ОТО_заочники_гуманитарии_задание к к.р._2011

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»
(для студентів заочної форми навчання гуманітарних і економічних спеціальностей)

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри
охорони праці та БЖД
Протокол № 12 від 14.06.2011 р.Луганськ, 2011
УДК 614.8-084 (07)


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання гуманітарних і економічних спеціальностей) / Укл.: М.А. Касьянов, О.М. Гунченко, В.О. Медяник.  Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля, 2011. – 22 с.У методичних вказівках наведені варіанти завдань, контрольні питання, варіанти для проектних та оціночних розрахунків, структура і зміст контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів заочної форми навчання гуманітарних і економічних спеціальностей) та рекомендації до її виконання і оформлення.
Укладачі: Касьянов М.А., проф.
Гунченко О.М., доц.
Медяник В.О., доц.
Відп. за випуск Пітельгузов М.А., проф.


Рецензент
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до спільного наказу МОН, МНС та Держгірпромнагляду від 21.10.2010р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» та Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» від 18.03.2011 р., з метою поглиблення вивчення цієї дисципліни, набуття навичок і умінь самостійної роботи з проведення кваліфікованих проектних розрахунків, з аналізу та обґрунтування висновків згідно впливу небезпечних та шкідливих виробничих чинників у відповідній галузі виробництва та шляхів усунення їх несприятливого впливу на працюючих студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Ця робота є невід’ємною частиною (разом з практичними заняттями та іспитом) атестації студентів на відповідність їхніх знань вимогам навчальної програми.
Студенти – майбутні фахівці з вищою освітою, повинні усвідомлювати відповідальність за особисту і колективну безпеку, необхідність обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.
Завдання роботи полягає в набутті студентами знань, умінь і компетенцій ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я, та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.
Зміст, структура і оформлення роботи
Індивідуальна контрольна робота складається з двох теоретичних питань та п’яти розрахункових завдань.
Варіант виконання контрольної роботи студент вибирає самостійно з урахуванням першої літери прізвища та останньої цифри номера залікової книжки (табл. 1). Структуру завдання згідно з варіантом необхідно обирати по табл. 2.
При написанні роботи по тексту кожної відповіді необхідно робити посилання на використану літературу та нормативно-правові акти з охорони праці (з урахуванням останніх редакцій, що діють на час виконання роботи).
Робота (обсяг 8-12 стор. м/п тексту) повинна складатися із змісту (назви питань та завдання для розрахункових завдань), відповідей на питання, розрахунків згідно з варіантом. Наприкінці виконаної роботи навести список літератури і нормативних документів із зазначенням П.І.Б. автора, назви джерела, видавництва, року видання і сторінок, використаних при написанні роботи. На титульному листі (додаток 1) обов’язково повинен бути наведений № залікової книжки студента.

Таблиця 1
Загальні варіанти контрольної роботи

Перша літера прізвища студента
Остання цифра номера залікової книжки
та загальний варіант контрольної роботи


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

А
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Б
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

В
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Г
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

Д
1
5
10
15
20
25
30
35
40
3

Е
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Є
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ж
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

З
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1

І
3
5
7
9
11
13
15
17
19
1

К
24
26
28
30
32
34
36
38
40
7

Л
16
17
18
19
20
21
12
13
14
15

М
9
11
13
15
17
19
6
7
8
9

Н
34
35
36
37
38
39
40
13
32
3

О
6
28
26
40
22
30
35
10
21
13

П
16
9
36
39
32
29
28
20
19
23

Р
26
19
11
3
8
20
9
30
39
33

С
36
29
32
11
24
6
19
40
30
5

Т
11
39
20
21
16
17
27
19
29
26

У
32
17
18
31
9
26
39
40
20
14

Ф
20
38
39
1
34
36
19
14
6
11

Х
17
13
3
4
6
11
38
9
16
35

Ц
38
18
31
7
16
32
13
24
26
28

Ч
9
26
39
15
12
20
1
8
36
9

Ш
39
32
29
28
20
19
23
7
11
19

Щ
22
30
35
10
21
13
40
30
5
29

Ю
3
5
7
9
11
13
15
17
19
1

Я
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40


Таблиця 2
Номери теоретичних питань та варіанти розрахункових завдань
згідно з загальним варіантом контрольної роботи
Варіант/
номер питання
Теоретичні
питання
Розрахункові завдання


№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
№ 7
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5

1
1
41
1
2
3
4
5

2
2
42
2
3
4
5
6

3
3
43
3
4
5
6
7

4
4
44
4
5
6
7
8

5
5
45
5
6
7
8
9

6
6
46

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· 1-е та 2-е т е о р е т и ч н і п и т а н н я
Нормативно-правові аспекти дисципліни «Охорона праці в галузі»

1. Законодавство про охорону праці, що діє в Україні.
2. Стандартизація в області охорони праці, включаючи ДСТУ і ССБТ.
3. Система управління охороною праці (СУОП) в Україні.
4. Організація охорони праці на підприємстві, установі ... .
5. Міжнародне співробітництво в області охорони праці.
6. Розвиток охорони праці в Україні.
7. Закон України «Про охорону праці» (2002 р).
8. Типове положення про службу охорони праці (2004 р.).
9. Типове положення про комісії з питань охорони праці підприємства (2007 р.).
10. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці (2007 р.).
11. Порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (2011 р.).
12. Розслідування та облік аварій (2011 р.).
13. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.
14. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про охорону праці.
15. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань і отруєнь.
16. Класифікація причин нещасних випадків і професійних захворювань.
17. Розмір, порядок і термін виплати одноразової допомоги потерпілому у результаті нещасного випадку на виробництві.
18. Розмір, порядок і термін виплати морального збитку потерпілому у результаті нещасного випадку на виробництві.
19. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (2005 р.)
20. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (2005 р.).
21. Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону прац.
22. Спільні рекомендації державних органів і профспілок про зміст розділу «Охорона праці» у колективному договорі (угоді, трудовому договорі).
23. Положення про видачу державним комітетом з нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому їм органові дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації.
24. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці.
25. Перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (2001 р.).
26. Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.
27. Граничні норми підйому і переміщення важких предметів жінками і «Перелік робіт, де необхідний професійний добір».
28. Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.
29. Методи дослідження виробничого травматизму.
30. Фактори, що впливають на формування умов охорони праці у гуманітарній сфері.
31. Категорії тяжкості праці.
32. Поняття про виробничі травми і професійні захворювання.
33. Причини виробничого травматизму і професійних захворювань.
34. Планування робіт з охорони праці на підприємстві.
35. Нормативно-технічна документація з охорони праці.
36. Економічне значення заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.
37. Показники ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.
38. Витрати на заходи щодо поліпшення умов і охорони праці.
39. Методи оцінки соціальної та соціально-економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.
40. Методи розрахунку економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.
41. Основні санітарні вимоги до розміщення підприємства і планування його території.
42. Основні санітарні вимоги до виробничих споруд і приміщень.
43. Основні положення Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (2001 р.)
44. Що таке страховий ризик, страховий випадок, професійне захворювання, нещасний випадок?
45. Назвіть обов'язки Фонду соціального страхування від нещасного випадку на підприємстві. Які права мають страхові експерти з охорони праці?
46. Скільки існує класів професійного ризику виробництва? Критерії, згідно з якими встановлені страхові тарифи? Чи існують області економіки, для яких без зміни класів професійного ризику виробництва встановлені зменшені страхові тарифи?
47. Які страхові тарифи встановлені: для бюджетних установ і організацій, для підприємств і організацій, створених громадськими організаціями інвалідів; для фізичних осіб, що використовують найману працю інвалідів; для добровільно застрахованої особи?
48. На які підприємства та особи поширюються вимоги «Положення про порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»? Які нещасні випадки підлягають розслідуванню згідно з цим положенням?
49. При розслідуванні яких нещасних випадків складається акт за формою Н-1? У яких випадках не складається акт за формою Н-1? Основні данні, необхідні для заповнення цього документу. Термін розгляду і затвердження роботодавцем акта за формою Н-1. Куди, кому та у який термін направляються затверджені акти? Термін зберігання актів розслідування нещасних випадків?
50. Обов'язки керівника виробництва при нещасному випадку?
51. Хто та у який термін приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку? Хто залучається до роботи комісії з розслідування нещасного випадку? Що та у який термін повинна зробити комісія з розслідування нещасного випадку?
52. Які випадки хронічних професійних захворювань і отруєнь підлягають розслідуванню? На які особи і ким складається повідомлення за формою П-3?
53. Назвіть обов'язки комісії з розслідувань професійних захворювань. Кому направляється акт розслідування причин професійного захворювання? Як ведеться реєстрація та облік випадків професійних захворювань?
54. Перелік обставин, при яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання.
55. Що таке нещасний випадок невиробничого характеру? Порядок його розслідування та обліку.
56. Основні вимоги ДСанПіН 3.3.2.007-1998 «Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ» (1998 р.)
57. Основні вимоги НПАОП 0.00.1.28-10. «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин».
58. Основні вимоги методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці (1992 р.).
59. Хто здійснює контроль за дотриманням роботодавцем вимог нормативно-правових актів по охороні праці на підприємстві?
60. Основні вимоги НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будівель і зовнішніх установок по вибухопожежній і пожежній небезпеці. Затв. наказом МНС №833 від 03.12.2007 р.
3-е п и т а н н я
Розрахунок і оцінка величини необхідної площі виробничого приміщення на одне робоче місце, обладнане відеодисплейним терміналом

Достатність виробничої площі на одного робітника має велике значення: недолік площі приміщення веде до тісноти, скупченості. Зменшення робочого простору сприяє росту напруженості, особливо якщо робітника оточують небезпечні фактори: механізми, що рухаються, і їхні деталі, обладнання під електричною напругою і т.д. Навіть якщо на місці немає ніяких небезпек, то недолік обмеження життєвого простору негативно оцінюється людьми: тіснота роздратування, підвищена стомлюваність і, як наслідок, зниження ефективності виконання робіт за рахунок збільшення числа помилок (браку), зниження якості а також збільшення травматизму.
Збільшення площі на одного робітника також небажано тому що це в цілому веде до нераціонального використання виробничих площ.
Виходячи з цього, встановлена мінімальна площа 4,5 м2 на одну людину у виробничому приміщенні, та мінімальний об’єм , що дорівнює 15 м3, але для робочих місць, обладнаних відеодисплейним терміналом застосовують інші показники. Так мінімальна площа на одне робоче місце дорівнює 6 м2, мінімальний об’єм виробничого приміщення не менше ніж 20 м3.
При розрахунку достатності площі на одну людину враховують площу, що займає одна одиниця обладнання з урахуванням виходу робочих органів за межі габаритів і площі робочого місця. Це так називана «удільна виробнича площа на одиницю обладнання». До цієї площі додається допоміжна площа на кожну одиницю обладнання, що забезпечує достатню відстань до сусіднього обладнання, проходи, проїзди, службові і побутові приміщення. Для розрахунку площ використовують умови задачі 1.

Задача №1. В результаті технічного переоснащення, що базується на впровадженні інформаційних технологій, у приміщенні офісного типу, яке знаходиться на другому поверсі виробничого корпусу заплановано обладнати комп’ютеризовані робочі місця.
Визначити скільки комп’ютеризованих робочих місць оснащених відеодисплейними терміналами (ВДТ) можна встановити у даному приміщенні і як їх розташувати відповідно до встановлених норм та правил з охорони праці. Розміри приміщення: довжина а (м), ширина b (м), висота h (м) (табл. 3).
Таблиця 3
Вихідні значення параметрів приміщення для задачі №1
№ вар/
параметр, (м)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

a
7
8,5
8
9
10,5
9,5
11,5
14
11
12,5
13,5
17
14,5
15
17,5

b
4,5
5,2
6
5,4
6,2
5,6
4,8
5,8
4,7
6
4,9
8
8,2
8,4
8,6

h
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9

Продовження таблиці 3
№ вар/
параметр, (м)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

a
16,5
16
22
23
27
20,5
19
18,5
20
14
13
19
15,5
21
24

b
9
8,8
8,6
8,4
8,2
7,8
8
7,6
7,4
7,2
7
6,6
6,8
6,4
6,2

h
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8

Продовження таблиці 3
№ вар/
параметр, (м)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

a
16,6
16,1
22,1
23,1
27,1
20,6
19,1
18,6
20,1
14,1

b
9,2
9
8,8
8,6
8,4
8
8,2
7,8
7,6
7,4

h
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,2
4,3

Розв’язок:
1. Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007-98 та НПАОП 0.00.1.28-10. «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» проаналізувати чи підходить дане приміщення для того, щоб розмістити в ньому комп’ютеризовані робочі місця. Відзначити чи відповідає задане приміщення вимогам наведених нормативних документів.
2. Визначити кількість комп’ютеризованих робочих місць, які можна розмістити в даному приміщенні. Для цього треба знайти фактичну площу і об’єм приміщення і згідно з нормативами щодо мінімальної площі, на якій може бути розташоване одне робоче місце з ВДТ, та щодо мінімального об’єму приміщення на одне робоче місце з ВДТ та визначити кількість комп’ютеризованих робочих місць, що можна розмістити в даному приміщенні.
Необхідно також врахувати розміри меблів на комп’ютеризованих робочих місцях, зокрема робочого столу. Відповідно до НПАОП 0.00.1.28-10 рекомендовані розміри столу для робочого місця з ВДТ становлять: висота – 725 мм, ширина – 600-1400 мм, глибина – 800-1000 мм. Згідно з зазначеними рекомендаціями необхідно вказати розміри робочих столів.
Для визначення площі та об’єму приміщення, які зайняті устаткуванням необхідно задатися розмірами робочого столу, крісла і шаф для зберігання документації та розхідних матеріалів для оргтехніки. Також необхідно врахувати те, що одна шафа необхідна для двох робочих місць.
Приклад розрахунку площі та об’єму приміщення, які зайняті устаткуванням
Параметри устаткування
Стіл
Крісло
Шафа

Довжина, (м)
1,2
0,45
0,6

Ширина, (м)
0,9
0,45
0,4

Висота, (м)
0,725
0,4
1,8

Займана площа, (м2)
1,08
0,2025
0,24

Займаний обсяг, (м3)
0,783
0,081
0,432

Площа устаткування, яке розташоване на одному робочому місці Sуст. (м2)
Sуст. = Sстола+ Sкрісла + Ѕ·Sшафи

Обсяг, устаткування, яке розташоване на одному робочому місці Vуст. (м3)
Vуст. = Vстола+ Vкрісла + Ѕ·Vшафи


2.1. Розрахуємо площу Sпр. і обсяг Vпр. приміщення:
Sпр. = а · b (м2);
Vпр. = а · b · h (м3).
2.2. Знайдемо максимально можливу кількість комп'ютеризованих робочих місць, яку можна розмістити в заданому приміщенні за умови, що на одне таке робоче місце повинно доводитися не менш ніж 6 м2 вільної площі та 20 м3 за обсягом, не зайнятим встаткуванням:
Nр.м. по S = S/(Sуст. + 6) (р.м.);
Nр.м. по V = V/(Vуст. + 20) (р.м.).
З отриманих результатів приймаємо мінімальне значення, округляючи його до найближчого меншого цілого числа.
3. Накреслити схему розміщення комп’ютеризованих робочих місць у приміщенні (на рис. 1 наведено приклад розташування п’яти комп’ютеризованих робочих місць з параметрами приміщення а=7 м, b=4,5 м, h=3,5 м) із врахуванням наступних вимог:
– робочі місця з ВДТ розміщуються на відстані не менше 1 м від стіни зі світловими прорізами;
– відстань між бічними поверхнями ВДТ має бути не менше за 1,2 м;
– відстань між тильною поверхнею одного ВДТ та екраном іншого не повинна бути меншою за 2,5 м;
– прохід між рядами робочих місць має бути не меншим ніж 1 м.
Найкраще розмістити комп’ютеризовані робочі місця рядами вздовж стіни з вікнами. Це дасть змогу виключити дзеркальне відбиття на екрані ВДТ джерел природного світла та їх потрапляння у поле зору операторів, що погіршує умови їх зорової роботи. Але треба при цьому брати до уваги ширину приміщення, при достатньому її значенні можливе розташування комп’ютеризованих робочих місць, окрім зазначеного вище, і посередині приміщення з метою оптимального використання його площі.Рис. 1 План виробничого приміщення з комп’ютеризованими робочими місцями (приклад): 1 – комп’ютеризоване робоче місце з ВДТ, 2 – сонцезахисні жалюзі; 3 – шафи для зберігання дискет та програмного забезпечення, 4 – шафи для зберігання документації та фахової літератури
4-е п и т а н н я
Розрахунок системи штучного освітлення
методом коефіцієнта використання світлового потоку

Задача №2. Розрахувати систему загального рівномірного освітлення методом світлового потоку з люмінесцентними лампами для виробничого приміщення, в якому виконуються зорові роботи високої точності (розряд ІІІ в) (табл. 4).
Розміри приміщення: довжина а (м), ширина b (м), висота Н (м). Приміщення має світлу побілку: коефіцієнт відбиття
·стелі (%),
·стін (%),
·підлоги (%). Висота робочих поверхонь (столів) hp = 0,7 м. Для освітлення прийняти світильники типу ЛПО 02, (тип КСС Г-2), або ЛСП-12 (тип КСС Д-1), які кріпляться до стелі; відстань від світильника до стелі hc = 0,15 м. Мінімальна освітленість за нормами Енорм. = 300 лк.
Таблиця 4
Вихідні значення параметрів приміщення до задачі №2

№ вар/
параметр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

a, (м)
7
8,5
8
9
10,5
9,5
11,5
14
11
12,5
13,5
17
14,5
15
17,5

b, (м)
4,5
5,2
6
5,4
6,2
5,6
4,8
5,8
4,7
6
4,9
8
8,2
8,4
8,6

Н, (м)
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9


·стелі,%
70
50
30
50
70
50
30
50
70
50
30
50
70
50
30


·стін, %
50
30
10
30
50
30
10
30
50
30
10
30
50
30
10


·підлоги, %
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10

Продовження таблиці 4
№ вар/
параметр
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

a, (м)
16,5
16
22
23
27
20,5
19
18,5
20
14
13
19
15,5
21
24

b, (м)
9
8,8
8,6
8,4
8,2
7,8
8
7,6
7,4
7,2
7
6,6
6,8
6,4
6,2

Н, (м)
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8


·стелі,%
70
50
30
50
70
50
30
50
70
50
30
50
70
50
30


·стін, %
50
30
10
30
50
30
10
30
50
30
10
30
50
30
10


·підлоги, %
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
10


Розв’язок:
1. Визначається висота підвісу світильників над підлогою:
h0 =
· – hc, (м).
Для світильників загального освітлення з лампами потужністю до 200 Вт мінімальна висота підвісу над підлогою відповідно до ДБН В.2.5.28-2006 повинна бути 2,5...4,0 м, залежно від характеристики світильника.
Висота підвісу світильника над робочою поверхнею дорівнює (рис. 2):

h = h0 – hр, (м).
Рівномірність освітлення досягається при відповідному співвідношенні відстані між світильниками Lопт. та висоти їх підвісу над робочою поверхнею h в залежності від типу КСС світильника (КСС – це крива сили світла, що впливає на оптимальну відстань Lопт. між світильниками) для досягнення більш рівномірного розподілу світлового потоку у просторі та на робочій поверхні. Оптимальну відстань між світильниками рекомендується визначати за наступною формулою:
Lопт. =
··h, (м),
де
· – коефіцієнт, що враховує перерозподіл світлового потоку у просторі в залежності від типу КСС (для типу КСС Г-2
· = 0,77, для КСС Д-1
· = 1,3).

Рис. 2 Схема визначення висоти підвісу світильника

2. Визначається необхідна кількість світильників (кількість рядів та кількість світильників у кожному з них), яка округлюється до цілого значення і викреслюється схема їх розташування (приклад на рис. 3):

13 EMBED Equation.3 1415,

де LА та LВ відстані між світильниками відповідно по стороні А та В, що приблизно дорівнюють Lопт., але можуть трохи відрізнятись у більший чи менший бік приблизно на 10-15 відсотків. Відстань від стіни до першого ряду світильників приймаємо з
·розрахунку Ѕ від LА, або LВ в залежності від сторони розташування світильників. Але слід врахувати те, що при виборі відстаней LА та LВ слід їх обирати таким чином, щоб вони не тільки були приблизно рівними Lопт., але й давали можливість рівномірно розташувати світильники.
3. Визначається показник приміщення:

13 EMBED Equation.3 1415.

4. За табл. 5 визначається коефіцієнт використання світлового потоку
· (%) в залежності від типу світильника при визначеному індексі приміщення і та заданих коефіцієнтах відбиття
·стелі (%),
·стін (%),
·підлоги (%).

Таблиця 5

·стелі, %
70
50
30


·стін, %
50
30
10


·підлоги, %
30
10
10

Тип КСС
Індекс приміщення
Індекс приміщення
Індекс приміщення


0,6
0,8
1,25
2
3
5
0,6
0,8
1,25
2
3
5
0,6
0,8
1,25
2
3
5

Г-2
58
68
82
96
102
109
48
58
72
83
86
93
43
54
68
79
85
90

Д-1
36
50
58
72
81
90
27
40
48
55
65
73
27
35
42
52
61
68


5. Визначається світловий потік одного світильника, але слід зазначити, що у типах світильників, наведених у завданні можуть бути встановлені люмінесцентні лампи потужністю до 80 Вт у кількості 2, 4, 6 – для світильника ЛПО 02 та 1, 2 – для світильника ЛСП 12, по формулі:

13 EMBED Equation.3 1415, (лм).

6. За табл. 5 по знайденій величіні Fрозр вибирається існуюча фактично лампа з найближчим світловим потоком Fфакт..
Рис. 3. Схема розташування світильників у приміщенні з урахуванням їх рівномірного розподілу на оптимальній відстані в залежності від типу КСС
Таблиця 5
Тип лампи
Потужність,
Р (Вт)
Світловий потік, Fфакт. (лм)
Тип лампи
Потужність,
Р (Вт)
Світловий потік , Fфакт. (лм)

ЛДЦ 15
15
500
ЛДЦ 36
36
2200

ЛД 15

590
ЛД 36

-

ЛХБ 15

675
ЛХЦ 36

2150

ЛБ 15

760
ЛТБ 36

3000

ЛТБ 15

700
ЛБ 36

3050

ЛДЦ 18
18
850
ЛДЦ 40
40


ЛБ 18

1250
ЛД 40ЛДЦ 20
20
820
ЛХБ 40

2200

ЛД 20

920
ЛБ 40

2480

ЛХБ 20

935
ЛТБ 40

2200

ЛТБ 20

975
ЛЛ 65
65
4650

ЛБ 20

1060
ЛДЦ 80
80
2720

ЛДЦ 30
30
1450
ЛД 80

3440

ЛД 30

1640
ЛХБ 80

3840

ЛХБ 30

1720
ЛБ 80

4320

ЛТБ 30

1720
ЛЛ 80

5220

ЛБ 30

2100

7. Визначається фактичний рівень освітленості на робочому місці за умови використання обраного типу ламп ЕФАКТ по формулі:

13 EMBED Equation.3 1415, (лк).

8. Визначається відсоток перевищення між нормативним ЕНОРМ і фактичним ЕФАКТ значеннями по формулі:

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415 не повинно виходити за нормативну межу –10% <
·Е < +20%.
5-е п и т а н н я
Визначення втрат, пов’язаних з підбором та навчанням робітника
Задача №3. Визначити витрати, зв’язані з підбором і навчанням робітника, що замінює потерпілого у результаті нещасного випадку, якщо кількість днів навчання – n днів, денна зарплата учня – YУ грн., денна зарплата майстра – YM грн. Середньорічний (приведений) виробіток одного учня – ZУ грн. Середньорічний виробіток потерпілого робітника до травматизму – ZР грн. Кількість днів, необхідних для виробничого тренажу після закінчення навчання, до повного виконання виробничих норм – N днів, а витрати на матеріал і інструмент при навчанні складають·45 грн. на день (табл. 6).

Таблиця 6
Вихідні значення параметрів приміщення до задачі №3

№ вар/
параметр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

n
25
30
35
40
35
30
25
31
27
32
33
29
28
27
26


9,1
10,1
10,9
9,2
9,6
10,3
11,4
9,7
10,1
11,5
9,8
10,4
11,6
9,4
10,2

YM
70,2
71,3
84,5
79,7
77,3
90,1
85,6
89,9
74,7
83,2
91,2
90,9
79,4
75,7
78,0


9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
9150
9250
9350
9450
9550
9650


91000
91100
91200
91300
96000
96100
96200
95000
95500
98000
98600
98900
98700
99300
99100

N
10
20
30
40
50
45
35
25
15
21
31
41
49
39
29

Продовження таблиці 6

№ вар/
параметр
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

n
26
27
28
29
33
32
27
31
25
30
35
40
35
30
25


9,1
10,1
10,9
9,2
9,6
10,3
11,4
9,7
10,1
11,5
9,8
10,4
11,6
9,4
10,2

YM
91,4
77,7
88,8
99,9
74,5
87,5
92,6
97,1
76,4
89,0
93,3
99,0
77,0
79,4
89,5


9750
9050
9080
9070
9040
9030
9060
9090
9010
8800
8850
8830
8840
8850
8860


99750
99840
99730
99410
98710
98830
99110
99130
99140
99150
99160
99170
99180
99190
98990

N
19
48
38
28
18
47
37
27
17
46
36
26
16
44
34


Розв’язок:
Задача вирішується з врахуванням того, що за період навчання учень не може виконати виробничі норми повністю з першого дня, а доводить показники своєї діяльності з нульової позначки на початку першого дня до величини ZУ в n-ний день учнівства. В період виробничого тренажу, який потрібен для отримання виробничих навичок, колишній учень працює самостійно і доводить виробіток з ZУ на початку періоду тренажу до ZР у N-ний день. Ясно, що в ці періоди підприємство несе збитки, пов’язані з необхідністю випускати ту частку продукції, яку не здатен виробити учень. З умови задачі не можна у ці періоди збільшувати чисельність робітників.
1. Визначаємо втрати підприємства на заробітну плату учня за період навчання та виробничого тренажу та майстра за період навчання учня:
Yз.пл. = Yу ·( n+ N)+ Yм · n (грн.)
2. Визначаємо витрати на матеріал та інструмент при навчанні:
A = n · 45 (грн.)
3. Визначаємо втрати підприємства у зв’язку з недостатнім виробітком продукції учнем порівняно з травмованим працівником Z2. Ця різниця виробітку обумовлена тим, що учень поступово доводить свою майстерність з нульового виробітку у перший день навчання до рівня Zу в останній день навчання, тобто за n днів і з рівня Zу у перший день виробничого тренажу до Zр в останній його день, тобто за N днів. Також необхідно врахувати кількість робочих днів на протязі року, що становить 250 днів при п’ятиденному робочому тижні з урахуванням 105 вихідних та 10 святкових днів на рік.
Графічно це можна представити у такому вигляді:

13 EMBED Equation.3 1415(грн.)
4. Той об’єм виробітку, який недовиробив учень власник підприємства доручає виробити іншим своїм робітникам, які будуть працювати у надурочний час з подвійною оплатою праці. Визначимо втрати підприємства у зв’язку з подвійною оплатою праці:
13 EMBED Equation.3 1415 (грн.)
5. Сума всіх збитків підприємства зв’язаних з підбором і навчанням робітника, що заміняє потерпілого становить:
Х = Y з.пл. + A + Y (грн.).
6-е п и т а н н я
Визначення розміру відшкодування збитку потерпілому та його сім’ї у результаті нещасного випадку на виробництві
Задача №4. Визначити розмір відшкодування збитку потерпілому та його сім’ї Усум., що заподіяно у результаті нещасного випадку на виробництві за яким було складено акт за формою Н-1, якщо по висновку МСЕК потерпілий втратив професійну працездатність на х %, склад сім’ї – n чоловік, середньомісячний заробіток потерпілого до травмування У грн., час непрацездатності D днів, ступінь провини потерпілого становить к % (табл. 7). Вказати які виплати здійснюються роботодавцем, а які фондом соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.
Таблиця 7
Вихідні значення параметрів до задачі №4

№ вар/
параметр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

х, %
10
12
15
20
25
30
32
36
40
44
48
52
54
57
60

n
2
3
5
3
2
6
4
2
5
4
7
5
3
2
4

У
2000
1560
1750
1900
2200
2400
1650
1700
2380
1550
1620
1870
1950
2050
1800

D
15
19
23
28
30
45
54
63
47
32
68
74
96
104
120

к, %
5
30
10
25
70
50
40
10
20
35
75
80
30
50
20


Продовження таблиці 7
№ вар/
параметр
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

х, %
55
35
10
15
60
45
30
20
15
10
60
40
20
30
50

n
2
3
5
4
6
2
4
5
6
4
3
2
5
4
3

У
1400
1540
2370
1650
1760
1470
1590
1540
2370
1730
1460
1760
1550
1750
1600

D
86
49
29
34
121
84
73
40
36
15
118
79
56
58
92

к, %
5
20
40
45
60
25
65
10
30
40
25
80
65
45
60

Розв’язок
Сума всіх виплат по відшкодуванню збитку постраждалому в результаті виробничої травми розраховується по формулі:
Усум.= У1+У2+У3+У4,
де: У1 – відшкодування втраченого заробітку (виплати за листком непрацездатності);
У2 – одноразова допомога сім'ї і кожному утриманцю;
У3 – витрати на необхідний догляд за постраждалим та лікування;
У4 – відшкодування морального збитку.
Для розрахунку виплат за листком непрацездатності У1 приймається п'ятиденний робочий тиждень з числом робочих днів в місяці – 21, число календарних днів в місяці –30.
1. Відшкодування втраченого заробітку за період непрацездатності знаходимо за пропорцією:
30 календарних днів –У грн.

13 EMBED Equation.3 1415 грн.

D календарних днів – У1 грн.2. Розмір одноразової допомоги У2 складається з двох виплат (на сім’ю постраждалого У2’ та на кожного з його утриманців У2’’) з урахуванням ступеню провини постраждалого у тому, що стався нещасний випадок (але одноразова допомога не може бути зменшена більше ніж на 50%), тобто:
У2 = (У2’ + У2’’) – к,
де У2’ – розмір одноразової допомоги на сім'ю постраждалого, яка виплачується за період стійкої втрати працездатності у випадку встановлення стійкої втрати працездатності або інвалідності (залежить від % стійкої втрати працездатності і виплачується у розмірі 1 середньомісячної заробітної плати постраждалого за кожен % стійкої втрати працездатності, але не більше 60 прожиткових мінімумів). Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік» встановлено на 2011 рік прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня  941 гривня, з 1 квітня – 960 гривень, з 1 жовтня  985 гривень, з 1 грудня  1004 гривні (обрати дані, актуальні на час виконання роботи).
У2’’ – розмір одноразової допомоги на кожного утриманця постраждалого (дорівнює 10% від суми одноразової допомоги, відведеної на сім'ю постраждалого для кожного утриманця).
3. Для визначення розміру витрат на необхідний догляд за постраждалим У3, приймаємо для вирішення завдання, що йому необхідно 3 види догляду (спеціальний, звичайний і побутовий) на період тимчасової непрацездатності:
У3= У3’ + У3’’ + У3’’’
де У3’ – витрати на спеціальний догляд, що дорівнюють 1 мінімальній з/п за 1 місяць необхідності цього виду догляду;
У3’’ – витрати на звичайний догляд, що дорівнюють 0,5 мінімальної з/п за 1 місяць необхідності цього виду догляду;
У3’’’ – витрати на побутовий догляд, що дорівнюють 0,25 мінімальної з/п за 1 місяць необхідності цього виду догляду.
4. Розмір відшкодування морального збитку У4 визначаємо виходячи з того, що максимальний розмір цієї виплати не може бути більше 200 мінімальних з/п і така сума виплачується при 100% стійкій втраті працездатності. Тому відшкодування морального збитку визначаємо за допомогою пропорції:
200 min заробітних плат – 100%

13 EMBED Equation.3 1415

У4 – х%7-е п и т а н н я
Визначення економічних втрат підприємства через виробничий травматизм
Задача №5. Визначити економічні втрати підприємства через виробничий травматизм, що обчислюються по заробітній платі з нарахуваннями, якщо сумарне число невиходу на роботу виробничих працівників із причин нещасних випадків, зв’язаних з виробництвом, за звітний період складає n людино-змін, сумарне фактичне число людино-змін, відпрацьованих виробничими працівниками за звітний період, дорівнює N, а фонд заробітної плати з нарахуваннями за цей період – Y грн (табл. 8).
Таблиця 8
Вихідні значення параметрів до задачі №5
№ вар/
параметр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

n
120
220
130
210
140
200
150
190
160
170

N
20000
19000
19900
19100
19800
19200
19700
19300
19600
19400

Y
250000
24000
22000
210000
255000
245000
225000
23000
235000
215000


Продовження табл. 8
№ вар/
параметр
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

n
215
115
205
125
195
135
185
145
155
175

N
19500
19550
19150
19850
19250
19750
19350
19650
19450
19550

Y
245000
235000
225000
215000
246000
236000
226000
21600
224000
234000Продовження табл. 8
№ вар/
параметр
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

n
115
215
125
195
140
170
210
130
200
195

N
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900

Y
185000
180700
180800
180900
180600
180400
180300
180200
199000
189000


Розв’язок:
Задача вирішується з врахуванням вимог, зазначених в Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання», а також за умови постійної чисельності робітників.
Витрати підприємства у даному випадку пов’язані з тим, що травмовані працівники не вийшли на роботу і замість них роботодавець був змушений залучити до позазмінної роботи інших працівників підприємства. Згідно з трудовим законодавством України позазмінна робота оплачується у двократному розмірі, що треба врахувати при підрахунках збитків підприємства.
1. Визначаємо середню заробітну плату за одну зміну, враховуючи те, що за n змін нарахована двократна заробітна плата, одна з яких вже врахована у N, тобто:
13 EMBED Equation.3 1415
2. Визначаємо втрати підприємства у зв’язку з необхідністю подвійної оплати понаднормованої праці:
В = Z·2n
Рекомендована література та нормативно-правові документи

Закон України «Про охорону праці», №229-IV від 21.11.2002 р.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», № 1105-XIV від 23.09.99.
Закон України «О внесении изменений в «Закон України «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности» от 23.02.2007 г. № 117-V.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р.№ 1232 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.
НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.
НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15.
НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.
НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.
ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. – К.: Держстандарт, 1999. – 19 с. Введено в дію наказом Держстандарту України від 26.03.1999 р. № 164.
ДБН В.2.5-28-2006. Природне та штучне освітлення. – К.: Мінстрой, 2006. – 76 с. Чинний з 10.01.2006.
ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.002-86. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
Правила устройства электроустановок. ПУЭ-2009. – Х.: Изд-во «Форт», 2009. – 704 с.
ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
ДСТУ 2272-2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення.
ДБН В.1.1.7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будівель і зовнішніх установок по вибухопожежній і пожежній небезпеці. Затв. наказом МНС №833 від 03.12.2007 р.
ДСанПіН 3.3.2.007-1998. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. – К.: МОЗ України, 1998. – 20 с. Чинні з 01.01.1999.
НПАОП 0.00.1.28-10. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. / Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.03.2010 № 65, зареєстр. в Мінюстї України 19.04.2010 р. за № 293/17588.
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.08 р.
Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.
Протоєрейський О.С., Запорожець О.І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.
Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.
Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.
Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.
Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.
Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.
Геврик Є.О. Охорона праці. – К.: Ельга; Ніка-центр, 2003. – 208 с.
Голубенко О.Л. Охорона праці у машинобудівному виробництві: Підручник / Голубенко О.Л., Касьянов М.А., Гунченко О.М., Кожин В.М., Медяник В.О., Сало B.I., Гапонов В.В. – Луганськ: Вид-во СНУ iм. В.Даля, 2010. – 456 с.
Охрана труда в машиностроении. Учебник для вузов. Под ред. Е.А. Юдина. – М.: Машиностроение, 1983. – 423 с.
Справочник по охране труда на промышленном предприятии. Под ред. К.А. Ткачука, К.: Техника, 1991. – 285 с.
Безопасность производственных процессов. Справочник под ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1985. – 448 с.
Справочная книга по охране труда в машиностроении. Под общ. ред. Русака О.Н. – Л.: Машиностроение, 1989. – 541 с.
Методичне забезпечення
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи охорони праці» (НМКДКД). (Ел. вид.). Луганськ. ВНУ ім. В. Даля, кафедра «ОП та БЖД», 2006 р.
Методичні вказівки до самостійної роботи по дисциплінах «Основи охорони праці», «БЖД та охорона праці» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Законодавство про охорону праці» (частина перша) (для студентів усіх напрямів та форм навчання) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, В.І. Сало, О.М. Гунченко – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – 42 с.
Методичні вказівки до самостійної роботи по дисциплінах «Основи охорони праці», «БЖД та охорона праці», «Охорона праці в галузі» за темою: «Законодавство про охорону праці» (частина друга) (для студентів усіх спеціальностей) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, В.І. Сало, О.М. Гунченко, В.А. Малов – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – 50 с.
Касьянов М.А., Гунченко О.М., Медяник В.О., Михайлова Ю.Ю., Андріанова О.О. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів. Навч. посібник – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – 124с.
Касьянов М.А., Васильчук М.В., Гунченко О.М., Медяник В.О. Удосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних підприємствах. Навч. посібник – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 222 с.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів усіх напрямів підготовки) / Укл. В.М. Кожин, В.Є. Александров, І.В. Савченко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 164 с.
Методичні вказівки до самостійного заняття з дисциплін «Основи охорони праці», «БЖД та охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Система управління охороною праці» за темою «Травматизм та професійні захворювання на виробництві» (для студентів усіх спеціальностей) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, О.М. Гунченко, В.І. Сало, В.Я. Міцик, О.О. Андріанова – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 40 с.
Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Даля

Кафедра «Охорона праці та БЖД»


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Охорона праці в галузі»

Студент . .
(прізвище, ініціали) (підпис)

Група Залікова книжка №
Керівник роботи ..
(посада, прізвище, ініціали)


Дата подання на кафедру на рецензію .
Реєстраційний номер .. Реєстратор ...
(підпис)


Захищена з оцінкою ..

Викладач
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)


Дата .


Луганськ
Навчальне видання


Методичні вказівки
до виконання контрольної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі»

(для студентів заочної форми навчання гуманітарних і економічних спеціальностей)Укладачі:

КАСЬЯНОВ
Микола Анатолійович

ГУНЧЕНКО
Оксана Миколаївна

МЕДЯНИК
Віктор ОлександровичТехн. редактор Т.М. Дроговоз
Редактор З.І. Андронова
Оригінал-макет Ю.Г. Проніна


Підписано до друку .
Формат 60х84. Папір типогр. Гарнітура Times.
Друк офсетний. Умов. друк. арк. 1,25. Обл. вид. арк. ____.
Тираж прим. Вид. № . Замов. №______ Ціна договірна.

Видавництво
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.2003 р.

Адреса видавництва : 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а
Телефон: (0642) 41-34-12, факс. (0642) 41-31-60
E-mail: [email protected] http: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

13PAGE 15


13PAGE 142215

h
·

Н
А


B


LA


lA


lAlB


lB


LB


LA


LA
Приложенные файлы

  • doc 6492042
    Размер файла: 637 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий