навчальний посібник з перевірки знань

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад
«Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»
Навчальний посібник

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Завдання та тестова перевірка знань з дисципліниРозробила
викладач вищої категорії
Швайко Т.Ю. Тема № 1

Конституція – це
А. основний закон держави, який має найвищу юридичну силу;
Б. основний закон держави, який має юридичну силу;
В. основний закон держави, який розповсюджується на всю територію держави;
Г. головний закон держави, який обов’язково затверджується парламентом цієї держави.

Термін «Конституційне право» характерний для .

А. Романо-германської правової системи;
Б. Англо-саксонської правової системи;
В. Радянської правової системи.

Термін «Державне право» характерний для
А. Романо-германської правової системи;
Б. Англо-саксонської правової системи;
В. Радянської правової системи.

Для правової системи України притаманне
А. Конституційне право;
Б. Державне право;

Предметом Конституційного права є
А. Соціальні відносини;
Б. Суспільні відносини;
В. Політичні відносини.

Суверенітет народу – це
А. це здатність бути верховним і повновладним на своїй території;
Б. це практична здатність бути верховним і повновладним.
В. це здатність створювати власну державу.

Потенціальний суверенітет народу – це
А. це здатність бути верховним і повновладним на своїй території;
Б. це практична здатність бути верховним і повновладним на своїй території.
В. це здатність створювати власну державу.

Реальний суверенітет народу – це
А. це здатність бути верховним і повновладним на своїй території;
Б. це втілення в життя суверенних прав народу, його волі через Конституційні закони, державність;.
В. це здатність створювати власну державу.

Суверенітет нації – це
А. це здатність бути верховним і повновладним на своїй території;
Б. це практична здатність бути верховним і повновладним на своїй території.
В. це здатність створювати власну державу.

Суверенітет держави – це
А. це здатність бути верховним і повновладним на своїй території;
Б. це практична здатність бути верховним і повновладним на своїй території.
В. це здатність створювати власну державу.
Г. незалежність в проведенні внутрішньої та зовнішньої політики;
До першої групи суспільних відносин, які є предметом Конституційного права відносяться
А. відносини, які складають основоположні засади народовладдя, народний суверенітет;
Б. відносини, які складають загальні засади державного суверенітету;
В. відносини, які складають відносини, які розкривають побудову, устрій держави;

До другої групи суспільних відносин, які є предметом Конституційного права відносяться
А. відносини, які складають основоположні засади народовладдя, народний суверенітет;
Б. відносини, які складають загальні засади державного суверенітету;
В. відносини, які складають відносини, які розкривають побудову, устрій держави;

До третьої групи суспільних відносин, які є предметом Конституційного права відносяться
А. відносини, які складають основоположні засади народовладдя, народний суверенітет;
Б. відносини, які визначають засади функціонування держави;
В. відносини, які складають відносини, які розкривають побудову, устрій держави;
Г. відносини між державою і конкретною особою;

До четвертої групи суспільних відносин, які є предметом Конституційного права відносяться
А. відносини, які складають основоположні засади народовладдя, народний суверенітет;
Б. відносини, які визначають засади функціонування держави;
В. відносини, які складають відносини, які розкривають побудову, устрій держави;
Г. відносини між державою і конкретною особою;

Система прийомів і способів, за допомогою яких норми галузі права впливають на конкретні суспільні відносини, впорядковують їх стосовно цілей і завдань правового регулювання – це
А. Метод правового регулювання;
Б. Конституційно-правова відповідальність.

Особливий вид юридичної відповідальності, який має політичний характер – це
А. Метод правового регулювання;
Б. Конституційно-правова відповідальність.

Принципами Конституційного права називають
А. Фундаментальні засади, які мають політико-правове призначення і впливають на будову основних джерел КП;
Б. Фундаментальні засади, які мають політико-правове призначення, але не впливають на будову основних джерел КП;
В. Фундаментальні засади, які мають соціальне призначення
Г. Фундаментальні засади, які мають соціально-правове призначення;

Метод правового регулювання – це
А. Система прийомів і способів, за допомогою яких норми галузі права впливають на конкретні суспільні відносини, впорядковують їх стосовно цілей і завдань правового регулювання
Б. Особливий вид юридичної відповідальності, який має політичний характер
В. Система прийомі і способів, за допомогою яких норми галузі права впливають на конкретні політичні відносини, впорядковують їх відповідно діючого законодавства;
Г. особливий вид юридичної відповідальності, який має соціальний характер, оскільки вона пов’язана з такими явищами, як народ, нація, суспільство.

Конституційно правова відповідальність – це
А. Система прийомів і способів, за допомогою яких норми галузі права впливають на конкретні суспільні відносини, впорядковують їх стосовно цілей і завдань правового регулювання
Б. Особливий вид юридичної відповідальності, який має політичний характер
В. Система прийомі і способів, за допомогою яких норми галузі права впливають на конкретні політичні відносини, впорядковують їх відповідно діючого законодавства;
Г. особливий вид юридичної відповідальності, який має соціальний характер, оскільки вона пов’язана з такими явищами, як народ, нація, суспільство.


Вкажіть відносини, що становлять предмет конституційного права України як галузі права.
1. Відносини у сфері публічної адміністрації.
2. Ммайнові відносини суб’єктів місцевого самоврядування.
3. Відносини у сфері здійснення судової влади.
4. Державно-політичні відносини владарювання.
5. Відносини, що визначають державно-територіальний устрій.


Відносини у сфері діяльності органів державної влади є предметом :
1. Адміністративного права.
2. Судового права.
3. Парламентського права.
4. Конституційного права.
5. Муніципального права.

Назвіть відносини, що становлять предмет правового регулювання конституційного права України як галузі права:
1. Відносини управління;
2. Особисті немайнові відносини;
3. Державно-політичні відносини владарювання;
4. Відносини у сфері муніципального управління в Україні:
5. Відносини у сфері фінансування виборів в Україні.

Державно-політичні відносини владарювання є предметом правового регулювання якої галузі права.
1. Конституційного права.
2. Конституційного процесуального права.
3. Адміністративного права.
4. Кримінального права
5. Фінансового права.


Конституційне право України відноситься до публічних галузей права, оскільки:
1. Його предметом є найважливіші суспільні відносини.
2. Має імперативний метод правового регулювання.
3. Предмет правового регулювання цієї галузі пов’язаний із публічним здійсненням влади народу.
4. Функції конституційного права поширюються на більшість суспільних відносин.
5. Серед норм конституційного права виділяють норми-декларації.

Вкажіть метод правового регулювання,, питома вага якого найбільша у конституційному праві України
1. Диспозитивний.
2. Імперативний
3. Універсальний.
4. Діалектичний.
5. Соціологічний.

Чим пояснюється імперативний характер методу конституційного права України.
1. Характером відносин у конституційному праві.
2. Змістом конституційно-правовий відносин.
3. Особливістю предмета правового регулювання конституційного права.
4. Характером припису конституційно-правових норм.
5. Правовою системою.

Вкажіть особливості прояву методів правового регулювання у конституційному праві України
1. У конституційному праві України закріплено статуси органів державної влади, офіційних осіб та ін.
2. Метод правового регулювання конституційного права єдиний – імперативний.
3. У конституційному праві співіснує метод загального нормування та детального регулювання.
4. У констиуційному праві в більшості використовуються Рішення Конституційного Суду України.
5. У конституційному праві застосовується метод використання актів особливої юридичної сили і правової форми.

Вкажіть елементи системи конституційного права України як галузі права.
1. Конституційні права.
2. Конституційно-правова відповідальність.
3. Норми конституційного права.
4. Гарантії конституційних прав і свобод.
5. Конституційно-правові інститути.

Вкажіть елементи системи конституційного права України як галузі права:
1. Структура.
2. Конституційно-правові норми.
3.Конституція України;
4. Форми права;
5. Конституційно-правові інститути.


Вкажіть кваліфікуючі ознаки норм конституційного права:
1.Норми конституційного права наділені вищою, а деякі найвищою юридичною силою.
2.Кожна норма конституційного права має гіпотезу, диспозицію і санкцію.
3. У нормах конституційного права свідомо виражена воля народу.
4. Існує спеціальний механізм реалізації норм конституційного права.
5. Норми конституційного права є найважливішими за характером вираженої в них волі народу.


Назвіть загальні ознаки норм конституційного права України
1. Загальна обов’язковість.
2. Класична структура норми.
3. Наявність відповідальності за їх порушення.
4. Вони є основою для норм інших галузей права.
5. Вони спрямовані на охорону конституційного ладу.

Назвіть спеціальні ознаки норм конституційного права України.
1. Серед них є норми-принципи, норми-цілі.
2. За способом регулювання більшість з них має імперативний характер.
3. Мають особливу структуру.
4. Мають підвищену стабільність.
5. Санкціонуються державою.

Назвіть види інститутів конституційного права України.
1. Інститут власності.
2. Парламентське право.
3. Муніципальне право.
4. Інститут глави держави.
5. Інститут державної служби.

Генеральні інститути у конституційному праві України:
1. Інститут основ конституційного ладу України.
2. Інститут глави держави.
3. Інститут конституційно-правової відповідальності.
4. Інститут державної влади.
5. Інститут політичних прав.

Інститут державного герба є частиною якого генерального інституту.
1. Інституту основ конституційного ладу України.
2. Інституту глави держави.
3. Інституту конституційно-правової відповідальності.
4. Інституту державної влади.
5. Інституту політичних прав.

Підінститут документів, що посвідчує особу, частиною якого інституту конституційного права України є:
1. Основ конституційного ладу.
2. Парламенту.
3. Конституційно-правового статусу особи.
4. Громадянства.
5. Місцевого самоврядування.

Генеральні інститути у конституційному праві України охоплюють:
1. Універсальні інститути.
2. Головні інститути.
3. Основні інститути.
4. Субінститути.
5. Змішані інститути.

За яких умов суб”єкт конституційного права може стати суб”єктом конституційно-правових відносин:
1. Наявності правоздатності.
2. Наявності норми.
3. Внаслідок появи юридичних фактів.
4. Для цього жодних умов не потрібно.
5. Наявності дієздатності суб’єкта.

За яких умов суб”єкт конституційного права може стати суб”єктом конституційно-правових відносин
1. Із настанням певної подіЇ;
2. За наявності нормативно-правового акта, що регулює конституційно-правові відношення;
3. З наявністю юридичного факту
4. Тільки у зв”язку із прийняттям Конституції;
5. Для цього жодних умов не потрібно


Які норми конституційного права України не здатні породжувати конституційно-правові відносини.
1. Норми-принципи.
2. Норми-декларації.
3. Таких норм нема.
4. Норми Декларацій.
5. Тимчасові норми.

Вкажіть об’єкти конституційно-правових відносин.:
1. Публічна влада
2. Державна символіка.
3. Українська мова.
4. Указ Президента України.
5. Правоздатність суб’єкта.

Назвіть елементи структури конституційно-правові відносини.
1. Конституційно-правова норма.
2. Конституційно-правовий інститут.
3. Нормативно-правовий акт.
4. Юридичний факт.
5. Права і обов’язки суб’єктів.

Назвіть джерела конституційного права України як галузі, що мають найвищу юридичну силу.
1.Закони, якими внесено зміни до Конституції України.
2. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення Конституції України.
3. Закони України.
4. Конституційні закони.
5. Конституція України.

Які з названих є елементами конституційно-правових відносин:
1. Об’єкт конституційно-правових відносин
2. Суб’єкт конституційного права.
3. Вина.
4. Юридичний факт.
5. Права і обов’язки суб’єктів.

Назвіть інститути конституційного права України:
1. Інститут місцевого самоврядування.
2. Інститут державного управління.
3. Інститут опіки і піклування.
4. Інститут документів, що посвідчують особу.
5. Інститут виборчого права.

Які з вказаних суспільних відносин становлять предмет конституційного права як галузі права:
1. Відносини у сфері менеджменту.
2. Відносини майнового характеру.
3. Відносини у сфері організації і здійснення державної влади.
4. Державно-політичні відносини народовладдя.
5. Відносини, що визначають державно-територіальний устрій.

Предметом науки конституційного права є :
1. Конституційне право як галузь
2. Конституція України.
3. Конституційно-правові теорії.
4. Законодавство зарубіжних країн.
5. Діяльність Прокуратури.

Вкажіть елементи системи конституційного права України як юридичної науки.
1. Конституційно-правові інститути.
2. Джерела конституційного права.
3. Вчення про конституцію.
4. Доктринальні положення.
5. Концепції конституції.

Назвіть елементи системи науки конституційного права:
1. Вчення про сутність конституційної держави.
2. Конституційно-правові норми.
3. Конституційні доктрини.
4. Вчення про сутність і зміст місцевого самоврядування.
5. Практика реалізації конституційно-правових норм.

Вкажіть функції науки конституційного права:
1. Соціальна.
2. Політична.
3. Методологічна.
4. Прикладна.
5. Діалектична.

В чому суть системного методу науки конституційного права:
1. Дає можливість дослідити громадську думку.
2. Допомагає дослідити дієвість норм конституційного права.
3. Досліджуючи окремі елементи, виникає можливість зробити висновок про цілісність явища.
4. Допомагає дослідити конституційно-правовий інститут у зарубіжних країнах.
5. Допомагає дослідити розвиток конституційно-правового явища у часі.

Назвіть елементи системи науки конституційного права України:
1. Вчення про конституцію;
2. Конституція України;
3. Інститут права;
4. Вчення про місцеве самоврядування;
5. Наукові концепції

Які з названих не є функціями конституційного права як науки:
1. Соціальна.
2. Політична.
3. Методологічна.
4. Прикладна.
5. Діалектична.


В чому суть історико-правового методу науки конституційного права:
1. Дає можливість дослідити громадську думку.
2. Допомагає дослідити дієвість норм конституційного права.
3. Досліджуючи окремі елементи, виникає можливість зробити висновок про цілісність явища.
4. Допомагає дослідити статику та розвиток конституційно-правового інституту у зарубіжних країнах в один і той же час.
5. Допомагає дослідити розвиток конституційно-правового явища у часі.

В чому суть порівняльно-правового методу науки конституційного права:
1. Дає можливість дослідити громадську думку.
2. Допомагає дослідити дієвість норм конституційного права.
3. Досліджуючи окремі елементи, виникає можливість зробити висновок про цілісність явища.
4. Допомагає дослідити статику та розвиток конституційно-правового інституту у зарубіжних країнах в один і той же час.
5. Допомагає дослідити розвиток конституційно-правового явища у часі.
Тема № 2

Чим керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію України:
1. Конституцією УРСР 1978 р.
2. Декларацією про державний суверенітет 1990 р.
3. Актом проголошення незалежності України 1991 р.
4. Загальноприйнятими демократичними принципами.
5. Принципом верховенства права.

Назвіть ознаки Конституції України як Основного З.аксону:
1. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції.
2. Закони повинні відповідати Конституції.
3. Підзаконні нормативно-правові акти повинні відповідати Конституції.
4. Конституція України має найвищу юридичну силу.
5. Укладення міжнародних договорів на підставі Конституції України.

Назвіть причини появи нових Конституцій:
1. Поява нової держави.
2. Волевиявлення парламентської коаліції.
3. Зміна виборчої системи.
4. Запровадження надзвичайного стану.
5. Потреба у ліквідації політичної кризи у державі.

Який орган в Україні наділений правом виконувати функції установчої влади.
1. Конституційні Збори.
2. Президент України.
3. Верховна Рада України.
4. Конституційний Суд України.
5. Такого органу нема.

В чому суть Конституції:
1. Вона відображає потреби домінуючої частини населення.
2. Вона повинна служити народу.
3. Вона повинна служити владі.
4. Вона закріплює суттєві інтереси людини і держави.
5. Вона регулює суспільні відносини.

У Стародавньому Римі термін «конституція» вживався як:
Конкретне джерело права.
Найменування актів церкви.
Галузева категорія.
Заголовок офіційних документів.
Спосіб кодифікації законодавства.


У період середньовіччя термін «конституція» вживався як:
1. Найменування актів церкви.
2.Галузева категорія.
3.Назва статутів міст.
4.Спосіб кодифікації законодавства.
5. Синонім Основного Закону.

За формою Конституція – це завжди:
1. Законодавчий акт.
2. Правовий акт.
3. Соціальний акт.
4. Установчий акт.
5. Підзаконний акт.

Термін «Lex fundamentalis» був введений у науковий обіг:
1.У працях англійських політичних діячів.
2.Внаслідок прийняття Конституції США.
3.Шарлем Луї Монтеск
·є.
4.У працях французьких публіцистів-тираноборців.
5.Дж. Локком.

За суттю і за змістом Конституція – це ______ акт:
1. Ідеологічний.
2. Компромісний.
3. Законний.
4. Політичний.
5. Соціальний.


Представники юридичної школи права розглядали Конституцію як:
1. Закон.
2. Документ, що має особливе правове значення.
3. Особливу норму.
4. Сукупність юридичних ідей.
5. Набір правил політичної гри.

Представники політологічної школи права розглядали Конституцію як:
1. Закон.
2. Документ, що має особливе правове значення.
3. Особливу норму.
4. Сукупність юридичних ідей.
5. Документ політичного управління.

Вкажіть ознаки Конституції:
1. Установчий характер.
2. Особливий предмет регулювання.
3. Законодавчий акт.
4. Закон, що має найвищу юридичну силу.
5. Містить соціальну програму держави.

Назвіть функції Конституції:
1. Установча.
2. Юридична.
3. Демографічна.
4. Історична.
5. Ідеологічна.

В чому суть юридичної функції Конституції:
1. Закріплює існуючий стан суспільних відносин.
2. Створює передумови для нових суспільних відносин.
3. Конституція – регулятор суспільних відносин.
4. Конституція містить ідеї певного спрямування.
5. Конституція закріплює набір правил політичної гри.

В чому суть установчої функції Конституції:
1. Закріплює існуючий стан суспільних відносин.
2. Створює передумови для нових суспільних відносин.
3. Конституція – регулятор суспільних відносин.
4. Конституція містить ідеї певного спрямування.
5. Конституція закріплює набір правил політичної гри.

В чому суть ідеологічної функції Конституції:
1. Закріплює існуючий стан суспільних відносин.
2. Створює передумови для нових суспільних відносин.
3. Конституція – регулятор суспільних відносин.
4. Конституція містить ідеї певного спрямування.
5. Конституція закріплює набір правил політичної гри.

Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 19.04.2001 р. те, що норми Конституції є нормами прямої дії означає, що:
1. Норми Конституції діють через бланкетні норми.
2. Конституція діє незалежно від внесених до неї змін.
3. Всі норми Конституції мають однакову юридичну силу.
4. Норми Конституції застосовуються незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток закони чи інші нормативно-правові акти.
5. Норми Конституції повинні бути деталізовані нормами законів.

Підвищена ступінь стабільної Конституції України забезпечується:
1. Правовою охороною Конституції.
2. Особливим порядком внесення змін до Конституції України.
3. Особливим порядком прийняття Конституції України.
4. Тлумаченням Конституції України.
5. Конституційним наглядом.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 02.06.1999 р. наявність у Конституції деталізованих положень негативно позначатиметься на:
1. ЇЇ стабільності.
2. Правовій природі Конституції.
3. ЇЇ офіційному тлумаченні.
4. Процедурі внесення змін до неї.
5. Основах конституційного ладу.

Який спосіб прийняття Конституції України передбачено Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р.
1. Всенародне голосування.
2. Загальні Збори.
3. Конституційні Збори.
4. Конституційний референдум.
5. Всеукраїнський референдум.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. влада Українського народу є______________-, єдиною і невідчужуваною:
1. Похідною від парламенту.
2. Первинною.
3. Самостійною.
4. Незалежною.
5. Недоторканною.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 05.10.2005 р. хто має право приймати нову Конституцію України:
1. Народ.
2. Політичні партії.
3. Парламент.
4. Конституційний Суд.
5. Конституційні Збори.

Що означає “узурпація державної влади”:
1. Неконституційне захоплення влади органами державної влади.
2. Політичний страйк.
3. Переворот.
4. Революція.
5. Незаконне захоплення захоплення органами державної влади чи місцевого самоврядування.

На які види поділяються конституції за формою:
1. Унітарної держави.
2. Неписані.
3. Особливі.
4. Змішані.
5. Демократичні.

На які види поділяються конституції за порядком прийняття:
1. Демократичні.
2. Народні.
3. Даровані.
4. Жорсткі.
5. Стабільні.

На які види поділяються конституції за порядком внесення змін:
1. Демократичні.
2. Народні.
3. Даровані.
4. Жорсткі.
5. Стабільні.


Назвіть види конституцій за формою устрою держави:
1. Унітарної держави.
2. Неписані.
3. Особливі.
4. Змішані.
5. Демократичні.

Преамбула Конституції України -
1. Самостійна частина Конституції України..
2. Це частина Конституції України, яка має лише політичне значення.
3. Це частина Конституції України, яка містить політико-правові та ідеологічні положення.
4. Частина Конституції України, а тому вона має таку ж юридичну силу, як і інші положення Основного Закону.
5. Не є структурним елементом Основного Закону.

За проф. Л.Юзьковим “Конституція фактична це -_____”
1. Реально існуючий суспільний устрій
2. Реально існуючий суспільний устрій, основу якого складають ті об’єктивні відносини, що визначають найсуттєвіші економічні, політичні та інші характеристики суспільства.
3. Фактичний стан речей у суспільстві.
4. Реально існуючий державний лад.
5. Відповідний державний режим.

За проф. Л.Юзьковим “Конституція юридична це -_____.”
1. Суспільний лад, що існує фактично.
2. Конституційний лад держави.
3. Офіційне визнання фактичного стану речей у суспільстві.
4. Сам текст Основного Закону.
5. Конституція + її офіційне тлумачення.

У яких формах виражається юридичний механізм реалізації Конституції:
1. Прийняття нових законів.
2. Виконання норм Конституції.
3. Ігнорування норм Конституції
4. Офіційне тлумачення Конституції
5. Використання норм Конституції.

Складнощі реалізації Конституції України викликані:
1. Різним юридичним значення норм Конституції.
2. Особливістю правової природи Конституції.
3. Особливістю структури конституційних норм.
4. Особливим суб’єктом прийняття Конституції.
5. Різними аспектами її реалізації.

Назвіть два основні шляхи реалізації норм Конституції:
1. Виконання норм Конституції.
2. Безпосередня дія норм Конституції.
3. Конкретизація норм Конституції у законодавстві.
4. Застосування конституційних норм.
5. Дотримання конституційних норм.

Назвіть елементи конституціоналізму:
1. Розвинена політична система.
2. Конституційні погляди і доктрини.
3. Конституційна законність.
4. Правосвідомість.
5. Особливий порядок внесення змін до конституції.

В яких умовах Конституція України не може бути змінена:
1. Економічної кризи.
2. Політичної кризи.
3. Виборчої кампанії.
4. Воєнного стану.
5. Здійснення політичної реформи.


Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають:
1. Розширення обсягу прав людини.
2. Обмеження прав людини.
3. Скасування прав людини.
4. Перегляд принципу верховенства права.
5. Введення воєнного стану.

В яких умовах Конституція України не може бути змінена:
1. Екологічної катастрофи.
2. Надзвичайного стану.
3. Виборчої кампанії.
4. Воєнного стану.
5. Здійснення політичної реформи.

Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України розглядався і закон не був прийнятий, то через який час він може бути поданий знову:
1. На наступній черговій сесії Верховної Ради України.
2. Через 1 рік.
3. Через 5 років.
4. Через 1 рік з дня прийняття рішення щодо відповідного законопроекту.
5. Повторне подання не допускається.

Скільки разів Верховна Рада України може змінювати одне і те ж положення протягом строку своїх повноважень.
1. 2 рази.
2. Жодного разу.
3. Один раз.
4. Залежно від волі народу.
5. За рішенням Верховної Ради України.

Конституційний Суд України дає висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України таким вимогам:
1. Чи передбачають змін скасування прав людини.
2. Чи передбачають зміни скасування норми про державну мову.
3. Чи передбачають зміни обмеження прав людини.
4. Чи передбачають зміни введення воєнного стану.
5. Чи передбачають зміни скасування положення про Україну як правову державу.

Хто має право подавати законопроекти про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України:
1. Верховна Рада України.
2. Президент України.
3. Не менш як 300 народних депутатів.
4. Комітети Верховної Ради України.
5. Не менше як 226 народних депутатів.

Суб’єкт, призначає референдум, яким затверджуються зміни до Конституції України:
1. Верховна Рада України.
2. Президент України.
3. Не менш як 300 народних депутатів.
4. Комітети Верховної Ради України.
5. Кабінет Міністрів України.

З якого моменту Конституція України набирає чинності:
1. З дня підписання Закону України „Про введення Конституції України” Президентом України.
2. З дня оприлюднення Закону України „Про введення Конституції України” Президентом України.
3. З дня її прийняття.
4.. З моменту оголошення результатів голосування за проектом Конституції в цілому на пленарному засіданні Верховної Ради України.
5. З дня її реєстрації.

Суб’єкт, який подає законопроект про внесення змін до Конституції України (крім розділів І, ІІІ, ХІІІ):
1. Верховна Рада України.
2. Президент України.
3. Не менш як 300 народних депутатів.
4. Комітети Верховної Ради України.
5. Не менше як 226 народних депутатів.

Якою мінімальною кількістю голосів приймається законопроект про внесення змін до Конституції України (крім розділів І, ІІІ, ХІІІ).
1. 150.
2. 226.
3. 300.
4. 301
5. 450.

Назвіть мінімальну кількість голосів від конституційного складу від конституційного складу Верховної Ради України, яка необхідна для прийняття законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України.
1. 150.
2. 226.
3. 300.
4. 301
5. 450.

Назва якого державного свята закріплена Конституцією України.
1. Новий Рік.
2. День Конституції.
3. День незалежності.
4. День знань.
5. День прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Моментом набуття чинності Конституцією України є:
1. День прийняття Закону України „Про введення Конституції України”
2. День її прийняття.
3. Момент оголошення результатів голосування за проектом Конституції в цілому на пленарному засіданні Верховної Ради України.
4. День Конституції України.
5. Час її реєстрації.

Розставте в хронологічному порядку проекти українських конституцій:
1. Проект Конституції ЗУНР Станіслава Дністрянського.
2. Начерки Конституції Республіки Г. Андрузького.
3. Проект Оснований устава украинского общества» М.Драгоманова.
4. Проект М. Міхновського „ Основний Закон Самостійної України”.

Вкажіть дату прийняття Статуту про державний устрій, права і вольності УНР.
1. 13.11.1918.
2. 29.04.1918.
3. 07.11. 1917.
4. 12.11.1920.
5. 22.01.1918.

Вкажіть елементи структури Конституції України:
1. Розділи.
2. Глави.
3. Частини.
4. Статті.
5. Преамбула.

Хто був автором конституційного проекту “Начерки Конституції Республіки” 1848-1850 р.р.
1. М. Драгоманов.
2. М. Муравйов.
3. М. Костомаров.
4. Г. Андрузький.
5. М. Міхновський.

За відсутність яких інститутів критикував проект Конституції УНР С.Дністрянський:
1. Виборів.
2. Референдуму.
3. Внесення змін до Конституції
4. Місцевого управління.
5. Конституційної юрисдикції.

В якому конституційному проекті (1917-1923 р.р.) було закріплено інститут конституційної юрисдикції:
1. Проект Конституції УНР урядової комісії.
2. Проект Конституції УНР О. Ейхельмана.
3. Проект Конституції УНР С. Барана.
4. Проект Конституції ЗУНР. С. Дністрянського.

Який період охоплює перший етап новітнього конституційного процесу в Україні:
1. 24.08.1991 р. – 26.10.1993 р.
2. 16.07.1990р. – 24.08.1991 р.
3. 16.07.1990 р. – 26.10.1993 р.
4. 16.07.1990 р. – 28.06.1996 р.
5. 24.08.1991 р. – 28.06.1996 р.

З якою подією пов’язується початок новітнього конституційного процесу:
1. Виборами Президента України.
2. Прийняттям Декларації про державний суверенітет України.
3. Прийняттям Акта проголошення незалежності України.
4. Розробленням проекту Конституції України.
5. Розвалом СРСР.

Який період охоплює другий етап новітнього конституційного процесу в Україні:
1. 24.08.1991 р. – 26.10.1993 р.
2. 16.07.1990р. – 24.08.1991 р.
3. 10.11.1994р. –08.06.1995 рр.
4. 16.07.1990 р. – 28.06.1996 р.
5. 24.08.1991 р. – 28.06.1996 р.

Назвіть основні юридичні властивості Конституції:
1. Закріплення статусу парламенту.
2. Фіксація прав людини і громадянина.
3. Високі стандарти щодо реалізації прав людини і громадянина.
4. Найвища юридична сила.
5. Пряма дія.


Якою юридичною силою наділена Конституція України:
1. Вищою.
2. Звичайною.
3. Найвищою.
4. Належною.
5. Верховною.

Конституція України-це...
1. Акт законодавчої влади;
2. Акт установчої влади;
3. Акт контрольної влади;
4. Акт, що був прийнятий спеціальною комісією;
5. Акт референдуму.

Закони та інші нормативні акти повинні _______Конституції України
1. Не суперечити.
2. Відповідати.
3. Не перешкоджати.
4. Не змінювати.
5. Уступати.

Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України:
Забороняється.
Захищається.
Гарантується.
Допускається.
Не забороняється.

Ніхто не може _________державну владу.
Захопити.
Привласнити.
Узурпувати.
Змінити.
Призначити.

На яких засадах здійснюється державна влада в Україні згідно з Конституцією України:

Тема № 3

Український народ – це:
1. Населення України.
2. Громадяни України всіх національностей.
3. Українці за етнічним походженням.
4. Українці за територіальним походженням.
5. Всі громадяни України, які народилися на її території.

Які постулати охоплює конституційний лад держави:
Людина.
Власність.
Суспільство.
Правова система.
Держава.


За своїм змістом конституційний лад України визначає:
Функції Конституції України.
Форму правління в Україні.
Відповідний характер суспільства.
Систему безпосереднього народовладдя.
Територіальний устрій України.

За своєю формою конституційний лад України уособлює:
Форму безпосереднього народовладдя.
Основи національної безпеки.
Форму держави.
Форму права.
Певний тип держави

Назвіть розділ Конституції України, що містить основні принципи конституційного ладу України:
Основи конституційного ладу України.
Основні засади конституційного ладу.
Основні засади.
Загальні засади.
Загальні засади конституційного ладу України.

Назвіть основні засади конституційного ладу України:
Дотримання норм міжнародних конвенцій.
Органи місцевого самоврядування повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України.
Україна – суверенна держава.
Виконання рішень Європейського Суду з прав людини.
Визнання людини найвищою соціальною цінністю.

Які з положень Конституції України розвивають норму ст. 1 Конституції України про Україну як суверенну і незалежну державу.
В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Державною мовою в Україні є українська.
Ніхто не може узурпувати державну владу.

Суверенітет України поширюється на:
Адміністративно-територіальні одиниці України.
Всю її територію.
На територію кожної адміністративно-територіальної одиниці.
На всю її територію за винятком прикордонної смуги.
На всю її територію за винятком прикордонних районів.

Україна є ________ державою (ч.2 ст. 2 Конституції України)
Суверенною державою.
Незалежною державою.
Цілісною державою.
Унітарною державою.
Унітарною державою з автономним утворенням.

Держава відповідає перед _________за свою діяльність:
Громадянами.
Особою.
Індивідами.
Суспільством.
Людиною.


Назвіть суб’єкт, що є джерелом влади в Україні:
Громадяни України.
Населення України.
Президент України.
Народ.
Народні депутати.

Назвіть суб’єктів, що не можуть узурпувати право визначати і змінювати конституційний лад в Україні згідно зі ст. 5 Конституції України:
Народ.
Держава.
Органи держави.
Громадяни України.
Посадові особи.

Згідно із Законом України »Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 в редакції від15.05.2003 приводом для введення надзвичайного стану є:
Указ Президента України.
Надзвичайні ситуації техногенного характеру.
Загроза небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
Спроба захоплення державної влади.
Надання органам влади та органам місцевого самоврядування додаткових повноважень

Згідно із Законом України «Про правовий режим воєнного стану» від 06.04.2000 приводом для введення воєнного стану є:
Закон України.
Збройна агресія.
Обмеження прав людини.
Загроза небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.
Спроба захоплення державної влади.


Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення змін до:
1. Міжнародних договорів.
2. Розділу 1 Конституції України.
3. Конституції України.
4. Законів України.
5. Закону України „Про міжнародні договори”.


Державний суверенітет і народний суверенітет:
Не мають спільних ознак.
Пов’язані з явищем державного владарювання.
Категорії, що взаємно доповнюють одна одну.
Виникли одночасно як правові явища.
Пов’язані із активізацією процесу виникнення у Європі національних держав.

У Декларації про державний суверенітет поняття суверенітету визначено як “_______самостійність, повноту влади Республіки в межах її території та незалежність, рівноправність у зовнішніх зносинах”.
1. Неподільність.
2. Народність.
3. Непорушність.
4. Верховенство.
5. Рівність.

Суверенітет України поширюється на _______.
1. На український народ.
2. На всі адміністративно-територіальні одиниці.
3. На всю її територію.
4. На всі державні органи.
5. Державну владу.

Що є складовою змісту зовнішньої функції Української держави:
1. Забезпечення оборони держави.
2. Дипломатичні відносини з іншими державами.
3. Захист Вітчизни громадянами.
4. Репрезентативний характер державних символів.
5. Захист суверенітету і територіальної цілісності.

Вкажіть суб’єкт, на який покладається захист суверенітету України:
Український народ.
Президент України.
Збройні Сили України.
Служба Безпеки України.
Рада національної безпеки і оборони.

Яким шляхом не відбудеться обмеження суверенітету:
1. Внаслідок введення у державі воєнного стану.
2. Внаслідок набуття членства у міжнародних організаціях.
3. Внаслідок делегування частини повноважень іншій державі чи державам.
4. Внаслідок делегування повноважень міжнародній організації.
5. Внаслідок втручання у внутрішні справ іншими державами.

Правова підлеглість державі всіх суб’єктів у межах її території означає:
1. Самостійність державної влади.
2. Повноту державної влади.
3. Верховенство державного суверенітету.
4. Незалежність держави.
5. Цілісність держави.

Здійснення внутрішніх та зовнішніх функцій поза владою інших держав означає:
1. Самостійність держави.
2. Повноту державної влади.
3. Верховенство державного суверенітету.
4. Незалежність держави.
5. Неподільність держави


Формалізованим виразом державного суверенітету є:
1. Територія держави.
2. Ясновидима лінія Державного кордону.
3. Державні символи.
4. Військові кораблі.
5. Система оборони держави.

З яким історичним періодом пов’язано появу гербів:
1. Буржуазним ладом.
2. Феодальними міжусобицями.
3. Періодом хрестових походів.
4. Утворенням національних держав.
5. Появою конституцій.

У якій формі виражено суспільно-політичні ідеї гербів.
1. Звуковій.
2. Вербальній.
3. Графічній.
4. Музичній.
5. Схематичній.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням ________ та герба Війська Запорозького:
1. Традицій Українського народу.
2. Історичних цінностей.
3. Гербів земель.
4. Тризуба.
5. Малого Державного Герба України.

Державний Гімн – це поетико-державний, або музичний твір ________ характеру.
1. Творчого.
2. Піднесеного.
3. Історичного.
4. Урочистого.
5. Трагічного.


Державною мовою визнається мова_______.
1. Більшості населення.
2. Найбільшого поширення.
3. Яка традиційно була офіційною.
4. Титульної нації.
5. Найбільшої національної меншини.

Як визначається застосування мов в Україні:
1. Міжнародними актами.
2. Указом Президента України.
3. Законом України.
4. Конституцією України.
5. Підзаконними нормативно-правовими актами.

Чим гарантується застосування мов в Україні:
1. Міжнародними актами.
2. Указом Президента України.
3. Законом України.
4. Конституцією України.
5. Підзаконними нормативно-правовими актами.

Назвіть державні символи України:
1. Державний прапор.
2. Столиця держави.
3. Національна грошова одиниця.
4. Правова система.
5. Державні нагороди.

Назвіть державні атрибути України:
1. Територія держави.
2. Національний суверенітет.
3. Місцеве самоврядування.
4. Національна грошова одиниця.
5. Державні нагороди.

Які серед названих не є державними атрибутами:
1. Девіз держави.
2. Народний суверенітет.
3. Місцеве самоврядування.
4. Державний гімн.
5.Національна грошова одиниця.

Автором музики Державного Гімну України є:
1. М. Вербицький.
2. М Скорик.
3. П. Чубинський
4. О. Кониський.

Слова Державного Гімну України затверджується законом, що приймається _______.
1. Не менш як Ѕ від конституційного складу Верховної Ради України.
2. Не менш як 3/4 від конституційного складу Верховної Ради України.
3. Не менш як Ѕ від присутніх на пленарному засіданні Верховної Ради України.
4. Не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України.
5. Кваліфікованою більшістю.

Скільки голосів народних депутатів потрібно для прийняття Закону України “Про опис і порядок використання державних символів України”
1. 226.
2. 300.
3. 225.
4. 301.
5. 320.

Якою частиною від конституційного складу Верховної Ради України приймається закон про Великий Державний Герб України:
1. 1/2
2. 2/3
3. 3/4
4. 3/5
5. більшістю.

Вільний розвиток мов національних меншин України_____.
1. Гарантується.
2. Забезпечується.
З.Захищається.
4. Встановлюється.
5. Охороняється.

Згідно з Конституцією України українська мова в Україні є______.
1. Офіційною.
2. Законною.
3. Державною.
4. Національною.
5. Мовою найбільшої національної меншини.


Держава ________ всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України:
1. Гарантує.
2. Забезпечує.
3. Визначає.
4. Встановлює.
5. Обмежує.

Назвіть публічні сфери, в яких застосовується державна мова.
1. Здійснення повноважень органами державної влади.
2. Інтерв’ювання вищих посадових та офіційних осіб держави.
3. Взаємовідносини між органами державної влади.
4. Здобуття освіти у приватному навчальному закладі.
5. Здійснення повноважень органами місцевого самоврядування.

Назвіть суб’єкт, який має право визначати конституційний лад в Україні:
1. Президент України;
2. Верховна Рада України;
3. Народ;
4. Держава;
5. Конституційний Суд України.

Чим гарантується застосування мов в Україні:
1. Законом України „Про мови в Україні”.
2. Законами.
3. Конституцією України.
4. Міжнародними договорами.
5. Конституцією та законами України.

Вивченню яких мов держава сприяє:
1. Російської.
2. Української.
3. Іноземних.
4. Мов міжнародного спілкування.
5. Європейських.

Держава сприяє _______ та розвитку української нації:
1. Становленню.
2. Достатку.
3. Забезпеченню.
4. Процвітанню.
5. Консолідації.

Назвіть об’єкти власності Українського народу.
1. Територія.
2. Державний кордон.
3. М. Севастополь.
4. Надра землі.
5. Повітряний простір.

Хто здійснює права власника від імені Українського народу:
1. Громадяни України.
2. Органи державної влади.
3. Президент України.
4. Голова Верховної Ради України.
5. Органи місцевого самоврядування.

Дайте визначення Українського народу: “Український народ – це_____________”:
1. Населення України.
2. Громадяни України всіх національностей.
3. Всі особи, що народилися на території України.
4. Всі громадяни, що народилися на території України.
5. Кожен, що має постійне місце проживання в Україні.

Що є основним національним багатством, що перебуває під охороною держави:
1. Людина.
2. Український народ.
3. Природні ресурси.
4. Земля.
5. Атмосферне повітря.

Держава ________ свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України:
1. Гарантує.
2. Забезпечує.
3. Встановлює.
4. Обмежує.
5. Забороняє.

Назвіть найважливіші функції держави, які є такими згідно з Конституцією України:
1. Захист суверенітету України.
2. Захист територіальної цілісності України.
3. Охорона землі.
4. Охорона Конституції.
5. Забезпечення економічної безпеки України.

______покладається на Збройні Сили України згідно зі ст. 17 Конституції України:
1. Охорона Державного кордону.
2. Захист суверенітету.
3. Захист територіальної цілісності.
4. Охорона життя людини.
5. Оборона України.

Які з названих напрямків діяльності держави є її найважливішими функціями:
1. Захист суверенітету України.
2.Забезпечення інформаційної безпеки України.
3. Охорона землі.
4. Охорона Конституції.
5. Забезпечення економічної безпеки України.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для ______ або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджанню їх діяльності.
1. Власних потреб.
2. Охорони дипломатичних представництв.
3. Обмеження прав і свобод людини і громадянина.
4. Нанесення шкоди життю і здоров(ю людини.
5. Збройного нападу.

Яку форму правління в Україні закріплює ст. 5 Конституції України
1. Республіку.
2. Республіку з автономним утворенням.
3. Змішану республіку.
4. Гетьманську республіку.
5. Парламентсько-президентську республіку.

Назвіть ознаки демократичної держави, що закріплені у положеннях Конституції України:
1. Єдиним джерелом влади є народ.
2. Кожен має право на працю.
3. Всі люди народжуються вільними і рівними.
4. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
5. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Метою функціонування поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову є _____ між різними органами державної влади та недопущення привласнення державної влади однією з гілок влади.:
1. Диференціація повноважень.
2. Поділ влади.
3. Розмежування повноважень.
4. Усунення конфліктів.
5. З’ясування повноважень.
Назвіть підстави заборон утворення і діяльності політичних партій.
1. Якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на легальне захоплення державної влади.
2. Якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на отримання місць у парламенті.
3. Якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на пропаганду однієї релігії.
4. Якщо їх діяльність спрямована на переобрання місцевої ради.
5. Якщо їх діяльність спрямована на порушення територіальної цілісності.

Назвіть закони, які згідно з Конституцією України приймаються 2\3 від конституційного складу Верховної Ради України:
1. Про опис і порядок використання державних символів України.
2. Про державний гімн України
3. Про столицю України.
4. Про Конституційний Суд України.
5. Про гарантії прав людини.

Згідно із Законом “Про національні меншини в Україні” права осіб, які належать до національних менших є невід’ємною частиною:
1. Конституційно-правового регулювання.
2. Конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні.
3. Діяльності держави.
4. Загальновизнаних прав людини.
5. Загальновизнаних міжнародних стандартів.

Які групи громадян України належать до національних меншин:
1. Не є українцями за національністю.
2. Не є українцями за національністю постійно проживають на території України.
3. Не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.
4. Не є українцями за національністю і народилися в Україні.
5. Не є українцями за національністю лише документально.

Який вид автономії гарантує держава національним меншинам:
1. Політичну.
2. Адміністративну.
3. Територіальну.
4. Національно-культурну.
5. Легальну.

Вкажіть ознаки національно-культурної автономії:
1. Наявність окремої адміністративно-територіальної одиниці.
2. Наявність власної законодавчої бази.
3. Відзначення національних свят.
4. Вивчення рідної мови через національно-культурні товариства.
5. Розвиток національних культурних традицій.1
2

2
2,5

3
2,4,5

4
5

5
4

6
3

7
3,5,2,4

8
2

9
4

10
5

11
4

12
2

13
2,3,4

14
4,5

15
3

16
2

17
4

18
3

19
5

20
2

21
1

22
3

23
3,4

24
3

25
3

26
3

27
5

28
4

29
4

30
4

31
3,4

32
1

33
5

34
2,3

35
1

36
4

37
2

38
2

39
1

40
3

41
2

42
1,3,5

43
3

44
5

45
4

46
5

47
4,5

48
2,5

49
2

50
4

51
1

52
1,2,4

53
2,3

54
1,2,5

55
3

56
1

57
1

58
3

59
5

60
1,2

61
2

62
3

63
4

64
3,4,5

65«5» - 57 - 64
«4» - 44 - 56
«3» - 32 - 43 Тема № 4
Завдання 1

Які конституційно-правові інститути створюють загальний конституційно-правовий інститут «Основи правового статусу людини і громадянина»?
Поясніть у чому сутність ліберальної концепції прав людини. Проаналізуйте, чи підходить саме ця концепція для запровадження в Україні.

Завдання 2

Поясніть у чому сутність колективістської концепції прав людини. Чи підходить вона для запровадження в сучасній України.
Наведіть приклади прав людини та прав громадянина. Зробіть висновок: чим вони відрізняються.


Завдання 3

1. Поясніть у чому сутність ісламської концепції прав людини. Чи підходить вона для запровадження в сучасній України.
2. Якими міжнародними правовими актами закріплений правовий статус людини і громадянина.


Завдання 4
Порівняйте основні ідеї колективістської та ісламської концепцій прав людини.
Що означає принцип невідчужуваності і непорушності прав і свобод людини?

Завдання 5
Проілюструйте статтями з КУ:

Політичні права і свободи громадян України:
Право на інформацію;
Право на об’єднання в політичні партії;
Умови утворення партій;
Право брати участь в справах держави та управління;
Право на вільні збори і демонстрації;
Право на звернення до органів влади.
Економічні права і свободи громадян України:
Право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності
Право на підприємницьку діяльність..
Право на працю..
Право на економічний страйк
Право на відпочинок
Соціальні права і свободи громадян України:
Право на соціальний захист
Право на житло
Право на достатній життєвий рівень.
Право на охорону здоровя.
Право на безпечне для життя довкілля..
Право на вільний шлюб..
Норми регулюючи дитинство.

Культурні права і свободи громадян України:
Право на освіту
Право на творчість та інтелектуальну діяльність


Усі люди є _______ і _______ у своїй гідності і правах:
1. Вільні.
2. Недоторканні.
3. Свобідні.
4. Рівні.
5. Рівноправні.

Принцип рівності конституційно-правового статусу людини ігромадянина означає:
1. Рівність всіх людей від народження.
2. Рівність всіх людей незалежно від громадянства.
3. Реальна однаковість соціальних можливостей у використанні прав і свобод та у виконанні обов’язків.
4. Гарантування життя всіх людей, незалежно від віку, стану здоров’я, тощо.
5. Відносність можливостей особи, пов’язаних із реалізацією конституційних прав і свобод.

Невідчужуваність прав людини означає:
1. Їх непорушність.
2. Неможливість їх скасування.
3. Їх невід’ємність відособи.
4. Неможливість їх продажу, обміну, дарування тощо.
5. Єдиний механізм реалізації.

Згідно зі ст.22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України_______:
1. Не є вичерпними.
2. Не підлягають звуженню.
3. Можуть бути скасовані.
4. Однаково реалізуються всіма суб’єктами.
5. Непорушні.

Конституційні права і свободи гарантуються і _____.
1. Не можуть бути скасовані.
2. Не підлягають звуженню.
3. Можуть бути доповнені.
4. Однаково реалізуються всіма суб’єктами.
5. Є відносними.

При прийнятті нових законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод_____.
1. Забороняється.
2. Не допускається.
3. Не потребується.
4. Не має місця.
5. Переслідується відповідно до закону.

При внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод______.
1. Забороняється.
2. Не допускається.
3. Не потребується.
4. Не має місця.
5. Переслідується відповідно до закону.

Згідно з Конституцією України, за якої умови кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості:
1. Якщо вона поважає прав інших людей.
2. Якщо вона має обов’язки перед суспільством.
3. Якщо вона є громадянином України.
4. Якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
5. Якщо при цьому не порушуються інтереси суспільства.

Назвіть способи поширення інформації передбачені Конституцією України:
1. Таємно.
2. Усно.
3. Вербально.
4. Письмово.
5. У будь-який спосіб.

Назвіть підстави обмеження права на вільне збирання, зберігання, використання та поширення інформації.
1. Введення надзвичайного стану.
2. Для підтримання авторитету правосуддя.
3. Для захисту репутації інших осіб.
4. З метою охорони конституційно-правовго статусу особи.
5. Для запобігання розголошення інформації, одержавної конфіденційно.

Назвіть складові змісту права на свободу світогляду і віросповідання:
1. Поширювати інформацію про релігійні організації.
2. Здобувати спеціальність богослова.
3. Вести релігійну діяльність.
4. Не сповідувати ніякої релігії.
5. Відправляти релігійні культи одноособово чи колективно.

Які з названих складових не входять до змісту права на свободу світогляду та віросповідання.
1. Отримувати освіту, провязану із релігійним просвітництвом.
2. Сповідувати будь-яку релігію.
3. Бути засновником товариства, що займається розповсюдженням релігійної літератури.
4. Не сповідувати ніякої релігії.
5. Займатися знахарством.

В яких інтересах право на свободу совісті та віросповідання може бути обмежено.
1. В інтересах охорони моральності.
2. В інтересах держави.
3. В інтересах охорони Конституції.
4. В інтересах охорони громадського порядку.
5. В інтересах охорони здоров(я інших людей.

Жодна релігія не може бути визнана державою як _____.
1. Необхідна.
2. Панівна.
3. Обов’язкова.
4. Традиційна.
5. Офіційна.

З якою метою громадяни України можуть використовувати право на об’єднання у політичні партії та громадські організації згідно з Конституцією України.
1. Для здійснення своїх прав і свобод.
2. Для захисту своїх прав і свобод.
3. Для здобуття влади у державі.
4. Для вираження політичних уподобань.
5. Для задоволення політичних, соціальних, економічних та культурних інтересів.

Назвіть функції політичних партії в Україні згідно з Конституцією України:
1. Формування політичної волі.
2. Вираження політичної волі.
3. Захоплення влади у державі.
4. Участь у виборах.
5. Захист державного суверенітету.

Членами політичних партій можуть бути:
1. Всі бажаючі.
2. Лише громадяни України.
3. Лише повносправні громадяни України.
4. Лише повнолітні громадяни України.
5. Громадяни України, а також особи без громадянства та іноземці, якщо це застережено у статуті політичної партії.

Якими нормативними актами встановлюються обмеження щодо членства у політичних партіях:
1. Виключно Конституцією і законами України.
2. Законодавством України.
3. Рішеннями судів загальної юрисдикції.
4. Рішенням Конституційного Суду України.
5. Законами України.

Згідно з Конституцією України усі об’єднання громадян перед законом_____.
1. Мають однакові права і обов(язки.
2. Рівноправні.
3. Рівні.
4. Відповідальні.
5. Захищені.

З якою метою громадяни мають право на участь у професійних спілках:
1. Для здійснення своїх прав і свобод.
2. Для захисту своїх трудових прав та інтересів.
3. Для участі у страйках.
4. Для вираження політичних уподобань.
5. Для захисту своїх соціально-економічних прав та інтересів.

Професійні спілки – це _______ , що об’єднують громадян, що пов’язані спільними інтересами за родом їх професійної діяльності.
1. Політичні організації.
2. Громадські організації.
3. Професійні рухи.
4. Цехові організації.
5. Асоціації роботодавців та працівників.

Якими нормативно-правовими актами встановлюються обмеження щодо членства у професійних спілках.
1. Виключно Конституцією і законами України.
2. Законодавством України.
3. Рішеннями судів загальної юрисдикції.
4. Рішенням Конституційного Суду України.
5. Законами України.

Забороняються утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на________.
1. Реалізацію нової економічної програми розвитку держави.
2. Ліквідацію незалежності держави.
3. Зміну конституційного ладу.
4. Незаконне захоплення державної влади.
5. Пропаганду війни, насильства.

В яких органах та організаціях не допускається створення та діяльність організаційних структур політичних партій:
1. У школах.
2. У приватних підприємствах.
3. У судах.
4. У податкових адміністраціях.
5. В обласних державних адміністраціях.

Згідно з рішенням КСУ від 25. 05. 1999 р. у справі про сумісництво посад народного депутата і сільського, селищного, міського голови громадянину України надано право бути обраним до будь - якого органу державної влади , а також сільським, селищним, міським головою, але реалізувати набутий представницький мандат громадянин може ___________.
1. Лише на посаді народного депутата.
2. Лише на посаді сільського, селищного, міського голови.
3. Тільки в одному з цих органів.
4. Одночасно тільки на посаді сільського, селищного, міського голови та депутата відповідної ради.
5. Одночасно тільки на посаді сільського, селищного, міського голови та депутата ради вищого рівня.

Які види служби, щодо яких громадяни користуються рівним правом доступу, передбачено Конституцією України:
1. Державна служба.
2. Лікарська служба.
3. Дипломатична служба.
4. Військова служба.
5. Служба в органах місцевого самоврядування.

Громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї проводити мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи_________.
1. Прокуратура області.
2. Органи внутрішніх справ.
3. Органи місцевого самоврядування.
4. Комунальні служби.
5. Керівники місцевих осередків політичних партій.

В яких інтересах може встановлюватися обмеження щодо реалізації права громадян збиратися мирно:
1. Суверенітету.
2. Держави.
3. Народу.
4. Національної безпеки.
5. Громадського порядку.

Згідно з Конституцією України право приватної власності є _______.
1. Безмежним.
2. Необмеженим.
3. Загальним.
4. Непорушним.
5. Абсолютним.

Що означає конституційне положення про те, що право приватної власності є непорушним:
1. Набувається згідно із законом.
2. Захищається тільки у судовому порядку.
3. Не може бути обмеженим.
4. Ніхто не може бути позбавлений права власності.
5. Не заподіювати шкоди об’єктам власності.

З яких мотивів примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване як виняток:
1. Охорони майна.
2. Охорони майнових інтересів фізичних і юридичних осіб.
3. Для забезпечення позову.
4. Суспільної необхідності.
5. Охорони державного майна.

Згідно з Конституцією України конфіскація майна може застосована ______.
1. За рішенням органів внутрішніх справ.
2. За рішенням суду.
3. За рішенням прокурора.
4. Виключно за рішенням суду.
5. У виключних випадках.

Чим встановлюється обсяг і порядок конфіскації майна:
1. Конституцією України.
2. Рішенням органів внутрішніх справ.
3. Рішенням прокурора.
4. Законом.
5. Рішенням суду.

Коли допускається примусове відчуження об’єктів власності з наступним повним відшкодуванням їх вартості:
1. Загрози життю людей.
2. Суспільної потреби.
3. Воєнного стану.
4. Крайньої необхідності.
5. Надзвичайного стану.

Використання власності не може завдавати шкоди:
1. Правам і свободам громадян.
2. Інтересам суспільства.
3. Інтересам органів влади.
4. Гідності громадян.
5. Природі.

Згідно з Конституцією України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка ______.
1. Дозволена законом.
2. Не заборонена законом.
3. Ліцензована.
4. Зареєстрована.
5. потрібна суспільству.

Назвіть суб’єктів згідно з Конституцією України щодо яких підприємницька діяльність обмежується законом:
1. Народні депутати України.
2. Міський голова.
3. Депутати місцевої ради.
4. Військовослужбовці.
5. Судді.

Назвіть конституційні гарантії прав споживачів:
1. Держава відшкодовує споживачеві збитки, завдані споживанням неякісної продукції.
2. Держава заохочує створення державних підприємств торгівлі.
3. Держава сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
4. Держава створює умови здорової конкуренції на ринку товарів іпослуг.
5. Держава здійснює контроль за якістю та безпечністю продукції.


Назвіть конституційні гарантії права на працю:
1. Використання примусової праці забороняється.
2. Держава створює заклади перепідготовки кадрів.
3. Держава гарантує рівні можливості у виборі професії.
4. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
5. Матеріальна шкода, завдана працівником під час виконання ним трудових обов’язків, відшкодовується з державного або місцевого бюджету.

Які з названих є конституційними гарантіями права на працю:
1. Держава реалізовує програми перепідготовки кадрів та професійно-технічного навчання.
2. Держава гарантує рівні можливості у виборі роду трудової діяльності.
3. Держава забезпечує належні, безпечні умови праці.
4. Кожен, хто здобув осві ту за рахунок державних коштів, зобовязаний відпрацювати відповідні затрати.
5. Використання примусової праці забороняється.

Використання примусової праці ____________.
1. Забороняється.
2. Заохочується.
3. Не допускається.
4. Не допускається в окремих випадках.
5. Допускається в окремих випадках.

Примусовою працею не вважається________.
1. Військова служба.
2. Праця у вихідні та святкові дні без відшкодування.
3. Нічні чергування поза графіком.
4. Безоплатне виконня роботи за вказівкою керівника.
5. Робота, що виконується за вироком суду.

Примусовою працею не вважається________.
1. Альтернативна (невійськова) служба.
2. Робота чи служба, що виконується згідно із законами про воєнний стан та про надзвичайний стан.
3. Безоплатна надурочна робота.
4. Робота у вихідний день за вказівкою керівника.
5. Робота чи служба, що виконується за рішеннями суду.

Право на відпочинок має кожен, хто _______.
1.Здобуває освіту.
2. Працює на державному підприємстві.
3. Працює на приватному підприємстві.
4. Потребує.
5. Працює.

Назвіть конституційні гарантії права на відпочинок:
1. Встановлення скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв.
2. Наданням днів щотижневого відпочинку.
3. Випискою листків тимчасової непрацездатності у зв(язку із хворобою.
4. Наданням путівок у санаторій.
5. Встановлення скороченої тривалості роботи у нічний час.

Чим визначається максимальна тривалість робочого часу:
1. Конституцією України.
2. Законами України.
3. Колективним договором.
4. Трудовим договором.
5. Актами міністерства праці.

Що включає право на соціальний захист:
1. Право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової непрацездатності.
2. Право на достатній життєвий рівень.
3. Право на соціальне житло.
4. Право на забезпечення у разі втрати годувальника.
5. Право на забезпечення у разі безробіття з незалежних від особи обставин.

Чим гарантується конституційне право на соціальний захист:
1. Різними видами страхування.
2. Загальнообов’язковим державним страхуванням.
3. Державними субсидіями на відшкодування частини комунальних платежів.
4. Створенням мережі закладів різних форм владсностів для догляду за непрацездатними.
5. Надання житла безоплатно або за доступну ціну.

Що включає право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.
1. Належний дохід.
2. Можливість здобуття освіти.
3. Достатнє харчування.
4. Житло.
5. Одяг.

Згідно з рішення КСУ від 29.05.2002р. про платні медичні послуги право на одержання безоплатної медичної допомоги громадяни можуть реалізувати у ______ .
1. Медичних закладах різних форм власності.
2. Державних медичних закладах.
3. Комунальних медичних закладах.
4. Поліклінічних вдділеннях.
5. Санаторіях.

На чому ґрунтується шлюб згідно з Конституцією України:
1. На повазі один до одного.
2. Вільному волевиявленні жінки і чоловіка.
3. Вільній згоді жінки і чоловіка.
4. Взаєморозумінні між жінкою і чоловіком.
5. Відсутності майнових претензій між жінкою і чоловіком.

Батьки зобов’язані утримувати дітей до ______.
1. Їх повноліття.
2. Здобуття ними загальної середньої освіти.
3. Здобуття вищої освіти.
4. Отримання паспорта громадянина України.
5. Їх працевлаштування.

Повна загальна середня освіта є __________.
1. Необхідною.
2. Примусосою.
3. Обов’язковою.
4. Частково оплатно.
5. Потрібною.
В яких закладах держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно – технічної та вищої освіти.
1. У всіх навчальних закладах України.
2. У національних навчальних закладах.
3. У навчальних закладах України незалежно від форм власності.
4. У державних навчальних закладах.
5. У комунальних навчальних закладах.


При внесенні змін до чинних законів звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод_______.
1. Забороняється.
2. Не допускається.
3. Не потребується.
4. Не має місця.
5. Переслідується відповідно до закону.

Згідно з Конституцією України громадяни мають ______ конституційні права і свободи та є рівні перед законом.
1. Однакові.
2. Абсолютні.
3. Рівні.
4. Природні.
5. Цивілізовані.

За ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі тощо не може бути _______чи _______.
1. Переваг.
2. Заборон.
3. Привілеїв.
4. Пільг.
5. Обмежень.

Чим забезпечується рівність прав жінки і чоловіка:
1. Спеціальними заходами щодо охорони здоров’я жінок.
2. Спеціальними заходами охорони здоров’я чоловіків на шкідливому виробництві.
3. Надання пільг чоловікам при працевлаштуванні в освітній сфері.
4. Надання жінкам рівних з чоловіками прав у громадсько-політичній і культурній діяльності.
5. Правовим захистом, матеріальною. Моральною підтримкою материнства і дитинства.

Згідно з Конституцією України громадянин України не може бути вигнаний за межі України або ________.
1. Видворений з території України.
2. Обмежений у праві в’їзду в Україну.
3. Виданий іншій державі.
4. Проситу притулку в іноземній державі.
5. Депортований.


Кожна людина має _____ право на життя згідно з Конституцією України:
1. Виключне.
2. Природнє.
3. Невід’ємне.
4. Законне.
5. Непорушне.

Назвіть конституційні гарантії права людини на життя згідно з Конституцією України:
1. Держава встановлює кримінальне покарання за позбавлення життя.
2. Держава забороняє пасивну і активні евтаназію.
3. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.
4. В Україні заборонена смертна кара.
5. Кожен має право захищати своє життя від протиправних посягань.

За яких умов згідно з Конституцією України уповноважені органи можуть застосовувати тримання особи під вартою:
1. У разі загрози громадському порядку.
2. Під час дії надзвичайного стану.
3. Для профілактики правопорушення.
4. У разі нагальної необхідності запобігти злочину.
5. У разі необхідності перепинити правопорушення.

Протягом якого часу має бути перевірена обґрунтованість застосування тримання особи під вартою як тимчасового запобіжного заходу.
1. 2 діб.
2. 24 годин.
3. 1 місяця.
3. 72 годин.
4. 12 годин.

Назвіть конституційні гарантії прав заарештованого чи затриманого:
1. Повага до його гідності.
2. Повідомлення про мотиви арешту чи затримання.
3. Має бути роз’яснено права.
4. Мають бути негайно повідомлені родичі.
5. Не допусається проведення огляду чи обшуку без мотивованого рішення суду.

Протягом якого часу кожний затриманий має право оскаржити в суді своє затримання:
1. 72 годин з моенту затримання.
2. 2 діб.
3. У будь-який час.
4. 24 годин з моменту затримання.
5. 1 місяця з моменту затримання.

За яких підстав допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи:
1. За рішенням прокурора.
2. За рішенням суду.
3. За рішенням працівників органів внутрішніх справ.
4. У разі затримання особи.
5. У разі арешту особи.

У яких випадках можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи иа проведення в них огляду чи обшуку:
1. У невідкладних випадку існування загрози інтересам держави і суспільства.
2. У невідкладних випадках, пов’язаних з рятування життя людей.
3. У невідкладних випадках, пов’язаних із переслідуванням осі, які підозрюються у вчиненні злочину.
4. В умовах надзвичайного стану.
5. В умовах крайньої необхідності.

Тема № 5
Завдання
1. На площі дві групи виборців ведуть передвиборну агітацію - кожна за свого кандидата. Працівник міліції одній із груп заборонив агітацію на тій підставі, що вони з'явилися на площі пізніше і заважають іншій групі. Вкажіть, які конституційні принципи виборчого права при цьому порушені:
принцип таємного голосування
B рівне виборче право
C принцип вільних виборів
D принцип періодичних виборів
E пряме виборче право
F загальне виборче право

2. Виборця не включено до списків виборців. Які принципи виборчого права при цьому порушені:

A загальне виборче право
B рівне виборче право
C принцип вільних виборів
D принцип таємного голосування
E принцип періодичних виборів
F пряме виборче право
3. Законопроектом передбачається, що до складу районних рад мають входити представники сільських, селищних та міських рад району, обрані не менш як двома третинами від складу цих рад. Які принципи виборчого права при цьому порушуються:

A принцип вільних виборів
B принцип періодичних виборів
C принцип таємного голосування
D загальне виборче право
E рівне виборче право
F пряме виборче право
4. Поясніть, чому порушення принципу загального виборчого права веде до порушення принципу рівного виборчого права.
- не включення виборця до списку виборців і відповідно відмова у видачі виборчого бюлетеня в день голосування.
- безпідставна відмова в реєстрації кандидата.

5. Наведіть приклад, коли порушення принципу рівного виборчого права не веде до порушення принципу загального виборчого права.

Приклади порушень принципу загального виборчого права
Приклад 1.
Не включення виборця до списку виборців і відповідно відмова у видачі виборчого бюлетеня в день голосування. На виборах Президента України 2004 року в день голосування лише до судів зі скаргами на невключення до списків виборців у день голосування звернулися понад 130 тис. виборців. Більшість скарг задоволено. Однак, за оцінками, не всі виборці, які не були включені до списків виборців, зверталися зі скаргами до судів чи до ТВК.
Приклад 2.
Безпідставна відмова в реєстрації кандидата. На місцевих виборах до однієї з районних рад м. Києва було відмовлено в реєстрації частині кандидатів, які не проживали на території громади.

Приклад 3.
Безпідставна відмова в реєстрації кандидата. На виборах міської ради м. Полтава 2002 року відмовлено в реєстрації кандидатам від двох політичних партій. Частина кандидатів своєчасно звернулася до місцевого суду і відновила порушені права. Обмеження пасивного виборчого права

На виборах народних депутатів:
не мають права балотуватися особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку;
не можуть балотуватися особи, яким на день виборів не виповниться 21 рік;
не можуть балотуватися особи, які протягом останніх п'яти років перед виборами не проживали в Україні;

На виборах Президента України не можуть балотуватися особи:
яким на день виборів не виповниться 35 років;
які протягом останніх десяти років перед виборами не проживали в Україні;
як не володіють державною мовою;

а також
не може балотуватися особа, яка обіймає пост Президента другий строк підряд.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку."

"Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років."

"Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою."

"Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд."


Рівне виборче право

Особи, які мають виборче право, беруть участь у виборах на рівних засадах. А саме:
виборці мають однакову кількість голосів на кожних виборах;

голоси виборців є приблизно рівноважними, тобто кожен голос однаково впливає на результат виборів;

виборці рівноправні в реалізації свого пасивного виборчого права: на етапі висування та реєстрації, під час проведення передвиборної агітації, встановленні результатів виборів.
Приклади порушень принципу рівного виборчого права
(Вкажіть статті КУ)
Приклад 1.
Всяке порушення принципу загального виборчого права тягне порушення принципу рівного виборчого права (Приклади порушень принципу загального виборчого права).
Приклад 2.
Включення виборця до списків виборців на декількох ВД. На президентських виборах 2004 року в трьох округах Харківської області було виявлено понад 2000 виборців, включених до списків понад один раз.
Приклад 3.
Надання виборцю можливості проголосувати за іншого виборця. Досі зустрічаються спроби виборців проголосувати за члена сім'ї.
Приклад 4.
Надання виборцю можливості проголосувати більше одного разу на різних дільницях шляхом незаконного використання відкріпних посвідчень. На президентських виборах 2004 року окремі виборці за відкріпними посвідченнями голосували по два і більше разів на різних ВД.
Приклад 5.
Необґрунтована зміна кількості виборців в округах. На парламентських виборах 2002 року в окремі мажоритарні виборчі округи організовано завозилась значна кількість виборців (в межах декількох тисяч), які голосували за відкріпними посвідченнями.
Пряме виборче право

Відповідно до принципу прямих виборів члени представницького органу чи посадові особи обираються прямим голосування. Альтернативою прямим виборам є непрямі вибори, коли за кандидатів голосують не самі виборці, а певним чином визначені їх представники. Так непрямим голосуванням обираються голови обласних та районних рад: за їх обрання голосують депутати відповідних рад.

Принцип прямих виборів забороняє виборцю передавати свій голос будь-кому.
Вибори до органів державної влади та органів місцевого cамоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування."

"Конституційний склад Верховної Ради України чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки."

"Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років".
"До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях".


Вільні вибори

Відповідно до принципу вільних виборів виборець має право на вільне волевиявлення (участь у виборах або відмова, голосування за того чи іншого кандидата або проти всіх, агітація за кандидата чи проти нього тощо), без будь-якого перешкоджання (примусу).
За порушення принципу вільних виборів передбачено, зокрема, кримінальному відповідальність. Приклади порушення принципу вільних виборів
Приклад 1.
Залякування підлеглих службовою особою. Ректор університету погрожує студентам неприємностями в разі, якщо вони не проголосують за вказаного кандидата (партію).
Приклад 2.
Перешкоджання веденню передвиборної агітації. Міліція вилучає в агітатора агітаційні матеріали (без рішення суду).
Приклад 3.
Перешкоджання реалізації пасивного виборчого права. Службова особа шляхом погроз змушує кандидата зняти кандидатуру з балотування.
Приклад 4.
Контроль за голосуванням виборця. Виборці демонструють заповнені виборчі бюлетені службовій особі підприємства, після чого отримують премії на підприємстві. (При цьому порушується і таємниця голосування.)
Приклад 5.
Контроль за голосуванням військовослужбовців строкової служби. Командир підрозділу приводить військовослужбовців строкової служби на ВД строєм і стежить за їх голосуванням.

Таємне голосування

Принцип таємного голосування означає, що виборцю гарантується можливість висловити волю таким чином, аби це не стало відомим будь-кому. Зокрема, забороняється контроль за волевиявленням виборця, інші дії, які ведуть до розкриття таємниці голосування.

Таємниця голосування виборця може бути порушена і внаслідок дій самих виборців. Наприклад, якщо із 100 виборців, які взяли участь в голосуванні на виборчій дільниці, 99 продемонструють бюлетені, то після підрахунку голосів буде відомо, за кого проголосував і 100-й виборець.
Приклади порушення принципу таємного голосування

Приклад 1.
Виборець демонструє заповнений бюлетень іншій особі. На виборах Президента України 2004 року студенти одного із університетів опускали бюлетені до скриньки в розгорнутому вигляді таким чином, щоби представник ректорату міг бачити зміст бюлетеня.

Приклад 2.
Виборцю надається бюлетень з контрольним талоном. Член ДВК, видаючи виборцю бюлетень, не відриває від нього контрольний талон, за яким ідентифікується особа виборця. Крім того, що такий бюлетень буде визнано недійсним, членам ДВК стає відомо волевиявлення виборця.

Приклад 3.
Розкриття таємниці голосування виборцями. В установі виконання покарань майже всі ув'язнені демонстрували працівнику установи заповнені бюлетені, де голос віддавався провладному блоку. В результаті після підрахунку голосів адміністрація установи знала поіменно всіх ув'язнених, які голосували за опозиційний блок.

Конституційний склад Верховної Ради України чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки."
"Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років."
"До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях."

Органи державної влади наділені:
1. Правами.
2. Обов’язками.
3. Зобов’язаннями.
4. Повноваженнями.
5.Частинами влади.

Повноваження органів складають їх:
1. Функції.
2. Компетенцію.
3. Зобов’язання.
4. Права і обов’язки.
5. Статус.

Що обумовлює особливість конституційної правосуб’єктності органів державної влади порівняно з громадянами України:
1. Їх статус.
2. Закріплення їхнього статусу у Конституції України.
3.Особливість їх формування.
4. Наділення їх компетенцією.

Повноваження органів державної влади викладаються:
1. Виключно як їх права.
2. Виключно як їх обов’язки.
3. Як права і обов’язки.
4. Тільки як права і обов’язки.
5. Як права, обов’язки та відповідальність.

Політичний механізм держави становлять:
Громадянство
Органи державної влади.
Державний суверенітет.
Державна мова.
Збройні Сили.

Сфера дії приватних інтересів, система суспільних інституцій, за посередництвом яких задовольняються різноманітні інтереси індивідів та їх груп – це:
Механізм держави.
Політична система суспільства.
Соціально-організоване суспільство.
Безпосереднє народовладдя.
Пряма демократія.

Конституційний статус Президента України визначається:
1.Конституцією України і законами України.
2. Конституцією України.
3. Указами Президента.
4. Будь-яким нормативно-правовим актом.
5. Рішеннями Конституційного Суду України.

Назвіть форми народного волевиявлення:
1. Громадські слухання.
2. Парламентські слухання
3. Вибори.
4. Референдуми.
5. Місцеві ініціативи.

Що включається у зміст поняття “пряма демократія”
1. Обрання Голови Верховної Ради України.
2. Вибори народних депутатів.
3. Створення товариств співвласників багатоквартирного будинку.
4. Місцеві референдуми.
5. Парламентські слухання.

Назвіть форми прямої демократії, що є допускаються згідно із законодавством України:
1. Всенародне обговорення проектів правових актів.
2. Накази виборців.
3. Народні правотворчі ініціативи.
4. Відкликання народних депутатів.
5. Громадські слухання.

Назвіть конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні.
1.Збори трудового колективу:
2.Вибори;
3. Всеукраїнський референдум;
4. Місцевий референдум;
5. Місцеві ініціативи.

Згідно з Конституцією України народне волевиявлення здійснюється через вибори, ____ та інші форми безпосередньої демократії.
1. Всеукраїнські референдуми.
2. Місцеві референдуми.
3. Референдуми.
4. Загальні збори за місцем проживання.
5. Плебісцити.

Право голосу на вибори мають громадяни України, які досягли______ на день проведення:
1. 21 року.
2. 18 років.
3. 16 років.
4. 25 років.
5. 19 років.

Право голосу на референдумах мають громадяни України, які досягли ________.
1. 21 року на день проведення.
2. 18 років на день включення у списки.
3. 16 років на день проведення
4. 18 років на день проведення.
5. 18 років у рік проведення.

Які категорії громадян України не мають права голосу:
1. Ті, що перебувають на стаціонарному лікування у психіатричних лікувальних закладах.
2. Військовослужбовці строкової служби.
3. Неповнолітні.
4. Визнані судом недієздатними.
5. Визнані судом обмежено дієздатними.

Згідно з Конституцією України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є ______.
1. Рівноправними.
2. Актом самоврядування Українського народу.
3. Відкритими.
4. Вільними.
5. Незалежними.

Згідно зі ст. 71 Конституції України виборцям гарантується:
1. Вільне волевиявлення.
2. Таємниця голосування.
3. Невтручання в особисте життя.
4. Доступність інформації про кандидатів.
5. Рівність.

Назвіть суб’єктів, які повноважні призначати всеукраїнський референдум:
1. Кабінет Міністрів України.
2. Народні депутати України.
3. Верховна Рада України.
4. Президент України.
5. Конституційний Суд України.

Які види всеукраїнського референдуму має право призначати Президент України:
1. З питань зовнішньої політики.
2. За народною ініціативою.
3. Про прийняття законопроектів, щодо прав і свобод людини і громадянина.
4. Про зміну території України.
5. Про внесення змін до розділу „Загальні засади” Конституції України.

На вимогу якої кількості громадян проголошується всеукраїнський референдум за народною ініціативою:
1. Не менше як по сто тисяч у кожній області.
2. Не менше як по сто тисяч у кожній з двох третин областей.
3. Трьох мільйонів.
4. Не менше як трьох мільйонів.
5. Не менше одного мільйона.


Який суб’єкт призначає всеукраїнський референдум за народною ініціативою?
1. Прем’єр-міністр України.
2. Народні депутати України.
3. Верховна Рада України.
4. Голова Верховної Ради України.
5. Президент України.


Назвіть кількість областей, у яких має бути зібрано підписи, необхідні для проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
1. 18.
2. 20.
3. 9.
4. 16
5. 27.

Назвіть мінімальну кількість підписів, що мають бути зібрані у кожній із двох третин областей, необхідних для проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
1. 1 млн.
2. 2 млн.
3. 100 тис.
4. 3 млн.
5. 5 млн.

Який суб’єкт, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
1. Голова Верховної Ради України.
2. Народні депутати України.
3. Верховна Рада України.
4. Президент України.
5. Конституційний Суд України.

Які питання вирішуються виключно всеукраїнським референдумом згідно з Конституцією України?
1. Про внесення змін до Конституції України.
2. Про прийняття законів України.
3. Про прийняття Конституції України.
4. Про податки, бюджет, амністію.
5. Про зміну території України.

Який суб’єкт призначає всеукраїнський референдум за народною ініціативою?
1. Прем’єр-міністр України.
2. Народні депутати України.
3. Верховна Рада України.
4. Голова Верховної Ради України.
5. Президент України.

Щодо яких законопроектів референдум не допускається?
1. Про внесення змін до Конституції України.
2. Про прийняття законів України.
3. Про прийняття Конституції України.
4. Про податки, бюджет, амністію.
5. Про зміну території України.

Добровільність участі у виборах забезпечується наступним:
1. Належність виборця до певної територіальної громади.
2. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.
3. Ніхто не може бути примушений до неучасті у виборах.
4. На день виборів виборець має досягти 18 років.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

Назвіть підставу реалізації виборцями свого права голосу на виборах народних депутатів України:
1. Належність виборця до певної територіальної громади.
2. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.
3. Включення до списків виборців на виборчій дільниці.
4. На день виборів виборець має досягти 18 років.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

Які з названих документів підтверджують особу та громадянство виборця:
1. Службовий паспорт.
2. Посвідчення водія.
3. Студентський квиток.
4. Службовий пропуск.
5. Тимчасове посвідчення громадянина України.

Який документ підтверджує особу громадянина лише щодо військовослужбовців строкової служби.
1. Службовий паспорт.
2. Посвідчення водія.
3. Військовий квиток.
4. Службовий пропуск.
5. Паспорт громадянина України.

Для реалізації активно виборчого права на місцевих виборах особа повинна:
1. Досягти 18 років.
2. Постійно проживати в Україні.
3. Регулярно сплачувати комунальні послуги.
4. Належати до відповідної територіальної громади.
5. Бути громадянином України.

Який громадянин не має права голосу:
1. Той, що знаходиться на лікуванні у психіатричній лікарні.
2. Той, що визнаний судом недієздатним.
3. Той, що визнаний судом обмежено дієздатним.
4. Той, що постійно проживає за кордоном.
5. Військовослужбовці строкової служби.

Виборцями є громадяни України, які:
1. Постійно проживають на території України.
2. Які мають право голосу.
3. Не є неповнолітніми.
4. Добровільно погоджуються брати участь у виборах.

Як забезпечується реалізація принципу вільних виборів:
1. Виборець має належати до певної територіальної громади.
2. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.
3. Забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу та інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню. Волі виборця.
4. На день виборів виборець має досягти 18 років.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.


Який зміст принципу рівності виборів:
1. Громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.
2. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.
3. Забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу та інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню. Волі виборця.
4. На день виборів виборець має досягти 18 років.
5. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.

Який зміст принципу прямих виборів:
1. Виборець має належати до певної територіальної громади.
2. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.
3. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати.
4. На день виборів виборець має бути громадянином України.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

Що означає добровільність участі громадян України у виборах:
1. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.
2. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.
3. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати.
4. На день виборів виборець має бути громадянином України.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

Що означає положення про те, що вибори депутатів є вільними:
1. Виборець має належати до певної територіальної громади.
2. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
3. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати.
4. На день виборів виборець має бути громадянином України.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

Застосування насильства, погроз, обману та інших дій, що перешкоджають вільному формуванню волі виборця ______:
1. Забороняється.
2. Не допускається.
3. Не може мати місця.
4. Заохочується.
5. Карається.

Які гарантії вільного волевиявлення застосовуються щодо військовослужбовців строкової служби:
1. У військових частинах обмежується передвиборча агітація.
2. Голосування відбувається в особливо укріплених кабінах для голосування.
3. Видаються бюлетені спеціальної форми.
4. Надається відпустка для участі у голосуванні.

Що означає таємниця голосування:
1. Голосування за інших осіб забороняється.
2. Передача права голосу забороняється.
3. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.
4. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.
5. Контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Що означає особисте голосування:
1. Голосування за інших осіб забороняється.
2. Передача права голосу забороняється.
3. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.
4. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.
5. Контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Якого віку треба досягнути на день виборів, щоб можна бути обраним народним депутатом України:
1. 18 років.
2. 21 років.
3. 25 років.
4. 35 років.
5. 22 років.

Які умови застосовуються до фізичної особи для реалізації нею пасивного виборчого права для участі у виборах народних депутатів України:
1. Досягнення 18 років.
2. Досягнення 21 року.
3. Мати право голосу.
4. Проживати в Україні постійно.
5. Проживати в Україні протягом останніх 5 років.

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають:
1. Вищу освіту.
2. Партійний квиток.
3. Постійне місце проживання в Україні.
4. Паспорт громадянина України.
5. Право голосу.

Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніше ніж за ______днів до дня виборів.
1. 180.
2. 366.
3. 365.
4. 120.
5. 270.

Назвіть засади виборчого процесу:
1. Публічності і відкритості.
2. Дотримання принципів виборчого права.
3. Верховенства права.
4. Свободи пересування.
5. Свободи передвиборчої агітації.

Які з названих є засадами виборчого процесу:
1. Повага до конкурентів у передвиборчій боротьбі.
2. Конституційність.
3. Політичний плюралізм.
4. Рівність виборчого права.
5. Право бути обраним.

Назвіть етапи виборчого процесу:
1. Складання і уточнення списків виборців.
2. Утворення виборчих округів.
3. Утворення виборчих дільниць.
4. Забезпечення публічності виборів.
5. Виготовлення виборчих бюлетенів.

Назвіть принципи виборчого права:
1. Рівного доступу всіх кандидатів до ЗМІ.
2. Публічності і відкритості.
3. Голосування на виборах є таємним.
4. Вибори депутатів є рівними..
5. Право бути обраним мають громадяни України, які на день виборів досягли 21 року, мають право голосу та проживають в Україні протягом останніх 5 років.


Який суб’єкт конституційно-правових відносин оприлюднює результати виборів народних депутатів:
1. Верховна Рада України.
2. Газета „Голос України”.
3. Бюлетень ЦВК.
4. Центральна виборча комісія.
5. Верховний Суд України.

Назвіть суб’єкти виборчого процесу:
1. Виборець.
2. Центральна виборча комісія.
3. Дільниця.
4. Виборчий округ.
5. Офіційний спостерігач.

Яку мінімальну кількість відсотків голосів виборців мають набрати партії (блоки), щоб брати участь у розподілі мандатів.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.


Назвіть підставу реалізації виборцями свого права голосу на виборах народних депутатів України:
1. Належність виборця до певної територіальної громади.
2. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.
3. Включення до списків виборців на виборчій дільниці.
4. На день виборів виборець має досягти 18 років.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

Які з названих документів підтверджують особу та громадянство виборця:
1. Службовий паспорт.
2. Посвідчення водія.
3. Студентський квиток.
4. Службовий пропуск.
5. Тимчасове посвідчення громадянина України.

Який документ підтверджує особу громадянина лише щодо військовослужбовців строкової служби.
1. Службовий паспорт.
2. Посвідчення водія.
3. Військовий квиток.
4. Службовий пропуск.
5. Паспорт громадянина України.

Для реалізації активно виборчого права на місцевих виборах особа повинна:
1. Досягти 18 років.
2. Постійно проживати в Україні.
3. Регулярно сплачувати комунальні послуги.
4. Належати до відповідної територіальної громади.
5. Бути громадянином України.

Який громадянин не має права голосу:
1. Той, що знаходиться на лікуванні у психіатричній лікарні.
2. Той, що визнаний судом недієздатним.
3. Той, що визнаний судом обмежено дієздатним.
4. Той, що постійно проживає за кордоном.
5. Військовослужбовці строкової служби.

Виборцями є громадяни України, які:
1. Постійно проживають на території України.
2. Які мають право голосу.
3. Не є неповнолітніми.
4. Добровільно погоджуються брати участь у виборах.

Як забезпечується реалізація принципу вільних виборів:
1. Виборець має належати до певної територіальної громади.
2. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.
3. Забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу та інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню. Волі виборця.
4. На день виборів виборець має досягти 18 років.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.


Який зміст принципу рівності виборів:
1. Громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.
2. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.
3. Забороняється застосування насильства, погроз, обману, підкупу та інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню. Волі виборця.
4. На день виборів виборець має досягти 18 років.
5. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.

Який зміст принципу прямих виборів:
1. Виборець має належати до певної територіальної громади.
2. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.
3. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати.
4. На день виборів виборець має бути громадянином України.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

Що означає добровільність участі громадян України у виборах:
1. Ніхто не може бути примушений до участі у виборах.
2. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.
3. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати.
4. На день виборів виборець має бути громадянином України.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

Що означає положення про те, що вибори депутатів є вільними:
1. Виборець має належати до певної територіальної громади.
2. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.
3. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати.
4. На день виборів виборець має бути громадянином України.
5. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.

Застосування насильства, погроз, обману та інших дій, що перешкоджають вільному формуванню волі виборця ______:
1. Забороняється.
2. Не допускається.
3. Не може мати місця.
4. Заохочується.
5. Карається.

Які гарантії вільного волевиявлення застосовуються щодо військовослужбовців строкової служби:
1. У військових частинах обмежується передвиборча агітація.
2. Голосування відбувається в особливо укріплених кабінах для голосування.
3. Видаються бюлетені спеціальної форми.
4. Надається відпустка для участі у голосуванні.

Що означає таємниця голосування:
1. Голосування за інших осіб забороняється.
2. Передача права голосу забороняється.
3. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.
4. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.
5. Контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Що означає особисте голосування:
1. Голосування за інших осіб забороняється.
2. Передача права голосу забороняється.
3. Кожен виборець бере участь у виборах на рівних засадах.
4. Громадянам забезпечуються умови для вільного формування своєї волі.
5. Контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Якого віку треба досягнути на день виборів, щоб можна бути обраним народним депутатом України:
1. 18 років.
2. 21 років.
3. 25 років.
4. 35 років.
5. 22 років.

Які умови застосовуються до фізичної особи для реалізації нею пасивного виборчого права для участі у виборах народних депутатів України:
1. Досягнення 18 років.
2. Досягнення 21 року.
3. Мати право голосу.
4. Проживати в Україні постійно.
5. Проживати в Україні протягом останніх 5 років.

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають:
1. Вищу освіту.
2. Партійний квиток.
3. Постійне місце проживання в Україні.
4. Паспорт громадянина України.
5. Право голосу.

Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніше ніж за ______днів до дня виборів.
1. 180.
2. 366.
3. 365.
4. 120.
5. 270.

Назвіть засади виборчого процесу:
1. Публічності і відкритості.
2. Дотримання принципів виборчого права.
3. Верховенства права.
4. Свободи пересування.
5. Свободи передвиборчої агітації.

Які з названих є засадами виборчого процесу:
1. Повага до конкурентів у передвиборчій боротьбі.
2. Конституційність.
3. Політичний плюралізм.
4. Рівність виборчого права.
5. Право бути обраним.

Назвіть етапи виборчого процесу:
1. Складання і уточнення списків виборців.
2. Утворення виборчих округів.
3. Утворення виборчих дільниць.
4. Забезпечення публічності виборів.
5. Виготовлення виборчих бюлетенів.

Назвіть принципи виборчого права:
1. Рівного доступу всіх кандидатів до ЗМІ.
2. Публічності і відкритості.
3. Голосування на виборах є таємним.
4. Вибори депутатів є рівними..
5. Право бути обраним мають громадяни України, які на день виборів досягли 21 року, мають право голосу та проживають в Україні протягом останніх 5 років.


Який суб’єкт конституційно-правових відносин оприлюднює результати виборів народних депутатів:
1. Верховна Рада України.
2. Газета „Голос України”.
3. Бюлетень ЦВК.
4. Центральна виборча комісія.
5. Верховний Суд України.

Назвіть суб’єкти виборчого процесу:
1. Виборець.
2. Центральна виборча комісія.
3. Дільниця.
4. Виборчий округ.
5. Офіційний спостерігач.


На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори народних депутатів України?
1. Мажоритарної абсолютної більшості.
2. Мажоритарної відносної більшості.
3. Пропорційної.
4. Змішаної.

На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори депутатів місцевих рад?
1. Мажоритарної абсолютної більшості.
2. Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.
3. Пропорційної.
4. Змішаної.
5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори депутатів сільських, селищних рад?
1. Мажоритарної абсолютної більшості.
2. Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.
3. Пропорційної.
4. Змішаної.
5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори депутатів районних у місті рад?
1. Мажоритарної абсолютної більшості.
2. Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.
3. Пропорційної.
4. Змішаної.
5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

За якою виборчою системою обираються депутати обласних рад?
1. Мажоритарної абсолютної більшості.
2. Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.
3. Пропорційної.
4. Змішаної.
5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

За якою виборчою системою обираються депутати Київської та Севастопольської міських рад?
1. Мажоритарної абсолютної більшості.
2. Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.
3. Пропорційної.
4. Змішаної.
5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

За якою виборчою системою проводяться вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим?
1. Мажоритарної абсолютної більшості.
2. Мажоритарної відносної більшості в одномандатних округах.
3. Пропорційної.
4. Змішаної.
5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

На засадах якої виборчої системи здійснюються вибори сільських, селищних, міських голів?
1. Мажоритарної абсолютної більшості.
2. Мажоритарної відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі.
3. Пропорційної.
4. Змішаної.
5. Мажоритарної відносної більшості в багатомандатних округах.

Тема № 5
Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.10.2003 р. у справі про направлення запиту Президенту України „результати волевиявлення парламенту України з питань, віднесених до його компетенції це -....”
1. Нормативно-правові акти Верховної Ради України.
2. Правові акти.
3. Правові рішення.
4. Рішення.
5. Декларації.

Назвіть вимоги, що пред’являються до особи, яка балотується на виборах народних депутатів України:
1. Досягнення 18 років.
2. Досягнення 21 року.
3. Мати право голосу.
4. Проживати в Україні постійно.
5. Проживати в Україні протягом останніх 5 років.

Яким вимогам має відповідати громадянин України, якого може бути вибрано народним депутатом України:
1. Мати вищу освіту.
2. Досягнення 21 року.
3. Мати право голосу.
4. Володіти українською мовою.
5. Проживати в Україні протягом останніх 5 років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин який________.
1. Притягався до адміністративної відповідальності.
2. Притягався до кримінальної відповідальності.
3. Має судимість.
4. Має непогашену або не зняту судимість за вчинення умисного злочину.
5. Має непогашену або не зняту судимість за вчинення злочину з необережності.

Консультативно-дорадчий орган для попередньої підготовки і розгляду організаційних питань роботи Верховної Ради України це –
1. Комітети Верховної Ради України.
2. Фракції.
3. Погоджувальна рада депутатських фракцій.
4. Депутатська група.
5. Коаліція депутатських фракцій.

Який суб’єкт має виключне право на внесення проекту закону про Державний бюджет України:
1. Міністерство економіки України
2. Міністерство Фінансів України.
3. Кабінет Міністрів України.
4. Державне казначейство.
5. Рахункова палата.

Який суб’єкт призначає позачергові вибори до Верховної Ради:
1. Верховна Рада України.
2. Голова Верховної Ради України.
3. Президент України.
4. Центральна виборча комісія.
5. Рахункова палата.

Хто призначає чергові вибори до Верховної Ради:
1. Верховна Рада України.
2. Голова Верховної Ради України.
3. Не потребується окремого рішення про їх призначення.
4. Центральна виборча комісія.
5. Верховний Суд України.

Народні депутати України здійснюють свої повноваження на _____.
1. Громадських засадах.
2. Власний страх і ризик.
3. Постійній основі.
4. Совість.

Назвіть види діяльності, які не сумісні із роботою народного депутата:
1. Державна служба.
2. Підприємницька діяльність.
3. Лікарська практика.
4. Літераторство.
5. Участь у наукових конференціях.

На протязі якого часу народний депутат повинен скласти свої повноваження чи припинити діяльність, несумісну із депутатською, якщо виникли обставини, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата:
1. Двох тижнів.
2. 3 тижнів.
3. 10 днів.
4. 20 днів.
5. 1 місяця.

Перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед________.
1. Народом України.
2. Богом.
3. Власною совістю.
4. Верховною Радою України.
5. Президентом України.

На вірність кому присягають народні депутати:
1. Конституції.
2. Народу.
3. Україні.
4. Президенту України.
5. Всім.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.10.2003 р. у справі про направлення запиту Президенту України „рішення Верховної Ради України у формі законів, постанов тощо, які приймаються визначеною Конституцією кількістю голосів народних депутатів – це...”
1. Акти парламенту.
2. Декларації.
3. Рішення.
4. Ухвали.

Акти Верховної Ради України приймаються у формі:
1. Постанови.
2. Резолюції.
3. Рішення.
4. Заяви.

З якого моменту починається повноваження народного депутата:
1. З моменту оголошення результатів виборів.
2. З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів.
3. З моменту складення присяги.
4. З моменту набуття депутатської недоторканності.
5. З моменту отримання посвідчення народного депутата.

З якого моменту набувається депутатська недоторканність згідно з рішенням Конституційного Суду України від 27.10.1999 року.
1. З моменту складення присяги.
2. З моменту визнання його обраним за рішенням відповідної виборчої комісії.
3. З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів.
4. З моменту звільнення з попереднього місця роботи.
5. З моменту отримання посвідчення народного депутата.

Для притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності має бути:
1. Пред’явлення обвинувачення.
2. Вагома причина.
3. Склад злочину у діях депутата.
4. Згода Верховної Ради України.
5. Рішення суду.

Назвіть елементи депутатського індемнітету.
1. Народні депутати не несуть відповідальності за результати голосування.
2. Народні депутати не несуть відповідальності за висловлювання у Верховній Раді України.
3. Народні депутати України не несуть адміністративної відповідальності.
4. Народні депутати отримують заробітну плату.
5. Народні депутати не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень народного депутата:
1. Набрання законної сили рішенням по цивільній справі.
2. Припинення громадянства України.
3. Припинення діяльності політичної партії, за списком якої він був обраний.
4. Важка хвороба.
5. Набрання законної сили обвинувальним вироком.

Наявність яких юридичних фактів необхідна для дострокового припинення повноважень народного депутата у випадку його невходження до фракції політичної партії, за списком якої його було обрано:
1. Наявність рішення суду.
2. За рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії.
3. За рішенням Центральної виборчої комісії.
4. На основі постанови Верховної Ради України.
5. За рішенням фракції.

Хто приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі складення ним повноважень за особистою заявою:
1. Верховна Рада України.
2. Суд.
3. Президент України.
4. Голова Верховної Ради України.
5. Комітет Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики.

За умови обрання якої частини від конституційного складу Верховна Рада України є повноважною:
1. Половини.
2. 100%.
3. 270 осіб.
4. 300 осіб.
5. 226 осіб.

Який суб'єкт приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата у випадку порушенням ним вимог щодо несумісності депутатського мандата.
1. Верховна Рада України.
2. Конституційний Суд України.
3. Суд загальної юрисдикції.
4. Голова Верховної Ради України.
5. Комітет Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики.

Не пізніше, ніж на який день після офіційного проголошення результатів виборів Верховна Рада України збирається на першу сесію:
1. 14 день.
2. 30 день.
3. 40 день.
4. 20 день.

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває:
1. Голова Верховної Ради України попереднього скликання.
2. Голова Конституційного Суду України.
3. Найстарший за віком народний депутат.
4. Президент України.
5. Голова Центральної виборчої комісії.

Назвіть суб’єкта, який повноважений скликати позачергові сесії Верховної Ради України:
1. Керівник парламентської коаліції.
2. Голова Верховної Ради України.
3. Народний депутат України.
4. Комітети Верховної Ради України.
5. Секретаріат Верховної Ради України.

У який строк ВРУ збирається на засіданні у разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях:
1. Не пізніше, ніж через 1 день.
2. Не пізніше, ніж через 2 дні.
3. У дводенний строк.
4. Через день.
5. На третій день.

Чим встановлюється правове регулювання порядку роботи Верховної Ради України:
1. Законами України.
2. Постановами Верховної Ради України.
3. Законом України „Про Регламент Верховної Ради України”.
4. Регламентом Верховної Ради України.
5. Конституцією України.

Завдяки чому парламент набуває представницького характеру:
1. Завдяки своїй природі.
2. Бо він є представницьким органом згідно з Конституцією України.
3. Бо представництво є похідною ознакою від законотворення.
4. Завдяки представницьким мандатам депутатів.
5. Завдяки правовій практиці, що склалася.


Назвіть основні повноваження коаліції депутатської фракції:
1. Вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра.
2. Вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.
3. Забезпечує кворум під час пленарних засідань.
4. Створює комітети Верховної Ради.
5. Попередньо схвалює бюджет.

Вкажіть максиний строк формування коаліції депутатської фракції з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів:
1. 1 місяць.
2 . 2 тижні.
3. 30 днів.
4. 3 тижні.
5. 10 днів.

Якими актами здійснюється правове регулювання засад формування, організації, діяльності та припинення діяльності коаліцій депутатської фракції у Верховній Раді України:
1. Законами України.
2. Постановами Верховної Ради України.
3. Законом України „Про Регламент Верховної Ради України”.
4. Регламентом Верховної Ради України.
5. Конституцією України.Згідно з Конституцією України засідання Верховної Ради України проводяться:
1. Гласно.
2. У закритому режимі.
3. Усно.
4. Відкрито.
5. Публічно.Закрите засідання проводиться за _________від конституційного складу Верховної Ради України.
1. Законом.
2. Пропозицією Голови Верховної Ради України.
3. Рішенням більшості.
4. Пропозицією коаліції депутатських фракцій.
5. Вимогою Генерального прокурора України.

Назвіть кількість голосів народних депутатів необхідних для проведення закритого засідання Верховної Ради України:
1. 225.
2. 226.
3. 300.
4. 150.
5. 301.


Як здійснюється голосування на засіданнях Верховної Ради України народним депутатом:
1. Карточками.
2. Підняттям руки.
3. За договором доручення.
4. За довіреністю.
5. Особисто.


Назвіть повноваження Верховної Ради України:
1. Призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
2. Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики.
3. Усунення Президента з поста в порядку імпічменту.
4. Призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови СБУ.
5. Призначення голови Державної податкової адміністрації України.


Які з названих повноважень Верховної Ради України охоплюються установчою функцією:
1. Призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра.
2. Внесення змін до Конституції України.
3. Формування Національного Банку України.
4. Призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови СБУ.
5. Обрання суддів безстроково.


Які з названих повноважень Верховної Ради України охоплюються її контрольною функцією.
1. Призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування.
2. Прийняття рішення про направлення запиту до Президента України.
3. Розглядає і приймає рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України.
4. Формує комітети.
5. Обирає Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Які з названих повноважень Верховної Ради України охоплюються зовнішньополітичною функцією:
1. Заслуховує щорічні і позачергові послання Президента.
2. Здійснює контроль за діяльністю Міністерства закордонних справ.
3. Визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики.
4. Оголошує за поданням Президента України стану війни та укладення миру.
5. Формує дипломатичні представництва України за кордоном.

Які з названих є повноваженнями Верховної Ради України.
1. Призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра.
2. Прийняття рішення про направлення запиту до Президента України.
3. Розглядає і приймає рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України.
4. Призначає Генерального прокурора України.
5. Приймає рішення про визнання іноземних держав.


Назвіть повноваження Верховної Ради України:
1. Встановлює державні символи України.
2. Здійснює контроль за діяльністю Міністерства закордонних справ.
3. Визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики.
4. Оголошує за поданням Президента України стану війни та укладення миру.
5. Спрямовує і координує роботу міністерств, та інших органів виконавчої влади.


Назвіть суб’єктів, які мають право ініціювати відповідальність Кабінету Міністрів України:
1. Голова Верховної Ради України.
2. Не менше, ніж 150 народних депутатів.
3. Президент України.
4. Прем’єр-міністр України.
5. 226 народних депутатів.

Назвіть випадки, коли питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України:
1. Якщо таке питання вже розглядалося на цій же сесії.
2. Якщо Прем’єр-міністр знаходиться у відпустці.
3. Протягом 1 року після схвалення Програми діяльності уряду.
4. За 6 місяців до дати проведення виборів Президента України
5. За 6 місяців до дати проведення виборів Верховної Ради України.

Назвіть посадових осіб Верховної Ради України:
1. Народні депутати України.
2. Голови комітетів.
3. Голова коаліції депутатських фракцій.
4. Голова Верховної Ради України.
5. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Назвіть повноваження Голови Верховної Ради України:
1. Веде засідання Верховної Ради України.
2. Організовує роботу Верховної Ради України.
3. Припиняє повноваження комітетів.
4. Призначає своїх заступників.
5. Підписує акти, прийняті Верховною Радою України.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.10.2003 у справі про направлення запиту Президенту України направлення запиту народного депутата України, з яким він на сесії Верховної Ради України звертається до Кабінету Міністрів України_________
1. Потребує прийняття постанови Верховної Ради України.
2. Не потребує прийняття постанови Верховної Ради України.
3. Супроводжується пояснювальною запискою.
4. Супроводжується розпорядженням Голови Верховної Ради України.
5. Потребує попереднього розгляду в комітеті.

Комітети Верховної Ради України створюються для_________.
1. Здійснення законопроектної роботи.
2. Формування громадської думки.
3. Оптимізації прийняття рішень на пленарних засіданнях.
4. Виконання контрольних функцій.
5. Формування коаліції депутатських фракцій.

З якою метою створюються комітети Верховної Ради України.
1. Здійснення законопроектної роботи.
2. Підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України. .
3. Оптимізації прийняття рішень на пленарних засіданнях.
4. Виконання контрольних функцій.
5. Формування коаліції депутатських фракцій.

Назвіть суб’єкт, що готує і попередньо розглядає питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України:
1. Постійні комісії.
2. Фракції.
3. Комітети.
4. Тимчасові спеціальні комісії.
5. Слідчі комісії.

Для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес Верховної Ради України створює:
1.Апарат.
2. Фракції.
3. Комітети.
4. Тимчасові спеціальні комісії.
5. Тимчасові слідчі комісії.

Для створення тимчасових слідчих комісій необхідно, щоб за це проголосувала не менше як:
1. 150 народних депутатів.
2. 226 народних депутатів.
3. 300 народних депутатів.
4. 225 народних депутатів.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень Верховної Ради України:
1. Неможливість розпочати пленарні засідання протягом 30 днів однієї чергової сесії.
2. Якщо протягом 1 місяця не сформовано коаліції депутатських фракцій.
3. Якщо протягом 30 днів не обрано голів комітетів.
4. Якщо 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України не склала присяги.
5. Якщо не сформовано персональний склад уряду протягом 60 днів після відставки попереднього.

На протязі якого часу не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення її повноважень Президентом України.
1. 6 місяців з дня обрання.
2. 6 місяців з дня складення присяги 2/3 народних депутатів.
3. 1 року з дня обрання.
4. 1 року з дня складення присяги 2/3 народних депутатів.

Назвіть суб’єктів права законодавчої ініціативи:
1. Кабінет Міністрів України.
2. Комітети Верховної Ради України.
3. Депутатські фракції.
4. Народні депутати.
5. Національний Банк України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України:
1. Достроково.
2. Позачергово.
3. По скороченій процедурі.
4. Минаючи, вказані Верховною Радою стадії.
5. У двох читаннях.

Протягом якого періоду часу Президент України підписує закон, беручи його до виконання:
1. 15 днів після його отримання.
2. 10 днів після голосування.
3. 15 днів після прийняття закону у третьому читанні.
4. 15 днів після підписання закону Головою Верховної Ради України.
5. 10 днів після підписання закону Головою Верховної Ради України.

Протягом якого періоду часу Президент повинен повернути закон для повторного розгляду:
1. 15 днів після його отримання.
2. 10 днів після голосування.
3. 15 днів після прийняття закону у третьому читанні.
4. 15 днів після підписання закону Головою Верховної Ради України.
5. 10 днів після підписання закону Головою Верховної Ради України.

Що відбувається із законом, якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду:
1. Закон вважається схваленим.
2. Закон вважається схваленим і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
3. Закон негайно направляється у Верховну Раду для повторного розгляду.
4. Закон негайно оприлюднюється.
5. Закон підписує Голова Верховної Ради України і офіційно його оприлюднює.

Через який період часу закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено законом.
1. Через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення.
2. Протягом 10 днів з дня його офіційного оприлюднення.
3. Через 15 днів з дня його офіційного оприлюднення.
4. Через 10 днів після офіційного опублікування.
5. Через 10 днів після опублікування в „Офіційному віснику України”.

Як часто Державний бюджет України затверджується Верховною Радою України.
1. Якщо виникає потреба.
2. З 1 січня поточного року по 1 січня наступного року.
3. Щорічно.
4. З 1 січня по 1 вересня.
5. З 1 січня по 15 вересня.

Назвіть орган, який здійснює контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.
1. Верховна Рада України.
2. Бюджетний комітет Верховної Ради України.
3. Контрольно-ревізійне управління України.
4. Рахункова палата.
5. Прокуратура України.

Якому органу підпорядкована і підзвітна Рахункова палата.
1. Верховній Раді України.
2. Бюджетному комітету Верховної Ради України.
3. Державній податковій адміністрації України.
4. Міністерству фінансів України.
5. Кабінету Міністрів України.

Назвіть державний орган, статус якого змінився від органу Верховної Ради України до постійно діючого органу, який утворюється Верховною Радою України, підпорядковується та підзвітний їй.
1. Комітети Верховної Ради України.
2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
3. Рахункова палата.
4. Тимчасові слідчі комісії.
5. Секретаріат Верховної Ради України.

Назвіть напрямки, у яких здійснюється діяльність Рахункової Палати:
1. Здійснює контроль за виконанням законів України та прийнятих Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм в частині, що стосується використання коштів Державного бюджету України.
2. Готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до їх відання.
3. Веде бухгалтерський облік Верховної Ради України.
4. Консультує Кабінет Міністрів України щодо складання Державного бюджету на майбутній рік.
5. Здійснює зв’язки з контрольними органами іноземних держав.

Назвіть основні функції Національного Банку України.
1. Друкування грошей.
2. Розробляє основні засади грошово-кредитної політики.
3. Здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики.
4. Є основним депозитарієм у державі.
5. Встановлює курси валют.

Назвіть суб’єкт, що здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина.
1. Комітет Верховної Ради України з прав людини.
2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
3. Прокуратура України.
4. Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України.
5. Секретаріат Верховної Ради України.

Назвіть обставини, які не тягнуть за собою припинення чи обмеження повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Закінчення строку повноважень Верховної Ради України.
2. Введення воєнного стану в Україні
3. Введення надзвичайного стану.
4. Внесення змін до Конституції України.
5. Внесення змін до закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.”

Назвіть види парламентів за структурою:
1. Однопалатні.
2. Двопалатні.
3. Змішані.
4. Неструктуровані.
5. Нетрадиційні.

Назвіть автора формулювання принципу вільного депутатського мандата:
1. Едмунд Брук.
2. Ш.-Л. Монтеск'є.
3. Дж. Локк.
4. Платон.

Назвіть акти Верховної Ради України:
1. Протоколи.
2. Ухвали.
3. Постанови.
4. Укази.
5. Закони.

Назвіть акти Верховної Ради України ненормативного характеру:
1. Заяви.
2. Постанови.
3. Звернення.
4. Декларації.
5. Закони.

Як називається період часу, протягом якого Верховна Рада проводить пленарні засідання та приймає рішення з питань, віднесених до її відання Конституції України:
1. Строк.
2. Семестр.
3. Півріччя.
4. Квартал.
5. Сесія.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 19.05.204 у справі про умови дострокового припинення повноважень парламенту „виникнення у Президента України права на дострокове припинення повноважень Верховної Ради України пов’язане з _____:
1. Кількістю пленарних засідань, які розпочалися.
2. Кількістю днів, протягом яких пленарні засідання не розпочалися.

Назвіть кількість читань, протягом яких здійснюється обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Яким суб’єктом конституційних правовідносин призначається на посаду та звільняється з неї Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:
1. Президентом України.
2. Народними депутатами.
3. Верховною Радою України.
4. Кабінетом Міністрів України.
5. Комітетами Верховної Ради України.

Назвіть вимоги, що пред’являються до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Досягнення 40 річного віку.
2. Володіння державною мовою.
3. Проживання в Україні протягом останніх 10 років.
4. Наявність юридичної освіти.
5. Володіння високими моральними якостями.

Якого віку має досягти Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на день обрання.
1. 25 років.
2. 35 років.
3. 40 років.
4. Вік необмежено законом.
5. 21 року.

На який строк призначається Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:
1. На 5 років.
2. На 10 років.
3. На 4 роки.
4. На 7 років.
5. На час повноважень Верховної Ради.

Назвіть суб’єктів, що мають право вносити кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Голова Верховної Ради України.
2. Президент України.
3. Голови комітетів Верховної Ради України.
4. Не менше, ніж ј від конституційного складу Верховної Ради України.
5. Будь-який народний депутат України.

Назвіть підстави звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Відмова від подальшого виконання своїх обов’язків шляхом подання заяви про складення повноважень.
2. Невиконання майнових зобов’язань перед кредиторами.
3. Порушення присяги.
4. Припинення громадянства України.
5. Порушення вимог щодо несумісності діяльності.

Назвіть підстави припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Завершення терміну перебування на посаді.
2. Невиконання майнових зобов’язань перед кредиторами.
3. Відмова від подальшого виконання своїх обов’язків шляхом подання заяви про складення повноважень.
4. Складення присяги новообраним Уповноваженим.
5. Набрання законної сили обвинувальним вироком.

Яким актом оформляються припинення повноважень та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Постановою Верховної Ради України.
2. Постановою Кабінету Міністрів України.
3. Указом Президента України.
4. Заявою Верховної Ради України.
5. Висновком спеціальної комісії Верховної Ради України.

Назвіть права Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Звертатися до Конституційного Суду України з конституційним поданням.
2. Бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України.
3. Звертатися до Верховної Ради України із запитом.
4. Брати участь у засіданнях комітетів Верховної ради із правом дорадчого голосу.
5. Невідкладного прийому Президентом України.

Назвіть акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Постанови.
2. Висновки.
3. Заяви.
4. Подання.
5. Конституційні подання.

У межах контрольної функції комітети Верховної Ради України здійснюють такі повноваження:
1. Беруть участь за дорученням Верховної Ради України у проведенні „Дня уряду”
2. Беруть участь в організації та підготовці парламентських слухань.
3. Підготовляють та подають на розгляд Верховної Ради України запити до Президента України від комітету.
4. Підготовляють письмові звіти про підсумки своєї діяльності.
5. Підготовляють питання на розгляд Верховної Ради відповідно до предметів відання.

У межах законопроектної функції комітети Верховної Ради України здійснюють такі повноваження:
1. Планування своєї роботи.
2. Підготовка питань на розгляд Верховної Ради відповідно до предметів відання.
3. Узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли до законопроектів.
4. Розробка проектів законів.
5. Попередній розгляд та підготовка висновків, щодо законопроектів.

Назвіть функції комітетів Верховної Ради України:
1. Організаційна.
2. Законопроектна.
3. Контрольна.
4. Нормативна.
5. Виконавча.

При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України, та _______.
1. Указами Президента України.
2. Наказами виборців.
3. Власною совістю.
4. Загальновизнаними нормами моралі.
5. Постановами Верховної Ради України.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.10.2003 р. у справі про направлення запиту Президенту України „результати волевиявлення парламенту України з питань, віднесених до його компетенції це -....”
1. Нормативно-правові акти Верховної Ради України.
2. Правові акти.
3. Правові рішення.
4. Рішення.
5. Декларації.


Назвіть вимоги, що пред’являються до особи, яка балотується на виборах народних депутатів України:
1. Досягнення 18 років.
2. Досягнення 21 року.
3. Мати право голосу.
4. Проживати в Україні постійно.
5. Проживати в Україні протягом останніх 5 років.

Яким вимогам має відповідати громадянин України, якого може бути вибрано народним депутатом України:
1. Мати вищу освіту.
2. Досягнення 21 року.
3. Мати право голосу.
4. Володіти українською мовою.
5. Проживати в Україні протягом останніх 5 років.

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин який________.
1. Притягався до адміністративної відповідальності.
2. Притягався до кримінальної відповідальності.
3. Має судимість.
4. Має непогашену або не зняту судимість за вчинення умисного злочину.
5. Має непогашену або не зняту судимість за вчинення злочину з необережності.

Вкажіть строк повноважень Верховної Ради України:
1. 4 роки.
2. 5 років.

Чергові вибори до Верховної Ради відбуваються в останню неділю останнього місяця ________.
1. П’ятого року повноважень Верховної Ради України.
2. Четвертого року повноважень Верховної Ради України.

Який суб’єкт призначає позачергові вибори до Верховної Ради:
1. Верховна Рада України.
2. Голова Верховної Ради України.
3. Президент України.
4. Центральна виборча комісія.
5. Рахункова палата.

Хто призначає чергові вибори до Верховної Ради:
1. Верховна Рада України.
2. Голова Верховної Ради України.
3. Не потребується окремого рішення про їх призначення.
4. Центральна виборча комісія.
5. Верховний Суд України.

Народні депутати України здійснюють свої повноваження на _____.
1. Громадських засадах.
2. Власний страх і ризик.
3. Постійній основі.
4. Совість.

Назвіть види діяльності, які не сумісні із роботою народного депутата:
1. Державна служба.
2. Підприємницька діяльність.
3. Лікарська практика.
4. Літераторство.
5. Участь у наукових конференціях.

На протязі якого часу народний депутат повинен скласти свої повноваження чи припинити діяльність, несумісну із депутатською, якщо виникли обставини, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата:
1. Двох тижнів.
2. 3 тижнів.
3. 10 днів.
4. 20 днів.
5. 1 місяця.

Перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед________.
1. Народом України.
2. Богом.
3. Власною совістю.
4. Верховною Радою України.
5. Президентом України.

На вірність кому присягають народні депутати:
1. Конституції.
2. Народу.
3. Україні.
4. Президенту України.
5. Всім.

Який депутат зачитує присягу народного депутата перед відкриттям першої сесії новообраного парламенту:
1. Перший в алфавітному порядку.
2. Найстарший за віком.
3. Член найчисленнішої депутатської фракції.
4. Найстарший депутат Верховної Ради України попереднього скликання.

Наслідком відмови скласти присягу є:
1. Позбавлення депутатської недоторканності.
2. Втрата привілеїв.
3. Втрата депутатського мандата.
4. Звільнення з роботи.
5. Притягнення до конституційної відповідальності.

З якого моменту починається повноваження народного депутата:
1. З моменту оголошення результатів виборів.
2. З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів.
3. З моменту складення присяги.
4. З моменту набуття депутатської недоторканності.
5. З моменту отримання посвідчення народного депутата.

З якого моменту набувається депутатська недоторканність згідно з рішенням Конституційного Суду України від 27.10.1999 року.
1. З моменту складення присяги.
2. З моменту визнання його обраним за рішенням відповідної виборчої комісії.
3. З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів.
4. З моменту звільнення з попереднього місця роботи.
5. З моменту отримання посвідчення народного депутата.

Для притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності має бути:
1. Пред’явлення обвинувачення.
2. Вагома причина.
3. Склад злочину у діях депутата.
4. Згода Верховної Ради України.
5. Рішення суду.

Назвіть елементи депутатського індемнітету.
1. Народні депутати не несуть відповідальності за результати голосування.
2. Народні депутати не несуть відповідальності за висловлювання у Верховній Раді України.
3. Народні депутати України не несуть адміністративної відповідальності.
4. Народні депутати отримують заробітну плату.
5. Народні депутати не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень народного депутата:
1. Набрання законної сили рішенням по цивільній справі.
2. Припинення громадянства України.
3. Припинення членства у політичній партії, за списком якої він був обраний.
4. Важка хвороба.
5. Набрання законної сили обвинувальним вироком.

Наявність яких юридичних фактів необхідна для дострокового припинення повноважень народного депутата у випадку його невходження до фракції політичної партії, за списком якої його було обрано:
1. Наявність рішення суду.
2. За рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії.
3. За рішенням Центральної виборчої комісії.
4. На основі постанови Верховної Ради України.
5. За рішенням фракції.

Хто приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі складення ним повноважень за особистою заявою:
1. Верховна Рада України.
2. Суд.
3. Президент України.
4. Голова Верховної Ради України.
5. Комітет Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики.

За умови обрання якої частини від конституційного складу Верховна Рада України є повноважною:
1. Половини.
2. 100%.
3. 270 осіб.
4. 300 осіб.
5. 226 осіб.

Який суб'єкт приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата у випадку порушенням ним вимог щодо несумісності депутатського мандата.
1. Верховна Рада України.
2. Конституційний Суд України.
3. Суд загальної юрисдикції.
4. Голова Верховної Ради України.
5. Комітет Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики.

Не пізніше, ніж на який день після офіційного проголошення результатів виборів Верховна Рада України збирається на першу сесію:
1. 14 день.
2. 30 день.
3. 40 день.
4. 20 день.

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває:
1. Голова Верховної Ради України попереднього скликання.
2. Голова Конституційного Суду України.
3. Найстарший за віком народний депутат.
4. Президент України.
5. Голова Центральної виборчої комісії.

Назвіть суб’єкта, який повноважений скликати позачергові сесії Верховної Ради України:
1. Президент України.
2. Голова Верховної Ради України.
3. Народні депутати України у кількості не меншій, ніж 150 осіб.
4. Комітети Верховної Ради України.
5. Секретаріат Верховної Ради України.

У який строк ВРУ збирається на засіданні у разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях:
1. Не пізніше, ніж через 1 день.
2. Не пізніше, ніж через 2 дні.
3. У дводенний строк.
4. Через день.
5. На третій день.

Чим встановлюється правове регулювання порядку роботи Верховної Ради України:
1. Законами України.
2. Постановами Верховної Ради України.
3. Законом України „Про Регламент Верховної Ради України”.
4. Регламентом Верховної Ради України.
5. Конституцією України.

Завдяки чому парламент набуває представницького характеру:
1. Завдяки своїй природі.
2. Бо він є представницьким органом згідно з Конституцією України.
3. Бо представництво є похідною ознакою від законотворення.
4. Завдяки представницьким мандатам депутатів.
5. Завдяки правовій практиці, що склалася.

Назвіть основні повноваження коаліції депутатської фракції:
1. Вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра.
2. Вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.
3. Забезпечує кворум під час пленарних засідань.
4. Створює комітети Верховної Ради.
5. Попередньо схвалює бюджет.

Вкажіть максимальний строк формування коаліції депутатської фракції з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів:
1. 1 місяць.
2 . 2 тижні.
3. 30 днів.
4. 3 тижні.
5. 10 днів.
Якими актами здійснюється правове регулювання засад формування, організації, діяльності та припинення діяльності коаліцій депутатської фракції у Верховній Раді України:
1. Законами України.
2. Постановами Верховної Ради України.
3. Законом України „Про Регламент Верховної Ради України”.
4. Регламентом Верховної Ради України.
5. Конституцією України.

Згідно з Конституцією України засідання Верховної Ради України проводяться:
1. Гласно.
2. У закритому режимі.
3. Усно.
4. Відкрито.
5. Публічно.

Закрите засідання проводиться за _________від конституційного складу Верховної Ради України.
1. Законом.
2. Пропозицією Голови Верховної Ради України.
3. Рішенням більшості.
4. Пропозицією коаліції депутатських фракцій.
5. Вимогою Генерального прокурора України.

Назвіть кількість голосів народних депутатів необхідних для проведення закритого засідання Верховної Ради України:
1. 225.
2. 226.
3. 300.
4. 150.
5. 301.

Як здійснюється голосування на засіданнях Верховної Ради України народним депутатом:
1. Карточками.
2. Підняттям руки.
3. За договором доручення.
4. За довіреністю.
5. Особисто.

Назвіть повноваження Верховної Ради України:
1. Призначення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
2. Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики.
3. Усунення Президента з поста в порядку імпічменту.
4. Призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови СБУ.
5. Призначення голови Державної податкової адміністрації України.

Які з названих повноважень Верховної Ради України охоплюються установчою функцією:
1. Призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра.
2. Внесення змін до Конституції України.
3. Формування Національного Банку України.
4. Призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови СБУ.
5. Обрання суддів безстроково.

Які з названих повноважень Верховної Ради України охоплюються її контрольною функцією.
1. Призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування.
2. Прийняття рішення про направлення запиту до Президента України.
3. Розглядає і приймає рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України.
4. Формує комітети.
5. Обирає Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Які з названих повноважень Верховної Ради України охоплюються зовнішньополітичною функцією:
1. Заслуховує щорічні і позачергові послання Президента.
2. Здійснює контроль за діяльністю Міністерства закордонних справ.
3. Визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики.
4. Оголошує за поданням Президента України стану війни та укладення миру.
5. Формує дипломатичні представництва України за кордоном.

Які з названих є повноваженнями Верховної Ради України.
1. Призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра.
2. Прийняття рішення про направлення запиту до Президента України.
3. Розглядає і приймає рішення щодо схвалення програми діяльності Кабінету Міністрів України.
4. Призначає Генерального прокурора України.
5. Приймає рішення про визнання іноземних держав.

Назвіть повноваження Верховної Ради України:
1. Встановлює державні символи України.
2. Здійснює контроль за діяльністю Міністерства закордонних справ.
3. Визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики.
4. Оголошує за поданням Президента України стану війни та укладення миру.
5. Спрямовує і координує роботу міністерств, та інших органів виконавчої влади.

Назвіть суб’єктів, які мають право ініціювати відповідальність Кабінету Міністрів України:
1. Голова Верховної Ради України.
2. Не менше, ніж 150 народних депутатів.
3. Президент України.
4. Прем’єр-міністр України.
5. 226 народних депутатів.

Назвіть випадки, коли питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України:
1. Якщо таке питання вже розглядалося на цій же сесії.
2. Якщо Прем’єр-міністр знаходиться у відпустці.
3. Протягом 1 року після схвалення Програми діяльності уряду.
4. За 6 місяців до дати проведення виборів Президента України
5. За 6 місяців до дати проведення виборів Верховної Ради України.

Назвіть посадових осіб Верховної Ради України:
1. Народні депутати України.
2. Голови комітетів.
3. Голова коаліції депутатських фракцій.
4. Голова Верховної Ради України.
5. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Назвіть повноваження Голови Верховної Ради України:
1. Веде засідання Верховної Ради України.
2. Організовує роботу Верховної Ради України.
3. Припиняє повноваження комітетів.
4. Призначає своїх заступників.
5. Підписує акти, прийняті Верховною Радою України.

Який суб’єкт конституційного права України має право підписувати закон у разі непідписання його Президентом України після повторного розгляду і прийняття такого закону Верховною Радою України.
1. Голова Верховної Ради України.
2. Прем’єр-міністр України.
3. Голова Конституційного Суду України.
4. Найстарший за віком народний депутат України.
5. Президент України.

Комітети Верховної Ради України створюються для_________.
1. Здійснення законопроектної роботи.
2. Формування громадської думки.
3. Оптимізації прийняття рішень на пленарних засіданнях.
4. Виконання контрольних функцій.
5. Формування коаліції депутатських фракцій.

З якою метою створюються комітети Верховної Ради України.
1. Здійснення законопроектної роботи.
2. Підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України. .
3. Оптимізації прийняття рішень на пленарних засіданнях.
4. Виконання контрольних функцій.
5. Формування коаліції депутатських фракцій.

Для підготовки і попереднього розгляду питань Верховної Ради України у межах своїх може створювати:
1. Постійні комісії.
2. Фракції.
3. Комітети.
4. Тимчасові спеціальні комісії.
5. Слідчі комісії.

Для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес Верховної Ради України створює:
1.Апарат.
2. Фракції.
3. Комітети.
4. Тимчасові спеціальні комісії.
5. Тимчасові слідчі комісії.

Для створення тимчасових слідчих комісій необхідно, щоб за це проголосувала не менше як:
1. 150 народних депутатів.
2. 226 народних депутатів.
3. 300 народних депутатів.
4. 225 народних депутатів.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень Верховної Ради України:
1. Неможливість розпочати пленарні засідання протягом 30 днів однієї чергової сесії.
2. Якщо протягом 1 місяця не сформовано коаліції депутатських фракцій.
3. Якщо протягом 30 днів не обрано голів комітетів.
4. Якщо 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України не склала присяги.
5. Якщо не сформовано персональний склад уряду протягом 60 днів після відставки попереднього.

На протязі якого часу не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення її повноважень Президентом України.
1. 6 місяців з дня обрання.
2. 6 місяців з дня складення присяги 2/3 народних депутатів.
3. 1 року з дня обрання.
4. 1 року з дня складення присяги 2/3 народних депутатів.

Назвіть суб’єктів права законодавчої ініціативи:
1. Кабінет Міністрів України.
2. Комітети Верховної Ради України.
3. Депутатські фракції.
4. Народні депутати.
5. Національний Банк України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України:
1. Достроково.
2. Позачергово.
3. По скороченій процедурі.
4. Минаючи, вказані Верховною Радою стадії.
5. У двох читаннях.

Протягом якого періоду часу Президент України підписує закон, беручи його до виконання:
1. 15 днів після його отримання.
2. 10 днів після голосування.
3. 15 днів після прийняття закону у третьому читанні.
4. 15 днів після підписання закону Головою Верховної Ради України.
5. 10 днів після підписання закону Головою Верховної Ради України.

Протягом якого періоду часу Президент повинен повернути закон для повторного розгляду:
1. 15 днів після його отримання.
2. 10 днів після голосування.
3. 15 днів після прийняття закону у третьому читанні.
4. 15 днів після підписання закону Головою Верховної Ради України.
5. 10 днів після підписання закону Головою Верховної Ради України.

Що відбувається із законом, якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду:
1. Закон вважається схваленим.
2. Закон вважається схваленим і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
3. Закон негайно направляється у Верховну Раду для повторного розгляду.
4. Закон негайно оприлюднюється.
5. Закон підписує Голова Верховної Ради України і офіційно його оприлюднює.

Через який період часу закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено законом.
1. Через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення.
2. Протягом 10 днів з дня його офіційного оприлюднення.
3. Через 15 днів з дня його офіційного оприлюднення.
4. Через 10 днів після офіційного опублікування.
5. Через 10 днів після опублікування в „Офіційному віснику України”.

Як часто Державний бюджет України затверджується Верховною Радою України.
1. Якщо виникає потреба.
2. З 1 січня по 31 грудня.
3. На будь-який період, за особливих обставин.
4. З 1 січня по 1 вересня.
5. З 1 січня по 15 вересня.

Назвіть орган, який здійснює контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням.
1. Верховна Рада України.
2. Бюджетний комітет Верховної Ради України.
3. Контрольно-ревізійне управління України.
4. Рахункова палата.
5. Прокуратура України.

Якому органу підпорядкована і підзвітна Рахункова палата.
1. Верховній Раді України.
2. Бюджетному комітету Верховної Ради України.
3. Державній податковій адміністрації України.
4. Міністерству фінансів України.
5. Кабінету Міністрів України.

Назвіть державний орган, статус якого змінився від органу Верховної Ради України до постійно діючого органу, який утворюється Верховною Радою України, підпорядковується та підзвітний їй.
1. Комітети Верховної Ради України.
2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
3. Рахункова палата.
4. Тимчасові слідчі комісії.
5. Секретаріат Верховної Ради України.

Назвіть напрямки, у яких здійснюється діяльність Рахункової Палати:
1. Здійснює контроль за виконанням законів України та прийнятих Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм в частині, що стосується використання коштів Державного бюджету України.
2. Готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до їх відання.
3. Веде бухгалтерський облік Верховної Ради України.
4. Консультує Кабінет Міністрів України щодо складання Державного бюджету на майбутній рік.
5. Здійснює зв’язки з контрольними органами іноземних держав.

Назвіть основні функції Національного Банку України.
1. Друкування грошей.
2. Розробляє основні засади грошово-кредитної політики.
3. Здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики.
4. Є основним депозитарієм у державі.
5. Встановлює курси валют.

Назвіть суб’єкт, що здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина.
1. Комітет Верховної Ради України з прав людини.
2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
3. Прокуратура України.
4. Тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України.
5. Секретаріат Верховної Ради України.

Назвіть обставини, які не тягнуть за собою припинення чи обмеження повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Закінчення строку повноважень Верховної Ради України.
2. Введення воєнного стану в Україні
3. Введення надзвичайного стану.
4. Внесення змін до Конституції України.
5. Внесення змін до закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.”
Назвіть види парламентів за структурою:
1. Однопалатні.
2. Двопалатні.
3. Змішані.
4. Неструктуровані.
5. Нетрадиційні.

Назвіть автора формулювання принципу вільного депутатського мандата:
1. Едмунд Брук.
2. Ш.-Л. Монтеск'є.
3. Дж. Локк.
4. Платон.

Назвіть акти Верховної Ради України:
1. Протоколи.
2. Ухвали.
3. Постанови.
4. Укази.
5. Закони.

Назвіть акти Верховної Ради України ненормативного характеру:
1. Заяви.
2. Постанови.
3. Звернення.
4. Декларації.
5. Закони.

Як називається період часу, протягом якого Верховна Рада проводить пленарні засідання та приймає рішення з питань, віднесених до її відання Конституції України:
1. Строк.
2. Семестр.
3. Півріччя.
4. Квартал.
5. Сесія.

Назвіть види сесій Верховної Ради України:
1. Строкові.
2. Позачергові.
3. Дострокові.
4. Закриті.
5. Чергові.

Назвіть кількість читань, протягом яких здійснюється обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України.
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Яким суб’єктом конституційних правовідносин призначається на посаду та звільняється з неї Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:
1. Президентом України.
2. Народними депутатами.
3. Верховною Радою України.
4. Кабінетом Міністрів України.
5. Комітетами Верховної Ради України.

Назвіть вимоги, що пред’являються до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Досягнення 40 річного віку.
2. Володіння державною мовою.
3. Проживання в Україні протягом останніх 10 років.
4. Наявність юридичної освіти.
5. Володіння високими моральними якостями.

Якого віку має досягти Уповноважений Верховної Ради України з прав людини на день обрання.
1. 25 років.
2. 35 років.
3. 40 років.
4. Вік необмежено законом.
5. 21 року.

На який строк призначається Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:
1. На 5 років.
2. На 10 років.
3. На 4 роки.
4. На 7 років.
5. На час повноважень Верховної Ради.

Назвіть суб’єктів, що мають право вносити кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Голова Верховної Ради України.
2. Президент України.
3. Голови комітетів Верховної Ради України.
4. Не менше, ніж ј від конституційного складу Верховної Ради України.
5. Будь-який народний депутат України.

Назвіть підстави звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Відмова від подальшого виконання своїх обов’язків шляхом подання заяви про складення повноважень.
2. Невиконання майнових зобов’язань перед кредиторами.
3. Порушення присяги.
4. Припинення громадянства України.
5. Порушення вимог щодо несумісності діяльності.

Назвіть підстави припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Завершення терміну перебування на посаді.
2. Невиконання майнових зобов’язань перед кредиторами.
3. Відмова від подальшого виконання своїх обов’язків шляхом подання заяви про складення повноважень.
4. Складення присяги новообраним Уповноваженим.
5. Набрання законної сили обвинувальним вироком.

Яким актом оформляються припинення повноважень та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Постановою Верховної Ради України.
2. Постановою Кабінету Міністрів України.
3. Указом Президента України.
4. Заявою Верховної Ради України.
5. Висновком спеціальної комісії Верховної Ради України.

Назвіть права Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Звертатися до Конституційного Суду України з конституційним поданням.
2. Бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України.
3. Звертатися до Верховної Ради України із запитом.
4. Брати участь у засіданнях комітетів Верховної ради із правом дорадчого голосу.
5. Невідкладного прийому Президентом України.

Назвіть акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
1. Постанови.
2. Висновки.
3. Заяви.
4. Подання.
5. Конституційні подання.

У межах контрольної функції комітети Верховної Ради України здійснюють такі повноваження:
1. Беруть участь за дорученням Верховної Ради України у проведенні „Дня уряду”
2. Беруть участь в організації та підготовці парламентських слухань.
3. Підготовляють та подають на розгляд Верховної Ради України запити до Президента України від комітету.
4. Підготовляють письмові звіти про підсумки своєї діяльності.
5. Підготовляють питання на розгляд Верховної Ради відповідно до предметів відання.

У межах законопроектної функції комітети Верховної Ради України здійснюють такі повноваження:
1. Планування своєї роботи.
2. Підготовка питань на розгляд Верховної Ради відповідно до предметів відання.
3. Узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли до законопроектів.
4. Розробка проектів законів.
5. Попередній розгляд та підготовка висновків, щодо законопроектів.

Назвіть функції комітетів Верховної Ради України:
1. Організаційна.
2. Законопроектна.
3. Контрольна.
4. Нормативна.
5. Виконавча.

При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України, та _______.
1. Указами Президента України.
2. Наказами виборців.
3. Власною совістю.
4. Загальновизнаними нормами моралі.
5. Постановами Верховної Ради України.


КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 17.10.2002 року положення статті 75 Конституції України у взаємозв’язку з положеннями ст.. ст.. 5, 76, 85 треба розуміти так, що Верховна Рада України як орган державної влади є ______________органом, який складають 450 народних депутатів.
1. Установчий.
2. Виконавчий.
3. Легітимний.
4. Судовий.
5. Колегіальний.


Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 17.10.2002 року положення статті 75 Конституції України у взаємозв’язку з положеннями ст.. ст.. 5, 76, 85 треба розуміти так, що Верховна Рада України за своєю природою є ____________органом і здійснює законодавчу владу.
1. Представницьким.
2. Законодавчим.
3. Виконавчим.
4. Суверенним.
5. Виборним.

Назвіть права народного депутата в органах Верховної Ради України:
1. Вносити пропозиції про розгляд того чи іншого питання.
2. Звертатися із запитом.
3. Отримувати необхідну допомогу для роботи у складі органів Верховної Ради України від органів державної влади та місцевого самоврядування.
4. Отримувати додаткову винагороду за рахунок Державного бюджету за роботу в органах Верховної Ради України.
5. Викладати свою окрему думку як додаток до рішення комітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії.

Вимога народного депутата, заявляється до Президента України дати офіційну відповідь з питань, віднесених до його компетенції це - __________.
1. Депутатське звернення.
2. Депутатський запит.
3. Депутатське запитання.
4. Депутатська заява.
5. Депутатське клопотання.
Вимога народного депутата, яка заявляється до Кабінету Міністрів України дати офіційну відповідь з питань, віднесених до його компетенції називається ___________.
1. Депутатське звернення.
2. Депутатський запит.
3. Депутатське запитання.
4. Депутатська заява.
5. Депутатське клопотання.

Назвіть суб’єктів, що мають права звертатися із депутатським запитом:
1. Народний депутат.
2. Депутатська фракція.
3. Коаліція депутатських фракцій.
4. Голова Верховної Ради України.
5. Комітет Верховної Ради України.

Якою мінімальною кількістю народних депутатів має бути підтримано рішення про направлення депутатського запиту відповідному органу чи посадовій особі.
1. 226.
2. 45.
3. 90.
4. 270.
5. 90.

Якою мінімальною кількість народних депутатів має бути підтримано рішення про направлення депутатського запиту Президенту України:
1. 226.
2. 150.
3. 90.
4. 270.
5. 90.

Викладена у письмовій пропозиція народного депутата, звернена, народним депутатом до органу місцевого самоврядування щодо викладення позиції з питання, віднесеного до його компетенції, називається ____________.
1. Депутатське звернення.
2. Депутатський запит.
3. Депутатське запитання.
4. Депутатська заява.
5. Депутатське клопотання.

Протягом якого часу відповідні суб’єкти повинні розглянути депутатське звернення з моменту його одержання:
1. 1 місяця.
2. 2 тижнів.
3. 7 днів.
4. 10 днів.
5. 15 днів.

Нормативне положення про те, що народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований є частиною:
1. Депутатського індемнітету.
2. Депутатського імунітету.
3. Депутатського обліку.
4. Депутатського статусу.
5. Прав народного депутата.

Неможливість проведення обшуку чи огляду особистих речей народного депутата без згоди Верховної Ради України на притягнення його до кримінальної відповідальності є частиною:
1. Депутатського індемнітету.
2. Депутатського імунітету.
3. Депутатського обліку.
4. Депутатського статусу.
5. Статусу народного депутата.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 17.10.2002 року основною формою діяльності Верховної Ради України є:
1. Засідання.
2. Пленарні засідання.
3. Засідання комітетів.
4. Засідання колегій.
5. Сесії.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 17.10.2002 року рішення Верховної Ради України вважається прийнятим незалежно від того, скільки народних депутатів України_____:
1. Були присутні на пленарному засіданні.
2. Зареєструвалися.
3. Не брали участь у голосуванні.
4. Не з’явилися на пленарне засідання.
5. Працювали у комітетах.

Статутна діяльність політичних партії, не пов’язана з їхньою участю у виборах до органів державної влади фінансується за рахунок коштів ____________.
1. Добровільних фондів.
2. Державних фондів.
3. Політичних партій.
4. Політичних партій та добровільних пожертв фізичних і юридичних осіб.
5. Державного бюджету.

Звання народного депутата зберігається за ним _______.
1. Протягом сесії.
2. Довічно.
3. Тимчасово.
4. До моменту вчинення ним правопорушення.
5. До виходу на пенсію.

Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України включає в себе:
1. Участь у засіданнях Верховної Ради України.
2. Робота із ЗМІ.
3. Участь у парламентських слуханнях.
4. Участь у роботі комітетів.
5. Участь у кулуарних зустрічах.

Нормативне положення “Народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп” є частиною:
1. Депутатського індемнітету.
2. Депутатського імунітету.
3. Депутатського обліку.
4. Депутатського статусу.
5. Прав народного депутата.

Назвіть права народного депутата на пленарних засіданнях:
1. Обирати і бути обраним до органів Верховної Ради України.
2. Виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій.
3. Захищати права своїх виборців.
4. Порушувати питання про довіру складу органів, утворених Верховною Радою.
5. Порушувати кримінальні справи.

Які з названих є правами народного депутата на пленарних засіданнях:
1. Право вільно вийти з депутатської фракції.
2. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні.
3. Представляти інтереси свого регіону.
4. Виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування.
5. Виступати із законодавчою ініціативою.

Назвіть форми, у яких реалізується право законодавчої ініціативи:
1. Проекту внесення змін до закону.
2. Проекту конституційної поправки.
3. Законопроекту.
4. Проекту постанови.
5. Законодавчої пропозиції.

Правом якого голосу наділяється народний депутат, що бере участь в роботі органу ВРУ, членом якого він не є:
1. Постійного.
2. Дорадчого.
3. Ухвального.
4. Рекомендаційного.
5. Тимчасового.
Тема № 6
Унітарній державі притаманні такі властивості:
1. Статус адміністративно-територіальних одиниць визначається актами центральної влади.
2. Адміністративно-територіальні одиниці мають власну компетенцію.
3. Може мати у своєму складі державо-подібні утворення.
4. Існує єдине законодавство.
5. Є спеціальне представництво адміністративно-територіальних одиниць у парламенті.

Назвіть функції державної території:
1. Є просторовою сферою здійснення державної влади.
2. Є об’єктом владних повноважень держави.
3. Є підставою для забезпечення системи обороноздатності держави.
4. Є підставою для встановлення інституту громадянства.
5. Є підставою для створення системи адміністративно-територіального устрою.

Назвіть принципи державно-територіального устрою України:
1. Принцип територіального верховенства держави.
2. Принцип єдності і цілісності державної території.
3. Принцип можливості виходу з території держави.
4. Принцип єдиного громадянства.
5. Принцип непорушності державного кордону.

Назвіть принцип державно-територіального устрою України, який означає, що складові частини території України знаходять ся у взаємному зв’язку між собою.
1. Принцип збалансованості і і соціально-економічного розвитку регіонів.
2. Принцип єдності і цілісності державної території.
3. Принцип централізації та децентралізації у здійненні державної влади.
4. Принцип територіального верховенства держави.
5. .Принцип непорушності державного кордону.

Назвіть принцип державно-територіального устрою України, який характеризує повноту державної влади в усіх її конституційних формах і проявах:
1. Принцип збалансованості і і соціально-економічного розвитку регіонів.
2. Принцип єдності і цілісності державної території.
3. Принцип централізації та децентралізації у здійненні державної влади.
4. Принцип територіального верховенства держави.
5. .Принцип непорушності державного кордону.


Якому терміну відповідає такий зміст: „______ - це один із способів адміністративної організації унітарної держави шляхом передачі центром своїх повноважень агентам у територіальних одницях”
1. Централізація влади.
2. Децентралізація влади.
3. Деконцентрація влади.
4. Автономізація влади.
5. Суверенність влади.

Якому явищу властиві наступні риси: А. Можливість передачі владних повноважень з центру на більш низькі рівні управління. Б. Визнання права самостійно приймати рішення на місцях. В. Можливість прийняття рішення органами, що не знаходяться у ієрархічному підпорядкуванні.
1. 1. Централізація влади.
2. Децентралізація влади.
3. Деконцентрація влади.
4. Автономізація влади.
5. Суверенність влади.

Назвіть ознаки децентралізації влади.
1. Можливість передачі владних повноважень з центру на більш низькі рівні управління.
2. Роззосередження владних повноважень.
3. Передача владних повноважень з центру своїм представникам в адміністративно-територіальних одиницях.
4. Визнання права самостійно приймати рішення на місцях.
5. Можливість прийняття рішення органами, що не знаходяться у ієрархічному підпорядкуванні.

Які з названих є ознаками деконцентрації влади:
1. Можливість передачі владних повноважень з центру на більш низькі рівні управління.
2. Роззосередження владних повноважень.
3. Передача владних повноважень з центру своїм представникам в адміністративно-територіальних одиницях.
4. Визнання права самостійно приймати рішення на місцях.
5. Можливість прийняття рішення органами, що не знаходяться у ієрархічному підпорядкуванні.

Внутрішня організація території держави шляхом поділу її на складові частини відповідно з потребами забезпечення життєдіяльності населеня, здійснення ефективного управління та економічного розвитку:
Адміністративно-територіальна одиниця.
Адміністративно-територіальний поділ.
Державний устрій.
Адміністративно-територіальний устрій.
Адміністративно-територіальний поділ.

Частина території держави, яка утворюється для організації управління соціально-економічними процесами, є просторовою основою для організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:
1. Адміністративно-територіальна одиниця.
2.Адміністративно-територіальний поділ.
3.Державний устрій.
4.Адміністративно-територіальний устрій.
5.Адміністративно-територіальний поділ.


Лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії та визначає межі суші, вод, надр, повітряного простору України це –
1. Головний фарватер.
2. Державна територія.
3. Позначення державного кордону на місцевості.
4. Державний кордон.
5. Берегова лінія.

Адміністративно-територіальний устрій має значення для:
1. Організації навчального процесу в державі.
2. Забезпечення потреб виборів і референдумів.
3. Забезпечення територіального верховенства держави.
4. Забезпечення діяльності органів судової влади.
5. Організації діяльності комунальних підприємств.

Сукупність адміністративно-територіальних одиниць, що складають основу територіального устрою України це-
1.Адміністративно-територіальна одиниця.
2. Система адміністративно-територіального устрою.
3. Адміністративно-територіальний поділ.\
4. Державно-територіальний устрій.
5. Територія держави.

Під яким номером правильно вказано елементи рівнів адміністративно-територіального устрою України.
1. Міста районного значення, села, селища, громади.
2. Райони, міста республіканського та обласного значення.
3. Автономна Республіка Крим, області, міста обласного значення.
4. Села, селища міста.
5. Області, райони.

Адміністративно-територіальна одиниця України зі спеціальним правовим статусом, невідємна складова частина України, що вирішує в межах Конституції та законів України питання, віднесені до її відання:
1. Область.
2.Район.
3. Автономна Республіка Крим.
4. Міста обласного значення.
5. Гірський населений пункт.

Вкажіть число одиниць першого рівня системи адміністративно-територіального устрою України:
1. 18.
2. 21.
3. 27.
4. 24.
Адміністративно-територіальна одиниця, що сформувалася в межах території України під впливом історичних, географічних, економічних та інших чинників і характеризується певною самостійністю при вирішенні соціальних, економічних і культурних питань, а також при здійсненні регіональної політики це –
1. Автономна Республіка Крим.
2. Регіон.
3. Область.
4. Район.
5. Міто.

Назвіть види міст України за підпорядкованістю:
1. Міста-мільйонники.
2. Міста республіканського підпорядкування.
3. Міста зі спеціальним статусом.
4. Міста обласного підпорядкування.
5. Міста регіонального підпорядкування.

Населений пункт, розташований при промислових підприємствах, будовах, залізничних вузлах, гідротехнічних спорудах, підприємствах з переробки сільськогосподарської продукції тощо, що має власну комунальну та соціальну інфраструктуру це-
1. Місто районного значення.
2. Селище.
3. Посьолок.
4. Містечко.
5. Райцентр.

Значення міста Києва як політичного центру полягає в тому, що:
1. Це місце розташування резиденції Президента України.
2. Це духовний, історичний, культурний центр України.
3. Київський міський голова має додаткові повноваженя.
4. Це місце розташування Київської міської ради.
5. Це місце розташування дипломатичних представництв іноземних держав.


Тема № 7
Територіальна громада - це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища , міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями або ______:
1. Зібрання жителів села, селища, міста.
2. Добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.
3. Добровільне об’єднання жителів кількох сіл та селищ, що мають єдиний адміністративний центр.
4. Жителі областей України.
5. Жителі, що мешкають у мікрорайонах міст, а також жителі сіл та селищ.

Назвіть елементи системи місцевого самоврядування в Україні:
1. Загальні збори за місцем проживання.
2. Територіальна громада.
3.Районні ради.
4.Обласні державні адміністрації.
5. Місцеві ініціативи.


Місцевий референдум – форма прийняття територіальною громадою рішень_______ шляхом прямого голосування:
1. З питань благоустрою обласного центру.
2. Щодо обєднання невеликих міст в одну територіальну громаду.
3. З питань стратегічного значення.
4. З питань, що належать до відання місцевої ради.
5. З питань, що належать до відання місцевого самоврядування.

Загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл),________ для вирішення питань місцевого значення:
1. Міста.
2. Містечок.
3. Будинків.
4. Кварталів.
5. Селища.

Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються частиною жителів, які________.
1. Постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста.
2. Прописані у відповідному селі, селищі, місті.
3. Зареєстровані на відповідній території в межах села, селища, міста.
4. Тимчасово проживають на відповідній території в межах села, селища, міста.
5. Працюють на відповідній території в межах села, селища, міста.

Назвіть основні ознаки посадової особи місцевого самоврядування:
1. Має відповідні посадові повноваження.
2. Здійснює організаційно-розпорядчі функції.
3. Здійснює консультативно-дорадчі функції.
4. Обирається на посаду територіальною громадою.
5. Є державним службовцем.

У з чим починається становлення сучасних правових форм місцевого самоврядування:
1. Внаслідок визнання і розвитку теорії природних прав, що базується на ідеї свободи.
2. Визнання інститутів громадянського суспільства.
3. Прийняття Європейської хартії місцевого самоврядування.
4. З моменту закріплення у Конституціях держав права громадян на управління державними справами.
5. Внаслідок визнання автономії територіальної громади щодо держави.

Теорії вільної громади притаманні наступні ознаки:
1. Право громади вирішувати питання місцевого значення є природним.
2. Місцеве самоврядування – форма місцевого державного управління.
3. Громада та її органи незалежні від держави.
4. Всі повноваження місцевого самоврядування вважаються такими, що передані державі.
5. Компетенцію місцевого самоврядування становлять самоврядні та делеговані повноваження.

За теорією вільної громади основні засади організації місцевого самоврядування зводяться до наступного:
1. Органи місцевого самоврядування обираються членами громади.
2. Органи державної влади мають право втручатися у вирішення питань громади.
3. Функція органів державної влади зводиться лише до адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування.
4. Органи місцевого самоврядування входять до системи державних органів.
5. Органи державної влади не мають права втручатися у справи громади.

Назвіть вчених, які долучилися до розроблення державницької теорії місцевого самоврядування:
1. Гійом Туре.
2. Юрій Панійко.
3. Рудольф Гнейст.
4. Лоренц фон Штайн.
5. З. Баллейс.

Згідно з Європейською Хартією Місцевого самоврядування об’єктом місцевого самоврядування є:
1. Інтереси держави у регіонах.
2. Трансформація функцій держави на локальному рівні.
3. Частка публічних справ, яку становлять питання місцевого значення.
4. Формування місцевих представницьких органів, що вирішують питання місцевого значення.

Згідно з Європейською Хартією Місцевого самоврядування місцеве самоврядування є принципом, що визнається:
1. У національному законодавстві.
2. У Конституції обов’язково.
3. У Конституції у міру можливості.
4. У актах місцевих рад.
5. У міжнародних документах.

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою________________________територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
1. Право.
2. Ризик.
3. Відповідальність.
4. Реальна здатність.
5. Реальна можливість.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах (виключіть неправильне):
1. Добровільності.
2. Народовладдя.
3. Законності.
4. Колегіальності.
5. Диспозитивності.

Система місцевого самоврядування включає:
1. Територіальну громаду.
2. Сільську, селищну, міську раду.
3. Голову обласної та районної ради.
4. Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради.
5. Обласні та райнні державні адміністрації.

Форми безпосередньої демократії згідно з чинним Законом України” Про місцеве самоврядування в Україні” такі:
1. Місцевий референдум.
2. Загальні збори громадян.
3. Органи самоорганізації населення.
4. Громадські слухання.
5. Об”єднання громадян.

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, _____________________.
1. Що є важливими лише для одного мікрорайону.
2. Про відставку міського голови.
3. Про місцеві податки.
4. Віднесені законом до відання органів державної влади.
5. Про благоустрій території.

Вкажіть поняття, яке розкривається наступним чином: ______________головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.
1. Секретар сільської, селищної, міської ради.
2. Голова територіальної виборчої комісії.
3. Сільський, селищний, міський голова.
4. Бургомістр.
5. Голова виконкому сільської, селищної, міської ради.

Вкажіть поняття, яке розкривається наступним чином: __________ право зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
1. Місцеві ініціативи.
2. Загальні збори за місцем проживання.
3. Сходи громадян.
4. Громадські слухання.
5. Плебісцит.

Від імені та в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності здійснюють______________________.
1. Сільські, селищні, міські голови.
2. Відповідні ради.
3. Ради вищого рівня.
4. Виконавчі комітети рад.
5. Управління ресурсів.

Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної міської ради вирішуються такі питання:
1. Затвердження регламенту ради.
2. Утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради.
3. Затвердження статистичних звітів про облік громадян за місцем проживання.
4. Підписання договорів про оренду земельних ділянок.
5. Затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій.

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються ______________________.
1. З моменту складення ним присяги.
2. З моменту складення повноважень попереднього голови.
3. З моменту прийняття рішення відповідною територіальною виборчою комісією.
4. З моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про оборання сільського, селищно, міського голови.
5. З моменту затвердження рішення територіальної виборчої комісії на пленарному засіданні ради.

Сільський, селищний, міський голова:
1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
2. Організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету.
3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.
4. Затверджує структуру ради.
5. Затверджує регламент ради

Загальний склад сільської, селищної, міської ради визначається:
1. Сільським, селищним, міським головою.
2. Територіальною виборчою комісією.
3. Самою радою.
4. Верховною Радою України.
5. Обласною або районною радою.

Повноваження депутата ради починаються _____.
1. З моменту складення ним присяги.
2. З моменту складення повноважень попереднього голови.
3. З моменту прийняття рішення відповідною територіальною виборчою комісією.
4. З моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про оборання сільського, селищно, міського голови.
5. З моменту затвердження рішення територіальної виборчої комісії на пленарному засіданні ради.

Повноваження депутата місцевої ради закінчуються:
1. З моменту порушення ним присяги.
2. В день проведення чергових місцевих виборів.
3. В день оголошення результатів виборів.
4. З моменту складення присяги новообраними депутатами ради.
5. В день першої сесії ради нового скликання.

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є_______________________.
1. Наради.
2. Засідання.
3. Сесії.
4. Комісії.
5. Робота в комітетах.

Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради _______________________.
1. Голова сільської, селищної, міської ради.
2. Секретар сільської, селищної, міської ради.
3. Голова виконавчого комітету.
4. Керуючий справами виконконкому.
5. Сільський, селищний, міський голова.

Назвіть орган, що встановлює конституційність актів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради:
1. Конституційний Суд України.
2. Вищий адміністративний суд України.
3. Суд загальної юрисдикції.
4. Обласна або районна рада.
5. Прокуратура області.

Рада вважається правомочною за умови обрання_____.
1. Половини депутатів від загального складу ради.
2. 75 депутутів.
3. 1/3 від загального складу ради.
4. Повного складу депутатів відповідної ради.
5. 2/3 від загального складу ради.

Назвіть форми роботи місцевої ради.
1. Виїзні засідання.
2. Пленарні засідання.
3. Засідання постійних комісій.
4. Робота з виборцями.
5. Наради.

Назвіть суб’єкта, який веде першу сесію новообраної сільської. Селищної, міської ради.
1. Попередній сільський, селищний, міський голова.
2. Секретар ради.
3. Новообраний сільський, селищний, міський голова.
4. Голова територіальної виборчої комісії.

Як визначаєть ся статус постійних комісій місцевих рад Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”:
1. Органи рад.
2. Постійно діючі органи рад.
3. Постійно діючі орган рад, що обираються з числа депутатів.
4. Органи рад, що обираються з числа депутатів.
5. Органи рад, члени яких є державними службовцями.

Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:
1. Його відкликання виборцями у встановленому Законом порядку.
2. Припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України.
3. Звільнення з основного місця роботи.
4. Обрання його депутатом іншої місцевої ради.
5. Якщо депутат місцевої ради займається лікарською практикою.

Підтвердіть або спростуйте: „Депутат місцевої ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю”:
1. Так
2. Ні

Підтвердіть або спростуйте: „Депутат місцевої ради не може мати іншого представницького мандата”:
1.Так
2. Ні
До складу постійних комісій місцевих радне можуть бути обрані:
1. Депутати, що мають постійне місце роботи.
2. Депутати, які є позафракційними.
3. Секретар ради.
4. Сільський, селищний, міський голова.
5. Голова обласної ради.

Депутати місцевої ради працюютьу комісіях:
1. На громадських засадах.
2. За винагороду з місцевого бюджету.
3. За гонорари.
4. На добровільні пожертви територіальної громади.
5. За винагороду з державного бюджету.

Назвіть постійну комісію місцевої ради, голова якої за рішенням обласної ради може працювати на постійній основі:
1. З питань депутатської етики.
2. З питань благоустрою.
3. Земельних ресурсів.
4. Освіти
5. З питань бюджету.

Яким терміном визначається наступна дефініція: „____ - Представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу”
1. Народний депутат.
2. Сільський, селищний, міський голова.
3. Начальник ЖЕКу.
4. Депутат місцевої ради.
5.Голова будинкого комітету.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради:
1. Невиконання доручення виборців.
2. Обрання його депутатом іншої місцевої ради.
3. Обрання його народним депутатом України.
4. Визнання його безвісно відсутнім.
5. Відкликання його виборцями.

У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:
1. Підтримувати зв’язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території.
2. Не рідше одного разу за час виконання ним своїх депутатських повноважень інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, тощо.
3. ратии участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових з аходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу.
4. Надавати матеріальну допомогу виборцям, які її потребують.
5. Вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців.

У виборчому окрузі депутат місцевої ради має право:
1. Офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня.
2. Доступу до засобів масової інформації будь-якої форми власності, що зареєстровані у адміністративно-територіальній одиниці, в якій знаходиться відповідний виборчий округ.
3. Вносити на розгляд органів і організацій та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді.
4. На невідкладний прийом.
5. На законодавчу пропозицію.

Назвіть суб’єкта, перед яким депутат місцевої ради відповідальний і підзвітний.
1. Народні депутати України.
2. Сільський, селищний, міський голова.
3. Голова обласної ради.
4. Виборці.
5. Територіальна виборча комісія.

Назвіть термін, якому відповідає наступне визначення: „ ________ - викладена у письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю , до місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, тощо здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції”:
1. Депутатська пропозиція.
2. Депутатська заява.
3. Депутатський запит.
4. Депутатське звернення.
5. Депутатське запитання.

Членство депутата місцевої ради у постійній комісії – це його:
1. Право.
2. Обов’язок.

Якому терміну віповідає таке визначення: „ _____ - підтримана обласною радою вимога депутата обласної ради, звернена до голови обласної державної адміністрації з питань, які віднесені до відання ради”.
1. Депутатська пропозиція.
2. Депутатська заява.
3. Депутатський запит.
4. Депутатське звернення.
5. Депутатське запитання.

Якому терміну відповідає наступне визначення: „_____ - Це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми”
1. Депутатська скарга.
2. Депутатське клопотання.
3. Депутатський запит.
4. Депутатське звернення.
5. Депутатське запитання.

Назвіть підстави відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради:
1. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради.
2. Систематичне порушення депутатом норм депутатської етики.
3. Систематична поява у громадських місцях у нетверезому стані.
4. Виїзд за кордон на постійне місце проживання.
5. Використання депутатського мандата в особистих або корисливих цілях.

_________________________________- це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського,селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради – також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, як і віднесені до відання ради.
1. Спосіб виконання наказів виборців.
2. Виступ депутата місцевої ради на пленарному засіданні.
3. Депутатське звернення.
4. Депутатський запит.
5. Депутатське клопотання.

Депутат місцевої ради, який є одночасно керівником місцевого органу виконавчої влади ______ бути сільським, селищним, міським головою або секретарем ради.
1. Може.
2. Не може.

„_________ - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення конкретних завдань місцевого значення”
1. Місцеві ради.
2. Збори за місцем проживання.
3. Органи самоорганізації населення.
4. Товариства співвласників багатоквартирного будинку.
5. Об’єднання громадян.

За якою ознакою створюється орган самоорганізації населення:
1. За інтересами.
2. За представницькою.
3. За предметною.
4. За територіальною.
5. За представницькою.

Органами самоорганізації населення є:
1. Комітети мікрорайонів.
2. Поверхові комітети.
3. Сільські, селищні комітети.
4. Сільські, селищні ради.
5. Будинкові комітети.

Повноваження органів самоорганізації населення можуть бути:
1. Тільки власними.
2. Власними.
3. Делегованими.
4. Тільки делегованими.

Назвіть суб’єкта, перед яким депутат місцевої ради відповідальний і підзвітний.
1. Народні депутати України.
2. Сільський, селищний, міський голова.
3. Голова обласної ради.
4. Виборці.
5. Територіальна виборча комісія.

Назвіть термін, якому відповідає наступне визначення: „ ________ - викладена у письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю , до місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, тощо здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції”:
1. Депутатська пропозиція.
2. Депутатська заява.
3. Депутатський запит.
4. Депутатське звернення.
5. Депутатське запитання.

Членство депутата місцевої ради у постійній комісії – це його:
1. Право.
2. Обов’язок.

Якому терміну віповідає таке визначення: „ _____ - підтримана обласною радою вимога депутата обласної ради, звернена до голови обласної державної адміністрації з питань, які віднесені до відання ради”.
1. Депутатська пропозиція.
2. Депутатська заява.
3. Депутатський запит.
4. Депутатське звернення.
5. Депутатське запитання.

Якому терміну відповідає наступне визначення: „_____ - Це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми”
1. Депутатська скарга.
2. Депутатське клопотання.
3. Депутатський запит.
4. Депутатське звернення.
5. Депутатське запитання.

Назвіть підстави відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради:
1. Пропуск депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради.
2. Систематичне порушення депутатом норм депутатської етики.
3. Систематична поява у громадських місцях у нетверезому стані.
4. Виїзд за кордон на постійне місце проживання.
5. Використання депутатського мандата в особистих або корисливих цілях.

Назвіть постійну комісію місцевої ради, голова якої за рішенням обласної ради може працювати на постійній основі:
1. З питань депутатської етики.
2. З питань благоустрою.
3. Земельних ресурсів.
4. Освіти
5. З питань бюджету.
Тема № 8
Назвіть функції органів виконавчої влади:
Управлінська.
Виконавча.
Представницька.
Дорадча.
Арбітражна.

За суб’єктами діяльності органи виконавчої влади представлені системою органів, до складу якої входять:
Прем’єр-Міністр України.
Міністерства, державні комітети, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Місцеві органи виконавчої влади.
Органи місцевого самоврядування.
Виконавчі комітети сільських селищних міських рад.

Серед названих вкажіть органи виконавчої влади в Україні:
Рада Національної безпеки і оборони.
Вища Рада юстиції.
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим
Служба безпеки України.
Пенсійний фонд України.

Серед названих вкажіть центральні органи виконавчої влади в Україні зі спеціальним статусом:
Вища атестаційна комісія України.
Державне казначейство України.
Державна податкова адміністрація України.
Головне контрольно-ревізійне управління України.
Державна митна служба України.

Центральним органом виконавчої влади , діяльність якого спрямовує і координує Прем’єр-Міністр України або один із віце-премєр-міністрів України чи міністрів є:
Міністерство.
Відомство.
Адміністрація.
Державний комітет.
Головне управління.

Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах:
Верховенства права і верховенства закону.
Колегіальності.
Персональної відповідальності кожного члена Кабінету Міністрів.
Безперервності.
Гласності.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів України:
Відставка Прем’єр-Міністра за поданою ним заявою.
Обрання нового парламенту.
Відставка Кабінету Міністрів у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри.
Припинення повноважень Прем’єр-Міністра України у зв’язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров
·я.
Відставка більшості членів Кабінету Міністрів України за поданими ними заявами.

Який суб
·єкт вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем
·єр-Міністра України
1. Верховна Рада України;
2. Не менш, ніж 226 народних депутатів;
3.Депутатські фракції;
4. Комітети Верховної Ради України;
5. Коаліція депутатських фракцій.

Стратегія діяльності Кабінету Міністрів України визначається:
Конституцією України.
Законами України.
Актами Кабінету Міністрів України.
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.
Указами Президента України.

Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить:
Президент України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України за поданням Президента України.
Голова Верховної Ради України.

Члени Кабінету Міністрів України (крім Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України) :
Призначаються Президентом України.
Обираються Верховною Радою України.
Призначаються Верховною радою України за поданням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Призначаються Верховною радою України за поданням Президента України.
Обираються коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Назвіть суб
·єктів, що мають право ініціювати розгляд питання про відповідальність Кабінету Міністрів України:
1. Парламент;
2. Український народ;
3. Президент України;
4. Голова Верховної Ради України;
5. Прем”єр-Міністр

Кабінет Міністрів України підконтрольний і підзвітний:
1. Народу України.
2. Народним депутатам України.
3. Президенту України.
4. Прем’єр-міністру України.
5. Верховній Раді України.

Кабінет Міністрів України:
1. Утворює, реорганізовує, ліквідовує міністерства.
2. Вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
3. Забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
4. Виконує регіональні програми розвитку.
5. Призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України.

Виконавчу владу в областях і районах здійснюють:
1. Представник Президента України.
2. Місцеві державні адміністрації.
3. Обласні та районні ради.
4. Голови обласних та районних рад.
5. Органи місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед:
1. Народом України.
2. Народними депутатами України.
3. Президентом України.
4. Прем’єр-міністром України.
5. Верховною Радою України.
Тема № 9
Заснування поста Президента України було пов’язано з:
1. Потребою посилення виконавчої влади.
2. Необхідністю удосконалення механізму реалізації законів.
3. Політичними подіями 1990-1991 років.
4. Аналогічні інститути існують у демократичних країнах світу.
5. Потребою зміцнення правового порядку у державі.

Згідно з Конституцією України Президент України є главою держави і _______.
1. Виконує функції органа виконавчої влади.
2. Виступає від її імені.
3. Представником Українського народу.
4. Символом нації.
5. Головною посадовою особою держави.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання ________ , прав і свобод людини і громадянина.
1. Справедливості.
2. Правопорядку.
3. Суверенних прав держави.
4. Конституції.
5. Законів.

Коли обирається Президент України:
1. В останню неділю жовтня останнього року повноважень Президента України.
2. В останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України .
3. В останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України.
4. В останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України.
5. В останню неділю п’ятого року повноважень Президента України.

Назвіть строк, на який обирається Президент України:
1. 4 роки.
2. 5 років.
3. 7 років.
4. Безстроково.

Назвіть цензи, що застосовуються до особи, яка може бути обрана Президентом України.
1. Громадянство України за народженням.
2. Вища освіта.
3. Володіння українською мовою.
4. Володіння правом голосу.
5. 40 річний вік.

Якого віку має досягти особа, яка обирається Президентом України:
1. 40 років.
2. 21 рік.
3. 25 років.
4. 35 років.
5. 45 років.

Скільки років перед виборами має прожити на території України особа, яка обирається Президентом України:
1. З народження.
2. 10.
3. 5.
4. 20.
5. 15.

Скільки разів підряд одна й та сама особа може бути обрана Президентом України:
1. Один.
2. Два.
3. Три.
4. Необмежену кількість.

Скільки представницьких мандатів може мати Президент України.
1. Лише один.
2. Декілька.
3. Він є представником держави.

Назвіть вимоги щодо несумісності представницького мандата Президента України:
1. Не може обіймати посад в органах державної влади.
2. Не може займатися іншою оплачуваною роботою.
3. Не може брати участь у різноманітних заходах без згоди парламенту.
4. Не може займатися творчою роботою.
5. Не може входити до складу керівного органу підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Коли проводяться чергові вибори Президента України:
1. В останню неділю жовтня останнього року повноважень Президента України.
2. В останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента України .
3. В останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України.
4. В останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України.
5. В останню неділю п’ятого року повноважень Президента України.

У який строк проводяться вибори Президента України у разі дострокового припинення його повноважень:
1. Протягом 60 днів з дня припинення повноважень.
2. Протягом 120 днів з дня припинення повноважень.
3. Протягом 90 днів з дня припинення повноважень.
4. Протягом 30 днів з дня припинення повноважень.
5. Протягом 180 днів з дня припинення повноважень.


Не пізніше, ніж через скільки днів після офіційного оголошення результатів виборів новообраний Президент України вступає на пост:
1. 10 днів.
2. 5 днів.
3. 30 днів.
4. 15 днів.
5. 60 днів.

Яке з названих означень найоптимальніше характеризує конституційно-правовий статус Президента України:
1. Головна посадова особа держави.
2. Головна офіційна особа держави.
3. Фактичний керівник виконавчої влади.
4. Представник Українського народу.
5. Символ нації.

З якого моменту новообраний Президент України вступає на пост:
1. З моменту оголошення результатів виборів ЦВК.
2. З моменту офіційного оприлюднення результатів виборів ЦВК.
3. З моменту складення присяги.
4. З моменту передачі трудової книжки в Секретаріат Президента.

Не пізніше, ніж через скільки днів після офіційного оголошення результатів виборів Президент України, обраний на позачергових виборах складає присягу:
1. 10 днів.
2. 5 днів.
3. 30 днів.
4. 15 днів.
5. 60 днів.

Кому складає присягу Президент України:
1. Народу України.
2. Верховній Раді України.
3. Голові Конституційного Суду України.
4. Конституції України.
5. Громадянам України.

Де відбувається складання присяги Президента України:
1. На засіданні Верховної Ради України.
2. На засіданні Конституційного Суду України.
3. На урочистому засіданні.
4. На Майдані Незалежності.
5. На спільному засіданні парламенту та уряду України.

Назвіть суб’єкта конституційних правовідносин, який приводить до присяги Президента України:
1. Голова Верховної Ради України.
2. Прем’єр-міністр України.
3. Голова Конституційного Суду України.
4. Голова Верховного Суду України.
5. Міністр юстиції України.

Якщо Президент України обирається на позачергових виборах, то у який строк після офіційного оголошення результатів виборів він складає присягу:
1. 10 днів.
2. 5 днів.
3. 30 днів.
4. 15 днів.
5. 60 днів.

Президент України користується правом недоторканності___________.
1. Довічно.
2. На час перебування в Україні.
3. На час перебування у закордонних відрядженнях.
4. На час виконання повноважень.

Звання Президента України охороняється _________.
1. Конституцією.
2. Законом.
3. Спеціальним актом Верховної Ради.
4. Законом України „Про Президента України”.
5. Спеціальним протоколом.

Назвіть види виборів Президента України.
1. Чергові.
2. Позачергові.
3. Дострокові.
4. Строкові.
5. Повторні.

Назвіть підставу призначення позачергових виборів Президента України:
1. Якщо всі кандидати, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів зняли свої кандидатури.
2. Якщо до виборчого бюлетеня було включено не більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано.
3. Якщо закінчився термін перебування на посту Президента, обраного на позачергових виборах.
4. Після прийняття нової Конституції.
5. У зв’язку із достроковим припиненням повноважень Президента України.

Назвіть підстави призначення повторних виборів Президента України:
1. Якщо всі кандидати, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів зняли свої кандидатури.
2. Якщо до виборчого бюлетеня було включено не більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано.
3. Якщо закінчився термін перебування на посту Президента, обраного на позачергових виборах.
4. Після прийняття нової Конституції.
5. У зв’язку із достроковим припиненням повноважень Президента України.


Яким актом здійснюється призначення виборів Президента України:
1. Конституцією України.
2. Законом України.
3. Постановою Верховної Ради України.
4. Указом Президента України.
5. Рішенням ЦВК.

Який орган забезпечує організацію і проведення виборів Президента України в цілому по Україні:
1. Верховна Рада України.
2. Кабінет Міністрів України.
3. Секретаріат Президента України.
4. Центральна виборча комісія.
5. Міністерство фінансів України.

Обраним на пост Президента України вважається той кандидат, що _________
1. Набрав більше половини голосів виборців, що брали участь у голосуванні.
2. Більшість голосів виборців, що брали участь у голосуванні.
3. 50 % голосів виборців, що брали участь у голосуванні.
4. 51 % голосів виборців, що брали участь у голосуванні.
5. 2/3 голосів виборців, що брали участь у голосуванні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 25.12.2003 р. те, що одна й та сама особа не може бути Президентом України, ніж 2 строки підряд треба розуміти так, що це положення поширюється на осіб, що обираються __________.
1. Вдруге.
2. Після набуття чинності Законом України „Про внесення змін до Конституції України”.
3. Після набуття чинності Законом України „Про вибори Президента України”.
4. Після набуття чинності Конституцією України.

Назвіть види виборів народних депутатів України за часом проведення:
1. Чергові;
2. Позачергові;
3. Дострокові;
4. Повторні;
5.. Строкові
Які дії має право вчиняти Президент України, якщо акт Кабінету Міністрів України не відповідає Конституції України:
1.Скасовує такий акт.
2. Скасовує акт і звертається у Конституційний суд України.
3. Призупиняє дію такого акту.
4. Призупиняє дію такого акту і одночасно звертається до Конституційного Суду України щодо його конституційності.
5. Питання такого повноваження не передбачено чинною Конституцією України.


Назвіть повноваження Президента України, які підтверджують статус Президента України як глави держави.
1. Приймає рішення про визнання іноземних держав.
2. Припиняє повноваження Верховної Ради України.
3. Скасовує акти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
4. Призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України.
5. Здійснює помилування.

Назвіть повноваження Президента України, які вказують на те, що він функціонально належить до галузі виконавчої влади:
1. Підписує закони;
2. Призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України.
3. Вносить подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України.
4. Скасовує акти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
5. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони, Міністра закордонних справ.

Назвіть повноваження Президента України, які підтверджують те, що Президент України є гарантом додержання Конституції України:
1.Скасовує акти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
2. Має право звертатися до Конституційного Суду України з конституційним поданням з питань конституційності.
3. Зупиняє дію нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
4. Здійснює помилування.
5. Має право вето.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 10.12.2003 р. процедура імпічменту щодо Президента України здійснюється:
1. Після порушення кримінальної справи.
2. Після взяття його під варту.
3. Після арешту.
4. Після застосування заходів адміністративного стягнення.
5. Без порушення проти нього кримінальної справи.

Назвіть повноваження Президента України по забезпеченню оборони та безпеки держави:
1. Приймає рішення про визнання іноземних держав.
2. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови СБУ.
3. Очолює Раду національної безпеки і оборони України.
4. Вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
5. Присвоює вищі військові звання.

Назвіть повноваження Президента України в частині формування органів виконавчої влади:
1. Приймає рішення про визнання іноземних держав.
2. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови СБУ.
3. Призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України.
4. Вносить подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України.
5. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони, Міністра закордонних справ.

Назвіть повноваження Президента України в частині формування органів судової влади:
1. Призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України.
2. Формує Верховний Суд України.
3. Утворює суди.
4. Призначає суддів безстроково.
5. Призначає членів Вищої Ради юстиції.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень Президента України:
1. Відставка.
2. Порушення присяги.
3. Порушення Конституції.
4. Неможливість виконувати свої обов’язки за станом здоров’я.
5. Усунення з поста в порядку імпічменту.

З якого моменту набуває чинності заява Президента України про відставку:
1. З моменту схвалення цієї заяви Верховною Радою України.
2. З моменту прийняття рішення Верховною Радою України.
3. З моменту видачі на руки трудової книжки.
4. З моменту проголошення ним особисто цієї заяви на засіданні Верховної Ради України.
5. З дати підписання заяви особисто.

Що є підставою відставки Президента України:
1. Вчинення злочину.
2. Стан здоров’я.
3. Довготривала відпустка.
4. Власне волевиявлення.
5. Рішення парламенту.

Які з названих є умовами дострокового припинення повноважень Президента України за станом здоров'я:
1. Медичний висновок.
2. Письмове подання Верховного Суду України.
3. Висновок Конституційного Суду України.
4. Тривалість тимчасової непрацездатності більше чотирьох місяців.
5. Встановлення неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я на засіданні Верховної Ради України.

У якому випадку звання президента України довічно за ним не зберігається
Звання Президента України зберігається за ним:
1. На час виконання повноважень.
2. Довічно незалежно від підстав припинення повноважень.
3. Довічно, незалежно від підстав дострокового припинення повноважень.
4. Довічно, якщо Президент не був усунений з поста в порядку імпічменту.
5. На час виконання повноважень та протягом 10 років після відставки.

Назвіть повноваження Президента України, якщо акти видані в їх межах, скріплюються підписами Прем'єр-міністра і міністра, відповідального за такий акт та його виконання:
1. Приймає рішення про визнання іноземних державою.
2. Призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України.
3. Якими вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони.
4. Підписує закони.
5. Утворює суди.

Назвіть види актів, які видає Президент України відповідно до Конституції України:
1. Постанови.
2 Рішення.
3. Укази.
4. Розпорядження.
5. Послання.

Президент України на основі та __________Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язкові до виконання на території України:
1. На підставі.
2. Для реалізації.
3. На виконання.
4. Для забезпечення верховенства.
5. Внаслідок поваги.

Що означає інститут контрасигнатури згідно з Конституцією України:
1. Право Президента України скасовувати акти Ради Міністрів АРК.
2. Право Президента України не підписувати закони.
3. Право Президента України звертатися з конституційним поданням до Конституційного суду України.
4. Право Президента розпустити парламент.
5. Скріплення підписами Прем’єр-міністра України і міністра, відповідального за акт Президента та його виконання.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 10.12.2004 року за своєю правовою природою імпічмент є:
1. Видом конституційного контролю.
2. Судовим процесом.
3. Формою парламентських слухань.
4. Різновидом парламентського контролю.
5. Позасудовим конституційним процесом.

Що є підставою порушення процедури імпічменту Президента України:
1. Вчинення злочину.
2. Порушення Конституції України.
3. Порушення присяги.
4. Вчинення адміністративного проступку.
5. Вчинення конституційного правопорушення.

Якою кількістю народних депутатів ініціюється питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту:
1. 226.
2. 300.
3. 301.
4. 225.
5. 338.

Назвіть суб”єктів, які мають право ініціювати процедуру імпічменту згідно з Конституцією України:
1. Народні депутати України.
2. Верховна Рада України.
3. Тимчасова слідча комісія..
4. Комітети Верховної Ради України.
5. Верховний Суд України.

Вкажіть у зростаючому порядку номери відповідей, під якими вказано етапи проведення процедури імпічменту Президента України.
1. Дача висновку Конституційним Судом України.
2. Створення тимчасової слідчої комісії.
3. Прийняття рішення про звинувачення.
4. Ініціювання імпічменту.
5. Прийняття рішення про усунення Президента з поста в порядку імпічменту.
4 ; 2 ; 3; 1; 5.

Яка кількість голосів народних депутатів України потрібна для прийняття рішення про звинувачення Президента України:
1. 226.
2. 300.
3. 301.
4. 225.
5. 338.

Вкажіть назву акта Конституційного Суду України, який він висуває у справі про імпічмент Президента України:
1. Рішення.
2. Висновок.
3. Ухвала.
4. Постанова.
5. Заява.

Назвіть предмет висновку Верховного Суду України у справі про імпічмент:
1. Про конституційність процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України.
2. Про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки злочину.
3. Про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки злочину або адміністративного проступку.
4. Про те, що Президент раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.
5. Про дієздатність президента України.

Вкажіть органи державної влади, що беруть участь у справі про імпічмент Президента України:
1. Верховна Рада України.
2. Генеральний Прокурор України.
3. Верховний Суд України.
4. Конституційний суд України.
5. Комітети Верховної Ради України.

Назвіть суб'єкта, на якого покладається виконання обов'язків Президента України у разі дострокового припинення повноважень останнього:
1. Спеціально створений орган.
2. Президія.
3. Голова Верховної Ради України.
4. Найстарший за віком народний депутат України.
5. Прем’єр-міністр України.

Назвіть повноваження, які Голова Верховної Ради України не може здійснювати на час виконання ним обов'язків Президента України:
1. Призначати всеукраїнський референдум.
2. Звертатися з посланнями до народу.
3. Приймати рішення про визнання іноземних держав.
4. Використовувати право вето.
5. Нагороджувати державними нагородами.


Які з названих повноважень не може здійснювати Голова Верховної Ради України у випадку у випадку тимчасового виконанням ним обов'язків Президента України:
1. Припиняти повноваження Верховної Ради України.
2. Здійснювати помилування.
3. Приймати рішення про введення надзвичайного стану.
4. Утворювати суди.
5. Призначати третину складу Конституційного Суду України.

На які закони України не поширюється право вето Президента України:
1. Про права і свободи людини і громадянина.
2. Про внесення змін до Конституції України.
3. Прийняті на всеукраїнському референдумі.
4. Про Державний бюджет України.
5. Про Конституційний Суд України.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 07.05.2002 р. до юрисдикції Конституційного Суду та судів загальної юрисдикції належить вирішення питань, що мають________.
1. Правовий характер.
2. Правовий і політичний характер.
3. Нормативного характеру.
4. Соціальний зміст.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 07.05.2002 р. до суду загальної юрисдикції можна оскаржити акти Президента України чи постанови Верховної Ради України з питань призначення чи звільнення з посад щодо їх ________.
1. Легітимності.
2. Законності.
3. Підзаконності .
4. Обґрунтованості.
5. Конституційності.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 07.05.2002 р. оскарження актів Президента України чи Верховної Ради України, у яких містяться положення, що є наслідком конституційно-політичної відповідальності здійснюється до:
1. Судів загальної юрисдикції.
2. Конституційного суду України.

Питання про конституційність актів про призначення, звільнення з посад здійснюється у формі _________.
1. Загального судочинства.
2. Конституційного судочинства.


Судова влада здійснюється у формі правосуддя шляхом:
1. Конституційного судочинства.
2. Фінансового судочинства.
3. Кримінального судочинства.
4. Господарського судочинства.
5. Земельного судочинства.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через:
1. Присяжних засідателів.
2. Інститут представництва.
3. Народних засідателів.
4. Присяжних.
5. Інститут захисників.
Згідно з Конституцією України прокуратура України становить:
1. Єдину систему.
2. Орган виконавчої влади.
3. Орган судової влади.
4. Низку відокремлених організацій.
5. Ієрархічну структуру.

Назвіть конституційні функції Прокуратури України:
1. Підтримання державного обвинувачення в суді.
2. Нагляд за додержанням прав людини органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.
3. Представництво інтересів громадянина в суді.
4. Нагляд за додержанням законів судами України.
5. Здійснення попереднього слідства і дізнання.

Як призначається на посаду Генеральний прокурор України:
1. Президентом України.
2 Вищою Радою юстиції.
3. Верховною Радою України за згодою Президента України.
4. Президентом України за згодою Верховної Ради України.
5. Конституційним Судом України.


15

Приложенные файлы

  • doc 91521
    Размер файла: 647 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий