prospect


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
()()
()
ХХ
1415
1213
1011
9409853,09853,0
42016265,5
101112
10517026,8
2011
рікЗалишок
418,972,6
910
378

31093336
80385
31
12
11
090
(083)
(085)
(082)
080
080

6
193 500,0
13 278,7
-161 545,2
236 500,0
32 567,919 750,023 271,4
45 233,5
312 089,3
Внески
капіталу
Погашення
заборгова
ності
капіталу
Зменшення
номіналь
ної
вартості
акцій
Інші
зміни
капіталі
Сума
чистого
прибутку
створення
спеціальних
цільових
фондів
Вилучення
капіталу
Викуп
акцій
часток
Перепродаж
викупле
акцій
часток
Залишок
кінець
року
Списання
невідшкодо
ваних
збитків
Безкоштовно
рим
ні
активи
Інші
зміни
Разом
капіталі
Анулювання
викупле
акцій
часток
Вилучення
частки
капіталі
Сума
чистого
прибутку
належна
бюджету
відповідно
законодавства
Внески
учасників
рік
число
Територія
КОАТУУ
КВЕД
Контрольна
сума
N 4


43 000,0
19 289,219 750,0193 524,8
-8 708,2
43 000,00
19 289,2019 750,0184 816,60
13 278,7
31 954,8
-193 500
Разом
Підприɽмство
Орган
державного
управління
Вид
економічної
діяльності
ПрАТ
Народна
фінансово
страхова
компанія
Добробут
Київ
виміру
тис
грн
Нерозпо
ділений
прибуток
Інший
додат
ковий
капітал
Додат
ковий
капітал
Код
Статут
капітал
111231
Інші
страхування
Організаційно
правова
форма
господарюванняПриватна
власність
Резерв
капітал
Вилу
чений
капітал
Неопла
чений
капітал
-8 708,2
Положення
стандарту
бухгалтерського
обліку
275 564,0
6 7 8
266 855,80
Пайо
вий
капітал
13 278,7
31 954,8
Стаття
Залишок
початок
року
Коригування
Зміна
облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші
зміни
Скоригований
залишок
початок
року
Переоцінка
активів
Дооцінка
основних
засобів
Уцінка
основних
засобів
Дооцінка
незаверше
ного
будівництва
Уцінка
незаверше
ного
будівництва
Дооцінка
нематері
альних
активів
Виплати
власникам
дивіденди
Спрямування
прибутку
статутн
ого
капіталу
Відрахування
Резервного
капіталу
Уцінка
нематері
альних
активів
Використання
дооцінки
необоротних
активів
Чистий
прибуток
збиток
звітний
період
Розподіл
прибутку
()
()
()
()
()

()
()
()
()
Рух
коштів
результаті
Реалізація
відсотки
дивіденди
фінансових
інвестицій
активів
комплексів
Отримані
Інші
надходження
фінансових
інвестицій
активів
комплексів
Інші
рух
коштів
подій
Рух
коштів
від
подій
рух
коштів
від
інвестиційної
діяльності
Рух
коштів
результаті
фінансової
власного
капіталу
Отримані
позики
Інші
надходження
Погашення
Сплачені
дивіденди
Інші
рух
Рух
коштів
від
подій
рух
коштів
від
фінансової
діяльності
рух
коштів
звітний
коштів
зміни
валютних
курсів
залишок
коштів
коштів
кінець
111231
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()діяльностіІнші
ТериторіяКиїв
180(4686,2)(
195 -
205 -
210 -
225 -
Код
Код
звітний
звітний
прибуток
збиток
Надзвичайні
доходи
витрати
показника
Матеріальні
затрати
збиток
Забезпечення
матеріального
заохочення
Податок
прибуток
звичайної
діяльності
Фінансові
результати
звичайної
ьності
Дохід
прибуток
звичайної
діяльності
Назва
статті
Витрати
оплату
праці
Відрахування
соціальні
заходи
Амортизація
Інші
операційні
витрати
Разом
Середньорічна
кількість
простих
акцій
Скоригована
середньорічна
кількість
простих
акцій
Чистий
прибуток
збиток
одну
просту
акцію
Скоригований
чистий
прибуток
збиток
одну
просту
акцію
прибуток
Податки
надзвичайного
прибутку
Дивіденди
одну
просту
акцію
РОЗРАХУНОК
ПОКАЗНИКІВ
ПРИБУТКОВОСТІ
АКЦІЙ
ЕЛЕМЕНТИ
ОПЕРАЦІЙНИХ
ВИТРАТ
Чистий
Дата
місяць
число
ȯДРПОУ
КОАТУУ
СПОДУ
КОПФГ
КВЕД
Контрольна
сума
2011
Код
ДКУД
Код
015 -
020 -
025(35944,2)(
030 - (
040(109,9)(
055 -
070(12077,4)(
080(24962,6)(
090(39584,4)(
105 -
140 -
150 -
160(333297,3)(
175 -
збиток
припиненої
діяльності
збиток
переоцінки
необоротних
активів
групи
вибуття
унаслідок
припинення
діяльності
дохід
первісного
визнання
біологічних
активів
сільськогосподарської
продукції
одержаних
унаслідок
сільськогосподарської
діяльності
перв
ного
визнання
біологічних
активів
сільськогосподарської
продукції
одержаних
унаслідок
сільськогосподарської
діяльності
Адміністративні
витрати
Витрати
збут
Підприɽмство
Територія
ПрАТ
Народна
фінансово
страхова
компанія
Добробут
Інші
операційні
витрати
Фінансові
результати
операційної
діяльності
прибуток
Інші
вирахування
доходу
Чистий
доход
виручка
реалізації
продукції
варі
робіт
послуг
Інші
операційні
доходи
Собівартість
реалізованої
продукції
товарів
робіт
послуг
Акцизний
збір
збиток
Доход
участі
капіталі
Інші
фінансові
доходи
Інші
доходи
прибуток
Фінансові
витрати
Втрати
участі
капіталі
Валовий
прибуток
збиток
прибуток
припиненої
діяльності
прибуток
переоцінки
необоротних
активів
групи
вибуття
унаслідок
припинення
діяльності
Додато
оложення
стандарту
бухгалтерського
обліку
ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Доход
виручка
реалізації
продукції
товарів
робіт
послуг
Податок
додану
вартість
звітний
1101
КОДИ
фінансові
результати
Орган
державного
управління
Вид
економічної
діяльностіІнші
страхування
Одиниця
виміру
грн
Організаційно
правова
господарювання
Приватна
власність
Інші
витрати
Фінансові
результати
звичайної
діяльності
оподаткування
Прибуток
збиток
монетарні
статті
збиток
Код
рядка
360(-)(
370(-)(
416(19 937,5)(
237,2
184 816,6
Власний
капітал
Статутний
капітал
початок
звітного
періоду
Пасив
Нерозподілений
прибуток
непокритий
збиток
Неоплачений
капітал
Вилучений
капітал
Усього
розділом
Пайовий
капітал
Додатковий
вкладений
капітал
Інший
капітал
Резервний
капітал
Забезпечення
майбутніх
витрат
платежів
Забезпечення
виплат
персоналу
Інші
забезпечення
Цільове
фінансування
Сума
трахових
резерв
Сума
часток
перестраховиків
страхових
резервах
Залишок
сформованого
призового
підлягаɽ
виплаті
переможцям
лотереї
Залишок
сформованого
резерву
виплату
джек
поту
забезпеченого
сплатою
участі
лотереї
Відстрочені
податкові
зобов
язання
Інші
довгострокові
зобов
язання
Усього
розділом
Поточні
зобов
язання
Усього
розділом
Довгострокові
зобов
язання
Довгострокові
кредити
Інші
довгострокові
зобо
ння
Поточні
зобов
язання
розрахунками
одержаних
бюджетом
позабюджетних
платежів
Короткострокові
кредити
Поточна
заборгованість
довгостроковими
зобов
язаннями
Векселі
видані
Кредиторська
заборгованість
товари
роботи
послуги
Інші
поточні
зобов
язання
Усього
розділом
V.
Доходи
майбутніх
періодів
Баланс
страхування
оплати
праці
учасниками
внутрішніх
розрахунків
43 000,0
2,6
312 089,3
19 750,0
266 855,8
236 500,0
звітного
періоду
40 991,5
100 538,8
18,0
1 852,6
851,3
658,6
0,3
5 832,3
46,2
91,3
109,5
298,1
314 704,9
416 948,2
1 419,5
6 857,6
4 320,1
Зобов
язання
пов
язані
необоротними
активами
групами
вибуття
утримуваними
продажу
100 773,4
60 929,0
ȯДРПОУ
Контрольна
Баланс
2011
Форма
N 1
Код
рядка
012(66,3)(
032(14078,5)(
037(-)(
162(-)(
418,9
1,4
Адреса
Інші
види
страхування
66.03.0
Довгострокові
біологічні
активи
346,3
первісна
вартість
Народна
фінансово
страхова
компанія
Добробут
Підприɽмство
ТериторіяКиїв
Орган
державного
управління
Вид
економічної
діяльності
виміру
грн
322,5
Основні
засоби
залишкова
вартість
початок
звітного
періоду
72,6
256,2
17026,8
31203,6
16489,5
959,9
17026,8
152515,5
185419,6
15529,6
17125,1
155515,5
Товари
Векселі
одержані
Первісна
вартість
інвестиційної
нерухомості
Знос
інвестиційної
нерухомості
Усього
розділом
Оборотні
активи
Незавершене
виробництво
продукція
Поточні
біологічні
активи
бюджетом
виданими
Дебіторська
заборгов
ність
товари
роботи
послуги
інвестиції
Довгострокова
дебіторська
заборгованість
Відстрочені
податкові
активи
Інші
необоротні
активи
Справедлива
залишкова
вартість
інвестиційної
нерухомості
Виробничі
запаси
чиста
реалізаційна
вартість
первісна
вартість
іноземній
валюті
Інші
оборотні
активи
нарахованих
доходів
внутрішніх
розрахунків
Інша
поточна
дебіторська
заборгованість
Поточні
фінансові
інвестиції
резерв
боргів
Дебіторська
заборгованість
розрахунками
314704,9
Баланс
837,8
116878,9
20624,1
986,0
53816,8
866,1
1476,2
1396,3
28552,9
3,6
9853,0
1396,3
9853,0
1202,6
95,6
13,8
119,7
214,4
416948,2
141808,1
231397,0
Додаток
Положення
стандарту
бухгалтерського
Баланс
Дата
рік
місяць
число
172896,8
Довгострокові
інвестиції
які
обліковуються
методом
участі
капіталі
підприɽмств
справедлива
залишкова
вартість
накопичена
амортизація
первісна
вартість
Необоротні
активи
групи
вибуття
Усього
розділом
Витрати
майбутніх
періодів
Грошові
кошти
еквіваленти
національній
валюті
Необоротні
активи
Нематеріальні
активи
залишкова
вартість
153,7
тому
числі
5,6
136144,4
Організаційно
прав
ва
форма
господарюванняПриватна
власність
04070,
Київ
Сагайдачного
Ігорівська
. 10/5
звітного
періоду
первісна
вартість
знос
накопичена
амортизація
Незавершені
капітальні
інвестиції
Відновлення
платоспроможності
емітента
визнання
його
банкрутом
застосування
ліквідаційної
процедури
повного
або
часткового
задоволення
кредиторів
здійснюɽться
відповідно
вимог
України
Про
відновлення
платоспроможності
боржника
його
результати
випусків
зазначенням
реквізитів
свідоцтв
реɽстрацію
випусків
паперів
органів
свідоцтва
випусків
строків
обігу
результатів
кожного
випуску
раніше
здійснював
паперів
частки
статутному
капіталі
Емітента
перебувають
власності
виконавчого
органу
виконавчого
органу
часток
мають
осіб
мають
статутному
капіталі
Емітента
частку
перевищуɽ
10%
особа
Панчук
Катерина
Володимирівна
- 60,00%.
особа
Кирильчук
Дмитро
Михайлович
- 40,00%.
Відомості
депозитарій
Повне
Приватне
товариство
Всеукраїнський
паперів
проведення
реɽстрації
зареɽстроване
14.05.2008
Шевченківською
районною
місті
Код
ȯДРПОУ
: 35917889
Зареɽстрований
районною
Киɽві
державною
адміністраціɽю
14.05.2008
Юридична
адреса
, 04107,
Тропініна
Поштова
адреса
, 04107,
044) 585-42-40; 585-42-41; 585-42-42
депозитарну
паперів
498004,
видана
цінних
паперів
фондового
27.11.2009
року
27.05.2009
27.05.2019
Відомості
осіб
відповідальних
інформацію
міститься
проспекті
Відповідальні
особи
інформацію
облігацій
Директор
Емітента
Бречко
бухгалтер
посада
Відомості
осіб
відповідальних
проведення
аудиту
емітента
аудиторської
фірми
Приватна
аудиторська
державним
реɽстром
юридичних
осіб
осіб
підприɽмців
21323931
проведення
державної
реɽстрації
аудиторської
Зареɽстроване
Солом
янською
районною
державною
26.06.2007
.,
1 073 102 0000 013636.
Місцезнаходження
29013,
Гагаріна
Номери
телефонів
+38(0382) 658-167; 704-083
Номер
Свідоцтва
Реɽстру
аудиторських
аудиторів
одноособово
аудиторські
послуги
Свідоцтво
0128,
26
2001
чинне
2015
щодо
бірж
або
позабіржових
торговельно
інформаційних
систем
продавались
або
продаються
емітента
папери
продавались
позабіржових
торговельно
інформаційних
системах
Інформація
організаторів
торгівлі
лістингу
облігації
емітента
договорів
щодо
облігацій
Розмір
паперів
обсяг
облігацій
перевищуɽ
розмір
капіталу
Директор
Білдгрупменеджмент
Бречко
Валентинівна
Директор
Аудитсервіс
Мярковський
Йосипович

площі
шляхом
перерахування
необхідної
грошових
коштів
рахунок
Емітента
виходячи
ринкової
вартості
момент
здачі
вимірної
одиниці
площі
одного
квадратного
метру
),
вартості
придбання
умови
передбачені
Договором
якщо
житлового
проведення
технічної
інвентаризації
площа
квартири
виявиться
меншою
площа
отримання
якої
право
придбаний
власником
облігацій
облігацій
відшкодовуɽ
вартість
виявленої
різниці
площі
перерахуванням
необхідної
грошових
коштів
рахунок
облігацій
виходячи
вартості
якою
придбані
власником
лігацій
умови
передбачені
Договором
про
Можливе
дострокове
погашення
облігацій
прийняття
початку
погашення
облігацій
приймальною
комісіɽю
уповноваженим
органом
відповідного
житлового
будинку
експлуатації
Дострокове
погашення
облігацій
прийняття
уповноваженим
органом
рішення
Рішення
про
дострокове
погашення
приймаɽ
орган
Білдгрупменеджмент
Директор
Білдгрупменеджмент
вказаному
шляхом
персональних
повідомлень
оголошення
друкованих
НКЦПФР
опубліковано
Проспект
облігацій
друкованих
засобах
повідомить
гацій
прийняття
експлуатації
наявність
можливості
пред
облігацій
дострокового
погашення
Вказане
повідомлення
Емітентом
20
календарних
визначеної
Емітентом
дострокового
погашення
облігацій
пред
облігацій
погашення
змінюɽться
дати
гацій
Послідовність
облігацій
при
достроковому
погашенні
облігацій
такою
при
погашенні
облігацій
Станом
дату
дострокового
погашення
облігацій
отримуɽ
Депозитарію
зведений
обліковий
реɽстр
останнього
обігу
облігацій
Протягом
терміну
дострокового
погашення
облігацій
ацій
дострокового
погашення
облігацій
повинен
перерахувати
повний
облігацій
необхідний
отримання
відповідних
квартир
житлового
ɽкту
Багатоквартирні
житлові
комерційного
призначення
Маркса
Ірпінь
Київської
Договору
про
рахунок
Емітента
облігацій
зобов
процедури
дострокового
погашення
подати
посвідчуɽ
його
особу
осіб
про
державну
реɽстрацію
підтвердження
повноважень
особи
пред
облігації
погашення
юридичних
осіб
);
Договір
визначаɽ
обране
власником
Облігацій
приміщення
Емітентом
підтверджуɽ
облігації
документи
необхідні
процедури
погашення
облігацій
Уповноважений
представник
Облігацій
зобов
крім
того
довіреність
виконання
представницьких
Облігацій
повинна
оформлена
порядку
передбаченому
законодавством
документ
посвідчуɽ
його
особу
кожним
власником
облігацій
едачі
облігацій
приймання
передачі
житлового
Акт
огляду
нерухомості
формуɽ
документів
реɽстрації
свідоцтва
про
право
власності
приміщення
його
облігацій
облігацій
реɽструɽ
свідоцтво
про
право
житлове
приміщення
БТІ
рахунок
власних
несвоɽчасного
подання
облігацій
погашення
може
погашення
прострочили
подання
облігацій
погашення
умови
подання
Власниками
письмової
заяви
клопотанням
погасити
облігації
випадок
розглядатися
порядку
Погашення
цьому
ви
Власнику
облігацій
Договором
площа
обтяжена
щодо
іншому
облігацій
відшкодовуɽться
номінальна
облігацій
протягом
трьох
пред
облігацій
огашення
ок
оголошення
емітентом
дефолту
порядок
емітента
оголошення
дефолту
неспроможності
Емітента
повну
вартість
облігацій
строки
зазначені
цьому
проспекті
інформацію
про
друкованих
проспект
облігацій
календарних
настання
погашення
облігацій
цьому
перед
облігацій
виконання
обов
щодо
погашення
цільових
облігацій
Страховик
Приватне
товариство
НАРОДНА
ФІНАНСОВО
СТРАХОВА
ДОБРОБУТ
”),
здійснюɽ
номінальної
вартості
облігацій
облігацій
ховика
Порядок
погашення
облігацій
Погашення
адресою
Україна
, 08200,
Ірпінь
Інтернаціоналу
193.
факс
: +38 (04597) 63-553.
Погашення
облігацій
відбудеться
відповідно
строків
погашення
кожної
серії
Серія
погашення
облігацій
закінчення
погашення
облігацій
A 01.04.2013 01.10.2013
B 01.07.2013 31.12.2013
C 01.04.2014 01.10.2014
D 01.07.2014 31.12.2014
E 30.06.2015 31.12.2015
Погашення
облігацій
шляхом
облігацій
площі
квартир
придбаних
облігацій
відповідної
будівництва
Багатоквартирні
житлові
комерційного
призначення
Маркса
Ірпінь
Київської
області
відповідності
Договором
про
ція
право
отримання
власність
0,1 (
площі
квартир
житлового
Багатоквартирні
житлові
комерційного
призначення
Ірпінь
Київської
області
облігація
отримання
0,1 (
десятої
площі
квартир
житлового
Багатоквартирні
житлові
комерційного
призначення
Ірпінь
Київської
області
облігація
право
отримання
0,1 (
десятої
квартир
житлового
Багатоквартирні
житлові
комерційного
призначення
Ірпінь
Київської
області
облігація
право
отримання
власність
0,1 (
площі
квартир
житлового
житлові
комерційного
призначення
Ірпінь
Київської
області
облігація
право
отримання
площі
квартир
житлового
Багатоквартирні
житлові
комерційного
Ірпінь
Київської
області
Станом
дату
погашення
облігацій
отримуɽ
від
Депозитарію
обліковий
реɽстр
облігацій
відповідної
передуɽ
початку
погашення
облігацій
серії
початку
погашення
облігацій
відповідної
серії
Протягом
терміну
ацій
пред
облігацій
погашення
облігацій
повинен
перерахувати
повний
облігацій
необхідний
отримання
відповідних
квартир
згідно
Договору
про
рахунок
Депозитарії
Кожен
облігацій
зобов
процедури
подати
Емітенту
посвідчуɽ
його
особу
осіб
державну
реɽстрацію
підтвердження
повноважень
пред
облігації
погашення
юридичних
осіб
);
Договір
про
обране
власником
Облігацій
приміщення
Емітентом
підтверджуɽ
облігації
документи
необхідні
процедури
погашення
облігацій
Уповноважений
представник
Облігацій
зобов
крім
того
довіреність
виконання
представницьких
Облігацій
повинна
оформлена
порядку
передбаченому
законодавством
документ
посвідчуɽ
його
особу
кожним
власником
облігацій
едачі
облігацій
приймання
передачі
житлового
Акт
огляду
нерухомості
формуɽ
документів
реɽстрації
свідоцтва
про
право
власності
приміщення
його
облігацій
облігацій
реɽструɽ
свідоцтво
про
право
житлове
приміщення
БТІ
рахунок
власних
цій
даɽ
право
отримання
відповідних
приміщень
осіб
при
погашенні
отримують
відповідні
приміщення
власність
передачі
отриманні
сторони
главою
Цивільного
кодексу
Право
власності
характеристики
обливості
приміщень
регулюються
Договором
про
Емітентом
Власником
облігацій
якщо
погашення
Облігацій
Облігацій
Договору
про
будівництві
Підприɽмство
маɽ
право
передати
квартиру
кількості
серії
облігацій
погашення
передбачено
домовленістю
сторін
якщо
житлового
експлуатацію
результатами
проведення
технічної
інвентаризації
площа
квартири
площа
отримання
даɽ
право
идбаний
лігацій
облігацій
облігацій
зобов
вартості
різниці
Найменування
банку
поточного
рахунку
вноситиметься
оплата
облігації
26002122396
Публічному
акціонерному
товаристві
320478.
Докладний
порядку
оплати
облігацій
банківської
установи
номера
поточного
рахунку
вноситиметься
оплата
облігації
розміщення
Покупець
відповідно
укладеного
ржового
ійснюɽ
оплату
облігацій
шляхом
перерахування
повної
вартості
облігацій
поточний
рахунок
облігацій
резиденти
нерезиденти
облігацій
шляхом
перерахування
рахунок
26002122396
Публічному
акціонерному
товаристві
320478.
Строк
оплати
облігацій
Особи
біржовий
щодо
облігацій
повинні
повну
вартість
шляхом
безготівкового
переказу
гривні
реквізитами
Емітента
відповідності
умов
укладеного
біржового
контракту
закінчення
розміщення
Поставка
облігацій
контрактом
принципом
поставка
проти
лати
розміщення
облігацій
- 100%.
розміщення
облігацій
неповному
обсязі
порівняно
запланованим
облігацій
відбувся
Умови
дата
закінчення
обігу
облігацій
Облігації
обертаються
протягом
обігу
облігацій
юридичні
підприɽмницької
),
резиденти
нерезиденти
облігацій
здійснюɽться
рахунках
паперах
відповідно
чинного
законодавства
Право
ації
моменту
зарахування
рахунки
паперах
інвесторів
підтверджуɽться
цього
рахунку
обігу
облігацій
після
реɽстрації
звіту
про
результати
розміщення
облігацій
свідоцтва
про
реɽстрацію
облігацій
Серія
закінчення
обігу
31.03.2013
30.06.2013
C 31.03.2014
D 30.06.2014
E 30.06.2015
Облігацій
Облігації
вторинному
ринку
повинні
звернутися
Емітента
метою
Договір
будівництві
, 08200,
Ірпінь
Інтернаціоналу
193.
: +38 (04597) 63-553.
облігацій
облігацій
право
звернутися
емітента
вимогою
викупити
оплачені
власником
облігації
здійснення
облігацій
чином
уповноважена
особа
подати
адресу
повідомлення
вимогою
викупити
оплачені
власником
облігації
Таке
повідомлення
маɽ
власника
облігацій
вноваженої
вказівку
підтверджуɽ
повноваження
повідомлення
Статут
підприɽмства
довіреність
),
облігацій
запропонованих
зареɽстрованому
НКЦПФР
Проспекті
облігацій
уповноваженою
особою
Подання
повідомлень
Ірпінь
Інтернаціоналу
193.
: +38 (04597) 63-553.
Директор
Підприɽмства
достатності
маɽ
право
прийняти
рішення
про
облігацій
цьому
облігацій
починаɽться
призначений
викупу
календарний
день
Про
прийняття
рішення
про
облігацій
повідомляɽ
контактними
реквізитами
облігацій
рекомендованим
робочий
дати
прийняття
рішення
облігацій
повідомлення
поштою
або
доставлено
чином
щоб
облігацій
отримав
його
робочих
викупу
здійснення
облігацій
укладають
договори
продажу
облігацій
облігацій
перераховуɽ
облігації
кількості
вказана
повідомленні
рахунок
Емітента
депозитарії
ПрАТ
Емітент
протягом
трьох
робочих
облігацій
грошові
вимог
чинного
законодавства
визначаɽться
емітентом
буде
встановлюватись
рівні
номінальної
вартості
облігацій
облігацій
про
облігацій
приймаɽ
Директор
Білдгрупменеджмент
Порядок
відсоткового
доходу
облігаціями
Облігації
цільові
виплата
доходу
передбачаɽться
4.7.
розміщення
облігацій
4.7.1.
місць
дати
початку
закінчення
розміщення
облігацій
метою
продажу
облігацій
широкому
колу
потенційних
інвесторів
продаж
облігацій
Емітентом
через
через
організатора
торгівлі
Публічне
товариство
УКРАЇНСЬКА
БІРЖА
адресою
Україна
, 01004,
Шовковична
. 42-44,
шляхом
відкритого
аукціону
проводиться
допомогою
мно
технічних
засобів
торгової
системи
відповідності
Правил
ПАТ
УКРАЇНСЬКА
БІРЖА
затверджені
Біржової
ПАТ
БІРЖА
Протокол
46
01.03.2012
Розміщення
первинному
ринку
проводитиметься
період
розміщення
A,B,C,D,E
закінчення
розміщення
серій
A,B,C,D,E
01
вересня
2012
року
31
2013
Потенційний
облігацій
квартири
багатоквартирних
житлових
соціального
комерційного
призначення
Маркса
Ірпінь
Київської
області
звертаɽться
Емітента
адресою
Україна
, 08200,
обл
місто
Ірпінь
Інтернаціоналу
193.
: +38 (04597) 63-553.
Емітент
облігацій
необхідну
мання
відповідно
Проспекту
Покупець
Емітентом
договір
про
якому
вказуɽться
характеристика
обраної
Покупцем
квартири
розташована
багатоквартирних
житлових
соціального
комерційного
призначення
Маркса
Ірпінь
Київської
рія
ацій
повинен
придбати
розміщення
вторинному
ринку
договору
грошові
кошти
залучаються
Облігацій
придбали
Облігації
розміщення
договір
участь
повинні
звернутися
Емітента
метою
укласти
договір
8200,
обл
місто
Ірпінь
Інтернаціоналу
193.
Телефон
: +38 (04597) 63-
553.
4.7.2
Можливість
дострокового
розміщення
рішенням
виконавчого
органу
право
достроково
припинити
розміщення
облігацій
серії
коли
облігації
серії
розміщені
оплачені
строку
розміщення
серії
Результати
відкритого
публічного
розміщення
відкритого
публічного
розміщення
цьому
затверджуɽться
директором
Емітента
засвідчуɽться
печатками
Депозитарію
організатора
Депозитарію
ПрАТ
Всеукраїнський
паперів
серія
498004
19.11.2009
здійснення
професійної
депозитарію
паперів
ȯДРПОУ
35917889,
місцезнаходження
: 04107,
Тропініна
.. (044) 582-42-40,
текстом
Депозитарій
або
»)
рахунок
паперах
зарахування
цінних
депонування
глобальних
облігацій
обслуговування
облігацій
4.7.3.
організатора
торгівлі
Емітентом
прийнято
рішення
про
розміщення
облігацій
наступного
організатора
торгівлі
ПАТ
УКРАЇНСЬКА
код
місцезнаходження
, 01004,
Шовковична
. 42-44,
телефон
: +38 (044) 495-7474,
: +38 (044) 495-7473.
Електронна
пошта
-
[email protected]
зареɽстроване
Печерською
районною
Киɽві
державною
адміністраціɽю
02.10.2008
БІРЖА
підставі
комісії
цінних
паперів
фондового
ринку
Серія
399339
22.10.2010
провадження
професійної
фондовому
ринку
ринку
Строк
16.12.2008
16.12.2018
4.7.4.
андерайтера
Емітент
прийняв
рішення
про
розміщення
Андерайтера
Порядок
оплати
облігацій
Порядок
оплати
облігацій
згідно
Правил
затверджені
Біржової
ПАТ
Протокол
46
01.03.2012
Запланована
продажу
облігацій
розміщення
валюта
здійснюɽться
оплата
облігацій
розміщення
облігації
продаються
біржових
час
цій
копійки
облігацій
грошовими
національній
гривні
шляхом
переказу
грошових
банківський
рахунок
Емітента
13
будинку
2 4 331,60 8 894,40 14 456,29 4 331,60 8 883,87 40 897,76
14
Загальна
площа
квартир
2 2 961,40 6 744,69 9 480,41 3 077,19 6 839,24 29 102,93
15
Загальна
площа
2 1 164,46 1 972,40 3 462,09 1 277,77 1 972,40 9 849,12
16
Загальна
площа
2 1 796,94 3 418,30 5 316,26 1 799,42 3 418,30 15 749,22
17
Загальна
площа
2 - 1 353,99 212,34 - 1 448,54 3 014,87
18
Загальна
площа
2 - - 489,72 - - 489,72
19
Загальна
житлова
площа
2 1 429,18 3 132,47 4 513,52 1 427,24 3 181,66 13 684,07
20
житл
площа
2 571,57 825,58 1 587,14 600,31 825,58 4 410,18
21
житл
площа
2 857,61 1 597,74 2 575,22 826,93 1 597,74 7 455,24
22
житл
площа
2 - 709,15 105,36 - 758,34 1 572,85
23
житл
площа
2 - - 245,80 - - 245,80
24
Загальна
нежитлова
площа
2 1 532,22 3 612,22 4 966,89 1 649,95 3 657,58 15 418,86
25
літніх
приміщень
2 134,82 304,92 479,40 134,82 304,92 1 358,88
26
буд
приб
приміщння
будинку
2 565,74 432,13 1 515,40 441,36 335,43 3 290,06
27
нежитлові
приміщення
будинку
2 487,66 975,32 1 529,19 487,66 975,32 4 455,15
-
Комунікаційні
приміщення
2 41 1,45 822,90 1 243,34 411,45 822,90 3 712,04
-
Технічні
приміщення
будинку
2 76,21 152,42 285,85 76,21 152,42 743,10
Відповідно
зведеного
кошторисного
розрахунку
вартості
поточних
2011
року
вартість
житлового
урахуванням
загального
користування
110 535 978,00
грн
десять
мільйонів
тридцять
ятсот
сімдесят
грн
коп
.).
погашення
цільових
облігацій
Підприɽмства
новозбудована
кількість
квадратних
метрів
вих
соціального
комерційного
призначення
Маркса
Ірпінь
Київської
При
погашенні
облігацій
отримуɽ
участь
квартиру
площі
еквівалентну
облігацій
якими
договору
про
участь
Погашення
відповідних
нерухомості
облігацій
виплачуɽться
цільовими
При
погашенні
облігацій
отримаɽ
власність
договорі
про
квартиру
кількості
облігацій
володіɽ
погашенні
одна
облігація
ня
0,1 (
одніɽї
десятої
квадратного
метра
квартири
житловому
погашенні
одна
облігація
право
отримання
0,1 (
одніɽї
десятої
квадратного
метра
квартири
житловому
погашенні
одна
облігація
право
отримання
0,1 (
одніɽї
тного
метра
квартири
житловому
погашенні
одна
облігація
право
отримання
0,1 (
одніɽї
десятої
квадратного
метра
квартири
житловому
погашенні
одна
облігація
право
отримання
0,1 (
квадратного
метра
ртири
тловому
4.5.
Права
надаються
власникам
облігацій
продавати
облігації
вторинному
ринку
паперів
урахуванням
встановлених
умовами
емісії
облігацій
законодавством
України
пред
строки
порядку
умовами
наявності
договорів
порядку
строки
передбачені
Проспекті
отримати
облігацій
кількість
квартири
погашенні
одна
облігація
право
отримання
0,1 (
одніɽї
десятої
квадратного
метра
ртири
тловому
погашенні
одна
облігація
право
отримання
0,1 (
одніɽї
десятої
квадратного
метра
квартири
житловому
погашенні
одна
облігація
право
отримання
0,1 (
одніɽї
десятої
квадратного
метра
квартири
житловому
одна
облігація
право
отримання
0,1 (
одніɽї
десятої
квадратного
метра
квартири
житловому
погашенні
одна
облігація
право
отримання
0,1 (
квадратного
метра
квартири
житловому
права
передбачені
законодавством
України
4.6.

рейтингової

відповідного

випуску
облігацій
дата
визначення
останнього
поновлення
найменування
агентства
кредитного
рейтингу
– uaBB,
– 26.06.2012
прогноз
рейтингу

Рейтинг
4.4.
Мета
облігацій
фінансові
залучені
розміщення
повній
110 534 964,87
грн
десять
мільйонів
тридцять
чотири
шістдесят
грн
.)
багатоквартирних
житлових
соціального
комерційного
призначення
Маркса
Київської
шляхом
договорів
виконання
монтажних
робіт
придбання
товарно
матеріальних
цінностей
використовуватися
житлових
будівель
розташованих
адресою
Маркса
кадастровий
номер
земельної
3210900000:01:047:0068).
Кошти
залучені
розміщення
облігацій
також
покриття
його
збитків
господарської
проекту
багатоквартирних
житлових
будинків
соціального
комерційного
призначення
Маркса
Ірпінь
Київської
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
правах
Замовника
Інвестора
роботи
проводяться
мельній
1,8000
кадастровий
номер
3210900000:01:047:0068),
суборенду
Комунальним
підприɽмством
ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД
терміном
років
Приватному
підприɽмству
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
суборенди
землі
31.03.2008
зареɽстрованого
відділі
ресурсів
Ірпені
31
березня
2008
250/040834000031)
здійснення
багатоквартирних
житлових
призначення
Маркса
Ірпінь
Київської
Відповідно
внесення
договору
суборенди
зареɽстрованого
березня
2008
250/040834000031)
22
2012
Договору
суборенди
подовжено
31
грудня
2015
прийому
31.03.2008
року
Державного
архітектурно
будівельного
контролю
зареɽстровані
початок
робіт
Дата
реɽстрації
реɽстрації
Найменування
ɽкта
будівництва
затвердженим
19.08.2011
08311030756
Будинок
проекту
Багатоквартирні
житлові
ɽкти
комерційного
призначення
Ірпінь
Маркса
19.08.2011
08311030755
Будинок
проекту
Багатоквартирні
житлові
ɽкти
комерційного
призначення
Ірпінь
Маркса
06.10.2011
08311052751
Будинок
проекту
Багатоквартирні
житлові
ɽкти
комерційного
призначення
Ірпінь
Маркса
06.10.2011
08311052752
Будинок
проекту
Багатоквартирні
житлові
ɽкти
комерційного
призначення
Ірпінь
Маркса
06.10.2011
08311052753
Будинок
проекту
Багатоквартирні
житлові
ɽкти
комерційного
призначення
Ірпінь
Маркса
2011
року
договір
генерального
підряду
02/08-1
багатоквартирних
житлових
будинків
ɽктів
комерційного
призначення
вул
Маркса
Ірпінь
Київської
участю
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
Замовника
ГАРАНТЖИТЛО
Генпідрядника
ГАРАНТЖИТЛО
Господарську
язану
створенням
серія
587315,
Державною
архітектурно
будівельною
інспекціɽю
08.06.2011
ліцензії
08.06.2011
08.06.2014
Проектна
документація
робочий
проект
розроблена
53-
12.01.2007
.)
погоджена
Київською
обласною
державною
адміністраціɽю
протокол
12/10
12.03.2010
.).
Показники
будівлях
Найменування
Всього
будинку
. 9 9 9-10 9 9 9-10
поверху
. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
висота
будинку
21,75 21,75
21,75-
24,75
21,75 2 1,75 21,75-24,75
. 52 109 164 52 110 487
Однокімнатних
. 25 42 75 26 42 210
Двокімнатних
. 27 52 82 26 52 239
Трьокімнатних
. - 15 3 - 16 34
Чотирьохкімнатних
. - - - - - -
кімнатних
. - - - - 4 4
10
Бдівельний
3 20 932,50 36 110,70 66 147,80 20 932,50 34 839,30 178 962,80
11
забудови
2 697,75 1 203,69 2 067,12 697,75 1 161,30 5 827,61
12
Загальна
площа
приміщень
будинку
приміщень
будинку
4 014,80 8 152,14 12 525,00 4 006,21 8 149,99 36 848,14
Страховик
право
відстрочити
прийняття
рішення
щодо
виплати
страхового
відшкодування
відмови
при
наявності
сумнівів
причинах
обгрунтування
законності
страхового
відшкодування
отримання
підтвердження
причин
відповідними
органами
Страховик
здійснюɽ
страхового
відшкодування
безпосередньо
Вигодонабувачу
потерпілій
шляхом
перерахування
особовий
рахунок
одержувача
установі
Страхове
шкодування
України
прийняття
Страховиком
рішення
відмову
страхового
відшкодування
зобов
протягом
10 (
робочих
прийняття
рішення
письмовій
повідомити
про
Страхувальника
обґрунтуванням
причин
ПРИЧИНИ
ВИПЛАТІ
ВИКЛЮЧЕННЯ
СТРАХОВИХ
ЕЖЕННЯ
Страховик
звільняɽться
страхового
відшкодування
при
настанні
ядерного
радіації
радіоактивного
забруднення
військових
дій
також
маневрів
або
інших
військових
заходів
громадянської
народних
заворушень
дій
бездіяльності
боку
Страхувальника
призвели
трахового
необережності
Страхувальника
Умисел
або
бездіяльність
особи
усвідомлювала
суспільно
своїх
бездіяльності
передбачала
негативні
наслідки
бажала
настання
прямий
або
хоча
бажала
але
свідомо
допускала
настання
непрямий
умисел
Необережність
бездіяльність
особи
передбачала
можливість
ативних
наслідків
своїх
бездіяльності
але
розраховувала
відвернення
злочинна
самовпевненість
повинна
могла
передбачити
настання
негативних
наслідків
але
зробила
цього
злочинна
);
націоналізації
інших
заходів
політичного
характеру
здійснюються
згідно
розпоряджень
військової
цивільної
протизаконних
бездіяльності
державних
органів
анів
самоврядування
посадових
органів
вищевказаними
посадовими
особами
відповідають
втрати
Власником
Облігації
підтверджують
його
права
отримання
зарезервованого
приміщення
обмін
підвищують
ризик
про
відомо
Страхувальнику
Страховику
порушення
Страхувальником
законів
відомчих
виробничих
правил
інструкцій
нормативних
Страхування
розповсюджуɽться
Страхувальником
штрафів
різниць
відсотків
користування
кредитними
коштами
прострочення
при
поверненні
кредитних
втрат
трахувальника
відшкодовуються
моральні
Страхувальника
Страхувальника
при
розслідуванні
урегулюванні
яких
досудових
розглядів
ході
захисту
або
судовому
порядку
Страховик
маɽ
право
страхового
відшкодування
подання
Страхувальником
неправдивих
про
предмет
Договору
про
страхового
повідомлення
Страхувальником
про
обставин
мають
оцінки
страхового
ризику
невиконання
неналежного
виконання
Страхувальником
своїх
обов
викладених
Договорі
несвоɽчасного
повідомлення
Страхувальником
Страховика
про
страхового
або
створення
перешкод
обставин
характеру
зміру
трахувальником
заходів
щодо
збитків
при
наявності
такої
можливості
відомості
емітентом
страховиком
відносин
укладених
правочинів
тощо
страховиком
відносини
відсутні
Фінансова
звітність
2011
Страховим
випадком
Договором
цивільної
відповідальності
Страхувальника
законодавством
майновим
третьої
внаслідок
невиконання
Страхувальником
зобов
перед
третіми
особами
Облігацій
Страхувальник
непогашення
Страхувальником
основної
боргу
Облігаціями
Страхувальника
підтвердженого
ом
о
іншим
компетентним
органом
Страховий
випадок
якщо
відповідальність
Страхувальника
заподіяну
особі
рішенням
суду
набрало
законної
БЕЗУМОВНА
0 %
страхової
відповідальності
Страховика
СТРАХОВИЙ
ПЛАТІЖ
страховий
договором

страхування
9 308,05
грн
грн
. 05
рік
страхування
: 2 597,60
грн
грн
.)
сплачуɽться
«22»
червня
2012
рік
страхування
: 2 597,60
грн
тисячі
дев
сім
грн
.)
сплачуɽться
«22»
2013
рік
страхування
: 2 597,60
грн
тисячі
дев
сім
грн
.)
сплачуɽться
«22»
2014
рік
страхування
: 1 515,26
грн
одна
тисяча
ятсот
чуɽться
«22»
2015
ПОРЯДОК
ВИПЛАТИ
СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
ПЕРЕЛІК
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ
РОЗМІР
ЗБИТКІВ
страхового
відшкодування
здійснюɽться
Страховиком
відповідно
умов
Договору
Страхового
Страховиком
протягом
робочих
одержання
Страховиком
Страхувальника
етьої
оби
необхідних
документів
отримання
страхового
відшкодування
Страхувальник
повинен
Страховику
документи
підтверджують
страхового
факт
Страхувальника
страхового
документи
яких
встановлено
розмір
збитків
саме
Договір
страхування
примірник
Страхувальника
письмову
Заяву
про
страхового
відшкодування
ховиком
формою
підтверджують
страхового
випадку
письмову
відмову
Страхувальника
погашення
Облігацій
рішення
арбітражного
правоохоронних
податкових
банківських
органів
органів
тощо
);
Облігацій
підтверджують
оплату
відповідно
законодавства
України
дозволяють
одержувача
страхового
відшкодування
про
присвоɽння
ідентифікаційного
номера
податків
документи
Страховика
недостатності
наданих
або
неможливості
встановити
обставини
причини
страхового
розмір
збитків
Зазначені
документи
Страховику
оригіналів
нотаріально
посвідчених
простих
копій
Страховику
можливості
звірення
копій
цих
документів
оригіналами
документи
необхідні
страхового
відшкодування
неповному
обсязі
неналежній
порушенням
наявних
норм
відсутні
дата
штамп
виправлення
тексту
прийняття
рішення
про
виплати
або
відмову
здійснити
виплату
страхового
шкодування
ійснюɽться
усунення
виправлення
цих
недоліків
наявність
таких
невідповідностей
порушень
Страховик
повідомляɽ
Страхувальнику
письмовій
протягом
5 (
робочих
дати
отримання
таких
документів
страхового
відшкодування
оплачені
Облігації
підтверджуɽться
Облігацій
про
проведення
часткових
розрахунків
Розмір
збитків
зазнав
трахувальник
законодавством
України
настання
страхового
конкретний
розмір
встановлюɽться
Страховиком
Страхувальником
отриманих
Страхувальника
цьому
враховуються
суми
оплачених
розмір
франшизи
висновки
експертів
діючих
рахового
відшкодування
Договором
відповідальності
Страховика
розмір
страхового
страхові
відшкодування
розмірі
страхової
Договором
відповідальності
Страховика
Договору
припиняɽться
останнього
страхового
відшкодування
момент
страхового
предмету
Договору
договори
страхування
страховими
організаціями
страхове
відшкодування
розподіляɽться
пропорційно
страхових
яких
предмет
Договору
застрахований
страховою
Страховик
виплачуɽ
страхове
відшкодування
випадаɽ
його
цьому
страхового
відшкодування
організаціями
розміру
Страховик
здійснюɽ
страхового
відшкодування
протягом
10 (
десяти
робочих
днів
складання
страхового
залишаючи
право
затримувати
особливо
страхового
згодою
особою
потрібно
виплату
прийняття
Страховиком
рішення
відмову
страхового
відшкодування
зобов
протягом
10 (
робочих
прийняття
рішення
письмовій
повідомити
про
Страхувальника
обґрунтуванням
причин
ПРИЧИНИ
ВИПЛАТІ
ВИКЛЮЧЕННЯ
СТРАХОВИХ
ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
Страховик
звільняɽться
ахового
одування
при
настанні
ядерного
радіації
радіоактивного
забруднення
військових
дій
також
маневрів
або
інших
військових
заходів
громадянської
народних
заворушень
дій
бездіяльності
боку
Страхувальника
призвели
страхового
випадку
необережності
Страхувальника
исел
або
бездіяльність
особи
усвідомлювала
суспільно
своїх
бездіяльності
передбачала
негативні
наслідки
бажала
настання
прямий
або
хоча
бажала
але
свідомо
допускала
настання
непрямий
умисел
Необережність
бездіяльність
особи
передбачала
можливість
негативних
наслідків
своїх
здіяльності
розраховувала
відвернення
злочинна
самовпевненість
повинна
могла
передбачити
настання
негативних
наслідків
але
зробила
цього
злочинна
);
націоналізації
інших
заходів
політичного
характеру
здійснюються
згідно
розпоряджень
військової
цивільної
протизаконних
бездіяльності
державних
органів
органів
місцевого
самоврядування
посадових
ів
вищевказаними
посадовими
особами
відповідають
втрати
Власником
Облігації
підтверджують
його
права
отримання
зарезервованого
приміщення
обмін
підвищують
ризик
про
відомо
Страхувальнику
повідомлено
Страховику
порушення
Страхувальником
онів
омчих
виробничих
правил
інструкцій
нормативних
Страхування
розповсюджуɽться
Страхувальником
штрафів
різниць
відсотків
користування
кредитними
коштами
прострочення
при
поверненні
кредитних
втрат
непрямі
Страхувальника
відшкодовуються
моральні
трахувальника
трахувальника
при
розслідуванні
урегулюванні
яких
досудових
розглядів
ході
захисту
або
судовому
порядку
Страховик
маɽ
право
страхового
відшкодування
подання
Страхувальником
неправдивих
про
предмет
Договору
про
факт
страхового
Страхувальником
про
обставин
мають
оцінки
страхового
ризику
невиконання
неналежного
виконання
Страхувальником
своїх
обов
викладених
Договорі
несвоɽчасного
повідомлення
Страхувальником
Страховика
про
страхового
або
створення
перешкод
обставин
характеру
розміру
Страхувальником
заходів
щодо
наявності
такої
можливості
5).
Договір
добровільного
страхування
відповідальності
третіми
особами
основної
суми
боргу
облігаціями
341/43035
20.06.2012
Істотні
умови
Сума
забезпечення
25 975 965,52
грн
двадцять
мільйонів
ятсот
сімдесят
ятсот
гривень
Строк
виконання
договору
рік
страхування
-
год
. 23.06.2012
24
год
. 22.06.2013
другий
рік
страхування
00
год
. 00
. 23.06.2013
24
год
. 22.06.2014
третій
рік
страхування
00
год
. 23.06.2014
24
год
. 22.06.2015
четвертий
рік
страхування
00
год
00
. 23.06.2015
24
. 31.12.2015
Договір
чинності
00
год
. 23.06.2012
раніше
00
год
. 00
наступної
датою
надходження
страхового
поточний
рахунок
Страховика
Порядок
виконання
договору
Вигодонабувачами
Договором
Облігацій
ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРУ
Предметом
Договору
майнові
закону
пов
відшкодуванням
Страхувальником
ним
шкоди
невиконання
Страхувальником
зобов
перед
третіми
особами
Облігацій
Страхувальник
непогашення
Страхувальником
основної
гацій
юридичні
придбали
Облігації
Страхувальника
законодавством
СТРАХОВІ
ВИПАДКИ

Страхувальник
непогашення
Страхувальником
основної
боргу
Облігаціями
Страхувальника
підтвердженого
судом
або
іншим
компетентним
органом
Страховий
випадок
якщо
відповідальність
Страхувальника
заподіяну
особі
рішенням
суду
набрало
законної
БЕЗУМОВНА
0 %
страхової
відповідальності
Страховика
СТРАХОВИЙ
ПЛАТІЖ
вором

страхування
3019,27
грн
. (
дев
ятнадцять
грн
. 27
.).
рік
страхування
: 1 168,75
грн
тисяча
сто
шістдесят
коп
.)
«22»
червня
2012
включно
рік
страхування
: 1 168,75
грн
тисяча
грн
сплачуɽться
«22»
червня
2013
рік
страхування
: 681,77
грн
шістсот
одна
грн
коп
.)
«22»
червня
2014
включно
ПОРЯДОК
ВИПЛАТИ
СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
ПЕРЕЛІК
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ
РОЗМІР
ЗБИТКІВ
страхового
відшкодування
здійснюɽться
овиком
повідно
умов
Договору
Страхового
Страховиком
протягом
робочих
одержання
Страховиком
Страхувальника
третьої
особи
необхідних
документів
отримання
страхового
відшкодування
Страхувальник
повинен
Страховику
документи
підтверджують
страхового
факт
Страхувальника
страхового
нти
яких
встановлено
розмір
збитків
саме
Договір
страхування
примірник
Страхувальника
письмову
Заяву
про
страхового
відшкодування
Страховиком
формою
підтверджують
страхового
випадку
письмову
відмову
Страхувальника
погашення
Облігацій
рішення
арбітражного
правоохоронних
податкових
банківських
органів
органів
тощо
);
Облігацій
підтверджують
оплату
відповідно
законодавства
України
дозволяють
одержувача
страхового
відшкодування
про
присвоɽння
ідентифікаційного
номера
податків
документи
Страховика
недостатності
наданих
або
неможливості
встановити
обставини
причини
страхового
розмір
збитків
Зазначені
документи
Страховику
оригіналів
нотаріально
посвідчених
простих
копій
Страховику
можливості
звірення
копій
цих
документів
оригіналами
документи
необхідні
страхового
відшкодування
неповному
обсязі
неналежній
порушенням
наявних
норм
відсутні
дата
штамп
виправлення
тексту
прийняття
рішення
про
виплати
або
відмову
здійснити
виплату
страхового
шкодування
ійснюɽться
усунення
виправлення
цих
недоліків
наявність
таких
невідповідностей
порушень
Страховик
повідомляɽ
Страхувальнику
письмовій
протягом
5 (
робочих
дати
отримання
таких
документів
страхового
відшкодування
оплачені
Облігації
підтверджуɽться
Облігацій
про
проведення
часткових
розрахунків
Розмір
збитків
зазнав
трахувальник
законодавством
України
настання
страхового
конкретний
розмір
встановлюɽться
Страховиком
Страхувальником
отриманих
Страхувальника
цьому
враховуються
суми
оплачених
розмір
франшизи
висновки
експертів
діючих
рахового
відшкодування
Договором
відповідальності
Страховика
розмір
страхового
страхові
відшкодування
розмірі
страхової
Договором
відповідальності
Страховика
Договору
припиняɽться
останнього
страхового
відшкодування
момент
страхового
предмету
Договору
договори
страхування
страховими
організаціями
страхове
відшкодування
розподіляɽться
пропорційно
страхових
яких
предмет
Договору
застрахований
страховою
Страховик
виплачуɽ
страхове
відшкодування
випадаɽ
його
цьому
страхового
відшкодування
організаціями
розміру
Страховик
здійснюɽ
страхового
відшкодування
протягом
10 (
десяти
робочих
днів
складання
страхового
залишаючи
право
затримувати
особливо
страхового
згодою
особою
потрібно
виплату
Страховик
право
відстрочити
прийняття
рішення
щодо
виплати
страхового
відшкодування
при
наявності
сумнівів
причинах
обгрунтування
законності
страхового
відшкодування
отримання
підтвердження
причин
відповідними
органами
Страховик
здійснюɽ
страхового
відшкодування
безпосередньо
Вигодонабувачу
потерпілій
шляхом
перерахування
особовий
рахунок
одержувача
установі
Страхове
відшкодування
національній
України
ПРИЧИНИ
ВИПЛАТІ
ВИКЛЮЧЕННЯ
СТРАХОВИХ
ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
Страховик
звільняɽться
страхового
відшкодування
при
настанні
ядерного
радіації
радіоактивного
забруднення
військових
дій
також
маневрів
або
інших
військових
заходів
громадянської
народних
заворушень
боку
Страхувальника
призвели
страхового
випадку
необережності
Страхувальника
Умисел
або
бездіяльність
особи
усвідомлювала
суспільно
своїх
бездіяльності
передбачала
негативні
наслідки
бажала
настання
прямий
або
хоча
бажала
але
свідомо
допускала
настання
умисел
Необережність
бездіяльність
особи
передбачала
можливість
негативних
наслідків
своїх
бездіяльності
але
розраховувала
відвернення
злочинна
самовпевненість
повинна
могла
передбачити
настання
негативних
наслідків
але
зробила
цього
злочинна
);
націоналізації
інших
заходів
політичного
характеру
здійснюються
згідно
зпоряджень
йськової
цивільної
протизаконних
бездіяльності
державних
органів
органів
місцевого
самоврядування
посадових
органів
вищевказаними
посадовими
особами
відповідають
втрати
Власником
Облігації
підтверджують
його
права
отримання
зарезервованого
приміщення
обмін
ризик
про
відомо
Страхувальнику
повідомлено
Страховику
порушення
Страхувальником
законів
відомчих
виробничих
правил
інструкцій
нормативних
Страхування
розповсюджуɽться
Страхувальником
штрафів
різниць
відсотків
користування
кредитними
коштами
прострочення
оверненні
кредитних
втрат
непрямі
Страхувальника
відшкодовуються
моральні
Страхувальника
Страхувальника
при
розслідуванні
урегулюванні
яких
досудових
розглядів
ході
захисту
або
судовому
порядку
Страховик
маɽ
право
страхового
відшкодування
трахувальником
неправдивих
про
предмет
Договору
про
факт
страхового
повідомлення
Страхувальником
про
обставин
мають
оцінки
страхового
ризику
невиконання
неналежного
виконання
Страхувальником
своїх
обов
викладених
Договорі
несвоɽчасного
повідомлення
Страхувальником
Страховика
про
ахового
створення
перешкод
обставин
характеру
розміру
Страхувальником
заходів
щодо
збитків
при
наявності
такої
можливості
4).
Договір
добровільного
страхування
відповідальності
третіми
особами
основної
суми
боргу
облігаціями
341/43034
20.06.2012
.;
Істотні
умови
Сума
забезпечення
687 513,32 (
надцять
мільйонів
шістсот
ятсот
тринадцять
гривень
32
копійки
Строк
виконання
договору
рік
страхування
-
год
. 23.06.2012
24
год
. 22.06.2013
другий
рік
страхування
00
год
. 00
. 23.06.2013
год
. 22.06.2014
рік
страхування
год
. 23.06.2014
. 31.12.2014
чинності
год
. 23.06.2012
раніше
00
год
наступної
надходження
страхового
поточний
рахунок
Страховика
Порядок
виконання
договору
Вигодонабувачами
Договором
Облігацій
ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРУ
Предметом
Договору
майнові
закону
пов
відшкодуванням
Страхувальником
ним
шкоди
невиконання
Страхувальником
зобов
перед
третіми
особами
Облігацій
емітентом
яких
Страхувальник
непогашення
Страхувальником
основної
облігацій
юридичні
придбали
Облігації
Страхувальника
законодавством
СТРАХОВІ
ВИПАДКИ

Страховим
випадком
Договором
цивільної
відповідальності
Страхувальника
законодавством
майновим
третьої
внаслідок
невиконання
Страхувальником
зобов
перед
третіми
особами
Облігацій
особі
рішенням
суду
набрало
законної
БЕЗУМОВНА
0 %
страхової
відповідальності
Страховика
СТРАХОВИЙ
ПЛАТІЖ
договором

страхування
4 801,00 (
вісімсот
одна
. 00
.).
рік
страхування
: 3 600,75
грн
. (
три
тисячі
шістсот
грн
коп
.)
«22»
червня
2012
включно
рік
страхування
600,75
грн
. (
три
тисячі
шістсот
грн
коп
.)
«22»
червня
2013
включно
рік
страхування
: 1 200,25 (
одна
тисяча
грн
. 25
.)
«22»
червня
2014
ПОРЯДОК
ВИПЛАТИ
СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
ПЕРЕЛІК
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ
РОЗМІР
ЗБИТКІВ
страхового
відшкодування
здійснюɽться
Страховиком
відповідно
умов
Договору
хового
Страховиком
протягом
робочих
одержання
Страховиком
Страхувальника
третьої
особи
необхідних
документів
отримання
страхового
відшкодування
Страхувальник
повинен
Страховику
документи
підтверджують
страхового
факт
Страхувальника
страхового
документи
яких
овлено
змір
збитків
саме
Договір
страхування
примірник
Страхувальника
письмову
Заяву
про
страхового
відшкодування
Страховиком
формою
підтверджують
страхового
випадку
письмову
відмову
Страхувальника
погашення
Облігацій
рішення
арбітражного
правоохоронних
податкових
банківських
органів
органів
тощо
);
Облігацій
підтверджують
оплату
відповідно
законодавства
України
дозволяють
одержувача
страхового
відшкодування
про
присвоɽння
ідентифікаційного
номера
податків
документи
Страховика
недостатності
наданих
або
неможливості
встановити
обставини
причини
страхового
розмір
збитків
Зазначені
документи
Страховику
оригіналів
нотаріально
посвідчених
простих
копій
Страховику
можливості
звірення
копій
цих
документів
оригіналами
документи
необхідні
страхового
відшкодування
неповному
обсязі
неналежній
порушенням
наявних
норм
відсутні
дата
штамп
виправлення
тексту
прийняття
рішення
про
виплати
або
відмову
здійснити
виплату
страхового
шкодування
ійснюɽться
усунення
виправлення
цих
недоліків
наявність
таких
невідповідностей
порушень
Страховик
повідомляɽ
Страхувальнику
письмовій
протягом
5 (
робочих
дати
отримання
таких
документів
страхового
відшкодування
оплачені
Облігації
підтверджуɽться
Облігацій
про
проведення
часткових
розрахунків
Розмір
збитків
зазнав
трахувальник
законодавством
України
настання
страхового
конкретний
розмір
встановлюɽться
Страховиком
Страхувальником
отриманих
Страхувальника
цьому
враховуються
суми
оплачених
розмір
франшизи
висновки
експертів
діючих
рахового
відшкодування
Договором
відповідальності
Страховика
розмір
страхового
страхові
відшкодування
розмірі
страхової
Договором
відповідальності
Страховика
Договору
припиняɽться
останнього
страхового
відшкодування
момент
страхового
предмету
Договору
договори
страхування
страховими
організаціями
страхове
відшкодування
розподіляɽться
пропорційно
страхових
яких
предмет
Договору
застрахований
страховою
Страховик
виплачуɽ
страхове
відшкодування
випадаɽ
його
цьому
страхового
відшкодування
організаціями
розміру
Страховик
здійснюɽ
страхового
відшкодування
протягом
10 (
десяти
робочих
днів
складання
страхового
залишаючи
право
затримувати
особливо
страхового
згодою
особою
потрібно
виплату
Страховик
право
відстрочити
прийняття
рішення
щодо
виплати
страхового
відшкодування
при
наявності
сумнівів
причинах
обгрунтування
законності
страхового
відшкодування
отримання
підтвердження
причин
відповідними
органами
Страховик
здійснюɽ
страхового
відшкодування
безпосередньо
Вигодонабувачу
потерпілій
шляхом
перерахування
особовий
рахунок
одержувача
установі
Страхове
відшкодування
національній
України
прийняття
овиком
відмову
страхового
відшкодування
зобов
протягом
10 (
робочих
прийняття
рішення
письмовій
повідомити
про
Страхувальника
обґрунтуванням
причин
військових
дій
також
маневрів
або
інших
військових
заходів
громадянської
народних
заворушень
дій
бездіяльності
боку
Страхувальника
призвели
страхового
випадку
необережності
Страхувальника
Умисел
або
бездіяльність
особи
усвідомлювала
суспільно
своїх
бездіяльності
передбачала
гативні
дки
бажала
настання
прямий
або
хоча
бажала
але
свідомо
допускала
настання
непрямий
умисел
Необережність
бездіяльність
особи
передбачала
можливість
негативних
наслідків
своїх
бездіяльності
але
розраховувала
відвернення
злочинна
самовпевненість
повинна
могла
передбачити
настання
гативних
аслідків
але
зробила
цього
злочинна
);
націоналізації
інших
заходів
політичного
характеру
здійснюються
згідно
розпоряджень
військової
цивільної
протизаконних
бездіяльності
державних
органів
органів
місцевого
самоврядування
посадових
органів
вищевказаними
посадовими
особами
відповідають
Власником
Облігації
підтверджують
його
права
отримання
зарезервованого
приміщення
обмін
підвищують
ризик
про
відомо
Страхувальнику
повідомлено
Страховику
порушення
Страхувальником
законів
відомчих
виробничих
правил
інструкцій
нормативних
Страхування
розповсюджуɽться
рахувальником
штрафів
різниць
відсотків
користування
кредитними
коштами
прострочення
при
поверненні
кредитних
втрат
непрямі
Страхувальника
відшкодовуються
моральні
Страхувальника
Страхувальника
при
розслідуванні
урегулюванні
яких
досудових
розглядів
ході
хисту
о
судовому
порядку
Страховик
маɽ
право
страхового
відшкодування
подання
Страхувальником
неправдивих
про
предмет
Договору
про
факт
страхового
повідомлення
Страхувальником
про
обставин
мають
оцінки
страхового
ризику
го
виконання
Страхувальником
своїх
обов
викладених
Договорі
несвоɽчасного
повідомлення
Страхувальником
Страховика
про
страхового
або
створення
перешкод
обставин
характеру
розміру
Страхувальником
заходів
щодо
збитків
при
наявності
такої
можливості
3).
Договір
добровільного
страхування
відповідальності
етіми
собами
основної
суми
боргу
облігаціями
341/43033
20.06.2012
Істотні
умови
Сума
забезпечення
36 007 507,24
грн
тридцять
шість
мільйонів
сім
ятсот
гривень
24
копійки
Строк
виконання
договору
рік
страхування
-
год
. 23.06.2012
24
год
. 22.06.2013
другий
рік
страхування
00
. 23.06.2013
24
год
. 22.06.2014
третій
рік
страхування
00
год
. 23.06.2014
24
. 01.10.2014
Договір
чинності
00
год
23.06.2012
раніше
00
год
наступної
датою
надходження
страхового
платежу
поточний
рахунок
Страховика
Порядок
виконання
договору
Вигодонабувачами
Договором
Облігацій
ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРУ
Предметом
Договору
майнові
закону
пов
відшкодуванням
Страхувальником
ним
шкоди
невиконання
Страхувальником
зобов
перед
третіми
особами
Облігацій
емітентом
яких
Страхувальник
непогашення
Страхувальником
основної
гацій
юридичні
придбали
Облігації
Страхувальника
законодавством
СТРАХОВІ
ВИПАДКИ

Страховим
випадком
Договором
цивільної
відповідальності
Страхувальника
законодавством
майновим
третьої
внаслідок
невиконання
Страхувальником
зобов
перед
третіми
особами
трахувальник
непогашення
Страхувальником
основної
боргу
Облігаціями
Страхувальника
підтвердженого
судом
або
іншим
компетентним
органом
Страховий
випадок
якщо
відповідальність
Страхувальника
заподіяну
СТРАХОВИЙ
ПЛАТІЖ
страховий
договором

страхування
4 056,03 (
чотири
ятдесят
гривень
03
копійки
Сплачуɽться
рік
страхування
: 2 561,70
грн
тисячі
ятсот
шістдесят
одна
грн
коп
сплачуɽться
«22»
2012
рік
страхування
: 1 494,33 (
одна
яносто
чотири
грн
коп
.)
сплачуɽться
«22»
2013
включно
ПОРЯДОК
ВИПЛАТИ
СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
ПЕРЕЛІК
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ
РОЗМІР
ЗБИТКІВ
страхового
відшкодування
здійснюɽться
Страховиком
відповідно
умов
Договору
Страхового
ховиком
протягом
робочих
одержання
Страховиком
Страхувальника
третьої
особи
необхідних
документів
отримання
страхового
відшкодування
Страхувальник
повинен
Страховику
документи
підтверджують
страхового
факт
Страхувальника
страхового
документи
яких
встановлено
розмір
збитків
страхування
примірник
Страхувальника
письмову
Заяву
про
страхового
відшкодування
Страховиком
формою
підтверджують
страхового
випадку
письмову
відмову
Страхувальника
погашення
Облігацій
рішення
арбітражного
правоохоронних
податкових
банківських
органів
органів
тощо
);
Облігацій
підтверджують
оплату
відповідно
законодавства
України
дозволяють
одержувача
страхового
відшкодування
про
присвоɽння
ідентифікаційного
номера
податків
документи
Страховика
недостатності
наданих
або
неможливості
встановити
обставини
причини
страхового
розмір
збитків
Зазначені
документи
Страховику
оригіналів
нотаріально
посвідчених
простих
копій
Страховику
можливості
звірення
копій
цих
документів
оригіналами
документи
необхідні
страхового
відшкодування
неповному
обсязі
неналежній
порушенням
наявних
норм
відсутні
дата
штамп
виправлення
тексту
прийняття
рішення
про
виплати
або
відмову
здійснити
виплату
страхового
шкодування
ійснюɽться
усунення
виправлення
цих
недоліків
наявність
таких
невідповідностей
порушень
Страховик
повідомляɽ
Страхувальнику
письмовій
протягом
5 (
робочих
дати
отримання
таких
документів
страхового
відшкодування
оплачені
Облігації
підтверджуɽться
Облігацій
про
проведення
часткових
розрахунків
Розмір
збитків
зазнав
трахувальник
законодавством
України
настання
страхового
конкретний
розмір
встановлюɽться
Страховиком
Страхувальником
отриманих
Страхувальника
цьому
враховуються
суми
оплачених
розмір
франшизи
висновки
експертів
діючих
рахового
відшкодування
Договором
відповідальності
Страховика
розмір
страхового
страхові
відшкодування
розмірі
страхової
Договором
відповідальності
Страховика
Договору
припиняɽться
останнього
страхового
відшкодування
момент
страхового
предмету
Договору
договори
страхування
страховими
організаціями
страхове
відшкодування
розподіляɽться
пропорційно
страхових
яких
предмет
Договору
застрахований
страховою
Страховик
виплачуɽ
страхове
відшкодування
випадаɽ
його
цьому
страхового
відшкодування
організаціями
розміру
Страховик
здійснюɽ
страхового
відшкодування
протягом
10 (
десяти
робочих
днів
складання
страхового
залишаючи
право
затримувати
особливо
страхового
згодою
особою
потрібно
виплату
Страховик
право
відстрочити
прийняття
рішення
щодо
виплати
страхового
відшкодування
при
наявності
сумнівів
причинах
обґрунтування
законності
страхового
відшкодування
отримання
підтвердження
причин
відповідними
органами
Страховик
здійснюɽ
страхового
відшкодування
безпосередньо
Вигодонабувачу
потерпілій
шляхом
перерахування
особовий
рахунок
одержувача
установі
Страхове
відшкодування
національній
України
прийняття
овиком
відмову
страхового
відшкодування
зобов
протягом
10 (
робочих
прийняття
рішення
письмовій
повідомити
про
Страхувальника
обґрунтуванням
причин
ПРИЧИНИ
ВИПЛАТІ
ВИКЛЮЧЕННЯ
СТРАХОВИХ
ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
Страховик
звільняɽться
страхового
відшкодування
при
ядерного
радіації
радіоактивного
забруднення
необережності
Страхувальника
Умисел
або
бездіяльність
особи
усвідомлювала
суспільно
своїх
бездіяльності
передбачала
негативні
наслідки
бажала
настання
прямий
або
хоча
бажала
але
свідомо
допускала
настання
непрямий
умисел
Необережність
бездіяльність
особи
передбачала
можливість
негативних
дків
їх
бездіяльності
але
розраховувала
відвернення
злочинна
самовпевненість
повинна
могла
передбачити
настання
негативних
наслідків
але
зробила
цього
злочинна
);
націоналізації
інших
заходів
політичного
характеру
здійснюються
згідно
розпоряджень
військової
цивільної
протизаконних
бездіяльності
державних
органів
органів
місцевого
самоврядування
анів
вищевказаними
посадовими
особами
відповідають
втрати
Власником
Облігації
підтверджують
його
права
отримання
зарезервованого
приміщення
обмін
підвищують
ризик
про
відомо
Страхувальнику
млено
аховику
порушення
Страхувальником
законів
відомчих
виробничих
правил
інструкцій
нормативних
Страхування
розповсюджуɽться
Страхувальником
штрафів
різниць
відсотків
користування
кредитними
коштами
прострочення
при
поверненні
кредитних
втрат
непрямі
Страхувальника
кодовуються
моральні
Страхувальника
Страхувальника
при
розслідуванні
урегулюванні
яких
досудових
розглядів
ході
захисту
або
судовому
порядку
Страховик
маɽ
право
страхового
відшкодування
подання
Страхувальником
неправдивих
про
предмет
Договору
про
факт
повідомлення
Страхувальником
про
обставин
мають
оцінки
страхового
ризику
невиконання
неналежного
виконання
Страхувальником
своїх
обов
викладених
Договорі
несвоɽчасного
повідомлення
Страхувальником
Страховика
про
страхового
або
створення
перешкод
обставин
характеру
розміру
рахувальником
заходів
щодо
збитків
при
наявності
такої
можливості
2).
Договір
добровільного
страхування
відповідальності
третіми
особами
основної
суми
боргу
облігаціями
341/43032
20.06.2012
Істотні
умови
Сума
забезпечення
25 617 045,07
грн
ять
мільйонів
сімнадцять
сорок
копійок
ання
договору
рік
страхування
-
год
. 23.06.2012
24
год
. 22.06.2013
другий
рік
страхування
00
год
. 00
. 23.06.2013
24
год
. 00
. 31.12.2013
Договір
чинності
год
. 23.06.2012
раніше
год
наступної
надходження
страхового
платежу
поточний
рахунок
аховика
ок
виконання
договору
Вигодонабувачами
Договором
Облігацій
ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРУ
Предметом
Договору
майнові
закону
пов
відшкодуванням
Страхувальником
ним
шкоди
невиконання
Страхувальником
зобов
перед
третіми
особами
Облігацій
емітентом
яких
Страхувальник
непогашення
Страхувальником
основної
гацій
юридичні
придбали
Облігації
Страхувальника
законодавством
СТРАХОВІ
ВИПАДКИ

Страховим
випадком
Договором
цивільної
відповідальності
Страхувальника
законодавством
майновим
третьої
внаслідок
невиконання
Страхувальником
зобов
перед
третіми
особами
трахувальник
непогашення
Страхувальником
основної
боргу
Облігаціями
Страхувальника
підтвердженого
судом
або
іншим
компетентним
органом
Страховий
випадок
якщо
відповідальність
Страхувальника
заподіяну
особі
рішенням
суду
набрало
законної
БЕЗУМОВНА
0 %
страхової
овідальності
Страховика
рік
страхування
: 1 124,77
грн
одна
сто
двадцять
чотири
гривні
77
копійок
сплачуɽться
червня
2012
включно
рік
страхування
: 374,92
грн
триста
чотири
гривні
92
копійки
сплачуɽться
«22»
2013
ПОРЯДОК
ВИПЛАТИ
СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
ПЕРЕЛІК
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ
РОЗМІР
ЗБИТКІВ
страхового
відшкодування
здійснюɽться
Страховиком
відповідно
умов
Договору
Страхового
Страховиком
ротягом
очих
одержання
Страховиком
Страхувальника
третьої
особи
необхідних
документів
отримання
страхового
відшкодування
Страхувальник
повинен
Страховику
документи
підтверджують
страхового
факт
Страхувальника
страхового
документи
яких
встановлено
розмір
збитків
саме
ахування
примірник
Страхувальника
письмову
Заяву
про
страхового
відшкодування
Страховиком
формою
підтверджують
страхового
випадку
письмову
відмову
Страхувальника
погашення
Облігацій
рішення
арбітражного
правоохоронних
податкових
банківських
органів
органів
тощо
);
Облігацій
підтверджують
оплату
відповідно
законодавства
України
дозволяють
одержувача
страхового
відшкодування
про
присвоɽння
ідентифікаційного
номера
податків
документи
Страховика
недостатності
наданих
або
неможливості
встановити
обставини
причини
страхового
розмір
збитків
Зазначені
документи
Страховику
оригіналів
нотаріально
посвідчених
простих
копій
Страховику
можливості
звірення
копій
цих
документів
оригіналами
документи
необхідні
страхового
відшкодування
неповному
обсязі
неналежній
порушенням
наявних
норм
відсутні
дата
штамп
виправлення
тексту
прийняття
рішення
про
виплати
або
відмову
здійснити
виплату
страхового
шкодування
ійснюɽться
усунення
виправлення
цих
недоліків
наявність
таких
невідповідностей
порушень
Страховик
повідомляɽ
Страхувальнику
письмовій
протягом
5 (
робочих
дати
отримання
таких
документів
страхового
відшкодування
оплачені
Облігації
підтверджуɽться
Облігацій
про
проведення
часткових
розрахунків
Розмір
збитків
зазнав
трахувальник
законодавством
України
настання
страхового
конкретний
розмір
встановлюɽться
Страховиком
Страхувальником
отриманих
Страхувальника
цьому
враховуються
суми
оплачених
розмір
франшизи
висновки
експертів
діючих
рахового
відшкодування
Договором
відповідальності
Страховика
розмір
страхового
страхові
відшкодування
розмірі
страхової
Договором
відповідальності
Страховика
Договору
припиняɽться
останнього
страхового
відшкодування
момент
страхового
предмету
Договору
договори
страхування
страховими
організаціями
страхове
відшкодування
розподіляɽться
пропорційно
страхових
яких
предмет
Договору
застрахований
страховою
Страховик
виплачуɽ
страхове
відшкодування
випадаɽ
його
цьому
страхового
відшкодування
організаціями
розміру
Страховик
здійснюɽ
страхового
відшкодування
протягом
10 (
десяти
робочих
днів
складання
страхового
залишаючи
право
затримувати
особливо
страхового
згодою
особою
потрібно
виплату
Страховик
право
відстрочити
прийняття
рішення
щодо
виплати
страхового
відшкодування
при
наявності
сумнівів
причинах
обгрунтування
законності
страхового
відшкодування
отримання
підтвердження
причин
відповідними
органами
Страховик
здійснюɽ
страхового
відшкодування
безпосередньо
Вигодонабувачу
потерпілій
шляхом
перерахування
особовий
рахунок
одержувача
установі
Страхове
відшкодування
національній
України
прийняття
овиком
відмову
страхового
відшкодування
зобов
протягом
10 (
робочих
прийняття
рішення
письмовій
повідомити
про
Страхувальника
обґрунтуванням
причин
ПРИЧИНИ
ВИПЛАТІ
ВИКЛЮЧЕННЯ
СТРАХОВИХ
ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
Страховик
звільняɽться
страхового
відшкодування
при
ядерного
радіації
радіоактивного
забруднення
військових
дій
також
маневрів
або
інших
військових
заходів
громадянської
народних
заворушень
дій
бездіяльності
боку
Страхувальника
призвели
страхового
випадку
Голосування
проводилось
відкрито
відповідно
голосів
пропорційно
розміру
часток
Статутному
4.2.
Параметри
випуску

штук
вартість
,
.


вартість


Характеристика

існування

29 614
379,81
11 247 693,34
029 614
,
,

бездокументарна
67 446
379,81
25 616 665,25
067 446
,
,

бездокументарна
94 804
379,81
36 007 507,24
094 804
,
,

бездокументарна
30 771
379,81
11 687 133,51
030 771
,
,

бездокументарна
68 392
379,81
25 975 965,52
068 392
,
,

бездокументарна
:
291 027
110 534 964,87
4.3
Забезпечення
випуску
забезпечення
страхування
ризиків
непогашення
основної
суми
Розмір
забезпечення
: 110 535 724,49
гривень
десять
мільйонів
тридцять
тисяч
чотири
грн
. 49
коп
про
страховика
Приватне
товариство
НАРОДНА
ФІНАНСОВО
ДОБРОБУТ
Місцезнаходження
:04070
КИЇВ
Сагайдачного
вська
.10/5,
ȯДРПОУ
:31093336
проведення
його
державної
реɽстрації
страховика
ПОДІЛЬСЬКА
РАЙОННА
МІСТІ
ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
проведення
державної
реɽстрації
страховика
: 10.12.2000
істотні
умови
договорів
страхування
ризиків
непогашення
основної
суми
1).
Договір
добровільного
страхування
відповідальності
третіми
особами
суми
боргу
облігаціями
341/43031
20.06.2012
Істотні
умови
Сума
забезпечення
11 247 693,34
грн
одинадцять
мільйонів
шістсот
дев
яносто
гривні
34
копійки
Строк
виконання
договору
рік
страхування
-
год
. 23.06.2012
24
год
. 22.06.2013
другий
рік
страхування
00
0
. 23.06.2013
24
год
. 00
. 01.10.2013
Договір
чинності
год
. 23.06.2012
раніше
год
наступної
надходження
страхового
платежу
поточний
рахунок
Страховика
Порядок
виконання
договору
Вигодонабувачами
Договором
Облігацій
ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРУ
Предметом
Договору
майнові
закону
пов
відшкодуванням
Страхувальником
ним
шкоди
невиконання
Страхувальником
зобов
перед
третіми
особами
Облігацій
емітентом
яких
Страхувальник
непогашення
Страхувальником
основної
гацій
юридичні
придбали
Облігації
Страхувальника
законодавством
СТРАХОВІ
ВИПАДКИ

Страховим
випадком
Договором
цивільної
відповідальності
Страхувальника
законодавством
майновим
третьої
внаслідок
невиконання
Страхувальником
зобов
перед
третіми
особами
трахувальник
непогашення
Страхувальником
основної
боргу
Облігаціями
Страхувальника
підтвердженого
судом
або
іншим
компетентним
органом
Страховий
випадок
якщо
відповідальність
Страхувальника
заподіяну
особі
рішенням
суду
набрало
законної
БЕЗУМОВНА
0 %
страхової
овідальності
Страховика
СТРАХОВИЙ
ПЛАТІЖ
страховий
платіж
договором
страхування
1 499, 69
грн
одна
чотириста
яносто
грн
. 69
копійок
).
Сплачуɽться
валюті
240 3994,7 -
250
39076,4 36326,5
Баланс
41247,8 3856,6
звітного
звітного
періоду

2

3

4

I.
капітал

Капітал
300 2500,0 2500,0
Нерозподілений
прибуток
непокритий
збиток
) 350 -50,4 -14,6
2449,6 2485,4
II.
фінансування
III.
Довгострокові
зобов
язання
28308,2
28308,2
IV.
зобов
язання

Короткострокові
банків
500 - -
Кредиторська
послуги
530
зобов
язання
розрахунками
:
бюджетом
страхування
570


580
7,5
7,8
поточні
язання
10490,0 7743,0
Баланс
41247,8 38536,6
Прострочені
зобов
язання
праці
фінансові
1801007
звітний
період
попередній

2

3

4

виручка
реалізації
продукції
податки
вирахування
020 (655,2)
виручка
реалізації
продукції
) (010 — 020)
040 4048,0 -
Разом
7324,0 -
Собівартість
реалізованої
продукції
товарів
послуг
) 080 (3213,6)
витрати
100 (4061,9)
тому
числі
: 101
102

Разом
витрати
(080 + 100)
(7275,5)
результат
оподаткування
(070 120) 130 48,5 -
Податок
прибуток
140 (12,7)
Витрати
доходи
зменшують
збільшують
фінансовий
результат
оподаткування
прибуток
збиток
) (130 140 (+)145)
Інформація
облігації
відкрите
публічне
розміщення
4.1.
Дата
номер
рішення
протоколу
розміщення
облігацій
найменування
органу
прийняв
проведення
кількість
учасників
голосування
відсоток
голосів
розміщення
розміщення
облігацій
прийнято
Зборами
власників
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
Протокол
22.06.2012
року
16).
проголосували
2 (
два
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
складаɽ
2 500 000
голосів
100%
загальної
кількості
голосів
Проти
” –
фінансові

Код
1801007
Стаття
рядка
період
аналогічний
період
попереднього

2

3

4

Дохід
виручка
реалізації
продукції
товарів
послуг
) 010
17255,1
податки
вирахування
020 ( 2875,8 ) ( 1244,4 )
Чистий
виручка
реалізації
продукції
послуг
) (010 - 020)
14379,3 6221,8
040 87,6 -
050 6,9 0,1
чисті
доходи
(030 + 040 + 050)
14473,8 6221,9
Собівартість
реалізованої
продукції
товарів
робіт
послуг
)
080 ( 14265,0 ) ( 6065,4 )
090 ( 40,8 ) ( 97,0 )
тому
числі
: 091 - -
092
- -
100 ( 32,9 ) ( 1,9 )
витрати
(080 + 090 + 100)
( 14338,7 ) ( 6164,3 )
Фінансовий
результат
оподаткування
(070 - 120) 130 135,1 57,6
Податок
прибуток
140 ( 37,0 ) ( 9,6 )
прибуток
збиток
(130 - 140)
98,1 48,0
Забезпечення
матеріального
- -
СПРОЩЕНИЙ
ФІНАНСОВИЙ
ЗВІТ
число
2012 04 01
Підприɽмство
Білдгрупменеджмент
ȯДРПОУ
35482152
Територія
Київська
обл
Ірпінь
3210900000
Організаційно
правова
господарювання


Орган
державного
управління


економічної
будівництво
45.21.1
виміру
грн

Адреса
вул
. 3-
Інтернаціоналу
буд
. 193,
Київська
обл
., 08200


Код
ДКУД
1801006
звітного
звітного
періоду

2

3

4

I.

:030 2171,4 2210,1
031 2176,3 2215,0
знос
070 - -
2171,4 2210,1
II.
активи

10715,3
15652,6
дебіторська
заборгованість
23772,7
19092,0
еквіваленти

230 382,1 733,0
тому
числі
231 - -
031 - 1495,6
знос
032 ( -
( 4,9 )
активи

035
036 - -
накопичена
037 ( -
( - )
фінансові
040
070 - -


I

080
680,0 2171,4
II.
активи

10715,3
біологічні
110
продукція
130 - -
заборгованість
послуги
:
чиста
реалізаційна
160 839,0 9747,0
161 839,0 9747,0
сумнівних

162 ( -
( - )
заборгованість
розрахунками
бюджетом
170 170,1 3664,5
поточна
дебіторська
заборгованість
210
10361,2
фінансові
220
еквіваленти
:
національній
230 3,1 382,1
числі
231 - -
валюті
240 - 3994,7
250
1486,9 38950,7
III.
майбутніх
IV.
Необоротні
Баланс
2166,9 41247,8
звітного
звітного
періоду
2
3
4
I.
капітал
300 1000
2500

320
50

340
-
-
озподілений

непок
збиток
350
капітал
360
-
-


I

380
901
2449
II.
Забезпечення
фінанс
вання
- -
III.
окові
зобов
язання
IV.
зобов
язання
откост
окові
банків
заборгованість
довгостроковими
язаннями
510 - -
Кредиторська
послуги
530
зобов
язання
:
бюджетом
550 4
6

570 -3


*

580
9
поточні
язання
2128


IV

620
1265
10490

630
--
Баланс
41247
580
графа
Прострочені
зобов
оплати
праці
(665) ____---_____
580
графа
Прострочені
зобов
оплати
праці
(665) ____---_____
фінансові

Код
1801007
Стаття
рядка
період
аналогічний
період
попереднього

2

3

4

Дохід
виручка
реалізації
продукції
товарів
послуг
) 010
податки
вирахування
020 (1244,4) (0,5)
виручка
продукції
товарів
робіт
послуг
) (010 - 020)
030 6221,8 2,5
040
звичайні
050 0,1
Надзвичайні
доходи
060
чисті
доходи
(030 + 040 + 050+060) 070 6221,9
зменшення
залишків
незавершеного
виробництва
готової
продукції
080
Матеріальні
090
оплату
100 ( 60,6 ) ( 19,6)
Відрахування
соціальні
110 (23,3) (6,9)
Амортизація
120
130 (13,1) (6,5)
Собівартість
реалізованої
продукції
товарів
робіт
послуг
) 140 (6065,4) -
звичайні
Надзвичайні
Податок
прибуток
170 (9,6)
витрати
(090+100+110+120+130+140+150+080+160+170)
180 (6173,9) (33,0)
прибуток
збиток
) (070-180) 190 48,0 (30,2)
Забезпечення
матеріального
- -
ЗВІТ

число
2012 01 01
Підприɽмство
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
ȯДРПОУ
35482152
Територія
КИЇВСЬКА
3210900000
Організаційно
правова
господарювання
Приватне
120
Орган
державного
управління

економічної
Будівництво
будівель
45.21.1
Середня
кількість
працівників
14
Контрольна
сума

виміру
грн

Адреса
вулиця
Інтернаціоналу
буд
. 193,
КИЇВСЬКА
обл
., 08200

позначку
відповідній
):

положеннями
стандартами
бухгалтерського
обліку
V
міжнародними
стандартами
фінансової
звітності

Форма

1801006
звітного
2
3
4
I.

Незавершені
680,0 680,7

030 - 1490,7
Форма

1801006
звітного
2
3
4
I.

Незавершені
646,7 680,0

030 -
031 -
знос
032 ( -
( )
активи

035
036 - -
накопичена
037 ( -
( - )
фінансові
040
070 - -


I

080
646,7 680,0
II.
активи


100


біологічні
110
продукція
130 - 23,0
заборгованість
послуги
:
чиста
реалізаційна
160 120,0 839,0
161 120,0 839,0
сумнівних

162 ( -
( - )
заборгованість
розрахунками
бюджетом
170 188,6 170,1
поточна
дебіторська
заборгованість
210
фінансові
220
еквіваленти
:
національній
230 0,3 3,1
числі
231 - -
валюті
240 -
250


II
260
506,3 1486,9
III.
майбутніх
IV.
Необоротні
Баланс
звітного
звітного
періоду
2
3
4
I.
капітал
300 1000
1000

320
50
0

340
-
-
озподілений

непок
збиток
350
капітал
360
-
-


I 380853
901
II.
Забезпечення
наступних
фінансування
- -
III.
окові
зобов
язання
IV.
зобов
язання
откост
окові
банків
заборгованість
довгостроковими
язаннями
510 - -
Кредиторська
послуги
530
зобов
язання
:
бюджетом
550 4

570 0


*

580
1
поточні
язання
302


IV

620
299
1265

630
--
Баланс
2166
бюджетом
550 2

570 1


*

580
14
поточні
язання
296


IV

620
655
299

630
--
Баланс
1152
580
графа
Прострочені
зобов
оплати
праці
(665) ____---_____
фінансові

Код
1801007
Стаття
рядка
період
аналогічний
період
попереднього

2

3

4

Дохід
виручка
реалізації
продукції
товарів
послуг
) 010
податки
вирахування
020 (0,5)
виручка
продукції
товарів
робіт
послуг
) (010 - 020)
030 2,5
040
звичайні
050
Надзвичайні
доходи
060
чисті
доходи
(030 + 040 + 050+060) 070 2,5
зменшення
залишків
незавершеного
виробництва
готової
продукції
080
Матеріальні
090
оплату
100 ( 19,6 ) ( - )
Відрахування
соціальні
110 (6,9)
Амортизація
120
130 (6,5)
Собівартість
реалізованої
продукції
товарів
робіт
послуг
) 140 2,5
звичайні
Надзвичайні
Податок
прибуток
170
витрати
(090+100+110+120+130+140+150+080+160+170)
180 (33,0) -
прибуток
збиток
) (070-180) 190 (30,5) -
Забезпечення
матеріального
- -
ЗВІТ

число
2012 01 01
Підприɽмство
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
ȯДРПОУ
35482152
Територія
КИЇВСЬКА
3210900000
Організаційно
правова
господарювання
Приватне
120
Орган
державного
управління

економічної
Будівництво
будівель
45.21.1
Середня
кількість
працівників
Контрольна
сума

виміру
грн

Адреса
вулиця
Інтернаціоналу
буд
. 193,
КИЇВСЬКА
обл
., 08200

позначку
відповідній
):

положеннями
стандартами
бухгалтерського
обліку
V
міжнародними
стандартами
фінансової
звітності


31
2010
.
положеннями
стандартами
бухгалтерського
обліку
V
міжнародними
стандартами
фінансової
звітності

Форма

1801006
звітного
2
3
4
I.

Незавершені
646,7 646,7

030 -
031 -
знос
032 ( -
( )
активи

035
036 - -
накопичена
037 ( -
( - )
фінансові
040
070 - -


I

080
646,7 646,7
II.
активи


100


біологічні
110
продукція
130 - -
заборгованість
послуги
:
чиста
реалізаційна
160 815,8 120,0
161 815,8 120,0
сумнівних

162 ( -
( - )
заборгованість
розрахунками
бюджетом
170 1,5 188,6
поточна
дебіторська
заборгованість
210
фінансові
220
еквіваленти
:
національній
230 1,6 0,3
числі
231 - -
валюті
240 - 3994,7
250


II
260
1114,7 506,3
III.
майбутніх
IV.
Необоротні
Баланс
звітного
звітного
періоду
2
3
4
I.
капітал
300 1000
1000
50

340
-
-
озподілений

непок
збиток
350
106.1
капітал
360
-
-


I

380
1106
853
II.
Забезпечення
фінанс
вання
- -
III.
окові
зобов
язання
IV.
зобов
язання
откост
окові
банків
заборгованість
довгостроковими
язаннями
510 - -
Кредиторська
послуги
530
зобов
язання
:
умовах
кон
ринку
нерухомості
Ірпінь
зростаючої
потреби
збільшенні
кількості
житлових
рахунок
підвищеної
якості
перспективи
діяльності
Емітента
поточний
мають
стійкої
диверсифікації
зростання
обсягів
реалізації
житлових
зширювати
також
бізнес
центрів
готелів
туристичних
комплексів
Основним
проектом
Емітента
2012-2014
роки

Багатоквартирних
житлових
будинків
соціального
комерційного
призначення
Маркса
Ірпінь
Київської
області
1,8
адресою
Ірпінь
ла
Маркса
площею
комплексу
36 848,14
забудова
складаɽться
будинків
проектною
площею
697,75
2067,12
..
3.10.
Відомості
справі
банкрутство
застосування
відношенні
емітента
попереднього
суб
ɽкта
господарювання
результаті
реорганізації
якого
утворився
емітент
протягом
ьох
ків
передували
року
випуску
облігацій
Підприɽмства
(18.10.2007
року
провадження
про
банкрутство
відкривалося
відношенні
емітента
застосовувалися
3.11.
Інформація
грошові
зобов
емітента
історія
):
3.11.1.
існують
22.06.2012 (
рішення
про
розміщення
облігацій
22.06.2012
року
Зобов
Підприɽмства
6 077 000,00
дол
мільйонів
доларів
. 00
правочину
правочину
09
Сторони
Позичальник
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
Кредитор
ДЖАФФІР
ХОЛДІНГЗ
» (Jaffir holdings limited)
правочину
Договір
відсоткової
Кредитор
ХОЛДІНГЗ
ЛІМІТЕД
» (Jaffir holdings limited),
поточних
зобов
договором
6 077 000,00
мільйонів
сімдесят
доларів
Строк
порядок
виконання
правочину
надходження
коштів
рахунок
Позичальника
Процентна
ставка
-8%.
Проценти
нараховуються
позики
фактично
отриману
Позичальником
фактичний
період
фактичного
повернення
процентів
повного
повернення
30
грудня
2015
.).
Відомості
остаточну
зобов
кредитним
договором
Договір
позики
20 000 000,00 (
Двадцять
мільйонів
стосуються
виконання
припинення
зобов
язань
кредитним
правочином
оскільки
учасником
жодних
стосовно
виконання
укладених
кредитних
правочинів
3.11.2.
виконані
Станом
22.06.2012 (
дату
прийняття
рішення
розміщення
облігацій
емітент
прострочених
зобов
3.12.
Фінансова
звітність
емітента
011
роки
2012
.).:
ЗВІТ

число
2012 01 01
Підприɽмство
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
ȯДРПОУ
35482152
Територія
КИЇВСЬКА
3210900000
Організаційно
правова
господарювання
Приватне
120
Орган
державного
управління

економічної
Будівництво
будівель
45.21.1
Середня
кількість
працівників
Контрольна
сума

виміру
грн

Адреса
вулиця
Інтернаціоналу
буд
. 193,
КИЇВСЬКА
обл
., 08200

позначку
відповідній
):

роботи
рік
Таким
чином
будівництво
носить
сезонного
характеру
Протягом
2011
року
обсяги
регіоні
постійно
чого
спостерігався
значний
приріст
будівельна
галузь
сьогодні
одна
галузей
активно
розвиваɽться
ринок
житлової
комерційної
нерухомості
Ірпінь
розвиваɽться
динамічно
мості
продажу
відзначають
звернень
громадян
про
житла
новозбудованих
комплексах
підтверджуɽться
звернень
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
про
продаж
після
генпідрядник
вийшов
будівельний
Щодо
особливостей
розвитку
останніми
роками
іɽю
найперспективніших
розвитку
Держкомстату
виконаних
будівельних
робіт
2011
році
порівнянні
2010
зріс
11% .
Сезонний
характер
виробництва
притаманний
3.2.2.
Обсяг
реалізації
основних
продукції
послуг
емітент
квартал
2012
року
Емітент
суму
3 931 200
грн
Крім
того
здійснювалась
Багатоквартирних
житлових
будинків
комерційного
призначення
Маркса
Ірпінь
Київської
3.2.3.
збуту
основні
споживачі
продукції
послуг
робіт
емітент
Ринком
основного
виду
продукції
послуг
робіт
ЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
винний
ринок
житлової
нежитлової
нерухомості
Ірпінь
Основними
споживачами
продукції
робіт
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
» –
покупці
нерухомості
юридичні
особи
мають
потребу
житлі
площах
торгівельного
загального
призначення
3.2.4.
конкуренти
емітента
ринку
Ірпінь
основними
гменті
багатоквартирних
житлових
комплексів
містах
сателітах
Зокрема
компанії
Акрополь
груп
Укрсоцбуд
Ірпінь
3.3.
діяльності
емітента
Емітентом
проводилася
3.4.
Відомості
юридичних
осіб
ент
більше
10%
статутного
капіталу
Станом
31.03.2012
року
володіɽ
капіталі
юридичних
3.5.
Відомості
дочірні
філії
інші
відокремлені
підрозділи
емітента
Станом
31.03.2012
дочірніх
підприɽмств
відокремлених
представництв
3.6.
Відомості
асть
ітента
концернах
асоціаціях
тощо
учасником
жодної
асоціації
концерну
якого
іншого
підприɽмств
зареɽстрованого
законодавством
України
також
холдинговою
компаніɽю
3.7.
щодо
досліджень
розробок
метою
проведення
ɽктивної
комплексної
оцінки
ринку
ефективності
господарської
Підприɽмства
ринку
метою
виявлення
основних
розвитку
регулярно
проводяться
дослідження
попиту
пропозиції
первинному
ринку
житлової
комерційної
нерухомості
Ірпіня
замовляються
дослідження
сторонніх
організацій
жливі
фактори
ризику
господарській
діяльності
емітента
Можливі
фактори
ризику
попиту
основну
продукцію
підприɽмства
Зміна
юнктури
ринку
законодавчої
Погіршення
ситуації
Форс
можуть
бути
такими
чинного
законодавства
Можливі
кредитно
держави
ринкової
сьогодні
загрози
банкрутства
керівництві
компанії
Інших
ризику
тих
пов
язані
загострення
конкуренції
продукцію
),
3.9.
діяльності
емітента
поточний
аступний
2.9.
статутного
капіталу
22.06.2012 (
рішення
про
розміщення
облігацій
: 2 500 000 (
мільйони
ятсот
гривень
00
коп
.,
статутний
22.06.2012
оплачено
повному
комунальної
статутному
Підприɽмства
2.10.
Розмір
власного
капіталу
станом
31.03.2012
року
становив
2 485 418,22
грн
чотириста
чотириста
вісімнадцять
грн
.)
2.11.
Чисельність
31.03.2012
року
- 15
чоловік
2.12.
Відомості
посадових
осіб
емітента
Прізвище
батькові
рік
народження
освіта
виробничий
роботи
особа
основному
роботи
народ
виробничий
роботи
Посада
основним
роботи
Бречко
Директор
1979
Базова
12
років
рік
Директор
Посада
попередніх
місцях
роботи
останні
років
перелік
посад
основним
роботи
попередніх
роботах
):
організації
Посада
Бречко
23.11.2005 –
19.10.2007
Шарте
директора
фінансовим
питанням
22.10.2007 –
24.04.2008
Торгова
України
фінансовій
06.05.2008 –
02.02.2009
Автосервіс
відділу
03.02.2009 –
05.05.2009
Технотранс
2006»
відділу
05.05.2009 –
09.10.2009
відділу
фінансового
аналізу
12.10.2009 –
17.01.2011
Білдгрупменеджмент
Фінансовий
директор
17.01.2011 –
час
Директор
Створення
Спостережної
установчими
документами
передбачено
Посадовою
особою
органу
управління
Підприɽмства
Директор
2.13.
Відомості
середню
заробітну
плату
членів
виконавчого
органу
емітента
Середня
Директора
Бречко
Валентинівни
2011
році
кварталі
2012
року
500,00
грн
п
.).
Інформація
фінансово
господарський
стан
емітента
3.1.
Перелік
дозволів
емітента
провадження
діяльності
Закону
України
Про
ліцензування
певних
господарської
діяльності
зазначенням
строку
закінчення
Підприɽмство
отримувало
дозволів
провадження
діяльності
відповідно
України
Про
господарської
діяльності
3.2.
діяльності
емітента
станом
31.03.2012:
3.2.1.
Загальні
особливості
розвитку
галузі
здійснюɽться
діяльність
будівництво
розвитку
первинного
ринку
зарахувати
бізнес
розряду
прибуткових
пропозицію
Низька
забезпеченість
житлом
років
збільшення
вторинного
зростання
реальних
використання
позик
активізують
ринок
нерухомості
Потенціал
подальшого
зростання
вартості
нерухомості
урахуванням
високого
попиту
нерухомість
передбачаɽться
подальше
зростання
роки
особливо
містах
сателітах
Протягом
останнього
року
щодо
зростання
попиту
ринку
нерухомості
Ірпінь
зростання
ринках
первинного
вторинного
умовах
капітальне
будівельні
усіх
договорів
підряду
сті
цілому
зокрема
технології
будівництва
використовуються
дозволяють
здійснювати
27)
Водопровідні
протипожежні
роботи
28)
ділянок
29)
Консультування
комерційної
діяльності
30)
Консультаційні
представницькі
послуги
якому
підприɽмствах
організаціях
будь
якої
власності
31)
Послуги
пов
корпоративними
правами
паперами
),
діяльністю
відповідно
чинного
законодавства
32)
Послуги
пов
програм
проектів
тому
недержавних
міжнародних
організацій
фізичних
осіб
33)
Представницькі
послуги
34)
Консалтингові
маркетингові
дослідження
35)
Маркетингові
дослідження
менеджмент
моделювання
ві
інноваційні
послуги
36)
управління
холдинговими
компаніями
оперують
переважно
сфері
володіння
паперами
або
компаній
підприɽмств
здійснення
або
впливу
прийняття
управлінських
рішень
37)
Консультаційні
консалтингові
послуги
комерційної
житлова
нерухомості
38)
нерухомим
майном
числі
нерухомим
майном
39)
продаж
нерухомого
нежитлових
житлових
будівель
багатоквартирних
будинків
мих
тощо
ділянок
40)
оренду
житлової
нежитлової
нерухомості
послуг
41)
оренду
42)
Посередницькі
послуги
продажу
оренди
оцінювання
нерухомого
43)
продаж
рухомого
нерухомого
нерухомості
послуг
пов
рухом
оформленням
реоформленням
прав
рухоме
нерухоме
тому
державною
реɽстраціɽю
44)
продаж
підприɽмств
або
частини
ɽдиного
майнового
комплекс
нерухомості
),
послуг
пов
таким
рухомим
нерухомим
майном
майновим
45)
Інформаційно
консультаційні
послуги
яких
реклами
продукції
46)
Виконання
посередницьких
комерційних
юторських
послуг
виробничого
невиробничого
характеру
здійснення
угод
експорту
імпорту
47)
комерційно
посередницьких
торгово
посередницьких
послуг
48)
торговельної
діяльності
оптова
роздрібна
торгівля
49)
виконання
агентських
договорів
контрактів
угод
).
50)
льність
тому
маркетингові
дослідження
експертиз
тиражування
винаходів
науково
технічних
розробок
наукових
розробка
експериментальних
зразків
розробка
передача
нових
зразків
техніки
технологій
ноу
науково
технічної
документації
підготовка
виробництва
роботи
51)
Розробка
идбання
використання
впровадження
науково
технічної
продукції
технологій
ноу
продаж
користування
патентів
дозволів
використання
інтелектуальної
власності
52)
Організація
участь
або
представництво
виставках
конкурсах
конференціях
благодійних
програмах
53)
Представництво
Україні
зарубіжних
юридичних
фізичних
54)
всіх
зовнішньоекономічної
законодавством
55)
організація
підвищення
кваліфікації
тому
56)
Поліграфічна
рекламна
видавницька
діяльність
57)
послуг
побутового
говування
громадського
харчування
відпочинку
охорони
58)
Організація
проведення
спортивних
видовищних
заходів
59)
Організація
культурного
тому
числі
атракціонів
студій
аматорських
дискотек
тощо
діяльності
заборонених
законодавством
відповідають
основній
меті
Підприɽмства
коли
окремі
види
обхідно
одержання
дозволу
Підприɽмство
одержання
такої
дозволу
порядку
передбаченому
законодавством
2.7.3
Ревізійна
комісія
Контроль
фінансово
господарською
Директора
Підприɽмства
здійснюɽться
контрольним
органом
ревізійна
),
може
призначена
рішенням
метою
виконання
ревізійної
Власники
приймати
рішення
про
незалежних
аудиторської
контролю
фінансово
господарською
Директора
Підприɽмства
порядок
роботи
евізійної
затвердження
кандидатури
незалежного
аудитора
аудиторської
),
завдання
щодо
аудиторської
перевірки
встановлюɽться
Перевірка
діяльності
Директора
Підприɽмства
проводиться
ревізійної
право
Директора
посадових
осіб
Підприɽмства
необхідні
матеріали
бухгалтерські
документи
равляɽ
проведених
перевірок
комісія
може
складати
висновки
річних
звітах
проводить
ревізію
фінансово
господарської
Підприɽмства
повідомити
загроза
істотним
інтересам
Підприɽмства
виявлення
зловживання
посадових
осіб
Підприɽмства
повинна
порушувати
нормальний
режим
роботи
Підприɽмства
ревізійна
участю
Підприɽмства
проводити
ревізії
фінансово
господарської
діяльності
вносити
пропозиції
Власникам
ревізійної
змінюватись
рішенням
протягом
звітного
періоду
2.8.
мета
діяльності
емітента
Підприɽмства
Підприɽмство
створено
підприɽмницької
метою
одержання
прибутку
Підприɽмство
досягнення
хом
виключно
):
Задоволення
попиту
підприɽмств
товариств
установ
організацій
товарах
народного
споживання
сировині
продукції
послуг
реалізації
товарів
робіт
послуг
Одержання
прибутку
використання
його
інтересах
розвитку
вирішення
соціальних
Отримання
прибутку
подальшого
розвитку
Підприɽмства
потреб
трудового
колективу
Предмет
діяльності
Підприɽмства
Підприɽмство
виключно
):
Виробництво
бетону
Виробництво
виробів
бетону
штучного
плиток
Виробництво
конструкцій
бетону
штучного
Виробництво
готових
для
використання
бетонних
використання
Виробництво
готових
використання
будівельних
розчинів
невогнетривких
бетонів
порошкоподібній
Виробництво
виробів
бетону
штучного
каменю
барельɽфів
ваз
горщиків
для
тощо
авторемонтних
Послуги
зберіганню
вантажів
Сервісне
обслуговування
10)
послуг
перевезення
автомобільним
транспортом
послуг
внутрішніх
перевезень
вантажів
автомобільним
транспортом
послуг
міжнародних
перевезень
автомобільним
транспортом
11)
Організація
диспетчерських
щодо
перевезень
роботи
12)
Виробництво
бетонозмішувачів
розчинів
13)
Виробництво
висмикування
розподілювачів
будівельного
розчину
устаткування
оброблення
поверхні
бетону
тощо
14)
огороджуючих
конструкцій
споруд
15)
архітектури
інженерна
технічна
16)
інжинірингу
17)
Проектування
ремонт
реконструкція
житлових
житлових
будівель
виробничого
невиробничого
призначення
18)
індивідуальних
під
19)
послуг
генерального
підрядника
20)
Замовлення
послуг
виконанню
21)
Роботи
еконструкції
реставрації
ремонту
будівель
22)
Монтаж
встановлення
збірних
конструкцій
23)
Монтаж
металевих
конструкцій
24)
Електромонтажні
роботи
25)
Ізоляційні
роботи
26)
Монтаж
систем
кондиціонування
повітря
контролю
виконавчого
органу
створення
повноважень
контрольного
органу
ревізійної
).
10)
Створення
обрання
призначення
відсторонення
виконавчого
органу
11)
рішень
притягнення
майнової
відповідальності
посадових
осіб
виконавчого
органу
управління
Підприɽмства
12)
Прийняття
припинення
Підприɽмства
або
його
призначення
затвердження
ліквідаційного
балансу
2.7.2.
Виконавчий
орган
Підприɽмства
Директор
органом
Підприɽмства
Директор
здійснюɽ
керівництво
поточною
Підприɽмства
відповідальність
виконання
покладених
Підприɽмство
задач
Підприɽмства
питання
Підприɽмства
крім
становлять
Зборів
Директор
Підприɽмства
призначаɽться
авління
Підприɽмства
Директор
Підприɽмства
Підприɽмства
керуɽться
рішеннями
Вищого
органу
управління
Підприɽмства
законодавством
виконуɽ
рішення
Вищого
органу
управління
Підприɽмства
Директор
Підприɽмства
персональну
відповідальність
виконання
покладених
Підприɽмство
завдань
Директор
попередньої
письмової
згоди
маɽ
здійснювати
правочини
перевищуɽ
100 000,00
гривень
еквівалент
будь
валюті
правочини
правочинів
стосуються
нерухомого
транспортних
засобів
Підприɽмства
передачі
Підприɽмства
договорів
поруки
отримання
зик
позичок
благодійної
пожертви
спонсорства
дарування
придбання
продажу
розпорядження
Підприɽмству
корпоративними
частками
паперами
юридичних
особах
права
права
Підприɽмством
гарантійних
містять
фінансові
зобов
Директор
право
першого
нансових
ових
розпорядчих
банківських
документів
рахунками
Підприɽмства
Директор
урахуванням
встановлених
маɽ
право
довіреності
Підприɽмства
саме
закривати
поточний
інші
рахунки
установах
угоди
договори
контракти
),
включно
трудові
вказівки
ові
всіх
працівників
Підприɽмства
Підприɽмства
Представляɽ
затвердження
річний
баланс
Підприɽмства
Пропонуɽ
розгляд
кандидатури
посадових
осіб
його
представництв
кордоном
угоди
працівниками
Підприɽмства
звільняɽ
працівників
заохочуɽ
працівників
дисциплінарні
стягнення
реалізацію
рішень
рамках
своїх
продукцію
послуги
Підприɽмства
облік
внутрішній
господарською
Підприɽмства
подаɽ
про
роботу
Приймаɽ
роботу
звільняɽ
боти
рацівників
Підприɽмства
10)
Директор
право
призначати
осіб
матимуть
право
першого
фінансових
розпорядчих
уповноважені
Підприɽмства
11)
Директор
призначаɽ
головного
бухгалтера
Підприɽмства
який
право
може
мати
право
другого
документів
12)
Затверджуɽ
положення
оплату
праці
працівників
Підприɽмства
окладів
встановлення
показників
розмірів
преміювання
робітників
Підприɽмства
13)
Вирішуɽ
поточної
роботи
структурних
підрозділів
представництв
14)
Подаɽ
розгляд
пропозиції
порядку
формування
розподілу
резервного
фонду
15)
Директора
відрядження
хвороба
тощо
повноваження
Директора
виконуючий
обов
ректора
призначаɽться
рішенням
наказом
Директора
16)
Директор
Підприɽмства
довіреності
17)
Директор
Підприɽмства
маɽ
право
безпосередньо
звертатись
Власників
Підприɽмства
якому
Підприɽмства
ПРОСПЕКТ
облігацій

ПРИВАТНОГО
ПІДПРИȯМСТВА
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
Застереження
Реɽстрація
облігацій
проспекту
облігацій
проводиться
Національною
цінних
паперів
фондового
ринку
розглядатися
гарантія
вартості
облігацій
Відповідальність
достовірність
документах
подаються
реɽстрації
випуску
облігацій
особи
Інформація
ітента
2.1.
Повне
найменування
ПРИВАТНЕ
ПІДПРИȯМСТВО
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
далі
Підприɽмство
).
2.2.
Скорочене
найменування
БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ
2.3.
Україна
, 08200,
.,
Ірпінь
Інтернаціоналу
193
2.4.
Телефон
факс
(04597) 63-553.
2.5.
Дата
заснування
Підприɽмство
зареɽстроване
Печерською
районною
дата
проведення
державної
реɽстрації
– 18.10.2007
року
реɽстраційним
номером
1 070 102 000
030301,
організаційно
правової
Емітента
відбувалося
2.6.
Перелік
та
2.6.1.
особи
Панчук
Володимирівна
Кирильчук
Михайлович
2.7.
Структура
управління
емітентом
Управління
Підприɽмством
його
органи
Органами
Підприɽмством
Збори
Виконавчий
Директор
Підприɽмства
орган
управління
Збори
Підприɽмства
Виконавчий
орган
управління
Директор
Підприɽмства
рішенням
орган
Комісія
).
Підприɽмство
основі
приватної
двох
громадян
Власники
Підприɽмства
орган
управління
приймають
рішення
шляхом
проведення
Зборів
органом
управління
Підприɽмства
Збори
Власників
приймають
рішення
особисто
призначених
2.7.1.
відносяться
основних
напрямків
діяльності
Підприɽмства
затвердження
його
про
виконання
Затвердження
Підприɽмства
нього
доповнень
викладення
новій
редакції
розміру
його
Статутного
Встановлення
розміру
форми
порядку
додаткових
внесків
Затвердження
орів
рактів
інших
угод
правочинів
перевищуɽ
100 000,00
гривень
еквівалент
валюті
Затвердження
договорів
контрактів
угод
правочинів
правочинів
стосуються
нерухомого
транспортних
передачі
Підприɽмства
договорів
поруки
отримання
позик
благодійної
допомоги
пожертви
дарування
придбання
продажу
розпорядження
Підприɽмству
корпоративними
паперами
юридичних
особах
права
права
користування
Підприɽмством
гарантійних
містять
фінансові
зобов
Затвердження
річних
бухгалтерських
ибутку
збитків
Підприɽмства
Затвердження
правил
процедур
інших
внутрішніх
Підприɽмства
організаційної
Підприɽмства
Створення
реорганізація
підприɽмств
структурних
представництв
затвердження
статутів
положень
Затвердження
річних
результатів
діяльності
Підприɽмства
затвердження
порядку
розподілу
прибутку
порядку
покриття

Приложенные файлы

  • pdf 6254905
    Размер файла: 638 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий