Тексты песен популярной татарской певицы Альфин…


Альбомдагы GырларыныS с_зл‰реКазан, 2011Альбомдагы GырларныS трек-листы

01. Ярат ‰ле язларны
02. ИS б‰хетле к™нем
03. Б‰хетлеме син, ирк‰м?
04. Каршыма килг‰н идеS
05. Туган якка м‰хдия
06. Сагынып кайткан чагым
07. ^зеS кояш булгансыS
08. СоSлама
09. Озаклама
10. Чикл‰м‰че, к‰кк_к
11. К™тм‰г‰нд‰ кил син
12. ТыSла назлы Gырларымны
13. С™ю хисл‰ре
14. М‰х‰бб‰тт‰ яшик
15. М‰х‰бб‰тне саклагыз


01. Ярат ‰ле язларны

1.
Сине назлап ирк‰л‰рг‰
Мин бит язларга куштым
Минем ™чен яратсыннар
Fилл‰рем сине кочсын
Сине назлап ирк‰л‰рг‰
Мин бит язларга куштым
Минем ™чен яратсыннар
Fилл‰рем сине кочсын

Кушымта:
€г‰р мине онытмасаS
Мин дип уйла язларны
Й™р‰геSнеS назын биреп
Ярат ‰ле язларны
€г‰р мине онытмасаS
Мин дип уйла язларны
Й™р‰геSнеS назын биреп
Ярат ‰ле язларны

2.
Кар сулары ташып ага
Хисл‰рем кайнап таша
С™юемне аSла ‰ле
Ташкын кар суы аша
Кар сулары ташып ага
Хисл‰рем кайнап таша
С™юемне аSла ‰ле
Ташкын кар суы аша

Кушымта:

3.
Ч‰чк‰л‰рнеS хуш исл‰ре
Мине х‰терл‰тсенн‰р
ЯзныS Gылы кичл‰ренд‰
ИсеS‰ т™шерсенн‰р
Ч‰чк‰л‰рнеS хуш исл‰ре
Мине х‰терл‰тсенн‰р
ЯзныS Gылы кичл‰ренд‰
ИсеS‰ т™шерсенн‰р

Кушымта:


02. ИS б‰хетле к™нем

1.
КайтуыSны Gилл‰р х‰б‰р итте
Бар ™метл‰р с_неп килг‰нд‰
К™зл‰р инде сары ш‰лен G‰еп
Сагышларын инде элг‰нд‰

Кушымта:
Каршы чыгып кайтыр юлларыSа
Ерактан ук куллар из‰рмен
КуSелемнеS язгы бакчасыннан
Г™лл‰р ™зеп юлыS биз‰рмен

2.
ТормышымныS иS б‰хетле к™не
Кавыштырсын изге с‰гатьт‰
К_зл‰ремн‰н шатлык яше ага
Тыяр ™чен юк бер с‰б‰п т‰

Кушымта:

3.
Ул кайтасы юлдан к_зем алмыйм
Сорау туа ‰г‰р соSласа
Яш‰_л‰ре авыр булыр иде
Fирдэ ‰г‰р с™ю булмаса

Кушымта:


03. Б‰хетлеме син, ирк‰м?

1.
Гомер к™нд‰леген барлыйм,
Берг‰ узган елларны
Б‰хетле ит‰ алдыммы?
Белмим шул юлларыSны

Кушымта:
Бер ниг‰ д‰ _кенмич‰,
Гомер йомгагын с_т‰м,
Мин _зем чиксез б‰хетле,
Б‰хетлеме син, ирк‰м?

2.
С™ен‰мен очратканга,
Юлымда сине к_пт‰н
€ син мине сайлаганга,
^кенмисенме, ирк‰м?

Кушымта

3.
Д™ньялар яктырып китер,
Шул с_зеSне ишетс‰м,
Мин б‰хетле синеS бел‰н,
Син диеп яшим дис‰S!

Кушымта
+
€йтче миSа чын к_Sелд‰н,
Барыбер с_зеS к™т‰м,
Мин _зем чиксез б‰хетле,
Б‰хетлеме син, ирк‰м?


04. Каршыма килг‰н идеS

1.
Кошлар кайткан чак иде
Сулар аккан чак иде
Яшьлегебез яз г™лед‰й
Ч‰ч‰к аткан чак иде
Ч‰ч‰к аткан чак иде

Кушымта:
Каршыма килг‰н идеS
Елмаеп к™лг‰н идеS
Инде таптым гомеремд‰
Югалтмам диг‰н идем
Югалтмам диг‰н идем

2.
Кая соS в‰гъд‰ с_зеS
ЮлыSда минем к_зем
К™зен китк‰н кошлар кебек
ЮгалдыS кая _зеS
ЮгалдыS кая _зеS

Кушымта:

3.
К_л ™стл‰ре ак к_бек
Мамыктан аккан кебек
Бер‰_не д‰ яраталмам
Сине яраткан кебек
Сине яраткан кебек

Кушымта:


05. Туган якка мэдхия

1.
Кайтып кил‰м ерак-ерактан
Туган якка нурлы сукмактан
Тамырларым шундый сагындым
Шат елмайган сабый чагымны
Кушымта:
Калачакмын сулар-тамырсыз
Туган якта яуган яSгырсыз
Туган яксыз, айсыз, кояшсыз
Мин барыбер ятим-оясыз

2.
Баш очымда каурый болытлар
Ис‰нмесез татлы минутлар
Сайрап очкан тургай хисл‰ре
Fанны кочкан тугай исл‰ре

Кушымта:

3.
Ч‰чл‰ремне Gылы Gил тарый
Бакчабыздан бага кашкарый
Бу мизгелд‰ Gаным берб™тен
Б‰хет кошын тота ™метем

Кушымта:


06. Сагынып кайткан чагым

1.
Кит‰м ‰ле ян‰ кырларыма
ТыSлыйм ‰ле диеп шаулавын
Болытларга тияр-тим‰с очам
ТыSлыйм ‰ле тургай сайравын

Кушымта:
Килеп кер‰м ян‰ урманнарга
Ч‰чк‰л‰р тезелг‰н юлыма
УрамннарныS саф kавалы исе
Шифа булыр дия Gаныма

2.
Й™р‰к т_гел, к_ке моSланамы?
Бигр‰к матур безд‰ ирт‰л‰р
АгачларныS очларына тиеп
Тагын гына Gилл‰р ис‰л‰р

Кушымта:

3.
ТаSнар _б‰ з‰Sг‰р к_лнеS битен
Казлар й™з‰, канат кагына
Ул к™мешл‰р булмый торсын ‰ле
Кайткан чагым кабат сагынам

Кушымта:


07. ^зеS кояш булгансыS

Кушымта:
Кояшым дип миSа д‰ш‰ идеS
Син бит _зеS кояш булгансыS
ГомреS буе янып с_релмич‰
К_Sелем‰ назлар салгансыS

1.
Туфрагына ‰нк‰й г™лл‰р ч‰чте
Сулар сибеп таSнар атканда
Тыныч йокы бер_к тел‰сенн‰р
Алар сиSа кояш батканда

Кушымта

2.
Хатларымны к™нд‰ язар идем
Син аларны барыбер алмассыS
Ч‰чл‰реSн‰н сыйпап, балам диеп
Сагышларым баса алмассыS

Кушымта

3.
Р‰хм‰т, ‰нк‰й, м‰Sге р‰хм‰т сиSа
Ярый ‰ле т™шк‰ кер‰сеS
Сагну-сагышлары басылсын дип
ЮатуыS шулдыр, к_р‰сеS

Кушымта


08. СоSлама

1.
Ашкынып ташкынлы яз килде
К_земн‰н ямь-яшел моS тама
Ч‰ч‰кт‰ к_б‰л‰к тибр‰л‰
Сокланып карарга соSлама

Кушымта:
Сандугач сайравын ишетс‰S
Нинди кош сайрый дип сорама
Ашык син д™ньяны танырга
СоSлама соSлама соSлама

2.
Язларда тойгылар яSгыры
К_SелеS нечк‰реп елама
Ачылып тормышка д‰ш‰рг‰
СоSлама соSлама соSлама

Кушымта:
Беркайчан, беркайда, беркемг‰
К™нл‰ш_ яшенен юллама
Игеллек-матурлык ч‰ч‰рг‰
СоSлама соSлама соSлама

3.
Биект‰ парлашып очсалар
Сокланып кара син кошларга
ЯрыS тап г™рл‰шеп яш‰рг‰
СоSлама соSлама соSлама

Кушымта:
Гомерем - иск‰н Gил шикелле
Узачак б™ект‰ уйлама
С™елеп-яратып яш‰рг‰
СоSлама соSлама соSлама

+
С™елеп-яратып яш‰рг‰
СоSлама соSлама соSлама
СоSлама соSлама соSлама


09. Озаклама

1.
Исле г™лл‰рем‰ сулар сиб‰м к™нд‰,
Б™рел‰нг‰н алар ч‰ч‰к атарга.
Хуш исл‰рен исним, _зем сине к_злим,
Вакыт Gитк‰н инде сиSа кайтырга!

Кушымта:
Яратмасам сине, мин к™т‰р идемме?
Минутларны санап ирт‰сен - кичен
Назлы г™лем диеп, ирк‰л‰сен с™еп,
Ч‰ч‰кл‰р атармын, тик синеS ™чен

2.
Озаклама ирк‰м, мин сагынып к™т‰м,
Т‰р‰з‰г‰ карап г™лл‰рем бел‰н...
Сине к™т‰-к™т‰, сабырлыгым бет‰,
ЭшеS к_п ик‰нен болай да бел‰м!

Кушымта

3.
Исле г™лл‰рем‰ к_з сал ‰ле син д‰,
ТаGларын ачкан ул сиртеп хуш исен
Мин д‰ сагындым дип, Gылы с_зл‰реS сип,
АлларыSда ч‰ч‰к атармын _зем!

Кушымта


10. Чикл‰м‰че, к‰кк_к

1.
Чикл‰м‰че, к‰кк_к, гомеремне
Санымачы минем елларымны
Тыныч кына, кадерен белеп кен‰
^зем _тим язган юлларны

Кушымта:
Чикл‰м‰че, к‰кк_к, гомеремне
Саташтырма насыйп елларымны
Саташтырма, буташтырма башны
Fырлап уйлыйм ‰ле кырларны

2.
Чикл‰м‰че, к‰кк_к, гомеремне
Язмыш д‰фт‰ремне син к_рмисеS
Горур гына, бик белдекле булып
Хаман бер _к к™еS к™йлисеS

Кушымта:

3.
Чикл‰м‰че, к‰кк_к, гомеремне
^зем языйм яш‰_ елларымны
Кояш каршылыймын k‰р ирт‰д‰
Каршылыймын сузып кулларым

Кушымта:


11. К™тм‰г‰нд‰ кил

1.
К™тм‰г‰нд‰ кил син яннарыма
Уйлый к_рм‰ бу дип аSламый
Кил син миSа йолдыз атылгандай
К_Sелем‰ кер син соSламый

Кушымта:
Ик‰_ ген‰ белг‰н серл‰р бел‰н
Без с_т‰рбез тормыш йомгагын
Алыштырмам сине беркемг‰ д‰
Гомерем буе назлап туймамын

2.
Ризамын мин, риза барысына
Син югыSда й™р‰к сызлансын
Т_з‰рмен мин ‰рн_-газапларга
С™ю г™лем ген‰ сулмасын

Кушымта:

3.
К™тм‰г‰нд‰, кил син к™тм‰г‰нд‰
Мин барыбер каршы алырмын
Каршы алырмын да гомерлекк‰
Тик синеке булып калырмын

Кушымта:


12. ТыSла назлы Gырларымны

1.
КердеS д‰ син к_Sелем‰
ТаралдыS бит моS булып
Х‰зер гашыйк сандугачтай
МоSланам таSда чыгып
Х‰зер гашыйк сандугачтай
МоSланам таSда чыгып

Кушымта:
УйлыйсыSмы, сиз‰сеSме
Бу д™ньяда мин барын?
€г‰р тыSласаS Gырымны -
АSларсыS мине, Gаным!

2.
Fырларымда Gылы хисл‰р
Кабул итеп ал гына
ТормышыSда, к_SелеSд‰
Булсын хаман яз гына
ТормышыSда, к_SелеSд‰
Булсын хаман яз гына

Кушымта:

3.
К_Sелемн‰н чыккан моSнар
Гел ‰йл‰нсен тир‰Sд‰
ТыSла назлы Gырларымны
ТаS эзл‰неп й™рг‰нд‰
ТыSла назлы Gырларымны
ТаS эзл‰неп й™рг‰нд‰

Кушымта:


13. С™ю хисл‰ре

1.
Бик ™зелеп сагынганда
К_кк‰ кара кичл‰рен
jаваларга с‰йл‰н булып
Сибелг‰н саф хисл‰рем


Кушымта:
Басылмаса сагышларыS,
Ташса кабат чамадан,
Кояшлы яSгырлар булып,
Кайтырмын мин яSадан

2.
Назлар булып с™ю хисе
Тулыр синеS GаныSа
ТаS атканчы к_SелеSне
Мин урармын моSыма

Кушымта:

3.
ТаSнар аткач юкка чыкмас
Г™лг‰ т™ш‰р с‰йл‰нн‰р
НазланырсыS тагын-тагын
Fыеп чыклы б‰йл‰мн‰р

Кушымта:


14. М‰х‰б‰тт‰ яшик

1.
Кояш чыга Gылы нурын сиб‰
Тигез _реп б™тен Fир шарын
€йтер ™чен с_зл‰р Gитм‰с кебек
К_Sелд‰ге уйларныS барын

Кушымта:
Яшик ‰ле м‰х‰б‰тт‰, яшик
Х™рм‰т итеп k‰м д‰ яратып
Fырлар-моSнар иленд‰ сайрашып
Кешел‰рг‰ шатлык таратып

2.
Кара ‰ле к_зл‰рем‰, кара
Анда б‰хет нуры чагыла
С™юеSне с™еп, яратып ла
Гомер итик тагын, тагын да

Кушымта:

3.
СиSа-миSа, безнеS k‰мм‰безг‰
Ходай язган матур гомерне
Алга карап _т‰р идек елларны
Югалтмыйча булган кадерне


Кушымта:


15. М‰х‰бб‰тне саклагыз

1.
Табышкансыз, кавышкансмыз
Б_ген сезнеS туегыз
Тормыш туйда ямьле булыр
Берд‰м булса уегыз

Кушымта:
Язсын сезг‰ берг‰-берг‰
Аерылмыйча гомерг‰
Тормыш серен чиш‰рг‰
Икегез д‰ бер Gан булып
Fирд‰ б‰хетле пар булып
Яш‰рг‰ д‰, яш‰рг‰

2.
Карап сезг‰ туя алмаслык
Бигр‰к яр пар килг‰нсез!
М‰Sге берг‰ булырга дип
Алтын балдак киг‰нсез

Кушымта:

3.
С™ю г™легез сулмасын
Чит ятлардан яклагыз
Язмыш сезг‰ б_л‰к итк‰н
М‰х‰бб‰тне саклагыз

Кушымта:Эшне 2011 елын 11 ноябренд‰ Игорь Ребров ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) башкарды.
Шулай ук Радик Яваев катнашты. Р‰хм‰т сиSа, Радик!
€лфин‰ €зk‰мованыS берд‰н бер Контакттагы т™ркеме ™чен ген‰. Адресы: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Сораусыз копиял‰штер_, _зг‰рт_, k‰м х‰тта сату тыела! Барлык текстларыныS _з хуGасы бар. АларныS исемн‰рен сез альбомныS тышында укый аласыз.


Работу подготовил Игорь Ребров ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) 11 ноября 2011 года. Некоторые тексты предоставил Радик Яваев, за что ему большое спасибо!Предназначено исключительно для группы Альфины Азхамовой Вконтакте. Адрес: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Копирование, изменение, а также продажа без разрешения строго запрещены! У каждого текста есть свой хозяин (автор). Их имена вы можете прочесть на обложке альбома.


Приложенные файлы

  • doc 6612484
    Размер файла: 646 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий