методичка2009

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра бухгалтерського обліку


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для проведення практичних занять
з дисципліни «Управлінський облік»
студентами напряму підготовки
6.030509 «Облік та аудит»

Миколаїв – 2009
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Управлінський облік" розробили:
Сіренко Н.М. - к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку;
Мельник О.І. - асистент кафедри бухгалтерського обліку;
Боднар О.А. - асистент кафедри бухгалтерського обліку.


Відповідальний за випуск - завідувач кафедри бухгалтерського обліку, доктор економічних наук, професор Пантелєєв В. Д.
Протокол № 6 від 15 січня 2008 року

Рецензенти:
Потриваєв І. І. – начальник відділу економічного розвитку фінансово-кредитного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації
Іваненко Г. М. - кандидат економічних наук, доцент, декан факультету перепідготовки га підвищення кваліфікації Миколаївського державного аграрного університету


Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету МДАУ
від 20 січня року, протокол № 5

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни "Управлінський облік" для студентів напряму підготовки 6.050100 "Облік аудит".
Метою практичних завдань, є закріплення і поглиблення студентами знань набутих у процесі вивчення лекційного матеріалу, а також одержання практичних навичок щодо класифікації витрат підприємств за різними ознаками, розподілу загальновиробничих витрат, застосування методів обліку витрат та калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) у сільському господарстві.
Виконання завдань ґрунтується на матеріалах лекцій та рекомендованих навчально-методичних матеріалах.
Найменування підприємств, цифрові та інші дані, приведені в задачах, умовні.
Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
Завдання 1. Вивчення сутності організації управлінського обліку
Мета – засвоїти сутність різних систем обліку, вивчити їх організацію.
Вправа 1. Необхідно із запропонованих положень вибрати такі, що відносяться до загальної, переплетеної або інтегрованої системи рахунків.

Характеристика
Система рахунків


загальна
переплетена
інтегрована

Застосовується на підприємствах, що випускають однорідну продукцію
Рахунки виробничого обліку кореспондують з рахунками фінансового обліку
Ведеться безперервний облік запасів
Сума прибутку за даними виробничого обліку не збігаються з величиною прибутку в фінансовому обліку
Взаємозв’язок фінансового та виробничого обліку досягається за допомогою спеціальних контрольних рахунків
Поряд з обліком витрат за елементами застосовується зведений рахунок виробництва

Вправа 2. Підприємство «Хлібороб» застосовує переплетену систему обліку.
Залишки на рахунках виробничого обліку на початок місяця становили:

Рахунок
Дебет
Кредит

Контрольний рахунок фінансового обліку
Матеріали
Виробництво
Готова продукція

20000
8700
2300
31000

Разом
31000
31000


У звітному періоді відбулися такі господарські операції:
№ п/п
Зміст операції
Сума, грн

1
Надійшли матеріали від постачальника
50000

2
Нарахована оплата праці:
- робітникам основного виробництва (пряма)
- допоміжному персоналу виробничих підрозділів
- персоналу відділу збуту
- адміністративному та загальногосподарському персоналу

25000
8000
5000
10000


Разом
48000

3
Відпущено матеріали зі складу:
- в основне виробництво (прямі витрати)
- на загальновиробничі потреби
- на потреби з реалізації продукції
- для утримання заводоуправління

40000
8500
3000
1500


Разом
53000

4
Списуються витрати електроенергії, одержаної від сторонніх організацій і витраченої на:
- основне виробництво (непрямі витрати)
- адміністративні потреби
- витрати на збут


10000
7000
5000Разом
22000

5
Розподілено і списано виробничі накладні витрати
?

6
Оприбуткована на склад готова продукція
90400

7
Списана собівартість реалізованої продукції
91500

8
Відображається сума доходу від реалізації
168000

9
Відображається сума непрямих податків у виручці від реалізації
28000

10
Списано на фінансові результати виробничої діяльності:
- собівартість реалізованої продукції
- доход від реалізації
- адміністративні витрати
- витрати на збут

?
?
?
?

11
Визначено та відображено фінансовий результат виробничої діяльності
?


Необхідно: відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначити фінансовий результат виробничої діяльності

Вправа 3. Підприємство «Нива» у звітному році мало такі показники витрат, грн.:
придбання паливно-мастильних матеріалів та інших матеріалів 75300;
транспортування матеріалів від постачальника на підприємство - 1680;
прямі витрати на оплату праці - 69000;
непрямі витрати на оплату праці виробничого персоналу 27780;
витрати на реалізацію продукції - 33160;
загальногосподарські витрати - 20000;
витрати на утримання і експлуатацію обладнання 25620;
адміністративні витрати - 61080;
інші загальновиробничі витрати 11400.
Доход від реалізації продукції становив 385500 грн.
Підприємство використовує систему періодичного обліку запасів.
Залишки на рахунках запасів у звітному році складали, грн.:

Рахунок
На початок року
На кінець року

Сировина і матеріали
13290
14610

Виробництво
4410
6450

Готова продукція
30720
56880


Необхідно визначити:
вартість витрачених на виробництво матеріалів;
загальну суму поточних витрат на виробництво;
собівартість виробленої готової продукції;
собівартість реалізованої продукції;
валовий, операційний (до оподаткування) і чистий прибуток (після оподаткування) за діючої ставки податку на прибуток, для чого скласти схематично звіт про фінансові результати.

Питання для самоконтролю:
Для чого призначений управлінський облік?
Як і коли виник управлінський облік?
Що вивчає управлінський облік?
Які методи використовує управлінський облік?
Як пов'язаний управлінський облік з іншими елементами системи бухгалтерського обліку?
Яка інформація використовується в управлінському обліку?
За якими ознаками класифікуються системи управлінського обліку?
Як організаційна структура підприємства впливає на побудову управлінського обліку?
Які і принципи орієнтації управлінського обліку?
Які функції головного бухгалтера в системі управлінської о обліку?

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат
Завдання 2. Згрупувати витрати за класифікаційними групами
Мета – засвоїти групування витрат за класифікаційними групами.
Вправа 1. Розподілити наведені в табл. 2.1 витрати підприємства за звітний період (грн.) за зазначеними класифікаційними групами, поставивши у відповідній графі знак «+».
Таблиця 2.1

Витрати
Класифікаційні групиВитрати
періоду
Витрати на продукцію
Витрати прямі
Витрати непрямі
Витрати змінні
Витрати постійні

1. Сировина та основні матеріали2. Допоміжні матеріали:
- для виготовлення продукції;
- ремонту основних засобів3. Паливно-мастильні матеріали4. Електроенергія:
- технологічного призначення;
- на освітленім та опалення:
виробничих приміщень;
офісу підприємства
дослідницьких лабораторій5 .Заробітна плата:
- виробничих робітників;
- управлінського та обслуговуючого персоналу;
- працівників соціальної сфери6. Амортизація:
- комбайна;
- корівника;
- матеріального складу7. Ремонт обладнання:
- виробничого призначення;
- загальногосподарського призначення8. Витрати на рекламу9. Оренда приміщень10. Комісійні виплати, пов'язані з реалізацією продукції
Пояснення. Розподіляючи витрати, слід звернути увагу, що до витрат на продукцію відносять усі витрати, пов'язані з її виробництвом, а до витрат періоду витрати, пов'язані з іншими функціями діяльності підприємства. Прямі витрати можуть бути безпосередньо віднесені на окремі види продукції, а непрямі потребують певної бази розподілу.

Вправа 2. Визначити, які з наведених нижче витрат є контрольованими чи неконтрольованими, якщо йдеться про їх підпорядкованість бригадиру рільничої бригади:
заробітна плата робітників, зайнятих на відрядних роботах;
покупні матеріали;
3) насіння, засіяне під урожай наступного року ;
4) наднормові матеріальні та трудові витрати, що виникли під час виправлення браку;
витрати на оренду приміщення офісу;
електроенергія на технологічні потреби;
утримання складських приміщень загальногосподарського призначення;
витрати на освітлення та опалення цеху;
амортизація комбайна;
витрати на рекламу готової продукції.
Пояснення. Розподіляючи витрати, слід звернути увагу на те. що частина витрат може носити властивості як контрольованих, так і неконтрольованих з позиції підпорядкованості керівникові того чи іншого рівня управління.

Вправа 3. Визначити, які з наведених нижче витрат належать до дискреційних, а які до обов’язкових, проставивши відповідно знак «+» в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Перелік витрат
Дискреційні
Обов’язкові

Амортизація виробничих приміщеньВитрати на рекламуВитрати на додатковий набір робочої силиВитрати на оренду комп’ютераЗарплата головного бухгалтераЕлектроенергія для освітлення приміщеньЕлектроенергія для роботи обладнанняВитрати на проведення виставкиВитрати на дослідження і розробкиПодаток з доходів фізичних осіб
Вправа 4. Зробити групування витрат на контрольовані і неконтрольовані, проставивши відповідно знак «+» в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Перелік витрат
Контрольовані
Неконтрольовані

Наднормативні витратиВитрати основних матеріалівОренда обладнанняЗарплата основних робітниківВитрати на опалення будівлі цехуВитрати на виправлення бракуЗагальновиробничі витрати
Вправа 5. Для кожної з наведених далі статей витрат необхідно визначити, чи є вони витратами періоду, чи витратами на продукцію (табл. 2.4) .
Таблиця 2.4
Перелік витрат
Витрати періоду
Витрати на продукцію

Витрати на придбання продуктів кулінарієюЗарплата директора підприємства, що виробляє комп’ютериЗарплата охоронців в ювелірному магазиніВитрати цеху на оплату комунальних послугВитрати торгівельного підприємства на доставку товарів у мережу магазинів підприємстваВитрати на придбання винограду виробником винаАмортизація духовки в піцеріїЗарплата бухгалтера підприємстваЗарплата ремонтних працівників в автомайстерні
Вправа 6. Далі наведено витрати відділу обслуговування устаткування:
Оплата часу простою працівниками відділу.
Амортизація площі будинку, яку займає відділ.
Загально виробничі витрати, розподілені на відділ.
Витрати на електроенергію, що використовувалася відділом.
Необхідно для кожного з наведених пунктів визначити, чи є вони прямими або непрямими стосовно відділу обслуговування устаткування.

Питання для самоконтролю:
Який економічний зміст категорії витрат? Поясніть відмінність між поняттями виробничі витрати, валові витрати та собівартість?
Який принцип покладено в основу класифікації витрат?
Для чого необхідно розрізняти вичерпані (спожиті) та невичерпані (неспожиті) витрати в обліку?
З чим пов'язаний поділ витрат на ті, що включаються до собівартості продукції і ті, що відносяться до витрат звітного періоду?
Які витрати відносять до основних виробничих витрат?
З чим пов'язаний поділ витрат на прямі та непрямі? Наведіть приклади.
Для чого необхідно враховувати можливі втрати?
Які втрати вважаються релевантними, а які нерелевантними?
Де в обліку використовуються дані про середні та маржинальні витрати?

Завдання 3. Поведінка витрат в залежності від рівня діяльності
Мета – придбати навички по розумінню поведінки витрат в залежності від зміни рівня діяльності., розрахувати собівартість продукції за різних заданих умов.
Вправа 1. У ресторані змінними є витрати на продукти та напої, які становлять в середньому 25 грн на одного відвідувача. Постійні витрати (оренда, комунальні внески, заробітна плата працівників ресторану тощо) становлять 1000 грн на тиждень. Визначити собівартість однієї порції, якщо за тиждень буде обслуговано 1, 50, 100, 200 відвідувачів. Відповідь дати у вигляді табл. 2.5.
Таблиця 2.5
Розрахунок собівартості продукції, грн.
Кількість відвідувачів
Змінні витрати
Постійні витрати
Собівартість порції

1
50
100
200

Пояснення. Розв'язуючи задачу, потрібно звернути увагу на те, що постійні витрати на загальний обсяг продукції за його зміни залишаються незмінними, тоді як змінні витрати на випуск змінюються прямо пропорційно до зміни наданих послуг.

Вправа 2. Торговельне підприємство має такі показники діяльності:
Виручка від реалізації, тис. грн. 1000,0
Обсяг реалізації, од. 1000,0
Ціна за одиницю, тис. грн. 1,0
Комерційні витрати, тис. грн. ?
у тому числі:
витрати на рекламу, тис. грн. 120,0
утримання персоналу, тис. грн. 80,0
витрати на відрядження, тис. грн. 60,0
Орендна плата за приміщення магазину, тис. грн. 150,0

Визначити прирістні та граничні (маржинальні) витрати та доходи, якщо передбачається збільшити на 20 % обсяг реалізації у зв'язку з освоєнням нових ринків збуту. При цьому ціна реалізації буде незмінною, прямі витрати становитимуть 800 грн на одиницю товару, а також передбачено збільшити:
витрати на рекламу на 30 %;
орендну плату за нове приміщення під магазин на 20 %;
витрати на відрядження на 10 %.
Розрахунок прирістних витрат і доходів відобразити у табл. 2.6.
Таблиця 2.6
Розрахунок прирістних витрат і доходів, тис. грн.
Стаття витрат (доходів)
Поточні витрати
(доходи)
Прогнозовані витрати (доходи)
Прирістні витрати (доходи)

Виручка від реалізації
1000,0Витрати, всього
1077,0Утому числі:
на рекламу
120,0на утримання персоналу
80,0на відрядження
60,0орендна плата
150,0
Пояснення. Розв’язуючи задачу, слід взяти до уваги, що прирістні витрати і доходи з’являються при виготовленні чи реалізації додаткової партії продукції, а граничні (маржинальні) витрати та доходи передбачають розрахунок прирістних витрат та доходів на одиницю продукції.

Вправа 3. Визначити змінну, середню та маржинальну собівартість одиниці виробу в підсобному цеху ВАТ «Зелений Гай» при збільшенні його випуску зі 148 де 151 одиниці, використовуючи дані, наведені в табл. 2.7. Зробити висновки стосовно доцільності збільшення обсягу випуску.
Таблиця 2.7
Розрахунок собівартості одиниці продукції, грн.
Рівень
виробництва
Повна собівартість
Постійні витрати
Змінні витрати
Собівартість одиниці продукції

середня
змінна
маржинальна

148
1776
444

149
1785
444

150
1794
444

151
1807
448

Пояснення. Маржинальна собівартість це собівартість додаткової одиниці продукції, яка показує, наскільки змінився рівень загальних витрат при збільшенні обсягу виробництва на одиницю.
Вправа 4. ТОВ «Успіх» за звітний місяць виготовило 200 одиниць продукції. Аналіз витрат підприємства відповідно до їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку наведено в табл. 2.8.
Здійснити розрахунок функції витрат за звітний період, використовуючи функціональний (аналіз облікових даних) метод, також розрахувати загальні витрати підприємства, якщо буде збільшено обсяг виробництва до 300 одиниць продукції, а витрати на оренду приміщення зростуть на 100 грн.
Таблиця 2.8
Облікові дані для побудови функції витрат, грн.
Стаття витрат
Загальні витрати, у
Постійні виграти, а
Змінні витрати
Змінні витрати на одиницю продукції, b

Сировина та матеріали
4000

4000


Заробітна плата виробничих робітників та відрахування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування
3000
250
2750


Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
2230
1800
430


Загальновиробничі витрати
900
900Адміністративні витрати
789
789Витрати на збут
400
250
150


Усього
11319
3989
7330Пояснення. Визначаючи загальні витрати підприємства при розширенні обсягу виробництва (х) до 300 одиниць продукції, слід звернути увагу на те, що витрати на оренду приміщення є постійними витратами, оскільки вони збільшать загальну суму постійних витрат, сума ж змінних витрат прямо пропорційна зростанню обсягу виробництва.

Вправа 5. Визначити функцію витрат методом вищоїнижчої точки, маючи такі дані:
Таблиця 2.9
Вихідні дані для визначення функції витрат
Період
Час роботи обладнання, машино-годин
Витрати на обслуговування обладнання, грн

Січень
178
21477

Лютий
173
20 370

Березень
185
20 905

Квітень
170
20 684

Травень
171
20 063

Червень
168
19 543

Липень
150
19 046

Серпень
171
19 334

Вересень
162
18 245

Жовтень
177
20 371

Листопад
158
19 664

Грудень
180
21 132


Пояснення. Для розв'язання задачі потрібно знайти ставку змінних витрат на одну машино-годину роботи обладнання шляхом ділення різниці рівнів витрат при найвищому та найменшому завантаженні обладнання на різницю рівнів роботи обладнання.

Питання для самоконтролю:
В чому полягає сутність прирістних і маржинальних витрат?
Які методи визначення функцій витрат ви знаєте?
Які фактори впливають на поведінку витрат крім обсягу виробництва?
Які недоліки має метод «вищої – нижчої точки»?

Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами
Завдання 4. Засвоєння калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в сільському господарстві
Мета – навчитись калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) за повними витратами в сільському господарстві.
Вправа 1. Витрати по автотранспорту в ВАТ «Зелений Гай» становлять 430000 грн. Автотранспортом виконано 715620 т-км, відпрацьовано 5575 машино-днів, в т.ч. спеціальними автомобілями – 805, на перевезенні працівників – 450, на обслуговуванні автотранспорту 225 машино-днів.
Визначити собівартість 1 машино-дня і 10 т-км.

Вправа 2. Визначити собівартість продукції, одиниці робіт та послуг живої тяглової сили при умові:
фактичні витрати з утримання робочих коней – 12000 грн.
кількість фуражних днів коней –3000
отримано приплоду лошат від робочих коней – 10 голів
витрати по видаленню гною – 1200 грн.
число робочих днів – 2000 .

Вправа 3. Валовий збір зерна озимої пшениці у бункерній вазі склав 11050 ц з площі посіву 959 га. Планова собівартість 1 ц зерна озимої пшениці -70 грн. Загальні фактичні затрати на вирощування, збирання і доробку основної, супутньої і побічної продукції озимої пшениці склали 941000 грн. Установлена загибель посівів від стихійного лиха (пожежі) на площі 100 га в сумі фактичних затрат - 70000 грн. Допущене псування посівів приватною особою на площі 0,5 га, що за балансовою вартістю становить 1000 грн.
Після доробки і сушки зерна отримані зернові відходи в кількості 910 ц, які, за даними лабораторного аналізу, містять 40 % повноцінного зерна; невикористовувані відходи та усихання - у кількості 10 ц. Закладено до насіннєвого фонду 2000 ц зерна озимої пшениці і реалізовано 8130 ц.
Крім того, отримано 14050 ц соломи. Фактичні затрати на збирання, транспортування і скиртування соломи склали 491750 грн.
Визначити собівартість 1 ц зерна, зерновідходів, соломи озимої пшениці.
Узагальнений розрахунок собівартості продукції озимої пшениці і калькуляційних різниць навести відповідно в таблицях 3.1 і 3.2., заповнити дані таблиці.
Таблиця 3.1.
Розрахунок собівартості продукції озимої пшениці
(приклад умовний)
№р. №
Зміст запису
Кількість, ц
Сума, грн

1
Валовий збір (за плановою собівартістю)
зерно у бункерній вазі
зерно після доробки і сушки
зернові відходи з 40% вмістом повноцінного зерна
зернові відходи в переведенні на повноцінне зерно (4500x40%)
повноцінне зерно, що підлягає калькуляції
невикористані відходи та усихання
солома

X


2
Витрати з вирощування озимої пшениці в т.ч.:
вартість зіпсованих посівів
вартість загиблих посівів
витрати на збирання соломи

Х
Х
Х


3
Витрати, що віднесені на повноцінне зерно
Х


4
Фактична собівартість 1ц повноцінного зерна
Х


5
Фактичні витрати, що віднесені на зернові відходи
Х


6
Фактична собівартість 1ц зернових відходів
Х


7
Фактична собівартість 1ц соломи
ХТаблиця 3.2.
Розрахунок калькуляційних різниць по продукції озимої пшениці


Види продукції озимої пшениці і канали її використання
Кіль-кість, ц
Собівартість
Калькуляційна різниця
Кореспондуючі рахунки
планова
фактична

дебет
кредит

1
2


3
Зерно озимої пшениці, всього
в т.ч.:
- реалізовано
- закладено до насіннєвого фонду
Зернові відходи, всього:
в т.ч. закладено до фуражного фонду
Солома, всього:
в т.ч. закладено до фуражного фонду
Усього по культуріХ


ХХ


Вправа 4. Фактичні витрати на вирощування і зберігання кукурудзи на силос і зелений корм склали 154160,3 грн. Вихід зеленої маси 6574 ц, у т.ч. використано на виробництво силосу 2306 ц, згодовано тваринам 4268 ц.
Інші витрати на силосування зеленої маси становили 34945,55 грн.
Через 20 днів (після ферментації зеленої маси) по закінченні силосування зеленої маси кукурудзи комісія визначила вагу силосу 1845 ц.
Визначити собівартість 1 ц зеленої маси і силосу.

Вправа 5. Валовий збір коренеплодів цукрового буряку (фабричного) становив 10500ц.
Загальні фактичні витрати на вирощування і збирання цукрового буряку становили 1630000 грн. Валовий збір гички становив 1250 ц, а витрати з її збирання і транспортування - 2500 грн.
Визначити собівартість основної і побічної продукції.

Вправа 6. Оприбутковано продукції за звітний період:
молока 5670 ц за плановою собівартістю 1 ц молока 100 грн. на суму 567000 грн.;
приплоду телят 218 голів за плановою собівартістю 60 кормо-днів утримання корів на суму 327000 грн.;
побічної продукції 7000 грн.
Витрати на утримання основного стада становили 917570 грн.
Кількість кормо-днів утримання корів 80300.
Визначити собівартість кожного виду продукції молочного скотарства.

Вправа 7. На початок звітного періоду в господарстві залишилось 745 голів великої рогатої худоби, живою масою 745 ц і вартістю 189713 грн. За звітний період надійшло: 510 голів приплоду масою 112 ц, вартістю 71799 грн.; куплено в інших господарствах - 50 голів, масою 50 ц, вартістю 10000 грн.
За звітний період вибуло: реалізовано 244 голови, масою 535 ц; забито на м'ясо - 50 голів, живою масою 50 ц; загинуло з вини господарства - 16 голів живою масою 8 ц.
Залишилось на кінець року 995 голів, живою масою 750 ц.
Витрати на вирощування і відгодівлю великої рогатої худоби за звітний період склали 338518 грн., з них віднесено на гній 1200 грн.
Визначити фактичну собівартість 1 ц приросту молодняку, 1 ц живої маси. Розрахунки оформити в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3
Розрахунок фактичної собівартості 1 ц живої маси молодняку великої рогатої худоби і тварин на відгодівлі


Показники
Кількість, голів
Жива маса, ц
Сума, грн

1
Залишок на початок року
2
Приплід
3
Приріст живої маси
X4
Закуплено
5
Разом надійшло
6
Разом із залишком на початок року
7
Реалізовано
8
Забито на м'ясо
8
Загинуло з вини господарства
9
Залишок на кінець року
10
Разом вибуло із залишком на кінець року

Вправа 8. Затрати на утримання основного стада свиней за звітний рік становили 1956000 грн; вартість побічної продукції - 2000 грн. Оприбутковано 20625 голів приплоду живою масою 165 ц і 1299 ц приросту поросят до 2-х місячного віку. Відлучено від свиноматок і переведено в старші вікові групи 19609 голів масою 1299 ц. Залишок поросят під свиноматками на початок року становив 5000 голів живою масою 60 ц вартістю 78000 грн. Залишок поросят під свиноматками на кінець року становив 6016 голів, живою масою - 225 ц.
Визначити фактичну собівартість 1 ц приросту поросят, собівартість відлучених поросят та поросят під свиноматками. Розрахунки оформити в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4
Розрахунок фактичної собівартості живої маси поросят


Показники
Кількість, голів
Жива маса, ц
Сума,
тис. грн

1
Залишок поросят під свиноматками на початок року
2
Приплід


X

3
Приріст
X4
Разом надійшло
5
Разом надійшло із залишком на початок року
6
Переведено до старшої групи
7
Залишок поросят під свиноматками на кінець року
8
Разом вибуло із залишком на кінець року

Вправа 9. Витрати з утримання бджіл медово-опилювального напрямку за звітний рік склали 18270 грн., з них віднесено на запилювальні культури – 1520 грн.
Отримано меду 17 ц, воску – 1,5 ц, нових родин бджіл (роїв) –20 кг.
Визначити виробничу собівартість продукції бджільництва.
Примітка: ціна реалізації – 1 кг меду склала – 25 грн.
1 кг воску – 30 грн.
1 кг бджіл – 80 грн.

Питання для самоконтролю:
Що таке «калькуляційна одиниця»?
Які калькуляційні одиниці використовуються при обчисленні собівартості продукції допоміжних виробництв?
Які види продукції сільського господарства ви знаєте?
Чому вартість супутньої продукції вираховується з собівартості основної продукції?
З яких елементів складається собівартість продукції сільського господарства?
Які витрати включаються до виробничої собівартості ?
Як розрахувати приріст живої маси худоби?

Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами
Завдання 5. Засвоєння калькулювання продукції (робіт, послуг) за змінними витратами
Мета – здобути навички калькулювання за змінними витратами
Вправа 1. Визначити фінансовий результат ДП «Еліта», що займається вирощуванням та реалізацією зернових, за методами директ-костингу та повної собівартості продукції на підставі таких даних:
Таблиця 4.1
Вирощування та реалізація зернових в ДП «Еліта»
№ з/п
Показник
червень
серпень
вересень

1
Обсяг виробництва, ц.
3300
3300
3300

2
Обсяг реалізації, ц.
3300
3000
3600

3
Ціна за центнер, грн
110
110
110

4
Змінні витрати на центнер, грн:
виробничі
на управління та збут

45,4
5

45,4
5

45,4
5

5
Постійні витрати, грн:
виробничі
на управління та збут

71280
26400

71280
26400

71280
26400


Відповідь оформити у вигляді табл. 4.2, 4.3. Зробити висновки стосовно доцільності застосування того чи іншого методу.
Таблиця 4.2
Звіт про прибуток (система калькулювання повних витрат) грн.
№ з/п
Показник
червень
серпень
вересень

1
Дохід від реалізації
363000
330000
396000

2
Собівартість реалізованої продукції
3
Валовий дохід
4
Операційні витрати
5
Прибуток (збиток) підприємства

Таблиця 4.3
Звіт про прибуток (система калькулювання змінних витрат) , грн.
№ з/п
Показник
червень
серпень
вересень

1
Дохід від реалізації
363000
330000
396000

2
Собівартість реалізованої продукції
3
Виробничий маржинальний дохід
4
Змінні операційні витрати
5
Загальний маржинальний дохід
6
Постійні витрати
7
Прибуток (збиток) підприємства

Пояснення. Задача ґрунтується на визначенні методики калькулювання собівартості продукції на основі повних та змінних витрат.
Вправа 2. Підприємство «Смак» протягом місяця виробляє і продає три види ковбасних виробів: напівкопчена ковбаса «Краківська» варена ковбаса «Лікарська» та сосиски «Дитячі», за таких умов:
Показник
Виріб«Краківська»
«Лікарська»
«Дитячі»

Залишок на складі, кг.
40
30
15

Обсяг реалізації, кг.
100
36
40

Обсяг виробництва, кг.
80
40
50

Матеріальні витрати, грн
240
240
90

Заробітна плата, грн
420
120
60

Інші змінні витрати виробництва, грн
640
240
150

Постійні витрати виробництва, грн
400
300
210

Постійні витрати управління, грн

210


Змінні, витрати управління та збуту, грн
300
145
80

Витрати на рекламу, грн
200
105
100

Ціна реалізації, грн
45
38
26


Використовуючи метод директ-костинг:
розрахувати нижню межу ціни кожного виробу;
визначити фінансовий результат від реалізації продукції методами повних витрат та директ-костингу;
сформулювати управлінське рішення стосовно виробництва даних видів продукції на основі проведених розрахунків.
Пояснення. Перший етап розв'язання задачі ґрунтується на рівнянні: (Ціна х Обсяг продажу) = (Змінні витрати х Обсяг продажу) + Постійні витрати. Для розв'язання другого етапу задачі скористайтеся поясненням до задачі 1.

Вправа 3. Використовуючи метод розвинутого директ-костингу, визначити:
а) маржинальний дохід по виробу;
б) маржинальний дохід по підприємству;
в) чистий дохід підприємства.
Вихідні дані такі (грн):
Виручка від реалізації 92160
Амортизація обладнання та приміщення цеху 4160
Сировина та основні матеріали 25410
Заробітна плата виробничих працівників 14410
Витрати на освітлення та опалення цеху 10280
Електроенергія на технологічні потреби 8600
Поточний ремонт обладнання 3720
Витрати на рекламу та реалізацію продукції 3200
Адміністративні витрати 2600
Пояснення. Для розв'язання задачі слід скористатися методикою ступеневого покриття постійних витрат у сумі маржинального доходу.

Вправа 4. Визначити оптимальну комбінацію виробництва та реалізації двох видів біологічних добавок для відгодівлі свиней в ПП «Заграй», якщо є така інформація стосовно витрат та доходів:

Показники
Біодобавки
Разом


Протан Т+
Провімі


Обсяг реалізації, кг.
600
400
1000

Ціна за кг, грн
10,0
9,0
Х

Змінні витрати на 1 кг, грн
7,0
5,0
Х

Постійні витрати на випуск, грн
X
Х
2040


Пояснення. Для розв'язання задачі потрібно скористатися формулою маржинального доходу на одну зведену одиницю продукції:
n
МД =
· МДі х SMi
n-1

де МДі – маржинальний дохід на одиницю і-го виробу;
SMi – питома вага і-го виробу в загальному обсязі реалізації.

Вправа 5. На основі наведених даних визначити невідомі показники, використовуючи рівняння «точки беззбитковості».
Вид продукції
Виручка від реалізації, грн..
Обсяг реалізації, ц.
Ціна за 1 ц.,грн.
Змінні витрати, грн
Постійні витрати, грн
Маржинальний дохід, грн
Прибуток, грн

На 1ц.
На обсяг
На 1ц.
На обсяг
На 1ц.
На обсяг
На 1ц.
На обсяг

Зерно
?
?
100
?
?
?
226875
43
?
?
?

Соняшник
542000
?
200
?
?
?
84010
127
?
?
260160


За кожним з показників навести формули розрахунків і прокоментувати результати розрахунків.

Вправа 6. ДП «Агрономія» вирощує п'ять сортів озимої пшениці: Юна, Одеська 265, Струмок, Ніконія, Селянка. На підставі інформації, отриманої в системі обліку повних та неповних витрат, зробити пропозиції щодо оновлення сортів за таких умов:
Сорти
Обсяг вироб-
ництва, ц.
Змінні витрати, грн.
Постійні витрати, грн.
Повна собівартість, грн.
Виручка, грн.
Прибуток, грн.на 1 ц.
усього
на 1 ц.
усього
на 1 ц.
усього
на 1 ц.
усього
на 1 ц.
усього

Юна
500
97

136
Одеська 265
500
78

105
Струмок
260
85

117
Ніконія
280
75

100
Селянка
300
68

125
Разом
Х
Х

Х
76660
Х

Х

ХПостійні витрати розподіляються між сортами озимої пшениці наступним чином:
Сорти
Розподіл суми постійних витрат


%
грн.

Юна
63


Одеська 265
10


Струмок
3


Ніконія
10


Селянка
14


Разом
100
76660


Визначити:
- фінансовий результат по кожному виробу за допомогою методу обліку повних та неповних витрат;
- зробити пропозиції щодо розміру загального фінансового результату за оптимізації асортименту сортів.

Вправа 7. ПП «Шпик» займається виробництвом свинини, яку реалізує за ціною 45 грн за кілограм. При цьому: змінні витрати на 1 кг 20 грн, загальні постійні витрати 5000 грн.
Визначити:
1) точку беззбитковості (у натуральних одиницях та у грошовому виразі);
обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку в розмірі 8000 грн;
який прибуток отримає підприємство за обсягу реалізації 180 000 грн;
По кожному пункту навести формули розрахунків і прокоментувати отримані результати.

Питання для самоконтролю:
Що таке маржинальний дохід? Коли він виникає?
Чим відрізняються звіти про фінансові результати, складені за системою змінний витрат та за системою повних витрат?
У чому вади і переваги системи калькулювання за змінними витратами?
Які існують моделі калькулювання змінних витрат?

Тема 5. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами
Завдання 6. Засвоєння калькулювання за нормативними витратами
Мета – здобути навички калькулювання за нормативними витратами.
Вправа 1. ЗАТ «Українка» має власну пекарню, яку використовує для власних потреб. Визначити і проаналізувати відхилення від норм витрат борошна за умови, що:
за місяць виготовлено 200 буханок хліба;
норма витрат на одну буханку 0,5 кг, ціна 2 грн;
фактично витрачено борошна 80 кг, на суму 200 грн.
Пояснення. Загальне відхилення деталізувати на відхилення за рахунок норм (кількості) і за рахунок цін (вартості).

Вправа 2. Визначити і проаналізувати відхилення від норм трудових витрат в пекарні ЗАТ «Українка» за умови, що:
за місяць виготовлено 300 кг хлібобулочних виробів;
норми витрат борошна на 10 кг виробів:
- за трудомісткістю 1,5 л/год;
- за тарифною ставкою 10 грн;
фактично витрачено 50 л/год, нараховано зарплати 550 грн.
Пояснення. Загальне відхилення деталізувати на відхилення за трудомісткістю і за середньогодинною оплатою.

Вправа 3. У гнучкому кошторисі виробничих накладних витрат ПП «Нива» передбачено 100 тис. грн постійних накладних витрат і 26 грн змінних витрат на одиницю продукції. Стандартний обсяг виробництва - 5000 од. продукції, фактичний 6000 од. при загальній сумі фактичних накладних витрат 280 тис. грн.
Необхідно визначити:
бюджетні виробничі накладні витрати на стандартний обсяг виробництва;
нормативну ставку розподілу виробничих накладних витрат (ставку поглинання);
розподілені і списані («поглинуті») накладні витрати у звітному періоді;
відхилення фактичних накладних витрат від нормативних всього і за рахунок зміни окремих факторів:
а) обсягу виробництва;
б) нормативної ставки накладних витрат при фактичному обсягу виробництва;
в) дотримання норм накладних витрат.

Вправа 4. Визначити загальну собівартість товарного випуску балансовим і нормативним методами по статті «Основна заробітна плата» за даними:
а) незавершене виробництво на початок місяця:
- за нормою 4000 грн;
- зміна норм 100 грн (-);
- разом ...;
б) витрати за місяць:
- за нормою 25 000 грн;
- відхилення від норм 5000 грн (+);
- разом ...;
в) незавершене виробництво на кінець місяця:
- за нормою 2500 грн;
г) списано за брак:
- за нормою 600 грн;
д) списано за товарний випуск:
- за нормою ...;
- зміна норм ...;
- відхилення від норм ....

Вправа 5. СЗАТ «Колос» має на балансі їдальню, в якій харчуються працівники підприємства. Бухгалтерія відносить на витрати виробництва накладні витрати за ставкою 0,75 грн з розрахунку на 1 грн прямої оплати праці. Відповідно до гнучкого бюджету виробничих накладних витрат при фонді прямої заробітної плати розміром 1200 грн. загальновиробничі витрати складають 840 грн., а при фонді зарплати 1500 грн 975 грн. Фактична сума загальновиробничих витрат у першому випадку становила 900 грн , а у другому - 1000 грн.
Необхідно визначити:
формулу для розрахунку гнучкого бюджету виробничих накладних витрат;
нормативний фонд оплати праці, виходячи з якого розраховано ставку списання («поглинання») накладних витрат;
чисте відхилення фактичних витрат від нормативних та його складові для двох обсягів виробництва (1200 і 1500 грн оплати праці).

Вправа 6. ПП «Заброда» займається виробництвом соняшникової олії. Підприємство застосовує нормативну систему обліку. У звітному місяці було одержано такі показники:
Нормативні витрати насіння соняшнику 3 ц на 1 ц олії; нормативна вартість 1 ц. насіння 200 грн.
Нормативні витрати прямої праці 12 люд.-год. на 1ц олії при нормативній оплаті 4 грн за 1 годину.
Фактично придбано насіння у звітному місяці 75 ц на суму 14250 грн; витрачено насіння соняшнику при виробництві 72 ц.
Фактичні прямі витрати праці - 315 люд.-год.; сума оплати праці 1125 грн; нормативний обсяг прямих витрат праці - 288 люд.-год.
Формула гнучкого кошторису (бюджету) загальновиробничих витрат на місяць 1500 грн + 1,60 грн на 1 год. прямих витрат праці; фактична сума загальновиробничих витрат - 1955 грн.
Фактичний обсяг виробництва у звітному місяці 22 ц олії.
Необхідно визначити і проаналізувати відхилення фактичних витрат від нормативних за матеріалами, оплатою праці та загальновиробничими витратами.

Питання для самоконтролю:
Яке основне призначення нормативного обліку виробничих витрат?
Які особливості у визначенні собівартості при застосуванні нормативного обліку?
Що спільне, а що відмінне у нормативному методі обчислення собівартості і методі «стандарт-кост»?

Тема 6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Завдання 7. Методи знаходження точки беззбитковості, обсягу виробництва і прибутку
Мета – здобути навички визначення точки беззбитковості, обсягу виробництва і прибутку за різних умов і варіантів.
Вправа 1. Визначте відсутні дані за умови, що на підприємстві виготовляється один вид продукції.
Варіант
Продаж, грн.
Загальні змінні витрати, грн.
Маржиналь-ний дохід на одиницю, грн.
Постійні витрати, грн.
Операційний прибуток, грн.
Кількість проданих одиниць

І
?
120 000
20
?
25 000
4000

ІІ
180 000
?
?
45 000
30 000
5000

ІІІ
600 000
?
30
150 000
90 000
?


Вправа 2. Постійні витрати фермерського господарства «Нива» при вирощуванні кукурудзи на зерно становлять 245 000 грн, змінні витрати на 1 т виробленої продукції 735 грн, а коефіцієнт маржинального доходу 80%. Визначте величину обсягу продажу (в натуральних одиницях), необхідну для отримання операційного прибутку у розмірі 50 000 грн.
Пояснення. Для розв'язання задачі слід скористатися визначенням коефіцієнта маржинального доходу для встановлення ціни одиниці виробленої продукції.

Вправа 3. ПСП «Валентина» спеціалізується на вирощуванні картоплі. За рік обсяг реалізації становить 3000 т продукції за ціною 850 грн/т. Сукупні змінні витрати на виробництво становлять 1162 тис. грн, постійні 387 тис. грн.
Необхідно визначити:
Точку критичного обсягу виробництва і реалізації продукції;
Маржинальний і операційний прибуток на весь випуск і на одиницю продукції.

Вправа 4. Підприємство «Прилуки» виробляє один вид продукції і реалізує за середньою ціною 56 грн. за одиницю. Змінні витрати на виробництво одиниці продукції складають 20 грн, постійні витрати 16200 грн за місяць. Проектна потужність підприємства 1000 одиниць продукції, ставка оподаткування прибутку 25%.
Необхідно визначити:
точку беззбитковості у натуральному та грошовому вимірниках і у відсотках до проектної потужності;
суму чистого прибутку (збитку), який отримає підприємство при досягненні проектної потужності;
яку кількість продукції необхідно реалізувати, щоб отримати чистий прибуток:
а) 8100 грн.;
б) 9 грн. на одиницю реалізованої продукції;
в) 20% від обсягу реалізації;
яку необхідно встановити ціну за одиницю продукції, щоб підприємство при досягненні проектної потужності могло одержати 9000 грн чистого прибутку.

Вправа 5. ПОСП «Промінь» вирощує і продає насіння соняшнику. Змінні витрати на 1 т продукції складають 525 грн. Підприємство може обрати один з трьох каналів реалізації:
І - виробляти і продавати 250 т по 2200 грн, що забезпечить 375000 грн прибутку;
ІІ - виробляти і продавати 150 т по 2500 грн;
ІІІ - виробляти і продавати 90 т по 2800 грн.
Визначити, який варіант дій для ПОСП «Промінь» є найефективнішим.

Вправа 6. Ковбасний цех випускає і продає напівкопчену ковбасу «Одеська» за ціною 36 грн за 1 кг. Проектна потужність цеху 5000 кг ковбаси за місяць. Змінні витрати на 1 кг ковбаси складають 30 грн, постійні витрати цеху 19600 грн за місяць.
Необхідно визначити:
поріг рентабельності (точку беззбитковості) у натуральному та грошовому вимірнику і у відсотках до проектної потужності;
ціну реалізації, яка забезпечить беззбитковість виробництва при досягненні проектної потужності;
ціну реалізації, при якій підприємство отримає 2 грн прибутку з кожного кг проданої продукції при максимальному обсязі виробництва
суму прибутку, яку одержить підприємство при виробництві 3500 кг ковбаси за місяць.

Питання для самоконтролю:
Як розрахувати точку беззбитковості у натуральному і грошовому виразі?
Що таке «коефіцієнт маржинального доходу»? Який його економічний зміст?
Чим відрізняється операційний прибуток від чистого прибутку?
Як розрахувати необхідний обсяг продажу продукції якщо визначено конкретну величину бажаного прибутку?

Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень
Завдання 8. Прийняття управлінських рішень на основі аналізу релевантності інформації
Мета – оволодіти навичками підготовки інформації для прийняття управлінських рішень, користуючись інформацією різного виду.
Вправа 1. У ремонтній майстерні СТОВ «Колос» використовуються деталі, які можна виробляти власними силами, а можна у необмеженій кількості придбавати у постачальників. При власному виготовленні змінні витрати на одну деталь складають 50 грн, а постійні - 100000 грн за рік. У постачальників ціна за одну деталь становить 150 грн.
Необхідно визначити, при якій річній потребі в деталях вигідно виробляти їх власними силами, а при якій купувати у постачальників.

Вправа 2. Керівництво СВК «Добробут» вирішує питання автоматизації важливої операції складного технологічного процесу. Можливі три варіанти вирішення цієї проблеми застосування обладнання з ручним управлінням, напівавтоматичного та автоматичного обладнання. Дослідження та розрахунки економістів показали, що при різних рівнях автоматизації виробничого процесу витрати змінюються таким чином:
Рівень автоматизації
Змінні витрати на одиницю, грн
Загальна сума постійних витрат, грн

3 ручним управлінням
20
10000

Напівавтомати
10
50000

Автомати
2
100000


Необхідно визначити:
при якому обсязі виробництва доцільніше використовувати обладнання з ручним управлінням;
в яких межах обсягу виробництва доцільне застосування напівавтоматів та автоматів;
якою буде ефективність комплексної автоматизації при річному обсязі виробництва 3000 одиниць продукції.

Вправа 3. Дослідження, проведені на СЗАТ «Калинівське», визначили, що змінні витрати на 1 км пробігу легкового автомобіля марки X становлять в середньому за рік 40 коп. До цієї суми включено вартість бензину та мастильних матеріалів, поточного ремонту, зносу і заміни автошин. Середньорічну суму постійних витрат визначено у сумі 3500 грн (страхування 500 грн. податки 200, техогляд - 300, знос автомобіля - 2500 грн). Припустимо, що ці витрати не будуть змінюватися протягом декількох перших років використання автомобіля.
Виходячи з наведених даних, необхідно визначити:
які з названих витрат є диференціальними за умови, що керівник вирішив використати автомобіль лише для поїздки на семінар на відстань 1200 км;
які з витрат будуть диференціальними, якщо керівник вирішує проблему: чи зареєструвати автомобіль і користуватися купленим новим автомобілем, і проїхати за рік 25000 км (розрахунково), чи користуватися громадським транспортом, що за його оцінкою коштуватиме 5000 грн за рік;
які з витрат будуть диференціальними, якщо керівництво лише планує купити такий автомобіль з тим, щоб протягом п'яти років їздити по 25000 км щорічно, а користування альтернативними видами транспорту підприємству коштуватиме 5000 грн за рік.

Питання для самоконтролю:
В чому сутність диференціального аналізу?
Що таке «релевантність»?
Яка інформація є релевантною для визначення доцільності прийняття спеціального замовлення?
Яка інформація є релевантною для прийняття рішення «виробляти чи купувати»?

Тема 8. Бюджетування і контроль
Завдання 9. Складання бюджетів, їх взаємоузгодження та контроль за виконанням
Мета – навчитися складати бюджети різних видів.
Вправа 1. СТОВ «Світязь» має у своєму складі цех по виробництву олії. На друге півріччя наступного року ним було складено бюджет продаж соняшникової олії у помісячному розрізі (кг): VII - 9000; VIII - 16000; IX - 24000; X -22000; XI - 20000; XII - 19000.
Запаси готової продукції на складі плануються і підтримуються у розмірі 25% обсягу реалізації наступного місяця, а сировини (насіння соняшнику) 20% потреби наступного місяця. Норматив витрачання сировини на 1 кг олії 3 кг, нормативна вартість сировини 0,80 грн. за 1 кг, собівартість олії - 11 грн. за 1 кг.
Необхідно скласти бюджети:
виробництва продукції;
потреби в основній сировині та вартості матеріальних витрат на виробництво;
заготівлі сировини;
вартості запасів готової продукції та сировини на початок і кінець третього кварталу.

Вправа 2. ТОВ «Горизонт» планує на наступні місяці такі показники діяльності:
Обсяг реалізації товарів: у вересні 400 шт., жовтні 600 шт., листопаді - 800 шт., грудні - 500 шт. Середня ціна реалізації товару 16 грн. за одиницю. З досвіду відомо, що 60% вартості реалізованого товару оплачується покупцем у поточному місяці, 30% - у наступному місяці, 8 - через два місяці, а 2% - не будуть оплачені взагалі (сумнівні борги).
Підприємство купує товари по 10 грн. за одиницю. Половину їх оплачує в поточному місяці, а решту в наступному. Залишки товарів наприкінці місяця плануються на рівні 20 шт. плюс 10% від обсягу реалізації у наступному місяці. Планові витрати обігу щомісячно: змінні 1 грн. на одиницю товару; постійні 500 грн. за місяць, з них амортизація необоротних активів 240 грн. У листопаді товариство планує продати повністю зношене обладнання за 200 грн., погасити вексель на суму 800 грн., сплатити податок на прибуток за жовтень та кредиторську заборгованість постачальникам за минулі періоди - 1550 грн.
Залишок коштів на 1 листопада планується у розмірі 400 грн.
Необхідно виконати попередні розрахунки та скласти бюджет коштів на листопад.

Вправа 3. ЗАТ «Світанок» готується до складання основного (зведеного) бюджету на наступний рік, виходячи з нормативних даних (табл. 8.1).
Таблиця 8.1
Нормативні дані для складання зведеного бюджету
Показник
Вид продукції


А
Б

Розрахунковий обсяг продажів, од.
5000
1000

Ціна за одиницю продукції, грн.
105,40
164,00

Запаси готової продукції:
- на початок року, од.
грн.
- на кінець року, од.

100
8670
1100

50
5810
50

Норми витрат матеріалів на одиницю продукції, кг
- матеріал В
- матеріал Д

12
6

12
8

Норми витрат праці на одиницю продукції, люд.-год.
14
20


Незавершеного виробництва немає. Наявні залишки матеріалів (табл. 8.2)
Основна заробітна плата 2,05 грн. за годину.
Загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно відпрацьованому часу.
Таблиця 8.2
Залишки матеріалів у ЗАТ „Світанок”
Показник
Матеріал


В
Д

На початок періоду, кг
5000
5000

На кінець періоду, кг
6000
1000

Нормативна вартість, грн./кг
1,20
2,60


Для досягнення очікуваного обсягу виробництва необхідні такі витрати загального характеру:
змінні загальновиробничі 153000;
постійні загальновиробничі 55000;
адміністративні 37000;
комерційні 38000.
На підставі наведених даних необхідно скласти:
бюджет продажів;
бюджет виробництва;
бюджет витрачання основних матеріалів;
бюджет придбання основних матеріалів;
бюджет прямих витрат праці;
бюджет собівартості виготовленої продукції;
бюджет собівартості реалізованої продукції;
бюджетний звіт про прибутки і збитки.

Питання для самоконтролю:
Що таке бюджетування? У чому полягає його мета?
Що таке зведений бюджет? З яких елементів він складається?
Які види відхилень існують?
Що таке гнучкий бюджет? Для чого він використовується?Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності
Завдання 10. Оцінка діяльності центрів витрат, центрів доходів, центрів прибутку та центрів інвестицій
Мета – навчитись складати звіт про результати діяльності центру відповідальності та обчислювати і аналізувати відхилення від стандартів (норм) змінних і постійних витрат.
Вправа 1. У таблиці 9.1 необхідно заповнити інформацію щодо можливих центрів відповідальності сільськогосподарського підприємства.
Таблиця 9.1
Центри відповідальності у виробничій сфері

Центри витрат
Центри відповідальності
Керівник центру відповідальності
Основні види діяльності

Ферма ВРХ
Молочно-товарна ферма
Завідуючий молочно-товарною фермою (бригадир)
Виробництво молока, вирощування молодняка до 20 днів


Ферма по відгодівлі ВРХ
Завідуючий фермою по відгодівлі ВРХ (бригадир)
Відгодівля молодняка на м'ясо, підготовка ремонтного молодняка

...
...
...
...
Вправа 2. Використовуючи дані таблиці 9.2, необхідно розкрити особливості методів обліку і контролю виробничих витрат.

Таблиця 9.2
Характеристика основних методів обліку і контролю виробничих витрат
Назва методу
Порядок доведення завдань до підрозділу
Склад витрат
Спосіб виявлення відхилень від плану (бюджету)
Особи, що відповідають за відхилення
Система стимулювання

Стандарт-кост
На певний період на підставі нормативних даних
...
...
...
...

Нормативний метод обліку
...
...
За допомогою нормативних документів і проведених розрахунків
...
...

Директ-костинг
...
...
...
...
За рішенням власника та наявності трудової угоди

Чекова форма контролю
...
Виробничі витрати, загальновиробничі витрати, а також в разі потреби відрахування на покриття загальногосподарських витрат та витрат на збут
...
...
...


Вправа 3. Виробничий підрозділ підприємства ПСП «Україна» має такі показники роботи за звітний місяць:
Таблиця 9.3
Показник
За планом
Фактично

Обсяг виробництва і реалізації продукції, шт.
1500
2000

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції
200
198

Собівартість одиниці продукції, грн за одиницю продукції
180
182


Необхідно визначити:
валовий прибуток підрозділу за звітний період (за планом і фактично);
відхилення валового прибутку в цілому та під впливом окремих факторів:
обсягу продажів;
ціни реалізації;
собівартості продукції.

Питання для самоконтролю:
У чому полягає мета обліку за центрами відповідальності?
Що таке «центр відповідальності»? за якою ознакою і для чого їх виокремлюють?
Які види центрів відповідальності існують?
Які показники застосовують для оцінки діяльності центрів відповідальності?

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Законодавчо-нормативні документи
Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99 р. № 966XIV.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Затв. наказами МФУ 1999 – 2008 років.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30. 11. 99 р, № 291.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30. 11.99р. № 291

Список літератури

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік / Ф.Ф. Бутинець, Н.В.Герасимчук , Л.В.Чижевська. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 448 с.
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник./ [М. Ф. Огійчук, Л. Г. Панченко, В. Я. Плаксієнко та ін.]; За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – [3-тє вид., перероб. і допов.]. - К.: Алерта, 2007. - 878 с: іл.
Гарасим П.М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах / П.М. Гарасим , Г.П. Журавель , П.Я. Хомин Т.: Екон. думка, 2003. 480 с.
Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник / С.Ф. Голов К.: Лібра, 2003. - 704 с.
Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / К. Друри [пер.с англ. Под ред.С.А. Табалиной ] М.: Аудит: ЮНИТИ, 1994. 560 с.
Карпова Т.П. Управленческий учет / Т.П. Карпова М.: Аудит: ЮНИТИ, 1998. 350 с.
Кондратова И.Г. Основи управленческого учета / И.Г. Кондратова М.: Финанси и статистика, 1999. 144 с.
Лень В.С. Управлінський облік: Навчальний посібник / В.С. Лень К.: Знання-Прес, 2003. - 287 с.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік / О.В. Лишиленко - К.: ЦНЛ, 2004. - 254 с.
Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие управленческих решений: [пер. с англ.] / Д. Миддлтон М.: Финансьі, 1996. 408 с.
Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник / Л.В. Нападовська - К.: Книга, 2004. - 544 с.
Пушкар М.С. Управлінський облік / М.С. Пушкар Тернопіль, 1997. 160 с.
Сопко В.В. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) / В.В. Сопко, О.В. Бойко. К.: Фенікс, 2001. 468 с.
Ткач В.И. Управленческий учет: международный опит / Ткач В.И., В.М. Ткач М.: Финансы и статистика, 1994. 144 с.
Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. М.: Финансы и статистика, 2003. - 416 с.
Шеремет А.Д. Управленческий учет: Учебное пособие / А.Д. Шеремета. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. - 512 с.

ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3
Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку .4
Завдання 1. Вивчення сутності організації управлінського обліку..4
Тема 2 Класифікація і поведінка витрат ....7
Завдання 2. Згрупувати витрати за класифікаційними групами ...7
Завдання 3. Поведінка витрат в залежності від рівня діяльності ...10
Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами ..14
Завдання 4. Засвоєння калькулювання собівартості продукції
(робіт, послуг) в сільському господарстві ...14
Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами .20
Завдання 5. Засвоєння калькулювання продукції (робіт, послуг) за
змінними витратами .20
Тема 5. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами ........25
Завдання 6. Засвоєння калькулювання за нормативними витратами25
Тема 6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 28
Завдання 7. Методи знаходження точки беззбитковості, обсягу
виробництва і прибутку 28
Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття
управлінських рішень .31
Завдання 8. Прийняття управлінських рішень на основі аналізу
релевантності інформації 31
Тема 8. Бюджетування і контроль..33
Завдання 9. Складання бюджетів, їх взаємоузгодження та контроль
за виконанням ....33
Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності .36
Завдання 10. Оцінка діяльності центрів витрат, центрів доходів,
центрів прибутку та центрів інвестицій 42
НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ .....39
Законодавчо-нормативні документи ..39
Список літератури 39
13PAGE 15
15

Приложенные файлы

  • doc 246135
    Размер файла: 664 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий