НМП РЕ дн НА 15.06.2015

ПЕРЕДМОВА

Навчальним планом підготовки бакалаврів передбачено вивчення дисципліни «Регіональна економіка», яка є нормативною для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Метою дисципліни є надання знань щодо розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, а також аналізу стану і визначення головних напрямків регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин та основних теоретичних положень загальної екології.
Предметом дисципліни є опанування теорії і практики розміщення продуктивних сил і регіональної економіки у зв’язку з необхідністю посилення регіонального підходу до регулювання народного господарства, управління соціально-економічним розвитком теорії, забезпечення освоєння природних, виробничих і людських ресурсів регіонів.
Головними завданнями дисципліни є забезпечення науково-методичної підготовки студентів для вирішення територіальних, регіональних проблем у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання; формування комплексного, просторового сприйняття економіки з позиції активізації людського фактора, необхідності врахування досягнень науково-технічного прогресу у вирішенні економічних, соціальних, екологічних та ін. проблем; вивчення проблем раціонального використання природно-господарського потенціалу та розвитку міжгалузевих комплексів і регіонів України.
Послідовність вивчення програмного матеріалу обумовлена внутрішньою логікою тем дисципліни: на попередніх поняттях ґрунтується вивчення наступних тем. Вивчення навчальної дисципліни «Регіональна економіка» базується на знаннях, які студенти отримали у процесі вивчення таких дисциплін, як «Політична економія», «Мікроекономіка».
Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни «Регіональна економіка» та розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів, а також викладачів навчальної дисципліни «Регіональна економіка».


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Регіональна економіка»

Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Регіональна економіка» є формування знань з розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, а також аналізу стану і визначення головних напрямків регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин та основних теоретичних положень загальної екології.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Регіональна економіка» є забезпечення науково-методичної підготовки студентів для вирішення територіальних, регіональних проблем у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання; формування комплексного, просторового сприйняття економіки з позиції активізації людського фактора, необхідності врахування досягнень науково-технічного прогресу у вирішенні економічних, соціальних, екологічних та ін. проблем; вивчення проблем раціонального використання природно-господарського потенціалу та розвитку міжгалузевих комплексів і регіонів України.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти компетенціями:
Інструментальними: здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу з різних джерел (підручник, навчальний посібник, періодичні видання, Інтернет та ін.), ефективно організовувати свій робочій час.
Міжособистісними: здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації, удосконалювати емоційний потенціал як інструмент розвитку у майбутніх лідерів навичок управління на індивідуальному, міжособистісному та груповому рівнях.
Системними: здатність застосовувати знання з теорії і практики регіональної економіки в процесі рішення комплексних проблем управління сучасними організаціями в умовах глобалізації.
Спеціальними: здатність до набуття навичок практичного застосування методологічного апарату дисципліни; здатність застосовувати теоретичні знання щодо впровадження оптимальних управлінських рішень в економічних районах; здатність отримувати та аналізувати інформацію про діяльність підприємства в розрізі регіонального управління; здатність здійснювати кількісну та якісну оцінку економічних районів; вміння вирішувати практичні завдання, пов’язані з управлінням промислових підприємств у конкретних регіонах; здатність до оволодіння навичками аналітичного обґрунтування прийнятих рішень в визначенні пріоритетів розвитку кожного економічного району; здатність до комплексної розробки системи регіонального управління та її впровадження у народному господарстві.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

МОДУЛЬ I. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Змістовий модуль 1. Регіональна економіка

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет курсу. Територіальний поділ праці і розміщення продуктивних сил. Місце курсу в системі наукових дисциплін. Зв’язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економіками та іншими дисциплінами.
Методологічні основи курсу. Матеріалістична діалектика. Спеціальні методи.
Завдання курсу. Значення курсу в професійній підготовці економістів.
Структура курсу. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил. Народногосподарський комплекс як форма організації продуктивних сил. Економіка районів. Місце і роль України в світовому економічному просторі. Зовнішньоекономічні зв’язки України.

ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення продуктивних сил, їх об’єктивний характер. Сучасні інтеграційні процеси. Вирівнювання ступенів економічного і соціального розвитку окремих регіонів.
Основні закономірності розміщення продуктивних сил: соціальна спрямованість, усталеність розвитку, національна безпека, планомірність, керованість, комплексність, конкурентоспроможність, ефективність господарства економічних районів.
Найважливіші принципи й фактори розміщення продуктивних сил. Визначальна роль екологічних і соціальних критеріїв у розміщенні виробництва. Місце соціальної сфери у територіальній організації продуктивних сил. Пріоритетність розвитку соціальної сфери. Вплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил.
Основні напрями подальшого розвитку та вдосконалення розміщення продуктивних сил.

ТЕМА 3. НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Народонаселення та його роль у розвитку і територіальній організації народного господарства. Кількість населення. Регіональні особливості відтворення населення. Демографічні проблеми. Територіальне розміщення. Кількість, динаміка і густота населення різних районів. Міграція населення та її види. Регіональні особливості й відмінності у рівні життя населення. Національний склад населення і його територіальні особливості. Міське та сільське населення. Міські агломерації. Обмеження зростання великих міст. Урбанізація та проблеми довкілля. Пріоритетність розвитку малих і середніх міст.

ТЕМА 4. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Сутність регіону і об’єктивний характер його формування.
Складові елементи регіону у системі територіального поділу праці. Основні засади функціонування регіону. Основні напрямки розвитку регіону.

ТЕМА 5. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Економіка країни як єдиний народногосподарський комплекс. Місце у світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві. Сучасна галузева структура народного господарства та тенденції її розвитку. Стратегія і тактика структурної перебудови. Промисловість. Основні форми організації виробництва.
Основні напрями поліпшення розміщення продуктивних сил у перспективі. Зрушення у галузевій структурі народного господарства під впливом соціальної переорієнтації та технічного прогресу.
Посилення процесів інтеграції та просторової концентрації виробництва. Удосконалення міжрайонних економічних зв’язків. Фактори протидії. Об’єктивний характер формування міжгалузевих комплексів. Національна безпека України. Забезпечення економічної, соціальної й екологічної безпеки.

ТЕМА 6. ПРОДУКТИВНІ СИЛИ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ
Природний потенціал і його структура. Місце України у світових сировинних і паливно-енергетичних ресурсах та ступінь забезпечення власних потреб. Кількісна та якісна оцінка природних ресурсів і природних умов: балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини й палива. Характеристика природного потенціалу економічних районів, їх сировинних, паливних, біологічних, земельних, водних, рекреаційних та інших ресурсів.
Ресурсозбереження як головний напрям використання природного потенціалу. Основні шляхи ресурсозбереження і їх практичне освоєння. Вторинні ресурси, їх класифікація та економічна оцінка. Екологічні проблеми України. Охорона довкілля. Раціональне природокористування.
Трудові ресурси. Структура і розподіл за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства і економічними районами. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості. Аналіз балансу трудових ресурсів. Ринок праці. Забезпечення ефективності зайнятості.

ТЕМА 7. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Визначення державної регіональної економічної політики. Державна регіональна політика як складова і невід’ємна частина загальних соціально-економічних перетворень. Основні напрями державної регіональної економічної політики. Суб’єкти державної регіональної політики.
Цілі державної регіональної економічної політики. Підвищення ефективності територіального поділу праці. Оптимізація інтеграційних і дезінтеграційних процесів. Урахування особливостей регіонів. Збалансованість розвитку в контексті сталого розвитку. Примноження національного багатства країни.
Завдання державної регіональної політики у сферах економічній, соціальній та екологічній. Забезпечення комплексності й раціональної структури господарства регіонів. Розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури. Підвищення добробуту населення. Оптимізація соціальних прав громадян. Поліпшення демографічної ситуації. Удосконалення системи розселення. Регулювання природно-господарської збалансованості регіонів. Екологічне обґрунтування розміщення продуктивних сил.

ТЕМА 8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНД
Становлення зовнішньоекономічної діяльності України в ринкових умовах. Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України.
Міжнародний поділ праці. Місце України у світовому територіальному поділі праці. Об’єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв’язків, що випливають з необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України. Зовнішньоекономічні зв’язки як один з найважливіших засобів економії суспільної праці.
Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків. Зовнішня торгівля: структура, тенденції розвитку (в цілому та по окремих групах країн). Зовнішньоекономічний баланс України. Територіальна і товарна структура експорту й імпорту. Поліпшення структури торгівлі. Експортний потенціал та рівні реалізації конкурентних переваг української економіки. Транзитний потенціал України і його використання.
Встановлення прямих зв’язків підприємств України з промисловими й комерційними фірмами зарубіжних країн. Створення спільних підприємств і міжнародних об’єднань за участю українських та іноземних організацій, фірм, управлінь. Проблеми іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.

ТЕМА 9. МІЖГАЛУЗЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ КОМПЛЕКСИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ
Особливості формування й аналізу міжгалузевих господарських комплексів.
Роль паливно-енергетичного комплексу в народному господарстві та його структура. Галузі паливно-енергетичного комплексу як фактор районування.
Розміщення галузей паливної промисловості. Паливний баланс та його структура. Оптимізація паливного балансу на сучасному етапі та у довгостроковій перспективі. Джерела надходження в Україну енергоносіїв. Зв’язки республіки з державами СНД та іншими країнами. Економічна характеристика вугільних басейнів. Порівняльна забезпеченість вугіллям економічних районів. Основні вантажопотоки вугілля. Соціально-економічні та екологічні проблеми Донбасу й Львівсько-Волинського вугільного басейну. Перспективи розвитку кам’яновугільної і буровугільної галузей промисловості.
Нафтова промисловість. Розміщення нафтопереробної промисловості та її потужності. Проблеми й перспективи розвитку нафтової та нафтопереробної промисловості і забезпечення країни нафтопродуктами. Газова промисловість. Особливості розміщення газових ресурсів і забезпеченість ними економічних районів. Проблеми та перспективи розвитку газової промисловості. Електроенергетика. Роль електроенергетики у розвитку народного господарства. Умови, фактори і наукові основи розміщення об’єктів електроенергетики. Основні райони концентрації теплових, атомних і гідравлічних станцій. Сучасний стан електроенергетики.
Металургія, як фактор районування. Чорна металургія. Структура чорної металургії. Технологічні особливості металургійного процесу. Економічна оцінка сировинної і паливної баз. Умови, чинники і принципи розміщення підприємств чорної металургії. Основні металургійні центри. Сучасний стан чорної металургії й обсяги виплавки чорних металів. Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузі.
Кольорова металургія. Галузева структура кольорової металургії. Сучасний стан кольорової металургії. Принципи й особливості розміщення підприємств кольорової металургії. Основні центри. Основні проблеми та перспективи розвитку галузі.
Структура машинобудівного комплексу. Умови і чинники, що впливають на структуру, розвиток і розміщення підприємств машинобудування. Галузева структура машинобудівного комплексу. Найважливіші галузі: верстато- і приладобудування, важке машинобудування, виробництво енергетичного устаткування, електронна та електротехнічна промисловість, транспортне, сільськогосподарське машинобудування, тракторобудування та інші галузі. Військово-промисловий комплекс і його місце в машинобудівному комплексі. Основні райони і центри машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення машинобудівного комплексу.
Розміщення галузей хімічної промисловості. Обсяги виробництва і рівень забезпечення країни продукцією галузі. Охорона навколишнього середовища та здоров’я людей у районах розміщення хімічної промисловості. Застосування безвідходних і маловідходних технологій. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення хімічної промисловості.
Лісова та деревообробна промисловість. Галузева структура. Умови і чинники розміщення підприємств галузі. Економічна оцінка лісових ресурсів. Основні форми організації виробництва. Сучасний стан та особливості розміщення лісозаготівельної, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. Обсяги виробництва і рівень забезпечення країни продукцією галузі. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення галузі. Напрями екологізації виробництва.
Структура будівельного комплексу. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення комплексу. Промисловість будівельних матеріалів. Значення і структура галузі. Сировинна база. Умови й чинники розміщення цементної промисловості, промисловості залізобетонних виробів і конструкцій, стінових, покрівельних та інших матеріалів. Проблеми й перспективи розвитку і розміщення галузі. Капітальне будівництво. Кількісна та якісна характеристика. Проблеми й перспективи розвитку капітального будівництва в умовах ринкової економіки.
Значення агропромислового комплексу (АПК) в народному господарстві. Пріоритетність вирішення продовольчої проблеми. Галузева структура АПК. Комплекс галузей, що виробляють засоби виробництва для АПК: сучасний стан і особливості розміщення. Виробнича й соціальна інфраструктури АПК. Сільське господарство. Галузева структура сільського господарства. Особливості розміщення. Сучасний стан розвитку та завдання інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарські зони України. Спеціалізація і концентрація виробництва. Землеробство. Структура земельних угідь. Розміщення галузей рослинництва. Тваринництво. Галузева структура. Особливості розміщення основних галузей та спеціалізованих АПК. Проблеми і перспективи розвитку й розміщення.
Харчова промисловість як основна переробна ланка АПК. Галузева структура харчової промисловості. Умови і чинники, що впливають на принципи, які зумовлюють розміщення галузей харчової промисловості.
Основні проблеми і перспективи розвитку й розміщення галузей агропромислового комплексу.
Значення галузей, що виробляють предмети споживання непродовольчого характеру. Пріоритетність розвитку виробництва та підвищення якості товарів і насичення ними ринку країни. Галузева структура комплексу. Умови і чинники розміщення. Легка промисловість. Галузева структура. Умови та чинники, що впливають, і принципи, які зумовлюють розвиток та розміщення галузей легкої промисловості. Райони та центри розміщення. Міжгалузеві зв’язки легкої промисловості. Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей. Машинобудування. Зростання ролі машинобудування та інших галузей важкої промисловості у виробництві й радикальному поліпшенні якості товарів тривалого користування (відео- та побутова техніка, персональні комп’ютери тощо). Особливості розміщення їх виробництва. Проблеми та перспективи розвитку.
Значення транспорту в народному господарстві. Умови й чинники, що впливають на формування і розміщення транспортної мережі, обсяг та структуру вантажообороту. Транспортна система. Характеристика розвитку і розміщення окремих видів транспорту (залізничного, морського, річкового, автомобільного, повітряного, трубопровідного), їх взаємодія у транспортних вузлах. Особливості функціонування різних видів транспорту. Структура вантажообороту та пасажиро обороту. Проблеми й перспективи розвитку транспортної системи.
Зв’язок як галузь народного господарства. Галузева структура. Особливості розміщення. Сучасний стан. Проблеми й перспективи розвитку і розміщення. Взаємодія транспортного комплексу і зв’язку України з транспортними та інформаційними системами інших держав.
Функціональна та економічна сутність соціальної інфраструктур, її галузевий склад. Основні елементи територіальної структури соціальної інфраструктури. Сучасний стан, особливості та принципи розвитку соціальної інфраструктури.

ТЕМА 10. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ЄДНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Економіка України як основа регіональних соціально-економічних систем. Місце у світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві.
Сучасна галузева структура народного господарства та тенденції її розвитку. Стратегія і тактика структурної перебудови. Промисловість. Основні форми організації виробництва.

ТЕМА 11. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Характеристика продуктивних сил України: сучасний стан, рівень розвитку й територіальна організація.
Економіка регіону – ланка єдиного народногосподарського комплексу України. Місце і спеціалізація економічних районів у системі територіального поділу праці. Комплексний соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкових відносин. Диференціація територій за рівнем та комплексністю розвитку продуктивних сил. Збільшення внеску кожного регіону в розвиток народного господарства республіки. Соціально-економічні та екологічні проблеми районів та шляхи їх вирішення.
Характеристика продуктивних сил економічних районів.
Приклад: Придніпровський економічний район. Місце району в економіці України. Економічна оцінка природно-ресурсного та виробничого потенціалу. Населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його ефективного використання. Особливості формування та функціонування територіально-виробничого комплексу району. Найактуальніші проблеми району (економічні, соціальні, демографічні, екологічні тощо).

ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ІНШІ СВІТОВІ КУЛЬТУРИ
Міжнародні економічні зв’язки України базуються на основних формах зовнішньоекономічних зв’язків. Зовнішня торгівля: структура, тенденції розвитку (в цілому та по окремих групах країн). Зовнішньоекономічний баланс України. Територіальна і товарна структура експорту й імпорту. Поліпшення структури торгівлі. Експортний потенціал та рівні реалізації конкурентних переваг української економіки. Транзитний потенціал України і його використання.
Встановлення прямих зв’язків підприємств України з промисловими й комерційними фірмами зарубіжних країн. Створення спільних підприємств і міжнародних об’єднань за участю українських та іноземних організацій, фірм, управлінь. Проблеми іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.

ТЕМА 13. ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
Фактори сталого розвитку продуктивних сил і формування економіки регіонів. Загальні поняття про фактори сталого розвитку продуктивних сил. Види факторів сталого розвитку продуктивних сил. Спрощена характеристика факторів сталого розвитку продуктивних сил і формування економіки регіонів.
Характеристика факторів сталого розвитку продуктивних сил, їх призначення, структура та групи факторів. Складові елементи факторів сталого розвитку продуктивних сил. Урахування особливостей факторів сталого розвитку продуктивних сил.

Змістовий модуль 2. Екологія

ТЕМА 14. НАУКОВІ ЗАСАДИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Характеристика методів у дослідженні різних процесів. Основні підходи щодо дослідження раціонального природокористування: галузевий, міжгалузевий, територіальний (регіональний), системно-структурний, історичний, комплексний екологічний, проблемний, програмно-цільовий, відтворювальний.
Наукові методи аналізу раціонального природокористування: системний аналіз, балансовий, нормативний, картографічний, економіко-математичний. Оцінка раціонального природокористування, розміщення підприємств та галузей народного господарства. Критерії раціонального природокористування. Схеми раціонального природокористування.

ТЕМА 15. ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ І СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Екологічний моніторинг і якість природного середовища. Поняття екологічного моніторингу. Види екологічного моніторингу.
Блок-схеми системи екологічного моніторингу та системи управління станом середовища. Якість природного середовища в системі екологічного моніторингу. Характеристика екологічного стану.

ТЕМА 16. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Економічний механізм природокористування. Еволюція економічних принципів природокористування. Умови еколого-економічних принципів господарювання.
Еколого-економічні засади раціонального природокористування. Поняття економічної, соціальної та моральної шкоди. Класифікація природоохоронних заходів. Оцінка ефективності природоохоронних заходів.
Оцінка природних ресурсів. Види платежів за ресурси. Вартісна оцінка природних ресурсів. Регіональна оцінка навколишнього середовища. Загальна оцінка охорони навколишнього середовища.

ТЕМА 17. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Економічна ефективність природоохоронної діяльності. Економічна ефективність природних ресурсів. Економічна ефективність природних умов.
Соціальна ефективність природоохоронної діяльності. Роль соціальної ефективності у суспільному виробництві. Складові соціальної сфери. Роль соціальної сфери. Функції соціальної сфери. Загальні визначення соціальної ефективності природоохоронної діяльності.

ТЕМА 18. СВІТОВИЙ ДОСВІД І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Елементи світового досвіду і міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища. Міжрегіональне співробітництво. Прикордонне співробітництво. Розвиток міжрегіонального і прикордонного співробітництва. Міжрегіональна співпраця. Форми прикордонного співробітництва.
Єврорегіони, їх сутність, головні цілі, форми, передумови. Заходи, які передбачені для активізації розвитку прикордонних регіонів та інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків.

МОДУЛЬ ІІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ).

2. ЗАВДАННЯ ТА методичні рекомендації
до самостійної роботи

Самостійна робота студентів проводиться під керівництвом викладача. Вона є логічним продовженням аудиторних занять, проводиться за завданням викладача, який інструктує студентів і встановлює терміни її виконання. Витрати часу на виконання самостійної роботи не регламентуються розкладом. Регламент (час) на виконання самостійної роботи встановлюється навчальним планом і програмою дисципліни. Режим і тривалість роботи над програмним матеріалом вибирає сам студент у залежності від своїх здібностей і конкретних умов, що вимагають від нього не тільки розумової, але й організаційної самостійності.

Цілі самостійної позааудиторної роботи

Закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим учбовим матеріалом.
Формування умінь і навичок самостійної розумово-освітньої праці.
Розвиток сучасного економічного мислення, орієнтованого на поглиблене пізнання сутності й шляхів реорганізації життєдіяльності людини.
Формування переконаності, вольових рис характеру.

Види самостійної роботи в залежності від поставленої мети:

1. Первинне оволодіння знаннями (засвоєння нового матеріалу) – читання підручника, першоджерела, додаткової літератури. Складання плану викладу, конспектування прочитаного. Виписка з тексту.
2. Закріплення і систематизування знань – робота з конспектом лекцій, повторна робота над матеріалом підручника, першоджерела, додаткової літератури. Складання плану відповіді на спеціально підготовлені питання. Відповіді на контрольні питання. Підготовка відповідей на іспит.
Якість засвоєння студентами учбового матеріалу, що виноситься на самостійну роботу студентів, підлягає обов’язковому поточному (модульному) та підсумковому семестровому контролю (на екзамені).

Модуль 1. Регіональна економіка і екологія

Змістовий модуль 1. Регіональна економіка

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни

План вивчення теми

Аналіз класичних теорій розміщення виробництва.
Теорія розміщення аграрної економіки.
Теорія розміщення промисловості.
Теорія розміщення капіталістичного господарства.

Навчальні цілі
Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо класичних методів обґрунтування розміщення продуктивних сил

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Розглядаючи тему слід звернути увагу на класичні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил: теорії розміщення виробництва Й. Тюнена (модель територіальної структури сільського господарства), теорію розміщення промисловості А. Вебера і принципів вибору оптимального місця розміщення підприємства з урахуванням найменших витрат, теорію А. Льоша з проблем оптимального розміщення галузей народного господарства і критеріїв оцінки радіусу ринку певної продукції.

Питання для самоконтролю

У чому полягає сутність теорії розміщення виробництва Й. Тюнера? Накресліть модель територіальної структури сільського господарства за Й. Тюнером.
Хто започаткував теорію розміщення промисловості? У чому її сутність?
Розкрийте особливості теорії розміщення виробництв Льоша.
У чому сутність концепції територіальних обмежень та її модифікацій?

Рекомендована література:
[1,2,7,8,10,11,12]


Тема 2. Теорії та концепції формування продуктивних сил та регіональної економіки

План вивчення теми

Економічні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил.
Які показники використовують для оцінки ефективності розміщення підприємств і галузей народного господарства.
Сучасні концепції розміщення продуктивних сил.
Принципи системно-діагностичного аналізу регіонального розвитку
Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо теорії та концепції формування продуктивних сил та регіональної економіки

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

При розгляді теми слід звернути увагу на економічні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил: системний аналіз, балансовий, нормативний, картографічний, економіко-математичний та інші, а також на оцінку ефективності розміщення підприємств і галузей народного господарства, критерії оцінки, принципи системно-діагностичного аналізу регіонального розвитку, вибір оптимального варіанту розміщення.
Далі слід зупинитися на сучасній концепції розміщення продуктивних сил, схемі розвитку та розміщення продуктивних сил України, економічних районів, областей на тривалу перспективу; ознайомитися з проектом закону про прогнозування економічного й соціального розвитку України.

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте економічні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил: системний аналіз; балансовий; нормативний; картографічний; економіко-математичний.
Визначте критерії оцінки продуктивних сил. Дайте характеристику оцінки ефективності розміщення підприємств і галузей народного господарства.
Розкрийте сучасну концепцію розміщення продуктивних сил. Що таке індекс рівня районної спеціалізації? Яка методика його обчислення?

Рекомендована література:
[1,2,7,8,10,11,12]
Тема 3. Народонаселення та його роль у розвитку народного господарства

План вивчення теми

Сутність продуктивних сил.
Територіальний поділ праці та розвиток продуктивних сил.
Закономірності й принципи розміщення виробництва.
Форми територіальної організації продуктивних сил.

Навчальні цілі
Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо складу та взаємодії продуктивних сил; теоретичних основ розміщення продуктивних сил і регіональної економіки

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Вивчення та засвоєння теми слід починати з народонаселення та його роль у розвитку і територіальній організації народного господарства. Кількість населення. Регіональні особливості відтворення населення. Демографічні проблеми. Територіальне розміщення. Кількість, динаміка і густота населення різних районів. Міграція населення та її види. Регіональні особливості й відмінності у рівні життя населення. Національний склад населення і його територіальні особливості. Міське та сільське населення. Міські агломерації. Обмеження зростання великих міст. Урбанізація та проблеми довкілля. Пріоритетність розвитку малих і середніх міст.
Неоднорідність території за різними ознаками або надмірна величина території з точки зору певних цілей вивчення або практичної діяльності обумовлюють необхідність розчленування території на частини – регіони (райони). Класифікують економічні райони за масштабами, за галузями спеціалізації, за ступенем однорідності.
Питання для самоконтролю

Визначте складові частини продуктивних сил.
Назвить і дайте стислу характеристику принципів розміщення продуктивних сил.
Визначте, які фактори впливають на розміщення продуктивних сил.
Проаналізуйте, яким чином змінюється роль факторів у розміщенні продуктивних сил під впливом науково-технічного прогресу.
Назвить і дайте стислу характеристику методів, за допомогою яких проводяться дослідження розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.

Рекомендована література:
[1,2,3,5,6,7,8,9,13,21]

Тема 4. Проблеми формування і функціонування ринку праці

План вивчення теми

1. Проблеми формування і функціонування ринку праці.
2. Територіально-виробничий комплекс у системі територіальної організації продуктивних сил.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо різновидів територіальної організації продуктивних сил

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Вивчення та засвоєння теми слід починати з сутності поняття «ринок праці» і об’єктивний характер його формування на регіональному рівні.
Важливими є складові елементи регіонального ринку праці у системі територіального поділу праці. Основні засади функціонування на регіональному рівні. Основні напрямки розвитку регіонального ринку праці.

Питання для самоконтролю

Розкрийте сутність поняття «територіальний поділ праці».
Охарактеризуйте основні форми організації господарства.
Розкрийте сутність терміну «економічний район (регіон)». Наведіть класифікацію економічних районів.
Охарактеризуйте територіально-виробничі комплекси України та визначте їх типи.
Рекомендована література:
[1,2,3,5,6,7,8,9,13,21]

Тема 5. Господарський комплекс України

План вивчення теми

Сучасна галузева структура народного господарства.
Промисловість. Основні форми організації виробництва.
Значення та особливості розміщення підприємств чорної металургії.
Основні етапи металургійного виробництва.
Види металургійних підприємств. Заводи повного та неповного циклу.
Історія розвитку металургійного комплексу України.
Принципи і особливості розміщення кольорової металургії.

Навчальні цілі
Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо галузевого склад у народного господарства, основних форм організації виробництва

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Вивчення теми доцільно розпочати з визначення складових частин народногосподарського комплексу. Далі необхідно охарактеризувати структуру господарства України, відмітити переважання важкої індустрії, недостатній розвиток галузей і виробництва товарів народного споживання.
Слід визначити економічні та природні фактори, які впливають на галузеву структуру економіки України. А також розглянути основні напрямки і тенденції удосконалення народногосподарського комплексу України.
Необхідно звернути увагу на специфіку функціонування основних форм організації виробництва: концентрацію, спеціалізацію, комбінування та кооперування.
Характеристику народного господарства України слід почати з металургійного комплексу, як провідної галузі в економіці України. Треба звернути увагу на особливе значення чорної металургії як матеріальної бази всього комплексу важкої індустрії України. Необхідно з’ясувати принципи і закономірність розміщення підприємств чорної металургії, а також звернути увагу на основні етапи становлення і розвитку вітчизняного металургійного виробництва.
Питання для самоконтролю

Особливості галузевої структури господарства України.
Основні форми організації виробництва.
Чому чорну металургію з повним технологічним циклом вважають важним фактором районування?
Дайте характеристику чорної металургії. Визначте її галузевий склад.
У чому технологічні особливості металургійного процесу?
Дайте економічну оцінку сировинної і паливної баз металургійного комплексу.
Розкрийте умови, чинники і принципи розміщення підприємств чорної металургії.
Назвіть основні металургійні центри.
Охарактеризуйте сучасний стан чорної металургії й обсяги виплавки чорних металів.
Дайте характеристику кольорової металургії. Визначте її галузевий склад.
Проаналізуйте сучасний стан кольорової металургії.
Визначте принципи й особливості розміщення підприємств кольорової металургії.
Назвіть основні центри, обсяги виробництва і забезпечення країни кольоровими металами.
У чому основні проблеми та перспективи розвитку галузей чорної та кольорової металургії?
Розкрийте важливість охорони навколишнього середовища і здоров’я людей у центрах розміщення металургійних підприємств.

Рекомендована література:
[1,2,3,5,8,9,13,19,21,24]

Тема 6. Продуктивні сили України та економічних районів

План вивчення теми

Сучасний стан продуктивних сил України.
Територіальна організація продуктивних сил України.
Комплексний соціально-економічний розвиток територій.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо сучасного стану продуктивних сил України; рівня розвитку продуктивних сил України; територіальної організації продуктивних сил України

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення даної теми необхідно почати з сучасного стану продуктивних сил України, рівня їх розвитку, територіальної організації продуктивних сил України.
Економіку району необхідно розглядати як ланку єдиного народногосподарського комплексу України, визначити місце й спеціалізацію економічних районів у системі територіального поділу праці. Важливе місце посідає комплексний соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкових відносин, а також диференціація територій за рівнем та комплексністю розвитку продуктивних сил.
Суттєвим питанням є збільшення внеску кожного регіону в розвиток народного господарства України, соціально-економічні й екологічні проблеми районів та шляхи їх вирішення.

Питання для самоконтролю
Дайте характеристику сучасного стану продуктивних сил України.
Яким є рівень розвитку продуктивних сил України?
Що означає територіальна організація продуктивних сил України?
Охарактеризуйте місце району в економіці України.
Охарактеризуйте економіко-географічне положення району.
Найбільш розвинуті галузі промисловості в кожному районі.
Основні чинники, що сприяють розвитку важкої індустрії в Придніпровському економічному району.
Які основні проблеми для кожного економічного району та до яких наслідків приведе сповільнення їх вирішення.

Рекомендована література:
[1,2,6,7,8,9,10,12,13,21,24]

Тема 7. Теоретичні основи державної регіональної економічної політики

План вивчення теми

Визначення державної регіональної економічної політики.
Цілі державної регіональної економічної політики.
Завдання державної регіональної політики у сферах: економічній, соціальній, екологічній.
Розмежування повноважень між центром і регіонами.
Механізм реалізації державної регіональної економічної політики.
Сучасна концепція розміщення продуктивних сил УкраїниНавчальні цілі
Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо регіональної економічної політики України в цілому і особливостей економічного розвитку регіонів

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Вивчення даної теми необхідно почати з визначення державної регіональної економічної політики. Слід звернути увагу на державну регіональну політику як складову і невід’ємну частину загальних соціально-економічних перетворень, а також основні напрями, об’єкти, суб’єкти державної регіональної політики.
Потім слід зупинитися на цілях державної регіональної економічної політики, звернути увагу на підвищення ефективності територіального поділу праці, оптимізації інтеграційних і дезінтеграційних процесів, урахуванні особливостей регіонів, збалансованості розвитку в контексті сталого розвитку, примноження національного багатства країни.
Далі необхідно розглянути завдання державної регіональної політики у сферах економічній, соціальній, екологічній, слід звернути увагу на забезпечення комплексності та раціональної структури господарства регіонів, розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури, підвищення добробуту населення, оптимізацію соціальних прав громадян: поліпшення демографічної ситуації. удосконалення системи розселення, регулювання природно-господарської збалансованості регіонів, екологічне обгрунтування розміщення продуктивних сил.
При розгляданні питання розмежування повноважень між центром і регіонами слід звернути увагу на підвищення ролі територій у розвитку й розміщенні продуктивних сил, посилення спрямовуючої і координуючої ролі держави, гармонійне поєднання державного управління і місцевого самоврядування як основи розмежування повноважень у сфері управління економікою, регіональні аспекти управління державним та комунальним секторами економіки.
При підготовці до наступного питання необхідно ознайомитися з елементами механізму реалізації державної регіональної економічної політики: законодавчо-нормативною базою, бюджетно-фінансовим регулюванням регіонального розвитку, прогнозуванням, плануванням і програмуванням, вільними економічними зонами, міжрегіональним і прикордонним співробітництвом.
При вивченні останнього питання звернути увагу на схеми-прогнози та державні програми розвитку і розміщення продуктивних сил України, економічних районів та областей на тривалу перспективу.
Питання для самоконтролю

Дайте визначення державної регіональної економічної політики.
Розкрийте основні напрями державної регіональної економічної політики.
Визначте об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики.
Які цілі державної регіональної політики?
Які головні завдання політики регіонального розвитку в Україні?
Перелічіть основні напрями і принципи реалізації політики регіонального розвитку в Україні.
Розкрийте завдання державної політики та забезпечення комплексності і раціональної структури господарства регіонів.
Як розвивається підприємництво та ринкова інфраструктура?
Як здійснюється регулювання природно-господарської збалансованості регіонів?
Дайте екологічне обґрунтування розміщення продуктивних сил.
Покажіть розмежування повноважень між центром і регіонами.
Визначте механізм реалізації державної регіональної економічної політики.
Охарактеризуйте складові елементи механізму реалізації державної регіональної економічної політики.

Рекомендована література:
[1,2,6,7,8,9,10,12,13,24]

Тема 8. Зовнішньоекономічні зв’язки та співробітництво України з країнами СНД

План вивчення теми

Становлення зовнішньоекономічної діяльності України.
Місце України у світовому територіальному поділі праці.
Зовнішня торгівля: структура, тенденції розвитку
Експортний потенціал та рівні реалізації конкурентних переваг української економіки.
Проблеми іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.
Навчальні цілі
Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо міжнародного поділу праці та основних форм зовнішньоекономічних зв’язків
Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Вивчення даної теми необхідно почати з розуміння зовнішньоекономічної діяльності України в ринкових умовах та геоекономічних пріоритетів регіонального розвитку України.
Велике значення має міжнародний поділ праці та місце України у світовому територіальному поділі праці. Існують об’єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв’язків, що випливають з необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України. Зовнішньоекономічні зв’язки є одним з найважливіших засобів економії суспільної праці.
Необхідно розглянути основні форми зовнішньоекономічних зв’язків; структуру та тенденції розвитку зовнішної торгівлі: (в цілому та по окремих групах країн). Слід звернути увагу на зовнішньоекономічний баланс України, територіальну і товарну структуру експорту й імпорту, поліпшення структури торгівлі. Експортний потенціал та рівні реалізації конкурентних переваг української економіки. Транзитний потенціал України і його використання.
Важливим є встановлення прямих зв’язків підприємств України з промисловими й комерційними фірмами зарубіжних країн, створення спільних підприємств і міжнародних об’єднань за участю українських та іноземних організацій, фірм, управлінь. Виокремити проблеми іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.

Питання для самоконтролю

Що означає міжнародний поділ праці?
Яке місце України у світовому територіальному поділі праці?
Охарактеризуйте об’єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв’язків, що випливають з необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України.
Назвіть основні форми зовнішньоекономічних зв’язків.
Що таке зовнішньоекономічний баланс України?
Охарактеризуйте територіальну і товарну структуру експорту й імпорту.
Транзитний потенціал України і його використання.


Рекомендована література:
[1,2,3,5,7,18,19,20,23]

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

План вивчення теми

Особливості формування й аналізу міжгалузевих господарських комплексів.
Розміщення галузей паливної промисловості.
Нафтова промисловість. Розміщення нафтопереробної промисловості та її потужності.
Металургія, як фактор районування.
Структура машинобудівного комплексу.
Розміщення галузей хімічної промисловості.
Структура будівельного комплексу.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо особливостей формування й аналізу міжгалузевих господарських комплексів

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Вивчення теми доцільно розпочати з особливостей формування й аналізу міжгалузевих господарських комплексів. Важливою є роль паливно-енергетичного комплексу в народному господарстві та його структура, галузі паливно-енергетичного комплексу як фактор районування.
Необхідно розглянути розміщення галузей паливної промисловості, Паливний баланс та його оптимізацію на сучасному етапі та у довгостроковій перспективі. Джерела надходження в Україну енергоносіїв. Зв’язки республіки з державами СНД та іншими країнами. Економічна характеристика вугільних басейнів. Порівняльна забезпеченість вугіллям економічних районів. Основні вантажопотоки вугілля. Соціально-економічні та екологічні проблеми Донбасу й Львівсько-Волинського вугільного басейну. Перспективи розвитку кам’яновугільної і буровугільної галузей промисловості.
Нафтова промисловість. Розміщення нафтопереробної промисловості та її потужності. Проблеми й перспективи розвитку нафтової та нафтопереробної промисловості і забезпечення країни нафтопродуктами. Газова промисловість. Особливості розміщення газових ресурсів і забезпеченість ними економічних районів. Проблеми та перспективи розвитку газової промисловості. Електроенергетика. Роль електроенергетики у розвитку народного господарства. Умови, фактори і наукові основи розміщення об’єктів електроенергетики. Основні райони концентрації теплових, атомних і гідравлічних станцій. Сучасний стан електроенергетики.
Металургія, як фактор районування. Чорна металургія. Структура чорної металургії. Технологічні особливості металургійного процесу. Економічна оцінка сировинної і паливної баз. Умови, чинники і принципи розміщення підприємств чорної металургії. Основні металургійні центри. Сучасний стан чорної металургії й обсяги виплавки чорних металів. Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузі.
Кольорова металургія. Галузева структура кольорової металургії. Сучасний стан кольорової металургії. Принципи й особливості розміщення підприємств кольорової металургії. Основні центри. Основні проблеми та перспективи розвитку галузі.
Структура машинобудівного комплексу. Умови і чинники, що впливають на структуру, розвиток і розміщення підприємств машинобудування. Галузева структура машинобудівного комплексу. Найважливіші галузі: верстато- і приладобудування, важке машинобудування, виробництво енергетичного устаткування, електронна та електротехнічна промисловість, транспортне, сільськогосподарське машинобудування, тракторобудування та інші галузі. Військово-промисловий комплекс і його місце в машинобудівному комплексі. Основні райони і центри машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення машинобудівного комплексу.
Розміщення галузей хімічної промисловості. Обсяги виробництва і рівень забезпечення країни продукцією галузі. Охорона навколишнього середовища та здоров’я людей у районах розміщення хімічної промисловості. Застосування безвідходних і маловідходних технологій. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення хімічної промисловості.
Лісова та деревообробна промисловість. Галузева структура. Умови і чинники розміщення підприємств галузі. Економічна оцінка лісових ресурсів. Основні форми організації виробництва. Сучасний стан та особливості розміщення лісозаготівельної, деревообробної, целюлозно-паперової промисловості. Обсяги виробництва і рівень забезпечення країни продукцією галузі. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення галузі. Напрями екологізації виробництва.
Структура будівельного комплексу. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення комплексу. Промисловість будівельних матеріалів. Значення і структура галузі. Сировинна база. Умови й чинники розміщення цементної промисловості, промисловості залізобетонних виробів і конструкцій, стінових, покрівельних та інших матеріалів. Проблеми й перспективи розвитку і розміщення галузі. Капітальне будівництво. Кількісна та якісна характеристика. Проблеми й перспективи розвитку капітального будівництва в умовах ринкової економіки.
Значення агропромислового комплексу (АПК) в народному господарстві. Пріоритетність вирішення продовольчої проблеми. Галузева структура АПК. Комплекс галузей, що виробляють засоби виробництва для АПК: сучасний стан і особливості розміщення. Виробнича й соціальна інфраструктури АПК. Сільське господарство. Галузева структура сільського господарства. Особливості розміщення. Сучасний стан розвитку та завдання інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарські зони України. Спеціалізація і концентрація виробництва. Землеробство. Структура земельних угідь. Розміщення галузей рослинництва. Тваринництво. Галузева структура. Особливості розміщення основних галузей та спеціалізованих АПК. Проблеми і перспективи розвитку й розміщення.
Харчова промисловість як основна переробна ланка АПК. Галузева структура харчової промисловості. Умови і чинники, що впливають на принципи, які зумовлюють розміщення галузей харчової промисловості.
Основні проблеми і перспективи розвитку й розміщення галузей агропромислового комплексу.
Значення галузей, що виробляють предмети споживання непродовольчого характеру. Пріоритетність розвитку виробництва та підвищення якості товарів і насичення ними ринку країни. Галузева структура комплексу. Умови і чинники розміщення. Легка промисловість. Галузева структура. Умови та чинники, що впливають, і принципи, які зумовлюють розвиток та розміщення галузей легкої промисловості. Райони та центри розміщення. Міжгалузеві зв’язки легкої промисловості. Основні проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузей. Машинобудування. Зростання ролі машинобудування та інших галузей важкої промисловості у виробництві й радикальному поліпшенні якості товарів тривалого користування (відео- та побутова техніка, персональні комп’ютери тощо). Особливості розміщення їх виробництва. Проблеми та перспективи розвитку.
Значення транспорту в народному господарстві. Умови й чинники, що впливають на формування і розміщення транспортної мережі, обсяг та структуру вантажообороту. Транспортна система. Характеристика розвитку і розміщення окремих видів транспорту (залізничного, морського, річкового, автомобільного, повітряного, трубопровідного), їх взаємодія у транспортних вузлах. Особливості функціонування різних видів транспорту. Структура вантажообороту та пасажиро обороту. Проблеми й перспективи розвитку транспортної системи.
Зв’язок як галузь народного господарства. Галузева структура. Особливості розміщення. Сучасний стан. Проблеми й перспективи розвитку і розміщення. Взаємодія транспортного комплексу і зв’язку України з транспортними та інформаційними системами інших держав.
Функціональна та економічна сутність соціальної інфраструктур, її галузевий склад. Основні елементи територіальної структури соціальної інфраструктури. Сучасний стан, особливості та принципи розвитку соціальної інфраструктури.

Питання для самоконтролю

Особливості галузевої структури господарства України.
Основні форми організації виробництва.
Чому чорну металургію з повним технологічним циклом вважають важним фактором районування?
Дайте характеристику чорної металургії. Визначте її галузевий склад.
У чому технологічні особливості металургійного процесу?
Дайте економічну оцінку сировинної і паливної баз металургійного комплексу.
Розкрийте умови, чинники і принципи розміщення підприємств чорної металургії.
Назвіть основні металургійні центри.
Охарактеризуйте сучасний стан чорної металургії й обсяги виплавки чорних металів.
Дайте характеристику кольорової металургії. Визначте її галузевий склад.
Проаналізуйте сучасний стан кольорової металургії.
Визначте принципи й особливості розміщення підприємств кольорової металургії.
Назвіть основні центри, обсяги виробництва і забезпечення країни кольоровими металами.
У чому основні проблеми та перспективи розвитку галузей чорної та кольорової металургії?
Розкрийте важливість охорони навколишнього середовища і здоров’я людей у центрах розміщення металургійних підприємств.

Рекомендована література:
[1,2,3,5,8,9,13,19,21,24]
Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

План вивчення теми

Економіка України як основа регіональних соціально-економічних систем.
Адміністративно-територіальний поділ країни.
Загальне економічне районування території України.
Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району.
Проблеми економічних районів України (економічні, соціальні, демографічні, екологічні тощо).

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо економіки України, її місця у світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві, сучасної галузевої структури народного господарства та тенденції її розвитку

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

При вивченні цієї теми, перш за все необхідно визначити сутність економічного району (регіону). Потім розглядати класифікацію районів: за масштабом (мікро-, мезо- і макрорайони); за ступенем однорідності (однорідні та вузлові); за галузями спеціалізації (галузеві, інтегральні).
Далі слід приділити увагу теоретичним засадам розподілу території на регіони (районування), розглядаючи адміністративно-територіальний поділ та загальне економічне районування.
Власно характеристика певних регіонів повинна висвітлювати такі важливі моменти: географічне положення, природні, демографічні, економічні передумови, територіально-галузева структура народногосподарського комплексу, основні проблеми удосконалення територіально-галузевої структури району.

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте місце району в економіці України.
Охарактеризуйте економіко-географічне положення району.
Найбільш розвинуті галузі промисловості в кожному районі.
Основні чинники, що сприяють розвитку важкої індустрії в Придніпровському економічному району.
Які основні проблеми для кожного економічного району та до яких наслідків приведе сповільнення їх вирішення.
Які додаткові заходи, на ваш погляд, слід здійснити для вирішення цих проблем у кожному економічному районі.
Охарактеризуйте природні умови Причорноморського економічного району та Автономної республіки Крим.
Доведіть, що важливим чинником, який визначає напрямок розвитку господарства причорноморського економічного району і Автономної Республіки Крим, є приморське положення.
Чи доцільно розміщення у Херсоні нафтопереробних підприємств?
Проаналізуйте роль кожного економічного району в розвитку галузей економіки й зробіть висновки.

Рекомендована література:
[1,2,6,7,8,9,10,12,13,21,24]

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

План вичення теми

Надати детальну характеристику продуктивних сил економічних районів України
Провести порівняльний аналіз економічних районів України

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо продуктивних сил України та економічних районів

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

При вивченні характеристики продуктивних сил економічних районів необхідно визначити місце району в економіці України, звернувши увагу на економічну оцінку природно-ресурсного й виробничого потенціалу, на населення, трудоресурсний потенціал та проблеми його ефективного використання, особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району, з’ясувати найактуальніші проблеми району (економічні, соціальні, демографічні, екологічні тощо).

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте місце району в економіці України.
Дайте економічну оцінку природно-ресурсного й виробничого потенціалу економічних районів.
Дайте характеристику населення, трудоресурсного потенціалу та проблем його ефективного використання.
Визначте особливості формування і функціонування територіально-виробничих комплексів районів.
Розкрийте найактуальніші проблеми районів (економічні, соціальні, демографічні, екологічні тощо).

Рекомендована література:
[1,2,3,6,7,10,13,21,22,24]

Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові культури

План вивчення теми

Поняття міжнародного територіального поділу праці.
Основні чинники і тенденції розвитку зовнішніх економічних зв(язків України.
Форми зовнішньоекономічних зв(язків України.
Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг української економіки.
Структура експорту та імпорту України, тенденції їх розвитку.
Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку та зовнішніх економічних зв(язків України.
Транзитний потенціал України, його використання.

Навчальні цілі
Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо зовнішньоекономічних зв(язків та їх ролі у розвитку продуктивних сил і регіонів України

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Питання зовнішніх економічних зв’язків України слід починати розглядати з історії становлення в ринкових умовах зовнішньоекономічної діяльності моменту здобуття нашою країною незалежності, з урахуванням історичних аспектів розвитку.
Далі потрібно зупинитись на геоекономічних пріоритетах регіонального розвитку України: правових документах – “Закон України про зовнішньоекономічну діяльність”, напрямами ефективного включення вітчизняної економіки у європейську та світову господарську діяльність, визначення передумов, які детермінують взаємодію національної економіки зі світовим господарством.
Важливе значення має обґрунтування основних принципів формування відкритої економіки, які повинні відображати особливості розвитку нашої країни: створення сучасного виробничого потенціалу, стабільність конвертованої національної валюти, створення сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення сприятливих правових умов для розвитку міжнародного бізнесу та інші.
Необхідно розібратися з поняттями експортний потенціал та транзитний потенціал України. Форми зовнішньоекономічних зв’язків України. Визначити рівні реалізації конкурентних переваг української економіки.

Питання для самоконтролю

Які особливості становлення зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах?
Охарактеризуйте геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України.
Перелічіть передумови формування експортного потенціалу в Україні.
Дайте визначення транзитного потенціалу України.
Охарактеризуйте транспортний потенціал України.
Які особливості формування транспортних коридорів?
Яке значення має формування транспортних коридорів для розвитку продуктивних сил України?

Рекомендована література:
[1,2,3,5,8,9,13]

Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

План вивчення теми

Фактори сталого розвитку продуктивних сил і формування економіки регіонів.
Концепція сталого розвитку для України.
Передумови переходу України на модель сталого розвитку на національному та регіональному рівнях.
Визначення національних, регіональних і місцевих пріоритетів під час переведення народногосподарського комплексу на модель сталого функціонування.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо сталого розвитку продуктивних сил України

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Соціально-економічний розвиток має ґрунтуватися на принципах врахування можливостей природних комплексів витримувати антропотехногенні навантаження і забезпечувати нормальне функціонування біосфери і локальних екосистем. У контексті сказаного принципове і фундаментальне значення мала Конференція ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася 1992 р. в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Саме на ній було одностайно проголошено, що основою розв'язання гострих соціально-економічних і ресурсо-екологічних проблем є перехід до моделі сталого розвитку. Концепція сталого розвитку економіки визнана світовою спільнотою народів домінантною ідеологією розвитку людської цивілізації у ХХІ ст., стратегічним напрямом забезпечення матеріального, соціального і духовного прогресу суспільстваСталий соціально-економічний розвиток будь-якої країни означає, зрештою, таке функціонування її народногосподарського комплексу, коли одночасно забезпечуються: задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб населення; раціональне та екологобезпечне господарювання й високоефективне використання природних ресурсів; підтримання сприятливих для здоров'я людини природно-екологічних умов життєдіяльності, збереження, відтворення і примноження якості довкілля та природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва. Інакше кажучи, сталий розвиток це насамперед економічне зростання, за якого ефективно розв'язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення суспільства без виснаження, деградації і забруднення довкілля.
Можливості держави щодо їх успішної реалізації як на національному, так і на регіональному рівнях визначаються в основному трьома групами чинників. Перша, найважливіша, пов'язана з рівнями розвитку економічного і науково-технічного потенціалів держави. Друга група чинників включає показники виробництва та якості вітчизняного екологічного обладнання, екологобезпечних технічних засобів і технологій. Саме їх дефіцит в Україні стримує інвестування природоохоронних програм і окремих заходів. Третя група чинників, які характеризують обсяги затрат на екологію, оздоровлення природи і переведення економіки на модель сталого розвитку, це застосування принципово нового макроекономічного механізму регулювання соціально-економічних процесів у державі для розв'язання ресурсо-екологічних проблем, а також нових підходів і методів оцінки економічної ефективності витрат на ці заходи.
Чітка послідовність дій, спрямованих на врегулювання якості навколишнього середовища як надзвичайно важливої передумови переходу на моделі сталого розвитку економіки, залежить від цілого ряду чинників.

Питання для самоконтролю

Сутність сталого розвитку продуктивних сил.
Стратегічні напрями забезпечення матеріального, соціального і духовного прогресу суспільства.
Передумови переходу України на модель сталого розвитку.
Фактори переходу на моделі сталого розвитку продуктивних сил.
Ресурсо-екологічна стратегія соціально-економічного розвитку.
Довести на конкретних прикладах, що будь-які економічні вигоди не можуть бути виправдані, якщо їх здобуття супроводжується загрозою для довкілля.

Рекомендована література:
[4,9,11,12,14,15,16,21,24,25]

Змістовий модуль 2. Екологія

Тема 14. Наукові засади раціонального природокористування

План вивчення теми

Поняття, види і форми природокористування.
Загальні принципи раціонального природокористування.
Раціональне і комплексне природокористування.
Основні положення раціонального природокористування.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо раціонального природокористування

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Під природокористуванням розуміють можливість використання людиною корисних властивостей навколишнього природного середовища - екологічних, економічних, культурних і оздоровчих. Звідси зміст природокористування включає три її форми економічну (ведуча), екологічну і культурно-оздоровчих.
Форми природокористування здійснюються в двох видах загального і спеціального природокористування.
Загальне природокористування не вимагає спеціального дозволу. Воно здійснюється громадянами на основі тих, що належать їм природних (гуманітарних) прав, що існують н що виникають як результат народження і існування (користування водою, повітрям).
Спеціальне природокористування здійснюється фізичними і юридичними особами на підставі дозволу уповноважених державних органів. Воно носить цільовий характер і по видам використовуваних об'єктів підрозділяється на землекористування, користування надрами, лісокористування, водокористування, користування тваринним світом (дикими тваринами і птахами, рибними запасами), використання атмосферного повітря. Спеціальне природокористування пов'язано із споживанням природних ресурсів. У цій частині воно співвідноситься через правове регулювання з галузевим природо ресурсним законодавством Земельним кодексом, Основами лісового законодавства, Законом про надра, Водним кодексом, Законом про використання і охорону тваринного світу, Законом про охорону атмосферного повітря.
Важливим моментом в справі раціонального природокористування є планування і прогнозування використання природних ресурсів. Вдосконалення ресурсних циклів базується на ряду загальних принципів, на основі яких будується природокористування в будь-якій галузі виробництва.
До них відноситься принцип системного підходу який передбачає комплексну всесторонню оцінку дії виробництва на середовище і її у відповідь реакцій.
Принцип оптимізації природокористування полягає в ухваленні найбільш доцільних рішень у використанні природних ресурсів і природних систем на основі одночасного екологічного і економічного підходу, прогнозу розвитку різних галузей і географічних регіонів. Принцип випередження темпів заготівки і здобичі сировини темпами виходу корисної продукції заснований на зниженні кількості відходів, що утворюються, в процесі виробництва, тобто на повнішому використанні однієї і тієї ж кількості початкової сировини. Принцип гармонізації відносин природи і виробництва вирішується на створенні і експлуатації природно-технічних, геотехнічних або еколого-економічних систем, що є сукупністю якого-небудь виробництва і взаємодіючих з ним елементів природного середовища, і що забезпечують, з одного боку, високі виробничі показники, а з іншою підтримка в зоні свого впливу сприятливої екологічної обстановки, максимально можливе збереження і відтворення природних ресурсів. Принцип комплексного використання природних ресурсів і концентрації виробництва полягає в тому, що на базі наявних в даному економічному районі сировинних і енергетичних ресурсів створюються територіально-виробничі комплекси, які дозволяють більш повно використовувати вказані ресурси і тим самим понизити шкідливе навантаження на навколишнє середовище.

Питання для самоконтролю
Поняття, суть, цілі, види і форми природокористування.
Актуальні проблеми регулювання природокористування.
Форми здійснення природокористування.
Вимоги раціонального використання і відтворення природних ресурсів.
Які основні принципи раціонального природокористування?

Рекомендована література:
[4,9,14,15,17,21,24]

Тема 15. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

План вивчення теми

Моніторинг, оцінка якості природного середовища.
Нормування природного середовища.
Становлення сучасних поглядів щодо управління охорони навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів в Україні і в світі.
Системи управління якістю навколишнього природного середовища і умов життєдіяльності людини.
Екологічний маркетинг і менеджмент.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо моніторингу та оцінки якості природного середовища

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

В даний час використовують два основні терміни, що стосуються оцінки якості навколишнього природного середовища моніторинг і контроль. Моніторинг - система спостереження, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропогенної дії. Моніторинг не виключає завдання управління якістю навколишнього середовища, тоді як контроль не тільки спостереження і отримання інформації, але і управління станом середовища.
Розрізняють досить багато видів моніторингу як по характеру, так і по методам або цілям спостереження. Відповідно до трьох типів забруднень розрізняють моніторинг глобальний, регіональний, импактії; за способами - авіаційний, космічний, дистанційний, по завданням - прогностичний.
Глобальний моніторинг передбачає стеження за загальносвітовими процесами і явищами в біосфері і здійснення прогнозу можливих змін. Регіональний моніторинг охоплює окремі регіони, в межах яких спостерігаються процеси і явища, що відрізняються за природним характером або по антропогенним діям від природних біологічних процесів, импактії моніторинг забезпечує спостереження в особливо небезпечних зонах і місцях, безпосередньо примикаючи до джерел забруднюючих речовин. Базовий моніторинг - це стеження за станом природних систем, на які практично не накладаються регіональні антропогенні дії. Для здійснення базового моніторингу використовують віддалені від промислових регіонів території, зокрема біосферні заповідники.
При моніторингу якісно і кількісно характеризується стан повітря, поверхневих вод, кліматичні зміни, властивості ґрунтового покриву, стан рослинного і тваринного світу. До кожного з перерахованих компонентів біосфери пред'являються особливі вимоги і розробляються специфічні методи аналізу.
Вивчення цієї теми необхідно розпочати із з’ясування об’єкту управління, що являє собою складний соціально–природно-техногенний комплекс. Потім слід зупинитися на сутності управління охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів, зокрема територіального і галузевого управління природоохоронною роботою.
Слід акцентувати увагу на структурі, функціях та завданнях державних органів управління в галузі охорони навколишнього середовища. З’ясувати структуру Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, склад державної екологічної інспекції, її повноваження, основні завдання органів Державної екологічної інспекції.
При вивченні теми слід зупинитися на змісті екологічного контролю, органах екологічного контролю та їх функціях. Далі необхідно розглянути загальну модель екологічного аудиту, його види та параметри.

Питання для самоконтролю
Охарактеризуйте поняття «моніторинг».
Назвіть основні види моніторингу.
В чому полягає управління охороною навколишнього середовища?
Наведіть структуру управління охороною навколишнього природного середовища та раціональним використанням природних ресурсів.
У чому полягає значення екологічної експертизи?
Поясніть необхідність планування природоохоронної діяльності.
Які відмінності в поняттях "екологічне управління" і "екологічний менеджмент"? Назвіть основні інструменти екоменеджменту.
Що таке екологічний маркетинг? Розкрийте його основні принципи.

Рекомендована література:
[4,14,15,21,24]

Тема 16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

План вивчення теми

Економічний механізм управління охороною навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.
Економічні методи управління природоохоронною діяльністю.
Механізми реалізації еколого-економічної політики.
Оцінка рівня впливу на навколишне середовище як основа запуску економічного механізму природокористування.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо ролі еколого-економічного аналізу в ефективній реалізації економічного механізму природокористування

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Можна виділити три механізми реалізації еколого-економічної політики: пряме регулювання (державна дія), економічне стимулювання (ринкові механізми), змішані механізми. Найбільш прийнятні змішані механізми, що дозволяють реалізовувати еколого-економічну політику на основі державного регулювання і ринкових інструментів. Проведення ефективної еколого-економічної політики припускає поєднання макроекономічних заходів і заходів, що мають власне екологічну спрямованість.
Серед економічних важелів і стимулів основне місце займають платежі і податки за забруднення. Вони є непрямими важелями дії і виражаються у встановленні платні на викиди або скидання. Субсидії є спеціальні виплати фірмам-забруднювачам за скорочення викидів. Серед субсидій найчастіше зустрічаються інвестиційні податкові кредити, позики із зменшеною ставкою відсотка, гарантії позик, забезпечення прискореної амортизації природоохоронного устаткування, засоби на регулювання цін первинних ресурсів і кінцевої продукції. Системи обов'язкової відповідальності.
Ефективна концепція раціоналізації природокористування і відповідний економічний механізм природокористування в секторах/комплексах можуть бути розроблені і реалізовані тільки після розробки концепції розвитку самих секторів/комплексів і всієї економіки.
Можна виділити наступні елементи економічного механізму природокористування, що формується, в умовах переходу до ринку: платність природокористування; система економічного стимулювання природоохоронної діяльності; платня за забруднення навколишнього природного середовища; створення ринку природних ресурсів; вдосконалення ціноутворення з урахуванням екологічного чинника, особливо на продукцію природо-експлуатуючих галузей; екологічні фонди; екологічні програми; продаж прав на забруднення; система "застава-повернення"; екологічне страхування.

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте джерела фінансування природоохоронних заходів.
Які принципи формування державного та місцевих природоохоронних бюджетів?
Особливості розподілу і використання бюджетних коштів природоохоронного призначення.
Які існують прийоми і методи фінансово-кредитного регулювання природоохоронної діяльності? Охарактеризуйте один з них.
Які особливості застосування екологічних податків?
Перелічіть об’єкти екологічного ліцензування та охарактеризуйте особливості здійснення цієї діяльності в ринкових умовах.
Розкрийте мету, основні принципи та порядок здійснення екологічного страхування.
Що таке екологічний паспорт? Запропонуйте структуру екологічного відомого вам об’єкта.
В чому суть і значення екологічного фонду?
Що повинна стимулювати система платежів за природокористування?
Що таке норми та принципи їх встановлення.
Що таке нормативи та основні підходи щодо визначення ГДВ і ГДС?
Охарактеризуйте критерії оцінки стану та якості атмосферного повітря і водних ресурсів.
Охарактеризуйте критерії оцінки стану та якості земельних ресурсів і продуктів харчування.
Що таке спеціальне використання?

Рекомендована література:
[4,14,15,21,24]

Тема 17. Економічна та соціальна ефективність природоохоронної діяльності
Мета роботи: засвоєння, закріплення і систематизація знань з питань
План вивчення теми
Економічна ефективність природоохоронної діяльності.
Економічна ефективність природних ресурсів та природних умов.
Соціальна ефективність природоохоронної діяльності.
Загальні визначення соціальної ефективності природоохоронної діяльності.
Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо економічної та соціальної ефективності природоохоронної діяльності

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

При вивченні даної теми слід звернути увагу на економічну ефективність природоохоронної діяльності, економічну ефективність природних ресурсів та природних умов.
Важливою складовою є соціальна ефективність природоохоронної діяльності. Необхідно проаналізувати роль соціальної ефективності у суспільному виробництві, визначити складові соціальної сфери.
За сучасних умов важлива роль соціальної сфери, провідними є функції соціальної сфери. Також необхідно розглянути загальні визначення соціальної ефективності природоохоронної діяльності.
Питання для самоконтролю
1. В чому полягає економічна ефективність природоохоронної діяльності?
2. Що визначає економічна ефективність природних ресурсів та природних умов?
3. Якою є соціальна ефективність природоохоронної діяльності?
4. Охарактеризуйте загальні визначення соціальної ефективності природоохоронної діяльності.

Рекомендована література:
[5,13,18,21,29]

Тема 18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

План вивчення теми

Напрями державної екологічної політики.
Глобалізація екологічних проблем.
Міжнародні зобов'язання України щодо навколишнього природного середовища.
Форми міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Досвід розвинутих країни у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Міжнародне співробітництво України в екологічній сфері визначається Основними напрямами державної екологічної політики, а також міжнародними та міждержавними договорами та угодами. Значну роль в реалізації положень цих документів та інших міжнародних конвенцій (див. додат.) відіграє спеціалізована організація під назвою Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), а також інші структури Організації Об’єднаних Націй (ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, МАГАТЕ).
Розв'язання сучасних екологічних проблем в Україні можливе тільки в умовах широкого й активного міжнародного співробітництва всіх країн у цій сфері.
Україна є учасником понад 20 міжнародних конвенцій та двосторонніх угод, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища.
Інтерес може становити доступ до ринку з метою залучення екологічно чистих технологій та обладнання для захисту навколишнього природного середовища України. Інтеграція незалежної України у світове співтовариство уможливила безпосередньо міжнародну економічну, технічну та експертну допомогу.
Головними її напрямами є:
гранти (безоплатна допомога) та в майбутньому можливі кредити Програми розвитку ООН, Програми охорони навколишнього природного середовища. Перші гранти було спрямовано на збереження біорізноманіття (дельта Дунаю та Східні Карпати), а також регіонально важливий проект захист Чорного моря від забруднення;
допомога Європейського Союзу в рамках технічної допомоги країнам СНД (TACIS). Хоча проблеми охорони навколишнього природного середовища не належать до пріоритетних програм TACIS;
міжнародна допомога окремих розвинутих країн (США, Канади, Нідерландів, Німеччини, Данії, Великобританії) як у рамках багатосторонніх програм, так і на підставі двосторонніх угод.
Механізм управління процесом природокористування у більшості країн сформувавсь у 70-х роках XX ст. Він відзначається високим організаційним рівнем, гнучким застосуванням адміністративно-нормативних методів у поєднанні з фінансово-економічним стимулюванням приватного сектора, активним використанням найновіших досягнень НТП. У більшості країн уряди мобілізовували матеріальні, фінансові, науково-технічні ресурси для вирішення завдань охорони довкілля і досягли певних результатів у цьому напрямі.

Питання для самоконтролю
1. Основні принципи міжнародного співробітництва в екологічній сфері.
2. Форми участі України в міжнародному співробітництві з питань охорони довкілля.
3. Принципи екологічної політики економічно розвинених країн
4. Охарактеризуйте комплекс правових інструментів з охорони навколишнього середовища економічно розвинутих країн
5. Екологічні нормативи і стандарти якості середовища економічно розвинених країн
6. Види економічного стимулювання природоохоронної діяльності у розвинених країнах

Рекомендована література:
[4,14,15,21,24]

3. ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Модуль 1. Регіональна економіка і екологія

Змістовий модуль 1. Регіональна економіка

Семінарське заняття № 1

Тема 2: Теорії та концепції формування продуктивних сил та регіональної економіки
План заняття
Сутність і складові елементи продуктивних сил.
Визначення теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.
Зарубіжні теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.
Розвиток і розміщення продуктивних сил в умовах глобалізації та регіоналізації світового економічного простору.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо сучасних теорій та концепцій розміщення продуктивних сил і регіональної економіки

Проблемні питання для обговорення

Сутність продуктивних сил.
Складові елементи продуктивних сил.
Категорія капітал.
Вітчизняні та зарубіжні теорії розміщення продуктивних сил.
Глобалізація економіки.
Роль транснаціонального капіталу в процесах глобалізації.
Регіоналізація як характеристика ознаки світової економіки.
Міжнародна інтеграція та інтернаціоналізація продуктивних сил.
Методичні рекомендації до семінарського заняття

В процесі вивчення першого питання необхідно звернути увагу на поняття “продуктивні сили”, “суспільні продуктивні сили”, “природні продуктивні сили”, “всезагальні продуктивні сили” та знати складові елементи продуктивних сил.
При розгляді другого і третього питань рекомендується засвоїти вітчизняні та зарубіжні теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.
Опрацьовуючи третє питання, слід звернути увагу на розвиток продуктивних сил в умовах глобалізації та реалізації світового економічного простору. Знати значення терміну “глобалізація” та джерела тих процесів, які в сукупності утворюють явище глобалізації; з’ясувати чому основні ролі в процесах глобалізації відіграють глобалітети; бажано чітко знати поняття “регіоналізація”, “інтернаціоналізація”.

Теми для підготовки есе та дайджестів

Економічна оцінка природних ресурсів України.
Якість води та методи її поліпшення.
Географія ґрунтових ресурсів України.
Рекреаційне господарство України.
Економічна ефективність природоохоронних заходів.
Тести
Природно-ресурсний потенціал країни це:
а) сукупність природних ресурсів і природних умов, зосереджених на певній території;
б) загальна маса корисних копалин, яка міститься в надрах;
в) сукупність природних ресурсів, родовища яких детально розвідані та експлуатуються у промислових масштабах.
Природні ресурси – це:
а) сукупність трудових ресурсів та корисних копалин на території країни;
б) це умови, які забезпечують саме можливість діяльності людини;
в) це тіла і сили природи, які можуть бути використані для задоволення потреб суспільства в формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності.
Умови, які забезпечують саме можливість діяльності людини (клімат, рельєф, внутрішнє тепло планети та ін.) – це:
а) природні ресурси;
б) природні умови;
в) інвестиційний клімат в країні.
Серед запропонованих варіантів структури природно-ресурсного потенціалу, виберіть дані, які відповідають саме Україні:
а) 40% земельні ресурси; 40% водні ресурси; 10% рекреаційні ресурси; 5% мінеральні; 5% інші види ресурсів
б) 50% рекреаційні ресурси; 20% мінеральні ресурси; 10% водні ресурси;
в) 40% земельні ресурси; 30% мінеральні ресурси; 20% рекреаційні ресурси; 10% усі інші види ресурсів.
За походженням природні ресурси бувають:
а) вичерпні та невідновні;
б) водні, мінеральні та біологічні;
в) вірні відповіді “а” і “б”.
Впровадження у виробництво ресурсозберігаючих технологій дозволяє:
а) економити матеріальні ресурси;
б) знижувати витрати на відновлення деяких видів ресурсів;
в) зменшувати негативний вплив на природне середовище і людей.
Головним напрямком використання природно-ресурсного потенціалу є:
а) інтенсифікація розробки родовищ корисних копалин, що експлуатуються;
б) ресурсозбереження і раціональне природокористування;
в) всі перелічені відповіді вірні.
Серед багатьох забруднювачів повітряного басейну особливо виокремлюють:
а) транспорт, енергетичні, хімічні і металургійні підприємства;
б) сільське господарство, комунальний транспорт, об’єкти соціальної інфраструктури;
в) лісна і деревообробна промисловість, хімічна промисловість.
Основними джерелами забруднення внутрішніх вод неочищеними стоками є:
а) автотранспорт, підприємства зв’язку, підприємства машинобудування;
б) промисловість, комунальне та сільське господарство;
в) водний і повітряний транспорт.
Гідроенергетичний потенціал це:
а) та частина водних ресурсів, що використовується в промисловості;
б) ті можливості водних ресурсів, що використовуються в енергетиці;
в) всі перелічені відповіді вірні.
Серед основних методів поліпшення якості води розрізнюють:
а) тестування; стендові випробування;
б) механічне очищення, виморожування, біологічне очищення, фізико-хімічне очищення;
в) іонізація, дистиляція, ректифікація, охолодження.
Земельні ресурси як засіб виробництва мають такі особливості:
а) земельні ресурси є продуктом природи, вони просторово обмежені, незамінні, відновлювані, одночасно виступають і засобом і предметом праці;
б) земельні ресурси лише умовно прив’язані до певного регіону, земельні ресурси як засіб і предмет праці замінні, продуктивність земель залежить від клімату та рельєфу певної території;
в) всі перелічені відповіді вірні.
Відомо, що ефективність земельних ресурсів визначається їх плодючістю. За видами плодючість розрізнюють:
а) природна, штучна, економічна;
б) економічна, екологічна, біологічна;
в) інтенсивна, екстенсивна.
Охорона земельних ресурсів передбачає такі заходи:
а) боротьба з водною і повітряною ерозією ґрунту, рекультивація земель, впровадження альтернативного землеробства;
б) випровадження автоматичного контролю за становищем земельних ресурсів, консервація земель, механічне відновлення ґрунтів;
в) всі перелічені відповіді вірні.
Які ресурси відносять до рекреаційних:
а) столові і лікувальні мінеральні води; термальні води; паркові і лісові території; лікувальні грязі;
б) узбережжя Чорного та Азовського морів;
в) все сказане правильне.

Рекомендована література:
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 34, 45, 48, 49, 50, 52]


Семінарське заняття № 2

Тема 3: Народонаселення та його роль у розвитку народного господарства
Тема 4: Проблеми формування і функціонування ринку праці

План заняття
Основні демографічні показники.
Міграції населення та їх види.
Міське та сільське населення.
Проблеми малих та середніх міст.
Особливості розміщення трудових ресурсів.
Національний склад населення України.
Ринок праці й механізм його формування.
Структура й особливості ринку робочої сили України та проблеми зайнятості.
Проблеми безробіття і шляхи її вирішення.
Активна і пасивна політика держави на ринку праці.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо народонаселення та його ролі у розвитку і територіальній організації народного господарства; ринку праці як механізму, що об’єднує агентів “купівлі”-“продажу” робочої сили

Проблемні питання для обговорення

Охарактеризуйте народонаселення та його роль у розвитку й територіальній організації народного господарства.
Охарактеризуйте основні демографічні показники.
Проаналізуйте демографічну ситуацію в Україні.
Визначте міграційні процеси і види міграцій. Розкрийте роль маятникових міграцій.
Вкажіть розміщення основних національних груп.
Охарактеризуйте чисельність, динаміку і щільність населення.
Розкажіть про міське та сільське населення.
Дайте характеристику міській агломерації.
Чому існують обмеження зростання великих міст?
Дайте характеристику урбанізації, дезурбанізації та розкрийте проблеми довкілля.
У чому пріоритетність розвитку малих і середніх міст?
Дайте характеристику трудових ресурсів, їх значення та розміщення.
Розкрийте сутність поняття “трудові ресурси” “трудовий потенціал”. Дайте оцінку кількісному та якісному складу трудових ресурсів України.
Охарактеризуйте стан ринку праці в Україні. Поясніть поняття “попит” та “пропозиція” робочої сили.
Поясніть поняття “заробітна плата”. Визначте види та форми оплати праці.
Проаналізуйте галузеві та регіональні проблеми використання трудових ресурсів.
Розкрийте зміст поняття “зайнятість населення”. Перелічите форми зайнятості.
Дайте стислу характеристику видів та рівнів безробіття; визначте їх причини і наслідки.
Визначте структуру і розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства й економічними районами.
Охарактеризуйте трудоресурсну ситуацію та її регіональні особливості.
Проаналізуйте баланс трудових ресурсів України.
Дайте характеристику ринку праці, забезпечення ефективної зайнятості.
Масове безробіття як наслідок кризових явищ в економіці України.
Державна політика в сфері зайнятості.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення теми «Народонаселення та його роль у розвитку народного господарства» необхідно розпочати з розгляду питань народонаселення та його ролі у розвитку і територіальній організації народного господарства. Слід звернути увагу на кількість населення, його регіональні відтворення, демографічні тенденції в Україні за останні роки, територіальне розміщення, кількість, динаміку і густоту населення різних районів.
При підготовці другого питання необхідно висвітлити роль міграції у зміні співвідношення населення міст і сіл, а також розглянути різні види міграцій.
При підготовці третього та четвертого питань необхідно звернути увагу на національний склад населення і його територіальні особливості, міське й сільське населення, міські агломерації, обмеження зростання великих міст, урбанізацію та проблеми довкілля, пріоритетність розвитку малих і середніх міст.
При вивченні останнього питання слід звернути увагу на структуру і розподіл трудових ресурсів за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства й економічними районами, трудоресурсну ситуацію та її регіональні особливості, аналіз балансу трудових ресурсів, ринок праці, забезпечення ефективної зайнятості.
При вивченні «Проблеми формування і функціонування ринку праці» в першу чергу слід чітко визначити, що саме є об’єктом купівлі продажу на ринку праці, які суб’єкти виступають агентами попиту і пропозиції на робочу силу.
Необхідно звернути увагу на заробітну плату, як важливий соціально-економічний фактор в суспільстві; розглянути умови оплати праці на підприємствах.
Далі потрібно охарактеризувати сучасний стан й особливості ринку робочої сили в Україні. При цьому слід приділити увагу питанням проблематики забезпечення зайнятості в різних галузях народного господарства; причинам та наслідкам безробіття. Проаналізувати світовий досвід шляхів зниження рівня безробіття в країні.
Щодо останнього питання, слід обумовити необхідність державного регулювання ринку робочої сили. Необхідно розглянути механізм активної і пасивної політики держави на ринку праці. Визначити функції та оцінити ефективність діяльності державної служби зайнятості.

Теми для підготовки есе та дайджестів

Сучасна демографічна ситуація в Україні.
Світові міграційні потоки.
Історія розвитку системи розселення.
Трудові ресурси й трудоресурсний потенціал України.
Національності світу.
6. Ринок праці в країнах СНД: загальне й особливе.
7. Форми оплати праці.
8. Вирішення проблем зайнятості: світовий досвід.

Тести
До основних демографічних показників належать:
а) чисельність населення, щільність населення, динаміка трудових ресурсів;
б) рівень доходів населення, продуктивність праці робітників, розмір валового внутрішнього продукту країни;
в) форми розселення, міграції, купівельна спроможність населення.
Динаміка природного приросту населення безпосередньо залежить від:
а) середнього віку мешканців певного регіону;
б) рівнів народжуваності і смертності;
в) кількості населення в країні.
Серед видів міграції розрізнюють:
а) міські та сільські;
б) імпорт, експорт, реімпорт, реекспорт;
в) зовнішні і внутрішні, постій й маятникові.
Серед низки причин, що вимушують населення мігрувати, можна виділити такі групи:
а) соціальні, техніко-економічні, системні;
б) економічні, екологічні, політичні, соціальні;
в) регіональні, обласні, державні.
Назвіть два основних типи розселення:
а) постійне та тимчасове;
б) агломерація і урбанізація;
в) міське і сільське.
На які категорії розділяють міські поселення за кількістю жителів:
а) малі, середні, великі, дуже великі, міста-мільйонери;
б) дуже малі, малі, середні, невеликі, міста-мільйонери;
в) індустріальні, агропромислові, змішаного типу, сільськогосподарські, несільськогосподарські.
Міста-мільйонери в Україні:
а) Київ, Харків, Львів, Запоріжжя, Дніпропетровськ;
б) Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса;
в) Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Черкаси.
За кількістю жителів села поділяють на:
а) малі (до 500 осіб), середні (500-1000 осіб), великі (понад 1000 осіб);
б) малі (до 100 осіб), середні (100-500 осіб), великі (понад 500 осіб);
в) малі (до 500 осіб), середні (500-1000 осіб), великі (понад 1000-2000 осіб), дуже великі (2000-50000 осіб).
Скільки національностей проживає в Україні відповідно до даних перепису населення 2001 р.:
а) 100;
б) 50;
в) 130.
Сучасну демографічну ситуацію в Україні характеризують такі проблеми:
а) висока смертність, низька народжуваність, старіння нації;
б) низька смертність, висока народжуваність, нелегальна міграція;
в) висока смертність, висока народжуваність, розширене відтворення населення.
Назвіть країну, яка лише завдяки високому рівню розвитку інфраструктури забезпечує високий рівень життя свого населення:
а) Швейцарія;
б) Румунія;
в) Нідерланди.
До категорії селищ міського типу в Україні відносять населення з кількістю жителів понад.:
а) 1,5 тис. чол.;
б) 2 тис. чол;
в) 2,5 тис. чол.
До категорії міст в Україні відносять поселення з чисельністю жителів понад:
а) 10 тис. чол.;
б) 15 тис. чол.;
в) 20 тис. чол.
Які із перелічених показників відносяться до демографічних:
а) статева i вікова структура населення;
б) рівень життя населення;
в) удосконалення технологій в сфері охорони здоров'я.
Яка із ознак характеризує простий тип відтворення населення:
а) смертність вище, ніж народжуваність;
б) у ході зміни поколінь чисельність населення не змінюється;
в) чисельність наступного покоління більша від попереднього.
Ринок праці це:
а) сукупність трудових ресурсів країни;
б) механізм, що зводить воєдино агентів попиту і пропозиції на робочу силу;
в) ринок, на якому продаються авторські свідоцтва, патенти, ліцензії.
Суб’єктами на ринку праці виступають:
а) кадрові агентства, підприємці, пенсіонери;
б) робітники різної кваліфікації, управлінці;
в) держава, роботодавці, найомні працівники.
Об’єктом купівлі-продажу на ринку праці виступає:
а) трудовий потенціал;
б) спроможність до праці;
в) відпрацьований час.
До форм зайнятості належать:
а) само зайняті, зайняті у матеріальному виробництві на крупних підприємствах, зайняті в торгівлі, зайняті в будівництві;
б) робітники, спеціалісти, службовці, керівники;
в) зайняті в тіньовій економіці, зайняті в малих підприємствах, безробітні, безпритульні.
На які рівні поділяють безробіття:
а) природний, штучний, економічний;
б) значний, незначний, середній;
в) природний, допустимий, масовий.
Які існують види безробіття:
а) фрикційне, структурне, циклічне, сховане;
б) маятникове, постійне, тимчасове;
в) економічне, соціальне, політичне.
Японська модель організованого внутрішнього ринку праці передбачає:
а) пожиттєвий найом;
б) активну політику держави у сфері зайнятості;
в) вірні відповіді “а” і “б”.
Чим характеризується сучасний стан ринку праці в Україні:
а) безробіття;
б) рівновага між робочою силою i робочими місцями;
в) дефіцит трудових ресурсів.
За якою формулою визначається рівень зайнятості:
а) Уз=Чз/H;
б) Уз=Чз/Тр;
в) вірні відповіді “а” і “б”.
Який вік жінок вважається в Україні працездатним, років:
а) 18-60;
б) 16-55;
в) 16-60.
Який вік чоловіків вважається в Україні працездатним, років:
а) 16-60;
б) 16-55;
в) 18-65.
Частина населення, зайнята суспільно корисною діяльністю, яка приносить їй прибуток; до складу якої включаються фактично працюючі і безробітні, що шукають роботу:
а) трудові ресурси;
б) економічно активне населення;
в) трудовий потенціал країни.
Сукупність працездатного населення в працездатному віці – це:
а) трудові ресурси;
б) трудовий потенціал;
в) економічно активне населення.
Державна структура, основна функція якої – сприяння зайнятості населення, - це:
а) регіональний ринок праці;
б) кадрове агентство;
в) районний центр зайнятості.
Якою є величина природного безробіття, %:
а) 4-6;
б) 7-8;
в) 9-10.

Рекомендована література:
[2, 3, 4, 5,6, 25, 27, 30,46, 47. 51, 66]
Семінарське заняття № 3
Тема 6: Продуктивні сили України та економічних районів

План заняття
Сучасні варіанти суспільно-економічної макрорегіоналізації України.
Соціально-економічний розвиток Центрального регіону.
Соціально-економічний розвиток Донецького регіону.
Соціально-економічний розвиток Західного регіону.
Соціально-економічний розвиток Придніпровського регіону.
Соціально-економічний розвиток Причорноморського регіону.
Соціально-економічний розвиток Харківського регіону.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо сучасного стану, рівня розвитку й територіальної організації продуктивних сил України
Проблемні питання для обговорення
Охарактеризуйте місце району в економіці України.
Охарактеризуйте економіко-географічне положення району.
Найбільш розвинуті галузі промисловості в кожному районі.
Основні чинники, що сприяють розвитку важкої індустрії в Придніпровському економічному району.
Які основні проблеми для кожного економічного району та до яких наслідків приведе сповільнення їх вирішення.
Які додаткові заходи, на ваш погляд, слід здійснити для вирішення цих проблем у кожному економічному районі.
Охарактеризуйте природні умови Причорноморського економічного району та Автономної республіки Крим.
Доведіть, що важливим чинником, який визначає напрямок розвитку господарства причорноморського економічного району і Автономної Республіки Крим, є приморське положення.
Чи доцільно розміщення у Херсоні нафтопереробних підприємств.
Проаналізуйте роль кожного економічного району в розвитку галузей економіки й зробіть висновки.
Методичні рекомендації до семінарського заняття
Готуючись до семінару з цієї теми, перш за все необхідно визначити сутність економічного району (регіону). Потім розглядати класифікацію районів: за масштабом (мікро-, мезо- і макрорайони); за ступенем однорідності (однорідні та вузлові); за галузями спеціалізації (галузеві, інтегральні).
Далі слід приділити увагу теоретичним засадам розподілу території на регіони (районування), розглядаючи адміністративно-територіальний поділ та загальне економічне районування.
Власно характеристика певних регіонів повинна висвітлювати такі важливі моменти: географічне положення, природні, демографічні, економічні передумови, територіально-галузева структура народногосподарського комплексу, основні проблеми удосконалення територіально-галузевої структури району.
Теми для підготовки есе та дайджестів
Об’єктивність та суб’єктивність економічного районування.
Економічне районування як засіб практичного управління територією держави.
Вплив суспільно-економічних відносин на формування економічних районів.
Ієрархічні одиниці адміністративно-територіального поділу країн світу.
Роль територіальної структури у формування економічних районів.
Тести

Економічне районування – це:
а) закономірний процес, що проходить у просторі в ході його господарського освоєння;
б) традиційний напрямок економічної географії;
в) розділ радянської економічної географії, який відрізняє її від західної.
Економічні райони класифікують за наступними ознаками:
а) за спеціалізацією, за масштабами;
б) за чисельністю населення, за ступенем концентрації виробництва;
в) за масштабами, за роллю в суспільному поділі праці, за обсягом валової продукції районів.
Від чого не залежить процес економічного районування:
а) від державного устрою:
б) від розміру території;
в) від ринкового оточення країни.
За своїм масштабом, розміром території, місцем у територіальному поділі праці економічні райони підрозділяють на:
а) мікрорайони, мезорайони, макрорайони;
б) галузеві та інтегральні райони;
в) центральні та периферійні.
Економічні райони, що характеризуються зосередженням на певній території підприємств окремих галузей (паливної, металургійної тощо) – це:
а) інтегральні;
б) галузеві;
в) гомогенні.
В чому полягає об’єктивність існування сільськогосподарського району:
а) в тому, що головна його ознака – спеціалізація, а вона весь час змінюється;
б) в тому, що він має постійний характер кордонів;
в) в тому, що при виділенні сільськогосподарських районів крім спеціалізації враховують тип використання земель, організацію сільськогосподарської території та конфігурацію сировинних зон підприємств, що переробляють продукцію сільського господарства.
Значення якого підходу у дослідженні розміщення продуктивних сил зростає у зв’язку з реформуванням управління економічною і соціальною сферами в регіонах:
а) регіональний;
б) міжгалузевий;
в) історичний.
Адміністративно-територіальний устрій України передбачає розподіл країни на:
а) 21 республіку, 6 країн, 49 областей;
б) 21 автономний округ, 2 міста федерального підпорядкування;
в) 24 області і 1 Автономна республіка.
На які макроекономічні зони розділяють територію України:
а) Західна економічна зона; Східна економічна зона; Південна економічна зона;
б) Східна економічна зона; Західна економічна зона; Південна економічна зона; зона спільного підприємництва;
в) вільна економічна зона.
Які області входять до складу Харківського економічного району:
а) Київська, Харківська, Донецька, Кіровоградська;
б) Харківська, Полтавська, Сумська;
в) Запорізька, Дніпропетровська, Полтавська, Сумська.
Які області входять до складу Донецького економічного району:
а) Донецька, Луганська;
б) Дніпропетровська, Донецька, Запорізька;
в) Полтавська, Луганська, Кіровоградська.
Які області входять до складу Придніпровського економічного району:
а) Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Херсонська;
б) Київська, Кіровоградська, Запорізька;
в) Дніпропетровська, Запорізька.
Які області входять до складу Центрального економічного району:
а) Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська;
б) Дніпропетровська, Черкаська, Кіровоградська, Хмельницька;
в) Вінницька, Чернівецька, Чернігівська, Житомирська.
Які області входять до складу Причорноморського економічного району:
а) Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Автономна Республіка Крим;
б) Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька;
в) Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Автономна Республіка Крим.
Які області входять до складу Західноукраїнського економічного району:
а) Київська, Чернігівська, Житомирська, Черкаська
б) Рівненська, Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Чернівецька.
в) Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Одеська, Миколаївська.

Рекомендована література:
[3, 5, 6, 47]


Семінарське заняття № 4
Тема 7: Теоретичні основи державної регіональної економічної політики
Тема 8. Зовнішньоекономічні зв’язки та співробітництво України з країнами СНД

План заняття

Державна регіональна економічна політика як сфера управління економічним, соціальним і політичним розвитком країни.
Мета, завдання і напрямки регіональної економічної політики.
Основні принципи державної регіональної економічної політики України.
Засоби регулювання територіальної організації суспільства.
5. Становлення зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Місце України у світовому територіальному поділі праці.
7. Зовнішня торгівля: структура, тенденції розвитку
8. Експортний потенціал та рівні реалізації конкурентних переваг української економіки.
9. Проблеми іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо основних напрямів державної регіональної економічної політики, мети та задач; щодо міжнародного поділу праці; основних форм зовнішньоекономічних зв’язків; проблем іноземного інвестування.

Проблемні питання для обговорення

Розкрийте сутність державної регіональної економічної політики як сфери управління економічним, соціальним і політичним розвитком країни.
1.1. в просторому аспекті;
1.2. в регіональному аспекті.
Визначте напрямки, що характеризують регіональну економічну політику.
Розкрийте зміст наукового обґрунтування державної регіональної економічної політики.
Перелічите і дайте стислу характеристику основних принципів державної регіональної економічної політики України.
Охарактеризуйте засоби регулювання територіальної організації суспільства.
Що таке регіональна економічна політика?
Основні інструменти і механізми регіональної економічної політики.
Охарактеризуйте мету й завдання державної регіональної економічної політики.
Охарактеризуйте принципи територіальної та регіональної цілісності.
Найважливіші завдання державної регіональної економічної політики.
Що означає міжнародний поділ праці?
Яке місце України у світовому територіальному поділі праці?
Охарактеризуйте об’єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв’язків, що випливають з необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України.
Назвіть основні форми зовнішньоекономічних зв’язків.
Що таке зовнішньоекономічний баланс України?
Охарактеризуйте територіальну і товарну структуру експорту й імпорту.
Транзитний потенціал України і його використання.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення теми слід починати з засвоєння поняття “регіон”, “економічна політика”, а далі вже, за допомогою чого і як впроваджується регіональна економічна політика. Далі слід приділити увагу вивченню і засвоєнню методів та втіленню найважливіших завдань регіональної економічної політики, суттєву різницю територіальної і регіональної цілісності. Для цього бажано ознайомитись з тими літературними джерелами, що рекомендуються, вони допоможуть ширше і краще усвідомити наукові основи державної регіональної економічної політики.
Готуючись до семінарського заняття з теми «Зовнішньоекономічні зв’язки та співробітництво України з країнами СНД» необхідно розпочати з характеристики зовнішньоекономічної діяльності України в ринкових умовах та геоекономічних пріоритетів регіонального розвитку України.
Велике значення має міжнародний поділ праці та місце України у світовому територіальному поділі праці. Існують об’єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв’язків, що випливають з необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України. Зовнішньоекономічні зв’язки є одним з найважливіших засобів економії суспільної праці.
Необхідно розглянути основні форми зовнішньоекономічних зв’язків; структуру та тенденції розвитку зовнішної торгівлі: (в цілому та по окремих групах країн). Слід звернути увагу на зовнішньоекономічний баланс України, територіальну і товарну структуру експорту й імпорту, поліпшення структури торгівлі. Експортний потенціал та рівні реалізації конкурентних переваг української економіки. Транзитний потенціал України і його використання.
Важливим є встановлення прямих зв’язків підприємств України з промисловими й комерційними фірмами зарубіжних країн, створення спільних підприємств і міжнародних об’єднань за участю українських та іноземних організацій, фірм, управлінь. Виокремити проблеми іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.

Теми для підготовки есе та дайджестів
Становлення державного регулювання регіонального розвитку в перехідному періоді.
Пріоритети державної регіональної політики України.
Проблемні регіони та програми регіонального розвитку.
Наднаціональна регіональна політика Європейського Союзу.
5. Становлення зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Місце України у світовому територіальному поділі праці.
7. Зовнішня торгівля: структура, тенденції розвитку
8. Експортний потенціал та рівні реалізації конкурентних переваг української економіки.
9. Проблеми іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.

Тести

Що вивчає регіональна економіка:
а) об’єктивні передумови економічного розвитку регіонів; виробничу структуру; соціальну сферу і умови життя; систему розселення і розміщення господарства; механізм функціонування й управління економікою;
б) соціальну сферу і умови життя; систему розселення і розміщення господарства;
в) вірні відповіді „а”, „б”.
Метою регіональної політики в Україні є:
а) піднесення життєвого рівня громадян через відродження національного багатства та економіки;
б) удосконалення міжнародних зв’язків та розширення масштабів співробітництва з розвиненими країнами;
в) вірні відповіді “а” і “б”.
Головними складовими частинами предмету регіональної економіки є:
а) система світогосподарських зв’язків; національні особливості суспільства політичного життя;
б) система світогосподарських зв’язків; економічні зв’язки між регіонами; регіональні системи;
в) вірні відповіді “а” і “б”.
Регіональна політика держави це:
а) сфера діяльності з управління економічним, соціальним і політичним розвитком в країні у просторовому регіональному аспекті;
б) сфера діяльності з налагодження економічним, політичним і культурних зв’язків між Україною та країнами Європейського співтовариства;
в) вірні відповіді “а” і “б”.
Цілі регіональної політики економічної політики висловлюють компроміс між:
а) безмежними потребами і обмеженими ресурсами;
б) економічною ефективністю і соціальною справедливістю;
в) державними та регіональними рівнями влади.
Головним об’єктом регіональної економічної політики є:
а) регіональні (просторової) нерівності;
б) галузі спеціалізації певних регіонів;
в) система міжнародного поділу праці.
До основних причини регіональних нерівностей відносять:
а) різкі відмінності природно-кліматичних умов життя і підприємництва в окремих регіонах країни; демографічні відмінності;
б) різкі відмінності природно-кліматичних умов життя і підприємництва в окремих регіонах країни; демографічні відмінності; „продуктивність” регіонів; стадія технологічного розвитку;
в) вірні відповіді “а” і “б”.
Суб’єктами державної регіональної політики виступають:
а) законодавчі і виконавчі влади центру і регіонів; органи місцевого самоврядування; різного роду міжрегіональні асоціації;
б) законодавча, виконавча і судова вітки влади; співвідношення між державою та районами, а також районами між собою;
в) вірні відповіді “а” і “б”.
Державне втручання в регіональний розвиток регламентується конституцією і багатьма спеціальними законами, які визначають:
а) перелік та суму надходжень від окремих областей до держбюджету;
б) розмежування повноважень між центральною і державною владою й органами місцевого самоврядування, механізми регіонального стимулювання;
в) умови зовнішньоекономічних торгівельних контрактів.
Методи регулювання в регіональній політиці об’єднують в групи:
а) планування й прогнозування;
б) бюджетно-податкова система;
в) використання різних регулюючих інструментів.
Поняття „бюджетний федералізм” характеризує основний принцип функціонування бюджетної системи:
а) сплачення автономності бюджетів окремих рівнів і між бюджетних відносин;
б) розмежування функцій центрального та регіонального рівнів влади;
в) інший варіант відповіді.
За ступенем універсальності й широті впливу інструменти регіонального регулювання поділяють на дві групи:
а) загальноекономічні регулятори і регулятори адресного впливу;
б) централізовані і децентралізовані;
в) державні й обласні.
Який з цих заходів є основним інструментом регіональної політики:
а) наближення робітників до робочих місць;
б) наближення робочих місць до робітників;
в) вірні відповіді “а” і “б”.
Райони, які в минулому одержали достатній економічний розвиток, а потім, в силу ряду причин, втратили стимул економічного розвитку і прийшли в занепад – це:
а) зони вільної торгівлі;
б) депресивні райони;
в) мезорайони.
У чому суть принципу обмеженого централізму:
а) ефективний розвиток кооперування виробництва;
б) врахування міжнародного територіального поділу праці;
в)технологічне оновлення виробництва.
До основних форм зовнішньоекономічної діяльності відносять:
а) туризм, науково-технічне співробітництво, торгівля, спільне підприємництво, кредитування;
б) приватна колективна, державна, комунальна;
в) торгівля, промисловість, сільське господарство, транспорт, зв’язок.
Показниками міжнародного товарообігу є:
а) імміграція, еміграція;
б) імпорт та експорт;
в) вага нетто й брутто.
Яка з країн світу лідирує у торговому обігу:
а) Австралія;
б) Росія;
в) США.
Яка з перелічених організацій курирує міжнародну торгівлю:
а) ООН;
б) ЮНЕСКО;
в) ВТО.
Назвіть країни, які є найбільшими інвесторами у світі:
а) Японія, США, країни Західної Європи;
б) США, ФРН, Канада, Росія;
в) Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія.
Торгівля інженерно-консультаційними послугами має назву:
а) факторинг;
б) інжиніринг;
в) франчайзинг.
До основних видів зон спільного підприємництва належать:
а) “вільні міста” зони страхових і банківських послуг, зони вільної торгівлі;
б) безмитні багато профільні зони, експортні промислові зони, промислові зони, зони страхових та банківських послуг;
в) обидві відповіді вірні.
Платіжний баланс країни це:
а) співвідношення суми платежів, здійснених країною за кордоном, та суми надходжень у країну з-за кордону за певний період;
б) співвідношення суми зовнішнього боргу до суми доходних статей держбюджету;
в) обидві відповіді вірні.
Система заходів уряду, спрямована на зміцнення позицій країни у світовій економіці, у міжнародних економічних стосунках має назву:
а) регіональне управління;
б) зовнішньоекономічна політика;
в) економічна політика.
Інструментами зовнішньоекономічної політики є:
а) врегулювання політичних стосунків із зарубіжними країнами;
б) підтримка національної валюти та валютне регулювання;
в) митна політика.
Економіка країни, яка не бере участі у міжнародній торгівлі – це:
а) закрита економіка;
б) відкрита економіка;
в) економікс.
З якою республікою колишнього СРСР Україна має найбільший товарообіг:
а) Казахстан;
б) Білорусь;
в) Росія.
Структуру експорту України вважають:
а) ефективною;
б) неефективною;
в) незмінною.
В загальному обсязі вантажів, які щороку вивозяться з України до країн СНД, найбільшу частку мають:
а) фрукти, консерви, цукор;
б) коксоване вугілля і чорні метали;
в) автомобілі, трактори.
Україна має торговельне сальдо:
а) негативне;
б) позитивне;
в) обидві відповіді вірні.

Рекомендована література:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 33, 35, 40, 42]


Семінарське заняття № 5
Тема 13: Фактори сталого розвитку продуктивних сил
План заняття
Сутність та характеристика факторiв сталого розвитку продуктивних сил.
Перспективи забезпечення сталого розвитку продуктивних сил України в сучасних умовах соцiально-економiчних перетворень.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо сутнiсті та характеристик факторiв сталого розвитку продуктивних сил.

Проблемні питання для обговорення
Сутність поняття „сталий розвиток”.
Скласти концептуальну схему дослідження сталого розвитку продуктивних сил України.
Виділити три основних блоки факторів сталого розвитку продуктивних сил.
Охарактеризувати перспективи переходу до сталого розвитку.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

В процесі вивчення першого питання необхідно звернути увагу на поняття “сталий розвиток”. Формування системи сталого розвитку передбачає забезпеченяя прi оритетного розвитку людини в iнтересах людини й власними силами лю дини в гармонiзацii з навколишнiм середовищем. досягыення цiе мети уможливлюються створенням сприятливого, з позицiй сталого людського розвитку, середовища економiчного, соцiалъно-полiтичного, екологiчного i духовного при забезпеченнi стабiльного соцiально-полiтичного устрою та соцiально-економiчних перетворень.
Стратегiчнi цiлi сталого розвитку сформовано эi врахуванням впливiв як эовнiшнiх факторiв та тенденцiй, так i специфiчних внутрiшнiх. При розгляді другого і третього питань рекомендується засвоїти вітчизняні та зарубіжні теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.
Необхідно охарактеризувати перспективи переходу до сталого розвитку.
Теми для підготовки есе та дайджестів
Фактори сталого розвитку продуктивних сил України.
Концепція сталого розвитку продуктивних сил України.
Еколого орієнтований сталий розвиток України.
Тести
Сталий розвиток це:
а) задоволення основних потреб iснуючих i майбутнiх поколiнь при збереженнi традицiйного природно-ресурсного потенцiалу бiосфери. При цьому увага акцентується переважно на його екологiчнiй складовiй, що пов’язується з оптимізацiєю дiяльностi стосовно бiосфери;
б) це процес, що позначає новий тип функцiонування цивiлiзації;
в) це процес гармонiзацiї продуктивних сил, забезпеченяя гарантованого задоволення необхiдних потреб усiх членiв суспiльства за умови эбереження й поеталного вiдтворенкя цiлiсностi навколишнього природного середовища, створення можлмвостей для рiвноваги мiж його потенцiалом i вимогами людей всiх поколiвь.
Концептуальна схема дослiдження сталого розвитку продуктивних сил може бути представлена послiдовнистю з:
а) 3 кроків;
б) 6 кроків;
в)2 кроків.
Соціальний розвиток поділяється на такі складові:
а) соціальна, екологічна, економічна;
б) соціальна, екологічна;
в) соціальна, економічна.
Виходячи а означених складових сталого роавитку можна визначити основнi блоки факторів сталого розвтку продукпiианих сил:
а) соцiальний, економiчний і екологiчний блок;
б) економiчний і екологiчний блок;
в) соцiальний і екологiчний блок.
Згiдно з Концегщiсю сталого розвитку України перехiд України до сталого розвитку вiдбуватиметься в:
а) три етапи;
б) шість етапів;
в) вісім етапів.

Рекомендована літетература:
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 34, 45, 48]

Семінарське заняття № 6
Тема 16: Екологічний моніторинг і система екологічної інформації
Тема 17. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

План заняття
Сутність поняття екологічний моніторинг.
Стандартний моніторинг довкілля.
Кризовий моніторинг довкілля.
Науковий моніторинг довкілля.
Поняття геохімічного та біологічного моніторингу довкілля.
Економічна ефективність природоохоронної діяльності.
Економічна ефективність природних ресурсів та природних умов.
Соціальна ефективність природоохоронної діяльності.
Загальні визначення соціальної ефективності природоохоронної діяльності.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання щодо питань екологiчного монiторингу, його видів та рiвнiв.
Проблемні питання для обговорення
Розкрити сутність поняття екологічного моніторингу довкілля.
Охарактеризувати стандартний моніторинг довкілля.
Охарактеризувати кризовий моніторинг довкілля.
Охарактеризувати науковий моніторинг довкілля.
Висвітлити поняття геохімічного та біологічного моніторингу довкілля.
Охарактеризувати систему екологічної інформації та статистики охорони довкілля.
Визначити організаційну структуру державного екологічного моніторингу в Україні.
8. В чому полягає економічна ефективність природоохоронної діяльності?
9. Що визначає економічна ефективність природних ресурсів та природних умов?
10. Якою є соціальна ефективність природоохоронної діяльності?
11. Охарактеризуйте загальні визначення соціальної ефективності природоохоронної діяльності.
12. Проаналізуйте роль соціальної ефективності у суспільному виробництві.
13. Визначте складові соціальної сфери.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

В процесі вивчення першого питання необхідно звернути увагу на поняття “моніторингу довкілля”. Екологiчний монiторинг комплексна система спостережень, збору, обробки, систематиза цi та аналiзу iнформацi про стан навколишнього середовища, котра дас оцiнку i прогнозус його змiни, розробляє обгрунтованi рекомендацi для прийнятгя управлiнських рiшень.
Охарактеризувати рівні екологiчного монiторингу: локального; регiонального або обласного; національного; глобального.
Визначити організаційну структуру державного екологічного моніторингу в Україні. Охарактеризувати систему екологічної інформації та статистики охорони довкілля: „Звіт про охорону атмосферного повітря від забруднення ; Ф-2тп (повітря), «Звіт про використання та знешкодження токсичних відходів» Ф № 1 токсичні відходи, «Звіт про екологічні збори та поточні витрати на охорону природи», Звіт про використання води Ф2тп-(водгосп.).
При підготовці до семінарського заняття з теми «Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища» слід звернути увагу на економічну ефективність природоохоронної діяльності, економічну ефективність природних ресурсів та природних умов.
Важливою складовою є соціальна ефективність природоохоронної діяльності. Необхідно проаналізувати роль соціальної ефективності у суспільному виробництві, визначити складові соціальної сфери.
За сучасних умов важлива роль соціальної сфери, провідними є функції соціальної сфери. Також необхідно розглянути загальні визначення соціальної ефективності природоохоронної діяльності.

Теми для підготовки есе та дайджестів

Дія системи національний моніторингу довкілля України.
Глобальний моніторинг довкілля.
Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища.
Економічна ефективність природоохоронної діяльності.
Економічна ефективність природних ресурсів та природних умов.
Соціальна ефективність природоохоронної діяльності.
Загальні визначення соціальної ефективності природоохоронної діяльності.
Тести
Еколгічний моніторинг:
а) комплексна система спостережень, збору, обробки, систематизацiї та аналiзу iнформацi про стан навколишнього середовища, котра дає оцiнку i прогнозує його змiни, розробляє обгрунтованi рекомендацiї для прийнятгя управлiнських рiшень;
б) комплексна система спостережень;
в) комплексна система, що розробляє обгрунтованi рекомендацiї для прийнятгя управлiнських рiшень.
Оперативний (кризовий) монiторинг довкiлля це:
а) спостережения спецiальних показникiв за окремими об’єктами, джерелами пiдвищеного ризику в районах, визначених як зони надзвичайної екологiчної ситуацiї а також у районах аварiй iз шкiдливими екологiчними наслiдками.;
б) це умови, які забезпечують саме можливість діяльності людини;
в) спостережения у районах аварiй iз шкiдливими екологiчними наслiдками.
Умови, які забезпечують саме можливість діяльності людини (клімат, рельєф, внутрішнє тепло планети та ін.) – це:
а) природні ресурси;
б) природні умови;
в) інвестиційний клімат в країні.
Геохiмiчний монiторинг включає:
а) дослiдження й iнвентаризацiю джерел забруднення, обсягiв та характеру забруднення кожного джерела, вивчення хiмiчного складу повiтря, опадiв, грунтiв, рослин, поверхневих i пiдземних вод, донних вiдкладiв та iн;
б) дослiдження й iнвентаризацiю джерел забруднення;
в) вивчення хiмiчного складу повiтря.
Екологiчний монiторинг здiйснюсться на:
а) чотирьох рiвнях;
б) двох рiвнях;
в) трьох рiвнях.
За порушення норм і правил природокористування в країнах Європи:
а) накладаються штрафи в адміністративному порядку;
б) притягується до кримінальної відповідальності аж до позбавлення волі.;
в) вірні а) і б).
Міжнародна глобальна екополітика це:
а) розробка і здійснення міжнародних правових, політичних і зовнішньоекономічних акцій з урахуванням екологічних обмежень у соціально-економічному розвитку, запасів природних ресурсів, які є у світі, та їх розподілу між регіонами і країнами;
б) здійснення міжнародних правових, політичних і зовнішньоекономічних акцій;
в) розробка політичних і зовнішньоекономічних акцій з урахуванням екологічних обмежень у соціально-економічному розвитку, запасів природних ресурсів, які є у світі, та їх розподілу між регіонами і країнами.
У сучасній Європі виділяються такі регіони, що відрізняються екологічною політикою, яку вони проводять:
а) Перший регіон країни півдня Європи, другий регіон Північна Європа; третій регіон країни Північно-Західної; четверта група країни Східної Європи,;
б) перший регіон країни півдня Європи, другий регіон Північна Європа;
в) перший регіон Північна Європа; другий регіон країни Північно-Західної.
Міжнародними об’єктами охорони навколишнього природного середовища є:
а) повітряний басейн, космос, Світовий океан, Антарктида, річки, природні ресурси, що діляться.
б) повітряний басейн, космос;
в) Світовий океан, Антарктида, річки.
У світовому механізмі охорони навколишнього природного середовища координаційна роль належить міжнародному праву. Причини цього такі::
а) загальна екологічна небезпека;
б) загроза масштабної транскордонної шкоди національним системам навколишнього природного середовища;
в) необхідність розробки та прийняття універсальних імперативних норм поведінки держав.;
г) вірні відповіді “а” і “б” і “в”.

Рекомендована література:
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 18. 21, 29, 34]

4. ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Регіональна економіка
Практичне заняття № 1
Тема 5: Господарський комплекс України
План заняття
Теоретичні засади формування господарського комплексу України.
Галузева структура господарства.
Промисловість як головна ланка господарського комплексу України.
Згідно з даними Держкомстату проведення аналізу галузевої структури господарства України.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання та отримати практичні навички щодо аналізу господарського комплексу України

Методичні рекомендації до практичного заняття

Практичне заняття з даної теми потрібно розпочати з повторення теоретичних засад формування господарського комплексу України. Студенти повинняі засвоїти питання галузевої структури національного господарства. На основі даних Держкомстату потрібно проаналізувати галузеву структуру по рокам. Зробити відповідні висновки.
На прикінці заняття потрібно зробити грутновний висновок про галузеву структуру економіки України, тенденціїї та проблеми розвитку.
Завдання 1

На основі даних Державного комітету статистики України про обсяги реалізації продукції за 2013-2014 рр. проаналізувати галузеву структуру промисловості. Для цього необхідно визначити:
Питому вагу галузей промисловості в загальному обсязі промисловості.
Темп зростання і темп приросту.
Абсолютне відхилення за аналізований період.
Таблиця 4.1
Вихідні дані для аналізу галузевої структури промисловості України
Галузь промисловості
Обсяг реалізованої продукції, млн.грн.


2013 рік
2014 рік

Промисловість
779126,8
668956

Добувна та переробна промисловість
665907,2
541877,6

Добувна промисловість
76985,3
62208,6

Добування паливно-енергетичних корисних копалин
35209
32382

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних
41776,3
29826,6

Переробна промисловість
588921,9
479669

з неї
 
 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
110441,5
124779

Легка промисловість
6429,9
5756,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра
4492,6
4177,9

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
1937,3
1578,5

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
5209,6
4937,2

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність
14222,1
15702,1

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення
64778,5
52957,8

Хімічна та нафтохімічна промисловість
49613
42816,8

хімічне виробництво
37670
30813,6

виробництво гумових та пластмасових виробів
11943
12003,2

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
31199,3
21510,9

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
189033,9
130366,3

Машинобудування
109273,7
74240,7

виробництво машин та устатковання
31184,1
28528,4

виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання
20323,8
20242,8

виробництво транспортних засобів та устатковання
57765,8
25469,5

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
113219,6
127078,4


Питома вага (ПВа), або частка показника аі в показнику Аі визначається за формулою:
13EMBED Equation.31415 , (4.1);
Темп зростання (ТЗ) и темп приросту (ТП) визначаються за формулою:
13EMBED Equation.31415 , (4.2);
13EMBED Equation.31415 , (4.3);
де Пі та Пі-1 – величини показників, які аналізуються, відповідно за даний та попередній роки.
Абсолютне відхилення (АВ) розраховується за формулою:

АВ=Пі-Пі-1, (4.4).

Контрольні запитання

Дайте визначення господарського комплексу України.
Розкрийте сутність галузевої структури господарства України.
Визначте базові галузі промисловості.
Визначте обслуговуючі галузі промисловості.
Дати визначення поняттю інфраструктура.
Розкрити сутність промисловості як головної ланки господарського комплексу України.

Рекомендована література:
[1,2,6,7,8,9,10,12,13,24]


Практичне заняття № 2
Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку й розміщення

План заняття

Теоретичні засади формування міжгалузевих господарських комплексів та регіональних особливостей їх розвитку і розміщення.
Згідно з даними Держкомстату проведення аналізу машинобудівного комплексу України.

Навчальні цілі

Поглибити і систематизувати теоретичні знання та отримати практичні навички щодо аналізу міжгалузевих господарських комплексів

Методичні рекомендації до практичного заняття

Практичне заняття з даної теми потрібно розпочати з повторення теоретичних засад формування міжгалузевих господарських комплексів та регіональних особливостей їх розвитку і розміщення. Студенти повинняі засвоїти питання галузевої структури національного господарства. На основі даних Держкомстату потрібно проаналізувати динаміку виробництва машинобудівного комплексу по рокам. Зробити відповідні висновки.
На прикінці заняття потрібно зробити грутновний висновок про стан машинобудівного комплексу України, тенденціїї та проблеми розвитку.
Завдання 1

На основі даних Державного комітету статистики України про обсяги реалізації продукції за 2007-2011 рр. Проаналізувати галузеву стан машинобудівного комплексу України. Для цього необхідно визначити :
Темп зростання і темп приросту
Абсолютне відхилення за аналізований період.
Таблиця 4.2
Вихідні дані для аналізу стану машинобудівного комплексу України
Галузь промисловості
Обсяг реалізованої продукції, млн.грн.


2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік
2014 рік

машинобудування
59668,1
68730,6
98339,9
121780,4
74240,7

виробництво машин та устаткування
20762,3
22423,2
30100,4
37271,5
28528,4

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування
13530,5
15510,3
21216,5
25580,5
20242,8

виробництво транспортних засобів та устаткування
25375,3
30797,1
47023
58928,4
25469,5

Контрольні запитання

Дайте характеристику машинобудівного комплексу України.
Розкрийте сутність концепції розвитку машинобудування України.
Назвіть основні центри машинобудування.
Назвіть перспективи розвитку машинобудівного комплексу України.

Рекомендована література:
[1,2,3,5,8,9,13,19,21,24]
5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Індивідуальна науково-дослідна робота є однією з форм самостійної навчальної і науково-дослідної роботи студентів. Мета дослідної роботи полягає в тому, щоб навчити студентів пов’язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.


з/п
Зміст індивідуальних завдань1.
1.1.
1.2.

1.3.
Модуль ІІ Індивідуальні науково-дослідні завдання
Виконання індивідуального завдання.
Проведення бібліографічного огляду наукової літератури.
Написання індивідуальної роботи на тему, що наведені згідно варіанту студента.
Захист індивідуального завдання.


Робота студента складається з наступних етапів: вибір теми на основі тематики, розробленою кафедрою; нагромадження інформаційного матеріалу; підготовка і написання роботи; захист роботи на семінарі чи конференції.
Студенти представляють роботи на кафедру за місяць до залікового тижня відповідного семестру.
Робота повинна мати наступну структуру: зміст, короткий вступ, виклад основного змісту теми, висновок, список використаної літератури.
Розробка обраної теми починається з ознайомлення з відповідною літературою. Але перш, ніж приступити до її підбору, доцільно намітити план роботи з літературою і загальний попередній план роботи.
Попередній зміст складається звичайно з трьох-чотирьох питань, у процесі роботи він уточнюється і конкретизується.
Зміст це логічна основа роботи, від правильного його складання залежить структура, зміст, логічний зв’язок частин.
Доцільно попередньо намічений зміст роботи погодити на консультації з викладачем кафедри економіки підприємств, що веде семінарські заняття чи читає лекційний курс.
Зміст не слід деталізувати, у ньому перелічуються основні, центральні питання теми в логічній послідовності. Глави можна не розбивати на параграфи. Перелік основних питань закінчується висновком, що представляє узагальнення найважливіших положень, висунутих і розглянутих у роботі.
Маючи попередній зміст, студент звертається до бібліографії. Істотну допомогу в ознайомленні з бібліографією студенту можуть зробити бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний), довідкова література (енциклопедії, словники).
При роботі необхідно уважно вивчити відповідну літературу, включаючи монографії, статистичні збірники, матеріали, що публікуються в журналах: «Економіка України», «Економіст», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономист», «Фінанси України» та ін.
Джерелами фактичного матеріалу можуть служити статистичні збірники, газети, журнали.
Коли студент у достатньому обсязі накопичив і вивчив матеріал, він приймається за його систематизацію і розробку більш повного плану. Уважно перечитуючи підібрані матеріали, він розташовує його в тій послідовності, що представляється йому найбільш доцільною. Одночасно студент фіксує власні думки, які він вважає потрібними визначити.
Основній частині передує вступ. У ньому необхідно показати значення, актуальність проблеми, що розглядається, обґрунтованість причини вибору теми. Крім того, слід зазначити, у яких працях відомих вчених-економістів розглядається і досліджується ця проблема, сформулювати основну задачу, що ставиться в роботі.
В основній частині роботи велику увагу варто приділити глибокому теоретичному висвітленню як теми в цілому, так і окремих її питань, правильно зв’язати теоретичні положення з практикою, конкретним фактичним і цифровим матеріалом. Виклад повинен здійснюватися відповідно до складеного плану.
Робота повинна бути написана чіткою мовою, без повторень, скорочень, протиріч між окремими положеннями.
Велике значення має правильне оформлення роботи. На титульному листі необхідно вказати назва вузу, факультету, дослідження, групу, своє прізвище, ім’я і по батькові, прізвище наукового керівника. На наступному листі оформлюється план роботи, з указівкою сторінок відповідних розділів.
Дослідження повинне бути написано розбірливо. Цитати, що приводяться в тексті, а також статистичні дані повинні посилатися на відповідні джерела, з яких вони узяті, із вказівкою автора, назви роботи, тому, сторінки. Текст роботи пишеться з одного боку листа з залишенням полів, кожен пункт плану з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані. Обсяг дослідження 10-15 сторінок машинописного тексту.
В кінці дослідження приводиться список використаної літератури, що складається в наступній послідовності:
1. Офіційні матеріали (закони, укази).
2. Інші використані в роботі джерела за алфавітом прізвищ авторів.
Студенти виконують індивідуальну науково-дослідну роботу згідно зі змістом та відповідно номеру варіанту.
При виконанні індивідуального науково-дослідного завдання необхідно додержуватись наступного алгоритму:
1. Для виконання індивідуального завдання першого рівня складності докладно ознайомитись зі всіма темами, теоретичні положення яких є підґрунтям виконання завдання (тематика курсу та їх стисла характеристика наведена у розділі 3 посібника).
Для виконання індивідуального завдання другого рівня складності докладно ознайомитись з нормативною літературою, теоретичні положення якої є підґрунтям виконання завдання.
завдання № 1, 8 слід ознайомитись з темами „Економічне районування та територіальна організація продуктивних сил”; “Сутність регіональної економіки та її територіальні особливості”; “Економіка регіонів України й особливості регіонального розвитку”;
завдання № 2 слід ознайомитись з темою “Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка”;
завдання № 3 слід ознайомитись з темою “Населення і трудові ресурси України”;
завдання № 4, 5, 6, 7 слід ознайомитись з темами “Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах”; „Міжгалузеві комплекси та їх роль у розвитку економіки України”;
Для виконання індивідуального завдання третього рівня складності докладно ознайомитись з темами „Теорії та концепції розміщення продуктивних сил і регіональної економіки”, „Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів”, „Наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил і рівнів економічного розвитку регіонів”, „“Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах””, теоретичні положення яких є підґрунтям виконання завдання.
2. Для виконання завдань необхідно ознайомитись з додатковими літературними джерелами, відповідно до теми завдання. При необхідності уточнення списку літературних джерел або проблем з відсутністю якогось з них проводиться консультація з викладачем.
3. Скласти план виконання завдання (погодити з викладачем).
4. Виконати завдання згідно складеному плану (при виникненні певних проблем необхідно звернутись за консультацією до викладача).
5. Підготувати звіти про виконану роботу.


ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

І рівень складності
1. Предмет, метод і завдання регіональної економіки.
2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.
3. Економічне районування та територіальна організація господарства.
4. Регіон у системі територіального поділу праці.
5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.
6. Механізм реалізації регіональної економічної політики.
7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах.
8. Природний та трудоресурсний потенціал України.
9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку та розміщення.
10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем.
11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку.
12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури.
13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил.
14. Наукові засади раціонального природокористування.
15. Економічний моніторинг і система екологічної інформації.
16. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища.
17. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності.
18. Світовий досвід та міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища.
19. Національна економіка: загальне та особливе.
20. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки.
21. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки.
22. Характеристика економічного потенціалу.
23. Інституціональні чинники розвитку національної економіки.
24. Функціонування інфраструктури національного ринку.
25. Державність та державне управління економікою.
26. Демократія, економічна свобода та економічний порядок.
27. Структурна перебудова національної економіки.
28. Програмування та прогнозування національної економіки.
29. Політика економічного зростання в національній економіці.
30. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.
31. Наукові методи аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства.
32. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка.
33. Населення, трудові ресурси та розселення.
34. Народногосподарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах.
35. Сутність регіональної економіки, її структура та особливості формування.
36. Сутність і форми зовнішньоекономічних зв’язків.

ІІ рівень складності

Завдання 1. Географічне положення України.
З’ясувати особливості географічного положення України.
1. Графи областей України.
2. Географічне положення району (за варіантом).
3. Площі областей України.
4. Позначити на контурній карті межі районів України.
Завдання 2. Природні умови і ресурси України.
1. Забезпеченість населення областей місцевими водними ресурсами в середній по водності рік (картограма).
2. Води постійних водотоків і водойм.
3. Споживання свіжої води по регіонах (картодіаграма).
4. Діаграма: Спожито свіжої води по Україні.
5. Скидання забруднених стічних вод у природні поверхневі водні об’єкти.
6. Споживання свіжої води по регіонах.
7. Обсяг оборотної і послідовно використаної води по регіонах.
8. Природно-ресурсний потенціал області (за вказівками викладача)
Завдання 3. Населення і трудові ресурси України.
1. Кількість населення, у тому числі міське і сільське, по регіонах. Щільність населення регіонів. (Картодіаграма і картограма). Міста з населенням більше 500 тис. чол.
2. Кількість наявного населення України (1913-2004 рр.) (діаграма): а) міське-сільське; б) чоловіки-жінки.
3. Питома вага чоловіків в населенні по регіонах (картодіаграма).
4. Розподіл постійного населення регіонів за основними віковими групами (картодіаграма).
5. Кількість населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності (діаграма).
6. Населення області (за вказівками викладача).
Завдання 4. Промисловість України.
1. Структура галузей промисловості Україні в цілому (діаграма).
2. Структура галузей промисловості по регіонах району (картодіаграма).
3. Центри нафтопереробки (картосхема).
4. Атомні і гідроелектростанції України (картосхема).
5. Комбінати чорної металургії повного циклу. Родовища залізної та марганцевої руди.
6. Центри кольорової металургії. Родовища кольорових металів.
7. Центри виробництва мінеральних добрив.
Завдання 5. Промисловість України
1. Скласти перелік регіонів першої “десятки”.
2. Легка промисловість: виробництво тканин, трикотажних виробів, панчішно-шкарпетних, взуття.
3. Харчова промисловість: виробництво борошна, хліба і хлібо-булочних виробів, цукру піску, м’яса, продукції з незбираного молока, тваринного масла, олії, сирів жирних, консервів.
4. Центри транспортного машинобудування. Центри сільськогосподарського машинобудування.
5. Центри виробництва цементу. Центри целюлозно-паперової промисловості. Центри текстильної промисловості.
6. Промисловість області (за вказівками викладача).
Завдання 6. Сільське господарство України
1. Продукція сільського господарства України (1990, 1995, 1996, 1997–2004) (діаграми).
2. Земельна площа і площа сільськогосподарських угідь по регіонах (картодіаграма).
3. Посівні площі сільськогосподарських культур по регіонах (картодіаграма).
4. Скласти перелік регіонів першої “сімки” по валовому збору: зерна, цукрового буряка, насіння соняшника, картоплі, овочів.
5. Скласти перелік регіонів першої “сімки”: по наявності поголів’я худоби (велика рогата худоба, свині, вівці та кози); виробництво м’яса, молока, яєць.
6. Сільське господарство області (за вказівками викладача).
Завдання 7. Транспорт.
1. Щільність залізничних доріг по регіонах (картограма).
2. Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям по регіонах (картограма).
3. Головні морські порти (картосхема).
4. Важливіші нафто- і газопроводи (картосхема).
3. Транспорт області (за вказівками викладача).
Завдання 8. Районування України.
Надати загальну характеристику економічному району України (за вказівками викладача) за планом:
1. Економіко-географічні показники району.
2. Економіко-географічне положення. Природні ресурси та природні умови.
3. Населення і трудові ресурси.
4. Господарство.
5. Проблеми розвитку району.

ІІІ рівень складності
Народногосподарський комплекс України має потребу в деякій продукції, для задоволення якою необхідно будівництво нових підприємств.
Розроблено N проектів нових підприємств, що відрізняються терміном будівництва, необхідним обсягом капіталовкладень, очікуваною собівартістю одиниці продукції, ціною одиниці продукції, а також річним обсягом виробництва.
Необхідно розробити економіко-математичну модель оптимального розміщення нових підприємств на території України з мінімальними капіталовкладеннями при виконанні обмеження по ліміту фінансових ресурсів, виділених на будівництво підприємства, а також на одержання кожним підприємством встановленого прибутку.
Умовні позначення:
А – річний обсяг потреби народного господарства в продукції, т;
Ф t – ліміт фінансових ресурсів, виділених на будівництво підприємств у році t, тис.грн.;
Кі t – обсяг капіталовкладень, необхідних для будівництва і-го підприємства у році t, тис.грн.;
Ті – тривалість будівництва і-го підприємства, років;
Сі, Ці, Qі – очікувана собівартість, ціна одиниці продукції та річний обсяг виробництва при реалізації і-го варіанту будівництва, тис.грн.;
Пі – очікуваний розмір прибутку, отриманого щорічно і-м підприємством, тис. грн.;
Х і – змінна, що визначає вибір і-го варіанту підприємства для будівництва (=1, коли і-е підприємство намічено до будівництва, = 0 – в іншому разі).
Необхідно:
Скласти цільову функцію і записати обмеження і загальному виді і по варіантах:
по ліміту фінансових ресурсів – Ф t;
по задоволенню річної потреби України в продукції – А;
по отриманню необхідного обсягу прибутку.

Вихідні дані приведені у таблицях № 5.1., 5.2.

Таблиця № 5.1
Варіанти індивідуальних завдань

варі
анту
Тривалість
будівництва,
роки
Обсяг
Капіталовкладе
нь, тис. грн.
Обсяг
вироб-
ництва, т
Собівартість
одиниці
продукції,
тис.грн.
Ціна одиниці
продукції,
тис.грн.
Прибу-ток,
тис.грн.


1
3
2
1
20/30/60
70/30
80
200000
300000
400000
13
15
11
21
23
18
10000
12000
11000


2
3
3
2
30/60/10
10/70/90
100/200
150000
300000
400000
12
13
11
10
15
16
18000
17000
16000


3
2
3
1
40/20
15/90/60
140
800000
250000
1000000
19
14,5
13
14,5
10,8
14
15000
18000
13000


4
2
1
3
40/120
100
70/65/90
450000
1000000
750000
24
26
15
20
30
16
11000
19000
14000


5
1
1
3
140
85
40/90/110
920000
650000
760000
13
19
21
14
18
26
14000
17000
12600


6
2
2
2
45/105
30/170
95/115
650000
350000
790000
15
19
24
18
21
25
16000
14900
18300


7
3
3
3
70/70/90
45/65/100
50/75/90
840000
650000
930000
26
19
16
25
17
11
13600
19000
13000


8
2
2
3
95/100
60/90
80/110/700
420000
560000
870000
15
18
19
20
21
26
14000
16000
12000


9
3
1
1
65/90
140
180
69000
900000
740000
26
28
20
20
25
24
14000
16200
10600


10
2
2
1
45/120
95/60
100
840000
620000
350000
15
16
17
20
23
24
15000
17300
11200


11
1
1
2
90
140
80/60
950000
640000
580000
25
17
19
23
24
20
18000
13000
15000


12
3
2
3
40/70/10
80/90
70/20/60
850000
690000
360000
19
18
17
25
23
16
15600
10000
19000


13
3
3
3
20/40/80
30/70/10
50/60/20
440000
780000
900000
20
22
14
25
20
19
17000
19000
14300


14
2
2
3
100/20
45/65
30/50/70
450000
620000
840000
14
15
16
23
22
21
15200
18300
12000


15
1
3
1
105
70/95/100
50
390000
640000
1000000
21
13
25
20
15
23
16400
17000
15000


Таблиця № 5.2

варіанту
Річна потреба
в продукції,
А, т
Ліміт
Фінансових
ресурсів
по рокам, Фt,
тис. грн.
№ варіанту
Річна
потреба
в продукції,
А, т
Ліміт
Фінансових
ресурсів
по рокам,
Фt, тис. грн.

1
500000
50/100/150
9
65000
60/200/120

2
300000
80/30/120
10
750000
100/200/300

3
900000
110/90/50
11
450000
280/150/110

4
700000
40/60/120
12
550000
130/40/90

5
600000
150/70/50
13
850000
270/200/80

6
400000
60/80/110
14
350000
100/40/140

7
80000
200/220/40
15
840000
60/200/70

8
900000
240/70/120
16
300000
80/30/120

6. контрольНІ ЗАХОДИ

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю за 100-бальною шкалою за результатами:
виконання самостійної роботи;
роботи студентів на семінарських заняттях;
роботи студентів на практичних заняттях;
виконання індивідуального завдання;
складання іспиту.
Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів здійснюється за національною (двобальною) шкалою (зараховано, не зараховано) та шкалою ESTS. Критерії та шкала оцінювання знань, вмінь та навичок доводяться до відома студентів на початку занять.

Перелік питань до іспиту

Практичне застосування й економічна ефективність раціонального розміщення продуктивних сил.
Значення аналізу сучасного розміщення продуктивних сил в умовах переходу до ринкової економіки.
Методи аналізу розміщення продуктивних сил.
Принципи і чинники розміщення продуктивних сил.
Природні ресурси, їхні види і стисла характеристика.
Природно-ресурсний потенціал території, його структура і продуктивність.
Використання й охорона природних ресурсів.
Особливості розміщення корисних копалин України.
Ресурси рудних корисних копалин.
Ресурси паливних корисних копалин.
Характеристика водних ресурсів.
Структура та регіональні особливості експортного потенціалу.
Кліматичні ресурси.
Земельні ресурси.
Біологічні ресурси.
Характеристика трудових ресурсів.
Міграції населення. Їх види і значення для економіки України.
Зовнішньоекономічні зв’язки (ЗЕЗ) як одне з найважливіших засобів економіки.
Основні напрями і принципи реалізації політики регіонального розвитку в Україні.
Основні принципи формування економічних районів.
Форми зовнішньоекономічних зв’язків (ЗЕЗ).
Економіка України в системі міжнародних відносин.
Економічні зв'язки України з іншими країнами.
Основні напрямки ефективної зовнішньоекономічної політики України.
Основні форми територіальної організації господарства України.
Значення аналізу сучасного розміщення продуктивних сил в умовах переходу до ринкової економіки.
Принципи і чинники розміщення продуктивних сил.
Структура, ефективність роботи і ресурси ПЕК.
Характеристика економічних методів оцінки природних ресурсів та природних умов.
Природно-ресурсний потенціал території, його структура і продуктивність.
Методи оцінки ефективності галузевого розміщення виробництва.
Структура балансу трудових ресурсів та ії аналіз.
Паливна промисловість.
Критерії раціонального природокористування. Схеми раціонального природокористування.
Електроенергетика.
Чорна металургія.
Кольорова металургія.
Хімічна промисловість.
Будівельний комплекс.
Загальна характеристика машинобудівного комплексу.
Механізм реалізації державної регіональної економічної політики.
Сутність та принципи сталого еколого-економічного розвитку країни.
Завдання державної регіональної політики у сферах економічній, соціальній та екологічній.
Екологічне обґрунтування розміщення продуктивних сил.
Загальна характеристика агропромислового комплексу.
Рослинництво.
Тваринництво.
Загальна характеристика транспортних комунікацій.
Загальна характеристика господарства України.
Лісопромисловий комплекс.
Завдання регіонального природокористування. Основні зони екологічної кризи в Україні.
Показники оцінки регіонально-територіальних екологічних проблем.
Економічний механізм регулювання ризику в екологічній безпеці.
Значення територіальної організації господарства.
Територіально-регіональні екологічні проблеми і їхня оцінка.
Принципи використання і роль природних ресурсів у суспільному розвитку.
Екологічний моніторинг і якість природного середовища.
Галузі легкої промисловості.
Державна регіональна економічна політика.
Напрями державної регіональної економічної політики.
Характеристика розміщення продуктивних сил Придніпровського економічного району (населення і трудові ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Придніпровського економічного району (характеристика господарства району).
Характеристика розміщення продуктивних сил Придніпровського економічного району (природні ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Північно-Східного економічного району (природні ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Північно-Східного економічного району (населення і трудові ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Північно-Східного економічного району (характеристика господарства району).
Характеристика розміщення продуктивних сил Північно-Західного економічного району (природні ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Північно-Західного економічного району (населення і трудові ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Північно-Західного економічного району (характеристика господарства району).
Характеристика розміщення продуктивних сил Центрального економічного району (природні ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Південно-Східного економічного району (населення і трудові ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району (природні ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району (населення і трудові ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району (характеристика господарства району).
Характеристика розміщення продуктивних сил Подільського економічного району (природні ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Подільського економічного району (характеристика господарства району).
Характеристика розміщення продуктивних сил Подільського економічного району (населення і трудові ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Центрального економічного району (природні ресурси).
Характеристика розміщення продуктивних сил Центрального економічного району (характеристика господарства району).
Характеристика розміщення продуктивних сил Центрального економічного району (населення і трудові ресурси).


литЕРАТУра
Основна література

1. Голіков А.П., Регіональна економіка та природокористування: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2009. – 352 с.
2. Жук М.В., Регіональна економіка: Підручник для ВНЗ (рек. МОН України) – К.: Академія, 2008. – 416 с.
3. Екологічний аудит: Підручник/В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 344 с.
4. Екологічне підприємництво: Навч. посіб./В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький та ін. – К.: Мета, 2001. – 121 с.
5. Экология города:/Под общ. ред. Ф. В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
6. Заблоцький Б.Ф., Регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2010. – 548 с.
7. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник/За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища шк., 2001. – 358 с.: іл.
8. Золотарьов А.М. Гіковата Н.К. Кудлай А.В. Петряєв О.О. Шумська Г.М. Регіональна економіка: Підручник – К.: Ліра-К, 2009. – 368 с.
9. Ковалевський В.В., Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник. - 9-те вид., перероб. і допов. Допущено МОН - К.: Знання, 2009. - 373 с.
10. Лишиленко В.І., Регіональна економіка: Підручник затверджений МОН України – К.: Ліра-К, 2009. – 384 с.
11. Манів З.О., Регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2008.– 576 с.
12. Музиченко-Козловська О. В., Регіональна: Посіб. – К.: Ліра-К, 2010.
13. Олійник, Запотоцький, Регіональна економіка: Навч.пос. (2-е вид.) – К.: Ліра-К, 2008. – 444 с.
14. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко та ін..; За заг.ред..д-ра екон.наук, проф.., чл..-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. – К.; КНЕУ, 2005. – 988 с.
15. Розміщення продуктивних сил / За ред. В.В. Ковалевського, О.А. Михайлюка, В.Ф. Семенова – К.: Знання, 2000.
16. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Качана Є.П. - К.: Вища школа, 2005.
17. Статистичний щорічник Держкомстату України за 2008 р.
18. Тридіт О. М. Богатіщев О. М., Регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2010.
19. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 644с.
20. Шевчук Л.Т., Регіональна економіка: Навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2009. – 319 с.

Додаткова література

Алексейчева Е.Ю. Повышение конкурентоспособности региональной экономики / Е.Ю. Алексейчева //Пищевая промышленность. – 2005.- № 9.- С. 58-59.
Богма О.С. Визначення проблем та перспектив розвитку вітчизняних підприємств енергетичного машинобудування //Держава і регіони. – 2010. №1. – с. 40-45.
Бакум В.В. Особливості формування системи управління регіоном/ В.В. Бакум. // Економіка АПК.- 2007.- № 4.- С. 27-33.
Барташевська Ю.М. Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи// Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. - №1(8). – С.19-25.
Буга Н.Ю. Прогнозування економічного розвитку проблемних регіонів/ Н.Ю. Буга. // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007. - № 7.- С. 121-127.
Бутко М. Державне регулювання як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів / М. Бутко, Л. Подоляк // Економіка України. – 2007.- № 6.- С. 36-44.
Ватченко О.Б. Теоретичне обґрунтування сутності терміна «регіон» / Ватченко О.Б.// Вісник ДДФА – 2009. - № 1(21).- С. 48-54.
Ватченко О.Б. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств малого бізнесу Дніпропетровського регіону у 2004-2006 роках (на прикладі будівельної галузі) / Ватченко О.Б.// «Держава та регіони». – 2009. - № 1.- С. 33-39.
Ватченко О.Б. Структура механізму регіонального розвитку / Ватченко О.Б.// Науковий вісник Ужгородського університету Серія Економіка – 2009. - № 28(1).- С. 44-48.
Вербицька Ю.М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник соціально-економічного розвитку регіону / Ю.М. Вербицька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007.- № 8.- С. 151- 156.
Вербицький І.С. Концептуальні засади стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіону / І.С. Вербицький // Актуальні Проблеми Економіки. - 2007.- № 8.- С. 157-165.
Віденко Я. Формування ефективної державної політики зайнятості в Україні //Україна: аспекти праці. – 2002. №2. – С. 3-7.
Головченко Н.З. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки та її регіонів в умовах глобалізації: методи і підходи //Держава і регіони. – 2010. №2. – С. 66-71.
Гощинський А.В., Бакушевич Д.Я. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій.// Регіональна економіка. - 2008. №4. – С. 72-80
Довгій С.О. Інформаційно-аналітичні складові у сфері раціонального природокористування у регіонах України / С.О. Довгій, О.М. Трофимчук, Ю.Т. Черегін // Актуальні Проблеми Економіки. - 2007.- С. 174-179.
Долгоруков Ю.Ю. Пофакторний аналіз фінансового стану малого підприємства в регіоні / Ю.О. Долгоруков, Н.І. Редіна, О.М. Кужман// Фінанси України.- 2006.- № 10.- С. 129-138.
Долгоруков Ю.Ю. Структура власності підприємства малого бізнесу та її вплив на регіональну економіку / Ю.Долгоруков // Економіка України. – 2006.- № 9.- С. 34-39.
Єрмаков О.Ю. Розвиток регіонального ринку оренди сільськогосподарських земель / О.Ю., Єрмаков, А.В. Кравченко // Економіка АПК.- 2007.- № 6.- С. 10-14.
Жук М.В. Альтернативи регіонального розвитку в Україні в контексті інтеграції у світове господарство / М.В. Жук // Актуальні Проблеми Економіки .- 2006.- № 12.- С. 102- 109.
Корєнєва Н.А. Методчні підходи до побудови комплексної інтегральної оцінки інвестиційної привабливості на регіональному рівні / Н.А. Корєнєва //Актуальні Проблеми Економіки. - 2007.- № 2.- С. 106-114.
Корєнєва Н.А. Статистична оцінка впливу інвестиційної привабливості регіону на його економічний розвиток / Н.А. Корєнєва // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007. - № 5.- С. 200-206.
Король Д.В. Розвиток автотранспортного комплексу з урахуванням вимог СОТ та ЄС //Держава і регіони. – 2010. №3. – С. 73-76.
Косач І.А. Теоретичні засади розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку регіону / І.А. Косач // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007.- № 6.- С. 123-128.
Муравка П.П. Оцінка стану ринку праці як чинника економічного зростання регіону ( на прикладі Тернопільської області ) / П.П. Муравка // Актуальні Проблеми Економіки. – 2006.- № 5.- С. 166- 172.
Назарчук М.И. Об оценке индекса деловой активности региона / М.И. Назарчук, И.Я. Маркин, Л.Г. Червова // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 10.- С. 3-6.
Одинцов М.М. Прогнозування ємності регіонального продовольчого ринку методом регресійного моделювання / М.М. Одинцов // Економіка АПК.- 2007.- № 7.- С. 139-143.
Оніщенко В.О. Адаптивне управління розвитком регіональних соціо- еколого – економічних систем / В.О. Оніщенко // Актуальні Проблеми Економіки. 2007.- № 7. – С. 112-120.
Оппельд Л. І. Регіональні аспекти формування ринку медичних послуг в Україні / Л.І. Оппельд // Актуальні Проблеми Економіки. - 2007.- № 7.- С. 123-133.
Орликовський М.О. Про залучення інвестиційних ресурсів в агарний сектор регіону / М.О. Орликовський // Економіка АПК. – 2007.- № 6.- С. 71-80.
Остапенко І. Щодо регіонального адміністрування податків / І. Остапенко, Т. Науменко // Економіст.- 2007.- № 7.- С. 54-55.
Павлова В.А., Кузьменко О.В. Оцінка ресурсного потенціалу підприємств машинобудівної галузі //Держава і регіони. – 2010. №1. – С. 152-156.
Палійчук М.В., Шкварилюк В.В., Попович В.В., Петренко В.П. Функціонування інфраструктури регіонального розвитку на основі віртуальної організаційної структури матричного типу.// Регіональна економіка. - 2008. №4. – С. 24-31.
Панухник О.В. Державна регіональна політика як засіб регулювання розвитку регіонів: проблеми становлення / О.В. Панухник // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007.- № 7.- С. 134-141.
Пеньков О.Г. Інформаційна-складова підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів у регіонах ( на прикладі Черкаської області) / О.Г. Пеньков // Актуальні Проблеми Економіки. - 2006. - № 5.- С. 141- 150.
Реутов В.Є. Регіональний вимір структурних зрушень в економіці України//Держава і регіони. – 2010. №2. – С. 172-179.
Семенов В. Ф. Застосування методів територіальної диференціації для оцінки економічного потенціалу регіону// Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. № 1 (5). – С. 54-61.
Смирнов С.М. Проблеми фінансової безпеки регіону / С.М. Смирнов// Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. - № 2.- С. 113-119.
Снисаренко Е.Б. Проблемы инновационного развития регионов : анализ, пути решения / Е.Б. Снисаренко // Економіка. Фінанси. Право.- 2007. - № 1- С. 3-5.
Стеченко Д.М., Безуглий І.В. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях рекреаційно-туристичного природокористування.// Регіональна економіка. - 2008. - №4. – С. 72-80.
Сунцова О.О. Фіскальна Ємність регіонів як основа системи міжбюджетних відносин / О.О. Сунцова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007- № 2.- С. 137- 144.
Третьяк В.В. Экспортный потенциал региона при оценке возможностей регионального внешнеэкономического развития / В.В. Третьяк // Актуальні Проблеми Економіки. – 2006.- № 12.- С. 110-117.
Тугай Л.В. Подолання кризових явищ, як чинник фінансового оздоровлення регіонів / Л.В. Тугай // Актуальні Проблеми Економіки – 2006. - № 12.- С. 118-123.
Уголькова В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів Дніпропетровської області / В. Уголькова, Б. Цебро // Економіст. – 2007 - № 2. – С. 28-31.
Уманець Т. Інформаційно-аналітична база регіонального управління: сучасний стан та перспективи розвитку / Т. Уманець // Економіка України. –2007. - № 8. – С. 39-45.
Шевченко Т.Г., Мелай О.Ю. Оцінювання формування пропозиції на ринку молока та молочної продукції//Держава і регіони. – 2010. №3. – С. 191-197.
Шпак Ю.В. Інноваційна модель регіонального розвитку переробної сфери АПК / Ю.В. Шпак // Економіка АПК. – 2006.- № 3.- С. 65-69.

Періодичні видання

Економіка України
Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні
Фінансова консультація
Краєзнавство. Географія. Туризм.
Фондовый рынок
Регіональна економіка
Тижневий інформаційно – аналітичний огляд
Україна і світ сьогодні
Бизнес-информ
Регион
Компаньон
Вісник НБУ
Зовнішня торгівля
Закон і бізнес
Україна – бізнес
Україна: аспекти праці
Галузеві журнали:
Будівництво України
Рынок металлов
Хімічна промисловість України
Енергетика та ринок
Міське господарство України
Український промисловець
Енергоінформ
Вісник аграрної наукиНавчально-методичне видання

Автор-укладач

Ільченко Вікторія Миколаївна

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Навчально-методичний посібник

І-49

Регіональна економіка: навчально-методичний посібник для студентів денної форми, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит». / – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. – 94 с.


Навчально-методичний посібник призначений надати допомогу студентам денної форми організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни «Регіональна економіка» з метою набуття навичок щодо розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, а також аналізу стану і визначення головних напрямків регіонального розвитку економіки. Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки студентів денної форми в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів, а також викладачів дисципліни «Регіональна економіка».


Підп. до друку________- Формат 84х 1081/32Папір друк.
Ум.друк.арк. 4,73 Облік.-видав.арк. 6,98 Тираж _____Замовлення №_______
_________________________________________________________________
РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету телебачення та радіомовлення сер. ДІ{ 2126 від 17.03.2005 р.

13PAGE 15


13PAGE 149415

Приложенные файлы

 • doc 319428
  Размер файла: 637 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий