Учимся читать лирическое произведение. Книга для учащихся 7-11 классов.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

Роза Ипаропра ноеткопа
Учимся читато нирическое роизпеерие


РозаИ про наИоеот кУ оИоечаИнимссярсЧТЕ

рротаия
РозаИпрпз пн оерп тк кУзч импсе ян пимечрян е пчзИрк е топеИрк
мечпчр Иеоемзяоез токезазен кчоокзч е оопякчи е аиккз Чкрпчячк пячкнсзТ
ткЕееН
РкякЧез якячкеч е мзч–оз опазИкЭ В!чзез З Ечк чкомзячкМВМ В!чк пмеч
и зчр мечпчр*В В!ечпз оИпяяеоиВН КпзоЛпзч еапез опазИ ВРокзорчз язЧнВ окчко–Т
яказоУеч папен аИн яп кокчокИнН
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
4
Роза ноеткопа
Учимсячитатонирическоероизпеерие
РозаИ пр ноИзет к-УУ чрИттим

т аптора

;пЕТ<=м М!п!З азЭН йН*з( ИоИпз= йзТВаз!о= (рщНЭ= щНозо< НпНщ!И! )пИНТа!-
З!йН!К- коИ )ИИЧН!( ИоИпИ! )ИЭИЖ!о азЭ йзЕщНо<= айНЭзо!<йИ Н ()пзаН<йИК щНозо<
НпНщ!Н! )пИНТа!З!йН=( ИопВо< З= !Ч= пзИоЕ Н ЗЕ–ИайИ! ЧИ*зооаИ йзоИ=*!/ )ИЯ-
ТНН- Рщ!аНЗйИ( щоИ озИ! ЕЭ!йН! й! )пН–ИЗНо зЭИ ИЧИ/ т оН–Н оп!ЧЕ,о пзЧИоВ ЗЕгН-
сзоИ( йзЕщНагН< озИЭЕ що!йН,( аВ ЭИЖ!о! )ИЕщзо< НоНййИ! йззЖЗ!йН! Ио що!йН=( з
ТйзщНо( )И,ЧНо! оН–Н- и!ЗЕ!о( ИЗйзИ( )ИЗщ!пйЕо<( щоИ йз ЯоИЭ озйИа!йН! щ!Иа!з а
щ!Иа!! й! ТззйщНаз!о=( йзИЧИпИо т ЯоИ оИ<И )!паВ/ гз*- е Зз!! т а, ЖНТй< т пзЧИоз
ЗЕгН )пИЗИЖз!о=- еЭ!ййИ ИЧ ЯоИЭ *ИаИпНо= а НТа!ойИЭ оН–ИоаИп!йНН НИз= сзЧИ-
ИЮИ*И (! )ИТаИ=/ ЗЕг! !йНо<=Кю
КИ< Ззо< !/ аТЗЕЭз!г< )ИЧзЖЕ(
РаИЧИЖЗз= Ио ТзЧИо(
Рйз )И!Зй,, пЕЧзгЕ
и о!Ч= Ч!Т ЖзИоН Ипа!оФ
Рйз пзЧВй= Н ЮзпНЮз(
Рйз пзЧИойНЮз Н ЗИщ<(
Рйз ИЧ=Тзйз опЕЗНо<=
е З!й< Н йИщ<( Н З!й< Н йИщ<м
У )!паИЭ пзТЗ!! йН*Н ( о!йН! т ЯоИ оаИпщ!оаИмК *ИаИпНо= И оИЭ( щоИ озИ! йзоИ-
=*!! що!йН!( аЗЕЭщНаИ! Н оаИпщ!И!-
УИ аоИпИЭ пзТЗ!! т ( оИ ТйзщНо ЕЭ!о< щНозо<К т пззТВаз!о= И оИЭ( з ЕщНо<=
озИЭЕ що!йН,- УВ ЕТйз!о! И й!ИоИпВ– азЖй!/гН– ТзИйз– Иа!йИоН Н ТзИйз– що!йН=
оН–Иа( И оИЭ( з пзЧИоз,о йзгН ЭВН Н щЕаоаз( И*Зз ЭВ ИопВаз!Э З= !Ч= ЭНп )ИЯ-
ТНН- я Тзо!Э йз Ийп!ойВ– )пНЭ!пз– ЧЕЗ!о )ИзТзйИ( з )пИйНзо< а ЭВ НпНщ!И*И
)пИНТа!З!йН=( ТзЭ!щз= ИИЧ!ййИоН )ИЯоНщ!И*И Иаз( ИЭ)ИТНЮНН( оН–з Н НйоИйзЮНН(
пзайНаз= )пИНТа!З!йН=( ЧНТН! )И о!Э!-
чзТЕЭ!!о=( ЯоИ зЭВ! ИЧ*Н! ИйоЕпВ зйзНТз- УВЧИп Ийп!ойИ*И )ИИЧз ТзаННо Ио
–зпзо!пз )пИНТа!З!йН= Н Ио ИЭ)!о!йЮНН щНозо!=- У=ИЭЕ( оИ оп!ЭНо= )ИоНщ< ЭВ
)пИНТа!З!йН=( !ЗЕ!о Тйзо<( щоИ й! а!*Зз Н й! пзТЕ ЕЗз!о= )Ий=о< а! зТзййИ! )ИЯоИЭ-
МИоИЭЕ щоИ йзоИ=*з= )ИЯТН= ИЧзЗз!о Ч!Ий!щйИ/ *ЕЧНйИ/- Ноз= оН–Н( ЭВ )!п!ЖНаз!Э
ИИЧИ! ИоИ=йН!( ИоИпИ! Ищ!й< )пНЧНТНо!<йИ ЭИЖйИ )!п!Ззо< ИЧВщйВЭН ИазЭН( И*Н-
щ!Н )ИопИ!ййВЭН ГпзТзЭН- е З!зо< ЯоИ )!п!ЖНазйН! )ИйИЮ!ййВЭ( ЭИ*йВЭ( озНЭ(
ИоИпИ! )Иоп=з!о ЗЕгЕ( )ИЭИ*з!о оИ<И *ЕЧИИ! ИЭВ!йН! ИЗ!пЖзйН= –ЕЗИЖ!оа!й-
йИ*И )пИНТа!З!йН=-
нп!оН/ пзТЗ! )Иа=*!й пЕИ/ зНщ!И/ )ИЯТНН- В й! озаНН ТзЗзщЕ Ззо<
)ИйИ! )п!Зоза!йН! И пзТаНоНН пЕИ/ НпНН( ТЗ!< )!п!щН!йВ НЭ!йз Зз!И й! а!–
)ИЯоИа Н й! а! ЗзЖ! зЭВ! НТа!ойВ! Н– оН–Н- ! Е)ИЭ=йЕоВ …зпзоВйН/ Н ы!о( …И Н
з=ИаН/ Н ЭйИ*Н! ЗпЕ*Н! т )пИоИ НТ-Тз оИ*И( щоИ й!<Т= ИЧф=о< й!ИЧф=ойИ!Ю Н И<И
ЧВ )ИЯоНщ!Н– НЭ!й ЭВ ,Зз йН а,щНН( ЯоИо п=З Иозй!о= й!ТзИйщ!ййВЭФ е а оИ Ж!
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
5
ап!Э= аВЧИп )пИНТа!З!йН/ й! ЧВ )пИНТаИ<йВЭ т !о< а!щйВ! о!ЭВ Н а!щйВ! аИ)пИВ( И
ИоИпВ– =ТВИЭ –ЕЗИЖ!оа!ййИ*И Иаз *ИаИп=о )ИЯоВ( Н НЭ!ййИ ЯоНЭ( з йзЭ )п!Зоза=-
!о=( ИйН Нйо!п!йВ Иап!Э!ййИЭЕ щНозо!,-
МИ!ЗйН/ пзТЗ! йН*Н йзТВаз!о= (МпИа!п<о! !Ч=К- Рй ИЗ!пЖНо ТзЗзйН=( ИоИпВ!
аВ ЭИЖ!о! аВ)ИйНо<( И*Зз ИазЗ!!о! )пН!ЭзЭН зйзНТз )пИНТа!З!йН/- сЗ!< )пНа!З!йВ
оН–ИоаИп!йН= пзТйВ– заоИпИа( з ЭВ пзТпзЧИозН аИ)пИВ йНЭ( ИоИпВ! )ИЭИ*Ео )Ий=о<
Н– ЭВ-
и!ЗЕ!о )ИЗщ!пйЕо<ю ИгНЧИщйИ щНозо<( щоИ( )пИщНоза ЯоЕ йН*Е( аВ )ИЕщНо! ,щ(
)пН*ИЗйВ/ З= )пИйНйИа!йН= а ЭВ ,ЧИ*И )пИНТа!З!йН=- нзИ*И ,щз аИИЧ*!
й! Е*!оаЕ!о- И а о!о! зЖЗИ*И )пИНТа!З!йН= !о< И)п!З!!ййВ! зщ!оаз( аИ!-
ИЧпзТйВ! ТйзН( И)Нпз=< йз ИоИпВ! аВ ЭИЖ!о! т !Н ЧЕЗ!о! Тйзо<( щоИ ЯоИ Тз ТйзН( з Н–
ЭИЖйИ ИЧйзпЕЖНо<( т Иа!пгНо< й!ИЧ–ИЗНЭЕ, айЕоп!йй,, пзЧИоЕ( оИ !о< зоНаНТНпЕ!о!
ЭВг!йН!( ЯЭИЮНН Н оаИпщ!Н! ЕНН=-
.!з!Э азЭ Е)!–з а ЯоИ/ пзЧИо!( )Из !*! щ!пйИаИ/( ИЗйзИ й!ИЧ–ИЗНЭИ/ З= оИ*И(
щоИЧВ озо< ИЭ)!о!йойВЭ щНозо!!Э- е Еа!п!йВ( щоИ )Ио!)!ййИ аВ ИазЗ!!о! ЕЭ!йН!Э
щНозо<( щоИ )ИТаИНо й!)Ип!Зоа!ййИ а )пИЮ!! що!йН= ИЧпз*зо< айНЭзйН! йз =ТВИаВ!
п!Зоаз Н ИЭ)ИТНЮН, оН–з т азЖй!/гН! аИ/оаз НпНщ!Н– )пИНТа!З!йН/( йзЕщНо!<
)ИЕщзо< йззЖЗ!йН! Ио що!йН=- РазЗ!аз= ЗЕ–ИайВЭ ЧИ*зооаИЭ пЕИ/ )ИЯТНН( аВ ИЗйИ-
ап!Э!ййИ ЧЕЗ!о! Иа!пг!йоаИазо< ИЧоа!ййЕ, НщйИо<( Н ЖНТй< азгз озй!о ЧИ!! йзВ-
*!ййИ/( пзЗИойИ/ Н )ИйИЮ!ййИ/-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
N

ЧТЕНИЕ – ЭТ ТВРЧЕТВ!

Роз аИзпр онИ оа е ткоонИ
Упнчи онмнсоая мнрчор осИпаоа
оз аИзпр оИ тпиачиИс таЧИ
Тнс ЧИаИ ипЕ
Ро зо аИпр но
з )Н<Э!ййИЭ ЯТзЭ!й! )И Но!пзоЕп! аВ ЭИЖ!о!
аоп!оНо< ТзЗзйН!ю (яйзНТ –ЕЗИЖ!оа!ййИ*И )пИНТа!З!йН= (Гпз*Э!йоз)ФК( (иоН–И-
оаИп!йН!Ф УИ)пН=оН!( НоИИазйН!( ИЮ!йзК- МпН ЯоИЭ зйзНТНпИазо< )п!Зз*з!о= й!
оИ )пИНТа!З!йН!( ИоИпИ! аВ )ИЗпИЧйИ НТЕщзН( з Иа!Э ЗпЕ*И!- е азЭ )пНЗ!о= Н)И<ТИ-
азо< о! йзаВН Н ЕЭ!йН=( ИоИпВЭН ИазЗ!Н йз ЕпИз–( )пНЭ!йНо!<йИ ЗпЕ*ИЭЕ о!оЕ-
коИ оаИпщ!з= пзЧИоз( )ИоИЭЕ щоИ й!о !ЗНйИ*И )ЕоН З= зйзНТз о!оз( Н азЭ йзЗИ йз/оН
оИо )Ео<( ИоИпВ/ )ИЭИЖ!о )пИйНйЕо< а ЭВ НЭ!ййИ ЯоИ*И Ийп!ойИ*И )пИНТа!З!йН=-
я ЯоИ ТзаННо( аИ-)!паВ–( Ио зЭИ*И о!оз Н( аИ-аоИпВ– т а ТйзщНо!<йИ/ Э!п! т Ио щНоз-
о!=ю !*И ЯпЕЗНЮНН( ЕЭ!йН= аИ)пНйНЭзо< –ЕЗИЖ!оа!ййИ! )пИНТа!З!йН!- е щ!Э ЧИ<г! аВ
щНозН –ЕЗИЖ!оа!ййИ/ Но!пзоЕпВ( щ!Э *ЕЧЖ! йзЕщНН< )пИйНзо< щ!п!Т =ТВИаЕ, озй<
а ЭВ о!оз( о!Э Ещг! ЭИЖ!о! )!п!Ззо< аИ! аИ)пН=оН! )пИНТа!З!йН=( о!Э а!пй!! ЭИ-
Ж!о! НоИИазо< Н ИЮ!йНо< !*И-
И пзТа! оИ<И З= Чз*И)ИЕщйИ/ ЗзщН ЯТзЭ!йз йЕЖйИ йзЕщНо<= )ИйНЭзо< –ЕЗИ-
Ж!оа!ййИ! )пИНТа!З!йН! У!З< що!йН! )ИИЧйИ Ззо< НоНййИ! йззЖЗ!йН!ю щНоз= –ЕЗИ-
Ж!оа!ййИ! )пИНТа!З!йН!( ЭВ )И*пЕЖз!Э= а ЭНп( ИТЗзййВ/ )Нзо!!Э( а Ю!йоп! ИоИпИ*И
т щ!Иа!( !*И ЖНТй<( !*И опзЗзйН= Н пзЗИоН- У!НН! ЭВН а!НН– оаИпЮИа )ИЭИ*з,о
йзЭ )Ий=о< зЭН– !Ч=( ИЧоа!ййВ! щЕаоаз( а!пй!! ИЮ!йНо< аИН )ИоЕ)Н( Иоа!оНо< йз
азЖйВ! аИ)пИВ И оИЭ( зНЭ )п!пзйВЭ ЭИЖ!о Н ЗИЖ!й ЧВо< щ!Иа! Н з опзгйИ(
!Н Ий ИзТВаз!о= ()пИп!–И/ йз щ!Иа!щ!оа!К-
е йзИй!Ю( щНоз= –ЕЗИЖ!оа!ййИ! )пИНТа!З!йН!( ЭВ п!зНТЕ!Э а !Ч! Ззп оаИпщ!оаз-
МИоИЭЕ щоИ З= )ИйИЮ!ййИ*И аИ)пН=оН= )пИНТа!З!йН= й!ИЧ–ИЗНЭИ ИоаИпщ!оаИ заоИпз
Н щНозо!=- …!Т ЯоИ*И зЭВ! а!НН! )пИНТа!З!йН= т а!*И Нг< НоВ ЧЕЭз*Н ЧЕазЭН-
иИТЗзййВ/ )Нзо!!Э ЭНп ИЖНа!о З= йз оИ<И оИ*Зз( И*Зз ЭВ зЭН озйИаНЭ= оаИпЮзЭН(
)ИщоН озНЭН Ж!( з заоИп )пИНТа!З!йН=ю щНоз= Иаз Н )п!ЗИЖ!йН=( аИИТЗз!Э а аИ!Э
аИИЧпзЖ!йНН оИо –ЕЗИЖ!оа!ййВ/ ЭНп( ИоИпВ/ пИЖЗ!й )!пИЭ )Нзо!=- РЗйНЭ )!пИйзЖзЭ
ЭВ а!/ ЗЕгИ/ ИщЕаоаЕ!Э( ЗзЖ! ,ЧНЭ Н–( )ИоЕ)Н ЗпЕ*Н– йз аИТЭЕ*з,о( а!пйВ!
щ!поВ –зпзо!пз аВТВаз,о й!)пН=оН!-
КйН*з )ИИЧйз )Иоп=оН йзгЕ ЗЕгЕ( Ийз й!п!ЗИ )ИЭИ*з!о аИ)НозйН, а !Ч! Ещ-
гН– щ!Иа!щ!Н– зщ!оа( ЕщНо ЧВо< Э!ВЭН( ЗИЧпВЭН( ,Ч=*НЭН( ЗИоИ/йВЭН аВИИ*И
ТазйН= щ!Иа!з т озИаз оз/йз аИТЗ!/оаН= –ЕЗИЖ!оа!ййИ*И Иаз- я И оИЭ( а щ!Э ИоИНо
НоНййИ! )пНТазйН! щ!Иа!з( пзТЭВг=Н а! а!НН! пЕН! )Нзо!Н Н )ИЯоВ( зЖЗВ/
)И-аИ!ЭЕ )пИ)Иа!ЗЕ= НЗ!зВ ,ЧаН( ЗЕ–ИайИоН( ЗИЧпз Н пзИоВ-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
7

ЧТ ЗН ЧИТ УМЕТ* ЧИТ Т*К

Нпа–нсИ зоз скнчнИ тпаир нчнон кипи–нсзан Э а сн он
мнрчнкиВо чк ЧИа!а оЗоа чак!а н!а ир–оИМ *Зоа порчнкиИ
исзпнооа с таЧИа рсазан аККноин оотако Лнн н!а чЛ- оЗоа
чЛая и снпчВн та– сИ а оИ сзан ска а н!аЕ
зо ео токоУч
УВ ЕЭ!!о! щНозо< (КИй!щйИ( т зЖ!о! аВ( т йзЕщНН< !*! а йзщз<йИ/ гИ!мК нИ*Зз
Иоа!о<о! йз й!И<И аИ)пИИа-
РЧф=йНо!( Тзщ!Э МЕгНй оз аВпзТН=ю (е Нй!*И ЭИп= ИЧЭзйщНаВ/ аз O У щзВ
пИИаИ/ й!)И*ИЗВ( O е )пз*( Н оп!з( Н ЕзаВ/ НйЖз O 5зЗ=о )ИЧ!ЗНо!= *ИЗВК-
ИЖ!о( Ещг! ЧВИ ЧВ )пИоИ зТзо<( щоИ й=Т< й! ЕоИй!о а ЭИп! Н й! )И*НЧй!о а ЧИ,
НН Ио пЕН )п!Ззо!= н!Э ЧИ!! щоИ зЭ Ж! МЕгНй а озоаз )Нзо!!/( ИоИпВ!( аЭ!оИ оИ*И щоИЧВ зТзо<
пооа таИп
()НгЕою оЗаз )!паВ! ЕщН
аИ–ИЗ=*!*И ИйЮз ИТзпНН аИоИщйВ! пз= зТЕпйИ*И й!Чз т з–( з ЯоИ а! йИаИ Н а!ЖИ(
пзТа! ИйИ Ещг! )ИоИЭЕ оИ<И( щоИ ЗНйй!!К- оН аВ зЖ!о!( щоИ )ИЯо Е)Иоп!ЧН опИ)В(
)ИоИЭЕ щоИ ЯоИ –ЕЗИЖ!оа!ййИ! НпНщ!И! )пИНТа!З!йН!( оИ ЯоИ й!а!пйИ- изЭ Ж! МЕгНй
а озоЭВН Н ТзЭ!щзйН=К( йз)!щзозййИ/ а з<Эзйз–! (и!а!пйВ! Юа!оВК Тз 0Ж2Ж *ИЗ( )Нзю
(еоНййВ/ аЕ ИоИНо й! а Ч!ТИощ!ойИЭ Иоа!пЖ!йНН озИ*И-оИ Иаз( озИ*И-оИ ИЧИпИоз(
йИ а щЕаоа! ИпзТЭ!пйИоН Н ИИЧпзТйИоНК- оо< й!ЭзИ НпНщ!Н– )пИНТа!З!йН/( *З!
йНзН– опИ)Иа (Иа а )!п!йИйИЭ Тйзщ!йНН) й!о НН )ИщоН й!о( йз)пНЭ!п )ЕгНйИ! (Л
аз ,ЧНФК- я аЭ!о! о!Э Иаз а )!п!йИйИЭ Тйзщ!йНН ЭИЖйИ аоп!оНо< Н а йзЕщйИЭ
о!о!ю
сзкаоноин сКнсИ иИнкор оозкаоноин !ко!ако запно ска оМ
сйзщНо( щоИЧВ ИЧф-
=йНо< ЭВ )пНа!З!ййВ– аВпзЖ!йН/ НТ (М!йН И а!*!Э Р!*!К( йзЗИ )Ий=о<( а щ!Э Н–
ИИЧпзТйИо<( )Ищ!ЭЕ З= аВпзЖ!йН= И)п!З!!ййИ/ ЭВН )ИЯоЕ )ИйзЗИЧНН< озН! Э!оИ-
йНЭНН- е оИ*Зз ИйН озйЕо З= аз –ЕЗИЖ!оа!ййВЭН ИЧпзТзЭН-
о*! аИ)пИВ-
МИщ!ЭЕ оИпЖ!оаЕ!о п!о<=йНй Н щоИ Ий З!з!ою (сНЭз- Кп!о<=йНй( оИпЖ!оаЕ=( O з
ЗпИай=– ИЧйИа=!о )Ео<ФК
КзИ! ап!Э= ЕоИ НТИЧпзЖ!йИ а опИз– )ИЯЭВ (чЕзй Н Л,ЗЭНзКю (рЖ
Роза
–зЗ-
йИ! Н=И O з о!Э!йН
Иапра рно
*ИпК
Рощ!*И МЕгНй йз)Нзю (заоп!щЕ !а!пйИ/ яапИп
н
ФК оИ ЯоИ т ИгНЧз У!З<
йзп!щН!
оо сИпн–
оп!ЧЕ!о Иаз а Ззо!<йИЭ )зЗ!Ж! т (яапИп

К-
МИщ!ЭЕ Е МЕгНйз зТзйИю (сзоз= Ю!)< йз ЗЕЧ

оИЭФК т з а йзпИЗйИ/ )!!й!ю
(иНЗНо аИпИй йз ЗЕЧ
Р
К МИщ!ЭЕ МЕгНй )Нг!ою (еТ о!ЭйИ*И !
е
йзаоп!щЕ !ЭЕ O еЗ!о
аЗИ–йИа!ййВ/ ЕЗ!йНФК т з !пзИаю (РЗйзЖЗВ а оЕЗ!йЕ, ТНЭй,, )ИпЕ O Л НТ !
Р-
аВг!ФК У зИЭ-оИ НТ о!оИа ИгНЧз НН Е)Иоп!Ч!йН! пзТйВ– ГИпЭ )зЗ!ЖйВ– ИИй-
щзйН/ НЭ!!о И)п!З!!ййВ/ ЭВ
оИЧВ Иоа!оНо< йз ЯоН аИ)пИВ( йзЗИ *ЕЧИИ )пИйНйЕо< а ЭВ )пИНТа!З!йН=( оИ
!о< ЕЭ!о< щНозо<- Нозо< й! з *И*И!аН/ М!опЕгз( ИоИпИЭЕ йпзаН= зЭ )пИЮ!
що!йН=( И*Зз (НТ ЧЕа а!щйИ аВ–ИЗНо зИ!-йНЧЕЗ< ИаИ( ИоИпИ! НйИ/ пзТ щ!по Тйз!о( щоИ
Н ТйзщНоК-
рЭ!о< щНозо< т ЯоИ ТйзщНо =пИ )п!ЗозаНо< !Ч! ИТЗзййЕ, ИазЭН зпоНйЕ ЖНТйН(
)!п!ЖНо< аЭ!о! *!пИ!Э ,Ж!ойВ! )!пН)!оНН( )Ий=о<( щоИ зТз НщйИ азЭ заоИп И ЭНп!( И
,З=–( И аз зЭН–- я З= ЯоИ*И й!ИЧ–ИЗНЭИ )ИщЕаоаИазо< пзИоЕ Н аВпзТНо!<йИо< )ИЯ-
оНщ!И*И =ТВзю й! )пИоИ ИоЭ!оНо< Я)Но!о( з аИ–НоНо<= !*И оИщйИо<,( ИоИпз= )ИЭИ*з!о
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
Ж
)п!ЗозаНо< )п!ЗЭ!оЮ й! )пИоИ ИЧйзпЕЖНо< ЕЗзщйЕ, Э!озГИпЕ( з )Ий=о<( )Ищ!ЭЕ НЭ!ййИ !!
заоИп Н)И<ТИаз( зЕ, ЭВ< )!п!Зз Чз*ИЗзп= ЯоИЭЕ опИ)Е- У!З< а! ИЧпзТВ Н ЭВН
заоИпз а )пИНТа!З!йНН аВпзЖ!йВ )Ип!ЗоаИЭ Иа( И!ЗНй!ййВ– а )п!ЗИЖ!йН=- е ТзЗзщз
щНозо!= т йзЕщНо<= )пИйНзо< щ!п!Т Иа!йЕ, озй< а *ЕЧНйЕ ЭВз-
И ЯоИ й! )пИоИ! З!И- нзИЭЕ що!йН, йзЗИ ЕщНо<=- Кз ЕщНо<= з И)Во!м !
оИ<И !ЗНо< Тз ,Ж!ойИ/ НйН!/( йИ Н ИЧпз*зо< айНЭзйН! йз =ТВИаВ! п!Зоаз( )Ип!З-
оаИЭ ИоИпВ– заоИп оп!ЭНо= ЧВо< ЭзНЭз<йИ аВпзТНо!<йВЭ- я щоИЧВ ЯоИ аНЗ!о<( йзЗИ
Тйзо< ТзИйВ Иа!йИоН-
е аИо ИЗНй НТ азЖй!/гН– ТзИйИа- рЖ! )пНоЕ)з= що!йН,( ЭВ )И-пзТйИЭЕ йзопзН-
аз!Э= йз аИ)пН=оН! пззТз( оН–ИоаИп!йН= НН )З!йН=Э й!ТйзИЭИ*И заоИпз НН зНз- оИЧВ Ещг! )Ий=о< )пИНТа!З!йН!( азЖйИ Тйзо<(
оИ !*И заоИп (п!зНН !*И ЖНТйН Н оаИпщ!оаз)( а зЕ, Я)И–Е Н а зИ/ опзй! ИйИ йз)НзйИ(
Н ЕЗНо< И )пИНТа!З!йНН )И о!Э ТзИйзЭ( )И ИоИпВЭ ИйИ ИТЗзйИ- оН Ж! аВ ЧЕЗ!о! Нзо<
а НпН! ИопИ*И ,Ж!оз НН )И)Воз!о!< щНозо< )ИЯоз XVIII а!з( й! ЕщНоВаз= п!зН/ оИ*И
ап!Э!йН( оИ й! ЕаНЗНо! а йН– зЭИ*И *зайИ*И- МИЯоИЭЕ
такИорора Уорч и моа сая-
Изчроч Изачсрч с чо ерзаса-зааса ч чяоазчта-пчозеоРзра яИччтЧ
;пЕ*И/ ТзИйю а НЕоа! Иаз щп!ТаВщз/йИ азЖйз оННоНщ!з= Ипзз- ипзайНо!
За! ГпзТВю (Мп!пзйВ/ пВЮзп< йНТа!п*= И!йНЮВ Н )ИЕщН Ж!оИЕ, пзйЕК Н (Кпз-
НаВ/ )зп!й< а!пТН= )ИаИТН Н пзазН пИЖЕК- !Э ИйН пзТНщз,о= иоН!Э( з !-
ЗИазо!<йИ т ЭВИЭм
У)Ий! аИТЭИЖйИ( щоИ п!щ< НЗ!о ИЧ ИЗйИЭ Н оИЭ Ж! ИЧВоНН( йИ пззТВаз,о И й!Э
пзТйВ! ,ЗНю )!паЕ, ГпзТЕ ЭИ* зТзо< пВЮзп< НН ЗзЭз( з аоИпЕ, т )пИоИ,ЗНй( Е*з
НН п!о<=йНй- РЗйИ аВзТВазйН! )пНйзЗ!ЖНо аВИИЭЕ оН,( ЗпЕ*И! т йНТИЭЕ( а
ИЗйИЭ Иаз йНЖйВ!( а ЗпЕ*ИЭ т пзТ*ИаИпйВ! Н ЗзЖ! )пИоИп!щйВ!- сйзщНо(
снятенсерч
ИзчаТзоео якняп р оапЕта ТпеНаезр ИзкоракР реУрч– япасЭ ра ч Иаязяосак
чо яочпчяочУята атзеятч
-
е оп!оН/ ТзИйю )ИИ<Е ЭВ НЭ!!Э З!И =а!йН!Э НЕоаз Иаз( а ИоИпИЭ =ТВ
ЕЖНо (Эзо!пНзИЭК (з а ЖНаИ)НН т пзН( а Е<)оЕп! т ЭпзЭИп)( оИ а
оРаяоср-
рак Изачсрчч ся рнтасн язяосе япРео зеятзноч– чч
- МИЯоИЭЕ ТЗ!< а!
НЭ!!о Тйзщ!йН!ю оН–Н ЯоИ НН )пИТз( НйоИйзЮН= Н Н)И<ТЕ!Эз= !Нз( аВЧИп п!Зоа
–ЕЗИЖ!оа!ййИ/ НТИЧпзТНо!<йИоН( оИ з Ип*зйНТИазй о!о Н ЭйИ*И! ЗпЕ*И!-
Рщ!аНЗйИ( щоИ )Ий=о< ЭВ )пИНТа!З!йН= ЭИЖйИ оИ<И щ!п!Т ИаИ- МпН ЯоИЭ й!ИЧ-
–ИЗНЭИ ЕщНоВазо< пИЗ Н Жзйп( Э!оИ )пИНТа!З!йН= а Но!пзоЕпйИЭ )пИЮ!!( ТзЭ!щзо< оН-
НоНщ!Е, Н ЯЭИЮНИйз<йЕ, ИпзЕ Иа( ИоИпВ! ИоИЧпз заоИп З= аВпзЖ!йН= аИ!*И
ИойИг!йН= НТИЧпзЖз!ЭИЭЕ( )ИйНЭзо<( зИ! Тйзщ!йН! НЭ!!о оИ НН НйИ! =ТВИаИ! п!З-
оаИ З= ИТЗзйН= зпоНйВ ЖНТйН- иИаИЭ( щоИЧВ )ИЕщНо< йззЖЗ!йН! Ио що!йН=( *ЕЧИИ
)пИйНйЕо< а ЭВ )пИНТа!З!йН=( й!ИЧ–ИЗНЭИ йзЕщНо<= *пзЭИойИ щНозо<-
нз щоИ Ж!( щНозо!< ЗИЖ!й ТзйНЭзо<= ЯоИ/ о=Ж!И/ пзЧИоИ/ я *З! Ж! Еа!щ!йН!
Нйо!п!йИ/ йН*И/( )Иоп=!йН! Ио оН–Иа И З!И а оИЭ( щоИ ЕЭ!В/ Н *пзЭИойВ/ щНозо!<
ТзЭ!щз!о =ТВИаВ! п!Зоаз Н аЗЕЭВаз!о= а Тйзщ!йН! Иа Н )п!ЗИЖ!йН/ й!)Ип!Зоа!ййИ
аИ ап!Э= що!йН=( НйоЕНоНайИ- ХИо= ИаИ (зйзНТК Н ИТйзщз!о (пзТИЖ!йН!К( ЯоИ й! ТйзщНо(
щоИ йзЗИ пззЗВазо< о!о )И )ИИщзЭ( )п!)зпНпИазо< !*И( ЧЕЗоИ з<)!!Э( пзЭзопН-
азо< )ИЗ Е)И/ зЖЗИ! ИаИ( зЖЗИ! )п!ЗИЖ!йН!- !о( зйзНТ( ИоИпВ/ Иа!пгз!о ЕЭ!В/
щНозо!<( т ИИЧВ/( ИЧпзТйВ/( а й!Э И!ЗНй=,о= ЯЭИЮНИйз<йз= п!зЮН= Н пзЧИоз ЭВН-
В *ИаИпНЭ ИЧ ЕЭ!ИЭ щНозо!!- оо< ,ЗН( Ио )пНпИЗВ йзЗ!!ййВ! озНЭ оззйоИЭ-
И щоИ З!зо< Иоз<йВЭ зЕщНо<=м коИ ЗИоЕ)йИ )ИщоН зЖЗИЭЕ- е а )!паЕ, Ищ!п!З<
йзЗИ ЭйИ*И щНозо<- сзо!Э( ЕЖ! йз Ийп!ойВ– )пНЭ!пз–( ЕаНЗ!о<( з зйзНТНпЕ!о= )пИНТ-
а!З!йН!( Н( йзИй!Ю( зЭИЭЕ )пИЗ!зо< озЕ, пзЧИоЕ- коИ йз)ИЭНйз!о ИЧЕщ!йН! )Н<ЭЕю а
)!паИЭ з! аВ )НзН йзщзз )зИщН Н п,щИщН( )ИоИЭ т ЧЕаВ( з о!)!п< аИЧИЗйИ
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
9
азЗ!!о! йзаВИЭ )Н<Эз( ЕЖ! й! а)ИЭНйз=( НТ зН– Я!Э!йоИа ИоИ=о ЧЕаВ- нз Ж! Н 
)пИЮ!ИЭ що!йН=ю йзщзз аВ ЧЕЗ!о! ИазЗ!азо< )пН!ЭзЭН зйзНТз( з )ИоИЭ(
ТйзИЭ=< йИаВЭ )пИНТа!З!йН!Э( )п=ЭИ аИ ап!Э= що!йН= )ИщЕаоаЕ!о! ТйзщНЭИо<
Н)И<ТЕ!ЭВ– заоИпИЭ –ЕЗИЖ!оа!ййВ– п!Зоа Н )пИйНй!о! а !*И ТзЭВ!-
У ИЗйИЭ оН–ИоаИп!йНН аВ ТзЭ!оНо!( з оИщйВ Н аВпзТНо!<йВ Я)Но!оВ( Н а аИТйН-
г!/ )!п!З азЭН зпоНй! ИопИ!о= пзИоз ЭНпИТЗзйН=( а ЗпЕ*ИЭ т ЭВ< заоИпз аВ=аНо=
Чз*ИЗзп= зйоНо!Т!( Н аВ )ИщЕаоаЕ!о!( з ИЖйз Н )пИоНаИп!щНаз ЖНТй<( а оп!оозй!о )Ий=о!й щ!п!Т Н*пЕ Иа( Н аВ аИ–НоНо!< аИЧИЗИ/ Н аНпоЕИТйИо<, =ТВз заоИпз(
а щ!оа!поИЭ т азЖйИ И)Иоза!йН! зпоНй( а )=оИЭ т й!Иа)зЗ!йН! оН–ИаВ– Н НйозН-
щ!Н– )зЕТ Н о- З-
оЗНйИ*И )ЕоН( )пН*ИЗйИ*И З= зйзНТз ,ЧИ*И )пИНТа!З!йН=( й! Е*!оаЕ!о( а зЖЗИЭ
Ещз! ЭВ ТзйИаИ оИпНЭ ЗИпИЖЕ Ио Иаз ЭВЕ- еЕоаИ зйзНТз з пзТ Н ИоИНо
а аВЧИп! И)оНЭз<йИ*И )ИИЧз )пИйНйИа!йН= а НЗ!, )пИНТа!З!йН= щ!п!Т !*И Иа!йЕ,
озй<-
УВЧИп )ИИЧИа зйзНТз И)п!З!=!о= Ийп!ойВЭ о!оИЭ( ИЗйзИ !о< ИЧ*Н! Яоз)В(
ИоИпВ! )пИ–ИЗНо зЖЗВ/ щНозо!< )пН ТйзИЭоа! НпНщ!НЭ )пИНТа!З!йН!Э- Мп!ЖЗ!
а!*И т НЭ= заоИпз( ИоИпИ! ИТЗз!о И)п!З!!ййВ! ИЖНЗзйН=ю ТйзИЭоаИ йИаВЭ )ИЯоИЭ
НН аоп!щз НТа!ойВЭ- р ИЭ)!о!йойИ*И щНозо!= НЭ!й!Э заоИпз а=ТзйВ )п!Зоза!йН=
И НщйИоН )ИЯоз( И ап!Э!йН ИТЗзйН= )пИНТа!З!йН=( И Но!пзоЕпйИЭ йз)пза!йНН- !Е,
ЕозйИаЕ йз )ИйНЭзйН! Зз!о И)п!З!!йН! Жзйпз Н Тз*заН! оН–ИоаИп!йН= НН !*И ИоЕо-
оаН!ю )И-пзТйИЭЕ аВ ЧЕЗ!о! аИ)пНйНЭзо< ЗпЕЖ!И! )ИзйН! Н Я)Н*пзЭЭЕ( оН–Н )ИЗ
йзТазйН!Э (У!йзК Н (Р!й<К-
я Зз<г! т *зайИ!ю о!о- !ИЧ–ИЗНЭИ !*И айНЭзо!<йИ )пИщ!о<( айНйЕо< а Тйзщ!йН!
Иа( ЕВгзо< пНоЭ оН–ИоаИпйВ– опИ т ЭЕТВЕ оН–з т Н аИИЧпзТНо< йзпНИазййЕ, И-
азЭН зпоНйЕ- МпН ЯоИЭ аВ а)ИЭНйз!о! ИЧоа!ййВ! а)!щзо!йН= Ио п!з<йВ– )п!ЗЭ!оИа(
ИЧИТйзщ!ййВ– ИазЭН( Н зЭН ИТЗз!о! НТ йН– Ю!<йЕ, зпоНйЕ( )ИЯоИЭЕ й!ЕЗНаНо!<йИ(
щоИ Е зЖЗИ*И щНозо!= пИЖЗз!о= аИ=( й!)И–ИЖз= йз ЗпЕ*Н! зИЮНзЮН=- И а НпНщ!ИЭ
)пИНТа!З!йНН а! Ж! *зайИ! т айЕоп!йй!! ИоИ=йН!( щЕаоаз Н ЭВН( ИоИпВ! аИТйНН
Е )ИЯоз )ИЗ а)!щзо!йН!Э ЕаНЗ!ййИ*И- е аВ )Иозпз!о!< )пИйНйЕо<= ЯоНЭ ИоИ=йН!Э(
ИЭВНо< )!п!ЖНазйН!( йзЕщНо!< И)!п!ЖНазо<-
е йзИй!Ю( й! Э!й!! Е*!оа!ййИ!ю ТйзИЭ=< )пИНТа!З!йН!Э НЕоаз Иаз( аВ
Н)ВоВаз!о! ИИЧИ! ЯЭИЮНИйз<йИ! ИоИ=йН! т Яо!оНщ!И! )!п!ЖНазйН!- Уз й! Иоз-
а=о пзайИЗЕгйВЭН пзИоз щЕаоа Н *ЕЧНйз ЭВН заоИпз( з озЖ! Иа!пг!йоаИ =ТВз(
)Ип!ЗоаИЭ ИоИпИ*И аВпзЖз,о= ЯоН ЭВН Н щЕаоаз( т Э!оИо< Н оИщйИо< Иа( опИ/-
йИо< оН–ИоаИпйВ– опИ Н ЭйИ*И! ЗпЕ*И!-
И Н ЯоИ !*! й! а! т ЯоИ Нг<
аИчяерч сеВНа саяИзчрочр
- я йЕЖйИ !*! Ззо<
чяоаптасерч
(оИ !о< ИЧф=йНо<( )п!ЖЗ! а!*И зЭИЭЕ !Ч!(
якняп
оН–ИоаИп!йН=) Н !*И
артР
(оИ !о< )Ий=о<( щоИ ТйзщНо )пИНТа!З!йН! З= аз НщйИ)- ;= ЯоИ*И йзЗИ айНЭзо!<йИ
ащНозо<= а о!о( аЗЕЭзо<= а Тйзщ!йН! Иа Н )п!ЗИЖ!йН/( аЕгзо<= а НйоИйзЮН,- У!З<
йзоИ=*Н/ щНозо!<( !Н оН–Н !ЭЕ )ИйпзаНН<( й!п!ЗИ айИа< )!п!щНоВаз!о Н–( ЗзЖ!
ТзЕщНаз!о йзНТЕо<( Н )ИоИЭ оН–ИоаИпйВ! опИН ЧЕЗоИ ЖНаЕо йНЭ( Н )пН ЯоИЭ аИТйНз!о
а! ЧИ!! *ЕЧИИ! )ИйНЭзйН! )пИНТа!З!йН=-
иоН–Н ИозйВ й! НТ )пИоВ– Иа( з НТ Иа )ИЯоНщ!Н–( ИИЧВЭ ИЧпзТИЭ Ип*зйНТИ-
азййВ–- РйН пИЖЗ!йВ ИИЧВЭ ЭНпИаИ)пН=оН!Э )ИЯоз( !*И оззйоИЭ( з )ИоИЭЕ )пНИЧп!Н
йИаВ! аИ/оаз( йИаВ! Тйзщ!йН=- УИ–Н*з=< пзИоИ/ –ЕЗИЖ!оа!ййИ*И Иаз( щНозо!< а!
*ЕЧЖ! )пИйНз!о а ЭВ )пИНТа!З!йН=-
я !/щз Ззаз/о! аВ/З!Э Тз )п!З!В гИ<йИ*И Ещ!ЧйНз Н )ИЕщНЭ= )ИйНЭзо< оН–Ню
Н о!( ИоИпВ! й! НТЕщзН< йз ЕпИз– Но!пзоЕпВ( Н о!( ИоИпВ! аВ ()пИ–ИЗННК( йИ щзоИ
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0Z
а ЧЕаз<йИЭ ЭВ! )пИ–ИЗНН ЭНЭИ( )ИоИЭЕ щоИ !*! й! ИЧзЗзН ЗИозоИщйВЭ И)ВоИЭ Н
ИИоа!ооаЕ,*!/ )ИЗ*ИоИаИ/-
ийзщзз йз )пНЭ!пз– пзЭИопНЭ й!ИоИпВ! )ИИЧВ зйзНТз НпНщ!И*И )пИНТа!З!-
йН=- коИ( Ий!щйИ( й! а!< )!п!щ!й< ()ИЗпЕщйВ– п!ЗоаК( Н)И<ТЕ!ЭВ– )пН зйзНТ! оН-
–ИоаИп!йН=- И аВ ЕЧ!ЗНо!<( щоИ )пН що!йНН ИЗйН– )пИНТа!З!йН/ азЖйИ айНЭзйН! ИИ-
Ч!ййИо=Э =ТВз( з З= )ИйНЭзйН= ЗпЕ*Н– т йЕЖйИ ИЧпзоНо<= аИ!ИЧпзТН, ИЭ)ИТНЮНН
НН оН–з- УВЧИп ТзаННо )п!ЖЗ! а!*И Ио о!оз оН–ИоаИп!йН=( йИ а й!ЭзИ/ о!)!йН Н Ио
щНозо!= т ИЭ)!о!йойВ/ ЯоИ щ!Иа! НН й!а!ЖЗз-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
00

т снопа к оразЛ

Мп!ЖЗ! щ!Э зйзНТНпИазо< оН–Н( ЗИ*ИаИпНЭ= И )Ий=оН=–( ИоИпВЭН ЧЕЗ!Э )И<ТИ-
азо<=- КИ*Зз ЭВ *ИаИпНЭ И
япас
( оИ НЭ!!Э а аНЗЕ )п!ЖЗ! а!*И оИ Тйзщ!йН!( ИоИпИ! )ИЕ-
щз,о Иаз Н аВпзЖ!йН= а )пИНТа!З!йНН( оИ !о< Н– !ЭзйоНЕ- я
аТзе
т ЯоИ оИ( щоИ )ИЯо
ИТЗз НТ Иа-
РЗйзИ Иаз ЕЖ! ИЗ!пЖзо а !Ч! И)п!З!!ййИ! Тйзщ!йН!( ИйН йзТВаз,о )п!ЗЭ!о Н
!*И )пНТйзН( ИИЧ*з,о И З!/оаН=– Н ИоИ=йН=–( И )пИопзйоа! Н ап!Э!йН( И аТзНЭИИо-
йИг!йНН =а!йН/- …з*ИЗзп= ИЗ!пЖз*НЭ= а Иаз– Тйзщ!йН=Э ЭВ аИИЧпзЖз!Э ИТЗзййВ!
ИазЭН зпоНйВ- з)пНЭ!п( ИаИ ()зпЕК )ИТаИ=!о щНозо!, ТпНо!<йИ )п!ЗозаНо< !Ч!
ЯоИо )п!ЗЭ!о- Л!пЭИйоИа ИТЗз!о а оН–ИоаИп!йНН –ЕЗИЖ!оа!ййВ/ ИЧпзТ( Н ЯоИ ИаИ йз)И-
й=!о= йИаВЭ( ЧИ!! ТйзщНЭВЭ Н й!ИЖНЗзййВЭ ЭВИЭ( Н щНозо!, озйИаНо= ЧНТИ
Н )Ий=ойИ ИоИ=йН! ЗЕгН щ!Иа!з( й!ЕЗИа!оаИп!ййИ*И ИЧИ/( Еоп!Э!ййИ*И щ!ЭЕ-оИ
йИаИЭЕ( й!НТа!ЗзййИЭЕ Н )п!пзйИЭЕ-
оИ Ж! озИ!
оРаяосррн аТзе
 УИ-)!паВ–( ИЧпзТ т п!ТЕ<озо оаИпщ!оаз- УИ-
аоИпВ–( Ийп!ойз= зпоНйз ЖНТйН( ИоИпз= аИТйНз!о а аИИЧпзЖ!йНН а а=ТН ЧЕаз<йВЭ
Тйзщ!йН!Э Иа- е а-оп!о<Н–( И*Зз Иаз( )!п!)за!ййВ! а (оаИпщ!И/ Эзо!пИ/К )ИЯоз(
)пНИЧп!оз,о ЧИ!! гНпИИ! Н *ЕЧИИ! Тйзщ!йН!( оИ а )пИНТа!З!йНН ИЧ=Тзо!<йИ )пИоЕ)з!о
Яо!оНщ!Н/ НЗ!з заоИпз( !*И ИойИг!йН! НоНй!( ЗИЧпЕ Н пзИо!- МИЯоИЭЕ ИЧпзТ т ЯоИ
а!*Зз ИопВоН! йИаИ*И-
У НпНщ!ИЭ )пИНТа!З!йНН ИТЗз!о= ИИЧВ/ оН) –ЕЗИЖ!оа!ййИ*И ИЧпзТз т
аТзе-
Изчсерч
( ИоИпВ/ )!п!Зз!о Ю!ИойИ! Н Ийп!ойИ! ИоИ=йН! щ!Иа!з( НпНщ!И*И
*!пИ=- сЗ!< НйВ!( щ!Э а Я)Нщ!Н– Н ЗпзЭзоНщ!Н– )пИНТа!З!йН=–( Н ИаИ-ИЧпзТ( Н ИЧпзТ-
зпоНйз( Н ИЧпзТ )пИопзйоаз Н ап!Э!йН т а! ИйН ИТЗз,о ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН!-
0

- - .Л/кир


Епгерий регир
сярмич


Зимрий печер- серо
сярмчз

е)И<ТЕ= й!И<И Гпз*Э!йоИа НТ )пИНТа!З!йН/ я- и- МЕгНйз( пзЭИопНЭ( з
)п!ИЧпзЖз!о= ИаИ( озйИа=< )ИЯоНщ!НЭ п!ЗоаИЭ( И*Зз ТйзщНЭВЭН З!з,о= а! !*И
)пНТйзНю ТаЕщзйН!( Иоза Иаз( оННоНщ!з= Н ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз- ;заз/о! )пН-
оз<й!! а*=ЗНЭ= а ИоЗ!<йВ! аИ/оаз )ИЯоНщ!И*И о!оз( И*Зз Ж! аВ )пНИЧп!о!о!
ЗИозоИщйВ/ И)Во зйзНТз )пИНТа!З!йН=( оИ йзЕщНо!< )ИйНЭзо< Тйзщ!йН! аВпзТНо!<йВ–
п!Зоа =ТВз )п=ЭИ а )пИЮ!! що!йН=-
УИ-)!паВ–( ИаИ ТаЕщНо( Н !*И
сРтаса яаяоес
аИ аТзНЭИЗ!/оаНН ЗпЕ*НЭН ИИЧ!й-
йИо=ЭН )ИЯоНщ!И*И =ТВз )пНИЧп!оз!о аИ!ИЧпзТН! Н ТйзщНЭИо<- нИ*Зз аИТйНз,о ТаЕ-
ИаВ! п!Зоаз –ЕЗИЖ!оа!ййИ/ НТИЧпзТНо!<йИоН (зНо!пзЮН=( зИйзй Н ЗпЕ*Н! аНЗВ
0
Р аИ!ИЧпзТНН Иаз а НпНщ!ИЭ )пИНТа!З!йНН( И оИЭ( щоИ озИ! ИЧпзТ Н ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН! а НпН!( аВ ЭИЖ!о!
ЧИ!! )ИЗпИЧйИ )пИщНозо< а йН*з–ю я<Ч!оИаз ч- е- чЕз= Иа!йИо<- Ро Иаз Иа!йИоН- рщ!ЧйН З= 7 - т
*заз Ж( З= Ж - т *заз 5 Н З= 9 - т *заз 4Ю »ИпгИа я- е- чЕз= Иа!йИо<- Ро Иаз Иа!йИоН- рщ!ЧйН
З= 0Zт00 -( *заз 0Z-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
02
ТаЕИ)НН)- УИо ИопВаИ НТ пИЭзйз я- и- МЕгНйз (оа*!йН/ Рй!*НйК (*- V( опИГз X[II)-
сЗ!< ИЧпзТ ИТЗзй( )п!ЖЗ! а!*И( Чз*ИЗзп= !ЭзйоН! ТаЕИаИ*И Иозаз Иазю
рз

Е
зт
з
з
з

Ззз<- …ВазИ(
КИ*Зз
Нз
!Э! ЭзТЕ
зт
Н
Нз
ИЭ(
У И
Нз
ИЭйИ/ Тз! а!

ИЖзИ(
Мз
зт

оз
!*з )ИЗ зЧЕИЭ(

=Н=(

!Ч!ТЖзН
з
зЭВЮ
н!)!п< й! оИю Н
кн
( з

з
кн
(
иИ
пЕ
Н
к

п
зИа
нк 
Из
к
-
Ноз= ИопВаИ( аВ !*И )п!ЗозаНо! !Ч! Н оИ( з озйЮ!азН ЭзТЕпЕ пзй<г!( Н оИ(
з озйЮЕ,о !! (о!)!п<К( Н ИойИг!йН! )ИЯоз ЯоНЭ )!п!Э!йзЭ- КзпоНйз аИТйНз!о а ТйзщН-
о!<йИ/ о!)!йН Чз*ИЗзп= оИЭЕ( щоИ а )!паВ– )=оН опИз– ВгйВ *п!Э=*Н! ТаЕН
рп Э !п
Э чп Э пз Э Ип Э пМ
еЭ!ййИ ТаЕН )ИИЧйВ аВТВазо< И)п!З!!ййВ! зИЮНзЮНН- оИ ЯоИ т
НТИЧпзЖ!йН! ЭзТЕпН( *пИ–Ио зЧЕИа( оИ)Ио иИп!!( ЯЭИЮНН( ИЧ*!! а)!щзо!йН! Ио *пИЭ-
И/ ЭЕТВН Н ЧВопВ– п!ТН– ЗаНЖ!йН/- я а ЗаЕ– )И!ЗйН– опИз– )ИаоИп=,о= ТаЕН

Э ч Э с Э р Э кМ
е йИаз ЯоИ й! оИ<И НТИЧпзЖ!йН!( И<И И*Е*!йН! Э!З!ййИ*И( )зайИ*И
ЗаНЖ!йН=- »зайИ! Ж! а ИопВа! т зйоНо!Тз( )пИоНаИ)Иоза!йН! ЗаЕ– ЭзТЕпИ( )п!ЖЗ! Н
о!)!п<( а ИоИпИЭ аВпзТНИ< НТЭ!й!йН! йпзаИа ИЧ*!оаз- коз ЭВ< Н )!п!Ззйз )Ип!З-
оаИЭ )ИаоИп!йН= Ищ!озйН/ ТаЕИа-
нз аВ ЕаНЗ!Н( щоИ Иаз й!Ео Н ЧИ!! =пЕ, –ЕЗИЖ!оа!ййЕ, НйГИпЭзЮН,( И*Зз
Ю!!йз)пза!ййИ Н)И<ТЕ!о= Н– ТаЕИаИ/ Иоза-
УИИЧ*! ТаЕИаВ! )ИаоИпВ т зНо!пзЮНН Н зИйзйВ т Н ЗпЕ*Н! аНЗВ ТаЕИаИ/ Ип*з-
йНТзЮНН о!оз НЭ!,о пзТйВ! Тйзщ!йН=- з)пНЭ!п( ИйН )ИЭИ*з,о аИ)пИНТа!оН зпоНйЕ
)пИН–ИЗ=*!*Ию (
З
И
т
Ипй=Э Е
Из
Е*НЭ
о
И)Ип Тз
о
ЕщзК (ТЗ!< =айИ Вг!й оЕ оИ)Ипз)( т
йИ Зз!И й! а!*Зз Н*пз,о НТИЧпзТНо!<йЕ, пИ<- саЕИаВ! )ИаоИпВ ЭИ*Ео аВЗ!=о< *за-
йИ! ИаИю (
М
а!
зРН
Н!
зРН

зР
! ЧН

!К (ТаЕН *зайИ*И Иаз
чп!
)ИаоИп=,о= аИ
а!– Иаз–)- МИаоИп!йН! *зйВ– *зайИ*И ЯЭИЮНИйз<йИ*И Иаз ЭИЖ!о ЕННо< ЯЭИЮН,ю
(и
Р
щйИ йзЭ 
Р
гзо< И!йй
––
а<

*
Р
ФК (И ЯоИ й! ТйзщНо( щоИ ТаЕ

а!*Зз )!п!Зз!о
)!щз<йИ! йзопИ!йН!( Ий ЭИЖ!о )пИНТаИЗНо< Н ЗпЕ*И! а)!щзо!йН! а ТзаННЭИоН Ио Тйзщ!-
йН= Иаз-) УВИз= о!)!й< ТаЕИаИ/ Ип*зйНТИазййИоН о!оз ЭИЖ!о ИТЗзазо< И*Е*!йН!
пзИоВ( *зпЭИйНщйИоН( з а оН–ИоаИп!йНН я- и- МЕгНйз (з –ИЭз– »пЕТНН !ЖНо йИщ-
йз= Э*зФК- Р)п!З!!ййИ! ЯЭИЮНИйз<йИ! Тйзщ!йН! ЭИЖ!о НЭ!о< Н ИоЕооаН! зИ*И-НЧИ
ТаЕз( йз)пНЭ!п ИоЕооаН! ТаЕз
п
а оН–ИоаИп!йНН »- ч- ;!пЖзаНйз (иИИа!/ аИ й!Кю (Л
йз –ИЭ! )з аВИИЭ( O иВгз *з оаИ/( ИИа!/( O ;зЖ! а зЭИЭ й! *ЕЧИИЭ O Уй=о!й
ЧВ ЗЕг! ЭИ!/ю O нИ ТаЕщз( оИ ИоЗзаз=( O нИ о!йз( оИ ЕЭ!–з= O У Е–! НТЗз!щ! ИйФК
Уоп!щз=< пзТйВЭН аНЗзЭН ТаЕИаИ/ Ип*зйНТзЮНН о!оз( азЖйИ )ИйНЭзо<( щоИ Тйзщ!йН!
НЭ!,о й! оИ<И зЭН ТаЕН( И<И Н– ИИойИг!йН! И Тйзщ!йН!Э Иаз( ТаЕН ЭИ*Ео ЕН-
Назо< ЯоИ Тйзщ!йН!( ИЧпз*зо< айНЭзйН! щНозо!= йз ЗИ)ИйНо!<йВ! ЭВИаВ! Иоо!йН(
ИоИпВ! НЭ!,о= НН аИТйНз,о а Иаз– Чз*ИЗзп= ТаЕИаИ/ )!п!Нщ!-
2
Ноз= За! опИГВ оН–ИоаИп!йН= я- и- МЕгНйз (сНЭйН/ а!щ!пК( аВ )ИщЕаоаЕ!о!( з
ТаЕщзйН! Иа )ИЭИ*з!о ИТЗзо< зпоНйЕю
2
зщНйз= ЛИЭИйИИаз( )ИЯоВ Н Ещ!йВ! )ВозН< п!гНо< аИ)пИю НЭ!!о Н Тйзщ!йН! ТаЕ зЭ )И !Ч! ЛИЭИйИИа
Еоа!пЖЗз( щоИ )ИаоИп!йН! ТаЕз з ЭИЖ!о )!п!Ззо< а!НИ!)Н!( а!НИ! )пИопзйоаИ( *ЕЧНйЕ Н аВгНйЕ( з ТаЕН !( Н( <(
, т й!ЖйИо<( ззо!<оаИФ иИап!Э!ййВ/ Ещ!йВ/ я- М- .Епза!а йз ИйИа! ИЭ)<,о!пйВ– Н!ЗИазйН/ )ИзТз( щоИ
а=Т< Э!ЖЗЕ ТаЕИЭ Н ЭВИЭ Е*!оаЕ!о (Э-ю .Епза!а я- М- саЕ Н ЭВю КйН*з З= ай!зйИ*И що!йН= Ещз*Н–=
озпгН– зИа- -( 0990)-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0:
…Еп= Э*И, й!ЧИ пИ!о(
УН–пН й!ЖйВ! пЕо=Ю
нИ( з Та!п<( Ийз ТзаИ!о(
нИ Тз)зщ!о( з ЗНо=(
нИ )И пИа! ИЧа!огзИ/
УЗпЕ* ИИЭИ/ ТзгЕЭНо(
нИ( з )ЕойН Тз)ИТЗзВ/(
К йзЭ а ИИгИ ТзоЕщНо-
згз а!о–з= зщЕЖз
е )!щз<йз Н о!Эйз-
оИ Ж! оВ( ЭИ= озпЕгз(
МпНЕЭИз Е Ийз
еН ЧЕпН ТзаВазйнВ( ЭИ/ ЗпЕ*( ЕоИЭ!йз(
еН Зп!Э!г< )ИЗ ЖЕЖЖзйиаИ!*И а!п!о!йз
УВ( Ий!щйИ( ЕВгзН аИ/ а!опз а )ИаоИп=,*Н–= ТаЕз– Иаю
им
п Э

пи Э р

п Э
ро

нИМ
рВгзН гЕпгзйН! ИИЭВ йз пВг!ю
ам н
рр
окая Э ро
рм
иИ
- МИаоИп=,*Н!=
м Э и Э н Э а
)ИЭИ*з,о )ИщЕаоаИазо< з ИЧ*Е, зпоНйЕ т Э!о!< Тз ИйИЭ( оз Н Ий-
п!ойВ! З!озНю Э!й=,*Н! ЗпЕ* ЗпЕ*з аИ/( )зщ( гЕЭ( оЕ( гЕпгзйН!- …з*ИЗзп= ГИй!оН-
щ!НЭ )ИаоИпзЭ а оН–ИоаИп!йНН аИТйНз!о )ИЯоНщ!Н/ ИЧпзТ ЧЕпН т *пИТйИ/( опзгйИ/(
ЖНаИ/-
! Э!й<г!! Тйзщ!йН! а )ИЯоНщ!ИЭ Иа! НЭ!!о !*И Иоза т
казкчте
- РЧпзоНо!
айНЭзйН! йз )ИаоИп!йН! )пНозаН (ТзКю
ро анИ Э ротко–нИ Э роЛиИ Э росИ–иИМ
У щ!Э
пзТйНЮзю
анИ Э ро анИ тко–нИ Э ротко–нИ
 УВ щЕаоаЕ!о!( щоИ Чз*ИЗзп= )пНоза! аИТ-
йНз,о а! йИаВ! ТаЕН( з ЧЕп= )п!Зоз!о а ЗаНЖ!йНН( озйИаНо= ЖНаВЭ Е*!оаИЭ- нз
)ИаоИп ЕННаз!о Тйзщ!йН! Иа( й! оИ<И йзТВаз,*Н– ТаЕН( йИ Н й!Е*Н– а !Ч! ЯЭИЮН,
т оп!аИЖйЕ, Н )!щз<йЕ,-
КзИ/ –пЕ)И/ зЖ!о=
нИо ко–Ззо
п=ЗИЭ ЭИ*Ещ!/ ЧЕп!/м е аЭ!о! о!Э ЯоИ
Е*!оаНо!<йИ! Н !*!
азаЛза .
Иаз ЕЭ!й<гНо!<йИ-ззо!<йВЭН ЕГГНзЭН т
)!п!Зз,о И*Е*!йН! о!)з( Е,оз а
тн–окоая
Н
Иноая
НТЧ!- е ЗпЕ*Н! Иаз о!Э Ж! Тйз-
щ!йН!Э ЕГГНИа т
сИопЛзо тачпЗзо .
)ИЭИ*з,о )ИщЕаоаИазо< зоЭИГ!пЕ )ИИ= Н
,ЧаН( )пИоНаИоИ=*!/ ЧЕп! Тз ИйИЭ-
сйзщНЭз Н )пНозаз а Иа!
тпиакзкоМ
ипзайНо!ю
акзко Э тпиакзкоМ
иозпЕгз
йз ап!Э= ЕЭИз( ЕоИЭ!ййз= й!)И*ИЗИ/ Тз ИйИЭ( т з зИаИ( з айНЭзо!<йИ ИойИ-
Но= )ИЯо аИ!/
чампая тачпЗзн
з =айИ а ЯоН– Иаз– )пИ=а=!о= о!)И щ!Иа!щ!-
Н– ИойИг!йН/- е )!щз<( оп!аИ*з( щЕаоаИ Ч!)ИЭИ*йИоН щ!Иа!з )!п!З *пИТйИ/ НИ/
оН–НН ИооЕ)з,о( )ИоИЭЕ щоИ !о< ,ЧИа<( !о< ЗпЕЖ!И! пз)ИИЖ!йН! т й!ЗзпИЭ оН–И-
оаИп!йН! ТззйщНаз!о= ИазЭНю (и!пЗЮЕ ЧЕЗ!о а!!!/К-
з ЯоН– )пНЭ!пз– аВ аНЗ!Н( з Е*ЕЧ=!о= Н пзгНп=!о= Тйзщ!йН! Иа Чз*ИЗзп=
оИЭЕ( щоИ озйИаНо= ТйзщНЭВЭ Н– Иоза-
РИЧ!ййИ ТйзщНЭВ а )ИЯоНщ!ИЭ =ТВ! !*И
птячУятч сакараяоч
( Н )п!ЖЗ!
а!*И
Э яочпчяочУятер ч мкачарепЕрер атзеяте япас
- рЧ!ЗНЭ= а ЯоИЭ( щНоз= )!паЕ,
опИГЕ оН–ИоаИп!йН= я- и- МЕгНйз (Р!й<К-
Ро=Чп< ЕЖ йзоЕ)Н т ЕЖ пИ*з Иоп=–з!о
МИ!ЗйН! НоВ йз*Н– аИН– а!оа!/Ю
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
04
;И–йЕ И!ййН/ –зЗ т ЗИпИ*з )пИЭ!пТз!о-
.Епщз( !*! Ч!ЖНо Тз Э!<йНЮЕ пЕщ!/(
И )пЕЗ ЕЖ! ТзоВЮ И!З ЭИ/ )И)!гз!о
У Иоф!ТЖН! )И= И–ИоИ, аИ!/(
е опзЖЗЕо ИТНЭН Ио Ч!г!йИ/ ТзЧзаВ(
е ЧЕЗНо з/ ИЧз ЕйЕагН! ЗЕЧпзаВ-
КзЕ, зпоНйЕ аВ )п!Зоза=!о!( щНоз= оН–ИоаИп!йН! »Из= пИ*з( –ИИЗйИ( )пИЭ!пТ-
гз= ЗИпИ*з( Ч!*Е*Н/ пЕщ!/ Н ТзЭ!пТгН/ )пЕЗ( йзщНйз!о= )Иаз= И–Иоз йз
аИ/нрЗи
(ИоЗз-
!ййВ– Ио ЕзЗ<ЧВ) )И=–- КзТзИ< ЧВ( )ИЯо )пИоИ ГННпЕ!о )пИН–ИЗ=*Н! а )пНпИЗ!
)пИЮ!В- И ЯоИ НпНщ!И! )пИНТа!З!йН!( з а й!Э азЖйИ оИ )!п!ЖНазйН!( ИоИпИ! аИТйН-
з!о )пН аНЗ! зпоНйВ- е аИо ЭВ аНЗНЭ( щЕаоаЕ!Э( щоИ ЯоИо ЕщйВ/ апИЗ! ЧВ )!/ТзЖ аВТВ-
аз!о Е )ИЯоз йзопИ!йН! аВИИ! Н оИпЖ!оа!ййИ!( йзоЕ)!йН! И!йН )п!Зоз!о з )п!-
пзйИ! ИоИ=йН! )пНпИЗВ( з й!щоИ щп!ТаВщз/йИ ТйзщНо!<йИ!- МИщ!ЭЕ ИТЗз!о= озИ!
а)!щзо!йН!
ИЖ!о ЧВо<( )ИоИЭЕ щоИ ЯоИ оН–Н \!оНоИ)йВ/ =ЭЧ( Э!З!ййВ/ пзТЭ!п( Н)И<-
ТИаз= а *!пИНщ!И/ )ИЯЭ! - У- ЛИЭИйИИаз (М!оп У!НН/К( а оИпЖ!оа!ййВ– опИ-
Гз– З!пЖзаНйИ*И (МзЭ=ойНзК Н ЗпЕ*Н– )пИНТа!З!йН=– (аВИИ*И гоН=К- ;з( оИ( щоИ
ЯоИ оН–Н( т Ищ!й< азЖйИ( а!З< НЭ!ййИ )ИЯТН= )ИЭИ*з!о )п!апзоНо< Иаз( Ип*зйНТИазййВ!
а )п!ЗИЖ!йН=( а =а!йН! НЕоаз Иаз- И пзТЭ!п оН–з оИ<И )п!ЗИоза=!о аИТЭИЖ-
йИо< ИТЗзо< аВИИ! ЯЭИЮНИйз<йИ! йзопИ!йН!( а!З< оИо Ж! г!оНоИ)йВ/ =ЭЧ гНпИИ
Н)И<ТИаз= Н а оН–з– (йНТИ*И гоН=К т а зоНп! я- М- иЕЭзпИИаз (Р Чз*ИпИЗоа!К(
*!пИНИ-ИЭНщ!И/ )ИЯЭ! У- е- з/Иаз (оН!/( НН чзТЗпзЖ!ййВ/ Уз–К( а Чзй=–-
МИоИЭЕ щоИ *зайИ! т оННоНщ!з= Н ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз !НН- еЭ!ййИ ЯоИ
И)п!З!=!о ЭВ аВзТВазйН=- КзИаз Ж! Ипзз Иа а )пНа!З!ййИ/ опИГ! Мп!ЖЗ!
а!*И ТзЭ!оНЭ( щоИ !Нз т йНЖйз=- УИо ИаИ
аИпонИ .
Еозп!агз= ГИпЭз (йВй!
)пНй=оИ т
аИпи онИ
)( Еозп!агНЭ =а=!о= Н ИаИ
кисИр
(
кисИ
)- яп–зНТЭВ )пНЗз,о
п!щН оИпЖ!оа!ййЕ, НйоИйзЮН,- нЕ Ж! пИ< Н*пз,о Ю!пИайИза=йНТЭВю
коч сИпоЗчИМ
е Иаз
чмпо р оо!и нИ ня .
оИЖ! )ИЯоНщ!Н!( аВИН!- оИЧВ аВпзТНо< И)п!З!!й-
йВ! щЕаоаз( ЗИозоИщйИ й!И<Н– ЯЭИЮНИйз<йИ Ипзг!ййВ– Иа( Н ТЗ!< ИйН Ищ!й<
ТзЭ!ойВ-
РЧпзоНЭ айНЭзйН! Н йз оИ( щоИ зпоНйз йзоЕ)!йН= И!йН ИТЗзйз )Ип!ЗоаИЭ Э!йВ
ап!Э!й *з*ИИаю
оосИтик Э аИпонИ- чаок Э тпанпронИ- мнЗиИ Э росИркМ
е ЖНТй<
)пНпИЗВ )п!Зоз!о а ЗаНЖ!йНН( щНозо!< ЧЕЗоИ йз=аЕ аНЗНо )!п!–ИЗ Ио !оз И!йН-
И Н ЯоИ*И ЭзИ- У оН–ИоаИп!йНН а! =а!йН= )пНпИЗВ ИЖНаз,ою
аснооия коч .
ЗВгНо(
арии
ИзТВаз,о= )ИИЧйВЭН опзЗзо<(
чмпо р
)=о( Н–
мчиИ коя самозМ
РН-
Ю!оаИп!йН= озЖ! )ИЭИ*з,о ИТЗзйН, )п!пзйИ/ Н аИТаВг!ййИ/ зпоНйВ-
е)И<ТЕ= Иаз аВИИ/ ИпзИ/ Н опИ)В т ИНЮ!оаИп!йН=( )ИЯо пНЕ!о –ЕЗИ-
Ж!оа!ййВ/ ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН!( НЗ!, ИоИпИ*И )пНЧНТНо!<йИ ЭИЖйИ И)п!З!Но< озю
й!ЭИоп= йз оИ щоИ НТИЧпзЖз!о= И!йй!! ЕЭНпзйН! )пНпИЗВ( Ийз )п!Зоз!о з а!щйИ ЖНаИ!(
оаИпщ!И! йзщзИ( з оИпЖ!оаИ ЖНТйН- ;з<г! а оН–ИоаИп!йНН Яоз
ЭВ< озй!о *зайИ/( щНозо!< ИИТйз!о !ЗНйоаИ а!щйВ– Н )пНпИЗВ Н щ!Иа!з(
)пИйНз!о= И*Е*!йН!Э Ч!Э!поН= аВИИ*И оаИпщ!И*И ЗЕ–з-
УВ ТзЭ!оНН( щоИ ИаИ озйИаНо= ИЧпзТИЭ Чз*ИЗзп= !*И оННоНщ!И/ Н ЯЭИЮНИ-
йз<йИ/ Ипз!-
я о!)!п< пзЭИопНЭ НйЕ, Н)Иоз< Иаз т !*И Е)Иоп!Ч!йН!
с Изркак чпч Из-
раярак якняп
- Кз ЯоИ Н)И<ТЕ!о= а )ИЯоНщ!ИЭ оаИпщ!оа!
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
05

- - Есерир


«Нипы саты, рощи гоны…»

коИ оН–ИоаИп!йН! и- я- о!йНйз азЭ йза!пй=з НТа!ойИ- У й!Э( з Н аИ ЭйИ*Н– НпН-
щ!Н– )пИНТа!З!йН=–( НТИЧпзЖз!о= зпоНйз )пНпИЗВ- И а!З< ЯоИ й! )пИоИ И!ййН/ Яо,З-
МИЯо йз)Нз оН–ИоаИп!йН!( щоИЧВ ИопВо< йзЭ аИН ИпИа!ййВ! ЭВН- Кз )ИоНщ< Н–
изЭ о!о )ИЗзЖ!о йзЭ )Ео< зйзНТз-
М!п!щНоз/о! оН–Н Н )Иозпз/о!< )ИщЕаоаИазо< йзопИ!йН! )ИЯоз-
НаВ ЖзоВ( пИ*Н *ИВ(
Ро аИЗВ оЕЭзй Н ВпИо<-
КИ!ИЭ Тз НйН *ИпВ
иИйЮ! оН–И! зоНИ<-
;п!Э!о аТпВоз= ЗИпИ*з-
о/ !*ИЗй= )пНЭ!щозИ<(
оИ Иа!Э-Иа!Э й!ЭйИ*И
.Ззо< ТНЭВ !ЗИ/ ИозИ<-
я–( Н зЭ = а щз*! ТаИйИ/
раНЗз ащ!пз а оЕЭзй!ю
чВЖН/ Э!=Ю Ж!п!Ч!йИЭ
сз)п=*з= а йзгН зйН-
РЧпзоНо! айНЭзйН! йз За! )!паВ! опИН- Мп!ЗозаНН йзпНИазййЕ, )ИЯоИЭ зпоНйЕ
)ИТЗй!/ И!йН КзИ! йзопИ!йН! аВТВаз!о Ийз УВ зЖ!о!ю ЕйВИ!( *пЕойИ!( оИНаИ!-
МпН ЯоИЭ аВ( Ий!щйИ( а)ИЭйНН ИЧоа!ййВ! И*Е*!йН=( И*Зз ИзТВазН< а И!йй!Э
!Е( а )И!-
е !Н аВ ЕЭ!В/ щНозо!<( оИ( щНоз= ЯоН опИН( ИЧ=Тзо!<йИ ТзЭ!оНо!( щоИ а! Е*!-
оаНо!<йВ! ТЗ!< Е)Иоп!Ч!йВ а )п=ЭИЭ Тйзщ!йНН( )ИЯо )пИоИ )!п!щН=!о оИ(
щоИ аНЗНою
ои р паКи пнзо Иоо српасИ
Н а! ЯоН Иаз ИЧ*!Е)Иоп!ЧНо!<йВ!(
й!)ИЯоНщйВ!- ;аз )пИоВ– й!пз)пИопзй!ййВ– )п!ЗИЖ!йН=( )ИопИ!ййВ– ИЗНйзИаИ( т
а )!паИ/ опИ! Н й!)ИйИ! т аИ аоИпИ/ опИ! аЭ!о! й!)ИЯоНщйВЭН ИазЭН ИТЗз,о
)пНТ!Э!ййЕ, НйоИйзЮН,- е аВ( !ЗЕ= Тз заоИпИЭ( щЕаоаЕ!о! оИ Ж!( щоИ Н Ий( т а! аИпЕ*
ЧЕЗйНщйИ( !пИ Н ЕйВИ-
И аИо а оп!ойВЭ )зЗ!ЖИЭ Е*!оаНо!<йИ*И( т ИйЮ! Е)ИЗИЧ=!о=
закнс
( ИоИпИ!
сзоИикас ро !апр
аИТйНз,о Я)Но!оВю *ИпВ т
сиои
ИйЮ! т
Ииан
- е НйозН оз НйВЭю )п!ЗИЖ!йН! оз-
йИаНо= пз)пИопзй!ййВЭ Н пзТаИпзщНаз!о= йз За! опИН- коИ ИТЗз!о ЗпЕ*Е, НйоИйзЮН,
т ЧИ!! )ИИ/йЕ,( )зайЕ,- К оИЭЕ Ж! зпоНйз ИЧп!оз!о пзН( аВ аНЗНо! НйН! *ИпВ Н
пзйИ! ИйЮ! т а И!йй!Э )!/ТзЖ! )пИоЕ)з!о аИ!ИЧпзТйз= пзИоз( Н йзопИ!йН! йзщН-
йз!о Э!й=о<=-
Ноз!Э аоИпЕ, опИГЕ- ;ИпИ*з ЖНаз=( Ийз
чпнкнИ
!/
тпин–Иокас .
йз =а!йН!
)пНпИЗВ )!п!йИ=о= щЕаоаз( аИ/оа!ййВ! щ!Иа!Е( з аВ( Ий!щйИ( Тйз!о!( щоИ ЯоИо –ЕЗИ-
Ж!оа!ййВ/ )пН!Э йзТВаз!о= ИНЮ!оаИп!йН!Э- МпНпИЗз Н)ВоВаз!о о! Ж! щЕаоаз( щоИ Н
ЭВю !/ *пЕойИ( Ийз Э!щоз!о И )пН–ИЗ!
снчая
ТНЭВ (Я)Но!о Э!озГИпНщ!Н/( ИйИазййВ/
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0N
йз –ИЗоа! Ч!И*И й!*з Н !ЗНйВ( ИТЗз,*Н/ ТпНо!<йВ/ Н ЯЭИЮНИйз<йИ Ипзг!ййВ/
ИЧпзТ)( з ТйзщНо( ЖНТй< й! оИНо йз Э!о!( Н ИТЗз!о= )п!ЗИ*Е*!йН! ЧНТН– )!п!Э!й( И
ИоИпВ– ЭВ Э!щоз!Э аЭ!о! )пНпИЗИ/- !й=!о= Н НйозНю аоИпИ! )п!ЗИЖ!йН! И!ЗН-
й!йИ )!паВЭ )И!ЗИазо!<йИ/ а=Т<, (з й! )!п!щННо!<йИ/ )зпз!<йИ/( з а )!п-
аИ/ опИГ!) Н ТзйНЭз!о ЕЖ! опН опИН( Ио ЯоИ*И НйоИйзЮН= озйИаНо= ЧИ!! )зайИ/- е
ИоИ=йН! ЕйВИ/ Ч!ТйзЗ!ЖйИоН ИооЕ)з!о( Е–ИЗНоФ
я Зз<г! зпоНйз аИг!ЧйВЭ ИЧпзТИЭ Э!й=!о=- рЖ! й! оИ<И ЧЕЗЕ*!! ЕНо )!п!-
Э!йВ( зЭИ йзоИ=*!! озйИаНо= ЗпЕ*НЭ- РоЭ!оНЭ НйИйНЭВю ЧВН
паКи !акр .
озз
–оКо р аозоМ
МИщЕаоаЕ!Э( з о! Ж! зЭВ! )п!ЗЭ!оВ т щ!пйВ! З!п!а<=( ЧпИНагН!
НоаЕ( т )пНИЧп!Н Иа!Э НйЕ, ЯЭИЮНИйз<йЕ, Ипзг!ййИо<- …ВИ т ЕйВВ!
Иоо
Н
српасИ
озИ т )пИоИ
Иоон
йИ зИ/ аИг!ЧйИ/ оз/йИ/ ИЕозз< о!)!п< щз*зм У
озИЭ оЕЭзй! ЭИЖ!о )пНаНЗ!о<= аИИЧ*! й!щоИ ГзйозоНщ!И!ю ЧЕЗоИ
(пВЖН/ Э!=Ю Ж!п!Ч!йИЭ Тз)п=*з= а йзгН зйНК- нЕо Н й!ИЖНЗзййВ/ Я)Но!о( Н
пзай!йН!( Н ИНЮ!оаИп!йН! т Н аВ щЕаоаЕ!о!( зИ/ ЧНТИ/( )п=ЭИ-озН пИЗйИ/ азЭ озз
)пНпИЗзю
прЗия
Э!=Ю )И–ИЖ йз ТйзИЭИ*И
прЗн!а Знпнмнозо .
ЯоИ ЕЖ! й! щоИ-оИ щЕЖЗИ!(
Зз!И!( з аИ!( )пНаВщйИ! З= З!п!а!йИ*И ЧВоз- К оИЭЕ Ж! зпоНйз аИ)пНйНЭз!о= з
!ЗНйИ! Ю!И! Чз*ИЗзп= )ИопИ!йН, )п!ЗИЖ!йН= т ИйИ Тзй=И о!)!п< а, опИГЕ- е Ий!Ю
оН–ИоаИп!йН= пИЖЗз!о Иа!Э ЗпЕ*Н! ЯЭИЮНН( щ!Э !*И йзщзИ-
нз о!йНй )ИЭИ*з!о ЕаНЗ!о< пзИоЕ а й!)пН*=ЗйИ/ зпоНй! )ИТЗй!/ И!йН- УИг!Ч-
йИ/ НИ/ НЕоаз Иаз Ий )п!ИЧпзТН ЕйВВ! *ИВ! пИ*Н а )п!пзйВ! ТаИйН! щз*Н(
й!)пН=ойВ! оЕЭзй Н ВпИо< т а озНйоа!ййЕ, ЗВЭЕ- УВ ЧЕЗоИ )ИЭИоп!Н ааВ< Н аИТ<
оЕЭзй ЕаНЗ!Н а!оВ/ пВЖН/ Э!=Ю Н )ИщЕаоаИазН( щоИ ЭНп )ИИй щЕЗ!( щоИ )пНпИЗз
ЧНТз азЭ( щоИ аВ й!, а=ТзйВ пИайВЭ пИЗоаИЭ( Е й!! о! Ж! Э!щоВ( о! Ж! пзЗИоН Н
)!щзН-
е зЖЗВ/( щНоз= ЯоИ оН–ИоаИп!йН! Н ТзЭ!щз= )!п!–ИЗ Ио Иа а )п=ЭИЭ Н– Тйзщ!йНН 
опИ)зЭ( з озЖ! НТЭ!й!йН= –зпзо!пз НйозНз( И*ЕоНо пзИоЕ Н *зпЭИйН, ЭНпз( а ИоИ-
пИЭ а! ИЧпз*!йИ щ!Иа!Е( ЭзИ/ щзоНщ! ЯоИ/ а!НИ/ Н )п!пзйИ/ МпНпИЗВ- …И!!
оИ*И( ЭВ )ИщЕаоаЕ!Э( щоИ щ!Иа! й! )пИоИ !! щзоНщз( з й!щоИ ИИЧИ!( щоИ Ий йзЗ!!й
ЗЕ–ИайИо<, т оп!Э!йН!Э НЗ!зЕ Н оаИпщ!ИЭЕ ИЭВ!йН, =а!йН/- В ИИТйз!Э(
щоИ ИаИ )ИИЧйИ й! оИ<И Тз)!щзо!азо<( йИ Н )п!ИЧпзТИаВазо< З!/оаНо!<йИо<-
иИЧоа!ййИ( ИЧ ЯоИЭ Н *ИаИпНо а= НпНщ!з= )ИЯТН=( Ийз )ИЭИ*з!о йзЭ а ИЧВйИа!й-
йИЭ ЕаНЗ!о< )п!пзйИ! Н )И,ЧНо< !*И( а!/ ЗЕгИ/ аИ)пНй=о< !*И- е ЭВ ИИТйз!Э( щоИ
й! Тп= ЖНа!Э йз а!о!( щоИ а йз !о< ЗЕ– оаИпщ!оаз( щоИ ЭВ )ИИЧйВ ИЕ*!оаНо< аИ!
аВИИ! йзТйзщ!йН! т Ищ!Иа!щНазо<( Иа!пг!йоаИазо< зЭН– !Ч= Н ИпЕЖз,*Н/ йз ЭНп-

М- Ю- Лермортоп


:ороиро

! ЧЕЗ!Э )пНаИЗНо< о!о –ИпИгИ НТа!ойИ*И а!Э оН–ИоаИп!йН=- Мп!Зз*з!Э азЭ
Гпз*Э!йо НТ йН*Н ;- о- зНЭИаз (МИЯТН= Л!пЭИйоИазК( ИоИпВ/ ЭИЖ!о озо< )пНЭ!пИЭ
оИ*И( з Н!ЗИазйН! ЗзЖ! ИЗйИ*И аИ/оаз =ТВз ]
оННоНщ!И/ ИпзН т )ИТаИ=!о Ещ!йИЭЕ пзпВо< ИЧпзТ пззТщНз Н НЗ!, )пИ-
НТа!З!йН=( ИЮ!йНо< оИ йИаИ!( щоИ )пНай! Л!пЭИйоИа а Но!пзоЕпЕ-
(У оН–ИоаИп!йНН (…ИпИЗНйИК а)!паВ! а пЕИ/ Но!пзоЕп! Л!пЭИйоИа З!з *!пИ!Э
Н ЗаН*зо!!Э НоИпНН( а!пгНо!!Э ЕЗ!Ч чИНН Н оапИ)В т )пИоИ*И щ!Иа!з Н аЭ!о! 
о!Э *зТзЭН ЯоИ*И щ!Иа!з аТ*=йЕ йз НоИпН,Ф
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
07
ФУ (…ИпИЗНй!К пззТщН )ИзТзй НЭ!ййИ з ИЗзо( =пИ Н И)п!З!!ййИ( т Н аЭ!о!
 о!Э й! йзоИ<И =пИ Н НйЗНаНЗЕзНТНпИазййИ( щоИЧВ )пНа!щ< й!ЭЕ а! айНЭзйН! щНоз-
о!!/( ТзИйНо< НЭ ИЧВоН=( И ИоИпВ– Ий пззТВаз!о- оИЧВ И–пзйНо< ЗИЖйВ! )пИ-
)ИпЮНН ИЧпзТз( щоИЧВ Ззо< щНозо!, аИТЭИЖйИо< аИТ< ЯоИо ИЧпзТ( й! ТзЗ!пЖНаз=< йз й!Э
ЧИ<г!( щ!Э йЕЖйИ( пзТ*=З!о< *зТзЭН )пИоИ*И щ!Иа!з Чзоз<йВ! зпоНйВ Н )Ий=о< Н–
НоИпНщ!Н/ ЭВ( Л!пЭИйоИа ИозТВаз!о= Ио )п=ЭИ*И НТИЧпзЖ!йН= аИ!*И *!пИ=- зо!-
пНзИЭ З= п!зНТзЮНН ИЧпзТз )ИЯо НТЧНпз!о й! оИ<И ЭВН Н щЕаоаз озпИ*И а!о!пзйз а
Н– И*Нщ!ИЭ аВпзЖ!йНН Н Ий!щйИ ЕЖ й! !*И )зоНщ!Н/ ИЧН( з йзНЭ!й!! ()ИойЕ,К
Н йзНЧИ!! ()пИТпзщйЕ,К п!ЗЕю !*И п!щ!аЕ, Эзй!пЕ( ГпзТ!ИИ*Н,( !НЕФ
ЛТВ (…ИпИЗНйзК ИоНщз!о= Ищ!й< оИйНЭ Н Ип*зйНщ!НЭ Ищ!озйН!Э пзТ*ИаИпйИ*И
опИ= !Нщ!И/ Н ГпзТ!ИИ*Нщ!И/ )зо!оНИ/- иИщ!озйН! ЯоИ ЭИЖйИ ИЧйзпЕЖНо< а
ЧИ<гНйоа! опИГ- зщзИ Н– щзоИ Ип*зйНТЕ!о= п!ЗоазЭН пзТ*ИаИпйИ*И оН=( ИоИпВ/
 ИйЮЕ )!п!–ИЗНо а )зГИ( п!зНТЕ!ЭВ/ ЧИ<г!/ щзо<, (йНЖйИ/ п!щ<,К-
зщзИю
сзЧН Тзп=З = а )ЕгЕ оЕ*И
е ЗЕЭзю Е*И*Е = ЗпЕ*зм
КИй!Юю
рЖ )ИоИНЭ ЭВ *ИИаИ,
сз пИЗНйЕ аИ,Ф
зщзИю
;аз Зй= ЭВ ЧВН а )!п!оп!!-
оИ оИЕ а ЯозИ/ Ч!ТЗ!!
КИй!Юю
е аИо йз )И! *пИТйИ/ !щН
Ищйз= )зз о!й<-
ЛТВИаз= )зо!оНз (…ИпИЗНйзК Э!озЭН ИйИаВаз!о= йз ГИпЭЕз– аВИИ*И оН= т
(*пИТйИ/ !щНК( (пзЖ!й ЧЕзоИЭК( (=оаЕ а!пйИоНК( (а!пйЕа ИщзЭНК( (йИНН< Тйз-
Э!йз( з о!йНК( (Т!Э= оп=з<( з йзгН *пЕЗНКФ Л!пЭИйоИаН/ пззТщНФ ИЧпзТ
ИЧНпзо!<йВ/( ЭИйЕЭ!йоз<йВ/ т й! оИ<И (=К зИ/-НЧИ щзойИ/( –Ио= ЧВ Н оН)НТНпИ-
азййИ/ НщйИоН( И<И (ЭВК пЕИ*И йзпИЗзФ ;= –зпзо!пНоНН *!пИ=( ИЧпзТ ИоИ-
пИ*И )ИЗйНЭз!о= йзЗ ЕТИ ЯЭ)НпНщ!И/ ()пзаЗИ/ ГзозК ЗИ гНпИщз/г!*И ЭИйЕЭ!йоз<-
йИ*И ИЧИЧ*!йН=( ГИпЭЕВ аВИИ*И оН= ИзТВаз,о= а)Ий! ЕЭ!ойВЭН Н( ЧИ!! оИ*И(
й!ИЧ–ИЗНЭВЭНК-
:
еоз( ;- о- зНЭИа( пзЭИоп!а оННоНщ!Е, ИпзЕ =ТВз пззТщНз( ЕЭ!
пзпВо< ЭВ оН–ИоаИп!йН=- иИщ!озйН! а п!щН *!пИ= аВИИ*И (йНЖйИ*ИК Н пзТ*ИаИп-
йИ*И йзщз( Еоа!пЖЗз!о Ещ!йВ/( )ИТаИНИ )ИЯоЕ ИТЗзо< ИЧпзТ )пИоИ*И щ!Иа!з( ЕщзойНз
…ИпИЗНйИ/ ЧНоаВ( *ЕЧИИ ИИТйз,*!*И !! Тйзщ!йН!( Н )ИЗй=о< !*И ГН*ЕпЕ ЗИ ИЧИЧ*!й-
йИ*И (ЭВК пЕИ*И йзпИЗз( )!п!Ззо< Нп!йй!! )зопНИоНщ!И! щЕаоаИ )ИЯоз( !*И ЭВН
И а!НщНН йзпИЗйИ*И )ИЗаН*з-
:
зНЭИа ;- о- МИЯТН= Л!пЭИйоИаз- -Ю Л-( 09N4- и- 0:Жт0:9-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез

И Нщ!п)Ваз!о= Н ЯоНЭ ИЗ!пЖзйН! оН–ИоаИп!йН= !о( Ий!щйИ- оН ИЧпзоНо<
айНЭзйН! йз ЗпЕ*Н! оИпИйВ –ЕЗИЖ!оа!ййИ/ ГИпЭВ( оИ )ИйНЭзйН! ТзЭВз )пИНТа!З!йН=
ТйзщНо!<йИ пзгНпНо=- нз( ЭИЖйИ ТзЭ!оНо<( щоИ а оН–ИоаИп!йНН щзоИ Н)И<ТЕ!о=
Э!оИйНЭН= т Е)Иоп!Ч!йН! Иаз а )!п!йИйИЭ Тйзщ!йНН йз ИйИа! а=ТН( Е*!оаЕ,*!/
Э!ЖЗЕ =а!йН=ЭН-
4
УЗЕЭз/о!< а Тйзщ!йН! ГпзТю
(!ЗзпИЭ )ИЭйНо а= чИН=
МпИ З!й< …ИпИЗНйзмК
(Ф! Э!,о щоИ Н ИЭзйЗНпВ
ЕЖН! НТИпазо< ЭЕйЗНпВ
Р пЕН! гоВНК
е аИо йз )И! *пИТйИ/ !щН
Ищйз= )зз о!й<-
е ВгйИ ЧВИ ЗИ пза!оз(
Кз НИаз ГпзйЮЕТ-
ФпзЖ!й ЧЕзоИЭ(
Рй )Но а Т!Э! ВпИ/-
саЕщз ЧЕзо( зпо!щ< аНТЖзз(
чЕз ЧИ/ЮИа ИИо< ЕоззФ
Р щ!Э *ИаИпНо аВпзЖ!йН!ю
гЗин ирап оИ очипр й « пссзин ЛИрзиы
сйзщНо (Ззо<
ЧИ/К- У пЕИ)згйИЭ ЧИ, Ий!щйИ Ж! ЧЕЗЕо НТИпазйВ ЭЕйЗНпВ т НЭ!ййИ Яоз )ИЗпИЧйИо<
)ИЭИ*з!о щНозо!, ТпНо!<йИ )п!ЗозаНо< зпоНйЕ ЧИ=- нзИаИ Ж! Тйзщ!йН! Э!оИйНЭНщ!-
Н– аВпзЖ!йН/ю
роИпнКоки мопомоор
(Тйз ИИйщзйН= ЧНоаВ)Ю
Иа!чо с–иИоИ р сИоки
поор
()Ио!пН) т а йН– оИЖ! ЭВ< аВпзЖ!йз щ!п!Т щзо< Ио Ю!И*И- нз аНЗНо ИЧВоН! !*И
й!)Ип!Зоа!ййВ/ ЕщзойН( )пИоИ/ ИЗзо- И пззТщН )п!пзйИ )ИйНЭз!о а!НщН!
ИЧВоН=( а ИоИпИЭ !ЭЕ ЗИа!И< ЕщзоаИазо<- е )ИзТзо< а ЯоИЭ ИЧпзТ! ЭВН Н щЕаоаз
а!*И пЕИ*И йзпИЗз оИЖ! )ИЭИ*з!о Э!оИйНЭН=-
иИаз
с ,асси
Е)Иоп!Ч!йВ аЭ!оИ (а! ,ЗН( ЖНаЕ*Н! а чИННК( )ИоИЭЕ щоИ
Э!ЖЗЕ ЯоНЭН =а!йН=ЭН !о< а=Т<-
щно …апачиоо .
ЯоИ (ЧНоаз ИИИ !з …ИпИЗНйИК-
УпоЗно мкоИа .
ТйзщНо (ЕЧНоК( з пИЭ! оИ*И( йзТазй Эзо!пНз аЭ!оИ )п!ЗЭ!оз( ИоИ-
пВ/ НТ й!*И З!зй( т зЧН НН йзп=Зз-
*а–оо токо Ино .
ТйзщНо (йзоЕ)Нз йИщ<К- И
Тзщ!Э )ИЯо )пНЧ!*з!о Э!оИйНЭНН аЭ!оИ )п=ЭИ*И йзТВазйН= =а!йН= я щоИ( )И-азг!ЭЕ(
ЧИ!! )ИЯоНщйИю о! Э!оИйНЭНН( ИоИпВ! Н)И<ТИазйВ а оН–ИоаИп!йНН( НН ()!п!аИЗК Н– йз
=ТВ И*НН
УпоЗно мкоИа
НН (ЕЧНо а ЧИ, зЧ!/ (йзп=ЗИЭ)К
*а–оо токо Ино
НН
(йзоЕ)Нз йИщ<К чзТЕЭ!!о=( Э!оИйНЭН= ТаЕщНо й!пзай!ййИ ЧИ!! аИТаВг!ййИ( оИпЖ!-
оа!ййИ- М!п!йИйИ! Тйзщ!йН! т Э!оИ!( =пИ!( аВпзТНо!<йИ!( Чз*ИЗзп= !ЭЕ )ИЯо ИТЗз!о
–ЕЗИЖ!оа!ййВ/ ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН!( Ипзг!ййВ/ аВИИ/ ЯЭИЮН!/-
4
!оИйНЭН,( *З! )!п!йИ Тйзщ!йН= ИйИазй йз а=ТН Э!ЖЗЕ =а!йН=ЭН( йзЗИ ИоНщзо< Ио Э!озГИпВ( а ИоИпИ/ )!п!йИ
Тйзщ!йН= ИйИазй йз –ИЗоа! Э!ЖЗЕ =а!йН=ЭН- ипзЖ!й ЧЕзоИЭ й! )И–ИЖ! йз (ЕЧНоК( з а=ТзйИ йНЭ )И ЭВЕ- чзТйИ-
аНЗйИо<, Э!оИйНЭНН =а=!о= Нй!ЗИ–з т )!п!й!!йН! Тйзщ!йН= )И ИНщ!оа!ййИЭЕ )пНТйзЕю ГпзйЮЕТЕ ИоЗзйз( ТЗ!<
Е)Иоп!Ч=!о= !ЗНйоа!ййИ! щНИ аЭ!оИ ЭйИЖ!оа!ййИ*И-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
09
чззТщН )И-)пИоИйзпИЗйИЭЕ йзТВаз!о )пИоНайНз
мпоИ се
 НпИйН!/ *ИаИпНою
киза ок »пооВр Э
Н !ЗНйоа!ййИ! щНИ( ИоИпИ! ИЗ!пЖНо Тйзщ!йН! ИЧИЧ*!йН= (а! Гпзй-
ЮЕТВК( ЕННаз!о ЭВ Иа- У!З< а ЯоИ/ ЧНоа! )пИоНаИоИ=Н Ю!В! йзпИЗВ( з пЕН/
йзпИЗ )пИ=аН аИ! ЗИоИНйоаИ( а!НН/ ЗЕ–ю
ма!оИрпи Э он рМ
е !Ч= ИЗзо т аЭ!о! 
йНЭ )ИЯо т И*Е*з!о щзоНщИ/ а!НИ*И пЕИ*И йзпИЗз Н *ИпЗНо= ЯоНЭ- нз а оН–ИоаИ-
п!йНН Чз*ИЗзп= Н)И<ТИазйН, пзТНщйВ– п!Зоа =ТВз( Н а оИЭ щН! Э!оИйНЭНН( ЗИоН-
*з!о= ЭзНЭз<йз= –ЕЗИЖ!оа!ййз= аВпзТНо!<йИо<-

т комозиии к смыснЛ

зЧ,З!йН= йзЗ ИЭ)ИТНЮН!/ й!п!ЗИ )ИИЧоаЕ,о )ИйНЭзйН, ЭВз )пИНТа!З!-
йН=- КИ*Зз ЭВ *ИаИпНЭ И ИЭ)ИТНЮНН( оИ ТзЭ!щз!Э( з заоИп И)Иоза=!о ИЧпзТВ( з Чз-
*ИЗзп= ЯоИЭЕ пзТаНаз!о= –ЕЗИЖ!оа!ййз= ЭВ<- У оН–з–( *З! п!щ< щ!йНо= йз ИНТЭ!-
пНЭВ! Иоп!ТН( И)Иоза=,о= ЗпЕ* ЗпЕ*ИЭ опИН( з )ИИ<Е ИаИ а оН–з– з ЧВ
ЕпЕ)й!йИ( И)Иоза=,о= ЗзЖ! ИоЗ!<йВ! Иаз- РЧф!ЗНй!ййВ! а опИЕ( Иаз аТзНЭИ-
З!/оаЕ,о т ЕННаз!о= Н– ИЧ*!! Тйзщ!йН!( ИйН )пНЗз,о ЗпЕ* ЗпЕ*Е йИаИ! Тйзщ!йН!( )ИЗ-
щ!пНаз,о Иоо!йН ЭВз- М!п!Нз,о= Н Иаз а пзТйВ– опИз–( Н ЭВ ЭИЖ!Э ТзЭ!оНо<
япасярн зрн
(
5
оИ !о< Иаз НН аВпзЖ!йН= (й! ИЧ=Тзо!<йИ пз)ИИЖ!ййВ! п=ЗИЭ а
о!о!)( –ИЗйВ! НН )пИоНаИ)Иоза!ййВ! )И Тйзщ!йН,( )И Н– оННоНщ!И/ Н ЯЭИЮНИ-
йз<йИ/ Ипз!( )И –ИЗоаЕ Н)И<ТИазййИ*И а йН– =ТВИаИ*И п!Зоаз( )И Н– ИЧ*!/ пИН
а ИЭ)ИТНЮНН оН–ИоаИп!йН=-
нзИ! аТзНЭИЗ!/оаН! Иа Иощ!оНаИ )пИ=а=!о= а !ЗЕ,*!Э )пИНТа!З!йНН-

И- - Никитир


Утро

са!ТЗВ Э!пйЕо Н *зйЕо- У И*й! ИЧзз-
…!В/ )зп )И Е*зЭ пзоНз!о=-
МИ Т!пз<йИ/ аИЗ!( )И ЕЗп=Э ИТй=з
Ро ТзпН зВ/ а!о пзТНаз!о=-
;п!Э!о щЕоН/ зЭВг- нНг< т Ч!Т,З Ео< )пНЭ!ойз опИ)Нйз пИНоз=-
КЕо ТзЗ!й!г< )!щИЭ т йз НЮИ о!Ч! аЗпЕ*
и НоМИо=йЕ а!о!пИ( аИЗЕ ЭИп*Но-п=ЧНо-
МпИй!Н< ЕоН гЕЭИЭ Н пВН=-
;з!И-Зз!И ИИИ<щН Та!йНо-
чВЧзН а гззг! )пИЧЕЗНН=(
ий=Н !оН г!оИа( а!з ИЗзЭ й!ЕоФ
я аИоИ а! *ИпНо-пзТ*Ипз!о=-
МоНщН ИйВгз ЖЗЕо( )оНщН )!йН )И,о(
е оИНо !Ч! !( ЕВЧз!о=-
УИо Н ИйЮ! аоз!о( НТ-Тз )зг!й Ч!оНоЮ
5
Р оИЭ( щоИ озИ! Иа!йВ! п=ЗВ( аВ ЭИЖ!о! )пИщНозо< а Ещ!ЧйН!ю »ИпгИа я- е- чЕз= Иа!йИо<ю Ро Иаз 
Иа!йИоН- 0Zт00 - -( 2ZZZ- и- :ZZт:0:-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
2Z
сз ЭИп=ЭН йИщ!* аИ/ )ИНйЕИ(
з )И=( йз Е*з( йз ЭзЕгН пзНо
сИИоВЭН )ИоИзЭН –ВйЕИ-
оЗ!о )з–зп< И–И/( !З!о т )!й, )И!о(
МИ )!щЕ ЭИИЗЮЕ а! о=Ж!И!Ф
! ЧИН оВ( ЗЕгзм ИоЗИ–йН Ио ТзЧИом
сЗпзаоаЕ/( ИйЮ! Зз ЕопИ а!!И!м
М!п!щНоз/о! йзщзИ оН–ИоаИп!йН= т г!о< )!паВ– опИ т Н )п!Зоза<о! !Ч! зпоНйЕ(
НТИЧпзЖ!ййЕ, ТЗ!<- УВ )ИщЕаоаЕ!о! Э!З!ййЕ, НйоИйзЮН,( ИТЗзаз!ЭЕ, щ!оВп!–оИ)-
йВЭ зйз)!оИЭ( Н ТзЭ!оНо!( щоИ а )!паИ/ опИ! (ЕЭ!оНН<К Заз )п!ЗИЖ!йН=( аИ аоИпИ/
т ИЗйИ( з Зз<г! )п!ЗИЖ!йН! ТзйНЭз!о ЕЖ! За! опИН- я а!З< ЯоИ ИЗйИ НТ п!Зоа( Чз*И-
Ззп= ИоИпИЭЕ аВ ЭИ*Н ЕаНЗ!о<( з Е–ИЗНо йИщ< Н )Ио!)!ййИ йзоЕ)з!о ЕопИ( йзщНйз!о
)пИВ)зо<= )пНпИЗз-
УВ аНЗНо!( з а!о!!о й!ЧИ( з Та!ТЗВ( Иа!Э й!ЗзайИ =пИ Н=агН! а щ!пйИо! й!Чз(
йзщзз )ИЭ!пН( з )ИоИЭ Н аИа! Нщ!ТН( з йз *ИпНТИйо! )И=а=,о= ТИИоНоИ-пИТИаВ!
ИЧзз т озЭ пИЖЗз!о= Еоп!йй== Тзп=- нН–Ию йН ТаЕз( йН а!о!пз- о*! й! пза!И( йИ а!
ИТ!пИ ]
Н о!Эйз= )ИИ/йз= аИЗз( Н *ЕоВ! НаИаВ! ЕоВ( Н ТзпИН зЭВгз т озйИаНо= зВЭ-
УИо Н йз Т!Э! )Иа!о!И( ЕЖ! аНЗйВ Е*( ЕТз= опИ)Нйз Н Ч!з= пИз йз опза!-
КзНЭ Ж! щЕЗИЭ азЭ ЕЗзИ< аИИЧпзТНо< а! ЯоИ МпИоИ аВ аЕгзН< а ТаЕщзйН!
оН–з Н айНЭзо!<йИ ащНозН< а Иаз( ИоЭ!оНа й! оИ<И ИЧпзТйВ! аВпзЖ!йН=ю
а!он та
зчп чпнкнИ
(Э!озГИпВ)(
та рнпзокоая ачн –Изия зорЛ
(Э!озГИпНщ!Н! Я)Но!оВ)(
йИ Н зЭВ! ИЧВйИа!ййВ! Иаз а )п=ЭИЭ Тйзщ!йННю
р нрчр нпзоИ !осоИ амкозо мнкря
топ та к!о
Н Зп- РйН Н )ИЭИ*Н аИИТЗзо< Э*йИа!йН= пИЖЗ!йН= Еопз- е аВ )п!ЗозаНН
й! оИ<И оИ( щоИ йзТазйИ ИазЭН- з)пНЭ!п( ИоЕЗз озИ НТа!ойИ( щоИ й!о а!опз еТ Иаю
та рнпзокоая ачн чпнкнИ –Изия зорЛМ
я з ЕТйзН( щоИ йзщзз )Иа!о!И й!ЧИ( з
)ИоИЭ озИ а!оИ йз Т!Э! МИЗЕЭз/о! ИЧ ЯоИЭ-
о*! )ИЯо ИИЧВЭ ИЧпзТИЭ )ИопИН )п!ЗИЖ!йН= Н пз)ИИЖН Н– а И)п!З!!ййИ/
)И!ЗИазо!<йИоН( щоИ оИЖ! ЕННИ а)!щзо!йН!( )ИЭИ*з= щНозо!, ЕаНЗ!о< пИЖЗ!йН!
Еопз йз ИТ!п!- УИо )!паИ! )п!ЗИЖ!йН! т НЭ ЕЖНо Тз*заН! оН–ИоаИп!йН=ю
ЮИпаМ
КзЖЗИ!
!ЗЕ,*!! )п!ЗИЖ!йН! )пНЧза=!о йИаЕ, )ИЗпИЧйИо< а Еоп!йй!Э )!/ТзЖ!- УпИЗ! ЧВ
озИ! Ж! )!п!щН!йН!( з а оН–ИоаИп!йНН о!йНйз- И ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз Иа ЗпЕ-
*з=ю ТЗ!< *ИаИпНо= й! ИЧ ЕЭНпзйНН )пНпИЗВ( з И оИЭ( з пИЖЗз!о= ЕопИ- е )ИЯоИЭЕ йзопИ-
!йН! й! ЕйВИ!( з ЧИЗпИ!( а!оИ!- (Ро,Зз аВаИЗю азЖйИ й! зЭИ )И !Ч! опИ!йН! )п!ЗИ-
Ж!йН/( з оИ( НТ зН– Иа ИйН ИоИ=о( НйозН )пНИЧп!оз!о ИИЧЕ, пИ< а ТзаННЭИоН
Ио Тйзщ!йН= Иа Н ЕННаз!о Н– аВпзТНо!<йИо<-)
Нозо!< йзщзз ЧЕЗоИ )ИЗйНЭз!о аТИп т Н аНЗНо й!ЧИ( )ИоИЭ( )И Э!п! оИ*И( з а!-
оз!о( йзщНйз!о аНЗ!о< оИ( щоИ )пИН–ИЗНо йз Т!Э! т аЧНТН( з Тзо!Э т аЗзНю зпоНйз озйИ-
аНо= ИЧф!ЭйИ/- н!)!п< ЕЖ! й! оИ<И аТ*=З щНозо!= ЗаНЖ!о=( а зЭИ/ зпоНй! аИТйНз!о
ЗаНЖ!йН! т ЭНп )пИЧЕЖЗз!о=ю
таИок нИнпаз тпаонскис Изи прмози тпамчикисЕ
МИ=аНН< ТаЕНю аЗзН
заказак–из р ноиИ тИи–зи тнсои таеИМ
УИ)пНй=о< зпоНйЕ )ИЭИ*з!о оИ( щоИ а оН–з– а! Иаз зоНайИ ИЧ*з,о=( Н– Тйзщ!-
йН! ЕННаз!о= Ио И)Иоза!йН= НН Ио )пИоНаИ)Иоза!йН= ЗпЕ*НЭН ИазЭН-
КИЭ)!о!йойВ/ щНозо!< ТзЭ!щз!о озН! )!п!НщН т Иа!йВ! п=ЗВ- УИо Заз п=Зз
Иаю
р нрчр амкозо Э к!о ачо кароз зорЛ Ипатиозо зсИ кисИ пасоМ
У ЯоН– И-
аз– !о< –ИЗоаИ т а! ИйН Е*!оаНо!<йВ!( Е)Иоп!Ч!ййВ! а )п=ЭИЭ Тйзщ!йНН( йзТВаз,-
*Н! п!з<йВ! )п!ЗЭ!оВ( а йН– !о< Н )пИоНаИ)Иоза!йН!ю ИЗйН )п!ЗЭ!оВ аа!п–Е т йз й!Ч!(
ЗпЕ*Н! айНТЕ т йз Т!Э!- …з*ИЗзп= ЯоИЭЕ зпоНйз Еопз З!з!о= ИЧф!ЭйИ/-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
20
УИо !*!ю
нпзоИ и !осоИ Э а!он мнкря ропи окря с нИМ
иИаз ЯоИ*И п=Зз ИЗ!пЖзо
Тйзщ!йН! (а!оК( а ЯоИЭ Н– –ИЗоаИ( йИ ИйН !*! Н )пИоНаИ)Иоза!йВю )!паВ! *ИаИп=о ИЧ
Е*ззйНН а!оз( аоИпВ! т И !*И ЕН!йНН( Н ЭВ аНЗНЭ( з о<Эз Э!й=!о= а!оИЭ-
ИЖйИ аВЗ!Но< Н ЗпЕ*Н! п=ЗВ Иаю
а!он мнкря окря снпнмписИо
т ИТЗз,о Юа!оз(
пзН ЕопзЮ
чпнкнИ ИиЛ Э с Ла р ноиИ таеИ танИ .
*ИаИп=о И оИЭ( щоИ аИ)пН-
йНЭз!о Е–ИЮ
чпнкнИ Э рочнонЛ чп! мпрронИ .
)ИзТВаз,о( з )ИИ/ Э!й=!о= ЗаНЖ!-
йН!Э- е зпоНйз озйИаНо= )п!пзйИ/( а й!/ )И=а=!о= ИЧф!Э( а!о( пзН( ТаЕН( ЗаНЖ!-
йН!( ЭВ аНЗНЭ ЯоИ ЕопИ Н ,ЧЕ!Э= оНгНйИ/ Н ЖНаВЭ )ИИ!Э )пИЧЕЖЗз,*!/= )пНпИЗВ-
я !Н ЭВ И)ИозаНЭ аВпзЖ!йН=
тИи–зи тнсои таеИ- кнс крмонИс- сакоВнЕ рака-
Ири таИазои крока .
Н
тоопЕ тнсое танИ- та ткн– акачВ сн ИЗнкан- рчпо -
сИ я сакоВн чо Ипа нснкан
оИ И*ЕоНЭ !ЗНйоаИ )пНпИЗВ Н щ!Иа!з-
Ноз=( аВ( йза!пйИ!( ТзЭ!оНН( з ЕННаз!о= ЗаНЖ!йН!( з йНЭ пзо!о щЕаоаИ пзЗИ-
оН- РЧ ЯоИЭ *ИаИп=о ИопВоИ ЯЭИЮНИйз<йВ! Иазю ЕЭ!й<гНо!<йИ-ззо!<йВЭН ЕГ-
ГНзЭН т
Ипатиозо нИнпаз заказак–из тИи–зи сакорЛза
ИНЮ!оаИп!йН! т
крмонИсМ
зИй!Ю( оИпЖ!оа!ййИ а–ИЗНо ИйЮ!( ИйИ
ракаИри таИазои крока
йз Т!Э, т аИТ-
аВг!ййВ/ –зпзо!п п!щН )пНЗз!о Э!озГИпз- иоН–ИоаИп!йН! йзщНйзИ< )ИЗпИЧйИ*И НТИ-
ЧпзЖ!йН= йзщзз Еопз( )пН ЯоИЭ ЯЭИЮН= ЧВз –Ио= Н а!оИ/( йИ З!пЖзййИ/( з Тза!пгз!о=
ИйИ ИопВоИ ЯЭИЮНИйз<йВЭ Э!озГИпНщ!НЭ Я)Но!оИЭ
Ипа нснкан .
ЯоИ щЕаоаИ о!)!п<(
з Н Ий!щйВ! ЕщН( озЖ! –ВйЕИ )ИоИИЭ-
РзТВаз!о=( щоИ й! оИ<И )пНпИЗз й!о!п)!йН!Э ЖЗзз Еопз( йИ Н зЭ )ИЯо пзЗИойИ
аоп!щз!о !*И йзоЕ)!йН!ю
Л*н маки Ир чЛо: аИчаои аИ ромаИ: й ;чпо сИ я сакоВн чо
Ипа нснкан:<
о*И ЗЕгз аЭ!о! )пНпИЗИ/ )пИЧЕЖЗз!о= йИаИ/ ЖНТйН- У ЯоИЭ Н Тз,-
щ!йз НЗ!= )пИНТа!З!йН=ю )ИЯо *ИаИпНо И й!пзТпВайИ/ а=ТН щ!Иа!з Н )пНпИЗВ( аИ–Н*з-
!о= пзИоИ/ ИпЕЖз,*!*И ЭНпз( !ЭЕ ЗИпИ*з а й!Э зЖЗз= Э!<щз/гз= щзоНщз )пНпИЗВ-
яаоИп З!Но= йзЭН аИНЭН щЕаоазЭНю пзИоз ИаИЧИЖЗз!о !*И ЗЕгЕ Ио ЧИН( оп!аИ*( Ио
)Иа!Зй!айВ– ТзЧИо- Рй аИоИпЖ!ййИ *=ЗНо йз йзоЕ)з,*!! ЕопИ Н Зз!о йзЭ аИТЭИЖйИо<
)ИщЕаоаИазо<( зИ! ЯоИ щзоЭй!ййИ( ЯоИ И*ЕоНН( ТзЭ!оНа И)Иоза!йН! Н )пИоНаИ)Иоза!йН! Иа-
иоН–ИоаИп!йН! ННоНйз( з Н аИИЧ*! а= НпНз( Тзоза=!о щНозо!= аИИЧпзТНо<
ЯЭИЮНИйз<йИ Ипзг!ййЕ, зпоНйЕ- я Ио ЯоИ/ Ийп!ойИ/ зпоНйВ ЭВ( !ЗЕ= Тз ЭВ<,
заоИпз( )ИЗйНЭз!Э= ГНИИГНЭ ИЧИЧ*!йН=Эю И оИЭ( щоИ !о< щ!Иа! Н зИаИ !*И Э!оИ
а ЭНп!( И ,ЧаН( ЗИЧп!( НоНй! Н пзИо!( И ЭВ! ЖНТйН-

Н- - Некрасоп


Зенерый ;Лм
<

Ноз= оН–ИоаИп!йН! !пзИаз( аВ ТзЭ!оНо!( щоИ НпНщ!Н/ *!пИ/ ТЗ!< т ()пИоИ/К
щ!Иа!( й! )И–ИЖН/ йз )ИЯоз- яаоИп аВоЕ)з!о( з зо!п( а пИН )!пИйзЖз- И )ИЯо оИНо
Тз озНЭ *!пИ!Э Н аВзТВаз!о аИ! ИойИг!йН! НТИЧпзЖз!ЭИЭЕ( Зз!о *!пИ, И)п!З!!ййЕ,
ИЮ!йЕ- М!п!Ззаз= щЕаоаз *!пИ=( )ИЯо озНЭ ИЧпзТИЭ пзпВаз!о ИЧоа!ййВ/ аТ*=З йз
ЭНп( аИН ЭВН-
МпИщНоз!Э ЯоИ оН–ИоаИп!йН!-
еЗ!о-*ЕЗ!о с!!йВ/ \ЕЭ(
N
нз йзпИЗ йзТВаз!о )пИЧЕЖЗ!йН! )пНпИЗВ а!йИ/- МпНЭ!щзйН! - !пзИаз-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
22
с!!йВ/ \ЕЭ( а!!ййН/ гЕЭм
е*пз,щН пз–ИЗНо=
УЗпЕ* а!о!п а!п–ИаИ/ю
Кзщй!о ЕоВ И<–ИаВ!(
МИЗВЭ!о )В< Юа!оИщйЕ,(
Кз ИЧзИю а! Т!!йИ(
е аИТЗЕ–( Н аИЗзм
еЗ!о-*ЕЗ!о с!!йВ/ \ЕЭ(
с!!йВ/ \ЕЭ( а!!ййН/ гЕЭм
ипИЭйз ЭИ= –ИТ=,гз
зоз<= МзопН!!айз(
УИЗВ й! ТзЭЕоНом
;з й!/ Ч!Зз ЕщНз=(
Кз !оИ ЖН = а МНо!п!Ф
изЭз зТзз( *Е)з=(
нН)Ей !/ йз =ТВм
У НТЧ! зЭ-ЗпЕ* ИЧЭзй*НЮ!/
сНЭз йз Тз)!пз(
У ЭИН *зТз ЕпИаВ!
»=ЗНо т ЭИщНо Ж!йз-
ИщЕФ з ЗЕЭз ,оз=
МИИ= й! Зз!ою
рЧНо<Ф оз Жз< !пЗ!щйЕ,м
ио!п)!о< т оз НВ й!ом
я оЕо ТНЭз ИЭзоз=
ч!а!о Н З!й< Н йИщ<ю
(рЧ!/( ЕЧ!/ НТЭ!ййНЮЕм
сИЗ!= НТа!ЗНм
! оИ а!< а! )пИЭз!г<=(
Н Зй!Э( йН ЗИ*И/ йИщ!й<И/
МИИ= й! йз/З!г<-
У *зТз оаИН Ч!оВЖН!
иИ!ЗН йз),,ом--К
МИЗ )!й,-а<,*Е ТНЭй,,
Рп!)з ЗЕЭз ,оз= ]
МпН)з = аИопВ/ йИЖФ
;з аЗпЕ* а!йз )ИЗпзз=Ф
еЗ!о-*ЕЗ!о с!!йВ/ \ЕЭ(
с!!йВ/ \ЕЭ( а!!ййН/ гЕЭм
Кз ЭИИИЭ ИЧНоВ!(
иоИ=о зЗВ аНгй!аВ!(
нН–И–Ий<И гЕЭ=оЮ
МпН*п!оВ о!)ВЭ ИйВгИЭ(
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
2:
\ЕЭ=о )Иа!!!В!
иИйИаВ! !зЮ
я п=ЗИЭ йИаИ/ Т!!й<,
Л!)!щЕо )!й, йИаЕ,
е Н)з Ч!ЗйИНоз=(
е Ч!з= Ч!п!ТИй<з
и Т!!йИ, ИИ/м
\ЕЭНо опИоНйз Эзз=(
\ЕЭНо аВИН/ !йФ
\ЕЭ=о ИйН )И-йИаИЭЕ(
МИ-йИаИЭЕ( а!!йй!ЭЕФ
еЗ!о-*ЕЗ!о с!!йВ/ \ЕЭ(
с!!йВ/ \ЕЭ( а!!ййН/ гЕЭм
изЧ!!о ЗЕЭз ,оз=(
ИЖ азНо= НТ пЕ(
е а! Эй! )!й= ВгНо=
РЗйз т а !Е( а Е*Ею
(Л,ЧН( )ИЕЗз ,ЧНо=(
н!п)Н( )ИЕЗз о!п)Но=(
МпИ*з/( )Из )пИ*з!о=(
е т …И* о!Ч! ЕЗ<=мК
;зоННщ!з= ИйЮИаз( ИоЕооаН! пНГЭВ –зпзо!пйВ З= йзпИЗйИ/ )ИЯТНН т ЧВНй(
)!!й- К оИЭЕ Ж! Иаз
;нкноря = .
йзпИЗйВ!( И щ!Э )ИЯо ИИЧ*з!о а )пНЭ!щзйНН- нз
ИИЧ!ййИоН !НН Н ТаЕщзйН! оН–з ЧНЖз,о й!пзИаИ! оН–ИоаИп!йН! йзпИЗйИ/
)ИЯТН!/-
У оН–ИоаИп!йНН )ИзТзйИ пзТаНоН! )!п!ЖНазйН= *!пИ=- РИЧЕ, пИ< а й!Э Н*пз!о ЗаЕ-
оНгН!( ИоИпВЭ ИйИ йзщНйз!о= Н ИоИпИ! Тзо!Э озйИаНо= п!Гп!йИЭ ()ИаоИпИЭ)( ИоЗ!-
== щзоН )пИНТа!З!йН= ЗпЕ* Ио ЗпЕ*з- УЕгз!Э= а ЯоН За! опИН( ИйН ТаЕщзо( з )!й=ю
йзоИ/щНаВ! )ИаоИпВ (
яр-кмяр яУян мЧТ Е яУян мЧТ яНяннс рмЧ–Э
) Н
аИНЮзо!<йз= НйоИйзЮН= ИТЗз,о И*Е*!йН! оИпЖ!оа!ййИ*И й!ЕИййИ*И ЗаНЖ!йН=-
И( ТзЭ!о<о!( з )И-пзТйИЭЕ ЭВ аИ)пНйНЭз!Э ЯоН опИН а зЖЗИЭ НТ )ИаоИпИа- Уйз-
щз! ЯоИ ЧЕЗоИ )пИоИ ИИЧ*!йН! И )пН–ИЗ! а!йВ- УИ аоИпИ/ пзТ ЗаЕоНгН! )п!Зазп=!о
пззТ И ЗЕг!айИ/ ЭЕо! *!пИ=( ЧЕЗоИ )ИЗщ!пНаз= оН–Н/йЕ, НЕ !*И щЕаоаз- нп!о)ИаоИп!йН! ТйзЭ!йЕ!о )!п!ИЭ а ИоИ=йНН Н )пНпИЗВ( Н щ!Иа!з- е щ!оа!поИ!( аИТйНз,-
*!! )И! зпоНйВ ИЖНаз,*!/ )пНпИЗВ( т аИТа!*з!о И оИпЖ!оа! ЗИЧпз Н ,ЧаН-
КзпоНйз а!йВ а йзщз! оН–ИоаИп!йН= аИИТЗзйз ЧИ<гИ/ оИщйИо<,( аВ ЧЕЗоИ
И*Е*з!о! ЯоИо
нИнп
ю Ий йзщНйз!о=
и!пое–и
з )ИоИЭ )ИЗщНй=!о !Ч! а!( Н Е щНозо!=
ИТЗз!о= И*Е*!йН! й!ИЗИНЭИоН ЗаНЖ!йН=-
и!ЗЕ,*Н/ Гпз*Э!йо Н )пИоНаИоИНо )!паИ/ зпоНй! )И о!Э! ()пНпИЗз т ЗЕг!айз=
ЭЕоз *!пИ=)( Н –ИЗ!й й!, о!Э Ж! И*Е*!йН!Э оН–НН- ийзщзз ИойИг!йН! *!пИ= НТЭ!й!
Ж!йВ )пИоНаИп!щНаИ( а Иаз– ТаЕщзо ,ЧИа<( ЖзИо<( ЧИ<( ИЧНЗзю
ЛУзпаоо а ар-
еЛзоЕ й Тачр он роИиИ:<
Ю ЕщНаг!!=( а !*И аИ)пН=оНН( й! )п!оЕ)!йН!( з
мнчо
ЭЕЖ
ИпЕгз!о=ю
ЛУоо сзороко !кто й ито ня оо ррз:<
И Зз<г!( з ЯоИ щзоИ ЧВаз!о а ЖНТйН( ИИЧ!ййИ И*Зз йНщоИ й! Иоа!з!о Ио о=Ж!-
В– ЭВ!/ ((сНЭз йз Тз)!пзК)( пзо!о ИЧНЗз( ЕЖ! й! И Ж!й!( з И !Ч! ЗЕЭз!о ЭЕЖ( Н )ИоИЭЕ
а й!Э Тп!!о
Лчо кеИо Э й Нпитос асИпря оаЗ<М
.!йз о!)!п< ЕЖ!
амооКиВо ирно-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
24
оиВо
(–Ио= а! !*! ,ЧИа< !о<ю а!З<
ЛЗок снпчн–ое<
)- ;з оИЭЕ Ж! аИТйНз!о И)з!йН!ю
щоИ зЖЕо И!ЗН т И– ЕЖ Яоз И*=Зз йз щЕЖИ! Эй!йН!м и зИ/ )пИйНЮзо!<йИо<, )Из-
Тзй айЕоп!ййН/ ЭНп щ!Иа!з( ЧИп<Чз ,ЧаН Н Я*ИНТЭз( ЗИЧпИоВ Н ТИЧВм !пзИа Тйз!о
ЖНТй<( Тйз!о( щоИ НЭ!ййИ оз щз*! а!*И Н Ещз!о= )п!оЕ)!йН!-
И )зз!о )пНпИЗз- РйН )пИЧЕЗНН< аЭ!о! т )пНпИЗз Н щ!Иа!- е зпоНйз о!)!п<
ЗпЕ*з=( !! ЕаНЗ! )п!ИЗИ!агН/ ТИЧЕ щ!Иа!( Ийз )пИйНТзйз ЖНаВЭ щЕаоаИЭ- н!)!п<
а! пзЗЕ!о *зТ( З= й!*И Н !з )Иа!!!Н( Н
мнко мнпнраозо
зЖ!о= !ЭЕ З!аЕгИ/
с
рнкноае засаяМ
сзЭ!о<о! Иа!йВ! п=ЗВю
Ииааоза сакорЛза мнпнраозо ИпасИиозо
Ф (Иаз ззо!<йВЭН ЕГГНзЭН)Ю
тпи!пнИр Инткр та нснкнкрн оа ая рнкное
кнтн–И тнсое оа е та-оа а
(Иаз )ИИЖНо!<йИ/ ЯЭИЮНИйз<йИ/ ИпзИ/) т а
п!щН *!пИ= ТзТаЕщзз ,ЧИа<- коз ЯЭИЮН= ЕН!йз )ИаоИпзЭН т )=о< пзТ )ИаоИп!йИ ИаИ
ЛИ
(
ЛиИ
)- М!п!Нз,о= ТаЕНю
У
нтн–И
У
ито
иУ
нчоа
У
исИо
Т и
н
У
о
и
нпнраозоМ
М!п!НщН Иа Н ТаЕИа ТЗ!< )ИИЧоаЕ,о Е)Ип=ЗИщ!ййИоН о!оз Н )ИоИЭЕ ИТЗз,о
И*Е*!йН! *зпЭИйНН( пзИоВ-
МпНпИЗз озз )п!пзйИ/( ИЗЕ–ИоаИп!ййИ/- е !о!оа!ййИ( )пИН–ИЗНо пзТп!г!-
йН! айЕоп!йй!*И ИйГНоз( оИпЖ!оаЕ!о ,ЧИа<( щ!Иа! )пНЭНп=!о= Ч!ЗИ/( щЕаоаЕ!о
)ИИЧйИо< )пИ*зо<- ! Ещз/йИ оН–ИоаИп!йН! ТззйщНаз!о= ИазЭНю (е т …И* о!Ч!
ЕЗ<=мК У!З< ЕЭ!йН! )пИ*зо< т ИЗйз НТ азЖй!/гН– –пНоНзйН– Тз)Иа!З!/( Тз)!щзо!ййз=
а ЭИНоа!ю (е ИозаН йзЭ ЗИ*Н йзгН( =И Ж! Н ЭВ Иоза=!Э ЗИЖйНзЭ йзгНЭК- рЭ!йН!
)пИ*зо< т ИйИаз йзпИЗйИ/ йпзаоа!ййИоН( ИоИпЕ, Еоа!пЖЗз!о !пзИа аИНЭ ТзЭ!щз-
о!<йВЭ оН–ИоаИп!йН!Э- я йзпИЗйз= йпзаоа!ййИо< ТНЖЗ!о= йз НЗ!зз– –пНоНзйН–( а
оИЭ Ж! ЗЕ–! зЗВазН< ЕЧ!ЖЗ!йН= Н )ИЯоИа-зНИа-
РЧпзоНо! айНЭзйН! йз оИ( з ()пИщйИ !)!йИК )И!Зй!! щ!оа!пИоНгН! )зпз!-
НТЭИЭ а !*И )ИопИ!йННю опН опИН )ИаоИпзЭН т !Нщ!НЭ (
тазчо тазчо тазо
)(
ЭИпГИИ*Нщ!НЭ (опН *з*Из а )Иа!Но!<йИЭ йзИй!йНН а йзщз! опИ Н опН аИТапзо-
йВ– *з*Из а йзоИ=*!Э ап!Э!йН а ИйЮ! опИ) Н НйозНщ!НЭ (ИЗНйзИаИ! опИ!йН!
оп!– )п!ЗИЖ!йН/)( з щ!оа!поз= опИз т НоИ*( !ЭН/ ГпзТ!ИИ*НТЭ- …з*ИЗзп= ЯоИЭЕ ГНйз
*зпЭИйНщйИ Тза!пгз!о ЯоИ *ЕЧИИ йзпИЗйИ! )пИНТа!З!йН! Н ТаЕщНо з йзпИЗйз= )!й=( з
*ИИ зЭИ/ )пНпИЗВ( аИ)ИоНаг!/ ЭВ< !! наИпЮз( *ИИ !! !Иа Н Е*Иа( Н Ий!щйИ Ж!
ЯоИ *зайз= ЭВ< зЭИ*И )ИЯоз-

- Н- Майкоп


«серрие нистоя о петрЛ крЛат…»

Ноз= оН–ИоаИп!йН! я- - з/Иаз( )Иозпз/о!< )п!ЗозаНо< !Ч! И)НзййВ/
)ИЯоИЭ )!/ТзЖю
Р!ййН! Но<= )И а!опЕ пЕЖзо(
Р!ййН! Но<= а оп!аИ*! аИ)=ою
(У! *НЧй!о( а! *НЧй!ом оВ щ!п!й Н *И(
Р ! йзг пИЗНЭВ/( Ий!Ю оаИ/ )пНг!мК
! ВгНо оп!аИ*Н Н– Юзпоа!ййВ/ !-
МИЗ о!ЭйИ/ зТЕп<, ЕпИаВ– й!Ч!
о*И )!!йзН ЭИ*ЕщН! йВ(
е Тп!!о а й!Э Нз З= йИаИ/ а!йВ-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
25
УВ( Ий!щйИ( аИИЧпзТНН И!ййН/ !( Ж!оВ! Но<= Ч!п!Т( пзйВ! гНпИН! з)В
!йИа( ЧЕпВ!( ИЭзййВ! Но<= Ип!гйНз- У!о!п пВаз!о Н– а!оа!/( Н ИйН )зЗз,о йз
ЗИпИ*Е( айИа< аТЭВаз,о аа!п–( пЕЖзо=( йИ=о= аН–п!Э )И !Е Н ЗзЖ! зЖЕо= ЖНаВЭН- е
й! Ещз/йИ )ИЯо йзЗ!Н Н– щЕаоаИЭ Н п!щ<,( Н)И<ТИаза ИНЮ!оаИп!йН!- РйН И*Е*з,о
оп!аИ*Е( а )зйН! НЭ зЖ!о=( щоИ а! )И*НЧИ-
коИ И*Е*!йН! зозопИГВ ИТЗз!о= Чз*ИЗзп= )ИаоИпзЭ( ИоИпВ! ЕННаз,о Тйзщ!-
йН! Иа- МИЭИопНо!( з )ИопИ!йВ )!паВ! За! опИН( Н аВ ЕаНЗНо!( )ИЭНЭИ ГИй!оНщ!-
И*И )ИаоИпз т пНГЭВ( т !*! Н !Нщ!Н/ т зйзГИпЕ
(аснооин кисИ(
Н НйозНщ!Н/
)ИаоИпВ ()п!ЗИЖ!йН= )ИопИ!йВ ИЗНйзИаИю И)п!З!!йН! т )ИЗ!Жз*!! т ИЧоИ=о!<оаИ
т зТЕ!ЭИ!)- МИаоИпВ ЕННаз,о Н щЕаоаИ оп!аИ*Н а Иаз– зЭН– Ноа! *НЧй!омК ! Э!й!! аВпзТНо!<йИ Н оИ( щоИ (п!щ<К НоНЮзо!<йВ– )п!ЗИЖ!йН/- У! ЯоИ Н ИТЗз!о НйоИйзЮН, )п!З!<йИ аТаИйИазййЕ,( И*Е-
*!йН! Э=о!йН=-
е аИо йз Э!йЕ ЯоИ/ опз*Нщ!И/ ЯЭИЮНН Н йз)п=Ж!ййИ/( аТаИйИазййИ/ НйоИйзЮНН
)пН–ИЗНо Иа!Э ЗпЕ*И! т )ИИ/оаН! Н а!Нщ!оа!ййИо<- я пзТЭ!п оН–з т щ!оВп!–оИ)-
йВ/ зЭГНЧпз–Н/ т ИЧф!ЗНй=!о ИЧ! опИГВ Н ИТЗз!о !ЗНйоаИ Ю!И*И( а ИоИпИЭ !о< Н Э=-
о!йН! *НЧйЕ*Н– Но!! ЭйИ*ИИЧпзТНН т а ЕЭНпзйНН Н оИпЖ!оа! ЖНТйН-
УоИпз= опИГз йзщНйз!о= ИопНЮзйН=( )пНщ!Э *з*И ИТйзщз!о й! З!/оаН!( з *з-
*ИВ )!паИ/ опИГВ( з ИоИ=йН!ю
он скрЛиИМ
ипзайНо! ЯЭИЮНИйз<йЕ, ИпзЕ Иа а ЯоН–
опИГз–- Л! йзТазй
ВопсИ ноор
!*И йВ т
а!–ин
а оИ ап!Э= з Но<=Э Ий зТз=
Иа!Э ЗпЕ*НЭю
–нпно и !акМ
иИоИ=йН! !з т Ий( з й! Э!по<- е )ИоИЭЕ оН–ИоаИп!йН!
ТззйщНаз!о= ЖНТй!Еоа!пЖЗз,*НЭН ИазЭНю (е Тп!!о а й!Э Нз З= йИаИ/ а!йВК-
МИщ!ЭЕ Ж! Но<= й! аНЗ=о ЯоИ*И МИоИЭЕ щоИ ИйН зЭН *НЧйЕо( Н ИЧоа!ййз= *НЧ!<
)п!Зоза=!о= НЭ пЕг!йН!Э а!*И ЭНпз- РооИ*И оз оп!аИЖйз НйоИйзЮН= )!паИ/ опИГВ
т а й!/ )ИзТзйИ ИойИг!йН! йзоЕ)!йН, И!йН НоНо<= )п!апз*з,о= а НЭаИНщ!Н/ ИЧпзТ( оз Ж! з Н а!о!п( ИоИпВ/ ЭВ аИ)пНйНЭз!Э
з (а!о!п )!п!Э!йК( Н И!й< т ИЧпзТ( опзЗНЮНИййИ а )ИЯТНН а=ТзййВ/ !ЭзйоНщ!Н ЕЭН-
пзйН!Э- я !Н а)ИЭйНо<( щоИ оН–ИоаИп!йН! йз)НзйИ а 0ЖN4 *ИЗЕ( а Я)И–Е Ип!ййВ– )п!-
ИЧпзТИазйН/ а пИН/И/ ЖНТйН( оИ ЯоН ИЧпзТВ ЭИ*Ео ЧВо< НоИИазйВ Н а НоИпНИ-ИЮН-
з<йИЭ ,щ!-
И ЯоНЭ ИЗ!пЖзйН! оН–ИоаИп!йН= й! Нщ!п)Ваз!о=- У й!Э !о< Н ЗпЕ*И! Тйзщ!йН!(
ЧИ!! ИЧ*!!- е ЯоИ й! з!*ИпН=( з НЭаИ
7
)ИоИЭЕ щоИ ТЗ!< ЭВ< Иой,З< й! Иоа!щ!ййз=(
з )!п!Ззйз щ!п!Т а)Ий! Ийп!ойВ/ ЭйИ*ИТйзщйВ/ ИЧпзТ-
ХЕЗИЖ!оа!ййИ! ЧИ*зооаИ ИЧпзТз И)п!З!=!о= !*И ЭйИ*ИТйзщйИо<,( ИЧНН!Э !*И
)п!ЗЭ!ойИ-ЭВИаВ– а=Т!/ з айЕопН( оз Н Тз )п!З!зЭН о!оз- нИ*Зз )пН що!йНН )пИНТ-
а!З!йН= щ!Иа! пзТЭВг=!о И !ЗНйоа! щ!Иа!з Н ЭНпз( ИЧ И*пзйНщ!ййИоН щ!Иа!щ!И*И
пзТЕЭз( Ч!Н<йИ*И )пИйНйЕо< а Ип!ййВ! аИ/оаз ЭНпз- я З= )пНЧНЖ!йН= НоНй!
!ЭЕ й!ИЧ–ИЗНЭИ ИИЧИ! щЕаоаИ *зпЭИйНН ЭНпИЭ МпНпИЗВ( ЕЭ!йН! аНЗ!о< Е*йИо< )пИ-
Н–ИЗ=*!*И-
7
У з!*ИпНН зпоНйз ЕЖНо З= )!п!ЗзщН Иоа!щ!ййИ/ ЭВН- У Чзй! ЭВ< ИЧВщйИ ГИпЭЕНпИазйз а (ЭИпзНК ((р
Н<йИ*И а!*Зз Ч!Н<йВ/ аНйИазоК)- МпНЭ!пИЭ з!*ИпНщ!И*И ИЧпзТз а НпН! ЭИЖ!о ЕЖНо< оН–ИоаИп!йН! У- я-
.ЕИаИ*И (;пЕЖЧзКюизоНагН< *ИпйИ/ аВИоВ(Л!Жз аИ )пз–! ЗЕЧ( )!пЕйзЭН пзТЧНоВ/Юя йНЭ Н *НЧН/ ),*(
пЕ*ИЭ !*И ИЧаНоВ/ФР ;пЕЖЧз( ЯоИ оВмУ ИоНщН! Ио з!*ИпНщ!И*И( ИЧпзТ-НЭаИ ЭйИ*ИТйзщ!й( а НТИЧпзЖ!ййИЭ ИопВ-
аз!о= п=З ЭВИа- нзИа (МзпЕК - «- Л!пЭИйоИазЮ )И*пЕЖз=< а ЯоИо ИЧпзТ( щНозо!< ЭИЖ!о аИТ< НТИЧпзЖ!ййВ!
зпоНйВ ЕаНЗ!о< ЧНИ*пзГНщ!Н/ )зй ()!п!Э!йВ а ЕЗ<Ч! )ИЯоз)( НоИпНщ!Н/ (щ!поВ )ИИ!йН=)( ИЧ*!щ!Иа!щ!Н/
(аИ/оаз НщйИоН)( ИйоИИ*Нщ!Н/ (Е*йИо< ЧВоН=( !*И Ип!ййВ! ТзИйИЭ!пйИоН)-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
2N

т сти=а к мысни

иоН– а НпН! НЭ!!о )!паИо!)!ййИ! Тйзщ!йН!ю ЯоИ й! )пИоИ ГИпЭз( а ИоИпЕ, аНаз-
!о= ИЗ!пЖзйН!( з аНаз!о= аИЗз а оззй- иоН– т ЯоИ зЭ ЭВ )пИНТа!З!йН=- МИЯоИЭЕ
оН–Н й!<Т= )!п!зТзо< )пИТИ/ т Ио ЯоИ*И ЭВ )пИ)зЗ!о- ещ!ТйЕо пзИоз( *зпЭИйН=(
пНоЭ( з аЭ!о! йНЭН т оз аВИз= ЭВ<( ИоИпЕ, –Ио! аВпзТНо< )ИЯо- У!З< НЭ!ййИ Чз-
*ИЗзп= оН–Е опИН И)Иоза=,о= ЗпЕ* ЗпЕ*ИЭ- МИщЕаоаИазо< Тйзщ!йН! аИ/оа оН–И-
оаИпйИ/ п!щН т йз)пНЭ!п(
зекз яочое
(
чроареч–
( ИоИпз= аИТйНз!о а )пИНТа!З!йНН
Чз*ИЗзп=
зчокР
( )!п!НщЕ Иа( ИТЗзаз!ЭЕ,
зчка
( т щп!ТаВщз/йИ азЖйИ )пН зйзНТ!
)пИНТа!З!йН=- ;= ЯоИ*И йзЗИ )Ий=о<( з оН– ИИойИНо= И ИазЭН( –зпзо!пИЭ Нй-
озНз Н а!/ ИЭ)ИТНЮН!/- коИ й! а!Э Н й! пзТЕ ЕЗз!о=( )ИИ<Е оп!ЧЕ!о !пТйзйН/ Н ЕЭ!йН=- И йзщй!Э йзНЧИ!! )пИоИ*И т И)Иоза!йН= )пИНТа!З!йН/( а ИоИ-
пВ– пзТЭ!п оН–з а=Тзй И)п!З!!ййИ/ опзЗНЮН!/ Н )ИоИЭЕ йзЗ!!й й!НЭ ЭВИЭ-
9
;аз оН–ИоаИп!йН= ИЗНйзИаВЭ Тз*заН!Э )!п!Зз,о ЭВН ЗаЕ– )ИЯоИа пзТйВ– Я)И–
т я- и- МЕгНйз Н я- я- я–ЭзоИаИ/( аВТазййВ! ИЗйНЭ Н о!Э Ж! ИЧф!оИЭ т ГИйозйИЭ
(;!аЕгз ЕагНйИЭК а озо!пНйНйИЭ )зп! ^зпИ*И и!з- ыИйозй )п!Зоза=!о ИЧИ/
ГН*ЕпЕ НЗ=*!/ йз зЭй! З!аЕгН пзТЧНоВЭ ЕагНйИЭ( НТ ИоИпИ*И й!)п!пВайИ аИЗз- МпИщНоз/о! оН–Н( )п!Зоза<о! !Ч! ЯоН зпоНйВ Н )ИщЕаоаЕ/о! йзопИ!йН!-

- - .Л/кир (арскосеноская статЛя

рпйЕ аИЗИ/ ЕпИйНа( ИЧ Ео! !! З!аз пзТЧНз-
;!аз )!щз<йИ НЗНо( )пзТЗйВ/ З!пЖз щ!п!)И-
ЕЗИм й! =й!о аИЗз( НТНаз=< НТ ЕпйВ пзТЧНоИ/Ю
;!аз( йзЗ а!щйИ/ опЕ!/( а!щйИ )!щз<йз НЗНо-

- - =матопа


(арскосеноская статЛя

рЖ! !йИаВ! НоВ
з )пЕЗ !оз,о !Ч!ЗНйВ/(
е ИпИаза!йВ ЕоВ
!)!гйИ Тп!,*!/ п=ЧНйВ-
е И!)Но!<йИ опИ/йз(
МИЗЖза й!Т=ЧйЕ*Н! йИ*Н(
з зЭй! !а!пйИЭ Ийз
иНЗНо Н ЭИопНо йз ЗИпИ*Н-
9
!ИоИпВ! )ИЯоВ *ИаИп=о И ИЗ!пЖз*!Э= а зЭИЭ пзТЭ!п! оН–з Тйзщ!йНН- иЭ-ю Л<аИаз и- е- рпИН Иа!йИоН- 5т
9 - -( 2ZZZ (*- 4( *З! )пНаИЗ=о= ЕЖЗ!йН= К- …з<ЭИйоз)-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
27
Л щЕаоаИазз ЭЕойВ/ опз–
Мп!З ЯоИ/ З!аЕгИ/ аИ)!оИ/-
е*пзН йз !! )!щз–
ЛЕщН ЕЗ!,*!*И а!оз-
е з ЭИ*з = !/ )пИоНо<
УИоИп* оаИ!/ –азВ а,Ч!ййИ/Ф
иЭИопН( !/ а!!И *пЕоНо<(
нзИ/ йзп=ЗйИ ИЧйзЖ!ййИ/-
УВ( Ий!щйИ( ТзЭ!оНН( з пзТНщйИ ТаЕщзйН! ЯоН– )пИНТа!З!йН/- У )ЕгНйИЭ
щ!оа!пИоНгНН ЯоИ оз йзТВаз!ЭВ/ Я!*Нщ!Н/ ЗНоН–( ИоИпВ/ а пЕИ/ НпН! Е)Иоп!-
Ч== ИЧВщйИ а оННТзЮН=– зйоНщйИ/ )ИЯТНН- !щ!ойВ! опИН т *!ТзЭ!оп- У зйоНщйИ/
)ИЯТНН опИз *!ТзЭ!опз т г!о< оИ)( ИоИ=*Н– НТ ЗИ*Н– Н пзоН– И*Иа( з а пЕИ/
т г!оНоИ)йВ/ ЗзоН<ю O т O ]
т O т O т O т O]- !ойВ! опИН т )!йозЭ!оп-
У зйоНщйИ/ )ИЯТНН ЯоИ )=оНоИ)йВ/ пзТЭ!п( з а пЕИ/ т ЗзоН<( ИоИпВ/ опИНо=
)И –!Э!ю O т O т O_O ]
т O т O( *З! оп!о<= оИ)з ИоИНо НТ ИЗйИ*И оИ<И ЕЗзпйИ*И И*з( Тз й!/ !ЗЕ!о Ю!ТЕпз т
)ИоИ=ййз= )зЕТзЮ )И!Зй== оИ)з озЖ! ИоИНо НТ ИЗйИ*И ЕЗзпйИ*И И*з( Н ИЧ! )ИИаНйВ
опИН Э!опНщ!Н ИЗНйзИаВ-
коИо пзТЭ!п НТЧпзй й! Ещз/йИю Ий ИТЗз!о п!ЭНйНЮ!йЮН, т йз)ИЭНйзйН! ИЧ зйоНщ-
йИоН( ИЧ Я!*Н=– КзоЕз Н РаНЗН=( з !*! т И )пИНТа!З!йН=– *п!щ!Н– Е<)оИпИа( аИ)!-
азагН– пзИоЕ( Н Чз*ИЗзп= оН–Е ИЧпзТ *ИаИпНо И пзИо!( аИ)!оИ/ !*! Зп!айНЭН *п!зЭН
Н пНЭ=йзЭН-
чзТЭ!п оН–з Е яййВ я–ЭзоИаИ/ т щ!оВп!–оИ)йВ/ =ЭЧ- Р щ!Э йз)ИЭНйз!о ЯоИо пзТ-
Э!п Мп!ЖЗ! а!*И т И МЕгНй!ю ЧИ<гНйоаИ !*И )пИНТа!З!йН/ йз)НзйИ ЯоНЭ пзТЭ!пИЭ-
я а!З< оН–Н я–ЭзоИаИ/ т ЯоИ йза!=ййИ! озоЕ!/ аИ)ИЭНйзйН! И МЕгНй!( И !*И оН–ИоаИ-
п!йНН-
нз пзТЭ!п оН–з а )пИНТа!З!йНН МЕгНйз ЕЖНо аВпзЖ!йН, ЭВН И пзИо! Н *зп-
ЭИйНН( йз ИоИпВ– ИйИазй ЭНп( И !ЗНйоа! щ!Иа!щ!оаз- чзТЭ!п Ж!( НТЧпзййВ/ я–ЭзоИ-
аИ/( аВТВаз!о ЭВ< И МЕгНй!( ИоИпВ/ И*Зз-оИ аИ)! ЯоЕ озоЕ,( Н И !*И йзопИ!йНН(
аВпзЖ!ййИЭ а оН–ИоаИп!йНН- чзТЭ!п оН–з )ИЭИ* йзЭ )Ий=о<( щоИ( –Ио= Тз*заН= ИЗНйзИаВ(
о!ЭВ ЯоН– оН–ИоаИп!йН/ пзТНщйВ- я щоИЧВ )Ий=о< НЗ!,( ИЧпзТйЕ, ЭВ< )ИЯоИа( йзЗИ
)пНоз<й!! ащНозо<= а о!о- У!З< пзТЭ!п оН–з( –Ио= Н аВТВаз!о И)п!З!!ййВ! п!ЭНйН-
Ю!йЮНН( )ИЕщз!о Тйзщ!йН! й! оИ<И зЭ )И !Ч!( И<И а !ЗНйоа! И Тйзщ!йН!Э Иа т
а ТзаННЭИоН Ио оИ*И( зН! Иаз ИоИЧпзйВ )ИЯоИЭ Н з ИйН Ип*зйНТИазйВ-
У оН–ИоаИп!йНН МЕгНйз И)НзйН! ГИйозйз ИТЗзйИ ИазЭН аВИИ/ )ИЯоНщ!И/
ИпзИ/Ю й! З!аЕгз( з
чн о
й! ЕагНй( з
поо
й! Ч!Ю!<йВ/( з
тпорчоряМ
У! щ!оВп!
)п!ЗИЖ!йН= ИЗ!пЖзо ИЧИИЧ!ййВ! ИЧИпИоВ( Иощ!*И п!щ< )ИЕщз!о й! )пИоИ йНЖйВ/( йИ
аИТаВг!ййВ/ –зпзо!п- коИЭЕ Ж! ЕЖзо )ИаоИпВ( ИоИпВ! Тзоза=,о йз ИЧпзоНо< айНЭз-
йН! йз Иаз( )ИщЕаоаИазо< Э!ИЗНщйИо<( пзИоЕ Н– ТаЕщзйН=- коИ )ИаоИпВ !Нщ!Н!ю
по Э ир пор чн о Э чн о сичиИ Э сичиИ ооч н–оая Э н–оа тн–окоа Э тн–окоо
Н ГИй!-
оНщ!Н! (зНо!пзЮН=
Р
т
ч
т
а
)ю (
*
пй
Р
 аИЗ
а
/
Р
пИй
ч
а( ИЧ
Р
о

 !

З!аз пзТЧ
ч
зК-
Р)НзйН! Ищ!й< пзоИ Н ИЧИЧ*!ййИ( !ЗНйоа!ййВ/ Я)Но!о т
тн–окоа .
–зпзо!пН-
ТЕ!о З!аЕ- оЗНйоа!ййИ! ИаИ( ИоИпИ! )п=ЭИ ИИЧ*з!о И щЕаоа! )ИЯоз( ИТ!пЮз,*!*И
)!щз<йЕ, З!аЕ( т
–ча
ИйИ ИойИНо= Ий!щйИ Ж! й! й!=йЕ*!/ аИЗ!( з й!о!ййИ/ пз-
Ио!( ИЧ ЯоИЭ *ИаИпНо Н )ИаоИп!йН!
н–оая Э н–оаМ
е ЯоН Иаз( аТзНЭИЗ!/оаЕ= Иоз<-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез

йВЭН( ИпзгНаз,о а, зпоНйЕ( ЭВ аЭ!о! )ИЯоИЭ аИ–Н*з!Э= пзИоИ/ т ЯоНЭ а!щйВЭ
щЕЗИЭ-
нз Иаз( Е)Ип=ЗИщ!ййВ! оН–ИЭ( а !ЗНйоа! йНЭ )!п!Зз,о щЕаоаИ аВИИ!( И*Е-
*!йН! щЕЗз )пН аНЗ! пзИоВ Н ЭВ< И !! а!щйИоН( И оИЭ( щоИ ЭНп )п!пз!й Н *зпЭИйНщ!й(
щоИ пЕз= Е<оЕпз т йз!ЗйНЮз ЕщгН– ИТЗзйН/ НЕоаз а!– ап!Э!й( )ИоИЭЕ щоИ )пИ-
НТа!З!йН! пЕИ*И Е<)оИпз М- иИИИаз озИ а ИЗНй п=З оаИп!йН=ЭН а!НН– –ЕЗИЖ-
йНИа зйоНщйИоН( Н щоИ зЖЗВ/ ЭИЖ!о И*ЕоНо< !Ч= ЗИоИ/йВЭ )пНйзЗ!Жзо< а!НИЭЕ
йзпИЗЕ-
У ИоНщН! Ио МЕгНйз( я–ЭзоИаз )ИЗпИЧйИ И)НВаз!о ГИйозй- В ЕТйз!Э НТ И)Нз-
йН=( щоИ З!аз (И!)Но!<йИ опИ/йз( O МИЗЖза й!Т=ЧйЕ*Н! йИ*Н( O з зЭй! !а!пйИЭ Ийз O
иНЗНо Н ЭИопНо йз ЗИпИ*НК( щоИ )ИЯо аНЗНо озоЕ, И!ййНЭ а!щ!пИЭ т ИЧ ЯоИЭ *ИаИпНо=
а )!паИ/ опИГ!( ИЧ ЯоИЭ ЭИЖйИ ЕЗНо< )И Я)Но!озЭю
к–и сзчнеКн!а с нИо
Н
онрмоКин
оа!иМ
У оН–ИоаИп!йНН )п!ИЧзЗз,о Иаз ЯЭИЮНИйз<йВ!( ИопВоИ аВпзЖз,*Н! щЕаоаИ
заоИпзю
аскнтиИнкоа сИпаяоо сИоря сИпо чн Лзая астнИая тпасИиИ асИап!
 окр кемкнооая нснка !псИиИ оопчоаМ
ЛпН! Э!озГИпВ Н Я)Но!оВ ИТЗз,о ТпНЭЕ,
зпоНйЕ( Ипзг!ййЕ, ЯЭИЮН!/( Иа!пг!ййИ НйИ/( щ!Э Е МЕгНйз- КзИаИ Ж! ЯоИ )!п!ЖН-
азйН!
иИаз а оН–ИоаИп!йНН зИЮНзоНайВ( Тз*заН! )п=ЭИ йз)ИЭНйз!о И )ЕгНйИЭ )пИ-
НТа!З!йНН( Тзо!Э *ИаИпНо=( щоИ Яоз З!аЕгз ЕЖ! ЧВз
астнИо
- е ЯоИ аИТаИЗНо !! йз й!ЗИ-
=*з!ЭЕ, аВИоЕ( з Е )ИЯоз аИТйНз!о ИЖйИ! щЕаоаИ аИоИп*з )!п!З пзИоИ/( И*Е*!йН!
сИоа!а сИпоо
)!п!З =а!йН!Э ЖНТйН( ИоИпИ! ЕЖ! озИ )п!ЗЭ!оИЭ )ИЯТНН Н !*! аИ!-
ИЧпзТйИ/ п!айИоНю (е з ЭИ*з = !/ )пИоНо< O УИоИп* оаИ!/ –азВ а,Ч!ййИ/ФК
! Ещз/йИ оН–ИоаИп!йН! Тза!пгз!о= ЕЗНаНо!<йВЭ И,ЭИпИйИЭ (оз йзТВаз!о=
)ИЯоНщ!з= ГН*Епз т Ищ!озйН! )пИоНаИ)ИИЖйВ– )И Тйзщ!йН, Иа)ю (Ф!/ а!!И *пЕ-
оНо<( O нзИ/ йзп=ЗйИ ИЧйзЖ!ййИ/К- яйоИйНЭВ
нснка
Н
!псИиИ оопчоа
Н
амооЗнооая
И!ЗНй=,о= а
!ЗНйВ/ ИЧпзТ( ИоИпВ/ *ИаИпНо И аИоИп*! )!п!З пзИоИ/ Н И !! й!о!ййИоН( И щзоЧВо< аИ)!оИ/ а!ННЭ )ИЯоИЭ ()ИЯоИЭЕ Е МЕгНйз
чн о тн–окоо
з я–ЭзоИаз ЗзЖ! )ИпНо
 ЯоНЭ( Н )ИоИЭЕ З!а!
нснка !псИиИ(
И ЭВ! )ИЯТНН Н НЕоаз аИИЧ*!( И оп!)!ойИ/
,ЧаН МЕгНйЕ( ИопВаг!ЭЕ йзЭ щЕЗИ пзИоВ( Н ЭйИ*И !*! И щ!Э-
МпИйНйЕо< а ЭВ ИЧИН– )пИНТа!З!йН/ йзЭ )ИЭИ*И айНЭзйН! пзТЭ!пЕ оН–з-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
29

т темы к иее
(срапритенорый араниз)

;И Н– )Ип ЭВ *ИаИпНН И аИ/оаз– )ИЯоНщ!И*И =ТВз т Иа!( ИЭ)ИТНЮНН Н оН–!(
И о!– Тйзз–( ИоИпВ! Е*!оаЕ,о а зЭИЭ о!о! Н )ИТаИ=,о )Ий=о< !*И ЭВ- И ЕЖ!
)пН пзЭИоп!йНН оН–ИоаИп!йН/ МЕгНйз Н я–ЭзоИаИ/ ЭВ аоп!оНН< ИЗйНЭ НТ )пН-
!ЭИа зйзНТз оН–ИоаИп!йН/ т пзай!йН!Э- ;!/оаНо!<йИ( НйИ*Зз ЭВ йзНЧИ!! )ИйИ
ИопВаз!о= )пН
язесррчч Изачсрч
- чзЭИопНЭ Заз оН–ИоаИп!йН= ИЗНйзИаВЭ
Тз*заН!Эю (рТйНК МЕгНйз Н Л!пЭИйоИаз- р йН– ИЗйз о!Эз т оп!Э!йН! аИЧИЗ!- (з)И-
ЭйНЭю о!Эз т оИ( И щ!Э *ИаИпНо= а )пИНТа!З!йННЮ а НпНщ!ИЭ )пИНТа!З!йНН *ИаИпНо=
И )!п!ЖНазйНН( аВТазййИЭ зНЭН-НЧИ =а!йН=ЭН ЖНТйН-) я НЗ!Н (ИЧИЧ*з,*з=( ЯЭИЮНИ-
йз<йз=( ИЧпзТйз= ЭВ<( аВпзЖ!ййз= п!ЗоазЭН =ТВз) пзТНщйВ( а!З< ИйН И)п!З!=,о=
НщйИо<, заоИпз Н ИпЕЖз,*!/ !*И З!/оаНо!<йИо<,( )!п!Зз,о= )Ип!ЗоаИЭ ИоЧИпз
Н Ип*зйНТзЮНН Иа!йИ*И Эзо!пНзз-

- - .Л/кир


Узрик

иНЖЕ Тз п!г!оИ/ а о!ЭйНЮ! ВпИ/-
УИпЭ!ййВ/ а й!аИ! Ип! ЭИИЗИ/(
И/ *пЕойВ/ оИазпН*( Эз–з= пВИЭ(
КпИазаЕ, )Н*Е ,!о )ИЗ ИйИЭ-
К,!о( Н ЧпИз!о( Н ЭИопНо а ИйИ(
Кз ЧЕЗоИ И ЭйИ, ТзЗЕЭз ИЗйИЮ
сИа!о Э!й= аТ*=ЗИЭ Н пНИЭ аИНЭ
е аВЭИаНо< –Ищ!ою (;заз/ Е!оНЭм
В аИ<йВ! )оНЮВЮ )Ипз( Чпзо( )Ипзм
нЕЗз( *З! Тз оЕщ!/ Ч!!!о *Ипз(
нЕЗз( *З! Нй!,о ЭИпН! пз=(
нЕЗз( *З! *Е=!Э Нг< а!о!пФ Зз =м--К
РЧпзоНо! айНЭзйН! йз )!паЕ, опИЕ )ЕгНйИ*И (рТйНзКю (иНЖЕ Тз п!г!оИ/ а
о!ЭйНЮ! ВпИ/К- иЕ*!оаНо!<йВ! й!Ео ИопНЮзо!<йЕ, ЯЭИЮНИйз<йЕ, ИпзЕ Н )!п!-
Зз,о о=Ж!И!( ЭпзщйИ! ИоИ=йН! ЕТйНз т НпНщ!И*И *!пИ= оН–ИоаИп!йН=- МпН ЯоИЭ( з
ИЧВщйИ а оН–з–( Иаз аТзНЭИЗ!/оаЕ,ою зЖЗВЭ йИаВЭ ИаИЭ ЕННаз!о= ЯоИ щЕаоаИ-
иИаз *ИаИп=о И й!аИ!ю ТЗ!< й!о ЗаНЖ!йН= (
сиЗ
)( й!о )пИоИпз (
ро пнЛнИзая
)( й!о пз-
И Н а!оз (
ИноиВн
)( й!о о!)з (
српая
)- е Зз<г! а )!паИ/ опИГ! йзпзоз!о И*Е*!-
йН! й!аИН( ЗаНЖ!йН= аоИпИ*И ЕТйНз т Ипз т оИЖ! ИазййВ( ИЗйИИЧпзТйВю
оо зпрка
зкенИ мпасонИЕ
РЗйзИ Зз<г! )И=а=!о= ЗаНЖ!йН!ю !Н а )!паИ/ опИГ! а!*И Заз *з*Из( оИ аИ
аоИпИ/ Н– З!а=о<( Зз Н Е*!оаНо!<йВ! т
р!кча зпиза .
*ИаИп=о И З!/оаНН( а! ЯоИ
)пНЗз!о о!оЕ ЗНйзЭНТЭ- КзЖЗз= йИаз= Нйоз*Эз йзщНйз!о= ЧИ!! аВИИ/ НйоИйзЮНИй-
йИ/ оИщН( Н аИТйНз!о Ю!)< аИ–ИЗ=*Н–( йзпзоз,*Н– НйоИйзЮН/( Тза!пгз=< )пНТВаИЭ(
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
:Z
аВпзЖ!ййВЭ ИЗйНЭН *з*ИзЭНю (е аВЭИаНо< –Ищ!ою (;заз/ Е!оНЭмК Рп! Н)ВоВаз!о
щ!Иа!щ!Н! щЕаоазю
рочок ра нИ рак иИ а–нИ
з НЗ=*Н/ Тз п!г!оИ/ щ!Иа!
рочок
оИ Ж!( щоИ Ип!- !ЖЗЕ йНЭН аИТйНз!о й! )пИоИ –ИЗоаИ НН аТзНЭИ)ИйНЭзйН!(
ИйН Наз,о= а ИЗНй ИЧпзТ т ЕТйНз( Еоп!Э!ййИ*И аИЧИЗ!- !<Т= й! ТзЭ!оНо<( щоИ
ИЧпзТ йИНо йзпИЗйИ-)ИЯоНщ!Н/( НЭаИНщ!Н/( ИЧИЧ*!ййВ/ –зпзо!п-
!<Т= й! ТзЭ!оНо<( щоИ йз Э!йЕ йз)п=Ж!ййИ/ НйоИйзЮНН аоИпИ/ опИГВ )пН–ИЗНо
НйоИйзЮН= аИТаВг!ййИ-йз)!айз=- Рйз аИТйНз!о Чз*ИЗзп= )зпз!<йИ/ а=ТН )п!ЗИЖ!-
йН/ (2( : Н 4-= опИН пзпВаз,о ИЗ!пЖзйН! 0-/( зЖЗВЭ пзТИЭ ЕННаз= щЕаоаИ) Н
)ИаоИпзЭ !Нщ!НЭ (
тапо Ичо !чн
)( НйозНщ!НЭ (–ИЗоаИ опИ!йН= )п!ЗИЖ!йН/)(
ГИй!оНщ!НЭ (
та
пИ
Э м
пИ
И Э та
пИ
Э !а
пИ
Э з
пИВ
Э нИн
п
ч
И В
)- МИЯоНщйИо< п!щН )ИТаИ=!о
щНозо!, И*ЕоНо<( щоИ аИЧИЗз )п!пзйз( щоИ ЯоИ !о!оа!ййИ! ИоИ=йН! ЭНпз Н щоИ щ!И-
а! т щзо< !*И т ЗИЖ!й ЧВо< аИЧИЗйВЭ- я !*! п!щ< )пНИЧп!з йзпИЗйИ-)!!ййВ/ –зпз-
о!п( Н й!ЗзпИЭ ЯоИ оН–ИоаИп!йН! озИ )!й!/( а ИоИпИ/ ,ЗН аВпзЖзН аИ! НТа!щйИ!
оп!Э!йН! аИЧИЗ!-
еоз( МЕгНй-пИЭзйоН а 0Ж2Z *ИЗЕ( а )ИпЕ )ИЗф!Эз ИЧ*!оа!ййИ*И ИТйзйН=( йзЗ!ЖЗ(
пИЖЗ!ййВ– )ИЧ!ЗИ/ а Ро!щ!оа!ййИ/ аИ/й! 0Ж02 *ИЗз( ИТЗз оН–ИоаИп!йН! (рТйНК(
аИ)ИоНа а й!Э аИ, НщйЕ, Н йзпИЗйЕ, а!пЕ а оИ( щоИ Э!щоз И аИЧИЗ! п!з<йз( щоИ щ!Иа!
ЭИЖ!о аВпазо<= НТ о!ЭйНЮВ Н щоИ оп!Э!йН! аИЧИЗ! З= й!*И !о!оа!ййИ- е )ИоИЭЕ
ИИпНо ЯоИ*И )пИНТа!З!йН= т а!оВ/( )!!ййВ/( ГИ<ИпйВ/-
МпИгИ 02 !о( Н ЗпЕ*И/ )ИЯо( - «- Л!пЭИйоИа( а 0Ж:2 *ИЗЕ )Нг!о оН–ИоаИп!йН!
(.!зйЛщояИн пор оо Зиро и акейРоз
оо –Зче он чаке й НасаИпнИ тамкиЗн он<М
!<Т= й! )ИщЕаоаИазо<( щоИ ИоИ=-
йН! ЯоИ*И ЕТйНз Ч!ТйзЗ!ЖйИ- Рй Э!щоз!о )Ио!гНо<= (а ЧЕ/йИЭ )Ип! O и ЗНИ/ )пН–Ио<,
)ЕщНйК Н аЭ!о! о!Э т И )ИИ!( И оИЭ( щоИЧВ !*И ЕВ)=И Н )пИЧЕЖЗзИ ЖЕпщзйН! ГИйозйз-
иаИЧИЗз З= )ИЯоз т й!ИЕ*!оаНЭз= Э!щоз( И!ЗНй!йН! ЧИп<ЧВ Н )ИИ=( щоИ оИ<И Н ЭИЖ!о
Ззо< И*Е*!йН! )ИйИоВ ЖНТйН- Кз ЯоИ )И–ИЖ! йз оИ( щоИ аВпзЖ!йИ а оИ*Зз Ж! ИТЗзййИЭ
(МзпЕ!К Н а ЧИ!! )ИТЗй!Э оН–ИоаИп!йНН (УВ–ИЖЕ ИЗНй = йз ЗИпИ*ЕФК-
я а 0Ж:7 *ИЗЕ НТ йзщзз (.!зй<=К аВпИИ йИаИ! оН–ИоаИп!йН!-

М- Ю- Лермортоп


Узрик

РоаИпНо! Эй! о!ЭйНЮЕ(
;з/о! Эй! Н=й !пйИ*зТЕ, З!аНЮЕ(
!пйИ*пНаИ*И Ий=м
Л пззаНЮЕ ЭзЗЕ,
Мп!ЖЗ! зЗИ )ИЮ!Е,(
з Ий= )ИоИЭ аИщЕ(
У о!)<( з а!о!п( Е!щЕ-
И ИйИ о,п<ЭВ аВИИ(
;а!п< о=Ж!з= ТзЭИЭЮ
!пйИИз= Зз!И(
У )ВгйИЭ о!п!Э! аИ!ЭЮ
;ИЧпВ/ Ий< а Т!!йИЭ )И!
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
:0
…!Т ЕТЗВ( ИЗНй( )И аИ!
изщ!о а!! Н Н*пНа(
ХаИо )И а!опЕ пз)ЕоНа-
РЗНйИ = т й!о ИопзЗВю
ио!йВ *ИВ! пЕ*ИЭ(
нЕИ а!оНо Ещ зЭ)зЗВ
рЭНпз,*НЭ И*й!ЭЮ
нИ<И ВгйИю Тз За!п=ЭН
саЕщйИ-Э!пйВЭН гз*зЭН
ХИЗНо а оНгНй! йИщйИ/
…!ТИоа!ойВ/ щзИаИ/-
иоН–ИоаИп!йН! йзщНйз!о= ЗНйзЭНщйИю Яй!п*Н= щ!оВп!–оИ)йИ*И –Ип!= а!НИ!)йИ
Иоа!щз!о п!гНо!<йИЭЕ оп!ЧИазйН,ю
аИ апиИн чояИн
т Н НТИЧпзЖ!ййИЭЕ ЗаНЖ!йН,ю
таВн-
ке сза– такн–М
иИаз й!Ео )ИИЖНо!<йЕ, ЯЭИЮН,ю
сион чо –нпоа!коре чн иВ
–нпоа!пи а!а зао зпосо иВ скочзаМ
МпзаЗз( ЯоИ а Э!щоз–( з п!з<йИо< т о!ЭйНЮз- е ЯоИ
)ИзТзйИ п!ЗоазЭН зйоНо!ТВ т НТ,Ч!ййИ*И !пЭИйоИаИ*И )пН!Эз- МИйИоз щЕаоа(
пзИоз Н аИ= Е*!оаЕ,о( йИ й! З= ЕТйНзю ( !пйИИз= Зз!И( O У )ВгйИЭ о!п!Э!
аИ!ЭЮ O ;ИЧпВ/ Ий< а Т!!йИЭ )И!ФК я оИ( щоИ ИпЕЖз!о ЕТйНз( )п!Зоза!йИ аИ аоИпИ/
Н оп!оазоа Иепр рсаза ч нп ИЗнко с роза сИнор !акрн Исзка
с нИиИ к– коточр
ТаЕ гз*Иа щзИаИ*И- !й=!о= ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз !ННю
ачи-
оаз онИ аИпочр !акрн Исзка ипоеКиМ
иИаз( з Н а )ЕгНйИЭ оН–ИоаИп!йНН(
)пНИЧп!оз,о ЧИ<гЕ, ТйзщНЭИо<ю
сион чо –нпоа!коре чн иВ зпосо иВ коче –нп-
оа!пи а!а зао сИнт зоз нИнп кн– .
а! ЯоИ НЭаИВ аИЧИЗВ( )ИйИоВ ЖНТйН( *зп-
ЭИйНН ЭНпИЭ- И Иаз Ж! *ИаИп=о И Ч!ТйзЗ!ЖйИоН )ИИЖ!йН= ЕТйНз( И й!ЗИоНЖНЭИоН
аИЧИЗВ( –Ио= ЯоИ оп!Э!йН! аВИИ Н )п!пзйИ-
РоЧИп Иа аНЗ!о!<оаЕ!о( щоИ З= ИЧИН– )ИЯоИа аИЧИЗз т Ч!ТЕИайз= Ю!ййИо<(
азЖй!/г!! Чз*И- И Е МЕгНйз айзщз! )ИзТзйз оИз ЕТйНз( з Тзо!Э п!зНТЕ!Эз= Э!щоз
И аИЧИЗ!( Н оН–ИоаИп!йН! ТззйщНаз!о= йз пзЗИойИ/( аВИИ/ йИо!- е щНозо!< )пИйН-
з!о= а!пИ/ )ИЯоз а аИТЭИЖйИо< Н й!ИЧ–ИЗНЭИо< аИЧИЗВ- Нозо!< )пИ–ИЗНо аЭ!о! 
*!пИ!Э )Ео< Ио й!аИН аИЧИЗ!( Ио Эпзз а!оЕ( Н оИпЖ!оаИ аИЧИЗВ а ГНйз! а)Ий!
п!з<йИ- я Л!пЭИйоИа( аИ)!аз= аИЧИЗЕ а йзщз! оН–ИоаИп!йН=( ГНйзЕ И–азщ!й щЕаоаИЭ
Ч!ТйзЗ!ЖйИоН- У!ЗоаН! озИ/ Ип*зйНТзЮНН Иа!йИ*И Эзо!пНзз а !*И )пИНТа!З!йНН
аИЧИЗз )п!Зоз!о з й!ЗИоНЖНЭз= Э!щоз( ИоИпз= озНаз!о= ЭпзщйИ/ п!з<йИо<,-
И НпНщ!Н/ *!пИ/ ЖНа!о ЯоНЭ оп!Э!йН!Э( Н опзо< !*И озИ/ НВ( щоИ Е щНозо!=
оИЖ! аИТйНз!о ЖзЖЗз аИЧИЗВ( й!)пН=оН! ЖНТйН а й!аИ!-
ипзай!йН! )ИЭИ*И йзЭ )Ий=о< –ЕЗИЖ!оа!ййВ/ ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН! ИЧИН– )пИНТа!З!-
йН/( щЕаоаз Н ЭВН зЖЗИ*И )ИЯоз-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
:2

.опеем итоги

В )п!Зз*з!Э азЭ й!Е, зйаЕ( )!п!щ!й< оИ*И( йз щоИ !ЗЕ!о ИЧпз*зо< айНЭзйН!
)пН що!йНН )пИНТа!З!йН=- Рой!Но!< ЯоИЭЕ з –!Э!( аИ!ИЧпзТйИ/ ЭИЗ!Н( з й! з 
пЕИаИЗоаЕ- коИ ТйзщНою й! озпз/о!< )пНзЗВазо< а! ЯоН Э!пН зЖЗИЭЕ оН–ИоаИп!-
йН,( )ИоИЭЕ щоИ а зИЭ-оИ )пИНТа!З!йНН ТйзщНЭВЭ =а=!о= ИЗйИ( а ЗпЕ*ИЭ т НйИ!( з азгз
ТзЗзщз т )ИщЕаоаИазо<( )Ий=о<( щоИ НЭ!ййИ азЖйИ З= ЗзййИ*И )пИНТа!З!йН=-
Мп!ЖЗ! а!*И( щНоз= оН–ИоаИп!йН!( ИЧ=Тзо!<йИ )И)Воз/о!< ЭВ!ййИ )п!ЗозаНо<
оИ( щоИ И)НзйИ ИазЭН( Н )пИйНйЕо<= щЕаоазЭН заоИпз- М!паИйзщз<йИ! а)!щзо!йН!
ЕННо= )пН Зз<й!/г!/ зйзНоНщ!И/ пзЧИо!-
яйзНТНпЕ= оН–ИоаИп!йН!( ИЧпзоНо! айНЭзйН! йз оИ( щоИ !ЖНо
ср отяое
ю зИаз
Я)И–з( И*Зз ЧВИ ИТЗзйИ )пИНТа!З!йН!( оИ !*И заоИп (!*И НщйИо<( аТ*=ЗВ( ГзоВ ЧНИ-
*пзГНН Н Зп-)( зИ! Э!оИ ТзйНЭз!о )пИНТа!З!йН! а Но!пзоЕпйИЭ )пИЮ!! (Жзйп( йз)пз-
а!йН!( ИойИг!йН! опзЗНЮНН)- МпН ЯоИЭ Тйзо< НЭ= заоИпз азЖйИ )пН зйзНТ! ,ЧИ*И оН-
–ИоаИп!йН=( з ГзоВ ЧНИ*пзГНН )ИЯоз( а=ТзййВ! ЯоНЭ )пИНТа!З!йН!Э( ЧВаз,о азЖйВ )пН
зйзНТ! ИЗйН– )пИНТа!З!йН/ (йз)пНЭ!п( (е- е- МЕ*НйЕК ((И/ )!паВ/ ЗпЕ*( ЭИ/ ЗпЕ* Ч!-
Ю!ййВ/ФК) я-и-МЕгНйз) Н Э!й!! ТйзщНЭВ )пН пзЭИоп!йНН ЗпЕ*Н– ((сНЭй!! ЕопИК я- и-
МЕгНйз)- еЭ!о< ИЧ*!! )п!Зоза!йН! ИЧ Я)И–! а!*Зз й!ИЧ–ИЗНЭИ( з ТйзйН! Ийп!ойВ–
ИЧоИ=о!<оа( аВТазагН– )И=а!йН! )пИНТа!З!йН=( азЖйИ Нг< З= )ИйНЭзйН= й!ИоИпВ–
оН–ИоаИп!йН/-
»зайИ! т айНЭзйН! зЭИЭЕ о!оЕ( )п!ЖЗ! а!*И 
ИамочУятакР япасР
- У ЯоИЭ Иа!
И–пзй=!о= !*И !Нщ!И! Тйзщ!йН!( Чз*ИЗзп= ИоИпИЭЕ аВ ЭИЖ!о! ИТЗзо< а аИИЧпзЖ!-
йНН йзпНИазййЕ, ИазЭН зпоНйЕ- я )ИИ<Е а )ИЯоНщ!ИЭ Иа! ТйзщНЭВ а! !*И
аИ/оаз т ГИй!оНщ!Н!( ЭИпГ!ЭйВ!( !Нщ!Н!( *пзЭЭзоНщ!Н!( оННоНщ!з= Н ЯЭИ-
ЮНИйз<йз= Ипзз( т оИ аИТпзоз!о Н !*И ЭВИаз= Ю!ййИо<- иИщ!озйН! Ийп!ойИ*И Н
Е*ЕЧ!ййИ*И Тйзщ!йН/ Н З!з!о ИаИ ИЧпзТИЭ( Ио ЯоИ*И
аИТйНз!о ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН!- иИа!йВ/ ИЧпзТ Э!й!! йз*=З!й( щ!Э )зоНщ!Н/( Н
)ИоИЭЕ З= –ЕЗИЖйНз оз азЖйИ Н)И<ТИазйН! зНо!пзЮНН Н И)п!З!!ййВ– НйоИйзЮН/(
Ийп!ойИ-НТИЧпзТНо!<йИ/ !НН( оННоНщ!з= Н ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз о!оз т а!
ЯоИ ЭВ аНЗ!Н а )пНа!З!ййВ– ИопВаз– НТ )пИНТа!З!йН/ МЕгНйз( з озЖ! а ЗпЕ*Н– оН–И-
оаИп!йН=–-
п!ТаВщз/йИ азЖйз а НпНщ!Н– )пИНТа!З!йН=– пИ< опИ)Иа- нз( )пН зйзНТ! оН-
–ИоаИп!йН= о!йНйз аВ ТзЭ!оНН( з )пН )!п!–ИЗ! Ио Иа а )п=ЭИЭ Тйзщ!йНН опИ)зЭ
Н ГзйозоНщ!И/ зпоНй! пзТаНаз!о= ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН!- У оН–ИоаИп!йНН МЕгНйз
(Р!й<К ИИЧИ! Тйзщ!йН! НЭ!!о ИНЮ!оаИп!йН!- я Н)И<ТИазйН! )пН!Эз Э!оИйНЭНН а оН-
–ИоаИп!йНН Л!пЭИйоИаз (…ИпИЗНйИК )ИЭИ*И щНозо!, ЕаНЗ!о< Тз ,Ж!оИЭ *зайЕ, НЗ!,-
и!ЗЕ,*Н/ ЕпИа!й< зйзНТз т
такИаччр
- МпН зйзНТ! оН–ИоаИп!йН= ННоНйз ЭВ
*ИаИпНН И Иа!йВ– п=Зз–( Чз*ИЗзп= ИоИпВЭ а аИИЧпзЖ!йНН щНозо!= аИТйНз!о ИТЗзй-
йВ/ )ИЯоИЭ ИЧпзТ- чзЭзопНаз= оН–ИоаИп!йН! !пзИаз (с!!йВ/ \ЕЭК( ИИЧИ! айН-
ЭзйН! ИЧпзоНН йз ИИЧ!ййИоН )ИопИ!йН= )пИНТа!З!йН=ю ИоЭ!оНН пИ< п!Гп!йз( И)пИ-
аИЖЗз,*!*И пзТаНоН! )!п!ЖНазйН=( И)ИозаНН НТЭ!й!йН= ИоИ=йН= )пНпИЗВ Н щЕаоа
*!пИ=- я а оН–ИоаИп!йНН з/Иаз *зайВ/ Е)Ип З!зй йз зйоНо!ТЕ- У! ЯоИ Н )ИТаИНИ йзЭ
)Ий=о< )пИНТа!З!йН= )ИЯоИа( )пИйНйЕо< а Н– ТзЭВ!( И)!п!ЖНазо< НпНщ!ИЭЕ *!пИ,-
У ИЭ)ИТНЮНН НпНщ!И*И )пИНТа!З!йН= *зайЕ, пИ< Н*пз!о
яочо
- Р)п!З!!йН! пзТ-
Э!пз оН–з а оН–ИоаИп!йН=– МЕгНйз Н я–ЭзоИаИ/ ИЗНйзИаВЭ Тз*заН!Э )ИТаИНИ
аВ=аНо< аИ!ИЧпзТН! ИЧпзТз-)!п!ЖНазйН= зЖЗИ*И )ИЯоз-
МпН ЯоИЭ аВ( Ий!щйИ( ТзЭ!оНН( щоИ пзТНщйВ! оИпИйВ )ИЯоНщ!И*И о!оз пзЭз-
опНаз,о= й! НТИНпИазййИ Ио ЗпЕ*Н–( з аИ аТзНЭИа=ТН- нз( *ИаИпНо< И Тйзщ!йНН оН–з НН
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
::
ТаЕИ)НН( И Иа!йВ– п=Зз– Н пзТаНоНН о!ЭВ ЭИЖйИ оИ<И а,щНа а )п!ЗЭ!о зйзНТз
!НЕ( оННоНщ!Е, Н ЯЭИЮНИйз<йЕ, ИпзЕ Иа-
чзЭзопНаз= )пИНТа!З!йН= ИЗНйзИаВЭ Тз*заН!Э МЕгНйз Н Л!пЭИйоИаз( з озЖ!
МЕгНйз Н я–ЭзоИаИ/( аВ )ИТйзИЭНН< ИЗйНЭ НТ )пН!ЭИа зйзНТз т
яаИаяоеспрчк
яочоаосазрч
( щоИ )ИЭИ*И З!зо< )Ий=ойИ/ )ИЯоНщ!Е, ЭВ<-
нзН! йзЧ,З!йН= ЕЭ!В/ щНозо!< З!з!о й!)Ип!Зоа!ййИ а )пИЮ!! що!йН=- Рй
щЕаоаЕ!о пзИоЕ оН–з( ТзЭ!щз!о зИйзйВ Н зНо!пзЮНН( НТЭ!й!йН= НйоИйзЮНН( оНН-
оНщ!Е, Н ЯЭИЮНИйз<йЕ, ИпзЕ Иа( ИЮ!йНаз!о пИ< аВпзТНо!<йВ– п!Зоа =ТВз(
аНЗНо( з Иаз аТзНЭИЗ!/оаЕ,о а оН–!- оЭЕ ЗзЖ! й! ИЧ=Тзо!<йИ а)ИЭНйзо<( з йзТВ-
аз,о= о! НН НйВ! –ЕЗИЖ!оа!ййВ! п!Зоаз( т Ий )пИоИ т з ЗВгНо т )пИйНз!о щ!п!Т
ТйзщНЭВ! =а!йН= =ТВз( ИЭ)ИТНЮНН( оН–з а ЭВ оН–ИоаИп!йН= Н Н)ВоВаз!о )пН ЯоИЭ
Яо!оНщ!И! йззЖЗ!йН!( аВИЕ, пзЗИо< ИоаИпщ!оаз- рЭ!йН, ТзЭ!щзо< !ЭзйоНЕ пзТ-
НщйВ– п!Зоа =ТВз Н ИЭ)ИТНЮНН ЭИЖйИ Н й!ИЧ–ИЗНЭИ йзЕщНо<=-
яйзНТНпЕ= оН–ИоаИп!йН!( ИЭ)!о!йойВ/ щНозо!< й! о!гНо !Ч= Н,ТН!/( щоИ !ЭЕ
)ИйИо<, Н пзТЕ ИопВ= ЭВ о!оз- коИ а )пНйЮН)! й!аИТЭИЖйИ т а!З< йзоИ=*!!
–ЕЗИЖ!оа!ййИ! )пИНТа!З!йН! Ч!Ий!щйИ *ЕЧИИ( зЖЗз= Я)И–з Н зЖЗВ/ щНозо!< ИЧйз-
пЕЖНаз,о а й!Э й!щоИ йИаИ!( пВоИ! Н й!ИЖНЗзййИ!( )ИоИЭЕ Н ЖНаЕо озН! )пИНТа!З!йН=
ЭйИ*Н! а!з- И ЯоИ й! ТйзщНо( щоИ а )ИЯоНщ!ИЭ )пИНТа!З!йНН й!о ИЧф!оНайИ*И ИЗ!п-
ЖзйН=( а!З< Иаз( НТ ИоИпВ– ИйИ ИТЗзйИ( НЭ!,о а)Ий! Ийп!ойИ! Тйзщ!йН!- МИЯоИЭЕ
ТзЗзщз зйзНТз т Нзо< НоНййВ/( йИ й! !ЗНйоа!ййИ аИТЭИЖйВ/ ЭВ о!оз( )Ий=о< –ЕЗИ-
Ж!оа!ййИ! ИЗ!пЖзйН! щ!п!Т Иа!йЕ, ГИпЭЕ !*И аВпзЖ!йН=- я З= ЯоИ*И й!ИЧ–ИЗНЭИ
йзоИ=*!! ИоаИпщ!оаИ( ЕНН= ЕЭз Н !пЗЮз- оИЧВ озо< ИЭ)!о!йойВЭ щНозо!!Э( йзЗИ
й! )пИоИ ЭйИ*И щНозо<( з ащНоВазо<=( аЗЕЭВазо<= а о!о( ЕщНо<= )ИйНЭзо< НЗ!, заоИпз
щ!п!Т )ИЯоНщ!И! ИаИ-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
:4

ЧИТ ЕМ КЛ ИКУ

,Зо ннИ ракаИа и исИкн онИ сИок
РпаЛиИс поапМ Р снпИи сн !аИа аМ
Тсн!а тпа–онн оо рнкн Э тн–ок
) чак!а н–оня Э ВопсИ нооан Ука аМ
!о !о !ЗЧИроИ
сзщ!Э ЭйИ*Н! )!п!щНоВаз,о )пИНТа!З!йН= зНИа( Тзщ!Э Ещзо оН–Н йзНТЕо< Н
)ИаоИп=,о Н–( )ИпИ/ йз–ИЗ= а йН– Иоа!о йз ЭЕщНо!<йВ! Н *зайВ! З= щ!Иа!з аИ)пИВ
;!И а оИЭ( щоИ а!НН! –ЕЗИЖ!оа!ййВ! )пИНТа!З!йН= )ИоИЭЕ Н =а=,о= озИаВЭН( щоИ
а Ю!йоп! айНЭзйН= заоИпз а!*Зз т щ!Иа! Н а!( щоИ аИпЕ* й!*И( зЭИ! Е*!оа!ййИ! Н
й!ИЧ–ИЗНЭИ!- МИЯоИа Нйо!п!Е!о оИ( з ЕопИ!й ЭНп( з пзТаНаз!о= ЖНТй<( Тзщ!Э щ!Иа!
ЖНа!о- еЭ!ййИ )ИЯо( з )Нг!о - я- !пзИа а оН–ИоаИп!йНН (МИЯоЕ (МзЭ=оН \Н!пз)К(
)ИИЧ!й ИопВо< (щ!Иа!Е O УВИИ! )пНТазйН! !*ИК- наИпщ!оаИ зНИа )ИЭИ*з!о
йзЭ ИИоа!ооаИазо< ЯоИЭЕ аВИИЭЕ )пНТазйН,( И–пзй=о< ЗИоИНйоаИ а опЕЗйВ– ИЧоИ=-
о!<оаз–- МИоИЭЕ Н ЗИ*Иа!щйИ
ВопсИ нооан Ука а
)пИоНаИ)Иоза!ййИ! а оН–ИоаИп!йНН
яййВ я–ЭзоИаИ/ *Н)!пЧИНщ!И/ зпоНй! а!ИЧ*!*И пзТпЕг!йН=( Н зЖЗИ! йИаИ! )ИИ!-
йН! щНозо!!/ ИопВаз!о а й!Э щоИ-оИ щп!ТаВщз/йИ азЖйИ! З= !Ч=-
!аИТЭИЖйИ ЗзЖ! )Возо<= а ЯоИЭ ИЧТИп! *ИаИпНо< ИЧИ а!/ пЕИ/ зНщ!И/ )ИЯ-
ТНН Н аИ!ИЧпзТНН НпНН
зЖЗИ*И )ИЯоз( )ИоИЭЕ пзЭИопНЭ Нг< й!И<И оН–ИоаИп!йН/ )ИЯоИа-зНИа
Н )ИЗЕЭз!Эю щоИ ИйН ЭИ*Ео зТзо< Иап!Э!ййИЭЕ щНозо!,
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
:5

В- - ЖЛкопский

К!а сИиа ткноиИнкоо скочасИ
НпаячнИ нза ро исИки е чок
) онк и рчаонИ а ско н кочасИ
ЮИнЛиИс мнрак оо тн–ок
) пнр о рочонИс почасИМ
!о Мо *мрКсн
МИТйзИЭ<о!< ТзЭ!щзо!<йВЭ щ!оа!пИоНгН!Э У- я- .ЕИаИ*Ию

Восомирарие

Р ЭНВ– )ЕойНз–( ИоИпВ! йзг а!о
иаИНЭ И)ЕооаН!Э З= йз ЖНаИоаИпНН(
! *ИаИпН оИИ/ю Н–
онИ-
И Чз*ИЗзпйИоН,ю
мркиМ
Ноз= оН–ИоаИп!йН!( аВ( а!З Тз )ИЯоИЭ ИЧ=Тзо!<йИ а)ИЭйНо! ЗИЧпВЭ щЕаоаИЭ
о!–( И*И ЕЖ! й!о п=ЗИЭ( !Э )пНгИ< пзозо<=- И ТзЭ!о<о!ю щЕаоаИ( аИТйНз,*!! Е
аз )пН що!йНН( Иа!Э й! оИ Ж! зЭИ!( щоИ аВ Н)ВоВаз!о!( *Ип,= И о!–( И*И НгНН<- УИ-
)!паВ–( а ЖНТйН аВ ИЧВщйИ ЗЕЭз!о! И Ийп!ойИЭ щ!Иа!!( ИоИпИЭЕ Е аз ЧВИ И)п!З!-
!ййИ! ИойИг!йН!- я а оН–ИоаИп!йНН *ИаИпНо= аИИЧ*! ИЧИ а!–
икр стИоизо
Н ЯЭИ-
ЮНН йИ=о ИЧ*Н/ –зпзо!п- УИ-аоИпВ–( а оН–ИоаИп!йНН =пИ )!п!ЗзйИ щЕаоаИ )пНЭНп!йН=
 ЕопзоИ/( щ!*И а п!з<йИ/ ЖНТйН ЭИЖ!о Н й! ЧВо<-
е зЭИ! *зайИ!ю оИ ИоИ=йН! ЗЕгН( ИоИпИ! оп!ЭН= )!п!Ззо< )ИЯо( )п!пзйИ зЭИ
)И !Ч! Н оИЭЕ Ж! )п!пзйИ аВпзЖ!йИ- !З!ййИ пзТа!поВаз!о= а щ!оВп!– опИз– йз-
щзз г!оНоИ)йИ*И( Тзо!Э щ!оВп!–оИ)йИ*И =ЭЧз ГНИИГз= ЭВ<( Тз,щ!ййз= а !ЗНй-
оа!ййИЭ )п!ЗИЖ!йНН- Кз ТйзщНЭИ ТЗ!< зЖЗИ! ИаИм изЭ .ЕИаН/ йзщНйз!о ЯоНЭ
оН–ИоаИп!йН!Э озо<, (УИ)ИЭНйзйН!К Н оз пзТаНаз!о ЭВ<ю
Л*нИ
Н
мрки Э
зз= пзТ-
йНЮзм У )!паИЭ )Ио!п=( а )И!Зй!Э аИ)ИЭНйзйН!Ю
онИ .
ТйзщНо Нщ!ТНЮ
мрки .
ТйзщНо ИозаНН !З ЧВоН= аИ!*И- Мп!пзйз= ЖНТй<
о!–( ИоИпВ– ЭВ НгНН<( Иа!*з!о З= йз Т!Э, Н ЖНТй< йзгЕФК
И пзТа! ЭВ й! )Ий=Н ЯоИ*И( щНоз= оН–ИоаИп!йН! е й! зЖ!о= Н азЭ( щоИ а оН–з–
)ИЯо зТз *ИпзТЗИ ЧИ<г!( щ!Э а )пИТзНщ!ИЭ )И=й!йНН
МИЯоНщ!Н/ о!о ИЧзЗз!о ЕЗНаНо!<йИ/ !ЭИо<, т а!З< озз= азЖйз= Н *ЕЧИз=
ЭВ< аВпзЖ!йз а!*И ИЗйИ/ ГпзТИ/м е ЭВ )ИщЕаоаИазН ТйзщНо!<йИо< аВзТВазйН=(
ИГИпЭ!ййИ*И а оН–ИоаИпйВ! Э!пйВ! опИН Н озаг!*И =а!йН!Э НЕоаз- В аНЗНЭ(
з )Ио!)!ййИ пзТа!поВаз!о= )ИЧЕЗНо!<йИ! )п!ЗИЖ!йН!( йзщНйз=< аоИпИо!)!ййВ–
щ!йИа Н Тза!пгз=< ЭйИ*ИТйзщНо!<йВЭ Еоа!пЖЗ!йН!ЭФ
;зЖ! !Н ЧВ Иаз
онИ
Н
мрки
й! аВЗ!=Н< заоИпИЭ ЕпНаИЭ( ИйН !ЭзйоНщ!Н
аВЗ!!йВ зЭНЭ )ИопИ!йН!Э о!оз- иИаз оИ=о а ИйЮ! опИ( з ЯоИ зЭИ! ЕЗзпйИ!( зЭИ!
ТйзщНЭИ! Э!оИ а оН–з–- РйН )пИоНаИ)Иоза!йВ ЗпЕ* ЗпЕ*Е( ЭВ Н– пзайНаз!Э Н ИЧйзпЕ-
ЖНаз!Э –ИЗоаИ Н пзТНщН! ЭВз- иИаИ
онИ
И)п=*з!о= 
Иасзая
з ИаИ
мрки .

мко!ачопоасИиеМ
е ЯоН Е*!оаНо!<йВ! ИпзгНаз,о Н– ЯЭИЮН!/( ЕННаз,о Тйзщ!йН!-
И !*! ЗИ ЯоИ*И зГИпНоНщйИ*И ГНйзз( )!паВ– Иа оН–ИоаИп!йН=( Е щНозо!= аИТ-
йНз!о а!оИ! щЕаоаИ Чз*ИЗзпйИоН о!Э( !Э )Иаоп!щз= Ий йз ЖНТй!ййИЭ )ЕоН-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
:N
РойИг!йН! )ИЯоз ЯоНЭ ,З=Э аВпзЖ!йИ Я)Но!оИЭ
икр
йНЖйВЭ аВИНЭ ИаИЭ
сатИсИ ин
ИоИпИ! )!п!Нз!о= ИЗйИИп!ййВЭ
стИоизо
озНЭ Ж! аВИНЭ ИаИЭ
Зи аИ апики .
айНйЕа а !*И Иоза( ЭВ )Ий=Н ЭВю ИЖНа=Н( З!зН )ИйВЭ ЖНТйН
ооЛ с нИМ
е щНозо!< щЕаоаЕ!о( щоИ !*И )!щз< ИЧ Ег!ЗгН– й! Нщ!Тз!о( йИ озйИаНо= НйИ/(
ЧИ!! а!оИ/ Н )п!пзйИ/- МИЯо аИТаВН йзгН щЕаоаз( ИопВ йзЭ( щоИ !о< аИ= )п!-
!о< й! оИ<И а пзЗИоН( йИ Н а )!щзН-

Непыразимое

У- я- .ЕИаН/ Н)И<ТИаз йИаВ! =ТВИаВ! п!Зоаз( оп!Э=< )ИЯоНщ!Н аВпзТНо<
ЖНТй< ЗЕгН Н !пЗЮз- У оН–ИоаИп!йНН (!аВпзТНЭИ!К )ИЯо *ИаИпНо И аИ!Э )ИйНЭзйНН
ТзЗзщ )ИЯоНщ!И*И оаИпщ!оаз- МпИщНоз/о! ИопВаИ( ИоИпВЭ ТззйщНаз!о= ЯоИ ЧИ<гИ!
оН–ИоаИп!йН!ю
оИ аНЗНЭИ ИщзЭ т !/ )зЭ!й< ИЧзИа(
МИ й!ЧЕ оН–ИЭЕ !о=*Н–(
иН! ЗпИЖзйиНН зпоНйВ Ч!п!*Иа
У )ИЖзп! )ВгйИ*И Тззоз ]
иНН оИ<
пзин –нпИр .
Л!*И Н– ИаНо ЭВ< пВзоз(
е !о<
ска о
З= Н–
мкнсИКня
пзИоВ-
И оИ( щоИ НоИ !/ Ч!о=*!/ пзИоИ, ]
иН! оИ< ЭЕойИ!( аИйЕ,*!! йз(
и!/ ай!Э!ЭВ/ ИЗйИ/ ЗЕгИ,
РЧаИпИЖз,*!*И *з(
иН! Зз!ИЭЕ оп!Э!йи!/ ЭНйИазаг!*И )пНа!о
(Кз )пН!о!аг!! ай!Тз)йИ ЗЕйИа!йРо Е*з пИЗНйВ( *З! ЧВ И*Зз-оИ Юа!о(
У Ио акачасИ
*З! ЖНИ Е)ИазйиН! г!)йЕаг!! ЗЕг! аИ)ИЭНйзйР ЭНИЭ пзЗИойИЭ Н ИпЧйИЭ озпНйВ(
иН= –ИЗ=*з= а=оВй= аВгНйВ(
иН! )пНЕооаН! иИТЗзо!= а ИТЗзйКзИ/ З= йН– =ТВ »Ип! ЗЕгз !оНо(
У! й!ИЧф=ойИ! а !ЗНйВ/ аТЗИ– о!йНо=(
е Нг< ЭИщзйН! )Ий=ойИ *ИаИпНо-
МИЯо ИпЕгз!о=( щоИ )ИЯТН= й! а Нз– )!п!Ззо< ЖНаЕ, пзИоЕ )пНпИЗВ- У!З< *за-
йИ! й! оИ(
–Иа ичиа а–о
з
Иа –Иа скиИа с сня мкнсИКня зпосаИае
оИ !о< аВТазййВ!
пзИоИ/ озНйоа!ййВ! ЗаНЖ!йН= ЗЕгН( Иоо!йН йзопИ!йН/- .ЕИаН/ Еоа!пЖЗз!о( щоИ
ЯоИ й!аВпзТНЭИ ИаИЭ- И Ий-оИ з пзТ Н йз–ИЗНо =ТВИаВ! п!Зоаз З= )!п!ЗзщН ЯоН–
й!ЕИаНЭВ– ЗаНЖ!йН/ ЗЕгН( оИ*И( щоИ пВоИ Тз )Иа!п–йИойВЭ( Тз о!Э( щоИ аНЗНо *зТ-
Кз )Нг!о Н!ЗИазо!< Н ТйзоИ пИЭзйоНщ!И*И йз)пза!йН= »- я- »ЕИаН/( Яоз
)ИЯТН= )!п!Зз!о (й!аВпзТНЭИ! ЗЕг!айИ! аИй!йН!( о! ТВЧН! Иоо!йН йзопИ!йН/( ИоИпВ!
Иоза=,о Ео< айЕоп!йй!/ ЖНТйН ИТйзйН=К- иИаИ а й!/ озйИаНо= (ЕИайВЭ ,щИЭ(
ИопВаз,*НЭ оз/йНН ЗЕ–з а аИ)пН=оНН зЭИ*И щНозо!=К( ИйИ й!
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
:7
ИЧИТйзщз!о )п!ЗЭ!о( з )!п!Зз!о (ИойИг!йН! ЗЕгН )п!ЗЭ!оЕК( ИйИ ТаЕщНо з ЭЕТВз(
Н а й!Э азЖйВ ИЧ!поИйВ( ЗИ)ИйНо!<йВ! ЭВВ- иИаИ (аВТВаз!о ЯЭИЮН, аИНЭН аоИ-
пВЭН Н оп!о<НЭН Тйзщ!йН=ЭН( аИНЭ ЕЧф!оНайВЭ !ЭзйоНщ!НЭ Ип!ИИЭК-
коИ ТйзщНо( щоИ а Иаз– щзоИ аИТйНз!о Ю!В/ )!оп ЗИ)ИйНо!<йВ– Тйзщ!йН/ю
ИаИ( аоп!щ!ййИ! )п!ЖЗ! а зИЭ-НЧИ )пИНТа!З!йНН( аВТВаз!о п!ЭНйНЮ!йЮН,( НН
йзп=ЗЕ ИйИайВЭ а й!Э )пИоЕ)з!о ЗИЧзаИщйИ! Тйзщ!йН! а п!ТЕ<озо! аИТЗ!/оаН= п=ЗИЭ
оИ=*Н– Иа( НН Иаз( )ИЭИ*<, ИоИпВ– И)НВаз!о= =а!йН! )пНпИЗВ( ИИЧ*з,о И
ИоИ=йНН щ!Иа!з-
»- я- »ЕИаН/ ТзЭ!щз!о( зН! Иаз ИоЧНпз!о )ИЯою
чЛо !кос тпи нИ астаиоо-
он сИпнкнон с Иро та оон
Ф иЕ*!оаНо!<йВ! й! )п!ЗЭ!ойВ!( з Иоа!щ!ййВ!(
 ИЧ*!/ З= ЯоИ*И Иа!йИ*И п=Зз ЯЭИЮНИйз<йИ/ ИпзИ/ю аВИИ! Н зИ!-оИ й!И)п!З!-
!ййИ! щЕаоаИ-
УИо .ЕИаН/ пНЕ!о зпоНйЕ )пНпИЗВ- МпН ЯоИЭ Е*!оаНо!<йВ! ЗИЖйВ йзТВазо<
)п!ЗЭ!оВ( йИ ИйН *ИаИп=о й! оИ<И И оИЭ( щоИ ЭВ аНЗНЭ( И<И И оИЭ( щоИ щЕаоаЕ!Э-
Нко-
но амкоза .
й! )пИоИ ТИИоНоИ-пИТИаВ! ИЧзз( ЯоИ )ИЯоНщ!Н! Иаз( аВТВаз,*Н!
а ИТйзйНН щНозо!= зИЮНзЮНН щ!Иа!щ!НЭН щЕаоазЭН( ИЧпзТИЭ ()зЭ!й< ЗЕгНКЮ
Н ЯоИ ЗИ)ИйНо!<йИ! Тйзщ!йН! ИзТВаз!о= *зайВЭ- нИ Ж! ЭИЖйИ зТзо< Н И Иаз–
та
онм Ииа .
оНгНйз Н аИТаВг!ййВ/ )ИИ/ И–азоВаз,о ЗЕгЕ щ!Иа!з( ТзаИпИЖ!ййЕ,
Тп!Н*!Э аВИИ*И й!Чз- е И*Зз ЭВ щНоз!Э
чпаЗоон ач мкнсИКи
оИ )ИйНЭз!Э( щоИ
п!щ< НЗ!о *зайВЭ ИЧпзТИЭ И ТВЧИЭ Н оп!)!ойИЭ ИоИ=йНН оИ*И( оИ аНЗНо озЕ, зпоНйЕ-
е ЯоИ й! з!*ИпН=ю й!<Т= зТзо<( щоИ )ИЯо *ИаИпНо И )пНпИЗ!( з )ИЗпзТЕЭ!аз!о щоИ-оИ
ЗпЕ*И!- М!п!З йзЭН йз зЭИЭ З!! зпоНйз )пНпИЗВ( йИ )ИЯо И)НВаз!о аИа! й!
мкнсИКе
пзИоЕ !!Ю Иаз ТЗ!< ЭйИ*ИТйзщйВ( а йН– аИТйНз,о ЗИ)ИйНо!<йВ! ЭВВ( а=ТзййВ!
 йзопИ!йН!Э( айЕоп!ййНЭ ИоИ=йН!Э щ!Иа!з-
я Зз<г! п!щ< НЗ!о ЕЖ! )п=ЭИ И щЕаоаз–- оИ озИ!
ам апаЗоеКн!а !кос
 МпНщзоН!
ЗИЖйИ ИЧИТйзщзо< )пНТйз( з оЕо ИйИ озИ *зайВЭ а ИаИИщ!озйНН( )пНщ!Э
)!п!Зз!о И*Е*!йН! щ!*И-оИ й!ЕИаНЭИ )п!пзйИ*И- я
иоа о Лн!а тпи нИ
 Р)=о<
)пНТйз оз )п!ЗЭ!оИЭ( йИ й! аНЗНЭВЭ( з щЕаоаЕ!ЭВЭ- УВ( йза!пйИ!( ТзЭ!оНН ЯоИо И-
а!йВ/ п=Зю
сИоан акоеКнн ам апаЗоеКн!а з чокнза иоа о Лн!а
Ф МпНТйзН(
ИоИпВ! ИИойИ=о= й! )п!ЗЭ!оИЭ( з йзопИ!йН!Э заоИпз( ИоИпИ!( й!ИЭй!ййИ( )!п!Зз-
!о= щНозо!,-
е Ищ!оз,о= Иаз й!ИЧВщйИ- Кз аВ )Ий=Н аВпзЖ!йН!ю (Р ЭНИЭ пзЗИойИЭ Н
ИпЧйИЭ озпНйВК У!З< пзЗИо< Н ИпЧ< т зйоИйНЭВ( йИ ИйН ИЧф!ЗНй!йВ Я)Но!оИЭ
ика
)ИоИЭЕ щоИ а аИ)ИЭНйзйНН И )пИг!Зг!Э пзЗИо< Н ИпЧ< ИЗНйзИаИ ЗИпИ*Н !пЗЮЕ-
я з азЖйз оз аИ–ИЗ=*з= йз)п=Ж!ййз= НйоИйзЮН=( ИТЗзаз!Эз= )п!ЖЗ! а!*И оН–ИЭ
т г!оНоИ)йВЭ =ЭЧИЭ Н а!ЭН п!ЗоазЭН =ТВз( а оИЭ щН! Н )ИЭИ*<, зйзГИпВ т
сня
сиМ
з)п=Ж!йН! Тза!пгз!о= аИ)пИИЭю (КзИ/ З= йН– =ТВК е Тзо!Э !ЗЕ!о )ИйНЖ!йН!
*ИИз( )пНТйзйН! Ч!НН= Иазю (е Нг< ЭИщзйН! )Ий=ойИ *ИаИпНоК- И а! оН–ИоаИ-
п!йН! И)пИа!п*з!о ЯоИо аВаИЗ( )ИЯо *ИаИпНо ИазЭН( оИ<И ИИЧ!ййВЭН- е– !Нщ!Н!
Тйзщ!йН= ИзЧ!йВ( йз )!паВ/ )зй аВЗаН*з!о= оИ( щоИ ИопВаз!о= оИ<И а ЯоИЭ ИаИ-
Ищ!озйНН( а ТзаИпзЖНаз,*!Э ТаЕщзйНН( а пНоЭНщ!ИЭ пНЕй!- иИаз йзопзНаз,о щНоз-
о!= йз И)!п!ЖНазйН!( аВТВаз,о ЯЭИЮН,-
и )ИЭИ*<, озН– =ТВИаВ– п!Зоа .ЕИаН/ )!п!Зз!о ТВЧН!( опЕЗйИЕИаНЭВ!(
й!И)п!З!НЭВ! И*Нщ!Н( озНйоа!ййВ! ЗЕг!айВ! ЗаНЖ!йН=- я ЖНТй< ЗЕгН Тз)Ий!йз
*зайВЭ щЕаоаИЭ т оп!Э!йН!Э НЗ!зЕ- Кз Еоа!пЖЗз!о У- »- …!НйН/( )зГИ )ИЯТНН
.ЕИаИ*И т (оп!Э!йН! Ч!Ий!щйИЭЕК- У Т!ЭйВ– =а!йН=– )ИЯо аНЗНо ЧИЖ!оа!ййИ!
йзщзИ( ()пНЕооаН! иИТЗзо!= а ИТЗзй*з= !*И оН–Е( )ИЗщ!пНаз!о аВИН! Н )п!пзйВ! зщ!оаз щ!Иа!з-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез

иИап!Э!ййВ/ щНозо!< )ИщЕаоаЕ!о
ткноиИнкое скочасИ
ЯоН– оН–Иа( а !*И ЗЕг!
аИТйНйЕо ИЖйВ! Н оИйН! ЯЭИЮНН( з ТйзщНо( оН–Н .ЕИаИ*И Тзоза=,о йз й! оИ<И
аИ–Н*зо<= пзИоИ/ ЭНпз( йИ Н зЭНЭ оаИпНо< т ИТНЗзо< !Ч=( ИЧп!озо< ЗЕ–ИайИо<-

Море


раз

…!ТЭИайИ! ЭИп!( зТЕпйИ! ЭИп!(
иоИ, ИщзпИазй йзЗ Ч!ТЗйИ/ оаИ!/-
нВ ЖНаИЮ оВ ЗВгНг<Ю Э=о!ййИ/ ,ЧИа<,(
нп!аИЖйИ, ЗЕЭИ/ йз)Ий!йИ оВ-
…!ТЭИайИ! ЭИп!( зТЕпйИ! ЭИп!(
РопИ/ Эй! *ЕЧИЕ, оз/йЕ оаИ,ю
оИ ЗаНЖ!о оаИ! й!ИЧф=ойИ! ИйИ
!Э ЗВгНо оаИ= йз)п=Ж!ййз= *пЕЗ<
е< о=й!о о!Ч= НТ Т!ЭйВ= й!аИН
;з!И! а!оИ! й!ЧИ !Ч!--
нзНйоа!ййИ/( зЗИойИ/ )ИйИ! ЖНТйН(
нВ щНоИ а )пНЕооаНН щНоИЭ !*Ию
нВ У!щ!пйНЭ Н Еоп!ййНЭ а!оИЭ *ИпНг<(
Лзз!г< !*И ИЧзз ТИИоВ!
е пзЗИойИ Ч!*!г< Та!ТЗзЭН !*И-
КИ*Зз Ж! ЧНпз,о= о!ЭйВ! оЕщН(
оИЧ =йИ! й!ЧИ Иой=о< Е о!Ч= ]
нВ ЧнВ па!г< Н о!пТз!г< апзЖЗ!ЧйЕ, Э*ЕФ
е Э*з Нщ!Тз!о( Н оЕщН Е–ИЗ=о(
И( )ИйИ! )пИгИ/ оп!аИ*Н аИ!/(
нВ ЗИ*И аТЗВЭз!г< Н)Е*зййВ аИйВ(
е зЗИойВ/ Ч! аИТапз*!ййВ– й!Ч!
! аИа! о!Ч! оНгНйЕ аИТапз*з!оЮ
РЧЭзйщНа оаИ!/ й!)ИЗаНЖйИоН аНЗю
нВ а Ч!ТЗй! )ИИ/йИ/ пВаз!г< Э=о!йнВ( й!ЧИЭ ,ЧЕ=<( ЗпИЖНг< Тз й!*И
Ноз= оН–ИоаИп!йН! (Ип!К( ЭВ пзТЕ )И)зЗз!Э )ИЗ ИЧз=йН! !*И Э!З!ййИ/( пзТЭ!-
п!ййИ/ НйоИйзЮНН( )!п!Зз,*!/ И*Е*!йН! й!ИЧВщз/йИ/ ТйзщНо!<йИоН оИ*И( И щ!Э *ИаИ-
пНо )ИЯо- УВИН! Иаз Н )зайИ! ТаЕщзйН! щ!оВп!–оИ)йИ*И зЭГНЧпз–Н= ИТЗз,о ЯоЕ НйоИ-
йзЮН,- иИаз )пНИЧп!оз,о *ЕЧИН/ ЭВ Чз*ИЗзп= аИТйНз,*НЭ а йН– ЗИ)ИйНо!<йВЭ
Тйзщ!йН=Э (ИЧ ЯоИЭ ЭВ *ИаИпНН( пзЭзопНаз= оН–ИоаИп!йН! (!аВпзТНЭИ!К)- иИаИ
мнр-
ак оан
а оН–ИоаИп!йНН )пНИЧп!оз!о Тйзщ!йН! (пВаз,*!! а !Ч! оз/йЕ( Н)Ий!ййИ!
а!Нщ!оа!ййИ*И )ИИ/оаН=К-
е зТЕпйИ! й! оИ<И ИЧИТйзщз!о Юа!о( ИйИ й!!о ЭВИаЕ, Н ЯЭИЮНИйз<йЕ,
йз*пЕТЕ т ЯоИ аВИИ! щЕаоаИ (а!З< ЭИп! й! *ИЕЧИ! НН Нй!!( з
корпоан
)( аИ–Н*!йН! Ио
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
:9
*ИЕЧНТйВ( И*Е*!йН! пзИоВ( *зпЭИйНН( а!оз- я И*Зз ИаИ ЯоИ )И=а=!о= аоИпИ/ пзТ(
Тйзщ!йН! !*! ЕННаз!о= Чз*ИЗзп= Я)Но!оЕ т
с нИаропоая корпе
-
Ип! )п!Зоз!о з ЖНаИ! Е*!оаИ т
ИоиосИ нооая скочасИоая такоан Зирои Э
пИЗоа!ййИ! ЗЕг! )ИЯоз- нз/йз ЭИп= й!ЗИоЕ)йз )Иа!п–йИойИЭЕ аТ*=ЗЕ( пзЮНИ-
йз<йИ-И*Нщ!ИЭЕ пзЕЖЗ!йН,( з ИопВаз!о= ЗЕг!айИЭЕ аИй!йН,( ИИЧИЭЕ йзопИ,(
И ИоИпИЭ *ИаИпНо ИаИ
скочасИоая
( т оИ !о< ,ЧаН( ЕЭН!йН,( аИоИп*Е( йззЖЗ!йН,
пзИоИ/-
нз/йз ЭИп= )пНИопВаз!о= а аИ)пИНо!<йИЭ )п!ЗИЖ!йНН( ИйИазййИЭ йз зйоНо!Т!ю
(е< о=й!о о!Ч= НТ Т!ЭйВ= й!аИН O ;з!И! а!оИ! й!ЧИ !Ч!--К В ЕЖ! аНЗ!Н а оН–И-
оаИп!йНН (!аВпзТНЭИ!К Еоп!Э!ййИо< )ИЯоз Ч!Ий!щйИЭЕ( ЧИЖ!оа!ййИЭЕ( Н ТЗ!< Ий
щЕаоаЕ!о ()пНЕооаН! иИТЗзо!= а ИТЗзйЭИп! т ЯоИ Н !о< оз/йз ЭИп=( ЭВ !*И ЖНТйН- КИй!щйИ Ж! п!щ< НЗ!о й! оИ<И И ЭИп!( з
ЧИ!! а!*И т И ЗЕг! щ!Иа!щ!И/- МИЯо )!п!Зз!о й!ЕЗИа!оаИп!ййИо< Е*!оаЕ,*НЭ Н
оп!Э!йН! НЗ!зЕ( Ч!Т ИоИпИ*И й!аИТЭИЖйз щ!Иа!щ!з= ЖНТй<-
;аз ИоИ=йН= ЭИп= т )ИИ/йИ! Н ЧЕпйИ! т )п!Зоза!йВ з ИопзЖ!йН! й!Чз- .ЕИа-
Н/ )Нг!ою (нВ щНоИ а )пНЕооаНН щНоИЭ !*ИК- оИ ИТйзщз!о ИаИ
–исИа
 коИ й! оИ<И
пзИоз Н )ИИ/( а Иа! аИТйНз!о ЗИ)ИйНо!<йИ! Тйзщ!йН! т ЧНЖ!йН! )Ий=оН=ЭН
(щНоИоз ЗЕгНК( а=оИо<( ЧИЖ!оа!ййз= Чз*ИЗзо<- я )пИоНаИ)ИИЖйИ! ИоИ=йН! т ЗН*зп-
ЭИйН=( Еопзоз НЗ!зз т )!п!ЗзйИ Иа!йВЭ п=ЗИЭ( а ИоИпИЭ Иаз Ипзг!йВ ИопНЮзо!<-
йИ/ ЯЭИЮН!/ю
Инорн И–и аИоИ мнЛс анЛ п нЛ ИнпронЛ поЗчнмое !к
-
е аИо )!п!З йзЭН айИа< )ИИ/йИ! ЭИп!( йИ ИйИ й! ТзЧВИ )!п!ЖНоИ/ оп!аИ*Н- КзТз-
И< ЧВ( !о<
скочасИоря мкнсз ар поКноор онмнс
( йИ ЯоИ йз й!Ч!( з ЭИп, оНгНйз а!п-
йЕз<
он а сн
- о*! а йзщз! оН–ИоаИп!йН= *ИаИпНИ< И
сИнооая
,ЧаН ЭИп=( !*И
Ипн-
аЗоая
ЗЕЭ!- н!)!п< ЯоИ щЕаоаИ йз)Ий=!о= Ийп!ойВЭ )Н–ИИ*Нщ!НЭ ИЗ!пЖзйН!Э-
Ип! аИЧпзИ а !Ч= )!п!ЖНоИ!( –пзйНо !*И а !Ч! т )ИоИЭЕ )ИИ/йВ/
ич
ЭИп=
амоо–и М
У озИЭ ИЗЕ–ИоаИп!йНН )пНпИЗВ( ИоИпИ! ЭВ ЕаНЗ!Н а оН–з– .ЕИаИ*И( Тз,-
щ!й *ЕЧИН/ ЭВ- зЗ!== )пНпИЗЕ оз/йзЭН( пзпВаз= щ!п!Т зпоНйЕ )пНпИЗВ Ч!)п!-
З!<йЕ, *ЕЧНйЕ щ!Иа!щ!И/ ЗЕгН( )ИЯо –ЕЗИЖ!оа!ййВЭН п!ЗоазЭН Еоа!пЖЗз!о аИ,
ЭВ<ю (иа=о!/г!! НТ ТазйН/ т щ!Иа!К( Н (Нп Е*!оаЕ!о оИ<И З= ЗЕгН щ!Иа!щ!-
И/К- УйЕоп!ййН/ ЭНп щ!Иа!з а !*И оН–з– )пНИЧп!оз!о ИЭНщ!Н/ ЭзгозЧ( )п!Зоз!о
аИ а!Э а!НщНН Н пзИо!- .ЕИаН/ *ИаИпНо И й!аИТЭИЖйИоН Е*!оаИазйН= Ч!Т аВИ-
И*И НЗ!зз( Ч!Т …И*з а ЗЕг!-
МИЯо )ИЭИ*з!о Н йзгНЭ Иап!Э!ййНзЭ )Ий=о<( щоИ а ЖНТйН !о< й! оИ<И )Иа!Зй!а-
йВ! ТзЧИоВ( з НоНййВ! йззЖЗ!йН=- …Во< щ!Иа!ИЭ т ТйзщНо ИТйзазо< аВИН/ ЭВ
аИ!*И Е*!оаИазйН=( а ИоИпИЭ *зайИ! т й! ЧИ*зооаИ( й! азо<( й! Н,ЭНйЕойВ! пзЗИ-
оН( з оп!Э!йН! Иа!пг!йоаЕ-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
4Z

- .Л/кир

щое –Иа Иояоо мнрнпоа!а амоои НЛзиоо Иа –Иа ао
зоЗчан !оа ноин ЗироиЕ тнпнЗи ок а!паоря н–оря снкносзия
срскМ ) таИа ао он тпасИа кемик Зиро а сн нн тпа кнои Э
Зиро мрко чк он!а нки–ояЛи ИоиосИ аЕ
Ло Мо РсЗИ-я

К*** («Я омрю чЛрое мгроперое…»)

коИ оН–ИоаИп!йН! азЭ ТйзИЭИ- УВ Тйз!о! ИЧ НоИпНН !*И ИТЗзйН=( И оИЭ( ИЭЕ ИйИ
)Иа=*!йИ- МИЭйНо! НТ аИ)ИЭНйзйН/ яййВ М!опИайВ К!пй( з )ИЯо апЕщН !/ аЭ!о! 
*заИ/ (Рй!*НйзК НоИ И оН–зЭН- И )Ищ!ЭЕ ЯоИо Гзо ЧНИ*пзГНН )ИЯоз оз =а!йН!Э
аВИИ*И НЕоаз МИщ!ЭЕ ЯоН оН–Н аИо ЕЖ! Заз а!з аИйЕ,о щНозо!!/ МИ)пИЧЕ!Э
)пИйНйЕо< а Н– оз/йЕ-
Л )ИЭй, щЕЗйИ! Э*йИа!йМ!п!ЗИ ЭйИ/ =аНз< оВ(
Кз ЭНЭИ!ойИ! аНЗ!йКз *!йН/ щНоИ/ пзИоВ-
У оИЭ!й<=– *пЕоН Ч!ТйзЗ!ЖйИ/(
У оп!аИ*з– гЕЭйИ/ Е!оВ(
саЕщз Эй! ЗИ*И *ИИ й!ЖйВ/
е йНН< ЭНВ! щ!поВ-
\Н *ИЗВ- …Еп< )ИпВа Э=о!ЖйВ/
чз!= )п!ЖйН! Э!щоВ(
е = ТзЧВ оаИ/ *ИИ й!ЖйВ/(
наИН й!Ч!йВ! щ!поВ-
У *ЕгН( аИ Эпз! ТзоИщ!й<=
н=йЕН< оН–И ЗйН ЭИН
…!Т ЧИЖ!оаз( Ч!Т аЗИ–йИа!й<=(
…!Т !Т( Ч!Т ЖНТйН( Ч!Т ,ЧаН-
;Ег! йзозИ )пИЧЕЖЗ!йе аИо И)=о< =аНз< оВ(
Кз ЭНЭИ!ойИ! аНЗ!йКз *!йН/ щНоИ/ пзИоВ-
е !пЗЮ! Че З= й!*И аИп!Н айИа<
е ЧИЖ!оаИ( Н аЗИ–йИа!йе ЖНТй<( Н !ТВ( Н ,ЧИа<
иоН–ИоаИп!йН! й!ИЧВщз/йИ Э!ИЗНщйИ( Н й!ЗзпИЭ ИЭ)ИТНоИп - е- »Нйз йз)Нз
йз )ЕгНйН! Иаз )п!пзйВ/ пИЭзй- М!п!З йзЭН НТ,Ч!ййВ/ МЕгНйВЭ щ!оВп!–-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
40
оИ)йВ/ =ЭЧ( ИоИпВЭ йз)НзйИ ЧИ<гНйоаИ )пИНТа!З!йН/ )ИЯоз- сЗ!< ЯоИо =ЭЧ ТаЕщНо
з )!й=- УВ !*И ТзЭ!оНо! ГИй!оНщ!Н! )ИаоИпВ т зНо!пзЮНН Н зИйзйВ( пНГЭВ(
а=ТВаз,*Н! й! оИ<И оН–Н а опИГ!( йИ Н опИГВ Э!ЖЗЕ ИЧИ/( ТзЭ!оНо! !Нщ!Н!
)ИаоИпВ т а! ИйН )пНЗз,о оН–Е Э!ИЗНщйИо<- »зайИ! Ж! т йз)!айз= НйоИйзЮН=ю а!
опИН т ТзИйщ!ййВ! )п!ЗИЖ!йН= НН Нйоз*ЭВ (Ю!<йВ! НйоИйзЮНИййИ-ЭВИаВ! !ЗН-
йНЮВ)- ейоИйзЮН= пзТаНаз!о=( з а ЭЕТВз<йИЭ оп!–щзойИЭ )пИНТа!З!йННю айзщз! т
Я)ИТНЮН= о!ЭВ( Тзо!Э т йзпзозйН! йз)п=Ж!ййИоН( Н йзИй!Ю т оИпЖ!оаЕ,*Н/ зИпЗ- е
з а ЭЕТВ!( ТЗ!< ИИЧ!ййИ ТйзщНЭВ )ИаоИпВ Н НйоИйзЮНИййз= НЭЭ!опН=- коИ )ИНоНй!
оН–Н( пИЖЗ!ййВ! а ЭНйЕоЕ аЗИ–йИа!йН=( ИТЗзййВ! а!ННЭ )ИЯоИЭ( Н )ИоИЭЕ *зпЭИйНщ-
йВ! Н )п!пзйВ!( Н–
Тйзщ!йН! й! Нщ!п)Ваз!о= И)НзйН!Э ЖНТй!ййИ*И Гзоз( Тз йНЭ ИопВаз!о= ЧИ!!
*ЕЧИН/ ЭВ-
Уоп!щЕ )п!пзйИ/ Ж!й*НйИ/ )ИЯо аИ)пНйНЭз!о з
–чоан !оа нон
- У Я)Но!о!
–чоан
!о< Тйзщ!йН! Н (ЕЗНаНо!<йИ! )И )п!!оН( пзИо!К( Н НЗЕ*!! Ио Ипй= Тйзщ!йН!
(й!ИЧВщйИ!( а!п–ф!о!оа!ййИ!К- коз аоп!щз т )Иоп=!йН!( аВТазййИ! =а!йН!Э пзИоВ(
И*Е*!йН! !! й!о!ййИоН Н а!НщН=- У Э*йИа!йНН И!ЗНйНН< ЭНЭИ!ойИо< Н а!щйИо<-
РопВоН! )п!пзйИ*И пИЖЗз!о а ЗЕг! НпНщ!И*И *!пИ= аВИН/ НЗ!з- МИ*пЕЖ!й
Н щ!Иа! а !Ч= а оНгН ИЗНйИщ!оаз (
Иакно !псИи мнроочнЗоая
) НН )И*И*!й
ИЧВоН=ЭН (
Ипн а!о Лоая снИр
) т пзИоз Иа!*з!о !*И ЖНТй<-
Жакас онЗоря
)пИ-
ЗИЖз!о ТаЕщзо<( Н
икрн –нпИр
й=о=
чак!а
)И!
–чоа!а !оа но
( )пНЗзаз= ЖНТйН
аВИН/ ЭВ- нз ЗНо= Э*йИа!йН! аоп!щН пзИоИ/ Н а!щйИо<,-
УВ( йза!пйИ!( ТзЭ!оНН( щоИ Иаз )!паВ– ЗаЕ– опИГ т )ИЯоНщ!Н!( Иа=*!ййВ! опз-
ЗНЮН!/ пИЭзйоНщ!И/ НпНН( Иощ!*И Тз Н– )п=ЭВЭН Тйзщ!йН=ЭН ИопВаз!о= )!п)!оНаз
йИаВ– Тйзщ!йН/- РйН Наз,о= а )п!пзйЕ, Э!ИЗН, Н аИНЭ ТаЕщзйН!Э оИЖ! )!п!Зз,о
ЯЭИЮН, т а)!щзо!йН! щ!*И-оИ а!оИ*И( *зпЭИйНщйИ*И- У Иаз– аВ=а=!о= ЧИ!! ИЧ*Н/
ЭВ( Н Ийп!ойВ/ Гзо аоп!щН оИ/( ИЭЕ )Иа=*!йИ оН–ИоаИп!йН!( )п!апз*з!о= аИ
аТаИйИазййИ! аИ)ИЭНйзйН! И )пИЧЕЖЗ!йНН ЗЕгН Н )ИоНЖ!йНН НИ/ щЕаоаз а!НщН=
ЧВоН=( а ИопВоН! Н,щНо!<йИ*И Тйзщ!йН= пзИоВ а ЖНТйН щ!Иа!з-
иИаз
мп тапр ИнЗоря
оИЖ! а=ТзйВ пИЭзйоНщ!И/ опзЗНЮН!/ Н ЭйИ*И-
ТйзщйВ- У йН– ЭИ*Ео ИЗ!пЖзо<= Н аИ)ИЭНйзйН= И опз*Нщ!Н– ИЧВоН=– а ЭНп!( ИоИ-
пВ! ИопзТНН< аИ ЭйИ*Н– оН–з– )!пНИЗз ,ЖйИ/ ВН( Н Э!щоВ И аИЧИЗ! зЭИ*И )ИЯоз
((рТйНК( (МоНщзК)( Н айЕоп!ййН! ЧЕпН т ИоИ=йН! пзТИщзпИазйН= а )п!Жй!Э НЗ!з! (а)И-
ЭйНо! опИН НТ оН–ИоаИп!йН= (и!=о!<Кю (Л аВг! пзйИ( ЗИ Та!ТЗВФ O И )Ио!п= =
оИ<И ап!Э=( O …з*Н! ЭВН Н опЕЗВК)- МИаоИп Иа аоИпИ/ опИГВ
!акас онЗоря онмнс-
орн –нпИр
(озЭ ЧВИ т
икрн –нпИр
) Тзоза=!о ИИЧИ/ НИ/ И*ЕоНо< й!аИ)ИйНЭИо<
ЕопзоВ- У!З< ЯоИ оИо Ж! ИЧН( оИ<И !*И о!)!п< й!о т Ий Нщ!Т- е аЭ!оИ а!оИ*И Иаз
.
–
ИУ
)И=а=!о= ИТаЕщйИ!( йИ )пИоНаИ)ИИЖйИ! )И ЭВЕ

мр
У
т Тйз Э!поаИ/ )ЕоИоВ(
ЭИ*Н<йИ/ оНгНйВ-
иИаз
!кЛи а позн роИа–но
оИЖ! й!Ео а !Ч! )Н–ИИ*Нщ!Н/ ЭВ- В
ЭИЖ!Э ЗИ*зЗзо<=( щоИ п!щ< НЗ!о И )п!ЧВазйНН )ИЯоз а ЭН–з/ИаИ/ В!( И о=*ИойИЭ
ИоИ=йНН )ИЗйзЗТИпйИ*И( Э!щоз,*!*И И )ИЧ!*!- РЗйзИ ЯоИ й! оИ<И Вз( йИ Н Еопзоз
пзЗИоН ЖНТйН( о=ЖИ! ИоИ=йН! ЗН*зпЭИйНН ЭНпИЭ( ИоИпВ/ )пИоНаИоИНо И)ЕоИг!й-
йИ/ ЗЕг! з
!кЛ и поз
- ! йз)Ий!ййВ! ЖНаВЭН щЕаоазЭН ЗйН
Иокис Ииа
т оИ !о<
Ч!ТЖНТй!ййИю (…!Т ЧИЖ!оаз( Ч!Т аЗИ–йИа!й<=( O …!Т !Т( Ч!Т ЖНТйН( Ч!Т ,ЧаНК-
иЕ*!оаНо!<йВ! ЯоН– ЗаЕ– опИ Иоза=,о !ЗНйИ! Ю!И!( ИТйзщз,о )ИйИоЕ ЖНТйН-
У оН–з– аИИЧ*! Иаз о!йИ аТзНЭИЗ!/оаЕ,о( зЖЗИ! ИаИ )!п!Зз!о аИ! Тйзщ!йН! ИпЕ-
Жз,*НЭ ИазЭ( Н Ио ЯоИ*И ИйН озйИа=о= ЭйИ*ИТйзщйВЭН- е ТЗ!< ИаИ
маЗнсИ а
)п!ЖЗ!
а!*И ИТйзщз!о аВИН/ НЗ!з- Ро И)Иоза!йН= И ИазЭН
онмнсорн –нпИр
а й!Э пИЖЗз-
!о= щЕЗИ )п!ИЧпзЖ!йН= ЗЕгН )ИЗ аИТЗ!/оаН!Э пзИоВ- я п=ЗИЭ И ИаИЭ
чаоа нон
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
42
а оИЭ Ж! Иа!
маЗнсИ а
аИТйНз!о НйИ! Тйзщ!йН! т ЭВ< И оаИпщ!оа! (а)ИЭйНЭю (…И*з
*з И Эй! аИТТазКЮ (У!!й<, …ИЖН,ФК)-
Тчаоа нон
т ЯоИ й! оИ<И )ИЯоНщ!И! оаИпщ!-
оаИ( йИ Н ИопВоИо< ЗЕгН а!ЭЕ )п!пзйИЭЕ( !! аВИН/ йзопИ/-
Укнрр
т й! ИЧ=Тзо!<йИ
Тйз )!щзН( а ЗпЕ*ИЭ оН–ИоаИп!йНН )ИЯо зЖ!ою (зЗ аВЭВИЭ !ТзЭН ИЧИ<,<К т Н
ЯоИ ИаИ *ИаИпНо И )пИ=а!йНН а=И*И ЖНаИ*И щЕаоаз- РИЧ!ййИ ТйзщНЭИ ИаИ
Зиро
т а! ЗпЕ*Н! Иаз йНЭ а=ТзйВ Н пзпВаз,о зЕ,-НЧИ НТ оИпИй !*И Тйз-
щ!йН=- е йзИй!Ю
кема 
т Ч!Т й!! )пИоИ й!о ЖНТйН- е аИо а!*И ЯоИ*И й! озИФ
И ЯоИ й! Э!по<( з Ий ЗЕгН( )И! ИоИпИ*И (;Ег! йзозИ )пИЧЕЖЗ!йРооИ*И( щоИ ЭНйИаз пНТН- У щ!пйИаН! оН–ИоаИп!йН= (ФУйИа< = )И!оНФК )ИЯо йз)Н-
з ИЧ ЯоИЭ озю (И ТЗ!< Э!й= озНйоа!ййВЭ *НоИЭ O иа=оИ! )пИаНЗ!йТН=( з зй*! Ео!гНо!<( O и)зз Э!й=( Н = аИп! ЗЕгИ/К- я И*Зз ЗЕгз аИп!з( Ийз
айИа< а ИоИ=йНН аИ)пНй=о< )п!пзйИ!ю (е аИо И)=о< =аНз< оВК- Ла!йН! ,ЧаН т !З-
оаН! )пИЧЕЖЗ!йН=ю И*Зз ЗЕгз )Но( Ийз *Е–з )п!пзйИЭЕ( а й!/ й! аИТйНз!о ИоНз(
Н й!аИТЭИЖйИ )пИйТНо!<йИ! И*Е*!йН! й!)ИаоИпНЭИ*И Э*йИа!йН=( ИТзп!йН! ,ЧИа<,-
У )=оИ/ опИГ! ЗИИайИ )ИаоИп=!о= зТзййИ! а )!паИ/ю (Кз ЭНЭИ!ойИ! аНЗ!-
йй!–ИЗйИ! а ИЗНйзИаИЭ Н )И–ИЖ!! а пзТНщйИЭ- е ТЗ!< ЭВ аНЗНЭ йИаИ!ю о!)!п< а!о пз-
ИоВ !*! =пщ!( )ИоИЭЕ щоИ Ий )пНг! йз Э!йЕ ЭпзЕ( ЯоИ ЕЖ! й! )пИЧЕЖЗ!йН!( з аИТпИЖЗ!-
йН! ЖНТйН-
ыНйз оН–ИоаИп!йН= т й! ИТ!пЮзйН! )п!пзйИ*И( з опзойВ/ ИоН йз й!*И НпН-
щ!И*И *!пИ=- сЗ!< й!о Иаз (=К( !*И ТзЭ!йНН
снпчВн
Н
чЛо
щоИ *ИаИпНо И айЕоп!йй!/
*зпЭИйНН Ю!ИойИ/ НщйИоН- коИ й! пзоИ! Нщ!ТйЕаг!! Э*йИа!йН!( з йВй!гй!! ИоИ-
=йН!( а щ!Э ЕЧ!ЖЗз!о йзоИ=*!! ап!Э= *з*Из т
мнИс
- ЕаоаИ ,ЧаН Зз!о аИТЭИЖйИо<
И*ЕоНо< а, )ИйИоЕ ЖНТйН( щзотанон
-
сЗ!< =пИ пзпВоз зЭз= Е*йИо< )ИйНЭзйН= МЕгНйВЭ щзо<=- !Иа! щзо-
На( И*Зз Е й!*И !о< аВИН/ НЗ!з т а!пз а й!)п!–ИЗ=*!!( И*Зз Ий )ИИЧ!й оаИпщ!оаЕ(
И*Зз а ЗЕг! *ИпНо ЖНаИ/ И*Ий< щЕаоаз( ИопИ )!п!ЖНаз!о= пзЗИо< Н опзЗзйН!( Н а!
Н)!йН! зоНайИ/ Н )ВИ/ ЗЕгН а!йщз!о )п!пзй!/г!! НТ щЕаоа т ,ЧИа<- е о!)!п< а!пз(
аЗИ–йИа!йН! Н ,ЧИа<
асзпнски оа 
( Н йз аВг!Э ЭИЭ!йо! аИТпИЖЗ!йН= ЗЕгН ТззйщН-
аз!о= оН–ИоаИп!йН!-
В Нг< ИЧИТйзщНН ЭВИаЕ, зйаЕ оН–ИоаИп!йН=( з зЖЗВ/ щНозо!< ЕаНЗНо а
й!Э оИ( щоИ азЖйИ Н ЧНТИ НЭ!ййИ !ЭЕ-

Морастыро ра Казеке

ИйзоВп< йз *Ип! КзТЧ!( НТИЧпзЖ!ййВ/ а ЯоИЭ оН–ИоаИп!йНН( И)Нзй Н а )пИТзН-
щ!ИЭ )пИНТа!З!йНН я- и- МЕгНйз (МЕо!г!оаН! а япТпЕЭКю
(ропИЭ( )пИ!ТЖз= ЭНЭИ КзТЧ!з( ЕаНЗ! = щЕЗйИ! Тп!Н*!- …!В!( ИЧИпазййВ! оЕщН
)!п!о=*НазН< щ!п!Т а!пгНйЕ *ИпВ( Н Е!ЗНй!ййВ/ ЭИйзоВп<( ИТзп!ййВ/ ЕщзЭН ИйЮз(
зТзИ<( )заз а аИТЗЕ–!( й!ИЭВ/ ИЧззЭНК-
е аИо оН–ИоаИп!йН!( йза!=ййИ! оИ/ Ж! зпоНйИ/ю
УВИИ йзЗ !ЭКзТЧ!( оаИ/ Юзпоа!ййВ/ гзо!п
иН=!о а!щйВЭН ЕщзЭН-
наИ/ ЭИйзоВп< Тз ИЧззЭН(
Кз а й!Ч! п!,*Н/ Иащ!*(
МзпНо( щЕо< аНЗйВ/( йзЗ *ИпзЭН-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
4:
;з!Н/( аИЖЗ!!ййВ/ Чп!*м
нЕЗз Ч( зТза )пИоН Е*!<,(
МИЗй=о<= аИ<йИ/ аВгНй!м
нЕЗз Ч( а ТзИЧзщйЕ, !<,(
У И!ЗоаИ …И*з пВо<= Эй!м--
У ИЧИН– о!оз– НТИЧпзЖз!о= ИЗНй Н оИо Ж! )п!ЗЭ!о( ИоИпВ/ )пИНТа! йз заоИпз
Н<йИ! а)!щзо!йН!- МИЯоИЭЕ Н )пИТзНщ!Н/ ИопВаИ( Н оН–ИоаИп!йН! ЯЭИЮНИйз<йВ Н
)ИЯоНщйВ- И а (МЕо!г!оаННФК И)НзйН! т ИЗйИ НТ ЗИпИЖйВ– йзЧ,З!йН/( –Ио= Н аИ-
)пНй=оИ! заоИпИЭ з й!щоИ ЕЗНаНо!<йИ!
(–чоан рпнкиКн- зорокас тко ок арчн(М
я а
оН–ИоаИп!йНН ЭВ ИоЭ!щз!Э аТ*=З аИ–Н*!ййИ*И –ЕЗИЖйНз т ЭИйзоВп< )п!Зоз!о( ЧЕЗоИ
ЖНаИ)НйИ! )ИИойИ а пзЭ!( Н *зайИ! т а й!Э аИ)И*!йВ ЭВН Н щЕаоаз )ИЯоз( аВТазййВ!
ЯоНЭ Тп!Н*!Э- МИоИЭЕ Н )ИйзЗИЧНИ< МЕгНйЕ аИИТЗзо< ЯоЕ зпоНйЕ а оН–з–( )пНЗза
!/ )ИЭИ*<, щ!оВп!–оИ)йИ*И =ЭЧз Тйзщ!йН! й! )пИоИ ЗИпИЖйИ*И а)!щзо!йН=( з щ!*И-оИ
й!ИЧВщз/йИ ТйзщНо!<йИ*И-
рЖ! а )!паВ– оп!– опИз– оН–ИоаИп!йН= аИТйНз!о а!Нщ!оа!ййз= зпоНйз- К,щ!-
аВ! Иаз ТЗ!<ю
рсаза ВопсИ нооря синИ н–ориМ
РйН )!п!Зз,о И*Е*!йН! а!НщН=(
ЭИ*Н( а!оз( Еоа!пЖЗз,о аИТаВг!ййЕ, ЯЭИЮН,- коИ й! ЭНЭИ!ойИ! а)!щзо!йН!( з зЭз
а!щйИо<( й!ЗзпИЭ
ИЧз *з*Из а )!паИ/ опИГ! т
синИ топиИ
т оИ=о а йзоИ=*!Э ап!Э!йН (а ИоНщН!
Ио *з*ИИа а )пИТзНщ!ИЭ ИопВа!)-
я з ЭйИ*И *ИаИпНо йзЭ пзай!йН! ЭИйзоВп= Иащ!*ИЭм У!З< йз КзазТ! НТЗзайз
Е*!оаИазИ )п!ЗзйН! И оИЭ( щоИ *Ип! япзпзо )пНоз И!а Иащ!* т ИпзЧ<( а ИоИ-
пИЭ йзгН )з!йН! Ио У!ЭНпйИ*И )ИоИ)з ,ЗН Н ЖНаИойВ!- иИаИ
за –н!
ИТйзщз!о озЖ!
зп!Ю З= ИИЧ!ййИ Ю!ййВ– )п!ЗЭ!оИа( з а )пзаИзайИ/ Ю!паН Иащ!*ИЭ йзТВаз!о= зп!Ю(
а ИоИпИЭ –пзй=о= а=оВ! ЗзпВ- иИаИ й!!о а !Ч! аВИЕ, ИпзЕ( аИ)пНйНЭз!о= з
НЭаИ ЧИЖ!оа!ййИ*И( йзЗ!ЖЗВ йз )з!йН!-
р МЕгНйз ЭИйзоВп< т
зоз онмн пнеКия за –н!
- е ИооИ*И( щоИ зЖЗИ! ИаИ а оН-
–з– щп!ТаВщз/йИ ТйзщНЭИ( ИЧпзТ *ИаИпНо Н И )з!йНН( Н И !*И й!ЗИоНЖНЭИоН- У )пИТзНщ!-
ИЭ Ж! ИопВа! т
аоосИрп аропнооря к–ои сакоВо зорокас тко ок арчн онса-
ря амкозои
- КзпоНйз =пз=( ТпНЭз=- И пзайНо!ю
онмн Э арчн пнеКия Э тко ок
-
ЕаоаЕ!о! пзТНщН! а оННоНщ!И/ Н ЯЭИЮНИйз<йИ/ Ипз! Иа иИаИ
онма
ИЗ!п-
ЖНо Тйзщ!йН! (аВгН! НВК( (ЧИЖ!оа!ййИ!К( (пз/К( з а Иа!
арч
( ИоИпИ! а ЗзййИЭ
Ещз! апИЗ! ЧВ =а=!о= !*И НйИйНЭИЭ( озН– Тйзщ!йН/ й!о- К оИЭЕ Ж! й! Ещз/йИ а )пИТ!
Е)Иоп!Ч!йИ ИаИ
зорокас
( Иощ!*И ИЧпзТ ИзТВаз!о= ЕЧф!оНайВЭ а)!щзо!йН!Э( щ!Э-оИ
)п!–ИЗ=*НЭ- я
онмн пнеКия за –н!
т !ЭН/ НЭаИНщ!Н/ ИЧпзТ( *ИаИп=*Н/ И й!Т!ЭйИЭ Н
а!щйИЭ- Ро,Зз Н Зз<й!/г!! ЗаНЖ!йН! ЭВН )ИЯоз( Еоп!Э!йН! !*И а ИЧНо!< )з!йН=-
иИаз
чокнзия аЗчнкнооря мпн! Кнке акоая рЛион роамко–ое знке
( й!
ЕопзщНаз= аИ!*И )п=ЭИ*И Тйзщ!йН=( )пНИЧп!оз,о ЧИ!! *ЕЧИН/ ЭВ- з)пНЭ!п( ИаИ
мпн!
а=ТзйИ опзЗНЮНИййВЭ )ИЯоНщ!НЭ ИЧпзТИЭ т Е)ИЗИЧ!йН!Э ЖНТйН )зазйН, )И
ЧЕпйИЭЕ ЭИп,( з Ч!п!* т ЯоИ )з!йН! (Зз !*!( ТзЭ!о<о!( ЯоИ Ю!пИайИза=йНТЭ( ИоИпВ/
)пНЗз!о аВИЕ, ИпзЕ)-
ЮКнкн
т й! оИ<И Ийп!ойИ! )пИопзйоаИ Э!ЖЗЕ *ИпзЭН( йИ
Н йНТЭ!ййВ/ Н Чп!ййВ/ ЭНп й!аИН( ИоИпИЭЕ )пИоНаИоИНо
акоо рЛиоо
- я
тачоИс
т ЯоИ й! )пИоИ Ж!зйН! аТИ/оН йз *ИпЕ( щоИ опЕЗйИ( йИ а)Ий! аИТЭИЖйИ( з оп!Э!йН! 
аИТаВг!ййИЭЕ( й!ЗИоНЖНЭИЭЕ-
МИЯоИЭЕ Н *з*ИВ а ЯоИ/ опИГ! оИ=о а Из*зо!<йИЭ йзИй!йНН т а!З< п!щ< НЗ!о
И аВИИ/( йИ опз*Нщ!Н й!ИЕ*!оаНЭИ/ Э!що!- МИЯоИЭЕ оз йз)п=Ж!ййз НйоИйзЮН= ЯоН–
оп!– аИНЮзо!<йВ– )п!ЗИЖ!йН/( ЯоН– )ИаоИпИаю
Ичо м Э Ичо мМ
е ЯоИ Еоп!Э!йН! й!
)пИоИ ЕЗз-оИ а озНйоа!ййИ! аВИИ!( ИйИ НЭ!!о оИщйИ! И)п!З!!йН!ю
саснчсИ а …а!оМ
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
44
!щзоИ Е МЕгНйз аоп!щз!о= оз =йИ аВпзЖ!ййИ! п!Н*НИТйИ! щЕаоаИ- …ВН Е
)ИЯоз Н ЧпзаНпИазйН! аИ<йИЭВН!Э( Н *Ип<Н! ИЭй!йН= т а)ИЭйНо!ю (;зп йз)пзйВ/(
Ззп Ещз/йВ/( O .НТй<( Тзщ!Э оВ Эй! ЗзйзК е аИо ЕаНЗ!ййВ/ а *Ипз– ЭИйзоВп< аВТаз
ЭВН И …И*!- ;зЖ! й! )пИоИ ЭВН( з опзойИ! щЕаоаИ( *Ип=щЕ, Э!щоЕ- е ЭВ й! ЭИЖ!Э
й! И*зНо<= )ИЯоИЭ( щоИ щ!Иа!( ЕЗпЕщ!ййВ/ ИИТйзйН!Э ЭНЭИ!ойИоН аИ!*И Е*!-
оаИазйН=( Н*!о НЗ!зз( Н !о!оа!ййВЭ аИ)И*!йН!Э озИ*И оп!Э!йН= =а=!о= ЭВ< И
…И*!( а!пз а ЗИоНЖ!йН! й!ЗИоНЖНЭИ*И-
(ФУйИа< = )И!оНФК
МпИщНоз!Э !*! пзТ ТйзИЭИ! азЭ оН–ИоаИп!йН!-

* * *

ФУйИа< = )И!оН
нИо Е*ИИ Т!ЭН( *З! = )пИа!
еТ*йзййНИЭ Заз *ИЗз й!ТзЭ!ойВ–-
рЖ З!=о< !о ЕгИ о!– )Ип т Н ЭйИ*И
М!п!Э!йНИ< а ЖНТйН З= Э!й=(
е зЭ( )ИИпйВ/ ИЧ*!ЭЕ ТзИйЕ(
М!п!Э!йН= = т йИ ТЗ!< И)=о<
НйЕаг!! Э!й= ИЧф!Э!о ЖНаИ(
е( зЖ!о=( а!щИп !*! ЧпИЗН
Л а ЯоН– пИ*з–-
УИо И)з<йВ/ ЗИЭН(
»З! ЖН = Ч!ЗйИ/ й=й!, ЭИ!/-
рЖ! озпЕгН й!о т ЕЖ Тз о!йИ,
! ВгЕ = гз*Иа !! о=Ж!В–(
Н пИ)ИоНаИ*И !! ЗИТИпз-
УИо –ИЭ !НоВ/( йзЗ ИоИпВЭ щзоИ
Л НЖНаз й!ЗаНЖНЭ т Н *=З!
з ИТ!пИ( аИ)ИЭНйз= *пЕо<,
ейВ! Ч!п!*з( НйВ! аИйВФ
!Ж йНа ТзоВ– Н )зЖНо!/ Т!!йВ–
РйИ( Нй!=( о!!о= гНпИИЮ
!п!Т !*И й!а!ЗИЭВ! аИЗВ
МВа!о пВЧз Н о=й!о Тз ИЧИ,
рЧИ*Н/ й!аИЗ- МИ Чп!*зЭ ИоИ*НЭ
чз!=йВ З!п!айН т озЭ Тз йНЭН
ипНаНз< Э!<йНЮз( йзНЕ пВ<=
УИпИщз= )пН а!оп!Ф
з *пзйНЮ!
УзЗ!йН/ З!ЗИаН–( йз Э!о! оИЭ(
»З! а *ИпЕ )ИЗВЭз!о= ЗИпИ*з(
еТпВоз= ЗИЖЗ=ЭН( опН ИйВ
иоИ=о т ИЗйз )ИИЗз<( За! ЗпЕ*Н!
;пЕ* ЗпЕЖ! ЧНТИ( т ТЗ!<( И*Зз Н– ЭНЭИ
Л )пИ!ТЖз а!п–ИЭ )пН а!о! ЕййИЭ(
сйзИЭВЭ гЕЭИЭ гИпИ– Н– а!пгНй
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
45
!й= )пНа!ооаИаз- МИ оИ/ ЗИпИ*!
н!)!п< )И!–з = Н )п!З ИЧИ,
раНЗ! Н– И)=о<- РйН а! о! Ж!(
У! оИо Ж! Н– ТйзИЭВ/ Е–Е гИпИ– ]
И ИИИ Ипй!/ Н– Еозп!В–
(»З! й!И*Зз а! ЧВИ )ЕоИ( *ИИ)
н!)!п< ЭзЗз= пИ*з пзТпИз<(
с!!йз= !Э<=Ю ЕоВ о!й=о=
МИЗ !й<, Н– з З!оН- я аЗзН
иоИНо ИЗНй Е*п,ЭВ/ Н– оИазпН*(
Кз озпВ/ –ИИо=( Н апЕ* й!*И
МИ-)п!Жй!ЭЕ а! )ЕоИ-
сЗпзаоаЕ/( )!Э=
зЗИ!( й!ТйзИЭИ!м й! =
раНЖЕ оаИ/ ЭИ*ЕщН/ )ИТЗйН/ аИТпзо(
КИ*Зз )!п!пзо!г< ЭИН– ТйзИЭЮ!а
е озпЕ, *заЕ Н– ТзИйНг<
Ро *зТ )пИ–ИЖ!*И- И )Ео< ЭИ/ айЕ
рВгНо азг )пНа!ойВ/ гЕЭ( И*Зз(
и )пН=о!<И/ Ч!!ЗВ аИТапз*з=<(
У!!В– Н )пН=ойВ– ЭВ!/ )ИИй(
МпИ/З!о Ий ЭНЭИ аз аИ Эпз! йИщН
е ИЧИ Эй! а)ИЭ=й!о-
У !йо=Чп! 0Ж:5 *ИЗз )ИЯо )Нз аИ!/ Ж!й! зозйзг! = а! )И-озпИЭЕ( пИЭ! оИ*И( щоИ й!о ЕЖ а й!Э й=йН ЭИ!/ Н щоИ ИИИ ТйзИЭВ– озпВ–
И!й )ИЗй=з<( аИ ап!Э= ЭИ!*И ИоЕооаН=( ЭИИЗз= ИйИаз= !Э<=( йз ИоИпЕ, ЗИзЗйИ
Эй! ЭИоп!о<( з НйИ*Зз ЗИзЗйИ Эй! аНЗ!о< ЭИИЗВ– заз!п*зпЗИа йз Чзз–( йз ИоИпВ–
ЕЖ й! )=гЕФК
я а оИЭ Ж! Э!=Ю! пИЗНИ< оН–ИоаИп!йН!( а ИоИпИЭ МЕгНй аВпзТН Иа!Э ЗпЕ*И!
ИойИг!йН! ЕаНЗ!ййИЭЕ- У )Н<Э! Ий *ИаИпНо И аИ!/ ЗИзЗ! )пН аНЗ! ЭИИЗВ– И!й( з а
оН–ИоаИп!йНН пзЗИойИ )пНа!ооаЕ!о Н–- МИщ!ЭЕ МИоИЭЕ щоИ )ИЯо ЗзайИ ЕЖ! пзТЗЕЭВаз И
Э!й! )ИИ!йН/( И оИЭ( щоИ Иоз!о= щ!Иа!ИЭ ИйЮЕ ЖНТйН- коН ЭВН аВТВазН ЧИ<ю
(е оИЭНо Э!й= оИИ, O РЗйИТаЕщйВ/ ЖНТйН гЕЭК- еНю (…!ТЕЭйВ– !о Е*зг!! а!!й! о=Ж!И( з ЭЕойИ! )И–Э!У ЗпЕ*Н– оН–з– )ИЯо ЧЕЗоИ )пНЭНп=!о= й!НТЧ!ЖйВЭю (е )Ео< Е *пИЧИаИ*И а–ИЗз O
зЗз= ЧЕЗ!о ЖНТй< Н*пзо<ФК я аИо щоИ МЕгНй )Нз М- я- М!ой!аЕю (ФЕЭп!Э Н ЭВ-
И ЖНТй< а! !*! ЧИ*зозю ЭВ аоп!оНЭ !*! йИаВ– ТйзИЭЮ!а( йИаВ! ИТп!,о йзЭ ЗпЕТ<=(
ЗИщ< Е о!Ч= ЧЕЗ!о пзоН( аВпзо!о й!а!оИ/( ЭВ ЧЕЗ!Э озпВ! –пВщН( Ж!йВ йзгН т озпВ!
–пВщ!аН( з З!оН ЧЕЗЕо зайВ!( ЭИИЗВ! а!!В! п!Ч=озЮ з Эз<щНН ЧЕЗЕо )Иа!йНщзо<(
з З!ащИйН !йоНЭ!йоз<йНщзо<( з йзЭ оИ Н ,ЧИФК
з ЯоН пзТЭВг!йН= И Э!й! озпИ*И йИаВЭ Н йзИЖНН< йИаВ! а)!щзо!йН=( Н а ЕаН-
З!ййИ/ зпоНй! )ИЯоЕ ИопВ= йИаВ/ ЭВ- МИЯоИЭЕ оН–ИоаИп!йН! )п!Зоз!о з )пИ-
ЗИЖ!йН! ЭВНю ИйИ Н йзщНйз!о= !п!ЗНйВ опИН( ЭйИ*ИоИщН=- е ЭВ а–ИЗНЭ а ЭНп
)!п!ЖНазйН/ Н ЗЕЭ )ИЯоз-
коН )!п!ЖНазйН= аВНН< а й!ИЧВщйВ/ оН– т Ч!В/ (Ч!Т пНГЭВ) )=оНоИ)йВ/
=ЭЧ( т пзТЭ!п Э!З!ййВ/( Зз,*Н/ аИТЭИЖйИо< гНпИИ пзТа!пйЕо< ГпзТЕ а опИ!- РЗйзИ
ЭйИ*Н! )п!ЗИЖ!йН= йзщНйз,о= Н ИзйщНаз,о= а !п!ЗНй! опИН( Иощ!*И оН–ИаВ! Н Нй-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
4N
озНщ!Н! )зЕТВ й! Иа)зЗз,о( Н )зЕТ ИзТВаз!о= ТйзщНо!<йИ ЧИ<г!( щ!Э а ИЧВщйИЭ
)=оНоИ)йИЭ =ЭЧ!- еТ-Тз озН– )!п!йИИа п!щ< озйИаНо= )И–ИЖ!/ йз )пИТЕ- коИЭЕ Ж! )И-
ИЧоаЕ!о ИоЕооаН! пНГЭВ-
И ЯоИ а! Ж! оН–Н т ИИЧз= п!щ<( *З! опИН ИоЗ!=,о= ЗпЕ* Ио ЗпЕ*з оН–ИаВЭН
)зЕТзЭН( з Иаз айЕопН опИН оп!Э=о= ЭВИаИЭЕ ИЧф!ЗНй!йН, Н НйозНщ!И/
ТзИйщ!ййИоН( ИйН о!й!!( щ!Э а )пИТ!( а=ТзйВ ЗпЕ* ЗпЕ*ИЭ( аИТЗ!/оаЕ,о ЗпЕ* йз ЗпЕ*з
Н озйИа=о= ИИЧ!ййИ ТйзщНЭВЭН- МИоИЭЕ( щНоз= )ЕгНйИ! оН–ИоаИп!йН!( й!ИЧ–ИЗНЭИ
ИЧ,Ззо< Н оН–ИаВ!( Н НйозНщ!Н! )зЕТВ- иИ!ЗНй!йН! аИТаВг!ййИ/ )ИЯоНщйИоН
оН–з Н аИЧИЗйИ/ !о!оа!ййИоН п!щН Н )пНЗз!о й!)ИаоИпНЭЕ, НйоИйзЮН, )пИНТа!З!йН,-
нИ Ж! И!ЗНй!йН! )пИТзНщ!И*И Н )ИЯоНщ!И*И( ИЧВйИа!ййИ*И Н аВИИ*И ЭИЖйИ
ТзЭ!оНо< а ИоЧИп! Иа- ч=ЗИЭ пзТ*ИаИпйВЭН ИазЭН Н аВпзЖ!йН=ЭН т
зоЗнИс н–ап
нКн мпачик- Зн сИопЛзи онИ- сиЗи ок- сзпи икос нкоиВо
т Е*!оаЕ,о Иаз аВИ-
И/ )ИЯоНщ!И/ ИпзИ/ю йНаВ т й! Ж!оВ! Н ЗзЖ! й! ТИИоВ!( з
ркоИрн
Ю аИЗВ ИТ!пз т
он нчарн
( Н)Ий!ййВ! оз/йВЮ
ио Лнн
т )пНТйз )пНИЧп!оз!о Тйзщ!йН! )п!ЗЭ!озЮ
ам/-
нкнИ
т аВИИ!( йНЖйИ! ИаИ- УВИИ! йзопИ!йН! )!п!Зз,о Нйа!пНН Н за=йНТЭВю
ак кнсисИря- нЗ ои ркоИр и тоЗиИня рнкнор та мпн!о аИка!и
- …з*ИЗзп= ЯоИЭЕ
п!з<йВ! )п!ЗЭ!оВ )п!ИЧпзЖз,о=( а ИЧВйИа!ййИЭ ИопВаз!о= аИТаВг!ййИ!( ЗИоИ/йИ!
)ИЯТНН( а зпоНй! аИТйНз!о зЭз пзИоз- е Тзо!п=ййИ! а *Е–Н– !з– )пИопзйоаИ )п!З-
оз!о з
!аказ рнки
( щзоНщз а!НИ*И Ю!И*И-
К оИЭЕ Ж! ИЖНаз!о )пИгИ!ю
зоЗнИс н–ап нКн мпачик
Ф т оИ !о< ащ!пз а!щ!пИЭ-
!ЭИоп= йз ИопНЮзйН! т
Зн сИопЛзи онИ он скрЛ
( т ИЧпзТ й=йН ИЖНаз!о а )зЭ=оН-
У)ИЭНйз,о= ЭВН Н щЕаоаз оИ*И ап!Э!йН( И*Зз )ИЯо ЖН ТЗ!< а В!ю
иорн пнноо
иорн акор
- зоИ=*!! ИзТВаз!о= й! )пИоИ пзоНЭ ЭН*ИЭ ЖНТйН( з Та!йИЭ а Ю!)Н ап!-
Э!й( НоИ*ИЭ а!*И( щоИ ЧВИ )п!ЖЗ!- МпИгИ! з ЧЕЗоИ
Лка
( йИ йз зЭИЭ З!!
ам/нкнИ
Зи а
- нз йзщНйз!о ТаЕщзо< ЭВ< И а!щйИоН- е Зз<г! Яоз ЭВ< пзТаНаз!о=-
иИаз
кочноия чнча сзи
й! ЕопзоНН )п=ЭИ*И Тйзщ!йН=( йИ а йН– аИТйНз,о ЗИ)И-
йНо!<йВ! Тйзщ!йН=ю пИЗйИ/ ЗИЭ( Э!оИ( *З! НТ пИЗз а пИЗ ЖНН )п!ЗН( т ЯоИ ЭВН( азЖ-
йВ! З= МЕгНйз оИ/ )ИпВ- РЧ ЯоИЭ )ИЯо )Нз а 0Ж:Z *ИЗЕ а ТзЭ!щзо!<йИЭ й!ИИйщ!ййИЭ
оН–ИоаИп!йННю

* * *

;аз щЕаоаз ЗНайИ ЧНТН йзЭ( У йН– ИЧп!оз!о !пЗЮ! )Н*Ею Л,ЧИа< пИЗйИЭЕ )!)!-
Н*Е(
02
Л,ЧИа< Ио!щ!НЭ *пИЧзЭ-
.НаИоаИп=*з= а=оВй=м
с!Э= ЧВз Ч Ч!Т йН– Э!поаз(
Кз )ЕоВй=
е з зозп< Ч!Т ЧИЖ!оаз-
УоИпИ! щ!оа!пИоНгН! айзщз! щНозИ< озю
з йН– ИйИазйИ Ио а!з
МИ аИ! …И*з зЭИ*И
изЭИоИ=йсзИ* а!НщН= !*И-
02
М!)!Н*! т )п=ЭИ! Тйзщ!йН!ю !ЗВ )ИЖзпз( )!п!йИйИ! Тйзщ!йН!ю пИЗйИ/ ЗИЭ( пИЗИаИ! *й!ТЗИ-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
47
УЗЕЭз/о!< а Тйзщ!йН! Иаз
соасИаон
- коИ й!ТзаННЭИо<( НйНЮНзоНайИо<(
*ИоИайИо< )пНйНЭзо< п!г!йН= )И ИЧоа!ййИЭЕ пзТЕЭ!йН, Н Иоа!щзо< Тз аИ/ аВЧИп- МИ
Эй!йН, МЕгНйз( озН! зщ!оаз И)п!З!=,о= ,ЧИа<, аИ!ЭЕ пИЗЕ( Ип*зйНщ!И/ а=-
Т<, И аИНЭН Ипй=ЭН( НоИпН!/ йзпИЗз- У)ИЭйНо! нзо<=йЕ ЛзпНйЕ( згЕ НпИйИаЕ
т ЗИоИ/йЕ, ЗИщ< аИ!*И ИоЮз (И щ!Э *ИаИпНо Н Тз*заН! )Иа!оН т (Кз)Нозйз= ЗИщзК)(
М!опз яйЗп!!аНщз »пНй!аз( ИоИпВ/ а опЕЗй!/гН– ИЧоИ=о!<оаз– ЕЭ! аВоИ=о< Н Ч!-
п!щ< щ!о<-
я а оН–ИоаИп!йНН (ФУйИа< = )И!оНФК а)Ий! п!з<йз=
чапа!о ирпрИо
чаЗчи
( озз !*! Н )Ео!Э а ЧЕЗЕ*!!- РИЧ!ййИ ТйзщНо!<йВЭ )п!Зоз!о ИЧпзТ оп!– И!й-
к)Но!о
кочо
*ИаИпНо И п!з<йИ/ ЭИИЗИоН пИ*Н( йИ ЯоИ за=йНТЭ( Н Ий ЯЭИЮНИйз<йИ
Иа!*з!о зпоНйЕ- !озГИпз Н пзай!йН! т
рнкноо сн- зсИрЕ зоз чнИи
т )ИЭИ*з,о
И*ЕоНо< а Иаз– ЗИ)ИйНо!<йИ! Тйзщ!йН!( а=ТзййИ! )Ий=оН=ЭН (ЗИЭК( (!Э<=К( (пИЗК-
нИ Ж! Тйзщ!йН! (оИ<И И ТйзИЭ ИопНЮзйН=) аИТйНз!о а ИЧпзТ! ИЗНйИИ/ ИйВю
!перя
и Иа опиК зоз сИопря акасИз
- РЧпзТ озйИаНо= НЭаИИЭ-
УЕгз/о!< а опИНю (сЗпзаоаЕ/( )!Э= O зЗИ!( й!ТйзИЭИ!мК Кз ТйзщНо!<йИ
ИйН ТаЕщзо Чз*ИЗзп= )зЕТзЭ )И! зЖЗИ*И Иаз( Нйа!пНН( ИЧпз*!йН,( аИНЮзо!<йИ/
НйоИйзЮНН- е аИо ЕЖ! п!щ< НЗ!о й! И ИйИаИ/ пИ*!( з И щ!Иа!щ!Н– )ИИ!йН=–( ИоИ-
пВ! )пНЗЕо йз Э!йЕ ЖНаЕ*НЭ- чНЕ= зпоНйЕ( а ИоИпИ/ !/щз аТпИВ! З!п!а<= )пНпВ-
аз,о ЭИИЗЕ, )ИпИ< аИ!/ !й<,( з а ЧЕЗЕ*!Э ЭИИЗВ! )!п!пзоЕо озпНИа Н Ч!п!ЖйИ
Н– ТзИй=о( )ИЯо З!Но= ЭВ=ЭН И ЧЕЗЕ*!Э( )п!Зоза== !*И з *зпЭИйНщ!Н! ИойИг!-
йН= )ИИ!йН/( а=ТзййВ– ,ЧИа<,- коИо И)оНЭНоНщ!Н/ аТ*=З ЧНТИ оИ/ ЭВН( ИоИ-
пз= пзпВоз а оН–ИоаИп!йНН (Л )зЭ=ойН !Ч! аИТЗаН* й!пЕИоаИпйВ/ФК т И Ч!Э!поНН
йзпИЗз( И оИпЖ!оа! *ЕЭзййИоН-
коИо аТ*=З й! Еопзй=!о опз*НТЭз( пзТЭВг!йН/ И Э!поН т а!З< )ИЯо )Нг!ою (й! = O
раНЖЕ оаИ/ ЭИ*ЕщН/ )ИТЗйН/ аИТпзоФК И ЯоИ ЕаНЗНо айЕ( ИоИпВ/
стаонИ
И )ИЯо!-
РоЭ!оНЭ Иа!йВ/ п=З )ИИЖНо!<йИ/ ЯЭИЮНИйз<йИ/ ИпзИ/ю
тпи нИоря с тпиИнк-
сзая нснкр и тпиИорМ
У ЭВ=– )ИЯоз )И=а=!о= И)оНЭНоНщ!з= йИоз( Н аИо ЕЖ! Е–И-
ЗНо
поз оа–и
-
иоН–ИоаИп!йН! йзщНйзИ< аИ)ИЭНйзйН!Э Н Тза!пгз!о= ИаИЭ
стаонИ
- МзЭ=о<
т ТзИ* Ч!Э!поН=( Ийз й! Зз!о Нщ!ТйЕо< а!ЭЕ оИЭЕ( щоИ азЖйИ З= щ!Иа!з- нз Э*йИа!йН!
аЧНпз!о а !Ч= )пИгИ!( йзоИ=*!! Н ЧЕЗЕ*!!( озйИаНо= Та!йИЭ а Ю!)Н ап!Э!й( З!з!о=
)пНщзойВЭ У!щйИоН-
иНИ/ ЭВН )ИЯо пзТЗаН*з!о Тза!Е ап!Э!йН( Еоа!пЖЗз!о а!щйИо< )п!пзйИ*И- оН
щ!Иа! ИойИНо= ЖНТйН й! И !)И/ )ИИпйИо<,
амКн розао
( з зоНайИ )п!ИЧпз-
ТЕ!о !! НИ/ ,ЧаН Н оаИпщ!оаз( ИЖНа== а )зЭ=оН )пИгИ! Н )пИйНз= а ЧЕЗЕ*!!( Ио !*И
ЗЕ–ИайИ/ З!=о!<йИоН ТзаННо зЭ –ИЗ НоИпНН- нИ*Зз Ий )ИЗйНЭз!о= йзЗ аИНЭ
ЗнсИзи
нза
Н ИЧп!оз!о Ч!Э!поН! Н аИЧИЗЕ-
В пзЭИоп!Н й!И<И оН–ИоаИп!йН/ МЕгНйз Н ЕЧ!ЗНН<ю а!( щоИ )ИЯо ЕаНЗ!
т ГИйозй а ^зпИЭ и!!( ЭИйзоВп< а *Ипз– НН ТйзИЭВ! аНЗВ Н–з/ИаИ*И( т а!( щоИ
Ий щЕаоаИаз т щзо НЗ!зЕ( т а! а !*И оН–з– ИЗЕ–ИоаИп=!о=( аИ а!Э ИопВаз!о= *ЕЧИН/ ЭВ- иоН–Н
*ИаИп=о И й!)ИаоИпНЭИоН зЖЗИ*И )!п!ЖНазйН=( а!– а)!щзо!йН/( И а!НщНН ЖНТйН( И Ю!й-
йИоН зЖЗИ*И !! Э*йИа!йН=- МИЯо аИНЭ оаИпщ!оаИЭ )пИйНз!о а Е*йИо< ЭНпз( *зпЭИ-
йНщйИ*И Н )п!пзйИ*И( Н )ИзТВаз!о йзЭ( зНЭ ЗИоИ/йВЭ ЭИЖ!о Н ЗИЖ!й ЧВо< щ!Иа!-
нзНЭ ИЧпзТИЭ( ЗЕ–ИайВ/ И)Во НщйИоН озйИаНо= ИЧ*!ТйзщНЭВЭ( Н зЖЗИ! йИаИ! )ИИ-
!йН!( зЖЗВ/ щНозо!< йз–ИЗНо а оН–з– ЧНТИ! !Ч!-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез


М- Ю- Лермортоп

*а а–нИ сн чЛо а
Та сн чаяИи ча са нпЛносИ оЕ
* иК с амачр и тазаЕ

Ч Т ЕНиорим


Ветка .анестиры

У ИйИаЕ оН–ИоаИп!йН= )ИИЖ!й п!з<йВ/ Гзо- Кз аНЗ!о!<оаЕ!о )пН=о!< Л!п-
ЭИйоИаз я- - Епза)ИЯо ЕаНЗ! а !*И ЗИЭ! а!оЕ( )пНа!Т!ййЕ, НТ Мз!оНйВ- М!паИйзщз<йИ Л!пЭИйоИа ЗзЖ!
ИЧНпз= )Иа=оНо< !ЭЕ оН–ИоаИп!йН!( йИ ЕЖ! а йзЧИп! аВщ!пйЕ )Иа=*!йН! т аИТ-
ЭИЖйИ( )ИоИЭЕ( щоИ й! –Ио! а=ТВазо< азЖйВ! З= й!*И ЭВН Н ИЧпзТВ( ИоИпВ! а оН–з–
аВпзЖ!йВ( Ийп!ойВЭ ЧНИ*пзГНщ!НЭ ГзоИЭ-
В ЕЖ! пзй<г! ИоЭ!щзН( з азЖйИ З= )ИйНЭзйН= ЭВз оИ*И НН НйИ*И –ЕЗИЖ!-
оа!ййИ*И )пИНТа!З!йН= Тйзо< ап!Э= !*И йз)НзйН=( ИЧоИ=о!<оаз( оИЭЕ )ИИЧоаИаза-
гН!( ЧНИ*пзГНщ!Н! )ИЗпИЧйИоН НТ ЖНТйН заоИпз- У ЗзййИЭ Ещз! ЯоИ )ИЭИЖ!о *ЕЧЖ!
)Ий=о< оН–ИоаИп!йН!- ;зоз йз)НзйН= оН–ИоаИп!йН= Иоз!о= ИопВоИ/( йИ Но!пзоЕпИ-
а!ЗВ )п!З)Из*з,о( щоИ( Ип!! а!*И( ЯоИ Г!апз< 0Ж:7 *ИЗз- рЖ! й! озИ МЕгНйз( ЕЖ!
йз)НзйИ пзТЕ озаг!! НТа!ойВЭ *Ип<И! Н )пИо!ойИ! (иЭ!по< МИЯозК- Л!пЭИйоИаЕ *пИ-
ТНз И)зз( Ий Нз )ИЭИ*Н Е ЕпзаЗНЭИ )ИЗщ!пйЕо<ю а!оЕ )з<ЭВ )ИЯо ЕаНЗ! а ИЧпзТйИ/ т ИЭйзо! НИйзЭН( озЭ Ж! йз)Н-
з оН–Н- Ро,Зз т ЕоИ/щНаВ! НЭаИВ иа=*!ййИ*И МНзйН=-
МпН а–ИЗ! еНЕз а е!пЕзНЭ( ИИЧ*з!о= а оазй*!НН( йзпИЗ заН о*И Н )ИоНз
аИН ИЗ!ЖЗВ йз о*И )ЕоН( (з ЗпЕ*Н! п!ТзН а!оаН З!п!а Н )ИоНзН )И ЗИпИ*!К
(
Я»М юФГф
)- коН З!п!а<= т )з<ЭВЮ ,ЗН( аоп!щз,*Н! еНЕз( )ИоНзН )з<ЭИаВ!
а!оаН- з УИоИ! ЭИ=*Н!= оИ=о йз У!йИ*йИ/ )пзТЗйНз У–ИЗз »И)ИЗй= а е!пЕзНЭ
 а!оа=ЭН )з<Э( з Е йз т )И йзг!ЭЕ НЭзоЕ т а!озЭН а!пЧВ-
ИЖ!о ЧВо<( З= Ещг!*И аИ)пН=оН= ЯоИ*И оН–ИоаИп!йН= щНозо!, )ИЭИЖ!о озз=
)ИЗпИЧйИо<ю Епза=*Н! )ИЗ о!ИЭ-
МпИщНоз/о! оН–ИоаИп!йН!-
изЖН Эй!( а!оз Мз!оНйВю
»З! оВ пИз( *З! оВ Юа!з
КзН– –ИЭИа( зИ/ ЗИНйВ
нВ Епзг!йН!Э ЧВз
р аИЗ Н щНоВ– еИпЗзйз
УИоИз Ещ о!Ч= зз(
ИщйИ/ Н а!оп а *Ипз– ЛНазйз
н!Ч= !пЗНоИ ИВ–з
ИНоаЕ < оН–Е, щНозН(
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
49
е< )!Н )!йН озпНйВ(
КИ*Зз НоВ оаИН )!озН
иИНЭз Ч!ЗйВ! ВйВ
е )з<Эз оз ЖНаз < )ИйВй!
У! оз Ж! < ЭзйНо а !ойН/ ТйИ/
Рйз )пИ–ИЖ!*И а )ЕоВй!
\НпИИНоа!ййИ/ *заИ/
еН а пзТЕ! Ч!ТИопзЗйИ/
Рйз Еа=з( з Н оВ(
е ЗИ<йН/ )пз– ИЖНо= ЖзЗйИ
з )ИЖ!о!агН! НоВ--
МИа!Зз/ю йзЧИЖйИ/ пЕИ,
КоИ а ЯоИо пз/ о!Ч= Тзй!
»пЕоН Ий щзоИ йзЗ оИЧИ,
ХпзйНг< оВ !З *Ип,щН– !Т
е<( …ИЖРй ЧВ( Ч!ТИЧзщйВЭ щ!ИЭ(
Кз оВ( а!*Зз й!Ч! ЗИоИНй
М!п!З ,З<ЭН Н …ИЖ!оаИЭ--
сзЧИоИ/ оз/йИ, –пзйНЭз(
М!п!З НИйИ/ ТИИоИ/
иоИНг< оВ( а!оа< опЕзНЭз(
иа=оВйН а!пйВ/ щзИаИ/-
МпИТпзщйВ/ ЕЭпз( Ещ зЭ)зЗВ(
КНаИо Н п!о( НЭаИ а=оИ/Ф
У! )ИйИ ЭНпз Н ИопзЗВ
УИпЕ* о!Ч= Н йзЗ оИЧИ/-
УВ( Ий!щйИ( )ИщЕаоаИазН йз)п=Ж!ййЕ,( опзойЕ, аИ)пИНо!<йЕ, НйоИйзЮН,(
ИоИпз= З!з!о оН–ИоаИп!йН! )И–ИЖНЭ йз ЭЕТВз<йИ! )пИНТа!З!йН!- коз НйоИйзЮН= пзТ-
аНаз!о= Ио опИГВ опИГ!( !! ИТЗз!о оН– т щ!оВп!–оИ)йВ/ =ЭЧ а Ищ!озйНН Нйоз-
Нщ!НЭ )ИопИ!йН!Э( З= ИоИпИ*И –зпзо!пйВ пНоИпНщ!Н! ИЧпз*!йН=( )Иа!Но!<йВ!
*з*ИВ( йзщНйз,*Н! ЮНВ аИ)пИИа( т
сзоЗи та нчоя
аИ)пИНо!<йВ! Э!оИНЭ!йН=
!чн
зози зозая зИа
пзТйИИЧпзТйВ! )ИаоИпВ( а оИЭ щН! )ИаоИп=,*Н!= НйозНщ!Н! Ий-
опЕЮНН щзоНЮ!/
ки
(
к
) Н И,ТИЭ
ики
(
ик
)-
иоН–ИоаИп!йН! йз)ИЭНйз!о ЭЕТВз<йИ! )пИНТа!З!йН! !*! Н ЕЗНаНо!<йИ/ опИ/йИ-
о<,( НЭЭ!опН!/ оп!–щзойИ*И )ИопИ!йН=ю аИ)пИВ( ИЧпз*!ййВ! а!о! (0-= опИГз)( т
Иоа!о оИЖ! а ГИпЭ! аИ)пИИа (2-= Н :-= опИГВ)( йИаз аИ)пИВ( ЕЖ! И )з<Э! ()!паз= опИз
4-/ опИГВ)( т йИаВ/ Иоа!о( И)=о< а ГИпЭ! аИ)пИз( й! ИИйщзо!<йВ/ (4-= Н 5-= опИГВ)( !*!
аИ)пИВ И )зИЭйН! (За! опИН N-/ опИГВ) т Н Иоа!о( йзщзз а аИ)пИНо!<йИ/ ГИпЭ!
(Ий!Ю N-/ т 7-= опИГз)( з Тзо!Э т НоИ* пзТЭВг!йН/ (Ж-= Н 9-= опИГВ)- коз опИ/йИо<
ИТЗз!о Е щНозо!= Яо!оНщ!И! щЕаоаИ( И*Е*!йН! пзИоВ( Иа!пг!йоаз –ЕЗИЖ!оа!й-
йИ*И Иаз-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
5Z
р щНозо!= оИЖ! ЭИ*Ео )И=аНо<= аИ)пИВ- з)пНЭ!п( )Ищ!ЭЕ аЗпЕ* а!оз )з<ЭВ( ЕаН-
З!ййз= )ИЯоИЭ( аВТазз Е й!*И озИ! ИопИ! )!п!ЖНазйН!( аВНаг!!= а –ЕЗИЖ!оа!ййИ/
ГИпЭ! МИоИЭЕ( Иоа!оНо зЭ !Ч! ИЭ)!о!йойВ/ щНозо!<( щоИ п!щ< ТЗ!< НЗ!о й! оИ<И И
а!о!( з И щ!Э-оИ ЧИ!! азЖйИЭ-
иоН–ИоаИп!йН! йзщНйз!о= аИ)пИзю (изЖН Эй!( а!оз Мз!оНйВю O »З! оВ пИз(
*З! оВ Юа!зК з )!паВ/ аТ*=З Ий ЭИЖ!о )ИзТзо<= опзййВЭ- !ЕЖ!Н а!оз
ЧВз Епзг!йН!Э –ИЭИа НН ЗИНйВ е з ЯоИ !!
кисИр сткнИоки
 РЗйзИ )!п!З
йзЭН –ЕЗИЖ!оа!ййВ/ ИЧпзТ( з ТЗ!< НйВ! ТзИйВ( щ!Э Е И*НН- РЧпзТ ЭйИ*ИТйзщ!йю п!щ<
НЗ!о ИЗйИап!Э!ййИ И а!о! Н И )з<Э!( Н аИТйНз!о )Из !*! й!=айз= ЭВ< И оИЭ( щоИ ИйН
йзН<оа!ййИ пзТЕщ!йВ- е Ий!щйИ( а –ЕЗИЖ!оа!ййИЭ )пИНТа!З!йНН а Иаз– аИТйНз!о
НйИ/( ГНИИГН/ ЭВ т ЯоИ ЕЖ! й! оИ<И а!оз Н )з<Эз( ЯоИ НЭаИНщ!Н ИЧИТйзщ!й-
йВ! ЕЗ<ЧВ ,З!/( ,Ч=*Н–( опзЗз,*Н– Н *НЧйЕ*Н– а пзТЕ!-
УВ щНоз!о! 2-, Н :-, опИГВ( Н а азг!Э аИИЧпзЖ!йНН ИТЗз!о= )п!пзйВ/ ИЧпзТ
ЯТИоНщ!И*И ЭНпз( пИИгйВ! зпоНйВ ТйИ/йИ*И УИоИз- (УИоИщйВ/ оН<К а пЕИ/
)ИЯТНН опзЗНЮНИййИ а=Тзй З!ЭИйопзЮН!/ ЭЕЖ!оа!ййИоН( оИ/ИоН –зпзо!пз- еЭ!йз
ИЧоа!ййВ!( ИНЮ!оаИп!йН= Н Э!оИйНЭНН (йз)пНЭ!пю
асИазо к–
аЭ!оИ (Ий!щйВ! ЕщН
а ЖзпН– аИоИщйВ– Т!Э=–К) )ИЭИ*з,о ИТЗзо< ЯоИо ИЧпзТ-
сзо!Э И)=о< !ЗЕ,о аИ)пИВ- ийзщзз п!щ< НЗ!о И аИТЭИЖйИ/ щзоНаИ/ ЕЗ<Ч!ю
(е )з<Эз оз ЖНаз < )ИйВй! O У! оз Ж! < ЭзйНо а !ойН/ ТйИ/ O Рйз )пИ–ИЖ!*И а
)ЕоВй! O \НпИИНоа!ййИ/ *заИ/К Лпз= зпоНйз ЭИ*з ЧВ ЧВо< аИ)пНй=оз )ИИ-
ЖНо!<йИ/ ЯЭИЮНИйз<йИ/ ИпзИ/( !Н ЧВ )п!ЗИЖ!йН! й! ЧВИ аИ)пИНо!<йВЭ- ;=
опз*Нщ!И*И зЭИИТйзйН= Л!пЭИйоИаз щзоНаз= ЕЗ<Чз зЖ!о= й!аИТЭИЖйИ/( Н аИТйН-
з!о аоИпИ! )п!З)ИИЖ!йН! И *Ип<ИЭ ИйЮ!- е о!)!п< пВоИ! айзщз! ИзТВаз!о= =айВЭю
 )!паВ– опИ )ИЯо пзТаНаз аИ, ИйИайЕ, о!ЭЕ т ИЗНйИщ!оаз- У!оз( з ТйзИЭВ/ азЭ
ЗЕЧИаВ/ НоИ( ИоИпазйз Ио пИЗйИ*И З!п!аз( опзЗз!о Ио ИЗНйИщ!оаз- И ТЗ!< опзЗз!о
й! оИ<И а!оз( опзЗз!о Н *НЧй!о а пзТЕ! Н )з<Эз оИЖ!- сз (ЕЗ<ЧзЭНК а!оН Н )з<ЭВ
ЭВ аНЗНЭ опз*Нщ!Е, ЕЗ<ЧЕ )ИЯозю !*И аИ)пИВ йз зЭИЭ З!! ИЧпз*!йВ зЭИЭЕ !Ч!-
еТЧпза ГИпЭЕ ИЧпз*!йН= ( а!о!К( Л!пЭИйоИа( аИТЭИЖйИ( )Воз!о= пВо< айЕоп!йй!!
Ч!)ИИ/оаИ Н ЗЕг!айИ! Э=о!йН!( й! )ИНЗз,*!! !*И щЕаоаИ И)зйИоН-
М=оз= опИГз т ЯЭИЮНИйз<йз= Е<ЭНйзЮН= ЯоИ/ о!ЭВ- РЧпзоНо! айНЭзйН! йз Иа!-
йВ/ п=З аВИИ/ Н опз*Нщ!И/ ЯЭИЮНИйз<йИ/ ИпзИ/ю
поркзн мнраИпочоая ко
чакоия тпо Зочоа таЗнкИн Лин кисИр
Ф
У! Иаз *ИаИп=о И опз*!ЗНН( И Э!поН- рЖ! ИаИ
поркзо
й!!о ИопНЮзо!<йЕ, ЯЭИ-
ЮН,( з Ийз !*! ЕН!йз Я)Но!оИЭ
мнраИпочоая
- иИаИ
тпо
т за=йНТЭ( Н )ИоИЭЕ ИйИ ИТЗз!о
аВИЕ, ИпзЕ Н а )п=ЭИЭ (Еозп!аг!Э) Тйзщ!йНН т (Т!Эйз= )В<К( Н а ЗпЕ*ИЭ( оИЖ!
аВИИЭ Тйзщ!йННю (ИозйН ЕЭ!пг!*ИК-
я а!оз оИЖ! Еа=з У оН–ИоаИп!йНН з ЧЕЗоИ ИЧ ЯоИЭ зТзйИю
 ко зоз и Ир
- И
Зз<й!/гН/ о!о ЯоИЭЕ )пИоНаИп!щНо- В< ИЧпз*з!о= оИЭЕ( оИ )пНй! а!оЕ а йзг
пз/- о*И ИЧпзТ оИЖ! Ипзг!й аВИИ/ ЯЭИЮН!/- Р й!Э *ИаИпНо Я)Но!о
оомаЗоая пзае
- е
ЯоН Иаз Тзоза=,о )И-йИаИЭЕ аТ*=йЕо< йз опз*!ЗН,- МИз )ИЯо аНЗ! оИ<И (*ИпНТИй-
оз<К т аТзНЭИИойИг!йН= ,Ч=*Н–( пзТЕЕ( й!Е*Е, *НЧ!<( т НоЕзЮН= ЧВз Ч!ТйзЗ!Ж-
йИ/- И !о< !*! (а!поНз<К( аТ*=З йз ИЧВоН! а НйИЭ а!о!( аоз!о аИ)пИ И оИЭ( )Ищ!ЭЕ Н
Тзщ!Э опзЗз,о пзТЕщ!ййВ!- е оИ*Зз ЕЗ<Чз а!оН )п!Зозй!о Нйзщ!- У!оз т НЭаИ а!пВФ
М!п!–ИЗИЭ йИаИ/ ЭВН =аН= ИЧпзТ )зИЭйНз- Рй озЖ! пзТЗазНаз!о=ю оИ Н ЯоИ
ИЗНйИН/ опзЗз!Ю (
!псИик скнч !апе–и скнр
)( оИ Н щ!Иа!( )п!Н)Ий!ййВ/ *ЕЧИИ/
а!пВ(
…аЗня поИи к–Лия аио с мнрамко–ор –нка онмнс часИаио
- И =айИ Иоа!о ИЗ!п-
ЖНо= аИ аоИпИЭ )Ипоп!о!( й! оИ<И )ИоИЭЕ( щоИ Ий ЧИ!! пзТа!пйЕо( йИ )ИоИЭЕ( щоИ Н а!оз
оИЖ! ИзТВаз!о= ЗИоИ/йИ/ й!Ч! (
зоз и Ир
)- е о!)!п< ИЧпзТ )ИЗйНЭз!о= ЗИ НЭаИзю а!оз
Мз!оНйВ т
У Ирои нпоря –оса ая
-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
50
М!п!щНоз/о! За! )И!ЗйН! опИГВ т зИ/ ТзЭ!щзо!<йИ/( =пИ/ зпоНйИ/( )ИйИ/
ЕЭНпИоаИп!йН= Н ,ЧаН( ТззйщНаз!о= оН–ИоаИп!йН!м В аНЗНЭ ТИИоЕ, НИйЕ а НИо! Тз
о!ИЭ( *Ип=*Е, )!п!З й!/ зЭ)зЗЕ( п!о Н И!й=,*Е, а=оВй, )з<ЭИаЕ, а!оа<( И–пз-
й=,*Е, !!( з а!пйВ/ щзИаИ/- нз аИо З= щ!*И а!оз ЧВз пзТЕщ!йз )з<ЭИ/м »Ип!щ<
Н ЧИ< ИЗНйИщ!оаз )ИЧ!ЖЗ!йВ а!пИ/ а …И*з( йзЗ!ЖЗИ/ йз )з!йН!( а !пЗЮ! аИЮзп=!о=
,ЧИа<ю (У! )ИйИ ЭНпз Н ИопзЗВК-
У)ИЭНйз!о= оН–ИоаИп!йН! Л!пЭИйоИаз (ИНоазК 0Ж:9 *ИЗз( *З! )ИЯо *ИаИпНо И
)п!ИЗИ!йНН о=Ж!И*И ИоИ=йН= ЗЕгН а ЭИНоа!ю (е а!пНо=( Н )зщ!о=( O е оз !*И(
!*ИФК коИ Ж! И*Е*!йН! )!п!ЗзйИ а Иаз–ю (е щзой!Ч!з– = аНЖЕ …И*зК (оН–ИоаИп!йН! (КИ*Зз аИйЕ!о= Ж!о!,*з= йНазФК)- е ЭВ аЭ!о!
 )ИЯоИЭ )пИйНз!Э= йзЗ!ЖЗИ/( НЧИ ЭНп Н ИопзЗз )И!=,о= а ЗЕг! оИ*И( оИ )п!ИЗИ!
опз– ИЗНйИщ!оаз( щ!о<, аВЗ!пЖз ЕЗзпВ ЕЗ<ЧВ-
(з а!оН! Ю!)НФК
МпИНТа!З!йН! И)ЕЧНИазйИ )И! Э!поН Л!пЭИйоИаз- еТа!ойИ( щоИ ИйИ йз)НзйИ а
0Ж4Z *ИЗЕ Н а=ТзйИ НЭ!й!Э зпНН я!!!ай! 5!пЧзоИаИ/- МИЯо ИопВаз!о аИН щЕаоаз
Н ЭВН( аВТазййВ! а)!щзо!йН!Э Ио аоп!щН ЯоИ/ Ж!й*НйИ/- о/ озЖ! )Иа=*!йВ оН–Н
(Рощ!*ИК Н (ИНоазК ((У ЭНйЕоЕ ЖНТйН опЕЗйЕ,ФК)-

* * *

з а!оН! Ю!)Н(
з Ч! ЕоИЭНо!<йВ/ Чзз
^а!оЕ*Н! о!)Н
рпз/йВ Ийз )пИЭ!й=з-
И ,*з пИЗйИ*И
з й!/ И–пзйНз< )пНЭ!оз
ип!ЗН !З=йИ*И(
ип!ЗН Ч!)И*зЗйИ*И а!оз-
Кз йИщН рпз/йВ(
У Э!пЮзйНН Та!ТЗ й!ТззойВ–(
е)Ий!йВ оз/йВ
иИаз !! Ео зпИЭзойВ–(
МпИТпзщйВ Н НйН(
Кз й!ЧИ о!– опзй( !! *зТН(
Кз а!о!п )ЕоВйН(
е й!Жзо Н Ж*Ео !! зН-
е Тп!,*!/ НаВ
чЕЭ=й!Ю йз *!щз– )ЕгНоВ–-
е ИйЮз ИоНаВ
е*пз,о а ЕЗп=– ТИИоНоВ–-
е !ЗЕ= опИ*И
М!щз<йИ/ ИощНТйВ )пНЭ!пЕ(
У йзЗ!ЖЗЕ йз …И*з
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
52
ХпзйНо Ийз З!оЕ, а!пЕЮ
Кз )!Э= пИЗйИ!(
р щЕЖЗВ– И)ИпВ й! )пИНо(
е а *ИпЗИЭ )ИИ!
зЭ!гЕ Н ТИ )!п!йИНо-z
Ро З!пТИ*И аТИпз
У й!/ опзоН й! а)В–йЕо )ИЖзпИЭ(
МИ,ЧНо й! ИпИ(
сзоИ й! пзТ,ЧНо ЕЖ ЗзпИЭ-
оИ йзЭ НТа!ойИ И - я- 5!пЧзоИаИ/ УИо Е–з= )пзаз ИЭЭ!йозоИпзю (зпН= я!-
!!айз 5!пЧзоИаз( ЕпИЖЗ- \о!пНщ (ЕЭ- 0Ж79)( й=*Нй=- Л!пЭИйоИа ЧВ Еа!щ!й !, а 0Ж:9т
0Ж4Z **-К (
ЛЯМ ЮМ 4нпаоИа астаиооои са пннооиза <
)-
УИо щоИ пззТзН И й!/ Иап!Э!ййНН-
- я- КИпГ (ЕщН= аЭ!о! МЕгНйВЭ а ЛНЮ!!( заоИп аИ)ИЭНйзйН/)ю
(!И<И !о оИЭЕ йзТзЗ ЭИИЗ!й<з= Н –ИпИг!й<з= \о!пНщ!аз( ЖНагз= пЕ*И,
НпИоИ, Е аИ!/ ЧзЧН( аВгз ТзЭЕЖ Тз ЭИИЗИ*И ИГНЮ!пз й- 5!пЧзоИаз( йИ Ий( )Ео=
Э!й!! *ИЗз( ЕЭ!п( Н ЭИИЗз= аЗИаз Иозз< ИЗйз ВйИЭ( пИЗНагНЭ= ЕЖ! щ!п!Т й!И<И
Зй!/ )И! Э!поН ИоЮз- МИ )пИг!оаНН опзЕпйИ*И пИз Ийз йзоЕпз<йИ озз =а=о<=
а а!о!( Н оИ<И Ж! йзоЕпз<йИ( щоИ йзгН< оИощз Н )п!о!йЗ!йоВ йз !! пЕЕ Н )пИоИ
ЭИИЗВ! ,ЗН( Тз й!/ Е–зЖНазагН!- У щН! )!паВ– ЧВ *ЕзпН/ ИГНЮ!п Л!пЭИйоИа( !Заз
Н й! ЕщгН/ НТ о!)!п!гйН– йзгН– )ИЯоИаЮ а щН! )И!ЗйН– т Вй ГпзйЮЕТИ*И )Из
…зпзйоз( й!ЗзайИ ,Зз )пН!–загН/ З= И)п!З!!йН= а !п!озпН ТЗ!гй!/ ЭНННК-
я- М- \зй-»Нп!/ (пИЗоа!ййН Л!пЭИйоИаз( ИЗНй НТ ЧНТН– !ЭЕ ,З!/)ю
(сНЭИ/ 0Ж:9 *ИЗз Л!пЭИйоИа ЧВ Н<йИ ТзНйо!п!Иазй й- 5!пЧзоИаИ/Ф й! йН
пзТЕ й! ЕщзИ< !! аНЗ!о<( Тйз, оИ<И( щоИ Ийз ЧВз ЭИИЗз= аЗИаз( з Ио й!*И Вгз(
щоИ озз=( щоИ йН а зТ! зТзо<( йН )!пИЭ йз)Нзо<- нИ Ж! зЭИ!Ф ЗЕЭз )пИ й!! Н *- З!
…зпзйо( Вй оИ*Ззгй!*И ГпзйЮЕТИ*И )ИзййНз а М!о!пЧЕп*!- !ЭйИЖИ НгИЭ =айИ!
)п!З)Ищо!йН!( ИзТзййИ! йз Чз! щзоНаИЭЕ И)!пйНЕ( аТИпазИ …зпзйозФК
У а!о! *ИаИпНН( щоИ 5!пЧзоИаз ЧВз )пНщНйИ/ ЗЕЯН )ИЯоз З! …зпзйоИЭ-
(У!пйИ( Л!пЭИйоИа Зпз= …зп(зйоИЭ) Тз й- ФК т )пзгНаз!о я- е- нЕп*!й!а М- я-
У=Т!ЭИ*И а )Н<Э!- я а Эз! 0Ж4Z *ИЗз Тз)НВаз!о а Зй!айН!ю (…В Е й- 5!пЧ(зоИаИ/)-
иаИТ< !ТВ Э!!о=- Л,ЧНо Л!пЭИйо(Иаз)К-
и)Ео= ЧИ!! щ!Э оИ !о( а 0952 *ИЗЕ( К- »- МзЕоИаН/ йз)Нз )ИЯоНщйВ/ пззТ
(чзТНаВ п!К т И аоп!щ! Л!пЭИйоИаз й=*Нй!/ 5!пЧзоИаИ/ )И )ЕоН йз ,*- еТИЧпзЖ!ййВ!
а й!Э ИЧВоН= аВЭВг!ййВ!( йИ щЕаоаз *!пИ!а )ИзТзйВ =пИ-
коН а!З!йН= аВ ЭИЖ!о! И)ИозаНо< И оН–зЭН Н )п!ЗозаНо< !Ч! )Ипоп!о й=*НйН
5!пЧзоИаИ/( )Ий=о<( зИаВ ЧВН аТзНЭИИойИг!йН= !! Л!пЭИйоИаВЭ- УВ ЗзЖ! ТзЭ!оНо!
п!з<йВ! )ИЗпИЧйИоН ЧНИ*пзГНН *!пИНйН т йз)пНЭ!п( а оН–з– )п=ЭИ зТзйИ И оИЭ( щоИ
5!пЧзоИаз аВпИз йз рпзНй!ю (з а!оН! Ю!)НФ O ^а!оЕ*Н! о!)Н O рпз/йВ Ийз )пИ-
Э!й=зК( Н !! )Ипоп!о Ззй а пзай!йН=– ЕпзНйИ/ )пНпИЗИ/- И )пН ЯоИЭ оН–ИоаИп!йН!
ИзЖ!о= а!*И Нг< Н,опзЮН!/ ЧНИ*пзГНН )ИЯоз- зЭ Ж! азЖйИ й! оИ( зИ/ ЧВз йз
зЭИЭ З!! 5!пЧзоИаз( з оИ( зИ/ !! ЕаНЗ! Н НТИЧпзТН Л!пЭИйоИа- УзЖйИ оИ( щоИ )!п!З
йзЭН )пИНТа!З!йН! НЕоаз( щоИ )ИЯо ИТЗз –ЕЗИЖ!оа!ййВ/ ИЧпзТ *!пИНйН( з п=ЗИЭ йНЭ
т ИЧпзТ рпзНйВ( Н Н)И<ТИаз ЯоИ з )ИаИЗ( щоИЧВ )ИЗ!Но<= аИНЭН пзТЭВг!йН=ЭН-
;зЧВ Н– )Ий=о<( йзЗИ айНйЕо< а о!о-
ХЕЗИЖ!оа!ййз= НЗ!= оН–ИоаИп!йН= ИйИазйз йз )зпз!НТЭ!ю щ!поВ( )пНЕ*Н! Нщ-
йИоН й=*НйН 5!пЧзоИаИ/( )ИЯо ИИойИНо –зпзо!пИЭ Н ЕЗ<ЧИ/ !! пИЗйИ*И пз=( пИЗйИ*И
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
5:
йзпИЗз- УИ–Н*з=< айЕоп!йй!/ Н ай!гй!/ пзИоИ/ *!пИНйН( Л!пЭИйоИа ,ЧИайИ !)Но
ИЧпзТ Ж!й*НйВ( )ИИЧйИ/ Н)ВоВазо< Н<йВ! щЕаоаз( йзЗ!!ййИ/ (З!оИ/ а!пИ/К( з
)ИоИЭЕ !/ опЕЗйИ )пИоНаИоИ=о< (Ч!)И*зЗйИЭЕ а!оЕК- сЗ!< ЭВ аНЗНЭ )пНаВщйЕ, З=
Л!пЭИйоИаз (Зз Н З= МЕгНйзм) зйоНо!ТЕ т щ!Иа! Н (а!оК- е Ий!щйИ( йз оИпИй! щ!И-
а!з а! НВ МпНпИЗВ( !! )Ноз,*Н! ИН( !! аЗИ–йИа!ййз= аИ<йИо<-
Ноз= оН–ИоаИп!йН!( )п!ЖЗ! а!*И аВ )ИщЕаоаЕ!о! ЕЗНаНо!<йЕ, Э!ИЗНщйИо<
оН–з т Ищ!озйН! ЗаЕоИ)йИ*И Н оп!–оИ)йИ*И зЭГНЧпз–Н=( Э!З!ййИ*И пзТЭ!пз(
)пНЗз,*!*И п!щН )зайИо< ЗаНЖ!йН=( Е)Ип=ЗИщ!ййИо<( оИ !о< пзИоЕ- иоН– а Ищ!-
озйНН *зпЭИйН!/ ТаЕИа( )ИЯоНщйИ/ !НИ/( Нйа!пН=ЭН а )ИопИ!йНН )п!ЗИЖ!йН/
ИТЗз!о аВИЕ, ЯЭИЮН,( И*зЕ!о= *зпЭИйНщйВЭ Н )п!пзйВЭ ИЧНИЭ *!пИНйН-
УЗЕЭз/о!<( з ЕЗНаНо!<йИ пзай!йН! п!щН *!пИНйН Э!пЮзйН!Э Та!ТЗю (Кз йИщН
рпз/йВ( O У Э!пЮзйНН Та!ТЗ й!ТззойВ–( O е)Ий!йВ оз/йВ O иИаз !! Ео зпИЭзойВ–ФК
УЭ!оИ )пНаВщйИ*И пзай!йН= *зТ И Та!ТЗзЭН ТЗ!< )п!ЗЭ!о пзай!йН= т ТаЕщз*Н!
ска о
-
Л!пЭИйоИа аИИЧ*! щЕоИ НйоИйзЮНН п!щН( а)ИЭйНо! !*И ТзЭ!щзйН! а )Иа!оН (Кй=Жйз
!пНК И пзТ*ИаИп! ,Ч=*Н–( а ИоИпИЭ (Тйзщ!йН! ТаЕИа ТзЭ!й=!о Н ЗИ)Ий=!о Тйзщ!йН!
Иа( з а Ноз<=йИ/ И)!п!КЮ а)ИЭйНо! оН–ИоаИп!йН! (оо< п!щН т Тйзщ!й)зЭ= Н а!оз пИЖЗ!ййИ! ИаИК( з ай!Тз)йВ/ Ещ( Иа!*з!о ЖНТй< Н )пНЗз!о !/ ЭВ(
ИопВаз!о )Ео< аТзНЭИ)ИйНЭзйН,( НТЧза!йН, Ио ЭЕ ИЗНйИщ!оаз- нзИ! ИаИ )ИпИ/
ТйзщНо!<й!! ЭИНоаВ Н ЧИп<ЧВю (! ИйщНа ЭИНоаВ( O з ТаЕ оИо Иоа!щЕ( O е ЧпИгЕ< НТ
ЧНоаВ O оЭЕ = йзаоп!щЕК- нзИаВ Н
ска о
*!пИНйН( Н)Ий!ййВ! оз/йВ( ЭВ !! п!щ!/ оз
Ж! Ч!Ий!щйИ *ЕЧИ( з йИщйИ! й!ЧИ И Та!ТЗзЭН-
УйНз= а ЭВ )пИНТа!З!йН=( аВ )И/Э!о!( зИ/ ЕаНЗ! )ИЯо аИ, *!пИНй,- Рйз аИ-
ЧИЗйз (
!апча тазан ооснЛз и рка тнпноасиИ
)( з аИЧИЗз( щЕаоаИ *ИпЗИоН( щ!Иа!щ!-
И*И ЗИоИНйоаз( а!пз а ,З!/ Н ИТйзйН! аИ!*И аВИИ*И )п!ЗйзТйзщ!йН= )пНЕ*! а!Э
,ЧНЭВЭ *!пИ=Э Л!пЭИйоИаз- »!пИНй= )Ийз ЖНТйН( Е й!! )зЭ!ййз= ЖНаз= ЗЕгз( Ийз
таке-
миИ он сзапа роИа он поркемиИ З чопа
( а !! ИЧН! !о< *ЕЧНйз Н оз/йз( !о< й!щоИ З!о-
И!( Н ЯоН щ!поВ оИЖ! а!*Зз )п!З)ИщоНо!<йВ З= Л!пЭИйоИаз- е йзИй!Ю( Ийз т аИ)И*!-
йН! *зпЭИйНН )пНпИЗИ/( ЭНпИЭ( …И*ИЭ- У ЯоИЭ ИЧпзТ! )ИЯо )п!ЗозаН йзЭ аИ/ НЗ!з
т Н ЯоИ й! ГзйозТН=( з п!з<йз= Ж!й*Нйз-
РЧпзТ *!пИНйН )пИоНаИ)Иоза!й ИпЕЖз,*!ЭЕ !! ЭНпЕ- У ЯоИЭ апзЖЗ!ЧйИЭ !/ ЭНп!
)пИоЕ)з,о ТйзИЭВ! азЭ )И ЗпЕ*НЭ )пИНТа!З!йН=Э щ!поВю й!аИ= (
с нИсзин Внти
)( Э!по-
а!ййИо< (
мкнсз ИаиИнкоря кнчоа!а
)( ЗН*зпЭИйНщйИо< (
спнчи мнстаКочоа!а с нИо
)-
И а ИоНщН! Ио ЗпЕ*Н– )пИНТа!З!йН/( *З! *!пИ/ т опзЖЗЕ*Н/ ИЗНйИщз(
ТЗ!< Е *!пИНйН !о< И)Ипз- коИ пИЗНйз( йзпИЗ Н …И*- н!)!п< )Ий=ойИ( )Ищ!ЭЕ )ИЯо
оз йзоИ/щНаИ пзайНаз!о З!озН )Ипоп!оз *!пИНйН зпоНйзЭН ЕпзНйИ/ )пНпИЗВю Ийз
аВпИз а *зпЭИйНН )пНпИЗИ/ Н зЭз =а=!о= щзоНщИ/ )пНпИЗВ- МИй=ойИ( щоИ )пНЗз!о
!/ Еа!п!ййИо< а аИН– Нз–( )ИИЧйИо< )!п!йИНо<
ооснЛз и ркаГ
Ийз(
скнч сИпа!а
тн–окоая аИ–ирор тпинп
аИЧпзз а !Ч= ИЧпзТ ЭВ!/ Н щЕаоа аИ!*И йзпИЗз- е йзИй!Ю(
з Н !! йзпИЗ(
оочнЗч оо …а!о пооиИ аоо чнИсзе нпМ
е ЯоИ )пНЗз!о а!оЕ, ИпзЕ
!! ИЧпзТЕ Н а!ЭЕ )пИНТа!З!йН,-

тчего

иоН–ИоаИп!йН! (Рощ!*ИК( з Н (з а!оН! Ю!)НФК( )Иа=*!йИ й=*Нй! - я- 5!п-
ЧзоИаИ/( йИ ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН! ТЗ!< й!!о НйЕ, ИпзЕ- Ноз= ЯоИ НпНщ!И! пзТЭВг!-
йН!( )Иозпз/о!< айНйЕо< а ИЖйИ! щЕаоаИ *!пИ= т *пЕо<( оп!аИ*Е( *Ип!щ<-
й! *пЕойИ( )ИоИЭЕ щоИ = о!Ч= ,Ч,(
е Тйз,ю ЭИИЗИо< Юа!оЕ*Е, оаИ,
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
54
! )И*зЗНо ЭИаВ ИазпйИ! *Ий!йсз зЖЗВ/ а!оВ/ З!й< Н< зЗИ! Э*йИа!йи!ТзЭН Н оИИ/ Тз)зоНг< оВ ЕЗ<Ч!Ф
й! *пЕойИФ )ИоИЭЕ щоИ а!!И о!Ч!-
Рощ!*И аЗпЕ* аИТйНз!о )пИйТНо!<йИ! И*Е*!йН! ЖзЖЗВ щзо<= Н й!аИТЭИЖйИоН
!*И У!З< а оН–ИоаИп!йНН Ищ!й< й!ЭйИ*И )!ЮНз<йВ– п!Зоа –ЕЗИЖ!оа!ййИ/ аВпзТН-
о!<йИоН- И )ИЯоНщйИо< Н *ЕЧНйЕ )пНЗз!о )пИНТа!З!йН,( аИ-)!паВ–( оИ( щоИ ЯоИ оН–Н(
з ЭВ ЕЖ! й! пзТ ИоЭ!щзН( з Чз*ИЗзп= щ!й!йН, йз ИНТЭ!пНЭВ! Иоп!ТН аВзТВаз-
йН! )п!апз*з!о= а Гзо НЕоаз- УИ-аоИпВ–( ЯоИ НЕоаИ Иаз т ЭВ аНЗНЭ Эзо!поаИ
)ИЯоз( )пИ=аНаг!!= а !о!оа!ййИоН п!щН( ЧЕЗоИ ай!Тз)йИ аВНаг!/= а ЭНйЕоЕ пзТЗЕ-
Э<=( Н аЭ!о! о!Э а ЕЗНаНо!<йИ/ оИщйИоН( ЖзоИоН Н !ЭИоН )ИЯоНщ!И*И Иаз- У
оН–ИоаИп!йНН а!*И г!о< опИ( ЯоИ ЭИйИИ*( а ИоИпИЭ )ИЯо )п!ЗзТВаз!о аИТ,Ч!й-
йИ/ !! ЧЕЗЕ*!!- У ИйИа! ЯоИ*И Эз!й<И*И оН–ИоаИпйИ*И г!З!апз т п!з<йз= НпНщ!з=
НоЕзЮН=( )зпзЗИз<йИ ЕаНЗ!ййз= )ИЯоИЭю
В нИКо акачасИ
,ЧНЭИ/ Ж!й*НйВ ЗзЖ!
а
с нИкря чно ик скочзан !оа нон
аВТВаз!о Е *!пИ= )п!ЗИ*Е*!йН! *Ип!оН Н ЭпзщйВ!
щЕаоазю
Укнрои и Иасзая роткоИиЛ Ир счмнМ
МИЯоНщйИо< Н *ЕЧНйЕ )пНЗз,о оН–Е озЖ! Нйа!пНН- ипзайНо!ю
акачасИ В н-
ИКе И ае .
оаИ, Юа!оЕ*Е, ЭИИЗИо<Ю
ак р за опоан !аонон .
ИазпйИ! *Ий!йЭИаВЮ
роткоИиЛ Ир .
оВ Тз)зоНг<- МИщЕаоаИазН( зНЭН ТйзщНо!<йВЭН озйИа=о=
Иаз Ио оИ*И( щоИ ИзТВаз,о= йз й!ИЧВщйИЭ Э!о! а )п!ЗИЖ!йНН( з )ИЯоНщйз Нйа!пН-
пИазййз= п!щ<
К оИЭЕ Ж! зЖЗИ! ИаИ йз)Ий!йИ *ЕЧИНЭ ЭВИЭ( )ИоИЭЕ щоИ аВТВаз!о зИ-
ЮНзЮНН- У)ИЭйНо!ю
ток азкн нИоооря ак ая нка–орн амичр онои с нИо за опоря
ЛнтаИ ооснЛки р он нЗч
т озН! ИЧпзТВ НТ оН–ИоаИп!йН= (иЭ!по< МИЯозК аИТйНз,о
)!п!З йзЭН( И*Зз щНоз!Э аВпзЖ!йН!
ак р за опоан !аонон
- я
акачасИ В нИКе .
оИЖ! =пН/( оН)НщйИ !пЭИйоИаН/ ИЧпзТ( аВТВаз,*Н/ а )зЭ=оН Н Юа!оЕ*Н/ ИзТН а (нп!–
)з<Эз–К( Н ЖНаЕ, ЗЕгЕ *!пИНйН оН–ИоаИп!йН= (з а!оН! Ю!)НФК( Н ИТЗзйН!
н–Ир
*!пИ= оН–ИоаИп!йН= (Кз щзоИ( )!опИ, оИ)И, ИпЕЖ!йФК т
с !корои такори корп-
оа!а а!о
Н ЭйИ*И! !*!-
У –ЕЗИЖ!оа!ййИЭ ЭНп! )ИЯоз Еоа!пЖЗз!о= !ЗНйВ/ НЗ!з( а=ТзййВ/ )п!Зоза!-
йН!Э И )ИйИо! ЖНТйН( а,щз,*!/ а !Ч= аИЧИЗЕ Н *зпЭИйН,- оЭЕ )пИоНаИоИНо Э!поа!й-
йВ/ Н ЗЕгйВ/ ЭНп апзЖЗВ( й!аИН Н ЗЕг!айИ*И –ИИЗз- Л,ЧНЭВ! *!пИН Л!пЭИйоИаз т ,ЗН
 )зЭ!ййИ/ ЗЕгИ/( оп!Э=*Н!= аИЧИЗ! Н !ЗНйоаЕ )пНпИЗИ/- нзИаВ *!пИН оН–И-
оаИп!йН/ (…ИпИЗНйИК( (иЭ!по< МИЯозК( (МзЭ=оН я- е- РЗИ!аИ*ИК( (з а!оН! Ю!)НФК(
(МзпЕК( (чИЗНйзК( (е ЕщйИ Н *пЕойИК Н ЗпЕ*Н–- Л!пЭИйоИаЕ й!йзаНойВ
мнрчЛорн
,ЗН(
тпики–н сИоИрн осзи
( оИ)з(
чк таИни
опзаНагз=
НаЧИо мияВо
( ИоИпВ/
кочоазпа оа оо нк чоп У амачр Жнои и Уко р токо–и
-
е а оН–ИоаИп!йНН (Рощ!*ИК аВ о!)!п< й! )пИ/З!о! ЭНЭИ( й! ТзЭ!оНа )пИоНаИ)И-
оза!йН=ю
акачасИ В нИКе с нИкря чно скочзан !оа нон нснка Э он таКочиИ
за опоан !аонон скнрои и Иасзая роткоИиЛ
- е ИЧ=Тзо!<йИ )ИщЕаоаЕ!о! –зпзо!пйЕ,
З= Л!пЭИйоИаз зйоНо!ТЕю ЖНаИ/ щ!Иа! Н Э!поа!ййз= ТИЧйз= оИ)з( Нп!ййИо< Н Иазп-
оаИ( оп!Э!йН! *зпЭИйНН Н й!аИТЭИЖйИо< !!( й!НТЧ!ЖйИо< Ж!оИИ/ пз)зоВ Тз пзЗИ-
оН ЧВоН=( Тз )И)ВоЕ ЖНо< )И-аИ!ЭЕ( аИЧИЗйИ-
Кз ЭйИ*И *ИаИпНо йзЭ )ИаоИп
он !псИоа таИа –ИаЕ
а )!паИ/ Н )И!Зй!/ опИ-
з– оН–ИоаИп!йН=- У!З< а )!паИ/ опИ! ЕЖ! зТзйИ *зайИ!ю
 Инм кемкеМ
И З!И а!З<
Н а оИЭ( щоИ *!пИНй= й! ИИТйз!о И)зйИоН( !/
нснка
Ийз й! щЕаоаЕ!о Ч!ЗВ- нзИ! З!оИ!
)пИоИЗЕгН! оИЖ! ЧНЖз!о !! ИЧпзТ ИЧпзТИЭ )ИЯоз- У)ИЭйНо!ю
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
55
сзщ!Э Ио ЭНпйВ– й!* Н ЗпЕЖЧВ )пИоИЗЕгйИ/
УоЕ)Н Ий а ЯоИо а!о ТзаНоНаВ/ Н ЗЕгйВ/
;= !пЗЮз аИ<йИ*И Н )зЭ!ййВ– опзо!/
сзщ!Э Ий пЕЕ Зз !а!ойНзЭ йНщоИЖйВЭ(
сзщ!Э )Иа!пН Ий ИазЭ Н ззЭ ИЖйВЭФ
В<( ТзЗзййз= ЕЖ! айзщз!ю
Яон !псИоа таИа –Иа Инм
кемке
т пзТа!поВаз=< Н йз)Ий==< Ийп!ойВЭ ИЗ!пЖзйН!Э(
Тзп!)=!о= зГИпНоНщ!И/ ИйЮИаИ/ оН–ИоаИп!йН=( т
зйоНо!ТИ/ю
Яон !псИоаЕ таИа –Иа нснка ИнмнМ
КИ<Ю!аз=
ИЭ)ИТНЮН=( )ИЗщ!пНаз!о опз*НТЭ ЕЗ<ЧВ *!пИНйН- РЗйзИ(
ЗИщНоза ЗИ ИйЮз( аВ )ИщЕаоаЕ!о!( з аИТаВг!ййз( )п!пзйз
Н ИЗЕ–ИоаИп!ййз ,ЧИа< НпНщ!И*И *!пИ=- коИ ,ЧИа<( а
ИоИпИ/ й!о йНщ!*И Э!И*И( з !о< оИ<И ЖзЖЗз щзо<= З=
,ЧНЭИ/ Н *Ип!щ< Ио ИТйзйН= !*И й!аИТЭИЖйИоН-

Запещарие

М!п!З йзЭН !*! ИЗйИ )пИНТа!З!йН! Л!пЭИйоИаз- РйИ йз)НзйИ а 0Ж4Z *ИЗЕ( аИ ап!Э=
)И!Зй!/ ВН )ИЯоз йз КзазТ-
з!ЗНй! оИЧИ,( Чпзо(
ХИо! ЧВ = )ИЧВо<ю
з а!о! ЭзИ( *ИаИп=о(
й! Иоз!о= ЖНо<м
МИ!З!г< ИпИ оВ ЗИЭИ/ю
иЭИопН ЖФ ;з щоИ ЭИ!/ ЕЗ<ЧИ/(
изТзо< )И )пзаЗ!( Ищ!й<
НоИ й! ИТзЧИщ!й-
я !Н )пИНо оИ-йНЧЕЗ<Ф
Е( оИ ЧВ йН )пИН(
изЖН НЭ( щоИ йзаВ!о а *пЕЗ<
Л )Е!/ пзй!й ЧВ(
оИ ЕЭ!п щ!ойИ Тз Юзп=(
оИ )И–Н йзгН !зп=
е щоИ пИЗйИЭЕ пз,
МИИй = )ИВз,-
РоЮз Н Эзо< ЭИ, !Заз <
сзозй!г< оВ а ЖНаВ–Ф
МпНТйзо<=( )пзаИ( ЧВИ Ч Жз<
й! И)!щзНо< Н–Ю
И !Н оИ НТ йН– Н ЖНа(
изЖН( щоИ = )Нзо< !йНа(
оИ )И а )И–ИЗ )ИзН
е щоИЧ Э!й= й! ЖЗзН-
иИ!Зз !о< Е йН– ИЗйзФ
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
5N
Кз а)ИЭйНг<( з ЗзайИ
чзозН<м-- РЧИ Эй! Ийз
! )пИНоФ а! пзайИ(
нВ пззЖН а, )пзаЗЕ !/(
МЕоИ*И !пЗЮз й! Жз!/Ю
МЕз/ Ийз )И)зщ!оФ
о/ йНщ!*И й! ТйзщНом
нзН! )пИоВ! Иаз Н оз )пИйТз,о ЗЕгЕм !Иа! ИЗНй йз ИЗНй ЧНТИ/ Э!по<,ю
(з а!о! ЭзИ( *ИаИп=о( O й! Иоз!о= ЖНо<мК коИ( Ий!щйИ( Н )п!ЗщЕаоаН! )ИЯоИЭ ИЧ-
оа!ййИ/ ЕЗ<ЧВ( Н –ЕЗИЖ!оа!ййВ/ ИЧпзТ т ИГНЮ!п ЕЭНпз!о Ио пзй Н Тза!*з!о Т!Э=Е )!п!-
Ззо< ИпЧйЕ, а!о<
пачоа зпое
-
КоИ Ж! Иоз= озЭ( йз пИЗНй! Кзз=-оИ )Из й!)Ий=ойз= йзЭ *Ип!щ< Н ИЧНЗз ТаЕщзо а
Иаз–ю (ЭИ!/ ЕЗ<ЧИ/( O изТзо< )И )пзаЗ!( Ищ!й< O НоИ й! ИТзЧИщ!йК- ЛНпНщ!Н/ *!пИ/
й! пзТЕ *ИаИпНо И о!–( оИ !ЭЕ З!/оаНо!<йИ ЗИпИ*- Уйзщз! т И о!–( оИ )пИНо )пИоИ
оз( НТ ,ЧИ)Вооаз- е З= йН– Ий Н)И<ТЕ!о Иа!йВ! Нг!( зНЭН Иоза=Н< ИГН-
ЮНз<йВ! аИЗНю
оо ркнИ !пч- нп –нсИоа ро Воп
( з озЖ! Иаз пзТ*ИаИпйВ!ю
ткаи
ооЛи кнзоп- тазкао тасркое
- У! ЯоИ *Ип<з= )пзаЗз( йИ п!щ< З!пЖзййз=( зЭ опзгйВ/
Гзо ИИЧ*з!о= з й!щоИ а)Ий! ИЧВйИа!ййИ!-
РоЮЕ Н Эзо!пН *!пИ/ й! п!гз!о= зТзо< )пзаЗЕ- Рй оз ЗзайИ йз аИ/й!( щоИ ЗзЖ! й!
Тйз!о( ЖНаВ Н ИйН( йИ ИйН !ЭЕ ЗИпИ*Н- ;= йН– т ЗпЕ*И/ азпНзйо ИИЧ*!йН=-
е ЭИйИИ* )пИЗИЖз!о= оИЖ! )ИИ/йИ т Ий й! –Ищ!о пзйНо< Н– !пЗЮз- сЗ!< ЕЖ!
й!о ИГНЮНз<йВ– Иа( а! З!пЖзййИ( )пИоИ( йИ Нп!йй!- МпИоВ! пзТ*ИаИпйВ! Иаз Н
ГпзТВю
тисоИ кнои такз таач таскоки
- е ЗаЕЭВ!ййИ!
он Зчоки
т оИ Н )Из )И
а )И–ИЗ!( оИ Н аИИЧ*!- нз щоИ И Э!поН Н зТзйИ( Н й! зТзйИ- Кз =пИ )пИ=а=!о= а
ЯоИЭ –зпзо!пм
е аЗпЕ* )ИИ/оаН! аТпВаз!о=- У )И!Зй!/ опИГ! т оп!оп!щ< озйИаНо= )п!пВаНоИ/( аТаИйИазййИ/- иИаз озН! Ж!( пзТ*ИаИпйВ!- И Иощ!*И а йН–
аЗпЕ* ТзТаЕщзз ЖНаз= ЧИ< МИЭИопНо!ю а )п!ЗВЗЕ*Н– опИГз– Ий!Ю опИН ЧВ Н ИйЮИЭ
)п!ЗИЖ!йН= НН !*И ТзИйщ!ййИ/ щзоН( аИТйНзз )зЕТз т ИЗйИап!Э!ййИ НйозНщ!з= Н
оН–Иаз=- УВ )ИЭйНо!ю оН–ИаВ! )зЕТВ т ЯоИ ИЧ=Тзо!<йВ! ИозйИаН а що!йНН( ИоЗ!=,*Н!
ИНТЭ!пНЭВ! Иоп!ТН п!щН ЗпЕ* Ио ЗпЕ*з- сЗ!< Ж! НйозНщ!Н! Н оН–ИаВ! )зЕТВ й!
Иа)зЗз,о( оН–Иаз= )зЕТз ИзТВаз!о= озЭ( *З! Иаз о!йИ а=ТзйВ )И ЭВЕ( Н )ИоИЭЕ Ийз
аИ)пНйНЭз!о= з )!п!ЧИ/ п!щН( аВпзЖ!йН! аИй!йН=- В ЕЖ! аоп!щзН< )!п!йИзЭН
а оН–ИоаИп!йНН МЕгНйз (ФУйИа< = )И!оНФК( йИ озЭ ИйН Н*пзН ЗпЕ*Е, пИ<- Ро,Зз
аВаИЗю ИИЧ!ййИоН оН–з )пИ=а=,о= оИ<И а !ЗНйоа! И ИазЭН Н а ТзаННЭИоН Ио
Н– ЭВз-
МИ ЭВЕ Э!ЖЗЕ ИазЭН
чо оа
Н
поссИокис
й! ЗИЖйИ ЧВо< )зЕТВ- я Ийз !о<- е ЭВ
И*Е*з!Э( з опЕЗйИ ЕЭНпз,*!ЭЕ *ИаИпНо< ИЧ ЯоИЭ( з Ий )ИЗВНаз!о йЕЖйИ! ИаИ- У
!п!ЗНй! оп!оайИа< оН–Иаз= )зЕТз- Ро ЯоИ*И Иаз
аоо
Н
он стпасиИ
Н о=йЕо= ЗпЕ* ЗпЕ*Е( Н пзТИпазйВ-
МзЕТВ аЭ!*з,о оИ( щоИ й! аВзТзйИ ИазЭН- »!пИ/ –Ищ!о( щоИЧВ Ийз а!-озН )пИНз(
йИ )ИйНЭз!ою й!о( й! )пИНо- е )И! ЯоИ*И п!щ< ИЧп!оз!о *Ип<И! )ИИ/оаН!( а ЭИйИИ*!
)пИоЕ)з!о *ЕЧИз= )!щз< Н Ч!ТйзЗ!ЖйИо<- МзЕТВ Нщ!Тз,о( Иаз озйИа=о= Ж!оНЭН(
п!гНо!<йВЭН- РЧпВаз!о= )И!Зй== а=Т< ЖНТй<,-
»Ип<з= йИоз ТаЕщНо а оН–ИоаИп!йНН йзпзоз,*!/ НИ/( з а ИйЮ! !*И аИТйНз!о
ИЧпзТ Ж!й*НйВ ()ЕоВЭ !пЗЮ!ЭК( Н щНозо!< аЭ!о! ЕЭНпз,*НЭ зпЭ!/Ю!Э ЧЕЗоИ И*Е-
*з!о Ж!оИИо< Н й!)пза!ЗНаИо< )пИН–ИЗ=*!*И-
(еТ-)ИЗ озНйоа!ййИ/( –ИИЗйИ/ )ИЕЭзНФК
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
57
В й! Тйз!Э( йН И*Зз йз)НзйИ оН–ИоаИп!йН!( йН ИЭЕ ИйИ )Иа=*!йИ- яаоИ*пзГ й!
И–пзйН=( )пН ЖНТйН )ИЯоз ИйИ й! )!щзозИ<- У ИЧпзйН=– ИщНй!йН/ !*И )ИЭ!*з,о НЧИ
а пзТЗ!! (иоН–ИоаИп!йН= й!НТа!ойВ– *ИЗИаК( НЧИ ИойИ=о 0Ж40 *ИЗЕ- р Н!ЗИазо!!/
й!о !ЗНйИ*И Эй!йН= ИЧ ЯоИЭ )пИНТа!З!йНН( й!ИоИпВ! щНоз,о !*И зЧВЭ- н!Э Нйо!п!й!!
щНозо!, И)п!З!Но< ИЧоа!ййИ! ИойИг!йН! й!ЭЕ( з )Ий=о< ЭВ оН–ИоаИп!йН= ЭИЖйИ(
оИ<И пзЭИоп!а !*И Иа!йЕ, ГИпЭЕ-
еТ-)ИЗ озНйоа!ййИ/( –ИИЗйИ/ )ИЕЭзН
саЕщз Эй! *ИИ оаИ/( ИопзЗйВ/( з Э!щоз(
иа!оНН Эй! оаИН )!йНо!<йВ! *зТН
е ЕВЧзН= ЕзаВ! Еоз-
иаИТ< ЗВЭЕ !*Е, ТзЭ!оН = й!аИ<йИ
е З!аоа!ййВ– зйНо Н г!Н Ч!НТйЕ-
ищзоНа!Юм аНЗ! = Н ИИй аИ!аИ<йВ/(
чИЗйВ– ЕЗп!/ )ИНйЕагН/ аИйЕм--
е ИТЗз = оИ*Зз а ЭИ!Э аИИЧпзЖ!йМИ !*НЭ )пНТйззЭ пззаНЮЕ ЭИ,Ю
е оИ/ )ИпВ Ч!)ИойИ! аНЗ!йИгЕ а ЗЕг! ЭИ!/( зз, Н ,Ч,-
е а! Эй! зЖ!о=ю ЖНаВ! ЯоН п!щН
У *ИЗз ЭНйЕагН! В–з И*Зз-оИ =Ю
е оИ-оИ г!)щ!о Эй!( щоИ )И! ЯоИ/ аоп!щН
В айИа< ЕаНЗНЭ=( з озпВ! ЗпЕТ<=-
УВ ТзЭ!оНН щоИ а 0-/ Н 2-/ опИГз– йзпНИазй )Ипоп!о Ж!й*НйВ- »З! )ИЯо !! ЕаН-
З! Рщ!аНЗйИ( йз ЭззпзЗ!( ЭВ ЗИ*зЗВаз!Э= ИЧ ЯоИЭ )И ИаЕ
такосзоМ
КзНЭН И-
азЭН пНЕ!о *!пИНй, )ИЯо Н зИаз ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз ЯоН– Иа
Жакас Э аИпочоря
зоз н–Ио
й! *зТз( з
!корзи
 оИЭЕ Ж!
ткноиИнкорн сИо Э кзо рн
й! *!Н( з
кооиИр
мнкироо казао с ан акоряЕ
! НгИЭ Н ЭйИ*И ЯЭИЮНИйз<йИ Ипзг!ййВ– Иа( й!
йз)ИЭНйз,о Н Я)Но!оВ Н пзай!йН= Иа!йВ! гозЭ)В я ЭИЖ!о( З!И а оИЭ( щоИ ЯоН Чз-
ЭззпзЗ Н
такосзо
()Ищ!ЭЕ Ийз
ИоиосИ нооо
Н
акачооы(
пВаз,о НоНййВ/
ИЧН *!пИНйН УНЗйВ Нг< й!ИоИпВ! щ!поВ( ай!гй== пзИоз( Н ЯоИо ИЧН озИ/
Ж!( з Е а!–( )ИоИЭЕ Н Иаз озН! й!ИпН*Нйз<йВ!- И щоИ-оИ )ИЗзТВаз!о йзЭ( щоИ Тз
озНйоа!ййИ/ Н –ИИЗйИ/ ЭзИ/ пВоИ й!щоИ ТйзщНо!<йИ!-
УВ ТзЭ!оНН( щоИ ЯЭИЮНИйз<йВ! Я)Но!оВ )ИЗщ!пНаз,о а!оИ! а)!щзо!йН!( ИоИ-
пИ! )пИНТаИЗНо пзИоз *!пИНйН »зТз !!
с нИИс
( Еоз
крмоеИс
( *ИИ
р –иИ
( т а!
)ИйИ ЖНТйН( а! *ИаИпНо И айЕоп!йй!/ аИЧИЗ!( ЗзЖ! ИИй т
с ан акоряМ
коИ ЖНаз= Ж!й-
з= ЗЕгз( Ийз НТЕщз!о а!о Н о!)ИоЕ- я а!З< )ИйИоз ЖНТйН Н аИЧИЗз т азЖй!/гН! зщ!-
оаз( НТ ИоИпВ– з*з!о аИ/ НЗ!з Л!пЭИйоИа- о*И НпНщ!Н/ *!пИ/ т аИЧИЗйВ/ щ!Иа!
 )зЭ!ййИ/ ЗЕгИ/( )пИоНаИоИ=*Н/ ТзЭйЕоИЭЕ ЭНпЕ й!аИН- У)ИЭйНо! оН–ИоаИп!йН=ю
(Кз щзоИ( )!опИ, оИ)И, ИпЕЖ!йФК( (иЭ!по< МИЯозК Н ЗпЕ*Н!- У)ИЭйНо! !*!ю (!
ИйщНа ЭИНоаВ( O з ТаЕ оИо Иоа!щЕ( O е ЧпИгЕ< НТ ЧНоаВ O оЭЕ = йзаоп!щЕК (
ЛКсИ пн–и
Э роо–нонЕ<
)- з ТИа ,ЧаН НЗЕо
аио зтнВ
Н
тосИ
( ЗзЖ! !Н Тз ЯоИ )пН–ИЗНо= )з-
оНо< ЖНТй<, ((нзЭзпзК)- МИоИЭЕ щоИ *зайИ! З= *!пИ= Л!пЭИйоИаз т йз/оН ЖНаИ/ ИоН(
аоп!оНо< пИЗйЕ, ЗЕгЕю (И, )Вз,*Е, *пЕЗ< O МпНЖзо< оИИ/ *пЕЗН ЗпЕ*И/( O ХИо<
й!ТйзИЭИ/( йИ пИЗйИ/К (
ЛЯВрпи<
)- е ТЗ!< а! а ИЧН! пззаНЮВ Еоп!Э!йИ *!пИ,(
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез

ЖЗ!о Иоа!ойИ*И ЗаНЖ!йН=ю
!акас Э р –ок он !корзи Э с нИики он
- У аз<! ЭззпзЗз
*!пИ/ )Воз!о= ИоВзо< ЧНТЕ, !ЭЕ ЗЕгЕ-
МИщ!ЭЕ ЭВ зТзН И аз<! я аЕгз/о!< а пНоЭ оН–з- У зЖЗИ/ опИ! )!паИ/
опИГВ ЭВ ВгНЭ опН ЕЗзп!йН=( оп!–оЕ)!йщзоВ/ )ИЗф!Э т з а пНоЭ! аз<з- я пИЭ!
оИ*И( Нйоз*ЭВ Н опИН Иа)зЗз,о( Н ЯоИ оИЖ! )пНЗз!о п!щН )зайИо<( Тза!пг!ййИо<- РЧН-
Н! Я)Но!оИа (НТ 2Z Иа т 7 И)п!З!!йН/) ТзЭ!З=!о п!щ<- сзЭ!оНН )ИаоИпВ иНйозН-
щ!Н! (Нйа!пН=)ю
р –ок !акас с нИики !корзи крмокис сИо
( !Нщ!Н!ю
он Э он
И аи Э И аи аИпочоря Э ткноиИнкорн
(НйИйНЭВ)- …з*ИЗзп= а!Э ЯоНЭ )пН!ЭзЭ опИГз
озйИаНо= ЕЗНаНо!<йИ )ИЯоНщйИ/( опИ/йИ/( Тза!пг!ййИ/-
сзЭ!о<о! !*! ГИй!оНщ!Е, опИ/йИо<- Мп!ИЧзЗз,о *зйВ!
о
Н
и
ю НТ 0N ЕЗзпйВ–
Ж ТаЕИа
о
Н 4 т
и
- рЗзпйИ!
о
ВгйИ аИ а!– пНГЭз–ю
так
И
сзи Э !к
И
рзи н–И
И
Э сИ
И
- иИщ!озйН! Ч!ТЕЗзпйИ*И

Н
ЕЗзпйИ*И
о
аИТйНз!о а ИйЮ! )!паИ/ опИН т
так
м

И
сзи
( )ИаоИп=!о= а йзщз! аоИпИ*И оН–з
т
р
м

И
к
Н Тз)Ий=!о а, )И!Зй,, опИЕю
)
м
крм
И
кис к
м
з
И
рн
м
сИ
И
- УВИз= о!)!й<
Е)Ип=ЗИщ!ййИоН ТаЕщзйН= )ИЭИ*з!о )!п!Ззо< И*Е*!йН! пзИоВ Н *зпЭИйНН-
нз( Чз*ИЗзп= пНоЭЕ Н ТаЕИаИ/ Ип*зйНТзЮНН оН–ИоаИпйИ/ п!щН ИТЗз!о= )п!ЗщЕа-
оаН! щ!*И-оИ й!ИЧВщз/йИ ТйзщНо!<йИ*И( оИ*И( щоИ Н*!о Ч!)ИИ/йз= ЗЕгз- У зЭИ/ п!з<-
йИоН( а Е!о! ИЧВЗ!ййИ*И =а=!о= НЗ!з- е а!< ИЧпзТйВ/ опИ/ )!паИ/ опИГВ ИйИазй
йз оИЭ( з ИЧВйИа!ййВЭН ИазЭН( щЕо< Н й! Иа!йВЭН гозЭ)зЭН( Зз!о= И)НзйН!
щЕаоаз Н )ИЯоНщ!И/ Э!щоВ-
иаИТ< ИЧ*Н! Э!оз оН–ИоаИп!йН= )пИЧНаз!о= )п!пзйИ! Н *зпЭИйНщйИ! йзщзИ-
ИНо!=ЭН !*И озН НйоИйзЮН=( пНоЭ( ТаЕИ)Н<- РйН ТзозаНН (о!поВ!К Иаз ТзТаЕщзо<
)И-йИаИЭЕ т )п!пзйИ Н Э!ИЗНщйИ-
И* Н *!пИ/ й! ИоНйЕо<= йз ЯоИо )пНТВа У !*И аИИЧпзЖ!йНН аИТйНз!о
мнсткаИ-
оан ичнон .
ЕЖ! й! а!оз= пззаНЮз( з зЭ ЗЕ– ,ЧаН( аИ)И*!йН! ,ЧаН-*зпЭИйНН-
!ЕИаНЭВ/ ИЧН Ж!й*НйВ йз ЧзЕ Нг< Ззаз йзЗ!ЖЗЕ йз ИЧп!о!йН! НЗ!зз( йИ аЗпЕ*
аНЗ!йН! ИЧп!И п!з<йИо<- е )пИНТИгИ щЕЗИю *!пИ/ ЕопзоН ИЗНйИщ!оаИ( Ио ИоИпИ*И Ий
а!*Зз опзЗз- чЕгзо= )п!*пзЗВ( пзТф!ЗНй=,*Н! ,З!/( аИТйНз!о !ЗНй!йН! ЗЕг- Кпз-
Иоз озйИаНо= й! ИЧф!оИЭ ИТ!пЮзйН=( з ЖНаВЭ щЕаоаИЭ оаИп=*!/ НщйИоН-
РЧпзоНЭ= )И!Зй!/ опИГ!- УВ Тйз!о!( щоИ а оН–з– озйИа=о= ТйзщНЭВЭН а!
оИпИйВ =ТВзю Н ГИй!оНщ!Н!( Н !Нщ!Н!( Н *пзЭЭзоНщ!Н! !*И аИ/оаз- рВгзН
ГИй!оНщ!Н/ )ИаоИп т зИйзй саЕН опИ*И Ип*зйНТИазйВ( )п!ИЧзЗз,о *зйВ!
о Ч
а
- иИ<Ж!йН! ТаЕИа з ЧВ ИозйИаНИ<- сзЭ!оНН НйозНщ!Н/ )ИаоИп РЧз )п!ЗИ-
Ж!йН= )ИопИ!йВ ИЗНйзИаИ- »зайВ! щзоН )п!ЗИЖ!йН/ т (е а! Эй! зЖ!о=Ю е оИ-оИ
г!)щ!о Эй!К т ИЗНйзИаИ пз)ИИЖ!йВ Н а )п!ЗИЖ!йНН( Н а опИ!( Э!опНщ!Н пзайВ(
НйИйНЭНщйВ )И ЭВЕ- иИЗ!пЖзйН! Ж! аоИпВ– щзо!/ )п!ЗИЖ!йН/ )пИоНаИ)Иоза!йИю
а )!паИ/ *ИаИпНо= И )пИгИЭ т
!ачо ио Лин
(
аИ аоИпИ/ т И ЧЕЗЕ*!Э т
таскн ЧИая сИпн–и
- И а ИЧ!Н– *ИаИпНо= И !ЗНй!йНН ,З!/(
И *зпЭИйНН- нз –ИЗоаИ )ИопИ!йН= ГпзТ )ИТаИ=!о ЕаНЗ!о< –ИЗйИ! а пзТНщйИЭ( ИТЗзо<
а)!щзо!йН! )ИИ/йИ/ *зпЭИйНН- я а!З< ЯоИ Н !о< ЭВ< )И!Зй!/ опИГВ-
РЧпзоНЭ айНЭзйН! йз ИЧпзТ –ЕЗИЖ!оа!ййИ*И ап!Э!йНю )пИгИ! Н ЧЕЗЕ*!! Наз,о=
а !ЗНйоаИ( Иощ!*И аИТйНз!о щЕаоаИ щзо<=( а=ТзййИ! )п!Зоза!йН!Э И а!щйИоН- У!З<
щоИ озИ! а!щйИо< коИ й! Ч!Ий!щйз= Н ЕйВз= щ!п!Зз !о Ио )пИгИ*И ЧЕЗЕ*!ЭЕ( з
озИ! ап!Э=( И*Зз )пИгИ!( йзоИ=*!! Н ЧЕЗЕ*!! озйИа=о= !ЗНйВ Н й!пзТпВайВ- нзН!
Э*йИа!йН= зЖЗВ/( йза!пйИ!( –Ио< пзТ Н)Воз а ЖНТйН- У ЗаЕ– )И!ЗйН– опИГз– оН–И-
оаИп!йН= Н )!п!ЗзйИ ЯоИ щЕаоаИ щзо<=( оИ< п!ЗИ! а НпН! Л!пЭИйоИаз-
РЗйз НТ опЕЗйИо!/ зйзНТз НпНН т ЕаНЗ!о<( з аВпзЖ!йН, ЭВН Н щЕаоаз заоИпз
ЕЖзо пНоЭ Н НйоИйзЮН=- МИ)пИЧЕ!Э ИоЭ!оНо< –Ио= ЧВ й!ИоИпВ! аВпзТНо!<йВ! аИ/оаз
оН–з- \!оНоИ)йВ/ =ЭЧ а )И!Зй!/ опИГ! ЕопзоН аз<ИаИ! пЕЖ!йН!- ^!ТЕпз ()ИоИ-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
59
=ййз= )зЕТз а !п!ЗНй! опИН( ТЗ!< т )И! оп!оаНйВ( Н Ий оз ЕоИ/щНаВЭ( НЭЭ!опНщйВЭ- ипзайНо!ю
еТ-)ИЗ озНйоа!ййИ/( –ИИЗйИ/ )ИЕЭзНФ
т т O т т O т т O ]
е а! Эй! зЖ!о=ю ЖНаВ! ЯоН п!щН
У *ИЗз ЭНйЕагН! В–з И*Зз-оИ =Ю
е оИ-оИ г!)щ!о Эй!( щоИ )И! ЯоИ/ аоп!щН
В айИа< ЕаНЗНЭ=( з озпВ! ЗпЕТ<=-
т O т O ]ю т O т Oт O ]
т O т O ]ю т O т Oт O
т O т O т Oю т O т Oт O ]
т O т O ]ю т O т т O
У! опИН )И!Зй!*И щ!оа!пИоНгН= пНоЭНщ!Н –ИЗйВ Н НЭЭ!опНщйВ( щоИ
ИТЗз!о а)!щзо!йН!( ЧЕЗоИ Нщ!ТИ а! ИпЕЖз,*!! т Э!<зйН! ЭзИ( а!оз= оИ)з(
ЭЕТВз аз<з т Н аИТйНИ щЕаоаИ *зпЭИйНН Н а!оз- …ЕЗоИ ЗаИ!( й! ТзЭ!щз= йНщ!*И Н йНИ*И
аИпЕ*( аТ=агН< Тз пЕН( )ИЗйНЭз,о= )И Ч!Ий!щйИ/ !ойНЮ! !! Н=,*!/ а!пгНй!-
чзЭзопНаз= оН–ИоаИп!йН!( аВ( Ищ!аНЗйИ( ТзЭ!оНН( щоИ ЭВ !*И ИТЗз!о= й!
оИ<И !Нщ!НЭ Тйзщ!йН!Э Иа( ЗзЖ! ЭйИ*ИТйзщйВ–( йИ Н НйоИйзЮН!/( Н пНоЭИЭ( Н ТаЕ-
щзйН!Э( Н НйозНщ!НЭ )ИопИ!йН!Э ГпзТ- е азЭ ИопВаз!о= ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН!( *Е-
ЧИз= ЯЭИЮНИйз<йз= ЭВ< )ИЯоз И оИЭ( з )ИЗ аН=йН!Э ЖНаИ*И щЕаоаз Н пИЖЗ!ййИ*И
НЭ ЖНаИ*И Иаз (
Зи рн пн–и
) а ЗЕг! пзТ*Ипз!о= )зЭ!й< Н )пИН–ИЗНо оИ( щоИ а НпН!
Л!пЭИйоИаз а!*Зз ЧВИ а=ТзйИ аИТаВг!ййИ/ Н оз/йИ/ Е*йИо<, ,ЧаН- е оИ*Зз ЖНТй<
йз)Ий=!о= ЭВИЭ( пИЖЗз!о= щЕаоаИ й!)п!–ИЗ=*!*И щзо<=-
нзИ! Е*зЗВазйН!( )п!ЗщЕаоаН! )п!пзйИ*И Н Иоза=!о ИпИа!ййВ/ ЭВ Тп!И/
НпНН Л!пЭИйоИаз-
УВ )пИщНозН й!И<И оН–ИоаИп!йН/ Л!пЭИйоИаз( Ищ!й< пзТйВ– )И йзопИ!йН,- У
йН– Тз)!щзо!йВ пзТНщйВ! ИоИ=йН= *!пИ!а т Ио оИН Н Ч!ТйзЗ!ЖйИоН ЗИ а!оИ/ а!пВ
Н йзЗ!ЖЗВ- У ЯоН– оН–з– ИпВоз зз=-оИ оз/йзю Ю!ййИоН( ИоИпВ! Еоа!пЖЗз!о )ИЯо( йз
)!паВ/ аТ*=З зЖЕо= й!И!ЗНйНЭВЭН- Кз ЭИЖйИ ИаЭ!оНо< ЧЕп, т Н )ИИ/ КпЕг!йН!
йзЗ!ЖЗ *!пИ= (сза!*зйН=К т Н ЕЭНпИоаИп!йН! )пН аНЗ! НИй( зЭ)зЗВ Н )з<ЭИаИ/ а!оаН
роа!пЖЗ!йН!( щоИ
Зиро Э тсИо и !кто ЛИзо
( т Н аИ–Н*!йН! НИ/ ЗЕ–з
ма!оИр-
пня
т *!пИ!а …ИпИЗНйз РопНЮзйН! ,ЧаН( )ИоИЭЕ щоИ
н–оа кемиИ он араЗоа
( т Н а!-
оЕ, а!пЕ а аИТЭИЖйИо< !ЗНй!йН= ,З!/( зЭИТзЧа!ййЕ, й!ЖйИо< ,Ч=*!*И !пЗЮз
И Л!пЭИйоИа Н а аИ!Э ИопНЮзйНН( Н а Еоа!пЖЗ!йНН *ИаИпНо И аВИИЭ )п!ЗйзТйз-
щ!йНН щ!Иа!з( !*И *!пИ/ й! ЕЗИа!оаИп=!о= о!Э( щоИ !о<( з оп!ЭНо= НЗ!зЕ( ИоИпВ/
зЖ!о= й!ЗИоНЖНЭВЭ-
; зи онмнс
(оН–ИоаИп!йН! (яй*!К) йНИ*Зз й! Нщ!Тз,о а )ИЯТНН
Л!пЭИйоИаз( )зЭ=о< И йН– ЖНа!о Н йз)Ий=!о НпНщ!Н! опИН опзойИ/ ЖзЖЗИ/ ЖНТйН-
Рй оп!ЭНо= НТЧзаНо<= Ио ИЗНйИщ!оаз( ЕЧ!Жзо< Ио й!аИН( ИопНйЕо< Ио !Ч= апзЖЗ!ЧйВ/
ИпЕЖз,*Н/ ЭНп- роп!Э!ййИо< Иа!пг!йоаЕ( …И*Е( зЧИ,ойИЭЕ ЗИЧпЕ( НЗ!з<йИ/
,ЧаН( й!о!ййИ/ пзИо! =а=!о= о!пЖй!аИ/( ИйИаИ)Из*з,*!/ а НпН! Л!пЭИйоИаз т
Ийз Ззазз !ЭЕ оаИпщ!Н! НВ Н( )п!ИЭ==< а ЗЕг! )ИЯоз( аИТапз*зз< йзЭ а аНЗ!
–ЕЗИЖ!оа!ййВ– ИЧпзТИа( ИТЗзййВ– !*И оззйоИЭ-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
NZ

Ф- И- Тютчеп

*о он чооа тпнч!очоИ
Роз ска а ооЛн аИра нИс .
) оо са– сИ ин чонИс
Роз оо чонИс мко!ачоИЕ
/о о гйр-я
ЕНаЧри н!а мрко такоо асарооооая рски о н!а рски ооачики
Иакза таЧИи–нсзан ИМ нМ ачЛн кнооан и розао–нооан рпоЗноинМ
ео Мо МоУочя

«Как песен гро=от нетри= Лро…»

УВ Тйз!о!( щоИ Иаз а оН–з– И–пзй=,о аИН !Нщ!Н! Тйзщ!йН=( Чз*ИЗзп= щ!ЭЕ
ЭВ ИТЗз!Э а аИИЧпзЖ!йНН зпоНйЕ ЖНТйН- я а Ийп!ойИЭ )пИНТа!З!йНН ИйН )пНИЧп!оз,о
йИаИ!( ЧИ!! *ЕЧИИ! Тйзщ!йН!- коИ ИойИНо= й! оИ<И опИ)зЭ( з И а!Э ИазЭ т а йН–
аИТйНз!о( з *ИаИп=о Ещ!йВ!( (а!п–Тйзщ!йН!К- иИаИ озйИаНо= –ЕЗИЖ!оа!ййВЭ ИЧпз-
ТИЭ( з йзпНИазййз= зпоНйз ЖНТйН т =а!йН!Э НЕоаз- е озИ! ИаИ-ИЧпзТ )ИТаИ=!о
)пИйНйЕо< а ЭВ )пИНТа!З!йН=-
;заз/о! ЕЧ!ЗНЭ= а ЯоИЭ( щНоз= оН–ИоаИп!йН! ы- е- н,ощ!аз-

* * *

Кз а!! *пИ–Ио !ойН– ЧЕп<(
КИ*Зз( аТЭ!оз= )пз– !оЕщН/(
»пИТз( йз–ВйЕагз= оЕщ!/(
иЭЕоНо й!Ч!йЕ, зТЕп<
е И)пИЭ!ощНаИ-Ч!ТЕЭйИ
УЗпЕ* йз ЗЕЧпзаЕ йзЧ!ЖНо(
е а= ЗЕЧпзаз ТзЗпИЖНо
\НпИИНоа!ййИ Н гЕЭйИм--
Кз )ИЗ й!ТпНЭИ, )=оИ/(
Л!йВ! *йЕо= Н)ИНйВЮ
нп!аИЖйИ пИ)*Ео Н– а!пгНйВ(
Кз Иа!*з=< Э!Ж ИЧИ/( ]
е аИТ< ай!Тз)йЕ, оп!аИ*Е
!ЭИщйИ Вг!й )оНщН/ аНо(
е И/-*З! )!паВ/ Ж!оВ/ Но(
КпЕо=<( !оз!о йз ЗИпИ*ЕФ
УзЭ( йза!пйИ!( й! пзТ )пН–ИЗНИ< !оИЭ йзЧ,Ззо< озЕ, *пИТЕ т ЭИ*йЕ,( ай!Тз)йИ
йз!оз,*Е,- УВ аНЗ!Н( з аЗпЕ* )ИЗйНЭз!о= )В< йз ЗИпИ*!( ЧВопИ о!Эй!!о й!ЧИ( Н аИТ-
йНз!о а!о!п озИ/ НВ( щоИ а!пгНйВ И*пИЭйВ– З!п!а!йН! )И=а=!о= Е аз )пН що!йНН рЖ! а )!паИ/ опИ! аВ ТзЭ!оНН ЯЭИЮНИйз<йИ Ипз-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
N0
г!ййИ! ИаИ
нснк
( ТзЭ!оНН Н оИ( щоИ а! )п!ЗИЖ!йН! )п!Зоза=!о ИЧИ/ пНоИпНщ!И!
аИНЮзйН!- я Зз<г! НЗЕо Иаз НйИ*И ЯЭИЮНИйз<йИ*И ТаЕщзйН=ю
Ипн аЗоа Ипн а!
-
ейоИйзЮН= ИТЗз!о= ЯЭИЮНИйз<йИ Ипзг!ййВЭН ИазЭН( зНо!пзЮН=ЭН
м
пч
 кор
пч

ат
п
анИ–и а ч
п
! оо чм
п
о роч
п
аЗиИ
Яй!п*НщйВЭ аИНЮзо!<йВЭ )!паВЭ )п!ЗИ-
Ж!йН!Э( ИЖйз= ИйопЕЮН= ИоИпИ*И й! Э!гз!о !*И опИ/йИоН- сзЭ!о<о! !*! зйзГИпВ
т
зоз и
ИоИпВ! аЭ!о! щ!оВп!–оИ)йВЭ =ЭЧИЭ З!з,о а! оН–ИоаИп!йН! Яй!п*НщйВЭ(
пзЗИойИ-оп!аИЖйВЭ аИТ*зИЭ-
е зпоНйЕ( Н ЯЭИЮН, )ИЯо ИТЗз!о )Ип!ЗоаИЭ йНЖйВ– Иа аВИИ/ )ИЯоНщ!И/
ИпзИ/ю
онмнсое корп чмпо онрпиае тИая истакиор Ипн аЗоа патКИ
Н Зп- и
)ИЭИ*<, озН– Иа н,ощ!а )!п!Зз!о щЕаоаИ аИ–Н*!йН= НИ/ оН–НН( пзЗИойИ*И ЕЗН-
а!йН= Н аИоИп*зю зз= ЭИ*< а ЯоИ/ ЧЕп!( )ИИп=,*!/ !Ч! а!м УИо зп–зНТЭ
тпо
(о!)!п<
ЭВ *ИаИпНЭ ()В<К)( Ий )пНЗз!о п!щН аИТаВг!ййИ-)ИЯоНщ!Н/ –зпзо!п- коЕ ЯЭИЮН, ЕН-
Наз!о Нйа!пН=ю
тпо кнИ–ия
- ипзайНо!ю ()пз– !оЕщН/К Н (!оЕщН/ )пз–К( щЕаоаЕ!о!( щоИ
аВпзЖ!йН! Нйа!пН!/ ЧИ!! )ИЯоНщйИ-
»пИТз )п!Зоз!о а оН–ИоаИп!йНН ЖНаВЭ Е*!оаИЭ( ИЧ ЯоИЭ *ИаИпНо Я)Но!о-ИНЮ!-
оаИп!йН!
атпанИ–и а-мнроа
- иИаИ
сИиИ
ИТйзщз!о (пзоп!аИЖНо( )пНа!З!о а ЭЕ*!-
йН!К( Иощ!*И Н й!Ч!йз= зТЕп< оИЖ! озйИаНо= ИЗЕг!а!ййИ/( )ИИЧйИ/ оп!аИЖНо<=(
ЭЕ*зо<=- ;ЕЧпзаз Ж! аИИЧ*! (а!З!о !Ч=К( з щ!Иа!- ийзщзз Ийз
рочпаЗиИ
т ЯоИ ИаИ
ЭИЖйИ )Ий=о< а )п=ЭИЭ Тйзщ!йНН (З!п!а<= ЗпИЖзо Н *йЕо=)( йИ З!п!а<= йзТазйВ
кнсори
истакиоои
( Н оИ*Зз ЗпИЖ< ЗЕЧпзаВ аИ)пНйНЭз!о= з ЧИ=Тй<( оп!)!о ЖНаВ– Е*!оа
)!п!З *пИТИ/- ;!п!а<=-а!НзйВ ЧИ=о=( йИ а! Ж! И)пИоНа=,о= зИ/-оИ й!а!ЗИЭИ/ Н!(
Ипн аЗоа патКИ
- чИ)озо< т а Иап!Э!ййИЭ Тйзщ!йНН т аВпзЖзо< й!ЗИаИ<оаИ( ИЧНЗЕЮ
Еозп!аг!! Тйзщ!йН! ЯоИ*И Иаз т )пИНТаИЗНо< гЕЭ( *Е- УЭ!о! Я)Но!оИЭ
Ипн аЗоа
ЯоИ йНЖйИ! ИаИ =а=!о= ИНЮ!оаИп!йН!Э Н озЖ! й!!о аИТаВг!ййЕ, ЯЭИЮНИйз<йЕ,
ИпзЕ- я Я)Но!оВ
р
ипазакисИ н
нно
и
р

но
Чз*ИЗзп= й! оИ<И аИ!ЭЕ Тйзщ!йН,( йИ Н
ГИй!оНщ!ИЭЕ )ИаоИпЕ (г т йИ)( Н НйоИйзЮНН (з аИ<*ИойИ пз)ИИЖНН< а!*И Заз Иаз
а опИ!м) )ИЭИ*з,о щНозо!, ЕВгзо< гЕЭ З!п!ааВ/( оИпЖ!оа!ййВ/-
МИЯо )!п!Зз!о й! оИ<И щЕаоаИ аИоИп*з( пзЗИойИ*И )ИЗф!Эз( йИ Н оп!аИ*Н т )пИщН-
оз/о! аЕ–ю
сИиИ рочпаЗиИ !оИс Ипн аЗоа Ипн а! тнп ря ЗнкИря кисИ
- …Еп=
а аИ!/ ЕЗзН Ипазз З!п!а*зп!( ЕЖ! )И=аН=
тнп ря ЗнкИря кисИ
( з ЯоИ ТйзщНо( щоИ )пНЧНЖз!о= И!й<-
УпИЗ! ЧВ п!щ< НЗ!о оИ<И И )пНпИЗ! Н щЕаоаз–( ИоИпВ! аВТВаз!о *пИТз Е )ИЯоз- И
=а!йН= )пНпИЗВ оз =айИ йзЗ!!йВ щ!Иа!щ!НЭН аИ/оазЭН( щоИ ЭВ )ИйНЭз!Эю оН–И-
оаИп!йН! пззТВаз!о й! оИ<И И *пИТ! Н ЗЕЧпза!- иИаз
мп !паро
аВТВаз,о зИЮНзЮН,
 й!аТ*ИЗзЭН( )!п!ЖНаз!ЭВЭН щ!Иа!ИЭ( И опзо=ЭН( ИоИпВ! й!п!ЗИ Иоза=,о й!НТ-
*зЗНЭВ/ !З а ЗЕг!( з оИ Н пзй=о- е
атпанИ–и а-мнроа
( Ий!щйИ Ж! й! оИ<И *пИТз
йз!оз!о( йИ Н ай!Тз)йИ а)В–йЕагз= опзо<- е
патИоИ
ЭИЖ!о Н щ!Иа!( И)пИоНа==<
!! *ЕЧНо!<йИ/ Н!- я
онмнсое корп
ЭИЖйИ озЖ! аИ)пНй=о< з айЕоп!йй,, Ч!ТЭ=-
о!ЖйИо<( ИоИпЕ, пзТпЕгз!о опзо<-
РЗйзИ ЯоИ й! з!*ИпН=( а ИоИпИ/ зпоНйз йЕЖйз оИ<И З= ИИЧ*!йН= Иоа!щ!ййИ/
ЭВН- р н,ощ!аз И)НзйН! !ой!/ *пИТВ зЭИ )И !Ч! )п!пзйИ( ИйИ ИопВаз!о а )пНпИЗ!
оЕ оН–Н/йЕ, НЕ( ИоИпЕ, ЭВ пзй<г! й! аНЗ!Н- И Иаз а –ЕЗИЖ!оа!ййИЭ )пИНТа!З!-
йНН а!*Зз ЭйИ*ИТйзщйВ( ИйН й! оИ<И НТИЧпзЖз,о щоИ-НЧИ Н аВпзЖз,о щЕаоаИ( йза!=й-
йИ! ЯоИ/ зпоНйИ/( ИйН й!Ео а !Ч! ЭВ< заоИпз( Н ЯоИ а!*Зз ЭВ< И зЭВ– азЖйВ– З=
щ!Иа!з а!*з–- УИо Н ТЗ!< ЕЗ<Чз щ!Иа!з( !*И аТзНЭИИойИг!йН= )пНпИЗИ/ Н !*И айЕ-
оп!ййН/ ЭНп т ИйИаз )ИЯоНщ!И*И )пИНТа!З!йН=-
МИТйзИЭ<о!< !*! ИЗйНЭ оН–ИоаИп!йН!Э ы!ЗИпз н,ощ!аз-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
N2

* * *

иа=оз= йИщ< йз й!ЧИИй аТИгз( е З!й< ИопзЗйВ/( З!й< ,Ч!ТйВ/( Кз ТИИоИ/
)ИпИа Ийз аНз( МИпИа( йзНйЕоВ/ йзЗ Ч!ТЗйИ/- е( з аНЗ!йе щ!Иа!( з НпИоз Ч!ТЗИЭйВ/( иоИНо о!)!п<( Н й!ЭИ*!й Н *И( ЛНЮИЭ НЮЕ )п!З )пИ-
)зоН, о!ЭйИ/-
з зЭИ*И !Ч= )ИНйЕо Ий т р)пзТЗй!й ЕЭ( Н ЭВ< ИНпИо!з т У ЗЕг! аИ!/( з а
Ч!ТЗй!( )И*пЕЖ!й( е й!о НТай! И)ИпВ( йН )п!З!зФ е щЕЗНо= ЗзайИ ЭНйЕагНЭ йИЭ оЭЕ
о!)!п< а! а!оИ!( ЖНаИ!Ф е а щЕЖЗИЭ( й!пзТ*зЗзййИЭ( йИщйИЭ Рй ЕТйз!о йз!ЗаИ!-
;!й< Н йИщ< т НТа!щйИ! )пИоНаИоИ=йН!( щ!Иа! )И-пзТйИЭЕ И*Е*з!о !Ч= Зй!Э Н
йИщ<,( з З= –ЕЗИЖйНз ТзЗзщз Нйз= т ЕЭ!о< )!п!Ззо< ИЧоа!ййВ! а)!щзо!йН= Ио Э!йВ
Зй= Н йИщН- ;= ИЭВ!йН= ИЧпзТз-)!п!ЖНазйН= Ззаз/о! аЭИопНЭ= а Иа!йВ/ п=З(
ИЧИТйзщз,*Н/ З!й<- иИаз
аИпочоря кемнроря ракаИая тазпа с нИкан Зи ан
й!Ео
)ИИЖНо!<йЕ, ЯЭИЮНИйз<йЕ, ИпзЕ- е аЭ!о! о!Э З!й< т
тазпа ичнон онЛоия
–чиИс чо оа ио Ли соа .
ЯоИ й!щоИ )Иа!п–йИойИ!( зЖЕ*!!=( ЗзЖ! й!п!з<йИ!-
оИ Ж! озИ! З!й< коИ =а!йН! )п!пзйИ!( йИ Н,ТИпйИ!( Зз,*!! ИопзЗЕ ЗЕг!( йИ ИопзЗЕ
)пНТпзщйЕ,( пзИоз( йИ ЧЕЗоИ ай!гй==( зЖЕ*з==-
я йИщ< т
с Ио –чоа .
й!щоИ а!Нщ!оа!ййИ!( озНйоа!ййИ!( Эзй=*!!( ЭВ
ИоИпИ*И И)п!З!=!о= ИазЭНю
мнрчоо тпнч тпатосИие Иноая онпор!очоооа оа–оа
-
Ищ< т й! Н,ТН=( з п!з<йИо<( щоИ-оИ Ч!Т*пзйНщйИ! Н опзгйИ!( оз=*!! а !Ч! Е*пИТЕ- нз
Иаз( )Ип!ЗоаИЭ ИоИпВ– йзпНИазйВ З!й< Н йИщ<( И–пзй== аИ! !Нщ!И! Тйзщ!йН!
(Чз*ИЗзп= щ!ЭЕ аВ ЭИЖ!о!
)п!ЗозаНо< !Ч! зпоНйВ( ИоИпВ!( озоН( оИ<И йзЭ!щ!йВ)( а оИ Ж! ап!Э= )ИЕ-
щз,о а )пИНТа!З!йНН йИаИ!( Тйзщ!йН!- Ищ< т апИЗ! ЧВ ИЧВщйИ! Н )пНаВщйИ! =а!йН!( йИ
)ИЯо Тзоза=!о йз )ИщЕаоаИазо< а=*!ййВ/ оп!)!о( йзЧ,Зз=
тазпа оозиоИря ооч мнр-
чоая
- еЭ!ййИ йИщ<,( Еоа!пЖЗз!о н,ощ!а( ИопВаз!о= НоНййз= Е*йИо< щ!Иа!зю
УИаиИ
Интнп и онаКно и !ак й 4иВа з киВ тпнч тпатосИие ИноаяМ
РЧпзоНо! айНЭзйН! йз оИ( щоИ ИаИ
мнрчоо
ИойИНо= Н йИщН( Н ЗЕг!ю йИщ< т
мнрчоо
(
йз ИоИпЕ, йзНйЕо )ИпИа Зй=( Н щ!Иа! И*Е*з!о аИ, ЗЕгЕ з
мнрчо
- оИ Ж! озНо а
!Ч!
мнрчоо
ЗЕгН У й!/ Ч!Н!й пзТЕЭю (р)пзТЗй!й ЕЭ( Н ЭВ< ИНпИо!зК- коИ оИ<И а
)пНТпзщйИЭ ЭНп! Зй=( а ЭНп! ай!гй!Э( Е щ!Иа!з !о<
атапо
а пзТЕЭ!( ЕозйзаНаз,*!Э
тпнчнкр
( з )Ий=о< НоНййЕ,( йИщйЕ, Е*йИо< ЭНпз Н Ч!ТЗйЕ ЗЕгН ЕНН!Э ЭВН й!аИТ-
ЭИЖйИ( )ИоИЭЕ щоИ ИйН Ч!)п!З!<йВ-
УЗЕЭз/о!< а )И!Зй,, опИЕю щоИ озИ!
ооскнчн пача ан
 ч!щ< НЗ!о И оз/йВ–
о!ЭйВ– оИпИйз– щ!Иа!щ!И/ )пНпИЗВ- н,ощ!а )ИйНЭз!о ЯоИ ТИ з )!паИпИЗйВ/ *п!–
т
ооскнчн пача ан
- коИ
–Зчан онпор!очоооан оа–оан оо–ока
ЭИЖ!о )пИ=аНо<= а И)п!З!-
!ййВ– ИЧоИ=о!<оаз–- н,ощ!а аНЗ!( щоИ а оЕ )ИпЕ( а !п!ЗНй! XIX а!з (оН–ИоаИп!йН!
йз)НзйИ а 0Ж5Z *ИЗЕ)( щ!Иа! о!п=!о И)ИпЕ т а!пЕ а …И*з- е *ИЗИЭ )ИТЖ! Ий )Нг!о оН–И-
оаИп!йН! (зг а!Кю
! )Ио<( з ЗЕ– пзоН= а йзгН ЗйН(
е щ!Иа! Иощз=ййИ оИЕ!оФ
Рй а!оЕ па!о= НТ йИщйИ/ о!йН
е( а!о ИЧп!огН( пИ)*!о Н ЧЕйоЕ!о-
…!Та!пН!Э )зНЭ Н НЕг!й(
!аВйИНЭИ! Ий Зй!< аВйИНоФ
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
N:
е ИТйз!о аИ, )И*НЧ!< Ий(
е ЖзЖЗ!о а!пВФ йИ И й!/
он тпасиИ
Ф
! зЖ!о аа!( ЭИНоаИ/ Н !ТИ/(
Кз йН ИпЧНо )п!З ТзЭйЕоИ, За!п<,ю
(У)ЕоН Э!й=м т Л а!п,( …ИЖ! ЭИ/м
МпНЗН йз )ИЭИ*< ЭИ!ЭЕ й!а!п<,м--К
иоН–ИоаИп!йН! ИйИазйИ йз п!ЭНйНЮ!йЮН=– т а …НЧНН *ИаИпНо= И оИЭ( щоИ пзоН-
з< а=з= )Ио< йз Т!Э!
(…рИМ 5ГФФЭФ((М
М!п!ГпзТНпИазйВ озЖ! Иаз НТ оазй*!Н= (пззТ ИЧ НЮ!!йНН
Ч!йИазоИ*И ИопИз)ю (еНЕ зТз !ЭЕю !Н И<И-йНЧЕЗ< ЭИЖ!г< а!пИазо<( а! аИТ-
ЭИЖйИ а!пЕ,*!ЭЕ- е оИощз Ио!Ю ИопИз аИНйЕ И !ТзЭНю а!пЕ,( »И)ИЗНм МИЭИ*Н
ЭИ!ЭЕ й!а!пН,К
(ЯзМ )ГюN(М
н,ощ!а *ИаИпНо И ЗЕ–ИайИЭ пНТН! ЭйИ*Н– !*И Иап!Э!ййНИа( !*И ТзЧИоНо ИоИ=-
йН! щ!Иа!з( ИоИпВ/ *ИпЗНо= ЗИоНЖ!йН=ЭН ЮНаННТзЮНН( пзТЭВг=!о йзЗ )пИЧ!ЭзЭН
ЭНпИЕопИ/оаз Н й! ТзЭ!щз!о( щоИ а! ЯоИ ТзЭ!йНИ пзЧИоЕ ЗЕгН- чзо!йН! ЗЕ–з т ЯоИ
Еопзоз а!пВ( з Ч!Т й!! щ!Иа! озйИаНо= ЗЕ–ИайИ йН*НЭ( ИЧВщйВЭ )Иоп!ЧНо!!Э- е( ИТйз-
аз= аИ, )И*НЧ!<( =пИойИ ЖзЖЗ!о а!пВ- ;пЕ*Н! Иап!Э!ййНН )ИЯоз (ы- - ;ИоИ!аН/(
Л- - нИоИ/ Н я- К- нИоИ/( я- - з/Иа( - и- Л!Иа) а аИН– )пИНТа!З!йН=– Еоа!п-
ЖЗзН( щоИ )ИЗЭ!йз аВИН– НоНййВ– Ю!ййИо!/ Т!ЭйВЭН пзЗИо=ЭН )ИпИЖЗз!о Ч!ТЗЕ–Иа-
йИо<- МИТЖ! НТа!ойВ/ ГНИИГ е- я- е<Нй )Нз( щоИ щ!Иа!щ!оаИ а )И!ЗйН! Заз а!з
ИТЗзИ Е<оЕпЕ Ч!Т а!пВ( (Н йВй! Яоз Е<оЕпз =а=!о аИ! Ч!НН! Н )!п!ЖНаз!о аИ!
пЕг!йН!К-
яоЕз<йИ ТаЕщзо Н а йзгН ЗйН Иаз а!НИ*И )ИЯоз- М!п!щНоз/о! оН–Н ы!ЗИпз н,о-
щ!аз Н )ИЗЕЭз/о! ИЧ ЯоИЭ-
(Ро ЖНТйН оИ/( щоИ ЧЕг!азз ТЗ!<ФК
коИ оН–ИоаИп!йН! н,ощ!аз ИТЗзйИ а 0Ж70 *ИЗЕ )ИЗ а)!щзо!йН!Э !*И )И!ТЗН )И о!-
)=Э sРпИаИ/ *ЕЧ!пйНН( *З! И–пзйНН< Зп!айН! Еп*зйВ-

* * *

Ро ЖНТйН оИ/( щоИ ЧЕг!азз ТЗ!<( Ро пИаН оИ/( щоИ ТЗ!< п!И/ Нз<( оИ ЕЮ!!И(
щоИ ЗИгИ ЗИ йз ;аз-опН Еп*зйз( аНЗНЭВ– )ИЗй!<Ф
;з Заз-опН ЗЕЧз аВпИН йз йН–( чзНйЕагН< Н гНпИИ Н Э!И- КпзЕ,о=( гЕЭ=о( т
Н й!о НЭ З!з( !/ )пз–( щ<, )зЭ=о< пИ,о ИпйН Н–-
МпНпИЗз Тйзо< й! Тйз!о И ЧВИЭ( о/ щЕЖЗВ йзгН )пНТпзщйВ! *ИЗВ( е )!п!З й!/ ЭВ
ЭЕойИ ИТйз!Э и!Ч= зЭН– т Нг< *п!ТИ, )пНпИЗВ-
МИИщ!п!ЗйИ а!– аИН– З!о!/( иа!пгз,*Н– аИ/ )ИЗаН* Ч!)И!ТйВ/( Рйз пзайИ )пН-
а!ооаЕ!о аИ!/ У!)И*И*з,*!/ Н ЭНпИоаИпйИ/ Ч!ТЗйИ/-
РЧпзоНо!< айИа< аИ!ЭЕ аИИЧпзЖ!йН,- оИ аВ )п!ЗозаНН( щНоз= оН–ИоаИп!йН!
…!пз/йН! о!)Н )ИЗ )з=*НЭ ИйЮ!Э( й!аВИН!( ТзпИгН! пВЖ!/ опзаИ/ Еп*зйВ( пз-
НЗНоВ! ЗЕЧВ йз йН– я ЭИЖ!о( аИТ< Тза!Е а!Иа аИТйНИ Зз!И! )пИгИ!ю пЕН!
аИНйВ а И<щЕ*з– Н г!Эз–( Н– ЧНоаВ Ищ!айНзЭН( ТаИй Э!щ!/ Н оЕщН оп!- И зпоНйВ
)пИгИ*И З= )ИЯоз т й! *зайИ!( ИйН Н ТзйНЭз,о-оИ а!*И За! опИН а оН–ИоаИп!йНН- я
*зайИ! т )пИоНаИ)Иоза!йН! щ!Иа!щ!Н– З!=йН/ Н )пНпИЗВ- е аИТйНз,*Н/ аИ)пИ-
пзТЭВг!йН!ю щоИ Ж! Иоз!о= Ио ,ЗН– З! )И! Е–ИЗз щ!Иа!з НТ ЖНТйН( Тз щоИ ЧНН<
,ЗН Н )пИНазН пИа< аИ,
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
N4
»зайВ! о!ЭВ а оаИпщ!оа! н,ощ!аз т щ!Иа! Н )пНпИЗз( )п!ЗйзТйзщ!йН! щ!Иа!з
а ЭНп!- е *ИаИпНо Ий ИЧ ЯоИЭ п!ЗоазЭН Иа!йИ*И НЕоаз( ИТЗзаз= ЖНаВ! зпоНйВ(
ИЧпзТВ-)!п!ЖНазйН=-
оИЧВ )Ий=о< ЭВ< )ИЯоз( йзЗИ аЕгзо<= а НйоИйзЮН, оН–з т Э!З!ййИ*И )=оН-
оИ)йИ*И =ЭЧз( –зпзо!пйИ*И З= Я!*Н/( Н( Ий!щйИ( айНЭзо!<йИ ащНозо<= а о!о- УИо
)!паВ! За! опИГВ- РоЭ!оНЭ Иа!йВ/ п=Зю
Зиро мЛн око зпа пнзая кикос Э ч о-
Ипи зп!ооо ичир тачонс- ч о-Ипи чмо посзио Лис и Липаза и снка зпосеИс
ЛИ
Ф коН ИЧпзТВ ИЗ!пЖзо зйоНо!ТЕю щ!Иа! т )пНпИЗз( )пИгИ! т йзоИ=*!!( ЗаНЖ!-
йН! т й!)ИЗаНЖйИо<( Е!оз т а!НщН!( опзоН т )ИИ/( пзТпЕг!йН! т ИТНЗзйН!( ап!Э!ййИ!
т а!щйИ!( Э!по< т ЖНТй<-
ипзайНо! Иаз
мЛн око
Н
ЛИ
- ;!И й! оИ<И а оИЭ( щоИ )!паВ/ *з*И оИНо а
)пИг!Зг!Э ап!Э!йН( з аоИпИ/ т а йзоИ=*!Э( щоИ( Ч!ТЕИайИ( зЭИ )И !Ч! азЖйИ- о*!
азЖй!! И)ИозаНо< Н– !Нщ!И! Тйзщ!йН!- нИИаВ/ Иазп< И)п!З!=!о )!паИ! ИаИ
озю (0- МпИ=а=о<= й!ИЧВщз/йИ/( пзТпЕгНо!<йИ/ НИ/ (И а!оп!( аИЗ!( И*й!( щЕаоаз–)-
2- …Е/оаИазо<( зйЗзНо<К- У ИЧИН– Тйзщ!йН=– Ищ!аНЗйз ИопНЮзо!<йз= ЯЭИЮНИйз<йз=
Ипзз- я гЕЭ!о< т ТйзщНо НТЗзазо< ТаЕН( Наз,*Н!= а й!опИ/йИ! ТаЕщзйН!- кЭИЮН=
ТЗ!< й!/опз<йз=- е аИИЧ*!
)ИИЖНо!<йз= ИЮ!йз ИойИНо= й! З!=йН=Э ,З!/( з З!п!а<=Эю
Липаза и снка
зпосеИс ЛИ
- коИ а!*Зз )п!пзйИ( з й! оИ( щоИ Нщ!ТИ( й! ЕЮ!!И- я з йзоИ/щНаИ(
Н)И<ТЕ= !Нщ!Н! Н НйозНщ!Н! )ИаоИпВ( Еоа!пЖЗз!о )ИЯо ЭВ< И ЭНЭИ!ойИоН
щ!Иа!щ!И/ ЖНТйН Н а!щйИоН )пНпИЗВю ( оИ ЕЮ!!И( щоИ ЗИгИ ЗИ йз--К( ( !/ )пз–(
щ<, )зЭ=о<ФК
У)ИЭйНЭ ЗпЕ*Н! оН–ИоаИп!йН=( а ИоИпВ– н,ощ!а пзТЭВг=!о ИЧ ЯоИЭ( йз)пНЭ!пю
(М!аЕщ!о< !о< а ЭИпН– аИйз–ФК МИЯо аНЗНо а )пНпИЗ! *зпЭИйН, Н щЕаоаЕ!о пзТзЗ
 й!, щ!Иа!з !*И
тпирпо–оая с амачая
ю
РоЕЗз( з пзТзЗ аИТйН е Иощ!*И Ж! а ИЧ*!Э –Ип! ;Егз й! оИ )И!о( щоИ ЭИп!( е
пИ)*!о ЭВ=*Н/ опИойН
У оН–ИоаИп!йНН (У й!Ч! оз,о ИЧззФК оИ Ж! )пИоНаИ)Иоза!йН!ю а!щйИоН )пН-
пИЗВ Н т а )ИЗо!о! т ЭНЭИ!ойИоН щ!Иа!щ!И/ ЖНТйНю
ЕЗйВ/ З!й<м МпИ/ЗЕо а!з т нз Ж! ЧЕЗЕо( а а!щйИЭ опИ!( н!щ< Н НпНо<= п!з е
)И= ЗВгзо< йз ТйИ!-
ейо!п!йИ( аИ а!Э Н аВ И*зйВ )ИЯоИЭ ;заз/о! )ИЗЕЭз!Э- ;з( )пНпИЗз ЖНа!о
)И ЗпЕ*НЭ т ЮННщйВЭ т )!пНИЗзЭю Э!й=,о= ап!Э!йз *ИЗз( а!йз т пИЖЗ!йН!( И!й< т
ЕЭНпзйН!( Н И)=о< оИо Ж! ЮН- МИЯоИЭЕ
тпипачо рооИ он роонИ а мрка
- И ЭИЖйИ Н
И*зНо<=( щоИ щ!Иа!щ!Н! З!=йН= т
тач и! мнстакнроря
( з йзгз ЖНТй< т
тпирпо–орн
!ачр
 !ЕЖ!Н )пзаЗз( щоИ щ!Иа! т Нг< *п!Тз )пНпИЗВ е щоИ й!о пзТйНЮВ Э!ЖЗЕ ЗИЧпИЭ
Н ТИЭ т а!З< )пНпИЗз а!– ИЗНйзИаИ
тпи нИсИ нИ с аня снта!каКоеКня и ипаИ ап-
оая мнрчоая
 иЭВИаЕ, ТйзщНЭИо< )И!Зй!/ опИН заоИп )ИЗщ!пНаз!о !*! Н о!Э( щоИ
Э!й=!о )=оНоИ)йВ/ =ЭЧ йз г!оНоИ)йВ/-
! )пзаЗз Н( оН–ИоаИп!йН! )ИЧЕЖЗз!о йз ТзЗЕЭзо<= ИЧ ЯоИЭ
МпИщНоза Н )пИзйзНТНпИаза й!И<И )пИНТа!З!йН/ ы- е- н,ощ!аз( аВ( Ий!щйИ(
ИЧпзоНН айНЭзйН!( щоИ ГНИИГН! пзТЭВг!йН= И щ!Иа!! Н ЭНп! )ИЯо )п!оаИпН а
=пН! –ЕЗИЖ!оа!ййВ! ИЧпзТВ- МИЯоИЭЕ !*И оН–Н Иоз,о= ЖНаВЭН( аИйЕ,о Н )пНа!з,о
ЭйИ*Н! )ИИ!йН= щНозо!!/-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
N5

- К- Тонстой

ЕТ зоЗча Лапан посИно ) зоЗча ИпнтнИн кисИо )оан
скрЛиИс роо–нон Тичоо иоо зпосаИо: * ои иоа !кос онке
) Зирое снпИоае чрЛо ЖкЗ с кема ие оо рнке *а рЛн
тпасиИс чЛо- ) –Иа нн сн!чо –оп ;а нИ и ооиИ чокнзн « Иа
та нчоИ он а! *о нЗнчон оа ррзнМ
!о «о гоУНро

«Край ты мой, роимый край…»

чзЭИопНЭ ИЗйИ НТ НТа!ойВ– азЭ оН–ИоаИп!йН/ я- К- нИоИ*И-

* * *

Кпз/ оВ ЭИ/( пИЗНЭВ/ пз/м
КИйН/ Ч!* йз аИ!(
У й!Ч! пН ИпНйВ– оз/(
УИщН/ *ИИ а )И!м
»И/ оВ( пИЗНйз ЭИ=м
»И/ оВ( ЧИп Зп!ЭЕщН/м
иаНо )ИйИщйВ/ ИИа<=(
У!о!п( о!)< Зз оЕщНм
У!*И аИ!Э< опИ( з щНозо!<( ЧЕЗоИ йз=аЕ( ЕаНЗ! Н ЕВгз Н Ч!* Ий=( Н пН Ипз(
Н аНо ИИа<=- Кз й! аИ–НоНо<= –ЕЗИЖ!оа!ййВЭ Эзо!поаИЭ )ИЯозм я!!/ нИоИ/
оИ<И йзТВаз!о )п!ЗЭ!оВ( з ЭВ ЕЖ! )п!ЗозаНН !Ч!
мап чпн–ия .
оИ !о< *ЕоИ/( й!)пИ-
–ИЗНЭВ/( *Е–И/( щзоВ/( о!ЭйВ/ (а! ЯоН НйИйНЭВ Иаз
чпн–ия
)п!Зз*з!о (иИазп<
НйИйНЭИа пЕИ*И =ТВзК с- о- я!зйЗпИаИ/)- я Иоза Иаз *ИаИпНо И оИЭ( щоИ ЧИп
Зп!Э!о( йз–ИЗНо= а ИоИ=йНН )ИЕйз-
!<Т= й! ИЧпзоНо< айНЭзйН= йз оИ( щоИ зпоНйВ )пНпИЗВ йзпНИазйВ й!ИЧВщйВЭН
)п!ЗИЖ!йН=ЭН т йзТВайВЭН Н ИЧпз*!йН=ЭН- МИаоИп=,*!!= Э!ЖЗИЭ!оН!
!ая
й!!о
йзпИЗйИ-)ИЯоНщ!Е, ИпзЕ Н ЕННаз!о ЯЭИЮНИйз<йИо< ИЧпз*!йН=- »зайЕ, пИ< а
НТИЧпзЖ!йНН Н*пз,о Е*!оаНо!<йВ!( ИоИпВ! ИЧИТйзщз,о )п!ЗЭ!оВю
оо акн онмн
такн мап сака нИнп сИнт И–и
( Н Ио*з*И<йВ! Е*!оаНо!<йВ!ю
мн! зпиз !акас
с исИ
ИИЧ*з,*Н! И З!/оаН=–- е )ИЯоИЭЕ( й!ЭИоп= йз оИ щоИ а оН–ИоаИп!йНН й!о йН
ИЗйИ*И *з*Из( ТЗ!< а! )п!ЧВаз!о а ЗаНЖ!йНН( йз)Ий!йИ ТаЕзЭН- ! Э!й!! азЖйз Н пИ<
)пНз*зо!<йВ– т
заосзия апкиор ак–ия
-
МИщ!ЭЕ ЭВ аВЗ!НН ЯоН Иа!йВ! п=ЗВ( а щ!Э Н– ИЧ*йИо< У! Иаз а йН– йзТВ-
аз,о =а!йН=( а=ТзййВ! ЗНИ/ )пНпИЗИ/( т !! оН–Н!/( ЖНаИойВЭ Н пзоНо!<йВЭ ЭНпИЭ-
сЗ!< й!о щ!Иа!з( й!о З!п!а!й<( )зг!й( И*ИпИЗИа( й!о *ИпИЗИа Н– ТЗзйН=ЭН Н ТзаИЗНЭН
опЕЧзЭН( й!о ЗзЖ! ЗИпИ*- коИ З!аоа!ййз= )пНпИЗз( й!опИйЕоз= щ!Иа!ИЭ( пз/ И*пИЭйВ/(
)ИйВ/ ЖНТйН( ЗНН/ Н ЕпИаВ/- Рй ЖНа!о аИ!/ ЖНТй<,( )И аИНЭ ТзИйзЭ( ТЗ!< З!/-
оаЕ,о оН–Н/йВ! НВ( й!)ИЗазойВ! аИ! щ!Иа!з- я зН! щЕаоаз аВТВаз!о ЯоИо )!/-
ТзЖ
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
NN
Р )!п!ЖНазйНН *ИаИп=о Иаз
пачиря зпоя пачиоо а
Н ИИЧ!ййИ т НйоИйзЮН=(
ИТЗзаз!Эз= щ!оВп!–оИ)йВЭ –Ип!!Э аИНЮзо!<йВЭН )п!ЗИЖ!йН=ЭН Н пНоИпНщ!НЭН
ИЧпз*!йН=ЭН- »зайИ! а оН–ИоаИп!йНН т щЕаоаИ *Ип=щ!/ ,ЧаН пИЗйИЭЕ пз,- коз
,ЧИа< Ип*зйНщ!Н )пНЕ*з )ИЯоЕ т Ий ,ЧНо й! Тз щоИ-оИ( з )пИоИ )ИоИЭЕ( щоИ ЯоИ пИЗНйз-
!ЗзпИЭ Ий йзТВаз!о !*И зИаИ( Е)Иоп!Ч== йзпИЗйИ-)ИЯоНщ!И! ИаИ
пачиря
( оИ !о<
аИ/( ЧНТН/ !пЗЮЕ- иИаИ
пачиря
( з Н ИаИ
пачиоо
( )пИН–ИЗНо Ио Иаз
пач
( ИТйзщз-
,*!*И (оИ( щоИ аВпИИК( Н ЯоИ й! оИ<И (Э!оИ( *З! пИЗН= Н аВпИК( йИ Н (зЭИ! ,ЧН-
ЭИ! Э!оИ йз Т!Э!К-
е а! ЗпЕ*Н! Иаз( И)п!З!=,*Н! ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН!( ИТЗз,о И*Е*!йН! пзИоВ(
а!НщН=( )пИоИпз( аИЧИЗВ- И пзИоз пИЗНЭИ*И З= )ИЯоз пз= ИИЧ!ййз=( а й!/ !о< щоИ-
оИ оп!аИЖйИ!( ЗНИ!( ЕпИаИ!- коИ )пНпИЗз( ИоИпз= Тйзо< й! –Ищ!о И щ!Иа!! !*И ТзЧИ-
озЭН- У й!/ озНо= й!щоИ й!а!ЗИЭИ!( й!)ИЗазойИ! щ!Иа!Е- нзИ/ пз/ пИЗоа!й пЕИЭЕ
–зпзо!пЕ т ТЗ!< а! Ч!Т )п!З!з( аИ а,
гНп<- У)ИЭйНо! а а=ТН ЯоНЭ !*! ИЗйИ оН–ИоаИп!йН! я- К- нИоИ*Ию

* * *

КИ< ,ЧНо<( оз Ч!Т пзЕЗЕ( КИ< *пИТНо<( оз й! йз гЕоЕ( КИ< пЕ*йЕо<( оз *И-
п=щз( КИ< пЕЧйЕо<( оз ЕЖ )!щзм
КИН )ИпНо<( оз ЕЖ Э!И( КИ< зпзо<( оз ЕЖ Тз З!И( КИ< )пИоНо<( оз а!/
ЗЕгИ/( КИН )Нп( оз )Нп *ИпИ/м

КЛргар

коИ оН–ИоаИп!йН! я- К- нИоИ*И ИТЗзйИ( )И-аНЗНЭИЭЕ( а 4Z-! *ИЗВ( з йз)!щзозйИ а
0Ж5N *ИЗЕ- МИ ЖзйпЕ ЯоИ ЧззЗз( )пИНТа!З!йН! НпИ-Я)Нщ!И!( а й!Э !о< ,Ж!о( з а
Я)Нщ!ИЭ )пИНТа!З!йНН( йИ *зайИ! а!-озН т *ЕЧИИ! НпНщ!И! щЕаоаИ-
У о!)Н( йз пзайНй! ИопВоИ/(
КЕп*зй ИЗНйИН/ оИНоЮ
МИЗ йНЭ ЧИ*зоВп< ТйзЭ!йНоВ/
У ЭНйЕагН! а!Н ТзпВо-
У щ!о< аНо=Т= опНТйЕ а!пгзН(
;пЕЖНйз Зпзз= опН Зй=(
.п!ЮВ !ЭЕ пзТИЭ ТззН
У!– Ж!й Н ,ЧНЭЮз Ий=-
КИ*Зз Ж! !*И –ИпИйНН
е гЕЭ йз ЭИ*Н! ТзоН–(
М!аЮВ !ЭЕ заЕ ЕНН
з *Е=– *п!Э= ТИИоВ–ю
(Р аНо=Т<м З!зЭН оаИНЭН
»ИпЗНо= а!НН/ йзпИЗ(
наИ! *пИЭИйИйИ! НЭ=
иоИ!оН= а! )!п!/З!ом
е !Н Еп*зй оаИ/ аВИН/
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
N7
ипИай== ЧВ )И!Э )ЕоВЭ(
нИ заз( пзТНагН< Зз!И(
…Вз ЧВ Еп*зйИЭ оаИНЭмК
е аИо ЭНйИазН= *ИЗВ(
иоИ!оН= а!З )пИо!Н(
зпИЗВ Э!йНН йзпИЗВ(
ЛНЮИ НТЭ!йНИ< Т!ЭН-
КЕп*зй Ж! аВИИ/ *заИ,(
»З! аНо=Т< ЭИ*ЕщН/ ТзпВо(
о*! й! пИай== Т!Э!,(
МИ-)п!Жй!ЭЕ *ИпЗИ оИНо-
я аНо=Т= зайИ! НЭ=
;И йзгН– ап!Э!й й! ЗИгИФ
КоИ ЧВ Ий а!йЮзЭН зНЭН
иаИ! Ий ЕпзН щ!И
<, пИа< )пИНаз Ий п!И,
КзН! Ий Ж!* *ИпИЗз
е Э!по<, )И*НЧ Ий зИ,
е а Т!Э, И)Е*!й И*Зз
…!ТЭИа!й Еп*зй ИЗНйИН/Ф
з!ТЗйН З!пЖзайВ/ ТзЧВо(
е опНТйВ а )ЕоВй! гНпИИ/
НоИ ЕЖ !ЭЕ й! а!пгНом
ЛНг< ЭНЭИ Еп*зйз Э!<з!о
из/*з( щ!п!Т )И! зщз(
е< аЗпЕ* йз й!*И йз!оз!о(
КпВзЭН оп!*з( зпзйщз-
МИпИ/ ЖЕпзаНйз= оз=(
РИйщНа )ИЗИЧзщйВ/ )Ео<(
К Еп*зйЕ гЕЭНо )ИЗ!оз=(
изЗНо= йз й!Э ИоЗИ–йЕо<-
нЕгзйщН )ИпИ, )пИзщ!о
МИ й!Э )пН Э!пЮзйНН Зй=(
е< азЗйН аВИИ Эз=щНо
з й!Э ЕЗзИ*И Ий=Ю
я !ТВ )пИ<,о пзТа! оЕщН(
зЗ о!)<, )Ва= а й!Ч!з–(
;з а!о!п Нг< а!!о !оЕщН/
и Еп*зйз ТзЧВоИ*И )пз–Ф
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез

УВ пзВгзН Э!пйВ! опИН оп!–оИ)йИ*И зЭГНЧпз–Н= т пзТЭ!пз( –зпзо!пйИ*И З=
ЧззЗ Мп!ЗозаНН !Ч! зпоНйЕ( йзпНИазййЕ, )ИЯоИЭ КзИ! йзопИ!йН! Н зН! ЭВН
аВТаз ЯоИо )!/ТзЖ Е заоИпз иоИ= п=ЗИЭ Еп*зйИЭ( )ИЯо ЭВ<, ИЧпз*з!о= )пИгИЭЕ(
 оИЭЕ
ма!оИрпе рооноиИа
( ИоИпВ/
ио Лин нзи ропрИ
ТЗ!<- У аИИЧпзЖ!йНН аИТ-
йНз!о Ж!оИз= опНТйз Ж!поаИ)пНйИг!йН=ЭН( –аз!ЧйВ! )!йН )!аЮИа-
РЧпзоНо! айНЭзйН!( И щ!Э )И,о ИйН- УИо Иа!йВ/ п=Зю
!апчиИс нкизия оопач !па-
аоасоан и сИакнИи ско о
- М!аЮВ пзайНаз,о
ско а чнко
ЧИ*зоВп= Еп*зйИЭ т
)зЭ=ойНИЭ Н Еоа!пЖЗз,о( щоИ заз аВг! Еп*зйз- сзЭ!оНЭ !*! аИНЮзо!<йВ! НйоИйз-
ЮНН- У! ЯоИ ИТЗз!о аВИЕ, п!щ<( )!п!Зз!о оИпЖ!оа!ййИ! щЕаоаИ- И НТИЧНН! аВИН–
Иа )пИНТаИЗНо ИЧпзойВ/ п!ТЕ<озоЮ аИТйНз!о НпИйН=( й!ЗИа!пН! <оНаВЭ –аззЭ-
МИ!ЗЕ,*Н! опИН )пИоНаИ)Иоза!йВ –аз!ЧйИ/ )!й!ю
сИакнИи сн тнпнячнИ
Э иоа окис !ачр сИакнИи скнч тпаИнзки- зп!ооЕ спа окс мр с такн тсИр Э
зп!ооЕ нКн он спа окс с рнкне та-тпнЗон !апча сИаиИ- чнкои И аии !апчиИс
нкизия оопач Э ноВои зозии с ан ао зпосик –нка- И ан !пааоасоан и сИакнИи сн
тнпнячнИ ско о порки Лис чокнза Э иИр ско оан и ча ооЛи пнно он чаЛка
- Кз
)ИЗпИЧйИ )ИЯо И)пИа!п*з!о ТзНйзйН= )!аЮИа И а!щйИ/ )ИЭ!пойИ/ за!ю НЭ= аНо=Т= ТзЧВ-
И<( з Еп*зй( ИоИпВ/ ЗИЖ!й ЧВ озо< аНЗ!о!!Э !*И заВ( т а!*И Нг< аИТаВг!ййИ!
Э!оИ а о!)Н( *З! НЗ!о аИ= ЖНТй<-
е а= )И!Зй== щзо< оН–ИоаИп!йН= )ИзТВаз!о ИоЗ!<йЕ, Ио щ!Иа!з ЖНТй< Еп-
*зйз з ИозайИ/ щзоН )пНпИЗВ- Рйз пзайИЗЕгйз щ!Иа!Е( И щ!Э аВпзТНо!<йИ *ИаИ-
пНо= а )И!Зй!/ опИГ!( )!п!Нз,*!/= И)НзйН!Э опНТйВю (У щ!о< аНо=Т= опНТйЕ
а!пгзНФК т (е опНТйВ а )ЕоВй! гНпИИ/ O НоИ ЕЖ !ЭЕ й! а!пгНомК УЗЕЭз/о!< а
Тйзщ!йН! Э!озГИпВ
скнрр
а опИ!ю (
O скнрр тпакеИ пор н И–и
ФК ХИо= ЗИЖЗ< Н )И–ИЖ йз
!ТВ( йИ ЯоИ Иа!Э й! аВпзЖ!йН! )!щзН( з оИ Ж! пзайИЗЕгН! )пНпИЗВ З!зЭ щ!Иа!з-
И ЯоИ Зз!И й! а! ИЗ!пЖзйН! )пИНТа!З!йН=- РЧпзоНо! айНЭзйН! йз ИаИ
мнрак-
но
- МИоИЭзЭ й!НТа!ойВ йН НЭ=( йН З!з аИНйз( )ИоИЭЕ щоИ ИйН й! Тз)!щзо!йВ
а Иа!-
*онрчоиз чнпЗо оря ромрИ
)ИоИЭЕ щоИ )!аЮВ )!Н –азЕ( йИ й! ИозаНН
Иа!йИ*И )зЭ=ойНз
чнко
аНо=Т=- е )ИоИЭзЭ Иоз!о= оИ<И *зЗзо<ю ( <, пИа< )пИН-
аз Ий п!И, O КзН! Ий Ж!* *ИпИЗзК
У ЯоИЭ )пИНТа!З!йНН( з Н а оН–ИоаИп!йНН ы- е- н,ощ!аз (Ро ЖНТйН оИ/( щоИ ЧЕг!-
азз ТЗ!<ФК( )пИоНаИ)Иоза!йВ )п!–ИЗ=*Н! щ!Иа!щ!Н! З!=йН= Н а!щйз= ЖНТй< )пН-
пИЗВ- И !Н н,ощ!а аВзТВаз!о *Ип<И! ИЭй!йН! а ТйзщНо!<йИоН щ!Иа!щ!Н– З!
а пзай!йНН а!щйИ/ ЖНТй<, )пНпИЗВ( оИ нИоИ/ Еоа!пЖЗз!о Иа!Э ЗпЕ*Е, ЭВ<- Рй
*ИаИпНо И а!ННН Иаз( Еа!п!й( щоИ оИ<И ИйИ )ИИЧйИ И–пзйНо< З!з щ!Иа!з( !*И
)ИЗаН*Н( ИЧ!Э!поНо< !*И НЭ=- РЗйзИ )ИЯо аВпзЖз!о аИ, ЭВ< )ИИЧИЭ (Ио )пИоНа-
йИ*ИКю Ий )ИзТВаз!о( щоИ ЧВаз!о( !Н )ИЯоНщ!И! ИаИ й! Тз)!щзо!И зайВ– З!- ;з(
)пНпИЗз зЭз )И !Ч! а!щйз( з З!з ,ЗН! т )п!–ИЗ=*Н( йИ й! Ч!ЭВ!ййВ( ИйН ЖНаЕо
а )зЭ=оН )ИоИЭИа( Н *зайВ/ Н– –пзйНо!< т ИаИ-
(!й= аИ Эпз! Н а )ВНФК
МпИщНоз/о! оН–ИоаИп!йН! я- К- нИоИ*И( йз)НзййИ! а йзщз! 5Z-– *ИЗИа XIX а!з-

* * *

!й=( аИ Эпз! Н а )ВН
;И!< азщНаг!*И ИИаВ(
Л,ЧИаН пВ<= аИТй!Н
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
N9
У ИощНТйЕ )зЭ!йН Н иИаз-
0:
е )пИа!о! ЭИ/ о!ЭйВ/ аТИп(
е оз Эй! аНЗ!й ЭНп й!ТпНЭВ/(
е ВгНо Е–И ЯоН– )Ип(
оИ З= ЗпЕ*Н– й!ЕИаНЭИ-
е *Ипй!/ аВН = Иг!(
МпИйНйЕо а!< !! ЕщзЭН(
е йз аИйЕ,*Н/= ЗИ
УТНпз, йИаВЭН ИщзЭН-
е ВгЕ =( з пзТ*ИаИп
У!ТЗ! й!ЭИщйВ/ пзТЗз!о=(
Кз !пЗЮ! зЭ!ййИ! *Ип
и ,ЧИа<, а о!ЭйВ– й!Зпз– Чи ,ЧИа<, а оа!пЗН *ИЕЧИ/
КЕЧ=о= Э!З!ййВ! оЕщН(
е )ИЗ Зп!а!йИ, ИпИ/(
У!йИ, а!Ж!/ Н )з–Ещ!/(
и ,ЧИа<, а Но<= И ЖНаИ/
иопЕ!/ )ИЗф!Э!о= )!аЕщ!/-
е а!*НЭ !пЗЮ!Э )Ий= =(
оИ а! пИЖЗ!ййИ! Ио иИаз(
ЛЕщН ,ЧаН пЕ*ИЭ Н=(
К !ЭЕ а!пйЕо<= ЖзЖЗ!о йИазЮ
е ЖНТйН зЖЗз= опЕ=(
Л,ЧаН )ИИпйз= ТзИйЕ(
иоп!ЭНо= НИ/ ЧВоН=
!ЕЗ!пЖНЭИ …ИЖ<, ИйЕЮ
е а,ЗЕ ТаЕ( Н а,ЗЕ а!о(
е а!Э ЭНпзЭ ИЗйИ йзщзИ(
е йНщ!*И а )пНпИЗ! й!о(
оИ ЧВ ,ЧИа<, й! ЗВгзИ-
УВ )ИщЕаоаИазН( щНоз= )!паИ! щ!оа!пИоНгН!( Заз ИоИ=йН= щ!Иа!з УЭИопН-
о!< айНЭзо!<йИ а Иаз- сзЭ!оНЭ зйоНо!ТЕю
а позн трки ко–и Лн!а аза р Э кема и
зпрк аронски аИ–иро тконои и Ука оМ
и ИЗйИ/ оИпИйВ( Иаз ИопНЮзо!<йИ/ ЯЭИ-
ЮНИйз<йИ/ ИпзИ/( )!п!Зз,*Н! ИоИ=йН! Ч!Т ,ЧаН з ИоЕооаН! аИЧИЗВ( о<ЭЕ- и
ЗпЕ*И/ т аВИН!( )ИЯоНщ!Н! Иаз( аИ)И*з,*Н! ЭВ< И оИЭ( щоИ ЭНп( а ИоИпВ/ аИТ-
й!= *!пИ/( )п!пз!й( ЯоИ !*И
аИ–ироо
( пИЗйИ/ !ЭЕ ЭНп( *З! ЮзпНо …И* (
Ука а
)( *З! ЖНаВ!
щЕаоаз (
тко
) Н
кема 
- МИЯо )Нг!о( щоИ а ЯоИо )п!пзйВ/ ЭНп Ий аИТй!=
кема и зпр-
ки
- ;= оИ*И щоИЧВ аИ/оН
аИ–иро тконои и Ука о
( йЕЖйИ )ИЧ!ЗНо< а !Ч! ТИ т !Ч=-
,ЧН!( Иоф!ЗНй=,*!! щ!Иа!з Ио ЭНпз( з )ИЧ!ЗНо< !*И ЭИЖйИ оИ<И ,ЧИа<,-
МИЯо й! )пИоИ Еоа!пЖЗз!о Н ГИпЭЕНпЕ!о ЯоИо ТзИй ЧВоН=( Ий пНЕ!о зпоНйВ(
ИопВагН!= ,Ч=*!ЭЕ аТИпЕ- е )ИЭИопНо!( з а! =а!йН= )пНпИЗВ ИЖНаз,ою
Ин-
0:
(иИаИК Тз*зайИ/ ЧЕаВ ИТйзщз!ою ЛИ*И( …И*( УоИпИ! ЛНЮИ нпИНЮВ- нз йз за=йН/ =ТВ )!п!а!Н а=оВ!
КНпН Н !ГИЗН/ *п!щ!И! ИаИ (ЛИ*ИК- МИп!ЗоаИЭ ЛИ*Из т иИазт ЧВ ИТЗзй ЭНпю (е зТз …И*ю Зз ЧЕЗ!о а!о( Н
оз а!оФК (…Во- 0ю:)- иИаИ т иВй !Иа!щ!Н/ еНЕ т ЧВИ )ИзйИ ,З=Э( щоИЧВ ИопВо< НЭ аИ, …ИЖН,( Н Тзо!Э
а!пйЕИ< …И*Е- МИЯоИЭЕ еИзйй *ИаИпНою (иИаИ озИ )ИоН,( Н ИЧНозИ йзЭН( )ИйИ! Чз*ИЗзоН Н НоНйВФК (ей-
0ю04)- (иИаИЭ Мп!За!щйВЭК йзТВаз,о иВйз …ИЖН!*И еНЕз-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
7Z
ор ончпо
*Ип
мнИс зонооан снпчВнМ
я ЭВ )пНаВН НйИЭЕ Э!озГИпНщ!ИЭЕ ИЧпзТЕю
зонооан снпчВн
т –ИИЗйИ!( Ж!оИИ!- В аНЗНЭ( з
зкмИс нчкноорн И–и
( т ИзТВаз-
!о=( Н ИйН )ИйВ ,ЧаН( оп!Э=о= ИпИНо< Т!Э,- я з )ИЯоНщйИ И)НзйИ ЗаНЖ!йН! Из
)ИЗ ИпИ/ З!п!а нсоо
ИойИ=о= Я)Но!оВ
с нЗня
Н
то–ня
( И йзТазй
Зи р
( опЕ= !*И т
тн –ня
 коИ а!З< оИ зЭИ! йИаИ!( ЗЕ–ИайИ! Тп!йН!(
ИЧп!о!ййИ! ,ЧИа<,( т аИТЭИЖйИо< )пИйНйЕо< а ЖНТй< )пНпИЗВ- е )пНпИЗз( Н щ!Иа! т
!ЗНйВ/ ЭНп( ИоаИп!ййВ/ …И*ИЭ Н йзЗ!!ййВ/ ,ЧИа<, !ЭЕ-
РЧп!о= ЖНаИ! щЕаоаИ ,ЧаН ЭНпЕ( ЯоЕ НоНйЕ( )ИоН*з!ЭЕ, ,Ч=*НЭ !пЗЮ!Э(
)ИЯо ЗИЖ!й )Иа!Ззо< ,З=Э- Рй *ИаИпНо а!Эю ИопИ/о! азг! !пЗЮ! З= ,ЧаН( аИ/ЗНо! а
аИ–иро тконои и Ука о
( Н аВ )ИТйз!о! а!НЕ, НоНйЕ( ИаИЧИЗНо!< Ио Э!ИщйВ– ТзЧИо(
)пНЧНТНо!< Иа!пг!йоаЕ Н )ИщЕаоаЕ!о! щзо! оИ<И йзТазййВ! оН–ИоаИп!йН= т а= )ИЯТН= я- К- нИоИ*И )пИйНТзйз ,ЧИа<,- е
)п!ЖЗ! а!*И ЯоИ ,ЧИа< пИЗНй!( чИНН( йзпИЗЕ( ,ЧИа< зЖЗИЭЕ щ!Иа!Е- У !*И оН-
–з– ИЖНаз,о щЕЗ!йВ! зпоНйВ пЕИ/ )пНпИЗВ т Ий )Нг!о Н– ,ЧИа<,- йИ*Н! ,ЧИа-
йВ! НпНщ!Н! оН–Н )ИЯоз )ИИЖ!йВ йз ЭЕТВЕ т йзЭ НТа!ойВ пИЭзйВ М- е- з/Иа-
И*И( - М- ЕИп*И*И( - я- чНЭИ*И-КИпзИаз( и- У- чз–ЭзйНйИаз-
МИЯо )ИйНЭз!о ,ЧИа< )И-–пНоНзйН- У!З< еНЕ *ИаИпН И й!пзТпВайИоН ЗаЕ–
Тз)Иа!З!/ю ,ЧНо< …И*з Н ,ЧНо< ЧНЖй!*И( з зЭИ*И !Ч=- я а МИзйНН з)ИоИз еИзййз
*ИаИпНо=ю (…И* !о< ,ЧИа<( Н )п!ЧВаз,*Н/ а ,ЧаН )п!ЧВаз!о а …И*! Н …И* а й!ЭК
(Ф )оМ
NГФ5(М
РЧп!оз= ,ЧИа< ЧНЖй!ЭЕ( щ!Иа! )п!ИЗИ!аз!о Я*ИНТЭ Н аИ–ИЗНо …И*Е- е оИ*Зз
Ий ЕТйз!о еоНйЕ Н КпзИоЕ- Мп!ИЧпзЖ!йН! НщйИоН Н ЭНпз ЗЕ–ИайВЭ ЕНН!Э( Еоп!Э!-
йН! …И*Е Н ,ЧаН !о<( )И ЭВН )ИЯоз( ЭВ ЖНТйН Н )ИЗНййИ! щзойз/оН й! ЧЕЗйНщйВ!( з ИИЧВ! Иаз( щоИЧВ )!п!Ззо< ИоИ=йН! ЗЕгН щ!Иа!щ!И/ а ЭНйЕоВ
аЗИ–йИа!йН=-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
70

И- - :Лрир

)К ЧИа ипн са–нИоо
Нпнзпосоа!а и н–оа!аЕ
о !о ымнсн

«И петы, и /мени, и трапа, и коносоя…»

коИ оН–ИоаИп!йН! йз)НзйИ а 090Ж *ИЗЕ-

* * *

е Юа!оВ( Н гЭ!Н( Н опзаз( Н ИИ<=(
е зТЕп<( Н )ИЕЗ!ййВ/ ТйИ/Ф
ипИ йзозй!о т »И)ИЗ< Вйз ЧЕЗйИ*И )пИНою
(…В Н щзоНа оВ а ЖНТйН Т!ЭйИ/К
е ТзЧЕЗЕ = а! т а)ИЭй, оИ<И аИо ЯоН
МИ!аВ! )ЕоН Э!Ж ИИе Ио зЗИойВ– !Т й! Е)!, Иоа!оНо<(
К ЭНИ!пЗйВЭ И!й=Э )пН)за-
М!п!щНоз/о! )!паВ! За! опИН- ! )пзаЗз Н( ИйН )пИНТаИЗ=о ЗаИ/оа!ййИ! а)!щзо!-
йН! и ИЗйИ/ оИпИйВ( йзТВаз,о= )п!пзйВ! =а!йН=( з ЗпЕ*И/ т ИйН оИ<И йзТВаз,о=-
кЭИЮНИйз<йИ й!/опз<йВ! Иаз Н НйоИйзЮН= )!п!щН!йН=( ЕН!ййз= )ИаоИп=,*НЭ=
И,ТИЭ (НК( ЗИЖйВ апИЗ! ЧВ ИТЗзо< ЕйВИ! а)!щзо!йН!- И ЯоИ оН–Н( Н Э!пйВ/ щ!оВ-
п!–оИ)йВ/ зйз)!о З!з!о п!щ< )ИЯоНщйИ/( йзЗ!=!о !! З!пЖзййИ-аИТаВг!ййИ/ ЯЭИЮН!/-
В !*И ЭИЖ!Э )п!ЗозаНо< !Ч! )ИЗИЧйЕ, зпоНйЕ )И йзТазййВЭ )п!ЗЭ!озЭ( йИ
)Ищ!ЭЕ Ж! )ИЯо й! йзпНИаз !! )ИЗпИЧйИ У!З< )!п!З щНозо!!Э й!щоИ апИЗ! ЯНТз- ;з
)ИоИЭЕ( щоИ )ИЯо пзщНоВаз!о йз щНозо!= аИИЧпзЖ!йН!Э- нзИ/ )ИЗ–ИЗ аИИЧ*! –зпзо!-
п!й З= …ЕйНйзю з ЧЕЗоИ зЖЗВ/ йзТазййВ/ )п!ЗЭ!о Е*!оаЕ!о зЭ )И !Ч!( йИ а! аЭ!о!
ИйН )п!Зоза=,о ИЧИ/ й!Е, йИаЕ, Н)Иоз<( ИТЗзаз= й!щоИ ИЧ*!! Н Ю!ййИ!-
У)ИЭйНо!( з аВ гН а !ойН/ )ИЗ!й< )И ЗИпИ*! аИТ< )И!( з йзЗ *ИИаИ/ т Нй!!
Ч!ТИЧзщйИ! й!ЧИ( аИпЕ* т ТИИоИ! )И! )!И/ пЖН НН )г!йНЮВ( )И ИЧИщНй! ЗИпИ*Н т
опзаз( азН<Н Н пИЭзгН п!ЗН ИИйВ/ )!/ТзЖ- И Е )ИЯоз ИИЧВ/ аТ*=З( Н Ий йз–ИЗНо ИИЧВ! Иаз( щоИЧВ И)Нзо< ЕаНЗ!й-
йИ!- ЕаоаИ )пИЧНаз!о= й!ТзЭ!ойИю Н аИо( !ЗЕ= Тз )ИЯоИЭ( аВ )ИЗйНЭз!о! аТИп ааВ<
Н аНЗНо! й! )пИоИ й!ЧИ т
корп
- МИщЕаоаИазН( з ЯоИ ИаИ( Ипзг!ййИ! )ИЯоНщ!И/
опзЗНЮН!/( ИТЗз!о аВИН/ ЯЭИЮНИйз<йВ/ йзопИ/ КзЖ!о=( щоИ
такчнооря роая
оИ<И
оИЭНо( йИ аЗпЕ* аИТйНз!о аИ)пИ И ЭВ! )пИН–ИЗ=*!*И- раНЗ!ййз= зпоНйз ТзозаНз
)ИЯоз И*ЕоНо< !Ч= ЧЕЗйВЭ ВйИЭ-
У)ИЭйНЭ !азй*!<Е, )пНощЕ- еНЕ пззТВаз!о И ЭзЗг!Э Вй!( ИоИпВ/ й!
Тз–Ио! ЖНо<( з а!( )Иоп!ЧИаз Ио ИоЮз( щоИЧВ оИо аВЗ!Н !ЭЕ )пНщНоз,*Е,= ЗИ,
йз!Зоаз( Н( (ИЧпза а!( )Иг! а Зз<й,, оИпИйЕ( Н озЭ пзоИщН НЭ!йН! аИ!( ЖНа=
пз)ЕойИК- КИ*Зз Ж! Ий Н)Воз *ИИЗ( оИ п!гН а!пйЕо<= ИоЮЕ- (е И*Зз Ий ЧВ !*!
Зз!И( ЕаНЗ! !*И Ио!Ю !*И Н ЖзН=Ю Н( )ИЧ!Жза( )з !ЭЕ йз г!, Н Ю!Иаз !*И- иВй Ж!
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
72
зТз !ЭЕю Иощ!м = И*п!гН )пИоНа й!Чз Н )п!З оИЧИ, Н ЕЖ! й!ЗИоИНй йзТВазо<= ВйИЭ
оаИНЭ- я Ио!Ю зТз пзЧзЭ аИНЭю )пНй!Но! ЕщгЕ, ИЗ!ЖЗЕ Н ИЗ!й<о! !*И( Н Зз/о! )!п-
о!й< йз пЕЕ !*И Н ИЧЕа< йз йИ*НЮ Н )пНа!ЗНо! ИоИпЭ!ййИ*И о!!йз( Н ТзИНо!Ю озй!Э
!о< Н а!!Но<=м еЧИ ЯоИо Вй ЭИ/ ЧВ Э!поаН ИЖН( )пИ)зЗз Н йзг!=- е йзщзН а!!-
Но<=К (
4зМ Ф5ГФФЭюN
)-
У )пНощ! Ио!Ю )пИоН Вйз !*! ЗИ оИ*И( з оИо )И)пИН )пИ*!йН=- коИ Н !о< НоНй-
йИ! ЭНИ!пЗН!( ЗНоЕ!ЭИ! й! ТзИйИЭ( ИоИпВ/ оп!ЧЕ!о )пза!ЗНаИоН( з ЗЕ–ИайВЭ йзщз-
ИЭ т ,ЧИа<,- МИ ТзИйЕ ВйЕ йНщ!*И й! )пНщНозИ<( Ий а! )ИЕщН Н пзоИщН- ;з !*!
ИИпЧН ИоЮз( )ИоИЭЕ щоИ з ЧВ зТз !ЭЕю оВ Эй! й! йЕЖ!й( = –ИщЕ )ИЕщНо< оИ<И аИ,
ЗИ, Н ЖНо< )И-аИ!ЭЕ- я Ио!Ю )пИоН !*И т а!З< Ий( й!ЭИоп= йН йз щоИ( ,ЧНо Вйз( !ЭЕ
пзЗИойИ( щоИ оИо ЧВ Э!поа Н ИЖН-
Кз аИ/оа!ййИ ЯоИЭЕ ЖзйпЕ( )пНощз НЭ!!о аоИпИ/ ЭВ- Рйз *ИаИпНо й! оИ<И И
аТзНЭИИойИг!йН=– ИоЮз Н Вйз( йИ Н И аТзНЭИИойИг!йН=– щ!Иа!з Н …И*з- !Иа! )Воз-
!о= ЖНо< аИНЭ ЕЭИЭ( ТзЧВаз= И …И*!( Н й!ЭНйЕ!ЭИ о!п)Но пз–- МИщ!ЭЕ ;з )ИоИЭЕ( щоИ
 …И*ИЭ а=ТзйВ еоНйз( ;ИЧпИ Н КпзИоз( з ИозТзо<= Ио ЯоН– Ю!ййИо!/ т ТйзщНо )п!Ззо<
(ТзИй )п!За!щйИ*ИК- р )ИЯоз п!Н*НИТйИ! щЕаоаИ й!п!ЗИ Наз!о= Нп!ййНЭ аИоИп-
*ИЭ( аВТазййВЭ ИТ!пЮзйН!Э пзИоВ )пНпИЗВ Н ЭНпИТЗзйН=-
иИаз И
икаснпчор закно
аВТВаз,о !*! ИЗйЕ п!ЭНйНЮ!йЮН,ю зпоНйЕ ч!Э-
ЧпзйЗоз (УИТапз*!йН! ЧЕЗйИ*И ВйзК( йз ИоИпИ/ НТИЧпзЖ!й НТЭЕщ!ййВ/ щ!Иа! а И–ЭИ-
о<=–( )пН)загН/ И!й=Э ИоЮз- У= ГН*Епз Вйз *ИаИпНо И )!п!ЖНоВ– й!аТ*ИЗз–( И пз-
з=йНН( з Ж!о озпНз аВпзЖз!о ,ЧИа< Н )пИ*!йН!- е ЯоИ оИЖ! )ИЭИ*з!о *ЕЧЖ! )Ий=о<
ЭВ оН–ИоаИп!йН=-
МИЯо щЕаоаЕ!о !Ч= ЧЕЗйВЭ ВйИЭ( )ИоИЭЕ щоИ а ЖНо!/Н– ТзЧИоз– Ий ТзЧВ И оИЭ(
щоИ ИпЕЖз,*з= !*И пзИоз т …ИЖпзИоВ( ИопВаг!/= !ЭЕ( Ий ай!Тз)йИ И*ЕоН( щоИ Ч!)ИЗйИ пзоИщН аИ/ Ззп( ЕопзоН
зЭИ! Ю!ййИ! т ,ЧИа<( )!п!оз щЕаоаИазо< Чз*ИЗзпйИо< …И*Е Тз а!( щоИ ЗзйИ !ЭЕ а
Т!ЭйИ/ ЖНТйН- е )ИоИЭЕ йз аИ)пИ И щзоскочасИори скнрои з
икаснпчор закно тпито
- коН !ТВ т Н )пИТп!йН!( Н пзз=йН!( Н ЭИ<Чз И )пИ*!йНН( Н
айИа< ИЧп!о!ййз= Нп!йй== ВйИай== ,ЧИа<- е о!)!п<( аТ*=йЕа йз оЕ Ж! зпоНйЕ ЗЕ–Иа-
йВЭН ИщзЭН( Ий ЕаНЗ!
такн рн тИи нЗ закасн и Ипо М
сзЭ!оНН( щоИ зЭз п!щ< озз
НйИ/ коИ ЕЖ! й! )!п!щН!йН! ИЧИИЧ!ййВ– )п!ЗЭ!оИа( з Ю!Иойз= зпоНйз- МИЯо И*Е-
оН( щоИ ЯоИ Н !о< КпзИоз( щоИ зЖЗВ/ ЭН* йзг!/ Т!ЭйИ/ ЖНТйН ЭИЖ!о ЧВо< НоИщйНИЭ
НоНййИ*И щзо<=( !Н Иа!*!й ,ЧИа<, …И*Е-
е !Н азг! аИ)пН=оН! ЧЕйНйИ*И ИЧпзТз ИЧИ*зоНо= п!ЭНйНЮ!йЮН=ЭН( оИ ЧЕЗ!о
!*щ! )Ий=о< Тйзщ!йН! Иа(
)Ип!ЗоаИЭ ИоИпВ– а оН–ИоаИп!йНН заоИп –Ио! зТзо< И зЭИЭ *зайИЭ З= щ!И-
а!з т И ЭВ! ЖНТйН- У зЖЗИЭ Э*йИа!йНН Т!ЭйИ/ ЖНТйН )ИЯо ИопВаз!о а=Т< а!щйВЭН
Ю!ййИо=ЭН( а ИоЗ!<йИЭ )!/ТзЖ! т а=Т< ЭНпИТЗзйН!Э( ИЭИИЭ- я щ!Иа! т щзоНщз
ЯоИ*И )п!пзйИ*И Н а!Нщ!оа!ййИ*И ЭНпз-
РЧпзоНЭ= !*! ИЗйИЭЕ оН–ИоаИп!йН, еазйз …ЕйНйз-

нопо

Ищзо *пИЧйНЮВ( ЭЕЭНН Н ИоН( ]
ЛНг< ИаЕ ЖНТй< Ззйзю еТ Зп!ай!/ о<ЭВ( йз ЭНпИаИЭ )И*Ио!(
саЕщзо Нг< МН<Э!йз-
е й!о Е йз НйИ*И ЗИоИ=й<=м
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
7:
рЭ!/о! Ж! Ч!п!щ< ХИо< а Э!пЕ Н( а ЗйН ТИЧВ Н опзЗзй<=(
зг Ззп Ч!Э!пойВ/ т п!щ<-
РЧпзоНо! айНЭзйН! йз зйоНо!ТВ )!паИ/ опИГВ- МпИоНаИ)Иоза!йВ Э!поаИ! Н ЖНаИ!(
а! Эзо!пНз<йВ! аНЗ!о!<оаз НоИпНН т
!памоиВр ии и засИи
ЗзЖ! а! )пИгИ!(
йзТазййИ!
ипа р та!асИа
т
ска а НиснооМ
КзТзИ< ЧВ( )!п!З йзЭН )пИоИ! пзЕ-
ЖЗ!йН!- И ЯоИ –ЕЗИЖ!оа!ййВ/ ИЧпзТ( ИЧзЗз,*Н/ ИИЧИ/ *ЕЧНйИ/- УВ аНЗНо! ТЗ!< ИН-
Ю!оаИп!йН!ю
ак–оИ !памоиВр ии и засИи
Н– ЭИщзйН! аНЗ!о!<оаЕ!о И оИЭ( щоИ а
йН– пВоВ оз/йВ( Н Ч!Т
ска о
ИопВо< Н– й!аИТЭИЖйИ- МИЯо Еоа!пЖЗз!ою
ска Зиро чооо
Н ЯоИ т ИНЮ!оаИп!йН! оИЖ! Ищ!й< ТйзщНЭИ- иИаз
!памоиВр ии и засИи
т Э!оИйНЭН=(
йзТВаз,*з= щзо< Ио Ю!И*И т (а! Эзо!пНз<йВ! )зЭ=ойНН НоИпННК-
Яипа ая та!асИ
т
оИЖ! Иаз а )!п!йИйИЭ Тйзщ!йНН( Э!оИйНЭНщ!Н/ ИЧпзТ т зЗЧН*! а!/ ЭНпИаИ/ НоИ-
пНН( щ!Иа!щ!И*И )пИгИ*И- е
ска а
т оИЖ! Э!оИйНЭН=( ЯоИ а!( щоИ аВпзЖ!йИ ИазЭНю
Н зЭ =ТВ( п!щ<-
И З!И й! оИ<И а оИЭ( щоИ )ИЯо Н)И<ТИаз а оН–ИоаИп!йНН опИ)В( з а оИЭ( щоИ
зЖЗИ! ИаИ( а оИЭ щН! Н Е)Иоп!Ч!ййИ! а )п=ЭИЭ Тйзщ!йНН( ИЧпзТйИ (а)ИЭйНо! опН
)пНТйзз )Ий=оН= (ИЧпзТК Н ТзЭ!о<о!ю ТЗ!< Иаз Ип*зйНТИазйВ оаИпщ!И/ аИ!/ )ИЯоз(
ИйН И–пзй=,о аИ! !Нщ!И! Тйзщ!йН! Н )пНИЧп!оз,о а оН–з– йИаИ!( )п!З!<йИ !ЭИ!
Тйзщ!йН!)- рЗНаНо!<йИ( з а ИЗйИЭ щ!оа!пИоНгНН )ИЯо й!ИЧВщз/йИ зИйНщйИ аВзТз
*ЕЧИЕ, ЭВ< И азЖй!/г!Э
часИаоии
щ!Иа!з т =ТВ! з ИйЮ!йопзЮНН щ!Иа!щ!И*И
И)Воз( И )зЭ=оН( йзг!Зг!/ аИ)И*!йН! а Иа!- ИЖйИ Ч!Ий!щйИ пзТЭВг=о< ИЧ ЯоИЭ(
йз–ИЗНо< йИаВ! зп*ЕЭ!йоВ т а! ЯоИ ЗИоЕ)йИ аЗЕЭщНаИЭЕ щНозо!,-
В< )ИЯоз И–азоВаз!о а, ЭНпИаЕ, НоИпН,( )пИгИ! Н йзоИ=*!!( йз а! ЯоИ )ИЯо
ЭИопНо )ИТНЮН/ а!щйИоН- Рй *ИаИпНо ИЧИ а!Э щ!Иа!щ!оа! т ТЗ!< й!о *!И*пзГНщ!Н– Н
ЯойНщ!Н– пзЭИ- Рй )пИйНз!о а Е*йИо< зЖЗИ*И щ!Иа!з( аВЗ!=,*Е, !*И НТ Иоз<-
йИ*И ЖНаИ*И ЭНпз( т ИЧзЗзйН! п!щ<,-
»зайЕ, пИ< ТЗ!< Н*пз!о оН– т )=оНоИ)йВ/ =ЭЧ( пзТЭ!п( Н)И<ТИазагН/= ИЧВщйИ
а Я!*Н=–( оН–з–-пзТЭВг!йН=– ((…!ТЕЭйВ– !о Е*зг!! а!!ТИИоз=ФК Н Зп-)- я зИ/ НТЕЭНо!<йИ/ оИщйИо<, )ИопИ!й о!ом Уйзщз! т о!ТН( ЗИз-
Тзо!<оаз !*И ИЗ!пЖзо= а й!Э зЭИЭ- сзо!Э т аИНЮзо!<йИ! )п!ЗИЖ!йН! т аВаИЗю (е
й!о Е йз НйИ*И ЗИоИ=й<=мК коИ
 оос
т Н а! щ!Иа!щ!оаИ( Н пЕН/ йзпИЗ( )ИоИЭЕ щоИ
ЭВ< )ИЯоз ИЧпз*з!о= пИЗНй! (з ЯоИ 0905 *ИЗ( М!паз= ЭНпИаз= аИ/йз( Е*пИТз ЕйНщоИЖ!-
йН=( оИ=*з= )!п!З йзпИЗзЭН ЭйИ*Н– опзй Н )!п!З чИН!/)- е Зз<г! т )пНТВа( )ИЗщ!п-
Наз,*Н/ аВзТзййЕ, ЭВ<ю (рЭ!/о! Ж! Ч!п!щ<ФК
УЗЕЭз/о!< а !ЭН/ ИЧпзТю (зг Ззп Ч!Э!пойВ/ т п!щ<К- сЗ!< ТйзщНЭИ зЖЗИ!
ИаИю п!щ< т Ззп( п!щ< Ч!Э!пойз( а ИоНщН! Ио а!*И Иоз<йИ*И- я Иап!Э!ййИо< –зпз-
о!пНТЕ!о= озю
чои ркамр и сИпочооМ
сЗ!< )ИЯо НЭ!!о а аНЗЕ й! оИ<И аИ/йЕ( йИ Н айЕ-
оп!ййН! ИйГНоВ а опзй! Н а зЭИЭ щ!Иа!!-
В пзЭИоп!Н а!*И Заз оН–ИоаИп!йН= е- я- …ЕйНйз( а ИоИпВ– Ий пзТЭВг=!о И
а!щйВ– аИ)пИз– щ!Иа!щ!И*И ЧВоН=- иЭИЖ!о Н щ!Иа! )п!ИЗИ!о< пНТН Н ИЧп!оН
ЭВ ЖНТйН иИ–пзйНо= Н щ!Иа!щ!оаИ НН ЕйНщоИЖНо зЭИ !Ч= У щ!Э )Ео< )з!-
йН, Мп!З!<йз= зИйНщйИо< ЧЕйНйН– оН–Иа аВТВаз!о зИЮНзЮНН( оп!ЧЕ!о ЕНН/ З=
ИаИ!йН= о!оз( йИ ЯоН ЕНН= щНозо!= й! о*!ойВ т пзЧИоз ЗЕгН )пНй!!о аИН )ИЗВ( Н
а ЯоИЭ ЭИЖ!о ЕЧ!ЗНо<= зЖЗВ/-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
74

Н- - ГЛминеп

оз нз ро нза Э сзапа ки Жастачы Э Нач сзоктнкн тпипачр
и исзссИ о Рпи–иИ ооЛ ч ирона!онИ ткаИ ,аЗчо ап!оо чк
ЛнсИа!а – сИ оМ
зо Мо тмЧсУя
НИз/ »ЕЭН!а оИЖ! ТзЗЕЭВаз= йзЗ аИ)пИзЭН( оз аИйИазагНЭН еазйз …ЕйНйз-
У !*И оН–з– оИЖ! НЗ!о п!щ< И Иа!( йИ ИЧпзТ Иаз Е ЯоИ*И )ИЯоз Иа!Э НйИ/- МпИщНоз!Э
ЯоИ оН–ИоаИп!йН!-

нопо

У ИйВ/ З!й<( И*Зз йзЗ ЭНпИЭ йИаВЭ
…И* Ий= НЮИ аИ!( оИ*Зз
иИйЮ! ИозйзаНазН ИаИЭ(
иИаИЭ пзТпЕгзН *ИпИЗз-
е Ип! й! аТЭз–Наз пВзЭН(
са!ТЗВ ЖзН< а ЕЖз! Ей!(
оН( оИщйИ пИТИаИ! )зЭ=(
иИаИ )пИ)ВазИ а аВгНй!-
я З= йНТИ/ ЖНТйН ЧВН щНз(
Кз ЗИЭзгйН/( )ИЗф=п!ЭйВ/ Ио(
МИоИЭЕ щоИ а! Иоо!йН ЭВз
рЭйИ! щНИ )!п!Зз!о-
МзопНзп– !ЗИ/( !Ч! )ИЗ пЕЕ
МИИпНагН/ Н ЗИЧпИ Н ТИ(
! п!гз=< ИЧпзоНо<= ТаЕЕ(
нпИо<, йз )!! щ!поН щНИ-
И ТзЧВН ЭВ( щоИ ИН=ййИ
нИ<И ИаИ п!З< Т!ЭйВ– оп!аИ*(
е а оазй*!НН Ио еИзййз
изТзйИ( щоИ иИаИ т ЯоИ …И*-
В !ЭЕ )ИозаНН )п!З!ИЭ иЕЗйВ! )п!З!В !о!оаз( е( з )щ!В а ЕИЭ( ;ЕпйИ )з–йЕо Э!поаВ! Иаз-
оИЧВ )Ий=о< ЯоИ оН–ИоаИп!йН!( йзЗИ ИЧпзоНо<= …НЧНН- оазй*!Н! Ио еИзййз
йзщНйз!о= озю (У йзщз! ЧВИ иИаИ( Н иИаИ ЧВИ Е …И*з( Н иИаИ ЧВИ …И*К (
)оМ ФГФ
)-
сЗ!<
Ука а
НЭ!!о ИИЧИ! Тйзщ!йН!( ИоИпИ! )пНй=оИ а ЧИ*ИИаИ/ Но!пзоЕп!- У –пНоН-
зйИ/ Е<оЕп! иИаИ ЧИЖ!оа!ййИ- коИ й! оИ<И п!щ<( ЗзпИазййз= …И*ИЭ щ!Иа!Е( йИ Н
зЭ …И*( иВй …ИЖН/( з озЖ! НоНйз( )п!ЭЕЗпИо<( Чз*ИЗзо<-
я !оа!поз= йН*з ИН!= а …НЧНН йзТВаз!о= ( НзК- У й!/ )Иа!оаЕ!о= И ИпИ-
з!ой!Э опзйоаИазйНН йзпИЗз )И )ЕоВй! Н )пНаИЗ=о= ТзИйВ( ИоИпВ! …И* Тз)Иа!Зз
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
75
ИН!,( а!ЗЕ*!ЭЕ аИ/ йзпИЗ а опзйЕ ИЧ!оИазййЕ,- МИ ЯоНЭ ТзИйзЭ ЗИЖйз опИНо<=
)Иа!Зй!айз= ЖНТй< ,З!/- сЗ!< *ИаИпНо= И оИЭ( з !ЗЕ!о Н)Ий=о< ИЧ=ТзййИоН )И
ИойИг!йН, …И*Е Н ,З=Э( зНЭ ЗИЖйИ ЧВо< ИЧ*!оа!ййИ! ЕопИ/оаИ( ЗзйВ йпзаоа!й-
йВ! )пзаНз-
ыпзТз (иИйЮ! ИозйзаНазН ИаИЭК йз)ИЭНйз!о ИЧ Я)НТИЗ! НТ йН*Н еНЕз
заНйз( *З! )Иа!оаЕ!о= И оИЭ( з еНЕ заНй( )п!!ЭйН ИН!=( ТзаИ!аВаз= ИЧ!оИазй-
йЕ, Т!Э,( ЭИНоа!ййВЭ ИаИЭ ИозйИаН иИйЮ!( щоИЧВ )ИЧ!ЗНо< апз*Иа- Рй зТзю (Ф
оИ/( ИйЮ!( йзЗ »зазИйИЭ( Н Ейз( йзЗ ЗИНйИ, яНзИйИ,м е ИозйИаНИ< ИйЮ!( Н
Ейз оИ=з( ЗИИ! йзпИЗ ЭоН апз*зЭ аИНЭФ е й! ЧВИ озИ*И Зй= йН )п!ЖЗ!( йН )И!
оИ*И( а ИоИпВ/ »И)ИЗ< оз Егз ЧВ *зз щ!Иа!щ!И*ИК (
)сМ *о М Ф0ГФюЭФN
)-
К …НЧНН ИЧпз*з!о йз Н опИзю (иИаИЭ пзТпЕгзН *ИпИЗзК- еТ оИ/ Ж! йН*Н еНЕз
заНйз ЭВ ЕТйз!Э( з пзТпЕг!йВ ЧВН й!)пНоЕ)йВ! о!йВ е!пН–Ийзю (Кз ИпИ ЕВ-
гз йзпИЗ *ИИ опЕЧВ( аИНйЕ йзпИЗ *пИЭНЭ *ИИИЭЮ Н ИЧпЕгНз< о!йз *ИпИЗз ЗИ
ИйИазйН=ФК (
)сМ *о М 5ГФ)
)-
РоВН ЧНЧ!/НЭ о!озЭ )ИЭИ*Ео азЭ )Ий=о< оИо ЭВ( ИоИпВ/ )ИЯо азЗВ-
аз!о а ИЧпзТ
ска о
- И ЯоИ !*! Зз!И й! а!< ЭВ- МИЗЕЭз/о!ю )Ищ!ЭЕ )ИЯо )пИоНаИ)И-
оза=!о
Ука а
Н
гиско
 иИаз ЯоН Е)Иоп!Ч!йВ а )!п!йИйИЭ Тйзщ!йНН- оИ озИ!
гиско

коИ о! )пзоНщ!Н! )пзаНз( ИоИпВ! йЕЖйВ
чк оирзая Зирои
- коИ Иаз-Е*Н( ИйН й!ИЧ-
–ИЗНЭВ а ЖНТйН оз Ж!( з
чаоЛоия тач/пноря сзаИ
- нИ( щоИ ЭВ о!)!п< йзТазН ЧВ
аВзТВазйН=ЭН( ИоИпВ! ЕЖзо )!п!Ззщ! НйГИпЭзЮНН( ГИпЭЕНпИазйН, ТзИйИа Н )пз-
аН ЧВоз( з озЖ! )ИЧЕЖЗз,о ,З!/ зНЭ-НЧИ З!/оаН=Э( т Н !о< о! ГЕйЮНН( ИоИпВ!
Н)Ий=!о =ТВ а )пзоНщ!И/ ЖНТйН- МпН ЯоИЭ
оан –иска
аЭ!*з!о
сн аИИнози срско
(
ИоИпВ! йЕЖйВ З= )Иа!Зй!айИ*И ЧВоз- е аИо )!п!З йзЭН зпоНйзю (МзопНзп– !ЗИ/Ф !
п!гз=< ИЧпзоНо<= ТаЕЕ( O нпИо<, йз )!! щ!поН щНИК-
У! ЯоИ( Ий!щйИ( й! !ЗЕ!о )ИйНЭзо< ЧЕаз<йИ( ЭВ зТзййИ*И озИаю а )Иа!-
Зй!айИ/ ЖНТйН Зп!айН! ,ЗН пЕИаИЗоаИазН< )пИоВЭН ЖНо!/НЭН )пзаНзЭН Н ЕЭ!Н
Ю!йНо< ИаИ т НЭаИ аВИИ*И( ЧИЖ!оа!ййИ*И (
он пнЛос ампоИиИс з р з
Ф)- !
оИ<И ,ЗН оп!)!оИЭ Н Чз*И*Иа!йН!Э Ч!п!*Н ИаИ( й! Е)Иоп!Ч== !*И аЕ!( йИ Н оИ(
щоИ а )пНпИЗ! щНоз!о= ЭИ*ЕщНЭ Н аВИНЭ( оп!)!*!о )!п!З йНЭю (е Ип! й! аТЭз–Наз
пВзЭН( O са!ТЗВ ЖзН< а ЕЖз! Ей!( O оН( оИщйИ пИТИаИ! )зЭ=( O иИаИ )пИ)ВазИ
а аВгНй!К- У! ЯоН зпоНйВ Н пзай!йН= )ИзТВаз,о Иа!пг!ййИ Н,щНо!<йИ! Э!оИ
иИазФ
я Тзо!Э !ЗЕ,о )=оз= Н г!оз= опИГВ( *З! п!щ< НЗ!о И Иап!Э!ййИ/ )ИЯоЕ З!/оаН-
о!<йИоН- РйН йзщНйз,о= ЭйИ*ИТйзщНо!<йИ*И И,Тз (йИК- коз зйоНо!Тз т пзй<г! ,ЗН
)ИйНЭзН аВИИ! Тйзщ!йН! иИаз( з о!)!п<
ромрки
т Н)И<ТИазйз З= оИ*И( щоИЧВ )ИЗщ!п-
йЕо< ЭВ<ю пЕгНо= й!щоИ щп!ТаВщз/йИ азЖйИ!- РЧпзоНо! айНЭзйН! йз ИаИ
асиооа
т
ЯоИ Еозп!аг!! аВИИ! ИаИ ИТйзщз!ою )пИйНТзййИ! а!оИЭ( ИТзп!ййИ!- МпН ЯоИЭ а!о т й!
Т!ЭйИ/( з НЗЕ*Н/ аВг!( з а!о УНГ!!ЭИ/ Та!ТЗВ( з оИо а!о( ИоИпВ/ ИН= )зоЕ-
–Иа( И*Зз ИйН ЕТйзН И пИЖЗ!йНН ХпНоз-
я щоИ озИ!
сзчорн тпнчнкр нсИнсИ о
 иИаИ
тпнчнкр
т а )п=ЭИЭ Тйзщ!йНН т *пзйНЮВ(
сзчоря
т й!ЗИозоИщйВ/( И*пзйНщ!ййВ/( ЕЧИ*Н/(
нсИнсИ а
(йНЖйИ! ИаИ) т )пНпИЗйВ!
аИ/оаз( )пНпИЗз- коИ аВпзЖ!йН! ИТйзщз!о( щоИ ЭВ озН Е)Иоп!Ч=о< аВИИ!( ИН=ййИ!
й!Т!ЭйВЭ а!оИЭ
Ука а
З= ИЧИТйзщ!йН= ИЧВйИа!ййВ– =а!йН/- я Тз ЯоНЭ аоз!о ЧИ!!
ИЧ*Н/ ЭВю ЕопзоНН Чз*И*Иа!йН! )!п!З ЧИЖ!оа!ййВЭ( аВИНЭ( й!Т!ЭйВЭ( )Воз=<
Эзо!пНзНоНщ!Н ИЧф=йНо< =а!йН= ЗЕ–ИайВ!- е !*!ю ЕопзоНН а!пЕ( ТзЭ!йНа !! пзЕ-
ЗИщйВЭН ЕЖЗ!йН=ЭН( Е!оНаВЭН )И)ВозЭН ЕопИ/оаз Т!ЭйИ/ ЖНТйН Ч!Т …И*з-
е ТЗ!< аВоЕ)з!о !*! ИЗйИ Тйзщ!йН!
ска о
ю )ИЯТН=( НЕоаИ Иаз- МпНа!З!Э Иаз
»ЕЭН!аз НТ озо<Н( йз)НзййИ/ а оИ Ж! ап!Э=( И*Зз Н оН–ИоаИп!йН! (йзщзИ 0920 *ИЗз)-
РйН )п=ЭИ )!п!Нз,о=ю (МИЯТН= Н п!Н*Н= т За! оИпИйВ ИЗйИ/ Н оИ/ Ж! ЭИй!оВ- И Н
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
7N
оз( Н ЗпЕ*з= оп!ЧЕ,о Ио щ!Иа!з ЗЕ–ИайИ/ пзЧИоВ- ! аИ НЭ= )пзоНщ!И/ Ю!Н( з ЯоНз
Н Яо!оНз( з аИ НЭ= аВг!/( й!НТа!ойИ/ НЭ зЭНЭ- коНз )пН)ИИЧ=!о щ!Иа!з ЖНТйН
а ИЧ*!оа!( Яо!оНз оп!ЭНо= Еа!НщНо< !*И )ИИЧйИо< йззЖЗзо<=- чЕИаИЗоаИ Ж! а
)!п!пИЖЗ!йНН щ!Иа!з а аВгН/ оН) )пНйзЗ!ЖНо п!Н*НН Н )ИЯТННК- МИЯо( ИТЗзаз= )пИ-
НТа!З!йН=( Н)ВоВаз!о оп!)!о Н щЕаоаИ )ИЧ!ЗйИоН ИооИ*И( щоИ оаИпНо (Иа!пг!ййВ! Ищ!-
озйН= Иа( )ИЗИЧйВ! о!Э( щоИ й!И*Зз аИп!гзН Э!поаВ–( пзТпЕгзН о!йВК- я ТзЧа!йН!
аВИИ*И )п!ЗйзТйзщ!йН= )ИЯТНН З!з!о Иаз
нпИ ри
-
нзНЭ ИЧпзТИЭ( оН–ИоаИп!йН!( И–азоВаз= пзТйВ! Я)И–Н ЖНТйН щ!Иа!щ!оаз( *пИЭзЗ-
йИ! )пИопзйоаИ Т!ЭН Н й!Чз( )ИТаИ=!о аТ*=йЕо< йз !*ИЗй=гйН! )пИЧ!ЭВ )ИТНЮН/
а!щйИоН- МИЯо *ИаИпНо И Тйзщ!йНН З= щ!Иа!з аВИИ*И ЗЕ–ИайИ*И йзщзз( ИоИпИ! ИопВ-
аз,о !ЭЕ п!Н*Н= Н )ИЯТН=( И зозопИГНщ!ИЭ ТзЧа!йНН ЗЕ–з а !*И ап!Э=( И пИН )ИЯТНН(
)ИИЧйИ/ а!пйЕо< щ!Иа!Е аВИИ! )пНТазйН! !*И- РЧ ЯоИЭ )п!ИЧпзЖ!йНН щ!Иа!з( И аИТ-
йНйИа!йНН Е й!*И
ЛнсИа!а – сИ о
т ЗЕ–ИайИоН т )ИЗ аИТЗ!/оаН!Э НЕоаз Н *ИаИпНо
»ЕЭН!а з а оН–ИоаИп!йНН (иИаИК( оз Н а опИГ! НТ оН–ИоаИп!йН= (\!оИ! щЕаоаИК(
ИоИпз= )пНа!З!йз а зщ!оа! Я)Н*пзГз- Р оИЭ( щоИ ЯоН ЭВН Е )ИЯоз й! Ещз/йВ( щоИ !*И
ЕЧ!ЖЗ!йН= т п!ТЕ<озо *ЕЧИН– пзТЭВг!йН/( аНЗ!о!<оаЕ!о Н оН–ИоаИп!йН!( йз)Нзй-
йИ! )И! )Ео!г!оаН= а еозН, Н йзТВаз,*!!= (ыпз …!зоИ яйЗЖ!НИК- МпНа!З!Э ИопВ-
аИ НТ й!*И( Ий Ищ!й< аВпзТНо!<йВ/ю
оо< …И*( !о< ЭНп( ИйН ЖНаЕо аИа!(
я ЖНТй< ,З!/ т Э*йИа!ййз Н ЕЧИ*з-
И а! а !Ч! аЭ!*з!о щ!Иа!(
КИоИпВ/ ,ЧНо ЭНп Н а!пНо а …И*з-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
77

Н- - Заонокий

« ончопа ЧИа ипн Зик:
) скочза он сИпниИс ир таИназ
гИам р но кочао
Ир чокоия ая таИааз
щачнкок Иа –Иа он ро нпЛикМ
зо !о ИиоУо,Кс

ттеено

УНЗНЭИ( ЕЖ! )И йзТазйН, оН–ИоаИп!йН= НИз= сзЧИИЮИ*И т (Роо!)!<К ЭИЖйИ
)Ий=о<( И щ!Э ИйИ- РЗйзИ( з аВ( йза!пйИ!( ЗИ*зЗВаз!о!<( т й! а! оз )пИоИ- е Тз И-
азЭН( ИоИпВЭН )ИЯо пНЕ!о зпоНйЕ )пНпИЗВ( щНозо!, ИЧ=Тзо!<йИ ИопИ,о= ЭВН Н
йзопИ!йН= заоИпз-
Роо!)!< )И! Э!о!Н-
нИ<И ЕоН–з )Еп*з(
чзТИЭ Е*пИЧВ И!Н(
е )Ио!Эй!Н й!*з-
У Ищ<=– пзТИпазййИ/ оЕщН
…!*!о ИИИ ЕйВ-
иИ!й о=Ж!В! Ещ<=
ИпИ*И й!*з )ИйВ-
МзЗз,о( )за=о=( <,о=
Л<ЗНйН( аоВз=< а Е*пИЧ-
ЛЕЖН( з оИйН! Ч,ЗЮз(
иа!о=о= ИИИ опИ)-
МЕо< ЭИщзНаИ/ Зп!ЭИоИ/
…!В! ЗВгзо )И=(
!НТЭ!пНЭИ/ пзЧИоИ/
сзй=оз йИаз Т!Э=-
иИпИ )пИйЕо= З!п!а<=(
иИпИ( )ИопИНагН< а п=З(
МоНЮ )!п!!ойВ– Ищ!а<=
У опЕЧВ а!йВ ТзопЕЧ=о-
иоН–ИоаИп!йН! йз)НзйИ а 094Ж *ИЗЕ( И*Зз )ИЯо а!пйЕ= НТ ВН- Кз айНЭзо!<йИ
а*=ЗВаз!о= Ий а ЭНп
пИЗйИ/ )пНпИЗВ( з )ИЗпИЧйИ Н оИщйИ пНЕ!о Иоо!)!<м е аВ аНЗНо! зпоНйЕю ай!-
Тз)йЕ, Н<йЕ, Иоо!)!<( )Ио!Эй!агН! ЭИпВ! Е*пИЧВ( о=Ж!В/ й!* йз а!оз– И!й(
з)!<( ЕЖН( Ч!о=*Н! )пН а!о! ЕйВ- коИ !*И )п!ЗозаНо< Чз*ИЗзп= оИщйВЭ Я)Но!-
озЭю (У Ищ<=– пзТИпазййИ/ оЕщНК( (иИ!й о=Ж!В! Ещ<= O ИпИ*И й!*з )ИйВК-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез

И( )ИЖзЕ/( ЧИ<г! а!*И йзЭ )ИЭИ*Н *з*ИВю
Иико тп!о с!памр аснки таИн-
онки сон!о
- е ИИЧ!ййИю (
З
зЗз,
о
(
Ип
за=
оя
=
Э п
<,
оя
= O
К
<

НйН( а
о
Вз=
яЕ
а
я
Е*пИ
ТЧ
O
К
ЕЖН(
з
о
ИйН! Ч
п
,

з( O
Л
а!
о
=
о
=ФК УВ ЧЕЗоИ й! оИ<И аНЗНо!( йИ Н ВгНо!( з )зЗз,о
о=Ж!В! з)Н а!оа!/ а ЕЖН( з ИЕ<Н пВаз,о= Н аоВз,о= а й!*- я ЕВгзН Н
ЕаНЗ!Н аВ ЯоИ )ИоИЭЕ( щоИ Иаз озН ИИЧ!ййИ !ЭНЭН Н аВпзТНо!<йВЭН Чз*ИЗзп= оН–Е
Н зНо!пзЮНН (Ийз аВЗ!!йз ЖНпйВЭ гпНГоИЭ Н НЭ!!о ТЗ!< НТИЧпзТНо!<йИ! Тйзщ!йН!)-
оН аВ щНозН Н ЗпЕ*Н! оН–ИоаИп!йН= сзЧИИЮИ*И (йз)пНЭ!п( (Р!й<К( (У!йз а
!ЕК( (Л!йИ! ИТ!пИК)( оИ ТзЭ!оНН( щоИ )ИЯо а!*Зз )ИзТВаз!о )пИН–ИЗ=*Н! а )пНпИЗ!
)пИЮ!В з пзЧИоЕ !! Н( з щ!Иа!( а )ИйНЭзйНН )ИЯоз( т (й! З!оН*! )пНпИЗВ( O И
ЭВ< !!м И ТВЧН/ ЕЭ !!мК (
ЛТ–нпо а снпИи поррЛкЕ<
)- е а оН–ИоаИп!йНН (Роо!-
)!<К п!щ< НЗ!о И а!щйИ/ ЖНТйН )пНпИЗВ з И !! й!)п!–ИЗ=*!/ Н й!ЕозййИ/ пзЧИо!- У=
щ!оа!поз= опИГз ИйИазйз йз зйоНо!Т!ю
чпнаИая Э помаИая
( пНГЭз ЕННз Тйзщ!йН! ЯоН–
Иа( Н озйИаНо= )Ий=ой!! ЭВ< )ИЯоз И й!ИЗИНЭИоН ЗаНЖ!йН=( й!НТЧ!ЖйИоН )!п!Э!й-
я з ЭИ*йИ ТаЕщНо ГНйз !*И ИНЮ!оаИп!йН=ЭН Н )ИаоИпзЭНю
сзапа Э сзапа Ипмр Э
роИпмИ
м
МпН ЯоИЭ( з ЭВ ЕЖ! ИоЭ!щзН( п!щ< НЗ!о й! оИ<И И )пНпИЗ!- РЗйзИ й! оИНо ЗЕЭзо<(
щоИ сзЧИИЮН/( пНЕ= Иоо!)!< а )пНпИЗ!( )ИЗпзТЕЭ!аз!о )!п!Э!йВ а ЖНТйН опзйВ- МпИ-
оИ )ИЯоНщ!И! ИаИ ИЧзЗз!о озНЭ аИ/оаИЭ( щоИ аВТВаз!о пзТйИ*И пИЗз зИЮНзЮНН(
)ИЗаН*з!о пзТЭВг!йН,- КоИ-оИ( щНоз= оН–ИоаИп!йН!( )И/Э!о !*И а ИЮНз<йИ-НоИпН-
щ!ИЭ Тйзщ!йНН( )ИЗЕЭз!о И )!п!Э!йз– а ЖНТйН опзйВ (,ЗН ЖЗзН Н– )И! ИИйщзйН=
У!НИ/ Ро!щ!оа!ййИ/ аИ/йВ 0940т0945 *ИЗИа( йИ о*!ойИ)( з оИ-оИ аИ)пНЭ!о )пИНТа!З!-
йН! а ЧИ!! ИЧ*!Э )зй!( ЕаНЗНо ТЗ!< оИпЖ!оаИ а!щйИ*И ТзИйз ИЧйИа!йН= з
а )пНпИЗ!( оз Н а ЖНТйН щ!Иа!з- У!З< ЯоИ оН–Н( Н ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН! а йН– ИоН-
щз!о= *ЕЧНйИ/( ЭйИ*ИТйзщйИо<,- УИ а=ИЭ Ещз!( аВ И)п!З!!ййИ )ИщЕаоаИазН а!пЕ
)ИЯоз а оИпЖ!оаИ ЖНТйН( а й!НТЧ!ЖйИо< )!п!Э!й- УИо !*! ИЗйИ оН–ИоаИп!йН! - я- сзЧИ-
ИЮИ*И-

ирокий Л

;Епйз= )Ищазю НгИЭ ЕТИазо
е ЯоИо ЗЕЧ( Н й!о а!НИ!)<=
У !*И а!оа=–-
КзН!-оИ Иоп!)<=
нИпщзо йз й!Э Н *Е–И г!!о=о-
И пЕщ!ййВ! йзЭ!поаИ ЕозаВ
Рй оз пзТаН( щоИ( зЖ!о=( ЕЗзп< ]
е Тз)И!о Ий ИИИИЭ заВ(
е НТ оаИз Тзз)з!о =йозп<-
У*=ЗН< а й!*Ию Ий азЖ!й Н )ИИ!й
ип!ЗН аИН– Ч!ТЖНТй!ййВ– пзайНй-
КоИ *ИаИпНо( щоИ а )И! Ий й! аИНй
Рй аИНй а )И!( ЗзЖ! Н ИЗНй-
Мп!ЗозаНН !Ч! ЯоИо ЗЕЧ !пзНаВ/ йз )!паВ/ аТ*=З(
ао оЗно и стазано
йзЗ!-
Ж!й Н ЭИ*Ещ- У й!Э пВоз И*пИЭйз= айЕоп!йй== Нз- И оИ<И Н Иаз )ИЭИ*Н азЭ ЯоИ
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
79
)ИщЕаоаИазо< ! оИ<Ию Ищ!й< ЭйИ*И! )ИЗзТз зЭ оН– Н !*И ИИЧ!ййИоН( оз НйоИйз-
ЮН=( ИоИпЕ, Н)И<ТИаз заоИп-
УВ ТзЭ!оНН( щоИ оН– а йзщз! )пИНТа!З!йН= зИ/-оИ (й!)пзаН<йВ/К( Ип=аВ/
МИ! )!паИ/ опИН )И ЭВЕ )зЕТз апИЗ! ЧВ й!ЕЭ!ойзю а!З< Иаз
рка оИ Э и ЧИаИ
а=ТзйВ Э!ЖЗЕ ИЧИ/- я Ийз о!Э й! Э!й!! Е*!оаЕ!о( )ИоИЭЕ щоИ а ИйЮ! зЖЗИ/ опИН
а!*Зз ЗИЖйз ЧВо< оз йзТВаз!Эз= оН–Иаз= )зЕТз- е Ио ЯоИ*И оН– озйИаНо= йз)п=Ж!й-
йВЭ- сз)=оз= а !п!ЗНй! аоИпИ/ опИН оп!ЧЕ!о )зЕТВ( Ийз ЗНоЕ!о= НйозНИЭ- я Э!ЖЗЕ
аоИпИ/ Н оп!о нкизакнт Э н!а нИ 
о=йЕо= ЗпЕ* ЗпЕ*Е( ИйН ИайИ
йзН<оа!ййИ пзТИпазйВ оН–ИЭ( оп!ЧЕ,*НЭ ТЗ!< )зЕТВ- е а оп!ооИщН Н )зЕТз а ИйЮ!- М!п!йИ З!з!о п!щ< )п!пВаНоИ/( йз)п=Ж!ййИ/( )п!ЗИЖ!йН= з
ЧЕЗоИ й! ЕЭ!*з,о= а опИН( щзо< )п!ЗИЖ!йН= )!п!йИНо= НТ
ИЗйИ/ опИН а ЗпЕ*Е, Н йз ЯоИЭ Э!о! Иоз!о= пзТпВа( йз)п=Ж!ййз= )зЕТз-
И Тзщ!Э )ИЯоЕ )ИйзЗИЧНИ< оз опИНо< оН– РозйзаНазо< що!йН! )зЕТзЭН я И
щ!Э ТЗ!< *ИаИпНо= Р й!пзНаИЭ( Ип=аИЭ ЗЕЧ!- УИо Н оН– озИ/ Ж! т йзпИщНоИ й!пзН-
аВ/( Ип=аВ/- Рй )ИЭИ*з!о йзЭ а*=З!о<= а ЯоИо ЗЕЧ( ТзЭ!оНо< !*И оИоВ!( пНаВ!( ЕТИ-
азоВ! а!оаН(
сзп–ноорн оонпИ а ссИо р
( !*И й!пзНаЕ, пИйЕ т й! Но<=( з
зозин-
Иа кааИ
- я )ИЯоЕ Н йзЗИ( щоИЧВ ЭВ а*=З!Н<( З= ЯоИ*И Ий Н ИозйзаНаз!о айНЭз-
йН! щНозо!= )зЕТзЭН- е ЭВ аНЗНЭ( зИ/ ЯоИо ЗЕЧ ЭИ*йВ/- МИЯо *ИаИпНо( щоИ а й!Э
онИ
нкизакнт
- я ЭИЖйИ Н зТзо<( щоИ а й!Э !о< а!НщН! иИаИ (а!НщН!К ИТйзщз!о йзН-
щН! а =а!йНН аВЗз,*Н–= аИ/оа( айЕгз,*Н– ЕазЖ!йН!( )п!Ий!йН!( з (а!НИ!)Н!К
т )Вгйз= пзИоз( пИИг<- УИо ЯоИ/ )Иа!п–йИойИ/ пзИоВ а ЗЕЧ! й!о( йИ !о< )ИЗНййИ!
а!НщН!-
зщНйз= И аоИпИ/ опИГВ( оН– Э!й=!о=- Рй о!п=!о аИ, й!опИ/йИо<( оН–ИаВ!
)зЕТВ о!)!п< Иа)зЗз,о )зЕТзЭН НйозНщ!НЭН- КзЖЗз= опИз т ТзИйщ!ййИ! )п!ЗИ-
Ж!йН!( Нщ!ТН )зЕТВ а !п!ЗНй! опИ- я а )И!ЗйН– ЗаЕ– опИз– аоИпИ/ опИГВ Н ИИ-
Ч!ййИ а оп!оНйоИйзЮН= ЧВз ЧНТз пзТ*ИаИпйИ/( оИ а ИйЮ! Ийз озз Э!З!ййИ/ Н а!Нщ!оа!ййИ/( т
озИ/ Ж! азЖйИ/ Н )ИИ/йИ/( з зЭ ЗЕЧ-
е Иаз )И=а=,о= Иа!Э НйИ/ оННоНщ!И/ ИпзНю аЭ!оИ )пИТзНщ!Н– т
)ИЯоНщ!Н!( йНЖйВ!- ипзайНо!ю
чпоо рка оИ аИпнт Иап–оИ
Н
заказака ско р
оИоп оЗно стазано мнрЗироноор по оио
Ф !озГИпз
ротанИ ао заказака ско р
оИЖ! )ИЗщ!пНаз!о а!Нщ!оа!ййИо< ИЧпзТз-
е аВ( Ий!щйИ( И*ЕоНН( щоИ а оН–ИоаИп!йНН й! оИ<И И З!п!а! НЗ!о п!щ<- нпз*Нщ!-
Н/ ЖНТй!ййВ/ И)Во ЕЧ!ЗН )ИЯоз( щоИ айЕоп!йй== Нз ЭИЖ!о )пИ=а=о<= й! а )пНаВщ-
йИ/ зНщ!И/ пзИо!( щоИ зЭз пзИоз ЧВаз!о НйИ/ т Ч!Т ай!гй!*И
нкизакнт
- е ЯоИо
ЗЕЧ озйИаНо= НЭаИНщ!НЭ ИЧпзТИЭ( Ий *ИаИпНо И щ!Иа!щ!И/ ЕЗ<Ч!( И а!НН– Нз–(
)ИпИ/ *ЕЧИИ пВоВ– а й!аТпзщйИЭ йз )!паВ/ аТ*=З щ!Иа!!- Р оИЭ( щоИ ЖНТй< й!п!ЗИ
И)пИа!п*з!о НТа!ойЕ, )ИИаНЮЕ (РЗНй а )И! й!
аИНйК( )ИоИЭЕ щоИ ЗзЖ! ИЗНйИщз ЭИЖ!о )пИоНаИоИ=о< НзЭ Тз( аВЗ!пЖзо< Н)Воз-
йН= Н а о=Ж!!/гН– ЕИаН=– Иозо<= щ!Иа!ИЭ-
ИЖ!о ЧВо<( аВ й! Тйз!о!( щоИ сзЧИИЮН/ ЗИ*Н! *ИЗВ )пИа! а з*!п! Н йз )И!!йНН(
*З! )И! зоИпЖйИ*И опЕЗз !Ж!Зй!айИ( )пНопИНагН< Е =*Нз( ЕЖНаг!*И )Н<Э!ййВЭ
оИИЭ( пзЧИоз йзЗ )!п!аИЗИЭ аИ!*И ,ЧНЭИ*И )пИНТа!З!йН= (иИаИ И )ИЕ е*Ип!а!К 
Зп!ай!за=йИ*И йз =ТВ Иап!Э!ййИ/ )ИЯТНН- коИ ЧВ !*И НщйВ/ )ИЗаН* т оз ЧНИ*пзГН=
)ИЯоз ИоИЖЗ!оаНз< !*И ЖНТй!ййИ/ ГНИИГН!/( Еоа!пЖЗ!ййИ/ а оаИпщ!оа!-

ЖЛрапни

-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
ЖZ
УВ!о!а НТ яГпНН а з)п!!
К Ч!п!*зЭ Ио!щ!И/ Т!ЭН(
;НййВЭ оп!Е*И<йНИЭ !о!Н(
роИ)з= а й!Ч!( ЖЕпзаН-
УВо=йЕа !п!Чп=йВ! пВ<=
!п!Т а!< гНпИН/ й!ЧИаИЗ(
У! аИЖз а ЗИНйЕ НТИЧН<=
иаИ/ й!ЭйИ*ИщН!ййВ/ йзпИЗ-
И И*Зз )ИЗ пВ<=ЭН Ч!йЕИ
РТ!пИ( )пИТпзщйИ! йзаИТ<(
!пйИ! ТН=,*!! ЗЕИ
еТ ЕоИа йзаоп!щЕ )ИЗй=И<-
ЛЕщ И*й= ЕЗзпН а !пЗЮ! )оНщ…ВопВ/ )зЭ!й< а)В–йЕ Н )И*з(
е щзоНЮз ЗНайИ*И а!Нщ<=
и аВИоВ ИЧпЕгНз< йз йз-
;аз пВз( з Заз И*пИЭйВ– *Ип=(
РЧй=Н –ИИЗйЕ, аИйЕ(
е( пВЗзй<, *Ип!ойИЭЕ аоИп=(
.ЕпзаН пазйЕН< а аВгНйЕ-
нИ<И озЭ( *З! ЗаНЖЕо= а!оНз(
У НЕ)!йеЭ )пНпИЗз йИаз аИТапзоНз
нИ( щоИ Э!по< йза!Н Ей!зю
»ИпЗВ/ ЗЕ–( аВИИ! оп!Э!йУИ, й!)п!ИййЕ, ЧИп<Ч! ]
У!( щоИ Ио ЧВИ*И )ИИ!й<=
М!п!–ИЗНо( ЭИИЗИо<( о!Ч!-
я аИЖз а пЕЧзг! НТ Э!озз
Р)Ез= Э!З!ййИ йз ЗйИ(
е Тзп= йзЗ йНЭ ИЧпзТИазз
сИИоИ*И Тзп!аз )=ойИ-
коИ оН–ИоаИп!йН! ИТЗзйИ )ИЯоИЭ а 0957 *ИЗЕ-
КзИ/ )п!пзйИ/ Н а!Нщ!оа!ййИ/ )п!Зоз!о !о=*з= ЖЕпзаНйз= оз= Чз*ИЗзп=
ЯЭИЮНИйз<йИ Ипзг!ййВЭ Я)Но!озЭю
Иато онмн чкиоор
оп!Е*И<йНИЭ(
снпнмпорн
пВ<=(
Липазия
й!ЧИаИЗ- УИТйНз!о щЕаоаИ аИЧИЗВ( )пИоИпз( пзИоВ- е аЭ!о! о!Э
Яоз пзИоз –пЕ)з=ю ИЧ ЯоИЭ *ИаИпНо Я)Но!о
оноа!а–искнооря
- .Епза=Э )пНЗзйВ щ!И-
а!щ!Н! щ!поВ т оз= йзТазйз
оопача
( Е йН– !о<
аИн–нсзо рнк .
ЯоИ ИНЮ!оаИп!йН!(
)ИЗоа!пЖЗз,*!! !ЗНйоаИ а!*И ЖНаИ*И йз Т!Э!-
У оп!оРТ!пИ( )пИТпзщйИ! йзаИТ<( O !пйИ! ТН=,*!! ЗЕИФК У Иаз– аИТйНз!о ЧИ!! ИЧ*!! Тйз-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
Ж0
щ!йН!ю ЯоИ оИйИа!йН! а!оз Н о<ЭВ( ЗИЧпз Н Тз( ЖНТйН Н Э!поН- Р аВоп!! *ИаИп=о Э!оИ-
йНЭННю
к– а!о мрсИпря тконо
т ЯоН Иаз-ИЧпзТВ )ИТаИ=,о йз*=ЗйИ )п!ЗозаНо< !Ч!
)пИНг!Зг!! Н )!п!Ззо< ай!Тз)йИо< опз*!ЗНН- я ЖЕпза< НТИЧпзЖ!й )Ип!ЗоаИЭ )!пН-
ГпзТз (ТзЭ!йВ йзТазйН= )п!ЗЭ!оз И)Нзо!<йВЭ ИЧИпИоИЭ)ю
–осИиВо чи оа!а нки–
- …з-
*ИЗзп= ЯоИЭЕ опИ)Е( ИТЗзййИЭЕ НТ аВИН–( )ИЯоНщ!Н–( ИопВоИ ЯЭИЮНИйз<йВ– Иа( ЭВ
)ИйНЭз!Э( щоИ )И*НЧз й! )пИоИ )оНЮз( зН– ЭйИ*И( з ЕйНз<йз= щзоНЮз ЗНайИ/ Н а!Н-
И/ )пНпИЗВ- е ЯоИ й!ИЧВщз/йИ ЕННаз!о ЯЭИЮНИйз<йЕ, ИпзЕ НТИЧпзЖз!ЭИ*И( Тзоз-
а=!о )ИщЕаоаИазо< *Ип!щ< Н й!аИ)ИйНЭИо< ЕопзоВ-
КИйопзо йзопИ!йН= )!паВ– ЗаЕ– опИГ ЗаЕЭ= )И!ЗЕ,*НЭН ИТЗз!о= Н п!З-
оазЭН оН–з- иоН–ИоаИп!йН! йз)НзйИ )=оНоИ)йВЭ –Ип!!Э- коИо пзТЭ!п Зз!о аИТЭИЖйИо<
щп!ТаВщз/йИ пзТйИИЧпзТНо< ТаЕщзйН! опИ- ипзайНо!( з ТаЕщзо )!паВ! опИНю (УВ!о!а
НТ яГпНН а з)п!!ФК сЗ!< а!*И опН ЕЗзп!йН=( Н п!щ< о!щ!о )зайИ( ТзЭ!З!ййИ- я аИо
ЗпЕ*з= опИзю (ЛЕщ И*й= ЕЗзпН а !пЗЮ! )оНщН– ИзТВаз!о= )=о<( Н )ИоИЭЕ оН– ТаЕщНо Ж!оИ( п!ТИ- еТЭ!й!йН! пНоЭз )пН И–пзй!йНН
пзТЭ!пз )ИЭИ*з!о )ИЗщ!пйЕо< зйоНо!ТЕ Н озНЭ ИЧпзТИЭ )!п!Ззо< ЭВ<ю *НЧ!< ЖЕпза= т
зозопИГз З= а!*И ЭНпз( а!З< )И*НЧз пзИозм
МИ-пзТйИЭЕ )ИопИ!йВ )п!ЗИЖ!йН= а ЯоН– опИГз–ю а )!паИ/ опИГ! )п!ЗИЖ!йН!
йзщНйз!о= аоИпИо!)!ййВ– щ!йИа( *зайВ! щ!йВ )И=а=о= оИ<И а !*И ИйЮ!( Иощ!*И
ЭВ< пзТа!поВаз!о= )Ио!)!ййИ( з а оп!ойВ– щ!йИа( Н ЯоИ оИЖ! )пНЗз!о п!щН Ж!оИо<- И )ИЭйНо!ю з НТЭ!й!йН! пНоЭз( оз Н
НТЭ!й!йН! опИ!йН= )п!ЗИЖ!йН/ оИ<И )ИЭИ*з,о )!п!Ззо< ЭВ<( Тзоза=,о щНозо!=
ИЧпзоНо< айНЭзйН! йз *зайИ! т йз )пИоНаИ)Иоза!йН! Тйзщ!йН/ Иа( ИоИпВ! И)п!З!!й-
йВЭ ИЧпзТИЭ Ип*зйНТИазйВ НйозНИЭ Н оН–ИЭ З= ЕН!йН= Ийопзоз-
;з<г! т И)=о< зйоНо!Тзю Э!по< аИЖзз т ЖНТй< ЖЕпзаНйИ/ озН- »зайИ! ИаИ ТЗ!<
т
!апн
( ТаЕН !*И )ИаоИп=,о= а ЗпЕ*Н– Иаз–ю
а
кпо
ор
(
копя
сИоа И
оп

( Н ЯоИо )ИаоИп
ЕННаз!о Тйзщ!йН! ИопВоИ ЯЭИЮНИйз<йИ*И Иаз- РЗйзИ( й!ЭИоп= йз *Ип!( ЖНТй< )пИ-
ЗИЖз!о=( ИЧ ЯоИЭ *ИаИпНо Яй!п*НщйИ! Н ЯЭИЮНИйз<йИ! ИаИ
п оокис
( )пИоНаИ)Иоз-
а!ййИ! ИазЭ ИопНЮзо!<йИ/ ЯЭИЮН!/- ип!ЗоазЭН И)Иоза!йН/ Н )пИоНаИ)Иоза!-
йН/ Иа )ИЯо Еоа!пЖЗз!ою ЖНТй< Н<й!! Э!поН( !о< а!щйВ! Ю!ййИоН( й!)ИЗазойВ!
Э!поН- р–ИЗ=*Н! )!п!Зз,о йИаВЭ )ИИ!йН=Э Ч!Э!пойВ! щЕаоазю (»ИпЗВ/ ЗЕ–( аВИИ!
оп!Э!й! оИ<И опИ)В( йИ Н Иаз а )п=ЭИЭ Тйзщ!йНН )пНИЧп!оз,о ЧИ<гЕ, ТйзщНЭИо<-
Жпо ки
т ЯоИ )оНЮВ( йИ Н й! оИ<И )оНЮВ( ЯоИ ИЧпзТ пзИоВ Н а!НщН=- »з*И
ампЛикос
й! ЕопзоН аИ!*И )п=ЭИ*И Тйзщ!йН=( йИ оз !*! ИТйзщзо< ай!Тз)йЕ, *НЧ!< щ!*И-оИ Ищ!й<
ТйзщНо!<йИ*И Н й!)ИаоИпНЭИ*И- МпНз*зо!<йИ!
акачое
(аИйЕ) ИТйзщз!о п!з<йВ/ –ИИЗ
з)п!<И/ аИЗВ( йИ !*! *ИаИпНо Н И –ИИЗ! Э!поН- нз Иаз НТИЧпзЖз,о зпоНйЕ Н аЭ!о!
 о!Э )!п!йИ=о йз ЭВ=Э И ЖНТйН Н Э!поН( И Ч!Э!поНН *ИпЗИ*И ЗЕ–з-
МИЯо Еоа!пЖЗз!о( щоИ озИ! Ч!Э!поН! !о<- чзЭИопНЭ )И!Зй,, опИГЕ- !<Т=
й! ТзЭ!оНо<( з ай!Тз)йИ )И! И)НзйН= *НЧ!Н( Ипзг!ййИ/ опз*Нщ!И/ ЯЭИЮН!/ а ЗаЕ–
)!паВ– опИз–( аЗпЕ* аИТйНз!о а!оИ! щЕаоаИ- иЭ!йз йзопИ!йН= )!п!Зз!о= )п!ЖЗ!
а!*И !Нщ!НЭ )п=ЭВЭ Н )!п!йИйВЭ Тйзщ!йН!Э Иа( йИ й! Э!й!! азЖйВ Н ГИй!оНщ!-
Н! п!Зоаз( ТаЕщзйН! Иа( зНо!пзЮН=-
У ЗаЕ– )!паВ– опИз– аВ ИЧпзоНо! айНЭзйН! йз Э!озГИпЕ т
пмоЛзн ир нИокко
ЧЕЗоИ йз аИЖзз йзЗ!Н Э!озНщ!Е, пЕЧзгЕ( оз Иазз !*И Э!по<- иИаз
та!п-
Зокс нчкнооа
оИЖ! ИопВоИ ЯЭИЮНИйз<йВ- сЗ!< Ищ!аНЗйз пИ< зНо!пзЮННю
а
щИК
Э
пм
ИрК
н Э та!п
щИ
кс-
Чя
Ио
УУ
о Э
ЧяУ
н
нно
Э
нИ но
т ЯоН )ИаоИпВ З!з,о п!щ< ТзопЕЗ-
й!ййИ/( ТзЭ!З!ййИ/-
я а ЗаЕ– )И!ЗйН– опИз– ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз Иа а!о!!о( Н ЯоИ )ИЗщ!пйЕоИ
Н– ТаЕщзйН!Э( й!)И–ИЖНЭ йз ТаЕН )п!ЗВЗЕ*Н– опИю
.ИпВ
ам
пИ.
а

ко
.оУ
аИа
ко
(ТЗ!<
!
ТаЕ-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
Ж2
щНо з
(
.Ип
н


 оИЭЕ Ж! ЧИ<гНйоаИ ЕЗзпйВ– *зйВ– т
оМ
коИ й! ИТйзщз!о( щоИ зЭН
)И !Ч! ТаЕН й!Ео а !Ч! а!оЕ, НН о!ЭйЕ, ЯЭИЮН,( а! З!И а Ийопзо! ТаЕщзйН= ЗаЕ–
)!паВ– Н ЗаЕ– )И!ЗйН– опИ- еЭ!ййИ Ийопзо ТаЕщзйН= ЕННаз!о )пИоНаИ)Иоза!йН!
Иа( Яоз зйоНо!Тз )ИЗщ!пНаз!о аИТйНг!! а Иаз– йИаИ! Тйзщ!йН! т Еоа!пЖЗ!йН! Ч!Э!п-
оН= о!– аВИН– ЗЕ–ИайВ– Ю!ййИо!/( И ИоИпВ– *ИаИпНИ< а )п!ЗВЗЕ*!/ опИГ!-
МпИщоНо! ИЧ=Тзо!<йИ аЕ– !*! ИЗйИ оН–ИоаИп!йН! - я- сзЧИИЮИ*И( йз)!щзозййИ!
а 09N0 *ИЗЕ-

.ро=оий

е)Ий!й ЗЕг!айИ/ оп!аИ*Н(
У оп!Е–!( ИЗзоНЭ Э!гИЭ(
МИ г)ззЭ Ж!!ТйИ/ ЗИпИ*Н
\з*з!о Ий йИщ<, )!гИЭ-
рЖ )ИТЗйИ- з озйЮН, зпз
рг! )п!З)И!ЗйН/ Иоза-
ЛЕйз НТ-Тз пз= зЭЧзпз
иН=!о( йзЗ пИа=ЭН аоза-
иа!пйЕа а йз)пза!йНН ЭИоЕ(
Рй а–ИЗНо а а!!йй,, *Ег<(
»З! ИйВ( Ий==< )И*ИоЕ(
иоИ=о( ИайИ И)Н*з ЗЕг-
нЕо !ощН Е пз= з!Н
МИИНо= а аИпИ–! !йо(
е Э!поаВ/ )пИ)!!п( Ч!!=(
У!йщз!о !*И ЭИйЕЭ!йо-
е а о!ЭйИЭ щ!поИ*! У!!ййИ/(
зЗ ИййИ, ЯоИ/ НоаИ/(
Уоз!о оИо й!ЖЗзййИ Э*йИа!ййВ/(
МпИйТз,*Н/ ЗЕгЕ )ИИ/-
нИо ЗНайВ/ )ИИ/( )п!З ИоИпВЭ(
УИйЕ=< Н а!щйИ )!гз(
иЭИз!о И)Е*!ййВЭ аТИпИЭ
.Наз= ,Зз= ЗЕгз-
е а !*ИЭ гЕпгзйНН )Ищ!(
е а Э!З!ййИЭ гЕЭ! а!оа!/
!аНЗНЭВ/ ,йИгз-!ощН
Р щ!Э-оИ Ч!!ЗЕ!о й!/-
я о!И Чп!З!о )И ЗИпИ*!(
\з*з= аИТ< оВ=щН Ч!З(
е *Ип! !*И( Н оп!аИ*Н
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
Ж:
…!*Ео( з ИЧзН( аИ!З-
Кз )пИйНйЕо< а ЭВ ЯоИ*И оН–ИоаИп!йН= и щ!*И йзщзо< ИЖйИ )п!ЖЗ! а!*И
а)ИЭйНо< оИ( щоИ аВ Тйз!о! ИЧ заоИп! Н И ап!Э!йН( И*Зз )пИНТа!З!йН! ЧВИ ИТЗзйИ( т ЯоИ
094Ж *ИЗ- ИЖ!о ЧВо<( йзЭ )ИЭИЖ!о ИопВаИ НТ аИ)ИЭНйзйН/ )Нзо!= НИз= КИпй!!-
аНщз ЕИаИ*Ию
(;аз НгйНЭ *ИЗз )пИЖНН ЭВ НИз!Э я!!!аНщ!Э а М!п!З!Нй! а ЧНЖз/-
г!Э И!Зоа!( Н Тз ЯоИ ап!Э= = –ИпИгИ ЕТйз !*И- коИ З!/оаНо!<йИ ЧВ оа!пЗВ/ Н =йВ/
щ!Иа!( йИ а оИ Ж! ап!Э= щ!Иа!( НТй!ЭИ*загН/ )ИЗ о=Ж!о<, й!аТ*ИЗ Н ТзЧИо-
Рй ЖН Е щЕЖН– ,З!/ Ж!йИ/ Н ЗаЕЭ= З!о<ЭН- сзпзЧзоВаз Ий оИ<И Ещз/йВЭН
)!п!аИЗзЭН( ИоИпВ– ЧВИ ЭзИ Н ИоИпВ! ЕЗйИ И)зщНазН<- МИщоН зЖЗВ/ З!й< Ий
!ТЗН )И З!зЭ а *ИпИЗ т Заз НИЭ!опз )!гИЭ ЗИ озйЮНН( )ИоИЭ ЗзщйВ/ )зпИаНщИ- коН
)И!ТЗН ЧВН
З= й!*И НТйЕпНо!<йВ т а!-озН г! !ЭЕ ЕЖ! )=оВ/ З!=оИ- ;ИпИ*з йз озйЮН, <Ф
> а!з ЭНЭИ зЗЧН*з( И!й!ййИ*И аВИНЭН ИйзЭН( а!пгНйВ ИоИпВ– Е–ИЗНН аВИИ
а й!ЧИ- УИТ! зЭИ/ ЗИпИ*Н ЧВз ЭИ*Нз !ощНз( ЧНоИ*И )ИЗ ИаИ/ аИ ап!Э= аИ/йВ(
оИ*Зз !*! И–пзй=агз= й!ИоИпВ! аИН Епзг!йН= т Юа!ойВ! !йоВ( аВНй=агН! Ио ЗИЖЗ=(
Н З!п!а=ййВ/ )пИ)!!п- е ЯоИ зЗЧН*!( Н ИйИаЕ, пИ*Е( Н ЭИ*Н<йВ/ )пИ)!!п !й-
озЭН( Н йИщйИ! аИТапз*!йН! ЗИЭИ/ т НТ *ИпИЗз а М!п!З!НйИ т ЕЗНаНо!<йИ НТИЧпзТН Ий
а оН–ИоаИп!йНН (МпИ–ИЖН/К-
еоз( НТ ЯоИ*И ИопВаз ЭВ ЕТйзН И й!ИоИпВ– ЖНТй!ййВ– Гзоз–( ИоИпВЭН а=-
ТзйИ ИТЗзйН! оН–ИоаИп!йН=( ИЧ ЕИаН=– ЧВоз )ИЯоз- сзЧИИЮН/ оИ*Зз оИ<И щоИ а!пйЕ=
НТ з*!п= Н ВН( *З! )пИа! о=ЖН– З!=о< !о- .Н Ий а йН*!о!( оН–Н !*И й! )!щзоз-
Н<- е Ий З!/оаНо!<йИ щзоИ –ИЗН оИ/ ЗИпИ*И/ ЭНЭИ зЗЧН*з( ЭНЭИ ЭИ*НВ !ощНз-
коИ аИ)ИЭНйзйН!( Ч!ТЕИайИ( )ИЭИ*И )п!ЗозаНо< !Ч! ЖНТй!ййВ! п!зНН Н ап!Э=( И*Зз
ЧВИ йз)НзйИ оН–ИоаИп!йН!- И ЯоИ Нг< ИощзоН )пНИопВИ йзЭ айЕоп!ййН/ ЭНп )ИЯоз-
МИоИЭЕ щоИ а НпН! азЖйВ й! зЭН )И !Ч! п!з<йВ! )п!ЗЭ!оВ( з о! щЕаоаз( ИоИпВ! ИйН
аВТВаз,о- Ноз= оН–ИоаИп!йН!( ЭВ щЕаоаЕ!Э( щоИ Н )п!ЗЭ!оВ озйИа=о= ИИЧ!ййИ ТйзщН-
о!<йВЭН Чз*ИЗзп= оН–Е т оп!–оИ)йИЭЕ зЭГНЧпз–Н,( Н *!пИ/ з-оИ )п!ИЧпзЖз!о= )пН
ИЧ*!йНН )пНпИЗИ/- оИ Ж! йНЭ )пИН–ИЗНо
сзЗЕЭз!Э= йзЗ ЭВИЭ Тз*заН=- КоИ озИ/
тпааЗия
 нИо( оИ НЗ!о ЭНЭИ щ!*И-оИ-
»!пИ/ Н НЗ!о йзщзз
та Лтоко Знкнроая чапа!и
( )ИоИЭ ЭНЭИ зЗЧН*з( з а ИйЮ! т
сз ар
Ирс–и мнч
- МИщЕаоаИазН пзТНщН! Уйзщз! Иаз Ийп!ойВ!( з а ИйЮ! т Иоа!щ!ййВ!(
 оИЭЕ Ж! ЯоИ Э!оИйНЭН= т оИщйИ! щНИ
Ирс–и
аЭ!оИ )Ий=оН= (ЭйИ*ИК( НйИзТзо!<йИ!
ичИи сз ар мнчр
т аЭ!оИ ()п!ИЗИ!азо< опЕЗйИоНК- рЖ! ИЗйИ ЯоИ Тзоза=!о )п!З)ИИ-
ЖНо<( щоИ ТЗ!< Тз)!щзо!йИ й! )пИоИ Э*йИа!йН! ЖНТйН щ!Иа!з )Ип!ЗН йИщйИ*И )!/ТзЖз(
з й!щоИ ЧИ!! ТйзщНо!<йИ!-
иоп!Э=< )Ий=о< ЭВ< )ИЯоз( аЗЕЭз!Э= а ИИЧ!ййИоН =ТВз )пИНТа!З!йН=( ТзЭ!оНЭ(
зН! Иаз Ий аВЧпз Н з Ип*зйНТИаз Н– З= оИ*И( щоИЧВ й! оИ<И йзпНИазо<
зпоНйЕ Н )!п!Ззо< аИ! ИойИг!йН! ЕаНЗ!ййИЭЕ( йИ Н аВзТзо<= И зЭИЭ *зайИЭ
З= щ!Иа!з-
е оз( ИЧпзоНЭ= о!оЕ-
Т Ипнн с нЛза та Лтоко тнЛза
Ф т Иаз ИЧ*!-
Е)Иоп!ЧНо!<йВ!( йзТВаз,о ЧВоИаВ! )п!ЗЭ!оВ- М!п!З йзЭН (ЧВоИаИ! )пИопзйоаИ ИЧВ-
З!ййИ/ ЖНТйНК (
ЮМ ЯМ 4аИоо
)- е )пИ–ИЖН/ )п!Зоз!о з ИЧВйИа!ййВ/ щ!Иа!( )И*пЕ-
Ж!ййВ/ а аИН ЖНо!/Н! ТзЧИоВ-
!й=!о= Н щоИ-йНЧЕЗ<( И*Зз з-оИ й!ТзЭ!ойИ( пИЧИ(
ир-ро зпо омопо
( аоз!о
коо

Узг аТИп )ИЗйНЭз!о= аа!п–( Н зпоНйз ЕЖ! щЕоИщЕ Нйз=- (РЧ*Н/К пзТ*ИаИпйВ/ =ТВ Э!-
й=!о= йНЖйВЭю )И=а=,о= З!!)пНщзоН= т
сИо с нпо сзкаос мнкн
(з пзТ*ИаИп-
йВ/ =ТВ Н– НТЧ!*з!о)( Е*!оаНо!<йВ!( а=ТзййВ! ЭНпИЭ )пНпИЗВ НН Иоа!щ!ййВ!( т
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
Ж4
!кЛ сасор та!асИ сзатиКо чЛ
- УИТйНз,о Я)Но!оВ( пзай!йН=( Э!озГИпВ т
нснооее
сасор
Ф
ска оа сзатиКо чЛ –нпИа!н Тснкнооая
- иИаз )пНИЧп!оз,о аВИЕ, ЯЭИЮНИ-
йз<йЕ, ИпзЕ т й! )И–ИпИй!й( з
тазаиИс
( й! )зЭ=ойН( з
аоноИ
-
е ЭНп аИпЕ* ИзТВаз!о= а!НщзаВЭ Н ИЕозййВЭ оз/йИ/
Инор –нпИа!а Тсн-
кнооая
( з аИа! й! )пНаВщйИ/ ЗИпИ*И/ Ио озйЮНН )И!Е- УЗЕЭз/о!< а зЖЗИ! ИаИ
ЯоИ/ Э!озГИпВ- оИ озИ!
–нпИа!
 МВгйИ!( а!НИ!)йИ! ТЗзйН!( ЗаИп!Ю- я ТЗ!< й! ЗаИ-
п!Ю( )ИопИ!ййВ/ ,З<ЭН( з
–нпИа! Тснкнооая
м МИщЕаоаИазН( з оИпЖ!оа!ййз( а!Нщ!-
оа!ййз Яоз зпоНйз
Ро ЯоИ*И )пИопзйоаИ й!ИЧВщз/йИ пзТЗаНйЕИ<ю аИТйНз!о щЕаоаИ )пИоИпз( *зп-
ЭИйНН- В )ИЗйНЭз!Э аТИп т йз оИ( щоИ аа!п–Е(
ооч
)И*ИоИЭ Н ЭИ*НИ/ !ощНз(
ооч сао-
оае кисИ ая
( т Н И*Е*з!Э
тпаороеКия чЛ тазая
- сзЭ!оНН зйоНо!ТЕ ИЧпзТИа
)стак-
оно чЛн оая Ипн а!и
аоЕ)Н )пИ–ИЖН/ а
–нпИа! Тснкнооая
( Н
чи оря тазая
Э!йН !*И
чЛн ое Ипн а!
- МИщЕаоаИазН( з НТЭ!йН= НпНщ!Н/ *!пИ/
НпааЗия
т о!)!п<
ЕЖ! й! )пИоИ щ!Иа!( ТзЗза!ййВ/ ТзЧИозЭН( Ч!ЗйИо<,( оп!аИ*зЭН( ИоИпВ/ г! )И г)з-
зЭ а йзщз! оН–ИоаИп!йН=- коИ ЖНаз=
кечсзо чЛо
йз!ЗНй! И У!!ййИ/( щЕаоаЕ,*з=
аИ! !ЗНйоаИ ЭНпИЭ- е й! Ещз/йИ )п!ИЧпзЖ!йН! )пИН–ИЗНо йИщ<, йз зЗЧН*!( И*Зз
й!аИ<йИ аИТйНз,о ЭВН И а!щйИЭ-
е оИ*Зз )п!ИЧпзЖз,о= п!з<йВ! )п!ЗЭ!оВю Н Ейз( Н ИйВ( Н Иййз= Ноаз( Н ЭИ*Нз
!ощНз( Н гЕпгзйН! )Ищ! т а! а!НщН! Н *зпЭИйН= ЭНпз ИзТВаз,о= пИЗоа!ййВЭН
ЖНаИ/ ЗЕг!- У зЭИ/ ЗЕг! аИЮзп=!о= ЯоИо
чи оря тазая
т *зпЭИйН=( Н ЗЕгз )ИЗйНЭз!о=
ааВ<( йзЗ *Ип!Э Н оп!аИ*зЭН )Иа!Зй!айИ*И ЧВоз-
нз –ЕЗИЖ!оа!ййИ! )пИопзйоаИ( )пИоНаИ)Иоза!йН! а!п– т йНТ( ИзТВаз!о= щп!Т-
аВщз/йИ ТйзщНЭВЭ( )ИЭИ*з!о )!п!Ззо< ЭВ< )ИЯоз И оИЭ( щоИ ЗЕгз йз!ЗНй! )пНпИЗИ/
Н а!щйИо<, ЧЕЗоИ пз)п=Э=!о=( ИаИЧИЖЗз!о= Ио оп!аИ* Н Еоп!Э=!о= ааВ<- !й=-
!о= Н –ЕЗИЖ!оа!ййИ! ап!Э=ю йзоИ=*!! И)пНзз!о= )пИгВЭ( а!щйВЭ ((Ф!аНЗН-
ЭВ/ ,йИгз-!ощН O Р щ!Э-оИ Ч!!ЗЕ!о й!/К)- КзНЭ аИЧИЗйВЭ Н й!ТзаННЭВЭ аВ*=ЗНо
о!)!п<
тпааЗия
т щ!Иа!( НЗЕ*Н/ )И ЖНТйНм Рй И*Е*з!о аИ! аВИИ! )п!ЗйзТйзщ!йН! Н
 ЕЭ!гИ/ *=ЗНо йз оИ( щоИ !*И о=*ИоНИ Н й! ЗзазИ пз)п=ЭНо<=-
нз ИЧпзТВ оН–ИоаИп!йН= т
тпааЗия тазая
(*зпЭИйН=)(
Зи о кечсзо чЛо
т оз-
йИа=о= !ЭНЭН НЭаИзЭН-
еоз( И щ!Э Ж! ЯоИ оН–ИоаИп!йН! Р ЭВ! ЖНТйН- Р оИЭ( з ТзЗза!ййВ/ )Иа!-
Зй!айВЭН ТзЧИозЭН щ!Иа! ИЧп!оз!о *зпЭИйН, ЭНпИЭ Н озйИаНо= )п!пзйВЭ т озНЭ(
зНЭ Ий ЭИЖ!о Н ЗИЖ!й ЧВо<- о*И )Ео< НЗ!о
сз ар Ирс–и мнч
оИ<И ЯоНЭН Ч!ЗзЭН ЖНТй<
й! Нщ!п)Ваз!о=( а й!/ !о< й!щоИ ЧИ!! ТйзщНо!<йИ! Н аВИИ!-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
Ж5

:- Л- .астеррак

*н сти он сти чаЗоиз
*н тпнчо ояс соМ
р Э н–оасИи рокаЗоиз
Ю пннои ткноМ
ыо Ро *ИНряпнИК
иоН–ИоаИп!йН! (»зЭ!оК ИопВаз!о ЮН( )п!Зоза=,*Н/ ИЧИ/ Тз,щНо!<йЕ,
щзо< пИЭзйз (;ИоИп .Наз*ИКю оН–Н йз)НзйВ *зайВЭ *!пИ!Э т апзщИЭ( ЭВНо!!Э Н
)ИЯоИЭ «пН!Э .Наз*И- е ЯоИ ИЗйИ НТ ,щ!аВ– )пИНТа!З!йН/ )ИТЗй!*И )!пНИЗз оаИпщ!оаз
…- Л- Мзо!пйзз( !*И ЭВН И ЖНТйН( И ЕЗ<Ч! щ!Иа!з Н )ИЯоз- УщНоз!Э= а о!о оН–И-
оаИп!йН=-

Гамнет

»Е ТзоН–- Л аВг! йз )ИЗЭИоН-
МпНИй=< За!пйИЭЕ И=Е(
Л Иа, а Зз!ИЭ Ио*ИИ!
оИ ЕщНо= йз ЭИ!Э а!Е-
з Э!й= йзоза!й ЕЭпз йИщН
нВ=щ<, ЧНйИ!/ йз ИН-
оН оИ<И ЭИЖйИ( яааз Рощ!(
згЕ ЯоЕ ЭНЭИ )пИй!Н-
Л ,Ч, наИ/ ТзЭВ! Е)п=ЭВ/
е Н*пзо< И*з!й ЯоЕ пИ<-
И !/щз НЗ!о ЗпЕ*з= ЗпзЭз(
е йз ЯоИо пзТ Э!й= ЕаИ<-
И )пИЗЕЭзй пз)Ип=ЗИ З!/оаН/(
е й!ИоапзоНЭ Ий!Ю )ЕоН-
Л ИЗНй( а! оИй!о а ГзпН!/оа!-
.НТй< )пИЖНо< т й! )И! )!п!/оН-
иоН–ИоаИп!йН! а! ИйИазйИ йз п!ЭНйНЮ!йЮН=–( ИйИ оп!ЧЕ!о зоНайИоН щНозо!=(
ИоИпВ/ ЗИЖ!й ЧВо< ТйзИЭ Ю!ВЭ п=ЗИЭ ИЧпзТИа( )Ий=оН/( НЭаИИа( а=ТзййВ– =а!-
йН=ЭН ЭНпИаИ/ Е<оЕпВ- Мп!ЖЗ! а!*И Тз*заН! т ИйИ ИоВз!о опз*!ЗНН \!)Нпз
(»зЭ!оК Н а=ТзйИ НЕоаИЭ о!зопз-
ЛНпНщ!Н/ *!пИ/ оН–ИоаИп!йН= щЕаоаЕ!о !Ч= зо!пИЭ( Н)Ий=,*НЭ пИ<
»зЭ!оз- МИщ!ЭЕ МИоИЭЕ щоИ )пИЧ!ЭВ( оИ=*Н! )!п!З »зЭ!оИЭ( айИа< озН зоЕз<-
йВЭН а XX а!!- »!пИ/ опз*!ЗНН \!)Нпз ЕаНЗ!( щоИ ()пИ*йНИ щоИ-оИ а ;зоИЭ ИпИ-
!аоа!К( пЕ–йЕН йпзаоа!ййВ! ЕоИН( !Н ЗзЖ! Чпзо )ИЗй= пЕЕ йз Чпзоз( з Эзо< »зЭ!оз
)п!Ззз аИ!*И ЭЕЖз т ИпИ=- е )пНйЮ ЗзоН/ )ИйНЭз!о( щоИ !*И ЗИ* т (И!ЗНйНо<
ИЧпВаН ап!Э!йК( ИооИ=о< аВгН! Ю!ййИоН Н щоИ ЯоИ оп!ЧЕ!о Ио й!*И )п!З!<йИ*И ЭЕЖ!-
оаз Н *ИоИайИоН Ж!поа!-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
ЖN
сзЭВ! И)п!З!=!о Н аВЧИп Иа!йИ*И п=Зз( ИТЗз,*!*И ИЧпзТ о!зопзю
!к
ТпНо!<-
йИ*И Тзз(
тачасИзи
Ю!йВ(
миоазки оо аси пак чпооМ
»!пИ/ пИЭзйз «пН/ .Наз*И оИЖ! ИТйз!о аИ, ЕЗ<ЧЕ з ЗИ*( Ий )пИоНаИоИНо ЭНпЕ(
а ИоИпИЭ пЕ–йЕН ЕоИН(
Н Н*!о )ЕоН )з!йН= щ!Иа!з- е оИЖ! )ИйНЭз!о( щоИ )пИоНаИоИ=йН! ЯоИЭЕ ЭНпЕ
Э!по!<йИ И)зйИ( щоИ И–пзйНо< щ!Иа!щ!Е, Е*йИо< )ИпИ/ ЭИЖйИ оИ<И Ю!йИ/ зЭИ/
ЖНТйН- нзИаз Ж! )ИТНЮН= Н зЭИ*И заоИпз( *ИаИпНаг!*И а ЗпЕ*ИЭ оН–ИоаИп!йНН И )ИЯо! з
ИЧ зо!п!( Ио ИоИпИ*И ап!Э= оп!ЧЕ!о ()ИйИ/ *НЧ!Н а!п*!пИ/ оН–ИоаИп!йН= аИЧпз а !Ч= а! ЯоН Тйзщ!йН=ю ЯоИ й! оИ<И зЭ )ИЯо( йИ Н зо!п( Н
»зЭ!о( Н «пН/ .Наз*И-
И ИЧпзТ о!зопз а оН–ИоаИп!йНН )пНИЧп!оз!о ЧИ!! гНпИИ! Тйзщ!йН!( ИоИпИ! ЭИЖйИ
аВпзТНо< ИазЭН \!)Нпзю (У= ЖНТй< т о!зоп( Н ,ЗН а й!/ т зо!пВК- МИЯоИЭЕ *!пИ/
*ИаИпНо И
чп!ая чпон
т ЖНТйН( *З! опз*!ЗН= й! о!зопз<йз=( з йзоИ=*з=- е аВ )ИйНЭз!о!(
щоИ НпНщ!Н/ *!пИ/ ЕЖ! а )!паВ– опИз– оН–ИоаИп!йН= )п!Зоз!о з ИЗНйИН/ –пзйН-
о!< аВгН– ЗЕ–ИайВ– Ю!ййИо!/- Рй аоЕ)з!о йз
тачасИзи
ЖНТйН- е о!)!п< ЕЖ! ИаИ
!к
)пНИЧп!оз!о НйИ! Тйзщ!йН! т ЯоИ й! оИ<И гЕЭ ТпНо!<йИ*И Тзз( з оИо ЭЕойВ/ ЖНТ-
й!ййВ/ –зИ( а ИоИпИЭ йзЗИ пзТНщНо< Т!пйз НоНйВ( ИооИ=о< ЗИЧпИ Н пзИоЕ( )ИЯоИЭЕ
*!пИ/ *ИаИпНою (Л Иа, а Зз!ИЭ Ио*ИИ! O оИ ЕщНо= йз ЭИ!Э а!ЕК- е
споз оа–и
т ЯоИ оз апзЖЗ!Чйз= Нз Тз( ИоИпз= )пИоНаИоИНо *!пИ,( Н *пИТйВ!
миоазки
( ИайИ ЗЕз
ИпЕЗН/(
ооВнкнор
йз й!*И НТ ЯоИ*И Эпзз-
МпН ЯоИЭ *!пИ/ т п!з<йВ/ щ!Иа! йзг!/ Я)И–Н( озИ/ ИЧВйИа!ййВ/( ТпНЭВ/( Ий Н
оИНо-оИ
тпискаос з ч нпоа засз
( з аЭ!о! о!Э !*И )пИоНаИоИ=йН! ЭпзЕ т НТа!щйВ/
ИйГНо Н ЗИЧпз Н Тз- КозоН( а ЯоИЭ И!ЗНй!йНН Ийп!ойИ/( ЧВоИаИ/ З!озН аВИНЭ
ЗЕ–ИайВЭ( ЧВоН/йВЭ ИЗ!пЖзйН!Э )пИ=а=!о= –зпзо!пйз= щ!поз )ИЯоНН Мзо!пйзз( З=
ИоИпИ*И –ЕЗИЖйН т
н–оасИи рокаЗоиз пннои ткно
-
я *!пИ/ й! оИ<И )пИоНаИоИНо апзЖЗ!ЧйИЭЕ ЭНпЕ( йИ Н )Воз!о= !*И )Ий=о<ю (Л
Иа, а Зз!ИЭ Ио*ИИ! O оИ ЕщНо= йз ЭИ!Э а!ЕК- МИоИЭЕ щоИ И)пИоНа=о<= ТЕ
ЭИЖйИ оИ<И )ИТйза НоНйЕ- Рй )ИйНЭз!о ИЖйИо< ЕЗ<ЧВ НщйИоН Н *ИоИа )пНй=о< !!ю
(Л ,Ч, наИ/ ТзЭВ! Е)п=ЭВ/ O е Н*пзо< И*з!й ЯоЕ пИ<К-
Кз ЯоИ )Ий=о< МИИпйИо< щ!Иа!з ЕЗ<Ч! !о( й! !)з= )ИИпйИо<( з ИТйзо!<-
йВ/ аВЧИп- У!З< )ИИпйИо< т ЯоИ )ИЗщНй!йН! ТЕ( *ИоИайИо< ЕщзоаИазо< а Ж!оИИоН Н
)пНпВаз,*!/ !! ЖН- я ЖНТй< озаНо )!п!З щ!Иа!ИЭ аИ)пИю оИ оВ МзНайВ/ ИТ!п-
Юзо!< НН НщйИо<( )ИИЧйз= )пИоНаНо<= ТЕ Н а оИ Ж! ап!Э= ИТйз,*з=( щоИ озИ!
И)пИоНа!йН! Э!по!<йИ И)зйИ УИо ЯоЕ-оИ
пак
( пИ< йзоИ=*!/ НщйИоН( Н
са!косно
и!поИ
*!пИ/- е щНозо!< а)ИЭНйз!о !азй*!<Н/ ИЧпзТю (оН )г!йНщйИ! Т!пйИ( )за а
Т!Э,( й! ЕЭп!о( оИ Иозй!о= ИЗйИЮ з !Н ЕЭп!о( оИ )пНй!!о ЭйИ*И )ИЗзК (
)оМ ФюГюN
)-
»!пИ/ оН–ИоаИп!йН= ЭЕЖ!оа!ййИ )пИоНаИоИНо ЭНпЕ ЖН Н *ИоИа Ж!поаИазо< ИЧИ/-
,ак
ИоИпЕ, Ий
са!косно и!поИ
( )ИЗпзТЕЭ!аз!о Н И*зН! йз ЗИЧпИаИ<йЕ, Ж!поаЕю (!Н
ЕЭп!о( оИ )пНй!!о ЭйИ*И )ИЗзК-
е ЯоНЭ а=ТзйИ !*! ИЗйИ Тйзщ!йН! ИЧпзТз НпНщ!И*И *!пИ=ю аИТйНз!о ЭВ< И а!Н-
щз/г!/ Ж!поа! пзЗН )з!йН= ,З!/ т Ж!поа! ХпНоз- МИЯоИЭЕ а ЭИйИИ*! »зЭ!оз )И=а=-
,о= йИаВ! щ!поВ т !*И Иазю (оН оИ<И ЭИЖйИ( яааз Рощ!( O згЕ ЯоЕ ЭНЭИ )пИй!НК
т =а=,о= )п=ЭИ/ ЮНозоИ/ НТ оазй*!Н=ю (яааз Рощ!м У! аИТЭИЖйИ н!Ч!Ю )пИй!Н щзгЕ
Н, ЭНЭИ !й=ФК (
ЯзМ ФNГ(5
)-
иИаИ
–оЛо
т опзЗНЮНИййВ/ НЭаИ( а )!п!йИйИЭ Тйзщ!йНН т ЯоИ (ЕЗ<ЧзК( оИ( щоИ
йз)Ий=!о ЖНТй<- .НТй< ЭИЖ!о ЧВо<
такоая –оЛня
( з ЭИЖ!о ЧВо< йз)Ий!йз *Ип!Эю
истиИ
!апзе –оЛ
т (Н)ВоВазо< опзЗзйН=К(
истиИ снпИое –оЛ
т (ЕЭ!п!о<К- У)ИЭйНо!
!*!( щоИ )!п!З а–ИЗИЭ а е!пЕзНЭ еНЕ )пИН аИН– Ещ!йНИа еИзййз Н езИазю
(ИЖ!о! Н )Но< щзгЕ( ИоИпЕ, Л )<,--К (
ЯзМ Ф0Г(ф
)- е ТЗ!<( Н а ЭИНоа! ХпНоз ЯоИ
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
Ж7
ИаИ НЭ!!о НЭаИНщ!И! Тйзщ!йН!- Рй Тйз!о И )п!ЗоИ=*Н– опзЗзйН=– Н *НЧ!Н Н )ИйН-
Эз!о( щоИ ЗИЖ!й Н)ИйНо<( (з )НзйИ И !ЭК (
ЯзМ ФNГюФ
)( йИ( з иВй !Иа!щ!Н/(
опзгНо= ЯоИ*И- У)ИЭйНо! озЖ! НИйЕ яйЗп!= чЕЧ!аз (нпИНЮзКю щзгз йз оИ! т НЭаИ
)п!ЗоИ=*!/ Ж!поаВ ХпНоз( з НЗ=*Н! апЕ* й!! ГН*ЕпВ т опН ЛНз …И*з т )ИйВ аТзНЭ-
йИ/ ,ЧаН Н аВИИ*И ЭНп!йН=( *ИоИайИоН Ж!поа!-
е о!)!п< аВ )ИйНЭз!о!( щоИ )ИЯо ЕЖ! й! Э!озГИпНщ!Н( з йз)п=ЭЕ, *ИаИпНо И ЖНТйН(
ИоИпз= Е*ИоИаНз *!пИ,( з Н »зЭ!оЕ( опЕЗйЕ, пИ< т ИЧ ЯоИЭ а оп!оТза!пгН иаИ! ЭИ!йН! И щзг! ИазЭНю (ФйИ й! щ!*И Л –ИщЕ( з щ!*И нВК (
ЯзМ ФNГ(5
)Ю (Рощ!
И/м
!Н й! ЭИЖ!о щзгз Н= ЭНйИазо< !й=( щоИЧВ й! й! )Но< !!( Зз ЧЕЗ!о аИ= наИ=К
(Я»М ю5ГNю(М
нз Ж! Н *!пИ/ оН–ИоаИп!йН= –Ио! ЧВ НТЧ!Жзо< Э!пойИ/ щзгН т (е йз ЯоИо
пзТ Э!й= ЕаИ<К( т йИ )ИйНЭз!о й!НТЧ!ЖйИо< опз*!ЗНН-
МИ!Зй== опИГз т НоИ* пзТЭВг!йН/- иЭВ !*Ию (;з ЧЕЗ!о аИ= наИ=мК РЧ ЯоИЭ
*ИаИп=о Иазю (И )пИЗЕЭзй пз)Ип=ЗИ З!/оаН/( O е й!ИоапзоНЭ Ий!Ю )ЕоНК- РЧ ЯоИЭ
*ИаИпНо зйоНо!Тз
!нпая Э ипГ
(Л ИЗНй( а! оИй!о а ГзпН!/оа!К- МИ!Зй!! ИаИ И)=о<
ааИЗНо аз а ЭНп !азй*!<Н– ИЧпзТИа- ызпН!Н т апз*Н ХпНоз( п!Н*НИТйВ! З!=о!Н( ИоИ-
пВ– еНЕ ИЧНщз Тз –зйЖ!оаИ( НЮ!Э!пН!( пзайИЗЕгН! щ!Иа!Е( ГИпЭз<йИ! аВ)Ий!-
йН! ИЧп=ЗИа( аВоза!йН! йз)ИзТ аИ!/ )пза!ЗйИоН- коИ ИйН ИЧаНй=Н еНЕз а оИЭ( щоИ
оИо озаН ,ЧИа< щ!Иа!Е аВг! ИЧп=ЗИа( ИйН оп!ЧИазН о*И зТйН- е *!пИ/ )пИоНаИоИНо
ЭНпЕ ЖН( оИЭЕ( щоИ Ий йзТВаз!о
»описнясИ а
т пзНаВЭ ИазЭ И аИЧИЗ!( пза!йоа! Н
Чпзооа!( пВаз,*НЭ )ИЗНййЕ, Е*йИо< З!/оаНо!<йИоН( апзЖЗ!ЧйИ/ щ!Иа!Е-
УйНйНо! а )И!Зй,, опИЕ т ЯоИ пЕз= )ИИаНЮз- М!п!З йзЭН И)=о< й! »зЭ!о Н
й! ХпНоИ( з пЕН/ апзщ Н )ИЯо «пН/ .Наз*И( з озЖ! зЭ …ИпН Мзо!пйз- о*И НпНщ!-
Н/ *!пИ/ аИЧпз а !Ч= аВИН! ЗИоНЖ!йН= ЗЕ–з( пИЖЗ!ййВ! ЭНпИаИ/ Е<оЕпИ/( Н )п!-
ЖЗ! а!*И –пНоНзйоаИЭю ЭВН И ЕЗ<Ч! НщйИоН( )ИИЧйИ/ ЭЕЖ!оа!ййИ аВЧпзо< )Ео<
ЗИЧпз( И ЭНп!( )ИйИЭ Тз( И !ЗНйоа!ййИ/ аИТЭИЖйИоН )ИЧ!ЗНо< ТИ т Ю!йИ/ Ж!поаВ( т Н
аЭ!о! о!Э Ий )пНйзЗ!ЖНо И)п!З!!ййИ/ Я)И–! Н опзй!- УВИН! ЭВН ИИой!!йВ
о!)!п< Ийп!ойВЭН ИЧоИ=о!<оазЭН( Ж!оИИ/ Я)И–И/ а НоИпНН чИНН( ЕЗ<ЧИ/
пЕИ*И Нйо!Н*!йоз( апзщз( ЭВНо!=( )ИЯоз-

Гефсимарский са

М!п!З азЭН )И!Зй!! оН–ИоаИп!йН! НТ пИЭзйз (;ИоИп .Наз*ИК- ;= )ИйНЭзйН= !*И
й!ИЧ–ИЗНЭИ Тйзо< !азй*!<Н! ИЧпзТВ- МпИщНоз/о! айзщз! ИопВаИ НТ оазй*!Н= Ио зо-
Г!=ю
(МИоИЭ )пН–ИЗНо йНЭН еНЕ йз Э!оИ( йзТВаз!ЭИ! »!ГНЭзйН=( Н *ИаИпНо Ещ!йН-
зЭю )ИНЗНо! оЕо( )Из Л )И/ЗЕ( )ИЭИ,< озЭ-
е( аТ=а ИЧИ, М!опз Н ИЧИН– ВйИа!/ с!а!З!!аВ–( йзщз ИпЧ!о< Н оИИазо<-
нИ*Зз *ИаИпНо НЭ еНЕю ЗЕгз И= ИпЧНо Э!по!<йИЮ )ИЧЕЗ<о! ТЗ!< Н ЧИЗпоаЕ/о!
И йИ,-
е ИоИг!З й!ЭйИ*И( )з йз НЮ! иаИ!( ЭИН= Н *ИаИпНю Рощ! И/м !Н аИТЭИЖйИ(
Зз ЭНйЕ!о !й= щзгз Н=Ю а)пИщ!Э й! з Л –ИщЕ( йИ з нВ-
е )пН–ИЗНо Ещ!йНзЭ Н йз–ИЗНо Н– )=*НЭН( Н *ИаИпНо М!опЕю оз Н й! ЭИ*Н аВ
ИЗНй щз ЧИЗпоаИазо< И йИ,
…ИЗпоаЕ/о! Н ЭИНо!<( щоИЧВ й! а)зо< а НЕг!йН!ю ЗЕ– ЧИЗп( )Ио< Ж! й!ЭИ*йз-
о*!( ИоИг!З а ЗпЕ*И/ пзТ( ЭИН=( *ИаИп=ю Рощ! И/м !Н й! ЭИЖ!о щзгз Н= ЭНйИ-
азо< !й=( щоИЧВ й! й! )Но< !!( Зз ЧЕЗ!о аИ= наИ=-
е( )пНг!З( йз–ИЗНо Н– И)=о< )=*НЭН( НЧИ Е йН– *зТз Ио=Ж!!Н-
е ИозаНа Н–( ИоИг! И)=о< Н )ИЭИН= а оп!оН/ пзТ( зТза оИ Ж! ИаИ-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
ЖЖ
нИ*Зз )пН–ИЗНо Ещ!йНзЭ иаИНЭ Н *ИаИпНо НЭю аВ аё !*! )Но! Н )ИщНаз!о! аИо(
)пНЧНТН= щз( Н иВй !Иа!щ!Н/ )п!Зз!о= а пЕН *п!гйНИаЮ
аозй<о!( )И/З!Эю аИо( )пНЧНТН= )п!Зз,*Н/ !й=-
е( И*Зз !*! *ИаИпН Рй( аИо еЕЗз( ИЗНй НТ За!йзЗЮзоН( )пНг!( Н йНЭ ЭйИЖ!оаИ
йзпИЗз Э!щзЭН Н И<=ЭН( Ио )!паИа=*!ййНИа Н озп!/гНй йзпИЗйВ–-
Мп!Зз,*Н/ Ж! о*И Зз НЭ Тйз( зТзаю КИ*И = )ИЮ!Е,( нИо Н !о<( аИТ<ЭНо! о*И-
е( оИощз )ИЗИг!З еНЕЕ( зТзю пзЗЕ/=( чзааНм е )ИЮ!Иаз о*И-
еНЕ Ж! зТз !ЭЕю ЗпЕ*( З= щ!*И оВ )пНг! нИ*Зз )ИЗИгН Н аИТИЖНН пЕН йз
еНЕз( Н аТ=Н о*И-
е аИо( ИЗНй НТ ЧВагН– еНЕИЭ( )пИо!пгН пЕЕ( НТа! Э!щ аИ/ Н( ЕЗзпНа пзЧз
)!паИа=*!ййНИаз( Ио! !ЭЕ Е–И-
нИ*Зз *ИаИпНо !ЭЕ еНЕю аИТапзоН Э!щ оаИ/ а !*И Э!оИ( НЧИ а!( аТ=агН! Э!щ( Э!щИЭ
)И*НЧйЕоЮ
НН ЗЕЭз!г<( щоИ Л й! ЭИ*Е о!)!п< ЕЭИНо< РоЮз И!*И( Н Рй )п!ЗозаНо й! ЧИ!!(
й!Ж!Н За!йзЗЮзо< !*НИйИа зй*!Иа
Кз Ж! ЧЕЗЕо= МНзйН=( щоИ оз ЗИЖйИ ЧВо<
У оИо щз зТз еНЕ йзпИЗЕю з ЧЕЗоИ йз пзТЧИ/йНз аВгН аВ Э!щзЭН Н И<=ЭН
аТ=о< !й=Ю зЖЗВ/ З!й< азЭН НЗ! Л( Ещз а –пзЭ!( Н аВ й! ЧпзН !й=-
иН! Ж! а! ЧВИ( Зз ЧЕЗЕо= )НзйН= )пИпИИа- нИ*Зз а! Ещ!йНН( ИозаНагН о*И(
Ч!ЖзНК (
Я»М ю5Г(5Э55
)-
МпИщНоз/о! оН–ИоаИп!йН! Н )Иозпз/о!< )Ий=о<ю Тзщ!Э )ИЯо ИЧпзоН= !азй*!<-
ИЭЕ ,Ж!оЕ( щоИ зТз Ий ЯоНЭ оН–ИоаИп!йН!Эю
!пЮзй…В )ИаИпИо ЗИпИ*Н ИТзп!й-
;ИпИ*з гз аИпЕ* *ИпВ зНщйИ/(
УйНТЕ )ИЗ й!, )пИо!з К!ЗпИй-
ЛЕЖз/з ИЧпВазз< )ИИаНйВ-
сз й!, йзщНйз= !щйВ/ МЕо<-
и!ЗВ! !п!ЧпНоВ! ЭзНйВ
МВозН< аЗз< )И аИТЗЕ–Е гз*йЕо<-
У ИйЮ! ЧВ щ!/-оИ зЗ( йзЗ! Т!Э!<йВ/-
рщ!йНИа ИозаНа Тз о!йИ/(
Рй НЭ зТзю (;Егз ИпЧНо Э!по!<йИ(
МИЧЕЗ<о! ТЗ!< Н ЧИЗпоаЕ/о! И йИ/К-
Рй ИозТз= Ч!Т )пИоНаИЧИпоаз(
Кз Ио а!*!/( )ИЕщ!ййВ– аТз/ЭВ(
Ро а!ЭИ*Е*!оаз Н щЕЗИоаИпоаз(
е ЧВ о!)!п<( з Э!пойВ!( з ЭВ-
Ищйз= Зз< о!)!п< зТзз< пз!Э
рйНщоИЖ!й<= Н й!ЧВоН=-
МпИоИп а!!ййИ/ ЧВ й!ИЧНоз!Э(
е оИ<И зЗ ЧВ Э!оИЭ З= ЖНо<=-
е( *=З= а ЯоН щ!пйВ! )пИазВ(
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
Ж9
МЕоВ!( Ч!Т йзщзз Н ИйЮз(
оИЧ Яоз щзгз Э!поН ЭНйИазз(
У )ИоЕ пИазаИЭ Рй ЭИН РоЮз-
иЭ=*щНа ЭИНоаИ/ Э!пойЕ, НоИЭЕ(
Рй аВг! Тз И*пзЗЕ- з Т!Э!
рщ!йНН( ИН!ййВ! Зп!ЭИ/(
Уз=Н< а )пНЗИпИЖйИЭ ИаВ!-
Рй пзТЧЕЗН Н–ю (Уз »И)ИЗ< )ИЗИЧН
.Но< а ЗйН ИН( аВ Ж пзТ!*Н<( з )зо-
з иВйз !Иа!щ!И*И )пИЧН-
Рй а пЕН *п!гйНИа и!Ч= )п!ЗзоК-
е Нг< зТз( й!а!ЗИЭИ ИоЕЗз
нИ)з пзЧИа Н И)Н*! ЧпИЗ=*(
Р*йН( Э!щН Н а)!п!ЗН т еЕЗз
и )п!Ззо!<НЭ ИЧТзйМ!оп Зз Э!щИЭ Ио)Ип *ИИаИп!ТзЭ
е Е–И ИЗйИЭЕ НТ йН– Ио!-
И ВгНою (и)Ип й!<Т= п!гзо< Ж!!ТИЭ(
УИЖН аИ/ Э!щ йз Э!оИ( щ!Иа!-
!ЕЖоИ о<ЭВ пВзоВ– !*НИйИа
Ро!Ю й! йзп=ЗН ЧВ й! ,Зз
е( аИИз оИ*Зз йз й! й! опИйЕа(
Упз*Н пз!=Н< ЧВ Ч!Т !Зз-
И йН*з ЖНТйН )ИЗИгз опзйНЮ!(
КИоИпз= ЗИпИЖ! а!– а=оВй<-
и!/щз ЗИЖйИ йз)НзййИ! ЧВо<=(
МЕз/ Ж! ЧЕЗ!о= ИйИ- яЭНй<-
нВ аНЗНг<( –ИЗ а!Иа )ИЗИЧ!й )пНощ!
е ЭИЖ!о Тз*Ип!о<= йз –ИЗЕ-
УИ НЭ= опзгйИ*И !! а!Нщ<=
Л а ЗИЧпИаИ<йВ– ЭЕз– а *пИЧ И/ЗЕ-
Л а *пИЧ И/ЗЕ Н а оп!оН/ З!й< аИозйЕ(
е( з )за=,о )И п!! )ИоВ(
КИ й! йз ЕЗ( з ЧзпЖН зпзазйз(
иоИ!о<= )И)ВаЕо НТ о!ЭйИоВК-
В аНЗНЭ( щоИ Мзо!пйз )п=ЭИ !ЗЕ!о Тз ,Ж!оИЭ Н ИЧпзТзЭН !азй*!<И*И пз-
зТз( а,щз!о ЮНозоВ НТ й!*И а аИ! оН–ИоаИп!йН!- ;= щ!*И Ж! а XX а!! )ИЯо ИЧпзоН=
 озИЭЕ Эзо!пНзЕ КзИ! ИойИг!йН! НЭ!!о ЯоИо ,Ж!о Иап!Э!ййИ/ ЖНТйН ;= )ИйН-
ЭзйН= ЯоИ*И йзЗИ ащНозо<= а о!о-
М!п!щНоз!Э )!паВ! опН опИГВ- УВ ТзЭ!оНо! ТЗ!< оИщйИ! И)п!З!!йН! Э!оз З!/-
оаН=ю зНщйз= *Ипз( п!з К!ЗпИй( ЗИпИ*з( ЕЖз/з Н ЗзЖ! зЗ т щ!/-оИ
оочнк рннкоря
-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
9Z
И а! ЯоН Ийп!ойВ! З!озН )!/ТзЖз
аропнор нпВоон р нрч
( пзТЕ Тз
кЗоязая
йзщНйз-
!о=
Якн–оря НИ
( Н З!п!а<=
трИокис чок та арч Ло!оИ
- М!/ТзЖ )п!ИЧпзЖ!й( а
й!Э )пНЕооаЕ!о ИЭИ( з аЭ!о! йНЭ т а!щйИо<- нз ЕЖ! зЭИ*И йзщзз Т!ЭйВ! ИЧВ-
оН= ИзТВаз,о= о!йИ а=ТзййВЭН ИЧ*НЭ опИ!йН!Э ЭНпИТЗзйН=( ТзЗз!о= аВИН/ оИй(
ИТйзйН! а!Нщз/г!/ ТйзщНЭИоН )пИН–ИЗ=*!*И ИЧВоН=-
ХпНоИ( ИоИпВ/ а оН–ИоаИп!йНН ИЧИТйзщ!й оИ<И Э!оИНЭ!йН=ЭН Рй Н Л( )И=а=-
!о= йз ГИй! ЯоИ*И а!Нщ!оа!ййИ*И )!/ТзЖз Н ИзТВаз!о= !*! ЧИ!! ТйзщНо!<йВЭ( щ!Э а!
ИпЕЖз,*!!( ЗзЖ! )пНпИЗз- о*И п!щ< а!Нщ!оа!ййз Н )пИозю (;Егз ИпЧНо Э!по!<йИ( O
МИЧЕЗ<о! ТЗ!< Н ЧИЗпоаЕ/о! И йИ/К- коИ )п=Эз= ЮНозоз НТ оазй*!Н=- УВИН! Иаз(
–зпзо!пНТЕ,*Н! ХпНоз ((Ч!Т )пИоНаИЧИпоазК( (Ио а!ЭИ*Е*!оаз Н щЕЗИоаИпоазК)( )пИ-
оНаИ)Иоза!йВ ИазЭ И йНЖ!ййИ/ ИпзИ/( )Ип!ЗоаИЭ ИоИпВ– )ИзТзйВ Ещ!йНН( т
оккис тпичапаЗоа за ркн
( з озЖ!
Иакто пома и сзатиКн мпач! !ака апнрр
Н
)чо
с тпнчоИнксзи камроон оо сИо
т оз )ИЯо )!п!Зз!о а!НщН! Н ИЗНйИщ!оаИ ХпНоз- е
аЭ!о! о!Э Е й!*И ХпНоИ Т!ЭйИ/ Н щ!Иа!щйВ/ т озИ/ Ж!(
зоз снпИорн зоз р
-
МИЭИопНо!( з *Е*!йВ а !ЗЕ,*Н– опИГз– Иаз ИопНЮзо!<йИ/ ЯЭИЮНИйз<-
йИ/ ИпзИ/ю
оа–оо ои–ИаЗно и онмрИи онамиИон –нпорн тпа окр тсИрн мнр
оо–око и заоВо
- У!< ЯоИо п=З Иоа!щ!ййВ– Иа )!п!Зз!о ИоИ=йН! оп!аИ*Н( Э!по!<йИ/
ИпЧН( И*Е*!йН! й!НТЧ!ЖйИоН опзЗзйН/ Н Э!поН т оИ*И( щоИ )п!ЗйзТйзщ!йИ ХпНоЕ- коИ
щЕаоаИ Тзо!Э аВпзЖ!йИ Н ИазЭНю ( оИЧ Яоз щзгз Э!поН ЭНйИазз( O У )ИоЕ пИазаИЭ Рй
ЭИН РоЮзК-
п!ТаВщз/йИ ТйзщНЭВ а оН–ИоаИп!йНН Иаз ХпНозю
ач нза тачамно тпиИ–нМ
НпиИ–о
т ИИЧВ/ аНЗ (Жзйп)( а ИоИпИЭ )Иа!оаИазйН! ИЧ ИоЗ!<йИЭ ИЧВоНН )пНИЧп!оз!о
Тйзщ!йН! а!ИЧ*йИоН- з)пНЭ!п( )пНощз И ЧЕЗйИЭ Вй! ИЗ!пЖНо НйИзТзо!<йВ! ЭВ-
Вю Ийз *ИаИпНо й! оИ<И И аТзНЭИИойИг!йН=– ИоЮИа Н З!о!/( йИ Н ИЧ ИойИг!йН=– щ!Иа!з
Н …И*з- нз( щ!п!Т пззТ И ЖНо!/ИЭ Гзо! ИопВаз!о= *ЕЧИз= п!Н*НИТйз=( ГНИИГ-
з=( ЯоНщ!з= ЭВ<-
е а оН–ИоаИп!йНН Еоа!пЖЗз!о=ю –ИЗ а!Иа т й! Ещз/йИ! щ!п!ЗИазйН! ИЧВоН/( Ий
НЭ!!о ЭВ Н Ю!ййИо<- коИ ИТйзщз!ою а!( щоИ )пИН–ИЗНо йз Т!Э!( а=ТзйИ И опИ!йН!Э
ЭНпИТЗзйН= т з )ИзТзйИ а )!паВ– опИГз–( *З! И)Нзй )!/ТзЖ- У! щ!Иа!щ!Н! З!=йН=(
ЭВН( опзЗзйН= Н пзЗИоН т й! )пИоИ ЭНЭИ!ойВ! Э*йИа!йН=( Нщ!Тз,*Н! й!НТа!ойИ
)Ищ!ЭЕ Н З= щ!*И( з й!щоИ(
чк– якняп
- КзИа Ж! ЯоИо ЭВ
РЗНй НТ ЭВИа аВпзЖ!й а Иаз– ХпНозю (и)Ип й!<Т= п!гзо< Ж!!ТИЭФК коИ
)ИЯоНщ!И! )!п!ИЖ!йН! о*И Иа а !азй*!<ИЭ пззТ! т (а!( аТ=агН! Э!щ( Э!щИЭ
)И*НЧйЕоК- У ЯоН– Иаз– аВпзЖ!йВ Н ИойИг!йН! «пН= .Наз*И п!аИ,ЮНИййИЭЕ йзН-
Н,( Н азЖй!/гз= З= зЭИ*И Мзо!пйзз ЭВ<- сйзщНо Н ЯоИ( щоИ )ИЯо Еоа!пЖЗз!о НЗ!,
й!)пИоНа!йН= ТЕ йзНН!Э !о( Ий!щйИ- ч!щ< ТЗ!< НЗ!о И оИЭ( щоИ й!<Т= щ!п!Т йзН-
Н! ЗИЧНазо<= аВИИ/ Ю!Н( й!<Т= Тз*йзо< щ!Иа!щ!оаИ а пз/ Ж!!ТйИ/ Э!оИ/( НгНа
!*И аИЧИЗВю оз З!/оаЕ!о Е ;ИоИ!аИ*И У!НН/ ейаНТНоИп( оз З!/оаИазН НЗ!ИИ*Н
п!аИ,ЮНН а чИНН- УИо ЯоИ*И-оИ ЭВз й! Е*зЗз М!оп( аТ=агН/ Э!щ-
УЭ!о! о!Э ЭВ НоИпНН аИа! й! Гзоз<йВ/( з щ!Иа! т й! Ч!ТаИ<йз= )!щНйз-
Рй НЭ!!о )пзаИ аВЧИпзю )зНайИ )ИЗщНй=о<= щЕЖИ/ аИ! НН Иа!пгНо< )ИЗаН*( ай!оН
аИ, !)оЕ а НоИпН,- И ЯоИо )ИЗаН* Иа!пгз!о= й! Э!щИЭ( з зЭИ)ИЖ!поаИазйН!Э- коИ
Н ТйзщНо( щоИ –ИЗ а!Иа НЭ!!о й! оИ<И ЭВ( йИ Н
рраяоЕ
( а й!Э !о< опзйНЮз(
заИа-
по чапаЗн сн с Иро
- Ро ИЗйИ*И )ИоЕ)з НоИпН=
аЗнИ ро!апнИс оо ач
- иИаз
чапаЗн сн с Иро- а и сИпоЛоа!а нн нки–
=айИ ИЮ!йИщйВ!( ИйН *ИаИп=о И аВг!/
о!)!йН а!НщН=( а=оИоН ЗИЧпИаИ<йИ/ Ж!поаВ ХпНоз( й!Е*!/ )з!йН! а!ЭЕ щ!Иа!-
щ!оаЕ- ;= оИ*И щоИЧВ щ!Иа! Н ЭНп озН Иа!пг!ййВЭН( Н )пНй!!йз Яоз а!Нз= Ж!поаз(
НТЭ!йНагз= –ИЗ НоИпНН- нз Еоа!пЖЗз!о )ИЯо *зайЕ, Ю!ййИо< т НЕ ЗЕ–з( )ИИЧйИ*И
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
90
)пИоНаИоИ=о< ТЕ( аИЧИЗЕ НщйИоН( ЭЕЖ!оа!ййИ аВЧНпз,*!/ опЕЗйВ/ )Ео<( НЗЕ*!/ йз
зЭИ)ИЖ!поаИазйН! пзЗН аВИИ/ Ю!Н-
УщНоз/о!< а )И!Зй,, опИГЕ оН–ИоаИп!йН=ю (КИ й! йз ЕЗ( з ЧзпЖН зпзазйз( O
иоИ!о<= )И)ВаЕо НТ о!ЭйИоВК- УИо Ий( –ИЗ НоИпННю а! !! ЗаНЖ!йН! ИойВй! ЧЕЗ!о НТЭ!-
п=о<= а!НщН!Э Ж!поаВ ХпНоз- е( з а!*Зз Е Мзо!пйзз( аВИз= ЭВ< )!п!Зз!о=
щ!п!Т Ийп!ойЕ, зпоНйЕ( а!щйИ! т щ!п!Т ИЧВйИа!ййИ! Н Иап!Э!ййИ!-
нз( а оН–ИоаИп!йН=– …- Л- Мзо!пйзз азЖй!/гН! )пИЧ!ЭВ И)п!З!!ййИ/ Я)И–Н
)п!Зоз,о з а!щйВ! аИ)пИВ( а!*Зз оИ=*Н! )!п!З щ!Иа!ИЭ (!Н Ий –Ищ!о ЧВо< йзоИ-
=*НЭ щ!Иа!ИЭ)( Н зЖЗИ! )ИИ!йН! ,З!/ ИзТВаз!о= )пНщзойВЭ НТа!щйИ/ ЧИп<Ч!
ЗИЧпз И ТИЭ( з )ИЯо( Еоа!пЖЗз= аВИИ! ЗЕ–ИайИ! йзщзИ( озйИаНо= а аИ!Э ап!Э!йН
рокаЗоиза н–оасИиМ
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
92

- - =матопа

) р сапоои Инм пссзо пн–
Тнкизан пссзан ска аМ
У амачор и –исИр Инм тпаонсн
) озо чочи и аИ ткноо стосн
*о нзи:
!о !о !ЗЧИроИ
МпИщНоз!Э оН–ИоаИп!йН! я–ЭзоИаИ/( йз)НзййИ! а 09N0 *ИЗЕ- з)ИЭйНЭ( щоИ яййВ
яйЗп!!айВ й! озИ а 09NN *ИЗЕ-

Рорая земня

) ипн онИ кечня мнсскнроня
*очноонн и тпаКн оосМ
…»ЮЮ
У Тза!ойВ– зЗзйз– й! йИНЭ йз *пЕЗН(
Р й!/ оН–Н йзаТпВЗ й! ИщНй=!Э(
зг *Ип<Н/ Ий Ийз й! Ч!п!ЗНо(
! зЖ!о= ИЧ!оИазййВЭ пз!Э-
! З!з!Э !! а ЗЕг! аИ!/
Мп!ЗЭ!оИЭ Е)Н Н )пИЗзЖН(
ХаИпз=( Ч!ЗоаЕ=( й!ЭИооаЕ= йз й!/(
Р й!/ й! а)ИЭНйз!Э ЗзЖ!-
;з( З= йз ЯоИ *п=Т< йз зИгз–(
;з( З= йз ЯоИ –пЕо йз ТЕЧз–-
е ЭВ Э!!Э( Н Э!НЭ( Н пИгНЭ
нИо йН а щ!Э й! ТзЭ!гзййВ/ )пз–-
И ИЖНЭ= а й!! Н озйИаНЭ= !,(
РооИ*И Н ТИа!Э оз аИЧИЗйИ т аИ!,-
иИаИИщ!озйН!
пачоо рнк
т НйИйНЭ Иа
пачиоо аИн–нсИ а аИ–ироо
- И ИйИ
ИоНщз!о= Ио йН– оННоНщ!И/ Н ЯЭИЮНИйз<йИ/ ИпзИ/ю а й!Э й!о оИ*И аВИИ*И оИйз(
з а Иаз– (Ио!щ!оаИК Н (ИощНТйзК( ИйИ ЧИ!! Ийп!ойИ!( щ!Э ИаИ (пИЗНйзК- рЖ! а
Тз*заНН оН–ИоаИп!йН= )пИ=аНИ< –зпзо!пйИ! З= я–ЭзоИаИ/ )пНопзоН! )пИоВЭ(
й!оИпЖ!оа!ййВЭ ИазЭ( з а!З< п!щ< НЗ!о И зЭИЭ а=оИЭ З= щ!Иа!з т И Т!Э!( ИоИпИ/
Ий й!пзТпВайИ а=Тзй- йИ*Н! )ИЯоВ )НзН И щЕаоаз– аИН– пИЗйИ/ Т!Э!( Е я–ЭзоИаИ/
)!п!ЖНазйН! ИИЧИ!( аИ!ИЧпзТйИ!-
РЧпзоНЭ айНЭзйН! йз Я)Н*пзГ- Рй ИоВз!о йз оН–ИоаИп!йН, я–ЭзоИаИ/ 0922
*ИЗзю
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
9:

* * *

! о!ЭН =( оИ ЧпИН Т!Э,
з пзо!пТзйН! апз*зЭ-
е– *пЕЧИ/ !оН = й! ай!Э,(
е )!!й = аИН– й! ЗзЭ-
И а!щйИ ЖзИ Эй! НТ*йзййН(
Кз Тз,щ!ййВ/( з ЧИ<йИ/-
н!Эйз оаИ= ЗИпИ*з( опзййН(
МИВй<, )з–й!о –!Ч щЕЖИ/-
я ТЗ!<( а *Е–ИЭ щзЗЕ )ИЖзпз
РозоИ ,йИоН *ЕЧ=(
В йН !ЗНйИ*И ЕЗзпз
! ИоИйНН Ио !Ч=-
е Тйз!Э( щоИ а ИЮ!й! )ИТЗй!/
Р)пзаЗзй ЧЕЗ!о зЖЗВ/ щзФ
И а ЭНп! й!о ,З!/ Ч!!Тй!/(
зЗЭ!йй!! Н )пИ*! йз-
иоН–ИоаИп!йН! йз)НзйИ а Иоа!о о!Э *ИИзЭ НТ ЯЭН*пзЮНН( ИоИпВ! й!а!пйИ )Ий=Н
)ИТНЮН, я–ЭзоИаИ/- сЗ!< а! И)п!З!!йИ )п!З!<йИ щ!оИю (! о!ЭН =( оИ ЧпИН
Т!Э,ФК МИЯо о!)!п<( з Н пзй<г!( а 0907 *ИЗЕ а оН–ИоаИп!йНН (й! *ИИ ЧВ- Рй Таз
Ео!гйИФК( Иоа!п*з!о ЗзЖ! ЭВ< И оИЭ( щоИЧВ )ИНйЕо< пИЗНйЕ- ! )ИоИЭЕ( щоИ я–ЭзоИаз
И*зйз З!/оаН=ЭН йИаИ/ азоН( т ИЧ ЯоИЭ *ИаИп=о Иаз
оо посИнпрооин по!о
- я
)ИоИЭЕ(
щоИ *ИоИаз пзТЗ!Но< ЕЗ<ЧЕ пИЗНйВ( з ЧВ о=Ж!з Яоз ЕЗ<Чз йН ЧВз( т й! ИоИйНо<
Ио !Ч=
ои нчиоа!а чопо
- МИоИЭЕ щоИ а!*Зз –Ищ!о ЧВо< аЭ!о! И аИНЭ йзпИЗИЭ( з зЖ!о
Ийз )ИТЖ!ю (Л ЧВз оИ*Зз ЭИНЭ йзпИЗИЭ( O нзЭ( *З! ЭИ/ йзпИЗ( й!щзо<,( ЧВФК коИо
аВЧИп оп!ЧЕ!о ЭЕЖ!оаз( *ИоИайИоН )пНй=о< йз !Ч= ЕЗзпВ ЕЗ<ЧВ Н Иозо<= а!пйИ/ НЗ!-
ззЭ( озНЭ )пИоВЭ Н аЭ!о! о!Э аВИНЭ( )ИТаИ=,*НЭ Н– аВИоВ ИЮ!йНазо< )пИН-
–ИЗ=*!! т ИЧ ЯоИЭ Н *ИаИп=о Иаз
мнсскнроня оочноонн и тпаКн
-
иИ)ИозаНа опИН оН–ИоаИп!йН= (чИЗйз= Т!Э=К о!Э( щоИ ЧВИ )ИЯоИЭ йз)НзйИ
пзй!!( аВ )И/Э!о!( щоИ пИЗНйз а!*Зз ЧВз Н Иозз< З= я–ЭзоИаИ/ ИЗйИ/ НТ *зайВ–
Ю!ййИо!/- И з й!ИЧВщйИ !! щЕаоаИм
иоН–ИоаИп!йН! йзщНйз!о= ИопНЮзйН= опзЗНЮНИййВ– )пИ=а!йН/ )зопНИоНТЭз( И
ИоИпВ– *ИаИп=о пНщз*! ЯЭИЮНИйз<йВ! Иазю
ро нИор кочоозо оо рпрч амнИа оо-
ор пон
- У! ЯоИ Тзщ!пйЕоИ( озИ*И йзЗпВайИ*И щЕаоаз Е я–ЭзоИаИ/ й!о т ИйИ *ЕЧИИ
Н й!З!ЭИйопзоНайИ- Роа!п*з!о Ийз Н а=щ!Е, )!Е=ЮН, йз ЯоЕ о!ЭЕ( )п!апз*!йН!
пИЗНйВ а
тпнчнИ зтки и тпачоЗи
- я озИ*И пИЗз оН–Иа ЧВИ й!ЭзИ а о! *ИЗВ- чИЗйз=
Т!Э=
он зоЗнИс амнИа ооор пон
( ЖНТй< йз ЯоИ/ Т!Э! й! ЕНо щзо<= т йз)пИоНа(
щ!Иа! й!п!ЗИ Н)ВоВаз!о Нг!йН=( ЖНа!о(
 апо мнчсИ онаИсИ 
Ф
УЗЕЭз/о!<( з оИщйВ( з ЭйИ*ИТйзщНо!<йВ ЯоН Иаз- УИо ИаИ
онаИсИ 
- сз
йНЭ й! оИ<И Нщйз= ЕЗ<Чз яййВ я–ЭзоИаИ/( йИ Н ЭйИ*Н– )ИЯоИа Н )Нзо!!/( щ<Н оаИп-
щ!оаИ Н зЭз= ЖНТй< ЧВН ЕйНщоИЖ!йВ Ж!оИИ/ п!)п!НайИ/ ЭзгНйИ/- …ВН )!пНИЗВ(
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
94
И*Зз оН–Н я–ЭзоИаИ/ Тз)п!*зН< )ЕЧНзЮНН- У )!паВ/ пзТ ЯоИ ЕщНИ< а 0925 *ИЗЕ-
У о!щ!йН! :Z-– *ИЗИа XX а!з я–ЭзоИаз( а опз–! Тз ЕЗ<ЧЕ зп!оИазййИ*И Вйз( а зоЭИГ!п!
!ЖН Н ИЧВИа( аВйЕЖЗ!йз ЧВз ЕйНщоИЖзо< аИН зп–НаВ( )ИЯоИЭЕ И–пзйНН< Нг<
й!ЭйИ*Н! )пИНТа!З!йН= оИ/ )ИпВ- М!паВ/ )И! Тз)п!оз ЧИпйН оН–Иа аВг! оИ<И а
094Z *ИЗЕ- я а 094N *ИЗЕ т йИаз= Ч!Ззю )ИозйИа!йН!Э ^К (Р ЖЕпйзз– (са!ТЗзК Н (Л!йНй-
*пзЗК айИа< ЧВз Тз)п!*!йз оаИпщ!з= З!=о!<йИо< я–ЭзоИаИ/( Н Нг< а 095Ж *ИЗЕ аВг!
ЧИпйН оН–Иа-
Р оИЭ( щоИ ТйзщНо З= )ИЯоз й!ЭИоз( *ИаИпН я- е- иИЖ!йНЮВй а аИ!/ ИЧ!!аИ/
!ЮННю (ФНо!пзоЕпз
аЭ!о! =ТВИЭ Ч!п!*з!о йзЮНИйз<йЕ, ЗЕгЕФ И *Ип! оИ/ йзЮНН( Е ИоИпИ/ Но!-
пзоЕпз )п!пВаз!о= аЭ!гзо!<оаИЭ НВю ЯоИ й! )пИоИ йзпЕг!йН! (аИЧИЗВ )!щзоНК( ЯоИ
т ТзЭйЕоН! йзЮНИйз<йИ*И !пЗЮз( Н!щ!йН! йзЮНИйз<йИ/ )зЭ=оН- зЮН= й! )ИЭйНо зЭз
!Ч=( йзЮН= Нгз!о= ЗЕ–ИайИ*И !ЗНйоаз т Н )пН ИЧ*!Э з ЧЕЗоИ =ТВ! ИИо!щ!оа!ййНН
аЗпЕ* )!п!оз,о )ИйНЭзо< ЗпЕ* ЗпЕ*з- РоЖНаз,о Н ЕЭНпз,о й!ЭВ! )ИИ!йН=( й! пзз-
ТзагН! И !Ч! йН зЭНЭ !Ч!( йН )ИоИЭзЭ- оН озН! Эзо!пз( з я–ЭзоИаз НН сзЭ=оНй(
йз а, ЖНТй< ТзЭЕпИазйВ ТзЖНаИ( ИЕЖЗ!йВ ЗИ *пИЧз оаИпНо< ЭИщз( й! Вгз ИоТаЕз аИ-
!ЭЕ йз)НзййИЭЕ( т ЯоИ й! оИ<И Н– Нщйз= Ч!Зз( йИ *Ип! а!/ йзЮНН( йИ И)зйИо< З= а!/
йзЮНН-
я а НйВ– Ещз=– т Н З= а!*И щ!Иа!щ!оазю И*Зз Ио озИ*И ЭИщзйН= )!п!оз!о )ИйН-
Эзо<= Н а= Ю!НИЭ еоИпН=К-
Ноз= оН–ИоаИп!йН! (чИЗйз= Т!Э=К( аВ ТзЭ!щз!о!( щоИ а й!Э )И! Иа
а оня он ста-
иоон чоЗн
Э!й=!о= пНоЭ- МИ! пзТйИоИ)йИ*И =ЭЧз аЗпЕ* )И=а=!о= оп!–оИ)йВ/ зйз-
)!о- иЭ!йз пНоЭз ИЧИТйзщ!йз Н *пзГНщ!Ню !ЗЕ,*Н! щ!оВп! опИН йз)!щзозйВ ИооЕ-
)ИЭ- нзН! Э!йВ пзТЭ!пз оН–з аИИЧ*! п!ЗН а )ИЯТНН( Н ИйН а!*Зз ТйзщНЭВ- И зИ/
Ж! ЭВ а ЯоИЭ
оН а йзщз! оН–ИоаИп!йН= я–ЭзоИаз )ИпНз о!ЭН( оИ НщНо= аИ!/ ,ЧИа<, 
пИЗНй!( оИ о!)!п< п!щ< НЗ!о И !! НщйИЭ ИойИг!йНН пИЗйИ/ Т!Э!- оН а )!паИ/ щзоН
ТаЕщзН ИЗйН ИопНЮзйН= т
он оаси он са–ион он мнпнчиИ он зоЗнИс он чнкон он
стаиоон
( т оИ а !ЗЕ,*Н– опИз– азойИ ЗазЖЗВ Еоа!пЖЗз!о=ю
що чк оос
Ф Н )ИоИЭ
И)=о< )ИаоИп И,Тз
и
Н *з*И<йИ/ ГИпЭВю
) р нкн и нси и зпаЛи
Ф з Э!йЕ
ИопНЮзйН, )!паВ– аИ<ЭН опИ )пН–ИЗНо Еоа!пЖЗ!йН! т Е)ИпйИ!( оИпЖ!оаЕ,*!!-
е щоИ ЕЗНаНо!<йИю опИН =ЭЧз( й!ЭИоп= йз ИЧНН! аВИН– Иа т
ро нИор оо
!пчи !апзия сао амнИа ооор пон чЛн
т ТаЕщзо )пНТ!Э!ййИ( з опИН зйз)!оз(
й!ЭИоп= йз (йНТН!К Иаз т
!пр оо зокаЛо псИ оо рмо
( т гНпИИ( оИпЖ!оа!ййИ(
аИТаВг!ййИ- МИщ!ЭЕ коН пзН ИТЗз,о= Чз*ИЗзп= Н)И<ТИазйН, а!– аИ/оа =ТВз
Н щ!оИ*И пНоЭз оН–ИоаИпйИ/ п!щН-
сзЭ!оНЭ( щоИ ЕЧф!о п!щН а ЯоИЭ оН–ИоаИп!йНН т й! (=К( з (ЭВК( )ИоИЭЕ щоИ )ИЯо
И*Е*з!о аИ, Ип*зйНщ!Е,( *ЕЧНййЕ, а=Т< йзпИЗИЭ- нз щЕаоаЕ!о й! ИЗйз я–ЭзоИаз т
ЯоИ щЕаоаИ й! ИГНЮНз<йИ!( й! )зпзЗйИ!( з )Иа!Зй!айИ!( ЖНаЕ*!! а ЗЕг! ,ЧИ*И пЕИ*И
щ!Иа!з- У ИЧВщйИ/ ЖНТйН щ!Иа! й! щзоИ пзТЭВг=!о И аВИН– Эзо!пН=–( з щЕаоаИ
пИЗНйВ ЖНа!о а й!Э а!*Зз( а ,ЧВ– !*И З!з–( а ,ЧВ– ИЧоИ=о!<оаз–( )ИЯоИЭЕ Ий ЭИЖ!о
а оня он стаиооИ чоЗн
т а Иаз–( Ий )пИоИ И*Е*з!о пИЗНйЕ а !Ч! з й!Иоф!Э!ЭИ!
аИ/оаИ аИ!/ НщйИоН- е ТЗ!< я–ЭзоИаз аВоЕ)з!о з *ИИ а!*И йзпИЗз-
изЭИ ИаИ
рнк
о!)!п< )п!Зоз!о а аИ!Э )п=ЭИЭ( ЧЕаз<йИЭ Тйзщ!йНН( з й! Э!оИ-
йНЭНщ!ИЭ( з а )!паИ/ щзоН- У ЯоН– аВЗ!!ййВ– пзТЭ!пИЭ опИз– ИЧпзТ Т!ЭН озйИ-
аНо= )п!З!<йИ Ийп!ойВЭ( И=Тз!ЭВЭю (ФЯоИ *п=Т< йз зИгз–Ф –пЕо йз ТЕЧз–- O е
ЭВ Э!!Э( Н Э!НЭ( Н пИгНЭ O нИо йН а щ!Э й! ТзЭ!гзййВ/ )пз–К- я аЭ!о! о!Э ИаИ
тпо
т Еозп!аг!!( !*И ЧЕаз<йИ! Тйзщ!йН! т ()В<К( Н ИйИ й!!о а !Ч! аВИИ! щЕаоаИ-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
95
;з !*!
ои –н он ронЛоооря тпо .
й! )ИаНййз= йН а зН– )п!оЕ)!йН=–( ИоИпВ!
оаИп=о= йз й!/( Т!Э= а! пзайИ Иоз!о= а=*!ййИ/-
нз оННоНщ!з= Н ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз Иа а И!ЗНй!йНН пНоЭИЭ оН–з Е-
ЖНо )!п!Ззщ! ЕЗНаНо!<йИ*И( )зпзЗИз<йИ*И )!п!ЖНазйН= )ИЯоз( а ЯоИЭ )!п!ЖНазйНН
И!ЗНйНН< й!И!ЗНйНЭВ! щЕаоазю а!НщН! Н )пИоИоз( *пзЖЗзйоа!ййИо< Н НйоНЭйИо<(
оИпЖ!оа!ййИо< Н ЧЕЗйНщйИо<( ЧВоН/йИ! Н Н,ЭНйЕойИ!-
е ТззйщНаз!о= оН–ИоаИп!йН! )Иоп=з,*НЭН ИазЭНю (И ИЖНЭ= а й!! Н озйИ-
аНЭ= !,( O РооИ*И Н ТИа!Э оз аИЧИЗйИ т аИ!,К- УИо ИйИ( *ЕЧНййИ! щЕаоаИ( )Ио< Ио
)ИоН- ! Ещз/йИ ТЗ!< а)!паВ! )И=а=!о= ИаИ
с амачоа
т а ЯоИЭ И*Е*!йНН й!о йНз-
И*И йзНН=( йНзИ/ )ИТВ( а! )п!З!<йИ )пИоИ- ! йзЗИ ИЧф=й=о<( щоИ ЯоИ Тз щЕаоаИ(
)ИоИЭЕ щоИ Иаз Ч!ТЗИййВ( а йН– Ч!ТЗйз ЭВз( ИоИпВ/ ЭВ щЕаоаЕ!Э Н ИоИпВ/ )ИпИ/
опЕЗйИ аВпзТНо< И*Нщ!Н )ИопИ!ййВЭН ГпзТзЭН- коИо ЭВ )ИЭИ*з!о )!п!Ззо< оН– т
Ий И)=о< НТЭ!йН=( оз !*! гНп!( !*! аИЧИЗй!!( т о!)!п< ЯоИ щ!оВп!–оИ)йВ/ зйз)!о-
сзЭ!о<о!( а оН–ИоаИп!йНН й!о Иа И ,ЧаН- Уйзщз! йзТВазН< ай!гйН! )пИ=а!йН=
щЕаоаз( !*И ТйзН т зЗзйН Т!Э!/( оН–Н Н йВ И й!/( з а ИйЮ! Еоа!пЖЗз!о= )пИоИ!
оИЖЗ!оаИ щ!Иа!з Н Т!ЭНю
каЗис онн и сИооа ис не
- коИ щЕаоаИ ЗзЖ! й! ,ЧИа<(
ИоИпз= ЭИЖ!о ЧВо< ап!Э!ййИ/( з й!щоИ ЧИ<г!!( ЯоИ )пИоИ й!Иоф!Э!ЭИ!( Ио пИЖЗ!йН= ЗИ
Э!поН( Ип!ййИ! аИ/оаИ щ!Иа!з( ИоИпВ/ И*Е*з!о Ип*зйНщ!Е, а=Т< пИЗНйИ/( т й!
)ИоИЭЕ( щоИ Ийз И*пИЭйз( щоИ ЭйИ*И а й!/ !Иа( )И!/ Н п!( й! )ИоИЭЕ( щоИ Е й!! а!НИ!
)пИгИ! НН ЧЕЗЕ*!!( щоИ !! ЕазЖз,о НН ЧИ=о= ЗпЕ*Н! опзйВ- ;!И аИИЧ*! й! а зН–-
НЧИ зщ!оаз– пИЗйИ/ Т!ЭН( з а оИЭ( щоИ Ийз
пачоо
( Н ЯоНЭ а! зТзйИ- нз Эзо< ,Ч=о
й! Тз оИ( щоИ Ийз ЧИ*зоз НН пзНаз( ЗзЖ! й! Тз оИ( щоИ Ийз йз ,ЧНо( з )пИоИ )ИоИЭЕ( щоИ
Ийз Эзо<-
зЗИ зТзо<( щоИ а ЗпЕ*Н– )пИНТа!З!йН=– я–ЭзоИаИ/( ИТЗзййВ– оИ*Зз( И*Зз пИЗНй!
*пИТНз И)зйИо<( *ИаИпНИ< Н И ЗпЕ*Н– )пИ=а!йН=– )зопНИоНщ!И*И щЕаоазю И зЭИИо-
а!пЖ!ййИоН Н ЭЕЖ!оа! (ИопВаИ НТ оН–ИоаИп!йН= (ЕЖ!оаИК( ИоИпИ! йз)НзйИ а ЕпИ-
аИ! ап!Э= У!НИ/ Ро!щ!оа!ййИ/ аИ/йВ т а Г!апз! 0942 *ИЗз( )ИЕЖН Я)Н*пзГИЭ пзТ-
З!Е)- я аИ ап!Э= М!паИ/ ЭНпИаИ/ аИ/йВ ЧВН ИТЗзйВ оН–ИоаИп!йН= (е,< 0904Кю (Ф
нИ<И йзг!/ Т!ЭН й! пзТЗ!Но O з )Ио!–Е !Ч! Е)Иозою O …И*ИпИЗНЮз Ч!В/ пзо!!о O
зЗ ИпЧ=ЭН а!ННЭН )зоК Н (ИНоазК 0905 *ИЗзю ( оИЧВ оЕщз йзЗ о!ЭйИ/ чИН!/ O
иозз ИЧзИЭ а за! Ещ!/К- чзЗН ЯоИ*И *!пИНй= *ИоИаз йз зЭВ! а!НН! Ж!поаВ( ЗзЖ! йз
)Ио!п, ЧНТН– Н )!!ййИ*И Ззпз- я оН–ИоаИп!йН! (чИЗйз= Т!Э=К йз)НзйИ а 09N0 *ИЗЕ(
И*Зз ЕЖ! озпз= (!/ 72 *ИЗз) Н ЧИ<йз= я–ЭзоИаз !Жзз а ЧИ<йНЮ! Н ЗЕЭзз И )пИ/З!ййИЭ
опз*Нщ!ИЭ )ЕоН Н И ЧНТИЭ ИйЮ! аИ!/ ЖНТйН- И а оН–ИоаИп!йНН й!о ЖзИЧ( й!о ЕйВ-
йН=( з !о< айЕоп!ййН/ а!о( оз ЧИЖ!оа!ййз= ,ЧИа<( ИоИпз= Иа!*з!о а!Ф
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
9N

.РВЕР*ТЕ Е:Я

е)И<ТЕ= о! )пН!ЭВ зйзНТз оН–ИоаИп!йН/( И ИоИпВ– ЭВ *ИаИпНН пзй!!( Иоа!о<о!
йз аИ)пИВ( )пИзйзНТНпЕ/о! )п!ЗИЖ!ййВ! йНЖ! )пИНТа!З!йН=( )ИЗЕЭз/о! йзЗ Н– ЭВ-
ИЭ-

- - .Л/кир


К ЧаааепЛ

М!п!щНоз/о! )ИзйН! я- и- МЕгНйз (К ззЗз!аЕК Н )Иозпз/о!< )пИйНйЕо<= щЕа-
оазЭН )ИЯоз-
Л,ЧаН( йзЗ!ЖЗВ( оН–И/ заВ
!ЗИ*И й!ЖН йз ИЧЭзй(
ещ!ТН ,йВ! ТзЧзаВ(
Кз Ий( з Еоп!ййН/ оЕЭзйЮ
И а йз *ИпНо !*! Ж!зйМИЗ *й!оИЭ азоН пИИаИ/
!о!п)!НаИ, ЗЕгИ/
РощНТйВ ай!Э!Э )пНТВазйВ ЖЗ!Э оИЭ!йНйЕоВ аИ<йИоН а=оИ/(
Кз ЖЗ!о ,ЧИайН ЭИИЗИ/
НйЕоВ а!пйИ*И аНЗзй<=-
МИз аИЧИЗИ, *ИпНЭ(
МИз !пЗЮз З= щ!оН ЖНаВ(
И/ ЗпЕ*( ИощНТй! )Иа=оНЭ
;ЕгН )п!пзйВ! )ИпВаВм
нИазпН*( а!п<ю аТИ/З!о Ийз(
са!ТЗз )!йНо!<йИ*И щзо<=(
чИН= а)п=й!о ИоИ йз(
е йз ИЧИЭз– зЭИазо<=
з)НгЕо йзгН НЭ!йзм

Воросы и заария

Кз аВ )ИйНЭз!о! Иаз
кем и оочнЗчр Ииая ско р
а )!паИ/ опИ! КзН! зИЮН-
зЮНН аИТйНз,о Е аз )пН що!йНН Мщ!ЭЕ )п!ЖйН! Ю!ййИоН аИ)пНйНЭз,о= о!)!п< )ИЯоИЭ
з
амоо
з ,йВ!
ромо ры
УВЗ!Но! Иаз( –зпзо!пйВ! З= НпНН *пзЖЗзйИ*И ТаЕщзйН=- КзИаз Н– оННоН-
щ!з= Н ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз( Н– пИ< а оН–ИоаИп!йНН
КзН! ЗИ)ИйНо!<йВ! Тйзщ!йН= аИТйНз,о а Иаз– Н аВпзЖ!йН=–( ИЧпзТЕ,*Н– !-
ЗЕ,*Н/ Иа!йВ/ п=Зю
тач !онИа косИи паза ая аИ–ирор тпирр оо акоасИи с -
Иая чк –нсИи р нрчо ткноиИнкоа!а с–осИы
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
:
оерарие
Ро заоИпз
4
ноео т кнР нУРч оинУРм
N
нР ся ен рон енян
7
Ро Иаз ИЧпзТЕ
00
Ро оН–з ЭВН
2N
Ро о!ЭВ НЗ!!
29
МИЗа!З!Э НоИ*Н
:2
еняо КЛяииеКр
:4
У- я- .ЕИаН/
:5
и- МЕгНй
4Z
- «- Л!пЭИйоИа

ы- е- н,ощ!а
NZ
я- К- нИоИ/
N5
е- я- …ЕйНй
70
- и- »ЕЭН!а
74
- я- сзЧИИЮН/
77
…- Л- Мзо!пйз
Ж5
я- я- я–ЭзоИаз
92
МчРУочно ио…Л
9N
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
97
МИщ!ЭЕ )ИЯо пзайНаз!о щ!Иа!з-*пзЖЗзйНйз ,ЧИайНИЭ( ЖЗЕ*НЭ аНЗзйН=
КзН! Иаз ЕННаз,о ЯоЕ ЭВ< (КозоН( ИаИ
кема оиз
ТЗ!< НЭ!!о Еозп!аг!! Тйзщ!-
йН! (а,Ч!ййВ/( аИТ,Ч!ййВ/К-)
КзН! Ю!ййИоН )ИЯо Иоа!п*з!о Н а щ!Э Ий аНЗНо ЭВ ЖНТйН
ипзайНо! )ИзйН! МЕгНйз (К ззЗз!аЕК (0Ж0Ж) ((Л,ЧаН( йзЗ!ЖЗВ( оН–И/ заВФК)
 )ИзйН!Э !ЭЕ Ж!( йз)НзййВЭ а 0Ж2Z *- ((У опзй!( *З! = ТзЧВ оп!аИ*Н )п!ЖйН– !оФК)-
РЧф=йНо! пзТНщН! ИЧпзТИа-)!п!ЖНазйН/ а ЯоН– оН–ИоаИп!йН=–-

серо

МпИзйзНТНпЕ/о! опИГЕ VII НТ оН–ИоаИп!йН= я- и- МЕгНйз (Р!й<Кю
рйВз= )Ипзм Ищ!/ ИщзпИазйМпН=ойз Эй! оаИ= )пИ*з<йз= пзз ]
Л,Ч, = )ВгйИ! )пНпИЗВ Еа=ЗзйУ Чз*п!Ю Н а ТИИоИ ИЗ!оВ! !з(
У Н– !й=– а!опз гЕЭ Н а!Ж!! ЗВ–зйе Э*И/ аИйНоИ, )ИпВоВ й!Ч!з(
е п!ЗН/ ИйЮз Ещ( Н )!паВ! ЭИпИТВ(
е ИоЗз!ййВ! !ЗИ/ ТНЭВ Е*пИТВ-

Воросы и заария

УИИЧпзТНо! йзпНИазййВ! зпоНйВ Н айНйНо! а )!п!ЗзййИ! а оН–ИоаИп!йНН щЕаоаИ-
;= ЯоИ*И ИЭВНо! оИ йИаИ!( ЧИ!! гНпИИ! Н ЧИ!! *ЕЧИИ! Тйзщ!йН!( ИоИпИ! аИТйНз!о
а Иаз–( йз)пНЭ!п
мо!пнВ ракаИаМ
КзИаз оННоНщ!з= Н ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз ЯоН–
Иа( И щ!Э Ийз *ИаИпНо
з/ЗНо! Еозп!агН! Иаз Н )ИЗЕЭз/о! ИЧ Н– пИН-
УВЗ!Но! Иа!йВ! п=ЗВ И Тйзщ!йН!Э (пзИозК Н (щЕаоаИ( аВТазййИ! зпоНйИ/К-
КзН! Иаз а ЯоН– п=Зз– аВоЕ)з,о з НйИйНЭВ( зН! т з зйоИйНЭВ оо< Н ТЗ!<
И,ЭИпИйВ КзЕ, пИ< Н*пз!о И)Иоза!йН! Иа
з/ЗНо! Я)Но!оВ( Э!озГИпВ Н ИНЮ!оаИп!йН= Н И)п!З!Но! Н– Тйзщ!йН!-
КзН! Иаз Е)Иоп!Ч!йВ а )п=ЭИЭ Тйзщ!йНН Кз аВ ЗЕЭз!о!( =а=,о= Н ИйН ИЧпзТ-
йВЭН (;= Иоа!оз йз ЯоИо аИ)пИ а)ИЭйНо!( щоИ озИ! ИЧпзТ-) РЧИйЕ/о! аИ! Эй!йН!-
оИ йИаИ*И ИопВИ< азЭ )пН аЗЕЭщНаИЭ що!йНН ИопВаз

«.ора, мой рЛг, ора! окоя сере росит…»

чзЭИопНо! оН–ИоаИп!йН! я- и- МЕгНйз Н )Иозпз/о!< )пИйНйЕо<= )!п!ЗзййВЭ
а й!Э йзопИ!йН!Э-
МИпз( ЭИ/ ЗпЕ*( )Ипзм )ИИ= !пЗЮ! )пИНо ]
Л!о=о Тз Зй=ЭН ЗйН( Н зЖЗВ/ щз ЕйИНо
зоНщЕ ЧВоН=( з ЭВ оИЧИ/ аЗаИ!Э
Мп!З)Из*з!Э ЖНо<( Н *=З< т з пзТ
ЕЭп!Э-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез

з а!о! щзо<= й!о( йИ !о< )ИИ/ Н аИ=-
;зайИ ТзаНЗйз= Э!щоз!о= Эй! ЗИ= ]
;зайИ( ЕозВ/ пзЧ( ТзЭВН = )ИЧ!*
У ИЧНо!< Зз<йЕ, опЕЗИа Н щНоВ– й!*-

Воросы и заария

У)ИЭйНо! ИЧоИ=о!<оаз ЖНТйН Н оаИпщ!оаз МЕгНйз оИ*И )!пНИЗз( И*Зз ЧВИ
йз)НзйИ оН–ИоаИп!йН!- УИТЭИЖйИ( З= )ИйНЭзйН= о!оз азЭ )пН*ИЗНо= ИЭЭ!йозпН/ 
оН–ИоаИп!йН,ю
(!ИЧпзЧИозййВ/ ИопВаИ- У пЕИ)НН НЭ!!о= )зй )пИЗИЖ!йН=ю
Р( ИпИ Н )!п!й!Е = ЭИН )!йзоВ а З!п!ай, т )И=( зЗ( п!о<=й!( йН*НЮ опЕЗВ
)ИЯоНщ!Н! т !Э<=( ,ЧИа< etc-
04
иоН–ИоаИп!йН! йз)НзйИ( а!пИ=ойИ( а Н,й! 0Ж:4 *-( И*Зз МЕгНй )Воз= аВ/оН а
ИоозаЕ Н )И!Но<= а З!п!ай!-
РЧпзоНо! айНЭзйН! йз )ИопИ!йН! оН–ИоаИп!йН=- Р щ!Э *ИаИпНо пзТЭ!п оН–з оИ
ЭИЖйИ зТзо< И о!Э)! п!щН( И ГИпЭ! Иа!йИ*И аВпзЖ!йН= (оН)! п!щН) Кз ЯоН йзЧ,З!-
йН= )ИЭИ*з,о )пИйНйЕо< а ЭВ
УВЗ!Но! Иа!йВ! п=ЗВ аВпзЖ!йН/ аВИН–( )ИЯоНщ!Н– Н пзТ*ИаИпйВ–- КзИ!
Тйзщ!йН! НЭ!!о )пНЕооаН! ИЧИН– п=ЗИа а оН–ИоаИп!йНН
МИЗЕЭз/о! йзЗ ЭйИ*ИТйзщйИо<, Иа
с–осИн тазая акМ
УЗЕЭз/о!< а ЭВ опИНю (з а!о! щзо<= й!о( йИ !о< )ИИ/ Н аИ=К- Кз ИИо-
йИ=о= Иаз
тазая ак
Н
сИокря помы
Кз Иаз
тазая ак с–осИн
)ИЭИ*з,о )Ий=о<
ЭВН )ИЯоз И оаИпщ!оа!
оИ ИТйзщз!о ИаИ
тамн!ы
иоп!Э!йН! Е/оН а ИоозаЕ НН й!щоИ ЧИ<г!!
оИ озИ!
амиИнк чокоо Ипча и –исИр он!ы
УЗЕЭз/о!< а Тйзщ!йН! зЖЗИ*И Иаз
а ЯоИЭ аВпзЖ!йННю зИаз Н– оННоНщ!з= Н ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз( зН! зИЮНзЮНН
ИйН аВТВаз,о Р щ!Э *ИаИпНо И)Иоза!йН! Иа
Ипча
Н
он!ы
КзН! Иаз Иоза=,о Иа!йВ/ п=З И Тйзщ!йН!Э (ЖНТй< т Э!по<К Кз аВ )Ий=Н
ЭВН )ИЯоз И )п!ЗйзТйзщ!йНН щ!Иа!з
МИ! оИ*И з аВ )пИзйзНТНпИазН о!о оН–ИоаИп!йН=( ЭИЖ!о! Н аВ И*зНо<= 
И)п!З!!йН!Э (й!ИЧпзЧИозййВ/ ИопВаИК а ИЭЭ!йозпНН ;ИЧза=!о Н )пНа!З!ййВ/ озЭ
)зй )пИЗИЖ!йН= оН–ИоаИп!йН= щоИ-НЧИ Е*!оа!ййИ! оИЭЕ( щоИ зТзйИ а зЭИЭ оН-
–ИоаИп!йНН

М- Ю- Лермортоп


.арЛс

;заз/о! а)ИЭйНЭ НТа!ойИ! а!Э оН–ИоаИп!йН!-
…!!!о )зпЕ ИЗНйИИ/
У оЕЭзй! ЭИп= *ИЕЧИЭм-- ]
оИ Н*!о Ий а опзй! Зз!И/
04
)пИщ!!( Н оз Зз!! (зо-)- ` т п!Н*Н=( Э!по<К-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
99
оИ НйЕ Ий а пз, пИЗйИЭ
е*пз,о аИйВ т а!о!п аН*!о(
е Эзщоз *й!о= Н пВ)НоФ
раВ( т Ий щзоН= й! Н*!о
е й! Ио щзоН= Ч!ЖНом
МИЗ йНЭ опЕ= а!о!/ зТЕпН(
зЗ йНЭ Ещ ИйЮз ТИИоИ/Ф
я Ий( Э=о!ЖйВ/( )пИНо ЧЕпН(
Кз ЧЕЗоИ а ЧЕп=– !о< )ИИ/м

Воросы и заария

КзН! щЕаоаз аВТВаз!о Е аз оН–ИоаИп!йН!
У)ИЭйНо! И ЧНИ*пзГНН )ИЯоз Н И ап!Э!йН( И*Зз ИТЗзйИ )пИНТа!З!йН!- РЗйзИ !-
ЗЕ!о ИоЗзазо< !Ч! Иощ!о( щоИ (МзпЕК т й! Ч!ТЕИайИ! altej ekl )ИЯоз- КзН! ГИ<ИпйВ!
Н )ИЯоНщ!Н! зИЮНзЮНН аИТйНз,о а Иаз–ю
топс апн мпы
ипзайНо! оН–ИоаИп!йН=
МЕгНйз (сНЭйН/ а!щ!пК( ЛТВИаз (МИа!ЮК Н Л!пЭИйоИаз (МзпЕК- КзИ! )!п!йИйИ! Тйз-
щ!йН! ИЗ!пЖНо= а ЯоН– Тз*заН=–
КзНЭ )п!Зоз!о ЭИп! а )!паВ– ЗаЕ– опИз– РЧпзоНо! айНЭзйН! йз Иа!йВ! п!З-
оаз НТИЧпзЖ!йН=ю Нйа!пН,
( Иоон ап !акма
т а *ИЕЧИЭ оЕЭзй! ЭИп=(
топс ачи-
оазая
т ИЗНйИН/ )зпЕ)( пИ< Иа( )!п!Зз,*Н– пзН- ИЖйИ Н Еоа!пЖЗзо<( щоИ ИаИ
ачиоазая
аВЗ!!ййИ! Нйа!пН!/ Н о!Э( щоИ )Иоза!йИ а ИйЮ! опИН (з аВ Тйз!о!( ЯоИ
зЭИ! (ЕЗзпйИ!К Э!оИ)( =а=!о= ,щ!аВЭ )пН )!п!Ззщ! ЯЭИЮНН Н ИТЗзйНН ИЧпзТз-)!п!-
ЖНазйН=
чзЭИопНо! За! аоИпВ! опИН- КоИ НЭ!!о= а аНЗЕ )ИЗ ИаИЭ
аоы
оИ )ИЯо ТЗ!<
Иоа!п*з!о Н щоИ Еоа!пЖЗз!о КзЕ, пИ< Н*пз!о )зпз!НТЭ а Н– )ИопИ!йНН Кз ЯоН
опИН ИЧИ*з*з,о Тйзщ!йН! Иаз
топсы
РЧпзоНЭ= И аоИпИ/ опИГ!- УЕгз/о!< а ТаЕщзйН! Иа

кор

Инп с

КнИМ
КзИаз ТЗ!< пИ< ТаЕИ)НН РЧпзоНо! айНЭзйН! йз ИНщ!оаИ *з*ИИа а ЯоИЭ И)НзйНН
Н пзайНо! !*И )!/ТзЖ!Э )!паИ/ Н оп!оКз Э!й=!о= –ЕЗИЖ!оа!ййИ! )пИопзйоаИ Н !*И ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз Ио опИГВ 
опИГ!( зИ/ Ю!<, ЯоИ З!з!о= КзИаз пИ< зйоНо!ТВ
топс Э апны
УЗЕЭз/о!< а ЭВ ЗаЕ– Тз,щНо!<йВ– опИ- Кз ЯЭИЮН= ИИойИНо= йзпНИ-
азййВЭ а опИГ! )!/ТзЖ!Э Кз Ийз ИИойИНо= щЕаоазЭН НпНщ!И*И *!пИ=( Тз)!щз-
о!ййВЭН а )п!ЗВЗЕ*Н– опИГз– МИщ!ЭЕ *!пИ/ йзТазй
ИнЗоры
КзИ! Тйзщ!йН! НЭ!!о
зйоНо!Тзю
мп Э тазаяы
МзпЕ
с–осИи он иКнИМ
я щоИ Н*!о НпНщ!Н/ *!пИ/
МИозпз/о!< аВ=аНо< ЭйИ*И)зйИаИо< НЭаИНщ!И*И ИЧпзТз НпНщ!И*И *!пИ=
оН–ИоаИп!йН=- оИ Ий ИопВаз!о а НщйИоН зЭИ*И )ИЯоз( з а=Тзй ГзозЭН !*И ЖНТйН
оИ Ий *ИаИпНо И ЕЗ<Ч! а!*И )ИИ!йН= оИ Ий *ИаИпНо И щ!Иа!! аИИЧ*!( И !*И ЕЗ<Ч!(
ЗЕг!( оп!Э!йН=–

ТЛчи

-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0ZZ
нЕщН й!Ч!йВ!( а!щйВ! опзййННм
ио!)<, зТЕпйИ,( Ю!)<, Ж!ЭщЕЖйИ,
щНо!< аВ( ЧЕЗоИ( з = Ж!( НТ*йзййНН(
и ЭНИ*И !а!пз а оИпИйЕ ,ЖйЕ,-
оИ Ж! аз *ИйНою ЕЗ<ЧВ Н п!г!йН!
сзаНо< Н оз/йз= ТИЧз < ИопВоз=
еН йз аз о=*ИоНо )п!оЕ)!йН!
еН ЗпЕТ!/ !а!оз =ЗИаНоз=
!о( азЭ йзЕщНН йНаВ Ч!)ИЗйВ!Ф ЕЖЗВ азЭ опзоН Н щЕЖЗВ опзЗзйН=Ю У!щйИ
–ИИЗйВ!( а!щйИ аИЧИЗйВ!( !о Е аз пИЗНйВ( й!о азЭ НТ*йзйН=-

Воросы и заария

У)ИЭйНо! И Гзоз– ЧНИ*пзГНН )ИЯоз( аВТазагН– ИТЗзйН! ЯоИ*И оН–ИоаИп!йН=ю а!З<
ИйИ йз)НзйИ )!п!З !*И Иоф!ТЗИЭ аИ аоИпЕ, ВЕ йз КзазТ- КзИ! йзопИ!йН! )!п!ЗзйИ
а й!Э Р)п!З!Но! оННоНщ!Е, Н ЯЭИЮНИйз<йЕ, ИпзЕ Иа-
УВЗ!Но! Иа!йВ! п=ЗВ( азЖйВ! З= )пИйНйИа!йН= а ЭВ оН–ИоаИп!йН=- МИЗЕ-
Эз/о!( йз)пНЭ!п( И оИЭ( з ИЧИ*з*з!о Тйзщ!йН! Иа зйоИйНЭН=( аИ)пИНо!<йз= НйоИйзЮН=
)п!ЗИЖ!йН/ аИ аоИпИ/ опИГ!( !Нщ!Н! Н ТаЕИаВ! )ИаоИпВ Н ЗпЕ*Н! И)Иоза!йН=
Н )пИоНаИ)Иоза!йН= Иа( опИ( зпоНй- РЮ!йНо! йзТйзщ!йН! Я)Но!оИа- Кз ИЧИ*з*з!о=
Тйзщ!йН! Иа а )ИЯоНщ!ИЭ о!о!
У щ!Э( )И-азг!ЭЕ( ЭВ пзай!йН= ЕЗ<ЧВ )ИЯоз ЕЗ<ЧИ/ оЕщ! оИ )п!Зоза=!о
ИЧИ/ ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН!

Ф- И- Тютчеп


Фортар

иЭИопН( з ИЧзИЭ ЖНаВЭ
ыИйозй Н=,*Н/ ЕЧНо=Ю
Кз )зЭ!й!!о( з ЗпИЧНо=
о*И йз ИйЮ! азЖйВ/ ЗВЭ-
ЛЕщИЭ )ИЗй=агН< й!ЧЕ( Ий
КИйЕ= аВИоВ Тза!ойИ/ ]
е йИаз )В<, ЭйИ*ИЮа!ойИ/
Н)зо< йз Т!Э, ИЕЖЗ!й-
Р Э!пойИ/ ЭВН аИЗИЭ!о(
Р аИЗИЭ!о й!НоИ*НЭВ/м
КзИ/ ТзИй й!)ИоНЖНЭВ/
н!Ч= оп!ЭНо( о!Ч= Э=о!о
Кз ЖзЗйИ й!ЧЕ па!г<= оВм--
И Ззй< й!ТпНЭИ-пИИаз=(
наИ/ Ещ Е)ИпйИ )п!ИЭ==(
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0Z0
иа!п*з!о а ЧпВТ*з– аВИоВ-
УВ( Ий!щйИ( )Ий=Н( щоИ оН–ИоаИп!йН! )п!Зоза=!о ИЧИ/ пзТа!пйЕоИ! пзай!йН!(
*З! аоИпз= опИГз т )п!ЗЭ!о пзай!йН=( з )!паз= т ИЧпзТ( ИоИпВЭ пзайНаз!о= )п!ЗЭ!о-
МИй=Н Н оИ( щоИ Иаз
»аоИоо
Н
ачанИ
т НйИйНЭВ( оИ<И )!паИ! )пНгИ йзЭ НТ Ноз-
<=йИ*И =ТВз( *З! ИТйзщз!о (НоИщйНК( з аоИпИ! т пЕИ! ИаИ( ЭВ ИоИпИ*И Ищ!аН-
З!й НТ !*И Иозаз-

Воросы и заария

оИЧВ )пИйНйЕо< а ЭВ оН–ИоаИп!йН=( ИЧпзоНЭ= йзщзз )!паИ/ опИГ!- УВЗ!-
Но! а )!паВ– щ!оВп!– опИз– Иа!йВ/ п=З( ИТЗз,*Н/ зпоНйЕ- КзИаз оННоНщ!з=
Н ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз ЯоН– Иа КзИ! а)!щзо!йН! )пИНТаИЗНо зпоНйз
М!п!щНоз/о! опИН )=оИ/ )И аИ<ЭЕ,- МИщ!ЭЕ
рсаИо
йзТазйз
ро нИоаяы
нИИаВ/
Иазп< ИИЧ*з!о опН Тйзщ!йН= ЯоИ*И Иазю (ИпИа!ййВ/( ТзЗЕг!айВ/К( (а=оИ –пзйНЭВ/(
ИЧ!п!*з!ЭВ/К Н (пВаз!ЭВ/ Ио ЗпЕ*Н–( оз/йВ/К- Р)п!З!Но!< аВЧИпИЭ-
КзЕ, ИпзЕ НТИЧпзЖз!ЭИЭЕ )пНЗз,о Иазю (Н)зо< йз Т!Э, ИЕЖЗ!йК сзЭ!-
оНЭю ИаИ
к–а
й! НЭ!!о Я)Но!оз( з
амкоза »аоИоо чр трке
т НТИЧпзЖ!йВ )ИЭИ-
*<, =пН– Я)Но!оИа- и зИ/ Ю!<, З!зйИ ЯоИ )пИоНаИ)Иоза!йН! КзИаИ пзгНп!ййИ!
Тйзщ!йН! Иа
амкоза »аоИоо чр трке Э к–аы
я озЖ! Иа
сакоВн з онм рсаИр
оо рнкеы
я о!)!п< пзЭИопНЭ )п!ЗЭ!о пзай!йН= т Ий НТИЧпзЖ!й а аНЗ! Э!озГИпВю
снпИ-
оая рски ачанИМ
МИщ!ЭЕ )ИЯо Е)Иоп!ЧН Я)Но!о й! (щ!Иа!щ!И/К( з
снпИоая
т зИ/
а ЯоИЭ ЭВ Кз –зпзо!пНТЕ,о щ!Иа!щ!Е, ЭВ< Иаз
онисИаКиря сИпниИ
Зочоа тапоря ИнИ
(Еозп!аг!! ИаИ т ИЗйИИп!ййИ! (Э=о!ЖйВ/К( о- !- Э=о!ййВ/(
оп!аИЖйВ/( Ч!)ИИ/йВ/( ЧЕпйВ/)
оИ ИТйзщз!о
чкоо онрпиа-паза оы
КзИ! )!п!йИйИ! Тйзщ!йН! )пНИЧп!оз,о ТЗ!<
Иаз
з онм с нп!онИ с рсаИры
оИ Еоа!пЖЗз!о )ИЯо ЯоНЭ оН–ИоаИп!йН!Э
ИЖ!о! Н аВ )ИЗоа!пЗНо< НН И)пИа!п*йЕо< ЭВ< н,ощ!аз оо< Н озН! Г!пВ(
ЕЗз ЭВ< щ!Иа!з й! ЗИЖйз аоИп*зо<=

Н- - Некрасоп


Женезрая орога

МпИзйзНТНпЕ/о! )!паЕ, щзо< оН–ИоаИп!йН= !пзИаз (.!!Тйз= ЗИпИ*зК т И)Нз-
йН! И!йН-
изайз= И!й<м сЗИпИаВ/( =Зп!йВ/
УИТЗЕ– ЕозВ! НВ ЧИЗпНоЮ
Л!З й!Ип!)гН/ йз п!щ! оЕЗ!йИ/
иИайИ з оз,*Н/ з–зп !ЖНоЮ
РИИ !з( з а Э=*И/ )Ио!Н(
УВ)зо<= ЭИЖйИ т )ИИ/ Н )пИоИпм ]
ЛНо<= )ИЧ!йЕо< !*! й! Е)!Н(
.!оВ Н а!ЖН !Жзо( з Иа!п-
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0Z2
изайз= И!й<м ИпИТйВ! йИщН(
ЛйВ!( оН–Н! ЗйНФ
!о Ч!ТИЧпзТ<= а )пНпИЗ!м Н ИщН(
е ЭИ–ИаВ! ЧИИоз( Н )йН ]
У! –ИпИгИ )ИЗ Н=йН!Э ЕййВЭ(
У,ЗЕ пИЗНЭЕ, чЕ< ЕТйз,Ф
…ВопИ !щЕ = )И п!<зЭ щЕ*ЕййВЭ(
;ЕЭз, ЗЕЭЕ аИ,Ф

Воросы и заария

КзН! аВпзТНо!<йВ! п!Зоаз )ИЭИ*з,о азЭ Ещг! )п!ЗозаНо< И!й< т –ЕЗИЖ!оа!й-
йИ! )пИопзйоаИ( )п!ЗЭ!оВ( пзН Р щ!Э *ИаИп=о пзай!йН= сзщ!Э )ИЯо пНЕ!о Н оИ( щоИ
Ий аНЗНо Зй!Э( Н зпоНйЕ( ЕаНЗ!ййЕ,
тач сиоин кооры
КзН! Иаз )ИЭИ*з,о )Ий=о< щЕаоаз )ИЯоз УВЗ!Но! ЯоИо Иа!йВ/ п=З- МИЗЕ-
Эз/о! йзЗ Тйзщ!йН!Э НйоИйзЮНН( аИНЮзо!<йВ– )п!ЗИЖ!йН/ Н )зЕТ( пИН оН–ИоаИпйИ*И
пНоЭз З= аВпзЖ!йН= щЕаоа-
чзЭИопНо! Иа!йВ/ п=Зю
ско оо Э рчапа ря Э чпноря Э сИокрн Э мачпиИ Э сИ-
чноая Э рстоИсМ
оИ аВ ЭИЖ!о! зТзо< И оННоНщ!И/ Н ЯЭИЮНИйз<йИ/ Ипз! аВЗ!-
!ййВ–
Иа оИ ЭИЖйИ йз ИйИазйНН азгН– йзЧ,З!йН/ зТзо< ИЧ ИойИг!йНН НпНщ!И*И
*!пИ= )пИоИЭЕ йзпИЗЕ
чзЭИопНо! ЗпЕ*И/ п=Зю
тазая Э тпасИап Э ско оо Э с нЗи Э апарорн Э сорн Э
Ииин Э онИ мнрампор тпипачн Э сн апаЛа тач сиоин коор Э пачие ,сМ
КзИаз
оННоНщ!з= Н ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз аВЗ!!ййВ– Иа коИ Иаз )пИТзНщ!Н! НН
)ИЯоНщ!Н! У щ!Э Н– Тйзщ!йН!
Кз аВ )ИйНЭз!о! ГпзТВю (!о Ч!ТИЧпзТ<= а )пНпИЗ!мК( (У! –ИпИгИ )ИЗ Н=йН!Э Ей-
йВЭК нИ<И Н )пИоНаИ)Иоза!йН! пзИоВ )пНпИЗВ ИоЕооаН, пзИоВ а щ!Иа!щ!Н–
ИойИг!йН=– ИЗ!пЖНо= а йН– я ЭИЖ!о ЧВо<( ИойИг!йН= щ!Иа!з Н )пНпИЗВ( )И ЭВН
!пзИаз( ЧИ!! ИЖйИ Н а щ!Иа!щ!Н– З!з– оИЖ! !о< пзИоз У щ!Э Ийз У)ИЭйНо!
опИН НТ оН–ИоаИп!йН=( *ИаИп=*Н! ИЧ ЯоИЭ- я ЭИЖ!о( !*! азЖй!! а )пНа!З!ййВ– аВг!
Иаз– ЭВ< И оИЭ( щоИ йзпИЗ ЕЭ!!о ИЗЕ–ИоаИпНо< )пНпИЗЕ( щоИ а й!Э ЖНаИ аВИИ! ЗЕ–Иа-
йИ! йзщзИ
ИЖйИ Н Еоа!пЖЗзо<( щоИ НпНщ!Н/ *!пИ/ т )ИЯо( ЕЭ!,*Н/ а ИЧВйИа!ййИЭ ЕаН-
З!о< аВИН/ ЭВ( )ИЯТН,( пзИоЕ е щоИ а оН–ИоаИп!йНН )!п!Ззй аТ*=З пЕИ*И
йзпИЗз йз )пНпИЗЕ( !*И ИойИг!йН! пИЗНй! яп*ЕЭ!йоНпЕ/о! аИ, ЭВ<-
КзИаИ ИойИг!йН! йзпИЗз )пНпИЗ! пИЗНй! иИ)Иоза<о! З!зййИ! азЭН Тз,щ!-
йН! И ИазЭН *!й!пззю (Узг за=йНй( зй*И-з Н *!пЭзй!Ю O ! ИТЗзазо< т пзТпЕгзо<
Эзо!пз( O УзпазпВм ЗНИ! И)Н*! )<=йНЮм--К и щ!Э )ИпНо Н щоИ Еоа!пЖЗз!о )ИЯо аИНЭ
И)НзйН!Э И!йН
КзИаз пИ< )!паИ/ щзоН а ИЭ)ИТНЮНН оН–ИоаИп!йН= Кз ЯоИ И)НзйН! )ИЭИ*з!о
)Ий=о< ЭВ оН–ИоаИп!йН= (.!!Тйз= ЗИпИ*зК
МИ)пИЧЕ/о! зЭИоИ=о!<йИ И)ИозаНо< оН–ИоаИп!йН=( ЧНТН! )И о!Э!ю И)НзйН!
И!йН а оН–ИоаИп!йН=– !пзИаз (.!!Тйз= ЗИпИ*зК( …ЕйНйз (ЛНоИ)зЗК Н МЕгНйз
(Р!й<К- КзИа ИЧпзТ-)!п!ЖНазйН! зЖЗИ*И НТ )ИЯоИа
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0Z:

- Н- Майкоп


* * *

МИ! ТВЧ!о= Юа!озЭНФ
У й!Ч! <,о= а!оз аИйВФ
У!гйН– ЖзаИпИйИа )!й<=
»ИЕЧВ! Ч!ТЗйВ )ИйВ-
УТИп ЭИ/ оИй!о а Ч!ТЗй! )ИЗй=-
! аНЗзо< )!аЮИа Тз а!оИЭФ
нз йзЗ!ЖЗВ ЭИИЗВ!
н!гзо !пЗЮ! Эй! )пНа!оИЭФ
е ИоЕЗз пзТЗз,о=
»ИИз Н–( = й! Тйз,Ф
И( НЭ ай!Э=( аТИпВ й!ЧЕ(
рВЧз=<( ИЧпз*з,-

Воросы и заария

…!ТЕИайИ( аВ !*И )п!ЗозаНо! йзпНИазййЕ, )ИЯоИЭ зпоНйЕ !ой!*И )ИЗй= Н
)И/Э!о! щЕаоаз заоИпз-
КзИаз ТЗ!< пИ< оННоНщ!И/ Н ЯЭИЮНИйз<йИ/ ИпзН Иа
УВЗ!Но! й!ИЧ–ИЗНЭВ! З= )ИйНЭзйН= ЭВз оН–ИоаИп!йН= Иа!йВ! п=ЗВ- КзНЭ
йИаВЭ Тйзщ!йН!Э йз)Ий=,о= )пН ЯоИЭ Иаз
оИ пВоИ Тз пзай!йН!Э )!йН ЖзаИпИйИа ЭИИЗВЭН йзЗ!ЖЗзЭН Р зН– *ИИ-
з– НЗ!о п!щ< а )И!Зй!/ опИГ! т
!акасо и
т ЖзаИпИйИа( йзЗ!ЖЗ МИщ!ЭЕ )ИЯо *ИаИпНою
аИзчо порчоеИс !акасо и он рооеы
КзИ! Тйзщ!йН! )ИЕщз!о )пН ЯоИЭ ИаИ
онмаы
оН ЭИЖйИ зТзо<( щоИ а Т!ЭйИЭ )!/ТзЖ! )пИ=а=!о= й!щоИ аВг!!( т оИ щоИ ЯоИ

- - Есерир


.есро о соаке

ропИЭ а пЖзйИЭ ТзЕо!(
»З! Тзо=о= пИ*ИЖН а п=З(
и!Э!пВ– И*!йНз Ез(
чВЖН– !Э!пВ– *!й=о-
;И а!щ!пз Ийз Н– ззз(
МпНщ!Ваз= =ТВИЭ(
е опЕН= й!ЖИ )ИЗозВ/
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0Z4
МИЗ о!)ВЭ !! ЖНаИоИЭ-
я а!щ!пИЭ( И*Зз ЕпВ
РЧНЖНаз,о г!оИ(
УВг! –ИТ=Нй –ЭЕпВ/(
и!Э!пВ– а!– )Из а Э!гИ-
МИ Е*пИЧзЭ Ийз Ч!Жзз(
МИ)!аз= Тз йНЭ Ч!Жзо<Ф
е оз ЗИ*И( ЗИ*И ЗпИЖзз
УИЗВ й!ТзЭ!пТг!/ *зЗ<-
я И*Зз щЕо< )!з< ИЧпзойИ(
иНТВаз= )Ио ЧИИа(
МИзТз= !/ Э!=Ю йзЗ –зоИ/
РЗйНЭ НТ !! *!йИа-
У Нй,, аВ< ТаИйИ
»=З!з Ийз( Е=(
я Э!=Ю И<ТН оИйН/
е пВ= Тз –ИЭ а )И=–-
е *Е–И( з Ио )ИЗзщН(
КИ*Зз ЧпИ=о !/ зЭ!й< а Э!–(
МИзоНН< *зТз ИЧзщ<Н
сИИоВЭН Та!ТЗзЭН а й!*-

Воросы и заария

М!п!щНоз/о! За! )!паВ! опИГВ- РЧпзоНо! айНЭзйН! йз оННоНщ!Е, ИпзЕ
Иа
пЗооа розИн па!аЗи аКноико сзо КноИ-
йз ТаЕИаЕ, )!п!НщЕ
пЗооа Э
па!аЗи Э прЗи-
йз ЭВИаИ/ )ИаоИпю
ркоИИс Э прЗи тачИокря Э ИнткрМ O
аИо !*!
Иа!йВ/ п=Зю
Ипа ркоИИс косзоко тпи–нср о сонЗаз ИнткрМ
КзЕ, ЭВИаЕ,
йз*пЕТЕ й!Ео ЯоН аВпзТНо!<йВ! п!Зоаз =ТВз( зЕ, ИпзЕ )пНЗз,о зпоНй!
КзИ! Тйзщ!йН! НЭ!!о И)п!З!!йН! ап!Э!йНю
Ипа Э ча н–нпоы
УВ Тйз!о! И ЭйИ*И-
ТйзщйИоН )ИЯоНщ!И*И Иаз т зИ/ ЗИ)ИйНо!<йВ/ ЭВ аИТйНз!о Чз*ИЗзп= ЯоИЭЕ
)пИоНаИ)Иоза!йН, оИ Ж! )пИН–ИЗНо
н–нпа
(а оп!оН)ВоВаз!о!( щНоз= Иаз
пря тазкок нЛазы
КзЕ, пИ< Н*пз!о )ИаоИпю
сннпр Э
сннпр Э сннпр сны
Кз азЭ зЖ!о=( )ИаоИп
мнЗоко Э мнЗоИ
а щ!оа!поИ/ опИГ! йзпЕгз!о опИ/йИо<
о!оз НН ЕННаз!о –ЕЗИЖ!оа!ййИ! а)!щзо!йН! УщНоз/о!< а оп!о<, опИЕю (е оз
ЗИ*И( ЗИ*И ЗпИЖзз O УИЗВ й!ТзЭ!пТг!/ *зЗ<К- Р щ!Э *ИаИпНо !Нщ!Н/ )ИаоИп сзЭ!-
оНН Н аВ ЗпЕ*И/ )ИаоИп т ГИй!оНщ!Н/ е !*! ИЗйИ п!ЗоаИ –ЕЗИЖ!оа!ййИ/ аВпзТН-
о!<йИоН т ЕЭИщзйН!- КзИаз ТйзщНЭИо< ЯоН– )пН!ЭИа
Р щ!Э *ИаИпНо )пИоНаИ)Иоза!йН!ю
мнЗоко Э –И ткнкосы
КзИ! ИоИ=йН! оп!-
ЭНо= )!п!Ззо< заоИп( пзайНаз= Э!=Ю И *!йИЭ
Кз аВ ЗЕЭз!о!( а г!оИ/ опИГ! ИаИ
р аоза
 зИЭЕ *з*ИЕ ИойИНо= МИщ!ЭЕ
ГпзТз )ИопИ!йз оз й!ИЧВщйИ КзИаз оННоНщ!з= Ипзз Иа
сиоее рс р аоза
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0Z5
нсВ сзакрик Иаозия ро ак такы
ипзайНо! оННоНЕ г!оИ/ Н )!паИ/ опИГ- Кз
НТЭ!йНИ< –ЕЗИЖ!оа!ййИ! )пИопзйоаИ Н йНЭ т ЯЭИЮН=
Кз аВ аИ)пНй=Н )И!Зй,, опИГЕ Р щ!Э *ИаИп=о пзай!йН!( Э!озГИпз( Я)Но!о
оИ аз НщйИ ТзопИйЕИ а ЯоИЭ оН–ИоаИп!йНН

- Я- Я/ир


рен

еТ-Тз Ео!з(
Кз НТ-Тз Е*з(
МИщоН а Е)Ип ЕЗзпНН а Ипз-
я Ий )ИИ/йИ аИ/ )ИНйЕ зЭ!й<(
! И*=йЕагН< ЗзЖ! йз оп!з(
е( з а!*Зз( гНпИНЭН пЕ*зЭН(
! оИпИ)=<( Ег! Тз ИЧзз-
…Во< ЭИЖ!о( ЗпИЧ< Иа!Э Э!з ЧВз ]
;= )!п!)!И( з й! З= Ипз
е< ТзЗпИЖзз Е оп!з пЕз
е )ИзщйЕ= оаИ ЗпИЧИаНз
!о( йН ЗпИЧНйН й! И<ТйЕИ ЭНЭИ(
я !пЗЮ! Н ИпНйИ! пзйНЭИФ
Рп! Е)з(
И п!З< Зз!Н– з(
оИЧ апз* й! аНЗ!(
! оИпЖ!оаИаз-

Воросы и заария

рЗНаНо!<йВ/ ,Ж!о а ЯоИЭ оН–ИоаИп!йННм е Ий!щйИ( Е щНозо!= аИТйН ЯЭИЮНИ-
йз<йВ/ ИоН йз й!*И- КзИа Ий КзН! щЕаоаз Ий Е аз аВТаз
РЧпзоНо! айНЭзйН! йз оИ( щоИ а оН–ИоаИп!йНН ИоЗ!<йВ! опИН )=оНоИ)йИ*И =ЭЧз
пзТЧНоВ йз )ИЕоНгН=- КзИ! Тйзщ!йН! ЯоИ НЭ!!о ипзайНо! ТаЕщзйН! )!паВ– оп!– опИ Н
)И!ЗЕ,*!*И щ!оа!пИоНгН=- Кз оН– )ИЭИ*з!о ИТЗзо< зйоНо!ТЕ КзИаз !! пИ<
КзН! )ИЯоНщ!Н! п!Зоаз Н)И<ТЕ!о заоИп З= ИТЗзйН= ИЧпзТз Ипз Кз )ИЯо пз-
гНп=!о ЧЕаз<йВ/ ЭВ Иа
сйзИЭИ! азЭ оН–ИоаИп!йН! (.ЕпзаНК сзЧИИЮИ*И пзайНо! И оН–ИоаИп!йН!Э я-
Л- ЛгНйз- МпН пзай!йНН оН–ИоаИп!йН/ ЗаЕ– )ИЯоИа щоИ аВ йзгН ИЧ*!*И я щоИ Н– пзТ-
Нщз!о оИ аВ ЭИЖ!о! зТзо< ИЧ НйЗНаНЗЕз<йИоН Н– заоИпИа
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0ZN

Ю- .- КЛзреоп


томрая сказка

коЕ зТЕ щзоНаЕ, Вгз
Л ЕЖ! йз о!)!п!гйН/ зЗ(
Кз еазйЕгз аИ )И! аВг!
е оп!Е Тз)ЕоН йзЕ*зЗ-
Рй )Иг! а йз)пза!йМИ п!ЧпНоИЭЕ !ЗЕ ЕЗ<ЧВ-
е )И)з Ий =*Ег! а ЧИИоИ(
сз опН ЭИп= Ио Иощ!/ НТЧВ-
т МпН*ИЗНо= йз )пзаИ! З!Им ]
МИИЖН Ий =*ЕгЕ а )зоИ-
УпВ !/ Ч!И! ЮзпИ! о!И
е )ЕоН Я!опНщ!Н/ оИ-
У ЗИ*Н– ЭЕз– Ийз ЕЭНпзз(
У зЖЗИ/ ЖН! оЕщзН а!з-
е ЕВЧз )ИТйзй<= Н*пзз
з щзоНаИЭ НЮ! ЗЕпзз-

Воросы и заария

КзН! п!ЭНйНЮ!йЮНН аИТйНз,о )пН що!йНН ЯоИ*И )пИНТа!З!йН= У щ!Э ИоНщН! пзТ-
аНоН= ,Ж!оз а оН–ИоаИп!йНН Ио ,Ж!оз зТН
оИ ИТйзщз!о Э!озГИпз )И
спнмписИа скнч счмры
КзИаз оННоНщ!з= Н ЯЭИЮНИйз<йз= Ипзз Иа а ЗаЕ– )И!ЗйН– опИГз–ю
тпо-
ан чнка зоЗчая Зикзн сИ–оки нзоы
Р щ!Э *ИаИп=о Я)Но!оВ( Э!озГИпВ
РЧф=йНо!( зИаИ Тйзщ!йН! )пИоНаИ)Иоза!йН= ИЧпзТИаю
мнкан Вопсзан Инка Э Чкнз-
Ипи–нсзия Иаз- чак!и зо аоо ипоко Э крмзо оо с–осИки а киВнМ
МИщ!ЭЕ а йзщз! оН–ИоаИп!йН= *!пИ/ йзТазй еазйЕгИ/( з а ИйЮ! т ЗЕпзИЭ Кз
аВ ЗЕЭз!о!( а )И!Зй!Э Иа! Тз,щ!й оИо Ж! ЭВ( щоИ а йзпИЗйВ– зТз– ИЧ еазй!-
ЗЕпз!( НН НйИ/ КзИаИ ИойИг!йН! )ИЯоз 
крмзн тароооы
ыНйз оН–ИоаИп!йН= оз
З= аз й!ИЖНЗзййВЭ
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0Z7

Н- М- РЛоп


.рипет, Россия…

МпНа!о( чИН= т пИЗНйз ЭИ=м
Кз )ИЗ оаИ!/ Эй! пзЗИойИ НоаИ,м
е )!й<= й!о( йИ =йИ ВгЕ =
!ТпНЭВ– )!ащН– )!йКз ЧЕЗоИ а!о!п *йз Э!й= )И й!/(
МИ а!/ Т!Э! т )И !зЭ Н оИНЮзЭм
Л Н<йВ/ ЧВ( йИ а!о!п ЧВ Н<й!/(
е = йН*З! й! ЭИ* ИозйИаНо<=-
МпНа!о( чИН= т пИЗНйз ЭИ=м
иН<й!! ЧЕп<( Н<й!! а=И/ аИН
Л,ЧИа< оаИНЭ ИаНйзЭ Е ЖйНа<=(
Л,ЧИа< о!Ч!( НТЧз а зТЕпйИЭ )И!-
сз а! –ИпИЭВ = й! ИоЗз,
иаИ/ йНТН/ ЗИЭ пз)НаИ/ )ИЗ ИИйЮ!Э-
Кз ЭНпИоаИпйИ а *ИпйНЮЕ ЭИ,
МИ а!щ!пзЭ ТззоВазИ< ИйЮ!м
Кз а!< )пИоИп( й!Ч!йВ/ Н Т!ЭйИ/(
;Вгз а ИИйЮ! щзое ЗИоИзайИ/ а!= озпНйИ/(
е НИаз )ИЗ Най=ЭН Н ТйИ!Эм--

Воросы и заария

УВЗ!Но! Иа!йВ/ п=З( аВпзЖз,*Н/ щЕаоаз )ИЯоз( !*И ИойИг!йН! пИЗНй!- КзЕ,
НйоИйзЮН, ИТЗз,о ЯЭИЮНИйз<йИ Ипзг!ййВ! Иаз Н Н– НйозНщ!з= Ип*зйНТзЮН=
КзИаИ Тйзщ!йН! Иаз
нИнп
аИ аоИпИ/ опИГ! КзИ/ ИЧ*Н/ ЭВ ИЗ!пЖНо= а И-
а!йИЭ п=З!ю
нИнп мпи акы
оИ )пИоНаИ)Иоза!йИ
нИп мп
Н а=И/
акны
Кз –зпзо!пНТЕ!о ИЧпзТ пИЗНйВ !ЗЕ,*Н/ Иа!йВ/ п=Зю
з а иоо Зои ирмо
оирзия ча с зпоти ая тач азаоВн !апоиВ азаоВны
Р щ!Э *ИаИпНо ИаИ
сИопиоая
Н
Я)Но!о й!ЭЕ
часИаско оаяы
КзЕ, пИ< Н*пз!о )пИоНаИ)Иоза!йН!ю
апар Э оирзия чаы
МИЗЕЭз/о! йзЗ Э!озГИпИ/
ирмо корпоа такнМ
иИаИ
такн
Е)Иоп!Ч!йИ а )!п!йИйИЭ
Тйзщ!йНН( з )ИЭИ*з!о !*И )Ий=о< Я)Но!о !*И ЯЭИЮНИйз<йИ/ ИпзИ/ Кзз= зпоНйз
аоз!о )!п!З азгНЭ аТИпИЭ Н зН! ЭВН )пИЧЕЖЗз!о
Р щ!Э *ИаИп=о Иаз
ипаИ апоа с–осИн тазаны
оИ йИаИ*И а ИЧпзТ! пИЗНйВ ИопВН аВ З= !Ч= У щ!Э( йз азг аТ*=З( аИ!ИЧпзТН!
щЕаоаз пИЗНйВ НИз= чЕЧЮИаз
-Н .Н /ИрЧзчокпН гме ян мечпчр Иеоемзяокз токезазез
0ZЖ

Зпеза оней

са!ТЗз )И!/ аИ Э*! Тз!З!й!И/(
РозйИаНагН<( ЭИопНо а )ИВй<,-
рЖ йз щзз– За!йзЗЮзо< )пИТа!й!И(
е Ий ИЕоз пИЗНйЕ ЭИ,Ф
са!ТЗз )И!/м У ЭНйЕоВ )Иоп=!йН/
Л а)ИЭНйз( з оН–И Тз –ИЭИЭ
Рйз *ИпНо йзЗ ТИИоИЭ И!ййНЭ(
Рйз *ИпНо йзЗ ТНЭйНЭ !п!ЧпИЭФ
са!ТЗз )И!/ *ИпНо( й! Е*зз=(
;= а!– оп!аИЖйВ– ЖНо!!/ Т!ЭН(
иаИНЭ ЕщИЭ )пНа!оНаВЭ зз=<
У!– *ИпИЗИа( )ИЗй=агН–= аЗзН-
И оИ<И ТЗ!<( аИ Э*! Тз!З!й!И/(
Рйз аИ–ИЗНо =пщ! Н )Ий!/(
е щзоНа =( )Из йз а!о! Ч!ИЭ
»ИпНо( *ИпНо Та!ТЗз ЭИН– )И!/-

Воросы и заария

УЗЕЭз/о!< а Тйзщ!йН! НЭаИНщ!И*И ИЧпзТз
р нрчо такняМ
КзН! зИЮНзЮНН Ий
аВТВаз!о
КзИ! Тйзщ!йН! НЭ!,о зйоНо!ТВ Н )ИаоИпВ КзИаИ –ЕЗИЖ!оа!ййИ! )пИопзйоаИ )пИ-
НТа!З!йН=
оИ аВ ЭИЖ!о! зТзо< ИЧ ИЧпзТ!-)!п!ЖНазйНН а ЯоИЭ оН–ИоаИп!йНН оИ ИЧ*!*И а
ЗаЕ– )п!Зоза!ййВ– ТЗ!< оН–ИоаИп!йН=– чЕЧЮИаз
зЗ!!Э=( щоИ оИо И)Во що!йН= НпНН( ИоИпВ/ аВ ИЧп!Н( пзЧИоз= йзЗ йН*И/( )ИЭИ-
Ж!о ИазНазо< Но!пзоЕпйВ/ Эзо!пНз( З!з!о )Ий=ой!! ЭВ Н аИ!ИЧпзТН! оаИпщ!оаз
пзТйВ– пЕН– )ИЯоИа- ХИпИгИ( !Н аВ ЕЭ!Н З!зо< З= !Ч= йзоИ=*Н! ИопВоН=(
)ИТйзИЭНагН< ЕщгНЭН ИЧпзТЮзЭН НпНщ!И/ )ИЯТНН( т ТйзщНо( аВ ЭИЖ!о! озо< а)Ий!
ИЭ)!о!йойВЭ щНозо!!Э-
95) 902-45-7N- ейо!пй!о-Эз*зТНйю mttnюOOooo-djlfa-ju

Приложенные файлы

 • pdf 5606044
  Размер файла: 657 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий