ФИЗИКА


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.Құр етті

жа түлек 2 !

Болашақ грант иегері болғыңыз кел е


Уақытыңызды тиі ді қолданып.Бар күш қуатыңызды тиі ді
дайындыққа арнаңыз.

Ал ізге ол үшін жақында жарық көрген


AB3 порталының 2 бөлі кітапшалары кө екте ед
і!


Көп оқушылар ен ұ таздардың өтініші бойынша кітапшаның 2
бөлі і жарық көрді


Қы қаша

әлі ет

Барлық 2 пәннен дайындық кітапшалары

Барлық аба
қтың

оңында жауаптары берілген

Кітапшаның ұрақтары Ұлттық Те тілеу Орталығынан алынған

Кітапшадағы ұрақтардың ҰБТ КТА келу ықти алдығы 7 %

Дай
ындалуға өте ыңғайлы-

Сыныппен алған жағдайда жеңілдіктер!

-

Тек қана о ы парақшада ғана атылады


-

Кітапша ішіндегі ұрақтар өте апалы жа алған және Жаңа
фор атқа ай
ПОДДЕ
ЛКАЛАРДАН САҚ БОЛЫҢЫЗДАР!

КОПИЯДАН САҚ БОЛЫҢЫЗ!

( уретпен жауаптары анық е е )


Қазақ танның

барлық ай ақтарына жеткізе із


Заказ

беру

үшін

:
Менеджер

: 87084039487

What
sapp
желісі

арқылы

жазыңыз
!ФИЗИКА


Нұ
сқау:

Сізге берілген
бес
жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға
арналғ
ан тапсырмалар беріледі. Т
аңдаған жауапты жауап парағындағы
сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгіл
еу қажет.

1.

Материялық нү
ктенің тербеліс
периоды
2

с. Нүктенің 100 тербеліс жасауғ
а
кеткен уақыты

A)
0,02 с

B)

0,5 с

C)

0,01 с

D)

200 с

E)

50 с

2.

3 м биіктіктен құ
лап түскен массасы 500 г дененің жерге соғылған
мезетте
гі кинетикалық энергиясы
(g
=
10

м/с
2
)

A)
80 Дж

B)
10
Дж

C) 15 Дж

D)
25 Дж

Е) 20 Дж

3.

Периоды 5
с
тербеліс
тің жиілігі

A) 5
Гц

B)

1 Гц C)

2 Гц
D)

0,5 Гц E)

0,2
Гц

4.

Механикалық кернеудің ХБЖ
-
дегі
н
егізгі ө
л
ш
е
м бірлікт
е
рі арқылы өлш
е
м
бірлі
гі

A)
кг/м
2

B)

кгс/м
2

C)

кг/мс
2

D
)

к
г


м
2
E)

кг

м/с
2

5.

Отынның энергиясын
аны
қ
т
айтын формула

А)

В)
qm

С)

D
)

cm
(
t
2t
1
)
E
)
m
0
N
A

6.

Зарядта
лғ
ан конденсатордың э
нергиясы

A
)


B)
C
)

D
)
Е
)

7.

Ай
ны
малы электр тог
ы
-

A)
механи
калық тербелістер.

D)
еріксіз

электромагниттік
тербелістер.

B)

өшетін

тербелісте
р.

E)

гармон
икалық тербелістер.

C)

еркін

тербелістер.

8.

30 нКл
заряд потенциалы
500
В нүктеден потенциалы 100 В нүктеге орын
ауыстырғ
анда электр
өрісінің

атқарған
жұ
мысы

A)
6 мкДж

B)

4 мкДж

C)

2 мкДж

D)

10 мкДж

E)

12 мкДж

9.

Сәуле шығару э
нергиясы
атомдардың
(молекулалардың
)
жыл
улық
қозғалысымен

компенсацияланатын ең көп тараған сәуле шығ
ару

A)

фотолюминесценция


D)
электролюминесценция

B) хемилюминесценция


E)

жылулық
сәуле шығ
ару

C)

катодолюми
нес
цен
ция

10.

Электр
тізбегі
төрт шамнан тұ
рады.
Олардың тізбект
ей жалғ
анғаны


A)
1 жә
не2

B)
1,2 жә
не

3


C)
2 жә
не

3


D)
1 жә
не 4

E)
тө
ртеуі
де11.

Салмақсыз жіпке ілінген дене

х
0
,3cos2,5t
заңы бойынша тербеле
ді.

Жіптің ұ
зындығы (
g
= 10
)

A)
40 см

B)

25 см

C)

30 см

D)
75 см

E)

160 см

12.

Вольфрамның тығыздығы 19,1 г/см
3

ал оның молярлық массасы

184 г/моль.
Вольфрам
атомының алатын кө
лемі
(N
A

=

6,021
0
23

моль
-
1
)

A)1
,
6


1
0
29

м
3

C)


6


1
0
-
29

м
3

Е)


0
,
6


1
0
-
29

м
3

B)


1
,
6


1
0
-
29

м
3

D)


1
,
6


1
0
-
28

м
3

13.

Фокус аралығ
ы
12
CM

шашыратқыш линзадан дене кескіні 9 см
кашықтықта алынса, дененің линзадан қашықтығ
ы

A)

0,72 м B) 1,8 м C) 0,36 м
D)
0,45 м Е)
0,05 м

14.

Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөл
шекଵସA)

B)

C)

D)

E)

15.

Егер
екі нүктелік
зарядты ауасыз
кеңістіктен
сука (

су
=81)
орналастырсақ

және арақашықтықтарын
3 есе
кемітсек, олардың
ө
зара
әрекетт
есу күші

A)
9 есе артады

C)

9 есе
кемиді


E)

3 есе
кемиді

B)

81 ссе
кемиді


D
)

27 есе
кемиді

16.


Суретт
е
кө
рсетілг
ендей дене
бастапқыда А нүктесінде тыныштықта
болып
, е
ркін жіберіледі. Дененің С нүктесін

өткен кезіндегі жылдамдығы
(үйкеліс ескерілмейді
g 10 м
/c
2
)


A
)


11
м/с

B)15
м/с

C)2 м/с

D
)5 м/с

E)9 м/с

17. Мотоциклші
тыныштық күйден 5 с бойы 2 м/с
2

үдеумен қозғалып, содан
соң ол 5 мин

бірқалыпты қозғ
алады
да, тағ
ы 10 с
ішін
де
жылдамдығ
ын 15
м/с
-
қа
арттырады.
Мотоциклші қозғ
алысының
орташа жылдамдығ
ы

A)


15 м/с

B)20

м/с

C)10 м/с

D)25
м/с

E)5 м/с

18.


Адам
өкпесінің

орташа сыйымдылығ
ы 4,5 л.
Қалып
ты атмосфералық
қысымда
адамн
ыц
жазғы
(t 37°C)
және қысқы
(t =
-
23°C)
толығымен дем
алғанда өкпені толтыратын

ауа массалардың айырмашылығы


0

= 10
5

П
а, М
ауа

29 г/моль,
N
A

=
6,021
0
23

моль
-
1
,
R

=

8,31 Дж/мольК)

A)1
2
к
г

B)1,2 г

C)12 г

D
)0,12 г

E)1,2 кг

19.

Сыйымдылықтары

4 мкФ және 2 мкФ болатын екі
к
о
нденсатор 300
В
және 600
В потен
циалдарғ
а дейін зарядталған. Оларды
параллель
жалғ
ағандағ
ы конденсаторлар астарының потен
циалдар айырымы

A)

200
В

B)

600
В
C)

800 В

D
)

400 В

Е
)500 В

20.
Сутек атомы
қозған

күйден негізгі күйге ауысқанда энергиясы 4,0410
-
19

Д
Ж

квант
шығарады. Шыққан сәуленің алмаздағы толқын ұзындығы ( һ
= 6,63

10
-
34

Дж


с; с

=

3


1
0
8

м/с; n
ауа

=

1;
n
алмаз

= 2,42)A)


328
нм B)


370 нм C)


492 нм
D)


542 нм E)


203 нм

Нұсқау:

Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар
беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағ
ы берілген
nәнг
e
сәйкес
орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қ
ажет.

Бір немесе бірнеше дұрыс
жауабы бар тест
тапсырмаларында дұрыс
жауаптар
саны
үш
еуден аспайды.

21.

Бірінші және екінші ғ
арыштық жылдамдықтардың мәндері

A)


17,6 км/с

C)16,2 км/с


E)15 км/с


G)9 км/с

B)11,2 км/с


D
)18,1 км/с

F
)7,9 км/с


Н
)16,7 км/с

22.

Нүктенің тербелісінің қозғ
алыс

теңдеуі берілген: х
= 0,5
sin
314
t

(м).
Тербелістің

циклдік жиілігі

A) 3
14 рад/с

C)

0,01

рад/с


E)

1

рад/с


G
)

10

рад/с

B)

100


рад/с


D
)

1000

рад/с


F
)

3,14 рад/с

H)

0,5 рад/с

23.

Дыбыс ауадан суға өткен
де өзгермейтін шамасы

A) периоды


C)

биіктігі

E)

ұзындығ
ы


G)

жылдамдығы

B)
амплитудасы


D)

жиілігі

F)

қаттылығ
ы

H)

ауытқуы

24.

Массасы 135 г
көмірқышқыл газындағы
атомдар саны (М(С
О
2
)

= 44
г/моль,
N
A

=

6,021
0
23

моль
-
1
)

A)161
0
2
6


E)16


1
0
23

B)1851
0
2
2


F)1
6001
0
2
6

C)24001
0
23


G)0,241
0
2
6

D)241
0
2
5


H)18,51
0
23

25.

Ішкі
э
нергиясы жылу
өткізгіштік

арқылы өзгеріп тұрғ
ан жағдайға
мысалдар

A) шойын
табаны плиткаға қойған
да, табаның ысуы.

B)

ыстық шәйға күміс қасық салғ
анда,
қасық
тың ысуы.

C)

арқанға жабысып тез сырғанап түс
кен кезде, қолдың ысуы.

D)

Жер атмосферасында ұшат
ын ғарыш кеме корпусының қызып кетуі.

E)

мыс сымды ерсілі
-

қарсылы майыст
ырса,
сымның ысуы.

F)

күн көзіне қойылған мұздың е
руі

G)

жұмыс кезінде қол араның

ысып
кетуі.

H)

мыс сымды темір
тө
ске
қойып

соққылағанда, сымн
ың ысуы.

26.

Диамстрі 2
мм
сымғ
а массасы 10 кг

жүк ілінген. Сымдағы ме
ханикалық
кернеу
(
g
=10
м/с
2
)

A)34
M
П
a


C)32
МПа


E)68

МПа


G)57
МПа

B)46
МПа


D)62 МПа


F)25

a

Н)


81

МПа

27.

Магнит
өрісінің

индукциясына перпендикуляр
орналасқан
актив
бөлігінің
ұзындығы
5 см болатын
өткізгіштегі

ток
күші
25 А
болғанда,
оғ
ан магнит
өрісі

50 мН
күшпен
ә
сер
етеді.
Осы
өрістің

магнит индукциясы

A) 2010
-
3

Тл

C)

3010
-
3

Тл

E)

20 мТ
л


G)

40 мТл

B)

4010
-
3

Тл


D)

1010
-
3

Тл


F)

30 мТл

H)

10 мТл

28.

Кедергісі
R
1

= 1
200
Ом
резистордан ө
тетін
ток
күші 6А болса, кедергісі


R
2

=
80 Ом резистордан өтетін ток күші
A)
40
А


C)

0,06 кА

E)

60
А

G
) 90
А

B)

0,09 кА

D
)

0,02 кА

F
) 20
А

H)

0,04 кА

29.

П
отенциалдарының айырымы 200 В, әрбір астарының аудан
ы 0,25 м
2
, ал

арақашықтары 1
мм, зарядталған жазық ауа конденсатордың
сыйымдылығ
ы
және астарларындағы зарядтың беттік тығыздығ
ы

(

ଵଶ

)

A)

1800 нФ

C)
4,5


10
-
5

Кл/м
2


E)
6,2


10
-
8


Кл/м
2


G)
2,5


10
-
7

Ф

B)
4,6


10
-
5

Ф

D)
2,2


10
-
9

Ф


F)
6,3


10
-
5

Кл/м
2


H)
1,8


10
-
6

Кл/м
2


30.

Энергиясы
гелий
атомының 100°С те
мпературасындағы орташа
кинетикалы
қ

энергиясын
а тең кванттың толқын ұзындығы

(
( һ 6,63

10
-
34

Дж


с; с

=

3


1
0
8

м/с;
k

=

1,381
0
-
23

Дж/К)

A)


31
0
-
3

м


E)4,31
0
-
4

м


B)21
0
-
2

м


F)21
0
-
34

м

C)41
0
-
4

м


G)


2,61
0
-
5

м


D)51
0
-
6

м


H)


3
,81
0
-
5

м
ФИЗИКАДАН
СЫН
АҚ АЯҚТАЛДЫПриложенные файлы

  • pdf 8448226
    Размер файла: 657 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий