українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська мова (за професійним спрямуванням)
Модуль 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
(для українців)

Текстові тестові завдання

У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ЗалозА, алкогOльний, диспАнсер, проникнИй.
НевропАтія, хірургIя, ветеринарIя, сигмоїдоскопIя.
КропивА, призOв, прокАжений, новИй.
ЛегенЕвий, ознАки, тЕкстовей, сИроватка.
ФенOмен, парАліч, пIдлітковий, сЕча.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ФеномЕн, парАліч, підліткOвий, сЕча.
НевропатIя, хірургIя, ветеринарIя, сигмоїдоскопIя.
КропИва, прИзов, прокажЕний, нOвий.
ЛегЕневий, Oзнаки, текстовИй, сирOватка.
ЗАлоза, алкогOльний, диспансЕр, проникнИй.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ЗАлоза, Алкогольний, диспАнсер, проникнИй.
ФеномЕн, паралIч, пIдлітковий, сЕча..
КропивА, призOв, прокажЕний, нOвий.
ЛегенЕвий, ознАки, тЕкстовий, сИроватка.
НевропАтія, хірургIя, ветеринАрія, сигмоїдоскопIя.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ФенOмен, паралIч, підліткOвий, сЕча.
ЗалозА, алкогOльний, диспАнсер, проникнИй.
НевропАтія, хірургIя, ветеринарIя, сигмоїдоскOпія.
ЛегенЕвий, Oзнаки, тЕкстовий, сирOватка.
КропивА, прИзов, прокажЕний, новИй.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ФеномЕн, парАліч, підліткOвий, сЕча.
ЗалозА, алкогOльний, диспансЕр, пронИкний.
НевропатIя, хірургIя, ветеринарIя, сигмоїдоскопIя.
КропИва, призOв, прокажЕний, новИй.
ЛегенЕвий, ознАки, текстовИй, сирOватка.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
П’Яниця, бюлетЕнь, зАлоза, кИшка.
СантИметр, фаховИй, симптOм, пOказ.
ПаховИй, завданнЯ, надкістковИй, аджЕ.
ДжгутOвий, дозимЕтр, босOніж, багатошарOвий.
ДіалOг, пахвИнний, прогУлянковий, Oчний.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ДіАлог, пахвИнний, прогУлянковий, Oчний.
СантимЕтр, фаховИй, сИмптом, покАз.
ПаховИй, завданнЯ, надкісткOвий, аджЕ.
ДжгутовИй, дозИметр, босOніж, багатошАровий.
П’янИця, бюлетЕнь, зАлоза, кИшка.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ДіалOг, пахвИнний, прогУлянковий, очнИй.
П’янИця, бЮлетень, зАлоза, кИшка.
ЗавдАння, пАховий, надкістковИй, аджЕ.
ДжгутOвий, дозИметр, босонIж, багатошАровий.
СантимЕтр, фаховИй, симптOм, пOказ.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ДіАлог, пахвИнний, прогУлянковий, Oчний.
П’янИця, бюлетЕнь, зАлоза, кишкА.
СантимЕтр, фаховИй, сИмптом, пOказ.
ДжгУтовий, дозИметр, босOніж, багатошарOвий.
ПаховИй, завдАння, надкістковИй, аджЕ.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ДіалOг, пахвИнний, прогулянкOвий, очнИй.
П’янИця, бюлетЕнь, залозА, кИшка.
СантимЕтр, фАховий, симптOм, пOказ.
ЗавданнЯ, пАховий, надкістковИй, аджЕ.
ДжгутOвий, дозИметр, босOніж, багатошарOвий.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
РентгенографIя, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські вIдомості».
М’язовИй, танатофOбія, пристаркувАтий, медикамЕнт.
ПодаткOвий, оковимірнИй, Oбруч, багаторазOвий.
ЦілодобовИй, фенOмен, децимЕтр, істIвний.
КишковИй, корИсний, близькИй, камфOровий.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
КишковИй, кOрисний, близькИй, камфOровий.
М’язOвий, танатофOбія, пристАркуватий, медикамЕнт.
ПодаткOвий, оковимIрний, Oбруч, багаторазOвий.
ЦілодобовИй, фенOмен, децИметр, істівнИй.
РентгеногрАфія, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські відOмості».
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
КишковИй, корИсний, близькИй, кАмфоровий.
РентгеногрАфія, епілЕпсія, Iм’я, газета «Київські відOмості».
ПодаткOвий, оковимIрний, обрУч, багаторАзвий.
ЦілодобовИй, феномЕн, децимЕтр, істівнИй.
М’ЯзовИй, танатофOбія, пристАркуватий, медикамЕнт.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
КорИсний, кИшковий, близькИй, камфOровий.
РентгеногрАфія, епілепсIя, ім’Я, газета «Київські відOмості».
М’язовИй, танатофOбія, пристАркуватий, медикАмент.
ЦілодобовИй, фенOмен, децИметр, істівнИй.
ПодаткOвий, оковимIрний, обрУч, багаторазOвий.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
КишковИй, корИсний, близькИй, кАмфоровий.
РентгенографIя, епілЕпсія, ім’Я, газета «Київські відOмості».
М’язOвий, танатофOбія, пристАркуватий, медикамЕнт.
ПодаткOвий, оковимIрний, обрУч, багаторАзовий.
ЦілодобовИй, фенOмен, децимЕтр, істівнИй.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ПриЯтель, щЕлепа, м’ЯзовИй, ім’Я.
НедУга, урOчистий, пільговИй, агрАфія.
ПристАрілий, кАмфора, парАліч, грошовИй.
ТонкИй, клаустрофIлія, прИріст, підліткOвий.
СудовИй, запитАння, одинАдцять, асиметрIя.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
СудовИй, запИтання, одинАдцять, асиметрIя.
ПристАрілий, камфорА, паралIч, грошOвий.
ТонкИй, клаустрофілIя, прИріст, підліткOвий.
НедУга, урочИстий, пільгOвий, агрАфія.
ПрИятель, щЕлепа, м’ЯзовИй, ім’Я.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
СудOвий, запитАння, одинАдцять, асиметрIя.
ПрИятель, щелЕпа, м’ЯзовИй, ім’Я.
ПристарIлий, кАмфора, парАліч, грошовИй.
ТонкИй, клаустрофIлія, прирIст, пIдлітковий.
НедУга, урочИстий, пільговИй, агрАфія.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
СудовИй, запитАння, одинАдцять, асимЕтрія.
ПрИятель, щЕлепа, м’язOвий, Iм’я.
НедУга, урOчистий, пільговИй, агрАфія.
КлаустрофілIя, тOнкий, прИріст, пIдлітковий.
ПристАрілий, камфорА, парАліч, грошовИй.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
СудовИй, запИтання, одинАдцять, асиметрIя.
ПрИятель, щелЕпа, м’ЯзовИй, ім’Я.
НедУга, урOчистий, пільговИй, агрАфія.
ПристарIлий, кАмфора, парАліч, грошовИй.
ТонкИй, клаустрофIлія, прИріст, пIдлітковий.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
СпИна, Алкоголь, лікАрські рослини, томогрАфія.
НадстрокOвИй, мілімЕтр, агорафOбія, п’Яниця.
СпектроскопIя, більмOвий, вИдужання, скронЕвий.
ПедіатрIя, бюлетЕнь, підсліпувАтий, чотирнАдцять.
ФетопАтія, сЕча, платіжна вIдомість, вИпадок.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ФетопАтія, сечА, платіжна вIдомість, вИпадок.
НадстрOковий, мілімЕтр, агорафOбія, п’Яниця.
СпектроскопIя, більмовИй, видУжання, скронЕвий.
ПедіатрIя, бЮлетень, підслIпуватий, чотирнАдцять.
СпИна, алкогOль, лікАрські рослини, томогрАфія.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ФетопАтія, сЕча, платіжна відOмість, вИпадок.
СпИна, алкогOль, лIкарські рослини, томогрАфія.
СпектроскопIя, більмовИй, вИдужання, скрOневий.
ПедіатрIя, бюлетЕнь, підслIпуватий, чотИрнадцять.
НадстрокOвИй, мілімЕтр, агорафOбія, п’янИця.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ФетопАтія, сечА, платіжна вIдомість, вИпадок.
СпИна, алкогOль, лікАрські рослини, томографIя.
НадстрOковий, мілIметр, агорафOбія, п’янИця.
ПедіатрIя, бЮлетень, підслIпуватий, чотирнАдцять.
СпектроскопIя, більмовИй, вИдужання, скронЕвий.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ФетопАтія, сечА, платіжна вIдомість, вИпадок.
СпинА, алкогOль, лікАрські рослини, томогрАфія.
НадстроковИй, мілімЕтр, агорафOбія, п’Яниця.
СпектроскопIя, більмOвий, вИдужання, скронЕвий.
ПедіатрIя, бюлетЕнь, підслIпуватий, чотирнАдцять.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
СпектрOграф, лікАрський обхід, ортодонтIя, одноразOвий.
НезручнИй, урочИсто, токсикомАнія, тЕстовий.
НаркоманIя, пOристий, читАння, сечовИй.
ПсихопатIя, ненАвисть, правопИсний, черговИй.
СпиртовИй, борOдавка, перетинчАстий, різнOвид.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
СпектрOграф, лIкарський обхід, ортодонтIя, однорАзовий.
СпиртовИй, борOдавка, перетИнчастий, різнOвид.
НаркомАнія, пOристий, чИтання, сечовИй.
ПсихопАтія, нЕнависть, правопИсний, черговИй.
НезрУчний, урочИсто, токсикомАнія, тЕстовий.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
СпектрогрАф, лIкарський обхід, ортодонтIя, одноразOвий.
СпиртовИй, бородАвка, перетинчАстий, різнOвид.
НезрУчний, урочИсто, токсикомАнія, тестOвий.
ПсихопАтія, ненАвисть, правOписний, черговИй.
НаркомАнія, пOристий, читАння, сечовИй.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
СпектрOграф, лIкарський обхід, ортодOнтія, одноразOвий.
СпиртовИй, борOдавка, перетинчАстий, різновИд.
НезрУчний, урOчисто, токсикомАнія, тЕстовий.
НаркомАнія, пOристий, чИтання, сечовИй.
ПсихопАтія, ненАвисть, правопИсний, черговИй.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ПахвовИй, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармацIя.
СередИна, клУбовий, квартАл, восковИй.
РізкИй, флюорографIя, сітчАстий, атрофIя.
ПоказнИк, шизофренIя, кИшка, рентгеномЕтрія.
НедУга, очнИк, кардіолOгія, дозимЕтрія.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
КардіолOгія, очнИк, нЕдуга, дозимЕтрія.
СерЕдина, клубOвий, квартАл, восковИй.
РізкИй, флюорографIя, сітчАстий, атрофIя.
ПокАзник, шизофренIя, кишкА, рентгеномЕтрія.
ПахвOвий, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармацIя.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
НедУга, Oчник, кардіолOгія, дозиметрIя.
ПахвOвий, електрокардіографIя, рукOписний, фармацIя.
РізкИй, флюорогрАфія, сIтчастий, атрофIя.
ПоказнИк, шизофренIя, кИшка, рентгеномЕтрія.
СерЕдина, клУбовий, квартАл, восковИй.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
НедУга, очнИк, кардіолOгія, дозиметрIя.
ПахвOвий, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармАція.
СерЕдина, клУбовий, квАртал, восковИй.
ПокАзник, шизофренIя, кишкА, рентгеномЕтрія.
РізкИй, флюорогрАфія, сітчАстий, атрофIя.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
ДозимЕтрія, недУга, Oчник, кардіолOгія.
ПахвOвий, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармАція.
СерЕдина, клУбовий, квартАл, вOсковий.
РізкИй, флюорографIя, сітчАстий, атрофIя.
ПокАзник, шизофренIя, кИшка, рентгеномЕтрія.
У якому реченні допущено помилку?
Ліки приймайте згідно з приписом лікаря.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Препарат непридатний до вжитку.
Адрес діагностичного кабінету.
У якому реченні допущено помилку?
Адреса діагностичного кабінету.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Препарат непридатний до вжитку.
Ліки приймайте згідно припису лікаря.
У якому реченні допущено помилку?
Адреса діагностичного кабінету.
У лікарню був прийнятий тяжкохворий.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Препарат непридатний до вживання.
Кардіограму серця зробили за п’ять хвилин.
У якому реченні допущено помилку?
Адреса діагностичного кабінету.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Препарат непридатний до вживання.
У лікарню поступив важкий хворий.
У якому реченні є стилістична помилка?
Це мій давній друг.
Я мешкаю в новому будинку.
Пробачте, я ненароком зачепила Вас.
Це мій улюблений поет.
Я вибачаюсь, що не прийшла вчасно.
У якому реченні допущено помилку?
Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася.
Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано неправильно.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію.
Він був моїм самим кращим товаришем.
У якому реченні допущено помилку?
Він був моїм найкращим товаришем.
Дату госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію.
Незважаючи на усі протиепідемічні міроприємства, інфекція поширювалася.
У якому реченні допущено помилку?
Він був моїм найкращим товаришем.
Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано неправильно.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію.
Незважаючи на усі противоепідемічні заходи, інфекція поширювалася.
У якому реченні допущено помилку?
Він був моїм найкращим товаришем.
Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію.
Дата поступлення у лікарню хворого на цукровий діабет вказана неправильно.
У якому реченні допущено помилку?
Він був моїм найкращим товаришем.
Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію.
Дата госпіталізації хворого цукровим діабетом вказана неправильно.
У якому реченні допущено помилку?
Він був моїм найкращим товаришем.
Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася.
Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано невірно.
Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію.
Профілактика захворювань - одна з задач лікаря.
У якому реченні допущено помилку?
Він був моїм найкращим товаришем.
Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася.
Дата госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Пацієнт на протязі двох тижнів приймав обліпихову олію.
У якому реченні допущено помилку?
Він був моїм найкращим товаришем.
Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася.
Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано неправильно.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихове масло.
У якому реченні допущено помилку?
Він був моїм найкращим товаришем.
Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася.
Дату госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Пацієнт протягом двох тижднів приймав обліпихову олію.
У якому реченні допущено помилку?
Будь-який хірург зробить таку операцію.
Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань.
Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку.
У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи.
Хірург Петренко був найдосвідченіший у відділі.
У якому реченні допущено помилку?
Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу.
Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань.
Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку.
У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи.
Любий хірург проведе таку операцію.
У якому реченні допущено помилку?
Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу.
Будь-який хірург зробить таку операцію.
Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку.
У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи.
Прикладати всі зусилля для профілактики захворювань.
У якому реченні допущено помилку?
Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу.
Будь-який хірург зробить таку операцію.
Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку.
У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи.
Прикладати всіх зусиль для профілактики захворювань.
У якому реченні допущено помилку?
Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу.
Будь-який хірург зробить таку операцію.
Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань.
У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи.
Для лікування цього віруса застосовують нову сироватку.
У якому реченні допущено помилку?
Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу.
Будь-який хірург зробить таку операцію.
Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань.
Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку.
У відділення хворий поступив з порушеннями діяльності дихальної системи.
У якому реченні допущено помилку?
Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу.
Будь-який хірург зробить таку операцію.
Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань.
Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку.
У відділення хворий був прийнятий з нарушеннями діяльності дихальної системи.
У якому реченні допущено помилку?
Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи.
Не зашкодь.
Після госпіталізації пацієнт знепритомнів.
СНIД - глобальна проблема.
Ця людина більш хвора, як пацієнт у сусідній палаті.
У якому реченні допущено помилку?
Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.
Не зашкодь.
Після прийняття у лікарню пацієнт знепритомнів.
СНIД - глобальна проблема.
Протигрипозні міроприємства успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи.
У якому реченні допущено помилку?
Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.
Не зашкодь.
Після госпіталізації пацієнт знепритомнів.
СНIД - глобальна проблема.
Противогрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи.
У якому реченні допущено помилку?
Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.
Не зашкодь.
Після прийняття у лікарню пацієнт знепритомнів.
СНIД - глобальна проблема.
Протигрипозні заходи успішно завершилися, так як в них брали участь усі медичні установи.
У якому реченні допущено помилку?
Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.
Не зашкодь.
Після госпіталізації пацієнт знепритомнів.
СНIД - глобальна проблема.
Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них приймали участь усі медичні установи.
У якому реченні допущено помилку?
Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.
Не зашкодь.
Після прийняття у лікарню пацієнт знепритомнів.
СНIД - глобальна проблема.
Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медицинські установи.
У якому реченні допущено помилку?
Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.
Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи.
Після госпіталізації пацієнт знепритомнів.
СНIД - глобальна проблема.
Не причини зла.
У якому реченні допущено помилку?
Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.
Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи.
Не зашкодь.
СНIД - глобальна проблема.
Після поступлення у лікарню пацієнт знепритомнів.
У якому реченні допущено помилку?
Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.
Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи.
Не зашкодь.
СНIД - глобальна проблема.
Після госпіталізації пацієнт впав в обморок.
У якому реченні допущено помилку?
У палаті перебували тільки тяжкохворі.
До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні.
Усій групі зробили щеплення від дифтерії.
У березні відбудеться конференція молодих вчених.
Препарат негодний до вживання.
У якому реченні допущено помилку?
У палаті перебували тільки тяжкохворі.
Препарат непридатний до вживання.
Усій групі зробили щеплення проти дифтерії.
У березні відбудеться конференція молодих вчених.
До проведення операції задіяли найкращих хірургів лікарні.
У якому реченні допущено помилку?
У палаті перебували тільки тяжкохворі.
Препарат непридатний до вжитку.
Усій групі зробили щеплення від дифтерії.
У березні відбудеться конференція молодих вчених.
До проведення операції залучили самих кращих хірургів лікарні.
У якому реченні допущено помилку?
У палаті перебували тільки тяжкохворі.
Препарат непридатний до вживання.
Усій групі зробили щеплення від дифтерії.
У березні відбудеться конференція молодих вчених.
До проведення операції залучили самих лучших хірургів лікарні.
У якому реченні допущено помилку?
У палаті перебували тільки тяжкохворі.
Препарат непридатний до вжитку.
До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні.
У березні відбудеться конференція молодих вчених.
Усій групі зробили прививки проти дифтерії.
У якому реченні допущено помилку?
У палаті перебували тільки тяжкохворі.
Препарат непридатний до вживання.
До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні.
Усій групі зробили щеплення проти дифтерії.
У березні місяці відбудеться конференція молодих вчених.
У якому реченні допущено помилку?
Гострий біль в ділянці серця.
Пухка поверхня рани.
Хворий скаржився на появу болю у суглобах.
Студенти написали автобіографії.
Кардіограму серця зробили за п’ять хвилин.
У якому реченні допущено помилку?
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Пухка поверхня рани.
Хворий скаржився на появу болю у суглобах.
Студенти написали автобіографії.
Гостра біль в ділянці серця.
У якому реченні допущено помилку?
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Пухка поверхня рани.
Хворий скаржився на появу болю у суглобах.
Студенти написали автобіографії.
Гострий біль в області серця.
У якому реченні допущено помилку?
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Гострий біль в ділянці серця.
Хворий скаржився на появу болю у суглобах.
Студенти написали автобіографії.
Рихла поверхність рани.
У якому реченні допущено помилку?
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Гострий біль в ділянці серця.
Хворий скаржився на появу болю у суглобах.
Студенти написали автобіографії.
Пухка поверхність рани.
У якому реченні допущено помилку?
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Гострий біль в ділянці серця.
Пухка поверхня рани.
Студенти написали автобіографії.
Хворий жалівся на появу болю у суглобах.
У якому реченні допущено помилку?
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Гострий біль в ділянці серця.
Пухка поверхня рани.
Студенти написали автобіографії.
Хворий скаржився на появу болі у суглобах.
У якому реченні допущено помилку?
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Гострий біль в ділянці серця.
Пухка поверхня рани.
Студенти написали автобіографії.
Хворий скаржився на появу болю в суставах.
У якому реченні допущено помилку?
Кардіограму зробили за п’ять хвилин.
Гострий біль в ділянці серця.
Пухка поверхня рани.
Хворий скаржився на появу болю у суглобах.
Студенти написали свої автобіографії.
У якому реченні допущено помилку?
На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги.
Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання.
Забуті документи надіслали рекомендованим листом.
Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці.
Лікар знаходився у гарних відносинах з пацієнтами.
У якому реченні допущено помилку?
Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами.
Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання.
Забуті документи надіслали рекомендованим листом.
Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці.
На адрес лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги.
У якому реченні допущено помилку?
Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами.
Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання.
Забуті документи надіслали рекомендованим листом.
Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці.
На адресу лікарні поступив грошовий переказ за медичні послуги.
У якому реченні допущено помилку?
Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами.
Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання.
Забуті документи надіслали рекомендованим листом.
Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці.
На адресу лікарні надійшов грошовий перевод за медичні послуги.
У якому реченні допущено помилку?
Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами.
На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги.
Забуті документи надіслали рекомендованим листом.
Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці.
Згідно рішення лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання.
У якому реченні допущено помилку?
Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами.
На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги.
Забуті документи надіслали рекомендованим листом.
Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці.
Відповідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання.
У якому реченні допущено помилку?
Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами.
На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги.
Забуті документи надіслали рекомендованим листом.
Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці.
Згідно з рішенням лікарсько-консультативної комісії йому по стану здоров’я рекомендовано звільнення від занять по фізкультурі.
У якому реченні допущено помилку?
Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами.
На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги.
Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання.
Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці.
Забуті документи надіслали заказним листом.
У якому реченні допущено помилку?
Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами.
На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги.
Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання.
Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці.
Забуті документи надіслали рекомендованим письмом.
У якому реченні допущено помилку?
Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами.
На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги.
Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання.
Забуті документи надіслали рекомендованим листом.
Пацієнт відчув ниючу біль в потиличній ділянці.
У якому реченні допущено помилку?
Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами.
На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги.
Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання.
Забуті документи надіслали рекомендованим листом.
Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній області.
У якому реченні допущено помилку?
Бандероль надіслали післяплатою.
Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання.
Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників.
Аптека працює цілодобово.
Адрес діагностичного кабінету такий: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30.
У якому реченні допущено помилку?
Бандероль надіслали післяплатою.
Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання.
Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників.
Аптека працює цілодобово.
Адреса діагностичного кабінету слідуюча: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30.
У якому рядку всі слова наголошені правильно?
СпиртOвий, борOдавка, перетинчАстий, різнOвид.
НезрУчний, урOчисто, токсикомАнія, тЕстовий.
НаркомАнія, порИстий, читАння, сечовИй.
ПсихопАтія, нЕнависть, правопИсний, черговИй.
СпектрOграф, лIкарський обхід, ортодонтIя, одноразOвий.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: Здоров’я, 2002. - 365 с.
Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191.
Бурячок А. Про прийменник по // Надрук у журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77.
Антоненко-Давидович Б.Д. «Як ми говоримо». - К.: «Либідь», 1991. - 256 с.
Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: Здоров’я, 2002. - 365 с.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Масенко Л.Т., Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999, - С. 100.
Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84.
Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24.
Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с.
Німчук Василь. Українська мова - священна мова // Людина і світ. - 1992. - №11. - С. 28-32.
У якому реченні допущено помилку?
Він був моїм найкращим товаришем.
Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано невірно.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію.
Недивлячись на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася.
У якому реченні допущено помилку?
Він був моїм найкращим товаришем.
Дату госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно.
Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря.
Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію.
Незважаючи на усі протиепідемічні міроприємства, інфекція поширювалася.
У якому реченні допущено помилку?
Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу.
Будь-який хірург зробить таку операцію.
Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань.
У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи.
Для лікування цього вірусу застосовують нову сиворотку.
У якому реченні допущено помилку?
Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу.
Будь-який хірург зробить таку операцію.
Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань.
У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи.
Для лікування цього вірусного захворювання приміняють нову сироватку.
У якому реченні допущено помилку?
Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.
Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи.
Не зашкодь.
Після прийняття у лікарню (госпіталізації) пацієнт знепритомнів.
СНIД - найважливіша глобальна проблема.
У якому реченні допущено помилку?
Препарат непридатний до вжитку.
До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні.
Усій групі зробили щеплення від дифтерії.
У березні відбудеться конференція молодих вчених.
У палаті перебували тільки важкі хворі.
У якому реченні допущено помилку (помилки)?
Бандероль надіслали післяплатою.
Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання.
Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників.
Аптека працює цілодобово.
Адреса діагностичного кабінету така: м. Львів бульвар Перемоги 9 кв. 30.
У якому реченні допущено помилку?
Адреса діагностичного кабінету.
Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання.
Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників.
Аптека працює цілодобово.
Бандероль надіслали накладною платою.
У якому реченні допущено помилку?
Адреса діагностичного кабінету.
Бандероль надіслали післяплатою.
Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників.
Аптека працює цілодобово.
Справка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання.
У якому реченні допущено помилку?
Адреса діагностичного кабінету.
Бандероль надіслали післяплатою.
Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників.
Аптека працює цілодобово.
Довідка видана Петренко Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання.
У якому реченні допущено помилку (помилки)?
Адреса діагностичного кабінету.
Бандероль надіслали післяплатою.
Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників.
Аптека працює цілодобово.
Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу у тім, що він хворів гострим респіраторним захворюванням.
У якому реченні допущено помилку?
Адреса діагностичного кабінету.
Бандероль надіслали післяплатою.
Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання.
Аптека працює цілодобово.
Наступної неділі протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків.
У якому реченні допущено помилку?
Адреса діагностичного кабінету.
Бандероль надіслали післяплатою.
Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання.
Аптека працює цілодобово.
Наступного тижня на протязі двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків.
У якому реченні допущено помилку?
Адреса діагностичного кабінету.
Бандероль надіслали післяплатою.
Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання.
Аптека працює цілодобово.
Наступного тиждня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків.
У якому реченні допущено помилку?
Адреса діагностичного кабінету.
Бандероль надіслали післяплатою.
Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання.
Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників.
Аптека працює круглосуточно.
У якому реченні допущено помилку?
Зачинено на перерву.
Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій.
Видано для подання за місцем навчання.
Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці.
У регістратурі було багато відвідувачів.
У якому реченні допущено помилку?
У реєстратурі було багато відвідувачів.
Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій.
Видано для подання за місцем навчання.
Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці.
Закрито на перерву.
У якому реченні допущено помилку?
У реєстратурі було багато відвідувачів.
Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій.
Видано для подання за місцем навчання.
Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці.
Зачинено на перерив.
У якому реченні допущено помилку?
У реєстратурі було багато відвідувачів.
Зачинено на перерву.
Видано для подання за місцем навчання.
Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці.
Ця справка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій.
У якому реченні допущено помилку (помилки)?
У реєстратурі було багато відвідувачів.
Зачинено на перерву.
Видано для подання за місцем навчання.
Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці.
Ця довідка не замінює санітарно-курортної карти і не дає хворому права на поступлення в санаторій.
У якому реченні допущено помилку?
У реєстратурі було багато відвідувачів.
Зачинено на перерву.
Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій.
Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці.
Видано для пред’явлення по місцю навчання.
У якому реченні допущено помилку?
У реєстратурі було багато відвідувачів.
Зачинено на перерву.
Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій.
Видано для подання за місцем навчання.
Хворий жалувався на тупий біль у крижовій ділянці.
У якому реченні допущено помилку?
У реєстратурі було багато відвідувачів.
Зачинено на перерву.
Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій.
Видано для подання за місцем навчання.
Хворий скаржився на тупу біль у крижовій ділянці.
У якому реченні допущено помилку?
У реєстратурі було багато відвідувачів.
Зачинено на перерву.
Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій.
Видано для подання за місцем навчання.
Хворий скаржився на тупий біль у поясничній ділянці.
У якому реченні допущено помилку?
У реєстратурі було багато відвідувачів.
Зачинено на перерву.
Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій.
Видано для подання за місцем навчання.
Хворий скаржився на тупий біль у крижовій області.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Пластира, плода, профілю, хвороб.
Вестибюля, нежитю, кіру, вош.
Коментарю, вісі, крижів, тез.
Віруса, попереку, тюлі, лікаря.
Профілакторію, болю, жовчі, нош.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Профілакторію, болі, жовчі, нош.
Вестибюля, нежиті, кіру, вошей.
Коментаря, осі, крижів, тез.
Віруса, попереку, тюлю, лікара.
Пластиру, плода, профілю, хвороб.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Профілакторію, болю, жовчі, ношей.
Пластиру, плоду, профілю, хворіб.
Коментарю, вісі, крижів, тез.
Вірусу, попереку, тюлі, лікаря.
Вестибюля, нежитю, кору, вошей.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Профілакторію, болю, жовчу, нош.
Пластира, плоду, профілю, хвороб.
Вестибюлю, нежиті, кіру, вошей.
Вірусу, попереку, тюлі, лікаря.
Коментарю, осі, крижів, тез.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Профілакторію, болю, жовча, нош.
Пластиру, плода, профілю, хворіб.
Вестибюля, нежитю, кору, вош.
Коментаря, осі, криж, тез.
Вірусу, попереку, тюлю, лікаря.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Інструментарію, протигазу, недуг.
Пилу, свербіжу, кесарового розтину.
Бюлетня, шлунка, ясен.
Кашля, кишечнику, вченого ступеня.
Гребеня, аерозолю, переймів.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Гребеня, аерозолі, переймів.
Пилі, свербежу, кесаревого розтину.
Бюлетня, шлунка, ясен.
Кашля, кишечника, вченого ступеня.
Інструментарію, протигаза, недуг.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Гребеня, аерозолю, перейм.
Інструментарію, протигаза, недугів.
Бюлетня, шлунку, ясен.
Кашля, кишечнику, вченого ступеня.
Пилу, свербежу, кесаревого розтину.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Гребіня, аерозолю, переймів.
Інструментарію, протигазу, недуг.
Пилі, свербіжі, кесаревого розтину.
Кашля, кишечника, вченого ступеня.
Бюлетеня, шлунка, ясен.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Гребені, аерозолі, переймів.
Інструментарію, протигазу, недуг.
Пилу, свербіжу, кесаревого розтину.
Бюлетеня, шлунку, ясен.
Кашлю, кишечнику, вченого ступеня.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Пластирем, плодем, профілем, хворобами.
Вестибюлем, нежитем, корем, вошами.
Коментарем, вісем, крижами, тезами.
Вірусем, попереком, тюлем, лікарем.
Профілакторієм, болем, жовчю, ношами.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Гребіня, аерозолю, переймів.
Інструментарію, протигазу, недуг.
Пилі, свербіжі, кесаревого розтину.
Кашля, кишечника, вченого ступеня.
Бюлетеня, шлунка, ясен.
У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок?
Гребені, аерозолі, переймів.
Інструментарію, протигазу, недуг.
Пилу, свербіжу, кесаревого розтину.
Бюлетеня, шлунку, ясен.
Кашлю, кишечнику, вченого ступеня.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Пластирем, плодом, профілем, хворобами.
Вестибюлем, нежитем, корем, вошами.
Коментарем, вісем, крижами, тезами.
Вірусем, попереком, тюлем, лікарем.
Профілакторієм, болем, жовчю, ношами.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Профілакторієм, болем, жовчем, ношами.
Вестибюлем, нежитем, корью, вошами.
Коментарем, вісею, крижами, тезами.
Вірусом, попереком, тюллю, лікарем.
Пластиром, плодом, профілем, хворобами.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Профілакторієм, біллю, жовчю, ношами.
Пластиром, плодом, профелем, хворобами.
Коментарем, віссю, крижми, тезами.
Вірусем, попереком, тюлем, лікарем.
Вестибюлем, нежитем, кором, вошами.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Профілакторієм, болем, жовчем, ношами.
Пластиром, плодем, профілем, хворобами.
Вестибюлем, нежиттю, кором, вошми.
Вірусом, попереком, тюллю, лікарем.
Коментарем, віссю, крижами, тезами.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Профілакторієм, біллю, жовчю, ношами.
Пластирем, плодом, профілем, хворобами.
Вестибюлем, нежитем, корем, вошами.
Коментарем, вісею, крижми, тезами.
Вірусом, попереком, тюлем, лікарем.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Інструментарієм, протигазем, недугами.
Пилом, свербежем, кесаровим розтином.
Бюлетнем, шлунком, яснами.
Кашелем, кишечником, вченим ступенем.
Гребенем, аерозолем, переймами.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Інструментарієм, протигазем, недугами.
Пилом, свербежем, кесаровим розтином.
Бюлетнем, шлунком, яснами.
Кашелем, кишечником, вченим ступенем.
Гребенем, аерозолем, переймами.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Гребнем, аерозолем, переймами.
Пилем, свербежем, кесаревим розтином.
Бюлетнем, шлунком, яснами.
Кашелем, кишечником, вченим ступенем.
Інструментарієм, протигазом, недугами.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Гребнем, аерозолем, переймами.
Інструментарієм, протигазем, недугами.
Бюлетнем, шлунком, яснами.
Кашлем, кишечником, вченим ступінню.
Пилом, свербежем, кесаревим розтином.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Гребенем, аерозоллю, переймами.
Інструментарієм, протигазем, недугами.
Пилом, свербежом, кесаревим розтином.
Кашлем, кишечником, вченим ступінню.
Бюлетенем, шлунком, яснами.
У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок?
Гребнем, аерозолем, переймами.
Інструментарієм, протигазем, недугами.
Пилом, свербіжем, кесаровим розтином.
Бюлетнем, шлунком, яснами.
Кашлем, кишечником, вченим ступенем.
У якому рядку допущено помилку?
Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет.
Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет.
Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ.
Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори.
Поступив факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів.
У якому рядку допущено помилку?
Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет.
Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет.
Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ.
Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори.
Надійшов факс, мішати працювати, ставлення до пацієнтів.
У якому рядку допущено помилку?
Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет.
Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет.
Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ.
Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори.
Надійшов факс, заважати працювати, відношення до пацієнтів.
У якому рядку допущено помилку?
Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів.
Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет.
Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ.
Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори.
Відкрив фірму, мішати кашу, поступив в університет.
У якому рядку допущено помилку?
Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів.
Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет.
Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ.
Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори.
Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, підписка на газети.
У якому рядку допущено помилку?
Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів.
Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет.
Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет.
Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори.
Відкрив двері, перекладати на українську мову, надійшов поштовий переказ.
У якому рядку допущено помилку?
Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів.
Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет.
Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет.
Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори.
Відчинив двері, переводити на українську мову, надійшов поштовий переказ.
У якому рядку допущено помилку?
Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів.
Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет.
Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет.
Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори.
Відчинив двері, перекладати на українську мову, поступив поштовий переказ.
У якому рядку допущено помилку?
Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів.
Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет.
Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет.
Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ.
Добре ставлення, плутати кольори, відкрив вікно.
У якому рядку допущено помилку?
Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів.
Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет.
Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет.
Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ.
Відчинив вікно, добре відношення, плутати кольори.
У якому рядку є слова з орфографічною помилкою?
Селянський, берегти, шелестіти, шести, мести, вести, щебетати.
Характеризувати, навесні, оберігати, степовий, гречаний, береза, стривожений.
Верба, сердечний, маленький, мереживо, пісенька, горенько, сонечко.
Сорочечка, село, бренькати, бриніти, брести, чекати, далеч.
Сестра, восени, прозвеніти, крешити, алгебра, ливада, лебедіти.
У якому рядку допущено помилку в позначенні способу перенесення частин слова з рядка в рядок?
Орел, во-джу, цьо-го, пе-ре-хід, око, під-зем-ний, зна-йо-мий.
Ро-зі-гна-ти, мід-дю, са-джу, по-дзво-ни-ти, за-йшов, під-жив-лен-ня.
Авіа-ція, май-же, зі-в'я-ну-ти, мрія, збли-жен-ня, кін-ний, каят-тя.
Уні-вер-си-тет, за-стра-ху-ва-ти, се-стра, пись-мен-ник, під-са-ди-ти, лій-ка.
Кіль-кість, за-три-ма-ти-ся, ста-ро-слов'ян-ська, при-ймен-ник, ход-жу, знан-ня.
У якому рядку всі слова написані правильно?
Де-який, будь-який, десь, п'ятнадцять, двіста, хтозна кому, абихто.
Будь з ким, двісті, п'ять сот, чий-будь, шістнадцять, двохсотмільйонний, дев'ятнадцять.
Будь на чому, що-небудь, девятьсот, абикому, аби хто, все-таки, врівень.
Двадцятип'ятитисячний, хтось, казна-який, трьох сотий, чотирьох з половиною тисячний, казна-чий, чийсь.
Трьохсотий, шістдесят, стотисячний, будь-хто, який-небудь, казна-що, дехто.
У якому рядку допущено помилки в написанні слів іншомовного походження?
Атестат, клас, шосе, Руссо, голландський, Андорра, ванна.
Лібрето, комісар, нетто, інтелігент, Ніцца, Джиммі, комуна.
Тонна, брутто, група, мулла, марокканець, шофер, клас.
Фін, грип, мірра, гуманізм, шасі, Мюллер, сума.
Віла, бароко, хоббі, Міссурі, Шіллер, Мароко, іміграція.
У якому рядку складні прикметники написані правильно?
Лісостеповий, правобережний, теплообмінний, легко-атлетичний, генерал-губернаторський, південносхідний, гіркосолоний.
Західно-український, волелюбний, науково-технічний, військово-морський, глиноземний, тихий-тихий, 125-річний.
Сільсько-господарський, важкохворий, контрольновимірювальний, кислосолодкий, густолистий, східно-слов'янський, первісно­общинний.
Фізико-математичний, старослов'янський, семи-поверховий, сіро-голубий, віцепрезидентський, мовно-літературний, карколомний.
Чорноземний, машинобудівний, історико-культурний, м’ясо-молочний, жовтогарячий, вантажно-розвантажувальний, самохідний.
У котрому реченні правильно розставлені розділові знаки?
Вік звікувати не в гостях побувати (Нар. творчість).
Бачу здалека, хвиля іскриста грає вільно по синьому морю (Леся Українка).
Загриміло і полегшено зітхнув степ, і радісніше стало навкруги (О.Гончар).
Коли він торкався до струн скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика (В.Собко).
Як шовки сміються трави, як пісні шумлять поля (М. Рильський).
У якому реченні пропущені розділові знаки?
У небі сонце, і весна, і журавлиний крик (О.Підсуха).
Курна дорога з-під Маланчиних ніг біжить у поле (М.Коцюбинський).
І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі (Т.Шевченко).
Словом, ви поїхали на лугові озера, на очерети й на тихі-тихі плеса (Остап Вишня).
Оновлена земля наче з глибин своїх, піднесла могутню силу і закрасувалися жита вищі росту людського (М.Стельмах).
У якому реченні допущена помилка при звертанні?
Чим тобі, любий краю, віддячу, де слова-самоцвіти зберу? (Л.Дмитерко).
Ні, не клич мене, весно, - казала я їй, - не чаруй і не ваб надаремно (Леся Українка).
Не всихайте, пишні квіти, цвітіть хоч до літа! (Леся Українка).
На світі за все наймиліше лиш юність, о друзі мої (В.Сосюра).
Бідна, волошко, чому ти у житі, а не на клумбі волієш рости? (М.Рильський).
У якому рядку у словах є орфографічні помилки?
Експрес-аналіз, Богдана, імбир, каланхое, конфорка.
Євразія, бразильці, інжир, квінтесенція, обліпиха.
Дивіденди, альма-матер, кон'юнктивіт, Коперник, Охрімович.
Бестселер, бліцкриг, інцидент, Словаччина, наїзники.
Компрометувати, експрезидент, енцифаліт, дедектив, дермантин.
У якому реченні є зайве слово (плеоназм)?
Під час підрахунку голосів допущено фальшування.
Університет став осередком духовного і політичного життя молоді.
Підтвердження цього треба шукати в біології.
Знайомство набуло ознак братніх взаємин.
Танцювального дансингу в кафе сьогодні не було.
У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
А може, ви знаєте, що мені сниться, як в полі хвилюється яра пшениця? (Л. Первомайський)
Ридаю, молю ридаючи: пошли, подай душі убогій силу, щоб огненно за­говорила, щоб слово пламенем взялось, щоб людям сонце розтопило(Т. Шевченко).
Фундамент, на якому стоїть школа і будується все, що робиться в шко­лі, - це різнобічні знання, багате розумове життя, широта кругозору кож­ного вчителя (В. Сухомлинський).
Потім, як дійшли ми повноліття, боронить готові ми були те, що найдорожче нам у світі, що в серцях гарячих ми несли (О. Ющенко).
Пам'ятайте: що перед тим як взятися за виховання людини, треба са­мому зробитися людиною (Ж.-Ж.Руссо).
У якому реченні неправильно вжито тире між підметом і присудком?
Жити - означає любити (Ю. Мушкетик).
Мати - це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії життя (Г. Кривда).
Очі їхні - любов та благання, синій смуток ячить з-під повік (М. Луків).
Поезія - це діло совісне, не грайся нею безпричинно (А. Малишко).
Дівчина була - як у гарячці (М. Коцюбинський).
Укажіть, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку.
Тремтять, летять вабливі звуки, а з ними радощі, і сум, і гніт душевної розпуки (Г. Чупринка).
Дощик нитками плететься, в'ється, сиплеться і ллється по ріллі (Г. Чуп­ринка).
Сонце вже сховалося за вільшечки, пустило крізь листя тоненькі рожеві стріли (Г. Тютюнник).
Заспівали, защебетали пташки (Марко Вовчок).
Взяв каганець, пішов, дивитись у клаc (В.Васильченко).
Яке правило, що стосується розділових знаків при прямій мові, сформульовано неправильно?
Коли пряма мова починається з абзацу, то перед початком її ставиться тире, а в кінці, як звичайно, крапка, знак оклику, знак питання або три крапки.
Коли пряма мова йде в рядок, без абзацу, то перед початком її стави­мо відкриті лапки, а в кінці - закриті лапки й відповідний до характеру речення розділовий знак.
Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставить­ся двокрапка, а пряма мова береться в лапки.
Коли кілька реплік прямої мови йдуть у рядок, без вказівки, кому во­ни належать, то кожна з них береться в лапки, а між репліками ставиться тире.
Якщо слова автора стоять після прямої мови, то перед ними ставиться кома.
У якому реченні вжито тире на місці пропущеного члена речення?
Найбільше добро в кожного народу - це його мова (Панас Мирний).
Хочеш, щоб тобі не заздрили, - не хвалися (Народна творчість).
Слово - не стріла, а ранить глибоко (Народна творчість).
Жить - це значить жить чуттям мільйонних сил (М. Бажан).
Сталь гартується у вогні, а людина - в труді (Народна творчість).
У якому реченні перед сполучником треба поставити кому?
А щось в душі моїй холоне і землю ту наздоганя (Т.Севернюк).
Який простір і як легко дихати під високим небом Кавказу (Т. Масенко).
В'їхали в лісок. Тут було затишно і пахло смолою (М.Коцюбинський).
Надіє! Надіє!.. О хто тебе ніжно на грудях не грів і хто за тобою орлом не летів? (О. Олесь)
Був уже вечір і над хащами парку сходив великий повний місяць (Ю. Смолич).
У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки при прямій мові?
І журавлик заспівав радісно: «Не звіть мене журавликом, щоб я не журився! А звіть мене веселиком, щоб я веселився!» (О. Іванченко).
Позвали Лисицю, Ведмідь і каже: «Лисичко, треба тобі йти до Лева по­балакати з ним...» - «А що ж я хіба у Бога теля з'їла, чи що? Хай хто-небудь інший піде» (Народна творчість).
"Легше сказати, ніж зробити", - мовила стара, коли її попросили мовчати («Шведські прислів'я та приказки»).
«Де ж твоя, мій гостю, справа?» - далі вже поет озвався (Леся Українка).
«Не біда - поет відмовив - як ти й сам з дороги звернеш, бо як рими повтікають, ти мені їх не завернеш» (Леся Українка).
У якому реченні з уточнюючими членами допущено пунктуаційну помилку?
Птахи опускалися зовсім низько, майже до самої землі(Г. Тютюнник).
Серце стискалося в передчутті чогось грізного, навіть трагічного (Ю. Мушкетик).
Край берега, у затишку, прив'язані човни (Л. Глібов).
За Києвом та за Дніпром, попід темним гаєм, ідуть шляхом чумачень­ки... (Т. Шевченко)
Далеко, аж до самого небосхилу хвилювалися ниви на вітрі... (М. Коцюбинський)
У якому реченні тире між підметом і присудком поставлено неправильно?
Що не хата - то витвір мистецтва (О. Гончар).
Музична ріка - найкраща характеристика для творчості нашого Павла Тичини (М. Рильський).
Мова - це генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним (В. Іванишин).
Життя прожити - не поле перейти (Народна творчість).
Всякий труд - почесний (Народна творчість).
Вкажіть, у якому рядку допущено пунктуаційну помилку у безсполучниковому складному реченні.
Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно по синьому морю (Леся Укра­їнка).
З лісу шепче гілка, з жита - перепілка, з-за широкого лиману журить­ся сопілка (А. Малишко).
Вода все змиє, тільки злого слова - ніколи (Народна творчість).
Спочатку попримовкали коники, тоді шелеснуло листя, потім знову за­пала тиша (Ю. Смолич).
Оглянувся, в порту вже кипить бій (О. Гончар).
З'ясуйте, в якому складносурядному реченні на місці риски треба поставити тире?
Небо вкрили дрібні білі хмарки / і сонце крізь їх білопінне мереживо світило тепло й лагідно (Я.Гримайло).
Тепер садок потонув у темряві / і широкі вікна будинку, ясно освітлені зсередини, ніби висіли на сутіні вечора (В. Собко).
Незабаром там запалав вогонь, дрова були сухі / і в небо шугнуло ма­линове полум'я!.. (В. Малик)
Сонце поволі спускалося за темний ліс / і з Дніпра війнуло вечірньою прохолодою (В. Малик).
Дунув вітер понад ставом / і сліду не стало (Т. Шевченко).
Визначте, в якому реченні правильно розставлено розділові знаки при однорідних членах речення.
В тій великій книжці, що їй ім'я «Кобзар», клекоче ціле море горя народ­ного, в ній - невільницький поклик до помсти, і порив до свободи, муд­рий розум гуманіста і ніжна чарівна краса української пісні (О. Гончар).
Кобзарі виспівували багатющу душу народну в думах у піснях, не давали їй вмерти... (В. Василаш)
Мова існує у свідомості членів суспільства реалізується в процесах мовлення (В. Іванишин).
Вдень не лише сонце - все небо, здавалось, палило дихало спекою (О. Гончар).
Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От де, люди, наша слава,слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово (Т. Шевченко).
У якому реченні тире вжито між частинами складного безсполучникового речення?
Життя прожити - не поле перейти (Народна творчість).
Дорогоцінність багатства Карпат - букові ліси (І.Цюпа).
О, це тонка річ - гумор... (П. Загребельний)
Прислів'я і приказки - стислі крилаті вислови: в них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу (3 журналу).
Хочеш зробити добро - не відкладай його на той світ (Народна творчість).
Укажіть, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку.
Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали (М.Коцюбинський).
Посіє народ вчасно - вродить пшениця рясно (Народна творчість).
Була то пісня лебедина, у звуках сльози всі злились (М. Чернявський).
Дитяче довір'я до вчителя - це крапля чистої води на кінці троянди: треба так зрізати квітку, щоб не струсити краплю (В. Сухомлинський).
Старі люди кажуть, два хитрих мудрого не переважать (Л. Глібов).
З'ясуйте, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку.
Коли в огонь живої мови чуття святого надаси, ти станеш лицарем кра­си (М. Вороний).
Якщо палко і щиро кохаєш ти убогий і рідний свій люд, то любов може гори звернуть (Б. Грінченко).
Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко).
Коли б був я сокіл вільний, я б летів назустріч сонцю (О. Олесь).
А, якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу, то щастя само вас знайде (В.Сухомлинський).
Визначте, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку.
Людині суджено не рухатись по колу (це, зрештою, й гаразд) (М. Рильський).
Осідає чорна ніч білим снігом на хати. Осідає - дивна річ - білизна із чорноти (Д. Павличко).
Як на моє розуміння, то нині - час товариства, нововведень (М. Олійник).
Ніхто не може світа пережити (Народна творчість).
Може справа, яку розпочну сьогодні, для когось теж стане традицією (М. Олійник).
Вкажіть, у якому реченні допущено помилку при відокремленні прикладки.
Далеко за синім морем на чужій чужині гинули вони, безталанні шукачі щастя (І. Цюпа).
Мати її, родом туркменка, зовсім не була схожа на казашок Приуралля (3. Тулуб).
Ходить вечір, мрійний мій веселик, по Дніпровій сивій ковилі (А. Малишко).
Володар таємниць художнього слова, він знав і таємниці музики (Ю. Мартич).
Він був відомий, як людина широких мистецьких смаків - меценат те­атру, колекціонер шедеврів малярства, аматор музики (Ю. Смолич).
У якому реченні на місці риски треба поставити двокрапку?
Струмки полощуть срібло тиші / в росі купається трава (Б.-І. Антонич).
Зійде сонце / утру сльози, ніхто й не побачить (Т. Шевченко).
Сонце впало / на сизу хмару / обрій полум'ям запалав... (В. Симоненко)
Куди не глянь / просто й ясно всюди... (М. Старицький)
Ось послухай / десь за гаєм соловей заплакав враз (О. Олесь).
З'ясуйте, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку при прямій мові.
І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі! Мені тебе жаль!» (Леся Українка).
«Здоров був, любий!» - жінка говорила, а в голосі її сльоза бриніла (Леся Українка).
Раптом зброя заблищала, і гукнуло військо хором: «Ми готові йти до бою! Краще смерть, ніж вічний сором!» (Леся Українка).
А голос твій бринить, співа з журбою: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» (Леся Українка).
«Ні, не треба, мій таточку, не треба, Ярино - Степан каже. - Я загинув, навіки загинув» (Т. Шевченко).
Укажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку.
Не вірилося, що покидає назавжди рідні місця, що йде звідси і вже ні­коли не повернеться (М. Карплюк).
Верхів'я дерев так тісно спліталися над нею, що сонячні промені не досягли землі і внизу стояли прохолодні зеленкуваті сутінки (В. Малик).
Сімнадцять літ - це той час, коли журба не в силі надовго оселитися в серці, і воно сповнилося нестримною жадобою до життя, щастя, радощів (В. Малик).
Алі здалося, що ті очі пірнули в його серце і він поніс їх з собою (М. Ко­цюбинський).
І навіть весною, коли знову терпко запахло бруньками, і між пружним гіллям радісно ґвалтували горобині зграї, серце її все ще відчувало холод­ні вітровії осені (В. Іванченко).
Визначте, в якому реченні з відокремленими означеннями правильно розставлено розділові знаки.
Батько роздратований тим, що з Грицька поганий помічник, побив його (І. Драч).
Десь за юртою почувся молодий жіночий голос дзвінкий і прозорий, як весняний струмок (3. Тулуб).
Місяць закоханий в ніч чарівну сяє, щасливий, і світить (О. Олесь).
Хвилювалося, розбуджене весняним вітерцем, жито (Г. Тютюнник).
Високий і ставний, повернувся Яків додому (А.Шиян).
У якому безсполучниковому реченні на місці риски треба поставити тире?
Обернувся / місто на обрії стояло в бузковому серпанку (Є. Гуцало).
Я знаю / час, немов хлоп'я збитошне, камінчик затиснув у кулаці (Д. Павличко).
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю / чому я не сокіл, чому не літаю? (М. Петренко)
Се вже не раз бувало / я на чужину йшла шукать надій (Леся Українка).
Буде правда / прийде й віра (М. Стельмах).
У якому безсполучниковому складному реченні замість риски треба поставити двокрапку?
Хмари розповзлися / виглянуло сонечко (К.Гордієнко).
Трапиться слово зрадливе / геть його, сину, жени (Б.Олійник).
Вода все змиє / тільки злого слова ніколи (Народна творчість).
Щастя в повітрі не в'ється / воно в боротьбі дістається (Народна творчість).
Там був звичай / кожен із гостей садив дерево чи кілька дерев (М. Риль­ський).
З'ясуйте, в якому реченні з прямою мовою допущено пунктуаційну помилку.
Мовили пращури: «Мудрість не в словах, а в діяннях» (Р. Іваничук).
«А як ти думаєш, - зазираючи в очі, нахилився над ним Ничиталюк. - Хто такі генії?» (П. Загребельний).
Слухай, Семене, - кажу йому, коли після зміни вийшли з заводу, - чого ти через Гімалаї летів сюди?» (О. Гончар).
"Гарний хлопець! Добра дитина! Золоте серце!" - шептала сама до се­бе тітка Антося... (К. Попович)
«А, всі ви скептики» - відмахнулась Вірунька Івановою примовкою (О.Гончар).
У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
У неділю опівдні насунулись чорні хмари, вдарив грім, заблискала блис­кавка, пішов чималий густий літній дощ (І. Нечуй-Левицький).
На поле синєє вечірній впав туман, над річкою пливуть його мінливі хви­лі (М. Рильський).
А вечір, мов чарівне решето, сіє і сіє звідусіль то перші шматки пісень, то жіноче цокотання, то парубочий перегук, то запізнілий скрегіт жорен (М.Стельмах).
Темний осінній вечір стоїть за вікнами й шкрябається в шибки дрібни­ми крапельками дощу (В. Козаченко).
Був теплий день світилася весна (М. Рильський).
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
внимательное отношение к пациенту уважне ставлення до пацієнта
головокружение запаморочення
внушить навіяти
выписка из медицинской карты витяг з медичної карти
болел гриппом хворів грипом
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
выписка из медицинской карты витяг з медичної карти
болел гриппом хворів на грип
головокружение запаморочення
внушить навіяти
внимательное отношение к пациенту уважне відношення до пацієнта
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
болел гриппом хворів на грип
внимательное отношение к пациенту уважне ставлення до пацієнта
головокружение запаморочення
выписка из медицинской карты витяг з медичної карти
внушить внушити
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
головокружение запаморочення
внушить навіяти
болел гриппом хворів на грип
внимательное отношение к пациенту уважне ставлення до пацієнта
выписка из медицинской карты виписка з медичної карти
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
жить за чужой счет жити чужим коштом
родоразрешение розродження
лечащий врач лікар-куратор
больной поступил в лечебное учреждение хворий був прийнятий в лікувальний заклад
заведующий отделением завідуючий відділення
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
жить за чужой счет жити чужим коштом
родоразрешение розродження
лечащий врач лікар-куратор
больной поступил в лечебное учреждение хворий був прийнятий в лікувальний заклад
заведующий отделением завідувач відділенням
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
больной поступил в лечебное учреждение хворий був прийнятий в лікувальний заклад
заведующий отделением завідувач відділення
родоразрешение розродження
лечащий врач лікар-куратор
жить за чужой счет жити за чужий рахунок
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
лечащий врач лікар-куратор
заведующий отделением завідувач відділення
жить за чужой счет жити чужим коштом
больной поступил в лечебное учреждение хворий був прийнятий в лікувальний заклад
родоразрешение пологорозрішення
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
заведующий отделением завідувач відділення
жить за чужой счет жити чужим коштом
родоразрешение розродження
больной поступил в лечебное учреждение хворий був прийнятий в лікувальний заклад
лечащий врач лікуючий лікар
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
заведующий отделением завідувач відділення
лечащий врач лікар-куратор
жить за чужой счет жити чужим коштом
родоразрешение розродження
больной поступил в лечебное учреждение хворий поступив в лікувальний заклад
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
лезвие лезо
значимый значущий
учебный навчальний
меры предосторожности запобіжні заходи
закрыл окно закрив вікно
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
значимый значущий
закрыл окно зачинив вікно
учебный навчальний
меры предосторожности запобіжні заходи
лезвие лєзвіє
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
лезвие лезо
закрыл окно зачинив вікно
учебный навчальний
меры предосторожности запобіжні заходи
значимый значимий
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
меры предосторожности запобіжні заходи
закрыл окно зачинив вікно
лезвие лезо
значимый значущий
учебный учбовий
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
закрыл окно зачинив вікно
учебный навчальний
лезвие лезо
значимый значущий
меры предосторожности запобіжні міри
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
совпадать збігатись
выписка рецепта виписування рецепта
масло облепиховое олія обліпихова
он считает себя вправе він вважає, що має право
нормальное течение болезни нормальне протікання хвороби
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
масло облепиховое олія обліпихова
он считает себя вправе він вважає, що має право
нормальное течение болезни нормальний перебіг хвороби
выписка рецепта виписування рецепта
совпадать співпадати
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
он считает себя вправе він вважає, що має право
нормальное течение болезни нормальний перебіг хвороби
совпадать збігатись
масло облепиховое олія обліпихова
выписка рецепта виписка рецепту
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
выписка рецепта виписування рецепта
нормальное течение болезни нормальний перебіг хвороби
совпадать збігатись
он считает себя вправе він вважає, що має право
масло облепиховое масло обліпихове
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
масло облепиховое олія обліпихова
нормальное течение болезни нормальний перебіг хвороби
совпадать збігатись
выписка рецепта виписування рецепта
он считает себя вправе він рахує себе правим
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
в конечном счете в остаточному підсумку
поясница поперек
многочисленный численний
зуд свербіж
поступление вещества в кровь поступлення речовини в кров
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
зуд свербіж
поступление вещества в кровь надходження речовини в кров
поясница поперек
многочисленный численний
в конечном счете в кінцевому рахунку
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
многочисленный численний
зуд свербіж
поступление вещества в кровь надходження речовини в кров
в конечном счете в остаточному підсумку
поясница поясниця
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
в конечном счете в остаточному підсумку
поступление вещества в кровь надходження речовини в кров
поясница поперек
зуд свербіж
многочисленный чисельний
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
многочисленный численний
поступление вещества в кровь надходження речовини в кров
в конечном счете в остаточному підсумку
поясница поперек
зуд зуд
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
принимать участие в операции брати участь в операції
перевязочный материал перев’язний матеріал
предварительное заключение соглашения попереднє укладання угоди
малокровие недокрів’я
заключение экспертизы заключення експертизи
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
предварительное заключение соглашения попереднє укладання угоди
малокровие недокрів’я
заключение экспертизы висновок експертизи
перевязочный материал перев’язний матеріал
принимать участие в операции приймати участь в операції
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
малокровие недокрів’я
заключение экспертизы висновок експертизи
принимать участие в операции брати участь в операції
предварительное заключение соглашения попереднє укладання угоди
перевязочный материал перев’язочний матеріал
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
перевязочный материал перев’язний матеріал
заключение экспертизы висновок експертизи
принимать участие в операции брати участь в операції
предварительное заключение соглашения попереднє укладання угоди
малокровие малокрів’я
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
выздоровление видужання
не смотря на обстоятельства незважаючи на обставини
мечевидный мечоподібний
почтовый перевод поштовий переказ
запущенная болезнь запущена хвороба
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
мечевидный мечоподібний
почтовый перевод поштовий переказ
запущенная болезнь задавнена хвороба
не смотря на обстоятельства незважаючи на обставини
выздоровление виздоровлення
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
выздоровление видужання
запущенная болезнь задавнена хвороба
мечевидный мечоподібний
почтовый перевод поштовий переказ
не смотря на обстоятельства не дивлячись на обставини
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
почтовый перевод поштовий переказ
запущенная болезнь задавнена хвороба
выздоровление видужання
не смотря на обстоятельства незважаючи на обставини
мечевидный мечевидний
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
выздоровление видужання
запущенная болезнь задавнена хвороба
не смотря на обстоятельства незважаючи на обставини
мечевидный мечоподібний
почтовый перевод поштовий перевод
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
обморок непритомність
вероятный імовірний (правдоподібний)
каждая минута на счету не можна гаяти ні хвилини
выключить прибор вимкнути прилад
заказное письмо заказний лист
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
вероятный імовірний (правдоподібний)
заказное письмо рекомендований лист
каждая минута на счету не можна гаяти ні хвилини
выключить прибор вимкнути прилад
обморок обморок
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
каждая минута на счету не можна гаяти ні хвилини
выключить прибор вимкнути прилад
заказное письмо рекомендований лист
обморок непритомність
вероятный вірогідний
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
обморок непритомність
заказное письмо рекомендований лист
вероятный імовірний (правдоподібний)
выключить прибор вимкнути прилад
каждая минута на счету кожна хвилина на рахунку
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
заказное письмо рекомендований лист
обморок непритомність
вероятный імовірний (правдоподібний)
каждая минута на счету не можна гаяти ні хвилини
выключить прибор виключити прилад
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
затылочная область потилична ділянка
головная боль головний біль
хорошие отношения гарні взаємини
подмышечная ямка пахвова ямка
лодыжка лодижка
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
головная боль головний біль
хорошие отношения гарні взаємини
лодыжка кісточка (щиколотка)
подмышечная ямка пахвова ямка
затылочная область затилочна область
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
хорошие отношения гарні взаємини
лодыжка кісточка (щиколотка)
затылочная область потилична ділянка
подмышечная ямка пахвова ямка
головная боль головна біль
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
затылочная область потилична ділянка
головная боль головний біль
хорошие отношения гарні взаємини
лодыжка кісточка (щиколотка)
подмышечная ямка підм’язева ямка
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок
ведущий специалист провідний спеціаліст
носить определенный характер мати певний характер
считать своим долгом вважати своїм обов’язком
регистратура регістратура
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
считать своим долгом вважати своїм обов’язком
ведущий специалист провідний спеціаліст
носить определенный характер мати певний характер
регистратура реєстратура
перевод со счета на счет перевод з рахунка на рахунок
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
носить определенный характер мати певний характер
считать своим долгом вважати своїм обов’язком
регистратура реєстратура
перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок
ведущий специалист ведучий спеціаліст
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок
регистратура реєстратура
ведущий специалист провідний спеціаліст
считать своим долгом вважати своїм обов’язком
носить определенный характер носити певний характер
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
ведущий специалист провідний спеціаліст
регистратура реєстратура
перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок
носить определенный характер мати певний характер
считать своим долгом рахувати своїм обов’язком
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
диагноз при поступлении діагноз на час прийняття
по крайней мере принаймні
давящая повязка стисна пов’язка
бедро стегно
подъемник підйомник
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
давящая повязка стисна пов’язка
по крайней мере принаймні
подъемник підіймач
бедро стегно
диагноз при поступлении діагноз при поступленні
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
давящая повязка стисна пов’язка
бедро стегно
подъемник підіймач
диагноз при поступлении діагноз на час прийняття
по крайней мере принаймі
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
бедро стегно
подъемник підіймач
диагноз при поступлении діагноз на час прийняття
давящая повязка стисна пов’язка
по крайней мере по крайній мірі
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
подъемник підіймач
диагноз при поступлении діагноз на час прийняття
по крайней мере принаймні
бедро стегно
давящая повязка стискаюча пов’язка
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
диагноз при поступлении діагноз на час прийняття
по крайней мере принаймні
давящая повязка стисна пов’язка
подъемник підіймач
бедро бедро
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
быть на хорошем счету мати добру репутацію
высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит
мероприятие захід
приточная вентиляция припливна вентиляція
крестцовая область крижова область
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
мероприятие захід
приточная вентиляция припливна вентиляція
крестцовая область крижова ділянка
высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит
быть на хорошем счету бути на доброму рахунку
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
приточная вентиляция припливна вентиляція
мероприятие захід
крестцовая область крижова ділянка
быть на хорошем счету мати добру репутацію
высокая заболеваемость гепатитом високе захворювання гепатитом
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
мероприятие захід
крестцовая область крижова ділянка
быть на хорошем счету мати добру репутацію
высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит
приточная вентиляция приточна вентиляція
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
прививка щеплення
в зависимости от обстоятельств залежно від обставин
предупреждение болезни запобігання хворобі
сдал экзамен склав іспит
на протяжении пяти часов на протязі п’яти годин
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
в зависимости от обстоятельств залежно від обставин
сдал экзамен склав екзамен
предупреждение болезни запобігання хворобі
на протяжении пяти часов протягом п’яти годин
прививка прививка
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
мышечный м’язовий
отравление отруєння
рожа бешиха
сыворотка сироватка
закрыто на перерыв закрито на перерив
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
сыворотка сироватка
рожа бешиха
закрыто на перерыв зачинено на перерву
мышечный м’язовий
отравление отравлення
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
отравление отруєння
закрыто на перерыв зачинено на перерву
рожа бешиха
сыворотка сироватка
мышечный м’язевий
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
закрыто на перерыв зачинено на перерву
отравление отруєння
рожа бешиха
мышечный м’язовий
сыворотка сиворотка
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
подписка на журналы передплата на журнали
наглядность наочність
надпочечник надниркова залоза
вазелиновое масло вазелінове масло
военный врач воєнний лікар
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
надпочечник надниркова залоза
наглядность наочність
военный врач військовий лікар
вазелиновое масло вазелінове масло
подписка на журналы підписка на журнали
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
вазелиновое масло вазелінове масло
подписка на журналы передплата на журнали
надпочечник надниркова залоза
военный врач військовий лікар
наглядность наглядність
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
подписка на журналы передплата на журнали
наглядность наочність
военный врач військовий лікар
вазелиновое масло вазелінове масло
надпочечник наднирник
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
сопоставление зіставлення
касторовое масло рицинова олія
язва виразка
благоприятный прогноз болезни сприятливий прогноз хвороби
паховая грыжа пахвова грижа
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
касторовое масло рицинова олія
паховая грыжа пахвинна грижа
благоприятный прогноз болезни сприятливий прогноз хвороби
язва виразка
сопоставление співставлення
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
благоприятный прогноз болезни сприятливий прогноз хвороби
сопоставление зіставлення
паховая грыжа пахвинна грижа
язва виразка
касторовое масло касторове масло
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
сопоставление зіставлення
касторовое масло рицинова олія
паховая грыжа пахвинна грижа
благоприятный прогноз болезни сприятливий прогноз хвороби
язва язва
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
кожный лоскут шкірний шматок
в значительной мере значною мірою
по счету первый числом перший
чесотка короста
получить образование отримувати освіту
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
чесотка короста
по счету первый числом перший
в значительной мере значною мірою
кожный лоскут шкірний шматок
получить образование отримувати освіту
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
по счету первый числом перший
в значительной мере значною мірою
получить образование здобути освіту
кожный лоскут шкірний шматок
чесотка свербіж
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
в значительной мере значною мірою
чесотка короста
получить образование здобути освіту
кожный лоскут шкірний шматок
по счету первый по рахунку перший
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
по счету первый числом перший
чесотка короста
получить образование здобути освіту
в значительной мере значною мірою
кожный лоскут шкіряний лоскут
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
по счету первый числом перший
получить образование здобути освіту
чесотка короста
кожный лоскут шкірний шматок
в значительной мере у значній мірі
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
подвздошная кость клубова кістка
открывать дверь відчиняти двері
наложенный платеж післяплата
подъемник підіймач
устное заключение усне заключення
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
наложенный платеж післяплата
открывать дверь відчиняти двері
устное заключение усний висновок
подъемник підіймач
подвздошная кость підвздошна кістка
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
наложенный платеж післяплата
подъемник підіймач
устное заключение усний висновок
подвздошная кость клубова кістка
открывать дверь відкривати двері
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
подъемник підіймач
открывать дверь відчиняти двері
подвздошная кость клубова кістка
устное заключение усний висновок
наложенный платеж накладна плата
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
считать своим долгом вважати своїм обов’язком
носить определенный характер мати певний характер
приточная вентиляция припливна вентиляція
давящая повязка стисна пов’язка
заживление ран заживлення ран
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
носить определенный характер мати певний характер
приточная вентиляция припливна вентиляція
давящая повязка стисна пов’язка
заживление ран загоєння ран
считать своим долгом рахувати своїм обов’язком
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
сыворотка сироватка
мышечный м’язовий
отравление отруєння
закрыто на перерыв зачинено на перерву
рожа пешиха
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
в зависимости от обстоятельств залежно від обставин
предупреждение болезни запобігання хворобі
прививка щеплення
на протяжении пяти часов протягом п’яти годин
сдал экзамен здав іспит
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
сдал экзамен склав іспит
на протяжении пяти часов протягом п’яти годин
предупреждение болезни запобігання хворобі
прививка щеплення
в зависимости от обстоятельств в залежності від обставин
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
на протяжении пяти часов протягом п’яти годин
предупреждение болезни запобігання хворобі
сдал экзамен склав екзамен
в зависимости от обстоятельств залежно від обставин
прививка прививка
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
сдал экзамен склав іспит
предупреждение болезни запобігання хворобі
в зависимости от обстоятельств залежно від обставин
прививка щеплення
на протяжении пяти часов на протязі п’яти годин
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
сдал экзамен склав екзамен
в зависимости от обстоятельств залежно від обставин
прививка щеплення
на протяжении пяти часов протягом п’яти годин
предупреждение болезни попередження хворобі
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит
быть на хорошем счету мати добру репутацію
крестцовая область крижова ділянка
мероприятие захід
приточная вентиляция приточна вентеляція
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
приточная вентиляция припливна вентиляція
быть на хорошем счету мати добру репутацію
крестцовая область крижова ділянка
высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит
мероприятие міроприємство
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
быть на хорошем счету мати добру репутацію
крестцовая область крижова ділянка
мероприятие захід
приточная вентиляция припливна вентиляція
высокая заболеваемость гепатитом високе захворюваня гепатитом
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит
крестцовая область крижова ділянка
приточная вентиляция припливна вентиляція
мероприятие захід
быть на хорошем счету бути на хорошому рахунку
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
приточная вентиляция припливна вентиляція
мероприятие захід
высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит
быть на хорошем счету мати добру репутацію
крестцовая область крижова область
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
подъемник підіймач
давящая повязка стисна пов’язка
по крайней мере принаймні
диагноз при поступлении діагноз на час прийняття
бедро бедро
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
бедро стегно
по крайней мере принаймні
диагноз при поступлении діагноз на час прийняття
подъемник підіймач
давящая повязка стискаюча пов’язка
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
давящая повязка стисна пов’язка
диагноз при поступлении діагноз на час прийняття
подъемник підіймач
бедро стегно
по крайней мере по крайній мірі
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
диагноз при поступлении діагноз на час прийняття
подъемник підіймач
бедро стегно
давящая повязка стисна пов’язка
по крайней мере принаймні
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
бедро стегно
подъемник підіймач
по крайней мере принаймні
давящая повязка стисна пов’язка
диагноз при поступлении діагноз при поступленні
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
бедро стегно
давящая повязка стисна пов’язка
по крайней мере принаймні
диагноз при поступлении діагноз на час прийняття
подъемник підйомник
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
носить определенный характер мати певний характер
перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок
регистратура реєстратура
ведущий специалист провідний спеціаліст
считать своим долгом рахувати своїм обов’язком
У якому рядку допущено помилку (помилки)?
считать своим долгом вважати своїм обов’язком
ведущий специалист провідний спеціаліст
регистратура реєстратура
перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок
носить определенный характер носити певний характер
Яке словосполучення є нормативним?
Пече жжога.
Неврологічна біль.
Натощак.
Лікувальне голодання.
Настоянка глоду
Яке словосполучення є нормативним?
Алоє.
Гумові перчатки.
Голодний желудок.
Запалення десен.
Протягом тижня.
Яке речення не потребує редагування?
Відношення до пацієнтів.
Обільне виділення слюни.
Хворий проснувся.
Самий любимий друг.
Болять суглоби.
Яке речення не потребує редагування?
Сип на шкірі.
Болять сустави.
Відкрийте вікно.
Больниця на сто койок.
Багаторазове харчування.
Яке речення не потребує редагування?
Сердечна недостатність.
Зробили чотири шва.
Сік з клюкви.
Обільне виділення слюни.
Свербить шкіра.
Яке речення не потребує редагування?
Маю сип на шкірі.
Мої рани зажили.
Маєте лишню вагу тіла.
Спазм кишечника.
Хворіла на запалення легенів.
Яке речення не потребує редагування?
Тілесні побої.
Справи йдуть до кращого.
Хворий захворів хворобою.
Треба забрати дружину з родильного будинка.
Хворіють на гепатит.
Яке речення не потребує редагування?
Фармацевт по освіті.
Вчасне оказання родопомочі.
Кормлю дитину груддю.
Дородовий отпуск.
Хворий охайний.
Яке речення не потребує редагування?
Внематочна беременность
У цій палаті - рожениці.
Потрібна сиворотка крові.
Шелушіння шкіри.
Сильне виділення слини.
Яке речення не потребує редагування?
Виявили чесотку
Пошкоджена слизиста оболочка.
Обільне виділення слюни.
Потрібно удалити зуб.
Усунути стороннє тіло.
Яке речення не потребує редагування?
Треба удалити хворий зуб.
Зробили чотири шва.
Міри по попередженню захворювання.
Хворому надана сама наобхідна допомога.
Лікарня на сто ліжок.
Яке речення не потребує редагування?
Принімайте жарознижуючі лікарства.
Приймати внутр.
Приймайте це лікарство по годинам.
Дозировка ліків.
Виписав рецепт
Яке речення не потребує редагування?
Пошкоджений голіностопний сустав.
Я підлічила ногу.
Дрябла шкіра.
Маю шкірний зуд.
Я проконсультувалася з приводу свого захворювання.
Яке речення не потребує редагування?
Сильно боліли десна
Сильний удар в висок.
Синяк в ділянці правого виска.
Мої рани зажили.
Перехопило подих.
Яке речення не потребує редагування?
Хвороба привела до ускладнень, появилися ще більші болі.
Пораження печінки.
Мала запалення піджолудочної.
Маю сип на шкірі.
У неї болить хребет.
Яке речення не потребує редагування?
Хворий бредить.
У хворого часта рвота.
У хворого насмарк
Хворіла запаленням легких.
Уражені хворобою.
Яке речення не потребує редагування?
Прощупується опухоль.
У неї болить позвоночник.
Вскрити нарив.
Маю язву желудка.
Запалення ясен.
Яке речення не потребує редагування?
Мене знобить.
Я простила.
Хворий угорів.
Часто падаю в обморок.
Маю виразку шлунка.
Яке речення не потребує редагування?
Є відчуття горечі.
Приймайте сік з клюкви.
Регістратура поліклініки.
Різка біль в області поясниці.
Потрібний догляд за хворим.
Яке речення не потребує редагування?
Страдаю частим головокружінням.
Пульс частить.
Маю сильне головокружіння.
Болять сустави.
Серцево-судинне захворювання.
Яке речення не потребує редагування?
Пульс частить.
Сердечно-сосудисте захворювання.
Біль в поясниці.
Різка біль в області серця.
Прийміть виклик.
Яке речення не потребує редагування?
Вам поставили невірний діагноз.
Потрібний уход за хворим.
Потрібно більш серйозніше відноситись до свого здоров’я.
Хворобу легше попередити, ніж лічити.
Цей препарат багатий на вітаміни.
Яке речення не потребує редагування?
Чи зроблені прививки?
Ці ліки приймати на голодний желудок.
Вам потрібно приймати судинорозширюючий препарат.
Дуже вибачаюсь, що я вас побеспокоїв.
Мені потрібна довідка про стан здоров’я.
Яке речення не потребує редагування?
Лікар приймає по понеділкам.
Прийом начинається в вісім годин.
Регістрація больних обов’язкова.
Вам потрібна протистовбняча сиворотка.
Лікар сьогодні приймати не буде.
Котре речення не потребує редагування?
Лікар приймає по понеділкам.
Поскільки гість не знав української, ми розмовляли на російській.
Ми взаємно допомагаємо одне одному.
Піднявшись на гору, ми побачили широку річку.
Хворий потребує лікування.
Котре речення не потребує редагування?
Поступлення речовини в кров.
Рекомендації по догляду за хворим.
Зустрінемось через пару днів.
Через три години часу завдання буде виконано.
Я відчуваю гострий біль у грудях.
Котре речення не потребує редагування?
У лікаря були налагоджені гарні відношення з пацієнтами.
Я переписуюсь з його братом.
Профілактика захворювання - одна із задач лікаря.
Я з ним у добрих відношеннях.
Я знаю це з достовірних джерел.
Котре речення не потребує редагування?
Любий хірург зробить таку операцію
Це самий найдовший варіант із розглянутих.
Кардіограму серця зробили за 5 хвилин.
Дата поступлення хворого в лікарню вказана неправильно.
Препарат непридатний до вживання.
Котре речення не потребує редагування
СНІД - найважливіша глобальна проблема.
До характеристики прикладається справка з місця роботи.
Пацієнт на протязі двох неділь приймав обліпихове масло.
Вживайте пустирник.
Нам потрібно дотримуватися порад лікаря.
Довідка за призначенням є ...
Господарсько-договірним документом.
Документом колегіальних органів.
Розпорядчим документом.
Організаційним документом.
Довідково- інформаційним документом.
Довідка це - ...
Документ, що відбиває процес і результати роботи постійних та тимчасових колегіальних органів, проведення різних зборів.
Документ, що гарантує оплату чи надання когось.
Встановлення факту належності до діяльності певної організації.
Зобов'язання на виконання певного замовлення.
Документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших фактів і подій.
У діловій характеристиці обов'язково зазначається ...
Пункт порядку денного.
Переказ епізодів життя і діяльності особи.
Мовна характеристика.
Словесний портрет.
Громадська думка про працівника як члена колективу.
Характеристика це - ...
Документ, який повідомляє про певні події.
Документ, у якому письмово повідомляється про виконання якоїсь разової роботи.
Один із різновидів інформаційних документів для письмового спілкування.
Документ, що містить перелік осіб, предметів, об'єктів у певному порядку.
Документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника.
Доповідна записка адресується ...
Секретареві.
Присутнім.
Колегіальним органам.
Приватній особі.
Керівникові установи чи організації.
Текст доповідної записки повинен містити ...
Порядок денний.
Місце проведення заходу.
Опис наявних фактів, виконаної роботи чи службових доручень.
Результати перевірки підрозділу.
Підставу для складання документа.
Доповідна записка призначена для ...
Аналізу стану справ.
Подання певного розпорядження.
Публічного прочитання та обговорення.
Звернення адміністрації до колективу.
Подання інформації про ситуацію, що склалася.
Текст заяви повинен мати...
Короткі відомості про склад сім’ї.
Вказівку про наближення терміну обумовлених зобов'язань.
Характер проблеми чи вирішення питання.
Звернення чи запит до адресанта.
Прохання з коротким його обгрунтуванням.
Складні заяви містять...
Відомості про освіту.
Запис про якийсь факт.
Зауваження, оцінку окремого питання.
Висновки, підтвердження певної дії.
Додаток, перелік документів або інших відомостей.
Заява-це...
Один із найважливіших знаків мовленнєвого етикету.
Наведення аргументів, доказів, обгрунтування чогось.
Окремий вияв якоїсь діяльності.
Право користуватися чимось протягом певного терміну.
Документ, що містить прохання або пропозицію, адресовану установі або посадовій особі.
Продовжте речення: «Діалог - це...».
...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки.
...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох).
...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них.
...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації.
...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами.
Продовжте речення: «Монолог-це...».
...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки.
...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох).
...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами.
...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту форми та інтонації.
...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них.
З яких частин традиційно складається складне синтаксичне ціле?
Із тези, аргументів і висновків.
Із зачину, зав'язки та експозиції.
Із цитат, афоризмів і крилатих висловів.
Із прямої мови, діалогу й полілогу.
Із зачину, середньої частини й кінцівки.
Продовжіть речення: “Пряма мова - це “
...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки.
...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох).
...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами.
...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них.
...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації.
Продовжте речення: «Складне синтаксичне ціле (ССЦ) - це...».
...будь-яка синтаксична одиниця.
...основна одиниця синтаксису, яка виражає окрему завершену думку.
...мовлення, обов'язково зафіксовано на папері і розраховано на зорове сприйняття
...сукупність загальноприйнятих правил, яких додержують у процесі спілкування мовці.
...група речень, об'єднаних тісним змістовим і граматичним зв'язком, що забезпечують, повніший порівняно з реченням розвитком думки.
Продовжте речення: «Цитата - це...».
...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох).
...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами.
...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них.
...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації.
...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки.
Продовжте речення: «Якщо "даним" наступного речення стає "нове" речення попереднього, йдеться про...».
...перехресний зв'язок.
...дистантний зв'язок.
...перспективний зв'язок.
...паралельний зв'язок між реченнями.
...послідовний зв'язок між реченнями.
Продовжте речення: «Роздум-це...».
...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття.
...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища природи шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак.
...висловлювання, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгортаються (або розгорталися) в часі і просторі.
...висловлення, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який ідеться.
...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій.
Продовжте речення: «Опис - це...».
...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття.
...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій.
...висловлення, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгортаються (або розгорталися) в часі і просторі.
...висловлення, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який йдеться.
...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища природи шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак.
Продовжте речення: «Розповідь - це...».
...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття.
...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій.
...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища природи шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак.
...висловлення, змістом якого е вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який йдеться.
...висловлення, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгортаються (або розгорталися) в часі і просторі.
Продовжте речення: «Проміжною ланкою між текстом (реченням) є...».
...звук.
...абзац.
...словосполучення.
...слово.
...складне синтаксичне ціле.
Продовжте речення: «Полілог-це...».
...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки.
...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами.
...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них.
...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації.
...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох).
Продовжте речення: «Основним поняттям лінгвістики тексту є.»
...словосполучення.
...складне синтаксичне ціле (надфразна єдність).
...речення
...слово.
...текст.
Продовжте речення: «Епітет-це...».
...троп, в основі якого лежить підкреслене перебільшення розмірів, рис, характеристик, ознак предмета чи явища.
...троп, для якого характерне перенесення ознак, властивостей людини (чи живої істоти) на неживі предмети, явища та абстрактні поняття.
...троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі аналогії, подібності.
...троп, побудований на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для пояснення одного з них за допомогою іншого.
...троп, художнє означення, що виділяє та образно характеризує якусь рису певного явища, предмета, дії.
Які мовні норми регулюють можливість використання слів відповідно до значення та відтінків, а також правила лексичної сполучуваності слів у реченні?
Орфографічні.
Орфоепічні.
Стилістичні.
Граматичні.
Лексичні.
Які мовні норми визначають літературні форми слів і правила побудови синтаксичних конструкцій - словосполучень і речень?
Лексичні.
Орфографічні.
Орфоепічні.
Слістичні.
Граматичні.
Продовжте речення: «Риторика - це...».
...наука про словниковий склад мови.
... заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому.
...емоційне ствердження чи заперечення якогось факту.
...наука про правильну вимову та наголошення слів.
...теорія ораторського мистецтва.
У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції?
За припущенням; з ініціативи; на мою адресу.
Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології.
За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки.
Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень.
Відпустка по хворобі; по годинах; нарада з цього питання.
Слова ”До відома”, “До протоколу”, “До наказу” - це:
Підпис.
Штамп.
План.
Тези.
Віза.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях: гістологічне заключення, виписка з медичної картки?
Лексичну.
Граматичну.
Стилістичну.
Орфографічну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях: казаські степи, криворіжський завод, студенське товариство?
Синтаксичну.
Стилістичну.
Граматичну.
Лексичну.
Орфографічну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях: мішати працювати, відчинив фірму, процентне ставлення?
Словотворення.
Орфоепічну.
Орфографічну.
Граматичну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях: підписати газету, відкрити вікно, путати кольори?
Синтаксичну.
Орфоепічну.
Граматичну.
Орфографічну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях: грудна клітина, на протязі місяця, путати кольори?
Стилістичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Морфологічну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях: по дружньому ставитись, напів відчинене вікно, читаїш книжку?
Лексичну.
Орфоепічну.
Граматичну.
Словотворення.
Орфографічну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях: алоє, каланхоє, призвіще пацієнта?
Акцентуаційну
Орфоепічну.
Лексичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях: цікаве міроприємство, слідуючий пацієнт, хороше відношення?
Орфоепічну.
Синтаксичну.
Орфографічну.
Граматичну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях: згідно прохання, згідно наказу, виконувати по вказівці?
Акцентуаційну.
Орфографічну.
Лексичну.
Синтаксичну.
Граматичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях: чисельні твори, включити світло, закрити двері?
Синтаксичну.
Орфографічну.
Граматичну.
Орфоепічну.
Лексичну.
Котре словосполучення є нормативним?
Запущена хвороба.
З нього мало толку.
Годиться для лікування.
Без малого сотня.
Дозування ліків.
Котре словосполучення є нормативним?
Захист клітки шкіри
Пробачте мене.
Моя автобіографія.
Згідно розпорядження.
Протягом тижня.
Котре словосполучення є нормативним?
Звертання крові.
Хороше відношення.
Подавлений настрій.
Потерпіти поразку.
Багатий на вітаміни.
Котре словосполучення є нормативним?
Підписка на журнали.
Масло обліпіхове.
Поступати в університет.
Попередити хворобу.
Реєстрація учасників форуму.
Котре словосполучення є нормативним?
Запалення десен.
Хворіти діабетом.
Поштовий ящик.
Серцевий приступ.
Найважливіша справа.
Котре словосполучення є нормативним?
В’ялі рухи
Накладна плата.
Поступила пропозиція.
Сама активна участь.
Порядок денний.
Котре словосполучення є нормативним?
Підмишечна впадина.
Любий смак.
Сімейне положення.
Розділяти думки.
Опритомніти, отямитись.
Котре словосполучення є нормативним?
Обширні ожоги.
Справка з інституту.
Привести приклад.
Регістрація учасників конгресу.
Порушити питання.
Котре словосполучення є нормативним?
Зворотність стану.
Родильниці стало важче.
Прийти в себе.
У нього столбняк.
Перепустка в гуртожиток.
Котре словосполучення є нормативним?
Регістратура закрита
Спасати людину.
Підписка на газети.
Переводити гроші поштою.
Навести приклад.
Котре словосполучення є нормативним?
Нормальне протікання хвороби
Розхідне медичне майно.
На протязі тижня.
Сире приміщення.
Переказувати гроші поштою.
Котре словосполучення є нормативним?
Запущена хвороба
Металічна посуда.
Вільна вакансія.
В повній мірі.
Надійний спосіб.
Котре словосполучення є нормативним?
Зворотна деформація
Вступати в переговори.
Діючі особи.
Стискуюча пов’язка.
Висока захворюваність на гепатит.
Котре словосполучення правильне?
Резина горить.
Виздоровлювати швидко.
Продали зверх плану.
Виключити світло.
Купити на виплат.
Котре словосполучення є нормативним?
Виздоровлювати швидко.
Продали зверх плану.
Виключити світло.
Одобрити пропозицію.
Купити на виплат.
Котре словосполучення є нормативним?
Правий висок
Купівля-продажа.
Не дивлячись на перешкоди.
Насміхатися над ним.
Інваліди з вадами зору і слуху.
Котре словосполучення є нормативним?
По вимозі лікаря.
Каплі нафтизіну.
Багатий вітамінами.
Нанести удар.
Настоянка глоду.
Котре словосполучення є нормативним?
Сип на шкірі.
На протязі року.
Мішає думати.
Каплі нокспрею.
Наступного дня.
Котре словосполучення є нормативним?
Медик по освіті
Приймати участь.
Мілкі гроші.
Наболівше питання.
Багатий на вітаміни.
Котре словосполучення є нормативним?
Обліпихове масло.
Сік із клюкви.
Масляна фарба.
Насморк.
Лікар-куратор.
Котре словосполучення є нормативним?
Словесне внушання
Являється фахівцем.
Любий це знає.
Лишній раз.
Краплі.
Котре словосполучення є нормативним?
Cлизиста оболочка
Зазнати біду.
Масляна фарба.
Молоді рожениці.
Настоянка полину.
Котре словосполучення є нормативним?
Лікарство завоювало визнання.
Далекий путь.
Книжний магазин.
Кидатися в очі.
Ліки лише за рецептом.
Котре словосполучення є нормативним?
Бути у командировці.
Захопило дихання.
В цілях запобігання.
Вести переписку.
Жодних ознак хвороби нема.
Котре словосполучення є нормативним?
Абонентський ящик.
Звертання крові.
Вартий до уваги.
Настойка полині.
Задавнена хвороба.
У котрому рядку вирази зі словом „освітлений”, „освічений” неправильні?
Освітлений коридор.
Освічений чоловік.
Освічений народ.
Освітлений вогнем.
Освічений зал.
У котрому рядку вирази зі словом „змістовий”, „змістовний” неправильні?
Змістовна відповідь.
Змістова помилка.
Змістовний реферат.
Змістова неточність.
Змістові дослідження.
У котрому рядку вирази зі словом „здібний”, „здатний” неправильні?
Здібний абітурієнт.
Здібний студент.
Здатний добитися успіху.
Здібний музикант.
Здатний учень.
У котрому рядку вирази зі словом „є”, „являється” неправильні?
Є учнем.
Є кращим другом.
Є студентом університету.
Являється у сні.
Являється учасником гуртка.
У котрому рядку вирази зі словом „ефектний”, „ефективний” неправильні?
Ефективний режим.
Ефективний лікарський препарат.
Ефектний танець.
Ефективне лікування.
Ефектна сироватка.
У котрому рядку вирази зі словом „вибачатись” неправильні?
Даруйте мені.
Вибачте за запізнення.
Прошу вибачення.
Вибачте, будь-ласка.
Я вибачаюсь перед вами.
У котрому рядку вирази зі словом „музичний”, „музикальний” неправильні?
Музичне училище.
Музична школа.
Музичний фільм.
Музикальна людина.
Музикальний журнал.
У котрому рядку вирази зі словом „мішати” неправильні?
Мішати зерно.
Мішати ложкою.
Мішати суп.
Мішати кашу.
Мішати працювати.
У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення?
Сильний біль.
Толідо прийняв кораблі.
Уражені хворобою.
Невеликий поні.
Хронічна нежить.
У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення?
Сік із журавлини.
Новий тюль.
Торкатися питання.
Заслуговувати на увагу.
Завдати шкоду.
У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення?
Нестерпний біль.
Цікаве інтерв’ю.
Красивий тюль.
Безмежна любов.
Хронічна нежить.
У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення?
Світле кашне.
Смердючий нежить.
Різноманітне меню.
Вірний собака.
Сильна біль.
У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення?
Серцеподібна форма.
Лежачий камінь.
Велике Тбілісі.
Знамените Онтаріо.
Нестерпна біль.
У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення?
Сідничний нерв.
Пекучий сором.
Огайо прийняв гостей.
Локомотивне депо.
Святкова розпродажа.
У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення?
Поганий зір.
Злий собака.
Віддалений Бікіні.
Дорослий кенгуру.
Делегація з іноземними гістьми.
Котре словосполучення є ненормативним?
Смердючий нежить.
Порядок денний.
Ювілейний адрес.
Запашний шампунь.
З п’ятьма колісьми.
Котре словосполучення є ненормативним?
Теплий травень.
Лікувальне голодування.
Завдати шкоди.
Запалення ясен.
Відпустка по хворобі.
Котре словосполучення є ненормативним?
Лікувальне голодування.
Невмирущий народ.
Завдати шкоди.
Опромінений організм.
Лікарняний фах.
У котрому рядку словосполучення неправильне?
Відчуття гіркоти.
Безсполучниковий зв’язок.
Гальмівний центр.
Вітати з успіхом.
Приймати участь.
У котрому рядку словосполучення неправильне?
Уражені хворобою.
Номер наказу.
Теплий травень.
Вільна посада.
Моя автобіографія.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Нічне чергування, рятувати життя.
Незручне сидіння, зайвий квиток.
Люди старшого віку, багатий на вітаміни.
Випадковий перехожий, підемо в кіно.
Дата виписки хворого, молочне блюдо.
У котрому рядку всі словосполучення правильні?
Гальмівний шлях, слідуюча зупинка.
Обширні ожоги, падати в обморок.
Вулиці перетинаються, сік з клюкви.
Сходова клітина, на поверх вище.
Наступний пацієнт, брати участь в операції.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Прибрати сміття, снігова гірка.
Весільне вбрання, наступна зупинка.
Не треба ризикувати, подати довідку.
Загоєння ран, перев’язний матеріал.
Падати в обморок, стискуюча пов’язка.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Листок непрацездатності, лікар-куратор.
Огляд закінчився, боєздатні загони.
Передплата газет, поштова скринька.
Горнятко молока, молочні страви.
Надворі голольод, фамілія студента.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Утамувати біль, хворого морозить.
Строкова служба, порядок денний.
Паперові серветки, білі шнурівки.
Купівля-продаж, дитяча суміш.
Чишуйчатий лишай, ходити на костилях.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Багати на вітаміни, протягом року.
Мати перепустку, вступити в університет.
Пацієнт був прийнятий, до котрої години.
Опанувати професію, за власним бажанням.
Відкрити двері, закрити форточку.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Тілесні ушкодження, на шкоду хворому.
Прийміть виклик, пульс стає частішим.
Заважати працювати, працювати цілодобово.
Зацікавленість роботою, фірму закрито.
Любиме заняття, надіслати відкритку.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Сік із журавлини, хворі на серце.
Зачинити вікно, відкрити фірму.
Підняти на сміх, усунути з посади.
З наукової роботи, наперекір негоді.
Приносити неприємності, відноситися з повагою.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Пологовий будинок, схильний до застуди.
Довести теорему, коротко кажучи.
Вихований учень, ввести до складу.
Схильні до інфекції, всупереч прогнозам.
Справи йдуть до кращого, слизиста оболочка.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Погіршується зір, широкий інфаркт.
Пошкоджена поверхня, розумний фахівець.
Нагальна справа, невідкладна допомога.
Каса попереднього продажу, курити цигарки.
Хороше відношення, тактична людина.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Сік з каланхое, серцеподібна форма.
Численні відвідувачі, розплющити очі.
Порушити питання, запобігання хворобі.
Переказати на ім’я, витяг з протоколу.
Словесне внушання, слизиста оболочка.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Лікар-куратор, опромінений організм.
Додаткова вартість, погодинна оплата.
Провідний фахівець, значною мірою.
Подзвонив телефон, нешкідливі ліки.
Прийшли в непридатність, розписка про получення.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Цілющий напій, слушна думка.
Зволікати з роботою, взяти викрутку.
Посаджено вчасно, прибиральниця території.
Задавнена хвороба, дата виписування хворого.
Захопило дихання, на протязі двох днів.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Захист клітини шкіри, перехопило подих.
Настоянка глоду, протягом тижня.
Увімкнути світло, присадибна ділянка.
Перевернути вимикач, ґума горить.
Налити стакан, написати свою автобіографію.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Болить голова, болять суглоби.
Порядок денний, найважливіше питання.
Срібний ланцюжок, склянка молока.
Нові черевики, кошики на Великдень.
Відноситися з повагою, слизиста оболочка.
У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
Паперові серветки, заважати іншому.
Важке завдання, хворіти на грип.
Купити тістечка, голити бороду.
Бактеріоцидна мазь, болить зуб.
На протязі двох тижнів, список з працівників.
У котрому реченні є стилістичні помилки?
Ліки приймати протягом місяця.
У службових справах ректор приймає після третьої години дня.
У друзів склалися добрі стосунки.
Будь-який учень дасть визначення іменника.
Цього сезону я вже другий раз захворів грипом.
Правильність мовлення - це...
Відповідність самого мовлення і предмета мовлення.
Відсутність у мові лайливих слів
Зрозумілість для адресата вираженої мовою думки.
Прагнення висловити максимальну за обсягом інформацію.
Відповідність мовної структури висловлювання чинним мовним нормам.
Виразність мовлення - це...
Прагнення виразити максимальну за обсягом інформацію мінімальною кількістю мовних засобів.
Оптимальність мовного оформлення.
Максимально можливе насичення різними мовними засобами.
Відсутність у мові нелітературних елементів.
Такі особливості структури висловлювання, які підтримують увагу та інтерес слухача або читача.
Змістовність мовлення - це...
Це повна відповідність мовної структури висловлювання чинним мовним нормам.
Зрозумілість для адресата вираженої мовою думки.
Відповідність мовлення і предмета мовлення.
Смислова погодженість частин висловлювання і тексту.
Насиченість висловлювання об’єктивно цінною інформацією.
Логічність мовлення - це...
Умілість для адресата вираження думки мовою.
Погодженість частин висловлювання і тексту.
Дотримання стилю мовлення.
Правила мовного етикету.
Повна відповідність вжитих слів їхнім мовним значенням, послідовність викладу.
Точність мовлення - це...
Розуміння адресатом того, що говорить мовець.
Відповідність мовлення мовним нормам.
Розуміння мовцем того, що він говорить.
Оптимальність мовного оформлення.
Відповідність самого мовлення і предмета мовлення.
Доречність мовлення - це...
Відсутність у мові нелітературних елементів.
Дотримання стилю мовлення.
Правила мовного етикету.
Відповідність мовлення правилам сучасної літературної мови.
Врахування ситуації спілкування, адресата мовлення, мети й умов спілкування.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: Здоров’я, 2002. - 365 с.
Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77.
Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’я». - 2002. - 365 с.
Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191.
Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К.: Либідь, 1991. - 256 с.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: Здоров’я, 2002. - 365 с.
Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’я». - 2002. - 365 с.
Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191.
Б.Д.Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», К.: Либідь, 1991. - 256 с.
Бурячок А. Про прийменник по // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 1. - С. 76-77.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77.
Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’я». - 2002. - 365 с.
Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191.
«Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77.
Литвиненко Н.П. Фахова мова медика. - К.: Здоров’я, 2002. - 365 с.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: 2002, Здоров’я, - 365 с.
Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77.
Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’я». - 2002. - 365 с.
Б.Д.Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», К.: Либідь, 1991. - 256 с.
Черкес Н. Питання культури мови лікаря // Мова і культура нації. - 2001. - № 2. - С. 182-191.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с.
Ярослав Радевич-Винницький. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с.
Сердюк А.М., Комп’ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197.
І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26.
Вороненко Ю.В. Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні // Медична освіта. - 1999. - № 1. - С. 6-11.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с.
Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.: Медична освіта. - 1999. - № 1, С. 6-11.
Сердюк А.М., Комп’ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197.
І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26.
Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с.
Ярослав Радевич-Винницький. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с.
Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.: Медична освіта. - 1999. - № 1, С. 6-11.
І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26.
Сердюк А.М. Комп’ютерні технології в медицині. - Рівне: Вертекс, 1997. - 197 с.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с.
Ярослав Радевич-Винницький. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с.
Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.: Медична освіта. - 1999. - № 1, С. 6-11.
Сердюк А.М., Комп’ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197.
Вітенко І.С. Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні // Психіатрія і медична психологія. - 1995. - № 1. - С. 22-26.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Масенко Л.Т., Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - С. 100.
Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24.
Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с.
Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32.
Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Українська мова і література в школі. - 1990. - № 9. - С. 83-84.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84.
Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24.
Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с.
Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32.
Масенко Л.Т. Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - 100 с.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Масенко Л.Т., Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - С. 100
Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84.
Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с.
Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32.
Непийвода Ф. Словник допомагає творити // Дивослово. - 2001. - № 12. - С. 22 - 24.
У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту?
Масенко Л.Т., Мова і політика. - К., Соняшник, 1999. - С. 100
Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84.
Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24.
Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32.
Огієнко І.І. Історія української літературної мови. - К.: Либідь, 1995. – 296 с.

Ситуаційні задачі

У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції?
На адресу, за адресою, за бажанням, з відчаю, родич по чоловікові.
На відміну, за вказівкою, за документом, за проектом, з міркувань.
З участю, за участю, за призначенням, за методом, на знак вдячності.
По змозі; повідомити телефоном; по знайомству; + 10° за Цельсієм.
За ініціативою, по ініціативі, по списку, по мірі сил, за домовленістю.
У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції?
На адресу, за адресою, за бажанням, з відчаю, родич по чоловікові.
З участю, за участю, за призначенням, за методом, на знак вдячності.
За ініціативою, з ініціативи, за списком, у міру сил, за домовленістю.
По змозі; повідомити телефоном; по знайомству; + 10 ° за Цельсієм.
На відміну, по вказівці, за документом, по проекту, з міркувань.
У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції?
Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології.
За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки.
Відпустка через хворобу; за годинами; нарада з цього питання.
Йти по лікаря; по обіді; після закінчення строку повноважень.
По припущенню; по ініціативі; на мою адресу.
У якому рядку допущено помилку?
Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології.
За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки.
Відпустка у зв’язку з хворобою; за годинами; нарада з цього питання.
Піти по воду; по обіді; після закінчення строку повноважень.
За припущенням; з ініціативи; на мій адрес.
У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції?
За припущенням; з ініціативи; на мою адресу.
За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки.
Відпустка через хворобу; за годинами; нарада з цього питання.
Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень.
Старший по віку; - 10 ° по Цельсію; дослідження з діалектології.
У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції?
За припущенням; з ініціативи; на мою адресу.
Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології.
Відпустка через хворобу; за годинами; нарада з цього питання.
Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень.
По Вернадському; матеріали по екології; зауваження до цієї книжки.
У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції?
За припущенням; з ініціативи; на мою адресу.
Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології.
За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки.
Піти по лікаря; по обіді; після закінчення строку повноважень.
Відпустка по хворобі; за годинами; нарада по цьому питанню.
У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції?
За припущенням; з ініціативи; на мою адресу.
Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології.
За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки.
Піти по лікаря; по обіді; після закінчення строку повноважень.
Відпустка по хворобі; по годинах; нарада з цього питання.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу.
Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах.
Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном.
Надіслати поштою; по знайомству; на тему; на замовлення.
По дорученню; з усякого приводу; настанови щодо цього питання.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу.
Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах.
Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном.
Надіслати поштою; по знайомству; на тему; на замовлення.
За дорученням; з усякого приводу; настанови по цьому питанню.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
За дорученням; з усякого приводу; настанови з цього питання.
Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах.
Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном.
Надіслати поштою; по знайомству; на тему; на замовлення.
За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар по поліпшення навчального процесу.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
За дорученням; з усякого приводу; настанови щодо цього питання.
За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу.
Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном.
Надіслати поштою; по знайомству; на тему; на замовлення.
Родич по чоловікові; курс лекцій по філософії; викликати у службових справах.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
За дорученням; з усякого приводу; настанови щодо цього питання.
За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу.
Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах.
Надіслати поштою; по знайомству; на тему; на замовлення.
Заняття з культури мови; по методу; повідомити телефоном.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
За дорученням; з усякого приводу; настанови щодо цього питання.
За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу.
Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах.
Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном.
Надіслати поштою; по знайомству; по темі; на замовлення.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
За дорученням; з усякого приводу; настанови щодо цього питання.
За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу.
Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах.
Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном.
Надіслати поштою; по знайомству; по темі; на замовлення.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
За дорученням; з усякого приводу; настанови щодо цього питання.
За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу.
Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах.
Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном.
Надіслати по пошті; по знайомству; на тему; на замовлення.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
Лікар за фахом; називати на ім’я; за формою.
Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії.
Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу.
Підручник з фізики; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим.
Висновок по дисертації; за законом; з приводу чого.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
Лікар за фахом; називати на ім’я; за формою.
Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії.
Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу.
Підручник з фізики; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим.
Висновок про дисертацію; по закону; з приводу чого.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
Висновок про дисертацію; за законом; з приводу чого.
Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії.
Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу.
Підручник з фізики; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим.
Лікар за фахом; називати по імені; за формою.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
Висновок про дисертацію; за законом; з приводу чого.
Лікар за фахом; називати на ім’я; за формою.
Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу.
Підручник з фізики; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим.
Рада по захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
Висновок про дисертацію; за законом; з приводу чого.
Лікар за фахом; називати на ім’я; за формою.
Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії.
Підручник з фізики; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим.
Комісія для складання резолюції; по лікарському припису; з примусу.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
Висновок про дисертацію; за законом; з приводу чого.
Лікар за фахом; називати на ім’я; за формою.
Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії.
Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу.
Підручник по фізиці; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим.
У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція?
Висновок про дисертацію; за законом; з приводу чого.
Лікар за фахом; називати на ім’я; за формою.
Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії.
Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу.
Підручник з фізики; йти по вулиці; рекомендації по догляду за хворим.
У якому рядку допущено стилістичну помилку?
Сучасний момент надто складний і непрогнозований.
Струмінь води, що витікає з крана, через годину міг би перетворитися на річку.
Усе ж надали перевагу першому варіанту.
Кожен день залишає в пам'яті свій слід.
Нехай увійде слідуючий студент, бо цьому треба ще трохи поготовитись.
У якому рядку є нелітературне слово?
Зал - зала, теза - тезис, гість - гостя.
Клавіш - клавіша, жираф - жирафа, ширина - широчінь.
Перифраз - перифраза, спазм - спазма, глибина - глибінь.
Генезис - генеза, роль - роля, відбиток - відбитка.
Відробіток - відробітка, бистрина-бистрінь, височина-височінь.
У якому рядку допущено помилку у вживанні слова?
"Як тебе звати?" - "Василь".
Надворі сім градусів нижче нуля.
"Хто крайній у черзі за суницями?" - "Я".
"Котра година?" - "Шоста вечора".
"Візьми газети з ящика!" - "А де ключ стоїть?".
У якому рядку допущено стилістичну помилку?
Повітря було таке запашне від гірських трав.
Нині вже розроблено ефективний метод.
Наш клас був дружній, роботящий.
У працелюбного життя завжди буде змістовне й повноцінне.
Вода з безперервним шумом обвалювалась з гори у прірву.
У якому рядку наведено словосполучення зі стилістич­ною помилкою?
Додати до вище сказаного - додати до щойно сказаного - додати до сказаного попереду.
Заввишки триста метрів - висотою у триста метрів.
Згідно з рішенням - відповідно до рішення.
Тримоторний літак - трьохмоторний літак.
Говорити українською мовою - говорити по-українському - говорити по-українськи.
У якому із наведених рядків порушені норми милозвучності?
Наш учитель, там у житах, вчилася в інституті.
Вірю в пам'ять, ішов у поле, одягнена у форму.
Василь і Галина, поїхала в Острог, купалася в озері.
Працював уночі, радилася з онуками, були в гостях.
Сосна і ялина, батьки і діти, Олена і Іван.
У якому рядку в усіх словах наголос має смислорозрізнювальну функцію?
Мабуть, лікарський, ракурс, сегмент, буде.
Будуть, римлянин, помилка, поміщик, роки.
Нести, громадянин, хаос, договір, висіти.
Адже, каталог, партер, розсильний, вчення.
Атлас, запал, вершковий, лупа, людський.
У котрому реченні є стилістична помилка?
Не забудьте вимкнути світло в кімнаті.
Телеграми надіслали численні випускники Марії Романівни.
Спробуйте висвітлити це питання самостійно.
У збірнику вправи були хоч і складні, та дуже цікаві.
Запиши мій адрес, я буду чекати листа.
Яке речення необхідно перебудувати на складнопідрядне?
Важко долаючи горб, машина вибиралася на центральну дорогу.
Засинаючи, він бачив перед собою маму.
Повечерявши удвох, вони пішли поливати городину.
Не відриваючи здивованих очей, ми дивилися на озеро з лататтям.
Шукаючи грибів, нас застала ніч.
Який стиль вважають необразним?
Науково-популярний.
Художній.
Публіцистичний.
Розмовний.
Офіційно-діловий.
Котре речення написане без стилістичної помилки?
Парикмахерська була закрита на ремонт.
Я відстав у навчанні завдяки тривалій хворобі.
Чи ти приїдеш і на слідуючу суботу?
На тій неділі у нас буде контрольна робота з математики.
Незважаючи на негоду, ми продовжили свою подорож.
Як називають звертання до однієї незнайомої людини на Ви (замість граматично правильного ти)?
Зовнішня множина.
Внутрішня множина.
Чемна множина.
Стилістична множина.
Пошанна множина.
У якому рядку всі сполучення слів є сталими конструкціями ділового стилю?
Брати участь, вивчати обстановку, подати позов, бажати добра, сказати згарячу.
Розробити заходи, визначити розмір, залагодити справу, довести до відома, довести до відчаю.
Ухвалити наступне, з'ясувати питання, зрозуміти правильно, ділитися враженням, узгодити з директором.
Згідно з рішенням, звернутися з проханням, буква закону, центральне місце, наступного дня.
Згідно з наказом, відповідно до угоди, на виконання рішення, скасувати наказ, порядок денний.
У якому рядку допущено помилку у відмінковій формі імені й прізвища?
Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків, Василем Ілащуком, Юрієві Луценку.
Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем, Марією Явір, Віктору Ющенкові.
Святослава Мельничука, Вірою Мельник, Зої Гринів, Ядвіги Русової, Олександрові Морозу.
Юлією Нось, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь, Юлію Тимошенко.
Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко, Миколою Томенком.
У якому рядку є нелітературне слово?
Шлях, грип, нежить, нехіть, частотність, гість, дар.
Зло, шерех, голосний, знаковий, гордувати, сім, чільний.
Хитрість, загадка, зоріти, примарний, раз, восени, оповідь.
Чемність, чубатий, незчутися, нерест, сто, зізнання, грім.
Чистилище, пошлина, зазіхати, химерний, жебрак, журба, дровітня.
У якому рядку є неукраїнська конструкція?
Брати до уваги, жити дружно, сучасний інтер'єр, чемно поводитись, плинність кадрів.
Брати за серце, жити мрією, сучасна політика, гідно жити, поточний ремонт.
Взяти за душу, жити душа в душу, сучасні діти, триматися незалежно, приймати гостей.
Брати до душі, жити надією, сучасна школа, спогади дитинства, вживати ліки.
Взяти до відома, жити вдома, сучасний стан, почуватися безпорадним, приймати участь.
У якому ряду фразеологізми є синонімами?
Зачепити за живе; зривати маску; відкривати очі; пекти раки.
Брати за серце; укривати ганьбою; зіграти в ящик; пахне смаженим.
Обливати брудом; гав ловити; глек розбити; пекти раків.
Пасти задніх; зуб на зуб не попадає; намилити шию; лиш дим та й нитка.
Ні в казці сказати, ні пером описати; очей не відірвати; хоч з лиця воду пий.
У якому випадку неправильно вжито сполучник?
Зазначимо, що причиною пожежі були дитячі пустощі.
Він знав, що доля повинна, нарешті, бути до нього милостивою.
Це той, що Його ми давно чекали.
Знаємо, що як би хто цього не хотів, вороття до старого не буде.
Ми розуміємо, щоб аби перемогти, треба наполегливо тренуватися.
У якому рядку всі словосполучення семантично і стилістично правильні?
Відчинити вікно - відкрити банку, перевернути стілець - перевернути сторінку, білет на літак - екзаменаційний білет.
Музикальна школа - музикальна пам'ять, пам'ятка архітектури - пам'ятка першокурсникові, виборча компанія - весела компанія.
Фотографуватися в анфас, моя автобіографія, нова директива, розповідай дальше.
Зараз сім годин, підписка газет і журналів, ставлення до тебе щире, відношення А : В.
Житель України - мешканець будинку, відважний мій рятівник - рятувальник на озері, ціла доба - круглий сирота.
У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форми прізвища можливі?
Швець - Швеця і Шевця, Орел - Орла і Орела.
Вітер - Вітра і Вітру, Віра Жмут - Віри Жмут і Віри Жмути.
Ольга Кравчук - Ольги Кравчук і Ольги Кравчукової.
Валентина Поліщук - Валентині Поліщук і Валентині Поліщуковій.
Павлів - Павлова і Павліва; Кравців - Кравцева і Кравціва.
У якому рядку неправильно пояснено слово?
Вuгода-користь, вигoда-зручність, зaпал-натхнення, запaл-запалювальний пристрій.
Вступати - ставати членом якогось колективу, поступати - чинити, письменний - уміє писати, писемний - написаний, продовжити - поновити тривання чогось, подовжити - зробити довшим.
Екземпляр - про щось рідкісне, примірник - один з тиражу, привласнювати - робити щось своєю власністю, присвоювати - закріплювати за кимсь, напр. почесне звання.
Свідоцтво - біографічні дані і под., посвідчення - документ про особу; адреса - місце проживання, адрес - вітальний; вершковuй - з вершків, вершкoвий -рівний одному вершку (4,4 см).
Лiкарський - належить лікареві, лікaрський - для лікування, уява - набуті знання, уявлення - здатність набувати знань, пам'ятка писемна - пам'ятник архітектури.
У всіх словах якого рядка неможливе чергування у : в?
Вчитель, врожай, вдача, указ, всесвітній.
Взаємний, вдова, удача, вразливий, вкрасти.
Урожай, угода, вміст, взимку, удар.
Вдень, влітку, влада, управа, вночі.
Вступ, вклад, влада, увага, власний.
У якому рядку допущено стилістичну помилку?
Ми готові вам допомогти, якщо бажаєте.
Я вважаю за правильне відмовитися від цієї поїздки.
Сивувату голову мусить трохи схиляти, бо стелі дістає.
Варто докласти всіх зусиль до успіху цієї справи.
Чому ти не прийняв участь в тих змаганнях?
У якому ряду слів можливе чергування у:в?
Управа, уразити, уклад, уступ, уява, увага, Угорщина.
Учений, утопія, усувати, Уляна, Україна, удача, Врубель.
Уява, увічі, увечері, учитель, удова, вгору, Урал.
Увібрати, убивати, уліво, увертюра, урозгін, ущипнути, Удовиченко.
Україна, умовити, убивати, увібрати, увесь, уверх, урівноважений.
У якому рядку всі конструкції нелітературні?
Влітку відпочиваю, задоволення попиту, колишні студенти, витяг з протоколу, замінити на новий.
Додаткова вартість, іншим разом, і так далі, твоє ставлення до цього, двома словами підсумувати.
Негативний попит, прогалина використання, викликає заперечення, це мене не стосується (не обходить), скасувати указ.
Зовнішня заборгованість, генеральний підрядник, банкнотний обіг, зустрічний позов, за законами природи.
Висказати думку, всі без виключення, воплощатися в життя, держати слово, відділ по міжнародним зв'язкам.
У котрому рядку немає жодної помилки (кальки з російської мови)?
Говорити на українській мові, агентська угода, захист капіталовложень, аналіз постачальників, цікавий захід.
Надрукований звіт, даже дивно, остаточне рішення, по просьбі громадян, посвідка про відрядження.
Впровадження товару, спільні зусилля, витрачати кошти, неділю тому назад, думки співпадають.
Громадянська відповідальність, слідуюче питання, враховуючи ситуацію, пропуск на завод, визнала?
Брати участь, нагромадження знань, дається взнаки, нагадувати про зустріч, ринкова вартість.
У котрому з рядів неправильних конструкцій є одна правильна?
Усе якраз наоборот, знаючі люди, напоминати про строки, йти на лівій стороні, я тоже.
Круглі сутки, являється прикладом, я не сторонник, чуть-чуть краще, заборгованість по основному долгу.
Багаточисленні слухачі, дійсне лице, визивати подив, поштовий перевод, насичення спросу.
Внести в список, це твоє допущення, обжалувати рішення, заключити договір, накінець-то вирішили.
Лист "до запитання", заказний лист, срок представлення, дилерні скидки, в любий час.
У всіх словах якого ряду можливе чергування у:в?
Учитися, учитель, управа, вже, усі, влада, впізнати.
Учений, вклад, усувати, вправа, Україна, вчитель, умова.
Уява, ввічі, увечері, учитель, уклад, вгору, уздовж.
Ввібрати, вбивати, вліво, вступ, врозгін, узагальнити, вшир.
Вкраїна, умовити, убивати, увібрати, ввесь, уверх, униз.
Виберіть правильне твердження.
Українською мовою розмовляє близько 15 млн. людей, в Україні - приблизно 30 млн. людей.
Українською мовою розмовляє близько 15 млн. людей, в Україні - приблизно 10 млн. людей.
Українською мовою розмовляє близько 5 млн. людей, в Україні - приблизно 3 млн. людей.
Українською мовою розмовляє близько 100 млн. людей, в Україні - приблизно 300 млн. людей.
Українською мовою розмовляє близько 45 млн. людей, в Україні - приблизно 30 млн. людей.
Виберіть правильне твердження.
Українська мова належить до південної групи слов’янських мов.
Українська мова належить до західної групи слов’янських мов.
Українська мова належить до північної групи слов’янських мов.
Українська мова належить до південно-західної групи слов’янських мов.
Українська мова належить до східної групи слов’янських мов.
Виберіть правильне твердження.
За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 200-му місці в світі.
За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 10-12-му місці в світі.
За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 30-му місці в світі.
За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 1-му місці в світі.
За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 15-20-му місці в світі.
Виберіть правильне твердження.
Українська мова має спільні риси з англійською, німецькою, французькою мовами, а також з гінді, івритом та їдишем.
Українська мова має спільні риси з іспанською, арабською, португальською мовами.
Українська мова має спільні риси з німецькою, литовською, румунською, польською мовами.
Українська мова має спільні риси з арабською і польською мовами.
Українська мова має спільні риси з білоруською, російською, польською мовами, а також з сербсько-хорватською, болгарською і чеською мовами.
Виберіть правильне твердження.
В одинадцятитомному “Словнику української мови” (1970 - 1980) зареєстровано понад 500 тис. слів.
В одинадцятитомному “Словнику української мови” (1970 - 1980) зареєстровано понад 1 млн. слів.
В одинадцятитомному “Словнику української мови” (1970 - 1980) зареєстровано понад 600 тис. слів.
В одинадцятитомному “Словнику української мови” (1970 - 1980) зареєстровано понад 800 тис. слів.
В одинадцятитомному “Словнику української мови” (1970 - 1980) зареєстровано понад 134 тис. слів.
Виберіть правильне твердження.
Українська національна мова існує у таких формах: літературна мова і просторіччя.
Українська національна мова існує у таких формах: літературна мова і сленг.
Українська національна мова існує у таких формах: діалектна мова, просторіччя, суржик.
Українська національна мова існує у таких формах: літературна мова, жаргон, суржик.
Українська національна мова існує у таких формах: літературна мова, діалектна мова, просторіччя.
Виберіть правильне твердження.
Слов’янські мови входять до семіто-хамітської мовної сім’ї.
Слов’янські мови входять до фінно-угорської мовної сім’ї.
Слов’янські мови входять до малайсько-полінезійської мовної сім’ї.
Слов’янські мови входять до австралійської мовної сім’ї.
Слов’янські мови входять до індоєвропейської мовної сім’ї.
Виберіть правильне твердження.
Українська літературна мова має сформовані стилі мови: публіцистичний, художній, розмовний.
Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий і художній.
Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий, публіцистичний, художній, розмовний.
Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий, діалектний, публіцистичний, художній, розмовний.
Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний.
Виберіть правильне твердження.
Соціальний діалект - це унормована, стандартна форма національної мови.
Територіальний діалект - це унормована, стандартна форма національної мови.
Сленг (жаргон) - це унормована, стандартна форма національної мови.
Просторіччя - це унормована, стандартна форма національної мови.
Літературна мова - це унормована, стандартна форма національної мови.
Виберіть правильне твердження.
Літературна мова - це мова людей певної соціальної групи.
Територіальний діалект - це мова людей певної соціальної групи.
Сленг (жаргон) - це мова людей певної соціальної групи.
Просторіччя - це мова людей певної соціальної групи.
Соціальний діалект - мова людей певної соціальної групи.
Виберіть правильне твердження.
Літературна мова - це діалект, поширений серед населення певної місцевості (території).
Соціальний діалект - це діалект, поширений серед населення певної місцевості (території).
Суржик - це діалект, поширений серед населення певної місцевості (території).
Просторіччя - це діалект, поширений серед населення певної місцевості (території).
Територіальний діалект - це діалект, поширений серед населення певної місцевості (території).
Виберіть правильне твердження.
Літературною мовою користуються люди, об’єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, ситуацією: любителі спорту, мистецтва, колекціонування, азартних ігор тощо.
Соціальним діалектом користуються люди, об’єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, ситуацією: любителі спорту, мистецтва, колекціонування, азартних ігор тощо.
Територіальним діалектом користуються люди, об’єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, ситуацією: любителі спорту, мистецтва, колекціонування, азартних ігор тощо.
Просторіччям користуються люди, об’єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, ситуацією: любителі спорту, мистецтва, колекціонування, азартних ігор тощо.
Сленгом (жаргоном) користуються люди, об’єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, ситуацією: любителі спорту, мистецтва, колекціонування, азартних ігор тощо.
Виберіть правильне твердження.
Літературна мова - це змішана мова, українсько-російська.
Соціальний діалект - це змішана мова, українсько-російська.
Територіальний діалект - це змішана мова, українсько-російська.
Сленг (жаргон) - це змішана мова, українсько-російська.
Суржик - це змішана мова, українсько-російська.
Виберіть правильне твердження.
Основа українського алфавіту - латиниця.
Основа українського алфавіту - ієрогліфи.
Основа українського алфавіту - арабська графіка.
Основа українського алфавіту - діакритичні знаки.
Основа українського алфавіту - кирилиця.
Виберіть правильне твердження.
Фундатор нової української літературної мови - Іван Франко, засновник - Олесь Гончар.
Фундатор нової української літературної мови - Григорій Сковорода, засновник - Іван Франко.
Фундатор нової української літературної мови - Леся Українка, засновник - Тарас Шевченко.
Фундатор нової української літературної мови - Іван Франко, засновник - Леся Українка.
Фундатор нової української літературної мови - Іван Котляревський, засновник - Тарас Шевченко.
Виберіть правильне твердження.
Останній український правописний кодекс - 1960 р.
Останній український правописний кодекс - 1946 р.
Останній український правописний кодекс - 1928 р.
Останній український правописний кодекс - 1990 р.
Останній український правописний кодекс - 1993 р.
Виберіть правильне твердження.
Офіційно-діловий стиль - стиль наукових праць. Характеризується вживанням термінів.
Публіцистичний стиль - стиль наукових праць. Характеризується вживанням термінів.
Художній стиль - стиль наукових праць. Характеризується вживанням термінів.
Розмовний стиль - стиль наукових праць. Характеризується вживанням термінів.
Науковий стиль - стиль наукових праць. Характеризується вживанням термінів.
Виберіть правильне твердження.
Науковий стиль - стиль ділових документів. Йому властиві стандартні, стереотипні звороти (мовні кліше), застосування особливої термінології.
Публіцистичний стиль - стиль ділових документів. Йому властиві стандартні, стереотипні звороти (мовні кліше), застосування особливої термінології.
Художній стиль - стиль ділових документів. Йому властиві стандартні, стереотипні звороти (мовні кліше), застосування особливої термінології.
Розмовний стиль - стиль ділових документів. Йому властиві стандартні, стереотипні звороти (мовні кліше), застосування особливої термінології.
Офіційно-діловий стиль - стиль ділових документів. Йому властиві стандартні, стереотипні звороти (мовні кліше), застосування особливої термінології.
Виберіть правильне твердження.
Науковий стиль - це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистики. Йому властиві мовні форми стандартизації та експресивності.
Офіційно-діловий стиль - це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистики. Йому властиві мовні форми стандартизації та експресивності.
Художній стиль - це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистики. Йому властиві мовні форми стандартизації та експресивності.
Розмовний стиль - це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистики. Йому властиві мовні форми стандартизації та експресивності.
Публіцистичний стиль - це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистики. Йому властиві мовні форми стандартизації та експресивності.
Виберіть правильне твердження.
Науковий стиль - це мова художніх творів (поезії і прози).
Офіційно-діловий стиль - це мова художніх творів (поезії і прози).
Публіцистичний стиль - це мова художніх творів (поезії і прози).
Розмовний стиль - це мова художніх творів (поезії і прози).
Художній стиль - це мова художніх творів (поезії і прози).
Виберіть правильне твердження.
Науковий стиль - стиль, який використовують для усної діалогічної комунікації в побуті, в неофіційних і офіційних ситуаціях.
Офіційно-діловий стиль - стиль, який використовують для усної діалогічної комунікації в побуті, в неофіційних і офіційних ситуаціях.
Публіцистичний стиль - стиль, який використовують для усної діалогічної комунікації в побуті, в неофіційних і офіційних ситуаціях.
Художній стиль - стиль, який використовують для усної діалогічної комунікації в побуті, в неофіційних і офіційних ситуаціях.
Розмовний стиль - стиль, який використовують для усної діалогічної комунікації в побуті, в неофіційних і офіційних ситуаціях.
Виберіть правильне твердження.
Лікар під час виконання професійних обов’язків використовує такі стилі мови: розмовний, офіційно-діловий, науковий, художній, публіцистичний.
Лікар під час виконання професійних обов’язків використовує такі стилі мови: офіційно-діловий, науковий.
Лікар під час виконання професійних обов’язків використовує такі стилі мови: науковий, художній, публіцистичний.
Лікар під час виконання професійних обов’язків використовує такі стилі мови: розмовний, художній, публіцистичний.
Лікар під час виконання професійних обов’язків використовує такі стилі мови: розмовний, офіційно-діловий, науковий.
Виберіть правильне твердження.
Документ - сукупність розміщених у встановленій послідовності формулярів.
Документ - це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної.
Документ - це ксерокопія.
Документ - це листок паперу.
Документ - це матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.
Виберіть правильне твердження.
Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А5 (210 х 297 мм) і А4 (210 х 148 мм).
Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А6 (210 х 297 мм) і А7 (210 х 148 мм).
Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А4 (240 х 267 мм) і А5 (240 х 248 мм).
Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А4 (200 х 300 мм) і А5 (200 х 100 мм).
Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А4 (210 х 297 мм) і А5 (210 х 148 мм).
Продовжте визначення: «Форма (формуляр) документа - це»
матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.
стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної.
листок паперу.
бібліотечна картка.
сукупність його реквізитів і змістовно-композиційна схема, їх взаємозв’язок, послідовність і розміщення.
Продовжте визначення: «Бланк документа - це»
матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.
листок паперу.
реквізити документа.
віза.
стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної.
Виберіть правильне твердження.
Витяг - повторний примірник документа, виданий у зв’язку із втратою оригіналу чи з іншої причини.
Дублікат - копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена.
У юридичному відношенні оригінал і копія нерівнозначні.
Оригінали - документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені.
Відпуск - повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом.
Виберіть правильне твердження.
Відпуск - копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена.
Витяг - повторний примірник документа, виданий у зв’язку із втратою оригіналу чи з іншої причини.
Дублікат - повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом.
Оригінали - документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені.
У юридичному відношенні оригінал і копія рівнозначні.
Виберіть правильне твердження.
Відпуск - копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена.
Витяг - повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом.
У юридичному відношенні оригінал і копія нерівнозначні.
Оригінали - документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені.
Дублікат - повторний примірник документа, виданий у зв’язку із втратою оригіналу чи з іншої причини.
Виберіть правильне твердження.
Відпуск - повторний примірник документа, виданий у зв’язку із втратою оригіналу чи з іншої причини.
Дублікат - повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом.
У юридичному відношенні оригінал і копія нерівнозначні.
Оригінали - документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені.
Витяг - копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена.
У якому рядку подано ненормативні конструкції, уживані в листах?
Високоповажний Ігоре Степановичу!; вважаємо за доцільне; незважа­ючи на неодноразові нагадування; відповідно до Вашого прохання; маю­чи нагоду, повідомляємо.
Ми уважно ознайомилися з каталогом; маємо надію зустрітися найближчим часом; просимо надіслати новий прейскурант; вдячні за запрошення; ми не маємо змоги.
Сподіваємося, що наша праця буде плідною; завдяки Вашій підтримці; чекаємо Вашої згоди; ми дійшли висновку; доводимо до Вашого відома.
Надсилаємо Вам копію договору; запевняємо, що ми докладемо всіх зусиль; гарантуємо оплату рахунка; з огляду на зазначені обставини; за­вдяки спільним зусиллям.
Завіряємо Вас; вважаємо необхідним; згідно нашої домовленості; поси­лаємо за адресою; заказний лист.
Користуючись довідкою, визначте пропущене в реченні слово: «Письменник вирішив додати до тексту нового оповідання...»
...замітку (Замітка, и, ж. 1. Невелика стаття, повідомлення в газеті, жур­налі, збірнику. 2. Короткий запис).
...помітку (Помітка, и, ж. Напис, позначка).
...позначку (Позначка, и, ж. Мітка, знак та ін., зроблені для відрізнення або позначення чого-небудь, указування на щось).
...відмітку (Відмітка, и, ж. Знак, який засвідчує проходження документа через когось чи щось).
...примітку (Примітка, и, ж. Короткий запис, що є поясненням якогось тексту, а також додаток до нього або відомості про його автора).
Продовжте речення: «Риторика - це...».
...наука про правильну вимову та наголошення слів.
...емоційне ствердження чи заперечення якогось факту.
...відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому.
...наука про словниковий склад мови.
...теорія ораторського мистецтва.
Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки ділового стилю.
Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-полі­тична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів).
Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер­міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягаєть­ся стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових частин; речення, як правило, розповідні.
Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів мовлення, перемовляння.
Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторо­вих понять.
Основна лексика - загальновживані слова, позбавлені емоційно-стилістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утворених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами; мовні кліше (штампи), прямий порядок слів.
Вкажіть, у якому рядку наведено невідредагований фрагмент автобіографії.
Посідав призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту.
1988 року вступила до середньої школи № 298 м.Києва, у якій навча­лася протягом трьох років.
Школа розташовується за адресою: вул. Мельникова, 39, Київ-119, 04119.
За підсумками 2004/2005 навчального року середній бал становить 10,5.
Тато - Усенко Євгеній Степанович, народився 1960 року (11 серпня) у Василькові. За фахом він водій. Працював водієм автомашини в м. Володимир-Волинську.
Продовжте речення: «Батьківщиною красномовства вважають...».
...Давній Китай.
...Давній Єгипет.
...Київську Русь.
...Італію.
...Античну Грецію.
У якому рядку наведено невідредагований фрагмент характеристики?
Упродовж двох років обіймає посаду провідного економіста.
Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків.
Досконало володіє англійською мовою.
Виявляв цікавість (інтерес) до точних наук.
Отримав друге місце в районній олімпіаді по математиці.
Продовжте речення: «Видатні оратори Київської Русі - це...».
...Демосфен і Цицерон.
...Феофан Прокопович і Георгій Сковорода.
...Михайло Ломоносов і Георгій Кониський.
...Арістотель і Платон.
...Іларіон і Кирило Туровський.
Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки художнього стилю.
Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-полі­тична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення при­страсний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів).
Основна лексика - загальновживані слова, позбавлені емоційно-сти­лістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво­рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів.
Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер­міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягаєть­ся стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових частин; речення, як правило, розповідні.
Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації висловлювання, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів мови, перемовляння.
Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістич­них фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторо­вих понять.
Який із фрагментів заяви є правильним?
Прошу дати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати для здавання екзаменаційної сесії в НАУ з 10 по 14 червня 2005 р.
Прошу надати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної пла­ти через екзаменаційну сесію у НАУ з 10 по 14 червня 2005 р.
Прошу відпустити мене на 5 днів без збереження заробітної плати на сесію.
Прошу дати відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія у НАУ з 10 по 14 червня 2005 р.
Прошу надати мені відпустку тривалістю 5 днів без збереження заробіт­ної плати у зв'язку зі складанням іспитів, передбачених екзаменаційною сесією в Національній академії управління (НАУ), з 10 по 14 червня 2005 р.
Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки публіцистичного стилю.
Основна лексика - загальновживані слова, позбавлені емоційно-сти­лістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво­рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів.
Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер­міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягаєть­ся стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових частин; речення, як правило, розповідні.
Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів мови, перемовляння.
Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістич­них фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторо­вих понять.
Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-полі­тична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення при­страсний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів).
Продовжте речення: «План виступу - це...».
...повний письмовий виклад змісту виступу.
...слова та звороти, що означають поняття та явища певної галузі знання.
...узагальнювальні думки, які мають лаконічну, відточену мовну форму.
...висновкові положення.
...послідовність і взаємозв'язок тематичних частин виступу, зафіксова­них у вигляді переліку ключових питань або суджень.
З'ясуйте різновид стилістичної помилки в реченні. Перед випускниками стоїть дилема: куди піти вчитися?
Невідповідність ужитих мовних засобів стилеві висловлення.
Мовна недостатність.
Порушення принципу милозвучності.
Уживання росіянізмів (суржикових слів).
Нерозрізнення слів-паронімів.
Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки наукового стилю.
Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-полі­тична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення прис­трасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів).
Основна лексика - загальновживані слова, позбавлені емоційно-стилістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво­рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами, мовні штампи, прямий порядок слів.
Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації мови, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних мовних колоритів, перемовляння.
Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістич­них фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторо­вих понять.
Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер­міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягаєть­ся стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складо­вих частин; речення, як правило, розповідні.
Яке речення побудоване неправильно?
З часів Ярослава, Софія Київська стає важливим культур­ним центром східнослов'янської держави (3 журналу).
Зробивши зло, не жди добра (Народна творчість).
Піднімаючись над обрієм, сонце дарує нові й нові світлокольорові щед­роти (3 учнівського твору).
Можна приготувати суп інакше, перед варінням горох трохи прожарив­ши в духовці і потовкши в ступці (3 календаря).
Під'їжджаючи до міста, нас застала ніч (3 розмови).
Продовжте визначення: «Норма літературної мови - це...».
...міра, розмір чого-небудь.
...порядок, стан, вигляд.
...порція, пайок чогось.
...кількість когось, чогось.
...сукупність мовних засобів.
У якому рядку допущено помилку у відмінковій формі імені й прізвища?
Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків, Василем Ілащуком.
Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем, Марією Явір.
Юлією Hoc, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь.
Святослава Мельничука, Вірою Мельник, Зої Гринів, Ядвіги Русової.
Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко.
Продовжте речення: «Лаконічність мови відображає...».
...емоційність, натхненність, піднесеність мови.
...багатство словникового запасу оратора.
...нормативність мови оратора.
...діалогічну форму спілкування поряд з авторським текстом.
...здатність говорити стисло, проте максимально зрозуміло.
Які мовні норми найбільшою мірою стосуються письма?
Лексичні та стилістичні.
Морфологічні та орфоепічні.
Синтаксичні та акцентуаційні (наголошення).
Граматичні та графічні.
Орфографічні та пунктуаційні.
Яке з наведених речень потребує стилістичного редагування?
Найбільше в людях я ціную ґречність.
Головне, на що потрібно звернути увагу, це якість знань.
У школі письменника тепло вітали учні та вчителі.
Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні.
Складіть, будь ласка, свою автобіографію.
Яке речення містить граматичну помилку?
Кошти, отримані від реалізації конфіскованого майна, перераховують­ся до державного бюджету.
Зробивши домашнє завдання, ти можеш відпочити.
Вам потрібно більш відповідально ставитися до навчання.
Через хворобу Ігор не пішов на концерт.
Особам, знайшовшим скарб і добровільно здавшим його, виплачується винагорода.
Вкажіть, яке з наведених речень потребує стилістичного редагування.
Ця газета має велику популярність у киян.
Яке уявлення склалося у вас про цього художника?
Наша команда здобула ще одну вагому перемогу.
Підсумки змагання між групами підбиваються один раз на семестр.
У кафе великий попит на пирожні з клубничним джемом.
У якому рядку всі словосполучення стилістично правильні?
Діюче законодавство, вищий учбовий заклад, міроприємство, прожит­ковий мінімум, на слідуючий день.
Любий із студентів, підготувати тези, ухвалити рішення, поїхати у від­рядження, конкурентноспроможна фірма.
Мова йдеться, невстигаючий учень, аркуш паперу, кошторис будівель­них робіт, сучасна митниця.
Приймати участь, правильна відповідь, втілюватися в життя, чергова печатка, на протязі року.
Колишній учитель, значні зміни, проти ночі, краєвид з вікна, для годить­ся (про людське око).
Вкажіть, яке речення побудоване неправильно.
Роман Куліша займає в українській літературі особливе місце.
Історична правда поєднується в романі з творчим домислом письмен­ника.
Головний конфлікт роману - боротьба за гетьманську булаву між Сом­ком і Брюховецьким.
Шрам обурюється позицією міщан і захищає козацтво, старшину.
Подивившись кінофільм «Чорна рада», мені стала зрозумілою суть од­нойменного роману Пантелеймона Куліша.
У якому випадку допущено помилку при побудові словосполучень?
Розбіжності з питань, звести нанівець, спільне підприємство, відповідач у справі, чинити опір.
Обопільна угода, нагальна справа, скрутні обставини, громадська дум­ка, орендні відносини.
Очолювати Раду, скористатися пропозицією, напередодні переговорів, сплата позики, триматися осторонь.
Зважаючи на викладене вище, у скрутному становищі, поза всяким сумнівом, позачергове скликання, залучати до роботи.
Вжити термінові заходи, діяти всупереч наших пропозицій, сфотограф­уватися в анфас, оплачувати за проїзд, план з продажі м'яса.
Визначте жанр тексту.У посібнику подано оригінальну систему роботи над самостійним напи­санням твору та переказу - основними формами державної підсумкової атестації. Вміщено творчі завдання, тренувальні вправи, поради, що полег­шать підготовку до написання творчих робіт. Призначений для учнів і абітурієнтів, учителів і методистів. Буде корисним викладачам і студентам-філологам.
Памфлет.
Публіцистична стаття.
Дискусія.
Оповідання.
Анотація.
Продовжте речення: «Текст складається з...».
...декількох не пов'язаних між собою змістовим зв'язком речень.
...речень, не пов'язаних тематично цілісністю.
...розділових знаків.
...сполучників, часток, вигуків.
...певної кількості пов'язаних між собою речень, рідше - з окремого ре­чення, що вичерпно виражає якусь думку.
Продовжте речення: «Тема тексту - це...».
...комунікативна мета висловлення (те, заради чого створено текст).
...частина тексту, що містить його головну думку.
...сукупність виражальних засобів мови, використаних у певному тексті.
...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття.
...те, про що в ньому йдеться, його зміст.
Визначте жанр тексту. «Усе треба віддати в музеї, - говорив батько, - тільки в музеї». «Але ж це не варто виставляти в музеях, - заперечували йому, - і не все виставля­ється там, хіба що краще, щоб не пропадало, як пропадає маса звичаїв, слів, котрі вмирають разом з речами і звичаями». «А ти скажи, скажи! - кричав на батька приятель, - з чого починається 'Третьяковка"?» «О, це ви знаєте, ви знаєте надто багато», - уже втрачав аргументи батько (Н. Бічуя).
Анотація.
Памфлет.
Публіцистична стаття.
Оповідання.
Дискусія.
До якого стилю належить поданий текст? Гори навколо мовби висіли в повітрі, такі вони були прозорі й легкі в ці останні дні ясного гірського літа. Ліси наче світилися наскрізь. Контури кожного дерева, кожної скелі були напрочуд виразні, як у панорамі бінок­ля. Де-не-де по лісах прохоплювалось перше полум'я осіннього багрянцю, від якого вони ставали ще пишніші й барвистіші (О. Гончар).
Публіцистичного.
Наукового.
Розмовного.
Офіційно-ділового
Художнього.
Продовжте речення: «Основним поняттям лінгвістики тексту є...».
...слово.
...речення.
...складне синтаксичне ціле (надфразна єдність).
...словосполучення.
...текст.
Визначте, який із поданих варіантів становить текст.
Безсмертя душі, важливе для нас питання, воно стосується, настільки глибока, байдужість служила, ознака втрати, будь-яка свідомість.
Чи не нам, сьогоднішнім, що не зберегли Україну від катастроф...
Згори гарно та тихо, а всередині ворушиться лихо. Словом, як шовком, вишиває, а ділом, як шилом шпигає.
Досить часто київські князі були фундаторами таких бібліотек. Чутки про таке диво швидко поширились по всій країні. Вишиванням в Україні займалися майже виключно жінки.
Сонце ще далеко за обрієм. Його дотики до хмар ледве-ледве можна розпізнати. Це навіть ще не дотики. Це погляд здалеку, від якого голубіє небо на тім місці, де зійде сонце (Ю. Яновський).
Яким типом зв'язку поєднані речення у тексті? Цей чудернацький ссавець має вкриті роговим чохлом щелепи. Розмно­жується він також незвичайно: відкладає яйця, насиджує їх, а малят ви­годовує молоком. У тихих річках Австралії ця тварина ловить безхребет­них, вибираючи їх із мулу. Качкодзьоби стали дуже рідкісними тваринами. Вони перебувають під охороною закону (3 довідника).
Перспективний зв'язок.
Дистантний зв'язок.
Послідовний зв'язок між реченнями.
Перехресний зв'язок.
Паралельний зв'язок між реченнями.
У якому рядку перераховано структурні особливості тексту?
Наказовий характер викладу, офіційність, логічність, об'єктивність, кон­кретність, стислість, знеособленість і стандартизованість викладу.
Наявність теми, основної думки, можливість дібрати відповідний заго­ловок, змістовий зв'язок між складовими частинами.
Наявність розділових знаків, які допомагають читачеві зрозуміти зміст написаного, передати на письмі все багатство інтонаційних відтінків усного мовлення.
Об'ємна змістова єдність, своєрідний невеличкий художній твір.
Наявність зачину і кінцівки, послідовність викладу змісту, використання мовних засобів зв'язку між складовими частинами.
Продовжте речення: «Розповідь - це...».
...висловлення, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який йдеться.
...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища при­роди шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак.
...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій.
...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття.
...висловлення, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгорта­ються (або розгорталися) в часі і просторі.
Продовжте речення: «Опис - це...».
...висловлення, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який йдеться.
...висловлення, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгорта­ються (або розгорталися) в часі і просторі.
...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій.
...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття.
...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища при­роди шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак.
До якого стилю належить текст? Ще на початку XX століття геніальний учений, один з творців української науки М. С. Грушевський сказав:«Серед усіх потреб нашого національно­го життя потреба рідної школи найголовніша, бо народ, який не має своєї школи, може бути лише пасербом чужих народів, а ніколи не виб'ється на самостійну дорогу існування». Його думки про українську школу і рідну мо­ву свіжі, ніби взяті зі зрізу сьогоднішнього життя, коли давня тінь зневаги до мови нашого народу упала зі страшною силою. Найболючіша наша проблема сьогодні - стан української мови (Г.Жу­ковська).
Наукового.
Розмовного.
Офіційно-ділового.
Художнього.
Публіцистичного.
Продовжте речення: «Роздум - це...».
...висловлення, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який ідеться.
...висловлювання, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгор­таються (або розгорталися) в часі і просторі.
...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища при­роди шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак.
...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття.
...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій.
Продовжте речення: «Якщо "даним" наступного речення стає "нове" речення попереднього, йдеться про...».
...паралельний зв'язок між реченнями.
...перспективний зв'язок.
...дистантний зв'язок.
...перехресний зв'язок.
...послідовний зв'язок між реченнями.
Яка з поданих тем найбільше відповідає змістові тексту? Пахучий хліб на нашому столі - то виборені радощі родинні. Пахучий хліб - то щедрий дар землі за труд і розум доблесній людині. Пахучий хліб - цілющий скарб життя, його неперевершений владика. Він наша гордість, наше майбуття, він наша творчість і мета велика (Д. Луценко).
Хліб треба берегти.
Радощі родинні.
Розум людини.
Наше майбуття.
Пахучий хліб.
Який тип змістових відношень виникає між реченнями у тексті? Ялинку ми запозичили пізніше з скандинавських країн. А для українців традиційним є дідух. Це останній снопик або пучечок колосків з поля, зібраних наприкінці жнив, так званий «обжинок» (Л.Орел).
Ставлення кого-небудь до чого-небудь.
Часові.
Причинові.
Цільові.
Пояснювальні.
Продовжте речення: «Цитата - це...».
...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації.
...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них.
...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами.
...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (біль­ше двох).
...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвер­дження якоїсь думки.
Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підписують:
Виступаючі.
Ті, хто бажає.
Усі присутні.
Ті, хто виступає.
Голова і секретар.
Документ датується днем його:
Зарахування
Систематизації.
Закріплення.
Узгодження.
Підписання.
Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді - це:
Бесіда.
Лекція.
Звіт.
Промова.
Тези.
Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, - це:
Адресний пункт.
Адресант.
Адресат.
Адрес.
Адреса.
Точне відтворення оригіналу документа:
Формуляр.
Бланк..
Зразок.
Витяг.
Копія.
Розпорядчим документом, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань, називається:
Розпорядження
Договір.
Постанова.
Угода.
Наказ.
Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа називається:
Рубрикацією.
Стандартом.
Копією.
Індексом.
Формуляром.
Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називається:
Стандартом.
Рахунком.
Формуляром.
Грифом..
Бланком.
Списком літератури з певного питання є:
Список
Цитата.
Виноска.
Примітка.
Бібліографія.
Результат відображення конкретної інформації на спе­ціальному матеріалі за визначеним стандартом чи фор­мою - це:
Довідка.
Наказ.
Звіт.
Службова записка.
Документ.
Доручення - це:
Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами
Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником.
Документ, який пишуть для підтвердження певних умов, зобов’язань.
Документ, у якому засвідчують той чи інший факт: підтверджують одержання листів, переказів, цінних паперів.
Письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні дії або отримувати матеріальні цінності.
Контракт укладають...
Назавжди.
Тільки на один день.
На невизначений термін.
На довічно.
Тільки на певний термін.
Сторонами в контракті є:
Підприємство та особа.
Організація та працівник.
Організація-замовник та виконавець.
Приватні особи й організації та організації.
Підприємство в особі керівника та працівник.
Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин, називається:
Постановою.
Заявою.
Дорученням.
Контрактом.
Договором.
У випадку, коли вам необхідно відтворити частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання, ви складаєте:
Уривок протоколу.
Стислий протокол.
Короткий протокол.
Частину з протоколу.
Витяг з протоколу.
Одним з найпоширеніших документів колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, усі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення, є:
Промова.
Доповідь.
Наказ.
Виступ.
Протокол.
Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу є:
План.
Наказ.
Пояснювальна записка.
Доповідна записка.
Звіт.
За структурою плани поділяють на:
Прості і непрості.
Ускладнені і прості.
Односкладові та двоскладові.
Нескладні і складні.
Прості та складні.
Документ, який визначає точний перелік запланованих до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, об­сяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців, є:
Рецензія.
Відгук.
Наказ.
Звіт.
План.
Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підпри­ємств, називається:
Наказ.
План.
Звіт.
Протокол.
Довідка.
Коли ж ви маєте намір пояснити ситуацію, що склала­ся, факти, дії, вчинки (найчастіше порушення дисцип­ліни, невиконання роботи) і робите це на вимогу керівника, складаєте:
Звіт.
План.
Доповідь.
Доповідну записку.
Пояснювальну записку.
Доповідні записки поділяються на:
Стандартні і довільні.
Вихідні і вхідні.
Рукописні та друковані.
Особисті та офіційні.
Внутрішні та зовнішні.
Якщо ви повідомляєте керівника установи, організації про певний факт, подію, виконання окремих завдань, службових доручень, оформляєте:
Угоду.
Доповідь.
Звіт.
Пояснювальну записку.
Доповідну записку.
У випадку, коли ви хочете терміново повідомити адресату певну інформацію телефоном, вам буде у нагоді:
Мультимедійне повідомлення.
SMS.
Факс.
Телеграма.
Телефонограма.
Доповідь на будь-яку тему, написана на основі критич­ного огляду літератури та інших джерел, складає по­няття:
Диспут.
Бесіда.
Лекція.
Стаття.
Реферат.
Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті, який є результатом мисленнєвого процесу, в якому поєднуються аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок, є:
Планом.
Тезами.
Конспектом.
Рефератом.
Статтею.
Документ, у якому уповноважені особи, комісія або ус­танова викладають свої зауваження, оцінки, рішення та їх аргументи щодо окремого питання або іншого доку­мента і який передається до вищих органів для розгляду і затвердження, називають:
Прологом.
Анотацією.
Відгуком.
Рецензією.
Висновками.
Документ, який є критичним відгуком на художній, на­уковий або інший твір, що містить зауваження, пропозиції тощо і метою якого є рекомендація твору до друку або захисту, є:
Відгук.
Лист.
Висновки.
Анотація.
Рецензія.
Документ, який є короткою, стислою характеристикою змісту книги, статті, рукопису тощо, називають:
Кінцівкою
Зачином.
Висновком.
Рецензією.
Анотацією.
Котре речення не потребує редагування?
Словесне внушання.
Слідувати порадам лікаря.
Сип на шкірі.
Легке недомагання.
Натще.
Котре речення потребує редагування?
Схильний до застуди.
Проведено розтин живота.
Легке нездужання.
Знеболювальні засоби
Настойка клюкви.
Котре речення потребує редагування?
Настоянка шавлії.
Компенсація у випадку каліцтва.
Лікувальне голодування.
Пункт охорони здоров"я
Насморк мучить.
У розпорядчій частині наказу щодо особового складу зазначається:
Порядок денний.
Вказівка на авторство документа.
Підстави зарахування, переведення, звільнення.
Термін, на який зараховується особа на певну посаду.
Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поши­рюється дія наказу, назва відповідної посади, дата зарахування, переведення, звільнення, дата підписання наказу.
Наказ щодо особового складу - це:
Документ, складений уповноваженою особою, групою уповноважених на це осіб (комісією) на підтвердження фактів або подій.
Документ, у якому особа подає опис свого життя.
Розпорядчий документ, який створюють на підприємствах переважно з питань інформаційно-методичного характеру.
Правовий акт, що його видає керівник підприєм­ства (структурного підрозділу) у межах своєї ком­петенції для вирішення основних та оперативних завдань.
Розпорядчий документ, який регламентує призначення, переміщення, звільнення працівника.
Особовий листок з обліку кадрів заповнюється:
Під час переведення на нижчу посаду.
Під час переведення на вищу посаду.
Під час звільнення працівника.
Під час переведення на іншу посаду.
Під час оформлення на роботу.
За формою автобіографія:
Трафаретний документ.
Терміновий документ.
Організаційний документ.
Типовий документ.
Індивідуальний документ.
У тексті автобіографії зазначаються:
Відомості про моральні якості особи.
Відомості про членів родини, які перебували за кордоном.
Рік народження;
Ініціали та прізвище особи.
Прізвище, ім'я, по батькові, місце народження, відомості про навчання, відомості про трудову діяльність, короткі відомості про склад сім’ї, дата народження і дата написання автобіографії.
Інформація про факти, події викладається в автобіографії:
У вільній послідовності.
У будь-якій послідовності.
У послідовності, що чітко визначається стандартами оформлення документів щодо особового складу.
У послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації.
У хронологічній послідовності.
Автобіографія - це:
Документ , у якому подано стислі відомості про навчання особи, її трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення.
Письмове повідомленняі особи чи організації з метою здійснення своїх прав, захисту інтересів.
Обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіог­рафічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях.
Документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців.
Обов'язковий документ особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.
У тексті резюме зазначають такі відомості:
Індивідуальні якості особи.
Перебування за кордоном.
Моральні якості особи.
Розмір заробітної плати.
Мета складання документа, досвід роботи, освіта, знання мов.
Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються:
За алфавітом.
Правильної відповіді немає.
У будь-якій послідовності.
У хронологічній послідовності.
У послідовності, що зумовлюється ступенем важливості тієї чи іншої інформації.
Характеристика - це:
Відомості про те, де і в який час особа навчалася, працювала.
Документ, у якому особа подає опис свого життя.
Документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні, професійні відомості про особу.
Документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.
Документ, у якому в офіційній формі викладено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.
У складній заяві зазначається:
Термін дії документа.
Номер документа.
Відмітка про засвідчення копій.
Гриф обмеженого доступу до документа.
Перелік документів, які додаються до заяви з метою підтвердження правомірності висловленого у ній прохання.
Особиста заява оформляється:
Машинописом на власному примірнику.
Від руки у двох примірниках.
Машинописом на бланку установи.
Від руки на бланку установи.
Від руки в одному примірнику.
Документи щодо особового складу - це:
Документи, що відбивають процес і результати роботи постійних та тимчасових колегіальних органів.
Письмові повідомлення особи чи організації з метою здійснення своїх прав, захисту інтересів.
Угоди між особами, що наймаються на роботу, та керівниками підприємств.
Документи, у яких фіксуються угоди між сторонами про встановлення ділових відносин, пов"язаних із господарською діяльністю.
Документи, пов’язані з процесом зарахування особи на роботу і її звільнення.
Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності, -це:
Організаційні документи.
Власні документи.
Службові документи.
Індивідуальні документи.
Особисті документи.
За призначенням виділяють такі види документів:
Внутрішні і зовнішні.
Вхідні і вихідні.
Типові і трафаретні.
Загальні і спеціалізовані.
Щодо особового складу, фінансово-облікові документи, довідково-інформаційні документи та ін.
Змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом, - це:
Віза.
Гриф затвердження.
Підтвердження.
Гриф погодження.
Резолюція.
Віза - це:
Характеристика документа.
Назва виду документа.
Узгодження документа з підвідомчими та непідвідомчими організаціями.
Зовнішнє узгодження документа.
Внутрішнє узгодження документа.
На бланках дату підписання документа ставлять:
Під текстом справа.
У лівій верхній частині під назвою виду докумен­та і заголовком.
У правій верхній частині під назвою виду докумен­та і заголовком.
Під текстом зліва.
У лівій верхній частині разом з індексом на спец­іально відведеному для цього місці.
Документ - це:
Насиченість висловлювання об’єктивно цінною інформацією
Різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах.
Це мовна діяльність, що регулює ділові стосунки між членами суспільства.
Сукупність реквізитів, розташованх у певній послідовності.
Засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища дійсності та розумову діяльність людини.
Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є:
Неточний виклад.
Переважання складносурядних речень.
Широке застосування слів у переносному значенні.
Використання суспільно-політичної, емоційно забарвленої лексики.
Використання канцелярської лексики.
Обговорення, пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку - мета мовлення:
Епістолярного стилю.
Офіційно-ділового стилю.
Художнього стилю.
Розмовного стилю.
Публіцистичного стилю.
Мовний стиль - це:
Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.
Основний вид ділового мовлення.
Властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об’єктом дослідження лінгвістів.
Різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах.
Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлення.
Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів, - це:
Синтаксичні норми.
Орфографічні норми.
Норми інтонування слів.
Норми наголошення слів.
Орфоепічні норми.
Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації, - це:
Типи мовлення.
Стилі української мови.
Граматичні правила.
Орфографічні правила.
Мовні норми.
Розпорядча частина наказу має такі складові...
Вступ, основна частина, висновки.
Запросили, виступили, ухвалили.
Слухали, виступили, ухвалили.
Адресат, адресант, текст.
Призначити, зарахувати, здійснити, надати.
Накази охоплюють широке коло питань...
Термін дії документа.
Перелік товарно-матеріальних цінностей.
Підтвердження тривалості юридичної дії.
Перелік послуг, товарів, їх ціну.
Із виробничої і навчальної діяльності.
Наказ - це документ, у якому висвітлюється...
Повноваження посадовцеві на виконання однотипних дій.
Питання по управлінню майном.
Приймання, відправлення чи видача матеріальних цінностей.
Громадянсько-політична робота колективу.
Організаційні та кадрові питання.
Пояснювальна записка оформляється аналогічно...
Дорученню.
Листу - повідомленню.
Інформаційному листу.
Заяві.
Доповідній записці.
Пояснювальна записка подається...
На бланку.
В усній формі.
На прохання колективу.
За власним бажанням.
У письмовій формі на вимогу керівника.
Пояснювальна записка пишеться для...
Виконання однотипних дій.
Виконання певної одноразової дії.
Регулювання діяльності організації.
Визначення прав та обов'язків громадян.
З'ясування та пояснення причин певного факту, вчинку, події.
Доручення засвідчує...
Секретар.
Приватна особа.
Місцеві організації.
Рада факультету.
Керівник підприємства, закладу, де працює особа, або нотаріальна контора.
Доручення - це...
Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи.
Вид службових паперів, які використовуються для обміну інформацією між установами.
Документ, який фіксує рішення чи постанову.
Офіційне розпорядження керівника.
Документ, за яким організація чи особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії.
Протокол підписують...
Секретар зборів.
Присутні.
Керівники структурних підрозділів.
Члени профкому.
Голова та секретар зборів.
Основна частина протоколу відповідає таким пунктам...
Дата, підпис.
Запросили, виступили, ухвалили.
Анкетні дані, дата, підпис.
Заголовок до тексту, описова частина.
Слухали, виступили, ухвалили.
Протоколи фіксують хід і роботу...
Студентів.
Керівників установ, організацій.
Працівників установи.
Інформаційних систем.
Конференцій, зборів, засідань.
Протоколом оформляється діяльність...
Студентів.
Керівників установ.
Громадян.
Посадових осіб.
Колегіальних органів.
Автобіографія належить до ...
Господарсько-договірних документів.
Обліково - фінансових документів.
Розпорядчих документів.
Організаційних документів.
Документів щодо особового складу
Текст автобіографії викладається ...
Від секретаря.
Від другої особи.
Від імені керівника установи чи закладу.
Від третьої особи .
Від першої особи.
Автобіографія - це ...
Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи.
Розпорядження для вирішення оперативних питань.
Інформація, яка встановлює точний перелік намічених заходів, їх послідовність, обсяг, часові координати.
Документ правової чинності, що підтверджує будь - які встановлені факти або події.
Документ, у якому особа подає опис свого життя та діяльності.

Тестові питання до рисунків

Який вид письма зображено на рисунку 1?
Кирилиця.
Черти і ризи.
Ієрогліфи.
Латиниця.
Діакритичні знаки
На рисунку 2 зображений:
Основоположник нової української літературної мови.
Зачинатель нової української літературної мови.
Винахідник нової української літературної мови.
Викладач нової української літературної мови.
Вчитель нової української літературної мови.
Виберіть роки життя і смерті зображеного на рисунку 2 відомого українського діяча.
1769 – 1838.
1564 – 1623.
1796 – 1883.
1759 –1840.
1669 – 1738.
Де народився відомий український діяч, зображений на рисунку 2?
Київ.
Львів.
Полтава.
Харків.
Одеса.
На який період припадає літературна творчість відомого українського діяча, зображеного на рисунку 2?
Література кінця ХVІІІ – 40-их років XIXст.
Література 40 – 60-их рр. XIX ст.
Література 70 – 90-их рр. XIX ст.
Література кінця ХІХ – початку ХХ століття
Література ХХ століття.
На рисунку 3 зображений:
Основоположник нової української літературної мови.
Зачинатель нової української літературної мови.
Винахідник нової української літературної мови.
Викладач нової української літературної мови.
Вчитель нової української літературної мови.
Виберіть роки життя і смерті зображеного на рисунку 3 відомого українського діяча.
1769 – 1838.
1564 – 1623.
1796 – 1883.
1759 –1840.
1814 – 1861.
Де народився відомий український діяч, зображений на рисунку 3?
Київщина.
Львівщина.
Полтавщина.
Харківщина
Черкащина.
На який період припадає літературна творчість відомого українського діяча, зображеного на рисунку 3?
Література кінця ХVІІІ – 40-их років XIXст.
Література 40 – 60-их рр. XIX ст.
Література 70 – 90-их рр. XIX ст.
Література кінця ХІХ – початку ХХ століття
Література ХХ століття.
Показані на схемі (рисунок 9) мови належать до групи
східнослов’янських мов.
західнослов’янських мов.
південнослов’янських мов.
північнослов’янських мов.
південно-західних мов.
До східнослов’янських мов, крім поданих на схемі (рисунок 10), належить мова
болгарська.
польська.
словацька.
верхньолужицька.
українська.
До східнослов’янських мов, крім поданих на схемі (рисунок 11), належить мова
болгарська.
польська.
словацька.
верхньолужицька.
білоруська.
До східнослов’янських мов, крім поданих на схемі (рисунок 12), належить мова
болгарська.
польська.
словацька.
верхньолужицька.
російська.
Українська мова належить ... (Рисунок 13)
До групи А.
До групи Б.
До групи В.
До груп А і Б.
До груп Б і В.
Білоруська мова належить ... (Рисунок 13)
До групи А.
До групи Б.
До групи В.
До груп А і Б.
До груп Б і В.
Російська мова належить ... (Рисунок 13)
До групи А.
До групи Б.
До групи В.
До груп А і Б.
До груп Б і В.
Польська мова належить ...(Рисунок 13)
До групи А.
До групи Б.
До групи В.
До груп А і Б.
До груп Б і В.
Болгарська мова належить ...(Рисунок 13)
До групи А.
До групи Б.
До групи В.
До груп А і Б.
До груп Б і В.
Українська, російська та білоруська мови належать ... (Рисунок 13)
До групи А.
До групи Б.
До групи В.
До груп А і Б.
До груп Б і В.
Польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька мови належать ... (Рисунок 13)
До групи А.
До групи Б.
До групи В.
До груп А і Б.
До груп Б і В.
Болгарська, сербська, хорватська, словенська, македонська мови належать ... (Рисунок 13).
До групи А.
До групи Б.
До групи В.
До груп А і Б.
До груп Б і В.
До якого загального поняття стосуються визначення? (Рисунок 14)
Стилі мови.
Види мовної діяльності.
Форми існування української національної мови.
Типи мовлення.
Комунікативні якості культури мови.
До якого загального поняття стосуються визначення? (Рисунок 14)
Комунікативні якості культури мови.
Стилі мови.
Види мовної діяльності.
Форми існування української національної мови.
Типи мовлення.
До якого стилю мови належить поданий документ? (Рисунок 18)
Офіційно-ділового.
Наукового.
Публіцистичного.
Розмовного.
Художнього.
Як іменують поданий документ? (Рисунок 18).
Автобіографія.
Пояснювальна записка.
Наказ.
Угода.
Резюме.
До якого виду належить поданий документ? (Рисунок 18).
Довідково-інформаційні.
Господарсько-договірні документи.
Обліково-фінансові документи.
Організаційні.
Розпорядчі.
До якого стилю мови належить зображений об’єкт? (Рисунок 19)
Розмовного.
Офіційно-ділового.
Наукового.
Публіцистичного.
Художнього.
Як іменують поданий документ? (Рисунок 19).
Автобіографія.
Довідка.
Наказ.
Угода.
Резюме.
До якого виду належить поданий документ? (Рисунок 19).
Документи щодо особового складу.
Господарсько-договірні документи.
Довідково-інформаційні.
Організаційні.
Розпорядчі.
До якого стилю мови належить зображений об’єкт? (Рисунок 20)
Розмовного.
Офіційно-ділового.
Наукового.
Публіцистичного.
Художнього.
Як іменують поданий документ? (Рисунок 20).
Пояснювальна записка.
Службова записка.
Доповідна записка.
Угода.
Резюме.
До якого виду належить поданий документ? (Рисунок 20).
Документи щодо особового складу.
Господарсько-договірні документи.
Довідково-інформаційні.
Організаційні.
Розпорядчі.
До якого стилю мови належить зображений об’єкт? (Рисунок 21)
Розмовного.
Офіційно-ділового.
Наукового.
Публіцистичного.
Художнього.
Як іменують поданий документ? (Рисунок 21).
Пояснювальна записка.
Службова записка.
Доручення.
Угода.
Резюме.
До якого виду належить поданий документ? (Рисунок 21).
Документи щодо особового складу.
Господарсько-договірні документи.
Довідково-інформаційні.
Обліково-фінансові.
Розпорядчі.
До якого стилю мови належить зображений об’єкт? (Рисунок 22)
Розмовного.
Офіційно-ділового.
Наукового.
Публіцистичного.
Художнього.
Як іменують поданий документ? (Рисунок 22).
Пояснювальна записка.
Службова записка.
Доручення.
Розписка.
Резюме.
До якого виду належить поданий документ? (Рисунок 22).
Документи щодо особового складу.
Господарсько-договірні документи.
Довідково-інформаційні.
Обліково-фінансові.
Розпорядчі.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 24)
Лексичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Синтаксичну.
Подані на рисунку 24 мовні огріхи стосуються тем
Висловлювання і текст.
Стилі мови.
Українська мова. Історія і сучасність.
Комунікативні якості культури мови.
Мовна норма. Типи норм.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 25)
Лексичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Синтаксичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 26)
Лексичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Синтаксичну.
Яку мовну норму порушено у словах? (Рисунок 27)
Лексичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Синтаксичну.
Виберіть правильну назву орфограми, помилку у якій допущено на рисунку 27.
Зміни приголосних при словотворенні.
Спрощення в групах приголосних.
Правопис префіксів.
Правопис прізвищ іншомовного походження.
Особливості відмінювання іменників ІІ відміни.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 28)
Лексичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Синтаксичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 29)
Синтаксичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 30)
Синтаксичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 31)
Синтаксичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словах? (Рисунок 32)
Синтаксичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 33)
Синтаксичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словах? (Рисунок 34)
Синтаксичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Лексичну.
Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 35)
Синтаксичну.
Граматичну.
Орфографічну.
Акцентуаційну.
Лексичну.
Котра година? (Рисунок 36)
Сьома година.
Одинадцять хвилин на одинадцяту.
За вісім хвилин восьма година.
Перша година.
За дванадцять хвилин десята година.
Котра година? (Рисунок 37)
Восьма година.
Сім хвилин на шосту.
Двадцята година.
Перша година.
За дванадцять хвилин десята година.
Під яким номером знаходиться неправильна формула вибачення? (Рисунок 38).
1.
2.
3.
4.
5.
Під яким номером знаходиться неправильна формула подяки? (Рисунок 39)
1.
2.
3.
4.
5.
Під яким номером знаходиться неправильна формула згоди? (Рисунок 40)
1.
2.
3.
4.
5.
Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням на рисунку 41.
Послідовний зв'язок речень – це А.
Послідовний зв'язок речень – це 3.
Послідовний зв'язок речень – це В.
Послідовний зв'язок речень – це Б.
Послідовний зв'язок речень – це 2.
Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням на рисунку 41.
Паралельний зв'язок речень – це А.
Паралельний зв'язок речень – це 3.
Паралельний зв'язок речень – це В.
Паралельний зв'язок речень – це Б.
Паралельний зв'язок речень – це 2.
Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням на рисунку 41.
Змішаний зв'язок речень – це А.
Змішаний зв'язок речень – це 3.
Змішаний зв'язок речень – це В.
Змішаний зв'язок речень – це Б.
Змішаний зв'язок речень – це 2.
Яке загальне поняття об’єднує подані на рисунку 41 терміни і їх визначення?
Структурні типи складного синтаксичного цілого.
Актуальне членування речення.
Надфразна єдність.
Складне речення з різними видами зв’язку.
Складнопідрядне речення.
Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 46?
Смислова цілісність.
Зв’язність.
Структурна єдність.
Мовні засоби зв’язку.
Комунікативна спрямованість.
Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 47?
Смислова цілісність.
Зв’язність.
Структурна єдність.
Мовні засоби зв’язку.
Комунікативна спрямованість.
Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 48?
Смислова цілісність.
Належність до певного жанру і стилю.
Структурна єдність.
Мовні засоби зв’язку.
Комунікативна спрямованість.
Як потрібно назвати схему, подану на рисунку 49?
Актуальне членування речення.
Основні ознаки тексту.
Складне синтаксичне ціле.
Види нотування тексту.
Паралельний зв’язок речень.
Яке загальне поняття об’єднує подані на рисунку 49 терміни?
Структурні типи складного синтаксичного цілого.
Висловлювання і текст.
Надфразна єдність.
Складне речення з різними видами зв’язку.
Складнопідрядне речення.
Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 50?
План.
Виписки.
Тези.
Конспект.
Тема.
Який елемент опущено у схемі, поданій на рисунку 51?
План.
Виписки.
Тези.
Конспект.
Тема.
Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 52?
План.
Виписки.
Тези.
Конспект.
Тема.
Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 53?
План.
Виписки.
Тези.
Конспект.
Тема.
Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням (Рисунок 54).
Складне синтаксичне ціле – це А.
Складне синтаксичне ціле – це Г.
Складне синтаксичне ціле – це В.
Складне синтаксичне ціле – це Б.
Складне синтаксичне ціле – це А, Б.
Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням (Рисунок 54).
Зачин – це А.
Зачин – це Г.
Зачин – це В.
Зачин – це Б.
Зачин – це Б, В.
Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням (Рисунок 54).
Основна частина – це А.
Основна частина – це Г.
Основна частина – це В.
Основна частина – це Б.
Основна частина – це Г, В.
Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням (Рисунок 54).
Висновок – це А.
Висновок – це Г.
Висновок – це В.
Висновок – це Б.
Висновок – це Г, В.
Знайдіть помилку у формах звертання, поданих на рисунку 55.
В
Б
Д
Е
Г.
Знайдіть помилку у формах звертання, поданих на рисунку 56.
А
Б
Д
Е
Г.
Знайдіть помилку у формах звертання, поданих на рисунку 57.
А
Б
В
Е
Г.
У якому рядку схеми, поданої на рисунку 58, допущено змістовий огріх?
Б
Г
А, Б
А
В
У якому рядку схеми, поданої на рисунку 59, допущено змістовий огріх?
Б
Г
А, Б
А
В
У якому рядку схеми, поданої на рисунку 60, допущено змістовий огріх?
Б
Г
А, Б
А
В
У якому рядку схеми, поданої на рисунку 61, допущено змістовий огріх?
Б
Г
А, Б
А
В
Для якого типу мовлення характерна схема, подана на рисунку 62?
Розповіді з елементами опису.
Опису.
Розповіді.
Роздуму.
Опису з елементами роздуму.
Яке загальне поняття об’єднує подані на рисунку 62 терміни?
Розділи мовознавства.
Висловлювання і текст.
Орфографія.
Складне речення з різними видами зв’язку.
Складнопідрядне речення.
Встановіть пропущений елемент (Рисунок 63).
Висновки.
Тези.
Аргументи.
Докази.
Опис.
Встановіть пропущений елемент (Рисунок 64).
Висновки.
Тези.
Аргументи.
Роздум.
Опис.
Встановіть пропущений елемент (Рисунок 65).
Висновки.
Тези.
Аргументи.
Роздум.
Опис.
Який розділовий знак пропущено на місці знака запитання на рисунку 66?
Крапка з комою.
Лапки.
Кома.
Тире.
Крапка.
Який знак пропущено на місці знака запитання на рисунку 67?
Крапка з комою.
Дві скісні лінії.
Кома.
Двокрапка.
Крапка.
Який розділовий знак пропущено на місці знака запитання на рисунку 68?
Крапка з комою.
Лапки.
Кома.
Тире.
Крапка.
Таким чином оформляють бібліографічний опис (Рисунок 69)
Статті в журналі.
Монографії.
Енциклопедії.
Дисертації.
Автореферату дисертації.
На що вказує велика літера С у зразку, поданому на рисунку 71?
Кількість сторінок у журналі.
Кількість статей у журналі.
Сторінки, на яких видрукувана вказана стаття.
Сторінка, на якій починається вказана стаття.
Сторінка, на якій закінчується вказана стаття.
Таким чином оформляють бібліографічний опис (Рисунок 71)
Статті в журналі.
Монографії.
Енциклопедії.
Дисертації.
Автореферату дисертації.
Яку помилку допущено у списку наукових джерел, поданому на рисунку 72?
Неправильно записано сторінки розміщення статті.
Допущено орфографічні помилки.
Допущено пунктуаційні помилки.
Порушено алфавітний порядок.
Неправильно записано опис наукового збірника.
У якому варіанті бібліографічного списку допущено помилку (Рисунок 73)?
У першому.
У другому.
У третьому.
У першому і другому.
У другому і третьому.
У якому варіанті бібліографічного списку допущено помилку (Рисунок 74)?
У першому.
У всіх.
У третьому.
У першому і другому.
У другому і третьому.
Назвіть схему. (Рисунок 75)
Мова медицини.
Медична наукова мова.
Жанри медичної наукової мови.
Різновиди медичної професійної мови.
Медична розмовна мова
Назвіть схему. (Рисунок 76)
Мова медицини.
Медична розмовна мова.
Жанри медичної розмовної мови.
Різновиди медичної професійної мови.
Медична наукова мова
Назвіть схему. (Рисунок 77)
Мова медицини.
Медична розмовна мова.
Жанри медичної розмовної мови.
Різновиди медичної професійної мови.
Медична наукова мова
Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 78.
Консультативне заключення.
Японець.
Чорна мазь.
Відкладання солей.
Боткіна.
Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 78.
Прививка.
Японець.
Чорна мазь.
Відкладання солей.
Боткіна.
Який елемент потрібно додати до схеми? (Рисунок 79)
Медична наукова мова.
Мова медицини.
Дисертація.
Стаття.
Медичний словник.
Який елемент потрібно додати до схеми? (Рисунок 80)
Медична наукова мова.
Мова медицини.
Мова медичної документації.
Стаття.
Медичний словник.
Який елемент потрібно додати до схеми? (Рисунок 81)
Медична наукова мова.
Мова медицини.
Мова медичної документації.
Медична розмовна мова.
Медичний словник.
Який елемент потрібно додати до схеми? (Рисунок 82)
Медична наукова мова.
Мова медичної реклами.
Мова медичної документації.
Медична розмовна мова.
Медичний словник.
Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням, подану на рисунку 83.
Реферат – це А.
Реферат – це 3.
Реферат – це 2.
Реферат – це В.
Реферат – це С.
Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням, подану на рисунку 83.
Анотація – це А.
Анотація – це 3.
Анотація – це 2.
Анотація – це В.
Анотація – це С.
Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням, подану на рисунку 83.
Рецензія – це А.
Рецензія – це 3.
Рецензія – це 2.
Рецензія – це В.
Рецензія – це С.
До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови медичних працівників належать подані на рисунку 84 слова і словосполучення?
Лікарський сленг.
Арго.
Суржик.
Лікарський жаргон.
Територіальні діалекти.
Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 85.
Кардіограма серця.
Японець.
Чорна мазь.
Відкладання солей.
Почуття болі.
Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 85.
Різка біль.
Японець.
Чорна мазь.
Відкладання солей.
Настоянка глоду.
Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 85.
Кардіограма серця.
Хворий грипом.
Чорна мазь.
Відкладання солей.
Породілля.
Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 85.
Кардіограма серця.
Японець.
Чорна мазь.
Зробити прививки.
Болять суглоби
До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 86 слова і словосполучення?
Лікарський сленг.
Просторіччя.
Суржик.
Лікарський жаргон.
Територіальні діалекти.
Додайте приклад до поданих на схемі 86 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови.
Зробити прививки.
Зуд.
Жога.
Родильниця.
Телевізор.
Додайте приклад до поданих на схемі 86 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови медичних працівників.
Негодний до вживання.
Зуд.
Столбняк.
Родильниця.
Чорна мазь.
Додайте приклад до поданих на схемі 86 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови медичних працівників.
Благоприємний прогноз хвороби.
Схватки.
Жога.
Родильниця.
Японець.
До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 87 слова і словосполучення?
Лікарський сленг.
Просторіччя.
Суржик.
Лікарський жаргон.
Територіальні діалекти.
Додайте приклад до поданих на схемі 87 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови.
Зробити прививки.
Телевізор.
Кардіограма серця.
Чорна мазь.
Відкладання солей.
Додайте приклад до поданих на схемі 87 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови медичних працівників.
Відкладання солей.
Зуд.
Чорна мазь.
Боткіна.
Телевізор.
До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 88 слова і словосполучення?
Суржик.
Просторіччя.
Лікарський сленг.
Лікарський жаргон.
Територіальні діалекти.
Додайте приклад до поданих на схемі 88 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови.
Чорна мазь.
Боткіна.
Японець.
Родильниця.
Телевізор.
До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 89 слова і словосполучення?
Суржик.
Просторіччя.
Лікарський сленг.
Лікарський жаргон.
Територіальні діалекти.
До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 90 слова і словосполучення?
Суржик.
Просторіччя.
Лікарський сленг.
Лікарський жаргон.
Територіальні діалекти.
Додайте приклад до поданих на схемі 90 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови.
Зробити щеплення.
Мазь Вишневського.
Чорна мазь.
Анотація до ліків.
Непереносимість лікарств.
Додайте приклад до поданих на схемі 90 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови.
Пахвова западина.
Короста.
Печія.
Породілля.
Запущена хвороба.
Додайте приклад до поданих на схемі 90 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови.
Надниркова залоза.
Виразка.
Запаморочення.
Вогнестрільні ушкодження.
Вскриття.
До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 91 слова і словосполучення?
Суржик.
Просторіччя.
Лікарський сленг.
Лікарський жаргон.
Територіальні діалекти.
Знайдіть зайвий вид документів з господарсько-договірної діяльності на рисунку 97.
Договір.
Контракт.
Телеграма.
Трудова угода.
Довідка.
На зразку (рисунок 98) подані початкові реквізити...
Резолюції.
Рецензії.
Протоколу.
Оголошення.
Телеграми.
При оформленні адреси (рисунок 99) допущено помилку у ...
Назві населеного пункту.
Назві району.
Назві області.
Імені по батькові.
Назві держави.

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 4099124
    Размер файла: 644 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий