14_НЭП_2015_04 стр.indd


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
 11 (312) 27  2015 .
Пн зснвял пдякззнбяммнвн мя окнщягкд «НЭПя»
опндкся «Азаткя мпябрсбдммнрсз, двн ябснп Окывя
Хнкнгыпдбя фнсдкя аы ззгясы «Скнбяпы мпябрсбдммыф
онмясзи нс А гн Я». А тед рдицяр онкмя мнбыф зя
лыркнб з опзвкячядс тфсзмцдб (з мд снкыкн) опзмясы
– Ппдегд брдвн, Окывя Нзкнкядбмя, гнбнкымы кз
– Я мд незгякя, цсн нм атгдс опзмяс нс »якзмз
впягя гн Олркя. Нн, к рнеякдмзю, мд нцдмы яксзбмы
аыкз мячз чкнкы. А бдгы тцзсдкял гнрсяснцмн аыкн
опнрсн пярркязясы н мдл тцдмзкял, мяопябзсы зф сбнп
цдрктю ьмдпвзю. Згнпнбн, цсн ьснс опндкс онлнвядс
рсяпчдккяррмзкял опз ргяцд ЕГЭ. Рдаяся б рнцзмдмз
яф он птрркнлт языкт зронкызтюс рбнз отакзкяцзз,
– В опндксд «Азаткя мпябрсбдммнрсз» нцдмы лмнвнд
нрсякнры «зя кягпнл» б рбязз р нвпямзцдммыл лдрснл
б вяздсд. Еркз аы мячкзры рпдгрсбя, фнсдкя аы ззгясы
«Скнбяпы мпябрсбдммыф онмясзи нс А гн Я», б кнснпнл
мячкнры аы лдрсн нотакзкнбяммыл з мднотакзкнбям
мыл лясдпзякял. Вячдлт дедмдгдкымзкт фнцт опдг
кнезсы мнбыи опндкс, б кнснпнл лнвкз аы опзмясы
тцярсзд цзсясдкз рялнвн пязмнвн бнзпярся. Ом атгдс
онрбящдм оялясз н бнимд. Вн лмнвзф рдлыяф фпямясря
озрыля р упнмся, андбыд мявпягы, пярркязы н сдф, ксн
опзчдк з мд опзчдк р сни рспячмни бнимы, ксн дщд
гдсылз опзмяк мя рбнз окдцз дд сявнсы. Днкемя рнрсн
ясыря одпдгяця ьрсяудсы онкнкдмзи, цснаы мд нркяакя
– Окывя Нзкнкядбмя, Вы ябснп тцдамн-лдснгзцдр
– В Сямкс-Пдсдпатпвд з Сыксыбкяпд б 2014 внгт
бычкз гбя лнзф ранпмзкя кткыстпнбдгцдркзф топяемд
мзи. Эсн мнбнд мяопябкдмзд б опдонгябямзз птрркнвн
языкя, мд надродцдммнд онкя гзгяксзцдркзлз лясдпз
«...Вяемн мя опнсяедмзз брди рбнди
еззмз опзрктчзбясыря к снлт, кяктю
ВЕСТЬ онрыкядс ззмтспз СОВЕСТЬ, з
мд зяаыбясы н снл, цсн нмя брдвгя р
 , , 2 
\r\f  \n\t\t\b.
«...»нвгя лдмя ропячзбяюс лкягчяя рдр
спя, гптзыя зкз змякнлыд: «Чсн гдкясы,
кнвгя сдая нркнпакяюс?» Я нсбдцяю:
«Пнедкяи ьснлт цдкнбдкт рцярсыя...»
 \r, \r.
«...Нтемн онлнвясы кюгял. Ппзмцзо
атлдпямвя – брд фнпнчдд бнзбпящядс
ря сдад б спнимнл пязлдпд...» (Щдг
\r \n\r\r, , 6 .
я рспямзцяф дедмдгдкымзкя «НЭП»
зябдпчдм опндкс «Азаткя мпябр
сбдммнрсз», ябснпнл кнснпнвн ябкядсря
тцзсдкы бырчди кясдвнпзз, рсяпчзи
опдонгябясдкы Уфсзмркнвн узкзякя
МИИТ Окывя Нзкнкядбмя Хнкнгыпдбя.
Уцярсмзкз опндкся опдгрсябкякз рбнз
пязлычкдмзя мя ркнбя, нспяеяющзд
мпябрсбдммыд онмясзя. Дбзвякзры он
якуябзст, мяцзмяя рн ркнб мя аткбт
«А», з сяк онрсдодммн зя 17 быотркнб
Оскпыбяя «Азаткт» нрдмыю 2013 внгя,
лы опдгонкявякз, цсн ябснпялз ьррд
бырстояс тфсзмркзд рстгдмсы з чкнкы
мзкз. Нн б опндкс бккюцзкзры сякед
езсдкз Снрмнвнпркя, Мзктмз, Пдцнпы,
Сыксыбкяпя, Внпктсы, Мнркбы, Сямкс-
Пдсдпатпвя, Олркя з »якзмзмвпягя.
Сялнд анкычнд кнкзцдрсбн отакзкя
– Амярсярзя Шдчткнбя, Мякрзл
» опндкст опзрндгзмзкзры УГТУ з
Уфсзмркзи узкзяк МИИТ, ГПЛ з оясы
чкнк внпнгя: № 21, № 20, № 16, № 10,
Сялыд яксзбмыд тцярсмзкз «Азаткз»
– рстгдмсы Уфсзмркнвн узкзякя МИИТ
з тцдмзкз ГПЛ. Ооыс опндкся нанащдм
мя удгдпякымнл тпнбмд б етпмякд «Дт
фнбмн-мпябрсбдммнд бнрозсямзд» (№ 4,
2014 внг). Пнгямя зяябкя мя Врдпнррзи
ркзи кнмктпр «Зя мпябрсбдммыи онгбзв
тцзсдкя» б мнлзмяцзз «Лтцчзи напязн
1. «Лдвкнд одпн»
Ч Екдмя Фпзглямн
2. «Сялыи лнкнгни ьррдзрс»
Ч Акз
мя Чтопнбя – Уфся, чкнкя № 20, 2 Б
3. «Сялыи лтгпыи ьррдзрс»

4. «Зя сбнпцдрктю яксзбмнрсы»
– Акдкрямгпя Мясмдмкн – Уфся, ГПЛ,
– Мякрзл з Аммя Бяакзмы – Уфся,
– Акзмя Чдпмычнбя – Уфся, чкнкя
№ 21, 11 ккярр, з Мяпзя »тзылзмркяя
6. «Акстякымнрсы»
– Мячя Фзкзо
7. «»нпнскн, мн бдркн»
– Пябдк »тп
Нявпяегдмзд кятпдяснб опнигдс 24
яопдкя б 16:30 б Цдмспякымни азакзнсд
кд (оп. Лдмзмя, 40). Тял рнрснзсря з опд
здмсяцзя мнбнвн тцдамн-лдснгзцдркнвн
онрназя Окывз Хнкнгыпдбни (ззтцдмзд
птрркнвн языкя мя нрмнбд опнззбдгдмзи
н Вдкзкни Осдцдрсбдммни бнимд). Тякед
атгдс гям рсяпс мнбнлт напязнбясдкымн-
Ольга Холодырева: «Через слово и текст формируется человек»
ззгясдкыркнлт опндкст, рбязяммнлт р
оялясыю н бнимд (онгпнамдд б змсдпбыю
р Окывни Хнкнгыпдбни). Евн мязбямзд
лы опдгкявядл опзгтлясы бял, тбяеяд
лыд цзсясдкз. Сбнз опдгкнедмзя лнемн
мяопябкясы мя ькдкспнммтю онцст он
 \n\r \t
якялз. Пньснлт ранпмзкз сяк аырспн пярфнгясря он
рспямд, бырнкн нцдмдмы опнудррнпялз-лдснгзрсялз
птрркнвн языкя. В нрмнбд топяемдмзи сд ед мпябр
сбдммыд зрсзмы, цсн з б «Азаткд»: гнапн, рнбдрсы,
цдрсы, Осдцдрсбн. Ртрркзи язык мдкызя рбнгзсы снкы
кн к пязанпял опябзк з гзксямсял. Эсн опдглдс, б
кнснпнл цдпдз ркнбн з сдкрс унплзптдсря Чдкнбдк.
Ня рдвнгмячмзи гдмы злдммн б ьснл бзет вкябмнд
мязмяцдмзд ьснвн чкнкымнвн опдглдся. Мнз онрназя
накдвцяюс тцзсдкю пяанст он мнбыл напязнбясдкымыл
– Оспяедмя кз б ьсзф онрназяф сдля Вдкзкни
– Дя, нрнадммн б ранпмзкд гкя 5-11 ккяррнб, вгд
ззтцдмзд опнвпяллмнвн лясдпзякя, онгвнснбкя к ькзя
лдмял б : з 11 ккярряф он птрркнлт языкт з кзсдпя
стпд (зснвнбнд рнцзмдмзд) опдгкнедмы мя лясдпзякд
– Эсн опнззбдгдмзя зз чкнкымни опнвпяллы он
– » рнеякдмзю, б чкнкымни опнвпяллд он кзсдпя
стпд онцсз мдс опнззбдгдмзи н бнимд. Снбпдлдммыд
чкнкымзкз мд змякнлы р зялдцясдкымылз онбдрсялз
Акыадпся Лзфямнбя, Вякдмсзмя »ясядбя, Бнпзря Вя
рзкыдбя, б мдкнснпыф опнвпялляф нсртсрсбтдс гяед
«Вярзкзи Тдпкзм» Акдкрямгпя Тбяпгнбркнвн. Пн
опнрыад змрсзстся трнбдпчдмрсбнбямзя тцзсдкди
лмни ргдкям ямякзз опнвпялл. »япсзмя онктцзкяры
адзпягнрсмяя. Няопзлдп, б 10 ккяррд мз б нгмни опн
впяллд мдс опнззбдгдмзи н Вдкзкни Осдцдрсбдммни
бнимд, я бдгы ьсн бнзпярс, кнвгя рсямнбясря «мд лякы
цзкнл, мн лтедл», сн дрсы лтецзмни, зящзсмзкнл,
кнвгя нрнзмяммн онмзляюс, цсн змяцзс гнкв зящзсы
Осдцдрсбя. Эснс ямякзз кдв б нрмнбт напящдмзя Оа
щдрсбя опябнркябмыф одгявнвнб Рдротакзкз »нлз,
цкдмнл кнснпнвн я ябкяюры, к Вкягзлзпт Птсзмт. Из
опздлмни опдззгдмся напящдмзд аыкн мяопябкдмн
мя пяррлнспдмзд б Ддояпсялдмс напязнбямзя РФ.
Осбдс, тбы, рбзгдсдкырсбтдс, цсн т мяр брд б ьснл
окямд зялдцясдкымн з мд н цдл адронкнзсыря. Пнрназд
кзкбзгзптдс опнадк, кнснпыи мд бзгяс зкз мд фнсяс
– Чсн аы Вы фнсдкз онедкясы цзсясдкял мячди
\f  \f\r­ €
 11 (312) 27  2015 .
Пн зснвял пдякззнбяммнвн мя окнщягкд «НЭПя»
опндкся «Азаткя мпябрсбдммнрсз, двн ябснп Окывя
Хнкнгыпдбя фнсдкя аы ззгясы «Скнбяпы мпябрсбдммыф
онмясзи нс А гн Я». А тед рдицяр онкмя мнбыф зя
лыркнб з опзвкячядс тфсзмцдб (з мд снкыкн) опзмясы
– Ппдегд брдвн, Окывя Нзкнкядбмя, гнбнкымы кз
– Я мд незгякя, цсн нм атгдс опзмяс нс »якзмз
впягя гн Олркя. Нн, к рнеякдмзю, мд нцдмы яксзбмы
аыкз мячз чкнкы. А бдгы тцзсдкял гнрсяснцмн аыкн
опнрсн пярркязясы н мдл тцдмзкял, мяопябзсы зф сбнп
цдрктю ьмдпвзю. Згнпнбн, цсн ьснс опндкс онлнвядс
рсяпчдккяррмзкял опз ргяцд ЕГЭ. Рдаяся б рнцзмдмз
яф он птрркнлт языкт зронкызтюс рбнз отакзкяцзз,
– В опндксд «Азаткя мпябрсбдммнрсз» нцдмы лмнвнд
нрсякнры «зя кягпнл» б рбязз р нвпямзцдммыл лдрснл
б вяздсд. Еркз аы мячкзры рпдгрсбя, фнсдкя аы ззгясы
«Скнбяпы мпябрсбдммыф онмясзи нс А гн Я», б кнснпнл
мячкнры аы лдрсн нотакзкнбяммыл з мднотакзкнбям
мыл лясдпзякял. Вячдлт дедмдгдкымзкт фнцт опдг
кнезсы мнбыи опндкс, б кнснпнл лнвкз аы опзмясы
тцярсзд цзсясдкз рялнвн пязмнвн бнзпярся. Ом атгдс
онрбящдм оялясз н бнимд. Вн лмнвзф рдлыяф фпямясря
озрыля р упнмся, андбыд мявпягы, пярркязы н сдф, ксн
опзчдк з мд опзчдк р сни рспячмни бнимы, ксн дщд
гдсылз опзмяк мя рбнз окдцз дд сявнсы. Днкемя рнрсн
ясыря одпдгяця ьрсяудсы онкнкдмзи, цснаы мд нркяакя
– Окывя Нзкнкядбмя, Вы ябснп тцдамн-лдснгзцдр
– В Сямкс-Пдсдпатпвд з Сыксыбкяпд б 2014 внгт
бычкз гбя лнзф ранпмзкя кткыстпнбдгцдркзф топяемд
мзи. Эсн мнбнд мяопябкдмзд б опдонгябямзз птрркнвн
языкя, мд надродцдммнд онкя гзгяксзцдркзлз лясдпз
«...Вяемн мя опнсяедмзз брди рбнди
еззмз опзрктчзбясыря к снлт, кяктю
ВЕСТЬ онрыкядс ззмтспз СОВЕСТЬ, з
мд зяаыбясы н снл, цсн нмя брдвгя р
 , , 2 
\r\f  \n\t\t\b.
«...»нвгя лдмя ропячзбяюс лкягчяя рдр
спя, гптзыя зкз змякнлыд: «Чсн гдкясы,
кнвгя сдая нркнпакяюс?» Я нсбдцяю:
«Пнедкяи ьснлт цдкнбдкт рцярсыя...»
 \r, \r.
«...Нтемн онлнвясы кюгял. Ппзмцзо
атлдпямвя – брд фнпнчдд бнзбпящядс
ря сдад б спнимнл пязлдпд...» (Щдг
\r \n\r\r, , 6 .
я рспямзцяф дедмдгдкымзкя «НЭП»
зябдпчдм опндкс «Азаткя мпябр
сбдммнрсз», ябснпнл кнснпнвн ябкядсря
тцзсдкы бырчди кясдвнпзз, рсяпчзи
опдонгябясдкы Уфсзмркнвн узкзякя
МИИТ Окывя Нзкнкядбмя Хнкнгыпдбя.
Уцярсмзкз опндкся опдгрсябкякз рбнз
пязлычкдмзя мя ркнбя, нспяеяющзд
мпябрсбдммыд онмясзя. Дбзвякзры он
якуябзст, мяцзмяя рн ркнб мя аткбт
«А», з сяк онрсдодммн зя 17 быотркнб
Оскпыбяя «Азаткт» нрдмыю 2013 внгя,
лы опдгонкявякз, цсн ябснпялз ьррд
бырстояс тфсзмркзд рстгдмсы з чкнкы
мзкз. Нн б опндкс бккюцзкзры сякед
езсдкз Снрмнвнпркя, Мзктмз, Пдцнпы,
Сыксыбкяпя, Внпктсы, Мнркбы, Сямкс-
Пдсдпатпвя, Олркя з »якзмзмвпягя.
Сялнд анкычнд кнкзцдрсбн отакзкя
– Амярсярзя Шдчткнбя, Мякрзл
» опндкст опзрндгзмзкзры УГТУ з
Уфсзмркзи узкзяк МИИТ, ГПЛ з оясы
чкнк внпнгя: № 21, № 20, № 16, № 10,
Сялыд яксзбмыд тцярсмзкз «Азаткз»
– рстгдмсы Уфсзмркнвн узкзякя МИИТ
з тцдмзкз ГПЛ. Ооыс опндкся нанащдм
мя удгдпякымнл тпнбмд б етпмякд «Дт
фнбмн-мпябрсбдммнд бнрозсямзд» (№ 4,
2014 внг). Пнгямя зяябкя мя Врдпнррзи
ркзи кнмктпр «Зя мпябрсбдммыи онгбзв
тцзсдкя» б мнлзмяцзз «Лтцчзи напязн
1. «Лдвкнд одпн»
Ч Екдмя Фпзглямн
2. «Сялыи лнкнгни ьррдзрс»
Ч Акз
мя Чтопнбя – Уфся, чкнкя № 20, 2 Б
3. «Сялыи лтгпыи ьррдзрс»

4. «Зя сбнпцдрктю яксзбмнрсы»
– Акдкрямгпя Мясмдмкн – Уфся, ГПЛ,
– Мякрзл з Аммя Бяакзмы – Уфся,
– Акзмя Чдпмычнбя – Уфся, чкнкя
№ 21, 11 ккярр, з Мяпзя »тзылзмркяя
6. «Акстякымнрсы»
– Мячя Фзкзо
7. «»нпнскн, мн бдркн»
– Пябдк »тп
Нявпяегдмзд кятпдяснб опнигдс 24
яопдкя б 16:30 б Цдмспякымни азакзнсд
кд (оп. Лдмзмя, 40). Тял рнрснзсря з опд
здмсяцзя мнбнвн тцдамн-лдснгзцдркнвн
онрназя Окывз Хнкнгыпдбни (ззтцдмзд
птрркнвн языкя мя нрмнбд опнззбдгдмзи
н Вдкзкни Осдцдрсбдммни бнимд). Тякед
атгдс гям рсяпс мнбнлт напязнбясдкымн-
Ольга Холодырева: «Через слово и текст формируется человек»
ззгясдкыркнлт опндкст, рбязяммнлт р
оялясыю н бнимд (онгпнамдд б змсдпбыю
р Окывни Хнкнгыпдбни). Евн мязбямзд
лы опдгкявядл опзгтлясы бял, тбяеяд
лыд цзсясдкз. Сбнз опдгкнедмзя лнемн
мяопябкясы мя ькдкспнммтю онцст он
 \n\r \t
якялз. Пньснлт ранпмзкз сяк аырспн пярфнгясря он
рспямд, бырнкн нцдмдмы опнудррнпялз-лдснгзрсялз
птрркнвн языкя. В нрмнбд топяемдмзи сд ед мпябр
сбдммыд зрсзмы, цсн з б «Азаткд»: гнапн, рнбдрсы,
цдрсы, Осдцдрсбн. Ртрркзи язык мдкызя рбнгзсы снкы
кн к пязанпял опябзк з гзксямсял. Эсн опдглдс, б
кнснпнл цдпдз ркнбн з сдкрс унплзптдсря Чдкнбдк.
Ня рдвнгмячмзи гдмы злдммн б ьснл бзет вкябмнд
мязмяцдмзд ьснвн чкнкымнвн опдглдся. Мнз онрназя
накдвцяюс тцзсдкю пяанст он мнбыл напязнбясдкымыл
– Оспяедмя кз б ьсзф онрназяф сдля Вдкзкни
– Дя, нрнадммн б ранпмзкд гкя 5-11 ккяррнб, вгд
ззтцдмзд опнвпяллмнвн лясдпзякя, онгвнснбкя к ькзя
лдмял б : з 11 ккярряф он птрркнлт языкт з кзсдпя
стпд (зснвнбнд рнцзмдмзд) опдгкнедмы мя лясдпзякд
– Эсн опнззбдгдмзя зз чкнкымни опнвпяллы он
– » рнеякдмзю, б чкнкымни опнвпяллд он кзсдпя
стпд онцсз мдс опнззбдгдмзи н бнимд. Снбпдлдммыд
чкнкымзкз мд змякнлы р зялдцясдкымылз онбдрсялз
Акыадпся Лзфямнбя, Вякдмсзмя »ясядбя, Бнпзря Вя
рзкыдбя, б мдкнснпыф опнвпялляф нсртсрсбтдс гяед
«Вярзкзи Тдпкзм» Акдкрямгпя Тбяпгнбркнвн. Пн
опнрыад змрсзстся трнбдпчдмрсбнбямзя тцзсдкди
лмни ргдкям ямякзз опнвпялл. »япсзмя онктцзкяры
адзпягнрсмяя. Няопзлдп, б 10 ккяррд мз б нгмни опн
впяллд мдс опнззбдгдмзи н Вдкзкни Осдцдрсбдммни
бнимд, я бдгы ьсн бнзпярс, кнвгя рсямнбясря «мд лякы
цзкнл, мн лтедл», сн дрсы лтецзмни, зящзсмзкнл,
кнвгя нрнзмяммн онмзляюс, цсн змяцзс гнкв зящзсы
Осдцдрсбя. Эснс ямякзз кдв б нрмнбт напящдмзя Оа
щдрсбя опябнркябмыф одгявнвнб Рдротакзкз »нлз,
цкдмнл кнснпнвн я ябкяюры, к Вкягзлзпт Птсзмт. Из
опздлмни опдззгдмся напящдмзд аыкн мяопябкдмн
мя пяррлнспдмзд б Ддояпсялдмс напязнбямзя РФ.
Осбдс, тбы, рбзгдсдкырсбтдс, цсн т мяр брд б ьснл
окямд зялдцясдкымн з мд н цдл адронкнзсыря. Пнрназд
кзкбзгзптдс опнадк, кнснпыи мд бзгяс зкз мд фнсяс
– Чсн аы Вы фнсдкз онедкясы цзсясдкял мячди
\f  \f\r­ €

Приложенные файлы

  • pdf 6231993
    Размер файла: 637 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий