2. Загальна характеристика звукового складу української мови


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Загальна характеристика звукового складу української мови. Основні норми літературної вимови Фонетика звукова система мови, артикуляційні й акустичні особливості звуків,закономірності їх сполучуваності у мовному потоці та зміни, які виникають у результаті сполучуваності звуків, словозміни, формотворення та словотворення. Звук - основна найменша одиниця мовлення, в основі якої лежать акустичні та артикуляційні властивості.- засіб формування, розпізнавання й розрізнювання інших мовних одиниць – морфем, слів і їхніх форм. Творення звуківРобота мовних органів під час творення звуків – артикуляція.http://pti.kiev.uahttp://pti.kiev.ua [і], [и], [е], [а][о], [у] а, е, и, і, о, у, я, ю, є, ї Приголосні звукиза місцем творенняза способом творенняза участю глосу й шумуза твердістю-м'якістю Приголосні звуки Приголосні звуки Акустичні париДзвінкі - глухі[б]-[п], [д]-[т], [д' ]-[т' ], [ґ ]-[к], [ж]-[ш], [з]-[с], [з' ]-[с' ], [г]-[х], [дж]-[ч], [дз]-[ц], [дз' ]-[ц' ] [фонеити´чна транскри´пц'ійа] [н'], [с'], [л'] – скісна риска праворуч - м’якість приголосних;[б’], [ж’], [к’] – апостроф - пом’якшення; [н:], [с:], [ж:] – двокрапка – подвоєння; [еи], [ие], [оу] – позначення голосних [е], [и], [о] в деяких ненаголошених позиціях; Прочитаймо слова[зйави´лос'а][шча´с'т'а] [л'ікува´н':а][беиж:у´рн'іс'т‘][р'із'б'а´р][йе´дн'іс‘т‘][джеиреило´][запоур' і´ж':а][веисеил'а´ц':а][п'ірйі´на][л':е´ц':а][йув'іле´й][деил'ф'і´н][над:н'іпр'а´ншчиена] Вимова голосних та приголосних звуків. АсиміляціяНорми вимови Асиміляція - уподібнення звуків у потоці мовлення за певним ознаками:дзвінкістю/глухістю,м’якістю,за місцем та способом творення. Вимова приголосних звуківДзвінкі Буде гоже Ґедзю у джаз.у кінці слова та перед глухими приголосними не втрачають дзвінкості народ, сторож, хліб, віз, ґандж, ґедзь, ніжка, обчистити, грядка, низка Зверніть увагу![к’íхт'і] [д'óхт'у] [леихки́й] [вóхко] [н'íхт'і] Вимова приголосних звуківГлухі Усе це кафе «Птах і чаша»перед шумними дзвінкими в середині слова вимовляється дзвінко [бород'бá], [прóз'ба] Зверніть увагу! [к] [ґ] перед наступним дзвінким приголосним [воґзáл], [р’уґзáк] у кінці слова та складу вимовляється твердо гриб, велич, грип перед [і] напівпом’якшені [б’ік] [п’іч]{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}[б], [п], [в], [м], [ф] [ґ], [к], [х]; [г][ж], [ч], [ш] перед [і] та м’якими приголосними м’яко[с'іл'] [п’íс'н'а]{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}[д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [дз] подовжені шиплячі один довгий звук[н'íч:у], [п’ід:áш’:а] [в] на початку слова перед приголосними, у кінці слова чи складу в у нескладові голосні [ў][ўчóра] [стаў] [сиeни́ц'а][с'т'ілéц'][р’áсно][зор’á][б’інóкл'][б’іл'] [пиел'нувáти]З порога[спорóга] Зчистити [шчи́стиeти] Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів Евфонічність уникання складного для вимови нагромадження звуків. О мово вкраїнська! Хто любить її, Той любить мою Україну. В.Сосюра {7DF18680-E054-41AD-8BC1-D1AEF772440D}в / у, і / й, з / із / зі / зо, від / віді / од, під / піді, над / наді,до / д, перед/ переді, перед / переді, о / об Евфонічне чергування (фонетичні варіанти/синоніми)о третій – об одинадцятійЗадумався дуб темношатий у сяйва холодного грі. і / й, у / в (що належать до кореня) на початку складу, який збігається з початком слова імовірний - ймовірний учити - вчити чергування і / й, у / в на межі префікса й кореня іменування - найменування научати - навчати Увага!У- в не чергуються у словах, що вживають тільки з початковими у-в враження – ураження, впливати – упливати, вдача – удача, але Вкраїна - Україна варіювання зворотної частки (постфікса) ся/ сь, часток же / ж, б / би, лише / лиш, хоча / хочдружба народжувалась і міцніла швидко дивлюся на річку прислівникові паралелізнову — знов, чому — чом, позаду — позад, більше — більш, звідсіля — звідсіль варіюванні форм гуляє /гуля, білії /білі Наголос. Вимова голосних звуківНорми вимови Наголос спосіб вимови слова, важливий засіб створення його цілісної єдності.завжди падає на голосний звук посиленням голосу при артикуляції мовних органів. Склад – частина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря.Склад і голосний звук наголошений /ненаголошений Нáголосрізномісний (вільний) – позиційно не закріплюється за певним складом óлень - одúн - одинáдцятьрухомий – акцентація змінюється відповідно до форми одного того ж слова стíл – столá – стóлу - столóм Наголос словесний – виділення одного складу слова силою голосу;логічний (фразовий) - виділення підсиленням голосу найважливішого за змістом слова;виразовий – характеризує не смислове, а емоційне значення слова. Фразовий наголосЗавтра ми підемо на прогулянку в ліс. Запам’ятайте!за´гадкаграблі´ві´льхадо´шкаживо´писіко´нописпо´душкаро´змах чорно´земци´ганти´гровий легки´йфарту´хщи´пціжалюзі´яблуне´вийши´рокорусло´ Голосні [бага´т:а] [пи´санка][ве´чір] [піўро´ку ] [кул'ту´ра ] [йа´блуко] Голосні звуки [е] [еи], але чітко в кінці слова [о] [оу] перед [і´] та [у´] [и] [ие] [смеире´ка] [диевови´жний] [океиа´н][запоуві´т] [коумпйу´теир] [тоубі´] [поугру´д:а] Зверніть увагу! [розквіта´ти] Зверніть увагу![о] не наближається до [а] [оа] Вимова голосних та приголосних звуківНорми вимови Асиміляція– процес впливу наступного приголосного на попередній, відмінний від нього звучанням.Зверніть увагу! На письмі асиміляція не закріпилася. [ш:] на початку слова[з] + [ш] [жш] у середині словазшиток – [ш:и́ток] вивізши – [ви́в’іжшиe][с] + [ш] [ш:] принісши – [приен'íш:иe] [з] + [ж] [ж:] зжовклий – [ж:óвклиeĭ] [шч] на початку слова[з] + [ч] [жч] у середині словазчепити – [шчиепи́тиe] безчинство – [беижчи́нство] [з] + [дж] [жд͡ж] з джемом – [жд͡жéмом][ж] + [с'] [з'с'] намажся – [намáз'с'а][ш] + [с'] [с':] вивчишся – [ви́ўчиeс':а] [ч] + [с'] [ц'с'] озвучся – [озвýц'с':а] [ж] + [ц'] [з'ц'] на доріжці – [на дор’íз'ц'і] [ш] + [ц'] [с'ц'] у чашці – [у чáс'ц'і] [ч] + [ц'] [ц':] у річці – [у р’íц':і] [д] + [ж] [дж] підживити – [п’іджиеви́тие] [д͡ж] Визначте зміну звуків в потоці мовленняПорісшиНа дошціНе плачсяЗшкребтиДочці [ц':] [с'ц'][ш:] [ц'с'][ш:] [т] + [с] [ц] братство – [брáцтво] [т'] + [с'] [ц':] учіться – [уч’íц':a] [т] + [ц] [ц:] коритце – [кори́ц:еи] [т] + [ч] [ч:] вотчина – [вóч:иена] [чш] у звичайному темпі[т] + [ш] [ч:] у швидкому темпібагатшати – [багáчшатиe][багáч:атиe] [сч] [шч] [с'ч]Парасчин - [парáшчиен] [шс'] [с':] радишся - [рáдис':а] Позначення на письмі голосних та приголосних звуків Графіка розділ мовознавства, який вивчає сукупність умовних знаків для передачі на письмі усного мовлення система співвідношення між буквами і звуками. Знаки письма Буква (літера)- писемний або друкований графічний знак у складі алфавіту для позначення на письмі звуків, їхніх варіантів та деяких сполучень. Український алфавітсукупність букв, розміщених в усталеному порядку а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ь ю я 33 букви Голосні звуки6 звуків = 10 букв[і], [и], [е], [у], [о], [а] = а, е, и, і, о, у, я, ю, є, ї Я Ю Є [а] [йа] [у] [йу] [е] [йе] Зверніть увагу! Ї [йі] Приголосні звуки [д͡ж] д + ж [дж] [д͡з ] д + з [дз] джміль, бджола, дзвін, ґедзь під+живити, під +жаренийЗверніть увагу! Щ [шч] Зверніть увагу!Ь (знак м’якшення) жодного звуку не означає

Приложенные файлы

  • pptx 4787176
    Размер файла: 662 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий