розрахувати відсотки за кожний період окремо, вимірюючи його тривалість в місяцях за формулою:

Перший період зі ставкою 20 % тривав 2 місяці:
І1= 4000000 * 0,2 * 2/12 = 133333 (грн).
Другий період зі ставкою 30 % тривав 6-2 = 4 місяці:
І2 = 4000000 0,3 4/12 = 400000 (грн).
Третій період зі ставкою 45 % тривав 12 -2-4 = 6 місяців:
І3 = 4000000 0,45 6/12 = 900000 (грн).
Ізаг = І1 + І2 + І3 = 133333 + 400000 + 900000 = 1433333 (грн).
Сума, яку має повернути позичальник банку через рік після надання йому позики:
Р + Ізаг = 4000000 + 1433333 = 54333333 (грн).
Відповідь: сума, що має бути повернута, клієнтом 54333333 грн.
Приклад 4.
Позику у сумі 700 тис.грн було отримано 01.02.1999 р., термін дії кредитної угоди 5 років. Відсоткова ставка - плаваюча, на початку кожного наступного року коригується на розмір інфляції попереднього; базова ставка - 35 %. Річний темп інфляції становив: 10 %, 3 %, 4 %, 7 %, 9 % відповідно. Яку суму відсотків сплатить клієнт?
Розв'язок.
Оскільки, відсоткова ставка - плаваюча - змінюється щороку, необхідно розрахувати відсотки за кожний рік окремо, до того ж за 1999 та 2004 - в помісячному режимі за формулою:

де пр - термін користування грошима у роках.
І1999=700000 0,35 11/12 = 224583 (грн)
І2000 = 700000 * (0,35 + 0,10) 1 = 315000 (грн)
І2001 = 700000* (0,35 + 0,10 + 0,03) * 1 = 336000 (грн)
І2002 = 700000 * (0,35 + 0,10 + 0,03 + 0,04) 1 = 364000 (грн)
І2003 = 700000 * (0,35 + 0,10 + 0,03 + 0,04 + 0,07) * 1= 413000 (грн)
І2004 = 700000 * (0,35 + 0,10 + 0,03 + 0,04 + 0,07 + 0,09) * 1/12 = 39667 (грн)
Загальна сума відсотків за позикою:
Ізаг = І1999+ І2000 + І2001 + І2002 + І2003 + І2004 = 224583 + 315000 + 336000 + 364000 + +413000 + 39667 = 1692250 (грн)
Відповідь: Ізаг = 1692250 грн.
Задачі для самостійного розв’язку
Задача. За 3 місяці до терміну погашення інвестором було придбано 60 купонних облігацій з купоном 18,9 % за ринковою ціною 1005 грн. Через 3 міс. облігації були погашені за номінальною вартістю 980 грн. кожна. Визначити дохідність цієї операції
Задача. Розрахувати суму, яку отримає власник векселя на 253 тис.грн., якщо звернеться в банк для його врахування за 6 місяців до погашення, облікова ставка банку 11,5 % річних. Чи вигідно банку здійснення такої операції?
Задача. Вексель на суму 37 500 грн. обліковується банком за 11 місяців до терміну його погашення. Облікова ставка банку 28,3 % річних. Визначити суму сплачену банком власника векселя та суму дисконту банку.
Задача. Інвестором було придбано 235 акцій за ціною 168 грн за кожну. Через 4 місяці вони були продані за ціною 189,5 грн. за кожну акцію після сплати за ними дивідендів у розмірі 16 грн. на акцію. Визначити дохідність цієї операції та прибуток отриманий інвестором.
Задача. Власник векселя через рік одержить по ньому 130 тис. грн. Яку суму одержить власник векселя, якщо облікує його в банку за 40 днів до кінця платежу по ньому по обліковій ставці 20%? Чому дорівнює дохід банку від цієї операції?
Задача. Підприємство 24 липня отримало в банку позику, розмір якої 840 000 грн. терміном до 2 грудня під 17 % річних. Через 50 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 20 %. На цей час було погашено 38 % основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою.
Задача. Підприємство 14 серпня отримало в банку позику, розмір якої 340 000 грн терміном до 12 грудня під 19 % річних. Через 50 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 20 %. На цей час було погашено 40 % основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою.
Задача. Підприємство 14 серпня отримало в банку позику, розмір якої 540 000 грн. терміном до 12 грудня під 23 % річних. Через 50 днів банк підвищив відсоткову ставку за позикою до 28 %. На цей час було погашено 60 % основної суми позики. Розрахуйте суму відсотків за користування позикою.
Задача. Позику в сумі 410 тис. грн було надано 1.06.2005 р., термін погашення – 1.09.2006 р., ставка відсотку – 24 %. Розрахуйте суму відсотків, яку сплатить клієнт, якщо погашення основної суми позики відбувається щоквартально рівними частинами?
Задача. Позику в сумі 410 тис. грн. було надано 1.07.2008 р., термін погашення – 1.10.2009 р., ставка відсотку – 24 %. Розрахуйте суму відсотків, яку сплатить клієнт, якщо погашення основної суми позики відбувається щоквартально рівними частинами?
Задача. Кредит у сумі 200 тис. грн. було надано 1.04.2005 р., термін погашення - 1.04.2006р., ставка відсотку - 21 %. Розрахуйте суму відсотків, яку сплатить клієнт, якщо погашення основної суми кредиту відбувається щоквартально рівними частинами?
Задача. Банк надає позику сумою 5 млн. грн під 33 % річних за плаваючою ставкою. Після 2 місяців ставка зросла до 35 %, а через 6 місяців від дати видачі збільшилась до 38 %. Обчисляти яку суму повинен повернути позичальник банку через рік після надання йому позики.
Задача. Банк надає позику сумою 5 тис. грн. під 28 % річних за плаваючою ставкою. Після 2 місяців ставка зросла до 30 %, а через 6 місяців від дати видачі збільшилась до 33 %. Обчисляти яку суму повинен повернути позичальник банку через рік після надання йому позики.
Задача. Кредит у сумі 20 тис. грн. було надано 10 травня 2010 року під 23 % річних. Через 50 днів відсоткову ставку було знижено на 1 %, а через 6 місяців - збільшено на 2 %. Визначте яку суму має сплатити позичальник під час погашення кредиту 10.07.2011 р.
Задача. Позику у сумі 200 тис. грн було отримано 11.03.1999р., термін дії кредитної угоди 6 років. Відсоткова ставка - плаваюча, на початку кожного наступного року коригується на розмір інфляції попереднього, базова ставка - 25 %. Річний темп інфляції становив: 10 %, 3 %, 4 %, 7 %, 9 %, 5 % відповідно. Яку суму відсотків сплатить клієнт?
Задача. Банк нараховує на позику, сумою 4,6 млн. грн., відсотки у розмірі 25 % річних. За другий рік банк встановлює до базової ставки додаткову маржу у 5%, а за кожен наступний – 5,5 %. Термін дії угоди 4 роки. Розрахуйте загальну суму відсотків, що сплатить позичальник банку.
Задача. Кредит для купівлі автомобіля вартістю 65 000 тис. грн відкрито на 5 років під 11%. Початковий внесок покупця - 10тис. грн, а решта боргу буде сплачуватись щомісячно протягом усього терміну кредитної угоди. Розрахуйте суму щомісячних платежів позичальника.
Задача. Кредит у сумі 100 тис. грн. було отримано 10.07.2005 р., термін дії кредитної угоди 2 роки, ставка відсотку за користування кредитом - 25 %. Яку суму відсотків сплатить клієнт?
Задача. Припустимо, що надається кредит у 1000 грн. за нульового рівня інфляції. При цьому кредитор розраховує отримати 1500 грн. Але в економіці почалися інфляційні процеси і рівень інфляції становить 15 %.
1.Хто за цих умов буде мати вигоду, а хто зазнає втрат?
2.Обчисліть ці витрати.
Задача. Позика розміром 8 тис. грн. погашається рівними частинами протягом 4 місяців (25 % щомісяця). Розрахувати тривалість цієї позики та суму процентів, які необхідно за неї сплатити, якщо процентна сплата у розмірі 21% річних відбувається щомісяця.
Задача. Кредит погашається в першому місяці на 40 %, в другому – на 30 %, в третьому – на 20 %, а в четвертому – на 10 %. Розрахувати скільки процентів необхідно сплатити за кредит в 325 тис. грн. за 4 місяці, якщо річна ставка становить 22,5 % нараховується щомісяця.
Задача. Комерційний банк надає кредит 4 млн. грн. під 20 % річних за плаваючою процентною ставкою. Після 2 місяців ставка становила 30 %, а через 8 місяців після надання кредиту - збільшилась до 38 %. Обчислити, яку суму повинен повернути позичальник через рік після надання йому кредиту.
Задача. Внесок в сумі 500 000 грн. покладено в банк на 6 років із нарахуванням складних відсотків за процентною ставкою 23 % річних. Визначити реальний дохід вкладника за очікуваного місячного рівня інфляції 15 %.
Розрахувати цю задачу за умови, що нараховуються прості відсотки на вклад. Який варіант буде вигіднішим для вкладника, а який для банку?
Тренінгові завдання до теми 9:
Приклад 1
За три місяці до терміну погашення інвестором було придбано 50 купонних облігацій з купоном 16,3% за ринковою ціною 1155 грн. Через 3 місяці облігації були погашені за номінальною вартістю 1000 грн. кожна. Визначити дохідність цієї операції.
Розв'язок:
Дохідність можна визначити за формулою:
к = Рп - Рк + Вк * Т
Рк t
Рп - ціна продажу чи погашення фінансового активу;
Рк - ціна купівлі фінансового активу;
Вк - процентні чи дивідендні виплати за період і;
Т - часова база (рік, 365 або 360 днів)
і - період володіння фінансовим активом Прибуток, отриманий інвестором у грошовому вираженні обчислюється за формулою:
П = n (Рп-Рк+Вк), де n - кількість фінансового активу;
Для обчислення дохідності проведеної операції та величини прибутку, отриманого від неї необхідно розрахувати процентні виплати, які були здійснені за даними облігаціями за період володіння ними. За облігаціями встановлюється фіксований купон 16,3% річних від номінальної вартості, який сплачується один раз на рік і який інвестор отримає в момент погашення облігацій, тобто це складе його дохід:
Вк= 1 000 х 0.163 = 163 грн. - купонна виплата на одну облігацію.
Розрахуємо дохідність проведеної операції:
к = 1000-1155+163 * 12 * 100 = 2,77% річних
1155 3
Прибуток від проведеної операції становитиме:
П=50*(1 000-1155+163) = 400 грн.
Приклад 2
Розрахувати суму, яку отримає власник векселя на 153 тис. грн., якщо звернеться в банк для його врахування за 7 місяців до погашення. Облікова ставка банку 11,5% річних.
Розв'язок:
Операція врахування (дисконту) векселів полягає у купівлі банком векселя за іменним індосаментом у векселедержателя до настання строку платежу. При цьому банк стає повноправним власником векселя з усіма правами і обов'язками згідно з вексельним правом, а векселедержатель отримує суму векселя, зменшену на величину банківської процентної ставки, яка ще називається дисконтом.
Ринкову вартість векселя можна визначити за формулою:
Р = N - D = N (1 - кБt/Т), де
Р - поточна ринкова вартість боргового зобов'язання;
к Б - банківсько-дисконтний дохід, тобто процентна ставка врахування векселя;
N - ціна продажу, або номінальна вартість зобов'язання;
Т - часова база;
О - дисконт, дохід банку від обліку векселя.
Р = 153 000 ( 1 - 0.115x7/12) = 142 736,25 грн. - ринкова вартість векселя, тобто сума, яку сплатить банк власнику векселя.
Дохід банку від операції становитиме:
D = 153 000 - 142 736,25 = 10263,75 грн.
Приклад 3
Інвестором було придбано 150 акцій за ціною 38 грн. за кожну. Через 4 місяці вони були продані за ціною 39,85 грн. за кожну акцію після сплати за ними дивідендів у розмірі 3 грн. на акцію. Визначити дохідність цієї операції та прибуток отриманий інвестором.
Розв'язок:
Дохідність можна визначити за формулою:
к = Рп - Рк + Вк * Т , де
Рк t
Рп - ціна продажу чи погашення фінансового активу;
Рк - ціна купівлі фінансового активу;
Вк - процентні чи дивідендні виплати за період і;
Т - часова база (рік, 365 або 360 днів)
t - період володіння фінансовим активом
Прибуток, отриманий інвестором у грошовому вираженні обчислюється за
формулою:
П = n(Рп-Рк+Вк),де
n - кількість фінансового активу;
Розрахуємо дохідність проведеної операції:
к = 39,85*150-38*150 + 3x150 * 12 * 100 = 38,29% річних
38*150 4
Прибуток від проведеної операції становитиме:
D = 150 * (5977,5 - 5700 + 450) = 109 125 грн.
Приклад 4
Вексель на суму 37500 грн. обліковується банком за 11 місяців до терміну його погашення. Облікова ставка банку 28,3% річних. Визначити суму сплачену банком власнику векселя на суму дисконту банку.
Розв'язок:
Операція врахування (дисконту) векселів полягає у купівлі банком векселя за іменним індосаментом у векселедержателя до настання строку платежу. При цьому банк стає повноправним власником векселя з усіма правами і обов'язками
згідно з вексельним правом, а векселедержатель отримує суму векселя, зменшену на величину банківської процентної ставки, яка ще називається дисконтом.
Ринкову вартість векселя можна визначити за формулою:
Р = N - D = N (1 - кБt/Т), де
Р - поточна ринкова вартість боргового зобов'язання;
к Б - банківсько-дисконтний дохід, тобто процентна ставка врахування векселя;
N - ціна продажу, або номінальна вартість зобов'язання;
Т - часова база;
Б - дисконт, дохід банку від обліку векселя.
Р = 37 500 ( 1 - 0,283*11/12) = 27 750 грн. - ринкова вартість векселя, тобто сума, яку сплатить банк власнику векселя.
Дохід банку від операції становитиме:
D = 37 500 - 27 750 = 9 750 грн.

СПИСОК ОСНОВНОЇ ТА ДАДТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література
Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18 червня 1991 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада1996.р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Александрова, М. М. Гроші. Фінанси. Кредит: навч.-метод. посіб.; 2-е вид., переробл. і доп. / М. М. Александрова, С. О. Маслова. - К.: ЦУЛ, 2002.- 336 с.
Доллан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: учебник для вузов / Э. Дж. Доллан. – СПб.: Оркестр, 1994. – 496 с.
Жуков, Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л. М. Максинова, А. В. Печникова и др.; под ред. академ. РАЕН Е.Ф.Жукова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. – 600 с.
Іванов, В. М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. / В. М. Іванов. – К.: МАУП, 2001. - 232 с.
Костіна, Н. І. Гроші і грошова політика: навчальний посібник / Н.І.Костіна. - К.: НЮС, 2001.-224с.
Лагутін, В. Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посіб. / В. Д. Лагутін.– К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. - 199 с.
Семко, Т. В. Гроші та кредит у схемах та таблицях: навчальний посібник / Т. В. Семко, М. В. Руденко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.-158 с.
Сенчагов, В. К. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник; 2-е изд., перераб. и доп. / В. К. Сенчагов, А. И. Архипов и др.; под. ред. В.К.Сенчагова, А. И. Архипова. - М.: ТК Венби, Изд-во Проспект, 2004. - 720 с.
Гроші та кредит: підручник / за ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.
Гроші та кредит: підручник/ за ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001.– 602 с.
Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях: навчальний посібник / за ред. Б. Л. Луціва – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.
Додаткова література
Абалкин, А. И. Кредитний процесе коммерческого банка / А.И.Абалкин, А. Г. Гряднова и др. - М.: ДСКА, 1995. - 112 с.
Адамик, Б. П. Національний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти України / Б. П. Адамик. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 278 с.
Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання: навч. посіб. / Ю.М.Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон: Олді-плюс, 2004. – 272 с.
Віднійчук-Вірван, Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 214 с.
Гальчинський, А. А. Теорія грошей: навчально-методичний посібник / А. А. Гальчинський – К.: Основи, 2001. - 411 с.
Грек, Г. Валютное регулирование: консультации, бухгалтерский учет, нормативная база: метод, пособие / Г. Грек, Е. Рижикова. - Днипропетровск: ТОО «Баланс-Клуб», 1997. - 188 с.
Дзюблюк, О. В. Валютна політика: підручник / О. В. Дзюблюк. - К.: Знання, 2007. - 422 с.
Кабанець, О. І. Валютне регулювання та контроль в Україні: навч. посіб. / О. І.Кабанець, В. Д. Кольга. - К.: Знання, 2000. - 224 с.
Кейнс, Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей / Дж. М. Кейнс. - К., 1999.
Кочетков, В. Н. Основи управлення современным коммерческим банком: учеб. Пособие / В. Н. Кочетков. - К.: МАУП, 1998. - 72 с.
Кудрявцев, В. А. Основы организации ипотечного кредитования: учебное пособие / В. А. Кудрявцев, Е. В. Кудрявцева. - М.: Высшая школа. 1998.- 64 с.
Миллер, Р. Л. Современные деньги и банковское дело / Р.Л.Миллер, Д. Д. Ван-Хуз. - М.: ИНФРА-М, 2000.
Мишкін, Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф. С. Мишкін. - К., 1998.
Поляков, В. Л. Основи денежного обращения и кредита / В.Л.Поляков, Л. А. Москвича. - М.: Инфра- М, 1996.
Портной, М. А. Деньги: их виды и функции / М. А. Портной.- М.: Издательство консалтинговая фирма "Анкил", 1998. - 166 с.
Рикардо, Д. Собрание соч.: в 5 т.: пер. с англ. / Д. Рикардо; под ред. М. Н. Смит. - М., 1995. - Т. 1. - 62 с.
Стельмах, В. С. Грошово-кредитна політика в Україні: навч. посібник / В. С.Стельмах, А. О. Єпіфанов, В. І. Гререник, В. І Міщенко. - К.: Знання – 2000.
Швиданенко, Г. О. Діяльність банку в умовах ринкової економіки / Г. О. Швиданенко, С. Г. Мішта, І. А. Колесникова, М. С. Рудь. - К.,1996.- 164 с.
Шульга, Н. П. Оценка кредитоспособности клиента: рекомендации банкиру при вндаче кредита / Н. П. Шульга. - К., 1995. - 59 с.
Ющенко, В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / В.Ющенко, В. Лисицький. - К: Скарби, 1998. - 288 с.
Кредитование / Пер. с англ. Под. ред. М. А. Гольцберга - К.: Торгового дательское бюро ВНУ, 1994. - 384 с.
Мороз, А. А. Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник / А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук; за ред. д.е.н., професора А. М. Мороза, к.е.н., доцента М. Ф. Пуховкіної.- К.: КНЕУ, 2005.-556с.
Аксьонов, Д. Управління золотовалютними резервами в зарубіжних країнах / Д. Аксьонов // Фінансовий ринок України. - 2009. - №9. - С.32.
Антонюк, А. М. Специфіка інфляції в Україні / А. М. Антонюк // Економіка і держава. - 2009. - №10. - С. 35-36.
Арчакова, О. Деякі особливості національного регулювання валютного ризику / О. Арчакова // Финансовые риски. - 2007. - № 2. - С.67-73.
Бєляєв, Д. О. Структура класів активів золотовалютних резервів / Д.О. Бєляєв // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №5.- С. 139-145.
Береславська, О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу в Україні / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2008. - № 2. - С. 16-19.
Блащук, Ю.О. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції / Ю. О. Блащук // Вісник НБУ. - 2001. - №4. - С. 28-30.
Бутук, О. Валютний контроль і конвертованість валют / О. Бутук // Банківська справа. - 2005. - № 4. - С. 20-26.
Горшкова, Н. В. Валютно-курсова політика: практичний досвід і рекомендації / Н. В. Горшкова // Вісник НБУ. - 2007. - № 1. - С. 62-66.
Гребенюк, Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово- кредитної (монетарної) політики в Україні / Н. Гребенюк // Вісник Національного банку України. - 2007. - №5.
Гриценко, А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська. // Вісник Національного банку України. - 2006 - №7.
Калюжний, В. Механізм розвитку і протидії інфляції в Україні / В.Калюжний // Економіст. - 2008. - №6. - С. 16–22.
Карпенко Т.В. Аналіз основних факторів інфляції в Україні / Т.В.Карпенко, В. И. Башко // Фінанси України. - 2008. - №11. - С. 29–40.
Коваленко, В. В. Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки / В. В. Коваленко // Фінанси України. – 2008. - №7. - С.112-119.
Коваленко, О. Інфляція в Україні: особливості та вплив на фінансову систему / О. Коваленко // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - № 19. - С. 308-315.
Коптюк, О. Ризики сучасної грошової системи та перспективи розвитку / О. Коптюк // Вісник Національного банку України. - 2008. - С.16-19.
Кораблін, С. О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку / С. О. Кораблін // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 112-124.
Корнєва, І. В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи / І. В. Корнєва //Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №8.
Кравченко, С. Інфляція в ринковій економіці: сутність, причини і взаємозв'язок з макроекономічними показниками / С. Кравченко, С. Теленик // Економіка, фінанси, право. - 2009. - № 6.
Кравчук, К. Дорогою ціною: як довго Україна буде приречена на високу інфляцію / К. Кравчук // Контракти. - 2009. - 21 вересня (№38). - С. 4-5.
Курило, О. Б. Вплив інфляції на економічний розвиток України / О.Б.Курило, Н. В. Дубинець // Науковий вісник НЛТУ України. - 2008. - № 18. - С. 280-288.
Литвицький, В. Інфляційний детант / В. Литвицький // Вісник НБУ.- 2009. - №9. - С. 4-7.
Лукінов, І. Інфляційна політика, її руйнівні наслідки і шляхи їх подолання / І. Лукінов // Економіка України. - 1994. - №1. - С. 3-14.
Нідзельська, І. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізації в Україні / І. Нідзельська // Банківська справа. - 2009 - №4.
Оніщук, М. Бюджетний процес і грошово-кредитна політика Національного банку України: економіко-правові нотатки / М. Оніщук // Голос України. -2006. - 27 жовтня.
Петрик, О. Визначення оптимального рівня інфляції в Україні / О.Петрик, С. Ніколайчук // Вісник НБУ. - 2007. - №6 (136). - С. 10-21.
Петрик, О. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи / О.Петрик // Вісник НБУ. - 2007. - №3 (133). - С.2-8.
Ревенко, А. Інфляція - за один крок від річного показника / А.Ревенко // Дзеркало тижня. - 2009. - 10-16 жовтня (№38/39). - С. 9.
Савлук, М. Інфляція в Україні: витоки і сучасний стан / М. Савлук // Економіка України.- 1994.- № 2.- С.9-18.
Савлук, М. І. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності / М. І. Савлук // Вісник НБУ. - 1999. - № 1.
Савлук, М. І. Нова національна валюта гривня працює на економіку України / М. І. Савлук // Фінанси України. - 1997. - № 2.
Савлук, М. І.Чи вистачає грошей економіці України? / М. І. Савлук, О. А. Сугоняко // Вісник НБУ. - 1997. - № 4.
Савчук, В. П. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємств / В. П. Савчук, О. В. Москаленко // Фінанси України. - 2009. - №11.
Садовнікова, О. Роль економічних індикаторів у прогнозуванні курсу валюти / О. Садовнікова // Схід. – 2009. - №4.
Синбченко, М. І. Кон'юнктурна теорія грошей М. І. Туган – Барановського / М. І. Синбченко // Фінанси України, - 2000. - №9.
Черничко, С. Аналіз чинників розвитку інфляційних процесів в Україні / С. Черничко // Вісник КНТЕУ. - 2008. - №2. - С. 60-66.
Чухно, А. А. Природа сучасних грошей, кредиту та грошово -кредитної політики / А. А. Чухно // Фінанси України. - 2007. - №1 – С. 3-16.
Шаповалов, А. Стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку / А. Шаповалов // Дзеркало тижня. -2005. - №43. - С. 5-11.
Янушевич, Я. Валютний контроль в Україні / Я. Янушевич // Вісник податкової служби України. -2003. -№9.
Золотовалютні резерви Національного банку України // Бюлетень Національного банку України. - 2009.- № 1.- С. 76.
Золотовалютні резерви України та економічна безпека держави: законодавче врегулювання // Право України. - 2001. - № 8. - С. 61-64.
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2007 року // Вісник НБУ. – 2007. – серпень. - С. 71.
Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції // Економіст. -2008. - №5. - С. 16-25.

Безготівкові розрахунки

Дебетові

Кредитові

Доручення про переказ у системі S.W.I.F.T.

Постійні доручення

Доручення про кредитовий переказ у АРП

Доручення про кредитовий переказ у системі ЖИРО

кредитні

“електронні гаманці”

Для одержання готівки в автоматах

Пластикові картки

дебетні

Пряме дебетове списання

Поштові перекази

Банківськи тратти

Чеки

Векселі

Виконавче керування (президент, віце – президент та інші)
Координує реалізацією монетарної політики

Загальна рада відповідає за зв’язки між єдиним валютним простором та іншими країнами ЄС

Управлінська рада (виконавче управління та управляючі національні центральні банки) відповідає за вирішення питань монетарної політики

ЄСЦБ ЄЦБ і національні центральні банки

ЄЦБ відповідає за вирішення питань монетарної політики в Євросоюзі

Національні центральні банки:
Вирішують питання монетарної політики ЄЦБ,
Здійснюють емісію грошей

Залежно від режиму використання

Валютний курс

комерційний

клірингових валют

офіційний

аукціонний

інші

фіксований

ринковий

гнучкий

Курс покупця

Курс продавця

Залежно від емітента

Класифікація валюти

конвертована,

Колективна

Залежно від функціональної структури

Іноземна

неконвертована


Національна

Банкноти, скарбничі білети, монети,
Платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви)
Фондові ресурси (акції, облігації)
Монетарні метали
Інші валютні цінності
Резервна валюта (засіб нагромадження)

Територіальна ознака:
*європейський ринок,
* північноамериканський ринок,
*далекосхідний ринокВид операції:
* ринок конверсійних операцій,
* ринок депозитних операцій,
* ринок кредитних операцій


Валютні ринки

Національні валютні операції

Міжнародні грошові типи

Котирування курсів

Bid – курс купівлі

Offen – курс продажу

Виконавче керування (президент, віце – президент та інші)
Координує реалізацією монетарної політики

Загальна рада відповідає за зв’язки між єдиним валютним простором та іншими країнами ЄС

Управлінська рада (виконавче управління та управляючі національні центральні банки) відповідає за вирішення питань монетарної політики

ЄСЦБ ЄЦБ і національні центральні банки

ЄЦБ відповідає за вирішення питань монетарної політики в Євросоюзі

Національні центральні банки:
Вирішують питання монетарної політики ЄЦБ,
Здійснюють емісію грошей

Рис. 3. Рівновага на ринку позичкових коштів

Рис. 2. Індивідуальна пропозиція заощаджень

Процентна ставка

Обсяг заощаджень та інвестицій

Ринкова ставка процента

Процентна ставка

Обсяг заощаджень


Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 302374
    Размер файла: 677 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий