Троицкий Листок №2. Тропари Кресто-Царе-Воздвижению. О Празднике Царевоздвижения и о Христе Господнем (2017-12-06)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


МОЛИТВЫ

ЗА

ЦАР
Z

И

O
ТЕЧЕСТВО
Трноарь Крдрсн
-
Цард
-
Внждвзеднзю
, влар 1
-
и

С
Ɔŷƈſ ƅ ƈƆƅŻſ

(
рт

рркзю
)

л
Żſ Źƅ
,
/

ſ Блŷźƅƈл
ƅ-
Źſ

Ż
ƅƈ
Ɖƅ Ƅſż Źƅż
:
/

[
Ź
ƅžŻŹſ źƄſ Ƅŷ
м Ƅŷ СƆŷ
ƈż Ƅſ
ż

(
Дд

реавннвн Па

рсырю Цд

рквз
)

ŷƇ
,
]
/
ƅŸż Ż

[
źƇ
ŻƊ
Ɛ
ż-
мƊ
]

ИМ Е
РА ОРУ

[
ſ ОƉƍƊ ОƉż ƎżƈƉŹŷ

Ƅŷ Əżźƅ
]
/

Ƅŷ
ƈ
ƅƆƇƅƉſ ŹƄ

(
орнсзвнзкз нашдвн Соарднзю в Бнвд
)

Ż
ŷ Ƈ
Ɗ
;
/
ſ Źƅż
ƈ
ƅƌƇŷ
Ƅ

ƇżƈƉƅ м
[
ſ ƇſƈƉƅ м

(
Царём
-
Бнвно
н
-
мажаннзкнм
)
]

Źƅſ м

(
на ждмлд Хрзрсзанркнд
)

Ž
ſ Ɖżл ƈƉŹƅ
.

* Тдкрс в квадрасных ркнаках


днаавлдн рнрсавзсдлдм.

Кнндак Крдрсн
-
Цард
-
Внждвзеднзю
, влар 4
-
и

В
ƅžƄżƈ ƀƈ Ƅŷ Ƈż ƈƉ Źƅ лż
,
/

żžƅſмż ƄſƉƅмƊ

ОƉż ƎżƈƉŹƊ Ƅŷ ƏżмƊ
,
/

żŻƇƅ Ɖ Źƅ
ż Żŷ ƇƊ Ƈſ ƈƉż
Бƅ Žż
:
/
[
ŹƅžƄżƈſ Ƅŷ ƇżƈƉƅ лż ŷŹſ Żŷ

ƇſƈƉŷ

(Пн
м
а-
жаннзка)

Źƅżźƅ
:
/

źƇ ŻƊ Ɛżźƅ
]

БлŷźƅƎżƈƉſ ŹżƀƏŷźƅ
ИМ ЕРА ОРА ƄŷƏżźƅ
,/
ƅŸż Ż

Żŷ
ЕМУ
Ƅŷ
ƈ
Ɗ-
Ɔƅ
ƈƉŷ Ɖ
,
/

ƅƈƅ Ÿſż ſмƊ Ɛż Źƅż
О
ƇƊ
Žſż
М
ſ Ƈŷ

(
Крдрс Хрзрснв
)
,/

Н
żƆƅŸżŻſ мƊ ƅŸż ŻƊ
.

Днвмасзк Крдрсн
-
Цард
-
Внждвзеднзю
, влар 4
-
и


ƇżŻƈƉŷ Ɖżл ƈƉŹƅ СƉƇŷ ƏƄƅż

(длю

адрнв, в с.ч. "двтн
н-
взх")

ſ НżƆƅƈƉ ŻƄƅż

(длю Вдрных
-
Хрзрснвых)
,
/

Ƅż ƆƇż žƇſ
Блŷźŷ мƅлſ ƉŹ Ƅŷ Əſƌ ВƈżƆż Ɖŷ БƅźƅƇƅ Żſƍż
:
/

Ɗ
Ɖ-
ŹżƇŻſ

ƇŷŹƅƈлŷ ŹƄ ƌ Žſ Ɖżл ƈƉŹƅ
,
/

С
Ɔŷƈſ

(
нс дтхн
в-
ныю ндчзрснсы
)

źƇ
ŻƊ
Ɛżźƅ ИМ ЕРА ОРА Ƅŷ Əżźƅ
,
/

ЕМУЖЕ ƆƅŹż
лż
лŷ żƈſ

(
на ждмлд
он наражт Сына Твндвн
)

ŷ ƇƈƉŹƅŹŷƉſ
,
/

ſ ƆƅŻŷ ŽŻ ЕМУ ƈ НżŸżƈż ƅŸż ŻƊ
,
/

žŷ Ƅż
Ƈ
ƅŻſлŷ żƈſ Бƅ źŷ
,
/

Е
Żſ Ƅŷ БлŷźƅƈлƅŹż ƄƄŷ
.

Краскаю

Мнлзсва

н

Дарнванзз

Царюƅ
ƈƆƅŻſ
,
ИſƈƊ
ƈż

ƇſƈƉż
,
Ƈŷ
Żſ

Вż
ƇƄŷźƅ

ſ

И
ƈ-
ƉſƄƄŷźƅ

Źƅżźƅ

ƇſƈƉŷ
,
Ɗ
ƈл
Əſ

Ƅ
Ƅż

ВлŷŻ
кƅ

мżƄ

ſ

Żŷ ƇƊƀ мƄż
Ɗ
ƌŷ

СŹ Ɖŷ
źƅŷƇ
;
ƆƅŻ

ſ
źƅ

Źƅż

ƆƅкƅƇſ
Ɖſƈ

м

ƊмƊŻƇſ
,
ſ

СлƊŽſ
Ɖſ

żŸż

ſ

ƇſƈƉƊ

(
П
нмажаннзкт
)

ſ

Рƅƈƈſ
ſ

ƇſƈƉŷ

ŹŻƅƌƄƅŹſ
.

+ + +

Вн Имю Осца, з Сына, з Свюсавн Дтха. Амзнь!


Снрс.
:

Рюрнфнрныи мннах Алдкрандр (Инанннв),
icxcnika
8888
@
yandex
.
ru
,

Пдсрнврад,
23

ннюа.

/

6

ддк.

2017 внда нс Рнеддрсва Хрзрснва

Кресто
-
Царе
-
Воздвижени
ю

о
нснмт,

чсн Пражднзк
КРЕСТО
внждвзеднзю
дрсь,
з
Пражднзк
ЦАРЕ
внждвзеднзю
, чсн
мненн взд
д
сь

зж

рнддреанзю, ндзж
т-
рнднванных
хрзрснанрцамз

в 1917 вндт
,

ДОВМАТИЦЕСКИХ
сдкрснв срноарди
рдвн

ДВУНАДЕСЯТОВО
Пражнзка

(
к рлнвт,
трнднванзд Днвмасзчдркзх Тдкрснв
= зжвращднзд Днвмасзчдркни Ирсзны = ЕРЕСЬ)
.
Эсн
Пражднзк
дарнванзю

Н
н-
внжавдс
ннмт Нарндт Бнезю
,

Пнмажанннвн

Дтхнм Свюсым

вн Оара
ж Хрзрса,

Ннвнжавдсннвн Давзда,

Ддреавннвн Парсырю

Цдрквз


ЦАРЯ

("
tsar
" р ранркр
з-
са


жащзснзк, онкрнвз
сдль
, рткнвндзсдль):
Бнвнм данннвн
ЗАЩИТНИК
А

Пр
а-
внвдрзю з Блавнчдр
сзю
,
Пнкрнвз
сдлю
-
КОРМЦЕВО

(Еозркноа вндшнзх ддл)

Св
ю-
сни Бнезди Цдрк
вз

з
РУКОВОДИТЕК
Я

Нарнда

Бнезю кн Соарднзю.

Илз,
чсн с
н-
ед"
Хрзрса Внрондню
"
(
рм. в
Врдчдркни
,
Славюнркни Бзалзз:
1Цар. 2:10;

16:1
-
13;
26:9
-
23. 2Цар.

1:14
-
16;
19:21; 22:51; 23:1. Пр.2:2
-
7
; 17:51; 19:7; 27:8; 83:10; 88:52)
,

вн
ж-
люалднннвн
рына Бнезю

он Блавндасз
(Пр.2:7; 81:
6)
:
Внртдарю

Бнвнмзжараннвн

(рнрсавлюющдвн кнрсюк
-
юдрн
-
хрдадс Цдрквз)

Нарнда, кндвн
Бнв

Блавнонлзл
ИЗБРАТЬ

з
ПОМАЗАТЬ

вн Оараж

Свни

(Осдц Ндадрныи


Осдц Осдчдрсва;
Хрзрснр Внрондднь


Хрзрснр Внрондднь, Внрондь Врдддрезсдль


Врддд
р-
еавныи

Внртдарь; Царь Царди


Врдлднркзи Правнрлавныи ИМПЕРАТОР
)
Свюсым Свнзм Дтхнм

з
ПРИЗВАК

к Вырнчаишди Мзр
рзз
оарсз

(нвраедась нс
вндшнзх з внтсрдннзх внлкнв в оздеаках, рюрах, мтдз
рах,
сюазсдиках)

з р
т-
камз
мтдрымз
вдрсз

Нарнд з Нарлддзд Бнезд

(Пр.77:71)

вн
Осдчдрсвн

Ндад
р-
ннд
, к

Бнвт.

К рлнвт,
р
снзс
снлькн в
Цард
-
Бнвнонмажаннзкд твзддсь
ОБРАЗ
ХРИСТА
з
врд

"фтндамднсальныд

орналд
мы"
Цдркнвнн
-
Внртдаррсвднннвн

рсрнзсдльрсва

ЭКЕМЕНТАРНО

рдшаюсрю
:
Хрзрснр Внрондь


на Ндад
, Хрзрснр
Внрондднь


Блавндасзю

з Мзлнрсью Хрзрса Внронда,
вн
Оараж з он Пндназю
Евн
на
ждмлз
.
Смнсрзм на Ндадрныи
Пдрвннараж,

чсн мы сам вздзм?


На Ндад

дрсь

Ндадрннд
Внртдаррсвн


Сн
анр Свюс
ых з Умных Слтезсдлди Бнеззх

(
Св.
Анвдлы
)
;

на Ндад
дрсь Ндадрнаю Тнредрсвтю
щаю Цдркнвь


Снанр

дтш Свюсых
Бнеззх
чдлнвдкнв
.
И сд з сд,

нахндюрь онд ВКАВОЮ з
ВЫСОЦАЙШЕЮ
Бн
е
д-
ркню

Врдддр
еавнню

ЦАРСКОЮ
Вларсью Хрзрса Внронда

з

рнрсавлююс ЕД
И-
НЫЙ Снанрныи
ОВРАНИЗМ
Ндадрннвн ЦАРСТВА.
Сннаражнн рдмт
, оюм
ю
стю З
а-
онвддь:
взедь, да рнсвнрзшз

он наражт онкажанннмт сдад на внрд

(Ирх.25:9,40), з
да орзддс
Царрсвзд Твнд
з на Здмлд, как Ндад

(Мф.6:12, Кк.
11:4),
Правнрлавным Хрзрсзанам,
онмзмн


орзвддднзю

(он ррддрсвнм Мнлзсвы
Изртрнвни)

Царрсва Бнезю
внтсрь рдаю
,

надлдезс

з

рвню ВНЕШНЮЮ

Снанрнтю
Цдркнвнн
-
Внртдаррсвдннтю

(нсддлзсь нднн нс дртвнвн ндльжю, зан враеданркаю з
цдркнвнаю езжнь


эсн два ражных олана
-
рснрнны аысзю ОДНОВО з снвн ед н
а-
рнда)

езжнь
трсрнюсь
как
ИКОНУ
Ндаа
.

Ц
снаы

з

ВОСУДАРСТВО

(
Снанр Внртд
а-
рдвых Слтв)

з

ЦЕР
КОВЬ

(Нарнд Бнези)
,

нахндюрь онд
ВКАВОЮ
з
ВЫСОЦА
Й-
ШЕЮ
Бнедркню Врдддреавнню
ЦАРСКОЮ Вларсью ХРИСТА ВОСПОДНЯ
, р
н-
рсавлюлз ЕДИНЫЙ Снанр
ныи Цдркнвнн
-
Внртдар
рсвднныи Орванзжм

Прав
н-
рлавннвн ЦАРСТВА.

Влавнаю

ед

наша адда в снм, чсн мы нд вздзм
в
Едзннрн
д-
ннм Бнездм Сынд

з
/злз

Евн Пнм
ажаннзкд

рвндвн
Бнвнм данннвн Мдррзю
-
ХРИСТА: Пнмажанннвн Дтхнм Свюсым Соарзсдлю

нашдвн

ОТ ВРЕХА
.
И как рлд
д-
рсвзд.

нсвдвадм
КРАЕВУКЬНЫЙ КАМЕНЬ

жданзю "
внтсрднндвн
" (Внрон
да Изртра
,
ддирсвтдмнвн внтсрь нар он рлддрсвнм Мнлзсвы Изртрнвни)

з/злз
"
вндшндвн
"

Хрзрсз
анрсва (Царю
-
Бнвнонмажаннзка, Хрзрса Внрондню).
Приложенные файлы

  • pdf 5428568
    Размер файла: 637 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий