МЕТОДИЧКА


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ВСТУП


Навчальна дисципліна “

Правознавство

” належить до
гуманітарних дисци
п
лін і має теоретичну та практичну
спрямованість, тому що критерієм освіченості та грамотності
спеціаліста виступає ступінь залучення його до правового поля,
здатності вірно розумі
ти та тлумачити а також користуватися
нормами та прав
и
лами поведінки, встановленими у суспільстві.
Роль права полягає у озброєнні майбутніх фахівців знаннями у
сфері права
України та світу, здатністю аналізув
а
ти події та
процеси у законодавстві, використов
увати набуте при
плануванні своєї суспільної та професійної поведінки.

У
міру
розвитку суспільства соціальна роль права постійно
зростає. Особливого значення воно набуває в перехідних
суспільствах, коли відбувається формування основ
громадянського суспільс
тва, демократичної, правової і
соціальної державності, що є характерним для сьогоднішньої
України. Право за цих умов, нормативно закріплюючи та
охоплюючи соціально значиму діяльність суб’єктів суспільних
відносин, постає як норма свободи, створює умови
сво
боди у

діяльності людей, гарантує і забезпечує їх політичні, економічні
та соціальні права.

Наповнюючись гуманістичним змістом, право зв’язує
державу, чіткіше визначає межі її впливу на життя людини.
Функціями права в цей період стає передусім створення ос
нов
вільної економічної діяльності людини для досягнення
відповідного рівня добробуту, забезпечення її особистої й
майнової безпеки, компромісу і злагоди у суспільстві. Функцією
права є також забезпечення всебічної участі людини в
суспільному житті, права
на свободу об’єднання у політичні
партії та громадські організації для впливу на рішення владних
органів держави, здійснення соціального контролю, захисту
своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних,
соціальних, культурних та інших інтересів
. Отже, право є
соціальним явищем, нормативною системою суспільства.
Наділяючи учасників суспільних відносин правами та
обов’язками, право переводить їх у форму правових відносин,
впорядковує стосунки суб’єктів цих відносин. Обмежуючи
певним чином свободу
окремих учасників суспільних відносин
свободою інших та узгоджуючи індивідуальні і загальні
інтереси, право забезпечує цілісність і стабільність суспільства,
перебуває у постійному взаємозв’язку з державою.
З одного
боку, право визначає правове поле функці
онування держави у
суспільстві, юридичний статус її органів, з іншого


держава
бере безпосередню участь у реалізації права.

Головне признач
ення права

-

бути науковим орієнтиром
для практики державного і правового будівництва на підґрунті
пізнання і усвідо
млення відповідних суспільних процесів та
явищ.
Юридична наука в сучасній Україні ґрунтується на
досягненнях і досвіді вітчизняної юриспруденції та
юриспруденції інших країн, на ідеях і цінностях прав і свобод
людини, панування права і соціально
-
правової д
ержавності.

Вивченя дисципліниПравознавствосприятиме
досягненю загальноосвітніх цілей слухачів ВВНЗ,

засвоєнню
основних положень побудови держави та права, вивченню
проблем державного будівництва у вільній,
незалежній Україні,
її сучасного устрою: п
рав і свобод людини, форми власності,
розвитку демократії, функціонування законодавчої, виконавчої і
судо
вої влади, державного устрою, мі
сцевого самовядування і
управління територіями країни; забезпечення незалежності її
кордонів через виконання священного

громадського обовязку
щодо захисту громадянами України своєї Батьківщини.

Отже,

вивчення цієї дисципліни сприятиме вихованню у
студентів та курсантів глибоких переконань,
патріотичного

духу
, потреби до
активних щод
о процвітання Батьківщини. Усе
це зумовлю
є особливу актуальність вивчення державно
-
правових явищ, які є одним із провідних засобів упорядкування
суспільних відносин.
І. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ

ДИСЦИ
П
ЛІНИ ПРАВОЗНАВСТВО


При

організації занять з правознавства

використовується
мод
у
льна т
ехнологія важливим елементом якої є рейтингова
си
с
тема оцінювання, яка має за мету оцінку систематичності та
успішності навчальної роботи курсанта чи студента. Вона
ф
о
рмується на засадах
поопераційного контролю та
накоп
и
чення рейтингових балів

за різномані
тну навчальну
діял
ь
н
ість в ході вивчення правознавства

Оцінювання виконаної навчальної роботи здійснюється в
балах за стобальною та національною шкалою.

На першому занятті відбувається інструктаж і ґрунтовне
знайомство студентів та курсантів із ситемою на
р
а
хування балів
за кожен вид навчальної роботи.

Хоча викладач оформляє рейтинговий лист, куди заносят
ь
ся
усі рейтиногові оцінки студента чи курсанта, доцільно с
а
мому
вісти облік своєї успішності в балах. Це дозволяє зроб
и
ти
процес навчання більш усвідомле
ним і конкретним.


Як працювати на лекції

Прослуховування і запис лекцій

з правознавтсваскладні
види вузівської роботи, і треба чимало потрудитися, щоб
оволодіти н
и
ми.

Увага людини дуже нестійк
а
. Потрібні вольові зусилля, щоб
вона була зосереджена. Сис
тематично контролюй себе в цьому
відношенні, коли слухаєш лекці
ю
.

Основні вимоги, пов´язані з лекційною формою навчання,
такі: уміти не лише слухати лектора, а й сприймати,
усвідо
м
лювати зміст лекції; систематизувати одержані знання в
ко
н
спектах; уміти тво
рчо осмислювати матеріал лекції у пр
о
цесі
подальшої самостійної роботи.

В
едення конспект
ів

лекцій
є творчим процесом та вимагає
певних умінь і навичок.

Щоб вам було легше
їх
набути,
рекоме
н
дуємо ознайомитися з насту
п
н
ими рекомендаціями
:перед початком лек
ції

постарай
те
ся
усвідомити
тему і
постав
ити

перед собою ціль:
зрозуміти
якнайглибше,
запам'
я
тати
як можна більше;вдумай
теся

в план лекції

та

на основі цього плану
уявіть
те,
про що піде
мова;уважно слуха
йте

викладання лекції, не починай
те

зап
и
сувати
мат
еріал
з
перших слів викладача, спочатку
прослуха
й
те

думку до кінця і
зрозумій
те

її;
починай
те

писати
тільки тоді, коли викладач закінчує
викладання
однієї думки
і

комент
у
є її
;
не намагай
те
ся записувати все почуте
(можна втр
а
тити
головну
думку),
відкидай
т
е

зайві сл
о
ва;запис лекції доцільно вести
тільки на одній стороні
а
р
куша, або
залишати більше поля, що необхідно для
насту
п
ного
опрацювання

записів, їх
зберіга
н
ня;скорочуй
те

слова,
деякі з них намагайся позначити
си
м
волами;намагай
те
ся писати швидко
(не
менше як 120 літер

за 1
хв);якщо в поясненні викладача зустрічаються незрозумілі
м
і
сця

то

залиш
іть

пропуск у зошиті,
а
після заняття
уточн
іть

у
в
и
кладача й
запиш
іть певні тлумачення незрозумілого
;використовуй
те

загальні правила ведення конспекту
(роб
іть

відступи,
виділяй
те

слова, головну думку тощо)
.

В
ажливо
знати
, що
лекція
не охоплює

весь матеріал
з
д
о
сліджуваної теми
.

Насамперед лекція
-

це "путівник"
студе
н
ту та курсанту
у їх подальшій самостійній
навчальній і
наук
о
вій р
о
боті.

Під час опрацювання лекц
ії слід дотримуватися наступн
о
го:

а) дописати пропущені літери, закінчення, слова, приклади;

б) завершити розбивку тексту конспекту на змістові відрі
з
ки
(розділи, підрозділи, питання);

в) виділити підкреслюванням визначальні слова в тексті або
винести їх н
а поля;

г) виділити визначення, висновки, а також незрозумілі мі
с
ця;
відповісти на питання для самостійного вивчення, які були
вказані в лекції;

д) доповнити конспект інформацією з
інших

джерел та
літератури;

е) скласти структурну схему матеріалу теми
;

ж)

вносячи
доповнення на поля в конспект лекцій
,
вид
і
л
іть

головне,
допиш
іть

текст,
постав
те

розділові знаки
тощо
.

Після опрацювання слід прочитати конспект, перевірити
якість засвоєння матеріалу.


Як готуватися до семінарського заня
т
тя

Семінарські заняття є

однією з найважливіших та на
й
більш
дієвих форм засвоєння усіх предметів.

Головна мета семінарських занят
ь


сприяти поглибл
е
ному
засвоєнню найскладніших питань навчального курсу, спон
у
кати
студентів до колективного творчого обговоре
н
ня, оволодіння
науков
ими методами аналізу явищ і проблем, а
к
тивізувати до
самостійного вивчення наукової та методичної літератури,
формув
а
ти навички самоосвіти.

У процесі підготовки до семінару студенти самостійно
відпрацьовують літературу (навчальну, методичну, на
у
кову),
вчат
ься критично оцінювати різні джерела знань.
Викладач
організує дискусію із завчасно визначених тем, до яких ст
у
денти
готують тези відповідей або індивідуально виконані р
е
ферати
-
доповіді.

Варто, щоб студент привчав себе виступати не за готовим
текстом, зачи
туючи його, а своїми словами, користуючись лише
коротким планом.

Відмінною рисою семінару, як форми навчальних з
а
нять, є
активна
участь самих студентів у поясненні винесених на ро
з
гляд
проблем, питань. Щоб активно обговор
ю
вати проблему,

готуватися до ньог
о повинні всі.

Основним орієнтиром у підготовці до заняття є план
сем
і
нару, відповідно до якого вивчаються джерела, матеріал
пі
д
ручників або додаткової літератури. Підготовку треба
почин
а
ти із знайомства з відповідним розділом підручника, щоб
мати загальне

уявлення про проблему та зосередитися на
поставл
е
них питаннях. Механічне, докладне переписування
підручн
и
ка, ксерокопіювання і підкреслення в тексті з
подальшим з
а
читуванням його на занятті недопустиме, оскільки
з
а
бирає час, а не додає знань.

Багаторазове

читання без
ві
д
творення матеріалу, самоконтролю не забезпечує й
о
го
надійного засвоєння.

Варто осмислити текст, зрозуміти суть
питання (абзацу, думки), викласти його своїми словами у ф
о
рмі
плану із зазначенням основних фактів, імен, дат. Найбільш
цікаві фа
кти, висновки слід занотувати, обов’язково зробити
посилання на джерело. У списку рекомендованої літератури
подаються кілька о
с
новних праць. Зазначимо, що потрібні
розділи та параграфи, конкретні сторінки рекоменд
о
ваних
джерел, навчальної та наукової літер
атури вказуют
ь
ся

не скрізь
.
Специфіка навчання у вищій школі передбачає самостійну
роботу студента (курсанта) в цьому напрямку.

Слід зазначити, що готуватися до сем
інарського

заняття
потрібно
не
безпосередньо перед його проведенням, а за
декілька днів.


Що
б отримати найвищу оцінку, слід вільно володіти
матеріалом. Виступ не повинен бути ні надто коротким, ні
надмірно затягнутим (не більше 7
-
10 хвилин). Необхідно
до
с
татньо повно та чітко висвітлити поставлене питання,
дотр
и
муватися послідовності викладу, під
креслюв
а
ти
найважливіші моменти та робити короткі висновки, гов
о
рити
просто і зрозуміло, слідкувати за мовою, інтонацією,
правильним уж
и
ванням та вимовою слів, наголосами.

Студентська (курсантська) аудиторія має бути активним
слухачем (коротко занотовувати

ключові слова, висновки,
д
о
повнювати, аналізувати відповідь, правильно, по суті ставити
запитання до того, хто відповідає, продумув
а
ти репліки тощо).
Активна робота на семінарі оцінюється додатково.

До кожного семінарського заняття пропонуються теми
р
е
фер
атів, які доповнюють та поглиблюють питання семінару.

Семінарські заняття є обов’язковими для відвідування. На
них ведеться облік поточної успішності. Пропущений с
е
мінар з
будь
-
якої причини, як і незадовільна оцінка, підляг
а
ють
обов’язковому відпрацюванню
в письмовій (реферат) та усній
формі (захист його) за узгодженою з викладачем темою.
Ві
д
працювання також можливе у формі тестування, самості
й
ної
письмової роботи чи будь
-
якого визначеного викладачем
тв
о
рчого завдання, яке забезпечує якісне опрацювання теми
.


Консультація

Консультація
-

це форма навчального заняття, за якою
ст
у
дент отримує
відповіді від викладача на конкретні
питання або пояснення певних
теоретичних положень чи
аспектів їх практичного застосування.
Консультація має
факультати
в
ний характер,
тобто не є обов'язковою
для
відвідува
н
ня.

Консультація як додаткова форма навчальних занять надає
студентам
можливість роз'яснити питання, що виникли на ле
к
ції,
при підготовці до
семінарів або іспитів, при написанні
студентської наукової роботи, при
самост
ійному вивченні
м
а
теріалу. Вона може бути індивідуальною, коли
викладач
ко
н
сультує одного студента, або груповою, як, наприклад,
ко
н
сультації перед іспитом.

Не бійтеся

йти на консультацію!


Як готуватися до
підсумкової модульної роботи

та зал
і
ку

Курс прав
ознавства

складається із двох модулів. По
закінче
н
ню кожного з них проводяться підсумкові модульні
роботи у вигляді тестів або традиційного контролю із
відповідями на низку питань.

Щоб успішно скласти ПМР та залік, необхідно системати
ч
но
і наполегливо прац
ювати над засвоєнням матеріалу з
правознавства

починаючи від першого дня і протягом усього
семес
т
ру.
Тому
всі
,

хто прагнуть

пройти контроль успішно,
ма
ють

систематично і ретельно виконувати всі
поточні завдання
і

в
одночас, необхідно виявляти значні з
у
силля

та наполегливість
під час безпосередньої підготовки до контр
о
лю.

Підготовка до модульної контрольної роботи, а також заліку
,

вимагає певного алгоритму дій
:
ознайомт
е
ся з питаннями, які виносять на модульну
ко
н
трольну роботу

чи залік;
скла
діть

план повто
рення й систематизації навчальн
о
го
матеріалу на кожен день
;
опрацюйте
конспект
и

лекцій
;
уважно опрацю
йте

необхідний навчальний матеріал за
навчальними посібниками та рекоменд
о
ваною літературою
;в

окремому зошиті на кожне питання варто скласти
сти
с
лий пла
н відповіді в логічній послідовності і з фіксацією
необхідного ілюстративного матеріалу (прикл
а
ди, малюнки,
схеми, цифри)
;я
кщо окремі питання залишают
ь
ся незрозумілими, їх
необхідно написати на полях ко
н
спекту, щоб з'ясувати на
консультації.

Слід поступо
во переходити від повторення матеріалу однієї
теми до іншої. Коли ж повторено й систематизовано весь
на
в
чальний матеріал, необхідно переглянути його ще раз уже за
своїми записами, перевіряючи подумки, як засвоєно логіку
розкриття кожної теми, як зафіксован
о в пам'яті основні фа
к
ти,
формули, ілюстративний матеріал, чим і як можна допо
в
нити
окремі питання.

Щоб запам'ятати текст, потрібно не читати його кілька разів
підряд, а
переказувати, заглядаючи в підручник лише тоді, к
о
ли
згадати те або інше положення не

вдається.

Упродовж доби необхідно працювати 8
-
9 годин, роблячи
через кожні 1,5 г
о
дини перерви на
1015 хвилин.

Але о
сновний спосіб підготовки до ПМР

та заліку


сист
е
матична самостійна робота над курсом, регулярна
підготовка і відвідування семінарських
занять.

Своєчасно відпрацьовуйте пропуски в знаннях, що вин
и
кають
внаслідок хвороби, нерозуміння, відсутності необхідних
посібників. З’ясовуйте незрозуміле в змісті (в
и
значення,
проблеми, концепції, теорії) у викладача або у однокурсників.
Але при цьому за
вжди пам’ятаєте, що вища школа передбачає
постійну самостійну роботу самого студе
н
та чи курсанта.


Загальні вимоги
до реферату чи контрольної роботи

Контрольна робота чи реферат пишеться державною
мовою, за винятком списку
літератури, де використане
джерел
о записується так, як було видане,
наприклад,
росі
й
ською чи англійською мовою. Цитати з цих джерел
наводяться
в тексті лише українською мовою.

Ознайомившись на основі підібраної літератури зі змі
с
том
проблеми, студент (курсант) складає план реферату, узг
о
джує
його зміст з викладачем і тільки після цього починає працюв
а
ти
над текстом.

Приблизна структура реферату
чи контрольної роботи

м
о
же
бути такою:

ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. Історія й теорія питання.

РОЗДІЛ 2. Сутність питання.

РОЗДІЛ 3.
Практичне застосування тео
ретичних питань

ВИСНОВКИ.

ДОДАТКИ (якщо є).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

У вступі відзначаються: актуальність теми, її особливості,
значущість щодо соціальних потреб суспільства та
потреб
людини,
практичне значення, ступінь висвітлення у
правовій

літературі
.

Виклад матеріалу повинен бути стислим, відповідати
на
у
ковому стилю.

У рефераті бажано подавати посилання в кінці кожної
сторінки відповідно до вимог бібліографічних посилань. Їх
наводять у нижній частині сторінки, відокремлюючи до
пол
о
вини її г
оризонтальною лінією. Кожне рядкове посилання
нумерується в тій послідовності, у якій подаються цитати чи
посилання в тексті.

Особлива увага приділяється висновкам. Основою для них є
фактичний матеріал. У висновках подаються узагальнені
судження, ідеї, дум
ки, оцінки, пропозиції.

Завершує роботу загальний список використаної літератури
та додатки (якщо є). Список літератури реферату

чи
контр
о
льної роботи
складає не менше 7
-
15 найменувань,
п
е
реважно останніх 5
-
15 років.

Основні вимоги до оформлення реферату:

1)

1
-
й аркуштитульний.

2)

2
-
й аркушзміст реферату із зазначенням нумерації
аркушів.

3)

Нумерація починається з другого аркуша (цифра 2 та всі
наступні позначаються тільки у верхньому правому кутку. На
титульній сторінці цифра 1 не ставиться).

4)

Спи
сок використаної літератури складається в алфавітному
порядку із обов’язковим зазначенням загальної кількості
сторінок видання. При відсутності посторінкових посилань
список формується поступово по мірі посилань.

5)


Друкування здійснюється на комп’ютері ч
и друкарській
машинці і повинно відповідати наступним вим
о
гамшрифт
«Times New Roman»; кегль14; поля: зверху і знизу2 см,
зліва3 см, справа1 см, міжрядковий інтервал1,5. Реф
е
рат
може бути рукописним.

Реферат рецензується і оцінюється. Крит
еріями оцінки
р
е
ферату є:

-

відповідність змісту реферату і структурного викладу
зазначеній темі та плану;

-

рівень підбору джерельної бази;

-

ступінь та логічність розкриття теми;

-

наявність вступу і обґрунтованих висновків;

-


новизна підходу до дослід
ження проблеми;

-

зв’язок з сучасністю;

-

володіння науковою мовою;

-

правильне оформлення тексту.

Після того, як реферат написаний, узгоджений з виклад
а
чем і
доопрацьований відповідно до зауважень, студент (ку
р
сант)
допускається до публічного захисту робо
ти перед ст
у
дентами
(курсантами) своєї групи, курсу.

Детальніші рекомендації щодо оптимізації самостійної
н
а
вчальної праці можна знайти у спеціальній літературі.

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ
ПРАВОЗНАВСТВО


Мета викладання навчальної дисци
пліни.

Викладання курсу “
П
равознавствомає мету:
дати
студентам знання основних принципів формування та
функціонування правової системи держави, форм, методів та
способів взаємодії її складових ел
е
ментів;

сприяння
формуванню цілісної, законослухняної, со
ціально
-
спрямованої
та активної особистості, яка здатна засвоїти та творчо
використовувати правове на
д
бання української держави, і
світового співтовариств на захист незалежності України.


Завданням
вивчення навчальної дисципліни є
отримання
студентами

та курсантами

належного рівня правових знань;
вміння аналізувати явища суспільного життя з точки зору права;
формування високої правосвідомості і

правової культури,
необхідних для з
а
безпечення законності і правопорядку у сфері
відносин державного будівн
и
цт
ва;виховання глибокої поваги до
Конституції, Законів України, свідомого, су
м
лінного,
неухильного дотримання їх вимог, вимог актів державного
упра
в
ління.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної
пі
д
готовки фахі
в
ця.


Дана дисципліна є суспільно
-
оріє
нованою та формує
розуміння свого місця в системі
суспільних,

зокрема

правових
відносин, надає сукупність знань щодо пр
а
вил поведінки
встановлених державою, дає вміння визначати лінію власної
пов
е
дінки в межах правового поля.Інтегровані вимоги до зна
нь і умінь з навчальної
дисципліни


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
повинен


Знати:


основні закони і закономірності розвитку держави та права;

складові елементи та співвідношення системи права і системи
законодавства Україн
и;

основи конституційного права, основні
права, свободи і обов’язки громадян України;

зміст та
особливості правового статусу військовослужбовця, напрямки
війс
ь
кового будівництва в державі;

джерела національного та
міжнародного права, межі їхньої юрисдикції

та їх юридичну
силу;

конституційні основи правосуддя в Україні;

особливості
юридичної відповідальності в Україні
.Вміти:

забезпечувати суворе дотримання вимог законодавства;

використовувати правові засоби для успішного вирішення задач
служби
, в
и
хов
ання підлеглих;грамотно кваліфікувати
правопорушення;

розрізняти правовідносини що відносяться до
різних галузей права;

створювати та забезпечувати необхідні
умови для реалізації норм права в конкретних життєвих
ситуаціях, в рамках своєї професійної діяльн
ості;

самостійно
поповнювати та вдосконалювати набуті знання з права,
впевнено користуватись юридичною літературою.


Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів


Навчальний матеріал дисципліни структурований за
модульним принципом і с
кладається з трьох навчальних
модулів.


У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля
№1

Ос
нови

права

студент повинен:


Знати:загальну характеристику держави, поняття та принципи права;складові елементи системи права і системи законодавст
ва,
поняття правозастосування і тлумачення норм права;особливості кримінального та адміністративного права.історію походження природного права;сучасний зміст та перелік прав людини;джерела міжнародних стандартів в галузі прав людини, їх
ратифікацію Укр
аїною;особливості правового статусу військовослужбовця,
конституційні обмеження права і свобод;систему та порядок функціонування національних та
міжнародних механізмів захисту прав людини.


Вміти:аналізувати державний устрій;вірно тлумачити правові н
орми
,
класифікувати, визначати
рівень та межі відповідальності особи за вчинене
правопор
у
шення
;класифікувати належність норм права до міжнародних норм
захисту прав людини;користуватися джерелами міжнародного права прав людини;користуватися складовими ел
ементами системи захисту прав
людини;визначати перелік прав та свобод, що можуть бути обмежені в
умовах воєнного або на
д
звичайного стану;давати правову оцінку проявам порушення прав та свобод
людини.

У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля
№2


Ос
нови конституційного права

студент повинен:

Знати:предмет і метод науки конституційного права України;характеристику загальних засад конституційного ладу України;перелік та зміст конституційних прав, свобод та обов’язків
людини і громадянина;сутн
ість розподілу влади в Україні повноваження гілок влади
та перших осіб в державі, розвиток основних форм
безпосередньої демократії;загальні засади територіального устрою та місцевого
самоврядування в Україні.

Вміти:визначати особливості державного устрою

України;визначати правовий статус особи, характеризувати його зміст
та особливості;розрізняти сфери та механізми впливу органів влади на
суспільні процеси в Україні;користуватися правами територіальних громад, вірно
визначати сферу їх компетенції.
І
ІІ.
Р
ОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ,
ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

(підгот
о
вка курсантів)


Номери та найменування розділів і
тем


Всього годин занять

З них

Заняття під
керівн
и
цтвом
викладача

під
керівниц
т
вом
викладача

самостійно

Лекції

Семіна
ри

ПМР

Звітність

МОДУЛЬ І. Основи права.

30

16

14

8

6

2


Тема №1. Загальна характеристика
держави, поняття та принципи права.

6

2

4

2
Тема №2. Система права і система
законодавства. Прав
о
застосування і
тлумачення норм права.

6

4

2

2

2Тема №3. Кр
имінальне та адміністративне
право, як публ
і
чні галузі права.

6

2

4

2
Тема №4. Поняття «Прав
о

людини» його
зміст та особл
и
вості ”.

4

2

2

2
Тема №5. Міжнародні та державні засоби
захисту прав людини.

8

6

2


4

2


МОДУЛЬ II. Основи
конституційного п
рава.

30

16

14

8

6

2


Тема №6. Предмет і метод науки
конституційного права України.
Характеристика загальних засад
конституційного ладу України.

6

2

4

2
Тема №7. Держава і громадянин. Права,
свободи та обов’язки людини і
громадянина.

6

4

2

2

2Тем
а №8. Законодавча влада в Україні.
Розвиток основних форм безпосередньої
демократії.

6

2

4

2
Тема №9. Конституційний статус
Президента України, Кабінету Міністрів
України та інших органів виконавчої
влади.

4

2

2

2
Тема №10. Правовий статус систем
и
державного судочи
н
ства та прокуратури в
Україні. Загальні засади територі
а
льного
устрою та місцевого самоврядування в
Україні.

8

6

2


4

2


МОДУЛЬ III. Основи військового
права.

30

18

12

8

8

2


Тема №11. Правові засади військового
будівництва в Україні
та основи
забезпечення законності в Збройних
С
и
лах України.

12

8

4

4

4Тема №12. Правове регулювання
соціального забезпече
н
ня і захисту
військовослужбовців та членів їх сімей.

8

2

6

2
Тема №13. Поняття та джерела
міжнародного гуманіта
р
ного права.
З
бройні конфлікти та їх види.
Особливості з
а
стосування норм права під
час збройного конфлікту

1
2

8

2

2

4

2


ВСЬОГО ЗА ДИСЦИПЛІНУ:

90

5
0

40

2
4

2
0

6


Денна форма навчання

Номери та найменування розділів і тем


Всього годин занять

З них

Заняття під
керівни
ц
твом
викладача

під
керівниц
т
вом
викладача

самостійно

Лекції

Семінари

ПМР

Звітність

МОДУЛЬ І. Основи права.

36

16

16

8

6

2


Тема №1. Загальна характеристика
держави, поняття та принципи права.

6

2

4

2
Тема №2. Система права і система
законодавства.

Пр
а
возастосування і
тлумачення норм права.

8

4

4

2

2Тема №3. Кримінальне та адміністративне
право, як п
у
блічні галузі права.

6

2

4

2
Тема №4. Поняття «Прав
о

людини» його
зміст та осо
б
ливості ”.

8

2

2

2
Тема №5. Міжнародні та державні засоби
захисту прав людини.

8

6

2


4

2


МОДУЛЬ II. Основи
конституційного права.

36

16

16

8

6

2


Тема №6. Предмет і метод науки
конституційного пр
а
ва України.
Характеристика загальних засад
констит
у
ційного ладу України.

6

2

4

2
Тема №7. Держава і громадяни
н. Права,
свободи та обов’язки людини і
громадянина.

8

4

4

2

2Тема №8. Законодавча влада в Україні.
Розвиток осно
в
них форм безпосередньої
демократії.

6

2

4

2
Тема №9. Конституційний статус
8

2

2

2
Заоч
на форма навчання

Президента України, Кабінету Міністрів
України та інших ор
ганів викона
в
чої влади.

Тема №10. Правовий статус системи
державного суд
о
чинства та прокуратури в
Україні. Загальні засади тер
и
торіального
устрою та місцевого самоврядування в
Україні.

8

6

2


4

2


ВСЬОГО ЗА ДИСЦИПЛІНУ:

72

32

40

16

12

4


Номери та найменування розділів і
тем


Всього годин занять

З них

Заняття під
керівни
ц
твом
викладача

під
керівниц
т
вом
викладача

самостійно

Лекції

Семінари

ПМР

Звітність

МОДУЛЬ І. Основи права.

36

6

30

4

2Тема №1. Загальна характери
стика
держави, поня
т
тя та принципи права.

8

2

6

2
Тема №2. Система права і система
законодавства. Правозастосування і
тлумачення норм права.

8

4

4

2

2Тема №3. Кримінальне та
адміністративне право, як публічні галузі
права.

8


8

Тема №4. Поня
ття «Прав
о

людини» його
зміст та особливості ”.

6


6

Тема №5. Міжнародні та державні засоби
захисту прав людини.

6


6

МОДУЛЬ II. Основи
конституційного пр
а
ва.

36


36

Тема №6. Предмет і метод науки
конституційного права України.
8


8

Характеристик
а загальних засад
конституційного ладу України.

Тема №7. Держава і громадянин. Права,
свободи та обов’язки людини і
громадянина.

6


6

Тема №8. Законодавча влада в Україні.
Розвиток основних форм безпосередньої
демократії.

8


8

Тема №9
. Конституційний статус
Президента Укр
а
їни, Кабінету Міністрів
України та інших органів виконавчої
влади.

6


6

Тема №10. Правовий статус системи
державного судочинства та прокуратури
в Україні. Загальні з
а
сади
територіального устрою та місцевого
само
вр
я
дування в Україні.

8


8

ВСЬОГО ЗА ДИСЦИПЛІНУ:

72

6

66

4

2I
V
. ЗМІСТ

Модуль №1
Основи права


Тема №1
.
Загальна характеристика держави, поняття та
принципи права.

Держава і право як суб’єкти соціально
-
наукового пізнання.
Місце теорії держави
і права в системі юридичних наук.
Предмет загальної теорії держави права. Загальні зак
о
номірності
виникнення розвитку функціонування держави права. Принципи
права.
Заняття 1
. Лекція 1.
Держава і право, суспільство і особа

1.

Роль і місце держави і
права в регулюванні суспільних
відносин.


2.

Теорії держави і права про закономірності їх виникнення і
функціонування.

Література.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П.
, Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с. 172.


Тема №2.

Система права і система законодавства.
Правозастосування і тлум
а
чення норм права.

Поняття системи права. Співвідношення елементів системи права.
Поділ систе
ми права на публічне і приватне, матеріальне процесуальне
право. Критерії побудови системи права. Об’єкт, предмет, методи
правового регулювання, правові інститути, галузі права. Поняття
законодавства України. Співвідношення системи права і системи
законода
вства: спільні риси, відмінності. Поняття систематизації
законодавства. Консолідація, інкорпор
а
ція, кодифікація, звіт законів.
Поняття застосування правових норм, як особливої форми реалізації
права. Основні вимоги застосування правових норм: законність,
о
бґрунтов
а
ність, доцільність, справедливість, істинність, гуманізм тощо.
Прогалини в праві і закон
о
давстві, шляхи їх усунення. Поняття, види
тлумачення норм права. Суб’єкти офіційного тлумачення норм права.
Тлумачення норм права по об’єму: буквальне, розшир
ене, обм
е
жене.
Способи тлумачення норм права: граматичний, лінгвістичний, логічний,
системат
и
чний, цільовий, історичний. Акти тлумачення норм права.Заняття 1.

Лекція 2.
Основні елементи системи права і
системи законодавства. Поняття правозастосува
ння і
тлумачення норм права

1.

Поняття системи права і системи законодавства, їх
складові елементи.

2.

Правозастосування, як особливий вид реалізації правових
норм. Поняття

тлумачення права, його види та способи.Заняття 2
.
Семінарське заняття 1
.
Сутність

системи права і
системи законодавства, правозастосування і тлумачення норм
права

1.

Поняття та основні елементи системи права.

2.

Зміст та призначення елементів системи законодавства.

3.

Поняття правозастосування, основні вимоги до нього.

4.

Поняття тлумачення норм п
рава, його види та
особливості.

Література.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с.

172.


Правознавство: Навчальний посібник./ За ред. В.В.
Копейчикова:

К.: Юр
і
нком Інтер, 1998.

С.480 .Михайленко О.Р. Основи держави і права.


К.: Феміна,
1995.
-
С. 160.Тема №3. Кримінальне та адміністративне право, як публічні
галузі пр
ава.


Сутність адміністративного права та державного управління. Поняття
правопор
у
шення. Види та суб’єкти правопорушень. Поняття
адміністративного правопорушення. Джерела адміністративного права.
Кодекс України про адміністративні правопорушення. Види
адміністративних стягнень. Органи (особи) уповноважені розглядати
справи про а
д
міністративні правопорушення. Порядок притягнення до
адміністративної відповідально
с
ті. Сутність і поняття кримінального
права. Сутність, ознаки і склад злочину. Поняття криміна
льної
відповідальності. Кримінальне покарання і його види. Поняття
неосудності. Поняття хуліганства. Співучасть у злочині. Поняття
військового злочину.


Заняття 1.
Лекція 3.

Кримінальне та адміністративне право,
як публічні галузі права

1.

Поняття адміні
стративного права та державного
управління. Адміністрати
в
не

правопорушення, відповідальність за нього.

2.

Зміст та особливості поняття кримінального права.
Сутність, ознаки і склад

злочину. Відповідальність за злочинні дії.

Література.


Шкатула О.П., Че
рватюк О.С. Основи законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с. 172.


Правознавство: Навчальний посібник./ За ред. В.В.
Копе
йчикова:

К.: Юр
і
нком Інтер, 1998.

С.480 .Кодекси України. Кн.1
-
3 /відп. ред. В.Ф. Бойко.


К.:
Юрінком Інтер, 1998.
-
С. 476.Тема №4.
Поняття «Право людини» його зміст та особливості.

Історичний аспект походження природного права. Невід’ємні права

людини. Сучасні міжнародні стандарти в галузі прав людини.
Міжнародний біль про права людини. Загал
ь
на декларація прав людини.
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Мі
ж
народний
пакт про економічні, соціальні, культурні права. Факультативни
й
протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
Ратифікація Україною міжн
а
родних угод у галузі прав людини.Заняття 1.
Лекція 4.

Міжнародно
-
правова регламентація
прав людини.


1.

Походження та міжнародно
-
правова регламентація прав
людини.


2.

Правова регламентація механізмів захисту прав людини.

3.

Конституційні гарантії та обмеження прав і свобод
громадян, які наклад
а
ються

Конституцією України.


Тема №5.

Міжнародні та державні засоби захисту прав людини.
Утвердження і забезпечення прав
і свобод людини


головний
обов'язок держави

Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина.
Правовий статус війс
ь
ковослужбовця. Військовослужбовець, як суб’єкт
і об’єкт національної безпеки. Конст
и
туційні обмеження права і свобод в
умовах війсь
кової служби.

Національні та міжнародні механізми захисту прав людини
Уповноважений з прав людини Верховної Ради України. Європейський
суд: прав людини. Конституційні гарантії і порядок звернення до суду
(військового суду) за захистом порушеного права. Гро
мадські організації
і захист прав військовослужбовців.Заняття 1
.

Семінарське заняття
2
.
Міжнародні та державні
засоби захисту прав людини.

1.

Система національних механізмів захисту прав людини.

2.

Місце і роль Уповноваженого Верховної Ради Украї
ни у
систем
і механізмів захисту

прав людини і громадянина.

3.
Система міжнародного захисту прав людини.

4.
Роль
Європейського суду у загальній системі захисту прав
людини.

5.
Конституційні гарантії прав і свобод людини і
громадянина.

6.
Обмеження щодо прав і свобод г
ромадян, які
накладаються Конституцією

Література.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2
005.
-

с. 172.


Правознавство: Навчальний посібник./ За ред. В.В.
Копейчикова:

К.: Юр
і
нком Інтер, 1998.

С.480 .


Європейське право у галузі прав людини /. М. Дженіс,


К.:
Артек ,1997.
-
С.618.
МОДУЛЬ

II. Основи конституційного права.


Тема №6.

Предме
т і метод науки конституційного права
України. Характери
с
тика загальних засад конституційного ладу
України.

Предмет науки конституційне право. Значення Конституції для
розвитку суспільства і держави в Україні. Історичні передумови
розвитку конституційного
процесу в Україні. Поняття конституційного
процесу. Основні етапи прийняття Конституції України 1996 року.
Конституційні ознаки української держави. Державні символи України.
Принципи поділу влади. Основи правової системи. Основи національної
безпеки та зо
внішньопол
і
тичної діяльності.Заняття 1.
Лекція 5
.

Основні характеристики Конституції
України та історичні перед
у
мови розвитку державного
конституційного процесу
.

1.

Конституція


основа правової системи держави.

2.

Історичні передумови розвитку конституці
йного процесу
в Україні.

Література.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с. 172.
Правознавство: Навчальний посібник./ За ред. В.В.
Копейчикова:

К.: Юр
і
нком Інтер, 1998.

С.480 .


Основи конституційного права України /А.Б. Войтенко, М.І.
Лавринович Житомир: Полісся, 1999.
-
С. 232.


Основи конституційного ладу України: Навча
льний посібник.

К.: Либідь, 1997.
-
С.206.


Тема №7. Держава і громадянин. Права, свободи та обов’язки
людини і гром
а
дянина.

Поняття прав та свобод людини та громадянина. Система прав та
свобод людини і громадянина. Політичні права і свободи. Економічні,
со
ціальні, культурні права. Конст
и
туційні гарантії прав людини і
діючого правосуддя. Здійснення прав та свобод людини і громадянина.
Конституційні обов’язки громадянина. Обмеження прав осіб на
військовій службі.Заняття 1.
Лекція 6.

Держава і громадя
нин.

Права, свободи
та обов’язки

громадян
.

1.

Правовий статус,

конституційні права
та свободи
громадянина України.

2.

Зміст та особливості конституційних обов’язків громадян
України.Заняття 2
.
Семінарське заняття
3.
Держава і громадянин.
Права, свободи та

обов’язки людини і гром
а
дянина


1.
Правовий статус та конституційні права громадянина
України.


2.
Основні свободи громадян та гарантії їх надання з боку
держави.


3.
Зміст та особливості конституційних обов’язків громадян
України.


4.
Кон
ституція, закони України щодо обов’язку захисту своєї
Вітчизни.

Література.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом

схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с. 172.Правознавство: Навчальний посібник./ За ред. В.В.
Копейчикова:

К.: Юр
і
нком Інтер, 1998.

С.480 .


Європейське право у галузі прав людини /. М. Дженіс,


К.:
Артек ,1997.
-
С.618.


Тема №8. Законодавча влада в
Україні. Розвиток основних
форм безпосередньої демократії.

Верховна Рада України в системі державних органів. Порядок
формування Верховної Ради України. Організація роботи Верховної
Раді України. Повноваження Верховної Ради України. Законодавчий
процес. Вн
есення змін до Конституції України. Поняття і сутність
виборів. Безпосереднє народовладдя. Представницька демократія.
Принципи виборчого права в Україні. Поняття референдуму. Види
референдуму. Поняття народних законода
в
чих ініціатив.Заняття 1.
Лек
ція 7.

Законодавча влада в Україні,
та

форми
безпосередньої демократії

1.

Поняття, основні форми та інститути здійснення
безпосередньої демократії.

2.

Верховна Рада України


основний орган законодавчої
влади в Україні.

Література.


Шкатула О.П., Черватюк О.
С. Основи законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с. 172.Правознавство: Навчальний посібник./ За ред. В.В.
Копейчикова:


К.: Юр
і
нком Інтер, 1998.

С.480 .


Тема №9. Конституційний статус Президента України, Кабінету
Міністрів Укр
а
їни та інших органів виконавчої влади.

Роль і місце Президента в системі державних органів України.
Порядок обрання Пр
е
зидента України. Повноваже
ння Президента
України. Дострокове припинення повнов
а
жень Президента України.
Виконавча влада в Україні. Повноваження Кабінету Міністрів України.
Припинення повноважень Кабінету Міністрів України. Центральні
органи вик
о
навчої влади. Рада Національної безпе
ки і оборони України.
Місцеві органи виконавчої влади. Повноваження місцевих державних
адміністрацій.Заняття 1.
Лекція 8
.
Конституційний статус Президента
України та органів державної виконавчої влади

1.

Конституційні повноваження Президента України.
Його
координаційних органів.

2.

Система органів виконавчої влади в Україні , порядок
застосування її повноважень.

Література.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Чер
ватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с. 172.


Черватюк О.С. Основи конституційного права України:
Конспект лекцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2000.
-
с. 88.Тема №10. Правовий статус системи державного судочинства та
прокуратури в Укр
а
їні. Загальні засади територіального устрою та
місцевого самоврядування в Україні.

Конституційні засади правосуддя в Україні. Судочинство в Україні.
Судова влада, як частина доктрини розподілення влади. Система судів
загальної юрисдикції.

Суди спеці
а
льної юрисдикції. Основні засади
судочинства в Україні. Конституційний Суд України. Значення
Конституційного Суду України. Конституційний Суд в системі судової
влади України. Повноваження Конституційного Суду. Суб’єкти
звернень до Конституційно
го Суду. Розгляд справ Конституційним
Судом України. Прокуратура України. Загальне призначення
прокуратури. Система прокуратури. Функції прокуратури. Основні
засади територіального устрою України, система адміністративно
-
територіального поділу Укра
ї
ни. Кон
ституційний статус Автономної
Республіки Крим. Поняття місцевого самовряд
у
вання. Органи місцевого
самоврядування в Україні. Основні засади організації місцевого
самоврядування.Заняття
1
.

Семінарське заняття
4.

Судоустрій та
територіальний устрій в У
країні

1.

Конституційні засади правосуддя в Україні.

2.

Загальна система судів в Україні.

3.

Призначення, функції і система прокуратури в Україні.

4.

Конституційні основи адміністративного поділу України.

5.

Місце органів самоврядування у загальній системі
розподілу влад
.

6.

Сутність та особливості конституційного статусу А
РК
.

Література.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Жи
томир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с. 172.


Хрестоматія з правознавства: Зб. нормативних документів


2е видання, доп.


К.: Юрінком Інтер, 1998. С. 704.


МОДУЛЬ III. Основи військового права.Тема №11. Правові засади військового будівництва в
Україні

та основ
и з
а
безпечення законності в Збройних
Силах України.


Зміст та особливості військового будівництва як галузі державної
діяльності. Гол
о
вна мета військового будівництва. Принципи і
класифікація військового будівництва, правові форми його
закріплення. Пр
авова база забезпечення розвідувальної діяльності.
Поняття загального військового обов’язку і військової служби. Форми
виконання гром
а
дянами загального військового обов’язку. Поняття і
принципи комплектування Збройних Сил України особовим складом.
Характер
ні риси та види військової служби. Строкова служба.
Військові служба жінок. Військова служба курсантів (слухачів)
військово
-
навчальних, закладів. Військова служба за контрактом.
Військові служба офіцерського складу. Проходження військової
служби в запасі.
Альтернативна військова служба.


Поняття юридичної відповідальності військовослужбовців. Види
юридичної відп
о
відальності. Дисциплінарна, адміністративна та
матеріальна відповідальність військово
с
лужбовців, їх види,
особливості застосування. Порядок при
тягнення до матеріальної
ві
д
повідальності та розміри грошових нарахувань. Кримінальна
відповідальність військов
о
службовців. Військовослужбовець, як
спеціальний суб’єкт військових злочинів. Цивіл
ь
но
-
правова
відповідальність військовослужбовців.


Понятт
я, мета, форми, методи, принципи правової підготовки.
Організаційно
-
правові засоби забезпечення законності. Державний,
підвідомчий, цивільний контроль у Збройних Силах України. Державні
структури та органи забезпечення

Заняття 1.

Лекція 9
.
Прав
ове регулювання взаємовідносин
в Збройних Силах
України
.

1.

Поняття та зміст сучасного воєнного права, основи
військового будівництва.

2.

Військова служба та кадрова політика в Україні.

3.

Загальне та спеціальне законодавство про пр
ацю
працівників та службовців у

З
бройних Силах України
Заняття 2.

Лекція
10
.
Поняття юридичної відповідальності
військовослужбовців.

1.

Сутність і види юридичної відповідальності
військовослужбовців.

2.

Порядок проведення
слідчих дій

у ЗСУ.


Заняття 3.

Семінарське заняття
5.
П
равові основи
життєдіяльності Збройних Сил

України.

1.

Зміст та особливості військового будівництва. Кадрова
політика у ЗСУ

2.

Поняття військового обов’язку та військової та
альтернати
вної служби.

3.

Загальний зміст та особливості Закону України «Про
розвідку».

4.

Поняття та зміст трудового договору у ЗСУ.

Порядок
прийняття та звільне
н
ня

з
роботи працівників у ЗСУ.

5.
Види юридичної відповідальності військовослужбовців

6.
Слідчі дії в ЗС України

Література.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
Укра
їни: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с. 172.


Військове законодавство України. Збірник нормативних
актів. /За ред. В.І. Кравченка.


К.:
Атіка, 1999.


С. 800.Тема №12. Правове регулювання соціального забезпечення і
захисту військово
с
лужбовців та членів їх сімей.

Матеріальне забезпечення військовослужбовців. Види
матеріального забезпечення. Поняття продовольчого забезпечення,
його за
вдання. Речове забезпечення, право війс
ь
ковослужбовця на
отримання речового майна. Поняття квартирного забезпечення. Фо
р
ми
реалізації прав військовослужбовця на квартирне забезпечення.
Грошове забезпече
н
ня. Структура грошового забезпечення
військовослужбов
ця та основні правила його в
и
плати. Поняття та
значення соціального захисту військовослужбовців. Законодавство
України про соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей.
Поняття та зн
а
чення пільг. Класифікація пільг. Пільги по податкам та
зборам.

Житлові пільги. Пільги в галузі охорони здоров’я. Пільги по
перевезенням. Інші пільги. Поняття державного з
а
безпечення осіб
звільнених з лав Збройних Сил України. Види, умови та порядок
пр
и
значення пенсій військовослужбовцям. Пенсійне забезпечення
членів
сімей військово
с
лужбовців. Допомога військовослужбовцям та
членам їх сімей. Порядок призначення виплати пенсій та допомоги
військовослужбовцям та членам їх сімей.


Заняття 1.
Лекція
11
.
Право України про соціальне
забезпечення та соціальний захист
військовослужбовців
.

1.

Сутність поняття соціального захисту.

2.

Основи і види соціального забезпечення
військовослужбовців.
Заняття 2.

Семінарське заняття
5.
Особливості застосування
права під час збройного конфлікту

1.

Історія виникнення і розвитку міжна
родного
гуманітарного права.

2.

Зміст та характерні риси Женевського права.

3.

Зміст та характерні риси Гаазького права.

4.

Правове регулювання засобів і методів ведення війн.


5.
Категорії осіб та об'єктів, що користуються захистом під
час конфлікту.

Літер
атура.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с. 172.


Військове законодавство Ук
раїни. Збірник нормативних
актів. /За ред. В.І. Кравченка.


К.: Атіка, 1999.


С. 800.
Тема №13. Поняття та джерела міжнародного гуманітарного
права. Збройні конфлікти та їх види. Особливості застосування
норм права під час збройного конфлікту

Рол
ь Анрі Дюнана у створенні Міжнародного Комітету Червоного
Хреста. Право «Женеви» та право «Гааги». Загальна характеристика
Женевської конвенції про покр
а
щання участі поранених на полі бою
1864 року. Женевська конвенція 1906 року та Гааз
ь
ка конвенція 1907
р
оку. Дві Женевські конвенції 1929 року. Женевські конвенції 1949
року. Два Додаткових протоколи до Женевських конвенцій 1977 року.
Санкт
-
Петербурзька декларація 1868 року. Гаазька декларація 1899
року. Угоди про захист к
у
льтурних цінностей (Пакт Реріха). В
ійна на
морі, війна в повітрі, нейтралітет. Женевська конвенція 1980 року.
Конвенції 1972 року та 1977 року. Збройний конфлікт міжнародн
о
го
характеру. Його визначення, характерні ознаки та юридичні наслідки.
Збройний кон
ф
лікт не міжнародного характеру, йог
о визначення,
характерні ознаки та юридичні наслі
д
ки.

Особи, що знаходяться під
захистом міжнародного гуманітарного права: поранені, хворі, особи
що зазнали корабельної аварії, військовополонені та цивільні особи. Їх
пр
а
вовий статус. Об’єкти, що користують
ся захистом міжнародного
гуманітарного права. Учасники бойових дій: комбатанти, розвідники,
шпигуни, духовний та медичний перс
о
нал військових формувань.
Жертви війни. Засоби та методи ведення бойових дій. Обм
е
ження, що
стосуються застосування озброєння, те
хніки, боєприпасів.
Демілітаризовані та санітарні зони. Режим воєнної окупації, діяльність
органів цивільної оборони. Віролом
с
тво та військові хитрощі. Захисні
емблеми та знаки. Кримінальна та дисциплінарна ві
д
повідальність
командира за порушення норм міжн
ародного гуманітарного права.
Відп
о
відальність командира (начальника) за дії підлеглого особового
складу.Заняття 1
.
Лекція 1
2.
Поняття та джерела міжнародного
гуманітарного права.

1.
Місце МГП в системі міжнародного права
.

2.
Основні категорії осі
б та об’єктів під час збройного
конфлікту.


3.
Засоби та методи ведення збройного конфлікту.Заняття 2.

Семінар
6.
Особливості застосування права під час
збройного конфлікту

1.

Історія виникнення і розвитку міжнародного
гуманітарного права.

2.

Зміс
т та характерні риси Женевського права.

3.

Зміст та характерні риси Гаазького права.

4.

Правове регулювання засобів і методів ведення війн.

5.

Категорії осіб та об'єктів, що користуються захистом під
час конфлікту.

Література.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Осно
ви законодавства
України: Конспект л
е
кцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2003.
-

с. 304.


Шкатула О.П., Черватюк О.С. Основи законодавства
України: Альбом схем. Житомир: ЖВІРЕ, 2005.
-

с. 172.


Військове законодавство України. Збірник нормативних
актів. /За ред. В
.І. Кравченка.


К.: Атіка, 1999.


С. 800.


V. ЗАСОБИ

ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО


КОНТР
О
ЛЮ


Питання до заліку

Модуль №1

1.

Відповідальності осіб за при порушення адміністративного права.

2.

Види та загальна характеристика нормативних актів.

3.

Відповідальність ос
іб за порушення кримінального права.

4.

Джерела міжнародного законодавства в галузі прав людини.

5.

Загальний зміст та особливості Загальної Декларації прав людини.

6.

Зміст поняття "право", його форми та функції.

7.

Історія походження та сутність поняття "право люди
ни".

8.

Кримінальне право. Поняття та особливості.

9.

Міжнародно
-
правові механізми захисту порушеного права
людини.

10.

Основні види осіб та об’єктів під час збройного конфлікту, їх
правовий статус.

11.

Основні теорії виникнення держави і права.

12.

Поняття адміністративног
о правопорушення, його склад та ознаки
в законодавстві України.

13.

Поняття злочину, його склад та правові ознаки.

14.

Роль і місце інституту "омбудсменів" в системі правового захисту.

15.

Роль Європейського Суду в загальній системі захисту прав
людини.

16.

Роль та місце
Європейського суду захисту прав людини.

17.

Система сучасного права України.

18.

Сутність поняття "правозастосування", основні вимоги до нього.

19.

Особливості військового будівництва в Україні. Військова
реформа.

20.

Сутність поняття “право” і визначення його основних фо
рм.

21.

Сутність співвідношення системи права і системи законодавства.

22.

Сутність та порядок захисту порушеного права людини в Україні.

23.

Сучасна наука про причини виникнення держави і права.

24.

Шляхи удосконалення законодавства України.


М
одул
ь №

2.

1.

Верховна Рада

України: основні повноваження та функції.

2.

Виборче право в Україні: визначення і конституційний зміст.

3.

Виконавча влада в Україні: основні повноваження і функції.

4.

Загальна структура і повноваження органів правосуддя в Україні.

5.

Зміст і призначення адвокатури

в Україні.

6.

Історія розвитку конституційного процесу в Україні.

7.

Конституційне визначання засад територіального устрою
України.

8.

Конституційне визначення припинення повноважень Президента
України.

9.

Конституційне визначення та зміст основних засад правосуддя в

Україні.

10.

Конституційний суд в Україні: повноваження та особливості
роботи.

11.

Конституційні повноваження і особливості самоврядування.

12.

Конституція України: визначення і основні юридичні властивості.

13.

Повноваження та особливості обрання народного депутата
Укра
їни.

14.

Основні характерні риси України, як держави та їх
конституційний зміст.

15.

Перелік та конституційне визначення державних символів
України.

16.

Президент України і конституційний зміст його повноважень.

17.

Конституційний статус Ради національної безпеки і оборо
ни
України.

18.

Призначення та конституційні функції Прокуратури України.

19.

Референдум, як форма безпосередньої демократії в Україні.

20.

Роль і призначення Кабінету Міністрів в Україні.

21.

Становлення та сучасні особливості конституційного статусу
АРК.

22.

Структура та по
вноваження керівних органів виконавчої влади в
Україні.

23.

Суб’єкти та правовий порядок внесення змін до Конституції
України.

24.

Сутність конституційного порядку обрання Президента України.


М
одул
ь №

3.

1.

Відповідальність військовослужбовців

за порушення
адміністративного права.

2.

Відповідальність військовослужбовців за порушення
кримінального права.

3.

Військова присяга і конституційний обов’язок громадян України.

4.

Зміст Президентських повноважень військовій сфері.

5.

Конституція і законодавство Ук
раїни про оборону і захист на
держави.

6.

Соціальній захист військовослужбовців та членів та їх сімей в
Україні.

7.

Військові злочини. Поняття та особливості.

8.

Міжнародно
-
правові механізми захисту порушеного права людини
під час збройн
о
го конфлікту.

9.

Основні види
осіб та об’єктів під час збройного конфлікту, їх
правовий статус.

10.

Особливості правового статусу осіб, що перебувають на військовій
службі.

11.

Особливості проведення дізнання та розслідування у Збройних
Силах України.

12.

Поняття військового злочину та відповідаль
ність осіб за його
скоєння.

13.

Поняття злочину, його склад та правові ознаки.

14.

Право Гааги та право Женеви: основні відмінності.

15.

Право Гааги та його особливості.

16.

Право Женеви та його особливості.

17.

Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони
Україн
и.

18.

Сутність поняття "правопорядок", та “законність” у Збройних
Силах України.

19.

Особливості військового будівництва в Україні. Військова
реформа.

20.

Сутність поняття “військове право” і його особливості.

21.

Сутність та особливості реалізації норм права під час збр
ойного
конфлікту.

22.

Збройний конфлікт міжнародного характеру, характерні ознаки та
юридичні на
с
лідки.

23.

Збройний конфлікт не міжнародного характеру, характерні ознаки
та юридичні на
с
лідки.

24.

Особи та об’єкти, що користуються захистом міжнародного
гуманітарного
права. Жертви війни.

VI
.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ Н
А
ВЧАННЯ

1. 0сновні характерні риси України, як держави та їх консти
-
туційний зміст.

2. 3міст та особливості пропорційної виборчої системи.

3. Адміністративно
-
пр
авова відповідальність, її види.

4. Безпосередня демократія: зміст та основні форми застосу
-
вання в Україні.

5. Верховна Рада України: основні повноваження та функції.

6. Виборче право в Україні: визначення і конституційний зміст.

7. Види дисциплінарни
х проступків.

8. Види дисциплінарних стягнень за порушення трудової
дисципліни.

9. Види і форми правової відповідальності осіб при порушен
-
ні
положень адміністративного права.

10. Види та загальна характеристика нормативних актів.

11. Виконавча влада в

Україні: основні повноваження і функ
-
ції.

12. Відповідальність за порушення законодавства про охорону
природи.

13. Відповідальність осіб за порушення кримінального права.
Основні види кримінальних покарань в українському зако
-
нодавстві.

14. Військова п
рисяга і конституційний обов’язок громадян
України.

15. Джерела (форми) права України.

16. Джерела міжнародного законодавства в галузі прав люди
-
ни.

17. Дія нормативних актів у просторі і часі.

18. Завдання і компетенція арбітражних судів України.

19.

Загальна структура і повноваження органів правосуддя в
Україні.

20. Зміст та особливості Загальної Декларації прав людини.

21. Загальні положення Конституції України.

22. Зміст і призначення адвокатури в Україні.

23. Зміст народних ініціатив та їх рол
ь у сучасному конститу
-
ційному процесі.

24. Зміст поняття "право", його форми та функції.

25. Зміст Президентських повноважень військовій сфері.

26. Зміст реалізації норм права та право застосовної діяльності

27. Зміст та особливості мажоритарної вибор
чої системи.

28. Історія походження та сутність поняття "право людини".

29. Історія походження та сучасна роль Гербу України.

30. Історія розвитку конституційного процесу після проголо
-
шення незалежності України.

31. Конституційне визначання та загальн
і засади територіаль
-
ного устрою України.

32. Конституційне визначення питань припинення повнова
-
жень
Президента України.

33. Конституційне визначення та зміст основних принципів
(засад) правосуддя в Україні.

34. Конституційний суд в Україні: повноважен
ня та особливо
-
сті функціонування.

35. Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина в
Україні.

36. Конституційні повноваження і форми діяльності місцевого
самоврядування.

37. Конституція і законодавство України про оборону і захист
держави.


38. Конституція України: визначення та етапи розвитку.

39. Кримінальне право. Поняття та особливості.

40. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, вчи
-
нену підприємству, її види.

41. Міжнародно
-
правові механізми захисту порушеного права
люди
ни.

42. Місцеве самоврядування, як складова частина демократії в
Україні.

43. Національно
-
державний та адміністративно
-
територіальний
устрій України.

44. Основні види виборчих систем і особливості їх застосуван
-
ні
Україні

45. Основні повноваження та ос
обливості обрання народного
депутата України.

46. Основні права, свободи та обов’язки громадян України.

47. Основні теорії виникнення держави і права.

48. Особливості правового статусу осіб, що перебувають на
військовій службі.

49. Парламент України: с
труктура, форми і етапи діяльності.

50. Перелік та конституційне визначення державних символів
України.

51. Підстави кримінальної відповідальності. Склад злочину.

52. Підстави поновлення працівника на роботі.

53. Поняття адміністративного правопорушенн
я, його склад та
ознаки в законодавстві України.

54. Поняття військового злочину та відповідальність за нього.

55. Поняття власності та права власності.

56. Поняття злочину, його склад та правові ознаки.

57. Поняття і види актів державного управління.

58. Поняття і види робочого часу і часу відпочинку.

59. Поняття і види юридичних осіб.

60. Поняття і джерела адміністративного права.

61. Поняття і джерела цивільного права.

62. Поняття і ознаки держави. Складові частини державного
апарату.

63. Понят
тя і принципи правової держави.

64. Поняття систематизації нормативно


правових актів.

65. Поняття сімейного права і його джерела.

66. Поняття та види правопорушень.

67. Поняття та види та способи тлумачення правових актів.

68. Поняття та джерела кри
мінального права.

69. Поняття та джерела трудового права.

70. Поняття та функції права.

71. Порядок накладення дисциплінарних стягнень.

72. Походження, суть та історичні типи держави.

73. Права і обов’язки подружжя.

74. Права та обов’язки батьків і д
ітей.

75. Право особистої власності.

76. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

77. Правовий статус громадянина України і його конституційні
права.

78. Призначання та правовий зміст "Перехідних положень"
Конституції України.

79. Призна
чення та конституційні функції Прокуратури Украї
-
ни.

80. Призначення та зміст преамбули Конституції України.

81. Причини виникнення держави і права.

82. Референдум , як форма безпосередньої демократи в Украї
-
ні.

83. Роль інституту "омбудсменів" в систе
мі правового захисту.

84. Роль і призначення Кабінету Міністрів в Україні.

85. Роль та місце Європейського суду захисту прав людини.

86. Структура і повноваження органів виконавчої влади

87. Свободи і гарантії громадян згідно Конституції України.

88.
Система державних органів, органів місцевого само
-
врядування та правоохоронних органів України.

89. Система права України (галузі права)

90. Структура та повноваження керівних органів виконавчої
влади в Україні.

91. Суб’єкти та порядок внесення змін до
Конституції України.

92. Судова система України та її завдання.

93. Сутність конституційного порядку обрання Президента
України.

94. Сутність конституційного статусу Автономної Республіки
Крим.

95. Сутність співвідношення системи права і системи законо
-
давства.

96. Сутність та порядок захисту порушеного права людини в
Україні.

97. Сутність поняття " Україна
-

демократична держава".

98. Умови відповідальності за заподіяння шкоди.

99. Участь у скоєні злочину. Сутність поняття неосудності.ЗАДАЧІ ДЛ
Я КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Задача 1.

Громадянин Громов 18
-
ти років відмовився з’явитися
на призовну комісію Касир однієї з кас повідомив, що
невідомий, скориставшись ти що він вийшов за бандероллю
прихопив із каси 2000 гривен
ь. Невдовзі зловмисника
затрима
ли, і

він повернув гроші, які сховав у власному дворі.

Як розцінити дану ситуацію?


Задача 2
. Дипломатичний представник іноземної держа
-
ви,
скоївши злочин на території

України, заховався у стінах
по
сольства своєї країни в Києві.

У відповідь на вимогу
правоохо
ронних органів України пр
о видачу злочинця
тимчасовий по
вірений у справах іноземної
держави заявив, що
як дипломати
чний представник він не підлягає переслідуванню
з боку юрисдикції України і згідно з нормами міжнародного
права це питання слід вирішувати у
дипломатичному порядку.


Чим відрізняється правовий статус громадянина України від
правового статусу іноземця?

Що таке дипломатичний імунітет?
Дати відповідь на питання за умови, що іноземець, який скоїв
злочин, не є дипломатичним представником.


За
дача 3.

Громадянин Бакланов Ф.П., перебуваючи у не
-
тверезому стані, висловлювався нецензурними словами в
громадському місці (на автобусній зупинці) у присутності ше
-
сти громадян і був при цьому затриманий дільничним
міліціонером.


Як слід кваліфікуват
и вищевказане діяння Бакланова Ф.П.
згідно з Кодексом Укра
їни про адміністративні правопо
рушення
і яку відповідальність він повинен нести за це діяння?
Що таке
дрібне хуліга
нство та які види адміністратив
них стягнень
передбачені діючим законодавством за це
й про
-
ступок?


Задача 4.

Неповнолітні Красов В.П. (17 років) та Вакуленко
С.С. (15 років), перебуваючи у нетверезому стані, в центрі міста
виражалися нецензурними словами, безпідставно приставали до
перехожих, чим скоїли дрібне хуліганство.


Чи підля
гають Красов В.П. та Вакуленко С.С. адміністра
-
тивній відповідальності і в якому обсязі?


Задача 5.

Громадянин Волковський П.А. був притягнений
працівниками інспекції рибоохорони за порушення правил
рибальства до адміністративної відповідальності
-

штрафу

з
конфіскацією риболовецьких снастей.


Порушник опротестував рішення працівників інспек
-
ції,
мотивуючи тим, що за один адміністративний проступок слід
накладати лише одне адміністративне стягнення. Чи правильні
доводи Волковського ПА?


Задача. 6

Гру
па молоді бі
ля готелю „Житомир” порушу
вали
громадський спокій. Літній чоловік зробив їм зауваження, після
якого один з юнаків почав загрожувати йому ножем.


Як розцінити дану ситуацію?


Задача 7

Двоє осіб 17 річного віку проникли до жилого
приміщення

громадянки Т. Після недовгої боротьби громадян
-
ка
Т. вибила із рук одного із злочинців зброю поранивши його.
Після прибуття органів МВС вона передала їм свій трофей


пістолет ТТ. Як розцінити дану ситуацію?


Задача 8.

Службовий автомобіль марки “Жигулі”
, який на
-
лежав АТП
-
303, здійснив наїзд на пішохода Алексерова Б.А.,
завдав йому середньої тяжкості тілесне пошкодження та привів
у непридатність для носіння його костюм. За рулем автомобіля в

цей момент був громадянин Кері
мов А.К., якому начальник
АТП дов
ірив ма
шину для її викорис
тання в особистих цілях.
Громадянин Алексеров Б.А. подав по
-
зов у суд на громадянина

Керімова А.К. про відшкодування збитків, пов’язаних з
лікуванням,
протезуванням та вартістю зіпсо
ваного костюма.


Хто повинен нести відпові
дальність за збитки, вчинені
джерелом підвищеної небезпеки? Що таке регресний позов?


Задача 9.

Касир однієї з кас повідомив , що невідомий,
скориставшись ти що він вийшов за бандероллю прихопив із каси
2000 гривень. Невдовзі
зловмисника затримали, і він п
о
вернув
гроші, які сховав у власному дворі.


Як розцінити дану ситуацію?


Задача 10.

Громадянка Данильчук В.Г. померла, не залиши
-
вши
заповіт на своє майно. І
з спадкоємців за законом залиши
лись лише
брат і сестра. Сестра звернулась у нотаріальну конт
ору із заявою, в
якій заперечувала необхідні
сть поділу спадщини покійної по
полам
між спадкоємцями і вим
агала собі більшої частки, моти
вуючи це
тим, що ЇЇ сім’я складається з

шести чоловік, а сім’я брата
з трьох.


Чи правомірні аргументи сестри у даній

справі? Як слід
вирішувати дану справу згідно з законом? Назвати спад
-
коємців
першої і другої черги за законом.


Задача 11
.

У магазині „Дитячий Світ” несподівано спра
-
цювала
сигналізація. Наряд міліції, що прибув за сигналом ви
-
явив на місці
двох десятир
ічних хлопчиків, які сховалися перед закінченням
роботи магаз
ину під прилавком та набравши іг
-
рашок на кількасот
гривень спробували зникнути.


Як розцінити дану ситуацію?


Задача 12.

З нижче вказаних підприємств і організацій на
-
звати
юридичні особи:-
дослідний інститут;


-
технікум;


и Великобританії на території України;
Задача 13.

Громадянин Веригін А.М. купив житловий бу
-
динок.
Через два роки виявилось, що будинок має приховані недоліки.


Чи можна розірвати такий договір?


Зада
ча 14.

Громадянин Іванченко В.І. в судовому порядку
визнаний недієздатним через хворобу шизофренія. Скористав
-
шись
тим, що дома він залишився один, Іванченко В.І. продав на ринку
магнітофон “Ельфа” неповнолітньому Гаврилюку О.Ф. за 60
гривень. Дати оцінку
цієї угоди.


Задача 15.

Інспекція Держстраху звернулась з поз
овом до
Мартиненка і Гаврилюка

батьків неповнолітніх Петра Мар
тиненка
(16 років) і Олексія Гаврилюка (14 років) про відшкоду
-
вання
збитків, посилаючись на те, що неповнолітні розпалили багаття
у
вагоні будівельників, внаслідок чого сталася пожежа і знищено
майно осіб, які там мешкали.
За договором страху
-

вання потерпілим було виплачено 326 гривень. У зв’язку з цим
позивач просить дану суму стягнути з відповідачів.


Чи відповідає це вимогам

законодавства?


Задача 16.

Двоє безбіл
етних пасажирів відмовилися пла
тити за
проїзд, виштовхали з тролейбуса контролера і спробу
-
вали
зникнути, проте були затримані нарядом міліції.

Як розцінити дану ситуацію?


Задача 17
. З 1994р. громадянин Білаш П.Г.

проживав із своєю
сім’єю у квартирі, наймачем якої був його тесть Ходкевич С.А.
Сім’я Білаша П.Г. вела окреме домашнє господарство і займала
окремі кімнати.


У грудні 1995 року Ходкевич С.А. заарештований і виро
-
ком
Уманського міського суду був засуд
жений 15 лютого 1996.року
по частині 3 статті 84 Кримінального кодексу України до 8 років
позбавлення волі з конфіскацією майна.


Після вступу вироку у законну силу 10 квітня 1996 року
судовим виконавцем у порядку виконання вироку було описано
майно в

кімнатах, де проживала сім’я Білаша П.Г.


Білаш П.Г. звернувся з п
озовом у суд, в якому просив
ви
ключити з опису належні йому речі. Суд відхилив цей позов.


Чи правомірні дії судовиконавця та суду?


Від імені Білаша П.Г. написати позовну за
яву в суд та
касаційну скаргу на рішення суду.


Задача 18.

В кинутому будинку були виявлені тіла двох ніде не
працюючих молодих осіб


дівчини та хлопця. На їх тілах було
по декілька десятків ножових поранень, та знято майже весь
одяг.


Як розцінити
дану ситуацію?


Задача 19
.

Співробітники ДАІ при огляді однієї з машин
виявили в багажнику декілька гранат Ф
-
1, наявність яких водій
та пасажири пояснювали тим, що придбали їх для захисту від
можливих злочинців на дорозі.


Як розцінити дану ситуацію?Задача 20
.

П’ятнадцяти
річний учень, вскочивши в остан
ню
мить до ліфта, почав вимагати у літньої жінки серги, та за
-
кричала і її крик почув чоловік. Як тільки двері ліфта розкри
-
лись він вдарив молотком по голові нападника, який одразу
втратив свідомість
.


Як розцінити д
ану ситуацію?


Задача 21
.

Касир організації зустріла на дорозі циганку, яка
пообіцяла зробити її щасливою. Взявши у касі 10000 гри
-
вень та
прийшла до ворожки „позолотивши руку” та взяла гроші та
зникла.


Як розцінити дану ситуаці
ю?


З
адача 22.

Громад
янин Василенко ОТ. купив у пром
товарному
магазині телевізор “Славутич”, але вдома виявив, що він не
працює. Телевізор
був відправлений у ремонтну май
стерню, яка
виявила заводський брак.


Як слід правильно вирішити ситуацію, що скл
алася?

Задача 23.

Громадянка Сокуренко купила тканину на плаття,
але виявилось, що для вибраного фасону не вистачає 50 см. У
магазині відмовились замінити тканину. Сокуренко стала
вимагати, щоб у неї взяли тканину і повернули гроші.


Чи вправі магазин

від
мовити у заміні тканини? Чи пра
вомірні
вимоги Сокуренко про повернення їй грошей?


Задача 24.

Громадянин Зотов М.І. надав допомогу міліції при
затриманні злочинця, що намагався здійснити крадіжку товарно
-
матеріальних цінностей у складському приміщенні

торгової
організації. У нього
під час затримання зіпсовано ім
портну
куртку.


Хто буде відповідати за шкоду, заподіяну громадянину
Зотову М.І.


Задача 25.

Громадянка Яворська Ф.С., яка проживає в м. Києві,
звернулась з позовом у районний суд Богунськ
ого району м.
Житомира, де проживає її сестра, про поділ батьків
-
ського
будинку, одержаног
о у спадщину. Будинок знаходить
ся у

м.
Вінниці, де проживав батько
спадкодавець.


Куди повинна звернутися Яворська Ф.С.?


Задача 26.

Молоде подружжя Ганна і Сергі
й Войтенко
-
ві
прожили у шлюбі півтора року. Чоловік подав позовну заяву в
суд, у якій просив розірвати шлюб, мотивуючи це проявами
пияцтва та алкоголізму з б
оку дружини. Дружина заперечува
ла
розірвання шлюбу, оскільки вона знаходилась у стані в
агіт
ності.


У яких випадках суд ві
дхиляє позов чоловіка про розір
вання
шлюбу?


Яке рішення повинен винести суд?


Задача 27.

Громадянин Алімов перебував у законному шлюбі з
громадянкою Ніколаєвою, потім з громадянкою Вой
-
ченко. З
обома ними шлюб був розірван
ий. В обох громадянок було по
одній дитині, батьком яких був Алімов, на яких він сплачував
аліменти у розмірі
25% на кожну, всього 50% від мі
сячного
заробітку. Потім громадянин Алімов вступив у шлюб з
громадянкою Єлізаровою, який незабаром теж був розірван
ий.
Після його розірвання громад
янка Єлізарова подала позов у суд
про присудження аліментів, які також мають стягуватися із
заробітку громадянина Алімова на утримання її дитини.


Які розміри аліментів, згідно з діючим законодавством,
встановлені для с
тягнення з заробітку батьків на утримання
своїх дітей?


Яке рішення повинен винести суд у цій ситуації?Задача 28.

Громадянка Нестеренко Л.Г. перебувала бі
-
льше
року в зареєстровано
му шлюбі з громадянином Нестере
нком
В.С. У них народилась дочка.У липні 1995р. чоловік

залишив сім’ю, вступивши у
фак
тичний шлюб з громадянкою Сімашко Л.О. і не надає грома
-
дянці Нестеренко Л.Г. ніяко
ї матеріальної допомоги на
утри
мання дочки.


Нестеренко Л.Г. звернулась з позовом у суд про стягнен
-
ня
аліментів
на утримання дитини.


За вказаною умовою написати від імені Нестеренко Л.Г.
позовну заяву в суд.


Задача 29
. 20 травня 1987 року у Подольському районно
-
му
бюро ЗАГСу м. Ки
єва був зареєстрований шлюб под
ружжя
Мельничук. Після семи років сумісного житт
я под
-
ружжя разом
не проживає. У
них немає дітей і майна, що під
лягає поділу, У
зв’язку з тим, що у чоловіка виникло бажання створити нову
сім’ю, він пода
в у суд позов про розірвання по
переднього
шлюбу.


За вищенаведеною умовою написат
и позов про розір
ван
ня
шлюбу.


Задача 30.

Подружжя
Михайлових за чотири роки суміс
ного
проживання надбало майна на суму 1850 гривень.


У грудні 1997 року чо
ловік залишив свою дружину, пої
хав до
своїх батьків на постійне місце проживання і повертатися назад
не бажає.


Дружина звернулась з позовом у суд з вимогою поділу
сумісно нажитого майна з чоловіком.

За поданою умовою
написати позовну заяву про поділ майна.


Задача 31
. Громадянка

Давиденко В.П. фактично перебу
вала у
шлюбних відносинах з громадянином Петренко М.
І. з 1986 року
до дня смерті Петренка М.І. 14 червня 1995 року. Вони
проживали в одній квартирі і вели спільне господарство. 28
серпня 1991 року у них н
ародився син. Для оформлення пе
нсії у
зв’язку із втратою годувальника громадянка Давиденко
звернулась із

заявою в суд з проханням встановити факт ви
-
знання батьківства.


Які є передбачені законом умови визнання батьківства?


За поданою умовою н
аписати заяву про визнання бать
ківства.


Задача 32
. 30 жовтня 1997 року Авраменко Г.А., агроном
радгоспу
“Прогрес”, подав на а
дресу дирекції заяву такого
змі
сту: “Прощу звільнити мене з роботи за власним бажанням”.


Наказом дирекції радгоспу від 31 жовтня 1997 року він був
звільнений з роботи відповідно до поданої заяви. 6 листо
-
пада
1997 року Авраменко
Г.А. подав позов у суд про понов
-
лення
його на роботі у зв’язку

з тим, що він “передумав
розра
ховуватися”.


Рішенням від 4 грудня 1997 року суд задовольнив його позов.


Який порядок звільнення з роботи за ініціативою праців
-
ника?


Які правові
наслідки пон
овлення на роботі незаконно
зві
льненого працівника?


Написати позов у суд та наказ про поновлення на роботі.


Задача 33.

Комірник колективного сільськогосподарсько
-
го
підприємства Нечаєв

В.М. допустив розтрату
товарно
матеріальних та грошов
их цінностей у дрібних розмірах,
що й було виявлено при інвентаризації.


У пояснювальній за
писці про причини виникнення не
стачі
Нечаєв В.М. зазначив, що він за два дні до інвентаризації

“взяв з
виручки ці гроші, щоб розрахуватися з боргами, по
-
тім заб
ув їх
внести”.


На підставі цієї записки адміністрація звільнила його з по
-
сади
комірника за мотивами втрати довір’я згідно з пунктом 2 статті 41
Кодексу законів про працю України.


Чи правильно поступила адміністрація господарства?


Що таке м
отив втрати довір’я і кого адміністрація (влас
-
ник) має
право звільнити за даним мотивом?


Задача 34
. Зупинивши на дорозі біля контрольного пунк
-
ту два
автомобілі „МАЗ” працівники ДАІ виявили в них велику партію
кольорового металу. Після цього один з воді
їв запропо
-
нував їм
700 доларів США.


Як розцінити дану ситуацію?


Задача 35.

Робітник радгоспу Сорокін
О.С. за неявку на роботу
з 8 грудня 1997 року наказом дирекції від 10 грудня 1997 року
був звільнений з роботи за прогул згідно з пунктом 4 статті
40
Кодексу законів про працю України. Звільнення було
попередньо узгоджене з профспілковим комітетом. 29 грудня
1997 року Сорокін О.С. прибу
в на роботу, подавши
адміністра
ції лікарняний лист на період з 8 по 28 грудня 1997
року включ
-
но.


Які діяння п
рацівника вважаються прогулом?


Які дії повинна здійснити адміністрація, звільняючи пра
-
цівника з роботи за прогул?


Що зобов’язана зроби
ти дирекція після повернення Со
рокіна
О.С. на роботу?


Задача 36.

Водій господарства Климов С.П після закін
-
ч
ення
робочого дня не пост
авив автомашину у гараж, а вико
ристав її в
особистих цілях для поїздки до своїх друзів у інший населений
пункт. Під час поїз
дки він ненароком врізався авто
машиною у
скелю, в результаті чого автомашину було відправ
-
лено на
ремонт.

Господарству було завдано матеріальних збитків на суму 826
гривень. Климов С.П. в аварії не постраждав.


У якому розмірі працівники несуть матеріальну відпо
-
відальність за збитки, завдані підприємству не при виконанні
своїх трудових обов’язків?


Я
к вирішити справу за суттю?Задача 37.

Робітник радгоспу “ Зоря” Єпіфанів М.С. звер
-
нувся
до дирекції із скаргою на дії бухгалтерії, яка не оплатила йому в
подвійному розмірі роботу у вихідний день. Дирекція відхилила
скаргу Єпіфанова М.С. Після цього в
ін звернувся за вирішенням
цього спору в суд.


Які органи розглядають трудові спори?


Куди . необхідно звернутися робітнику Єпіфанову М.С. за
вирішенням справи?


Яке рішення прийме суд по справі?Задача 38
. На хлібозавод звернулися із заяв
ами про при
-
йняття
на роботу бувший член КСП, підліток 16 років, який закінчив 9
класів середньої школи; офіцер, звільнений у запас із Збройних
Сил; молодий спеціаліст, направлений на роботу по закінченні
вузу на посаду інженера. Всі вони ран
іше не працюва
ли
робіт
никами або службовцями.


Які документи повинні подати вищеназвані особи при
оформленні на роботу?


Протягом якого строку повинна бути оформлена трудова
книжка на осіб, які вперше прийняті на роботу? Де вона по
-
винна зберігатися і які дані

в неї вносяться?


Задача 39.

Громадянин Сидоренко А.Г, закінчив сільсько
-
господарський технікум. Після одержання диплома агронома він
вирішив влаштуватися на роботу в районне управління
сільського господарства.


Коли всі документи були оформлені та

підписаний наказ про
його призначення, вияви
лось, що його взяли з випробува
льним
терміном. Раніше про це мови не було і

Сидоренко А.Г.
відмовився розписатися у нака
зі при ознайомленні з його
зміс
том. Через тиждень його запросили у від
діл кадрів і
запр
опо
нували звільнитися за власним бажанням, у противному
разі він буде звільнений як такий, що не пройшов
випробувальний строк.


Чи правильно діяла адміністрація?


Для яких категорій працівників не встановлюється строк
випробування при прийнятті н
а роботу?


Задача 40
. У відділ кадрів харчокомбінату звернувся
громадянин Андрійчук В.О. (17 років) із заявою про прийняття
на роботу комірником. Дирекція, запропонувала йому
пред’явити паспорт і свідоцтво про освіту, після чого видала
наказ про зарахуван
ня Андрійчука В.О. на роботу з шестимі
-
сячним строком випробува
ння. Трудова книжка на нього бу
ла
оформлена по закінченню строку випробування.


Які порушення допустила дирекція?


Задача 41.

Провідний економіст сільськогосподарського
підприємства “Світ
анок” Васи
ленко В.І., перебуваючи у
черго
вій відпустці, був звільнений з ро
боти у зв’язку з
ліквідацією пі
дприємства. Він звернувся в су
д з позовом, у
якому вимагав по
новити його на посаді провідного економіста
(із збереженням розміру заробітної плати) на
іншому
підприємстві галузі у зв’язку з тим, що він” не був
попереджений про ліквідацію під
-
приємства за два місяці, як
того вимагає закон.


Але суд відмовив Василенку В.І. у розгляді позову.


Дати правову оцінку відмови суду

у розгляді позову
Ва
с
иленка В.І.


Задача 42.

Тракторист радгоспу “Таврія” Леоненко був
призваний на дійсну військо
ву службу. При розрахунку з
Лео
ненком виявилось, що він використав свою щорічну
відпустку авансом і за ним є борг за користування гуртожитком.
Загальна сума боргу

130 гривень була утримана з його вихідної
допомоги.


Леоненко звернувся у комісію по трудових спорах про
повернення йому утриманих грошей.


Чи правомірна заява Леоненка? Яке рішення повинна
винести КТС?


Задача 43.

У ріше
нні правління колекти
вного
сіль
ськогосподарського підприєм
ства було записано: “При
повтор
ному і злісному порушенні трудової дисципліни
позбавляти членів господарства, за рішен
ням правління,
присадибних діля
нок незалежно від пори року”.


Чи допускає діюче з
аконодавство змен
шення або вилу
чення
присадибних ділянок за порушення трудової дисципліни?


Задача 44.

На механіка Дмитрука, члена профкому, дирек
-
тор
підприємства наклав дисциплінарне стягнення. Дмитрук,
вважаючи дії директора незаконними, звернувся у комісію по
трудових

спорах із заявою про зняття стягнення. При цьому він
вказав, що питання про

накладення дисциплінарного стя
гнення
на нього, як на члена профкому, попередньо не обго
-
ворювалось
на засіданні комітету. Чи задовольнять вимогу Дмитрука?


Задача 45.

Тваринник
(
пастух) радгоспу “Авангард” Ма
каренко,
знаходячись на роботі, розпустив закріплений за ним гурт
молодняка кількістю 150
голів. В результаті сталась пот
рава
посівів, збитки від якої досягли 120 гривень.


Якою галуззю права регламентується вказана ситуац
ія?


Яка сума буде стягнута
з
тваринника Макаренка за шко
ду,
вчинену радгоспу?


Задача 46.

Тракторист радгоспу “Україна” Нестеренко двічі
залучався до роботи у ви
хідні дні. Наказом дирекції рад
госпу
йому надавалися два дні відгулу 29 і ЗО серпня 1995
року. Але
Нестеренко відмовився від відгулів і звернувся в КТС із заявою
про оплату йом
у роботи у вихідні дні у подвій
ному розмірі.


Який порядок компенсації за роботу у вихідні дні?


Яке рішення повинна винести КТС?


Задача 47.

Тракторист радгосп
у “Поділля” Федоренко,
закінчивши оранку ділянки поля, поїхав на тракторі додому на
обід. Переїжджаючи через міст, він по неуважності звалився з

трактором у річку. При цьому сам Федоренко не постраждав.
Але ремонт трактора коштував радгоспу 853 гривні.Дирекція радгоспу пред’явила в суд позов про стягнення 853
гривні з Федоренка.


Адвокат потерпілого просив суд знизити позовні вимоги до
нього, оскільки Федоренко не є матеріально відповідальною
особою.


Чи правильні доводи адвоката?


Яке

рішення повинен прийняти суд у цій справі?


Задача 48.

Перевіркою прокуратури встановлено, що у
колективному сільськогоспо
дарському підприємстві імені
Мі
чуріна прийняття у члени господарства людей, які прибули з
іншої місцевості, проводилося тільки після

проходження ними
річного строку випробування і лише за рекомендацією бригад
-
них зборів.


Чи відповідає такий порядок законодавству?


Задача 49.

Громадянин Сидорчук М.І. (17 років) після
закінчення середньої школи 1 серпня 1996 року був прийнятий
на р
оботу вантажника в колективне сільськогосподарське підп
-
риємство.


Коли Сидорчуку М.І. може бути надана чергова щорічна
оплачувана відпустка?


Який порядок надання відпусток працівникам, передба
-
чений
трудовим законодавством?


Написати заяву і

наказ про надання відпустки.


Задача 50.

Ветеринарний фельдшер Крушельницькій з’явився
на роботі в нетверезо
му стані. Директор радгоспу зро
бив йому
зауваження, але Кр
ушельницькій заявив, що він тве
резий. Тоді
директор запропо
нував йому піти до лікарні з
ме
тою визначення
стану, але Крушельницькій відмовився. Після цього директор
виніс наказ про звільнення його з роботи.


Крушельницькій оскаржив цей наказ і суд поновив його на
роботі.Чи вірно поступив суд?


Який порядок звільненн
я працівника за

з’явлення на ро
боті в
нетверезому стані?


Задача 51.

Агрохімік радгоспу “Перемога” Зайчук В.М.
систематично не виконував без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором і Правилами внут
-
рішнього трудового розпорядку
, за що і був зв
ільнений з робо
ти.


Суд поновив його на ро
боті, тому що керівництво радго
спу і
профком порушили законодавство про працю, зокрема, профком
не дав згоди на його
звільнення, оскільки раніше Зай
чук В.М. ні
разу не був притягнений до дисциплінарної відпові
-
дальності.


Який порядок звільнення працівника з роботи згідно з
пунктом З статті 40 Кодексу законів про працю?


Задача 52
.

До міліціонерів звернувся громадянин Я. у якого
четверо невідомих відібрали гаманець. За прикметами
нападників було затримано.


Як розцінити дану ситуацію?


Задача53
.

Вночі біля одного з барів 20 молодих людей зчинили
бійку. Для наведення порядку прибув наряд міліції. Зваживши
на нечисленність наряду


лише 3 чоловіки хлопці кинулися їх
бити. Тоді од
ин з
міліціонерів зробив
постріл уго
ру. Коли це не
допомогло, відкрив вогонь. Одного з нападників було вбито,
двох поранено.


Як розцінити дану ситуацію?


Задача 54
.

Водій повертався додому, коли на повороті
пролунали постріли, які пробили йому колеса. Автомобіль зу
-
пинився.
До нього підійшли четверо і не звертаючи на водія
увагу почали діставати з причепа речі. Користуючись цим він
непомітно дістав мисливську рушницю та застрелив одного з
нападників, решта втекли та згодом були затримані.


Як розцінити дану ситуацію?


Зад
ача 55

Група 13 річних хлопців займалися тим, що
підстерігали в темному пр
овулку підвипивши перехожих,
на
падали на них та забирали у них речі поки не були спіймані на
гарячому.


Як можна розцінити їх дії?


Задача 56.

Завідуючого

господарством радгоспу

звільне
но за
розкрадання державного майна у господарстві. Суд поно
-
вив
його на роботі.


Чи вірно поступив суд?


Який порядок звільнення відповідно до пункту 8 статті 40
Кодексу законів про працю України?


Задача 57.

Економіст радгоспу “Десна” П
етрова (XI. зві
-
льнена
відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю
України як невідповідність займаній посаді у зв’язку із станом
здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи. Підстава
-

висновок дільничного лікаря.


Чи законні дії
дирекції?


Який порядок звільнення за цією підставою?


Задача 58
. При укладенн
і трудового договору з бухгалте
ром
Фельдманом Ш.А. директор підприємства запропонував
написати заяву про те, що він не буде претендувати на одер
-
жання квартири протягом 5 ро
ків.


Яка Ваша думка щодо цієї пропозиції директора?


Задача 59.

Агрохіміка Вікулова В.З. призвали на строко
-
ву
військову службу. Через мі
сяць він повернувся на своє міс
це
роботи у зв’язку із звільненням із

служби за станом здо
ров’я.
Оскільки посада в
же

була зайнята громадянином Луначевським
О.Б., Віку
лову В.З. було відмовлено у поновленні на роботі. Він
звернувся з позовом у суд.


Чи підлягає цей позов задоволенню?


Задача 60.

Директор сільськогосподарського техніку
-
му
відмовив у прийнятті на роб
оту громадянці Леоновій О.Г. на
посаду викладача у зв’язку з тим, що викладачем в цьому
технікумі працює її чоловік.


Чи правомірні дії директора?


Задача 61
. Директор сільськогосподарського технікуму
відмовився укласти трудовий
договір і прийняти на
посаду
ви
кладача Ісламбекова через те, що він проповідує буддизм, не
належить до політичних партій і рухів, не має постійного місця
проживання і відбув кримінальне покарання за зґвалтування.


Чи правомірно поступив директор?


Задача 62.

Громадянка Ше
вченко Л.Г. подала заяву з проханням
прийняти її на ро
боту лаборантом насіннєвої лабо
раторії на
неповний робочий тиждень у зв’язку з необхідністю догляду за
дитиною. У прийнятті на роботу їй було відмовлено в зв’язку з
тим, що вона вагітна і має на утриман
ні дворічну дитину.


Чи правомірна така дія керівництва?


Задача 63
. Бригадир будівельної бригади радгоспу зла
-
мав ногу
під час перебування на будівництві ферми і довго пе
-
ребував на
стаціонарному лікуванні в ортопедичному відді
-
ленні лікарні.
Через
4 місяці після цього трудового каліцтва адміністрація
звільнила його з роботи відповідно до пункту 5 статті 40
Кодексу законів про працю України.


Чи правомірне рішення адміністрації?


Задача 64.

Суд задовольнив позов райспоживспілки про
стягнення з
громадянки Перепелиці суми заборгованості 3460
гривень за допущену нею ро
зтрату товарно
-
матеріальних
цін
ностей у магазині продовольчих товарів, де вона працювала
продавцем. Перерахування сум у погашення вк
азаної
заборго
ваності не було протягом шести місяці
в.

На запитання бухгалте
ри райспоживспілки судовий вико
навець
відповів, що стягнути відповідну суму з громадянки Перепелиці
неможливо, оскільки вона є домогосподаркою і одинокою
матір’ю, яка має на утриманні трьох неповнолітніх дітей і не
працює. Який пор
ядок виконання судових рішень з цивільних
справ?


Як слід вирішити цю справу?


Задача 65.

Арбітражний суд області відмовив у позові
райспоживспілки до відповідачів
-

цукрового комбінату і
управління залізниці
-

про ст
ягнення 710 гривень (сума за цу
кор
,
який не прибув у залізничному вагоні).
Мотив відмови у позові
в тому, що райспоживспілка не склала комерційний акт про
нестачу (не звернул
ась з цим до управління залізни
ці).
Райспоживспілка оскарж
ила це рішення в Головний
Арбіт
ражний Суд України.


Я
кий порядок вирішення господарських спорів?


Чи правильне рішення Арбітражного суду області?


Яке рішення прийме

Головний Арбітражний Суд Украї
ни,
одержавши скаргу райспоживспілки?


Задача 66.

3а договором поставки Житомирський
льонокомбінат пос
тавив Кор
остенській райспоживспілці льня
ні
вироби. Під час приймання за якістю 7 грудня .,1997 року було
забраковано партію виробів на суму 8 тис. гривень. Того ж дня
поставщику була направлена телеграма про виклик його
представника. Але відповіді не було
отримано ні цього дня, ні
наступного. Які права має райспоживспілка у цьому випадку?


Задача 67.

У ході засід
ання арбітражного суду представ
ник
позивача пред’явив як доказ фотографію, на якій зображе
-
но
постачальника, який вант
ажив у вагон продукцію в нес
пра
вній
тарі.


Назвати передбачені законом докази в арбітражному процесі.


Чи може бути доказом
в арбітражному процесі ця
фотог
рафія?


Задача 68.

Арбітражний суд повернув позов без розгляду
справи у зв’язку з тим, що по
зивач не додав до позову п
латіж
не
доручення про оплату арбітражного збору.


Який розмір арбітражного збору пер
едбачений законом?


Задача 69.

Районний суд повернув без розгляду позов
громадянина Матвєєва 0.1. у зв
’язку з тим, що в додатку до
по
зову був відсутній документ про оп
лату позивачем
державного мита.


Назвіть види судових витрат, передбачені законом. Який
розмір державного мита передбачений законом?


Задача 70.

Організація
-

покупець пред’явила постачальни
-
ку
позов про стягнення суми

нестачі продукції, що поставля
л
ась
залізничним транспортом. У додатку до претензії була копія
телеграми, яка свідчила про те, що покупець направив цю
телеграму про виклик представника постачальника через 3 дні
після виявлення нестачі.


Чи телеграма є достатн
ьою підставою для відхил
ення
по
стачальником претензії покупця?


Задача 71.

Громадянин Козлов М.Б, перебуваючи в нетверезому
стані, підійшов у нічний час до будинку, в якому проживав
громадянин Степаненко В.Г. із своєю сім’єю і почав бити
кулаками у двері, розбудивши господарів і

вимагаючи відк
-
рити
двері. У противному раз
і він погрожував “всіх переріза
ти”.
Одержавши відмову, Козл
ов М.Б. почав ламати двері.
Сте
паненко В.Г. вистрілив із мисливської рушниці. Постріл
виявився смертельним для Козлова.


Чи є в діяннях Степаненка В
.Г. елементи складу злочину і чи
буде він нести кримінальну відповідальність?


Що таке необхідна оборона і перевищення її меж?


Задача 72.

Громадянин Беселович О.Г. з каменем в руках
вискочив із
-
за рогу будинку і

наніс удар по голові громадяни
ну
Марч
енку В.П., який ішов мимо. Переконавшись, що людина
мертва, Беселович почав шукати в її кишенях гроші. Не знай
-
шовши нічого, він стягнув з убитого світер і продав його для
придбання горілки.


За якою статтею Кри
мінального кодексу України пови
нен
нест
и відповідальність Беселович? Назвати обтяжуючі ви
-
ну
обставини при вч
иненні такого злочину, як убивство.


Задача 73.

Громадянин Дудкевич О.Д. систематично і
привселюдно розповсюджував дані, щ
о громадянин Гончарен
ко
В.В. є шпигуном, агентом іноземної розві
дки, який, нібито, скоїв
багато злочинів.


Гончаренко В.В. подав скаргу в правоохоронні органи з
проханням притягнути Дудкевича О.Д. до кримінальної
від
повідальності за наклеп. Судово
психіатрична експертиза,
куди направив Дудкевича суд, визнала його н
еосудним у зв’язку
з наявністю у нього психічної хвороби
-

шизофренії.


У чому відмінність наклепу від образи? Яка передбачена
відповідальність за вказані злочини? Що таке неосудність та які
її критерії?


Яке рішення повинен винести суд, одержавш
и висновок
судово
-
психіатричної експертизи?


Задача 74.

Слідчий прокуратури Карпенко М.Т. порушив
кримінальну справу проти
завідуючого ветеринарною
дільни
цею Овсієнка М.Н. Згідно з матеріалами слідства,
Овсієнко М.Н, через недбалість не вжи
в необхідних за
ходів, які
не до
пустили б розповсюдження епізоотії.


Яка відповідальність за порушення ветеринарних правил
передбачена законом? Чим х
арактеризується суб’єктивна
сто
рона цього злочину?


Задача 75.

Громадянин
Хохряков вихопив з рук громадян
ки
Савіної д
амську сумку і сп
робував втекти, але був затрима
ний.
У сумці знаходились гроші на суму 155 гривень.


Який злочин здійснено Хохряковим?


Яка відмінність крадіжкіи від грабежу?


Задача 76.

Громадянин Шалімов вночі напав на сторожа
кооперативного маг
азину Н
ечипорука і ударом ножа вбив йо
го.
Після цього Шалімов проник у магазин і забрав там різні речі на
суму 227 гривень..


Визначити, який злочин скоїв Шалімов і який об’єкт цьо
-
го
злочину.


Задача 77.

Громадянин

Баранов, знаходячись у нетверезому
стані, плавав у річці і,

вибившись із сил, почав тонути, і кликати
людей на допомогу.

Його сусіди брати Самаріни спо
кійно
стояли на березі річки і ніякої допомоги не надали, хоч поблизу
них знаходився човен, яким вони могли скористатися.


Чи є поведінк
а Самаріних суспільне небезпечною?


Задача 78.

Туманов і Козлов після спільного вживання
спиртних напоїв затіяли бійку, в ході якої Туманов завдав Коз
-
лову кілька ударів рукою по шиї і голові. Через кілька днів Ко
-
злов помер. Смерть наступила від крововил
иву у мозок, що
стало наслідком ударів.


На судовому засіданні .Туманов говорив, що він не пе
-
редбачив і не міг передбачити, що “легкі удари”, які він завдав
потерпілому, можуть спричинити його смерть.

Суд притягнув Туманова до кримінальної відповіда
льно
-
сті за
вбивство по необережності.


Чи правильний вирок суду?


Задача 79.

Бобров (15 років) сумісно із своїм приятелем
Єрмоловим (13 років), перебуваючи в нетверезому стані,
проникли в гуртожиток до дівчат
-

студентів технікуму. Там
вони дебоширил
и, приставали до дівчат, виражались
нецензурними словами, перекинули стіл з посудом.


Коли комендант Прокоф’єва В.С. з вахтером Романчук О.С.
стала виводити їх з гуртожитку, вони вчинили опір, за
-
вдали
ударів коменданту.


Чи можна притягнути
Бобров
а і Єрмолова до криміналь
ної
відповідальності за злісне хуліганство?Задача 80.

Громадя
нин Попов був притягнений до
ві
дповідальності за те, що проживав без прописки і здійснив
крадіжку грошей у громадянки Черкасової.


При розгляді справи в

суді вия
вилось, що Попов страж
дає
слабоумством, ніде не вчився, мова його нечленороздільна,
питань суспільного життя зовсім не розуміє, на елементарні
запитання дає наївні відповіді, але знає, що красти не можна
.


Чи можна вважати Попова неосудним?


Задача 81.

В
одій Заруб
ін при переїзді через міст пору
шив
правила вуличного руху і по необережності збив велоси
-
педиста
Іванчука. Вважаючи потерпілого мертвим, Зарубін з метою
покриття слідів злочину скинув потерпілого з моста в річку, а
велосипед привіз додому, розібр
ав і розкидав. Труп Іванчука був
виловлений че
рез кілька днів. Експертизою бу
ло встановлено,
що наїзд авт
омобіля не заподіяв смерті Іван
чука, а смерть
наступила від утеплення.


Як кваліфікувати вказані дії Зарубіна згідно з нормами
Кримінального кодекс
у України?


Задача 82.

Начальник районного управління сільського
господарства Лаговський Б.П. запропонував своїй секретар
-
друкарці Громовій Л.Г. вступити з ним у статевий зв’язок,
обіцяючи за це “полегшення на службі”, але кілька разів
одержав її відмову.

Громова Л.Г. направила скаргу в
правоохоронні органи на вказані домаганн
я Лаговського Б.П.,
використову
ючи при цьому як речові док
ази магнітофонні
записи цих роз

мов зі своїм шефом.


Чи підлягають дії Лаговського Б.П. кримінальній відпові
-
дальності?


Задача 83.

Громадянин Петренко, погрожуючи пістоле
-
том
сторожу магазину, зв’язав його і вкрав з магазину товарів на
суму 25 тис. гривень. Поті
м він побив сторожа, щоб той мо
вчав,
і пішов на квартиру г
ромадянки Бобрової, у якої пере
ховувався і
яка допомагал
а йому збувати крадене.


Які злочини скоєні Пе
тренком згідно із нормами
Кримі
нального кодексу України?


Чи несе кримінальну ві
дповідальність громадянка Бобро
ва і
якщо так, то за що?


Задача 84.

Громадянин Бистрицький Б.І. перш ніж пот
-
рапив до
рук

правоохоронних о
рганів, скоїв два злочини: зґва
лтування (за
частиною 1 статті 117) і глум над могилою (заст. 212
Кримінального кодексу України). До якого виду кримінальної
відповідальності може бути притягнений Бистрицький Б.І.?


Задача 85.

Знаходячись у

стані сп’яніння, група молодих людей
жарила собі шашлики на вічному вогні біля Пам’ятника Слави.


Дати моральну і правову оцінку вказаних дій.


Задача 86.

Малініна І.О. (17 років) закінчила середню за
-
гальноосвітню школу в селі, м
аючи в атестаті одні

трійки.
Го
лова правління місцевого
КС’П обіцяв батькам
працевлашту
вати її на посаду секретаря п
равління за умови,
якщо вони за
платять йому 1000 доларів. Батьки погодилися з
цим.


Який злочин тут скоєн
ий і ким? Чи підлягають криміна
льній
відповідальнос
ті батьки Малініної І.О.


Задача 87.

Голова районної державної адміністрації Макаренко
В.М. зателефонував районному судді і вимагав від нього
винесення оправдального вироку у справі про притяг
-
нення до
кримінальної відповідальності головного ветлікаря рай
ону за
порушення останнім ветеринарних правил.


Чи передбачена в нинішній редакції Кримінального коде
-
ксу
України стаття “про відповідальність за подібне “телефонне
право”?


Задача 88.

Бухгалтер колективного сільськогосподарсько
-
го
підприємства Жмачен
ко Л
.Т. запустила бухгалтерський об
лік.
Цим скористався комірн
ик господарства Пустовойтов
, який
допустив нестачу товарно
-
матеріальних цінностей в особливо
великих розмірах, що і було виявлено інвентаризацією.

За якими статтями Кримінального кодексу Україн
и по
-
винні
нести відповідальність Жмаченко і Пустовойтов?


Задача 89.

Громадянин Фесенко І.С. в нічний час заліз у
сільський промтоварний магазин з метою викрадення т
о
варно
-
матеріальних цінностей, але довести свій умисел до кі нця не
зміг, тому що був зат
риманий завідувачем магазину, сторожем і
дільничним міліціонером.


Чи може у даному випадку факт не довершення злочину до
кінця вважатися пом’якшуючою обставиною

при визначен
ні
покарання?


Задача 90.

Робітники радгоспу Селезньов і Чуркін, перебуваючи

в нетверезому стані, заснули біля скирти соломи. Скирта
загорілася внаслідок того, що Селезньов попередньо недбайливо
кинув свій недокурок, не погасивши його. Внаслідок цієї пожежі
Чуркін загинув, а Селезньов зумів врятуватися. Якому
покаранню підлягатиме

Селезньов?


Задача 91.

Громадяни
н Кречетов умисно підпалив скир
ту
соломи на полі колективного сільськогосподарського
підприємства і був затриманий на місці злочину.


Якому покаранню підлягає Кречетов?


Задача 92.

Громадянин Іванов І.З. йшов у нічний

час ву
-
лицею
міста, його зупинили д
воє невідомих і, погрожуючи
піс
толетами, примусили йти з
ними Підійшовши до
універсально
го магазину і зробивши пролом у віконні
й рамі,
невідомі заста
вили Іванова І.З. виносити товари з магазину і
передавати їм.


У ц
ей момент на місце злочину прибули працівники міліції.
Невідомі встигли втекти, а Іванов І.З. був затриманий.


Суд засудив Іванова І.З. за спробу здійснити крадіжку з
магазину. Чи правильне рішення суду в даній справі?


Що таке крайня необхідність?Задача 93
. Громадянин Беркутов М.М., перебуваючи вдома в
нетверезому стані, задрімав, сидячи у кріслі. У цей момент в
його будинок ввірвався п’яний сусід Воробйов І.О. з молотком в
руці і з криком “Уб’ю!” наніс Беркутову М.М. удар молотком по
голові. Ал
е промахнувся.


Беркутов М.М. прокинувся і між ними зав’язалась боротьба, в
ході якої господар будинку вирвав молоток з рук Воробйова І.С.
і вдарив його по голові. Нападник упав, а Беркутов М.М.
продовжував би
ти цим молотком уже мертвого Во
робйова І.О.

більш як півгодини, повністю знівечивши його труп.


Чи є в діях Беркутова М.М. перевищення меж необхідної
оборони?


Задача 94.

Громадянин Григор’єв, зайшов
ши на терито
рію
національного парку, займався там незаконною порубкою дерев
і кущів, заготовляюч
и собі дрова.


Чи підлягає Григор’єв кримінальній відповідальності і якій
конкретно?


Задача 95.

Громадянин Коршунов А.Р., зайшовши на територію
державного заповідника, займався там незаконним полюванням.


Які є види юридичної відповідальності за по
рушення
природоохоронного законодавства?


Яку відповідальність повинен нести Коршунов Д.Р. у вказаній
ситуації?


Назвати об’єкти природи, які підлягают
ь правовій охоро
ні.


Задача 96.

Колективне
сільськогосподарське підприємст
во
“Червоний промінь”
подало позов у суд про відшкодування
збитків, завданих сільськогосподарським угіддям заводом
“Кварц”, який захоронив хімічні відходи на полях, відведених
господарству як землі сільськогосподарського призначення.


На які землі, відповідно
до їх цільово
го призначення,
по
діляється земельний фонд України?


Яке рішення повинен прийняти арбітражний суд з цієї
справи?


Задача 97.

Два сусідні колективні сільськогосподарські
підприємства створили міжг
осподарську будівельну організа
цію
на чолі з правлінням,

виконавчо
-
розпорядчим органом якого
стала рада, обрана з представників обох господарств.


Кредитори одного з господарств, що входило в будівель
-
ну
організацію, не отримавши від нього погашення заборгова
ності,
вирішили задовольнити свої вимоги за раху
нок майна
міжгосподарської будівельної організації.


Як вирішити дану ситуацію?


Задача 98.

У селянськ
е (фермерське) господарство под
ружжя
Леоненків був залуч
ений до роботи за трудовим дого
вором
Геннадій Петренко
-

кузен Василя Леоненка.

Після закін
чення осіннього сезону збирання врожаю,
відпрацювавши у господарстві шість місяців і вважаючи, що
його праця в господарстві за цей період недостатньо опл
а
чена
подружжям Леоненків, Петренко звернувся з позовом у суд за
вирішенням даного питання.


Хто мо
же бути членом селянського (фермерського) гос
-
подарства?


Як регулюються трудові правовідносини у селянському
(фермерському) господарстві?


Чи правильно поступив Петренко, звернувшись в суд за
вирішенням даного спору?


Задача 99.

Орендар Осипенко
уклав з радгоспом “Новий шлях”
договір на оренду землі площею

10

га. Після закінчення
осіннього сезону збирання врожаю Осипенко запропонував
дирекції радгоспу здійснити обмін своєї площі землі на більш
родючі землі радгоспу. Дирекція погодилась на таку уго
ду.


Дати правову оцінку угоді між орендарем Осипенком і
дирекцією радгоспу.


Які угоди щодо землі визнаються недійсними згідно з
нормами Земельного кодексу


VI
І
.

ІНФОРМАЦІЙНО
-
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗП
Е
ЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основна література

1.

Шкатул
а О.П. Черватюк О.С. Основи законодавства України. Курс
лекцій.


Жит
о
мир: ЖВІРЕ, 2003.


304с.

2.

Основи законодавства України. Збірник нормативно
-
правових
актів з питань держ
а
вного устрою та регулювання галузей права.
Частина 1. /Уклад. Шкатула О.П. Че
р
ватю
к О.С. Житомир:
ЖВІРЕ, 2003.


436с.

3.

Основи законодавства України. Збірник нормативно
-
правових
актів з питань держ
а
вного устрою та регулювання галузей права.
Частина 2. /Уклад. Шкатула О.П. Че
р
ватюк О.С. Житомир:
ЖВІРЕ, 2003.


436с.

4.

Основи законодавства У
країни. Службове розслідування та
дізнання у Збройних Силах України: Методичні рекомендації
/Підг. О.П. Шкатула.


Житомир: ЖВІРЕ, 2000.
-

20с.

5.

Черватюк О.С. Основи конституційного права України: Конспект
лекцій. Житомир: ЖВІРЕ, 2000.
-

88с.

6.

Правознавство: Н
авчальний посібник./ За ред. В.В. Копейчикова:

К.: Юрінком І
н
тер, 1998.

480с .

7.

Право війни: Порадник для командного складу ЗСУ / Відп. ред.
О.Г. Боков.


К.: ВКФ Любава, 1998.
-

128с.

8.

Учбові нариси миротворчих операцій: Порадник / Відп. ред. О.Г.
Боков.


К.: ВКФ Любава, 1998.
-

80с.

9.

Кодекс поведінки учасників бойових дій / Відп. ред. О.Г. Боков.


К.: ВКФ Любава, 1995 .
-

20с.

10.

Військове законодавство України. Збірник нормативних актів. /За
ред В.І. Кравче
н
ка.


К.: Атіка, 1999.

800с

11.

Основи законодавства Ук
раїни: Словник юридичних термінів /
Уклад. О.П.Шкатула.


Житомир: ЖВІРЕ, 2004.

102с.

12.

Додаткова література

13.

Конституція України.


К.: Преса України, 1997.
-

80с.

14.

Кодекси України. Кн.1
-
3 / Відп. ред. В.Ф. Бойко.


К.: Юрінком
Інтер, 1998.
-

476с.

15.

Хрестоматія
з правознавства: Зб. нормативних документіввидання, доп.


К.: Юрінком Інтер, 1998. 704с.

16.

Козинцев, П.Н. Козаченко. Хрестоматія з правознавства.:
-

Юрінком Інтер, 1998.
-

704с.

17.

Космічне право України: Збірник нормативно
-
правових актів та
міжнародних
д
о
кументів / За ред. О.О. Негоди та Ю.С.
Шемшученка.


К.: ІнЮре,


1998.
-
216с.

18.

Європейське право у галузі прав людини /. М. Дженіс,


К.: Артек,
1997.
-
.618с.

19.

Основи конституційного права України /А.Б. Войтенко, М.І.
Лаврінович Житомир: Полісся, 1999.
-

232
с.Приложенные файлы

  • pdf 4480476
    Размер файла: 672 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий