robochiy_zoshit (1)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Робочий зошит
для самостійної роботи студентів
з анатомії людини
РУБІЖНЕ – 2015

Під редакцією в.о.завідувача кафедри анатомії людини ДЗ "ЛДМУ", доцента О.М.Скрябіної
Вступ.
Анатомія людини – це наука про форму і будову, походження і розвиток організму людини, його органів та систем. Анатомія передбачає системний опис форми, будови, стану і топографічних взаємовідносин частин і органів тіла з урахуванням їх вікових, статевих і індивідуальних особливостей.
Основним змістом навчання є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента. Робочий зошит передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента.
Критерії оцінювання
Виконання самостійної роботи є складовою оцінки на практичному занятті.
Правила ведення зошита
Робочий зошит містить опис навчального плану з дисципліни, тематичний план лекцій та практичних занять, а також перелік питань, що виносяться на модульний контроль і перелік практичних навичок засвоєння теми заняття. Перед початком підготовки до практичного заняття необхідно ознайомитися з питаннями, передбаченими навчальною програмою з дисципліни «Анатомія людини», чітко проаналізувати мету практичного заняття, ознайомитися з основними поняттями, питаннями для теоретичної підготовки, завданнями для самостійного опрацювання теми, списком рекомендованої літератури.
У робочому зошиті містяться формалізовані завдання різного ступеню складності: замалювати літерні позначення на рисунках і в схемах різними (але відповідними) кольорами; заповнити таблиці необхідними даними або латинськими анатомічними термінами. За умов заповнення кожним студентом таблиць і забарвлення вміщених рисунків посібник перетворюється на цілком оригінальну та індивідуальну роботу, яка має самостійне учбове значення. Посібник дає можливість стандартизовано оцінювати самостійну підготовку студентів, сформованість базового рівня підготовки до кожного наступного практичного заняття, закріплення вмінь та навичок, відображених навчальною програмою з анатомії людини, отриманих на попередніх заняттях. Запропонований робочий зошит передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента. Здійснена у посібнику формалізація індивідуальних завдань з анатомії дозволяє зробити оцінку за самостійну роботу студента основною складовою кінцевого результату кожного змістового модуля.
Завдання робочого зошита повністю відповідають структурі, цілям та змісту першого модуля «Опорно-руховий апарат», другого модуля «Спланхнологія. ЦНС. Органи чуття та черепні нерви», третього модуля «Серце. Периферична судинна та нервова система» та відображають всі алгоритми питань кожного практичного заняття. Кожне завдання присвячене найважливішим питанням з курсу дисципліни «Анатомія людини», оцінює здатність студента використовувати отриманні фундаментальні знання з анатомії людини для інтерпретації клінічної ситуації, а не згадувати ізольований факт. Анатомічні терміни надані державною мовою та латиною україномовному посібнику, і відповідно - російською та латиною. Використані в посібнику терміни відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997) – українському стандарту (Київ, 2001). Завдання, надані в посібнику та опановані студентами протягом самостійної підготовки в подальшому використовуються для поточного контролю рівня підготовки на практичних заняттях, проміжного контролю - на залікових кредитах.
Кінцевий рівень якості навчання кожного студента під час модульного контролю проводиться на ПМК (робочий зошит) та при складанні тестових завдань, що входять до бази "КРОК-1". Така система дає змогу оцінювати рівень сформованості вмінь та навичок (висвітлених в робочому зошиті), що визначені в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені навчальною програмою з анатомії людини і враховуються при визначенні модульної оцінки.

Рекомендації з методики самостійної підготовки студентів до занять
Особливості навчання на кафедрі анатомії людини обумовлені значним обсягом фактичного матеріалу і великою кількістю латинських термінів на кожне заняття, які повинен опанувати студент. У зв’язку з цим доцільно починати готуватися до заняття за кілька днів, або протягом тижня.
Методика підготовки до заняття:
Спочатку прочитати тему заняття за підручником в цілому, щоб мати загальне уявлення про матеріал теми.
Чітко проаналізувати мету практичного заняття, ознайомитися з основними поняттями, питаннями для теоретичної підготовки, завданнями для самостійного опрацювання теми, списком рекомендованої літератури.
Під час другого, більш поглибленого читання, зробити стислий конспект, який віддзеркалює основний фактичний матеріал теми.
Вивчити усі латинські терміни і їх еквіваленти українською мовою за темою заняття.
Розглянути на малюнках усі анатомічні структури, які описані в матеріалі теми заняття.
Сформулювати відповіді на питання з теми заняття.
Зробити малюнки або схеми, які допомагають опанувати фактичний матеріал.
Опрацювати в робочому зошиті тестові завдання.
В переддень до заняття доцільно в секційному залі розглянути і вивчити на анатомічних препаратах анатомічні структури відповідно до питань, які зазначені в робочому зошиті (практичні навички).
На консультаціях, які проводять викладачі кафедри за графіком, студент може отримати відповіді на складні питання теми.
Позитивно, якщо студент окремі питання з теми або тему в цілому поглиблено вивчає, використовує комп’ютерні технології.
Окремі, найбільш складні і незрозумілі для студента питання можна задати викладачу на початку заняття.
Під час лекції студент обовязково повинен вести конспект лекцій, на підставі якого в подальшому готується до питань з лекційного матеріалу.

На кожне практичне заняття студент повинен мати:
- словник латинських термінів і їх українські еквіваленти за темою заняття;
- конспект лекцій;
- схеми, малюнки, які передбачені в процесі самостійної роботи студента.
Студент, який має пропуски практичних занять, повинен відпрацювати їх в конкретні терміни за графіком, який затверджений кафедрою.
Студент, який пропустив лекцію, повинен написати реферат за темою лекції.
На відпрацюванні пропущеного заняття студент повинен мати:
- словник латинських термінів і їх українські еквіваленти за темою заняття;
- конспект лекцій;
- схеми, малюнки, які передбачені в процесі самостійної роботи студента.
- стислий конспект, який віддзеркалює основний фактичний матеріал теми;
Протягом відпрацювання студент:
- відповідає черговому викладачу на питання базового та кінцевого рівнів;
- демонструє знання практичних навичок на трупному матеріалі, окремих анатомічних препаратах, черепі, муляжах, таблицях;
- надає відповіді на 10 стандартизованих питань тестового контролю (КРОК-1);
- студент, який пропустив лекцію, повинен написати реферат за темою лекції.
Студент, який має пропуски практичних занять, повинен відпрацювати їх в конкретні терміни за графіком, який затверджений кафедрою.

Опис навчального плану
з дисципліни “Анатомія людини” для студентів медичних факультетів

Структура навчальної дисципліни
Кількість годин, з них
Рік навчання
Вид контролю


Всього
Аудиторних
СРС

Лекцій
Практичних занять

450
30
220
200
1,2


Кредитів ECTS
15


Модуль 1
Анатомія опорно-рухового апарата
Змістових модулів 4
165=5,5 кр.

12

88
65

Підсумковий контроль
Підсумковий модульний контроль

Модуль 2
Спланхнологія, ц.нс., органи чуття та черепні нерви
Змістових модулів 9
165 = 5,5 кр
8
92
65

Підсумковий контроль
Підсумковий модульний контроль

Модуль 3
Серце, переферич-на судинна та нервова системи
Змістових модулів 4
120=4 кр.
10
40
70

Підсумковий контроль
Підсумковий модульний контроль

В тому числі підсумковий контроль засвоєння кожного з модулів
18

9
9Тижневе навантаження
І рік навч.-8,25
ІІ рік навч.-6,0


* 1 кредит ECTS = 30 год.
На вивчення дисципліни відводиться 450 годин 15 кредитів ЄКТС

Тематичний план лекцій

з/п
Назва теми
Кількість
годин


Модуль 1. Анатомія опорно-рухового апарата


1
Вступ до курсу анатомії людини. Історія розвитку анатомії. Методологія морфологічних досліджень.
2

2
Загальна остеологія.
2

3
Кістки тулуба та кінцівок, їх будова, онтогенез, аномалії. Кістки черепа.
2

4
Загальна артрологія. Рентгенанатомія кісток та суглобів.
2

5
Загальна міологія.
2

6
Анатомічні та клінічні аспекти топографії м’язів.
2


Модуль 2. Спланхнологія, Ц.Н.С., органи чуття та черепні нерви


7
Вступ до спланхнології. Загальна анатомія травної системи. Очеревина, її топографія. Розвиток органів травної системи та очеревини.
2

8
Анатомія нервової системи. Розвиток головного та спинного мозку. Будова спинного мозку.
2

9
Провідні шляхи центральної нервової системи.
2

10
Черепні нерви
2


Модуль 3. Серце, переферична судинна та нервова системи


11
Судинна система.
2

12
Спинномозкові нерви.
2

13
Вегетативна нервова система. Симпатична частина вегетативної нервової системи.
2

14
Вегетативна нервова система. Парасимпатична частина вегетативної нервової системи. Іннервація внутрішніх органів.
2

15
Лімфатична система, її загальна будова. Шляхи відтоку лімфи від органів та областей тіла людини.
2


Разом
30 годин


Модуль 1 «Анатомія опорно-рухового апарата»

Змістові модулі:
1. Вступ до анатомії.
2. Анатомія кісток скелета.
3. З’єднання кісток скелета.
4. Міологія.

Теми практичних занять:

Тема 1. Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла людини..
Тема 2. Загальні ознаки хребців
Тема 3. Шийні, грудні і поперекові хребці кістки.
Тема 4. Крижова кістка, куприк, ребра, груднина.
Тема 5. Кістки верхньої кінцівки. Будова кісток поясу та плеча.
Тема 6. Кістки верхньої кінцівки. Будова кісток передпліча та кисті
Тема 7. Кістки нижньої кінцівки. Будова кісток поясу нижньої кінцівки та стегна.
Тема 8. Кістки нижньої кінцівки. Будова кісток гомілки та стопи.
Тема 9. Синтетичне заняття з анатомії осьового та додаткового скелета.
Тема 10. Лобова, тім’яна, потилична кістки
Тема 11. Клиноподібна, решітчаста кістка
Тема 12. Скронева кістка.
Тема 13 Канали скроневої кістки. Барабанна порожнина.
Тема 14. Кістки лицевого черепа
Тема 15. Зовнішня і внутрішня основи черепа
Тема 16. Очна ямка, кісткова носова порожнина
Тема 17. Скронева, підскронева, крилопіднебінна ямки.
Тема 18. Синтетичне заняття з анатомії черепа.
Тема 19. Загальна артрологія.
Тема 20. З’єднання кісток тулуба. З’єднання хребців.
Тема 21 З’єднання кісток тулуба. З’єднання ребер з хребцями та грудниною.
Тема 22 З’єднання кісток черепа.
Тема 23 З’єднання кісток верхньої кінцівки: суглоби поясу та плечовий суглоб.
Тема 24 З’єднання кісток верхньої кінцівки: суглоби передплічча та кисті.
Тема 25 З’єднання кісток поясу нижньої кінцівки, стегновий суглоб.
Тема 26 З’єднання кісток вільної нижньої кінцівки
Тема 27 Синтетичне заняття з артрології
Тема 28 М’язи і фасції спини.
Тема 29 М’язи і фасції грудей. Діафрагма.
Тема 30 М’язи і фасції живота. Ділянки передньої стінки живота.
Тема 31 М’язи і фасції живота. Піхва прямого м’язу живота. Пахвинний канал. Біла лінія живота.
Тема 32 М’язи і фасції голови.
Тема 33 М’язи і фасції шиї. Топографія шиї.
Тема 34 М’язи верхньої кінцівки.
Тема 35 Фасції і топографія верхньої кінцівки.
Тема 36 М’язи нижньої кінцівки.
Тема 37 Фасції і топографія нижньої кінцівки
Тема 38 Синтетичне заняття з міології.
Тема 39 Тестування перед підсумковим контролем.
Тема 40 І ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ “Анатомія опорно-рухового апарата”

Тема 1
Основні сучасні напрями розвитку анатомії – вікова анатомія, порівняльна анатомія, пластична анатомія, антропологія, екологічна анатомія та ін. Основні методи дослідження в анатомії – візуальне дослідження, антропометричні дослідження, препарування, макро-мікроскопічні дослідження, мікроскопічні дослідження. Сучасні методи дослідження в анатомії: рентгенанатомічні методи, компютерна томографія, магнітно-резонансна томографія (МРТ), ультразвукове дослідження (УЗД), ендоскопія та ін. Аналіз розвитку анатомії в античні часи, в епоху Відродження, в XVII-XIX ст. Значення робіт Гіппократа, Аристотеля, Галена, Авіценни, Андрія Везалія, Леонардо да Вінчі, В.Гарвея, М.Мальпігі, М.І.Пирогова, та інших. Становлення і розвиток українських анатомічних шкіл. Становлення і розвиток київської анатомічної школи. Внесок М.І. Козлова, О.П.Вальтера, В.О.Беца, М.А.Тихомирова, Ф.А.Стефаніса, М.С.Спірова, І.І.Бобрика у розвиток київської анатомічної школи і значення їх робіт для сучасної анатомії. Початкові стадії ембріогенезу людини. Зародкові листки: ектодерма, ентоберма, мезодерма, їх похідні. Загальні дані про скелет. Розвиток кісток (у філогенезі і онтогенезі). Первинні і вторинні кістки. Класифікація кісток. Кістка як орган. Компактна і губчаста кісткові речовини, їх будова. Хімічний склад, фізичні і механічні властивості кістки. Будова трубчастої кістки: її частини. Особливості будови кістки в дитячому, юнацькому, зрілому, літньому і старечому віці. Кістки в рентгенівському зображенні. Вплив спорту і праці на будову кісток. Вплив соціальних факторів і екології на розвиток і будову кісток скелету. Поняття про Міжнародну анатомічну номенклатуру. Її значення для вивчення анатомії і уніфікації вивчення природничих і клінічних дисциплін. Основні анатомічні терміни, які розкривають топографію анатомічних обєктів, та їх основні характеристики. Анатомічні площини (сагітальна, фронтальна, горизонтальна) і вісі (фронтальна, вертикальна, сагітальна), їх характеристика, використання для опису кісток та їх частин.
Тема 2
Принцип сегментарності в будові осьового скелету. Стислі дані про філо - і онтогенез хребтового стовпа. Загальна характеристика хребтового стовпа. Загальний план будови хребців Вікові і статеві особливості будови хребців.
Тема 3- 4
Особливості будови шийних, грудних, поперекових хребців, крижової кістки, куприкової кістки. Загальний план будови крижової кістки, куприкової кістки. Вікові і статеві особливості будови хребців. Вплив соціальних і екологічних факторів на будову хребців. Вади розвитку хребців.Розвиток ребер і груднини в філо- і онтогенезі. Класифікація ребер. Будова ребер і груднини. Форми мінливості ребер і груднини, варіанти та аномалії розвитку. Вікові і статеві особливості будови груднини. Вплив соціальних і екологічних факторів на будову ребер і груднини. Кістки скелету: хребці, ребра, груднина.
Тема 5-6
Верхня кінцівка: її відділи. Кістки верхньої кінцівки: відділи. Пояс верхньої кінцівки: ключиця, лопатка; їх будова. Вільна частина верхньої кінцівки: плечова кістка, кістки передпліччя і кисті, сесамоподібні кістки; їх будова. Терміни скостеніння кісток верхньої кінцівки. Розвиток кісток верхньої кінцівки в онтогенезі. Варіанти та аномалії розвитку кісток верхньої кінцівки.
Тема 7-8
Нижня кінцівка: її відділи. Кістки нижньої кінцівки: відділи. Пояс нижньої кінцівки: кульшова кістка; її будова. Частини кульшової кістки, їх будова. Вільна частина нижньої кінцівки: стегнова кістка, кістки гомілки, стопи; їх будова. Терміни скостеніння кісток нижньої кінцівки. Розвиток кісток нижньої кінцівки в онтогенезі. Варіанти та аномалії розвитку кісток нижньої кінцівки. Гомологія кісток верхньої та нижньої кінцівок. Вікові, статеві особливості будови кісток кінцівок. Специфічні риси будови кісток верхньої і нижньої кінцівок, обумовлені процесами антропогенезу. Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову кісток верхньої та нижньої кінцівок.
Тема 9
Питання відповідно до тем №№ 1-8.
Тема 10-17
Розвиток черепа в філо- і онтогенезі. Мозковий і лицевий відділи черепа. Будова кісток, що утворюють мозковий череп: лобової, потиличної, тімяної, клиноподібної, скроневої, решітчастої. Анатомія скроневої кісток: частини, зовнішня будова їх поверхонь. Будова каналів скроневої кістки та барабанної порожнини.Будова кісток, що утворюють лицевий череп: нижньої щелепи, верхньої щелепи, виличної, носової, піднебінної, сльозової, підязикової кісток, лемішу, нижньої носової раковини. Склепіння черепа, зовнішня та внутрішня основи черепа. Передня, середня і задня черепні ямки, очна ямка, кісткова носова порожнина, скронева, підскронева, крило-піднебінна ямки. Вікові і статеві особливості будови черепа. Варіанти та аномалії розвитку кісток черепа. Рентгенанатомія черепа.
Тема 18
Питання відповідно до тем №№ 10 - 17.
Тема 19
Розвиток зєднань між кістками в філо-і онтогенезі. Класифікація зєднань між кістками. Види синартрозів: волокнисті зєднання (синдесмози) – мембрани, звязки, шви, тімячки; хрящові зєднання (синхондрози) – постійні, тимчасові, гіалінові, волокнисті, симфіз. Діартрози (синовіальні зєднання, суглоби): визначення, основні ознаки суглоба, їх характеристика. Додаткові компоненти суглобів. Класифікація суглобів за будовою, формою суглобових поверхонь, за функцією. Прості, складні, комплексні і комбіновані суглоби: їх характеристика. Види рухів і їх аналіз (осі рухів, площини рухів). Одноосьові, двоосьові і багатоосьові суглоби, їх види, характеристика рухів в кожному виді суглоба.
Тема 20
Класифікація зєднань хребтового стовпа. Синдесмози хребтового стовпа: їх характеристика і будова. Синхондрози хребтового стовпа: їх характеристика і будова. Суглоби хребтового стовпа: серединний атланто- осьовий суглоб, бічний атланто-осьовий суглоб, дуговідросткові суглоби, попереково-крижовий суглоб, крижово-куприковий суглоб: їх будова. Хребтовий стовп в цілому. Вікові, статеві особливості хребта в цілому. Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на хребет в цілому.
Тема 21
З’єднання грудної клітки: синдесмози, синхондрози і суглоби (реброво-хребцеві суглоби, реброво- поперечні суглоби, груднинно-реброві суглоби): їх характеристика і будова. Грудна клітка в цілому, її будова. Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову грудної клітки в цілому.
Тема 22
Зєднання черепа: класифікація. Синдесмози черепа: шви, їх види і характеристика. Синхондрози черепа: їх види, характеристика, вікові особливості. Суглоби черепа: скронево-нижньощелепний суглоб і атланто-потиличний суглоб: їх будова. Вікові особливості зєднання черепа: тімячки, їх види, будова, терміни скостеніння.
Тема 23-24
Зєднання верхньої кінцівки. Зєднання грудного пояса: синдесмози пояса верхньої кінцівки і суглоби пояса верхньої кінцівки (надплечо-ключичний суглоб і груднинно-ключичний суглоб), їх будова. Зєднання вільної верхньої кінцівки: плечовий суглоб, ліктьовий суглоб, зєднання кісток передпліччя, променево- запястковий суглоб, суглоби кисті.
Тема 25-26
Зєднання нижньої кінцівки. Зєднання тазового пояса: синдесмози, лобковий симфіз, крижово-клубовий суглоб. Таз в цілому: його будова, основні розміри. Вікові, статеві, індивідуальні особливості таза. Зєднання вільної нижньої кінцівки: кульшовий суглоб, колінний суглоб, зєднання кісток гомілки, надпятково- гомілковий суглоб, суглоби стопи. Склепіння стопи. Рентгенанатомія зєднань кісток верхніх та нижніх кінцівок. Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову зєднань кісток верхніх та нижніх кінцівок.
Тема 27
Питання відповідно до тем №№ 19 – 26.
Тема 28
Мязи спини: поверхневі і глибокі, їх характеристика. Грудо-поперекова фасція.
Тема 29-31
Мязи грудної клітки: поверхневі і глибокі , їх характеристика. Грудна фасція, внутрішньогрудна фісція. Мязи живота: мязи передньої, бічної і задньої стінок живота, їх характеристика. Фасції живота. Біла лінія. Пупкове кільце. Черевний прес. Топографія ділянок живота. Пахвинний канал. Піхва прямого мязу живота.
Тема 32
Мязи голови: класифікація. Жувальні мязи, їх характеристика. Мязи лиця, їх відміна від решта скелетних мязів. Класифікація мязів лиця, їх характеристика. Фасції голови. Діафрагма – визначення. Частини діафрагми, отвори, їх вміст, трикутники.
Тема 33
Мязи шиї: класифікація. Поверхневі , середні і глибокі мязи шиї, їх характеристика. Фасції шиї: анатомічна класифікація і анатомо-топографічна класифікація. Топографія шиї: ділянки, трикутники, простори.
Тема 34-35
Мязи верхньої кінцівки: класифікація. Мязи пояса верхньої кінцівок, їх характеристика. Мязи плеча: класифікація, їх характеристика. Мязи передпліччя: класифікація, їх характеристика. Мязи кисті: класифікація, їх характеристика. Фасції верхньої кінцівки. Пахвова ямка, пахвова порожнина, її топографія, трикутники, чотирибічний і трибічний отвори. Плечо-мязовий канал. Борозни на передній поверхні плеча. Ліктьова ямка. Борозни на передній поверхні передпліччя. Кістково-фіброзні канали, тримачі мязів –згиначів, тримачі мязів-розганачів. Канали запястка, синовіальні піхви сухожилків мязів-згиначів. Синовіальні сумки.
Тема 36-37
Мязи нижньої кінцівки: класифікація. Мязи пояса нижньої кінцівки: класифікація, їх характеристика. Мязи стегна: класифікація, їх характеристика. Мязи гомілки: класифікація, їх характеристика. Мязи стопи: класифікація, їх характеристика. Фасції нижньої кінцівки. Мязова і судинна затоки, їх топографія і вміст. Стегновий трикутник. Борозни на передній поверхні стегна. Привідний канал. Підколінна ямка. Канали гомілки: гомілково-підколінний канал, верхній та нижній мязово-гомілкові канали. Борозни підошви стопи. Підшкірний розтвір. Стегновий канал. Тримачі мязів-розгиначів, тримачі мязів-згиначів, тримачі малогомілкових мязів. Синовіальні сумки і синовіальні піхви мязів нижньої кінцівки. Механізми, що підтримають склепіння стопи: затяжки стопи, пасивні (звязки) і активні (мязи). Аналіз основних положень і рухів тіла людини (стояння, ходіння, біг, стрибки). Відмінні риси будови рухового апарату людини, набуті у звязку із прямоходінням. Вікові, статеві і індивідуальні особливості скелетних мязів. Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову скелетних мязів, тулуба і кінцівок.
Тема 38
Питання відповідно до тем №№ 28 - 38.
Тема 39
Питання відповідно до тем №№ 1 - 38.
Тема 40
Питання відповідно до тем №№ 1 - 38.
Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 1
АНАТОМІЯ ОПРОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА

Змістовий модуль 1. Вступ до анатомії
Предмет та зміст анатомії
Сучасні напрями розвитку анатомії.
Методи дослідження в анатомії.
Стислі відомості з історії анатомії. (Гіппократ, Гален, Леонардо да Вінчі, Гарвей, Везалій).
Анатомічна школа Імператорського університету святого Володимира: М.І.Козлов, О.П.Вальтер, В.О.Бец, М.А.Тихомиров, Ф.А.Стефаніс: їх вклад в розвиток анатомії.
Розвиток анатоміїї на Україні.
Київська анатомічна школа.
Сучасна анатомічна школа Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця: Бобрик, А.А.Архипович, К.А.Дюбенко, С.В.Стеценко, В.Г.Черкасов, Л.В.Чернишенко, С.Т.Чорнокульський, О.О.Шевченко.
Початкові стадії ембріогенезу людини.
Вчення про зародкові листки. Похідні кожного зародкового листка.

Змістовий модуль 2. анатомія кісток скелета
1. Основні осі і площини тіла людини.
2. Визначення скелета ;основні функції скелета.
3. Основні стадії розвитку скелета в філо- та онтогенезі.
4. Кістка як орган.
5. Класифікація кісток. Основні етапи розвитку кісток.
6. Загальний план будови хребців: описати і продемонструвати на препаратах..
7. Особливості будови шийних, грудних і поперекових хребців: назвати і продемонструвати на препаратах.
8. Будова крижової кістки і куприка: описати і продемонструвати на препаратах.
9. Хребтовий стовп в цілому. Відділи хребтового стовпа: назвати і продемонструвати на препаратах.
10. Класифікація ребер. Будова 1-XII ребер: описати і продемонструвати на препаратах.
11. Будова груднини: описати і продемонструвати на препараті.
12. Грудна клітка в цілому: описати і продемонструвати на препараті.
13. Відділи черепа: назвати і продемонструвати на препараті.
14. Норми /положення/ черепа, які використовуються при його вивченні в антропології і медицині:назвати і продемонструвати.
15. Мозковий череп: кістки які його утворюють; назвати і продемонструвати на препараті. Особливості розвитку кісток мозкового черепа.
16. Мозковий череп: частини, назвати і продемонструвати на препараті кістки, які утворюють склепіння і основу черепа.
17. Потилична кістка: частини, іх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.
18. Лобова кістка: частини, іх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.
19. Тім'яна кістка: поверхні, края, кути; назвати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. Визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
20.Решітчаста кістка: частини, іх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.
21. Клиноподібна кістка: частини, іх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.
22. Скронева кістка: частини, іх будова, описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі.
23. Канали скроневої кістки: описати і продемонструвати хід каналу лицевого нерва і його відгалуження; хід сонного каналу і його відгалуження; хід м'язово-трубного каналу і його півканалів; хід барабанного і соскоподібного канальців.
24. Лицевий череп: кістки які його утворюють; назвати і продемонструвати на препараті. Особливості розвитку кісток лицевого черепа.
25. Верхня щелепа: частини, відростки, іх будова; описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. Вікові особливості верхньої щелепи.
26. Нижня щелепа: частини, іх будова; описати і продемонструвати на ізольованому препараті та на черепі. . Вікові особливості нижньої щелепи
27. Нижня носоава раковина, леміш, під’язикова кістка: їх будова; описати і продемонструвати положення в черепі.
28. Сльозова, носова, вилична, піднебінна кістки: їх будова; описати і продемонструвати положення в черепі.
28. Скронева ямка: межі, стінки; описати і продемонструвати на препараті черепа.
29. Підскронева ямка: межі, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препараті черепа.
30. Крило-піднебінна ямка : межі, стінки, сполучення;
31. Очна ямка: межі очноямкового вхіду, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препараті черепа.
32. Носова порожнина: межі входу і виходу носової порожнини, іі стінки; описати і продемонструвати на препараті черепа.
32. Носові ходи: іїх будова, сполучення; описати і продемонструвати на препараті черепа.
33. Кісткове піднебіння: його будова; описати і продемонструвати на препараті черепа
34. Анатомічні утворення внутрішньої і зовнішньої поверхні склепіння черепа: описати і продемонструвати на препараті.
35. Анатомічні утворення зовнішньої основи черепа: описати і продемонструвати на препараті.
36. Внутрішня основа черепа: межі, будова, сполучення передньої черепної ямки; описати і продемонструвати на препараті.
37. Внутрішня основа черепа: межі, будова, сполучення середньої черепної ямки; описати і продемонструвати на препараті.
38. Внутрішня основа черепа: межі, будова, сполучення задньої черепної ямки; описати і продемонструвати на препараті.
39. Вікові особливості будови кісток черепа.
40. Статеві та індивідуальні особливості будови кісток черепа.
41. Частини і будова трубчастих кісток: назвати і продемонструвати на препаратах.
42. Верхня кінцівка: її частини і кістки, що їх утворюють. Назвати і продемонструвати на препаратах
43. Розвиток скелета верхньої кінцівки. Варіанти та аномалії розвитку.
44. Кістки поясу верхньої кінцівки: лопатка та ключиця. Описати і продемонструвати на препаратах, визначити належність кісток до правої чи лівої сторони.
45. Плечова кістка: частини; описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
46. Променева кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
47. Ліктьова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
48. Кисть: відділи; будова кісток зап’ястка, кісток п’ястка та та фалангів пальців кисті. Описати і продемонструвати на препаратах.
49. Нижня кінцівка: її частини і кістки, що їх утворюють. Назвати і продемонструвати на препаратах.
50. Розвиток скелета нижньої кінцівки. Варіанти і аномалії розвитку.
51. Кульшова кістка: описати і продемонструвати на препараті іі будову. В наслідок зрощення яких кісток вона утворюється?
52. Клубова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову.
53. Лобкова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову.
54. Сіднична кістка:частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову.
55. Таз в цілому: його частини; описати і продемонструвати на препараті. Статеві та вікові особливості тазу. Назвати та описати основні розміри тазу.
56. Стегнова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
57. Великогомілкова кістка: частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
58. Малогомілкова кістка:частини, описати і продемонструвати на препараті їх будову, визначити належність кістки до правої чи лівої сторони.
59. Стопа: відділи, кістки що їх утворюють. Будова заплеснових кісток, плеснових кісток , фалангів пальців стопи. Описати і продемонструвати на препаратах.
60. Визначення “твердої основи стопи”. Продемонструйте кістки, які складають тверду основу стопи.
61. Гомологія кісток верхньої та нижньої кінцівок.

Змістовий модуль 3. З’єднання кісток скелета
1.Класифікація з'єднань кісток: неперервні та перервні з’єднання.
2. Розвиток з’єднаннь кісток в філо- і онтогенезі.
3. Синдесмози: визначення, види, приклади.
4. Синхондрози: визначення, класифікація, приклади.
5. Синостози: визначення, утворення, приклади.
6. Суглоб: визначення, основні компоненти суглоба : описати і продемонструвати на препаратах.
7. Додаткові компоненти суглобів: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.
8. Анатомічна класифікація суглобів: прості та складні суглоби, комплексні, комбіновані, визначення і приклади.
9. Назвати головні осі і рухи, які здійснюються в суглобі навколо цих осей.
10. Класифікація суглобів за кількістю рухів.
11. Одноосьові суглоби: визначення, види одноосьових суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.
12. Двоосьві суглоби: визначення, види двооосьових суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.
13. Багатоосьові суглоби: визначення, види багатоосьових суглобів за формою суглобових поверхонь, функції, приклади, продемонструвати на препаратах.
14. Назвати види сполучень хребтового стовпа, продемонструвати їх на репаратах.
15. З’єднання між тілами хребців: класифікація, будова міжхребцевого диску, його функціональне значення; зв’язки, що укріплюють з’єднання між тілами хребців; описати і продемонструвати на препараті.
16. З’єднання між відростками та дугами хребців: класифікація, будова, зв’язки.
17. З’єднання між крижовою кісткою і куприком: класифікація, будова, зв’язки крижово-куприкового з’єднання; описати і продемонструвати на препараті. Вікові та статеві особливості крижово-куприкового з’єднання.
18. З’єднання між I і II шийними хребцями: будова, класифікація, рухи.
19. З’єднання між ребрами та грудниною: класифікація, іх будова.
20. З’єднання між ребрами і хребцями: види, їх будова, класифікація.
21. Хребет в цілому: будова, згини; вікові особливості.
22. Грудна клітка в цілому: будова, вікові, статеві та індивідуальні особливості.
23. Класифікація з’єднання кісток черепу: неперервні і перервні з’єднання.
24. Неперервні з’єднання кісток черепа: види, назвати і продемонструвати на препараті.
25. Тім’ячка черепа: ії будова, функціональне значення, терміни скостення.
26. Скронево-нижньощелепний суглоб: будова, класифікція, рухи.
27. Вікові особливості з’єднання кісток черепа.
28. З’єднання черепа з хребтом: будова, класифікція, рухи.
29. З'єднання кісток плечового пояса: груднинно-ключичний суглоб, його суглобові поверхні, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах. .
30. З'єднання кісток плечового пояса: надплечово-ключичний суглоб , його суглобові поверхні, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.
31. Плечовий суглоб: суглобові поверхні, додаткові компоненти , межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.
32. Ліктьовий суглоб: назвати суглоби, що його утворюють, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.
33. З'єднання кісток передпліччя: проксимальний променево-ліктьовий суглоб, міжкісткова перетинка, дистальний променево-ліктьовий суглоб;їх будова, класифікація, описати і продемонструвати на препаратах. .
34. Променево-зап’ястковий суглоб: суглобові поверхні кісток, які його утворюють, внутрішньосуглобовий диск, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.
35. Суглоби кисті: середньозап’ястковий суглоб, його суглобові поверхні, внутрішньо-суглобові зв’язки, описати і продемонструвати на препаратах.
36. Суглоби кисті: міжп’ясткові суглоби , їх суглобові поверхні та зв’язки, що їх укріплюють, описати і продемонструвати на препаратах.
37. Суглоби кисті: зап’ястково-п’ясткові суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, Особливості I зап’ястково-п’ясткового суглоба його класифікація, описати і продемонструвати на препаратах.
38. Суглоби кисті: п’ястково-фалангові суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий аппарат, класифікація , рухи, описати і продемонструвати на препаратах.
39. Суглоби кисті: міжфалангові суглоби кисті, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат,
класифікація , рухи, описати і продемонструвати на препаратах.
40. З’єднання кісток таза: класифікація.
41. Крижово-клубовий суглоб: суглобові поверхні кісток, що його утворюють, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація , рухи, описати і продемонструвати на препаратах.
42. Лобковий симфіз: будова, зв'язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.
43. Зв’язковий апарат таза: описати і продемонструвати на препаратах.. Назвати та продемонструвати отвори, які утворюються зв’язками таза.
44. Кульшовий суглоб: суглобові поверхні кісток, які його утворюють, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв’язковий апарат, класифікація, рухи;описати і продемонструвати на препаратах.
45. Колінний суглоб: суглобові поверхні кісток, що його утворюють, додаткові компоненти /меніски, внутрішньосуглобові зв’язки, складки, синовіальні сумки/, зв’язковий апарат, класифікація , рухи;описати і продемонструвати на препаратах. .
46. З’єднання кісток гомілки: види, їх будова, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.
47. Надп’ятково-гомілковий суглоб: суглобові поверхні кісток, які його утворюють, межі прикріплення капсули, зв’язковий аппарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.
48. Суглоби стопи: з'єднання між кістками заплесна, види, їх суглобові поверхні та зв’язки, що їх укріплюють, описати і продемонструвати на препаратах.
49. Поперечний суглоб стопи: суглоби, що його утворюють, зв’язковий аппарат; описати і продемонструвати на препаратах.
50. Суглоби стопи: ззаплесно-плесневі суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.
51. Суглоби стопи: міжплесневі суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат. класифікація; описати і продемонструвати на препаратах..
52. Суглоби стопи: плесне-фалангові суглоби, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах..
53. Суглоби стопи: міжфалангові суглоби стопи, їх суглобові поверхні, зв’язковий апарат, класифікація, рухи, описати і продемонструвати на препаратах.
54. Склепіння стопи: визначення, утворення, функції. Чим вони укріплені?
55. “Тверда основа стопи”: визначення; продемонструвати на препаратах кістки, які складають тверду основу стопи.

Змістовий модуль 4. Міологія
1. М'яз, як орган: визначення, описати на препараті.
2. Допоміжні апарати м’язів: описати і продемонструвати на препараті.
3. Розвиток скелетних м'язів: загальні закономірності; особливості розвитку м’язів тулуба, кінцівок, голови та шиї. Ембріоголічна класифікація м’язів.
4. Класифікація м’язів за формою, положенням, напрямком волокон, відношенням до суглобів та функцій.
5. Біомеханіка м’язів, їх дія на суглоби, поняття про початок і прикріплення м’язів, про рухому і нерухому точки.
6. М’язи спини: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
7. М’язи грудної клітки: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
8. Діафрагма: визначення діафрагми, як м’язово-фасціальної пластинки; її топографія, частини та їх будова; отвори і їх вміст, трикутники, фунції; описати і продемонструвати на препаратах.
9. М’язи живота: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
10. Фасції тулуба (поверхнева, власна, внутнішньо-грудна, нутрощева): іх топографія і функціональне значення.
11. Піхва прямого м’яза живота: стінки та їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.
12. Біла лінія живота: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
13. Пахвинний канал: стінки, кільця ї їх будова, вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
14. М’язи шиї: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
14. Топографія шиї: ділянки, трикутники, міжм’язові простори, їх межі; описати і продемонструвати на препаратах.
15. Фасціїї шиї: топографічна класифікація за В.М. Шовкуненко, описати хід фасцій та їх походження; відношення до м’язів, внутрішніх органів, судинно-нервових пучків шиї. Визначити міжфасціальні простори, їх вміст та сполучення.
16. Шийна фасція: анатомічна класифікація, описати хід пластинок, їх відношення до м’язів; визначити міжфасціальні простори, їх сполучення та віст. Провести аналогію між фасціями за анатомічною і топогрфаанатомічної класифікаціями.
17. М’язи голови: класифікація. Жувальні м’язи: будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
18. М’язи голови: класифікація. М’язи лиця (мімічні м’язи): відміни мімічних м’язів від решта скелетних м’язів; будова ( початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
19. М’язи голови: класифікація. М’язи лиця (мімічні м’язи): топографія, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах..
20. М’язи плечового поясу: будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
21. М’язи плеча: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
22. М’язи передпліччя: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
23. М’язи кисті: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
24. Аналіз рухів в плечовому, ліктьовому, променево-зап’ястковому, зап’ястково-п’ясткових і міжфалангових суглобах під дією м’язів-антагоністів і м’язів-синергістів у відповідності до початку і прикріплення кожного окремого м’яза, продемонструвати ці м’язи на препаратах.
25. Фасції верхньої кінцівки та їх похідні (міжм’язові перетинки, футляри та їх вміст, фіброзні і кістково-фіброзні канали та їх вміст).
26. Тримачі м’язів- згиначів передпліччя: утворення, топографія, канали, іх вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
27. Тримачі м’язів-розгиначів передпліччя: утворення, топографія, кістково-фіброзні канали в ділянці зап’ястка, іх вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
28. Синовіальні піхви кисті: їх будова, топографія, функціональне і практичне значення.
29. Пахвова ямка: межі, стінки ; описати і продемонструвати на препаратах..
30. Пахвова порожнина: стінки, трикутники, отвори їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
31. Топографія плеча: борозни, канал променевого нерва, ліктьова ямка, їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
32. Топографія передпліччя: борозни, їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
33. М’язи тазу: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
34. М’язи стегна: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
35. М’язи гомілки: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
36. М’язи стопи: топографічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.
37. Аналіз рухів в кульшовому, колінному, надп’ятково-гомілковому суглобах під дією різних груп м’язів у відповідності до початку і прикріплення кожного окремого м’яза. Продемонструвати їх на препараті.
38. Фасції нижньої кінцівки: клубова фасція та її похідні (клубово-гребінна дуга, судинна затока, м’язова затока, їх утвореня та вміст); описати і продемонструвати на препаратах.
39. Фасції нижньої кінцівки: широка фасція та її похідні(підшкірний розтвір, його серпоподібний край, утворення та вміст); описати і продемонструвати на препаратах.
40. Фасції нижньої кінцівки: фасціїї гомілки та її похідні (тримачі м’язів розгиначів,
тримачі м’язів згиначів, тримачі малогомілкових м’язів), топографія і вміст фіброзних і кістково-фіброзних каналів нижньої кінцівки.
41. Топографія тазу: над- і підгрушеподібний отвір, затульниий канал, їх міжі, утворення і вміст; описати та продемонструвати на препаратах.
42. Топографія стегна: м’язова і судинна затоки, стегнове кільце, їх утворення, межі, вміст; описати та продемонструвати на препаратах.
42. Топографія стегна: клубово-гребінна борозна, передня борозна стегна, стегновий трикутник, їх утворення, межі, вміст; описати та продемонструвати на препаратах.
43. Привідний канал: стінки, отвори, вміст, описати та продемонструвати на препаратах.
44. Підколінна ямка: її межі, дно, зв’язок з каналами стегна і гомілки, описати та продемонструвати на препаратах.
45. Топографія гомілки: гомілково-підколінний канал, верхній та нижній м’язово-гомілкові канали, їх утворення, сполучення, вміст; описати та продемонструвати на препаратах.
46. Стегновий канал: стегнове кільце (вхід), підшкірний розтвір(вихід), їх межі; стінки
стегнового каналу.
47. Фасції стопи, топографія стопи: борозни підошви стопи, їх межі і вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

Перелік препаратів, які студенти повинні знати та вміти показати під час демонстрації практичних навичок до модулю 1 “АНАТОМІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА”
Вміти показувати на препаратах:

Хребець
- Тіло хребця
- Дуга хребця
- Верхня хребцева вирізка
- Нижня хребцева вирізка
- Хребцевий отвір
- Остистий відросток
- Поперечний відросток
- Верхній суглобовий відросток
- Нижній суглобовий відросток
Шийні хребці
- Передня дуга атланта
- Ямка зуба
- Борозна хребтової артерії
- Задня дуга атланта
- Бічна маса атланта
- Зуб осьового хребця
- Сонний горбок (VІ шийного хребця)
- Поперечний отвір
- Передній горбик
- Задній горбик
- Борозна спинномозкового нерва
Грудні хребці
- Верхня реброва ямка
- Нижня реброва ямка
- Реброва ямка поперечного відростка
Поперекові хребці
- Додатковий відросток
- Соскоподібний відросток
Крижова кістка
- Основа крижової кістки
- Вушкоподібна поверхня крижової кістки
- Верхівка крижової кістки
- Гористість крижової кістки
- Тазова поверхня
-- Поперечні лінії
-- Передні крижові отвори
- Спинна поверхня
-- Задні крижові отвори
-- Серединний крижовий гребень
-- Присередній крижовий гребень
-- Бічний крижовий гребень
- Крижовий канал
- Крижовий розтвір
Ребро
- Головка ребра
-- Суглобова поверхня головки ребра
-- Гребінь головки ребра
- Шийка ребра
- Тіло ребра
- Горбок ребра
- Кут ребра
- Борозна ребра
- Горбок переднього драбинчастого м'яза (на першому ребрі)
- Борозна підключичної артерії (на першому ребрі)
- Борозна підключичної вени (на першому ребрі)
- Горбистість переднього зубчастого м'яза
Груднина
- Ручка груднини
-- Яремна вирізка (груднини)
-- Ключична вирізка
- Тіло груднини
-- Реброві вирізки
- Мечоподібний відросток
- Кут груднини
Лобова кістка
- Лобова луска
-- Лобовий горб
-- Надбрівна дуга
-- Надперенісся
-- Борозна верхньої стрілової пазухи
-- Лобовий гребень
-- Сліпий отвір
- Надочноямковий край
-- Надочноямковий отвір
-- Виличний відросток
- Очноямкова частина
--Ямка сльозової залози
- Носова частина
-- Носова ость
- Решітчаста вирізка
- Лобова пазуха
Тім’яна кістка
- Потиличний край
- Лусковий край
- Стріловий край
- Лобовий край
- Лобовий кут
- Потиличний кут
- Клиноподібний кут
- Соскоподібний кут
- Тім’яний отвір
- Борозна верхньої стрілової пазухи
- Тім’яний горб
- Верхня скронева лінія
Потилична кістка
- Великий отвір
- Основна частина
-- Глотковий горбок
-- Схил
-Бічна частина
-- Потиличний виросток
-- Виростковий канал
-- Виросткова ямка
-- Яремна вирізка
-- Яремний відросток
--Канал під'язикового нерва
- Потилична луска
-- Зовнішній потиличний виступ
-- Верхня каркова лінія
-- Нижня каркова лінія
-- Внутрішній потиличний виступ
-- Хрестоподібне підвищення
-- Борозна поперечної пазухи
-- Борозна сигмоподібної пазухи
-- Борозна поперечної пазухи
Клиноподібна кістк
- Тіло клиноподібної кістки
-- Турецьке сідло
-- Гіпофізна ямка
--Горбок сідла
-- Спинка сідла
-- Сонна борозна
-- Клиноподібна пазуха
- Мале крило клиноподібної кістки
- Велике крило клиноподібної кістки
-- Мозкова поверхня великого крила
-- Скронева поверхня великого крила
-- Підскронева поверхня великого крила
-- Верхньощелепна поверхня великого крила
-- Очноямкова поверхня великого крила
- Верхня очноямкова щілина
- Зоровий канал
- Круглий отвір
- Овальний отвір
- Остистий отвір
- Крилоподібний відросток
-- Бічна пластина
-- Присередня пластинка
-- Крилоподібний канал
-- Крилоподібна ямка
-- Крилоподібна вирізка
Скронева кістка
- Кам'яниста частина скроневої кістки
-- Верхній край кам’янистої частини
--- Борозна верхньої кам’янистої пазухи
-- Задній край кам’янистої частини
--- Борозна нижньої кам’янистої пазухи
-- Передній край кам’янистої частини
--- Борозна нижньої кам’янистої пазухи
-- Передня поверхня кам’янистої частини
--- Покрівля барабанної порожнини
---- Трійчасте втиснення
--- Розтвір каналу великого кам’янистого нерва
---- Борозна великого кам’янистого нерва
--- Розтвір каналу малого кам’янистого нерва
---- Борозна малого кам’янистого нерва
-- Задня поверхня кам’янистої частини
--- Внутрішній слуховий отвір
--- Внутрішній слуховий хід
--- Піддугова ямка
-- Нижня поверхня кам’янистої частини
--- Яремна ямка
--- Шилоподібний відросток
--- Шило-соскоподібний отвір
--- Кам’яниста ямочка
--- Зовнішній отвір сонного каналу
--- Внутрішній отвір сонного каналу
-- Соскоподібний відросток (скроневої кістки)
--- Борозна сигмоподібної пазухи
--- Соскоподібна вирізка
--- Соскоподібний отвір
-- Барабанна частина
-- Лускова частина
--- Виличний відросток
--- Суглобовий горбок
--- Нижньощелепна ямка
` -- Зовнішній слуховий отвір
-- Зовнішній слуховий хід
Решітчаста кістка
- Дірчаста пластинка
-- Дірчасті отвори
- Перпендикулярна пластинка
- Решітчастий лабіринт
-- Очноямкова пластинка
-- Верхня носова раковина
-- Середня носова раковина
Верхня щелепа
- Тіло верхньої щелепи
-- Очноямкова поверхня
--- Підочноямкова борозна верхньої щелепи
--- Підочноямковий канал верхньої щелепи
-- Підочноямковий край тіла верхньої щелепи
-- Передня поверхня тіла верхньої щелепи
--- Підочноямковий отвір верхньої щелепи
--- Носова вирізка
-- Підскронева поверхня тіла верхньої щелепи
--- Горб верхньої щелепи
--- Коміркові отвори
-- Носова поверхня тіла верхньої щелепи
--- Сльозова борозна
-- Верхньощелепний роз твір
- Лобовий відросток верхньої щелепи
- Виличний відросток верхньої щелепи
- Піднебінний відросток верхньої щелепи
- Комірковий відросток
-- Зубні комірки
Нижня щелепа
- Тіло нижньої щелепи
-- Коміркова частина
-- Коміркова дуга нижньої щелепи
--- Зубні комірки
-- Основа нижньої щелепи
--- Підборідний виступ нижньої щелепи
--- Підборідний горбок
--- Підборідний отвір
--- Двочеревцева ямка нижньої щелепи
--- Щелепно-під'язикова лінія нижньої щелепи
--- Під’язикова ямка
--- Піднижньощелепна ямка
- Гілка нижньої щелепи
-- Кут нижньої щелепи
-- Жувальна горбистість
-- Крилоподібна горбистість
-- Вирізка нижньої щелепи
-- Виростковий відросток нижньої щелепи
--- Головка нижньої щелепи
--- Шийка нижньої щелепи
--- Крилоподібна ямка нижньої щелепи
-- Вінцевий відросток нижньої щелепи
-- Отвір нижньої щелепи
-- Канал нижньої щелепи

Нижня носова раковина
Сльозова кістка
Носова кістка
Леміш
Піднебінна кістка
- Перпендикулярна пластинка
-- Клино-піднебінна вирізка
- Пірамідний відросток
- Горизонтальна пластинка
Вилична кістка
- Бічна поверхня
- Скронева поверхня
- Очноямкова поверхня
- Лобовий відросток
- Скроневий відросток
- Вилично-очноямковий отвір
- Вилично-лицевий отвір
- Вилично-скроневий отвір
Під’язикова кістка
- Тіло під’язикової кістки
- Малий ріг
- Великий ріг
Склепіння черепа
Скронева ямка
- Стінки скроневої ямки
- Вилична дуга
Підскронева ямка
- Стінки підскроневої ямки
Крило-піднебінна ямка
- Стінки крило-піднебінної ямки
Передня черепна ямка
Середня черепна ямка
Задня черепна ямка
Борозна верхньої стрілової пазухи (череп)
Борозна поперечної пазухи (череп)
Борозна сигмоподібної пазухи (череп)
Зовнішня основа черепа
- Рваний отвір (череп)
- Яремний отвір (череп)
- Сонний канал скроневої кістки (череп)
- М'язово-трубний канал (череп)
Кісткове піднебіння
- Великий піднебінний канал
- Малі піднебінні отвори
- Різцевий канал
Очна ямка
- Очноямковий вхід
- Надочноямковий край (череп)
- Підочноямковий край (череп)
- Стінки очної ямки
-- Передній решітчастий отвір
-- Задній решітчастий отвір
-- Нижня очноямкова щілина
Кісткова носова порожнина
- Стінки кісткової носової порожнини
- Хоани
- Верхній носовий хід
- Середній носовий хід
- Нижній носовий хід
- Спільний носовий хід
Лопатка
- Реброва поверхня
-- Підлопаткова ямка
- Задня поверхня
-- Ость лопатки
--Надплечовий відросток (акроміон)
--Надостьова ямка
--Підостьова ямка
- Присередній край
- Бічний край
- Верхній край
-- Дзьобоподібний відросток
-- Вирізка лопатки
- Верхній кут
- Нижній кут
- Бічний кут
--Суглобова западина
-- Надсуглобовий горбок
-- Підсуглобовий горбок
-- Шийка лопатки
Ключиця
- Груднинний кінець
- Тіло ключиці
- Надплечовий кінець
Плечова кістка
- Головка плечової кістки
- Анатомічна шийка
- Великий горбок
- Малий горбок
- Гребінь великого горбка
- Гребінь малого горбка
- Міжгорбкова борозна
- Хірургічна шийка
- Тіло плечової кістки -
-- Поверхні тіла
-- Дельтоподібна горбистість
-- Борозна променевого нерва
- Виросток плечової кістки
-- Головочка плечової кістки
-- Блок плечової кістки
-- Ліктьова ямка
-- Вінцева ямка
-- Бічний надвиросток
-- Променева ямка
-- Присередній надвиросток
-- Борозна ліктьового нерва
Променева кістка
- Головка променевої кістки
-- Суглобовий обвід
-- Суглобова ямка
- Шийка променевої кістки
- Тіло променевої кістки
-- Горбистість променевої кістки
-- Поверхні тіла променевої кістки
--Края тіла променевої кістки
- Шилоподібний відросток променевої кістки
- Вирізка ліктьової кістки
- Запясткова суглобова поверхня
Ліктьова кістка
- Ліктьовий відросток
- Блокова вирізка
- Вінцевий відросток
-- Горбистість ліктьової кістки
-- Вирізка променевої кістки
- Тіло ліктьової кістки
-- Поверхні тіла ліктьової кістки
-- Края тіла ліктьової кістки
- Головка ліктьової кістки
-- Шилоподібний відросток ліктьової кістки
-- Суглобовий обвід
Кістки кисті
- Зап'ясткові кістки
-- Човноподібна кістка
-- Півмісяцева кістка
-- Тригранна кістка
-- Горохоподібна кістка
-- Кістка-трапеція
-- Трапецієподібна кістка
-- Головчаста кістка
--Гачкувата кістка
- П’ясткові кістки
-- Основа п’ясткової кістки
-- Тіло п’ясткової кістки
-- Головка п’ясткової кістки
- Кістки пальців кисті (фаланги пальців)
-- Проксимальна фаланга
-- Середня фаланга
-- Кінцева фаланга
Кульшова кістка
- Кульшова западина
-- Ямка кульшової западини
-- Півмісяцева поверхня кульшової западини
-- Вирізка кульшової западини
- Затульний отвір
- Велика сіднична вирізка
Клубова кістка
- Тіло клубової кістки
- Крило клубової кістки
--Клубовий гребінь
--- Верхня передня клубова ость
---- Нижня передня клубова ость
--- Нижня задня клубова ость
--- Верхня задня клубова ость
--- Зовнішня губа
--- Проміжна лінія
--- Внутрішня губа
-- Клубова ямка
-- Сіднична поверхня
-- Вушкоподібна поверхня
-- Клубова горбистість
Сіднична кістка
- Тіло сідничої кістки
- Гілка сідничої кістки
- Сідничний горб
- Сіднична ость
- Мала сіднича вирізка
Лобкова кістка
- Тіло лобкової кістки
- Верхня гілка лобкової кістки
--Лобковий горбок
-- Клубово-лобкове підвищення
--Симфізна поверхня
- Нижня гілка лобкової кістки
- Затульна борозна
Таз
- Тазова порожнина
- Великий таз
- Малий таз
- Межова ліния
- Лобкова дуга
- Верхній отвір таза
- Нижній отвір таза
Стегнова кістка
- Головка стегнової кстки
- Шийка стегнової кістки
- Малий вертлюг стегнової кістки
- Великий вертлюг стегнової кістки
- Міжвертлюговий гребінь
- Міжвертлюгова лінія
- Тіло стегнової кістки
-- Поверхні тіла
-- Шорстка лінія стегнової кістки
--- Бічна губа
--- Присередня губа
--- Гребінна лінія
--- Сіднична горбистість
--- Підколінна поверхня
- Присередній виросток
-- Надвиросток стегнової кістки
- Бічний виросток
-- Надвиросток стегнової кістки
-- Наколінкова поверхня
-- Міжвиросткова ямка
Наколінок
Великогомілкова кістка
- Бічний виросток
-- Малогомілкова суглобова поверхня
- Присередній виросток
- Верхня суглобова поверхня
-- Переднє міжвиросткове поле
-- Заднє міжвиросткове поле
-- Міжвиросткове підвищення
- Тіло великогомілкової кістки
-- Поверхні тіла великогомілкової кістки
-- Горбистість великогомілкової кістки
-- Краї великогомілкової кістки
- Присередня кісточка
- Малогомілкова вирізка
- Нижня суглобова поверхня
Малогомілкова кістка
- Головка малогомілкової кістки
- Тіло малогомілкової кістки
- Бічна кісточка
Кістки стопи
- Заплеснові кістки
-- Надп’яткова кістка
--- Головка надп'яткової кістки
--- Шийка надп'яткової кістки
--- Тіло надп'яткової кістки
-- П'яткова кістка
--- П'ятковий горб
--- Підпора надп'яткової кістки
--- Човноподібна кістка
-- Присередня клиноподібна кістка
-- Проміжна клиноподібна кістка
-- Бічна клиноподібна кістка
-- Кубоподібна кістка
- Плеснові кістки
-- Основа плеснової кістки
-- Тіло плеснової кістки
-- Головка плеснової кістки
- Кістки пальців ( Фаланги)
-- Проксимальна фаланга
-- Середня фаланга
-- Кінцева фаланга
З’єднання черепа
- Шви черепа
-- Вінцеве шво черепа
-- Стрілове шво черепа
-- Ламбдоподібне шво черепа
- Тім’ячка черепа
- Синхондрози черепа
- Скронево-нижньощелепний суглоб
- Атланто-потиличний суглоб
З’єднання хребтового стовпа
- Міжхребцевий диск
-- Волокнисте кільце міжхребцевого диска
-- Драглисте ядро міжхребцевого диска
- Передня поздовжня зв'язка ( хребта )
- Задня поздовжня зв'язка ( хребта )
- Міжостьова зв'язка( хребта )
- Жовта зв'язка (хребта)
- Надостьова зв'язка (хребта)
- Поперечна зв'язка (хребта)
- Дуговідростковий суглоб
- Серединний атланто-осьовий суглоб
- Бічний атланто-осьовий суглоб
- Крижово-куприковий суглоб
З’єднання грудної клітки
- Реброво-груднинний синхондроз
- Грудинно-ребровий суглоб
- Суглоб головки ребра
- Реброво-поперечний суглоб
З’єднання верхньої кінцівки
- Надплечово-ключичний суглоб
- Груднинно-ключичний суглоб
-- Міжключична зв'язка
-- Реброво-ключична зв'язка
-- Передня груднинно-ключична зв'язка
-- Задня груднинно-ключична зв'язка
- Плечовий суглоб
-- Губа суглобової западини (плечовий суглоб)
-- Дзьобо-плечова зв'язка
- Ліктьовий суглоб
-- Плечо-ліктьовий суглоб
-- Плечо-променевий суглоб
-- Проксимальний променево-ліктьовий суглоб
-- Обхідна ліктьова зв'язка
-- Обхідна променева зв'язка
- Міжкісткова перетинка передпліччя
- Дистальний променево-ліктьовий суглоб
- Променево-зап’ястковий суглоб
-- Тильна променево-зап’ясткова зв'язка
-- Долонна променево-зап’ясткова зв'язка
-- Ліктьова обхідна зв'язка зап’ястка
-- Променева обхідна зв'язка зап’ястка
- Міжзап’ясткові суглоби
- Середньозап’ястковий суглоб
- Суглоб горохоподібної кістки
- Канал зап'ястка
- Зап’ястково-п’ясткоі суглоби
- Міжп’ясткові суглоби
- П’ястково-фалангові суглоби
- Міжфалангові суглоби кисті
-- Обхідні зв'язки
З’єднання нижньої кінцівки
- Затульна перетинка
- Затульний канал
- Великий сідничий отвір
- Малий сідничий отвір
- Лобковий симфіз
- Крижово-клубовий суглоб
- Кульшовий суглоб
-- Губа кульшової западини
-- Зв'язка головки стегнової кістки
-- Клубово-стегнова зв'язка
-- Сідничо-стегнова зв'язка
-- Лобково-стегнова зв'язка
- Колінний суглоб
--Поперечна зв'язка коліна
-- Бічний меніск
-- Присередній меніск
-- Передня схрещена зв'язка
-- Задня схрещена зв'язка
-- Обхідна великогомілкова зв'язка
-- Обхідна малогомілкова зв'язка
-- Зв'язка наколінка
- Міжкісткова перетинка гомілки
- Велико-малогомілковий суглоб
- Надп’ятково-гомілковий суглоб
-- Присередня обхідна зв'язка
-- Бічна обхідна зв'язка
- Піднап’ятковий суглоб
- Надп’ятково-п’ятково-човноподібний суглоб
- Поперечний суглоб заплесна
-- Роздвоєна зв'язка
- П’ятково-кубоподібний суглоб
- Клино-човноподібний суглоб
- Міжклиноподібні суглоби
- Довга підошвова зв'язка
- Заплесно-плеснові суглоби
- Міжплеснові суглоби
- Міжкісткові плеснові проміжки
- Плесно-фалангові суглоби
- Міжфалангові суглоби стопи
М’язи спини
- Трапецієподібний м'яз
- Найширший м'яз спини
- Великий ромбоподібний м'яз
- М'яз-підіймач лопатки
- Нижній задній зубчастий м'яз
- Верхній задній зубчастий м'яз
- М'яз - випрямляч хребта
М'язи грудної клітки
- Великий грудний м'яз
- Малий грудний м'яз
- Підключичний м'яз
- Передній зубчастий м'яз
- Внутрішні міжреброві м'язи
- Зовнішні міжреброві м'язи
Діафрагма
- Поперекова частина діафрагми
-- Аортальний розтвір
-- Стравохідний розтвір
- Груднинна частина діафрагми
- Реброва частина діафрагми
- Сухожилковий центр
-- Отвір порожнистої вени
-- Груднинно-ребровий трикутник
-- Попереково- ребровий трикутник
М’язи живота
- Прямий м’яз живота
-- Сухожилкові переділки
- Піхва прямого м'яза живота
- Зовнішній косий м’яз живота
--Пахвинна зв'язка
- Внутрішній косий м'яз живота
- Поперечний м’яз живота
- Біла лінія
--Пупкове кільце
- Пахвинний канал
-Стінки пахвинного канала
- Поверхневе пахвинне кільце
-- Присередня ніжка
-- Бічна ніжка
- Квадратний м’яз попереку
М'язи лиця
-Надчерепний м'яз
-- Лобове черевце
-- Потиличне черевце
-- Апоневротичний шолом (надчерепний апоневроз)
- Коловий м'яз ока
- Великий виличний м'яз
- М'яз-підіймач верхньої губи
- М'яз-підіймач кута рота
- Щічний м'яз
- М'яз-опускач кута рота
- М'яз-опускач нижньої губи
- Коловий м'яз рота
Жувальні м'язи
- Скроневий м'яз
- Жувальний м'яз
- Бічний крилоподібний м'яз
- Присередній крилоподібний м'яз
М'язи шиї
- Підшкірний м'яз шиї
- Груднинно-ключично-соскоподібний м'яз
- Двочеревцевий м'яз
-- Переднє черевце
-- Заднє черевце
- Шило-під’язиковий м'яз
- Щелепно-під’язиковий м'яз
- Груднинно- під’язиковий м'яз
- Лопатково- під’язиковий м'яз
- Груднинно-щитоподібний м'яз
- Щито- під’язиковий м'яз
- Передній драбинчастий м'яз
- Середній драбинчастий м'яз
- Задній драбинчастий м'яз
- Передня шийна ділянка
-- Піднижньощелепний трикутник
-- Сонний трикутник
-- Лопатково-трахеальний трикутник
- Груднинно-ключичнол-соскоподібна ділянка
- Бічна шийна ділянка
--Лопатково-ключичний трикутник
- Задня шийна ділянка
М'язи верхньої кінцівки
- Дельтоподібний м'яз
- Надостьовий м'яз
- Підостьовий м'яз
- Малий круглий м'яз
- Великий круглий м'яз
- Підлопатковий м'яз
- Двоголовий м'яз плеча
-- Довга головка двоголового м'яза плеча
-- Коротка головка двоголового м'яза плеча
- Дзьобо-плечовий м'яз
- Плечовий м'яз
- Триголовий м'яз плеча
-- Довга головка триголового м'яза плеча
-- Присередня головка триголового м'яза плеча
-- Бічна головка триголового м'яза плеча
- Променевий м'яз-згинач зап'ястка
- Круглий м'яз-привертач
- Ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка
- Поверхневий м'яз-згинач пальців
- Довгий долонний м'яз
- Довгий м'яз-згинач великого пальця
- Глибокий м'яз-згинач пальців
- Квадратний м'яз-привертач
- Плечо-променевий м'яз
- Довгий променевий м'яз-розгинач зап'ястка
- Короткий променевий м'яз-розгинач зап'ястка
- М'яз-розгинач пальців
- М'яз-розгинач мізинця
- Ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка
- М'яз-відвертач
- Довгий відвідний м'яз великого пальця
- Короткий м'яз-розгинач великого пальця
- Довгий м'яз-розгинач великого пальця
- Короткий відвідний м'яз великого пальця
- Короткий м'яз-згинач великого пальця
- Протиставний м'яз великого пальця
- Привідний м'яз великого пальця
- Відвідний м'яз мізинця
- Короткий м'яз-згинач мізинця
- Протиставний м'яз мізинця
- Червоподібні м'язи
- Пахвова ямка
-- Стінки пахвової ямки
-- Чотирибічний отвір
-- Трьобічний отвір
- Бічна двоголова борозна
- Присередня двоголова борозна
- Ліктьова ямка
- Тримач м’язів-розгиначів
- Тримач м’язів-згиначів
- Долонний апоневроз
- Канал зап'ястка
М'язи нижньої кінцівки
- Клубово-поперековий м'яз
--Великий поперековий м'яз
-- Клубовий м'яз
- Великий сідничний м'яз
- Середній сідничний м'яз
- Малий сідничний м'яз
- Грушоподібний м'яз
- Внутрішній затульний м'яз
- Верхній близнюковий м'яз
- Нижній близнюковий м'яз
- Квадратний м'яз стегна
- Зовнішній затульний м'яз
- Кравецький м'яз
- Чотириголовий м'яз стегна
-- Прямий м'яз стегна
-- Бічний широкий м'яз
-- Присередній широкий м'яз
-- Проміжний широкий м'яз
- Гребінний м'яз
- Тонкий м'яз
- Довгий привідний м'яз
- Короткий привідний м'яз
- Великий привідний м'яз
- Двоголовий м'яз стегна
-- Довга головка
-- Коротка головка
- Півперетинчастий м'яз
- Півсухожилковий м'яз
- Довгий м'яз-розгинач пальців стопи
- Передній великогомілковий м'яз
- Довгий м'яз-розгинач великого пальця (стопи)
- Довгий малогомілковий м'яз
- Короткий малогомілковий м'яз
- Триголовий м'яз литки
-- Литковий м'яз
-- Камбалоподібний м'яз
- Довгий м'яз-згинач пальців (стопи)
- Задній великогомілковий м'яз
- Довгий м'яз-згинач великого пальця (стопи)
- Короткий м'яз-розгинач пальців

- Короткий м'яз-згинач великого пальця
- Квадратний м'яз підошви
- Короткий м'яз-згинач пальців
- Червоподібні м'язи
- Відвідний м'яз великого пальця
- Короткий м'яз- згинач великого пальця
- Привідний м'яз великого пальця
- Відвідний м'яз мізинця
- Короткий м'яз-згинач мізинця
- Надгрушоподібний отвір
- Підгрушоподібний отвір
- М'язова затока
- Судинна затока
- Широка фасція
- Клубово-гомілкове пасмо
- Підшкірний розтвір
-- Серпоподібний край
- Дирчаста фасція
- Стегновий канал
- Стегнове кільце
- Привідний канал
-- Стінки привідного канала
-- Привідний розтвір
- Підколінна ямка
- Верхній тримач м'язів-розгиначів
- Нижній тримач м'язів-розгиначів -
- Тримач м'язів-згиначів
- Верхній тримач малогомілкових м'язів
- Нижній тримач малогомілкових м'язів
- Підошвовий апоневроз

Модуль 2. Спланхнологія, Ц.Н.С., органи чуття та черепні нерви

Змістові модулі:
5. Анатомія травної системи.
6. Анатомія дихальної системи.
7. Анатомія сечової системи.
8. Анатомія статевих систем.
9. Анатомія органів імунної та ендокринної систем.
10. Анатомія спинного мозку.
11. Анатомія головного мозку.
12. Органи чуття.
13. Черепні нерви.
Тематичний план лекцій

Тема лекції
Кількість годин

1
Вступ до спланхнології. Загальна анатомія травної системи.
Очеревина, її топографія.
Розвиток органів травної системи та очеревини.
2


2
Анатомія нервової системи. Розвиток головного та спинного мозку. Будова спинного мозку.
2

3
Провідні шляхи центральної нервової системи.
2


4
Черепні нерви
2


Разом
8


Теми практичних занять

1.Анатомія ротової порожнини та її похідних: язик, піднебіння, зуби, слинні залози.
2. Анатомія глотки та стравоходу. Ділянки передньої черевної стінки. Анатомія шлунка.
3.Тонка та товста кишка.
4. Печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза. Селезінка.
5. Очеревина, її листки, похідні очеревини, її топографія
6. Розвиток органів травної системи та очеревини.
7. Синтетичне заняття з будови органів травної системи та очеревини.
8. Зовнішній ніс та порожнина носа. Гортань.
9. Трахея, бронхи, легені.
10. Плевра, межі легень та пристінкової плеври. Середостіння
11. Нирки, сечовід, сечовий міхур.
12. Чоловічі статеві органи. Чоловічий сечівник.
13. Жіночі статеві органи. Жіночий сечівник
14. Молочна залоза. Промежина.
15. Розвиток органів сечо-статевої системи, аномалії розвитку. Рентгенанатомія внутрішніх органів.
16. Синтетичне заняття з будови органів дихальної та сечовостатевої систем.
17. Органи внутрішньої секреції (ендокринні залози)
18. Анатомія органів та утворень імунної системи.
19. Введення в анатомію нервової системи. Класифікація нервової системи. Класифікація нейронів.
20. Спинний мозок, його зовнішня та внутрішня будова.
21. Загальний огляд головного мозку. Будова вентральної поверхні головного мозку.
22. Загальний огляд головного мозку. Будова присередньої поверхні.
23. Похідні ромбоподібного мозкового пухиря.
24. Ромбоподібна ямка. Четвертий шлуночок
25. Середній мозок. Проміжний мозок. Третій шлуночок
26. Кінцевий мозок. Борозни та звивини півкуль великого мозку. Локалізація функцій у корі півкуль великого мозку.
27. Внутрішня будова півкуль великого мозку. Бічні шлуночки. Оболонки головного і спинного мозку.
28. Провідні шляхи головного і спинного мозку. Асоціативні, комісуральні та висхідні проекційні шляхи головного і спинного мозку.
29. Проекційні низхідні шляхи головного і спинного мозку
30. Синтетичне заняття з морфології ЦНС і про-відних шляхів головного і спинного мозку.
31. Органи чуття. Орган нюху. Орган смаку. Орган зору. Будова очного яблука.
32. Додаткові органи ока. Присінково-завитковий орган, зовнішнє та середнє вухо.
33. Внутрішнє вухо
34. Периферійна нервова система, черепні нерви.
35. 1,2,3,4,6 пари черепних нервів, їх провідні шляхи.
36. Трійчастий нерв – І та ІІ гілки.
37. Трійчастий нерв – ІІІ гілка. Принципи будови вегетативної нервової системи.
38. Лицевий нерв
39. Присінково-завитковий нерв.
40. Язикоглотковий нерв.
41. Блукаючий, додатковий та під`язиковий нерви.
42. Синтетичне заняття з органів чуття і черепних нервів.
43. Тестування перед підсумковим контролем засвоєння ІІ ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЮ
44. Підсумковий модульний контроль
45. Варіантна анатомія внутрішніх органів
46. Анатомія зовнішнього покриву.

Тема 1.
Класифікація внутрішніх органів: трубчасті і паренхіматозні. Загальний план будови стінки трубчастих органів: слизова оболонка, мязова оболонка, зовнішня оболонка. Ротова порожнина: її частини. Стінки присінка рота і власне ротової порожнини, їх сполучення. Зуби. Частини зуба. Поверхні коронки. Загальна будова зубів. Періодонт, пародонт. Ясна. Постійні зуби: їх формула, характеристика кожного виду зубів. Терміни прорізування постійних зубів. Молочні зуби: формула, особливості будови, терміни прорізування. Рентгенанатомія зубів. Прикуси. Розвиток зубів. Аномалії і варіанти розвитку зубів.Піднебіння: тверде піднебіння, мяке піднебіння, їх будова. Мигдалики. Язик: частини. Особливості будови слизової оболонки, мязи язика. Ротові залози: класифікація, їх розвиток. Малі слинні залози: класифікація, топографія, будова. Великі слинні залози: топографія, характеристика, будова, класифікація.
Тема 2
Глотка, її топографія, частини, сполучення. Зів, його межі. Лімфатичне (лімфоїдне) кільце глотки. Будова стінки глотки: слизова оболонка, глотково-основна фасція, м’язи глотки, зовнішня оболонка. Стравохід: топографія, частини, будова стінки. Звуження стравоходу. Рентгенанатомія стравоходу.Шлунок: топографія, частини шлунка. Будова стінки шлунка: особливості будови слизової оболонки (рельєф, залози), м’язової оболонки і серозної оболонки. Рентгенологічна і гастроскопічна характеристика слизової оболонки Відношення шлунка до очеревини. Зв’язки шлунка. Варіанти форми шлунка: анатомічні (на трупі) і рентгенологічні (у живої людини). Форма шлунка в залежності від типів будови тіла. Вікові особливості топографії і будови шлунка.
Тема 3
Тонка кишка, її відділи. Дванадцятипала кишка: частини, топографія, варіанти її форми і положення. Рентгенанатомія дванадцятипалої кишки.Топографія брижової частини тонкої кишки: порожньої і клубової. Будова стінки тонкої кишки. Будова слизової оболонки: кишкові ворсинки, залози, складки, лімфатичні (лімфоїдні) вузлики. Особливості будови слизової оболонки тонкої кишки в її різних відділах. Будова м’язової оболонки. Відношення до очеревини кожного відділа тонкої кишки. Вікові особливості будови тонкої кишки.
Товста кишка: відділи. Будова стінки товстої кишки: слизова оболонка (залози, складки, лімфатичні (лімфоїдні) вузлики), м’язова оболонка, серозна оболонка. Відношення до очеревини кожного відділа товстої кишки. Сліпа кишка і червоподібний відросток: топографія, особливості будови. Варіанти положення червоподібного відростка і його проекція на передню черевну стінку. Ободова кишка: частини, згини, їх топографія, особливості будови слизової оболонки і м’язової оболонки. Відношення до очеревини. Пряма кишка: частини, згини, топографія. Особливості топографії прямої кишки в залежності від статі. Особливості будови слизової оболонки і м’язової оболонки. Відношення до очеревини. Відхідниковий канал: топографія, особливості будови слизової і м’язової оболонок. М’язи-замикачі відхідника.Макроскопічні відміни будови тонкої і товстої кишки.Вікові особливості будови товстої кишки.Рентгенанатомія товстої кишки. Форма і положення відділів товстої кишки у живої людини.
Тема 4.
Печінка. Топографія. Зовнішня будова: края, поверхні і їх рельєф. Зв’язки печінки. Відношення до очеревини. Внутрішня будова печінки: частки, сегменти, часточки. Судини печінки. Функції печінки.Шляхи виділення жовчі. Жовчний міхур: топографія, частини, будова стінки, функції. Спільна жовчна протока: утворення, топографія.Вікові особливості топографії і будови печінки. Вікові особливості будови жовчного міхура.Підшлункова залоза: частини, топографія, будова, функції. Протоки підшлункової залози. Підшлункові острівці.Вікові особливості топографії і будови підшлункової залози.
Тема 5.
Очеревина. Черевна порожнина, її вміст. Очеревинна порожнина, її вміст. Пристінкова очеревина, нутрощева очеревина: їх характеристика. Варіанти відношення внутрішніх органів до очеревини. Похідні очеревини: брижі, чепці, зв’язки, їх будова та функції. Похідні очеревинної порожнини: сумки (печінкова, передшлункова, чепцева – їх стінки, сполучення), пазухи, канали, закутки, ямки, заглибини. Топографія очеревини в порожнині малого таза: статеві особливості. Топографія пристінкової очеревини на передній, задній стінках черевної порожнини.
Тема 6 .
Розвиток органів травної системи в філо- і онтогенезі. закладка первинної кишки, поділ первинної кишки на відділи. Формування ротового та анального отворів. Розвиток обличча.Диференціювання головної (глоткової кишки). Повороти шлунка. Диференціювання середньої кишки. Поворот кишкової петлі. Зміни положення сліпої кишки. Розвиток очеревини, Розвиток печінки і підшлункової залози. Дорсальна і вентральна брижі. Варіанти і аномалії розвитку рганів травної сситеми
Тема 7. (див. питання тем 1-6)
Тема 8.
Зовнішній нос: частини, будова. Носова порожнина: присінок, носові ходи, приносові пазухи. Функціональні частини носової порожнини. Носова частина глотки. Вікові особливості носової порожнини.Гортань. Топографія. Будова гортані: хрящі, зв’язки, суглоби, м’язи. Еластичний конус, чотирикутна перетинка. Порожнина гортані: частини, їх межі. Голосові складки, присінкові складки. Голосова щілина. Механізми голосоутворення. Рентганатомія гортані, ларінгоскопія. Вікові особливості гортані.
Тема 9.
Трахея: частини, топографія, будова стінки. Головні бронхи: топографія, будова стінки. Бронхове дерево. Вікові особливості трахеї і головних бронхів.Легені: топографія, зовнішня будова. Ворота легень. Корень легені і його компоненти. Частки, сегменти, часточки легені. Ацинус. Кровоносна система легень. Рентгенанатомія трахеї, бронхів, легень. Вікові особливості легень.
Тема 10.
Плевра. Пристінкова плевра і її топографічні частини. Нутрощева плевра. Плевральна порожнина: вміст, закутки, їх функціональне значення.Проекція плевральних мішків на стінки грудної порожнини.Середостіння: визначення, межі. Органи переднього середостіння. Органи заднього середостіння.
Тема 11.
Нирка: топографія правої і лівої нирки. Зовнішня будова нирки. Відношення нирки до очеревини. Оболонки нирки. Фіксуючий апарат нирки. Топографія елементів ниркової ніжки. Внутрішня будова нирки. Сегменти нирки. Нефрон - структурно-функціональна одиниця нирки. Будова кровоносної системи нирки. Сечові шляхи. Малі ниркові чашечки, великі ниркові чашечки, ниркова миска, будова стінки, функції. Рентгенанатомія нирки. Вікові особливості топографії і будови нирки.Сечовід: частини, топографія, будова стінки, функція. Відношення до очеревини. Звуження сечоводу. Сечовий міхур: форма, зовнішня будова, частини. Особливості топографії у чоловіків і у жінок. Будова стінки сечового міхура: особливості будови слизової оболонки, м’язової оболонки. Відношення до очеревини (в залежності від функціонального стану).
Тема 12.
Чоловіча статева система: органи, функції. Класифікація органів чоловічої статевої системи. Внутрішні чоловічої статеві органи. Зовнішні чоловічі статеві органи. Яєчко: топографія, будова. Надяєчко. Процес опускання яєчка. Оболонки яєчка. Сімявиносна протока: частини, їх топографія, будова стінки. Сімяний канатик, його складові. Сімяний пухірець: топографія, будова, функції.
Тема 13.
Жіноча статева система: органи, функції. Класифікація органів жіночої статевої системи. Внутрішні жіночі статеві органи. Зовнішні жіночі статеві органи. Внутрішні жіночі статеві органи. Яєчник: топографія, зовнішня будова, внутрішня будова, звязки яєчника, відношення до очеревини, функції. Циклічні зміни будови яєчника. Вікові особливості будови яєчника. Маткова труба: топографія, частини, будова стінки, відношення до очеревини, функції. Матка: топографія, форма, частини, будова стінки. Звязки матки, відношення до очеревини, функції. Вікові особливості будови матки і варіанти її положення. Піхва: склепіння, будова стінки. Рентгенанатомія внутрішніх жіночих статевих органів.
Зовнішні жіночі статеві органи. Жіноча соромітна ділянка: лобкове підвищення, великі соромітні губи, малі соромітні губи, присінок піхви, цибулина присінка, великі присінкові залози, малі присінкові залози. Клітор. Жіночий сечівник.
Тема 14.
Молочна залоза. Промежина: визначення, топографія. Сечостатева діафрагма: межі, мязи, фасції, статеві відміни. Тазова діафрагма: межі, мязи, фасції. Сідничо-відхідникова ямка: межі, вміст.Жіночій сечівник.
Тема 15.
Розвиток органів сечової системи. Закладка сечових органів, стадії розвитку нирок, утворення сечовивідних шляхів, зміна положення нирки. Аномалії розвитку органів сечової системи. Розвиток органів чоловічої статевої системи в філо- і онтогенезі. Варіанти і аномалії розвитку внутрішніх чоловічих статевих органів: яєчка, надяєчка, сімявиносної протоки, сімяного пухирця, передміхурової залози. Варіанти і аномалії розвитку зовнішніх чоловічих статевих органів. Гермафродитизм. Внутрішні чоловічі статеві органи. Розвиток органів жіночої статевої системи в філо- і онтогенезі. Варіанти і аномалії розвитку внутрішніх жіночих статевих органів: яєчників, маткових труб, матки, піхви. Варіанти і аномалії розвитку зовнішніх жіночих статевих органів.
Тема 16. (див. питання тем 8-15)
Тема 17.
Загальні принципи будови ендокринних органів. Структурне визначення поняття “ендокринна функція”. Структурні механізми реалізації дії гормонів. Класифікація ендокринних органів.Розвиток ендокринних органів в ембріогенезі. Особливості функціональної активності ендокринних органів в пренатальному періоді онтогенезу людини. Варіанти і вади розвитку ендокринних органів.Щитоподібна залоза: топографія, будова, функції. Прищитоподібна залоза: топографія, будова, функції.Надниркова залоза: будова, функції. Топографія правої і лівої надниркових залоз.Ендокринна частина підшлункової залози: будова, функції.Гіпофіз: топографія, частини, будова, функції.Шишкоподібна залоза: топографія, будова, функції.
Тема 18.
Імунна система: функції. Класифікація органів імунної (лімфатичної або лімфоїдної) системи за функцією. Центральні органи імунної системи (первинні лімфатичні або лімфоїдні органи): кістковий мозок, загруднинна залоза (тимус) – структурні закономірності їх функцій. Периферійні органи імунної системи (вторинні лімфатичні або лімфоїдні органи): структурні закономірності їх функцій. Центральні органи імунної системи (первинні лімфатичні або лімфоїдні органи). Червоний кістковий мозок. Жовтий кістковий мозок. Топографія, будова, функції. Вікові особливості кісткового мозку. Загруднинна залоза (тимус): топографія, будова, функції. Вікові особливості тимуса. Периферійні органи імунної системи (вторинні лімфатичні або лімфоїдні органи). Селезінка: топографія, будова, функції. Лімфатичне (лімфоїдне) кільце глотки: мигдалики, що його утворюють, їх топографія, будова, функції. Лімфатичні вузли: класифікація, будова, функції. Одинокі лімфатичні (лімфоїдні) вузлики: топографія, будова, функції. Скупчені лімфатичні (лімфоїдні) вузлики: топографія, будова, функції. Скупчені лімфатичні (лімфоїдні) вузлики червоподібного відростка: топографія, будова, функції. Вікові особливості будови периферійних органів імунної системи.
Тема 19
Провідна роль нервової системи в організмі; її значення для інтеграції органів, систем органів в єдиний цілостний організм, у встановленні взаємозв’язкві організма із зовнішнім середовищем. Класифікація нервової системи за топографічним принципом (на центральну нервову систему і периферійну нервову систему) і за анатомо-функціональним принципом (на соматичну нервову систему і вегетативну нервову систему). Загальний принцип будови нейрона. Морфологічна і функціональна класифікації нейронів. Рецептори, їх класифікація. Загальний план будови синапсів. Рефлекторні дуги. Сіра речовина ЦНС. Нейроглія. Принципи просторової організації сірої речовини ЦНС. Нервові вузли. Біла речовина ЦНС. Нервові волокна, нервові пучки, корінці.Стадії розвитку нервової системи в філогенезі. Розвиток нервової системи в онтогенезі. Розвиток спинного мозку в ембріогенезі. Розвиток головного мозку в ембріогенезі: стадія трьох і п’яти мозкових міхурів та їх похідні.
Тема 20
Топографія спинного мозку, його межі. Зовнішня будова спинного мозку (поверхні, борозни, канатики, потовщення). Сегментарна будова спинного мозку. Співвідношення між хребцями і сегментами спинного мозку (правило Шипо). Внутрішня будова спинного мозку: центральний канал, сіра і біла речовина. Будова задніх, бічних і передніх рогів спинного мозку. Біла речовина: класифікація. Склад передніх, бічних і задніх канатиків спинного мозку. Власний сегментарний апарат спинного мозку. Чутливий вузол спинномозкового нерва. Передні і задні корінці. Утворення стовбура спинномозкового нерва. Вікові особливості будови спинного мозку.
Тема 21 -23.
Головний мозок. Відділи головного мозку: великий мозок, мозочок, стовбур головного мозку. Класифікація відділів головного мозку за розвитком. Похідні ромбоподібного мозку: довгастий мозок і задній мозок (міст і мозочок). Довгастий мозок: межі, зовнішня будова. Внутрішня будова: сіра і біла речовина. Міст: зовнішня будова. Внутрішня будова: сіра і біла речовина. Мозочок: топографія, зовнішня будова. Внутрішня будова: сіра і біла речовина. Склад ніжок мозочка.
Тема 24 - 25.
Ромбоподібна ямка: утворення, межі, рельєф. Проекція ядер черепних нервів на поверхню ромбоподібної ямки. Четвертий шлуночок: стінки, сполучення. Середній мозок, його частини. Пластина покрівлі: зовнішня будова; внутрішня будова: сіра і біла речовина. Ніжки мозку, їх частини, внутрішня будова: сіра і біла речовина. Водопровід мозку. Проміжний мозок: частини (дорсальна – таламічний мозок; вентральна частина – гіпоталамус). Частини таламічного мозку: таламус, епіталамус, метаталамус. Таламус: зовнішня будова. Внутрішня будова: ядра і їх функції. Епіталамус: частини. Шишкоподібна залоза і її функції. Метаталамус: частини і їх функції. Гіпоталамус: його компоненти. Гіпофіз. Ядра гіпоталамуса, їх функці. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Третій шлуночок: стінки, сполучення.
Тема 26-27.
Кінцевий мозок: півкулі великого мозку. Мозолисте тіло, склепіння, передня спайка. Нюховий мозок: частини, іх складові. Базальні ядра: топографія, частини, функції. Плащ. Кора великого мозку: цито- і мієлоархитектоніка кори. Роботи В.О.Беца. Рельєф півкуль великого мозку: борозни і звивини. Морфологічні основи динамічної локалізації функцій в корі півкуль великого мозку. Біла речовина півкуль: класифікація. Асоціативні волокна: класифікація, функції. Комісуральні волокна, їх функції. Проекційні волонка: класифікація. Внутрішня капсула: частини, топографія провідних шляхів в кожній частині. Бічні шлуночки: частини, їх топографія , стінки, сполучення. Оболони спинного мозку. Міжоболонні простори і їх вміст. Оболони головного мозку. Особливості будови твердої оболони головного мозку. Відростки твердої оболони головного мозку, їх топографія. Пазухи твердої оболони головного мозку. Міжоболонні простори головного мозку і іх вміст. Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової рідини.
Тема 28-29.
Провідні шляхи - визначення. Анатомо-функціональна класифікація провідних шляхів центральної нервової системи: асоціативні шляхи (короткі і довгі), комісуральні шляхи, проекційні шляхи (висхідні і низхідні). Висхідні (аферентні) провідні шляхи: екстероцептивні, пропріоцептивні, інтероцептивні. Низхідні (еферентні) провідні шляхи: пірамідні, екстрапірамідні, кірково-мостові. Пірамідна рухова система (центри, провідні шляхи). Екстрапірамідна система (центри, провідні шляхи).
Тема 30. (див. питання тем 17-29)
Тема 31 - 33.
Анатомо-функціональна характеристика органів чуття. Периферійні сприймачі, провідники і кіркові центри аналізаторів, їх функціональна єдність. Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки носа. Провідні шляхи нюхового аналізатора.Орган смаку. Смакові сосочки язика, їх топографія. Провідні шляхи смакового аналізатора. Молочна залоза. Філо- і онтогенез ока. Аномалії і варіанти розвитку ока. Топографія, будова, функції. Очне яблуко. Оболонки очного яблука: волокниста, судинна, внутрішня (сітківка) – їх будова. Камери очного яблука: передня, задня, їх стінки. Склисте тіло, кришталик. Водяниста волога: місце утворення, щляхи відтоку. Акомодаційний апарат ока. Додаткові структури ока: повіки, брова, кон’юнктива, зовнішні м’язи очного яблука, фасції очної ямки. Сльозовий апарат і його складові. Провідний шлях зорового аналізатора. Провідний шлях зіничного рефлексу. Вухо. Філо- та онтогенез. Аномалії розвитку вуха. Частини вуха: зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. Зовнішнє вухо: частини, їх будова. Середнє вухо: частини. Барабанна порожнина: стінки, вміст. Слухові кісточки: їх будова. Суглоби, зв’язки, м’язи слухових кісточок. Сполучення барабанної порожнини. Слухова труба: частини, будова. Внутрішнє вухо, частини, топографія. Кістковий лабіринт: присінок, півколові канали, завитка, їх будова. Перетинчастий лабіринт: присінковий лабіринт, півколові протоки, завиткова протока, їх будова. Механізм сприйняття і шляхи проведення звуку. Провідні шляхи слуху і рівноваги.
Тема 34 – 41.
Загальна характеристика черепних нервів. Спільні риси і відмінності будови черепних і спинномозкових нервів. Класифікація черепних нервів за функцією (рухові, чутливі, змішані). Класифікація черепних нервів за походженням. Розвиток черепних нервів у зв’язку із органами чуття ( I, II, VIII пари), міотомами головних сомітів (III, IV, VI, XII пари), з зябровими дугами (V, VII, IX, X, XI пари). Відмінності будови черепних нервів, похідних головного мозку (I, II пари) від решти черепних нервів. Загальний план будови рухових, чутливих і змішаних черепних нервів. Загальний план будови вегетативних вузлів голови: корінці і гілки.Анатомія черепних нервів: ядра, їх локалізація, вихід нерва із мозку, із черепа, гілки нервів, склад їх волокон, топографія, ділянки іннервації. I, II пари черепних нервів – особливості їх анатомії. IV, VI пари: їх ядра, вихід нервів із мозку, із черепа, ділянки іннервації. III пара черепних нервів: ядра, вихід нерва із мозку, із черепа, гілки, склад їх волокон, ділянки іннервації, зв’зок із вегетативним вузлом голови (війковим вузлом). V пара черепних нервів: внутрішньочерепна частина – ядра, трійчастий вузол, чутливий і руховий корінці. Гілки V пари: склад волокон, вихід із черепа, ділянки іннервації, зв’зки із вегетативними вузлами голови. VII пара і проміжний нерв: ядра, топографія, гілки, склад їх волокон, ділянки іннервації. Зв’язки гілок проміжного нерва із вегетативними вузлами голови (крило-піднебінним, піднижньощелепним, під’язиковим). Анатомія VIII пари: частини, чутливі вузли, топографія. IX пара: ядра, вихід нерва із мозку, із черепа, гілки, склад їх волокон, ділянки іннервації, зв’зок із вегетативним вузлом голови (вушним вузлом). X пара: ядра, чутливі вузли, вихід нерва із мозку, із черепа, гілки, ділянки іннервації. XI пара: ядра, вихід нерва із мозку, із черепа, ділянки іннервації. XII пара: ядро, вихід нерва із мозку, із черепа, ділянки іннервації. Вегетативні вузли голови (крило-піднебінний, війковий, піднижньощелепний, під’язиковий, вушний): іх корінці і гілки, ділянки іннервації.
Тема 42 – 44. (див. питання тем 31 - 41)
Тема 45 – 46. Варіантна анатомія внутрішніх органів. Анатомія зовнішнього покриву.Загальний покрив. Шкіра: функції. Різновиди шкірної чутливості.Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 2
Спланхнологія, Ц.Н.С., органи чуття та черепні нерви
Змістовий модуль 5. Анатомія травної системи
Системи внутрішніх органів: визначення, назвати органи, які утворюють ці системи, дати загальну характеристику функцій цих систем.
Класифікація внутрішніх органів. Загальний план будови трубчастих органів.
Органоспецифічні риси будови слизової оболонки трубчастих органів.
Загальні закономірності будови м'язової оболонки стінки трубчастих органів
Загальні закономірності будови зовнішньої оболонки стінки трубчастих органів, дати стислу характеристику; варіанти відношення органів до очеревини.
Описати загальні анатомо-функціональні закономірності будови екзокринних залоз
Загальні анатомо-функціональні закономірності будови екзокринних залоз.
Розвиток ротової порожнини та її похідних. Вади розвитку ротової порожнини.
Ротова порожнина, її відділи. Присінок рота: стінки, їх будова, описати і продемонструвати на препаратах.
Ротова порожнина, її відділи. Власне ротова порожнина, її стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
Піднебіння: частини. Тверде піднебіння, його будов; описати і продемонструвати на препаратах.
Піднебіння: частини. М’яке піднебіння, частини, будова. Піднебінні мигдалики, їх топографія. Описати і продемонструвати на препаратах.
М’язи м’якого піднебіння. Описати і продемонструвати на препаратах.
Язик: частини, будова; особливості слизової оболонки язика, функції язика. Описати і продемонструвати на препаратах.
Ембріологічна та анатомічна класифікації м’язів язика, їх морфо-функціональна характеристика; функції язика. Описати і продемонструвати на препаратах.
Зуби: частини зуба, тканини зуба. Періодонт, пародонт, зубний орган: визначення. Прикуси.
Постійні зуби: формула, характеристика видів зубів.
Молочні зуби, їх формула. Терміни прорізування молочних зубів.
Ротові залози: класифікація. Малі слинні залози, їх топографія і морфо-функціональна характеристика.
Ротові залози: класифікація. Привушна залоза: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
Ротові залози: класифікація. Під’язикова залоза: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
Ротові залози: класифікація. Піднижньощелепна залоза: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
Зів: межі, сполучення, описати і продемонструвати на препараті.
Первина кишка: розвиток, частини. Похідні головної (глотковї) кишки
Глотка: топографія, частини, їх сполучення; лімфатичне кільце глотки. Описати і продемонструвати на препараті.
Глотка: будова слизової, м’язової і зовнішньої оболонок.
Первина кишка: тулубова кишка, її частини та похідні. Вади розвитку органів травного каналу.
Розвиток травного каналу в ембріогенезі; джерела утворення слизової, м’язової і зовнішньої оболонок.
Стравохід: частини, їх топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
Стравохід: будова стінки; Анатомічні і фізіологічні звуження стравоходу.
Рентгенанатомія стравоходу.
Ділянки передньої черевної стінки: описати і продемонструвати на препараті.
Шлунок: топографія ( голотопія, скелетопотія, синтопія), частини; описати і продемонструвати на препараті.
Шлунок: будова стінки ; описати і продемонструвати на препараті будову слизової оболонки. Рентгенанатомія шлунка.
Шлунок: будова стінки ; описати будову м’язової і серозної оболонок.
.Тонка кишка: відділи, їх топографія, відношення до очеревини.
Дванадцятипала кишка: частини, іх топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
Тонка кишка: будова стінки; відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препаратах. Рентген анатомія тонкої кишки.
Тонка кишка: будова слизової оболонки тонкої кишки.
Дванадцятипала кишка: особливості будови слизової оболонки.
Товста кишка: відділи, їх топографія (голотопія, синтопія); описати і продемонструвати на препаратах.
Товста кишка: будова стінки (особливості будови слизової, м’язової і серозної оболонок), відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препаратах. Рентгенанатомія товстої кишки.
Сліпа кишка: топографія (голотопія, синтопія), особливості будови; описати і продемонструвати на препаратах.
Частини та згини ободової кишки , їх топографія ( голотопія, сінтопія), відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препаратах.
Особливості будови стінки ободової кишки. Рельєф її слизової оболонки.
Пряма кишка: частини, згини, відношення до очеревини, топографія у чоловіків і у жінок; описати і продемонструвати на препаратах.
Пряма кишка: особливості будови слизової, м’язової і зовнішньої оболонок.
Зовнішні ознаки товстої кишки; описати і продемонструвати на препаратах.
Розвиток печінки в ембріогенезі.
Печінка: зовнішня будова; рельєф діафрагмової і нутрощевої поверхонь; описати і продемонструвати на препаратах.
Печінка: топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія), зв’язки печінки, відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препараті.
Печінка: внутрішня будова ( частки, частини, сегменти, часточки).
Печінка: утворення і шліхи відтоку жовчі.
Жовчний міхур: топографія, частини, будова стінки, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
Загальна жовчна протока: утворення, топографія, будова, функції, описати і продемонструвати на препаратах.
Розвиток підшлункової залози в ембріогенезі.
Підшлункова залоза: частини, їх топографія (скелетопотія, синтопія), відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препаратах.
Екзокринні та ендокринні відділи підшлункової залози, шляхи виведення продуктів їх діяльності.
Очеревина: визначення, загальна характеристика.; порожнина очеревини, її вміст.
Очеревина: загальна характеристика. Чепці, зв’язки, брижі, їх будова та утворення; описати і продемонструвати на препаратах.
Очеревина: загальна характеристика. Чепці, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.
Очеревинна порожнина: відділи (поверхи), їх межі; описати і продемонструвати на препаратах.
Верхній поверх очеревинної порожнини: печінкова сумка, її межі і сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
Верхній поверх очеревинної порожнини : передшлункова сумка, її межі і сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
Верхній поверх очеревинної порожнини : чепцева сумка, її межі і сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
Чепцевий отвір: його межі; описати і продемонструвати на препаратах.
Середній поверх очеревинної порожнини : канали, синуси, закутки, складки, ямки; описати і продемонструвати на препаратах.
Нижній поверх очеревинної порожнини : заглибини; хід очеревини в малому тазі у чоловіків та жінок;описати і продемонструвати на препаратах.


Змістовий модуль 6. Анатомія дихальної системи
1. Які органи належать до дихальної системи?
2. Що належить до верхніх дихальних шляхів?
3. Розвиток органів дихальної системи в ембріогенезі.
4. Особливості будови стінки трубчастих органів дихальної системи.
5. Розвиток зовнішнього носа і носово\ порожнини в ембріогенезі. Аномалії розвитку.
6. Ніс: частини, будова; описати і продемонструвати на препараті.
7. Носова порожнина: частини, їх будова та сполучення; описати і продемонструвати на препараті.
8. Носова порожнина: носові ходи, їх будова та сполучення; описати і продемонструвати на препараті.
9. Приносові пазухи: топографія, сполучення, функції, вікові особливості; описати і продемонструвати на препараті. Рентген анатомія при носових пазух.
10. Носова порожнина: функціональні частини, їх будова і функції; описати і продемонструвати на препараті.
11. Гортань: топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
12. Гортань: хрящі, суглоби, зв’язки, м’язи, їх будова; описати і продемонструвати на препараті.
13. Гортань: фібро-еластичні утворення гортані, їх будова, функції, присінкова зв’язка, голосова зв’язка; описати і продемонструвати на препараті.
14. Порожнина гортані: частини, їх будова, межі; описати і продемонструвати на препараті.
15. Голосова щілина: межі, утворення, частини; описати і продемонструвати на препараті.
16. Функції гортані, теорії голосоутворення.
17. Трахея:частини, їх топографія ((голотопія, скелетопотія, синтопія), будова стінки; описати і продемонструвати на препараті.
18. Трахея: будова стінки; описати і продемонструвати на препараті.
19. Головні бронхи: топографія, будова стінки; описати і продемонструвати на препараті.
20. Легені:топографія, зовнішня будова ;описати і продемонструвати на препараті.
21. Корінь легені: топографія, склад.
22. Легені: частки, бронхо-легеневі сегменти, часточки; їх будова. Рентгенанатомія легень.
23. Бронхіальне дерево: розгалуження, будова стінки, функції.
24. Альвеолярне дерево: розгалуження, будова стінки.
25. Ацинус: визначення, будова, функції.
26. Плевра: загальна характеристика, функціїї; плевральна порожнина, її закутки.
27. Межі плевральних мешків.
28. Середостіння: визначення; класифікація за міжнародною анатомічною номенклатурою.
29. Середостіння: визначення, топографічна класифікація. Органи, судини та нерви переднього середостіння; описати і продемонструвати на препараті.
30. Середостіння: визначення, топографічна класифікація. Органи, судини та нерви заднього середостіння; описати і продемонструвати на препараті.

Змістовий модуль 7. Анатомія сечової ситстеми
1. Які органи належать до сечової системи, їх функції.
2. Етапи розвитку нирки.
3. Джерело, термін і механізми розвитку переднирки.
4. Джерело, термін і механізми розвитку первинної нирки. Її похідні.
5. Джерело, термін і механізми розвитку остаточної нирки.
6. Джерела і механізми розвитку сечоводів, сечового міхура..
7. Вади розвитку ниркок, сечоводів і сечового міхура: мезанізми іх утворення.
  j†ИЪ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ФЦоHj
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·8. Нирки: зовнішня будова; описати і продемонструвати на препараті.
9. Нирки: топографія правої і лівої нирки (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
10. Нирки: оболонки нирки. Описати фасцію нирки.
11. Нирки: фіксуючий апарат нирки.
12. Нирки: будова нирки на фронтальному розтині; описати і продемонструвати на препараті.
13. Нирки: структурно-функціональна одиниця нирки, її складові частини.
14. Нирки: кровоносна система нирки.
15. Нирки: шляхи виділення сечі (компоненти екскреторних шляхів нирки).
16. Ниркова пазуха (синус), її міст; описати і продемонструвати на препаратах. Будова стінки макроскопічної частини екскреторних шляхів нирки. Рентгенанатомія нирки.
17. Сечовід: частини, топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
18. Сечовід: будова стінки; звуження; рентгенанатомія сечовода.
19. Сечовий міхур: частини, топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія); описати і продемонструвати на препараті.
20. Сечовий міхур: будова стінки, відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препараті. Рентгенанатомія сечового міхура.
21. Сечовий міхур: трикутник сечового міхура, його межі (особливості слизової оболонки на цій ділянці); описати і продемонструвати на препараті.
22. Жіночий сечівник; топографія, будова стінки.

Змістовий модуль 8. Анатомія статевих систем
1.Органи жіночої статевої системи: топографічна класифікація.
2. Джерела і механізми розсвитку яєчника. Стадії розвитку яєчника.
3. Розвиток маткових труб в ембріогенезі. Вади розвитку.
4. Розвиток матки в ембріогенезі. Вади розвитку.
5. Джерело і механізми розвитку піхви. Вади розвитку.
6. Джерела і механізми розвитку зовнішніх статевих органів. Вади розвитку.
7. Які органи статевої системи розвиваються з парамезонефральної протоки?
8. Яєчник: топографія, з’язки, будова, функції; описати і продемонструвати на препараті.
9. Матка: топографія, положення матки, з’язки матки, відношення до очеревини; описати і продемонструвати на препараті.
10. Матка: частини, будова стінки, відношення до очеревини, функції; параметрій;описати і продемонструвати на препараті. Рентгенанатомія матки.
11. Шийка матки: частини, особливості будови слизової оболонки; описати і продемонструвати на препараті.
12. Маткова труба: топографія, частини, будова стінки, відношення до очеревини, функції; описати і продемонструвати на препараті. Рентгенанатомія маткових труб.
13. Піхва: топографія, склепіння, будова стінки; описати і продемонструвати на препараті.
14. Рудиментарні додатки яєчника: над’яєчник, прияєчник, їх топографія і утворення.
15. Зовнішні жіночі статеві органи: топографія, будова.
16. Жіноча соромітна ділянка (вульва): топографія і будова компонентів, що її утворюють.
17. Присінок піхви: межі, що в нього відкривається?
18. Молочні залози:топографія, будова: описати і продемонструвати на препаратах.
19. Чоловічі статеві органи: класифікація.
20. Джерела і механізми розсвитку яєчка. Стадії розвитку яєчка. Вади розвитку яєчка.
21. Процес опускання яєчка.Вади розвитку яєчка. Оболонки яєчка. Яким шарам передньої черевної стінки вони відповідають?
19. Джерела і механізми розвитку над’яєчка, сім’явиносної протоки і сім’яного пухирця. Вади розвитку.
20. Джерела і механізми розвитку передміхурової залози і цибулинно-сечівникових залоз.
21. Джерела і механізми розвитку зовнішніх чоловічих статевих органів.Вади розвитку.
22. Джерела і механізми розвитку чоловічого сечівника.Вади розвитку.
23. Які органи статевої системи розвиваються з мезонефральної протоки?
24. Що розвивається з канальців мезонефроса?
25. Що розвивається у чоловіків і жінок із статевого валика, статевого горбика?
26. Яєчко: топографія, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.
27. Яєчко: внутрішня будова, функції; описати і продемонструвати на препараті.
28. Над'яєчко: топографія, частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препараті.
29. Сім'явиносна протока: розміри, частини, топографія, будова стінки, функції; описати і продемонструвати на препараті.
30. Сім'яний пухирець: топографія, будова, функції, описати і продемонструвати на препараті.
31. Сім'явипорскувальна протока: її утворення. Куди вона відкривається?
32. Назвіть послідовно шляхи виведення сімені.
33. Сім'яний канатик: його склад, топографія, , початок, кінець, оболонки;описати і продемонструвати на препараті.
34. Передміхурова залоза: топографія, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препараті.
35. Передміхурова залоза: частини, внутрішня будова, функції. описати і продемонструвати на препараті.
36. Статевий член: частини, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препараті..
37. Чоловічий сечівник: частини, їх топографія, звуження і розширення; описати і продемонструвати на препараті.
38. Чоловічий сечівник: будова стінки; описати і продемонструвати на препараті.
39. Чоловічий сечівник: частини, що відкривається в кожну частину?
40. Цибулинно-сечівникова залоза: топографія, будова, функції.
41. Перерахуйте залози, які виробляють рідку частину сперми.
42. Промежина: визначення промежини в вузькому і широкому розумінні.
43. Промежина: частини, їх межі, описати і продемонструвати на препаратах.
44. Сечостатева діафрагма: межі, м”язи і фасції, що її утворюють. Які органи пронизують сечостатеву діафрагму у жінок і чоловіків? Описати і продемонструвати на препаратах.
45. Тазова діафрагма: межі, м”язи і фасції, що її утворюють. Описати і продемонструвати на препаратах.
46. Сідничо-відхідникова ямка: її стінки, вміст.;описати і продемонструвати на препаратах.

Змістовий модуль 9. Анатомія органів імунної та ендокринної систем
1. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи): загальні закономірності будови, функції.
2. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи): кістковий мозок, розвиток, топографія, будова, функції, вікові особливості.
3. Види кісткового мозку: вікові особливості, топографія, функції.
4. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи): загруднинна залоза (тимус), розвиток, топографія, будова, функції, вікові особливості.
5. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): загальні закономірності будови, функції.
6. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): селезінка, розвиток, топографія, зовнішня будова, внутрішня будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
7. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): мигдалики топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
8. Лімфатичне (лімфоїдне) кільце глотки: мигдалики, що його утворюють, їх топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
9. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): лімфатичні (лімфоїдні) вузли, класифікація, топографія, будова, функції.
10. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): одинокі лімфатичні (лімфоїдні) вузлики, топографія, будова, функції.
11. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): скупчені лімфатичні (лімфоїдні) вузлики, топографія, будова, функції.
12. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної системи): червоподібний відросток: топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
13. Загальні закономірності будови ендокринних залоз.
14. Ендокринні залози: ембріологічна класифікація.
15. Джерела і механізми розвитку щитоподібної залози. Вади розвитку.
16. Розвиток прищитоподібних ї залоз в ембріогенезі. Вади розвитку.
17. Джерела і механізми розвитку надниркових залоз. Вади розвитку.
18. Джерела і механізми розвитку гіпофіза (аденогіпофіза і нейрогіпофіза). Вади розвитку.
19. Розвиток шишкоподібної залози в ембріогенезі.
20. Щитоподібна залоза: топографія (голотопія, скелетопотія, синтопія), частини, будова, функціїї; описати і продемонструвати на препараті.
21. Прищитоподібні залози: топографія, будова, функції.
22. Надниркова залоза: топографія правої і лівої надниркових залоз (голотопія, скелетопотія, синтопія), будова, функціїї; описати і продемонструвати на препараті.
23. Хромафінні тіла (параганглії): топографія, будова, функції, розвиток.
24. Гіпофіз: топографія, частини, функції.
25. Шишкоподібна залоза: топографія, функції; описати і продемонструвати на препараті.
26. Ендокринна частина підшлункової залози: будова, функції.
27. В якій частині підшлункової залози переважно знаходяться острівці, клітини яких виконують ендокринну функцій?

Змістовий модуль 10. Анатомія спинного мозку
1. Нервова система: функції, класифікація.
2. Нейрон: визначення, частини нейрона, морфологічна класифікація нейронів, їх будова, топографія, функції.
3. Нейрон: функціональна класифікація, топографія, взаємовідносини між функціональними типами нейронів.
4. Рецептори: функціональне значення; класифікація за топографією і за функціями.
5. Сіра речовина центральної нервової системи: будова, функції.
6. Біла речовина центральної нервової системи: будова, функції.
7. Нервові волокна, пучки, корінці, нерви: іх будова.
8. Нервові вузли: класифікація, топографія, функції.
9. Будова простої і складної рефлекторної дуги.
10. Розвиток центральної нервової системи в ембріогенезі. Основні етапи формування нервової системи в філогенезі.
11. Розвиток спинного мозку в ембріогенезі. Вади розвитку.
12. Спинний мозок: топографія, верхня і нижня межі, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препараті.
13. Де проводять пункцію для взяття спинномозкової рідини? Анатомічне обгрунтування.
14. Кінський хвіст: топоргафія, утворення; описати і продемонструвати на препараті.
15. Сегменти спинного мозку: визначення, межі.
16. Частини спинного мозку та їх сегменти.
17. Будова спинного мозку на повздовжньому розтині.
18. Будова спинного мозку на поперечному розтині: рога, іх відношення до сегментів.
19. Центральний канал: розвиток, топографія, будова, вміст; поняття про інтраспінальний орган.
20. Сіра речовина спинного мозку: задні рога, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика.
21. Сіра речовина спинного мозку:бічні рога, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика в різних сегментах.
22. Сіра речовина спинного мозку: передні рога, типи нейронів, що їх утворюють; ядра і функціональна характеристика.
23. Біла речовина спинного мозку: класифікація; короткі волокна, їх утворення, топографія і функції.
24. Біла речовина спинного мозку: довгі волокна, класифікація, їх утворення, топографія і функції.
25. Біла речовина спинного мозку: передні канатики, іх межі, провідні шліхи, що їх утворюють.
26. Біла речовина спинного мозку: бічні канатики, іх межі, провідні шліхи, що їх утворюють.
27. Біла речовина спинного мозку: задні канатики, іх межі, провідні шліхи, що їх утворюють.
28. Спинномозковий вузол: топографія, будова, функції.
29. Задні корінці спинномозкових нервів: утворення, топографія, функціональне значення.
30. Передні корінці спинномозкових нервів: утворення, топографія, функціональне значення
31. Спинномозковий нерв: утворення, топографія, гілки; відповідність сегментам спинного мозку
32. Оболони спинного мозку , простори між ними, їх вміст.
33. Фіксуючий апарат спинного мозку: утворення, топографія.

Змістовий модуль 11. Анатомія головного мозку
Розвиток головного мозку: джерела; стадія трьох мозкових пухирів.
Розвиток головного мозку: стадія п’яти мозковх пухирів та їх похідні.
Аномалії розвитку головного мозку.
Головний мозок: ембріологічна класифікація( ромбоподібний - задній, середній, передній мозок), їх похідні.
Ромбоподібний ( задній мозок): його похідні, продемонструвати на препараті.
Головний мозок: частини ( анатомічна класифікація).
Стовбур головного мозку: розвиток, частини.
Довгастий мозок: розвиток, межі, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.
Довгастий мозок: сіра і біла речовина, будова, топографія , функціональне значення.
Міст: розвиток, межі, зовнішня будова, описати і продемонструвати на препаратах.
Міст: сіра і біла речовина, будова, топографія , функціональне значення.
Присередня петля: утворення, склад, топографія, функціональне значення.
Ретикулярна формація: топографія, будова ( основні ядра),зв’зки, функціональне значення.
Ромбоподібна ямка: утворення, межі, рельєф. Проекція ядер черепних нервів.
Ядра черепних нервів, які розташовані в дорзальній частині довгастого мозку; їх функціональна характеристика.
Ядра черепних нервів, які розташовані в дорзальній частині моста; їх функціональна характеристика.
Четвертий шлуночок: розвиток, топографія, стінки, сполучення.
Перешийок ромбоподібного мозку: його частини.
Середній мозок: розвиток, межі, зовнішня будова, частини;описати і продемонструвати на препаратах.
Середній мозок: покривля, зовнішня будова, сіра речовина, її функціональне значення, провідні шляхи.
Середній мозок: ніжки мозку, іх частини, межі, будова сірої і білої речовини; топографія провідних шляхів.
Стовбур головного мозку: характеристика ядер черепних нервів.
Мозочок: розвиток, зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.
24. Мозочок: сіра речовина, її функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
Мозочок: класифікація частин мозочка за філогенетичним принципом; яка сіра речовина відноситься до кожної частини? Функціональне значення в регуляції рухів.
Мозочок: класифікація білої речовини; описати і продемонструвати на препаратах.
Мозочок: склад верхніх мозочкових ніжок.
Мозочок: склад середніх мозочкових ніжок.
Мозочок: склад нижніх мозочкових ніжок.
Передній мозок: його похідні, продемонструвати на препараті.
Проміжний мозок: частини ( за Міжнародною анатомічною номенклатурою – Український стандарт); описати і продемонструвати на препаратах.
Проміжний мозок: частини ( за філогенетичним розвитком) описати і продемонструвати на препаратах.
Таламічний мозок: частини, описати і продемонструвати на препаратах.
Таламус: зовнішнія будова, описати і продемонструвати на препаратах; ядра таламуса, їх функціональне значення.
Метаталамус: частини, їх функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
Епіталамус: частини, їх функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
Шишкоподібна залоза: топографія, функціїї; описати і продемонструвати на препаратах.
Субталамус: частини, їх функціональне значення.
Гіпоталамус: частини, зовнішня будова;описати і продемонструвати на препаратах.
Гіпофіз: топографія, частини, функції.
Гіпоталамус: ядра, їх топогрфія, функціональне значення. Гіпоталамо-гіпофізарна система.
Третій шлуночок: розвиток, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
Кінцевий (великий) мозок: частини, описати і продемонструвати на препаратах.
Півкулі великого мозку: частини, описати і продемонструвати на препаратах.
Мозолисте тіло, його топографія, частини,функціональне значення; описати і
Склепіння: його топографія, частини,функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
Нюховий мозок: частини, їх компоненти, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
Базальні ядра: топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
Смугасте тіло: топографія, частини, функціональне значення; описати і продемонструвати на препаратах.
Лімбічна система: компоненти, функціональне значення.
Бічні шлуночки: розвиток, частини, топографія, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
Передній ріг бічного шлуночка: топографія, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
Задній ріг бічного шлуночка: топографія, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
Нижній ріг бічного шлуночка: топографія, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
Центральна частина бічного шлуночка: топографія, стінки, сполучення; описати і продемонструвати на препаратах.
Біла речовина півкуль великого мозку: класифікація, функціональне значення.
Біла речовина півкуль великого мозку: класифікація асоціативних волокон, функціональне значення.
Біла речовина півкуль великого мозку: довгі асоціативні волокна, їх пучки, топографія, функціональне значення.
Біла речовина півкуль великого мозку: комісуральні волокна, їх функціональне значення.
Біла речовина півкуль великого мозку: проекційні волокна, класифікація, функціональне значення.
Біла речовина півкуль великого мозку: внутрішня капсула, її топографія, частини, провідні шляхи, що проходять в кожній частині.
Будова кори півкуль великого мозку. Роботи В.О.Беца.
Півкулі великого мозку: поверхні, частки, іх межі; описати і продемонструвати на препаратах.
Рельєф (борозни та звивини) верхньобічної поверхні півкуль головного мозку; описати і продемонструвати на препараті.
Рельєф (борозни та звивини) присередньої поверхні півкуль головного мозку; описати і продемонструвати на препараті.
Рельєф (борозни та звивини) нижньої поверхні півкуль головного мозку; описати і продемонструвати на препараті.
Рельєф лобової частки: описати і продемонструвати на препаратах. Локалізація кіркових кінців аналізаторів в корі лобової частки.
Рельєф тім’яної частки: описати і продемонструвати на препаратах. Локалізація кіркових кінців аналізаторів в корі тім’яної частки.
Рельєф скроневої частки: описати і продемонструвати на препаратах. Локалізація кіркових кінців аналізаторів в корі скроневої частки.
Рельєф потиличної частки: описати і продемонструвати на препаратах. Локалізація кіркових кінців аналізаторів в корі потиличної частки.
Хемергічні структури головного та спинного мозку.
Оболони головного мозку: назвати, описати і продемонструвати на препаратах
Відмінності між твердою оболоною головного і спинного мозку.
Тверда оболона головного мозку та її відростки, описати і продемонструвати на препаратах.
Тверда оболона головного мозку : синуси, їх топографія, описати і продемонструвати на препаратах.
Джерела поступлення венозної крові до синусів твердої оболони головного мозку.
Шляхи відтоку венозної крові із синусів твердої оболони головного мозку.
Оболони головного мозку: міжоболонні простори, їх вміст.
Утворення і відтік спинномозкової рідини. Аномалії розвитку оболон головного мозку.
Підпавутинний простір: утворення, цистерни, сполучення..
Провідні шляхи ЦНС: визначення, класифікація.
Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості : шлях епікритичної чутливості.
(свідомої пропріоцептивної чутливості).
Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості :шлях протопатичної чутливості
(больової і температурної чутливості).
Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості: :шлях протопатичної чутливості (тактильної чутливості).
Соматосенсорні шляхи свідомої чутливості: шлях больової, температурної, тактильної та свідомої пропріоцептивної чутливості від голови та шиї.
Соматосенсорні шляхи несвідомої чутливості ( пропріоцептивної чутливості мозочкового направлення).
Нисхідні провідні шляхи: класифікація.
Пірамідні шляхи: кірково-спинномозковий шлях.
Пірамідні шляхи: кірково-ядерний шлях.
Екстрапірамідна рухова система: центри, функції.
Провідні шляхи екстрапіраміідної рухової системи.

Змістовий модуль 12. Органи чуття
1. Орган нюху: будова, функції.
2. Орган смаку: будова, функції.
3. Око: частини, топографія.
4. Очне яблуко: розвиток, аномалії розвитку,зовнішня будова.
5. Очне яблуко: оболонки , назвати і продемонструвати на препаратах.
6. Очне яблуко: волокниста оболонка, її частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
7. Очне яблуко:судинна оболонка, її частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
8. Очне яблуко:сітківка, її частини, будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах.
9. Заломлюючі середовища очного яблука: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.
10. Камери очного яблука: межі, сполучення.
11. Утворення і шляхи циркуляції водянистої вологи камер очного яблука.
12. Додаткові структури ока, назвати, іх функції, продемонструвати на препаратах.
13. Додаткові структури ока: кон’юнктива, її частини, функції, склепіння.
14. Додаткові структури ока :зовнішні м’язи очного яблука, їх характеристика та функції.
15. Сльозовий апарат: частини, топографія, функції; шляхи відтоку сльоз.
16. ІІ пара черепних нервів: утворення, топографія.
17. Провідні шляхи зорового аналізатора.
18. Вухо: його частини; назвати і продемонструвати на препаратах. Розвиток частин вуха в ембріогенезі, аномалії і варіанти розвитку.
19. Зовнішнє вухо: його частини і будова; описати і продемонструвати на препаратах.
20. Зовнішнє вухо: вушна раковина, будова, функції ;описати і продемонструвати на препаратах
21. Зовнішнє вухо: зовнішній слуховий хід, частини, межі, будова.
22. Барабанна перетинка: топографія, частини, будова, функції.
23. Середнє вухо: частини, назвати і продемонструвати на препаратах.
24. Барабанна порожнина: топографія, стінки, сполучення, вміст; описати і продемонструвати на препаратах.
25.Слухові кісточки: топографія, іх частини; суглоби слухових кісточок; м’язи слухових кісточок; описати і продемонструвати на препаратах.
26.Слухова труба: топографія, частини, сполучення, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
26. Внутрішнє вухо: частини.
27. Кістковий лабіринт: частини, назвати і продемонструвати на препараті.
28. Кістковий лабіринт:півколові канали, їх топографія, частини, сполучення, будова, функції.
29. Кістковий лабіринт: присінок, його топографія, стінки, рельєф внутрішньої поверхні, сполучення, функції.
30. Кістковий лабіринт: завитка: топографія, будова, сполучення, функції.
31. Перетинчастий лабіринт: топографія, частини.
32. Перілімфатичний простір, утворення, вміст, сполучення.
33. Ендолімфатичний прострір: утворення, вміст, сполучення.
34. Перетинчастий лабіринт: присінковий лабіринт, його частини, топографія, будова, функціі.
35. Перетинчастий лабіринт: півколові протоки, їх топографія, частини, будова, функції.
36. Перетинчастий лабіринт: завитковий лабіринт, стінки, їх будова, функції
37. Описати шляхи проходження звукових коливань.
38. Провідні шляхи слухового аналізатора.
39. Провідні шляхи рівноваги (вестибулярного апарата).

Змістовий модуль 13. Черепні нерви
Назвати дванадцять пар черепних нервів.
Класифікація черепних нервів за складом волокон.
Класифікація черепних нервів за походженням.
Анатомічні відміни черепних і спинномозкових нервів.
Загальний план будови рухових черепних нервів. Намалювати схему.
Загальний план будови чутливих ( справжніх) черепних нервів. Намалювати схему.
Загальний план будови змішаних черепних нервів. Намалювати схему.
Загальний план будови чутливих черепних нервів, похідних головного мозку.
Анатомічні відміни будови чутливих черепних нервів, похідних головного мозку, від справждініх чутливих черепних нервів.
I пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, утворення, топографія.
II пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, утворення, топографія.
III пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепу, гілки, ділянки іннервації.
Загальна будова вегетативного вузла голови: корінці, їх утворення; гілки, їх склад і об’єкти іннервації.
Війковий вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.
IV пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепу, ділянки іннервації.
V пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика; внутрішньочерепна частина V пари.
V пара черепних нервів: чутливий вузол V пари, його топографія, хід центральних і периферійних волокон.
V пара черепних нервів: 1-ша гілка V пари – утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннервації.
V пара черепних нервів: 2-га гілка V пари – утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннервації.
Крилопіднебінний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.
V пара черепних нервів: 3-тя гілка V пари – утворення, вихід з черепа, гілки, ділянки іннервації.
Піднижньощелепний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.
Під’язиковий вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.
Вушний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.
VI пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепа, ділянки іннервації.
VII пара черепних нервів і проміжний нерв: розвиток, загальна характеристика, ядра, топографія, гілки, ділянки іннервації.
Вегетативні вузли голови, зв’язані із проміжним нервом: їх корінці, гілки, ділянки іннервації.
VIII пара черепних нервів: розвиток, частини, їх загальна характеристика, ядра, утворення, топографія.
IX пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепу, гілки, ділянки іннервації.
X пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепа, частини, їх топографія.
X пара черепних нервів: гілки головної і шийної частин – їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.
X пара черепних нервів: гілки грудної і черевної частин – їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.
XI пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядра, вихід із мозку, вихід із черепа, ділянки іннервації.
XII пара черепних нервів: розвиток, загальна характеристика, ядро, вихід із мозку, вихід із черепа, топографія, ділянки іннервації.

Перелік практичних навичок до модулю 2 “СПЛАНХНОЛОГІЯ, ЦНС, ОРГАНИ ЧУТТЯ ТА ЧЕРЕПНІ НЕРВИ”

Рот
Ротова порожнина
- Присінок рота
-- Верхня губа
-- Нижня губа
-- Кут рота
-- Щока
- Власне ротова порожнина
- Піднебіння
-- Тверде піднебіння
-- М'яке піднебіння
- Ясна
- Зуби
-- Коронка зуба
-- Шийка зуба
-- Корінь зуба
- Різці
- Ікла
- Малі кутні зуби
- Великі кутні зуби
- Язик
-- Тіло язика
-- Корінь язика
-- Спинка язика
-- Край язика
-- Верхівка язика
-- Слизова оболонка язика
--- Грибоподібні сосочки язика
--- Жолобуваті сосочки язика
--- Листоподібні сосочки язика
-- Сліпий отвір язика
-- Язиковий мигдалик
- Ротові залози
-- Під'язикова залоза
-- Піднижньощелепна залоза
-- Привушна залоза
--- Привушна протока
- Зів
-- Піднебінноязикова дужка
-- Піднебінноглоткова дужка
-- Піднебінний мигдалик
-- Мигдаликова ямка
Глотка
- Носова частина глотки
--Склепіння глотки
-- Глотковий мигдалик
-- Глотковий отвір слухової труби
-- Трубний валок
- Ротова частина глотки
- Гортанна частина глотки
- Порожнина глотки
- Слизова оболонка глотки
- М’язи глотки
Стравохід
- Шийна частина
- Грудна частина
- Черевна частина
- Слизова оболонка
Шлунок
- Передня стінка шлунка
- Задня стінка шлунка
- Велика кривина шлунка
- Мала кривина шлунка
- Кардіальний отвір
- Кардіальна частина шлунка
- Дно шлунка
- Кардіальна вирізка
- Тіло шлунка
- Воротарна частина шлунка
-- Воротарна печера
-- Воротарний канал
- Воротарний м'яз-замикач
- Воротарний отвір
- Слизова оболонка шлунка
-- Шлункові складки
-- Шлункові поля
Тонка кишка
- Серозна оболонка тонкої кишки
- Слизова оболонка тонкої кишки
-- Колові складки тонкої кишки
- Дванадцятипала кишка
-- Верхня частина дванадцятипалої кишки
-- Низхідна частина дванадцятипалої кишки
--- Великий сосочок дванадцятипалої кишки
--- Малий сосочок дванадцятипалої кишки
-- Горизонтальна частина дванадцятипалої кишки
-- Висхідна частина дванадцятипалої кишки
- Дванадцятипало-порожньокишковий згин
- Порожня кишка
- Клубова кишка
Товста кишка
- Слизова оболонка товстої кишки
-- Півмісяцеві складки ободової кишки
- Випини ободової кишки
- Стрічки ободової кишки
- Серозна оболонка товстої кишки
- Чепцеві привіски ободової кишки
- Сліпа кишка
--- Клубовий отвір
--- Червоподібний відросток
- Ободова кишка
-- Висхідна ободова кишка
-- Правий згин ободової кишки
-- Поперечна ободова кишка
-- Лівий згин ободової кишки
-- Низхідна ободова кишка
-- Сигмоподібна ободова кишка
- Пряма кишка
-- Крижовий згин
-- Ампула прямої кишки
- Відхідниковий канал
-- Відхідникові стовпи
-- Відхідникові пазухи
-- Відхідник
Печінка
- Права частка печінки
- Ліва частка печінки
- Діафрагмова поверхня
- Нижній край
- Нутрощева поверхня
-- Ямка жовчного міхура
-- Ворота печінки
-- Борозна порожнистої вени
-- Щілина венозної зв'язки
-- Кругла зв'язка печінки
-- Щілина круглої зв'язки печінки
-- Квадратна частка печінки
-- Хвостата частка печінк
- Загальна печінкова протока
-- Права печінкова протока
-- Ліва печінкова протока
Жовчний міхур
- Дно жовчного міхура
- Тіло жовчного міхура
- Шийка жовчного міхура
- Міхурові протока
- Спільна жовчна протока
Підшлункова залоза
- Головка підшлункової залози
- Тіло підшлункової залози
-- Поверхні тіла
-- Края тіла
- Хвіст підшлункової залози
Очеревина
- Брижа тонкої кишки
-- Корінь брижі
- Брижа поперечної ободової кишки
- Брижа червоподібного відростка
- Брижа сигмоподібної ободової кишки
- Великий чепець
- Малий чепець
- Зв’язки печінки
-- Вінцева зв’язка
-- Серпоподібна зв’язка
-- Права трикутна зв’язка
-- Ліва трикутна зв’язка
- Чепцева сумка
-- Чепцевий отвір
- Печінкова сумка
- Передшлункова сумка
- Права брижова пазуха
- Ліва брижова пазуха
- Лівий бічний канал
- Правий бічний канал
- Верхній клубово-сліпокишковий закуток
- Нижній клубово-сліпокишковий закуток
- Прямокишково-маткова заглибина
- Міхурово-маткова заглибина
- Прямокишково-міхурова заглибина
- Серединна пупкова складка
- Присередня пупкова складка
- Присередня пахвинна ямка
- Бічна пупкова складка
- Бічна пахвинна ямка
Ніс
- Корінь носа
- Спинка носа
- Кінчик носа
- Крила носа
Носова порожнина
- Ніздрі
- Хоани
- Носова перегородка
- Верхня носова раковина
- Середня носова раковина
- Нижня носова раковина
- Присінок носа
- Верхній носовий хід
- Середній носовий хід
- Нижній носовий хід
- Спільний носовий хід
- Приносові пазухи
-- Верхньощелепна пазуха
-- Клиноподібна пазуха
-- Лобова пазуха
-- Рішітчасті комірки
- Слизова оболонка
- Нюхова частина
- Дихальна частина
Гортань
- Гортань (на трупі)
- Щитоподібний хрящ
-- Верхній ріг щитоподібного хряща
-- Нижній ріг щитоподібного хряща
- Перстнеподібний хрящ
-- Дуга перснеподібного хряща
-- Пластинка перснеподібного хряща
- Черпакуватий хрящ
-- Основа черпакуватого хряща
-- М'язовий відросток черпакуватого хряща
-- Голосовий відросток черпакуватого хряща
-- Верхівка черпакуватого хряща
- Надгортанник
- Персне-щитоподібний суглоб
- Персне-черпакуватий суглоб
- Щито-під'язикова перетинка
- Серединна персне-щитоподібна зв'язка
- Персне-трахейна зв'язка
- Порожнина гортані
-- Вхід до гортані
-- Присінок гортані
--- Присінкова складка
--- Присінкова щілина
-- Глосник
--- Голосова складка
--- Шлуночок гортані
--- Голосова щілина
---- Міжперетинкова частина голосової щілини
---- Міжхрящова частина голосової щілини
-- Підголосникова порожнина
- Слизова оболонка
- Еластичний конус гортані
-- Голосова зв’язка
- Чотирикутна пластинка
-- Присінкова зв’язка
- М’язи гортані
Трахея
- Шийна частина
- Грудна частина
- Роздвоєння трахеї
- Трахейні хрящі
- Кільцеві (трахейні) зв'язки
- Перетинчаста стінка
Бронхи
- Правий головний бронх
- Лівий головний бронх
- Бронхове дерево
Легені
- Права легеня
- Ліва легеня
- Основа легені
- Верхівка легені
- Реброва поверхня і
-- Хребтова частина ребрової поверхні легені
- Середостінна поверхня
- Діафрагмова поверхня
- Міжчасткова поверхня
- Передній край легені
- Язичок лівої легені
- Серцева вирізка лівої легені
- Язичок лівої легені
- Нижній край легені
- Ворота легені
- Корінь легені
- Коса щілина легені
- Горизонтальна щілина правої легені
- Верхня частка легені (лівої, правої)
- Середня частка правої легені
- Нижня частка легені (лівої, правої)
Плевра
- Нутрощева (легенева) плевра
- Пристінкова плевра
-- Купол плеври
-- Реброва частина
-- Середостінна частина
-- Діафрагмова частина
- Плевральна порожнина
-- Реброво-діафрагмовий закуток
-- Реброво-середостінний закуток
Нирка
- Нирки (права, ліва)
-- Бічний край
-- Присередній край
--- Ниркові ворота
--- Ниркова пазуха
-- Передня поверхня
-- Задня поверхня
-- Верхній кінець (полюс)
-- Нижній кінець (полюс)
- Жирова капсула нирки
- Волокниста капсула нирки
- Кіркова речовина нирки
- Мозкова речовина нирки
- Ниркові піраміди
- Ниркові сосочки
- Ниркові стовпи
- Ниркова миска
- Велика ниркова чашечка
- Мала ниркова чашечка
Сечовід (правий, лівий)
- Черевна частина
- Тазова частина
- Внутрішньостінкова частина
Сечовий міхур
- Верхівка міхура
- Тіло міхура
- Дно міхура
- Шийка міхура
- Трикутник міхура
- Вічко сечовода
- Внутрішнє вічко сечівника
- Слизова оболонка
Яєчко
- Присередня поверхня
- Бічна поверхня
- Верхній кінець ( полюс)
- Нижній кінець (полюс)
- Передній край
- Задній край
- Білкова оболонка
- Середостіння яєчка
- Перегородочки яєчка
- Часточки яєчка
- Паренхіма яєчка
Над’яєчко
- Головка над’яєчка
- Тіло над’яєчка
- Хвіст над’яєчка
Сім’яний канатик
- Складові частини
Сім'явиносна протока
- Калиткова частина
- Канатикові частина
- Пахвинна частина
- Тазова частина
- Ампула сім'явиносної протоки
Сім'яний пухірець
Передміхурова залоза
- Основа передміхурової залози
- Верхівка передміхурової залози
- Передня поверхня
- Задня поверхня
- Частка (права, ліва) передміхурової залози
- Перешийок передміхурової залози
Статевий член
- Корінь статевого члена
- Тіло статевого члена
- Спинка статевого члена
- Головка статевого члена
- Печеристе тіло статевого члена
- Губчасте тіло статевого члена
Чоловічий сечівник
- Передміхурова частина
- Перетинчаста (проміжна) частина
- Губчаста частина
- Внутрішнє вічко сечівника
- Зовнішнє вічко сечівника
Калитка
Яєчник
- Вільний край
- Брижовий край
- Присередня поверхня
- Бічна поверхня
- Трубний кінець
- Матковий кінець
- Білкова оболонка
- Кора яєчника
- Мозкова речовина яєчника
- Власна зв'язка яєчника
Матка
- Передня поверхня
- Задня поверхня
- Тіло матки
- Дно матки
- Шийка матки
-- Надпіхвова частина шийки
-- Піхвова частина шийки
- Порожнина матки
- Вічко матки
- Канал шийки матки
- Широка маткова зв'язка
- Кругла маткова зв'язка
Маткова труба
- Маткова частина
- Перешийок маткової труби
- Ампула маткової труби
- Лійка маткової труби
--Торочки маткової труби
- Маткове вічко маткової труби
- Черевний отвір маткової труби
Піхва
- Склепіння піхви
- Передня стінка піхви
- Задня стінка піхви
Зовнішні жіночі статеві органи
- Лобкове підвищення
- Велика соромітна губа
- Соромітна щілина
- Мала соромітна губа
- Присінок піхви
- Отвір піхви
- Клітор
Жіночий сечівник
Промежина
- Сідничо-відхідникова ямка
- Цибулинно-губчастий м'яз
- Сідничо-печеристий м'яз
- Поверхневий поперечний м'яз промежини
- Глибокий поперечний м'яз промежини
- Зовнішній м’яз замикач відхідника
Щитоподібна залоза
- Частка щитоподібної залози
- Перешийок щитоподібної залози
Надниркова залоза (права, ліва)
Гіпофіз
Шишкоподібна залоза
Кістковий мозок
Загруднина залоза ( тимус)
Селезінка
- Ворота селезінки
Піднебінні мигдалики
Червоподібний відросток
Спинний мозок
- Шийне стовщення
- Попереково-крижове стовщення
- Мозковий конус
- Кінцева нитка
- Передня серединна щілина
- Задня серединна борозна
- Передньобічна борозна
- Задньобічна борозна
- Канатики спинного мозку
-- Передній канатик
-- Бічний канатик
-- Задній канатик
- Центральний канал
- Сіра речовина
-- Передній ріг
-- Задній ріг
- Біла речовина
Головний мозок
Стовбур головного мозку
-- Довгастий мозок
-- Міст
-- Середній мозок
Довгастий мозок
-- Передня серединна щілина
-- Піраміда довгастого мозку
-- Перехрестя пірамід
-- Передньобічна борозна
-- Оліва
-- Задньобічна борозна
-- Клиноподібний пучок
-- Клиноподібний горбок
-- Тонкий пучок
-- Тонкий горбок
-- Задня серединна борозна
-- Нижня мозочкова ніжка
Міст
- Основна борозна
- Середня мозочкова ніжка
- Верхня мозочкова ніжка
- Верхній мозковий парус
- Покрив мосту (на поперечному розрізі)
- Основна частина мосту
Четвертий шлуночок
- Ромбоподібна ямка
-- Серединна борозна
-- Присереднє підвищення ромбоподібної ямки
-- Мозкові смуги четвертого шлуночка
-- Трикутник під’язикового нерва
-- Трикутник блукаючого нерва
-- Бічний закуток
-- Присереднє підвищення ромбоподібної ямки
-- Лицевий горбок
-- Присінкове поле
- Покрив четвертого шлуночка
-- Верхній мозковий парус
-- Нижній мозковий парус
Середній мозок
- Покрівля середнього мозку
-- Пластинка покрівлі
--- Верхній горбок
--- Нижній горбок
--- Ручка верхнього горбка
--- Ручка нижнього горбка
- Водопровід мозку
- Міжніжкова ямка
- Задня пронизана речовина
- Ніжка мозку
-- Покрив середнього мозку
--- Червоне ядро
--- Чорна речовина
-- Основа ніжки мозку
Мозочок
- Півкуля мозочка
- Черв’як мозочка
- Щілини мозочка
- Листки мозочка
- Клаптик
- Дерево життя
- Кора мозочка
- Зубчасте ядро
- Нижня мозочкові ніжка
- Середня мозочкові ніжка
- Верхня мозочкові ніжка
Проміжний мозок
- Таламус
-- Передній горбок таламуса
-- Подушка таламуса
-- Мозкова смуга таламуса
- Епіталамус
-- Повідець
-- Повідцевий трикутник
-- Шишкоподібна залоза
- Метаталамус
-- Бічне колінчасте тіло
-- Присереднє колінчасте тіло
- Гіпоталамус
-- Зорове перехрестя
-- Зоровий щлях
-- Сірий горб
-- Лійка
-- Сосочкове тіло
- Третій шлуночок
-- Стінки
-- Міжшлуночковий отвір Отвір водопроводу мозку
Півкуля великого мозку
- Поздовжня щілина великого мозку
- Бічна ямка великого мозку
- Лобова частка
- Тім’яна частка
- Скронева частка
- Потилична частка
- Острівець
Верхньобічна поверхня великого мозку
-- Центральна борозна
-- Бічна борозна
- Лобова частка
-- Лобовий полюс
-- Передцентральна борозна
-- Передцентральна звивина
-- Верхня лобова борозна
-- Нижня лобова борозна
-- Верхня лобова звивина
-- Середня лобова звивина
-- Нижня лобова звивина
--- Висхідна гілка
--- Передня гілка
--- Покришкова частина
-- Трикутна частина
-- Очноямкова частина
- Тім’яна частка
-- Зацентральна борозна
-- Зацентральна звивина
-- Верхня тім'яна часточка
-- Внутрішньотім'яна борозна
-- Нижня тім'яна часточка
--- Кутова звивина
--- Надкрайова звивина
- Скронева частка
-- Верхня скронева борозна
-- Нижня скронева борозна
-- Верхня скронева звивина
-- Середня скронева звивина
-- Нижня скронева звивина
-- Поперечні скроневі звивини
- Потилична частка
-- Потиличний полюс
- Острівець
-- Звивини острівця
Присередня і нижня поверхні півкулі великого мозку
- Борозна мозолистого тіла
- Борозна пояса
- Поясна звивина
- Перешийок поясної звивини
- Морськоконикова борозна
- Приморськоконикова звивина
- Гачок
- Зубчаста звивина нюхова борозна
- Прицентральна борозна
- Прицентральна часточка
- Передклин
- Тім'яно-потилична борозна
- Клин
- Острогова борозна
- Язикова звивина
- Обхідна борозна
- Присередня потилично-скронева звивина
- Потилично-скронева борозна
- Бічна потилично-скронева звивина
- Пряма звивина
- Нюхова борозна
- Очноямкові борозни
- Очноямкові звивини
- Мозолисте тіло
-- Дзьоб
-- Коліно
-- Стовбур
-- Валик
- Прозора перегородка
- Склепіння
-- Стовп
-- Тіло
-- Ніжка
- Нюхова цибулина
- Нюховий шлях
- Нюховий трикутник
- Передня пронизана речовина
Основні ядра
- Смугасте тіло
-- Хвостате ядро
---Голова
--- Тіло
--- Хвіст
-- Сочевицеподібне ядро
--- Лушпина
--- Бічна бліда куля
--- Присередня бліда куля
- Огорожа
Бічні шлуночки
- Центральна частина бічного шлуночка
-- Стінки центральної частини
- Передній ( Лобовий) ріг бічного шлуночка
-- Стінки переднього рогу
- Задній (Потиличний) ріг бічного шлуночка
-- Стінки заднього рогу
-- Пташина острога бічного шлуночка
-- Обхідне підвищення бічного шлуночка
- Нижній (Скроневий )ріг бічного шлуночка
-- Стінки нижнього рогу
-- Морський коник
- Міжшлуночковий отвір
- Зовнішня капсула кінцевого мозоку
- Внутрішня капсула кінцевого мозоку
-- Передня ніжка внутрішньої капсули
-- Коліно внутрішньої капсули
-- Задня ніжка внутрішньої капсули
Спинномозкова тверда оболона
Тверда оболона головного мозку
-- Серп великого мозку
-- Серп мозочка
-- Намет мозочка
-- Діафрагма сідла
-- Пазухи твердої оболони
--- Верхня стрілова пазуха
--- Нижня стрілова пазуха
--- Пряма пазуха
--- Потилична пазуха
--- Поперечна пазуха
--- Стік пазух
--- Сигмоподібна пазуха
--- Печериста пазуха
--- Клино-кам’яна пазуха
--- Верхня кам’яниста пазуха
--- Нижня кам’яниста пазуха
Павутинна оболона головного мозку
Спинномозкова павутинна оболона
М’яка оболона головного мозку
Спинномозкова м’яка оболона
Очне яблуко
- Волокниста оболонка очного яблука
-- Білкова оболонка ока
-- Рогівка
- Судинна оболонка очного яблука
-- Власне судинна оболонка
-- Війкове тіло
-- Райдужка
-- Зіниця
- Сітківка
- Кришталик
- Склисте тіло
Додаткові структури ока
-Зовнішні м’язи очного яблука
-- Бічний прямий м'яз
-- Верхній прямий м'яз
--Присередній прямий м'яз
-- Бічний прямий м'яз
-- Верхній косий м'яз
-- Нижній косий м'яз
- Брова
- Верхня повіка
- Нижня повіка
- Сполучна оболонка (Конюнктива)
-- Верхнє склепіння сполучної оболонки
-- Нижнє склепіння сполучної оболонки
- Сльозова залоза
Зовнішнє вухо
- Вушна раковина
-- Завиток
-- Протизавиток
-- Козелок
-- Протикозелок
-- Вушна часточка
- Зовнішній слуховий хід
-- Зовнішній слуховий отвір
-- Барабанна перетинка
Середнє вухо
- Барабанна порожнина
-- Покривельна стінка
-- Яремна стіінка
-- Лабіринтна стінка
-- Сосокподібна стінка
-- Сонна стінка
-- Перетинчаста стінка
-- Стремінце
-- Коваделко
-- Молоточок
-Слухова труба
Внутрішнє вухо
- Кістковий лабіринт
-- Присінок
-- Півколові канали
-- Завитка
- Перетинчастий лабіринт
Черепні нерви
- Зоровий нерв (ІІ пара)
- Окоруховий нерв (ІІІ пара)
- Блоковий нерв (ІV пара)
- Трійчастий нерв (V пара) та його вузол
-- Очний нерв (1 гілка V пари)
-- Верхньощелепний нерв (2 гілка V пари)
-- Нижньощелепний нерв (3 гілка V пари)
--- Вушно-скроневий нерв
--- Язиковий нерв
--- Нижній комірковий нерв
- Відвідний нерв (VІ пара)
- Лицевий і проміжний нерви (VІІ пара)
- Присінково-завитковий нерв (VІІІ пара)
- Язикоглотковий нерв (ІХ пара)
- Блукаючий нерв (Х пара)
-- Поворотний гортанний нерв
- Передній і задній блукаючі стовбури
- Додатковий нерв (ХІ пара)
- Під'язиковий нерв (ХІІ пара )Модуль 3. Серце, переферична судинна та нервова системи
Змістові модулі:
14. Анатомія серця.
15. Судини голови та шиї.
16. Судини та нерви тулуба. Вегетативна нервова система.
17. Судини та нерви верхніх і нижніх кінцівок. Лімфатична система.

Тематичний план лекцій

Тема лекції
Кількість годин

1
Судинна система
2

2
Спинномозкові нерви
2

3
Вегетативна нервова система. Симпатична вегетативна нервова система.
2

4
Вегетативна нервова система. Парасимпатична частина вегетативної нервової системи. Іннервація внутрішніх органів.
2

5
Лімфатична система, її загальна будова. Шляхи відтоку лімфи від органів та областей тіла людини.
2


Разом
10


Теми практичних занять:
1.Загальна анатомія серцево-судинної системи. Будова серця, будова стінки та камер серця. Топографія серця, його кровопостачання. Перикард.
2.Аорта. Гілки дуги аорти. Загальна і зовнішня сонні артерії.
3. Внутрішня сонна артерія, її гілки. Розвиток серцево-судинної системи, аномалії розвитку серця і кровоносних судин. Верхня порожниста вена, вени голови і шиї.
4. Синтетичне заняття: будова серця та васкулярізація органів голови і шиї
5. Підключична та пахвова артерії.
6. Плечова артерія, артерії передпліччя і кисті. Вени верхньої кінцівки.
7. Спинномозкові нерви. Шийне та плечове сплетення. Міжреберні нерви.
8. Синтетичне заняття: судини та нерви верхньої кінцівки.
9. Грудна і черевна частини аорти, їх гілки.
10. Клубові артерії і вени, нижня порожниста вена.
11. Воротна вена. Кава-кавальні та порто-кавальні анастомози. Кровопостачання органів грудної та черевної порожнини.Кровообіг плода.
12. Вегетативний відділ нервової системи. Симпатична частина вегетативного відділу нервової системи. Шийний відділ симпатичного стовбура, його гілки.
13. Вегетативний відділ нервової системи. Симпатична частина вегетативного відділу нервової системи. Грудний, поперековий та тазовий відділи симпатичного стовбура, їх гілки.
14. Парасимпатична частина вегетативного відділу нервової системи. Іннервація органів грудної і черевної порожнини, залоз голови і шиї.
15. Артерії і вени нижньої кінцівки.
16. Поперекове і крижове сплетення.
17. Лімфатична система. Шляхи відтоку лімфи від голови, шиї, грудної порожнини, черевної порожнини, малого таза, верхньої і нижньої кінцівки.
18. Синтетичне заняття: васкулярізація та іннервація органів грудної, черевної порожнини та малого таза.
19. Тестування перед підсумковим контролем.
20. Підсумковий модульний контроль №3 Судини і нерви тулуба та кінцівок

Тема 1
Загальні принципи будови і функції серцево-судинної системи. Компоненти судинної частини серцево-судинної системи: артерії, вени, судини гемомікроциркуляторного русла. Лімфатичні судини, принципи їх будови, функції.Топографія серця. Форма, положення серця. Зовнішня будова серця. Камери серця: іх будова. Клапани серця. Будова стінки серця: ендокард, міокард, епікард. Провідна система серця. Артерії і вени серця. Осердя, його будова, осердна порожнина, вміст, пазухи. Проекція меж серця і клапанів на передню стінку грудної порожнини. Вікова анатомія серця. Велике коло і мале коло кровообігу. Кровообіг плода.Розвиток серця в філогенезі. Стадії розвитку серця в ембріогенезі людини. Варіанти та аномалії розвитку серця. Структурні механізми розвитку аномалій серця.
Тема 2
Аорта, частини аорти. Дуга аорти і її гілки. Загальна сонна артерія: топографія, гілки. Особливості правої і лівої загальної сонної артерії. Зовнішня сонна артерія: топографія, класифікація гілок. Гілки зовнішньої сонної артерії: топографія, ділянки кровопостачання.
Тема 3.
Внутрішня сонна артерія: частини, іх топографія. Гілки внутрішньої сонної артерії: топографія, ділянки кровопостачання. Внутрішня яремна вена: утворення, топографія, класифікація притоків. Внутрішньочерепні притоки, позачерепні притоки внутрішньої яремної вени. Крилоподібне сплетення: топографія, утворення. Анастомози між внутрішньочерепними та позачерепними притоками внутрішньої яремної вени. Зовнішня яремна вена: утворення, топографія, притоки. Передня яремна вена: утворення, топографія, притоки. Яремна венозна дуга: топографія, утворення. Плечо-головна вена: утворення (корені), топографія, притоки. Верхня порожниста вена: утворення (корені), топографія, притоки. Розвиток серцево-судинної системи, аномалії розвитку серця і кровоносних судин.
Тема 4. (див. питання 1-3) Загальна анатомія серцево-судинної системи. Будова серця. Будова перикарда. Велике і мале коло кровообігу. Артерії та вени голови і шиї. Кровопостачання органів голови і шиї.
Тема 5.
Підключична артерія: частини, їх топографія. Особливості правої і лівої підключичної артерії. Гілки підключичної артерії: топографія, ділянки кровопостачання. Кровопостачання головного і спинного мозку. Артеріальне коло мозку. Міжсистемні артеріальні анастомози в ділянці голови та шиї. Пахвова артерія: топографія, частини, гілки, ділянки кровопостачання.
Тема 6.
Плечова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Променева артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Ліктьова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Ліктьова суглобова сітка: джерела утворення. Тильна зап’ясткова сітка: топографія, джерела утворення, гілки, ділянки кровопостачання. Долонна зап’ясткова сітка: топографія, джерела утворення, ділянки кровопостачання. Поверхнева долонна дуга: топографія, джерела утворення, ділянки кровопостачання. Глибока долонна дуга: топографія, джерела утворення, ділянки кровопостачання. Артеріальні анастомози верхньої кінцівки. Проекції артерій верхньої кінцівки на шкіру. Вени верхньої кінцівки: класифікація. Поверхневі і глибокі вени верхньої кінцівки: їх характеристика, закономірності топографії і будови. Пахвова вена: топографія, притоки
Тема 7.
Компоненти периферійної нервової системи: нерви, нервові вузли, нервові сплетення, нервові закінчення. Загальний план будови нерва. Судинно-нервові пучки. Класифікація нервів. Сегментраність розподілу периферійних нервів. Нервові вузли: класифікація. Загальний план будови чутливих вузлів. Спинномозковий нерв: утворення, склад волокон, гілки; відповідність до сегментів спинного мозку. Задні гілки спинномозкових нервів: склад волокон, топографія, загальні закономірності іннервації. Задні гілки шийних, грудних, поперекових, крижових і куприкового нервів. Передні гілки спинномозкових нервів: склад волокон. Загальні закономірності утворення соматичних нервових сплетень. Загальні закономірності анатомії передніх гілок грудних нервів. Зв’язок спинномозкових нервів з вегетативною нервовою системою.Шийне сплетення: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації. Плечове сплетення: джерела утворення, топографія. Стовбури плечового сплетення. Класифікація гілок. Надключична частина: короткі гілки плечового сплетення, їх топографія і ділянки іннервації. Підключична частина: пучки плечового сплетення. Довгі гілки плечового сплетення: утворення, топографія, ділянки іннервації.Проекція довгих гілок плечового сплетення на шкіру. Топографоанатомічні взаємовідносини між нервами і кровоносними судинами верхніх кінцівок.. Грудні нерви: гілки. Міжреброві нерви: топографія, склад волокон, гілки, ділянки іннервації.
Тема 8. (див. питання 5-7).
Артерії та вени верхньої кінцівки, Шийне та плечове сплетення. Іннервація та кровопостачання шкіри, м’язів та суглобів верхньої кінцівки.
Тема 9.
Аорта, її частини. Грудна аорта: топографія, класифікація гілок. Гілки грудної аорти і ділянки їх кровопостачання. Внутрішня грудна артерія (гілка підключичної артерії): топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Внутрішньосистемні і міжсистемні артеріальні анастомози. Черевна аорта: топографія, класифікація гілок. Пристінкові гілки черевної аорти: топографія, ділянки кровопостачання. Нутрощеві гілки черевної аорти: парні і непарні. Парні нутрощеві гілки черевної аорти: топографія і ділянки кровопостачання. Непарні нутрощеві гілки черевної аорти: топографія і ділянки кровопостачання. Внутрішньосистемні артеріальні анастомози між гілками черевної аорти.
Тема 10.
Спільна клубова артерія: утворення, топографія, гілки. Внутрішня клубова артерія: топографія, класифікація гілок. Пристінкові і нутрощеві гілки внутрішньої клубової артерії: топографія, ділянки кровопостачання, внутрішньосистемні і міжсистемні артеріальні анастомози.
Тема 11.
Ворітна печінкова вена: корені, топографія, притоки. Верхня брижова вена: топографія, притоки, ділянки збору венозної крові. Нижня брижова вена: топографія, притоки, ділянки збору венозної крові. Селезінкова вена: топографія, притоки, ділянки збору венозної крові. Розгалуження ворітної печінкової вени в печінці. Кава-кавальні та порто-кавальні анастомози. Кровопостачання органів грудної та черевної порожнини. Плацентарний кровообіг.
Тема 12 - 14
Загальний план будови вегетативного відділу нервової системи, її відзнаки від соматичної. Симпатична частина вегетативного відділу нервової системи, її центри. Периферійний відділ симпатичної частини вегетативного відділу нервової системи. Симпатичний стовбур, його відділи. Шийний відділ симпатичного стовбура, його гілки. Симпатична іннервація органів і залоз голови та шиї. Грудний, поперековий та тазовий відділи симпатичного стовбура, їх гілки. Симпатичні сплетення грудної, черевної порожнин і малого тазу, їх топографія, вузли, гілки. Симпатична іннервація внутрішніх органів, грудної, черевної порожнини та малого тазу. Центри парасимпатичної частини вегетативного відділу нервової системи. Зв`язок центрів з периферичними нейронами. Війковий, крилопіднебінний, вушний, піднижньощелепний та під`язиковий вегетативні вузли, їх корінці, гілки, зони їх іннервації Джерела чутливої, симпатичної та парасимпатичної інервації внутрішніх органів та залоз голови і шиї - центри, прегангліонарні волокна, розміщення периферичних нейронів, постгангліонарні волокна.
Тема 15.
Артерії нижньої кінцівки. Зовнішня клубова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Стегнова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Підколінна артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Передня гомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання.Задня великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Суглобова колінна сітка: джерела утворення. Бічна кісточкова сітка: топографія, джерела утворення, ділянки кровопостачання. Присередня кісточкова сітка: топографія, джерела утворення, ділянки кровопостачання. Артерії стопи: тильна артерія стопи, бічна підошвова артерія, присередня підошвова артерія – їх топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Артеріальні анастомози нижньої кінцівки. Проекція артерій нижньої кінцівки на шкіру. Вени нижньої кінцівки: класифікація. Поверхневі і глибокі вени нижньої кінцівки: їх характеристика, закономірності топографії і будови.
Тема 16.
Поперекове сплетення: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації. Крижове сплетення: джерела утворення, топографія, класифікація гілок. Короткі гілки крижового сплетення: топографія, ділянки іннервації. Довгі гілки крижового сплетення: топографія, ділянки іннервації.Куприкове сплетення: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації
Тема 17.
Загальна анатомія лімфатичних судин. Класифікація лімфатичних судин. Лімфатичні капіляри: будова стінки і функції. Лімфатичні посткапіляри: будова стінки і функції. Лімфатичні судини (інтраорганні і екстраорганні): будова стінки і функції. Поверхневі і глибокі лімфатичні судини. Лімфатичні стовбури: яремний, підключичний, бронхо-середостінний, поперековий, кишкові - їх утворення, топографія, функції. Лімфатичні протоки: грудна протока, права лімфатична протока. Розвиток лімфатичних судин в ембріогенезі. Варіанти та анатомілії розвитку лімфатичних проток. Роботи київської анатомічної школи. Вікові особливості будови лімфатичних судин.
Лімфатичні вузли. Лімфатичні вузли грудної клітки: класифікація. Шляхи відтоку лімфи від легень, серця, стравоходу. Лімфатичні вузли живота: класифікація. Лімфатичні тазові вузли. Лімфатичні судини і регіонарні лімфатичні вузли шлунка, тонкої кишки, товстої кишки, печінки, нирок, матки, яєчників. Поверхневі і глибокі лімфатичні судини верхньої кінцівки. Лімфатичні вузли верхньої кінцівки: класифікація. Шляхи відтоку лімфи від молочної залози. Поверхневі і глибокі лімфатичні судини нижньої кінцівки. Лімфатичні вузли нижньої кінцівки: класифікація.
Тема 18.
Васкулярізація (артеріальне кровопостачання, венозний і лімфатичний відток) і іннервація стінок і органів грудної порожнини: передньої, задньої і бічних стінок грудної порожнини, діафрагми, трахеї, бронхів, легень, плеври, серця, осердя, стравоходу. Васкулярізація (артеріальне кровопостачання, венозний і лімфатичний відток) і іннервація стінок і органів черевної порожнини: передньої, задньої і бічних стінок черевної порожнини, спинного мозку, печінки, жовчного міхура, шлунка, тонкої кишки (дванадцятипалої, порожньої і клубової), відділів товстої кишки, підшлункової залози, нирок, надниркових залоз, селезінки Васкулярізація (артеріальне кровопостачання, венозний і лімфатичний відток) і іннервація стінок і органів порожнини малого таза: стінок малого таза, промежини, сечоводів, сечового міхара, сечівника, яєчників, матки, маткових труб, піхви, зовнішніх жіночих статевих органів, яєчок, сім’явиносної протоки, сім’яного пухирця, передміхурової залози, зовнішніх чоловічих статевих органів.
Тема 19.
Тестові завдання і практичні навички з навчального матеріалу модуля №3 «Серце. Судини і нерви голови, шиї, тулуба та кінцівок»
Тема 20.
Підсумковий контроль засвоєння ІІІ ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЮ “Судини та нерви тулуба та кінцівок” (див. питання 1-19)


Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю 3
СЕРЦЕ, ПЕРЕФЕРИЧНА СУДИННА ТА НЕРВОВА СИСТЕМИ

Змістовий модуль 14. Анатомія серця
Серцево-судинна система: компоненти, функції.
Розвток серця в ембріогенезі: джерела розвитку, стадіїї розвитку, їх характеристика.
Вади розвитку серця.
Вікові особливості будови серця.
Серце: топографія, варіанти положення серця, варіанти форми серця.
Серце: зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.
Серце: камери серця, назвати і продемонструвати на препараті.
Праве передсердя: судини, які в нього впадають, вушко, рельєф внутрішньої поверхні, міжпередсердна перегородка; описати і продемонструвати на препаратах.
Правий передсердно-шлуночковий клапан: топографія, стулки, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.
Правий шлуночок: сполучення, будова, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.
Клапан легеневого стовбура: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
Міжшлуночковая перегородка: частини, їх будова.
Ліве передсердя: судини, які в нього впадають, вушко, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.
Лівий передсердно-шлуночковий клапан: топографія, стулки, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.
Лівий шлуночок: сполучення, будова, рельєф внутрішньої поверхні; описати і продемонструвати на препаратах.
Клапан аорти: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.
Клапани серця: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах
Серце: будова стінки.
Серце: ендокард, його будова. Які структури серця утворені ендокардом?
Серце: міокард передсердь, його будова.
Серце: міокард шлуночків, його будова.
Провідна система серця: вузли, пучки, їх топографія, функції.
Серце: джерела кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Серце: права вінцева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Серце: ліва вінцева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Серце: анастомози між правою і лівою вінцевими артеріями, назвати і описати їх топографію.
Серце: описати шляхи відтоку венозної крові від стінки серця.
Серце: вінцева пазуха, її топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.
Осердя ( перикард):будова, порожнини, закутки.
Серце: проекція серця на передню стінку грудної клітки.
Серце: ділянки аускультації клапанів серця.
Велике коло кровообігу. Роботи Гарвея і їх значення.
Мале коло кровообігу.
Кровообіг плода.
Змістовий модуль 15. Судини голови та шиї
Аорта: частини, їх топографія. Дуга аорти, її гілки: описати і продемонструвати на препараті.
Варіанти та аномалії розвитку гілок дуги аорти. Роботи М.А.Тихомирова.
Загальна сонна артерія: початок ( лівої і правої), їх топографія, гілки; описати і продемонструвати на препараті.
Зовнішня сонна артерія: топографія, класифікація гілок.
Зовнішня сонна артерія: передня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
Зовнішня сонна артерія: язикова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
Зовнішня сонна артерія: лицева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
Зовнішня сонна артерія: задня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання ;описати і продемонструвати на препараті.
Зовнішня сонна артерія: середня група гілок, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
Зовнішня сонна артерія: поверхнева скронева артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті..
Зовнішня сонна артерія: верхньощелепна артерія, її топографія, частини, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
Внутрішня сонна артерія:частини, їх топографія; описати і продемонструвати на препараті.
Внутрішня сонна артерія: шийна, кам’яниста, печериста частини, їх топографія, гілки, ділянки кровопостачання.
Внутрішня сонна артерія: мозкова частина, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
Внутрішня сонна артерія: очна артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання.
Підключична артерія: початок ( правої і лівої артерії), топографічні відділи підключичної артерії, гілки в кожному відділі; продемонструвати на препараті.
Підключична артерія: хребтова артерія, частини, їх топографія, гілки кожної частини, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
Основна артерія: утворення, топографія, гілки; описати і продемонструвати на препаратах.
Артеріальне коло мозку: топографія, утворення, функціональне значення; описати і продемонструвати на препараті.
Підключична артерія: внутрішня грудна артеія, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
Підключична артерія:щито-шийний стовбур, його гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
Підключична артерія:реброво-шийний стовбур, його гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препараті.
Внутрішня яремна вена: утворення, топографія.; класифікація притоків.
Внутрішньочерепні притоки внутрішньої яремної вени: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.
Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени: назвати, описати ділянки збору венозної крові.
Крилоподібне сплетення: топографія, утворення.
Анастомози між внутрішньочерепними та позачерепними притоками внутрішньої яремної вени.
Венозний кут: утворення, топографія; описати і продемонструвати на препаратах.
Зовнішня яремна вена: утворення. топографія, притоки.
Передня яремна вена: утворення. топографія, притоки. Яремна венозна дуга: топографія, утворення.
Плечо-головна вена: утворення. топографія, притоки.
Верхня порожниста вена: утворення, топографія, притоки.
Грудна протока: корені, топографія, притоки, місце впадіння у венозну систему.
Права лімфатична протока: корені, топографія, місце впадіння у венозну систему.
Яремні стовбури:утворення, топографія, ділянки збору лімфи, впадіння до лімфатичних проток.
Лімфатичні вузли голови: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи.
Лімфатичні вузли шиї: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи.
Кровопостачання великого мозку.
Кровопостачання мозочка.
Кровопостачання стовбура мозку.
Кровопостачання і іннервація твердої оболони головного мозку.
Кровопостачання та іннервація слизової оболонки носової порожнини..
Кровопостачання та іннервація очного яблука.
.Кровопостачання та іннервація сльозової залози.
Кровопостачання та іннервація зовнішніх м’язів очного яблука.
Кровопостачання та іннервація зовнішнього вуха.
Кровопостачання та іннервація середнього вуха.
Кровопостачання та іннервація барабанної порожнини.
Кровопостачання та іннервація внутрішнього вуха.
Кровопостачання та іннервація привушної залози.
Кровопостачання та іннервація ніднижньощелепної залози.
Кровопостачання та іннервація під’язикової залози.
Кровопостачання та іннервація слизової оболонки ротової порожнини.
Кровопостачання та іннервація м’якого піднебіння.
Кровопостачання та іннервація язика.
Кровопостачання та іннервація верхніх зубів.
Кровопостачання та іннервація нижніх зубів.
Кровопостачання та іннервація глотки.
Кровопостачання та іннервація піднебінних мигдаликів.
Кровопостачання та іннервація гортані.
Кровопостачання та іннервація щитоподібної залози.
Кровопостачання та іннервація жувальних м’язів.
Кровопостачання та іннервація м’язів лиця (мімічних) м’язів.
Кровопостачання та іннервація надпід’язикових мязів та підпід’язикових мязів шиї.
Кровопостачання та іннервація глибоких м’язів шиї.
Кровопостачання та іннервація шкіри лиця.
Кровопостачання та іннервація скронево-нижньощелепного суглоба.
Стінки вміст і сполучення підскроневої ямки: назвати, описати і продемонструвати на препаратах.

Змістовий модуль 16. Судини та нерви тулуба
Загальна анатомія артерій: анатомічна класифікація; класифікація за будовою стінки артерій; функції різних груп артерій.
Закономірності розподілу артерій в організмі людини. Варіанти разгалуження артерій.
Розвиток артеріальних судин в ембріогенезі: джерела, механізми розвитку.
Розвиток артеріальних судин в ембріогенезі: аортальні дуги, їх похідні. Варіанти та аномалії розвитку артерій. Роботи М.А.Тихомирова.
Поняття про органну специфічність кровоносного русла.
Гемомікроциркуляторне русло: ланки ії функціональна характеристика. Джерела і механізми розвитку судин гемомікроциркуляторного русла в ембріогенезі. Роботи кафедри нормальної анатомії Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.
Аорта: частини, топографія, описати і продемонструвати на препаратах.
Грудна аорта: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Грудна аорта: топографія, пристінкові гілки, ділянки їх кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Грудна аорта: топографія, нутрощеві гілки, ділянки їх кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Черевна аорта: топографія, класифікація гілок; назвати і продемонструвати на препаратах.
Черевна аорта: пристінкові гілки, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Черевна аорта: нутрощеві гілки, іх класифікація, топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Черевна аорта: парні нутрощеві гілки, топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Черевна аорта: непарні нутрощеві гілки, топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Черевна аорта: черевний стовбур, його топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Черевний стовбур: загальна печінкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Черевний стовбур: селезінкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Черевна аорта: верхня брижова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Черевна аорта: нижня брижова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Міжсистемні та внутрішньосистемні артеріальні анастомози між гілками черевної аорти.
Спільна клубова артерія: утворення, топографія, гілки; описати і продемонструвати на препаратах.
Внутрішня клубова артерія: топографія, класифікація гілок, назвати і продемонструвати на препаратах.
Внутрішня клубова артерія: пристінкові гілки, їх топографія, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Внутрішня клубова артерія: нутрощеві гілки, їх топографія, ділянки їкровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
Внутрішня клубова артерія: внутрішня соромітна артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостатчання; описати і продемонструвати на препаратах.
Загальна анатомія вен: анатомічна класифікація; класифікація за будовою стінки артерій; функції різних груп вен.
Закономірності розподілу вен в організмі людини. Корені і притоки вен: визначення.
Розвиток венозних судин в ембріогенезі: джерела, механізми розвитку. Варіанти та аномалії розвитку вен. Роботи М.А.Тихомирова.
Верхня порожниста вена: утворення (корені), топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.
Непарна вена: утворення, топографія, класифікація притоків; описати і продемонструвати на препаратах.
Непарна вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
Непарна вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
Півнепарна вена: утворення, топографія, класифікація притоків; описати і продемонструвати на препаратах.
Півнепарна вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
Півнепарна вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
Додаткова півнепарна вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.
Міжреброві вени: топографія, притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
Вени хребтового стовпа: хребтові венозні сплетення, їх топографія, шляхи відтоку венозної крові.
Нижня порожниста вена: утворення ( корені), топографія, класифікація притоків; описати і продемонструвати на препаратах.
Нижня порожниста вена: нутрощеві притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
Нижня порожниста вена: пристінкові притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
Ворітна печінкова вена: утворення ( корені), притоки, ділянки збору венозної крові; топографія; описати і продемонструвати на препаратах.
Ворітна печінкова вена: утворення( корені), притоки, топографія, розгалуження в печінці,функціональне значення.
Внутрішня клубова вена: топографія, класифікація притоків.
Внутрішня клубова вена: пристінкові притоки, їх топографія, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.
Венозні сплетення малого тазу: утворення, топографія, ділянки збору венозної крові.
Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анастомози: визначення.
Порто-кавальні венозні анастомомози в ділянці стравоходу.
Порто-кавальні анастомози в ділянці прямої кишки.
Порто-кавальні анастомози на задній стінці черевної порожнини.
Кава-кавальні анастомози на передній стінці черевної порожнини.
Порто- кава-кавальний анастомоз на передній стінці черевної порожнини.
Кава-кавальний анастомоз на задній стінці черевної порожнини.
Кава-кавальний анастомоз в ділянці хребтового стовпа.
Лімфатична система: загальна характеристика, функції. Роботи Київської анатомічної школи: Ф.А.Стефаніс, М.С.Спіров, О.А.Сушко, О.І.Свиридов, Л.С.Беспалова, Л.В.Чернишенко.
Лімфатичні судини: ланки, їх будова, топографія, функції.
Лімфатична система: грудна протока, її корені, топографія, притоки,місце впадіння у венозну систему.
Лімфатична система: права лімфатична протока, її корені, топографія, місце впадіння у венозну систему.
Автономна частина периферійної нервової системи ( вегетативна нервова система): частини, функції, обєкти іннервації.
Відмінності між соматичною нервовою системою і вегетативною нервовою системою.
Морфологічні відмінності рефлекторної дуги автономної частини периферійної нервової системи (вегетативної нервової системи).
Морфологічні відмінності між симпатичною і парасимпатичною частинами автономної частини периферійної нервової системи (вегетативної нервової системи).
Вегетативна нервава система: центральний відділ, його класифікація, топографія, утворення.
Вегетативна нервова система: периферійний відділ, його компоненти.
Вегетативні вузли: класифікація, будова,топографія, відмін від чутливих вузлів.
Симпатичний стовбур: топографія, відділи, вузли, їх з’єднення.
Сполучні білі гілки: утворення, топографія.
Сполучні сірі гілки: утворення, топографія.
Шийний відділ симпатичного стовбура: вузли, що його утворюють, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон.
Шийний відділ симпатичного стовбура: верхній шийний вузол, його топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації..
Шийний відділ симпатичного стовбура: середній шийний вузол, його топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації..
Шийний відділ симпатичного стовбура: нижній шийний вузол, його топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації..
Грудний відділ симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.
Великий, малий і найнижчий нутрощеві нерви: іїх утворення, склад волокон, топографія.
Поперековий віддій симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.
Крижовий віддій симпатичного стовбура: вузли, їх топографія, джерела передгангліонарних волокон, гілки, ділянки іннервації.
Вегетативні сплетення черевної порожнини: утворення, топоргафія, склад волокон, ділянки іннервації.
Черевне аортальне сплетення: вторинні сплетення, їх топоргафія, склад волокон, вузли, ділянки іннервації.
Вегетативні сплетення малого таза: утворення, топоргафія, склад волокон, ділянки іннервації.
Нижнє підчеревне сплетення: вторинні сплетення, їх топографія, склад волокон, ділянки іннервації.
Об’єкти іннервації головного центру парасимпатичної частини вегетативної нервової системи.
Об’єкти іннервації крижового центру парасимпатичної частини вегетативної нервової системи.
Кровопостачання і іннервація стінок грудної клітки.
Кровопостачання і іннервація діафрагми.
Кровопостачання і іннервація трахеї
Кровопостачання і іннервація бронхів.
Кровопостачання і іннервація легень
Кровопостачання і іннервація плеври.
Кровопостачання і іннервація стрваходу
Кровопостачання і іннервація серця
Серце: серцеві нервові сплетення, їх топографія, джерела утворення, склад волокон.
Серце: інтрамуральні нервові сплетення, їх топографія, джерела утворення, склад волокон.
Кровопостачання і іннервація осердя.
Кровопостачання і іннервація спинного мозку.
Кровопостачання і іннервація стінок черевної порожнини.
Кровопостачання і іннервація печінки.
Кровопостачання і іннервація жовчного міхура.
Кровопостачання і іннервація шлунка.
Кровопостачання і іннервація тонкої кишки.
Кровопостачання і іннервація дванадцятипалої кишки.
Кровопостачання і іннервація порожньої кишки.
Кровопостачання і іннервація клубової кишки.
Кровопостачання і іннервація товстої кишки.
Кровопостачання і іннервація сліпої кишки.
Кровопостачання і іннервація висхідної ободової кишки.
Кровопостачання і іннервація поперечної ободової кишки.
Кровопостачання і іннервація низхідної ободової кишки
Кровопостачання і іннервація сигмоподібної кишки.
Кровопостачання і іннервація прямої кишки.
Кровопостачання і іннервація підшлункової залози.
Кровопостачання і іннервація селезінки.
Кровопостачання і іннервація нирок. Будова внітрішньоорганного кровоносного русла нирки.
Кровопостачання і іннервація сечоводів.
Кровопостачання і іннервація сечового міхура.
Кровопостачання і іннервація сечівника.
Кровопостачання і іннервація надниркових залоз.
Кровопостачання і іннервація яєчників.
Кровопостачання і іннервація матки.
Кровопостачання і іннервація маткових труб.
Кровопостачання і іннервація піхви.
Кровопостачання і іннервація зовнішніх жіночих статевих органів.
Кровопостачання і іннервація яєчка.
Кровопостачання і іннервація сім’явиносної протоки.
Кровопостачання і іннервація сім’яних пухирців.
Кровопостачання і іннервація передміхурової залози.
Кровопостачання і іннервація зовнішніх чоловічих статевих органів.
Кровопостачання і іннервація промежини.
Змістовий модуль 17. Судини і нерви верхніх та нижніх кінцівок
1. Пахвова артерія:топографія, відділи, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
2. Плечова артерія:топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
3. Плечова артерія: глибока артерія плеча, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
4. Променева артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
5. Ліктьова артерія:топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
6. Ліктьова суглобова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
7. Поверхнева долонна дуга: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.
8. Глибока долонна дуга: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.
9. Тильна зап”ясткова сітка: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.
10. Долонна зап”ясткова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
11. Артеріальні анастомози кисті.
12. Вени верхньої кінцівки: класифікація. Поверхневі вени: їх топографія, ділянки впадіння до венозних судин. Анастомози між поверхневими венами.
13. Вени верхньої кінцівки: класифікація. Глибокі вени, їх топографія, особливості розташування на кисті, передпліччі і плечі; описати і продемонструвати на препаратах.
14. Пахвова вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.
15. Зовнішня клубова артерія: утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
16. Стегнова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
17. Стегнова артерія: глибока стегнова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
18. Підкоління артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
19. Передня великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
20. Задня великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
21. Задня великогомілкова артерія: малогомілкова артерія, її топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
22. Суглобова колінна сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
23. Присередня кісточкова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
24. Бічна кісточкова сітка: джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
25. П’яткова сітка: : джерела утворення, топографія, ділянки кровопостачання.
26. Присередня підошвова артерія:утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
27. Бічна підошвова артерія:утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
28. Тильна артерія стопи:утворення, топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.
29. Артеріальні анастомози стопи.
Вени нижньої кінцівки: класифікація. Поверхневі вени: їх топографія, ділянки впадіння до венозних судин.
Поверхневі вени нижньої кінцівки: велика підшкірна вена, її утворення, топографія; описати і продемонструвати на препаратах.
Вени нижньої кінцівки: класифікація.. Глибокі вени, їх топографія, особливості розташування на стопі, гомілці і стегні; описати і продемонструвати на препаратах.
33. Стегнова вена: топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.
34. Периферійна нервова система: компоненти, їх загальна характеристика.
35. Спинномозковий нерв: утворення, топографія, гілки; відповідність сегментам спинного мозку
36. Задні гілки спинномозкових нервів: склад волокон, топографія, ділянки іннервації.
37. Задня гілка I шийного спинномозкового нерва: склад волокон, топографія, ділянки іннервації.
38. Задня гілка II шийного спинномозкового нерва: склад волокон, топографія, ділянки іннервації.
39. Передні гілки спинномозкових нервів: склад волокон; загальні закономірності будови та топографії передніх гілок різних спинномозкових нервів.
40. Грудні нерви: утворення, гілки, топографія, ділянки іннервації.
41. Міжреброві нерви: утворення, гілки, топографія, ділянки іннервації.
42. Загальні принципи будови соматичних нервових сплетень
43. Шийне сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
44. Шийне сплетення: діафрагмовий нерв, його склад волокон, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
45. Плечове сплетення: утворення, топографія, частини, класифікація гілок.
46. Плечове сплетення: стовбури, пучки, їх топографія; описати і продемонструвати на препаратах.
47. Плечове сплетення: надключична частина, її топографія, компоненти ; описати і продемонструвати на препаратах.
48. Короткі гілки плечового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
49. Короткі гілки плечового сплетення: пахвовий нерв, його топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
50. Плечове сплетення: підключична частина, її топографія, компоненти ; описати і продемонструвати на препаратах .
51. Довгі гілки плечового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
52. Довгі гілки плечового сплетення: м’язово-шкірний нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
53. Довгі гілки плечового сплетення: серединний нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
54. Довгі гілки плечового сплетення: ліктьовий нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
55. Довгі гілки плечового сплетення: променевий нерв, його утворення,топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
56. Довгі шкірні гілки плечового сплетення: їх утворення, топографія, ділянки іннервації
57. Поперекове сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
58. Поперекове сплетення: стегновий нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
59. Поперекове сплетення: затульний нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
60. Крижове та куприкове сплетення: утворення, топографія, класифікація гілок.
61. Крижове сплетення: короткі гілки, їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
62. Короткі гілки крижового сплетення: соромітний нерв, склад волокон, його топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
63. Довгі гілки крижового сплетення: їх топографія, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
64. Довгі гілки крижового сплетення: сідничний нерв, його топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
65. Великогомілковий нерв, його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
66. Загальний малогомілковий нерв: його утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації; описати і продемонструвати на препаратах.
67. Куприкове сплетення: утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації.
68. Кровопостачання і іннервація м’язів спини.
69. Кровопостачання і іннервація м’язів грудей.
70. Кровопостачання і іннервація м’язів живота.
71. Кровопостачання і іннервація м’язів плечового поясу.
72. Кровопостачання і іннервація м’язів плеча.
73. Кровопостачання і іннервація м’язів передпліччя.
74. Кровопостачання і іннервація м’язів кисті.
75. Кровопостачання і іннервація м’язів таза.
76. Кровопостачання і іннервація м’язів стегна.
77. Кровопостачання і іннервація м’язів гомілки.
78. Кровопостачання і іннервація м’язів стопи.
79. Кровопостачання і іннервація суглобів пояса верхньої кінцівки.
80. Кровопостачання і іннервація плечового суглоба.
81. Кровопостачання і іннервація ліктьового суглоба.
82. Кровопостачання і іннервація променево-зап’ясткового суглоба.
83. Кровопостачання і іннервація кульшового суглоба.
84. Кровопостачання і іннервація колінного суглоба.
85. Кровопостачання і іннервація надп’ятково-гомілкового суглоба.
86. Кровопостачання і іннервація пальців кисті ( тильна і долонна поверхні).
87. Кровопостачання і іннервація I пальця кисті .( тильна і долонна поверхні).
88. Кровопостачання і іннервація пальців стопи ( тильна і піпідошвова поверхні).
89. Іннервація шкіри верхньої кінцівки.
90. Іннервація шкіри нижньої кінцівки.

Перелік практичних навичок до модулю 3 “СЕРЦЕ, ПЕРЕФЕРИЧНА СУДИННА ТА НЕРВОВА СИСТЕМИ”
Серце
- Основа серця
- Верхівка серця
- Груднинно-реброва поверхня серця
- Діафрагмова поверхня серця
- Легенева поверхня ( права, ліва)
- Вінцева борозна
- Передня міжшлуночкова борозна
- Задня міжшлуночкова борозна
- Аорта ( на серці)
- Верхня порожниста вена ( на серці)
- Нижня порожниста вена ( на серці)
- Легеневий стовбур ( на серці)
-- легенева артерія ( права, ліва)
- Праві легеневі вени ( на серці)
- Ліві легеневі вени ( на серці)
Праве передсердя
- Праве вушко
- Гребенясті м’язи
- Отвір верхньої порожнистої вени
- Отвір нижньої порожнистої вени
- Отвір вінцевої пазухи
Ліве передсердя
- Ліве вушко
- Гребенясті м’язи
- Отвори легеневих вен
Міжпередсердна перегородка
- Овальна ямка
Правий шлуночок
- Правий передсердно-шлуночковий отвір
- Правий передсердно-шлуночковий клапан
-- Передня стулка
-- Задня стулка
-- Перегородкова стулка
- Артеріальний конус
- Отвір легеневого стовбура
- Клапан легеневого стовбура
-- Права півмісяцева заслінка
-- Ліва півмісяцева заслінка
-- Передня півмісяцева заслінка
- Передній соскоподібний м’яз
- Задній соскоподібний м’яз
- Перегородковий соскоподібний м’яз
- Сухожилкові струни
- М’ясисті перекладки
Лівий шлуночок серця
- Лівий передсердно-шлуночковий отвір
- Лівий передсердно-шлуночковий клапан
--Передня стулка
-- Задня стулка
- Присінок аорти
-- Отвір аорти
- Клапан аорти
-- Права півмісяцева заслінка
-- Ліва півмісяцева заслінка
-- Задня півмісяцева заслінка
- Пазухи аорти
- Передній соскоподібний м’яз
- Задній соскоподібний м’яз
- Сухожилкові струни
- М’ясисті перекладки
Міжшлуночкова перегородка
Ендокард
Міокард
Епікард
Перикард (осердя)
- Осердна поперечна пазуха
- Осердна коса пазуха
Права вінцева артерія серця
- Задня міжшлуночкова гілка
Ліва вінцева артерія серця
- Передня міжшлуночкова гілка
- Огинальна гілка
Вінцева пазуха
- Велика серцева вена
- Середня серцева вена
- Мала серцева вена
Аорта
- Цибулина аорти
- Висхідна аорта
- Дуга аорти
--Гілки дуги аорти
- Низхідна аорта
-- Грудна аорти
-- Черевна аорти
Плечо-головний стовбур
- Права загальна сонна артерія
- Права підключична артерія
Загальна сонна артерія ( права, ліва)
Зовнішня сонна артерія
-Верхня щитоподібна артерія
- Язикова артерія
- Лицева артерія
- Потилична артерія
- Задня вушна артерія
- Висхідна глоткова артерія
- Поверхнева скронева артерія
- Верхньощелепна артерія
--- Нижня коміркова артерія
--- Середня оболонна артерія
Внутрішня сонна артерія
- Шийна частина
- Кам’яниста частина
- Печериста частина
- Мозкова частина
-- Очна артерія
-- Передня мозкова артерія
-- Задня сполучна артерія
Підключична артерія (права, ліва)
- Хребтова артерія
-- Основна артерія
--- Задня мозкова артерія
- Внутрішня грудна артерія
- Щито-шийний стовбур
-- Нижня щитоподібна артерія
- Реброво-шийний стовбур
- Поперечна артерія шиї
Артеріальне коло мозку
Внутрішня яремна вена
- Лицева вена
- Занижньощелепна вена
Зовнішня яремна вена
- Передня яремна вена
Верхня порожниста вена
Плечо-головна вена ( права,ліва)
Грудна протока
Аорта
- Цибулина аорти
- Висхідна частина аорти
- Дуга аорти
- Низхідна аорта
- Роздвоєння аорти
Грудна аорта
- Задні міжреброві артерії
Черевна аорта
- Нижня діафрагмова артерія
- Поперекові артерії
- Черевний стовбур
-- Ліва шлункова артерія
-- Селезінкова артерія
--- Ліва шлунково-чепцева артерія
-- Загальна печінкова артерія
--- Шлунково-дванадцятипалокишкова артерія
---- Права шлунково-чепцева артерія
---- Верхня підшлунково-дванадцятипалокишкова артерія
--- Права шлункова артерія
-- Власна печінкова артерія
- Верхня брижова артерія
-- Нижня підшлунково-дванадцятипалокишкова артерія
-- Порожньокишкові артерії
-- Клубовокишкові артерії
-- Клубово-ободовокишкова артерія
-- Права ободовокишкова артерія
-- Середня ободовокишкова артерія
- Нижня брижова артерія
-- Ліва ободовокишкова артерія
-- Сигмоподібна артерія
-- Верхня прямокишкова артерія
- Середня надниркова артерія
- Ниркова артерія
- Яєчкова (яєчникова) артерія
Спільна клубова артерія
Внутрішня клубова артерія
- Клубово-поперекова артерія
- Верхня сіднична артерія
- Нижня сіднична артерія
- Затульна артерія
- Пупкова артерія
- Маткова аретрія
- Внутрішня соромітна артеря
- Нижня міхурові артерія
- Середня прямокишкова аретрія
Спільна клубова вена (права, ліва)
Нижня порожниста вена
- Поперекові вени
- Яєчкова (яєчникова) вена
- Ниркова вена
- Надниркова вена
Внутрішня клубова вена
Ворітна печінкова вена
- Верхня брижова вена
- Нижня брижова вена
- Селезінкова вена
Пахвова артерія
- Грудо-надплечова артерія
- Бічна грудна артерія
- Підлопаткова артерія
-- Грудо-спинна артерія
-- Огинальна артерія лопатки
- Задня огинальна артерія плеча
- Передня огинальна артерія плеча
Плечова артерія
- Глибока артерія плеча
- Верхня ліктьова обхідна артерія
- Нижня ліктьова обхідна артерія
Променева артерія
- Поверхнева долонна гілка
Ліктьова артерія
- Загальна міжкісткова артерія
Поверхнева долонна дуга
Глибока долонна дуга
- Загальні долонні пальцеві артерії
Підключична вена
- Пахвова вена
- Головна вена
- Основна вена
- Плечові вени
- Ліктьові вени
- Променеві вени
Зовнішня клубова артерія
- Нижня надчеревна артерія
Стегнова артерія
- Поверхнева надчеревна артерія
- Глибока стегнова артерія
-- Присередня огинальна артерія стегна
-- Бічна огинальна артерія стегна
- Низхідна колінна артерія
Підколінна артерія
- Бічна верхня колінна артерія
- Присередня верхня колінна артерія
- Бічна нижня колінна артерія
- Присередня нижня колінна артерія
- Середня колінна артерія
Передня великогомілкова артерія
- Тильна артерія стопи
-- Дугоподібна артерія
Задня великогомілкова артерія
- Малогомілкова артерія
- Бічна підошвова артерія
- Присередня підошвова артерія
Зовнішня клубова вена
-Стегнова вена
- Велика підшкірна вена
- Глибока стегнова вена
- Підколінна вена
- Мала підшкірна вена
- Передні великогомілкові вени
- Задні великогомілкові вени
Симпатичний стовбур
- Вузли симпатичного стовбура
- Міжвузлові гілки симпатичного стовбура
- Великий нутрощевий нерв
- Малий нутрощевий нерв
- Черевне сплетення та вузлиСпинномозкові нерви
Шийне сплетення
- Шийна петля
- Малий потиличний нерв
- Великий вушний нерв
- Шийний поперечний нерв
- Діафрагмовий нерв
Плечове сплетення
- Стовбури
-- Верхній стовбур
-- Середній стовбур
-- Нижній стовбур
- Надключична частина
--Довгий грудний нерв
-- Підключичний нерв
-- Надлопатковий нерв
-- Грудо-спинний нерв
-- Присередній грудний нерв
-- Бічний грудний нерв
- Підключична частина
--Бічний пучок
-- Присередній пучок
-- Задній пучок
-- М'язово-шкірний нерв
-- Серединний нерв
- Ліктьовий нерв-- Променевий нерв
-- Пахвовий нерв
-- Присередній шкірний нерв плеча
Присередній шкірний нерв передпліччя
Міжреброві нерви
Поперекове сплетення
- Клубово-підчеревний нерв
- Клубово-пахвинний нерв
- Статево-стегновий нерв
- Бічний шкірний нерв стегна
- Затульний нерв
- Стегновий нерв
Крижове сплетення
- Сідничий нерв
- Загальний малогомілковий нерв
-- Поверхневий малогомілковий нерв
-- Глибокий малогомілковий нерв
- Великогомілковий нерв
-- Присередній підошвовий нерв
-- Бічний підошвовий нерв

На кожному практичному занятті навчальна діяльність студента оцінюється : "5", "4", "3", "2".
Отримані студентами оцінки знань та вмінь на прикінці кожного модулю конвертуються в бали. Максимально за практичні заняття студент може отримати 120 балів (середній бал – 5,0). Мінімальною оцінкою вважається 48 балів (середній бал – 2,0). Таблицю конвертування середнього балу за поточну успішність наведено нижче. Студентам, які написали реферати за запропонованими темами і виступили з цими рефератами на практичному занятті та студентам, які приготували анатомічну модель, або намалювали анатомічний об’єкт, до кількості балів за поточну навчальну діяльність додається відповідна кількість балів за індивідуальну роботу ( від 1 до 5 балів).

Таблиця переводу середнього балу поточної успішності за традиційною 4-бальною шкалою у сумарну оцінку поточної успішності за модуль за кредитно-модульною системою
(відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у ДЗ «Луганський державний медичний університет» )

Середній бал поточної успішності за традиційною 4-бальною шкалою
Сумарна оцінка поточної успішності за модуль за кредитно-модульною системою
Середній бал поточної успішності за традиційною 4-бальною шкалою
Сумарна оцінка поточної успішності за модуль за кредитно-модульною системою
Середній бал поточної успішності за традиційною 4-бальною шкалою
Сумарна оцінка поточної успішності за модуль за кредитно-модульною системою

1
2
1
2
1
2

2,00
48
3,00
72
4,00
96

2,05
49
3,05
73
4,05
97

2,10
50
3,10
74
4,10
98

2,15
52
3,15
75
4,15
99

2,20
53
3,20
77
4,20
101

2,25
54
3,25
78
4,25
102

2,30
55
3,30
79
4,30
103

2,35
56
3,35
80
4,35
104

2,40
58
3,40
82
4,40
106

2,45
59
3,45
83
4,45
107

2,50
60
3,50
84
4,50
108

2,55
61
3,55
85
4,55
109

2,60
62
3,60
86
4,60
110

2,65
64
3,65
87
4,65
111

2,70
65
3,70
89
4,70
113

2,75
66
3,75
90
4,75
114

2,80
67
3,80
92
4,80
115

2,85
69
3,85
93
4,85
116

2,90
70
3,90
94
4,90
118

2,95
71
3,95
95
4,95
119

3,00
72
4,00
96
5,00
120


Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконання вимог навчальної програми, відпрацювання усіх навчальних занять (лекцій і практичних занять).
Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів із 80 балів.

Кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю, вираховується як сума балів за поточну навчальну діяльність з урахуванням балів за індивідуальну роботу і балів за підсумковий модульний контроль.


Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студента

Відмінно (“5”) - Студент правильно відповів на 90-100 % тестів формату А. Правильно, чітко і логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, добре знає матеріал попередніх тем (вихідний рівень знань), відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно демонструє препарат (знання практичних навичок), правильно вживає латинські терміни. Робить узагальнення матеріалу, доповнює свою відповідь знанням додаткової літератури. Виписав в словник усі латинські терміни і їх еквіваленти українською мовою за темою заняття. Виконав усі завдання, які передбачені методичними розробками під час самостійної роботи студента.
Написав реферат з запропонованої теми або самостійно зробив анатомічний препарат (індивідуальна робота).

Добре (“4”) - Студент правильно відповів на 70-90% тестів формату А. Правильно, інколи за допомогою пояснювальних питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, знає матеріал попередніх тем
(вихідний рівень знань), відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно демонструє препарат (знання практичних навичок). Студент правильно вживає латинські терміни. Виписав в словник усі латинські терміни і їх еквіваленти українською мовою за темою заняття. Виконав усі завдання, які передбачені методичними розробками під час самостійної роботи студента.

Задовільно (“3”) - Студент правильно відповів на 50 -70% тестів формату А . Неповно, за допомогою пояснювальних питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, на питання з матеріалу попередніх тем (вихідний рівень знань), неточно і неповно відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації препарату (знання практичних навичок) студент робить незначні помилки. Студент вживає латинські терміни з помилками, або неповністю знає латинськи терміни з теми поточного заняття і попередніх занять. Виписав в словник не повністю латинські терміни і їх еквіваленти українською мовою за темою заняття. Виконав не повністю завдання, які передбачені методичними розробками під час самостійної роботи студента.

Незадовільно (“2”) - Студент відповів на менше, ніж 50% тестів формату А. Не знає матеріалу поточної теми. Або відповідає на поставлені питання поточної теми недостатньо, неповно, не може побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові питання, не розуміє змісту матеріалу , не знає питання з матеріалу попередніх тем (вихідний рівень знань), не відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Під час відповіді і демонстрації препарату (знання практичних навичок) студент робить значні, грубі помилки. Студент не знає латинських термінів з теми поточного заняття і попередніх занять, або вживає латинські терміни з помилками. Не виписав в словник латинські терміни і їх еквіваленти українською мовою за темою заняття. Не виконав завдання, які передбачені методичними розробками під час самостійної роботи студента.

Оцінювання самостійної роботи студента
Матеріал для самостійної роботи студентів, який передбачений в темі практичного заняття одночасно із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться на самостійне опрацювання і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюються під час підсумкового модульного контролю.
Оцінювання індивідуальної роботи студента
Кількість балів за індивідуальну роботу студента визначається у межах кожного модуля і не перевищують 1-5 балів. Бали за індивідуальну роботу в кожному модулі додаються до суми балів за поточну навчальну діяльність студента. Бали за індивідуальну роботу можуть отримати студенти, які написали і доповіли реферати з рекомендованих тем з використанням додаткової у навчальної, а також наукової літератури або зайняли призові місця за участь в олімпіаді з дисципліни серед студентів свого ВНЗ і вищих навчальних закладів України.


Рекомендована література
Базова
1.Анатомія людини : підручник : у 3 т. / А.С.Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р. Сапін та ін. – Вид. 3, доопрацьоване – Вінниця: Нова книга, 2014. – с. : (підручник)
2. Черкасов В.Г., Бобрик І.І.,Гумінський Ю.Й., Ковальчук О.І.Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) Вінниця: Нова Книга, 2010. – 392 с. (навчальний посібник)
3. Черкасов В.Г., Хмара Т.В., Макар Б.Г., Проняев Д.В. Анатомія людини. Чернівці: Мед.університет. 2012. – 462 с. (підручник)
4. Анатомія людини. В.Г.Черкасов, С.Ю. Кравчук. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 640с. (навчально-методичний посібник)
5. Sobotta. Атлас анатомії людини. У двох томах. Переробка та редакція українськoго видання: В. Г. Черкасов.,  пер. О. І. Ковальчука. - Київ : Український медичний вісник, 2009.
6. Під ред. Ковешнікова В.Г. Анатомія людини, 1 том – підручник для студентів медичного факультета, Луганск, 2006 – 328 стор.
7. Під ред. Ковешнікова В.Г. Анатомія людини, 2 том - підручник для студентів медичного факультету, Луганск, 2007 - 260 стор.
8. Під ред. Ковешнікова В.Г. Анатомія людини, 3 том - підручник для студентів медичного факультету, Луганск, 2009 - 400 стор.
9. Human Anatomy. In three volumes. Volume 1/ edited by V.G. Koveshnikov. – Lugansk, 2006 – 328 р.
10. Human Anatomy. In three volumes. Volume 2/ edited by V.G. Koveshnikov. -Lugansk, 2008 - 248 p.
11. Human Anatomy. In three volumes. Volume 2/ edited by V.G. Koveshnikov. -Lugansk, 2009 - 384 p.
Приввес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.
Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.
Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.
12. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.
13.Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р./ Москва: Медицина, 1996, т.І, т.ІІ.

Допоміжня
1. Черкасов В.Г., Гумінський Ю.Й., Черкасов Е.В., Школьніков В.С. Історія анатомія (хронологія розвитку та видатні анатоми) . Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. - 148 с. (навчально-методичний посібник).
2. Тестові завдання «Крок-1» - анатомія людини /Видання 4-е, доопрацьоване / За редакцією В.Г.Черкасова,І.В.Дзевульської І.В., О.І.Ковальчука. Навчальний посібник.
3. Навчально-методичний посібник. Контроль за самостійною підготовкою до практичних занять. Модуль 1 «Анатомія опорно-рухового апарата», Модуль 2 – Спланхнологія. Центральна нервова система. Органи чуття», Модуль 3 – «Серце. Анатомія серцево-судинної системи». [для студ. вищ. медичних (фармацевтичних) навч. закл. ІV рівня акредитації] / За редакцією В.Г.Черкасова, І.В.Дзевульської І.В., О.І.Ковальчука.
4. Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Френк Неттер [пер. з англ. А.А. Цегельський]. – Львів: Наутілус, 2004 – 529 с.
5. Фредерік Мартіні Анатомічний атлас людини: Пер. з 8-го англ. вид [наук.ред.пер. В.Г.Черкасов], ВСВ «Медицина», 2011. – 128 с. (атлас)

13PAGE 15


13PAGE 14615


13PAGE 15


13PAGE 142215


13PAGE 15


13PAGE 144215


13 PAGE \* MERGEFORMAT 145015


13PAGE 15Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 165794
    Размер файла: 657 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий