Криминальный процесс Metodichka_K_prots_studenti_2015_Ostatochniy_variant

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ внутрішніх справКафедра кримінального процесу

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


Навчально-методичний комплекс
для проведення занять з студентами 3 курсу
юридичного факультетуОдеса 2015

УДК
ББК


Затверджено на засіданні навчально-методичної ради Одеського державного університету внутрішніх справ.
Протокол № 1 від 28.08.2015.


Рецензенти:
І.В. Федоров – кандидат юридичних наук, заступник начальника організаційно-методичного відділу слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області;
О.М. Цільмак – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики судової медицини та психіатрії ФПФПС ОДУВС.


Укладачі:
С.М. Смоков, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу ФПФПС ОДУВС;
А.В. Холостенко кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу ФПФПС ОДУВС, підполковник міліції.


Кримінальний процес: [Навчально-метод. комплекс для проведення занять з студентами 3 курсу юридичного факультету] / С.М. Смоков, А.В. Холостенко – Одеса.: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 83 с.


( Смоков С.М., Холостенко А.В. 2015.
( Одеський державний університет внутрішніх справ, 2015.
1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна: “Кримінальний процес ”
Курс
Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 7,5
Змістових модулів: 2
Загальна кількість годин: 288
Тижневих годин: 6
Рік підготовки: 3
Семестр: 5-6
Лекції: 64
Семінарські заняття: 52
Практичні заняття: 50
Самостійна робота: 72
Індивідуальна робота: 72
Модульна робота:
Вид контролю: залік, захист курсової роботи, екзамен


“Кримінальний процес” є однією з основних навчальних дисциплін, що передбачена для обов’язкового вивчення при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” у всіх вищих юридичних навчальних закладах України.
Засвоєння студентами матеріалу цієї дисципліни становить фундамент професійної підготовки працівників судових, правоохоронних та правозахисних органів.
Навчальна дисципліна “Кримінальний процес” складається із Загальної та Особливої частин і вивчається у продовж двох семестрів.
У Загальній частині розглядаються поняття і завдання кримінального процесу, його основні наукові категорії, система стадій, джерела кримінального процесуального права України, засади кримінального процесу, правовий статус суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, доказове право, порядок відшкодування шкоди, положення про процесуальні строки і витрати, заходи забезпечення кримінального провадження.
Особлива частина присвячена докладному вивченню процесуальної діяльності, що відбувається у кожній стадії кримінального процесу, особливих порядків кримінального провадження, а також міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.
“Кримінальний процес” знаходиться у тісному зв’язку з іншими юридичними дисциплінами, перш за все, з теорією держави і права, яка забезпечує його категоріальним апаратом, з конституційним, кримінальним, адміністративним і цивільним правом, оскільки в діяльності органів досудового розслідування і суду досить часто виникають питання, що пов’язані з відшкодуванням завданої кримінальним правопорушенням шкоди, кваліфікацією суспільно небезпечних діянь, забезпеченням конституційних прав і свобод людини, адміністративною відповідальністю тощо.
При вивченні кримінального процесу студенти повинні активно використовувати знання щодо завдань, компетенції, структури і повноважень органів досудового розслідування, прокуратури та суду.
Основними засобами вивчення навчальної дисципліни є лекції, семінарські та практичні заняття, написання рефератів і курсових робіт, самостійна та індивідуальна робота, поточний і підсумковий контроль.
Питання зміцнення законності та правопорядку, посилення протидії злочинності, підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду є предметом постійної уваги Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховного Суду України, керівництва Генеральної прокуратури та МВС України і тому, обов`язково у навчанні необхідно використовувати підзаконні нормативні акти, що регламентують окремі аспекти кримінально-процесуальної діяльності.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ з/п
Назва теми
Нормативний
обсяг годин
з них
Всього годин
з викладачем
з них
з них

Лекцій
Семінарських
занять
Практичних
занять
Модульна
робота
Індивідуальна
робота
Самостійна
робота

Загальна частина

Змістовий модуль 1.

1.
Поняття, суть і завдання кримінального процесу
16
8
4
4

-
4
4

2.
Кримінальний процесуальний закон
12
4
2
2

-
4
4

3.
Засади кримінального провадження
18
10
4
4
2
+
4
4

4.
Суд,сторони та інші учасники кримінального провадження.
18
10
4
4
2
-
4
4

5.
Докази і доказування у кримінальному процесі
44
20
8
6
6
+
12
12

6.
Фіксування кримінального провадження, строки, процесуальні витрати
Цивільний позов.
12
4
2
2

-
4
4

7.
Заходи забезпечення кримінального провадження
20
12
4
4
4
+
4
4

8.
Досудове розслідування
4
4
4


Всього годин за 1 семестр:
144
72
32
26
14

36
36

Підсумковий контроль: залік

Змістовий модуль 2.

8.
Досудове розслідування
46
26
10
6
10
-
10
10

9.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
8
4
2
2


2
2

10.
Провадження у суді 1 інстанції
32
16
6
4
2
-
8
8

11.
Апеляційне провадження
8
4
2
2
2
-
2
2

12.
Касаційне провадження. Провадження у Верховному суді України.
8
4
2
2


2
2

13.
Виконання судових рішень
8
4
2
2

-
2
2

14
Провадження за нововиявленими обставинами
8
4
2
2


2
2

15.
Особливі порядки кримінального провадження
24
12
4
4

+
4
4

16.
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
10
6
2
2

-
4
4

Всього годин за 2 семестр:
13 =SUM(ABOVE) 1414415
13 =SUM(ABOVE) 147215
32
26
14
-
13 =SUM(ABOVE) 143615
13 =SUM(ABOVE) 143615

Підсумковий контроль: екзамен

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНУ РОБОТУ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Семінарські заняття – 4 год.
Самостійна робота – 4 год.
Індивідуальна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Поняття кримінального процесу; кримінально-процесуальна діяльність; завдання кримінального провадження; стадії кримінального процесу; кримінально-процесуальні функції; кримінально-процесуальні правовідносини; кримінально-процесуальна форма; кримінально-процесуальні гарантії; кримінально-процесуальні акти.
Семінарське заняття 1
1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу.
2. Історичні форми кримінального процесу.
3 Завдання кримінального провадження.
4. Система стадій кримінального процесу.

Семінарське заняття 2
1. Поняття, види та сутність кримінально-процесуальних функцій.
2. Поняття та сутність кримінально-процесуальних правовідносин.
3. Поняття, види та значення кримінально-процесуальних гарантій.
4. Кримінально-процесуальна форма.
5. Кримінально-процесуальні акти.

Практичне завдання
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень.

1. Начальник ОВС (органу внутрішніх справ) викликав експерта-криміналіста і попросив доповісти про перебіг доручених йому експертиз у кримінальному провадженні. Начальник ОВС звернув його увагу на необхідність прискорити дослідження, оскільки всі посадові особи, які мають відношення до здійснення кримінального провадження, виконують завдання забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Оцініть дії начальника ОВС.
Чи є експерт-криміналіст суб’єктом виконання завдань, про які вів мову начальник ОВС?
2.Прокурор, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, взявши до уваги очевидність вчиненого злочину, дав вказівку слідчому закінчити досудове слідство протягом 2 тижнів з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Слідчий оскаржив вказівку вищестоящому прокуророві, зазначивши, що відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України він має право провадити досудове слідство у продовж двох місяців.
Оцініть ситуацію з точки зору завдання забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
3. У залі судового засідання було розпочато розгляд кримінального провадження по обвинуваченню Остапчука, Мітіна і Назарука за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство) і ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), так як вони грубо порушували громадський порядок і завдали потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Захисник Остапчука (адвокат юридичної консультації), виходячи з того, що тілесне ушкодження міг спричинити лише один з обвинувачених, усю захисну промову присвятив обґрунтуванню вини Мітіна.
За результатами судового розгляду кримінального провадження Остапчук і Мітін були визнані винними у вчиненні злочину, а Назарук – виправданий. Потерпілий звернувся в юридичну консультацію, де адвокат за його дорученням склав апеляційну скаргу на вирок суду, в якій обґрунтовував, що вина обвинуваченого Назарука доказана наявними матеріалами в кримінальному провадженні.
Оцініть дії адвокатів з точки зору сутності кримінально-процесуальних функцій.
4. До чергової частини органу внутрішніх справ звернувся Сомов із заявою про вчинений щодо нього злочин. Прийнявши заяву, черговий ОВС пояснив Сомову, що дії по перевірці та вирішенню його заяви будуть виконуватися лише після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки саме тоді виникають кримінально-процесуальні правовідносини, що надають співробітникам міліції відповідні повноваження.
Чи є правильним пояснення чергового ОВС?
Коли виникають та припиняються кримінально-процесуальні правовідносини?
5. Під час провадження досудового слідства за підозрою Федоренка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої), виникла необхідність провести освідування підозрюваного відповідно до вимог ст. 241 КПК України. Оскільки слідчий мав намір самостійно провести освідування підозрюваного, він запросив понятого й оглянув підозрюваного Федоренка. Про результати проведеного освідування слідчий склав акт, який підписав підозрюваний Федоренко й сам слідчий.
Ознайомившись з положеннями ст. 241 КПК України, з’ясуйте, чи не були допущені слідчим порушення кримінально-процесуальної форми.
Якщо так, то які саме?
6. Слідчий викликав як свідка Федорова і під час допиту поставив йому ряд питань, що стосуються змісту листів, отриманих ним від підозрюваного. Федоров на ці питання відповідати відмовився, посилаючись на вимоги Конституції України щодо гарантій таємниці спілкування.
Чи є правильними дії Федорова?Які гарантії прав особи в кримінальному процесі встановлені Конституцією України?
7. Комендант гуртожитку у зв’язку з чисельними порушеннями порядку у вечірні години провів з участю прибиральниці та технічного працівника огляд приміщень гуртожитку. За відсутності мешканців гуртожитку вони оглянули їхні кімнати та склали відповідний акт, в якому вказали, що під час перевірки у тумбі Зотова було знайдено 7 пляшок горілки та газовий пістолет, а у шафі Власова – близько 2 кілограм головок маку. Акт підписали прибиральниця, технічний працівник і комендант гуртожитку.
Чи законні дії коменданта гуртожитку?
Назвіть гарантії недоторканності житла особи.
8. Вікторов був засуджений за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) до обмеження волі строком на два роки. Він визнав себе винним у тому, що керуючи автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, завдавши йому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Проте в апеляційній скарзі на вирок суду Вікторов написав, що під час судочинства не були забезпечені гарантії його права на захист, а саме: суд не забезпечив участь в судовому засіданні адвоката, котрий був запрошений Вікторовим, а призначив іншого. Крім того, під час досудового розслідування Вікторова не допустили до участі в проведенні автотехнічної експертизи, не надали можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.
Чи обґрунтована скарга Вікторова?
У чому суть кримінально-процесуальних гарантій?
9. Під час судового розгляду кримінального провадження по обвинуваченню Франсуа Грюффон (француз) у вчиненні шахрайства суддя з’ясував, що обвинуваченому, котрий не володіє мовою судочинства, всупереч вимогам ст. 29 КПК України, на досудовому слідстві не було надано можливість скористатися послугами перекладача.
Про які процесуальні гарантії йдеться в цьому випадку, та чи були вони порушені?

Питання для самоконтролю:
1. В яких значеннях вживається термін “кримінальний процес”?
2. Як співвідносяться категорії “кримінальний процес”, “кримінальне провадження”, “правосуддя у кримінальному провадженні”?
3. Які є історичні типи (форми) кримінального процесу?
4. Які завдання кримінального процесу?
5. Дайте визначення стадії кримінального процесу.
6. Які стадії існують в кримінальному процесі України?
7. Назвіть види кримінально-процесуальних функцій.
8. З якого моменту розпочинаються кримінально-процесуальні відносини і коли вони завершуються?
9. Які правовідносини вважаються кримінально-процесуальними?
10. З яких елементів складається структура кримінально-процесуальних відносин?
11. Назвіть види кримінально-процесуальних гарантій і які правові явища можна до них віднести.
12. Що таке кримінально-процесуальна діяльність?
13. Які акти є кримінально-процесуальними?
14. Вкажіть структуру постанови як кримінально-процесуального акту.
15. З яких частин складається протокол слідчої дії?

Теми рефератів, доповідей:
1. Історичні типи (форми) кримінального судочинства.
2. Кримінальний процес як юридична наука.
3. Історія становлення та розвитку вітчизняного кримінального процесу.
4. Моральні засади кримінального судочинства.
5. Сучасні напрями удосконалення кримінально-процесуальної форми.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
1. Складіть схему системи стадій кримінального процесу України за такою формою: назва стадії, безпосередні завдання, суб’єкти провадження, які діють в даній стадії, особливості провадження в стадії, підсумкові рішення.
2. Проаналізуйте та проілюструйте взаємозв’язок кримінального процесу із запропонованими галузями права й суміжними науками: конституційне право, кримінальне право, законодавство про оперативно-розшукову діяльність, криміналістика.
Література до теми:
[1-9, 62-64, 68-70, 72-77, 80-82, 84, 86, 87, 97, 109]

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон

Семінарське заняття – 2 год.
Самостійна робота – 4 год.
Індивідуальна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Кримінально-процесуальний закон; джерела кримінально-процесуального закону України; кримінально-процесуальна норма; гіпотеза, диспозиція і санкція кримінально-процесуальної норми; тлумачення кримінального процесуального закону, дія кримінального процесуального закону у просторі, часі та за колом осіб.
Семінарське заняття
1. Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального закону.
2. Джерела кримінально-процесуального закону.
3. Поняття, види та структура кримінально-процесуальних норм.
4. Дія кримінального процесуального закону.

Практичне завдання
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Під час кримінального провадження слідчий при складанні одного з документів зробив посилання на норму Конституції України, положення постанови Пленуму Верхового Суду України та пункт наказу Генерального прокурора України.
Прокурор вказав слідчому на недопустимість посилань у кримінально-процесуальних документах на будь-які інші, окрім Кримінального процесуального кодексу України, закони та підзаконні нормативні акти, а також рішення вищих судових органів, оскільки вони не є джерелами кримінально-процесуального права.
Оцініть дії слідчого та роз’яснення прокурора.
2. На французькому танкері, що знаходився в порту України, відбулася бійка, під час якої одній із її учасників було нанесено тяжке ножове поранення. Капітан танкера, керівництву порту жодної інформації, пов’язаної з цією подією не повідомив.
Оцініть ситуацію, враховуючи правила дії кримінального процесуального закону в просторі.
3. Казаков і Савченко вчинили вбивство з метою пограбування в Києві. Заволодівши грошима та особистими речами, труп закопали в лісі. Під час проведення оперативно-розшукових заходів Казаков і Савченко були затримані в Москві. Слідчий з Києва прибув до Москви для провадження невідкладних слідчих дій.
Яким кримінальним процесуальним законом повинен керуватися слідчий при провадженні слідчих дій у Москві?
4. Перебуваючи на курорті Болгарії, громадянин Росії Сазонов із ревнощів посварився з дружиною. Після посадки на літак в аеропорту Софії Сазонов почав вимагати від дружини пояснень з приводу її відсутності в готелі в день від’їзду. Під час польоту, після того як дружина відмовилася відповідати, Сазонов вдарив її ножем в обличчя. Літак здійснив вимушену посадку в Києві. Родина Сазонових проживає в Москві.
За правилами кримінального процесуального закону якої держави необхідно розслідувати цей злочин?
5. Громадянин Казахстану Логвиненко, котрий тимчасово проживає в Україні, знаходячись у службовому відрядженні в Латвії, став свідком вчинення тяжкого злочину. Через деякий час з правоохоронної установи Латвії надійшло доручення правоохоронним органам України з проханням допитати Логвиненка як свідка.
Яким кримінальним процесуальним законом слід керуватися при виконанні цього доручення?
Яким кримінальним процесуальним законом мав би керуватися слідчий з Латвії, котрий прибув би до України для допиту Логвиненка як свідка?
6. Під час провадження в Україні досудового слідства про вчинення підозрюваними Левчуком і Олійником кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди), виникла необхідність у проведенні деяких процесуальних дій в Російській Федерації та Німеччині.
У відповідності з яким кримінальним процесуальним законом будуть проведені необхідні процесуальні дії в зазначених державах?
7. Під час кримінального провадження слідчий повідомив Петрова про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Петров, керуючи власним автомобілем, грубо порушив правила безпеки дорожнього руху, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем, водій якого загинув на місці події. При здійснення процесуального керівництва прокурор заявив слідчому, що той порушив закон, оскільки повідомив про підозру Петрова, котрий є депутатом районної ради, без згоди на те ради.
Оцініть правильність дій слідчого.
8. Дипломатичний представник однієї з держав в Україні разом зі своєю дружиною здійснювали прогулянку по одному з парків міста Києва. Під час прогулянки вони стали очевидцями бійки, одному з учасників якої були завдані смертельні поранення.
Чи є можливість допитати дипломатичного представника та його дружину як свідків у кримінальному провадженні?
9. Стефанов і Мосейчук, знаходячись в кафе, вжили велику кількість спиртних напоїв та почали чіплятися до жінок, ламати меблі. Відвідувачі кафе викликали міліцію, і в той же день за заявою власника та відвідувачів кафе було розпочато досудове розслідування, під час якого були допитані свідки, проведений огляд місця події.
Наступного дня, коли Стефанов і Мосейчук протверезіли, слідчий повідомив їм, що вони обидва затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення і відносно них розпочато досудове розслідування. Стефанов, дізнавшись про це, заявив, що два дні тому він був призначений суддею районного суду, і почав вимагати, щоб кримінальне провадження було закрито, а його звільнили.
Оцініть ситуацію, враховуючи правила дії кримінального процесуального закону щодо осіб.

Питання для самоконтролю:
1. Поняття кримінального процесуального закону.
2. Система джерел кримінально-процесуального закону.
3. Структура кримінально-процесуальних норм.
4. Види кримінально-процесуальних норм.
5. Структура Кримінального процесуального кодексу України.
6. Дія кримінального процесуального закону у часі.
7. Дія кримінального процесуального закону у просторі.
8. Дія кримінального процесуального закону щодо осіб.
9. Тлумачення кримінально-процесуальних норм.
10. Значення міжнародних нормативно-правових актів для кримінального процесу України.
Теми рефератів, доповідей:
1. Напрями удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо процесуальної діяльності органів досудового розслідування.
2. Шляхи удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо процесуальної діяльності органів судової влади.
3. Тлумачення кримінального процесуального закону.
4. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права в окремих державах (на прикладі Англії, Австралії, США, Канади).

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
Охарактеризуйте правила чинності кримінального процесуального закону у просторі, часі та за колом осіб за запропонованою схемою:
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН

У просторі
У часі
За колом осіб

Правило
Винятки
Правило
Винятки
Правило
Винятки

Література до теми:
[1-29, 40, 57, 65, 68-70, 72-74, 76, 80-82, 86, 87, 97, 104]

Тема 3. Засади кримінального провадження

Семінарське заняття – 4 год.
Практичне заняття – 2 год.
Самостійна робота – 4 год.
Індивідуальна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Поняття засад кримінального провадження; класифікація засад кримінального процесу; конституційні засади кримінального процесу; спеціальні (галузеві) засади кримінального процесу; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; недоторканність права власності; розумні строки; презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Семінарське заняття 1
1. Поняття, значення, система та класифікація засад кримінального процесу.
2. Зміст та значення засад кримінального процесу:
1) верховенство права;
2) законність;
3) рівність перед законом і судом;
4) повага до людської гідності;
5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;
7) таємниця спілкування;
8) невтручання у приватне життя;
9) недоторканність права власності;
10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї.

Семінарське заняття 2
1. Зміст та значення засад кримінального процесу:
заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;
забезпечення права на захист;
доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;
змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
безпосередність дослідження показань, речей і документів;
забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;
публічність;
диспозитивність;
гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;
розумність строків;
мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

Практичне заняття
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Хвостова звернулася із заявою до слідчого, в якій вказала, що з її сараю було викрадено майно на суму 750 грн. Вона висловила припущення, що крадіжку міг вчинити її сусід Саков, з яким у неї неприязні стосунки й який не працює та зловживає спиртними напоями. Слідчий запропонував Хвостовій особисто переговорити з Саковим і з’ясувати його причетність до цієї крадіжки, і тільки потім звернутись до нього з тим, щоб він почав досудове розслідування за цим фактом.
Чи порушив слідчий будь-яку засаду кримінального провадження?
2. Лапшину було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Слідчий з метою встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення направив начальнику поштової установи постанову, в якій вимагав усі листи, що надходитимуть на адресу Лапшина, спочатку передавати йому, а потім направляти Лапшину.
Оцініть законність дій слідчого.
3. У районному суді м. Києва розглядалися матеріали кримінального провадження по обвинуваченню неповнолітнього Бабанова (учня 10 класу) у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень учневі паралельного класу під час бійки в школі. У судове засідання з’явилися однокласники обвинуваченого та потерпілого. Батьки обвинуваченого наполягали на тому, аби однокласники були виділені з залу судового засідання, оскільки вони не хочуть зайвого розголосу цієї події. Батьки потерпілого, зі свого боку, заперечували проти цього, зазначаючи, що судовий розгляд кримінального провадження є відкритим, і хай однокласники Бабанова дізнаються з ким вони навчаються.
Яке рішення і на підставі якої засади кримінального процесу має прийняти суддя в цій ситуації?
4. У підготовчій частині судового засідання по обвинуваченню Проніна, Маслова й Захарчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене групою осіб), обвинувачений Пронін заявив клопотання про проведення закритого судового засідання. Суд відмовив у задоволенні клопотання обвинуваченого, мотивуючи відмову тим, що ні потерпіла, ні інші обвинувачені не наполягають на розгляді кримінального провадження в закритому засіданні.
Чи правильно вчинив суд?
Що означає гласність судового розгляду?
У яких випадках допускається закритий судовий розгляд?
5. Івченко підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений повторно). Винним себе Івченко не визнав і від послуг захисника відмовився. Під час судового засідання у судових дебатах виступив прокурор, який вважав вину Івченка доказаною. Обвинувачений мав намір заперечити прокуророві в судових дебатах, але головуючий в судовому засіданні роз’яснив Івченку, що йому буде надана можливість виступити пізніше одночасно з останнім словом.
Оцініть дії головуючого.
У чому суть засади змагальності?
6. Тихончук обвинувачувався у вчиненні умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 КК України. Винним він себе не визнав і заявив клопотання про виклик і допит як свідків Сизова і Сотникова, які можуть підтвердити його алібі. Обвинувачений пояснив, що таке ж клопотання він заявляв і слідчому, але той його не задовольнив. Суд відхилив клопотання обвинуваченого, вказавши в ухвалі, що в кримінальному провадженні досліджено достатню кількість доказів, що підтверджують вину Тихончука. Суд допитав свідків Бондарева, Філіпова, Кузнєцову, а також оголосив показання, що були надані на досудовому слідстві Михайловим і Степанчуком, котрі не з’явилися в суд з поважних причин. Усі вони викривали Тихончука у вчиненні злочину. Посилаючись у вироку на показання цих свідків, суд визнав Тихончука винним.
Чи правильно діяв суд?
Які засади кримінального провадження лежать в основі вирішення цього питання?
7.Увечері у міському сквері працівники міліції почули крики жінки про допомогу. Ними був затриманий Сєдих, котрий намагався зґвалтувати Лаптєву. Сєдих і Лаптєва були доставлені до ОВС, де Лаптєва заявила про те, що вона не бажає, щоб про цю подію стало відомо. Проте враховуючи, що Сєдих раніше двічі судимий, нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, слідчий прийняв рішення про початок досудового розслідування за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування).
Оцініть рішення слідчого з позицій засади публічності.
8.Самсонова була очевидцем того, як Носов, який працює разом з нею на базі і з яким вона перебуває в інтимних стосунках, неодноразово вчиняв крадіжки продукції. Згодом Носова повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушень, а Самсонова була викликана на допит як свідок. На допиті Самсонова дала неправдиві показання, повідомивши, що вона нічого не знає про неправомірні дії Носова. Підозрюваний Носов на допитах заперечував свою вину. Тоді слідчий заявив Носову, що якщо він не розкаже всю правду і не переконає Самсонову все розказати, то він вимушений буде розповісти дружині Носова про його інтимні стосунки з Самсоновою.
Чи допущені в цій ситуації порушення закону?
Якщо так, то в чому вони полягають?
9. До районного управління міліції надійшло повідомлення від одного з мешканців будинку № 12 по вул. Лісовій про те, що двоє невідомих, розбивши скло у вікні, проникли до квартири його сусіда Ященка, що перебуває у закордонному відрядженні. За цим повідомленням було прийнято рішення про початок досудового розслідування і проведено огляд місця події в квартирі Ященка, під час якого були зафіксовані сліди вчинення квартирної крадіжки. Ященко, після прибуття з відрядження, подав скаргу прокуророві на дії працівників міліції, зазначивши, що вони порушили його конституційне право на недоторканність житла, оскільки проводили огляд квартири без рішення суду, а злочинців все одно не затримали.
Чи обґрунтована скарга Ященка?
Чи допущено порушення кримінального процесуального закону в цій ситуації?
Чи порушенні засади кримінального провадження?
10. З лікарні до прокуратури району надійшло повідомлення про незаконне проведення аборту Лаврентьєвій. Лаврентьєва під час дачі пояснень цей факт підтвердила, проте відмовилася назвати людину, котра це зробила, заявивши, що проведення аборту стосується її особисто і вона не бажає притягнення до відповідальності людини, що виконала її прохання.
Чи необхідно в цьому випадку починати досудове розслідування?
Якою засадою кримінального процесу слід керуватися, вирішуючи це питання?
11. Власов обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Досудове розслідування та судовий розгляд кримінального провадження були проведені всебічно і повно. Обвинувачений визнав себе винним. Разом з тим, захисник обвинуваченого подав апеляцію на вирок суду з вимогою про його скасування, оскільки під час наради суддів при постановленні вироку до нарадчої кімнати заходив секретар судового засідання. До матеріалів кримінального провадження було приєднане пояснення секретаря, який повідомив, що заходив до нарадчої кімнати на прохання головуючого, щоб передати йому Кримінальний кодекс.
Чи допущені судом порушення закону?
У чому полягає сутність засади законності?
12.Увечері Волков був затриманий працівниками лісництва на території лісового насадження за незаконну порубку великої кількості ялинок (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України). Його доставили у приміщення лісництва, де, враховуючи нічний час, зачинили в окремій кімнаті “до з’ясування обставин”. Наступного дня Волков був доставлений до міліції.
Чи правильно діяли працівники лісництва?
Які засади кримінального провадження були порушенні?
13.Носков, який працював головним бухгалтером заводу, обвинувачувався за ч. 2 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем). У судовому засіданні він заявив відвід судді мотивуючи його тим, що в міський газеті була опублікована стаття, в якій кореспондент висвітлював перебіг розслідування кримінального правопорушення, вчиненого Носковим, і вимагав суворо покарати винного. Сумніваючись в об’єктивності судді, Носков просив передати матеріали кримінального провадження для розгляду в суд іншого міста.
Чи обґрунтоване прохання Носкова?
Яка засада кримінального провадження була порушена?
14.До слідчого звернулася дружина потерпілого по кримінальному провадженню про нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень з клопотанням про її присутність під час проведення перехресного допиту між її чоловіком і підозрюваним. Своє клопотання вона мотивувала бажанням підтримати чоловіка при проведенні цієї слідчої дії й обґрунтувала дією засади гласності в кримінальному процесі. Слідчий у задоволенні клопотання відмовив, зазначивши, що засада гласності діє виключно в стадії судового розгляду.
Оцініть правильність рішення слідчого.
15. Свідок Манукян, який був викликаний на допит у кримінальному провадженні по підозрі Голікова, заявив слідчому, що він не знає української та російської мови і може вільно говорити лише рідною вірменською мовою. Слідчий, котрий володів вірменською мовою, запропонував свідкові дати показання його рідною мовою. Зміст протоколу допиту, що був складений українською мовою, слідчий переклав свідкові і той засвідчив його правильність своїм підписом.
Оцініть дії слідчого.
16. Олійник, який обвинувачувався у вчиненні злісного хуліганства, заявив клопотання про розгляд кримінального провадження відносно нього в закритому судовому засіданні, обґрунтовуючи його тим, що він вчинив у нетверезому стані такі дії, за які йому соромно перед своїми дітьми та знайомими, котрі можуть бути присутніми в залі суду.
Чи підлягає це клопотання задоволенню?
17. Назарук і Попеску (угорець за національністю, тимчасово перебував на території України, українською та російською мовами не володіє) за попередньою змовою вчинили грабіж і були затримані. При роз’ясненні їм права мати захисника обидва від його послуг відмовилися. Надалі Назарук, дізнавшись, що при повідомленні Попеску підозри у вчиненні кримінального правопорушення був присутній захисник, оскаржив дії слідчого прокуророві, зазначивши, що слідчий порушив засаду рівності громадян перед законом і судом, оскільки повідомлення йому підозри відбувалося без участі захисника.
Наскільки обґрунтована скарга Назарука?
18. В обвинувальному акті слідчий зробив такий запис: “Вина підозрюваного Крилова доведена зібраними в кримінальному провадженні доказами, незважаючи на заперечення своєї вини самим підозрюваним. Показання свідка Крилової слід визнати недостовірними, оскільки вона є дружиною Крилова й зацікавлена у вирішенні кримінального провадження на його користь. Будь-яких інших доказів своєї невинуватості Крилов не надав”.
Оцініть зроблений слідчим запис з огляду на засади кримінального процесу.

Питання для самоконтролю:
1. Як ви розумієте поняття “засада кримінального процесу”?
2. Чому йдеться мова про систему засад, а не про їх сукупність?
3. Які засади кримінального процесу проголошені у міжнародно-правових документах і як вони реалізуються в Україні?
4. Що таке конституційні засади, назвіть їх?
5. Які погляди щодо класифікації засад існують у спеціальній літературі?
6. Розкрийте зміст кожної з відомих вам засад.
7. У чому полягає засада публічності? Чи відрізняється вона від засади гласності?
8. Який зміст засади диспозитивності у кримінальному процесі?
9. Чи закріплена в законі засада презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини?

Теми рефератів, доповідей:
1 Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність під час кримінального провадження.
2. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи та її реалізація у кримінальному провадженні.
3. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального процесу.
4. Змагальність та свобода в поданні особами до суду доказів і диспозитивність як засади кримінального судочинства.
5. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї як конституційна засада правосуддя у кримінальному провадженні.
6. Розумність строків як засада кримінального процесу.
7. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення як конституційна засада українського правосуддя.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
1. Розподіліть усі відомі вам засади кримінального провадження України за запропонованою схемою:
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Загальноправові
Міжгалузеві
Галузеві

2. Надайте характеристику засаді кримінального провадження, заповнивши таку таблицю:
МОВА, ЯКОЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Нормативне джерело закріплення
Зміст засади
Винятки з основного змісту засади
Поняття особи, що не володіє мовою кримінального провадження
Права осіб, що беруть участь у справі та не володіють мовою кримінального провадження
Література до теми:
[1-5, 9-14, 26-28, 41, 44, 46, 59, 68-74, 76-78, 80-83, 87-89, 94, 97]

Тема 4. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження.

Семінарське заняття – 4 год.
Практичне заняття – 2 год.
Самостійна робота – 4 год.
Індивідуальна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Суб’єкти кримінального провадження; сторони кримінального провадження; процесуальне становище; правовий статус; процесуальні права і обовязки; суд; суддя; прокурор; слідчий; слідчий суддя; керівник органу досудового розслідування; підозрюваний; обвинувачений; захисник; потерпілий; цивільний позивач; цивільний відповідач; законний представник цивільного позивача; представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача; експерт; спеціаліст; свідок; секретар судового засідання; понятий; перекладач; заявник; судовий розпорядник.


Семінарське заняття 1
1. Поняття і класифікація учасників кримінального процесу.
2. Суд (суддя), слідчий суддя як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності.
3. Прокурор у кримінальному процесі.
4. Правовий статус органів і посадових осіб, які здійснюють досудове розслідування.
5. Підозрюваний, обвинувачений, їх процесуальне становище.
6. Перекладач, поняті, заявник, секретар судового засідання, судовий розпорядник, їх права та обов`язки.
Семінарське заняття 2
1. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус.
2. Правове становище цивільного позивача та цивільного відповідача та їх представників у кримінальному проваджені.
3. Захисник у кримінальному процесі, його права та обовязки. Обов’язкова участь захисника.
4. Свідок у кримінальному процесі, його права та обов’язки.
5. Експерт і спеціаліст у кримінальному процесі, їх роль, повноваження і відмінність у процесуальному становищі.
6. Відводи учасників кримінального провадження.

Практичне заняття
Під час самостійної підготовки курсанти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Під час судового розгляду у кримінальному провадженні обвинувачений Вялов заявив відвід прокурору, котрий брав участь у досудовому розслідуванні як процесуальний керівник на тій підставі, що він сам проводив досудове слідство у кримінальному провадженні, а тому він не може бути об’єктивним обвинувачем. Суд відхилив заявлений обвинуваченим відвід, мотивуючи це тим, що прокурор і під час досудового слідства, і в судовому засіданні здійснює одну функцію – обвинувачення.
Оцініть рішення суду.
Чи підлягає відводу прокурор в описаній ситуації?
Чи змінилася б відповідь, якби відвід був заявлений прокуророві, що затверджував обвинувальний акт у кримінальному провадженні?
2. Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, прокурор дійшов висновку, що підозрюваний Шкурко, котрий свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину, не визнає, дає неправдиві показання. З метою отримання від підозрюваного необхідних показань, прокурор дав вказівку слідчому, що здійснював це кримінальне провадження, вирішити питання про зміну запобіжного заходу відносно Шкурка на більш суворий.
Як повинен діяти слідчий?
Що означає обов’язковість вказівок прокурора у кримінальному провадженні?
3. У кримінальному провадженні по підозрі Соколова у вчиненні умисного вбивства Озерова до слідчого звернулися з заявою про залучення їх до провадження як потерпілими батько, матір, рідний брат і дружина Озерова.
Як повинен діяти слідчий?
4. З квартири потерпілого Зайцева були викрадені його речі на суму 3870 гривень, а також речі, що належать його товаришу Марченку, на суму 1100 гривень. Потерпілий Зайцев надав слідчому позовну заяву про визнання його цивільним позивачем на суму 4970 гривень. Від Марченка також надійшла заява про визнання його цивільним позивачем у цьому кримінальному провадженні на суму 1100 гривень.
Як слід вирішити заявлені клопотання?
5. Підозрюваний Барабанов під час допиту заявив, що свою вину у вчиненні вимагання не визнає й злочину не вчиняв, оскільки з потерпілим не знайомий, ніколи його не бачив, в момент діяння перебував з друзями на риболовлі. Перевіркою заявленого підозрюваним Барабановим алібі, було встановлено неправдивість повідомлених ним фактів.
Чи можна притягнути Барабанова до відповідальності за повідомлення завідомо неправдивої інформації?
Якщо так, то до якого її виду?
6. Волощук був затриманий в момент продажу наркотичних засобів. Відносно нього було розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів). Волощук звернувся до слідчого з клопотанням про допуск до участі у кримінальному провадженні як захисника батька його дружини Григорчука, котрий не має юридичної освіти, проте зможе виконати функцію захисника краще будь-якого адвоката.
Як вирішити заявлене клопотання?
Чи може Григорчук бути захисником у даному кримінальному провадженні?
7. На подвір’ї багатоквартирного будинку відбулася бійка, внаслідок якої неповнолітньому Бережному були завдані тяжкі тілесні ушкодження. Під час провадження досудового розслідування було встановлено, що очевидцем цієї події міг бути 9-річний Солодко Олег.
Чи може Солодко бути допитаним як свідок у кримінальному провадженні?
8. Дубовий, який був запрошений для участі в обшуку як спеціаліст, звернувся до слідчого з проханням вручити йому копію документа про залучення його в процес, а також перелік його прав.
Чи підлягає це клопотання задоволенню?
Як оформлюється залучення спеціаліста в кримінальний процес?
9. У кримінальному провадженні по підозрі Носова у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) , слідчий викликав на допит як свідка Корчагіна. Разом з ним до слідчого прийшла дружина Корчагіна, яка пояснила, що її чоловік хворий на психічну хворобу, лікується в лікарні й навряд чи зможе давати показання. Слідчий витребував і приєднав до матеріалів кримінального провадження копію медичної довідки про захворювання Корчагіна і, враховуючи психічний характер цього захворювання, відмовився від його допиту.
Чи правильно вчинив слідчий?
Хто не може бути допитаний як свідок у кримінальному процесі?
10. Підозрюваний Закутний без поважних причин не з’явився за викликом слідчого.
Яка відповідальність може наступити за такі дії підозрюваного?
Які наслідки потягне за собою неявка Закутного в судове засідання?
11.Батьками неповнолітнього Терещука, що підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб), як захисник був запрошений адвокат Семенов. Слідчий не допустив Семенова до участі у кримінальному провадженні як захисника, а батькам підозрюваного запропонував запросити іншого захисника, мотивуючи своє рішення тим, що Семенов був очевидцем події й у цьому провадженні буде допитаний як свідок. Батьки і адвокат Семенов оскаржили дії слідчого прокурору та вказали, що на місці події було багато осіб, котрі й можуть бути допитані як свідки.
Яке рішення слід прийняти прокуророві?
12..Кузнєцову було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Під час допиту підозрюваного був присутній його захисник Петров. Після допиту підозрюваного слідчий перейшов до допиту свідка. Захисник просив слідчого дозволити йому бути присутнім і на допиті цього свідка. Слідчий відмовив захиснику, роз’яснивши, що з протоколом допиту він буде мати змогу ознайомитися після закінчення досудового розслідування.
Чи правильно діяв слідчий?
13.. Підозрюваний у вчиненні злісного хуліганства Мельников, дізнавшись про те, що слідчий має намір провести допит двох чи більше вже допитаних осіб між ним і свідком Жулаєвою, подав слідчому письмове клопотання про відвід свідка. Своє клопотання він мотивував тим, що Жулаєва зводить з ним рахунки, бо раніше вони жили разом, проте часто сварилися й розірвали стосунки через те, що він пішов до іншої жінки, а тому Жулаєва не може давати правдивих показань у кримінальному провадженні.
Чи підлягає задоволенню заявлений відвід?
14.Під час кримінального провадження про квартирну крадіжку слідчий допитав німого свідка Тропкіна з участю Черкасова, який розуміє знаки глухонімих осіб. На початку допиту слідчий роз’яснив Черкасову права й обов’язки спеціаліста, про що й було зазначено в протоколі допиту.
Дайте оцінку діям слідчого.
15.Мазану було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 118 КК України (за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Потерпілим у цьому кримінальному провадженні слідчий визнав дружину загиблого Зайцеву. Підозрюваний заявив клопотання про усунення її з процесу, оскільки, по-перше, сам загиблий Зайцев діяв неправомірно й тому не міг би бути потерпілим, а по-друге, Зайцевій не було завдано шкоди, бо її загиблий чоловік не працював, зловживав спиртними напоями, неодноразово бив дружину.
Як повинно буди вирішине заявлене клопотання.
16.На 9-річного Лаврова, котрий проживає разом з мамою й бабусею, було вчинено розбійний напад. За цим фактом було розпочато досудове розслідування. Під час кримінального провадження слідчий за клопотанням матері Лаврова, враховуючи його малолітній вік і нестійку дитячу психіку, допитав в якості потерпілої матір Лаврова.
Оцініть правильність рішення слідчого.
17.В інженера заводу електронного обладнання Кравченка, котрий прямував у відрядження, в купе вагону потягу “Київ
· Львів” була викрадена валіза з цінним електронним пристроєм і кресленнями нових виробів. Сама валіза практичної цінності не мала. За цим фактом було розпочато досудове розслідування. Юрисконсульт заводу електронного обладнання звернувся до слідчого з клопотанням визнати завод цивільним позивачем у цьому кримінальному провадженні. Одночасно з таким же клопотанням звернувся й Кравченко.
Які рішення слід прийняти за заявленими клопотаннями?
18.Арапов, Борзов і Гончарук з метою пограбування зупинили на вулиці Самсонову. Арапов зірвав з її голови хутряну шапку, Борзов вирвав з її рук сумку, і всі троє з місця злочину втекли. У сумці виявилося 500 гривень, котрі вони втрьох розділили між собою. Через декілька днів Самсонова зустріла на вулиці Арапова, впізнала його, і він був затриманий працівниками міліції. Арапов підтвердив показання Самсонової і назвав своїх співучасників Борзова і Гончарука. Слідчий повідомив Арапова про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не допитував його в якості підозрюваного. За місцем проживання Борзова і Гончарука були проведені обшуки. У Борзова була виявлена сумка Самсонової, і він був затриманий. У Гончарука під час обшуку нічого виявлено не було. При проведенні пред’явлення для впізнання потерпіла Гончарука не впізнала.
Під час допиту Гончарук відмовився відповідати на запитання слідчого щодо своєї участі у вчиненні кримінального правопорушення.
Дайте характеристику процесуального статусу Самсонової, Арапова, Борзова і Гончарука.
Перерахуйте їхні процесуальні права.
Чи зобов’язаний Гончарук відповідати на запитання слідчого?
19.Колосов був затриманий працівниками дорожньої міліції одразу після вчинення ним нападу на Сомову й заволодіння її майном. За цим фактом слідчий розпочав досудове розслідування відносно Колосова.
Визначте процесуальний статус Колосова.
Якими процесуальними правами він користується?

Питання для самоконтролю:
1. Поняття суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.
2. Класифікація суб’єктів кримінального процесу.
3. Суд як орган правосуддя. Повноваження суду.
4. Роль і основні повноваження прокурора на всіх стадіях кримінального процесу.
5. Повноваження прокурора в суді.
6. Повноваження слідчого і керівника органу досудового розслідування.
7. Захисник у кримінальному провадженні, його права та обов`язки.
8. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.
9. Обвинувачений, його права та обов`язки.
10. Підозрюваний, його права та обов`язки.
11. Потерпілий, його права та обов`язки.
12. Цивільний позивач та цивільний відповідач у кримінальному процесі, їх права та обов`язки.
13. Представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Їх права та обов`язки. Законний представник цивільного позивача.
14. Поняття свідка, його права та обов`язки в кримінальному провадженні.
15. Експерт у кримінальному процесі, права та обов`язки експерта.
16. Спеціаліст у кримінальному судочинстві, його права та обов`язки.
17. Понятий і його процесуальне становище.
18. Повноваження детективів НАБУ

Теми рефератів, доповідей:
1. Роль органів досудового розслідування у реалізації кримінально-процесуальних функцій.
2. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.
3. Забезпечення прав і законних інтересів підозрюваного (обвинуваченого) в кримінальному процесі.
4. Слідчий суддя, його права і обов’язки при здійснені судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у кримінальному провадженні.
5. Роль спеціаліста у кримінальному провадженні.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
1. Заповніть запропоновану схему, розподіливши усіх учасників кримінального процесу залежно від інтересу, що має цей суб’єкт у кримінальному провадженні:
УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Державні органи та посадові особи, що здійснюють кримінальне провадження


Учасники, що мають власний інтерес у кримінальному провадженні


Учасники, що захищають або представляють інтереси інших осіб


Учасники, що не мають інтересу в кримінальному провадженні


2. Охарактеризуйте процесуальний статус учасників кримінального процесу: слідчий, обвинувачений, підозрюваний, свідок, заповнивши таку таблицю:
СЛІДЧИЙ

Правова підстава участі особи в кримінальному провадженні
Обов’язки
Права
Види юридичної відповідальності


3. Визначте відмінності процесуального статусу експерта та спеціаліста у кримінальній провадженні, за запропонованими в таблиці пунктами:

ЕКСПЕРТ
СПЕЦІАЛІСТ

Мета залучення в кримінальний процесПравова підстава участі в кримінальному процесіНаслідки невиконання процесуальних обов’язківОформлення результатів діяльності
Література до теми:
[1-11, 14-16, 18-26, 36, 42-44, 46-49, 54-56, 59, 68-74, 87, 91-93, 97, 108]

Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі

Семінарське заняття – 6 год.
Практичне заняття – 6 год.
Самостійна робота – 12 год.
Індивідуальна робота – 12 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Кримінально-процесуальне доказування; доказове право; теорія доказів; процес доказування; субєкти кримінально-процесуального доказування; предмет та межі доказування; докази; класифікація доказів; процесуальні джерела доказів; показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого; висновок експерта; речові докази; документи.
Семінарське заняття 1
1. Поняття, значення та мета кримінально-процесуального доказування.
2. Предмет та межі доказування.
3. Учасники доказування.
4. Особливості доказування у різних стадіях кримінального процесу.

Семінарське заняття 2
1.Обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
2. Збирання і перевірка доказів.
3. Оцінка доказів.
4. Належність та допустимість доказів.
5. Умови визнання доказів недопустимими.
6. Моральні засади доказування у кримінальному процесі.
Семінарське заняття 3
1. Поняття і класифікація.
2. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта.
3. Показання з чужих слів.
4. Висновок експерта.
5. Речові докази та документи. Зберігання речових доказів та документів.

Практичне заняття 1
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Слідчий викликав як свідка приватного нотаріуса Шмельову і запропонував їй дати відповіді на питання про дату, час та інші обставини відвідування нотаріуса підозрюваним Головачем, а також про зміст вчинених нею нотаріальних дій. Шмельова відповідати на будь-які питання слідчого відмовилася, вказавши на неможливість розкриття професійної таємниці нотаріуса.
Чи є законною відмова нотаріуса Шмельової від давання показань?
Як повинен діяти слідчий в цій ситуації?
2. У кримінальному провадженні по факту вбивства, слідчий допитав як свідків таких осіб:
а) Баранова, учня 5-го класу загальноосвітньої школи;
б) Ковальову, пенсіонерку, яка не вміє писати та читати;
в) Шмарова, працівника карного розшуку РУВС;
г) Платова, працівника дипломатичної установи в Україні.
Чи можуть показання цих осіб бути джерелом доказів у кримінальному провадженні?
3. Дубов підозрювався у вчиненні грабежу Голубової. Дубов винним себе не визнав і повідомив, що на момент вчинення кримінального правопорушення він був у кіно зі своєю знайомою Шаповаловою. Шаповалова на допиті цей факт підтвердила. Потерпіла Голубова при проведенні пред’явлення для впізнання вказала на Дубова як на того, хто вчинив відносно неї грабіж. Свідок Щукін на допиті повідомив, що Шаповалова розповідала йому про пограбування Голубової й про те, що вона дала слідчому неправдиві показання.
Перерахуйте наведені тут докази та їх процесуальні джерела, здійсніть їх класифікацію.
4. Бизов підозрювався у вчиненні умисного вбивства. На допиті він заявив, що злочин вчинити не міг, тому що в цей день знаходився у відрядженні в іншому місті. На підтвердження цього факту він пред’явив залізничні квитки в обидва напрями.
Визначте джерела доказів і самі докази в цій ситуації, класифікуйте їх.
5. Під час кримінального провадження слідчий зібрав 5 обвинувальних непрямих доказів вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину. Проте сам підозрюваний свою вину заперечував. Слідчий закінчив провадження досудового розслідування, склав обвинувальний акт і направив матеріали кримінального провадження прокуророві.
Оцініть рішення слідчого.
Чи правильно визначив слідчий межі доказування в цьому провадженні?
6. Сомов був затриманий за вчинення хуліганських дій в автобусі, в якому знаходилися 22 пасажири.
Чи слід допитувати усіх пасажирів автобусу як свідків?
Що представляють собою межі доказування, та як вони співвідносяться з предметом доказування?
7. Під час допиту як свідка у кримінальному провадженні про хуліганство Сєрова повідомила, що безпосередньо вона хуліганських дій не бачила, проте чула в дворі розмови про обставини цього злочину.
Чи має доказове значення інформація, повідомлена Сєровою?
8. Обвинувачений в ухиленні від сплати податків Фесенко та його захисник адвокат Березов їхали вдвох в автомобілі під керуванням Фесенка. Під час цієї поїздки Фесенко не впорався з керуванням і здійснив наїзд на пішохода, завдавши йому тяжкі тілесні ушкодження. За фактом дорожньо-транспортної пригоди було розпочато досудове розслідування, в якій адвокат Березов був викликаний для допиту як свідок, проте останній давати показання відмовився, мотивуючи це тим, що він не може надавати інформацію про свого підзахисного.
Чи є законною відмова адвоката Березова від давання показань?
9. Як свідок у кримінальному провадженні про злісне хуліганство був допитаний Барчук. Він підтвердив факт вчинення Власенком кримінального правопорушення з використанням холодної зброї (ножа). Захисник обвинуваченого заявив клопотання про визнання показань свідка Барчука недостовірними, оскільки в нього поганий зір, він носить окуляри й тому не міг правильно сприйняти обставини події та дати адекватні показання про них.
Яке рішення повинен прийняти суддя, враховуючи наведені обставини?

Практичне заняття 2

1. Озеров підозрювався у вчиненні службового підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України). По кримінальному провадженню була призначена почеркознавча експертиза з метою встановлення особи, що виконала підписи у фіктивних документах. Експерт надав висновок, що підписи виконані не Озеровим, а іншою особою. Проте Озеров наполягав, що це його підписи. Слідчий вирішив ще раз призначити почеркознавчу експертизу.
Яка в цьому випадку повинна бути призначена експертиза – додаткова чи повторна?
Чи може слідчий призначити експертизу тому ж експертові, що проводив і первинну експертизу?
2. Майстер виробничої дільниці Макаров був притягнутий до кримінальної відповідальності за порушення правил охорони праці, що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень робітнику Савчуку (ч. 1 ст. 271 КК України). Під час досудового розслідування була проведена технічна експертиза. У судове засідання суд для з’ясування певних спеціальних питань, які не були вирішені у висновку експерта, викликав експерта, що проводив експертизу на досудовому розслідуванні, і спеціаліста – інженера з техніки безпеки. Після оголошення висновку експерта та його допиту з низки спеціальних питань суд заслухав і думку спеціаліста з цих же питань. У вироку суд послався на висновок експерта й думку, висловлену в судовому засіданні спеціалістом, як на докази, що підтверджують винність Макарова.
Оцініть дії суду.
3. У висновку судово-психіатричної експертизи було зазначено, що Зайцев під час вчинення діяння не усвідомлював своїх дій і не керував ними, проте примусового лікування не потребує, оскільки вчинене ним діяння не становить великої суспільної небезпеки.
Оцініть висновок експертів.
4. В обвинувального вироку суд вказав, що показання свідків Самсонова і Бринчука не можуть бути взяті до уваги, оскільки ці громадяни знаходяться в дружніх відносинах з обвинуваченим. Показання ж свідка Кранова слід вважати правдивими тому, що він похилого віку, позитивно характеризується на роботі та в побуті.
Оцініть висновки суду.
За якими правилами здійснюється оцінка показань свідків?
5. У кримінальному провадженні по підозрі Верхової в зараженні венеричною хворобою декількох осіб слідчий викликав на допит потерпілого Сомова і свідка – лікаря Бизова. Потерпілий на допит не з’явився, повідомивши по телефону, що він не бажає давати показання. Лікар Бизов на допит з’явився, але відмовився давати показання щодо хвороби Верхової, заявивши, що ці відомості є лікарською таємницею. У кримінальному провадженні як свідок також була допитана Біленко, яка повідомила, що вона чула від декількох чоловіків, що Верхова заразила їх хворобою, але назвати цих чоловіків не змогла.
Оцініть ситуацію.
Чи можуть бути відомості, отримані від Біленко, доказами в кримінальному провадженні?
6. Під час провадження досудового розслідування по факту викрадення автомобіля потерпілий Рибчук повідомив в процесі допиту, що це правопорушення вчинив його сусід Фесюк. Свою впевненість у цьому потерпілий обґрунтував тим, що раніше Фесюк неодноразово робив йому зауваження з приводу розташування автомобіля в дворі будинку. Потерпілий наполегливо пропонував слідчому негайно затримати Фесюка.
Дайте оцінку показанням потерпілого Рибчука.
Які процесуальні гарантії повноти та достовірності показань потерпілого?
7. У кримінальному провадженні по підозрі Харіна у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України слідчий викликав на допит потерпілого Семенова. Потерпілий став розповідати про те, що під автомобіль, він потрапив внаслідок своєї необачності. Слідчий зупинив допит і роз’яснив потерпілому, що від нього вимагається не оцінка фактів, а їхнє точне викладення.
Чи правий слідчий?
У чому полягають особливості предмету показань потерпілого на відміну від показань свідка?
8. Під час допиту як підозрюваного в усній бесіді зі слідчим Маркін детально розповів про обставини вчинення ним злочину. Проте, коли слідчий склав протокол допиту підозрюваного, Маркін відмовився від своїх показань і від підписання протоколу. Тоді слідчий повідомив Маркіну, що весь перебіг допиту був зафіксований на магнітофон і відтворив йому відповідний запис. Незважаючи на це, Маркін відмовився від підписання протоколу й під час подальшого кримінального провадження показань не давав. Слідчий приєднав запис до матеріалів кримінального провадження як речовий доказ і надалі направив кримінальне провадження з обвинувальним актом прокуророві.
Оцініть дії слідчого.
Чи має доказове значення магнітофонний запис?
Які вимоги кримінального процесуального закону щодо застосування технічних засобів фіксації інформації в слідчій роботі?
9. Кирилюк підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 152 КК України в зґвалтуванні Ускової. Слідчий звернув увагу на дивну поведінку потерпілої, вона не завжди логічно давала показання, забувала про що говорила, у зв’язку з чим у слідчого виникли сумніви щодо її психічного стану і він призначив судово-психіатричну експертизу потерпілої Ускової.
Чи правильно вчинив слідчий?
У яких випадках призначення судово-психіатричної експертизи є обов’язковим?

Практичне заняття 3
1. Посада був засуджений місцевим судом за ч. 4 ст. 152 КК України за зґвалтування 13 серпня 2013 р. 10-річної дівчинки Лесі К. Як видно з матеріалів кримінального провадження, 13 серпня потерпіла була доставлена в лікарню матір’ю, яка заявила медичним працівникам про зґвалтування її дочки невідомим.
Під час допитів на досудовому розслідуванні і в суді Леся показала, що її згвалтував невідомий чоловік високого зросту, який мав на лівій щоці невилику родинку. На ньому були, за її словами, сіра з голубою смужкою сорочка, коричневі черевики. На голові у нього було кепі чорного кольору, а на руці – годинник з коричневим ремінцем.
21 серпня, коли Леся перебувала на стаціонарному лікуванні, туди ж за одержанням медичної допомоги у зв’язку з порізом руки звернувся Посада. Медсестра Іщенко і санітарка Крапіва, знаючи зі слів потерпілої прикмети чоловіка, який її зґвалтував, і вважаючи, що Посада своїм зовнішнім виглядом схожий на цього чоловіка, сказали про це Лесі К., а потім показали їй Посаду.
Леся на запитання Іщенко, чи не цей чоловік її зґвалтував, відповіла, що цей „дядечко” (Посада) схожий на того чоловіка, який її зґвалтував, але у того „волосся було темне, а у цього світле”. Коли ж до лікарні була викликана мати потерпілої, то Леся їй сказала , що в коридорі вона бачила чоловіка, який її зґвалтував.
На цій підставі 22 серпня. Посада був затриманий і пред’явлений Лесі для впізнання. Та заявила, що впізнає в ньому чоловіка, який її зґвалтував.
Того ж дня на квартирі Посади було проведено обшук, і для впізнання Лесі було пред’явлено ряд його носильних речей, з яких вона впізнала штани сірого кольору, сорочку з штучного шовку зеленого кольору з довгими рукавами і голубою смужкою та черевики кольору кави. При цьому потерпіла пояснила, що саме в цьому одязі Посада був у день її зґвалтування.
Посада винним себе не визнав і як на досудовому слідстві, так і в суді стверджував, що вчинити злочин, який ставиться йому в вину, не міг, бо 13 серпня знаходився в іншому місці.
Класифікуйте зібрані у кримінальному провадженні докази та вкажіть їх джерела.
2. При розслідуванні кримінальної провадження про крадіжку трьох легкових автомобілів із станції технічного обслуговування слідчий отримав від оперуповноваженого карного розшуку касету з магнітофонним записом розмови головного інженера станції з бригадиром слюсарів-ремонтників, із якої свідчило, що обоє вони мають відомості стосовно осіб, які скоїли злочин, та сподіваються отримати свою долю із виручених злочинним шляхом коштів. Як пояснив оперуповноважений, він за своєю ініціативою встановив підслуховуючий пристрій в кабінет головного інженера та записав таким чином всі його розмови на протязі одного дня, а потім, прослухавши всі записи, переписав на окрему касету його розмову з бригадиром.
Яке доказове значення інформації, отриманої в ході оперативно-розшукової діяльності? Чи може бути ця касета разом з магнітофонним записом приєднана до кримінального провадження?
3. У гуртожитку механічного заводу за заявою про крадіжку грошей із тумбочки одного з мешканців прибули оперуповноважений кримінального розшуку та кінолог з собакою. В кімнаті, де була здійснена крадіжка, собака обнюхала тумбочку і, обійшовши мешканців, які там знаходилися, нагавкала на Ігнатенко. Вказана обставина була відображена в акті про застосування службово-розшукової собаки.
Яке доказове значення мають фактичні дані, що отримані з допомогою службово-розшуковой собаки?

4. Старший слідчий прокуратури області Карасик після проведення всіх можливих, на його думку, слідчих дій у кримінальному провадженні про умисне вбивство з особливою жорстокістю громадянина Косенка В., не зміг розкрити цей злочин.
Рідний брат загиблого – Косенко М., юрисконсульт одного з підприємств,який ще до недавна працював старшим слідчим прокуратури сусідньої області, взявся самотужки розкрити цей тяжкий злочин. Маючи ще при собі службове посвідчення старшого слідчого, він звично для себе провів допити ряду свідків та інші слідчі дії і таким чином зібрав достатню інформацію про причетність до вбивства свого брата якогось Яцика. Всі зібрані і складені ним документи Косенко М. разом із своїм поясненням про шляхи своїх пошуків убивці передав прокурору області.
Оцініть доказове значення поданих Косенко М. документів.
Що має робити прокурор у цій ситуації?
Що змінилося б у відповіді, якби Косенко М. ще працював на час пошуків особи , винної у вбивстві його брата, у прокуратурі сусідньої області?

5. Коломийченко, затриманий за підозрою у вчинені 27 квітня крадіжки майна у Дончака, на допиті заявив слідчому, що крадіжку вчинити не міг, бо в цей період їздив до Харкова, щоб провідати хвору матір. При особистому обшуку у Коломийченка були вилучені два залізничні квитки: Київ – Харків за 26 квітня і Харків – Київ за 27 квітня.
Про які джерела доказів і види доказів йдеться в умові задачі? Чи достатньо їх для прийняття слідчим рішення про закриття кримінального провадження щодо Коломийченка?

6. Уранці 15 серпня. Покровського, який охороняв плодоовочеву базу, було виявлено мертвим. Смерть настала від численних ножових ран. Із сторожки зник переносний телевізор „Опера” та інші речі потерпілого.
За підозрою у вчиненні злочину було затримано Їжаченка, учня СПТУ-23, який 14 серпня. разом з іншими учнями працював на базі, кілька разів заходив до сторожки, хвалився учням, що йому дуже сподобався телевізор сторожа.
При особистому обшуку у Їжаченка виявлено кисет з махоркою. Дружина загиблого впізнала цей кисет, бо сама виготовила його для чоловіка. На сорочці Їжаченка були виявлені плями бурого кольору, які за висновком експертизи є плямами крові людини.
Підозрюваний пояснив, що кисет йому сторож подарував, а плями крові на сорочці залишилися після бійки 14 серпня з його однокурсником Філатовим. Останній підтвердив факт бійки 14 серпня близько 10 год. вечора, під час якої він розбив Їжаченку ніс.
Які докази є в розпорядженні слідчого? З яких джерел вони одержані?
Чи достатньо їх для притягнення Їжаченка як підозрюваного?

7. У лісовому масиві поблизу селища Биківня в 400 м від автотраси було виявлено труп малолітньої дівчинки Тараскіної Іри з ознаками згвалтування і вбивства.
Оперативно-розшуковими заходами встановлено осіб, які під час допитів показали, що бачили, як 26 травня. близько 16 год. Тараскіна Іра прийшла на автозаправочну станцію селища і сіла на мотоцикл сірого кольору, за кермом якого був чоловік, одягнутий у темно-зелену штормівку з капюшоном і коричневий шолом.
Відгукнувшись на передане по радіо і телебаченню прохання допомогти у розкритті злочину, до слідчого прийшла громадянка Молчанова Ю., яка показала, що 26 травня о 19 год. бачила громадянина Морокова, мешканця селища Биківня, який їхав на своєму мотоциклі з боку АЗС, був одягнутий в штормівку темно-зеленого кольору з капюшоном.
Судово-біологічна експертиза встановила наявність на спідниці і куртці потерпілої плями сперми, яки могли походити від Морокова. На двох недопалках, вилучених з місця події, виявлена слина, схожа із слиною Морокова. На допиті з використанням зазначених доказів Мороков розповів про обставини вчинення ним зґвалтування і вбивства малолітньої дівчинки Тараскіної.
Оцініть зібраний доказовий матеріал. Які з цих доказів віднести до прямих, а які до побічних доказів?

8. Соломін підозрюється у вчинені злочину, передбаченому ч. 2 ст. 185 КК.
Викликаний для допиту як свідок, батько підозрюваного Соломін Р. відмовився давати показання про відомі йому обставини вчинення злочину сином, посилаючись на те, що він не бажає, щоб завдяки його показанням син був засуджений.
Чи зобов’язаний близький родич підозрюваного давати показання проти останнього?
Як бути слідчому при зазначених вище обставинах?

9. Слідчий виніс постанову про визнання Рудакової потерпілою про викрадення з її квартири цінностей на суму понад 5000 гривень і викликав її для ознайомлення з цією постановою і допиту.
У призначений час Рудакова не з’явилася за викликом. Наступного дня слідчий одержав від неї листа, де повідомлялось, що вона з’явитися не може, бо родичі затриманих за підозрою у вчинені крадіжки погрожують їй, і вона переховується у своїх знайомих. Вона знає, для чого її викликали, як і про кримінальну відповідальність за неправдиві показання, тому повідомляє свої анкетні данні, а також про те, ким і при яких обставинах було вчинено пограбування її квартири.
Чи має доказове значення лист потерпілої? Чи можна визнати показаннями потерпілої те, про що повідомлялось у листі?

10. Козланюк підозрювався в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині.
Під час допиту в лікарні потерпіла заявила слідчому, що вона не буде нічого повідомляти про обставини заподіяння їй тілесних ушкоджень, тим більше, що й вона сприяла цьому своєю поведінкою, але просила обов’язково записати до протоколу, що її чоловік – людина дуже позитивна, він відмінний сім’янин, непитущий, дбає про дітей, майже всі меблі у квартирі зроблені його руками.
Як має діяти слідчий? Чи мають такі відомості відношення до предмету доказування у даному кримінальному провадженні?

11. Овчаренко під час допиту зізнався у викрадені мотоцикла у громадянина Зайцева. Він стверджував, що замок на сараї Зайцева, де зберігався мотоцикл, відкрив ключем. Крадіжку вчинив разом з своїм братом – Миколою Овчаренком.
Потерпілий під час допиту підтвердив, що у нього дійсно вкрали мотоцикла, але хто і за яких обставин, він не знає, і заявив, що замок з сараю був зірваний разом з пробоєм і валявся на землі.
Брат Овчаренка Микола категорично заперечував свою участь у вчинені крадіжки мотоцикла.
При обшуку у Овчаренка виявлені: мотоцикли в зборі і окремі деталі від них. Потерпілий заявив, що серед них немає ні його мотоцикла, ні деталей від нього.
Під час виходу на місце крадіжки Овчаренко показав сарай, з якого було викрадено мотоцикла (Овчаренко жив неподалік від Зайцева і знав , що у того є сарай).
Які докази має в своєму розпорядженні слідчий, з яких джерел вони отриманіі? Чи достатньо їх для того, щоб повідомити Овчаренку про підозру у вчиненні крадіжки мотоцикла?

12. Районний суд засудив Купряшкіна за ч. 1 ст. 263 КК, визнавши його винним у тому, що той виготовив і разом з боєприпасами незаконно зберігав і носив малокаліберний пістолет, який за висновком судово-балістичної експертизи є вогнепальною зброєю.
Експертизу цю проводив Сергеєв – експерт-криміналіст РВВС, який брав участь спільно з іншими працівниками міліції цього ж РВВС у проведенні рейду 16 вересня 2012 р., коли був затриманий Купряшкін. По кримінальному провадженню Сергеєв був свідком.
Чи були допущені порушення кримінально-процесуального закону по цьому кримінальному провадженню? Якщо були, то які саме і як на них має реагувати вищестоящий суд?

Питання для самоконтролю:
1. Поняття та елементи кримінально-процесуального доказування?
2. Які норми складають доказове право?
3. Яким чином збираються докази?
4. За якими правилами перевіряються докази та їх джерела?
5. Які існують процесуальні правила оцінки доказів та їх процесуальних джерел?
б. Що означає належність і допустимість доказів та їх джерел?
7. У чому полягає зміст предмету кримінально-процесуального доказування?
8. Що треба розуміти під межами і обсягом доказування у кримінальному процесі?
9. Хто відноситься до учасників кримінально-процесуального доказування і на кого покладений обов`язок доказування у кримінальному провадженні?
10. Що треба розуміти під доказами та їх процесуальними джерелами в кримінальному процесі?
11. Яка існує класифікація доказів у кримінальному процесі?
12. Хто вважається свідком у кримінальному процесі?
13. Які відомості складають предмет показань свідка і потерпілого?
14. У чому полягають правила оцінки показань свідка і потерпілого?
15. Які відомості складають предмет показань підозрюваного і обвинуваченого, в чому полягають їх різновидності і правила оцінки?
16. В яких випадках призначення експертизи в кримінальному провадженні є обов`язковим?
17. Що таке висновок експерта, його доказове значення.
18. Що являють собою речові докази і документи в чому полягає порядок їх зберігання.

Теми рефератів, доповідей:
1. Правові гарантії у кримінально-процесуальному доказуванні.
2. Непрямі докази в кримінальному процесі.
3. Встановлення об’єктивної істини як мета кримінально-процесуального доказування.
4. Презумпції в кримінально-процесуальному доказуванні.
5. Висновок експерта як джерело доказів.
6. Речові докази у кримінальному процесі.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
Охарактеризуйте юридичні ознаки доказів у кримінальному процесі за такою схемою:

ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ДОКАЗІВ


Належність доказу


Достовірність доказу


Допустимість доказу

Достатність доказів


2. Надайте характеристику сутності та змісту кримінально-процесуального доказування, заповнивши таку таблицю:
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ

Поняття
Мета
Елементи
ЗначенняЛітература до теми:
[5-7, 9, 25, 38, 53, 58,77, 80-81, 87, 90, 97, 98,107]

Тема 6. Фіксування кримінального провадження, строки, процесуальні витрати. Цивільний позов.

Семінарське заняття – 2 год.
Самостійна робота – 4 год.
Індивідуальна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Процесуальні рішення; протокол; технічні засоби фіксування; журнал судового засідання; реєстр матеріалів. Відшкодування шкоди потерпілому; цивільний позов у кримінальному провадженні; позовна заява; підстави і порядок пред’явлення цивільного позову; процесуальні засоби забезпечення відшкодування шкоди; шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури та суду.
Процесуальні строки; класифікація процесуальних строків; порядок обчислення процесуальних строків; подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків; процесуальні витрати; види процесуальних витрат; визначення розміру та розподіл процесуальних витрат; витрати, що покладаються на державу; рішення щодо процесуальних витрат.

Семінарське завдання.

1.Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. 2. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню (компенсації) у кримінальному провадженні.
3. Предмет, підстави пред’явлення та порядок вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні.
4. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду.
5. Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному процесі. Порядок обчислення процесуальних строків.
6. Поняття і види процесуальних витрат. Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат.


Практичне завдання
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. В результаті нанесення Мироненку тяжких тілесних ушкоджень двома невідомими особами він втратив зір. В ході досудового розслідування кримінального правопорушення не вдалося встановити осіб, які його вчинили.
Чи має право Мироненко на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням?
Якщо так, то хто повинен її відшкодовувати та якими нормами це регламентовано?
2. 19-річний Туренко разом з 13-річним Єгоровим вчинили крадіжку автомобіля, що належав Завадському. Катаючись на викраденому автомобілі, вони, не впоравшись з керуванням, вдарилися в огорожу та пошкодили автомобіль на суму 2500 гривень. Від потерпілого Завадського надійшла позовна заява про відшкодування йому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Хто бути нести цивільну відповідальність за заподіяну шкоду?
Яким чином особа, якій заподіяно шкоду кримінальним правопорушенням, набуває статус цивільного позивача у кримінальному провадженні?
3. Керуючи автомобілем, що належав ремонтно-будівельному управлінню, Грабчук допустив перевищення швидкості і, не впоравшись з керуванням, виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на підлітка. Протягом 23 днів потерпілий перебував на лікуванні в лікарні, потім, за рекомендацією лікарів, – у санаторії. Під час досудового провадження постало питання про відшкодування матеріальних витрат в розмірі 12000 гривень, пов’язаних з придбанням ліків, санаторним лікуванням, посиленим харчуванням потерпілого. Види витрат і їх розмір підтверджені відповідними довідками.
Яка шкода має бути відшкодована?
Хто вправі пред’явити цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням?
Хто буде нести цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну кримінальним правопорушенням, яке вчинив Грабчук?
4. Назарук і Шевчук на вулиці напали на Гаврилова, забрали в нього мобільний телефон і, аби уникнути переслідування, побили його. Гаврилову були завдані середньої тяжкості тілесні ушкодження. Протягом 19 днів він знаходився в лікарні, 8 днів лікувався амбулаторно. Гаврилов заявив цивільний позов у якому вимагав відшкодувати йому різницю в заробітній платі у зв’язку з лікарняним, а також вартість мобільного телефону та пошкодженої куртки. Адміністрація лікарні, де перебував Гаврилов, пред’явила позов про відшкодування 6000 гривень, витрачених лікарнею на його лікування та харчування.
Оцініть ситуацію.
Яка шкода і кому має бути відшкодована?
Чи зобов’язаний цивільний позивач доказувати розмір завданої йому шкоди?
5. Якимов, який є потерпілим у кримінальному провадженні про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України), пред’явив цивільний позов. Він просив стягнути з винного різницю в заробітній платі, що виникла внаслідок його перебування на лікарняному, вартість придбаних ліків, а також 1000 гривень, які він мав отримати за виконання замовлення по виготовленню ювелірної прикраси.
Чи слід задовольнити вимоги Якимова, якщо так, то які саме?
6. Із роздягальні басейну Гунько викрав шкіряну куртку, що належала Семенову. Потерпілий, а також його батьки, допитані як свідки, заявили, що заплатили за неї на речовому ринку 2460 гривень. Висновком товарознавчої експертизи вартість куртки була визначена в розмірі 1000 гривень.
Визначте характер і розмір завданої потерпілому шкоди в описаній ситуації.
Яке значення має правильне встановлення розміру шкоди?
Які види шкоди передбачені кримінально-процесуальним законом?
7. Рогоза, Потапов і Дончук визнані судом винним у вчиненні крадіжки з магазину, Бойко
· у заздалегідь не обіцяному зберіганні майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, а Климов
· у заздалегідь не обіцяному придбанні майна, завідомо здобутого злочинним шляхом. Гаврилов, який безпосередньо брав участь у вчиненні крадіжки, втік після оголошення йому про підозру і його місцезнаходження не було відоме. У зв’язку з цим матеріали кримінального провадження відносно Гаврилова були виділені в окреме провадження, яке було зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України. Шкода, завдана кримінальним правопорушенням, була визначена в розмірі 9000 гривень, і за позовом адміністрації магазину суд прийняв рішення про стягнення цієї суми солідарно з Рогози, Потапова, Дончука, Бойка, Климова і Гаврилова.
Оцініть рішення суду.
Чи вправі суд вирішувати питання про відшкодування шкоди за відсутності цивільного позову в кримінальному провадженні?
8. У судовому засіданні розглядалося кримінальне провадження про викрадення Півненком мобільного телефону у Іваненка, в результаті чого йому було заподіяно шкоду на суму 3000 гривень. Під час досудового провадження Іваненко подав цивільний позов про відшкодування завданої йому шкоди. В судове засідання Іваненко не з’являвся, хоча і був належним чином повідомлений про дату, час і місце судового розгляду, та ніяких клопотань до суду не подавав. У зв’язку з цим, ухвалюючи обвинувальний вирок Півненку, суддя залишив цивільний позов без розгляду.
Оцініть рішення суду.
Чи має право Іваненко звернутися ще раз з цим же позовом, якщо так, то куди він має звертатися?

9. 10 грудня 2012 року о 20 год. 00 хв. Король звернувся до міліції з заявою про викрадення з його квартири грошей на суму 10 тис. гривень. Відповідно до ч.1 ст. 214 КПК України слідчий зобов’язаний не пізніше 24 годин після подання заяви внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Враховуючи цю вимогу закону, відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2012 року о 20 год. 50 хв.
Чи відбулося в даному випадку порушення норм кримінального процесуального законодавства?
10. 20 листопада 2012 року Пояркова звернулася до міліції з заявою про те, що коли вона поверталася з роботи до дому, незнайомі чоловіки вирвали у неї з рук сумочку з грошима та мобільним телефоном і зникли. 21 листопада 2012 року відомості про це кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування. Під час досудового провадження було встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено Пінчуком, якому 15 грудня 2012 року було оголошено про підозру.
Визначте дату закінчення строку досудового розслідування враховуючи вимоги ст. 219 КПК України.
Який порядок обчислення процесуальних строків, які визначаються місяцями?
11. 30 жовтня 2012 року Сидоренку було повідомлено, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України (грабіж вчинений у великих розмірах). В даному кримінальному провадженні, враховуючи вимоги ст. 219 КПК України, 2 січня 2013 року прокурором був затверджений обвинувальний акт та направлений до суду.
Чи порушив слідчий визначений законом строк досудового розслідування, якщо врахувати, що 31 грудня 2012 року та 1 січня 2013 року – це неробочі дні?
12. 20 грудня 2012 року о 15 год. 00 хв. Мартинюка було затримано на підставі п.2 ч.2 ст.207 КПК України. 23 грудня о 11 год. 20 хв. щодо нього слідчим суддею була винесена ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 50 днів.
Визначте дату закінчення дії ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Чи зміниться ця дата, якщо вона буде припадати на неробочий день?
13. 7 січня о 10 год. 00 хв. Петров був затриманий уповноваженою службовою особою на підставі п.1 ч.1 ст.208 КПК України. 10 січня о 9 год. 50 хв., відповідно до вимог ст. 211 КПК України, Петров був доставлений до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами розгляду клопотання слідчий суддя постановив ухвалу про обрання щодо Петрова запобіжного заходу у вигляді застави, і тому він був звільнений з-під варти 10 січня о 11 год. 00 хв.
Чи відбулося в описаній ситуації порушення норм кримінально-процесуального законодавства?Якщо так, то яких саме?
14. Слідчий запланував провести слідчий експеримент на 20 січня 2013 року та залучити до нього потерпілого Литвинчука.
Визначте дату, коли потерпілий має отримати повістку про виклик або бути повідомленим іншим шляхом (враховуючи вимоги ст. 135 КПК України).
15. В ході кримінального провадження, яке здійснювалося в м. Києві, з Херсонської та Одеської областей викликалися як свідки троє осіб, кожний з яких, у зв’язку з виїздом до місця провадження досудового розслідування, був відсутній на роботі 4 дні. Ряд слідчих дій провадилися слідчим у Львові, куди він виїжджав у відрядження. У кримінальному провадженні також було проведено 2 експертизи, які виконувалися співробітниками експертної установи. Під час провадження допиту одного із свідків, який не володів українською мовою, був присутній перекладач.
Визначте процесуальні витрати в описаній ситуації.
16. Медведенко, який вчинив умисне вбивство з корисливих мотивів, був німий. Під час кримінального провадження від послуг захисника він відмовився.
Чи будуть процесуальні витрати під час повідомлення Медведенку про підозру?Якщо так, то з чого вони будуть складатися?

Питання для самоконтролю:
1. Яка шкода підлягає відшкодуванню (компенсації) у кримінальному провадженні?
2. Хто має право на компенсацію шкоди за рахунок Державного бюджету України?
3. Які підстави для заявлення цивільного позову у кримінальному процесі?
4. У чому полягають переваги спільного розгляду кримінального провадження та цивільного позову?
5. Який порядок пред’явлення цивільного позову в кримінальному провадженні?
6. Форма та зміст позовної заяви.
7. На кому лежить обов’язок доказування цивільного позову в кримінальному провадженні?
8. Якими процесуальними заходами забезпечується відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням?
9. Які рішення може ухвалити суд щодо цивільного позову, заявленого у кримінальному провадженні?
10. Які наслідки неприбуття в судове засідання цивільного позивача і цивільного відповідача чи їх представників?
11. Процесуальні строки та їх значення у кримінальному процесі.
12. Як фіксується кримінальне провадження?
13. Який порядок встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом?
14. Який порядок обчислення процесуальних строків?
15. У яких випадках процесуальні строки не вважаються пропущеними?
16. Які наслідки порушення процесуальних строків?
17. Який порядок прийняття процесуальних рішень?
18. Що таке процесуальні витрати?
19. Які є види процесуальних витрат?
20. Який порядок зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат.
21. Які витрати покладаються на державу?

Теми рефератів, доповідей:
1. Право потерпілого на відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у нормах міжнародного права.
2. Фіксування кримінального провадження .
3. Цивільний позов як кримінально-процесуальний засіб забезпечення прав і законних інтересів осіб, яким злочином завдано шкоди.
4. Європейські стандарти визначення строків та їх дотримання у кримінальному процесі України.
5. Порядок продовження, зупинення та поновлення процесуальних строків.
6. Безоплатна правова допомога у кримінальному провадженні.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
Законспектуйте основні положення:

· Закону України від 1 грудня 1994 року “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду”;

· Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Третьяков проти України (заява №16698/05 ) рішення від 29 вересня 2011 року
· режим доступу
· [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

· Закону України “Про безоплатну правову допомогу” від 2 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України.
· 2011, № 51, Ст. 577. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];

· Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Харченко проти України” (Заява № 40107/02).
· режим доступу
· [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Література до теми:
[1-7, 9, 28, 52, 68-70, 72-77, 80, 81, 87, 97, 107]


Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження

Семінарське заняття – 4 год.
Практичне заняття – 4 год.
Самостійна робота – 4 год.
Індивідуальна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Заходи забезпечення кримінального провадження та їх види; виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна; запобіжні заходи та їх види; порядок, підстави та мета застосування запобіжних заходів; особисте зобов’язання; особиста порука; застава; домашній арешт; застосування електронних засобів контролю; тримання під вартою; затримання та його види; застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

Семінарське заняття 1
1. Поняття, класифікація та загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик та привід; накладення грошового стягнення.
3. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади: процесуальний порядок їх застосування.
4. Тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення та арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження.

Семінарське заняття 2

1. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування.
2. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів.
3. Особисте зобов'язання та особиста порука.
4. Застава та домашній арешт як запобіжні заходи.
5. Затримання, його види та процесуальний порядок застосування.
6. Тримання під вартою: підстави та процесуальний порядок обрання, строки тримання особи під вартою.

Практичне заняття 1
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. У кримінальному провадженні щодо розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, потерпіла стверджувала, що це кримінальне правопорушення міг вчинити її приятель Павлюк. Втім, за словами потерпілої, довести вину Павлюка буде важко, адже він викрадені речі уже продав та має намір виїхати працювати за кордон. Слідчий, на підставі показань потерпілої, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування Павлюку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Чи достатньо підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у вказаній ситуації?
2. У кримінальному провадженні щодо розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування підозрюваним Антонову та Свиридову запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Серед підстав застосування цього запобіжного заходу слідчий навів дані, які дають підстави вважати, що підозрювані можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Слідчий суддя, після одержання цього клопотання 15 січня о 10 год. 00 хв., призначив дату судового слухання на 18 січня о 16 год. 00 хв. та здійснив судовий виклик Антонова та Свиридова на цей же час.
Оцініть дії слідчого та слідчого судді в описаній ситуації.
Чи допустили вони порушення вимог процесуального законодавства?
Якщо так, то які саме?
3. До слідчого, що здійснював кримінальне провадження, у якому Саприкіну було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї), звернулися 65-річний батько, 18-річний син і дружина підозрюваного з клопотанням передати їм Саприкіна на поруки. Усі троє гарантували забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків та, за необхідності, доставку його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про застосування Саприкіну запобіжного заходу у вигляді особистої покури.
Як слідчий суддя має вирішити заявлене клопотання?
Які є процесуальні вимоги до кількості поручителів у кримінальному провадженні?
4. Під час кримінального провадження щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво), Лозицькому було оголошено про підозру. Враховуючи, що в матеріалах провадження містилися дані про те, що підозрюваний намагається впливати на потерпілого та свідків з метою схилити їх до давання неправдивих показань, слідчий суддя, на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, обрав Лозицькому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Чи дотримані вимоги кримінально-процесуального законодавства щодо підстав застосування домашнього арешту при вчиненні вказаного кримінального правопорушення?
5. Самсонову було оголошено про підозру у вчиненні кримінального проступку. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді про обрання Самсонову запобіжного заходу у вигляді застави та навів слідчому судді достатньо даних, які дають підстави вважати, що підозрюваний дійсно має намір переховуватися від органів досудового розслідування.
Чи є підстави обрання Самсонову запобіжного заходу у вигляді застави?
6. 24 жовтня слідчим були внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло). 12 листопада за підозрою у вчиненні цього кримінального правопорушення був затриманий Машков, а 15 листопада відносно нього слідчим суддею районного суду за поданням слідчого, погодженим з прокурором, був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. 25 листопада Машков був звільнений з під варти, так як ним була внесена застава, визначена в ухвалі слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В зв’язку з тим, що Машков, будучи належним чином повідомлений, не з’являвся за викликом до слідчого без поважних причин та не повідомляв про причини своєї неявки, за рішенням слідчого судді 15 грудня застава була звернена в дохід держави, а відносно Машкова було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.
З якого моменту слід обчислювати строк тримання під вартою підозрюваного Машкова?
Чи може слідчий суддя, при повторному взятті під варту, в ухвалі про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою визначити строк її дії 50 днів?
Назвіть максимальний строк тримання під вартою під час досудового розслідування.
7. У дворі будинку був виявлений труп жінки з ножовими пораненнями. Дані, що були отримані під час огляду місця події, давали підстави вважати, що жінка була вбита білявим чоловіком високого зросту, що був одягнутий у світлу шкіряну куртку. Через 30 хвилин працівники міліції в кафе, що розташоване недалеко від місця події, виявили білявого чоловіка високого зросту, що був одягнутий у світлу шкіряну куртку, на якій були плями бурого кольору, а на руках мали місце подряпини. Цей чоловік при появі міліціонерів почав нервувати й намагався вийти з приміщення кафе, однак був ними зупинений. Чоловік пред’явив документи на ім’я Рубана та повідомив, що він уже близько двох годин знаходиться в цьому кафе, а свою спробу вийти пояснив тим, що він раніше судимий і не має бажання зайвий раз спілкуватися з працівниками міліції. Рубан був доставлений до органу внутрішніх справ.
Чи є підстави для затримання Рубана як підозрюваного в кримінальному провадженні про вбивство?
Які  вимоги процесуального законодавства має виконати уповноважена службова  особа, що здійснила затримання особи, негайно після затримання?
8. Прохоров був затриманий працівниками міліції о 10 год. 10 хв. на місці вчинення квартирної крадіжки та доставлений до органу внутрішніх справ о 11 год. 20 хв. Через зайнятість іншими справами протокол затримання було складено о 14 год. 00 хв., де вказали, що підставою затримання є “Підозра у вчиненні квартирної крадіжки”, а часом затримання
· “14 год. 00 хв.”.
Оцініть дотримання вимог процесуального законодавства при складанні протоколу про затримання?
З якого моменту особа є затриманою?
9. Лаврук, який працює водієм таксі, керуючи власним автомобілем, порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого здійснив наїзд на пішохода та завдав йому тяжкі тілесні ушкодження. Лавруку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Слідчий, враховуючи обставини вчиненого та особу підозрюваного, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про відсторонення Лаврука від посади.
Оцініть ситуацію.
Який захід забезпечення кримінального провадження варто застосувати в описаній ситуації?
10. Свідок Іванова була викликана для проведення одночасного допиту зі свідком Потапенком. Вказані особи були завчасно повідомлені про виклик (було підтвердження отримання ними повістки про виклик). Проте ні Іванова, яка самостійно виховувала п’ятирічного сина, ні Потапенко на допит не з’явилися. При цьому Іванова не повідомила слідчого про причини свого неприбуття, а Потапенко зателефонував та сказав, що не прибуде у вказаний час, так як в цей день він має бути на іспиті в інституті.
Які заходи забезпечення кримінального провадження можуть бути застосовувані до Іванової та Потапенка через неприбуття їх на виклик?

Практичне заняття 2
1. 16-річний Зубенко, затриманий за підозрою у вчиненні крадіжки ювелірних виробів з квартири Денисенка, просив слідчого не повідомляти про його затримання батькам та по місцю навчання – в кооперативний технікум.
Чи може слідчий задовольнити таке прохання підозрюваного?
2. Колобков був затриманий працівниками міліції одразу ж після вчинення розбійного нападу на Карасика і доставлений до райвідділу внутрішніх справ. У протоколі затримання в графі „Підстави затримання” було зазначено: „За вчинення розбійного нападу”.
Чи відповідає кримінально-процесуального закону такий запис?

3. Вдовиченко був затриманий дільничним інспектором міліції на місці вчинення злочину – зґвалтування неповнолітньої 8 жовтня о 22 год., доставлений до райвідділу він був 9 жовтня о 9 год., протокол затримання було складено 10 жовтня. Цього ж дня було направлено письмове повідомлення прокурору. Допитаний Вдовиченко з участю адвоката був 12 жовтня.
Чи були додержані вимоги кримінально-процесуального закону пов’язані з затриманням і допитом підозрюваного? Як слід було відобразити в протоколі момент затримання Вдовиченка за підозрою у вчиненні злочину?

4. Кулешова було затримано за підозрою у вчинені хуліганства. У допиті його як підозрюваного брав участь захисник – адвокат Коротич, брат Кулешова, допущений до участі у справі на прохання підозрюваного.
Після допиту адвокат заявив клопотання про те, щоб слідчий не застосував до Кулешова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а обмежився обранням особистої поруки Поручителями він пропонував себе і двоюрідного брата Шевеля. У двох вони забезпечать і належну поведінку підозрюваного і своєчасну явку за викликом слідчого.
Яке рішення має прийняти слідчий за цим клопотанням захисника?

5. Для визначення психічного стану Лукомського, який підозрювався у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 КК, слідчий виніс клопотання про направлення його на стаціонарну судово-психіатричну експертизу, доручивши її проведення експертам- психіатрам психоневрологічної лікарні ім. Павлова.
Дізнавшись, що до Лукомського застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, керівництво лікарні, пояснила, що ця лікарня не є місцем попереднього ув’язнення, там діє свій режим утримання і запропонувало слідчому скасувати запобіжний захід на період проведення експертизи, інакше експертиза проводитися не буде.
Чи грунтується на законі така умова керівництва лікарні? Що має робити в цій ситуації слідчий?


Питання для самоконтролю:
1. Визначте поняття заходів забезпечення кримінального провадження.
2 Які види заходів забезпечення кримінального провадження передбачено в КПК України?
3. Як заходи забезпечення кримінального провадження можна класифікувати?
4. Визначте поняття запобіжних заходів.
5. Які види запобіжних заходів визначено в КПК України?
6. Що є підставою застосування запобіжних заходів?
7. У чому суть запобіжного заходу
· особисте зобов'язання?
8. Скільки поручителів може бути у підозрюваного, обвинуваченого?
9. У чому суть запобіжного заходу
· застава?
10. Хто і за якими правилами визначає розмір застави?
11. У чому суть домашнього арешту як запобіжного заходу?
12. У яких кримінальних провадженнях може бути застосований запобіжний захід тримання під вартою?
13. З якого моменту обчислюється строк тримання під вартою?
14. Які види затримання передбачено в КПК України?
15 . Які причини неприбуття особи на виклик є поважними?
16. До кого може бути застосований привід?
17. За що може бути накладене грошове стягнення?
18. Які документи можуть бути тимчасово вилученими?
19. Щодо кого може бути здійснено відсторонення від посади?
20. В чому полягає тимчасовий доступ до речей і документів?
21. На яке майно можна накладати арешт?

Теми рефератів, доповідей:
1. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави: історія розвитку та проблеми застосування.
2. Проблема застосування строків тримання особи під вартою в контексті практики Європейського суду з прав людини та національного законодавства України.
3. Міжнародні стандарти процедури затримання та взяття під варту.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
1. Законспектуйте основні положення:

· Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Корнєв і Карпенко проти України” (Заява № 17444/04).
· режим доступу
· [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];

· Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Петухов проти України” (Заява № 43374/02).
· режим доступу
· [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];

· Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Єлоєв проти України” (Заява № 17283/02).
· режим доступу
· [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Література до теми:
[1-7, 9, 11, 38, 41, 44, 51, 52, 55, 68-70, 72-77, 80, 81, 87, 96, 99, 106, 107]


Тема 8. Досудове розслідування

Семінарські заняття –8 год.
Практичні заняття – 8 год.
Самостійна робота – 10 год.
Індивідуальна робота – 10 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Досудове розслідування; дізнання; досудове слідство; Єдиний реєстр досудових розслідувань; підслідність; об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування; строки дізнання і досудового слідства; розгляд клопотань під час досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування; недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування; взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.
Слідчі (розшукові) дії; класифікація слідчих (розшукових) дій; вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій; допит; пред’явлення для впізнання; обшук та його види; огляд і його види; слідчий експеримент; освідування; експертиза.
Негласні слідчі (розшукові) дії, фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій, використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, втручання у приватне спілкування, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо, відео контроль місця, контроль за вчиненням злочину.
Повідомлення про підозру; етапи повідомлення про підозру; зміст письмового повідомлення про підозру; порядок повідомлення про підозру; зміна повідомлення про підозру; повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
Зупинення досудового розслідування; форми закінчення досудового розслідування; закриття кримінального провадження; обвинувальний акт, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

Семінарське заняття 1
1. Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування.
2. Початок, місце і строки провадження дізнання та досудового розслыдування.
3. Поняття та характеристика окремих загальних положень досудового розслідування: підслідність, об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження, розгляд клопотань, недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
4. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.

Семінарське заняття 2
1. Поняття, суть та значення слідчих (розшукових) дій.
2. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх оформлення.
3. Види слідчих (розшукових) дій.
4. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту.
5. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення пред’явлення для впізнання.
6. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку.
7. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення огляду та освідування.
8. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення слідчого експерименту.
9. Експертиза у кримінальному провадженні: підстави проведення та порядок залучення експерта.
10. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.
Семінарське заняття 3
1. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
2. Вимоги до клопотання слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
3. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
4. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
5. Загальні положення про втручання у приватне спілкування.
6. Контроль за вчиненням злочину
7.Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
8. Використання конфіденційного співробітництва.

Семінарське заняття 4
1. Поняття, підстави та значення повідомлення особи про підозру.
2. Випадки, зміст та форма письмового повідомлення особи про підозру.
3. Процесуальний порядок повідомлення особи про підозру.

4. Допит підозрюваного.
5.Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового розслідування.
6.Форми закінчення досудового розслідування.
7.Закриття кримінального провадження.
8.Звільнення особи від кримінальної відповідальності.
9.Відкриття матеріалів іншій стороні.
10.Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру.

Практичне заняття 1
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1.  7 липня прокурором були внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 9 липня він передав наявні в нього матеріали до органу досудового розслідування. Того ж дня керівником органу досудового розслідування був визначений слідчий, який здійснюватиме розслідування. 11 липня слідчий у письмовий формі повідомив прокурора про початок досудового розслідування.
Оцініть дії сторони обвинувачення.
2. Слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України здійснюється кримінальне провадження щодо Пашути за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка). Під час розслідування встановлено, що Пашутою також вчинені інші кримінальні правопорушення на території Миколаївської та Одеської областей, передбачені ч.2 ст. 201 КК України (контрабанда) та ч.2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).
Як визначити підслідність цих кримінальних правопорушень?
3. 25-річний Остапчук (співробітник ОВС) і 16-річний Олійник протягом трьох місяців спільно вчинили ряд крадіжок майна громадян з проникненням у житло в Києві, Хмельницькому та Вінниці. Під час чергової крадіжки у Вінниці вони вбили господаря квартири, який раптово повернувся додому. У Києві, при спробі винести викрадене з квартири, їх було затримано.
Де слід зосередити досудове розслідування?
Визначте підслідність цих кримінальних правопорушень.
4. Мірончук і Каранфілов підозрюються у вчиненні в ніч з 10 на 11 вересня зґвалтування Зарічної. Тієї ж ночі пізніше Зарічна була зґвалтована також Будовим. Посилаючись на те, що в обох випадках потерпіла і свідки одні й ті ж, а події пов’язані між собою, слідчий виніс постанову про об’єднання в одне провадження матеріалів досудового розслідування.
Оцініть законність рішення слідчого.
5. 12 грудня 2012 року прокурор об’єднав в одне провадження матеріали кримінального провадження №102012951 та №102012952 за підозрою у вчинені Плохотнюком кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 186 та ч.3 ст. 187 КК України. Слідчий, який здійснював розслідування, звернувся до прокурора вищого рівня, оскарживши рішення прокурора про об’єднання матеріалів досудового розслідування, обґрунтовуючи це тим, що таке рішення може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Яке рішення повинен прийняти прокурор вищого рівня?
6. 29 листопада 2012 року прокурором були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 30 листопада він передав наявні в нього матеріали до органу досудового розслідування. В ході досудового розслідування було встановлено, що злочин вчинено Трохименком, якому 31 грудня було оголошено про підозру
Коли закінчується встановлений законом строк досудового розслідування у даному провадженні?
7. Під час кримінального провадження, розпочатого 2 листопада 2012 року у м. Києві щодо вчинення розбійного нападу, 20 листопада 2012 року Миронюку було оголошено про підозру. Під час досудового розслідування було з’ясовано, що Миронюк вчинив ще один розбійний напад 20 липня цього ж року у м. Вінниця, досудове розслідування щодо якого було зупинено 20 серпня на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України (підозрюваний переховується від слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності). 30 листопада прокурор об’єднав матеріали досудового розслідування в одне провадження.
Як треба обчислювати строки досудового слідства при об’єднанні матеріалів досудового розслідування?
8. В ніч з 13 на 14 листопада у потязі Львів-Київ невстановленою особою вчинено вбивство Федотова.
Хто і як визначатиме місце провадження досудового розслідування у даному випадку?
9.До слідчого звернувся журналіст з проханням надати йому можливість бути присутнім під час провадження ряду слідчих дій у кримінальному провадженні про вбивство. Своє прохання він мотивував тим, що хоче докладно описати перебіг розслідування резонансного злочину у газетній публікації. Слідчий відмовив журналісту в проханні і роз’яснив, що публікація можлива лише після набрання вироком законної сили.
Чи правильна позиція слідчого?
10. У кримінальному провадженні щодо підозри Замковенка у вчиненні розбійних нападів встановлено, що він діяв не сам, а входив до складу злочинної групи з шести чоловік, яка вчинила десятки подібних та інших кримінальних правопорушень на території різних областей України. Слідчий звернувся до керівника органу досудового розслідування з проханням вирішити питання про створення слідчої групи.
Хто і як це має зробити?


Практичне заняття 2
1. Під час огляду місця події на полі, коли слідчий за участю судово-медичного експерта перейшов до огляду трупа, понята Петренко знепритомніла, побачивши знівечене обличчя загиблого.
Як бути слідчому, маючи на увазі, що огляд проводився у безлюдному місці, де були, крім самого слідчого, привезених понятих та експерта, ще два працівники міліції?
Чи може він продовжити огляд з одним понятим?
2. Під час огляду місця події слідчим були запрошені в якості понятих помічник судді апеляційного суду м. Києва та співробітник Дарницького районного управління ГУМВС України в м. Києві.
Оцініть дії слідчого.
3. Допитаний із застосуванням технічного засобу фіксування, свідок Федоренко запитав слідчого, чому він не вносить його показання в протокол допиту, а лише обмежився вказівкою в протоколі про те, що застосовуються технічні засоби. Федоренко наполягав на тому, щоб його показання були внесені до протоколу. Втім, слідчий пояснив, що оскільки показання повністю фіксуються технічними засобами та будуть зберігатися на диску, який приєднають до протоколу допиту, вони обійдуться і без детального викладення показань у самому протоколі.
Оцініть дії слідчого.
Які є форми фіксування кримінального провадження?
4. Під час кримінального провадження щодо розслідування зґвалтування неповнолітньої Бузько були розбіжності у показаннях потерпілої та свідків Іванюка та Денисюка. Слідчий викликав усіх трьох на одночасний допит. Під час допиту слідчий зачитав показання Бузько, які вона давала на попередньому допиті, та які на його думку були правдивими, перед тим, як було запропоновано дати показання учасникам цієї слідчої дії.
Оцініть дії слідчого.
Чи дозволяється оголошення показань, наданих учасниками цієї слідчої дії на попередніх допитах?Якщо так, то за яких умов?
Чи має якесь значення для проведення цього допиту те, що Бузько є неповнолітньою?
5. У кримінальному провадженні, яке здійснювалося у м. Києві, про завдання тяжких тілесних ушкоджень Титаренку, виникла необхідність одночасно допитати свідка Панова та підозрюваного Іванова, так як в їхніх показання, які були дані раніше, існували суттєві суперечності. При цьому свідок Панов на даний момент відбував покарання у виправно-трудовій установі м. Луганська за вчинення вбивства.
Яким чином можна провести одночасний допит Панова та Іванова?
6. Для проведення допиту неповнолітнього Паніна слідчий запросив для участі його батька та вчителя (класного керівника Паніна). До початку допиту неповнолітній заявив клопотання по те, що не бажає давати показання в присутності свого класного керівника, так як це може відобразитися на його стосунках в школі з учителями та друзями.
Як вирішити заявлене клопотання?
7. Слідчий протягом 2 годин допитував як свідка 13-річного Торопова в присутності його батька – вчителя біології середньої школи, де він навчається.
Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо порядку допиту малолітнього свідка?Якщо так, то які саме?
8. Погорілого об 22 годині вечора на вулиці пограбував невідомий чоловік, який відібрав у нього хутрову шапку та мобільний телефон. Потерпілий заявив слідчому, що він не може назвати точних прикмет грабіжника, так як на вулиці було темно. Проте, якби злочинця показали, то він би неодмінно впізнав його за сукупністю ознак, про що був складений відповідний протокол. Слідчий пред’явив Погорілому підозрюваного Марченка з двома іншими громадянами, які не мали різких відмінностей в зовнішності, віці та одязі. Потерпілий вказав на підозрюваного Марченка як на особу, яка його пограбувала, вказавши при цьому деякі додаткові прикмети, про які він забув повідомити під час допиту.
Оцініть дії слідчого.
Чи були порушені слідчим вимоги закону щодо пред’явлення особи для впізнання?
9. Прокурор, з додержанням вимог кримінального процесуального законодавства, пред’явив потерпілому Паюлу фотознімок підозрюваного Таварткіладзе для впізнання разом з іншими фотознімками. Потерпілий Паюл заявив, що він не може впізнати особу, яка вчинила проти нього злочин, по фотознімках, але зможе впізнати її коли побачить. У зв`язку з цим прокурор пред’явив потерпілому Паюлу підозрюваного Таварткіладзе разом з іншими особами, які не мали різких відмінностей в зовнішності, віці та одязі. У результаті проведеного впізнання Паюл вказав на Таварткіладзе, як особу, що скоїла злочин, та пояснив за якими ознаками він його впізнав та при яких обставинах бачив.
Оцініть дії прокурора і доказове значення пред`явлення для впізнання.
Які існують види пред`явлення для впізнання?
10. З Одеського музею західного і східного мистецтва було викрадено картину Караваджо “Взяття Христа під варту”. Через деякий час у результаті співпраці МВС України з німецькими колегами були затримані члени транснаціонального організованого злочинного угрупування, у яких вказана картина була вилучена і повернута на Україну. Директор музею Островський заявив, що він зможе впізнати викрадену картину.
Які слідчі дії повинен провести слідчий, аби встановити, що викрадена і повернена до музею картина – одна й та ж сама?

Практичне заняття 3
1. Слідчий, здійснюючи кримінальне провадження щодо викрадення майна з квартири Никодименко, маючи достатні дані про те, що викрадені речі можуть знаходитись на квартирі у батька підозрюваного, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення там обшуку. Під час обшуку, що проводився на підставі ухвали слідчого судді, була присутня запрошена слідчим потерпіла Никодименко. Серед інших речей, про які було вказано в ухвалі слідчого судді, слідчий вилучив також зимове жіноче пальто Никодименко, зникнення якого вона і не помітила, але запевняла, що воно належить саме їй. За результатами проведення слідчої дії слідчий склав два протоколи
· обшуку та пред’явлення речей для впізнання.
Оцініть дії слідчого і доказове значення протоколів.
Чи можна проводити обшук у осіб, які не є підозрюваними у кримінальному провадженні?Чи можна вилучати під час обшуку речі, про які прямо не вказано в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук?
Якщо так, то які процесуальні дії з цими речами необхідно здійснити далі?
2. У квартирі Панасенка, який підозрювався в отруєнні громадян талієм, слідчий проводив обшук застосовуючи при цьому безперервний відеозапис ходу проведення обшуку, у зв’язку з чим поняті не були запрошені для участі в цій слідчій дії. Під час проведення обшуку слідчий помітив, що Панасенко кинув у кишеню своєї бабусі невеликий пакунок.
Як повинен діяти слідчий у цій ситуації?Чи дозволяє закон проводити обшук без участі понятих? Якщо так, то в яких випадках?
3. Огляд місця події за заявою про крадіжку з магазину слідчий провів з участю директора цього ж магазину. У протоколі огляду він вказав, що невідомий злочинець проник до магазину, розбивши віконне скло. Частки розбитого скла він зібрав у пакет для подальшого дослідження. Крім того, слідчий записав до протоколу, що згідно із заявою директора з каси магазину викрадено гроші, а саме 5 тисяч гривень. Біля магазину були виявлені сліди взуття. Слідчий не зафіксував їх, а лише вказав у протоколі, що, за словами директора магазину, ці сліди залишені ним самим.
Дайте оцінку діям слідчого.
4. Допитана у справі про грабіж потерпіла Бузина повідомила, що одного із злочинців можна легко впізнати по численних татуюваннях на руках та шиї. Вона добре запам’ятала, що у нього на середньому пальці лівої руки є татуювання у вигляді хреста.
Як перевірити показання потерпілої при тому, що підозрюваними у вчиненні даного кримінального правопорушення є Кузьменко та Потапенко?
Хто може прийняти рішення про проведення слідчої дії у даному випадку?
5. За матеріалами кримінального провадження, розпочатого у результаті порушення правил безпеки руху, що призвело до зіткнення двох автомобілів і загибелі одного пасажира, слідчий, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вирішив провести слідчий експеримент за участю тих же автомобілів, які було відновлено. Відтворення дій та обставин цієї події знову призвело до зіткнення автомашин, через що дістав легкі тілесні ушкодження понятий (який сидів в одній з машин і спостерігав за розвитком подій), але підтвердив правдивість показань водія, який брав участь у слідчому експерименті.
Оцініть дії слідчого.
Чи мають доказове значення результати цієї слідчої дії?
6. Бровкін підозрювався у вчиненні квартирної крадіжки шляхом проникнення через відчинене вікно. За заявою потерпілого серед викрадених речей був і телевізор “Sony”, документи на який ним були надані. Бровкін заперечував крадіжку телевізора, пояснюючи це тим, що такий телевізор “Sony”, котрий зазначений у заяві потерпілого, за своїми габаритами не може пройти через вікно квартири. Слідчий вирішив провести слідчий експеримент, проте потерпілий не погоджувався на проведення даної слідчої дії у його житлі.
Чи можна провести слідчий експеримент у житлі особи, якщо вона заперечує проти цього?
Який порядок проведення слідчого експерименту у наведеній ситуації?
7. Під час кримінального провадження щодо вчинення квартирної крадіжки Плахутою, який разом з матір’ю приїхав у Україну два роки тому з Молдови, виникла проблема встановлення віку Плахути, у зв’язку з відсутністю у нього документів про його вік. Мати неповнолітнього заявила, що її синові ще не виповнилось 14 років, але відповідних документів (свідоцтва про народження) вона не має і не знає де вони можуть знаходитися.
Яких заходів має вжити слідчий для встановлення віку у цій ситуації?
8. Кирилюк підозрювався у вчиненні розбійного нападу. Слідчий звернув увагу на дивну поведінку Кирилюка, який не завжди логічно давав показання, забував про що говорив. У зв’язку з цим у слідчого виникли сумніви щодо його психічного стану.
Які процесуальні дії має здійснити слідчий в даній ситуації?
Як повинен діяти слідчий, якщо Кирилюк відмовиться від участі у процесуальній дії, яку вирішить провести слідчий?
9. Озеров підозрювався у вчиненні службового підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України). У кримінальному провадженні була проведена почеркознавча експертиза з метою встановлення особи, яка поставила підпис у фіктивних документах. Експерт надав висновок, що підписи виконані Озеровим. Проте, сторона захисту не погодилася з таким висновком експерта та виявила бажання самостійно залучити експерта для проведення експертизи.
Чи передбачена кримінально-процесуальним законодавством можливість сторони захисту залучати експертів для проведення експертизи?
Якщо так, то який порядок залучення експертів стороною захисту?

Практичне заняття 4
1. Громадянин Іванов О.А. був затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення та негайно доставлений до райуправління внутрішніх справ. Слідчий невідкладно повідомив йому права передбачені ст. 42 КПК, а на прохання підозрюваного детально роз’яснити кожне із зазначених прав, надав Іванову для ознайомлення науково-практичний коментар до КПК та підручник “Кримінальний процес України”.
Оцініть дії слідчого. Перерахуйте права підозрюваного.
2. Після доставлення затриманого громадянина Петрова О.А. до підрозділу органу досудового розслідування було з’ясовано що він є адвокатом. У зв’язку із цим слідчий негайно повідомив підозрюваному про його права, а також за погодженням з прокурором районної прокуратури вручив Петрову О.А. повідомлення про підозру.
Оцініть дії слідчого.
3. При проведенні досудового розслідування слідчий виявив підстави для зміни раніше повідомленої підозри яке було складене прокурором. У зв’язку із цим слідчий особисто склав та вручив підозрюваному нове повідомлення про підозру та у добовий строк повідомив про прийняте рішення прокурора.
Оцініть дії слідчого.
Який процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру?
4. Громадянин Іванов О.А. був затриманий на місці вчинення кримінального правопорушення та доставлений до підрозділу органу досудового розслідування. Слідчий склав протокол про підозрювання, копію якого негайно вручив затриманому та повідомив, що повідомлення про затримання буде вручено після того, коли слідчий суддя обере щодо нього один із запобіжних заходів, які передбачені у ст. 176 КПК.
Оцініть дії слідчого.
Який процесуальний порядок вручення письмового повідомлення про підозру?
5. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинив громадянин Петров О.А. Слідчий за погодженням з прокурором склав відповідне письмове повідомлення про підозру та направив його поштою за місцем проживання підозрюваного, а у телефонній розмові зобов’язав Петрова О.А. з’явитися до органу досудового розслідування у продовж 24 годин для проведення допиту.
Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК?
6. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що злочин вчинив громадянин Петров О.А. Слідчий за погодженням з прокурором склав відповідне письмове повідомлення про підозру. У телефонній розмові зі слідчим Петров О.А. відмовився з’являтися за викликом та повідомив що ніякого кримінального правопорушення він не вчиняв. На наступний день слідчий надав оперативним підрозділам доручення про негайний привід Петрова О.А. для вручення йому письмового повідомлення про підозру.
Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК?
7. При врученні письмового повідомлення про підозру, слідчий повідомив неповнолітньому Іванову О.А., що правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється буде визначена після проведення його допиту у присутності захисника.
Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК?
У яких випадках участь захисника є обов’язковою?
8. Перебуваючи у нетверезому стані, Іванов О.А. був затриманий безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення та доставлений до підрозділу органу досудового розслідування. Слідчий склав протокол про затримання, повідомлення про підозру та надав відповідальному за перебування затриманих вказівку вручити ці документи підозрюваному у продовж 48 годин з моменту затримання.
Оцініть дії слідчого.
9. Перебуваючи у приміщенні підрозділу органу досудового розслідування, підозрюваний відмовився отримувати письмове повідомлення про підозру від слідчого, посилаючись на те, що таке повідомлення йому має бути вручено виключно прокурором у присутності його захисника.
Як діяти слідчому у цій ситуації?
10. При врученні письмового повідомлення про підозру, громадянин Іванов О.А. заявив клопотання про зупинення досудового розслідування у зв’язку із тим, що він хворий на відкриту форму туберкульозу, надавши при цьому відповідну медичну довідку.
Як діяти слідчому у цій ситуації?
Які підстави зупинення досудового розслідування передбачені КПК?
11. При проведенні досудового розслідування встановлено, що підозрюваний Іванов О.А. переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Виконаними у кримінальному провадженні всіма слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями місцезнаходження особи не встановлено. У зв’язку із цим слідчий виніс постанову про зупинення досудового розслідування, а її копію направив прокурору.
Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК? Який процесуальний порядок зупинення досудового розслідування?
12. Після зупинення досудового розслідування у зв’язку із тяжкою хворобою підозрюваного слідчий, з метою уточнення деяких обставин справи вирішив повторно допитати потерпілого.
Оцініть дії слідчого.
Які слідчі (розшукові) дії дозволяється проводити після зупинення досудового розслідування?
13. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у зв’язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Слідчий суддя, скасовуючи цю постанову вказав на те, що такі процесуальні дії мають бути виконані без прийняття рішення про зупинення досудового розслідування оскільки місцезнаходження підозрюваного за кордоном встановлено і необхідно вирішувати питання про його екстрадицію.
Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК?
14. На дванадцятий день після отримання копії постанови про закриття кримінального провадження потерпілий надіслав поштою прокуророві на неї скаргу. Прокурор погодившись із позицією потерпілого виніс постанову про скасування постанови слідчого у зв’язку із необґрунтованістю.
Оцініть дії прокурора.
Який процесуальний порядок закриття кримінального провадження?
15. Захисник підозрюваного, ознайомлюючись із матеріалами досудового розслідування, заявив клопотання слідчому про надання йому можливості ксерокопіювати окремі документи, а також надати доступ до приміщення органу досудового розслідування де зберігаються речові докази.
Які мають бути дії слідчого?
Який процесуальний порядок відкриття матеріалів іншій стороні?
16. Прокурор надіслав запит захиснику підозрюваного, щодо надання доступу до документів, відомості з яких сторона захисту має намір використати у суді як докази. Надаючи відповідь на запит, захисник відмовив прокуророві у доступі, посилаючись на те, що ці відомості можуть бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого.
Чи відповідають дії захисника вимогам КПК? Як діяти прокурору у цій ситуації?
17. Не погодившись із обвинувальним актом на тій підставі, що у ньому не вказано обставин, які обтяжують чи пом’якшують покарання, прокурор дав усну вказівку слідчому усунути зазначений недолік у триденний строк.
Чи відповідає це рішення нормам КПК?
Які відомості має містити обвинувальний акт?
18. Слідчий заявив клопотання прокурору про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців у зв’язку з тим, що у нього в провадженні знаходиться значна кількість кримінальних проваджень. Прокурор виніс постанову про відмову у продовженні строку досудового розслідування.
Чи відповідають дії слідчого та прокурора вимогам КПК?
Які підстави продовження строку досудового розслідування?

Питання для самоконтролю:
Яке значення і завдання стадії досудового розслідування?
З якого моменту розпочинається досудове розслідування?
Які слідчі дії можна проводити до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань?
Які існують форми досудового розслідування, та в чому їх відмінність?
Які види підслідності у кримінальному процесі?
Які правила об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування?
Строки досудового розслідування кримінального проступку.
Строки досудового розслідування злочинів.
 Які строки розгляду клопотань під час досудового розслідування?
Хто вирішує питання про можливість та обсяг розголошення відомостей досудового розслідування?
Які є форми взаємодії слідчого і оперативних підрозділів?
Поняття слідчих (розшукових) дій.
Які існують класифікації слідчих (розшукових) дій?
Хто вправі проводити слідчі (розшукові) дії?
Які особи беруть участь у проведенні слідчих (розшукових) дій?
В який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії?
Які слідчі (розшукові) дії проводяться за участю понятих?
У чому полягають особливості проведення слідчих (розшукових) дій, які проводяться за клопотанням сторони захисту чи потерпілого?
У чому полягають особливості проведення слідчих дій з участю малолітніх та неповнолітніх?

Які процесуальні правила проведення допиту під час кримінального провадження?
Які особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки особи, яка впізнає?
У яких випадках слідчий, прокурор мають право увійти до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді?
Назвіть види огляду.
З якою метою проводиться слідчий експеримент?
З якою метою проводиться освідування, хто може бути присутній при ньому?
У яких випадках слідчий чи прокурор зобов’язані звернутися до експерта для проведення експертизи?
Який порядок залучення експерта стороною захисту для проведення експертизи?
Які слідчі (розшукові) дії є негласними?
Етапи повідомлення про підозру.
Зміст письмового повідомлення про підозру.
Права підозрюваного та їх роз’яснення.
Вручення письмового повідомлення про підозру
Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.
Розшук підозрюваного.
Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Обвинувальний акт та його значення.
Структура та зміст обвинувального акту.
Додатки до обвинувального акту.
Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст.
Вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального провадження.

Теми рефератів, доповідей:
1. Зміст, форми та принципи взаємодії слідчого і оперативних підрозділів.
2. Об`єднання і виділення матеріалів досудового розслідування під час досудового провадження.
3. Гарантії недопустимопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.
4.Процесуальні особливості виклику та допиту малолітньої та особи у кримінальному провадженні.
5. Проблема застосування примусу під час проведення слідчих (розшукових) дій та права людини.
6. Негласні слідчі (розшукові) дії та їх види у кримінальному процесі.
7.Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
8.Підстави та процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.
9.Підстави та умови зупинення досудового розслідування.
10.Обвинувальний акт у кримінальному провадженні та додатки до нього.
11.Ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами кримінального провадження.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
1. Законспектуйте основні положення:

· Закону України “Про прокуратуру“ від України від 5 лист. 1991 р. (зі змінами та доповненнями);

· Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, затверджений Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України.
1. Законспектуйте основні положення:

·  Закону України “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р.;

· Постанови Пленуму Верховного Суду України від 28.03.2008 р. №2 “Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства”;

· Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р.( зі змінами та доповненнями);

· Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах: затв. наказом Міністерства юстиції України № 170/5 від 24.12.2003 р.

Література до теми:
[4-7, 9, 30-37, 47, 54-56, 61, 68-70, 72-81, 87, 89, 91, 92, 100-103, 106, 107]Тема 9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Семінарське заняття – 2 год.
Самостійна робота – 2 год.
Індивідуальна робота –2 годКлючові терміни та поняття до теми:
Право на оскарження; рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора; скарга; порядок розгляду скарг; порядок вирішення скарги; оскарження ухвал слідчого судді; види рішень за результатами розгляду скарги.

Семінарське заняття
1. Поняття і сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
2. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування.
3. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.
4. Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Практичне завдання
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Слідчий, встановивши при проведенні досудового розслідування відсутність події кримінального правопорушення, прийняв рішення про закриття кримінального провадження та роз’яснив заявнику, що він має право оскаржити це рішення керівнику органу досудового розслідування.
Чи є вірним роз’яснення слідчого?
Які рішення слідчого можуть бути оскаржені?
2. Свідок Іванов О.А. усно повідомив прокурору про те, що слідчий допитував його з 8 години ранку до 17 години вечора, а після завершення допиту не надав йому можливості ознайомитись із протоколом допиту, а зобов’язав його підписати не читаючи.
Чи відповідають дії слідчого вимогам КПК України?
Як повинен діяти прокурор у цій ситуації?
3. Захисник підозрюваного звернувся до прокурора зі скаргою на дії слідчого про те, що останній відмовив йому у задоволенні клопотання про побачення з підозрюваним до першого допиту.
Як повинен діяти прокурор у цій ситуації?
Чи правомірні дії слідчого?
4. Прокурор виніс постанову про зупинення досудового розслідування у зв’язку із тим, що місцезнаходження підозрюваного невідоме, яку через три дні направив потерпілому. Потерпілий на дев’ятий день надіслав скаргу на цю постанову до суду. Слідчий суддя повернув скаргу мотивуючи своє рішення тим, що скарга подана після закінчення передбаченого законом строку, а потерпілий не порушує питання про його поновлення.
Чи відповідають дії слідчого судді нормам КПК?
5. Прокурор надав усну вказівку слідчому зупинити досудове розслідування та передати йому матеріали розслідування у зв’язку із тим, що йому необхідно підготувати аналітичну довідку по цьому кримінальному провадженню до Генеральної прокуратури України.
Як діяти слідчому у цій ситуації?
Який процесуальний порядок оскарження дій та рішень прокурора?
6. Розглядаючи скаргу потерпілого на постанову про закриття кримінального провадження у зв’язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, слідчий суддя відмовив у її задоволенні, на тій підставі, що у судове засідання з’явився слідчий, а не прокурор, якому слідчий направив копію цього рішення.
Чи відповідають дії слідчого судді вимогам КПК?
Який процесуальний порядок розгляду скарг на рішення слідчого?
7. Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до особи, яку затримано за підозрою у вчиненні особливо тяжкого злочину без ухвали про дозвіл на затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення до місцевого суду. Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що до клопотання не було додано перелік свідків, яких слідчий вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу.
Чи відповідає ухвала слідчого судді вимогам КПК?
Який процесуальний порядок оскарження ухвал слідчого судді?

Питання для самоконтролю:
Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора.
Випадки повернення скарги або відмова у відкритті провадження.
Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.
Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.
Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.

Теми рефератів, доповідей:
Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування.
Види рішень за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
Охарактеризуйте порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування за запропонованою схемою:
а) рішення які можуть бути оскаржені та суб’єкти оскарження;
б) строк подання скарги, її повернення або відмова відкриття провадження;
в) процесуальний порядок розгляду скарг;
г) рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг.

Література до теми:
[4-7, 44, 62-64, 68-77, 80, 81, 87, 97]

Тема 10. Провадження у суді 1 інстанції

Семінарське заняття – 4 год.
Практичне заняття – 2 год.
Самостійна робота – 8 год.
Індивідуальна робота –8 год

Ключові терміни та поняття до теми
Підсудність; види підсудності; територіальна підсудність; персональна підсудність; інстанційна підсудність; підсудність за зв’язком проваджень; підготовче провадження, строки підготовчого судового провадження.
Судовий розгляд; процедура судового розгляду; розпорядок судового засідання; підготовча частина судового засідання; межі судового розгляду; процедура судового розгляд; судові дебати; останнє слово обвинуваченого; постановлення і проголошення судового вироку; спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків; провадження в суді присяжних.

Семінарське заняття 1.
Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні.
Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження.
Порядок і строки підготовчого судового провадження.

Семінарське заняття 2.
1.Поняття, суть, значення та завдання судового розгляду.
2. Загальні положення судового розгляду та їх характеристика.
3. Судовий розгляд та його структурні етапи (частини).
4. Поняття, значення, види, структура та зміст вироку

Практичне заняття
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Під час розгляду кримінального провадження про шахрайство головуючим з’ясувалося, що потерпілий Маніта не з’явився на судове засідання попередньо не попередивши про свою неявку.
Чи можливий, в даному випадку, судовий розгляд без участі потерпілого?
Яке стягнення може застосувати суд, щодо громадянина Маніти?
2. Під час оголошення складу суду і роз'яснення прав відводу обвинувачений заявив відвід одному з суддів, мотивуючи це тим, що останній був очевидцем злочину. Прокурор заперечував, звертаючи увагу суду на те, що, по-перше, відвід заявлено із запізненням, коли вже пройшла більша частина судового розгляду, по-друге суддя не був допитаний як свідок, яких і без нього достатньо.
Яке рішення прийме суд?За якими підставами здійснюється відвід суддів?
3. Під час судового розгляду у кримінальному провадженні потерпілий Косянчук заявив клопотання про проведення експертизи, мотивуючи це тим, що сумнівається в об’єктивності експерта. Суд задовольнив клопотання і своєю ухвалою доручив проведення повторної експертизи в іншій експертній установі.
Чи правомірними є дії суду?
У яких випадках суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання?
4. Під час судового розгляду Маскитову було пред’явлено обвинувачення у вчинені вбивства з корисливих мотивів. Під час судового розгляду було встановлено, що вбивство було вчинено не з корисливих, а з хуліганських мотивів.
Якими мають бути подальші дії суду у зв’язку з встановленими обставинами?
5. До судді звернувся один з обвинувачених у кримінальному провадженні з клопотанням про відкладення розгляду кримінального провадження на 15 днів, поки його захисник, який бере участь у судовому засіданні в іншому провадженні, не звільниться до участі в процесі.
Як повинен діяти суддя у цій ситуації?
6. Обвинувачений на судовому засіданні заявив відвід прокуророві, при цьому зазначив, що останній не може бути об’єктивним державним обвинувачем у кримінальному провадженні з двох причин. По-перше, прокурор брав участь у проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні (давав слідчому вказівки про проведення слідчих(розшукових) дій). По-друге даючи коментар події в ЗМІ прокурор вже висловив свою думку, що обвинувачений винен в інкримінованому йому злочині.
Чи буде задоволено заявлений відвід?
Які повноваження прокурора в кримінальному провадженні?
Чи були порушені вимоги кримінально-процесуального закону прокурором?
7. Захисник обвинуваченого Ільченка висунув клопотання про відвід прокурора через те, що він в судовому засіданні повідомив про нову підозру, яка не відповідає обвинувальному акту.
Яке рішення повинен прийняти суд?
Вироком районного суду О.П. Гурченко було засуджено за ч.2 ст.185 КК України за крадіжку державного майна і призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі. Обвинувачений О.П. Гурченко оскаржив вирок в апеляційному порядку у зв’язку з суворістю призначеного покарання Під час апеляційного розгляду апеляційний суд встановив, що суд першої інстанції в основу вироку поклав докази, які є в матеріалах провадження, в тому числі показання свідків М.М. Зархіна, О.П.Рибкіна і В.Г.Власова, які вони давали під час досудового розслідування, а також письмові докази незаконної видачі премій і розкрадання державних коштів (долучені до матеріалів провадження подані прокурором наряди, накази тощо). Водночас ні з журналу судового засідання, ні з запису судового засідання, зробленого за допомогою технічного засобу, не видно, щоб зазначені свідки допитувались, а документи оголошувались під час судового засідання.
Як має реагувати на ці обставини суд апеляційної інстанції?
Чи допускає КПК України можливість ухвалення судом першої інстанції вироку без безпосереднього дослідження доказів у судовому засіданні? Відповідь обґрунтуйте.
Обвинувачений С.О.Клочков у судовому засіданні під час виголошення останнього слова дуже розхвилювався і знепритомнів. Опритомнівши, просив суд дослухати його, «як тільки стане краще з серцем». Лікарі екстреної медичної допомоги констатували наявність у нього інфаркту міокарда, що виключає для хворого можливість упродовж тривалого часу брати участь у судовому розгляді.
Як бути суду в цій ситуації? Чи може він піти до нарадчої кімнати і ухвалити вирок щодо С.О.Клочкава?


Питання для самоконтролю:
1. Поняття та значення підсудності кримінальних проваджень.
2. Види підсудності.
3. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.
4. Автоматизована система документообігу суду.
5. Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження.
6. Питання, які з’ясовуються суддею при підготовчому судовому провадженні.
7. Рішення, які приймаються за результатами підготовчого судового провадження.
8. Призначення судового розгляду.
9. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду.
10.Закінчення підготовчого судового провадження.
11. Яке значення має стадія судового розгляду кримінального провадження?
12. Що слід розуміти під загальними положеннями судового розгляду?
13. У чому полягає суть незмінності складу суду?
14. У чому полягає безперервність судового розгляду?
15. Хто є учасником судового розгляду та які наслідки їх неприбуття у судове засідання?
16. Яка роль головуючого у судовому засіданні?
17. Які межі судового розгляду кримінального провадження?
18. Який процесуальний порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження?
19. Охарактеризуйте процесуальний порядок проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.
20. Які заходи вживаються до порушників порядку судового засідання?
21. У чому полягає процедура судового розгляду?
22. У чому полягають суть і завдання підготовчої частини судового розгляду?
23. Яка процедура судового розгляду?
24. Як встановлюється порядок дослідження доказів?
25. В чому полягає сутність судових дебатів?
26. Яка суть та призначення останнього слова обвинуваченого?
27. Які судові рішення приймаються у стадії судового розгляду?
28. Які питання вирішуються судом при ухваленні вироку?
29. В чому полягає суть провадження в суді присяжних?

Теми рефератів, доповідей:
1.Підсудність у кримінальному судочинстві.
2.Процесуальний порядок та строки підготовчого судового провадження.
3.Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.
4.Технічна фіксація перебігу судового засідання.
5.Судові дебати: історія та сучасність.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
Законспектуйте основні положення таких нормативно-правових документів:

· Закон України “Про судоустрій і статус суддів” від 7 липня 2010 року //Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – Ст.529;

· Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Література до теми:
[4-7, 9, 26, 62-64, 68-77, 80, 81, 87, 97]Тема 11. Апеляційне провадження

Семінарське заняття –2 год.
Практичне заняття – 2 год.
Самостійна робота – 2 год.
Індивідуальна робота –2 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Апеляція; апеляційне провадження; строки апеляційного оскарження; апеляційне провадження; рішення суду апеляційної інстанції;

Семінарське заняття
Види перегляду судових рішень у кримінальному процесі.
Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження.
Суб’єкти, порядок і строки апеляційного оскарження.
Провадження в суді апеляційної інстанції. Рішення суду за результатами розгляду апеляції.

Практичне заняття
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Вироком місцевого районного суду обвинуваченого Петрова, який вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 187 КК України, було повністю виправдано. Суддя мотивував своє рішення тим, що Петров зрозумів свою провину і пообіцяв виправитись. Прокурор Іванов подав апеляційну скаргу на дане судове рішення, щодо скасування необґрунтованого виправдувального вироку суду.
Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?
В яких випадках суд апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої інстанції?
2. 20 жовтня 2012 року місцевим районним судом було виправдано 20-тирічного громадянина України, якому було інкриміновано злочин, передбачений ч. 1 ст. 186 КК України. Потерпіла Курочкіна, 20 грудня 2012 року подала апеляційну скаргу на судове рішення. Суд не прийняв скаргу у зв’язку з тим, що були порушені строки апеляційного оскарження.
Варіант 1. Потерпіла порушила строки подання апеляційної скарги у зв’язку з тим, що перебувала в лікарні.
Варіант 2. Потерпіла порушила строки у зв’язку з тим, що перебувала у відпустці за кордоном.
Чи правомірні дії суду? Які строки на подання апеляційної скарги?
3. Прокурор подав апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції про застосування примусових заходів медичного характеру, яка набрала законної сили з підстав заперечення обставин, які оспорювалися під час судового розгляду. Протягом строку апеляційного оскарження матеріали судового провадження були витребувані Головою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з тих мотивів, що суд апеляційної інстанції не надав його учасникам можливості за їх клопотанням ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.
Дайте юридичний аналіз ситуації.
Зазначте порушення, які були допущені суб’єктами кримінального провадження.

Питання для самоконтролю:
Які судові рішення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку?
Які особи мають право на апеляційне оскарження?
Назвіть судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.
Що таке апеляція, її форма та зміст?
В чому полягає підготовка до апеляційного розгляду?
Охарактеризуйте межі перегляду судом апеляційної інстанції.
Які підстави для скасування або зміни судового рішення?
Охарактеризуйте сутність та зміст вироку (ухвали про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру) суду апеляційної інстанції.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
1. Порівняйте основні положення старого Закону України “Про адвокатуру” та Закону України від 5 липня 2012 року “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, щодо компетенції захисника в судових стадіях кримінального процесу.

Література до теми:
[4-10, 26, 46, 68-70, 72-77, 80, 81, 85, 87, 97]


Тема 12. Касаційне провадження. Провадження у Верховному суді України.
Семінарське заняття –2 год.
Самостійна робота – 2 год.
Індивідуальна робота –2 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Касаційне оскарження; касаційна скарга; касаційне провадження; перегляд судових рішень Верховним Судом України; Вищий спеціалізований суд України.

Семінарське заняття
1.Суть, завдання і значення касаційного провадження.
2.Строки, суб’єкти та порядок касаційного оскарження. Рішення які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
3.Провадження в суді касаційної інстанції. Рішення суду касаційної інстанції.
4.Поняття, завдання та основні риси перегляду судових рішень Верховним Судом України.
5.Порядок і строки перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Практичне завдання
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Законний представник неповнолітнього виправданого Уварова у касаційному порядку оскаржив ухвалу суду першої інстанції про відмову у застосуванні примусових заходів виховного характеру, щодо неповнолітнього. Суд відмовив у задоволенні такого клопотання, мотивуючи це тим, що дане судове рішення не переглядалось в апеляційному порядку.
Чи правомірні дії суду?
Які судові рішення можуть бути оскаржені в касаційному порядку?
2. Після відкриття касаційного провадження 04.05.2012 р. під час підготовки касаційного розгляду 16.05.2012 р. суддя-доповідач без виклику сторін надіслав копії ухвал про відкриття касаційного провадження учасникам судового провадження, а також витребував матеріали кримінального провадження. Окрім того, засуджений, що тримається під вартою заявив клопотання про виклик в судове засідання для його участі в касаційному розгляді. Суддя відмовив у задоволенні такого клопотання, мотивуючи це тим, що етапування засудженого до місця касаційного розгляду не можливе у строк передбачений КПК.
Які порушення кримінального процесуального закону були допущені суддею-доповідачем? В чому полягає суть підготовки касаційного розгляду?
3. 1 червня 2015 року до Верховного суду України надійшла заява від засудженого  Галая про перегляд судового рішення. Суд касаційної інстанції в задоволенні клопотання Галаю відмовив обґрунтувавши це тим, що заява подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, а судове рішення було ухвалено 17 січня 2015 року, і тим самим закінчились строки подання заяви про перегляд судового рішення.
Чи правильне рішення прийняв суд?
У якому разі суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк?

Питання для самоконтролю:
Які суб’єкти мають право на касаційне оскарження?
Назвіть рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
Що таке касаційна скарга та який її зміст?
Охарактеризуйте межі перегляду судом касаційної інстанції.
Які підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції?
Назвіть підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Які суб’єкти мають право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України?
В чому полягає допуск до провадження Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ?


Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
1. Скориставшись наведеними нижче інтернет-ресурсами проаналізуйте сучасний стан розгляду кримінальних проваджень апеляційними та касаційними судами, а також Верховним Судом України:

· [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб-сайт Верховного Суду України;

· http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Література до теми:
[4-10, 26, 46, 68-70, 72-77, 80, 81, 85, 87, 97]


Тема 13. Виконання судових рішень

Семінарське заняття – 2 год.
Самостійна робота – 2 год.
Індивідуальна робота –2 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Виконання судових рішень; набрання судовим рішенням законної сили; звернення судового рішення до виконання; обов’язковість рішень суду.

Семінарське заняття
Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.
Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням.
Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.
Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку.
Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.

Питання для самоконтролю:
В чому полягає обов`язковість рішень суду?
Вкажіть порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.
Назвіть органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань.
Що таке відстрочка виконання вироку?
Які питання вирішуються судом під час виконання вироків?
Який процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, що виникають під час виконання вироку?
Зазначте підстави для звільнення від відбування кримінального покарання.
В чому суть умовно-дострокового звільнення від покарання і заміни не відбутої частини покарання більш м’яким?
Який процесуальний порядок застосування до засуджених примусового лікування та його припинення?
Визначте умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі.
Який процесуальний порядок розгляду судом клопотання про зняття судимості?

Теми рефератів, доповідей:
1. Процесуальний порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.
2. Процесуальний порядок застосування умовно-дострокового звільнення від покарання й заміни не відбутої частини покарання більш м’яким.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
1. Законспектуйте основні положення:

· Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості” від 26 грудня 2003 року. № 16.
2. Скориставшись наведеними нижче інтернет-ресурсами проаналізуйте сучасний стан вирішення питань, які виникають під час виконання вироку:

· [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб портал судової влади в Україні;

· http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України;

· http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – єдиний реєстр судових рішень в Україні.


Література до теми:
[5-7, 22, 23, 26, 68-70, 72-77, 80, 81, 87, 97, 105]

Тема 14. Провадження за нововиявленими обставинами

Семінарське заняття –2 год.
Самостійна робота – 2 год.
Індивідуальна робота –2 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Нововиявлені обставини, перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, наслідки кримінального провадження за нововиявленими обставинами
Семінарське заняття

Поняття, сутність і завдання здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
Підстави та строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами та види судових рішень за його наслідками.

Питання для самоконтролю:
Дайте характеристику нововиявлених обставин.
Які особи мають право порушити питання про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?
Види судових рішень які приймаються за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами?

Теми рефератів, доповідей:
1.Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
2.Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
1. Скориставшись наведеними нижче інтернет-ресурсами проаналізуйте сучасний стан провадження за нововиявленими обставинами:

· [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб портал судової влади в Україні;

· http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України;

· http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – єдиний реєстр судових рішень в Україні.

Література до теми:
[5-7, 22, 23, 26, 68-70, 72-77, 80, 81, 87, 97]


Тема 15. Особливі порядки кримінального провадження

Семінарське заняття – 4 год.
Самостійна робота – 4 год.
Індивідуальна робота – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Особливі порядки кримінального провадження; кримінальне провадження на підставі угод; приватного обвинувачення; провадження щодо окремої категорії осіб; провадження щодо неповнолітніх; примусові заходи виховного характеру; примусових заходів медичного характеру; відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Семінарське заняття 1
1. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.
2. Кримінальне провадження на підставі угод.
3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
4. Поняття та процесуальний порядок кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.

Семінарське заняття 2
1. Поняття та загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх.
2. Особливості застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.
3. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
4. Сутність та процесуальний порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Практичне завдання
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. Громадянин Столбовий вчинив злочин, передбачений ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України щодо громадянина Брауна. Захисник обвинуваченого подав до суду подання про укладення угоди про примирення між обвинуваченим та потерпілим. Обвинувачений зобов’язався відшкодувати моральну шкоду, та оплатити лікування потерпілого.
Яке рішення повинен прийняти суд?
Який процесуальний порядок укладення угоди про примирення?
2. За згодою Генерального прокурора України затримано професійного суддю за вчинення тяжкого злочину та обрано до нього запобіжний захід тримання під вартою.
Чи правомірні дії Генерального прокурора?
Особливості затримання і обрання запобіжного заходу щодо судді?

3. Під час судового розгляду, головуючий зробив зауваження присяжному, про те що він робив записи, які стосуються судового засідання.
Чи правомірні дії головуючого? Визначте права та обов’язки присяжних.
4. Слідчий СВ Мостиського РВ прийняв рішення про початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення на підставі заяви представника потерпілого Зав’ялова, щодо якого було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 126 (побої з обтяжуючими обставинами) КК України.
Дайте юридичну оцінку діям слідчого.
Яким чином здійснюється кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення?
5. Слідчий СВ Нетішинського РВ провів обшук в помешканні депутата міської ради Невмиваки. Захисник обвинуваченого оскаржив рішення слідчого про проведення обшуку, оскільки щодо його підзахисного, з його слів, повинен здійснюватись особливий порядок кримінального провадження.
Чи правомірними є дії слідчого в даному випадку?
Які суб’єкти відносяться до осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження?
6. Гр-н Бакун вчинив злочин передбачений ч. 1 ст. 296 КК України. Бакун стверджував, що він є неповнолітнім, але при ньому не було виявлено документів, які вказують на його вік.
Які повинен діяти слідчий?
Зазначте обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
7. Левченка який є неповнолітнім, було затримано за вчинення тяжкого злочину. Його було допитано без захисника, після чого до нього був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Чи правомірно вчинив слідчий?
Які запобіжні заходи можуть застосовуватися до неповнолітнього?
8. Десятирічний Сергій, вчинив кримінально каране діяння, передбачене ч. 1 ст. 186 КК України. Ухвалою місцевого суду до нього було застосовано примусовий захід виховного характеру. Дане рішення було оскаржене захисником неповнолітнього.
Чи правомірно вчинив суд?
Які питання повинен з’ясувати суд при вирішенні питання про застосування примусових заходів виховного характеру?
Який процесуальний порядок дострокового звільнення від застосування примусового заходу виховного характеру?
9. Громадянин Лазарчук вчинив злочин, коли йому ще не виповнилося 18 років. Коли розпочалось кримінальне провадження, він досяг повноліття.
Чи поширюються на нього правила, які встановлюють особливості кримінальних проваджень про діяння неповнолітніх?
10. У результаті проведення невідкладних слідчих дій у кримінальному провадженні про діяння неповнолітнього прокурор встановив підстави для закриття кримінального провадження..
Чи вправі прокурор закрити кримінальне провадження?
11. В ході кримінального провадження про пограбування, у вчиненні якого підозрювався 17-річний Петриняк, слідчий призначив психологічну експертизу. Перед експертом були поставлені такі запитання: який стан загального розвитку Петриняк; який розумовий рівень підозрюваного і його вплив на усвідомлення своїх дій при вчиненні злочину. Експерт-психолог порекомендував слідчому призначити психолого-психіатричну експертизу, оскільки він сам не в змозі відповісти на всі запитання, що їх поставив слідчий.
Як повинен діяти слідчий у цій ситуації?

Питання для самоконтролю:
Які види угод Вам відомі, порядок їх ініціювання та умови укладання?
Який зміст угоди про примирення?
Визначте зміст угоди про визнання винуватості.
Охарактеризуйте загальний порядок судового провадження на підставі угоди.
Що таке вирок на підставі угоди та які наслідки його невиконання?
Окресліть особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених.
Визначте особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб.
В чому полягає сутність продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру?
Охарактеризуйте місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України.

Теми рефератів, доповідей:
Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.
Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
Кримінальне провадження на підставі угод.
Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
1. Законспектуйте основні положення:

· Інформаційного листа ВССУ від 18.07.2013р. №223-1134/04-13 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх;

· Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування” від 3 червня 2005 року № 7;

· Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру” від 15 травня 2006 року № 2.

Література до теми:
[5-7, 9, 26, 28, 60, 67, 68-70, 72-77, 80, 81, 86, 93, 95, 97, 105]


Тема 16. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Семінарське заняття – 2 год.
Самостійна робота – 4 год.
Індивідуальна робота –4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження; міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій; розшук, арешт і конфіскація майна; екстрадиція; екстрадиційний арешт; екстрадиційна перевірка.

Семінарське заняття
Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.
Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
Особливості кримінального провадження у порядку перейняття.
Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

Практичне завдання
Під час самостійної підготовки студенти письмово вирішують запропоновані задачі. На занятті відбувається обговорення їх рішень та реферативних повідомлень.

1. 06.08.2012 року Оболонський районний суд в м. Києві постановив обвинувальний вирок щодо громадян Ісландії Йонсона та Ізельсона за вчинення ними діяння передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство вчинене групою осіб), а 11.08.2012 року від уповноваженого органу Ісландії надійшов запит до Генеральної прокуратури України про передачу засуджених для відбування покарання на батьківщині.
Здійсніть юридичний аналіз ситуації.
Які підстави та умови передачі засуджених для відбування покарання до іноземної держави?
2. 09.09.2012 р. уповноваженим (центральним) органом України було прийняте рішення про направлення запиту про проведення обшуку, а 22.09.2012 р. надіслано запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони дипломатичним шляхом. До запиту також було долучено перелік відомостей, які необхідно отримати від особи. Запит про міжнародну правову допомогу було погоджено у письмовій формі міським прокурором.
Чи було в даному випадку дотримано процедуру направлення запиту про міжнародну правову допомогу?Якщо ні, то які порушення при цьому були допущені?Які вимоги пред’являються до змісту та форми запиту про міжнародну правову допомогу?
4. Кримінальне провадження відносно громадянина РФ Парфьонова, яке знаходилося у провадженні СВ Солом’янського РУ, в установленому порядку було передано до РФ. Але у зв’язку з неможливістю встановлення усіх обставин слідчий Солом’янського РУ, який здійснював провадження, викликав свідка для здійснення його повторного допиту.
Чи міг слідчий після передачі провадження здійснювати процесуальні дії по даному провадженню? Якщо так то який порядок їх виконання?
5. В порядку надання міжнародної правової допомоги уповноваженими органами України до Польщі було направлено запит про проведення допиту а також обшуку в помешканні гр-на Польщі Моравського, який вчинив злочин на території України. Польською стороною запит було задоволено, слідчі дії були проведені.
Проаналізуйте ситуацію. Які процесуальні порушення були допущені при наданні міжнародної правової допомоги?
Які процесуальні дії потребують спеціального дозволу?
6. У кримінальному провадженні по обвинуваченню громадянина Німеччини Шпіца за заподіяння легких тілесних ушкоджень громадянці Мусейчук, іноземна держава надала запит про видачу особи.
Яку відповідь повинен надати орган, уповноважений здійснювати екстрадицію в Україні? За яких умов направляється запит про видачу особи?
7. Громадянин Франції Нобре, перебуваючи у відпустці в Києві, був свідком вчинення умисного вбивства громадянина України. Під час провадження слідчих дій, виникла необхідність у його допиті.
Який процесуальний порядок виклику особи, що перебуває за межами України? Куди направляється запит про виклик особи?
Питання для самоконтролю:
Охарактеризуйте законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
Який обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження?
Визначте центральні органи України, що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні.
Який зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу?
Яка процедура виконання запиту в іноземній державі?
Охарактеризуйте порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
Який порядок виклику особи, яка перебуває за межами України?
Який порядок створення і діяльності спільних слідчих груп?
Охарактеризуйте межі кримінальної відповідальності виданої особи.
Назвіть центральні органи України щодо видачі особи (екстрадиції).
Визначте особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України.
В чому сутність екстрадиційного арешту?
Які рішення приймаються за запитом про видачу особи (екстрадицію) та їх оскарження?
Охарактеризуйте порядок визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.
Теми рефератів, доповідей:
Ектрадиційний арешт та його сутність у кримінальному провадженні.
Процесуальний порядок визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи:
Законспектуйте основні положення Затвердженого Указом Президента України від 10 червня 1993 р. “Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Література до теми:
[5-7, 9, 50, 68-70, 72-77, 80, 81, 87, 97, 105, 106.]

4. Список літератури до дисципліни:

Нормативно-правові акти:
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С.18-24.
Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.
Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17.
Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141.
Кримінальний процесуальний кодекс України: від 2012 р.
Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с.
Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011.
· 456 с.
Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43306
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.
Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 47. – Ст.256.
Про національну поліцію : Закон України від 19.05.2015 р. // Відомості Верховної Ради України.  
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // (із змінами та доповненнями).
Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст.35.
Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 6 серпня.
Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. ( Ст. 360.
Про прокуратуру: Закон України від 25 жовтня 2014 р.
Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст.232.
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року //Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – Ст.529.
Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49.
Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції): затверджена наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, Верховним судом України, Державною судовою адміністрацією України 27серпня 2010 р. № 51/401/649/471/23/125.
Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затв. Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. № 821 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ №686 МВС України від 09 серпня 2012 року «Про організацію роботи органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України».
Про Єдиний реєстр досудових розслідувань [Текст]: наказ Генерального Прокурора України від 17.08.2012 р.№69.
Наказ МВС України №700 від 14.08.2012 р. «Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень».
Наказ №696 МВС України 09.08.2012 «Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю».
Інформаційний лист ВССУ з розгляду кримінальних та цивільних справ «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні».
Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБУ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 №114/1042/516/1199/936/1687/5.
Інформаційний лист ВССУ з розгляду кримінальних та цивільних справ №223-1679/0/4-12 від 15.11.2012 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод».
Інформаційний лист ВССУ з розгляду кримінальних та цивільних справ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінально процесуального кодексу України».
Інформаційний лист ВССУ з розгляду кримінальних та цивільних справ 223-1134/0/4-13 від 18.07.2013 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх».
Інформаційний лист ВССУ з розгляду кримінальних та цивільних справ 223-1134/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Монографії, підручники, навчальні посібники,
автореферати дисертацій, збірники наукових статей, тези доповідей на конференціях, круглих столах:
Адвокатура України: Навчальний посібник: У 2 книгах / За заг. ред. С.Я. Фурси.
· К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.
· Кн. 1. – 315 с.
Басиста І.В. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: Монографія. – Івано-Франківськ: «Тіповіт», 2011. – 50
Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.
Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія. – Харків.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.
Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09)/ НАВС. – Київ, 2011. – 20 с.
Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі.
· К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2006. – 272 с.
Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.
Запотоцький А.П., Савицький Д.О. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві: Монографія. – К.: БМК, 2011. – 220 с.
Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: наук.-практ. коментар. – 4-те вид. – К.: КНТ, 2009. – 600 с.
Зеленський С.М., Назаренко С.П., Письменний Д.П. Провадження у справах дітей, які не досягли віку кримінальної відповідальності: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2012. – 160 с.
Зеленецкий В.С., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел. – Харьков: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002. – 236 с.
Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Харків: Право, 2008. – 296 с.
Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: Монографія.
· К.: КНУВС, 2007. – 522 с.
Карпенко М.О. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: Монографія. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2009. – 240 с.
Кримінальний процес України: тестові завдання: Навч. посібник / В.Т. Нор, В.П. Бойко, Н.Р. Бобечко, М.В. Гузела та ін. – К.: Правова єдність, 2010. – 373 с.
Корчева Т.В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та в суді першої інстанції: Монографія. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. – 200 с.
Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ [Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.
Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст]/ [Хабло О.Ю., Степанов О.С., Климчук М.П. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200с.
Лоскутов Т.О. Кримінальне переслідування здійснюване слідчим: Монографія. – Дніпропетровськ: «Ліра ЛТД», 2011. – 164 с.
Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальна компетенція: Монографія. – Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 188 с.
Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика: Монографія.
· К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – 544 с.
Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К., 2000. – 320 с.
Малярчук Т.В. Понятійний апарат кримінально-процесуального права України: Автореф.дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09)/ НАВС.- Київ, 2011.- 16с.
Мірошніков І.Ю Судове слідство в апеляційній інстанції: Монографія. –Харків: Право, 2007. – 192 с.
Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.
Назаров В.В. Конституційні права людини та їх обмеження у кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: “Золота миля”, 2009. – 400 с.
Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: Мнографія. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 164 с.
Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія.
· Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
Письменний Д.П., Омельченко О.Є. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинів: Навч. посібник. – К., 2005. – 158 с.
Письменний Д.П., Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: монографія. – Дніпропетровськ, 2006. – 204 с.
Поповченко О.І., Савицький Д.О., Карпов Н.С., Баулін О.В Спрощене досудове провадження в Україні: історія, сучасність, перспективи, досвід. – К.: Семенко Сергій, 2004. – 213 с.
Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.
Пукач І.Б. Порядок провадження у кримінальних справах щодо обмежено осудних осіб: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09)/ НАВС. – Київ, 2011. – 17 с.
Проблеми застосування заходів кримінально-процесуального примусу під час досудового провадження: Матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 листопада 2011 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр.. справ, 2012. – 224 с.
Сізінцова Ю.Ю. Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування: навч. посібник. – К.: Дакор, 2010. – 128с.
Смоков С.М., Горелкіна К.Г. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. – Одеса: Астропринт, 2012. – 152 с.
Слінько С.В. Теорія і практика реформування досудового розслідування: Монографія. – Х.: РВФ «Арсіс ЛТД», 2011. – 270 с.
Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: Матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 168 с.
Статіва І.І. Початковий етап досудового провадження в сучасному кримінальному процесі: український і західний контексти: Монографія. – Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 248 с.
Татаров О.Ю Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС) [Текст]: [монографія] / Татаров О.Ю. – Донецьк: ТОВ « ВПП « ПРОМІНЬ», 2012. – 640 с.
Тітко І.А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: Монографія. – Х.: Право, 2010. – 216 с.
Удалова Л.Д., Хабло О.Ю. Зловживання у сфері кримінального процесу: Монографія. – К.: Дакор, 2010. – 176 с.
Удалова Л.Д., Доросінська Г.М. Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради: Монографія. – К.: КНТ, 2011. – 144 с.
Удалова Л.Д., Гаюр І.Й. Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: Навчальний посібник. – К: КНТ, 2012. – 168 с.
Удалова Л.Д., Паризький І.В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування: Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 184 с.
Удалова Л.Д., Корсун В.Я. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія. – К: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 168 с.
Узагальнення Верховного Суду України судової практики в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 180 с.
Хавронюк М.І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. –384 с.
Черненко А.П. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: Монографія. – Дніпропетровськ, 2005. – 216 с.
Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія.– К.: Прецедент, 2011. – 303 с.
І.В. Тетарчук, Т.Є.Дяків Кримінальне процесуальне право України: Навч. посібник для підготовки до іспитів К. «Центр учбової літератури», 2014. – 214 с.
Практикум з кримінального процесу України: Навч. посібник за ред..М.А. Погорецького, Н.П. Сизої - К. Правова єдність, 2015. – 225 с.
Кримінальний процес України. Навч. посібник / С.В. Албул, С.Л. Деревянкін, О.В. Поліщук – Одеса ОДУВС 2015. – 475 с.
Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи: Навч. посібник / А.В.Молдован, Р.С. Кадавець – К. Правова єдність, 2015. – 351 с.
Кримінальний процес. Підручник за ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменого – К. «Центр учбової літератури», 2013. – 543 с.
Кримінальний процес. Підручник за загальною ред. В.Я.Тація, О.В. Капліної, О.Г.Шило – Харків «Право» - 2014 . – 823 с.
Кримінальний процес. Навч.посібник / Л.М. Лобойко, О.А. Банчук К. «Ваіте» 2014.- 279 с.
Кримінальний процес. Загальна частина. Підручник/ Л.Д. Удалова, О.П. Кучинська, О.Ю. Татаров – К. ВД «Дакор» 2015. – 172 с.
Кримінальний процес. Підручник В.М. Тертишник у 2-х томах – К. «Правова єдність», 2014. – т .1 – 438; т2 -418 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України / Науково-практичний коментар В.М. Тертишник – К. «Правова єдність» 2014. – 767 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України / Науково-практичний коментар за загал. ред. В.Я. Тація та інш. у двох томах. Харків «Право» 2012. т.1- 767; т2 – 662 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України / Науково-практичний коментар. За загал. ред. С.В. Ківалова та ін. – Харків «Одіссей» 2013. – 1099 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України / структурно-логічні схеми, типові бланки та зразки процесуальних документів / Р.Г. Андреев, В.М. Блажівський та ін. – К. «Правова єдність», 2012. – 736 с.
Кримінальний процес. Навч. посібник. Загальна частина. (Альбом схем)/ Л.Д. Удалова, В.В. Рожкова, Д.П. Письменний та ін./ - К. Центр учбової літератури, 2014 -144 с.
Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Нав.прак. посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х. «Оберіг» 2013. -344 с.
Кримінальний процес України: досудове провадження / Навч. посібник /Курочка М.Й., Гришин Ю.О., Литвинчук О.І. Шадлер А.В.- Луганськ, 2012. – 500 с.
Г.П. Власова Спрощення кримінального судочинства України: історія, теорія, практика (монографія) Г.П. Власова – Ірпень Видавництво НУДПС України, 2014. – 424 с.
Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки роз’яснення / За заг.ред. М.А. Погорецького та О.П. Кульчинської – К. «Юрінком інтер», 2013 – 545 с.
Охорона прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження із застосуванням примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування. М.Є. Шумило, Г.К.Тетерятник (монографія)/ М.Є. Шумило, Г.К.Тетерятник – Донецьк ДЮІ МВС, 2012 – 214 с.
С.М. Смоков Запобіжні заходи та кримінально-процесуальні гарантії їх застосування/ Навч. посібник./ Одеса ОДУВС2015 – 134 с.
Ю.П.Аленін та інші «Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України» (навчальний посібник) Аленін Ю.П., Пожар В.Г., Гловюк І.В., Стоянов М.М., Шилін Д.В., Гідулянова Є.М. Одеса : Фенікс, 2012.
· 138 с.
В.І.Галаган та О.М.Карпачева «Встановлення процесуального статусу окремих осіб, які беруть участь у досудовому провадженні» (монографія) В.І.Галаган; О.М.Карпачева – Луганск, 2012
·211с.
І.В. Гловюк «Кримінально- процесуальні функції» (монографія) І.В. Гловюк – Одеса Юр.літ., 2015.
·711с.


Інтернет-ресурси:
http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] –офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб портал судової влади в Україні
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб-сайт Верховного Суду України.
http://www.sc.gov.ua – офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільний і кримінальних справ.
http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб-сайт СБУ.
http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України.
http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України.
http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – єдиний реєстр судових рішень в Україні.
http://www.police.ua – Форум працівників МВС України.
http://www.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.
http://www.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Національна парламентська бібліотека України.
http://www.pravoznavec.com.ua – Електронна бібліотека юридичної літератури “Правознавець”.
http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.

5. ОРІЄНТОВНИЙ перелік питань для ЕКЗАМЕНУ

Поняття, суть і завдання кримінального процесу.
Кримінальне процесуальне право і його місце в системі інших галузей права.
Історичні форми кримінального процесу.
Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості.
Кримінально-процесуальні функції, їх види і значення.
Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.
Кримінально-процесуальна форма.
Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.
Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення.
Джерела кримінального процесуального права України.
Структура Кримінального процесуального кодексу України.
Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.
Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі і щодо осіб.
Умови застосування кримінального процесуального закону за аналогією.
Поняття та значення засад кримінального провадження.
Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації.
Рівність перед законом і судом.
Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.
Недоторканність житла чи іншого володіння особи.
Таємниця спілкування, невтручання у приватне життя.
Презумпція невинуватості.
Забезпечення права на захист.
Змагальність сторін.
Диспозитивність як засада кримінального провадження.
Гласність і відкритість судового розгляду.
Поняття суб’єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному судочинстві.
Сторони та інші учасники кримінального провадження.
Суд, суддя в кримінальному процесі.
Функції та повноваження суду (судді).
Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу.
Органи досудового розслідування та їх компетенція.
Керівник органу досудового розслідування.
Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в кримінальному процесі.
Підозрюваний та обвинувачений, їх права та обов’язки.
Потерпілий як учасник кримінального процесу.
Захисник і його процесуальне становище.
Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов’язки.
Експерт і спеціаліст у кримінальному провадженні, відмінність в їхньому процесуальному становищі.
Свідок, його права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.
Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні.
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.
Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального доказування.
Елементи кримінально-процесуального доказування.
Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні.
Обов’язок доказування у кримінальному процесі.
Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.
Поняття доказів, та їх класифікація.
Поняття джерел доказів та їх види.
Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.
Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.
Належність, достовірність і допустимість доказів.
Умови визнання доказів недопустимими.
Моральні засади доказування.
Показання свідків і потерпілих.
Речові докази, строки і порядок їх зберігання.
Документи, як джерела доказів.
Висновок експерта і його доказове значення.
Поняття і значення цивільного позову у кримінальному провадженні.
Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову.
Процесуальні засоби забезпечення відшкодування, завданої кримінальним правопорушенням, шкоди та можливої конфіскації майна.
Поняття, значення, види і правила обчислення процесуальних строків.
Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних строків.
Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.
Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види.
Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.
Порядок вирішення питання про накладення грошового стягнення.
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.
Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.
Тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення.
Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд.
Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів.
Особисте зобов’язання.
Особиста порука.
Домашній арешт.
Застава, визначення її розміру та порядок внесення.
Застосування електронних засобів контролю.
Тримання під вартою як запобіжний захід. Підстави та процесуальний порядок тримання особи під вартою.
Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.
Затримання з метою приводу.
Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду. Строки затримання.
Застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.
Підстави і процесуальний порядок скасування чи зміни запобіжного заходу.
Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.
Етапи досудового розслідування.
Дізнання і досудове слідство, як форми досудового розслідування.
Особливості розслідування кримінальних проступків.
Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.
Підслідність та її види.
Початок та місце провадження досудового розслідування.
Строки дізнання і досудового слідства, порядок їх продовження.
Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.
Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування.
Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій.
Класифікація слідчих (розшукових) дій.
Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій.
Допит та його процесуальне оформлення.
Пред’явлення для впізнання та його види.
Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку.
Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.
Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення.
Слідчий експеримент.
Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування.
Експертиза та підстави її проведення.
Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення.
Види негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій.
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні та в інших цілях.
Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.
Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.
Поняття, підстави і умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.
Форми закінчення досудового розслідування.
Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок.
Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Обвинувальний акт та його значення. Структура та зміст обвинувального акту.
Додатки до обвинувального акту.
Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст.
Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.
Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.
Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі.
Види підсудності. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.
Поняття, сутність, завдання та строки підготовчого судового провадження.
Сутність і значення стадії судового розгляду.
Загальні положення судового розгляду.
Межі судового розгляду.
Етапи судового розгляду, їх зміст.
Поняття і значення вироку. Види вироків та їх зміст.
Право на апеляційне оскарження. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.
Порядок і строки апеляційного оскарження.
Суть і завдання касаційного провадження.
Право на касаційне оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
Порядок і строки касаційного оскарження.
Порядок розгляду справи Верховним Судом України.
Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.
Загальні засади міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.
Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
Екстрадиційний арешт.
Види особливих проваджень у кримінальному процесі.
Кримінальне провадження на підставі угод.
Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.
Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.
Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.
13PAGE 15


13PAGE 146215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 5437203
    Размер файла: 650 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий