9.Тестові завдання ОБ і А МЕ-2013

Міністерство освіти і науки України
Львівський інститут економіки та туризму
Кафедра обліку і фінансівБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТТестові завдання
для студентів


Львів – 2013

Зміст ст.

Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика.. 4
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 6
Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах. 8
Тема 4. Бухгалтерський баланс.. 9
Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 12
Тема 6. Документація, інвентаризація. 15
Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку. 16
Тема 8. Облік основних господарських процесів.. 19
Тема 9. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промислових підприємствах.. 21
Тема 10. Облік основних засобів. 22
Тема 11. Облік нематеріальних активів. 24
Тема 12. Облік виробничих запасів. 25
Тема 13. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості 28
Тема 14. Облік фінансових інвестицій 29
Тема 15. Облік власного капіталу 30
Тема 16. Облік зобов’язань. 32
Тема 17. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. 33
Тема 18. Облік витрат діяльності підприємства 35
Тема 19. Облік доходів і фінансових результатів.. 37
Тема 20. Фінансова звітність. 42
Тема 21. Облік на підприємствах малого бізнесу. 45
Список літератури. 46
Додаток... 49Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика

1. Бухгалтерський облік – це:
а) система збору інформації про діяльність підприємства;
б) процес виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень;
в) система обробки і підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів
2. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:
а) фінансовий, податковий, управлінський;
б) оперативний, статистичний, бухгалтерський;
в) бухгалтерський, виробничий, управлінський;
г) немає правильної відповіді.
3. Метою бухгалтерського обліку є:
а) реєстрація операцій на рахунках;
б) складання звітності;
в) надання користувачам повної і правдивої інформації про фінансовий стан, результати діяльності підприємства
4. Не є етапами (стадіями) господарського обліку:
а) спостереження, вимірювання;
б) групування і узагальнення;
в) реєстрація фактів господарського життя;
г) немає правильної відповіді.
5. Використання вибіркового (не суцільного) спостереження характерне для:
а) бухгалтерського обліку;
б) статистичного обліку;
в) аналітичного обліку;
г) фінансового обліку.
6. За характером і змістом бухгалтерський облік поділяють на:
а) аналітичний та синтетичний;
б) зведений та пооб'єктний;
в) фінансовий, податковий, управлінський;
г) оперативний та статистичний.
7. Ознаки фінансового обліку:
а) інформація є комерційною таємницею для користувачів;
б) ведення обов’язкове для всіх підприємств;
в) ведення не обов’язкове для всіх підприємств;
8. Ознаки управлінського обліку:
а) інформація є комерційною таємницею;
б) ведення обов’язкове для всіх підприємств;
в) необхідність ведення визначається нацбанком;
9. Зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації є:
а) власники, кредитори;
б) працівники, інвестори;
в) аудиторські фірми, банківські установи
10. Зовнішніми користувачами з прямим фінансовим інтересом є:
а) банки, постачальники, покупці;
б) власники, кредитори, акціонери;
в) податкові органи, аудиторські компанії1
11. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:
а) суворо документальний та вартісний;
б) суцільний, безперервний;
в) всі перелічені.
12. Яке з наведених нижче тверджень правильне:
а) в бухгалтерському обліку використовується виключно грошовий вимірник;
б) грошовий вимірник у бухгалтерському обліку використовується поряд із натуральними;
в) за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські операції, що раніше обліковувались у натуральних і трудових вимірниках
13. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:
а) аналітичним;
б) зведеним;
в) статистичним;
14. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від власників згідно принципу:
а) обачності;
б) автономності;
в) самостійності
15 Принцип історичної собівартості – це оцінка:
а) активів за витратами на їх виробництво і придбання;
б) активів за ринковою вартістю;
в) активів за нижчою з оцінок
16. Розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу – це принцип:
а) послідовності;
б) періодичності;
в) безперервності діяльності
17. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів:
а) послідовності;
б) автономності;
в) повного висвітлення;
г) обачності.
18. Фінансова звітність підприємства складається із застосуванням:
а) грошового вимірника;
б) натуральних вимірників;
в) натуральних та грошових вимірників.
19. Подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, називається:
а) складанням облікової політики;
б) заповненням первинного документу;
в) господарською операцією.
20. Принцип обачності полягає в тому, що:
а) операції повинні обліковуватися відповідно до їх сутності, а не лише з юридичної форми;
б) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на їх основі;
в) методи оцінки, які застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів підприємства.
21. Нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для використання всередині країни називаються:
а) обліковою політикою підприємства;
б) міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;
в) національними стандартами бухгалтерського обліку.
22. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку - це:
а) сукупність прийомів і процедур організації і методології бухгалтерського обліку та звітності, вироблених практикою і узагальнених наукою;
б) сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством певних методик, форм і техніки бухгалтерського обліку;
в) наведені варіанти правильні.
23. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники:
а) грошові;
б) натуральні;
в) трудові;
г) всі зазначені вище.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

1. Яке з наведених нижче визначень відображає суть предмета бухгалтерського обліку:
а) стан господарських засобів, їх використання і результати, узагальнені для потреб управління;
б) стан і використанні засобів підприємства у процесі відтворення;
в) факти господарської діяльності з одного боку і процес відтворення з іншого;
г) всі наведені твердження є визначеннями предмета бухгалтерського обліку
2. Не є об'єктами бухгалтерського обліку:
а) господарські засоби і їхні джерела;
б) господарські процеси;
в) активи, зобов'язання і капітал;
г) документація та рахунки.
3. Господарські засоби, джерела їх утворення, господарські процеси – це:
а) метод бухгалтерського обліку;
б) об’єкт бухгалтерського обліку;
в) майно підприємства
4. Об’єктом бухгалтерського обліку є:
а) репутація підприємства;
б) господарські засоби і джерела їх утворення;
в) процес виробництва, постачання, збут
5. До елементів методу бухгалтерського обліку відносять:
а) документування, реєстрація, оцінка;
б) калькулювання, рахунки, інвентаризація;
в) баланс, подвійний запис, зобов’язання
6. Які активи є оборотними:
а) виробничі запаси;
б) нематеріальні активи;
в) довгострокова дебіторська заборгованість
7. Які активи є необоротними:
а) товари;
б) основні засоби;
в) капітальні інвестиції
8. До власних джерел засобів відносять:
а) статутний капітал, прибуток, позика банку;
б) резервний капітал, прибуток;
в) кредиторська заборгованість, статутний капітал
9. До складу залучених джерел засобів відносять:
а) кредит банку, кредиторська заборгованість;
б) статутний капітал, прибуток
10. Виявлення нестач цінностей є елементом методу:
а) оцінка;
б) інвентаризація;
в) документація
11. Визначення собівартості продукції – це метод:
а) калькулювання;
б) оцінка;
в) інвентаризація
12. Оцінка – це:
а) встановлення нестач чи лишків господарських засобів;
б) узагальнення витрат підприємства;
в) узагальнення натуральних і грошових показників у вартісний
13. Подвійний запис – це:
а) спосіб вираження в єдиній грошовій формі господарських засобів і їх джерел;
б) кожна операція відображається двічі: раз на одному рахунку, а другий - на іншому;
в) операція відображається в активі та пасиві балансу
20. Методичний прийом підсумкового узагальнення включає:
а) бухгалтерську звітність та оцінку;
б) бухгалтерський баланс та звітність;
в) оцінку, бухгалтерський баланс та бухгалтерську звітність
Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах

1. Сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет:
а) метод бухгалтерського обліку;
б) предмет бухгалтерського обліку:
в) об’єкт бухгалтерського обліку
2. Окремі способи та прийоми називають:
а) елементами методу бухгалтерського обліку;
б) методологічними способами бухгалтерського обліку;
в) засобами методу бухгалтерського обліку.
3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку включають:
а) первинне спостереження; вартісне вимірювання; звітність і визначення конкурентоспроможності підприємства;
б) первинне спостереження; вартісне вимірювання; поточне групування та систематизація і підсумкове узагальнення;
в) всі відповіді вірні.
4. Прийом вартісного вимірювання включає:
а) оцінку і калькуляцію;
б) оцінку, калькуляцію і бухгалтерську звітність;
в) документацію і оцінку
5. Визначення собівартості продукції відноситься до елементу методу бухгалтерського обліку:
а) оцінка;
б) калькуляція;
в) інвентаризація
6. Бухгалтерська звітність – це:
а) елемент методу бухгалтерського обліку;
б) предмет бухгалтерського обліку;
в) об’єкт бухгалтерського обліку
7. Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:
а) оцінка;
б) калькуляція;
в) дисконтування;
г) подвійний запис
8. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:
а) документації та інвентаризації;
б) оцінки та калькуляції;
в) рахунків та подвійного запису;
г) балансу та звітності.
9. Розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу – це принцип:
а) послідовності;
б) періодичності;
в) безперервності діяльності.
10. До елементів методу бухгалтерського обліку відносять:
а) документування, реєстрація, оцінка;
б) калькулювання, рахунки, інвентаризація;
в) баланс, подвійний запис, зобов’язання
10. Виключно документальне спостереження за фактами господарської діяльності використовують у:
а) бухгалтерському обліку;
б) статистичному обліку;
в) оперативному обліку;
г) в усіх наведених.

Тема 4. Бухгалтерський баланс

1. Баланс – це:
а) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;
б) звіт про доходи і витрати діяльності підприємства;
в) система узагальнюючих показників виробничо-господарської діяльності підприємства
2. Елемент балансу, який відповідає критеріям, встановленим П(С)БО, називається:
а) розділом;
б) активом;
в) статтею;
г) пасивом.
3. Баланс включає інформацію про грошову оцінку:
а) активів, господарських засобів, капіталу;
б) доходів і витрат, зобов'язань;
в) активів, капіталу та зобов'язань;
г) джерел господарських засобів, доходів, витрат та зобов’язань,.
4. Основне балансове рівняння має вигляд:
а) Актив = Капітал;
б) Актив = Зобов’язання + Капітал;
в) Актив = Зобов’язання – Капітал
5. До активу входять:
а) прибуток, основні засоби;
б) запаси, кошти;
в) кредиторська і дебіторська заборгованості
6. До пасиву входять:
а) цільове фінансування, кредити банку;
б) основні засоби, прибуток;
в) дебіторська заборгованість
7. Традиційно в Україні актив балансу будується в порядку:
а) зростання строковості зобов'язань;
б) зростання ліквідності активів;
г) зменшення ліквідності активів.
8. Актив = 8000 грн., Капітал = 6000 грн., Зобов’язання = ?
а) 14000;
б) 4000;
в) 2000
9. Капітал = 8000 грн., Зобов’язання = 2500, Актив - ?
а) 10500;
б) 5500;
в) 8000
10. Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких призведе до отримання економічної вигоди в майбутньому – це:
а) зобов’язання;
б) активи;
в) капітал
11. Джерела засобів відображаються в:
а) активі балансу;
б) пасиві
в) не відображаються у балансі
12. Випуск готової продукції з виробництва приведе до таких змін у балансі:
а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі;
б) відбудуться протилежні зміни двох статей в пасиві;
в) зросте підсумок балансу;
13. Яка з операцій приведе до зміни підсумків балансу:
а) здійснено внесок у статутний капітал готівкою;
б) відпущено у виробництво матеріали;
в) виплачено заробітну плату працівникам;
14. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи це:
а) активи, призначені для використання у процесі виробництва;
б) активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 12 місяців;
в) всі активи, що не є оборотними;
г) активи призначені для продажу.
15. Метою складання балансу є:
а) надання інформації про фінансові результати;
б) надання інформації про фінансовий стан;
в) надання інформації про зміни у фінансовому стані підприємства за період;
г) надання інформації про всі наведені вище аспекти.
16. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: "Отримані матеріали від постачальників, які будуть оплачені пізніше":
а) зміни відбудуться лише в активі;
б) зміни відбудуться лише в пасиві;
в) зросте підсумок балансу;
г) зменшиться підсумок балансу
17 Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: "Погашений кредит банку":
а) зміни відбудуться дише в активі;
б) зміни відбудуться лише в пасиві;
в) зросте підсумок балансу;
г) зменшиться підсумок балансу
18. Яка з операцій не викличе зміни підсумків балансу:
а) здійснено дооцінку основних засобів;
б) погашено кредит банку;
в) отримано цільове фінансування з бюджету;
г) проведено попередню оплату за товари
19. Який з наведених показників зменшиться в результаті операції "Отримана довгострокова позика банку":
а) коефіцієнт абсолютної ліквідності;
б) коефіцієнт покриття;
в) коефіцієнт фінансової незалежності;
г) жоден із наведених
20. Господарська операція „Виплачено заробітну плату працівникам підприємства” зумовить зміни у структурі:
а) активу балансу,
б) пасиву балансу,
в) активу і пасиву балансу,
г) не зумовить змін.
21. Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких призведе до отримання економічної вигоди в майбутньому – це:
а) зобов’язання;
б) активи;
в) капітал
22. Баланс відображає інформацію:
а) станом на певну дату;
б) за певний період;
в) станом на певну дату і за період;
г) немає правильної відповіді.
23. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:
а) забезпечень наступних витрат та платежів;
б) довгострокових зобов'язань;
в) поточних зобов'язань;
г) власного капіталу.
24. Частина балансу, в якій відображають господарські засоби, називається:
а) розділом пасиву балансу;
б) статтею зобов'язань;
в) активом;
г) пасивом.Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

1. Рахунки по відношенню до балансу поділяються:
а) активні і пасивні;
б) балансові і позабалансові;
в) основні і регулюючі
2. Активні рахунки призначені для обліку:
а) капіталу;
б) кредиторської заборгованості;
в) майна
3. Пасивні рахунки призначені для обліку:
а) необоротних активів, прибутку;
б) власного капіталу і забезпечень зобов’язань;
в) оборотних активів
4. При класифікації за структурою рахунки поділяють на:
а) основні, операційні, збірно-розподільчі, фінансово-результатні;
б) основні, регулюючі, калькуляційні;
в) основні, регулюючі, операційні, результатні позабалансові;
г) активні і пасивні.
5. Рахунки доходів і прибутку є:
а) активні;
б) пасивні
в) забалансові
6. До рахунків джерел утворення засобів відносять:
а) необоротні активи, запаси;
б) статутний і резервний капітали;
в) кредити банків і фінансові інвестиції
7. Рахунки, що використовуються для обліку активів і зобов’язань, які не належать підприємству – це:
а) пасивні;
б) позабалансові;
в) регулюючі
8. Складні проводки передбачають:
а) дебетування і кредитування кількох рахунків;
б) дебетування одного і кредитування кількох рахунків на різні суми;
в) дебетування кількох і кредитування одного рахунку на рівновеликі суми
9. Кінцеве сальдо по активному рахунку дорівнює:
а) дебетовий оборот (ДО) – кредитовий оборот (КО) + початкове сальдо (Сп);
б) Сп + КО – ДО;
в) ДО – Сп + КО
10. Кінцеве сальдо по пасивному рахунку дорівнює:
а) Сп + ДО – КО;
б) Сп + КО – ДО;
в) ДО –Сп + КО
11. Рахунки, призначені для збільшення оцінки об’єкта – це:
а) контрарні;
б) доповнюючі;
в) основні
12. Рахунки, призначені для обліку доходів, витрат і фінансових результатів – це:
а) основні;
б) операційні;
в) фінансово – результатні
13. Які рахунки призначені для обліку витрат на виробництво продукції:
а) калькуляційні;
б) основні;
в) збірно-розподільчі
14. Рахунки, призначені для обліку окремих об’єктів основних засобів у натуральних та грошових вимірниках– це:
а) синтетичні;
б) аналітичні;
в) субрахунки
15. Діючий План рахунків складається з:
а) 10 класів та 85 рахунків;
б) 9 класів та 80 рахунків;
в) 10 класів та 80 рахунків.
16. Позабалансові рахунки використовують для:
а) обліку майна, яке фактично не належить підприємству;
б) обліку непрямих витрат підприємства;
в) коригування показників основних рахунків;
17. Підсумки записів змін у правій частині рахунка називають:
а) дебетовим оборотом;
б) кредитовим оборотом;
в) кінцевим сальдо.
18. Накопичена інформація про рух об'єкта обліку, відображеного за дебетом і кредитом називається:
а)сальдо;
б) залишок;
в) оборот;
19 Збірно-розподільчі рахунки використовують для:
а) розподілу витрат за відповідними об'єктами;
б) розподілу витрат за звітними періодами;
в) уточнення оцінки об'єктів, які відображаються на основних рахунках;
г) обліку процесу заготівлі.
20. Рахунки наступних класів є пасивними:
а) класу 7 і класу 8;
б) класу 4 і класу 6;
в) класу 3 і класу 9.
21. Рахунок 70 "Дохід від реалізації" відображається:
а) в розділі 2 активу балансу;
б) в розділі 1 пасиву балансу;
в) в балансі не показується.
22. Пасивні рахунки призначені для обліку:
а) необоротних активів, прибутку;
б) власного капіталу і забезпечень зобов’язань;
в) оборотних активів
23. Рахунки доходів і прибутку є:
а) активні;
б) пасивні
23. На рахунках господарських засобів обліковують господарські операції, пов'язані з:
а) виробництвом продукції та визначенням фінансового результату;
б) придбанням ресурсів та визначення характеру заборгованості;
в) реалізацією продукції та розрахунком податку на прибуток;
г) рухом основних та оборотних засобів, виникненням та погашенням витрат майбутніх періодів
24. Особливість відображення операцій на позабалансових рахунках полягає в:
а) необхідності складання особливих документів;
б) подвійному записі;
в) обліку списаних активів;
г) немає правильної відповіді.
25. Спосіб групування і поточного відображення за певними ознаками наявності та руху засобів підприємства і їх джерел та господарських процесів це:
а) баланс;
б) подвійний запис;
в)рахунки;
г) інвентаризація.
26. Ліва сторона рахунка має назву:
а) плюс;
б) дебет;
в) кредит;
г) актив.
27. Процес відкриття рахунка це:
а) запис початкового сальдо на підставі статей балансу;
б) запис оборотів за дебетом і кредитом;
в) надання рахунку назви;
г) немає правильної відповіді.
28. За допомогою якого способу неправильний запис закреслюють однією рискою так, щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильну суму або текст:
а) "червоного сторно";
б) додаткових записів;
в) коректурного способу;
г) немає правильної відповіді

Тема 6. Документація, інвентаризація

1. Об'єкти інвентаризації це:
а) активи, зобов'язання;
б) власний капітал;
в) майно, зобов'язання;
г) основні та оборотні засоби.
2. За призначенням документи поділяються на:
а) первинні й зведені;
б) розпорядчі й виконавчі;
в) внутрішні й зовнішні;
г) аналітичні та синтетичні.
3. За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:
а) керівник;
б) головний бухгалтер;
в) головний економіст;
г) менеджер.
4. Які з перелічених реквізитів документів є обов’язкові:
а) назва підприємства;
б) назва документа;
в) номер поточного рахунку підприємства;
г) ідентифікаційний номер
5. За організацію і проведення інвентаризації відповідає:
а) головний бухгалтер;
б) керівник підприємства;
в) матеріально – відповідальна особа
6. За частотою проведення інвентаризації поділяються:
а) повні, часткові;
б) періодичні, разові;
в) суцільні, несуцільні
7. Документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку, називається:
а) грошовий чек;
б) виписка банку;
в) платіжне доручення.
8. Які інвентаризації проводяться у чітко встановлені строки за розробленим планом:
а) періодичні;
б) повні;
в) планові
9. Організаційна стадія інвентаризації включає:
а) вибір об’єктів інвентаризації, створення комісії;
б) огляд місця зберігання цінностей, перевірка стану і наявності об’єктів інвентаризації
в) складання інвентаризаційних описів
10. Який первинний документ свідчить про придбання товару
а) акт прийнятих робіт;
б) договір купівлі-продажу;
в) товарно-транспортна накладна.
11. Створення типових бланків документів для оформлення однорідних господарських операцій називається:
а) стандартизацією;
б) уніфікацією;
в) контуванням;
г) гармонізацією.
12. Під контуванням документів розуміють:
а) зазначення кореспондуючих рахунків;
б) об'єднання однорідних за змістом первинних документів;
в) цей термін не стосується бухгалтерського обліку;
г) виправлення помилок у звітних даних.
13. Які документи підтверджують факт здійснення господарської операції:
а) розпорядчі;
б) виконавчі;
в) бухгалтерського оформлення
14. Відображення у первинних документах кореспондуючих рахунків – це:
а) таксування;
б) контирування;
в) кореспонденція
15. При інвентаризації виявлені лишки готової продукції відображається проводкою:
а) Д-т 26 К-т 25;
б) Д-т 23 К-т 23;
в) Д-т 26 К-т 719.
16. Технологічна стадія інвентаризації включає:
а) перевірка вагового господарства;
в) перевірка наявності і стану об’єктів інвентаризації;
в) складання інвентаризаційних описів
17. Нестачі в касі, виявлені при інвентаризації, списуються на:
а) фінансовий результат;
б) витрати виробництва;
в) винних осіб.


Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку

1. Обчислення витрат, пов'язаних із певним господарським процесом, забезпечує:
а) калькуляція;
б) система рахунків;
в) суцільна документація;
г) періодична інвентаризація.
2. Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції визначаються:
а) у П(С)БО № 16 "Витрати";
б) у П(С)БО № 9 "Запаси";
в) типовими положеннями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);
г) підприємством самостійно.
3. До якого класу належать такі рахунки: "Витрати палива і Витрати сировини і матеріалів", "Витрати на оплату праці":
а) клас 7;
б) клас 8;
в) клас 9;
г) клас 2
4. Справедлива вартість активу це:
а) вартість придбання та доведення до стану, в якому актив придатний до використання;
б) вартість, за якою може бути здійснений його обмін між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;
в) поточна ринкова вартість активу;
г) теперішня вартість майбутніх надходжень від використання активу.
5. Облік прямих виробничих витрат ведеться на рахунку:
а) 26 "Готова продукція";
б) 23 "Виробництво";
в) 901 "Собівартість реалізованої готової продукції".
Г) 20 “Виробничі запаси”
6. Калькуляція це:
а) групування витрат за статтями;
б) обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат;
в) групування витрат виробництва за елементами.
7. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) складається з:
а) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат;
б) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат, загальновиробничих витрат,
в) прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих витрат.
8. Які рахунки призначені для обліку витрат на виробництво продукції:
а) калькуляційні;
б) основні;
в) збірно-розподільчі
9. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що:
а) запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх залишку на початок звітного місяця й вартості одержаних протягом місяця запасів на сумарну кількість запасів на початок місяця і одержаних у звітному місяці запасів;
б) запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство;
в) запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство.
10. До складу собівартості продукції не включаються такі витрати:
а) адміністративні;
б) загальновиробничі;
в) прямі виробничі.
11. Собівартість реалізованої продукції складається з:
а) виробничої собівартості, нерозподілених загальновиробничих витрат та нормативних витрат;
б) повної собівартості та нерозподілених загальновиробничих витрат;
в) виробничої собівартості та адміністративних витрат.
12. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються:
а) постійними;
б) непрямими;
в) прямими.
13. Яка проводка відповідає операції по списанню фактичної собівартості реалізованої продукції з балансового рахунку: а) Д-т 79 К-т 90;
б) Д-т 90 К-т 26;
в) Д-т 90 К-т 79.
13. До складу собівартості продукції не включаються такі витрати:
а) адміністративні;
б) загальновиробничі;
в) прямі виробничі.
14. Безоплатно отримані запаси оцінюються за вартістю:
а) справедливою;
б) первісною;
в) балансовою.
15. Сума коштів, яку підприємство очікує отримати від реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання за мінусом витрат на продаж – це:
а) справедлива вартість;
б) залишкова вартість;
в) ліквідаційна вартість.
16. Калькулювання - це:
а) обчислення виручки від реалізації одиниці продукції;
б) обчислення собівартості одиниці продукції за встановленні., номенклатурою витрат;
в) обчислення фактичних витрат на виробництво.
17. За оперативністю контролю методи обліку витрат поділяють на:
а) облік витрат в процесі виробництва продукції;
б) облік минулих витрат;
в) відповіді а) і б).
18. Первісною вартістю запасів є:
а) сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення;
б) сума майбутніх витрат на виготовлення запасів;
в) сума, яка сплачується постачальнику при придбанні запасів.
19. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються:
а) постійними;
б) непрямими;
в) прямими.
20. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат, останні поділяються на:
а) умовно-змінні та умовно-постійні;
б) прямі та непрямі;
в) витрати виробництва, цеху, служби.

Тема 8. Облік основних господарських процесів

2. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:
а) купівля, виробництво, розподіл прибутку;
б) купівля, виробництво, формування резервів;
в) постачання, виробництво, реалізація;
г) випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів.
3. На придбані запаси, що надходять на підприємство, складається документ:
а) акт приймання передачі (ф. № ОЗ-1);
б) прибутковий ордер;
в) розрахунок бухгалтерії.
4. Процес постачання - це сукупність операцій з:
а) виготовлення продукції в результаті використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо;
б) забезпечення суб'єкта господарювання матеріальними та нематеріальними активами необхідними для виробництва;
в) реалізації зайвої сировини і матеріалів покупцям.
5. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:
а) операційним циклом;
б) циклом формування капіталу;
в) середнім терміном зберігання запасів;
г) циклом обігу.
6. Транспортно-заготівельні витрати підприємства:
а)включаються до собівартості придбаних запасів;
б)списуються на фінансові результати;
в)списуються на витрати звітного періоду;
г)включаються до собівартості виготовленої продукції.
7. Яка первісна вартість матеріалів, що придбаває підприємство, якщо продавцю сплачено 1200 грн., у тому числі ПДВ 200 грн, оплата праці вантажників 100 грн., внески в фонди соціального та пенсійного страхування з підприємства 30 грн., вартість бензину –20 грн., відсотки за кредит на придбання матеріалів – 100 грн.
а) 1300 грн.;
б) 1150 грн.;
в) 1250 грн.;
г) 1000 грн.
8. Кореспонденція рахунків: Дт – 20; К-т – 63 відображає:
а) придбання сировини через підзвітних осіб;
б) надходження матеріалів від постачальників;
в) погашення заборгованості постачальникам за сировину;
г) а, б.
9. Для отримання запасів від постачальника через довірену особу підприємство виписує:
а) накладну;
б) довіреність;
в) прибутковий ордер
10. Безкоштовно отримані основні засоби відносяться на рахунки:
а) Д-т – 10, К-т 424
б) Д-т – 10, К-т -15
в) Д-т – 15, К-т - 40
11. Для обліку руху предметів праці застосовують активні, інвентарні рахунки:
а) 3-го класу;
б) 2-го класу;
в) 1-го класу.
12. Купівельна вартість разом з транспортно-заготівельними витратами складає:
а) ліквідаційну вартість;
б) переоцінену вартість;
в) фактичну собівартість придбаних запасів.
13. До первісної вартості запасів включаються:
а) суми ввізного мита;
б) витрати на збут;
в) проценти за користування позиками.
14. Надходження запасів на підприємство оформляється:
а) накладною;
б) товарно-транспортною накладною;
в) прибутковим касовим ордером


Тема 9. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на промислових підприємствах

1. Облікові регістри зберігаються протягом:
а) 1 року;
б) 3 років;
в) 5 років;
г) діяльності підприємства.
2. Як класифікуються регістри за ознакою узагальнення в них інформації:
а) синтетичні і хронологічні;
б) аналітичні і синтетичні;
в) систематичні і аналітичні
3. Перекручення інформації тільки в одному обліковому регістрі називається:
а) локальною помилкою;
б) випадковою помилкою;
в) транзитною помилкою;
г) тимчасовою помилкою.
4. Як класифікуються регістри за характером запису:
а) аналітичні і синтетичні;
б) хронологічні і систематичні;
в) відомості, книги, картки
5. У формі обліку Журнал-Головна відображається:
а) хронологічний запис;
б) синтетичний запис;
в) хронологічний і синтетичний записи;
г) немає правильної відповіді.
6. Обліковим регістром для відображення позик с:
а) журнал-ордер № 1;
б) журнал-ордер № 4;
в) журнал-ордер №21.
7. Під формою бухгалтерського обліку розуміють:
а) сукупність регістрів, які використовуються для ведення обліку;
б) спосіб і техніка облікових записів;
в) послідовність реєстрації інформації
8. У яких регістрах записи здійснюються з групуванням однорідних за економічним змістом операцій:
а) хронологічних;
б) синтетичних;
в) систематичних
9. Підприємства використовують такі форми ведення обліку:
а) автоматизована;
б) меморіально-ордерна;
в) спрощена;
г) журнально-ордерна;
д) всі відповіді правильні
10. За допомогою якого способу неправильний запис закреслюють однією рискою так, щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильну суму або текст:
а) "червоного сторно";
б) додаткових записів;
в) коректурного способу;
г) немає правильної відповіді

Тема 10. Облік основних засобів

1. За якою вартістю основні засоби відображаються в балансі:
а) залишковою;
б) первісною;
в) переоціненою
2. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи це:
а) активи, призначені для використання у процесі виробництва;
б) активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 12 місяців;
в) всі активи, що не є оборотними;
г) активи призначені для продажу.
3. Вартість об’єкта основних засобів, за якою він може бути обміняний в операції між обізнаними, незалежними сторонами – це:
а) первісна вартість;
б) залишкова вартість;
в) справедлива вартість
4. Безкоштовно отримані основні засоби відносяться на рахунки:
а) Д-т – 10, К-т 424
б) Д-т – 10, К-т -15
в) Д-т – 15, К-т - 40
5. Сума коштів, яку підприємство очікує отримати від реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання за мінусом витрат на продаж – це:
а) справедлива вартість;
б) залишкова вартість;
в) ліквідаційна вартість
6. Автомобілі, що утримуються для надання їх в оренду, відображаються у статті:
а) основні засоби;
б) виробничі запаси;
в) на позабалансовому рахунку;
г) нематеріальні активи.
7. Ціна обладнання без ПДВ становить 1200 грн. Ціна з ПДВ становитиме (грн..):
а) 1440;
б) 1600;
в) 1000.
8. Не належать до основних засобів:
а) будівлі, споруди;
б) грошові кошти;
в) автотранспорт;
г) меблі.
9 Систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, упродовж строку їх корисного використання – це:
а) амортизація;
б) знос;
в) переоцінка
10. Які активи є необоротними:
а) товари;
б) основні засоби;
в) капітальні інвестиції
11. Вартість основних засобів, яка амортизується – це:
а) первісна вартість;
б) залишкова;
в) первісна мінус ліквідаційна вартість
12. До основних засобів відносяться:
а) об'єкти, що використовуються в процесі виробництва, а також для цілей управління протягом періоду менше, ніж 1 рік незалежно від їх вартості;
б) активи, які утримуються для споживанні під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством більше року вартістю більше 1000 грн.;
в) матеріальні активи, якими підприємство володіє з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для цілей управління та які, як очікується, будуть використовуватись протягом більш одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартістю більше 2000 грн..
13. За якою вартістю здійснюється облік основних засобів підприємства в бухгалтерії:
а) за купівельною вартістю, вказаною в рахунку постачальника;
б) за первісною вартістю в сумі фактичних витрат підприємства на придбання;
в) в межах сум, сплачених за придбання основного засобу.
14. Сума, яку підприємство очікує отримати за актив після закінчення строку його корисного використання за вирахуванням витрат, пов'язаних з його ліквідацією, називається:
а) чистою вартістю реалізації;
б) ліквідаційною вартістю;
в) відновлюваною вартістю;
15. Які з витрат не включаються до первісної вартості основних засобів?
а) суми ввізного мита;
б) витрати на монтаж;
в) витрати на сплату відсотків за користування кредитом, за рахунок якого придбані основні засоби.
16. Як називається вартість об'єкта основних засобів, за якою актив може бути обміняний при здійсненні угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами?
а) справедлива вартість;
б) первісна вартість;
в) переоцінена вартість.
17 Для ведення обліку основних засобів призначено рахунки:
а) 10; 11; 13; 15;
б) 10; 40; 45; 12; 13;
в) 10; 13; 79
18. Нарахування амортизації на основні засоби виробничого призначення здійснюється:
а) по дебету рахунка 13 і кредиту рахунка 23;
б) по кредиту рахунка 10;
в) по дебету рахунка 23 і кредиту рахунка 13.
19. Всі витрати на придбання основних засобів відображаються на рахунку:
а) 10 „ Основні засоби”;
б) 15 „ Капітальні інвестиції”
в) 63 „ Розрахунки з постачальниками”
20. Надходження основних засобів на підприємство оформляється документом:
а) Акт приймання – передачі;
б) накладна;
в) прибутковий ордер
21. Який документ відкривається на кожний інвентарний об’єкт основних засобів?
а) інвентарна картка;
б) картка складського обліку;
в) інвентарний список

Тема 11. Облік нематеріальних активів
1.Хто визначає термін корисного використання необоротного активу?
а) керівник підприємства;
б) головний бухгалтер;
в) експертна комісія.
2. Програма автоматизації бухгалтерського обліку, придбана для використання в господарській діяльності підприємства, відображається у складі:
а) основних засобів;
б) нематеріальних активів;
в) інших необоротних активів;
г) інших оборотних активів.
3. Який документ ідентифікує право на винахід?
а) патент або ліцензійний договір;
б) баланс підприємства, що має дане право;
в) такого документу не існує.
4. Які серед зазначених категорій не є нематеріальними активами?
а) право користування земельною ділянкою;
б) авторські права;
в) витрати на дослідження.
5. Внесені до статутного капіталу нематеріальні активи оприбутковуються за:
а) первісною вартістю;
б) справедливою вартістю;
в) ліквідаційною вартістю.
6. При проведенні інвентаризації нематеріальних активів перевіряється:
а) наявність документів, що підтверджують права на їх використання та правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів на балансі;
б) наявність МВО, що несуть відповідальність за нематеріальні активи;
в) способи надходження та порядок оприбуткування нематеріальних активів.
7. Облік нематеріальних активів здійснюється на рахунку:
а) 10;
б) 12;
в) 11.
8. До нематеріальних активів відносять:
а) бібліотечні фонди;
б) гудвіл;
в) права на знаки для товарів і послуг;
г) авторські права
9. Нематеріальні активи включають:
а) цінні папери інших підприємств, малоцінні та швидкозношувані предмети, бланки первинних документів;
б) права користування майном, програмні продукти для ЕОМ, гудвіл;
в) технічну документацію, правила експлуатації обладнання.
10 Придбання нематеріальних активів відображається записом:
А) Д- 15; К- 12;
Б) Д – 12; К- 36;
В) Д-15; К- 31

Тема 12. Облік виробничих запасів

1. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:
а) операційним циклом;
б) циклом формування капіталу;
в) середнім терміном зберігання запасів;
г) циклом обігу.
2. Визначити первісну вартість матеріалів, які придбаває підприємство, якщо продавцю сплачено 1200 грн., у тому числі ПДВ 200 грн., оплата праці вантажників 100 грн., внески в фонди соціального та пенсійного страхування з підприємства 30 грн., вартість бензину –20 грн., відсотки за кредит на придбання матеріалів – 100 грн.
а) 1300 грн.;
б) 1150 грн.;
в) 1250 грн.;
г) 1000 грн.
3. Яка проводка відповідає операції: "Списана фактична собівартість реалізованої продукції":
а) Д-т 791 К-т 901-;
б) Д-т 901 К-т 26;
в) Д-т 901 К-т 23
г) Д-т-901- К-т - 791
4. Кореспонденція рахунків:-Д-т – 20; К-т – 63 відображає:
а) придбання сировини через підзвітних осіб;
б) надходження матеріалів від постачальників;
в) погашення заборгованості постачальникам за сировину;
г) а, б.
5. Безоплатно отримані запаси оцінюються за вартістю:
а) справедливою;
б) первісною;
в) балансовою
6. Для отримання запасів від постачальника через довірену особу підприємство виписує:
а) накладну;
б) довіреність;
в) прибутковий ордер
7. Надходження запасів на підприємство оформляється:
а) накладною;
б) товарно-транспортною накладною;
в) прибутковим касовим ордером
8. До первісної вартості придбаних запасів включаються витрати:
а) суми, що сплачуються постачальнику;
б) понаднормові втрати запасів;
в) проценти за користування позиками;
г) витрати на транспортування
9. При придбанні виробничих запасів для потреб основної діяльності у підприємства виникає:
а) податковий кредит;
б) податкове зобов'язання;
в) податок на прибуток.
10. Які витрати не включаються до первісної вартості запасів:
а) витрати на транспортування, навантаження і розвантаження;
б) суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
в) суми, що сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші послуги, пов'язані з придбанням запасів
11. Відображена сума ПДВ на придбані сировину і матеріали відображається в обліку:
а)Д-т-70 – К-т-64;
б)Д-т-20 – К-т-64;
в)Д-т-64 – К-т-31;
г)Д-т-64 – К-т-63.
12. Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі:
а) однорідних груп виробничих запасів;
б) найменувань та однорідних груп;
в) МВО.
13. Облік виробничих запасів здійснюється на рахунках:
а) першого класу Плану рахунків;
б) другого класу Плану рахунків;
в) третього класу Плану рахунків;
г) четвертого класу Плану рахунків
14. Для обліку виробничих запасів призначено рахунок:
а) 35;
б) 20;
в) 28;
г) 11.
15. Якими документами оформлюється надходження виробничих запасів:
а) товарно-транспортною накладною;
б) авансовим звітом;
в) актом про приймання матеріалів.
16. Відпуск виробничих запасів оформлюється:
а) лімітно-забірною карткою;
б) видатковим касовим ордером;
в) накладною на відпуск матеріалів на сторону.
17. Активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під час виробництва продукції це:
а) виробничі запаси;
б) МШП;
в) напівфабрикати.
18. Активи, які використовуються в одному операційному циклі або до одного року – це:
а) необоротні активи;
б) запаси;
в) нематеріальні активи
19. Списання виробничих запасів на виробництво продукції здійснюється записом:
А) Д-23; К-20;
Б) Д-20; К-23;
Г) Д-90; К-20
Тема 13. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості

1. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називається:
а) кредиторською;
б) дебіторською;
в) бюджетною;
г) відстроченою.
2. Активні рахунки призначені для обліку:
а) заборгованості підприємства перед підзвітними особами;
б) кредиторської заборгованості;
в) дебіторської заборгованості;
г) капіталу.
3. Оформлення касових операцій здійснюється наступними документами:
а) прибутковим касовим ордером;
б) лімітно-забірною карткою;
в) платіжним дорученням
4. Аналітичний облік по рахунку 37 ведеться:
а) за термінами виникнення і погашення заборгованості;
б) за країнами розташування кредиторів;
в) за валютою розрахунків.
5. Сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності, складає:
а) статутний капітал;
б) власний капітал;
в) пайовий капітал.
6. Записи на синтетичному рахунку 30 "Каса" здійснюються на підставі:
а) касової книги;
б) відривних аркушів касової книги та доданих до них первинних документів;
в) первинних документів по надходженню та витрачанню коштів.
7. Відносини між банком та підприємством обумовлюються:
а) в усній домовленості;
б) у договорі на розрахунково-касове обслуговування;
в) у договорі-дорученні.
8. Яким документом оформляється розпорядження банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства:
а) платіжним дорученням;
б) випискою банку;
в) чеком.
9. Облік грошових коштів на рахунках в банку ведеться на рахунку:
а) 31 "Каса";
б) 31 "Рахунки в банках";
в) 33 "Інші кошти".
10. Операції по надходженню коштів в касу реєструються в:
а) журналі-ордері № 1;
б) відомості № І;
в) журналі-ордері № 2.
11. Інвентаризація грошових коштів на рахунках в банках здійснюється методом:
а) звірки залишків;
б) перерахунку;
в) підрахунку залишку по рахунку.
12. 3 якою метою можуть видаватись під звіт грошові кошти:
а) для придбання матеріальних цінностей для виробничо-господарської діяльності;
б) для покриття нестачі, яка виникла з вини працівника підприємства;
в) на витрати на відрядження для виробничо-господарських цілей. 13. На який строк можуть видаватися грошові кошти під звіт:
а) на невизначений термін;
б) на строк, визначений керівником підприємства виходячи з мети видачі коштів;
в) на три дні.
14. Яка сума грошових коштів видається під звіт:
а) визначена керівником підприємства, виходячи з мети видачі коштів по плановому розрахунку;
б) не більше триденних витрат;
в) не більше десятиденних витрат.
15. Рахунки, призначені для обліку інформації про заборгованість підприємства банкам за отримані від них кредити, знаходяться:
а) в класі 1;
б) в класі 3;
в) в класі 5.

Тема 14. Облік фінансових інвестицій

1. Нарахування дивідендів акціонерам приведе до таких змін у балансі:
а) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі;
б) відбудуться протилежні зміни двох статей у пасиві;
в) зросте підсумок балансу;
г) зменшиться підсумок балансу.
2. Узагальнення інформації про грошові документи, короткострокові векселі одержані і фінансові інвестиції здійснюється:
а) в класі 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
б) в класі З Плану рахунків бухгалтерського обліку;
в) в класі 6 Плану рахунків бухгалтерського обліку.
3. До собівартості фінансових інвестицій, придбаних за грошові кошти, не включається:
а) комісійна винагорода;
б) вартість придбання;
в) дивіденди.
4.Фінансові інвестиції поділяються на:
а) депозитні і казначейські;
б) довгострокові і короткострокові;
в) оборотні і необоротні.
5. Інвестиції, не призначені для продажу, при складанні звітності оцінюються:
а) за справедливою вартістю;
б) за амортизованою собівартістю;
в) за методом участі в капіталі.
6. Фінансові інвестиції, які утримуються підприємством до моменту погашення, відображаються у звітності:
а) за справедливою вартістю;
б) за собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій;
в) за амортизованою собівартістю.
7. До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, пов'язані з:
а) поточним ремонтом обладнання в цеху;
б) освоєнням нових видів продукції;
в) нарахуванням заробітної плати працівникам основного виробництва.
8. Дивіденди - це:
а) сума коштів, яку підприємство одержує від основних засобів, наданих в оренду;
б) відсотки, які треба сплатити за користування позикою банку;
в) прибуток платників податку у вигляді відсотків за акції або з внесків до статутних капіталів.
9. Для обліку фінансових інвестицій призначено рахунок:
а) 14;
б) 15;
в) 95.
10. Дивіденди виплачуються:
а) не раніше, ніж буде офіційно оголошено дату виплати;
б) не пізніше, ніж за ЗО днів до офіційно оголошеної дати виплати;
в) не пізніше трьох тижнів після офіційно оголошеної дати виплат.
Тема 15. Облік власного капіталу

1. Джерелами формування майна підприємства можуть бути:
а) зобов'язання і активи;
б) активи і капітал;
в) зобов’язання,
г) зобов'язання і капітал.
2. Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:
а) забезпечень наступних витрат та платежів;
б) довгострокових зобов'язань;
в) поточних зобов'язань;
г) власного капіталу.
3. Визначити розмір власного капіталу підприємства, якщо: станом на 1 січня розмір статутного капіталу становив 40000 грн., основні фонди – 30000грн. , сировина – 15000 грн., кошти – 7240 грн., готова продукція – 760 грн., капітальне будівництво – 2300 грн., дебіторська заборгованість – 7000 грн., кредити банку – 20000 грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги – 1000 грн., нерозподілений прибуток – 12000 грн.
50000,
52000,
37240,
40000
4. Власний капітал підприємства становить 45000 грн., сума його зобов’язань – 3500 грн. Визначити розмір активів підприємства.
45000;
48500;
42000;
для визначення вказаного показника недостатньо даних.
5. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства, називається:
а) господарською діяльністю;
б) господарською практикою;
в) господарською операцією;
г) господарським процесом.
6. Кореспонденція рахунків: Д-т 40, К-т – 46 відображає:
а) зменшення статутного капіталу підприємства:
б) оголошення розміру статутного капіталу підприємства;
в) внесок коштів у статутний капітал підприємства.
7. Власний капітал характеризують такі рахунки:
а) 23, 40, 50;
б) 423, 472, 493;
в) 37, 441,51;
г) 40, 47, 50.
8. Збільшення статутного капіталу ТзОВ в бухгалтерському обліку відображається проводкою;
а) Д-т 46 К-т 40;
б) Д-т 40 К-т 46;
в) Д-т 40 К-т 31.
9. В якому журналі-ордері відображається інформація про власний капітал?
а) 8;
б) 12;
в) 10.
10. Яким чином будується аналітичний облік по рахунку 45 "Вилучений капітал"?
а) за видами капіталу;
б) за видами і напрямками використання;
в) за видами акцій.
11. Власний капітал складається з:
а) кредитів банку, статутного капіталу;
б) пайового капіталу, додаткового капіталу;
в) кредиторської заборгованості.
12. Дивіденди - це:
а) сума коштів, яку підприємство одержує від основних засобів, наданих в оренду;
б) відсотки, які треба сплатити за користування позикою банку;
в) прибуток платників податку у вигляді відсотків за акції або з внесків до статутних капіталів.
13. Дивіденди видаються:
а) тільки готівкою;
б) тільки готівкою або цінними паперами;
в) готівкою, цінними паперами, товарно-матеріальними цінностями.
14. Для обліку заборгованості учасників за внесками до капіталу призначений рахунок:
а) 67 "Розрахунки з учасниками";
б) 46 "Неоплачений капітал";
в) 39 "Витрати майбутніх періодів".

Тема 16. Облік зобов’язань

1. Сума п'ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, відображається у складі:
а) забезпечень наступних витрат та платежів;
б) довгострокових зобов'язань;
в) поточних зобов'язань;
г) власного капіталу.
2. Зобов'язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі:
а) забезпечень наступних витрат та платежів;
б) довгострокових зобов'язань;
в) поточних зобов'язань;
г) не відображається в балансі.
3. Зобов'язання - це:
а) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі майбутні вигоди;
б) заборгованість підприємства, що виникла протягом одного операційного циклу і повинна бути погашена протягом року;
в) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, і погашення якої повинно бути здійснено протягом календарного року.
4. Кредит - це:
а) кошти, отримані від фізичної або юридичної особи;
б) економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позики в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк зі сплатою відсотків;
в) кошти, які зараховуються на поточний рахунок позичальника на певний період часу для фінансування господарської діяльності підприємства.
5. Цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованої відсотка, якщо інше не передбачено умовами випуску, називається:
а) акцією;
б) переказним векселем;
в) облігацією.
6. Обліковим регістром для відображення позик с:
а) журнал-ордер № 1;
б) журнал-ордер № 4;
в) журнал-ордер №21.
7. Відображення видачі довгострокового векселя в погашенню заборгованості перед постачальником здійснюється записом:
а) Д-т 31 К-т 522;
б) Д-т 631 К-т 511;
в) Д-т 281 К-т 631.
8. Заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок придбання товарів, послуг, які підприємство отримує для свого фінансування, називається:
а) довгострокові зобов'язання;
б) поточні зобов'язання;
в) кредиторська заборгованість.
9. Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу – це:
а) поточне зобов’язання;
б) забезпечення;
в) доходи майбутніх періодів
10. До забезпечень відносять:
а) резерв на оплату відпусток працівникам;
б) короткострокові кредити банків;
в) забезпечення гарантійних зобов’язань;
г) кредиторська заборгованість за товари

Тема 17. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

1. Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва призведе до змін:
активу і пасиву балансу на суму нарахованої заробітної плати;
пасиву балансу;
активу балансу;
активу і пасиву балансу у сторону зменшення.
2. Непряма відрядна оплата праці:
а)передбачає преміювання працівників з урахуванням результатів роботі підприємства;
б) встановлюється коли ту чи іншу роботу здійснює колектив (бригада);
в) застосовується для оплати праці допоміжних працівників.
3. Основна зарплата – це:
а) винагорода за роботу відповідно до норм праці;
б) винагорода за працю понад встановлені норми, за особливі умови праці
4. До додаткової зарплати відноситься:
а) виконана робота згідно норм праці;
б) щорічна основна відпустка;
в) витрати на відрядження;
г) робота в нічний час
5. Виплата зарплати з каси здійснюється:
а) в день отримання готівки в касу;
б) в 3 – денний період з дня отримання готівки;
в) не пізніше наступного дня з дня отримання готівки
6. Які утримання з зарплати є обов’язкові?
а) податок з доходів фізичних осіб;
б) утримання спонсорської допомоги;
в) профспілкові внески;
г) погашення отриманої позики;
7. Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб виступає:
а) зарплата та інші винагороди;
б) зарплата, зменшена на суму зборів на соціальне страхування;
в) правильної відповіді немає
8. Відрахування Єдиного соціального внеску від зарплати директора відображається записом:
а) Д-т 661 К-т 657;
б) Д-т 92 К-т 657;
в) Д-т 23 К-т 651
9. Нарахування відпустки відображається записом:
а) Д-т 23 К-т 661;
б) Д-т 23 К-т 471;
в) Д-т 471 К-т 661
10. До фонду оплати праці не включаються:
а) витрати на відрядження;
б) простій не з вини працівника;
в) вихідна допомога;
г) вартість безкоштовно наданих комунальних послуг
11.Нарахування заробітної плати проводиться за:
а) табелем обліку робочого часу і нарядом-актом на виконані роботи;
б) актом про впровадження;
в) табелем обліку робочого часу або за нарядом-актом на виконані роботи;
12. Для нарахування заробітної плати використовують:
а) платіжну відомість;
б) розрахунково-платіжну відомість;
в) складають спеціальний розрахунок


Тема 18. Облік витрат діяльності підприємства
1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати визначає:
а)П(С)БО 16;
б)П(С)БО9;
в)П(С)БО 15.
2. Згідно з П(С)БО Т6 "Витрати" під витратами розуміють:
а) зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу;
б) збільшення економічних вигод внаслідок збільшення активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу;
в) зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або зменшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу.
3. Облік прямих виробничих витрат ведеться на рахунку:
а) 26 "Готова продукція";
б) 23 "Виробництво";
в) 901 "Собівартість реалізованої готової продукції".
Г) 20 “Виробничі запаси”
4. Які з перелічених фактичних витрат не включаються до первісної вартості придбаного об'єкта основних засобів:
а) оплата праці робітників, які здійснюють монтаж об'єкта;
б) витрати на сплату відсотків за кредит, який було отримано для придбання цього об'єкта;
в) ввізне мито;
г) транспортно-заготівельні витрати
5. Витрати на збут є витратами від:
а) операційної діяльності;
б) фінансової діяльності;
в) інвестиційної діяльності.
Г) надзвичайних подій
6. Транспортно-заготівельні витрати підприємства:
а) включаються до собівартості придбаних запасів;
б) списуються на фінансові результати;
в) списуються на витрати звітного періоду;
г) включаються до собівартості виготовленої продукції.
7. Адміністративні витрати списуються:
а) на собівартість реалізованої продукції;
б) на фінансові результати;
в) на собівартість виготовленої продукції;
г) на витрати виробництва.
8. Кореспонденція рахунків для списання загальновиробничих витрат має вигляд:
а) Д-т - 79 – К-т – 91;
б) Д-т – 91 – К-т – 20;
в) Д-т –23 – К-т – 91;
г) Д-т – 92 – К-т – 23
9. Списання адміністративних витрат відображається проводкою:
а) Д-т – 79 – К-т – 92;
б) Д-т – 23 – К-т – 92;
в) Д-т –92 – К-т - 90;
г) Д-т –26 – К-т 92
10. До складу собівартості продукції не включаються такі витрати:
а) адміністративні;
б) загальновиробничі;
в) прямі виробничі.
11. Інформація про доходи, витрати і формування чистого прибутку підприємства міститься в:
а) балансі;
б) звіті про рух грошових коштів;
в) звіті про фінансові результати;
г) звіті про власний капітал
12. Залишок за рахунком 23 на початок місяця – 15 тис. грн. на кінець – 35 тис. грн., адміністративні витрати – 350 грн., загальновиробничі витрати – 500 грн., прямі матеріальні витрати – 60 тис. грн., витрати на оплату праці і соціальні заходи – 12 тис. грн. Собівартість виготовленої продукції складе,:
а)52500;
б)52850;
в)902;
г)правильної відповіді не зазначено.
13. Яка проводка відповідає операції: "Списана фактична собівартість реалізованої продукції:
а) Д-т 791 К-т 901;
б) Д-т 901 К-т 26;
в) Д-т 901 К-т 23
г) Д-т 901 К-т 791.
14. Якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, то вони відображаються у складі:
а) адміністративних витрат;
б) витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені;
в) витрат майбутнього періоду.
15. До основних витрат відносяться витрати:
а) що виникають у зв'язку з організацією, обслуговуванням виробництва і управлінням ним;
б) безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виготовлення продукції;
в) які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат.
16. До накладних відносяться витрати:
а) що виникають у зв'язку з організацією, обслуговуванням виробництва і управлінням ним;
б) безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виготовлення продукції;
в) які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу.
17. Змінними називають витрати:
а) величина яких не змінюється або майже не змінюється при зміні обсягу виробництва;
б) економічно однорідні витрати, які не поділяються на різні компоненти, незалежно від їх місяця і цільового призначення;
в) величина яких змінюється пропорційно обсягу випуску.
18. Постійними називають виграти:
а) величина яких не змінюється або майже не змінюється при зміні обсягу виробництва;
б) економічно однорідні витрати, які не поділяються на різні компоненти, незалежно від їх місяця і цільового призначення;
в) величина яких змінюється пропорційно обсягу випуску.
19. Залежно від видів діяльності всі витрати поділяються на витрати:
а) що виникають в процесі звичайної діяльності;
б) що виникають в процесі надзвичайної діяльності;
в) відповіді а) і б).
20. Витрати від звичайної діяльності поділяються на витрати від:
а) операційної та інвестиційної діяльності;
б) інвестиційної та фінансової діяльності;
в) операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
21. Загальновиробничими витратами є витрати:
а) пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних цехів;
б) пов'язані з управлінням основних і допоміжних цехів;
в) пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних цехів та і управлінням.
22. До складу інших витрат включаються виграти, які виникають під час:
а) інвестиційної діяльності;
б) звичайної діяльності;
в) надзвичайної діяльності.


Тема 19. Облік доходів і фінансових результатів

1. Яким нормативним документом регулюється визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
а)П(С)БО 15 і Податковим кодексом України;
б)П(С)БО 16;
в) Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
2. Під доходами розуміють:
а) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);
б) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів;
в) зменшення зобов'язань та збільшення грошових коштів підприємства.
3. Які умови необхідні, щоб визнати дохід від реалізації продукції:
а) домовленість з покупцем;
б) передача покупцеві ризиків і економічних вигод, пов'язаних з правом власності на продукцію;
в) можливість отримання доходу.
4. Чи буде визнаний дохід, коли надійшли кошти від дебіторів в оплату заборгованості:
а) так;
б) ні;
в) не завжди.
5. Що не буде визнано доходом:
а) передоплата за товари;
б) операційна курсова різниця;
в) штраф.
6. Доходи, які виникають в результаті продажу основних засобів, відносяться до доходів від:
а) фінансової діяльності;
б) операційної діяльності;
в) інвестиційної діяльності.
7. В бухгалтерському обліку доходи відображаються: а) в сумі справедливої вартості тільки отриманих активів;
б) в сумі справедливої вартості отриманих активів або тих, що підлягають одержанню;
в) за домовленістю між покупцями та замовниками.
8. На рахунку 70 "Доходи від реалізації" відображають:
а) за дебетом і кредитом купівельну вартість проданої продукції;
б) за дебетом собівартість реалізованої продукції, а за кредитом продажну вартість продукції;
в) за дебетом суму непрямих податків (акцизний збір, ПДВ), а за кредитом продажну вартість продукції.
г) за дебетом – продажну вартість продукції (разом з ПДВ), а за кредитом – суму непрямих податків
9. Підприємство реалізувало готової продукції на суму 20000 грн. (без ПДВ), собівартість продукції становить 15300 грн., витрати на збут – 100 грн, адміністративні витрати –40 грн. Фінансовий результат від реалізації продукції становить:
а) 7893,3;
б) 4560;
в)4600;
г)8600
10. Нараховану суму ПДВ на обсяг реалізованої продукції відображається кореспонденцією рахунків:
а) Д-т – 70 – К-т-64;
б) Д-т –31 – К-т- 64;
в) Д-т-64 – К-т – 36;
г) Д-т- 64- К-т- 31.
11. Надходження виручки від реалізації продукції відображається в бухгалтерському обліку:
а) Д-т – 31 – К-т – 70;
б) Д-т- 30 – К-т- 63;
в) Д-т-70 – К-т-36;
г) Д-т-36 – К-т – 70
12. Визначити собівартість готової продукції, виготовленої у січні місяці , якщо: Обсяг незавершеного виробництва на початок січня становить 300 тис. грн.., прямі матеріальні витрати становлять-50 тис. грн., витрати на оплату праці – 26 тис. грн, витрати на соціальне страхування – 10 тис. грн., амортизаційні відрахування виробничого обладнання – 8 тис. грн.., витрати на збут – 45 грн., брак – 300 грн. залишок на кінець січня на рахунку 23 – 240 тис. грн.
а) 193,7 тис. грн.
б) 439 тис. грн
в) 240 тис. грн.
г) 123,7 тис. грн.
13. Списання прибутку підприємства відображається в обліку:
а) Д-т - 79 – К-т –44,
б) Д- 79 – К-т – 70
в) Д – 44 – К-т – 79
г) Д – 31 – К-т – 44
14. Доход (виручка від реалізації продукції) становить 48000 грн, собівартість виготовленої у березні продукції – 31000 грн., адміністративні витрати – 700 грн, витрати на збут – 140 грн. Визначити суму чистого прибутку підприємства за умови реалізації всієї виготовленої продукції у березні (залишок готової продукції на початок звітного періоду становить 2500 грн.):
а) 5660;
б) 4245;
в) 13660;
г) правильна відповідь відсутня
15. Відображена сума ПДВ на придбані сировину і матеріали відображається в обліку:
а) Д-т- 70 – К-т –64;
б) Д-т- 20 – К-т-64;
в) Д-т-64 – К-т –31;
г) Д-т-64 – К-т – 63
16. Собівартість виготовленої продукції складе, якщо залишок за рахунком 23 на початок місяця – 15 тис. грн. на кінець – 35 тис. грн., адміністративні витрати – 350 грн., загальновиробничі витрати – 500 грн., прямі матеріальні витрати – 60 ти. грн., витрати на оплату праці і соціальні заходи – 12 тис. грн.:
а) 52500;
б) 52850;
в) 902;
г) правильної відповіді не зазначено
17. До доходів від інвестиційної діяльності відносять:
а) одержані штрафи, пені, неустойки;
б) дохід від реалізації оборотних активів;
в) дохід від реалізації майнових комплексів.
18. Рахунок 70 "Дохід від реалізації" відображається:
а) в розділі 2 активу балансу;
б) в розділі 1 пасиву балансу;
в) в балансі не показується.
19. Доходи визнаються доходами певного періоду одночасно з визначенням:
а) витрат, які були здійснені для їх отримання;
б) зменшення власного капіталу;
в) збільшення грошових коштів на поточному рахунку.
20. Яким чином застосовуються норми П(С)БО 15:
а) до кожної операції;
б) до кожного рахунку;
в) тільки до окремої операції.
21. Норми П(С)БО 15 поширюються на:
а) дивіденди, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються за методом участі в капіталі;
б) реалізацію цінних паперів;
в) доходи від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг).
22. Одним із критеріїв визнання доходів є:
а) оцінка результатів може бути достовірно визначена;
б) надходження активу;
в) повідомлення про оплату реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
23. Принцип відповідності передбачає:
а) витрати визнаються у Звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами;
б) доходи визначаються в момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, які обумовлюють збільшення активу власного капіталу;
в) витрати визнаються у Звіті про фінансові результати на основі зворотного зв'язку між ними та отриманими доходами.
24. На який рахунок списуються чисті доходи від звичайної діяльності:
а) на рахунок 79;
б) на рахунок 75;
в) на рахунок 78.
25. Для обліку доходів від операційної діяльності призначені рахунки:
а) 70 та 71;
б) 72 та 71;
в) 70 та 79.
26. Доходи від відшкодування раніше списаних активів:
а) не визнаються доходами згідно з П(С)БО;
б) відносяться до інших доходів;
в) відносяться до інших операційних доходів.
27. Яка проводка відповідає операції: "Відвантажено готову продукцію покупцям":
а) Д-т 36 К-т 70;
б) Д-т 26 К-т 90;
в) Д-т 26 К-т 70.
28. Рахунок 70 "Дохід від реалізації" відображається:
а) в розділі 1 пасиву балансу;
б) в розділі 2 активу балансу;
в) в розділі 1 Звіту про фінансові результати.
29. Дія П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" поширюється на:
а) форму №1;
б) форму №2;
в) форму №3.
30. Дохід відображається в Звіті про фінансові результати в момент:
а) надходження активу або погашення зобов'язань;
б) вибуття активу;
в) повідомлення одержувача.
31. Фінансовим результатом діяльності підприємства є:
а) чистий дохід;
б) чистий прибуток;
в) валовий дохід.
32. Прибуток використовується:
а) на потреби виробництва;
б) на власні потреби керівника;
в) на потреби підприємства згідно статуту.
33. Аналітичний облік по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться:
а) по оборотам звітного року;
б) по оборотам минулого року;
в) не ведеться.
34. Як відбувається списання фінансового результату з "рахунку 79 "Фінансові результати", якщо результат - прибуток:
а) з кредиту рахунку 79 в дебет рахунку 44;
б) з кредиту рахунку 42 в дебет рахунку 79;
в) з дебету рахунку 79 в кредит рахунку 44.Тема 20. Фінансова звітність

1. Фінансова звітність-це:
а) звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;
б) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;
в) звіт, який відображає надходження і витрачання грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.
2. Вимога повноти - це:
а) більша готовність до визнання в бухгалтерському обліку витрат та зобов'язань, ніж можливих доходів та активів, не допускаючи створення прихованих активів;
б) відображення інформації про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймають на її основі;
в) доступність до розуміння користувачів, які мають достатні знання в сфері ділового та економічного життя, бухгалтерського обліку.
3. Доречність означає:
а) вплив на економічні рішення користувачів, оцінку минулих, теперішніх і майбутніх подій, прогнозування результатів діяльності;
б) в представленій у звітності інформації не повинно бути суттєвих помилок і викривлень;
в) доступність до розуміння користувачів, які мають достатні знання в сфері ділового та економічного життя, бухгалтерського обліку.
4. Вимога передбачуваності:
а) своєчасне відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку та бухгалтерській звітності;
б) більша готовність до визнання в бухгалтерському обліку витрат та зобов'язань, ніж можливих доходів та активів, не допускаючи створення прихованих резервів;
в) вплив на економічні рішення користувачів, оцінку минулих, теперішніх і майбутніх подій, прогнозування результатів діяльності, виправлення помилок у господарській діяльності.
5. Надійність передбачає:
а) доступність до розуміння користувачів, які мають достатні знання в сфері ділового та економічного життя, бухгалтерського обліку;
б) відображення в обліку всіх фактів господарського обліку;
в) недопущення помилок і викривлень інформації, представленої у звітності.
6. Метою складання бухгалтерської звітності с:
а) забезпечення інформацією, яка допомагає внутрішнім користувачам приймати відповідні економічні рішення;
б) забезпечення інформацією, яка допомагає зовнішнім користувачам приймати відповідні економічні рішення;
в) забезпечення інформацію, яка допомагає користувачам приймати відповідні економічні рішення.
7. Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації господарських операцій і при їх відображенні у звітності, це:
а) принцип бухгалтерського обліку;
б) правило бухгалтерського обліку;
в) припущенням бухгалтерського обліку;
г) немає правильної відповіді.
8. Звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності і рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці – це:
а) бухгалтерська звітність;
б) податкова звітність;
в) консолідована звітність
9. Річна бухгалтерська звітність подається:
а) до 20 лютого наступного за звітним роком;
б) до 25 числа місяця, наступного за звітним роком;
в) правильної відповіді немає
10. Система узагальнюючих показників, які характеризують фінансово – господарську діяльність підприємства за певний період часу – це:
а) баланс;
б) звітність;
в) звіт про фінансові результати
11. Сума прибутку звітного року відображається:
а) у пасиві Балансу;
б) у активі Балансу:
в) у Звіті про фінансові результати підприємства.
12. Фінансова звітність формується з дотриманням принципів:
а) конфіденційність;
б) компетентність;
в) автономність;
г) безперервність діяльності;
д) всі вище перераховані
13. Квартальна звітність подається у складі:
а) баланс;
б) баланс і звіт про фінансові результати;
в) баланс, звіт про фінансові результати і звіт про рух грошових коштів;
г) баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки
14. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання інформації про:
а) внутрішні зміни в складі грошових коштів підприємства;
б) надходження активів шляхом емісії акцій;
в) всі відповіді правильні;
г) правильної відповіді не запропоновано.
15. Класифікація звітності за економічним змістом:
а) податкова, статистична, бухгалтерська;
б) індивідуальна, консолідована;
в) зовнішня і внутрішня
16. Метою якого звіту є надання користувачам повної, правдивої інформації про зміни, які відбулись у грошових коштах підприємства:
а) баланс;
б) звіт про фінансові результати;
в) звіт про власний капітал;
г) звіт про рух грошових коштів
17. Для зрозумілості фінансова звітність повинна містити інформацію про:
а) підприємство, дату звітності і звітний період;
б) валюту звітності, інформацію попереднього і звітного періодів;
в) консолідацію звітності;
г) усе вище перелічене
18. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал, називається:
а) Звіт про власний капітал;
б) Баланс;
в) Звіт про рух грошових коштів.
19. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду, називається:
а) Звіт про рух грошових коштів;
б) Звіт про власний капітал;
в) Примітки до фінансової звітності.
20. Звіт про рух грошових коштів - це:
а) сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація;
б) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;
в) звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.
21.Дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства містить:
а) Баланс і Звіт про фінансові результати;
б) Звіт про власний капітал;
в) Звіт про фінансові результати.
22. Примітки до фінансових звітів - це:
а) правила, якими слід керуватися при вимірюванні, оцінці;
б) сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію статей
фінансових звітів;
в) сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація.
Тема 21. Облік на підприємствах малого бізнесу

1. За умови дотримання яких обмежень суб’єкти малого підприємництва (СМП) юридичні особи мають право на застосування спрощеної системи оподаткування:
а) середньооблікова чисельність працюючих не більше 50 осіб, обсяг виручки від реалізації продукції (товарів) за рік не більше 1 млн. грн.;
б) середньооблікова чисельність працюючих не більше 50 осіб, обсяг виручки від реалізації продукції за рік не більше 500 тис. євро;
в) середньооблікова чисельність працюючих не більше 50 осіб та розмір валового доходу за рік не більше 1 млн. грн.
2. Чи повинні СМП юридичні особи сплачувати податок на додану вартість:
а) не повинні;
б) сплачують незалежно від обраної ставки єдиного податку;
в) сплачують тільки за умови обрання ставки єдиного податку 6 % ?
3. Які суб'єкти малого підприємництва не мають права на застосування спрощеної системи оподаткування:
а) що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність
б) фізичні особи, що здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними виробами, тютюновими виробам і паливно-мастильними матеріалами;
в) банки, страхові компанії, довірчі товариства.
4. Який клас рахунків не включений в спрощений План рахунків:
а) 8
б) 9
в) 7
г) 0
5. Сума єдиного податку перераховується до:
а) місцевого бюджету;
б) Пенсійного фонду;
в) фондів соціального страхування;
г) всі відповіді правильні
6. Звіт СМП – фізичної особи – платника єдиного податку подається:
а) щомісяця до 20 числа;
б) щомісяця до 5 числа;
в) щокварталу до 20 числа
7. Ставки єдиного податку для СПД юридичної особи:
а) 25 %
б) 20 %
в) 6 %
г) 10 %
8 Платники єдиного податку звільняються від сплати:
а) податку на прибуток підприємств;
б) податку на доходи фізичних осіб (СМП);
в) податку на додану вартість;
г) комунального податку
9. Які форми фінансової звітності не подають суб'єкти малого підприємництва:
а) Баланс за ф. 1-м;
б) Звіт про фінансові результати за ф.2;
в) Звіт про рух грошових коштів за ф. 3;
г) Звіт про фінансові результати за ф. 2-м;
д) варіанти б) та в).

Список рекомендованої літератури
1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99, № 996-XIV
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-YI
3. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р.№ 291, зі змінами і доповненнями.
4. Указ Президента „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 31 липня 1998 р. № 727, зміни 28 червня 1999 р. № 746
5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.1999р. за 892/4185, зі змінами і доповненнями.
6. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 р. № 422
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. №137.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. №92.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. №242.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р.№237.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р.№20.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р.№91.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р.№559.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р.№181 і зареєстровано в Мінюсті України від 10.08.2000 за №487/4708.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318.
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. №353.
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об”эднання пыдприэмств”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. №176.
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 р. №163 і зареєстровано в мінюсті України від 07.07.99 р. за №499/3792.
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2000 р. №193 і зареєстровано в мінюсті України від 17.08.2000 р. за №515/4736
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 “Прибуток на акцію”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. №344 і зареєстровано в мінюсті України від 30.07.2001 р. за №647/5838
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000р. №39.
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. №601.
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Діяльність, що припиняється”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 7.11.2003 р. №617 і зареєстровано в мінюсті України від 17.11.2003 р. за №1054/8375
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2004 р. №817 і зареєстровано в Мінюсті України від 13.01.2005 р. за №35/10315.
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. №412 і зареєстровано в Мінюсті України від 03.06.2005 р. за №621/10901.
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. №415 і зареєстровано в Мінюсті України від 26.05.2006 р. за №610/12484
34. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. №356.
35. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К., 2000. - 652с.
36. Буряк П. Ю., Шевців Л. Ю., Хом’як Р. Л. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 272 с.
37. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640с.
Бухгалтерський і фінансовий облік. Підручник / За ред.Проф. Ф.Ф Бутинця - Житомир: ЖІТІ , 2008 .
Бухгалтерський облік в Україні / За редакцією Хом’яка Р. Л. ; Лемішовського В. І. – Львів “Інтелект – захід” , 2010.
Гольцова С. М., Плікус І. Й. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 255 с.
Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К., 2003.
Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2001. - 272с.
Гура Н. О., Мельник Т. Г., Моторина Т. М. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 310 с.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури”, 2011. – 670 с.
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи теорії та практики: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.
Плиса В.Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: Каравелла, 2010. – 480 с.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – [2-ге вид. доповнене і перероблене.] – К.: Алерта, 2010. – 954 с.
Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: [Підручник] / Швець В.Г. – К.:«Знання», 2007. – 447 с.ДОДАТОК А.
ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) 
Субрахунки (рахунки другого порядку) 
Сфера застосування 

Код 
Назва 
Код 
Назва 2  
Клас 1. Необоротні активи 

10 
Основні засоби 
101 
Земельні ділянки 
Усі види діяльності  102 
Капітальні витрати на поліпшення земель 
103 
Будинки та споруди 
104 
Машини та обладнання 
105 
Транспортні засоби 
106 
Інструменти, прилади та інвентар 
107 
Тварини
108 
Багаторічні насадження 
109 
Інші основні засоби 


11 
Інші необоротні матеріальні активи 
111 
Бібліотечні фонди 
Усі види діяльності 112 
Малоцінні необоротні матеріальні активи 
113 
Тимчасові (нетитульні) споруди 
114 
Природні ресурси 
115 
Інвентарна тара 
116 
Предмети прокату 
117 
Інші необоротні матеріальні активи 


12 
Нематеріальні активи 
121 
Права користування природними ресурсами 
Усі види діяльності 122 
Права користування майном 
123 
Права на комерційні позначення
124 
Права на об'єкти промислової власності 
125 
Авторське право та суміжні з ним права
126 
Виключено 
127 
Інші нематеріальні активи 


13   
Знос (амортизація) необоротних активів 
131 
Знос основних засобів 
Усі види діяльності 132 
Знос інших необоротних матеріальних активів 
133 
Накопичена амортизація нематеріальних активів  
134
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
 

14 
Довгострокові фінансові інвестиції 
141 
Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі 
Усі види діяльності 142 
Інші інвестиції пов'язаним сторонам 
143 
Інвестиції непов'язаним сторонам 


15 
Капітальні інвестиції 
151 
Капітальне будівництво 
Усі види діяльності 152 
Придбання (виготовлення) основних засобів 
153 
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 
154 
Придбання (створення) нематеріальних активів 
155 
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів


16 
Довгострокові біологічні активи  
161
Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю
Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність162
Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю
163  
Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
164
Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
 165
Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю
 166
Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю
 

17 
Відстрочені податкові активи 
  
За видами відстрочених податкових активів 
Усі види діяльності 

18 
Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи
181
Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду
Усі види діяльності 182
Довгострокові векселі одержані
 183
Інша дебіторська заборгованість
 184
Інші необоротні активи
 

19 
Гудвіл 
  
За видами об'єктів інвестування 
Усі види діяльності 191
Гудвіл при придбанні
 192
Негативний гудвіл
 193
Гудвіл при приватизації (корпоратизації)
 

Клас 2. Запаси 

20 
Виробничі запаси 
201 
Сировина й матеріали 
Усі види діяльності 202 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 
203 
Паливо 
204 
Тара й тарні матеріали 
205 
Будівельні матеріали 
206 
Матеріали, передані в переробку 
207 
Запасні частини 
208 
Матеріали сільськогосподарського призначення 
209 
Інші матеріали 


21 
Поточні біологічні активи
211
Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю
Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність212
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
 213
Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
 

22 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 
  
За видами предметів 
Усі види діяльності 

23 
Виробництво 
  
За видами виробництва 
Усі види діяльності 

24 
Брак у виробництві 
  
За видами продукції 
Галузі матеріального виробництва 

25 
Напівфабрикати 
  
За видами напівфабрикатів 
Промисловість 

26 
Готова продукція 
  
За видами готової продукції 
Промисловість, сільське господарство та ін. 

27 
Продукція сільськогосподарського виробництва 
  
За видами продукції 
Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом 

28 
Товари 
281 
Товари на складі 
Усі види діяльності 282 
Товари в торгівлі 
283 
Товари на комісії 
284 
Тара під товарами 
285 
Торгова націнка 


29 
  
  
  
  

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 

30 
Каса 
301 
Каса в національній валюті 
Усі види діяльності 302 
Каса в іноземній валюті 


31 
Рахунки в банках 
311 
Поточні рахунки в національній валюті 
Усі види діяльності 312 
Поточні рахунки в іноземній валюті 
313 
Інші рахунки в банку в національній валюті 
314 
Інші рахунки в банку в іноземній валюті 


33 
Інші кошти 
331 
Грошові документи в національній валюті 
Усі види діяльності 332 
Грошові документи в іноземній валюті 
333 
Грошові кошти в дорозі в національній валюті 
334 
Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 


34 
Короткострокові векселі одержані 
341 
Короткострокові векселі, одержані в національній валюті 
Усі види діяльності 342 
Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті 


35 
Поточні фінансові інвестиції 
351 
Еквіваленти грошових коштів 
Усі види діяльності 352 
Інші поточні фінансові інвестиції 


36   
Розрахунки з покупцями та замовниками  
361 
Розрахунки з вітчизняними покупцями 
Усі види діяльності 362 
Розрахунки з іноземними покупцями 
363
Розрахунки з учасниками ПФГ
 

37 
Розрахунки з різними дебіторами 
371 
Розрахунки за виданими авансами 
Усі види діяльності 372 
Розрахунки з підзвітними особами 
373 
Розрахунки за нарахованими доходами 
374 
Розрахунки за претензіями 
375 
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 
376 
Розрахунки за позиками членам кредитних спілок 
377 
Розрахунки з іншими дебіторами 


38 
Резерв сумнівних боргів 
  
За дебіторами 
Усі види діяльності 

39 
Витрати майбутніх періодів 
  
За видами витрат 
Усі види діяльності 

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань 

40 
Статутний капітал 
  
За видами капіталу 
Усі види діяльності 

41 
Пайовий капітал 
  
За видами капіталу 
Кооперативні організації, кредитні спілки 

42 
Додатковий капітал 
421 
Емісійний дохід 
Усі види діяльності 422 
Інший вкладений капітал 
423 
Дооцінка активів 
424 
Безоплатно одержані необоротні активи 
425 
Інший додатковий капітал 


43 
Резервний капітал 
  
За видами капіталу 
Усі види діяльності 

44 
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 
441 
Прибуток нерозподілений 
Усі види діяльності 442 
Непокриті збитки 
443 
Прибуток, використаний у звітному періоді 


45 
Вилучений капітал 
451 
Вилучені акції 
Усі види діяльності 452 
Вилучені вклади й паї 
453 
Інший вилучений капітал 


46 
Неоплачений капітал 
  
За видами капіталу 
Усі види діяльності 

47 
Забезпечення майбутніх витрат і платежів  
471 
Забезпечення виплат відпусток 
Усі види діяльності  472 
Додаткове пенсійне забезпечення 
473 
Забезпечення гарантійних зобов'язань 
474 
Забезпечення інших витрат і платежів 
475
Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
476
Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї


48 
Цільове фінансування і цільові надходження 
  
За об'єктами фінансування 
Усі види діяльності 

49 
Страхові резерви 
491
Технічні резерви
Страхова діяльність 492
Резерви із страхування життя
493
Частка перестраховиків у технічних резервах
494
Частка перестраховиків у резервах із страхування життя
495
Результат зміни технічних резервів
496
Результат зміни резервів із страхування життя
497 
Результат зміни резервів незароблених премій 
498 
Результат зміни резервів збитків 


Клас 5. Довгострокові зобов'язання 

50 
Довгострокові позики 
501 
Довгострокові кредити банків у національній валюті 
Усі види діяльності 502 
Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 
503 
Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті 
504 
Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 
505 
Інші довгострокові позики в національній валюті 
506 
Інші довгострокові позики в іноземній валюті 


51 
Довгострокові векселі видані 
511 
Довгострокові векселі, видані в національній валюті 
Усі види діяльності 512 
Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті 


52 
Довгострокові зобов'язання за облігаціями 
521 
Зобов'язання за облігаціями 
Усі види діяльності 522 
Премія за випущеними облігаціями 
523 
Дисконт за випущеними облігаціями 


53 
Довгострокові зобов'язання з оренди 
531 
Зобов'язання з фінансової оренди 
Усі види діяльності 532 
Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів 


54 
Відстрочені податкові зобов'язання 
  
За видами зобов'язань 
Усі види діяльності 

55 
Інші довгострокові зобов'язання 
  
За видами зобов'язань 
Усі види діяльності 

Клас 6. Поточні зобов'язання 

60 
Короткострокові позики 
601 
Короткострокові кредити банків у національній валюті 
Усі види діяльності 602 
Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 
603 
Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті 
604 
Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті 
605 
Прострочені позики в національній валюті 
606 
Прострочені позики в іноземній валюті 


61 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 
611 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті 
Усі види діяльності 612 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті 


62 
Короткострокові векселі видані 
621 
Короткострокові векселі, видані в національній валюті 
Усі види діяльності 
  622 
Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті 


63  
Розрахунки з постачальниками та підрядниками  
631 
Розрахунки з вітчизняними постачальниками 
Усі види діяльності  632 
Розрахунки з іноземними постачальниками 
633
Розрахунки з учасниками ПФГ
 

64 
Розрахунки за податками й платежами 
641 
Розрахунки за податками 
Усі види діяльності  642 
Розрахунки за обов'язковими платежами 
643 
Податкові зобов'язання 
 
 
644 
Податковий кредит 


65 
Розрахунки за страхування 
651 
За пенсійним забезпеченням 
Усі види діяльності  652 
За соціальним страхуванням 
653 
За страхуванням на випадок безробіття 
654 
За індивідуальним страхуванням 
655 
За страхуванням майна 


66 
Розрахунки за виплатами працівникам
661 
Розрахунки за заробітною платою 
Усі види діяльності  662 
Розрахунки з депонентами 
663
Розрахунки за іншими виплатами


67 
Розрахунки з учасниками 
671 
Розрахунки за нарахованими дивідендами 
Усі види діяльності  672 
Розрахунки за іншими виплатами 


68 
Розрахунки за іншими операціями 
681 
Розрахунки за авансами одержаними 
Усі види діяльності  682 
Внутрішні розрахунки 
683 
Внутрішньогосподарські розрахунки 
684 
Розрахунки за нарахованими відсотками 
685 
Розрахунки з іншими кредиторами 


69 
Доходи майбутніх періодів 
  
За видами доходів 
Усі види діяльності  

Клас 7. Доходи і результати діяльності 

70 
Доходи від реалізації  
701 
Дохід від реалізації готової продукції 
Усі види діяльності    702 
Дохід від реалізації товарів 
703 
Дохід від реалізації робіт і послуг 
704 
Вирахування з доходу 
705
Перестрахування


71
Інший операційний дохід
710
Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю
Усі види діяльності711 
Дохід від реалізації іноземної валюти 
  712 
Дохід від реалізації інших оборотних активів 
713 
Дохід від операційної оренди активів 
714 
Дохід від операційної курсової різниці 
715 
Одержані штрафи, пені, неустойки 
716 
Відшкодування раніше списаних активів 
717 
Дохід від списання кредиторської заборгованості 
718 
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
719 
Інші доходи від операційної діяльності 


72 
Дохід від участі в капіталі 
721 
Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 
Усі види діяльності 722 
Дохід від спільної діяльності 
723 
Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 


73 
Інші фінансові доходи 
731 
Дивіденди одержані 
Усі види діяльності 732 
Відсотки одержані 
733 
Інші доходи від фінансових операцій 


74 
Інші доходи 
741 
Дохід від реалізації фінансових інвестицій 
Усі види діяльності 742 
Дохід від реалізації необоротних активів 
743 
Дохід від реалізації майнових комплексів 
744 
Дохід від неопераційної курсової різниці 
745 
Дохід від безоплатно одержаних активів 
746 
Інші доходи від звичайної діяльності 


75 
Надзвичайні доходи 
751 
Відшкодування збитків від надзвичайних подій 
Усі види діяльності 752 
Інші надзвичайні доходи 


76 
Страхові платежі 
  
За видами страхування 
Страхова діяльність 

79 
Фінансові результати 
791 
Результат операційної діяльності 
Усі види діяльності 792 
Результат фінансових операцій 
793 
Результат іншої звичайної діяльності 
794 
Результат надзвичайних подій 


Клас 8. Витрати за елементами 

80 
Матеріальні витрати 
801 
Витрати сировини й матеріалів 
Усі види діяльності 802 
Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів 
803 
Витрати палива й енергії 
804 
Витрати тари й тарних матеріалів 
805 
Витрати будівельних матеріалів 
806 
Витрати запасних частин 
807 
Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення 
808 
Витрати товарів 
809 
Інші матеріальні витрати 


81 
Витрати на оплату праці 
811 
Виплати за окладами й тарифами 
Усі види діяльності 812 
Премії та заохочення 
813 
Компенсаційні виплати 
814 
Оплата відпусток 
815 
Оплата іншого невідпрацьованого часу 
816 
Інші витрати на оплату праці 


82 
Відрахування на соціальні заходи 
821 
Відрахування на пенсійне забезпечення 
Усі види діяльності 822 
Відрахування на соціальне страхування 
823 
Страхування на випадок безробіття 
824 
Відрахування на індивідуальне страхування 


83 
Амортизація 
831 
Амортизація основних засобів 
Усі види діяльності 832 
Амортизація інших необоротних матеріальних активів 
833 
Амортизація нематеріальних активів 


84 
Інші операційні витрати 
  
За видами витрат 
Усі види діяльності 

85 
Інші затрати 
  
За видами затрат 
Усі види діяльності 

Клас 9. Витрати діяльності 

90   
Собівартість реалізації   
901 
Собівартість реалізованої готової продукції 
Усі види діяльності 902 
Собівартість реалізованих товарів 
903 
Собівартість реалізованих робіт і послуг 
904
Страхові виплати
 

91 
Загальновиробничі витрати 
  
За видами витрат 
Усі види діяльності 

92 
Адміністративні витрати 
  
За видами витрат 
Усі види діяльності 

93 
Витрати на збут 
  
За видами витрат 
Усі види діяльності 

94 
Інші витрати операційної діяльності  
940
Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю
Усі види діяльності941 
Витрати на дослідження і розробки 
 942 
Собівартість реалізованої іноземної валюти 
943 
Собівартість реалізованих виробничих запасів 
944 
Сумнівні та безнадійні борги 
945 
Втрати від операційної курсової різниці 
946 
Втрати від знецінення запасів 
947 
Нестачі і втрати від псування цінностей 
948 
Визнані штрафи, пені, неустойки 
949 
Інші витрати операційної діяльності 


95 
Фінансові витрати 
951 
Відсотки за кредит 
Усі види діяльності 952 
Інші фінансові витрати 


96 
Втрати від участі в капіталі 
961 
Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства 
Усі види діяльності 962 
Втрати від спільної діяльності 
963 
Втрати від інвестицій в дочірні підприємства 


97 
Інші витрати 
971 
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 
Усі види діяльності 972 
Собівартість реалізованих необоротних активів 
973 
Собівартість реалізованих майнових комплексів 
974 
Втрати від неопераційних курсових різниць 
975 
Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 
976 
Списання необоротних активів 
977 
Інші витрати звичайної діяльності 
978 
Виключено 
979 
Виключено 


98 
Податок на прибуток 
981 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 
Усі види діяльності 982 
Податок на прибуток від надзвичайних подій 


99 
Надзвичайні витрати 
991 
Втрати від стихійного лиха 
Усі види діяльності 992 
Втрати від техногенних катастроф і аварій 
993 
Інші надзвичайні витрати 


Клас 0. Позабалансові рахунки 

01 
Орендовані необоротні активи 
  
За видами активів 
Усі види діяльності 

02 
Активи на відповідальному зберіганні 
021 
Устаткування, прийняте для монтажу 
Усі види діяльності 022 
Матеріали, прийняті для переробки 
023 
Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні 
024 
Товари, прийняті на комісію 
025 
Майно в довірчому управлінні 


03 
Контрактні зобов'язання 
  
За видами зобов'язань 
Усі види діяльності 

04 
Непередбачені активи й зобов'язання 
041 
Непередбачені активи 
Усі види діяльності 042 
Непередбачені зобов'язання 


05 
Гарантії та забезпечення надані 
  
За видами гарантій та забезпечень наданих 
Усі види діяльності 

06 
Гарантії та забезпечення отримані 
  
За видами гарантій та забезпечень отриманих 
Усі види діяльності 

07 
Списані активи 
071 
Списана дебіторська заборгованість 
Усі види діяльності 072 
Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей 


08 
Бланки суворого обліку 
  
За видами бланків 
Усі види діяльності 

09
Амортизаційні відрахування 
 
 
Усі види діяльності 

(План рахунків із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,  від 12.12.2003 р. N 671,  від 24.09.2004 р. N 591,  від 20.10.2005 р. N 717,  від 11.12.2006 р. N 1176,  від 19.12.2006 р. N 1213)  
13PAGE 15


13PAGE 14415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 216117
    Размер файла: 676 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий