Метод Контр ВАНТАЖОЗНАВСТВО ЕП ТМ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

ЗМІСТ

Вступ

5

Задача
1.

Прогнозування зміни параметрів вантажів під
час перевезення


6

Задача
2.

Забезпечення збереження вантажів за рахунок

обмеження вертикальних прискорень кузова


11

Задача 3
.

Розрахунок параметр
ів ізотермічних кузовів та

вибiр холодильного (пiдiгрiвального) устаткування


13

Задача
4
.

Підготовка реферату
-
огляду з питаня, пов’язаного

і
з

дисципліною «
Вантажознавство
»

17

Список рекомендованої літератури

1
8

Захист
контрольної роботи та критерії о
цінювання

19
ВСТУП


Автомобільний транспорт є однією з найважливіших галузей
народного господарства України та

поряд з іншими видами
транспорту здійснює раціональне виробництво та обіг продукції
промисловості та сільського господарства, задовольняє потреби
населення у перевезеннях.

Запропановані методичні вказівки призначені для практичного
опанування студентами
заочної форми навчання знаннями щодо
окремих аспектів та теорії навчальної дисципліни
«
Вантажознавство
»
,
зокрема тих,

що пов'язанi iз процесом
перевезення

вантажів транспортними засобами
, транспортних
характеристик вантажу

тощо. Методичні вказівки

дозволя
ть
студентам опанувати відповідні методики та розрахунки.

Контрольна робота складається з 4
-
х задач


три задачі є
розрахунковими, а четверт
ою задачою є написання творчого
реферату
-
огляду з вказаної за варіантом теми загальним об’ємом
30
-
40 сторінок фор
мату А4.

Контрольна робота


Задача

№2


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗА РАХУНОК
ОБМЕЖЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ПРИСКОРЕНЬ КУЗОВУМета роботививчення факторів які впливають на вантажі
під час руху та опанування методикою розрахуноку припуст
имої
швидкості руху автомобіля (за критерієм максимально припустимих
вертикальних коливань кузову).


Методичні вказівки


Запобігти пошкодженню вантажiв при русі можливо завдяки
обмеженню швидкості руху автомобілю. Припустима швидкість
руху (км/год) автом
обiля в залежності від вiд вертикальних
прискорень кузова може бути визначена за допомогою:


(
2
.1)

де:
Ммаса підресорених частин, кг;


коефіціент опору амортизаторів, кН с/м;


показник рівності дорожне покриття, см/км;

допустимі середні квадратичні значення вертикальних прискорень
кузова, м/с
2
;


параметр у деференційному рівнянні руху для кузова та колес, с
;

середня довжина нерівностей, см;


Завдання
:


а) визначити допустиму швидкість руху;


б) побудувати
графіки
,
, змінюючи


та

у проміжку
% від вихідних даних.

Таблиця 2
.1Вихідні данні для
контрольної

роботи

№ 2ВаріантМ


1

11.91

14.05

200

1.47

2600

2.19

2

10.92

10.71

350

1.51

3100

2.28

3

10.73

12.07

340

0.78

2200

6.57

4

10.34

13.98

230

1.07

2100

2.31

5

11.19

14.08

1010

1.45

3400

2.09

6

10.78

12.22

380

0.73

3150

3.02

7

10.37

14.07

620

1.76

2710

3.08

8

10.76

13.55

950

0.53

3500

3.57

9

11.25

14.21

1100

3.03

1100

2.12

10

10.91

14.09

350

2.05

2100

2.28

11

11.03

13.88

440

1.75

2800

3.03

12

10.55

14.11

530

2.22

2100

6.02

13

10.07

13.41

210

1.26

2700

5.05

14

11.39

13.77

980

3.55

2000

2.01

15

11.11

14.03

710

2.73

4100

4.59

16

10.99

14.33

300

0.55

2200

6.58

17

10.91

13.88

200

0.95

1100

2.39

18

12.28

14.09

200

1.59

2400

4.03

19

11.13

12.01

1000

1.82

2350

2.75

20

13.37

14.11

400

2.28

3500

2.04

21

10.54

12.0

550

1.54

3150

2.44

22

11.06

14.0

700

0.72

2300

7.06

23

12.55

13.77

250

1.08

1750

2.15

24

11.55

13.42

390

1.17

1850

2.05

25

13.01

13.55

500

2.74

2750

7.04

26

12.59

13.81

410

3.
26

2100

4.51

27

12.22

10.21

360

2.04

3300

3.03

28

11.68

12.05

290

1.99

2400

5.07

29

10.83

13.06

650

1.51

2500

5.53

30

12.37

12.55

400

2.29

1400

2.37
Задача

№ 3


РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ІЗОТЕРМІЧНИХ КУЗОВІВ ТА ВИБIР
ХОЛОДИЛЬНОГО (ПIДIГРIВАЛЬНОГО) УСТАТКУВАННЯ


Мета роботививчення та розрахунок параметрів ізотермічних кузовів

та опанування методики вибору холодильного (пiдiгрiвального) устаткування.


Ме
тодичні вказівки


б) Розрахунок параметрів ізотермічних кузовів


Аналіз причин псування продукції переконливо свідчить про те, що для
всіх, без винятку, вищеозначених фізіологічних процесів
головним
фактором
, який визначає їх інтенсивність, є
температура.

Тому, при складському зберіганні продуктів для них, насамперед,
створюють необхідні температурні умови. Але при перевезенні продукти
втрачають первинну температуру, що негативно впливає на їх подальше
збереження.

Тому, для збереження первинних якостей прод
уктiв, які швидко псуються
при перевезенні, повинні бути також створені
відповідні температурні
умови
. Це досягається шляхом їх перевезення в
iзотермiчних кузовах
, тобто
у кузовах які дозволяють забезпечувати рівномірність температури у кузові.

Залежно
від конструкції ізотермічного кузову будуть відрізнятися (в
деяких випадках, суттєво) теплотехнiчнi якостi таких кузовiв. Теплотехнічні
якості різних типів кузовів оцінюють за допомогою коефіцієнта
теплопровiдностi.
Коефіцієнт теплопровiдностiпоказник,
що характеризує
iнтенсивнiсть теплообмiну мiж поверхнею кузова i навколишнiм
середовищем. Коефіцієнт теплопровідності найбільш поширеного у
використанні типу ізотермічного кузову:

К
т
≤ 0,4 Вт (м
2

о
С).

Коефіцієнт теплопровiдностi К
т

визначається за форм
улою:
,

(3
.1)


де:
Ф
потужнiсть теплового потоку, необхiдна для пiдтримання
постiйної температури
Т
В
, Вт;


Т
В
температура всередині кузова,
о
С;


Т
З
температура зовнiшнього середовища,
о
С;


S

середня площа поверхнi кузова, м
2
.

Середня площа
S

розраховується за формулою:,


(3
.2)


д
е:

,


вiдповiдно сумарнi геометричнi внутрiшня та зовнiшня
поверхнi кузова.

Середня внутрiшня
Т
В

та зовнiшня
Т
З

температури є середнiми

арифметичними температур, що вимiряються на вiдстанi 10см вiд стiнок
(вiдповiдно внутрiшнiх та зов
нiшнiх) кузову в наступних точках: в 8 кутах, в
центрi (в середині) та в центрі кожної поверхні кузова.

Вибiр холодильного (пiдiгрiвального) устаткування виконується на
основi складання теплового балансу, який складається при перевезеннi
прод
уктiв. Кiлькiсть тепла, що необхiдно вiдвести вiд кузова
Q

повинна
дорiвнювати сумi, що складається з кiлькостi тепла, яка проходить через
стiнки кузова
Q
1
, накопичується в харчових продуктах i упаковцi

Q
2
, які
перевозять та вiддається продуктами

Q
3
,

що перевозяться, при
випаровуваннi, бродінні, та ін. (рис.3.2).

Крiм того, необхiдно враховувати втрати холоду в системi.

Рисунок

3.1Місця вимірів температури у кузові


б) Вибiр холодильного (пiдiгрiвального) устаткування


Тепловий баланс може б
ути представлений наступним виразом:Q  δ
п

(Q
1

+ Q
2

+ Q
3
)
,


(3
.3)

де:
δ
п
коефіцієнт, який враховує втрати холоду внаслiдок радiацiї сонця,
iнфiльтрацiї повiтря, відкрив
ання дверей та ін.

В практичних розрахунках коефіцієнт приймають
δ
п

= 1,33.

Складові теплового балансу визначають за допомогою формул:Q
1

 3,6 К
С


ЗТв)Т(3.4)Q
2

= (m
1
c
1
+ m
2
c
2
)Δt

(3.5)


Q
3

= m
1
q
уд

T

(3.6)Рисунок

3.2Тем
пературний баланс у кузові автомобіляде:
T

час перевезення, год;
Т
В
температура всередині кузова,
о
С;

Т
З
температура зовнiшнього середовища,
о
С;


m
1
,m
2

вiдповiдно маса продукту i тари, кг;


Δt
рiзниця мiж температурою

продукту при завантаженнi та в кiнцi
перевезення,
о
С;


c
1
, c
2

вiдповiдно питома теплоємнiсть, продукту що перевозиться, та
матерiалу упаковки, кДж (кг
о
С);


q
уд

кiлькiсть теплоти, що вiддається продуктом при визначенiй
температурi
всередині кузова,питоме, кДж (кг год).

Годинна продуктивність холодильного устаткування може бути визначена
за допомогою:


Q
ч
 Q/Т


(3
.7)
Завдання
:


а) визначити температурний баланс у кузові автомобіля;


б) розрахувати годинну продуктивність холодильного устаткування.

Таблиця 3
.1Вихід
ні дані до практичної роботи № 3


Вар.


КS


Т


Т
н


Т
в


m
1C
1


Δt


q
уд


1


0,37


100


20


5

3


5000


2,7


2


0, 08


2


0,28


170


30


10

2


4000


2,22


2


0,079


3


0,18


95


40


20

1


10000


2,35


2


0,077


4


0,33


90


50


30

2


9000


2,47


2


0,075


50,17


135


10


40

1


7000


2,59


3


0,073


6


0,51


175


15


15

2


6500


2,22


3


0,082


7


0,42


180


55


25

2


11000


2,35


4


0,069


8


0,57


110


45


35

3


10500


2,49


4


0,069


9


0,53


140


35


7

3


8800


2,51


4


0,09


10


0,44


160


25


33

2


8500


2,63


4


0,09


11


0,39


100


24


27

1


7500


2,77


4


0,07


12


0,59


120


32


22

2


3000


3,82


1


0,06


13


0,65


180


21


18

1


2500


3,97


1


0,07


14


0,67


89


18


16

2


15000


3,15


1


0,08


15


0,50


175


9


24

1


12000


2,99


2


0,08


16


0,45


180


11


12

2


9900


2,54


3


0,08


17


0,40


200


14


31

2


7800


2,35


3


0,06


18


0,15


150


7


28

2


4900


2,46


3


0,09


19


0,55


130


23


19

1


10000


2
,57


4


0,08


20


0,12


120


14


23

1


9000


3,68


4


0,07


21


0,23


101


37


21

1


7300


3,79


4


0,08
5


22


0,34


117


29


11

1


8400


2,77


2


0,07


23


0,30


141


16


29

2


5000


3,15


2


0,08


24


0,20


152


49


17

2


6000


2,772

t^


0,07


25


0,25


177


47


16

1


6450


3,22


2


0,08


26


0,78


149


38


25

1


8900


2,33


2


0,09


27


0,7


122


34


25

2


9800


3,54


2


0,07


28


0,10


144


29


34

1


10000


3,32


1


0,07


29


0,35


175


7


7

2


9000


2,11


1


0,09


30


0,25


193


18


7

2


7900


2,55


4


0,07
Задача
№ 4

Підготовка реферату
-
огляду з питаня, пов’язаного

із дисципліною «
Вантажознавство
»

Підготувати реферату
-
огляду в якому дати всебічний аналіз проблеми та
проаналізувати та систематизувати сучасні підходи до вирішення


1.

Аналіз підходів вра
хування фізико
-
хімічних властивостей вантажів для
забезпечення безпеки їх перевезення

2.

Теоретичні та розрахункові підходи до підищення ефективності
використання рухомого складу при перевезенні вантажів

3.

Теоретичні та розрахункові підходи до підищення ефектив
ності
використання складських приміщень для складування та зберігання
вантажів

4.

Теоретичні та розрахункові підходи до підищення ефективності
використання вантажно
-
розвантажувального обладнання

5.

Сучасні підходи проектування та експлуатації складських приміщен
ь
для зберігання швидкопсувних вантажів

6.

Аналіз сукупності агресивних факторів, що впливають на вантажц під
час перевезення та обґрунтування шляхів для захисту вантажів

7.

Шляхи та підходи до раціоналізації конструкції транспортних засобів
для захисту вантажів

та зберігання їх споживчіх якостей

8.

Сучасні підходи до створення нових пакувальних матеріалів та
технологій

9.

Сучасні технології в забезпеченні безпеки зберігання та перевезення
палива

10.

Сучасні технології в забезпеченні
зберігання швидкопсувних вантажів
при п
еревезенні та складуванні

11.

Сучасні підходи до забезпечення зберігання, захисту та безпеки зерна
(вибухонебезпечність) (на всієї ланці «поле


елеватор»).

12.

Проектування складських приміщень з урахуванням властивостей
вантажів (товарів)

13.


Сучасні технології т
а підходи до протидії агресивним факторам, що
впливають на вантаж в процесі перевезення та складування.

14.

Сучасні підходи та принципи забезпечення захисту навколишнього
середовища від вантажів, що перевозять (для випадку перевезення
небезпечних вантажів)

15.

Суч
асні підходи та принципи забезпечення захисту навколишнього
середовища від вантажів, що перевозять (для випадку перевезення
будівельних вантажів)

16.


Сучасні підходи до підвищення ефективності та захисту споживчих
якостей будівельних матеріалів під час переве
зення (для випадку
перевезення гарячого асфальтобетона)

17.


Аналіз та систематизація вимог до перевезення небезпечних матеріалів

18.


Основні принципи забезпечення безпеки перевезень та складування
вантажів з урахування їх вантажосумісності

19.


Аналіз підходів та пр
инципів

підвищення ефективності складських
операцій
, обліку та контролю за вантажами


Тема відається за номером студента за списком академічної групи. Якщо в
групі понад 19 осіб, тема, наприклад для студента за номером 20 обирається
знову з початку перелік
у тем


тобто тема реферату №1. Для студента за
номером 21


тема реферату №2, студента за номером 22


тема реферату №3 і
так далі.


Додаток 1Захист
контрольної роботи

та критерії оцінювання


Виконану

контрольну

роботу

здають на кафедру до терміну
зазначеного у завданні. Студент захищає
роботу

після
її

перевірки
керівником. При необхідності захист проводять перед комісією кафедри.
Якщо під час захисту
контрольної роботи

або під час
перевірки

будуть
виявлені помилки у
виборі варіанту тощо
, студент зо
бов’язаний внести у
роботу відповідні виправлення та доповнення.Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового
проекту (роботи),
практики

для залік
у

90


100

А

відміннозараховано

82
-
89

В

добре

74
-
81

С

64
-
73

D

задовільно

60
-
63

Е

35
-
59

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю
повторного
складання

0
-
34

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивче
нням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

Додаток 2

Приклад оформлення титульної сторінки

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОРОЖНЬО
-
БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АЕРОПОРТІВК
ОНТРОЛЬНА

РОБОТА


з дисципліни


ВантажознавствоСтудента ____курсу______________групи

Напряму підготовки___________________

Спеціальність ________________________

____________________________________

Керівник ____________________________

____________________________________Київ

2017


Приложенные файлы

  • pdf 5322246
    Размер файла: 663 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий