Фізична та колоїдна хімія-База, Крок 1

Фізична та колоїдна хімія

Зміст
І. Фізична хімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1. Хімічна термодинаміка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. Фазові рівноваги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Загальна характеристика розчинів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4. Електрохімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Хімічна кінетика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6. Поверхневі явища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІ.Колоїдна хімія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1. Загальна характеристика дисперсних систем, методи їх одержання та очистки. . . .


2. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем (броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск). Седиментація. Оптичні властивості дисперсних систем. . . . . . .


3. Електрокінетичні властивості колоїдних систем. Будова міцели. . . . . . . . . . . .


4. Стійкість і коагуляція. Колоїдний захист. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5. Грубодисперсні системи: аерозолі, суспензії, емульсії, порошки, піни. . . . . . . . .


6. Колоїдні ПАР. Критична концентрація міцелоутворення . . . . . . . . . . . . . . . .


7. Високомолекулярні речовини та їх розчини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА
(закони термодинаміки, термохімія, термодинаміка хімічної рівноваги)

1. Визначення енергетичних ефектів фізико-хімічних процесів, можливостей, умов самодовільного перебігу хімічних реакцій, фазових рівноваг є предметом вивчення
A. *Хімічної термодинаміки
B. Квантової хімії
C. Колоїдної хімії
D. Молекулярної кінетики
E. Калориметрії

2. Перший закон термодинаміки математично записується як:
A. *
·U = Q – W
B. PV = nRT
C. K = R/NA
D. K =A exp (-Ea/RT)
E. EW = p
·V

3. Ізольована система з навколишнім середовищем
A. *Не обмінюються ні речовинию, ні енергією
B. Обмінюються енергією, але не обмінюються речовиною
C. Обмінюються речовиною, але не обмінюється енергією
D. Обмінюються і енергією, і речовиною
E. Обмінюються тільки складовими частинами системи

4. Біологічна систем (живий організм) обмінюється з навколишнім середовищем речовиною і енергією. До яких систем вона може бути віднесена:
A. *Відкрита, гетерогенна
B. Ізольована, гетерогенна
C. Закрита, гомогенна
D. Закрита, гетерогенна
E. Відкрита, гомогенна

5. Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві грунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається
А. *Початковим і кінцевим станами системи
В. Способом перебігу реакції
С. Шляхом перебігу реакції
D. Кількістю проміжних стадій
E. Тривалістю процесу

6. Внутрішня енергія системи – це:
A. *Сума кінетичної енергії всіх частинок системи та потенціальної енергії їх взаємодії, за винятком кінетичної і потенціальної енергії системи в цілому
B. Зміна енергії системи внаслідок протікання хімічної реакції
C. Сумарна величина розсіяної енергії системи
D. Повна енергія системи, за винятком кінетичної енергії частинок системи
E. Енергія, яку може отримати система за певних умов

7. В екзотермічній реакції
A. *Ентальпія реакційної системи зменшується
·Н<0
B. Ентальпія реакційної системи збільшується
·Н<0
C. Тепловий ефект реакції негативний Qp<0
D. Тиск реакційної системи збільшується
E. Об’єм реагуючих речовин збільшується

8. Стандартною теплотою (ентальпією) утворення називається
A. *Тепловий ефект реакції утворення 1 моль складної речовини з простих за стандартних умов
B. Тепловий ефект реакції утворення 1 моль складної речовини з простих за нормальних умов
C. Тепловий ефект реакції утворення 1 г складної речовини з простих за стандартних умов
D. Тепловий ефект реакції утворення 1 кг складної речовини з простих за стандартних умов
E. Тепловий ефект реакції утворення 1 кг складної речовини з простих за нормальних умов

9. Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):
A. *101,3 кПа, 298 К
B. 101,3 кПа, 273 К
C. 101,3 кПа, 0 К
D. 50 кПа, 273 К
E. 50 кПа, 298 К

10. Кінетику термічного розкладення лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. Як називається цей процес?
A. *Ізохорний
B. Ізобарний
C. Ізотермічний
D. Рівноважний
E. Циклічний

11. Фізико-хімічні процеси супроводжуються виділенням або поглинанням теплоти. До
ендотермічних відносяться процеси
A. *Кристалізації води
B. Сублімація йоду
C. Плавлення фенолу
D. Випарування води
E. Гідратація іонів

12. За яких умов справедливий закон Гесса:
А. *При ізохорних і ізобарних умовах
В. За будь-яких умов
C. При постійній температурі
D. Тільки при постійному об'ємі
E. Тільки при постійному тиску

13. Для яких речовин стандартні теплоти згоряння (
·Н°згор) рівні нулю?
A. *СО2, Н2О
B. СО, Н2
C. NO, NH3
D. P2O3, PH3
E. NO2, N2H4

14. В живих організмах всі процеси проходять при постійному тиску, тобто є:
A. *Ізобарними
B. Ізотермічними
C. Ізохорними
D. Адіабатичними
E. Рівноважними

15. Хімічні процеси супроводжуються тепловими ефектами, що підпорядковуються такому закону: ”Тепловий ефект реакції не залежить від шляху, по якому протікає процес, а визначається початковим та кінцевим станом системи”. Це
A. *Закон Гесса
B. Закон Генрі
C. Закон діючих мас
D. Закон Нернста
E. Закон Авогадро

16. Для якої речовини ентальпія утворення дорівнює нулю?
A. *O2
B. H2O2
C. H2SO4
D. CaCO3
E. СO2

17. Більшість хімічних реакцїй проходять у відкритих системах.Чи залежить величина ентальпії хімічної реакції від наявності в системі каталізатора?
A. *Не залежить
B. Залежить
C. Залежить у гомогенних системах
D. Залежить у гетерогенних системах
E. Залежить у біохімічних системах

18. Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот HCl, HNO3, H2SO4:
A. *Постійний
B. Залежить від їх основності
C. Визначається окислювальними властивостями
D. Залежить від природи кислотного залишку
E. Залежить від послідовності зливання компонентів кислота-луг

19. Основний закон термохімії (закон Гесса) встановлює, що тепловий ефект хімічної реакції
A. *Не залежить від шляху перебігу реакції
B. Залежить від природи вихідних речовин
C. Залежить від природи продуктів реакції
D. Залежить від природи продуктів реакції
E. Не залежить від природи реагуючих речовин

20. При досягненні хімічної рівноваги концентрація речовин
A. *Не змінюється
B. Збільшується для продуктів реакції і зменшується для вихідних речовин
C. Не можуть бути визначені
D. Досягають максимальних значень для вихідних речовин
E. Досягають мінімальних значень для вихідних речовин

21. У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?
A. *Екзотермічний
B. Ендотермічний
C. Ізохорний
D. Ізобарний
E. Адіабатичний

22. Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний:
A. *Зміні внутрішньої енергії
B. Зміні ентальпії процесу
C. Нулю
D. Зміні ентропії системи
E. Зміні вільної енергії Гібса

23. У деяких системах, що застосовуються в фармацевтичній технології не спостерігаються зміни об’ємів. В якому співвідношенні знаходиться внутрішня енергія та ентальпія в таких системах?
A. *
·U =
·H
B.
·U <
·H
C.
·U >
·H
D.
·U = 3
·H
E.
·U = 2
·H

24. Стан системи, який не змінюється в часі при незмінних зовнішніх факторів називається:
A. *Рівноважним
B. Нерівноважним
C. Ізотермічним
D. Ізобарним
E. Ізохорним

25. Термохімічні розрахунки дозволяють пргнозувати теплові ефекти тих чи інших реакцій, які лежать в основі синтезу лікарських препаратів. Для розрахунку теплового ефекту при підвищеній температурі слід використовувти:
A. *Рівняння Кірхгофа
B. Рівняння Больцмана
C. Рівняння ізобари
D. Рівняння ізохори
E. Рівняння ізотерми

26. За рахунок якої властивості води відбувається охолодження організму людини і тварин?
A. *Великої ентальпії і випаровування
B. Особливого типу хімічного зв’язку в молекулі
C. Тому, що всі молекули води перебувають в асоційованому стані
D. Полярності ковалентного зв’язку в молекулі
E. Високої теплоємкості

27. Другий закон термодинаміка, який лежить в основі багатьох технологічних процесів фармацевтичного виробництва, визначає:
A. *Можливість, напрямок і границі пртікання самочиних процесів
B. Можливість, напрямок і границі проходження рівноважного процесу
C. Зміну ентропії системи в різних умовах
D. Тепловий ефект реакції в стандартних умовах
E. Тепловий ефект реакції при високих температурах

28. В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі і тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу в цих умовах?
A. *Енергія Гіббса
B. Енергія Гельмгольца
C. Внутрішня енергія
D. Ентропія
E. Ентальпія

29. Який термодинамічний потенціал треба вибрати як критерій самодовільного перебігу реакцій, якщо вона відбувається в закритому автоклаві при сталій температурі?
A. *Енергію Гельмгольца
B. Енергію Гіббса
C. Внутрішню енергію
D. Ентропію
E. Ентальпію

30. Ентропія S – критерій межі перебігу хімічних процесів в ізольованій системі. У рівноважному стані
A. *S = Smax
B. S = Smin
C. S = 0
D. S > 0
E. S < 0

31. В ізольованих системах самодовільно можуть здійснюватися лише такі процеси, при яких ентропія:
A. *Зростає
B. Зменшується
C. S = 0
D. Постійна величина
E. S = Smin

32. Яке з наведених значень відповідає найбільш стійкому стану системи?
A. *
·G = 0
B.
·G > 0
C.
·S > 0
D.
·G < 0
E.
·S < 0

33. Порівнянням значень стандартної енергії Гіббса визначте, яка газоподібна сполука термодинамічно найбільше стійка при стандартних умовах
A. *HBr (–53,22 кДж/моль)
B. Br2 (+3,14 кДж/моль)
C. С2Н6 (–32,89 кДж/моль)
D. НІ (+1,30 кДж/моль)
E. H2Se (+71,0 кДж/моль)

34. Ентропія, як одна з основних термодинамічних функцій, є мірою:
A. *Розсіяної енергії
B. Внутрішньої енергії системи
C. Повної енергії системи
D. Енергії, яку можна використати для виконання роботи
E. Ентальпії

35. Кількість зв’язаної енергії, віднесена до температури, це
A. *Ентропія
B. Ентальпія
C. Енергія Гіббса
D. Енергія Гельмгольца
E. Внутрішня енергія

36. Йодоформ при зберріганні самодовільно розкладається з утворенням йоду. Яка з термохімічних функцій може бути критерієм напрямку цього процесу при постійних V і Т?
A. *Енергія Гельмгольца F
B. Ентропія S
C. Ентальпія Н
D. Енергія Гиббса G
E. Внутрішня енергія U

37. Не проводячи розрахунків, визначте, в результаті якої реакції ентропія системи збільшується:
A. *N2O4 = 2NO2
B. 2CO + O2 = 2CO2
C. H2 + Cl2 = 2HCI
D. 3H2 + N2 = 2NH3
E. 2SO2 + O2 = 2SO3

38. Ентропія системи зменшується в процесі
A. *Полімеризації
B. Плавлення
C. Випаровування
D. Сублімації
E. Диссоціації

39. Який з записів найбільш точно відображає фізичний зміст формули G = H – TS?
A. *Зміна вільної енергії Гіббса в термодинамічній системі дорівнює різниці ентальпійного і ентропійного факторів
B. Тепловий ефект ізобарного процесу залежить від корисної роботи (роботи розширення)
C. Тепловий ефект ізобарного процесу менше теплового ефекту ізохорного на величину роботи розширення
D. Вільна енергія системи дорівнює різниці ентропійного і ентальпійного факторів
E. Зменшення вільної енергії залежить від зміни ентальпії в системі

40. Який з записів найбільш точно відображає фізичний зміст формули Qp =Qv+ p
·V:
A. *Тепловий ефект ізобарного процесу більше теплового ефекту ізохорного на величину роботи розширення
B. Тепловий ефект ізобарного процесу залежить від корисної роботи (роботи розширення)
C. Вільна енергія системи дорівнює різниці ентропійного і ентальпійного факторів
D. Зміна вільної енергії Гіббса в термодинамічній системі дорівнює різниці ентальпійного і ентропійного факторів
E. Зменшення вільної енергії залежить від зміни ентальпії в системі

41. Критерієм напрямку реакції синтезу препаратів є зменшення енергії Гіббса. При яких постійних параметрах системи зменшення енергії Гіббса визначає напрямок процесу?
A. *Температури и тиску
B. Тиску
C. Об’єму и температури
D. Тиску і об’єму
E. Маси і теплоємкості

42. В технології фармацевтичних препаратів важливу роль відіграють: тиск, температура, концентрація. Підвищення температури якого з процесів прискорює його?
A. *Ендотермічний
B. Екзотермічний
C. Адіабатичний
D. Ізохорний
E. Ізобарний

43. Найчастіше в технології фармацевтичних препаратів підтримують сталими температуру та тиск. Як називається цей процес?
A. *Ізобарно-ізотермічний
B. Ізохорно-ізотермічний
C. Ізобарний
D. Ізохорний
E. Ізотермічний

44. При виробництві лікарських препаратів їх вихід можна підвищити при правильному виборі температурного режиму. Яке рівняння встановлює залежність констати рівноваги від температури при постійному тиску системи?
A. *Ізобари хімічної реакції
B. Ізотерми хімічної реакції
C. Кіргофа
D. Ізохори хімічної реакції
E. Гіббса-Гельмгольца

45. Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу синтезованих речовин. Визначте, для якої реакції збільшиться вихід продукту при збільшенні тиску
A. *2NO +O2 = 2NO2
B. 2SO3(Г) = 2SO2(Г) + O2(Г)
C. N2 + O2 = 2NO
D. N2O4 =2NO2
E. H2 + I2 =2HI

46. Як називається процес одержання лікарських препаратів при постійних температурі і об’ємі системи?
A. *Ізохорно-ізотермічний
B. Ізобарно-ізотермічний
C. Ізобарний
D. Ізохорний
E. Ізотермічний

47. В технології фармацевтичних препаратов важливу роль відіграє: тиск, температура, концентрация. Пониженя температури якого із процесів підвищує його?
A. *Екзотермічний
B. Ендотермічний
C. Адіабатичний
D. Ізохорний
E. Ізобарний

48. При виробництві лікарських препаратів їх вихід можна підвищити при правильному виборі температурного режиму. Яке рівняння встановлює залежність констати рівноваги від температури при постійному об’ємі системи?
A. *Ізохори хімічної реакції
B. Ізобари хімічної реакції
C. Ізотерми хімічної реакції
D. Кіргофа
E. Гіббса-Гельмгольца

49. Термодинамічні розрахунки дозволяють прогнозувати можливість і напрямок самодовільних процесів. В ізобарно-ізотермічних умовах для цієї мети слід використовувати зміну термодинамічної функції:
A. *Енергії Гіббса
B. Енергії Гельмгольца
C. Ентальпії
D. Ентропії
E. Внутрішньої енергії

50. Термодинамічні розрахунки дозволяють прогнозувати можливість і напрямок самодовільних процесів. В ізольованій системе для цієї мети використовують зміну термодинамичної функції:
A. *Ентропії
B. Енергії Гіббса
C. Енергії Гельмгольца
D. Внутрішньої енергії
E. Ентальпії

51. Зміна тиску не буде впливати на зміщення рівноваги для реакції:
A. *H2 + I2(г) = 2HI(г)
B. PCl5(т) = PCl3(р) +Cl2(г)
C. MgCO3(т) = MgO(т) + СO2(г)
D. 4HCl(г) + О2(р) = 2Н2О(р) +2Cl2(г)
E. N2O4(г) = 2NO2(г)

52. Ентропія є мірою невпорядкованості системи. Під час перебігу хімічних і біохімічних реакцій величина ентропії може змінюватися. Вкажіть, не проводячи розрахунків, у якому з наведених процесів ентропія зростає.
A. *С(графіт) + СО2(г) = 2СО(г)
B. 4НCl(г) + О2(г) = 2Cl2(г) + 2Н2О(г)
C. Н2(г)+ C2(г) = 2HCl(г)
D. СН4(г) + Cl2(г) = CH3Cl(г) + HCl
E. 4Al(т) + 3С(т) = Al4С3(т)

53. Енергія Гельмгольца – це термодинамічний потенціал, який визначається в умовах
A. *Ізохорно-ізотермічних
B. Ізотермічних
C. Ізохорних
D. Ізобаричних
E. Ізобарно-ізотермічних

54. Який із виразів відповідає стану хімічної рівноваги при постійних тиску і температурі?
A. *
·G=0
B.
·F=0
C.
·H=0
D.
·U=0
E.
·S=0

55. Константу рівноваги хімічної реакції ізобaрно-ізотермічного процесу можна розрахувати, виходячи із стандартної зміни
A. *Енергії Гіббса
B. Енергії Гельмгольца
C. Ентальпії
D. Теплового ефекту
E. Числа компонентів

56. Яке співвідношення між Кр і Кс для хімічної реакції: 2SO3 ( 2SO2 + O2
A. *Кр = КсRT
B. Кр = Кс
C. Kp = Kc(RT)3
D. Kp =Kc(RT)2
E. Kp =Kc(RT)-2

57. Синтез лікарської речовини відбувається в ізольованій системі, що є критерієм напрямку перебігу самодовільного процесу.
A. *Ентропія
B. Енергія Гіббса
C. Енергія Гельмгольца
D. Внутрішня енергія
E. Ентальпія

58. Який з факторів сприяє збільшенню вихода продукту в реакції гідрування етену: С2Н4(г) + Н2 С2Н6(г)?
A. *Підвищення тиску
B. Зниження тиску
C. Збільшення об’єму системи
D. Зменшення концентрації С2Н4
E. Зменшення концентрації Н2

59. На фармацевтичному виробництві процеси синтезу лікарських препаратів відбуваються в різних умовах. У якому процесі ентропія не змінюється?
A. *Адіабатичному
B. Ізотермічному
C. Ізохорному
D. Ізобарному
E. Політропному

60. Вказати, якими змінами концентрації реагуючих речовин можна змістити рівновагу реакції СО2(г) + С(гр) (2СО(г) вправо:
A. *Збільшити концентрацію СО2(г)
B. Збільшити концентрацію С(гр)
C. Збільшити концентрацію СО(г)
D. Зменшити концентрацію СО2(г)
E. Зменшити концентрацію С(гр)

61. Система знаходиться в ізобарно-ізотермічній рівновазі. Яку функцію потрібно вибрати для описання процесу?
A. *Енергію Гіббса
B. Енергію Гельмгольца
C. Внутрішню енергію
D. Ентальпію
E. Ентропію

62. Ефективність реакцій органічного синтезу при взаємодії різноманітних речовин оцінюється за їх хімічною спорідненістю, мірою якої прийнято вважати:
A. *Зміну енергії Гіббса
B. Максимальну швидкість реакції
C. Тепловий ефект реакції
D. Чутливість до дії каталізаторів
E. Внутрішню енергію системи

63. Яка термодинамічна величина є критерієм напрямку самодовільного процесу при постійних об’ємі і температурі?
A. *Енергія Гельмгольца
B. Ентропія
C. Енергія Гіббса
D. Хімічний потенціал
E. Ентальпія

64. Термодинамічний метод дослідження є одним із ефективних засобів вивчення обміну речовин та енергії, що відбуваються у живому організмі. Функція, що характеризує енергетичний стан речовин в багатокомпонентній системі є
A. *Хімічний потенціал
B. Об’єм
C. Тиск
D. Молярна теплоємність
E. Температура

65. Який термодинамічний потенціал слід вибрати як критерій можливості самодовільного процесу, що відбувається в ізобарно-ізотермічних умовах?
A. *Ізобарно-ізотермічний потеціал Гіббса
B. Ізохорно-ізотермічний потенціал Гельмгольца
C. Термодинамічний потенціал Гіббса-Гельмгольца
D. Хімічний потенціал
E. Електрокінетичний потенціал

2. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ
(правило фаз, діаграми стану одно- і двокомпонентних систем, розподіл речовин між двома рідкими фазами, екстракція)

1. Вкажіть рівняння, яке можна використати для розрахунку теплоти випаровування етанолу:
A. *Клапейрона-Клаузіуса
B. Кірхгофа
C. Менделєєва-Клапейрона
D. Нернста
E. Ізотерми

2. Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:
A. *Рівняння Клапейрона-Клаузіуса
B. Правила Трутона
C. Правила фаз Гіббса
D. Рівняння Менделєєва-Клапейрона
E. Законів Коновалова

3. На діаграмі плавкості системи сечовина-саліцилова кислота три евтектичні точки. Скільки хімічних сполук утворюється при взаємодії цих речовин?
A. *2
B. 1
C. 3
D. 4
E. 5

4. Співвідношення між кількостями рівноважних фаз в системі на діаграмі плавкості при даніой температурі можно визначити за правилом
A. *Важеля
B. Фаз Гіббса
C. Дюкло-Траубе
D. Шульце-Гарді
E. Вант-Гоффа

5. В потрійній точці на діаграмі стану води:
A. *С = 0
B. С = 2
C. Ф = 3; С = 1
D. С = 1
E. Ф = 3; n = 1

6. На діаграмі плавкості двокомпонентної системи з простою евтектикою вище лінії ліквідусу:
A. *Обидва компонента перебувають у рідкому стані
B. Обидва компонента перебувають у твердому стані
C. Обидва компонента перебувають у газоподібному стані
D. Кожен компонент перебуває частково в різних агрегатних станах
E. Один з компонентів перебуває в рідкому стані, другий – у твердому стані

7. Чи залежить число ступенів свободи рівноважної гетерогенної системи від числа компонентів системи?
A. *Залежить
B. Не залежить
C. Залежить у конденсованих системах
D. Залежить у рідких двокомпонентних системах
E. Залежить у біохімічних системах

8. Скільки компонентів, фаз та ступенів свободи є в системі при реакції розкладу СаСО3:
A. *К = 2, Ф = 3, С = 1
B. К = 3, Ф = 3, С = 1
C. К = 2, Ф = 2, С = 2
D. К = 2,Ф = 1, С = 1
E. К = 1, Ф = 3, С = 0

9. Дібазол характеризується спазмолітичною та гіпотензійною дією. Для розрахунку об’єму хлороформу потрібного для екстракції дібазолу з водного розчину необхідно знати
A. *Коефіцієнт розподілу
B. Температуру кипіння хлороформу
C. Коефіцієнт дифузії
D. Температуру плавлення дібазолу
E. Ебуліоскопічну сталу води

10. Визначте число ступенів свободи у системі салол-камфора, якщо з розплаву одночасно виділяються кристали обох компонентів.
A. *0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 1

11. Супозиторії з саламаси (40 %) та метилстеарату (60 %) мають евтектичну температуру 32 0С. Яка кількість фаз існує в точці евтектики даної системи?
A. *3
B. 2
C. 1
D. 4
E. 5

12. Термічний аналіз це різновид фізико-хімічного аналізу, який вивчає залежність
A. *Температури кристалізації бінарних систем від їх складу
B. Температури кипіння компонентів системи
C. Температури кристалізації компонентів системи
D. Температури кипіння сумішей систем від їх складу
E. Температури кипіння азеотропних сумішей

13. Скільки незалежних компонентів К, та яку кількість фаз Ф і ступенів вільності С має система, для якої рівноважна реакція розкладу СаСО3 в закритому апараті: СаСО3 СаО + СО2 (n = 2).
A. *К = 2, Ф = 3, С = 1
B. К = 1, Ф = 2, С = 2
C. К = 2, Ф = 1, С = 3
D. К = 1, Ф = 1, С = 1
E. К = 2, Ф = 2, С = 2

14. Йод, який використовується для медичних цілей, очищають сублімацією. При цьому проходить процес I2(тв.) ( I2(г.). Вкажіть число фаз, число компонентів і число ступенів свободи утвореної рівноважної системи, якщо n = 2.
A. *Ф = 2; К = 1; С = 1
B. Ф = 3; К = 1; С = 0
C. Ф = 1; К = 1; С = 2
D. Ф = 2; К = 2; С = 2
E. Ф = 3; К = 2; С = 1

15. Знайти число фаз і число ступенів свободи в системі плюмбум-вісмут, якщо з розплаву Pb-Bi будуть випадати кристали вісмуту.
A. *2,1
B. 2,0
C. 1,0
D. 3,0
E. 3,1

16. Скільки фаз має рівноважна система, що застосовується у технології фармацевтичного виробництва, як розрихлювач NH4HCO3(T) NH3(Г)+CO2(Г) + H2O(P):
A. *3
B. 1
C. 4
D. 5
E. 2

17. Більшість технологічних процесів у фармації відбувається в гетерогенних системах. Яка кількість фаз міститься у суміші евтектичного складу при евтектичній температурі двохкомпонентної системи?
A. *3
B. 2
C. 5
D. 4
E. 1

18. Визначити число незалежних компонентів в системі, яка застосовується в технології
фармацевтичних препаратів як розрихлювач: NH4HCO3(T) NH3(Г)+CO2(Г) + H2O(P).
A. *3
B. 1
C. 2
D. 4
E. 5

19. Яка кількість ступенів свободи у рівноважній системі, що застосовують в фармацевтичних процесах як розрихлювач: NH4HCO3(T) NH3(Г)+CO2(Г) + H2O(P), за умов, що на рівноважну систему впливають 2 зовнішні фактори?
A. *2
B. 3
C. 1
D. 4
E. 5

20. Екстракція – найпоширеніший метод виділення речовини із систем. Яким розчинником краще екстрагувати йод з водного розчину, якщо коефіцієнти розподілу змінюються в ряду: K(CS2) >K(C6H6) > K(циклогексан) > K(C6H14) > K(C6H13OH)?
A. *CS2
B. C6H14
C. Циклогексан
D. C6H14
E. C6H3OH

21. В евтектичній точці двокомпонентної системи з простою евтектикою в рівновазі знаходяться фази:
A. *2 твердих і розплав евтиктичного складу
B. 2 рідких і 1 тверда
C. 3 твердих фази
D. 1 тверда, 1 рідка і 1 газоподібна
E. 1 рідка і 1 тверда

22. Селективний розчинник, який використовують для вилучення речовин із лікарської рослинної сировини, називають
A. *Екстрагент
B. Екстрактор
C. Екстракт
D. Рафінат
E. Елюент

23. Коефіцієнти розподілу деякої речовини між: а) водою та октаном , б)водою та ССl4; в) водою та хлороформом, г) водою та гексаном , д)водою та бензолом відповідно рівні 48, 245 , 630, 65 та 110. Який розчинник є найбільш ефективним для екстракції цієї речовин з водного розчину?
A. *Хлороформ
B. Гексан
C. Бензол
D. Октан
E. ССl4

24. Екстракція – це один із технологічних етапів виробництва лікарських препаратів. При досліджені розпреділення оцтової кислоти між хлороформом і водою було встановлено, що її молекули утворюють димери в органічному розчиннику. Вкажіть рівняння, яким слід скористатися для розрахунку коефіцієнта розподілу в цьому випадку:
A. *К = с2/с12
B. К = с2/с1
C. К = с1/с2
D. К = с2/c1m
E. lgk=lgc2-lgc1

25. При дослідженні розпреділення йоду між хлороформом і водою було встановлено, що йод в кожній із рівноважних фаз знаходиться в одинаковому молекулярному стані. Вкажіть, яким рівнянням слід скористатися для розрахунку коефіцієнту розподілу у цьому випадку.
A. *K = C2/C1
B. K = C2/C12
C. K = C2/C1m
D. lg K = lg c2 – 2lg c1
E. lg K = lg c2 – mlg c1

26. Конденсованою системою називають систему, в якій
A. *Відсутня газоподібна фаза
B. Відсутня тверда фаза
C. Відсутня рідка фаза
D. Компоненти знаходяться в рідкому стані
E. Є більше двох компонентів

27. Чому рівне число компонентів в точці перетинання лінії ліквідуса з вісью ординат на діаграмі плавкості?
A. *1
B. 3
C. 2
D. 0
E. –

28. Одним із важливих етапів у вивченні фізико-хімічних властивостей води є аналіз її діаграми стану. Перелічіть фази, які будуть знаходитися у рівновазі при умовах, які відповідають потрійній точці на діаграмі стану води:
A. *Рідка вода, лід, пара води
B. Рідка вода, лід
C. Рідка вода, пара води
D. Лід, пара води
E. Лід

29. В стоматологічній практиці використовують рідкі лікарські форми, які містять камфору і хлоралгідрат. Вкажіть, які фази будуть знаходитися у рівновазі при умовах, які відповідають евтектичній точці на вивченій діаграмі:
A. *Розплав евтектичного складу, кристали хлоралгідрату, кристали камфори
B. Розплав евтектичного складу
C. Кристали камфори і хлоралгідрата
D. Розплав евтектичного складу і кристалічна камфора
E. Розплав евтектичного складу і кристалічний хлоролгідрат

30. При виробництві супозиторіїв використовують діаграми плавкості. Правило фаз Гіббса для конденсованої системи записують так:
A. *С = К – Ф + 1
B. С = К – Ф + 2
C. С = Ф – К + 1
D. С = Ф – К + 2
E. С = К – Ф + n

31. Чому рівне число ступенів свободи в точці перетину лінії ліквідуса з віссю ординат на діаграмі плавкості двокомпонентної системи з простою евтектикою:
A. *0
B. 2
C. 3
D. 4
E. 1

32. Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають
A. *Солідус
B. Евтетика
C. Медіана
D. Ліквідус
E. Конода

33. У фармацевтичному виробництві для виділення ефірних масел з рослинної сировини можна використати метод
A. *Екстракції
B. Ректифікації
C. Кріоскопії
D. Конденсації
E. Поляриметрії

34. Термічний аналіз широко застосовують у фармації. Вкажіть кількість точок на діаграмі плавкості салол – камфора, компоненти якої утворюють просту евтектику, у яких система інваріантна.
A. *3
B. 1
C. 2
D. 4
E. 0

35. Термічний аналіз – широко використовується у фармації Вкажіть кількість точок на діаграмі плавкості фенол – n-толуїдин, компоненти якої утворюють одну хімічну сполуку, у яких число ступенів свободи дорівнює нулю.
A. *5
B. 0
C. 1
D. 2
E. 3

36. Термічний аналіз використовують у фармацевтичному виробництві та аналізі. Вкажіть кількість точок на діаграмі плавкості (ізоморфних речовин) NaBr–KBr, в яких система інваріантна.
A. *2
B. 0
C. 1
D. 3
E. 4

37. Вкажіть в якій формі потрібно використовувати правило фаз Гіббса до рівноважної гетерогенної системи при змінних температурі і тиску?
A. *С = К – Ф + 2
B. С = К – Ф + 1
C. С = К – Ф
D. С + Ф = К – 2
E. С = К – Ф + n

38. Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою
A. *Інваріантною
B. Моноваріантною
C. Біваріантною
D. Триваріантною
E. Чотирьохваріантною

39. Точка максимуму на діаграмі плавкості, коли речовинаи утворюють стійку сполуку зветься:
A. *Сингулярною
B. Евтектичною
C. Рівноважною
D. Максимальною
E. Критичною

40. Скільки компонентів, фаз та ступенів свободи є в системі при реакції розкладу СаСО3:
А. *К = 2, Ф = 3, С = 1
В. К = 3, Ф = 3, С = 1
C. К = 2, Ф = 2, С = 2
D. К = 2, Ф = 1, С = 1
E. К = 1, Ф = 3, С = 0

41. На діаграмі плавкості двокомпонентної системи з простою евтектикою вище лінії ліквідусу:
А. *Обидва компонента перебувають у рідкому стані
В. Обидва компонента перебувають у твердому стані
C. Обидва компонента перебувають у газоподібному стані
D. Кожен компонент перебуває частково в різних агрегатних станах
E. Один з компонентів перебуває в рідкому стані, другий – у твердому стані

42. Вкажіть число ступенів свободи перетину лінії ліквідусу з віссю ординат діаграми стану С = К – Ф + n двокомпонентної системи:
А. *С = 0
В. С = 2
C. С = 1
D. С = –1
E. С = 3

43. До якого виду систем можна віднести фізіологічний розчин NaCl?
A. *Гомогенна, однофазна, двокомпонентна
B. Гетерогенна, двокомпонентна, трифазна
C. Гомогенна, однофазна, трикомпонентна
D. Гомогенна, однофазна, однокомпонентна
E. Гетерогенна, двофазна, трикомпонентна

44. До якого виду можна віднести дану систему, якщо у пробірці нагрівати вапняк?
A. *Гетерогенна, трифазна
B. Гомогенна, двофазна
C. Гомогенна, однофазна
D. Гетерогенна, двофазна
E. Гетерогенна, чотрифазна

45. До якого виду систем можна віднести фізіологічний розчин?
A. *Гомогенна, однофазна, двокомпонентна
B. Гетерогенна, двокомпонентна, трифазна
C. Гомогенна, однофазна, трикомпонентна
D. Гомогенна, однофазна, однокомпонентна
E. Гетерогенна, двофазна, трикомпонентна

46. Добре відомий йодний настій, який зберігають у щільнозакритих флаконах є водно-спиртовим розчином йоду І2 і КІ. Скільки компонентів, фаз і ступенів вільності має ця система?
A. *К = 3; Ф = 2; С = 3
B. К = 4; Ф = 3; С = 4
C. К = 3; Ф = 2; С = 2
D. К = 2; Ф = 3; С = 4
E. К = 4; Ф = 1; С = 3

47. Вкажіть, який вигляд приймає рівняння правила фаз Гіббса для конденсованої системи при p = const.
A. *С = К – Ф + 1
B. С = К – Ф + 2
C. С = 4 – Ф
D. С + Ф = 0
E. С = Ф – К + 1

48. Вкажіть, в якій формі слід застосовувати правило фаз Гіббса до двокомпонентної гетерогенної системи при змінній температурі?
A. *С = 3 – Ф
B. С + Ф = 4
C. С = 2 – Ф
D. С + Ф = 0
E. С = 2 – Ф + n

3. Загальна характеристика РОЗЧИНів
(Закон Рауля, Осмометрія, Ебуліоскопія, кріоскопія, Закони Коновалова)

1. У відповідності з законом Генрі, парціальний тиск парів розчиненої речовини прямопропорційний його
A. *Молярній частці
B. Масовій частці
C. Молярній масі
D. Об’ємній частці
E. Моляльній концентрації

2. Колігативні властивості розчинів залежать тільки від
А. *Числа частинок
В. Тиску і температури
C. Числа фаз
D. Властивостей розчиненої речовини
E. Числа компонентів

3. Який із приведених нижче розчинів одинакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?
A. *Алюмінію нітрат
B. Глюкози
C. Натрію хлорид
D. Магнію сульфат
E. Калію йодид

4. Визначення підвищення температури кипіння водно-спиртових сумішей є фармакопейним методом кількісного визначення спирту в цих сумішах. Цей метод називається
A. *Ебуліоскопія
B. Кріоскопія
C. Осмометрія
D. Віскозиметрія
E. Потенціометрія

5. Кріоскопічна стала рівна пониженю температури замерзания розчину який містить 1 моль речовини в
A. *1000г розчинника
B. 1 літрі розчинника
C. 100г розчину
D. 1 літрі розчину
E. 1000г розчину

6. Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту у складі водно-спиртової суміші заснований на експериментальному визначенні
A. *Температур кипіння
B. Температур кристалізації
C. Опору
D. Температур розчинення
E. Осмотичного тиску

7. Цинк хлорид використовується в якості в'язкого та асептичного засобу. Визначите масову долю розчину, який містить 5 г ZnCl2 в 100 г розчину.
A. *5 %
B. 10 %
C. 0,5 %
D. 0,1 %
E. 0,01 %

8. Водні розчини солей використовуються як лікарські форми. При однаковій молярності максимальне значення йонної сили характерне для розчину
A. *MgSО4
B. AgNО3
C. NaNО2
D. NaCl
E. KI

9. При визначенні кількості еритроцитів лаборант помилково помістив кров у 9 % розчин NaCl . Яке явище буде спостерігатися?
A. *Плазмоліз
B. Гемоліз
C. Гемоліз і плазмоліз
D. Лізис
E. Залишаються без змін

10. При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується
A. *Ізотонічний коефіцієнт
B. Осмотичний коефіцієнт
C. Коефіцієнт активності
D. Кріоскопічна константа
E. Ебуліоскопічна константа

11. Який осмотичний тиск повинні мати розчини, що використовуються в медицині, як ізотонічні розчини?
A. *700 – 800кПа
B. 200 – 300кПа
C. 300 – 400кПа
D. 500 – 600кПа
E. 900 – 1000кПа

12. Який осмотичний тиск у розчинах ліків, що застосовують в медицині, як ізотонічні до крові?
A. *740 – 780 кПа
B. 420 – 448 кПа
C. 900 – 960 кПа
D. 600 – 670 кПа
E. 690 – 720 кПа

13. Який осмотичний тиск повинні мати розчини, що використовуються в медицині в якості ізотонічних розчинів або кровозамінників?
A. *770-800 кПа
B. 200-300 кПа
C. 300-400 кПа
D. 500-600 кПа
E. 900-1000 кПа

14. Ізотонічність – одна із вимог, яка ставиться до ін’єкційних розчинів. Що відбувається з еритроцитами поміщеними в гіпотонічний розчин?
A. *Набухають і руйнуються
B. Зморщуються
C. Змінюють колір
D. Набувають заряду
E. Змін немає

15. Пониження температури кристалізації розчину пропорційне концентрації розчиненої речовини, вираженої
A.*Моляльністю
B. Молярною часткою
C. Молярністю
D. Масовою часткою
E. Молярною масою еквівалента

16. Ізотонічність – обов’язкова вимога, яка ставиться до інфузійних розчинів і очних крапель. Чи ізотонічні при одній температуре 1 % розчини глюкози і калій йодиду?
A. *Ні
B. Так
C. Так при 310 К
D. Так при 298 К
E. Так при 273 К

17. Були приготовлені водні розчини сахарози, CaCl2, КCl, Na2SO4, AlCl3 одинакової моляльності. Який із вище перелічених розчинів буде замерзати при більш високій температурі?
A. *Сахарози
B. AlCl3
C. CaCl2
D. КCl
E. Na2SO4

18. Серед перечислених водних розчинів лікарських речовин, моляльність яких становить 0,1 моль/кг, максимальне підвищення температури кипіння відповідає розчину
A. *Натрію ацетату
B. Глюкозі
C. Нікотиновій кислоті
D. Етанолу
E. Аскорбіновій кислоті

19. Азеотропні суміші застосовують у фармації. Яке співвідношення характеризує склад пари та розчину у точках екстремуму на кривих Коновалова?
A. *х (пари) = х (розчину)
B. х (пари) < х (розчину)
C. х (пари) > х (розчину)
D. х (пари) = 2 х (розчину)
E. 2 х (пари) = х (розчину)

20. Які розчини можна використовувати як інфузійні?
A. *Ізотонічні
B. Гіпертонічні
C. Гіпотонічні
D. Колоїдні
E. Ідеальні

21. В фармацевтичній практиці широко використовують ізотонічний розчин натрію хлориду. Яку масу натрію хлориду потрібно взяти для приготування 100 г ізотонічного розчину?
A. *0,85 г
B. 8,5 г
C. 4,5 г
D. 0,45 г
E. 5,0 г

22. Визначення
·Ткип. водно-спиртової суміші є фармакопейним методом кількісного визначення спирту. Який метод дозволяє визначити
·Ткип.?
A. *Ебуліоскопія
B. Кріоскопія
C. Ентероскопія
D. Осмометрія
E. Кондуктометрія

23. Для визначення молекулярної маси нових лікарських речовин, а такж оцінки ізотонічної концентрації, може бути використаний метод
A. *Кріоскопія
B. рН-метрія
C. Полярографія
D. Колориметрія
E. Потенціометрія

24. Чи може розчин нелеткої речовини кипіти при температурі нижчій, ніж розчинник?
A. *Не може взагалі
B. Може при негативному відхиленні від закону Рауля
C. Може при позитивному відхиленні від закону Рауля
D. Може для азеотропних сумішей
E. Може для розчинів електролітів

25. Ебуліоскопічна стала це:
A. *Чинник, що характеризує природу розчинника
B. Чинник, що характеризує природу розчиненої речовини
C. Підвищення температури кипіння одномолярного розчину
D. Пониження температури кипіння одномоляльного розчину
E. Депресія температури замерзання одномолярного розчину

26. Ебуліоскопічна стала це:
A. *Моляльне підвищення температури кипіння
B. Молярне зниження температури замерзання
C. Відносне зниження тиску насиченої пари розчинника над розбавленим розчином
D. Відносне підвищення тиску насиченої пари розчинника над концентрованим розчином
E. Молярне підвищення температури кипіння

27. Кріоскопічні постійні води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно рівні 1,86; 5,12; 4,9; 3,9;40,0. Який із цих розчинів Ви виберете для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом?
A. *Камфору
B. Хлороформ
C. Оцтову кислоту
D. Бензол
E. Воду

28. В фізико-хімічній лабораторії були приготовлені водні розчини сечовини, глюкози, натрію сульфату, алюмінію сульфату і натрію бензоату однакової молярної концентрації. Який із перелічених розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298 К?
A. *Розчин алюмінію сульфату
B. Розчин сечовини
C. Розчин глюкози
D. Розчин натрію бензоату
E. Розчин натрію сульфату

29. Для внутрішньовенних ін’єкцій використовують водний розчин СаСl2 з масовою часткою 10%. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнту СаСl2 у водному розчині?
A. *3
B. 4
C. 2
D. 5
E. 1

30. Кислі розчини мають кислий смак, лужні – смак мила. Зливають рівні об’єми розчинів хлороводневої кислоти та гідроксиду натрію однакової концентрації. Який смак одержаного розчину?
A. *Солоний
B. Кислий
C. Смак мила
D. Не має смаку
E. Солодкий

31. Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?
A. *Хлориду кальцію
B. Хлориду літію
C. Хлориду калію
D. Фенолу
E. Етанолу

32. В технології фармацевтичних препаратів інколи потрібно проводити процеси при низьких температурах. В якому з розчинів почнеться кристалізація першою, при умові їх однакової моляльності?
A. *C6H12O6
B. NaCl
C. CaCl2
D. Al2(SO4)3
E. KBr

33. При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується
А. *Ізотонічний коефіцієнт
В. Осмотичний коефіцієнт
C. Коефіцієнт активності
D. Кріоскопічна константа
E. Ебуліоскопічна константа

34. Кріоскопічна та ебуліоскопічна сталі залежать від
A. *Природи розчинника
B. Концентрації розчину
C. Температури
D. Природи розчиненої речовини
E. Наявності каталізатора

35. Закон Вант-Гоффа для осмотичного тиску для розчинів електролітів виражається математичним рівнянням:
A. *
· = iCmRT
B.
· = m/MRT
C.
· = CmRT
D.
· = iCнRT
E.
· = CмRT

36. Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні?
A. *Рівним атмосферному
B. Мінімальним
C. Максимальним
D. Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі
E. Рівним тиску насиченої пари при 273 К

37. При виготовленні деяких лікарських форм необхідно враховувати величину осмотичного тиску. Який з перерахованих 0,1 М розчинів: глюкози, сахарози, AlCl3, KNO3, CaCl2, має найбільший осмотичний тиск?
A. *0,1 М розчин AlCl3
B. 0,1 М розчин глюкози
C. 0,1 М розчин сахарози
D. 0,1 М розчин CaCl2
E. 0,1 М розчин KNO3

38. Тиск насиченої пари розчинника над розчином, до складу якого входить нелетка речовина прямо пропорційний концентрації розчинника, яка виражена
A. *Молярною часткою (мольною часткою)
B. Моляльністю
C. Молярністю
D. Масовою часткою
E. Молярною масою еквівалента

39. Були приготовлені водні розчини сахарози, CaCl2, NaCl, Al2(SO4)3 і K3[Fe(CN)6] одинакової моляльності. Який з перерахованих розчинів кипить при найбільшій температурі?
A. *Розчин Al2(SO4)3
B. Розчин K3[Fe(CN)6]
C. Розчин сахарози
D. Розчин CaCl2
E. Розчин NaCl

40. Від чого в першу чергу залежать величини колігативних властивостей розведених розчинів:
A. *Числа частинок розчиненої речовини
B. Природи розчинника
C. Природа розчиненої речовини
D. Молярної концентрація розчиненої речовини
E. Масової частка розчиненої речовини в розчині

41. При приготуванні деяких лікарських форм необхідно враховувати величину осмотичного тиску. Який із перелічених 0,01 М розчинів: сечовини, Al2(SO4)3, Cu(NO3)2, KCI, фруктози, мають найбільший осмотичний тиск?
A. *Al2(SO4)3
B. Сечовини
C. Фруктози
D. Cu(NO3)2
E. KCI

42. Приготовлені водні розчини NaCl, Al2(SO4)3, KІ, сечовини і гексаметилентетраміну однакової моляльності. Який з перерахованих розчинів кристалізується при найнижчій температурі?
A. *Розчин Al2(SO4)3
B. Розчин NaCl
C. Розчин KІ
D. Розчин сечовини
E. Розчин гексаметилентетрааміну

43. Розчини, що використовуються для ін’єкцій мають бути ізотонічними. Ізотонічними розчинами називають такі, у яких:
A. *Однаковий осмотичний тиск
B. Однаковий онкотичний тиск
C. Однакове рН розчинів
D. Однакова полярність молекул розчинених речовин
E. Однакова масова частка розчинених речовин

44. Кріометрія важливий метод визначення молекулярної маси. У якого з наведених розчинів однакової молярної концентрацїї депресія температури замерзання буде найбільшою?
A. * Кальцй хлориду
B. Гліцерину
C. Глюкози
D. Калій броміду
E. Натрій хлриду

45. Були приготовлені водні розчини сахарози, КCl, Na2SO4, AlCl3 одинакової моляльності. Який із вищеперелічених розчинів буде мати найбільш високу температуру кипіння?
A. *Розчин AlСl3
B. Розчин сахарози
C. Розчин фруктози
D. Розчин КCl
E. Розчин Na2SO4

46. При розрахунках кількостей допоміжних речовин, необхідних для ізотонування рідких лікарських форм, використовують значення ізотонічних коефіцієнтів Вант-Гоффа і. Вкажіть чому буде рівний коефіцієнт Вант-Гоффа для цинк сульфату, вважаючи, що ця речовина повністю дисоціює у водному розчині:
A. *і = 2
B. і = 0
C. і = 1
D. і = 3
E. і = 4

47. Серед перелічених водних розчинів лікарських препаратів з однаковою молярністю максимальна температура кипіння відповідає розчину
A. *Натрію сульфату
B. Промедолу
C. Нікотинаміду
D. Резорцину
E. Йода

48. Вкажіть колігативну властивість розчинів, на якій базується метод визначення при 298 К молекулярної маси біополімера:
A. *Осмос
B. Зниження тиску пари над розчином
C. Кріоскопія
D. Ебуліоскопія
E. Дифузія

49. Уявні ступені дисоціації нижче наведених електролітів у 0,01 М водному розчині однакові. Вкажіть речовину розчин якої має найвищу температуру кипіння:
A. *Al2(SO4)3
B. KCl
C. Na3PO4
D. Cu(NO3)2
E. K3PO4

50. Другий закон Коновалова застосовують до нероздільно киплячих розчинів, які мають екстремальні точки на діаграмах стану і називаються
A. *Азеотропними сумішами
B. Ідеальними розчинами
C. Необмежено розчинними рідинами
D. Обмежено розчинними рідинами
E. Взаємно нерозчинними рідинами

51. Розчини електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?
A. *2
B. 4
C. 3
D. 5
E. 7

52. Кріоскопічні сталі бензолу, оцтової кислоти, води, фенолу, камфори дорівнюють відповідно 5,12; 3,9; 1,86; 7,39; 40,00. Який з розчинників слід обрати для визначення молярної маси кріоскопічним методом?
A. *Камфору
B. Оцтову кислоту
C. Воду
D. Фенол
E. Бензол

53. Ізотонічність – це обов’язкова вимога, яку ставлять до інфузійних розчинів. Вкажіть значення, неможливе для ізотонічного коефіцієнта:
A. *1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 4,5

54. Ізотонічність – це вимога, яку ставлять до ін’єкційних розчинів та очних крапель. Розчин якої речовини має найбільший осмотичний тиск при однаковій молярній концентрації і температурі:
A. *Al2(SO4)3
B. Cu(NO3)2
C. CuSO4
D. C6H12O6
E. C12H22O12

55. Для кількох 1 % водних розчинів нелетких речовин визначили експериментально зниження температури кристалізації. Розчин якої речовини кристалізується при найнижчій температури, якщо молярна маса речовин така:
A. *60
B. 180
C. 342
D. 142
E. 166

56. Для визначення молярної маси нових лікарських речовин, а також оцінки ізотонічної концентрації може бути використаний метод:
A. *Кріоскопії
B. Потенціометрії
C. рН-метрії
D. Колориметрії
E. Кондуктометрії

57. Проаналізовано ряд діаграм стану обмежено розчиних рідин. Встановлено, що до обмежено розчинних рідин не відноситься:
A. *Етанол-вода
B. Вода-бензол
C. Вода-хлороформ
D. Бензол-оцтова кислота
E. Метанол-гексан

58. В фармацевтичній промисловості для очистки і виділення ряду органічних речовин з високою температурою кипіння і нерозчинних у воді, можна застосувати
A. *Перегонку з водяною парою
B. Фракційну перегонку
C. Ректифікацію
D. Послідовну ректифікацію
E. Термічний аналіз

59. Процес розділення сумішей на чисті компоненти, який теоретично обґрунтовується законами Коновалова, зветься
A. *Ректифікацією
B. Екстракцією
C. Електрофорезом
D. Хроматографією
E. Осмосом

60. Водно-спиртові суміші широко застосовується в медичній та фармацевтичній практиці. Вони відносяться до азеотропів. Яка особливість азеотропних сумішей?
A. *Нероздільно киплять
B. Не змішуються
C. Взаємодіють між собою
D. Не взаємодіють між собою
E. Мають критичну температуру змішування

61. У медичній практиці використовують ізотонічні розчини. Такими є розчини натрій хлориду і глюкози з масовими частками:
A. *0,85–0,9 %; 4,5–5%
B. 0,5–0,7 %; 0,5–7%
C. 0,2–0,3 %; 2,5–3%
D. 0,1–0,3 %; 5,5–6%
E. 4,5–5 %; 0,85%

62. Відносне зниження тиску насиченої пари розчинника (води) буде найбільшим над розчином NaCl:
A. *Гіпертонічним, з ( (NaCl) = 20%
B. Гіпертонічним, з ( (NaCl) = 10%
C. Ізотонічним, з ( (NaCl) = 0,9%
D. Гіпотонічним, з ( (NaCl) = 0,1%
E. Гіпотонічним, з ( (NaCl) = 0,09%

63. Розчини, що використовуються для інєкцій, мають бути ізотонічними. Ізотонічними розчинами називають такі, у яких:
A. *Однаковий осмотичний тиск
B. Однаковий онкотичний тиск
C. Однакове рН розчину
D. Однакова полярність молекул розчинених речовин
E. Однакова масова частка розчинених речовин

64. Який із приведених нижче розчинів одинакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск:
A. *Алюмінію нітрат
B. Глюкози
C. Натрій хлорид
D. Магній сульфат
E. Калій йодид

4. ЕЛЕКТРОХІМІЯ
(ВЛАСТИВОСТІ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ, ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ РОЗЧИНІВ ЕЛЕТРОЛІТІВ, ЕЛЕКТРОДНІ ПОТЕНЦІАЛИ ТА ЕЛЕКТРОРУШІЙНІ СИЛИ, ПОТЕНЦІОМЕТРІЯ)

1. Приготовлений розчин натрію нітрату залишили в незакритій колбі в літню спеку. Через кілька діб на дні колби виявилися кристали. Розчин над кристалами має назву
A. *Насичений
B. Ненасичений
C. Розбавлений
D. Пересичений
E. Концентрований

2. Як змінюється молярна електрична провідність розчину слабкого електроліту при його розведенні?
A. *Повільно зростає
B. Швидко зростає і досягає максимуму
C. Не змінюється
D. Швидко знижуватися
E. Повільно знижується

3. Для характеристики яких розчинів використовують ізотонічний коефіцієнт?
A. *Електролітів
B. Неелектролітів
C. Високомолекулярних речовин
D. Колоїдних ПАР
E. Колоїдних

4. Вкажіть, як змінюється молярна електропровідність сильного електроліту при даній температурі з розведенням:
A. *Швидко зростає і досягає максимуму
B. Повільно зростає
C. Не змінюється
D. Зменшується
E. Повільно зростає, а потім зменшується

5. Який з наведених електролітів має найбільшу електропровідність?
A. *Хлоридна кислота
B. Калію гідроксид
C. Літію нітрат
D. Цезію йодид
E. Барію сульфат

6. Для визначення ступеня дисоціації слабкого електроліту методом кондуктометрії, експериментально потрібно виміряти
A. *Опір розчину
B. Електрорушійну силу
C. Показник заломлення
D. В’язкість
E. Поверхневий натяг

7. Кондуктометрія – фармакопейний метод кількісного визначення лікарських препаратів. Вказати ряд катіонів, в якому електропровідність зменшується:
A. *Н+, Li+, Na+
B. Na+, Li+, Н+
C. Li+, K+, Н+
D. K+, Na+, Н+
E. Na+, Н+ , Li+

8.З наведених катіонів найбільшу рухливість має йон
A. *Гідроксонію
B. Натрію
C. Калію
D. Літію
E. Амонію

9. Вирахувати рН розчину, в якому [H+] = 1,0 (10–2 моль /л.
A. *2
B. 6
C. 8
D. 1
E. 9

10. Біопотенціали викликані різноманітними фізіологічними процесами, які призводять до виникнення на межі розділу фаз
A. *Подвійного електричного шару
B. Адгезійного шару
C. Абсорбційного шару
D. Дифузного шару
E. Нічого з переліченого

11. Вкажіть який параметр враховує відхилення властивостей реального розчину від ідеального
A. *Активність
B. Фугітивність
C. Ізотонічний коефіцієнт
D. Ступінь дисоціації
E. Концентрація

12. Водні розчини солей використовуються як лікарські форми. При однаковій молярності максимальне значення йонної сили характерно для розчину
А. *MgSО4
В. AgNО3
C. NaNО2
D. NaCl
E. KI

13. Який із названих фізико-хімічних методів використовують для визначення рН ін’єкційних розчинів?
A. *Потенціометрію
B. Кондуктометрію
C. Амперометрію
D. Полярографію
E. Електроліз

14. Які електроди можна віднести до йонселективних
A. *Всі перераховані
B. Скляні
C. Йонообмінні
D. З твердими іонітовими мембранами
E. На основі рідкої іонітової мембрани

15. Скляний електрод часто використовують у фармацевтичному аналізі. До якого типу електродів його відносять?
A. *Йонселективний
B. Першого роду
C. Другого роду
D. Окислювально-відновні прості
E. Окислювально-відновні складні

16. Йони водню в розчинах суттєво впливають на кислотно-основні рівноваги, кінетику ряду реакцій, розчинність багатьох речовин, на здатність до екстракції, на характер біологічних процесів. Який із існуючих методів визначення рН, як найбільш точний і універсальний, включений до Державної Фармакопеї, ви можете рекомендувати?
A. *Потенціометричний
B. Полярографічний
C. Кондуктометричний
D. Кулонометричний
E. Гравіметричний

17. За точку відрахунку стандартних ОВ потенціалів прийнято значення Ео напівреакції 2Н+ + 2е ( Н2, яке дорівнює
A. *Нулю
B. 8,31 В
C. 22,4 В
D. 6,02 1023 В
E. 1,86

18. Для яких гальванічних елементів величина ЕРС не залежить від величин стандартних електродних потенціалів?
A. *Концентраційних
B. Окислювально-відновних
C. Елемента Даніеля-Якобі
D. Хімічних джерел струму
E. Елемента Вестона

19. Ступінь впливу сторонніх йонів на потенціал йонселективного електроду визначається величиною
A. *Коефіцієнта селективності
B. Коефіцієнта дифузії
C. Коефіцієнта активності
D. Коефіцієнта електропровідності
E. Осмотичного коефіцієнта

20. Основною характеристикою йонселективного електрода є коефіцієнт
A. *Селективності
B. Розподілення
C. Дифузії
D. Корисної дії
E. Активності

21. В електрохімічному аналізі широко застосовуються електроди різноманітної конструкції. До електродів першого роду належить:
A. *Водневий газовий електрод
B. Каломельний стандартний електрод
C. Хлорсрібний стандартний електрод
D. Хінгідроновий електрод
E. Скляний електрод

22. Яке рівняння застосовують для розрахунку електродних потенціалів?
A. *Нернста
B. Вант-Гоффа
C. Кольрауша
D. Фіка
E. Гольдмана

23. Каломельний електрод внесений в ДФ України як допоміжний електрод для вимірювання рН. До якого типу електродів відноситься каломельный електрод?
A. *Другого роду
B. Першого роду
C. Газовий
D. Окислювально-відновний
E. Йонселективний

24. Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений у Державну Фармакопею. Який із електродів використовують як електрод порівняння?
A. *Насичений каломельний
B. Водневий
C. Скляний
D. Мідний
E. Хінгідронний

25. При дослідженні лікарських речовин використовують потенціометричний метод визначення рН. Який із електродів можна використовувати як індикаторний при вимірюванні рН розчину?
A. *Скляний
B. Мідний
C. Хлорсрібний
D. Каломельний
E. Цинковий

26. Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений в ДФ. З допомогою, якої пари електродів визначають рН?
A. *Скляний-нас. каломельний
B. Цинковий-хлорсрібний
C. Мідний-водневий
D. Мідний-каломельний
E. Кисневий-хінгідронний

27. Пластинка міді опущена в 0,1М розчин купруму сульфату. Який потенціал виникає на границі 2-х фаз?
A. *Електродний
B. Дифузійний
C. Контактний
D. Мембранний
E. Електрокінетичний

28. Вирахувати рН розчину, в якому [H+] = 1,0 ( 10–8 моль /л.
A. *8
B. 6
C. 14
D. 1
E. 4

29. Для індентифікації йонів Cu2+ и Zn2+ у суміші полярографічним методом вимвряють:
A. *Потенціал півхвилі
B. Висоту полярографічної хвилі
C. Час утримування
D. Об’єм утримування
E. Силу струму

30. Для кількісного визначення концентрації Cо2+ у суміші з Мn2+ полярографічним методом виміряють:
A. *Висоту полярографічної хвилі
B. Потенціал півхвилі
C. Силу струму
D. Час утримування
E. Об’єм утримування

31. Полярографія – одночасно якісний і кількісний метод аналізу. Що є кількісною характеристикою в цьому методі?
A. *Величина граничного дифузійного струму
B. Потенціал
C. Потенціал півхвилі
D. Катодна поляризація
E. Величина електрорушійної сили

32. Для якісного полярографічного аналізу використовується фізико-хімічний параметр:
A. *Потенціал півхвилі
B. Висота хвилі
C. Час утримування
D. Стандартний електродный потенціал
E. Гранична еквівалентна електропровідність

33. рН середовища інструментальними методами можно виміряти використовуючи прилад
A. *Іономір
B. Полярограф
C. Хроматограф
D. Кондуктометр
E. Поляриметр

34. В фізико-хімічну лабораторію поступили проби шлункового соку для визначення їх кислотності. Який гальванічний елемент Ви виберете для проведеня цих вимірювань?
A. *Ag, AgCI | HCI | скл. мембр. | Н+ | KCI | AgCI, Ag
B. Zn | ZnSO4 | | CuSO4 | Cu
C. Zn | ZnCl2| | AgNO3| Ag
D. Pt | Fe2+, Fe3+ | | KCl(нас.) | HgCl2, Hg
E. Pt | H2 | NaHCO3 | | KCl(нас.)| HgCl2, Hg

35. Відповідно Державній Фармакопеї України в потенціометричному методі визначення рН у якості електрода порівняння може бути використаний насичений каломельний електрод. Вкажіть схему електрода і його тип:
A. *Cl- |Hg2Cl2, Hg – eлектрод другого рода
B. Cl- |AgCl, Ag – електрод другого рода
C. Red, Ox, H+ |Pt – редокс -електрод
D. Ag+ |Ag – електрод першого роду
E. H+ (скл. мембрана) HCI | AgCI, Ag – іонселективний електрод

36. Залежність величини електродного потенціалу від різних факторів виражається рівнянням
A. *Нернста
B. Гіббса
C. Вант-Гоффа
D. Арреніуса
E. Гесса

37. До якого типу відноситься електрод, складений за схемою Au3+| Au?
A. *До електродів І роду
B. До електродів ІІ роду
C. До електродів ІІІ роду
D. Окисно-відновних електродів
E. Йон-селективних електродів

38. Як зміниться потенціал цинкового електрода при зменшенні концентрації іонів цинку в 100 разів, при 25 град С?
A. *Зменшиться на 59 мВ
B. Зменшиться на 40 мВ
C. Збільшиться на 120 мВ
D. Зменшиться на 120 мВ
E. Збільшиться на 30 мВ

39. Для розчинів з концентрацією 0,1 моль/л мінімальне значення іонної сили відповідає розчину
A. *KCl
B. CaCl2
C. (NH4)2S
D. (CH3COO)2Pb
E. AlCl3

40. Стандартний водневий електрод – це платинова пластина, занурена у розчин сірчаної кислоти при температурі 298К і р =1,013
·105 Па з активністю іонів Н+
A. *1 моль/л
B. 0,5 моль/л
C. 0,1 моль/л
D. 0,2 моль/л
E. 2 моль/л

41. Які методи засновані на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу?
A. *Потенціометрія
B. Кондуктометрія
C. Атомно-абсорбційна спектроскопія
D. Амперометрія
E. Електрофорез

42. До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод:
A. *Другого роду
B. Першого роду
C. Газових
D. Окисно-відновних
E. Йонселективних

43. Який із перелічених елктродів можна використати як індикаторний при титруванні основ?
A. *Скляний
B. Хлорсрібний
C. Хінгідронний
D. Платиновий
E. Каломельний

44. Який тип титрування можна проводити з допомогою гальванічного елементу Ag | AgCl | HCl | скляна мембрана || досліджуваний розчин || KCl | AgCl | Ag ?
A. *Кислотно-основне
B. Осаджувальне
C.Комплексонометричне
D. Окисно-відновне
E. Амперометричне

45. При проведенні перманганатометричного визначення калію йодиду точку еквівалентності можна визначити потенціометрично. Який з електродів слід вибрати в ролі індикаторного?
A. *Платиновий
B. Водневий
C. Скляний
D. Ртутний
E. Хлорсрібний

46. Потенціометрія широко використовується в аналізі лікарських препаратів. ЕРС якого гальванічного елемента не залежить від величини стандартного електродного потенціалу?
A. *Концентраційного
B. Хімічного
C. З переносом
D. Без переносу
E. Оборотнього

47. Одним із сучасних методів вимірювання рН біологічних рідин є потенціометричний. Гальванічний ланцюг його складають з індикаторного електроду (електроду визначення) та електроду порівняння. Який із запропонованих електродів можна застосувати як електрод визначення?
A. *Скляний
B. Хлорсрібний
C. Каломельний
D. Платиновий
E. Срібний

48. Для кількісного визначення калій гідроксиду вибраний метод потенціометричного титрування. Точку еквівалентності в цьому методі визначають за різкою зміною:
A. *Електрорушійної сили
B. Напруги
C. Сили струму
D. Інтенсивності флуоресценції
E. Дифузійного струму

49. Концентрацію натрій броміду визначають методом потенціометричного титрування. Титрант – стандартний розчин срібла нітрату. Виберіть індикаторний електрод:
A. *Срібний
B. Водневий
C. Платиновий
D. Хлорсрібний
E. Сурм’яний

50. Електрод другого роду містить:
A. *Метал, покритий шаром його важкорозчинної солі і зануреного в розчин, який містить аніони цієї солі
B. Метал
C. Неметал
D. Мембрани
E. Окисник і відновник важкорозчинної солі

51. Хлорсрібний електрод широко використовується як електрод порівняння при потенціометричному аналізі розчинів лікарських речовин. Його будова відповідає схемі:
A. *Ag|AgCl, KCl
B. Ag|Cl2
C. (-)AgО|AgО(+)
D. Ag|AgCl|HCl|скло|H+
E. Ag|KCl

52. Ступінь дисоціації слабкого електроліту (() можна визначити, використовуючи дані кондуктометрії (( –молярна електрична провідність; (( – молярна провідність при безмежному розведенні), за наступною формулою:
A. *( = (/((
B. ( = ((
C. ( = 1/((
D. ( = (
·((
E. ( = ((/(

5. ХІМІЧНА КІНЕТИКА
(ФОРМАЛЬНА КІНЕТИКА, МОЛЕКУЛЯРНА КІНЕТИКА, КАТАЛІЗ)

1. Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси фармацевтичних виробництв, визначати строки придатності лікарських препаратів тощо. Який з факторів не впливає на константу швидкості хімічної реакції?
A. *Концентрація реагуючих речовин
B. Температура
C. Природа реагуючих речовин
D. Природа розчинника
E. Ступінь дисперсності твердої речовини

2. Що називається молекулярністю реакції?
A. *Число частинок, які беруть участь у елементарному акті хімічної реакції
B. Сума стехіометричних коефіцієнтів учасників реакції
C. Число частинок, які вступають в дану хімічну реакцію
D. Порядок реакції
E. Кількість молекул продуктів реакції

3. За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?
A. *Температура
B. Тиск
C. Об’єм
D. Концентрація
E. Час реакції

4. Який порядок реакції розкладу лікарського препарату?
A. *Перший
B. Другий
C. Третій
D. Нульовий
E. Дробний

5. Чому із зрастанням температури швидкість реакції збільшується?
A. *Збільшується частка молекул, що мають енергію, рівну або вищу ніж енергія активації
B. Зменшується енергія активації
C. Збільшується енергія активації
D. Збільшується частка молекул, що мають енергію, меншу, ніж енергія активації
E. Енергія активації не змінюється

6. Константа швидкості гіпотетичної реакції вимірюється в с–1. Яким буде загальний порядок реакції?
A. *Перший
B. Нульовий
C. Другий
D. Третій
E. Дробний

7. Швидкість реакції не зміюється в ході реакції для:
A. *Реакції нульового порядку
B. Реакції першого порядку
C. Реакції другого порядку
D. Реакції третього порядку
E. Реакції дробного порядку

8. Період напівперетворення реакцій І порядку:
A. *Не залежить від початкової концентрації реагенту
B. Залежить від початкової концентрації реагенту
C. Залежить від початкової концентрації реагенту лише для гетерогенних систем
D. Залежить від початкової концентрації реагенту лише для біосистем
E. Залежить від початкової концентрації реагенту лише для конденсованих систем

9. Вкажіть метод, в якому для визначення порядку реакції використовують рівняння виду lgV = lgK + nlgC:
A. *Метод Вант-Гоффа
B. Метод Оствальда
C. Метод підстановки
D. Графічний метод
E. Метод визначення за періодом піврозкладу

10. Експериментальні дослідження вказують на лінійну залежність концентрації реагентів від часу. Чи можна за цими даними однозначно визначити порядок реакції?
A. *Реакція 0 порядку
B. Реакція 1 порядку
C. Реакція 2 порядку
D. Реакція 3 порядку
E. Не можлива

11. Швидкість хімічної реакції не залежить від концентрації реагуючих речовин. Який порядок даної реакції:
A. *Нульовий
B. Перший
C.Другий
D. Третій
E. Дробний

12. Порядок реакції – це важлива кінетична характеристика. Термін зберігання лікарської форми встановлюється відповідно кінетичного рівняння
A. *Першого порядку
B. Другого порядку
C. Третього порядку
D. Дробного порядку
E. Зворотної реакції

13. Вкажіть порядок і молекулярність реакції гідролізу сахарози С12Н22О11+Н2О ( С6Н12О6 (фруктоза) + С6Н12О6 (глюкоза)):
A. *Бімолекулярна, псевдопершого порядку
B. Мономолекулярна, першого порядку
C. Бімолекулярна, другого порядку
D. Мономолекулярна, другого порядку
E. Бімолекулярна, третього порядку

14. Константа швидкості хімічної реакції має розмірність л/моль·хв. Вкажіть порядок реакції:
A. *Другий
B. Перший
C. Третій
D. Нульовий
E. Дробовий

15. Вкажіть порядок хімічної реакції, якщо експериментальні дослідження вказують на лінійну залежність величини зворотньої концентрації реагентів від часу:
A. *Другий
B. Перший
C. Третій
D. Нульовий
E. Дробний

16. Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву
A. *Послідовна
B. Оборотна
C. Супряжена
D. Другого порядку
E. Паралельна

17. Швидкість утворення йодоводню в газовій фазі при високій температурі відповідно реакції H2 + I2 ( 2НІ прямо пропорційна концентрації водню і йоду і за механізмом і порядком відповідає кінетичній реакції:
A. *Бімолекулярна другого порядку
B. Мономолекулярна нульового порядку
C. Мономолекулярна першого порядку
D. Бімолекулярна першого порядку
E. Дробного порядку

18. За механізмом яких складних реакцій відбуваються процеси гідролізу глікогену, гідролізу крохмалю:
A. *Послідовних
B. Паралельних
C. Супряжених
D. Зворотніх
E. Ланцюгових

19. Більшість хімічних реакцій проходять в декілька стадій. Як називаються реакції в яких багатократно повторюється цикл елементарних актів з участю активних частинок:
A. *Ланцюгові
B. Супряжені
C. Послідовні
D. Паралельні
E. Фотохімічні

20. Метод "прискореного старіння ліків", який використовується для вивчення термінів придатності лікарських препаратів, заснований на
A. *Правилі Вант-Гоффа
B. Правилі Панета-Фаянса
C. Постулаті Планка
D. Законі Оствальда
E. Законі Рауля

21. У фармацевтичному синтезі використовують прості і складні реакції. Вкажіть порядок простої реакції виду 2А+В=3D:
A. *3
B. 2
C. 1
D. 0
E. 0,5

22. Хімічна кінетика, яка має велике значення для фармації, досліджує швидкість реакцій та механізм їх перебігу. Для математичного опису швидкості реакції використовується поняття “порядок реакції”. Який порядок має реакція гідролізу сахарози?
A. *Псевдоперший
B. Нульовий
C. Другий
D. Третій
E. Дробний

23. Більшість з хімічних реакцій є багатостадійними, складними. Як називаються реакції, в яких одна відбувається лише одночасно з другою?
A. *Супряжені
B. Послідовні
C. Паралельні
D. Ланцюгові
E. Фотохімічні

24. В якому випадку співпадають порядок і молекулярність хімічних реакцій:
A. *Тільки для простих одностадійних реакцій
B. Співпадають завжди
C. Не співпадають ніколи
D. Тільки для складних багатостадійних реакцій
E. Для ферментативних реакцій

25. Період напівперетворення деякої реакції А(В обернено пропорційно залежить від початкової концентрації речовини А. Якого порядку дана реакція?
A. *Другого
B. Першого
C. Третього
D. Нульового
E. Дробного

26. Молекулярність та порядок хімічної реакції – кінетичні величини, значення яких, як правило, лежить в межах:
A. *1-3, 0-3 відповідно
B. 0-3, 0-3 відповідно
C. 1-3, 1-3 відповідно
D. 2-3, 1-3 відповідно
E. 2-3, 2-3 відпвідно

27. Розмірність константи швидкості реакції якого порядку не залежить від способу вираження концентрації?
A. *Першого
B. Другого
C. Третього
D. Нульового
E. Дробного

28. Кінетичні методи використовуються для визначення стабільності лікарських препаратів. Визначте порядок реакції, якщо константа швидкості її має розмірність с-1:
A. *Перший
B. Нульовий
C. Дробний
D. Другий
E. Третій

29. Кінетичні методи широко використовують для визначення стабільності лікарських форм. Період напівперетворення якої реакції визначається рівнянням
·1/2=ln2/k:
A. *Першого порядку
B. Другого порядку
C. Третього порядку
D. Нульового порядку
E. Дробного порядку

30. Вкажіть рівняння, яке характеризує період напівперетворення реакції І порядку:
A. *
·1/2 = ln2/k
B.
· 1/2 = 3/2kC0
C.
· 1/2 = 1/(kC0)
D.
· 1/2 = C0/(2kT)
E.
· 1/2 = С/v

31. За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:
A. *За величиною константи швидкості хімічної реакції
B. За величиною швидкості хімічної реакції
C. За часом закінчення реакції
D. За зміною концентрацій реагуючих речовин
E. За зміною концентрацій продуктів реакції

32. Яка із приведених реакцій відноситься до псевдопершого порядку?
A. *Гідроліз сахарози
B. Етерифікації
C. Омиленя
D. Нейтралізації
E. Горіння

33. При зберіганні лікарського препарату проходить його часткове разкладання. Яке кінетичне рівняння слід використати для розрахунку константи швидкості реакції розкладу?
A. *k = 1/t ln(C0/C)
B. k = (C01-C02) ln (C02
·C1/C01
·C2)
C. k = 1/t (C0-C)/(C0
·C)
D. k = 1/t(C0-C)
E. k = 1/t
·(C02-C2)/(2C02
·C2)

34. В фармацевтичній практиці для встановлення терміну придатності лікарських препаратів широко використовують метод “прискореного старіння”. Вкажіть, яке рівняння лежить в основі цього методу
A. *
· = kt+10 / kt
B. k= A
·e(-Ea/RT)
C. ln k2 - ln k1 = Ea R(T1-T2)
D.
· = kcn
E. ln k = ln A – Ea/RT

35. Швидкість хімічних реакцій залежить від температури. Яке рівняння відображає цю залежність?
A. *Арреніуса
B. Гіббса–Гельмгольца
C. Нернста
D. Шишковского
E. Штаудінгера

36. Який з факторів у вузькому інтервалі температур відіграє головну роль у збільшенні швидкості реакції при підвищенні температури?
A. *Зростає доля активних молекул
B. Зростає загальне число зіткнень молекул
C. Зростає енергія активації
D. Зменшується енергія активації
E. Зростає швидкість руху молекул

37. Які дані необхідно використовувати для визначення енергії активації синтезу лікарського препарату?
A. *Константи швидкості реакції при двох температурах
B. Теплову енергію реакції
C. Зміну енергії системи
D. Внутрішню енергію системи
E. Порядок реакції

38. За правилом Вант-Гофа при підвищенні температури на 10 градусів швидкість реакції збільшується в:
A. *2-4 рази
B. 1,5 раза
C. 5 раз
D. 10 раз
E. Температура не впливає на швидкість реакції

39. Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?
A. *2 – 4
B. 2 – 3
C. 1 – 3
D. 3 – 4
E. 1 – 5

40. Умови експериментального визначення строків придатності лікарських засобів прискоренним методом відрізняється від стандартних
A. *Підвищеною температурою
B. Підвищенним тиском
C. Зниженням температури
D. Зниженням тиску
E. Числом фаз

41. Кiнетику якої хімічної реакції досліджують методом поляриметрії?
A. *Гідроліз сахарози
B. Гідроліз ацетооцтового ефіру
C. Синтез аміаку з водню і азоту
D. Розкладу бромоводню
E. Дисоціацію азотної кислоти

42. У скільки разів зростає швидкість елементарної реакції 2А + В = 2С, якщо концентрація реагентів збільшується вдвічі?
A. *У 8 разів
B. У 4 рази
C. У 2 рази
D. У 6 разів
E. У 16 разів

43. Як зміниться швидкість простої реакції 2A ( B + C при зменшені початкової концентрації у 2 рази?
A. *Зменшиться у 4 рази
B. Зменшиться у 2 рази
C. Залишиться незмінною
D. Збільшиться у 4 рази
E. Збільшиться у 2 рази

44. Температурний коефіцієнт швидкості реакції рівний 3. У скільки раз зміниться швидкість цієї реакції при зміні температури на 300С?
A. *В 27 раз
B. В 9 раз
C. В 18 раз
D. В 36 раз
E. В 45 раз

45. Температурний коефіцієнт швидкості реакції рівний 2. У скільки раз зміниться швидкість цієї реакції при зміні температури на 40 0С?
A. *В 16 раз
B. В 8 раз
C В 4 раз
D. В 32 раз
E. В 24 раз

46. Температурний коефіцієнт швидкості хімічної реакції рівний 4. У скільки раз зросте швидкість цієї реакції, якщо температуру підвищити на 30 0С
A. *В 64 рази
B. В 32 рази
C. В 128 раз
D. В 16 раз
E. У 8 раз

47. Швидкість хімічної реакції зростає у 27 разів при зростанні температури на 30 К. Чому дорівнює температурний коефіцієнт цієї реакції?
A. *3
B. 2
C. 6
D. 9
E. 4

48. Найбільше зростання швидкості реакції, що описується кінетичним рівнянням ( = k
·[A]
·[B]2, відбуватиметься при:
A. *Збільшені концентрацій речовин А та В у 2 рази
B. Збільшені концентрації речовини В у 2 рази
C. Збільшені концентрації речовини А у 3 рази
D. Збільшені концентрації речовини А у 4 рази
E. Збільшені концентрації речовини А у 5 рази

49. Енергія активації – це:
A. *Надлишкова, порівняно з середньою енергією взаємодія між молекулами
B. Енергія, яка необхідна до переходу речовини в стан активованого комплексу
C. Енергія, яку необхідно затратити для зміни вихідних речовин
D. Різниця між енергіями вихідних речовин і продуктів реакції
E. Енергія, яка необхідна для випарування речовин

50. У скільки разів треба збільшити тиск, щоб швидкість реакції утворення NO2 з реакції 2NO + О2 = 2NO2 зросла в 1000 разів?
A. *В 10 разів
B. В 22,4 рази
C. Швидкість реакції не залежить від тиску
D. В 500 разів
E. В 100 разів

51. Одним із факторів, які впливають на збільшення виходу лікарської сировини у процесі її синтезу є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє:
A. *Додавання каталізатора
B. Підвищення температури
C. Зниження температури
D. Збільшення концентрації
E. Зменшення концентрації

52. Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу лікарських препаратів. Який з факторів не впливає на зміщення хімічної рівноваги?
A. *Додавання каталізатора
B. Зміна концентрації вихідних речовин
C. Зміна концентрації продуктів реакції
D. Зміна температури
E. Зміна тиску

53. Каталізатори широко використовуються у технології виробництва лікарських речовин. Чим можна пояснити той факт, що у присутності каталізатора швидкість реакції збільшується?
A. *Зменшується енергія активації
B. Зростає загальне число зіткнень молекул
C. Збільшується енергея активації
D. Зменшується число зіткнень молекул
E. Збільшується швидкість руху молекул

54. Яке з наступних тверджень є вірним?
A. *Каталізатор бере участь у реакції, проте не витрачається у реакції
B. Каталізатор не бере участі у реакції
C. Каталізатор є одним з продуктів реакції
D. Каталізатор не є одним з продуктів реакції
E. Каталізатор бере участь у реакції і витрачається в ній

55. Яку роль відіграє каталізатор в хімічній реакції?
A. *Знижує енергію активації
B. Підвищує енергію активації
C. Не змінює енергію активації
D. Змінює природу реагентів
E. Змінює степінь дисперсності

56. Ферменти (біологічні каталізатори) застосовують як фармакологічні препарати. Яку роль відіграють ферменти в біохімічних реакціях?
A. *Знижують енергію активації реакції
B. Підвищують енергію активації
C. Інгібірують процес реакції
D. Змінюють константу швидкості реакції
E. Змінюють порядок реакції

57. Каталізаторами біохімічних процесів є білки. До якого типу гомогенного каталізу відносять процеси з їх участю?
A. *Ферментативний
B. Кислотно-основний
C. Окислювально-відновний
D. Координаційний
E. Гомогенний газофазний

58. Ферменти широко використовуються у фармації в якості лікарських препаратів. Яка основна відмінність ферментів від небіологічних каталізаторів?
A. *Висока специфічність дії і селективність
B. Висока універсальність
C. Мала універсальність
D. Висока дисперсність
E. Висока гомогенність

59. Лікарський препарат при 308 К розклався за 1 рік. Температурний коефіцієнт даної реакції дорівнює 3. Який термін зберігання ліків при 298 К:
A. *3 роки
B. 2 роки
C. 1 рік
D. 4 роки
E. 5 років

60. Який порядок реакції С6Н6 + Вr2 = С6Н5Вr + НВr?
A. *Другий
B. Перший
C. Третій
D. Нульовий
E. Дробний

61. Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації застосовують стеричний фактор, який враховує:
A. *Взаємну орієнтацію реагуючих молекул
B. Хімічні властивості взаємодіючих сполук
C. Концентрацію реагуючих речовин
D. Температуру реакційної суміші
E. Будову молекул взаємодіючих сполук

ІІ.Колоїдна хімія

1. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА
(ПОВЕРХНЕВА ЕНЕРГІЯ, ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ, КОГЕЗІЯ, АДГЕЗІЯ, ЗМОЧУВАННЯ, АДСОРБЦІЯ)

1. Який із адсорбентів найбільш ефективний при адсорбції речовини із водного розчину?
A. *Активоване вугілля
B. Силікагель
C. Кварц
D. Біла глина
E. Гіпс

2. Які поверхні належать до гідрофільних?
A. *Силікагель
B. Сірка
C. Графіт
D. Вугілля
E. Тальк

3. Які поверхні належать до гідрофобних?
A. *Графіт
B. Скло
C. Глина
D. Силікагель
E. Нічого з переліченого

4. Розташувати речовини в порядку зростання адсорбції з водних розчинів на активованому вугіллі:
A. *Глюкоза, фенол, бензол
B. Бензол, глюкоза фенол
C. Фенол, глюкоза, бензол
D. Бензол, фенол, глюкоза
E. Глюкоза, бензол, фенол

5. Адсорбційна рівновага характеризується:
A. *Рівністю швидкостей адсорбції та десорбції
B. Досягненням максимальної величини адсорбції
C. Відсутністю десорбції
D. Наявністю як фізичної адсорбції, так і хемосорбції
E. Сталістю температури системи

6. На якому явищі, характерному для дисперсних систем, заснована фармакологічна дія ентеросгеля (гідрогель метилкремнієвої кислоти)
A. *Адсорбція
B. Адгезія
C. Когезія
D. Змочування
E. Десорбція

7. Процес, при якому проходить хімічна взаємодія між адсорбатом и адсорбентом, називається:
A. *Хемосорбція
B. Сольватація
C. Абсорбція
D. Десорбція
E. Седиментація

8. У відповідності з правилом Панетта-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбента із розчину адсорбується той йон, який
A. *Входить в склад кристалічної гратки адсорбента
B. Не входить в склад кристалічної гратки адсорбента
C. Не утворює з одним із йонів гратки важко розчинної сполуки
D. Утворює з одним із йонів гратки добре розчинну сполуку
E. Не має правильнї відповіді

9. Якщо речовина, поглинається об'ємом іншої речовини, то таке явище називається
A. *Абсорбцією
B. Адсорбцією
C. Хемосорбцією
D. Десорбцією
E. Іонним обміном

10. Вплив довжини вуглеводневого радикалу на поверхневу активність описується правилом
A. *Дюкло-Траубе
B. Вант-Гоффа
C. Антонова
D. Шульце-Гарді
E. Ребіндера

11. Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла?
A. *Адсорбція
B. Адгезія
C. Десорбція
D. Когезія
E. Рекуперація

12. Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?
A. *Зменшується
B. Збільшується
C. Переходить у хемосорбцію
D. Збільшується у гетерогенних системах
E. Збільшується у гомогенних системах

13. Яке рівняння може бути використане для розрахунку поверхневого натягу водного розчину пропіонової кислоти?
A. *Шишковского
B. Фрейндліха
C. Гіббса
D. Гельмгольца-Смолуховского
E. Релея

14. Використання активованого вугілля для очищення антибіотиків зумовлене процесом самочинної зміни концентрації компонента у поверхневому шарі водних розчинів у порівнянні з об’ємом фази. Цей процес називається
A. *Адсорбцією
B. Змочуванням
C. Десорбцією
D. Когезією
E. Адгезією

15. Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явище адсорбції і йонного обміну. Який із йонів вибірково адсорбується із водного розчину на кристалі аргентуму хлориду?
A. *Ag+
B. Н+
C. NO3–
D. Cu2+
E. OH–

16. Одним із найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція. Яке фізичне явище лежить в основі цього методу?
A. *Адсорбція
B. Осмос
C. Електропровідність
D. Коагуляція
E. Адгезія

17. В технології виробництва ліків широко використовують ефект Ребіндера – адсорбційного зниження міцності твердих тіл. При якій умові речовина С буде адсорбуватись на межі поділу фаз А і В.
A. *Речовина С знижує надлишок вільної поверхневої енергії
B. Речовина С підвищує надлишок вільної поверхневої енергії
C. Речовина С не змінює поверхневої енергії
D. Речовина С хімічно взаємодіє з речовиною А
E. Речовина С хімічно взаємодіє з речовиною В

19. Важливою характеристикою рідин є поверхневий натяг. Для якої із речовин він є максимальним ?
A. *Вода
B. Етанол
C. Бензол
D. Ацетон
E. Хлороформ

20. Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Явище, в результаті якого відбувається поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла, називається:
A. *Адсорбція
B. Змочування
C. Адгезія
D. Десорбція
E. Когезія

21. Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?
A. *Зменшується
B. Збільшується
C. Переходить у хемосорбцію
D. Зменшується у гетерогенних системах
E. Збільшується у гомогенних системах

22. У чому полягає суть правила вирівнювання полярностей Ребіндера:
A. *Чим більша різниця полярностей, тим швидше відбувається адсорбція
B. Чим менша різниця полярностей адсорбента і адсорбтива, тим краща адсорбція
C. Адсорбція збільшується в міру зниження діелектричної проникності речовини
D. Речовина адсорбується на поверхні розділу фаз, якщо її присутність у міжфазному шарі збільшує різницю полярностей цих фаз у зоні їх контакту
E. Полярні адсорбтиви краще адсорбуються на полярних адсорбентах з полярних розчинників

23. При очищенні гліцерину, який входить в склад багатьох лікарських форм, використовують активоване вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?
A. *Адсорбція
B. Когезія
C. Адгезія
D. Змочування
E. Капілярна конденсація

24. Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активними речовинами є:
A. *Валеріанова кислота
B. HCl
C. NaOH
D. Сечовина
E. Нічого з переліченого

25. Яке рівняння може бути використано для кількісної характеристики адсорбції на межі "тверде тіло – газ"?
A. *Рівняння Фрейндліха
B. Рівняння Гіббса
C. Рівняння Шишковського
D. Рівняння Гельмгольца-Смолухоського
E. Рівняння Релея

26. В якому ряді катіони розташовані згідно зростанням їх адсорбційної здатності?
A. * Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+
B. Cs+ Rb+ K+ Na+ Li+
C. K+ Na+ Li+ Rb+ Cs+
D. K+ Li+ Na+ Cs+ Rb+
E. Na+ K+ Li+ Rb+ Cs+

27. Додавання поверхнево-активних речовин з метою утворення адсорбційних шарів широко використовується в технології виробництва ліків. Яка з речовин є поверхнево-індиферентною по відношенню до межі поділу вода – повітря?
A. *Сахароза
B. Оцтова кислота
C. Етанол
D. Метиламін
E. Ацетон

28. Дія деяких лікарських препаратів на організм обов’язково включає стадію адсорбції. Від яких чинників залежить адсорбція з розчинів на твердій поверхні?
A. *Від усіх перелічених нижче факторів
B. Природа адсорбенту
C. Природа адсорбтиву
D. Температура
E. Рівноважна молярна концентрація адсорбтиву

29. Вкажіть розмірність величини поверхневого натягу:
A. *Н/м
B. Н/м2
C. Н
·м2
D. Н/кг
·м2
E. Н
·кг/ м2

30. Яка теорія адсорбціїї (із вказаних нижче) містить припущення про утворення полімолекулярних шарів?
A. *Теорія БЕТ
B. Теорія Ленгмюра
C. Теорія Арреніуса
D. Теорія Гіббса
E. Теорія Ребіндера

31. Як змінюються наведені нижче фізико-хімічні властивості поверхнево-активних речовин при зменшенні довжини їх вуглеводневого радикалу?
A. *Зменшується поверхнева активність
B. Зменшується міжфазний поверхневий натяг
C. Зростає поверхнева активність
D. Зростає адсорбція
E. Зменшується гідрофільність

32. Порошки, екстракт красавки і активоване вугілля, мають понижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження їх активності?
A. *Адсорбція
B. Десорбція
C. Адгезія
D. Когезія
E. Розтікання

33. При наданні швидкої допомоги для зняття інтоксикації, яка викликана отруйним препаратом, який містить солі алкалоїдів, була використана суспензія деякого адсорбента. Вкажіть, суспензія якого із нижче переліченого адсорбентів була використана.
A. *Активоване вугілля
B. Силікагель
C. Бентоніт
D. Каолін
E. Крохмаль

34. Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно якого кристали добудовуються
A. *Лише тими йонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними
B. Лише аніонами
C. Лише катіонами
D. Будь-якими йонами з розчину
E. Лише тими йонами, які не входять до їх складу

35. З метою захисту ліків від дії оточуючого середовища проводять їх мікрокапсулювання, що засновано на явищі
A. *Коацервації
B. Адсорбції
C. Змочування
D. Адгезії
E. Когезії

36. Застосування активованого вугілля в медичній практиці базується на його
A. *Високій адсорбційній здатності
B. Гідрофобних властивостях
C. Гідрофільних властивостях
D. Малій густині
E. Розчинності в воді

37. Адсорбція газів твердим адсорбентом не залежить від
A. *Об’єму газу
B. Природи газу
C. Температури
D. Питомої поверхні адсорбента
E. Парціального тиску

38. Яке правило використовують для описання адсорбції йонів із розчину на твердому тілі?
A. *Правило Панета-Фаянса
B. Правило Ребіндера
C. Правило Шульце-Гарді
D. Правило Дюкло-Траубе
E. Правило Вант-Гоффа

39. “Частокол Ленгмюра” – це :
A. *Насичений моношар ПАР на межі поділу рідина-газ
B. Насичений моношар ПАР на межі поділу рідина-тверда поверхня
C. Насичений моношар ПАР на межі поділу тверда поверхня-газ
D. Подвійний електричний шар
E. Шар йонів на протилежно зарядженій поверхні

40. Який фактор впливає на величину граничної адсорбції ПАР на межі рідина – газ?
A. *Площа функціональної групи ПАР
B. Довжина вуглеводневого радикала
C. Число активних центрів поверхні розділу
D. Площа поверхні поділу
E. Концентрація розчину ПАР

41. Одним із методів вилучення йонів важких металів із води є поглинання їх цеолітами (неорганічними йонітами)
A. *Йонний обмін
B. Абсорбція
C. Молекулярно-ситовий ефект
D. Хемосорбція
E. Капілярна конденсація

42. За правилом Дюкло-Траубе, що застосовують при синтезі ПАР, коефіцієнт Траубе дорівнює:
A. *3 - 3,5
B. 1 - 2
C. 2 - 3
D. 0 - 1
E. 4 - 4,5

43. Із перелічених речовин виберіть поверхнево-активну:
A. *С2H5OH
B. H2О
C. NaCl
D. HNO3
E. K4Fe[(CN)6]

44. У скільки раз (максимально) зростає поверхнева активність ПАР при збільшенні вуглеводневого радикала на групу –СН2?
A. *В 3,5 рази
B. В 2,5 рази
C. В 1,5 рази
D. В 4,5 рази
E. В 5,5 рази

45. Поверхнева активність – це один з факторів біодоступності лікарських препаратів. У скільки разів збільшується поверхнева активність при подовженні вуглеводневого радикала ПАР на групу –СН2– ?
A. *3,2
B. 1,5
C. 6,4
D. 2,8
E. 0,5

46. Поверхнево-активні речовини (ПАР) широко використовують у фармацевтичній практицї, як стабілізатори дисперсних систем. Характерною особливістю будови молекул ПАР є
A. *Дифільність
B. Полярність
C. Неполярність
D. Іоногенність
E. Неіоногенність

47. Який адсорбент краще адсорбує ПАВ з водних розчинів?
A. *Активоване вугілля
B. Силікагель
C. Бентоніт
D. Кварц
E. Целюлоза

48. Додавання поверхнево-активних речовин з метою утворення адсорбційних шарів широко використовується в технології виробництва ліків. Вкажіть поверхнево-активну речовину для межі поділу водний розчин-повітря:
A. *Масляна кислота
B. Сахароза
C. NaCI
D. NaOH
E. HCI

49. Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?
A. *Неорганічні кислоти, основи та їх солі
B. Альдегіди та спирти
C. Карбонові кислоти та мила
D. Аміни та сульфокислоти
E. Спирти та мила

50. Взаємодія молекул, атомів, йонів всередині однієї фази (гомогенної частини системи) називається:
A. Когезією
B. Адгезією
C. Адсорбцією
D. Змочуванням
E. Хемосорбцією

51. Як називається робота, витрачена на подолання сил зчеплення між молекулами двох взаємно нерозчинних рідин на одиниці площі?
A. Роботою адгезії
B. Роботою когезії
C. Корисною роботою
D. Роботою змочування
E. Роботою проти зовнішнього тиску

52. Якщо із збільшенням концентрації речовини поверхневий натяг на межі поділу фаз знижується, то така речовина називається:
A. Поверхнево-активною
B. Поверхнево-неактивною
C. Поверхнево-інактивною
D. Індиферентною
E. Полярною

53. У яких координатах необхідно побудувати графік для визначення констант рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра?
A. *13 EMBED Equation.3 1415
B. 13 EMBED Equation.3 1415
C. 13 EMBED Equation.3 1415
D. 13 EMBED Equation.3 1415
E. 13 EMBED Equation.3 1415

54. В результаті дослідження за допомогою рівняння Фрейндліха адсорбції оцтової кислоти з водних розчинів активованим вугіллям одержана величина адсорбції х = 9. Що це означає?
A. *9 моль кислоти адсорбовані 1 кг вугілля
B. 1/9 кг кислоти адсорбовані 1 кг вугілля
C. 9 моль ислоти адсорбований 1м2 вугілля
D. 1 моль кислоти адсорбований 9 кг вугілля
E. 9 кг кислоти адсорбовані 1 молем вугілля

55. Розділення розчинів біополімерів методом гель-хроматографії відбувається відповідно
A. *Розмірам молекули
B. Адсорбції на поверхні сорбенту
C. Взаємодії визначаучих речовин йоногенними групами сорбенту
D. Гідратації молекул
E. Фізичному розділу речовин між двома фазами

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ, МЕТОДИ Їх ОДЕРЖАННЯ ТА ОЧИСТКИ
1. Підвишення біодоступності деяких лікарських препаратів внаслідок попереднього одержання евтектичних сумішей може бути зумовлено збільшенням
A. *Дисперсності
B. Температур кипіння
C. Температур плавлення
D. Числа компонентів
E. Агрегації частинок

2. Гідрозоль холестерину отримують додаючи невеликими порціями його спиртовий розчин у воду. Цей метод отримання дисперсних систем отримав назву
A. *Заміна розчинника
B. Конденсація із парів
C. Пептизаця
D. Диспергація
E. Хімічна конденсація

3. У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золів відноситься до фізичної конденсації?
A. *Заміна розчинника
B. Відновлення
C. Окислення
D. Гідролізу
E. Подвійного обміну

4. Структурною одиницею колоїдного розчину лікарської речовини є
A. *Міцела
B. Йон
C. Атом
D. Кристал
E. Гранула

5. До колоїдно-дисперсних відносяться системи, розмір частинок яких знаходиться у межах:
A. *10-9 – 10-7 м
B. 10-7 – 10-4 м
C. 10-4 м
D. 10-9 м
E. 10-9 – 10-4 м

6. Деякі лікарські препарати є колоїдними розчинами. Вкажіть, який розмір часточок дисперсної фази відповідає колоїдному ступеню дисперсності
A. *10-7 – 10-9 м
B. 10-5 – 10-7 м
C. 10-10 – 10-11 м
D. 10-5 – 10-3 м
E. > 10-3 м

7. Виберіть дисперсність, яка відображає колоїдну ступінь роздрібненості:
A. *10-8 м
B. 10-10 м
C. 10-5 м
D. 10-3 м
E. 10-1 м

8. В аптечній практиці застосовують мікрогетерогенні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою. Така лікарська форма є
A. *Суспензія
B. Піна
C. Порошок
D. Аерозоль
E. Емульсія

9. Пінні аерозолі застосовують при опіках. До якого типу дисперсних систем відносять піни:
A. *Г/Р
B. Т/Т
C. Т/Р
D. Р/Г
E. Р/Р

10. Велике практичне значення в медицині мають лікарські форми, які представляють собою грубодисперсні системи з рідким дисперсним середовищем і твердою дисперсною фазою. Подібні системи мають назву
A. *Суспензії
B. Емульсії
C. Аерозолі
D. Порошки
E. Піни

11. До якого типу дисперсних систем відносять піни?
A. *До зв’язано-дисперсних систем
B. До колоїдно-дисперсних систем
C. До йоно-молекулярних систем
D. До гідрозолів
E. До аерозолів

12. Приготована емульсія лікарської речовини має розмір частинок дисперсної фази 10-6 м. До якого типу дисперсних систем (класифікація по ступені дисперсності) слід віднести дану лікарську форму?
A. *Мікрогетерогенна система
B. Гетерогенна система
C. Грубодисперсна система
D. Колоїдно-дисперсна система
E. Ультрамікрогетерогенна

13. Ліофільний колоїд – це система типу:
A. *Т/Р
B. Р/Г
C. Р/Р
D. Г/Г
E. Т/Е

14. Золь Al(OH)3 одержали обробкою свіжовиготовленого осаду Al(OH)3 невеликою кількістю HCl. Яким способом одержали золь?
A. *Хімічною пептизацією
B. Хімічною конденсацією
C. Промиванням розчинником
D. Механічним диспергуванням
E. Фізичною конденсацією

15. Для очищення колоїдних розчинів деяких лікарських препаратів від домішок сторонніх речовин використовують різні методи. Як називається процес самодовільного виділення із колоїдного розчину істинно розчинних низькомолекулярних домішок шляхом проникнення їх крізь напівпроникні мембрани?
A. *Діалізом
B. Фільтруванням
C. Ультрафільтрацією
D. Седиментація
E. Вівідіалізом

16. У фармації часто використовують такі лікарські форми, як суспензії. До якого типу належить ця дисперсна система?
A. *Т – Р
B. Г – Г
C. Г – Р
D. Р – Р
E. Р – Г

17. Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Який метод при цьому використовується?
A. *Заміна розчинника
B. Хімічна конденсація
C. Конденсація з пари
D. Механічне диспергування
E. Хімічна конденсація

18. Багато лікарських препаратів є дисперсними системами. До якого типу дисперсних систем належать емульсії?
A. *Р – Р
B. Р – Т
C. Т – Т
D. Т – Р
E. Г – Р

19. Кров містить, як одну із складових речовин, еритроцити, розмір яких має порядок 10-5м. До якого типу дисперсних систем слід віднести кров:
A. *Мікрогетерогенна система
B. Гомогенна система
C. Грубодисперсна система
D. Колоїднодисперсна система
E. Гетерогенна система

20. Емульсії, мазі, пасти і ін., можуть бути отримані подрібненням твердих і рідких речовин у відповідному середовищі. Цей процес називається
A. *Диспергацією
B. Конденсацією
C. Седиментацією
D. Коагуляцією
E. Адгезією

21. В центрі міцели – розташовані мікрокристали важкорозчинної сполуки, які утворюють
A. *Агрегат
B. Дифузний шар протиіонів
C. Гранулу
D. Шар потенціалоутворюючих іонів
E. Адсорбційний шар протиіонів

22. Назвіть дві основні ознаки для об’єктів колоїдної хімії:
А. Гетерогенність і дисперсність
В. Гомогенність і дисперсність
С. Агрегатний стан дисперсної фази дисперсійного середовища
Д. Гетерогенність і розчинність
Е. Ліофільність і неполярність

23. Взаємодія між дисперсною фазою і дисперсійним середовищем відбувається завжди, але не в однаковій мірі для різних систем. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:
А. Ліофобною
В. Ліофільною
С. Гідрофільною
Д. Вільно-дисперсною
Е. Зв’язаною

3. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем (броунівський рух, дифузія. осмотичний тиск). Седиментація. Оптичні властивості дисперсних систем

1. Для осмотичного тиску колоїдних розчинів характерні
A. *Низьке і непостійне значення
B. Високе і непостійне значення
C. Високе і постійне значення
D. Низьке і постійне значення
E. Нічого із переліченого

2. Який із методів дослідження дисперсних систем Ви віднесете до оптичних
A. *Ультрамікроскопія
B. Седиментаційний аналіз
C. Діаліз
D. Електрофорез
E. Осмометрія

3. Як зміниться осмотичний тиск колоїдних розчинів, якщо в них відбудеться процес агрегації?
A. *Зменшиться
B. Збільшиться
C. Не зміниться
D. Спостерігатиметься перепад тиску
E. Нічого з переліченого

4. Яку величину можна розрахувати виходячи з рівняння Стокса?
A. *Швидкість осідання частинок
B. Осмотичний тиск
C. Коефіцієнт дифузії
D. Поріг коагуляції
E. Нічого з переліченого

5. Деякі лікарські препарати застосовуються в медицині у вигляді колоїдних розчинів. Частинки золя порівняно з істиними розчинами дифундують
A. *Зі значно меншою швидкістю
B. З такою ж швидкістю
C. З більшою швидкістю
D. З відносно меншою швидкістю
E. Взагалі не дифундують

6. Теорія світлорозсіювання (опалесценції) для сферичних непоглинаючих світло частинок була розвинута
A. *Д. Релеєм
B. Тиндалем
C. Вант-Гоффом
D. Нернстом
E. Фарадеєм

7. Осмотичний тиск є важливою характеристикою біологічних рідин. Вкажіть, який з наведених розчинів має найменший осмотичний тиск за умови, що масова концентрація цих розчинів дорівнює 1 г/л:
A. *Колоїдний розчин аргентум хлориду
B. Розчин глюкози
C. Розчин сахарози
D. Розчин натрій хлориду
E. Розчин магній хлориду

8. Яке з оптичних явищ у суспензіях більш інтенсивне?
A. *Відбиття світла
B. Поглинання світла
C. Розсіювання світла
D. Пропускання світла
E. Заломлення світла

9. Які методи засновані на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і інтенсивністю поглинання світла?
A. *Спектрофотометрія
B. Потенціометрія
C. Полярографія
D. Адсорбційна хроматографія
E. Амперометрія

10. Осмотичний тиск колоїдних систем
A. *Дуже малий порівняно з істиними розчинами
B. Дуже великий
C. Не змінюється з часом
D. Сильно змінюється при освітленні
E. Не змінюєься зі зростанням температури

11. Дисперсні системи широко використовуються в фармацевтичній практиці. Важливим методом підтвердження колоїдного стану є проходження світла через систему. При цьому пучок світла
A. *Розсіюється у вигляді конуса, що світиться
B. Відбивається
C. Поглинається
D. Заломлюється
E. Проникає всередину частинки

12. В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ:
A. *Рефрактометрія
B. Кондуктометрія
C. Кулонометрія
D. Поляриметрія
E. Турбідиметрія

13. На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: “Перед вживанням збовтати!”. Це попередження обумовлено
A. *Седиментацією
B. Коагуляцією
C. Розчинністю дисперсних систем
D. Нерозчинністю дисперсних систем
E. Нічим з переліченого

14. Макромолекули захисних білків адсорбуються на поверхні бактеріальних клітин та утворюють агрегати з великої кількості частинок. В результаті укрупнення частинок проходить їх
A. *Седиментація
B. Дифузія
C. Диспергування
D. Пептизація
E. Набрякання

15. При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO2 відбувається явище
A. *Світлорозсіювання
B. Заломлення світла
C. Інтерференція світла
D. Відбиття світла
E. Оптимальна анізотропія

16. Для визначення інтенсивності світла, розсіяного колоїдними частинками використовується рівняння
A. *Релея
B. Ламберта-Бера
C. Бінгама
D. Ейнштейна
E. Пуазейля

17. Чим характеризується броунівський рух частинок дисперсних систем?
A. *Середнім зсувом
B. Коефіцієнтом дифузії
C. Швидкістю седиментації
D. Дзета-потенціалом
E. Швидкістю коагуляції

18. Як змінюється інтенсивність розсіяного світла для однієї і тоїж колоїдної системи, якщо довжина хвилі падаючого світла зростає вдвічі?
A. *Зменшується в 16 разів
B. Зростає у 4 рази
C Зростає у 24 рази
D. Зменшується у 8 разів
E. Не змінюється

19. Яке з оптичних явищ переважає в системі дисперсністю 109 м-1?
А. Розсіювання світла
В. Відбиття світла
С. Поглинання світла
Д. Заломлення світла
Е. Адсорбція світла

4. Електрокінетичні властивості колоїдних систем. Будова міцели

1. Які явища належать до електрокінетичних?
A. *Всі відповіді правильні
B. Потенціал протікання
C. Електрофорез
D. Електроосмос
E. Потенціал седиментації

2. При отриманні золя конденсаційним методом по реакції надлишку хлориду барію з сульфатом натрію заряд гранули зумовлюють йони
A. *Барію
B. Натрію
C. Хлорид-
D. Сульфат-
E. Індеферентного електроліту

3. Для надання колоїдним розчинам стійкості та вивчення властивостей електролітів від домішок електролітів та інших низькомолекулярних сполук використовують прилад для очистки золів, що називається
A. *Діалізатор
B. Нефелометр
C. Кристалізатор
D. Сталагмометр
E. Віскозіметр

4. Коагулююча здатність електролітів по відношенню до деяких золів зменшується у такій послідовності: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка?
A. *Позитивний
B. Від’ємний
C. Не має заряду
D. Електронейтральний
E. Спочатку не має заряду, а потім стає від’ємним

5. Одною з медичних процедур є транспорт лікарських речовин через біологічні мембрани під дією сталого електричного поля. Це явище має назву
A. *Електрофорез
B. Потенціал течії
C. Потенціал седиментації
D. Електроосмос
E. Термодинамічний потенціал

6. Який з електролітів необхідно використати як стабілізатор, щоб золь берлінської блакиті мав позитивно заряджені гранули?
A. *FeCl3
B. K4[Fe(CN)6]
C. KCl
D. Fe4[Fe(CN)6]3
E. Будь-який інший електроліт

7. Електрокінетичний потенціал дисперсної системи завжди
A. *Менший електротермодинамічного потенціалу
B. Більший електротермодинамічного потенціалу
C. Дорівнює електротермодинамічному потенціалу
D. Негативний
E. Позитивний

8. Яке з перелічених явищ не є електрокінетичним?
A. *Дифузія
B. Електрофорез
C. Потенціал протікання
D. Електроосмос
E. Потенціал седиментації

9. Яка формула міцели ліфобного золя, отриманого за реакцією: AgNO3 + KCl ( AgCl + KNO3 і який з електролітів був взятий у надлишку, якщо при електрофорезі йони дифузійного шару переміщуються до катоду
A.*{[(mAgCl) nCl–]n–(n - x) K+}x– x K+ (надлишок KCl)
B. {[(mAgCl) nAg+]n+ (n - x) NO3-}x+xNO3- (надлишок AgNO3)
C. {[(mAgCl) nAg+]n+ (n - x) NO3-}x+xNO3-(надлишок KCl)
D. {[(mAgCl) nAg+]n+ (n-x) NO3-}x+x Cl- (надлишок AgNO3)
E. {[(mAgCl) nCl-]n– (n-x) K+}x-x K+ (надлишок AgNO3)

10. Метод електрофорезу є фармакопейним методом визначення ступеня чистоти антибіотиків, вітамінів та інших лікарських речовин. Що називається електрофорезом?
A. *Рух часточок дисперсної фази відносно нерухомого дисперсійного середовища під
впливом сталого електричного поля
B. Рух йонів розчину електроліту під дією зовнішнього електричного поля
C. Осідання колоїдних часточок під дією сил тяжіння
D. Самодовільне проникнення іонів низькомолекулярних електролітів крізь напівпроникну мембрану
E. Рух дисперсійного середовища відносно нерухомої дисперсної фази під впливом сталого електричного поля

11. Який потенціал зумовлює стійкість колоїдних систем?
А. *Електрокінетичний
В. Термодинамічний
C. Потенціал перебігу
D. Седиментації
E. Дифузійний

12. Однією із медичних процедур є транспорт лікарських речовин через біологічні мембрани під дією сталого електричного поля. Це явище має назву
А. *Електрофорез
В. Потенціал течії
C. Потенціал седиментації
D. Електроосмос
E. Термодинамічний потенціал

13. Спрямоване переміщення дисперсійного середовища в постійному електричному полі, є
A. *Електроосмос
B. Електрофорез
C. Адбсорбція
D. Потенціал перебігу
E. Потенціал седиментації

14. Фармакопейним методом визначення ступені чистоти антибіотиків, витаминів і ін., є вивчення руху частинок дисперсної фази в нерухомому дисперсійному середовищі під дією різниці потенціалів. Це явище
A. *Електрофорез
B. Електроосмос
C. Потенціал протікання
D. Потенціал седиментації
E. Броунівський рух

15. За допомогою "штучної нирки" можливе очищення крові, яке під тиском проходить між двома мембранами, які омиваються ззовні фізрозчином. Цей процес базується на
A. *Діалізі і ультрафільтрації
B. Коагуляції
C. Седиментації
D. Диспергації
E. Адсорбції

16. (-потенціал є найважливішим фактором стійкості для дисперсних систем. Які фактори впливають на величину (-потенціалу?
А. Всі відповіді правильні
В. Електроліти
С. рН середовища
Д. Температура
Е. Концентрація

5. Стійкість і коагуляція. Колоїдний захист

1. Ліофобні золі – системи нестійкі. Подібно реакції якого порядку розглядають процес коагуляції
A. *Другого
B. Першого
C. Третього
D. Нульового
E. Дробного

2. Самодовільний процес коагуляції золя (“старіння”) можна прискорити:
A. *Всі відповіді правильні
B. Зміна рН-середовища
C. Додання електроліту
D. Дія електромагнітного поля
E. Зміна температури

3. Який з електролітів, при умові їх однакової молярної концентрації, має найменше значення “порогу коагуляції”?
A. * Цезій хлорид
B. Літій хлорид
C. Натрій хлорид
D. Калій хлорид
E. Рубідій хлорид

4. Який з електролітів, при умові однакової молярної концентрації має найбільше значення порогу коагуляції
A. * Натрій фторид
B. Натрій хлорид
C. Натрій бромід
D. Натрій нітрат
E. Натрій йодид

5. Розв’язання багатьох проблем у медицині пов’язане із застосуванням ліків, які будучи антикоагулянтами або коагулянтами, впливають на процеси згортання крові. Виберіть із запропонованого ряду одновалентних іонів, що розташовані за збільшенням ступеня гідратації, іон з найвищою коагулюючою здатністю:
A. *SCN–
B. I–
C. NO3–
D. Br–
E. Cl–

6. Розв’язання багатьох проблем у медицині пов’язане із застосуванням ліків, які будучи антикоагулянтами або коагулянтами, впливають на процеси згортання крові. За коагулюючою здатністю аніони з однаковою величиною заряду розташовуються в ліотропний ряд Гофмейстера. Вкажіть правильно написаний ряд Гофмейстера:
A. *Зростання коагулюючої активності і зменшення ступеня гідратації у ряді: Cl-, Br-, NO3-, I-, SCN-
B. Зростання коагулюючої активності і зменшення ступеня гідратації у ряді: SCN-, I-, NO3-, Br-, Cl-
C. Зменшення коагулюючої активності і зростання ступеня гідратації у ряді: I-, NO3-, SCN-, Br-, Cl-
D. Зростання коагулюючої активності і зменшення ступеня гідратації у ряді: Cl-, Br-, SCN-, NO3-, I-
E. Зростання коагулюючої активності і зменшення ступеня гідратації у ряді: I-, SCN-, Br-, Cl- NO3-

7. Явище коагуляції має суттєве значення у життєдіяльності живих організмів. Коагулянти та антикоагулянти застосовують у медицині та фармації. Як залежить поріг коагуляції від величини заряду коагулюючого іона електроліту згідно з теорією ДЛФО?
A. *Обернено пропорційно у шостому степені
B. Пропорційно
C. Не залежить
D. Обернено пропорційно
E. Обернено пропорційно у другому степені

8. Коагуляція, яка викликається одночасною дією декількох електролітів, має складний характер. Як називається явище взаємного посилення коагулюючої здатності йонів?
A. *Синергізм
B. Антагонізм
C. Адитивність
D. Тиксотропія
E. Контракція

9. При послабленні захисної дії на стінках судин утворюються камені в нирках, печінці та ін. Яку назву має це явище?
A. *Коагуляція
B. Сенсибілізація
C. Антагонізм
D. Звикання золів
E. Тиксотропія

10. Вплив заряду коагулюючого йона на поріг коагуляції описується правилом
A. *Шульце-Гарді
B. Вирівнювання полярностей
C. Вант-Гоффа
D. Дюкло-Траубе
E. Антонова

11. Іноді коагуляція золів залежить від способу додавання електроліту-коагулятора. Як називають це явище?
A. *Звикання золю
B. Набрякання
C. Аддитивність електролітів
D. Антагонізм електролітів
E. Синергізм електролітів

12. Коагуляція гідрофобних золів відбувається при певній кількості доданого електроліту. Як називають мінімальну концентрацію електроліту, яка викликає коагуляцію колоїдного розчину?
A. *Порогом коагуляції
B. Коагулюючою здатністю
C. Концентраційною
D. Нейтралізаційною
E. Конденсаційного

13. Який потенціал зумовлює стійкість колоїдних систем?
A. *Електрокінетичний
B. Термодинамічний
C. Потенціал перебігу
D. Седиментації
E. Дифузійний

14. Коагулююча дія електроліту залежить від
A. *Заряду коагулюючого йону
B. Йонів, що мають однаковий з колоїдною частинкою заряд
C. Електричної провідності розчину
D. Складу агрегату міцели
E. Розмірів частинок колоїдної системи

15. Який з електролітів необхідно використовувати як стабілізатор, щоб золь аргентум йодиду мав позитивно заряджені гранули?
A. *AgNO3
B. KI
C. КNO3
D. KCI
E. Будь який інший електроліт

16. Протаргол і колларгол можуть втрачати агрегативну стійкість при злипанні частинок дисперсної фази, цей процес називається
A. *Коагуляція
B. Пептизація
C. Набухання
D. Седиментація
E. Гелеутворення

17. При ослабленні захисної дії білків холестерин відкладається на стінках судин внаслідок злипання його частинок, це явище називаеться
A. *Коагуляція
B. Седиментація
C. Сенсибілізація
D. Синергізм
E. Тиксотропія

18. Золь – одна з лікарських форм. Що відбувається при зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами?
A. *Взаємна коагуляція
B. Тиксотропія
C. Седиментація
D. Контракція
E. Ліофілізація

19. Позитивно заряджений золь ферум (ІІІ) гідроксиду отримано методом гідролізу. Який з йонів-коагулянтів буде мати найменше значення порогу коагуляції?
A. *Фосфат
B. Сульфат
C. Хлорид
D. Нітрат
E. Бромід

20. Колоїдний розчин аргентум броміду одержали в присутності надлишку AgNO3. Який з наведених електролітів має найменший поріг коагуляції?
A. *K3PO4
B. CuSO4
C. Al(NO3)3
D. BaCl2
E. NaCl

21. Пороги коагуляції золя лікарської речовини електролітами MgSO4, NaCI, AI(NO3)3 рівні відповідно 0,81; 51,0; 0,095 ммоль/л. Який з йонів електролітів справляє найбільшу коагулюючу дію?
A. *Al3+
B. Mg2+
C. Na+
D. CI-
E. SO42-

22. Золь AgCI отриманий по реакції подвійного обміну в надлишку NaCI. Для вивчення процесу коагуляції до отриманого золю добавляли розчини слідуючих електролітів: KBr, Ba(NO3)2, K2CrO4, AICI3, MgSO4. Для якого з вказаних електролітів поріг коагуляції має найменше значення?
A. *AlCI3
B. MgSO4
C. Ba(NO3)2
D. KBr
E. K2CrO4

23. Розв’язання багатьох проблем у медицині пов’язане із застосуванням ліків, які є антикоагулянтами або коагулянтами. Золь ферум (ІІІ) гідроксиду, часточки якого заряджені позитивно, коагулюють електролітами. Які з наведених електролітів мають найбільшу коагулюючу здатність
A. * Натрій фосфат
B. Калій хлорид
C. Ферум (ІІ) сульфат
D. Алюміній нітрат
E. Алюміній карбонат

24. Розв'язання багатьох проблем у медицині пов’язане із застосуванням ліків, які є антикоагулянтами або коагулянтами. Золь йодиду срібла одержаний в надлишку йодиду калію. Який з наведених електролітів матиме найбільшу коагулюючу здатність по відношенню до цього золю
A. * Алюміній нітрат
B. Цинк нітрат
C. Калій сульфат
D. Ферум (ІІ) хлорид
E. Калійгесаціаноферат (ІІІ)

25. Коагулююча здатність йонів з однаковими зарядами та електронною структурою збільшується із зменшенням їх ступеня гідратації. Який з катіонів має найменшу коагулюючу здатність по відношенню до золю AgI з від’ємно зарядженими часточками?
A. *Li+
B. Rb+
C. Cs+
D. K+
E. Na+

26. Фармацевтичний препарат коларгол – це колоїдний розчин срібла, до складу якого входить високомолекулярна сполука. Яку функцію виконує ця сполука?
A. *Підвищує агрегативну стійкість
B. Викликає коагуляцію
C. Сприяє седиментації
D. Знижує агрегативну стійкість
E. Збільшує ступінь дисперсності

27. Фармацевтичний препарат протаргол – це колоїдний розчин срібла. Для підвищення його агрегативної стійкості до нього додають високомолекулярні сполуки (білки) Користуючись величинами срібного числа (в мг) виберіть ВМС, яка матиме найбільшу захисну дію:
A. *Желатин – 0,035
B. Декстрин – 100,0
C. Сапонін – 35,0
D. Яєчний альбумін – 2,5
E. Гемоглобін – 0,25

28. В колоїдні препарати аргентуму (протаргол, коларгол) додають високомолекулярні сполуки (ВМС) для збільшення стійкості золей. Здатність ВМС захищати золь від коагуляції визначають
A. *Захисним числом
B. Порогом коагуляції
C. Величиною електрокінетичного потенціалу
D. Величиною електротермодинамічного потенціалу
E. Електрофоретичною рухливістю

29 Яку з наведених речовин треба додати до гідрозолю аргентуму, щоб підвищити його стійкість?
A. *Желатин
B. Етиловий спирт
C. Каолін
D. Калій олеат
E. Плюмбум стеарат

30. В лабораторії отриманий колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього добавляють високомолекулярну речовину?
A. *Для підвищення його стійкості
B. Для пониження його стійкості
C. Для коагуляції
D. Для седиментації
E. Для посилення дії електроліта-стабілізатора

31. Як називається явище підсилення коагулюючої дії електролітів у суміші?
A. *Синергізм
B. Антагонізм
C. Адитивність
D. Синерезис
E. Тиксотропія

32. Колоїдний захист використовують при виготовленні лікарських препаратів. Як називаються колоїдні препарати срібла, захищені білками?
A. *Протаргол
B. Фестал
C. Ензистал
D. Аргентум
E. Колаген

33. При прийомі мікстури необхідне точне дозування. Для збільшення стійкості до суспензій додають
A. *Желатин
B. Натрій хлорид
C. Глюкозу
D. Етанол
E. Нічого з переліченого

34. Гепарин – антикоагулянт прямої дії, який знижує згортання крові та протидіє тромбоутворенню. Його дія заснована на явищі
A. *“Колоїдного захисту”
B. Синерезиса
C. Тксотропії
D. Міцелоутворення
E. Діаліза

35. Кров є типова колоїдна система. Внаслідок складного ферментативного процесу проходить її згортання, що обумовлює мінімальну втрату крові. Це обумовлено здатністю колоїдних частинок до
A. *Коагуляції
B. Адсорбції
C. Адгезії
D. Когезії
E. Змочування

36. В лабораторії отримано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину:
A. *Для підвищення його стійкості
B. Для пониження його стійкості
C. Для коагуляції колоїдного розчину
D. Для коалесценції колоїдного розчину
E. Для седиментації колоїдного розчину

37. Золь феруму (ІІІ) гідроксиду заряджений позитивно. Вкажіть йони, які мають по відношенню до нього найменший поріг коагуляції:
A. *SO42-
B. Cl-
C. Cu2+
D. Na+
E. J-

38. Виберіть речовину, яка буде оптимально стабілізувати емульсію типу “масло - вода”:
A. *Козеїн
B. Етанол
C. Натрій сульфат
D. Калій хлорид
E. Бензол

39. Що відбудеться, якщо злити рівні об’єми позитивно і негативноно заряджених золей берлінскої лазурі?
A. *Взаємна коагуляція
B. Седиментація
C. Синерезис
D. Пептидація
E. Тиксотропія

40. Виберіть метод, за допомогою якого можна спостерігати коагуляцію золя:
A. *Нефелометрія
B. Кріоскопія
C. Ебуліометрія
D. Електрофорез
E. Титриметрія

41. У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського процес коагуляції описується кінетичним рівнянням
A. *Другого порядку
B. Нульового порядку
C. Першого порядку
D. Третього порядку
E. Дробового порядку

42. Як називається посилення коагулюючої дії одного електроліту при додаванні іншого
A. *Синергізм
B. Антагонізм
C. Адитивність
D. Реопексія
E. Форетизм

43. За правилом Шульце-Гарді на коагулюючу дію іона-коагулянта впливає
A. *Заряд йона
B. Розмір йона
C. Адсорбованість
D. Здатність до гідратації
E. Полярізовність

44. Золь феруму (ІІІ) гідроксиду заряджений позитивно. Вкажіть йони, які мають по відношенню до нього найменший поріг коагуляції:
А. *SO42-
В. Na+
C. Cl-
D. J-
E. Cu2+

45. Золь – одна з лікарських форм. Що відбувається при зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами?
А. *Взаємна коагуляція
В. Тиксотропія
C. Седиментація
D. Контракція
E. Ліофілізація

46. Коагуляція гідрофобних золів відбувається при певній кількості доданого електроліту. Як називають мінімальну концентрацію електроліту, яка викликає коагуляцію колоїдного розчину?
А. *Порогом коагуляції
В. Коагулюючою здатністю
C. Концентраційною
D. Нейтралізаційною
E. Конденсаційною

47. Іноді коагуляція золів залежить від способу додавання електроліту-коагулятора. Як називають це явище?
А. *Звикання золю
В. Набрякання
C. Аддитивність електролітів
D. Антагонізм електролітів
E. Синергізм електролітів

48. Вплив заряду коагулюючого йону на поріг коагуляції описується правилом:
А. *Шульце-Гарді
В. Вирівнювання полярностей
C. Вант-Гоффа
D. Дюкло-Траубе
E. Антонова

49. Провізор досліджує процес коагуляції. До золю він додає мінімальну концентрацію електроліту, при перевищенні якої спостерігається коагуляція. Яку назву має ця мінімальна концентрація електроліту?
А. *Поріг коагуляції
В. Поріг чутливості
C. Коагулююча здатність
D. Поріг адсорбційно-сольватної чутливості
E. Поріг седиментації

50. Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:
А. *Сенсибілізація
В. Колоїдний захист
C. Взаємна коагуляція
D. Солюбілізація
E. Звикання золів

51. Вкажіть показник захисних властивостей ВМС організму, що сприяє утриманню кальцій фосфату та карбонату в плазмі крові
А. *Захисне число
В. Критична концентрація міцелоутворення
C. Поріг коагуляції
D. Гідрофільно-ліпофільний баланс
E. Об’єм золю, скоагульованого кількістю речовини електроліту 1 моль

6. ГРубодисперсні системи: аерозолі, суспензії, емульсії, порошки, піни

1. Для збільшення стійкості в концентровані емульсії додають ПАР та ВМС, котрі є
A. *Емульгаторами
B. Активаторами
C. Каталізаторами
D. Розчинниками
E. Поглинувачами

2. Лікарські препарати цимезоль, гіпозоль, промезоль та ін. складаються із частинок колоїдного розміру та газового дисперсійного середовища. Така лікарська форма називається
A. *Аерозоль
B. Піна
C. Емульсія
D. Суспензія
E. Паста

3. В медицині для лікування шкірних хвороб застосовують пасти. До якого класу дисперсних систем належать пасти?
A. *Суспензій
B. Емульсій
C. Порошків
D. Пін
E. Аерозолів

4. Ефективним методом руйнування емульсій є злиття крапель дисперсної фази при їх зіткненні, яке називається
A. *Коалесценцією
B. Термопреципітацією
C. Фотофорезом
D. Термофорезом
E. Злипанням

5. Яке з оптичних явищ більш характерне у суспензіях?
A. *Відбиття світла
B. Поглинання світла
C. Розсіювання світла
D. Заломлення світла
E. Пропускання світла

6. Емульсії, які містять 0,1 – 74 % за об’ємом дисперсної фази відносяться до
A. *Концентрованих
B. Розведених
C. Висококонцентрованих
D. Типу в/м
E. Типу м/в

7. Для яких систем характерна седиментація?
A *Суспензій
B. Розчинів ВМР
C. Золів
D. Розчинів електролітів
E. Розчинів неелектролітів

8. В основі старіння колоїдних систем полягає процес
A. *Синерезису
B. Пептизація
C. Набрякання
D. Гелеутворення
E. Тиксотртпії

9. Вільнодисперсними системами є
A. *Емульсії
B. Мазі
C. Піни
D. Гелі
E. Пасти

10. Одна із форм фармпрепаратів – сиропи, технологія виготовлення яких включає стерилізацію, коли заливають об’єм киплячим сиропом. Який із розчинів буде краще стерилізувати при умові, що на 1 кг води відповідає C6H12O6?
A. *250 г
B. 200 г
C. 150 г
D. 100 г
E. 50 г

11. Порошки, гранули, таблетки складають до 80 % готових лікарських форм сучасної рецептури. Зі збільшенням дисперсності порошків їх адсорбуюча дія
A. *Збільшується
B. Зменшується
C. Не змінюється
D. Зникає
E. Нічого з переліченого

12. На біодоступність порошку впливає ступінь подрібненості речовини, мірою якого є
A. *Дисперсність системи
B. Концентрація речовини
C. Об’єм частинок
D. Маса частинок
E. Щільність розчину

13. Як називається емульсія, частинки дисперсної фази якої є деформованими і мають вигляд поліедрів?
A. *Висококонцентрована
B. Концентрована
C. Розбавлена
D. Пряма
E. Зворотня

14. Яку назву має процес самодовільного злипання крапель у емульсіях?
A. *Коалесценція
B. Флокуляція
C. Седиментація
D. Флотація
E. Коагуляція

15. Емульсії – одна із форм фармпрепаратів, що застосовуються у медицині. Яка пара рідин утворить емульсію?
A. *Вода – олія
B. Метилацетат – вода
C. Вода – диетиловий ефір
D. Вода – етанол
E. Етанол – диетиловий ефір

16. Тип емульсії легко встановити за властивостями дисперсійного середовища. Яке дисперсійне середовище в прямих емульсіях?
А. Полярне
В. Неполярне
С. Кисле
Д. Газове
Е. Ліофільне

17. При прийомі мікстури необхідне точне дозування. Для збільшення стійкості до суспензій додають
А. Желатин
В. Натрій хлорид
С. Глюкозу
Д. Етанол
Е. Нічого з переліченого

18. Суспензію якого із адсорбентів використовують для зняття інтоксикації, викликаної отруєнням алкалоїдами?
А. Активованого вугілля
В. Силікагелю
С. Бентоніту
Д. Коаліну
Е. Крохмалю7. КОЛОЇДНІ ПАР. ККМ

1. В технології лікарськихх форм використовують самодовільний процес розчинення в міцелярних системах нерозчинних в даному розчиннику речовин, який називається
A. *Солюбілізація
B. Коацервація
C. Гомогенізація
D. Пептизація
E. Коагуляція

2. Для отримання водорозчинних препаратів йоду (йодоформів) їх розчиняють в поверхнево-активних речовинах. Процес самодовільного розчинення в міцелярних системах, нерозчинних в даному розчині речовин, це
A. *Солюбілізація
B. Коагуляція
C. Адсорбція
D. Нейтралізація
E. Седиментація

3. При виготовленні ряду рідких лікарських форм для підвищення розчинності окремих компонентів, які входять в їх склад, добавляють колоїдні поверхнево-активні речовини. Яке фізико-хімічне явище покладено в основу цього процесу?
A. *Солюбілізація
B. Коагуляція
C. Екстракція
D. Дифузія
E. Седиментація

4. В фізико-хімічній лабораторії знаходяться слідуючі речовини: хлорид натрію, поліетилен, олеат калію, желатин, йод. Вкажіть яку з перерахованих вище речовин відносять до колоїдно поверхнево-активних речовин:
A. * Калій олеат
B. Йод
C. Натрій хлорид
D. Поліетилен
E. Желатин

5. У фармацевтичній промисловості міцелярні розчини ПАР використовуються для виготовлення водорозчинних препаратів із нерозчинних у воді речовин, наприклад, вітамінів А і Е. В розчинах яких речовин критична концентрація міцелоутворення має найменше значення:
A. *С17H35COONa
B. C12H25COONa
C. C13H27COONa
D. C15H31COONa
E. C11H23COONa

6. Міцелярні розчини ПАР застосовують у фармацевтичному виробництві як стабілізатори і солюбілізатори. Для якого з розчинів колоїдних ПАР можна очікувати найбільшого значення ККМ (критичної концентрації міцелоутворення)?
A. *C9H19SO3Na
B. C14H29SO3Na
C. C16H33SO3Na
D. C12H25SO3Na
E. C10H21SO3Na

7. Поверхнево-активна речовина за будовою молекули
A. *Дифільна
B. Гідрофільна
C. Гідрофобна
D. Речовина органічного походження
E. Полярна

8. Високомолекулярні речовини та їх розчини

1. Драглі – одна из перспективних лікарських форм. Як називається процес руйнування і утворення їх знову?
A. *Тиксотропія
B. Синерезис
C. Дифузія
D. Розшарування
E. Гелеутворення

2. ВМР відіграють велику роль в життєдіяльності живих организмів. Як називаеться процес зменшення системи в початковий період розчинення ВМР?
A. *Контракція
B. Сольватація
C. Полімеризація
D. Набрякання
E. Коацервація

3. Осмотичний тиск розчинів полімерів розраховують за рівнянням
A. *Галлера
B. Рауля
C. Пуазейля
D. Штаудінгера
E. Вант-Гоффа

4. Виділення ВМР з розчинів за допомогою електроліта лежить в основі одного з методів їх фракціонування і називається
A. *Висолювання
B. Коагуляція
C. Седиментація
D. Електрофорез
E. Діаліз

5. Віскозиметричний метод являеться фармакопейним методом визначення молекулярної маси ВМР. Залежність якої в’язкості від природи полімеру описується узагальненим рівнянням Штаудінгера?
A. *Характеристичної
B. Абсолютної
C. Відносної
D. Приведеної
E. Питомої

6. Назвіть причини, які визивають аномалію в’язкості дисперсних систем:
A. * Всі відповіді правильні
B. Агрегація частинок колоїдних розчинів
C. Утворення просторових структур
D. Зміна орієнтації в потоці макромолекул при підвишенні градієнту швидкості
E. Деформація крапель емульсії або клубків макромолекул в потоці

7. Назвіть явище, яке супроводжується зменьшенням об’єму структурованої системи без зміни форми її початкового стану:
A. *Синерезис
B. Тиксотропія
C. Коацервація
D. Сенсибілізація
E. Нічого з переліченого

8. Зміна яких умов може привести до процесу коацервації:
A. *Всі відповіді правильні
B. Зміна концентрації електроліта
C. Зміна концентрації ВМР
D. Зміна рН-середовища
E. Зміна температури

9. Розділення розчинів біополімерів методом гель-хроматографії відбувається відповідно
A. *Розмірів молекули
B. Адсорбції на поверхні сорбента
C. Взаємодії визначаємих речовин йоно-генними групами сорбенту
D. Гідратації молекул
E. Фізичному розділу речовин між двома фазами

10. Розчин містить суміш білків: глобулін, альбумін і колаген, ізоелектричні точки яких дорівнюють відповідно 7,0; 4,9 та 4,0. При якому значенні рН можна виділити альбумін?
A. *4,9
B. 7,0
C. 4,0
D. 4,4
E. 4,2

11. До якого електрода буде переміщуватися частинка білка при електрофорезі, якщо його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН розчину становить 5,0?
A. *До анода
B. До катода
C. Спочатку до катода, а потім – до анода
D. Спочатку до анода, а потім – до катода
E. Не буде переміщуватися

12. Кінетичним рівняннямм якого порядку описується процесс набрякання полімера?
A. *Першого
B. Другого
C. Нульового
D. Дробового
E. Третього

13. ІЕТ білка рівна 7,5. При якому значенні рН макроіон білка буде рухатися до катода?
A. *4,2
B. 7,5
C. 8,5
D. 7,0
E. 9,8

14. ІЕТ білка рівна 8,3. При якому значенні рН електрофоретична рухливість макромолекули білка буде рівна нулю?
A. *8,3
B. 7,0
C. 11,5
D. 2,3
E. 4,7

15. Ізоелектричний стан молекул білка залежності від
A. *pH середовища
B. Концентрації розчинника
C. Маси розчиненої речовини
D. Форми білкової молекули
E. Способу приготування розчину

16. Ізоелектрична точка білка дорівнює 5,7. При якому значенні рН макроіон білка рухається до аноду?
A. *7,0
B. 5,0
C. 5,7
D 4,0
E. 4,7

17. В якому з приведених розчинників желатин набрякатиме найкраще?
A. *Вода
B. Розчин ацетатної кислоти
C. Етиловий спирт
D. Диетиловий етер
E. Бензен

18. У яких умовах обмежене набрякання желатину переходить у необмежене (утворення розчину)?
A. *При нагріванні
B. При охолодженні
C. У присутності йонів SO42–
D. У присутності йонів Cl–
E. За рН середовища, що відповідає ізоелектричній точці

19. В Державну Фармакопею України включений метод визначення молярної маси полімера, оснований на вимірюванні такої властивості розчинів високомолекулярних речовин як
A. *В’язкість
B. Світлорозсіювання
C. Температура замерзання
D. Осмотичний тиск
E. Тиск насиченої пари

20. Високомолекулярні речовини при певних умовах утворюють гелі, які широко використовуються при виготовленні лікарських форм. Яке явище відбувається при старінні гелів високомолекулярних речовин?
A. *Синерезис
B. Тиксотропія
C. Набрякання
D. Сольватація
E. Дифузія

21. В ізоелектричній точці для розчинів високомолекулярних сполук
A. *Сумарний позитивний заряд полярних груп дорівнює сумарному негативному заряду
B. Відсутні заряджені полярні групи
C. Відсутній дифузійний шар
D. Відбувається руйнування структури макромолекули
E. Нічого з переліченого

22. В фармацевтичній практиці використовуються препарати, що одержують методом набрякання високомолекулярної речовини. Який з чинників не впливає на ступінь набрякання?
A. *Об’єм розчинника
B. рН середовища
C. Природа розчинника
D. Присутність електролітів
E. Температура

23. При боротьбі з шоком використовують розчин поліглюкону. Розчини високомолекулярних сполук одержують
A. *Розчиненням у відповідному розчиннику
B. Реакцією полімеризації
C. Реакцією поліконденсації
D. Диспергуванням
E. Пептизацією

24. Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набрякший матеріал лінз має певну кількість води. Це приклад
A. *Обмеженого набрякання
B. Необмеженого набрякання
C. Синтетичного набрякання
D. Кінетичного набрякання
E. Адгезійного набрякання

25. Який метод є фармакопейним для визначення молекулярної маси ВМР?
A. *Віскозиметрія
B. Осмометрія
C. Кріометрія
D. Ебуліоскопія
E. Потенціометрія

26. Білки відіграють велику роль у процесах житідіяльності. Ізоелектрична точка білка дорівнює 4,7. При якому рН макроіон білка рухається до катода?
A. *3,5
B. 4,7
C. 5,0
D. 7,0
E. 11,5

27. Білки відіграють велику роль у процесах житідіяльності. При якому значенні рН електрофоретична рухливість желатину дорівнює нулю (ізоелектрична точка желатину дорівнює 4,7)?
A. *4,7
B. 7,0
C. 14,0
D. 5,5
E. 9,4
 (*BP\hj|~€ЉЋђљћ¬®ёЖИКМОРджи
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ЙRoot Entry

Приложенные файлы

  • doc 121846
    Размер файла: 665 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий