7. ІММ_Основи індивідуальної та групової психокорекції

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ та психотерапії
Інструктивно-методичні матеріали
до НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи індивідуальної та групової психокорекції

для підготовки фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
спеціальності: 053 Психологія
за освітньо-професійною програмою: Психологія

Інструктивно-методичні матеріали «Основи індивідуальної та групової психокорекції» для студентів напряму підготовки 053 Психологія


РОЗРОБНИКИ:
кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психотерапії Мазяр О.В.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психотерапії Савиченко О.М.

Інструктивно-методичні матеріали затверджені на засіданні кафедри практичної психології та психотерапії “06” червня 2017 року, протокол № 9.
Зав. кафедрою _______________ д. психол. н., проф. В.О. Климчук


Схвалено методичною комісією соціально-психологічного факультету
“12” червня 2017 року, протокол № 9 .
Голова _____________________ к. економ. н., доц. Т.В. Боцян

( __________, 20__ рік
Вступ

«Основи індивідуальної та групової психокорекції» належить до числа дисциплін за вибором студента для бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія». Вона вимагає від студентів ґрунтовності теоретичної підготовки, системності засвоєних знань, від яких залежить розвиток практичних умінь надавати психологічну допомогу.
Предметом вивчення «Основи індивідуальної та групової психокорекції» є механізми психологічних змін суб’єкта, який має деформації особистісного розвитку, перцептивні викривлення, відхилення у поведінці.
Метою викладання дисципліни «Основи індивідуальної та групової психокорекції» є набуття знань про теоретичні передумови здійснення психокорекційної діяльності, її основних напрямків і методів, формування навичок складання психокорекційних програм та використання методів індивідуальної та групової психокорекції.
Завдання курсу:
Оволодіння категоріально-термінологічним апаратом основ психокорекції.
Набуття навичок використання психокорекційних методів в процесі надання психологічної допомоги.
Вміння розробляти психокорекційні програми, спрямовані на нівелювання проблем поведінкового, емоційного та когнітивного характеру.
Результатом проходження курсу повинні стати такі набуті компетентності:
Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.
Студенти планують і здійснюють психологічну допомогу на основі системи отриманих знань.
Навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді.
Студенти володіють навичками групової роботи, відстежують групові процеси, вносять в них корективи з метою надання психологічної допомоги.
Здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту.
Студенти оцінюють характер особистісної проблематики за запитом про психологічну допомогу, використовують методи індивідуальної та групової роботи з метою нівелювання особистісної проблеми.
Програмними результатами навчання мають стати такі вміння:
визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) для психологічного дослідження та технології психологічної допомоги
встановлювати рапорт, індивідуально-орієнтовану взаємодію з клієнтом
дотримуватися етичних норм у спілкуванні з клієнтами


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
Всього годин
кількість годинЛекції
Практичні
Лабораторні
Самостійна робота

Модуль 1. Психокорекція як форма психологічної допомоги

Змістовий модуль 1. Психокорекційна практика

Тема 1. Психокорекційна практика
12
2
2

8

Разом за змістовим модулем 1
12
2
2

8

Змістовий модуль 2. Психокорекційна програма

Тема 2. Психокорекційна програма
18
2
2
2
12

Разом за змістовим модулем 2
18
2
2
2
12

Разом за модулем 1
30
4
4
2
20

Модуль 2. Особистісна проблематика

Змістовий модуль 3. Формування особистісної проблематики

Тема 3. Формування особистісної проблематики
12
2
2

8

Разом за змістовим модулем 3
12
2
2

8

Змістовий модуль 4. Нівелювання особистісної проблематики

Тема 4. Нівелювання особистісної проблематики
18
2
2
2
12

Разом за змістовим модулем 4
18
2
2
2
12

Разом за модулем 2
30
4
4
2
20

Модуль 3. методи індивідуальної психокорекції

Змістовий модуль 5. Розвивальна робота з пізнавальними процесами

Тема 5. Розвивальна робота з пізнавальними процесами
12
2
2
2
6

Разом за змістовим модулем 5
12
2
2
2
6

Змістовний модуль 6. Методи психокорекції особистісних якостей

Тема 6. Методи психокорекції особистісних якостей
18

4
4
10

Разом за змістовим модулем 6
18

4
4
10

Разом за модулем 3
30
2
6
6
16

Модуль 4. Психологічні основи групової психокорекції

Змістовий модуль 7. Специфіка групової психокорекційної роботи

Тема 7. Специфіка групової психокорекційної роботи
15
2
2
2
9

Разом за змістовим модулем 7
15
2
2
2
9

Змістовий модуль 8. Психологічні особливості психокорекційних груп

Тема 8. Психологічні особливості психокорекційних груп
15
2
2
2
9

Разом за змістовим модулем 8
15
2
2
2
9

Разом за модулем 4
30
4
4
4
18

Модуль 5. Теоретичні передумови групової психокорекції

Змістовий модуль 9. Процесуальна діагностика у психокорекційній групі

Тема 9. Процесуальна діагностика у психокорекційній групі
10
2
4

4

Разом за змістовим модулем 9
10
2
4

4

Змістовий модуль 10. Різновиди терапевтичних груп

Тема 10. Різновиди терапевтичних груп
20
2
2
10
6

Разом за змістовим модулем 10
20
2
2
10
6

Разом за модулем 5
30
4
6
10
10

Модуль 6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ГРУПОВОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 11. Методичні вимоги до керівників та учасників корекційних груп

Тема 11. Методичні вимоги до керівників та учасників корекційних груп
18
2
6

10

Разом за змістовим модулем 11
18
2
6

10

Змістовий модуль 12. Методи та методики групової психокорекції

Тема 12. Методи та методики групової психокорекції
12


4
8

Разом за змістовим модулем 12
12


4
8

Разом за модулем 6
30
2
6
4
18

Всього
180
20
30
28
112

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальної дисципліни. Вона здійснюється за такими напрямками:
підготовка теоретичних питань на практичних заняттях;
виконання практичних завдань;
підготовка до підсумкової модульної роботи;
підготовка до екзамену.
Підготовка до підсумкової модульної роботи (ПМР) та екзамену має на меті узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля.
Алгоритм виконання
Ознайомтеся з переліком питань та завдань до ПМР або заліку.
Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу довідкову літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете знайти в робочій програмі або інструктивно-методичних матеріалах).
Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними конспектами або підручниками.
Визначте рівень знань з кожного питання.
Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки (опрацювання додаткової літератури, складання конспектів, виконання окремих завдань тощо). З цією метою зверніться до алгоритму підготовки теоретичних питань до практичних занять та виконання завдань до лабораторних занять.
Для самоперевірки перекажіть теоретичні питання або виконайте практичне завдання.

Примітка: якщо ви маєте труднощі у підготовці окремих теоретичних питань або виконанні практичних завдань, ви можете звернутися за консультацією до викладача. Час проведення консультацій зазначений у Графіку проведення консультацій (кафедра практичної психології та психотерапії)
Модуль 1
Психокорекція як форма психологічної допомогиЛекційний курс

Тема 1. Психокорекційна практика
Лекція 1. Принципи і завдання психокорекційної практики
Мета: ознайомити студентів із теоретико-методологічними засадами психокорекційної практики.
Професійна спрямованість: уміння визначати методологічні відмінності психокорекції, психологічного консультування та психотерапії як різних форм надання психологічної допомоги.
План:
Поняття про психологічну корекцію.
Мета і завдання психокорекції.
Принципи психокорекційної роботи: принцип єдності діагностики і корекції; принцип нормативного розвитку; принцип корекції «зверху вниз»; принцип корекції «знизу вверх»; принцип системності розвитку; діяльнісний принцип корекції.
Форми психокорекційної практики: індивідуальна і групова.
Основні поняття: психологічна практика, практична психологія, психологічна культура, психологічна допомога, психокорекція, психокорекційна ситуації, індивідуальна психокорекція, групова психокорекція, ситуація «тут-і-тепер», рефлексія, професійна етика, психологічна консультація, психотерапія.
Рекомендована література:
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 8-38.
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 5-21.
Перлз Ф. Практика гештальттерапии. – М., 2001. – С. 6-46.
Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. – СПб., 2003. – С. 8-25.
Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е. Е. Данилова, Т.В. Вохмянина; Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1998. – С. 3-12.
Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Мн., 1998. – С. 5-46.
Юнг К.Г. Практика психотерапии. – М.; СПб., 1998. – С. 9-142.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006. – С. 14-37.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996. – С. 8-24.
Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання. – К., 2004. – С. 8-22.


Тема 2. Психокорекційна програма
Лекція 2. Принципи складання психокорекційної програми
Мета: ознайомити студентів із принципами складання психокорекційних програм.
Професійна спрямованість: первинні навички складання психокорекційної прогорами.
План:
Укладання психологічного контракту.
Діагностика психологічних проблем.
Релеватність методів психокорекції.
Моніторинг психологічної проблеми.
Рекомендована література:
Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: підготовка психолога-практика / Т. С. Яценко, Б. Б. Іваненко, С. М. Аврамченко та ін. – К., 2008.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 8-38.
Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. – Мн., 1999.
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 22-32.
Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е. Е. Данилова, Т.В. Вохмянина; Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1998. – С. 3-12.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006. – С. 14-37.Практичні заняття

Тема 1. Психокорекційна практика
Практичне заняття № 1. Особливості організації та проведення психологічної корекції
Мета: ознайомлення студентів з основними вимогами до психокорекційної роботи.
Професійна спрямованість: уміння організовувати психокорекційну роботу.
План
Відмінності психокорекційного, психотерапевтичного і виховного впливів.
Психологічний кабінет. Організація робочого місця.
Види психокорекції: за характером спрямованості; за змістом; за наявністю програми; за характером керування психокорекційними впливами; за тривалістю.
Характер психологічних проблем, вік та особистісні якості при плануванні психокорекції.
Вимоги до психолога, що здійснює психокорекційний вплив.

Основні поняття
психологічна практика, практична психологія, психологічна культура, психологічна допомога, психокорекція, клієнт, види психокорекції, психокорекційна ситуації, професійна етика

Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.
формування програмних результатів навчання: дотримуватися етичних норм у спілкуванні з клієнтами.
Нижче представлені колізії, які можуть виникати під час надання психологічної допомоги (один випадок на вибір студента). Визначте, чи конкретна ситуація є результатом порушення психологом професійних етичних норм; встановіть можливий характер порушення етичних принципів взаємодії психолога та клієнта.
під час надання психологічної допомоги у клієнта зіпсувався настрій і він образився на психолога;
психолог засміявся, коли клієнт розповідав про свою проблему;
клієнт не погоджується з результатами психодіагностики;
у клієнта погіршились стосунки з оточуючими після виконання порад психолога;
психолог повідомив директора школи та батьків про суїцидальні наміри клієнта-підлітка;
психолог оприлюднив конкретні результати дослідження на батьківських зборах;
психолог відмовляє у допомозі клієнту на тій підставі, що не працює з такими проблемами через недостатній досвід;
психолог повідомив правоохоронні органи про скоєння його клієнтом тяжкого злочину;
психолог відмовляє класному керівнику в оприлюдненні результатів психологічного дослідження його класу;
психолог закохався у клієнта і зізнався йому у цьому;
психолог дає психологічну характеристику клієнта правоохоронним органам, не повідомляючи клієнту про це.
Схема аналізу:
Встановіть, чи є конкретна ситуація порушенням етичних правил.
Наведіть аргументи на користь своєї відповіді.
У випадку порушення етичних норм сформулюйте правильну позицію психолога.
Критерії оцінки відповіді:
правильність етичної оцінки ситуації;
рівень компетентності наведеної аргументації;
правильність альтернативної форми поведінки психолога.
Контрольні питання:
Проаналізуйте методологічні відмінності психокорекційного, консультаційного і терапевтичного впливу.
Покажіть на прикладах видову специфіку психокорекції.
Опишіть основні етичні принципи побудови спілкування психолога і клієнта.
Яким чином вікові та особистісні особливості можуть вплинути на форму надання психокорекційної допомоги?
Завдання для самостійної роботи
опрацювати основні поняття
1 година

опрацювати питання
3 години

виконати практичне завдання
4 години

Оцінювання
усна відповідь на питання
1 оцінка

виконання практичного завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. – К., 2004. – С. 8-84.
Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. – К., 1996. – С. 5-11.
Горбунова В.В. Етичні та правові аспекти психологічних досліджень // Практична психологія соціальна робота. – 2005. – № 3. – С. 18-23.
Климчук В.О. Психологічна деонтологія: етичні кодекси. Хрестоматія. – К., 2005.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 8-38.
Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: підготовка психолога-практика / Т.С. Яценко, Б.Б. Іваненко, С.М. Аврамченко та ін. – К., 2008.
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 5-21.
Додаткова література
Бремс К. Полное руководство по детской психотерапии. – М., 2002. – С. 155-285.
Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи: Пособие для практических психологов / Под ред. Е.П. Кораблиной. – СПб., 2001. – С. 50-80.
Перлз Ф. Практика гештальттерапии. – М., 2001. – С. 6-46.
Практика и теория индивидуальной психологии / А.Адлер. – СПб., 2003. – С. 8-25.
Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Мн., 1998. – С. 5-46.
Экслайн В. Игровая терапия. – М., 2000. – С. 73-94.
Юнг К.Г. Практика психотерапии. – М.; СПб., 1998. – С. 9-142.


Тема 2. Психокорекційна програма
Практичне заняття 2. Основні етапи психокорекційної допомоги
Мета: поглиблення знань студентів щодо процесуальних аспектів надання психокорекційної допомоги.
Професійна спрямованість: формування первинних навичок складання психокорекційних програм.
План
Основні блоки психокорекційного комплексу: діагностичний, установочний, корекційний, перевірки ефективності.
Вимоги до складання психокорекційних програм.
Фактори, що визначають ефективність психокорекції.
Інтенсивність психокорекційних заходів та їх тривалість у часі.

Основні поняття
психокорекційна програма, психодіагностика, психологічний контракт, антисуїцидальний контракт, антипсихозний контракт, антиалкогольний контракт, психокорекція, моніторинг психологічної проблеми, загальна корекція, типова корекція, індивідуальна корекція, стандартизована програма, вільна програма, принцип системності корекції, принцип профілактичних та розвиваючих завдань, принцип єдності корекції та діагностики, принцип переваги корекції причинного типу, принцип діяльності, принцип врахування індивідуальних та вікових особливостей клієнта, інтенсивність корекційних заходів


Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.
формування програмних результатів навчання: визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.
Проаналізуйте ситуацію запиту. Сформулюйте мету психокорекційної роботи, виокремите розвивальні та відновлювальні завдання. Сформулюйте критерії успішності психокорекційної роботи (етап оцінки ефективності психокорекційних заходів).
Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася класний керівник 5-го класу: «У моєму класі навчається учень Павло М. Порівняно з початковими класами він став значно гірше навчатися, інколи прогулює уроки. Де він пропадає, ми не знаємо. Можливо, це пов’язано з тим, що класи об’єднали і в нього не з усіма новими однокласниками склалися приязні стосунки. Проведіть з ним якусь психологічну роботу, а то ми боїмося, що він взагалі покине вчитися».
Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася мама учня 3-го класу: «Ми з чоловіком розлучилися рік тому, але син через відсутність батька сильно переживає, вважає, що той його не любить і покинув. Я, в свою чергу, не певна, чи можу створювати сім’ю, оскільки не знаю, як до цього поставиться син. Допоможіть з’ясувати, чи не буде для сина черговою травмою, якщо в сім’ї з’явиться інший чоловік».
Схема аналізу:
Мета психокорекції.
Корекційні, розвивальні, відновлювальні завдання.
Оцінка ефективності психокорекційних заходів.
Критерії оцінки відповіді:
чіткість формулювань;
ступінь релевантності завдань та оцінки ефективності психокорекції.
Контрольні питання:
Охарактеризуйте види психокорекційних програм. Встановіть доцільність їх використання при певних психологічних проблемах.
Опишіть основні блоки психокорекційної програми.
Проаналізуйте основні вимоги до складання психокорекційної програми.
Виокремите фактори, що визначають ефективність психокорекційних заходів
Завдання для самостійної роботи
опрацювати основні поняття
1 година

опрацювати питання
2 години

виконати практичне завдання
3 години

Оцінювання
усна відповідь на питання
1 оцінка

виконання практичного завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Васьківська С.В. Основи психологічного консультування. – К., 2004. – С. 8-84.
Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. – К., 1996. – С. 5-11.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 8-38.
Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: підготовка психолога-практика / Т.С. Яценко, Б.Б. Іваненко, С.М. Аврамченко та ін. – К., 2008.
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 5-21.
Додаткова література
Бремс К. Полное руководство по детской психотерапии. – М., 2002. – С. 155-285.
Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи: Пособие для практических психологов / Под ред. Е.П. Кораблиной. – СПб., 2001. – С. 50-80.
Перлз Ф. Практика гештальттерапии. – М., 2001. – С. 6-46.
Практика и теория индивидуальной психологии / А.Адлер. – СПб., 2003. – С. 8-25.
Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Мн., 1998. – С. 5-46.
Экслайн В. Игровая терапия. – М., 2000. – С. 73-94.
Юнг К.Г. Практика психотерапии. – М.; СПб., 1998. – С. 9-142.
Інформаційні ресурси
Кузікова С.В. Основи психокорекції // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].


Лабораторні заняття

Тема 2. Психокорекційна програма
Лабораторне заняття № 1. Особливості складання психокорекційної програми
Мета: поглиблення знань студентів щодо процесуальних аспектів надання психокорекційної допомоги.
Професійна спрямованість: формування навичок складання психокорекційних програм.
Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту.
формування програмних результатів навчання: самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) для психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.
Оберіть один із психокорекційних запитів і складіть психокорекційну програму за таким алгоритмом:
встановити об’єкт і предмет психокорекційного впливу;
встановити гіпотезу виникнення проблеми і шляхи її вирішення;
встановити мету і завдання роботи;
визначити доцільну форму роботи з клієнтом;
одібрати методики і техніки корекційної роботи;
визначити загальний час, необхідний для реалізації всієї програми, частоту зустрічей і тривалість кожного заняття;
визначити необхідні матеріали та обладнання.
Програма має складатися з чотирьох блоків: діагностичного (методи і методики діагностики проблеми), установочного (укладання психологічного контракту), корекційного (приклади психокорекційних технік, вправ, методів) і блок оцінки ефективності психокорекційного впливу (встановити критерії ефективності програми).
На занятті продемонструйте виконання запропонованої психокорекційноїх вправи.
Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася класний керівник 5-го класу: «У моєму класі навчається учень Павло М. Порівняно з початковими класами він став значно гірше навчатися, інколи прогулює уроки. Де він пропадає, ми не знаємо. Можливо, це пов’язано з тим, що класи об’єднали і в нього не з усіма новими однокласниками склалися приязні стосунки. Проведіть з ним якусь психологічну роботу, а то ми боїмося, що він взагалі покине вчитися».
Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу основних чинників шкільної тривожності за «Тестом шкільної тривожності» Філіпса (Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: В 2 кн. – М., 2004. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – С. 133-139).
Продемонструйте техніку «Рожевий кущ» (автор – Віолетта Окландер) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 31-37) з метою підвищення рівня самоусвідомлення, емоційної стабілізації в ситуації взаємодії з учителями та однокласниками.
Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася мама учня 3-го класу: «Ми з чоловіком розлучилися рік тому, але син через відсутність батька сильно переживає, вважає, що той його не любить і покинув. Я, в свою чергу, не певна, чи можу створювати сім’ю, оскільки не знаю, як до цього поставиться син. Допоможіть з’ясувати, чи не буде для сина черговою травмою, якщо в сім’ї з’явиться інший чоловік».
Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективного тесту «Малюнок сім’ї», де він зображує себе на значній відстані від матері і ще більшій відстані від батька.
Продемонструйте техніку «До і після» (автор – Донна Кангелозі) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 78-80) з метою додаткової діагностики та психокорекції емоційного стану дитини в розлученій сім’ї.
Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася мама учениці 7-го класу: «Ми з чоловіком розлучилися вже рік тому, але донька досі сильно переживає, не бажає цього визнавати. Я переживаю через те, що мені не вдасться створити нову сім’ю, оскільки до свого потенційного вітчима вона ставиться неприязно. Допоможіть доньці зрозуміти, що минулого не повернеш і треба жити далі».
Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективного тесту «Малюнок сім’ї», де вона зображує колишню сім’ю, себе поруч із батьком і ніби руками намагається поєднати маму й тата.
Продемонструйте техніку «Рожевий кущ» (автор – Віолетта Окландер) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 31-37) з метою підвищення рівня самоусвідомлення, емоційної стабілізації в ситуації розлучення батьків.
Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася класний керівник 7-го класу: «У моєму класі з цього року навчається учень Денис М. Він переїхав з іншого міста, оскільки батько у нього військовий. Вже минуло півроку, а він досі не може «влитися» у клас: тримається самітником, ні з ким не дружить, цікавості до життя класу не виявляє. Його мама теж збентежена. Каже, що в колишній школі він був лідером, із багатьма однокласниками приятелював. Допоможіть йому пристосуватися до нового класу».
Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективного малюнкового тесту «Я – реальний, Я – ідеальний», який показує цілком схожі образи ідеально та реального образу Я, але на малюнках у суб’єкта закриті очі, погано промальовано руки і стопи ніг.
Продемонструйте техніку «До і після» (автор – Донна Кангелозі) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 78-80) з метою додаткової діагностики та підвищення рівня самоусвідомлення, емоційної стабілізації в ситуації взаємодії з учителями та однокласниками.
Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернувся учень 7-го класу: «Я вже багато років займаюсь співами і мрію колись виграти конкурс і стати професійним співаком. Я беру участь у всіх шкільних концертах, виступав на «Дню міста», але ось вже кілька місяців, як в мене почав ламатися голос. Вчителі кажуть, що таке може бути, але не дають гарантію, що голос потім знову стане таким як треба. Я через це переживаю. Зникає найголовніша справа мого життя, і я нічого не можу вдіяти!».
Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективних малюнків «Я – реальний, Я – ідеальний», «Шлях мого життя», які показують значно прикрашений образ як реального, так і ідеального образу Я, осонцену дорогу, що йде за обрій у місці, де висить чорна хмара.
Продемонструйте техніку «Карта життя» (автор – Гленда Шорт) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 100-102) з метою кращого усвідомлення свого минулого та майбутнього, своїх емоцій у зв’язку з вагомими змінами у житті.
Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернувся учень 11-го класу: «Уже тривалий час я замислююсь над тим, навіщо я живу? Я помітив, що у моїх однокласників є певні плани на життя. А мене ніщо не цікавить. Я навіть не знаю, куди хочу вступати: склав більше, ніж інші ЗНО, щоби був маневр для вибору. Зараз у мене немає хобі. Я відчуваю якийсь глухий кут. Не знаю, що далі робити».
Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективних малюнків «Я – реальний, Я – ідеальний», «Шлях мого життя», які показують значно прикрашений образ ідеального Я, життєву дорогу у формі океану з островами на горизонті, маленьким човном із вітрилами, які нікуди не спрямовують суб’єкта.
Продемонструйте техніку «Карта життя» (автор – Гленда Шорт) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 100-102) з метою кращого усвідомлення свого минулого та майбутнього.
Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася мама учня 8-го класу: «Моєму сину абсолютно нецікаво відвідувати школу, він її часто прогулює. Останнім часом знизилась успішність. Питаю про причини – не може відповісти. Якихось інших інтересів у нього не помічаю. Я хотіла, щоби Ви допомогли пробудити в нього інтерес до навчання, адже наступний рік для нього випускний».
Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективних малюнків «Я – реальний, Я – ідеальний», «Шлях мого життя», які показують неясність як реального, так і ідеального образу Я, відсутність довготривалої перспективи життєвого шляху, значної перешкоди у формі каменю та перекриття дороги розлогими гілками дерев.
Продемонструйте техніку «Лінія посередині аркуша» (автор – Долорес Коніерс) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 123-126) з метою виявлення та актуалізації інтересу до шкільного життя.
Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернувся учень випускного класу: «Я часто у всьому сумніваюсь, якийсь невпевнений. Ось і зараз треба обирати місце подальшого навчання. Але я вагаюсь. Справа в тому, що є два фахи, якими я вагаюсь: між журналістикою та фахом перекладача. Допоможіть визначитись, тому що, по-перше, це обмежує можливість подавати документи до вишів, а по-друге, якщо будуть однакові шанси для вступу, мені все одно доведеться обирати».
Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективних малюнків «Я – реальний, Я – ідеальний», «Шлях мого життя», які показують значні відмінності між ідеальним і реальним образом Я, роздвоєність шляху, наявність на ньому дрібних перешкод, різкий поворот однієї з життєвих доріг, перспективи якої не видно.
Продемонструйте техніку «Лінія посередині аркуша» (автор – Долорес Коніерс) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 123-126) з метою рефлексії життєвих цілей.
Критерії оцінки відповіді:
наявність всіх етапів психокорекційної програми;
підбір методів психокорекції, релевантних проблемі;
чітке формулювання параметрів ефективності психокорекційних заходів.
Завдання для самостійної роботи
виконати практичного завдання
6 годин

Оцінювання
практичне завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. – К., 1996. – С. 12-100.
Діагностика і корекція емоційних станів молодших школярів / Уклали: Л.В. Лавренчук, Л.А. Скаковська, Є.С. Клєцова. – Житомир, 2002. – С. 5-45.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 100-181.
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 22-32.
Психокоррекционная и развивающая работа с детьми / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, Т.В. Вохмянина; Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1998. – С. 29-78.
Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К., 2005. – С. 4-41, 83-120.
Додаткова література
Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для отчаявшихся родителей. – М., 1995. – 224 с.
Безпальча Р. Шляхи мирного розв’язання конфліктів у школі. – Тернопіль, 2001. –С. 45-78.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: В 2 кн. – М., 1999. – Кн. 2.: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приёмы и упражнения. – С. 321-400.
Шишова Т. Страхи – это серьёзно. Как помочь ребёнку избавиться от страхов. – М., 1997. – 96 с.
Экслайн В. Игровая терапия. – М., 2000. – С. 173-210.Завдання до підсумкової модульної роботи
І. Тестові завдання (оцінюються від 0 до 20 балів).
Студенти відповідають на тестові завдання, які стосуються основних понять модулю, які розглядалися на лекціях та практичних заняттях.
ІІ. Теоретичні завдання (оцінюються від 0 до 30 балів).
Студенти відповідають на теоретичні питання, які розглядалися на лекційних та практичних заняттях.
ІІІ. Практичне завдання (оцінюються від 0 до 50 балів).
Студенти виконують практичне завдання на лабораторному занятті.

Модуль 2
Особистісна проблематикаЛекційний курс

Тема 3. Формування особистісної проблематики
Лекція 3. Механізм формування особистісної проблематики
Мета: ознайомити студентів з механізмом формування особистісної проблеми.
Професійна спрямованість: уявлення про особливості формування проблемної поведінки.
План
Особистісна проблема як об’єкт психологічної корекції.
Феномен вимушеного повторення і логіка дії несвідомого.
Захисна поведінка.
Феноменологічний підхід у психокорекції.
Основні поняття: особистісні деструкції, особистісна дезінтеграція, особистісна проблема, психологічні захисти, ситуаційні захисти, базові захисти, логіка несвідомого, сценарій життя, психологічні ігри, феномен вимушеного повторення.
Рекомендована література:
Основна література
Брилл А. Лекции по психоаналитической психиатрии. – Екатеренбург, 1998. – С. 11-335.
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 33-125.
Основы психотерапии / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская, А.С. Кочарян. – К., 2001. – С. 17-132.
Перлз Ф., Гудмен П. Практика гештальттерапии. – М., 2001.
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006. – С. 128-129, 200-372.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996. – С. 35-37.
Додаткова література
Балит М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии. – М., 2002. – С. 51-66.
Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог-Київ, 2004 . – С. 70-83.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 39-65.
Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. – СПб., 1998. – С. 47-104.
Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн., 1999. – С. 43-297.
Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. – СПб., 2003. – С. 8-26.
Психотерапия / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб., 2003. – С. 12-224.
Стюарт Й. Основи ТА: Транзакційний аналіз / Йен Стюарт, Венн Джойнс. – К., 2002.
Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному; Страх; Тотем и табу: Сборник. – Мн., 1999. – С. 4-322.
Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Мн., 1998. – С.5-150.
Юнг Г. Психология бессознательного. – М., 2001. – С. 129-242.
Юнг К. Избранное. – Мн., 1998. – С. 141-158, 247-336.
Тема 4. Нівелювання особистісної проблематики
Лекція 4. Теоретичні моделі психокорекції особистісної проблематики
Мета: ознайомлення студентів з основними моделями психокорекції особистісної проблеми.
Професійна спрямованість: уявлення про особливості нівелювання проблемної поведінки.
План
Глибиннопсихологічний підхід до психокорекції:
Класичний психоаналітичний підхід З. Фройда: проблема свідомого і несвідомого; витіснення та опір; утворення симптомів внаслідок невдалого витіснення.
Індивідуальний підхід до психокорекції А. Адлера: телеологічна детермінація поведінки; помилкові апперцептивні схеми; почуття неповноцінності і комплекс неповноцінності; гіперкомпенсація комплексу неповноцінності на некорисному боці життя.
Аналітичний підхід до психокорекції К.Г. Юнга: принцип ентропії та принцип еквівалентності; проблема однобічності розвитку особистості; утворення комплексу як опозиції свідомості..
Гуманістичний підхід до психокорекції:
Клієнт-центрований підхід К. Роджерса: проблема Я-реального та Я-ідеального; тенденція до самоактуалізації.
Логотерапія В. Франка: проблема смислу життя; проблема свободи волі; воля до смислу.
Екзистенційний підхід до психокорекції.
Когнітивний підхід у психокорекції:
Раціонально-емотивна терапія А. Елліса.
Когнітивний підхід А. Бека.
Реальнісна терапія У. Глассера.
Гештальт-підхід Ф. Перлза.
Основні поняття: проекція, заміщення, сублімація, заперечення, витіснення, формування реакції, психоаналіз, захисні механізми, фіксація, перенос (трансфер), контрперенос, вільні асоціації, інтерпретація, опір, інсайт, аналітична психотерапія, архетипи, інтро-, екстраверсія, індивідуальна психотерапія, компенсація, гіперкомпенсація, комплекс неповноцінності, комплекс вищості, стиль життя, прагнення до досконалості, комплекс, пошук психологічної сили, поле досвіду, Я-реальне, Я-ідеальне, самоактуалізація, воля до смислу, смисл життя, свобода волі, автентичність, конгруентність, логотерапія, екзистенція, відповідальність, клієнт-центрована терапія, умовні рефлекси, оперантне обмовлення, позитивне підкріплення; пастки, дилеми, перешкоди; дескриптова когніція, оціночна когніція, ірраціональна установка; когнітивні викривлення; почуття реальності; інтроекція, проекція, ретрофлексія, дефлексія, конфлуенція, «незакінчена справа минулого».
Рекомендована література:
Основна література
Брилл А. Лекции по психоаналитической психиатрии. – Екатеренбург, 1998. – С. 11-335.
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 33-125.
Основы психотерапии / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская, А.С. Кочарян. – К., 2001. – С. 17-132.
Перлз Ф., Гудмен П. Практика гештальттерапии. – М., 2001.
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006. – С. 128-129, 200-372.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996. – С. 35-37.
Додаткова література
Балит М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии. – М., 2002. – С. 51-66.
Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог-Київ, 2004 . – С. 70-83.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 39-65.
Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. – СПб., 1998. – С. 47-104.
Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн., 1999. – С. 43-297.
Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. – СПб., 2003. – С. 8-26.
Психотерапия / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб., 2003. – С. 12-224.
Стюарт Й. Основи ТА: Транзакційний аналіз / Йен Стюарт, Венн Джойнс. – К., 2002.
Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному; Страх; Тотем и табу: Сборник. – Мн., 1999. – С. 4-322.
Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Мн., 1998. – С.5-150.
Юнг Г. Психология бессознательного. – М., 2001. – С. 129-242.
Юнг К. Избранное. – Мн., 1998. – С. 141-158, 247-336.
Юнг К. Г. Практика психотерапии. – М.; СПб., 1998. – С. 9-142.Практичні заняття

Тема 3. Формування особистісної проблематики
Практичне заняття 3. Феноменологія і діагностика особистісної проблематики
Мета: ознайомлення студентів з особливостями діагностики особистісної проблеми.
Професійна спрямованість: первинні уміння діагностувати особистісну проблему.
План
Бесіда та спостереження як основні методи діагностики особистісної проблеми.
Діагностика страхів і тривожності: досвід роботи в екзистенційній психології, логотерапії.
Діагностика агресивної поведінки: досвід роботи поведінкової та когнітивної психокорекції.
Діагностика субдепресивного стану: досвід роботи клієнт-центрованої терапії.

Основні поняття
тривожність, страх, депресія, агресивність, гнів, бесіда, спостереження


Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту.
формування програмних результатів навчання: самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) для психологічного дослідження та технології психологічної допомоги; встановлювати рапорт, індивідуально-орієнтовану взаємодію з клієнтом.
Оберіть особистісну проблему, яка виражається у формуванні особистісної тривожності, фобії, вибухової агресії тощо. Змоделюйте і продемонструйте на занятті розгорнуту бесіду з клієнтом, яка би сприяла розширенню його поля свідомості.
Критерії оцінки відповіді:
чіткість і зрозумілість питань;
послідовність питань;
наявність зворотного зв’язку з клієнтом.
Контрольні питання
Розкрийте специфіку побудови бесіди з клієнтом, який має виражену особистісну тривожність. Які невербальні ознаки вказують на проблему?
Розкрийте специфіку побудови бесіди з клієнтом, який має виражену неадекватну агресію. Які невербальні ознаки вказують на проблему?
Розкрийте специфіку побудови бесіди з клієнтом, який має виражений субдепресивний стан. Які невербальні ознаки вказують на проблему?
Завдання для самостійної роботи
опрацювати основні поняття
1 година

опрацювати питання
2 години

виконання практичного завдання
5 годин

Оцінювання
усна відповідь на питання
1 оцінка

виконання практичного завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Брилл А. Лекции по психоаналитической психиатрии. – Екатеренбург, 1998. – С. 11-335.
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 33-125.
Основы психотерапии / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская, А.С. Кочарян. – К., 2001. – С. 17-132.
Перлз Ф., Гудмен П. Практика гештальттерапии. – М., 2001.
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006. – С. 128-129, 200-372.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996. – С. 35-37.
Додаткова література
Балит М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии. – М., 2002. – С. 51-66.
Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог-Київ, 2004 . – С. 70-83.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 39-65.
Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. – СПб., 1998. – С. 47-104.
Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн., 1999. – С. 43-297.
Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. – СПб., 2003. – С. 8-26.
Психотерапия / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб., 2003. – С. 12-224.
Стюарт Й. Основи ТА: Транзакційний аналіз / Йен Стюарт, Венн Джойнс. – К., 2002.
Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному; Страх; Тотем и табу: Сборник. – Мн., 1999. – С. 4-322.
Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Мн., 1998. – С.5-150.
Юнг Г. Психология бессознательного. – М., 2001. – С. 129-242.
Юнг К. Избранное. – Мн., 1998. – С. 141-158, 247-336.
Юнг К. Г. Практика психотерапии. – М.; СПб., 1998. – С. 9-142.Тема 4. Нівелювання особистісної проблематики
Практичне заняття 4. Особливості нівелювання особистісної проблеми
Мета: ознайомлення студентів з особливостями нівелювання особистісної проблеми.
Професійна спрямованість: первинні навички нівелювати особистісну проблему.
План
Робота з амбівалентними почуттями клієнта: досвід роботи глибинної психології.
Робота із сублогікою клієнта: досвід роботи когнітивної психології.
Робота із суперечностями поведінки: досвід роботи глибинної та поведінкової психокорекції.
Результат психокорекційної роботи.
Основні поняття
амбівалентні почуття, логіка несвідомого, сублогіка, поведінкові суперечності

Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту.
формування програмних результатів навчання: самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) для психологічного дослідження та технології психологічної допомоги; встановлювати рапорт, індивідуально-орієнтовану взаємодію з клієнтом.
Знайдіть клієнта, який демонструє ознаки особистісної проблеми. Проведіть з ним первинну бесіду, в ході якого спробуйте встановити:
поведінкову суперечність;
амбівалентні почуття;
сублогіку в оцінці особистісної проблеми.
Схема звіту:
сформульована проблема клієнтом;
визначені суперечливі тенденції у поведінці;
визначена сублогіка проблема;
визначені амбівалентні почуття клієнта.
Критерії оцінки відповіді:
чіткість і зрозумілість формулювань;
відмінності логіки та сублогіки проблеми;
бачення внутрішньої суперечливості клієнта у почуттях та поведінці.
Контрольні питання
Що таке амбівалентні почуття? Визначте специфіку роботи з амбівалентними почуттями у глибинній терапії.
Визначте специфіку роботи з сублогікою в когнітивній терапії.
Опишіть досвід роботи глибинної психології та поведінкової психотерапії з поведінковими суперечностями.
Розкрийте основні критерії результатів психокорекційної роботи.
Завдання для самостійної роботи
опрацювати основні поняття
1 година

опрацювати питання
2 години

виконання практичного завдання
3 години

Оцінювання
усна відповідь на питання
1 оцінка

виконання практичного завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Брилл А. Лекции по психоаналитической психиатрии. – Екатеренбург, 1998. – С. 11-335.
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 33-125.
Основы психотерапии / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская, А.С. Кочарян. – К., 2001. – С. 17-132.
Перлз Ф., Гудмен П. Практика гештальттерапии. – М., 2001.
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006. – С. 128-129, 200-372.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996. – С. 35-37.
Додаткова література
Балит М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии. – М., 2002. – С. 51-66.
Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог-Київ, 2004 . – С. 70-83.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 39-65.
Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. – СПб., 1998. – С. 47-104.
Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн., 1999. – С. 43-297.
Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. – СПб., 2003. – С. 8-26.
Психотерапия / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб., 2003. – С. 12-224.
Стюарт Й. Основи ТА: Транзакційний аналіз / Йен Стюарт, Венн Джойнс. – К., 2002.
Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному; Страх; Тотем и табу: Сборник. – Мн., 1999. – С. 4-322.
Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Мн., 1998. – С.5-150.
Юнг Г. Психология бессознательного. – М., 2001. – С. 129-242.
Юнг К. Избранное. – Мн., 1998. – С. 141-158, 247-336.
Юнг К. Г. Практика психотерапии. – М.; СПб., 1998. – С. 9-142.


Лабораторні заняття

Тема 4. Нівелювання особистісної проблематики
Лабораторне заняття 2. Моделювання психокорекційного процесу
Мета: уточнення процедурних аспектів психокорекційної роботи.
Професійна спрямованість: навички моделювання психокорекційногог процесу.
Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту.
формування програмних результатів навчання: встановлювати рапорт, індивідуально-орієнтовану взаємодію з клієнтом.
Продумайте початок бесіди з клієнтом, який має таку психологічну проблему:
надмірна вага;
анорексія;
жертва домашнього насилля;
нерозділене кохання;
зґвалтування;
розлучення;
подружня зрада;
боязнь вчителів;
конфлікт з батьками;
невдала консультація;
консультація за примусом;
смерть близької людини.
Встановіть рапорт. Які чинники можуть зашкодити встановленню рапорту?
Схема звіту:
вступні слова;
питання, спрямовані на входження в проблему;
визначення чинників, які можуть зашкодити рапорту (особистість психолога, одяг, мовлення, манери поведінки).
Критерії оцінки відповіді:
чіткість і зрозумілість формулювань;
логічні і доречні питання;
розуміння суті переживань клієнта.
Завдання для самостійної роботи
виконати практичне завдання
6 годин

Оцінювання
виконання практичного завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Брилл А. Лекции по психоаналитической психиатрии. – Екатеренбург, 1998. – С. 11-335.
Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 33-125.
Основы психотерапии / Л.Ф. Бурлачук, И.А. Грабская, А.С. Кочарян. – К., 2001. – С. 17-132.
Перлз Ф., Гудмен П. Практика гештальттерапии. – М., 2001.
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006. – С. 128-129, 200-372.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996. – С. 35-37.
Додаткова література
Балит М. Базисный дефект: Терапевтические аспекты регрессии. – М., 2002. – С. 51-66.
Глива Є. Вступ до психотерапії. – Острог-Київ, 2004 . – С. 70-83.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 39-65.
Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. – СПб., 1998. – С. 47-104.
Методы эффективной психокоррекции: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн., 1999. – С. 43-297.
Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. – СПб., 2003. – С. 8-26.
Психотерапия / Л. Бурлачук, А. Кочарян, М. Жидко. – СПб., 2003. – С. 12-224.
Стюарт Й. Основи ТА: Транзакційний аналіз / Йен Стюарт, Венн Джойнс. – К., 2002.
Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному; Страх; Тотем и табу: Сборник. – Мн., 1999. – С. 4-322.
Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Мн., 1998. – С.5-150.
Юнг Г. Психология бессознательного. – М., 2001. – С. 129-242.
Юнг К. Избранное. – Мн., 1998. – С. 141-158, 247-336.
Юнг К. Г. Практика психотерапии. – М.; СПб., 1998. – С. 9-142.


Завдання до підсумкової модульної роботи
І. Тестові завдання (оцінюються від 0 до 20 балів).
Студенти відповідають на тестові завдання, які стосуються основних понять модулю, які розглядалися на лекціях та практичних заняттях.
ІІ. Теоретичні завдання (оцінюються від 0 до 30 балів).
Студенти відповідають на теоретичні питання, які розглядалися на лекційних та практичних заняттях.
ІІІ. Практичне завдання (оцінюються від 0 до 50 балів).
Студенти виконують практичне завдання на лабораторному занятті.

Модуль 3
методи індивідуальної психокорекціїЛекційний курс

Тема 5. Розвивальна робота з пізнавальними процесами
Лекція 5. Методи психокорекційної практики
Мета: ознайомлення студентів з основними методами психокорекції.
Професійна спрямованість: навички використання методів надання психологічної допомоги.
План
Вікові особливості розвитку пізнавальних процесів.
Проблеми розвитку уваги.
Проблеми розвитку пам’яті.
Проблеми розвитку мислення.
Основні поняття: мимовільна увага, довільна увага, розподіл уваги, об’єм уваги, короткочасна пам'ять, довготривала пам'ять, тип пам’яті, мислення, аналітичне мислення, синтетичне мислення, гнучкість мислення, логічність мислення.
Рекомендована література:
Основна література
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 259-278.
Кэррел С. Групповая психотерапия подростков. – СПб., 2002. – 224 с.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2000.
Додаткова література
Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи. – СПб., 2001. – С. 90-164.
Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел Дж.М. Техники групповой психотерапии. – СПб., 2001.
Матюгин И. Ю. Как развивать память. – Д., 1997.
Методы эффективной психокоррекции. – Мн., 1999. – С. 437-474.
Осипова А. А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 126-203, 244-266.
Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С. Максименко, В. Маценко, О. Главник. – К., 2003.
Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К., 2005.
Хлєбнікова Т.М. Ділова гра як метод активного навчання педагога. – Х., 2003. – С. 7-69.
Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М., 2001.
Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб., 2001. – С. 132-213.


Практичні заняття

Тема 5. Розвивальна робота з пізнавальними процесами
Практичне заняття 5. Розвиток пізнавальних процесів
Мета: поглиблення знань студентів щодо проблеми розвитку пізнавальних процесів.
Професійна спрямованість: навички проведення розвивальної роботи.
План
Організація і проведення корекції пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.
Прийоми розвитку уваги.
Прийоми розвитку мислення.
Прийоми розвитку пам’яті.

Основні поняття
мимовільна увага, довільна увага, розподіл уваги, об’єм уваги, короткочасна пам'ять, довготривала пам'ять, тип пам’яті, мислення, аналітичне мислення, синтетичне мислення, гнучкість мислення, логічність мислення

Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту.
формування програмних результатів навчання: самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) для психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.
Підберіть десять вправ на розвиток певного пізнавального процесу: увага, мислення, память, уява. Визначте їхню мету та можливі обмеження у використанні. Продемонструйте на занятті застосування однієї з вправ.
Критерії оцінки відповіді:
визначення мети вправи;
чіткість і зрозумілість інструкції.
Контрольні питання:
Які відмінності в організації та проведенні розвивальної роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку?
Яка специфіка розвитку мислительних операцій у різний віковий період?
Яка специфіка розвитку мненмічних здібностей у різний віковий період?
Завдання для самостійної роботи
опрацювати основні поняття
1 година

опрацювати питання
1 година

практичне завдання
4 години

Оцінювання
усна відповідь на питання
1 оцінка

практичне завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 259-278.
Кэррел С. Групповая психотерапия подростков. – СПб., 2002. – 224 с.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2000.
Додаткова література
Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи. – СПб., 2001. – С. 90-164.
Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел Дж.М. Техники групповой психотерапии. – СПб., 2001.
Матюгин И. Ю. Как развивать память. – Д., 1997.
Методы эффективной психокоррекции. – Мн., 1999. – С. 437-474.
Осипова А. А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 126-203, 244-266.
Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С. Максименко, В. Маценко, О. Главник. – К., 2003.
Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К., 2005.
Хлєбнікова Т.М. Ділова гра як метод активного навчання педагога. – Х., 2003. – С. 7-69.
Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М., 2001.
Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб., 2001. – С. 132-213.Тема 6. Методи психокорекції особистісних якостей
Практичне заняття 6. Психокорекція тривожності та страхів
Мета: ознайомлення студентів із психокорекцією емоційних розладів.
Професійна спрямованість: навички проведення психокорекції емоційних розладів.
План
Страх і тривожність як емоційні реакції.
Страх і тривожність як диспозиційні риси.
Діагностика страху і тривожності.
Психокорекційні вправи у роботі зі страхами і тривожністю

Основні поняття
страх, тривожність, емоційна реакція, почуття

Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.
формування програмних результатів навчання: визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.
Підберіть психокорекційні вправи для роботи з фобічними і тривожними особистостями. Визначте їхню мету та можливі обмеження у використанні. Продемонструйте на занятті застосування однієї з вправ.
Критерії оцінки відповіді:
визначення мети вправи;
чіткість і зрозумілість інструкції.
Контрольні питання:
Які відмінності між тривожністю та страхом?
У чому полягає специфіка особистісної тривожності та фобії?
Опишіть методи діагностики тривожності та страхів.
Завдання для самостійної роботи
опрацювати питання
1 година

практичне завдання
1 година

Оцінювання
усна відповідь на питання
1 оцінка

практичне завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Діагностика і корекція емоційних станів молодших школярів / Укладачі: Л.В. Лавренчук, Л.А. Скаковська, Є.С. Клєцова. – Житомир, 2002.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 259-278.
Кэррел С. Групповая психотерапия подростков. – СПб., 2002.
Риман Ф. Основные формы страха. Исследование в области глубинной психологии. – М., 1998.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2000.
Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному; Страх; Тотем и табу: сборник. – Мн., 1999.
Додаткова література
Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи. – СПб., 2001. – С. 90-164.
Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел Дж.М. Техники групповой психотерапии. – СПб., 2001.
Леви В.Л. Приручение страха. – М., 2003.
Методы эффективной психокоррекции. – Мн., 1999. – С. 437-474.
Осипова А. А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 126-203, 244-266.
Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К., 2005.
Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М., 2001.
Шишова Т. Страхи – это серьезно. Как помочь ребенку избавиться от страхов. – М., 1997.
Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб., 2001. – С. 132-213.


Тема 6. Методи психокорекції особистісних якостей
Практичне заняття 7. Психокорекція агресивності
Мета: ознайомлення студентів із психокорекцією емоційних розладів.
Професійна спрямованість: навички проведення психокорекції емоційних розладів.
План
Агресивність як емоційна реакція. Ознаки і причини агресивності поведінки.
Агресивність як диспозиційна риса.
Діагностика агресивності.
Психокорекційні вправи у роботі з неадекватною агресивністю.
Основні поняття
агресія, агресивність, емоційна реакція, почуття

Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.
формування програмних результатів навчання: визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.
Підберіть психокорекційні вправи для роботи з агресивними особистостями. Визначте їхню мету та можливі обмеження у використанні. Продемонструйте на занятті застосування однієї з вправ.
Критерії оцінки відповіді:
визначення мети вправи;
чіткість і зрозумілість інструкції.
Контрольні питання:
Опишіть ознаки агресивної особистості.
У чому полягає причини появи неадекватної агресивності?
Опишіть методи діагностики агресивності.
Завдання для самостійної роботи
опрацювати питання
1 година

практичне завдання
1 година

Оцінювання
усна відповідь на питання
1 оцінка

практичне завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Діагностика і корекція емоційних станів молодших школярів / Укладачі: Л.В. Лавренчук, Л.А. Скаковська, Є.С. Клєцова. – Житомир, 2002.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 259-278.
Кэррел С. Групповая психотерапия подростков. – СПб., 2002.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2000.
Додаткова література
13 HYPE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Зелинська Ю.О.15  Психокорекція аутоагресивної поведінки підлітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 5. – С. 18-20
Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи. – СПб., 2001. – С. 90-164.
Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел Дж.М. Техники групповой психотерапии. – СПб., 2001.
Методы эффективной психокоррекции. – Мн., 1999. – С. 437-474.
Осипова А. А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 126-203, 244-266.
Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К., 2005.
Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М., 2001.
Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб., 2001. – С. 132-213.Лабораторні заняття

Тема 5. Розвивальна робота з пізнавальними процесами
Лабораторне заняття 3. Корекційно-розвивальна робота: пізнавальні процеси
Мета: поглиблення знань студентів щодо проблеми розвитку пізнавальних процесів.
Професійна спрямованість: навички проведення розвивальної роботи.
Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту.
формування програмних результатів навчання: самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) для психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.
Розробіть типову корекційну програму, мета якої полягає у розвитку певного пізнавального процесу (на вибір студента). Програма повинна містити інформацію про мету і завдання програми, цільову аудиторію, кількість занять, тривалість занять, визначено методику діагностики пізнавального процесу; чотири блоки програми. Розробіть три заняття.
Критерії оцінки відповіді:
визначення мети і завдань корекційної програми;
визначено цільову аудиторію;
визначено кількість занять і їхню тривалість;
чотири блоки програми;
розроблені три заняття.
Завдання для самостійної роботи
практичне завдання
6 годин

Оцінювання
практичне завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 259-278.
Кэррел С. Групповая психотерапия подростков. – СПб., 2002. – 224 с.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2000.
Додаткова література
Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи. – СПб., 2001. – С. 90-164.
Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел Дж.М. Техники групповой психотерапии. – СПб., 2001.
Матюгин И. Ю. Как развивать память. – Д., 1997.
Методы эффективной психокоррекции. – Мн., 1999. – С. 437-474.
Осипова А. А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 126-203, 244-266.
Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С. Максименко, В. Маценко, О. Главник. – К., 2003.
Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К., 2005.
Хлєбнікова Т.М. Ділова гра як метод активного навчання педагога. – Х., 2003. – С. 7-69.
Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М., 2001.
Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб., 2001. – С. 132-213.Тема 6. Методи психокорекції особистісних якостей
Лабораторне заняття 4. Корекційно-розвивальна робота: тривожність та страхи
Мета: ознайомлення студентів із психокорекцією емоційних розладів.
Професійна спрямованість: навички проведення психокорекції емоційних розладів.
Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту.
формування програмних результатів навчання: самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) для психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.
Розробіть типову психокорекційну програму, спрямовану на роботу з тривожними та фобічними клієнтами (вікова категорія – на вибір студента). Програма повинна містити інформацію про мету і завдання програми, цільову аудиторію, кількість занять, тривалість занять, визначено методику діагностики пізнавального процесу; чотири блоки програми. Розробіть три заняття.
Критерії оцінки відповіді:
визначення мети і завдань корекційної програми;
визначено цільову аудиторію;
визначено кількість занять і їхню тривалість;
чотири блоки програми;
розроблені три заняття.
Завдання для самостійної роботи
практичне завдання
3 години

Оцінювання
практичне завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Діагностика і корекція емоційних станів молодших школярів / Укладачі: Л.В. Лавренчук, Л.А. Скаковська, Є.С. Клєцова. – Житомир, 2002.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 259-278.
Кэррел С. Групповая психотерапия подростков. – СПб., 2002.
Риман Ф. Основные формы страха. Исследование в области глубинной психологии. – М., 1998.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2000.
Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному; Страх; Тотем и табу: сборник. – Мн., 1999.
Додаткова література
Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи. – СПб., 2001. – С. 90-164.
Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел Дж.М. Техники групповой психотерапии. – СПб., 2001.
Леви В.Л. Приручение страха. – М., 2003.
Методы эффективной психокоррекции. – Мн., 1999. – С. 437-474.
Осипова А. А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 126-203, 244-266.
Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К., 2005.
Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М., 2001.
Шишова Т. Страхи – это серьезно. Как помочь ребенку избавиться от страхов. – М., 1997.
Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб., 2001. – С. 132-213.


Тема 6. Методи психокорекції особистісних якостей
Лабораторне заняття 5. Корекційно-розвивальна робота: агресивність
Мета: ознайомлення студентів із психокорекцією емоційних розладів.
Професійна спрямованість: навички проведення психокорекції емоційних розладів.
Практичне завдання
Мета практичного завдання:
формування компетентності: здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту.
формування програмних результатів навчання: самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) для психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.
Розробіть типову психокорекційну програму, спрямовану на роботу з агресивними клієнтами (вікова категорія – на вибір студента). Програма повинна містити інформацію про мету і завдання програми, цільову аудиторію, кількість занять, тривалість занять, визначено методику діагностики пізнавального процесу; чотири блоки програми. Розробіть три заняття.
Критерії оцінки відповіді:
визначення мети і завдань корекційної програми;
визначено цільову аудиторію;
визначено кількість занять і їхню тривалість;
чотири блоки програми;
розроблені три заняття.
Завдання для самостійної роботи
практичне завдання
3 години

Оцінювання
практичне завдання
1 оцінка

Література
Основна література
Діагностика і корекція емоційних станів молодших школярів / Укладачі: Л.В. Лавренчук, Л.А. Скаковська, Є.С. Клєцова. – Житомир, 2002.
Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції. – Суми, 2006. – С. 259-278.
Кэррел С. Групповая психотерапия подростков. – СПб., 2002.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2000.
Додаткова література
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  Психокорекція аутоагресивної поведінки підлітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 5. – С. 18-20.
Кораблина Е.П., Акиндинова И.А., Баканова А.А., Родина А.М. Искусство исцеления души: Этюды о психологической помощи. – СПб., 2001. – С. 90-164.
Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел Дж.М. Техники групповой психотерапии. – СПб., 2001.
Методы эффективной психокоррекции. – Мн., 1999. – С. 437-474.
Осипова А. А. Общая психокоррекция. – М., 2005. – С. 126-203, 244-266.
Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К., 2005.
Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М., 2001.
Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. – СПб., 2001. – С. 132-213.

Завдання до підсумкової модульної роботи
І. Тестові завдання (оцінюються від 0 до 20 балів).
Студенти відповідають на тестові завдання, які стосуються основних понять модулю, які розглядалися на лекціях та практичних заняттях.
ІІ. Теоретичні завдання (оцінюються від 0 до 30 балів).
Студенти відповідають на теоретичні питання, які розглядалися на лекційних та практичних заняттях.
ІІІ. Практичне завдання (оцінюються від 0 до 50 балів).
Студенти виконують практичне завдання на лабораторних заняттях.
Модуль 4
Психологічні основи групової психокорекціїЛекційний курс

Тема 7. Специфіка групової психокорекційної роботи
Лекція 6. Особливості групової форми психокорекції
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Професійна спрямованість: розуміння цілей та завдань групової форми психокорекції, усвідомлення переваг та обмежень надання психологічної допомоги в груповому форматі.
План:
Цілі та завдання групової психокорекції.
Переваги та обмеження надання психологічної допомоги в груповому форматі.
Ефективність групової психокорекції.
Основні поняття: психокорекція, групова психокорекція, групова психотерапія, групове консультування, психологічні групи
Рекомендована література:
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Старшенбаум Г.В. Груповой психотерапевт: интерактивний ученик. – М., 2011.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996. – С. 61-106.


Тема 8. Психологічні особливості психокорекційних груп
Лекція 7. Фактори, що сприяють інтеграції психокорекційної групи
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Професійна спрямованість: розуміння та оцінка факторів, що визначають ефективність групової психокорекції.
План:
Терапевтичні фактори за І.Яломом (вселення надії, універсальність, повідомлення інформації, альтруїзм, коригуючий аналіз впливу батьківської сім'ї, розвиток соціалізуючих технік, імітаційна поведінка, інтерперсональний вплив, групова єдність, катарсис, екзистенційні фактори).
Розуміння факторів групової роботи Дж.Корі (довіра та прийняття, емпатія і турбота, близькість, надія, свобода експериментування, катарсис, когнітивна реконструкція, згода на зміни і прийняття зобов'язань, саморозкриття, конфронтація, користь зворотного зв'язку).
Р.Кочюнас про терапевтичний вплив групи (робота з почуттями, розуміння життєвої ситуації, реальні дії).
Основні поняття: очікування клієнта, очікування психолога, характер проблем клієнта, готовність клієнта до співпраці, професійний і особистісний досвід психолога, вселення надії, універсальність, повідомлення інформації, альтруїзм, коригуючий аналіз впливу батьківської сім'ї, розвиток соціалізуючих технік, імітаційна поведінка, інтерперсональний вплив, групова єдність, катарсис, екзистенційні фактори, довіра та прийняття, емпатія і турбота, близькість, надія, свобода експериментування, катарсис, когнітивна реконструкція, згода на зміни і прийняття зобов'язань, саморозкриття, конфронтація, користь зворотного зв'язку, робота з почуттями, розуміння життєвої ситуації, реальні дії
Рекомендована література:
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М., 2000.
Старшенбаум Г.В. Груповой психотерапевт: интерактивний ученик. – М., 2011.
Ялом И. Стационарная групповая психотерапия. – М., 2011.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996. – С. 61-106.Практичні заняття

Тема 7. Специфіка групової психокорекційної роботи
Практичне заняття № 8. Результативність групового психокорекційного процесу
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Професійна спрямованість: розуміння та оцінка факторів, що визначають ефективність групової психокорекції.
План:
Роль запиту в забезпеченні ефективності групової психокорекції.
Фактори, що визначають ефективність психокорекції.
Оцінка ефективності корекції з точки зору клієнта, психолога, оточення клієнта.

Основні поняття
очікування клієнта, очікування психолога , характер проблем клієнта, готовність клієнта до співпраці, професійний і особистісний досвід психолога,


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обговорити особливості факторів групової психокорекції. Обрати один із факторів для подальшої роботи.
Обговорити основні фактори групової психокорекції.
Визначити особливості впливу обраного фактору на результативність з точки зору клієнта, психолога, оточення клієнта.
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
2 години
2 години

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь в обговоренні теоретичних питань
Участь у роботі інтервізійної групи
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Додаткова література
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Ялом И. Стационарная групповая психотерапия. – М., 2011.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996.
Тема 8. Психологічні особливості психокорекційних груп
Практичне заняття № 9. Фактори, що сприяють інтеграції психокорекційної групи
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Професійна спрямованість: розуміння та оцінка факторів, що сприяють інтеграції психокорекційної групи.
План:
Організаційні особливості формування психокорекційних груп.
Аналіз труднощів, що пов’язані із «обов’язковими» групами.
Ролі психолога в корекційній групі

Основні поняття
вселення надії, універсальність, повідомлення інформації, альтруїзм, коригуючий аналіз впливу батьківської сім'ї, розвиток соціалізуючих технік, імітаційна поведінка, інтерперсональний вплив, групова єдність, катарсис, екзистенційні фактори, довіра та прийняття, емпатія і турбота, близькість, надія, свобода експериментування, катарсис, когнітивна реконструкція, згода на зміни і прийняття зобов'язань, саморозкриття, конфронтація, користь зворотного зв'язку, робота з почуттями, розуміння життєвої ситуації, реальні дії, принципи групової взаємодії, фактори інтеграції психокорекційної групи, обов’язкові групи


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обговорити особливості факторів, що сприяють інтеграції психокорекційної групи. Обрати інтерпретацію факторів одним із вчених для подальшої роботи.
Обговорити основні фактори, що сприяють інтеграції психокорекційної групи.
Визначити особливості психокорекційних інтервенцій для підвищення впливу описаних фактору на результативність групової роботи.
Обговорити особливості принципів функціонування психокорекцій них груп. Обрати одне з питань теми для подальшої роботи.
Обговорити питання та скласти алгоритм роботи з обраної проблеми (до 10 пунктів).
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
2 години
2 години

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь в обговоренні теоретичних питань
Участь у роботі інтервізійної групи
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Ялом И. Стационарная групповая психотерапия. – М., 2011.
Додаткова література
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М.:, 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М., 2000.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996.Лабораторні заняття

Тема 7. Специфіка групової психокорекційної роботи
лабораторне заняття № 6. Групова динаміка як фактор психокорекції
Мета: формувати у студентів здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності, навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді
Професійна спрямованість: розвиток уміння враховувати фактори групової динаміки у психокорекційній роботі
Зміст лабораторного заняття:
Обговорення результатів роботи в інтервізійних групах.
Основні елементи групової динаміки (цілі групи, норми групи, структура групи і проблема лідерства, групова єдність, фази розвитку групи).
Додаткові елементи групової динаміки (створення підгруп, стосунки індивіда з групою).
Фази розвитку групи за С. Кратохвілом (орієнтація і залежність, конфлікти і протест, розвиток і співробітництво, цілеспрямована діяльність)
Супервізійна практика

Основні поняття
цілі групи, норми групи, структура групи і проблема лідерства, групова єдність, фази розвитку групи, створення підгруп, стосунки індивіда з групою, орієнтація і залежність, конфлікти і протест, розвиток і співробітництво, цілеспрямована діяльність


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обрати одне з питань для подальшої роботи та створити пам’ятку для майбутніх психологів.
Дібрати 3-5 технік роботи з проблемою групової динаміки.
Відпрацювати обрані техніки в групі.
Обрати випадок для супервізії. Сформулювати запит для супервізійної роботи.
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Супервізійна практика
План супервізії:
Вибір учасників-супервізорів
Етап дистанціювання: загальний опис випадку
Формулювання запиту
Етап інвентаризації: питання, уточнення, прояснення
Етап ситуативного підбадьорення: емоційне відреагування, підтримка групи
Етап вербалізації: поради, можливі рішення, груповий досвід
Етап розширення цілей: підсумкова рефлексія
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
2 години
3 години

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь у роботі інтервізійної групи
Супервізійна практика
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Ялом И., Лесц М. Групповая психотерапия. Теория и практика. – СПб., 2009.
Додаткова література
Берн Э. Групповая психотерапия. – М., 2000.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М., 2000.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Старшенбаум Г.В. Груповой психотерапевт: интерактивний ученик. – М., 2011.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие. – М., 2004.Тема 8. Психологічні особливості психокорекційних груп
лабораторне заняття № 7. Особливості вивчення психічних захистів у процесі групової психокорекції
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання, здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності
Професійна спрямованість: розуміння та робота з проявами психологічного захисту в групі.
Зміст лабораторного заняття:
Обговорення результатів роботи в інтервізійних групах.
Супервізійна практика

Основні поняття
процесуальна діагностика, механізми психологічного захисту, витіснення, заперечення, регресія, проекція, заміщення, реактивне утворення, раціоналізація, перенос, опір, інтроекція, проекція (в гештальттерапії), ретрофлексія, злиття, дефлексія


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обрати один з механізмів захисту для подальшої роботи та створити пам’ятку для майбутніх психологів.
Дібрати 3-5 технік роботи з психологічним захистом у групі.
Відпрацювати обрані техніки в групі.
Обрати випадок для супервізії. Сформулювати запит для супервізійної роботи.
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Супервізійна практика
План супервізії:
Вибір учасників-супервізорів
Етап дистанціювання: загальний опис випадку
Формулювання запиту
Етап інвентаризації: питання, уточнення, прояснення
Етап ситуативного підбадьорення: емоційне відреагування, підтримка групи
Етап вербалізації: поради, можливі рішення, груповий досвід
Етап розширення цілей: підсумкова рефлексія
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
2 години
3 години

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь у роботі інтервізійної групи
Супервізійна практика
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.

Додаткова література
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Куттер П. Элементы групповой терапии. Введение в психоаналитическую практику. – СПб., 1998.
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Ялом И. Стационарная групповая психотерапия. – М., 2011.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006.

Завдання до підсумкової модульної роботи
І. Тестові завдання (оцінюються від 0 до 20 балів).
Студенти відповідають на тестові завдання, які стосуються основних понять модулю, які розглядалися на лекціях та практичних заняттях.
ІІ. Теоретичні завдання (оцінюються від 0 до 30 балів).
Студенти відповідають на теоретичні питання, які розглядалися на лекційних та практичних заняттях.
ІІІ. Практичне завдання (оцінюються від 0 до 50 балів).
Студенти виконують практичне завдання на практичних заняттях.
Модуль 5
Теоретичні передумови групової психокорекціїЛекційний курс

Тема 9. Процесуальна діагностика у психокорекційній групі
Лекція 8. Особливості процесуальної діагностики в груповій психокорекції
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання, здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності
Професійна спрямованість: розуміння та робота з проявами психологічного захисту в групі.
План:
Загальне уявлення про процесуальну діагностику.
Прояви психологічного захисту в корекційній групі.
Робота з переносом у групі.
Опір учасників групи.
Основні поняття: процесуальна діагностика, механізми психологічного захисту, витіснення, заперечення, регресія, проекція, заміщення, реактивне утворення, раціоналізація, перенос, опір, інтроекція, проекція (в гештальттерапії), ретрофлексія, злиття, дефлексія
Рекомендована література:
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Куттер П. Элементы групповой терапии. Введение в психоаналитическую практику. – СПб., 1998.
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Старшенбаум Г.В. Груповой психотерапевт: интерактивний ученик. – М., 2011.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Ялом И. Стационарная групповая психотерапия. – М., 2011.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006.Тема 10. Різновиди терапевтичних груп
Лекція 9. Види корекційних груп
Мета: формувати у студентів здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності, здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту
Професійна спрямованість: розуміння типології учасників психокорекційної групи, робота з різними типами клієнтів.
План:
Критерії класифікації груп.
Поділ груп за основною метою роботи.
Психотерапевтичні групи з точки зору способів реалізації цілей.
Типи учасників психокорекційної групи.
Кернберг О. про типи організації особистості клієнтів психолога.
типологія Мак-Вільямс Н.
підхід Дж. Корі до роботи з пограничними та нарцистичними особистостями у психокорекційній групі.
динамічна концепція особистості в гештальт-терапії: Даніїл Хломов.
Основні поняття: структура особистості невротичного, пограничного в психотичного рівнів, шизоїд ний, невротичний (пограничний) та нарцистичний типи особистості, погранична та нарцистична особистість, групи вдосконалення особистості, розвитку навичок, рішення особистісних життєвих проблем, лікування розладів, групи самодопомоги, надання підтримки, психологічного просвітництва, аналізу групового процесу, клінічної психотерапії, групи зустрічей (encounter), Т-групи, стаціонарні та амбулаторні групи, групи пацієнтів з гострими станами, групи хронічних пацієнтів, загальна група персоналу і пацієнтів, групи психотерапевтичної реконструкції особистості, міжособистісні та психодинамічні групи, групи зміни поведінки та навчання, групи реабілітації
Рекомендована література:
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. Стратегии психотерапии. – М., [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Мак-Вильямс Н. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – М., 1998. 
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Ялом И. Стационарная групповая психотерапия. – М., 2011.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996. – С. 61-106.

Практичні заняття

Тема 9. Процесуальна діагностика у психокорекційній групі
Практичне заняття № 10. Особливості процесуальної діагностики в груповій психокорекції
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання, здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності
Професійна спрямованість: розуміння та робота з проявами психологічного захисту в групі.
План:
Загальне уявлення про процесуальну діагностику. Прояви психологічного захисту в корекційній групі.
Робота з переносом у групі.
Опір учасників групи.

Основні поняття
процесуальна діагностика, механізми психологічного захисту, витіснення, заперечення, регресія, проекція, заміщення, реактивне утворення, раціоналізація, перенос, опір, інтроекція, проекція (в гештальттерапії), ретрофлексія, злиття, дефлексія


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обговорити особливості процесуальної діагностики у груповому процесі. Обрати однин з механізмів захисту для подальшої роботи.
Обговорити питання та дібрати відео приклади.
Скласти алгоритм роботи з обраної проблеми (до 10 пунктів).
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
1 година
1 година

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь в обговоренні теоретичних питань
Участь у роботі інтервізійної групи
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Додаткова література
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Куттер П. Элементы групповой терапии. Введение в психоаналитическую практику. – СПб., 1998.
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Ялом И. Стационарная групповая психотерапия. – М., 2011.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006.


Тема 10. Групова психокорекція особистісних проблем
Практичне заняття № 11. Закономірності динаміки індивідуально-особистісних і групових змін у психокорекційному процесі
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання, здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності, навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді
Професійна спрямованість: розуміння особливостей індивідуально-особистісних і групових змін у психокорекційному процесі.
План:
Суперечності групового процесу.
Внутрішні суперечності учасників психокорекційної групи.
Показники індивідуально-особистісних та групових змін у психокорекційному процесі.

Основні поняття
суперечності групового процесу, внутрішні суперечності, індивідуально-особистісні зміни, групові зміни в психокорекційному процесі


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обговорити основні суперечності у груповому процесі. Обрати однин з типів суперечностей для подальшої роботи.
Обговорити питання та скласти алгоритм роботи з обраної проблеми (до 10 пунктів).
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
1 година
1 година

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь в обговоренні теоретичних питань
Участь у роботі інтервізійної групи
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990
Додаткова література
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006.
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996.Тема 10. Різновиди терапевтичних груп
Практичне заняття № 12. Види корекційних груп
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Професійна спрямованість: знання класифікацій психологічних груп, розуміння особливостей різних психологічних груп.
План:
Критерії класифікації груп.
Поділ груп за основною метою роботи.

Основні поняття
групи вдосконалення особистості, розвитку навичок, рішення особистісних життєвих проблем, лікування розладів, групи зустрічей (encounter), Т-групи, стаціонарні та амбулаторні групи, групи пацієнтів з гострими станами, групи хронічних пацієнтів, загальна група персоналу і пацієнтів, групи психотерапевтичної реконструкції особистості, міжособистісні та психодинамічні групи, групи зміни поведінки та навчання, групи реабілітації


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обговорити основні види психологічних груп. Обрати одну з груп для подальшої роботи.
Обговорити обрану групу та описати приклади тематики.
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
1 година
1 година

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь в обговоренні теоретичних питань
Участь у роботі інтервізійної групи
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990
Ялом И., Лесц М. Групповая психотерапия. Теория и практика. – СПб., 2009.
Додаткова література
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.Лабораторні заняття

Тема 10. Різновиди терапевтичних груп
Лабораторне заняття № 8. Психоаналітична модель психокорекційної практики
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Професійна спрямованість: знання класифікацій психологічних груп різної терапевтичної орієнтації, вміння застосовувати психоаналітичні техніки в групі.
Зміст лабораторного заняття:
Обговорення результатів роботи в інтервізійних групах.
Супервізійна практика

Основні поняття
психоаналіз, психоаналітичні групи, класичний психоаналіз, груповий психоаналіз, сучасний психоаналіз


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обрати один з напрямків психоаналізу для подальшої роботи та створити пам’ятку для майбутніх психологів.
Дібрати 3-5 технік роботи в обраному напрямі.
Відпрацювати обрані техніки в групі.
Обрати випадок для супервізії. Сформулювати запит для супервізійної роботи.
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Супервізійна практика
План супервізії:
Вибір учасників-супервізорів
Етап дистанціювання: загальний опис випадку
Формулювання запиту
Етап інвентаризації: питання, уточнення, прояснення
Етап ситуативного підбадьорення: емоційне відреагування, підтримка групи
Етап вербалізації: поради, можливі рішення, груповий досвід
Етап розширення цілей: підсумкова рефлексія
Завдання для самостійної роботи
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
1 година

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь у роботі інтервізійної групи
Супервізійна практика
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Додаткова література
Берн Э. Групповая психотерапия. – М., 2000.
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Куттер П. Элементы групповой терапии. Введение в психоаналитическую практику. – СПб., 1998.
Мак-Вильямс Н. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – М., 1998. 
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Старшенбаум Г.В. Груповой психотерапевт: интерактивний ученик. – М., 2011.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Холмс П. Внутренний мир снаружи: Теория объектных отношений и психодрама. – М., 1999. 
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996.Тема 10. Різновиди терапевтичних груп
Лабораторне заняття № 9-10. Модель групи, центрованої на клієнті. Гештальт-модель психокорекційної практики. Екзистенційно-гуманістична модель психокорекційної практики
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Професійна спрямованість: знання класифікацій психологічних груп різної терапевтичної орієнтації, вміння застосовувати техніки різних підходів у групі.
Зміст лабораторного заняття:
Обговорення результатів роботи в інтервізійних групах.
Теоретичне обґрунтування групової роботи в клієнт центрованому підході. Цілі, ролі консультанта, структурування та відповідальність, техніки, переваги та обмеження груп, центрованих на клієнті. Техніки клієнт центрованого підходу в груповій роботі.
Теоретичне обґрунтування групової роботи в гештальт-підході. Цілі, ролі консультанта, структурування та відповідальність, техніки, переваги та обмеження гештальт-груп. Техніки гештальттерапії в груповій роботі.
Теоретичне обґрунтування групової роботи в екзистенційно-гуманістичній моделі. Цілі, ролі консультанта, структурування та відповідальність, техніки, переваги та обмеження екзистенційно-гуманістичних груп. Екзистенційно-гуманістичні техніки в груповій роботі.
Супервізійна практика

Основні поняття
групи, центрованіна клієнті, гштальт-модель психокорекційної практики, екзистенційно-гуманістична модель психокорекційної практики


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обрати один з напрямків для подальшої роботи та створити пам’ятку для майбутніх психологів.
Дібрати 3-5 технік роботи в обраному напрямі.
Відпрацювати обрані техніки в групі.
Обрати випадок для супервізії. Сформулювати запит для супервізійної роботи.
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Супервізійна практика
План супервізії:
Вибір учасників-супервізорів
Етап дистанціювання: загальний опис випадку
Формулювання запиту
Етап інвентаризації: питання, уточнення, прояснення
Етап ситуативного підбадьорення: емоційне відреагування, підтримка групи
Етап вербалізації: поради, можливі рішення, груповий досвід
Етап розширення цілей: підсумкова рефлексія
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
1 година
2 години

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь у роботі інтервізійної групи
Супервізійна практика
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.

Ялом И., Лесц М. Групповая психотерапия. Теория и практика. – СПб., 2009.
Додаткова література
Берн Э. Групповая психотерапия. – М., 2000.
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Куттер П. Элементы групповой терапии. Введение в психоаналитическую практику. – СПб., 1998.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Старшенбаум Г.В. Груповой психотерапевт: интерактивний ученик. – М., 2011.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Холмс П. Внутренний мир снаружи: Теория объектных отношений и психодрама. – М., 1999. 
Ялом И. Стационарная групповая психотерапия. – М., 2011.Тема 10. Різновиди терапевтичних груп
Лабораторне заняття № 11-12. Поведінкова групова терапія
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Професійна спрямованість: знання класифікацій психологічних груп різної терапевтичної орієнтації, вміння застосовувати техніки КПТ у групі.
Зміст лабораторного заняття:
Обговорення результатів роботи в інтервізійних групах.
Супервізійна практика

Основні поняття
когнітивно-поведінкова терапія, хвилі КПТ, КПТ-техніки


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обрати один з напрямків КПТ для подальшої роботи та створити пам’ятку для майбутніх психологів.
Дібрати 3-5 технік роботи в обраному напрямі.
Відпрацювати обрані техніки в групі.
Обрати випадок для супервізії. Сформулювати запит для супервізійної роботи.
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Супервізійна практика
План супервізії:
Вибір учасників-супервізорів
Етап дистанціювання: загальний опис випадку
Формулювання запиту
Етап інвентаризації: питання, уточнення, прояснення
Етап ситуативного підбадьорення: емоційне відреагування, підтримка групи
Етап вербалізації: поради, можливі рішення, груповий досвід
Етап розширення цілей: підсумкова рефлексія
Завдання для самостійної роботи
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
1 година

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь у роботі інтервізійної групи
Супервізійна практика
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Додаткова література
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М., 2000.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Старшенбаум Г.В. Груповой психотерапевт: интерактивний ученик. – М., 2011.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2004.Завдання до підсумкової модульної роботи
І. Тестові завдання (оцінюються від 0 до 20 балів).
Студенти відповідають на тестові завдання, які стосуються основних понять модулю, які розглядалися на лекціях та практичних заняттях.
ІІ. Теоретичні завдання (оцінюються від 0 до 30 балів).
Студенти відповідають на теоретичні питання, які розглядалися на лекційних та практичних заняттях.
ІІІ. Практичне завдання (оцінюються від 0 до 50 балів).
Студенти виконують практичне завдання на лабораторних заняттях.
Модуль 6
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ГРУПОВОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИЛекційний курс

Тема 11. Методичні вимоги до керівників та учасників корекційних груп
Лекція 10. Характерні особливості психокорекційного процесу в групах різної теоретичної орієнтації
Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Професійна спрямованість: знання класифікацій психологічних груп різної терапевтичної орієнтації.
План:
Цілі, ролі консультанта, структурування та відповідальність, техніки, переваги та обмеження в психоаналітичних, психодраматичних, екзистенційних, особистісно-центрованих, гештальтерапевтичних, поведінкових та ТА групах.
Класифікація психокорекційних груп за характером керівництва ними і за значенням, що надається емоційному стимулюванню.
Основні поняття: психоаналітичні, психодраматичні, екзистенційні, особистісно-центровані, гештальтерапевтичні, поведінкові і ТА групи
Рекомендована література
Берн Э. Групповая психотерапия. – М., 2000.
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Куттер П. Элементы групповой терапии. Введение в психоаналитическую практику. – СПб., 1998.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Старшенбаум Г.В. Груповой психотерапевт: интерактивний ученик. – М., 2011.
Холмс П. Внутренний мир снаружи: Теория объектных отношений и психодрама. – М., 1999. 
Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика. – К., 2006.


Практичні заняття

Тема 11. Методичні вимоги до керівників та учасників корекційних груп
Практичне заняття № 13. Різноманітність психотерапевтичних груп з точки зору способів реалізації цілей

Мета: формувати у студентів здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
Професійна спрямованість: знання класифікацій психологічних груп різної терапевтичної орієнтації.
План:
Групи самодопомоги.
Групи підтримки.
Групи психологічної освіти.
Групи, орієнтовані на процес.
Клінічні психотерапевтичні групи.

Основні поняття
психоаналітичні, психодраматичні, екзистенційні, особистісно-центровані, гештальтерапевтичні, поведінкові та ТА групи, групи самодопомоги, надання підтримки, психологічного просвітництва, аналізу групового процесу, клінічної психотерапії


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обговорити основні види психологічних груп різної теоретичної орієнтації. Обрати один з типів груп для подальшої роботи.
Обговорити обрану групу та описати цілі, можливі типи груп, характер занять, орієнтацію, механізми, керівництво, роль терапевта, тривалість груп різних типів.
Обговорити обраний напрям та описати основні техніки роботи (3-5).
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
1 година
2 години

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь в обговоренні теоретичних питань
Участь у роботі інтервізійної групи
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Додаткова література
Берн Э. Групповая психотерапия. – М., 2000.
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Куттер П. Элементы групповой терапии. Введение в психоаналитическую практику. – СПб., 1998.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Старшенбаум Г.В. Груповой психотерапевт: интерактивний ученик. – М., 2011.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Холмс П. Внутренний мир снаружи: Теория объектных отношений и психодрама. – М., 1999. 
Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції. – К., 1996.Тема 11. Методичні вимоги до керівників та учасників корекційних груп
Практичне заняття № 14. Особливості комплектування психокорекційної групи
Мета: формувати у студентів здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності, навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді, встановлювати рапорт, індивідуально-орієнтовану взаємодію з клієнтом
Професійна спрямованість: знання особливостей комплектування психологічних груп.
План:
Передгрупові труднощі: формування групи. Оголошення про створення групи і набір учасників відбір членів групи.
Практичні аспекти формування групи. Відкриті та закриті групи. Обов'язкова та добровільна участь в групі. Гомогенні та гетерогенні групи. Місце для зустрічей. Розмір групи. Частоти і тривалості зустрічей. Короткострокові та довгострокові групи.
Використання предгруппової зустрічі. Керівні принципи для орієнтації та підготовки членів групи. Функції членів групи і можливі проблеми. Основні завдання консультанта в період формування групи

Основні поняття
відкриті та закриті групи, обов'язкова та добровільна участь в групі, гомогенні та гетерогенні групи, місце для зустрічей, розмір групи, частоти і тривалості зустрічей, короткострокові та довгострокові групи.


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обговорити основні комплектування психологічних груп. Обрати одне з питань для подальшої роботи.
Обговорити обране питання та скласти алгоритм роботи з проблеми (до 10пунктів).
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
1 година
2 години

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь в обговоренні теоретичних питань
Участь у роботі інтервізійної групи
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003
Додаткова література
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Куттер П. Элементы групповой терапии. Введение в психоаналитическую практику. – СПб., 1998.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2004.
Тема 11. Методичні вимоги до керівників та учасників корекційних груп
Практичне заняття № 15. Етапи розвитку психокорекційної групи
Мета: формувати у студентів здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності, здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту
Професійна спрямованість: знання особливостей ведення психологічних груп на різних етапах.
План:
Стадія 1: предгрупові труднощі – формування групи. Оголошення про створення групи і набір учасників. Відбір членів групи. Практичні аспекти формування групи. Використання предгрупової зустрічі або початкової сесії. Функції членів групи і можливі проблеми. Функції консультанта.
Стадія 2: початкова стадія - орієнтація і дослідження. Характеристики початкової стадії. Первинні завдання початковій стадії: включення і самовизначення. Довіра як основа групи. Способи встановлення довіри. Способи підтримки атмосфери довіри. Роль групового консультанта на початковій стадії: моделювання, допомога у визначенні цілей, розподіл відповідальності, структурування.
Стадія 3: перехідна стадія - робота з опором. Характеристики перехідної стадії: тривога, конфлікти і боротьба за контроль, виклик груповому консультанту, опір.
Стадія 4: робоча стадія - згуртованість і продуктивність. Розвиток групової єдності. Характеристики ефективно працюючої групи. Функції членів групи і можливі проблеми. Функції консультанта.
Стадія 5: заключна стадія - об'єднання і завершення. Ефективні способи завершення групи. Робота з почуттями. Оцінка впливу групи на її учасників. Отримання і надання зворотного зв'язку. Завершення незакінчених справ. Продовження навчання та самопізнання.
Стадія 6: постгрупова робота - контрольна зустріч і оцінка. Контрольна сесія. Індивідуальні постгрупові сесії. Оцінка результатів.

Основні поняття
передгрупові труднощі початкова стадія перехідна стадія робоча стадія заключна стадія постгрупова робота


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обговорити основні стадії роботи психологічних груп. Обрати одну із стадій для подальшої роботи.
Обговорити обрану стадію та скласти алгоритм роботи на ній (до 10пунктів).
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
1 година
1 година

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь в обговоренні теоретичних питань
Участь у роботі інтервізійної групи
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Кори Д. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003.
Додаткова література
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Куттер П. Элементы групповой терапии. Введение в психоаналитическую практику. – СПб., 1998.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М., 2000.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2004.


Лабораторні заняття

Тема 12. Методи та методики групової психокорекції
Лабораторне заняття № 13. Групова дискусія. Рольова гра
Мета: формувати у студентів здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності, здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту
Професійна спрямованість: знання технік групової психокорекційної роботи, вміння застосовувати групову дискусію та рольову гру.
Зміст лабораторного заняття:
Обговорення результатів роботи в інтервізійних групах.
Супервізійна практика

Основні поняття
техніки групової роботи, групова дискусія, рольова гра


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обрати один з методів для подальшої роботи та створити пам’ятку для майбутніх психологів.
Дібрати 3-5 варіантів застосування методу.
Відпрацювати обрану техніку в групі.
Обрати випадок для супервізії. Сформулювати запит для супервізійної роботи.
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Супервізійна практика
План супервізії:
Вибір учасників-супервізорів
Етап дистанціювання: загальний опис випадку
Формулювання запиту
Етап інвентаризації: питання, уточнення, прояснення
Етап ситуативного підбадьорення: емоційне відреагування, підтримка групи
Етап вербалізації: поради, можливі рішення, груповий досвід
Етап розширення цілей: підсумкова рефлексія
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
2 години
2 години

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь у роботі інтервізійної групи
Супервізійна практика
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Додаткова література
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000.
Осипова А.А. Общая психокорекция. – М., 2002.
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М., 2000.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2004.Тема 12. Методи та методики групової психокорекції
Лабораторне заняття № 14. Психодрама. Методи невербальної взаємодії. Тематика психогімнастичних та пантомімічних вправ, що використовуються у груповій психокорекційній роботі
Мета: формувати у студентів здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності, здатність здійснювати психологічний вплив (індивідуальну та групову психокорекцію) відповідно до запиту
Професійна спрямованість: знання технік групової психокорекційної роботи, вміння застосовувати психодраму, методи невербальної взаємодії, психогімнастичні та пантонімічні вправи у груповій роботі.
Зміст лабораторного заняття:
Обговорення результатів роботи в інтервізійних групах.
Супервізійна практика

Основні поняття
психодрама, методи невербальної взаємодії, психогімнастика, пантонімічні вправи


Практичне завдання (завдання для інтервізійної групи)
Обрати один з методів для подальшої роботи та створити пам’ятку для майбутніх психологів.
Дібрати 3-5 варіантів застосування методу.
Відпрацювати обрану техніку в групі.
Обрати випадок для супервізії. Сформулювати запит для супервізійної роботи.
Презентувати результати роботи дослідницької групи (Power Point)
Супервізійна практика
План супервізії:
Вибір учасників-супервізорів
Етап дистанціювання: загальний опис випадку
Формулювання запиту
Етап інвентаризації: питання, уточнення, прояснення
Етап ситуативного підбадьорення: емоційне відреагування, підтримка групи
Етап вербалізації: поради, можливі рішення, груповий досвід
Етап розширення цілей: підсумкова рефлексія
Завдання для самостійної роботи
Опрацювати основні поняття та питання теми
Взяти участь у роботі інтервізійної групи
2 години
2 години

Оцінювання
Тестова перевірка володіння знаннями з основних питань, що виносяться на практичне заняття
Участь у роботі інтервізійної групи
Супервізійна практика
1 оцінка

1 оцінка
1 оцінка

Література
Основна література
Карвасарский Б.Д. Групповая психотерапия. – М., 1990.
Додаткова література
Витакер Д.С. Группы как инструмент психологической помощи. – М., 2000.
Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. – М., 2000
Основы индивидуальной и групповой психотерапии. Книга 2: Основы групповой психотерапии / Под ред. Л.С. Лебедевой. – М., 2000.
Рудестам К. Групповая психотерапия. – СПб., 2001.
Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М., 2000.
Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.П. Эксакусто. – Ростов н/Д., 2008.
Старшенбаум Г.В. Груповой психотерапевт: интерактивний ученик. – М., 2011.
Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе. – М., 2005.
Холмс П. Внутренний мир снаружи: Теория объектных отношений и психодрама. – М., 1999. 
Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М., 2004.


Завдання до підсумкової модульної роботи
І. Тестові завдання (оцінюються від 0 до 20 балів).
Студенти відповідають на тестові завдання, які стосуються основних понять модулю, які розглядалися на лекціях та практичних заняттях.
ІІ. Теоретичні завдання (оцінюються від 0 до 30 балів).
Студенти відповідають на теоретичні питання, які розглядалися на лекційних та практичних заняттях.
ІІІ. Практичне завдання (оцінюються від 0 до 50 балів).
Студенти виконують практичне завдання на лабораторних заняттях.


ВИМОГИ ДО екзамену
Володіння теоретичним матеріалом з тем курсу.
Зараховано усі звіти за лабораторні заняття, передбачені робочою програмою та інструктивно-методичними матеріалами.
Пройдено перевірку рівня засвоєння знань з тем, які виносилася на самостійне опрацювання, на індивідуальній консультації у викладача.
Структура екзаменаційного білету.
Екзаменаційний білет включає три види завдань.
Тестове завдання (максимальна кількість балів – 20).
Теоретичне питання (максимальна кількість балів – 30).
Практичне завдання (звіт за лабораторне заняття) (максимальна кількість балів – 50).

питання до екзамену

Поняття про психологічну корекцію.
Мета і завдання психокорекції.
Принципи психокорекційної роботи.
Форми психокорекційної практики: індивідуальна і групова.
Укладання психологічного контракту.
Діагностика психологічних проблем.
Релеватність методів психокорекції.
Моніторинг психологічної проблеми.
Відмінності психокорекційного, психотерапевтичного і виховного впливів.
Психологічний кабінет. Організація робочого місця.
Види психокорекції: за характером спрямованості; за змістом; за наявністю програми; за характером керування психокорекційними впливами; за тривалістю.
Характер психологічних проблем, вік та особистісні якості при плануванні психокорекції.
Вимоги до психолога, що здійснює психокорекційний вплив.
Основні блоки психокорекційного комплексу: діагностичний, установочний, корекційний, перевірки ефективності.
Вимоги до складання психокорекційних програм.
Фактори, що визначають ефективність психокорекції.
Інтенсивність психокорекційних заходів та їх тривалість у часі.
Особистісна проблема як об’єкт психологічної корекції.
Феномен вимушеного повторення і логіка дії несвідомого.
Захисна поведінка.
Феноменологічний підхід у психокорекції.
Глибиннопсихологічний підхід до психокорекції (З. Фройд, К. Юнг, А. Адлер).
Гуманістичний підхід до психокорекції (К. Роджерс, В. Франкл).
Екзистенційний підхід до психокорекції.
Когнітивний підхід у психокорекції (А. Елліс, А. Бек, У. Глассер).
Гештальт-підхід Ф. Перлза у психокорекції.
Бесіда та спостереження як основні методи діагностики особистісної проблеми.
Діагностика страхів і тривожності: досвід роботи в екзистенційній психології, логотерапії.
Діагностика агресивної поведінки: досвід роботи поведінкової та когнітивної психокорекції.
Діагностика субдепресивного стану: досвід роботи клієнт-центрованої терапії.
Робота з амбівалентними почуттями клієнта: досвід роботи глибинної психології.
Робота із сублогікою клієнта: досвід роботи когнітивної психології.
Робота із суперечностями поведінки: досвід роботи глибинної та поведінкової психокорекції.
Результат психокорекційної роботи.
Вікові особливості розвитку пізнавальних процесів.
Проблеми розвитку уваги. Прийоми розвитку уваги.
Проблеми розвитку пам’яті. Прийоми розвитку пам’яті.
Проблеми розвитку мислення. Прийоми розвитку мислення.
Організація і проведення корекції пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.
Страх і тривожність як емоційні реакції.
Страх і тривожність як диспозиційні риси.
Діагностика страху і тривожності.
Психокорекційні вправи у роботі зі страхами і тривожністю.
Агресивність як емоційна реакція. Ознаки і причини агресивності поведінки.
Агресивність як диспозиційна риса.
Діагностика агресивності.
Психокорекційні вправи у роботі з неадекватною агресивністю.
Цілі та завдання групової психокорекції.
Переваги та обмеження надання психологічної допомоги в груповому форматі.
Ефективність групової психокорекції.
Роль запиту в забезпеченні ефективності групової психокорекції.
Фактори, що визначають ефективність психокорекції (очікування клієнта, значення для клієнта звільнення від наявних проблем, характер проблем клієнта, готовність клієнта до співпраці, очікування психолога , що здійснює корекційні заходи, професійний і особистісний досвід психолога, специфічний вплив конкретних методів психокорекції).
Оцінка ефективності корекції з точки зору клієнта, психолога, оточення клієнта.
Терапевтичні фактори за І.Яломом (вселення надії, універсальність, повідомлення інформації, альтруїзм, коригуючий аналіз впливу батьківської сім'ї, розвиток соціалізуючих технік, імітаційна поведінка, інтерперсональний вплив, групова єдність, катарсис, екзистенційні фактори).
Розуміння факторів групової роботи Дж.Корі (довіра та прийняття, емпатія і турбота, близькість, надія, свобода експериментування, катарсис, когнітивна реконструкція, згода на зміни і прийняття зобов'язань, саморозкриття, конфронтація, користь зворотного зв'язку).
Р.Кочюнас про терапевтичний вплив групи (робота з почуттями, розуміння життєвої ситуації, реальні дії).
Організаційні особливості формування психокорекційних груп.
Аналіз труднощів, що пов’язані із «обов’язковими» групами.
Ролі психолога в корекційній групі
Загальне уявлення про процесуальну діагностику.
Прояви психологічного захисту в корекційній групі.
Робота з переносом у групі.
Опір учасників групи.
Критерії класифікації груп.
Поділ груп за основною метою роботи.
Психотерапевтичні групи з точки зору способів реалізації цілей.
Типи учасників психокорекційної групи.
Загальне уявлення про процесуальну діагностику. Прояви психологічного захисту в корекційній групі.
Суперечності групового процесу.
Внутрішні суперечності учасників психокорекційної групи.
Показники індивідуально-особистісних та групових змін у психокорекційному процесі.
Критерії класифікації груп.
Поділ груп за основною метою роботи.
Теоретичне обґрунтування групової роботи в клієнт центрованому підході. Цілі, ролі консультанта, структурування та відповідальність, техніки, переваги та обмеження груп, центрованих на клієнті. Техніки клієнт центрованого підходу в груповій роботі.
Теоретичне обґрунтування групової роботи в гештальт-підході. Цілі, ролі консультанта, структурування та відповідальність, техніки, переваги та обмеження гештальт-груп. Техніки гештальттерапії в груповій роботі.
Теоретичне обґрунтування групової роботи в екзистенційно-гуманістичній моделі. Цілі, ролі консультанта, структурування та відповідальність, техніки, переваги та обмеження екзистенційно-гуманістичних груп. Екзистенційно-гуманістичні техніки в груповій роботі.
Цілі, ролі консультанта, структурування та відповідальність, техніки, переваги та обмеження в психоаналітичних, психодраматичних, екзистенційних, особистісно-центрованих, гештальтерапевтичних, поведінкових та ТА групах.
Класифікація психокорекційних груп за характером керівництва ними і за значенням, що надається емоційному стимулюванню.
Групи самодопомоги.
Групи підтримки.
Групи психологічної освіти.
Групи, орієнтовані на процес.
Клінічні психотерапевтичні групи.
Передгрупові труднощі: формування групи. Оголошення про створення групи і набір учасників відбір членів групи.
Практичні аспекти формування групи. Відкриті та закриті групи. Обов'язкова та добровільна участь в групі. Гомогенні та гетерогенні групи. Місце для зустрічей. Розмір групи. Частоти і тривалості зустрічей. Короткострокові та довгострокові групи.
Використання предгруппової зустрічі. Керівні принципи для орієнтації та підготовки членів групи. Функції членів групи і можливі проблеми. Основні завдання консультанта в період формування групи.


Професійно-орієнтоване завдання

Складіть психокорекційну програму за таким алгоритмом:
встановити об’єкт і предмет психокорекційного впливу;
встановити гіпотезу виникнення проблеми і шляхи її вирішення;
встановити мету і завдання роботи;
визначити доцільну форму роботи з клієнтом;
одібрати методики і техніки корекційної роботи;
визначити загальний час, необхідний для реалізації всієї програми, частоту зустрічей і тривалість кожного заняття;
визначити необхідні матеріали та обладнання.
Програма має складатися з чотирьох блоків: діагностичного (методи і методики діагностики проблеми), установочного (укладання психологічного контракту), корекційного (приклади психокорекційних технік, вправ, методів) і блок оцінки ефективності психокорекційного впливу (встановити критерії ефективності програми).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ ЗА ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ

96-100 балів
Програма психокорекційної роботи відповідає усім вимогам. Процедура проведення психокорекційної роботи дотримана.
Вказана необхідна інформація про клієнта.
Психодіагностичний блок програми представлений бланком відповідей, заповнений власноруч досліджуваним або дослідником, або іншими результатами емпіричного дослідження. Сформульовані ймовірні причини психологічної проблеми, визначена стратегія психокорекційної роботи, розроблені рекомендації.
Рекомендації конкретизовані відносно одержаних результатів. Наведено приклади конкретних технік або завдань, які можуть бути використані в корекційній роботі.
Проведена психокорекційна робота. Проаналізовані її результати.
Встановлено критерії ефективності психокорекції. Зазначено, чи досягнуто поставлену мету. Проаналізовано причини ймовірних недоліків, помилок і розроблено перспективний план психокорекційної роботи.
Звіт написаний стилістично та граматично правильно з використанням професійних термінів.
Звіт оформлений відповідно до вимог.
Звіт здано на лабораторному занятті.

90-95 балів
Програма психокорекційної роботи відповідає усім вимогам. Процедура проведення психокорекційної роботи дотримана.
Вказана необхідна інформація про клієнта.
Психодіагностичний блок програми представлений бланком відповідей, заповнений власноруч досліджуваним або дослідником, або іншими результатами емпіричного дослідження. Сформульовані ймовірні причини психологічної проблеми, визначена стратегія психокорекційної роботи, розроблені рекомендації.
Рекомендації конкретизовані відносно одержаних результатів. Наведено приклади конкретних технік або завдань, які можуть бути використані в корекційній роботі.
Проведена психокорекційна робота. Проаналізовані її результати.
Встановлено критерії ефективності психокорекції. Зазначено, чи досягнуто поставлену мету. Проаналізовано причини ймовірних недоліків, помилок.
Звіт написаний стилістично та граматично правильно з використанням професійних термінів.
Звіт оформлений відповідно до вимог.
Звіт здано на лабораторному занятті.

85-89 балів
Програма психокорекційної роботи відповідає усім вимогам. Процедура проведення психокорекційної роботи дотримана.
Вказана інформація про клієнта.
Психодіагностичний блок програми представлений бланком відповідей, заповнений власноруч досліджуваним або дослідником, або іншими результатами емпіричного дослідження. Визначена стратегія психокорекційної роботи, розроблені рекомендації.
Рекомендації носять загальний характер. Наведено приклади конкретних технік або завдань, які можуть бути використані в корекційній роботі.
Проведена психокорекційна робота. Проаналізовані її результати.
Встановлено критерії ефективності психокорекції. Зазначено, чи досягнуто поставлену мету.
Звіт написаний стилістично та граматично правильно з використанням професійних термінів.
Звіт оформлений відповідно до вимог.
Звіт здано на лабораторному занятті.

74-84 бали
Програма психокорекційної роботи відповідає усім вимогам. Процедура проведення психокорекційної роботи дотримана.
Вказана інформація про клієнта.
Психодіагностичний блок програми представлений бланком відповідей, заповнений власноруч досліджуваним або дослідником, або іншими результатами емпіричного дослідження. Визначена стратегія психокорекційної роботи, розроблені рекомендації.
Рекомендації носять загальний характер. Наведено приклади конкретних технік або завдань, які можуть бути використані в корекційній роботі.
Проведена психокорекційна робота. Поверхово проаналізовані її результати.
Встановлено критерії ефективності психокорекції.
Звіт написаний стилістично та граматично правильно з використанням професійних термінів.
Звіт оформлений відповідно до вимог.
Звіт здано на лабораторному занятті.

71-73
бали
Програма психокорекційної роботи містить певні недоліки. Процедура проведення психокорекційної роботи дотримана не повністю.
Вказана інформація про клієнта.
Психодіагностичний блок програми представлений бланком відповідей, заповнений власноруч досліджуваним або дослідником, або іншими результатами емпіричного дослідження. Визначена стратегія психокорекційної роботи, розроблені рекомендації.
Рекомендації носять загальний характер. Наведено приклади конкретних технік або завдань, які можуть бути використані в корекційній роботі.
Проведена психокорекційна робота. Результати проаналізовано недостатньо.
Встановлено критерії ефективності психокорекції.
Звіт написаний стилістично та граматично правильно з використанням професійних термінів.
Звіт оформлений відповідно до вимог.
Звіт здано на лабораторному занятті.

60-70 балів
Програма психокорекційної роботи містить істотні недоліки. Процедура проведення психокорекційної роботи дотримана не повністю.
Вказана інформація про клієнта.
Психодіагностичний блок програми представлений бланком відповідей, заповнений власноруч досліджуваним або дослідником, або іншими результатами емпіричного дослідження.
Наведено приклади конкретних технік або завдань, які можуть бути використані в корекційній роботі.
Проведена психокорекційна робота. Результати проаналізовано недостатньо.
Звіт написаний стилістично та граматично правильно з використанням професійних термінів.
Звіт оформлений відповідно до вимог.
Звіт здано на лабораторному занятті.

0-59 балів
Є помилки у складанні психокорекційної роботи, які вплинули на результат психокорекційної роботи.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПМР ТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вид завдання
Оцінка
Вимоги до знань та умінь студентів

Тестове
1 бал
Правильна відповідь на тестове завдання.


0 балів
Неправильна відповідь на тестове завдання.

Максимальна кількість балів
20 балів


Теоретичне
0-9 балів
Несвідоме, механічне відтворення матеріалу зі значними помилками та прогалинами; судження необґрунтовані; недостатньо проявляється самостійність мислення. Відповідь містить стилістичні та граматичні помилки.


10-16 балів
Свідоме відтворення матеріалу з незначними помилками; дещо порушено логічність та послідовність викладу; недостатньо проявляється самостійність мислення. Відповідь стилістично правильна, містить незначні граматичні помилки.


17-23 бали
Свідоме і повне відтворення матеріалу з деякими неточностями у другорядному матеріалі; виклад матеріалу достатньо обґрунтований, дещо порушено послідовність викладу. Відповідь стилістично та граматично правильна.


24-30 балів
Виклад матеріалу глибоко обґрунтований, логічний, переконливий. Відповідь містить власні приклади, що свідчить про творче застосування матеріалу. Відповідь стилістично та граматично правильна.

Максимальна кількість балів
30 балів


Професійно-орієнтоване
50-46 балів
Програма психокорекційної роботи відповідає усім вимогам. Процедура проведення психокорекційної роботи дотримана.
Вказана необхідна інформація про клієнта.
Психодіагностичний блок програми представлений бланком відповідей, заповнений власноруч досліджуваним або дослідником, або іншими результатами емпіричного дослідження. Сформульовані ймовірні причини психологічної проблеми, визначена стратегія психокорекційної роботи, розроблені рекомендації.
Рекомендації конкретизовані відносно одержаних результатів. Наведено приклади конкретних технік або завдань, які можуть бути використані в корекційній роботі.
Проведена психокорекційна робота. Проаналізовані її результати.
Встановлено критерії ефективності психокорекції. Зазначено, чи досягнуто поставлену мету. Проаналізовано причини ймовірних недоліків, помилок і розроблено перспективний план психокорекційної роботи.


45-38 бали
Програма психокорекційної роботи відповідає усім вимогам. Процедура проведення психокорекційної роботи дотримана.
Вказана інформація про клієнта.
Психодіагностичний блок програми представлений бланком відповідей, заповнений власноруч досліджуваним або дослідником, або іншими результатами емпіричного дослідження. Визначена стратегія психокорекційної роботи, розроблені рекомендації.
Рекомендації носять загальний характер. Наведено приклади конкретних технік або завдань, які можуть бути використані в корекційній роботі.
Проведена психокорекційна робота.
Встановлено критерії ефективності психокорекції. Зазначено, чи досягнуто поставлену мету.


30-37 балів
Програма психокорекційної роботи відповідає усім вимогам. Процедура проведення психокорекційної роботи дотримана.
Вказана інформація про клієнта.
Психодіагностичний блок програми представлений бланком відповідей, заповнений власноруч досліджуваним або дослідником, або іншими результатами емпіричного дослідження. Визначена стратегія психокорекційної роботи, розроблені рекомендації.
Рекомендації носять загальний характер. Наведено приклади конкретних технік або завдань, які можуть бути використані в корекційній роботі.
Проведена психокорекційна робота. Поверхово проаналізовані її результати.
Встановлено критерії ефективності психокорекції.


0-29 балів
Програма психокорекційної роботи містить певні недоліки. Процедура проведення психокорекційної роботи дотримана не повністю.
Вказана інформація про клієнта.
Психодіагностичний блок програми представлений бланком відповідей, заповнений власноруч досліджуваним або дослідником, або іншими результатами емпіричного дослідження. Визначена стратегія психокорекційної роботи, розроблені рекомендації.
Рекомендації носять загальний характер. Наведено приклади конкретних технік або завдань, які можуть бути використані в корекційній роботі.
Проведена психокорекційна робота. Результати проаналізовано недостатньо.
Встановлено критерії ефективності психокорекції.

Максимальна кількість балів
50 балів


Всього
100 балів

13PAGE 143015


13PAGE 143115

Приложенные файлы

  • doc 1443754
    Размер файла: 669 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий