3 роздробленість русі і галицько-волинська держава

1. Що було причиною домовленості, досягнутої між онуками Ярослава Мудрого: «Відтепер об’єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю»? А. Боротьба проти монголо-татар Б. Боротьба проти хрестоносців. В. Боротьба проти половців.
Г. Боротьба проти печенігів.

2. У якому з уривків із історичних джерел ідеться про події походу новгород-сіверського князя Ігоря Святославича, здійсненого у 1185 році?
А. «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає... Бились день та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!»
Б. «Коли ж поляни жили особно і володіли родами своїми, бо й до сих братів існували поляни і жили кожен із родом своїм на своїх місцях, володіючи кожен родом своїм, то було [між них] три брати: одному ім’я Кий, а другому Щек, а третьому Хорив, і сестра їх Либідь.»
В. «Тоді Володимир Мономах пив золотим шоломом із Дону, забравши землю їх усю і загнавши окаянних агарян.»
Г. «І так умер Ярослав один серед такої сили воїв, через велику гордість його, тому що не мав він на Бога надії, а надіяв|ся на безліч воїв.»

3. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив Бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».
З ким зійшлися в битві руські князі?
А. Печенігами
Б. Хозарами
В. Половцями
Г. Монголами

4. У якому році створено цитований нижче твір?
«...І сказав йому буй-тур Всеволод: «Один брат, один світ світлий ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі!» ...«Хочу-бо, сказав Ігор, списа переломити кінець поля половецького; з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!..»
А 1054 р.
Б 1187 р.
В 1205 р.
Г 1240 р.

5. Що в історії Київської Русі пов'язано з діяльністю князя Володимира Мономаха? (3 правильні відповіді)
1 об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози
2 запровадження перших писаних законів
3 ініціювання нової системи престолонаслідування
4 хрещення Русі
5 скликання князівських з’їздів (снемів)
6 розбудова Києва будівництво «міста Володимира»
7 здійснення походу на Константинополь

6. Який князь відіграв провідну роль в організації походів, напрямки яких позначено на карті?

А Ярослав Мудрий
Б Володимир Мономах
В Святослав Хоробрий
Г Володимир Великий

7. Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XII на початку XIII ст. було наслідком
А іноземної навали.
Б політичної роздробленості.
В розпаду тріумвірату Ярославичів.
Г господарського занепаду Києва.

8. Характеристику якої доби наведено в уривку з історичного джерела: «Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се моє теж, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, а невірні з усіх сторін находили, землю Руську долали...»?
А розселення племінних союзів східних слов'ян.
Б утворення Київської Русі.
В політичної роздробленості Київської Русі.
Г золотоординського панування на південно-західних землях Русі.

9. В уривку давньоруського літопису «Посланці прийшли до Давида і сказали йому: «Це... мовлять брати: "Ми не дамо тобі стола володимирського, бо ти кинув ножа в нас, а сього не було в Руській землі"...» ідеться про
А розподіл полюддя.
Б наділення помістями бояр.
В боротьбу князів за уділи.
Г надання містам магдебургського права.

10. Чи правильне твердження?
Сходження князя Володимира Всеволодовича Мономаха на київський стіл:
1) стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ згідно з рішенням Любецького з’їзду князів;
2) відбулося за запрошенням міського віча під час повстання киян 1113 року.
А обидва варіанти правильні
Б тільки 1-й варіант правильний
В тільки 2-й варіант правильний
Г обидва варіанти не правильні

11. Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах 1103 р., 1111 р. та 1116 р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи:
А хозари;
Б печеніги;
В половці;
Г монголи.

12. Яке з цитованих тверджень стосується даного документу? (3 правильні відповіді)
“Помер великий князь руський Ярослав. І заповів синам своїм: “«Осе я одходжу зі світу сього. А ви майте межи собою любов, бо ви є брати Тепер же поручаю я, замість себе, стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду Переяславль, а Ігорю Володимир, а В’ячеславу Смоленськ”.
1 Ярослав Мудрий змінив систему престолонаслідування, за яким великокнязівський престол передавався не від батька до сина, а від брата до брата;
2 Даний розподіл означав зникнення Київської Русі з політичної карти;
3 Ярослав Мудрий провів адміністративну реформу за якою по землях Русі замінив родоплемінну знать на своїх синів;
4 Ярослав Мудрий вважав, що Русь уникне князівських міжусобиць, якщо у Києві буде знаходитись лише один князь;
5 Після смерті Ярослава Мудрого виникне тріумвірат Ярославичів.
6 Ярослав Мудрий прагнув убезпечити державу від князівських міжусобиць

13. Зміна торговельної кон’юнктури, занепад Києва як головного торгового центру зумовили
А втрату державної незалежності Київською Руссю.
Б занепад ремесла та сільського господарства Київської Русі.
В політичну роздробленість Київської Русі.
Г посилення залежності Київської Русі від Візантійської імперії.

14. Сутність політичної роздробленості Київської Русі полягала в
А заміні унітарної монархії монархією федеративною.
Б занепаді країни в умовах безперервних князівських міжусобиць.
В цілковитій руйнації єдиної держави, розпаді внутрішніх зв’язків.
Г утраті державної незалежності та заміні загальноруського законодавства удільним.

15. Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ–ХІІІ ст. були пов’язані з
А обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями.
Б появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів.
В занепадом і зникненням віче органу громадського та державного управління.
Г перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган.

16. Установіть відповідність між назвами періодів історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.
1 б Стародавня історія України
2 г Київська Русь за перших князів
3 а Розквіт Київської Русі
4 в Київська Русь за часів роздробленості
А Християнізація, «Змієві вали», «тесть Європи», «Руська правда».
Б Привласнююче господарство, археологічна культура, осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян.
В Князівські усобиці, удільні землі, федеративна монархія, «Правда Ярославичів».
Г Язичництво, полюддя, уроки, погости.
Д Фільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта.

17. Укажіть причини політичного роздроблення Київської Русі:
І. зростання удільного князівського та посилення боярського землеволодіння;
ІІ. масові селянські заворушення, повстання міщан;
ІІІ. занепад міжнародної торгівлі та економічне ослаблення Києва;
IV. вторгнення монголо-татар, яке підірвало військову міць й авторитет Києва;
V. великі розміри держави, її етнічна неоднорідність;
VІ. занепад освіти, науки та культури в державі;
VІІ. відсутність загальновизнаного порядку наслідування великокняжого престолу;
VІІІ. втручання сусідніх держав у внутрішні справи Русі з метою її військово-політичного ослаблення;
ІХ. економічний розвиток та піднесення політичної ролі окремих земель.
А. IIІ, V, VI, VІІ, ІХ;
Б. I, III, V, VII, IX;
В. І, II, IV, VІІ, VIIІ;
Г. ІI, IV, VІ, VІІI, ІХ.

18. Існування Київської Русі охоплює період
А VIIIX ст.
Б VIIIXII ст.
В IXXIII ст.
Г XXIV ст.

19. Правовий статус «отчини» як родової власності, спадкового володіння певної князівської лінії було закріплено
А заповітом Ярослава Мудрого
Б нормою «Правди Ярославичів»
В постановою Любецького з'їзду князів
Г статтею «Устава» Володимира Мономаха

20. Установіть відповідність між пронумерованими на карті теренами давньоруських удільних князівств у період політичної роздробленості та їхніми назвами.

А 3 Київське
Б 1 Галицьке
В 2 Волинське
Г 4 Чернігівське
Д Переяславське

21. Під яким роком літописець записав такі рядки:
«У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою... І принесли його в город його Переяславль ...і тут преставився він ...і плакали по ньому всі переяславці. ...був же він князь доблесний у бою, і мужністю відзначався За ним же Україна багато потужила»?
А 1054 р.
Б 1187 р.
В 1205 р.
Г 1264 р.

22. У якому році на з’їзді руських князів ухвалено таке рішення:
«Кожен хай держить отчину свою: Святополк Ізяславів [уділ]; Володимир Всеволодів [уділ]; Давид, Олег, Ярослав Святославів [уділ]; іншим [хай будуть] уділи, які їм роздав Всеволод»?
А 1054 р.
Б 1097 р.
В 1113 р.
Г 1187 р.

23. Установіть відповідність між роками та подіями.
1б 1097 р.;
2г 1113 р.;
3а 1187 р.;
4д 1199 р.
А перша літописна згадка назви «Україна»;
Б з’їзд князів у Любечі;
В перемога Данила Галицького під Дорогочином;
Г укладення ченцем Нестором «Повісті минулих літ»;
Д утворення князем Романом Мстиславичем Галицько-Волинського князівства.

24. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем:
А 3 «Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами і з усіма киянами з честю великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся»
Б 1 «...і вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло Городця. І розділили вони по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв сю сторону, а Мстислав ту. ...і перестали усобиця й заколот, і була
тиша велика в землі Руській»
В 4 «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські. Коли зітнулися війська між собою, то сталася січа люта. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи»
Г 2 «...і зібралися в городі... щоб уладнати мир. І говорили вони один одному: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? ...Відтепер з’єднаймося в одне серце і обережімо Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою...»

25. Установіть відповідність між заходами та діячами, причетними до них.
1 в створення перших осередків центральної князівської влади на місцях «погостів»;
2 д запровадження християнства як державної релігії;
3 г укладення першої писаної збірки руських законів;
4 б організація з’їзду князів у Любечі.
А князь Данило Галицький
Б князь Володимир Мономах

·В княгиня Ольга
Г князь Ярослав Мудрий
Д князь Володимир Великий

26. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.
1 б «Охрестився ж він у церкві Святої Софії... у городі Корсуні. По хрещенні ж привів Володимир цесарицю на обручення.. Коли ж охрестили його... передали йому віру християнську...»
2 а «Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. І тут винесли Ігоря. - А се син Рюриків»
3 в «І заложив князь город великий Київ, а в города сього ворота є Золоті... Спорудив [церкву] Благовіщення. Після цього він звів монастир Святого Георгія Побідоносця...»
4 д «І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день... а Дмитра воєводу привели пораненого до Батия, і не велів Батий убивати його ради його мужності...»
А IX ст.
Б X ст.
В XI ст.
Г XII ст.
Д XIII ст.

27. Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя
А Ярослава Мудрого.
Б Данила Галицького.
В Лева Даниловича.
Г Юрія І Львовича.

28. Установіть послідовність подій давньоруської історії XIIXIV ст.
А 2 Захоплення Києва монголами.
Б 4 Створення Галицької митрополії.
В 3 Коронація Данила Романовича.
Г 1 Утворення Галицько-Волинського князівства.

29. Кому з князів літописець приписує вислови:
«Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)»,
«Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?
А Ярославу Осмомислу
Б Роману Мстиславовичу
В Данилу Галицькому
Г Юрію I Львовичу

30. На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?
А іноземних колоністів
Б міщан
В селян
Г удільних князів

31. Ім’я якого галицько-волинського князя пропущено в схемі?

А Володимирко
Б Ярослав
В Данило
Г Юрій

32. На карті позначено напрямки походів

А київського князя Володимира Великого на Червенські міста.
Б переяславського князя Володимира Мономаха проти половців.
В монгольського хана Батия на землі Південно-Західної Русі.
Г литовського князя Ольгерда на землі Західної Русі та Польщі.

33. Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович
А позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди.
Б зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі.
В зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі.
Г поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька.

34. 1199–1205 роки це період в історії Галицько-Волинського князівства, для якого було характерним
А утворення та становлення єдиної держави, поширення влади князя на Київ і Київську землю.
Б розпад єдиної держави, зростання самостійності бояр, втручання у внутрішні справи сусідніх держав.
В відновлення державної єдності, намагання створити антимонгольську коаліцію європейських держав.
Г ослаблення золотоординської залежності, боротьба з Польщею й Литвою за Люблінську та Берестейську землі.

35. Яке князівство в першій половині ХІІІ ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?
А Чернігівське
Б Волинське
В Київське
Г Переяславське

36. У боротьбі з якою державою Папа Римський Інокентій IV обіцяв надати допомогу князеві Данилу Галицькому?
А Тевтонським орденом
Б Золотою Ордою
В Великим князівством Литовським
Г Польським королівством

37. У 1238 р. під Дорогичином військо князя Данила Галицького завдало поразки
А монголам.
Б угорцям.
В полякам.
Г хрестоносцям.

38. Установіть відповідність між іменами князів та періодами їхнього правління.
1 б Володимир Великий
2 д Данило Галицький
3 в Ярослав Мудрий
4 а Олег
А 882–912 рр.
Б 980–1015 рр.
В 1019–1054 рр.
Г 1113–1125 рр.
Д 1238–1264 рр.

39. Головне завдання зовнішньої політики князя Данила Галицького в другій половині 4060-х рр. XIII ст. полягало в
А розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини.
Б здобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева.
В укладенні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.
Г створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.

40. Зображену картосхему потрібно використовувати, характеризуючи боротьбу руських князів із

А хозарами.
Б печенігами.
В монголами.
Г половцями.

41. Установіть відповідність між подіями та діячами, з якими вони пов’язані:
А3 об’єднання Волинського та Галицького князівств в єдину державу;
Б4 заснування Київської митрополії, підпорядкованої Константинопольському патріархові;
В2 розгром Хозарського каганату;
Г5 організація Любецького з’їзду князів.
1. Ярослав Мудрий;
2. Святослав Ігорович;
3. Роман Мстиславович;
4. Володимир Великий;
5. Володимир Мономах.

42. Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.
А 4 «У той же час поїхав був Данило в Угри до короля (Бели), бо він іще не чув про прихід татар на Київ. А коли Батий узяв Київ і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до (города) Володимира...»
Б 3 «І говорили (половці) руським князям: «Якщо ви не поможете нам, (то) ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете...» І вирішили князі: «Лучче б нам зустріти їх на чужий землі, аніж на своїй»...»
В 2 «Прибули Святополк (Ізяславич), і Володимир (Всеволодович), і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег, і зібралися в (городі) Любечі, щоб уладнати мир...»
Г 1 «Прийшли іноплемінники на Руську землю, половці многі. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на р. Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. ...і побігли руські князі, і перемогли половці...»

43. На картосхемі позначено Галицько-Волинську державу та князівства, залежні від неї, за правління

А Ярослава Осмомисла
Б Романа Мстиславовича
В Лева Даниловича
Г Юрія II Болеслава

44. Установіть відповідність між подіями культурного життя та іменами князів, причетними до них.
1 в створення «Ізборника» одного з перших енциклопедичних збірників Київської Русі
2 а відкриття першої школи для дітей знаті
3 б заснування першої бібліотеки при Софіївському соборі в Києві
4 д укладання Галицько-Волинського літопису
А Володимир Великий
Б Ярослав Мудрий
В Святослав Ярославич
Г Володимир Мономах
Д Данило Романович

45. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.
А1 «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. ...І вбили вони Аскольда й Діра, а Олег став князем у Києві...»
Б3 «У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій...»
В2 «І зібрав він писців многих, і перекладали вони з грецької на слов’янську мову і Письмо Святе, і списали багато книг. ...сей великий князь ...засіяв книжними словами серця віруючих людей...»
Г4 «У той час прислав папа послів достойних, які принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: «Сину! Прийми од нас вінець королівства...»

46. Установіть послідовність описаних літописцем подій.
А3 «...і зібралися в Любечі, щоб уладнати мир. І говорили один одному: «Пощо ми губимо Руськую землю? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині...»
Б1 «Хозари вийшли супроти нього з каганом своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...»
В4 «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі...і сповнена була земля Руськая ворогами...»
Г2 «А було ж печенігів без числа. Виступив він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині
свята Софія стоїть. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір...»

47. Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. була
А агресія Угорського та Польського королівств.
Б монгольська навала на землі Південно-Західної Русі.
В загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом.
Г змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем.

48. Установіть відповідність між описаними подіями та іменами князів:
1б «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором темним: Перуна дерев’яного, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Симаргла»
2д «На річці Калці татари стріли їх, війська половецькі і руські» 3а «Хозари вийшли супроти нього з каганом і сталася битва. І одолів він хозар».
4в «Заложив він город – великий Київ, а в города ворота Золоті».
А. Святослав Ігоревич Б. Володимир Великий В. Ярослав Мудрий. Г. Володимир Мономах. Д. Данило Галицький.

49. Боротьбу проти нападів половців на Русь найуспішніше вели князі
А Володимир Великий і Ярослав Мудрий.
Б Володимир Мономах і Мстислав Великий.
В Данило Галицький і Юрій І Львович.
Г Ігор Рюрикович і Святослав Ігоревич.

50. На землі яких князівств поширювалася влада князя Данила Романовича напередодні монгольської навали на Русь? (3 правильні відповіді)
1 Чернігівського
2 Переяславського
3 Новгород-Сіверського
4 Волинського
5 Галицького
6 Володимиро-Суздальського
7 Київського

51. У битві на річці Калка (1223 р.) союзниками руських князів були
А хозари.
Б половці.
В монголи.
Г печеніги.

52. Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславича та Данила Романовича?
А приборкання боярської опозиції
Б розбудова Галицької митрополії
В боротьба з Тевтонським орденом
Г створення антимонгольської коаліції

53. Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.
А3 «Відтепер з`єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою: Святополк  Київ, Ізяславів  [уділ], Володимир Всеволодів  [уділ]; Давид, Олег і Ярослав  Святославів [уділ]...»
Б1 «І за цим священним правилом ... єпископи поставили Іларіона, русина, митрополитом Києва і всієї землі Руської...»
В2 «Прийшли іноплемінники на Руську землю, половці многі, А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на [річку] Альту. ...І сталася битва, і побігли руські князі, і перемогли половці...»
Г4 «Прийняв же Данило [королівський] вінець у місті Дорогичині, коли він ішов на війну [проти ятвягів] із сином Львом і з Сомовитом, князем лядським...»


15

Приложенные файлы

  • doc 4298120
    Размер файла: 652 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий