Алек Росс Индустрии будущего


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Посв ящаа
Посвяща СвсвТ 0
ПСТ
0Фл
и,б 00г
ддб рФк0ш
Ф0яя ли
4а5–– ч44ысОщ Г Пк ящаа « ПСТ И 0Фл
ДКЪ* +рг-ш-Фр-Ф00++,-+
б–О-И вщ5щ4. /l сw–5с / 4в-sИ а-A4 mщаос /lsщ- / СaП /
zс/-ос 0Фл Ощ- а5-о- с/сщn5lR чса5асоосщRu савщо:вщ
ссо: ; Ф / аm–авс чса5асоосщ/ *12 >?ci gUC1bИ /lащd-pD–с
mщA–P–– / сp5–Ос JCKL?Mк(?Cк )5щ ащ/сDсщ с 4–/–5со:щu
/ в–Ос –с5 сd: щч –4а5–nsИ вщ5щlс а5-45 Оо-/lR–
-p/с-R– :вщщR–dсав–s – ащP–-о:ls mссRс / чо–w-pD–с 0
ос5к ящчщ5щ5сs–в-И mссщ/lс -4в– щ w–A–И вщ–z–P–щ/-–с
ссОИ в–чсчсAщm-аща5:И чщо:D–с -lс ! /ас :5щ с mща5щ
щ/lс 5сsщощО––И с mща5щ Rщlс 5ссP––u :5– –4а5–– /
а-RщR ч4в/-о:щR аRlаос аощ/- zщR–4.5 щчыса5/щИ / вщ5щщR
Rl ч4сR w–5: 4wс ащ/асR авщщк П/5щ в–О–И Посв ящааИ ! щ–
–A /с4ы–s -Rс–в-ав–s :ваmс5щ/ / щчо-а5– 5сsщощО–dсав–s
–щ/-P–pИ аmсP–-о–A–4с5аn - mщчосR-sИ -sщnы–sаn - а5lвс
mщо–5–в–И lв- – ас5с/ls 5сsщощО–pк В 5сdс–с dс5lсs ос5 чlо
а5-D–R ащ/с5–вщR mщ –щ/-P–nR m– Ощаасвс5-с СaПк Вsщ–5
/ сp5–О– Ф00 TH?3KHgOUMi1cb Ww4-о k?c1UIM Z?HU([\И Ф0 TKC1
]OKMI1cb UM Z?HU^U(b W_f00UMI^?M Z?b^\И о-4с-5 Rщwса5/- mсR–pк
и,б 00г
ддб рФк0ш
ДКЪ* +рг-ш-Фр-Ф00++,-+
G ящаа ПкИ 0Фл
G ПСТИ 0Фл
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
В
лд р Ф0яя
Посвяща СвсвТ 0
Посвяща Сся То 0 Ф лисиСи, благодаря коСоро 0аша
с Тя др0о и в р 00о сСоиС 0а Тл , 4ока я виСа5 в облака – кда
долш и чащ , ч Т 0адо бы
wsAm aznn
Ru:;12aR>1 ?c 2i> c;2;a>
ПсИФрФсрщк щ оФ0осgсляк ФСр оФ я аярсоФр ол+5 ФшслрщрС 2UA Czbbn
wdApmD я wpPJAK uLJpMAJd/
( wsAm aznnД ):!В
( ПсосС в/ П/ *яо л СД ):!В
( T0вФляс лФ о щщТ к0+Тс w12 HLMs3nUAJnД ):!O
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
O

ка с яд0ш р авяяр0в сго 

ГФКв+с всщкр« аср С яос 4о ящ5 вяр Фщщ С с Слсвосляс л С+5 рс5л а шяД Т р о+с
рФТ яая ялФИс Саякир лФ лФg Кя0л«/ гвлФТ д а«gялщрС я0 лФщ 0лФср 4о ря ялл СФяя
р а«Т 4 щрОФТр Д р швФ ТФТ лФяд а«gя С+яшо+g р л С+5 рс5л а шя 4 а ИФир рсД Тр
ясср 4ок с рл gсляс Т я5 щ 0вФляи я Слсвосляи/
WасТ , щщ С щС с Тляшс kTлв щрояя д в чсш I 4оя рТо+СФср 0ФСсщ лФв рсД ТФТ лФg
яо д вср С+шаквср« С даяКФgяс вСФвФр« аср/ По оФд рФС Иср+ос ш вФ щрФоgя щ Ссрля-
Т ш щщсТосрФок Z[W 4 ялл СФякД , щщ всаярщк щ ИярФрсакя щС я Ся\всляс шокв -
чя5 Т л яИсщТя5 я щ яФа«л+5 4соссл/ П лсляи ФСр оФД лФяд асс 4сощ4сТряСл+я
роФщакя д в чсш щрФл р о д р рс5ляТФД 4сосв С+с свяТ -дя а шяИсщТяс лФ ТяД Т вя-
ОяТФяк вслсшД Тядсодс0 4Фщл щр« я kд а«gяс вФлл+сI/ ]Т0 Т щри+ Ссол р 4ФоФая0 СФл-
л+5 Т 4осКлс Кя0ляД оФТ д вср я0асИя даФш вФок щсТСсляо СФляи шсл ФД Ф лФ 0Фсл
4ояС+Ил+5 лФ в ааФо я сСо 4оявср Т 4«ирсол+ Т в/ ПоясИФрса«л Д Ир WасТ , щщ
лс щросярщк явсФая0яо СФр« ялл СФяя д в чсш Д Ф Ияр+СФср я5 лсв щрФрТя я 4Фщл щря/
Г 4оясо Д асТро лл+с роФл0ФТяя дасшИФр 4о сщщ 4 Т 4 ТД л С р Кс Соск щрФл р
4ояФлТ вак оФ0л ш о вФ ялрсолср- gслляТ С/ W 4 сос щС сш оФ0Сяряк шсл яТФД щ
вл щр о л+Д 4 Кср оФ0оФд рФр« асИсляс вак аивсД щТа лл+5 Т щ яяв Д Ф щ во ш ^
0Ф4 щряр 4 кСасляс ящТ щщрСслл щТ лщро яо СФлл+5 аФвслсС/
_ щИярФиД Ир р Тляш щр яр 4о ИярФр« ТФКв Д лс0ФСящя р в аКл щряД 4о Осщ-
щяя я щОсо+ вскрса«л щря/ б+ щ Ксрс 4 лкр«Д ТФТ ИсосвлФк С алФ ялл СФя 4 Саякср лФ
лФgс дчсщрС С са я лФ ТФКв ш я0 лФщ С ИФщрл щря/ Г р Кс даФш вФок р Тляшс С+
4 а Иярс осФа«л с 4освщрФСасляс р Д ТФТ Кл 4 вш р Сяр« 4 воФщрФичсс 4 Т асляс
Т щ4с5 С яос оФщр чс Т лТ осляя я 4 щр клл+5 я0слсля/
Олга Плакси0а,
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
f
Пр дс даС л 4равл 0ия Гр44ы «ИФД Ка4иСалЪ*
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
Y

4ш с о

+Т 4рис4особиСся или Три – с год0я, как и вс гда, ,Со
0 4р ло0ы иТ4 раСив 4рироды-
Посвося ща СТ 0Фли ,яб,Фягд рр яоякш 45

5С0а0щог ящ0а0ог д0Сгд г–

.Ф ИФщФ5 роя л ИяД Ф к Сщс счс С+ряоФи gСФдо шяшФлрщТ и а К лФ 4 а Д р Т р -
о рФТ я оФ0яр СящТя/ Г лсор ТФлроя- 0+Тя С 0Фоащр лсД gрФр GФ4ФвлФк бяошялякД 0ФТ л-
Ияащк 4Фо ИФщ С лФ0Фв/
Zр яр аср !YY! ш вФД ^ р а«Т Ир 0ФСсоgяащк  4соС+ ш в С Т аасвКс/ Х а«gял-
щрС я5 во 0с я0 ZсСсо -GФ4Фвл ш ляСсощярсрФ р4оФСяаящ« 4о 5 вяр« СщкТяс То р+с
щрФКяо СТя С иоявяИсщТя5 ОяоФ5Д 4оФСасляк5 Г лшосщщФ я ялСсщряя лл+5 дФлТФ5 .«и-
v оТФ яая бФgялшр лФД Ф к лФлкащк С дояшФв я0 gсщрсо+5 д очяТ СД Т р оФк дща Кя-
СФср со 4оякряк С 0Фоащр лщТ ш о вщТ Т лсорл 0ФасД оФщщИярФлл лФ роялФвФр«
р+щкИ 0оярсас/
. Ил с всК ощрС ^ р 5 Кс аид ш вКсраФшФ/ Поя5 вярщк С+дяоФр«Д ￿
0ачи0а Сся
рС всл« щ оФд р+ яая ￿
ака0чива Сся
си/ _ 4о щ+4Фищ« С всщкр« СсИсоФД всаФи щсдсQ -
-Q аФвл Д лФ0 Сс р 0ФСроФТ Д 0Фрс СТФа+СФи щ 4 а л Ия в С щ«я роФД Ф С роя
ИФщФ влк СФаищ« С 4 щрса«/
гщрФа«л+с 4крсо я0 лФgс Т Флв+ ^ осдкрФ лс4а 5ясД л щяа«л 4 дяр+с Кя0л«и/
гвял 4 щр клл рФщТФср С 0Фвлс ТФоФлс вКялщ С 4 а аяро С и ОакКТ С вТяД я Т лФgс
k дсв IД р сщр« Т рос ИФщФ роФД лФ Кс д+Ил 4 щрФ/ –яg« вял я0 лФщ 4оясол сш
С 0оФщрФ ^ в аш Ск0+ о+Кя 4ФослсТ я0 kля0ялI V
./ll/ws
x- рФТ лФщ лФ0+СФирщк в аял+Д
С«ичясщк с4кя щосвя 5 а С GФ4Фвл бяошяляя/ о шя 0Ф щ о ТД 0Ф 4кр«всщкр ^ р
сщр«Д 4 явссД ля в аКл+ д+р« ТФТ оФ0 щсИФщ лФ 4яТс щС сш 0Фо4аФрл ш 4 рсляФаФ/
гщл СлФк 4о дасФ щ ТФлроя-Т лсорФя С GФ4Фвл бяошяляя С р Д Ир 0всщ« щаяg-
Т л ш 4«ир/ W лФД 0лФИярД 4оя5 вярщк дяоФр« 4 щасвщрСяк/ *+ Сgсщрсо д5 вя
Фосл Д оФщщрФСакк 4 То ш шо л+с 4аФщряТ С+с сТ щря щ Оа осщяо ичя ш а д+
ИящрярсасД 0Фрс 4о Тяв+СФс рТо+р+с д р+ая лФ дср лл+ 4 а ^ я 0Фа лФТо+СФср
вяТ с gя4сляс/
П щасвлкк С алФ рс5л а шяИсщТ осС аияя я ша дФая0Фяя 4осСоФряаФ вля5 я0 лФщ
С 4 дсвярсасД Ф во шя5 ^ С 4о яшоФСgя5/ б Иящас 4соС+5 ТФ0Фаящ« 4осКвс Сщсш СслИ о-
л+с ялСсщр о+Д 4осв4ояляФрсая я С+щ Т ТСФаяОяяо СФлл+с щ4сяФаящр+Д д+щро щ оя-
слряо СФСgясщк лФ щросярса«л оФщр чя5 л С+5 о+лТФ5 я сляСgяс л С+с рс5л а шяя/
. С Ияща 4 дсвярсас С gая я яааяФов щ аяgля Кярсас оФ0СяСФичя5щк щроФлД Т р -
о+с С вл ИФщ«с 4осСоФряаящ« я0 дсвлкТ С С 4освщрФСярсас щосвлсш ТаФщщФ ^ Ссв« Т швФ
ря щроФл+ рТо+аящ« яо я щрФая ИФщр«и ша дФа«л Т л яТяД яслл я5 рл щярса«л
всgсСФк оФд ИФк щяаФ ТФ0ФаФщ« щсо«с0л+ 4ося чсщрС /
W 4о яшоФая 4осКвс Сщсш Кярсая рс5 осшя л С яоФД швс оФд ИФк щяаФ роФвяя лл
д+аФ в о ш Д ^ лФ4оясоД Z свялслл+5 [рФр С я LСо 4+/ *л шяс лс щ сая яая лс 0Ф5 -
рсая 4 С+щяр« щС и ТСФаяОяТФяиД Ф дс0 р ш лса«0к д+а шлФр«щк 0Ф л С+я рс4Фя
рс5л а шяИсщТ ш 4о шосщщФ я ша дФая0Фяя о+лТ С/ ,сдкрФД щ Т р о+я к рсо 4 а+ лФ 4 а -
л Ил всК ощрСсД ТФ0Фаящ« С Иящас 4о яшоФСgя5 С 0лФИярса«л щрс4сля я0-0Ф р ш Д Ир
оФд Ияс сщрФ лФ ш а«л+5 gФ5рФ5 бяошяляяД лФ Т р о+с ТФКв+ я0 ля5 счс лсвФСл ш
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
!:
рСсов оФщщИяр+СФр«Д рс4со« д+ая 0Флкр+ ФgялФяД Ф 4оФТряИсщТя Сщк 4о в ТякД Ир С
!Yj:^!Yf:-5 ш вФ5 4о я0С вяаФщ« лФ л ш Иящаслл+5 0ФС вФ5 gрФрФД рс4со« я0ш рФСаяСФ-
аФщ« С *сТщяТс яая Tлвяя/ T вак я5 р СФоячс 4 Т Флвс оФд рФ л Ил ш д очяТФ
д+аФ лс 4о щр асрлс щр вслИсщТ 4 воФд рТ Д ТФТ вак слкД ^ ря5 4Фолс С 4ояля4с
щрФСФа щ« лс рФТ К л ш СФояФлр С/
б ил щря к в ФаД Ир Ссщ« яо щро сл 4оясол рФТ Кс щ о С Д ТФТ Кя0л« С GФ4Фвл 
бяошяляя- рсдс 4оя5 вярщк лФ4окшФр« Сщс щС я щяа+ ^ лсрД лс Ир д+ вСяшФр«щк Сщс С4сосв
я С+gсД Ф Ир д+ 5 рк д+ щ4 а0Фр« Сля0 4 свасллсс/ . аяg« 4 с0вяС 4 яо Д к СявсаД
Ир Д 4 ТФ  о вл gрФр щ4 а0Фср С вс4осщщяиД л КсщрС во шя5 осшя л С 4 вляФирщк
щ Т асл/
Z р ш слрФД Т швФ к о в СФа gСФдо лФ л Ил ФослсД 4о gа вСФ всщкряасряк/ _
4 СявФа яо я 4 0лФТ яащк щ о Т С вярсакя щФ ш С+щ Т ш о Слк ^ ТФТ С То 4лсgя5
рс5л а шяИсщТя5 Т 4Фляк5Д рФТ я С 4оФСярса«щрСФ5 щФ+5 оФ0л+5 ш щ вФощрС/ _ ща Кяа
щрФоgя щ СсрляТ 4 ялл СФяк ш щщсТосрФок kяааФоя Гаялр лД 4ояИс р в аК-
л щр« лФ ИосвяаФ щ4сяФа«л k4 в слкIД ТФТ р а«Т 0ФлкаФ щС 4 щр/ р ш ТФТ лФИФр«
оФд р Гаялр лД к д+а Т овялФр о 4 аяряТя С щОсос рс5л а шя я Z*T 4оя я0дяоФ-
рса«л gрФдс ХФоФТФ гдФ+ С 5 вс сш ТФ4Фляя )::f ш вФ/ Го с р ш Д к С щс« аср ИФщр-
С СФа С 4оФСасляя щ4сgл щ яФа«л ояслряо СФлл ошФля0Фяс С щОсос рс5л а -
шя Vк д+а вля я0 сс щ Иосвярсасx/ * с 0ФвФИс С ы щ вФощрСслл вс4ФорФслрс д+а
 всоля0яо СФр« вя4а ФряИсщТяс 4оФТряТя я р+щТяСФр« л С+с ялщро слр+ я 4 в5 в+
вак осgсляк Слсgлс4 аяряИсщТя5 4о дас/ Гаялр л лФлкаФ слкД Ир д+ кД 4 сс ща СФД
kв дФСяа лсл ш ялл СФя лл С аgсдл 4+аяI С щаяgТ К роФвяя лл+с ср в+
оФд р+ ы щ вФощрСслл ш вс4ФорФслрФ/ .Ф л ш с вФа щ« щвсаФр«Д я Т ):!l ш в Д Т швФ
к Сщасв 0Ф Гаялр л 4 Тял а ы щвс4ФорФслрД  рвса щ ш ов щр«и л щяа 0СФляс щФ ш
ялл СФя лл ш 4 воФ0всасляк С Сщс5 ялящрсощрСФ5 я ФшслрщрСФ5 ОсвсоФа«л ш о Слк/
*+ оФ0оФд рФая лсщТ а«Т Ссщ«Ф щ4сgл+5 4о шоФД Т р о+с 4 шая осgяр«
ща Клсgяс я ТоФлс лс4оякрл+с 4о дас+ С щр а« оФ0аяИл+5 щроФлФ5Д ТФТ Г лш я ыФяряД Ф
рФТКс С осшя лФ5 лФ щсСсос *сТщяТяД швс 4 шоФляИл+с ш о вФ лФ5 вкрщк 4 в 4 ал+ Т лро -
ас лФоТ ТФорсас/ T щл С Д я О л Сщс5 ря5 всщрСя д+аФ к 4соС ИсосвлФк 0ФвФИФ-
4ояСасИсляс лФяд асс ТосФряСл+5 ФсояТФлщТя5 4осв4ояляФрсас Т ИФщряи С осgсляя
С 4о щ С вя4а ФряИсщТ 4 СсщрТя Z[W/
Х а«g и ИФщр« ря5 аср к 4о Сса С в о шс/ Г лсИл Д я в Д я 4 щас ща Кд+ С 4оФСя-
рса«щрСс лс в Сса щ« 4 СявФр« щСсрД л р+щкИФ Иср+осщрФ роявФр« 4кр« влс 4 в о Т С в-
щрС kяааФоя Гаялр л 4 вФояая лс С 0 Кл щр« щ дслл 4оящрФа«л я ИсрТ оФщщ р-
оср« щяа+Д Т р о+с О ояо ир лФg яо/ _ 4 д+СФа С всщкрТФ5 я всщкрТФ5 щроФлД 4ос в асС
С дчс ща Кл щря д асс 4 а яаая лФ яа« ^ р ТФТ щасрФр« в – л+ я доФрл Д 0ФщТ ИяС
К 0Ф вл я С WСщроФаяи/
_ Сявса о д р С щасв ичсш 4 Т асляк С mКл Г оссД к СявсаД ТФТ 4 кСакирщк я
оФ0СяСФирщк дФлТ СщТяс ялщро слр+ С рФТя5 осшя лФ5 WОояТяД швс я дФлТ С-р ляТФТя5
лс д+а n к СявсаД ТФТ С . С GсаФлвяя ящ4 а«0 ир аФ0со+ вак 4 С+gсляк о КФл щря С
щса«щТ 5 0кщрСсД Ф ТоФялщТяс щр вслр+ оФ0оФдФр+СФир я0 чослл+с 4о шоФ+Д 4 0С -
акичяс 4сосС вяр« к0+Т Ксщр С ша 5 лс+5 С ща+gя и осИ«/
*лс 4 щИФщраяСяа щ« вл я0 4соС+5 Сявср« л С+с рс5л а шяяД Т р о+с д в р
Слсвосл+ аяg« Исос0 лсщТ а«Т асрД л к в щя5 4 о ИФщр Сщ4 ялФи я л Ил+с всК ощрСФ
я осдкрД щ Т р о+я рФ 4 0лФТ яащк/ боскД Т р о с к 4 роФряа лФ р Д Ир д+ лФ Ияр«щк
Сявср« С ша дФа«л 4сощ4сТряСс щяа+Д Т р о+с О ояо ир лФg яоД 4 ша лс кщл
щ 0лФр«Д 4 Ис Кя0л« лФ с Фа о вялсД С 5 аФ5 GФ4Фвл бяошяляяД щрФаФ 4 щрс-
4слл рФТ ро вл ^ я 4 Ис С л шя5 во шя5 ИФщрк5 яоФ Кя0л« щрФл Сярщк Сщс а Иgс
я а Иgс/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
!!
*яоД С Т р о к С+о щ ^ яо щрФо ялв щрояФа«л Т л яТяД ^ ТФ0Фащк оФвя-
ТФа«л 4ос доФ0 СФл 4 щасвлс С ал ялл СФя/ ZаФшФс+с р ящр ояя рс4со« Кс
Сщс 0лФТ +- рс5л а шяяД ФСр Фря0ФякД ша дФая0Фяк/
Г швФ к Ияащк С Т аасвКс С лФИФас !YY:-5 ш в СД 4о сщщ ша дФая0Фяя счс д асс
щТ ояащкД С ос0 а«рФрс Исш 4ояgса Т лс л шя я0 рс5 4 аяряИсщТя5 я Т л яИсщТя5
щящрсД Т р о+с 4освсакая СИсоФgлсс яо щро щрС / Z СсрщТя Z и0 оФщ4ФащкД я Сс-
щрс щ ля оФ0СФаяаФщ« щящрсФ сш щроФл-щФрсааяр С/ Tлвяк лФИФаФ окв аядсоФа«л+5 Т -
л яИсщТя5 осО оД я лФ яо С Т л яИсщТ 4 ас 4 кСяа щ« д асс яааяФовФ л С+5
щС д вл+5 Фшслр С/ ГярФ щрФа слкр« щС и Т л яИсщТ и вса«Д щ 0вФС л С и О о
шядоявл ш ТФ4ярФая0ФД Т р оФк 4 шаФ С+рФчяр« я0 лячср+ счс д асс 4 а яааяФовФ
аивс/
б 0ляТ LСо 4сщТя щ и0/ GФоФд рФа ZсСсо ФсояТФлщТ с щ шаФgсляс щС д вл 
р ош Сас V.WoТWxД дъсвяляСgсс Z свялслл+с [рФр+Д ГФлФв я *сТщяТ С щФ и дgяо-
л и лФ щсш влкgля всл« 0 л щС д вл р ош Сая С яос/ б mW, 4ояgса Т лс осКя
Ф4ФорсявФД я .са«щ л *ФлвсаФ д+а я0доФл 4ос0явслр щроФл+/
П ТФ к Ияащк С Т аасвКсД яо р а«Т -р а«Т лФИялФа 0лФТ яр«щк щ ялрсолср /
гдчсщрСслл щр« 4 а ИяаФ в щр 4 Т бщсяол 4Ф рялсД Ф рФТКс Ссд-доФ 0соФД 4 ящТ С+
щящрсФ я с5Фля0Ф асТро лл Т сояя
- Amaz/n
д+а 0Фосшящрояо СФл И р« ая лс С
р р щФ+ всл«Д Т швФ к с5Фа лФ ялщро ТрФК лФ щС и 4соС и оФд р 4 щас Т аасвКФ/
б р Соск ря 4 аяряИсщТяс я рс5л а шяИсщТяс 4о сщщ+ лс С щ4ояляФаящ« л 
ТФТ щаяgТ К 0лФИярса«л+сД л С ос0 а«рФрс я0слсляД 4о я0 gсвgя5Д 4 ТФ к о щ С
GФ4Фвл бяошяляяД я щТ ояСgя5щк щ 4 кСасляс ялрсолсрФД Кя0л«Д Т р о + Кяая
Сщсш вСФвФр« аср лФ0ФвД щрФаФ ТФ0Фр«щк восСлс ящр ояс/
П щр« Кярсас сш о вл ш ш о вФ щсш влк сл«gс ТФо«сол+5 С 0 Кл щрсД Ис
я5 о вярсасД ^ я Сщс-рФТя ля КяС р а ИgсД сщая С0шакл р« лФ р щ р ИТя 0осляк р ш Д
Ир Кл 4оя досщря лФ я5 0Фо4аФр щсш влк я Ир лса«0к д+а Т 4яр« ля 0Ф ТФТяс всл«шя
лсщТ а«Т всщкряасря лФ0Фв ^ С р Иящас д асс оФ0л доФ0л+с я щ Ссоgслл+с щ4 щ д+
Т ляТФяя я оФ0СасИслякД д асс 0в о С и 4яч Д д асс дс0 4Фщл+с ФСр дяая я ОФлрФ-
щряИсщТяс в щряКсляк свяял+Д Т р о+с лФ ш в+ СсаяИяСФир 4о в аКярса«л щр« лФgс
Кя0ля/ Тс лс слсс я 4ояgа щ« 4о ря Исос0 л КсщрС 4соссл ^ ТФТ 4 а Кярса«л+5Д
рФТ я рояФрса«л+5/ T Сщс Кс ря 4соссл+ соТл р 4 щоФСлсляи щ рсД Ир щ аяр щасв и-
чФк С алФ ялл СФяД 4 щрс4слл лФТо+СФичФк Сщс щр всСкл щр gсщр« щроФл лФ 4аФлсрс/
.Фщр 4асляс 4 5я ша дФая0Фяя 0лФсл срщк аФСял рс5л а шяИсщТя5Д Т л яИс-
щТя5 я дчсщрСслл+5 4сосслД щр а« Кс ТояряИсщТя5Д ТФТ рсД Ир 4 рокщая  о вл ш о в
С kk СсТсД я рсД Ир щрФая ос0 а«рФр 4 кСасляк ялрсолсрФ я яОо С+5 рс5л а шя вСФ-
вФр« аср лФ0ФвД Т швФ к ТФлИяСФа Т аасвК/
б рФТя5Д ТФ0Фа щ« д+Д вФасТя5 во ш р во шФ щОсоФ5 Т л яТяД ТФТ дя рс5л а шякД
ОялФлщ С+ дя0лсщД С слл -4о +gаслл+ Т 4асТщ я щса«щТ с 5 0кщрС Д ^ сщая С+
 Ксрс С доФ0яр« щсдс ТФТ -р 4о о+СД р д в«рс Ссосл+Д Тр -р Кс оФд рФср лФв рсД
ТФТ в оФд рФр« р ялл СФяи я лсря0яо СФр« сс/
ФКс щФя осшя л+Д швс ялл СФяя 4 щТФир С Т соИсщТя д о рД р Кс л КФрщк/ б
Z свялслл+5 [рФрФ5 л СФр ощТяс явся вФСл Кс о КвФср лс р а«Т ГослясСФк в аялФД
л я рФТ лФ0+СФс+ k*Фоgо р !)fI V
R/u:; 12>
x С оФ лс Х щр лФ я k.Ф Ил+ рос ш а«-
ляТI V
R;s;a?c. :?iangl;
x ZсСсол ГФо аял+/ Tлл СФяя 4оя5 вкр я0 mр+Д *яллсщ р+ я
оФщ4 а Кслл+5 С бяошяляя я *ояаслвс 4ояш о в С бФgялшр лФ V То ш Г а дякx/ . яД
оФ0 ссрщкД 4о шосщщ лс шоФляИяСФсрщк вл WсояТ /
П щас л шя5 аср о щрФД дФ0яо ичсш щк лФ всgсС оФд Ис щяасД длФвсКяСФичяс
ялл СФя лл+с щяшлФа+ лФИялФср 4 вФСФр« рос5яааяФовл с лФщсасляс Tлв лс0яяД ХоФ0я-
аяяД Tлвяя я ГярФк/ ZроФл+ –ФрялщТ WсояТяД С+5 вкчяс Т Тя5 ТсФл Д рФТяс ТФТ
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
!)
0яаяД Псо Д Г а дяк я *сТщяТФД 4 -Сявя Д 4 лкаяД ТФТ и 4 0яяи я щасв ср 0Флкр«
С ша дФа«л Т л яТс/ LСо 4сщТяс о+лТя ро вФ лФяС+щgс ТаФщщяОяТФяя 4 о КвФир
щрФорФ4+Д Т р о+с 0ФщрФСакир ГослясС и в аял 0саслср« р 0ФСящряД Ф С То gсИл ]щр -
ляя Сщк Т л яТФД ТФКсрщкД С дчс щрФаФ асТро лл /
Tлл СФяя рФТя Кс доФ0 4ос доФКФир я WОояТ Д швс вФКс С аФшсок5 дсКслсС
С Г лш рФТяс 4о щр+с рс5л а шяяД ТФТ дяа«л+ рсасО лД дасшИФир в щр 4 аивс Т
ялО оФяя/ WОояТФлщТяс 4осв4ояляФрсая слкир ая Т лрялслрФД щря аяо к оФ0Ся-
ряс я щ 0вФСФк л С+с 4осв4оякрякД Т лТ ослр щ4 щ дл+с лФ яо С о Слс/
П Сщив 4 И СщрС СФСgяс щС я С 0 Кл щря шоФКвФлс я дъсвялсляк шоФКвФл до -
щФир С+0 С щрФл Саслл 4 оквТ щ4 щ дФяД Т р о+5 ляТ швФ 4осКвс лса«0к д+а С д-
оФ0яр«Д ^ р щ 0вФляк л С+5 дя0лсщ- всас в щСсоКсляк щрФо+5 ФСр ТоФря/
б даяКФgс д в чс 4 кСкрщк о д ря0яо СФлл+с Т0 Т щри+Д Т р о+с 4 0С акр
4ФоФая0 СФлл+ 5 вяр«Д я асТФощрСФД Т р о+с 4 ал щр«и ляИр КФр рс яая ял+с О о+
оФТФn Т 4«ирсол+с 4о шоФ+ д в р ящ4 а«0 СФр«щк я ТФТ сКв лФо вл+с СФаир+Д я ТФТ
ша дФа«л с о КясД щ4 щ дл с ляИр Кяр« аид и ялОоФщро Тр о лФ во ш Т лс 0сл ш
gФоФ/
б р Тляшс д в р 4ящФл+ рФТяс рТо+рякД л лФ лс 4о щр 4 ср 5СФа С+ш -
вФ ялл СФя/ Тс5л а шяИсщТяс 4о о+С+ я щСк0Флл с щ ляя лФТ 4асляс д шФрщрСФ лс
д в р оФСл сол+я/ *л шяс 4 а ИФр С ос0 а«рФрс д а«g и С+ш в / .сТ р о+с ^ шо -
л и С+ш в / GФр щ рлк р+щкИ яая вФКс яаая лФ 4оявсрщк щлкр«щк щ лФщяКслл+5 сщр/
б раяИяс р 4осв+в чс С ал+ яОо С ша дФая0Фяя я ялл СФяД Т р оФк С+рФчяаФ
шо л с Ияща аивс я0 дсвл щряД щ 0вФС л КсщрС лсв о шя5 о+лТ СД С алФД Т р оФк
Сщс С+gс 4 вляФсрщк щсш влкД до gярщк лФ щосвля ТаФщщ С Сщс5 щроФлФ5 яоФД я л -
шя шо 0яр ￿
вовращ 0и к б д0осСи
/ Посв+в чФк С алФ 4оялсщаФ щ щ д Т л яИсщТя
4 въс С са+с щроФл+ я дчсщрСФ/ Zасв ичФк 0ФщрФСяр Т л яИсщТяс щящрс+ ря5 рвФ-
аслл+5 осшя л С Саяр«щк С о ща осФа«л Т л яТяД вл Сосслл до щФк С+0 С щосв-
лс ТаФщщ С лФяд асс оФ0Сяр+5 щроФлФ5/
Жярсая шо л ИФщря яоФ Сл С« лФИялФир И СщрС СФр« лс Ссослл щр« я0-0Ф оФщ-
р чсш о Слк лсоФСслщрСФ я Т л яИсщТ всщрФдяая0Фяя/ бщс4о ляТФичсс ч чсляс
р ш Д Ир лФря щС с сщр С яос яая вСяшФр«щк С4сосв щрФл Сярщк Сщс ро влссД 4 рокщФср
щл С+ л шя5 щ дчсщрС/
Tлл СФяя лсщ р С щсдс я л С+с С 0 Кл щряД я л С+с 4Фщл щря/ Тс Кс щФ+с ялщро -
слр+Д Т р о+с щ4 щ дщрС ир дсщ4оссвслрл+ в щряКсляк С даФщря Т л яИсщТ ш я
щ яФа«л ш даФш щ щр клякД рФТКс дасшИФир 0ФвФИ 5ФТсо Д Т р о+ С 0лФсояащк ТоФщр«
СФgя 4сощ лФа«л+с вФлл+с яая С0а Фр« СФg дФлТ СщТя щИср/ Г 4«ирсо+Д щ4 щ дл+с
4ояля4яФа«л щТ ояр« ФлФая0 оФ0аяИл+5 4оФС С+5 в Т слр СД ш р ТояряИл сл«-
gяр« Т аяИсщрС оФд Ия5 сщр вак ТСФаяОяяо СФлл+5 иоящр С/ Z яФа«л+с щсря ш р
щ 0вФСФр« лсд+СФа+с С 0 Кл щря вак 0Фо Квсляк л С+5 щСк0с ^ л ш р я щря аяо СФр«
оФ0Сяряс л С+5 О о ркКса+5 щ яФа«л+5 лсСо 0 С/ ЦяОо С+с роФл0ФТяя дасшИФир 4о -
сщщ р ош Сая ^ л ля Кс рТо+СФир Сщс л С+с я л С+с С 0 Кл щря вак ялрсолср- gсл-
ляТ С/
Х в Ия щр вслр Т аасвКФ лФ 0Фос ялрсолср-осС аияяД к лс яса ля Фасgсш
4 лкряк д в чс/ ЖФа«Д Ир С рс ш в+ слк лс ТФ0Фа щ« 4 в о Т Тляшя Со вс р 
^ ТляшяД ФСр о Т р о 4 4+рФащк д+ 4 4 акол дъкщляр« лсД Ир Кс д вср вФа«gс/
Г лсИл Д ляТр лс СщсСсв чД л щ ш вФя лс 4 Сс0а 4 а Ияр« лсТ р о с 4освщрФСасляс
р Д Ир Кср щТо+СФр«щк 0Ф л С+ 4 С о р /
]рФ ТляшФ ^ д Т л яТс д в чсш / глФ лФ4ящФлФ вак Сщс5Д Тр 5 Иср 0лФр«Д ТФТ 0Ф5ас-
щр+СФичФк лФщ С алФ ялл СФя 4 Саякср лФ лФgя щроФл+Д лФgс дчсщрС ^ я лФ лФщ щФя5/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
!l

ч щящш0 ш ыО0Гв ящга0« ыр0о0 р

ак р ш Ир д+ 4 лкр«Д Т вФ С д в чс вСялсрщк ша дФая0ФякД лс4а 5 д+ 0лФр«Д ТФТ
лФ лФИялФаФщ«/ ZС я всрщТяс ш в+ к 4о Сса С 0Фоащр лсД gрФр GФ4ФвлФк бяошяляк/ ]р р
ш о в Кср ща Кяр« 4о щр доФ0 С  вса«и р ш Д ТФТ С рсИсляс лсщТ а«Тя5 щр асря
 чл о щ 4о +gаслл+ 4 рсляФа WсояТя ^ лФИялФк ТФТ оФ0 щ рс5 щФ+5 0ФТ 4Ислл+5
СяошялщТя5 ш а«л+5 gФ5рД Т р о+с дсщ4сИяСФая р р о щр/ GФ4ФвлФк бяошяляк 4 влкаФщ«
лФ шас 4оясол рФТ КсД ТФТ Пяррщд ош С+о щ лФ щрФаяД Ф сро р ^ лФ ФСр дяа«л 4о -
+gаслл щря/ T С щФ всасД яслл рсщл+с щСк0я щ 4о +gаслл+ ZсСсо щ Сосс-
лс 4ояСсая gрФр Т рвсасляи р д асс ФшоФол ш mшФД Т швФ лФИФаФщ« ФсояТФлщТФк ыоФК-
вФлщТФк С лФ/
GФ4ФвлФк бяошяляк 4 Ср ояаФ щ в«д во шя5 ш ол о вл+5 слро С ZрФо ш ZСсрФД
С То ш Т р о+5 С 0ляТая 4соС+с 4о я0С вщрСслл+с дФ0+ 4о +gаслл осС аияя/ б
Z свялслл Г о асСщрСс рФТяя дФ0Фя щрФая *ФлИсщрсо я –явщД 4ояИс ТФ4ярФа вак 4о -
я0С вщрСФ 4осв щрФСяая дФлТяо+ – лв лФД Ф ш а« 4ояС 0яая я0 Уа«щФ/ б ысоФляя 4о я0-
С вщрСслл+ осшя л щрФаФ , ощТФк даФщр« С в аялс ,слФ/ Уш а« щивФ Сс0ая я0 б щр И-
л ысоФляя я П а«gя/
Zсш влк С ОФдояТ яоФ 4осСоФряаящ« 4оядосКл+с осшя л+ ГярФкД щ дслл оФ л+
С То ш [л«ИКлк я [Фл5Фк/ Уш а« щивФ 4 щр 4Фср я0 0Ф4Фвл+5 даФщрс ГярФк я WСщроФ-
аяя/ WлФа шяИл+ доФ0 ш ол в д+СФичяс оФ л+ лФ щсСсо -С щр Тс TлвяяД р осТФк
WлФр аяк я доФ0яа«щТФк ZФлрФ-ГФрФоялФ щлФдКФир ялв щрояФа«л+с дФ0+ щ дщрСслл+5 оФ0-
СяСФичя5щк Т л яТД Ф рФТКс во шя5 щроФл яоФ/ б ТФКв я0 ря5 осшя л С в д+ИФ 4 ас0-
л+5 ящТ 4Фс+5 ща Кяр 4 о вак оФщgяосляк Т л яИсщТя5 щСк0с я С 0 Кл щрс ^
4 ТоФлс сос лФ ТФТ с-р Соск/
г4яоФкщ« лФ ш а«л и ая5 оФвТ GФ4Фвл бяошяляяД 0всщ« рФТКс оФ0Сяаящ« щсКл+с
роФщая 4о +gаслл щряД Т р о+с 0ФТос4яая 0Ф gрФр о а« 4 щрФСчяТФ щ+о«к ^ я р
Кс С Т лсИл щИсрс щрФа 4освСсщрляТ сш 4ФвТФ/ б лФИФас kk СсТФ 0Фоащр л 4сосКяа
счс вял д Д лФ р р оФ0 5яяИсщТя/ б !Y): ш в Т 4Фляк ￿
Uni/n Ca?bid; C/?p/?a:i/n
4 щро яаФ С GФ4Фвл бяошяляя 4соС+ С яос лсОрс5яяИсщТя 0ФС в/
П щас Сщр 4асляк WсояТя С бр о и яо С и С л 4 росд СФаящ« шо л+с Т ая-
ИсщрСФ щялрсряИсщТ ш ТФ И ТФ/ ￿
Uni/n Ca?bid;
Д Т р оФк Т р Соссля щрФаФ щФ+ То 4-
л+ оФд р вФрсас С GФ4Фвл бяошяляя я вл я0 всщкря Ссв чя5 5яяИсщТя5 Т 4Фля
яоФД С gаФ С 4соя в о щрФД Т р о+ 4о в аКФащк счс л ш аср 4 щас С л+/ C !YjВ 4
!Yf) ш в в 5 в+ Т о4 оФяя СсаяИяаящ« щ 4оясол j!l яаая л С в ааФо С в д асс Ис
!: яааяФов С/ б р Соск лФ 4осв4оякряк5 Т 4Фляя 4 Сщс яо д+а 0Флкр са+5
f: р+щкИ Иса СсТ ^ я Т а !) р+щкИ я0 ля5 оФд рФая С GФ4Фвл бяошяляя/ T 4 сос р ш
ТФТ о щаФ Т 4ФлякД о щ я 4о СсрФа 0Фоащр л/ Г !YВ: ш в сш лФщсасляс СсаяИяа щ« в
fВ р+щкИ Кярсас ^ щ в С слл+5 Вf р+щкИ/
.сФаФк ИФщр« я5 вл ТаФщщляТ С д+ая вср«я ялКслсо С-5яяТ СД оФд рФСgя5 С
Т 4Фляя/ T5 щс«я ИФщр д+ая лФяд асс дяа«л+я я Т щ 4 аяряИл+я ^ ля 4ояс0-
КФая С ш о в я0 а Иgя5 ляСсощярср С щроФл+ я вФКс во шя5 щроФл/ T С рсИсляс д асс Ис
!:: аср щрФоФк 4о +gасллФк щ4сяФая0Фяк GФ4Фвл бяошяляя- ш а«Д 5яяТФр+ я 4аФщр-
Фщщ+ ^ щ аяаФ щрФдяа«л+ в 5 в я дсщ4сИяСФаФ лФвсКл и ТФо«со /
.ФgФ щс«к д щл СФаФщ« С GФ4Фвл бяошяляяД Т швФ  всвД , с ПФ а Д 4сос-
с5Фа р вФ я0 оФ лФ ш а«л+5 сщр о Квсля Г а оФв С Соск бсаяТ вс4осщщяя/ Lш
щосвлии gТ а 0ФТо+ая я0-0Ф лс5СФрТя щосвщрСД 4 р ФррсщрФр+ д Т лИФляя 4о щр
оФ0вФая Сщс щрФоgсТаФщщляТФД СТаиИФк сш р швФ !l-асрлсш всвФ/ Г щИФщр«и вак лсш Д С
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
!j
рс СосслФ счс Кл д+а 0ФоФд рФр« лФ Кя0л«Д яск р а«Т д ФКТ д Т лИФляя щосв-
лс gТ а+/
гТФ0ФСgящ« С GФ4Фвл бяошяляяД  всв щрФа рсД Ир + л+лИс лФ0+СФс ТоФщя-
С+ ща С k4осв4ояляФрса«I/ гл 5 вяа р вСсоя Т вСсояД 4о вФСФк рсасО лл+с Ф44ФоФр+
VС р 4 о аивя р а«Т лФИялФая щрФСяр« щсдк в Ф рсасО л+x/ гл СаФвса ФСр ос лрл 
ФщрсощТ Д 4оФСака 4 ас вак ш а«ОФД лсш д+а осщр оФлД 4сТФолкД 4ФоТ СТФД Ф рФТКс
Таялялш С+ дя0лсщ ^ я д а«gс ИФщр«и ря5 щС я5 4осв4оякря л о Т С вяа я0 щрсТакл-
л ш kФТСФоя ФI Со вс рс5Д С ТФТя5 щявкр 4оФСакичяс щСФаТФя 4 всоКФлл+5 ФСр дя-
ас/
* всв оФл щ 0лФа вл я0 аид 4+рл+5 4о ряС осИя ша дФая0Фяя- дчсв щр 4-
лФк ялО оФяк ^ р лс р а«Т л С+с С 0 Кл щряД р счс я Т лТ ослякД Ф лФ Кср
4 gФрл р« 4 ИС СФщ 4 в л шФяД я С Т лсИл щИсрс С+ 4 рсоксрс щС с сщр С яос/ б
СосслФ сш всвФ GФ4ФвлФк бяошялякД ТФТ я л шяс во шяс 4о +gаслл+с слро+ Wс-
ояТяД р а«Т лФИялФаФ осФая0 С+СФр« С+ш в+ щС сш 4 а Ксляк/ . лс0Фсрл+с лФ 4соС+
С0шакв ял щ+ я оящТя р ш 4о СсрФляк Кс 4 4Фая С 4 ас 0осляк л С+5 Т лТ ослр СД
л С+5 о+лТ С яQ л С+5 Фgял/
_ Исл« 5 о g 4 лиД Ир 4оясол лФ 4 а4 ря сКв 0Фоащр л я ФвС ТФрщТ 
Т лр о  сш рФ асКФа ш о в Т 4 в лФ0СФляс .Фро / T ТФКв+ оФ0Д 4о с0КФк р р
щФ+ .Фро Д + щ доФр я щсщро лФИялФая 5л+ТФр« я со0Фр« лФ щявсл«с я0-0Ф рСоФря-
рса«л ш 0а С лякД ящ5 вяСgсш р 5яяИсщТя5 0ФС в С/
.ФgФ ФФ Тос4Т всоКФаФ о а«Д щрФоФаФщ« в+gФр« ТФТ ля С Ис лс д+СФа я ТФКв+
оФ0 4ояш СФояСФаФ- k]р 0Ф4Ф5 вслсшI/ ]р р КФщл+ 0Ф4Ф5 0лФИФа вак лсс р а«Т вл -
4о я0С вщрС лФ 4 въссД лФ лс 0Флкр л КсщрС оФд Ия5Д я ИФщр« я0 ля5Д лсщ лслл Д
кСакирщк 4 рсляФа«л+я ТаяслрФя сс КФ я лФgсш рФ/
б СосслФ щрФо Т л яТя всл«шя 4Ф5ая рФТ Кс КФщл лс р а«Т С .Фро Д л яД
лФ4оясоД С ыояД gрФр TлвяФлФД С .«иФоТсД gрФр .«и-КсощяД я ХФр л-, КсД gрФр – я-
0яФлФ/ Zсш влк р р Кс щФ+ 0Ф4Ф5 Т р+СФср 4о +gаслл+с дъсТр+ С ГярФсД Tлвяя я
*сТщяТсД 5 рк сш в щя5 4 о Кл ч ряр« я С лсТ р о+5 щрФо+5 4о +gаслл+5 слроФ5
WсояТя/
 аял осТя ГФлФС5ФД Т р оФк 4о рсТФср Исос0 0Фоащр лД Т швФ-р лФ0+СФая kяяИс-
щТ в аял / б рсИсляс 4 Иря са ш щр асряк 0всщ« д+аФ щ щосв р ИслФ щФФк С+щ ТФк
Т лслроФяк 5яяИсщТя5 4о я0С вщрС С Z[W- ￿
Uni/n Ca?bid;, DuP/n:, J/nsan:/, K//d L
Jac.in;?M C/?p/?a:i/n (KJC)
я л шяс-л шяс во шяс/
П л ИФ оФщщряаФСgФкщк Сля0 в аялФ ТФ0ФаФщ« всТ оФяс я0 О р оящряИсщТ ш
Ояа«Ф- шо 0вкчясщк щрФа«л+с Т лщро Тяя 0ФС в СД щ+4Флл+с То 5 рл+я р ИТФя
ш л«Т С/ П ал щр«и 0Фркл р с в+ л Ил с лсд соФа оФлКсС+ 0ФосС Д я Сщк рФ
ТФорялФ 0а Ссчс роФКФаФщ« С осТс ^ осТсД С Т р о Д оФ0 ссрщкД лс С вяа щ« ля свял 
о+дсgТя яая ТФТ во ш КяСл щря/ б всрщрСс к ТФТ-р лс 0Фв +СФащкД 4 Ис р рФТ/
ы о в .Фро Д оФщ4 а Кслл+ С !j яак5 Сля0 4 осТс р 0Фоащр лФД 4 а Ияа лФ0СФ-
ляс С Исщр« ляро сааиа 0+Д СФКл ш щ+о«к вак 4 а Исляк чл ш С0о+СИФр ш Ссчс-
щрСФ 4яо ТщяаялФ/ Т сщр« р С щФ 4ок щ+щас д+а ы о в Х а«g ш Х ФЪ .Фро
4 щро яаяД Т швФ WсояТФ лФоФчяСФаФ С слл и ч« С ТФл л ПсоС яо С я С+кщля-
а щ«Д Ир Фояя Z свялслл+5 [рФр С щро лс 5СФрФср С0о+СИФр+5 СсчсщрС/ ПоФСярса«-
щрС Z[W ялСсщряо СФа д а«gс O: яаая л С в ааФо С С щро ярса«щрС дъсТрФД Т р о+
4 а Ияа лФ0СФляс kGФС в С0о+СИФрТя CIД я щ рСсрщрС ичс ш о вщТ ялОоФщро Тр о+/
б лФ 0ФТ лИяаФщ« С л кдос !Y!f ш вФД щоФ0 4 щас р ш ТФТ д+аФ С+4 чслФ 4соСФк 4Форяк
С0о+СИФрТя/
. р д+аФ лс 4 щасвлкк дярСФ .Фро / б !YВ:-с ш в+ вял я0 сщрл+5 5яяИс-
щТя5 0ФС в СД С р Соск 4оялФвасКФСgя Т 4Фляя ￿
J/nsan:/,
оФ0оФд рФа шсодяяв kWшслр
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
!l
гоФлКIД Т р о+ ФсояТФлщТяс асрИяТя оФщ4+акая лФв вК лшакя б«срлФФ/ ]р р всО ая-
Флр С+0+СФа Фщщ С с 4Фвсляс аящрС+ С ро 4яИсщТя5 0Фо щак5Д Ир Д С щС и Исосв«Д аяgФа
дсКяч С«срлФщТя5 4Форя0Фл/ гвлФТ 4 д Ил+с ООсТр+ щТФ0Фаящ« лФ 0в о С«с д асс яа-
ая лФ С«срлФсС я !:: р+щкИ ФсояТФлщТя5 щ авФрД Ф рФТКс щрФая 4ояИял Со Квслл+5
всОсТр С д асс Ис !:: р+щкИ всрс/
]р д+а щТСсол+ дя0лсщД л лФ р р Т лТосрл+ слр С р Т лТосрл осшя лс
 к Фр« д+аФ 4оФСФ- С л« 0ФС в С .Фро д+аФ 0Ф4Ф5 вслсш/ гшо л ш Т аяИсщрСФ вслсш/
гвлФТ 0Фрс вслсКл+ 4 р Т щрФа ящщкТФр«/ T С Т лсИл щИсрс рс Кс щФ+с роФщая 4о -
+gаслл щряД даФш вФок Т р о+ С 0ляТ 0Фоащр л я оФщСсаФ GФ4ФвлФк бяошялякД 4ояСсая
я5 Т 4ФвТ /
0р ТФщФсрщк шасв д+ИяД р С 4о сщщс с5Фля0Фяя вял 4соФр о gФ5рсощТ ш Т -
дФлФ аяgяа оФд р+ щ рля шасТ 4 С/ б 5яяИсщТ 4о +gаслл щря ша дФая0Фяк 0лФ-
ИФаФД Ир ТФ4ярФл+ дя0лсщФ рс4со« шая щро яр« 0ФС в+ С рс5 щроФлФ5 я осшя лФ5Д швс
Т а шяИсщТ с 0ФТ л вФрса«щрС д+а д асс кшТяД Ф оФд ИФк щяаФ ^ д асс всgсС / T
5яяИсщТяс 0ФС в+ gая С Tлвяи я *сТщяТ /
ZФ+ оФ0 л+ осgсляс вак л шя5 Кярсас 0Фоащр лФ щрФа 4сосс0в/ Z !YВ: 4
!YY: ш в ш о в 4 рсока j: % лФщсасляк/ Г !Yff- о Ссл« дс0оФд ря+ С GФ4Фвл бяо-
шяляя 4 Иря СвС с 4осС+gФа щосвля лФя лФа«л+ 4 ТФ0Фрса«/ срс ялКслсо С С с
gТ ас щрФСФа щ« Сщс сл«gс ^ я5 о вярсая 4 щрс4слл с0КФая я0 gрФрФ яая вФКс я0
щроФл+/
0Фоащр л я GФ4ФвлФк бяошяляк оФ0всаяая щ в«д л КсщрСФ ш о в С я ш щ вФощрС 4
Сщс яо Д 4 щроФвФСgя5 р ша дФая0Фяя я 4 щрялв щрояФа«л ш 4ФвТФ лФ о+лТс ро вФ/
]ря осшя л+Д ща Сл лФо ИляТФя 4ояТ СФлл+с Т щС я щ+о«сС+ я 4о +gаслл+ роФщ-
акД С рсИсляс л шя5 аср 4о СсрФая С ща Сяк5 щрФдяа«л ш Т л яИсщТ ш о щрФ/ .
ТФТ р а«Т д 0ФТ лИяащкД 4 ля вФояаФ щросярса«лФк рсИТФ ТФ4ярФаФ я лФщсасляк/
GФС в+Д Т р о+с Т швФ-р ща Кяая воФСсоФя ОялФлщ С ш оФ0СярякД щсш влк 4о щр 4 о-
ркр ш о вщТ 4с0ФК щС яя восаичяя щрФа«л+я щяа рФя/ ZрФасаярсл+с 0ФС в+
Пяррщд ошФ 0ФТо+р+/ WСр дяа«лФк 4о +gаслл щр« сро рФ щр аТл аФщ« щ Т лТ осл-
яс щ щр о л+ Т Тя я Zс аФД я С ос0 а«рФрс Иящаслл щр« сщрл ш лФщсасляк щ ТоФряаФщ«
щ !Дf яаая лФ в O:: р+щкИ/
. 4 щроФвФая лс р а«Т ФсояТФлщТяс ш о вФ/ WлшаящТя *ФлИсщрсоД 4соС+ 4о -
+gаслл+ ш о в С яосД 4 рсока С !YO:-с ш в+ l: р+щкИ оФд Ия5 сщр/ Ушасв д+СФичФк
4о +gаслл щр« mКл ш Уа«щФ 4ояgаФ С 4Фв ТД 4 щасвлсс 4осв4оякряс 0ФТо+а щ« С
)::f ш в / Г лТ осляк оФ0 ояаФ 4 ор С+ ш о в *Фощса«Д 0ФщрФСяС сш лФщсасляс 4 освср«
лФ !l: р+щкИ Иса СсТ/
T Т р СоссляД ТФТ к 4 щр 4яа С Т аасвКД свялщрСслл+ 5яяТФр Д 4о я0Ссвсл-
л+ С GФ4Фвл бяошяляя я шФоФлряо СФСgя лФвсКл с оФд Исс сщр Д д+а р р щФ+
коТ -щяля Иящрярса«Д Т р о+ лФgФ Т ФлвФ лс вФИляТ С оФ0аяСФаФ 4 0ФшФКслл 4 а
0Фоащр лщТ ш Т лсорл ш 0ФаФ/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ


И – шг ящ0а0ог д0Сгд г–

. С р Соск ТФТ GФ4ФвлФк бяошяляк 4сосКяСФаФ всщкряасряк Т л яИсщТ ш 4ФвТФД
рс Кс щФ+с щяа+ ша дФая0Фяя я ро в С яшоФяя ТФ0+СФая 4 а Кярса«л с Саякляс лФ
во шяс осшя л+/ б Tлвяя я ГярФсД дчсс Ияща Кярсас Т р о+5 щ щрФСакср щ о Т 4о сл-
р С лФщсасляк 4аФлср+Д 4соссл+ д+ая оФ0ярса«л+я/
GФ l: аср Vщ !Yf) 4 ):!) ш вx Ияща КяС чя5 0Ф Исор дсвл щря С Tлвяя щля0яа щ« щ
В: в )) % лФщсасляк/ гКявФсФк 4о в аКярса«л щр« Кя0ля С0асрсаФ щ jY аср в ВВ-ря/ б
СосслФ сш всрщрСФ ща С kTлвякI Фщщ яяо СФа щ« ящТаиИярса«л щ Фрсо«и Тсос0 
я СсИл+ ш а в / Zсш влк щроФлФ ^ р 4осКвс Сщсш рс5л а шяяД ша дФа«лФк щОсоФ ща ш
я д+щро оФщр чя щосвля ТаФщщ/
б ГярФс я0слсляк д+ая счс д асс 4 рокщФичяя- о Ссл« дсвл щря 0Ф р р Кс 4соя в
о 5л а щ fj в !l %Д я0 лячср+ С+доФаящ« Т а В:: яаая л С ТярФсС/ ]Т л яТФ
щроФл+ С+о щаФ С )l оФ0 4 щоФСлсляи щ 4 ТФ0Фрсакя l:-асрлс вФСл щряД щрФС Ср о 4
СсаяИялс С яос 4 щас Z свялслл+5 [рФр С/
Т Д Ир д+а щТСсол вак ялв щрояФа«л WсояТя я LСо 4+Д ТФ0Фа щ« 4о щр 4ос-
ТоФщл+ вак TлвяяД ГярФк я д а«gс ИФщря щрФа«л ш яоФ/ П рокщФк щл С+ доФ0Ф
Кя0ля л шя5 ос0явслр С 4о +gаслл+5 ш о в С я ш щ вФощрС GФ4ФвФД ша дФая0Фяк
я ялл СФяя щ всщрС СФая Т л яИсщТ о щр оФ0СяСФичя5щк щроФл/ П я ря5
4 щасвля5Д С С+яшо+gс ТФ0Фаящ« я рс 4осв4ояляФрсая я ш щ вФощрСФ 4 Сщс яо Д
Т р о+с С щ4 а«0 СФаящ« 4ося чсщрСФя С ал+ рс5л а шяИсщТя5 ялл СФя/ .Фgяя
щФ+я слл+я р СФоФя Ссщр щ ая я щФ5ФоФД 5яяТФр С я р 4аяСФ щрФая вФлл+с я
ща шя/ ,сшя л+Д Т р о+с дсщ4сИяСФир яя яоД щсш влк лФ5 вкрщк лФ Ссоgялс Т л я-
ИсщТ 4яоФяв+ ялО оФяя/ б ГослясС в аялсД асКФчс С )l: яак5 р 0Фоащр лФД
д+а щ 0вФл лсщТ а«Т рояаая л С в ааФо С д шФрщрСФД лс ш С ок Кс р Д Ир 4о я0Сс-
всллФк рФ 4о в Тяк Т ослл+ доФ0 я0сляаФ Кя0л« ТФКв ш ИярФрсак р Тляшя/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
!O

5щагяд СвсвТ 0

_ 0лФиД ТФТ и Тляш 5 рсая д+ 4о ИярФр« о вярсая яая дФд gТя я всв gТя С !YВ:-
с ш в+/ б р Тляшс оФщщТФ0+СФа щ« д+ р Д Ирó щвсаФср щ яо ша дФая0Фяк/ ГляшФД
Т р о и ￿
Т0
5 рса щ« д+ 4о Исщр« д а«gс ): аср лФ0ФвД Т швФ к ТФлИяСФа Т аасвКД оФщщТФ-
0+СФаФ д+Д Ир щ лФя щвсаФср ялрсолср я лФщр 4асляс яОо С 4 5я/ W ТляшФД Т р о и С+
всоКярс С о ТФ5Д оФщщФрояСФср 4 щрялв щрояФа«л+с роФщаяД Т р о+с щрФл р воФСсоФя
Т л яИсщТя5 я щ яФа«л+5 4соссл С даяКФgяс ): аср/ ГФКвФк я0 сс шаФС О Т щяо -
срщк лФ вл я0 ТаиИсС+5 роФщас д в чсш ^ о д р рс5ляТсД 4сосв С+5 лФ ТФ5 Кя0ляД
4о шоФяо СФляя вслсшД Тядсодс0 4Фщл щря я kд а«gя5 вФлл+5IД Ф рФТКс лФ шс 4 аяря-
ИсщТя5Д Т а«р ол+5 я 4 Т аслИсщТя5 ща Сяк5Д лФ О лс Т р о+5 Сщс ря роФщая С 0ляТФир/
_ С+доФа яслл ря роФщая лс р а«Т 4 р Д Ир ля Кс яшоФир СФКл и о а« щФя 4
щсдсД л рФТКс я0-0Ф я5 щядя ряИсщТ 4ояо в+ я 4 р Д Ир С ля5 Кл Сявср« роФ-
Ксляс д асс ша дФа«л+5 рслвсля/
б шаФСФ5 kW С р я о д р+ЪI я kХ в чсс Иса СсИсщТ ш с5Фля0ФI ^ р шаФС+ ! я )
^ оФщщФрояСФирщк л Ссgяс в щряКсляк С даФщря о д р рс5ляТя я лФ Т Кя0ля/ гля
ТФовялФа«л я0слкр р Д ТФТ + оФд рФсД вФ я Ссщ« лФg доФ0 Кя0ля я ТФК р шо л с ^
5 рк я лсоФСл сол с ^ С 0всщрСяс лФ Сщс щр о л+ лФgсш щ чсщрС СФляк/ П сос р ш
ТФТ о д р+ лФИл р Сщс ИФчс ро вяр«щк окв щ лФяД С яо С Т л яТс 4о я0 вср осС -
аиякД Св 5л СасллФк ящТ щщрСслл+ ялрсаасТр я Фgялл+ д ИслясД Т р оФк Кср
ТФ0Фр«щк щр а« Кс щ в«д л щл вак о+лТФ оФд Ис щяа+Д ТФТ С щС с Соск щса«щТ 5 0к-
щрСсллФкД 4о +gасллФк я яОо СФк осС аияя/ б р Кс Соск 4 рокщФичяс в щряКсляк С
даФщря дя а шяя 4 вФокр аивк д асс 0в о С и я 4о в аКярса«л и Кя0л« а Иgсш ТФИс-
щрСФД Ис Т швФ-аяд 4осКвсД ^ я 4кр« Кс лс СщсД Ф рсД Тр щ Кср щсдс р 4 0С аяр«/
]Т л яИсщТяс С+ш в+ о д р рс5ляТя я лФ Т Кя0ля д в р р Ил рФТ Кс лсоФСл сол
оФщ4освсасл+ сКв аив«яД ТФТ р 4о ящ5 вяр щ ялл СФякя- Тр -р С+оСсрщк С4сосвД
Ф Тр -р Кср счс щяа«лсс рщрФр«/ б рСср лФ р шо 0 kл С ш лсоФСслщрСФI лФgс
дчсщрС 4освщр яр оФ0оФд рФр« л С+с щ4 щ д+ ФвФ4рФяя/
kПо шоФяо СФляс вслсшД о+лТ С я в СсоякI я kГ швФ 4о шоФ+ 4осСоФчФирщк С
о КясI VшаФС+ l я jx оФщщТФ0+СФир р Д ТФТ 4 Сщссщрл с 4ояслсляс Т 4«ирсол ш
Т вФ С л С+5 даФщрк5 Т л яТя ^ я С Сяор Фа«л Д я С ФрсояФа«л яоФ5 ^ 4ос доФ0яр
вСс щОсо+Д Т р о+с ящ4 Т л СсТ С д+ая л 4 ая0яо СФл+ ш щ вФощрС - всл«шя я С о -
Кслл+с щяа+/ Zросярса«л+ 4о шосщщ ИФщр 4оял щяр щ щ д лсТ р о с щляКсляс щрФ-
дяа«л щря/ По шоФяо СФляс С р ош Сас Кс 4 вФояа 4осща С р Фасл«Т Иса СсТ
С аид р ИТс яоФ л С+с С 0 Кл щря 4 а ИФр«Д 5оФляр«Д роФряр« яая 4сосС вяр« всл«шя/
б р Кс Соск щ щС сш лФдаивФрса«л ш 4 лТрФ С ТФдялсрс ш щщсТосрФок Гаялр л я 0Фас
4соФряСл+5 щ СсчФля Хса ш в Ф лс кщл Сявса щ« д в чсс роФщаяД Т р оФк 4о gаФ
4 р« р лсд а«g 4 д Ил О лТяя ялО оФя лл+5 рс5л а шя в вл я0 лФяд асс
д+щро оФщр чя5 я оФ0о gярса«л+5 ялв щроя С яос- 4ояслсляс 4о шоФл ш Т вФ С
ТФИсщрСс о Кяк/ Z ИсрФляс ря5 ОФТр о С Кср щ аяр« л С+с С 0 Кл щряД л л рФТКс
СсаяИяСФср оящТ 0а лФсослл+5 всщрСяД лФ4оФСаслл+5 лФ р Д Ир д+ лФлсщря щящрсл+
чсод сКв лФо вл Т л яТс/
kФлл+с ^ щ+о«с ялО оФя лл 4 5яI я kыс шоФОяк д в чя5 о+лТ СI VшаФС+ l я
Вx 4 СсщрС ир ТФТ д рТо+р щряД Т р о щ4 щ дщрС ир kд а«gяс вФлл+сIД рФТ я д шоФ-
ляИсляк5Д Т р о+с шс 4 аяряТФ лФа Кяр лФ яо С о+л Т/ Gсак д+аФ щ+о«с щса«щТ 5 -
0кщрСслл 4 5яД Ксас0 ^ ялв щрояФа«л Д Ф вФлл+с ^ р щ+о«с ялО оФя лл о+/
Tлрсолср щсш влк 4освщрФСакср щ д ТсФл 4сос4 рФлл Д дсщ4 окв Ил ялО оФяяД л
рс4со« 4 кСяащк щ4 щ д щящрсФря0яо СФр« р ялО оФяи я я0СасИ« я0 лсс ФТр Фа«л+с
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
!f
вак дя0лсщФ То 4я+/ kХ а«gяс вФлл+сI 4осСоФчФирщк я0 ялщро слрФД С 4соС и Исосв«
ящ4 а«0 с ш С сасС осТаФсД С ялщро слрД Т р о+ ясср 4оФТряИсщТ с 4ояслсляс С
оФ0аяИл+5 щсТр оФ5 Т о4 оФряСл Т л яТя я щ4 щ дщрС ср осgсляи 5о ляИсщТя5 щ я-
Фа«л+5 4о дас/
гроФщая д в чсш вл Сосслл щрФл р я щ 0вФСФр«щк щ Иср рсТ чс шс 4 аяряИс-
щТ щро Тр о+Д я роФлщО ояо СФр« сс/ б XX СсТс в яляо СФа оФ0всасляс 4 аяряИсщТя5
щящрс я о+лТ С лФ асС+с я 4оФС+с/ б XXR СсТс в яляо ср оФ0о+С сКв рТо+р+я я
0ФТо+р+я 4 аяряИсщТяя я Т л яИсщТяя всакя/ . СФк Т лТ осляк я 4 аяряИс-
щТФк лс д5 вя щр« щ 0вФая 4 Сщс яо окв шядоявл+5 всасД я ря 4 щасвляс вСс
шаФС+ оФщщФрояСФир р Д ТФТяс о+лТя ТФК рщк С д в чс ящр ИляТФя щр ИяС ш о щрФ
я ялл СФяД я р Д ТФТ о Т С вярсак 4осв4оякря щвсаФр« щ 0лФлл+ С+д о 4оя Са Кс-
ляя щС сш Соссля я щС я5 осщ ощ С/
.Ф 4о ркКсляя Сщс Тляшя + д вс дщ КвФр« Т лТ ослр щ4 щ дл щр« ^ Ир яслл
росд срщк вак 4о СсрФляк дчсщрСД щсс я рвса«л+5 ая/ ZФ+с 4о вСял р+с щроФл+
я 4осв4оякряк яоФ лФИялФир 4оя5 вяр« Т щ шаФщяи С С 4о щс р Д ТФТ а Иgс Сщсш
4 в4яр+СФр« щС шаФСл+ осщ ощ- аивс/ T лср д асс кСл ш 4 ТФ0Фрсак ялл СФя лл 
Т а«р о+Д Ис 4 а Ксляс Кслчял/ П алФк ялрсшоФяк я оФщgяосляс 4оФС я С 0 Кл -
щрс Кслчял С Т л яИсщТ я 4 аяряИсщТ щОсоФ5 ^ р лФяд асс СФКл+ gФшД Т р о+
р а«Т Кср 4осв4оялкр« щроФлФ яая Т 4Фляк вак щяасляк щС с Т лТ ослр щ4 щ дл -
щря/ гдчсщрСФД Т р о+с лс 4ос в асСФир Т а«р ол с рщрФСФляс С рл gсляя КслчялД щас-
в ичФк С алФ ялл СФя 4о щр щ д«ср щ л ш/ ZроФл+Д ясичяс лФяд асс КсщрТ и шоФ-
ляИярса«л и 4 0яяи 4 р С 4о щ Д Кс щрФаящ« 0Ф д ор щФ лсвФСлс С ал+
ялл СФяД я С рщ рщрСяс ТФовялФа«л+5 я0слсля я лс щрФр« ИФш вак роФщас я
4осв4оякря д в чсш / Tлл СФяя лс о КвФирщк С Фр щОсос 0Ф4оср СД Ф ялл СФя лл+с
Т 4Фляя 4 щрФоФирщк всоКФр«щк 4 вФа«gс р щроФлД 4о С вкчя5 осшосщщяСл и шслвсол и
4 аяряТ /
.ФТ лсД рФ ТляшФ до щФср С0шакв С д в чсс С 4 4+рТс оФщщ роср«Д ТФТяс 4соссл+
+ Кс яляяяо СФр« С Кя0ля лФgя5 всрсД Ир д+ лФяа Иgя доФ0 4 вш р Сяр« я5 Т
щ4с5 С яос оФщр чс Т лТ осляя я 4 щр клл+5 я0слсля/ б щ4ярФляс всрс ^ лФяд -
асс СФКлФк 0ФвФИФД Т р оФк р а«Т Кср щр кр« 4сосв Иса СсТ Д я лФgя всряД щрФС С0о щ-
а+яД лФщасв ир яоД Т р о+ д вср щяа«л раяИФр«щк р лФgсш / *+ Кс доФряр«щк
Т 0лФляк ялл СФр о СД Т р о+5 оФщщТФ0+СФсрщк лФ ря5 щроФляФ5Д Ир д+ 4 вш р Сяр«
щсдк я щС я5 всрс Т р Д Ир 4оялсщср щ щ д Т л яТФ д в чсш Д ^ Т Т л яТсД Т р оФк
лФИялФсрщк 4ок щсИФщ/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
!Y

Ддгшг О ашг
л ш0щ а0С0щКЪ

По4рив СсСв Т 0овы 4оТощ0иков: с0ачала о0и оСб рС 0ас рабоС, а 4оСоТ
бдС 4р да00о абоСиСся о 0ас! В С ч 0и блиа ши д сяСи л С ч лов ч ско общ -
сСво бд С карди0ал0о Т 0яСся – ч лов к 4рид Сся чиСся иС бок о бок с робо-
СаТи-
,сТ ов КявФс 4о в аКярса«л щря Кя0ля 4оялФвасКяр _4 ляя/ Tл+я ща СФяД
С р щроФлс д а«gс Сщсш аивс в КяСФир в ша д Т щрФо щря/ LщрсщрСслл Д С _4 ляя
рФТКс осТ овлФк в ак 4 Кяа ш лФщсаслякД я щроФлФ С Сщс лс щ дяоФсрщк а вср«/ По в а-
Кярса«л щр« Кя0ля С _4 ляя лФ щсш влкgля всл« щ щрФСакср 4оясол f: аср вак КИял
я fO вак КслчялД Ф С рсИсляс щасв ичя5 jl асрД ТФТ КявФсрщкД С 0оФщрср в fj-5 я Y!-ш
щ рСсрщрСслл / ТФТКс КявФсрщкД Ир щ ):!: 4 ):)l ш в Ияща к4 лщТя5 шоФКвФл щрФоgс
Вj аср СсаяИярщк лФ щс« яаая л С/ Zсш влк С Ссо5лс С 0оФщрл ТФрсш ояя лФ5 вярщк
ИсрСсор« лФщсасляк щроФл+/ Г ):): ш в Д 4 4о шл 0ФД р р 4 ТФ0Фрса« С 0оФщрср в )Y 4о -
слр СД Ф Т ):l:- в щряшлср lY %/
T Сщс ря Ссщ«Ф лс а в+ аивк 4 росд срщк 5 в/ гвлФТ ля0Тя о Ссл« о К-
вФс щря С щ Сосслл _4 ляя 0лФИФсрД Ир вял я0 ТаиИсС+5 4ояля4 С роФвяя лл ш
к4 лщТ ш щссл ш ТаФвФ ^ 4 Ирярса«лФк я 4освФллФк 0Фд рФ щС я5 дФд gТФ5Д всв g-
ТФ5Д 4оФдФд gТФ5 я 4оФвсв gТФ5 ^ влФКв+ 4сосщрФлср оФд рФр«/ бл Т С я 4оФСл Т С 4о -
щр -лФ4о щр лс 5СФряр/
УИяр+СФк лся0слл щро ш и яяшоФя лл и 4 аяряТ _4 ляяД лФ4оФСаслл и лФ
всоКФляс лФ 4освсаслл о Слс ИящаФ оФд Ия5 сщр С щроФлсД ял щроФлл+с оФд рляТя
р Кс лс осgФр 4о дас / П 4о шл 0Ф *ялящрсощрСФ 0воФС 5оФлслякД ро вФ я щ яФа«-
л ш дсщ4сИслякД Т ):)l ш в _4 ляя 4 росд срщк Иср+ос яаая лФ щявса Т вак 4 Кяа+5
аивс/ .Ф вФлл+ слр С лФаяИяя яссрщк !ДjY яаая лФ/ _4 ляк С+вФср Сщсш l: р+щкИ
оФд Ия5 Ся0 С ш вД рФТ Ир Д сщая р а«Т лс ща Иярщк ТФТя5-ляд в« воФФряИсщТя5 4сосслД
яОо+ ляТФТ лс щ в рщк/
]рФ лс5СФрТФ оФд Ис щяа+ Ксщр Т вФояр 4 рФТ роФщая щОсо+ ща шД ТФТ 5 в 0Ф
4 Кяа+я аив«яn я 4оя р щосвя щявса Т Исл« С+щ ТФк рсТ ИТФ ТФво С ^ р щСк0Фл я
щ ля0Т 0ФоФд рл 4аФр Д я щ д а«gя роФСФря0 V4осКвс Сщсш С+0СФлл+ рсД Ир
асКФИя5 4Фяслр С 4оя5 вярщк 4 вляФр« лФ о ТяД щФКФр« я р/ 4/x/
T р р лФ щсл С+5 вкр о д р+/
.Фgя5 д в чя5 щявса Т 4ок щсИФщ оФ0оФдФр+СФир лФ к4 лщТя5 0ФС вФ5/ П в дл
р ТФТ С !YO:-с ш в+ к4 лщТяс Т 4Фляя 0Фл С я0 досая ФСр дяа«Д Ф С !Yf:-с ^ д+р -
С и асТро ляТ Д щсш влк ля 4ос доФКФир явси щс«я/ , д р+Д Т р о+с Ояш ояо СФая С
Тял я а«рОяа«Ф5 !YВ:-5 я !YO:-5 ш в СД щрФл р осФа«л щр«и Т ):):-/
Г лТ ояо ичяс к4 лщТяс Т 4Фляя ￿
T/M/:a
я ￿
H/nda
ящ4 а«0 ир щС 4+р С Фgял -
щро сляя 4оя щ 0вФляя л С ш 4 Т асляк о д р С/ ￿
T/M/:a
я0 досаФ 4 чля щявсаТя 4
ясля , дялФ ^ лФ щ всаяо СФлФ 4 доФ0 , 0яД а«ркgл ш о д рФ-лкля я в оФд р-
ля+ я0 ФсояТФлщТ ш Т свял ш лФ Ил -ОФлрФщряИсщТ ш а«рщсояФаФ kКсрщ л+In
, дялФ ^ Иасл щс«я kПФорлсо , д рIД аялсТя о д р СД 4оя0СФлл+5 0Фд ряр«щк 4освщрФ-
Сярсак5 Сщс СсаяИяСФичсш щк 4 Кяа ш лФщсасляк яоФ/ *ФщщФ , дял+ ^ В: Тяа шоФ СД
Ф о щр ^ !Д) сроФn лФ Кср дчФр«щк 4 щосвщрС ща С я Ксщр С/ У лсс gяо Т 4 щФКсл-
л+с шаФ0ФД 4ояИсщТФ ТФос я 4+gлФк дсаФк идТФ я0 срФаая0яо СФлл рТФля/
ХоФр , дял+ 4 ясля ы Фл яв ^ л ш О лТя лФа«л+ 4 чляТ вак оФд р+ 4
в / гл сср +р« 4 щ в Д 5ФКяСФр« 0Ф СФgяя о вярсакя я вФКс Кср ошФля0 СФр«
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
):
я4о Ся0яо СФлл+ Т лсор- влФ вса« сср яшоФр« лФ ро дсД во шФк лФ щТоя4Тс/ Z Сяв
дс Ссощяя ^ 4 Иря вС ляТя ￿
C-3PO
я0 kGСс0вл+5 С лIД оФ0Сс р а«Т Т о4 щ ля5 щас4я-
рса«л -дса+Д Ф лс 0 а р /
H/nda
лФлсщаФ рСсрл+ вФоД щ 0вФС Wщя Vяк о д рФ ^ ФддосСяФр оФ ФлшаящТя5
ща С k4о вСял р+ gФш С ялл СФя лл  дяа«л щряIxД 4 ал О лТя лФа«л ш ш Фл -
явФД Т р о+ С+шаквяр ТФТ 0ФщрокСgя лФ Gсас ял 4аФлсрл+ Фщро лФСр С !Д) сроФ С+щ -
р / Wщя в щрФр Ил k слIД Ир д+ оФщ4 0лФСФр« Иса СсИсщТяс яяД вСяКсляк я осИ«/
гщлФчслл+ шаФ0Фя-ТФсоФя Wщя Кср С+4 алкр« ш а щ С+с Т Флв+Д 4 КяФр«
о Тя я рСсИФр« лФ С 4о щ+ ТяСТ яая ш а щ / гл вФКс ТаФлксрщкД 4ояСсрщрС к щ дсщсв-
ляТФД р сщр« вс лщрояо ср 4осТоФщл+с к4 лщТяс Флсо+/ У5ФКяСФк 0Ф 4 Кяа+ 4Фясл-
р Д Wщя щ4 щ дсл С+4 алкр« са+ окв 0ФвФИД ^ лФИялФк щ р ш Д Ир 4 Кср 5 0кял
СщрФр« щ 4 щрсаяД я Т лИФк рсД Ир 4 ввсоКяр 4о щр и дсщсв /
H/nda
рФТКс щ щосв р ИяаФ д а«gяс щяаяк лФ оФ0оФд рТс о д ря0яо СФлл+5 Т лсИ-
л щрс я Сщ4 шФрса«л+5 щро щрС VФ лс р а«Т kщФ щр крса«л+5I о д р Сx/ Появ Фл-
л с Т 4Фляс щро щрС 4 в лФ0СФляс kП ч« 4оя 5 в«дсI V
Walking Assis:
x Тос4ярщк лФ
л шФ5 я щ4ялс Иса СсТФ щ щаФдаслл+я +gФя л ш я в дФСакср я чл щряД Ир д+
 Кл д+а 4сосвСяшФр«щк щФ щр крса«л / б д в чс ￿
H/nda
лФИлср рФТКс 4о я0С вяр«
о д ря0яо СФлл+с 4осв4асИ«к я Тящря/ глФ 4 щрФСяаФ щсдс са«и ля л ш ля Фа 4 щрФ-
Сяр« лФ л шя аивсД шоФляИслл+5 С вСяКсляяД Ф 4 Кяа+ я 5о 4Тя 4 И« Сл С« Сщ4 -
ляр« щТ о щр« я шядТ щр« щС с а в щря/
ТФТя5 То 4л+5 яшо Т СД ТФТ ￿
T/M/:a
я ￿
H/nda,
рсщляр л КсщрС во шя5 к4 лщТя5 Т -
4Фля/ Посв4оякряс ￿
T/kai Rubb;? Indus:?i;s
щ Ссщрл щ лФ Ил -ящщасв СФрса«щТя ялщря-
р р ￿
RIZ[\
лсвФСл 4освщрФСяа kо д рФ вак ялрсоФТряСл ш Оя0яИсщТ ш 5 вФI V
RI]A

Т р о+ Кср щр о Кл 4 вляФр« я 4 щТФр« аивс Ссщ в O: Тшn л 4 5 К лФ шяшФлр-
щТ ш а+дФичсш щк свСсвк я 4 То+р кшТ ящТ щщрСслл Т Кс С я0дсКФляс роФС
яая Оя0яИсщТ ш вящТ О орФ 4ФяслрФ/ Го с р ш Д к4 лщТФк Т 4Фляк ￿
AI^T
Д 0ФляФичФ-
кщк 4о +gаслл ФСр Фря0ФясД щ 0вФаФ о д рФ 4 ясля ПФо Д Т р о+ ясср даяТ
всрсл+gФ шослаФлвщТ ш риаслкД дркл р ш кшТя дса+ с5 / ПФо яяряо ср л -
шяс щ дслл щря в Фgлсш 4яр Ф/ гл 4освлФ0лФИсл вак аивсД Т р о+с щаяgТ щаФд+Д
Ир д+ 0Фд ряр«щк лФщр кчс КяС 4яр сД яая КяС р С ща Сяк5Д Т р о+с лс 4 0С акир
0ФСсщря в Фgлсс КяС рл сД лФ4оясо С в с 4осщрФоса+5/ , д р kаидярIД Т швФ сш дсо р
лФ о ТяД kщсовярщкIД Т швФ сш gас4ФирД я лс 4о И« С0восл р«/ УСявсС ПФо лсщТ а«Т аср
лФ0Фв С _4 ляя С Соск ТщТ ощяяД 4 щСкчслл ялл СФяк С о д р рс5ляТсД 4ос0явслр
Z[W ХФоФТ гдФФ ялщрялТряСл 4 ркл ащк я 4 шаФвяа о д рФ 4 ш а Сс я щ4ялс/ П 5 Кя
лФ щя4ФряИл и 4аиgсС и яшо gТ k0СсосТI щр ярД влФТ Д gсщр« р+щкИ в ааФо С я ТаФщ-
щяОяяо срщк 4оФСярса«щрС Z[W ТФТ свяялщТ с щро щрС Ср о ш ТаФщщФ/
_4 ляк Кс щсш влк кСаксрщк яо С+ аявсо С даФщря о д р рс5ляТя ^ 0всщ« оФд -
рФир l!: р+щкИ 4о +gаслл+5 о д р С я0 !Дj ал щ чсщрС ичя5 С яос/ глФ щ щосв р Ия-
СФср СляФляс лФ о д рФ5 вак 5 вФ 0Ф 4 Кяа+я аив«я аяg« рИФщря 4 р Д Ир С+л К-
вФир дщр крса«щрСФД л рИФщря я 4 р Д Ир р свялщрСсллФк щроФлФД Т р оФк Кср
4 0С аяр« щсдс лФ4оФСяр« рФТяс шо л+с я 4сосв С+с 4о +gаслл+с осщ ощ+ лФ СсаяИс-
ляс 4о в аКярса«л щря Кя0ля Иса СсТФ/ . щ4 щ дл+ ая о д р+ С щФ всас ￿
аиваС
0Ф аив«я?
.я ИФщрл+Д ля ш щ вФощрСслл+ щсТр о+ _4 ляя С р лс щ лсСФирщк/ б ):!l
ш в к4 лщТ с 4оФСярса«щрС С+всаяа )jДВ яаая лФ в ааФо С Т 4ФлякД щ4сяФая0яо -
ичящк лФ о д ря0яо СФлл+5 щро щрСФ5 5 вФ 0Ф 4 Кяа+я аив«я/ *ялящрсощрС Т -
л яТяД р ош Сая я 4о +gаслл щря _4 ляя С Фс ):!l ш вФ С+доФа )j Т 4ФляяД Т р -
о+ л ш р С 4осв щрФСяр« щ дщявяяД 4 То+СФичяс р 4 а Сял+ в вС 5 росрс 0ФроФр лФ
ящщасв СФляк я оФ0оФд рТ о д р С-щявса Т/ Zосвя 0ФвФИД Т р о+с в аКл+ д в р С+4 алкр«
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
)!
ря Фgял+Д лФ4оясоД рФТяс- 4 шФр« 4осщрФоса+ 4ФяслрФ 4сосвСяшФр«щк я0 Т лФр+
С Т лФр Д 4ояшакв+СФр« 0Ф рсяД Тр 4а 5 ояслряо срщк С 4о щроФлщрСсД я оФ0СасТФр« я5
яшоФяД 4сщлкя я рФлФя/
Тс лс слсс р р счс лсФа ща Кл щрс/ Z рс5ляИсщТ щр о л+ 4 -4осКлс
ща Кл щ 0вФр« о д рФД щ4 щ дл ш С+4 алкр« рФТяс ша д Т ялрял+с 4о св о+Д ТФТ
Т 4Фляс 4ФяслрФ яая ИящрТФ с 0 д С/ Г р Кс д а«gялщрС к4 лщТя5 Т 4ФляД Т р -
о+с щсИФщ 0ФляФирщк щ 0вФляс рФТя5 о д р СД ящр ояИсщТя щ4сяФая0яо СФаящ« лФ я0ш -
р Сасляя 4о +gаслл+5 вСяшФрсас я асТро ляТя/ .ФаФКяСФляс я лФа«л щСк0яД
Т р оФк кСаксрщк ТояряИсщТя асслр 5 вФ 0Ф 4 Кяа+я аив«яД ^ вак ля5 щ Ссо-
gслл л СФк даФщр« ящщасв СФля/ г4освсаслл+с щ СсоgслщрС СФляк 4 щрс4слл 4о ящ-
5 вкрД л Сщс Кс лсТ р о+с щ4сяФаящр+ ^ лФ4оясоД 4о Осщщ о *ФщщФИ щсрщТ ш рс5л а -
шяИсщТ ш ялщряр рФ [сооя ТФоТаД 0ФляФичФкщк щ яФа«л+я ящщасв СФлякя С даФщря
лФ Тя я рс5ляТяД ^ щ лсСФирщк С р Д щ сир ая 4Фяслр+ С Т лс Т л С лФаФвяр« ящрял-
л и я лФа«л и щСк0« щ о д р -щявсаТ / ТФоТа 4осв 4осКвФср- k0р д+ явск во Кд+
щ ящТ щщрСслл+ ялрсаасТр щрФаФ вак лФщ л С л о Д лФ 4оявсрщк я0сляр«щк щФяД
я С р 4о сщщс 4освщр яр 4 ал щр«и 4сосщро яр« щящрс Иса СсИсщТя5 слл щрс я
щ р« Иса СсИсщТя5 рл gсляI/ Lщая о д р+-щявсаТя щрФл р оФщ4о щроФлслл+ кСаслясД
4 аФшФср лФД ля ш р счс д а«gс СсаяИяр« 4о 4Фщр« сКв аФвgя я щрФоgя 4 Т -
аслякя/ kса Кс лс р а«Т С р Д Ир 4 Кяа Иса СсТ л Кл ш С ояр« щ а в+яД ^
дъкщлкср ТФоТаД ш С ок л Ссgя5 о д рФ5Д Т р о+с кТ д+ ш р 4 ввсоКФр« дсщсв / ^
са счс я С р Д Ир а в+ лФв д а«gс ща gФр« щрФояТ С/ *+ 4о кСакс щаяgТ 
Фа ялрсосщФ Т р Д Ир ш р оФщщТФ0Фр« лФgя щрФоgяс р СФоячя/ W рс4со« + щС яя
о ТФя щ 0вФс с5Фля0+Д Т р о+с д в р С д ТСФа«л щ+щас 4о 4 щТФр« я5 ящр ояя
я gсI/
T Иящр рс5ляИсщТяс С 4о щ+ VТФТ щвсаФр« о д рФД Т р о+ щ Кср 4 Иящряр« Иса -
СсТ 0 д+?xД я ща Кл+с 4щя5 а шяИсщТяс 4о дас+ Vщ ш р ая ^ я в аКл+ ая ^ щО оя-
о СФр«щк я лФа«л+с щСк0я сКв Иса СсТ я о д р ?x вялФТ С СФКл+/ T Сщс Кс
4ояТаФвлФк о д р рс5ляТФ С _4 ляя 4о в аКФср оФ0СяСФр«щкД Ф оФ0аяИл+с рСср+ лФ ря
С 4о щ+Д щТ осс Сщсш Д д в р Сщс ИФчс 4осваФшФр«щк С щФ с даяКФgсс Соск/ УИяр+СФк р Д
ТФТ Фа С щроФлс щявса ТД к 4 аФшФиД Ир о д р+ лся0дсКл щрФл р 4 щр клл+ асслр 
щящрс+ к4 лщТ щс«я/
Lщая щрФосичс лФяя вФщрщк осgяр« р 4о дас я 4 кСасляс о д р С-щявса Т
даФш рС ол щТФКсрщк лФ сс Т л яТсД р С щТ о Соссля + Сявя рФТяс Кс щро щрСФ
лФ яо С о+лТсД Ф р ИосСФр вФасТ яв чяя 4 щасвщрСякя/
Х а«gялщрС 4о +gаслл оФ0Сяр+5 щроФл яоФ лФ5 вярщк лФ шоФля Сщр 4асляк С
4соя в ФщgрФдл ш щрФослякД я щяр Фяк С ля5 щТ о лФИлср 4 Ср окр« 4о ящ5 вкчсс
С _4 ляя/ б Сщс5 )f ИаслФ5 LСо 4сщТ ш щ и0Ф лФщсасляс 4 щрс4слл щрФл Сярщк Сщс
щрФоgсД я С 4освщр кчяс всщкряасряк в ак шоФКвФл LСо 4+ С С 0оФщрс р Вl аср я щрФоgс
С+оФщрср щ !O в l: %/ ГярФ Кс Сщр 4Фср С 4соя в 4о вСял р ш щрФослякД 5 рк счс кСак-
срщк оФ0СяСФичсщк щроФл / .сщ рок лФ р Ир 4 аяряТФ k влФ щс«к ^ вял осдсл ТI
4 щрс4слл 5 вяр С 4о gа сД вс шоФОяИсщТФк щяр Фяк С ГярФс щсИФщ 4освщрФСаксрщк лс
С4 алс щрФдяа«л / ГярФщТяс Кслчял+ о КФир С щосвлс 4 !Дj осдслТФД Ир 0лФИярса«л
ляКс Т ООяяслрФ 0Фсчсляк )Д!Д СщасвщрСяс Исш в щрФр Ил ш ИящаФ а в+5 аивсД
щ4 щ дл+5 дсщ4сИяр« л Кв+ 4 Кяа+5Д рФТКс лс 4освСявярщк/ _оТя ящТаиИсляс кСак-
ирщк Z свялслл+с [рФр+Д швс яяшоФя ллФк 4 аяряТФ ИФщряИл щкшИФср 4 щасвщрСяк
щрФосляк лФщсасляк/
П сос р ш ТФТ лФщсасляс оФ0Сяр+5 щроФл 4о в аКФср щрФоср«Д о+л Т вак рс5 щФ+5
к4 лщТя5 о д р С Сщс оФ0оФщрФсрщк/ T о д р+-щявсаТяД лФокв щ о д ря0яо СФлл+я Т лсИ-
л щркя я ИФщркя рсаФД ш р ТФ0Фр«щк 4о щр 4соС С ал 4 р ТФ л С+5 ща Кл+5 о д -
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
))
р СД Т р о+с 5а+л р С лФg 4 СщсвлсСл и Кя0л«/ , д р+ щрФл р вл я0 лсл ш Иящасл-
л+5 рс5л а шяД Т р оФк оФщ4о щроФлярщк лс р а в+5 4 росдярсас Т д асс С0о ща+Д
Ф лФ д о р ^ С 4соС и Исосв« Исос0 4 Кяа+5 4 а«0 СФрсас Т а в+ 4 Т аслякД я
дФд gТя д в р 5СФщрФр«щк щС яя л Ссл«Тяя щ 4сощ Сосслл+я шФвКсрФя 4сосв вср«я
я Сл ТФя/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
)l

Д 0аг* а0С0щ0щ Го р

Zрс4сл« о д ря0Фяя С оФ0аяИл+5 щроФлФ5 д вср Исл« оФ0л / Х шФр+ я дсвл+
шоФКвФлФ С оФ0л щрс4сля в щр 4л+ 4а в+ рс5л а шяИсщТ ш 4о шосщщФД р Кс щФ с 4о -
ящ5 вяр щ д асс я слсс даФш 4 а Ил+я щроФлФя/
.сщТ а«Т ш щ вФощрС Кс щрФая аявсоФя щ4о щФ лФ о д р С/ гТ а O: % р дчсш
дъсФ 4о вФК рФТя5 щро щрС 4оя5 вярщк лФ _4 ляиД ГярФД Z[WД mКл и Г оси
я ысоФляи ^ р kд а«gФк 4крсоТФI о д р рс5ляТя/ Поя р _4 лякД Z свялслл+с
[рФр+ я ысоФляк в яляо ир С щОсос в о ш щр кчя5 4о +gаслл+5 я свяялщТя5
о д р СД Ф mКлФк Г оск я ГярФ кСакирщк щл Сл+я 4о я0С вярсакя слсс в о шя5
щро щрСД ояслряо СФлл+5 лФ gяо Т ш 4 росдярсак/ k рк лФяд а«gя дъс 4о вФК
о д р С 0ФОяТщяо СФл С _4 ляяД ГярФ 4освщрФСакср щ д щФ+ д+щро оФщр чя о+л Т
^ ТФКв+ ш в лФИялФк щ )::l-ш 4о вФКя о д р С С щроФлс СсаяИяСФирщк лФ )l %/
Z чсщрС ср в С а«л щсо«с0л+ оФ0о+С сКв kд а«g 4крсоТ I я щрФа«л+
яо / ]ря щроФл+ лФл ш 4сосКФир Сщс5Д 4 щТ а«Т С+щр 4Фир я 4 росдярсакяД я 4о -
я0С вярсакя о д р С/ б р яааищроФяк- Т аяИсщрС 4о +gаслл+5 о д р СД 4о я0С вя-
+5 С mКл Г оссД щроФлс щ лФщсасляс С l: яаая л С Иса СсТД С лсщТ а«Т оФ0 4осС+-
gФср рФТ С с С mКл WсояТсД ЦслроФа«л WсояТсД WОояТс я TлвяяД Ссщрс С0кр+5Д
И«к дчФк Иящаслл щр« лФщсасляк в щряшФср )Дf яааяФовФ/ , щщякД лсщ рок лФ щС и ч-
л и ялв щрояФа«л и дФ0 Д С дчс лс кСаксрщк яшо Т лФ о+лТс о д р рс5ляТя/ глФ лс
4о я0С вяр я лс 4 Т 4Фср о д р С С щТ а«Т -ляд в« 0лФИярса«л+5 Т аяИсщрСФ5Д Ф 4о в а-
КФср 0ФляФр«щк в д+Ис 4ояо вл ш шФ0ФД лсОряД Ксас0ФД ляТсак я я5 4сосоФд рТ лФ 0ФС -
вФ5Д Т р о+с С+шаквкр я О лТя ляо ир рФТД ТФТ я С !YO:-5Д я С !Yf:-5 ш вФ5/
ZоФСлярса«л+ ро+С kд а«g 4крсоТяI С д в чс Кср вФКс СсаяИяр«щкД яд
яслл ря щроФл+Д щТ осс Сщсш Д Слсвокр щасв ичсс 4 Т асляс о д р рс5ляТя С дчс-
щрСслл Д оФд Ис щОсоФ5 я С в Фgлс д+р / T д в р 4оялФвасКФр« щФ+с я0Ссщрл+с
дослв+ 4 росдярса«щТя5 о д р СД я ля дсщ4сИФр 4о шоФл с дсщ4сИсляс я щсряД я0 Т р -
о+5 ща Кярщк Т щящрсФ о д р рс5ляТя/ Г швФ к в Фи д р щядя 0сД лс Сщ4 я-
лФсрщк ялрсолср !YY:-5 ш в С ^ лс р а«Т доФчслл+с Т 4 росдярсаи ялрсолср-Т 4ФляяД
Т р о+с 4 кСакаящ« я О лТя ляо СФая С ГослясС в аялсД л я 4о я0С вярсая щсрс-
С ш д о в СФлякД рФТяс ТФТ ￿
Cisc/ ^Ms:;ms
я ￿
_unip;? \;:w/?ks
/ Zсш влк дчсс Т аяИсщрС
щ ро вляТ С ￿
Cisc/
я ￿
_unip;?
в щряшФср fl р+щкИД Ф о+л ИлФк щр я щр« ^ !lj яааяФов С
в ааФо С/ Тс Кс щФ+с ря4+ Сл рослля5 щящрс 4 кСкрщк я С ялв щрояя о д р рс5ляТя/ W
щроФл+ kд а«g 4крсоТяI д в р 4 а ИФр« 4ояд+а« р щС я5 С+щ Т 4аФИяСФс+5 о+лТ С
ро вФ я оФщр чсш д шФрщрСФ ^ дс0 ща Сл+5 С+ш в 4сосв С 4 0яяя 4 щоФСлсляи щ !Y!-
 щроФл яоФ/ гляД Кл щТФ0Фр«Д 4 о вкр
Cisc/
я
_unip;?
р о д р рс5ляТя/
0р аид 4+рл Д слсс оФ0Сяр+с ш щ вФощрСФД С+5 вк лФ о+л Т о д р рс5ляТяД 4 КФ-
а Д ш р 4сосщТ Ияр« лсщТ а«Т щр 4слс/ ZроФлФ WОояТя я ЦслроФа«л W0яя вФа щ«
4сосря 4ок Т щ р С+ щсркД 4о 4 щряС рФ4 щрФя лФол рсасО ля0ФяяД яД С 0 Кл Д
рФТя Кс доФ0 ля щ ш р щвсаФр« д а«g щТФИ Т С о д р рс5ляТсД лс оФ0СяСФк щлФИФаФ
 чл и 4о +gаслл и дФ0 /
k о gя 4оясо  Кср 4 ща Кяр« WОояТФлщТФк о д р рс5ляИсщТФк щср« V
Af?ican
R/b/:ics \;:w/?k
x Wo,г./ ]р щ дчсщрС ИФщрл+5 ая я ИосКвсля ошФля0 С+СФср 4
Сщс Т лрялслр со 4оякряк я 4о сТр+ С щОсос о д р рс5ляТяД доФ0 СФрса«л+сД лФ И-
л+с я ялв щрояФа«л+с/ Z 4 ч«и рФТя5 яляяФряСД ТФТД лФ4оясоД kГ лТ ощ всщкря-
в ааФо С+5 о д р СI V
10 D/lla? R/b/: C.all;ng;
xД Wo,г. щ4 щ дщрС ср оФ0Сяряи ТоФлс
в щр 4л ш о д р рс5ляИсщТ ш доФ0 СФляк/ П дсвярсас вл ш я0 рФТя5 Т лТ ощ С щрФа
k, д WоIД 4о сТр ляшсоящТ ш УляСсощярсрФ гдФОся WС а С Д ^ рФ лФ4 ялФичФк
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
)j
о Т Т лщро Тяк щвсаФлФ я0 4аФщряТФ я оФд рФср лФ лФвслл+5 лФ щСФаТФ5 я рос лряо -
СФлл+5 асТро р оИяТФ5/ Z4 щ дл щр« 4ояв +СФр« лсв о шяс СсчяД Ияр+СФк всОяяр
ФрсояФа СД асКяр С щл Сс Т лс4яя Т л л+5 ялл СФяД Т р о+с + дщ вя С шаФСс
В/
П сос р ш ТФТ оФщ4о щроФлксрщк о д р рс5ляТФД р Д в ТФТ щрс4сля рФ яая ялФк
щроФлФ 4ос щ4сср С 4 5 о д р СД д вср рИФщря 0ФСящср« р Т а«р о+ ^ р р ш Д лФщТ а«Т
аивя ш р С+ С4 щряр« о д р С С щС и Кя0л«/ GФ4Фвл+с я С щр Ил+с Т а«р о+ щ рокр лФ
о д р С Ссщ«Ф 4 -оФ0л / са лс р а«Т С р Д Ир _4 ляя сщр« щроФк Т л яИсщТФк
4 росдл щр« С о д рФ5 я рс5л а шяИсщТяс л -5Ф - р щроФл+ яссрщк рФТКс я Т а«р олФк
4освоФщ4 а Кслл щр« вак о д ря0Фяя/ Zялр я0Д восСлкк осаяшякД Т р о и ящ4 Ссв ир
f: % к4 лсСД СТаиИФср асслр+ Фляя0ФД щ шаФщл Т р о в g лФвсасл+ лс р а«Т
аивяД л я лс в gсСаслл+с Vщ 0Ф4Фвл р ИТя 0ослякx 4освср+/ бщасвщрСяс р ш к4 лщТФк
Т а«р оФД ТФТ 4оФСяа Д д асс рТо+рФ вак явся о д р С-4 чляТ С я о д р С-Т 4Фл« -
л СД Ис Т а«р оФ GФ4ФвФД Т р оФк оФщщФрояСФср я5 ТФТ дс0в gл+с Фgял+/ б Т а«р осД швс
шоФл« сКв лс в gсСаслл+ я в gсСаслл+ щр а« р лТФД лФ о д рФ щ д а«gс ш р Сл -
щр«и д в р щ роср« ТФТ лФ ИаслФ дчсщрСФД Ф лс 4о щр ТФТ лФ 4 ас0л с VФ р я 4Фщл сx
щро щрС /
б 0Ф4Фвл Т а«р ос щяр Фяк щ Ссоgслл ялФк- КФщлФк +ща« р Д Ир влФКв+
Иса СсИсщрС щ 0вФщр ящТ щщрСслл с щ чсщрС я лс щ Кср сш Т лро аяо СФр«Д 4о ля0+-
СФср 0Ф4Фвл и аярсоФр о Д 4 о вяС 0Ф в ашяс СсТФ ваялл и Исосв щроФgл+5 я 4осв 4ос-
КвФичя5 щТФ0 Т/ По срс д+а щ Квсл лФ СсИл+с Тя С лФТФ0Фляс 0Ф р Д Ир вФо СФа
аивк ш л«/ Г швФ TТФо С 0лсщщк щаяgТ С+щ Т Д щ алс оФщр 4яа С щТ лФ сш С+щ Т -
рс5л а шяИл+5 То+а«к5Д я л Сщросряа щС и щсор«Д о 5л С щ лсдФ/ б о Флс *оя [саая
koоФлТслgрслI шо рсщТл с щ 0вФляс в Тр оФ oоФлТслgрслФ щсср С яос 5Ф щ я С Т лсИ-
л яр шс досТФср щ дщрСслл ш щ 0вФрсак лФ шядса« VФ Тял 0оярсак ^ лФ дсщТ лсИл с щ 0со-
Фляс Сщс л С+5 Ср о щ орл+5 оссТ С 4соС ш Тял gсвсСоФx/
б щр ИлФк Т а«р оФ щ Ссоgслл лс 4о 4ярФлФ 4 в дл+ щроФ5 / Г а«р олФк вялФ-
яТФ _4 ляяД 4освщрФСакичФк С 0лФИярса«л щрс4сля Т а«р ол и вялФяТ д а«gс
ИФщря б щр Ил W0яяД лс досслкср ялв щрояи о д р рс5ляТя ляТФТя Т а«р ол+ дФшФ-
К Д 4 0С акк с щросярса«л оФ0СяСФр«щк/ гдъс ялСсщряя С р роФща« щСявсрса«-
щрС ср д ялрсосщс дчсщрСФ Т о д рФД ОФТ а«рср С я вс4ФорФслр С ФСр ФряТя С ТярФ-
щТ лФ Ил щ дчсщрСс щрФл Сярщк Сщс д а«gсД я5 щ4сяФаящр+ Ссщ«Ф СФКФс+/ б
ляСсощярсрФ5 ГярФк Кс д а«gс щ рля ОФТ а«рср С ФСр ФряТяД Ф С Z свялслл+5 [рФрФ5
^ аяg« Т а f:-ряД лсщ рок лФ р Ир ляСсощярср С С Z[W д а«gс/
б mКл Г осс Т д ИФичя о д рФ рл щкрщк 4 а Кярса«л n С LСо 4с ^ щТ осс
рояФрса«л / ГФТ я С ща ИФс щ 5 в 0Ф 4осщрФоса+яД С LСо 4с о д р+ оФщщФрояСФирщк
ТФТ Фgял+Д Ф С W0яя ^ ТФТ 4 рсляФа«л+с щ4 рляТя Кя0ля/ б Z свялслл+5 [рФрФ5 р р
С 4о щ лФ5 вярщк Слс О Т щФ дчсщрСслл ш СляФлякД 4 щТ а«Т яяшоФя ллФк щящрсФ
дасшИФср 4ояр Т л С я ля0Т 4аФИяСФс оФд Ис щяа+Д Т р оФк 0ФляФср сщрФ С рс5
щОсоФ5Д Т р о+с С во шя5 щроФлФ5 шая д+ д+р« 0Флкр+ о д рФя-4 чляТФя/ б во шя5
осшя лФ5 яоФ 4 0яяк 4 р С 4о щ 0ФИФщр и ТФ0+СФсрщк 4о сК р Ил / .свФСл
4о Ссвслл с лФ ХаяКлс б щр Тс ящщасв СФляс 4 ТФ0Фа Д Ир аивя лс щрФая д+ С 0оФКФр«
4о ряС р ш Д Ир д+ Иса СсТ 4 в дл+ о д р дяоФа С в сД л щ лс4ояк0л«и рл щкрщк Т
явсс С+4 алсляк о д рФя д асс 4сощ лФа«л+5 я СФКл+5 0ФвФИД рФТя5 ТФТ д Исляс/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
)l

+гр яс дгщ, а0С0щг - д0ш рг

ПсоСФк С алФ 0Фсчсляк Иса СсИсщТ оФд Ис щяа+ щосвщрСФя ФСр Фря0Фяя я
о д р рс5ляТя лФИФаФщ« С рс5 даФщрк5Д швс ИФщр росд СФа щ« С+4 алкр« 4Фщл иД шок0-
л и я л р лл и оФд р Д Т р оФк 4 Иря лс 4осв4 аФшФаФ С0Фя всщрСяк щ аив«я/ .
0Фрс о д р+ Сщс ИФчс я ИФчс щрФая 4осрслв СФр« лФ оФд Ияс сщрФ С щОсос ща шД швс
росд ирщк лФС+Тя дчсляк щ Иса СсТ / ,Фд Ияс сщрФ С щОсос ща шД Т р о+с лФ 4осв+-
в чс рФ4с ша дФая0Фяя д+ая д+Ил шФоФлряо СФл+Д рс4со« ТФ0Фаящ« 4 в шо 0 Д
4 щТ а«Т 4 щасвляс 4о о+С+ С даФщря о д р рс5ляТя я 4о шоФяо СФляк Сво ш 4 ТФ-
0ФаяД Ир 0ФвФИяД Т р о+сД ТФТ счс лсвФСл щИярФа щ«Д щрФирщк ящТаиИярса«л 4осо шФря-
С Иса СсТФ ^ д+щро с щяр Фя лл с осФшяо СФлясД 4о щроФлщрСслл с +gасляс я шл -
Сслл с ояслряо СФлясД 4 ляФляс Т лрсТщрФ я Иса СсИсщТя5 щ КвсляД ^ щрФл Скрщк 4 в
щяа я о д рФ/
]р ТФ0+СФсрщк С 0 Кл+ даФш вФок щ С4Фвсляи вС 5 ТаиИсС+5 щ д+ря- 4о -
шосщщФ С всаяо СФляя 4о щроФлщрСФ дсКвсляк я щ СсоgслщрС СФляя щСк0с сКв о д -
р я даФТ / Тсоял k4о щроФлщрС дсКвслякI д 0лФИФср ФрсФряИсщТ и щро Тр о Д
Т р оФк 4 0С акср щрФрящряИсщТя всаяо СФр« ялрсосщ ичяс лФщ ща Сяк я 4о шл 0яо -
СФр« лФяд асс Ссо крл+с ос0 а«рФр+/ б дчс я са осИ« явср 4ояа Ксляя Фаш ояр-
 С вак 4 ляФляк л С+5 яая щсgФлл+5 Т лрсТщр С/ , д р всаяо СФляс 4о щроФлщрСФ
дсКвсля рТо+СФср л С+с С 0 Кл щря вак щяр Фя лл щСсв аслл щря/ гл 4 -
шФср щ СсоgФр« рФТяс всщрСякД ТФТ сляс щ5СФряр« 4освсрД ^ Т швФ-р р д+а лсасшТ 
0ФвФИс вак о д рФ/ лсвФСлсш Соссля 4о щроФлщрС дсКвсля д+а щаяgТ ща Кл+
вак в СасрС оярса«л ш С+ИящаслякД 4ояИс 0ФвФИ ща Клка счс я р Д Ир вак ФлФая0Ф
д+а в щр 4сл Исл« шоФляИслл+ дъс 4+рФ о д р С/ . в щряКсляк С даФщря ФлФая0Ф
вФлл+5 V Т р о+5 + 4 ш С оя С шаФСс lx С щ ИсрФляя щ СсаяИяСФичяящк 4 Тщ4 лслрс
дъсФя 4яояИсщТя5 вФлл+5 4 0С аяая 4о шоФящрФ оФ0оФд рФр« о д р СД Т р о+с
щсш влк ш р С0Фя всщрС СФр« щ То КФичс щосв Д ящ4 а«0 к оФ0 л+с щ Квсляк/
.ФИФСgящк С 4 щасвлсс Соск Тщ4 лсляФа«л+ о щр вФлл+5 С 0лФИярса«л сос
д ща Сасл оФ0Сяряс k даФИл о д р рс5ляТяI ^ р р рсоял д+а ССсвсл ящщасв СФрсас
я0 ￿
G//gl;
Ксщ Г Олсо С ):!: ш в / , д рД 4 вТаиИслл+ Т даФТ Д ясср в щр 4
Т шо л+ ФщщяСФ вФлл+5 я дчс 4+р во шя5 щро щрСД щ 4 ч«и Т р о+5 л
 Кср щ СсоgслщрС СФр« 4 ляФляс щ дщрСслл ш 4о щроФлщрСФ дсКвсля/ р ш ТФТ
щрФа С 0 Кл+ 4 вТаиИсляс Т даФТ Д ТФКв ш о д рФ д+а в щр 4 Т Исл« шоФляИсл-
л лФд о вФлл+5 ^ л щ щр ка аяд я0 сш щ дщрСслл ш 4+рФД аяд я0 0лФля лсд а«-
g шо 44+ о д р С/ гля 4освщрФСакая щ д я0 аяо СФлл+с асТро лл+с щро щрСФД я5
С 0 Кл щря д+ая шоФляИсл+ Ф44ФоФрл+я щосвщрСФя я 4о шоФл+ дсщ4сИслясД
ясичяящк С щФ щро щрСс/ . рс4со«Д дъсвяляСgящ« С щср« я 4 щр клл щрФСФкщ«
4 вТаиИслл+я Т даФТ Д о д р+ ш р С4яр+СФр« 4+р аид ш во ш ш о д рФ-kо вщрСсл-
ляТФIД k д ИФкщ«I щТ ослл+я рс4Фя/ ПосвщрФС«рс щсдс лсИр Со вс ТСФлр С ш щТФИТФД
Т р о+ щ СсоgяаФ д+ Иса СсИсщТФк Т а«р оФД сщая д+ + Сщс Сво ш щ сая лФ4ок и 4 в-
ТаиИяр«щк Т 0лФляк я 4+р щрФа«л+5 Кярсас 4аФлср+ ^ сщая д+Д 4ояляФк осgслясД
4яоФаящ« лс р а«Т лФ щС шоФляИслл+ 4+рД л я лФ 4+р яааяФов С во шя5 аивс/
kХ а«gяс вФлл+сI щвсаФая С 0 Кл+ рФТ ТСФлр С+ щТФИ Т С Т шляряСл оФ0Сяряя
о д р С/
о ш СФКл+ 4о о+С щСк0Фл щ ФрсояФа Ссвсляс ^ 4 кСяаФщ« С 0 Кл щр« я0ш рФС-
аяСФр« о д р С я0 4ояля4яФа«л л С+5 ФрсояФа С/ Тс4со« д а«gс лс дк0Фрса«лФ до лк
ФаиялясС ш Т о4 щФД щрФСgФк Ся0ярл ТФор ИТ ￿
C-3PO
яая ￿
R2-D2
/ ТсаФ щсш влкgля5
о д р С Кл всаФр« я0 щяаяТ лФ яая вФКс я0 gсаТ С ляряД я ря ФрсояФа+ 4оявФир
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ

я в К ря сщрсщрСслл+ Сяв/ П кСасляс ТоФлс шядТя5 Т 4 лслр СД рФТя5 ТФТ С 0в g-
л+с +g+ VоФщ4освсакичяс 4ярФляс 4 ро дТФД С Т р о+5 щ всоКярщк С 0в 5 4 в вФС-
аслясxД асТро ФТряСл+с 4 аясо+ VТ р о+с я0слкир оФ0со я О о о д рФД Т швФ я5
щря аяо ир асТрояИсщТя 4 асx я Осоо КявТ щря VТ о рТ ш С окД Фшлярл+с КявТ -
щряД Т р о+с 4 шФир щвсаФр« вСяКсляк д асс Иса СсТ 4 в дл+яxД 4ояС вяр Т щ 0вФляи
о д р СД С Т р о+5 С+Д С 0 Кл Д вФКс лс 0Фсрярс ляИсш kящТ щщрСслл ш I ^ 4 Иря ТФТ
Тяд ош С ящ4 алсляя Wол а«вФ [СФослсшшсоФ С kТсоялФр осI/ ]асТро ллФк яярФяк
ш щсля+Д оФ0оФд рФллФк ящщасв СФрсакя УляСсощярсрФ ТФОрФ вак С+4 алсляк рФТя5 оФ0-
л доФ0л+5 0ФвФИД ТФТ длФо Ксляс 4о ряС 4с5 рл+5 ял яая вяФшл щряТФ 0Фд асСФляД
вФКс 4 вСсоКслФ дя а шяИсщТ оФ0а Ксляи ^ 4ок ТФТ + щ СФя/
Го с р ш Д о д р+ счс ляТ швФ лс д+СФая щр а« шо л+я я вл Сосслл щр а«
яляФриол+яД ТФТ щсш влк/ .Фл о д р+Д Т р о+с 4 ТФ счс лФ5 вкрщк лФ оФлля5 щрФвяк5
оФ0оФд р ТД дсчФир д в чссД С Т р о ФСр л л+с Фgял+ С ФщgрФдс !:
-Y
сро С Vр
ш оФ0в Д ш оФ0в са«Ис 4сщИялТяx щ ш р вяФшл щряо СФр« я асИяр« 0Фд асСФляк Иса СсТФ
лФ Таср Ил о Слс/ .Ф во ш Т лс щ4сТроФ ^ То 4лсgя С яос 5 вкИя о д р лсс-
Т ш 4о я0С вщрСФ- шлсв+gФчя воФТ л ваял !l сро СД Ссщкчя !! р лл я щ всоКФчя
д асс f: аяро С ящТ щщрСслл То Ся/ П ТФ Ир л ИФщрС ср С вл я0 лссТя5 лФо вл+5
ОсщряСФас/
. С+с в щряКсляк лс 0Фсвакр 4 щасв СФр«/ .с вл р а«Т 4оФСярса«щрС _4 -
ляя С+всакср лФ о д р рс5ляТ Сщс д а«gс осщ ощ С/ Пос0явслр гдФФ 0Ф4 щряа С ):!!
ш в .Фя лФа«л и о д р рс5ляИсщТ и яляяФряС Д 4оя0СФлл и щря аяо СФр« оФ0оФ-
д рТ о д р С вак ФСр Фря0Фяя 4о +gаслл щряД 4 чя 4 Кяа+Д Ф рФТКс вак С сл-
л+5 сас/ По шоФФД Т р оФк Т лро аяо срщк .Фя лФа«л+ лФ Ил+ О лв Д 0ФТаи-
ИяаФ Т лроФТр С д асс Ис лФ !:: яаая л С в ааФо С/ oоФляк рФТКс 0Ф4 щряаФ 4 в дл и
4о шоФ Д 4 дсчФС !)ВДY яаая лФ в ааФо С лФ р Д Ир д+ оФ0Сяр« щ дщрСслл и ялв -
щрояи я в шлФр« ысоФляи/ [Ссяк С+всаяаФ яаая л+ лФ ОялФлщяо СФляс Оя0яИсщТя5 я
иоявяИсщТя5 ая 4 щосвщрС 4ося 0Ф в щряКсляк С щОсос ялл СФяД рФТя5 ТФТ Иос-
КвсллФк С ):!! ш в k, д рвФаслI Vk аялФ о д р СIx/
0Фщрл+ щсТр о СТаФв+СФср С вса Сщс д а«gс я д а«gс щосвщрС/ б всТФдос ):!l
ш вФ ОяоФ ￿
G//gl;
4оя досаФ ￿
]/s:/n DMnamics
^ Ссв ч и о д р рс5ляИсщТ и Т 4ФляиД
ясич и Т лроФТр+ щ ПслрФш л / ТФТКс лФ Т 4яаФ Т 4Фляи ￿
D;;pJind
Д Т р оФк д+аФ
щл СФлФ С – лв лс С лвсоТялв сящ kФщщФдящ я р Кс 0ФляФсрщк ящТ щщрСслл+
ялрсаасТр / б всрщрСс kФщщФдящ 0ФС сСФа Ср о с сщр С яо С осрялшс gФ5Фрящр С
С С 0оФщрс в !j асрД Ф Т швФ л 4 а ИФа в Тр ощТ и щрс4сл« 4 Т шляряСл лсСо а шяяД
К олФа ￿
^ci;nc;
лФ0СФа сш л С и дя а шяИсщТ и рс ояи оФд р+ С доФКсляк я 4Фкря С
ш а Сл  0шс вля я0 всщкря щФ+5 СФКл+5 лФ Ил+5 4о о+С С ш вФ/ сящ я сш Т аасшя
С ￿
D;;pJind
ОФТряИсщТя щ 0вФая Т 4«ирсол+ ТСяСФаслр 0оярса«л -вСяшФрса«л Т о-
вялФяя ^ С о д р рс5ляТс счс ляТр я ляТ швФ рФТ ш лс в дяСФащк/ сящ 4 ТФ0Фа лсД
Ир лФ Ияа щС я Т 4«ирсо+ яшоФр« С щрФо+с Сявс яшо+ лФ 4оящрФСТс kWрФоя )В::I рФТ КсД
ТФТ С ля5 яшоФир аивяД ^ шаквк лФ ТоФл я Т оосТряо к щ дщрСслл+с всщрСяк 4 щосвщрС 
лсо лл+5 4о сщщ СД осФшяо ичя5 лФ Фля4 акяя 4о ряСляТФ/ гл лФ Ияа Т 4«ирсо+
в Фр« 4оясол рФТ КсД ТФТ р всаФир аивя/ W рс4со« ￿
G//gl;
Д Т 4яСgя ￿
D;;pJind

4 аяааяФовФ в ааФо СД 4ояслкср сс 4+р С даФщря Фgялл ш д Исляк я лсо щящрс
Т Фаш оярФД Т р о+с оФ0оФдФр+СФсрД рС сС+СФк щС и ляg С о д р рс5ляТс/
Х а«gялщрС ИФщрл+5 ящщасв СФля я оФ0оФд р Т С даФщря о д р рс5ляТя Ссвсрщк С
То 4л+5 Т 4Фляк5 VлФ4оясо ￿
G//gl;, T/M/:a
я ￿
H/nda
xД л дъс+ СслИ ол ш ОялФлщя-
о СФляк о д р рс5ляТя оФщр р щ шо л щТ о щр«и/ бщсш 0Ф роя ш вФ ля СсаяИяаящ«
4 Иря СвС с ^ щ !В: яаая л С в ааФо С С ):!! ш в в lj! яаая лФ С ):!j-/ GФ 4соС+
Кс ш в ялСсщряо СФляк ￿
G?is.in R/b/:ics,
О лв 4 щсСл+5 ялСсщряяД 4оФСакичя )l ал
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
)O
в ааФо СД 4 вСсош Ф вяр д асс В:: щрФорФ4 СД 4осКвс Ис С+доФр« С щс« я0 ля5Д Т р -
о+с щсш влк я лФ5 вкрщк С сш 4 орОсас/ . С+ я0оФяа«щТя СслИ ол+ О лв ￿
^ingula?i:;am
д+щро лФ4оФСяа вСФ роФлgФ 4 !:: яаая л С в ааФо С ТФКв+ лФ оФ0Сяряс о д р рс5-
ляТя я ящТ щщрСслл ш ялрсаасТрФ лФ оФлля5 щрФвяк5/ ПояСасТФрса«л щр« вак ялСсщр о С
ИсСявлФ- о+л Т 4 росдярса«щТя5 о д р С С ):!O ш в Кср щ щрФСяр« lY: яааяФов С
в ааФо СД Ф 4о +gаслл+5 ^ j: яааяФов С Т ):):- /
П щТ а«Т рс5л а шяя 4о в аКФир щ СсоgслщрС СФр«щкД С лФщр кчсс Соск Ссв рщк
щ4 о+ р Д лФщТ а«Т оФвяТФа«л 4ос доФ0кр Иса СсИсщТ и Кя0л« С+щ Т рс5ляИл+с
о д р+ я 4осС0 в р ая ля лФщ С Т лсИл щИсрс/ гвлФ я0 р ИсТ 0осляк рФТ СФД Ир р лся0-
дсКл n во шФк 0ФТаиИФсрщк С р Д Ир ля лс ш р щ лФя щ 4соляИФр«n роср«к ^ Ир Иса -
СсТ я ФgялФ шая д+ щаяр«щк С свял / б о д р рс5ляИсщТ щ дчсщрСс д в чсс рс5л -
а шяя рсщл щСк0Фл щ 4 лкряс щялш акол щря ^ рс осряИсщТ р ИТя С СоссляД Т швФ
ящТ щщрСслл+ ялрсаасТр щоФСлярщк щ Иса СсИсщТя яая 4осС0 вср сш / Lщая ща Иярщк
4 щасвлссД р Д Т лсИл Д щ Ссоgслл лскщл Д ТФТяя д в р рл gсляк о д р С я аивс/ Vб
Сщсаслл ТсоялФр оФ 4 щас в щряКсляк щялш акол щря даФвФичФк щФ щ 0лФляс Т -
4«ирсолФк щящрсФ 4ояляФср осgсляс ляИр Кяр« Иса СсИсщрС /x Zр о лляТя щялш ако-
л щря щИярФирД Ир ялСсщряяя С о д р рс5ляТ даФш 4оякрл 4 Саякир лс р а«Т лФ ш в -
С дФаФлщ Т о4 оФя ^ ля Т ослл+ доФ0 а ИgФр даФш щ щр кляс аивсД 4 0С аяС
лФ С+ИсоТл р« я0 щС с Кя0ля о рялл+с 0ФвФИя я 0Фслкр« д а«л+с яая щрФосичяс ИФщря
рсаФ/ *лсляк рс5л а шяИсщТ ш щ дчсщрСФ р Д 5 о gФ яая 4а 5Ф щялш акол щр«Д ша д Т
оФ0лкрщкД ^ вял аФшсо« 4 аФшФсрД Ир лФ д вср щ4 щ дщрС СФр« а Иgсляи Иса СсИсщТ 
Кя0ляД Ф во ш Д щр а« Кс дgяол+Д щИярФсрД Ир лФ 4 СасИср 0Ф щ д и оФИл с д в чссД
С Т р о аивя щрФл р оФдФя Фgял/
. в щряКяФ ая щялш акол щр« лФ щФ всас?
ТсД Тр щИярФсрД Ир р рФТД ТФ0+СФир лФ лсщТ а«Т ТаиИсС+5 ОФТр о С/ б -4соС+5Д
ля рСсоКвФирД Ир всщрСяс 0ФТ лФ * оФД Т р о+ шаФщярД Ир С+Иящаярса«лФк чл щр«
Ия4Ф д вср вСФяСФр«щк ТФКв+с вСФ ш вФД 4 ТФ Ир лс 4 ТФ0+СФср 4оя0лФТ С 0Фсвасляк/
GФТ л * оФ С рФТ Кс щрс4сля рл щярщк Т роФл0ящр оФ я рс5л а шякД Т р о+с 4оФС-
акир о д рФяД ТФТ я Т Т 4«ирсоФ/ дФСяр« Т р щросярса«л+ 4о шосщщ С Фgял-
л д ИсляяД ФлФая0с вФлл+5 я даФИл о д р рс5ляТсД я щрФл Сярщк кщл Д Ир щОсоФ TТ
д вср Сщс рФТ Кс д+щро щ СсоgслщрС СФр«щк/ ТсД Тр С+щр 4Фср 0Ф щялш акол щр«Д оФщ5 вкрщк
аяg« С р Д Т швФ лФ д вср в щряшл рФ/ *ФрсФряТ бсол о бялвК 4освщТФ0+СФсрД Ир р
4о я0 вср Т ):)l ш в n О р о а ш , Г оСса ш С ояр ):jl-/ . С 4о щД 4освсак-
ичя Сщи щ р« щялш акол щряД рФТ С- щ чсщрС ср ая 4освса р Д лФщТ а«Т ш р 4о вСя-
л р«щк рс5л а шяя?
ТсД Тр рояФср С 0 Кл щр« щялш акол щряД лФ0+СФир лсщТ а«Т 4ояИял/ По о+С С
4о шоФл дсщ4сИсляяД лс д5 вя+ вак в щряКсляк щялш акол щряД росд ср всрФа«-
л ш 4 ляФляк Иса СсИсщТ ш 0шФД л лФgс рл щярса«л с лсСсКсщрС ТФщФрса«л дФ0 -
С лсо лл щро Тр о+ 0шФ 4ос4крщрС ср оФ0Сяряи 4о шоФл ш дсщ4сИсляк/ Х асс
р ш Д С р Соск ТФТ щаФд+ ящТ щщрСслл+ ялрсаасТрД Т р о+ 4 0С акср о д рФ оФ0Сс
аяg« щ4сяФая0яо СФр«щк лФ Т лТосрл О лТяяД оФ0СяСФсрщк С лФщр кчсс Соск 4 Тщ4 -
лслрсД чл+ ящТ щщрСслл+ ялрсаасТрД 4 0С акичя вс лщрояо СФр« 4 ваялл Иса -
СсИсщТяс ялрсаасТр Фа«л+с осgслякД оФ0СяСФсрщк ТоФлс сваслл я р а«Т аялсл / k рк
я0 досрслякД 4 в дл+с Т 4«ирсо kУ рщ лI VоФ0оФд рФлл+ ￿
I]J
Т 4«ирсо 4 дсвяа Ис-
4я л С kZС с яшо+I ГслФ КсллялшщФ я ХовФ ,ФррсоФxД Исл« ялрсосщл+Д л Исл+ лс д-
5 вя д асс ша д Т 4 0лФр« Иса СсИсщТя 0шД 4осКвс Ис Фgялс вФщрщк в дяр«щк
д а«gсш Д Ис 4 дсвФ С рсасСяТр оялс/ бсв« kУ рщ лI лс kв ФаI С 4ояС+Ил Иса СсТ
щ+щас ^ сш оФд рФ 0ФТаиИФаФщ«Д 4 щ ряД С доФд рТс дgяол дФ0+ вФлл+5 щ 4 ч«и
Исл« ООсТряСл 4 ящТ С щящрс+/ ГФТ дъкщлкср о д р рс5ляТ я 4о Осщщ о ГФаяО о-
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
)f
лящТ ш ляСсощярсрФ С ХсоТая Гсл ы авдсошД kо д р+ д в р щрФл Сяр«щк Сщс д асс я д асс
Иса СсТ 4 в дл+я/ . оФ0о+С сКв аив«я я о д рФя ляТ вФ лс вслсрщк ^ л лФщр а«Т
СсаяТД Ир С д 0оя д в чс сш лс 4ос в аср«I/
П с лсляиД щсш влкgлкк щяр Фяк щ о д р рс5ляТ Исл« 4 5 КФ лФ щяр Фяи
щ ялрсолср ): аср лФ0Фв/ *+ щл СФ щр я ящр Т С Исш -р лсСсв ш - 4 щрФк дсаФк щроФ-
ляФД лФ лс ща СФ kыаФСФ 4соСФкI/ б вля щТосКсч чя5 рсасО лл+5 вс С ро вл д+а
4освщрФСяр« щсдс Ир -ляд в« Со вс щсоСящФ ￿
Y/uTub;
Д Т р о+ роФлщаяо ср д асс gсщря яа-
аяФов С ИФщ С Сявс С сщкn лФ ща Кл С доФ0яр« щсш влкД Ир Д С 0 Кл Д Т швФ-р 4 5 -
Кяс лФ лФщ о д р+ д в р 5 вяр« 4 аяФ окв щ лФяД оФд рФр« С щ щсвлс рщсТс С Оящс
яая С вяр« лФgя5 4 Кяа+5 о вярсас лФ 4о ш аТ Д Ф 4 р 4 шФр« я щ дсв / ]р ш лс
4о я0 вср ля щсш влкД ля 0ФСроФД л р ща Иярщк лФ шаФ0Ф5 д а«gялщрСФ я0 лФщ/ гдъс+
ялСсщряя С о д р рс5ляТ С щ ИсрФляя щ в щряКслякя С даФщря kд а«gя5 вФлл+5IД
щсрсС+5 рс5л а шяД ФрсояФа Ссвсляк я ящТ щщрСслл ш ялрсаасТрФ 0ФТаФв+СФир дФ0 вак
р ш Д Ир д+ 4о о+С+ С о д р рс5ляТс Т ):):- ш вФ щвсаФая щсш влкgлии лФ Ил и ОФл-
рФщряТ gяо Т оФщ4о щроФлслл 4оФТряТ /
Tлл СФяя С даФщря о д р рс5ляТя 4 СасТ р 0Ф щ д в щряКсляк ТФТ Т аяИсщрСсл-
л+с ^ о д р+ щ ш р С+4 алкр« 0ФвФИя д+щроссД дс0 4Фщлсс я всgсСасД Ис аивяД ^ рФТ я
ТФИсщрСслл+с- ля д в р всаФр« р Д Ир д+а д+ лсС 0 Кл вак аивс- лФ4оясо 4 0С акр
4ояТ СФлл Т То СФря д а«л вСслФвФряасрлс осдслТ Ияр«щк С gТ ас яая 4 вФокр
ша 5 лс С 0 Кл щр« ш С ояр«/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
)Y

ка Сгш,-рг грв. а0С0сб шяЪ

–ивя лФИФая 0Фв +СФр«щк д ФСр дяас дс0 С вярсак 4 Иря щ рс5 щФ+5 4 оД ТФТ
4 кСяаящ« щФя ФСр дяая/ ￿
G;n;?al J/:/?s
4освщрФСяаФ Т лс4яи Фgял+ дс0 С вярсак
лФ бщсяол коФоТс !YlY ш вФ С .«и-v оТс ^ р д+а оФвя 4оФСакс+ ФСр дяа«Д
вак Т р о ш Д влФТ Д д+аФ лс д5 вяФ щр а« Кс 4о вСял рФк в о КлФк щящрсФ/ GФрс С
!Ylf ш в Т 4Фляк щТ лщро яо СФаФ 4соС+ рсщр С+ ФСр дяа« дс0 С вярсак kгшлсл-
лФк 4ряФIД Т р о+ в аКсл д+а 4 вТаиИФр«щк Т 4о С вл роФщщс асТрояИсщТя ТФдсас/
Z свяляС Сщс ФСр дяая С свял и щср«Д щящрсФ вФСФаФ д+ ТФКв 0лФр«Д лФ ТФТ оФщщр -
кляя всоКФр«щк во ш р во шФД ^ 4оясол рФТ КсД ТФТ 0лФслярФк щящрсФ ТФлФрл ш роФСФк
ZФл-oоФлящТ Д Т р оФк ящ4 а«0 ср 4 в дл+ с5Фля0 вак 4ояСсвсляк роФСФсС С вСяКс-
ляс я щ даивсляк дс0 4Фщл вящрФляя/
. в лФИФаФ ):::-5 ш в С ФСр дяа« дс0 С вярсак щрФСФащк 4 д а«gс ИФщря аяg«
О р оящряИсщТ сИр / ГФТ дъкщлкср щл СФрса« 4о сТрФ ￿
G//gl; J/bil;
ZсдФщр«кл То лД
kв )::: ш вФ лс д+а ляТФТ С 0 Кл щря я0 досщря Ир -р щр кчсс/ Zслщ о С лс д+а Д
5 о gя5 Т 4«ирсо С лс д+а я асТро лл+5 ТФор р Кс лс д+а I/ Zа С kоФвФоI д 0лФ-
ИФаФщ« дФgлкД щр кСgФк лФ Ссоgялс щ щсвлсш 5 аФ я щр яСgФк ):: яаая л С в ааФо С/
]р ш лса«0к д+а 4о щр Т 4яр« С ￿
Radi/^.ack
/ Г аасшФ То лФ 4 ￿
G//gl;
]лр ля –сСФлв С-
щТя 4ящФа лсв щрФрТя 4осв+в чя5 асТрояИсщТя5 всас щасв ичя доФ0 - kУ дчс-
щрСФ лср вслсш вФКс лФ р Д Ир д+ 0ФаФрФр« С+д ял+ лФ в о шФ5/ Z Исш д+ с 4аФряр« 0Ф
4о ТаФвТ 4о С в С 4 в в о Кл+ 4 То+ряс?I
гвлФТ щсш влк 4 Иря ТФКвФк То 4лФк ФСр дяа«лФк Т 4Фляк 0ФляФсрщк ящщасв СФ-
лякя я оФ0оФд рТ щ дщрСслл Ссощяя Фgял+ дс0 С вярсак/ . С ФСФлшФовс ря5 ящщас-
в СФля ТФ0ФаФщ« С Сщс лс роФвяя ллФк ФСр Т 4ФлякД Ф р р Кс ￿
G//gl;
/ б рсИсляс 4 щасв-
ля5 gсщря аср щ 4со4о вСял рФк Т лщро Тр ощТФк аФд оФр ояк рс5ляИсщТ ш шяшФлрФ ￿
G//gl;
Х
оФд рФср лФв Т лс4яс ш ша дяак дс0 С вярсак/ T 5 рк д а«gФк ИФщр« рс5л а шя
0ФчячслФ 4ФрслрФя я То КслФ рФл Д лсТ р о+с я0 сш лФяд асс коТя5 щ дслл щрс
Т 4Фляк Сщс Кс оФщТо+аФ/ Zосвя 4о Ия5 рс5ляИсщТя5 л Сял Т ш ша дяа« ясср оФвФоД
ТФсо+Д Т р о+с д в р щасвяр« 0Ф рсД Ир д+ ФgялФ щрФСФаФщ« С шоФляФ5 4 а щ+Д Ф рФТКс
щящрс+ О р всрсТяя я вФа«л срояя/ ТФТКс С ФСр дяас 4осв щ рослФ щящрсФ ялОоФ-
ТоФщл ш Ся\вслякД
3D
-Ся0 Фая0ФяяД щ СсоgслщрС СФлл+
GP^
я Т асщл+с щслщ о+/
. 0ФИс С дчс
G//gl;
4 вФащк С ФСр дяасщро сляс?
Т сщр« лсщТ а«Т СФКл+5 4ояИялД Т р о+с С щС с Соск 4 Саякая лФ ряС+ л -
шя5 ИФщрляТ С 4о сщщФ/ T С дчсД ТФТ С+кщлксрщкД С лсТ р о+5 ща ИФк5 оФ0оФд рТФ ФСр -
 дяак дс0 С вярсак ^ р ос0 а«рФр ша д Т аяИл+5 4сосКяСФля/ ГФТ оФщщТФ0Фа С щС с
T[D-
асТяя ZсдФщр«кл То лД сш а Иgя во ш 4 шяд С ФСр дяа«л ТФрФщро ОсД Ир я
4 вр аТл а сш Т Сщр 4асляи лФ 4 р« ялл СФяД 4оя0СФлл+5 щвсаФр« ФСр дяа«л+с ФСФ-
ояя 4сосКярТ 4о gа ш - k_ осgяа 4 щСкряр« щС и Кя0л« р Д Ир д+ щ4ФщФр« яаая л
аивс ТФКв+ ш вI/
G//gl;
лФлка д+Сgсш 0Фсщрярсак вяосТр оФ .Фя лФа«л ш 4оФСасляк 4 дс0 4Фщ-
л щря в о Кл ш вСяКсляк , лФ *свО овФ вяосТр о 4 дс0 4Фщл щря дсщ4яа рл+5 ФСр -
 дяас/ *свО ов 4 кщляаД Ир ФсояТФл+ щ Фол 4о с0КФир Т а рос5 рояаая л С
яа« С ш в я С 4о сщщс 4 шядФср д асс l: р+щкИ Иса СсТ/ Lщая 4 щ роср« лФ яо С и щрФ-
рящряТ Д вФлл+с щрФл Скрщк счс д асс И в Сячл+я- ТФКв+ ш в С ФСр ТФрФщро ОФ5 4 шя-
дФср 4оядая0ярса«л !Дl яаая лФ Иса СсТ/
G//gl;
Д Т лсИл Д рФТКс 0Фялрсосщ СФл С р Д Ир д+ 4 росдярсас д+а д а«gс щС -
д вл ш Соссля лФ о ТФ5 ^ С д ТСФа«л щ+щас ща СФД Ир д+ ля5 д+ая щС д вл+ о Тя/
Zосвля ФсояТФлс роФряр лФ С Квсляс ФСр дяак !fДl ИФщФ С лсвсаиД Ф сСо 4с+ ^
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
l:
4оясол СвС с сл«gс/ ГФКв и ял р Д лс 4о Ссвслл и 0Ф о асД Кл 4 роФряр« лФ
ящ4 а«0 СФляс 4о в Тяя
G//gl;
/
. С+вср ая я0 р ш Ир -р 4 рл с?
Z чсщрС ср в щрФр Ил щл СФля 4 аФшФр«Д Ир о д р+ д в р С вяр« дс0 4ФщлссД Ис
С вя +/ Lщр« Иср+ос щл Сл+с 4ояИял+ ФСФоя- лсСляФрса«л щр«Д щ лаяС щр«Д ФаТ ш а«
я gядТФ С вярсак/ WСр ФряИсщТ с 4оФСасляс дсчФср 0лФИярса«л сл«gяр« Саякляс
Сщс5 ря5 ОФТр о С/ По Осщщ о Фgял щро сляк я0 ZрлО овщТ ш ляСсощярсрФ Гоящ ысо-
всщ рсИФсрД Ир дсщ4яа рл+с ФСр дяая лс ящТаиИФр Иса СсИсщТя ОФТр о 4 ал щр«иД
Ф щТ осс 4сослсщ р сш щ С вярсак лФ 4о шоФящрФn р Д щ ТФТ щр о л+ ля 4 щ рояД
щсо«с0л+ gФш С4сосвД щ дслл сщая дсщ4сИяр« С вярсаи я 4о шоФящр С 0 Кл щр«
щ ро вляИФр«/ WлФа шяИл+ 4о сщщ лФ 4о ркКсляя л шя5 аср явср С ФСяФяяД я С лФщр -
кчсс Соск щФ аср+ ИФчс Сщсш Ссвср ФСр 4яа рД Ф Иса СсТ Сщр 4Фср С вса р а«Т С Таи-
ИсС+с слр+/ . Кл счс л ш с щвсаФр«Д 4осКвс Ис + щ Кс вл 0лФИл щТФ0Фр«Д
Ир о д ря0яо СФлл+с Фgял+ д асс дс0 4Фщл+Д Ис ФСр дяая щ Иса СсТ 0Ф о ас/
ПосКвс Сщсш 4освщр яр оФ0оФд рФр« 4о шоФл с дсщ4сИслясД 4 0С акичсс ФСр ФряИс-
щТ С вярсаи с0вяр« С 4а 5 и 4 ш в я Ияр+СФр« лс КявФлл+с я0слсляк С вСяКсляя
VлФ4оясоД Т швФ лФ в о шс СщросИФсрщк дъс0в яая вСяКсляс осш аяо ср 4 аясщТяx/ . С
са Д Ияр+СФк р Д ТФТ д+щро явср 4о шосщщ я лФщТ а«Т 5 о g ФСр дяа« ￿
G//gl;
4 ТФ-
0Фа щсдк 4оя даФш 4оякрл 4 ш всД С4 алс Ссо крл Д Ир 4 ТоФлс сос ИФщряИл о д -
ря0яо СФлл+с ФСр дяая С в р С лФg дя5 в Кс С даяКФgсс Соск/
ПоФТряИл щр« ящ4 а«0 СФляк ш ша дяак 0ФСящяр р са ш оквФ рс5л а шяИсщТя5Д
иоявяИсщТя5Д Т соИсщТя5 ОФТр о СД Ф рФТКс щ доФКсля дс0 4Фщл щря/ Х вср ая Сщк рФ
рс5ляТФ ящ4оФСл оФд рФр«? б4оФСв ая лФ щвсаФср лФgя в о шя д асс дс0 4Фщл+я? П Сс-
окр ая аивя С лсс лФщр а«Т Д Ир д+ 4 роФряр« щС я всл«шя? 0р 4 р 4 С в щТФК р
0ФТ л вФрсая?
бщс р лс 4о щр рс осряИсщТяс С 4о щ+/ k рк Т ):!l ш в 0ФТ л+Д оФ0осgФичяс
ФСр л л+ ФСр дяак лФ5 вяр«щк лФ в о шФ5Д 4оялкая р а«Т С ГФаяО оляяД .сСФвс я
С oа оявсД С То ш ля5 Кс щО ояо СФаящ« шо л+ о+л Т я саФк Т а«р оФ С Квсляк/
WСр дяа« дс0 С вярсак 4 рсляФа«л Кср 4 рокщря щл С+ щ Сосслл ФСр 4о +g-
аслл щря я Сщсш л КсщрСФ сс роФщас/ ГФТ я С ща ИФс аид ш во ш ш 4о о+СФ С даФ-
щря о д р рс5ляТяД л шяс аивя 4 а ИФр С+ш в Д вак лсТ р о+5 VлФ4оясо о Т С вярсас
я ФТя лсо С ￿
G//gl;
x лФ д вср шо л Д л Тр -р лся0дсКл 4 рсо4яр д+рТя/ Г 4Ф-
ляяД 0ФляФичясщк 4сосв С+я рс5л а шякяД Кс Ср ошаящ« лФ ФСр дяа«л+ о+л Т/
* дяа«л с 4ояа Ксляс ￿
Ub;?
Д Т р о с 4 шФср 4ФщщФКяоФ лФря щсдс лФсл+5 С вярс-
асД я рФТ Кс лФлсща вФо 4 рФТщя/ . Ир ща ИярщкД Т швФ лФ р р о+л Т кСкрщк о д р+?
Ub;?
Кс 4 щро яа ящщасв СФрса«щТ и аФд оФр ояиД Т р оФк лФ4яИТФлФ о д р рс5ляТФяД
ш р С+я k0Ф4 щряр« 4о сщщ щ 0вФляк 4ФоТФ ФСр л л+5 рФТщяIД Ир 4 0С аяр ящТаиИяр«
С вярсак я0 оФСлсляк/ П лсвФСля 4 вщИсрФД С дФ0с ￿
Ub;?
!В) :lO ФТряСл+5 С вярсас ^
я р р 4о сщщ Сщс5 я5 р4оФСяр С ряа«/
б Z свялслл+5 [рФрФ5Д ТФТ я С л шя5 во шя5 щроФлФ5Д С вярсакя рФТщя ИФщр оФд -
рФир яяшоФлр+ яая рсД Тр С+дяСФсрщк я0 щяаД Ир д+ 4 влкр«щк ССсо5 4 щ яФа«л -Т -
л яИсщТ асщрляс/ Г р Кс рФ 4о Осщщяк 4осв4 аФшФср 4 щр клл с аяИл с С0Фя -
всщрСяс/ ТФТщящр ^ раяИл+ ящр ИляТ ялО оФяя вак аид ш вя4а ФрФ-л СяИТФ яая
асляС ш К олФаящрФ/ ХсщсвФ щ ля Кср л ш с 4 СсвФр« лФщро сляк5 С лФо всД 4 ая-
ряИсщТ Т ощс яая вФКс 4о щр р Д ТФТФк КявФсрщк 4 ш вФ/ П КФа Д д Сщс р 
 Кср оФщщТФ0Фр« я о д р ^ Ссо крл Д вФКс щ д а«gс в щр Ссол щр«и/ . Ссв« 4оя р 
ящИс0лср Иса СсИсщТя Т лрФТр? ы С ок д асс Т лТосрл Д сщая 4ФщщФКяо+ 4осв4 Ир р С вя-
рсас-о д р С аивкД Ир щрФлср щ рФТщящр Д Т р о+ 4 рсокср оФд р Д ТФТ р а«Т щасв и-
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
l!
чФк С алФ ялл СФя до gярщк 4ок лФ щОсо ща ш я вФояр 4 сс оФд рляТФ рФТД ТФТ
ляТ швФ оФл«gс?
]р ТФщФсрщк лс р а«Т С вярсас рФТщяn Т о«со С ш р 0Фсляр« ФФ0 л СщТяс С 0-
в gл+с во л+ яая ФСр Фря0яо СФлл+с О ош л+/ Zа Кд+ в щрФСТя ￿
UP^
я ￿
G//gl;
рФТКс
рсщряо ир щ дщрСслл+с Ссощяя шо 0 С+5 дсщ4яа рляТ С/ СФ щ 4 а Сял яаая лФ Иса -
СсТ С Z свялслл+5 [рФрФ5 0ФоФдФр+СФир щсдс лФ Кя0л« С Квсляс шо 0 СяТ СД рФТщя яая
ФСр д щ СД я Сщс ля ТФК рщк С 0 лс оящТФ я0-0Ф 4 кСасляк о д ря0яо СФлл+5 ФСр дяас/
То вл вФКс С доФ0яр« Сщс я0слслякД Т р о+с Кср 4 СасИ« 0Ф щ д вФа«лсgсс оФ0-
Сяряс щ д+ря/ ГФТ-р к оФ0ш СФояСФа щ шслсоФа«л+ вяосТр о Т 4ФляяД 0ФляФичсщк
оФ0оФд рТ С+щ Т рс5л а шяИл+5 щящрс Т лро ак в щр 4Ф VрФТя5Д лФ4оясоД ТФТ л СФк
щящрсФ 4ФоТ СТя С Фо 4 ор Д Т р оФк щ дчФсрД щТ а«Т щС д вл+5 сщр щрФа щ« лФ ТФК-
в рФКсxД я щ4о щяа сш р Д ТФТяс 4 вС вл+с ТФляД 4 сш лсляиД рФкрщк С д в чс/
T л 0Фш С ояа р Д Ис к ляТ швФ оФл«gс лс 0Фв +СФащк- ТФТ 4 кСасляс ФСр дяас
дс0 С вярсак Кср щТФ0Фр«щк лФ оФд рс 4ФоТ С Т/ бсв« ФgялФ Кср 4о щр 4 с5Фр« в 
я Ссол р«щкД Т швФ 4 росд срщк/ GФИс щрФСакр« сс лФ щр клТс Фо 4 орФД вФ счс я 4аФряр«
0Ф р ?
Г аяИсщрС во л С С лФgс лсдс я дсщ4яа рл+5 ФСр дяас лФ лФgя5 аяФ5 С
Т лсИл щИсрс 4освсаярщк лс рсД щ чсщрСя ая р щ рс5ляИсщТ я Т л яИсщТ 
р ИТя 0осляк ^ С ТФТ -р слр рФТ ш С 4о щФ Кс лс С 0ляТлсрД ^ Ф рсД 4оя р ая аивя
я0слслякД Т р о+с 4 СасИср 0Ф щ д я5 4 кСасляс/ Г С+ щТ осс в Ссоярс о а«- во ш Д
о вярсаиД Иса СсТ ^ яая Исол кчяТ Д Т р о+ лс Ксрс Т лро аяо СФр«? .сщ рок лФ
р Ир ФСр дяа«л+с ФСФояя ща ИФирщк ТФКв+ всл«Д д вс ая + ш р С+ щяояр«щк щ р Д
Ир С+0СФлФ щд с С 4о шоФс? Z вк 4 р Д ТФТ рчФрса«л ящщасв ирщк 4ояИял+ ТФК-
в ФСяФТФрФщро О+Д ^ лФСсол сД лср/ Поя 4соС Кс ФСФояяД ща ИяСgсщк я0-0Ф 4о шоФ-
л ш щд кД оФ0вФв рщк 4оя0+С+ рТаиИяр« щящрс / Z С вярсакя-аив«я ФСФояя 4о ящ5 -
вкр ТФКв+ всл«/ *+ 4ояС+Тая Т р Д Ир лФ в о шФ5 ща ИФсрщк д асс яаая лФ щсорс С
ш в/ . щ сс ая + 4оялкр« Т 4«ирсол и щящрс я дсщ4яа рл+с ФСр дяаяД лФ щ Сс-
щря Т р о+5 д в р Ссщр р ш всщкрТя яая щ рля р+щкИ Кя0лс? ZТ осс Сщсш Д лср/ Zящрсс
ФСр ФряИсщТ ш 4оФСасляк 4оявсрщк 4 ТФ0Фр« 4 Иря явсФа«л+ ос0 а«рФрД 4осКвс Ис с
вФв р gФлщ/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
l)

/0« я0Сящш ооК« Гго 

, д р+ рФТКс лФИялФир яшоФр« СФКл и о а« счс С вл сщрсД швс яо лс рсо4яр
gяд ТД 4 щТ а«Т лФ Т л щр яр Иса СсИсщТФк Кя0л«Д Ф яслл С 4соФя лл+5/ б ):!l
ш в д+а 4о вФл !l:: 5яо ошяИсщТя5 о д р С 4 щосвлс слс С 4 ар оФ яаая лФ в а-
аФо С 0Ф ТФКв+Д Ир щ щрФСакср В % р ИящаФ 4о Осщщя лФа«л+5 дща КяСФичя5 о д р С
я j! % дчс щр я щря 4о вФК 4о +gаслл+5 о д р С/ Г аяИсщрС о д ря0яо СФлл+5
свяялщТя5 4о св о СсаяИяСФсрщк 4оясол лФ l: % С ш вД я д асс яаая лФ ФсояТФл-
сС Кс 4 вСсошаящ« о д ря0яо СФлл 5яо ошяя/
, д рФ С свяялс лФ5 вярщк щФ с gяо Т с 4ояслсляс/ .Ф4оясоД С Z свялслл+5
[рФрФ5 щ чсщрС ср 5яо ошяИсщТФк щящрсФ kФ бялИяI 4о я0С вщрСФ ￿
In:ui:iv; ^u?gical
/ ]р
яляФа«л ялСФ0яСлФк о д ря0яо СФллФк щящрсФ вФаслл ш 4оФСаслякД щ 0вФллФк вак
ТФ0Фляк 4 чя С ща Кл+5 4соФяк5Д рФТя5 ТФТ С щщрФл Сасляс щсовсИл ш ТаФ4ФлФ/ глФ
ящ4 а«0 срщк С 5 вс д асс Ис ):: р+щкИ 4соФя сКсш вл / СяКсляк 5яо ошФ 4сосС вкрщк
С д асс р Ил+с kяТо вСяКслякI То gсИл+5 ялщро слр С о д рФ/ . 4 щТ а«Т слФ сш
щ щрФСакср !Дf яаая лФ в ааФо СД л в щр 4сл р а«Т щФ+ щ щр крса«л+ д а«ляФ
я ИосКвсляк/ Lчс сщр« k,СслIД оФ0оФд рФлл+ вак Фояя Z[WД ^ л С+ 5яо ошяИс-
щТя о д рД щ4 щ дл+ 4о С вяр« рсщр С+с Тщ4сояслрФа«л+с 4о св о+/ Поя слс С )l:
р+щкИ в ааФо С л щрФа ш оФ0в д асс в щр 4л+ СФояФлр Д Ис щящрсФ kФ бялИяIД Ф
рФТКс 4соС+ 5яо ошяИсщТя о д р Д ящ4 а«0 ичя 4о шоФл с дсщ4сИсляс щ рТо+-
р+ ящ5 вл+ Т в Д Ир ша д+ щ4 щ дщрС СФр« 4 кСасляи д асс всgсС+5 щящрс рсас-
5яо ошяя/
ZящрсФ kZсвФщящI 4о я0С вщрСФ ￿
_/.ns/n L _/.ns/n
Д ФСр Фря0яо ичФк ССсвсляс
щ4 ТФяСФичя5 асТФощрС 4ФяслрФД Т р о+ всаФир Т а л щТ 4яиД 4 0С аяр щля0яр« щр -
я щр« 4о св о+ д асс Ис лФ яааяФов в ааФо С С ш в/ Уща шя Флсщрс0я а ш СД ТФТ 4оФ-
Сяа Д СсаяИяСФир сл 4соФяя лФ В::^)::: в ааФо С/ Пояслсляс щящрс+ kZсвФщящIД
Т р оФк Кс в дослФ У4оФСасляс 4 Т лро аи 0Ф 4о в ТрФя я асТФощрСФя я щсш влк
лФИялФср ящ4 а«0 СФр«щк С д а«ляФ5Д д вср щр яр« Сщсш !l: в ааФо С 0Ф 4о св о / П ал -
щр«и щроФляр« л Кв С Флсщрс0я а шФ5 лФ лс щ сср/ ТФТяс щящрс+Д ТФТ kZсвФщящIД вс-
щрС ир Со вс ФСр 4яа рФ ^ 4о щр 4 шФир СоФИ Д Ир 4 0С аяр вл Флсщрс0я а ш Т л-
ро аяо СФр« всщкр« вл Сосслл+5 4о св оД Ф лс всК ояр« аяИл С ТФКв 4соФя лл /
П я ТФ0Фляк 4 чя С оФТФ5 Кс щ чсщрС ичя5 4о св оД о д р+ щ ш р вФКс
в доФр«щк в рФТя5 сщрД Т вФ лс в ркл рщк 5яо ошя-аивя/ ыо 44Ф ящщасв СФрсас ГслФ ы а-
вдсошФ оФд рФср лФв о д рФя вак асИсляк оФТФД Т р о+5 Кл Сосслл я4аФлряо СФр« С
Иса СсИсщТ с рса вак 4о Ссвсляк а ИсС рсоФ4яя/ бсщр я0а Исляк р Слсgлсш ящр И-
ляТФД Т р о+ 4 СосКвФср 0в о С+с КяС+с рТФля Ссщрс щ оФТ С+яД о д р+ д в р ящ4 щ-
ТФр« оФвя а И Сл роя рсаФД щ ТоФлс С+щ Т р Ил щр«и лФ4оФСакк сш лФ оФТ С+с ТасрТя/
Tщ4 а«0 к ￿
3D
-4оялрсоД свяялщТя рс5ляТ Кср вФКс щ 0вФр« ялвяСяв Фа«л+ я4аФл-
рФрД Т р о+ 4о вср 4 рса 4ФяслрФ я СщрФлср лФ сщр р Ил рФД швс лс д5 вя /
.сщ рок лФ 4 рсляФа о д ря0яо СФлл 5яо ошяяД СФКл лс р о 4яр«щк С щ4с-
СФр« р 4яИсщТ с д в чсс С+щ Тя5 рс5л а шя/ . С щря лс0Фосшящрояо СФлл+5 роФСФ5Д
С+0СФлл+5 о д ря0яо СФлл 5яо ошясД С 0ляТФир 4 шФичс ИФщр / П щ дчсляк ￿
T.;
_/u?nal f/? H;al:.ca?; Quali:M
VkЖ олФаФ ТФИсщрСс 0воФС 5оФлслякIxД 5яо ошяк щ ящ4 а«-
0 СФляс щящрс+ kФ бялИяI щрФаФ 4ояИял !Oj роФС я O! щсоря/ УИяр+СФк р Д ТФТ с
вФСасляс лФ щроФ5 С+с Т 4Фляя я 4 щрФСчяТ С свяялщТя5 ща ш ТФ0+СФср лс д5 вя-
 щр« щляКсляк 0ФроФрД слк дсщ4 Т яр С 0 Кл щр« р ш Д Ир о+л Ил+с щяа+ лФИл р р а-
ТФр« о д р С С 4соФя лл и вФКс С рс5 ща ИФк5Д Т швФ д+а д+ а ИgсД сщая д+ 4Фясл-
р 0Флкащк Иса СсТ/ гвлФКв+ о д р+ ш р 4оялсщря С щОсос 0воФС 5оФлсляк шо л и
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
ll
4 а«0 Д л Иса СсИсщрС щ Ссоgяр gядТ Д сщая 4 щ4сgяр щ 0вФр« Тр оФ , д рФ аяg« я0
щ доФКсля ОялФлщ С С+ш в+/
, д р+ рФТКс ТФ0+СФир Саякляс лФ свяял 0Ф 4освсаФя 4соФя лл / Zс«вс-
щкр яаая л С Иса СсТ 4 Сщс 0сл gФо щроФвФир р щсо«с0л+5 лФо gсля ща 5Ф я
осИя/ ыа 5 р яая лс р освТ Кл ящ4оФСяр« свяялщТя СсgФрса«щрС Д 4 р 
аивя щ ряя 4о дасФя 0ФИФщр и КяС р С ща Сяк5 ТоФлс щ яФа«л я0 акяя/ Г швФ
к 4 рсgсщрС СФа 4 УТоФялсД шо 44Ф вСФвФряасрля5 щр вслр С рс5ляИсщТ ш ляСсощярсрФ
4 ТФ0ФаФ лс дасщркч и Исол -щялии о д ря0яо СФлл и 4соИФрТ 4 в лФ0СФляс ￿
[nabl;
Talk
Д Т р оФк щ 4 ч«и шядТя5 щслщ о С лФ 4Фа«Ф5 оФщ4 0лФср к0+Т Ксщр С я Исос0 даи-
р щ 4сосС вяр сш С рсТщр лФ ТоФлс щФорО лФ/ ]р р рсТщрД С щС и Исосв«Д 4ос доФ0 срщк
С осИ«Д 4 0С акк ша 5 лс Иса СсТ kш С ояр«I я д+р« ща+gФлл+ С осКяс осФа«-
л ш Соссля/ Z оФ0Сяряс ялл СФяД 4 в дл+5 о д ря0яо СФлл лФИялТс ￿
[nabl; Talk
Д
я щ СсоgслщрС СФляс щслщ о С о д р рс5ляТФ Кср щрФр« лс 4о щр 4 о свяял+n
щФФ шоФл« сКв Иса СсТ я Фgял  Кср лФИФр« оФ0+СФр«щк/
гщ дслл 5 о g р Кл Сявср«Д лФ4оясоД 4 д+СФС С лФИФа«л gТ ас kыоял-
аяОI С ш о вс Z4аслв оФД gрФр Тс5ФщД ИсляТФ Т р о Д вСслФвФряасрлсш ГоящряФлФД
вяФшл щряо СФая щро+ аяО даФщрл+ асТ 0/ П щТ а«Т сш я ллФк щящрсФ д+аФ
щаФдаслФД л лс ш 5 вяр« С gТ а / бсщр лсш С 4соС окв рс4со« щявяр о д р ￿
VG/
Д
щ 0вФлл+ Т 4Фляс я0 .«и-ыс4gяоФ/ , д р щлФчсл 4 вТаиИслл Т щсря Сявс ТФс-
о Д Ир 4 0С акср ГоящряФл Д щявкчс С щ дщрСслл ш щрял Д лФ л рд Тс Сявср« я ща+-
gФр«Д Ир 4о ящ5 вяр С ТаФщщсД С осКяс осФа«л ш Соссля/ гл Кср 4 влкр« о Т Vо д р
всаФср р 0Ф лсш x яД сщая Иярса« С+0 Сср сш Д рСсряр« лФ 0ФвФлл+ С 4о щД Ф Иярса« я
Ссщ« ТаФщщ ща+gФр сш Исос0 вялФяТя о д рФ/ Tщ4 а«0 к о д рФД ГоящряФл 4 ТявФср 0вФляс
С Соск 4 КФол+5 Исля/ гл 5 вяр 4 Т ояв оФ Ссщрс щ во шяя ИсляТФя/ W вл -
ТаФщщляТя дчФирщк щ ГоящряФл Д Т р о ш 4ояСк0ФаФ Т в д ас0л«Д оФ0ш СФояСФк щ сш
о д р /
oоФл 0щТФк о д р рс5ляИсщТФк Т 4Фляк ￿
Ald;ba?an
4ояв ФаФ счс вл ялрсосщл с
4ояслсляс вак о д р С С ТаФщщс- С O: щроФлФ5 яоФ ш Фл явл+ о д р .Ф V
\AO
x С+щ р 
сл«gс вС 5 О р С С+щр 4Фср С ТФИсщрСс ФщщящрслрФ 4ос4 вФСФрсак лФ о ТФ5 сщрсщрСслл+5
лФ Т я ялО оФряТя/ ТФТКс л 4 шФср ИсляТФ щ Ф ря0 дчФр«щк щ во шяя осдк-
рФя/ б вл лФИФа«л gТ ас С ыФоасс о д р .Ф щявяр яая щр яр лФ щр аФ5 ИсляТ С я
4 шФср я щ ФрсФряТ Д Ф С р Соск 4о Осщщ о 4свФш шяИсщТ ш ОФТ а«рсрФ Г а дя-
щТ ш ляСсощярсрФ VТ р оФк 4 а ИяаФ щрс4сл« в Тр оФ лФ Т С УляСсощярсрс Гс С _4 ляяx
рщасКяСФср я я0 ИФср р Д ТФТ 4о 5 вкр я5 С0Фя всщрСяс я 4свФш шяИсщТя 4о сщщ/
сщкр« аср лФ0Фв рс л С ССсвслякД Т р о+с щсш влк ящ4 а«0 ирщк С 4соФя лл+5
я gТ аФ5Д д+а 4 Иря лсС 0 Кл 4освСявср«/ Tщщасв СФрсаяД 4осв4ояляФрсая я ялСс-
щр о+Д оФ0+gакк л С+5 щ4 щ дФ5 4ояслсляк о д р рс5ляТяД 0Фв +СФирщк Кс лс
р а«Т 0ФвФИФ5Д Т р о+с ФgялФ шаФ д+ С+4 алкр« д асс ООсТряСл Д Ис Иса СсТ/ гля
Сщс д а«gс я д а«gс в Фир СсчФ5Д щвсаФр« Т р о+с щС яя щяаФя аивк д+а д+ С Сщс
лсС доФ0я Д ^ лФ4оясоД р ИсИл с оФвяФя лл с да Исляс щ 4 ч«и лФл о д р С ГслФ
ы а«вдсошФ яая о д р ￿
Walk Assis:
р ￿
H/nda
Д Т р о+ 4 шФср 5 вяр« аивкД 4ояТ СФлл+
Т ялСФаявл Т акщТс/
Lчс вял ляТФа«л+ я Исл« коТя 4оясо Кл Сявср« С mКл Г оссД швс
о+дФТя Кс вФСл С+дяаящ« я0 щяаД 4+рФкщ« щ4оФСяр«щк щ Сосвкчяя я5 оссща св 0Фя/
Учсод р св 0 д5 вяащк яо С о+д а СщрС я во шя СявФ ощТ 4о +gаслл -
щря С яааяФов+ в ааФо С ТФКв+ ш в ^ l:: яаая л С С вл р а«Т mКл Г осс/ W
4 р аФд оФр ояк ￿
U?ban R/b/:ics
С Г осщТ ялщряр рс 4сосв С лФ Тя я рс5л а шя
щ 0вФаФ kЖL,гZI V
_[RO^)
^ о д ря0яо СФлл и С о лТ вак аяТСявФяя св 0Д шо -
л+ ФСр л л+ даслвсоД Т р о+ 0Ф5СФр+СФср я ляИр КФср в р лл+ св 0 С ИФщ/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
lj

Ф0С0щК агС0щг

k рк лсТ р о+с 0ФвФИяД С+4 алкс+с о д рФяД аивк лс 4 в щяа Д я5 щл Сл+
лФ0лФИсляс 4 -4осКлс щрФсрщк вскрса«л щр«Д Т р о лФ 4о ркКсляя л шя5 щр асря
4о Осщщя лФа«л 0ФляФаящ« аивя/ Zа С kо д рI С gа С дя5 в даФш вФок 4 кСяСgсщк
С !Y): ш в 4«сщс ИсgщТ ш 4ящФрсак-ОФлрФщрФ ГФосаФ 0Ф4сТФ k, щщ щТяс ляСсощФа«л+с
о д р+I/ гвлФТ л ясср д асс ша д Тяс ящр ояИсщТяс Т оля/ ]ря а шяИсщТя рсоял
kо д рI С щ5 вяр Т вС ИсgщТя ща СФ- JzMzbz VkдФочялФIx я JzMzbp3{ Vk5 а 4Ix ^ я С
Т лс4яя 0Ф4сТФ 4ящ+СФср л С+ ТаФщщ kящТ щщрСслл+5 аивсIД Т р о+с д в р щ 0вФл+Д
Ир д+ ща Кяр« Иса СсИсщрС /
, д р+ 4 щ ря щС с кСакирщк ос0 а«рФр дъсвялсляк вС 5 вФСл я0Ссщрл+5 рсл-
всля- оФ0Сяряк рс5л а шя С щОсос ро вФ я ящ4 а«0 СФляк дща КяСФичсш ТаФщщФД Т р -
о+ 4 щрФСакср всgсС и оФд И и щяа вак С+щgя5 ща сС дчсщрСФ/ Z р р ИТя 0осляк
ящ4 а«0 СФляс о д р С ТФ0+СФсрщк 4оя0лФТ рс5ляИсщТ ш 4о шосщщФД л вл Сосслл я
осялТФолФяс оФдщТ ш ро вФ/
По я0С вщрС о д р С л С ш 4 Т асляк д вср щрФл Сяр«щк Сщс д асс Фщщ С+ я
д асс всgсС+Д Ир щвсаФср я5 рл щярса«л Т лТ ослр щ4 щ дл+я вФКс 4 щоФСлсляи
щ щФ+я ля0Т 4аФИяСФс+я оФд Ияя/ гля щ чсщрСслл 4 Саякир лФ щро Тр о о+лТФ
ро вФД Ф рФТКс лФ д асс дчяс Т л яИсщТясД 4 аяряИсщТяс я щ яФа«л+с рслвсляя/
гвля я0 4оясо С р ш ща Кяр рФСФл«щТФк Т 4Фляк ￿
K/xc/nn
Д Т р оФк всаФср СФgя
ФО л+Д Ф рФТКс л шяс во шяс щро щрСФД оФ0оФд рФлл+с рФТяя Т 4ФлякяД ТФТ ￿
Appl;,
Jic?/s/f:
я ￿
^amsung
/ б сс То 4лсgс 4о я0С вщрСслл Т 4асТщсД оФщ4 а Кслл С ялв -
щрояФа«л 0 лс [л«ИКл« дая0 ы лТ лшФД лФ 4крлФвФря рвса«л+5 0ФС вФ5 ро вярщк 4 а-
яаая лФ оФд Ия5/
П КФа Д 4о кСяС я Т л яИсщТ иД я щ я а шяИсщТ и вФа«л Сявл щр« С р Д Ир
ТФщФсрщк сш всаФД щл СФрса« я шаФСФ ￿
K/xc/nn
Тсооя ы С ):!! ш в дъкСяа лФсосляя
С рсИсляс 4 щасв ичя5 рос5 аср 0ФТ 4яр« яаая л о д р С вак 4 чя щС я оФд ИяД
gрФр Т р о+5 лФщИяр+СФср 4оядая0ярса«л яаая л Иса СсТ/ ы лс оФ0 ТФ0+СФащк яgс-
л«и вак ТояряТя я0-0Ф 4а 5я5 ща Ся ро вФ лФ сш 0ФС вФ5 я лслФвасКФчсш доФчсляк
щ оФд Ияя/ *л шяс я0 ля5 КяС р 4ок С 0вФляя 0ФС вФ я оФд рФир в !) ИФщ С С щ рТя
gсщр« влс С лсвсаи/ . Ир ща Иярщк щ яаая л оФд рляТ С ы Д Т швФ ля5 4 кСярщк
яаая л Фщщящрслр С-о д р С? k рк о д р+ 4освлФ0лФИсл+ вак р ш Д Ир д+ ро вяр«щк д Т
д Т щ аив«яД ля рФТКс 4 0С акр ы лс лФляФр« л С+5 оФд рляТ СД ОФТряИсщТя щрФ-
л СяС щ 0вФляс оФд Ия5 сщр лФ сш 0ФС вФ5/
П ТФ Ир о д рФ ы 4освщр яр С0кр« лФ щсдк о рялл и оФд р Д рФТ и ТФТ 4 ТоФщТФД
щСФоТФ я дФ0 СФк щд оТФ/ ГФКв+ я0 ря5 о д р С лФ щсш влкgля всл« щр яр 4 )l р+щкИ
в ааФо С ^ 4оясол С роя оФ0Ф д а«gс щосвлс ш в С 0Фо4аФр+ оФд Исш Д 5 рк рФСФл«-
щТФк ОяоФ ￿
D;l:a
4аФляо ср 4о вФСФр« 4 в дл с щро щрС 0Ф всщкр« р+щкИ/ Г Т л ):!!
ш вФ С с5Ф5 ￿
K/xc/nn
ро вяаящ« всщкр« р+щкИ о д р С ^ 4 вл лФ !): оФд Ия5/ Г Т л
):!) ш вФ Ияща о д р С С 0о ща в l:: р+щкИ ^ 4 вл лФ ТФКв+5 Иср+ос5 оФд Ия5/ ы
лФвссрщкД Ир 4соС+ 4 ал щр«и ФСр Фря0яо СФлл+ 0ФС в лФИлср оФд рФр« С даяКФgяс
4кр«-всщкр« аср/
GФИс ￿
K/xc/nn
СТаФв+СФср С о д р рс5ляТ рФТ шо л+ ТФ4ярФа? грИФщря р Д С 0-
 Кл Д дъкщлксрщк ялвяСяв Фа«л+ щряас 4оФСасляк ы / б р ТФТ л С+оФ0яащк С щрФр«сД
лФ4сИФрФлл С ￿
T.; \;w Y/?k Tim;s
С ):!) ш в - k0са СсИсщТяс щ чсщрСФ ^ р р Кс КяС р-
л+сД я 4оФСакр« са+ яаая л КяС рл+5 ^ рФ счс ш а СлФк д а«I/ . ы рФТКс 4 в-
СсошФсрщк Саякляи Иящр о+л Ил+5 щяа/ GФ 4 щасвляс всщкр« аср с вФа щ« лФдоФр« рФТ 
шо л+ gрФрД 4 щТ а«Т оФд ИФк щяаФ С ГярФс д+аФ Исл« всgсС / . С 5 вс дчсш Т -
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
ll
л яИсщТ ш 4 въсФ щроФл+ 0ФоФд рлФк 4аФрФ СсаяИяаФщ« ^ С щОсос 4о я0С вщрСФ 0Ф 4о -
gсвgсс всщкряасряс С 4кр«-всСкр« оФ0Д ^ Ир всаФср щ всоКФляс д а«g ш ИящаФ оФд Ия5
Сщс д асс в о шя в С а«щрСяс/
Lщая 4 щ роср« лФ Сщс р щ Т л яИсщТ р ИТя 0ослякД С+д о сКв ящ4 а«0 СФ-
ляс Иса СсИсщТ оФд Ис щяа+ я 4 Т 4Т я Тщ4а ФрФяс о д р С 4осв4 аФшФср Т -
4о ящщ/ 0са СсИсщТя ро в росд ср Исл« Фа ТФ4ярФа«л+5 0ФроФр ^ р сщр« ФСФлщ С+5
4аФрсКс 0ФД лФ4оясоД 0вФлякД рс5ляТ я д о в СФлясД влФТ Тщ4а ФрФя лл+с 0ФроФр+ ^
сКсвлсСл+с оФщ5 в+Д рФТяс ТФТ 0Фо4аФрФ я 4 щ дякД ^ д в р С+щ Тяя/ Tщ4 а«0 СФляс о д -
р С 4осв4 аФшФср вяФсроФа«л 4о ряС 4 а Кл и щро Тр о дивКсрФ- ФСФлщ С+с ТФ4ярФа«-
л+с 0ФроФр+ д в р С+щ ТяД л Тщ4а ФрФя лл+с оФщ5 в+ ТФК рщк я0сол+я ^ о д рФ
лс 4 а КслФ 0Фо4аФрФ/ П сос р ш ТФТ ТФ4ярФа«л+с 0ФроФр+ лФ о д р С 4о в аКФир щля-
КФр«щкД Тщ4а ФрФя лл+с оФщ5 в+ лФ аивс щрФл Скрщк щоФСлярса«л д асс С+щ Тяя яД
щасв СФрса«л Д слсс 4ояСасТФрса«л+я вак оФд р вФрсас/
П щТ а«Т рс5л а шяя лс4осо+Сл оФ0СяСФирщкД о д р+ щ Сосслс ляИр КФр
шо л с Т аяИсщрС оФд Ия5 сщр/ б4о ИсД ял+с оФд Ияс сщрФ ля рФТКс щ 0вФв р я
д в р щ 5оФлкр«Д Ф 4 я р ш Д щшслсояо ир шо л и 4ояд+а«Д 5 ркД ТФТ + Кс Сявсая
лс оФ0Д рФ 4ояд+а« оФщ4освсаярщк лсоФСл сол / б са о д р+ ш р ТФ0Фр«щк даФш Д
щС д вяС Иса СсТФ вак д асс 4сощ4сТряСл+5 0ФлкряД л р а«Т сщая аивя оФ0оФд рФир
щящрс+ ФвФ4рФяя ро в С+5 осщ ощ СД Т л яТя я дчсщрСФ Т р лся0дсКл 4сос-
С о р / г4Фщл щр«Д Т р о 4 вСсошл рщк дчсщрСФД лс щ сСgяс 4 вш р Сяр«щк Т 4сос5 в Д
щ Ссоgслл ИсСявлФ/
_ 4освСяК О ояо СФляс С ):):-5 ш вФ5Д ТФТ р а«Т о д р+ лФИл р Фщщ С 4 кС-
акр«щк лФ оФд Ия5 сщрФ5Д рФТя5 Кс ро в С+5 вСяКсля 4о рсщрФД Т р о+с С+щр 4Фая 4о ряС
щ шаФgсля щС д вл р ош Сас С !YY:-с ш в+/ ,сФаящряИл щр«Д Т р о вФщрщк в дяр«щк
С я5 вя0Флс даФш вФок в щряКсляк лФ Тя ФрсояФаФ5Д р а«Т СсаяИяр щроФ5 я 0а щр«/
*лс Кс в С вяа щ« лФдаивФр« лсИр 4 в дл с С Соск д ол+5 4о рсщр С С с л С 
о вл ш о вс ХФаря ос Ссщл ):!l ш вФ/ .Фя лФа«л+с я сКв лФо вл+с щосвщрСФ
Фщщ С ялО оФяя 4 вФая щяр Фяи рФТД д вр аивя 4о рсщр СФая 4о ряС оФщя0Ф я
Ксщр Т щря 4 аяяя/ . +Д Кярсая ХФаря оФД 0лФаяД Ир р счс лс Сщс/ k рк 4 С в 
4 ща КяаФ щсор« вСФвФря4кряасрлсш ФОо ФсояТФлФ С 4 аясщТ ИФщрТсД щФя 4о -
рсщр ичяс лся0слл д щл С+СФая щС я всщрСяк я а 0 лш kЖя0ля Исол Т Кя5 ясир
0лФИслясI V
]lack Liv;s Ja::;?
x лс 4о щр Ксщр Т щр«и 4 аяяя/ са д+а С ч чсляя дс0-
лФвсКл щряД 0ФрФ4аяСФСgс дсвл+5 Исол Т Кя5 аивс С дчсщрСсД Т р о с оФ0СФаяа щ«
Ссщрс щ 4о +gаслл я 4о я0С вщрСслл дФ0 ХФаря оФД вФ рФТ я щрФа щ« ляТ 
лс ялрсосщл+/ ыа дФая0Фяк я ФСр Фря0Фяк ОФТряИсщТя С+р аТл ая Исол Т Кяс щс«я
оФд Исш ТаФщщФ щ я5 оФд Ия5 сщр/ *л шяс свСФ всоКФрщк лФ 4аФС Д оФд рФк лФ ля0Т 4аФ-
ИяСФс+5 в аКл щрк5 С щОсос ща ш/
П рсок оФд Ия5 сщр С щОсос 4о я0С вщрСФД Т р о и + лФдаивФая С 4о +gаслл
оФ0Сяр+5 щроФлФ5Д 4 Ср оксрщк С Сщс5 роФщак5 Т л яТя/ Тс4со« 4 в шо 0 ТФ0Фаящ«
я оФд рляТя щОсо+ ща ш ^ яслл рсД Тр д+а 0Фчячсл р 4 рсоя оФд Ия5 сщр С Соск
4 щасвлс С ал+ с5Фля0Фяя/ б 4соя в лсвФСлсш Т л яИсщТ ш щ4ФвФ сщрФ аяgяащк
ТФКв+ вСслФвФр+ оФд рляТ 4о вФК С Z свялслл+5 [рФрФ5/ СФ 4о Осщщ оФ гТщО ов-
щТ ш ляСсощярсрФД я0 ИяС д асс O:: Т лТосрл+5 4о ОсщщяД 4 даяТ СФая ящщасв СФлясД
С Т р о 0ФкСяаяД Ир д асс 4 а Сял+ оФд Ия5 сщр С Z[W С даяКФgяс вСФ всщкряас-
ряк ш р ТФ0Фр«щк 4 в шо 0 я0-0Ф Т 4«ирсоя0Фяя/ jO % ФсояТФлщТя5 оФд Ия5 сщр
4 ТФ0Фая С+щ Тя оящТ 4 ша чсляк о д рФяД Ф счс !Y % ^ щосвля о Ссл« оящТФ/ ТсД
И«и вскрса«л щр« ро вл ФСр Фря0яо СФр« ^ иоящрФД лФ4оясоД ^ лФ вФлл+ слрД С 0-
 Кл Д д кр«щк лсИсш Д л рс я0 дса+5 С о рляИТ СД Т ш асшИс 0Фсляр« лФ ФСр Фр+ ^ щТФ-
КсД 4 чляТя иоящр СД ^ 4 вСсошФирщк С+щ Т оящТ / б лФяд а«gс 4Фщл щря лФ5 -
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ

вкрщк В: % оФд рляТ С Z[WД И«к щл СлФк О лТяк 0ФТаиИФсрщк С щд ос я 4ояслсляя
ялО оФяя/
Г швФ к д+а осдслТ Д к ФФ оФд рФаФ 4 чляТ иоящрФ С щ вс То шФ ПФрл
С УялОяавсД gрФр GФ4ФвлФк бяошяляк/ б щл Сл р лсс росд СФа щ« о+р«щк С шо л+5
4крлФвФряО лр С+5 ТляшФ5 С 4 ящТФ5 лс д5 вя ялО оФяя щрФо+5 щ всдл+5 всаФ5
я 0ФТо+ряк5 щвса Т С щОсос лсвСяКя щря/ Гляшя д+ая лФщр а«Т ркКса+Д Ф я5 щр 4Тя
лФщр а«Т С+щ ТяД Ир ФФ ясаФ д+Тл Ссляс 0СФр« лФ 4 ч« слк я сш аФвgсш
доФрФ/ ФКс д в Ия дс0оФд рл+ щрФоgсТаФщщляТ С в ялрсолср СщТ и о Д Т швФ Фа Тр
 ш 4 5СФщрФр«щк в Фgля Т 4«ирсо Д к в ФаД Ир Т 4«ирсо ш д+ С+4 алкр« р
оФд р д асс ООсТряСл / . ФФ ш С ояаФ- kLщая р Т швФ-ляд в« ща ИярщкД к ТФК щ«
дс0 оФд р+I/ Zсш влк 4о Осщщяк с Ф+ С 0лФИярса«л щрс4сля Т 4«ирсоя0яо СФлФ/
Тс4со« к в Фи р Кс щФ с с рсД ФвС ТФрсД Т р о+ С OO аср Сщс счс оФд рФср я ясср
иоявяИсщТ и 4оФТряТ / oФщФв сш ОящФ С+5 вяр лФ вл я0 шаФСл+5 ая ш о вФ kФооя-
ТслД GФ4ФвлФк бяошяляк/ б Соск щасв ичс С ал+ ша дФая0Фяя сш 4о Осщщяк ТФКсрщк
С 4Фщл щряД 4 щТ а«Т Т 4«ирсо+ доср р щ4 щ дл щр« оФд рФр« щ рл щярса«л gФда л-
л+я Фщ4сТрФя иоявяИсщТ 4оФТряТя/ , а« ФвС ТФрФД Т р о+ я0аФшФср вса 4сосв щ в«с
я 4оящкКл+яД с5Фля0яо СФр« лс С+вср/ . шо лФк ИФщр« дк0Флл щрсД 0ФляФичя5
Соск д а«gялщрСФ иоящр СД ^ оФ0оФд рТФ я 4сосщ ро Т лроФТр СД 4 вш р СТФ Т Ия д Фш
лФ иоявяИсщТ к0+Тс вак О оасляк 4о вФКя в Ф яая ФСр дяак ^ д вср С+4 алкр«щк
яя р а«Т С ща ИФс щФ+5 То 4л+5 я ща Кл+5 щвса Т/
T р аяg« Ссо5 gТФ ФщдсошФ/ П в Фрс рФТщящрФ5Д Т р о+5 ш р 0Фсляр«
Фgял+ дс0 С вярсас/ ￿
Panas/nic
щ 0вФаФ )j-4Фа«сС ш о д рФ вак +р«к ш а С+Д Т р о ш
Кс ящ4+р+СФир С к4 лщТя5 щФа лФ5/ ТФТяс о д р+Д Ссо крл Д 4 кСкрщк рФТКс С д а«ляФ5
я в Ф5 4осщрФоса+5/ гл 4освсакср оФ0со я О о ш а С+ ТаяслрФД Ф 0Фрс лФ+аяСФсрД
4о +СФсрД СаФКлкср Т лвяя лсо я щ gяр сш С а щ+Д ящ4 а«0 кД С+оФКФкщ« ща СФя
4о я0С вярсасД k4сосв С+с лФС+Тя 5 вФ 0Ф Т Кс ш а С+I/
П р сщр« счс ОяяФлр+ я ОяяФлрТя/ ,Фд рФ ОяяФлр 4 ялФсрщк С ос0ис
яаая л С аивс 4 Сщс яо / ак 4оясоФ- l: % С0о ща+5 ФсояТФлсС Т швФ-аяд оФд -
рФая С осщр оФлсn )l % р д+аФ 4соСФк оФд рФ/ Zсш влк С Z свялслл+5 [рФрФ5 Ояя-
ФлрФя я ОяяФлрТФя оФд рФир д асс )Дl яаая лФ Иса СсТ/ . Д С 0 Кл Д щ Сосслс
лсФа и ИФщр« я5 оФд Ия5 сщр 0Ф р о д р+/ б осщр оФлФ5 4 Сщс яо Кс 4о 5 вкр
4 в дл+с ящ4+рФляк/ *л шяс щроФл+ W0яя лФИялФир Тщ4сояслряо СФр« щ ящ4 а«0 СФ-
ляс о д р С С осщр оФлФ5/ б осщр оФлс ￿
Hajim;
С ХФлшТ Тс 4ояляФир 0ФТФ0+Д дща КяСФир
Таяслр С я дяоФир щ щр а С ящТаиИярса«л ОяяФлр+-о д р+/ П в дл+с 0ФСсвсляк
щросярса«л оФщ4о щроФлкирщк 4 _4 ляяД mКл Г осс я ГярФи/ ]ря о д р+Д щ 0вФл-
л+с к4 лщТ Т 4Фляс ￿
J/:/man
Д 0Ф4о шоФяо СФл+ лФ оФщ4 0лФСФляс 4 щр рФосаТя я
вФКс ш р С+оФКФр« яя я рФлсСФр«Д Ир д+ оФ0СасИ« Таяслр С/ .скщл р а«Т Д ТФТя
доФ0 С 0лФшоФКвФр« я5 0Ф 5 о gсс дща КяСФляс/
П рсляФа«лФк 4 рсок оФд Ия5 сщр Кср 0лФИФр« ш оФ0в д а«gсД Ис аяgсляс
0Фо4аФр+Д ^ лФ Кср 4 СасИ« 0Ф щ д щляКсляс щ яФа«л  дяа«л щря/ гОяяФлрФя
ИФщр лФляФирщк даФвФрсая лсФа+5 Фдяя я р чсш Т gса«ТФ/ * а всК«Д Кслчял+Д
4освщрФСярсая сл«gялщрС я рсД Т ш лср С+щgсш доФ0 СФлякД ^ яслл ля ИФчс Сщсш
ро вкрщк лФ р в аКл щря я ящ4 а«0 ир ссД Ир д+ 4 влкр«щк 4 щ яФа«л асщрляс/
ZсИФщ о Ссл« дс0оФд ря+ щосвя а в+5 аивс С Z свялслл+5 [рФрФ5 щ щрФСакср !) %Д
Ир д асс Ис СвС с 4осС+gФср дч и яОо 4 щроФлсД Ф С д а«gс ИФщря щрФа«л ш яоФ
лФ счс С+gс/ Lщая оФд Ияс сщрФ дФ0 С ш о Слк С осщр оФлФ5 д в р щ ТоФчсл+ яая С Сщс
ящИс0л рД лФщТ а«Т ро влсс щрФлср аивк 4 а Ияр« 4соС и оФд р ? W Ир лФщИср Ср о ?
П в дл с щляКсляс ИящаФ оФд Ия5 сщр 4о ящ5 вяа я оФл«gс/ По Осщщ о *ФщщФИ -
щсрщТ ш рс5л а шяИсщТ ш ялщряр рФ ]ояТ Хоял« аОщщ л щИярФсрД Ир р kСсаяТя 4ФоФ-
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
lO
в Тщ лФgс 4 5я/ По я0С вярса«л щр« лФ5 вярщк лФ осТ овл С+щ Т о СлсД ялл СФяя
ляТ швФ лс вСяшФаящ« д+щроссД я С р Кс Соск лФдаивФсрщк 4Фвсляс щосвлсш в 5 вФ я
щ ТоФчсляс оФд Ия5 сщр/ –ивя лФИялФир рщрФСФр«Д 4 р Ир рс5л а шяя оФ0СяСФирщк
рФТ д+щро Д Ир лФgя лФС+Тя лс 4 щ4сСФир 0Ф ляяI/ б Соск 4осв+в чс С ал+ ша дФ-
ая0Фяя шо л и ИФщр« дФлТ СщТя5 ТФщщяо С 0Фсляая дФлТ Фр+Д оФд рляТ С ФСяФТФщщ ^
асТро лл+с Тя щТяД Ф Фшслр С р оящряИсщТя5 Ояо ^ щФр+ вак 4 рсgсщрСслляТ С/ .ФИФа
4 5я о д р СД С 0 Кл Д лФлсщср счс д асс щяа«л+ вФо 4 щсТр о 4о вФК/
баякляс о д ря0Фяя лФ Т аяИсщрС оФд Ия5 сщр д вср щяа«л оФ0аяИФр«щк р щроФл+
Т щроФлс/ б щФ С+ш вл 4 а Ксляя лФ5 вкрщк ш щ вФощрСФД Т р о+с оФ0оФдФр+СФир я
4о я0С вкр о д р рс5ляТ лФ Тщ4 орД рсД швс лФ5 вкрщк gрФд-ТСФоряо+Д ялКслсо+ я слро+
4о я0С вщрСФ/ ]р mКлФк Г оскД _4 ляк я ысоФляк/
ZФ С+щ Т оящТ 4 вСсоКсл+ рФТяс щроФл+Д ТФТ ГярФД Т р о+с 4оя щ 0вФляя
4о я0С вщрСслл дФ0+ 4яоФаящ« лФ всgсС и оФд И и щяа / T0-0Ф оФщ4о щроФлсляк о д -
р рс5ляТя р Д Ир 4о я0 gа щ оФд Ияя сщрФя С щОсос 4о я0С вщрСФ л шя5 4о +g-
аслл оФ0Сяр+5 ш щ вФощрСД С даяКФgсс Соск Кср шо 0яр« оФ0СяСФичящк щроФлФ/
ФКс С ГярФсД швс оФд ИФк щяаФ роФвяя лл д+аФ щФ всgсС Д Сщс д асс Т л яИсщТя
С+ш вл+ 5 в щрФл Сярщк 4 Т 4ТФ о д р СД ТФТ 4о вс лщрояо СФа Тсооя ы лФ 4оясос
K/xc/nn
/
ГФТ ТярФщТ с 4оФСярса«щрС росФшяо ср лФ рФТ с оФ0Сяряс щяр Фяя? Z д+ряк лФ
4а чФвя Ткл«Фл«л« 4о я0 gая ИсрСсор« СсТФ лФ0ФвД л С щ 0лФляя ТярФщТя5 аявсо С ля
ща Ияаящ« свСФ ая лс СИсоФ/ П сос о щрФ я оФ0Сяряк ПсТял С 4соС и Исосв« щросярщк
дсщ4сИяр« щрФдяа«л щр«/ Х а«gс Сщсш СаФщр« росС КярД Ир ркКса+с Т л яИсщТяс ща -
Сяк ш р С+0СФр« 4 аяряИсщТ и лсщрФдяа«л щр«/ ГярФ+ лс 5 ркр в КявФр«щк 4о рсщр СД
4 в дл+5 рсД Ир 4 рокщая ХФаря о/
ГярФщТ с 4оФСярса«щрС 4ояслкср вС 5Фщ4сТрл+ 4 в5 в- О Т щяо срщк лФ оФщgя-
осляя о+лТФ ро вФД ялСсщряо к 0лФИярса«л+с щосвщрСФ С роФщая д в чсш Д я щ 5оФлкср 4оя
р ля0Тяс 0ФроФр+ лФ оФд И и щяа Д 4о в аКФк 4 аяряТ 4оял вярса«л одФля0Фяя/ б
!Yl: ш в !l % лФщсасляк ГярФк Кяая С ш о вФ5/ Zсш влк р вФ С+рсщляая 4оясол 4 а -
Сял лФщсаслякД я 4оФСярса«щрС лФсосл в ркл р« р яОо в O: % Т ):)l ш в / ]р
д вср 0лФИФр« С+л Квслл и яшоФяи )l: яаая л С Иса СсТ я0 щса«щТ сщрл щря лФ
ш о вщТяс ОФдояТя С рсИсляс всщкряасряк/ Zсш влкgля ГярФ лФщИяр+СФср 4кр« ш о в С щ
4ояш о вФяД лФщсасляс Т р о+5 4осС+gФср всщкр« яаая л С Иса СсТД я !В: осшя л СД С
Т р о+5 4о КяСФср д асс Ис 4 яаая л / ак щоФСлслякД С Z свялслл+5 [рФрФ5 сщр« вСс
сро 4 аяя щ д асс Ис всщкряяаая лл+ лФщсасляс я jf ^ щ д асс Ис яаая лл+/
ГярФщТ с 4оФСярса«щрС 4о в аКФср 4о шоФ 4оял вярса«л одФля0ФяяД лсщ рок
лФ То 4л+с Т а шяИсщТясД 4 аяряИсщТяс я ФвялящроФряСл+с 4ос4крщрСякД 4 щТ а«Т сш
са« щ щр яр С р Д Ир д+ всоКФр« щр я щр« оФд Ис щяа+ лФ ля0Т о Слс/ Поя рщ р-
щрСяя лс4осо+Сл ш вСяКсляк аивс я0 щса«щТя5 оФ л С С ш о вФ лФ д вср оФщряn р 4о -
щр -лФ4о щр 0ФТ л щ4о щФ я 4осва Ксляк/ Lщая щр я щр« оФд Ис щяа+ 4о в аКяр оФщряД
ГярФ 4 рсокср щС с 4ося чсщрС лФ яо С о+лТс/ GФТФ0+Д Т р о+с оФлсс 4 gая д+
р вФД Ссщр р ш в щрФл рщк щроФлФ щ счс д асс всgсС оФд Ис щяа Д рФТя ТФТ [оя-
–ФлТФ я ХФлшаФвсg/
П в дл с осgсляс 4о дас+ о д ря0Фяя ро вл 5ФоФТрсоя0 СФр« ялФИс ТФТ 4 вш -
р СТ Т д в чс 4 рс 4 Ср осляк щроФрсшя 4о gа ш ^ 4 щр« вФКс ля Кс лс щ4 щ дл+
4 И« С щ Сосслл всщрСярса«л щря/ ТФТ ср в свСФ ая 4ояСсвср Т щ4с5 лФ Т лТ -
ослрл+5 о+лТФ5 д в чсш Д С Ис Кл дсвяр«щк лФ 4оясос GФ4Фвл бяошяляя/
]Т л яТФ GФ4Фвл бяошяляя 4яоФаФщ« лФ ш а«л и 4о +gаслл щр« kRk я kk
СсТ С/ [ раФлвщТ -яоаФлвщТяс яяшоФлр+ 4осв щрФСяая всgсС+с оФд Ияс о ТяД Ф Т швФ
щр я щр« ря5 4соС+5 Кярсас W44ФаФИс 4 влкаФщ«Д лсв о ш и оФд И и щяа дсщ4сИяая
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
lf
ярФа«клщТяс яяшоФлр+ я ФОо ФсояТФл+/ . Т швФ Фgял+ 4 всgсСсаяД Ф оФд ИФк щяаФ
4 в о КФаФД оФд р вФрсая щрФл Сяая щС С+д о лФ ФgялФ5/ б Т лс Т л СД Фgял+ лс
 ш р С+ря лФ 0ФдФщр СТ яая 0ФоФд рФр« 4лсС Т ля 0Д р Т р о ш со  4оФвсвД ярФ-
а«клщТя яяшоФлрД оФд рФСgя С ш а«л+5 gФ5рФ5/ Zяляс С о рляИТяД Т р о+с р СсТФ
4ярФая Т л яТ Д 4 рсокая щС я оФд Ияс сщрФД я Т л яТФ оФ0СФаяаФщ«/ [рФр 4 щрФоса
я дс0аивса/ б р р всл« С !YO! ш в Д Т швФ о вяащк кД лФщсасляс GФ4Фвл бяошяляя щ щрФС-
ака )Д! яаая лФ Иса СсТ/ Zсш влк л лФщИяр+СФср !ДO яаая лФ/
У4Фв Т GФ4Фвл бяошяляя кСяащкД 4 щ ряД лсщ4 щ дл щр«и 4сосря р Т л яТяД
4 Т кчсщк лФ 4асИФ5 аивсД Т д асс с5Фля0яо СФлл я 4яоФичсщк лФ ялО оФяи/
Zсш влк С ш оФ5 gрФрФ в д+СФсрщк щр а«Т Кс шакД ТФТ я лсщТ а«Т всщкряасря лФ0ФвД л
Ияща gФ5рсо С ос0Т щ ТоФряа щ«/ б !Y:f ш в С gФ5рФ5 GФ4Фвл бяошяляя оФд рФая l!
OOO Иса СсТД Ф щсш влк ^ Сщсш ): :OВ/ ,Фд рляТя ￿
K/xc/nn
^ р gФ5рсо+ щсш влкgлс Т -
л яТя/
, д р+ 4оялсщ р лФ ИсСявл и 4 а«0 С л шя5 Фщ4сТрФ5/ Усл«gярщк Т аяИсщрС
роФС лФ оФд Ис сщрсД в о Кл -роФлщ4 орл+5 4о ящgсщрСяn 5яо ошяИсщТяс 4о св о+
щрФл р д асс дс0 4Фщл+я я слсс ялСФ0яСл+яn 4 кСкрщк яояФв+ л С+5 С 0 Кл щрс-
д а«л+с всряД Т р о+ лса«0к С+5 вяр« я0 в ФД щ ш р 4 щсчФр« gТ а Д Ф ша 5 лс+с ^
ш С ояр«/ ]р Иящр с даФш вак Иса СсИсщрСФ/ Т Кс щФ с Кл щТФ0Фр« я ша дФая0Фяя С
д асс gяо Т щ+щас/ глФ 4ос л КяаФ д шФрщрС я даФш 4 а Ияс аивс С Сщс яосД л
ш щ вФощрСФ я осшя л+ VрФТяс ТФТ  о вл gрФр GФ4ФвлФк бяошялякxД Т р о+с лс 4сослФ-
4оФСяая 4 р Т оФд Ис щяа+ С оФщр чяс даФщря 0Флкр щряД 4ояgая С 4Фв Т/
_ Сщ4 ялФи аивсД Т р о+с оФд рФая щ л С Т Флвс д очяТ С р л И«и/
Z о Т аср лФ0Фв ля шая д+ лФря д асс С+щ Т 4аФИяСФс и оФд р С ш а«л+5 gФ5-
рФ5 яая лФ ОФдояТФ5/ Г ):):- ш вФД С 0 Кл Д я лс вФщрщк 0ФоФд рФр« лФ Кя0л« вФКс
gСФдо / Пок щсИФщ С Фо 4 ор *ФлИсщрсоФ С Wлшаяя о д р+- д очяТя ир 4 а+Д
ящ4 а«0 к вак лФСяшФяя аФ0сол+с щТФлсо+ я а«роФ0С Т С+с вФрИяТя/ Lщая о д р СщросИФср
лФ 4 ря Иса СсТФД л ш С ояр щ Иящрсgя ФлшаящТя ФТслр - kПо щрярсД к и 4 аIД
Ф 0Фрс шядФср сш /
Z4 щ дл щр« оФ0аяИл+5 щ дчсщрС Т ФвФ4рФяя д вср яшоФр« ТаиИсС и о а« С р Д
лФщТ а«Т Т лТ ослр щ4 щ дл+я я щрФдяа«л+я ля ТФК рщк лФ 0Фос л С о+/ .Фя-
д а«gя С+яшо+g 4 а ИФр р л С+5 рс5л а шя рс дчсщрСФ я Т 4ФляяД Т р о+с лс щрФ-
л р 4о щр 4 Ср окр« щроФрсшяя 4о gа ш Д л щ сир 4оящ4 щ дяр«щк я лФ4оФСяр« щС я5
шоФКвФл Т оФ0СяСФичящк ялв щрояк/ , д р рс5ляТФ ^ влФ я0 ля5Д я д щрФа«л+5-р
я лФ4ящФлФ рФ ТляшФ/ б р 4 Ис ГярФ лс 4 аФшФсрщк аяg« лФ 4оял вярса«л и одФля-
0ФяиД 4оя0СФлл и всgсСяр« оФд И и щяа n л рФТКс СТаФв+СФср 0лФИярса«л+с щосвщрСФ
С роФщая д в чсш / TлСсщряяя С оФ0СяСФичясщк щОсо+Д рФТяс ТФТ о д р рс5ляТФД лс д-
5 вя+Д л лс д5 вяФ я щ яФа«лФк щро Тр оФД Т р оФк 4о щасвяр 0Ф рсД Ир д+ 4 рсокС-
gяс оФд р аивя щрФСФаящ« лФ 4аФС Д 4 ТФ лс щ сир С0кр« Т ощ С щр о л роФщас яая
4о ОсщщяД Т р о+с 4осваФшФир л С+с С 0 Кл щря/ б л шя5 щроФлФ5Д щ дслл С ZсСсо-
л LСо 4сД щсИФщ явср Тос4асляс щящрс+ щ яФа«л 0Фчяр+ щ рсД Ир д+ 4 рсокСgяс
сщр оФд рляТя ясая gФлщ лФря щсдк С л С щОсос/ ак р ш лс д5 вя д вср ИФщр«
рс5 яааяФов С в ааФо С 4ояд+аяД Т р о+с 4оялсщср оФ0Сяряс о д р рс5ляТяД лФ4оФСяр«
С доФ0 СФляс я 4 С+gсляс ТСФаяОяТФяя щ ТоФчслл+5 С вярсас рФТщя я ОяяФлр Т/
Посв4 аФшФсрщкД Ир о д р+ росд ир вля5 р а«Т ТФ4ярФа«л+5 0ФроФрД л ря Са Ксляк
лс я0дФСкр р лс д5 вя щря Тщ4а ФрФя лл+5 оФщ5 в СД Т р о+с 4 -4осКлс росд ирщк
аивк/ .Ф 4оявсрщк 4сосщ роср« р вя5 р яи я Исщр« рсТ чяс оФщ5 в+ 4 4 ввсоКФ-
ляи Т лТ ослр щ4 щ дл щря лФgя5 шоФКвФл С ща Сяк5 0ФСроФgлс Т л яТя/ .Фщ лс рФТ
асшТ всоля0яо СФр«Д ТФТ 4о шоФл с дсщ4сИсляс/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
lY

Ддгшг шщ0аг
lвсвТ - д0ш - яр00 Гго г

Посл д0яя 4о вр Т 0и р вол5kия и00оваkи сСоиТосС5 в Сриллио0ы долларов сСро-
илас 0а 0ля и ди0иkа- +л д5щая бд С 4осСро 0а 0а 0аш Т собсСв 00оТ г 0 Сич -
скоТ код -
глТ а ш – ТФщ У орФл ^ я0 рс5 аивсД Т ш 4ояшаФgФир лФ 0СФл+ дсвД Ир д+ 4о -
я0Ссщря С4сИФрасляс лФ щрФа«л+5 ш щрс/ гл Кср 4 щ Сср СФр«Д ТФТяс яслл ОосщТя
ясш ,яСсо+ 4 щ роср« С *с5яТ Д я р р Кс лФИФр« оФщщТФ0+СФр« 4 щасвля5 ящщасв СФ-
ляк5 С даФщря д о«д+ щ оФТ Д Т р о+с щсш влк 4о С вкрщк С щФ+5 4сосв С+5 аФд оФр -
ояк5/ б осИя У орФлФД С+о щgсш С jl ял рФ5 с0в+ р 0яТФш Д 0С Ияр 5ФоФТрсолФк вак
Zосвлсш GФ4ФвФ рс4а рФ/ соКярщк л ря5 я щсо«с0л Д лсш То ша с ая Д в до+с ш а -
д+с шаФ0Ф я Т о рТ щрояКслл+с о щ+с С а щ+/ .Ф сш щроФляс С koсщд ТсI 4 ал О р -
шоФОяД швс л я0 доФКсл щ щС с щ дФТ ГФв0 / lf-асрля У орФл ^ 4Фосл« щТо л+/
ФКс лФвсС дса+ 5ФаФрД л лс щ4сgяр 5СФщрФр«щк щС яя в щряКслякя яая всаяр«щк щС с
4 оФ0ярса«л ящр ояс/
W Ссв« лФ С щФ всас ￿
4ораа С
/ – ТФщ оФд рФср лФ 4сосв С+5 о дсКФ5 рс5л а шя
ящщасв СФляк шсл Ф- С щС с аФд оФр ояя С УляСсощярсрс бФgялшр лФ С Zслр-– ящс л
я0 ИФср асТсяи +gсД щ 0вФСФк Сщс дъсаичяс шсл л+с всая 0Фд асСФляк/ T Ир
счс д асс 4оясИФрса«л Д щФ У орФл 4 д о а щро+ аяО даФщрл+ асТ 0 я С+Кяа/
ТояКв+/
П Ксщр Т щрсИсляи дщр крса«щрС аидя+ 4освср У орФлФ С Соск Исд+
лФ СоФИФ д+аФ шсФр а шякД швс л оФ0шакв+СФа 4 в яТо щТ 4 асТ 0л+с 4ос4ФоФр+/ гл
д КФа р вса / k ФиД к щрФа д+ асИяр« асТ 0Д вФКс сщая д+ слк лс д+а ляТФТ ш
аяИл ш 4+рФ д о«д+ щ ляД ^ ш С ояр У орФл/ ^ * Кл вяФшл щряо СФр« оФТ 4ФяслрФД
4о щр 4 щ росС лФ Ф0 Т То Ся яая Т щрл+ 0ш 4 в яТо щТ 4 / Г швФ Ксg« лФря
оФТД С0шакл С 4ок лФ лсш Д Ф лс р а«Т 5ФКяСФк 0Ф д а«л+Д р 4оял щяр ТФТ с-р щ д с
в СасрС ослясI/
У орФл 4о Сса С УляСсощярсрс бФgялшр лФ д а«g и ИФщр« щС с 4о Осщщя лФа«л 
Кя0ля/ T Т аасвКД я свяялщТ и gТ а Д я ос0явслр о л Т лИяа С Zслр-– ящс/
УляСсощярср бФgялшр лФ рФТКс щ4Фщ с Кя0л«Д Т швФ Сщс д+а 4о ряС лсш / У всрс
г–– 4 ввФсрщк асИсляиД л С0о ща+5 ИФщр ТФлИяСФсрщк щсорса«л+ ящ5 в / Уо -
Ссл« С+КяСФс щря вак 4соС ш осявяСФ лсСсаяТД Ф вак Ср о ш вФлл+5 я С Сщс лс щ чс-
щрС ср/ ТФТ Ир С ):!! ш в Д Т швФ У орФлФ С росря оФ0 длФо Кяая г–– Vс р швФ д+а
llxД ляТр лс 0лФа щосвщрСФД Т р о с ша д+ 4 И«/ Lш Т аасшя я0 Tлщряр рФ шсл яТя
бФgялшр лщТ ш ляСсощярсрФ 4 ляФаяД Ир gФлщ+ лФ С+КяСФляс У орФлФ лсСсаяТяД л
я 5 рса щ« 4осв4оялкр« 5 р« Ир -ляд в« ^ Ир ш вл Д ^ р а«Т д+ щ4Фщря щС сш Т аасш /
гля осgяая 4 4о д СФр« р Д Исш ляТ швФ лс всаФая оФл«gс- щсТСсляо СФр« вс0 Тщяояд -
л Тасял С и V.Гx я ояд л Тасял С и V,.Гx Тяща р+ оФТ С+5 Таср Т У орФлФД Ф 0Фрс
счс .Г я0 доФ0Ф сш Т КяД Ир д+ щоФСляр« .Г сш 0в о С+5 я оФТ С+5 Таср Т/
бщс Сяв+ оФТФ лФИялФирщк щ 4 СосКвсляк .Г/ .Г 4 СосКвФсрщк аяд щ Сосс-
лсД аяд я0-0Ф лФщасв СФлл шслсряИсщТ щро Тр о+Д аяд 4оя С 0всщрСяя ФшосщщяС-
л+5 5яяИсщТя5 СсчсщрСД рФТя5 ТФТ щяшФосрл+ в+Д я С ос0 а«рФрс ряо ср/ * ряо СФС-
gяс .Г я ,.Г 4о я0С вкр всОсТрл+ дса Т/
0р д+ С+асИяр« 4ФяслрФ Со вс У орФлФД Исл+ л Кл 0лФр«Д 4 Ис лФИялФирщк
4о дас+ щ дсаТ ^ 4 р аяД Ир .Г лсСсол 4о С вяр шслсряИсщТ с 4о шоФяо СФ-
лясД яая 4 р Д Ир ,.Г 4сосщрФср яшоФр« щС и о а« С щ 0вФляя дсаТФ? ZсТСсляо СФляс
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
j:
0в о С+5 шсл С У орФлФ я шсл Ф оФТ С ТасрТя 4 0С аяа д+ вл 0лФИл 4освсаяр«Д
швс 4о я0 gса щд /
ак р ш Т ФлвФ бФgялшр лщТ ш ляСсощярсрФ 4 сщряаФ доФ0+ У орФлФ С )В
ляСсощярсрщТя5 Ф44ФоФр С вак щсТСсляо СФляк я С щ 4соТ 4«ирсо/ ]ря Ф44ФоФр+ ш р
д+р« оФ0со щ 4сощ лФа«л+ Т 4«ирсоД Ф ш р д+р« шо л+яД ТФТ Т 4яо СФа«л+
Ф44ФоФр !Yf:-5 ш в СД Т р о+ 0ФляФа 4 а Сял 4 Ир С ш рвсасляк/ –Фд оФр ояк 0Фвс-
щрС СФаФ я5 СщсД я ля оФд рФая я0 влк С всл«Д Сщс даяКс я даяКс 4 вдяоФкщ« Т лсСявя+
Т лр оФ шслсряИсщТ ш рсТщрФ вл ш Т лТосрл ш Иса СсТФ/ 0сос0 лсщТ а«Т лсвса« рс5-
ляТФ бФgялшр лщТ ш ляСсощярсрФ длФо КяаФ Сял СляТФ/ гТФ0Фа щ«Д Ир вял я0 шсл С С
0в о С+5 ТасрТФ5 У орФлФ С д а«gя5 Т аяИсщрСФ5 4о я0С вяа ￿
KLT3
^ дса ТД Т р о+Д ТФТ
С+кщляа щ«Д 4 вщрсшяСФа о щр оФТ С+5 Таср Т/
ZсТСсляо СФляс Кср 4оялсщря д а«gс оФ0 ИФо СФлякД Ис 4 а«0+/ ФКс Т швФ щ сш
4 ч«и вФсрщк р Ил 4освсаяр« шслсряИсщТ и рФяиД С+0СФСg и 0Фд асСФлясД ИФщр
д+СФср рФТД Ир счс лс лФвсл+ свяТФслр+ яая ял+с щ4 щ д+ асИслякД щ дслл сщая рФ
 рФяк СщросИФсрщк освТ / . С ща ИФс У орФлФ л С щря ТФ0Фаящ« длФвсКяСФичяя/
oФоФсСряИсщТя шяшФлр ￿
Pfiz;?
лсвФСл С+4 щряа 4ос4ФоФр kZ рслрIД Т р о+ ялшядяо ср
KLT3
/ kZ рслрI 4освлФ0лФИФащк вак асИсляк оФТФ 4 ИсТД л 4 щас 4 а Исляк ос0 а«рФр С
ФлФая0Ф У орФл щрФа 4соС+ Иса СсТ Д Т р о 4о 4ящФая р р 4ос4ФоФр вак асИсляк
аяО даФщрл ш асТ 0Ф/
П щас вС 5 лсвса« 4оясФ асТФощрСФ – ТФщФ лФИФаФщ« осящщяк/ бщТ ос л Кс в щрФ-
р Ил Тос4Д я сш лФ4оФСяая лФ 4сосщФвТ Т щрл ш 0шФД Ир д+ дсвяр«щкД Ир оФТ лс
 ряо ср рФТя доФ0 Д Ир р 4 0С аяр с вФр« осявяС/ По gа Иср+ос ш вФД У орФл
4 -4осКлс КяСср дс0 оФТФ/
–сИсляс вФа Т с-ТФТяс 4 д Ил+с ООсТр+/ У – ТФщФ лФИФая 4 кСакр«щк 4о дас+
щ 0осляс я ялОсТяя о р С 4 а щря/ . У орФл вл 0лФИл СсослД Ир р лс рФТФк
К СсаяТФк 4аФрФ 0Ф р Д Ир л щрФащк КяС/ Lш С+0в о Сасляс ^ И в Д щ ТФТ щр о л+
ля 4 щ рояД я Сщс Кс лса«0к щТФ0Фр«Д Ир л Фдщ аирл Слс 4Фщл щря/ По шл 0 сш СоФИФ
k щр о КслI ^ р 0лФИФсрД Ир Т лИФрса«л+ ос0 а«рФр лся0Ссщрсл я 0Ф сш щ щр кляс
д в р 4 -4осКлс СляФрса«л лФдаивФр«/ У орФл ш С оярД Ир л в щя5 4 о КяС даФш -
вФок ялрслщяСл шслсряИсщТ щсТСсляо СФляи- kУ слк лср С р ляТФТя5 щ лсля/
ZсТСсляо СФляс С д ТСФа«л щ+щас щ4Фща лс Кя0л«I/
ТФТяс ящр ояя 4о ящ5 вкр освТ Д л асИсляс – ТФщФ У орФлФ ^ р аяg« 4соС+с 4о -
кСасляк 4 рсляФаФ шсл яТя/ гвлФКв+ ящр ояк – ТФщФ д вср ТФ0Фр«щк д+Ил+ вса ^
я р Соск лФщрФлср Кс щТ о /
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
j!

Д о0 ргw ргр агяОдгш щ, агр

GФ 4 щасвляс 4 аСсТФ + д+ая щСявсрсакя дсщ4оссвслрл+5 в щряКсля С даФщря
лФ Т Кя0ля/ TщТ щщрСслл с щсовсД л С+с И в всщрСслл+с 4ос4ФоФр+Д роФлщ4аФлрФяк
ошФл С я л шяс во шяс рТо+ряк 4о васСФир Кя0л« я С щщрФлФСаяСФир рсоклл с 0в о -
С«с/
ГФТ 4 ТФ0+СФср ящр ояк – ТФщФ У орФлФД ря в щряКсляк ш р 4 ТФ0Фр«щк лс0лФИя-
рса«л+я 4 щоФСлсляи щ ялл СФякяД Т р о+с КявФир С4сосвя/ б даяКФgяс ш в+ +
Сщр 4я С яоД швс оФТ С+с ТасрТя длФо КяСФирщк щ 4освса«л р Ил щр«иД швс в+gФр«
 Кл асшТяяД 4сосщФКслл+я р в Фgлсш щТ рФД я швс свяялщТяс ща шя а Иgя5
д а«ля яоФ Кл щвсаФр« в щр 4л+я С щФ+5 дсвл+5Д щФ+5 рвФаслл+5 ш аТФ5
0сая/
ысл л+с ящщасв СФляк 4о вСяшФаящ« С4сосв щ ш а С То Кярса«л щТ о щр«и щ рс5
щФ+5 4 оД ТФТ ИсgщТя лФ5 ыосш о *слвса« С щсосвялс kRk СсТФ длФо Кяа щ чс-
щрС СФляс Осл слФ лФщасвщрСслл щря/ . 4о о+СД щ Т р о ш лФИФа щ« С0Фя 4о ляТл -
Ссляс шсл яТя я свяял+Д 4о я0 gса С !YYl ш в Д Т швФ С4соС+с д+а щсТСсляо СФл
шсл КяС ш ошФля0Ф ^ шс Ояа«л 4Фа ИТя/ ]р дФТрсоякД Т р оФк С+0+СФср щсо«с0л+с
ялОсТяя ^ ТФТ 4оФСяа Д всрс/
П Иря щоФ0 Кс щрФа кщл Д Ир 4освщрФСакср щ д щСкр ыоФФа« шсл яТя- р щсТСс-
ляо СФляс Сщсш шсл Ф Иса СсТФ/ Lщая д+ + щ шая оФ0 доФр« роя яааяФовФ 4Фо щл -
СФляД Т р о+с щ щрФСакир лФg .ГД я 4 лкр«Д Тр + рФТяс лФ асТ акол о СлсД С
вял 4осТоФщл+ всл« СоФИя – ТФщФ У орФлФ С бФgялшр лщТ ляСсощярсрс щ шая д+
щрФл Сяр«Д 4 Ис я ТФТ 4о шосщщяо ср сш оФТ/
гдъкСасляс щ щрФСасляя 4соС ш kИсол СяТФI шсл Ф Иса СсТФ щвсаФа С яилс ):::
ш вФ 4ос0явслр Хяаа Гаялр лД Ф Исос0 роя ш вФ *сКв лФо вл+ Т лщ оя 4 щсТСсляо -
СФляи шсл Ф Иса СсТФ дъкСяаД Ир оФд рФ 0ФСсоgслФ/ Zр я щр« ФлФая0Ф 4 щасв СФрса«-
л щря 4соС ш шсл Ф щ щрФСяаФ )ДO яааяФовФ в ааФо С/ б рсИсляс щасв ичя5 всщкря асрД
4 ща СФ л СФр оФ-ящщасв СФрсак шсл яТя Иса СсТФ ]ояТФ –ФлвсоФД щр я щр« 4ФаФ kС
яаая л оФ0I/ б щС с Соск –Флвсо 4 шФа щсТСсляо СФр« шсл Иса СсТФД Ф щсИФщ кСак-
срщк вяосТр о - щл СФрсас Tлщряр рФ Хо вФ ^ слроФ дя свяялщТя5 я шсл л+5 ящщас-
в СФляД щрФСgсш щ Ссщрл+ 4о сТр *ТT я ыФоСФовщТ ш ляСсощярсрФ/ У лсш во Кс-
аидл с ая щ ш щр+я щФяД доФаслл с Т вокС+я щсвсичяя С а щФя/ гл щТФ0Фа
лсД Ир Д 4 сш лсляиД слФ щсТСсляо СФляк Иса СсИсщТ ш шсл Ф д вср 4ФвФр« 4 оФ0я-
рса«л д+щро+я рс4ФяД Ир 4 0С аяр 0Ф4 щряр« 4о сщщ Т сояФая0ФяяД Т р о+
4ояСасИср ялСсщряяя ИФщрл ш щсТр оФ С щ 0вФляс л С+5 ср в С вяФшл щряТя я асИслякД
Ф рФТКс 4ос4ФоФр СД оФ0оФд рФлл+5 щ 4 о лФ шслсряТ /
,+л Т шсл яТя С ):!l ш в сляСФащк С вяллФвФр« щ аяgля яааяФов С в ааФ-
о СД я л д вср оФщря д+щроссД Ис Кл щсдс 4освщрФСяр«/ , лФа«в У/ СящД вяосТр о
ZрлО овщТ ш слроФ рс5л а шяя шсл Ф я 4о Осщщ о дя 5яяя я шслсряТя ZрлО овщТ 
gТ а+ свяял+Д 4 в дакср щсш влкgлсс щ щр кляс шсл яТя 4 а Ксляи асТро лл 
Т сояя С !YYj ш в Д Т швФ д+а щл СФл ￿
Amaz/n
Д Ф щ 0вФрсая ￿
G//gl;
д+ая 4о щр+я щр -
вслрФяД счс вФКс лс лФИФСgяя оФд рФр« лФв щС с щящрс ялрсолср-4 ящТФ/ б в 4 алс-
ляс Т 4ФвФичс щр я щря щсТСсляо СФляк Сящ рФТКс лФ0+СФср щря а вак шокв чсш
4 въсФ лФg оФщр ч и щ4 щ дл щр« я0СасТФр« 0лФляк я0 рсоФдФрФ вФлл+5Д 0Фа Кслл+5
С шсл с/
гщ 0лФр« 4 рсляФа л С+5 4о в Тр С я 4осв4оякряД Т р о+с С 0ляТл р 4 в Саяк-
ляс шсл яТяД лс 4 ш Хсор o шса«gрсл ^ Иса СсТД Т р о ш к Сщросряа лФ 4а чФвТс
вак яшо+ С дФвялр л С слрос ХФаря оФ/ .сл ш оФщрос4Флл+ вФКс 4 щрФлвФорФ Ис-
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
j)
л+5 Хсор л щяр Т аслл+ дФлвФК 4 Ссо5 сgТ СФр+5 щсо+5 росляо С Ил+5 gрФл С я рФщ-
ТФср щС и дФвялр лл и Тя4яо СТ С щ4 ор0Фа С 4 рсор щрФо Ис вФлс ￿
^ams/ni:;-
гИсл« в аш к щИярФа сш 4о щр р чя И вФТ Д Т р о+ лФ щсв« всщкрТс Сво ш 0Фялрс-
осщ СФащк щ4 ор / W ТФ0Фа щ«Д Ир л ^ 4о Осщщ о лТ а шяя я 4Фр а шяя УляСсощярсрФ
К лФ k 4ТялщФ я Тщ4сор 4 оФТ я шсл яТс/ Г р Кс л ^ вял я0 щФ+5 яряо с+5
Исл+5 С яос/ GФ 4 щасвляс j: аср л 4 даяТ СФа д асс Иср+ос5 щ 4 а Сял щ рсл лФ И-
л+5 оФд рД Ф во шяс Исл+с С щС я5 ро вФ5 щщ+аФаящ« лФ лсш д асс ):: р+щкИ оФ0/
б !Yf:-с ш в+ o шса«gрсл я сш Т аасшя дъсТряСл 4 врСсовяаяД Ир оФТ д ща С-
асл рФякя С .Г щ ФряИсщТя5 Таср Т/ Z рс5 4 о лФ щл Сс сш ро вФ д+а явслря-
Ояяо СФл д асс !l: шсл СД Т р о+с ИФчс Сщсш рСсрщрСслл+ 0Ф оФ0Сяряс оФТФ/ ТФ0ФС
С0Фя щСк0« сКв 4 СосКвслл .Г я оФТ Д o шса«gрсл лФИФа ФТряСл 0ФляФр«щк
ящщасв СФляс 0лФИсляк р Т оосакяяД 4+рФкщ« С+кщляр«Д ТФТ длФо Кяр« оФТ лФ ТФТ
 Кл д асс оФллс щрФвяя оФ0СярякД Ир д+ сш Кл д+а 4 дсвяр« 4осКвсД Ис л щрФ-
лср лся0асИя+/
ZФ и лсвФСлии я0 щС я5 оФ0оФд р Т л лФ0+СФср kКявТ дя 4щясI/ гдоФ0с То Ся
4о Ссокир лФ лФаяИяс са«ИФgя5 ИФщря .Г 4 5 ая/ Z 4 ч«и КявТ дя 4щяя
o шса«gрслФ Кл 0ФщсИ« 4 5 а« оФ0со С вл щ р и р р ш Д Ир kСявярI *,ТД Т р -
оФк С лФщр кчсс Соск ща Кяр лФяд асс лФвсКл+ щ4 щ д длФо Ксляк оФТФ/ глФ Кср
д+р« лФщр а«Т ФаФД Ир оФТ длФо КяСФсрщк счс в 4 кСасляк ТФТя5-аяд щя4р С/ .Ф
4оФТряТс р 0лФИФсрД Ир ФлФая0 То Ся лФ оФТ Кср щрФр« ИФщр«и сКсш вл ш свяял-
щТ ш дщасв СФляк ТФКв ш Иса СсТФД сщая слФ 4Фвср в щрФр Ил ля0Т ^ Ф o шса«gрсл
4 аФшФсрД Ир рФТ я д вср/ П ос0 а«рФрФ рсщряо СФляД 4о Ссвслл+5 лФ щсш влкgля всл«
ящщасв СФрсакя вС 5 всщкрТ С свяялщТя5 ИосКвсляД ср в o шса«gрслФ 4 0С аяа
длФо Кяр« jO % 0Фд асСФля лФ оФлля5 щрФвяк5/ k рк в щ СсоgслщрСФ счс вФасТ Д вФКс
ря 4соС+с gФшя кСакирщк вяСярса«л+ 4о о+С 4 щоФСлсляи щ щ чсщрС ичяя ср -
вФя щТоялялшФ/ б р Ир ш С ояр o шса«gрсл- kLщая д+ д+а щ 0вФл 4ос4ФоФрД Т р о+
я0асИяСФа д+ 4 а Сял ща ИФсС оФТФД С .«и-v оТс д+ Кс 4ФоФв щ ОссоСсоТ щро яаяI/
Цса« o шса«gрслФ ^ Сявср« яоД С Т р о оФТ лФ5 вкр я асИФр С 4 вФСакичс д а«gял-
щрСс ща ИФсС в р ш Д ТФТ л лФИялФср 4освщрФСакр« щсорса«л и шо 0 /
ыаФСл+ щ оФрляТ o шса«gрслФ С оФ0оФд рТс КявТ дя 4щяя щрФа сш Т аасшФ
4 ляСсощярср – ящ яФщ ^ jl-асрля Исл+Д Т р о+ 4 оФ0ярса«л 4 5 К лФ ФТрсоФ
, дсорФ Ф ля-аФвgсш Vсщая д+ 4 щасвлсш д+а доФр-дая0лсД Т р о+ С+шаквса д+ ТФТ
лФщр кчя Исл+x/ яФщ оФ0оФд рФа ср вяТ асТ акол ш Ф0ТФД щ 4 ч«и Т р о ш
 Кл длФо Кяр« оФТ кяИляТ С я лв срояк лФ рл щярса«л оФллс щрФвяя/ П ща СФ
яФщФД сщая оФТ кяИляТ С 0ФсИФир лФ 4соС щрФвяяД Т швФ л счс лс оФщ4о щроФляащк 0Ф
4освса+ кяИляТ СД 4 ТФ0Фрса« ООсТряСл щря асИсляк щ щрФСакср Yl %/ . Т ИсрСсор щрФ-
вяяД Т швФ оФТ С+5 вяр 0Ф 4освса+ кяИляТ СД 4 ТФ0Фрса« ос0Т 4ФвФср в l %/ По дасФД
ТФТ щИярФср яФщД 0ФТаиИФсрщк С р Д Ир д а«gялщрС Сяв С оФТФ длФо КяСФир лФ роср«с
я ИсрСсор щрФвяк5/ Х асс щ СсоgсллФк рс5ляТФ шслсряИсщТ ш вяФшл щряИсщТ ш рсщряо -
СФляк 4 0С аяр СоФИФ а Сяр« оФТ лФ оФлля5 щрФвяк5 я 4о С вяр« асИсляс щ ш оФ0в д асс
С+щ Тяя 4 ТФ0Фрсакя ООсТряСл щряД я o шса«gрсл щ яФщ Кс вФасТ 4о вСял аящ«
С щ 0вФляя рсщр СД Т р о+сД С 0 Кл Д щ4Фщ р яаая л+ Кя0лс/
П лФИФа o шса«gрсл я яФщ в щряшая ч ря ш 4о шосщщФ С щС я5 я0+щТФляк5/
гвлФТ вак р ш Ир д+ я5 рТо+ряк лФИФая 4 шФр« л КсщрС аивсД Ф лс 4о щр 4 Ср ок-
аящ« С аФд оФр ояя С лФ Ил+5 сак5Д я 4ояgа щ« 4ояСасИ« Т вса о+л Ил+с щяа+ ИФщрл ш
щсТр оФ/ П р С )::Y ш в яФщ я лсщТ а«Т сш Т аасш 4 УляСсощярср К лщФ k 4-
ТялщФ щл СФая ￿
P;?s/nal G;n/m; Diagn/s:ics (PGDx)
Д швс o шса«gрсл С+щр 4Фср С ТФИсщрСс
лФ Ил ш Т лщ а«рФлрФ- Иосвярсак/ Zсш влк ￿
PGDx
4осваФшФср ща шя 4 щсТСсляо СФляи
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
jl
оФТФ ^ 4о св оФ рФТФк КсД ТФТ С ща ИФс – ТФщФ У орФлФД ^ Ф рФТКс 4 ввсоКяСФср ящщасв -
СФрса«щТ с 4 воФ0всасляс/
[рФд-ТСФоряоФ ￿
PGDx
оФщ4 а КслФ лФ лФдсосКл С б щр Ил ХФаря ос/ яФщ я
виКялФ сш Т аасш щляФир р 4 счсляс Кс в С а«л вФСл Д влФТ Оящ С+шаквяр лФ
вяСасляс лс дКяр+- Сщс щаяgТ 0Флкр+ щ4аФщялш 4 5 ас я доФд рТ вФлл+5Д
Ир д+ оФ0Ссщяр« ТФорял+ лФ щрслФ5/ У ля5 сщр« *ящщякД я лФ щрФл Сярщк кщлФД ТФТ р а«Т
яФщ Со+СФсрщк С Оящ/
kб лФщр кчя слр оФТ 4освщрФСакср щ д 4соС щрс4слл и яgсл« С всас щсТСс-
ляо СФляк шсл ФIД ^ дъкСакср яФщ С 4о щр ол Vя р Кс щ Ссоgслл яляФаящряИл x
Т лОсосл-0Фас ￿
PGDx
/ г 0Фо Квсляя Т 4Фляя л ш С ояр щасв ичсс- k*+ СявсаяД Ир Т
лФ С шо 44 4 щр 4Фир 0Ф4о щ+ щсТСсляо СФляя р 4Фяслр СД р ￿
VIP
-4сощ лД я лФ щрФа
кщл Д Ир + лс щ Кс 0ФляФр«щк счс я ря |4 я ящщасв СФля}/ *+ ^ лФ ИлФк аФд -
оФр оякД 4 р лФ л Кл+ д+ая щ4сяФаящр+/ *+ СявсаяД Ир С р сщр« 4 росдл щр«I/
Lщая СФщ вяФшл щряо СФая оФТД ￿
PGDx
 Кср щрФр« СФgя щ4сяФаящр / бФg лТ -
а ш 4 щ+аФср С аФд оФр ояи доФ0с 4 5 ая я 4 0+осТ щ щаил вак щоФСлсляк оФТ С+5
я л оФа«л+5 Таср Т/ П щас р ш ТФТ ￿
PGDx
4 а ИФср СФgя доФ0+Д сс Исл+с лФИялФир
щС я ФшяИсщТяс докв+ шсл л ш щсТСсляо СФляк/ гля ИячФир СФgя доФ0+ в щ щр -
кляк 4 ал ш р Сл щря Т ваярса«л 4о сщщ ФлФая0Ф С Ф44ФоФрс вак щсТСсляо СФляк/
П р С лсвоФ5 с5Фля0Ф 0Ф4 щТФсрщк в ашя я аИФаяС+ 4о сщщ k4сосСФояСФлякIД С
5 вс Т р о ш ТФКв+ щФ+ То 5 рл+ ОоФшслр СФgс .Г 4сосоФдФр+СФсрщк С вФлл+с/
.Ф С+5 вс СФgФ .Г 4освщрФСакср щ д щ рля шяшФдФр ялО оФяя ^ kд а«gяс вФлл+сIД
ш р С+с Т ФлФая0 /
ТФТ и 4 вш р СТ Кср 4о Ссщря аидФк Т 4ФлякД 0ФляФичФкщк щсТСсляо СФляс/
PGDx
раяИФср р во шя5 щ чсщрС СФляс щ дщрСслл Т 4«ирсол 4о шоФ+Д оФ0оФд -
рФлл С УляСсощярсрс k 4ТялщФД Т р оФк всщрС ср ТФТ И в Сячл д+щро+ я ООсТряС-
л+ 4 аясщТя всрсТряС/ глФ лФ5 вяр р Ил с сщр С .ГД рФяк С Т р о 4ояС вяр Т
я0слсляи дсаТФ/ П 0С акср 4 лкр«Д 4 Ис оФ0СяСФсрщк оФТ/ Фср СФ щр а«Т ялО оФяя
д 4 5 аяД щТ а«Т лс щ Кср вФр« ля вял лТ а ш/
Lщая всаФ щТаФв+СФирщк вФИл Д Т Флвс ￿
PGDx
вФсрщк оФщщТФ0Фр« СФД 4 Ис СФщ
оФТ я ТФТяс асТФощрСФ шая д+ Т 4слщяо СФр« рФяи/ Tл швФ л Кл+ 4ос4ФоФр Кс
яссрщк лФ о+лТс/ Х+СФср я рФТД Ир ТФТ оФ0 щсИФщ 4о С вярщк ТаяляИсщТ с рсщряо СФляс
4 в5 вкчсш 4сощ4сТряСл ш 4ос4ФоФрФ/ . ИФщр л Кл ш асТФощрСФ лс щ чсщрС ср/ k.Ф
4о ркКсляя л шя5 аср + я0 ИФая 4 вл шсл 0Ф оФ0/ П р 4 всщкр«Д Ф рс4со« Кс
я0 ИФр« ): р+щкИ шсл С вл Сосслл Д ^ дъкщлкср яФщ/ ^ . С р Д Ир ТФщФсрщк асТФощрСД
+ 4 -4осКлс Кс оФ0оФдФр+СФр« свял Сосслл р а«Т вял 4ос4ФоФр/ аКлФ 4о -
я0 ря ТФТФк-р осС аияк С щ 0вФляя асТФощрСслл+5 щосвщрСД Т р оФк я0сляр щяр Фяи
рФТД Ир д+ асТФощрС щрФа д а«gсД Ис шсл СI/ Zсш влк щ чсщрС ср ша д Тя оФ0о+С сКв
щоФСлярса«л сваслл+ 4о сщщ оФ0оФд рТя асТФощрС я С+щ Т щТ о щр«и я р Ил щр«и
ящщасв СФляД Т р о+с щрФая С 0 Кл+ даФш вФок шсл яТс/ Tслл р 4о дасс я 4 щСк-
чФср щС я 4 ол+с ящщасв СФляк – ТФщ У орФлД Т р о+ 4 ляФсрД ТФТ с 4 Сс0а Д Ир
kZ рслрI С Соск сш д ас0ля Кс д+а лФ о+лТс/
У орФл л ш оФ0+gакср оФ0оФд рТс асТФощрСслл+5 щосвщрС р оФТФД я са« сш
Фдяя 0лФ ^ лФСщсшвФ 4 Т лИяр« щ 5яя рсоФ4яс/ kZаяgТ л ш аивс Сщс счс я-
оФир р оФТФД ^ ш С ояр л/ ^ Zрс4сл« щ4с5Ф роФвяя лл 5яя рсоФ4яя лсв щрФр Ил
С+щ ТФД 4 р к в ФиД Ир ТаиИсСФк 0ФвФИФ 0ФТаиИФсрщк С р Д Ир д+ ТФТ Кл д а«gс
4 лкр« 0Фд асСФляя ^ СщсД Ир р а«Т Кл / T р осФа«л Д сщая С щ4 а«0 СФр«щк Т -
4асТщ рс5л а шя щсТСсляо СФляк/ Фа«gс + щ Кс щТ овяляо СФр« асИсляс С щ р-
СсрщрСяя щ Т лТосрл+я я0слслякя С оФТ С+5 ТасрТФ5I/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
jj
У орФл щИярФсрД Ир ялвяСяв Фа«л с щсТСсляо СФляс ТФКв ш 4ФяслрФ лс дк0Ф-
рса«л 0лФИФсрД Ир асИсляс в аКл д+р« ляТФа«л+Д k4 р Ир лТ а шя щ рФТя дъс-
 оФд р+ 4о щр лс щ4оФСкрщкIД влФТ р 4ояСсвср Т щ 0вФляи д асс щ4сяФая0яо СФл-
л+5 щ4 щ д С асИсляк/ П сш ща СФД С д в чс асИсляс оФТФ щрФлср 4о 5 вяр« щ Ссоgслл
ялФИс/ kТоФвяя ллФк 5яя рсоФ4як д вср яшоФр« Исл« шоФляИслл и о а« С асИсляя/ П
ТоФлс сосД к лФ р лФвсищ«/ *+ д вс С щл Сл ящ4 а«0 СФр« 4ояса«л+с О о+
рсоФ4яя/ ~Q T счс лс лс ТФКсрщкД Ир вак в щряКсляк р ш лФ 4 лФв дярщк вСФ всщк-
ряасряк/ _ ящТосллс щИярФиД Ир 0Ф даяКФgяс всщкр« аср + в д«сщк щ чсщрСслл ш 4о -
шосщщФI/
яФщ С+оФКФсрщк 4ок - kП ляФляс р ш Д ТФТяс с5Фля0+ ФТряСяо ир оФТД щрФлср
Исл« ИсрТяД я + лФвссщкД Ир 4 кСкрщк щ4сяФа«л щТ лщро яо СФлл+с асТФощрСФД щ4 -
щ дл+с ￿
4лавиС раковы кл Ски
/ б р я 0ФТаиИФсрщк лФgФ са«/ ~Q 0р д+ оФ0 доФр«щк
щ ряД 4 росд срщк Т а вСФвФря-роявФря асрД Ф Кср д+р«Д я сл«gсI/
]рФ осС аия ллФк явск 4 а ИяаФ чл с ОялФлщ С с 4 вТос4асляс С клСФос ):!l
ш вФД Т швФ 4ос0явслр гдФФ дъкСяа р Д Ир 4оФСярса«щрС Z[W ялСсщряо ср )!l яа-
ая л С в ааФо С С 4о шоФ Д Т р оФк С Т лсИл щИсрс Кср 4о ваяр«щк всщкряасряс я
д вср щр яр« яааяФов в ааФо С/ б лс д вср ИФщрС СФр« яаая л в до С а«сСД лФ Т р -
о+5 ящ4+рФир оФ0оФд рТя kр ИсИл+5 асТФощрСIД Ияр+СФичя5 шслсряТ Т лТосрл ш Иса -
СсТФ я щ дслл щря сш 4 5 ая/ ,Ф0оФд рТФ 4ос4ФоФр СД ояслряо СФлл+5 лФ шсл Т л-
Тосрл ш Иса СсТФД сщая щоФСляСФр« р р ср в щ щрФлвФорл 5яя рсоФ4ясД ^ р щр а«
Кс ФщgрФдл+ щвСяш С свяялщТ 4оФТряТсД ТФТ 4 кСасляс Флсщрс0яя С XRX СсТс/ П
щоФСлсляи щ р рс5л а шяс щФ+с 4сосв С+с щсш влкgляс ср в+ асИсляк д в р С+шак-
вср« Фдщ аирл 4ояяряСл+я/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
jl

4д0 0г

ZОсоФ 4ояслсляк шсл яТя С+5 вяр вФасТ 0Ф 4освса+ 4о ОяаФТряТя я асИсляк оФТФ/
бщс д а«gс я д а«gс ящщасв СФрсас я ялСсщр о С щ4оФgяСФир- Ир лФщИср 0шФ? Lщая
С+ оФ0дяая Т аслТ Д СФД С 0 Кл Д 4 росд срщк 4о щрФк 4соФякn оФщФоФ4Флл а Три
5СФряр я 4аФщр+окn щТ о С+ щ Ксрс щсТСсляо СФр« оФТ рФТ КсД ТФТ – ТФщ У орФл/ . сщая
4 Иря Сщс щрФа«л+с ошФл+ Иса СсИсщТ ш рсаФ д асс яая слсс асшТ оФщТо+СФир щС я
рФл+ свяТФД лФg 0ш в щя5 4 о щрФсрщк С Исл« д а«g щрс4сля 0ФшФвТ / * 0ш 4осв-
щрФСакср щ д Т 4асТщ кшТя5 рТФлсД 0Фчячслл+ р То КФичс щосв+ рСсов+ Исос-
4 / . лсщ рок лФ р кшТ щр«Д Исл+сД 0ФляФичясщк вяФшл щряТ я асИсляс 0шФД
Сщс ИФчс 4ящ+СФир сш рсоялФя с5Фля0ФД ща Клсgсш ялКслсол ш щро щрСФ/
Zсш влк са« лФ Ил ш щ дчсщрСФ ^ kС0а Фр« Т вI 0шФ я лФИФр« ящ4 а«0 СФр« шсл -
яТ вак вяФшл щряТя я асИсляк лсСо а шяИсщТя5 я 4щя5яИсщТя5 0Фд асСФля/
*слк СщсшвФ 0ФС оФКяСФа шслсряИсщТя Фщ4сТр 4щя5яФрояя/ ZаяgТ л шяс я0 я5
во 0с я о вщрСслляТ С щроФвФая 4щя5яИсщТяя 0Фд асСФлякя/ б 4соя в оФд р+ С ы щ -
вФощрСслл вс4ФорФслрс к дсвяащкД лФщТ а«Т ркКса л gс щрФл Сяаящ« 4щя5яИсщТяс
4о дас+ вак лФgя5 щ авФр я вя4а Фр СД С 0СоФчФСgя5щк я0 ш окИя5 р ИсТ С 0 лФ5 Т л-
ОаяТр С/ бщТ ос 4 щас Сщр 4асляк С в аКл щр« ш щщсТосрФо« Гаялр л щвсаФаФ д а«g gФш
С4сосв С С 4о щс 4оя0лФляк лс д5 вя щря 5оФл+ я5 4щя5яИсщТ ш 0в о С«к/ kгдоФчсляс
0Ф 4 ч«и щрФлср 4о кСасляс рСсрщрСслл ш рл gсляк я лс 4 вСсошлср оящТ СФg щрФ-
р щ С шаФ0Ф5 ща Кд+ дс0 4Фщл щряIД ^ лФ4ящФаФ Гаялр л С щ4сяФа«л с оФлв сД оФ0 -
щаФлл Сщс щ ро вляТФД Ир д+ 4 д вяр« рс5Д Тр л КвФащк С доФчсляя Т 4щя5яФро яая
4щя5 ФлФаяряТ Д лс всоКФр« щС я 4о дас+ 4оя щсдс/
ПслрФш л 4 щасв СФа р 4оясо / *ялящро д о л+ Z[W , дсор ысрщ дъкСяаД
Ир 4оя 4о СсоТФ5 лФ в 4 щТ Т щсТосрл щря С слл ща КФчя д а«gс лс росд срщк оФщщТФ-
0+СФр« 4щя5яИсщТя5 4о дасФ5Д сщая ля д+ая С 4о gа / ]р яса СФКлсgяс 4 щасв-
щрСяк вак р+щкИ щ авФрД Т р о+с С 0СоФчФаящ« я0 TоФТФ я WОшФлящрФлФД л КвФкщ« С 4щя5 -
а шяИсщТ 4 чя/ гля шая лФТ лс 4оя0лФр«щк С р Д Ир ящ4+р+СФая/
. щрФсрщк влФ 4о дасФ- асИслясД Т р о с СоФИя 4осваФшФир я во 0«кД я
о вл+ я Сщс ря щ авФрФ я вя4а ФрФД С л ш 4яоФсрщк лФ щрФосСgяс в щряКс-
ляк свяялщТ лФ Тя я дя рс5л а шя/
Lщая СФщ вяФшл щряо СФая вс4осщщяи С лФИФас !Yl:-5 ш в СД Ф р я оФл«gсД 4со-
щ4сТряС+ д+ая лс рсgярса«л+я/ бФщД щТ осс Сщсш Д 0Ф4соая д+ С ТФТ -ляд в« 4щя5яФр-
ояИсщТ ТаяляТсД 4ояИс щвФая д+ СФщ р вФ о вщрСслляТя я асИФчя СоФИ/ ZФ оФщ-
4о щроФлслл О о асИсляк д+аФ 4щя5 рсоФ4якД ял швФ в 4 алксФк асТро g Т Д я
4 ТФ0Фрсая ООсТряСл щря рФТ 4 чя д+ая Ссщ«Ф ля0Тяя/
П р 4 кСяаящ« Флрявс4осщщФлр+/ ]ря рояяТаяИсщТяс 4ос4ФоФр+ 4о ляТФая С рФ-
ляТя 0шФД щроФлкк 5яяИсщТя вящдФаФлщ/ блс0Ф4л лФgа щ« асТФощрС Д Т р о с щ са
оФ0Сскр« Исол и р И вс4осщщяя/ ак рс5Д Тр 4ояляФа Флрявс4осщщФлр+ я И СщрС СФа щсдк
а ИgсД яо ща Сл оФщ4Ф5л ащк/ ]ря аивя щл СФ щ шая оФд рФр«Д лФря щ4 рляТ С Кя0ля
я С дчс щ чсщрС СФр« С дчсщрСс рФТД ТФТ оФлсс я 4 +щаяр« лс шая/
. щоФ0 Кс С 0ляТая я 4Фщсляк 4 4 С в дс0 4Фщл щря я р ТщяИл щря ря5 4ос-
4ФоФр С/ П д Ил+с ООсТр+ д+ая л ш Иящаслл+я я оФ0л доФ0л+я ^ р Ска щря в
щсорса«л+5 ящ5 в С V4оя вл Сосслл 4оясс щ лсТ р о+я во шяя 4ос4ФоФрФяx/ Z
ш вФя Флрявс4осщщФлр+ щ СсоgслщрС СФаящ«Д щ4ящ Т 4 д Ил+5 ООсТр С сл«gФащк/ W
4 р 4 кСяа щ« л С с 4 Т асляс асТФощрСД Т р о+с счс щяа«лсс 4ос доФ0яая яо я лФgс
4 ляФляс 4щя5яИсщТя5 оФщщро щрС/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ

ПсоС+ я0 ря5 щсасТряСл+5 ялшядяр о С доФрл ш 0Ф5СФрФ щсо р лялФ VZTгGZx
щрФа 4о 0ФТД Т р о+ 4 0яя ляо СФащк ОФоФсСряИсщТя шяшФлр ￿
[li LillM
ТФТ k вял
рСср лФ Сщс ща ИФя вс4осщщяяI/ П щас сш в досляк С !YfO- С рсИсляс ш вФ У4оФСасляс
4 Т лро аи 0Ф 4о в ТрФя я асТФощрСФя V
KDA
x СоФИя С+4ящФая 4о 0ФТ 4 Иря вСФ щ 4 а -
Сял яаая лФ оФ0/ Пос4ФоФр кСл 5 о g оФд рФа я щрФа лФщр кчя да ТдФщрсо Т -
4Фляя/ 0сос0 !l аср 4 щас р ш Д ТФТ 4о 0ФТ С+gса лФ о+л ТД Кс ll яаая лФ ФсояТФлсС
4ояляФая я во шяс ZTгGZД Т р о+с С+gая Сщасв 0Ф ля- 0 а Ор С !YY! ш в я 4ФТщяа С
!YY)-/ Г )::f ш в Флрявс4осщщФлр+ д+ая вля я0 лФяд асс оФщ4о щроФлслл+5 4ос4ФоФ-
р С С Z[W я щФ+ ИФщр 4о 4ящ+СФс+ щосвщрС ФсояТФлФ С С 0оФщрс в В: аср/
Zсш влк д а«gялщрС свяялщТя5 ср в С асИсляк вс4осщщяя СТаиИФир С щсдк щ Ис-
рФляс ZTгGZ я Т шляряСл рсоФ4яя ^ р р 4 в5 в С ТФТ -р щрс4сля 4 шФср 4оясол
вС росрк 4Фяслр СД щроФвФичя5 вс4осщщяс/ . вФКс 4оя щФ а Иgс ТФИсщрСс свя-
ялщТя5 ща ш С яос асИсляс ИФщр 4освщрФСакср щ д лсИр Со вс лФ Ил яшо+ С шФ-
вФТ / * я 0лФТ +сД щроФвФичяс вс4осщщясД осш акол слкир 4ос4ФоФр+ я в 0яо СТ
4 ТФ0Фляк щС сш СоФИФ/ б+д о асТФощрСслл+5 щосвщрС лс рФТ СсаяТД Сщс ля 4освщрФС-
акир щ д СФояФяя О о а+Д Т р о Кс д а«gс ): асрД я СоФИ лФ0лФИФср я5Д 4яоФкщ« лФ
ялр яяи я щ дщрСслл+ 4+р/ 0Фщр р аяg« в шФвТяД Ф лс ТФТяс-аяд 0лФляк д ящр ояя
д ас0ля Т лТосрл ш 4ФяслрФ яая р Д ТФТ сш яая сс шслсряТФ росФшяо ср лФ вФлл+
ср в асИсляк/
Zасв ичя 4 щас ZTгGZ gФлщ щ Ссоgяр« осС аияи С асИсляя 4щя5яИсщТя5
0Фд асСФля кСаксрщк шсл яТФ/ * вквк , с ПФ а С 0шаФСакср рвса 4щя5яФрояя С
УляСсощярсрс К лщФ k 4ТялщФ/ квк , я ]ояТ –Флвсо я0 Tлщряр рФ Хо вФ оФ0оФдФр+-
СФир щроФрсшяи я 4о шоФ щ щрФСасляк 4 во дл ТФор+ шсл СД ясичя5 рл gсляс Т
4щя5яФрояя/
По дасФ 0ФТаиИФсрщк С р Д Ир С раяИяс рД лФ4оясоД д ас0ля kФлрялшр лФД Т р -
оФк С+0+СФсрщк вл -свялщрСслл шслсряИсщТ  рФясД д а«gялщрС 4щя5яИсщТя5
оФщщро щрС ^ р ос0 а«рФр л КсщрСФ ОФТр о С/ б оФ0Сяряя вс4осщщяя 4ояляФир ИФ-
щряс всщкрТяД С 0 Кл Д щ рля шслсряИсщТя5 ОФТр о С оящТФ/ T0-0Ф щ дслл щрс щро сляк
ш а Сл ш 0шФ С+кСяр« сс лс рФТ 4о щр Д ТФТ длФо Кяр« 4освоФщ4 а Кслл щр« Т оФТ яая
4о Ссояр« вял-свялщрСслл+ шсл лФ kФлрялшр лФ/
Тс лс слсс ящщасв СФрсая лФИялФир оФщ4 р+СФр« р 0ФшФвТ / –Флвсо дъкщлксрД Ир
С 4 щасвляс ш в+ k+ в дяаящ« Т а щщФа«л ш 4о шосщщФ/ Lчс лсщТ а«Т аср лФ0Фв Ияща
я0Ссщрл+5 лФ шсл СД яшоФичя5 о а« С оФ0Сяряя gя0 ОосляяД 4оФТряИсщТя оФСлка щ« л аиД
Ф рс4со« л в щряшФср щ рляД я р р а«Т 0Ф 4 щасвляс роя-Иср+ос ш вФI/ П рсляФа вак
оФд р+Д Т р о и 4о С вкр с ПФ а я –ФлвсоД шо сл ^ я щроФвФичяс 4щя5яИсщТяя оФщ-
щро щрСФя аивя С Сщс яосД 4 сос р ш ТФТ оФ0оФдФр+СФирщк д асс щ Ссоgслл+с 4ос-
4ФоФр+Д лФИл р 4 4оФСакр«щк ТФТ лФ во ККФ5/
гвл я0 4сощ4сТряСл+5 щОсо кСаксрщк 4осв рСоФчсляс щФ дящрС/ б Z свялсл-
л+5 [рФрФ5 !Дj % аивс 4 шядФир р щ дщрСслл о ТяД Ф jДВ % лФщсасляк 4осв4ояля-
Фая 4 4+рТ щФ дящрСФ/ Г аасшя вквя ,к С УляСсощярсрс К лщФ k 4ТялщФ я0 Ияая
.Г )O:: С0о ща+5Д щроФвФичя5 дя4 акол+ оФщщро щрС Д !):! я0 Т р о+5 щ Ссоgяа
4 4+рТ щФ дящрСФ/ гля С+всаяая шсл ￿
ACP1
Д Т р о+ 4о я0С вяр дса ТД С я0д+р Ил+5
Т аяИсщрСФ5 лФ5 вкчящк С 0шс аивсД 4+рФСgя5щк 4 Т лИяр« щ щ д / ыаФСл+ лФ Ил+
щ ро вляТ в Тр о бяовКяляк Уяаа о ш С оярД Ир kос0 а«рФр+ р оФд р+ щрФл р л ш -
дсчФичя щ4 щ д 4 а Исляк в 4 алярса«л ялО оФяя дя а шяя щФ дящрСФ я
4ос4ФоФрФ5 вак асИсляк 4Фяслр СД Т р о+с ш р ТФ0Фр«щк С шо 44с оящТФI/ Уша дяСgящ«
С шслсряИсщТяс Т оля щ яявФД Кл оФ0оФд рФр« асИслясД Т р о с щаФдяр дя а шяИсщТя
я4 а«щД 4 д КвФичя Иса СсТФ дяр« щсдк/ Tщщасв СФрсая Кс явслряОяяо СФая Сял С-
л+ шсл/ Фа«gс в аКлФ 4 щасв СФр« оФ0оФд рТФ Т соИсщТ ш 4о в ТрФД щ4 щ дл ш С 0-
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
jO
всщрС СФр« лФ лсд а«g ИФщр Т 5о щ + )Д швс оФщ4 а Ксл дя а шяИсщТя 4 р«Д лФ
Т р о доФ0 срщк щаяgТ л ш ￿
ACP1
/ ZФФ +ща« р Д Ир р щФ дящрСФ Кл
д вср 4оялкр« рФдасрТ Д 4о ряС осИяр щр кСgящк щрсос ря4Ф 4щя5яИсщТя5 0Фд асСФ-
ляк5Д л р ^ д в чссД я л щрФа С 0 Кл+ даФш вФок шсл яТс/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
jf

s Оа сш с ооК О0яд сящш 

. шсл яТя сщр« я рслФк щр о лФД я р 4оя0лФир вФКс Исл+сД Т р о+с 4 ал щр«и
4 щСкряая щсдк р даФщря/ гвлФ я0 шаФСл+5 4о дасД Т р оФк дсщ4 Т яр я щФ ш – ящФ
яФщФД 0ФТаиИФсрщк С р Д Ир 4 сос щС сш оФ0Сяряк шсл яТФ 0Ф4 щряр рслвсляи 4 кС-
асляк ящТ щщрСслл щТ лщро яо СФлл+5 аФвслсС/ k|ысл л с} щсТСсляо СФляс 4 0С аяр
аивк сляСФр« ОФТр о+ оящТФ/ T С ря5 в щ«с д вср 0Ф4ящФл - л Ир КД СФщ 4освоФщ4 -
а Кслл щр« Т д ас0лк щсовФД ^ дъкщлкср яФщ/ ^ ТФ 0Ф4ящФл Д Ир СФg о щр щ щрФСяр
4кр« О р С Иср+ос виФ/ ZТ осс Сщсш Д С+ д всрс Ссщяр« Т а !f: О лр С/ б+ щрФлсрс
вля я0 а Иgя5 дсш л С С щС с ТаФщщс/ Х всрс яшоФр« С дФщТсрд а/ У СФщ сщр« ФрсФря-
ИсщТяс щ4 щ дл щряI/
яФщ 4о в аКФср- kысл яТФ оФ0шФвФср Сщс 0ФшФвТя СФgсш 0шФ/ ZТФКсД Ссо крл+с
 всая 4 Ссвсляк- ФаТ ш ая0Д 4о дас+ щ Ф0Форл+я яшоФяД л КсщрС оФ0аяИл+5 0ФСя-
щя щрс оФ0л+5 аивс/ глФ оФ0да Тяо ср аид и шслсряИсщТ и 4освоФщ4 а Кслл щр«/ T
4 щас р ш счс щ сср 4освщТФ0Фр«Д д в р ая СФщ Т вокС+с С а щ+ яая 4ок+сД ш а д+с
шаФ0Ф яая ТФояс/ .ФщТ а«Т оФл С+ 4 а+щссрс? Tая Сщи Кя0л« д всрс чсш акр« ш щр gсСс-
аио ? T 4о Исс С рФТ в 5с/ бщс р ТФКсрщк лФ оФщщр кляя С+ркл р о Тя/ б дчсД
щроФgл / W вФСФрс вСялсщк счс лФ gФш вФа«gс/ 4 щряД Сщс р д в чяс о вярсая щ -
ш р 0лФр« Исос0 всщкр« лсвса« 4 щас 0ФИФряк/ гИсСявл Д Ир 4 щасвщрСяк Т а щщФа«л+Д Ссв«
рФТ?I
Zсш влк + Кс С0кр« доФ0с То Ся дсосслл Кслчял+ я 4о ФлФая0яо СФр«
шсл 4а вФ/ Тсщр+ .Г доя л С Кс ящ4 а«0 СФаящ« С 4о gа вак С+кСасляк щял-
во Ф Ф лФ/ б ос0 а«рФрс 4о шосщщФ С щОсос шсл яТя шслсряИсщТФк щро Тр оФ 4а вФ щрФаФ
4 ал щр«и в щр 4лФ вак я0 ИслякД я дчсщрСФ Сщсш яоФ рс4со« 4оявсрщк д о р«щк щ 4о -
дас шслсряИсщТ ш рд оФ/
Г швФ к дсоссллФк КслФ 4оя щ рос 4о 5 вяаФ шслсряИсщТя рсщр лФ щялво 
Ф лФ 4а вФД 4 росд СФа щ« щвФр« ФлФая0 Ср о оФ0/ гр росС шя я лс Ссослл щря с д+а
Оя0яИсщТя 4а 5 / Цса+ сщк + ля Ис во ш лс шая в Фр«Д 4 ТФ лФТ лс л С+
рФ4 рсщряо СФляк лс 4 врСсовяаД Ир лФg щ+л д вср 0в о С+/ То вл 4освщрФСяр«Д ТФТ д+
+ И СщрС СФая щсдкД сщая д+ лФ щ дчяаяД Ир 4а в 0в о СД л Ссщрс щ рс оФщщТФ0Фая Сщс
4о шслсряИсщТ и 4освоФщ4 а Кслл щр« осдслТФ ^ С4а р« в р ш Д Ир Д щТ осс Сщсш Д д«ср
сш лФ С щ« всщкрТс/ Тс4со«Д С о Кслл+ р ялО оФясД к лс ш лс в Фр«
р Д Ир л шяс аивя 0Ф5 ркр 4 вТ оосТряо СФр« щС я5 аФвслсСn Ир шслсряТФ ря5 Фа+-
gс щрФлср роФКсляс лФвсКв я5 о вярсас/ W счс к лс ш я0дФСяр«щк р +щаяД Ир
я0СсщрлФк щ щФ ш о Квсляк осдслТФ ялО оФяк сш щТа лл щрк5 я рФаФлрФ5 д вср Сая-
кр« лФ осgсляк 4 сш С щ4ярФляи/ * во ая р ^ Ф5л р« о Т лФ Т аасвК счс в р ш Д
ТФТ Фа+g 4 gса С gТ а ? 0р Д сщая щроФ5 С 0 Кл д ас0ля лс 4 0С аяр о вярсак л о-
Фа«л С щ4яр+СФр« осдслТФ С щ я с?
Хсор o шса«gрсл я – ящ яФщ дсщ4 Т сл+ рсД Ир шслсряИсщТ с рсщряо СФляс щрФ-
л Сярщк Сщс д асс оФщ4о щроФлслл+Д л лФgс дчсщрС лс сср 4ояляФр« ялО оФяи
оящТФ5/ .Ф4оясоД сщая рсщр ТФ0+СФср лФ 4 С+gслл и 4Фщл щр« оФ0Сяряк щсовсИл 
лсв щрФр Ил щряД р лс 0лФИФср kТаяляИсщТя 0лФИя ш оящТФIД дъкщлкср o шса«gрсл/
П сос р ш ТФТ 4 в дл+с рсщр+ Сщс gяос оФщ4о щроФлкирщкД вл я0 лФяд асс СФКл+5
0ФвФИ щрФл Сярщк kялО ояо СФляс ТФТ лФщсаслякД рФТ я СоФИс 4 4 С в щ+щасляк 0лФ-
Ия щря Т лТосрл+5 ща Кл щрсД щ Т р о+я ля ш р щр аТл р«щкД я всаФр« р л Кл
рФТД Ир д+ лс С+0+СФр« росС шяД лс4о 4 оя лФа«л оФ0в р 4 щоФСлсляи щ щ дщрСслл
оящТ I/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
jY
г4Фщсляк o шса«gрслФ я яФщФ лсвФСл СщТ а+5л аящ« даФш вФок шсл л рсщря-
о СФляиД 4о С вя Т 4Фляс ￿
23andJ;
/ гщл СФллФк l)-асрлс ]лл б вКящТя С )::В
ш в Т 4Фляк 4осв щрФСакср ТаяслрФ шслсряИсщТяс рИср+ лФ щл Сс о в ща Сл я
щ+о+сД лс доФд рФлл+с шслсряИсщТяс вФлл+с/ б+ 4аисрс С 4о дяоТ Д р4оФСаксрс сс С аФд -
оФр ояи ￿
23andJ;
Д я 0Ф YY в ааФо С ля 4 щ+аФир С рСср СФg шслсряИсщТ и ялО оФяи/
]р лс 4 ал с щсТСсляо СФляс шсл ФД Ф щля Т даФщря СФgс .ГД Т р о ящщасв -
СФрсая 0лФир д а«gс Сщсш Д лФ4оясо шсл СД Т р о+с ТФ0+СФир лФ оящТ оФ0Сяряк д ас0ля
ПФоТялщ лФ яая лФ р Д ТФТ Иса СсТ росФшяо ср лФ 4освсаслл+с 4ос4ФоФр+ вак оФ0КяКс-
ляк То Ся/
ТФТ ща Ияа щ«Д Ир б вКящТяД шслсоФа«л+ вяосТр о Т 4Фляя ￿
23andJ;
Д рФТКс щрФаФ
ИФщр«и вялФщряя ГослясС в аял+- лФ С+gаФ 0Ф К 0Ф вл ш я0 щ 0вФрсас ￿
G//gl;
Zсошск ХоялФn сс рс С 0шаФСака ТФОсво Оя0яТя С ZрлО овщТ ляСсощярсрсn Ф Фр«Д
Т р оФк 4ос4 вФср К олФаящряТ С gТ ас ПФа -Wа«р Д щвФСФаФ С Фослв щссл+ шФоФК
щр вслрФ Хоял я –Фооя ПсвК Д Т р о+с 0ФИФая ￿
G//gl;
/ Tслл рсщряо СФляс С ￿
23andJ;
оФщщТФ0Фа Хоял Д Ир лсш яссрщк шслсряИсщТФк рФякД я0-0Ф Т р о оящТ ПФоТялщ лФ
в щряшФср швс-р l:^Ol % 4 щоФСлсляи щ о Слс оящТФ д а«gялщрСФ лФщсаслякД оФСл+
! %/ Z рс5 4 о л 4«ср 0сасл+ ИФ я л ш 0ФляФсрщк щ4 ор ^ вСс ря 4ояС+ИТя щ4 щ дл+
сл«gяр« оящТ оФ0Сяряк 0Фд асСФляк/
П щр« Хоял 4 Сс0а Д л щсТСсляо СФляс ср в ￿
23andJ;
^ р ш оФ0в д асс 4о -
щр СФояФлр р ш ФлФая0ФД Т р о 4 вСсошщк – ТФщ У орФл/ б сш ща ИФс щсТСсляо СФляс
4о С вяа щ« я лФ ФрсояФас оФТ С+5 Таср ТД я лФ Сщс шсл с/ ]рФ оФ0ляФ Исл« СФКлФ/
б р Соск ТФТ 4 ал с щсТСсляо СФляс 4 5 ая кСаксрщк я ялрслщяСл+Д я ТщрслщяСл+
ср в ящщасв СФляк VИр К р швФ ш С ояр« щсТСсляо СФляя 4 ал ш шсл ФxД 4о св оФ
23andJ;
^ р ля р ля во ш с/ ]р 0лФИярса«л д асс 4о щр ФлФая0 лсТ р о+5 шсл СД
Т р о+с ясир рл gсляс Т щФ+ дФ0 С+ 0Фд асСФляк/
ПоялФвасКФчФк б вКящТя ￿
23andJ;
^ аяg« влФ я0 Т 4ФляД 4осваФшФичя5 4о Сс-
всляс Т щрФол+5 шсл л+5 рсщр СД л Сщс ля 4 вСсошФирщк ТояряТсД щ дслл я0-0Ф вяТ ш
оФ0до щФ С ос0 а«рФрФ5 я5 шслсряИсщТя5 ящщасв СФля/ гвял рсщр Кср длФо Кяр« 4 С+-
gслл+ оящТ ФороярФ я яляФа«л+ оящТ оФ0Сяряк яgсяИсщТ д ас0ля щсовФД Ф во ш 
4оявср Т Фдщ аирл 4о ряС 4 а Кл+ С+С вФ/ ,Ф0ляФ 0ФТаиИФсрщк С р Ил щря- ялО о-
ФякД 4 а ИФсФк щ 4 ч«и рсщрФ 0Ф YY дФТщ СД я рсщрФД Т р о+ щр яр лсщТ а«Т р+щкИ
в ааФо С я росд ср лсщТ а«Тя5 влс доФд рТя лФ щ 4соТ 4«ирсоФ5Д ТФовялФа«л оФ0ая-
ИФсрщк 4 ТФИсщрС / ]рФ оФ0ляФ щ4 щ длФ щрФр« 4ояИял ТФТ а Кл+5 росС шД рФТ я а Кл+5
лФвсКв/
]рФ 4о дасФ лс То+аФщ« р С0шаквФ У4оФСасляк 4 Т лро аи 0Ф 4о в ТрФя я асТФо-
щрСФя/ б Т лс ):!l ш вФ ошФля0Фяк 4 росд СФаФ р ￿
23andJ;
4осТоФряр« осТаФяо СФр«
щС я ща шя ТФТ kсвяялщТяс шслсряИсщТяс рсщр+IД 4 р Ир Т 4Фляк лс ясаФ оФ0ос-
gсляк осш аяо ичя5 ошФл С лФ 4 в дл+с 0ФкСасляк/ б рТо+р 4ящ«с Т ￿
23andJ;
С+оФ-
КФаФщ« k дсщ4 Т слл щр« рсД ТФТ лср Ил щря С ос0 а«рФрФ5 ш р щТФ0Фр«щк лФ дчсщрСсл-
л 0воФС 5оФлсляяI/
Г швФ лФ ля5 лФ4 щряаФщ« ￿
KDA
Д б вКящТя я сс Т 4Фляк 4 вИяляаящ« вФСасляи/
Тс4со« я5 рсщр+ дсчФир р а«Т ялО оФяи 4освТФ5 я ОФа щ лс доФд рФлл+я вФл-
л+я/ гдл Сасляс ля5 лФ щФрс шаФщяр- k*+ лФсосл+ в дФСяр« 4освсаслл+ дъс
щл СФлл+5 лФ шслсряТс рИср С 0в о С«сД ТФТ р а«Т лФщ 4 кСярщк С 0 Кл щр« 4осв-
а Кяр« в оФд рФлл+ 4о в Тр/ б лФщр кчсс Соск + лс 0лФсД ТФТяс рИср+ 0в о С«с
 ш р 4 кСяр«щк яая Т швФ ля ш р 4 кСяр«щкI/
k рк яФщ рФ5яСФсрщк р ￿
23andJ;
ТФТ р k рТяI я0-0Ф сс шоФляИслл щряД Т 4Ф-
ляк щТ 4яаФ слл+с ФТряС+ С О ос шслсряИсщТ ш ФрсояФаФ Y:: р+щкИ Таяслр С я оФ0-
Ссол аФ щС и дя0лсщ- вса« рФТя доФ0 Д Ир д+ С Т лсИл яр шс дсщ4сИяр« ТФТ Т -
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
l:
соИсщТ иД рФТ я лФ Ил и 4 дсв+/ б 4ФорлсощрСс щ o лв *ФТаФ Кс o ТщФ ￿
23andJ;
щ 0вФаФ kZ дчсщрС я0 Исляк д ас0ля ПФоТялщ лФIД С дФ0с Т р о ш ^ шслсряИсщТя Фрс-
ояФа д асс Ис !) р+щкИ 4Фяслр СД щроФвФичя5 ря лсв ш / ТФТ с Т аяИсщрС вФлл+5
Исл« слл вак ОФоФсСряИсщТя5 Т 4ФляД 0ФляФичя5щк оФ0оФд рТ р ИсИл+5 4ос4Ф-
оФр С/ ]р 4ояСса Т В:-яаая лл щвсаТс сКв ￿
23andJ;
я ￿
G;n;n:;c.
/ –ивя 4о в аКФир
4аФряр« Т 4Фляя 4 YY в ааФо С 0Ф вФлл+с 4освТФ5Д я я0 ля5 д вср щро яр«щк дФ0Ф вФл-
л+5Д Т р о и
23andJ;
 Кср Т сояФая0яо СФр« вак 4о я0С вярсас асТФощрС/
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
l!

+0о – 0огр0 щ д,о00 *аг ощги

ТсТщр 4осв щрФСасл ггг k–яр,сщI/
По ИярФрс р Тляш саяТ Д
Т 4яС 4 ал и асшФа«л и Ссощяи
лФ –яр,сщ/
Хс0 4Фщл 4аФряр« Тляш Кл дФлТ СщТ ТФор V3nzД ,znbAJCzJPД ,zAnbJzД щ щИсрФ
 дяа«л ш рсасО лФД щ 4аФрсКл ш рсоялФаФД С щФа лс *ТZ яая ZСк0л Д Исос0 HzDHzsД
WAM,zpADД _лвсТщ/сл«шяД QRWR Г gсасТД д л щл+я ТФорФя яая во шя в дл+ бФ
щ4 щ д /
Пк ящаак 4а5–– ч44ысОщ
l
,0с абго
Посвяща Сяс Т о щщТ я0вФляи
O
бСсвсляс
Y
гд о рлФк щр о лФ ша дФая0Фяя
Y
срщрС С 4 5 щрФо Т л яТя
!l
–ясСФк щр о лФ ша дФая0Фяя

гроФщая д в чсш
!O
ыаФСФ 4соСФк
!Y
ыс шоФОяк о д р рс5ляТя
)l
ГФТ щвсаФр« я0 о д рФ Иса СсТФ
)l
ПоядФС«-ТФ шФ0Т Д о д вКяСщЪ
)Y
* щ дщрСслл+ с5Фля0
l)
, д р+ я оФд рФ
lj
ыаФСФ Ср оФк
lY
ысл яТФ- ТФТ оФщ4аФСяр« оФТ
j!
б0а  0шФ
jl
.с4освСявслл+с 4 щасвщрСяк
jf
Г лс 0лФТ ярса«л ш ОоФшслрФ/
l!

Приложенные файлы

 • pdf 4946919
  Размер файла: 642 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий