конкурс молодежных инициатив.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
6.
1В сфࠉ1п1офисл
6ȃ.
В ؇ࠉ਋илซ਎༐елᄋммጐуตлхଆ଒ጔਗьлᔊᔙᔇрᔚлвм܆ጓлй
,ଊฏဈэлᄐଚ଒ᔉࠟлялࠋଉяጉࠉяᔕлел༉яጐумጊਗхлжଈкмܐࠉяጊਗхлшܒ܊ᔓх
∣чഥВദВധб«ᔨധ2ᔋਓဪ.
66.
афпсࠆࠏтнтмсࠓфу1руслгсл
»ጆ⴮лхጐоᄐᔟрᔟлзя؟ጉࠟл
ဇшяᔉᔓлгਉጆؓฉк܆Ф਋жଯ
ряଐ_ገซжоകഈଙᔇсⴊଠо഑ଉጊᤕ܆܍хо؋мጔᔍ«Ихጊࠎଌഋ ؇ࠉᔂ
⬂⬂റܒܰгഖጐ଑тᔟрᔟ3
яᜟяؓਕдлглᄋࠆጒ༮㌇злᄋммጐуงлᔊᔙᔇрᔚ਋యлр܆܊рؕяଌ
хଆ଒ጔᔯл_ⴟлмጟрጆⴊଈрФлਇᄐܚؓਇлਇлဇшяᔉᔓлࠋᤕ܆ⴊ଴шਇ_ᔖ᜘л࠵ጐ
ဓжᔋਇ–
ᄋя᜷ጊᔓлซ਎кဓਉଈᄋࠋ ਋ࠉглхଆ଒㠔глဓжᔋਇлᄋࠐጒࠉяଖ
кядؕ_ጊᔟл_ᔈ؇лхଆ଒᜘лخмጌОлଅ؇мܮ㌕ьлਇ ଐଖляܔਓషᔘ
ซхᄓрጊᤕలлࠑଈଅ਋ࠉФлжጊጐᔐଚ܉ФлᄓဓмଚᜓлᔒጕОлਇؕ_ᔓ
ᄐጒᄐᔊᔖ܉ጆⴈตьлਇяᜎଚОлଈଡਇਊଓлглଉяጉࠉяጊ਋длࠋᤕ܆ⴊଓ
ᄋяጒጊᔓОл܎рᔚ਋длжဇум܊ࠎଓлк_܈рᔓлялଅ㌓ࠉяጊ਋илуᔡਕОл༖дਕд
кнဇя؟рФ഑ဋጎрܖᔶ
ࠋмጌࠉяᔓлялဓ܆ᔡܙᔕлхଆ଒㠔ਗьлᔊгᤕ܉ᔚОлᄐ଑ܠ܊мф
ᄋшᔉᔚ਋жоഋ ဇшфഔᔡਕ⼍܎рᔚ਋఍уᔡਓਊଌ഑ଡᔙᔕഖଆ଒㠔ᔶ
рᔐܔᔐଚ܊ᔓлᄓဓмଚଠол଑ᜉфлялဓ܆ᔡܙᔕлࠋᤕ܆Ф਋+шਇ_ᔖ᜘
ᄐଓฉଚ.
666.
ጇхг1ࠆࠖу1цсࠉу1ьфнфисл
Мገро഑ဋяጒጊᔟ3
∣чഥВദВധб«ᔨധ2ᔋਓဪ഻ጆИࠎᔊᤓяО഼㴂
–ဋต഑ဋяጒጊᔟ3л
1лࠓࠈᔟ3лш܋_ਗил㸉ܑл+л㼃лхܐрфл+л⬹лܑဓ؟л⬿̀лжȯлରਗил㸉ܑл⭁лܑဓ؟
⬿̀ж.
7лࠓࠈᔟ3лш܋_ਗил㸉ܑл+л㼫лл଎рз ဟл+л㽂л਋з ဟл⬿̀лжȯлରਗил㸉ܑл̿л਋з ဟ
⬿̀ഠ.
6ы.
ямуфнсгфпсࠆࠃуᬐисктг1уйࠓфу1руслгсл
㰂̂лч_ဓмᔉጆФлхጐ଑ပзрᔟлб጑ܐрܖጊрлᄋлଅ㌓ࠉяጊਗхлࠚзшܖО
ซхх༊ᔎܙᔟхകഖଆ଒ጔ਋఍ᄋؕрᔎдദИхጊࠎଌഋ ؇ࠉᔂ
㰂⬂ഄဠ܊ᔡ܉ଐцഖጐ଑ပзрᔟ3л
∣чഥВദВധбяଐጙഉяଐ_ገряфകഈᄋဉ܍ё2ᔋਓဪ3
ଅገᄓ_ᔚܓр഑ဋяጒጊᔓഎଵд+ ဓఎфഒ؟ഏ_܈рਕซя–
ଐж܊ᔡкጉлဇ ଉкл㸎ࠑጐрଚлнолଅк_ጊᔮл༰܈рਕซялࠋᤕ܆ⴊохк
ᄐଓฉᔐଚ܊ᔮ–л
ଐж܊ᔡкጉ഑ጰ܉Фഒᔑ؋хଚകഅጌмуጌഏ_܈рਕซя–
ଐж܊ᔡкጉകп/ଐхܙᔋਊкИഎܖᄇਕИഖጐ଑ပзрᔟ–
ଅገᄓ_ᔚܓрചဏ_ጊᔓഠဇਉଚ–
ଅገᄓ_ᔚܓрлซਉဋحлшфлᤓؓяцхлᔈᄋحшଚ܊ᔓхлࠐጒࠉяО
ᄋ؏_܉ጆзхгഠဇਉଚ–
ଅገᄓ_ᔚܓрлဇ ଉклࠑጙᔇؕࠉଚОлшܒጌࠉяଚ܊ਗьлялᄐଚጒጊᔕ
,ଊฏဈܶ
ଅገᄓ_ᔚܓрഅጡ଑܈਋ࠉФ഑ပ഑ဋяጒጊᔕഖጐ଑ပзрᔟ.
«Ихጊࠎଓлဓжᔋਇح਋длଉмጆጊᔓл䌋ࠈᔌࠎଠолмяᔔጊᔟ
㜎ଆⴊᔎଚ3
ᄐଚ଒ᔉлซਈксⴉܙᔕлᄋлଵଐхؓਕИлшܟя଎Олଈ༳ገря؟ጉлᄐᔓхлг
ଅဇ ଉฏഡܟя଎ഊ܍к_܈рᔓചഝଊฏဈጶ
/ଐхᔐ༓рാจᄓဉਗиഈଚጉഝଊฏဈܯഋဠ܊ᔡкጉഓжоഐ܅ଉк–
ᄋмя଒ᔉകрଠгഎଊакဈܯഎଉଐᜓഋ/ଐх؟Ирࠟ഑ဋр଎ଆଖ–
ଅገᄓ_ᔚܓрഉጘਕ_ገซдഈ଑ဋяଔмጊᔓഖጐоᄐᔟрᔟ.
ȈгуфВ1ьтислࠗࠚмтхгисцтገጇу1руслгсл
Вл,ଊฏဈдлхଠкрлᄐᔊгх܉Флк_܈рᔓлк_ܳᔓࠟлнᔆଉਗьлᄆଳܒ଎
䌋ࠈᔌࠎଠолмяᔔጊᔟл㜎ଆⴊᔎଚл«Ихдਈซилଅ؇ࠉᔯлмяᔔጊᔟлёЮਇဖᔟ0ля
яଡဇࠉдഋрഃ㰍м଍͆ആጉ.
ы6
Ȉр1улн1цࠉу1ьфнфислࠗ1ицяухтᴈяхп1ьсл
р1ньфнфислࠆг1ᬃье
㴂̂л,ଊакဈлᄐଚ଒ᔉࠟлял7лࠓࠈᔕлᄋлࠆጒкИ1ᔖ
ਇᄐܚؓਕзхлг
਋хᔊܙᔟх3
ёࠇхଏᄐܚؓਕጪ
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇлဇшяᔉᔓлг
ᄋммጐуฏлଐж܊ଚлхଆ଒ጔ਋жолࠇхଏᄐܚؓਕзлᄐглଅဇшଚ܉ጆⴊ᜘
ଐж܊ᔡܙᔌлвхଆ଒ጔਗдлᄇဆܖጊрᜯлᄐܚᔉጆⴈряܯлࠋяጉцлଅк_ܮ㌕᠈злг
рȒȞ–
ёхጔмкਇဋм਋длглхጔဓжᔋਇح਋длࠋрткмਕ_ገряо0
л+лᄐଓฉцлг
хጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇлဇшяᔉᔓлхдумкਇဋм਋жолглхጔဓжᔋਇح਋жо
хଆ଒ጔ਋ж଍ࠋрဏмਕ_ገряܶ
ёхଆ଒ጔ⴯лਏумܮ㌇зࠟлялᄋхଳглжଈкмܐࠉяܪ
л+лᄐଓฉцлг
хጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇлᄋммጐуаклмጉጌ+ࠕဋрОлмጉጌОлଈрܚ㜕᠈зл ጡ
ᄋᄓ_ጊᔟлဋмᔉጆጌОлмጉጌлелଠဇਕ_ጊਗхгляଡхଔ਋ࠉзхглшмଐଚⴟО
ጡмଖਗᠶ
ёงိጐфлглᄐଵገࠕଊ܆ⴊܟлрဇጎрଐᔟ0
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟО
ਇᄐܚؓਊᜓлਇлᄐо/ଐᔓਉܙᔮОлࠇхଋᄐጒጆጊᔓлхଆ଒ጔᔯлᄋࠉဋጊᔓ
кеᄓ㜊᜘лᄐଵገࠕଊ܆ⴊ᜘лрဇጎрଐᔌОлᄋммጐуаклхо؋м᜘
ᄐጒᄐᔊᔖ܉ጆጌകഈᄓᤕ܆ᔈрଚ–
ёряଐ_ገряପ
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇлဇшяᔉᔓ
ؕрጐ܉кဗОлᔈакࠈряܯлܐ᠕рጎркဗОлр܊ᤓяОл/ଉଠဇ/ᔕОлဓуᔈекဗОлต਋О
х༡ᜎᔯഝВН+мяᔔጊᔟ–
ёхଆ଒㠔ਗдлхጒᔇ0
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇ
ဇшяᔉᔓлхଆ଒ጔਗьлࠐጒࠉялх܈ࠋяଌлᔊ/ଐхܙᔕОлᄋммጐуฏлхଆ଒᜘
у༐ਇؕࠉଚ⼍ ؋жጐଚ
ёࠓхጌਗдлмᔊ܈рᔕ0л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇ
ᄐ଑ܠ܊мкഉဇмᔙᔋਊ᜘ഈ጖ጌਗ᠍ᤓਊଈрጌО഑оᄏ؟ပшܙᔮകਈрᔉкр܍ࠓхⴕ–
ёмଅဋяଆⴰገряପ
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇлဇшяᔉᔓ
мଅဋяଆⴰገซилвяଆଊр㠐ࠎଌэлмጟрጆⴊଈрглᄋлࠋᤕ܆ⴊଖкОлࠋ ᜉᔌ਋х༯
ࠑଐрᔚ਋х༯ാซ؋жᔰገซхк⼍г਎خшᔚ਋хкകഒဂഊܑဇяؓਕзх–л
ёшмଐଚᜌлଅဇшлуᔡਕлглࠑଐр0
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓ
ਇлဇшяᔉᔓл/ᔡᔰገซилаксⴉкဗлглࠑଐрфлялࠉкмጊ_ገซилглхଆ଒ጔ਋илࠐጒጯ
ᄋᄏ؟ပшܙᔮлВࠓဋࠈᔌࠎଠол/ᔡฏсⴉкт਋+ࠑଐрᔚ਋жолซхᄆጎࠇлё∋рଚла
рဏмкകഋ ଐଊጪകഒဂ–
ёᄇрပଉᔰገซдляଈᄕр܊ᔓ0
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇ
ဇшяᔉᔓക഑଒мጐуак഑܉ပଉᔰገซжоചଈᄕр܊ᔟഖଆ଒ጔᔶ
ёᔊ਋яܙᔕлглਇк_਋+рጘਕ_ገซдлряଐ_ገряо0
л+лᄐଓฉᜯлਇᄐܚؓਊᜓ
ਇлဇшяᔉᔓлᔊ਋яܙᔋਊଌлмጟрጆⴊଈрᔯлဋ ଉଉጘਕตОлਇк_਋+рጘਕ_ገซжо
ряଐ_ገряܯлᔡଅဓр܉ጆⴈряфлглซਈрဏᔐଚ܊ᔟОлфлр܎удлਇк_਋+
ᔈࠆጒଚ܉ጆⴈตдлᄐଓฉцлялଅ؇ࠉглገрገряጊਗᠯлжкх܊ᔉܐਗьлглрጘਕ_ገตь
В ؇ࠉе ਉଇ఍ฏтఏи нฉ་ሎнఌ అдऔгఖ ฆଗఎഘнᤖ явഈнజ,
ਉଇ఍ฏтఏఅэ༆тईሌзሎԌԉазвఐచԒࠠнทఋнญ᠑ᤖԋтношࠑజ:
ёဇшяᔉгдлхጔਇᤕଊ܆ⴊ᜘лଉ਋㜓ਕప
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟО
ਇᄐܚؓਊᜓഊ܍ဇшяᔉᔓഖጔਇᤕଊ܆ⴊ᜘ഋр਋㜓ਕశ
ёхଆ଒ጔ⴯лпкумфИ㌇зࠟлялᄋхଳглжଈкмܐࠉяф0
л+лᄐଓฉцлглхጐо
ᄐᔟрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇлᄋммጐуฏлхଆ଒᜘лсИмጌОлਇ᠋мз㌕᠈злялрဏм਋и
уᔡਓਊଌഈᔉкфᤕᔯചഉȰ.ധяഎଊ/сᔎрдഈഡ܎ଊଖ0–
ёхଆ଒㠔ਗдлхጒᔇ0
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇлဇш
яᔉᔓഖଆ଒ጔਗ᠍ࠐጒࠉяഖ܈ࠋяଌകਵଐхܙᔕ⼍ଈ༳ገря؟И㌕᠍мጟрጆⴊଈрФ
ял࠵ጐдлᄐо/ᔆ܎рᔎглਇဎох܊ᔕлглࠋᤕ܆ⴊଌлဓ܅ᔆᔉܙᔕлਇဎଡܚᔈᔖ᜘О
ᄐଉᔚ଒ጌࠉяᔟാจрဓхᔡх།ᔍဇшяᔉᔟഖጔਇᤕଊ܆Фਗьഋр਋㜓ਕశ
ёᄐ଑ܠ܊мфлшмଐଚଠолଅဇшфлуᔡਕ0
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟО
ਇᄐܚؓਊᜓлਇлᄐ଑ܠ܊мклшмଐଚଠолଅဇшфлуᔡਕлглᄕр܊ᔟОлᄋя᜷ጊᔓлᄐо
/ᔆ܎рᔰገซилаксⴉкဗл ጡ଑܈਋ࠉглуᔡਓмጟрጆⴊଈрᔯлᄐଵᔆ܎рᔎклਇဎо
х܊ᔕОл܆ซжଆᔡхܯлр଎ࠕซх܊ᔕлглр܅܎଎кဓਕзлялмጉࠎଌлглхଆ଒ጔ਋илࠐд
мጶ
ёᄐଵᔆ܎рᔎфлᄐܚଊܐк㜓ਕилглнဓࠉкᄆጊᔌ0
л+лᄐଓฉцлглхጐо
ᄐᔟрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇлଐж܊ᔡܙᔮлᄐо/ᔆ܎рᔰገซилဇ ଉцлелਓࠋяጐ㜓п
਋ؓрਕхглёжဏᄑцлଈଅଠоляਕх܊ᔟ0Олଐж܊ᔡܙᔮлмጟрጆⴊଈрглᄋлᄐଵг؇а
рᔎд഑ဇяଊܐк㜓ਕ఍глᄐገркᄆጊᔌ⼍яഉଖരᔈؓഐጙᔒᔚਗᠯഈဓмгഒጉጌകлхо
؋мጔᔶ
ёᄐଵᔆ܎рᔰገซдлмଅဋяଆⴰገряо0
л+лᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟО
ਇᄐܚؓਊᜓлਇлဇшяᔉᔓлᄐଵᔆ܎рᔰገซилмଅဋяଆⴰገซилвяଆଊр㠐ࠎଌэ
мጟрጆⴊଈрᔶл
ёᄐଵᔆ܎рᔎфлмጉࠎଠолмଐଔ਋+рဇਈᄋဉ਋жолрဇях܉ᔡхܪ
л+
ᄐଓฉцлглхጐ଑ပзрᔟОлਇᄐܚؓਊᜓлਇлᄐଵᔆ܎рᔎклмጉࠎଠолмଐଔ਋+рဇਈ
ᄋဉ਋жоഉဇях܉ᔡх܂
Вഐфхงь഑ဋяጒጊᔟഎܔмଌഈገࠕᔍ,ଊฏဈ഑ဋя଒ᔉࠟചഉပാрܑܲ
рḟжэшḢКш␥☧–2ࠪш⬬Фе
ଅк_ܮ㌕఍ࠓхᔊܐ഑଍ࠋᤕ܆Ф਋х།ᄐଓฉᔐଚ܊ᔮ.
к⬞⸧–2ࠪш⬬Ф
ᄋмܰфлᄐଓฉଚлял㸆ጎрဋਊଖляᔒдлглм଑ଆਕрጆⴊ᜘лх܉ጐᔇ؋ялвᄐг
ਇؕ_ᔕэഊ܍к_܈рᔓചഋ ؇ࠉ਋хഝଊฏဈጶ
ଙጊงлх܉ጐᔇ؋яОлᄐጒࠉܚؓਊ᜘лਇл,ଊакဈОл_ؓਇхгл㸎ࠑጐр਋жо
ࠋяጉܯлᄋл̿+ ܆сⴊଌлࠕࠉ጖длелш܊ገጊᔓхлဓшксⴉ܉ଚлял
Вᤓ਋_ਗилсᔈр
вᄐᔆоуጊᔟഫэ⼍ᄐᔊзрᔓഐጷጊᔟഋ ഏ_܈рਕงᠯഒ଑༳ጊਗ᠍моഋ_਋఍шܳᔉ᜶
ଵଐхؓਕдлᄐଉ଎ଆܯлซрଐᜌлᄋмᄕࠗяܓрࠟл_ؓਇхгл㸎ࠑጐр਋жо
ࠋяጉܶ
ᔊ/ଐхᔐଚ܊ᔓഏ_܈рਕซя⼍м଑к㌓ਊ᜘എഋ_਋хкാрܑкഎଊฏဈ܂
1⸧–2ࠪш⬬Ф
ᄐଚ଒ᔉࠟлял/ଐх܉длᄐጒࠉܚؓਕзлฐ܉ตьлм଎؇мଚ+ᄐጡጊрܙᔌлਓ
ଆጓл_጖лᔡл̫лࠆ܌мଚОлงумᜌлࠆ܌млм጖ଊࠉပткጉࠟл⬿лࠓฏ਒Олᄋࠆдл_ጠо
ܚрଖ܉ᔰገตлехጊзጉࠟлࠆጒ༮㌕х.л2ဋмଆуᔉጆⴊଈрФлм଎؇мфлଠဇਕ_ጊфл4
хᔊкрܖᔂл2ଈؓлᄐጡጊрܙᔕлਓл ଆጓл㤴ьлхᔊкрлнဓмଈрܚ؟дрࠟлм؟лଉяጉଚлਇ
я଑ဋࠗരؓ਋яാจᄓဉ਋жоഈଚጉܶ
м଎؇мцлࠆጒ༮рл଒ᔊлшфлмဏжгх.
2ဓшጊрܙᔟлଈк㌓ࠉя؟ጉࠟлخ ᜖
к_܈рਕซхлᄐଓฉ਋илซх܊мцлᔆглᔊᔙᔇрᔚ਋илжткᄑଌлਓл ଆጓлрဓь
_ጆଚጎ–
ᄐଓฉлоᤓਕяܓрࠟлᄋл̿+ ܆ح਋илࠕࠉ጖длелш܊ገጊᔓхлဓшкحр܉ଚ
ଙጊตлଉл0лмол̿л ܆؋ялял
Вᤓ਋_ਗилсᔈр
лвᄐᔆଔጊᔟл㤞лялࠋଉяጉࠉяᔕле
ฐᔉጐᔟхᔯഏงш܊ਗхᔍя഑ပ؋уጊᔕ഼–
м଑ଆਕрጆⴊцхл ܆؋хлଙጊᔚܓрࠟлਇؕ_ᔓлଵଐхؓਊଌлଉлткаг
яᔡк܆ᔡܙᔕОлଉဇуܮ㌓илଈ਋япкИлࠏрФлᄐଓฉфлвงဉᔊงОл࠘጖ܯлмᔇжဇххܯ
؋жଉᔑകؕക਋ጞ⼍ᄐጒࠉܚؓਊଌഊфഋм਋хആᔈрдവଐх܉܍К+̶
м؟лᄋмжଉଚตляᔡкфؕшܙᔕлᄐଓฉфлᄓဓмлਇ_܆ଖлର਋жол㸉ܑф
งумଌлࠓࠈᔕлซ਎кဈфл км༉лᄐጒଈрܚؓਗлਓଅ᠋мᔖᜓлงਙጆзဈตд
ᄐᔊܒؓу਋ࠉᔂ
б؟лᄐଚጒጊᔟл,ଊакဈфлВဠ܊ᔡ܉ଐл/ଐхᔐкጉлЭจᄓဉਗилࠋяጉО
ялซрଐᜌля᠋мзрлᄐጒࠉܚᔉጆглଐж܊ଚлᔈᄋ؊ᔉጆⴊоилглш܎ଊ଒܉ጆⴊଌ
я؇ࠉгл«Ихጊࠎଌлଅ؇ࠉᔯлхкпᔙᔑ܆ⴊ᜘лଅဇшଚ܊ᔌОл_ؓਗл䌓жᔋਇح਋жо
,ଋဒᔊܙᔋਊଠолࠋяጉфл䌋ࠈᔌࠎଠолмяᔔጊᔟл㜎оحਕซяОлࠋᤕ܆Ф਋
ଐᔓਉᔐଚ܊ਗьഊጎоххጐ_ገตьഋဠ܊ᔡܙᔌ⼍ᔊᔙᔇрᔚਗግжဇум܊дകഉȒ.
Эจᄓဉਗиഈଚጉഝଊакဈܲ
ᄐଚ଒ᔉл㸎ࠑጐрᔡклᄐጒࠉܚؓਊ᜘лਇл,ଊакဈлх܉ጐᔇ؋яОляᜊଈᔉ
㸎ࠑጐрਗдлш܎خ_ጊᔟлглဓซхጊмܙᔕлᄋлᔉଠܖлш܋_਋жолглର਋жол㸉ܑଚ
งумଌഈገࠕгഝଊакဈфഊ܍ଈ਋я܊ᔕഐጌрᔊж܍к_܈рਕซя–л
༉яጐумܓрлхᔊᔖ܆ⴊଓлซؕ_ገряол ܆؋ялᄋлᔉଠܖлш܋_਋жол㸉ܑф
งумଌഈገࠕгഝଊакဈܯഒ؟ഏ_܈рᔟചഋ_਋хാрܑጯവᔎࠕဏጉച഑ဋр଎ଆጶ഍഍഍഍
ᄐᔊᔖܓрлဓ㜓ਕдлолᄐጒଈрܚؓਕглᄋммጐуตлхଆ଒ጔਗхлᄐଓฉܖ
гло/ଐх؟ጉлᄐଉ଎ଆଖОлซрଐᜌлᄋмᄕࠗяܓрࠟлᄐጒࠓм܉ጆⴈрякИ㌕хглਇ
ш܈ጒ܊ᔕാจᄓဉ਋жоഈଚጉܶ
ଈк㌓ࠉя؟ጉഈяମഒጟрጆⴊଈрФഊ܍ଅ㌓ࠉяጊਗьഊܰ܆ܘ–
ᄐଚ଒ᔉഡ܈ጒ܊ᔟ–
ᄐᔍਓଅ᠋мᔖଈрᔯകхጓр഑ဇя଍ᔡхጊзрⴍࠏххкഠဇਉଚଌ഑଒мጐуต.
ы66.ࠌтᬔтонфисф
2ଅጒᔉጆгл,ଊฏဈфлᄋ؏_ܮрлଐж܊ᔡܙᔋਊкИОлᔊ/ଐхܙᔋਊкИ
ᕉᔆᔍ/ᔊ܊ࠋя༮ഛм଍㤿ി㼿ഐ༅ؓఞ഑଒мጐуакഊ܍ဓ܆ᔡܙᔮ഑ဋጎр܂л
Иਵଐхܙᔟлолࠋᤕ܆ⴊ᜘лᔊᔙᔇрᔚܘОлᄐᔡਇਊ᜘лဓ㜓ਕдх
㸎ࠑጐр਋жолࠋяጉфлшਇ_ᔖ᜖ᔯлဓшксⴉ܉ᔚਗхглглଐᔠᔊ܆ⴊ᜖ᔯл кмጉ
ဇшхጳጊфഊ܍ࠇఉግ
wwwɌi乏偑䀫ɑu
л2ଅጒᔉጆгл,ଊฏဈܯлᄋск_ᔚ㜕длᄋммጐуаклਇлဓ܆ᔡܙᔮ
ᄐଓฉଚഊܠဇумܮрࠟഒᔑ؋хܖᔂ
ы666
Ȉяхп1ьсл࠯ситихсу1ьтисл
䘂̂лФᔊ܊ࠕဋя܊ᔓл,ଊакဈфлᄋлਇᄐܚؓਕзхОл༎ܡ܊ਗхлялᄂл㴂̂̂
ਇࠉଟ㌓жолнଆଔጊᔟлଈ༳ገря؟ጉезлшфл࠰㠉лࠐጒࠉял∋екмܐࠉяጊ਋и
ᄐଠဇххцл«Ихጊࠎଌлଅ؇ࠉглё䌇шяᔉᔓлжဇум܊ࠎଠолଅ㌓ࠉяܯлଅ㌓ࠉяጊਗд
ࠚзшглглхଆ଒ጔਇзлᄋؕрᔎܪлмол⬿⬿лж଒ܯлялᄂл㴂̂⬂лшфл࠰ጉлࠐጒࠉя
жଈкмܐࠉяጊ਋илᄐଠဇххцл«Ихጊࠎଌлଅ؇ࠉглёКਉᔊܐซрᔰገงз
ᄐଠဇххܪഒ଍⬿⬿ഠ଒܂
䘂⬂л2ဋጡмлглнဋуᔚ܊ᔓлк_܈рਕซял,ଊฏဈфлଈк㌓ࠉя؟Ирࠟлшфл࠰ጉ
ซх܊мᔐкИ㌓఍ࠉଐଊᜂ
6_
Ȉ1Вфхрфмфисфࠄфк1ртхи1хгсࠚмтхгисц1ь
䌏ซя଒ᔉጆглмጆጠܙᔌлਓࠏрлଉяጉࠉяጊ਋ࠉФлшфл ጡ଑܈਋ࠉФлг
ᄋяጒጊᔓлк_܈рਕซял,ଊакဈфляоляဓхзлጠолᄐଚጒጊᔟОлфлр܎удлшфлࠋ خмጊᔓ
рဓ ଚ܊ᔌлрጘਕตл ጡ଑܈਋ࠉᔯлซрଐᜓлмଆуਗлࠋଉяጉࠉяଚ܉Флᄐܚᔆфх
ᄋяጒጊᔟлк_܈рਕซял,ଊакဈфлглнပਕхܮрлхጐцлнолᄐଵᔆ܎рᔎд
рဇях܉ᔡх܂
Вဠ܊ᔡ܉ଐл,ଊакဈфлଅገᄓ_ᔚܓрл ጡ଑܈਋ࠉФл༰܈рਕซялг
шပрጆጌлялࠋଉяጉࠉяᔕлел2ଈр܊ଚؓਕ጖л2ဇяᔉጆⴈряфл䍓лଉл⭂лхܐрфл⬿͂лж.
№л⭀7лёВ лкряጐумጊᔕлрဓ ଚ܊ᔌлал܊рᔉጐဋပࠉᔰገซилшܳᔳጊ਋ࠉглхገр
х܈ࠋяଠолᄐጅ᜚܊ᔟлсИмጌлᔍଅъጎрଚлврጐပрଐᔌэОлᄋмؓуܳᔘлଅзш܉ጆⴊଌ
ଘဇਓлᄋؕᤕጌОлгл/ଐхлᄇࠑଐрଚл ጡ଑܈਋ࠉглр܎ᔘлхገрлглଅъጎрଚ
врጐပрଐᔌэ0.
Вဠ܊ᔡܙᔟлхጒᔙᔊࠎଠолଅገᄓ_ጊᔟлк_܈рਕซял,ଊฏဈф
яଡ؋уጊфഊ܍ଐж܊ᔡ܉ଐଚഖጐоᄐᔟрᔟ.
Ȉр1нтмтࠏтль1цࠌтࠚмтхгсф
б؟л༰܈рᔟлял,ଊакဈдлਓଅ᠋мᔖолਇᄐܚᔉФлᄐଓฉлв2ပ؋уጊᔓ
̞лглࠋж؇ࠕдлਇлଅဇ ଉฏлᄓဈଊ܆Фਗьлм܊ਗьлв2тᔆଔጊᔓл䈯л㴞лᄋмᄕࠇਊଓ
глଉࠎ܊ᔐଚ܊਋длਇл㸆ጎрဋਊкИлнରркл
r噗h
лл
䀫奚孍lɑu
лмол
ㄲе7»㌤б+еㄵ㘷ежḟ7
в̍ࠓࠈᔟэ
ࠣࠟḈ㔸ࠧḴ㤳+࠱㔶㜈жḟ⬈
в⬍ࠓࠈᔟэ.
2ଈؓлଅဇ ଉตлᔊ/ଐхܙᔕлਇлܒဓел㸆ጎрဋਊଌлᄋ_рцлк_܈рਕง
мଆу਋഑ပఉᔍ༚ጒଖؓਕግ଍ᄐᔊзрᔕഡܟяตഎഡ܋_਋х།㸉ܑкഎଊакဈ܂
2ဋጎрᜯлм଑༳ጊਗдлалର਋хкл㸉ܑклซ਎кဈܯлнк сᔎ༮рࠟлਇ
ࠇఉдл
wwwɌi乏偑䀫.ru
Нфл,ଊакဈлᄐଓฉਇзлซх܊мфлхଔጉлнဓмࠉܚᔉФлਓл ଆጓл଒਋жо
ᄐଓฉфചഎܔмଌഊохᔊܙᔕ.
Ȉсийфࠉ1п1офисл
ч_ဓмᔉጆФлглଐж܊ᔡ܉ଐцляᄐܚдлᔈᄋحшଚ܉Флх܉ጐᔇؗО
ᄐጒଈрܚؓਊᜓഊ܍,ଊฏဈ⼍ᄐᔍᔡм܊ᔕഖጉ଒ᔰገตь഑ଈଅᔌ.
М܉ጐᔇؗОлᄐጒࠉܚؓਊᜓлਇлซ਎༐࠯лਓляଡяဇ㌇Ирࠟлглਓ
ဓᤓਡᔐ༮рࠟ.
ч_ဓмᔉጆФлซ਎кဈфлᔖጓрлᄐܚоля਋ࠕрФлᔡхጊጊᔟлялਇࠉଟ㌓д
2ଆଔጊᔓ.
2ଅጒᔉጆгл,ଊакဈܯлᄋ؏_ᔚ㜕дл/ᔊ܊ࠋякИлᄋммጐуฏлਇ
ဓ܆ᔡܙᔮлᄐଓฉଚОлଅзш܊цлᄐጒࠉܚᔉФлଉ_ጉਗдлм଎༖ጊрц
вᔊ/ଐхܙᔋਊᜓОл/ᔊ܊ࠋяᜓОл/ଉଋр_ጉэлଐж܊ᔡ܉ଐкл,ଊакဈܯлࠋж؇ࠊо
ш܎خ_ጊ਋х།мଠଚଐкഋഠဇਉଚଌ഑଒мጐуณ.
⌋нؔഘтทఌԊଅвଊऋ؎ህᐤฆтచԛԏ଑༔आࠢ
∣члбВл«Влёбяଐጙлглряଐ_ገряфлё2ᔋਓဪлё«Ихጊࠎଓ
ဓжᔋਇح਋длଉмጆጊᔓл䌋ࠈᔌࠎଠолмяᔔጊᔟл㜎оحਕซя0лрጆጵଊ3
8в㤼䈫э഼㴴㼃+㤃
н⬧ёḤࠬḥḺ␧Кч࠴:б+␡㬴ࠞ4К6К⬥☧–эࠢ–0ḢḾࠧ⬈э␳Ḭ㌣+шК␂
2ပ؋уጊᔓഃ
р⬻»э㌡ࠬ㌞ч7ш7
иḾКё⬽К+е
цḧ79㌻7
и7Кэ␧Ḣ⬧Кче
»㌞⑀ш7
у97ḢэзКш␥☈
»㌞⑀ш7
.̄̅1Ćфࠉпо఍еĎ༐ᄍпе
ለпࠁ༐дуᄋకĆфࠉпо఍еĎ༐ᄍпеāāā
хࠏпоᄏцьы༐चвᰝĎ༑уဉп࠘ᨕэзజĠлऎᄏпо؞
ฐууᄏдлс
хࠏпоᄏвцဏшࠋఙࠢఌ6
Кчлယв,čယᨑудఝĘсывᴁоᄍဥбᄏфᄉл఑Č
бယနᄓовнĐ༡ࠋఙࠢఌ«
ёу༑ँฏဓఘࠋకĉČоуᄍऐб
–ဏနऍလģрčနဥ«Čĥဩచ0овйĊᄚᄫဋв
ёу༑ँжᨑлп༐ооလĎဇпвģဩᔙࠊᄚ0от«
ёу༑ँฑ༉ဋࠚ0оအтĉࠜпࠁКईᰊеĎ༐ᄍпе«
ёу༑ईĉဢఈᨪовⰁऑпᄜģФлဋпࠍпᄝĮьఊᄏ,
уоဍᨈउо఍иČĔ༃«
ᬤḠ㌫4К+ࠬ㌞⑀ш7
ฑ༑фఉᨌп0Ęऑĥ؋ఢఎࠚ0овнĐ2༈ытьࠋక
ИэбᄋऍလĐ2ᨈऊఝċࠁлညဏвнďࠉฏဉп༈оᔑпक
ฏထлп
х㌞7࠳␫бК0⬽ККе
»㌞⑀ш7
х༐уယдఊᄚ0оဉп0Ď༐ᄍпеģьĥᄉᔢࠬ«
Оࠇࠚခ༑ࠚఙࠢఌĎ༐ᄍпࠁКуно0,ĥᄉᔢ,ġန«
лဋфࠋ఑ďᄈᨌыࠢఌĎ༐ᄍпеģуᄋ0,ĥᄉᔢ,ġန«
ОКё⬧㬣㌞:⬧Кч
_ࠎ༈чఘࠑбࠕĉإбеģьďةᨕⰦ
Вбᄞзࠕकĉإбеģьďةᨕ»«
хယоࠕĉпဌбဉп0Ď༐ᄍпеģьďةᨕ»«
㘂ࠗ㌫ш7Ḥе
㬞з␳М⬧Кчࠬ㌞⑀ш7
Конĩယᄑıᴲ6
ऊ༈оఢв«
㄂ࠃ»К㬫ёК␈
»㌞㤥␾–,е
㌤5␧К䍄㬧КМ␧КР
ḻш㌞ш–ࡀḡḳḩе
»ḻ:+Ю␧ࠬ㌞⑀ш
Конĩယᄑij6
ऊ༈оఢв«
㈂ࠃ㬧э:ё–␈
6чб␢–␈ж19»»–,ࠧ7
7ḡḳ–чࠧ⬬㌫:б␧е
»㌞⑀ш
䘂ࠃ㬧э:ё–␈6␥Ке
К࠿⬟⬮Кࠬ㌞ч7ш7
㠂ࠗ⬥␧з7㌧–2ࠬб⬧࠳␫бК0⬽ККࠬ㌞⑀ш⬈Н0ш⬬–ЭФ
Кฐचᄔဘࠊᄚ0отнĎᄏᄇఉᨑо఑Đऋဘов»ĥᄏဎ༌ᔊజĎ༐ᄍпࠁँ
ฏఘᄔᄋ఑бčယఇᄉпьᄋов»Ďဍ࠙ࠊᄚᄜČĎᄏఐутьČ»Đआзᄉпьᨑоక«
ጤ㌞»㌣+шКч
х㌞7К
вмм.ххȠжэ
ȈጤзК7w7⬳ш⬈»㌞⑀ш⬈
Кслࠓఊнċࠌбᄋဘࠋ఑ĥᄔజов»ĥᄏဎ༌ᔊజĘďࠥлࠬĎ༐ᄍпеĴ6
лယఇᄉпьခ؇ࠉпо఍ဘ,ĈĊࠍднďࠉฌчఊᄁबᄥсĎ༐уьఓᄋకĎ༐ᄍпࠁь6
ऐ∌ࠚ0овⰁऑпᔬ,ĉĆфᄊဥĆьᄚఇᄋకčယఇᄉпьеĆфࠉпо఍ဘ6
ш༆ฎв/ฐуฌइ఍ဘ/ဏడఋࠚ0овⰁฐऑпఊᄚᄜ/༑пьఊဘ«
и⬿:7ёК␈э␳Ḭ㌣+шК+
цḥК⸤㬡:␧ё–ч
»Ṁ⬿⬡␥К
хጆ
ጤшḟ–
»㌞з:КМ␧К+В»㌣:б␮␧К+
:ёКэ⬧К+ࠢ࠻ḽȻ␡+p
цḥК⸤㬡:␧ё–ч
»Ṁ⬿⬡␥К
䵎ɏer
uФ№uu啖ɏ偑
s塏啙偐oɏer
з㍁жКч
㬞6К⬥☧–ч
㬤шК
㜂ࠔ⑀б⬾ёḤ࠻Ḟ㥅␧Кчࠞࠬ㌞⑀шч
К༈उл࠙ĐĎ༐ᄍпнĶĐ2༈зᄋ఑čĎညᄋ∌ࠚ0овбĆфࠉпо఍ࠥČᨌčᨌᄋпࠥ«
娂ࠃМКз⬤э–ч࠳␿9б«ш⬡–
К ฌईо఑ĎမఊఘовⰁఙбᄋᄋజ,čညဏвнĎ༐иыလу؊Ęďᄙؚ0пࠊᄁ
༑ࠚఙࠢఌĎ༐ᄍпࠁฐđшခыеьᄏчᄋఞČĘĔယшဉ༐фоလĎᄏऎᄍпఘн«
цḥК⸤㬡:␧ё–␈
»Ṁ⬿⬡␥К
Ксл࠙ࠊ0Ďန༐2от6
лယఇᄉпьᄋовн6
༑ыؚ0пࠊв«
ц⬮␻ш:␧ё–че
»Ṁ⬿⬡␥К
Ксл࠙ࠊ0Ďန༐2от6
лࠇᄉпьᄋовн6
иыбᄋᄋక«
㘵.есё4ḳэ⬽К+еḹеḳж⬧К0⬽К+䰝е䄮⬻ш:9䍅Кpе:е4Кё⬧㬣㌞:⬧КК
»㌞⑀ш7
Кслࠓఊнċࠌбᄋဘࠋ఑Đ༡ࠋఙࠢజᴁ؇ࠉпь؞зబĘīఋࠋऌ༐ьࠋఌ6
ฏထлпеĉĆл࠙ࠋ఑бČⰁуယఝĈĊࠍднČо7ဏбࠢఞĐ2Đ༡ࠋఙࠢకⰝĘ6
лညဏвⰁыࠎ༈чиьࠚఉ0ĉ༑уऊьеċࠁ༑ࠚఙࠢఞĎ༐ᄍпࠦ
㘶Ȉн⬥«ё␩5⬴࠳␫бК0⬽ККࠬ㌞⑀ш7
КслࠓఊнČऊဇо఍ఁ7ఋࠋऌ༐ьеоకĎ༐ᄍпеĎဉᨑĐлဋфࠋకĉ༑уऊь6
ш༈опеĶđचఁบࠋఏؑпक«
㄂ࠑ␡⬥К0К㌞:7ёё⬴࠻э␡⬈㌫㭌ḟḢ
਋дऋ┑о
6؍࠙вьеэпक6ьऑ6༈बနв16Фл᨞фࠞпक6пယ0лт6ыࠎ༈чиьࠑбвн
एᄔऊьࠁш༈опࠦ
хш7ш☴࠳⬻䰞зḢ
хшḣэḻш«
НчзɈᴈ19㤂
цḥw:э
␟КёК6
ь㬤жḝе

2ပ؋уጊᔓഫ
16␧Ḯё–2ࠥК㬡࠿⬞⸧эжḈ0ш⬬⬭
☣଑༔आԊଓдࠉж༌Ԓ଍ଓ✠нᤖԌнగఎтив⠅⤪̫»
⴮ОԞ༆ਈऐะ〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
я⸫㬡ёК7
и⬿:⬧Кчࠬ㌞⑀ш7
ц1Кш␳ККࠞ6␧7К
вх܎ࠕхкхഃ㼍 ܆؋яэ
1㥅К2
㤫бб
к⬾␮⬧К
Эจᄓဉ൝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝/嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝഍഍഍഍ё嵝嵝0嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝崫㼃㴠.
66
2ပ؋уጊᔓഹ
1㥅К2ࠞ6␧Ḯё–2ࠥК㬡ࠞ⸧эжḈ0ш⬬⬭е
☣он༔आԊଓдࠉж༌Ԓоഋд✠нᤖԌниᜌฐఛԱԩ⨃⬬
я⸫㬡ёК7
и⬿:⬧Кч
»㌞⑀ш7
ц1Кш␳ККࠞ6␧7Ке
1㥅К2
㤫бб
к⬾␮⬧К+
вх܎ࠕхкхഃ㼍 ܆؋яэ
вх܎ࠕх༖ഃ
܆сэ
Эจᄓဉ൝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝/嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝഍഍഍഍ё嵝嵝0嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝崫㼃㴠.л
6.
2ပ؋уጊᔓ഼
рэ+㬧␧К+ࡀ㌣ш␳К␢ࠞ6чё7Ке
цэё7䄳㬫ࠬḟз␳М7К࠾ḥḟ␺ё–pࠣёК6К⬡К:
̂лКฉк܆ⴊଈрФл+лࠋᤕ܆ⴊ଴㸎ଊохᔰገซдлшਇ_ጊᔓОлࠋଉяጉࠉяᔓ
ᄐᔋပрጉܖОл଑ဓмጆጊਗхл,ଊᤓᄙᔓилмଆжଈဋ_਋жолࠋᤕ܆ⴊо+
㸎ଊଖᔰገซжолဇшяᔉᔟл䌋ࠈᔌࠎଌлФጒጐܙᔕлਇлᄓပ଒лмол⬿⬿лж଒ܯ
кряጐумጊ਋илဇࠑଐзуጊᔓхл2ဇяᔉጆⴈряфлРଈࠕఈซилФጒጐܙᔕлଉл̀
਋з ဟл⬿㽆лж.лNл̽㴫+тлв–ଅဇਕдлш܎ଊ଒܉ጆⴈряфл䌋ࠈᔌࠎଌлФጒጐܙᔕО
⬿㽆ОлNл㱀Олࠉ.л䈼䙁–л⬿㽁ОлNл㤹Олࠉ.л㰃⭀эОлгл–рဇрጠᔓилᔊ਋яܙᔋਊଠолဇшяᔉᔟ
䌋ࠈᔌࠎଌлФጒጐܙᔕлਇлᄓပ଒лмол⬿⬿лж଒ܯл༉яጐумጊ਋илဇࠑଐзуጊᔓх
2ဇяᔉጆⴈряфл䌋ࠈᔌࠎଌлФጒጐܙᔕлଉл8лмጎ܅ဟл⬿̃лж.лNл⬫⭀+тлв–ଅဇਕд
ш܎ଊ଒܉ጆⴈряфൃଈࠕఈซ఍Фጒጐܙᔕ⼍⬿̫⼍Nഃ⼍ࠉȍ⬃㴞–
⬂л,ဓ܉ᔚ਋ࠉФл+лᄐକшя଒ࠉяолкпᔎ܆ⴊଌлᄐ଒кนᔕОлਇؕ_ᔓ
рጘ਋؋жᔰገตьകؕഈଙᔇحਗ᠍ᔊ਋яܙᔌചഐጇؕшк጖᜘഑ဋጎрܘ–
㤂лЭ//ጎрᔚ਋ࠉФл+лмଈрᔔጊᔓлᔡхጐᔖ᜘лဓшкحр܉ଚлвᄋск_ጊᔓ
ᔊяገрᔙᔌлглᄐᔅᜆᔯлᄋ ጒфлялซ਎༐ࠓОлࠋᤕ܆ⴊᜓОл㸎ଊохᔰገตдлг
ᄋؕрᔰገตдл㸵/ጎр᜞лялࠋଉяጉࠉяᔕлелш܉ဇ_ጊਗхглဓекဈܖглਇлဇшяᔉᔓ
ᄐଓฉܶ
㰂л2ဋ/ገࠕଊ܆ᔡхлซх܊мцл+лਇؕ_ᔓлклшܟяᔉጆзл଑ᜉфлဇ ଉцлᄋ
ဓ܆ᔡܙᔕഇਇ؋жᔰਗ᠍ᄐଓฉଚചഈଋряጉࠉякИ㌓иഈ/ጐдഒጟрጆⴊଈрᔶ
䈂лКмဓࠊଈрФл+лଐᔓਉܙᔟлਇлхଆ଒ጔпкИлфкмᔉଐᔮлглဓ㜓ਕдлጓ
ࠋᤕ܆ⴊ᜘഑ဋ ؓх–
㴂л2ဇฉᔰገซдлᄐгхጊጊᔓл+ляଡхଔ਋ࠉФлဇࠑဋࠉဇਓਕз
ᄋ؋уᔉጆⴊଠолоᄗрфлဓ܆ᔡܙᔕлᄐଓฉфлਇлмткжᔓлек ъጎрцл䌋ࠈᔌࠎଌ
Фጒጐܙᔕകഖ༊ᔙгᄇحਗግଅဇшଚ܊ᔟ–
䀂лМ܈㜉܅਋ࠉФл+лซсᔰገряолхଆ଒᜘лخмጌОляଚؓ_ጊਗьлялмጟрጆⴊଈрФ
ᄋഐጇؕшܙᔕ഑ဋጎрܶ
䘂ഩк ؕ_਋ࠉⴍ+ഊ܆ᔰᔓകਵଐхܙᔕഋ഑ဋጎрдചഈጉᔍИਉጐਓр.л

2ပ؋уጊᔓൔ5
_ࠎယогнпргďтуఊнянбģᤈлဋовбĎ༑урп࠘ఊнянб«
онрဘн༤нооယнпонℐ
䐍:К␍┄ദВധбяଐдыഉяଐ_деряфകഈнଐрфധ2гଊдဪ
匂ИȄȍဋмгрд؟ഛшфаоппଠ଍нဓмерфягрд؟эഈк ъдарф
ндဈଊфحпц᠍мфппцьл
КмဓеОഠмдഡфဓ―ерပဋяфпഐ଒грдحഛшфаоппци഑ဓмерфягрдحэ
ек ъдарф഑дဈଊфحпц᠍мфппць
пଖдтഋепଚпଠ଍моакхдпрфОഏмоерଚдဟИ㌓​ആг_пଈрФഐ଒грд؟
вшфаоппଠ଍нဓмерфягрд؟э഍ек ъдарф഑дဈଊфحпцьഒфппць
мфрфചцмф_гഏафшфппଠ଍м଎кхдпрфകഊфгхдпଚфпгдഋဠфпф
яцмфя㜓​ഒ଎кхдпрл
ㄇзяؓпгдഛеଠ؇егдэ
ВлеଋрядрерягглелФдሓဇحпцхлшфаଊଖлଉл⭀ȿ䀂⬿㼽л№л͂⬴Ф-лёВлндဈଊфحпць
ሇппцᠪляцဇуфИлеяଓлеଠ؇егдлпфлଅဇԋраклᬚлрଖл_геؓлфярଖфргшгဋяфппкИлଅဇԋракО
еԋုлегердᘇргшфыгИОлпфа଑ؓпгдОл᠐фпдпгдОлкро_пдпгдлᬋԊଚؓпгдОлгшᘓпдпгдḯ
генଆФшଚфпгдОлဇенဋерဇпдпгдлᬑдဓሇ_кэленଈଅфᘕОлпдлнဋргяଐд_ф1гᘕлшфаଊ଒фрдحеряк
Рଈегиеаଌ൓дሓဇыггО഑дဈଊфحпцьഒфппцьഖଓж଍пдеଚд့дппଆдрпджоഐдԓпаф
嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝崛Ф.ИȄȍဓԓпафэ
илактнмлдугдткхцгьлыиявкийдткхцглиᤝэᤓ᤟жкхцгьллдℐм:КглцхчыэбцэᤓКхцклᤦвкийдкххыийцлы«
цбкмвцёигллжᤌйцзкхцгёьл,эцдтк:кхцклшл,эᤓкжкхцмлы«эК–ᤓКйктнхуёьлйдᤞ:ки℗ёьлйкёхц:ки℗ёь
хКя:хᤩцииткжᤓКйктни℗ёьлцххᤓКацᤖхуёл,эᤏшйᤓлцл,эᤪэКббьлКлйКшзклцхуёлбкэᤝэцгйц7ь
экКтц–якбуёഓബмбкхиℙ7лы«тКийцлцഓഌйэКхкьлы«ки,к:кхцгഌдᤏдэкбкххᤪыഖК0эКзжкхцгьл,ᤙвэкхцгഗ
жКтнхк7Фк7ഝᤠжкэз℗ഌткжямвцкഝкэиᤖКтнхукഠКххукИ
2дဈଊфحпцдഒфппцд
⠋ж؇егд
Ффᘕؕз
Иᘟ
Вр_деряо
:଒⼍ᘓезыОഒфрфകഖдероഐଔሓпгз
2фенଐрпцдഒфппцд
Кሐдеഖдерфഔгрдحеряфകഐджгертфыгг
ᴋпрфарпцдഉдؓ/ଊц⼍e㑚ail
ВԐфшଚфпгд
–ядሓпгзഋഖдерфьഋԏ_дпгз
–ядሓпгзഋഖдерфьഐфԋрц
6
┋ергудпгз
2ଋ1ဓпгз
┐кжгдഈядሓпгзОഊдଅ᠋ሕᘗдഒ؟ഋек1деряؓпгзഈ଑ဋяଔሓпгзл
Нферଟ1ддഈଠ؇егдഒдиерякдрഊд଑ဓሓؓппଓചဓᘟ.
Р଒грдحлᬡфаଊпцилнဓለрфягрдحэлекՕдарфлндဈଊфحпцьлሇппцьлянဇядлଉଡяфрФ
ሇппଓлеଠ؇егдлпфлଅဇԋраклндဈଊфحпцьлሇппцьллпдеଚд့дппଆдрпджолဓԓпафО
нгеФᘓпполкядላхгялଅлэрଖлткаଚ଒еряолк_тдуሓпгзОлялаଉଐଓлԗ؋лнဓለрфяؓпо
еଠ؇егд.
嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝഍൝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝഍൝嵝嵝⩝嵝嵝嵝嵝嵝崫㽝嵝崠.

2ပ؋уጊᔓൔ6
_ࠎယогнпргĚఢࠥఁрпࠏчнij㜁янп
䐍:К␍┄ദВധбяଐдыഉяଐ_деряфകഈнଐрфധ2гଊдဪ
匂ИȄ.ഈк ъдарф഑дဈଊфحпц᠍мфппцьл
Кмဓе഑ဋугяфпгἍഈк ъдарф഑дဈଊфحпцьഒфппць
пଖдтഋепଚпଠ଍моакхдпрф഍ек ъдарф഑дဈଊфحпць
мфппць
мфрфചцмф_гഏафшфппଠоഒоакхдпрфകഊфгхдпଚфпгд
ଐ пфചцмфя㜓​ഒ଎кхдпрл
ㄇзяؓпгдഛеଠ؇егдэ
ВлеଋрядрерягглелФдሓဇحпцхлшфаଊଖлଉл⭀ȿ䀂⬿㼽л№л͂⬴Ф-лёВлндဈଊфحпць
ሇппцᠪляцဇуфИлеяଓлеଠ؇егдлпфлଅဇԋраклᬚлрଖл_геؓлфярଖфргшгဋяфппкИлଅဇԋракО
еԋုлегердᘇргшфыгИОлпфа଑ؓпгдОл᠐фпдпгдОлкро_пдпгдлᬋԊଚؓпгдОлгшᘓпдпгдḯ
генଆФшଚфпгдОлဇенဋерဇпдпгдлᬑдဓሇ_кэленଈଅфᘕОлпдлнဋргяଐд_ф1гхг
шфаଊ଒фрдحеряклРଈегиеаଌлФдሓဇыггОлеяକьллндဈଊфحпцьлሇппцьлелыдحИляцзяؓпгзО
ଈк1деряؓпгзле଑ဋяଔሓпгзОлляаخ_фзлгп/ଐᘕဋяфпгдлଅ1дерядппଈрглଅлгᘓИ1г᠈зллк
ᘓпзлላергудпгзᠯлнပяؓ_дпгдлалнဋядሓпгИлଅဇшଚфрдحпцᠯлряଐ_деагᠯлрд᠊г_деагᠯ
пфк_по+гееؓላяфрдحеагᠯлгппଚфыгଊпцьлнဋдарଚлглнဋжဇᘖОлфлрфаудлгпцьлᘓဋнပзргиО
ဓфؕшкдхцьлял«Иᘓпеаଌлଅ؇ерглглялерဇпдОлଅденд_дпгзлеяଓяဓᘓппଠолпфжဇуሓпгзО
нଋ1ဓпгзകഒфحпди8ди഑଒ሓနагഈؓሏИ1гд഑дဈଊфحпцдഒфппцд3
2дဈଊфحпцдഒфппцд
⠋ж؇егд
Ффᘕؕз
Иᘟ
Вр_деряо
:଒ОഖдезыОഒфрфകഖдероഐଔሓпгз
2фенଐрпцдഒфппцд
Кሐдеഖдерфഔгрдحеряфകഐджгерဇыгг
ᴋпрфарпцдഉдؓ/ଊцО൐㑚ail
ВԐфшଚфпгд
⠚дሓпгзഋഖдерфьഋ к_дпгз
⠚дሓпгзഋഖдерфьഐфԋрц
┋ергудпгз

2ଋ1ဓпгз
┐кжгдഈядሓпгзОഊдଅ᠋ሕᘗдഒ؟ഋек1деряؓпгзഈ଑ဋяଔሓпгзл
Нферଟ1ддഈଠ؇егдഒдиерякдрഊд଑ဓሓؓппଓചဓᘟ.
⠏ՕдарлндဈଊфحпцьлሇппцьлянဇядлଉଡяфрФлሇппଓлеଠ؇егдлпфлଅဇԋрак
ндဈଊфحпцьഒфппцᠯллнгеФᘓпполкядላᘕялଅлэрଖлဏаଚ଒еряолк_ဓуሓпгзОചഎଉଐଓഅц؋
нဓለрфяؓпоഈଠ؇егд.
嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝崍嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝嵝഍ധ嵝嵝崪嵝嵝嵝嵝嵝嵝⬿嵝崠.


Приложенные файлы

  • pdf 4949700
    Размер файла: 637 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий