Географія населення, відповіді на тести

Відповіді на питання, в яких вимагається подати числові значення й коефіцієнти оновлені відповідно до навчально-методичного посібника”Географія населення” за 2012 рік (дані за 2011 рік). Активно використовувалися таблиці 2.1, 5.1 та 8.2. Відповіді на запитання, де вимагається позначити визначення терміном, дати визначення й т.п. теорію я особливо не перевіряв. Помилки можливі, буду вдячний, якщо ви їх помітите й дасте мені знати=)
P.S. Запитання, у правильності відповідей на які я сумніваюсь позначені позначкою “(???)”1. Теоретичні основи, історія становлення та джерельна база „Географії населення"
Географія населення це одна із основних дисциплін:
1) економічної і соціальної географії;
2) соціальної географії;
3) демогеографії;
4) суспільної географії;
5) соціології.
Що вивчає географія населення? Вкажіть найбільш повну відповідь.
1) історичні особливості формування, розміщення і розвитку населення у світі, в окремих регіонах та країнах;
2) територіальні закономірності формування, розміщення і розвитку населення у певному природному та соціально- економічному середовищі;
3) соціально-економічний розвиток населення;
4) господарську діяльність та форми розселення населення.
Природно та історично складена і безперервно відновлювана сукупність людей це:
1) населення; 2) країна; 3) народ; 4) нація.
Що є об 'єктом дослідження географії населення?
1)народи; 2)населення; 3)нації; 4)етноси; 5)країни.

5. Геопросторова організація населення - це ...
1) предмет дослідження географії населення;
2) об'єкт дослідження географії населення;
3) мета дослідження географії населення;
4) зміст географії населення.
6. Які групи наукових дисциплін виділяє професор Шаблій О.І. у складі географії населення?-
1) галузеві; 3) економіко-географічні;
2) демографічні; 4) просторові.

7. Група галузевих дисциплін в складі географії населення (за проф. Шаблієм 0.І.) включає:
1) географію розселення;
2) мікрогеографію населених пунктів;
3) демо- і етнорегіоналістику;
4) демогеографію;
5) етногеографію;
6) демо- і етноглобалістику;
7) географію трудових ресурсів;
8) демографічне країнознавство.

За яким принципом виділяють групу галузевих дисциплін в географії населення?
1) за предметом дослідження;
2) за об'єктом дослідження;
3) за рівнями територіального охоплення об'єкту дослідження;
Група просторових наукових дисциплін в складі географії населення (за проф. Шаблієм О.І.) включає:
1) географію розселення;
2) мікрогеографію неселених пунктів;
3) демо- і етнорегіоналістику;
4) демогеографію;
5) етногеографію;
6) демо- і етноглобалістику;
7) географію трудових ресурсів;
8) демографічне країнознавство.


За яким принципом виділяють групу просторових наукових дисциплін в географії населення?
1) за предметом дослідження;
2) за об'єктом дослідження;
3) за рівнями територіального охоплення об'єкту дослідження.
Як називається наука, що вивчає міста і міське розселення?
1) георуралістика; 2) геоурбаністика;
2) геодемографія; 4) геоекологія.
Як називається наука, що вивчає територіальне розміщення і закономірності відтворення трудових ресурсів, їх кваліфікаційний, освітній рівень, зайнятість, стан здоров 'я?
медична географія; 3) географія трудових ресурсів;
соціальна географія; 4) економічна географія.
Як називається наукова дисципліна, що вивчає закономірності розміщення населення і формування поселень?
1) географія розселення; 4) геоурбаністика;
географія системи розселення; 5) георуралістика.
географія населення;
Як називається наука, що вивчає сільське розселення?
1) георуралістика; 3) геоурбаністика;
2) геодемографія; 4) демогеографія.
Як називається наука, що вивчає особливості культури та побуту народів, їхнє походження і розселення, процеси етнокультурної взаємодії у географічному просторі?
1) етнологія; 3) етнографія;
2) етногеографія; 4) етнокраїнознавство.
Як називається наука про відтворення населення у територіальному аспекті?
географія населення; 3) демографія;
демографічне країнознавство; 4) демогеографія.
Які форми руху (змін) населення розрізняють у демогеографії?
соціальний, механічний, міждержавний, природний;
2) природний, механічний, технологічний;
3) механічний, природний, соціальний.

Відновлення населення в процесі зміни генерацій це:
соціальний рух; 3) природний рух;
механічний рух; 4) міждержавний рух.

Сукупність переміщень населення по території це:
1) соціальний рух; 3) природний рух;
2) механічний рух; 4) міждержавний рух.

Сукупність переходів людей з однієї соціальної групи в іншу це:
1) соціальний рух; 3) природний рух;
механічний рух; 4) міждержавний рух.
Яка мета проведення найдавніших обліків населення?
1) для розвитку науки;
2) для стягнення податків;
3) для оцінки військових мобілізаційних ресурсів;
4) для виділення земельних ділянок;
5) для проектування міст.

Який етап в історії переписів описаний: "Закладаються підвалини організації переписів. Формуються програми. Переписи вперше запроваджуються у країнах Європи та в США ".
1) перший (сер. XVIII - поч. XIX ст.);
2) перший (поч. XVIII – кін. XVIII ст.);
3) другий (кін. XVIIIпоч. XIX ст.);
4) другий (поч. XVIII - кін. XVIII ст.).
Який етап в історії переписів описаний: "Інтенсивно розвивається теорія переписів, розширюються програми, вдосконалюються методи опрацювання отриманої інформації. У західноєвропейських країнах переписи стають одноденними"?
1) другий (поч. XIX - кін. XIX ст.);
2) другий (друга полов. XIX - перша полов. XX ст.);
3) третій (кін. XIX - поч. XX ст.);
4) третій (від середини XX ст.).

Який етап в історії переписів описаний: "Переписи запроваджують в усіх країнах світу. Демографічна інформація в глобальному масштабі опрацьовується спеціалістами Демографічної комісії ООН"?
1) другий (поч. XIX - кін. XIX ст.);
2) другий (друга полов. XIX - перша полов. XX ст.);
3) третій (кін. XIX поч. XX ст.);
4) третій (від середини XX ст.).

У якій країні у 1750р. було проведено перший перепис населення?
США; 4) Швеція;
Австралія; 5) Швейцарія;
Великобританія; 6) Франція.
Назвіть методи, які використовують для збирання статистичної інформації про населення:
1) тестування; 4) анкетування;
2)поточний облік; 5)спеціальні обстеження;
5)переписи населення; 6) реєстри.

2. Антропогенез і расогенез
У книзі якого автора вперше висловлено думку, що "найближчими родичами людини є мавпи горили і шимпанзе "?
1) Буше де Перт; 3) Чарльз Дарвін;
2)Томас Генрі Гекслі; 4) Томас Роберт Мальтус.
Приблизно 150 тис. років тому з 'явилися:
Homo habilis; 2) Homo erectus; 3) Hоmо sapiens.
Кого вчені вважають предками людей?
1) австралопітеків; 3) неандертальців;
2) пітекантропів; 4) кроманьйонців.
В якому регіоні виявлено численні знахідки решток австралопітеків?
1) Західна Африка; 3) Південна Азія;
5) Східна Африка; 4) Південно-Східна Азія.

Де вперше у 1924р. було виявлено залишки австралопітеків?
1) на півдні Африки; 4) в Західній Європі;
2) на півночі Африки; 5) в Південно-Східній Азії;
3) в центрі Європи; 6) на заході Азії.
Коли приблизно з'явилися австралопітеки?
8 млн років тому; 3) 2 млн років тому;
12 млн років тому; 4) 6 млн років тому.
Хто є автором книги "Місце людини в природі" (1863р.)?
1) Буше де Перт; 3) Чарльз Дарвін;
2) Томас Генрі Гекслі; 4) Томас Роберт Мальтус.
Хто є автором книги "Походження людини" (1871 р.)?
Буше де Перт; 3) Чарльз Дарвін;
Томас Генрі Гекслі; 4) Томас Роберт Мальтус.
Де вперше виявлено залишки пітекантропів?
1) Європа;
Африка;.
о. Мадагаскар;
о. Ява;
о. Мальта.

Масове розселення людей по території Африки та Євразії розпочалося 1,5-1,7 млн. років тому у зв 'язку з появою:
1) Homo habilis; 2) Ното erectus; 3) Homo sapiens.
Хто із учених уперше застосував термін "раса"?
1) Ф. Берньє; 2) Т. Мальтус; 3) В. Вернадський; 4) С. Рудницький.
Виберіть правильне означення терміну "раса".
1. Це історично сформована ареальна група людей, які мають спільне походження, подібні зовнішні та фізіологічні ознаки, які передаються спадково;
2. Це історично сформована ареальна група людей, які мають спільне етнонаціональне походження, зовнішньо подібні та мають подібні риси ментальності.

Коли почали формуватися людські раси?
1) 10 тис. років тому; 3) 100 - 200 тис. років тому;
2) 5 тис. років тому; 4) 30 - 40 тис. років тому.
Коли завершився процес расоутворення?
4 тис. років тому; 3) 15 тис. років тому ;
тис. років тому; 4) 45 тис. років тому.
Виберіть неправильне твердження:
1) раси є наслідком етногенезу;
2)раси є наслідком внутрішньовидових мутацій;
3)расові ознаки формувалися у певному природно-географічному середовищі;
4) великі людські раси формувалися відносно ізольовано одна від одної.
Виберіть центри расоутворення.
1) західноєвропейський; 3) азійсько-тихоокеанський;
2) євро-африканський; 4) австралійський.

У якому із перелічених центрів расоутворення формувалася європеоїдна раса?
1) західно-африканський; 3) азійсько-тихоокеанський;
2) євро-африканський; 4) австралійський.

У якому із перелічених центрів расоутворення формувалася негроїдна раса?
1) західно-африканський; 3) азійсько-тихоокеанський;
2) євро-африканський; 4) австралійський.

У якому із перелічених центрів расоутворення формувалася монголоїдна раса?
західно-африканський; 3) азійсько-тихоокеанський;
євро-африканський; 4) австралійський.
Яка раса є найбільша за кількістю населення ?
1) європеоїдна; 3) австралоїдна;
2) негроїдна; 4) монголоїдна.
Яка раса є найменша за кількістю населення?
європеоїдна; 3) австралоїдна;
негроїдна; 4) монголоїдна.
До якого расового типу європеоїдної раси належить населення Балканського півострова?
1) західноазійський; 6) альпійський;
2) біломоро-балтійський. 7) середземноморський;
3) динарський; 8) східноєвропейський;
4) центральноєвропейський; 9) паміро-ферганський;
5) атланто-балтійський;
Які расові типи відносяться до північної гілки європеоїдної раси?
1) західноазійський; 6) альпійський;
2) індо-афганський; 7) середземноморський;
3) динарський; 8) східноєвропейський;
4) біломоро-балтійський; 9) паміро-ферганський.
5) атланто-балтійський;

До якого расового типу європеоїдної раси належить населення Афганістану, Пакистану, півночі Індії?
1) західноазійський; 6) альпійський;
2) індо-афганський; 7) середземноморський;
3) динарський; 8) східноєвропейський;
4) центральноєвропейський; 9) паміро-ферганський.
5) атланто-балтійський;
Назвіть регіон компактного розселення бушменів і готтентотів.
1) о. Нова Гвінея; 4) п-ів Індостан;
2) екваторіальні ліси Африки; 5) савани Африки;
3) пустеля Сахара; 6) Південна Африка.

До якого расового типу європеоїдної раси належить населення Швейцарії та сусідніх територій Франції, ФРН, Австрії та Італії?
1) західноазійський;
6) альпійський;
7) середземноморськи;
східноєвропейський;
паміро-ферганський;
2) біломоро-балтійський;
3) динарський;
4) центральноєвропейський;
5) атланто-балтійський;
На які расові типи поділяється азійська гілка монголоїдної раси?
1) японський; 4) індокитайський;
2) континентальний; 5) тибетський;
3) тихоокеанський; 6) арктичний.

До якої підраси належать евенки, юкагіри, деякі групи якутів і бурятів?
1) центральноазійська; 4) північноазійська;
2) південноазійська; 5) західно-азійська.
3) східноазійська;
29. Які расові типи відносяться до середньоєвропейської гілки європеоїдної раси?
1) західноазійський; 6) альпійський;
2) індо-афганський; 7) середземноморський;
3) динарський; 8) східноєвропейський;
4) центральноєвропейський 9) біломоро-балтійський.
5) атланто-балтійський;

30. Назвіть територію компактного розселення меланезійців і папуасів.
1) о. Мадагаскар; 4) о-ви Меланезії;
2) Тропічна Африка; 5) Філіппінські о-ви;
З) о. Нова Гвінея; 6) Австралія

31. До якого расового типу європеоїдної раси належить населення Піренейського та Апеннінського півостровів, півночі Африки?
1) західноазійський; 6) альпійський;
2) індо-афганський; 7) середземноморський;
3) динарський; 8) східноєвропейський;
4) центральноєвропейський; 9) паміро-ферганський.
5) атланто-балтійський;
На які гілки поділяється монголоїдна раса?
1) азійська; 4) американська;
2) європейська; 5) китайська;
3) євро-азійська; 6) тибетська.
Назвіть територію компактного розселення негритосів.
1) о. Мадагаскар; 4) о-ви Меланезії;
2) Тропічна Африка; 5) Філіппінські о-ви;
3) о. Нова Ґвінея; 6) Австралія.
До якого расового типу європеоїдної раси належить населення Південного Кавказу?
1) західноазійський; 6) альпійський;
2) індо-афганський; 7) середземноморський;
3) динарський; 8) східноєвропейський;
4) центральноєвропейський; 9) біломоро-балтійський.
5) кавказький;

Які локальні раси виділяють в межах континентального типу азійської гілки монголоїдної раси?
1) центральноазійська; 4) північноазійська;
2) південноазійська; 5) західноазійська.
3) східноазійська;
35. Які локальні раси виділяють в межах континентального типу азійської гілки монголоїдної раси?
1) центральноазійська;
2) південноазійська;
3) східноазійська;
4) північноазійська;
5) західноазійська.

До якого расового типу європеоїдної раси належить населення Великої Британії, Нідерландів, Данії, Скандинавських країн і півночі ФРН?
1) західноазійський; 6) альпійський;
2) паміро-ферганський; 7) середземноморський;
3) динарський; 8) східноєвропейський;
4) центральноєвропейський; 9) біломоро-балтійський.
5) атланто-балтійський;

До якого типу азійських монголоїдів належить населення Східної Азії (північні китайці, тібетці та корейці)?
1) японський; 4) індокитайський;
2) континентальний; 5) тибетський;
3) тихоокеанський; 6) арктичний.

Які расові типи відносяться до негроїдної раси?
1) негритоси; 4) бушмени і готтентоти;
2) папуаси; 5) негри.
3) пігмеї;
До якого расового типу європеоїдної раси належить населення Естонії, Латвії, сходу Фінляндії, півночі європейської Росії?
1) західноазійський; 6) альпійський;
2) біломоро-балтійський; 7) середземноморський;
3) динарський; 8) східноєвропейський;
4) центральноєвропейський; 9) паміро-ферганський.
5)атланто-балтійський;

До якого типу азійських монголоїдів належить населення півночі Азії (ескімоси та алеути)?
1) японський; 4) індокитайський;
2) континентальний; 5) тибетський;
3) тихоокеанський; 6) арктичний.
До якого расового типу європеоїдної раси належить населення східної Європи, півдня Сибіру і Далекого Сходу?
1) біломоро-балтійський; 6) альпійський;
2) індо-афганський; 7) середземноморський;
3) динарський; 8)східноєвропейський;
4) центральноєвропейський; 9) паміро-ферганський.
5) атланто-балтійський;

Назвіть регіон компактного розселення негрів, як расового типу негроїдної раси.
1) о. Нова Гвінея; 4) п-ів Індостан;
2) екваторіальні ліси Африки; 5) савани Африки;
3) пустеля Сахара; 6) Південна Африка.
До якого расового типу європеоїдної раси належить населення Центральної та Центрально-Східної Європи?
1) західноазійський; 6) альпійський;
2) індо-афганський; 7) середземноморський;
3) динарський; 8) східноєвропейський;
4) центральноєвропейський; 4) біломоро-балтійський.
5) атланто-балтійський;

Назвіть територію компактного розселення ведоїдів.
1) о. Ява; 3) Шрі-Ланка; 5) о. Хайнань;
2) о. Хоккайдо; 4) о. Суматра; 6) о. Тайвань.
Які расові типи відносяться до південної гілки європеоїдної раси?
1) західноазійський;
2) індо-афганський;
3) динарський;
4) центральноєвропейський;
5) каспійський;
6) альпійський;
7) середземноморський;
8) кавказький;
9) паміро-ферганський.

До якого расового типу європеоїдної раси налезюить населення Узбекистану, Таджикистану та прилеглих територій Афганістану, Киргизстану і Китаю?
1) західноазійський;
2) індо-афганський;
3) динарський;
4) паміро-ферганський;
5) атланто-балтійський;
6) альпійський;
7) середземноморський;
8) кавказький;
9) каспійський.

До якої підраси належать монголи, буряти, якути, тувинці й , алтайці?
1) центральноазійська; 4) північноазійська;
2) південноазійська; 5) західноазійська.
3) східноазійська;
Назвіть територію компактного розселення айнів.
1) о. Ява; 3) о. Шрі-Ланка; 5) о. Хайнань;
2) Хоккайдо; 4) о. Суматра; 6) о. Тайвань.

Назвіть регіон компактного розселення пігмеїв.
1) о. Нова Ґвінея; 4) п-ів Індостан;
2) екваторіальні ліси Африки; 5) савани Африки;
3) пустеля Сахара; 6) Південна Африка.

Які расові типи виділяють серед представників австралоїдної раси?
1) індонезійці; 5) айни;
2) аборигени Австралії; 6) меланезійці і папуаси;
3) малайці; 7) негритоси:
4) ведоїди; 8) новозеландці.
Як називаються раси, що протягом тривалого періоду формуються на межі ареалів розселення великих людських рас?
1) перехідні; 2) змішані; 3) ареальні; 4) пограничні.

Які перехідні раси сформувалися на східній межі розселення європеоїдів у зоні контакту з азійськими монголоїдами?
1) ефіопська; . 6) самбо;
2) уральська; 7) південносибірська;
3) малайська; 8) малагасійська;
4) південноазійська; 9) мулати.
5) метиси;
Яка перехідна раса сформувалася на південно-східній межі розселення південних європеоїдів у зоні контакту з австралоїдами?
1) ефіопська; 6) самбо;
2) уральська; 7) південносибірська;
3) малайська; 8) малагасійська;
4) південноазійська; 9) мулати.
5) метиси;
Яка перехідна раса сформувалася на південній межі розселення європеоїдів у зоні контакту з негроїдами?
1) ефіопська; 6) самбо;
2) уральська; 7) південносибірська;
3) малайська; 8) малагасійська;
4) південноазійська; 9) мулати.
5) метиси;
Яка перехідна раса сформувалася на південно-східних окраїнах ареалу розселення азійських монголоїдів у зоні контакту з австралоїдами?
1) ефіопська; 6) самбо;
2) уральська; 7) південносибірська;
3) малайська; 8) малагасійська;
4) південноазійська; 9) мулати.
5) метиси;
Як називається сучасний процес змішування рас?
1) фіксація; 2) метисація; 3) інтеграція; 4) асиміляція.
Як називають раси, що утворюються внаслідок змішування різних рас (нащадків змішаних шлюбів)?
1) перехідні; 2) змішані; 3) ареальні; 4) пограничні.
Як називають нащадків від шлюбів європеоїдів і монголоїдів?
1) ефіопи; 3)метиси; 5) малагасійці;
2) малайці; 4) самбо; 6) мулати.
Як називають нащадків від шлюбів європеоїдів та негроїдів?
1) ефіопи; 3) метиси; 5) малагасійці;
2) малайці; 4) самбо; 6) мулати.
Як називають нащадків від шлюбів негроїдів та монголоїдів?
1) ефіопи; 3) метиси; 5) малагасійці;
2) малайці; 4) самбо; 6) мулати.

3. Демографічний розвиток людства
Вкажіть (з точністю до десятих) кількість населення України у 2011р(млн. осіб). – 45.7млн. осіб

Назвіть європейські країни, які більші за людністю від України.
1) Польща; 3) Іспанія; 5) Італія;
2) Білорусь; 4) Греція; 6) Франція.
Назвіть європейські країни, які більші за людністю від України.
1) ФРН; 3) Велика Британія; 5) Португалія;
2) Австрія; 4) Румунія; 6)Іспанія.
Яке місце у світі за кількістю населення займала Україна у 2011 р. - 30
Вкажіть кількість населення світу (млн. осіб) у середині 2011р. - 6987
Вкажіть кількість населення Америки (млн. осіб) у 2011p. - 942
Вкажіть кількість населення Африки (млн. осіб) y 2011р. - 1051
Яка кількість населення (млн. осіб) проживала в Європі у 2011 p. - 740
Яка кількість населення (млн. осіб) проживала в Азії у 2011 р. - 4216
Яка кількість населення (млн. осіб) проживала в Австралії та Океанії у 2010 р. - 37

Яка країна Африки найбільша за кількістю населення?
1) Єгипет; 2) Ефіопія; 3) Ніґерія; 4)Ніґер; 5) ПАР; 6)Судан.
Яка країна Європи найбільша за кількістю населення?
1) ФРН; 2) Франція; 3) Польща; 4) Італія; 5) Велика Британія; 6) Україна.
Яка країна Америки найбільша за кількістю населення?
1) США; 2) Канада; 3) Мексика;
4) Аргентина; 5) Бразилія; 6) Венесуела.
Який регіон має найнижчу частку у населенні світу?
1) Європа; 3) Африка; 5) Австралія і Океанія.
2) Азія; 4) Америка;
Який регіон має найвищу частку у населенні світу?
1) Європа; 3) Африка; 5) Австралія і Океанія.
2) Азія; 4) Америка;
Яка частка населення (%) проживає в розвинених країнах світу?
1) 18; 2)42; 3)25; 4)13; 5)39; 6)52.
Яка країна займає перше місце у світі за кількістю населення?
1) Індія; 3) Росія; 5) Австралія;
2) Китай; 4) Канада; 6) США.
Яка країна займає друге місце у світі за кількістю населення?
1) Індія; 3) Росія; 5) Австралія;
2) Китай; 4) Канада; 6) США.

Які країни входять в десятку найбільших за людністю країн світу?
1) Пакистан; 3) ФРН; 5) Туреччина;
2) Бангладеш; 4) Росія; 6) Велика Британія.
Яка країна не входить в десятку найбільших за людністю країн світу?
1) Бразілія; 3) Росія; 5) Японія;
2) ФРН; 4) Нігерія; 6) Бангладеш.

Запишіть країни у порядку від найбільшої до найменшої за кількістю населення.
1) ФРН; 2) Італія; 3) Нігерія; 4) Індія. 4312
Запишіть країни у порядку від найбільшої до найменшої за кількістю населення.
1) Індонезія; 2) Канада; 3) Польща; 4) Україна. 1432
Запишіть країни у порядку від найбільшої до найменшої за кількістю населення.
1) Афганістан; 2) Пакистан; 3) В'єтнам; 4) США. 4231
Запишіть країни у порядку від найбільшої до найменшої за кількістю населення.
1) Греція; 2) Україна; 3) Молдова; 4) Франція. 4213

Впорядкуйте країни за людністю від найменшої.
1) Канада; 2) Росія; 3) Україна; 4) Пакистан. 1324

Впорядкуйте країни за людністю від найменшої.
1) Італія; 2) Японія; 3) Україна; 4) Казахстан. 4312

Впорядкуйте країни за людністю від найменшої.
1) Греція; 2) Монголія; 3) Бангладеш; 4) ПАР. 2143

Впорядкуйте країни за людністю від найменшої.
1) Іспанія; 2) Україна; 3) Білорусь; 4) Грузія. 4321

На скільки якісно відмінних періодів поділяють демографічну історію людства?
1) 5; 2) 2; 3) 3; 4) 4.
Якому періоду демографічної історії людства властиві такі ознаки: "При збережені високої народжуваності смертність поступово падає внаслідок прогресу медицини, покращення матеріального становища людей. Темпи приросту населення швидко зростають. Кількість населення зростає стрімкими темпами"?
1) 1; 2) 2 3) 3; 4) 4.
Якому періоду демографічної історії людства властиві такі ознаки: "Висока народжуваність, висока смертність, яка зумовлена епідеміями інфекційних хвороб, частими голодами, поганими умовами життя людей. Природний приріст дуже низький, населення зростає повільно "?
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
Коли темпи зростання кількості населення світу були максимальними?
1) на поч. XX ст.; 4) 60-х роках XX ст.;
2) в кінці XIX ст.; 5) у 70-х роках XX ст.;
3) у 80-х роках XX ст.; 6) у 90-х роках XX ст.
Сукупність процесів народжуваності і смертності, що забезпечують безперервне відновлення і зміну людських поколінь це:
1) депопуляція; 3) демографічне явище;
2) зростання населення; 4) природний рух.
Як покращення матеріальних умов життя людей впливає на процеси народжуваності?
1) народжуваність знижується; 3) не змінюється;
2) народжуваність зростає; 4) зв'язку не існує.

Яким чином покращення матеріальних умов життя людей впливає на процеси смертності?
1) смертність знижується; 3) смертність не змінюється; 2) смертність зростає; 4) зв'язку не існує.
Фактор підвищення рівня зайнятості сприяє:
1) зростанню народжуваності; 3) народжуваність не змінюється;
2) зниженню народжуваності; 4) зв'язку не існує.

При зростанні культурного рівня смертність:
1) знижується; 3) не змінюється;
2) зростає; 4) зв'язку не існує.
При зростанні культурного рівня народжуваність:
1) знижується; 3) не змінюється;
2) зростає; 4) зв'язку не існує.
Як змінюється народжуваність під час соціальних потрясінь?
1) знижується; 3) не змінюється;
2) зростає; 4) зв'язку не існує.

Як змінюється смертність під час соціальних потрясінь?
1) знижується; 3) не змінюється;
2) зростає; 4) зв'язку не існує.
Як змінюється народжуваність при зростанні рівня урбанізації?
1) знижується; 3) не змінюється; 2) зростає; 4) зв'язку не існує.
Який сумарний коефіцієнт народжуваності (осіб) у світі у 2010р.?
1)22,0; 2)5,2; 3)9,4; 4)4,0; 5) 2,6; 6)28,8. (у 2011 – 2.5!!!)
Який регіон має від 'ємний природний приріст населення?
1) Африка; 3) Європа; 5) Латинська Америка;
2) Азія; 4) Північна Америка; 6) Австралія і Океанія.
Впорядкуйте країни за сумарним коефіцієнтом народжуваності від нижчого до вищого значення.
1)Чад; 2) Чехія; 3) Китай; 4) Індія. 2341
Впорядкуйте країни за сумарним коефіцієнтом народжуваності від нижчого до вищого значення.
1) Сомалі; 2) Туніс; 3)Україна; 4) Китай. 3421

Де вищий сумарний коефіцієнт народжуваності?
1) Азія; 3) Європа;
2) Латинська Америка; 4) Північна Америка (за даними 2011 року коефіцієнт однаковий для Азії й Латинської Америки – 2.2!)
Де вищий сумарний коефіцієнт народжуваності?
1) Африка; 2) Азія; 3) Європа; 4) Північна Америка.

Де вищий сумарний коефіцієнт народжуваності?
1) Європа; 3) Австралія і Океанія;
2) Північна Америка; 4) Латинська Америка.
Яка глобальна тенденція зміни рівня народжуваності?
1) зростає; 2) зменшується; 3) незмінний; 4) коливається циклічно.
Середня кількість дівчат, яких народила б одна жінка, що прожила би до кінця репродуктивного періоду, при збереженні впродовж її життя сучасних рівнів народжуваності у кожному віці це:
1) нетто-коефіцієнт відтворення;
2) брутто-коефіцієнт відтворення;
3) сумарний коефіцієнт народжуваності;
4) загальний коефіцієнт народжуваності.

Середня кількість дітей, народжених однією жінкою за весь репродуктивний період це:
1) загальний коефіцієнт народжуваності;
2) повіковий коефіцієнт народжуваності;
3) сумарний коефіцієнт народжуваності;
4) коефіцієнт фертильності.
Кількість народжених в розрахунку на 1000 осіб середньої кількості населення це:
1) загальний коефіцієнт народжуваності;
2) повіковий коефіцієнт народжуваності;
3) сумарний коефіцієнт народжуваності;
4) коефіцієнт фертильності.

Який підхід у виділенні типів відтворення населення базується на аналізі величини нетто коефіцієнта відтворення населення?
1) кількісний; 2) історичний; 3) географічний; 4) демографічний.

Вкажіть тип відтворення населення, якщо нетто коефіцієнт менше одиниці:
1) розширений; 2) простий; 3) звужений.
Вкажіть тип відтворення населення, якщо нетто коефіцієнт більше одиниці:
1) розширений; 2) простий; 3) звужений.
Вкажіть тип відтворення населення, якщо нетто коефіцієнт рівний одиниці:
1) розширений; 2) простий; 3) звужений.
Який тип відтворення населення характерний для України?
1) розширений; 2) простий; 3) звужений.

Який тип відтворення населення характерний для Росії?
1) розширений; 2) простий; 3) звужений.

Який тип відтворення населення характерний для Індії?
1) розширений; 2) простий; 3) звужений.

Який тип відтворення населення характерний для Кенії?
1) розширений; 2) простий; 3) звужений.

Який тип відтворення населення характерний для Венесуели?
1) розширений; 2) простий; 3) звужений.
Який тип відтворення населення характерний для Бангладеш?
1)розширений; 2) простий; 3) звужений.

Який тип відтворення населення характерний для Греції?
1) розширений; 2) простий; 3) звужений.

Перелічіть країни зі звуженим типом відтворення населення.
1) Індія; 2) Сомалі; 3) Росія; 4)ФРН; 5) Мексика.

Перелічіть країни з розширеним типом відтворення населення.
1) Індія; 2) Сомалі; 3) Росія; 4) ФРН; 4) Мексика.

Перелічіть країни з розширеним типом відтворення населення.
1) Намібія; 2) Білорусь; 3) Польща; 4) Індонезія; 5) Японія.

Перелічіть країни з розширеним типом відтворення населення.
1) Єгипет; 3) Сьєра Леоне; 5) Чад;
2) Словенія; 4) Португалія; 6) Угорщина.
Який регіон має найвищий сумарний коефіцієнт народжуваності?
1) Європа; 3) Африка;
2) Азія; 4) Латинська Америка;
5) Північна Америка; 6) Австралія і Океанія.

Середня кількість дівчат, які народжені жінкою за весь репродуктивний період і які дожили до того віку, в якому була жінка під час народження кожної з цих дівчат це:
1) нетто-коефіцієнт відтворення;
2) брутто-коефіцієнт відтворення;
3) сумарний коефіцієнт народжуваності;
4) коефіцієнт фертильності.
Що найбільше впливає на величину загального коефіцієнта смертності?
1) вікова структура; 3) етнічна структура;
2) статева структура; 4) конфесійна структура.
Кількість померлих в розрахунку на 1000 осіб середньої кількості населення це:
1) сумарний коефіцієнт смертності;
2) загальний коефіцієнт смертності;
3) коефіцієнт дитячої смертності;
4) повіковий коефіцієнт смертності.
Кількість померлих дітей у віці до 1 року в розрахунку на 1000 народжених це:
1) сумарний коефіцієнт смертності;
2) загальний коефіцієнт смертності;
3) коефіцієнт дитячої смертності;

У якому регіоні загальний коефіцієнт дитячої смертності є вищий?
1) Африка; 3) Європа; 5) Латинська Америка;
2) Азія; 4) Північна Америка; 6) Австралія і Океанія.
У якому регіоні загальний коефіцієнт дитячої смертності є нижчий?
1) Африка; 3) Західна Європа; 5) Латинська Америка;
2) Азія; 4) Північна Америка; 6) Австралія і Океанія.
Впорядкуйте країни за рівнем дитячої смертності від найнижчого значення.
1) Мозамбік; 2) Гаїті; 3) В'єтнам; 4) Польща. 4321
Який показник використовують для оцінки рівня соціального благополуччя суспільства?
1) загальний коефіцієнт народжуваності;
2) загальний коефіцієнт смертності;
3) загальний коефіцієнт дитячої смертності;
4) загальний коефіцієнт природного приросту.
Назвіть два фактори, які найбільше впливають на рівень смертності в розвинених країнах світу:
1) низький рівень медичного обслуговування;
2) деформована вікова структура;
3) низькі доходи населення;
4) важкі соціально-економічні умови;
5) негативні соціальні явища.

Назвіть чотири фактори, які впливають на рівень смертності в країнах, що розвиваються?
1) низький рівень медичного обслуговування;
2) деформована вікова структура;
3) низькі доходи населення;
4) важкі соціально-економічні умови;
5) негативні соціальні явища.

Жителі якої країни мають найвищу середню тривалість життя?
1) Швеція; 2) Японія; 3) Китай; 4) США; 5) Норвегія; 6) Канада.
Де нижча середня тривалість життя людей?
1) в розвинених країнах;
2) в країнах, що розвиваються;
3) в посткомуністичних країнах.

Як змінюється середня тривалість життя людей у світі?
1) зменшується; 2) зростає; 3) не змінюється; 4) коливається.

У кого середня тривалість життя є вищою?
1) чоловіків; 2) жінок.
Назвіть країну з вищою середньою тривалістю життя.
1) Замбія; 2) Туніс; 3) Індія; 4) ЦАР; 5) Гаїті.

В якому регіоні більша різниця середньої тривалості життя жінок та чоловіків?
1) Східна Європа; 3) Тропічна Африка; 5) Південна Африка;
2) Західна Європа; 4) Латинська Америка; 6) Північна Африка.
Де вища середня тривалість життя людей?
1) в розвинених країнах;
2) в країнах, що розвиваються;
3) в посткомуністичних країнах.

Впорядкуйте країни за рівнем середньої тривалості життя населення від найвищого значення.
1) Україна; 2) Швеція; 3) Польща; 4) Японія. 4231
Яку частку у населенні світу складають чоловіки?
1)50,1; 2) 50,3; 3)49,9; 4)49,7; 5)49,3; 6)50,0.
Яку частку у населенні світу складають жінки?
1)50,1; 2)50,3; 3)49,9; 4) 49,7; 5)49,3; 6)50,0.

У статевій структурі населення світу:
1) переважають чоловіки; 2) переважають жінки; 3) існує рівновага.
На скільки млн. осіб кількість чоловіків перевищувала кількість жінок у світі у 2008р. ?
1) 42; 2) 40; 3) 55; 4) 95; 5) 83; 6) 34.
У якій країні найбільша кількісна перевага постійного чоловічого населення?
1) Японія; 2) Індія; 3)США; 4) Канада; 5) Ірак; 6) Росія.
Скільки хлопчиків у середньому народжується на кожних 100 дівчаток у великих сукупностях населення?
1) 104107; 2) 100-104; 3)95-100; 4) 98-102.
Як називається явище зростання частки осіб похилого віку у структурі населення?
1) демографічні хвилі; 3) депопуляція;
2) демографічне старіння; 4) пересування когорт.
Впорядкуйте країни за рівнем демографічного старіння від найнижчого значення.
1) Франція; 2) Ніґер; 3) США; 4) Туніс. 2431
Впорядкуйте країни за рівнем демографічного старіння від найнижчого значення.
1) Чад; 2) Китай; 3) Польща; 4) Італія; 1234

Виберіть країни, де у статевій структурі переважає жіноче населення.
1) Україна; 2) Китай; 3) Саудівська Аравія; 4) Ірак; 5) Індія; 6) Японія; 7) Грузія.
У якому регіоні спостерігається найбільша відносна перевага жіночого населення над чоловічим?
1) Північна Америка; 4) Європа; 5) Африка;
2) Латинська Америка; 4) Азія; 6) Австралія і Океанія.
Виберіть країни, де у статевій структурі переважає чоловіче населення.
1) Велика Британія; 2) Казахстан; 3) Кувейт; 4) Пакистан; 5) Бангладеш; 6) Грузія.
Серед дитячого населення (до 15 років) у світі:
1) переважає чоловіче населення;
2) переважає жіноче населення;
3) є майже рівне співвідношення чоловіків і жінок;
4) сталого співвідношення статей не виявлено.
Серед дорослого населення (1649 років) у світі:
1) переважає чоловіче населення;
2) переважає жіноче населення;
3) є майже рівне співвідношення чоловіків і жінок;
4) сталого співвідношення статей не виявлено.
Серед осіб похилого віку (50 р. і старше) у світі:
1) переважає чоловіче населення;
2) переважає жіноче населення;
3) є майже рівне співвідношення чоловіків і жінок;
4) сталого співвідношення статей не виявлено.

Які кількісні параметри регресивного типу вікової структури населення?
1) діти -40%, доросле населення - 50%, особи похилого віку – 10%
2) діти -25%, доросле населення - 50%, особи похилого віку - 25%;
3) діти -20%, доросле населення - 50%, особи похилого віку - 30%;
4) діти - 5%, доросле населення - 50%, особи похилого віку - 45%.

Які кількісні параметри прогресивного типу вікової структури населення?
1) діти - 40%, доросле населення -50%, особи похилого віку - 10%;
2) діти - 25%, доросле населення -50%, особи похилого віку - 25%;
3) діти - 20%, доросле населення -50%, особи похилого віку - 30%;
4) діти - 10%, доросле населення -50%, особи похилого віку - 40%.
Які кількісні параметри стаціонарного типу вікової структури населення?
1) діти - 40%, доросле населення -50%, особи похилого віку - 10%;
2) діти - 25%, доросле населення -50%, особи похилого віку - 25%;
3) діти - 20%, доросле населення -50%, особи похилого віку - 30%;
4) діти - 5%, доросле населення - 50%, особи похилого віку - 45%.

Хто із демографів уперше запропонував виділяти типи вікових структур населення?
1) Т. Мальтус; 2) Г. Сундберґ; 3) А. Ландрі; 4) І. Прибиткова.
Яка головна ознака статевої структури населення Європи?
1) переважає чоловіче населення;
2) переважає жіноче населення;
3) є майже рівне співвідношення чоловіків і жінок;
4) сталого співвідношення статей не виявлено.
Яка головна ознака статевої структури населення Північної Америки?
1) переважає чоловіче населення;
2) переважає жіноче населення;
3) є майже рівне співвідношення чоловіків і жінок;
4) сталого співвідношення статей не виявлено.
Яка головна ознака статевої структури населення Азії?
1) переважає чоловіче населення;
2) переважає жіноче населення;
3) є майже рівне співвідношення чоловіків і жінок;
4) сталого співвідношення статей не виявлено.
Яка головна ознака статевої структури населення Західної Європи?
1) переважає чоловіче населення;
2) переважає жіноче населення;
3) є майже рівне співвідношення чоловіків і жінок;
4) сталого співвідношення статей не виявлено.

Вкажіть вікові межі (в роках) працездатного населення, що визначено законодавством України:
1) 14-59; 2) 15-60; 3) 16-59; 4) 18-70.
Вкажіть вікові межі (в роках) допрацездатного населення, що визначено законодавством України:
1) 0-14; 2) 0-15; 3) 0-16; 4) 0-17; 5) 0-18.
Яким терміном користуються в економіці для означення вікової категорії людей, старше 60 років?
1) працездатне населення; 3) післяпрацездатне населення;
2) доросле населення; 4) особи похилого віку.
Який графічний метод використовують для аналізу віково-статевої структури населення?
1) кругова структурна діаграма; 3) гістограма;
2) піраміда; 4) графік.
Гострий кут при основі віково-статевої піраміди свідчить про те, що:
1) рівень народжуваності високий;
2) рівень народжуваності низький;
3) рівень смертності високий в усіх вікових групах;
4) рівень смертності низький в усіх вікових групах;
5) існує значна диспропорція статей в усіх вікових групах;
6) існує рівновага статей в усіх вікових групах.

Про що свідчить вузька основа віково-статевої піраміди?
1) рівень народжуваності високий;
2) рівень народжуваності низький;
3) рівень смертності високий в усіх вікових групах;
4) рівень смертності низький в усіх вікових групах;
5) існує значна диспропорція статей в усіх вікових групах;
6) існує рівновага статей в усіх вікових групах.
Про що свідчить широка основа віково-статевої піраміди?
1) рівень народжуваності високий;
2) рівень народжуваності низький;
3) рівень смертності високий в усіх вікових групах;
4) рівень смертності низький в усіх вікових групах;
5) існує значна диспропорція статей в усіх вікових групах;
6) існує рівновага статей в усіх вікових групах.
Тупий кут при основі віково-статевої піраміди свідчить про те, що:
1) рівень народжуваності високий;
2) рівень народжуваності низький;
3) рівень смертності високий в усіх вікових групах;
4) рівень смертності низький в усіх вікових групах;
5) існує значна диспропорція статей в усіх вікових групах;
6) існує рівновага статей в усіх вікових групах.

Для яких країн висота віково-статевої піраміди населення є вищою?
1) розвинених країн; 3) посткомуністичних країн;
2) країн, що розвиваються; 4) найбільш відсталих.
Для яких країн висота віково-статевої піраміди населення є нижчою?
1) розвинених країн; 3) посткомуністичних країн;
2) країн, що розвиваються; 4) нових індустріальних.

Як називається явище, коли близькі по часу народження покоління різко відрізняються між собою за кількістю населення?
1) демографічні хвилі; 3) депопуляція;
2) демографічне старіння; 4) пересування когорт.
Який критерій демографічного постаріння (за підходами ООН) ?
1) частка осіб, старше 65 р. більше 7%;
2) частка осіб, старше 65 р. більше 5%;
3) частка осіб, старше 65 р. менше 7%;
4) частка осіб, старше 65 р. менше 5%.
Якщо частка осіб, старше 65 p., менше 5%, то таке населення є:
1) молодим; 2) старим; 3) на порозі старості; 4) юним.
Якщо частка осіб, старше 65 p., більше 7%, то таке населення є:
1) молодим; 2) старим; 3) на порозі старості; 4) юним.
Якщо частка осіб, старше 65 років, у межах 57 %, то таке населення є:
1) молодим; 2) старим; 3) на порозі старості; 4) юним.

Які наслідки демографічного старіння населення?
1) знижується економічне навантаження працездатного населення;
2) зростає економічне навантаження працездатного населення;
3) погіршуються умови відтворення генерацій;
4) покращуються умови відтворення генерацій.
Форма шлюбу, в якому чоловік має кількох дружин це:
1) полігамія; 3) полігінія; 5) моногамія;
2) поліандрія; 4) гомогамія; 6) гетерогамія.
Форма шлюбу, коли один із членів подружжя має кількох шлюбних партнерів це:
1) полігамія; 3) полігінія; 5) моногамія
2) поліандрія; 4) гомогамія; 6) гетерогамія.

Як називається шлюб, в якому чоловік має одну дружину, і навпаки?
1) полігамія; 3) полігінія; 5) моногамія;
2) поліандрія; 4) гомогамія; 6) гетерогамія.
Форма шлюбу, в якому дружина має кількох чоловіків це:
1) полігамія; 3) полігінія; 5) моногамія;
2) поліандрія; 4) гомогамія; 6) гетерогамія.
Форма сім'ї гаремного типу це:
1) полігамія; 3) полігінія; 5) моногамія;
2) поліандрія; 4) гомогамія; 6) гетерогамія.
Яка форма шлюбу поширена в ісламських країнах?
1) полігамія; 2) полігінія; 5) моногамія;
2) поліандрія; 4) гомогамія; 6) гетерогамія.
Хто є автором концепції демографічного переходу?
1) Г. Сундберг; 2) Т. Мальтус; 3) А. Ландрі; 4) А. Кетлє.
Із скількох фаз складається демографічний перехід? 4
Який підхід у виділенні типів відтворення населення базується на виокремленні епох, груп країн, або народів, які характеризуються подібними рисами природного відтворення населення та віково-статевої структури?
1) кількісний 2) історичний; 3) географічний; 4) демографічний.
Як називають першу фазу демографічного переходу?
1) демографічна революція; 4) переворот у народжуваності;
2) демографічне старіння; 5) стабілізація населення;
3) депопуляція; 6) депортація.
Як називають другу фазу демографічного переходу?
1) демографічна революція; 4) переворот у народжуваності;
2) демографічне старіння; 5) стабілізація населення;
3) депопуляція; 6) депортація.
Як називається четверта фаза демографічного переходу?
1) демографічна революція; 4) переворот у народжуваності;
2) демографічне старіння; 5) стабілізація населення;
3) депопуляція; 6) депортація.
Які регіони перебувають на третій фазі демографічного переходу до сучасного типу відтворення населення?
1) Африка; 3) Латинська Америка; 5) Азія;
2) Північна Америка; 4) Європа; 6) Австралія.

Яке явище часто проявляється на третій фазі демографічного переходу?
1) демографічна революція; 4) переворот у народжуваності;
2) демографічне старіння; 5) стабілізація населення;
3) депопуляція; 6) депортація.

Який історичний тип відтворення населення характерний для епохи привласнювальної економіки?
1) сучасний; 3) традиційний; 5) постіндустріальний;
2) архетип; 4) доісторичний; 6) індустріальний.

Який історичний тип відтворення населення характерний для аграрної епохи?
1) сучасний; 3) традиційний; 5) постіндустріальний;
2) архетип; 4) доісторичний; 6) індустріальний.

Який історичний тип відтворення населення характерний для епохи індустріального і постіндустріального суспільства?
1) сучасний; 3) традиційний; 5) постіндустріальний; 2) архетип; 4) доісторичний; 6) індустріальний.
Якому історичному типу відтворення населення характерна висока тривалість життя і повільне зростання людності?
1) сучасний; 3) традиційний; 5) постіндустріальний; 2) архетип; 4) доісторичний; 6) індустріальний.

Якому історичному типу відтворення населення характерна коротка тривалість життя, висока народжуваність і смертність, повільне зростання населення?
1) сучасний; 3) традиційний; 5) постіндустріальний;
2) архетнп; 2) доісторичний; 6) індустріальний.
Яке з означень "демографічного переходу " є вірним?
1) це процес поступового зростання народжуваності і зниження смертності у зв'язку з соціально-економічним розвитком країн;
2) це процес зниження народжуваності, смертності і зростання природного приросту внаслідок соціально-економічного розвитку;
3) це процес послідовної зміни народжуваності, смертності і природного приросту населення у зв'язку з соціально-економічним розвитком країн;
4) це процес хвилеподібного зростання народжуваності, смертності та природного приросту внаслідок проведення демографічної політики.
Який головний чинник зниження смертності на першій фазі демографічного переходу?
1) покращення екологічної ситуації;
2) прогрес у медичній сфері;
3) ліквідація соціальних негараздів в країні;
4) демократизація суспільства;
5) зміна демографічної поведінки населення внаслідок соціально-економічного прогресу;
6) деформація вікової структури населення.
Який головний чинник зниження народжуваності на другій фазі демографічного переходу?
1) покращення екологічної ситуації;
2) прогрес у медичній сфері;
3) ліквідація соціальних негараздів в країні;
4) демократизація суспільства;
5) зміна демографічної поведінки населення внаслідок соціально-економічного прогресу
6) деформація вікової структури населення.

Який головний чинник депопуляції населення на третій фазі демографічного переходу ?
1) покращення екологічної ситуації;
2) прогрес у медичній сфері;
3) ліквідація соціальних негараздів в країні;
4) демократизація суспільства;
5) зміна демографічної поведінки населення внаслідок соціально-економічного прогресу;
6) деформація вікової структури населення.
У якому столітті у Європі розпочався другий демографічний перехід?
1) XVI; 2) XVII; 3) ХVIII; 4) XIX; 5) XX; 6) ще не розпочався.
У якому регіоні демографічний перехід від традиційного до сучасного типу відтворення населення розпочався раніше?
1) Африка; 3) Латинська Америка; 5) Азія;
2) Північна Америка; 4) Європа; 6) Австралія.
Як називається демографічна політика, спрямована на зростання народжуваності?
1) перинатальна; 3) антинаталістична;
2) пронаталістична; 4) оптимістична.
Як називається демографічна політика, спрямована на зниження народжуваності?
1) перинатальна; 3) антинаталістична;
2) пронаталістична; 4) оптимістична.
До яких заходів демографічної політики належать різноманітні виплати на дітей та матерям?
1) економічні; 4) адміністративно-територіальні;
2) адміністративно-юридичні; 5) виховні.
3) медичні;

До яких заходів демографічної політики належить встановлення мінімального віку укладання шлюбу?
1) економічні; 4) адміністративно-територіальні;
2) адміністративно-юридичні; 5) виховні.
3) медичні;

До яких заходів демографічної політики належить цілеспрямоване формування життєвих цінностей молоді?
1) економічні; 4) адміністративно-територіальні;
2) адміністративно-юридичні; 5) виховні.
3) медичні;
Назвіть головні заходи демографічної політики держави:
1) економічні; 4) фінансові;
2) адміністративно-юридичні; 5) медичні;
3) адміністративно-командні; 6) виховні.
4. Географія праці
Впорядкуйте країни за кількістю трудових ресурсів від меншого значення.
1) Монако; 2) Ірак; 3) Молдова; 4) Нігерія. 1324
Впорядкуйте країни за кількістю трудових ресурсів від нижчого значення.
1) Бразилія; 2) Індонезія; 3) Куба; 4) Аргентина 3412
Впорядкуйте країни за кількістю трудових ресурсів від меншого значення.
1) Росія; 2) США; 3) ФРН; 4) Казахстан. 4312
Частка неписьменних людей серед населення старше 15 років це:
1) рівень неписьменності дорослого населення;
2) середній рівень неписьменності;
3) рівень грамотності.

Розташуйте країни за величиною працересурсного потенціалу від меншого значення.
1)США; 2) Канада; 3) Україна; 4) Монголія. 4231
Як називається підхід до вивчення соціальної структури населення, при якому виділяють три групи населення зайнятих у промисловості, сільському господарстві та сфері послуг?
1) класовий; 4) просторовий;
2) галузевий; 5) соціально-демографічний;
3) професійний; 6) етнічний.
Як називається підхід, на основі якого виділяють дві великі соціальні групи міське і сільське населення?
1) класовий; 4) просторовий;
2) галузевий; 5) соціально-демографічний;
3) професійний; 6) етнічний.
На основі якого підходу до аналізу соціальної структури вивчають розподіл економічно активного населення за професіями на основі спеціальної підготовки?
1) класовий; 4) просторовий;
2) галузевий; 5) соціально-демографічний;
3) професійний; 6) етнічний.

Як називається підхід до вивчення соціальної структури населення, при якому виділяють статеву, вікову, сімейну, шлюбну структури населення?
1) класовий; 4) просторовий;
2) галузевий; 5) соціально-демографічний;
3) професійний; 6) етнічний.
Як називається підхід, при якому встановлюють місце і роль окремих етносів у формуванні соціальної структури населення?
1) класовий; 4) просторовий;
2) галузевий; 5) соціально-демографічний;
3) професійний; 6) етнічний.

Як називається підхід до вивчення соціальної структури населення, при якому виділяли два великі класи робітників і селян?
1) класовий; 4) просторовий;
2) галузевий; 5) соціально-демографічний;
3) професійний; 6) етнічний.
За якими критеріями виділяють соціальні групи людей в теорії соціальної стратифікації?
1) рівень прибутку; 4) рівень освіти;
2) становище у системі володіння владою; 5) місце навчання;
3) рівень престижу соціальної групи; 6) родинні зв'язки.

Назвіть підхід, у контексті якого здійснюють гендерні дослідження.
класовий; 4) просторовий;
галузевий; 5)соціально-демографічний;
професійний; 6) етнічний.
У контексті якого підходу вивчають соціальну сегрегацію міського населення.
1) класовий; 4)просторовий;
2) галузевий; 5) соціально-демографічний;
3) професійний; 6) етнічний.
Сукупність людей у віці 1570 років, зайнятих у суспільному виробництві, або зайнятих іншою діяльністю, що приносить прибуток, а також офіційно зареєстровані безробітні - це:
1) працересурсний потенціал; 3) трудові ресурси;
2) економічно активне населення; 4) зайняте населення.
Сукупність людей у працездатному віці (за винятком інвалідів), а також у допрацездатному та післяпрацездатному віці, які працюють це;
1) працересурсний потенціал; 3) трудові ресурси;
2) економічно активне населення; 4) зайняте населення.

Частина економічно активного населення, яка працює і отримує заробітну плату - це:
1) працересурсний потенціал; 3) трудові ресурси;
2) економічно активне населення; 4)зайняте населення.
Яка глобальна тенденція зміни частки економічно активного заселення у всьому населенні світу?
1) зростає; 3) тривалий час залишається незмінною.
2) зменшується; 4) стрімко скорочується.
У якому регіоні рівень освіченості населення є вищим?
1) Південна Європа; 4) Північна Європа;
2) Східна Європа; 5) Латинська Америка;
3) Східна Азія; 6) Північна Африка.
У якій країні рівень зайнятості населення у сільському господарстві є нижчим?
1) Індія; 2) Польща; 3) СШA; 4) Україна.
У якій країні рівень зайнятості населення у сільському господарстві є вищим?
1) Індія; 2) Польща; 3) США; 4) Україна.
У якій країні рівень зайнятості у сфері послуг е нижчим ?
1) Канада; 1) Албанія; 3) Україна; 4) Хорватія.

У якій країні рівень зайнятості у промисловості є нижчим?
1) Ефіопія; 2) Росія; 3) Україна; 4) США.

Яка частка (%) трудових ресурсів у загальній кількості населення світу?
1) 58,3; 2) 70,5; 3) 46,5; 4) 38,7. (???)
Вкажіть серед якої категорії населення зайнятість є вищою?
1) чоловіче; 2) жіноче; 3) діти; 4) пенсіонери.

5. Географія розселення

1. Яким терміном називають процес розміщення населення, формування поселень та функціональних зв'язків між ними, а також міграції населення ?
1) урбанізація; 2) розташування; 3) заселення; 4) розселення.
Що є одиницею вимірювання розміщення населення?
1) кількість міст; 3) кількість усіх поселень;
2) середня щільність населення; 4) середня людність поселення.
Який із перелічених чинників не впливає на характер розміщення населення?
1) природні умови; 2) історичні особливості заселення; 3) політико-географічні особливості розвитку; 4) відмінності демографічних тенденцій; 5) особливості господарської діяльності;
Які території заселені більш щільно? Вкажіть дві відповіді.
1) степи Азії; 4) низовини Австралії;
2) приморська смуга Європи; 5) південно-західний Китай.
3) приморська смуга Латинської Америки;

Вкажіть три невірні твердження. "Висока щільність населення у Західній Європі обумовлена тим, що ..."
1) самe тут виникло людство; 2) це давньоосвоєна територія; 3) існують сприятливі природні умови для проживання людей; 4) тут найменші витрати для облаштування житла і створення інженерної інфраструктури; 5) найбільш сприятливі екологічні умови.
У якому регіоні середня висота розміщення населення є найвища?
1) Європа; 3) Африка; 5) Південна Америка;
2) Азія; 4) Північна Америка; 6) Австралія і Океанія.

У якому регіоні середня висота розміщення населення є найнижча?
1) Європа; 3) Африка; 5) Південна Америка;
2) Азія; 4) Північна Америка; 6) Австралія і Океанія.
Яка частка населення світу (%) проживає на рівнинах?
1)87; 2)25; 3) 80; 4)13; 5)20; 6)75.

Яка частка населення світу (%) проживає у східній півкулі?
1)87; 2)25; 3)80; 4)13; 5)20; 6)75.

Яка частка населення світу (%) проживає у північній півкулі?
1)87; 2)25; 3)80; 4)13; 5)20; 6)75;

Яка частка населення світу (%) проживає у південній півкулі?
1)87; 2)25; 3)80; 4)13; 5)30; 6)75

Яка частка (%) від загальної площі суходолу є незаселена?
1)10; 2)20; 3)30; 4)40; 5)50; 6)60.

Яка частка (%) від загальної площі суходолу є найменш заселена (з середньою щільністю менше 1 особи /км2)?
1)10; 2) 20; 3) 30; 4) 40; 5) 50; 6) 60.
Яка частка населення світу проживає біля моря на віддалі до 50 км?
1) 1/2 ; 2) 1/3; 3) 1/4; 4) 1/5.
Яка середня щільність населення Землі (осіб/км )?
1)40; 2)27; 3)15; 4)49.

У якій країні щільність населення є вищою?
1) Китай; 3) Індія; 5) Монголія;
2) Японія; 4) Бангладеш; 6) Пакистан.
У якій країні щільність населення є найнижчою?
1) Китай; 3) Індія; 5) Монголія;
2) Японія; 4) Бангладеш; 6) Пакистан.
У якій країні щільність населення є найвищою?
1) Росія; 3) Молдова; 5) Бельгія;
2) Україна; 4) Норвегія; 6) Нідерланди.
У якій країні щільність населення є найнижчою?
1) Росія; 3) Молдова; 5) Бельгія;
2) Україна; 4) Норвегія; 6) Нідерланди.
У якій країні щільність населення є найвищою?
1) Канада; 3) Гаїті; 5) Колумбія;
2) США; 4) Бразілія; 6) Мексика.
У якій країні щільність населення є найнижчою?
1) Канада; 3) Гаїті; 5) Колумбія;
2) США; 4) Бразилія; 6) Мексика.
У якій країні щільність населення є найвищою?
1) Руанда; 3) ПАР; 5) Судан;
2) Чад; 4) Ефіопія; 6) Єгипет.

У якій країні щільність населення є найнижчою?
1) Руанда; 3) ПАР; 5) Судан;
5) Чад; 4) Ефіопія; 6) Єгипет.

Виберіть країни, де щільність населення на сучасному етапі зростає.
1) Україна; 3) Індія; 5) Росія;
2) США; 4) Китай; 6) Болгарія.
Виберіть країни, де щільність населення на сучасному етапі знижується.
1) Україна; 3) Індія; 5) Росія;
2) США; 4) Китай; 6) Болгарія;
Назвіть дві основні форми розселення осілого населення.
1)фермерське;
2) дисперсне;
3) сільське;
4) хутірне;
5) групове;
6) урбанізоване.

Які типи сільських поселень виділяють на основі їх географічного розташування?
1) карнизні; 4) вододільні; 7) змішані;
2) несільськогосподарські; 5) прирічкові; 8) гірсько-долинні;
3) сільськогосподарські; 6)гребеневі; 9) ярково-балкові.

Які типи сільських поселень виділяють на основі їх функціональних ознак?
1) карнизні;
2) несільськогосподарські;
3) сільськогосподарські;
4) вододільні;
5) прирічкові;
6) гребеневі;
7) змішані;
8) гірсько-долинні;
9) ярково-балковіВиберіть критерії, які одночасно потрібно враховувати для виділення типів поселень міських і сільських?
1) людність; 2) географічне розташування; 3) функції; 4) кількість промислових підприємств; 5) площа території; 6) частка жителів, що мають комунальні вигоди.
Виберіть форму розселення, основу якого складають окремі житлові приміщення-будівлі, що розташовані на порівняно великих відстанях одна від одної?
1) міське; 3) сільське; 5) групове;
2) дисперсне; 4) хутірне; 6) урбанізоване.
Виберіть форму розселення, основу якого формують поселення різних типів?
1) міське; 3) сільське; 5) групове;
2) дисперсне; 4) хутірне; 6) урбанізоване.
Яким показником оцінюють рівень урбанізації території?
1) кількість міст; 3) частка міського населення;
2) кількість міського населення; 4) частка міських поселень.
Як називається процес запровадження міських умов і норм життя у сільських поселеннях?
1) урбанізація; 3) урбанізація; 5) агломерація. (!рурбанізація!)
2) субурбанізація; 4) конурбація;

Як називається процес стрімкого розвитку передмість великих міст?
1) урбанізація; 3) урбанізація; 5) агломерація.
2) субурбанізація; 4) конурбація;
Яка частка населення світу (%) проживала у сільських поселеннях у 2009р?
1)42; 2)59; 3)61; 4)38; 5)25; 6)50.
Який критерій людності (тис. осіб) пропонують застосовувати спеціалісти ООН для присвоєння поселенню статусу міста?
1)10; 2)20; 3)30; 4)40; 5)50; 6)100.
У якій країні рівень урбанізації є найвищим?
1) Японія; 2) Китай; 4) Кувейт; 4) Ірак.
У якій країні рівень урбанізації є найвищим?
1) Франція; 2) Бельгія; 3) Україна; 4) Польща.
У якій країні рівень урбанізації є найвищим?
1) Уругвай; 2) Бразилія; 3) Болівія; 4) Чилі.

У якій країні рівень урбанізації є найвищім?
1) Лівія; 2) Єгипет; 3) Ефіопія; 4) Нігерія.

У якому регіоні рівень урбанізації найвищий?
1) Європа; 3) Африка; 5) Латинська Америка;
2) Азія; 4) Північна Америка; 6) Австралія і Океанія.
Який середній рівень урбанізації (%) у світі у 2009 р. ?
1)26; 2)33; 3) 40; 4)47; 5)79; 6)50. (51% у 2011р.)

Який середній рівень урбанізації (%) в розвинених країнах у 2009р. ?
1)26; 2)33; 3)43; 4)47; 5)62; 6)74. (75% у 2011р.)

Який середній рівень урбанізації (%) в країнах, що розвиваються у 2009p.?
1)27; 2)33; 3) 44; 4)47; 5)62; 6) 75. (46% у 2011р.)
У яких регіонах світу переважає сільське населення?
1) Європа; 4) Північна Америка;
2)Азія 5) Латинська Америка;
3) Африка; 6) Австралія і Океанія.

Яка частка населення світу (%),проживала у міських поселеннях у 2009р. ?
1)45; 2)53 3)61 4)38 5)47 6)50 (51% у 2011р. )
У яких регіонах світу частка сільських жителів є меншою від частки міського населення?
1) Європа; 4) Північна Америка;
2) Азія; 5) Латинська Америка;
3) Африка; 6) Австралія і Океанія.
У якому регіоні рівень урбанізації найнижчий?
1) Європа; 4) Північна Америка;
2) Азія; 5) Латинська Америка;
3) Африка; 6) Австралія і Океанія.
Запишіть послідовність зміни одних форм урбанізованого розселення іншими у процесі територіальної еволюції.
1) міський вузол; 4) місто;
2) урбанізований район; 5) агломерація. 41523
3) урбанізована зона;
.Як називається компактна територіальна група міських і сільських поселень, які об'єднані в локальну систему різноманітними інтенсивними з'язками та спільним використанням ресурсів даної території?
1) міський вузол; 4) місто;
2) урбанізований район; 5) агломерація.
3) урбанізована зона;
.Виберіть головні елементи територіальної структури агломерації.
1) житлова зона; 3) транспортна зона; 5) зелена зона;
2) промислова зона; 4) ядро (центр); 6) приміська зона.
Як називається агломерація, що складається із одного ядра, до якого тяжіють інші поселення, які різко відрізняються за величиною та економічним потенціалом?
1) поліцентрична; 3) моноцентрична;
2) поліфункціональна; 4) монофункціональна.
Як називається агломерація, що складається із кількох функціонально взаємопов 'язаних центрів, які не є рівноцінними за рівнем економічного розвитку, але кожен із них має свою периферійну зону та міста-супутники?
1) поліцентрична; 3) моноцентрична;
2) поліфункціональна; 4)монофункціональна.
Як називається система взаємопов 'язаних агломерацій та багатофункціональних центрів?
1) міський вузол; 2) урбанізований район; 3) урбанізована зона; 4) місто; 5) агломерація.
Як називається система взаємопов’язаних урбанізованих районів?
1) міський вузол; 4) місто;
2) урбанізований район; 5) агломерація.
3) урбанізована зона;

Яка міська агломерація є найбільшою у Латинській Америці?
1) Нью-Йорк; 3) Каракас; 5) Буенос-Айрес; 7) Монтевідео;
2) Мехіко; 4) Делі; 6) Ріо-де-Жанейро; 8)Сан-Паулу.

Яка міська агломерація є найбільшою у Європі?
1) Лондон; 3)Київ; 5) Берлін; 7) Рим;
2) Париж; 4) Прага; 6) Брюссель; 8) Москва.
Яка міська агломерація є найбільшою в Азії?
1) Єрусалим; 3) Токіо; 5) Колката; 7) Каїр;
2) Мехіко; 4) Делі; 6) Мумбаї; 8) Москва.

Скільки агломерацій мільйонерів налічувалося у світі у 2007р?
1)527; 2)185; 3)336; 4)431.
Яка міська агломерація є найбільшою в Північній (англомовній) Америці?
1) Нью-Йорк; 3) Торонто; 5) Сан-Паулу; 7) Сан-Франціско;
2) Вашингтон; 4) Чікаґо; 6) Ріо-де-Жанейро; 8) Лос-Анджелес.

Яка міська агломерація є найбільшою в Африці?
1) Лаґос; 3) Кейптаун; 5) Аддіс-Абеба; 7) Каїр;
2) Хартум;, 4) Алжир; 6) Хараре; 8) Преторія.
Яка міська агломерація є найбільшою в Південній Азії?
1) Коломбо; 3) Токіо; 5) Карачі; 7) Банґалор;
2) Дакка; 4) Делі; 6) Мумбаї; 8) Колката.
Агломерації якої людності (млн. осіб) називають мегамістами?
1) понад 4; 2) понад 5; 3) понад 6; 4) понад 7; 5) понад 8.
Яка міська агломерація є найбільшою у світі?
1) Нью-Йорк; 3) Токіо; 5) Сан-Паулу; 7) Каїр;
2) Мехіко; 4) Делі; 6) Мумбаї; 8) Москва.
Який високоурбанізований район формують агломерації Амстердам, Роттердам, Гаага?
1) Рейнський; 3) Підмонт; 5) Рандстад;
2) Англійський; 4) Флорида; 6) Каліфорнійський.

У якій країні формується мегалополіс Мумбаї-Кальян-Нашік?
1) Індонезія; 3) Нігерія; 5) США;
2) Китай; 4) Індія; 6) Японія.
До якого мегалополісу входять агломерації Токіо, Йокогами, Кавасакі, Нагої, Кіото, Осаки?
1) Рейнський; 3) Підмонт; 5) Рандстад;
2) Токайдо; 4) Флорида; 6) Приатлантичний.
У якій країні формується мегалополіс Шанхай-Нанкін-Ханчжоу?
1) Індонезія; 3)Ніґерія; 5) США;
2) Китай; 4) Індія; 6) Японія.
Який із мегалополісів знаходиться в Азії?
1) Рейнський; 3) Підмонт; 5) Рандстад;
2) Токайдо; 4) Флорида; 6) Каїр-Александрія.

У якій країні формується мегалополіс Буенос-Айрес-Ла-Плата?
1) Індонезія; 3) Нігерія; 5) СІІІА;
2) Аргентина; 4) Індія; 6) Японія.

У якій країні формується мегалополіс Джакарта-Бандунї?
1) Індонезія; 3) Нігерія; 5) США;
2) Китай; 4) Індія; 6) Японія.
До якого мегалополісу входять агломерації Лос-Анджелес, Сан-Дієго, Сан-Франціско?
1) Рейнський; 3) Підмонт; 5) Рандстад;
2) Токайдо; 4) Флорида; 6) Каліфорнійський.

До якого мегалополісу входять агломерації Ессен, Дюссельдорф, Кельн, Франкфурт-на-Майні?
1) Рейнський; 3) Підмонт; 5) Рандстад;
2) Токайдо; 4) Флорида; 6) Каїр-Александрія.

У якій країні формується мегалополіс Лаґос-Ібадан?
1) Індонезія; 3) Нігерія; 5) США;
2) Китай; 4) Індія; 6) Японія.
До якого мегалополісу входять агломерації Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон?
1) Рейнський; 3) Підмонт; 5) Рандстад;
2) Токайдо; 4) Флорида; 6) Приатлантичний.
У якій країні формується мегалополіс Колката-Асансол?
1) Індонезія; 3) Нігерія; 5) СІІІА;
2) Китай; 4) Індія; 6) Японія.
.Вкажіть відповідність між містом і країною.
а) Таїланд
б) Індія
в) Філіппіни
г) Бразілія
Сан-Паулу
Мумбаї
Маніла
Банґкок
Відповіді:
1) 1-6, 2-г, 3-а, 4-в;
2) 1-г, 2-в, 3-б, 4-а;
3) 1-а, 2-б, 3-в, 4-г;
4) 1-г, 2-б, 3-в, 4-а.

Вкажіть відповідність між містом і країною.
а) Індія
б) Індонезія
в) Бангладеш
г) Пакистан
Банґалор
Лахор
Дакка
Джакарта
Відповіді:
1) 1-а, 2-г, 3-в, 4-б;
2) 1-в, 2-а, 3-б,4-г;
3) 1-6, 2-а, 3-в, 4-г;
4) 1-а, 2-г, 3-6, 4-в.
Вкажіть відповідність між містом і країною.
1) Мадрід а) США
2) Маямі б) Іспанія
3) Маніла в) В'єтнам
4) Ханой г) Філіппіни
Відповіді:
1) 1-б, 2-в, 3-г, 4-а;
2) 1-б, 2-а, 3-в, 4-г;
3) 1-б, 2-в, 3-а, 4-г;
4) 1-б, 2-а, 3-г, 4-в.

Вкажіть відповідність між містом і країною.
Сідней а) Канада
Торонто б) США
Атланта в) Австралія
Анкара г) Туреччина
Відповіді:
1) 1-а, 2-6, 3-в, 4-г;
2) 1-в, 2-6, 3-а, 4-г;
3) 1-в, 2-а, 3-г, 4-6;
4) 1-в, 2-а,3-б,4-г.

Вкажіть відповідність між містом і країною.
1) Тбілісі а) Єгипет
2) Александрія б) Аргентина
Буенос-Айрес в) Грузія
Колката г) Індія
Відповіді:
1)1-в, 2-а, 3-6, 4-г;
2) 1-в, 2-6, 3-а, 4-г;
1-в, 2-а, 3-г, 4-г;
1-г, 2-а, 3-в, 4-6.
Вкажіть відповідність між містом і країною.
1) Каїр а) Китай
2) Пекін б) Індія
3) Делі в) Єгипет
4) Карачі г) Пакистан
Відповіді:
1) 1-в, 2-а, 3-г, 4-6;
2)1-б, 2-а, 3-6, 4-г;
3)1-в, 2-а, 3-б, 4-г;
4) 1-а, 2-а, 3-6, 4-г.

Вкажіть відповідність між містом і країною.
1) Тегеран а) Південна Корея
2) Ліма б) Перу
3) Сеул в) Чилі
4) Сантьяго г) Іран
Відповіді:
1) 1-г, 2-6, 3-а, 4-в;
1-г, 2-в, 3-6, 4-а;
1-а, 2-6, 3-г, 4-в.
1-г, 2-г, 3-а, 4-в.

89. Вкажіть відповідність між містом і країною.
а) Китай
б) Пакистан
в) Індія
г) Японія
Токіо
Шанхай
Карачі
Пекін
Відповіді:
1) 1-г, 2-а, 3-б, 4-а;
2) 1 -а, 2-г, 3-в, 4-а;
3) 1-г, 2-а, 3-в, 4-а;
4) 1-в, 2-а, 3-6,4-г.
Вкажіть відповідність між містом і країною.
1) Буенос-Айрес а) Бразилія
2) Ріо-де-Жанейро б) Аргентина
3) Лаґос в) Ніґерія
4) Сан-Паулу г) Уругвай
Відповіді:
1)1-а, 2-6, 3-в, 4-г;
2)1-б,2-а, 3-г, 4-а;
3)1-б,2-а, 3-в, 4-а;
4)1-6,2-а, 3-в, 4-г.

Вкажіть відповідність між містом і країною.
а) Іран
б) Канада
в) США
г) Туреччина
Монреаль
Анкара
Стамбул
Бостон
Відповіді:
1) 1-в, 2-а, 3-г, 4-в
2) 1-б, 2-г, 3-г, 4-в
3) 1-б, 2-а, 3-г, 4-в
4) 1-в, 2-г, 3-г, 4-б
Вкажіть міста, розташовані в Пакистані.
1) Карачі, Бангалор, Ісламабад.
2) Лахор, Карачі, Ісламабад.
3) Лахор, Карачі, Мумбаї.
4) Ісламабад, Банґалор, Бандунґ.
Вкажіть міста, розташовані в США.
1) Нью-Йорк, Чикаґо, Сідней;
2) Вашингтон, Торонто, Лос-Анджелес;
3) Даллас, Сан-Франціско, Сан-Паулу;
4) Маямі, Філадельфія, Детройт.

Вкажіть міста, розташовані в Росії.
1) Сочі, Краснодар, Курськ.
2) Рига, Караганда, Самара.
3) Єкатеринбург, Харбін, Перм.
4) Грозний, Баку, Оренбург.
Вкажіть міста, розташовані в ФРН.
1) Берлін, Дюссельдорф, Цюріх.
2)Страсбур, Мюнхен, Дортмунд.
3) Ессен, Гамбург, Мюнхен.
4) Гамбург, Берлін, Брюссель.
Вкажіть міста, розташовані в Китаї.
1) Шанхай, Каїр, Пекін.
2) Тяньцзінь, Сянґан, Сеул.
3) Улан-Батор, Пекін, Шанхай.
4) Тяньцзінь, Сянґан, Нанкін.

Вкажіть міста, розташовані в Індії.
1) Мумбаї, Колката, Банґалор.
2) Делі,Кабул, Дакка.
3) Делі, Мумбаї, Лаґос.
4) Колката, Дакка, Кальян.
Вкажіть міста, розташовані в Японії.
1) Токіо, Йокогама, Хошімін.
2) Токіо, Шанхай, Сантьяго.
3) Токіо, Осака, Кіото.
4) Токіо, Сантьяго, Осака.
Вкажіть міста, розташовані у Європі.
1) Бухарест, Софія, Ухань.
2) Дублін, Єрусалим, Марсель.
З) Роттердам, Амстердам, Монреаль.
4) Осло, Стамбул, Лісабон.

Вкажіть міста, розташовані в Африці.
1) Каїр, Ер-Ріяд, Тріполі;
2) Александрія, Хартум, Найробі.
3) Лаґос, Преторія, Бейрут.
4) Кіншаса, Могадішо, Мумбаї.
Вкажіть міста, розташовані в Азії.
1) Хабаровськ, Багдад, Коломбо.
1) Бухарест, Кабул, Пекін.
3) Токіо, Сеул, Каракас.
4) Шанхай, Делі, Самара.

6. Географія міграції

Якому напрямку характерна інтелектуальна міграція?
1) країни Великої сімки -> країни Східної Європи;
2) країни Північної Європи > країни Південної Європи;
3) країни Північної Африки > країни Східної Європи;
4) країни Східної Європи > США;
5) Японія > Китай.
Вкажіть найбільш точне означення категорії осіб, які живуть в одній країні, а працюють в іншій, тобто щоденно перетинають державний кордон:
1) гастарбайтери; 4) фрондильєри;
2) біженці; 6) репатріанти.
3) маятникові мігранти;
Особи, які були примусово переселені з місця свого постійного проживання, і яким вдалося повернутися на батьківщину це:
1) гастарбайтери; 4) фрондильєри;
2) біженці; 5) репатріанти.
3) маятникові мігранти;
Трудові мігранти, які тимчасово працюють і проживають в іншій країні це:
1) гастарбайтери; 4) фрондильєри;
2) біженці; 5) репатріанти.
3) маятникові мігранти;
Мігранти, які покинули свою країну через расові, релігійні чи етнічні гоніння, політичні переслідування це:
1) гастарбайтери; 4) фрондильєри;
2) біженці; 5) репатріанти.
3) маятникові мігранти;
Сукупність мігрантів, об'єднаних спільним районом вибуття та прибуття протягом певного календарного періоду - це:
1) міграційний потік; 3) валова міграція;
2) міграційна когорта; 4) сальдо міграції.

Сукупність мігрантів певної території, об'єднані спільним періодом міграціїце:
1) міграційний потік; 3) валова міграція;
2) мміграційна когорта; 4) сальдо міграції.

Сума прибуттів і вибуттів населення певної території за певний період часу це:
1) міграційний потік; 3) валова міграція;
2) міграційна когорта; 4) сальдо міграції.
Різниця між кількістю прибуттів і вибуттів - це:
1) сальдо міграції; 3) загальний коефіцієнт рухливості;
2) відносне сальдо міграції; 4) валова міграція.
Різниця між кількістю прибуттів і вибуттів, розрахована на 1000 осіб середньорічного населення території це:
1) cальдо міграції; 3) загальний коефіцієнт рухливості;
2) відносне сальдо міграції; 4) валова міграція.
Середня кількість мігрантів певної території, що припадає на 1000 осіб середньої кількості населення це:
1) сальдо міграції; 3) загальний коефіцієнт рухливості;
2) відносне сальдо міграції; 4) валова міграція.
Виберіть невірне твердження:
1) Просторові переміщення людей завжди зумовлені зміною соціального статусу;
2) Міграція та соціальна мобільність - непов'язані процеси;
3) Шлюбний стан впливає на міграційну рухливість окремих категорій населення;
4) Вікова і статева структура населення певної території залежить від демографічних ознак мігрантів.
Встановіть послідовність подій
1) повернення кримських татар на етнічну батьківщину;
2) початок еміграції європейців до Америки після її відкриття;
3) примусове вивезення негрів-рабів з Африки;
4) масова міграція населення з колишніх колоній у метрополії;
5) заселення росіянами Далекого Сходу. 23541 (???)
Вкажіть центри притягання трудових мігрантів:
1) Мексика; 2) Аргентина; 3) Гаїті; 4) Бразилія; 5) Венесуела. (???)
Вкажіть центри притягання трудових мігрантів:
1) ФРН; 2) Албанія; 3) Молдова; 4) Італія; 5) Греція.

Вкажіть країни-донори мігрантів:
1) Афганістан; 2) Китай; 3) США; 4) Канада; 5) Ізраїль.
Вкажіть імміграційні країни:
1) Японія; 2) Таджикистан; 3) Кувейт; 4) ОАЕ; 5) Китай. (щодо Японії - ???)
Вкажіть країни-донори мігрантів:
1) Туреччина; 2) Узбекистан; 3) Японія; 4) Польща; 5) Індія.
Вкажіть країну із додатнім сальдо міграції населення:
1) Ізраїль; 2) Саудівська Аравія; 3) Мексика; 4) ОАЕ; 5) Камбоджа; 6) Марокко.

Вкажіть країни з від'ємним сальдо міграції населення:
1) Лівія; 2) Гвінея; 3) Куба; 4) Бахрейн; 5) Гайана.

Вкажіть головну причину еміграції українців з Галичини, Буковини та Західної Волині у кінці XIX- на початку XX cm.
1) політичні переслідування;
2) пошук роботи та вільних сільськогосподарських земель;
3) екологічні проблеми;
4) низький рівень розвитку соціальної сфери у регіоні;
5) релігійні переслідування.
Вкажіть головну ознаку воєнних і повоєнних міграцій (1943 - 1950pp.) населення України:
1) маятникова; 2) примусова; 3) трудова; 4) добровільна; 5) сезонна.

Яку ділянку глобального українського простору називають "Зеленим клином "?
1) Південно-Західний Сибір і Північний Казахстан;
2) південна частина Далекого Сходу, басейн р. Амур;
3) Кубань;
4) російська частина Слобожанщини;
Південна Канада;
атлантичне узбережжя США.
Яку ділянку глобального українського простору називають "Сірим клином "?
1) Південно-Західний Сибір і Північний Казахстан;
2) південна частина Далекого Сходу, басейн р. Амур;
3) Кубань;
4) російська частина Слобожанщини;
5) Південна Канада;
6) атлантичне узбережжя США.
Яку ділянку глобального українського простору називають "Малиновим клином "?
1) Південно-Західний Сибір і Північний Казахстан;
2) південна частина Далекого Сходу, басейн р. Амур;
3) Кубань;
4) російська частина Слобожанщини;
5) Південна Канада;
6) атлантичне узбережжя США.
7. Етнічна географія
У якому столітті вперше у науковому контексті було застосовано термін "етнографія "?
1) XV; 2) XVI; 3)XVII; 4)XVIII.
"Територія переважного розміщення етносу, включає ареал його формування, компактного розселення та змішування з іншими етносами " це:
1) національна територія; 3) етнічна територія;
2) державна територія; 4) етнографічна територія.
Виберіть ознаки, за якими класифікують етноси.
1) ментальність;
2) мова;
3) регіон компактного розміщення;
4) людність.

Коли було введено у науковий обіг термін "етнологія"?
1) XVI; 2) XVII; 3) XVIII; 4) XIX.
З якого часу українські вчені послуговуються терміном "етнологія "?
1) XVI; 2) XVII; 3) XVIII; 5) XIX.
Назва, що дається етносу представниками інших етносів це:
1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3) етнонім; 4) екзоетнонім.

Самоназва етносу - це:
1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3)етнонім; 4) екзоетнонім.
Особливі риси характеру, психічного складу, традиційного світогляду, світовідчуття і світосприйняття, якими володіють представники етносу, це:
1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3) етнонім; 4) екзоетнонім.
Вкажіть невірне твердження.
1) етнічні стереотипи дуже швидко змінюються;
2) етнічні стереотипи важко піддаються змінам;
3) етнічні стереотипи формувалися здавна в процесі етногенезу;
4) перелік етнічних стереотипів значний.
Усвідомлення себе членом етнічної спільноти - це:
1) ментальність; 2) самоідентифікація; 3) етнонім; 4) екзоетнонім.

Як називається наука про етноси, їх культуру і побут, етнічні стереотипи, механізми виникнення, функціонування і взаємодію етнічних спільнот?
етнодемографія; 3) етнологія;
етнополітологія; 4) етногеографія.
Виберіть різновиди етнооб'єднавчих процесів:
1) інтеґрація; 6) сепарація;
2) конвергенція; 7) міксація;
3) парціація; 8) дисперсизація;
4) асиміляція; 9) консолідація.
5) дифузія;

Виберіть різновиди етнорозмежувальних процесів:
1) інтеграція; 6) сепарація;
2) конвергенція; 7) міксація;
3) парціація; 8) дисперсизація;
4) асиміляція; 9) консолідація.
5) дифузія;

Як називається наука, що вивчає територіальні закономірності розвитку етносів, етнічний склад населення окремих регіонів і країн, просторові зв'язки етносів, особливості розселення і господарського освоєння території?
1) етнодемографія; 3) етнологія;
2) етнополітологія; 4) етногеографія.
На якому підході до розуміння сутності етносів базується дане визначення: “Етноси це стійкі міжпоколінні природно та історично сформовані на певних територіях динамічні людські спільноти, що маючи самоназву і усвідомлюючи свою єдність, протиставляють себе всім іншим аналогічним утворенням і відрізняються від них стійкими і своєрідними рисами культури, способом життя, етнічними стереотипами "?
1) соціально-історичний; 3) біосоціальний;
2) біологічний; 4) психологічний.

16. На якому підході до розуміння сутності етносів базується дане визначення: "Етноси це спільноти, що склались на певних територіях серед людей, які перебувають в реальних економічних взаємозв'язках, говорять однією мовою, зберігають культурно- побутову специфіку і усвідомлюють себе самостійною соціальною групою "?
1) соціально-історичний; 3) біосоціальний;
2) біологічний; 4) психологічний.
На якому підході до розуміння сутності етносів базується дане визначення: "Етноси це біологічні спільноти. Поділ людства на етноси - це один із способів їх адаптації до природно- географічних ландшафтів".
1) соціально-історичний; 3) біосоціальний;
2 )біологічний; 4) психологічний.
Який етнос не належить до групи найбільших за людністю (понад 100млн осіб)?
1) японці; 3) бразильці; 5) росіяни;
2) мексиканці; 4) бенгальці; 6) панджабці.
Який етнос не належить до групи найбільших за людністю (понад 100млн осіб)?
1) німці; 3) китайці; 5) японці;
2) хіндустанці; 4) росіяни; 6) панджабці.
Які етноси належать до групи із людністю від 50 до 100 млн осіб?
1) мексиканці; 3) китайці; 5) бенгальці;
2) українці; 4) німці; 6) яванці.
Які етноси належать до групи з людністю від 50 до 100 млн осіб?
1) поляки; 3) італійці; 5) англічани;
2) корейці; 4) в'єти; 6) росіяни.

Які етноси належать до групи із людністю від 50 до 100 млн осіб?
1) французи; 3) турки; 5) маратхі;
2) біхарці; 4) панджабці; 6) таміли.

Які етноси належать до групи із людністю від 50 до 100 млн осіб?
1) німці; 3) українці; 5) французи;
2) японці; 4) єгиптяни; 6) турки.
Вкажіть регіон розселення етносів дравідійськоїмовної сім "і?
1) Східна Азія; 4) Балканський п-ів;
2) Аравійський п-ів; 5) Карибський регіон;
3) п-ів Індостан; 6) гори Анди.

Вкажіть країни, де переважають етноси германської мовної групи:
1) Нідерланди; 3) Велика Британія; 5) Нова Зеландія;
2) Фінляндія; 4) Канада; 6) США. (???)
До якої мовної сім "і відноситься єврейська мова?
1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

До якої мовної сім "і відноситься китайська мова?
1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська,
Які мовні групи входять до складу ніло-сахарської мовної сім 'ї ?
1) сахарська; 4) шарі-нільська; 7) індонезійська;
2) кордофанська; 5) сонгаї; 8) полінезійська.
3) ніґер-конґо; 6) тібето-бірманська;
Вкажіть регіон розселення етносів кавказької мовної сім 'ї ?
1) територія між Чорним і Каспійським морями;
2) Східна Європа;
3) п-ів Мала Азія;
4) узбережжя Азовського моря.

Вкажіть країни, де переважають етноси романської мовної групи:
1) Бразилія; 3) Молдова; 5) Португалія;
2) Руанда; 4) Франція; 6) Люксембург.
До якої мовної сім"і відноситься тамільська мова?
1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська; 2) алтайська; 4) уральська;6) австроазійська.

До якої мовної сім"і відноситься бірманська мова?
1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.
Мовами якої мовної сім'ї розмовляють етноси Полінезії?
1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.
Яка мовна група у складі нігеро (конґо)-кордофанської мовної сім'ї є найбільш чисельною?
1) сахарська; 4) шарі-нільська; 7) індонезійська;
2) кордофанська; 5) китайська; 8) полінезійська.
3) ніґер-конґо; 6) тібето-бірманська;

Вкажіть регіон розселення етносів койсанської мовної сім "і?
1) Західна Африка; 3) Південна Азія;
2) Південна Африка; 4) Південно-Східна Азія.

Вкажіть країни, де переважають етноси іранської мовної групи:
1) Іран; 3) Таджикистан; 5) Кувейт;
2) Туреччина; 4) Саудівська Аравія; 6) Афганістан.
До якої мовної сім "і відноситься фінська мова?
1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

38. До якої мовної сім "і відноситься в 'єтська (в'єтнамська) мова?
1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.
Мовами якої мовної сім'ї розмовляють етноси Меланезії?
1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.
Яка мовна група у складі сіно-тібетської мовної сім'ї є найбільш чисельною?
1) сахарська; 4) шарі-нільська; 7) індонезійська;
2) кордофанська; 5) китайська; 8) полінезійська.
3) ніґер-конґо; 6) тібето-бірманська;
Вкажіть регіон розселення етносів тайської мовної сім "і?
1) Західна Африка; 3) Південна Азія;
2) Південна Африка; 4) Південно-Східна Азія.
Вкажіть країни, де переважають етноси індоарійської мовної групи.
1) Непал; 3) Індія; 5) Пакистан;
2) Індонезія; 4) Банґладеш; 6) Ірландія.
До якої мовної сім "і відноситься угорська мова?
1) індоєвропейська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.
До якої мовної сім 'ї відносяться мови народів банту?
1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.
Мовами якої мовної сім'ї розмовляють етноси Мікронезії?
1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська. (???)

Яка мовна група є найбільш чисельною у складі індоєвропейської мовної сім'ї?
1) слов'янська; 4) індоарійська; 7) кельтська.
2) іранська; 5) германська;
3) балтійська; 6) романська;
Вкажіть регіон розселення етносів семіто-хамітської мовної сім"і?
1) Північна Африка і Західна Азія;
2) Східна Азія;
3) Центральна і Східна Африка;
4) О-ви Індонезії, Полінезії, Мікронезії і Меланезії.
Вкажіть країну, де переважають етноси картвельської мовної групи:
1) Вірменія; 3) Казахстан;
2) Азербайджан; 4) Грузія.
До якої мовної сім "і відноситься естонська мова?
1) індоєвропейська; 4) уральська;
2) алтайська; 5) сіно-тібетська;
3) семіто-хамітська; 6) австроазійська.
До якої мовної сім "і відноситься мова масаї?
1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.

Мовами якої мовної сім'ї розмовляють етноси Індонезії?
1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.
До якої мовної сім 'ї відноситься вірменська мова?
1) індоєвропейська; 5) чукотсько-камчатська;
2) кавказька; 6) алтайська;
3) тайська; 7) до жодної.
4) сіно-тібетська;
Вкажіть регіон розселення етносів австронезійської мовної сім "і?
1) Північна Африка і Західна Азія;
2) Східна Азія;
3) Центральна і Східна Африка;
4) острови Індонезії, Полінезії, Мікронезії і Меланезії.
До якої мовної групи відноситься англійська мова?
1) германська; 3) кельтська;
2) романська; 4) балтійська.
До якої мовної сім "і відноситься турецька мова?
1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.
Мовами якої мовної сім "ї розмовляють бушмени і готтентоти?
1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.
Яка мовна група у складі семіто-хамітської мовної сім "і с найбільш чисельною?
1) фіно-угорська; 3) тюркська; 5) монгольська;
2) чадська; 4) семітська; 6) в'єтська.
До якої мовної сім "і відноситься грецька мова?
1) індоєвропейська; 5) чукотсько-камчатська;
2) кавказька; 6) алтайська;
3) тайська; 7) до жодної.
4) сіно-тібетська;
Яка мовна сім 'я найбільш багаточисельна?
1) сіно-тібетська; 3) уральська; 5) індоєвропейська;
2) семіто-хамітська; 4) алтайська; 6) кавказька.

Вкажіть країни, де переважають етноси германської мовної групи.
1) Швеція; 3) Норвегія; 5) Естонія;
2) Фінляндія; 4) Литва; 6) Латвія.
До якої мовної сім "і відноситься арабська мова?
1) дравідійська; 5) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.
До якої мовної сім "і відноситься монгольська мова?
1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

Мовами яко ї мовної сім "і розмовляють малайці?
1) ніґеро (конго)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.
Яка мовна група у складі ніло-сахарської мовної сім 'ї є найбільш чисельною?
1) сахарська; 4) шарі-нільська; 7) індонезійська;
2) кордофанська; 5) китайська; 8) полінезійська.
3) ніґер-конґо; 6) тібето-бірманська;
Який регіон заселяють індіанські етноси?
1) Європа; 3) Австралія; 5) Африка;
2) Південна Азія; 4) Америка; 6) Центральна Азія.
Вкажіть регіон розселення етносів ніґеро (конґо)- кордофанської мовної сім "і?
1) Тропічна Африка; 3) екваторіальна Африка;
2) Північна Африка; 4) басейн Конґо.
До якої мовної групи відноситься французька мова?
1) германська; 3) кельтська;
3) романська; 4) балтійська.

До якої мовної сім "і відноситься туркменська мова?
1) дравідійська 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

Мовою якої мовної сім'ї розмовляють сіамці?
1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.
Яка мовна група у складі уральської мовної сім "і є найбільш чисельною?
1) фіно-угорська; 3) тюркська; 5) монгольська;
2) чадська; 4) семітська; 6) в'єтська.
До якої мовної сім 'ї відноситься японська мова?
1) індоєвропейська; 5) чукотсько-камчатська;
2) кавказька; 6) алтайська;
3) тайська; 7) до жодної.
4) сіно-тібетська;

Вкажіть країни, де переважають етноси слов'янської мовної групи:
1) Хорватія; 3) Румунія; 5) Молдова;
2) Болгарія; 4) Чехія; 6) Україна.

До якої мовної групи відноситься італійська мова?
1) германська; 3) кельтська;
2) романська; 4) балтійська.
До якої мовної сім 'ї відноситься казахська мова?
1) дравідійська; 3) семіто-хамітська; 5) сіно-тібетська;
2) алтайська; 4) уральська; 6) австроазійська.

Мовою якої мовної сім"і розмовляють лао?
1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська.
Яка мовна група у складі алтайської мовної сім 'ї є найбільш чисельною?
1) фіно-угорська; 3) тюркська; 5) монгольська;
2) чадська; 4) семітська; 6) в'єтська.
До якої мовної сім 'ї відноситься корейська мова?
1) індоєвропейська; 5) чукотсько-камчатська;
2) кавказька; 6) алтайська;
3) тайська; 7) жодної,
4) сіно-тібетська;

Вкажіть країни, де переважають етноси балтійської мовної групи?
1) Швеція; 3) Норвегія; 5) Естонія;
2) Фінляндія; 4) Литва; 6) Латвія.
До якої мовної групи відноситься іспанська мова?
1) германська; 3) кельтська;
2) романська; 4) балтійська.
До якої мовної сім "і відноситься узбецька мова?
1) дравідійська; 4) уральська;
2) алтайська; 5) сіно-тібетська;
3) семіто-хамітська; 6) австроазійська.
Мовами якої мовної сім 'ї розмовляють яванці?
1) ніґеро (конґо)-кордофанська; 4) австронезійська;
2) тайська; 5) койсанська;
3) ніло-сахарська; 6) австроазійська;
Яка мовна група у складі австроазійської мовної сім'ї є найбільш чисельною?
1) фіно-угорська; 3) тюркська; 5) монгольська;
2) чадська; 4) семітська; 6) в'єтська.

83. До якої мовної сім 'ї відноситься баскська мова?
1)індоєвропейська; 5) чукотсько-камчатська;
2) кавказька; 6) алтайська
3) тайська; 7) до жодної.
4) сіно-тібетська;
Які етноси належать до семіто-хамітської мовної сім 'ї?
1) іракці, єгиптяни, марійці;
2) сирійці, алжирці, узбеки;
3) бербери, араби, євреї;
4) палестинці, йорданці, турки.

Які етноси належать до сіно-тібетської мовної сім ї?
1) м'янма, китайці, тібетці;
2) лао, китайці, тібетці;
3) китайці, тібетці, таміли;
4) японці, китайці, тібетці.

Які етноси належать до уральської мовної сім'ї?
1) удмурти, ханти, татари;
2) естонці, фіни, угорці;
3) комі, мордва, якути;
4) фіни, саамі, шведи.

Які етноси належать до кавказької та північнокавказької мовних сімей?
1) грузини, вірмени, азербайджанці;
2) грузини, адигейці, вірмени;
3) кабардинці, черкеси, азербайджанці;
4) абхази, чеченці, грузини.

Які етноси належать до слов'янської мовної групи?
1) македонці, болгари, хорвати;
2) білоруси, росіяни, молдавани;.
3) українці, поляки, литовці;
4) чехи, словаки, угорці.

Які етноси належать до германської мовної групи?
1 )норвежці, англічани, фіни;
2) німці, данці, французи;
3) німці, голландці, шведи;
4) німці, англічани, хорвати.

Мови яких етносів належать до романської мовної групи?
1) італійська, португальська, грецька;
2) іспанська, румунська, молдавська;
3) французька, іспанська, хорватська;
4) італійська, португальська, албанська.

Які етноси належать до тюркської мовної групи?
1) узбеки, казахи, киргизи;
2) туркмени, азербайджанці, грузини;
3) турки, болгари, татари;
4) турки, татари, монголи.

Які етноси належать до австроазійської мовної сім "і?
1) кхмери, в'єти, мяо;
2) сіамці, в'єти, корейці;
3) лао, яванці, мяо;
4) мянма, малайці, кхмери.

Які етноси належать до індоарійської мовної групи?
1) бенгальці, цигани, афганці;
2) афганці, курди, хіндустанці;
3) пенджабці, хіндустанці, бенгальці;
4) афганці, хіндустанці, бенгальці.

Яка мова найбільш поширена у світі?
1) англійська; 3) китайська; 5) хінді;
2) російська; 4) іспанська; 6) німецька.
Яка мова на другому місці за кількістю людей, які нею розмовляють?
1) англійська; 3) китайська; 5) хінді;
2) російська; 4) іспанська; 6) німецька. (???)
Яка мова на третьому місці за кількістю людей, які нею розмовляють?
1) англійська; 3) китайська; 5) хінді;
2) російська; 4) іспанська; 6) німецька. (???)

Із переліку країн виберіть однонаціональні:
1) Норвегія; 3) Росія; 5) Румунія;
2) Україна; 4) Канада; 6) Японія.
Із переліку країн виберіть однонаціональні:
1) Бельгія; 3) Польща; 5) Китай;
2) Португалія; 4) Іспанія; 6) Україна.
Із переліку країн виберіть однонаціональні:
1) Ірак; 3) Єгипет; 5) Велика Британія;
2) Швеція; 4) Австралія; 6) Афганістан.

Із переліку країн виберіть двонаціональні:
1) Росія 3) США; 5) Кіпр;
2) Бельгія; 4) Мексика; 6) Іспанія.

Із переліку країн виберіть ті, в яких суттєво переважає один етнос, але також є більш-менш значні етноменшини:
1) Україна; 3) Індія; 5) Китай;
2) США; 4) Франція; 6) Туреччина.
102.1з переліку країн виберіть багатонаціональні:
1) Росія; 3). Філіппіни; 5) Індія;
2) Польща; 4) Індонезія; 6) ФРН.
8. Географія релігій
Назвіть країни, де більшість населення сповідує православ 'я:
1) Хорватія; 4) Данія; 7) Бразилія;
2) Швеція; 5) Польща; 8) Угорщина;
3) Греція; 6) Іспанія; 9) Румунія.

Назвіть країну, де більшість населення сповідує іудаїзм?
1) Індія; 3) Ізраїль;
2) Непал; 4) Сирія.

Назвіть країни, де більшість населення сповідує католицтво:
1) Хорватія; 4) Данія; 7)Бразилія;
2) Швеція; 5) Польща; 8)Угорщина;
3) Греція; 6) Іспанія; 9) Румунія.
Назвіть країну, де більшість населення сповідує синтоїзм.
1) Сирія; 3) Сенегал;
2) Японія; 4) Сінгапур.
Назвіть країну, де більшість населення сповідує конфуціанство:
1) Японія; 3) Монголія
2) Республіка Корея; 4) Китай.
Назвіть країни, де більшість населення сповідує буддизм?
1) Монголія; 3) М'янма; 5) Японія; 7) Філіппіни;
2) Таїланд; 4) Бангладеш; 6) Шрі-Ланка; 8) Малайзія.

Назвіть країни, де більшість населення сповідує іслам?
1) Ізраїль; 3) Малайзія; 5) Туреччина; 7) Азербайджан;
2) Бруней; 4) Росія; 6) Пакистан; 8) США.

Назвіть країни, де більшість населення сповідує індуїзм:
1) Бутан; 3) Ізраїль; 5) Індія; 7) Китай;
2) Бангладеш; 4) Японія; 6) Непал; 8) Пакистан.
Назвіть країни, де більшість населення сповідує іслам:
1) Франція; 3) Бангладеш; 5) Мексика; 7) Туніс;
2) Індонезія; 4) Албанія; 6) Ірак; 8) Нігерія.

Назвіть країни, де більшість населення сповідує протестанство:
1) Хорватія; 4) Данія; 7) Бразілія;
2) Швеція; 5) Польща; 8) Угорщина;
3) Греція; 6) Іспанія; 9) Румунія.
Яку частку (%) в населенні світу становлять християни?
1)20,12; 2)5,89; 3) 5,80; 4) 3,42; 5)17,33; 6)13,34; 7)33,03.

Яку частку (%) в населенні світу становлять мусульмани?
1) 20,12; 2) 5,89; 3) 5,80; 4)3,42; 5)17,33; 6) 13,34; 7)33,03.
Яку частку (%) в населенні світу становлять буддисти?
1) 20,12; 2) 5,89; 3) 5,80; 4) 3,42; 5) 17,33; 6) 13,34; 7) 33,03.
Яку частку (%) в населенні світу становлять католики?
1)20,12; 2) 5,89; 3) 5,80; 4) 3,42; 5)17,33; 6)13,34; 7)33,03.
Яку частку (%) в населенні світу становлять православні?
1)20,12; 2) 5,89; 3) 5,80; 4)3,42; 5)17,33; 6)13,34; 7)33,03.
Яку частку (%) в населенні світу становлять протестанти?
1)20,12; 2) 5,89; 3)5,80; 4)3,42; 5)17,33; 6)13,34; 7)33,03.
Яку частку (%) в населенні світу становлять індуїсти?
1) 20,12; 2) 5,89; 3) 5,80; 4) 3,42; 5) 17,33; 6) 13,34; 7) 33,03.
Назвіть найбільшу ісламську країну світу.
1) США; 2) Туреччина; 3) Китай; 4) Індонезія; 5) Індія.
Назвіть найбільшу християнську країну світу.
1) США; 2) Росія; 3) Україна; 4) Індонезія; 5) ФРН.
У якій країні світу проживає найбільша кількість шиїтів?
1) Ірак; 2) Туреччина; 3) Іран; 4) Росія.
21. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни. Албанія а) католицизм
Японія б) синтоїзм
Італія в) протестанство
Аргентина г) іслам
Відповіді:
1) 1-в, 2-6, 3-а, 4-г.
2) 1-б, 2-г, 3-а, 4-в.
1-г, 2-6, 3-а, 4-а.
1-а, 2-6, 3-в, 4-г.

22. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.
1)Молдова а) іслам
2) Франція б) протестанство
3) Індонезія в) католицтво
4) Швеція г) православ’я
Відповіді:
1) 1-в, 2-б, 3-а, 4-г.
2) 1-г, 2-в, 3-а, 4-б.
3) 1-б, 2-в, 3-а, 4-г.
4) 1-г, 2-в, 3-б, 4-б.

23. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.
1) Грузія а) іслам
2) Литва б) католицтво
3) Туніс в) православ’я
4) Ізраїль г) іудаїзм
Відповіді:
1) 1-б, 2-в, 3-а, 4-г.
2) 1-а, 2-в, 3-б, 4-г.
3) 1-в, 2-б, 3-а, 4-г.
4) 1-б, 2-б, 3-а, 4-г.

24. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.
1) Бангладеш а) католицтво
2) Таїланд б) іслам
3) Австрія в) протестанство
4) Мексика г) буддизм.
Відповіді:
1) 1-г, 2-б, 3-в, 4-а.
2) 1-б, 2-г, 3-в, 4-а.
3) 1-б, 2-г, 3-а, 4-а.
4) 1-г, 2-б, 3-а, 4-а.

25. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.
1) Чехія а) буддизм
2) Азербайджан б) католицтво
3) Філіппіни в) православ’я
4) Болгарія г) іслам
Відповіді:
1) 1-в 2-а, 3-г, 4-б.
2) 1-б, 2-г, 3-б, 4-в.
3) 1-б, 2-г, 3-а, 4-в.
4) 1-в, 2-г, 3-а, 4-б.

26. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.
1) Куба а) іслам
2) Кувейт б) буддизм
3) Ірак в) католицтво
4) Хорватія г) протестантство
Відповіді:
1) 1-г, 2-б, 3-а, 4-в.
2) 1-в, 2-а, 3-а, 4-в.
3) 1-в, 2-б, 3-а, 4-г.
4) 1-в, 2-а, 3-а, 4-г.

27. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.
1) Ірландія а) буддизм
2) Норвегія б) іслам
3) В’єтнам в) католицтво
4) Пакистан г) протестантство
Відповіді:
1) 1-г, 2-в, 3-а, 4-б.
2) 1-г, 2-г, 3-а, 4-б.
3) 1-г, 2-г, 3-б, 4-а.
4) 1-в, 2-г, 3-а, 4-б.

28. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.
1) Греція а) буддизм
2) Монголія б) католицтво
3) Узбекистан в) іслам
4) Венесуела г) православ’я
Відповіді:
1) 1-б, 2-в, 3-а, 4-г.
2) 1-б, 2-а, 3-в, 4-б.
3) 1-г, 2-в, 3-в, 4-б.
4) 1-г, 2-а, 3-в, 4-б.

29. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.
1) Румунія а) буддизм
2) Малайзія б) православ’я
3) Білорусь в) іслам
4) Камбоджа г) католицтво
Відповіді:
1) 1-г, 2-в, 3-б, 4-а.
2) 1-б, 2-в, 3-б, 4-а.
3) 1-б, 2-а, 3-б, 4-в.
4) 1-б, 2-в, 3-б, 4-в.

30. Вкажіть відповідність між країною та релігією, що сповідує більшість населення цієї країни.
1) Кенія а) християнство
2) Судан б) буддизм
3) США в) іслам
4) Непал г) індуїзм
Відповіді:
1) 1-в, 2-в 3-а, 4-б.
2) 1-в, 2-а, 3-а, 4-г.
3) 1-а, 2-в, 3-а, 4-б.
4) 1-а, 2-в, 3-а, 4-г.


Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає списку)Виноска + Century Gothic;4;5 pt;Не курсив13Основний текст (3)_3 (2)_Колонтитул + 14 pt13Основний текст (2)_#Основний текст (3) + Інтервал -1 pt&Основний текст (2) + 10;5 pt;Не курсив!Основний текст (3) + 11 pt;Курсив"Основний текст (3) + 11 pt;Курсив513Основний текст (4)_'Основний текст (2) + 10;5 pt;Не курсив715Підпис до зображення_

Приложенные файлы

  • doc 175136
    Размер файла: 663 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий