Управл обл_к. Для роздруку до початку


Мінімальний обсяг обов’язкових знань для самопідготовки та проведення підсумкового контролю
Цей мінімум знань повинен опанувати кожний претендент на отримання ОКР «Бакалавр», але для рівня магістерської підготовки змістовна насиченість кожної теми має бути ґрунтовніша та доповнена методиками стратегічного управлінського обліку.
Управлінський облік – філософія мислення


Зміст дисципліни “Управлінський облік” формує знання та навички з розрахунків факторів втрачених можливостей – нового напряму обліково-аналітичної роботи в Україні.
1.Ознайомтеся з коротким змістом 11 тем до першої лекції з проф. Карпенко Ольгою Василівною.

Навчальна програма дисципліни « Управлінський облік»
Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
Залежність мети та завдань управлінського обліку від потреб системи управління підприємством, зв'язок управлінської діяльності та обліку.
Види економічної інформації та їх основні характеристики. Три основні етапи світового розвитку управлінського обліку. Мета, сутність поняття «управлінський облік». Функції управлінського обліку, його предмет, методи та об'єкти, принципи. Характеристика фінансового та управлінського обліку, чинники, які впливають на побудову управлінського обліку. Основи організації управлінського обліку в Україні.
Зміна сучасної ролі бухгалтера на підприємстві.
Американський інститут управлінських бухгалтерів (ІМА), Привілейований інститут управлінських бухгалтерів (СІМА-Великобританія), ФПБАУ, програми САР та СІРА.
Тема 2. Склад витрат діяльності
Сутність поняття “витрати”. Склад витрат відповідно до ПСБО 16 “Витрати”. Алгоритм розрахунку собівартості виготовленої продукції. Алгоритм розрахунку собівартості реалізованої продукції (товарів) Залежність складу витрат від галузевих особливостей діяльності Методика розподілу загальновиробничих витрат відповідно до діючого законодавства.
Тема 3. Класифікація і поведінка витрат
Традиційні підходи до класифікації витрат. Три основні напрями поглиблення класифікації за цільовим спрямуванням. Розуміння призначення кожної класифікаційної групи для практичного застосування.
Поняття поведінки витрат в залежності від зміни обсягів діяльності, розуміння призначення моделі витрат. Методи 4 аналізу бухгалтерських рахунків, вищої-нижчої точки, візуального пристосування.

Тема 4. Методи обліку і калькулювання собівартості
Об’єкти обліку та об’єкти калькулювання, способи включення прямих та непрямих витрат до собівартості. Сутність калькулювання за замовленнями та за процесами. Поняття про еквівалентні одиниці.
Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами
Види собівартості, сутність обліку і калькулювання за повними витратами. Застосування результатів калькулювання для оцінки запасів, підготовки фінансової звітності та обґрунтування довгострокових рішень. Ставка та бази розподілу непрямих витрат. Причина та наслідки застосування заздалегідь встановленої ставки розподілу виробничих накладних витрат. Недо – та зайворозподілені накладні витрати. Методика відображення їх на рахунках.
Поняття про дуалістичний підхід до розподілу виробничих накладних витрат. Поняття про диференційований підхід до розподілу накладних витрат
Тема 6. Облік і калькулювання за змінними /неповними/ витратами
Сутність обліку й калькулювання за неповними (змінними) витратами. Маржинальний дохід : методика визначення абсолютної суми та відносного показника. Розуміння маржинального доходу як внеску в покриття постійних витрат та отримання прибутку. Маржинальний підхід для підготовки внутрішньої (сегментної) звітності для обґрунтування короткострокових рішень. Практичне використання показника «коефіцієнт маржинального доходу».Поняття простого та розвинутого директ-костингу.
Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами
Нормативний метод як спосіб оперативного контролю за формуванням собівартості. Організація обліку відхилень. Поняття про види норм, класифікатори відхилень від норм, алгоритм розрахунку фактичної собівартості. Аналіз відхилень. Особливості методики підготовки Звіту про прибуток в умовах застосування нормативних витрат.
Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Метод системного дослідження взаємозв’язку трьох найважливіших показників діяльності підприємства. Точка беззбитковості в натуральних одиницях та гривнях. Сутність трьох основних методів аналізу. Особливості аналізу в умовах багато- профільного виробництва. Припущення, покладені в основу аналізу. Запас міцності та його графічне зображення. Коефіцієнт запасу міцності. Операційний важіль. Аналіз чутливості прибутку до зміни чинників діяльності.
Тема 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень
Релевантні витрати та доходи. Поняття внутрішньої звітності та релевантного підходу до її підготовки. Методика підготовки інформації до обґрунтування рішень типу “виробляти чи купувати”, щодо спеціального замовлення (за ціною, меншою, ніж звичайна), щодо зміни сегменту діяльності.
Тема 10. Бюджетування та контроль
Поняття про бюджетування, оперативні та фінансові бюджети; статичний та гнучкий бюджети. Мета підготовки кожного з них. Послідовність складання бюджетів. Використання бюджетів для аналізу відхилень. Сутність управління за відхиленнями.
Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності
Чотири типи центрів відповідальності. Система обліку, що забезпечує контроль та оцінку діяльності кожного центру відповідальності. Фінансові та нефінансові показники оцінки діяльності. Поняття про трансфертне ціноутворення.


Перелік навчально-методичної літератури
Атамас П.Й. Управлінський облік : Навчальний посібник .- Д.- К.: Центр навчальної літератури,2006,- 440 с.

Бутинець Ф.Ф., Чижевська Т.А., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. Житомир: ЖІТІ, 2000.- 448с.
Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник.- К.:Лібра, 2008.- 704с.
Карпенко О.В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання. Монографія. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005 р., - 341 с.
Карпенко О.В., Управлінський облік. Методичні рекомендації з дисципліни « Управлінський облік», Полтава, Р ВЦ ПУСКУ, 2006 , 26с.
Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007.-244с.
Лень В.С. Управлінський облік : Навч. Посіб. – К.- Знання - Прес – 2003.-287 с.
Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік.навчальний посібник.- Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2004.- 254 с

Нападовська Л.В. Управлінський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.:Книга, 2004.-544 с.

2.Після опрацювання опорного конспекту(автор Карпенко О.В.) ви повинні виявити вміння відповідати на такі тести.

До приїзду викладача необхідно самостійно відмітити правильну відповідь, підгодовуватися до формулювання запитань викладачеві, оскільки перша зустріч пройде у формі консультації із незрозумілих аспектів змісту дисципліни та тестів.
1 . Який із операційних бюджетів задовольняє інформаційні потреби бухгалтера – аналітика щодо передбачення майбутніх обсягів реалізації продукції, робіт, послуг?
1 . Бюджет витрат на збут;
2 . Бюджет собівартості готової продукції;
3 . Бюджет реалізації;
4 . Бюджетний звіт про прибуток.
2 . ЦIЛЬОВЕ КАЛЬКУЛЮВАННЯ - ЦЕ :
1 .виробнича стратегiя, за якою спочатку визначається цiна реалiзацiї нового виробу, а потiм проектується сам вирiб;
2 . рiзновид цiноутворення;
3 . розрахунок собiвартостi, розмiр якої задовольняє пiдприємство;
4 . метод облiку витрат.
3 . ЧИ ВIДНОСЯТЬСЯ ДО НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА МАТЕРIАЛИ, НАПIВФАБРИКАТИ, ЯКI НЕ ПОЧАТI ОБРОБКОЮ ?
1 . Так.
2 . Ні.
3 . В залежностi вiд методу облiку витрат i калькулювання собiвартостi.
4 . В залежностi вiд кiлькостi етапiв виробничих стадiй.
4 . За багатоступеневим методом калькулювання розраховують :
1 . Декілька видів маржинального доходу
2 . Декілька видів прибутку
3 . Результат діяльності за ступенями
4 . Ступеневі витрати
5 . Підберіть найточнішу відповідь. Обсяг реалізації (дохід) - це:
1 . собiвартiсть реалiзованої продукцiї i прибуток;
2 . собiвартiсть випущеної продукцiї i прибуток;
3 . добуток кількості одиниць на їх ціну;
4 . товарообiг.
6 . СТАВКА РОЗПОДIЛУ НАКЛАДНИХ (НЕПРЯМИХ) ВИТРАТ - ЦЕ :
1 . система виробничого облiку;
2 . вiдношення суми накладних (непрямих) витрат до загальної величини бази їх розподiлу;
3 . сума, на яку фактичнi накладнi витрати перевищують бюджетнi;
4 . спiввiдношення накладних та сукупних витрат на виробництво.
7 . Що забезпечує періодичне планування і передбачає майбутні проблеми, визначає найкращий шлях для досягнення стратегічної мети?
1 . Калькулювання;
2 . Бюджетування;
3 . Нормування;
4 . Правильна відповідь відсутня.
8 . ВИДИ СИСТЕМ КАЛЬКУЛЮВАННЯ :
1 .за окремими замовленнями, за виробничими процесами, за повними та неповними витратами;
2 . планова i фактична;
3 . iнтегрована i преплетена;
4 . стратегiчна, тактична.
9 . Що змушує менеджерів кількісно обґрунтувати їхні плани і дає змогу усвідомити витрати, пов’язані з їх виконанням?
1 . Калькулювання;
2 . Нормування;
3 . Бюджетування;
4 . Правильна відповідь відсутня.
10 . КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПОВНИХ ВИТРАТ - ЦЕ :
1 . процес визначення собiвартостi певного об'єкту;
2 . метод калькулювання, який передбачає включення у собiвартiсть тiльки змiнних витрат;
3 . метод калькулювання, який передбачає включення у собiвартiсть змiнних та постiйних виробничих витрат;
4 . загально прийнята в Українi система облiку витрат.
11 . Визначити правильну послідовність складання та взаємозв’язок бюджетів для складання бюджетного звіту про прибуток на торгівельних підприємствах.
1 . Бюджет реалізації; бюджет купівлі товарів; бюджет собівартості реалізованої продукції; бюджет витрат;
2 . Бюджет продажу; бюджет купівлі товарів; бюджет собівартості реалізованої продукції; бюджет капітальних вкладень; бюджет витрат;
3 . Бюджет реалізації; бюджет капітальних вкладень; бюджет купівлі товарів; бюджет собівартості реалізованої продукції; бюджет витрат;
4 . Бюджет продажу; бюджет купівлі товарів; бюджет собівартості реалізованої продукції з врахуванням бюджету запасів на кінець періоду; бюджет витрат.
12 . КАЛЬКУЛЮВАННЯ НА ОСНОВI ДIЯЛЬНОСТI - ЦЕ :
1 . процес визначення витрат вiдповiдно до статутної дiяльностi;
2 . метод калькулювання, що передбачає групування накладних витрат за основними видами дiяльностi, а потiм розподiл їх мiж видами продукцiї в залежностi вiд того, якi види дiяльностi потрiбнi для цiєї продукцiї;
3 . калькулювання собiвартостi товарiв, готової продукцiї, послуг;
4 . метод калькулювання.
13 . У чому полягає сутність управління за відхиленнями?
1 . Зосередити увагу менеджера на незначних відхиленнях;
2 . Для своєчасного виявлення відхилень;
3 . Для здійснення бюджетного контролю;
4 . Допомога у концентруванні уваги менеджера тільки на суттєвих відхиленнях від плану і не звертає увагу на показники, які виконуються задовільно.
14 . При здійсненні калькулювання повних витрат до собівартісті випущеної продукції включають:
1 . Прямі витрати; невиробничі витрати;
2 . Витрати на продукцію; змінні невиробничі витрати;
3 . Прямі матеріальні витрати; пряма заробітна плата; інші прямі витрати; загальновиробничі постійні витрати;
4 . Загальновиробничі витрати; прямі матеріали; пряму заробітну плату; інші прямі витрати, плюс-мінус незавершене виробництво;
15 . Система обліку неповної собівартості спрямована на :
1 .На покриття прямих витрат і подальшу оптимізацію маржинального доходу, на прийняття короткострокових управлінських рішень;
2 . На повне покриття всіх витрат і наступну максимізацію прибутку – нетто, на прийняття довгострокових управлінських рішень;
3 . На покриття прямих витрат витрат і наступну оптимізацію маржинального доходу, на прийняття довгострокових управлінських рішень;
4 . Забезпечення точного, але складного і трудомісткого контролю.
16 . Оберіть правильне судження. ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦIЯ :
1 . складається за усередними нормами собівартості;
2 . повна собiвартiсть товарної продукцiї, визначена на основi розрахункiв за кошторисом витрат;
3 . метод виробничого облiку, який сприяє впровадженню прогресивних норм витрат, контролю за рiвнем витрат виробництва;
4 . технiко-економiчний розрахунок.
17 . При застосуванні калькулювання неповної собівартості керівництву необхідна інформація зорієнтована на :
1 . Отримання найкращих результатів;
2 . На перспективу;
3 . Пошук оптимальних рішень в умовах нестабільності внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства;
4 . На прийняття довгострокових управлінських рішень.
18 . ЗВОРОТНI ВIДХОДИ ЦЕ :
1 . залишки сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв та iнших виробiв видiв матерiальних ресурсiв, що утворилися в процесi виробництва продукцiї, втратили повнiстю або частково споживчi властивостi i через це використовуються з пiдвищеними витратами;
2 . залишки матерiальних ресурсiв, якi вiдповiдно до встановленої технологiї передаються до iнших цехiв як повноцiнний матерiал для виробництва iнших видiв продукцiї;
3 . попутна продукцiя, що одержується одночасно з цiльовим продуктом в єдиному технологiчному процесi;
4 . залишки основних матерiалiв, що утворилися у процесi виробництва.
19 . Об'єкт витрат - це:
1 . сегмент, що потребує вимірювання, пов'язаних з ним витрат;
2 . виріб;
3 . книга;
4 . правильна відповідь відсутня.
20 . ПОСТIЙНI ВИТРАТИ - ЦЕ :
1 . витрати, якi залишаються незмiнними у разi змiни обсягу дiяльностi;
2 . витрати, що залишаються незмiнними у разi змiни фактору виробництва;
3 . дискретнi витрати;
4 . витрати, якi протягом року мають один розмiр.
21 . Калькуляційна одиниця повинна обов’язково:
1 . Мати натуральний вимір;
2 . Співпадати з одиницею ціноутворення;
3 . Бути економічно однорідною;
4 . Правильна відповідь відсутня.
22 . Для розмежування витрат і визначення собівартості основної і супутньої продукції використовують спосіб калькулювання:
1 . Розподіл витрат;
2 . Виключення витрат;
3 . Підсумування витрат;
4 . Правильна відповідь відсутня.
23 . НА ВIТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИЧИХ ПIДПРИЄМСТВАХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАКI КАЛЬКУЛЯЦІЇ :
1 . нормативну, фактичну, планову, кошторисну;
2 . нормативну, попередню, прогресивну;
3 . попередiльну, позамовну, просту;
4 . повну, неповну.
24 . УПРАВЛIНСЬКИЙ ОБЛIК - ЦЕ :
1 . самостiйна частина бухгалтерського облiку;
2 . частина управлінської системи пiдприємства;
3 . вид оперативно-технiчного облiку;
4 . iнтегрована система внутрішньогосподарського облiку витрат та доходiв, їх нормування, контролю та аналiзу за центрами відповідальності.
25 . При застосуванні системи директ – костинг до собівартості включаються:
1 . Змінні виробничі витрати;
2 . Змінні витрати на збут;
3 . Постійні виробничі витрати;
4 . Правильна відповідь відсутня.
26 . МЕТОЮ ОБЛIКУ СОБIВАРТОСТI ПРОДУКЦIЇ Є :
1 . оцiнка та аналiз виконання планових показникiв, що характеризують витрати;
2 . своєчасне, повне i достовiрне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом, управлінням i збутом продукцiї, обчислення фактичної собiвартостi та контроль за використанням матерiальних трудових та грошових ресурсiв;
3 . визначення потреби в оборотних коштах, планування прибутку, визначення економiчної ефективностi виробництва, шляхiв скорочення витрат;
4 . накопичення витрат та калькулювання собiвартостi продукцiї.
27 . Маржинальний дохід в системі директ – костинг:
1 . Дорівнює валовому прибутку;
2 . Розраховується як допоміжний показник при аналізі рентабельності;
3 .Свідчить про внесок певного сегменту діяльності у покриття постійних витрат і отримання прибутку;
4 . Правильна відповідь відсутня.
28 . Стандарт – кост відрізняється від нормативного методу обліку тим, що:
1 . В цій системі накладні витрати не розподіляються ;
2 . Облік зміни норм не ведеться;
3 . Стандарти можна встановити тільки на прямі витрати, тоді як нормативи на всі витрати;
4 . Правильна відповідь відсутня.
29 . ЯК ВПЛИВАЮТЬ ЗВОРОТНI ВIДХОДИ, ЯКІ МОЖНА ПОВТОРНО ВИКОРИСТАТИ, НА ВИТРАТИ ПIДПРИЄМСТВА ?
1 . Зменшують фактичну собiвартiсть продукцiї.
2 . Збiльшують фактичну собiвартiсть продукцiї.
3 . Збiльшують загальногосподарськi витрати.
4 . Не впливають на розмiр поточних витрат.
30 . В ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ПЕРІОДУ ПІДГОТОВКИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗАСТОСОВУЮТЬ ТАКI ВИДИ КАЛЬКУЛЯЦIЙ :
1 . планову, нормативну;
2 . фактичну, звітну;
3 . дирекційні та звітні;
4 . фактичні і директивні.
31 . Калькулювання на основі діяльності передбачає:
1 . Розподіл накладних витрат пропорційно до певного фактору, яким ці витрати пов’язані;
2 . Включення до собівартості лише тих витрат, які мають функціональний зв’язок із певним видом діяльності;
3 . Включення до собівартості тільки прямих витрат;
4 . Правильна відповідь відсутня.
32 . В ОСНОВI ЦIНОУТВОРЕННЯ ЛЕЖАТЬ :
1 . собiвартiсть продукцiї;
2 . попит i пропозицiя;
3 . собiвартiсть продукцiї, попит i пропозицiя на ринку;
4 . прямi витрати на виробництво.
33 . Принцип відповідності доходів і витрат полягає в тому, що:
1 . Результати господарських операцій визнаються тоді, коли вони відбуваються;
2 . Витрати визнаються на підставі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами;
3 . Доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться;
4 . Правильна відповідь відсутня.
34 . ПРИКЛАДОМ ПРЯМИХ ТРУДОВИТРАТ Є ЗАРОБIТНА ПЛАТА, ЯКА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ :
1 . Оператору виробничого обладнання – Нi, Майстру цеха – Нi.
2 . Оператору виробничого обладнання – Нi Майстру цеха – Так
3 . Оператору виробничого обладнання – Так, Майстру цеха – Так
4 . Оператору виробничого обладнання – Так Майстру цеха – Нi
35 . Прибуток - це:
1 . наслідок порівняння одержаних доходів та понесених витрат;
2 . Джерело доходів власників підприємства;
3 . Основне джерело надходжень до бюджету;
4 . Правильна відповідь відсутня.
36 . НАПIВПОСТIЙНI ВИТРАТИ - ЦЕ ВИТРАТИ :
1 . * що змiнюються ступенево при змiнi обсягу дiяльностi;
2 . дискретнi;
3 . ймовiрнi;
4 . контрольованi.
37 . Запас міцності поділений на обсяг реалізації – це :
1 . рівень прибутку;
2 . маржинальний дохід;
3 . коефіцієнт запасу міцності;
4 . коефіцієнт маржинального доходу.
38 . В залежності від вибору системи калькулювання за інших рівних умов може змінюватись:
1 . Чистий дохід;
2 . Прибуток до оподаткування;
3 . Валовий прибуток;
4 . Правильна відповідь відсутня.
39 . ПРЕДМЕТОМ УПРАВЛIНСЬКОГО ОБЛIКУ Є :
1 . результати фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства;
2 .витрати, доходи i фiнансові результати за сегментами діяльності центрами відповідальності, які знаходяться у динамічному русі;
3 . кошти пiдприємства i джерела їх утворення;
4 . контроль за формуванням прибутку пiдприємства.
40 . ДИФЕРIНЦIАЛЬНI ВИТРАТИ - ЦЕ ВИТРАТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ РIЗНИЦЮ :
1 . мiж альтернативними рiшеннями;
2 . мiж обсягом продажу та змiнними витратами;
3 . мiж диференцiйним прибутком та доходом;
4 . мiж межою беззбитковостi та критичним обсягом.
41 . МЕТА УПРАВЛIНСЬКОГО ОБЛIКУ :
1 . підготовка інформації для прийняття рішень, спрямованих на мiнiмiзацiю витрат i отримання максимально можливого рiвня рентабельностi за рівнями управління;
2 . своєчасний i достовiрний облiк витрат i фiнансових результатiв пiдприємства та прийняття управлiнського рiшення;
3 . узагальнення витрат на виробництво;
4 . контроль за формуванням витрат з метою пiдвищення ефективностi виробництва.
42 . Вибір системи калькулювання не впливає на фінансовий результат при:
1 . Відсутності постійних витрат;
2 . Наявності залишків незавершеного виробництва та готової продукції;
3 . Відсутність залишків незавершеного виробництва та готової продукції;
4 . Правильна відповідь відсутня.
43 . Першочергове списання запасів за собівартістю останніх за часом закупок передбачає:
1 . метод ЛАЙФО;
2 . метод ФАЙФО;
3 . метод середньозваженої собівартості;
4 . метод ідентифікованої вартості.
44 . При встановленні РИНКОВОЇ трансферної ціни центр відповідальності (покупець):
1 . Платить в середині підприємства більше, ніж зовнішньому продавцю;
2 . Платить в середині підприємства менше ніж, зовнішньому продавцю;
3 . Взагалі немає права вести закупки у зовнішніх контрагентів;
4 . Правильна відповідь відсутня.
45 . Період окупності капіталовкладень це – час, протягом якого:
1 . Капіталовкладення приносять дохід;
2 . Загальний прибуток покриє повністю початковий вкладений капітал;
3 . Загальний прибуток покриє повністю приведені витрати по капіталовкладеннях;

4 . Правильна відповідь відсутня.
46 . Форми управлінської звітності:
1 . Затверджуються Міністерством фінансів;
2 . Розробляється незалежними аудиторськими фірмами на замовлення підприємства;
3 . Розробляються фахівцями підприємства відповідно до запитів управлінського персоналу;
4 . Затверджуються Міністерством економіки.
47 . ЧИ ПОВИНЕН УПРАВЛIНСЬКИЙ ОБЛIК ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ МЕНЕДЖЕРIВ IНФОРМАЦIЄЮ :
1 . про внутрiшне середовище на пiдприємствi;
2 . про зовнiшне середовище пiдприємства;
3 . про внутрiшне i зовнiшне середовище пiдприємства;
4 . не повинен взагалi.
48 . Основними даними для складання внутрішньої звітності є така інформація:
1 . Планова і нормативно – довідкова;
2 . Дані аналітичного обліку, планово – нормативні розрахунки, тощо;
3 . Фактичні дані аналітичного обліку;
4 . Фактичні дані синтетичного обліку.
49 . Управлінські звіти призначені для надання інформації:
1 . оперативної, релевантної;
2 . про операційну діяльність підприємства;
3 . про ті сегменти діяльності, які не охоплені фінансовою звітністю;
4 . правильна відповідь відсутня.
50 . Для інформування керівництва про події, що склалися використовують:
1 . внутрішню звітність;
2 . звітність про результати діяльності;
3 . звітність про персональну відповідальність;
4 . податкову звітність.
51 . ОПЕРАЦIЙНИЙ ВАЖIЛЬ - ЦЕ СПІВВІДНОШЕННЯ:
1 . мiж змiнними i постiйними витратами;
2 . мiж цiною реалiзацiї та постiйними витратами;
3 .мiж постiйними i змiнними витратами, яке забезпечує бiльший вiдсоток зростання прибутку, нiж вiдповiдний вiдсоток зростання обсягу реалiзацiї;
4 . об'єкт управлiнського облiку.
52 . При аналізі можливих варіантів менеджер повинен зосередити увагу на витратах :
1 . дійсних;
2 . можливих;
3 . релевантних (дійсних і можливих);
4 . важливих.
53 . Можливі витрати – це :
1 . прогнозні витрати;
2 . втрата вигоди від неприйняття найвигіднішої альтернативи;
3 . витрати на виробництво нової продукції;
4 . альтернативні витрати.
54 . ФУНКЦIЯ ВИТРАТ - ЦЕ :
1 . математичний опис взаємозв'язку мiж витратами та факторами, якi на них впливають;
2 . опис взаємозв'язку витрат, обсягiв та прибутку;
3 . дiяльнiсть, що впливає на витрати;
4 . поведiнка витрат.
55 . ПРИ ПОЗАМОВНОМУ МЕТОДI КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ Є :
1 . непрямими – так, необхiдними – так;
2 . непрямими – нi, необхiдними – нi;
3 . непрямими – так, необхiдними – нi;
4 . непрямими – нi, необхiдними – так.
56 . ВIДПУСК НА ВИРОБНИЦТВО СИРОВИНИ, МАТЕРIАЛIВ, НАПIВФАБРИКАТIВ ВIДОБРАЖАЮТЬ ТАКИМ ЗАПИСОМ :
1 . Дебет 20.1 Кредит 05, 21;
2 . Дебет 21 Кредит 20;
3 . * Дебет 23 Кредит 20;
4 . Дебет 201 Кредит 202
57 . ЧИ МОЖНА ОТОТОЖНИТИ ПОНЯТТЯ ~ЦЕНТР ВIДПОВIДАЛЬНОСТI~ I ~ЦЕНТР ВИТРАТ~ ?
1 . Так.
2 . Ні.
3 . Iнколи.
4 . Це рiзнi поняття.
58 . ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ СПИСУЮТЬСЯ НА ВИРОБНИЦТВО ЗГIДНО З:
1 . накладною;
2 . лiмiтно-заборною картою;
3 . звiтiв по виробництву;
4 . зведеною вiдомостю використання сировини i матерiалiв та інших накопичувальних відомостей.
59 . Показниками, які зіставляються, при диференційному аналізі альтернативи є :
1 . виручка, витрати, маржинальний дохід;
2 . виручка, можливі витрати, прибуток;
3 . * диференційний дохід, диференційні витрати, диференційний прибуток;
4 . реалізація, витрати, диференційний прибуток.
60 . ВИТРАТИ НА ВIДШКОДУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ, НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ, МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ КОНСЕРВНОГО ЗАВОДУ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЦIНИ ПРОДУКЦIЇ ОБЛIКОВУЮТЬСЯ ЯК :
1 . витрати на збут;
2 . виробничi витрати на рахунку 91 ~Витрати~;
3 . виробничi витрати на рахунку 23 ~Виробництво~;
4 . як складовi елементи фактичної собiвартостi сировини i матерiалiв на рахунку 20 ~Виробничі запаси~.
61 . МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХIД - ЦЕ РIЗНИЦЯ МIЖ :
1 . цiною реалiзацiї та виробничими витратами;
2 . цiною реалiзацiї та змiнними витратами на одиницю продукцiї;
3 . цiною реалiзацiї та постiйними витратами;
4 . цiною реалiзацiї та позавиробничими витратами;
62 . Баланс руху деталей і напівфабрикатів є формою:
1 . Інформаційною звітністю;
2 . Звітність про результати діяльності;
3 . Внутрішньої звітності;
4 . Податковою звітністю.
63 . Економічна вигода від певної альтернативи зумовлена :
1 . загальним маржинарним доходом кожної альтернативи;
2 . величиною виручки;
3 . понесеними фактичними витратами;
4 . управлінським рішенням.
64 . ЯК СПИСУЮТЬСЯ ВТРАТИ ВIД БРАКУ НА ВИРОБНИЦТВI, ЯКИЙ ВIДБУВСЯ З СУБ'ЄКТИВНИХ ПРИЧИН ?
1 . На винних осiб.
2 . На збiльшення вартостi незавершеного виробництва.
3 . За рахунок бюджету.
4 . За рахунок нарахованого резерву.
65 . СИСТЕМУ ~СТАНДАРТ-КОСТ~ МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ :
1 . при використаннi будь-якого методу калькулювання витрат;
2 . при використаннi простого, попередiльного, попроцесного, позамовного методiв калькулювання;
3 . при калькулюваннi повних витрат;
4 . при калькулюваннi урiзаної собiвартостi.
66 . ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО НОВИХ ВИДIВ ХЛIБОБУЛОЧНИХ ВИРОБIВ В ПЕРIОД ЇХ ВИРОБНИЦТВА, ОБЛIКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНКУ :
1 . ~Витрати майбутнiх перiодiв~;
2 . ~Виробництво~;
3 . ~Допомiжне виробництво~;
4 . ~Витрати на збут~.
67 . Фінансова звітність :
1 . Не використовується для управління підвідомчими підприємствами;
2 . Використовується для управління персоналом;
3 . Доповнює внутрішню звітність при управлінні підприємством;
4 . Правильна відповідь відсутня.
68 . Однорідна секція - це:
1 . Підрозділ підприємства, виділений в системі обліку, у якому витрати попередньо згруповані для включення їх до собівартості продукції за однією базою;
2 . Місце де виникають правові відносини між учасниками господарських процесів;
3 . Місце де фактична собівартість утворила витрати;
4 . Правильна відповідь відсутня.
69 . НА ЯКОМУ РАХУНКУ НЕОБХIДНО ВЕСТИ ОБЛIК ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВI ДОСЛIДЖЕННЯ ?
1 . ~Основне виробництво~.
2 . ~Витрати на збут~.
3 . ~Загальногосподарськi витрати~.
4 . N 31 ~Витрати майбутнiх перiодiв~.
70 . ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТI - ЦЕ :
1 . важливий показник ефективностi виробництва у майбутньому;
2 . показник життєздатностi проектiв та бiзнес-планiв;
3 . межа рентабельностi;
4 . показник, який орiєнтує на можливiсть одержання прибутку.
71 . Внутрішня (сегментна) звітність може бути підготовлена у розрізі :
1 . областей, продуктових ліній, окремих продуктів, окремих партнерів;
2 . окремих фінансових звітів;
3 . втрат та витрат;
4 . її виконавців.
72 . ЗА ПОТОЧНИЙ МIСЯЦЬ У ВИРОБНИЧОМУ ЦЕХУ МАЮТЬ МIСЦЕ ВIДХОДИ, КIНЦЕВИЙ БРАК, НОРМОВАНI ТА НЕНОРМОВАНI ВТРАТИ. ДО СОБIВАРТОСТI ПРОДУКЦIЇ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ :
1 . вiдходи, брак, ненормованi втрати;
2 . брак, нормованi та ненормованi втрати;
3 . нормованi та ненормованi втрати;
4 . брак, нормованi втрати.
73 . Автономна система обліку передбачає:
1 . Застосування контрольних рахунків, якими виступають рахунки витрат та доходів фінансової бухгалтерії;
2 . Використання парних контрольних рахунків з однаковою назвою;
3 . Застосування рахунків для обліку постійних і змінних витрат при здійсненні фінансово - господарської системи діяльності підприємства;
4 . Правильна відповідь відсутня.
74 . Розподіл витрат – це :
1 . групування витрат;
2 . процес калькулювання окремих об’єктів;
3 . процес ототожнення непрямих витрат з об’єктами, до яких вони відносяться;
4 . визначення собівартості об’єкту калькулювання.
75 . З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ~ОБСЯГ - ВИТРАТИ - ПРИБУТОК~ ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ГРУПУЮТЬ НА :
1 . змiннi i напiвзмiннi;
2 . змiннi i постiйнi;
3 . прямi i непрямi;
4 . дiйснi i можливi.
76 . ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПОКАЗУЄ :
1 . порiг рентабельностi;
2 . межу беззбитковостi;
3 . ту межу, до якої можна знижувати обсяг діяльності без ризику попасти у зону збиткiв;
4 . суму реалiзованих товарiв.
77 . ВИТРАТИ НА ОСНОВНI МАТЕРIАЛИ - ЦЕ :
1 . конверсiйнi витрати - так, прямi витрати – так;
2 . конверсiйнi витрати - нi, прямi витрати - нi;
3 . конверсiйнi витрати - так, прямi витрати - нi;
4 . конверсiйнi витрати - нi, прямi витрати - так.
78 . ПРИ ПОЗАМОВНОМУ МЕТОДI КАЛЬКУЛЮВАННЯ НАКЛАДНI ВИТРАТИ РОЗПОДIЛЯЮТЬСЯ :
1 . за єдиною ставкою;
2 . за цеховою ставкою;
3 . * за базою, обґрунтованою бухгалтером;
4 . пропорцiйно вiдпрацьованим машинозмiнам.
79 . МIНIМIЗАЦIЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЖАЛЮ - ЦЕ :
1 . метод оцiнки, що визначає можливу втрату вiд дефіциту запасiв i реальну вартiсть зайвих запасiв;
2 . оптимiстичний прогноз;
3 . можливiсть впливати на кризовi явища;
4 . можливiсть визначення вiдхилення фактичних результатiв вiд очiкуваних.
80 . ДОКУМЕНТАМИ, ЯКИМИ ОФОРМЛЯЮТЬ ПЕРЕДАЧУ МАТЕРIАЛIВ У ВИРОБНИЦТВО Є:
1 . звiт матерiально-вiдповiдальної особи;
2 . товарно-транспортна i видаткова накладна;
3 . видаткова накладна i вимога;
4 . лiмiтно-забiрна картка, вимога, видаткова накладна.
81 . БЮДЖЕТУВАННЯ - ЦЕ :
1 . визначення майбутнiх прибуткiв вiд реалiзацiї;
2 . визначення витрат у майбутньому звiтному перiодi;
3 процес планування та оформлення результатiв майбутнiх операцiй у грошовому вимiрнику;
4 . процес планування та оформлення результатiв господарської дiяльностi.
82 . IНФОРМАЦIЮ, СТВОРЕНУ В СИСТЕМІ УПРАВЛIНСЬКОГО ОБЛIКУ АНАЛIЗУЮТЬ :
1 . керiвник пiдприємства, персонал;
2 . головний бухгалтер, менеджер;
3 . податкова адмiнiстрацiя;
4 . функцiональнi менеджери, керівник, бухгалтер.
83 . ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ В УПРАВЛIНСЬКОМУ ОБЛIКУ ЗАЛЕЖИТЬ :
1 . вiд галузi дiяльностi;
2 . вiд форми власностi;
3 . вiд мети управлiння витратами;
4 . вiд об'єкту облiку.
84 . СТАНДАРТИ ВЕДЕННЯ УПРАВЛIНСЬКОГО ОБЛIКУ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ:
1 . Мiнiстерством стандартизацiї;
2 . ДПА;
3 . адмiнiстрацiєю пiдприємства;
4 . головним бухгалтером.
85 . ЗМIННИМИ ВИТРАТАМИ Є ТАКI :
1 . заробiтна плата головного бухгалтера;
2 . амортизацiйнi вiдрахування;
3 . плата за землю;
4 . матерiальнi витрати.
86 . ЦЕНТР ВIДПОВIДАЛЬНОСТI - ЦЕ :
1 . сегмент дiяльностi, в межах якого контролюють прибуток;
2 . сегмент дiяльностi, в межах якого встановлено персональну вiдповiдальнiсть менеджера за показники дiяльностi;
3 . сфера дiяльностi, яку повинен контролювати певний менеджер;
4 . ефективна система облiку.
87 . Процес розподілу виробничих накладних витрат передбачає такі етапи:
1 .Розподіл накладних витрат між підрозділами підприємства; перерозподіл витрат обслуговуючих підрозділів між виробничими підрозділами; розрахунок ставки накладних витрат для кожного виробничого підрозділу; розподіл накладних витрат між виробами;
2 . Розподіл накладних витрат між виробами; розрахунок ставки накладних витрат для кожного виробничого підрозділу; перерозподіл витрат допоміжних підрозділів між виробничими підрозділами; розподіл накладних витрат між підрозділами підприємства;
3 . Розподіл накладних витрат між підрозділами підприємства; перерозподіл витрат допоміжних підрозділів між виробничими підрозділами; розрахунок ставки накладних витрат для кожного виробничого підрозділу;
4 . Правильна відповідь відсутня.
88 . РЕЛЕВАНТНИЙ ДIАПАЗОН :
1 . явище, можливiсть виникнення якого вивчається;
2 . дiапазон у якому iснує можливiсть зниження витрат;
3 . дiапазон, в межах якого зберiгається взаємозв'язок мiж величиною витрат i їх фактором;
4 . дiапазон, у якому обраховують поведiнку витрат.
89 . Продукти, які обов’язково з’являються в процесі виробництва основної продукції і мають значну ціну реалізації називаються:
1 . Побічними;
2 . Супутними;
3 . Зворотними;
4 . Незавершене виробництво.
90 . ОСНОВОЮ ОРГАНIЗАЦIЇ ОБЛIКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI Є :
1 . делегування вiдповiдальностi;
2 . закрiплення витрат i доходiв за керiвниками рiзних рiвнiв з метою контролю;
3 . спосiб систематичного контролю за виконанням бюджету;
4 . видiлення контрольованих витрат.
91 . Можливі витрати – це :
1 . додаткові ефекти;
2 . витрати спільного виробництва;
3 . вигоди, втрачені внаслідок прийняття певної альтернативи;
4 . ті, що не вимагають додаткових управлінських рішень.
92 . ПРИ РОЗРАХУНКУ ОПЕРАЦIЙНОГО ПРИБУТКУ У ЗВIТI ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, СКЛАДЕНОГО ЗА МЕТОДОМ ~ДIРЕКТ-КОСТIНГ~ ПОСТIЙНI ВИРОБНИЧI НАКЛАДНI ВИТРАТИ :
1 . не використовують;
2 .використовують при розрахунку операцiйного прибутку, але не при розрахунку маржинального доходу;
3 . використовують при розрахунку маржинального доходу;
4 . облiковують так само, як змiннi виробничi накладнi витрати.
93 . КОМБIНАЦIЯ ПРОДАЖУ - ЦЕ :
1 . питома вага цiни в обсягу продаж;
2 . питома вага окремих видiв продукцiї в загальному обсязi реалiзацiї;
3 . спiввiдношення змiнних i постiйних витрат;
4 . взаємозв'язок ~витрати - обсяг продажу - прибуток~.
94 . ПОСТIЙНI ВИРОБНИЧI НАКЛАДНI ВИТРАТИ ТОВ ~ЛIЯ~ У 2000р. СКЛАЛИ 100000 грн., ЗМIННI ВИТРАТИ НА ЗБУТ - 80000 грн. ПРОКЛАСИФIКУЙТЕ ЦI ВИТРАТИ У ВIДПОВIДНОСТI ДО СИСТЕМИ ~ДIРЕКТ-КОСТIНГ~ :
1 . Витрати перiоду (----), Витрати на продукцiю ( 180000);
2 . Витрати перiоду (80000), Витрати на продукцiю (100000);
3 . Витрати перiоду (100000), Витрати на продукцiю (80000);
4 . Витрати перiоду (180000), Витрати на продукцiю (-----).
95 . Існують такі типи центрів відповідальності :
1 . витрат, цін, прибутку;
2 . прибутку, витрат, інвестицій, доходу;
3 . витрат, капіталу, прибутку;
4 . доходів, витрат, інвестицій.
96 . Не поєднує функції центру відповідальності і центру витрат:
1 . цех по виробництву кульових ручок;
2 . друкарська машина у друкарні;
3 . заводоуправління;
4 . друкарня.
97 . НА ПIДПРИЄМСТВI ЗАСТОСОВУЮТЬ СТАНДАРТ-КОСТ. НА ЯКI ВIДХИЛЕННЯ ЩО НАЙМЕНШЕ МОЖЕ ВПЛИВАТИ (КОНТРОЛЮВАТИ) МАЙСТЕР ЦЕХУ ?
1 . По накладних витратах за рахунок обсягу виробництва.
2 . Ефективностi накладних витрат.
3 . По витратах на оплату працi.
4 . По використанню матерiалiв.
98 . Варфіант функціонального обліку витрта дозволяє контролювати витрати:
1 . Змінні та постійні,
2 . в залежності від ступеню використання виробничих полтцжностей
3 . Структурні
4 . За економічноми елементами
99 . При застосуванні системи « стандарт-кост» відхилення відсандартниз витрат :
1 . Включаються до собівартості продукції
2 . Включаються до витрат на продукцію
3 . Відносяться на зменшення прибутку
4 . Списуються га зменшення доходів
100 . Напрямами удосконалення сучасних систем обліку витрат є :
1 . Удосконалення калькулювання та контролю за витратами у розрізі видів продукції
2 . Удосконалення методики прийняття рішень
3 . 1 і 2
4 . Релевантний підхід
101 . Прийняття рішення «про спеціальне замовлення» залежить від :
1 .Наявності вільних виробничих потужностей і необхідності збільшити прибуток в короткостроковий період
2 . фізичного обсягу реалізації;
3 . витрат на придбання нового обладнання
4 . відсутня правильна відповідь
102 . Змінні виробничі витрати залежать від:
1 . Фізичного обсягу реалізації
2 . Цін на матеріальні витрати
3 . Підходу до методики калькулювання
4 . Характеру реагування гна зміну обсягів діяльності
103 . Які витрати є релевантними уу ситуації аналізу доцільності заміни виробничого обладнання :
1 . Витрати на придбання нового обладнання,
2 . Витрати на доставку нового обладнання
3 . Залишкова вартість старого обладнання
4 . Сума нарахованої амортизації по старому обладнанню
104 . У ситуації заміни обладнання нерелевантними є :
1 . Заплановані витрати на ремонт обладнання
2 . Залишкова вартість функціонуючого обладнання
3 . Первісна вартість обладнання
4 . Немає правильної відповіді
105 . Для обгрунтування рішення: "Придбання техніки чи використання на умовах підряду" необхідно:
1 . згрупувати витрати на змінні та постійні;
2 . визнати коло необхідних витрат;
3 . оцінити питомі постійні та змінні витрати, розрахувати обсяг беззбиткової діяльності власної техніки;
4 . Немає правильної відповіді
106 . За якими ознаками доцільно вести аналітичний облік виробничих запасів:
1 . в розрізі матнріально0відповідальних осіб;
2 . за видами запасів та однорідними групами;
3 . в розрізі місць зберігання запасів;
4 . виходячи з потреб менеджерів та можливостей підприємства.
107 . Функції управління - це:
1 . інформаційна, аналітична, контрольна, оціночна;
2 . зворотній зв'язок, аналітична, контрольна, оціночна;
3 . планування, мотивація, контроль, оцінка;
4 . планування, організація, мотивація, контроль, регулювання.
108 . Управлінський облік - це:
1 . процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішним та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;
2 . процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства внутрішнім користувачам для прийняття рішень;
3 . процес виявлення,вимірювання,накопичення,аналізу,підготовки,інтерпретації та передачі інф-ції,що використовується управ-ою ланкою для планування,оцінки і контролю всередині орган-ції та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів;
4 . немає правильної відповіді.
3.Навчання продовжуйте із запам’ятовування КЛЮЧОВихІ ПОНЯТь
дисципліни «Управлінський облік» ( за Головим С.Ф.)- перелік потребує самостійного доповнення

Тема1
Управлінський облік - процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.
1. Що таке управлінський облік?
2. Які функції виконує бухгалтер-аналітик процесі управління?
3. В чому відмінність та взаємозв'язок фінансового, управлінського та виробничого обліку
.Тема3
КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ (ГЛОСАРІЙ)

Дерево рішень - діаграма, що відображує кілька можливих напрямків дії, можливі події, а також потенційні результати кожного напрямку дії.
Дискреційні витрати - витрати, розмір яких визначається керівництвом підприємства і не пов'язаний зі змінами в його діяльності.
Змінні витрати - витрати, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності (або іншого фактора витрат).
Змішані витрати - витрати, які містять елементи як змінних, так і постійних витрат.
Ймовірність - число, що характеризує ступінь можливого скоєння події.
Інтервал впевненості - діапазон, в межах якого існує впевненість щодо достовірності зроблених оцінок.
Коефіцієнт варіації - співвідношення стандартного відхилення та очікуваної величини.
Коефіцієнт детермінації - показник, який характеризує питому вагу суми відхилень залежної змінної величини (витрат), що визначається незалежною змінною (фактором витрат) у сумі загального відхилення.
Максимізація мінімальних результатів - песимістичний прогноз, який припускає найбільший серед найгірших результатів.
Метод аналізу рахунків - метод визначення функції витрат шляхом розподілу їх на змінні та постійні щодо відповідного чинника на підставі даних з рахунків бухгалтерського обліку.
Метод візуального пристосування - графічний підхід до визначення функції витрат, при якому аналітик візуально проводить пряму лінію, беручи до уваги всі точки витрат.
Метод вищої-нижчої точки - метод визначення функції витрат на основі припущення, що змінні витрати це різниця між загальними витратами при найвищому та при найнижчому рівні діяльності.
Метод найменших квадратів - статисти чин і і метод, який дозволяє розрахувати елементи функції витрат (а і b) таким чином, що квадрат відстані від усіх точок сукупності, яка вивчається, до лінії регресії є найменшим.
Мінімізація максимального жалю - метод оцінки, що визначає можливу втрату від нестачі запасів і реальну вартість зайвих запасів.
Напівзмінні витрати - витрати, які змінюються, але не прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності (або іншого фактора витрат).
Напівпостійні витрати - витрати, що змінюються ступінчасте при зміні обсягу діяльності.
Невизначеність, непевність - відсутність достатньої інформації про можливі події.
Обов'язкові витрати - витрати, що визначаються потужністю підприємства.
Оцінка витрат - процес обрахунку поведінки витрат.
Очікувана вартість точної інформації - максимальна ціна, яка може бути сплачена за додаткову інформацію про події, невідомі тому, хто приймає рішення.
Очікувана величина - сума можливих значень змінної величини, зважених за допомогою їх імовірність
Поведінка витрат - характер реагування витрат на зміни в діяльності компанії.
Подія - явище, можливість виникнення якого вивчається.
Постійні витрати - витрати, що запинаються незмінними в разі зміни обсягу діяльності (або іншого фактора витрат).
Прийняття рішення - цілеспрямований вибір з кількох альтернативних варіантів дії, такого, що забезпечить досягнення обраної мети або розв'язання певної проблеми.
Максимізація максимальних результатів - оптимістичний прогноз, який передбачає найкращий результат.
Регресійний аналіз - статистична модель, що використовується для визначення зміни середнього значення залежної змінної величини під впливом зміни значення однієї або кількох незалежних змінних величин.
Релевантний діапазон - діапазон діяльності, в межах якого зберігається взаємозв'язок між величиною витрат та їх фактором.
Ризик - можливість відхилення фактичних результатів дії від очікуваних.
Розподіл імовірності - перелік усіх можливих результатів події та ймовірності кожного з них.
Спрощений статистичний аналіз - метод визначення функції витрат, що передбачає розподіл показників на дві групи, виходячи зі зростання значення фактора витрат, і розрахунок постійних витрат на основі середніх значень витрат та їх фактора.
Стандартна помилка коефіцієнта - показник, що відображає вплив випадкових факторів на величину змінних витрат на одиницю діяльності.
Стандартна помилка обрахунку - абсолютний розмір імовірного відхилення від лінії регресії.
Стандартне відхилення - квадратний корінь середньоквадратичного відхилення від очікуваної величини.
Технологічний аналіз - системний аналіз функцій діяльності для визначення технологічного взаємозв'язку між затратами ресурсів та результатом діяльності.
Фактор витрат - діяльність, що виливає на витрати.
Функція витрат - математичний опис взаємозв'язку між витратами та їх факторами.

Виробничі накладні витрати - витрати, пов'язані з процесами виробництва, які не можуть бути віднесені до певних виробів економічно можливим шляхом.
Витрати на продукцію - витрати, пов'язані з виробництвом або придбанням товарів для реалізації.
Виробничий облік - складова частина системи бухгалтерського обліку, яка акумулює та систематизує витрати для: оцінки запасів і визначення фінансових результатів; прийняття управлінських рішень; забезпечення контролю.
Витрати періоду - витрати, що не включаються у собівартість запасів і розглядаються, як витрати того періоду, в якому вони були здійснені.
Вичерпані (спожиті) витрати - збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду.
Дійсні витрати - витрати, що потребують сплати грошей або витрачання інших активів.
Диференціальні витрати - витрати, що складають різницю між альтернативними рішеннями.
Інші прямі витрати - всі інші прямі витрати, крім прямих матеріал них витрат та прямих витрат на оплату праці.
Конверсійні витрати - сума прямих витрат па оплату праці та виробничих накладних витрат.
Контрольовані витрати - витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або може здійснювати на них значний вплив.
Маржинальні витрати - витрати на виробництво додаткової одиниці продукції.
Можливі витрати - вигода, що втрачається, колії вибір одного напрямку дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення.
Невичерпані (неспожиті) витрати - збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу або інших вигод у майбутніх періодах.
Неконтрольовані витрати - витрати, які менеджер не може контролювати або не може на них вплітати.
Непрямі витрати - витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом.
Нерелевантні витрати - витрати, які не залежать від прийняття рішення.
Основні витрати - сукупність прямих витрат на виробництво продукції.
Прямі витрати - витрати, які можуть бути віднесені до певного об'єкту витрат економічно можливим шляхом.
Прямі матеріальні витрати - вартість витрачених матеріалів, що стають часткою готової продукції і можуть бути віднесені до певного виробу економічно можливим шляхом.
Прямі витрати на оплату праці - заробітна плата працівників, яка може бути включена у собівартість певних виробів економічно можливим шляхом.
Релевантні витрати - майбутні витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення.

контрольні питання

1. Яка роль бухгалтера в процесі підготовки управлінських рішень?
2. Що таке релевантні витрати і доходи?
3. Що таке поведінка витрат? Які факторії на неї впливають? Наведіть приклади.
4. Наведіть приклади змінних витрат і відобразіть їхню поведінку графічно.
5. Наведіть приклади постійних витрат.
6. Що таке релевантний діапазон? Наведіть приклад.
7. Що таке напівзмінні витрати? Наведіть приклади та графічно відобразіть їхню поведінку.
8. В чому полягає вплив менеджера на величину витрат? Наведіть приклад дискреційних витрат.
9. Що таке функція витрат? Для чого її визначають?
10. Опишіть методи, що використовуються для визначення функції витрат.
11. Що таке технологічний аналіз?
12. Що таке аналіз бухгалтерських рахунків?
13. Поясніть переваги та вади методу вищої-нижчої точки та методу візуального пристосування.


Тема4
КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ (ГЛОСАРІЙ)

Еквівалентна одиниця готової продукції - вимір продукції, обробленої за звітний період.
Зайворозподілені накладні витрати - сума, на яку розподілені накладні витрати перевищують їхню фактичну величину.
Калькулювання - процес визначення собівартості певного об'єкта витрат.
Калькулювання по процесах - система калькулювання продукції на основі групування витрат у межах окремих процесів або стадій виробництва.
Калькулювання змінних витрат - метод калькулювання, який передбачає включення у собівартість продукції тільки змінних виробничих витрат.
Калькулювання на основі діяльності - це метод калькулювання, що передбачає спершу групування накладних витрат за основними видами діяльності, а потім розподіл їх між видами продукції, виходячи з того, які види діяльності потрібні для виготовлення цієї продукції.
Калькулювання по замовленнях - система калькулювання продукції на основі обліку витрат по кожному індивідуальному виробу або по окремій партії виробів.
Калькулювання повних витрат - метод калькулювання, який передбачає включення у собівартість усіх (змінних і постійних) виробничих витрат.
Маржнальннй доход - різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами підприємства.
Метод взаємних послуг - метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, при якому витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляються послідовно по відношенню до виробничих підрозділів та інших обслуговуючих підрозділів.
Метод одночасного розподілу - метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, що передбачає розподіл взаємних послуг шляхом розв'язання системи рівнянь.
Метод послідовного розподілу - метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, при якому витрати кожного обслуговуючого підрозділу розподіляються послідовно по відношенню до виробничих підрозділів та інших обслуговуючих підрозділів.
Метод прямого розподілу - метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, при якому їх витрати списують безпосередньо на витрати виробничих підрозділів.
Нерозподілені накладні витрати - сума, на яку фактичні накладні витрати перевищують величину фактичних накладних витрат.
Об'єкти витрат - сегменти діяльності підприємства. які потребують вимірювання пов'язаних з ними витрат.
Система виробничого обліку - система обліку, що забезпечує калькулювання і контроль собівартості об'єктів витрат.
Ставка розподілу накладних витрат - відношення суми накладних витрат до загальної величини бази їх розподілу.

контрольні питання

1. Що таке калькулювання? Для чого здійснюється?
2. Що таке об'єкти витрат? Наведіть приклади.
3. Що таке система виробничого обліку? Що необхідно для її впровадження?
4. У чому суть калькулювання повних витрат?
5. У чому полягає суть калькулювання витрат по замовленнях? Наведіть приклад розрахунків.
6. У чому полягає і коли застосовується калькулювання за процесами? Наведіть приклад.
7. Як розподіляють непрямі накладні витрати між об'єктами калькулювання? Наведіть приклади.
8. Що таке маржинальний доход? Для чого розраховують і використовують цей показник?
9. У чому відмінність систем калькулювання повних та змінних витрат? Наведіть відповідні розрахунки.
10. У чому переваги та вади системи калькулювання змінних витрат? Обґрунтуйте вашу відповідь.
11. У чому суть та переваги калькулювання на основі діяльності? Обґрунтуйте вашу відповідь.)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


4. Як класифікують витрати підприємства?
5. Що таке вичерпані та невичерпані витрати?
6. Що таке витрати періоду та витрати на продукцію? Наведіть кілька прикладів цих витрат.
7. Що таке прямі та непрямі витрати? Наведіть приклади.
8. Що таке реле ванті І і та нерелевантні витрати? Наведіть приклади.
9. Що такс диференціальні та маржинальні витрати? Для мого їх розраховують? Наведіть приклади.
10. Що таке втрачена можливість? (Можливі витрати). Навіщо і як визначають цеп показник? Наведіть приклад.
11. Що таке контрольовані та некоитрольовані витрати?
12. Яку функцію викопують професійні організації бухгалтерів-аналітиків ? Наведіть приклади.
13. Які підходи існують до побудови системи рахунків управлінського обліку?
14. Які системи обліку застосовуються в країнах англосаксонської групи?
15. Як здійснюється облік в умовах автономної системи рахунків управлінського обліку?

Тема 9

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ (ГЛОСАРІЙ)

Диференціальний аналіз - визначення і зіставлення диференціальних витрат та доходів для прийняття рішень.
Диференціальні витрати - витрати, що складають різницю між альтернативними рішеннями.
Диференціальний доход - доход, як ні і складає різницю між альтернативними рішеннями.
Диференціальний прибуток - різниця між диференціальним доходом та диференціальними витратами.
Життєвий цикл виробу - період часу від початку розробки продукту до моменту зникнення попиту на нього з боку покупців.
Зона можливих рішень - площа графіка лінійного програмування, окреслена лініями рівнянь наявних обмежень.
Лінійне програмування - математичний метод, що використовується для оптимізації виробничої діяльності шляхом розв'язання серії лінійних рівнянь наявних обмежень.
Маржинальний доход на одиницю обмежувального чинника - маржинальний доход на одиницю продукції, що виражена у вимірі обмежувального чинника (машино-годинах, людино-годинах тощо).
Оптимальне використання обмежених ресурсів - рішення, метою якого с складання виробничої програші, що забезпечить максимізацію прибутку в умовах наявних обмежень.
Оптимальна комбінація виробів - комбінація виробів, яка дозволяє компанії досягти мети, вираженої рівнянням цільової функції.
Рівняння обмеження - алгебраїчний показ одного з обмежувальних чинників.
Рівняння цільової функції - алгебраїчний показ мети, якої намагається досягти менеджер у процесі лінійного програмування.
Рішення "виробляти чи купувати" - рішення, пов'язане з розглядом існуючої альтернативи виробляти самостійно окремі компоненти продукції (комплектуючі вироби, деталі) чи купувати їх у зовнішніх постачальників.
Рішення щодо спеціального замовлення - рішення, пов'язане з розглядом отриманої пропозиції про разовий продаж продукції або послуг за цілою, нижчою, ніж звичайна ціна, або навіть нижчою, ніж собівартість.
Розширення або скорочення сегменту - рішення про розширення або скорочення послуг, виробів, підрозділів та інших сегментів на основі аналізу їхньої прибутковості.
Тіньова ціна - величина зниження маржинального доходу внаслідок зменшений значення відповідного обмежувального чинника на одну одиницю.
Цільова функція - мета, якої намагається досягнути менеджер.
Цільове калькулювання - сучасна виробнича стратегія, за якою компанія спершу визначає ціну реалізації нового виробу, а потім проектує сам ціні виріб, виробництво котрою забезпечить рівень витрат, необхідний для досягнення певної мети.
Ціноутворення за принципом “витрати плюс” - метод ціноутворення, при якому ціна реалізації визначається на підставі собівартості продукції (товарів, послуг) шляхом додавання до неї певної ^частки прибутку (націнки).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У чому переваги диференціального аналізу альтернативних рішень? Проілюструйте відповідь за допомогою прикладу.
2. Яка інформація с релевантною для визначення чи слід приймати спеціальне замовлення? Наведіть приклад.
3. Яка інформація є релевантною для прийняття рішення "виробляти чи купувати"? Наведіть приклад.
4. Яка інформація с релевантною для прийняття рішення про розширення чи скорочення сегменту? Наведіть приклад.
5. Яка інформація е релевантною для прийняття рішення щодо оптимального використання обмежених ресурсів? Наведіть приклад.
(3. Як визначити оптимальну комбінацію виробів в умовах декількох обмежень?
7. Що таке тіньова ціна? Для чого її розраховують?
8. Які чинники і як впливають на ціноутворення?
9. У чому суть, переваги і вади економічної моделі ціноутворення?
10. У чому суть, переваги і вади ціноутворення за принципом ''витрати плюс"?
11. Як розраховують величину націнки до собівартості для визначення ціни?
12. Що таке цільове калькулювання? В чому його переваги?

Тема 10
18

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ (ГЛОСАРІЙ)

Бюджет - план майбутніх операцій, що виражені у кількісних (здебільшого грошовому) вимірах.
Бюджет грошових коштів - плановий документ, який відображає майбутні виплати та надходження коштів.
Бюджет використання матеріалів - плановий документ, який визначає кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми бюджетного періоду.
Бюджет виробництва - виробнича програма, яка визначає заплановані номенклатуру і обсяг виробництва продукції у бюджетному періоді.
Бюджет виробничих накладних витрат - плановий документ, який відображає накладні витрати, пов'язані з виробництвом продукції (послуг) у бюджетному періоді.
Бюджет витрат на збут - плановий документ, у якому наведено постійні та змінні витрати, пов'язані зі збутом продукції у бюджтному періоді.
Бюджет загальногосподарських витрат - плановий документ, який відображає очікувані витрати на управління та обслуговування підприємства загалом.
Бюджет придбання матеріалів - плановий документ, який містить розрахунок кількості матеріалів, що їх необхідно придбати в бюджетному періоді.
Бюджет продажу - операційний бюджет, який містить інформацію про запланований обсяг продажу, ціну та очікуваний доход від реалізації кожного виду продукції (товарів, послуг).
Бюджет прямих витрат на оплату праці - плановий документ, у якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для виробництва товарів або послуг у бюджетному періоді.
Бюджет собівартості виготовленої продукції - плановий документ, у якому наведено розрахунок собівартості продукції, що її передбачається виготовити у бюджетному періоді.
Бюджет собівартості реалізованої продукції - плановий документ, котрий містить розрахунок собівартості продукції, яку буде реалізовано в бюджетному періоді.
Бюджетний баланс - проформа фінансової звітності, котра ''містить інформацію про майбутній фінансовий стан підприємства, який очікується в результаті запланованих операцій.
Бюджетний звіт про прибуток - проформа фінансової звітності, складена до початку звітного періоду, яка відображає фінансовий результат діяльності що передбачається.
Бюджетний комітет - робочий орган, який забезпечує розробку і погодження бюджетів.
Бюджетний, контроль - процес зіставлення фактичних результатів з бюджетними, аналізу відхилень та внесення необхідних корективів
Бюджетний період - період, для якого підготовлено й використовується бюджет.
Бюджетний центр - підрозділ підприємства, .для якого може бути складений окремий бюджет і здійснений контроль його виконання.
Бюджетування - процес планування майбутніх .опера-' цій фірми та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.
Бюджетування "з нуля" - метод бюджетування, при якому менеджери щоразу повинні обґрунтовувати заплановані витрати так, ніби діяльність здійснюється вперше.
Бюджетування через прирощення - складання бюджетів на підставі фактичних результатів, досягнутих у попередньому періоді.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке бюджетування? В чому його мета?
2. Опишіть напрямки бюджетування.
3. Що таке звітний бюджет? З яких елементів він складається?
4. У якій послідовності здійснюється бюджетування? Опишіть основні стадії цього процесу.
5. Для чого створюється бюджетний комітет? У чому полягають його завдання?
6. Яку функцію виконує бухгалтер -аналітик у процесі бюджетування?
7. Що таке бюджетування через прирощення? У чому його переваги і вади?
8. Що таке бюджетування "з нуля"? У чому його переваги й вади?
9. Що таке прогноз продажу? На чому він базується?
10. Що таке бюджет продажу? Чому він є відправною точкою бюджетування?
1 1 . Опишіть склад бюджетів та послідовність їх розробки у торговельному підприємстві.
12. Опишіть склад бюджетів і послідовність їх розробки у виробничому підприємстві.
13. Що такс бюджетний контроль? Навіщо він застосовується?
14. У чому сенс управління за відхиленнями?
15. Що таке звіт про виконання? Чим він корисний?
16. Які види відхилень існують? Дайте їхню характеристику.
17. Чому статичний бюджет не дозволяє здійснювати контроль і аналіз відхилень?
18. Що таке гнучкий бюджет? Для чого він використовується?
19. Що таке відхилення від гнучкого бюджету? Як воно визначається і інтерпретується?
20. Що таке відхилення за рахунок обсягу продажу (діяльності)? Як воно визначається та інтерпретується?
21. На які групи можна поділити відхилення від гнучкого бюджету? Як розраховують ці відхилення?
22. На які групи поділяються відхилення за рахунок продажу? Як розраховують ці відхилення

Тема 11.Облік відповідальності

Опорний конспект з дисципліни „Управлінський облік”Автор проф.. Карпенко О.В.Зазначне самостійно назви тем.Візьміть на 1 лекцію ПСБО.
Вільні місця будемо заповнювати у процесі навчання
Вхідне тестування учасників семінару

Чи вірите Ви що
Так
Ні

1. Управлінський облік має на меті задовольнити інформаційні запити менеджерів2. На будь-якому вітчизняному підприємстві застосовують елементи системи управлінського обліку3. Нормативних регламентів щодо організації управлінського обліку на рівні держави не існує4. Управлінський і виробничий облік це синоніми5. Інформації, представленої у формі 2 достатньо для управління прибутком підприємства6. Аналітичний облік повинен будуватися з урахуванням потреб бухгалтерії7. Заробітна плата головного бухгалтера відноситься до групи постійних витрат8. Загальновиробничі витрати не реагують на зміну обсягів діяльності9. Бухгалтерський облік є моделлю господарської діяльності10.У = а + вх - це рівняння , яке описує поведінку витрат11. Амортизація – це “негрошові “витрати12. Контролювати означає впливати, попереджатиЦентр відповідальності і матеріально-відповідальна особа – це синоніми13. До накладних витрат відносять ті, що не включаються до собівартості14. Необхідно розрізняти поняття “ повна собівартість” та “ повна виробнича собівартість”15. Для обґрунтування управлінських рішень можуть застосовуватися альтернативні підходи до калькулювання16. Система управлінського обліку передбачає створення інформації для зворотного зв’язку17.В управлінському обліку відфільтровують фінансову та не фінансову інформацію, кількісну та якісну18 У торгівлі не існує загальновиробничих витрат19 Рахунки фінансового та управлінського обліку можуть між собою не кореспондувати20. Менеджерів цікавить величина втрачено вигоди при виборі кращої з альтернатив
Тема 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтеграції та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.Рис.1. Місце бухгалтера-аналітика в інформаційному середовищі
Основна мета УО полягає в наданні інформації, необхідної менеджерам у процесі підприємницької діяльності.
Функціями управлінського обліку є такі:
забезпеченні інформацією, необхідною для поточного планування, контролю та прийняття оперативних управлінських рішень;
формування інформації для забезпечення взаємного зв’язку різних рівнів управління та різних структурних підрозділів одного рівня;
оперативний контроль та оцінка результатів діяльності центрів відповідальності;
перспективне планування та координація діяльності за даними аналізу та оцінки фактичних даних.Світовий розвиток управлінського облікуОзнаками та відмінностями управлінського та фінансового обліку є наступні:
Ознаки
Фінансовий облік
Управлінський облік

Користувачі інформації
Зовнішні, внутрішні
Внутрішні

Регламентація
Обов’язкове ведення
Ведення за рішенням адміністрації

Масштаби інформації
Підприємство загалом
Відділи, групи, інші структурні підрозділи, тобто центри відповідальності

Мета
Складання звітності зовнішнім користувачам
Забезпечення інформацією внутрішніх користувачів для прийняття рішень, операційного реагування

Вимірники
Грошовий
Грошовий , натуральний, трудовий

Часовий аспект
Минуле та сучасне
Сучасне та майбутнє

Характер інформації
Достатньо спеціалізований (необхідно вміти “читати” фінансову звітність)
Для використання не лише бухгалтерами

Критерії інформації
Об’єктивність, незначні відхилення у відображенні у зовнішній звітності
Релевантність, доцільність, наявність наближених оцінок

Основний акцент
Точність
Швидкість подання

Частота подання звітів
Щоквартальна на початок року
Визначається завданнями менеджерів: щоденна, подекадна, місячна

Термін подання
Через декілька тижнів після закінчення звітного періоду
Безпосередньо по закінченню звітного періоду

Принципи
Відповідно до існуючих в Україні стандартів (П(С)БО)
Доцільність для прийняття рішень (головне – простота і зручність у використанні)

Структура обліку
Активи = зобов’язання + власний капітал
Відсутнє це базисне рівняння, так як об’єктами є доходи, витрати, активи

Ступінь відповідальності
Адміністративна (штраф)
Дисциплінарна (догана, зауваження)

Форми подання звітної інформації
Затверджені Міністерством фінансів та іншими відомствами
Довільні

Методика розрахунків
На базі історичних даних бухгалтерського обліку (загалом по підприємству)
За підрозділами підприємства, поєднуючи дані первинного обліку


При організації управлінського обліку необхідно передбачити заходи, яки б забезпечували конфіденційність управлінської інформації. Ними можуть бути:
виділення персоналу, бажано окремих приміщень,
вмонтування програмно-техничних засобів захисту від несанкціонованого доступу до інформації,
обмеження кола осіб, які мають доступ до комп’ютерної мережі,
застосування спеціальних програм захисту інформації, паролей входу в комп’ютер (кожна сітьова операційна система потребує ідентифікації користувача за ім’ям та паролем, які повинні систематично змінюватися з фіксацією у спеціальному журналі).

Тема 2Склад витрат відповідно до ПСБО 16 «Витрати»(.Принесіть на занняття ).
Тема 3.1

Основні формули:
1. Собівартість виробленої продукції Зп + (ПМ+ПЗпл +ІП+ЗВВ)-Зк

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів) = Зп + Собівартість виробленої продукції – Зк (придбаних – Зк запасів)

3. МD = V - U або md = р - u , де (р – ціна)
або
МD внесок в покриття = С + Р , де С- загальні постійні
4. Виробничий маржинальний дохід МD І = V - U (в частині змінних виробничих прямих витрат)
5. Загальний маржинальний дохід МD ІІ = МDІ – U (в частині змінних виробничих непрямих витрат, наприклад, витрат на силову електроенергію )

Тема 3.2

Поведінка характер реагування витрат на зміну обсягів діяльності.
Математичний опис поведінки витрат. Графічне зображення.:

Тема 4.(Самостійно)
Тема 5,6.Калькулювапння повної та неповної собівартості

Калькулювання повних витрат передбачає включення до виробничої собівартості змінних і постійних виробничих витрат.
Калькулювання неповних витрат передбачає включення до виробничої собівартості лише змінних виробничих витрат.
Вихідні дані по підприємству “Альфа”
Показник
Місяць


01
02
03

1. Вироблено, одиниць
1000
1000
1000

2. Реалізовано, одиниць
1000
500
1500

3. Ціна за одиницю, грн.
10
10
10

4. Змінні витрати на одиницю:
виробничі
операційні

5
2
5
2
5
2

Постійні витрати:
виробничі
операційні
800
400
800
400
800
400


Звіт про прибуток
Система калькулювання неповних витрат
Показник
Місяць


01
02
03

1. Реалізація (ціна х обсяг реалізації)
10000
5000
15000

2. Собівартість реалізованої продукції (змінні виробничі х обсяг реалізації)
5000
2500
7500

3. Виробничий маржинальний дохід (п.1-п.2)
5000
2500
7500

4. Змінні операційні витрати (змінні операційні х обсяг реалізації)
2000
1000
3000

5. Загальний маржинальний дохід
3000
1500
4500

6. Постійні витрати (виробничі і невиробничі)
1200
1200
1200

7. Операційний прибуток
1800
300
3300


Звіт про прибуток
Система калькулювання повних витрат
Показники
Місяць


01
02
03

1. Реалізація
10000
5000
15000

2. Собівартість реалізованої продукції:
5х1000 +
800 х 1000
х 1000= =5800
5 х 500 +
800 х
500
х 1000= =2900
5 х 1500 +
800 х
1000
х 1500= =8700

змінні 13 EMBED Equation.3 1415+ постійні виробничі13 EMBED Equation.3 1415х
виробничі обсяг виробництва
х обсяг реалізації
3. Валовий прибуток (п.1-п.2)
4200
2100
6300

4. Операційні витрати
2 х 1000+400=2400
2 х 500+ 400+1400
2 х 1500+ 400=3400

5. Операційний прибуток
1800
700
2900

Можливості практичного застосування системи калькулювання неповних витрат.
Підприємство “Світлана ” виготовляє товари народного споживання А,Б,В. Керівництво зацікавила рентабельність кожного з виробів. Підготуємо такий розрахунок:

Розрахунок прибутку у розрізі окремих видів продукції
№пп
Показники
А
Б
В
Разом

1
Реалізація, одиниць
2500
3000
1000
-

2
Ціна, грн.
20
50

-

3
Виручка, грн.
50000
150000
10000
210000

4
Собівартість, грн.
в т.ч.
40000
151000
8000
199000


прямі матеріали
20000
90000
6000
116000


пряма зарплата
10000
30000
1000
41000


виробничі накладні витрати
з них
10000
31000
1000
42000


постійні
3000
15000
600
18600


змінні
7000
16000
400
23400

5
Прибуток
10000
(1000)
2000
11000


Ознайомившись з цим розрахунком, будь-який менеджер помітить, що виріб Б є збитковим. А чи не доцільніше зняти його з виробництва?
Застосовуючи систему обліку неповних витрат, з’ясуємо який внесок в покриття витрат приносить кожен з видів продукції. Нагадаємо, що маржинальний дохід це різниця між виручкою і змінними витратами.

Розрахунок прибутку на основі калькулювання неповних витрат
№ п/п
Показники
А
Б
В
Разом

1.
Виручка від реалізації
50000
150000
10000
210000

2.
Змінні витрати
37000
136000
7400
179400

3.
Маржинальний доход
13000
14000
2600
30600

4.
Постійні накладні витрати
3000
15000
600
18600

5.
Прибуток
Без виробу Б
1000
(1000)
2000
11000

6.
Маржинальний доход
13000
-
2600
15600

7.
Постійні накладні витрати
-
-
-
18600

8.
Прибуток
-
-
-
(3000)

Таким чином, в умовах застосування методу неповних витрат виникає можливість оцінювати діяльність підрозділів, внесок окремих видів продукції в загальні результати за показниками маржинального доходу (абсолютні суми та відносні величини: ( kмd 13 EMBED Equation.3 1415= 13 EMBED Equation.3 1415 )


Тема 7

Тема 8

Управлінська звітність – це внутрішня звітність, основною метою якої є надання релевантної інформації відповідно до вимог менеджерів. Деякі автори, називають її сегментною, або просто внутрішньою.
Її створюють не стільки з метою контролю, скільки з метою допомогти керівникам центрів відповідальності в організації самоконтролю їх діяльності.
Система управлінської звітності використовується для:
оцінки фактичного виконання запланованих показників діяльності;
оцінки продуктивності роботи окремих центрів відповідальності;
підготовки інформаційних масивів, необхідних для прийняття управлінських рішень;
налагодження комунікативних зв’язків в межах підприємства.
Вимогами до сегментної звітності є:
простота за формою і стилем (детальні розрахунки і таблиці повинні бути подані у пронумерованих додатках “Основні висновки і рекомендації резюмовані і висвітлені у звітності окремо);
подання – звіт повинен мати описову назву, відмітки про адресата та одержувачів копій, дату та підпис;
структура – логічна, з нумерацією окремих елементів.
Метою управлінських систем звітності є:
зміна функція бухгалтерії зі збирача інформації до її постачальника;
визначення базових управлінських систем звітності;
забезпечення прийняття рішень стосовно планування (щодо стратегії, ринку, товарів, цін, потужностей);
організація контролю ( завантаження робочої сили, рівень товарних запасів, розподіл ресурсів, контролю грошових потоків);
оцінювання результатів ( аналіз витрат, ефективність праці, порівняльний аналіз).
Ситуація 2
Підприємство "Еліпс" прогнозує виготовити 400000 одиниць продукції. У минулому періоді було випущено 410000 одиниць. Максимальна виробнича потужність - 450000 одиниць.
Розмір спецзамовлення - 30000 од. по 500 од. в одному ящику (фірма "Ніко").
Запропонована ціна - 2,45грн.
Витрати на одиницю (грн.):
прямі матеріали - 0,90
ряма зарплата - 0,60
загальновиробничі витрати, змінні - 0,50
загальновиробничі витрати, постійні - 0,25
витрати на пакування - 0,30
витрати на рекламу - 0,15
інші постійні комерційні і адміністративні - 0.30
Разом 3,00
Витрати на пакування у ящики партії
(прогнозні 30000 500) – 25000
Постійні витрати - 100000
Проведемо порівняльний (у деяких авторів "диференційний") аналіз.
Таблиця . Порівняльний аналіз спеціального замовлення (із застосуванням маржинального підходу)
Показники
Без спецзамовлення (410000 шт.)
Зі спецзамовленням (440000 шт.)

1. Дохід
1640000
1713500

2. Змінні витратиПрямі матеріали
Пряма заробітна плата Загальновиробничі витрати, змінні
Упаковка
369000
246000
205000
123000
369000
264000
220000
125500

Разом
943000
1005500

3. Маржшальнип дохід
697000
708000

Постійні витрати:
- загальновиробничі витрати;
- реклама;
- комерційні, адміністративні

100000
60000
120000

100000
60000
120000

Разом постійних
280000
280000

4. Операційний прибуток
417000
428000

Отже, маржинальний дохід збільшиться при прийнятті замовлення на 11000 грн. (70800-697000), що і обумовить більшу суму прибутку при прийнятті спецзамовлення:

13 EMBED Equation.3 1415Р = (р-v)q,
де: Р - прибуток;
р - ціна;
v - змінні витрати на одиницю;
q - кількість реалізованих одиниць.
(2,45 - 2,00>30000 - 2500 = 11000 грн.
Отже, пропозиція про прийняття замовлення фірми "Ніко" за ціною нижчою, ніж собівартість, має бути прийнята.
Внутрішня звітність при обгрунтуванні такого рішення може бути підготовлена у порівняльному форматі через маржинальний аналіз або у вигляді результатів прирістного аналізу з виділенням відхилень по кожній позиції.
Таким чином, при обгрунтуванні рішення про прийняття спеціального замовлення, як правило, релевантними є усі змінні витрати. Але не завжди. Наприклад, нерелевантними будуть транспортні витрати, пов'язані зі збутом продукції, якщо вони здійснюються за рахунок покупця. У довгостроковій перспективі всі витрати перетворюватимуться на змінні.
У підручнику Голова С.Ф., Єфіменко В.І. [2, С. 357-358] наведено приклад у двох аспектах: коли є вільні потужності і коли їх немає. Висновки будуть іншими, ніж в нашій ситуації. Крім того, дано застереження щодо того, що прийняття рішення про додаткове замовлення за ціною меншою, ніж собівартість, призведе до деформації ринку в перспективі, що може погіршити позиції виробника "Еліпс" на ринку.
У наступній ситуації визначається найнижча ціна для додаткового замовлення при наявності вільних потужностей і спрогнозованій сумі річного прибутку.
Ситуація
Підприємство "Сигма" виробляє один вид продукції у трьох модифікаціях: модель для презентації, модель суперкласу і стандартна модель. Виробництво складається з двох стадій: І - виготовлення базового продукту (змінні витрати складають 6 грн.), II - фінішна обробка і пакування. Отже, ціна реалізації на них буде різною.
Постійні витрати на рік складають 100000 грн. Розмір очікуваного (бажаного) за рік прибутку до сплати податку - 300000 грн. Виробничі потужності дозволяють виробляти 150000 одиниць продукції.
"Сигма" одержала пропозицію від покупця на придбання 30000 одиниць продукції, але не готової, а напівфабрикату (результат виробництва на першій стадії). Розрахуємо, якою повинна бути найнижча ціна для виконання цього замовлення (30000 одиниць). Спробуємо прокоментувати інформацію щодо політики підприємства у зазначених обставинах
Для наочності згрупуємо вихідні калькуляційні показники у графи 1-3 аналітичної таблиці 5, внесемо у гр. 4, 5 інформацію маркетолога підприємства, розрахуємо розмір маржинального доходу на одиницю і на весь очікуваний обсяг реалізації.

Таблиця 5. Розрахунок очікуваного маржинального доходу
Моделі
Витрати на виробництво
Ціна
Попит (ОД.)
Маржинальний
ДОХІД


І стадія
II стадія


на одиницю
на очікуваний обсяг


базового продукту
готової продукції

1
2
3
4
5
6
7

-для презентації
6
4
15
20000
5
100000

- суперклас
6
2
12
30000
4
120000

- стандартна
6
1
10
40000
3
120000

Разом
X
X
X
90000
X
340000

Розрахунки показують:
- що загалом прийняття додаткового замовлення на напівфабрикат є можливим (90000 < 150000);
- загальний маржинальний дохід за рік без прийняття замовлення становитиме 340000 грн. Він повинен покрити постійні витрати у сумі 100000 грн, отже сума прибутку становитиме 240000 грн. (340000 - 100000);
- до запланованого розміру прибутку не вистачає 60000 (240000 - 300000) грн. Отже, саме таку суму прибутку повинне забезпечити прийняття додаткового замовлення;
- якщо кількість одиниць у замовлення - 30000 од., то кожна з них повинна забезпечити по 2 грн. маржинального доходу (60000 : 30000). Отже, мінімальна ціна становитиме 8 грн. (6 + 2), щоб забезпечити загальну суму очікуваного прибутку за рік (300000 грн.).
Стосовно економічної політики "Сигми" можна зробити такі оцінки:
- будь-яка ціна, що перевищує 6 грн., збільшить дохід;
- надходження пропозиції про закупку для власного виробництва базового продукту "Сигми" свідчить про те, що продукція замовника найближчим часом конкуруватиме з продукцією "Сигми";
- замовлення складає 1/3 всього випуску, отже, необхідно прорахувати очікувані витрати;
- якщо збільшиться попит на напівфабрикат, то можна втратити власні позиції при реалізації більш вигідних модифікацій. (Подальші розмірковування продовжуйте самостійно).
Ситуації, описані нижче, дозволяють проілюструвати значення показників маржинального доходу та маржинальних витрат в обгрунтуванні рішення щодо обсягів діяльності.
Ситуація 4
Нехай очікувана сума постійних витрат підприємства у майбутньому році складає 4 тис. грн. при змінних витратах, наведених у таблиці 6.

Таблиця 6. Власне маржинальні витрати
Обсяг діяльності, одиниць
Змінні витрати, грн.
Сукупні витрати, грн.
Маржинальні витрати

0
0
4000
2000
1900
1500
1100
2500

1
2000
6000


2
3900
7900


3
5400
9400


4
6500
10500


5
9000
13000


Розрахунок маржинальних витрат здійснювався так: 6000-4000 =20()(); 7900- 6000

13 EMBED Equation.3 1415 і т.д.

Отже, граничні (маржинальні) витрати на виробництво і реалізацію першої одиниці продукції складають 2000 грн. Якщо збільшити обсяг виробництва ще на одну додаткову одиницю, то сукупні витрати (змінні плюс постійні) збільшаться на 1900 (7900 - 6000). Ця сума і є мар-жинальними витратами на виробництво другої одиниці готової продукції. Деякі автори називають їх власне граничними, інші - маржи-нальними або витратами приросту. Найкращий обсяг діяльності - 4 одиниці; так як починаючи з 5, додаткові витрати на кожну наступну одиницю будуть суттєвими (2500 найбільша цифра серед маржинальних витрат).
Розмір цих витрат може розраховуватися як різниця величин змінних витрат за умови, якщо сума постійних витрат залишається без зміни, як у нашому прикладі, а виробнича собівартість одиниці є досить високою. Такі ситуації зустрічаються не досить часто. Це, наприклад, виробництво меблів, одягу з натурального хутра. Якщо показник кількості продукції, що виробляється, змінюється з більшими змінами, то більш об'єктивними будуть розрахунки усереднених маржинальних витрат, тобто середніх величин витрат приросту (або витрат скорочення) на одиницю продукції, які виникають у результаті зміни обсягів виробництва та реалізації більш, ніж на 1 одиницю.
.
Проілюструємо практичне застосування категорій маржинальні витрати і маржинальний дохід у вирішенні питання: який обсяг діяльності забезпечить підприємству максимальний прибуток і у якому розмірі?Взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку у системі рахунків бухгалтерського облікуінтегрована система обліку;
автономна система обліку


Оперативність контролю,

система фактичних витрат;

дієвість

система стандартних витрат

Повнота включення витрат у собівартість

система повних витрат;
система неповних витрат


Об’єкти групування

система обліку витрат по замовленнях;
система обліку витрат по процесахМаржинальний дохід визначається як різниця між доходом від реалізації і змінними витратами. Саме він є джерелом покриття постійних витрат та отримання прибутку.
Вибір і проектування системи обліку витрат здійснюється з урахуванням чотирьох принципів: ефективність, контроль, узгодженість, гнучкість.
Принцип ефективності полягає у тому, щоб ефективність нової системи обліку було вищою, ніж попередня як за понесеними витратами так і за результатами, які вона забезпечить.
Принцип контролю полягає в тому, що система повинна забезпечити механізм захисту інтересів підприємця, його майна, забезпечити інформацією для прийняття управлінських рішень.
Рис.2. Класифікація систем обліку витрат на виробництво.
Принцип узгодженості передбачає відповідність обраної системи організаційній структурі підприємства, його кадровому персоналу, рівню забезпеченості ЕОМ.
Принцип гнучкості передбачає можливості системи задовольняти нові проблеми бізнесу, допомагати віришувати нові завдання, які постійно з’являються та потребують вирішення.
Система обліку витрат має відповідати цим принципам та бути доопрацьованою згідно до вимог менеджерів підприємства.
Об’єкт витрат - це сегмент діяльності, який потребує вимірювання пов’язаних з ним витрат.
Таблиця 1 Приклади об’єктів калькулювання витрат
Об’єкт
Приклад

Виріб
хліб “Дарницький”

Послуга
виконання вантажних перевезень автомобілем ГАЗель

Проект
реконструкція парку відпочинку для дітей та молоді

Замовник
обсяг будівельно-монтажних робіт по зведенню житлового будинку по вул. Кагамлика

Діяльність
контроль якості виробленої продукції

Підрозділ
бухгалтерія

Регіон
усі операції по Полтавському району

Програма
сертифікації професійних бухгалтерів

Таблиця 2 Приклади основних груп калькуляційних одиниць
№№
Групи (за подібністю ознак)
Приклади

1
2
3

1.
Натуральні одиниці
штуки, тони, кілограми, літри, погонні метри, кіловат-години

2.
Умовно-натуральні
виробниче замовлення, 100 пар взуття, тона штамповок, один верстато-комплекс, тисяча умовних банок, кубічний літр залізобетонних виробів, швейні вироби одного прейскурантного номеру

3.
Умовні
спирт 100%-міцності, мінеральні добрива в перерахунку на процент азоту, томато-продукти по вмісту сухих речовин

4.
Вартісні
затрати на 1 грн. товарної продукції

5.
Одиниці робіт
десять тонн кілометрів вантажних перевезень, машино-зміна

6.
Одиниці часу
машино-день, машино-година, нормо-година

7.
Експлуатаційні одиниці
потужність, параметри продукції, продук-тивність

Для вибору конкретного варіанту побудови обліку витрат необхідно:
відібрати облікові номенклатури;
розробити нормативне господарство;
розробляти систему документообороту;
підготувати схеми облікових регістрів;
визначити центри витрат і методи виявлення відхилень від норм;
методи розподілу непрямих витрат та розрахунків незавершеного виробництва;
методи оцінки відходів та побічної продукції;
методи обчислення сукупної собівартості продукції та собівартості окремих її видів;
розробити робочий план рахунків.

МЕТОДИКА ВІДБОРУ ЦЕНТРІВ ВИТРАТ ТА ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Вивчення досвіду підприємств, які займають стійкі позиції в умовах ринкової економіки свідчить про такі підходи до побудови аналітичного управлінського обліку:
за центрами виникнення витрат;
за центрами відповідальності за витрати;
за центрами рентабельності виробництва.

Досить поширеним є підхід до обліку за місцями виникнення витрат.
Методика визначення місць виникнення витрат включає сукупність таких взаємопов’язаних етапів.
Побудова організаційної системи управління підприємством.
Визначення структурних підрозділів, за якими є можливість організувати нормування, планування, облік витрат.
Формування мети управління витратами.
Осмислення принципів виділення місць виникнення витрат.
Групування місць виникнення витрат за характером виконуваних у них функцій.
Розробка номенклатури місць виникнення витрат.
Існуюча на підприємстві організаційна структура управління передбачає визначення підпорядкованості структурних підрозділів, за якими можуть узагальнюватися витрати.
Метою управління витратами можуть бути:
дієвий та всебічний контроль ефективності роботи підприємства;
точність калькулювання, яка забезпечується диференційованим розподілом накладних витрат на одиницю продукції.
Принципами відокремлення місць виникнення є такі:
Визначення сфери відповідальності за кожним місцем виникнення витрат.
Чинники, які впливають на витрати і використовуються в управлінні ними повинні мати кількісні характеристики.
Вибір місць виникнення витрат, повинен максимально спростити облік та розподіл різних видів витрат за місцями її виникнення.
Пошук компромісу між точністю результатів обліку витрат за місцями виникнення та складністю облікових процедур.
Групування місць виникнення витрат за характером виконуваних у них функцій може мати такий вигляд.
Таблиця 4 Характеристика місць виникнення витрат
Види місць виникнення витрат
Приклади

Основні:


Які відносяться до постачальниць-ко-заготівельної діяльності
Відділ постачання
Сировинний цех
Склад матеріалів

які відносяться до виробничої діяльності
Ділянки та цехи основного виробництва відповідно до галузевих та технологічних особливостей підприємства

які відносяться до управлінської діяльності
Відділ прогнозування та аналізу
Бухгалтерія
Канцелярія

які відносяться до збутової діяльності
Відділ маркетингу

Допоможні:


загальногосподарські
Об’єкти соціальної сфери (їдальня, гуртожиток, спортзала, ремонтна майстерня, кімната психологічного розвантаження)

загальновиробничі
Відділ технічного управління виробництвом
Конструкторське бюро
Відділ технічного контролю та контролю якості


Результати обгрунтування вибору місць виникнення витрат завершуються розробкою їх номенклатури. Наприклад, реєстраційний номер 121 означає:
1 - загальногосподарські витрати
12 - об’єкти соціальної сфери
121 – їдальня.
Центром відповідальності – називають підрозділ підприємства, по якому є можливість делегувати і контролювати виконання завдань (функцій) при визначених ресурсах та результатах.
.
Модуль1. Мета –
перевірка розуміння
- сутності управлінського обліку, його характерних рис, функцій, принципів, підходів до організації;
- складу витрат діяльності, їх класифікації та поведінки:
перевірка набутих навичок практичного застосування класифікації витрат.
Варіант 1.
Назвати три основні риси, характерні для управлінського обліку.
Вибрати з переліку витрати , які не відносяться до складу виробничої собівартості :
вартість борошна , використаного на випічку хліба, вартість олії на змазування листів;заробітна плата начальника цеху; заробітна плата пекаря; заробітна плата прибиральниці; комунальні платежі.
3.Пояснити, чим відрізняються між собою змінні та постійні витрати.
4.Аргументувати, чому графік постійних витрат на одиницю представляють у вигляді гіперболи.
5.Підготовувати розрахунок собівартості випущеної продукції.
Вихідні дані.
Показниками діяльності підприємства "Лтава" є такі : ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ : Основні матеріали - на початок періоду 18000, на кінець періоду 15000; Незавершене виробництво - на початок періоду 9000, на кінець періоду 6000; Готова продукція - на початок періоду 27000, на кінець періоду 36000. ІНШІ ПОКАЗНИКИ : закупка матеріалів - 42000; Витрати на оплату праці робітників - 30000; Норма трудовитрат на годину - 1; Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат (на годину праці) - 2. Собівартість випущеної продукції ( грн.) складає :
1. 138000
2. 117000
3. 115000
4. 109000
6. Знайти правильну відповідь.
А)ПОДIЛ ВИТРАТ В УПРАВЛIНСЬКОМУ ОБЛIКУ ЗАЛЕЖИТЬ :
1. вiд галузi дiяльностi;
2. вiд форми власностi;
3. вiд мети управлiння витратами;
4. вiд об'єкту облiку
Б)ВИТРАТИ НА ОСНОВНI МАТЕРIАЛИ - ЦЕ :
1. змінні витрати - так, прямi витрати – так;
2. змінні витрати - нi, прямi витрати - нi;
3. змінні витрати - так, прямi витрати - нi;
4. змінні витрати - нi, прямi витрати - так


Провідний викладач, професор Карпенко О.В.
13 EMBED Word.Document.8 \s 1415 Таблиця 1. Бюджет обсягу реалізації
Показники
квартали
Разом за квартал


І
ІІ
ІІІ
ІV


Обсяг продажу, одиниць


Ціна за одиницю, грн.


Дохід від реалізації
грн.Таблиця 2. Бюджет виробництва, одиниць

Показники
квартали


І
ІІ
ІІІ
ІV

Обсяг продажу, одиниць

Необхідний запас готової продукції на кінець періоду

Разом

Запас готової продукції на початок періоду

Обсяг виробництваТаблиця 3. Бюджет використання матеріалів

Показник
Квартал
Всьо-го за рік


І
ІІ
ІІІ
ІV


Обсяг виробництва, одиниць


Матеріальні витрати на одиницю, кг


Виробнича потреба в матеріалах, кг


Середньозважена ціна за кг/грн


Прямі матеріальні витрати на виробництво продукції, грн
Таблиця 4. Бюджет придбання матеріалів

Показник
квартал
Разом за рік


І
ІІ
ІІІ
ІV


Обсяг виробництва, одиниць


Матеріальні витрати на одиницю, кг


Виробничі потреби, кг


Необхідний запас на кінець періоду, кг


Загальні потреби, кг


Початковий запас, кг


Обсяг закупівлі матеріалів, кгТаблиця 5. Бюджет прямих витрат на оплату праці

Показник
квартал
Разом за рік


І
ІІ
ІІІ
ІV


Обсяг виробництва, одиниць


Витрати праці на одиницю, годин


Загальні витрати праці, годин


Тарифна ставка за годину, грн


Загальні витрати на оплату праці, грн
Таблиця 6. Бюджет собівартості виготовленої продукції

Показники
квартал
Разом за рік


І
ІІ
ІІІ
ІV


Незавершене виробництво на початок періоду


Витрати на виробництво:


- прямі матеріали


- пряма заробітна плата


- виробничі накладні витрати


Разом


Незавершене виробництво на кінець періоду


Собівартість виготовленої продукціїТаблиця 7. Бюджет загальновиробничих( накладних )витрат

Показники
квартал
Разом за рік


І
ІІ
ІІІ
ІV


Обсяг закупівлі, кг


Ставка змінних накладних витрат на одиницю продукції, грн.


Змінні виробничі накладні витрати, грн:


- заробітна плата


- освітлення і опалення


- ремонт і обслуговування устаткування


- інші


Разом змінних витрат


Постійні витрати, грн:


- заробітна плата


- оренда


- освітлення та опалення


- амортизація


- ремонт і обслуговування устаткування


- інші


Разом постійні витрати


Разом виробничі накладні витрати, грн

Таблиця 8. Бюджет собівартості реалізованої продукції,

Показники
Квартал
Разом за рік


І
ІІ
ІІІ
ІV


Залишок готової продукції на початок періоду


Виготовлено продукції протягом періоду


Залишок готової продукції на кінець періоду


Собівартість реалізованої продукції
Таблиця 9. Бюджет адміністративних витрат


Показники
Квартали
Разом за рік


І
ІІ
ІІІ
ІV


Заробітна плата


Орендна плата


Комунальні послуги


Амортизація


Відрядження


Інші витрати


Разом
Таблиця 10. Бюджет витрат на збут

Показники
Квартал
Разом за рік


І
ІІ
ІІІ
ІV


Обсяг реалізації, грн.


Ставка змінних витрат на збут (комісійні), %


Змінні витрати на збут (комісійні), грн


Постійні витрати на збут, грн:


- заробітна плата


- реклама


- оренда


- відрядження


- амортизація


- інші


Разом постійних витрат


Разом витрат, грн.Таблиця 11. Бюджетний (прогнозний)звіт про прибуток

Показники
Сума, грн

Дохід від реалізації


Собівартість реалізованої продукції


Валовий прибуток


Операційні витрати:


- адміністративні


- на збут


Прибуток від основної діяльності (операційний)


Податок на прибуто


Чистий прибуток


Дивіденди


Нерозподілений прибуток
Таблиця 12. Бюджет грошових коштів (потоків), грн.

Показники
Квартал
Разом за рік


І
ІІ
ІІІ
ІV


Залишок на початок періоду


Надходження:


- від реалізації продукції


Разом


Платежі, грн.


Придбання матеріалів


Виплата заробітної плати


Орендна плата


Комунальні послуги


Відрядження

Менеджер
А

Менеджер
Б

Бухгалтер-аналітик

В
Менеджер

Г
Менеджер

Напрямок класифікації

Можливі
вигода, що втрачається, коли вибір одного напрямку дій вимагає відмовитися від альтернативного рішення

Дійсні
витрати, що потребують сплати грошей або витрачання інших активів

невиробничі

виробничі

Накладні
витрати на управління організацією і обслуговування

Середні
витрати, що обчислені на одиницю об’єкту витрат

Маржинальний
витрати на виробництво додаткової одиниці продукції

Непрямі
витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом

Прямі
витрати, що можуть бути віднесені до певного об’єкту витрат економічно можливим шляхом

Постійні

витрати, що залишаються незмінними у разі зміни обсягу діяльності

Витрати періоду

витрати, що не включаються у собівартість запасів і розглядаються, як витрати того періоду, в якому вони були здійснені

Витрати на продукцію
витрати, пов’язані з виробництвом або придбанням товарів для реалізації

Неконтро-льовані
витрати, які менеджер не може контролю-вати або не може на них впливати


Контро-льовані
витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або може здійснювати на них значний вплив

Нерелевантні
витрати, які не залежать від прийняття рішень (або були у минулому однакові для альтернативних рішень

Релевантні

майбутні витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішень
Вони різні для альтернативних рішень


Невичерпані (неспожиті)
збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу або інших вигод у майбутніх періодахВичерпані (спожиті)
збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду

ІІІ. Контроль виконання

ІІ. Прийняття рішень

І. Оцінка запасів та визначення фінансового результату

Змінні

витрати, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу діяльності (або іншого фактору витрат)

Рис. 2. Класифікація витратвитрат
Приложенные файлы

  • doc 7321714
    Размер файла: 646 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий