Розрахунок підрозділів 05

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
Затвержено
Методичною радою коледжу
Протокол № від " " 2005
Технологічний розрахунок виробничих підрозділів підприємств
атомобільного транспорту з технічного обслуговування і
ремонту транспортних засобів
Методичний посібник для курсового і дипломного
проектування для студентів спеціальності 5.090237
" Обслуговування транспортних засобів високої
прохідності"
Розробив Хворост В.А.- викладач другої категорії
Розглянуто і рекомендовано на засіданні циклової комісії технології транспорту, двигунів, механічних вимірювань і охорони праці
Протокол № від " " 2005
Голова комісії 1.1. Кондрашова
Харків 2005
І Загальні положення
1.1 Класифікація підприємств автомобільного транспорту
Таблиця 1.1 Класифікація підприємств автомобільного транспорту

Тип підприємства
Спеціалізація
Функціональне призначення

Автотранспорт
ні
підприємства
(АТП)
Комплексні
Транспортування вантажів інших власників.
Всі види ТО і ремонту, зберігання власного
рухомого складу.Некомплексні (гаражі)
Транспортування вантажів інших власників.
Зберігання.Щоденне обслуговування. ТО - 1,
дрібний поточний ремонт власного рухомого
складу.Спеціалізовані
Транспортування окремих видів вантажів (
харчові продукти, продукцій легкої промисловості, буд. матеріали, тощо) інших
власників.
Виконання окремих видів ТО і (або) ремонту
певних марок рухомого складу інших
власників в мехах автооб"єднання

Ремонтно
транспортні
(РТП)
Система "Агросервісу"
Транспортування вантажів інших власників. Всі види ТО і ремонту, зберігання власного
рухомого складу. Виконання всіх або
окремих видів ТО і (або) ремонту рухомого
складу інших власників

Станції
технічного
обслуговуван-
ня(СТО)
Система "Автосервісу"
Виконання всіх або окремих видів ТО і (або) ремонту рухомого складу інших власників

Бази централізовано го технічного обслуговування (БЦТО)
Система автооб"єднань
Виконання всіх або окремих видів ТО і (або)
ремонту рухомого складу АТП, які входять
в автооб"єднання

Авторемонтні заводи
Повнокомплектн
их транспортних
засобів
Середній або капітальний ремонт
повнокомплектних транспортних засобів або
їх агрегатівАгрегатів
транспортних
засобівЗ
1.3 Функціональне призначення виробничих лідрозділів

1 2 Структура виробничої бази ремонтго - обслуговуючого виробництва
АТП

Рисунок 1 Структура ремонтно-обслуговуючого виробництва комплексного АТП

Рисунок 2 Структура ремонтно - обслуговуючого виробництва станції технічного обслуговування
4
Таблиця 1.2 Функціональне призначення виробничих лідрозділів
Назва підрозділу
Функціональне призначення

Зона щоденного обслуговування
Виконання щоденного обслуговування

Зони технічних обслуговувань
Виконання ТО -1 , ТО-2

Зона діагностик
Виконання всіх видів діагностик

Зона поточного ремонту
Виконання поточного ремонту

Агрегатне
відділення (цех,
дільниця)
Виконання всіх видів ремонту всіх агрегатів крім двигуна

Акумуляторне
Технічне обслуговування і ремонт акумуляторних батарей

Арматурне
Ремонт і виготовлення трубопровідної арматури паливних, гідравлічних, пневматичних систем транспортних засобів

Деревообробне
Ремонт, виготовлення дерев"яних деталей транспортних засобів.

Електротехніч-не
Технічне обслуговування і ремонт приладів електрообладнання транспортних засобів..

Зварювальне
Ремонт деталей ранспортних засобі в.зварюванням

Ковальсько -ресорне
Ремонт ресор. Виготовлення деталей транспортних засобів ковальським методом.

Мідницько -радіаторне
Ремонт деталей транспортних засобів паянням (крім приладів електрообладнання)

Обійне
Ремонт, виготовлення сидінь, деталей обшивки кабіни.

Ремонту двигунів
Ремонт двигунів, компресорів, водяних та масляних насосів двигуна.

Ремонту приладів систем живлення
Ремонт приладів систем живлення двигунів всіх типів.

Технічне обслуговування повнокомплектних транспортних засобів здійснюється на робочих постах зон технічного обслуговування. А Технічне обслуговування і ремонт агрегатів і приладів знятих з транспортних засобів здійснюється в цехах, (дільницях, відділеннях).
Поточний ремонт повнокомплектних транспортних засобів здійснюється на робочих постах зони поточного ремонту (ПР) Поточний ремонт найбільш доцільно організовувати агрегатним методом , при якому в зоні ПР виконується лише демонтаж з транспортних засобів несправних агрегатів і приладів, а їх ремонт в відповідних цехах, (дільницях , відділеннях). Приблизний розподіл трудомісткості ТО і ремонту транспортних засобів наведено в таблиці 1.3


наочно технологвчні зв'язки можна зобразити в вигляді схеми наведеної на рисунку 2.1.
Таблиця 1.3 Приблизний розподіл трудомісткості ТО і поточного ремонту у кілсотках між зонами та цехами ( дільницями . відділеннями).
Вид
технічних
дій
Розподіл трудоміскості (відсотки)Зони
Цехи, (дільниці, відділення).

Щоденне обслуговування
100


ТОЇ
100
...

ТО-2
80
20

Сезонне обслуговування
80
20

Поточний ремонт
35...45
55...65

2 Технологічний розрахунок цехів, (дільниць , відділень) з виробництва технічного обслуговування і (або) ремонту приладів та агрегатів транспортних засобів. 2.1 Структура розділу
Призхначення виробничого підрозділу.
Технологічні зв'язки підрозділу.
Номенклатура агрегатів та приладів які обслуговуються або (і) ремонтуються в підрозділі.
Аналіз несправностей агрегатів і приладів

Номенклатура робіт які виконуються по кожному з агрегатів в підрозділі.
Розрахунок річної трудомісткості виробничого підрозділу.
Розрахунок кількості робітників.
Вибір технологічного обладнання.
Розрахунок площі виробничого підрозділу.
2.2 Методичні поради до виконання розділу.
2.2.1 Призхначення виробничого підрозділу формулюється виходячи з аналізу його місця в загальному технологічному процесі, структурі виробгицтва, технологічних зв'язків з іншими підрозділами.
Приклад:
Електротехнічне відділення призначене для виконання ТО-2 і ремонту приладів електрообладнання транспортних засобів.
2.2.2 Метою формування технологічних зв'язків підрозділу є визначення сусідніх підрозділів з яких він одержує агрегати та прилади і в які останні направляються після обслуговування або ремонту. Найбільш
Ррисунок 2.1 Схема технологічних зв 'язків електротехнічного вадділення
2.2.3 Вибір номенклртури агрггатів та робіт, які виконуються в відділенні рекомендується оформляти в вигляді таблиці за формою 2.1
Таблиця 2.1 ~ (Приклад виконання) Номенклатура агрегатів та робіт які виконуються в електротехнічному відділенні
Назва агрегата
Роботи ТО і (або) ремонту, які
Трудомісткість

Від ТО-2
Від


виконуються в відділенні

поточного ремонту

%
л-
%
л-
год

год

1 Генератор
1 Діагностування
2 Очистка,


промивка 3 Очистка


колектора 4 Заміна мастила в підшипниках
1,05
50,4Продовження таблиці 2.1


/ Заміна щіток
2 Проточування контактних кілець
3 Заміна підшипників
4 Заміна випрямляча
5 Заміна діодів випрямляча
6 Заміна підшипників
...
...
1.5
526,
5

2Реле- регулятор
Операції ТО
0,7
33,6

Операції ремонту


1,0
354. 0

3 Стартер
Операції ТО
1.09
52,3

Операції рем онту


1,65
579, 2

Разом

3,02
136, 3
4,15
1105

2.2.4 Розрахунок річної трудомісткості цеху (дільниці відділення)
Розрахунок річної трудомісткості цеху (дільниці відділення) виконується за формулою
(2.1)

Де Т2 - річна трудомісткість ТО-2;
С ц2 - відсоток робіт ТО-2 які виконуються в цехах (дільницях відділеннях);*
СП2 - відсоток робіт ТО-2 які виконуються в цеху (дільниці відділення) яке проектується; [ С361]
Т „р - річна трудомісткість поточного ремонту;
С пр- відсоток робіт поточного ремонту які виконуються в цехах (дільницях відділеннях);*
СПпр - відсоток робіт поточного ремонту які виконуються в цеху (дільниці відділенні) яке проектується; [ С 364 ]
Примітка: * - вибирається за даними таблиці 1.3
2.2.5 Розрахунок кількості робітників
В розрахунках визначається кількість робітників технологічно -необхідних або явочних (тих, які повинні обов'язково бути присутніми на робочих місцях для виконання виробничої програми) та списочних (тих які значаться в списку виробничого підрозділу).
Розрахунок кількості технологічно - необхідних робітників виконується за формулою
(2.2)

де Фр;р- ефективний річний фонд робочого часу робітника в годинах. Розрахунок кількості списочних робітників виконується за формулою

(2.3)
де П - плановані втрати робочого часу робітником від невиходів на роботу з поважних причин (всі види відпусток, тимчасова непрацездатність, виконання державних обовязків, тощо) в відсотках.
Ефективний річний фонд робочого часу робітника в годинах розраховується за формулою
(2.4)
де Д рр- кількість робочих днів виробничого підрозділу протягом року;
Ізм~ тривалість робочої* зміни в годинах;
Орієнтовно кількість робочих днів протягом року та тривалість робочої зміни в залежності від режиму роботи вибирати за даними таблиці 2.2
Таблиця 2.2 Кількість робочих днів протягом року та тривалість робочої зміни в залежності від режиму роботи
Кількість робочих протягом тижня
днів
Кількість робочих року
днів
Тривалість зміни, год.

5

253

8

6

305

6,67

За виробничою необхідністю при узгодженні з працівником та профспілками можуть застосовуватись інші режими роботи при тривалості робочого тижня 40 годин.
.
2.2.6 Вибір технологічного обладнання
Вибір технологічного обладнання здійснюється на основі аналізу робіт які виконуються. Вибір технологічного обладнання рекомендується вмконувати в вигляді таблиці за формою 2.3
проекції обладнання на підлогу) [ ], і розставляються з дотриманням
вимог техніки безпеки відповідно до технологічного процесу. Після чого встановлюються габарити підрозділу і обчислюється його площа.

Таблиі]я2.3 Вибір
технологічного обладнання електротехнічного відділення

Назва
Роботи які виконуються
Технологічне

агрегагпа

обладнання

(прилади)1 Генератор,
1 Діагностування
Стенд М 2214

стартер.
2 Розбирання
Стенд для розбирання генераторів і стартерів.


3 Демонтаж підшипників
Знімач


4 Проточування
Верстат токарно -


контактних кілець 5 Перевірка якоря
гвинторізний


стартера
Прилад ППЯ

2 РелерегуляторПісля вибору технологічного обладнання оформляється відомість технологічного обладнання в вигляді табдиці за формою 2.4
Таблиця 2.4 Відомість технологічного обладнання
Назва (модель)
технологічного
обладнання
Коротка техгічна характеристика

о
.о .3
Габаритні розміри в плані, мм.
Площа одиниці, м2
Встановлена
потуж
ність,
кВт
Вартість, Гривн.


2.2.7 Розрахунок площі виробничого підрозділу
Розрахунок площ цехів (дільниць, відділень) може бути виконаний трьома методами:
за питомою площею на одного працівника; [ ]
за сумарною площею обладнання; [ ]
графічним методом
Для розрахунку або перевірки площі виробничого підрозділу графічним методом в вибраному масштабі виконуються темплети ( зображення
1
З Технологічний розрахунок зон і постів зон номерних видів технічних обслуговувань.
3.1 Технологічний розрахунок зон технічних обслуговувань. 3.1.1 Структура розділу.
Призначення, технологічні з'вязки зони
Розрахунок річної трудомісткості зони ТО.
Розрахунок кількості робочих постів зони.
Розрахунок кількості робітників.
Вибір методу організації виробництва
Вибір методу спеціалізації постів
7 Розподіл робіт технічного обслуговування та робітників за
постами
Вибір технологічного обладнання.
Розрахунок площі зони ТО.
3.2 Технологічний розрахунок постів зон технічного обслуговування. 3.2.1 Структура розділу.
Призначення, технолгічні зв'язки поста.
Розрахунок річної трудомісткості зони ТО. 3. Розрахунок кількості робочих постів зони.

Вибір методу організації виробництва
Вибір методу спеціалізації постів
Розподіл номенклатури робіт за постами
Розрахунок трудомісткості робіт поста який проектується.
Розрахунок кількості робітників.
Вибір технологічного обладнання поста.
10 Розрахунок площі поста.
3.3 Особливості розробки окремих питань розділів.
3.3.1 Розрахунок річної трудомісткості зон ТО.
Річна трудомісткість зон номерних видів ТО складається з трудомісткості безпосередньо виду ТО, трудомісткості супутнього ремонту, та трудомісткості сезонних обслуговувань. 1 в загальному виглчді виражається формулою:

 (3.1) Де Т зг річна трудомісткість зони і- того виду ТО;
Тср-і - річна трудомісткість супутнього ремонту який виконується на постах зони ТО;
Тсо-і - річна трудомісткість сезонних обслуговувань суміщених з і-тим видом ТО;
Трудомісткість номерного виду ТО розрахувується в виробничій програмі ТО і ремонтів.
Трудомісткість супутнього ремонту вибирається в межах 15...20% від річної трудомісткості відповідного виду ТО [ С26]
(3.2)
Трудомісткість одиниці сезонного обслуговуваня приймається в межах 20% від трудомісткості ТО-2
(3.3)
Річна трудомісткість сезонного обслуговування суміщеного з і-тим видом ТО Розраховується за формулою:
(3.4)
Де - N со-і- річна кількість сезонних обслуговувань суміщених з і-тим видом ТО;
3.3.2 Розрахунок кількості робочих постів
Розрахунок кількості робочих постів виконується за формулою:
(3.5)
Де Тзі трудомісткість зони і-того виду обслуговування;
Дрз кількість робочих днів зони протягом року;
Пзм" кількість робочих змін протягом доби;
ЇЗМ " тривалість зміни, год.;
К*с- середня кількість робітників які одночасно працюють на посту в найбільш напружену зміну; [ ]
13
фп~ коефіцієнт використання робочого часу поста (вибирається в межах 0,94...0,96);

·Примітка: Середня кількість робітників які одночасно працюють на посту може виражатись дробовим числом. В такому випадку ціла частина вказує кількість робітників які працюють на посту, а дробова - зайнятість на посту іншого робітника. Загальна кількість робітників які працюють в зоні ТО може бути лише цілим числом.
3.3.3 Розрахунок кількості робітників
Розрахунок кількості технологічно - необхідних робітників які працюють в одній зміні
(3.6) Розрахунок кількості технологічно - необхідних робітників зони
(3.7)
Розрахунок кількості списочних робітників зони виконується за формулою (2.3)
3.3.4 Розрахунок площі зони ТО
Ьа - довжина транспортного засобу (составу транспортних засобів) м. ; В - ширина транспортного засобу, м.; X /7 - кількість постів;
9 ОБ- сумарна площа обладнання, м2; [ ],[ ] Кп - коефіцієнт густини розстановки обладнання; [ ][ ]
Розрахунок площі зони ТО можна виконувати двома методами:
за сумарною площею обладнання;
графічним методом.
Рекомендується розрахунок виконувати за сумарною площею обладнання, а перевірку графічним методом.
Особливістю розрахунку площі зони ТО є те , шо в площу входе площа яку займає транспортний засіб. При цьому площу обладнання , яке знаходиться в зоні проекції на підлогу транспортного засобу, в сумарну площу обладнання
2
не включати. Розрахунок виконувати в м за формулою:
(3.8) де площа транспортного засобу в плані, м2.
(3-9) 14
4 Технологічний розрахунок зон технічного обслуговування при організації виробництва поточним методом
До організації поточним методом найбільш придатні щоденне обслуговування та ТО -1. Діпроавтотранс рекомендує організацію технічних обслуговувань поточним методом при таких добових програмах
Таблиця 4.1 Рекомендації з організації технічних обслуговувань поточним методом в залежності від добових програм
Вид технічного обслуговування
Добова програма

Щоденне обслуговування
Більше 50

ТО-1
12...15

ТО-2
7...8

Але так як між черговими ТО - 2 маємо значний пробіг ( порядку 16...20 тис. кілометрів). ТранспртниЙ засіб накопичує значну кількість несправностей, які збільшують трудомісткість супутнього ремонту і зривають ритмічність виконання операцій на постах. Що зводить нанівець перваги поточного виробництва. Тому організація ТО - 2 поточним методом можлива лише при впровадженні значних додаткових організаціно - технічних заходів (попередня діагностика, усунення несправностей, тощо). Хоча і ці заходи не виключають повністю супутній ремонт на постах ТО. При звичайній же організації виконання ТО - 2 поточним методом недоцільне навіть при 12.. 15 обслуговуваннях на добу.
.1 Структура розділу
Розрахунок ритму і такту виробництва виду ТО
Розрахунок кількості поточних ліній для виробництва ТО
Розрахунок або вибір кількості робочих постів
Розрахунок такту постів
Розрахунок кількості робітників
Вибір технологічног обладнання
Розрахунок площі зони технічного обслуговування
4.2 Методичні рекомендації до розрахунку зон технічного обслуговування за ритмом виоробництва
4.2.1 Розрахунок ритму виоробництва
Ритм виробництва - час у хвилинах, який необхідно затратити на одне ТО щоб виконати добову програму. Ритм виробництва розраховується за формулою
 (4.1)
Де- кількість робочих змін протягом доби; - ривалість зміни в годинах; добова кількість обслуговувань і-того виду
4.2.2 Розрахунок такту виробництва
Такт виробництва - час у хвилинах через який транспртні засоби повинні надходити, перміщуватись з поста на пост, виходити з обслуговування.
(4.2)
де- трудомісткість одиниці обслуговання в людино (нормо)- годинах;
кількість робітників які одночасно виконують роботи в зоні (на поточній лінії ТО)
- час у хвилинах необхідний для переміщення транспортного засобу

та його установки на пост.
Час переміщення вибирається в межах 1...3 хв при послідовному, З...5хв при паралельному розміщенні постів і переміщенні транспортного засобу своїм ходом або перекочуванням. При перміщенні конвейєром час перміщення розраховується за формулою:
(4.3)
де - довжина транспортного засобу або состава транспортних засобів
при їх обслуговуванні без розчеплення в метрах;
а- відстань безпеки між транспортними засобами що стоять на сусідніх постах в метрах ( вибирається в залежності від габаритної категорії транспортного засобу, способу розміщення на постах та характеру робіт які виконуються за [ ], [ ].
- швидкість переміщення конвейєра в М/ хв. Вибирається в залежності від типу конвейєра (безперервної чи періодичної дії) за рекомендаціями [ ], або його технічною характеристикою [

16
17
4.2.3 Розрахунок кількості поточних ліній необхідних для виробництва технічного обслуговування
(4.4)
Де- відповідно такт і ритм виробництва і - того виду технічного
обслуговування
4.2.4 Розрахунок кількості постів поточних ліній

де - такт поточної лінії;

де трудомісткість і - того виду ТО в людино ( нормо ) - годинах;
- середня кількість робітників які одночасно працюють на лінії в найбільш напружену зміну[ ].

- середня кількість робітників які одночасно працюють на лінії може виражатись лише цілим числом
Діпроавтотрансом та НДІАТ розроблені типові двох -, трьох - та чотирьохпостові поточні лінії для виробництва всіх видів ТО [ ]. Тому буває більш доцільно вибрати за технологічною необхідністю стандартну лінію і лише відкорегувати такт лінії і середню кількість робітників на постах під свою виробничу програму та марку (модель) транспортного засобу.
4.2.5 Розподіл трудомісткості між постами поточної лінії
Розподіл трудомісткості між постами поточної лінії виконуєтья в залежності від вибраного методу спеціалізації постів, номенклатури робіт технічного обслуговування або агрегатів які обслуговуються на постах.
і;
При розподілі робіт щоденного обслуговування керуватись рекомендаціями
[ ]
При розподілі робіт ТО - 1 або ТО - і спеціалізації постів за видами робіт рекомендаціями [ ], а при спеціалізації постів за агрегатами рекомендаціями [ ]
4.2.6 Розрахунок такту постів поточної* лінії
Розрахунок такту постів поточної лінії в хвилинах виконується за формулою

де - трудомісткість технічного обслуговування яка виконується на даному посту (згідно прийнятому розподілу робіт між постами)
- середня кількість робітників які одночасно працюють на посту

Приложенные файлы

  • doc 220280
    Размер файла: 638 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий