Zagalnoteoretichna_yurisprudentsiya_1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
Кафедра теорії держави і права


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Віце-президент, голова навчально-методичної ради НУ «ОЮА»,
проректор з методичної та виховної роботи
Національного університету «Одеська юридична академія»
професор _______________ Ю. Є. Полянський
«____» ___________________ 2015 р.
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни
підготовки бакалавр
напрям: 0304 «Право»
спеціальність: 6.030401 «Правознавство»

Факультети: цивільної та господарської юстиції, міжнародно-правових відносин, соціально-правовий, судово-адміністративний, адвокатури, підготовки слідчих для органів внутрішніх справ;
Інститут прокуратури та слідства

Одеса-2015
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедра теорії держави і права

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: проф. Оборотов Ю. М., проф. Крестовська Н. М., доц. Горобець К. В.Розглянуто та схвалено навчально–методичною радою НУ «ОЮА»
протокол № _ від «__» ______________ 2015 р.

Голова, професор ____________________ Ю. Є. Полянський


ВСТУП

Предметом навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є закономірності виникнення і функціонування державно-правових інститутів, поняттєво-категорійний апарат юриспруденції необхідні як база для вивчення галузевого законодавства та юридичних процедур, а також закріплення навичок та умінь практичного застосування права.
Міжпредметні зв’язки: Теорія держави і права належить до циклу теоретичних юридичних дисциплін і тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами як філософія права, соціологія права, методологія юридичної науки, з дисциплінами конституційного циклу (конституційним правом України та конституційним правом зарубіжних країн), а також з неюридичними дисциплінами, зокрема, із політологією. Вивчення теорії держави і права базується на знанні шкільного курсу основ правознавства. У свою чергу теорія держави і права є основою для вивчення галузевих та міжгалузевих юридичних дисциплін.
Мета навчальної дисципліни «Теорія держави і права» – формування у майбутніх фахівців юридичного профілю уявлень про особливості існування правової реальності в її різноманітних проявах (правових нормативах, правовій свідомості, правовій поведінці), формування системи правових понять і основних концепцій існування права і держави, закріплення ціннісних установок, заснованих на використанні теоретичного осмислення функціонування правових реалій.
З метою наближення загальнотеоретичної юридичної підготовки до практики формування правової держави в Україні, а також виходячи з необхідності закріплення ідеї пріоритету права в юридичній діяльності вивчення навчальної дисципліни Теорія держави і права» розпочинається з розділу «Теорія права», а потім вивчається «Теорія держави».
Завданнями навчальної дисципліни є, за змістом: Теорія права включає в себе матеріал щодо тем: вступ до теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни; походження права та теорії його виникнення; основні вчення про право; право та його властивості; право і держава в їхньому співвідношенні; право в системі соціального регулювання; правові засоби; правові норми; форми права; система права та система законодавства; правоутворення та правотворчість; юридичний процес; суб’єкти права; реалізація та застосування права; правові відносини; правосвідомість і правова культура; тлумачення права; правова поведінка; поняття і види юридичної відповідальності; законність і правопорядок; механізм правового регулювання; ціннісна характеристика права; правова система та сім’ї правових систем.
Теорія держави включає матеріал щодо тем: виникнення держави; поняття, ознаки, сутність та типологія держави; функції держави; форма держави; державна влада і механізм держави; громадянське суспільство і держава; демократична, правова і соціальна держава; держава і цивілізація.
В результаті вивчення теорії держави і права студент має знати:
юридичні концепції та теоретичні положення, які дозволяють йому увійти до професійного юридичного середовища;
призначення та можливості права і держави при вирішенні соціальних і особистих питань;
основні правові поняття, принципи, нормативи, процедури, рішення, динаміку їхнього формування та підстави використання;
зміст розмежування сфер належного, сущого та ідеального в бутті права і держави;
різноманіття існуючих правових систем, тенденції їх розвитку та взаємодії;
уміти:
використовувати понятійно–категоріальний апарат юридичної науки для вирішення правових проблем;
оцінювати конфлікти, що виникають у суспільстві, через призму суб’єктивних прав і юридичних обов’язків для використання юридичних засобів і державного механізму в їх розв’язанні.
Водночас ця навчальна дисципліна для відповідних спеціалізацій студентів є кваліфікаційною, її містять державні (випускні щодо навчальних ступенів бакалавра та магістра) іспити, іспити здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук за відповідною спеціальністю (12.00.01. теорія ті історія держави і права; історія політичних і правових учень) та за іншими спеціальностями як додатковий іспит для осіб, що не мають базової юридичної освіти. Це зумовлює підсумковий характер навчальної дисципліни, що узагальнює юридичну освіту, просвіту, взагалі доктринальний, спрямований на суспільно-правову практику, юридичний світогляд.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години / 4,5 кредитів ECTS.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ теми

ТЕМА
Всього годин
Аудиторні заняття (в год.)
Самостійна робота
Форма
самостійної роботи
Лек-ції
Семін.
1
Теорія держави і права у системі юриспруденції
8
2
2
4

Завдання
для самостійної роботи, реферат

2
Походження держави і права
4


4


3
Право та його властивості
8
2
2
4


4
Право в системі соціального регулювання. Правові норми
12
2
4
6


5
Джерела права
12
2
4
6


6
Система права
8
2
2
4


7
Правоутворення і правотворчість
4


4


8
Юридичний процес
4


4


9
Суб’єкти права
4


4


10
Реалізація та застосування права
8
2
2
4


11
Правові відносини
8
2
2
4


12
Правосвідомість і правова культура
8
2
2
4


13
Тлумачення права
4


4


14
Правова поведінка та юридична відповідальність
14
2
4
8


15
Законність і правопорядок
4


4


16
Механізм правового регулювання
8
2
2
4


17
Правова система та її різновиди
4


4


18
Поняття, ознаки та типологія держави
8
2
2
4


19
Функції держави
8
2
2
4


20
Форма держави
8
2
2
4


21
Державна влада і механізм держави
14
2
4
8


22
Громадянське суспільство і держава
8
2
2
4


23
Демократична, правова і соціальна держава
8
2
2
4


24
Держава і цивілізація
4


4


Усього за рік
180
32
40
108


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ – ІСПИТ


Протягом року кожен студент має виконати реферат по одній із зазначених тем
2.2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Теорія держави і права у системі юриспруденції
Поняття та система науки. Юриспруденція та її склад. Поняття юридичної науки. Класифікація юридичних наук.
Теорія держави і права в системі юридичних і суспільних наук. Співвідношення теорії права, соціології права і філософії права, теорії держави, політології та конституційного права.
Предмет теорії держави і права. Загальні закономірності та специфічні особливості держави і права. Поняттєво-категорійний апарат юридичної науки як складова предмета теорії держави й права.
Система та структура теорії держави і права. Теорія права і теорія держави. Функції теорії держави і права.
Поняття, зміст і рівні методології юридичної науки: основні парадигми, підходи, принципи, методи та концепції.

Тема 2. Походження держави і права
Огляд теорій походження права: теологічної, природно-правової, класової, психологічної, економічної (теорії «неолітичної революції»), історичної.
Основні теорії походження держави: патріархальна, теорія зовнішнього та внутрішнього насилля, олігархічна, багатофакторна.
Соціальне регулювання у первісному суспільстві. Мононорми та їх види. Архаїчне право.
Шляхи становлення позитивного права: розкладення мононорм, визнання державою звичаїв, утворення прецедентів та видання нормативних актів. Відмінності права від соціального регулювання у первісному суспільстві.
Історичні типи держави і права.

Тема 3. Право та його властивості
Основні концепції праворозуміння. Юридичний позитивізм, природно-правова доктрина, соціологічне праворозуміння, інтегральне праоврозуміння. Плюралізм визначень права.
Поняття права. Основні властивості права: загальнооб’язковість, неперсоніфікованість, нормативність, формальна визначеність, процедурність, системність, офіційна гарантованість.
Природне та позитивне право. Об’єктивне право та його співвідношення із позитивним правом.
Різноманіття підходів до сутності права: право як державна воля; право як вираз свободи та справедливості; право як соціальний регулятор.
Соціальне призначення права. Функції права: поняття та види. Загальносоціальні та спеціально-юридичні функції права.
Принципи права: поняття та види.

Тема 4. Право в системі соціального регулювання. Правові норми
Соціальне регулювання: поняття та види. Внутрішнє та зовнішнє, стихійне і волевстановлене, нормативне і позанормативне, загальне та індивідуальне соціальне регулювання.
Поняття і види норм: природні, технічні, соціальні. Різновиди соціальних норм: правові, моральні, релігійні, корпоративні, звичаї та традиції, естетичні.
Правові норми: поняття, властивості, типологія. Структура правової норми.
Співвідношення правових та інших соціальних норм: єдність, відміннсть, взаємодія.

Тема 5. Джерела права
Поняття та види джерел права: матеріальні, ідеальні, пізнавальні, формально-юридичні.
Форми права. Різноманіття форм права.
Правовий звичай та його місце в сучасному праві.
Юридичний прецедент. Види прецедентів. Структура прецеденту.
Нормативно-правовий акт. Закони і підзаконні акти.
Нормативний договір. Міжнародні та внутрішньодержавні договори.
Священні книги (тексти).
Юридична доктрина і коментар до юридичних текстів.

Тема 6. Система права
Поняття системи права. Складові системи права: правові спільності, галузі права, інститути права, правові норми. Розподіл права на приватне і публічне. Специфіка матеріального і процесуального права.
Галузі права. Предмет і метод правового регулювання як критерії розмежування галузей права. Поняття та види інститутів права.
Міжнародне і регіональне (інтегративне) право. Співвідношення між нормами міжнародного та національного права.
Співвідношення системи права та системи законодавства. Законодавство: поняття та склад. Поняття та види законів. Поняття та види впідзаконних актів. Темпоральні та просторові межі дії нормативно-правових актів. Дія норм права за колом осіб. Зворотна та переживаюча сила закону.

Тема 7. Правоутворення і правотворчість
Соціальний процес формування права (правоутворення) і правотворчість: спільне, відмінне, співвідношення.
Поняття правотворчості. Функції правотворчості. Принципи правотворчості. Стадії правотворчої діяльності.
Види правотворчості. Юридична практика і правотворчість.
Вплив міжнародного та регіонального права на процес нормотворчості в сучасній державі.

Тема 8. Юридичний процес
Поняття, ознаки і зміст юридичного процесу. Юридичний процес та юридична процедура. Вимоги до юридичного процесу та юридичної процедури.
Юридична форма правової діяльності та офіційні документи, що закріплюють цю діяльність.
Стадії юридичного процесу.
Види юридичного процесу та юридичних процедур. Правотворчий процес. Судовий процес.

Тема 9. Суб’єкти права
Суб’єкт права: поняття та види. Індивідуальні та колективні суб’єкти права.
Властивості суб’єкта права: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.
Людина як основний суб’єкт права. Поняття, ознаки та структура правового статусу людини. Громадянство, підданство, поліпатризм, апатризм. Права і свободи людини і громадянина. Покоління прав людини. Юридична концепція прав людини.
Правовий статус колективних суб’єктів. Правовий статус юридичної особи.
Правовий статус народу, національної меншини, корінного народу.
Правовий статус держави та державоподібного утворення.
Правовий статус міжнародних організацій.

Тема 10. Реалізація та застосування права
Поняття та ознаки реалізації права. Індивідуальна та колективна реалізація права. Реалізація права у правових відносинах і поза правовими відносинам.
Форми реалізації права: дотримання, виконання і використання.
Поняття, призначення і властивості застосування права.
Застосування права як управлінська діяльність. Основні вимоги належного застосування права. Суб’єкти застосування права.
Процес (стадії) правозастосовчої діяльності.
Типове і нетипове застосування права.
Правозастосовчий акт: поняття та ознаки. Відмінність акту застосування права від інших правових актів. Структура правозастосовчого акту.
Класифікація актів застосування права.

Тема 11. Правові відносини
Поняття, ознаки та види правових відносин.
Склад правовідносин. Суб’єкти правовідносин: поняття та види. Співвідношення понять «суб’єкт права» та «суб’єкт правовідносин». Об’єкти правовідносин: поняття та види. Речі та дії як об’єкти правовідносин.
Юридична форма та соціальний зміст правових відносин.
Передумови правовідносин. Юридичні факти, їх класифікація. Дії, події, стани. Фактичний склад.

Тема 12. Правосвідомість і правова культура
Поняття і структура правосвідомості. Рівні правосвідомості. Види правосвідомості. Правосвідомість і право: спільне та відмінне.
Правова культура: поняття та структура. Правова культура суспільства та правова культура особистості. Правовий менталітет.
Правова соціалізація і правове виховання. Форми правового виховання.
Поняття та види деформацій правосвідомості.
Професійна правосвідомість і професійна правова культура.

Тема 13. Тлумачення права
Поняття тлумачення норм права. Різновиди тлумачення: з’ясування і роз’яснення права.
Способи (прийоми) тлумачення норм права за змістом: філологічний, логічний, систематичний, історико-політичний, спеціально-юридичний, телеологічний.
Тлумачення норм права за обсягом: буквальне, розширювальне та обмежувальне.
Види тлумачення норм права за суб’єктами: офіційне та неофіційне. Доктринальне тлумачення. Автентичне та легальне (делеговане) тлумачення. Інтерпретаційні акти. Нормативне та казуальне тлумачення.

Тема 14. Правова поведінка та юридична відповідальність
Поняття, ознаки та види правової поведінки.
Види правомірної поведінки. Мотиви правомірної поведінки. Правова активність особистості.
Зловживання правом та його ознаки.
Поняття правопорушення. Ознаки правопорушення. Юридичний склад правопорушення. Види правопорушень.
Об’єктивно протиправна поведінка та її ознаки.
Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Позитивна та негативна юридична відповідальність. Ретроспективна та проспективна юридична відповідальність.
Принципи, функції та види негативної юридичної відповідальності. Штрафна і правовідновна відповідальність.
Обставини, що виключають негативну юридичну відповідальність. Підстави звільнення від негативної юридичної відповідальності.

Тема 15. Законність і правопорядок
Поняття і принципи (вимоги) законності. Законність і правозаконність. Загальносоціальні та спеціально-юридичні гарантії законності.
Правопорядок: поняття та загальна характеристика.
Співвідношення правопорядку та законності. Громадський порядок і правопорядок.
Міжнародний і світовий правопорядок.

Тема 16. Механізм правового регулювання
Правове регулювання та правовий вплив: критерії співвідношення.
Поняття механізму правового регулювання. Структура механізму правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання. Ефективність механізму правового регулювання.
Типи правового регулювання. Методи правового регулювання. Правові режими: поняття та види.
Правові засоби. Первинні та вторинні правові засоби. Правові аксіоми, правові презумпції, правові фікції. Поняття і види правових актів.

Тема 17. Правова система її різновиди
Поняття та структура правової системи. Співвідношення правової системи та системи права.
Критерії класифікації правових систем. Національна правова система. Міжнародна правова система. Європейська правова система.
Сім’ї правових систем. Основні ознаки романо-германської, англоамериканської, релігійної та традиційної сімей правових систем. Тенденції розвитку правових сімей. Правова система України на правовій карті світу.
Правова акультурація. Рецепція права.

Тема 18. Поняття, ознаки та типологія держави
Поняття держави. Ознаки та атрибути держави.
Сучасні підходи до вивчення держави. Сутність держави. Класовий та загальносоціальний зміст у сутності держави.
Поняття та зміст суверенітету держави. Суверенітет держави і міждержавна інтеграція.
Основні критерії типології держав.
Досучасна і сучасна держава.

Тема 19. Функції держави
Поняття і види функцій держави. Зовнішні та внутрішні функції держави, їхній взаємозв’язок. Еволюція функцій держави.
Законодавче оформлення, інституціональне вираження і державне фінансування як основа виділення функцій держави.
Форми здійснення функцій держави.
Співвідношення понять «функції держави» і «державна політика».

Тема 19. Форма держави
Поняття та структура форми (устрою) держави.
Форма правління: поняття та види. Монархія, її ознаки та різновиди. Республіка, її ознаки та різновиди. Нетипові форми правління.
Форма державного устрою: поняття та види. Унітарна держава. Федеративна форма державного устрою. Конфедерація, співдружність і співтовариство держав. Асоційована держава.
Державний режим як співвідношення гілок влади і встановлення центра прийняття рішень. Парламентський, президентський і авторитарний режими.
Естетика держави. Символіка і церемоніал. Засоби масової інформації у створенні іміджу держави.

Тема 20. Державна влада і механізм держави
Поняття та види влади. Політична влада. Поняття та ознаки державної влади. Легітимність, легальність та законність як властивості державної влади.
Інститути держави. Механізм держави: поняття, структура, принципи. Апарат держави. Державні органи, державні підприємства і державні установи.
Центральні і місцеві органи держави. Система центральних органів держави: парламент, глава держави, уряд.
Поділ органів держави на законодавчі, виконавчі і судові. Проблема становлення контрольних органів держави як самостійної гілки влади.
Бюрократія і бюрократизм у механізмі держави.
Державне управління і місцеве самоврядування.

Тема 21. Громадянське суспільство і держава
Суспільство: поняття та структура. Політична система суспільства: структура та функції. Типологія політичних систем.
Партії у політичній системі суспільства. Держава в політичній системі суспільства.
Громадянське суспільство: поняття та ознаки. Структура громадянського суспільства. Церква (релігійні організації) у громадянському суспільстві.
Принципи та механізм взаємодії громадянського суспільства та держави.
Держава та соціальне партнерство.

Тема 22. Демократична, правова і соціальна держава
Становлення та розвиток теорії демократії. Сучасні теорії демократичної держави. Поняття та ознаки демократичної держави.
Становлення та розвиток концепції правової держави.
Верховенство права: поняття, ознаки, сутність. Співвідношення принципу верховенства права і концепції правової держави.
Поняття та ознаки правової держави. Ліберальна та соціальна правова держава. Правова держава і права людини. Перспективи правової держави.
Становлення та розвиток концепції соціальної держави. Поняття та ознаки соціальної держави. Мета та функції соціальної держави.
Співвідношення демократичної, соціальної та правової держави.

Тема 23. Держава і цивілізація
Цивілізаційний підхід у державознавстві. Цивілізація: поняття та типи. Цивілізація природних спільнот. Східний тип цивілізації. Західний тип цивілізації. Традиційні та техногенні цивілізації. Локальні цивілізації і держава.
Зустріч та зіткнення цивілізацій. Роль держави у міжцивілізаційних відносинах.
Глобальні проблеми людства і держава. Екологічна політика держави. Держава в забезпеченні досягнень цивілізації і культури.
2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Тема 1. Теорія держави і права у системі юриспруденції
Юриспруденція та її склад
Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна
Обїект та предмет теорії держави і права
Функції теорії держави і права
Поняття і зміст методології юридичної науки: основні підходи, методи, принципи, концепції та парадигми

Теми рефератів:
1. Система юридичної науки
2. Теорія права і теорія держави


Тема 3. Право та його властивості
Основні типи праворозуміння
Властивості права
Принципи права
Функції права

Теми рефератів:
1. Праворозуміння: поняття, типи та види
2. Ціннісно-нормативна теорія права


Тема 4. Право в системі соціального регулювання. Правові норми
Поняття соціального регулювання
Природні, технічні та соціальні норми
Нормативне, ненормативне та індивідуальне регулювання
Правові норми: поняття, властивості та види
Структура правової норми
Співвідношення правових та інших соціальних норм

Теми рефератів:
1. Співвідношення права та моралі
2. Індивідуальне правове регулювання


Тема 5. Джерела права
Поняття та види джерел права. Джерела та форми права
Правовий звичай та його місце в сучасному праві
Юридичний прецедент. Види прецедентів. Структура прецеденту
Нормативно-правовий акт. Закони і підзаконні акти
Нормативний договір. Міжнародні і внутрішньодержавні договори
Сакральні тексти як джерела права
Юридична доктрина і коментар до юридичних текстів

Теми рефератів:
1. Ієрархія джерел права
2. Юридична доктрина в Україні


Тема 6. Система права
Поняття та складові системи права
Поділ права на приватне і публічне, матеріальне і процесуальне
Галузі права та інститути права
Система права і законодавство

Теми рефератів:
1. Інкорпорація права
2. Правові спільності та їх структура


Тема 10. Реалізація та застосування права
Поняття, ознаки та форми реалізації права
Види реалізації права
Поняття та ознаки застосування права
Процес (стадії) Застосування права
Поняття, ознаки, структура та види правозастосовчих актів

Теми рефератів:
1. Акти реалізації права: поняття та види
2. Ідеологія правозастосування


Тема 11. Правові відносини
Поняття, ознаки та види правових відносин
Склад правовідносин
Суб’єктивні права та юридичні обов’язки
Юридичні факти та їх класифікація

Теми рефератів:
1. Теорія абсолютних правовідносин
2. Фактичні склади: структура та ознаки


Тема 11. Правосвідомість і правова культура
Поняття, види і структура правосвідомості
Поняття та види деформацій правосвідомості
Правова культура: поняття та структура. Правова культура суспільства та правова культура особистості. Правовий менталітет
Правова соціалізація і правове виховання

Теми рефератів:
1. Правова культура студентів-юристів
2. Аксіоми правосвідомості


Тема 14. Правова поведінка та юридична відповідальність
Поняття, ознаки та види правової поведінки
Поняття, ознаки та види правомірної поведінки
Зловживання правом та його ознаки
Поняття, ознаки та склад правопорушень
Поняття і види юридичної відповідальності
Підстави юридичної відповідальності
Мета і функції юридичної відповідальності
Принципи юридичної відповідальності

Теми рефератів:
1. Концепція відновної юридичної відповідальності
2. Об’єктивно протиправне діяння та його специфіка


Тема 16. Механізм правового регулювання
Поняття і типи правового регулювання
Стадії правового регулювання
Правові засоби
Межі правового регулювання

Теми рефератів:
1. Прості і складні правові засоби
2. Визначення меж правового регулювання


Тема 18. Поняття, ознаки та типологія держави
Поняття держави. Ознаки та атрибути держави
Сучасні підходи до визначення держави
Основні критерії типології держав
Сучасна держава

Теми рефератів:
1. Скарбниця як критерій класифікації держав
2. Поняття сильної держави


Тема 19. Функції держави
Поняття функцій держави
Зовнішні та внутрішні функцій держави. Генеральна функція держави
Форми здійснення функцій держави
Співвідношення понять «функції держави» і «державна політика»

Теми рефератів:
1. Фрагментація функцій сучасної держави
2. Інтеграційна функція сучасної держави


Тема 20. Форма держави
Поняття та структура форми держави.
Форма правління: поняття та види.
Форма державного устрою: поняття та види.
Державний режим та його види.

Теми рефератів:
1. Нетипові форми правління
2. Співвідношення державного та політичного режиму


Тема 21. Державна влада і механізм держави
Поняття та властивості державної влади
Механізм держави: поняття, структура, принципи формування
Державний апарат та його складові
Гілки державної влади
Бюрократія і бюрократизм у механізмі держави
Державне управління і місцеве самоврядування

Теми рефератів:
1. Поняття та види легітимності публічної влади
2. Інститути контрольної влади України


Тема 22. Громадянське суспільство і держава
Суспільство: поняття та структура.
Політична система суспільства: структура та функції. Держава в політичній системі суспільства.
Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура.
Принципи та механізм взаємодії громадянського суспільства та держави.

Теми рефератів:
1. Поняття політичного плюралізму у сучасній державі
2. Зародження ідей громадянського суспільства


Тема 23. Демократична, правова і соціальна держава
Сучасні теорії демократичної держави. Поняття та ознаки демократичної держави.
Поняття та ознаки правової держави. Концепція верховенства права
Поняття та ознаки соціальної держави. Криза соціальної держави
Співвідношення демократичної, соціальної та правової держави

Теми рефератів:
1. Принципи верховенства права та верховенства закону
2. Ліберальна та демократична держава


Тема 24. Держава і цивілізація
Цивілізація: поняття та типи.
Акультурація та декультурація.
Діалог цивілізацій. Роль держави у міжцивілізаційних відносинах.
Глобальні проблеми людства і держава.

Теми рефератів:
1. Цивілізаційна приналежність української держави
2. Західна та Східна правові традиції
2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Теорія держави і права у системі юриспруденції
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення юриспруденції та юридичній науці.
2. Охарактеризуйте систему юриспруденції та складіть її схему.
3. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Система юриспруденції»
А. Теоретико–юридичні науки
1. Конституційне право


2. Господарське право


3. Державне будівництво

Б. Історико–юридичні науки
4. Юридична психологія


5. Юридична деонтологія


6. Юридична деліктологія

В. Галузеві науки

7. Кримінальне право


8. Правова компаративістика


9. Криміналістика

Г. Міжгалузеві науки

10. Міжнародне приватне право


11. Фінансове право


12. Муніципальне право

Д. Організаційні науки

13. Історія політичних і правових учень


14. Судова бухгалтерія


15. Цивільне право

Е. Прикладні науки
16. Екологічне право


17. Теорія держави і права


18. Судові та правоохоронні органі

Є. Міжнародно–правові науки
19. Історія держави і права


20. Адміністративне право


21. Банківське право

4. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Принципи юридичної науки»
А. Принцип раціоналізму
1. Держава і право існують у часі, тобто мають минуле, сучасне, майбутнє

Б. Принцип детермінізму
2. Щодо певного явища існує тільки одна істина

В. Принцип об’єктивної істини
3. Теоретичні положення піддаються підтвердженню на практиці

Г. Принцип верифікації
4. Державно–правові явища можуть бути пізнані за допомогою розуму

Д. Принцип історизму
5. Причинна зумовленість державно–правових явищ

5. Визначте предмет теорії держави і права та його складові.
ПР:
1. Використовуючи наукову літературу підготувати огляд існуючих поглядів на систему методології юриспруденції. На основі їх порівняльного аналізу виявити відмінності між методологією юридичної науки та юриспруденції. Продемонструвати міждисциплінарні зв’язки методології сучасної юриспруденції.
2. Аргументувати єдність об’єкту та дуалізм предмету юридичної науки з урахуванням сучасних теоретико-методологічних підходів.
ВТЗ:
1. Серед методологічних принципів теорії держави і права: історизму, раціоналізму, __________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. Предмет теорії держави і права формулюється таким чином:
а) основні ознаки та інституційно-функціональні характеристики сучасного права та сучасної держави;
б) основні закономірності та випадковості виникнення, розвитку та функціонування права та держави;
в) правова реальність в усіх її проявах;
г) право та держава як явища сучасного суспільства.

Тема 2. Походження держави і права
Завдання до теми:
ЕО:
1. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Автори теорій походження права»
1. Тома Аквінський
А. Класова теорія

2. Жан Жак Руссо
Б. Історична теорія

3. Густав Гуго
В. Теологічна теорія

4. Ерік Аннерс
Г. Природно–правова

5. Фрідріх Енгельс
Д. Теорія примирення

2. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Сутність теорій походження держави і права»
1. Теологічна
А. Держава і право виникли внаслідок виникнення приватної власності та розшарування суспільства

2. Патріархальна
Б. Держава і право є результатом суспільного договору

3. Природно–правова
В. Держава виникла з розростання сім’ї

4. Теорія насильства
Г. Держава і право виникли внаслідок неолітичної революції

5. Психологічна
Д. Держава і право виникли як реалізація волі Бога

6. Класова теорія
Е. Виникнення держави і права пояснюється властивостями психіки людини

7. Кризова теорія
Є. Держава і право виникли внаслідок завоювання одних племен іншими

3. Охарактеризуйте соціальне регулювання у первісному суспільстві.
4. Охарактеризуйте шляхи становлення права.
5. Складіть таблицю «Відмінності мононорм та норм права» за таким планом
Критерії розмежування
Мононорми
Норми права

Спосіб формуванняФорма існуванняСпосіб передачіЗмістПР:
1. Використовуючи монографічні джерела порівняти примирювальну та конфліктну теорії виникнення права. Визначити основні риси схожості та відмінності зазначених теорій. Обгрунтувати та аргументувати власну позицію щодо конфліктної та примирювальної теорій виникнення права.
2. У сучасній юриспруденції існують дві основні точки зору на те, яким біло стародавнє право. Перша з них представлена теорією мононорм, а друга – теорією архаїчного права. Провести дискусію щодо цих двох теорій. Пояснити усе більшу схильність сучасних правознавців до теорії архаїчного права.
ВТЗ:
1. Ознаками мононорми є: стихійність виникнення, заборонна спрямованість, ______________________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. Представником природно-правової теорії виникнення держави не є:
а) Томас Гоббс;
б) Жан Жак Руссо;
в) Ганс Кельзен;
г) Аристотель;
д) В. С. Нерсесянц.

Тема 3. Право та його властивості
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення позитивного права.
2. Складіть схему «Принципи права».
3. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Загальноправові принципи»
1. Принцип свободи
А. Право одного суб’єкта права реалізується, як правило, за наявності відповідного йому обов’язку іншого суб’єкта права

2. Принцип справедливості
Б. Ієрархія нормативно–правових актів та суворе неухильне дотримання та виконання їхніх приписів

3. Принцип рівності
В. Відповідність нормативно–правових актів ідеалам свободи, рівності і справедливості

4. Принцип взаємозв’язку прав і обов’язків
Г. Недискримінація за етнічною, расовою, релігійною приналежністю, ознаками кольору шкіри, мови, статі, політичних переконань

5. Принцип верховенства права
Д. Поведінка кожного оцінюється відповідно до його позитивних або негативних заслуг: герою – нагорода, злочинцю – покарання

6. Принцип законності
Е. Дозволене все, що прямо не заборонене

4. Складіть схему «Функції права».
5. Охарактеризуйте ознаки природного права.
ПР:
1. Користуючись сучасною науковою літературою, визначте, який зміст вкладається в поняття природного права. Аргументуйте своє бачення змісту природного права.
2. Напишіть невелике есе на тему «Співвідношення принципів свободи і справедливості». Охараткеризуйте класичне та сучасне бачення співвідношення цих принципів у правовій теорії.
ВТЗ:
1. Об’єктивне право – це система ____________________________________.
ЗТЗ:
1. Принцип законності у вузькому сенсі є:
а) загальноправовим принципом права;
б) галузевим принципом права;
в) міжгалузевим принципом права;
г) принципом інституту права.

Тема 4. Право в системі соціального регулювання. Правові норми
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення соціального регулювання.
2. Наведіть приклади різних видів нормативних актів.
3. Дайте визначення та охарактеризуйте ознаки соціальної норми.
4. Порівняйте різні види соціальних норм за допомогою таблиці «Соціальні норми»:
Критерій порівняння
Моральні
Релігійні
Звичаї
Корпоративні
Правові

1. Походження


2. Спосіб встановлення


3. Ким встановлюються норми


4. Спосіб підтримання


5. Відповідальність за порушення


6. Ступінь формальної визначеності


5. Охарактеризуйте основні та допоміжні прийоми правового регулювання.
ПР:
1. Керуючись науковою літературою, визначте, яким вбачають співвідношення права та моралі сучасні представники природно-правової доктрини.
2. Класифікуйте нижченаведену правову норму за різними критеріями:
«Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень».
3. У нижченаведеній правовій нормі визначте структуру та визначте вид кожного структурного елементу:
«Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста – карається штрафом до п’ятдесяти не обкладених податком мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років».

ВТЗ:
1. Соціальне регулювання включає в себе нормативне регулювання, _____________________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. Вкажіть ознаку, властиву правовим нормам:
а) мають негативну реакцію на порушення у вигляді юридичної відповідальності;
б) мають надприродне походження;
в) створюються стихійно;
г) утворюються виключно державою

Тема 5. Джерела права
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення джерела права.
2. Складіть порівняльну таблицю «Джерела права» за наступним зразком:
Матеріальні
Ідеальні
Пізнавальні
Формальні


3. Дайте визначення правового звичаю, юридичного прецеденту, нормативно–правового акту, нормативного договору, юридичної доктрини, релігійного тексту.
4. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Форми права»
1. правовий звичай
А. прийнятий в особливому порядку нормативний правовий акт, що має вищу юридичну чинність

2. юридичний прецедент
Б. нормативний акт, виданий на основі і для конкретизації закону

3. нормативний договір
В. рішення у конкретній справі, яке служить зразком для рішення аналогічних справ

4. закон
Г. це угода між двома і більш суб’єктами правотворчості, що містить обов’язкові для них розпорядження

5. постанова уряду
Д. стихійно сформоване стале правило поведінки, визнане державою

5. Порівняйте різні форми права. Які їх недоліки та переваги? Систематизувати відповідь, використавши цю таблицю:
Критерій порівняння
Правовий звичай
Правовий прецедент
Нормативно–правовий акт
Нормативний договір

Ступінь визначеності

Спосіб закріплення та джерело виникнення

Чи використовується в Україні

ПР:
1. Проаналізуйте норми Цивільного кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу торгового мореплавства, Кодексу законів про працю і визначте наявність правового звичаю в правовій системі України (конкретні статті, в яких правові звичаї офіційно визнані державою).
2. Наведіть приклади нормативно–правових договорів як джерел права внутрішньодержавного характеру з різних галузей права України. У чому роль договору для сучасного правового життя?
ВТЗ:
1. Серед джерел права, що використовуються в Україні: нормативно-правовий акт, нормативний договір, ______________________________________.
ЗТЗ:
1. Структура правового прецеденту включає в себе:
а) резолютивну частину;
б) окрему думку;
в) визначення понять;
г) obiter dictum

Тема 6. Система права та система законодавства
Завдання до теми:
ЕО:
1. Складіть схему «Система права», у якій розкрийте структурні зв’язки між різними її складовими.
2. Наведіть приклади галузевих та міжгалузевих інститутів права.
3. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Методи правового регулювання»
1. Імперативний метод
А. Встановлює нерівність учасників правових відносин, підпорядкованість одного з них іншому

2. Диспозитивний метод
Б. Встановлює рівність учасників відносин

3. Метод обмежень
В. Надає можливість самостійно встановити правила своєї поведінки в рамках закону

4. Метод автономії
Г. Юридичне схвалення суспільно корисної поведінки

5. Метод субординації
Д. Встановлення заборон і покарань за порушення заборон

6. Метод заохочень
Є. Метод владних розпоряджень

4. Визначте предмет та метод правового регулювання основних галузей права України за схемою:

Галузь права
Предмет
правового
регулювання
Метод
правового регулювання

Основний
правовий акт

Публічне право

Приватне право5. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Дія нормативно–правових актів у часі, просторі та за колом осіб»
1. Негайна дія
А. Нормативно–правовий акт поширює свою дію на всі ситуації, що виникли як , так і після набрання чинності актом

2. Зворотна дія
Б. Нормативно–правовий акт поширюється на все населення країни

3. Переживаюча
дія
В. Нормативно–правовий акт поширюється на окремі категорії населення

4. Загальнодержавна дія
Г. Скасований нормативно–правовий акт по спеціальній вказівці нового акту продовжує діяти з окремих питань

5. Локальна дія
Д. Нормативно–правовий акт поширюється тільки на юридичні факти, що виникли після набрання актом чинності

6. Загальна дія
Е. Нормативно–правовий акт поширюється на всію територію держави

7. Спеціальна дія
Є. Нормативно–правовий акт робить вилучення для окремих категорій осіб

8. Виняткова дія
Ж. Нормативно–правовий акт поширюється тільки на окремий регіон держави

ПР:
1. Побудуйте графічну діаграму співвідношення системи права та системи законодавства за обсягом.
2. Охарактеризуйте співвідношення внутрідержавного, міжнародного та інтегративного права.
ВТЗ:
1. Систематизація нормативно–правових актів – це _____________________.
ЗТЗ:
1. Сутність інкорпорації полягає у:
а) ухваленні укрупненого акту на основі об’єднання норм розрізнених актів без внесення змін;
б) об’єднанні правових норм різних галузей права, які регулюють суспільні відносини в певній сфері;
в) зборі чинних нормативно–правових актів, їх обробці та розташуванні за певною системою;
г) створенні нового нормативно–правового акту на основі старих актів, з частковою або повною зміною їх змісту;
д) об’єднанні нормативно–правових актів без їх зміни в збірку за певною ознакою.

Тема 7. Правоутворення і правотворчість
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення правоутворення.
2. Надайте дефініцію поняття правотворчості.
3. Охарактеризуйте функції правотворчості.
4. Охарактеризуйте принципи правотворчості.
5. Складіть таблицю «Види правотворчості»
Критерій класифікації
Вид правотворчості
ПР:
1. Користуючись текстами Конституції України та Конституції Російської Федерації, порівняйте стадії законодавчого процесу за наступною схемою

Україна
Російська Федерація

Суб’єкти законодавчої ініціативиСуб’єкти розробки законопроектуКількість читань законопроектуПорядок прийняття законуПорядок підписання главою державиПорядок обнародуванняСтроки набрання чинностіВТЗ:
1. Законодавча експертиза – це _______________________________________.
ЗТЗ:
1. Виділіть з переліченого суб’єкта законодавчої ініціативи:
а) громадянин України;
б) Одеська обласна рада;
в) Національний комітет з питань телебачення та радіомовлення;
г) Президент України.

Тема 8. Юридичний процес
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення юридичного процесу та охарактеризуйте його ознаки.
2. Назвіть стадії юридичного процесу.
3. Охарактеризуйте вимоги до юридичного процесу та юридичної процедури.
4. Знайдіть відповідність між стовпцями «Види юридичних процесів»
1. Цивільний процес
А. Розгляд справ за позовними заявами підприємств і організацій

2. Господарський процес
Б. Провадження у справі про вчинення злочину

3. Адміністративний процес
В. Процес підготовки та видання нормативно–правового акту

4. Кримінальний процес
Г. Процес підготовки та видання інтерпретаційного акту

5. Правотворчий процес
Д. Розгляд спорів між фізичними або юридичними особами і суб’єктом владних повноважень

6. Правотлумачний процес
Е. Розгляд справ про спори, які виникають із цивільних, сімейних, трудових правовідносин

5. Як співвідносяться юридичний процес та юридична процедура?
ПР:
1. Порівняйте види юридичного процесу за допомогою схеми.
Критерії порівняння
Правотворчий процес
Правозастосовчий процес
Правотлумачний процес

Суб’єкти
Мета
Результат
ВТЗ:
1. До основних ознак правозастосовного процесу належать: стадіальність, ______________________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. Виділіть з переліченого нетрадиційну форму юридичного процесу:
а) конституційний процес;
б) правозастосовний процес;
в) цивільний процес;
г) право інтерпретаційний процес.

Тема 9. Суб’єкти права
Завдання до теми:
ЕО:
1. Визначте структуру та види правового статусу особистості. Визначте власне правове положення.
2. Складіть таблицю «Покоління прав людини»
Назва покоління
Основні юридичні документи, що закріплюють права людини
Види прав людини

3. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «права людини та права громадянина»
А. Права людини
1. Право на отримання державної пенсії


2. Власність на житло


3. Право обирати депутатів міської ради


4. Право на особисту недоторканність


5. Право на отримання освіти


6. Право на звернення до органу державної влади

Б. Права громадянина
7. Право бути обраним до парламенту


8. Право на участь у демонстрації


9. Право на підприємницьку діяльність


10. Право на судовий захист


11. Право брати участь у місцевому референдумі


12. Право на свободу пересування по країні

4. Користуючись текстом Конституції України, визначте, до яких видів належать закріплені нею права людини та громадянина.
Види прав
Конкретні права
стаття Конституції

Особисті праваПолітичні праваЕкономічні праваСоціальні праваЕкологічні праваКультурні права5. Користуючись текстом Конституції України, визначте юридичні обов’язки людини та громадянина.
ПР:
1. Складіть схему «Система гарантій прав людини та громадянина». Обгрунтуйте взаємозв’язки різних типів гарантій.
2. Охарактеризуйте ключові проблеми впровадження четвертого покоління прав людини. Проведіть дискусію pro et contra.
ВТЗ:
1. До міжнародних стандартів прав людини належать: верховенство права; ______________________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. Виділіть з переліченого право людини третього покоління:
а) клонування;
б) виборче право;
в) право на мир;
г) право приватної власності.

Тема 10. Реалізація та застосування права
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення реалізації права.
2. Охарактеризуйте форми реалізації права.
3. Знайдіть співвідношення між стовпцями таблиці «Форми реалізації права»
1. Виконання права
А. Сплата мита при ввезенні до України товарів


Б. Неучасть у масових заворушеннях

2. Використання права
В. Участь у виборах міського голови


Г. Покупка продуктів у супермаркеті

3. Дотримання права
Д. Відмова від вживання наркотиків у дружній компанії


Е. Наказ ректора ВНЗ про зарахування на перший курс

4. Застосування права
Є. Постановляння вироку у кримінальній справі


Ж. Несення строкової військової служби

4. Дайте визначення правозастосування та охарактеризуйте його ознаки.
5. Наведіть приклади підстав для застосування права.
ПР:
1. Проаналізуйте стадії процесу застосування норми, наведеної у ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
2. Користуючись Кримінальним процесуальним кодексом України, з’ясуйте реквізити та структуру вироку як правозастосовчого акту.
ВТЗ:
1. До вимог правильного застосування права належать: законність, ______________________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. Третьою стадією застосування права є:
а) встановлення фактичних обставин справи;
б) виявлення юридичних основ справи;
в) винесення рішення;
г) опублікування акту застосування права.

Тема 11. Правові відносини
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення правовідносин, та охарактеризуйте їхні ознаки.
2. Наведіть приклади різних видів правовідносин.
3. Складіть схему структури правовідносин.
4. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Юридичні факти»
1. Юридичний вчинок
А. Досягнення повноліття


Б. Знахідка археологом скарбу

2. Відносна подія
В. Реєстрація юридичної особи


Г. Постанова про притягнення як обвинуваченого

3. Проступок
Д. Винахід велосипеду


Е. Розбій

4. Абсолютна подія
Є. Дрібне хуліганство

5. Юридичний акт
Ж. Громадянство

6. Злочин
З. Пожежа через коротке замикання

7. Стан
И. Укладення договору оренди

5. Дайте визначення суб’єктивного права, юридичного обов’язку та законного інтересу.
ПР:
1. Проаналізуйте зміст правоздатності фізичної особи, керуючись ст.ст.24–26 Цивільного кодексу України.
2. Проаналізуйте зміст правоздатності та дієздатності юридичної особи, керуючись ст.ст.91–92 Цивільного кодексу України.
ВТЗ:
1. Правоздатність фізичної особи включає в себе: тестаментоздатність, ________________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. До складних юридичних фактів відноситься:
а) землетрус, що призвів до надзвичайної ситуації;
б) склад злочину;
в) вступ до шлюбу;
г) народження людини.

Тема 12. Правосвідомість і правова культура
Завдання до теми:
ЕО:
1. Визначте та охарактеризуйте структуру правосвідомості.
2. Охарактеризуйте функції правосвідомості.
3. Найдіть відповідність між стовпцями таблиці та допишіть визначення
1. Рівні правосвідомості
А. Індивідуальна –


Б. Професійна –


В. Суспільна –

2. Види правосвідомості
Г. Буденна –


Д. Групова –


Е. Наукова –

4. Дайте визначення правової культури та визначте її структуру.
5. Найдіть відповідність між стовпцями «Прояви деформацій правосвідомості»
1. Правовий нігілізм
А. Народний депутат вимагає прийняття закону, в я кому зацікавлені фінансові кола, які його підтримують

2. Правовий ідеалізм
Б. Керівник установи видає наказ про дисциплінарне стягнення щодо працівника, не знаючи відповідних норм трудового законодавства і покладаючись на власний досвід

3. Правовий інфантилізм
В. Жертва злочину звертається за допомогою до місцевого кримінального «авторитету», оскільки не вірить у можливості міліції знайти та покарати злочинця

4. Правовий дилетантизм
Г. Адвокат не ознайомився детально із справою, по якій має виступати в судовому засіданні, покладаючись на власну красномовність та уміння переконувати аудиторію

5. Правова демагогія
Д. Громадська організація наполягає на прийнятті закону про попередження зловживання владою, вірячи у те, що його прийняття покладе край цьому негативному явищу

ПР:
1. Ознайомтесь з Національною програмою правової освіти населення і наведіть конкретні приклади форм правового виховання.
2. Використовуючи свої знання з юридичної деонтології та теорії держави і права, складіть портрет сучасного юриста.
ВТЗ:
1. Правова культура суспільства – це __________________________________.
ЗТЗ:
1. До структури правосвідомості не відносяться:
а) юридичні вчинки;
б) права психологія;
в) правові поняття та категорії;
г) принципи права.

Тема 13. Тлумачення права
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення тлумачення норм права (в усіх значеннях терміну).
2. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Види тлумачення норм права»
1. Неофіційне буденне
А. Консультація адвоката

2. Неофіційне професійне
Б. Рішення Конституційного Суду України у справі «про застосування української мови»

3. Неофіційне доктринальне
В. Роз’яснення судді місцевого суду під час судового розгляду конкретної юридичної справи

4. Офіційне делеговане (легальне) нормативне
Г. Інструктивний Лист Національного Банку України щодо застосування норм наказу НБУ

5. Офіційне автентичне нормативне
Д. Роз’яснення земельного законодавства, подане сусідом–пенсіонером

6. Офіційне делеговане (легальне) казуальне
Е. Науково–практичний коментар до Кримінального кодексу України

3. Охарактеризуйте прийоми (способи) тлумачення норм права.
4. Охарактеризуйте види тлумачення норм права за обсягом.
5. Складіть схему видів інтерпретаційних актів.
ПР:
1. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в України. Виникає питання: чи має Верховна Рада України право здійснювати офіційне тлумачення правових норм? Висловить свою точку зору, відповідь аргументуйте.
2. Дайте тлумачення нижченаведеній нормі права всіма прийомами. Знайдіть приклади офіційного та/або доктринального тлумачення цієї норми. «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».
ВТЗ:
1. Прогалини у праві – це ____________________________________________.
ЗТЗ:
1. Офіційне тлумачення нормативно-правових актів не здійснює:
а) Верховна Рада України;
б) Конституційний суд України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Національна академія правових наук України.

Тема 14. Правова поведінка та юридична відповідальність
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення правової поведінки.
2. Складіть схему видів правової поведінки.
3. Охарактеризуйте основні види правомірної поведінки.
4. Дайте визначення правопорушення та охарактеризуйте його ознаки.
5. Складіть схему юридичного складу правопорушення.
6. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Види юридичної відповідальності»
1. Кримінальна
А. Громадянин М. був звільнений з роботи за появу на робочому місці в нетверезому стані

2. Адміністративна
Б. Громадянин О. повинен відшкодувати вартість зіпсованої ним деталі станка, на якому він працює

3. Цивільно–правова
В. Громадянин А. позбавлений батьківських прав

4. Дисциплінарна
Г. Громадянина В. оштрафований за порушення правил дорожнього руху.

5. Матеріальна
Д. Арешт банківського вкладу

6. Конституційно–правова
Е. За умисне нанесення легкого тілесного пошкодження громадянину П. громадянин Д. був позбавлений волі строком на 1 рік.

7. Процесуальна
Є. Звільнення Голови Національного Банку України за перевищення повноважень

8. Сімейна
Ж. Заборона підтримувати економічні зв’язки з державою

9. Фінансова
З. Пеня за порушення умов договору оренди

10. Ювенальна
И. Примусовий привод обвинуваченого

11. Міжнародно–правова
І. Застосування примусових заходів виховного характеру до 15–річної дитини

ПР:
1. Користуючись текстом Загальної частини Кримінального кодексу України, визначте класифікацію злочинів.
2. Користуючись текстом Конституції України наведіть приклади конституційної відповідальності у проспективному та в ретроспективному аспектах.
3. Чому, на вашу думку, у багатьох сучасних державах смертна кара виключена із системи кримінальних покарань? Обґрунтуйте свою відповідь.
4. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Правопорушення та об’єктивно протиправне діяння»
1. Цивільно–правовий проступок
А. Десятилітній футболіст випадково розбив м’ячем віконне скло у чужій квартирі

2. Конституційний проступок
Б. П’яний водій, перебільшивши швидкість, збив людину і зник. Потерпілий помер

3. Процесуальний проступок
В. Громадянин опублікував у газеті неправдиві відомості про чесну людину

4. Дисциплінарний проступок
Г. Свідок без поважних причин не з’явився за викликом дізнавача

5. Адміністративний проступок
Д. Робітник без поважних причин був відсутній на робочому місці протягом чотирьох годин

6. Злочин
Е. Міська рада ухвалила рішення, яке виходить за межі її компетенції

7. Об’єктивно протиправне діяння
Є. Старшокласник, стоячи у черзі за квитками до кінотеатру, нецензурно лаявся

ВТЗ:
1. Об’єктивно протиправне діяння – це ________________________________.
ЗТЗ:
1. Вкажіть серед переліченого правову поведінку:
а) укладення цивільно-правового договору;
б) освідчення у коханні;
в) декламація вірша;
г) прогулянка з друзями.

Тема 15. Законність і правопорядок
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення законності та правозаконності.
2. Складіть таблицю основоположних принципів законності
Назва принципу
Зміст принципу
3. Назвіть гарантії законності та визначте їх зміст.
4. Складіть схему «Гарантії законності».
ПР:
1. «Щоб бути вільним, необхідно підкорятися законам». Поясніть цю думку, що належить давньоримському політичному діячеві, оратору й філософу Марку Тулію Цицерону.
2. Деякі вчені (Н. Г. Александров, Н. В. Вітрук) вважають, що принцип законності поширюється тільки на діяльність посадових осіб. Порушення законів, яке вчинюють громадяни, є не порушенням законності, а порушенням правопорядку. Натомість В. В. Лазарєв стверджує, що обмеження суб’єктів законності посадовими особами невиправдане: законність поширюється на всіх і не містить будь–яких обмежень. Назвіть правильну, на вашу думку, точку зору та обґрунтуйте свою відповідь.
ВТЗ:
1. До гарантій правопорядку належать: юридичні, економічні, ____________.
ЗТЗ:
1. Виділіть орган, що забезпечує світовий правопорядок:
а) Генеральний секретаріат НАТО;
б) Оранізація безпеки та співробітництва Європи;
в) Організація Об’єднаних Націй;
г) Всесвітня торгівельна організація.

Тема 16. Механізм правового регулювання
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення правового регулювання.
2. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Правове регулювання»
1. Правове регулювання
А. юридичний інструмент досягнення суб’єктами своїх цілей та рішення практично значимих задач суспільства

2. Предмет правового регулювання
Б. прийоми і способи впливу права на суспільні відносини та поведінку людей

3. Метод правового регулювання
В. цілеспрямований вплив на поведінку людей і на суспільні відносини за допомогою правових засобів та правових способів

4. Правовий засіб
Г. специфіка юридичного регулювання визначених суспільних відносин за допомогою різних юридичних засобів і способів

5. Правовий режим
Д. суспільні відносини, акти поведінки, стани

3. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Способи і типи правового регулювання»
1. Дозвіл
А. Дозволено все, що прямо не заборонено законом

2. Зобов’язування
Б. Суб’єкт повинен утримуватися від визначених у законі дій

3. Заборона
В. Пропозиція обрати найбільш оптимальний варіант поведінки

4. Заохочення
Г. Заборонено все, що прямо не дозволено законом

5. Рекомендації
Д. Суб’єкт має право здійснювати певні позитивні дії або утриматись від них

6. Загально дозвільний тип
Е. Нагородження суб’єкта за певну позитивну поведінку

7. Спеціально дозвільний тип
Є. Суб’єкт повинен здійснити певні позитивні дії

4. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці
1. Принцип права
А. Прийом, коли явищу свідомо приписується характеристика, якою явище насправді не володіє

2. Правова аксіома
Б. Основна ідея розвитку і функціонування права

3. Правова презумпція
В. Основний напрям впливу права на людину і суспільство

4. Правова фікція
Г. Положення, яке сприймається як самоочевидна істина, що не вимагає доказів

5. Функція права
Д. Офіційно визнане припущення про наявність або відсутність тих або інших юридичних фактів

ПР:
1. Складіть таблицю «Стадії механізму правового регулювання»
№ стадії
Назва стадії
Зміст стадії

2. За наявності яких обставин постає необхідність у факультативній стадії механізму правового регулювання? Яким чином застосовуються факультативні стадії правового регулювання. Обгрунтуйте свою думку.
ВТЗ:
1. Загальнодозвільний тип правового регулювання виражається у ______________________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. Серед факультативних прийомів правового регулювання:
а) заборона;
б) наказ;
в) дозвіл;
г) рекомендація.

Тема 17. Правова система та її різновиди
Завдання до теми:
ЕО:
1. Визначте співвідношення категорій «правова система» та «система права».
2. Чи можна вважати тотожними поняття «правова система» та «правова сім’я»? Відповідь обґрунтуйте.
3. Назвіть головні критерії виділення правових сімей.
4. Розкрийте сутність поняття «рецепція права».
5. Складіть порівняльну таблиці характерних ознак англо–американської (англосаксонської) правової сім’ї та романо–германської правової сім’ї
Критерії порівняння
Англо–американська правова сім’я
Романо–германська правова сім’я
Релігійна правова сім’я
Традиційна правова сім’я


Географія поширення

Основне джерело

Структура права

Пануюча доктрина права

Суб’єкт правотворчості

Термінологія та спосіб викладення норм права

Тип юридичного процесу

ПР:
1. Користуючись знаннями з історії держави і права зарубіжних країн, охарактеризуйте основні етапи становлення та розвитку романо–германської правової сім’ї.
2. Користуючись знаннями з історії держави і права зарубіжних країн, охарактеризуйте основні етапи та особливості розвитку англо–американської правової сім’ї.
ВТЗ:
1. Невіддеференційована правова система – це правова система, в якій ______________________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. Яка з перелічених держав відноситься до англо-американської правової сім'ї:
а) Україна;
б) Канада;
в) Японія;
г) Нова Зеландія.

Тема 18. Поняття, ознаки, сутність та типологія держави
Завдання до теми:
ЕО:
1. Які вам відомі сучасні підходи до вивчення держави?
2. Дайте характеристику сутності держави.
3. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Основні наукові концепції сутності держави»
1. Елітарна
А. Консенсус інтересів всіх соціальних шарів

2. Технократична
Б. Державна влада здійснюється в інтересах та під контролем народу

3. Демократична
В. Держава є знаряддям класового панування

4. Теорія держави
загального благоденства
Г. Державна влада належить олігархії

5. Марксистська теорія
держави
Д. Держава як менеджер

4. Назвіть основні критерії типології держави.
5. Складіть таблицю «Історичні типи держави»
Назва підходу до історичної
типології та його основні
представники
Критерій типології
Основні етапи розвитку держави

ПР:
1. Проаналізувавши сучасні підходи до розуміння сучасної держави, охарактеризуйте Україну як сучасну державу.
2. Охарактеризуйте соціальну цінність сучасної та до сучасної держави.
ВТЗ:
Згідно класичного підходу до розуміння держави, вона розглядається як сукупність ____________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. Ключова ознака сучасної держави:
а) наявність населення, влади та території;
б) наявність фіскального апарату;
в) обмеженість суверенітету;
г) розвинена правова система.

Тема 19. Функції держави
Завдання до теми:
ЕО:
1. Складіть схему «Функції держави», використовуючи відомі вам критерії.
2. Найдіть відповідність між стовпцями таблиці «Приклади реалізації функцій держави»
1. Економічна функція
А. Опублікування постанови уряду

2. Природоохоронна функція
Б. Проведення фіналу конкурсу «Евробачення»

3. Правозахисна функція
В. Прийняття закону про встановлення податкових пільг

4. Соціальна функція
Г. Проведення догляду речей в аеропорту

5. Культурна функція
Д. Призначення пенсії громадянину

6. Інформаційна функція
Е. Створення регіонального ландшафтного парку

7. Правоохоронна функція
Є. Ратифікація міжнародного договору про захист прав національних меншин

3. Охарактеризуйте основні форми здійснення функцій держави.
4. Охарактеризуйте поняття «державна політика» та визначте його співвідношення із функціями держави.
5. Що таке генеральна функція держави та яке її призначення?
ПР:
1. Користуючись текстом Конституції України, визначте функції Української держави на сучасному етапі.
2. Які новітні функції форуються у сучасній державі? У чому їх значення? Обгрунтуйте свою відповідь.
ВТЗ:
1. Функція сучасної держави – це _____________________________________.
ЗТЗ:
1. Не є функцією держави:
а) культурна;
б) охоронна;
в) регулятивна;
г) природоохоронна.

Тема 20. Форма держави
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення: форми держави; форми державного правління; форми державного устрою; форми державного режиму.
2. Складіть схему «Форма держави та її елементи».
3. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Різновиди монархій»
Різновид монархії
Носій суверенітету
Наявність парламенту
Ким формується
уряд

1. Абсолютна
2. Дуалістична
3. Парламентарна
А. Монарх
Б. Парламент
В. Наявний
Г. Відсутній
Д. Монархом
Е. Парламентом

4. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Різновиди республік»
Різновид республіки
Порядок обрання президента
Ким формується уряд
Глава уряду

1. Президентська
2. Парламентарна
3. Змішана
А. обирається народом
Б. обирається парламентом
В. Президентом
Г. Парламентом
Д. Президентом за згодою парламенту
Е. Президент
Є. Прем’єр–
міністр


5. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Форми державного устрою»
1. конфедерація
А. союзна держава, що складається з членів–державоподібних утворень

2. федерація
Б. складається з нерівноправних частин

3. унітарна держава
В. уся територія держави складається з автономних утворень

4. імперія
Г. тимчасовий союз держав, створений для досягнення певної конкретної мети

5. регіоналістська держава
Д. єдина держава, що складається з адміністративно–територіальних одиниць

ПР:
1. Користуючись текстом Конституції України, охарактеризуйте форму держави України.
2. Користуючись довідником «Правовые системы стран мира» або «Юридичною енциклопедією», заповніть наступну таблицю
Держава
Форма правління
Форма державного устрою
Форма державного режиму

Україна
Росія
Німеччина
Велика Британія
Франція
Польща
Іспанія
США
Японія
ВТЗ:
1. Регіоналістська держава характеризується __________________________.
ЗТЗ:
1. Проведення вибори з нерівним, та/або невільним характером, призначення складу органів державної влади та посадових осіб без урахування думки народу говорить про:
а) авторитарний режим;
б) ліберальний режим;
в) тоталітарний режим;
г) демократичний режим.

Тема 21. Державна влада і механізм держави
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення державної влади, та охарактеризуйте її ознаки.
2. Складіть схему «Механізм держави».
3. Чим відрізняється механізм держави і апарат держави?
4. Охарактеризуйте принципи, на підставі яких здійснюються побудова та діяльність механізму держави.
5. Охарактеризуйте методи здійснення державної влади.
ПР:
1. Назвіть авторів теорії розподілу влади та визначте її основні положення.
2. Користуючись текстом Конституції України, визначте структуру державного апарату нашої країни.
ВТЗ:
1. Складовими механізму держави є: органи держави, _____________________.
ЗТЗ:
1. Не є органом української держави:
а) Парламент;
б) омбудсман;
в) Конституційний суд;
г) Бюро розслідувань.

Тема 22. Громадянське суспільство і держава
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення політичної системи суспільства.
2. Складіть схему «Структура політичної системи».
3. Знайдіть відповідність між стовпцями таблиці «Функції політичної системи суспільства».
1. Цілепокладальна
А. Мобілізація людських, матеріальних і духовних ресурсів для досягнення поставленої мети

2. Організаторська
Б. Встановлення норм, на основі яких функціонує політична система та окремі її суб’єкти

3. Інтеграційна
В. Розподіл матеріальних і духовних цінностей у суспільстві

4. Регулятивна
Г. Формування політичної свідомості, залучення членів суспільства до політичної участі та діяльності

5. Дистрибутивна
Д. Об’єднання громадян та їх колективів навколо загальних соціально–політичних цілей, узгодження різноманітних інтересів держави і соціальних спільнот

6. Ідеологічна
Е. Визначення цілей та завдань суспільства, виробленні програми його життєдіяльності

4. Складіть таблицю «Типологія політичних систем».
Критерій типології
Види політичних систем
5. Визначте місце держави в політичній системі суспільства.
ПР:
1. Охарактеризуйте місце і роль політичних партій і громадських організацій у політичній системі сучасної України.
2. Користуючись Конституцією України, визначте елементи громадянського суспільства в Україні.
ВТЗ:
1. До первинних інститутів громадянського суспільства відносяться: ______________________________________________________________________.
ЗТЗ:
1. Є інститутом громадянського суспільства:
а) районна прокуратура;
б) асоціація художників–абстракціоністів;
в) міська рада
г) Президент України

Тема 23. Демократична, правова і соціальна держава
Завдання до теми:
ЕО:
1. Охарактеризуйте принципи та форми демократії.
2. Охарактеризуйте варіанти співвідношення держави і права.
3. Назвіть основних теоретиків правової держави.
4. Дайте визначення правової держави.
5. Визначте сутність та призначення соціальної держави.
ПР:
1. Користуючись текстом Конституції України, визначте, які ознаки демократичної, правової та соціальної держави знайшли відображення в її статтях.
2. Ознайомтесь з економічними та соціальними рейтингами сучасних держав та виявіть найбільш розвинену соціальну державу сучасності.
ВТЗ:
1. Серед ознак правової держави: верховенство права, ___________________.
ЗТЗ:
1. Не відноситься до ознак соціальної держави:
а) реалізація молодіжних програм, програм по забезпеченню трудової зайнятості;
б) система державної допомоги особам, які з об’єктивних причин не беруть участі у виробництві;
в) орієнтація економіки на виробництво товарів для дітей, сім’ї, домашнього господарства, активного відпочинку;
г) формування влади шляхом всенародних виборів.
7. Які існують точки зору щодо співвідношення правової та соціальної держави?

Тема 24. Держава і цивілізація
Завдання до теми:
ЕО:
1. Дайте визначення терміну «цивілізація».
2. Охарактеризуйте типологію цивілізацій, склавши таблицю на підставі вивчення додаткової літератури
Автор
Типи цивілізацій

А.Тойнбі


Л.В.Семенникова


В.С.Стьопін


К.Шмітт


3. На вашу думку, чи впливає тип цивілізації на сутність та форми держави?
4. Визначить ознаки держав, що належать до східної цивілізації.
5. У чому полягає сутність концепції «діалогу цивілізацій» та яка роль сучасної держави у цьому діалозі?
ПР:
1. На вашу думку, до якого типу цивілізації відноситься Україна? Відповідь обґрунтуйте.
2. Користуючись Конституцією України, визначіть, на яку модель цивілізаційної ідентичності орієнтується державне будівництво у нашій країні?
ВТЗ:
1. Євразійська цивілізація – це _______________________________________.
ЗТЗ:
1. Що є ознакою європейської цивілізації?
а) синкретизм влади та права;
б) колективізм;
в) правова держава та права людини;
г) приорітет обов'язків над правами.
2.5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Історичні передумови виникнення загальної теорії держави і права
Система юридичної науки
Теорія держави і права та юриспруденція
Предмет, ознаки і функції теорії держави і права
Класична і посткласична методологія правового пізнання
Основні теорії походження права
Праворозуміння: поняття, зміст, типи
Теорія природного права
Інтегративне праворозуміння
Право як ціннісно-нормативна система
Поняття права в різних правових системах
Співвідношення права і юридичного закону
Верховенство права і верховенство закону
Об'єктивне і суб'єктивне право: поняття та співвідношення
Принципи права
Функції права
Співвідношення права і держави
Соціальне регулювання: поняття та види
Норми права у системі соціальних норм
Відмінності норм права від інших соціальних норм
Нормативні акти: поняття та види
Норми права: поняття, ознаки, класифікація
Структура норми права
Поняття та види джерел права
Поняття, ознаки та види форми права
Юридичний прецедент як форма права
Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види
Нормативний договір як форма права
Священні книги як джерело права
Поняття і склад системи права
Галузь права: поняття, підстави утворення, види
Інститут права: поняття, підстави утворення, класифікація
Законодавство: поняття, склад, система
Система права і система законодавства
Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб
Правоутворення і нормотворчий процес
Види нормотворчості
Стадії законотворчого процесу
Правові акти: поняття та види
Нормативно-правові та індивідуальні правові акти
Поняття, ознаки і зміст юридичного процесу
Види юридичного процесу і юридичних процедур
Поняття, ознаки і форми реалізації права
Застосування права: поняття, ознаки, правова природа
Процес (стадії) правозастосування
Поняття і види правозастосовчих актів
Правові відносини: поняття, ознаки та види
Склад правових відносин
Суб' єкти права і суб' єкти правовідносин
Суб'єктивне право і юридичний обов'язок
Поняття та види законного інтересу
Матеріальні та юридичні передумови виникнення правових відносин
Правосвідомість як одна із форм суспільної свідомості
Структура, види і рівні правосвідомості
Правовий менталітет
Правове мислення
Правова культура: поняття та структура
Правова соціалізація
Поняття, форми і види правового виховання
Професійна правосвідомість і правова культура
Деформації правосвідомості
Тлумачення норм права: поняття і види
Способи (прийоми) тлумачення права
Офіційне та неофіційне тлумачення права
Інтерпретаційні акти: поняття та види
Прогалини в позитивному праві, шляхи їх подолання та усунення
Юридичні колізії: поняття, види, способи подолання
Правова поведінка: поняття, ознаки та види
Поняття і типологія правомірної поведінки
Поняття і типологія протиправної поведінки
Зловживання правом: поняття, ознаки, види
Причини правопорушень та засоби протидії їм
Юридична відповідальність: поняття, функції та принципи
Види юридичної відповідальності
Підстави юридичної відповідальності
Принципи і функції юридичної відповідальності
Виключення та звільнення від юридичної відповідальності
Правовий статус: поняття, ознаки та структура
Юридична концепція прав людини
Правопорядок: поняття, структура
Національний, інтегративний, міжнародний і світовий правопорядок
Поняття і принципи правозаконності
Механізм правового регулювання: поняття та структура
Поняття та види правових засобів
Пільги, імунітети, заохочення та обмеження в праві
Правова політика: поняття, форми, принципи
Ціннісна характеристика права
Право як явище цивілізації і культури
Правова акультурація
Рецепція права
Типологія правових систем
Романо-германська правова сім'я
Сім'я загального права
Релігійні правові системи
Правова система України на правовій карті світу
Процес утворення держави
Сучасні теорії виникнення держави
Держава, її сутність та структура
Атрибути і ознаки сучасної держави.
Сучасні теорії держави.
Політична і державна влада в їх співвідношенні
Суверенітет держави
Народний, національний та державний суверенітет
Легітимність, легальність і законність державної влади
Типологія держави: формаційний та цивілізаційний підхід
Співвідношення держави і права
Функції держави і функції державних органів
Внутрішні та зовнішні функції держави
Співвідношення понять "функції держави" і "державна політика"
Функції держави та державні послуги
Механізм державної влади
Поділ влади як правова форма інституціоналізації державної влади
Форма сучасної держави
Форма правління: поняття і види
Форма державного устрою: поняття і види
Форма державного режиму: поняття і види
Правова держава: поняття та принципи
Законодавча влада та її функції
Виконавча влада та її функції
Судова влада і здійснення правосуддя
Контрольна влада та органи контрольної влади в Україні
Державне управління і місцеве самоврядування у сучасній державі
Громадянське суспільство: поняття та структура
Взаємодія держави і громадянського суспільства
Держава в політичній системі суспільства
Правова держава: поняття та принципи
Соціальна держава: поняття, ознаки, види
Поняття та ознаки демократичної держави
Правовий статус особистості в сучасній державі
Гарантії прав і свобод особистості в сучасній державі
Україна демократична, правова, соціальна держава
Держава і цивілізація
Глобалізація і сучасна держава
2.6. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Юриспруденція та її склад.
2. Предмет та методи теорії держави і права.
3. Теорії походження права.
4. Право в системі соціального регулювання. Специфіка правового регулювання.
5. Правова система. Типологія правових систем. Правова сім’я.
6.Основні властивості права. Формальна визначеність права
7. Правова ідеологія. Правові принципи, правові аксіоми, правові презумпції.
8. Засоби правового регулювання. Механізм правового регулювання.
9. Предмет і метод правового регулювання. Правові режими.
10. Прийоми і типи правового регулювання.
11. Поняття й ознаки правової норми.
12. Види правових норм. Заохочувальні норми права.
13. Поняття і зміст правового відношення.
14. Основні види правовідносин. Галузеві правовідносини.
15. Юридичні факти. Фактичний склад.
16. Суб'єкти правовідносин: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.
17. Фізичні і юридичні особи. Народ і держава як суб'єкти права.
18. Суб'єктивне право і правомочність. Структура суб’єктивного права.
19. Юридичний обов'язок. Юридичний обов'язок і суб'єктивне право.
20. Поняття і структура правосвідомості. Індивідуальна та колективна правосвідомість.
21. Повсякденна, компетентна, професійна і наукова правосвідомість.
22. Правова культура особистості. Правовий менталітет.
23. Правова культура суспільства. Правова культура України.
24. Правова соціалізація і правове виховання. Правова активність особистості.
25. Правосвідомість громадян і посадових осіб. Правова інформованість
26. Мети і форми правового виховання. Особливості правового навчання як форми правового виховання.
27. Загально-соціальні і спеціальні функції права.
28. Поняття форми (джерела) права. Різноманіття джерел права. Джерела права України.
29. Нормативний акт як джерело права. Закони і підзаконні акти.
30. Юридичний прецедент як джерело права. Юридичний прецедент в українському праві.
31. Соціальний процес формування права і нормотворчість (правотворчість).
32. Принципи і стадії нормотворчості (правотворчості). Особливості законотворчості.
33. Поняття та основні вимоги законності. Законність і правозаконність.
34. Поняття правопорядку. Правопорядок і законність.
35. Кодифікація нормативно-правових актів та її різновиди.
36. Інкорпорація нормативно-правових актів: поняття та призначення.
37. Консолідація нормативно-правових актів: поняття та призначення.
38. Поняття і види юридичного процесу.
39. Зміст юридичного процесу.
40. Застосування права як управлінська діяльність. Суб'єкти застосування права.
41. Поняття систематизації нормативних актів. Облік нормативних актів. Правовий тезаурус.
42. Процес правозастосовчої діяльності, його стадії.
43. Пробіли в праві і шляхи їхнього подолання. Види аналогії
44. Поняття і різновиди тлумачення права. Призначення тлумачення права.
45. Прийоми тлумачення права за змістом.
46. Офіційне і неофіційне тлумачення. Акти тлумачення Конституційного Суду України.
47. Нормативне і казуальне тлумачення. Інтерпретаційні акти.
48. Поняття і види правозастосовчих актів. Складні правозастосовні акти.
49. Прості і складні правозастосовні акти. Структура акту застосування права.
50. Правова поведінка. Правомірна і законослухняна поведінка.
51. Поняття й ознаки правопорушення. Зловживання правом.
52. Склад правопорушення. Провина і винність.
53. Юридична відповідальність: поняття і принципи. Позитивна та негативна відповідальність.
54. Штрафна і правовідновна відповідальність.
55. Юридична відповідальність і державний примус.
56. Правовий статус і правове положення особистості. Види правового статусу.
57. Правовий нігілізм і шляхи його подолання.
58. Юридичний процес і правова процедура.
59. Правова доктрина і науково-практичний коментар до юридичних текстів.
60. Юридичні колізії та їхнє вирішення.
2.7. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
Юриспруденція та її склад.
Поняття та мета загальнотеоретичної юриспруденції.
Основні функції загальнотеоретичної юриспруденції.
Предмет загальнотеоретичної юриспруденції.
Первинне та похідне виникнення держави.
Ознаки соціальних норм та їх різновиди.
Правове регулювання та його особливості.
Поняття та ознаки сучасної держави
Поняття та види принципів права.
Основні властивості права.
Аксіоматичні засади (постулати) права.
Парадигми праворозуміння. Основні типи праворозуміння.
Ціннісно-нормативне праворозуміння.
Інтегративне праворозуміння
Співвідношення права і держави: етатистський та ліберальний підходи.
Принципи формування державної влади та її базові ресурси.
Інституалізація державної влади та механізм держави.
Класифікація правових норм.
Класифікація джерел права.
Священні тексти як джерело права.
Судовий прецедент як джерело права.
Звичай як джерело права.
Правова доктрина як джерело права.
Нормативно-правовий договір як джерело права.
Нормативно-правовий акт як джерело права.
Система права та її компоненти.
Поняття галузі права та їх класифікація.
Інститути права та їх особливості.
Форми систематизації законодавства.
Поняття та ознаки правовідносин.
Поняття правосвідомості та її структура.
Правова культура та її рівні.
Механізм дії права та його складові.
Юридичний процес та юридична процедура.
Поняття та форми реалізації права.
Поняття кодифікації законодавства та її види.
Суб’єкт права та суб’єкт правовідносин.
Поняття та зміст правосуб’єктності.
Фізичні та юридичні особи.
Об’єкти правовідносин
Поняття та зміст суб’єктивного права
Поняття та зміст юридичного обов’язку.
Юридичні факти та їх класифікація.
Поняття та види фактичних складів.
Правова культура особистості та її структура.
Правова культура суспільства та її складові.
Правова соціалізація та правове виховання
Завдання та система правового виховання.
Загальносоціальні та спеціальні функції права.
Соціальні чинники формування права.
Форми та види правотворчості.
Принципи і функції правотворчості.
Поняття та ознаки юридичного процесу.
Види юридичного процесу.
Сфери дії правової норми.
Предметна дія правової норми.
Темпоральна дія правової норми.
Просторова дія правової норми.
Персональна дія правової норми.
Застосування права як засіб забезпечення реалізації права.
Ідеологія застосування права.
Типове та нетипове застосування права.
Акти застосування права: поняття та види.
Поняття та призначення тлумачення права.
Тлумачення як з’ясування права.
Тлумачення як роз’яснення права.
Офіційне тлумачення права та його види.
Правова система та її компоненти.
Класифікація правових систем.
Поняття правового стилю. Правові сім’ї сучасного світу.
Цінності права та правові цінності.
Інструментальна цінність права.
Соціальна цінність права.
Особистісна цінність права.
Право як цінність культури та цивілізації.
Верховенство права у системі правових цінностей.
Поняття та види правової поведінки.
Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки.
Правопорушення, його ознаки та види.
Зловживання правом.
Об’єктивно-протиправна поведінка.
Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
Види юридичної відповідальності.
Поняття та основні вимоги законності.
Поняття та атрибути правового порядку.
Образ держави та поняття держави.
Сучасна та досучасна держава.
Атрибути та ознаки держави.
Типологія держави.
Ціннісна характеристика держави.
Поняття державної території та її склад.
Поняття держави та державності.
Зміст поняття форма держави.
Статика та динаміка держави.
Державний та політичний режими.
Взаємодія держави та громадянського суспільства.
Поняття та класифікація функцій держави.
Функції держави та державна політика.
Номенклатура функцій сучасної держави.
Форми здійснення функцій держави.
Поняття та ознаки правової держави.
Співвідношення правової та конституційної держави.
Соціальна держава, її ознаки і функції.
Правова держава та верховенство права.
Вплив глобалізації на розвиток права та держави.

3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
3.1. Основна література

Загальна теорія держави і права : підручник / за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2002. – 428 с.
Крестовська Н. М. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.
Лазарев В. В. Теория государства и права : учебник / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 575 с.
Оборотов Ю. Н. Теория государства и права (прагматический курс) : экзаменационный справочник / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид.л–ра, 2004. – 184 с.
Общая теория государства и права. Академический курс в 3–х томах / отв. ред. М. Н. Марченко. – 2–е изд. – М. : Зерцало, 2001.
Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс : Учебник / Под ред. Ю. Н. Оборотова. – О. : Фенікс, 2011. – 432 с.
Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підруч. / О. Ф. Скакун. – 3-е вид. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 524 с.
Теория государства и права / под ред. В. К. Бабаева. – 2–е изд., перераб. и доп., учеб. – М.: Юристъ, 2006. – 637 с.
Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М. : Юристъ, 2004. – 512 с.
Теорія держави і права: Академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

3.2. Додаткова література

До теми 1.
Бандура О. О. Правознавство в системі наукового знання. Аксіолого-гносеологічний підхід : моногр. / О. О. Бандура. – К. : КНУВС, 2010. – 272 с.
Васильев А. М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права / А. М. Васильев. – М. : Юрид. лит., 1976. – 264 с.
Дудченко В.В. Роль методології юридичної науки у становленні новаційного науково-правового мислення / В. В. Дудченко, Д. Г. Манько // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук.праць. – О. : Юрид.літ, 2003. – Вип. 21. – С.13–17.
Керимов Д.А. Методология права : Предмет, функции, проблемы философии права / Д. А. Керимов. – М. : Аванта+, 2000. – 560 с.
Мартышин О. В. Нравственные основы теории государства и права / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2005. – №7. – С. 5–13.
Мартышин О.В. Общетеоретические юридические науки и их соотношение / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2004. – № 7. – С. 5–11.
Нерсесянц В. С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства / В. С. Нерсесянц. – М. : Норма – Инфра-М, 1998. – 288 с.
Оборотов Ю. Н. Методология юридической науки в эпоху постмодерна / Ю. Н. Оборотов // Юридический вестник. – 2002. – №4. – С.81–85.
Оборотов Ю. Н. Общетеоретическая юриспруденція – теория государства и права нового времени / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – Т. VIII. – С. 54–62.
Оборотов Ю. Н. Актуализация методологической функции общетеоретической юриспруденции / Ю. Н. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 67. – С. 99–105.
Поцелуев Е. Л. Современное состояние теории государства и права: Кризис или поиск собственной идентичности ? / Е. Л. Поцелуев //Правоведение . – 2004. – № 2. – С. 154–165.

До теми 2.
Аннерс Э. История европейского права / Эрик Аннерс ; пер. со швед. – М. : Наука, 1994. – 398 с.
Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Гарольд Дж. Берман. – 2-е изд. – М. : Инфра-М – Норма, 1998. – 623 с.
Георгиевский Э. В. К вопросу о характере и степени конфликтности в первобытном стаде / Э. В. Георгиевский // Сибирский Юридический Вестник. – 2005. – № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1229718
Думанов Х. М. Матриархат / Х. М. Думанов, А. И. Першиц // Вестник Российской Академии Наук. – 2000. – Т. 70. – № 7. – С. 621–627.
Думанов Х. М. Мононорматика и начальное право / Х. М. Думанов, А. И. Першиц // Государство и право. – 2000. – № 1. – С. 85–91; 2001. – № 9. – С. 98–103.
Завальнюк В. В. Антропологічне осягнення правової реальності: юриспруденція на перетині епох : моногр. / В. В. Завальнюк. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – 208 с.
Кашанина Т. В. Происхождение государства и права : учеб. пособ. / Т. В. Кашанина. – М. : Высшее образование, 2008. – 358 с.
Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии : моногр. / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – 160 с.

До теми 3.
Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / Алексеев С. С. – М. : Статут, 1999. – 712 c.
Ведяхин В. М. Понятие и классификация принципов права / В. М. Ведяхин, К. В. Ведяхина // Право и политика. – 2002. – № 4. – С. 19–28.
Коростей В. Про функції права / В. Коростей // Право України. – 2004. – № 9. – С. 122–128.
Максимов С. До питання про засади права: спроба систематизації / С. Максимов // Право України. – 2011. – № 8. – С. 38–45.
Матузов Н. И. О праве в объективном и субъективном смысле: Гносеологический аспект / Н. И. Матузов //Правоведение. – 1999. – № 4. – С. 129–143.
Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : моногр. / С. П. Погребняк. – Х. : Право, 2008. – 240 с.
Поляков А. В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации / А. В. Поляков // Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 26–43.
Скурко Е. В. Правовые принципы в правовой системе, системе права и системе законодательства: Теория и практика / Е. В. Скурко // Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 55–61.
Скурко Е. В. Принципы права : моногр. / Е. В. Скурко. – М. : Ось–89, 2008. – 192 с.
Оборотов Ю. Н. Традиции и новации в правовом развитии : моногр. / Ю. Н. Оборотов. – О. : Юрид. л–ра, 2001. – 160 с.

До теми 4.
Берман Г. Дж. Вера и закон: Примирение права и религии / Гарольд Берман ; пер. с англ. – М. : Ad marginem, 1999. – 431 с.
Вовк Д. О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення: моногр. / Д. О. Вовк. – Х. : Право, 2009. – 224 с.
Мальцев Г. В. Нравственные основания права : моногр. / Г. В. Мальцев. – Изд. 2-е. – М : Изд-во СГУ, 2009. – 552 с.
Минникес И. А. Индивидуальное правовое регулирование: проблемы теории и практики : моногр. / И. А. Минникес. – Иркутск : Ин–т законодательства и правовой информации, 2008. – 160 с.
Поляков А. В. Общая теория права. Феноменолого-коммуникативный подход : учебник / А. В. Поляков, Е. В. Тимошина. – СПб. : Издательский Дом Санкт-Петербургск. гос. ун-та, 2005. – 472 с.
Фуллер Л. Мораль права / Лон Л. Фуллер ; пер. с англ. Т. Даниловой. – М. ИРИСЭН, 2007. – 308 с.
Харт Г. Л. А. Позитивизм и разграничение права и морали / Г. Л. А. Харт ; пер с англ. // Правоведение. – 2005. – № 5. – С. 104–136.
Заморська Л. І. Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції : моногр. / Л. І. Заморська ; за заг. ред. А. А. Козловського. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 167 с.
Оборотов І. Г. Темпоральні грані права : моногр. / І. Г. Оборотов. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 230 с.
Хворостянкіна А. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії / А. Хворостянкіна // Право України. – 2005. – №11. – С. 28–32.

До теми 5.
Бошно С. В. Доктрина как форма и источник права / С. В. Бошно // Журнал российского права. – 2003. – № 12. – С. 70–79.
Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – 2-е изд., перераб и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.
Вопленко Н. Н. Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции : моногр. / Н. Н. Вопленко, А. П. Рожнов. – Волгоград : Изд–во ВолГУ, 2004. – 205 с.
Думанов Х. М. К уточнению понятия «обычное право» / Х. М. Думанов, А. И. Першиц // Государство и право. – 2005. – № 3. – С. 77–82.
Истоки и источники права : очерки / под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. – СПб. : С.-Петребург. ун-тет МВД России, 2006. – 810 с.
Кононенко В. П. Судебный прецедент в международном и национальном праве : моногр. / В. П. Кононенко ; под ред. Л. Д. Тимченко. – О. : Фенікс, 2013. – 512 с.
Котелевская И. В. Закон и подзаконный акт / И. В. Котелевская // Журнал российского права. – 2000. – № 2. – С. 34–41.
Марченко М. Н. Источники права : учеб. пособие / М. Н. Марченко. – М. : Проспект, 2011. – 768 с.
Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології : моногр. / Н. М. Пархоменко. – К. : Юрид.думка, 2008. – 336 с.
Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. – Х. : Право, 2008. – Т. 1. : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – 728 с.

До теми 6.
Байтин М. И. Метод регулирования в системе права: Виды и структура / М. И. Байтин, Д. Е. Петров // Журнал российского права. – 2006. – № 2. – С. 84–95.
Байтин М. И. Основные отрасли современного права / М. И. Байтин, Д. Е. Петров //Право и политика. – 2004. – № 1. – С. 19–30
Байтин М. И. Соотношение отрасли права и отрасли законодательства / М. И. Байтин, Д. Е. Петров // Правоведение. –2004. – № 4. – С. 29–40
Баландин В. Н. Проблема соотношения «материального» и «процессуального» в праве и ее значение для определения понятия «юридический процесс» / В. Н. Баландин, А. А. Павлушина // Журнал российского права. – 2002. – № 6. – С. 93–101.
Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – 2-е изд., перераб и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.
Євграфова Є. П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легістський підхід) : моногр. / Є. П. Євграфова. – К. : КНТ, 2007. – 184 с.
Кононов А. А. Общенаучная концепция системы права / А. А. Кононов // Правоведение. – 2003. – №3. – С. 12–21.
Майданник Р. А. Система права України: пошук оптимальної моделі : доповідь / Р. А. Майданник. – К. : АПрН України. Київський регіональний центр, 2009. – 36 с.
Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення / В. Ф. Сіренко [та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 217 с.
Ющик О. І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність) / О. І. Ющик. – К. : Оріон, 2002. – 112 с.

До теми 7.
Ковальський В. С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В. С. Ковальський, І. П. Козінцев. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.
Лозинська І. В. Методологічні засади правотворчості / І. В. Лозинська // Митна справа. – 2009. – № 6 (66), ч. 2. – С. 46–51.
Лозинська І. В. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема співвідношення / І. В. Лозинська // Митна справа. – 2011. – № 5 (77), ч. 2. – С. 18–21.
МатееваС. Законотворчество как итеративный процесс / С. Матеева // Lex Russica. – 2009. – № 1. – С. 43–55.
Милушева Т. В. Государственная власть и правообразование / Т. В. Милушева // Правовая политика и правовая жизнь. – 2009. – № 2. – С. 201–202.
Нашиц А. Правотворчество: теорія и законодательная техника / А. Нашиц. – М. : Прогресс, 1974. – 256 с.
Плавич В. П. Сучасна правотворчість: Проблеми теорії і методології : моногр. / В. П. Плавич, С. В. Плавич. – О. : Астропринт, 2013. – 274 с.
Сулейманов Б. Б. К вопросу о некоторых проблемах методологии правообразования / Б. Б. Сулейманов // Правовая политика и правовая жизнь. – 2009. – № 2. – С. 217–218.
Тихомиров Ю. А. Юридическое проектирование: Критерии и ошибки / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. – 2008. – № 2. – С. 3–9.
Хижняк В. С. Влияние норм международного права на правообразование / В. С. Хижняк // Правовая политика и правовая жизнь. – 2009. – № 2. – С. 204–205.

До теми 8.
Ахматов А. В. Юридический процесс: проблемы теории и практики / А. В. Ахматов. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2008. – 196 с.
Бочаров Д. Правозастосовча діяльність: поняття, функції та форми : Проблемні лекції / Д. Бочаров. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2006. – 73 с.
Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – 2-е изд., перераб и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.
Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти : моногр. / С. Д. Гусарєв. – К. : Знання, 2005. – 376 с.
Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права / Е. Г. Лукьянова. – М. : Норма, 2004. – 187 с.
Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории / В. Н. Протасов. – М. : Юристъ, 1991. – 144 с.
Середа О. О. Правове регулювання суспільних відносин та правова процедура / О. О. Середа // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. – № 1. – С. 79–82.
Середа О. О. Деякі аспекти співвідношення понять «правова процедура» та «юридична процедура» у контексті сучасної юридичної науки / О. О. Середа // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-тут дер. і прав. ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – № 34 – С. 117–122.
Теория юридического процесса / кол. авт. ; под ред. В. М. Горшенева. – Х. : Вища школа, 1985. – 192 с.
Фатхутдінова О. В. Юридичний процес: основні підходи до поняття / О. В. Фатхутдінова // Правова держава. Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – Вип. 9. – К. : Ін Юре, 1998. – C. 341–347.

До теми 9.
Абдуллаев М. И. Права человека и закон: Историко–теоретические аспекты / М. И. Абдуллаев. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 320 с.
Антонович М. Еволюція поняття прав людини / М. Антонович // Право України. – 2005. – №12. – С. 16–20.
Архипов С. И. Субъект права: Теоретическое исследование / С. И. Архипов. – СПб. : Изд–во Р.Асланова Юридический Центр пресс, 2004. – 466 с.
Балинский А. В. Защита прав человека как парадигма современного права: доктринальные подходы / А. В. Балинский// Актуальні проблеми держави і права : зб.наук.праць. – О. : Юрид.л-ра, 2005. – Вип. 24. – С. 205–209.
Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности / Н. В. Витрук. – М. : Норма, 2008. – 448 с.
Левченко И. П. Индивидуальный соціально-правовой статус личности / И. П. Левченко. – М. : Книжный мир, 2005. – 80 с.
Орзих М. Ф. Личность и право / М. Ф. Орзих. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – 262 с.
Права человека и процессы глобализации современного мира / под ред. Е. А. Лукашевой. – М. : Норма, 2005.– 462 c.
Рабінович П. М. Права людини і громадянина: навч. посібник / Петро Мойсеєвич Рабінович, Микола Іванович Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 463 с.
Селиванов В. О. Права і свободи громадян під захистом Конституційного Суду України: Правові позиції сучасної доктрини конституційного правосуддя / В. О. Селиванов. – К. : Логос, 2005. – 104 с.

До теми 10.
Бобровник С. В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права / С. В. Бобровник // Правова держава. – 1996. – Вип.7. – С. 103 – 108.
Власов Ю. Л. Правова система й реалізація права: проблеми зв’язку та взаємовпливу / Ю. Л. Власов // Правова держава. – 2005. – Вип. 16. – С. 142–149.
Вопленко Н.Н. Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции: моногр. / Н. Н. Вопленко, А. П. Рожнов. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. – 205 с.
Гнатюк М. Д. Нетипові ситуації правозастосовчого процесу / М. Д. Гнатюк // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-тут держ. і прав. ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – Вип. 30. –С. 107–114.
Дія права: інтегративний аспект : моногр. /; відп. ред. Н. М. Оніщенко. – К. : Юрид. думка, 2010. – 360 с.
Завадская Л. Н. Механизм реализации права / Л. Н. Завадская. – М : Наука, 1992. – 288 с.
Лазарев В. В. Эффективность правоприменительных актов / В. В. Лазарев. – Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 1975. – 207 с.
Тарасова А. Г. Юридическая процедура как средство обеспечения реализации прав и свобод человека и гражданина / А. Г. Тарасова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия «Юриспруденция». –2011. – № 2. – С. 258–265.
Уварова О. О. Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні з позицій природно-правового і позитивістського підходів до права / О. О. Уварова // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 2. – С. 244–252.
Уварова О. О. Про зміст і форму правозастосовних актів / О. О. Уварова // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 4. – С. 207–213.

До теми 11.
Гревцов Ю. И. Правовые отношения и осуществление права / Ю. И. Гревцов. – Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1987. – 128 с.
Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения / Ю. И. Гревцов. – Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1981. – 83 с.
Добробаба М. Б. Общая теория публичных правоотношений : моногр. / Добробаба М. Б., Лупарев Е. Б., Мокина Т. В. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 280 c.
Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве / В. Б. Исаков. – М. : Юрид. лит., 1984. – 144 с.
Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії / Г. Кікоть // Право України. – 2005. – №7. – С.109–111.
Матузов Н. И. Общие правоотношения и их специфика / Н. И. Матузов // Правоведение. – 1976. – № 3. – С. 23–33.
Поляков А. В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход : курс лекций / А. В. Поляков. – 2-е изд., доп. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 845 с.
Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. – М. : Юрид.лит., 1974. – 348 с.
Харитонова О. І. Деякі проблеми загальної теорії правовідносин // Актуальні проблеми держави і права 6 зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – Вип.21. – С. 75–83.
Чувакова А. М. Юридические факты, фактические составы и их дефекты : моногр. / А. М. Чувакова ; под ред. Ю. Н. Оборотова. – О. : Фенікс, 2009. – 112 с.

До теми 12.
Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура : учеб. пособие / Н. Н. Вопленко. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2000. – 52 с.
Головченко В. Особливості формування правової культури молоді / В. Головченко // Право України. – 2004. – №10. – С. 120-122.
Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави / І. Голосніченко // Право України. – 2005. – №4. – С.24.
Горбунова Л. Роль правової освіти в утвердженні верховенства права / Л. Горбунова // Право України. – 2006. – №4. – С. 154–159.
Гранат Н. Л. Правовое воспитание: понятие, формы и методы осуществления / Н. Л. Гранат // Юрист. – 1998. – № 11/12. – С. 2–8.
Дмитрієнко Ю. М. Актуальні проблеми та перспективи постоталітарної української правосвідомості / Ю. М. Дмитрієнко // Держава і право. – 2003. – Вип. 21. – С. 24–31.
Крижанівський А. Ф. Правова культура на перетині постмодерну і глобалізації / А. Ф. Крижанівський // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – №1. – С.8–13.
Мартышин О. В. Национальная политическая и правовая культура в контексте глобализации / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2005. – № 4. – С. 9–17.
Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : монографія / НДІ будівництва та місцевого самоврядування АПрН України / Ю. П Битяк (ред.), І. В. Яковюк (ред.). – Х. : Право, 2007. – 248 c.
Юрашевич Н. М. Правосознание и право: общность и различия / Н. М. Юрашевич // Государство и право. – 2005. – №7. – С. 69–74.

До теми 13.
Книпер Р. Толкование, аналогия и развитие права: проблемы разграничения судебной и законодательной власти / Р. Книпер // Государство и право. – 2003. – №8. – С. 5–9.
Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя / О. Костенко // Право України. – 2000. – № 6. – С. 57–59.
Матвєєва Л. Г. Класифікація актів тлумачення права: проблема вибору критерію / Л. Г. Матвєєва // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2003. – Вип.18. –С. 46–51
Михайлович Д. М. Толкование закона : моногр. / Д. М. Михайлович. – Х. : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 198 с.
Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько–правових досліджень // Право України. – 2004. – № 8. – С. 21–25.
Сліденко І. Д. Тлумачення Конституції: питання теорії і практики в контексті світового досвіду / І. Д. Сліденко. – О. : Фенікс, 2003. – 234 с.
Соцуро Л. Неофициальное толкование норм права : учеб. пособие / Л. Соцуро. – М. : Профобразование, 2000. – 112 с.
Черданцев А.Ф. Толкование права и договора : учеб. пособ. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 381 с.
Чулінда Л. І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно–правових актів : моногр. / Л. І. Чулінда. – К. : Атіка, 2006. – 152 с.
Юдін З. М. Загальна теорія інтерпретації договору : моногр. / З. М. Юдін. – О. : Феннікс, 2008 – 156 с.

До теми 14.
Вдовина Т. В. Понятие и виды социально–негативного поведения / Т. В. Вдовина // Lex Russica. Научные труды Московской государственной юридической академии. – 2005. – №1. – С. 164–176.
Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики : монография / А. В. Волков. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 464 c.
Завальнюк В. В. Антропологічне осягнення правової реальності: юриспруденція на перетині епох : моногр. / В. В. Завальнюк. – О. : Юрид. л-ра, 2012. – 208 с.
Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология / В. Н. Кудрявцев. - М. : Наука, 1982. – 287 с.
Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование) / А. А.Малиновский. – М. : Юрлитинформ, 2007. – 352 с.
Минникес И. А. Объективно-противоправное деяние / И. А. Минникес // Российский юридический журнал. – 2008. – № 2. – С. 19-23.
Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України. – 2006. – №1. – С.50–54.
Ветютнев Ю. Ю. О позитивной юридической ответственности / Ю. Ю. Ветютнев // Право и политика. – 2005. – №5(65). – С.146–148.
Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности / Н. В. Витрук. – М. : Норма, 2009. – 259 с.
Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. Липинский. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 387 с.
Лук’янець Д. Типологія юридичної відповідальності / Д. Лук’янець // Юридична Україна. – 2004. – №3. – С. 4–10.
Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : моногр. / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2007. – 950 с.

До теми 15.
Вопленко Н. Н. Понятие и принципы правового порядка / Н. Н. Вопленко // Правовая политика и правовая жизнь. – 2006. – № 4. – С. 6–16.
Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності / Л. Горбунова // Право України. – 2004. – №2. – С. 3–8.
Евдокимова Е. Г. Правовой режим законности: Теория и история / Е. Г. Евдокимова, Р. А. Ромашов // Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 261–271.
Крижанівський А. Ф. Феноменологія правопорядку: поняття, виміри, типологія : моногр. / А. Ф. Крижанівський. – О. : Фенікс, 2006. – 196 с.
Крижанівський А. Ф. Правопорядок як феномен правової реальності / А. Ф. Крижанівський // Юридический вестник. – 2004. – №1. – С. 69–74.
Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права / Ю. Крисюк // Право України. – 2004. – №8. – С. 25–29.
Сауляк О. П. Правопорядок в коллективистских и индивидуалистических обществах: сущность, основные характеристики, поиск новой модели / О. П. Сауляк // Государство и право. – 2006. – №4. – С. 94–101.
Сучасний правопорядок : національний, інтегративний та міжнародний виміри : тези Міжнар. наук.–практ. конф., 13–14 червня 2008 р. / за заг. ред. Ю. М. Оборотова ; уклад. А. Ф. Крижанівський, Н. М. Крестовська, ОНЮА.
· О. : Фенікс, 2008 .
· 266 с.
Тарадонов С. В. Правовой порядок и пути его укрепления. Параметры внутригосударственного и международно–правового совершенствования / С. В. Тарадонов// Государство и право. – 2006. – №5. – С. 75–84.
Тихомиров Ю.А. Законность в Российской Федерации / Ю. А. Тихомиров, А. Я. Сухарев, И. Ф. Демидов. – М. : Спарк, 1998. – 215 с.

До теми 16.
Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / Алексеев С. С. – М. : Статут, 1999. – 712 c.
Бырлэдяну В. И. Современная теория правового регулирования / В. И. Бырлэдяну // Журнал российского права. – 2011. – № 4. – С. 135–138.
Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – 2-е изд., перераб и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.
Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история, теория и практика / Н. В. Генрих. – М. : Норма ; ИНФРА-М, 2011. – 320 с.
Исаков Н. В. О содержании термина «правовая политика» / Н. В. Иванов // Новая правовая мысль. – 2003. – № 2 (3). – С. 10–16.
Капустина М. А. Теоретико-методологические проблемы исследований механизма правового регулирования / М. А. Капустина // Российская академия юридических наук. Научные труды. – Вып. 11. – Том 1. – М., 2011. – С. 232–235.
Комаров С. А. Эффективность правового регулирования и адекватность процессов правообразования / С. А. Комаров, А. Ю. Калинин // Юридическая мысль. – 2011. – № 5. – С. 42–46.
Корчевна Л. До критики поняття «механізм правового регулювання» / Л. Корчевна // Право України. – 2003. – №1. – С. 118–120.
Малько А. В. Механизм правового регулирования: Лекция / А. В. Малько // Правоведение. –1996. – № 3 (214). – C. 54–62.
Тихомиров Ю. А. Правовое регулирование: теория и практика / Ю. А. Тихомиров. – М. : Формула права, 2008. – 400 с.

До теми 17.
Бехруз Х. Введение в сравнительное правоведение: учеб. пособ. / Бехруз Хашматулла. – О. : Юрид. л-ра, 2002. – 328 с.
Давид Р. Основные правовые системы современности / Рене Давид, Камилла Жоффре–Спинози ; пер. В. А. Туманова. – М. : Межд. отн., 1998. – 400 с.
Егоров А.В. Правовая семья как объект сравнительного правоведения / А. В. Егоров // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 155–161.
Оборотов Ю. Н. К вопросу о формировании глобальной правовой системы / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Т. Х. – О. : Юрид. л-ра, 2011. – С. 229-236.
Оборотов Ю. М. Правова система України в євразійській правовій сім'ї / Ю. М. Оборотов // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Т. ІІІ. – О. : Юрид. л-ра, 2004. – С. 28-37.
Оніщенко Н. М. Правова система і держава в Україні : моногр. / Н. М. Оніщенко. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.
Правовая система России в условиях глобализации и региональной интеграции: Теория и практика / под ред. С. В. Полениной, Е. В. Скурко. – М. : Формула права, 2006. – 558 с.
Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / В. С. Журавський, О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко; за заг. ред. В. С. Журавського / Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.
Правовые системы стран мира. Энциклопедический справ очник / под ред. А.Я.Сухарева. – М. : НОРМА–ИНФРА–М, 2000. – 840с.
Саидов А. Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира / А.  Х. Саидов. – М. : Издательство БЕК, 1993. – 575 с.

До теми 18.
Байтин М. И. О понятии государства / М. И. Байтин// Правоведение. – 2002. – № 3 (242). – С. 4–16.
Еллинек Г. Общее учение о государстве / Г. Еллинек. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 752 с.
Любашиц В. Я. Современное государство в глобализирующемся мире: проблемы теории / В. Я. Любашиц // Правоведение. – 2004. – № 4. – С. 203–221.
Марченко М. Н. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и содержания / М. Н. Марченко // Правоведение. – 2003. – №1. – С. 186–197.
Оборотов Ю. Н. Инфляция власти и права как индикаторы слабого государства / Ю. Н. Оборотов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». – Т. ІХ. – О. : Юрид. л-ра, 2011. – С. 89-97.
Оборотов Ю. Н. Образы государства в глобализирующемся мире / Ю. Н. Оборотов // Закон и жизнь. – 2004. – № 8. – С. 4–8.
Оборотов Ю. Н.Содержание аксиосферы государства / Ю. Н. Оборотов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2008. – Вип. 40. – С. 223-230.
Чиркин В.Е. Государствоведение : учеб. / В. Е. Чиркин. – 2–е изд., доп. и испр. – М. : Юрист, 2000. – 400 с.
Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в ХХІ веке / Ф. Фукуяма. – М. : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2007. – 220 с.
Шидловская О. Социальная сущность Украинского государства / О. Шидловская // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2004. – Вип. 22. – С. 283–288.

До теми 19.
Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моногр. / [Ю. М. Оборотов, В. В. завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] / за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.
Васильева Т. Трансформация функций института государства в условиях глобализации / Т. Васильева // Власть. – 2007. – № 5. – С. 8–11.
Джураєва О. О. Поняття та ознаки функцій сучасної держави / О. О. Джураєва // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць.– О. : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 143–149.
Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства / Л. Дюги. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – 1008 с.
Лощихін О. М. Економічна функція сучасної держави. Теоретико-правові аспекти : моногр. / О. М. Лощихін. – К. : Юридична думка, 2008. – 368 с.
Морозова Л. А. Влияние глобализации на функции государства / Л. А. Морозова // Государство и право. – 2006. – №6. – С. 101–107.
Нагорная Т. А. Понятие и содержание функцій государства / Т. А. Нагорная // Право и государство: теори и практика. – 2007. – № 8. – С. 11–14.
Наливайко Л. Р. Поняття та основні ознаки функцій держави / Л. Р. Наливайко // Правова держава. – 2005. – Вип. 16. – С. 177–191.
Оборотов Ю. Н. Современное государство: основы теории : учеб. курс. / Ю. Н. Оборотов. – О. : Астропринт, 1998. – 132 с.
Падалко Г. До сучасного розуміння наукової категорії «функція держави» (загальний огляд проблеми) / Г. Падалко // Право України. – 2006. – №8. – С.63–69.

До теми 20.
Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики : моногр. / С. К. Бостан. – Запоріжжя : Юридичний ін-тут, 2005. – 540 с.
Брезгулевская Н. В. Виды федерации и модели федерализма / Н. В. Брезгулевская // Правоведение. – 2005. – №3. – С.150–162.
Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу регіонів / Ю. Вовк // Право України. – 2004. – №10. – С. 19–22.
Давимука С. Політичні режими сучасності та перехід до демократії / Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. – Львів : [б.в.], 1999. – 278 с.
Замышляев Д. В. Формы политико–территориальной организации государства / Д. В. Замышляев // Lex Russica. Научные труды Московской государственной юридической академии. – 2005. – №1. – С. 164–176.
Правовые системы стран мира: Энциклопедический словарь / отв. ред. А. Я. Сухарев. – М. : НОРМА, 2000. – 840 с.
Сергевнин С. Л. Субъект федерации : Статус и законодательная деятельность / С. Л. Сергевнин. – СПб. : Изд–во Юридического института, 1999. – 215 с.
Серегин А. В. Теоретические проблемы монархической формы правления / под ред. И. А. Иванникова. – Ростов-н/Д : Изд-во гос. пед. ун-та, 2003. – 191 с.
Серегин А.В. Концептуальные подходы к определению категории «форма правления» //Право и государство. – 2006. – № 3. – С. 18–23.
Телешун С. О. Державний устрій України: проблеми політики теорії і практики / С. О. Телешун. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2000. – 344 с.

До теми 21.
Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моногр. / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] / за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.
Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі / В. Авер’янов // Право України. – 2005. – №4. – С.10–15.
Беседин Е. Э. Основные подходы к понятию механизма государства в современной юридической науке / Е. Э. Беседин // Право и государство. – 2013. – № 1. – С. 24–27.
Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) / В. Борденюк // Право України. – 2005. – №1. – С. 21–25.
Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні / С. Василюк // Право України. – 2002. – №5. – С. 9–11.
Гомеров И. Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура / И. Н. Гомеров. – М. : ЮКЭА, 2002. – 832 с.
Еникеева Д. Р. К вопросу о концепциях (теориях) местного самоуправления / Д. Р. Еникеева // Юридическая наука. – 2011. – № 3. – С. 24–27.
Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн / Ю. М. Коломієць. – Х. : Основа, 1998. – 245 с.
Оборотов Ю. Н. Возвышение судебной власти в системе разделения властей // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць.– О. : Юрид. л-ра, 2002. – Вип.13–14. – С. 374–381.
Органи державної влади України : моногр. / за ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2002. – 592 с.

До теми 22.
Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моногр. / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] / за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.
Барков В. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та їхнє вирішення / В. Барков, Т. Розова // Вибори та демократія. – К. : Нац. ун-т Києво-Могилянська Академія. – 2006.– №3 (9). – С.20–27.
Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / за заг. ред. Ф. М. Рудича. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 412 с.
Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії : моногр. / за ред. І. О. Кресіної. – К. : Логос, 2007. – 314 с.
Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці (з методологічного семінару) / О. Кресін // Право України. – 2004. – №3. – С. 18–21.
Левенець Ю. А. Держава у просторі громадянського суспільства / Ю. А. Левенець. – К. : Освітня книга, 2006. – 272 с.
Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість / І. Магновський // Право України. – 2005. – №7. – С. 25–29.
Оборотов Ю. Н. Современное государство: основы теории : учеб. курс. / Ю. Н. Оборотов. – О. : Астропринт, 1998. – 132 с.
Тимченко С. М. Громадянське суспільство і правова держава в Україні / С. М. Тимченко. – Запоріжжя : Юрид. ін.-тут МВС України, 2002. – 193 с.
Щепанская Т. А. Сущностные характеристики гражданского общества / Т. А. Щепанская // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – О. : Юрид. л-ра, 2004. – Вип.22. – С. 435–440.

До теми 23.
Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моногр. / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] / за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.
Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної правової держави / В. Гладкіх // Право України. – 2005. – №11. – С. 57–60.
Головатий С. П. Верховенство права : у 3 кн. / С. П. Головатий. – К. : Фенікс, 2006. Кн. 1 : Від ідеї – до доктрини. – XXXII, 623 с.; Кн. 2 : Від доктрини – до принципу. – С. XLVII–LV, 625–1276; Кн. 3 : Український досвід. – С. LXI–LXIII, 1277–1747.
Магновський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість / І. Магновський // Право України. – 2005. – №7. – С. 25–29.
Основи демократії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / за заг. ред. А.Колодій. – К.: Вид-во «Ай-Бі», 2002. – 684 с.
Панкевич О. З. Соціальна держава та права людини «другого покоління»: Загально-теоретичне дослідження / О. З. Панкевич. – Л. : Світ, 2006. – 176 с.
Принцип верховенства права : проблеми теорії та практики : моногр. : у 2 кн. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка; [ред. кол. : Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.] /. – К. : Юрид. думка, 2008. – Книга 1 : Верховенство права як принцип правової системи : проблеми теорії / відп. ред. Н. М. Оніщенко. – 344 с.
Шаповал В. Безпосередня демократія і представницька демократія у взаємозв’язках / В. Шаповал // Право України. – 2004. – №8. – С. 8–12.
Шульженко Ф. П. Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації : монографія / Ф. П. Шульженко. – К. : КНЕУ, 2007. – 390 с.
Яковюк І. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – № 2 (25). – С. 25-34.

До теми 24.
Актуальні грані загальнотеоретичної юриспруденції : моногр. / [Ю. М. Оборотов, В. В. Завальнюк, В. В. Дудченко та ін.] / за ред. Ю. М. Оборотова. – О. : Фенікс, 2012. – 492 с.
Бехруз Х. Основы цивилизационного подхода в сравнительном правоведении / Хашматулла Бехруз // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Вип. 28. – О. : Феникс, 2007. – С. 21–30.
Введение в украинское право / под общ. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – 2-е изд., перераб и доп. – О. : Юрид. л-ра, 2009. – 768 с.
Звонарева О. С. О цивилизационном подходе в теории государства и права / О. С. Звонарева // Правоведение. – 2003. – № 4. – С. 173–180.
Многоликая глобализация. Культурное многообразие в современном мире / под ред. П. Бергера и С. Хантингтона ; пер. с англ. В. В. Сапова. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 379 с.
Оборотов Ю. Місцерозвиток в основі апологізації українського права / Ю. Оборотов // Право України. – № 8. – 2011. – С. 142–150.
Семенникова Л. И. Цивилизации в истории человечества : учеб.пособие / Л. И. Семенникова. – Брянск: Курсив, 1998. – 340 с.
Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории : сб. / пер. с англ. – М. : Рольф, 2002. – 592 с.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон ; пер. с англ. – М. : АСТ ; Мидгард. – 576 с.
Чиркин В. Е. Сравнительное государствоведение : учеб. пособ. / В. Е. Чиркин. – М. : Норма, Инфра–М, 2011. – 448 с.

4. ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ:
Внутршньосеместрові атестації студентів, семестровий недиференційований залік і семестровий іспит. Студента вважають допущеним до семестрового заліку й іспиту лише за умови виконання всіх видів робіт, передбачених планом навчальної дисципліни.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ:

Опитування, реферати, контрольні роботи, ін. навчально-організаційні форми і методи контролю знань та навичок студентів.
Опитування студентів (усне та у формі письмових контрольних робіт), як правило, здійснюється у процесі проведення семінарських та практичних занять.
Реферати до семінарських занять є одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідного характеру, метою яких є закріплення і поглиблення знань студентів. Періодичність підготовки та виконавців рефератів визначають викладачі, що ведуть семінарські заняття в академічних групах. Теми рефератів визначають за допомогою методичних матеріалів або їх обирає викладач.
Виконаний реферат здають на кафедру для перевірки перед початком семінарських занять. Студентів, які не написали або написали реферат на незадовільну оцінку, до заліку не допускають.
До інших навчально-організаційних форм і методів контролю знань та навичок студентів відносяться: експрес-опитування студентів; програмований (машинний і безмашинний) контроль знань, умінь, навичок студентів; контрольні роботи з використанням діапозитивів (викладач демонструє діапозитив, що містить питання і 35 варіантів відповідей, студент заповнює контрольну картку, позначаючи номери правильних відповідей); закриті та відкриті тестові завдання.

5.1. НАЦІОНАЛЬНА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
З урахуванням якості знань, їх системності, рівнем виконання самостійних робіт та успішності між семестрового контролю, знання оцінюються за національною чотирьохбальною шкалою:
«5» («відмінно») – студент вільно володіє матеріалами усіх тем, знаходить системні зв'язки між категоріями загальнотеоретичної юриспруденції, розуміє ключові проблеми сучасного права та сучасної держави. Середній бал міжсеместрового контролю якості знань студента має бути не нижчим за «4».
«4» («добре») – студент вільно володіє матеріалом з більшості тем, орієнтується в категоріальному апараті загальнотеоретичної юриспруденції, може робити власні висновки та судження. При цьому виконання самостійної роботи та міжсеместровий контроль демонструють високу, але не найвишу якість теоретизування з запропонованих правових та державних питань. Середній бал міжсеместрового контролю якості знань студента має бути не нижчим за «3,5».
«3» («задовільно») – студент має фрагментарні знання з загальнотеоретичної юридичної проблематики, слабко орієнтується в більшості тем, якщо питання виходять за межі їх формулювання у навчальній літератури. Рівень виконання самостійних робіт а також міжсеместровий контроль демонструють невисокий рівень теоретичного мислення та засвоєння навчального матеріалу. Середній бал міжсеместрового контролю якості знань студента має бути не нижчим за «3».
«2» («незадовільно») – студент не орієнтується в загальнотеоретичній юриспруденції. Рівень знань із дисципліни є низьким, демонструється фрагментарність у розумінні теоретичної проблематики. Студент не володіє навіть основними поняттями та категоріями. Рівень виконання самостійних робіт а також міжсеместровий контроль демонструють низький рівень теоретичного мислення та засвоєння навчального матеріалу.

5.2. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

При оцінюванні знань студентів за міжнародною шкалою ECTS використовуються такі відповідності:

Відсотки підсумкової оцінки

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Пояснення

Приблизний відсоток студентів, які отримують відповідну оцінку


90-100

Відмінно

A

Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані лише з незначною кількістю помилок.
10


82–89

Добре

B

Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані вище середнього рівня з кількома помилками.
25


75–81


C

Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані вірно з певною кількістю суттєвих помилок.
30


67–74

Задовільно

D

Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані непогано, але зі значною кількістю недоліків.
25


60–66


E

Кредит зараховано. Виконання контрольних заходів задовольняє мінімальним критеріям.
10


35–59

Незадовільно

FX

Кредит не зараховано. Студенту надається можливість скласти оговорені контрольні заходи для поліпшення підсумкової оцінки
-


1–34


F

Кредит не зараховано. Студент повинен повторно освоювати навчальний матеріал дисципліни (модуля).
-
Навчальну програму з дисципліни «Теорія держави і права» розробили:

доктор юридичних наук,
професор ___________________Ю. М. Оборотов

доктор юридичних наук,
професор ___________________Н. М. Крестовська

кандидат юридичних наук,
асистент ___________________К. В. Горобець


Зав. кафедри,
доктор юридичних наук,
професор ___________________Ю.М.Оборотов
13PAGE 15


13PAGE 141215


13PAGE 15


13PAGE 146515
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 258787
    Размер файла: 658 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий