Т. Історія пед-ки

1. Виникнення виховання й освіти у світовій суспільній цивілізації. Виховання і навчання в античному суспільстві
Укажіть правильну відповідь. У якій стародавній державі вперше почали використовувати термін “школа” як назву для навчально-виховних закладів?
у Стародавньому Шумері
бу Стародавній Спарті
у Стародавніх Афінах
у Стародавньому Римі

Стародавній мислитель, який, прагнучи регламентувати життя у ранньому дитинстві, першим в історії висунув ідею запровадження державних дитячих дошкільних закладів:
Демокріт
Платон
Сократ
Квінтіліан

Стародавній мислитель, який уперше в історії у своїх творах теоретично обгрунтував систему освіти і виховання підростаючого покоління?
Демокріт
Платон
Сократ
Квінтіліан

Стародавній мислитель, який уперше обгрунтував дитячу гру як засіб підвищення ефективності навчання:
Демокріт
Сократ
Платон
Арістотель

Укажіть правильну відповідь. Ідеал всебічного і гармонійного розвитку особистості з’явився за часів:
Арістотеля, Сократа, Демокріта
К.Гельвеція, Д.Дідро, Ж.-Ж.Руссо
К.Ушинського
В.Сухомлинського

Стародавній мислитель, який є автором першої в історії вікової періодизації розвитку дітей?
Арістотель
Платон
Сократ
Квінтіліан

Укажіть правильну відповідь. У якій стародавній державі вперше почали використовувати термін “педагог”,яким називали раба, що супроводжував дитину до школи?
у Стародавньому Шумері
у Стародавній Спарті
у Стародавніх Афінах
у Стародавньому Римі

Вперше ідею природовідповідного виховання, яка далі стала одним із найважливіших принципів педагогіки, висунув:
Ж.-Ж.Руссо
Демокріт
Арістотель
Я.Коменський

Кого хотіли виховати з спартанської жінки?
жінку-амазонку
домашню господиню
високоосвічену особистість
правильної відповіді немає

Дати визначення історії педагогіки:
цілісний процес навчання і виховання підростаючих поколінь
галузь педагогіки, яка вивчає систему навчання та освіти
наука, яка вивчає ретроспективне становлення та розвиток освітніх і виховних систем від найдревніших часів і до сьогодення
правильної відповіді немає

Предметом історії педагогіки є:
цілісний процес навчання і виховання підростаючих поколінь
система навчання та освіти в історичному розвитку
ретроспективне становлення та розвиток освітніх і виховних систем від найдревніших часів і до сьогодення
процес виникнення, становлення і розвитку основних педагогічних категорій: навчання, освіти, виховання, педагогічних систем та концепцій, а також унікального досвіду освітньої й виховної практики

Укажіть варіант правильної відповіді. Який метод навчання розвинувся у педагогіці на основі вчення Сократа?
акроматичний
евристичний
дослідницький
синтетичний

Що означає поняття “калокагатія”?
система виховання
школа
внутрішня і зовнішня досконалість
мета афінської системи виховання

Підготовка мужніх, дисциплінованих, загартованих воїнів – це:
мета афінської системи виховання
мета спартанської системи виховання
мета античної системи виховання
мета виховання східних слов’ян

Евристичний метод навчання розробив:
Платон
Арістотель
Квінтіліан
Сократ

Назвати автора творів “Держава” і “Закони”:
Платон
Арістотель
Квінтіліан
Сократ

Назвати автора першої вікової періодизації:
Платон
Арістотель
Квінтіліан
Сократ

Назвати автора першої педагогічної книги “Дванадцять книг риторичних настанов”:
Платон
Арістотель
Квінтіліан
Сократ

Назвати автора твору “Виховання оратора”:
Платон
Арістотель
Квінтіліан
Сократ

Назвати систему письма у Шумерії:
ієрогліфічне
клинопис
санскрит
брахмі

Криптії – це:
античні школи
школи в Індії
школи Шумерії
нічні облави на ілотів

Державний навчальний заклад підвищеного типу в Афінах – це:
гімназія
ліцей
гімнастична школа
музична школа

Якій дисципліні відповідає таке визначення: це наука, яка вивчає ретроспективне становлення та розвиток освітніх і виховних систем від найдревніших часів до сьогодення?
історія педагогіки
педагогіка
дидактика
часткові методики

Назвати принципи, на яких базуються історико-педагогічні знання.
всі відповіді правильні
науковості
історизму
об’єктивності

Назвати підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища.
психологічний
біологізаторський
соціологічний
всі відповіді правильні

Назвати країни, в яких виникли перші школи.
Китай
Єгипет
Греція
всі відповіді правильні

В якій країні існувала Афінська система виховання?
Греція
Китай
Єгипет
Індія

Яка система виховання передбачала „калокагатію”?
Афінська
Спартанська
українська
російська

Назвати древньогрецьких філософів.
Сократ
Платон
Демокріт
всі відповіді правильні

Назвати типи шкіл у Древньому Римі.
елементарна школа
граматична школа
школа ритора
всі відповіді правильні

Назвати найбільш відомого римського педагога.
Цезар
Квінтіліан
Демокріт
Платон

Назвати римського педагога-філософа.
Сократ
Квінтіліан
Демокріт
Платон


Тема №2. Педагогічна думка в епоху Середньовіччя, епоху Відродження та Реформації
Укажіть варіант правильної відповіді. У який історичний період і у зв’язку з чим виникла гімназія Штурма, яка поклала початок класичній освіті у Європі?
у стародавньому Римі у зв’язку з діяльністю грецьких учителів, які запроваджували навчальні заклади за зразком древньоафінських гімнасіїв
у Німеччині в період Реформації у зв’язку з діяльністю гуманістів, які виступали за досконале вивчення стародавніх мов
у ХVII ст. в Чехії у зв’язку з діяльністю видатного педагога Я.Коменського, який запропонував цей тип навчального закладу у розробленій ним шкільній системі
в Англії у ХVII ст.

Укажіть варіант відповіді, у якому названо педагогічну ідею, що належить відомому чеському педагогу Я.А.Коменському:
теорія вільного природного виховання
теорія”елементарної освіти”
ідея школи рідної мови
ідея культуровідповідності виховання

Відомий зарубіжний педагог, який першим в історії усвідомив наявність особливих закономірностей у вихованні і навчанні:
Ж.-Ж.Руссо
Я.Коменський
Й.Песталоцці
Й.Гербарт

Укажіть варіант правильної відповіді. У який історичний період виникла система єзуїтського виховання?
у Стародавньому Римі
в епоху раннього європейського середньовіччя
у період Реформації
правильної відповіді немає

Хто з відомих представників зарубіжної класичної педагогіки запропонував шкільну систему, яка має вигляд: материнська школа, школа рідної мови, латинська школа, академія?
Я.Коменський
Й.Песталоцці
Й.Гербарт
Ж.-Ж.Руссо

Взаємодію між віковою періодизацією і системою шкільництва вперше обгрунтував:
М.Ф.Квінтіліан
Ж.-Ж.Руссо
Д.Дідро
Я.А.Коменський

Визначальним у вихованні в епоху Відродження був принцип:
гуманізму
авторитаризму
народності
культуровідповідності

Форма навчання Я.Коменського, яка є неперевершеною до сьогодення:
урок
праця
екскурсія
гра

Поняття “золоте правило дидактики” Я.Коменського обумовлює принцип:
наочності
послідовності
доступності
систематичносі

Школа без дисципліни, за Я.Коменським, однаково, що:
млин без води
робота без радощів
корабель без парусу
дитина без матері

Хто з відомих представників зарубіжної класичної педагогіки запропонував шкільну систему, яка має вигляд: материнська школа, школа рідної мови, латинська школа, академія?
Я.Коменський
Й.Песталоцці
Й.Гербарт
Ж.-Ж.Руссо

Відомий зарубіжний педагог, який першим в історії усвідомив наявність особливих закономірностей у вихованні і навчанні:
Ж.-Ж.Руссо
Я.Коменський
Й.Песталоцці
Й.Гербарт

Хто з відомих зарубіжних педагогів зробив одну з перших спроб намітити завдання, зміст та методи виховання у відповідності до встановлених ним вікових періодів розвитку дитини?
Й.Песталоцці
Я.Коменський
А.Дістервег
Ж.-Ж.Руссо

Укажіть варіант правильної відповіді. У який історичний період виникла система єзуїтського виховання?
у Стародавньому Римі
в епоху раннього європейського середньовіччя
у період Реформації
правильної відповіді немає

Укажіть варіант відповіді, у якому названо педагогічну ідею, що належить відомому чеському педагогу Я.А.Коменському.
теорія вільного природного виховання
теорія”елементарної освіти”
ідея школи рідної мови
ідея культуровідповідності виховання

Назвати ідейну течію е.Відродження.
гуманізм
схоластика
класицизм
барокко

Що ставили на перше місце гуманісти е. Відродження?
культ нації
культ людини
культ свободи
правильної відповіді немає

Назвіть школу, яку відкрив В. да Фельтре.
будинок свободи
будинок радості
будинок щастя
гімназія

Хто є автором твору „Республіка Сонця”?
Т. Кампанелла
В. Да Фельтре
Ж.-Ж. Руссо
правильної відповіді немає

Хто є автором твору „Місто Сонця”?
Т. Кампанелла
В. Да Фельтре
Ж.-Ж. Руссо
правильної відповіді немає

Назвати педагогів-гуманістів е. Відродження.
Ф. Рабле
Е. Роттердамський
М. Монтень
всі відповіді правильні

Назвати автора твору „Досліди”.
Ф. Рабле
Е. Роттердамський
М. Монтень
правильної відповіді немає

Який аспект умінь був не обов’язковим у лицарському вихованні в е. Середньовіччя?
грати в шахи
володіти зброєю
полювати
читати і писати

Які уміння були важливими у лицарському вихованні в е. Середньовіччя?
грати в шахи
володіти зброєю
полювати
всі відповіді правильні

Назвати автора „Будинку радості”.
В. Да Фельтре
Т.Мор
М.Монтень
Р. Оуен


Тема №3. Педагогіка епохи Просвітництва. Видатні діячі епохи пізнього
Просвітництва в Європі
Укажіть автора філософсько-психологічної теорії “чистої дошки”:
В.Штерн
Дж.Локк
Й.Гербарт
З.Фрейд

Укажіть варіант відповіді, у якому названо педагогічну ідею, що належить відомому французькому педагогу Ж.-Ж.Руссо:
теорія “елементарної освіти”
теорія вільного природного виховання
ідея культуровідповідності виховання
теорія громадянської освіти

Хто з відомих зарубіжних педагогів зробив одну з перших спроб намітити завдання, зміст та методи виховання у відповідності до встановлених ним вікових періодів розвитку дитини?
Й.Песталоцці
Я.Коменський
А.Дістервег
Ж.-Ж.Руссо

Вперше законодавчий характер принципам загальної, обов’язкової і безплатної шкільної початкової освіти було надано:
у Стародавніх Афінах згідно розробленої Платоном державної системи освіти
в Англії у результаті перевороту 1688 р., коли країна стала конституційною монархією
у Франції у період французької революції 1789-1794 рр.
в Австро-Угорщині (і Західній Україні) у результаті революції 1848 року, коли в імперії було прийнято конституцію

Назвіть основний засіб виховання за Ж.-Ж.Руссо.
природа
навчання
праця
вправи

Хто вперше обґрунтував ідею “вільного виховання”?
Я.Коменський
Дж.Локк
В.да Фельтре
Ж.-Ж.Руссо

Видатний представник зарубіжної філософії, який виділив педагогіку в окрему галузь наукового знання.
Дж.Локк
Й.Гербарт
Ф.Бекон
М.Монтессорі

Назвати автора підручника „Відкриті двері до всіх наук”.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвати автора праці „Шлях світла”.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвати автора праці „Правила більш легкої граматики”.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвіть педагога, який закінчив Оксфордський університет.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвіть автора праці „Думки про виховання”.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Хто з педагогів висунув ідею виховання „джентльмена”?
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Хто з педагогів виділив завдання виховання: „розвиток здорового духу у здоровому тілі”?
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвати методи виховання, які висунув Дж.Локк.
приклад
вправи
виховні ситуації
всі відповіді правильні

Хто з педагогів обґрунтував методи виховання: приклад, вправи, виховні ситуації, заохочення, покарання?
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Хто з педагогів народився в Женеві в сім’ї майстра-годинникаря?
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвати автора твору „Сповідь”.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвати автора твору „Чи сприяв прогрес у науці і мистецтві поліпшенню або погіршенню моралі”.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвати автора концепції „вільного природного виховання”.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Хто з педагогів тлумачив принцип природовідповідності як спілкування з природою, гармонія з нею?
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвіть автора принципу педоцентризму.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвіть джерела виховання, які назвав Ж.-Ж.Руссо.
природа
оточуючі речі
люди
всі відповіді правильні

Хто з педагогів назвав джерелами виховання природу, оточуючі речі, людей?
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
М.Монтессорі

Назвіть автора книги „Про розум”.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
К.Гельвецій

Назвіть автора книги „Про людину, її розумові здібності та її виховання”.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
К.Гельвецій

Назвіть автора праці „Про людину”.
Д.Дідро
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
К.Гельвецій

Хто обґрунтував систему взаємодії між віковою періодизацією і системою шкільництва?
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
К.Гельвецій

З чим порівняв Я.Коменський учителя?
з сонцем
водою
вогнем
місяцем

Назвіть першу дитячу енциклопедію
„Будинок радості”
„Гаргантюа і Пантагрюель”
„Дитячий світ”
”Видимий світ у малюнках”

Якому принципу відповідає „золоте правило дидактики” Я.Коменського?
наочності
науковості
систематичності
послідовності

Назвіть автора висловлення: „школа без дисципліни, однаково, що млин без води”.
Я. Коменський
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
К.Гельвецій

Хто з педагогів розташував предмети основного циклу середньої школи таким чином: 1 клас- математика, 2 клас – механіка, 3 клас – астрономія, 4 клас- природознавство, 5 клас – хімія, 6 клас – логіка...”?
Д.Дідро
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
К.Гельвецій

Назвати педагога, який у школі пропонував у післяобідній час вивчати такі дисципліни: філософія, мораль, природна релігія, історія, хронологія географія, основи економічної освіти.
Д.Дідро
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
К.Гельвецій

Назвати педагога, який у школі пропонував у післяобідній час вивчати такий цикл дисциплін: малювання, елементи архітектури.
Д.Дідро
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
К.Гельвецій

Назвати педагога, який у школі пропонував у післяобідній час вивчати такий цикл дисциплін: музика, танці, фехтування, плавання, їзда верхи.
Д.Дідро
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
К.Гельвецій

Назвати автора праці „План університету або школи публічного викладення всіх наук для російського уряду”.
Д.Дідро
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк
К.Гельвецій


Тема №4. Шкільництво та педагогічна думка країн Європи кц. ХVІІІ-ХІХ ст.
Укажіть варіант відповіді, у якому названо педагогічну ідею, що належить відомому швейцарському педагогу Й.Песталоцці.
класно-урочна система навчання
теорія вільного природного виховання
теорія “елементарної освіти”
дидактика розвиваючого навчання

Видатний представник зарубіжної класичної педагогіки, автор вчення про виховуюче навчання.
Ж.-Ж.Руссо
Я.Коменський
А.Дістервег
Й.Гербарт

Відомий представник зарубіжної класичної педагогіки, який увів у педагогіку категорію “педагогічний такт”:
М.Монтессорі
Дж.Дьюї
А.Дістервег
Й.Гербарт

Укажіть варіант відповіді, у якому названо педагогічну ідею, що належить відомому німецькому педагогу А.Дістервегу:
теорія “елементарної освіти”
теорія вільного природного виховання
класно-урочна система навчання
дидактика розвиваючого навчання

Хто з відомих зарубіжних педагогів нового часу вперше диференціював змістовий і розвивальний бік процесу навчання та започаткував ідею розвивального навчання?
Я.Коменський
Й.Песталоцці
Й.Гербарт
А.Дістервег

Укажіть варіант відповіді, у якому названо педагогічну ідею, що належить відомому німецькому педагогу А.Дістервегу:
ідея культуровідповідності виховання
теорія “елементарної освіти”
теорія вільного природного виховання
класно-урочна система навчання

Кому з відомих представників зарубіжної класичної педагогіки належить популярне у другій пол. ХIХ ст. вчення про ступені навчання, яке має вигляд: виразність, асоціація, система, метод?
Ж.-Ж.Руссо
Я.А.Коменський
Й.Песталоцці
Й.Гербарт

Видатний представник зарубіжної класичної педагогіки, який започаткував теорію формальної освіти:
Й.Песталоцці
Й.Гербарт
Ж.-Ж.Руссо
Дж.Локк

Видатний представник зарубіжної класичної педагогіки, який при обґрунтуванні принципу природовідповідності виховання вказував, що властиві кожній дитині від народження задатки сил і здібностей треба розвивати, вправляючи їх у тій послідовності, яка відповідає природному порядку та законам розвитку дитини, тобто починати від найпростішого і поступово підніматися до дедалі складнішого.
Й.Песталоцці
Дж.Локк
Я.Коменський
А.Дістервег

Укажіть варіант відповіді, у якому названо педагогічну ідею, що належить відомому швейцарському педагогу Й.Песталоцці.
класно-урочна система навчання
теорія вільного природного виховання
теорія “елементарної освіти”
дидактика розвиваючого навчання

Укажіть варіант відповіді, у якому названо педагогічну ідею, що належить відомому німецькому педагогу А.Дістервегу.
теорія “елементарної освіти”
теорія вільного природного виховання
класно-урочна система навчання
дидактика розвиваючого навчання

Кому з відомих представників зарубіжної класичної педагогіки належить популярне у другій пол. ХIХ ст. вчення про ступені навчання, яке має вигляд: виразність, асоціація, система, метод?
Ж.-Ж.Руссо
Я.А.Коменський
Й.Песталоцці
Й.Гербарт


Тема №5. Основні теорії європейської освіти нового часу (кц. ХІХ-поч.ХХ ст.)
Англійський педагог, який запропонував форму “взаємного навчання” і запроваджував однойменні школи.
Дж.Локк
Дж.Дьюї
А.Маслоу
Д.Ланкастер

Видатний представник зарубіжної філософії, який виділив педагогіку в окрему галузь наукового знання:
Дж.Локк
Й.Гербарт
Ф.Бекон
М.Монтессорі

Укажіть варіант правильної відповіді. Основоположник педагогіки як окремої науки:
Ф.Бекон
М.Ф.Квінтіліан
Я.А.Коменський
А.Дістервег

Вальдорфська педагогіка отримала свою назву за:
назвою місцевості, де була створена перша школа такого типу
назвою філософської концепції автора
прізвищем автора
правильної відповіді немає

Принцип циклічності є однією з основ побудови.
вальдорфської педагогіки
техніки Френе
Ієна-плану
теорії вільного виховання

Психологічний підхід щодо розуміння процесу виховання обґрунтував.
Г.Спенсер
П.Монро
П.Летурно
К.Шмідт

Автором релігійного підходу до виникнення виховання був.
Г.Спенсер
П.Монро
П.Летурно
К.Шмідт

Авторами біологічного підходу до виникнення виховання були.
Г.Спенсер, П.Летурно
П.Монро, Г.Спенсер
П.Летурно, П.Монро
К.Шмідт, П.Монро

Назвати представника соціолого-біологічного напряму педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст..
Ш.Фур’є
Г.Спенсер
Ф.Фребель
Й.Гербарт

Назвати автора теорії “громадянського виховання” і “трудової школи”.
Г.Спенсер
Г.Кершенштейнер
Ф.Фребель
А.Дістервег

Назвати автора праці “Метод наукової педагогіки, що застосовується до виховання в “будинках дітей”.
Е.Кей
Г.Кершенштейнер
М.Монтессорі
Й.Песталоцці

Назвати школу початку ХХ ст., яка мала на меті вивчити природу дитини, розвивати її вроджені здібності в поєднанні з навколишнім світом.
“трудова школа”
“нова школа”
вальдорфська школа
гімназія

Назвати автора вальдорфської педагогіки:
С.Френе
Г.Кершенштейнер
Г.Шаррельман
Р.Штайнер

Назвати принцип вільного виховання, виділений М.Монтессорі.
принцип природовідповідності
принцип культуровідповідності
принцип наочності
принцип свободи

Назвати засновника педагогіки прагматизму.
А.Біне
Е.Мейман
В.Штерн
Дж.Дьюї

Назвати роки життя Й.Г. Песталоцці.
1746-1827
1745-1827
1746-1826
1746-1828

Назвати автора роману „Лінгард і Гертруда”
Й.Песталоцці
Дж.Локк
С.Френе
Ж.-Ж.Руссо

Назвати, хто з педагогів брав активну участь у роботі „Гельветичного товариства кушнірів (шкіряників)”.
Й.Песталоцці
Дж.Локк
С.Френе
Ж.-Ж.Руссо

Назвати педагога, який на сторінках журналу „Нагадував” публікував свої статті.
Й.Песталоцці
Дж.Локк
С.Френе
Ж.-Ж.Руссо

В якому році Й.Песталоцці відкрив притулок на 80 дітей-сиріт віком від 5 до 10 років?
1799
1899
1789
1888

Назвіть автора твору „Як Гертруда вчить своїх дітей”.
Й.Песталоцці
Дж.Локк
С.Френе
Ж.-Ж.Руссо

Назвіть автора твору „Книга для матерів”
Й.Песталоцці
Дж.Локк
С.Френе
Ж.-Ж.Руссо

Назвіть автора твору „Азбука спостереження”
Й.Песталоцці
Дж.Локк
С.Френе
Ж.-Ж.Руссо

Назвіть автора мети виховання: розвиток природних здібностей людини, що закладені в ній, постійне їх удосконалення.
Й.Песталоцці
Дж.Локк
С.Френе
Ж.-Ж.Руссо

Назвіть автора, який проповідував „гармонійний розвиток сил і здібностей людини”.
Й.Песталоцці
Дж.Локк
С.Френе
Ж.-Ж.Руссо

Назвіть складові елементарного навчання за Й.Песталоцці.
форма
число
слово
всі відповіді правильні

Назвати головний принцип навчання Й.Песталоцці.
наочність
науковість
доступність
міцність знань

Який принцип навчання Й.Песталоцці називав „абсолютною основою всякого пізнання”?
наочність
науковість
доступність
міцність знань

Назвіть принципи навчання, які виділив Й.Песталоцці.
наочність
систематичність
доступність
всі відповіді правильні

Назвіть прізвища „нових вихователів” у Німеччині кінця ХVІІІ ст.
І.Базедов
Х.Зальцман
І.Кампе
всі відповіді правильні

Коли у Німеччині з’явився термін „нові вихователі”
кінець ХVІІІ ст.
початок ХVІІІ ст.
ХІІІ ст.
Х ст.

Назвіть німецьких педагогів-філантропістів.
І.Базедов
Х.Зальцман
І.Кампе
всі відповіді правильні

Назвіть автора „Звернення до друзів людства і заможних людей”.
І.Базедов
Х.Зальцман
І.Кампе
правильної відповіді немає

Назвіть автора „Елементарного посібника”.
І.Базедов
Х.Зальцман
І.Кампе
правильної відповіді немає

Назвіть автора „Методичного посібника для батьків і матерів сімей і народів”.
І.Базедов
Х.Зальцман
І.Кампе
правильної відповіді немає

В якому році І.Базедов видав „Елементарнний посібник”?
1770
1775
1771
1781

В якому році І.Базедов видав „Методичний посібник для батьків і матерів сімей і народів”?
1770
1775
1771
1781

В який період у Німеччині сформувалася нова течія – неогуманізм?
середина ХVІІІ ст.
початок ХVІІІ ст.
ХІІІ ст.
Х ст.

Назвати роки життя В.Гумбольта.
1767-1835
1776-1835
1765-1835
1766-1835

Назвати роки життя Х.Зальцмана.
1744-1811
1776-1835
1765-1835
1766-1835

Назвати роки життя І.Базедова.
1724-1790
1776-1835
1765-1835
1766-1835

Назвіть тлумачення філантропічної педагогіки.
”природа, школа, життя”
„природа, школа”
„школа, життя”
„природа, життя”

Назвіть основний принцип виховання Й.Песталоцці.
культуровідповідності
природовідповідності
народності
історизму

Назвіть принцип виховання Й.Песталоцці, який дозволяє забезпечити гармонійний розвиток усіх природних сил людини.
культуровідповідності
природовідповідності
народності
історизму

В яких типах шкіл використовувалася теорія елементарної освіти Й.Песталоцці?
в народних школах
гімназіях
училищах
правильної відповіді немає

На якій ланці навчання зосереджував свою педагогічну діяльність Й.Песталоцці?
початкова школа
старша школа
позашкільна освіта
правильної відповіді немає


Тема №6. Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі
У якому із поданих творів періоду Київської Русі було вперше закладено гуманні начала виховання, які згодом стали основою педагогіки українського народу?
”Слово о полку Ігоревім”
”Слово про закон і благодать”
”Повчання дітям”Володимира Мономаха
”Повість временних літ”

Назвати систему шкіл періоду розквіту Київської Русі.
Школи “книжного вчення”, монастирські школи
Монастирські школи
Єзуїтські школи
Лицарські школи

Назвати оригінальні твори Київської Русі.
”Пчела”
”Златоуст”
“Слово про закон і благодать”, “Повчання дітям” Володимира Мономаха
правильної відповіді немає

Назвати перекладні твори періоду Київської Русі.
”Пчела”
”Златоуст”, ”Пчела”
“Слово про закон і благодать”
“Повчання дітям” Володимира Мономаха

Коли датується виникнення праслов’ян?
ІІ ст. до н.е.
ІІІ ст. до н.е.
І ст. до н.е.
ІV ст. до н.е.

Кли завершується історія стародавніх слов’ян?
ІХ ст. н.е.
ІІІ ст. до н.е.
І ст. до н.е.
ІV ст. н.е.

З якого століття слов’яни були відомі під іменами венедів (венети)?
І ст. н.е.
ІІІ ст. до н.е.
І ст. до н.е.
ІV ст. н.е.

У працях яких авторів ІХ – Х ст. знаходимо відомості про слов’ян?
Баварський
К.Багрянородний
Аль-Масуді
всі відповіді правильні

Як східні слов’яни називали ту частину житла, де перебували жінки з малими дітьми?
дитинець
хата-читальня
материнська хата
правильної відповіді немає

Що таке тіло виховання у східних слов’ян?
ізичне виховання
моральне
естетичне
трудове

Як називали наші предки місце навчання?
дитинець
учительська
школа
училиште

Як називали наші предки вчителя?
научитель
наставник
вихователь
просвітитель

В яких містах в е.Київської Русі діяло по кілька шкіл навчання грамоти та по кілька ремесел?
Київ
Чернігів
Луцьк
всі відповіді правильні

З якого століття Києв вважається центром міжнародної торгівлі?
ІХ ст.
Х ст.
ХІІ ст.
ХІІІ ст.


Тема №7. Освіта і виховання в Україні в епоху Відродження та Ренесансу (ХVІ-перша половина ХVІІІ ст.)
Перше українське братство було започатковане:
у 1549 році
у 1550 році
у 1450 році
у1449 році

Школа-академія в Острозі була організована князем К.Острозьким у:
1570 році
1572 році
1573 році
1576 році

Острозьку школу називали:
двомовна гімназія
тримовний ліцей
академія
колегія

Києво-Могилянська академія виникла:
у 1632 році
у 1576 році
у 1701 році
у 1755 році

Першим очолив Києво-Могилянську колегію:
Г.Сковорода
М.Ломоносов
П.Могила
І.Федоров

Назва першої друкованої східнослов’янської навчальної книги, видана Іваном Федоровим у Львові 1574 року:
Біблія
”Народна педагогіка”
”Буквар”
”Повчання дітям”

Перший вищий навчальний заклад на західноукраїнських землях – це:
Острозька школа-академія
Львівська братська школа
Києво-Могилянська академія
Львівський університет

Як називається перший друкований педагогічний твір в Україні, виданий Львівським братством 1609 року?
“О воспитании чад”
“Лексікон словено-руський”
в“Суперечка мудрого латинника з немудрим русином”
“Педагогія”

Першою братською школою підвищеного типу в Україні стала школа:
київського братства
луцького братства
львівського братства
рогатинського братства

Укажіть варіант правильної відповіді. Який досвід роботи братських шкіл, що існували в Україні у ХVI - ХVII ст. , використав і теоретично обгрунтував у своєму вченні чеський педагог Я.Коменський?
досвід поєднання навчання дітей з їх продуктивною працею
досвід класно-урочної організації навчання
досвід вивчення предметів за вибором учнів
досвід взаємного відвідування занять учителями з метою обміну педагогічним досвідом

З яких часів в Україні виник перший вищий навчальний заклад?
за часів Київської Русі
за часів Гальцько-Волинського князівства
за часів Гетьманату
в епоху українського національного відродження (ХVI- ХVII)

Перший вищий навчальний заклад на західноукраїнських землях – це:
Острозька школа-академія
Львівська братська школа
Києво-Могилянська академія
Львівський університет

Петро Могила обіймав у Києво-Могилянській академії посаду:
ректора
префекта
проректора
декана

Києво-Могилянська академія мала таку систему організації:
поділялася на факультети
мала поділ на молодших і старших студентів
мала вісім класів
правильної відповіді немає

Першою братською школою підвищеного типу в Україні стала школа:
київського братства
луцького братства
львівського братства
рогатинського братства

Організації міського населення, передусім ремісників і купців, які об’єднувалися з метою боротьби проти ополячення та окатоличення українського населення – це:
колегіуми
громади
братства
братські школи

Назвати рік започаткування першого братства:
1445 р.
1449 р.
1550 р.
1555 р.

В якому році заснована Києво-Могилянська колегія?
1576 р.
1631 р.
1632 р.
1701 р.

В якому році Києво-Могилянська колегія отримала офіційний статус академії?
1576 р.
1631 р.
1632 р.
1701 р.

Києво-Могилянська академія нараховувала:
чотирі факультети
три факультети
сім класів
вісім класів

Класи філософії та богослов’я у Києво-Могилянській академії відносилися до:
підготовчих класів
молодших класів
середніх класів
старших класів

Класи поетики і риторики у Києво-Могилянській академії відносилися до:
підготовчих класів
молодших класів
середніх класів
старших класів

Класи інфіма, граматика і синтаксис у Києво-Могилянській академії відносилися до:
підготовчих класів
молодших класів
середніх класів
старших класів


Тема №8. Українське шкільництво і педагогіка другої половини ХVІІІ-першої половиниХІХ ст.)
Український педагог, який обгрунтував дидактичний принцип поєднання інтересу і відповідальності у навчанні, вказавши, що “навчати граючись можна лише дітей до семирічного віку”:
К.Ушинський
Г.Сковорода
С.Русова
В.Сухомлинський

Видатний вітчизняний педагог, про якого йдеться у тексті: Він першим серед педагогів науково обгрунтував принцип наочності навчання. Пов’язав цей принцип не лише з зоровими відчуттями, як це було у попередників, а дав йому психологічний аналіз, вказавши, що наочне навчання випливає з особливостей мислення школярів: ”Дитина мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями взагалі”
К.Ушинський
Г.Сковорода
О.Духнович
Г.Ващенко

Кому належать слова:”Мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі, живущі та майбутні покоління народу в одне велике, історично живе ціле. Коли зникає народна мова,- народу нема більше”.
К.Ушинський
С.Русова
О.Духнович
В.Сухомлинський

Педагогіку як науку про виховання першим в історії оформив, розмежувавши її з мистецтвом (практикою) виховання, відомий педагог:
К.Ушинський
О.Духнович
Г.Сковорода
А.Макаренко

Хто серед видатних українських педагогів вперше ввів термін “народна педагогіка”?
О.Духнович
Г.Ващенко
К.Ушинський
С.Русова

Укажіть правильну відповідь. Видатний український педагог, який вперше зумів органічно поєднати навчання з продуктивною працею дітей:
К.Ушинський
Г.Сковорода
Н.Крупська
А.Макаренко

Автор першого в Україні підручника з педагогіки “Народна педагогіка на користь училищ та вчителів сільських”:
Г.Сковорода
Г.Ващенко
М.Корф
О.Духнович

Видатний вітчизняний педагог, про якого йдеться у тексті: Він – один з перших професійних вчених-педагогів у Західній Україні. Написав і видав перший у Західній Україні систематизований підручник з педагогіки. Є автором першого на Закарпатті народного букваря. Вирішальну роль у формуванні людської особистості відводив учителю:”Хто дав тобі виховання, той більше тобі дав, ніж той, хто дав тобі життя”:
О.Духнович
Ф.Прокопович
Г.Ващенко
С.Русова

Видатний вітчизняний педагог, про якого йдеться у тексті: Він вважав, що людина зможе стати щасливою через самопізнання своїх здібностей і нахилів. Одним із перших серед вітчизняних педагогів висунув ідею природного виховання. Висунув концепцію “спорідненої праці”. У центр виховного процесу ставив почуття дитини, її стосунки зі світом, її щастя – за це його називали українським Руссо.
Ф.Прокопович
Г.Сковорода
О.Духнович
В.Сухомлинський

Видатний вітчизняний просвітитель, який першим в українській педагогіці висунув ідею природного виховання:
Б.Грінченко
Г.Сковорода
С.Русова
Т.Лубенець

Видатний вітчизняний педагог, автор теорії про органічну єдність матеріальної і формальної освіти:
О.Духнович
К.Ушинський
В.Сухомлинський
М.Корф

Хто з вітчизняних педагогів першим поставив вимогу вивчення усної народної творчості?
В.Сухомлинський
Г.Сковорода
О.Духнович
К.Ушинський

Відомий педагог, якому належать слова: ”Якщо педагогіка хоче виховувати людину у всіх відношеннях, то вона повинна, насамперед, узнати її також у всіх відношеннях”:
Я.Коменський
Й.Песталоцці
К.Ушинський
Г.Сковорода

Видатний вітчизняний педагог, який першим в українській педагогіці поставив у центр уваги особистість дитини, її почуття, стосунки зі світом, її щастя:
П.Могила
Г.Сковорода
С.Русова
В.Сухомлинський

Видатний вітчизняний педагог, який вперше розробив наукове вчення про структуру і типологію уроку?
О.Духнович
Г.Сковорода
П.Могила
К.Ушинський

Укажіть правильну відповідь. Видатний український педагог, який вперше зумів органічно поєднати навчання з продуктивною працею дітей:
К.Ушинський
Г.Сковорода
Н.Крупська
А.Макаренко

Хто серед видатних українських педагогів вперше ввів термін “народна педагогіка”?
О.Духнович
Г.Ващенко
К.Ушинський
С.Русова

Кому належать слова:”Мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі, живущі та майбутні покоління народу в одне велике, історично живе ціле. Коли зникає народна мова,- народу нема більше”.
К.Ушинський
С.Русова
О.Духнович
В.Сухомлинський

Автор першого в Україні підручника з педагогіки “Народна педагогіка на користь училищ та вчителів сільських”:
Г.Сковорода
Г.Ващенко
М.Корф
О.Духнович

Видатний вітчизняний педагог, про якого йдеться у тексті: Він – один з перших професійних вчених-педагогів у Західній Україні. Написав і видав перший у Західній Україні систематизований підручник з педагогіки. Є автором першого на Закарпатті народного букваря. Вирішальну роль у формуванні людської особистості відводив учителю:”Хто дав тобі виховання, той більше тобі дав, ніж той, хто дав тобі життя”:
О.Духнович
Ф.Прокопович
Г.Ващенко
С.Русова

Видатний вітчизняний педагог, про якого йдеться у тексті: Він вважав, що людина зможе стати щасливою через самопізнання своїх здібностей і нахилів. Одним із перших серед вітчизняних педагогів висунув ідею природного виховання. Висунув концепцію “спорідненої праці”. У центр виховного процесу ставив почуття дитини, її стосунки зі світом, її щастя – за це його називали українським Руссо.
Ф.Прокопович
Г.Сковорода
О.Духнович
В.Сухомлинський

Перший вищий навчальний заклад на західноукраїнських землях – це:
Острозька школа-академія
Львівська братська школа
Києво-Могилянська академія
Львівський університет

Видатний вітчизняний просвітитель, який першим в українській педагогіці висунув ідею природного виховання:
Б.Грінченко
Г.Сковорода
С.Русова
Т.Лубенець

Назвати дидактичні принципи, обгрунтовані К.Ушинським:
наочності, свідомості й активності, послідовності й систематичності, міцності знань, зв’язку навчання з життям, емоційності, поєднання інтересу й відповідальності
принцип народності
культуровідповідності, природовідповідності
народності, наочності

Назвати типи уроків, виділених К.Ушинським:
комбінований, урок засвоєння нових знань, урок оцінки знань
урок формування умінь і навичок, комбінований, інтегрований
урок узагальнення ЗУН, комбінований, урок оцінки знань
змішаний, урок усних і практичних вправ, урок письмових вправ, урок оцінки знань, урок повідомлення нових знань

Назвати методи морального виховання за К.Ушинським:
особистий приклад вихователів, наслідування, вправи, переконання, покарання, заохочення
переконування, переконання, навіювання, приклад
особистий приклад вихователів, наслідування, вправи
переконання, покарання, заохочення, гра

Початкова освіта з 1864 р. регламентувалась:
Статутом навчальних закладів, підпорядкованих університетам”
“Положенням про початкові народні училища”
“Статутом гімназій і училищ, підпорядкованих університетам”
“Статутом гімназій і прогімназій”

Реформа середньої освіти 1864 р. регламентувалась:
“Статутом навчальних закладів, підпорядкованих університетам”
“Положенням про початкові народні училища”
“Статутом гімназій і училищ, підпорядкованих університетам”
“Статутом гімназій і прогімназій”

Вища освіта з 1863 р. регламентувалась:
“Статутом навчальних закладів, підпорядкованих університетам”
“Статутом університетів”
“Статутом гімназій і училищ, підпорядкованих університетам”
“Статутом гімназій і прогімназій”

Утраквістична школа – це:
двомовна школа, що діяла на західноукраїнських землях ХІХ ст.
тримовна школа, що діяла на західноукраїнських землях в першій половині ХХ ст.
школа з викладовою німецькою мовою, що діяла на західноукраїнських землях ХІХ ст.
двомовна школа, що діяла на західноукраїнських землях ХVІІІ ст.

Перша “Просвіта” була заснована:
у Києві 1868 р.
у Катеринославі 1905 р.
у Львові 1868 р.
в Одесі 1905 р.

Назвати автора праці “Про методи викладання”(1858 р.):
М.Корф
Х.Алчевська
Б.Грінченко
М.Пирогов

Назвати засновника земської трирічної школи:
М.Корф
Х.Алчевська
Б.Грінченко
М.Пирогов

Назвати засновника недільних шкіл на Україні:
М.Корф
Х.Алчевська
Б.Грінченко
М.Пирогов

Назвати автора навчального посібника “Книга дорослих”:
М.Корф
Х.Алчевська
Б.Грінченко
М.Пирогов

Назвати автора твору “На безпросвітному шляху”:
М.Корф
Х.Алчевська
Б.Грінченко
М.Пирогов

Назвати автора твору “Яка тепер народна школа на Україні”:
М.Корф
Х.Алчевська
Б.Грінченко
М.Пирогов

Назвати автора підручника “Стародавня історія східних народів”:
М.Корф
Х.Алчевська
Б.Грінченко
Леся Українка

“Статут навчальних закладів, підпорядкованих університетам” було прийнято:
1801 р.
1802 р.
1803 р.
1804 р.

“Статут гімназій і училищ, підпорядкованих університетам” було прийнято:
1804 р.
1819 р.
1828 р.
1831 р.

Скільки класів мали тривіальні школи, що діяли у першій половині ХІХ ст. в Галичині?
три класи
чотирі класи
сім класів
вісім класів

Назвати автора концепції “сродної праці”:
І.Могильницький
М.Левицький
Г.Сковорода
К.Ушинський

Кого з педагогів називали українським Руссо?
І.Могильницького
М.Левицького
Г.Сковороду
К.Ушинського

Назвати автора букваря “Книжица читальная для начинающих”:
Г.Сковорода
П.Куліш
Т.Шевченко
О.Духнович

Назвати автора першого підручника з педагогіки у Західній Україні “Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских”:
Г.Сковорода
П.Куліш
Т.Шевченко
О.Духнович

“Матеріальні плоди праці становлять людський здобуток; але тільки внутрішня, духовна, животворна сила праці є джерелом людської гідності, а разом з тим і моральності, і щастя”. Ці слова стосовно трудового виховання підростаючого покоління належать:
К.Ушинському
С.Русовій
В.Сухомлинському
А.Макаренку


Тема №9. Школа і педагогічна думка в Україні другої половини ХІХ - початок ХХ ст.
Як називався основний освітньо-педагогічний журнал у час української національної державності на поч. ХХ ст.?
”Світло”
”Часослов”
”Русская жизнь”
”Рідна школа”

Земську трирічну школу створив:
А.Макаренко
М.Корф
Г.Ващенко
М.Пирогов

Назвати автора книги з школознавства “Русская начальная школа”:
А.Макаренко
М.Корф
Г.Ващенко
М.Пирогов

Назвати організатора недільних шкіл на Україні:
Б.Грінченко
І.Стешенко
С.Русова
Х.Алчевська

Назвати тип української школи другої половини ХІХ ст., в якій основні предмети викладалися польською мовою, а всі інші – рідною:
агімназія
утраквістична
монастирська
братська

Назвати рік заснування першого українського товариства “Просвіта”:
1867 р.
1868 р.
1869 р.
1870 р.

Перша українська “Просвіта” була заснована:
у Львові
у Дрогобичі
у Києві
у Катеринославі

Назвати автора праці “Про методи викладання” (1858 р.).
С.Русова
М.Корф
Г.Ващенко
М.Пирогов

Назвати автора нарису “Школа”:
Леся Українка
Т.Лубенець
М.Корф
С.Русова

Земську трирічну школу створив:
А.Макаренко
М.Корф
Г.Ващенко
М.Пирогов

Назвати організатора недільних шкіл на Україні.
Б.Грінченко
І.Стешенко
С.Русова
Х.Алчевська

В якому році була створена перша „Просвіта”?
1867
1868
1768
1868

В якому місті була відкрита перша „Просвіта” в Україні?
Львів
Катеринослав
Одеса
Київ

В яких роках у центральних українських губерніях почали створюватися товариства „Просвіта”?
1905-1907
1868-1907
1867-1868
1900-1905

Про діяльність якого товариства йдеться мова: „має на меті допомагати розвитку української культури і першим чином просвіти українського народу його рідною мовою...”?
Громада
”Просвіта”
„Братство тарасівців”
правильної відповіді немає

В якому місті діяло „Літературно-артистичне українське товариство Просвіта”?
Катеринослав
Одеса
Київ
Львів

В якому році відкрилася „Просвіта” в Катеринославі?
1905
1900
1907
1868

В якому році відкрилася „Просвіта” в Одесі?
1905
1900
1907
1868

В якому році відкрилася „Просвіта” в Києві?
1906
1900
1907
1868

В якому місті діяло „Товариство „Просвіта” імені Т.Г.Шевченка”?
Катеринослав
Одеса
Київ
Львів

Хто був головою „Просвіти” в Києві?
Б.Грінченко
С.Єфремов
Леся Українка
С.Русова

Назвіть члені київської „Просвіти”.
Б.Грінченко, С.Русова
С.Єфремов, І.Стешенко
Леся Українка
всі відповіді правильні

Назвіть постать, яка не входила до „Просвіти”.
Б.Грінченко, С.Русова
С.Єфремов, І.Стешенко
Леся Українка
Я.Чепіга

В якому році була відкрита „Просвіта” в Чернігові?
1906
1900
1907
1868

Назвіть голову чернігівської „Просвіти”.
М.Коцюбинський
С.Єфремов
Леся Українка
С.Русова

Назвіть діяча чернігівської „Просвіти”.
Б.Грінченко
С.Єфремов
Леся Українка
І.Шраг

В якому році було затверджено статут миколаївської „Просвіти”?
1906
1900
1907
1868

В якому році була закрита житомирська „Просвіта”?
1912
1900
1907
1868

Назвіть голову миколаївської „Просвіти”.
М.Аркас
С.Єфремов
Леся Українка
С.Русова

В якому році заснована „Просвіта” у Харкові?
1910
1900
1907
1868

Назвіть членів харківської „Просвіти”.
Д.Багалій
М.Сердюк
В.Сторожевський
всі відповіді правильні

В яких роках широкого розмаху набуває просвітянський рух на Волині?
1917-1918
1905 - 1912
1868 - 1900
1868-1888

В якому році було зареєстровано „Луцьку Повітову Просвіту”?
1918
1900
1907
1868

В якому році було зареєстровано „Просвіту” в Острозі?
1917
1900
1907
1868

Назвіть педагога, який входив до складу чернігівської „Просвіти”.
К.Ушинський
С.Русова
В.Сухомлинський
А.Макаренко

В якому місті у 1918 році було зареєстровано „Повітову Просвіту”?
Луцьк
Переяслав-Хмельницький
Одеса
Катеринослав

Назвати автора статті „Суспільні питання виховання”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Хто з педагогів ставив питання: „який ідеал плекати в душах майбутніх громадян?”
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Хто з педагогів писав: „Ідеал – це є те найкраще, що кожний народ проніс протягом віків культурного існування...”?
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора твору „Дзвоник”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора твору „На руїнах”.
Леся Українка
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора твору „Байда”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора статті „Новые перспективы и старые тени”.
Леся Українка
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора твору „Приязнь”.
Леся Українка
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть просвітянина, автора твору „Маленький грішник”.
М.Коцюбинський
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть просвітянина, автора твору „Харитя”.
М.Коцюбинський
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть просвітянина, автора твору „Ялинка”.
М.Коцюбинський
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть просвітянина, автора твору „Наша хатка”.
М.Коцюбинський
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть просвітянина, автора твору „Вечір”.
М.Коцюбинський
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть просвітянина, автора твору „Фата Моргана”.
М.Коцюбинський
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть просвітянина, автора твору „В дорозі”.
М.Коцюбинський
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть просвітянина, автора твору „Під мінаретами”.
М.Коцюбинський
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть просвітянина, автора твору „Сонячний промінь”.
М.Коцюбинський
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора праці „Теорія і практика дошкільного виховання”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора статті „До сучасного становища народного учителя”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора підручника „Граматка (Український буквар) з малюнками”.
Т.Лубенець
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора підручника „Рідна мова. Український буквар”.
О.Базилевич
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора підручника „Українська граматика для науки читання й письма”.
Т.Лубенець
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора підручника „Граматка”.
Черкасенка
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора підручника „Український буквар. По підручнику О.Потебні”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора статті „Українська шкільна література”.
Ю.Будяк
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвати автора підручника „Українська школа. Перший рік. Граматка. Читання. Писання. Щот. Розрізна азбука”.
Г.Неводовський
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

В якому році Т.Лубенець написав підручник „Граматка (Український буквар) з малюнками”?
1906
1907
1908
1910

В якому році О.Базилевич написав підручник „Рідна мова. Український буквар”?
1906
1907
1908
1910

В якому році Б.Грінченко написав підручник „Українська граматика для науки читання й письма”?
1906
1907
1908
1910

В якому році Г.Неводовський написав підручник „Українська школа. Перший рік. Граматка. Читання. Писання. Щот. Розрізна азбука”?
1906
1907
1908
1910

В якому році С.Черкасенко написав підручник „Граматка”?
1906
1907
1908
1910

В якому році С.Русова написала підручник „Український буквар. По підручнику О.Потебні”?
1906
1907
1908
1910

Хто написав працю „Єдина діяльна (трудова) школа?
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора слів: „не треба переймати всіх деталей зразкових шкіл у других народів...”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора слів: „...кожний народ має утворити свою власну національну школу ...”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Хто з педагогів є автором праці „Націоналізація школи”?
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Хто з педагогів є автором праці „Нова школа”?
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора слів: „нікому на думку не спаде взяти великоруську дитину і вчити її на чеській мові...”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Хто з педагогів пропонував вивчати у початковій школі діалекти української мови?
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Про які освітні ланки писала у своїх працях С.Русова?
початкова освіта
дошкільне виховання
позашкільна освіта
всі відповіді правильні

Назвіть автора висловлювання: „говорячи про національну школу, не можна забувати про доросле населення...”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора висловлювання: саме церква давала „єдине естетичне виховання, яке від далеких часів приймала селянська молодь”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора висловлювання: „національне мистецтво є могутній фактор виховання в учнів художньо-естетичного почуття”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора статті „Національне мистецтво”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора праці „Позашкільна освіта, засоби її проведення”.
С.Русова
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський

Назвіть автора праці „Криниці любові: Читання для молоді.
І.Огієнко
М.Корф
Б.Грінченко
К.Ушинський


Тема №10. Школа і педагогічна думка в Україні ХХ ст. Педагогічна система А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського. Система освіти в сучасній Україні
Укажіть варіант правильної відповіді. Український педагог, прихильник системи М.Монтессорі.
В.Сухомлинський
Г.Ващенко
С.Русова
А.Макаренко

Укажіть варіант правильної відповіді. Хто очолював роботу із створення української національної системи освіти в умовах УНР?
А.Макаренко
С.Шацький
П.Блонський
І.Стешенко

Видатний вітчизняний педагог, про якого йдеться у тексті: Відомий український діяч періоду української революції 1917 – 1919 р.р., в умовах УНР – стоїть на чолі позашкільного і дошкільного виховання в Міністерстві народної освіти. У певний час обіймає посаду професора у Фребелівському інституті в Києві, де читає дошкільну педагогіку, і таку ж посаду – у Першому Українському університеті в Кам’янці-Подільському:
І.Стешенко
С.Русова
Г.Ващенко
А.Макаренко

Укажіть варіант правильної відповіді.Обов’язкове і безплатне навчання дітей у початковій школі на території Східної України вперше було запроваджене:
1804 року за “Статутом навчальних закладів, підпорядкованих університетам”
1864 року за “Положенням про початкові народні училища”
1919 року за “Положенням про єдину трудову школу УРСР”
1922 року за “Кодексом законів про народну освіту в УРСР”

Укажіть варіант правильної відповіді. Обов’язкове і безплатне навчання дітей у початковій школі на території Західної України вперше було запроваджене:
1777 року за австрійським освітнім законом “Політична устава шкільна”
1848 року внаслідок запровадження в Австро-Угорщині конституції
1873 року за відповідним краєвим шкільним законом
1919 року за законом “Про основні уладження шкільництва в ЗУНР”

Нові навчальні заклади – робітфаки з’являються:
у 1920 р.
у 1921 р.
у 1922 р.
у 1925 р.

На основі “Єдиного виховно-навчального плану в установах соцвиху для дітей до 15 років в УРСР” (1923 р.) були розроблені:
комплексні навчальні програми
активні методи навчання
метод проектів
критерії оцінювання ЗУН

Назвати стадії розвитку колективу за А.Макаренком:
чотирі стадії
п’ять стадій
шість стадій
сім стадій

Назвати автора праці “Виховний ідеал”:
С.Шацький
Г.Ващенко
В.Сухомлинський
А.Макаренко

Назвати автора праці “Павлиська середня школа”:
С.Шацький
Г.Ващенко
В.Сухомлинський
А.Макаренко

Назвати автора праці “Серце віддаю дітям”:
С.Шацький
Г.Ващенко
В.Сухомлинський
А.Макаренко

Назвати автора праці “Сто порад учителеві”:
В.Сухомлинський
С.Шацький
Г.Ващенко
А.Макаренко

Назвати автора праці “Народження громадянина”:
С.Шацький
В.Сухомлинський
Г.Ващенко
А.Макаренко

Назвати автора праці “Батьківська педагогіка”:
С.Шацький
Г.Ващенко
А.Макаренко
В.Сухомлинський

Укажіть варіант правильної відповіді. Український педагог, прихильник системи М.Монтессорі:
В.Сухомлинський
Г.Ващенко
С.Русова
А.Макаренко

Як називався основний освітньо-педагогічний журнал у час української національної державності на поч. ХХ ст.?
”Світло”
”Часослов”
”Русская жизнь”
”Рідна школа”

Назвати педагога, який одним із засобів виховання називав читання Біблії.
Т.Лубенець
І.Огієнко
І.Стешенко
С.Русова

Назвати автора підручника “Дидактика”.
М.Грушевський
Б.Грінченко
І.Стешенко
С.Русова

Назвати автора концепції національного виховання.
М.Грушевський
Б.Грінченко
І.Стешенко
С.Русова

Назвати автора праці “Виховний ідеал”.
А.Макаренко
В.Сухомлинський
І.Огієнко
Г.Ващенко

Сутність “проектування”людської особи у педагогіці А.Макаренка означає:
діалектичне поєднання в єдиному процесі навчання, виховання і життя дитини
поєднання двох частин виховання: стандартної(виховання чесності, мужності,справедливості)та індивідуального корективу(розвиток нахилів і здібностей)
поєднання навчання основам наук у загальноосвітній школі з продуктивною промисловою працею дітей
правильної відповіді немає

Автором якого із запропонованих нижче педагогічних творів є А.С.Макаренко?
“Методика організації виховного процесу”
“Батьківська педагогіка”
“Виховний ідеал”
“Народження громадянина”

Український педагог, основоположник системи національного виховання і освіти.
В.Сухомлинський
Г.Ващенко
К.Ушинський
С.Русова

Український педагог, який першим запропонував ідею введення у школі посади класного керівника.
В.Сухомлинський
К.Ушинський
А.Макаренко
М.Корф

Видатний вітчизняний педагог, про якого йдеться у тексті: Одна з основних ідей його педагогіки – повнота щастя дитини.Запорука щастя – у шкільних успіхах. Вирішувати цю проблему радить через відкриття навіть перед найважчим учнем тих сфер його розвитку, де він може досягти вершини, бути кращим за інших.Сферу морального розвитку називав тією сферою, де панує безмежна і справжня рівність, де кожен, навіть найважчий учень, може досягти вершини, може бути великим і неповторним. У своїй педагогічній практиці створив “Школу радості”.
Г.Сковорода
О.Духнович
А.Макаренко
В.Сухомлинський

Видатний вітчизняний педагог, про якого йдеться у тексті: Його вважають творцем української національної освітньо-виховної системи та педагогіки, які відповідають духовності українського народу. Одна з головних його парць – підручник “Загальні методи навчання”. В одній із своїх книг створив яскравий образ виховного ідеалу української людини.
Г.Сковорода
О.Духнович
Г.Ващенко
А.Макаренко

Український педагог, який в основу дисципліни ставив вимогу до особистості (“Якомога більше вимоги до людини і якомога більше поваги до неї”).
А.Макаренко
В.Сухомлинський
вС.Русова
Х.Алчевська

Видатний вітчизняний педагог, про якого йдеться у тексті: У його педагогічній системі особливе місце займає проблема виховання у дітей свідомої дисципліни, під якою розумів не засіб виховання, а результат всього виховного процесу. В основу дисципліни покладав вимогу. В одному із своїх творів писав: “Коли б хто-небудь запитав, як би я зміг у короткій формулі визначити суть мого педагогічного досвіду, я б відповів, що якомога більше вимоги до людини і якомога більше поваги до неї”.
Г.Ващенко
А.Макаренко
С.Русова
В.Сухомлинський

Укажіть прізвища видатних педагогів, у спадщині яких відображена ідея поєднання навчання з продуктивною працею дітей.
Платон, Демокріт
Й.Песталоцці, Т.Мор, А.Макаренко
Арістотель
С.Русова, А.Макаренко, В.Сухомлинський

Український педагог, який використав метод відкладеної бесіди з метою індивідуального підходу у випадках, коли зачіпаються “складні, суперечливі сторони душі дитини.
О.Духнович
К.Ушинський
В.Сухомлинський
А.Макаренко

Український педагог, який першим почав використовувати у роботі як метод ефективного виховного впливу на дітей відкладену бесіду.
О.Духнович
К.Ушинський
В.Сухомлинський
А.Макаренко

Назвіть правильну відповідь. Суттєвими ознаками дитячого виховного колективу, за А.Макаренком, є:
наявність спільної діяльності
наявність спільної суспільно цінної мети
наявність органів самоврядування
сформованість системи міжособистісних стосунків між дітьми

Видатний український педагог, який зобов’язував учителя “підходити” до вихованця з “оптимістичною гіпотезою”.
Г.Сковорода
А.Макаренко
С.Русова
О.Духнович

Назвати автора праці “Виховний ідеал”.
А.Макаренко
В.Сухомлинський
І.Огієнко
Г.Ващенко

Назвати стадії розвитку колективу за А.Макаренком.
чотирі стадії
п’ять стадій
шість стадій
сім стадій

Назвати педагога, що виділив чотири стадії розвитку колективу.
Г.Ващенко
С.Русова
А.Макаренко
В.Сухомлинський

Назвати автора праці “Виховний ідеал”.
С.Шацький
Г.Ващенко
В.Сухомлинський
А.Макаренко

Назвати автора праці “Павлиська середня школа”.
С.Шацький
Г.Ващенко
В.Сухомлинський
А.Макаренко

Назвати автора праці “Серце віддаю дітям”.
С.Шацький
Г.Ващенко
В.Сухомлинський
А.Макаренко

Назвати автора праці “Сто порад учителеві”.
В.Сухомлинський
С.Шацький
Г.Ващенко
А.Макаренко

Назвати автора праці “Народження громадянина”:
С.Шацький
В.Сухомлинський
Г.Ващенко
А.Макаренко

Назвати автора праці “Батьківська педагогіка”.
С.Шацький
Г.Ващенко
А.Макаренко
В.Сухомлинський

Назвати автора принципу народності виховання:
Г.Сковорода
Т.Шевченко
К.Ушинський
Г.Ващенко

Принципи трудового виховання В.Сухомлинський виділив у праці.
“Народження громадянина”
“Павлиська середня школа”
“Сто порад учителеві”
“Виховання обов’язку”

“Ми добиваємося, щоб кожний наш вихованець з малих років сердечно, дбайливо ставився до деревця, до куща троянд, до квітів, до птахів – до всього живого й красивого”, - говорив В.Сухомлинський у праці:
“Народження громадянина”
“Павлиська середня школа”
“Сто порад учителеві”
“Виховання обов’язку”

“Фізичне виховання – важливий елемент всебічного, гармонійного розвитку людини”, - говорив В.Сухомлинський у праці:
“Народження громадянина”
“Павлиська середня школа”
“Сто порад учителеві”
“Виховання обов’язку”

Назвати автора слів: вчителі повинні “стверджувати гуманне начало у вихованні як найважливішу рису педагогічної культури кожного вчителя”.
Ш.Амонашвілі
В.Сухомлинський
К.Ушинський
Ж.-Ж.Руссо

Назвати автора принципу оптимістичної гіпотези у відношенні до дитини.
Ш.Амонашвілі
В.Сухомлинський
К.Ушинський
А.Макаренко

Назвати автора висловлювання: “Вірте в дитину. Вірити треба навіть тоді, коли опускаються руки, коли зробив все, а нічого не виходить. Пам’ятайте, що доля дитини залежить тільки від Вас. Якщо в дитину ніхто не вірить, вона стає зовсім безпорадною, їй ні на кого обіпертися, і ми обов’язково втратимо її”.
Ш.Амонашвілі
В.Сухомлинський
К.Ушинський
Ж.-Ж.Руссо

Хто створив трудову колонію “Бадьоре життя”?
С.Шацького
А.Макаренка
П.Лесгафта
Л.Толстого

Назвати ланки системи освіти в сучасній Україні.
дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта
початкова освіта, основна середня освіта, повна середня освіта
дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта
правильної відповіді немає

Початкова школа – це навчальний заклад:
І–ІІ ступеня
І ступеня
ІІІ ступеня
ІV ступеня

Що становлять собою гімназії, ліцеї, колегіуми?
забезпечують поліфонічність школи і право дитини на реалізацію своїх освітніх інтересів шляхом диференціації навчально-виховного процесу
загальноосвітні навчальні заклади ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням окремих предметів
загальноосвітні навчальні заклади з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою
правильної відповіді немає

Назвати компоненти державного стандарту.
державний компонент, освітньо-кваліфікаційний компонент, зміст освіти
державний, галузевий, компонент навчального закладу
освітньо-професійна програма, зміст освіти, компонент навчального закладу
правильної відповіді немає

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено:
три рівні акредитації
п’ять рівнів акредитації
чотири рівні акредитації
шість рівнів акредитації

Якого рівня акредитації коледж?
І рівня
ІІ рівня
ІІІ рівня
IV рівня

Що таке загальноосвітня школа-інтернат?
загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання
загальноосвітній навчальний заклад із частковим або повним державним утриманням дітей, які потребують соціальної допомоги
правильної відповіді немає

Загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філософсько-філологічного та культурно-естетичного профілю – це:
гімназія
ліцей
колегіум
коледж

Коли прийнято Закон України “Про загальну середню освіту”?
13 травня 1993 р.
13 травня 1999 р.
13 травня 2000 р.
правильної відповіді немає

Початкова школа охоплює:
1-4 класи
1-5 класи
1-12 класи
1-3 класи

Дошкільна освіта, загальна середня, позашкільна, професійно-технічна, вища, самоосвіта – це:
ланки системи освіти України
система педагогічних наук
напрями педагогіки
категорії педагогіки

Назвати основні принципи освіти:
доступність
гуманізм
науковий, світський характер освіти
всі відповіді правильні

Доступність освіти, рівністьумов для реалізації здібностей і талантів людини, гуманізм, демократизм, науковий, світський характер освіти, інтеграція з наукою і виробництвом – це:
принципи освіти
напрями освіти
категорії освіти
правильної відповіді немає

Скільки заступників директора школи може бути?
сім
вісім
дев’ять
два

Заступник директора школи, що встановлює зв’язки із спонсорами, шефами, веде пошук джерел позабюджетного фінансування школи – це обов’язки:
завуча-координатора
завуча з навчально-виховної роботи
завуча з виховної роботи
завуча з наукової роботи

Назвати органи управління школи.
конференція, рада школи
педагогічна рада
нарада при директорі, нарада при заступниках директора
всі відповіді правильні

Заступник директора, що аналізує процеси в системі освіти, займається реалізацією інноваційних програм, розробляє методичну документацію, розділи програми школи, які стосуються перспектив її розвитку – це обов’язки:
завуча-координатора
завуча з навчально-виховної роботи
завуча з виховної роботи
завуча з наукової роботи

Учнівський комітет школи (класу), профспілковий комітет, методична рада, батьківський комітет школи (класу) – це:
органи громадського самоврядування
адміністрація школи
органи управління школи
правильної відповіді немає

Що таке “система освіти”?
система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних установ, науково-виробничих підприємств, які створюються для організації навчання та виховання підростаючого покоління
система освіти – це сукупність всіх закладів, що здійснюють навчання дітей
система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти
система освіти складається із закладівосвіти, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти

У чому полягає сутність поняття “принципи освіти”?
принципи освіти – це правила, яких мають дотримуватися всі навчально-виховні заклади системи освіти
принципи освіти – це вихідні положення, на яких грунтується діяльність усієї системи освіти та її підрозділів зокрема
до принципів освіти відносять форми і методи діяльності освітньо-виховних закладів
правильної відповіді немає

Із запропонованих положень виберіть ті, які є принципами освіти:
доступність для громадян освітніх послуг
науковий, світський характер освіти
систематичність надання освітніх послуг
всі відповіді правильні

Кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр – це:
структура системи освіти в Україні
освітні рівні в Україні
освітньо-кваліфікаційні рівні в Україні
вчені звання в Україні

Які вищі навчальні заклади мають другий рівень акредитації?
технікуми, училища
технікуми, училища, коледжі
коледжі
інститути

Визначити головні якості людини з вищою освітою.
здатність вчитися
глобальне мислення
культурна компетентність
всі відповіді вірні

З чого складається система освіти в Україні?
закладів освіти, науково-виробничих підприємств, самоврядування в галузі освіти
науково-методичних і методичних установ, закладів освіти
закладів освіти, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти
державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти

Назвати Закон України (ст.3), який гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності.
Закон України „Про освіту”
Закон України „Про вищу освіту”
Концепція національного виховання
Державна національна програма „Освіта” („Україна ХХІ ст.”)

Назвіть принципи, на яких базується навчально-виховна діяльність закладів освіти.
Доступність для кожного громадянина
Гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей
Науковий, світський характер
всі відповіді вірні

Якими органами здійснюється управління освітою?
Державними органами управління
Органами громадського самоврядування
правильної відповіді немає
Державними органами управління, органами громадського самоврядування

Назвати, який орган державної виконавчої влади є центральним.
Міністерство освіти і науки України
Державна акредитаційна комісія
Вища атестаційна комісія України
Міський відділ освіти

Назвіть державні органи управління вищою освітою України.
Міністерство освіти і науки України, ВАК
Державна акредитаційна комісія
всі відповіді вірні
Центральні органи виконавчої влади України, яким підпорядковані заклади освіти

Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на:
Конкурсній основі
За результатами співбесіди
за результатами тестування
всі відповіді вірні

Навчання у вищих закладах освіти державної форми власності оплачується:
Державою
Юридичною особою
За рахунок коштів ВНЗ
За рахунок міського (районного) відділів освіти

Скільки рівнів акредитації встановлено відповідно до статуту вищих закладів освіти?
4
2
5
3

Назвати вищі заклади освіти другого рівня акредитації.
Коледж
технікум, училище
інститут , університет
академія

Назвіть вищі заклади освіти 3-4 рівнів акредитації:
технікум, інститут, ПТУ
університет, інститут, консерваторія, академія
училище
коледж

Вищі заклади освіти готують фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
Молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр
Молодший спеціаліст
Бакалавр
Магістр

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст забезпечують:
Технікуми
Університети
Академії
Коледжі

Що забезпечує освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”?
Коледжі
Технікуми
Консерваторії
Академії

Що забезпечує освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”, „магістр”?
Коледжі
Технікуми
Інститути, університети
ПТУ

Кому підпорядковані вищі навчальні заклади 1-2 рівнів акредитації?
Відділу освіти рай(міськ)держадміністрації, рай(міськ)методкабінету
обласному інституту післядипломної освіти
Управлінню освіти і науки обласної держадміністрації, Міністерству освіти і науки України
ВАК України

Якому освітньо-кваліфікаційному рівню відповідає даний вислів: “Це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно орієнтовані уміння і знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад.”?
магістр
спеціаліст
бакалавр
молодший спеціаліст

Якому освітньо-кваліфікаційному рівню відповідає даний вислів: „це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад”?
магістр
спеціаліст
бакалавр
молодший спеціаліст

Якому освітньо-кваліфікаційному рівню відповідає даний вислів: „Це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста отримав поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у освітній галузі”?
магістр
спеціаліст
бакалавр
молодший спеціаліст

Якому поняттю відповідає даний вислів: „перший науковий ступінь в Україні, що присуджується особам з вищою освітою, які склали кандидатський мінімум і захистили кандидатську дисертацію”?
Кандидат наук
Доктор наук
Доцент
професор

Якому поняттю відповідає даний вислів: „науковий ступінь, який присуджується особам, що захистили докторську дисертацію й мали до того, як правило, вчений ступінь кандидата наук”?
Кандидат наук
Доктор наук
Доцент
професор

Назвати вчені звання , які існують в Україні.
Старший науковий співробітник, доцент, професор
Доцент
Професор
Кандидат наук

Післядипломна освіта здійснюється такими закладами.
Академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення, навчально-курсові комбінати;
підрозділи вищих закладів освіти (філіали, факультети, відділення)
відповідні підрозділи в організаціях та підприємствах.
всі відповіді вірні

Назвати основну форму підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.
Аспірантура
Післядипломна освіта
Позашкільні заклади освіти
Загальноосвітня школа

Як виявити пізнавальну діяльність студентів?
У прослуховуванні та конспектуванні лекцій
У читанні й опрацюванні рекомендованої літератури;конспектуванні рекомендованої літератури
У вирішенні практичних завдань
всі відповіді вірні

На які групи поділяються загальнонавчальні вміння ?
Навчально-організаційні
Навчально-інтелектуальні
Навчально-інформаційні
Навчально-комунікативні, навчально-організаційні, навчально-інтелектуальні, навчально-інформаційні

До навчально-педагогічних умінь належать.
Уміння організувати своє робоче місце
Уміння планувати поточну роботу
Уміння націлити себе на виконання поставленого завдання
всі відповіді вірні

Які вміння належать до навчально-інтелектуальних?
Охайно та швидко писати
Уміння користуватися словниками, енциклопедіями
Уміння складати картотеку
Уміння складати план, тези, конспект

Які вміння належать до навчально-інформаційних?
Уміння користуватися каталогом або комп’ютерним джерелом
Уміння аналізувати навчальний матеріал
Уміння виділити головне, істотне
Уміння порівнювати об’єкти, факти, явища

Які вміння належать до навчально-комунікативних?
Уміння літературною мовою викладати свої думки
Уміння організувати своє робоче місце
Уміння планувати поточну роботу
Уміння націлити себе на виконання поставленого завдання

Який академічний ступінь присвоюється по завершенні другого циклу за Болонською системою?
спеціаліст
магістр
бакалавр
доктор наук

За якими освітніми принципами здійснюється навчально-виховна діяльність закладів освіти?
доступність
рівність
уманізм, демократизм
всі відповіді вірні

Назвіть дошкільні заклади освіти.
дитячі ясла, садки, сімейні, прогулянкові, інтернатного типу
дитячі ясла-садки сімейні, прогулянкові
дитячі садки інтернатного типу
школа І ступеня

Назвіть загальноосвітні навчальні заклади, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.
середня загальноосвітня школа
спеціалізована
семінарія, ліцей, колегіум
всі відповіді вірні

Назвіть термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти:
4 роки
5 років
3 роки
12 років

Для кого школа організовує індивідуальне навчання?
учні мають високі навчальні можливості
учні не можуть відвідувати школу за станом здоров’я
всі відповіді вірні
учні не спроможні засвоїти навчальний матеріал в обсязі базового рівня у визначені державою терміни

У яких закладах здобувають професійну освіту?
ПТУ, професійно-художнє училище , навчально-виробничий центр
Спеціалізована школа
загальноосвітня школа
Спеціальна школа-інтернат

Яка кваліфікація присвоюється випускникам професійно-технічних закладів освіти?
вчитель початкових класів
кваліфікований робітник
Вчитель педагогіки у ВНЗ
вихователь

У яких закладах здійснюється позашкільна освіта?
палаци, будинки, станції дитячої творчості,дитячо-юнацькі спортивні школи
професійно-художнє училище
ЗОШ
Спеціалізованій школі


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 1398082
    Размер файла: 646 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий