фахове випробув (спец., маг.)

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Затверджую


Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
проф. Кравець В.П.
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Програма
Фахового вступного випробування з іноземних мов для вступників на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст» (спеціальності: 7.020303 – Мова та література (англійська, німецька, французька), 7.030507 – Філологія (переклад англо-український) та «магістр» (спеціальності 8.020303. – Мова та література (англійська, німецька, французька), «8.030507 – Філологія (переклад англо-український)»)

ТЕРНОПІЛЬ – 2012
Розробники:
Доктор пед. наук, проф. Морська Л.І. (англійська мова)
Канд. пед. наук, доц. Задорожна І.П. (англійська мова)
Канд. філол. наук , доц. Яцюк І.Я. (німецька мова)
Канд. філол. наук , доц. Косович О.В. (французька мова)
Канд. філософ. наук , асистент Кравець С.В. (переклад – англо-український)
Канд. філол. наук , доц. Гінка Б.І. (загальне редагування) ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сучасне українське суспільство налаштоване на забезпечення високоякісної освіти майбутніх фахівців усіх галузей знань. Така освіта, в першу чергу, передбачає високу конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці, яка зумовлює якісну іншомовну підготовку спеціаліста.
Відповідальність за надання освітніх послуг з іноземних мов несуть, насамперед, вчителі іноземних мов, тому проблема ефективної підготовки зазначених фахівців набуває особливої актуальності. Більше того, сучасній українській освітній галузі потрібні знавці іноземної філології вищих рівнів кваліфікації (спеціалісти, магістри, доктори наук тощо), а тому розробка і дотримання належних вимог до випробувань різних рівнів дасть змогу отримати висококваліфікованого педагога, який у майбутньому забезпечить якісну іншомовну освіту в країні.
Успішне складання вступного іспиту з метою здобуття права навчатися на спеціаліста та магістра з іноземної мови є необхідною умовою навчання на зазначених відділеннях факультету іноземних мов. Вступне випробування з іноземних мов визначає обсяг і зміст знань з теоретичного та практичного курсів іноземної мови, а також методики її викладання у загальноосвітній школі і проводиться відповідно до навчальних планів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» / «магістр».
Запропонована програма фахового вступного випробування призначена для проведення фахового вступного випробування серед вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на спеціальності: 7.020303 – Мова та література (англійська, німецька, французька), 7.030507 – Філологія (переклад англо-український) і за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на спеціальності: 8.020303. – Мова та література (англійська, німецька, французька), 8.030507 – Філологія (переклад англо-український) і містить перелік питань з практики усного і писемного мовлення, історії мови, методики навчання, лексикології, літератури країн, мова яких вивчається, стилістики, теоретичної граматики, теоретичної фонетики та перекладацьких дисциплін.
Вступне випробування має на меті перевірити:
знання з іноземної мови як системи (фонетика, граматика, лексика, орфографія);
компетентності у всіх видах мовленнєвої діяльності;
знання з методики навчання іноземних мов і відповідну методичну компетентність;
знання й відповідні лінгвістичні вміння з теоретичних дисциплін (історії мови, теоретичної фонетики, теоретичної граматики, стилістики, лексикології);
літературознавчу компетентність (знання з теорії та історії літератури країн, мова яких вивчається, а також методичні вміння навчання іншомовної літератури у школі);
вміння лексико-стилістичного аналізу уривку іншомовного автентичного художнього твору (для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність 8.020303. – Мова та література (англійська, німецька, французька)
вміння письмового перекладу (для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність 8.030507 – Філологія (переклад англо-український).
Відповідно, оптимальне поєднання усіх зазначених аспектів свідчить про достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, який забезпечить успіх у навчанні і здобутті освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра.
ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ НА ФАХОВОМУ ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ
Фахове вступне випробування передбачає перевірку та оцінювання теоретичних знань, а також умінь і навичок у розв’язанні практичних завдань з дисциплін, включених у його програму.
Під час фахового вступного випробування вступник повинен продемонструвати:
вільне володіння іноземною мовою, її теоретичною базою, лексичною та граматичною нормами;
вільне володіння знаннями з основ теорії і практики перекладу;
здатність розв’язувати запропоновані тестові завдання;
сформованість комунікативної компетентності на рівні С1 (досвідчений користувач) відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти і рекомендацій Міністерства освіти і науки України №14/18.2-481 від 02.03.2005;
вільне володіння вміннями та навичками письмового перекладу текстів з англійської на українську мову на базі лексичного тематичного мінімуму, передбаченого програмними вимогами;
знання основних тенденцій розвитку сучасної лінгвістики та вміння аналізувати мовні явища;
вміння здійснювати лексико – стилістичний аналіз тексту.
Під час вступного фахового випробування забороняється використання довідкової літератури.
Зміст вступного випробування
Англійська мова
Практичний курс.
Лексичний матеріал: не менше 4500 лексичних одиниць, у тому числі ідіоми, колоквіалізми, терміни.
Граматичний матеріал у межах тем:
Морфологія.
Іменник. Іменники загальні, власні, із значенням конкретності, абстрактності, збірності. Однина і множина іменників. Способи утворення множини. Іменники, що не змінюються за числами. Правопис деяких форм множини. Відмінок. Моделі відмінкових словоформ та їх вживання. Вираження роду іменників, які означають істот.
Артикль. Функції означеного і неозначеного артикля, значуща відсутність артикля. Вживання артикля.
Прикметник. Якісні та відносні прикметники. Утворення ступенів порівняння якісних прикметників: синтетичний та аналітичний способи. Суплетивні словоформи. Моделі порівняльних зворотів. Функції прикметника в реченні. Субстантивація прикметників.
Прислівник. Класифікація прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників. Суплетивні форми. Семантичні відмінності прислівників типу highly – high. Місце і функції прислівника в реченні.
Числівник. Кількісні та порядкові числівники, їхнє місце в реченні. Субстантивація кількісних числівників. Порядкові числівники і творення їх. Дробові числівники.
Займенник. Розряди займенників (особові, присвійні, зворотні, означальні, взаємні, вказівні, питальні, неозначені, відносні, сполучникові, заперечні). Особливості вживання. Функції займенників і зв’язок їх з повнозначними частинами мови.
Дієслово. Розряди дієслів (повнозначні, допоміжні, дієслова-зв’язки, модальні), валентність дієслів, спосіб, часові форми (формування, значення та особливості вживання граматичних часів активного і пасивного стану), трансформація прямої мови в непряму; правила узгодження часів.
Інфінітив. Дієслівні та іменні ознаки. Форми інфінітива та їх вживання. Функції інфінітива. Предикативні конструкції з інфінітивом: складний додаток з інфінітивом, складний підмет з інфінітивом, синтаксичні комплекси з прийменником for.
Герундій. Дієслівні та іменні ознаки. Форми герундія та їх вживання. Функції герундія. Відмінність герундія від дієслівного іменника. Предикативні конструкції з герундієм.
Дієприкметник. Дієслівні, ад’єктивні та адвербіальні ознаки. Форми Participle I та їх вживання. Функції дієприкметника. Відмінність дієприкметника від герундія. Предикативні конструкції з дієприкметником: складний додаток, складний підмет, номінативна абсолютна конструкція, прийменникова абсолютна конструкція; предикативні конструкції з випущеним дієприкметником. Форми Participle II, функції означення, предикатива, обставини.
Умовний спосіб: Вживання Subjunctive I, Subjunctive II, the Conditional Mood, the Suppositional Mood. Умовні речення.
Модальні дієслова. Модальні дієслова can/could, may/might, must, shall, should, ought, will, would, need, dare, їх вживання з різними формами інфінітива для вираження сумніву, подиву, докору, прохання, наказу, припущення, наміру, дозволу, поради, побажання, необхідності, можливості, впевненості тощо. Модальні вирази to have to, to be to. Вживання модальних дієслів у реченнях з подвійним запереченням.
Прийменник. Прості, похідні, складні та фразові прийменники. Правила вживання та місце прийменників у реченні.
Сполучник. Прості, похідні, складні, фразові, парні, сурядні та підрядні. Асиндетон.
Модальні слова. Основні групи модальних слів та вставна функція їх.
Частка. Зв’язок частки з іншими частинами мови. Семантичні групи часток. Слова ствердження та заперечення.
Творення різних частин мови за допомогою афіксації, конверсії, словоскладання тощо.
Синтаксис
Словосполучення. Основні моделі словосполучень з іменником. Основні моделі словосполучень з дієсловом. Основні моделі словосполучень з прикметником.
Речення. Просте речення. Моделі основних комунікативних типів: розповідне речення, питальне, спонукальне. Порядок слів у простому розповідному реченні. Основні типи питальних речень. Порядок слів у різних типах питальних речень. Емфатичне вживання допоміжних і службових дієслів. Односкладне речення. Характерні еліптичні речення, вживані в розмовній мові. Головні та другорядні члени речення; група підмета та група присудка. Двоскладне речення. Способи вираження підмета. Типи присудка. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Відокремлені члени речення. Однорідні члени речення. Складносурядні й складнопідрядні речення. Типи підрядних речень. Вставне підрядне речення. Підрядний зв’язок. Сполучні слова. Особливості вживання сполучників сурядних, підрядних і сполучних слів. Емфатичні складні речення. Основні правила пунктуації. Інверсія. Граматична і емфатична інверсія.
Пряма і непряма мова. Узгодження часів. Особливості вживання займенників і прислівників у конструкціях непрямої мови. Комунікативні типи речень у непрямій мові. Вільне перетворення прямих висловлювань у непрямі.

Орієнтована тематика, в межах якої запропоновані тестові завдання:
Personal Identification. Appearance and character. Interests and hobbies.
Family Life. Family relations. Marriage and wedding. Bringing up children.
Homes and Housing. Liv
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ution.
Education. Types of schools. Discipline in schools. Class management. Problem children.
Higher Education. The system of higher education. Universities.

Рекомендована література:
Основна література
Evans V. Upstream (pre-intermediate; intermediate;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів першого (другого, третього, четвертого) курсу вищих навчальних закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад». – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 356 с.
Возна М.О., Гапонів А.Б., Акулова О.О., Хоменко Н.С., Гуль В.С. Англійська мова для перекладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 480 с.
Додаткова література
Gude K. Proficiency Masterclass: student’s book / K. Gude, M. Duckworth. – Oxford: Oxford: Oxford University Press, 2009. – 182 p.
Hewings M. Advanced Grammar in use / M. Hewings. – Cambridge: CUP, 2000. – 340 р.
McCarthy M. English Vocabulary in Use: Advanced / M. McCarthy, F. O’Dell. – Cambridge: Cambri
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Взірці тестових завдань:
Task 1. Choose the most suitable word to fill each space.
1. Sandra's unpleasant suggested that she knew about Amanda's terrible secret.
A grimace B smirk C wince D snort
2. The news that his job was in jeopardy caused James to
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Методика навчання англійської мови
Методика як наука про навчання іноземних мов /ІМ/. Зв’язок методики навчання іноземних мов із суміжними науками.
Мета навчання іноземних мов у середній школі.
Зміст навчання іноземних мов у середній школі.
Базові методичні категорії: принцип, метод, методична система, методичний прийом.
Засоби навчання іноземних мов у середній школі: їх типи, можливості використання на різних ступенях навчання. Технічні та нетехнічні засоби навчання.
Проблема підручника і навчально-методичного комплексу з іноземної мови.
Використання технічних засобів зорової і слухової наочності на різних ступенях навчання іноземних мов.
Характеристика програми з іноземної мови для середньої школи: структура, зміст, розподіл матеріалу.
Комплексний характер використання мовного матеріалу у вправах для розвитку основних видів мовленнєвої діяльності.
Навчання вимови і характеристика фонетичних вправ. Етапи роботи в навчанні вимови.
Система вправ для навчання іноземної мови. Основні види і типи вправ. Особливості комунікативних вправ.
Формування іншомовної комунікативної компетенції
Формування іншомовної граматичної компетенції. Роль і місце граматики в навчанні іноземної мови. Навчання граматики в початковій школі. Типові граматичні вправи.
Навчання граматики в основній і старшій школі. Типові граматичні вправи.
Формування іншомовної лексичної компетенції. Способи семантизації нових лексичних одиниць. Проблема лексичного мінімуму для середньої школи.
Основні види лексичних вправ та їх використання в початковій, основній та старшій школі.
Загальна характеристика усного мовлення. Говоріння і аудіювання. Монологічна і діалогічна форми говоріння.
Навчання усного мовлення в початковій школі. Робота з мовленнєвими зразками і моделями.
Поняття мовленнєвих ситуацій і способи їх створення. Рольова гра як ефективна вправа для реалізації ситуації.
Формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні. Види вправ.
Формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні. Види вправ.
Формування іншомовної аудитивної компетенції. Види вправ.
Формування іншомовної компетенції в читанні. Суть процесу читання. Проблема видів читання іноземною мовою.
Види вправ для розвитку техніки читання.
Формування іншомовної компетенції в письмі. Роль і місце письма та писемного мовлення в навчанні іноземних мов. Види письмових вправ.
Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови в середніх навчальних закладах
Загальна характеристика процесу навчання іноземної мови в школі на сучасному етапі. Завдання, особливості, зміст навчання в початковій, основній, старшій школі.
Методика навчання іноземної мови в початковій школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.
Методика навчання іноземної мови в основній школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.
Методика навчання іноземної мови в старшій школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.
Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови. Типологія уроків іноземної мови.
Планування навчального процесу. Види планів. Особливості планування уроків іноземної мови.
Організація і здійснення контролю на уроках іноземної мови в школі. Об’єкти, види, форми контролю в початковій, основній та старшій школі.
Інтенсивне навчання ІМ, його принципи та прийоми. Характерні особливості організації навчального процесу за інтенсивною методикою.
Шляхи інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови в середній школі.

Рекомендована література:
Андриевская В.В. Возрастные особенности учебной деятельности старшеклассников на уроках иностранного языка // Иностр. яз. в школе. – 1987. – №6. – С.3-8.
Андриевская В.В. Психология усвоения иностранного языка на среднем этапе обучения // Иностр. яз. в школе. – 1985. – №6. – С.3-8.
Бабенко К.П. Деякі особливості активізації творчої уяви школярів у процесі контролю домашнього читання з англійської мови // Іноземні мови. -2000. – №1. – 18-19.
Бим И.Л. Цели обучения иностранному языку в рамках базового курса // Иностр. яз. в школе. -1996.-№1.-48-52.
Борисова З.С. Некоторые пути развития интереса учащихся к изучению иностранного языка // Иностр. яз. в школе. – 1990. – №3. – С.40-43.
Бражник Н.О. Розвиваючий аспект навчання іспанської мови в середній школі // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов. –К.: КДПІІМ, 1992. – С.98-102.
Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: [учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений] / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.
Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: [пособие для учителя] / Н. Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2000. – 165 с.
Гвоздева A.B., Сороковых Г.В. Индивидуальные особенности восприятия и познания при изучении иностранных языков // Иностр. яз. в школе. – 1999. – №5. – С.73-79.
Капаева А.Е. О формировании готовности учащихся к самообучению иностранным языкам / А.Е. Капаева // Иностр. яз. в школе. – 2001. – №3. – С.12-17.
Корольова СВ. Виховний потенціал уроків іноземної мови / С.В. Корольова // Іноземні мови. – 2000. – №2. – С.5-8.
Коряковцева Н.Ф. Автономия учащегося в учебной деятельности по овладению иностранным языком как образовательная цель / Н.Ф. Коряковцева // Иностр. яз. в школе. – 2001. – №1. – С.9-14.
Круківська I.A. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках англійської мови / І.А. Круківська // Іноземні мови. – 1998. – №4. – С.55-57.
Круківська I.A. Робота з країнознавчими матеріалами як фактор розвиваючого навчання / І.А. Круківська // Іноземні мови. – 1999. – №1. – С.7-8.
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / [Бігич О.Б., Бражник Н.О., Гапонова С.В. та ін.]; під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе / [Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова]. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій : [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / [О.Б. Бігич, Н.Ф. Бориско, Г.Е. Борецька та ін.] ; за ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с.
Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур / Е.И. Пассов. Липецк, 1998. 159 с.
Петухова И.А. О развитии мышления на уроках иностранного языка / И.А. Петухова // Иностр. яз. в школе. -1987 -№1.-С.29-33.
Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе / В.В. Сафонова. – М.: Еврошкола, 2001.– 271 с.
Чернина Л.Г. Содержание и пути реализации развивающего аспекта обучения иностранным языкам / Л.Г. Чернина // Иностр. яз. в школе. –1990. – №3. – С.18-23.
Arends R.J. Learning to Teach / R.J. Arends. – New York: Random House, 1988. – 605 p.
Larsen-Freeman D. Techniques and Principles in Language
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Взірці тестових завдань:
1. Головною заслугою Г. Пальмера є
а) розробка закінченої системи навчання екстенсивного читання;
б) визначення структур-моделей речень для навчання усного мовлення на початковому ступені;
в) проведення занять лише іноземною мовою;
г) створення комплексу завдань для навчання писемного мовлення.
2. Метою навчання вимови в загальноосвітньому навчальному закладі є
а) ознайомлення учнів із звуками англійської мови;
б) формування слуховимовних навичок мовлення;
в) ознайомлення учнів з інтонаційними моделями англійської мови;
г) формування інтонаційного слуху.
Історія англійської мови
Історія англійської мови: історичні періоди, основні підходи до періодизації історії розвитку мови.
Походження англійської мови: кельтські мови, староанглійські діалекти, Германське завоювання.
Давньоанглійська література: основні жанри, кенінги, поетичні та прозові твори.
Давньоанглійська мова: особливості граматичної та фонетичної будови, словниковий склад, запозичення.
Середньоанглійський період: основні історичні події, Норманське завоювання, початок книгодрукування.
Середньоанглійська мова: діалекти, поява стандарту, основні зразки літератури, творчість Дж. Чосера.
Середньоанглійська мова: особливості граматичної та фонетичної будови, словниковий склад, запозичення.
Новоанглійський період: Сучасна англійська мова. Фонетичні зміни: Великий зсув голосних.
Новоанглійська мова: особливості граматичної та фонетичної будови, словниковий склад, запозичення.
Рекомендована література:
Иванова И., Беляева Т., Чахоян Л. Практикум по истории английского языка / И. Иванова, Т. Беляева, Л. Чахоян. – С.-П.: Лань, 2000.
Расторгуева Т.А. История английского язика / Т.А. Расторгуева. – М.: Астрель, 2002.
Резник Р.В., Сорокина Т.А., Резник И.В. A History of the English Language. История английского языка: Учебное пособие / Р.В. Резник, Т.А. Сорокина, И.В. Резник. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 496 с.
Baugh A., Cable Th. A History of the English Language / A. Baugh, Th. Cable. – London: Routledge, 2002. – 447 p.
Belei T.I. English Language History in Brief / T.I.Belei. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2010. – 136 с.
Williams J.M. Origins of the English Language / J.M. Williams. – New York: The Free Press, 1975. – 422 p.

Взірці тестових завдань:

Specify new kinds of literature wh
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Лексикологія англійської мови
Лексикологія як наука. Предмет лексикології. Зв’язок лексикології з іншими галузями лінгвістики.
Семасіологія у вивченні значення. Значення слова і мотивація. Види значення. Причини, природа і наслідки змін значення. Омонімія. Класифікація омонімів. Полісемія. Підходи до вивчення полісемії. Семантична класифікація слів та словник англійської мови. Синонімія. Класифікація синонімів. Антонімія. Класифікація антонімів. Типи семантичних зв’язків.
Морфеми. Класифікація морфем.
Види утворення слів у сучасній англійській мові.
Варіанти і діалекти англійської мови.
Етимологія словникового складу англійської мови

Рекомендована література:
Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.
Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1986. – 295 с.
Зыкова И.В. Практический курс английской лексикологии = A Practical Course in English Lexicology : учеб. пособие для студ. лингв. Вузов и фак. ин. языков / И.В. Зыкова. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с.
Ginzburg R.S. A Сourse in Modern English Lexicology. – M., 1979. – 269 p.

Взірці тестових завдань:
1. are words coinciding in all their shades of meaning and in all th
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Література Великобританії
Old English Period: main features, representatives and works.
Restoration period and Age of Reason. Main features, representatives and works.
Romanticism in the English Literature. Main features, significant writers and texts.
Eng
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Рекомендована література:
Burgess Anthony. English Literature. – Longman, 1974.
Drabble Margaret. The Oxford Companion to English Literature. – Oxford University Press, 1998.
Leavis F. R. New Bearings in English Poetry. – Penguin, 1972.
The Norton Anthology of English Literature, Vols. 1-2, W. W. Norton and Co., Abrams, Meyer Howard. – New York and London, 1996.
The Oxford Anthology of English Literature, Vols. 1-2, Oxford University Press, London 1973.

Взірці тестових завдань:
What postmodern female writer wanted to write “imaginative prose”?
a) D. Lessing b) V. Woolf
c) M. Spark d) I. Murdoch
What helps J. Fowles’ characters obtain freedom?
a) Music b) Cinema
c) Theatre d) Art

Стилістика англійської мови
Стилістика як наука. Основні явища стилістики.
Стилістична фонетика. Інструментарій стилістики. Фонографічні засоби стилістики.
Стилістична лексикологія. Стилістична диференціація англійського словника.
Стилістичний синтаксис. Засоби вираження і стилістичні засоби синтаксису.
Стилістична семасіологія англійської мови.

Рекомендована література:
Валігура О.Р., Борецька О.Ю. Стилістика англійської мови: навчальний посібник для студентів вищих закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2009. – 200с.
Гальперин И. Стилистика. – Москва: Едиториал, 2004. – 144 с.
Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. – Киев: Вища школа, 1991. – 248 с.
Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. – 2-е изд., испр. – Москва: ООО "Издательство Астрель", 2003. – 221с.
Kukharenko V. A Book of Practice in Stylistics. – Vinnytsya: Nova Knyga, 2000. – 160 p.
Yefimov L.,Yasinetskaya E. Practical Stylistics of English. Vinnytsya: Nova Knyga, 2004. – 240 p.

Взірці тестових завдань:
Match t
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ains:
e.g. We love to spoon beneath the moon in June.
assonance b) onomatopoeia c) versification d) alliteration
Теоретична граматика англійської мови
Системний характер мови: рівні мови, лінгвістичні одиниці, мова та мовлення. :
Загальні характеристики граматичної структури мови: граматичне значення та форма, синтетичні та аналітичні форми, граматичні категорії.
Методи лінгвістичного аналізу.
Частини мови: проблеми класифікації, повнозначні та функціональні частини мови.
Іменник як частина мови: граматичні категорії.
Дієслово як частина мови: граматичні категорії та їх реалізація.
Синтаксис: предмет та методи, основні синтаксичні теорії.
Лінгвістичні ознаки речення: види речень.

Рекомендована література:
Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учебник для студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. Педвузов / М. Я. Блох. – М.: Высш. школа, 1983. – 383 с.
Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка / И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов. – Киев: КГПИИЯ, 1989.
Раєвська Н. М. Теоретична граматика сучасної англійської мови / Н.М. Раєвська. – Київ: Вища школа, 1976. – 304 с.
Харітонов І. К. Теоретична граматика сучасної англійської мови / І.К. Харітонов. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. – 352 с.
Belei T.I. Theoretical Outline of English Grammar / T.I. Belei. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 136 с.

Взірці тестових завдань:
The classification of words into “form classes” and “function words” belongs to:
F. de Saussure; b) O. Jespersen;
Ch. Fries; d) L. Bloomfield.

Asyndetic means of combining clauses refer to:
conjunctional; b) non-conjunctional;
connectival; d) permutational.
Теоретична фонетика англійської мови
Фонетика як наука. Фонема.
Система англійських приголосних та голосних звуків.
Модифікація звуків у зв’язному мовленні.
Структура складу англійської мови.
Наголос у словах як компонент фонетичної структури слова.
Система англійської інтонації.
Інтонаційна група як визначальна одиниця.
Фоностилістика як розділ теоретичної фонетики.
Фонетичні стилі та їхня класифікація. Основні просодичні ознаки інтонаційних стилів.
Регіональні типи англійської вимови.

Рекомендована література:
Леонтьева С. Ф. Теоретическая фонетика английского языка. – М.: Высшая школа, 1991. – 271 с.
Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови: навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 240 с.
Попова О. В. Теоретическая фонетика английского языка: Тексты лекций для студентов 3-го курса факультета иностранных языков / О. В. Попова; Бийский пед. гос. ун-т им. В. М. Шукшина. – Бийск: БПГУ им. В. М. Шукшина, 2006. – 39 с.
Соколова М.А., Гинтовт К.П., Тихонова И.С., Тихонова P.M. Теоретическая фонетика английского языка: учеб. для студ. высш. учеб. заведений. 3-е изд., стереотип. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 288 с.
Vrabel T.T. Lectures in theoretical phonetics of the English language and method-guides for seminars. – Закарпатський Угорський Інститут: PoliPrint, 2009. – 176 с.

Взірці тестових завдань:
1. Which of the views of the phoneme regards it as an ideal mental image’?
a) the physical view; b) the functional view;
c) the mentalistic/psychological view; d) the abstract view.

2. A word with prefix with no special meaning is stressed on the root according to:
a) retentive tendency; b) semantic factor;
c) recessive tendency; d) rhythmical tendency.
Німецька мова
Практичний курс.
Лексичний матеріал: не менше 4500 лексичних одиниць, у тому числі ідіоми, колоквіалізми, терміни.
Граматичний матеріал у межах тем:
Морфологія.
Іменник. Іменники загальні, власні, із значенням конкретності, абстрактності, збірності. Відміни іменників. Відмінювання іменників за родами і відмінками. Способи утворення множини. Іменники, що не змінюються за числами. Правопис деяких форм множини. Синтаксичні функції іменника.
Артикль. Функції означеного, неозначеного та нульового артикля. Правила вживання означеного, неозначеного та нульового артикля. значуща відсутність артикля. Вживання артикля.
Прикметник. Якісні та відносні прикметники. Утворення ступенів порівняння якісних прикметників: синтетичний, аналітичний та суплетивний способи. Відміни прикметників. Субстантивація прикметників. Особливості відмінювання субстантивованих прикметників. Ситаксичні функції прикметника.
Прислівник. Класифікація прислівників за значенням. Способи утворення ступенів порівняння якісних прислівників. Місце і функції прислівника в реченні.
Числівник. Кількісні та порядкові числівники, їхнє місце в реченні. Субстантивація кількісних числівників і порядкових числівників. Порядкові числівники і творення їх. Дробові числівники.
Займенник. Розряди займенників (особові, присвійні, зворотні, відносні, взаємні, вказівні, питальні, неозначені, відносні, заперечні), особливості їх відмінювання і вживання. Функції займенників і зв’язок їх з повнозначними частинами мови.
Дієслово. Розряди дієслів (повнозначні, допоміжні, дієслова-зв’язки, модальні), сильні, слабкі і неправильні дієслова, валентність дієслів, спосіб, стан, утворення та вживання часових форм дієслів дійсного і умовного способу активного і пасивного стану. Дієслова з відокремлюваними і невідокремлюваними префіксами Модальні дієслова, їх значення і відмінювання у різних часових формах. Значення і вживання конструкцій з модальними дієсловами.
Інфінітив. Дієслівні та іменні ознаки. Форми інфінітива та їх вживання. Функції інфінітива. Вживання інфінітива з часткою zu і без неї. Інфінітивні конструкції та їх вживання. Предикативні конструкції з інфінітивом: складний додаток з інфінітивом, складний підмет з інфінітивом. Конструкції „sein + zu + Infinitiv“, „haben + zu + Infinitiv“.
Дієприкметник. Дієслівні, прикметникові та прислівникові ознаки. Утворення дієприкметника І і ІІ сильних і слабких дієслів, їх значення і вживання. Субстантивація дієприкметників. Відмінювання і вживання субстантивованих дієприкметників. Функції дієприкметника у реченні.
Прийменник. Прийменники з родовим, давальним, знахідним відмінком. Прийменники з подвійним керуванням. Місце прийменника в реченні.
Сполучник. Прості, похідні, складні, парні сполучники, сполучники сурядності та підрядності.
Частка. Зв’язок частки з іншими частинами мови. Семантичні групи часток. Модальні значення часток.
Словотворення. Творення різних частин мови за допомогою афіксації, конверсії, словоскладання тощо.
Синтаксис
Словосполучення. Основні моделі словосполучень з іменником. Основні моделі словосполучень з дієсловом.
Речення. Просте речення. Моделі основних комунікативних типів: розповідне речення, питальне, спонукальне. Порядок слів у простому розповідному реченні, запитальному реченні із запитальним словом і без запитального слова, реченні з дієсловом у наказовому способі. Інверсія. Формально-двоскладові речення, їх структура та особливості вживання. Односкладне речення. Характерні еліптичні речення, вживані в розмовній мові. Головні та другорядні члени речення; група підмета та група присудка. Двоскладне речення. Способи вираження підмета. Типи присудка. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Складносурядні й складнопідрядні речення різних типів, їх утворення, семантика, типові сполучники і сполучні слова. Особливості порядку слів у складнопідрядних реченнях. Асиндетичні та синтетичні конструкції. Узгодження часових форм у складнопідрядних реченнях. Основні правила пунктуації.
Пряма і непряма мова. Використання способів і часових форм дієслова для передачі непрямої мови. Узгодження часів. Особливості вживання займенників і прислівників у конструкціях непрямої мови. Комунікативні типи речень у непрямій мові. Вільне перетворення прямих висловлювань у непрямі.
Орієнтовна тематика, в межах якої запропоновані тестові завдання на перевірку володіння вступниками лексико-граматичним матеріалом:
Wahrheiten und Legenden ьber Deutschland.
Sachsen. K
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Рекомендована література
Дрожжина, Т. Е. Streifzug durch die deutsche Geschichte. Teil 1. (Путешествие в историю Германии. – ч. 1). – СПб: Питер Пресс, 1996. – 256 с.
Кунч Л., Різванова Е., Тимченко Є. К. Deutsch – Land und Leute: підручник з німецької мови. – РВВ “Заповіт” МГП “Ін форм ВТ сервіс”, 1993. – 374 с.
Borodulina M. K., Tjupaeva G. S. Sprechen leicht gemacht. Немецкая разговорная лексика: Учеб. Пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1987. – 191 с. (нім. мовою)
Попов А. А., Данова Н. Д., Обносов Н. С. Практический курс неметкого язика (4 курс). – М.: Высш. шк., 1980. – 416 с.
Bachmann, S./Gerhold, S/Mьller, B.-D./Wesling, G. Sichtwechsel. Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache. – Verlag Klett Edition Deutsch GmbH, Mьnchen, 1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Взірці тестових завдань:
Wдhlen Sie die richtige Antwort! „Welche Form der Redewendung ist richtig?
Keinen Blatt vor den Mund tragen
Kein Blatt vor den Mund nehmen
Kein Blatt vor dem Mund nehmen
Kein Blatt vor dem Mund tragen
Wдhlen Sie die richtige Antwort! Welche Rektion ist richtig?
Sich (Akk.) auf eine groЯe Gefahr aussetzen
Sich (Dat) eine groЯe Gefahr aussetzen
Sich (Akk.) einer groЯen Gefahr aussetzen
Sich (Dat) ьber eine groЯe Gefahr aussetzen
Методика навчання німецької мови
Методика як наука про навчання іноземних мов.
Формування навичок німецької вимови.
. Формування граматичних навичок (продуктивних та рецептивних) в середній школі
Формування лексичних навичок (продуктивних та рецептивних) в середній школі.
Формування вмінь аудіювання.
Формування вмінь говоріння (монологічного та діалогічного мовлення).
Формування вмінь читання.
Формування вмінь письма.
Планування навчального процесу з німецькоїмови.
Контроль навичок і вмінь практичного володіння німецькою мовою.
Особливості навчання німецької мови на різних етапах.
Індивідуалізація процесу навчання німецької мови.
Позакласна робота з німецької мови.

Рекомендована література
Говорите по-немецки: Пособие по развитию навыков устной речи для институтов и факультетов иностранных языков: Учеб. пособие / В. Н. Девекин, Л. Д. Белякова, Е. В. Розен. – 6-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1987. – 352 c.
Александров Н. М., Каплан А. Л., Орловская Т. И., Путилина Г. Н. Лексика немецкого языка (по общественно-политическим и бытовым темам). Пособие для студентов педагогических институтов. «Просвещение». Москва. 1966. Ленинград.
Бочко Г. П., Кудіна О. Ф. Українсько-німецький розмовник. – К.: Освіта, 1994. – 224 с.
Методичні вказівки та завдання з практичної граматики німецької мови. / Укл.: О.С. Александрюк, О. Г. Джурюк, В.І. Кушнерик, О.В. Найдеш. – Чернівці: ЧДУ, 1997. – 121 с.
Немецкий язык: I курс: Практ. курс: Учебн. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. Яз.» / А. Л. Бердичевский, И. А. Гиниатуллин, Ж. Я. Лопасова, В.Г. Никифорова. – М.: Просвещение, 1991. – 352 с. – ISBN 5-09-001660-7
Немецко-украинский фразеологический словарь./ В 2-х т./ Сост. В. И. Гаврись, О.П. Пророченко. – К.: Рад. Школа, 1981.
Постнікова О. М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів, – К.: А.С.К., 2000 – ISBN 966-539-250-6 Кн. 1.– 400 c.
Постнікова О. М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів, – К.: А.С.К., 2000 – ISBN 966-539-250-6 Кн. 2.– 320 c.
Соколова Н. Б., Молчанова И. Д. Справочник по грамматике немецкого языка для VXI классов школ с углубленным изучением немецкого языка. – М.: Просвещение, 1989. – 304 c.
Цвиллинг М. Я. Русско-немецкий словарь. – М.: Рус. яз., 1998. – 688 c.
Christine Nцstling
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·hlers. Langenscheidt. 1997.
Reinhold Zellner. Grammatik. Deutsch leicht gemacht. Buch und Zeit Verlagsgesellschaft mbH. Kцln, 1995.

Взірці тестових завдань:
1. Завданням навчання грамоти у школі є
а) забезпечити учням систематичні знання з граматики ІМ
б) сформувати лише репродуктивні граматичні навички
в) сформувати репродуктивні й рецептивні граматичні навички
2. У середній загальноосвітній школі вивчають
а) усі граматичні явища даної ІМ
б) граматичні явища, відібрані до шкільного граматичного мінімуму
в) граматичні явища, які зустрічаються в текстах
Історія німецької мови
Періодизація історії німецької мови. Прагерманська мова. Важливі зміни у фонологічній та морфологічній системі. Особливості словникового складу. Формування і консолідація німецької народності. Слово „deutsch.
Давньоверхньонімецька мова. Писемні пам'ятки. Давньонімецькі діалекти. Зміни у фонологічній системі давньоверхньонімецької мови Консонантизм. Вокалізм.
Середньоверхньонімецький період. Писемні пам'ятки та їх жанри. Розвиток діалектів в епоху розквіту феодалізму. Зміни у фонологічній системі. Особливості словникового складу.
Ранньонововерхньонімецький період. Історичні особливості процесу виникнення національної мови. Регіональні мови. Значення Лютера в розповсюдженні єдиної норми літературної мови. Найважливіші фонетичні зміни. Шляхи збагачення лексики.
Нововерхньонімецький період. Закріплення норми німецької національної мови у його писемному виді. Роль гуманістів, мовних товариств XVII ст., граматистів, класиків німецької літератури у формуванні національної мови. Зростання запозичень та пуристична діяльність. Становлення орфографічної системи німецької мови.

Рекомендована література
Бияк Н.Я. Завдання та тексти для самостійної роботи з курсу «Історія німецької мови» Тернопіль: ТНПУ, 2007. 72 с.
Левицький В.В. Історія німецької мови. Посібник.для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга, 2007. 216 с.
Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця: Нова книга, 2006 528 с.
Филичева Н.И. История немецкого языка. Курс лекций. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959 279 c.
Bublyk W.N. Geschichte der deutschen Sprache. K.: , 1983.- 231 с.
Fleischer, Wolfgang & Irmhild Barz (1995): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. – Tьbingen: Niemeyer. – XVII, 382 S.
Geschi
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Взірці тестових завдань:
1. Wдhlen Sie richtige Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte: a) Ahd. – Mhd. – Fnhd. – Nhd. b) Ahd. – Fnhd. – Mhd. – Nhd. c) Ahd. – Mhd. – Nhd. – Fnhd. d) Ahd. – Nhd. – Fnhd. – Mhd.
2. In welchen Wortpaaren findet grammatischer Wechsel statt? a) lang – lengiro b) kiosan wдhlen – kuri wahl c) elilenti – ellenti d) her – hiar.
Лексикологія
Словниковий склад мови як система: лексичні парадигми в лексико-семантичній системі.
Словотвір як один із шляхів кількісного збагачення словника. Основні засоби словотвору.
Семантична деривація як один із шляхів якісного збагачення словникового складу мови (звуження, розширення та перенесення значень. Евфемізми)
Запозичення в словниковому складі німецької мови.
Фразеологія – один із найпродуктивніших шляхів збагачення словникового складу німецької мови.
Соціальна стратифікація словникового складу німецької мови: жаргони, арготизми, професіоналізми та науково-технічна термінологія.
Територіальна стратифікація словникового складу сучасної німецької мови. Діалекти та їх мовні особливості.
Рекомендована література
Гінка Б.І. Лексикологія німецької мови: лекції та семінари. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. –416с.
Левицкий В.В. Лексикология немецкого языка. – Черновцы: Книги – ХХІ, 2010. –376с.
Ольшанский И.Г.,Гусева А.Е. Лексикология: современный немецкий язык. – М.: Академия, 2005. –416с.
Schippan Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – T?bingen: Niemeyer, 1996. – 306 S.
Stepanowa M.D., ?erny?eva I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – M.: Высш.шк.,1986. 
Взірці тестових завдань:
Welche Synonyme gehцren zur Klassifikation der Synonyme?
morphologische;
begriffliche;
Dubletten;
wortbildende
Das passende Synonym zum Phraseologismus "bei j-m einen Stein im Brett haben" ist...
bei j-m gut angeschrieben sein
nicht viel Federlesens mit j-m. / etw. machen
j-m unter die Arme greifen
groЯe Rosinen im Kopf haben
Література Німеччини
Німецька література доби Просвітництва. Г.Е.Лессінг та його внесок в Німецьку літературу.
Література «Бурі й натиску». Історико-філософське підґрунтя та основні засади напрямку.
Життя та творчість Ф.Шіллера. Драми «Розбійники», «Підступність та кохання» та ін.
Творчість Й.В.Ґете та його значення в історії Світової літератури.
Жанрово-стилістичні особливості та проблематика роману «Страждання юного Вертера».
Трагедія «Фауст» як найвизначніший твір Й.В.Ґете та вершина поетичної майстерності.
Література німецького романтизму. Єнський та Гейдельберзький гурток романтиків.
Г.фон Клейст та його внесок в історію німецької літератури.
Творчість Е.Т.А.Гофмана як якісно нове явище пізнього романтизму.
Життя та творчість Генріха Гейне. Гейне та українська література.
Рекомендована література
Лейтес Н. С. От Фауста до наших дней. Из истории немецкой литературы. – Москва: Просвещение, 1987. – 222 с.
Мізін К.І. Історія німецької літератури: від початків до сьогодення.  Вінниця: НОВА КНИГА, 2006.  336 с.
Мудесити М. П. Этапы развития немецкого романа воспитания XVIII-XIX вв. // Проблемы развития реализма в зарубежной литературе XIX-XX веков. – Киев; Одесса: «Вища школа», 1978. – с. 15-33.
Наливайко Д.С. Шахова К.О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму.  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.  415 С.
Соколянский М. Г. Западноевропейский роман епохи Просвещения. – Киев-Одесса: «Вища школа», 1983. – 139 с.
Тураєв С. В. Гете и формирование концепции мировой литературы. – М.: Наука, 1989. – 268с.
Шалагінов Б.Б. Шлях Ґете: Життя. Філософія. Творчість. Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 288 с. (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»).
Bauman B. Oberle B. Deutsche Literatur in Epochen.  Berlin: Max Huber Verlag, 1996.  368 S.
Fiskowa Switlana. Geschichte der deutschen Literatur. In Perioden. Entwicklungs
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Взірці тестових завдань:
1. Welcher Roman wurde von J. W. Goethe geschaffen?
"Wilhelm Meisters Lehrjahre"
„Der blonde Eckbert“
„Franz Sternbald’s Wanderungen“
„Kampf ums Recht“
2. Wer ist der Autor des Romans „Geschichte des Agathon“?
Klopstock
Wieland
Lessing
Goethe
Стилістика
Стилістична диференціація словника сучасної німецької мови: а) стилістично нейтральна лексика; б) стилістично маркована лексика.
Фразеологія нейтральна і експресивна. Стилістична диференціація фразеології за приналежністю до функціональних стилів та за стилістичним забарвленням.
Метафора та її різновиди: а) персоніфікація; б) алегорія; в) символ; г) синестезія.
Метонімія та її різновиди. Синекдоха (pars pro toto або totum pro parte).
Перифраз та його різновиди: евфемізм, літота, гіпербола, іронія.
Епітети та їх роль у різних стилях мови.
Види повторів. Граматичний паралелізм.
Лексико-граматичні засоби для вираження гумору і сатири: використання багатозначності і омонімії зі стилістичною метою.
Проблеми класифікації стилів. Короткий огляд функціональних стилів сучасної німецької мови (публіцистичного, наукового, офіційно-ділового, розмовно-побутового).
Стиль художньої мови – функціональний стиль із певними особливостями із домінуючою естетико-комунікативною функцією мови.
Рекомендована література
Брандеc М. П. Стилистика немецкого языка. – Москва: Высшая школа, 1983. – 271 с., 1999 – 320 с.
Ляшенко Т. Функціональна стилістика німецької мови = Funktionalstilistik der deutschen Sprache : навчальний посібник / Тетяна Ляшенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 112 с.
Практичні завдання зі стилистики сучасної німецької мови для студентів-германістів та перекладачів”/ Укладачі: канд.філолог.наук, доц. Іваницька М.Л., канд.філолог.наук, доц.. Павличко О.О.  Київ: КНУ, 2002. – 52 с.
Термінологічний словник з курсу „Стилістика німецької мови”/ Укладач: канд.філолог.наук Притолюк С.А.  Тернопіль: ТНПУ, 2006. – 28 с.
Brandes M.P., Markina L.G. Praktikum fьr die deutsche Stilistik. – Moskau: Verlag „Internationale Beziehungen“, 1966. – 207 S.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Стилістика німецької мови: Навч. посіб.: курс лекцій. – Луцьк: РВВ „Вежа" Волин. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009.– 132 с.
Mцller G. Praktische Stillehre. – Leipzig, 1968. – 158 S.
Riesel E. Abriss der deutschen Stilistik. – Moskau, 1964. – 401 S.
Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik.– Moskau, 1985. – 460 S.
Sowinski B. Stilistik. – Stuttgart, 1991. – 384 S.
Sowinski B. Stilistik: Stiltheorien und Stilanalysen. – Stuttgart: Metzler, 1999. – 280 S.
Взірці тестових завдань:
Finden Sie die richtige Antwort.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Теоретична граматика
Морфологічна будова слова та граматичні форми слова.
Загальна характеристика частин мови.
Дієслово: його семантично-граматичні класи та граматичні категорії.
Іменник, його структурно-семантичні класи та граматичні категорії.
Прикметник, його граматично-семантичні класи та граматичні категорії.
Займенник. Класифікація та функції займенників.
Невідмінювані частини мови (прислівники, модальні слова, частки, прийменники та сполучники). Конверсія.
Речення, його структура , моделі, порядок слів, класифікація речень.
Теорія валентності у лінгвістиці.
Теорія членів речення. Актуальне членування речення.
Теорія словосполучення.
Теорія тексту.
Рекомендована література
Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставитель-ная типология немецкого и русского языков. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 288 с.
Москальская О.И. Теоретическая грамматика современного немецкого языка. – М.: Высшая школа, 1975. – 366 с.
Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. – К.: Радянська школа, 1989. – 304 с.
Теоретична граматика німецької мови: Методичні рекомендації до проведення семінарських занять та організації самостійної роботи (для студентів денної та заочної форми навчання)/ Укладач: А.В.Ролік. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2005. – 146 с.
Харитонова И.Я. Теоретическая грамматика немецкого языка. Синтаксис. – К.: Вища школа, 1976. – 180 с.
Admoni W.G. Der deutsche Sprachbau. – M.: Просвещение, 1986. – 333 S.
BuЯmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. – Stuttgart: Alfred Kr?ner Verlag, 1990. – 904 S.
D
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·k. – Leipzig: Verlag Enzyklopдdie, 1988. – 737 S.
Schendels E.I. Deutsche Grammatik. Morphologie – Syntax – Text. 3. Aufl.- M.: Высшая школа, 1988. – 415 S.
Взірці тестових завдань:
1. Was gehцrt nicht zu den дuЯeren Mitteln der Formenbildung?
a) die Endun
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Теоретична фонетика
Дефініція, предмет і завдання фонетики та фонології. Основні поняття фонетики та фонології.
Особливості артикуляційної бази німецької мови Співвідношення «графема – фонема».
Класифікація німецьких голосних фонем.
Класифікація німецьких приголосних фонем.
Особливості німецького вокалізму.
Особливості німецького консонантизму.
Просодика (склади), наголос, паузи. Інтонація та засоби її застосування.
Звукові модифікації. Акомодація, коартикуляція, асиміляція, дисиміляція.
Зіставний аналіз німецького й українського вокалізму.
Зіставний аналіз німецького й українського консонантизму.
Рекомендована література
Зиндер Л. Р. Общая фонетика. Л., 1960.
Лисенко Е. І. Вступний курс фонетики німецької мови. К., 1975
Хицко Л. И. – «Практическая фонетика немецкого языка» М.: НВИ – Тезаурус, 2002. – 344 с.
Adamus M. Phonemtheorie u. das deutsche Phoneminventar. – Wrozlaw, 1967
Autorenlesungen 1. Ausgewдhlt und kommentiert von Heiny Ludwig Arnold. – Bonn: Inter Nationes, 1997 – 127 S. (2 Compact – Cassette
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·utschen Sprache. M., 1990
Kosmin O. G., Bogomasova T. S., Hitzko L. I. Theoretische Phonetik der deutschen Sprache. – M., 1990 – 223 с.
Linder G. Hцren und Verstehen. – Akademie-Verlag. Berlin, 1977
Rausch R., Rausch I. Deutsche Phonetik fьr Auslдnder. –
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·966
Взірці тестових завдань:
1. Die Phonetik:
ist eine Funktionswissenschaft;
ist eine Naturwissenschaft;
liegt zwischen Natur- u. Gesellschaftswissenschaften
eine Gesellschaftswissenschaft
2. Die kleinste dinstinktive Einheit der Sprache nennt man:
Laut;
Allophon;
Phon;
Phonem

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Практичний курс французької мови
Тести складені згідно з вимогами навчальних програм дисциплін «Практичний курс французької мови», «Практична граматика».
Лексичний матеріал: не менше 4500 лексичних одиниць, у тому числі ідіоми, колоквіалізми, терміни тощо.
Граматичний матеріал:
Морфологія.
Іменник. Однина і множина іменників. Рiд іменників, що означають назви осiб i тварин. Рiд іменників – географічних назв. Число іменників. Утворення множини iменникiв. Множина складних iменникiв. Роль іменника в реченні. Мiсце іменника в реченні.
Артикль. Вживання означеного, неозначеного i партитивного артикля. Випадки невживання артикля. Замiна неозначеного i партитивного артиклів прийменником de. Стилiстична вiдсутнiсть артикля.
Прикметник. Якісні та відносні прикметники. Ступенi порівняння якiсних прикметникiв. Прикметники, що мають особливі форми ступенів порівняння. Узгодження складних прикметникiв.
Прислівник. Розряди прислiвникiв. Ступенi порівняння прислівників. Роль i мiсце прислівника в реченні. Особливостi вживання деяких прислівників. Ствердження, заперечення, обмеження.
Числівник. Кількісні та порядкові числівники, роль та місце в реченні. Особливостi творення. Вживання кiлькiсних числівників замість порядкових.
Займенник. Розряди займенників (особові (несамостiйнi, самостiйнi), присвійні, вказівні, відносні, питальні, неозначенi, зворотнi, адвербіальні займенники en та y). Особливості вживання. Функції займенників, їхня роль у реченнi.
Дієслово. Спосіб, часові форми (формування, значення та особливості вживання граматичних часів активного і пасивного стану), трансформація прямої мови в непряму; правила узгодження часів.
Інфінітив. Вживання iнфiнiтива. Роль інфінітива в реченні.
Герундій. Дієслівні та іменні ознаки. Форми герундія та їх вживання. Функції герундія. Предикативні конструкції з герундієм.
Дієприкметник. Функції, форми дієприкметника. Відмінність дієприкметника від герундія. Le participe prйsent: особливості утворення та вживання. Le participe passй: особливості утворення та вживання. Узгодження participe passй. Le participe passй composй: особливості утворення та вживання.
Умовний спосіб. Вживання часів умовного способу. Умовні речення. Умовний спосіб в незалежних реченнях.
Subjonctif. Subjonctif у незалежних реченнях, у пiдрядних додаткових реченнях, у пiдрядних обставинних реченнях, у пiдрядних означальних реченнях. Часи subjonctif.
Прислiвник. Розряди прислiвникiв. Утворення прислівників. Вживання прикметникiв у значеннi прислівників. Ступенi порівняння прислівників. Роль i мiсце прислівника в реченні. Особливостi вживання деяких прислівників. Ствердження, заперечення, обмеження.
Прийменник. Значення i вживання деяких прийменникiв. Рiзниця у вживанні прийменників dans, en, а.
Сполучник. Суряднi, пiдряднi сполучники. Вживання деяких сполучників.
Синтаксис
Словосполучення. Вiльнi i стійкі словосполучення.
Речення. Просте речення. Просте непоширене речення. Просте поширене речення. Головнi члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другоряднi члени речення. Порядок слів у реченні. Порядок слів у розповiдному реченні. Порядок слів у питальному реченні. Порядок слів у спонукальному реченні. Видiлення членів речення. Складне речення. Складносурядне речення. Складнопiдрядне речення. Види пiдрядних речень. Пiдрядне речення підметове. Пiдрядне речення присудкове. Пiдрядне речення додаткове. Iнфiнiтивний зворот. Непряма мова. Пiдрядне речення означальне. Пiдряднi речення обставиннi. Абсолютний дiєприкметниковий зворот.
Пряма і непряма мова. Узгодження часів. Особливості вживання займенників і прислівників у конструкціях непрямої мови. Перетворення прямих висловлювань у непрямі.
Орієнтована тематика, в межах якої запропоновані тестові завдання на перевірку володіння абітурієнтами лексико-граматичним матеріалом:
1. M
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Рекомендована література
Бахирев Ю.Г. Коротко о новых правилах французской орфографии. – М.: Московский лицей, 2000 – 30с.
Береговская Э.М. Хрестоматия по французской стилистике. – М.: Просвещение, 1986. – 206с.
Болдырева М.М., Волнина И.А. Стилистический анализ художественного текста. – М.: Просвещение, 1988. – 192с.
Гаршина Е. Франция. Первое знакомство. – М.: Просвещение, 1992. – 160с.
Гринева Е.Ф., Громова Т.Н. Словарь разговорной лексики французского языка (на материале современной художественной литературы и прессы): – М.: Цитадель, 2003. – 640с.
Донець Й.І., Лисенко М.М. Практична граматика французької мови. Морфологія. Синтаксис. – К.: Вища школа, 1984. – 279с.
Драненко Г.Ф. Franзais, niveau avancй DALF: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – К :Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. – 232с.
Карамышева Т.В., Драницына Е.С. Практика устной и письменной речи на французском языке. Сборник упражнений. – Санкт-Петербург: КАРО, 2001. – 272с.
Костюк О.Л. Franзais, niveau intermйdiaire DELF: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – К: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 224с.
Кролль М.И., Степанова О.М., Ефремова М.В. и др. Французский язык. Практический курс. Продвинутый этап. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 312с.
Крючков Г.Г., Хлопчук В.С., Корж Л.П. Поглиблений курс французької мови. – К.: Вища школа, 2000. – 399с.
Милая Франция: Книга для чтения/ Составитель Гречаная Е.П. – М.: Лист, 1997. – 200с.
Може Г. Курс французского языка. – М.: Художественная литература и изд-во МП «Брат», 1994. – 265с.
Може Г. Практическая грамматика современного французского языка. – Санкт-Петербург: Лань, 1996. – 432с.
Мугдусиева И.И. Париж. Сборник текстов. – М.: Наука, 1971. – 87с.
Назарян А.Г. Фразеология современного французского языка. – М.: Высшая школа, 1987. – 288с.
Опацький С.Є. Franзais, niveau d’аbutant: Підруч. для вищ. навч. закл. – К.: Ірпінь “Перун”, 2002. – 312с.
Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. – М.: NESTOR, 1997. – 480с.
Потушанская Л.Л., Юдина И.А., Шкунаева И.Д. Французский язык. Практический курс. Продвинутый этап. Часть 1. – М.: Высшая школа, 1990. – 336с.
Рабинович Г.Б. История французской литературы ХІХ-ХХ вв. (1870-1939). – М.: Высшая школа, 1977. – 264с.
Скрелина Л.М. История французского языка. – М.: Высшая школа,1972. – 311с.
Соломарська О.О., Донець Й.І., Стаценко В.А. Підручник французької мови. – К.: Вища школа, 1994. – 255с.
Харитонова И.В., Самохотская И.С. Франция как она есть. – М.: Владос, 2003. – 360с.
Ховхун В.П. Грамматика французского языка. – М.: Славянский дом книги «Логос», 2001. – 384с.
Цыбова И.А. Французский язык. Словообразование. – М.: Московский лицей, 1996. – 128с.
Шигаревская Н.А. Новое в современном французском синтаксисе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1977. – 103с.
Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка. – Л.: Просвещение, 1972. – 344с.
Amon E., Bomati Y., Lebouc G. Orthographe et conjugaison, – Marabout: Aller, 1997. – 350p.
Brunel P. Histoire de la littйrature franзaise. Tome 2. – Paris: Bordas, 1983. – 367p.
Brunel Pierre. Histoire de la litterature franзaise. Tome 1. – Paris: Bordas. 1983. – 399p.
Grйgoire Maїa, Merlo Gracia. Прогрессивная грамматика французького языка: Упражнения и творческие задания. Цикл А. – Киев: Методика, 1997. – 100p.
Grйgoire Maїa, Merlo Gracia. Прогрессивная грамматика французского языка: Упражнения и творческие задания. Цикл Б – Киев: Методика, 1997. – 100p.
Grйgoire Maїa, Thiйvenaz Odile. Прогрессивная грамматика французского языка. – Киев: Методика, 1997. – 256p.
Thiйvenaz Odile. Прогрессивная грамматика французского языка Ключи. – Киев: Методика, 1997. – 50p.
Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. Sans frontiиres 2 mйthodede franзais CLE international. – К.: Генеза. 1994. – 176р.

Взiрцi тестових завдань:
1. Trouvez une bonne rйponse:
1. Les femmes prйfйrent la cuisin
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·e.
2. Il faut que vous ______________________________ (se prйsenter / subjonctif prйsent) tкte de liste pour les prochaines йlections.
Методика навчання французької мови
Тести складені згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Методика навчання французької мови».

Теоретичні основи методики навчання іноземних мов
Методика як наука про навчання іноземних мов /ІМ/. Зв’язок методики навчання іноземних мов із суміжними науками.
Мета навчання іноземних мов у середній школі.
Зміст навчання іноземних мов у середній школі.
Базові методичні категорії: принцип, метод, методична система, методичний прийом.
Засоби навчання іноземних мов у середній школі: їх типи, можливості використання на різних ступенях навчання. Технічні та нетехнічні засоби навчання.
Проблема підручника і навчально-методичного комплексу з іноземної мови.
Використання технічних засобів зорової і слухової наочності на різних ступенях навчання іноземних мов.
Характеристика програми з іноземної мови для середньої школи: структура, зміст, розподіл матеріалу.
Комплексний характер використання мовного матеріалу у вправах для розвитку основних видів мовленнєвої діяльності.
Навчання вимови і характеристика фонетичних вправ. Етапи роботи в навчанні вимови.
Система вправ для навчання іноземної мови. Основні види і типи вправ. Особливості комунікативних вправ.
Навчання основ іншомовної діяльності. Формування мовленнєвих навичок
Формування іншомовної граматичної компетенції. Роль і місце граматики в навчанні іноземної мови. Навчання граматики в початковій школі. Типові граматичні вправи.
Навчання граматики в основній і старшій школі. Типові граматичні вправи.
Формування іншомовної лексичної компетенції. Способи семантизації нових лексичних одиниць. Проблема лексичного мінімуму для середньої школи.
Основні види лексичних вправ та їх використання в початковій, основній та старшій школі.
Загальна характеристика усного мовлення. Говоріння і аудіювання. Монологічна і діалогічна форми говоріння.
Навчання усного мовлення в початковій школі. Робота з мовленнєвими зразками і моделями.
Поняття мовленнєвих ситуацій і способи їх створення. Рольова гра як ефективна вправа для реалізації ситуації.
Формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні. Види вправ.
Формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні. Види вправ.
Формування іншомовної аудитивної компетенції. Види вправ.
Формування іншомовної компетенції в читанні. Суть процесу читання. Проблема видів читання іноземною мовою.
Види вправ для розвитку техніки читання.
Формування іншомовної компетенції в письмі. Роль і місце письма та писемного мовлення в навчанні іноземних мов. Види письмових вправ.
Організація та забезпечення процесу навчання іноземних мов
Загальна характеристика процесу навчання іноземної мови в школі на сучасному етапі. Завдання, особливості, зміст навчання в початковій, основній, старшій школі.
Методика навчання іноземної мови в початковій школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.
Методика навчання іноземної мови в основній школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.
Методика навчання іноземної мови в старшій школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.
Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови. Типологія уроків іноземної мови.
Планування навчального процесу. Види планів. Особливості планування уроків іноземної мови.
Організація і здійснення контролю на уроках іноземної мови в школі. Об’єкти, види, форми контролю в початковій, основній та старшій школі.
Інтенсивне навчання ІМ, його принципи та прийоми. Характерні особливості організації навчального процесу за інтенсивною методикою.
Шляхи інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови в середній школі.
Рекомендована література
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах підручник.- Ленвіт, 1999.-320с.
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій : [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / [О.Б. Бігич, Н.Ф. Бориско, Г.Е. Борецька та ін.] ; за ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с.
Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Посібник для студентів.-К.: Ленвіт, 2001.-296с.
Пальмер Г. Устный метод обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 1960.
Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур / Е.И. Пассов. Липецк, 1998. 159 с.
Петухова И.А. О развитии мышления на уроках иностранного языка / И.А. Петухова // Иностр. яз. в школе. -1987 -№1.-С.29-33.
Миролюбова А. А., Рахманова И. В., Цетлин В. С. Общая методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 1967.
Porcher L Identification des besoins des adultes apprenant une langue йtrangиre Paris Hatier, 1997. 203p.
Hagиge C L’homme des paroles Paris Fayard, 2001. 189p.
Roulet E Enseignement des langues Paris Nathan, 2002 104p.
Zarate G Enseigner une culture йtrangиre Paris Hachette, 1993. 268p.
Berthoud A C Des linguistes et des enseignants Maitrise et acquisition des langues secondes Bern Lang,1998. 99p.
Взiрцi тестових завдань:
1. Писемне мовлення є .................. видом мовленнєвої діяльності
а) Продуктивним
б) рецептивним
в) репродуктивним
г) самостійним
2. До лексичного шкільного мінімуму входить:
а) активний словник
б) активний, пасивний і потенціальний словник
в) активний і потенціальний словник
г) активний і пасивний словник
3. За типологією уроки інтенсивного навчання поділяються на:
а) урок тренування у спілкуванні
б) урок практики у спілкуванні
в) комбінований урок
г) урок імітації спілкування
Iсторiя французької мови
Тести складені згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Iсторiя французької мови».
Тести передбачають перевірку:
– знань про “зовнішню” історію французької мови, а саме соціолінгвістичні аспекти (економічні, політичні, історичні та культурні фактори) утворення та розвитку французької мови від народної латини до її сучасного стану; “внутрішню” історію французької мови, а саме процеси утворення та закономірності розвитку французької мови від народної латини до її сучасного стану.
– вмінь пояснити утворення структури сучасної французької мови на всіх її етапах; дати історико-фонетичний аналіз розвитку форми на різних етапах історії французької мови; дати пояснення походження деяких фонетичних, граматичних, лексичних та орфографічних особливостей сучасної французької мови; користуватися спеціальною літературою з історії французької мови для науково-дослідницької роботи; уміти читати, перекладати за допомогою спеціальних словників та інтерпретувати тексти написані старо-, середньо-, ранньофранцузькою мовою.
Періодизація історії французької мови.
Кельтизація території Франції.
Романізація Галлії.
Народна латина. Фонетична система народної латини.
Особливості синтаксису народної латини.
Особливості лексики народної латини.
Германізація Галлії.
Вокалізм галло-романської мови.
Консонантизм галло-романської мови.
Соціолінгвістична ситуація.
Розвиток фонетичної системи старофранцузької мови.
Розвиток граматичної структури старофранцузької мови.
Синтаксис старофранцузької мови.
Лексика старофранцузької мови.
Соціолінгвістична ситуація середньофранцузької мови.
Процес релатинізації французької мови.
Фонетична система середньофранцузької мови.
Морфологія середньофранцузької мови.
Синтаксис середньофранцузької мови.
Лексика середньофранцузької мови.
Соціолінгвістична ситуація.
Поява перших граматик французької мови.
Перші спроби реформи французької орфографії.
Поява маніфесту "Захист та прославлення французької мови" Жоакіма дю Белле.
Фонетична система ранньофранцузької мови.
Морфологія ранньофранцузької мови.
Синтаксис ранньофранцузької мови.
Шляхи збагачення лексики ранньофранцузької мови.
Соціологічна ситуація.
Діяльність Французької Академії.
Аристократичний пуризм.
Емпірична та філософська течії розвитку граматичної теорії.
Фонетична система новофранцузької мови.
Морфологія новофранцузької мови.
Синтаксис новофранцузької мови.
Особливості розвитку лексики новофранцузької мови.
Рекомендована література
Alliиres, Jacques. La formation de la langue franзaise, Paris, P.U.F., coll. «Que sais-je?», n° 1907,
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·L’aventure des mots franзais venus d’ailleurs, Paris, Йditions Robert Laffont, 1997, 345 p
М.К.Сабанеева. Историческая грамматика французского языка.Изд. Ленинградского ун-та, 1979, 298c.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Взiрцi тестових завдань:
Trouvez une bonne rйponse:
1. Les adjectifs en ancien franзais sont .................
a) non dйclinables
b) peu dйclinables
c) dйclinables
d) jamais dйclinables
2. On trouve des йlйments du rhйto roman sur le territoire de :
a) l’ Espagne
b) la Belgique
c) la Suisse
d) l’Autriche
Лексикологiя французької мови
Тести з лексикології французької мови складені згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Лексикологiя французької мови» та орієнтовані на перевірку знань про фундаментальнi положення сучасної лексикології, про лексичну систему французької мови, її структурну організацію, основні одиниці системи та способи їхнього творення , семантичну системну ієрархію й, зокрема, на перевірку знань про парадигматичнi семантичнi відносини та семантичну організацію лексичних “мікросистем” - семантичних полів у термінах семного аналізу.
Слово як основна одиниця мови та його семантика
1. Предмет, види, методи лексикології та її проблеми.
2. Слово як основна одиниця словникового складу і як предмет вивчення лексикології.
3. Слово і його значення.
Джерела та структура словникового складу французької мови
4. Джерела словникового складу сучасної французької мови.
5. Соціолінгвістична характеристика словникового складу сучасної французькій мови.
Словотвір як один із найбільш продуктивніших шляхів розвитку та кількісного збагачення словникового складу
6. Особливе місце словотвору в науці про мову.
7. Деривація як один з найбільш продуктивних засобів словотвору в сучасній французькій мові.
8. Словоскладання як один з найбільш продуктивних засобів словотвору в сучасній французькій мові.
9. Особливі види словотвору.
Семантична деривація
10. Полісемія і омонімія.
11. Зміна значень слів як один із шляхів розвитку та якісного збагачення словникового складу.
Іншомовні запозичення як один із шляхів розвитку та кількісного збагачення словникового складу
12. Запозичення у французькій мові та їх класифікація.
Основні принципи класифікації лексико-семантичної системи французької мови
13. Принципи класифікації за змістом. Синонімія у французькій мові.
14. Антонімія у французькій мові.
15. Проблема омонімії сучасної французької мови.
Фразеологія як один з найпродуктивніших шляхів збагачення словникового складу французької мови
16. Фразеологізми та їх класифікація
17. Семантичні категорії фразеологічних одиниць
Лексикографія французької мови
18. Особливості лексикографії сучасної французької мови
19. Типи сучасних французьких словників
Тенденція розвитку сучасної французької мови
20. Основні тенденції розвитку сучасної французької мови
Рекомендована література
Andrievska A.Cours de lexicologie franзaise, Kiev,1958.
Eluerd R. La lexicologie, coll. «Que sais-je ?», PUF, Paris, 2000.
Lehman A., Martin-Berthet F. Introduction а la lexicologie. Sйmantique et morphologie. Paris, Dunod, 1998.
Lopatnikova N.N. Lexicologie du franзais moderne, Москва, 2006.
Mortureux M.-F. La lexicologie entre langue et discours. Saint-Just-6. la-Pendue, SEDES, coll. « Campus », 1997. 
Niklas-Salminen A. La lexicologie. Armand Colin, « Cursus », Paris, 1997.
Picoche J. Prйcis de lexicologie franзaise, Paris, Nathan, 1977.
Picoche J. Structures sйmantiques du lexique franзais, Paris, Nathan, 1986.
Picoche J. Didactique du vocabulaire franзais, Paris, Nathan, 1993.
Polguиre A. Notions de base en lexicologie, Universitй de Montrйal (Quйbec) Canada, 2001 
Ouvrages gйnйraux traitant, entre autres sujets, du lexique :
Brunot F., 1966 (lre йdition 1906), Histoire de la langue franзaise des origines а nos jours, Paris, Colin A., 13 vol.
Dubois J. et alii, 1972, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 516p.
Ducrot O. et Todorov T. Dictionnaire encyclopйdique des sciences du langage, Paris, 1972. Seuil, 470 p.
Galichet G., Le franзais moderne, coll. «Que sais-je ?», PUF, Paris, 1975.
Cerquiglini B., CNRS ЙDITIONS, Paris, 2000, 1028 p.
Martinet A., 1968, Le langage, Encyclopйdie de la Plйiade, Paris, Gallimard, 1544p.
Nyrop K., 1967 (5e йd.), Grammaire historique de la langue franзaise, Copenhague, Glydendal, 6 vol., T.
Picoche J.et Marchello-Nizia C., 1991 (lreйd. 1989), Histoire de la langue franзaise, Paris, Nathan, 387 p., chapitre X : le lexique
Pottier B., 1987, Thйorie et analyse en linguistique, Paris, Hachette, 224p.
Ouvrages spйcialisйs dans les questions de sйmantique et de lexicologie :
Bogaski K. et alii, Dictionnaire sйmantique et syntaxique des verbes franзais, Varsovie, 1983
Bruckner Ch. L’йtimologie, coll. «Que sais-je ?», PUF, Paris, 1988.
Chaurand J. Introduction а l'histoire du vocabulaire franзais, Paris, 1977, Bordas, 208 p.
Chomsky N. Questions de sйmantique, traduction de Bernard Cerquiglini, Paris, 1975, Seuil, 231 p.
Duchacek O. Prйcis de sйmantique franзaise, Brno, Opйra Universitatis, 1967, 263 p.
Eco U. Le signe. Histoire et analyse d'un concept, adaptй de l'italien par Jean-Mariй Klinkenberg, Bruxelles, 1988, Labor, 220 p.
Fuchs C. La paraphrase, Paris, PUF, 1982, 184 p.
Fuchs C. йditeur de Modalitй et interprйtation -.pouvoir, n °84, dйc. 1989 de Langue franзaise
Germain C. La sйmantique fonctionnelle, Paris, PUF, 1981, 222 p.
Guiraud P. L’argot, coll. «Que sais-je ?», PUF, Paris, 1969.
Guiraud P. La sйmantique, coll. «Que sais-je ?», PUF, Paris, 1966.
Ibrahim A. et Zalessky M. йditeurs de Lexiques: recherches et applications, numйro spйcial du Franзais dans le monde. 1989.
Le Ny J.-F. La sйmantique psychologique, Paris, PUF, 1979, 257 p.
Lyons J. Йlйments de sйmantique, Paris, Larousse, 1978, 296 p.
Martin R. Pour une logique du sens, Paris, PUF, 1992 (lre йd. 1983), 319p.
Martin R. Langage et croyance, les univers de croyance dans la thйorie sйmantique, Bruxelles, Pierre de Mardaga, 1987, 189 p.
Normand C. La quadrature du sens, Paris, PUF, йd. 1990, 352 p.
Rastier F. Sйmantique interprйtative, Paris, PUF, 1987, 276 p.
Rey A. La lexicologie, Paris, Klincksieck, 1970, 323 p.
Rey A. Thйories du signe et du sens, Paris, 1973 et 1976, Klincksieck, vol. I 299 p., vol. II 408 p.
Sauvageot A. Portrait du vocabulaire franзais, Paris, Larousse, 1964, 285 p.
Ullmann S. Prйcis de sйmantique franзaise, Berne, Francke, 1953. 334 p.
Wagner R.-L. Les vocabulaires franзais, Paris, Didier, vol. I 187p., vol. II 180p. 1967 et 1970.
Walter H. Le franзais dans tous les sens, Йditions Robert Laffont, Paris, 1988
Walter H. L’aventure des mots franзais venus d’ailleurs, Йditions Robert Laffont, Paris, 1997.
Walter H. Honni soit qui mal y pense (L’incroyable histoire d’amour entre le franзais et l’anglais), Йditions Robert Laffont, Paris, 2001.
Sites web :
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
javascript:history.back()
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Взiрцi тестових завданьз лексикології французької мови:
Trouvez une bonne rйponse:
1. L’йquilibre entre les formations nouvelles et les mots suffixйs anciens desparus attestent
a. la faiblesse des la formation suffixale
b. la vitalitй de la suffixation
c. l’intйrкt pour la composition
d. l’absence de l’intйrкt pour la suffixation
2. Le suffixe indique une certaine zone de l’activitй humaine. En observant le suffixe -on on peut dire que ce sont
a. linguistique
b. biologie
c. physique et chimie
d. mйdecine
Лiтература Францiї
Тести складені згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Лiтература Францiї».
Littйrature du Moyen Age et du XVIIe siиcle
1. La chanson de Roland.. Le roman de Renart. Villon - le poиte derriиre les barreaux.
2. Rabelais : le rire franc de l’hummaniste.
3. La Plйiade. Dйfense de la langue franзaise. Ronsard : le chantre lyrique de l’amour. Les nouvelles formes poйtiques.
4. Contes et conteurs. Marguerite de Navarre une femme conteur
5. Ecritures sur l’homme. Montaigne : une pensйe en йvolution permanente
6. Rationalisme et libertinage. Renй Descartes.
7. La pensйe jansйniste. Pascal : l’apologie de la rйligion chrйtiиnne
XVII e siиcle. Le classicisme
8. Le thйвtre entre le baroque et classicisme. Corneille : le crйateur d’un univers hйroпque.
9. Le triomphe de la comйdie. Moliиre: le spectacle de la vie.
10. Tragйdie classique. Racine: le destin de la passion.
Les genres mondains. XVIIIe siиcle
11. Les genres mondains. La Fontaоne: un divertissement instructif.
12. La pensйe politique. Montesquieu: premier thйoricien politique
13. Philosophie et rйflexion historique. Voltaire: le triomphe de l’esprit
14. La pensйe matйrialiste. Diderot: une pensйe polymorphe. L’Encyclopйdie.
15. Rousseau : Le souci d’authenticitй. Marivaux : l’analyste du coeur.
16. La comйdie satirique. Beaumarchais : un esprit allиgre.
Littйrature de l’йpoque de restauration et de Monarchie de Juillet (Louis-Philippe) et de II Rйpublique
17. Littйrature franзaise au XIX e siиcle. Les premiers romantiques. Chateaubriand : le romantisme naissant.
18. Le drame romantique. Hugo : le chef des romantiques. Hugo : le souffle йpique.
19. Dumas : le sens du pathйtique. Mйrimй : le souci du pittoresque.
20. Entre le romantisme et rйalisme. Balzac : le scrible de son temps. Stendhal : une distance ironique.
Littйrature du Second Empire et de la III Rйpublique
21. La modernitй poйtique. Baudelaire : la quete de l’idйal.
22. Le roman rйaliste. Flaubert : la rйligion du style.
23. Le naturalisme. Zola : l’imagination rйaliste. Les soirйes de Mйdan.Guy de
24. Maupassant. Alphonse Daudet. Jules Renard. Huysmans : un mystique dйcadent.
III Rйpublique et la littйrature de cette йpoque
25. Rйvolution du langage poйtique. Rimbaud et Mallarmй : hermйtisme et voyance
26. Le symbolisme. Verlain : musicien et thйoricien.
27. La critique littйraire. Sainte-Beuve et Taine : l’origine des chefs-d’oeuvre
Рекомендована література
1.Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический Энциклопедический словарь. –
М.: Сов. Энциклопедия, 1990. – С. 136-137.
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – 2-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1966. – 607 с.
Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. – 416 с.
Ганич Д.І, Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. ( К.: Вища школа, 1985. – 360 с.
Французька п’єса ХХ століття. Театральний авангард. Збірник. – Київ.: Видавництво «Основи», 1993. – 510 с.
Armand A. Moyen Age – XVIe siиcle. – Paris, Hatier, 1988. – 443p.
Benet R. Etude sur le roman naturaliste. – Paris: Ellipses Ed. Marketing S.A., 1999. – 95 p.
Benveniste E. Problиmes de linguistique gйnйrale. ( Paris: Gallimard, 1980. ( 286p.
Blondeau N., Allouache F., Nй M.-Fr. Littйrature progressive du franзais. Niveau dйbutant. – Paris, Clй International, 2004. – 160p.
Blondeau N., Allouache F., Nй M.-Fr. Littйrature progressive du franзais. Niveau intermйdiaire. – Paris, Clй International, 2004. – 17Op.
Dйcote G., Sabbah H. Itinйraires littйraires XVIIIe siиcle. – Paris, Hatier, 1989. – 479 p.
Dictionnaire du franзais vivant. Maurice Davau. – Paris: Nouvelle йdition. Bordas, 1971. ( 1291 p.
Doucey B., Lesot A. Littйrature 2. Textes et mйthodes. – Paris, Hatier, 1993. –416p.
Lagarde A., Michard L.. XVIIe siиcle. Les grands auteurs franзais du programme. Antologie et histoire littйraire. – Paris, Bordas, 1985. – 448p.
Lagarde A., Michard L.. XVIIIe siиcle. Les grands auteurs franзais du programme. Antologie et histoire littйraire. – Paris, Bordas, 1985. – 418p.
Lagarde A., Michard L.. XIXe siиcle. Les grands auteurs franзais du programme. Antologie et histoire littйraire. – Paris, Bordas, 1985. – 445p
Ligny (de) C., Rousselot M. La littйrature franзaise. – Paris, Nathan, 2002. – 160p.
Literatura. Teoria. Metodologia. Pod red. D. Ulickiej. – Warszawa: Wyd-wo Wydzialu Polonistyky UW, 1998. – 358 s.
Petit Robert 2. Dictionnaire universel des noms propres. – Montrйal: Les dictionnaires Robert, 1990. – 1952 p.
Rouxel A. Enseigner la lecture littйraire. – Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1996. – 198p.
Le franзais dans le monde. Revue de la Fйdйration Internationale des Professeurs de franзais
Зa m’intйresse.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Взiрцi тестових завдань:
1. L’oeuvre de J.-P. Sartre contient des idйes...
a) йtranges
b) romanesques
c) philosophiques
d) mйtaphoriques
2. J.-P. Sartre partage ses pensйes а propos de la littйrature avec...
a) Giraudoux
b) Anouih
c) Camus
d) Salacroux
Стилiстика французької мови
Тести складені згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Стилiстика французької мови» та орієнтовані на вміння правильно інтерпретувати мовні факти, глибоко осмислювати тексти, кваліфіковано здійснювати аналіз текстів з урахуванням їх лексичних особливостей.
L'objet de la stylistique
1. Notion et dйfinition du style en linguistique. Fonctions et indices du style.
2. Styles fonctionnels.
З. Norme de la langue.
4. Les registres de langue.
Le langage figurй
5. Figures macrostructurales.
6. Figures microstructurales.
7. Pragmatique des figures..
Versification
8. Le vers et la rime. Le vers et la mesure. Le rythme de vers.
9. Poиmes а forme fixe. Formes modernes.
10. Formes modernes..
Interprйtation de texte littйraire
11. Texte. Typologie des textes.
12. Texte explicatif et argumantatif.
13. Texte descriptif.
14. Texte narratif et injonctif.
15. Fonctionnement des moyens linguistiques dans le texte.
Рекомендована література
Долинин К. А. Стилистика французского языка. Л., Просвещение, 1978. – 344с.
Кузнецов В. Г. Функциональньїе етили современного французского язьїка. М.: Вьісш. шк., 1991. – 160с.
Achnard A-M et d'autres Littйrature et expression. 4. Hachette, 1998. –352p.
Mirtin Ch.' Expression, rйdaction, vocabulaire, 4,3 Paris, Armand Colin, 1993. –142p.
Colmez F. et d'autres L'art de lire 3. Bordas, Paris, 1993. – 336p.
Lanson G. Conseils sur l'art d'йcrire. Librairie Hachette. 4 йdition. – Patis. – 270p.
pages A. Le franзais au lycйe. Manuel des йtudes franзaises. Nathan, 1990. – 272p.
Gilson E. Linguistique et philosophie. Essai sur les constantes philosophiques langage. – Paris, Librairie Philosophique J. VRIN, 1969. – 31 lp.
Peyroutet C. Style et rhйtorique Nathan, 1994.
Larthomas P. Notions de stylistique gйnйrale Puf., 1998.
Molinier G. La stylistique Puf , 1993.
Fromilhague C. Les figures de style Armand Colin, 1995.
Les figures de style 1000 exercices Hatier, 1997.
Mercier-Leca F. L'ironie Hachette, 2003.
Lexique des termes littйraires sous la direction de Michel Jarrety, 2001.

Взiрцi тестових завдань:
1. Identifiez une figure stylistique: « Ju suis venu, j’ai vu, j’ai convaincu » (Cйsar)
a) rйpйtition
b) accumulation
c) ironie
d) gradation
Trouvez la sйrie de synonymes stylistiques.
a) beau, joli, magnifique
b) aimer, chйrir, affectionner
c) gober, avoir le bйguin, en pincer pour
d) quitter, abandonner, laisser
Теоретична граматика французької мови
Тести складені згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Теоретична граматика французької мови» та орієнтовані на знання основних граматичних понять, основних граматичних теорій, граматичної системи французької мови.

Предмет теоретичної граматики. Зв’язок граматики з iншими дисциплiнами.
Теорiя мовних рiвнiв. Основнi одиницi мовних рiвнiв. Методи лiнгвiстичного аналiзу.
Морфема як мiнiмальна одиниця морфологiчного рiвня. Поняття морфеми. Типи морфем: лексичнi, словотвiрнi, словозмiннi.
Основнi характеристики префiксiв, суфiксiв та закiнчень. Морфологiчна транспозицiя.
Слово як одиниця морфологiчного рiвня. Критерiї видiлення слова. Проблема слова у працях романiстiв.
Принципи класифiкацiї слiв. Теорiя частин мови.
Граматичнi категорiї: план змiсту i план вираження. Умовнiсть межi мiж морфологiєю i синтаксисом.
Дiєслово як частина мови: його значення, синтаксичнi функцiї, морфологiя, граматичнi категорiї.
Категорiя способу. Вiдмiнностi у поглядах на дiйсний, умовний та наказовий способи. Система способiв у французькiй мовi.
Простi i складнi часи. Проблема iмперфекта, опозицiї. Транспозицiя часiв та її види.
Категорiя особи, числа i роду.
Категорiя стану як лексико-граматична категорiя.
Iменник. Його значення. Синтаксичнi функцiї iменника. Семантико-синтаксичнi групи iменника. Проблеми артиклю.
Граматичнi категорiї iменника; категорiя роду, категорiя числа.
Синтаксис: словосполучення i речення.
Загальнi питання теорiї речення. Комунiкативнi категорiї речення.
Складне речення. Класифiкацiя складних речень.
Складносурядне речення. Безсполучникове речення.
Рекомендована література
Основна:
Васильева Н.М., Пицкова Л.П. Французский язык: Теоретическая грамматика: Морфология: Синтаксис: Ускоренный курс. – М., 1991.
Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. – М., 1986.
Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. – М., 1986.
Степанова А.Н. и др. Практикум по теоретической грамматике французского языка. – Минск, 1986.
Rйfйrovskaia E.A., Vassiliйva A.K. Essai de grammaire franзaise. Parties I-II. – M., 1983.
Додаткова:
Басманова А.Г. Именные грамматические категории в современном французском языке. – М., 1977.
Васильева Н.М. Существует ли во французском языке возвратный залог // Иностранные языки в школе. – 1971. – № 3.
Васильева Н.М. Формальное выражение подлежащего в современном французском языке // Филологические науки. – 1984. – № 2.
Илия Л.И. Артикль во французском языке. – М., 1956.
Илия Л.И. Очерки по грамматике современного французского языка. – М., 1970.
Илия Л.И. Пособие по теоретической грамматике французского языка. – М., 1979.
Илия Л.И. Синтаксис современного французского языка. – М., 1962.
Пицкова Л.П. Грамматическая категория вида в современном французском языке. – М., 1982.
Реферовская Е.А. Аспектуальные значения французского глагола // Теория грамматического значения и аспектологические исследования. – Л., 1984.
Рождественская Т.В. О грамматическом значении местоимения on. Значение на уровне грамматики, стилистики и словообразования во французском языке (синхрония и диахрония). – М., 1984.
Сабанеева М.К. Функциональный анализ наклонений в современном французском языке. – Л., 1984.
Степанов Ю.С. Структура французского языка. – М., 1965.
Bally Ch. Linguistique gйnйrale et linguistique franзaise. – P., 1932.
Bauer J. Types des propositions subordonnйes et leur classification dans les langues slaves // Travaux linguistiques de Prague. – 1968. – n°3.
Benveniste E. Les relations de temps dans le verbe franзais // Problиmes de linguistique gйnйrale. – P., 1966.
Brunot F. La pensйe et la langue. – P., 1965.
Bureau C. Syntaxe fonctionnelle du franзais. – Quйbec, 1978.
Buyssence E. Les catйgories grammaticales. – Bruxelles, 1975.
Cohen M. Le subjonctif en franзais contemporain. – P., 1965.
Court G. La grammaire nouvelle а l'йcole. – P., 1968.
Damourette J., Pichon E. Des mots а la pensйe. Essai de grammaire franзaise. – P., 1968-1971.
Doppagne A. Trois aspects du franзais contemporain. – P., 1966.
Dubois C. Grammaire structurale du franзais: la phrase et les transformations. – P., 1969.
Dubois J. Grammaire structurale. II. Verbe. – P., 1968.
Faucher E. La place de l'adjectif critique de la notion d'йpithиte // Le Franзais-Moderne – 1971, № 2.
Forsgren M. La place de l'adjectif йpithиte en franзais contemporain. – Uppsala, 1978.
Fuchs C., Lйonard A.M. Vers une thйorie des aspects. Les systиmes du franзais et de l'anglais. – P.: Mouton, 1979.
Galichet G. Grammaire structurale du franзais moderne. – P., 1970.
Gougenheim G. Etudes de grammaire et de vocabulaire franзais. – P., 1970.
Grevisse M. Le bon usage. Grammaire franзaise. – P., 1984.
Guillaume G. Temps et verbe. – P., 1970.
Guiraud P. La syntaxe du franзais. – P., 1967.
Imbs P. Emploi des temps verbaux en franзais moderne. – P., 1960.
Le Bidois G., Le Bidois R. Syntaxe du franзais moderne. – P., 1971. T.II.
Lorian A. L'ordre des propositions dans la phrase franзaise contemporaine. La cause. – P., 1966.
Mahmoudian M. La linguistique. – P., 1982.
Martin R. Temps et aspect. – P., 1971.
Martinet A. Grammaire fonctionnelle du franзais. – P., 1984.
Martinet A. La linguistique synchronique. Etudes et recherches. – P., 1968.
Moignet G. Personne humaine et personne d'univers. Contribution а l'йtude du verbe unipersonnel. Etudes de psycho-systйmatique franзaise. – P., 1974.
Moignet G. Systйmatique de la langue franзaise. – P., 1981.
Pinchon J. Morphosyntaxe du franзais. Etude de cas. – P., 1986.
Schogt H.Y. Le systиme verbal du franзais contemporain. – P., 1968.
Stйfanint J. La voix pronominale en ancien et en moyen franзais. – Aix-en-Provence, 1962.
Steinberg N.A. Grammaire franзaise. – M.-L., 1966.
Tesniиre L. Elйments de syntaxe structurale. 2-e йd. – P., 1969.
Togeby K. Structure immanente de la langue franзaise. – P., 1965.
Touratier Сh. La relative. Essai de thйorie syntaxique. – P., 1980.
Vassiliйva N.M., Pitskova L.P. Les catйgories grammaticales du verbe franзais. – M., 1979.
Wagner R.-L., Pinchon J. Grammaire du franзais classique et moderne. – P., 1968.
Warnant L. Structure syntaxique du franзais. Essai de cinйto-syntaxe. – P., 1982.

Взiрцi тестових завдань:
Choisissez la bonne rйponse:
1. L’opposition: un homme pauvre – un pauvre homme est de l’ordre:
a) grammatical
b) sйmantique
c) stylistique
d) morphologique
2. Comment appelle-t-on les unitйs dans lesquelles se rйalisent les fonctions et les liens des mots?
a) les propositions;
b) les groupes de mots;
c) les subordonnйes;
d) les morphиmes.
Теоретична фонетика французької мови
Тести з теоретичної фонетики складені згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Теоретична фонетика французької мови» та орієнтовані на розумiння теоретичних проблем фонетики і фонології у тісному зв’язку з генезисом науки, вміння виділяти основні напрями сучасної теорії, формувати основні положення фонології, робити аналіз окремих фонетичних явищ та теоретичні узагальнення, спираючись на положення про єдність мови та мислення, співвідношення форми та змісту.

Теоретичні положення французької фонетики і фонології.
1. Теоретична фонетика як лінгвістична дисципліна. Об’єкт дослідження. Звук і фонема.
2. Аспекти вивчення фонетики. Фонетика і фонологія. Методи фонетичного аналізу.
3. Функціональний аспект (фонологія). Фонема і її варіанти. Диференційні ознаки фонем. 4. Опозиції фонем. Варіанти фонем. Концепт нейтралізації в фонології.
5. Система вокалізму. Класифікації: артикуляторна, акустична.
6. Фонологічні опозиції і кореляції. Основні проблеми : -[
·] instable
7. Консонантизм. Система приголосних. Опозиції. Напів-приголосні. Гемінація приголосних. Асиміляція приголосних.
Нефонологічні положення французької фонетики.
8. Просодія. Наголос. Просодичні одиниці.
9. Ритм. Довгота. Темп.
10. Інтонація. Функції інтонації. Основні інтонеми (за П.Делятром).
11. Комунікативні типи фраз.
12. Орфоепія. Сучасні фонетичні норми французької мови. Еволюція норми. Норма і узус. Сучасні тенденції.
13. Види транскрипції. Вимова і орфографія.
14. Соціальна і регіональна варіативність французької вимови.
15. Регіональні, соціальні, індивідуальні особливості вимови.
16. Фоностилістика. Визначення фоностилістики.
17. Стилістична варіативність вимови: вишуканий стиль, стандартний, просторіччя.
Рекомендована література
Основна:
1. Sйliach S., Evtchik N.S.. “ Phonйtique de la langue franзaise” ( cours thйorique). Минск.” Вишейшая школа”. 1986.
2. Chigarevskaja N.. Traоtй de phonйtique franзaise.M.1982.
3. Гордина М.В. Фонетика французского языка. Л.1973.
4. Carton F.. Introduction а la phonйtique du franзais.Bordas.Paris./Bruxelles /Montrйal. 1974.
Додаткова:
5. Зиндер Л.Р.Общая фонетика.Л. 1973.
6. Щерба. Фонетика французского языка.М. Изд-во лит., на иностр.,яз.1953.
7. Malmberg B..Phonйtique franзaise.Malmo: Hermods.1969.
8. Martinet A. Elйments de linguistique gйnйrale.P.Librairie Armand Colin.1970.
9. Соколова B.C..Фонетика французского языка.М.Высшая школа1983
10. Панов В.Современный русский язык.Фонетика.М.1979.
11. Трубецкой Н.С..Основы фонологии. – М, 1960.
12. Портнова Н.И..Фоностилистика французского языка.М. Высшая школа.1986.
13. Chiss J.L. Linguistique fraзaise.Hachette.1993.
14. Соколова В.С., Портнова Н.И.Фонетика французской разговорной речи.М. Высшая школа.1990.
Mйdia:
25. Germain-Rutherford Aline.Tableau acoustique et articulatoire des voyelles franзaises. – http//perso.club-internet.fr/mantonio/index.htm. 2002.
26. Antoniotti Marc. Module INF Z15 "Texte et Internet" – http//perso.club-internet.fr/mantonio/index.htm. 2001.
27. Germain-Rutherford Aline. Variations du franзais – http // perso.club-internet.fr/ 2001.

Взiрцi тестових завдань:
1. En phonologie, le phonиme est l’unitй distinctive :
a) maximale
b) moyenne
c) minimale
d) supйrieure
2. Le terme substrat signifie :
a) qu’une population qui change de langue garde ses vieilles habitudes articulatoires en prononзant les sons d’une langue importйe
b) qu’une langue subit pendant un certain temps, l’influence phonйtique d’un peuple conquйrant
c) qu’une langue subit des influences de la part d’une langue voisine
d) qu’une langue est influencйe par les patois

ПЕРЕКЛАД
Практичний курс.
Лексичний матеріал: не менше 4500 лексичних одиниць, у тому числі ідіоми, колоквіалізми, терміни.
Граматичний матеріал у межах тем:
Морфологія.
Іменник. Іменники загальні, власні, із значенням конкретності, абстрактності, збірності. Однина і множина іменників. Способи утворення множини. Іменники, що не змінюються за числами. Правопис деяких форм множини. Відмінок. Моделі відмінкових словоформ та їх вживання. Вираження роду іменників, які означають істот.
Артикль. Функції означеного і неозначеного артикля, значуща відсутність артикля. Вживання артикля.
Прикметник. Якісні та відносні прикметники. Утворення ступенів порівняння якісних прикметників: синтетичний та аналітичний способи. Суплетивні словоформи. Моделі порівняльних зворотів. Функції прикметника в реченні. Субстантивація прикметників.
Прислівник. Класифікація прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників. Суплетивні форми. Семантичні відмінності прислівників типу highly – high. Місце і функції прислівника в реченні.
Числівник. Кількісні та порядкові числівники, їхнє місце в реченні. Субстантивація кількісних числівників. Порядкові числівники і творення їх. Дробові числівники.
Займенник. Розряди займенників (особові, присвійні, зворотні, означальні, взаємні, вказівні, питальні, неозначені, відносні, сполучникові, заперечні). Особливості вживання. Функції займенників і зв’язок їх з повнозначними частинами мови.
Дієслово. Розряди дієслів (повнозначні, допоміжні, дієслова-зв’язки, модальні), валентність дієслів, спосіб, часові форми (формування, значення та особливості вживання граматичних часів активного і пасивного стану), трансформація прямої мови в непряму; правила узгодження часів.
Інфінітив. Дієслівні та іменні ознаки. Форми інфінітива та їх вживання. Функції інфінітива. Предикативні конструкції з інфінітивом: складний додаток з інфінітивом, складний підмет з інфінітивом, синтаксичні комплекси з прийменником for.
Герундій. Дієслівні та іменні ознаки. Форми герундія та їх вживання. Функції герундія. Відмінність герундія від дієслівного іменника. Предикативні конструкції з герундієм.
Дієприкметник. Дієслівні, ад’єктивні та адвербіальні ознаки. Форми Participle I та їх вживання. Функції дієприкметника. Відмінність дієприкметника від герундія. Предикативні конструкції з дієприкметником: складний додаток, складний підмет, номінативна абсолютна конструкція, прийменникова абсолютна конструкція; предикативні конструкції з випущеним дієприкметником. Форми Participle II, функції означення, предикатива, обставини.
Умовний спосіб: Вживання Subjunctive I, Subjunctive II, the Conditional Mood, the Suppositional Mood. Умовні речення.
Модальні дієслова. Модальні дієслова can/could, may/might, must, shall, should, ought, will, would, need, dare, їх вживання з різними формами інфінітива для вираження сумніву, подиву, докору, прохання, наказу, припущення, наміру, дозволу, поради, побажання, необхідності, можливості, впевненості тощо. Модальні вирази to have to, to be to. Вживання модальних дієслів у реченнях з подвійним запереченням.
Прийменник. Прості, похідні, складні та фразові прийменники. Правила вживання та місце прийменників у реченні.
Сполучник. Прості, похідні, складні, фразові, парні, сурядні та підрядні. Асиндетон.
Модальні слова. Основні групи модальних слів та вставна функція їх.
Частка. Зв’язок частки з іншими частинами мови. Семантичні групи часток. Слова ствердження та заперечення.
Творення різних частин мови за допомогою афіксації, конверсії, словоскладання тощо.
Синтаксис
Словосполучення. Основні моделі словосполучень з іменником. Основні моделі словосполучень з дієсловом. Основні моделі словосполучень з прикметником.
Речення. Просте речення. Моделі основних комунікативних типів: розповідне речення, питальне, спонукальне. Порядок слів у простому розповідному реченні. Основні типи питальних речень. Порядок слів у різних типах питальних речень. Емфатичне вживання допоміжних і службових дієслів. Односкладне речення. Характерні еліптичні речення, вживані в розмовній мові. Головні та другорядні члени речення; група підмета та група присудка. Двоскладне речення. Способи вираження підмета. Типи присудка. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Відокремлені члени речення. Однорідні члени речення. Складносурядні й складнопідрядні речення. Типи підрядних речень. Вставне підрядне речення. Підрядний зв’язок. Сполучні слова. Особливості вживання сполучників сурядних, підрядних і сполучних слів. Емфатичні складні речення. Основні правила пунктуації. Інверсія. Граматична і емфатична інверсія.
Пряма і непряма мова. Узгодження часів. Особливості вживання займенників і прислівників у конструкціях непрямої мови. Комунікативні типи речень у непрямій мові. Вільне перетворення прямих висловлювань у непрямі.

Орієнтована тематика, в межах якої запропоновані тестові завдання на перевірку володіння абітурієнтами лексико-граматичним матеріалом

Personal Identification. Appearance and character. Interests and hobbies.
Family Life. Family relations. Marriage and wedding. Bringing up children.
Homes and Housing. Living conditions. Accommodation. Household chores.
Meals and Cooking. Food and drink. Eating and drinking habits. Eating out.
Shopping. Types of shops. Money, payment and prices. Clothes and fashion.
Seasons and Weather. Weather forecast.
Students' Life and Studies. University studies. Students' day off.
Urban and Rural Life. Native town / village.
Health. Diseases and health problems. Visiting a doctor. Health service. Keeping fit. Healthy lifestyles.
Leisure and Sports. Summer and winter sports. Sports and games. Weekend activities and holidays. Olympic Games.
Travelling. Public transport. Travelling by air, sea, rail or car. Hitch-hiking and cycling.
Theatre. A visit to a theatre. The history of the theatre.
Cinema. The history of cinema. TV and cinema, their impact on people. Film reviews.
English in the World. Special English. The future of English. Language policy.
Choosing a Career. Work and employment. My future profession.
Art. Trends in art. Museums. My favourite painter.
Music. Trends and genres in music. Preferences in music.
Environment. Wildlife and the environment. Environmental problems and solutions. Environmental protection. World ecological movements.
Political System. Government. Elections, political parties and movements. Current national and international political trends.
Mass Media. The press. Radio and television.
New Information Technologies and Modern Means of Communication. The Internet. Netiquette.
Law and Crime. Courts and trials. Criminals. Law enforcement. Human rights. The Constitution.
Education. Types of schools. Discipline in schools. Class management. Problem children.
Higher Education. The system of higher education. Universities.

Рекомендована література
Основна література
Evans V. Upstream (pre-intermediate; intermediate; upper-intermediate; advanced; proficiency): student’s book / V. Evans, J. Dooley. – Express publishing, 2002.
Evans V. Upstream (pre-intermediate; intermediate; upper-intermediate; advanced; proficiency): workbook / V. Evans, J. Dooley. – Express publishing, 2002.
Черноватий Л. М., Карабан В. І., Набокова І. Ю. Практичний курс англійської мови: Підручник для студентів першого (другого, третього, четвертого) курсу вищих навчальних закладів освіти (філологічні спеціальності та спеціальність «Переклад». – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 356 с.
Возна М.О., Гапонів А.Б., Акулова О.О., Хоменко Н.С., Гуль В.С. Англійська мова для перекладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 480 с.
Додаткова література
Gude K. Proficiency Masterclass: student’s book / K. Gude, M. Duckworth. – Oxford: Oxford: Oxford University Press, 2009. – 182 p.
Hewings M. Advanced Grammar in use / M. Hewings. – Cambridge: CUP, 2000. – 340 р.
McCarthy M. English Vocabulary in Use: Advanced / M. McCarthy, F. O’Dell. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 316 p.
Newbrook J. New Proficiency Gold course book / J. Newbrook., J. Wilson. – Longman, 2007. – 240 p.
Skipper M. Advanced Grammar and Vocabulary: student’s book / M. Skipper. – Express publishing, 2002 – 310 p.
Swan M. Practical English Usage / M. Swan. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 654 p.
Vince M. Advanced Language Practice / M. Vince, P. Sunderland. – Macmillan Publishers Limited, 2003. – 327 p.

Взірці тестових завдань:
Task 1. Choose the most suitable word to fill each space.
1. Sandra's unpleasant suggested that she knew about Amanda's terrible secret.
A grimace B smirk C wince D snort
2. The news that his job was in jeopardy caused James to with concern.
A frown B beam C grimace D howl
Task 2. Rewrite the following sentences using the words in bold type. Use between 3 and 8 words. Do not change the meaning of the original sentence.

1. We simply must pay them the whole amount before the end of the month.
alternative We the whole amount before the end of the month.
2. Severe winds could completely destroy the tower.
likely Severe winds to tatters.
Методика навчання англійської мови
Методика як наука про навчання іноземних мов /ІМ/. Зв’язок методики навчання іноземних мов із суміжними науками.
Мета навчання іноземних мов у середній школі.
Зміст навчання іноземних мов у середній школі.
Базові методичні категорії: принцип, метод, методична система, методичний прийом.
Засоби навчання іноземних мов у середній школі: їх типи, можливості використання на різних ступенях навчання. Технічні та нетехнічні засоби навчання.
Проблема підручника і навчально-методичного комплексу з іноземної мови.
Використання технічних засобів зорової і слухової наочності на різних ступенях навчання іноземних мов.
Характеристика програми з іноземної мови для середньої школи: структура, зміст, розподіл матеріалу.
Комплексний характер використання мовного матеріалу у вправах для розвитку основних видів мовленнєвої діяльності.
Навчання вимови і характеристика фонетичних вправ. Етапи роботи в навчанні вимови.
Система вправ для навчання іноземної мови. Основні види і типи вправ. Особливості комунікативних вправ.
Формування іншомовної комунікативної компетенції
Формування іншомовної граматичної компетенції. Роль і місце граматики в навчанні іноземної мови. Навчання граматики в початковій школі. Типові граматичні вправи.
Навчання граматики в основній і старшій школі. Типові граматичні вправи.
Формування іншомовної лексичної компетенції. Способи семантизації нових лексичних одиниць. Проблема лексичного мінімуму для середньої школи.
Основні види лексичних вправ та їх використання в початковій, основній та старшій школі.
Загальна характеристика усного мовлення. Говоріння і аудіювання. Монологічна і діалогічна форми говоріння.
Навчання усного мовлення в початковій школі. Робота з мовленнєвими зразками і моделями.
Поняття мовленнєвих ситуацій і способи їх створення. Рольова гра як ефективна вправа для реалізації ситуації.
Формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні. Види вправ.
Формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні. Види вправ.
Формування іншомовної аудитивної компетенції. Види вправ.
Формування іншомовної компетенції в читанні. Суть процесу читання. Проблема видів читання іноземною мовою.
Види вправ для розвитку техніки читання.
Формування іншомовної компетенції в письмі. Роль і місце письма та писемного мовлення в навчанні іноземних мов. Види письмових вправ.
Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови в середніх навчальних закладах
Загальна характеристика процесу навчання іноземної мови в школі на сучасному етапі. Завдання, особливості, зміст навчання в початковій, основній, старшій школі.
Методика навчання іноземної мови в початковій школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.
Методика навчання іноземної мови в основній школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.
Методика навчання іноземної мови в старшій школі. Завдання, особливості, зміст та засоби навчання.
Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови. Типологія уроків іноземної мови.
Планування навчального процесу. Види планів. Особливості планування уроків іноземної мови.
Організація і здійснення контролю на уроках іноземної мови в школі. Об’єкти, види, форми контролю в початковій, основній та старшій школі.
Інтенсивне навчання ІМ, його принципи та прийоми. Характерні особливості організації навчального процесу за інтенсивною методикою.
Шляхи інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови в середній школі.

Рекомендована література
Андриевская В.В. Возрастные особенности учебной деятельности старшеклассников на уроках иностранного языка // Иностр. яз. в школе. – 1987. – №6. – С.3-8.
Андриевская В.В. Психология усвоения иностранного языка на среднем этапе обучения // Иностр. яз. в школе. – 1985. – №6. – С.3-8.
Бабенко К.П. Деякі особливості активізації творчої уяви школярів у процесі контролю домашнього читання з англійської мови // Іноземні мови. -2000. – №1. – 18-19.
Бим И.Л. Цели обучения иностранному языку в рамках базового курса // Иностр. яз. в школе. -1996.-№1.-48-52.
Борисова З.С. Некоторые пути развития интереса учащихся к изучению иностранного языка // Иностр. яз. в школе. – 1990. – №3. – С.40-43.
Бражник Н.О. Розвиваючий аспект навчання іспанської мови в середній школі // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов. –К.: КДПІІМ, 1992. – С.98-102.
Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: [учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений] / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.
Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: [пособие для учителя] / Н. Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2000. – 165 с.
Гвоздева A.B., Сороковых Г.В. Индивидуальные особенности восприятия и познания при изучении иностранных языков // Иностр. яз. в школе. – 1999. – №5. – С.73-79.
Капаева А.Е. О формировании готовности учащихся к самообучению иностранным языкам / А.Е. Капаева // Иностр. яз. в школе. – 2001. – №3. – С.12-17.
Корольова СВ. Виховний потенціал уроків іноземної мови / С.В. Корольова // Іноземні мови. – 2000. – №2. – С.5-8.
Коряковцева Н.Ф. Автономия учащегося в учебной деятельности по овладению иностранным языком как образовательная цель / Н.Ф. Коряковцева // Иностр. яз. в школе. – 2001. – №1. – С.9-14.
Круківська I.A. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках англійської мови / І.А. Круківська // Іноземні мови. – 1998. – №4. – С.55-57.
Круківська I.A. Робота з країнознавчими матеріалами як фактор розвиваючого навчання / І.А. Круківська // Іноземні мови. – 1999. – №1. – С.7-8.
Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / [Бігич О.Б., Бражник Н.О., Гапонова С.В. та ін.]; під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе / [Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова]. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій : [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / [О.Б. Бігич, Н.Ф. Бориско, Г.Е. Борецька та ін.] ; за ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с.
Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур / Е.И. Пассов. Липецк, 1998. 159 с.
Петухова И.А. О развитии мышления на уроках иностранного языка / И.А. Петухова // Иностр. яз. в школе. -1987 -№1.-С.29-33.
Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе / В.В. Сафонова. – М.: Еврошкола, 2001.– 271 с.
Чернина Л.Г. Содержание и пути реализации развивающего аспекта обучения иностранным языкам / Л.Г. Чернина // Иностр. яз. в школе. –1990. – №3. – С.18-23.
Arends R.J. Learning to Teach / R.J. Arends. – New York: Random House, 1988. – 605 p.
Larsen-Freeman D. Techniques and Principles in Language Teaching / D. Larsen-Freeman. – Oxford University Press, 1986. – 142 p.
Stern H.H. Fundamental Concepts of Language Teaching / H.H. Stern. – Oxford University Press, 1996. – 582 p.
Tarone E. Focus on the Learner / E. Tarone, G. Yule. – Oxford University Press, 1996. – 106 p.
Взірці тестових завдань:
1. Головною заслугою Г. Пальмера є
а) розробка закінченої системи навчання екстенсивного читання;
б) визначення структур-моделей речень для навчання усного мовлення на початковому ступені;
в) проведення занять лише іноземною мовою;
г) створення комплексу завдань для навчання писемного мовлення.
2. Метою навчання вимови в загальноосвітньому навчальному закладі є
а) ознайомлення учнів із звуками англійської мови;
б) формування слуховимовних навичок мовлення;
в) ознайомлення учнів з інтонаційними моделями англійської мови;
г) формування інтонаційного слуху.
Теорія перекладу
1. Правила перекладу назв державних органів на англійську та українську мови.
2. Типи та види повних або власне інтернаціоналізмів в залежності від їх форми/структури та лексичного значення в українській та англійській мовах.
3. Основні способи розмежування (розрізнення) повних або власне інтернаціоналізмів та запозичених інтернаціоналізмів.
4. Мовна форма (вираження) та значення деяких слів, що є повними або власне інтернаціоналізмами в одному контекстному середовищі, та псевдоінтернаціоналізмами у іншому середовищі.
5. Поняття «часткового» або «напівінтернаціоналізма».
6. Способи перекладу повних або власне інтернаціоналізмів та наведіть приклади їх перекладу за допомогою методу
А) транслітерації
Б) транскрипції
В) транслітерації та часткової транскрипції, або навпаки (наприклад, у складних словах).
Г) перекладацької транскрипції.
Д) описового методу.
7. Визначення та приклади псевдоінтернаціоналізмів, що є «фальшивими друзями перекладача».
8. Основні критерії розмежування (розрізнення) повних або власне інтернаціоналізмів та запозичених інтернаціоналізмів.
9. Основні лінгвальні та екстралінгвальні фактори, що впливають на переклад фразеологічних/ідіоматичних та сталих виразів.
10. Тип (природу) фразеологічних/ідіоматичних виразів, що перекладаються за допомогою абсолютних еквівалентів.
Основна література
Бархударов Л.С. Язык и перевод.  М.: Междунар. отношения, 1975.
Гарбовский Н.К. теория перевода – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 544с.
Комиссаров В.Н. Теория перевода.  М.: «Высшая школа», 1990.
Корунець І.В. Теорія і практика перекладу.  Вінниця: Нова книга, 2003. – 448 с.
Мирам Г. Проффесия: переводчик. – К.: Эльга, Ника-центр, 2004. – 160с.
Новикова М.А., Лебедь О.Н., Лукинова М.Ю. Стиль автора и стиль перевода. – К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. – 84 с.
Нямцу А.Є. Основи перекладознавства: Навчальний посіб6ник. – Чернівці: Рута, 2008. – 312 с.
Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика.  М.: Междунар.отношения, 1974.
Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. – М., 2006.
Семенов А.Л. Основные положения общей теории перевода.  М.: Изд-во РУДН, 2005.  99 с.
Тюленев С.В. Теория перевода. – М.: Гардарики, 2004. – 336 с.
Швейцер А.Д. Теория перевода.  М.: Наука, 1988.
Взірці тестових завдань:
International morphemes are conveyed into Ukrainian with the help of .. .
а) transcription or combination of transliteration and transcription
b) transliteration and transcription
c) combination of transliteration or transcription
d) transliteration or transcription or combination of both these methods
Особливості перекладу юридичних документів
Основні характеристики юридичного дискурсу.
Проста мова та тенденція до використання повсякденної та звичайної англійської мови замість legalise.
Переклад полісемантичних термінів.
Переклад складних юридичних термінів.
Характерні риси юридичного дискурсу.
Поняття юридичної еквівалентності.
Типи юридичних документів та юридичного перекладу.
Категорії юридичного письма.
Словник юридичного письма.
Вирішальні чинники, що сприяють ефективній глобальній юридичній комунікації.

Основна література
Michael McCarty, Felicity O’Dell, English Vocabulary in Use.  Cambridge University Press, 1997.
Агабекян И. П. Практический английский для юристов. Ростов-на-Дону. Феникс, 2003.
Гончар О.В. Англійська мова для юристів (English for Law Students): Підручник. Пектораль, 2006
Данилова З. В. Англійська мова для юристів. Навч. Посібник. Астон, 2001.
Карабан В. І. Англо-український юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2004.
Карабан В. І. Українсько-англійський юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2003.
Ліпко І. П. Англійська мова для юристів. – Вінниця: Нова книга, 2006.
Назаров В. Курс юридического перевода и англо-русский словарь по англо-американскому торговому праву. : издательство М.: Инфосерв 1994 г.
Сущинский И.И., Сущинская С.И. Английский для юристов. Москва. ГИС, 2000.
Черноватий Л. М., Карабан В. І. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США. – Вінниця: Нова книга, 2006.
Черноватий Л. М., Карабан В. І. Переклад англомовної юридичної літератури. – Вінниця: Нова книга, 2006.
Шевелева С. А. Английский для юристов. Москва. Юнити-Диана, 2007.
Взірці тестових завдань:
What are two types of receivers in legal communication
a) Direct-indirect
b) Known-unknown
c) People-organizations
d) Text-genre
Порівняльна лексикологія
Розкрийте поняття денотативного значення.
Розкрийте поняття конотативного значення.
Поясніть особливості класифікації омонімів.
Розкрийте поняття домінантного синоніма.
Визначте особливості зміни значення.
Визначте особливості антонімів.
Розкрийте поняття та наведіть класифікацію фразеологічних єдностей.
Охарактеризуйте словник англійської мови як адаптивну систему.
Наведіть опис термінологічних систем.
Наведіть основні джерела походження слів англійської мови.

Основна література
Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. Л., 1963.
Амосова Н.Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. – М., 1956.
Арнольд И.В. Аспекты семантических исследований. – М., 1980.
Арнольд И. В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования. Л.,1966.
Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. М.,1959.
Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Л., 1947.
Каращук Т.М. Словообразование английского языка. – М., 1977.
Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. М., 1956.
Akhmanova О. S. (ed.) Lexicology: Theory and Method. М.,1972.
Antrushina G.B. English Lexicology. – M., 1975.
Ginzburg R. S„ Khidekel S. S., Knyazeva G. У., Sankin A. A. A Course in Modern English Lexicology. М., 1966.
Koonin A. English Lexicology. М., 1940.
Взірці тестових завдань:
There are two basically different ways in which language may be viewed, the historical or diachronic and the .or synchronic.
a) statistical
b) analytical
c) descriptive
d) classifying
Порівняльна стилістика
Функціональні стилі англійської мови.
Стилістичні фігури кількості.
Основні стилістичні поняття.
Фонетичні засоби вираження у мові.
Лексичні засоби вираження у мові.
Стилістичні фігури якості
Стиль офіційних документів.
Морфологічні засоби вираження у мові.
Газетний стиль.
Стилістичні фігури ідентичності.

Основна література
Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. – СПб, 1999.
Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка.-Л., 1981.
Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Л., 2003.
Волкотруб Галина. Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 256 с.
Дубенко Е.Ю. О различной трактовке образа света в англоамериканских и украинских поэтических текстах второй половины XX в. // Язык и культура. – Ч.І. - К., 1994.
Єрмоленко С. Нариси з української словесності: Стилістика і культура мови. – К.: Довіра, 1999. – 416 с.
Качуровськый І. Основи аналізу мовних форм (стилістика): Фігури і тропи.-Мюнхен; Київ, 1995.
Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. – К.: Вища шк., 1987. – 349 с.
Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник / За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.
Михалъ Г. Основы теории стиля // Новое в зарубежной лингвистике – М., 1980. – Вып. IX. – С. 271-296.
Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – з-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.
Риффатер М. Критерии стилистического анализа // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвостилистика. – М., 1980. – Вып. IX.-С. 69-97.
Galperin І. R. Stylistics. – М., 1981.
Взірці тестових завдань:
Decide what style is represented in the following extract:
It's no good worrying and trying to look ahead and plan and scheme and weigh your every action, because you never can tell when doing such-and-such won't make so-and-so happen while, on the other hand, if you do so-and-so it may just as easily lead to such-and-such.
a) newspaper
b) colloquial
c) scientific
d) publicistic
Переклад ділового мовлення
Види ділових листів. Основні складові ділового листа
Звернення, яке використовується у діловому листі, якщо невідомо якої статті є адресат.
Які основні переваги та недоліки електронних ділових листів.
Яка відмінність у стилях між звичайним діловим листом та електронним? Акроніми.
Лист-запит
Види звітів.
Мемо. Способи написання.
Документи для прийому на роботу.
Заява. Види заяв.
Форми для прийому на роботу.

Основна література
Ashley, A. (1995) A Handbook of Commercial Correspondence. Oxford: Oxford University Press.
Brieger, N., Sweeney, S. (1994) The Language of Business English. L.: Prentice Hall.
Business English Essentials. Посібник з англійської мови для навчання ділового спілкування в старших класах шкіл, гімназій, ліцеїв економічного профілю. / Укл. О. Біленька, А. Павлюк, О. Чепурна Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2003.
Jones, L., Alexander, R. (1996) New International Business English. Cambridge: Cambridge University Press.
Needle, D. (1994) Business in Context. L.: Thomson Business Press.
Vic, G.N., Gilsdorf, J.W. (1994) Business Communication. Burr Ridge, IL: Business One Irwin.
Богацький І. С., Дюка нова А. М. Бізнес-курс англійської мови. К.: Логос, 2001.
Гапон Ю.А. Англійська мова для ділового спілкування. Європейський університет, Київ, 2002.
Данилова З. В. Практичний курс ділової англійської мови. Львів, 2001.
Данилова З.В., Байбакова І.М., Князевська І.Б. Ділова англійська мова. Основи економіки та бізнесу. Т., "Астон". – 1999.
Карпусь І. Ф. Англійська ділова мова. Київ; МАУП, 1995.
Взірці тестових завдань:
Put the parts of a business letter into correct order:
a) Letterhead, date, inside address, salutation, body/message, signature and official position
b) Letterhead, inside address, date, salutation, body/message, signature and official position
c) Letterhead, salutation, inside address, body/message, date, signature and official position
d) Letterhead, salutation, date, inside address, body/message, signature and official position
Література США
Американська література до 1820 року. Література корінних мешканців Америки в усному виконанні. Ранні американські політичні есе.
Американська література 1820 – 1865. Американський Ренесанс і Громадянська війна. Емерсон, Торо і трансценденталізм.
Американська романтична проза: Джеймс Фенімор Купер, Натаніель Готорн, Герман Мелвіл.
Американська романтична проза: Едгар Алан По, Генрі Водсворт Лонгфелло, Волт Вітмен, Емілі Дікінсон.
Американська література 1865 – 1914. Регіоналізм: Кетрін O'Флаерті Шопен, Марк Твен.
Реалізм і натуралізм: Генрі Джеймс, Амброуз Бірс, Стівен Крейн, Теодор Драйзер, Джек Лондон, Едіт Вортон.
Американський модернізм: Езра Паунд, T.С. Еліот, Воллес Стівенс, Вільям Карлос Вільямс. Ренесанс у Гарлемі.
Американська драма: Юджин O’Ніл, Теннессі Вільямс, Артур Міллер.
Американський роман. Проблема «втраченого покоління». Ера модернізму в американській прозі.
Американська література з 1945 року: плюралізм та мультикультурність.
Основна література
Гиленсон Б. А. Американская литература 30-х годов ХХ века. М., 1974.
Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века . М.,1966.
Зверев А. М. Американский роман 1920-30-х гг. М.,1982.
Злобин Г. П. Современная драматургия США. М., 1968.
История американской литературы / Под ред. проф. Самохвалова Н.И. Ч. 1-2. М.,1971.
Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. Т. 1-3. М., 1962-1963.
American Literature: A chronological Approach. – GLENCOLE/MCGraw-HILL, 1999.
Morner Kathleen. Rausch Ralph. NTC’sDictionary of Literary Terms. – NTC Publishing Group, 1995.
The Longman Anthology of American Literature. – LONGMAN, 1993.
The Norton Anthology of American Literature. – Norton Gradebook, 2002.
The Norton Reader. Eighth Edition. – Norton & Company, 1992.
Взірці тестових завдань:
Who is the author of Leatherstocking Tales’ (The Spy, The Pioneers, The Prairie, The Pathfinder, The Last of the Mohicans, The Deerslayer)?
a) James Fenimore Cooper
b) Nathaniel Hawthorne
c) Edgar Allan Poe
d) Agatha Christie
Література Великобританії
Англосаксонська література. Староанглійська героїчна поезія. Саги та епоси. Беовульф.
Лінгвістичні та культурні зміни у Британії після норманського завоювання у 1066 році. Хрестові походи та «Книга лицарського ордену», «Смерть короля Артура» сера Томаса Мелорі.
“Кентерберійські оповіді” Джефрі Чосера як енциклопедія середньовічного життя Англії.
XVI століття. Ренесанс у Британії. «Єлизаветинська драма» (Крістофер Марлоу, Бен Джонсон, Томас Кідд) та поезія. Вільям Шекспір. Сонети.
Розвиток англійського театру. Драми Вільяма Шекспіра.
Англійська революція і Громадянська війна. Епос Мільтона “Втрачений рай”.
Подорожі, торгівля і розширення Британської імперії. Література доби Реставрації і Просвітництва. «Мандри Гулівера» Джонатана Свіфта, «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо.
Доба Романтизму.
Вікторіанська доба 1837-1901. Вікторіанський роман.
XX століття 1900-1945. Модернізм у поезії та прозі.
XX століття. Реалізм у поезії та прозі.
Англійська постмодерна література. Експерименти в поезії та прозі. Постмодерна драма.
Основна література
Аникин Г. В. Современный английский роман. Свердловск , 1971.
Аникин Г. В., Михальская Н. П.. История английской литературы. М.,1985.
Аникст А. А. История английской литературы . М .,1956.
Бабенко В. Г. Драматургия современной Англии. М., 1981..
Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. Проблеми естетики. М., 1978.
Жантиева Д. Г. Английский роман ХХ века. М., 1965.
Ивашева В. В. Английская литература ХХ века . М., 1967.
Літературознавчий словник-довідник/ Р.Т. Громяк, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997.
English Literature with World Masterpieces. – GLENCOLE/MCGraw-HILL, 1998.
Morner Kathleen. Rausch Ralph. NTC’sDictionary of Literary Terms. – NTC Publishing Group, 1995.
The Longman Anthology of British Literature. – LONGMAN, 1993.
The Norton Anthology of English Literature. – Norton Gradebook, 2002.
The Norton Reader. Eighth Edition. – Norton & Company, 1992.
Взірці тестових завдань:
Shakespeare is the author of all literary works except one:
a) Othello
b) Tempest
c) Paradise Lost
d) Antony and Cleopatra
Структура та Критерії оцінювання ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування проводиться у письмовій формі у вигляді комплексу тестових завдань множинного вибору з однією правильною відповіддю на паперовому носії. Крім того, вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність 8.020303. – Мова та література (англійська, німецька, французька) виконують письмовий лексико-стилістичний аналіз уривку іншомовного автентичного художнього твору, а вступники на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність 8.030507 – Філологія (переклад англо-український) – письмовий переклад автентичного художнього твору іноземною мовою.
Тривалість фахового вступного випробування: 120 хвилин.
Кількість тестових завдань та критерії їх оцінювання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», спеціальність 7.020303 – Мова та література (англійська, німецька, французька) і на освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», спеціальність 8.020303. – Мова та література (англійська, німецька, французька):

Аспект
Кількість завдань
Кількість балів за 1 завдання
Загалом балів


Історія мови
6
1
6


Література
7
1
7


Лексикологія
7
1
7


Методика
20
1
20


Практика мови
20
1
20


Стилістика
7
1
7


Теоретична граматика
7
1
7


Теоретична фонетика
6
1
6


Загалом
80

80


Кількість тестових завдань та критерії їх оцінювання для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», спеціальність 7.030507 – Філологія (переклад англо-український) і на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціальність 8.030507 – Філологія (переклад англо-український)

Аспект
Кількість завдань
Кількість балів за 1 завдання
Загалом балів


Історія мови
6
1
6


Література
5
1
5


Порівняльна лексикологія
5
1
5


Методика
20
1
20


Практика мови
20
1
20


Порівняльна стилістика
6
1
6


Переклад ділового мовлення
6
1
7


Теорія і практика перекладу
7
1
6


Особливості перекладу юридичних документів
5
1
5


Загалом
80

80


Оцінювання виконання тестових завдань вступниками на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», спеціальність 7.020303 – Мова та література (англійська, німецька, французька) та спеціальність 8.030507 – Філологія (переклад англо-український) здійснюється за такою схемою:
80 – 72 балів – оцінка «відмінно»;
71 – 60 балів – оцінка «добре»;
59 – 48 балів – оцінка «задовільно»;
47 – 0 балів – оцінка «незадовільно».

Типова схема лексико-стилістичного аналізу уривку іншомовного автентичного художнього твору
Фонографічний аналіз: сегментація тексту, графічні засоби, ритмічна основа тексту (алітерація, асонанс), ономатопія.
Лексичний аналіз: характеристика лексичних одиниць, особливості словосполучень, ідіоматичні вирази, фразеологічні одиниці тощо.
Морфологічний аналіз: специфіка використання часових форм.
Синтаксичний аналіз: особливості структури речень, використання засобів виразності та стилістичних засобів на синтаксичному рівні.
Семантичний аналіз: використання семантичних засобів виразності та стилістичних засобів.

За виконання лексико-стилістичного аналізу тексту кожен студент може отримати максимально 20 балів.
Шкала нарахування балів за виконання лексико-стилістичного аналізу уривку іншомовного автентичного художнього твору


Критерії оцінювання

Дескриптори рівнів
Високий: 4 бали за кожним критерієм (max: 20 балів)
Фоногра-фічний
Лексичний
Морфологічний
Синтаксичний
СемантичнийСтудент чітко і правильно сегментує текст, виокремлюючи наявні в ньому фонографічні елементи, знаходить усі приклади ритмічної організації тексту, виділяє наявні у тексті ономатопічні засоби
Студент чітко і правильно характеризує лексичні одиниці тексту, вказує на особливості словосполучень, виділяє наявні ідіоматичні вирази та може правильно пояснити їхнє значення, визначає фразеологічні одиниці, класифікує їх відповідно до науково обґрунтованих класифікацій і може пояснити їхнє значення
Студент чітко і правильно визначає діапазон часових форм у тексті, пояснює авторський задум у використанні часових форм, пояснює їх специфіку
Студент чітко і правильно характеризує особливості структури речень тексту, знаходить у тексті засоби виразності та стилістичні засоби на синтаксичному рівні і детально й повно пояснює особливості й мету їх використання у тексті
Студент чітко і правильно визначає семантичні засоби виразності та стилістичні засоби, наявні у тексті, характери-зує особливос-ті їх використання для досягнення авторського задуму у творі.Достатній: 3 бали за кожним критерієм (max:15 балів)
Студент загалом правильно сегментує текст, виокремлюючи наявні в ньому фонографічні елементи, знаходить більшість прикладів ритмічної організації тексту, виділяє більшість ономатопічних засобів, однак незначна кількість фонографічних елементів залишається поза його увагою
Студент загалом правильно характеризує лексичні одиниці тексту, вказує на особливості словосполучень, виділяє більшість ідіоматичних виразів, однак не зовсім правильно пояснює їхнє значення, визначає фразеологічні одиниці, однак має певні труднощі у їх класифікації і пояснення їхніх значень
Студент загалом правильно визначає діапазон часових форм у тексті, частково пояснює авторський задум у використанні часових форм, пояснює їх специфіку
Студент загалом правильно характеризує особливості структури речень тексту, знаходить у тексті засоби виразності та стилістичні засоби на синтаксичному рівні, однак має певні труднощі у поясненні особливостей і мети їх використання у тексті
Студент загалом правильно визначає більшість семантичних засобів виразності та стилістичні засобів у тексті, однак має певні труднощі характеризуванні особливостей їх використання у творі.Низький: 2 бали за кожним критерієм (max:10 балів)
Студент сегментує текст, однак допускає незначні помилки, виокремлює певні фонографічні елементи, знаходить окремі приклади ритмічної організації тексту, однак допускає численні помилки
Студент характеризує лексичні одиниці тексту, допускаючи помилки у їх номінації, вказує на окремі особливості словосполучень, виділяє окремі ідіоматичні вирази, але не може пояснити їхнє значення, визначає фразеологічні одиниці, допускаючи помилки у їх класифікації, має значні труднощі у поясненні їхнього значення
Студент частково визначає діапазон часових форм у тексті, однак робить значні помилки, має певні труднощі у поясненні авторського задуму щодо використання часових форм і пояснення їх специфіки
Студент характеризує особливості структури речень тексту, однак робить значні помилки, має труднощі у визначенні засобів виразності та стилістичних засобів на синтаксичному рівні, частково пояснює особливості їх використання
Студент визначає семантичні засоби виразності та стилістичні засоби, однак робить значні помилки, допускає помилки у характеризуванні особливостей їх використання для досягнення авторського задуму у творі.


Незадовільний: 1 бал за кожним критерієм (max:5 балів)
Студент має значні труднощі у сегментуванні тексту, виокремлює лише одиничні фонографічні елементи, знаходить 1-2 приклади ритмічної організації тексту
Студент має значні труднощі у характеризуванні лексичних одиниць тексту, не може вказати на особливості словосполучень, допускає значні помилки у виділенні ідіоматичних виразів, не розуміючи їхнє значення, не може визначити фразеологічні одиниці, класифікувати їх і пояснити їхнє значення
Студент частково визначає часові форми у тексті, допускаючи значні помилки, не може пояснити авторський задум у використанні часових форм, не може пояснити їх специфіку
Студент частково характеризує особливості структури речень тексту, допускаючи значні помилки, знаходить 1-2 засоби виразності та стилістичні засоби на синтаксичному рівні, не може пояснити особливості й мету їх використання
Студент частково визначає семантичні засоби виразності та стилістичні засоби, наявні у тексті, допускаючи значні помилки, не може схарактеризувати особливості їх використання для досягнення авторського задуму у творі.


За виконання перекладу тексту з англійської мови на українську кожен студент може отримати максимально 20 балів.
16-20 балів нараховуються за виконання вступником перекладу, дотримуючись норм української мови; допускається 2-3 неточності у викладенні матеріалу, які не призводять до смислових помилок та помилкових висновків.
11-15 балів нараховуються за правильне виконання перекладу 75-89% тексту із 100%допущено 3-5 помилок, які порушують норми української мови; допущено 3-5 орфографічних ти стилістичних помилок у виконаних перекладах.
6-10 балів нараховуються за правильне виконання перекладу 60-79% тексту із 100%; у виконаній роботі не дотримувались норми української мови; допущено 6-8 орфографічних та стилістичних помилок.
0-5 балів нараховуються за правильне виконання перекладу 60% тексту із 100%; допущені грубі порушення норм української мови; допущено ряд орфографічних, граматичних та стилістичних помилок.

Оцінка за вступне випробування вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» нараховується як сума балів за виконання тестових завдань та лексико-стилістичного аналізу уривку іншомовного автентичного художнього твору або його перекладу (максимально 100 балів) відповідно до такої схеми:

100 – 90 балів – оцінка «відмінно»;
89 – 75 балів – оцінка «добре»;
74 – 60 балів – оцінка «задовільно»;
59 – 0 балів – оцінка «незадовільно».
13PAGE 15


13PAGE 147115
Заголовок 1 Заголовок 4 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 385473
    Размер файла: 637 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий