10мр Ом каз

Т€ЖІРИБЕЛІК САБАJJА АРНАЛBАН €ДІСТЕМЕЛІК Н`СJАУ


«Химия» п‰ні бойынша

5В130100 «Жалпы медицина» мамандыCына арналCан


ТаKырыбы №10: ОрганикалыK KосылыстардыS жіктелуі мен номенклатурасы.

СаCат саны - 3
Курс - 1


JaрастырCан: х.C.д., профессор А. Ж. Сейтембетова
х.C.к., доцент Н.М. Исмагулова
аCа оKытушы Ш.А. Мадиева
Астана 2015ж.ТаKырыбы: ОрганикалыK KосылыстардыS жіктелуі мен номенклатурасы.

МаKсаты: ХимиялыK номенклатурасыныS негізгі принциптерін білу керек ж‰не
биологиялыK активті KосылыстардыS атарын Kaрастырып білу. Негізгі т_сініктер
– химиялыK Kaрылысы, конформациясы, конфигурациясы. ИзомерлердіS екі топKа
б™лінуі. Jaрылымды изомерлер ж‰не кеSістіктегі изомерлер (стереоизомерлер).

ОKыту маKсаты: Студент функционалды топтарды, органикалыK KосылыстардыS жалпы формуларын, органикалыK KосылыстардыS жіктелуін, органикалыK KосылыстардыS номенклатурасын, негізгі т_сініктер – KосылыстардыS химиялыK Kaрылысы, конфигурациясы, конформациясын. ИзомерлердіS екі топKа б™лінуі. Jaрылымды изомерлер ж‰не кеSістік изомерлер (стереоизомерлер) білуі тиіс. Студент функционалды топ бойынша ж‰не к™міртек тізбегі арKылы органикалыK Kосылыстарды жіктелуі; химиялыK номенклатураныS ережесін Kолдануы; Kaрылымды формула бойыша атау ж‰не атты арKылы Kaрылымды формуласын жазу; конфигурация, конформацияны істей білуі керек.

ТаKырыптыS негізгі сaраKтары:
БиоорганикалыK химияCа кіріспе.
ОрганикалыK KосылыстардыS жіктелуі. БиологиялыK маSызды KосылыстардыS функционалды топтар. К™мірсуттектердіS туындылардыS негізгі класстары.
ОрганикалыK KосылыстардыS химиялыK номенклатурасыныS прициптері.
Jaрылымды изомериясы:
а) тізбектіS изомериясы;
б) функционалды топтардыS ж‰не KосарланCан байлынысыныS изомериясы;
в) функционалды топтардыS изомериясы.
КеSістіктегі изомериясы (стереоизомерия). К™міртек атомыныS конфигурациясы (тетраэдриялыK, жазыKтыKтыK). МолекулярлыK моделдер.
АлкандардыS стереоизомериясы. НьюменныS проекциялыK теSдеулері. АлифаттыK KосылыстардыS конформациясы. ЭтанныS конформациялыK айналуына энергетикалыK сипаттамасы.
ЦиклоалкандардыS стереоизомериясы. ЦиклогексанныS мысалында циклді KосылыстардыS конформациясы (“орындыK”, “астау ”). АксиалдыK ж‰не экваториалдыK байланыстар.
АлкендердіS стереоизомериясы. Цис - , транс - изомериясы.
МолекулардыS симметриясы. ХиральдыK молекулар. Энантиомерлер ж‰не диастереомерлер. ФишердіS проекциялыK формулары.

Білім берудіS ж‰не оKытудыS ‰дістері: семинар


€дебиеттер:
Д‰ріс конспектісі.
Сейтембетов Т.С. Химия. Астана, 2010
Патсаев €.J. БиоорганикалыK химия. Алматы,2004.
Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. М., Дрофа, 2005.
Патсаев €.К., Шитыбаев С.А. БейорганикалыK ж‰не физ.коллоидтыK химияныS т‰жірибелік-зертханалыK сабаKтарына Kолданба. Шымкент, 2006 .
Патсаев €.К., Д‰уренбеков К.Н. БиоорганикалыK химия п‰нінен т‰жірбиелік-зертханалыK сабаKтарына Kолданба. Шымкент, 2006 .
Руководство к лабораторным занятиям по биоорганической химии под ред. Н.А. Тюкавкиной. М., Дрофа, 2000.
И.И. Грандберг “Органическая химия”. М., Высшая школа, 1987, гл. 16.

БаKылау сaраKтары:
1. Мына Kосылыстар Kандай классKа жатады ж‰не Kандай функционалды топтары бар: С3Н7СООН, С2Н5-О-С2Н5, СН3-СН = СН - СН3, ((2 -(О - ((2, СН3 - СО – СООН, СН2ОН - СН2(Н2, СН3СН= СН - СН = СН - СН3
2. Д_ниеж_зілік номенклатура арKылы мына Kосылыстарды атаныз:
СНС(, НООС - СН2 -СН2 - СООН, Н2( - СН2 - СН2 - СН2 - СООН,
Н(- СН(Н2-СООН, НООС - СН2 - СО - СООН
3. Мына KосылыстардыS KaрылымдыK теSдеулеріS жазыныз: транс - бутенди
KышKылы, пропанона - 2, пропантиола, 2-оксопентади KышKылы
4. ГексанныS неше изомерлері бар? Оларды атаныздар.
5. МидыS Kaрамына кіретіS кефалиндердіS ішінде аминоспирт коламин
НО-СН2 - СН2 - ((2. Ньюмен проекциясы арKылы оныS конформациясыS к™рсетіSіз ж‰не энергиясын сипаттаSыз.
БaлшыK еттіS Kaрамына алтыатомды циклді спирт кіреді миоинозит (циклогексангексанол - 1,2,3,4,5,6). Jaрылысын, конфигурациясын, конформациясын жазыSыз ( бес НО – тобы экваториалды, ал бір НО – тобы аксиалды тиісті орнында тaр)

«Астана медицина университеті» АJ

ТСА€J 07.2.11-8Жалпы ж‰не биологиялыK химия кафедрасы
13 PAGE 14415 бет 13 NUMPAGES 14415

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 272909
    Размер файла: 648 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий