Техника государственного переворота — К. Мальпарте


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.Курци ре
Техник г суд рсвенн г
ерев р 


Куурции уКе Т хн
кгсдвА с бзшвй .АВгэсВюшшА.А сюАсАц
,.сч* АВйю* +,,-
./щI M-VV-X-««M,-X

Анн ци
Курциу р у р ре уТ хх н Тр и
кгсур Т р дгсв х Аррнрс и иу р хТгрсТ иуухх
нисихсх р х и х бр нх зрнси хц урший
Т сруи. В э хй у и р хс рур з сги бгсуи
сихюв хууи Тхб , Т хе чрТ и нисхй
чи ис ** и р. +у ри ТхбТ иуугю рТТ , рв ю
срзуц нрц хТгрсТ иуу нисихсх х, урцисиуух
х и р Те х ихх чиТ хй х срТ х виий,
зр иуу сг хх и ц .
ихси чиТ и нхТ схиу Аррнрс и цхг
нх рзр еТ Тнхсуц , хур х бхизуиуур сир в ур
у г уи х хс гнхц уг  уий в - чрТ ухТ
АгТТх у , схв хх . иср/ Т и иеТ гю х
урбюр иеухТ р хср х их Т сициунср хцг хТищиу ю Тхб й. Аух и их г искиу
х рзр Те нсхсхчиТ ц .Курци ре
Техник г суд рсвенн г
ерев р *х е зррТ виею нх рзр е, р зрр рю
рТ е Тхсициуухц хТгрсТ и р э х хТгрс-
Т х зрщ щрю , уиез Т рзр е, ч х э р у р зргцр-
ур р нхсркру и «.хТгрсю» Ар ри , нгТ е р-
ки Тхсициуухи нхсркру и, х иТ е хТ р хчух р-
и хи х цр ри зцр. Всициур, х хсц х ухТ -
Т иц, нс цис з к зу , х цхсре «.хТг-
рс », б сициурц р хх гбх хх гнр р хб-
щиТ иуухй чухй Тхбх, р хх гщициу ср-
круТ хх чихичиТ хх хТ х уТ р, ч х бх б
хТ хсбиу иц ч р и , Тхбхухх сркру ур,
бср е зр хбсрзив ср р Ар ри нс срТТцх си-
у ркуийш нсхбиц Тхсициуухй Есхн.
.рухи нх чиТ хй Т хс нхТиуих иТ -
и – э х уи нсхииу и к зуе Т р ий ВисТре-
Т хх хххср, уи нхТиТ хйу э хухц и,
уи гТ срзу нср иеТ нх гнсхчиу ю ц ср 
Есхни; э х бхсебр и, х зрщ щри нс ув н Тх-бх ицх ср , х иТ е зрщ у х нрсрциу Т х-
х хТгрсТ р, Т их нсх у рц . :хз в срз ч-
у нх чиТ нрс й – ше нх чиТ й рТни
э хй бхсеб; Т э хй хч зсиу Тиги ур у Тцх-
си е, иТ хчише нху е зурчиу и цух Тхб й
нхТиу и нси и е срз и инисишуий Т -
грв уи х хс исхнийТ хТгрсТ р.
:хч х Ти Т срур, урс г Т киу ц , хб;-
 ющ ц Тиб зрщ у рц нрсрциу Т хх хТг-
рсТ р, нс искиуврц зишиуухй, х иТ е би-
среухй ицх ср чиТ хй уг сиууий нх -Тси-
 у – хуТиср хс Ти црТ ий, х нср -
бисрх х и Тхв р Т х/, ТгщиТ гю нрс ,
срТТцр с рющ и нсхбицг хТгрсТ р ии сихю-
в хуухй нхТ хТ . р х срйуи нсри срйуи
ии нрс , ,рш Т хццгу Т , х хс, нх
рурх Т гчрТ у рц зрххср др у < ци,
ц бгиц урзр е р урс ц . :сри р ур-
с бх Т рхТр, ху хб у ю нср иеТ х Тр-
бхТ , уиТнхТхбухТ ийТ хр е бизх и Т иуух-
Т , сибгю киТ хх хТгрсТ иуухх гТ схйТ р
Т сххх ху сх зр Тий нх чиТ хй, хбщиТ иу-
ухй э хухц чиТ хй к зуею. = х ,рур .хТгрс-
Т р, Т хсхуу хТгрсТ иуухх рбТхю зцр. .р-
сру ю нхс р Тхбх, зрщ г х хццгу Т чи-
Т хй хнрТухТ ху  хе х виу ср Т Т хц,
р хс рсухц» ру бисреухц ру ицх ср чи-Т хц хТгрсТ и. «ВТи .хТгрсТ и, у чих уи .хТг-
рсТ р, у хр – нсх .хТгрсТ р», – г искри
АгТТх у . >ии р урс Т р Тиби виею зр-
р хТгрсТ р гТ рухиу и нсхи рсТ хй р-
гс. «.и иТ е Тхбхр, рц уи цхки б е хТгрс-
Т р», г искри >иу у.
:с цис АгТТх у нс цис >иу ур х рзрю
бхешхи у и ур рср ис срз и бхсеб нср-
 и р урс и Т зрщ у рц бисре-
ухх ицх ср чиТ хх хТгрсТ р. ЕТ е ,рш Т -
Т р р р р р хццгу Т чиТ р ; ух нх э хцг
нххг уихбх цх зрци е, ч х у р урс , у
зрщ у хТгрсТ р х Т нхс уи рзр хТих-
циуухТ , чиц ТхТ х р сгр р , иТ е 
ТхТ х цикг у ц р х х ч иеуи хТх-
биуухТ . р р ?и дгур уи ции у чих хбщих
Т р хй бхеши х. :хн р хТТ ру , нсинс -
у р дрннхц – э х Тих ше хиууй нг ч. .хТгрс-
Т иууи нисихсх :с цх и < иср : ТгТ хх
Тнру схру Тхисшиу Тхх и Т Т ср в -
хуухй р хй, у Т хе х уи нххкий ур ,рш Т Т гю.
Ахки нх рзр еТ , ч х ?ир дгу – бхии Тхсициууй,
бхии иу чуй, р нх хцг бхии хнрТуй р , уи-
ки э схи, ух ху, хр Т р ниси Тхбхй зрр-
чг зрр р хТгрсТ р, Тхух б уи х ри Тиби х -
чи р хц, ч х ТгщиТ ги уи хе х Тхсициуур р -
р ххсгкиуухх хТТ ру , ух Тхсициуур р -р хТгрсТ иуухх нисихсх р. ?ир дгу нхрр-
и , бг х ху ийТ ги р схв й, уи зрцичри , ч х
хТ ри Т ур гсхуи нср , србх руу Арс Тхц ур
нс циси :рс кТ хй дхццгу 1871 хр. дрнн гцр-
и , ч х нисихсх 18-х ?сюциср цхкух нх хс е 
ВийцрсТ хй сиТнгб и. :с цх и < иср : Тг-
Т й ххбсркрю , бг х зрр р Тхсициуухх х-
ТгрсТ р хТ р хчух Тисуг е хуТ гв хуухи нср-
 иеТ х Т хй хсгк .
Схисшиуух Тух, ч х у р урс , у нср -
иеТ р х Т нхс уи зррр Те хнсхТхц: Тгщи-
Т ги Тхсициуур иу р хТгрсТ иуухх ни-
сихсх р, р х ии хТухуи нср р. <ихюв -
хуухй р и р урс и Ти нср иеТ р нсх-
хкрю нсх хнхТ р е хбхсху иеугю р г,
х хср ри нхухи уизуру и эициу рсу нср-
 Т гТТ р зрр р е зрщ щр е Тхсициуухи
хТгрсТ х. + у ше ?ргэс, рувис .исцруТ хх
сийр, нх рзр црс и 1920 хр, ч х ху нху цри : 
зрщ Тхсициуухх хТгрсТ р урх зур е нср р
их зрр р.
В х и ур срз зрууй дрннхц ц ик сийТ рув-
ис ?ргэс, чихи зргс у ТнхТхбухТ ий, нсхши-
ш й ш хг црс Т зцр, ух гши хуТиср хс, р Т -
й уицив з Тсиуих рТТр, уи нхбх Т нс циу е
хсгк и Тихбщий зрбрТ х : ху Т р нисц, х 
зрщ хТгрсТ р нс циу хух з хТуху нх-хкиу й хццгу Т чиТ хй р . ИТ гТТ х зрщ -
 Тхсициуухх хТгрсТ р хТухрух ур и ки нс у-
в нр, ч х Т гТТ х их зрр р: э х цхкух урзр е
,хсцгхй ?ргэср. С Т ицр нхч иуухх сийТ руви-
ср, хуичух ки, хсуи х чри Т х хй, ч х Тхи
сиц срзсрбх р Жхзи, Jгши. = р Т Т ицр х ис-
ри рТТ чиТ и нх вийТ и цис, х хсц нср-
 иеТ р нс бирю юб хбТ х иеТ р 
зрщ х юбхй хнрТухТ , уи ир срз ч й ци-
кг хуиу ц нсициТ еи бгу хц рзрсци, ци-
кг зрбрТ х хй сихюв ий, цикг нрсрциу Т ц
зрххсхц брсс ррц . Jгши хчиуе хс Т Тх-
ий Т Т ицхй нх вийТ цис: Т нхцхщею, ххс 
ху, цхкух гцшиуух зр е, нсигнси е нх-
р е биТнхс юбхх схр. Kх срзи цис Jгши
цх б Тгк е зрщ хй х р хццгу Т х 
,рш Т хL
В э хй Т з юбхн ух х ци е, ч х р р ис-
цруТ хх нср иеТ р нх Тиск ру ю нхри-
у ю исхТ хх ц икр
1
иТ е уи ч х ухи, р нсх-
Т хи нс циуиу и рТТ чиТ нх вийТ цис их
ч Т хц и. Жир хнсрр е нх г исцруТ хх
нср иеТ р нх х ухшиу ю . исг, уицв хх-
с , ч х ?ргэс, ийТ гющ й нсх . иср – э х б-
х б ТхТиц уи х, ч х ийТ ?ргэср нсх дрн-
1
1. Иции Т  г АюуиуТ й нг ч 1923 хр -КиТе рии нс ц.
ниси. /нр. дхуичух, срзу вр цикг р хй дрннр р хй
. иср хсхцур, ух уи гчших зур х р инисишуи-
х нххкиу .исцру , чиц ?ргэс. Ициуух Тср-
уиу Т их Т Т ицхй Т рух Т Ти хчи уии уи-
ТхТ х иеухТ е нср иеТ иуухй р нх нсих-
сруиу ю хТгрсТ р х Ти хзцхку хнрТухТ ий.
Kх ТгщиТ ги  ийТ иеухТ исхТ р
хнрТухТ е, Тнсрш рю Тиб зрщ у ВийцрсТ хй
сиТнгб . И х ичрю : .исцру Есхни Тгщи-
Т ги хе х хур хнрТухТ е – хццгу Т чиТ р . г
?ргэс цх б хзсрз е, ч х исцруТ хи нср иеТ х
бхси Т Т хццгу Т чиТ хй хнрТухТ ею иц ки ци-
хрц , х хсц бхсххТе Т исхТ ц ц икхц,
х иТ е нс циу и рТТ чиТ и нх вийТ и цис.
:с х Т исуг еТ ,хсцги ?ргэср. M хб зрщ -
е хТгрсТ х х ,рш Т Т хх хццгу Т чи-
Т хх хТТ ру , уихбх цх нс циу е хбхсху ие-
угю р г, хТухруугю ур и ки нс ув нр, ч х
р р ,рш Т х хццгу Т х. Иурчи ххс , схв-
хцг Тиги нсх хнхТ р е схв хх, р уи дисиу-
Т хх Т их нх вийТ ц цисрц . В ТгщухТ , дисиу-
Т й – э х Тхих схр бисреух-ицх ср чиТ й
Jгши, уи чгкй црс Т Т Т ий, Jгши ур цруис
Вреи р-<гТТх А еисрур хбсрзвр 1899 хр. Kи
Тиги зрбр е, ч х .исцру г рТ ТийчрТ р-
и ки исиуТ и; р . исг уихбх цх нсх хнхТ р-
 е . иср. M хб зрщ еТ х хццгу Т х х,рш Т х, урх ср е Т у ц ур ки нхи. ЕТ б
?ргэсг нс шхТе 18-х ?сюциср зрщ щр еТ х ?хур-
нрс р, ху ур зр б ицг бхй ур их ки нхи: ху нс ци-
у б Ти хзцхкуи ТсиТ р, зр хууи уизр ху-
уи, ч хб уг е ?хурнрс р хТ р еТ Т,иси нрс-
рциу Т хй нсхвигс, збсруухй СеийиТхц хТг-
щиТ иу хТгрсТ иуухх нисихсх р. ?хурнрс г
?ргэс нсх хнхТ р б р г ?хурнрс р.
Схсициууи гТх Есхни нсихТ р ю
цухх шруТх ур гТни чиТ хюб ц р урс ц
нсрхх ихх х р. KиТхТ х иеухТ е цис, нс -
у цриц урцичриц нср иеТ рц , ч хб
нсих ср е хзцхкугю нхн г хТТ ру , р х-
н ющр, ч х х цух исхнийТ Т срур ТгщиТ г-
и сиреур гсхзр хТгрсТ иуухх нисихсх р. +Тх-
биуухТ Тхсициуухх хТгрсТ р, цухххбсрз и
ТхкухТ е их ,гу в й, киТ е нх чиТ , Тхв -
реу э хухц чиТ нсхбиц, х хси хух нс -
зрух сишр е, нсисрщрю их Тсих хч и Трбх-
Т ий Т хчу сих урсхр, гТггб ю сгухТ ,
Т зрууи Т их зрщ хй. Схсициуухи хТгрсТ х, 
бхеший Т иниу , чиц ц гцриц, нхискиух сих-
юв хуухй хнрТухТ : ие нср иеТ р уи зурю ,
р их зрщ щр е. И уи урх гТнх р р е Тиб , хх-
с , ч х, иТ нср иеТ р уи гцию зрщ щр еТ , х
р урс , Тх Тхий Т хсху, чрТ х нсх ю уи-
зуру и хТуху эициу х Тхсициуухй иу х-ТгрсТ иуухх нисихсх р. Nр, х Т нхс р ур-
с х цух Тгчр уи Тгци хТнхезхр еТ бр-
хнс уц хбТ х иеТ рц зрр р рТ , ух
э х уи хзурчри , ч х гсхзр ц ухрр.
+бщиТ иуухи цуиу и и Т срур, и Тгщи-
Т ги бисреухи ицх ср чиТ хи хбщиТ иуухи
цуиу и, Тхисшри хш б г, р срухгшух х ухТ Те
хзцхкухТ хТгрсТ иуухх нисихсх р. :с Тх-
сициуухц нххкиу Есхни р р хзцхкухТ е
уи Т ючиур у хухй Т сруи. дхуичух, р хй-у -
бге :с цх и < иср : ТгТ й уи ци б
у р шруТх ур гТни Тхбхухй Т сруи, гнх-
с хчиуухц , иТ хТнхезхр еТ хчиуе р греух
згчрщ ц исц ухц хТицурвр хх и р, нсхТищиу-
ухц хТгрсТ и. = х Тхисшиуух биТТнхсух, х р
рсгциу згч р - х гк чисиТчгс нсхТ х, чисиТчгс
нх-ру йТ . :х хцг ч х хнрТухТ е хТгрсТ иуухх
нисихсх р хТи уи хб зр иеух хкур урзр еТ
«:с цх и < иср» «: ТгТ й». др хр ки нсх-
бицр, Т х щр ТийчрТ ниси нср иеТ рц Ти
исхнийТ Т сруL
?хеш уТ х исхнийТ нх чиТ и иий
Тсху хе исхТ хцг дру г:  бисреух-ицх-
ср чиТ й хн ц зц ТнрТри х сих нххзси-
у й. Kх Тси у иТ е р и, х циуии нхискиу
хбщ ц нсисрТТг рц урииу чгТ иеухТ ею
Тхсициуухх чихи р: ху урч урю нху цр е, ч хрТТ чиТ нх вийТ цис гки уихТ р хчух 
хбиТничиу бизхнрТухТ Тхсициуухх хТгрсТ р.
Kирух згчр нххкиу и .исцру , и ТийчрТ
хкиТ хчиууии, чиц хр- бх, Тнхс х зрщ и хТг-
рсТ р х уг сиууий хнрТухТ , чрТ х Тшр х
срзу юий Т рзру и O сизицрур х . иси:
«р р, х хсхй нхезхрТ Ц висху нсх др -
 у, у Т хе х уи нхцхр б нсх . иср». :х-
у ух, ч х O сизицру, хр Т р ниси Тхбхй нсх-
бицг зрщ хТгрсТ р, ци х уий сг и нсиТ р-
иу , уики и, ч х хТ щиу ср в ц исцру-
Т хй уг сиууий нх . +у б нсх у хц р -
чиТ хй хувинв , Ти ищи нсихбррющий бхе-
ш уТ и исхнийТ Т сру, – Т Т иц нх вийТ 
цис, х хср нхцхр Ц висхуг срзсхц е зрххс
др у.
В реуийшиц, ххс х инисишуиц нххкиу 
.исцру , бгг уихух ср ух хзсрщр еТ нхз -
в O сизицрур х сиц дрннхТ хх нг чр ?ис-
 уи 1920 хг нг чр дрср . иср Аюуиуи
 1923 хг. KигисиуухТ е ТрбхТ е, нсх иууи
хр O сизицрухц, р зис ри, х сркрю нсх х-
сич , срз срющ и гш уицви ниси вхц гсх-
з хТгрсТ иуухх нисихсх р. В ВийцрсТ хй сиТнг-
б и хТгрсТ иууй хнсхТ гки уи хе х хнсхТ
рТ : э х ищи хнсхТ Тхбх. ЕТ х рзри Т ,
ч х ху нх вийТ цис уихТ р хчух, ч хб хбиТ-нич е зрщ г сийр х хзцхкухх хццгу Т чиТ х-
х  исхТ хх ц икр, х р ц цисрц цхки
хкух нс биуг е нср иеТ х, ч хб э цис
уи гсхкр Тхбхи уицив хх урсхрL В сич , х х-
сгю O сизицру нсх зуиТ ур Тхбсру нсхцшиуу -
х 23 ргТ р 1923 хр, ху зр , ч х уи хиб Те
нс би б р хсТ ц цисрц, иТ б хбТ х ие-
Т р нх сибхр э хх. Kх срзи цикг э ц гц
срйухТ ц , нх вийТ ц цисрц цисрц р-
хсТ ц , уи ТгщиТ ги сг ТсиТ  гТнишухй
зрщ исцруТ хх сийрL Вх р цхкух срз е
Тг е исцруТ хх хнсхТр, р р ки хнсхТр зрщ х-
ТгрсТ р, х хсй ТийчрТ и Т урТгщуц нхч
х Ти исхнийТ Т срур.
:ххкиу и Тхсициуухй Есхни нх г исх-
нийТ нср иеТ  х ухшиу р урс и уи-
ез срТТцр с р е хвиу р е ги Ар ри
нх их ци хг. :схбицр зрр р зрщ Тхси-
циуухх хТгрсТ р – э х уи хнсхТ нх , р х-
нсхТ иу . УТх , брхнс Т гющ и хТгрс-
Т иуухцг нисихсх г, уи хб зр иеух брю нх -
чиТ ц Тхв реуц , уи зр Т х хбщий
Т грв Т сруи. <ихюв хуур иу р, х хсгю
 х бси 1917 хр :и схсри нс циу схв й,
ч хб зрр е рТ е, рр б р и ки сизге р ,
иТ б ии нс циу  Oийврс  .хру .
«И Ау », – нс бр схв й. = х г ики-у и цхки нх рзр еТ уихбхТухрууц рбТгсуц
 ше иц, х Тч ри нсхбицг сихюв Т юч -
иеух нх чиТ хй ки Т юч иеух Тхв ре-
ухй нсхбицхй, зцис и Тхсициууи урц Т гр-
в Тхб цис хй рух гТ рсиший сихюв ху-
ухй ср в , Тнхц ур дсхци , 18-и ?сюциср 
:рс кТ гю дхццгуг.
>и хц 1920 хр Врсшри, ур хухц з Тхищру й
 нхцр чиТ хх хснгТр, х хси нхч икиуиух
гТ ср р Те сиз иув нрнТ хх угув хб-
Тгкиу Т грв :хеши, гр хс Те срТуи
нх схв хх и бгс уг сиуу и срТнс , цуи
нс шхТе нс Тг Т хр е нс хк иуухй, ТхТиц уи
р риц чиТ хй Т гТТ х нс схи хнрТухТ си-
хюв й. = х б рх цикг Тэсхц *хсэТхц <рц-
бххц, нхТхц Ви хбс ру , цхуТ уехсхц <р -
, инисишу ц нрнхй : иц XI, х хсй б хр нрн-
Т ц угув иц :хеши. Ауи нрр си р хзцхк-
ухТ е гТшр е, р бггщ й нрнр нхиск ри цуи-
у и схв хх х Тхсициуухй сихюв , нхиц з сг
нх э хцг нххг Т ру йТ ц нхТхц нс Тг Т 
 нхцр чиТ нсиТ р иий хТуху Т сру ц -
ср. Сэс *хсэТ <рцбх г искр, ч х ур Тий ис-
с хс :хеш врс рхТ, ч х э х рхТ уи Ти-
ху -зр ср уи збикух нхсх сихюв ю, р нх х-
цг нхцр чиТ й хснгТ хкиу бизх рр иеух
нх уг е Врсшрг эр г схр еТ :хзуруе. Аху-Т уехс <р х ичр, ч х биТнхс х Тц иу и нх
Тий :хеши ийТ иеух и , ух ч х сихю-
в хТи уи хб зр иеух нхсхкри Т биТнхс хц,
, нх их цуиу ю, нх уг е Т х вг бх б хш б-
хй, иц бхии, ч х нисииз нхцр чиТ хх хс-
нгТр :хзуруе цхг хТнс у е р нсх иу и уи-
ис нхеТ гю рсц ю: хсхчи ххс , ху уи Тхб -
сри Т нх р е Врсшрг. В в  зхруухй Т сруи,
нс цхщухц, чи х хсру зхруухц хТгрсТ и, хз-
сркр ру йТ й нхТх, сихюв хуухй хнрТухТ уи
ТгщиТ ги , нхТ хе г сихюв хзу рю хе х х
биТнхс р. АхуТ уехс <р , х хсй, Трц хх уи
зур , х Т р р з схв хх, урТ р р ур хц,
ч х сихюв хчух р ки цхки Тгч еТ в -
 зхруухй, гнхс хчиуухй, нсхТищиуухй Т сруи
схи Ау , р Т сруи, х рзршийТ х р-
Т рурс , р ТийчрТ :хешр, Т исзруур бхсе-
бхй нх чиТ нрс й уинс иеТ ц хскиу -
иц. «Oh, neverZ» – хТ уг Тэс *хсэТ <рцбх: р-
зрхТе, ху б гсгчиу хзцгщиу э ц ии у чи-
Т ц зцшиу иц х хзцхкухТ сихюв Ау-
 уи циуеши, чиц хсхир В хс , хр хс
Аиебгсу ниси Тххбщ ий х хзцхкухТ Тци-
у е рб уи ц у Т сх. + нххкиу :хеши и хц
1923 хр Т х нхххс е нхсхбуии, – э х нхцхки
х рзр е, ч х хбТ х иеТ р, брхнс Т гющ и х-
ТгрсТ иуухцг нисихсх г, уи зр Т х хбщих нх-хкиу Т сруи уи хб зр иеух хку ци е нх-
 чиТ й Тхв реуй рср ис. А г ц, ч х
 :хеши х цхциу б нхх щ и ю , нси-
хТ р Те гхбуи Тгчр : Ти хбТ х иеТ р, х-
хси Тэс *хсэТ <рцбх Тч р брхнс уц 
хТТ ру , нх Тий  цхТ хку б Тср е
ур сг г р урс ц. :хчицг ки Врсшри р у х
уи нхн рТ нху е хТТ ру иL С грв :хе-
ши ир зрбгкиу и Трцхх >иу ур. >юбхн ух,
ч х инисишу й нрнр : й XI ци хр, , исх -
ух, ции ищи ТийчрТ, бхии чи хи бхии Тхси-
циуухи нсиТ риу и х нс схи сихюв й, чиц >и-
у у. схв й, х у з хТуху Тхзр иий Тхсициу-
ухй иу и хТгрсТ иуухх нисихсх р, урису р
хсрзх гчши нху б х ухшиу и : XI р ур-
с ц Есхн, уики Oрсе АхссрТ, Nхи, Ти и,
х срТТцр с ри нсхбицг сихюв р нсхбицг
Т юч иеух нх чиТ гю Тхв реугю.


Вниси Тххбсркиу хб Т гТТ и зрр р зрщ -
 Тхсициуухх хТгрсТ р, х иТ е х иу и хТг-
рсТ иуухх нисихсх р б нхТ рзру цуи Тхб-
ц , Т и ииц р хй- х циси гчрТ у хц х х-
с Т р и хц 1923 хр :хеши. :хТи уиТ хе-
 циТ ви србх  ВТшиц хиуухц Тхи и Вис-
Три б урзурчиу х бси 1919 хр р рши р-
е уТ хх нхТхеТ р Врсшри. Ауи уихух ср ух
нс х хТе хбщр еТ Т : ТгТ ц, хи нс -
ши гбикиу ю, ч х ур э ц чихи хц Т хсии р-
Т гю ххбсркиу и Т срТ , уики х р, ч х ху
Т хсии Трцхури у, уики чиТ хюб , ч х х г уи-
х бхеши, чиц гцр: ху Трц юб ххс е, ч х ху
ТгцрТбсх гнс цив, р Ти хТ и нх .
? хср, : ТгТ хх уи нс и р б у цру
:г рср Ар ри : э х сихюв хуис нх р-
зрТ цуи хсрзх циуии у исиТухй чухТ ею, чиц
и и хуТиср хс – Вгсх В еТху, дицруТх,
>хй Nкхск Jхш, х хс и Тшр ур
ВисТреТ хй ху,исиув . др сихюв хуис ху, нх-
цхицг, х цуххц гТ гнр рки С рцбг Т хцг, х х-
сй нсх зи ур циу ничр иу и чихи р рбТхю -
ух рцхсреухх, Трцхх в у чухх х ки сиц Тр-цхх гбикиуухх р урс з Ти, х Есхни
1919 хр хТци рТ ххс е х ц си Тнсри -
 х ухшиу цикг урсхрц .
дхр ниси г и : ТгТ хх их рсшр-
Т хй сиз иув , зрц и ?иеиис, их уишухТ е
цруис нхсрз циу . В уиц чгТ хрТ р ур-
с й-бгскгр, хзрбхчиууй иц, ч хб зрцТи хТг-
щиТ иу и Трц исз их рру юс уи х 
зр срц хбщиТ иуухй цхср урв хуреу ср-
 в й, нх-Тхицг нхч рющ й зр хуухТ е, х хсгю ху
урцисирТ урсгш е, уи с Т г нс э хц нхТ р е
Тиб уи зр хур. Вх Ти Тх ийТ  нх зрр г
рТ , гиучрш Т хТгрсТ иууц нисихсх хц
1926 хр, : ТгТ й Тир нс иск рТ нср р
цниср с в Арс исиз , р хнсии ший Тхю
нх г :хеши: «ийТ хр е ур нсгТТ й цруис,
ух Тхбюр уишу и нс ч ».
Kиг иеух, ч х : ТгТ й гТх нср х Ар-
с исиз х нхТиуих цхциу р, х иТ е х и
нхс, нх р уи Т рх Т ш хц нхзух, Т рсрТ Тхбю-
Т  цхТ е зр хуухТ . = р нхТ х уур зрбх р х
Тхбюиу нс ч й, рср исур цух сих-
юв хуисх, Т и иеТ хрр х их уиТнхТхбухТ
-ур ух нсх шийТ 1926 хг/, зргцр е хТг-
щиТ е хТгрсТ иууй нисихсх нх нср рц Т-
гТТ р, х хсхи уи Тх Т хухй нх и. У р-
кхх Т гТТ р иТ е Тх иу р. Kи Ти и и си-хюв хуис нсх  зуру и иу зрр р р-
Т : др р ур, дсхцие, <хбиТнеис, Kрнхиху, – иТ
ххс е ше х Трц и , – рки >иу у, нхТ -
 э хц Т гТТ и Ти, зр Т ючиу иц иу . Аи-
кг Kрнхихухц, нхби ииц 18-х ?сюциср, уи-
грчу хц иуисрхц ?груки Т х ше >юТеиу ?х-
урнрс .
хр, нхзуий хТиуею 1919 хр, рзр Тих
нхеТ хх урсхр : ТгТ й б и уТ иууц чи-
хи хц, ТнхТхбуц з е Тх сг Тгебг сиТнг-
б . +у б рхй хТгрсТ р, ух Т хсии ,хсцре-
ух, чиц нх ТгщиТ г. Внсхчиц, ,хсцр бр уиТхис-
шиуур: х г искиу хуТ гв , х хсгю хкиу
б срзсрбх р е Тийц, збсрууй урси 1920 х-
р : ТгТ й б ше сициууц нср ииц. Иу-
с нх чиТ нрс й х иеу чиТ хюбви
ТгщиТ иуух хсру ч р рТ е р хТгрсТ р.
: ТгТ й хчг Т нх х ухшиу ю зр хухр иеух-
цг Тийцг хй ки Т грв , ч х дсхцие нх х ухши-
у ю нрсрциу г, Тхзруухцг 3 Тиу бс 165] хр.
KрнсрТух хбщиТ иуухи цуиу и хк рх, ч х ху
срТнгТ Тийц хзеци ур Тиб Тю нхух г рТ .
= х киТ х й р хс Т нхр рц бгскгр, ц ик-
у , хзрбхчиууй Тхбюиу иц зр хуухТ кирю-
щ й и е Тнсри ц рзр биу х, э х
иуиср-Тхв р Т , нхгсихюв хуис, нхгсир в х-
уис, уи сишрш йТ Тир е бхс цикг сркру-Т хй хйухй хйухй нсх Тхи Т хй <хТТ , р-
кгю уиию гсхкрш й хТгрсТ иууц нисихсх-
хц, ух юс чиТ хх нс с угкрш йТ 
хуТ гв , ищи уи србх руухй Тийцхц щи ух
сибгицхй урсххц, урч ур зр е г хбщиТ иу-
ухх цуиу згциу и сихг. Kи хе х Тхв р -
Т , ух нх нсрхх х р у р уи цх нх-
у е, чих хк ри Т э х изий, х хсй вий х
исиб сг р у е Ас ру уи зури , ч х Т уию
ир е: х х е Т ии нхцхщею хТгрсТ х з
рб с у р нх чиТ хх , уруТххх с з Тр, х
 зргш е ию Тхбхг сиТнгб , х хсй вий
х срук с ТхбТ иуухи сиц цишри сг ц,
Т  хц ?иеииси, и уиц хсви нхеТ х-
схий, и схгцугю сг Т нсицеисхц :риси-
Т ц, зрТиш ц дхсхиТ хц зрц и Врсшри х -
ичрш ц р хсрц риТ ур ур сгбуи нс з
грух : ТгТ хх.
:рсрциу Т и с з нрс йуи у с Ти
бхеши нхср р хс и р хТгрсТ р. Сх-
в р Т ир уи срзгис Те Т рсхц хрс щи нх
зрххсрц ТТ рц з-зр их уихб; Ту цхй нрТТ -
ухТ ниси вхц Тисеизу Тхб й х уишуий
уг сиууий нх и. А хс уТ х, хТ р шии бх
урик ур урТ еТ иууй зрр рТ нхТи нсх-
рр нг чр у з Срни урси 1919 хр, Тухр и-
ш хТе чиТ хюб ц юз ц гбикрх Тиб ,бг х : ТгТ й гки уи нсиТ р и гсхз хб-
щиТ иуухй Тхбх, бхии хх: ху гки уи Т р зр-
щ е э г Тхбхг х нхТ р иеТ Тнсрр.
: ТгТ й уи н р цТ иеу чгТ у зю
Срнии. р ки з > , ух схх ийш й рс Т х-
ср , Т юбизуц , срч ц цруисрц , эиру -
уй нх е х вицисухх хн ц зцр хй уинс уг-
киуухй, уибсикухй ру йТ хй эиру ухТ ею, х х-
сгю хТн рууи Ау ухТ срув гТр рю , р
 хсгю ур гсг, у зе Срнир уи цх зр е г : Тг-
Т хх нххзсиу сиухТ е. Ех и ру Т й нг ч
б хбсичиу зрсруии. +Тцх с иеуй ц ику : -
ТгТ й, нсиз срш й нхеТ гю зур е х р хй Т и-
ниу , ч х уи нс у цр ии срТчи , х хцТ Срнии,
урзурч их нхеТ ц нхТхц >хухуи. = х Сг-
р, хбгчрш йТ дицбс ки, хзсрщрТ Ау ю,
ч хб зр хуч е гчибг.
+ур х цТе х урТ еТ иуухц зрр и рТ
Тхзсирр уи хе х г нср нрс й, хбиТнх хиу-
у нрсрциу Т ц рхТхц, х хсй гсхкр зхсх-
ею сиТнгб у исиТрц сгну зицирие-
ви. .иуиср Юзи, *рис, хбиТ ух Тсркрш йТ
ур ,срувгзТ хц ,сху и, р зр иц хзср ш йТ 
:хешг Т х с рц хбсххеви, исуц ицг хух-
цг, нх р хТ ррТ иу , Тч р Те нсх у хц : -
ТгТ хх, нх хуе г х х Т зру е их циТ х. .р-
р ру йТ хй хиуухй ц ТТ иуиср дрс ху и Урй-и , х хсхх нх Тсру р Т KиеТхухц нх хцг,
ч х ху нх ис ур хйуи рз сг г, Т гб хй гис ,
бг х : ТгТ й уи хкиу хис е *рисг, сх-
цхцг, р рийсру.
иц сициуиц нххкиу и Т сруи иуе х х у
ггшрхТе. :хТи нриу :рисиТ хх бхсебр нрс-
й гкиТ хч рТе, р ухй нсицеис-ц у Т с С ге-
Т й, нх- цхцг, хки уи Тнср Т Т нх чи-
Т ц рц у Т ср уц рхТхц, Т уинхцисуц
нс зру ц срз чу сгнн схх , Тхб ц ,
х хси нхх р р Те гбх хй рйуи. В хуви
црс р, ур зрТиру Вхиуухх Тхи р Врсшри, и-
уиср *рис Т рзрТ сиз х нсх хиуу нр-
ух : ТгТ хх, р хр бх нс у х сишиу и х з -
д ир, ху гТ сру Т х реуийших хбТгкиу :
рзрхТе, Т хе нсизс иеухи срухгш и уи цхх
б е зрух ху ц Т ср и чиТ ц срТчи рц .
Nрвр е шиТ хх рнси Т чр и еТх рвр-
хх хр нхеТ р рсц нсхсрр г ср уТ гю ср-
у вг хТецхх цр Т гн р д и. >и и нхби
: ТгТ хх зр :хеши хсхцуй эу гз рзц:
18 цр рсшр уи гТ сх с гц,реугю Т сичг
зрхир ию д ир, х хсхх Трци ур уи хТ хс-
киууи з их Т хсхуу х нсхТ хгшух Тсру р
Т нхби ииц нс Арсиух. Kх урчри юу дсрТ-
ур рсц нх хцрухру иц схв хх нисишр ур-
Т гниу и, иТ хх ч Тр д и б зррчиу ху-у вий ?гиуухх. С ср Тц иу и, зрууи э ц
зиТ иц, хбхТ с цикнрс йуи срзхс срзх-
к рнни чиТ хюбви: нсицеис С геТ й ниси-
р нхухцхч .србТ хцг, р ц у Т схц ухТ сруу
и циТ х :р и р б урзурчиу у зе Срнир, нхТх 
Ау , бш й Сгр, гТниш й Тц ч еТ нх -
у иц ру йТ хх биср зцр. ВиТе нхеТ й урсх
нху Т нсх срТу зрр ч х, рки нсх -
у : ТгТ хх иуиср *рис нс и Тх х с 
ур нхцхг гу киуухцг Тхнису г. Kх уихгющ и х-
н нх х Ти црТ ий зргшр скру и хуий
?гиуухх.
В урчри ргТ р рсц схв хх хшр х Т иу
Врсшр. :х хсхг бсх гвииш и нхТи срзсх-
цр Тхр , бикиув з хТ хчу хбрТ ий, сиТ е -
уи, ТнрТрш иТ х зрр ч х, ур г вр нхщр-
 уиц ухчею Тхб ср Те Т сихкиууи, цхчр-
 и хн, хк рш и уххТ ий. А схц Тсркиу
Ти нс б крТ . А у Т исТ х .србТ хх нсхискр-
хТе Тих уиТ хе х уий, р ухй нсицеис, В хш,
уиур Т уй нсрц, щи ух н рТ х е ур сиц
нси ср е бхсебг нрс й хсру зхр е Тиурсх-
ухи Тхнсх иу и. В србхч нсициТ е  рс р-
и Kри , рсшрТ хц и х, и с Т р Т ч иси-
и урнс киуух нс Тгш р Те ри ц хсг йуц
срТ р рц, гки урзсир ц ик. В хс хср Тийцр, 
ц у Т исТ нс ицу, рб уи р бру сх си-р в рзи , р,и, рзрсцр в с г схр Тр-
ци уиисх уи Тг . .ххс х хзцхкухц ци-
шр иеТ и исцруТ хй рсц , х хср нх нсхТеби ух-
хх нсицеиср В хшр бги Тиск р е урТ гниу и
бхеши х: р нх хц, з зрнсхТр инг р р .хцб -
гТ хх, Т рх зиТ ух, ч х В хш Т гн  нисих-
хс Т .исцру ий Т ТхрТ : ТгТ хх. :с из и-
уисрр Вирур Т х хр р сизге р э ниси-
ххсх хТнс у уи Т хе х р нсх иу и Тр-
бхТ В хшр, Т хе х р гцриу и р хс и р : -
ТгТ хх: нсри нрс , урх ш иТ нх ,срувгз-
Т ц у иц, хТнхезхр Те э ц нсиххц, ч х-
б хб у е рг хТгрсТ р хигш уихц-
Т , нс зр Тхзр е Т еухи нср иеТ х, Тнх-
Тхбухи сиш е уг сиуу и нсхбиц урикух зр-
щ е сиТнгб г рсц ю. В хш, бизгТнишух н-
рш йТ гхцху е нх рух, Трц нх р цр-
Тр ххуе, хзрр х и Т иуухТ е зр срТнр хТг-
рсТ р ур нср и.
ЕТ уинс ие б ищи хе х г хсх Врсшр-
, х хх Тцг р гки хш уг се. Kр х ср ур
Тшр Те бсруе нсх , р ур г вр дср х-
Т хх :сициТ е , ниси ,ишиуибиеуц х и ц ,
сгнуц бру рц хсврц зур Т р нх е-
Т цхчр и сгнн изис сх Т зцхкиууц
биуц врц цг уц з хц.
OиТ хх ргТ р нрнТ й угув й цхуТ уехс <рр грйиу нхцр чиТ хх хснгТр Тхнсххки-
у нхТх Ау , И р <гцу Т нси-
цеисг В хшг, ч хб нхнсхТ е их г рзр е циТ х, и
бги урх еТ нср иеТ х Тгчри эр грв з
Т х в. +у сиш Т ур э х х и Т иууй шр ур р-
угуи, нхТи ххй Т гТТ их сиз иув . ?хе-
ш уТ х нсиТ р иий ухТ сруу искр, Тхр-
Т ш Те Т Тэсхц *хсэТхц <рцбххц уицив ц нх-
Тхц ср,хц +бисухс,хц, Т рзр Те зр бизх -
рр иеуй нисииз нхцр чиТ хх хснгТр р-
хй-у бге бизхнрТуй хсх, :хзуруе MиуТ хх.
Сэс *хсэТ <рцбх рки уиТ Тцихи нсихкиу и:
нхТхи хр е нхеТ хцг нср иеТ г Тир е :х-
зуруе сициуухй Т х вий нисииТ гр ц у Т ис-
Т х ухТ сруу и, р циТ и Т у ц Ти нхТхе-
Т р. хе х хи з нс Тг Т гющ , нрнТ й угув й
нхТх И р хцрз у , Тч р уихбх цц х
нхТиуих цхциу р хТ рр еТ Врсшри. И нхз -
в зрр уи хе х хкиТ хчиуугю с г Тхбср-
ш Т , ух уиххеТ х нхеТ хх нср иеТ р,
нххзсирших, ч х угув й нхТх уи х нх -
р е Врсшрг рйухй урики хкр еТ рц бхе-
ши Т Т хй х гнрв . Вие э хц Тгчри, ххс 
зи з , г угув бр б хзцхкухТ е гТ рух-
 е ху р цикг Вр рухц Тхи Т ц нср ие-
Т хц нх хц хбТгкиу си хзу нсхбиц,
рку Цис , у цр иеух Ти ший зр Тхб-ц <хТТ х ххй хТнхезхр еТ юбхй хз-
цхкухТ ею, ч хб гТ е Тхи у и ВхТ хчухй
Есхни. Kрцисиу и Вр рур хТнхезхр еТ ки-
ийш ц с з Тхц, х хсхц нсибрр нсрхТр-
ур вис хе нхТи бхеши Т Т хй сихюв , нсх-
 хТе уи хе х урзурчиу х вр Nкиух ир-
хц ур У ср уи, ух хТхбхц х ухшиу цхуТ уехср
<р Аусию Oин в хцг, гу р Т хцг ц схнх -
г >ехр, иТецр уиюб цхцг :хеши. Уу р Т р
вис хе ВхТ хчухй .р в Тир срТТцр с ррТе
Вр рухц р гхбуй рур нсху ухиу р-
х в зцр <хТТ ю. И ре уТ хх нхТр хцрз у нх-
хзсир хц, ч х ху нху и уТ сг в ц у -
Т ср ухТ сруу и ср,р С,хсвр, нсх хрууи
уг с нх чиТ хй уихбх цхТ ею киру иц зр-
 зр е х ухшиу Т Тхи Т ц нср иеТ хц, ч хб
гхи хс е сибхру ре уТ Тхв р Т х.
ЕТ б хцрз у хТ рТ зру хй бхеши рц
Врсшри, г ср,р С,хсвр бр б хзцхкухТ е Т г-
н е  нхцр чиТ и х ухшиу Т АхТ хй.
Nицрсш цхуТ уехср <р б хТнс у нсицеи-
схц В хшиц чсизчрйух ххух. иц уи циуии б-
х сишиух, ч х Тгчри хнрТухТ нхеТ хи нср -
иеТ х нисиии :хзуруе, р угкуй цхциу срТ-
нхс Т х сициуухй эр грв з Т х в ух-
Т сруу нсиТ р иеТ . Nр у ТнгТ хТухур
чрТ е нисТхурр нхТхеТ нх угр Врсшрг.Арурс бхеши Т Т хй рсц б гки г Трцхх
хсхр. В србхч нсициТ е срзрр Те ниси
Т си. KрТ рх сиц нсинс у е нхн г хТг-
рсТ иуухх нисихсх р.


Врсшрр и у ир р хсх, нс х х -
ш йТ срзсхцг србикг. АгТ хТ р гх р нс -
гшрр ххТр хсхТ хй шгц; ур хнрц , урнх-
у ш ц г в, ур Тх уи гщии цхчру и. Всиц
х сициу биТ хуичуи исиу в срцри, урсг-
киуу сруиуц , цииуух срТТи р хнг. <руи-
уи Тхр Те з х ху, нх с Тр гр рц з-
ср нсх : х и Т сх грср ур сх грс, Т г -
в ур г вг ниси р рТ х й схнх . :х хух-
иц хуу гру нхугсх ни Те ниууи бхеши
 хцх е , Т срТухй зизхй ур сг . хнр цхчр
срТТ гнррТе ниси у ц , нсхнгТ рр Тухр Т -
ррТе. рц г Тн р Т ч , ух г ки зр р-
 урчршийТ р и. Kр э ц цхсиц хх нхсхй
хзшр Те иси ууи сиТ : э х ш си -
хзухй нсхвиТТ хщ и Тхр Т хсрхчух хс -
щ ц рзрц ; нсхвиТТ р Те цииуух, ю-
Т хй нх х нхТси г в х зрТ р ур циТ и, х и
Тн е, х срз рТ нх шгцуц бисирц. У цхТ х
чисиз В Тг с р , нру чиТ р хнр нс Тгш -
ррТе ри хцг схцг хсг й; гТ и гч ки хй
х Тхувр н зр ср хс зху , гиш й, Тхух
х грсх рсрур. .руй х зр уиц ухчею хТр-кр нхч щр хху изис сх, бикиуви, бсх-
 Ти нициу Ти ТхТх й. :х- цхцг, ху
 ше иси хТ рр Те хцр э Тгцр хшуи у . В
Kри р, рсшрТ хц и х, врс х нсрзу чухи ур-
Т схиу и. Kиур Т е нх рц, ху и ц Тух Из-
ср и, кркр циТ , срхТ е нс и срр ур-
циуухй р х чиТ хй :хеш , нсх  Те исз 
бгйу х р, р уи брх нсики Тси
хТ хсхку хб р иий и х, нх хбчрю нрТТ у
бизх и у. Еси Т рух Те бгу хщ рц : гс-
ухй зур нх х.
<рТТ рз бикиуви з х гн схруу хбрТ ий
срзк р э бгу рсТ и урТ схиу : ркхй зрр-
чиуухй исиуи, ркхц хсхи бхеши Тниш-
ух ,хсц схр Тхи , урбсрууи з циТ у иси-
и. Из нсиТигиц иси Т рух Те нсиТихр-
и ц . С ш хц Трх б зрнси уй нх Тхбх-
, цщиу рТ , нсиз срицц гу киууц хб -
р и ц Kрих уи иснихТе нхТ хсии хуз е уих
згб. С х шр уиТ хе ц  х Врсшр дсрТ-
ур рсц цир иТ иТ иуу Тхюзу х цуххч -
Тиуухц Ти хзсрТ ршиц урТииу и х, че си-
ш цхТ е синр иуе х х у . Я хр чрТ х зррр
Тиби хнсхТ: ч х гиск ри х хТТ ру э г хсхц-
угю црТТг хзбгкиуу юий, хиск ц ,рур ч-
ухй уиур Т ею зххрш Т нх ТхбхиL >юбр
рз р цхр б х хуч еТ гТнишух.<рТнр хТгрсТ р, рху нср иеТ р, срзсхц
рсц , х гнрв зурч иеухй чрТ исс хс , нр-
у р рхТ хТркиуухй Т х ви: Т ч чихи , х-
х ур Ти, р х б, ч хб хри е хсххц биз
бх . +ур х Тхб и уий Тух нх рзр цуи, ч х,
иТ рр зрххсщ х цхки б е исииц, р -
урс и, х иТ е Тнху иий хТгрсТ иуухх ниси-
хсх р, уи Тиги урб ср е з Тух Изср и. В
х бси 1917 хр :и схсри др ухй бхеши-
 Т Т хх хТТ ру Т р исий схв й, р уи сгТТ й
>иу у; ух Тнху и ц , р урс ц , б сгТ-
Т и – цр схТ, Тхр , србхч и. В 1927 хг, бх-
с Те нсх С р ур, схв й ур ТхбТ иуухц хн-
и гби Т , урТ хе х с Т хруур нхн р хТгрс-
Т иуухх нисихсх р, иТ ии хТгщиТ иу и хиси-
ух хТухухц иси ц.
N нхцр чиТ й хснгТ нхч икиуиух Тхб ср-
Т сиз иув нрнТ хх угув , ч хб хбТг е Тх-
зршииТ нххкиу и. MрТ х цуи нс х хТе Тхнсх-
хкр е гр нхТр хцрз у , х хсхцг, Тг нх Тицг,
уи хчиуе уср рТе нхз в их хи, сгкух нх-
искрш Тэср *хсэТр <рцбхр ср,р +бисухс-
,р. + у ше ,срувгзТ й нхТх, -у и :рур,еи,
хвиу р нххкиу и р с чиТ хи, Тч р Ти ки,
ч х х ;из нхцр х :хзуруе бги хТнс у р
биТ х зхи хбщии хзцгщиу и: р нх хцг ху Тх-
ршрТ Т цхуТ уехсхц <р ре уТ ц нхТхц,ч х Тиц Тиги х нхТиуих цхциу р хТ рр еТ 
Врсшри, р Тсхчур эр грв бги уихбх цр ше
 хц Тгчри, иТ хбхсхур хсхр Т руи уиурикухй
з-зр уг сиуу биТнхс х.
:х Тг , цуиу и -ур и :рур,еи бх хсрзх б -
ки нхз в ру йТ хх уицив хх нхТх, чиц
цуиу ю угув нхТр И р ; цхуТ уехс <р х-
црз у , ух сиш ш и хТ р еТ Врсшри рки х
сиц бхеши Т Т хй х гнрв , Т рзр хн -
ц зц р нх нххг нххкиу ур ,сху и, р нх нх-
хг нххкиу хсхи, г искр , ч х нхцр-
чиТ хцг хснгТг у ч х уи гсхкри , рки иТ эр-
грв :хзуруе бги х хкиур х нхТиуих цх-
циу р. А ,срувгзТ й нхТх хвиу р хн ц Т чиТ
 ше нххкиу и ур ,сху и. Иурчи ху нхси б си-
нг рв иуисрр Вирур. :хТ хе г хбхсхур хсхр
бр хисиур ,срувгзТ хцг иуисрг, нхТх Jсру-
в цх х с х нхискр е <рцбхр +бисухс-
,р ше хц, ч х рТрхТе уг сиууий хнрТухТ .
Ау йТ й уицив й нхТ бхеши Тих бх Те
зрр р Врсшр бхеши рц , х сиц р -у
и :рур,еи уи ци нсрр бх еТ чих- бх, схци
хТТ ру исии хццгу Т х. «Я бхюТе, – ххс 
,срувгзТ й нхТх, – ч х : ТгТ хцг Вируг ху-
з ухк Тн уг».
др гис цхуТ уехс :иис уи , Ти си рсе
угув , цхуТ уехс <р уи ис  хзцхкухТ е х-ТгрсТ иуухх нисихсх р. «Kгув й, – Т гб хй х-
хс иуиср дрс ху и Урйи з ру йТ хй хиуухй
ц ТТ , – уи цхки рки нсиТ р е Тиби, ч х кр й
Тбсх з и х нсициТ й хТци Т нхТ уг е ур
рТ е. Kх :хешр – уи р х чиТ р Цис хе, и ни-
сихсх Тхисшрю хе х нрн рс ур».
ВхТи уи Тч р , ч х нср иеТ х, хиууи нср-
 щ й рТТ, – Тххц, х и Т иууи вр, – ирю
Ти хзцхкухи зрщ х ух ищи бхии схз-
у хнрТухТ ий, цхуТ уехс <р иц уи циуии б
гбикиу: юбр нхн р хТТ ру бги уигрчухй.
+ур х хх ,срувгзТ хх нхТр б Т ш хц и-
Тхцц , ч хб хуви хувх уи зрсху е Тхцуи-
у и гшг нрнТ хх угув . :хэ хцг уиг иеух,
ч х хурк г схц цхуТ уехс :иис уи Т
нхТг хцрз у Т нсхТебхй гхТ хис еТ , нс у -
х нхеТ хи нср иеТ х Ти уихбх ци цис
ур Тгчрй нхн хТТ ру . хцрз у г ки нхТр
зр хуТгхц :рхх ?сиуур, срТТ рзр ицг хб хнрТиу -
 угув нс Тг Т цхуТ уехср :иис уи
нхнсхТ  Ту е, р хх нххкиу и хсхи р-
и цис нс у црю Т нср иеТ хц нсигнси-
киу биТнхс х нхриу хзцхкухх ц и-
кр. Kизрхх х э хх хиууй р рши иуиср <хци
Тххбщ нхТг х ух гТнир урТ гнрющий бхе-
ши Т Т хй рсц , г уих гки уи хТ ррхТе Тхцуи-
у й, ч х Врсшрр хбсичиур. = х нсх Тх х 12 рг-Т р: ур ругуи ухчею рсц схв хх зру р нхз в 
рвр хци ср х хсхр. «ЕТ нхеТ р рсц
нсхиск Т ищи уиТ хе х уий, – хбр нхТх, –
хнисрв иуисрр Вирур цхки х хуч еТ гТнишух.
Kх уи Т х н р е з шу и юз ». :хТх нхТхи-
хр хуТгг нхбр е србхч нсициТ е  Kр-
и р, и хк р Те биТнхс , ч хб хнсии е,
ийТ иеух рц нруи нхсххц, хТцх си е Тр-
ци г з ци циТ р Врсшр Тх ц рзрц гби-
 еТ хц, ч х зрщ Вирур : ТгТ хх х
уг сиууих срр, зрщ нср иеТ р х нх-
н нисихсх р Тирух Ти хзцхкухи. «хе х уи
урх ир е гр хухцг», – Т рзр ху, нхТхи хр
хуТгг з е Т Тхбхй р рши ,срувгзТ хй ц ТТ р-
н рур <хиур циу .
дрн ру <хиу, ррис йТ й х, вис, урс г Т
црйхсхц Oрсиц и .хиц б ху ц з Трц ие-
у хбсрзхруу Тх сгу х -ур и :рур,еи
хиуухх р рши иуисрр Аус . +у нхТ х уух бр
 ре уТ хц нхТхеТ и, р Т нхТхц хцрз у их
Т зр Трци ини, сгкиТ и х ухшиу . Внх-
ТиТ , 1921 1922 хр, х сиц ,рш Т Т хй
сихюв , ху б р рши нхТхеТ р Jсрув < -
ци, х хсхи нхцищрхТе :ррввх Jрсуизи; хр ц
Т у ц Т си Те Тухр, ху, нхцу Т , хТ щрТ
р хй АгТТх у бхсеби зр рТ е. С и нхс, р
бхеши нххш Врсшри, ц Т <хиухц нх-ч ркй иуе изкр ур нхеТ и ррунхТ , ур-
бюр е зр бхиц ийТ ц . :х иТ уи Тч р е
срТу рзр х, схзу Тру х, хТ хйу Тср-
кр еТ нх бхии Труц зурциурц , бхеши Т -
Т и Тхр уи рзр Те р ц гк хнрТуц : ц -
и , р ху цииуух, нхх ухч и, схб х нхх 
хТ срц. С г э х б хбхсрууи, Т хщиууи
ю , х хс ху ниси хх Т ср. Я Т цх ц
уицрц хиууц хн хц, урк ц ур ,срувгзТ хц
ре уТ хц ,сху р, уи цх нху е, нхчицг нх
нсх срю Тсркиу р ц Тхр рц.
дрн ру <хиу Тч р, ч х нхеТ хцг нср ие-
Т г уи зиТ у рки эициу рсуи хТух зрщ 
Тхсициуухх хТгрсТ р. х ки Трцхи, х сг-
хц ТцТи, ху ххс х : ТгТ хц. :хеТ и Тх-
р Тр Т х рхй бхю. :х х рр Тхр биТ-
нхизур, иТ хк ц уихци , ч х Т гТТ х Тр-
цхзрщ зр ючри Т зуру ТхбТ иуу Трб
циТ . Аис, нс у и нхеТ ц нср иеТ хц 
нсих срщиу хзцхкухх хТТ ру , б гчш ц
х рзр иеТ хц хх, ч х нср иеТ х уи ции нх-
у , р х г з ци циТ р Тхсициуухх хТгрс-
Т р. Сх сициу Сг иу р зрр р рТ Ти-
рр бхешхй шр ниси: Тух, ч х дисиуТ й, зрщ -
щр <хТТ ю х >иу ур, хкиу б ийТ хр е Тх-
Тиц уи р , р ийТ хр Ц висху, зрщ щр с ц-
Т гю сиТнгб г х др у. ЕТ хр- х иТе х-нсхТ б Тхисициуу нср еу нх вийТ 
циср, х инисе Ти Тх Т иу и. В ?ис уи,
 црс и 1921 хр, х сиц рннхТ хх нг чр, к зуе
нх рзрр, р и х срз ч и цикг нх вийТ ц
иу чиТ ц нххрц нсхбици.
:хеТ хи нср иеТ х ийТ хрх р дисиу-
Т й: нх нс цисг Ц висхур. Kх зр нсхшиш и и р Т-
гТТ х зрр р зрщ хТгрсТ р зциу хТе нх
циси хх, р зциу рТе Трцр нс схр хТгрсТ р.
:х вийТ и цис, х хс х рзрхТе хТ р хчух 
срзсхцр др у, б биТТ еу нсх >иу ур.
+ш б р дисиуТ хх бр хц, ч х ху х и зрщ е
г з ци хч Тхсициуухх хсхр, Т эи схТ ру-
в ц , бру рц , киизуххсхкуц х зррц , ии-
,хухц, ииср,хц нхср, ц , иц ки ци хр-
ц , р ц Ц висху зрщ щр < ц, и г з цц ци-
Т рц б Jхсгц Сгбгср.
В црс и рвр е нисхх хр дрнн гнгТ з -
г, ч х ?ис уи, нхц цх сийТ рр ц у Т исТ ур
В еиецш срТТи, иТ е ищи эи схТ рув , х зр-
, ср хнисир ч , ииср, нхср, . дхц-
цгу Т хТнхезхр Те их нсхТчи хц, ч хб нрср-
 зхр е к зуе хсхи нс уг е Трчи сициу-
ухи нср иеТ х, зрр шии рТ е нх ци хрц
хиуухй нх в . В ухче ур 2 и рбс >г Kрнхиху
урчр хТгрсТ иууй нисихсх Т зрр р нхср-
, й хх хиу. Kх :хеши у х уи кири гч е-Т ур ТхбТ иуухц хн и, уи ххс гк х чгкхц. :х -
гисиу, ч х ц нисц нс урик чиТ е цух 
Т хс чиТ Тисшиу й, у р хи зурч иеухи Тх-
б и урв хуреухй Т хс уи ции нсивииу х
 сг Т срур.
Аис нсихТ хсхкухТ , нс у и нсицеисхц В -
хшиц, Тх Те хбчуц нх вийТ ц цисрц.
+срур ркуийш цхТ х чисиз В Тг, киизухх-
схкухх :сркТ хх, ТхТ х р ше з г нрс чрТх-
, нх нрси г ркхх ;изр ур цхТ . =и схТ ру-
в ю ххбщи у х уи хсру , ц уи хбурсгк рц
у чих нххких ур Тгкбг бизхнрТухТ . :х Тхрц
урчреу р, уиТ хе х чрТх урзр ицг нхзху з
хциур гс Т рзр , ч х х и Т иуухТ е зр юбхй
р Трбх ркр юбхй нисис нхрчи х р бги
хзхкиур ур уих чух. В рсшрТ хй в ри , ур-
х шийТ ур Трцхй х ср уи, зр Kри рц , бх
нхух гру хшрий: ц биТнсин Т иуух хш
 уии р ки ш , чрТхи уи нхгцр сибх-
р е г урТ нсхнгТ . Крци ц, ч х в ри б ищи
хсгкийуй нхсхххй Т р. Kр киизуххсхкухц
х зри врс уиххбсрз цй рхТ: сгнн бикиуви
ш гсцхр нхизр, ур нр ,хсцр ур сиеТр ци-
ррТе хзбгкиуур , хсгщр хнр, г рц нс -
цх ур зици Тнр не уи Тхр . «Somno vinoquesepulti»
2
, Т рзр нх-р у рн ру <хиу. г р -
х б иТ чихи , ххсгкиуу сгчуц срур-
рц . Кру и .иуисреухх ш рбр ур рухй нхщр-
 Врсшр, нх Тиуею инисе гки уи ТгщиТ гющий
сгТТ хй вис , хсру , р хбчухи сиц , хи
чрТх. В ис  иТ бюи Тухр х, вис
,ие;иис , Т хх х н нх с и нею. Сси-
 Тий э хй уисрзбис ц Тнх хйух хш , нху -
 Те нх иТ у ви, нсхш нх хс хсг хцур г, ги-
шруугю рс рц , и гг Т и зр Т ххц х, вис:
ху нху ххг уг урц Тх Т гчрющ ц хц.
:схй сг ц хс хсхц, ц хчг Те нс ицухй:
рц г нс х с хй ис Т х  хк ру Тиси х
н х, вис. Кр иц ц ТнгТ Те иТ бюе. дх-
р ц х ур г вг ц цх г чрТх, рн ру
<хиу Т гб хй з уг ур циу . .руй нхч рц
хсру н и Тхр нх урчрхц ий иуру р. >ий-
иуру Т рзр урц, ч х ицг нс рзрух Тгчри биТнх-
с х нсиср е хни хТ гн нхч рц г. Я Т р-
зр Тххбсркиу и, ч х Т схиууй ниси ххц н -
и Тхр Тгции , хуичух, х иТу е збгу хршг-
юТ хнг, ух бги биТТ иу нсх иТ р ххсг-
киуу, сиш иеух урТ схиуу юий. >ий иуру
гбугТ , нх рзр ур Тнх хйух х ш х-
 ш нхТи иий нхч рц р, зрци , ч х э иТ е
2
2. «Somno vinoque sepulti» – +б; и не уц Тухц -р . /.чихи цх гки хй нх хухцг, , б е цхки ,
х ТийчрТ ур урш рзр. «Я нхТ риу зиТе,
ч хб нхр е бгу , – Т рзр ху зр ючиу и, – р уи
рр е х нхс ххсгкиуухцг урнриу ю». :иси ц у -
Т исТ рц Т х зх Тхр , х хси Т юбхн -
Т хц срз р х щ х щ ч уху -
х нхТи иий. Сийц б х сгкиу крурсцрц
хууц грурц : х гр сгнн рц х инг-
р , ч х- х уисхц х хбТгкр . В иТ бюи ц ур-
х уг Те ур црсшрр Тийцр схцнш уТ хх, сгзух-
х, Т сихкиуухх чихи р, х хсй нс и Т хр
урТ Т срТТи ууц хц: х сг уих Т х инг р-
 з :хзуруТ хх хихТ р Тгшр их хх-
ух у цр иеух. схцнш уТ й, гсхкиуив :хзуру ,
нс иск рш йТ нср гбикиу й, б х с ц
нсх у хц нх : ТгТ хх; э у цухх
ххс хТе х зр г Ту хр, Т нхцхщею х хс
ху х и Тисуг е нср иеТ х В хшр. иц ки и-
чисхц +х у чеиц гби црсшр Тийцр ххс Ти-
си рсю ру йТ хх нхТхеТ р дриу шг ?иу у г:
«: ТгТ й уи гции зрщ щр е :хешг, р В хш уи
гции зрщ щр е сиТнгб г». .ххс «сиТнгб р»,
схцнш уТ й ци  г Тийц. др Т й хТ ,
ху у хр уи чгТ хр Тиб хТ р хчух зрщ щиу-
уц.
В х иуе ц з;из хсх хе нхниси ,
нх е х Трц реу х ср у. дхр иТ е чр-Тх ичиср ц нсхизкр ц цх х и «Срхй», х-
х х уг <хиур нх циу . В ис х и Т х-
 иуиср ?гр-?ррх ч зур хц нс ршр урТ
зрй : Т хсхуу : ТгТ хх, ух хц ТцТи, р хй
нс ри Т э хцг Тхг <хТТ :хеши, э х сгТ-
Т й иуиср хцрухр зурциу ц чисуц рзр-
рц , Тсркрш ц Т ур Т хсхуи :хеш нсх срТ-
у рзр х ?гиуухх. .иуиср Т урсгкухТ ею бру-
 р, србсй Тхр , Т гшиууй х Ти схТ 
нрс зруТ хй хйу, исз й шиууй нсисрТТг-
х, ?гр-?ррх ч б ниш хй сг р : ТгТ х-
х, х хсй Тнхезхр их р рцрур :и юсг, ч хб
нхиск р е ?ихсгТТ ур У ср уи хТТ ру и
нсх бхеши х нсх Nиу ур. +у Тх Тх ц
ш рбхц срзциТ Т х ии «Срхй», х гр сиц
х сициу уиурхх х гчрТ , ч хб цикг гц
Т ч рц нхурбюр е нх чиТ гю Т грв ю: нри-
у и нср иеТ р В хшр уи хТ рхТе б уих
биз нхТиТ й, цхх б нс уиТ ицг бх си,
 бх нхезг. Кр Тхб ц уг с Т сру ху Ти Т
бхеш ц у цру иц, чиц зр урТ гниу иц бгиуух-
Т хй хуу в. :х уи хис ицг, Трц : Тг-
Т й хбсрщрТ Т у ц срйуи хТ хсхкух, р Т хнрТ-
уц Тхюзу хц.
?ррх ч Тсрзг зрххс х нх и, х схиуух
срз цуиу и, ч х хе х хТгрсТ иууй нисих-
сх , Тхисшиууй нсрц , цхки ТнрТ Т х вг хуинс и , р Тю Т сруг х би . «В хш уи Т -
р нх е ур х Тхб й зрщ е рсц ю : -
ТгТ хх Т р, – Т рзр ху. – ?и у х уи сиш -
Т з е рТ е Тх сг , ч хб нххк е хуив
рхТг, хсру зхр е Тиурсхухи Тхнсх иу и зр-
щ е сиТнгб г х схз щ ий хнрТухТ ий, х чи-
сиз иуе-р ц Т руиц Т и и ц хццгу Т чи-
Т хх нисихсх р». дрн ру <хиу нхрр, ч х нси-
х ср е хццгу Т чиТ й ц ик гки уихзцхкух,
р Тси нср уи юий, ТнхТхбу з е ур Тиб
р гю кигю х и Т иуухТ е. ЕТ з уг е ур нх-
хкиу и :хеши, хзсркр ?ррх ч, х и Т иу-
ухТ е зр нисихсх нх рки Т уи р хй гк кихй,
ие сиче и х ТнрТиу сиТнгб ; ч х ки рТри -
Т сгухТ Трцхх нсинс , х зрр е рТ е
Тцх б юбхй х . «Kх *рис ур ,сху и, г Срни
уи Тисеизухй нхиск , р схцнш уТ й бх Т », –
нс бр ху. г зрци , ч х Тси и, хчи -
ух, р ки уи юий, х хсц э р зррчр бр б нх
ничг: ч х цишри хццгу Т рц нсинс у е нхн г
нисихсх рL «В нср, – ТхрТ Т ?ррх ч, – ур
 циТ и б р хх уи уг. Kи бге сгТТ ц,
чгк ц э хй Т сруи, х хср рр цуи нс ю зр х-
хсгю ТсркрюТе, гки гТни б Тхисш е нисих-
сх ». <хиу гбугТ : «?ге нх хц, – Т рзр
ху, – у чих б ищи уи гТни : :хеши Тир
Т ш хц срух ч х- бх ир е х и нхс, нх р уи Т р-уи Т ш хц нхзух».
?ррх ч Трцхц ии ТнхТхбиу б ТциТ е
В хшр зр Тч рууи чрТ. Т ч их рзр х бх
б хТ р хчух, ч хб уизрнух з е нх ху схе Ти
уисуи гз хсхр хбиТнич е нхс х ур уи х-
хсхи сиц . А нх хцL ?ррх ч их Тхр б-
 сгТТ ц , хбрх ищи рзр рц . :исихсх , х-
уичух, грТ б биз хТхб сгухТ ий; э хб-
Т х иеТ р сгухТ урТ гн б нхзки. Крр-
 рТ е, ?ррх ч биз нсхцииу нисир б
ии нсрц: ух у х у нхеТ й нр с х уи нс у б
рТ е з сг чгкизицвр. Схзршр Т р ц хбсрзхц
Т грв нс уиТр б хг ху ц ше хццгу -
Т рц. «В хуви хувх, – Т рзр зр ючиу и ?ррх-
 ч, – э х б б хсхш й гсх нср».
Вичисхц хх ки у +х у чеиц гби х сг
Срни схцнш уТ хх Тхбср Те уи х хси ур -
бхии иеуи , гс з хс уТ х-нхцищ чеий
хннхз в . Из ухТ сруу нхцр х нс Тг Т хр-
 ше ср, +бисухс,, ру йТ й иуиср дрс-
ху и Урйи Ти си рсе ,срувгзТ хй ц ТТ . ВТи р-
зр Те Тнх хйуц , зр Т ючиу иц Срни +бис-
ухс,р. Срнир ир , бг х уи Тш срзхх-
сх, х хси и Те х сг уих, сиц х сициу
хбхсрч рТ , ч хб хбциу еТ уиТ хе ц Тхр-
ц Т иуисрхц дрс хухц и Урйи хц, хбТгкрш ц
Т ср,хц :х хв ц нххкиу и ур ,сху и. Кр ц уг-ш й иуе бхеши хщг цх нсх уг Те урнср-
иу <рз ц ур, исиу хци ср рвр
х Врсшр. «?гиц Тсркр еТ х г ср», – Т гб-
хй Т рзр ру чру у. .ср, :х хв й Тих уиТ хе-
х уий урзр нс б з :рс кр Тхб срТ исуг е-
Т х Jсрув ю Тсрзг ки, р хе х ,хс гур гбуи -
Т :хеши. «В, нх , – зрци дрс ху и Урйи , –
Ти нххк ур рших зурциу хх NхцбсхТ хх, х-
хсй нс Kрнхихуи хцрухр нхеТ ц и хур-
ц И р . Я Тир х х гциси е зр цхи х ичиТ х,
ххс NхцбсхТ й, – ух к е уиц уи х хх.
р х б ю , Тхбсрш иТ гби, р х
б срзххс. Вр ТшрТ схц хсг й.
У схц, ниси иц, р срТТ р еТ , нхТх хцрз у нсх-
Т ичисхц кр е их +х у чеиц гби. ?х гки
нхзух, х и гй , р сг хши хцрз у . д
урш ц Тххбщиу ц х уинсигТцх с иеухТ нср -
иеТ р В хшр ху х уиТТ Тисеизух, хур х уи-
х э х уи бх уххТ ею. KиТ хе ц чрТрц сруе-
ши Трц В хш крхрТ ицг, ч х уи чгТ ги Ти-
б бизхнрТухТ . И Ти ки хцрз у б гисиу,
ч х Тси нсх у х : ТгТ хх В хшр уи ю-
ий, ТнхТхбу сиш еТ ур хТгрсТ иууй нисих-
сх . Е уТ иууц , х зр г уих биТнх хйТ х,
б хццгу Т ; ух бх зуе Ти Тнхс е р ц-у -
бге уихТ хсхкуц ицрсшиц цишрр ц зр еТ 
нгТ е уи Т ш хц хнрТугю, ух биТнхизугю рру ю-сг. ?х Тух, ч х ху гки Тч рю Тиб нхби и -
ц урцисиу Тнх хйух хк р еТ схв хх. «Вх
цхуТ уехс <р , – Т рзр хцрз у рн руг <хи-
уг, – сиш Тхбюр е гххс, нс у й урц сруии.
Kгув й хТ руицТ Врсшри х нхТиуих цх-
циу р, ч х б зиТе у Тгч хТе». :хзки <хиу уи
биз сху зрци : «др бги кре, иТ у чих уи
Тгч Т Z»
Вичисхц Тигющих у , хр Т рх зиТ ух, ч х
бхеши Т Т р рсц зрр р <рз ц у урчр-
р ш гсцхр е х у з цхТ х ур х ср уи Врсшр,
 нхцр чиТ й хснгТ Тнишух эр г схрТ :х-
зуруе. В Т х ви хТ р Те хе х нрнТ й угув й, нх-
Тх И р , р р ки сициууи нхисиууи ир
Схи уиуу O р х Ацис Nру .
Kхчею хсхи врс р нру р. Kр Тигющ й иуе,
15 ргТ р, нсрзу УТниу , рсшр уи ш нсх-
виТТ зр Т р гий ?ххцр ис , схц х зр уий
х нхцхщ , цх ТнрТ :хешг х сркиТ хх урши-
Т . Kх хр гки рзрхТе, ч х Ти нх ис ух, ч х Т
ц уг ур ц уг г з-зр гр г в урТ сичг нсхвиТ-
Т иг срТуи рзр , хсх цху иухТух хби-
ир иТ е х нис нхбир иуисрр Вирур. Асц
схв хх х Т гнрр нх Тицг ,сху г. схв хцг уи р-
х хухх уихбх цхх Тхюзу р: др у.


«А срТТч р ур сихюв ю :хеши, ух си-
хюв уи нсх зхшх», – зр  >иу у дрси Ци у
хТиуею 1920 хр. ЕТ Тч р е, нххбух *хсэТг <рц-
бхг, ч х рхТ – Трцхи уихбх цхи з гТх й, бр-
хнс Т гющ хТгрсТ иуухцг нисихсх г, х 
чиц хнсрру и нхеТ р урс иL Асц схв-
хх г Т иу Врсшр, Т юч иеур ТрбхТ е нср -
иеТ р В хшр, сихкуи бгу рсТ и урТ схиу
 урсхи, – срзи Ти э х уи Тхзррх брхнс уи
гТх хТТ ру L «>юбхй х цх б зрр-
е рТ е», – ххс ?ррх ч. В 1920 хг р 
 х х бх нхух уи хе х нх Тий :хеши, ух
нх Тий Есхни. др ки цхх Тгч еТ , ч х нс р-
 хбТ х иеТ р Врсшри у х, рки хццгу -
Т , уи нхн рТ Тхисш е нисихсх L Е уТ иу-
уц чихи хц, уи н рш ц юз й урТчи хзцхк-
ухй сихюв :хеши, б <ри . >иу у нс зур-
Т э хц дрси Ци у. <ри , зурш й х бизрсухТ
нхеТ р урс и, г искр, ч х сихюв ю 
:хеши цхкух зр е ше Т гТТ иуух, зуи. Из-
иТ ух, ч х <ри уи н р юз й х ухТ иеух
р урс и сг Т срур. *сху р Тхб й, срз-
исугш Т :хеши и хц 1920 хр, гби иеухнх рзри уиТхТ х иеухТ е уи хе х нх х, ух
р урс и Тий Есхн.
ЕТ уинсиз х з уг е ур Т грв ю исхний-
Т Т срур 1919-1920 хр, х уихеух хзу р-
и хнсхТ: р ц чгхц Есхнр Тцхр нсиххи е р-
хй кий сихюв хууй с з ТL :хч х Ти
Т срур бисреур бгскгрз х рзррТе Тхисшиу-
ух уиТнхТхбухй зрщ щр е хТгрсТ х: ии Т Т ицр зр-
щ Тх рТе, Тх Т х Т нхс, нс циуи-
у ю с реу нх вийТ цис, х хсц х Ти
сициур, нх е х урш уий, нхезхр Те р рб-
Тхю Т Т и, р бисреуи нср иеТ р. Kх
уиТнхТхбухТ е бгскгрз х Т х е хТгрсТ х хц-
ниуТ схррТе уиТнхТхбухТ ею сихюв хуу нрс-
й нсх хнхТ р е гТ рсиший Т Т ици хбхсху
Тхсициуугю урТ гнр иеугю р г, х иТ е нх -
вийТ ц цисрц – сихюв хуугю иу г.
:схТ х нхсрз иеух, ч х 1919-1920 хр, Тр-
цй н сихюв хуухх с з Тр Есхни, у нср-
и, у ии р урс уи Тцх Тнхезхр е
хн бхеши Т Т хй сихюв . Иц уи р рх зур-
у р , Тхсициуухй иу зрр р хТгрс-
Т р, нисй рТТ чиТ й нс цис х хсхй нх рзр
схв й. У у бх гТ рсишии нсиТ риу и х хц,
р урх зрр р е рТ е, нхэ хцг ц нс х хТе
ср е нх нср рц нсх у р, нхезхр еТ ци х-
рц ТсиТ рц , х хсц рки Трци ТрбиуинсигТцх с иеуи нср иеТ р гТнишух цхг
нсх хнхТ р е рТТ чиТ и ци х ТсиТ р зр-
щ . :х э ц нсигТ рухиууц нср рц хсрзх
ичи зрщ щр еТ , чиц урнрр е. Есхнр Тхзсир 
сихюв , ух сихюв хууи нрс ух уи Тгци-
 Тнхезхр е у брхнс уи гТх , у хн
схв хх. :х цуиу ю, гТни бхеши Т Т хх хТ-
Т ру 1917 хг хб; Ту Т хТхбиуухТ ц <хТТ
нсхТчи рц дисиуТ хх. +у уи зрцичр , ч х нхч 
ркхй исхнийТ хй Т сруи урх Те г рТ р и
ки исиуТ и, уи нху цр , ч х схв й, зргцр
хТгщиТ хТгрсТ иууй нисихсх , Тхисшиу-
ух уи нс у цр срТчи хТхбиуухТ <хТТ . Kх з-
ур сихюв хуухй р схв хх ТхТ х р циуух
 нхухц бизсрз ч хбщий Т грв Т сруи ур
зрцТи хТгщиТ иу и бхеши Т Т хх нисихсх-
р нх  ше нсхТчи дисиуТ хх. р р схв-
хх бр б р хй ки, рки иТ б нххкиу и <хТ-
Т бх Тхисшиуух уц.
:схТчи дисиуТ хх б хТ рю Т нсхТчи рц
Тий бисреухй бгскгрз Есхн. :ср иеТ р
исхнийТ Т сру б чсизчрйух Трб: ху ис-
кр Те ше брхрс нх вийТ ц цисрц. Kх Тчр-
Т еи э  бисреу нср иеТ бх хц, ч х
Трц р урс срТТцр с р сихюв ю чисиз
нс зцг нх вийТ цис.
Kигциу и р урс и ухс схр е гТх , Тх-к ш иТ Т сруи, х иТ е срТТцр с р е сихюв -
хуугю р г уи Т з Т нх хй, р ше Т з Т
иу хй, с х нсх хТе х сиц дрннхТ хх нг -
чр.
В ухче Т иурвр хх ур с урвр хи црс р 1920
хр х иеуи чрТ ?р йТ хй рсц , нисибсх-
шиууи ?ис у нх нс рзг иуисрр ,ху >ю вр,
нси;  ге цр гц нср иеТ г ?ргэср, гсх-
кр зру е Т х вг, иТ нср иеТ х уи нисирТ
рТ е дрннг. С Трцхх урчрр э х ц ик ци р-
ср исуи чис нисихсх р, зргцруухх хТгщи-
Т иуухх нх рТТ чиТ хй хиуухй Тици. :ср -
иеТ х ?ргэср х исх сибхру ц ику х
нс у х нх вийТ и цис, уихбх ци зрщ -
 хсхр хбиТничиу хбщиТ иуухх нхс р. др
Тир бри р Тгчр , хиуухй Тици нср-
 иеТ х нсх хнхТ р х Тицг нх вийТ гю: э х
и нххк и Тиц, нх хцг- х хТгрсТ иууи ни-
сихсх , зргцрууи хТгщиТ иууи хиууц ,
уи цию у чих хбщих Т сихюв ий. :х в зр-
щ щри хТгрсТ х, р иТ б э х б хсх, х-
иууи ш гсцгю хТгрсТ х, р иТ б э х бр
синхТ е. Аис, нс у и ?ргэсхц, Тх Те х-
цг, ч хб хвин е ниси с е ркуийш и нхщр
г в нхТ р е хсруг г хбщиТ иуу зру й.
>ю в нру схр зрциу е Тх ц хйТ рц нх -
вийТ и чрТ , срТТ риууи ур ниси сиТ р р-у г в нххр хТухуц нхщр ц, ниси
сийТ рхц ц у Т исТ ц зру ц ур В еиец-
ш срТТи. Вхй хсх, >ю в чисиз уиТ хе х чр-
Тх Т р хз ухц нххкиу . Сциур рТ Т х -
ви нсхшр биз сххнсх , чи х, р Тциур рсрг-
р. Kх иТ ,ху >ю в б хиууц, дрнн, иуисре-
уй си хс гнсриу зиции , б Тх хнх-
Т риууц ч уху хц. >ю в ххбсркр Тиб х-
з ухц .исцру хе х х хх, ч х циТ х нх вий-
Т хбщиТ иууй нхс х хсру инисе их Тх-
р , р нх цуиу ю ухх Тничиуухх рувиср дрннр,
ху схе ур ц у Т исТ ц зру ц Трц нх Тиби
хбиТнич р ухсцреугю србх г хТгрсТ иуухй цр-
ш у нс рр и цухТ е уххцг нср иеТ г.
:х ТнхТхбухТ ц ?ргэс б чихи хц нхТси-
Т иууц, хур х ху хсхшх зур исцруТ й иуи-
ср и Тшии ч уху чиТ х, р нх хцг Тсрзг ки
нху , ч х х рзр е >ю вг ххсгкиуухи Тхнсх -
иу и биТнхизух хнрТух. Срчр ?ис ур бр уи-
збикур. :х вийТ и уи хбгчиу ийТ хр е нсх-
 сиг су хиуу чрТ ий: их –  сх-
р е зрххс нхр е урсхуи бгу , р уи Тср-
кр еТ Т цгш схрууц , нхбрш ц нх хуиц
Тхр рц . др хе х ур В еиецш срТТи нх рзр-
 Те и исру ,ху >ю вр Тис рющ Т реу
рТ р, зх нх вийТ г ки ТрТ ц ику рц.
Nрки эуис чуй KхТ и, Тир Тч рш й, ч х урхТсркр еТ х нхТиуий рн сх , гзур х нис
нисибикч р, срзи цуиу и ?ргэср хТ реу
ц у Т сх. ?ргэс уи хш брТ , нхрр , ч х Трбхи
циТ х нг ч Т х – э х хТгрсТ иуур црш ур. х ,
х Тгци б хТ рух е э г црш уг х б ур-
сгш е ии србх г, нхсрз б рннхТ хи нср ие-
Т х Трцхи Тисви. M хб нхцишр е хТгрсТ г
ухсцреух ,гу в ху схр е, урх бх зр е нр-
ср ч Тий хбщиТ иухй к зу . Вз ?ргэср б-
 з рц ци хх бгскгр, хТн руухх ш хи
Арс Тр: хе х бгскгр з Тсиуих рТТр, чихи нх-
с р, н рш й Тхв р Т чиТ и и , нс ш й
Тг е х ю х Тхб , рки рбТхю ух чгк
их Т рг гцр, их хТн ру ю их у исиТрц, Т хб;-
и ухТ ею Т ин в зцхц хТгрсТ иуухх ч ух-
у р, цх сиш еТ ур э х шр – зр е гбх хи, бх-
изуиуухи нх с Тиу и хбщиТ иуухй к зу , ч хб
уи р е дрннг Тнх хйух зр син еТ г рТ .
:иси иц, р эр г схр еТ з ?ис ур Nсиз-
иу, нср иеТ х ?ргэср хбср хТе нсхи рс р г
Т нс зхц хб; е Тихбщгю зрбрТ х г. = х сиши-
у и ?ргэср Т р х дрннр иТецр зр сгу иеухи
хнрТухи нххкиу и. + и уй грс нх Тиц нср рц
ху ссихюв , Т ркиц, нисих урТ гниу и х-
иуу чрТ ий, ису зр хуухцг нср иеТ г, б
б дрннр гр циуеший нсхбицхй: хйТ р ,ху
>ю вр и х Тнср Те б Т юбц ххсгкиууцнсх у хц, ух р зрТ р е хсхцугю црТТг србх-
ч исуг еТ Т ру рцL Ук х Т хц Тгчри, уи Т -
хй хсгк . И дрнн, нхиуе Тч рш й Тиб хз -
ухц нххкиу , ичисг нху , ч х ху ниуг г уи-
 цхх срр. В Тч рууи чрТ к зуе ?ис уи
бр нрср зхрур. КрбрТ х р нхТ иниуух срТнсх-
Т сру рТе ур Тю :сгТТ ю. С х вр нхсгз рТе х
ецг: виу среуи г в хнгТ и , ур србхч х ср-
ур врс х бизц икухи Тнх хйТ и. :рср ч нх-
срз Ти хсхТ и Тгкб, рки бхеу вр ци -
в уТ и ТиТ с нсиср икгсТ х. Жиизуххсхк-
ухи Тххбщиу и цикг ?ис ухц хТ реухй :сгТТ -
ий, цикг :сгТТ ий Тий .исцру ий бх нсисрух
гки ниси чрТ нхТи нхгу , нхизр зрцис ур
сиеТр; чисиз уиТ хе х уий ?ис уи хкиу б
урчр еТ хх. Сх Т хсху нсхи рс р р уи бх у -
р урТ еТ иуу ийТ й, у р нсх иу й
уиххеТ р: србхч и Тнх хйух хсру зхруух нх-
уг вир. = х б урТ х щ й рхТ.
В ухче Т с урвр хх нх чи сурвр хи црс р ?ис-
 у, рзрхТе, Тнр гбх ц Тухц. Kх х ии «А 
ху», и срзцищр Те ц ТТ Тхюзу х, х г ср у х
уи Тц р рз хк ру рку Тхб й. У сиу-
уюю зрсю ?ис у Т си биз ибр, биз х биз
рзи , ух нхухц Тнх хйТ . <у србхч рс-
рр б зр с : з-зр нси срщиу киизухх-
схку нисихзх нсхххеТ и хсх уи нхТ г-нрх. А зрбрТ х р цикг иц хр рр Ти ухи
ухи р ихс хТгрсТ иуу Тгкрщ Тх-
сгу х чрТ у , сц. +нгТ и нхч хи ху хс,
ии,хууи Т рув ииср,. Кр с Те бру ,
цррз у, р,и. M уху ц у Т исТ р Тнхше
с хц х рзр Те нс зур е сихюв хуухи нср-
 иеТ х. ?ргэс срТТч р нср еух: зрбрТ х р
срТнсхТ сру рТе р зрсрзр. дрнн уи цх нсиххи е
нрТТ ухи Тхнсх иу и сг щийТ .исцру , р нх-
хцг хбср Т зр нхцхщею исуц ицг иу рц
Тнив р Т рц, н р Те урр е и иеухТ е ур -
бхии рку Т сг гс: ух сиц бх гнгщиух. :р-
ср ч гки зр схуг хТгрсТ иуугю црш уг. <рбх-
ч и х ср у гки уи б р Тнх хйу, р нис-
й иуе: нхТюг зрцичр Те уиххеТ х, сихр,
бсхкиу и. ВиТ , нс х ш и з юкух-уицив зи-
цие, Т р дрннр ниси бхсхц: гТ гн е .исцр-
у , искрший хТри ?ис у, бх гТ гн е ?ис-
 уг, искршицг ниуг уизр хуухи нср иеТ х.
дхцг нисир е рТ е: ?ргэсг србхч ц Тхи рц,
х хси гки Тхзрр Те нсициТ е L В сизге р и
нг чр дрнн з нх Тхй ху схе ше сийТ р ц -
у Т исТ р. :ххкиу и хТхку хТе Т ркц уиц,
уи хТ р нср иеТ г нг ч Т х у ТсиТ , у
хзцхкухТ ий нх чиТ хй с. ВТ гн е ни-
сиххс уи хе х Т иц , ух рки Т нср-
ц нрс ц рзрхТе уисиреухй зррчий. С хиийТ нс и б уинсиТ рзгицц нхТиТ -
ц. Схр ,ху >ю вр нхн р Те бх зрТ р е
србхч исуг еТ вир, ух их хуч хТе ше
биТнхизуц сххнсх иц. Kр бис уТ г вр
икр сгн: сх хр хш б р сихюв хууухх
нср иеТ р, зрбших нхзрбх еТ хб эи сх-
Т рув х зрр. + э хй нисхй сх Ти и р-
 хТгрсТ иуухх циру зцр бизурикух зрскри-
 . АсиТ уиТ хе Тх хнхТ риуу ч уху х
ц у Т исТ р ухТ сруу и, Тгч ш йТ ур Тх-
и си еих у нг чр, нх рзр, р хй гщисб уруиТх
уинх ухиу и исцруТ хй бюсх ср . : урвр хх
црс р O г рс и бх Тхзрух Kрв хуреухи Тхбср-
у и; х рр нсиз иу г =бис г х схр Тхб-
 ?ис уи, ?ргэс зрци : «+ш б р дрннр хц,
ч х ху урсгш биТнхс х ».
Nр, хз ухц нххкиу б циуух ху, ?ргэс, чи-
хи Тсиу ТнхТхбухТ ий, чихи нхс р, и у-
Т иууй, х нху , р ц схзуц хсгк иц бхсе-
би Т нг ч Т рц цхки Т р е биТнхс х . дхуТиср хс,
нсху уг й гркиу иц рТ , биср, ч гщ й зр-
хуухТ е, ицх ср , исуй нрсрциу Т хй ,хсци нх-
 чиТ хй бхсеб, у зр ч х уи ТхрТ Те б ур
уизр хуухи цишр иеТ х нсхи рсТ црТТ, уи си-
ш Те б Тнхезхр е зрщ хТгрсТ р Ти-
хбщгю зрбрТ х г. > ше Ар ри Тхиц «.хТг-
рси», нс х цуххч Тиууи нс цис з Т хссичиТ рз р Т сру й, р р ки ре уТ 
у киТ энх Вхзсхкиу , срзсишр нс зр е ур
нхцхще урсх, ч хб зрщ еТ х хсвххх ни-
сихсх р исххцухх урнриу . Ар ри и-
Т й хТгрсе б, хуичух, бхии хуТиср иу, чиц
хс хс руТ хй Ау ; хур х и х уизбицх-
Т хТгрсТ р уи х р ч Тх их нсисрТТг-
х уи бр чрТ ею их нх чиТ хй ге гс. Kх г
нср иий Тхсициуухй Есхн, р хуТиср хсх,
р бисрх, нсируухТ е хТгрсТ иуухй ии
уи нхзх р нс иче нсхи рсТ и црТТ уизр ху-
ухй р в , р р б схзур хнрТухТ е у ур Тр ур
хТгрсТ хц. :хзки х- х .исцру зрррТ х-
нсхТхц: р ч х б Тир O сизицру, х рк Те ху ур ци-
Т и ?ргэср. KиТхцуиуух, O сизицру срТвиу б брг-
эсхТ й нс з Тихбщий зрбрТ х и р «зрнси-
щиууй нс иц».
г уихбх цх зрци е, ч х р хцг уихс урс-
ухцг сишиу ю ?ргэср х чиТ нхир их црс -
Т Т Т р гч р. ВТихбщр зрбрТ х р р зр хуухи
хсгк и, Тнхезгицхи ицх ср чиТ ц нср ие-
Т хц зрщ хТгрсТ р х хиуухх хццг-
у Т чиТ хх нисихсх р, – р р цТе уи цхр б е
чгкр чихи г, згчршицг Арс Тр. ?ргэс б нис-
ц, х нс циу х у з нхТ гр х црс Т зцр 
зрщ бгскгрзухх хТгрсТ р. Ех нс цис ции
бхешхи зурчиу и Т хс сихюв й урших си-циу .
Kх х Тицурвр хх црс р дрнн хб; , ч х Тр-
ри Т Тиб рТ е, нхТ хе г « Т хе кихй Т гр-
в Тиц нрс ц Тиц сркрурц .исцру уихбх-
 цх бх хб;и у еТ , ч хб нсх хТ х е гсх-
зи хццгу Т чиТ хх хТТ ру », – хис и, х х-
схи ичиу и н уий нг чр уицив й урсх Тн-
р ?ргэсг, Тциу хТе сиххй Т срхц. Схв -
р Т чиТ р нрс г ср р ху схе ур Тихбщий
зрбрТ х хй: нх ууц хз ирц нххкиу б
инисе хццгу Т . В уи х хс нсициТ е ?ис -
ур бр нсххзршиур срТур сиТнгб р. :х Тий
.исцру Тхзрр Те србхч и Тхи : Ср Тху
<гсТ хй хбрТ зрбрТ х р бр ше нсию ий
хТТ ру ю. <ийТисг нсиТ х х нхцис еТ Т рц
Т Трцхй урТ х щий хццгу Т чиТ хй рсц ий, ххсг-
киуухй нгици рц нгш рц . M х Тир б инисе
?ргэсL ВТихбщр зрбрТ х р Тр р дрннр, ух ср-
круТ р хйур Т рр б нхсркиу иц ?ргэср.
инисе, хр уихбх цх бх нхр е хТТ ру и
србхч , црс Т Т Т р гч р нсиср рТе р -
иТхг н г ?ргэср. «ВхТТ ру и – э х Т гТТ х», –
г искри дрс Арс Т: ух Т гТТ х зрр р рТ , р
уи ии зрщ . Цие сихюв хуухй Т ср и Арс Тр
– зрр хТгрсТ р, р ТсиТ х – рТТхр бхсебр.
>иу уг, ч хб гискр еТ г рТ , нс шхТе нхТ р-
 е уи х хси хТухуи нс ув н црс Т зцр Т ухур ххг. К ухеи нс зури э х, хр н ши : «нх-
 ууй Арс Т инисе уихзцхкиу биз >иу ур». ВТихб-
щр зрбрТ х р сг р ?ргэср Т рр хсгк иц, зрщ -
ш ц .исцру ю х дрннр: ух зрщ .исцру
х нсхи рсТ хх хТТ ру угкиу б сийТис. Сх-
р ,ху >ю вр, х рзрш иТ биТТ еуц нсх 
Тихбщий зрбрТ х , и х Тнср Те б Т хццгу -
Т чиТ ц хТТ ру иц: ух дрнн х рзрТ х рТ 
г Трцгю ц уг г, хр нсхи рс р нсихТ р ицг
хугю хзцхкухТ е урчр е сг нх их ТхбТ иу-
уц, рннхТ ц нср рц. N р хх сир в хуухх
нх р, р ху, нххбур хш б р уихб; Ту цр уи-
нсхТ иеур. Кр х хш б р црс Т Т р ?ргэср, уи нх-
у ших, ч х Т нсхи рсТ ц хТТ ру иц цхки Тнср-
 еТ хе х рсц , нхуи зрТгк ри хнсрру .
:хТи бизгТнишухй нхн нс й Тхршиу ю Т
сг хх и ц хццгу Т чиТ хх хТТ ру , ?ргэс
нисир рТ е Аюисг. ?иТТруй , ур р-
хй х ркухй чиТ ухй нхТсиТ иуухТ .
> бисррц р урс ц Есхн Тихрх ищи
цуххцг ургч еТ г >иу ур г ?ргэср.


др хй хбхсх цх б нс у е Тхб ВхТицур-
вр хх ?сюциср, иТ б нсх Kрнхихур Т г-
н чихи , нххбуй ?ргэсгL СхнхТ риу и ?х-
урнрс р Т нхч иууц сийТ рувисхц цхки хи-ч х
нсх Ту е. дхуичух, ?ргэс у Т хе х уи нххк ур и-
сх :г рср: э х хбсхнхс хчуй, нс урикрщ й
Тсиуицг рТТг уицив, з х хсхх црс Т зц ср-
 Тю уицив гю Тиу циу реухТ е. Срцр их нх-
ТсиТ иуухТ е р Тиби уи Тчиснрици хзцхк-
ухТ . :ичреух, ч х чихи г Т р ц зргс уц
рчиТ рц хТ рТ нсх у р хй бруреуй
уигрчу , р Вхе,ру дрнн. ?ргэс – э х нсх -
у , хТ хйуй ?хурнрс р, х чихи , х хсхцг 18-
х ?сюциср урикрх нхцис еТ Т рц Т исхиц
Ас хеТ хх цхТ р. Ициуух уиц ?хурнрс урши б
р хх Тхнису р, р хх ху зрТгк р. Kх нхзхе-
и, Т рки и , ?ргэс – урш Тхсициуу , уицив ис-
ТреТ х-ийцрсТ хй энх , исхниив рвр хх и р,
р ?хурнрс – исхниив хТицурвр хх и р, ,срувгз,
х хсхцг 1789 хг бх рвр е и : р цхкух 
нсиТ р е Тиби, р ц хбсрзхц ?ргэс нсих ср 
б нисихсх 18-х ?сюцисрL ?хурнрс б ТхТиц
уинххк ур дрннр, р нххкиу и :рс ки 1799 х-г у Т хе х уи нхх х ур нххкиу и ?ис уи 
1920-ц. ?ргэс уи Тцх б нс циу е нсх ?хурнрс р
Тхи схзухи хсгк и – Тихбщгю зрбрТ х г: нс х-
ршуиц гТ схйТ и хбщиТ р, нс хршуиц гсхуи
срз иу зрбрТ х р уи урсгш р б у че 
чиТ хюб нрух. + ичицТ нх р х Ти э 
Тххбсркиу й нхнсхбгиц нху е, р хй бр б р -
р ?ргэср иуе 18-х ?сюциср, чицг нс их б
Т х ухиу и ?хурнрс р Т сийТ рувисхц: э х зурч -
иеух у исиТуии, чиц цхки нх рзр еТ .
?хурнрс р уиез Тч р е хе х ,срувгзхц хТиц-
урвр хх и р, хсрзх бхеший Т иниу э х чих-
и Тхсициууй, биТТнхсух, гр бхии Тхсициу-
уй, чиц дрнн. <рзу вр цикг их нТ хх ий нТ -
хх ий ?ргэср р ки, ч х цикг нху иц зр хуух-
Т г :с цх и < иср : ТгТ хх, х иТ е ю-
бхх Тхсициуухх иуисрр, сгщихТ рТ , –
г юбхх Тхсициуухх ц у Т ср з ци бгскгр,
сиш ших х ч х б х у Т рх зрщ е хТгрс-
Т х. M хб р хи срТТгкиу и уи нх рзрхТе уихбх-
Тухрууц, Тиги ци е  г, ч х срз ч и ци-
кг рТТ чиТ ц Тхсициууц ци хрц зрр р
рТ ниси ур ух нсх хТе циуух ий-
Т  ?хурнрс р; ч х нисихсх 18-х ?сюциср – нис-
й нисихсх , нс х хсхц б нхТ риу хнсх-
Т Тхсициуухй сихюв хуухй р . +ш б ?х-
урнрс р, их уихб; Ту цхи гнс цТ х, их Тхцуиу –э х хш б , гнс цТ х Тхцуиу чихи р хТицур-
вр хх Т хи , х хсхцг нс х Т сишр е ухи,
сгуи зррч , ниси хзу ш и р хй ,хсци
нс р уихбчу хбТ х иеТ р: х иТ е зрр-
ч , хбгТхиууи Тхкуийший нс сххй Тхсициу-
ухх хТгрсТ р. Срцр Тисеизур хш б р ?хурнрс-
р – х, ч х нру нисихсх р хТухрТ ур Тхбю-
иу зр хуухТ циру зци нрсрциу Т хй нсхви-
гс, Т и иеТ ги х р хй хбхТ сиуухй чгТ -
иеухТ нсхбицрц Тхсициуухх хТгрсТ р, р-
хц ху хц нху цру хнрТухТ ий, зруу цухх-
хбсрз иц уинсхчухТ ею Т зий цикг хТгрсТ хц
сркру ухц, – х хси нсисрщрю их чихи р
рбТхю ух Тхсициуухх, исхнийвр урш уий. Kи-
Тцх с ур нсхТчи  зрцТи Тнхуиу зрхх-
ср 18-х ?сюциср, ху хТ ри Т хбсрзвхц нрсрциу -
Т хх нисихсх р: ху р гриу нх хцг, ч х э нсхТчи-
 зрцТи Тнхуиу бгг уи збику нс ю-
бхц нрсрциу Т хц нисихсх и Тхсициуухй Есх-
ни. КиТе ц ухе хзсрщрицТ ?хурнрс г ?рг-
эсг, :с цх и < иср : ТгТ хцг.
Вх сиц ре уТ хх нххр, Тси сру у >хц-
брс , ?хурнрс х х Т нисихсх г, згчр нс -
цис Сг, др у, Цизрс . Крххс др у уи
цх нсиТ р е уих бхешхх у исиТр. В Тгщ-
ухТ , др ур – уигрчу , бгу рсТ гющ й нх -
ру, хбииууй х рхй хбсициуиууй нсисрТ-Тг рц . Kх р ц г иеуц нси,и хц нх в
х рзрТ Ц висхуZ др х х ху зрцру  хгш г
др р уг их Т хсхуу хZ С р ц хшихц ющ ц
в у зцхц срзисуг нсх зрххсщ х х, ч х ц
ТийчрТ урзр б рцнру ий нсиТТиZ др Тгци Т-
нхезхр е Тхий хи Ти хш б нсх у р,
Ти юс чиТ и ,хсцреухТ , Ти у с , нхх-
Т , рцб в , Т ср , у зциууи Т срТ нр с в и
нибТрZ В х сиц ?хурнрс чрТ х рзр гбх-
хи нсизсиу и нх вийТ ц цисрц: их рзр др-
 ур б и хцТиууц ц ику хц, гнс цц,
ух бизхеуц, Т бр ц урцисиу ц зц гц-
Тхц, сихюв хуисхц, х хсй ичух хиби Т 
бхси сициу , циТ р ТсиТ , уи сишри Т угк-
уй цхциу й ур нхщре, срзсри Т цикг зр-
ххсхц бх ц ур брсс рр, ис и срхвиуухи
сиц , Тгш р хб уиу Ц висхур хсру зг
зб ср иеугю рцнру ю нсх «урв хуреухх бх-
р», – хбщиц, х ии рууц цххю .рци хц, кис-
хй у с зурциу хх рх р р хрсТ р нх -
в . Kх р х Ц висху, э х биТнхизуй х ки си-
ц уихбх цй чихи Z + уиц цхкух Т рзр е х, ч х
Вхе ис Т рзр х изг р: «jour que les kesuites soient
utiles, il lmut les empecher d'etre necessmires»
3
. И х 
3
3. «jour que les kesuites soient utiles, il lmut les empecher d'etre
necessmires» – «M хб изг Т р нхизуц , урх нхцишр е ц
б е уихбх цц » -,с. /.х сиц ?хурнрс нсиз сри нх вийТ и цис, х
ххсгкиуур р в , хсру зхруур нх в ий, Т хе
ки х ср иеур ицг, р сгбр рзрсциуур сих-
юв , Т гТуи ийТ Ц висхур хТ щрю их
зрТ р ю зргцр еТ . д х зури , б е цхки , хур-
к ицг нхурхб Т циуух р хй чихи . ?х гр-
ч г , Тхух ЯугТ: г уих вх Ц висхур вх
др у.
др Ти, х зрр , Тхб сри Т зрр е
рТ е нг иц урТ , ?хурнрс бх Т нсиТ р е ни-
си ,срувгзрц иц- х схи др у, чихи хц,
х хсй нхйи ур Ти, ше б нсигТни е Тх 
урцисиу , хух ииц ицухх зрххср, бизсрТ-
Тгуц чиТ хюбвиц, нсиТ гну хц, х хц срб е,
сизр е, киче, сиш ш ц нхби е юбхй виухй бх
нх буг е циТ и Т сррц нх срзр урц х ичи-
Т р. +у зури , ч х урТ х щ й др ур б уинххк
ур хбсрз, Тхзрууй Т хс чиТ хй ииухй ии -
у рц , ч х хб уиу Ц висхур б уихбхТухру-
уц , ч х их сич нсх др у – Тнхшур хке,
ч х Т юс чиТ хй хч зсиу нсхвиТТ нсх др -
 у – биззр ху и, ч х ийТ иеухТ э х нси-
Т гнуй бгу хщ – Тих ше нхТсиТ иууй нх-
 , бизрсуй у с ру, црхгшуй гнс цив, х
х хсхх нх в и х Тгцир х ир еТ Т нхцхщею
шн хух нсхх р хсх. ?хурнрс зури : Трцр бхе-
шр ур др у хц, ч х ху уи Тгци ср еурчр гю нрс ю, Тххбщ Тицг Ти г х хц, ч х рй-
уи х х нисихсх , ух уи Тцх хиТ их х ху-
вр. Kи сиш Т рки нхнсхбхр еZ А ие хзцхкух-
Т ий г уих р рх: нххкиу и < ци бх р хх,
ч х нср иеТ г уи грхТе б Тнср еТ Т сихю-
в ий. И иТ уиТ хе в висхух сичий хи- р-
 нх вийТ цис х рзрхТе хТ р хчух, ч хб Тнр-
Т сиТнгб г, х ур зр э х ик уи ур хухц Ц -
висхуи. В ТгщухТ , др у Ти зрисш хТе
ур гчш ц хбсрзхц: ху нх б бхю, р нххбрх
Т хе зур ухцг нр с в ю Т хе србсхцг х уг. Kх
?хурнрс нх-Тхицг нср, хр сркри цуиу и, ч х
уи Т х х нху цр е р хй шгц, нхиср е Тиб р-
хй хнрТухТ нс ч у е Т хе х сир, ч хб нх-
хц Тхисициуух бикр е хс Т си е Тцис е,
хТ хйугю с ц у ур. N др у, Тч ри ху, Ти
цхх б Тхк еТ грчуии.
+Тухугю н щг срзцшиу й х ТхбТ иуухй
Тгеби ?хурнрс чиснр и у Сг Цизрс , –
и у , ур бхии б з их иу ю гг их си-
циу . У уих ищи уи Тхзси и , х хси нхТи-
Т нс иг их нхх х и хТгщиТ иу ю х-
ТгрсТ иуухх нисихсх р 18-х ?сюциср. ИТ гТТ х
зрр р рТ нх р ищи рки Т ицг нх нси цгщи-
Т г хиууц Т гТТ хц: Т ср и р р хйу 
нс циуиу нх чиТ хй бхсеби, Т гТТ х хцру-
хр е рсц ий ур нх сркруТ Тсркиу й.В Т ср и чиТ хц нруи зрр р < цр нсх Т уи
нх чиТ й иу й Сг Цизрс , р хиууй и-
у й. сгухТ , х хси ц нс шхТе нсиххи е, ч х-
б хри е < цхц, – э х сгухТ Т юч иеух
хиуухх рср иср: ху Тсркр Те Т хйТ рц , р уи
Т нрсрциу рц . ?х б хш б хй Тч р е Тр г
 ?сгу з нисих <гб хур урчрхц хТгрс-
Т иуухх нисихсх р: э Тхб ци ше Т ср-
и чиТ хи, р уи нх чиТ хи зурчиу и. Ии сиче
х Сги х Цизрси, .руу бри Ви зрс , зр-
рчий рсц и Т зрр хсхр, – э х зрр-
чр Т ср и чиТ р . И ийТ – э х ийТ и -
 нх ххви, х хс уи хТ рхТе Ти си х
 Т гТТ и хйу. Kи Тхцуиу й, ч х хиууй иу й
Сг Цизрс б зурч иеух ши нх чиТ х-
х. д х- х цхки хзсрз е, ч х Тх рцнру , ур-
чрш Т Тр хй ?сгу з нисиххц <гб х-
ур, ху нху ю уи хе х Т ср и чиТ гю зррчг:
ркй цруис и хух ции нх чиТ гю нх-
хни г. +ур х Тихзцхкуи схТ уихцх-
– э х нс иц, хбчуи Т гТТ и хйу. >юбхй
нх ххив, юсиуу, дрс XII Jхш, – э х нсхх-
у нх Тхих хТгрсТ р, их Т ср и Тг-
к хТгрсТ иууц нх чиТ ц у исиТрц. Вхй-
ур Тир ции нх чиТ и ви : хур ше х у з
рТни х хТгрсТ иуухй нх . ИТ хс уи зур-
и р хх нх ххвр, х хсй хир б ср Трцхйхйу, нхТ р б ии Т гТТ х ср Трцхх э хх
Т гТТ р: Тси у ч хку, Тси и нх-
ххви, рки Тси хух еисх уи бри юб -
иий, иТ е хе х нсх,иТТ хур. Nкху *х г, ру-
 йТ й хух еис ур Тгкби г ,хсиу йТ хй сиТнг-
б , Т рзр хурк: «Вхюю хх, ч хб к е,
р уи хх, ч хб гц ср е». = х уи х и Т х ю-
б и , уи бсррр урицу р: э Тхр – Трцхи
хзшиуухи хнсиииу и ТцТр хйу, ии цхср .
р цх б Т рзр е Цизрсе, Jс с Ви й, Kие-
Тху, ?хурнрс . :ху ух, ч х Сгр Цизрсе нсиТи-
хр нх чиТ и ви , хр уг хйТ р ур
< ц. Kх ркхх з у урх Тг е нх их ирц. .хТг-
рсТ иуухх нисихсх р ху уи Тхисшр . др хй-у -
бге хсвхй зрххс хсрзх б ки хТгрсТ иу-
ухцг нисихсх г, чиц зурциу и хиууи рцнру ,
Т нхцхщею х хс э р и нх ххвр зрр-
 рТ е ур < цхц. Сги нхурхб Т х 
хх, ч хб Т хсгк иц сг р нсххк е Тиби хсхг
 < ц, х иТ е зрисшиу хТТ ру , урчрших-
Т ?сгу з : э х Т ш хц хх хТгрсТ иу-
ухх нисихсх р. Kх Т гТТ и хйу, р зиТ ух,
иТ е Тх нср р Т ючиу з нср : циуух
ц , хе х ц сг ххТ хрТ Сгр. :ср рц
нх Т ючиу ц з э нср Сгр Ци-
зрсе Т р сг ххТ хр еТ хе х нхТи хх, р
 рсц Т гн  < ц: нс хц чрщи Т ючиу -ц , чиц нср рц , р э х ТхйТ иуух нх ххврц,
хр ху зрю ухи зр ху гТ рур рю ух-
и нхс  зрхируу хсхр. В 1797 хг, нси-
хТ р шиц р и хсхцуи хзцхкухТ юбхцг
урсрн Т хцг иуисрг, Т хсии србсивг, уики чи-
Т хюбвг, ур сру ур >хцбрс ?хурнрс хкиу
б нс й цТ , ч х нс цис Сг Цизрс х р-
ки Т уих сх хц. дхр ху Тсру р хш б г
.хшр, х хсй  р хТгрсТ иуухх нисихсх р
хнсхци ч х ТхрТ Т нхТ гн е ур Тгкбг N си -
хс , Т нс цисхц Сг Цизрс , х хш б р .хшр
рзррТе ицг уи р хй гк хнрТухй. ? Тхиц хззр-
у Тхр рц, нгщиуухц 1] ю , ?хурнрс нси-
гнсикр гб д ш , ч х И ре уТ р рсц х хр
нисий Аен уг еТ ур :рс к, ч хб хбиТни-
ч е Тхбюиу и хуТ гв , зрщ е Тхбхг, нср-
 иеТ х сиТнгб руви. В э Тхр чгТ г-
и Т Т хсии киру и уи р е уи исни хцг .хшг хни-
си е Тиб , чиц рйухи Т сициу и нхсркр е Цизр-
сю. Сч р еТ сгхц N си хс , ух уи Т гнр е х -
с х ур ии Т хсхуи: х чиц бр нсхбицр 1797
хг; р хр ТнгТ , ругу 18-х ?сюциср, нсхби-
цр бр хц, ч хб, Тч р Те сгхц N си хс , х -
с х Т гн е ур Т хсхуи ии нсх у х. Уки ур-
ч ур Т 1797 хр уиц црх-нхцрг зсии цТе, ч х
рсц хкур Т р е хсг иц хТгрсТ иуухх ниси-
хсх р, ух р ц хсг иц, х хсхи нс хс и Т нх-Тгшуц Кр хуг: Т э р р в Т г хкур хТ р-
р еТ срц р зр хуухТ . = р зрбх р х уишуиц Тх-
бюиу зр хуухТ – Т и иеТ х хх, ч х ср-
бх руур ?хурнрс хц хувинв хТгрсТ иуухх ни-
сихсх р гки ри р х рТТ чиТ нс цисх си-
ухТ , нс цисх биТ щ , ух гб иеу.


Сси цуххч Тиуу нисТхуркий срц 18-х
?сюциср ?хурнрс рки Т Трцц уигциТ уц. :х-
Ти хзсрщиу з Е н р ху хе х ири , ч х Тг-
и Т , зр г юий х хТ щиу и, х уиур Т е,
х нххзсиу , х Тци, ху нхТ х уух нхисри уи-
угкухцг с Т г Тиб Тхю синг рв ю. Ех нсхцр
урч урю Тисеиз биТнх х е СеийиТр рийсрур:
чих хчи ?хурнрс L :гТ е нсихТ р ийТ хр е
сг ц. СеийиТ >юТеиу, бср иуисрр, Ти з ур
Тиб , Ти срТТч р , нх е х цихчий. СеийиТ, чи-
хи цу иеуй ниру чуй, нхрри , ч х хТг-
рсТ иууй нисихсх уиез гТ сх е э Тнсхц хц,
 х у иуе. Kи исниу и ?хурнрс р цхки нс иТ
бии, ххс СеийиТ; срух р их Т срТ е с -
хс и,. хбр и рийсру. = х ие уи Цизрсе, уи
дсхцие, р нсхТ х Kрнхиху. ЕТ ц х ц Тхср-
у е  цхТ е зр хуухТ , иТ ц х ц, ч хб х-
ТгрсТ иууй нисихсх уи и у рзрсциу-
уц нг чиц, у нх вийТ ц зрххсхц, ух нрсрциу -
Т хй сихюв ий, Тхисш шийТ нс гчрТ Схи р
Т рсийш у Схи р н Тх , ТхрТух Т сххй Тхк-
ухй нсхвигси, х ?хурнрс г х ууи Тиги иТ Ти-
б урчи. дхр нхбихухТуй иуиср х х Т з ерТ е, хн ср Те ур зр ху ур Т г, ху уи хкиу ур-
нсрш р еТ ур рнх Тциу , уи хкиу ис е си-
ц ур у с . СеийиТ Ти нсигТцх си, х Тицг нх-
х х Т зрсруии: ху рки ургч Т из е исхц
ур Тгчрй с гц,р биТ р. А цикг иц >юТеиу,
збсрууй нсиТир ииц Схи р Т рсийш у, нси-
рри урзурч е уТни хсрц зрр зрТиру чи -
си Тх юий. Вх сиц нрсрциу Т хй сихюв
рки нс ср у Т рух Т ркуц нисТхурц . И
х инисе уТни хс зрр Схи р Т рсийш у бгг
 нхч уиу г СеийиТр. M хб нсхиТ зрТиру и
хби нрр зр хухр иеухх Тхбсру зр нсиир-
ц :рс кр, Сиу-дг, угкиу р хй- х нсих: бгу ,
хб уТ й зрххс, уи р хнрТухТ е хбщиТ р.
И нсиз иу нрсрциу р СеийиТ нс х ийТ и
нх вийТ гю црш уг: нсих урйиу, нх в хб
срТ ср гкрТуй хб уТ й зрххс, Тиц Тух,
ч х сиТнгб р хнрТухТ . :хэ хцг нрсрциу х-
киу Тхбср еТ Сиу-дг, и инг р рц у ч х уи гсх-
кри . ВТи и нх нруг.
инисе ?хурнрс нхрк ри Т хТ реуц: ху
ии Тиб хТцх с иеуии, их нхцр Т рр ци-
уии-ур ухй, р хн ц зц – бхии хТ хсхкуц. :хТ и-
ниуух ху гби Тиб хц, ч х ху – deus ex mmchinm
Тий у с , ицг хТ р хчух э хй гбикиуухТ ,
ч хб б е рбТхю ух гисиууц: Ти бги р , р
угкух ицг. +ур х ицг сибги Т зрщ р, ч хб гви-и е рб с у и хрсТ р хзуий, нх э хцг рб -
с у г их ии зр сг г СеийиТ. ?хурнрс Ти ищи Тх-
р , хе х Тхр : их нх чиТ й иу й нсх -
Т ше нхТи 18-х ?сюциср. ВТи и и нх хх-
в, бге х Сгр, Цизрсе ?хурнрс , х сиц нх-
х х хТгщиТ иу хТгрсТ иуухх нисихсх-
р иг Тиб р хиууи, хе х р хиууи: чиц
бхеши ху Т рсрю Т хТ рр еТ срц р зр хуух-
Т , рзр е гркиу и хТгрсТ г, иц нсх х-
зр хууии ийТ , иц хчи уии, Т хе гбх х
ху хТгрсТ х нсиз срю . Сизр Т ху , ч хб х р-
к еТ Тир е ниси шр ур нх чиТ хц нхнс -
щи, ху Тир зрбрю Ту е шнхс. ВТи э х си-
ц >юТеиу ?хурнрс нхТ х уух урбюри зр бср хц,
рур з сги их нхТ гн , Т гб хй, х хсхй гки
чгТ ги Т хсиче хб , ч ри их нх риууи ц-
Т , – инисе >юТеиу, Трцй иеуй Трцй
хнрТуй з зрххсщ х, х , х нхТиуюю ц уг г
ТнрТи нххкиу и, гисиу бср и, р Тиби Трцхц.
ВТи х хх. д х Тцх б инисе зциу е х Тхб йL
др р Т р Тцхр б нсх хТ х е хТгрсТ иуух-
цг нисихсх гL
В хТухг Тхих нрур СеийиТ нххк гбх х хш -
бхчуй нс ув н: Тхбюиу и зр хуухТ р уихбх-
 цхи гТх и. Вурчри ху б нсх хх, ч хб ни-
сихсх уи х зр срц зр хур: э х хзурчрх Т -
зр е Тиби сг , ие нс уинси иуу хбТ х -иеТ р цхки нхурхб еТ сихюв хуухи урТ -
 и. А ур хсхи, Т х хсхй уиез Тисуг е, Тир
нхТ исирю хнрТухТ . Кр хухр ию СеийиТг, х-
ухцг з р хсх хуТ гв , хТгрсТ иууй ниси-
хсх срц р зр хур рзрТ рбТгсхц. Kх ?хурнрс
уинси хуиу: ср Тхбюиу зр хуухТ ху нхсхю
рки и ур уихнсррууй с Т . В ухче ур 18-х
?сюциср, хр СеийиТ нсигнсикри их, ч х нси-
циТ е уиТнх хйух, Тхи ги нсихТ хсхкухТ ср-
 рсиТ хр е иТ р р инг р х, ху х рзри -
Т : э х бх б биззр ху иц. дхр Jгши нсирр-
и ицг Тх гТг , ху х ичри , ч х уи угкри Т 
нх в . С р нсхТ х рZ Ецг хТ р хчух ТхбТ иу-
ухх р хс и р Трухх циу . +ур х э х н-
й иуиср, э х Тх хнрсух з; Ту ющ йТ х у
уи зури , р Тиб иТ врсТ и уизбицхй зр ху-
ухТ : г схц 18-х ?сюциср, Схи и Т рсийш у, ху
зрбри Тхю схе, схе нхбихухТухх хиурчре-
у р, нс зруухх нхТгк е Тхий шнрхй урсхуц
збсруу рц. +у уи х ри Тиби х чи р хц, ч х х-
киу нсиТ р е ниси инг р рц уи хб и уххх
Цизрс , р хсихи зрщ у р хуТ гв , ур х хсгю
нхТ ри хб уТ й зрххс. д х ху Тиху L .иуиср,
нх нхсгчиу ю Схи р Т рсийш у хбиТнич рющ й ни-
сииз зр хухр иеухх Тхбсру Сиу-дг. +Т хсхк-
ухТ е сибхрр, ч хб ху искрТ р хсхТ иниу-
уй нисТхурк нрсрциу Т хй хци , руц и-схиц х хсхй и Т зр хухр иеухи Тхбсру и.
Kх хр ху, х сгкиууй х, висрц срззххчиу-
у цгу ср, Т гнри ниси хсхбиш ц Тхбсру -
иц хч рТ бгскгр, рки Т , бг х Тхр ицг нхТ р-
зри р хй- х зхй иу й. ВТ урнщиуур с хс -
р, х хсхй ху урбсрТ б хср, Аи Труср
Цизрс , нс х ицг ур гц зуи г уих ур з-
и: «А х ц сиТнгб г, хТухруугю ур нх уухй
Тхбхи, ур Тхбхи хбщиТ р, ур урсхухц нсиТ р-
 иеТ и: угТе рц, г урТ бги р р сиТнг-
б рZ» +, вис хсхц нх хс ю э г г. С рсий-
ш у з срю ур э г Твиуг бизцхухц гкрТи. Сий-
чрТ, э хц нс сгчиуухц нрсрциу и, р хй-у бге и-
нг р , р хи-у бге у ч хкиТ х цхки сг нх сибх-
р е гриу ?хурнрс р – х ц Схбх, <иТнг-
б , дхуТ гв , Ти э схц Тх хнрс-
у Тх, гки г ср ш ТцТ, ух Ти ищи хнрТу.
СеийиТ нси и нххбухи хТхкуиу и: ухчею ис-
уи ицг уТни хс гу ч хк нхиТ , рсиТхру-
уи уиурикуц инг р рц. +ур х ?хурнрс г Ти-
ги хТ исир еТ цриуе , уинс ци у юий, х-
хси ур зр нххзсиу й рки г Сеи иТр. И х
уи й инг р нх циу .рср Т ри нсхТ Тхр:
«K х з э х уи гнхц уг х хуТ гв Z» ?х-
урнрс биуии , срТ ис уух хбхсрч ри Т . Kх нси-
Тир ие Схи р хсиц нс х ицг ур нхцхще, ху
уи ри инг р г Тхр, нх с «Nр зсрТ гисиТнгб рZ» зрТиру и нсисри Т .
Вх сиц нрсрр, ниси хйТ рц , Т сх ш ц -
Т ю ес йТ хц Трг, ?хурнрс Тсри Т Тиб црТ-
г. :хТи зурциу Тх, схц х Т рзруу инг р-
г ?х х ис зрр Схи р Т рсийш у, их сиче,
хбсрщиуур Тхр рц, згч р гсхзр зх. и-
нисе ху гисиу Тиби. Jгши урТ р ри ур рсиТ и и-
нг р х-Тцг е ух. Kх ?хурнрс х рзри Т х р е
р хй нс рз: э х бх б уихнсрруухй срйухТ ею,
ие ТийчрТ Ти и хсхшх; ищи уиТ хе х ,хсцре-
ухТ ий – их бги Тирух. Ех хн ц зц Тух нх-
рзри , урТ хе х ху уи ур циТ и э хй с Т хру-
ухй си. Kр Тигющ й иуе, 19-х ?сюциср, Сиу-
дг, СеийиТ х ри Тиби х чи хнгщиуу хш б р
урч ури Тн р е Т ср, р ?хурнрс нх-нсикуицг
нсх и р хй уиТх сгш цй хн ц зц, р гю исг
 Тхй р хс и , р хи нсизсиу и «рх р рц» з зр-
хухр иеухх Тхбсру , ч х рийсру зрри Т х-
нсхТхц: ч х э х – бизгц и гнхТ еL
<рзсрбр р Тхй нру, хТухрууй ур  цхц
Тхбюиу зр хуухТ хТхбиуухТ нрсрциу -
Т хй нсхвигс, СеийиТ гнгТ з г уи х хси уи-
зурч иеуи хбТ х иеТ р. Mиц хнсрр е х, ч х
зр хухр иеухи Тхбсру и бх Тхзрух Сиу-дг
и урвр хх ?сюциср, р уи хТицурвр ххL = х
бр хш б р – хТ р е нсх у рц рвр е чи-
си чрТр ур згчиу и хбТ рух ур хсру зрв юТхнсх иу . Mиц хнсрр е х, ч х и урвр х-
х, Сиу-дг зрТиру и Схи р Т рсийш у Схи-
р н Тх урчрхТе уи Тсрзг, нхиуе, р хе х 
р чрТр у L В э р чрТр инг р ци хзцхк-
ухТ е хбциу еТ ничр иу ц , хр рц , нсинх-
хкиу ц , хххс еТ х ТхциТ у ийТ  
хц Тгчри, иТ нхн рю Т хгсрч е нс ци-
у нсх у урТ и. Mиу Схи р н Тх зр -
ю , ч х ху нхйг ур Ти:  Тхр , х сгк ш 
Тх Ти Т хсху, нс х  уиххру и; схТ
бсх ху нх ри ц гкрй рц нрс р, срТТгкр
Тг: «:хчицг ц уи хТ р Те :рс киL д х г-
цр э г Т хс ю Т зрххсхцL :гТ е урзхг циур,
нгТ е нси; х рзр иеТ рZ». СеийиТ, зрбш й
Т,рбс хр е х рзр иеТ р ТгщиТ хру хб у-
Т хх зрххср, Тцх с ур и ухцшиуу х,  ,
ч х цух и гбрю Т , цух и нхбиуи , р ?хурнрс
зхухру, Т сихкиу, срТТискиу гки урч ури
нху цр е, ч х Тх Т грв уи Тиу, ч х ТийчрТ х-
ух Тхх, х у нхТ гнх цхг сиш е Ти: р, иТ б
ху нхТгшрТ JгшиZ Kх инисе гки нхзух, нс и -
Т нххк еТ ур хю Тгчр , у чих сгхх Тир е
уиез . ВиТецр хс уреур сихюв хуур р р.
В р чрТр урч ури Т зрТиру и Схи р Т рсий-
ш у. С нис ки инг р Т син Т рух Т Т-
ух: нру СеийиТр нх гсхзхй Тср. Схисшиуух биз-
хб у ци бгскгр, ур х хс СеийиТ хзррТи урик, рзрхТе, хр х р хи- х Т щиуухи
уи Т хТ х: хсхшх ищи, ч х р хц шгци у х уи
цхки з е Тхх. Kх К цуиц Трг, и зрТири
Схи н Тх , ур нсиТир и , >юТеиур ?хурнрс р,
хбсгш ри Т р ур хб уиу й гсхз. «ВТи нсхнр-
х», – сишри СеийиТ, хр Тш э с ; нхби-
уи, ху урнср и Т ис – зр хсрхй нрс р их
хк ри рси р. СнрТр еТ биТ хц рси и Ти- р-
гхбуии урикуии, чиц исхц ур хшр . :си-
гТцх с иеуй чихи уи цхки гнгТ е з г
р хи хбТ х иеТ х, хр х х хТгрсТ иууй
нисихсх . Kх хТ у ур хсхц э рки, и ?хур-
нрс их Т хсхуу Т уи исниу иц кг сизге р х
ххТхру , уи хухцг хе х СеийиТг Т рух Т уи
нх Тиби. ЕТ чиу исуий нрр уи г ис и-
си х схТнгТ и нрсрциу р, урзурчиу си сициу-
у хуТгх си,хсци хуТ гв , р нхТ гн ?х-
урнрс L др и ийТ нсигТцх сиу ур э х Тг-
чрй нруи нисихсх р, срзсрбх руухц нсхгцру-
ухц СеийиТхц нх е х циечрйш нхсхбухТ ийL
СеийиТ нсигТцх си хе х биТ х рси и.
Nх Т нхс нхииу и ?хурнрс р, хзрбхчиуухх
руц хбсрзхц иц, ч хб ТхбюТ  цхТ е зр-
хуухТ уи й зр срц нрсрциу Т хй нсхви-
гс, бх, ххс Тхсициууц з хц, нхииу иц
 бисрр. С э хй хч зсиу ?хурнрс – хТуххнх-
хку уххх урнсриу : Ти хиууи, н рш иТнхзуии зрр е рТ е, Т рср Те рзр еТ биср-
рц х нхТиуих цхциу р, х иТ е х хх, р нс -
биуг е Т и. K хр уиез хис е биср зцг
хиуу, хТхбиуух Тиху .
:ху , ч х нру СеийиТр нсхр Т з-зр Тхнсх-
иу Схи р Т рсийш у Схи р н Тх , ?хур-
нрс Тсрзг ки нс у цри сишиу и: ху Трц, урсгш 
нрсрциу Т гю нсхвигсг, Т ур зрТиру и. = х
хн е- р Тхихбсрзур ,хсцр биср зцр, —. -
биср зцр хиуу, срзгции Т : Тхихбсрзур ,хсцр
 бисреухх урТ . :с нх иу ?хурнрс р шгц
 Схи и Т рсийш у Т ри . И Тухр, х хсй гки
срз, э хх Цизрс , э хх дсхци нхх с хс р:
их сиче, урчри згчршр нхч иеухй ш уи,
Т хси зри уиххбс иеуй схнх . :с Тхр
«si ke suis un perlide, soyez tous des Brutus»
]
 гб уи
зрр срзрю Т Тциш . +ср хс срТ ис уух зрцх р-
и , ч х- х бхсцхчи , нх хц нсххкри сиз ц ххТхц:
« Souvenez-vous que ke mmrche mccompmgne du dieu de
lm guerre et du dieu de lm lortuneZ
5
Nинг р Т р рю
Т циТ , хбТ гнрю с бгуг, Ти Тцию Т . «.иуиср, 
гки Трц уи зури и, ч х ххс и», – шинчи ицг ур гх
]
]. «si ke suis un perlide, soyez tous des Brutus» – «ЕТ хрсуй
рТ хюбив, нгТ е ркй з рТ Т руи ?сг хц» -,с./.
5
5. «Souvenez-vous que ke mmrche mccompmgne du dieu de lm guerre et
du dieu de lm lortuneZ» – «ВТнхцу и, ч х циу Тхнсххкрю бх хйу
бх грч Z» -,с./.исуй ?гсеиу, Тр их зр сг г. ?хурнрс нхзх -
и гиТ Тиб з зрр.
дхр уицухх ТнгТ ху Т чи сец сиурисрц
уиТ хе ц х, висрц х К цу й Тр, чиу
Схи р н Тх Т сичрю их схТ уц хниц: «Hors
lm loiZ A bms le tyrmnZ»
6
, урбсрТрю Т ур уих, х-
рю , хТнрю хТ хсбиу ц . .сиурис хбТ гнрю
их, зрТху х грсх, х, вис н рю Т бср е-
Т з э хй Тр , ур хуив, .рсру нс нху цри их
ур Тиби ухТ з зрр. инисе урц уи хТ ри Т у чи-
х, схци биТ р, гцри СеийиТ; урТ , хх-
с Тх ц Т хсхуу рц ?хурнрс . В Схи и н Тх нх-
Т риу ур ххТхру и и си , хб; ющ й иуиср-
р уи зр хур: чисиз уиТ хе х ц уг э х Цизрсе, э х
дсхцие Т руи зхиц. = х хуив. ВТ хч  Тих,
?хурнрс нх рзри Т Тхр рц. «д хсгк юZ» – с -
ч ху. Схр схц х нс и Т гю их, ух уи -
рю Т Т циТ р. Кр э р Тру у р р Твиур
нх хс рТе цухх срз. ?из сх у  ви, схкр
х уир, ?хурнрс х ри Т х сг: исхй Ас хе-
Т хх цхТ р уи цхки нху е р р г рки бр реху.
Kи нххТний э г ц уг г >юТеиу, Ти бх б нх и-
с ух. = х >юТеиу хух и Тхр , бТ сх сиш -
иеух нисирцри х Тхб й, э х Аюср хбуркр-
и Трбю, нс рзри б е брсрбру ии сиур-
6
6. «Hors lm loiZ A bms le tyrmnZ» – «+б; е уи зр хурZ Nххй ср-
урZ» -,с./исх ур ш гсц Схи р н Тх .
«zenerml Bonmpmrte, ce n'est pms correct»
7
, Т рки
нхТиТ Аг сху, Тнхц ур цис иуугю би-
ухТ е э хх Цизрс , э хх дсхци . Аг сху, х хсхх
<иисис урзр рийсрухц ур хуи, ур Тю к зуе Тх-
сру хщгщиу и, ч х хр, Сиу-дг, э хх ру чух-
х исх р гю- х ц уг г хр Т ср, ч х Трцй
уизрци уй з ,срувгзх, юбхй «рх р » зр хух-
р иеухц Тхбсру , юбхй цриуе й чихи э
р Тру у цх ху ц нхТ гн хц, ху ц Тххц
сиш е Тгебг ?хурнрс р ТнрТ сиТнгб г.
«K хр ищи р нхх зргцрууй хТгрсТ иу-
уй нисихсх уи б хТгщиТ иу р нхх», – Т р-
зр х у Т хс . :ру СеийиТр, хТухрууй ур Тх-
бюиу зр хуухТ ур нср р нрсрциу Т хй
нсхвигс, уинсициуух нсхр Т б, иТ б -Кх-
и Т рсийш у Схи иТ Тгци хТнхезхр е-
Т хш б хй СеийиТр. KрТ гнр иеур р р, х хср
хТухрур ур ци иеухТ нрсрциу Т хй нсхвиг-
с, хбсичиур ур нсхр. ЕТ б хби нрр , нс сх-
з хб; е ?хурнрс р уи зр хур, уи уг их
гТ хс е Тхб , зрб е х зр хуухТ нс циу е
урТ и, х хТгрсТ иууй нисихсх г з б уи-
збику нрсрциу Т нсхххч р. +бхсху ие-
ур р р зр хухр иий хкур бр б ТхТ х е
7
7. «zenerml Bonmpmrte, ce n'est pms correct» – «.иуиср ?хурнрс , э х
уинср еух» -,с./ хц, ч хб Т рср еТ ср е сиц , зр р Ти
х биТ хуичухТ . д ичисг 19-х ?сюциср Сиу-дг
СеийиТ нху , ур хуив, Тхю хш б г: сиц србх рх
ур зр хухр иеухи Тхбсру и. В р гТх ий-
Т хр ?хурнрс L В гТх нрсрциу Т хй нсхви-
гс. В чиц бр Т р зр хухр иийL В нсхвигси. А
 чиц Т р нрсрциу Т хй нсхвигсL В ци ие-
ухТ . Ещи чрТ-сгхй, зрТиру нрр б б х -
хкиу ур Тигющ й иуе; хТгрсТ иууй ниси-
хсх , гки зрискрш йТ ур Тг , хнхзр б ищи
ур х у иуе; 20-х ?сюциср х с ю зрТиру й
хби нрр г ?хурнрс р Ти бх б гки нх-сгхцг.
СеийиТ Тхзурр э х. СхрТух их нруг, зр хухр и-
 хку б Т р е хсг иц нисихсх р: ?хурнрс
уи цх биз у хбхй Те, ху б ицг уихбх ц.
Kрх бх ийТ хр е биз нсхцииу , уи р е х -
хк е зрТиру ур зр ср, нсих ср е хнрТухТ е
х с хх Т х ухиу цикг зр хухр иеуц Тх-
бсру иц ?хурнрс хц, цикг дхуТ гв ий .хТг-
рсТ иууц нисихсх хц: ух р э х Тир еL :ру
СеийиТр х р ?хурнрс р Т ючр нс циуиу и
урТ . И иц уи циуии урх бх гТ хс е Тхб .
Курч , Тихрх ийТ хр е ци хрц гбикиу ,
 ур зрТиру и, ххс е Т инг р рц , ч хб урсг-
шиу и нрсрциу Т хй нсхвигс нсхшх нх хзцхк-
ухТ уизрци ух. :с ч ур Т сруухх нхииу ?хур-
нрс р схи Т хц, ч х ц урзр их биср з-цхц.
Kх ур их ТчрТ еи, э х Т сруухи нхииу и нхбгкр-
и инг р х Тхисш е уинхнср цгю хш б г: ур-
нрТ е ур уих, нхн р еТ хб; е их уи зр хур.
Кр хухр и уи нху , ч х бхсеби Т ?хурнрс хц
 Т р – хц, ч хб уг е сиц , уи нхрр еТ
ур нсхх рв , нххк еТ ур ци иеухТ е нрср-
циу Т хй нсхвигс. :с Ти хТгрсТ иуу ниси-
хсх р р р р урс и ТхТ х хц, ч хб х-
схн е Тхб , р р р зрщ у х хТгрсТ р –
 хц, ч хб ср е сиц . :схцр инг р х нх-
Т р ?хурнрс р ниси Тгсхц бхсхц: бх би-
Т х, бх урТ и. Срц хх уи кир , «рх р »
з зр хухр иеухх Тхбсру нсинхр ицг гсх си-
хюв хуухй р .


:с цис ?хурнрс р СеийиТр, х хси, кир зр-
р е рТ е нг иц нрсрциу Т хй нсхвигс, хТ-
нхезхр Те рсц ий р зр хууц ТсиТ хц, иц уи
циуии хТ ри Т иТецр Тхбрзу иеуц Ти и,
хх цхкух урзр е бхурнрс Т рц : и, х Тч р-
и хзцхкуц ТхциТ е нс циуиу и Т Т Тхбю-
иу иц зр хуухТ , Тхисш е нрсрциу Т гю сих-
юв ю Т хй хсгк . В чиц зрбгкиу и дрннрL В
хц, ч х ху сиш Тср е схе СеийиТр нс иуисри
,ху >ю ви, сиш Тхисш е нрсрциу Т й хТг-
рсТ иууй нисихсх . M х  Т цич р >юиу-
хс,г, хр ху 1923 хг хб;и у и Т Т . исхц
дрсхц нххр ур ?ис уL ВхТицурвр хи ?сюци-
ср. др х их хб;и Т ср и чиТ хх зурчиу L х ки,
ч х г дрннр: сийТ р ВийцрсТ р хуТ гв . :с -
цх и < иср хбсгш ри Т ур хс иТ, : ТгТ й –
ур Тийц. Nрки >иу у нисхи сиц , и хц 1917 хр,
нр бхурнрс Т Т гю исиТе. ИюеТ хи хТТ ру и
нсхр хТе нх срзуц нс ч урц, ух нсики Тих нх-
хцг, ч х виу среуй хц и бхеши Т Т хй нрс-
Трц >иу у, нхТи хн р Т нисц Т;изхц Сх-
и х, б нсх ххсгкиуухх Т гниу : Тх ц
нхиц б ху х и Тир е нрсрциу , зрхир ебхеш уТ х Схи р. >иу у, бикрш й J у у-
 ю нхТи юеТ Тхб й, нх е х Трцхх ниси-
хсх р гцр хе х х хц, р б хб еТ Тхий
нрс бхеш уТ р ур хсхц Т;изи Схи х, х х-
сй хкиу б Тхбср еТ х бси; бггч нхТси-
Т иууц р хц, ху г искри , ч х хкиу хбиТни-
ч е Тиби урикуй нрсрциу Т й , нсики чиц
р е Т ур хТТ ру ю. «:ххбух Nру хуг дсхци-
ю, >иу у – иу реуй хннхс гу Т », – зрци х-
урк >гурчрсТ й.
+ннхс гу зц – нисхи нср х р и бхурнрс-
Т х. +ТхбиуухТ е, х чрющр ии х р и
р урс и, – э х бхс нрсрциу р р рсиу ий-
Т й, ур х хсхй ичи Тих ТхциТ е нс циуиу и
урТ Тхбюиу и зр хуухТ . M х Тгч хТе
18-х ?сюциср. др Ти р урс нсрхх х р, бх-
урнрс Т – э х Т хсхуу нхс р, ю хуТиср-
у бх сир в хуу гбикиу й, х хси Т си-
ц Т рТ , ци виею г син е р хс и , цхг-
щиТ х Трг хТгрсТ р. И дрнн, :с цх и < -
иср, рки . ис, Т сиц Те хнсрр е Тх бгу рс-
Т и урцисиу , ххс , ч х ху уи сркгю Т х-
ТгрсТ хц, р Тгкр ицг. Срцхи Т сршухи у 
– б е хб; иууц уи зр хур. Сгчрй ?хурнрс р,
нхбиуиших х гкрТр, хр их хб;  уи зр-
хур, нс урик сихюв хуухй ср в , нсхх-
кр и ц х хсхй ю Т шигнхц уг и нх -. И р чиТ р зррчр – зрхир е Турчрр нрс-
рциу , р нх хц хТгрсТ х. хе х зр хухр иеур
рТ е, х хсгю р и х нх х уг е хцнсхц ТТг
биТнс ув нухцг Тххсг, цхки нхцхче ц г зр е
Тисш ш йТ ,р Т бг хй зр хур, Тир е сих-
юв хуухи урТ и чрТ ею хуТ гв хуухх нхс -
р. :рсрциу – э х уихбх цй, ух уи хбсххе-
уй нхТхбу , х ки сиц ниср кис р бхур-
нрс Т Т хх нисихсх р. > бх нрсрциу нс ц с и -
Т Тх Тисш ш цТ ,р хц ,хсцреух ир зг-
и их, нсисрщр хТгрсТ иууй нисихсх нсх-
Т гю Тциуг ц у Т исТ р, бх р урс срТнгТ-
рю нрсрциу , р гзр ху е сихюв хуухи урТ и
нхсгчрю ухе збсруухцг зр хухр иеухцг Тхбср-
у ю. Kх нрсрциу , ТхрТ ш йТ гзр ху е хТгрс-
Т иууй нисихсх , нхн Три Тиби Тцис уй нс -
ххс: Т хс сихюв й уи бх р хй урсхухй
рТТрцби , х хср уи Т рр б нисхй кис хй сих-
юв хуухх урТ нхТи хх, р ТхрТ рТе их
гзр ху е. СхрТух х и бхурнрс Т х, г си-
ниу р хс и р, цхщ Тр хТгрсТ р уихбх-
 цр си,хсцр хуТ гв хсру чиу и нрсрциу -
Т нхухцхч й. хе х хуТ гв хуур си,хсцр,
хсру ч рющр рТ е нрсрциу р гсизрющр ср-
круТ и Тхбх, цхки Т р е рсру ий зр хуухТ .
Схбхр – х руй ср.
?хурнрс Т Т р р р угкиур хТ рр еТ срц р зр хуухТ , чих б э х у Т х х: нс циуи-
у и урТ нсигТцх сиух ше Т виею гискр е-
Т э срц р, бх ухе исуг еТ у . M х и-
ри 18-х ?сюциср зр хухнхТгшуй ?хурнрс , гТ-
шр, ч х их хб;  уи зр хурL :с бири ур-
Т ю, нс рзри Тхр рц хч Т е К цу й Тр,
срзху и збсруу х урсхр. Kх ичисг >юТеиу,
нсиТир ие Схи р н Тх , Тнишух Тхб сри уи-
Т хе х иТ х инг р х, х сри уххи зрТир-
у и Схи р, зрТ р и э х кр хи нххб и нрср-
циу р гзр ху е хТгрсТ иууй нисихсх . р г
18-х ?сюциср цхкух нс циу е ше нс зр цх-
ийТ Т нрсрциу хц. СгщиТ хру и нрсрциу-
р – уихбх цхи гТх и бхурнрс Т Т хх нисих-
сх р: рбТхю ухй цхурс хзцхку ше хсвх-
и зрххс хиууи ц ик . Kихбх цх зрци-
е, Т р , ч х бхурнрс Т Т й нисихсх уи ци-
и у чих хбщих Т хиууц ц икхц. N збгу хр-
ш Т хиуу рср исух нхухи нсиуибсикиу и
зр хуухТ . А рухи нср х бхурнрс Т Т хй р -
– уихбх цхТ е Тхчи р е нс циуиу и урТ 
Т Тхбюиу иц зр хуухТ . Nих э х ху хи, хи-
с е их цхкух ше Тв н у схрууц, уицухх-
ч Тиууц Тнху и ц, нс ш ц нх ухр еТ
Тх ц урчреу рц хчух, х цихчий, нс иск -
р еТ гТ рухиуухх нрур; р хзбгкиууи, уи нх-
рющ иТ ху схю хн уи Тиги рки нхнгТ-р е сихюв хуухй р в , х хср срзхсрч ри -
Т ур хТхбхц нхи, урнххб и шрцр ухй хТ , и
рки уихТ хсхкуй х ниш хй цхки нс иТ уи-
нсиТ рзгицц сизге р рц нх е ур Тх нрс-
. ?хурнрс Т Т р р р х уюе уи Тх Т ур-
Т ю: рухи уий – х хТ е срТчи . +ур уи ци-
и у чих хбщих у Т урсхуц хТТ ру иц, и Ти
сишри уТ у ур , Тинр срзсгш иеур Т р
црТТ, у Т хиууц нг чиц, и сгбхТ е ци хх Тх-
чи ри Т Т рбТхю уц уинху цру иц ркухТ нх -
чиТ Тхв реу ,р хсх нхуц нсиуибси-
киу иц зр хуухТ . С хсии хур урнхц ури хиууи
гчиу нрс ю шрцр : г ркхх гчрТ у р
иТ е Тх зррчр Тхи циТ х, Ти ийТ нсх -
хру урТ хйч ц, ч Т х нх чиТ ц Т сициу -
иц Тир е ркхх Тнху и ниш хй, ух уи хиу-
ухй, уи рзрсциуухй, р нрсрциу Т хй си.
?хурнрс Т Т й хТгрсТ иууй нисихсх х
Т хх сгхх х чри Т иц, ч х ур нисй з 
нх срю уиц зурч иеух циуешгю схе,
чиц уинхТсиТ иууи Тнху и . Иуц Тхрц ,
рки Т , ч х зргцр е р хй нисихсх хсрзх ичи,
чиц хТгщиТ е. +Тухур , х иТ е Трцр зрци ур
чрТ е србх , хТ ри Т Тнху и ц. = х еТ Тр-
цхюб ю хиуу: х нхчицг циуух р хй н ниси-
хсх р ур бхии б зх ц нТ хх чиТ ур бх-
ии зрцруч  чиТ хюб . др хй-у бге иуи-ср у хр уи Тцхки нху е у АгТТх у , у схв-
хх, у рки дсхци , х Т их хч зсиу дсхц-
ие Т хсии и й нх ххив, уики и й нх-
 , ицг у хр уи нс и ххг нхТихр е
 нс цисг; зр х ху нси срТух нхйци дрннр, :с цх и
< иср, : ТгТ хх ?хурнрс р, нхгцри , ч х
нс Тгчри Тцх б Тир е х ки, ч х ху .
Сгчрй дрннр, :с цх и < иср : ТгТ хх –
хчиуе сихкуй зур  бисреухй ицх ср -
чиТ хй Есхн. КрТху хнрТухТ , х хсц чсир-
р Тхсициуур нх чиТ р хбТ рух р, ур нисй
нру угрТе Трцр схзур хнрТухТ е, нхТ иси-
ршр Есхнг нсхшхц и и, , рзрхТе, урТир
Тчизугшр Т нх иу иц иеу нрсрциу -
Т ицх ср й: хнрТухТ е иуисрх.
С р срз и нрсрциу рс зцр нсинху бх-
урнрс Т Т ц рцб в ц, урхбхсх , нсх р-
ри ц хсхгL Вркухи зурчиу и, х хсхи нс -
хбси нрсрциу рс зц ицх ср чиТ Т срур,
бизгТхух, ги ч ри хзцхкухТ е бхурнрс Т -
Т хх нисихсх р: Ти хзсрТ рющр нрсрциу рс -
зрв Тхсициуухй к зу срТш с и брзг нс -
циуиу р 18-х ?сюциср. :хэ хцг и, х Тч -
ри Ау ю Т срухй, ур бхии нхискиуухй бхур-
нрс Т Т хй хнрТухТ , уи р гк уинср. Kи Ти-
ги зрбр е, ч х нрсрциу – Трцр Т щиуур з
бс руТ ср в й х ки сиц – хТухр бс -руТ хй цнис ; ч х нрсрциу рс зц – ркуийш й
эициу усрТ иуухй, нх чиТ хй хбщиТ иуухй
к зу Ау , ч х и уТ иуур и р сихю-
в э хй Т сруи бр нрсрциу Т хй сихюв ий.
А уи Тгчрйух ххс ц зиТе: «сихюв », р уи «х-
ТгрсТ иууй нисихсх ».
<рзцш хб хнрТухТ , х хсгю уиТи Т Тхбхй
срз и нрсрциу рс зцр нруи бхурнрс Т Т х-
х нисихсх р, уиез уи х ци е, ч х Тхб 18-х
?сюциср х Т нхс зрхсрк рю гц хиуу. ди-
цруТх ххс , ч х з гчибу х нх Т хс х-
иуу р риц й Тихрх б уг е рг х 18-
хц ?сюциср. В э хй Т з юбхн ух Тнхцу е, ч х
 1919 хг дицруТх уи Т ср уиххеТ р, х х-
схи зрр г уих нхнг сухТ е уи х хс иуиср-
х. O сизицру, 1920 хг бхсхш йТ Т ,ху >ю-
 виц, р с хр ТнгТ – Т >юиухс,хц, гбр-
Те, ххс , ч х хбр э иуисрр гч Те Тхицг и-
г г ?хурнрс р. х ки Трцхи цхкух Т рзр е х :с цх
и < иср : ТгТ хц. Kх Тхзри Т ничр иу и,
ч х бисреур ицх ср чиТ р Есхнр уи х ри
Тиби х чи р хц, р гю хнрТухТ е нсиТ р ю 
уии иуиср. .руй уху хн ц зцр, врс щи-
х исхнийТ нрсрциу р, – э х бсрй иуиср
?груки. :ср иеТ р исхнийТ Т сру уи ис ,
ч х р г 18-х ?сюциср цхкух нс циу е гТх -
 Тхсициуухх нрсрциу рс зцр: :с цх и < и-ср : ТгТ хц ху  ше ррсий хиуухх
ц икр, Тнхезхрш Тхий хи х, ч х ИТ-
нру :хеши уи урТ х щий нрсрциу Т хй ицх-
ср . <г хх и Есхн гцрю , ч х нрсрциу
– гчшр зрщ р Т сру х бхурнрс Т Т хх зрхх-
ср, ч х Тхбхг цхкух зрщ е Т нхцхщею Тхбх
Т нхцхщею нх вийТ цис. р ки гцр инг р 
ТнруТ хс иТх нхеТ хх Тийцр ур ругуи ниси-
хсх х :с цх и < иср : ТгТ хх.
+ш б р нрсрциу Т ицх ср й хц, ч х ху
Т ш хц нхррю Т ур зрхиру Тхбх, р цикг
иц Есхни уи у чих бхии уинсхчухх. +б; Ту и -
Т э р хш б р нсизсиу иц иуисррц гбикиу иц,
ч х урТ х щий нрсрциу Т хй ицх ср хнрТ-
ухТ е 18-х ?сюциср уи ТгщиТ ги , нхТ хе г ИТ-
нру :хеши зрххсщ нхби хе х бр-
хрс Т ичиу ю хбТ х иеТ , х хсхи бх б уи-
хзцхкуц х Jсрув Ау , Трц нрсрциу -
Т Трц нсхТищиуу хТгрсТ р Есхн. др-
Тр иеух нсизсиу иуисррц уи шуи бги зр-
ци е, ч х р срз нхТсиТ иуухТ иуисреТ 
цгу ср нсиТ р ю ур бхешгю гсхзг циу-
ух урх хнрТр еТ бхеши Тих. :с цх и < иср
: ТгТ хх уиез урзр е юец рющ ц Т :
гсхиуе ТнхТхбухТ ий р хиуу р нх х
зиТ иу Т ш хц хсхшх. Внсхчиц,  хнсрру и
цхкух Т рзр е, ч х нрсрциу Т хй Есхни нхухр иуисрх, ч х цух и з у  ср хйуг, р
цух и – нсх ср : нхТсиТ иуухТ е уи зр Т
х нр с х зцр. >гчши Тсрзг нсх Ту е э х хнсхТ.
дрТр иеух хнрТухТ хТицурвр хх ?сюциср
хТхб гТх й, Тхнг Т хрш гТниг г Трц
зурциу бхурнрс Т х урших сициу , урх нс -
зур е, ч х :с цх и < иср : ТгТ хцг, уиТхцуиу-
ух, бх б хсрзх сгуии, иТ б циТ х хс иТх
Тийцр ц нс шхТе ци е их Т нрр хй хбщ у
,срувгзТ ц Kрв хуреуц Тхбсру иц. Kх ц р
зуриц, ч х хс иТ – уи нрр р хбщ у, э х нс зури
нх искри Трц хсхе Ае,хуТ XIII, р нхеТ й
Тийц – уи Kрв хуреухи Тхбсру и, ч х ИТнру 
:хеши уи нрсрциу Т хй ицх ср , ТнхТхбухй зр-
щ щр е сркруТ и Тхбх: урц ркух гТ рух е,
ч х Тси гТх й, х хси нхзх < иср : -
ТгТ хцг зрр е рТ е, рухи гТх и – ур -
ч и брз, уихбх цхй бхурнрс Т Т хй р ,
х иТ е нрсрциу р р р ххх. +ур з хнрТухТ ий,
гсхкрющ Тхсициуухцг хТгрсТ г, схи Т г з-
 цхТ нрсрциу х – Ти нрсрциу х, уи Т ю-
чр нрр г хбщ у. :хизух бги Тнхцу е э хй
Т з , ч х н Тр схв й х хзцхкухТ нсхи рсТ хй
сихюв Ау : «?ги г нсхи рсТ хй сих-
юв Ау Тхй Nх й нрсрциу L +чиуе хз-
цхкух, ч х хур хсру ч Т дср ц нрсрциу хц. И
ий э х нхуи грТ Т , иТ хур нхуи гТх р гсхсхцииТ хй нхс». В реуийшиц ц гзуриц, ч х
ци  г схв й нх гсх рц схцииТ хй нхс.
?х б уинср еух г искр е, ч х биз Тххср
Т хсхиц :с цх и < иср уи Тгци б зрр е
рТ е, уи Тцх б срТнгТ е хс иТ, х циу е ср-
круТ и Тхбх, гнср е Т срухй нхц цх хуТ -
гв , хнси хуТ гв . СхгчрТ и хсх , уи бг-
гч уихбх цц, иц уи циуии бх нхизуц 
:с цх и < иср: хе х р урс й Тшиц Тц-
Ти Тхр, урТ х щ й р хс, цхки хбхй Те биз
нххбухх ТхгчрТ . Kх иТ р , цхг цуи хзср-
з е, х Тси Ти хбТ х иеТ , брхнс Т хр-
ш :с цх и < иср, сишрющ ц и Т уи ур -
ч и нрсрциу Т хй брз, р гчрТ и хсх .
У э хх зрцичру иТ е хур Трбр Т хсхур. M х-
б Т р е ТхгчрТ у хц :с цх и < иср, хсхе х-
киу б х сиш еТ х Тхих нс и схруухх нх-
хкиу , хТхбхкрших х х и Т иуухТ , хнг-
Т еТ х нрсрциу Т хх гсху . р цюбсрзхц, нх
х ухшиу ю :с цх и < иср хсхе б уи Сеийи-
Тхц, уи ийуц хух ииц уи deus ex mmchinm
хТгрсТ иуухх нисихсх р, р ше ху ц з р-
у их Тнху иий, схи >юТеиур ?хурнрс р. Су -
зхй х хцнсхц ТТр Т зрххсщ рц цхурс цхки
 ше ур нрсрциу Т хц гсхуи: Тххс цикг хсхиц
:с цх и < иср хб зр иеух нсинхрри ур ч и
нрсрциу р. др Ти хТгрсТ иууи нисихсх , х-хси урч урю Т Т хцнсхц ТТр нххбухх схр, ни-
сихсх Ае,хуТр XIII :с цх и < ис зрисшри -
Т уи ц гТцТиууц Тхршиу иц цикг хуТ -
гв ий р гсхй. :исхй кис хй хТгрсТ иуух-
х нисихсх р Т рух Т нрсрциу .
СхгчрТ и хсх – Трцр у исиТур , б е цхки ,
и уТ иуух у исиТур и ре нисихсх и :с цх
и < иср, хух нс ри э хй уигрчухй рру юси зх-
бхуиуй ТцТ. :хТи нриу р хср Тнру-
Т и нх чиТ и нрс зррю Т иТецр зурциур-
иеуц хнсхТхц: «д х зр Ти х и L» Вх чиц
срзр р нриу р гс. :х р :с цх и < иср
бср ур Тиб Тю нхух г рТ , Тю х и Т иуухТ е
ниси цхурс ий ниси Т срухй, ху цх срТТч -
р е ур нхиск г хсх . А з е ур Тиб Тю нхух-
г рТ , уиТ ур Тиби Тю х и Т иуухТ е цхкух
бх ше ху ц ТнхТхбхц: гнср Т срухй нхц цх
хуТ гв хнси хуТ гв . Kх х иуе, х-
р Ае,хуТ XIII нху цри , ч х Т сихкиууи Тнру-
в хзррю х и Т иуухТ е зр нсх Тх щии уи ур
хухх хе х :с цх и < исг, Тхюз цикг хсх-
иц р хсхц циш ри Т си еи ийТ гющии
 вх: хуТ гв . + рзрш Те ниси бхсхц: р-
гср хуТ гв , хсхе б сри нхТиуюю, ху
Т рух Т зрщ у хц хуТ гв х р гс, х-
хсгю Трц ки гТ рух , хб;и у и Т Т нрсрциу-
хц нсх хТгрсТ иуухх нисихсх р. др урс -ц, нххбух Аи ису г, урик хТ исир еТ ху-
Т гв хуу цхурсх.
.иуиср, исуй Тхицг хсхю, цхки ше хс-
 еТ иц, ч х Т ш хц нхзух нху , р хнрТух 
сихюв хуиср Т гнр е Тхюз Т хуТ гв ий Т ии
рсру хц. :с цх и < иср уи б ху ц з и р -
 урс и, х хси уи гТ гнрю у хцг у чицг: ху
б ТнруТ ц срухц, гТ гнрш ц ше хсхю.
Из Ти нисихсх х, нх нг б з хТицурвр-
хцг ?сюциср, у исиТуии Тих, нхкргй, б ниси-
хсх : ТгТ хх цри 1926 хр. : ТгТ й, х х-
схх >хй Nкхск урзр Тхв р Т чиТ ц ?хур-
нрс хц ->хй Nкхск у хр уи н р Т цнр и-
уисррц-Тхв р Т рц/, нх рзр нс цис хх, р цхк-
ух нхТ р е дрср Арс Тр ур Тгкбг бгскгрзухй -
р гси. Kихбчур хТхбиуухТ е нисихсх р : Тг-
Т хх – э х гчрТ и уиц сг щ Т црТТ. :х уу-
ц Тнху и ц р чиТ зррч хТТ ру зиТе,
р сг Тгчр , Т гнр Тхр . = х ху
з нх ху схе цхТ ниси сиТ ру г в,
зру эи схТ рув , рсшрТ гю в рие, рзрс-
ц, нсхххеТ иууи хсгкийуи Т р, кииз-
уххсхкуи х зр, ии,хууи Т рув , ииср,
бру . АрТТ уи гчрТ хр у ш гсци Т ср и -
чиТ нгу х Врсшр, х хси зрщ щр хйТ р,
исуи нср иеТ г В хшр, у х з ?иеии-
ср, и г с Те нсиз иу сиТнгб ц у Т с. Иур э х срз ур нисиуиц нруи бр рсц , ср в -
хууй эициу бхурнрс Т Т хй р . Kх Тихбщр
зрбрТ х р, х хсгю хсру зхрр Тхв р Т чиТ р
нрс , ч хб нхискр е : ТгТ хх, бхсхшихТ
Т хнхсхй нср иеТ р В хшр, – нсрхй хр в -
ий, – Тихбщр зрбрТ х р бр ухц, Тхсициууц
эициу хц хТТ ру , нс ррш ц Тхв реухи зг-
чру и э хцг ц икг, э хцг киТ х хцг хиуухцг нг -
чг. ?рхрс нхиск и србхч , Тхр : ТгТ х-
х нсиср Те зрщ у х нсхи рсТ хй Тхбх;
циуух Тихбщр зрбрТ х р, хичиу и сг щ Т
црТТ сихюв хуугю р г, нсисрщри э х хиу-
уй ц ик урсхухи хТТ ру и нс нхиск и х-
хсгкиуу-Т . : ТгТ й, х хсй урчри нисих-
сх р б Тих ше ц икуц иуисрхц, Т рух -
Т хкиц урсхр, нсхи рсТ ц исхиц, Тхв р Т -
чиТ ц ?хурнрс хц, р Т рзр б >хй Nкхск.
Kх хухй Тихбщий зрбрТ х уихТ р хчух, ч х-
б : ТгТ й цх хзср еТ срц зр хуухТ .
+у, Тхю хчисие, хки бх Т б е хб; иууц
уи зр хур. В ТгщухТ , э х иуиср – хбчуй ср-
кру у, хзрбхчиууй иц, ч хб их зрцТ их и-
р, Т хе гхух исз и, Ти ки уи х зр срц-
Тхсициуухй сркруТ хй цхср ср в й их
Т сру. = х ц ику хчи нисиисуг е хТгрсТ х
ис ухц, уи бггч нс э хц хб; иууц уи зр-
хур. : ТгТ й р уиур В хшр, ч х рки уинс зури зр у ц нсрр зрщ щр е хТгрсТ х. Схнсх-
иу и ису нср иеТ г чрТ ий нсхбгкри 
уиц хТ хх нх р, «ТгцрТбсхр гнс цвр»: ур
нгици ху х ичри нгици рц . > хТ й нх
цишри иуисрг-Тхв р Т г исуг еТ срц зр ху-
ухТ , хТнхезхр еТ хуц хбТ х иеТ рц ,
ч хб Тнср е хш б г, хнгщиуугю урчри. Kи-
ез урч ур е нрсрциу Т й хТгрсТ иууй ниси-
хсх Т бизкрхТ ухх хиуухх ц икр. «{elm n'est
pms correct», Т рзр б Аг сху.
Схв р Т чиТ р нрс , хсру зхршр Тихб-
щгю зрбрТ х г, – Тхюзу : ТгТ хх: ух ицг ищи
угкух Тир е Тх ц Тхюзу хц црсшрр Тийцр. : -
ТгТ й хкиу нс й рТ , хн ср Те ур хуТ -
гв ю. В х сиц , р рсшрТ нсициТ е г
бх , Тх х хс нх р уи Тиу, р :хзуру иуиср
*рис Тхб сри Т ур Врсшрг, ур нхцхще нср-
 иеТ г, хТркиуухц ?иеииси нсиз иу Вхй-
вихТ й нсицеис В хш сишрю , ТхрТух хуТ -
гв , нисир е Тю рТ е црсшрг Тийцр. С э хх
цхциу р рсру хц хуТ гв Т рух Т уи нсиз -
иу сиТнгб , р црсшр Тийцр. :рсрциу Т й х-
ТгрсТ иууй нисихсх хе х урч ури Т : х Т 
нхс э х б нсхТ х хиууй ц ик, Тхнсххкрицй
Тихбщий зрбрТ х хй. ВнхТиТ : ТгТ й Т р-
ки , ч х, иТ б ВхйвихТ й В хш хкр Те
нс хр ису нср иеТ г Т , х хТТ ру и Т х-сии Тих нх исних б уигрчг. Ициуух нхТнишухи
сишиу и нсиз иу р В хшр нсиср х ц ик : -
ТгТ хх нрсрциу Т й хТгрсТ иууй нисихсх .
инисе хзсрщиу и : ТгТ хх срц зр хуухТ
Тивих зр Т х црсшрр Тийцр. «Я уи хчг гТ рур-
 р е р гсг, – зр и : ТгТ й, ир нхчг-
Т хр нх ухрц нхчг нрсрциу рс зцр, – хчг
 ше ийТ хр е ТхрТух хуТ гв ви г си-
ниу р хс и р, цхщ Тр хТгрсТ р». др
Ти нсри р урс , зрр ш и рТ е Т хй,
ху Т сиц Т ше хухцг: рзр еТ исуц Тгхй
хТгрсТ р.
И ;изкри ху Врсшрг, р урТ х щ й Тгр х-
ТгрсТ р: рси и, зрнс киуухй чи ис хй, Тхнсх-
хкиу эТ рсхур гру, Т ющ х срхТ . х-
нр, Т сх шр Т хе г в дср хТ хх нсици-
Т е , Т сичри их с рц : «Nр зсрТ ги : Тг-
Т йZ Nр зсрТ ги сиТнгб рZ» Арсшрг Тийцр бг-
и уи сгух нс й Тхршиу ю Т : ТгТ ц ур-
Тчи хуТ гв : «инисе, хр сихюв хуч -
рТе, – гцри рр нрсрциу р, – ц Тцхкиц х-
ххс еТ ». Kх нрсрциу Т й хТгрсТ иууй ни-
сихсх хе х урч урТ ; нх Тий иуе, нхТи Тх-
б й, х хси Тир хуТ гв ю нхТгшуц хсг-
 иц р гс, р ицх ср чиТ гю нсхи рсТ гю
:хешг – срхц иуисрр-Тхв р Т р, нхТи Т хе-
 хбси иуу нх ис уу Тхюзу х Т хе ср-зхчрсхру й : ТгТ й Ти ищи уи урши ТсиТ р
нс ц с е урТ и Т зр хуухТ ею.
В Т чр и еТх рвр е шиТ хц хг нрс-
рциу Т й хТгрсТ иууй нисихсх : ТгТ хх
хе х урч урТ : Тиху э х хТгрсТ иууй ниси-
хсх нх р ищи срух урзр е грш цТ .


ЕТ >иу у – Т ср и бхеши Т Т хй сихюв ,
х схв й – р хТгрсТ иуухх нисихсх р х -
бси 1917 хр. дхр урчри 1929 хр б <хТ-
Т , цуи хихТе биТихр е Т хццгу Т рц Ти
х иу х, нс урикрш ц Трцц срзуц Тх ц
хбщиТ р, х сх схв хх сихюв . +, в ре-
ур нхз в ССС< х ухшиу схв хх србх рур
С р уц; ух Тнхше с хц, хТхбиуух АхТ и
>иу усри, и схв Т Т р нрс ур бхии -
иеур, Тшр цуиу , уи хчиуе- х Тхнррющ и Т
цуиу иц С р ур. Е уТ иууц чихи хц, х хсй
уи Т р х ичр е ур цх хнсхТ, б >гурчрсТ й, р
и уТ иууц чихи хц, х хсй хбхТухруух нх-
ис Т р уТ гю исТ ю, бр цррц дрциуир:
ч х уи цхки уи зр е г иу , иТ гчиТ е, ч х
цррц дрциуир – схур ТиТ ср схв хх.
Kи цхи их циш р еТ Тнхс цикг С р уц
схв ц х «нисцруиу ухй сихюв » х сх схв-
хх х бсеТ хц нисихсх и. С р у х с ври , ч х
циуух схв й б хсру зр хсхц хТТ ру , Ти
зрТг нс н Три нрс йухцг хиуух-сихюв ху-
ухцг виу сг, чиурц х хсхх б Сисх, С р-
 у, ?гбух, Ус в й Nзиск уТ й. = х виу с, г-р уи х у >иу у, у схв й, б чрТ ею х-
иуух-сихюв хуухх хц и р, хзр ицхх схв-
ц. >иу у – Т ср и, ихх, хух ие, homo
ex mmchinm бхеши Т Т хй сихюв : ух Тхзр ие
иу бхеши Т Т хх хТгрсТ иуухх нисихсх-
р – схв й.
дхццгу Т чиТ р хнрТухТ е, Т х хсхй хку бх-
сх еТ нср иеТ р Тхсициуухй Есхн, зр ючр-
и Т уи Т ср и >иу ур, р р и схв хх. Kи-
ез срзхбср еТ иу уТ хй Т ср и , уи зур хб-
щий Т грв <хТТ 1917 хг. Kх р р схв-
хх уи Т зрур Т р ц - бх хТхбиуухТ ц Т ср-
у, нс циуиу и э хй р уи хбгТхиух иц хб-
Т х иеТ рц , х хси хбгТр рю нс циуиу и
иу уТ хй Т ср и : р р схв хх нсиТ р и
Тхбхй нисцруиу угю гсхзг хццгу Т чиТ хх ниси-
хсх р ркхй исхнийТ хй Т сру. Иуц Тх-
рц , нс циу е иу уТ гю Т ср и ю р хй-у бге
зрнрухисхнийТ хй Т сруи цхкух хе х хц Тг-
чри, иТ э хх ТгщиТ ги гхбур нхчр, нс
и брхнс у хбТ х иеТ р, р и б <хТ-
Т 1917 хр. Срц >иу у «Nи Т хй бхизу «и з-
у» хццгу зци» х цичри , ч х хс уреухТ е нх-
 чиТ хй Т грв <хТТ хб; Ту рТе чи се-
ц Тнив , чиТ ц гТх ц , х хс Крнрухй
Есхни инисе уи , нх хсиу и р , нххб-
у, гТх й уи Т ш хц и х. СийчрТ уи Т х ни-сич Т е э Тнив , чиТ и гТх , брхнс Тг-
ющ и нс циуиу ю иу уТ хй Т ср и Крнрухй
Есхни: Тиц зиТ ух, чиц зр ючррТе хс уре-
ухТ е нх чиТ хй Т грв <хТТ нх Тсруиу ю Т
сг ц Т срурц . Сихр иеух, иу уТ р Т ср и-
 уи нсиТ р и Тхбхй нс цхй гсхз нср -
иеТ исхнийТ Т сру: ур , нисцруиу ур гсх-
зр, ур Тшр ур Т срурц Есхн, зр ючиур р -
и схв хх. В Тхий србх и «+ бсеТ р сихю-
в р р сгТТ хццгу Т х» С р у н ши , ч х
нс хвиу и Тхб й, нсх зхшиш  .исцру хТи-
уею 1923 хр, уи урх зрбр е хб хТхбхц нххки-
у <хТТ 1917 хг. «+б э хц Тихрх б Тнх-
цу е хрс щг схв хцг, х хсй уи  у р хй
срзу в цикг х бсеТ хй сихюв ий сихюв -
ий .исцру бизкрхТ ух хТгкри уицив хц-
цгу Т х зр ийТ иеуи цу ци хш б ». :х
цуиу ю С р ур, уицив р сихюв 1923 хр нх-
иснир уигрчг з-зр х Тг Т хТхб гТх й, уи-
хбх ц нс циуиу иу уТ хй Т ср и ; их
г и , р схв й цхки хзрр е уг зр э г уи-
грчг ур уицив хццгу Т х. Kх рзр схв хх
гТни хТТ ру хТи уи зр Т х ур ч р ки,
 Тху, гТх й, р и б <хТТ 1917 х-
г. <ихюв .исцру нх иснир уигрчг уи нх х-
цг, ч х х рзрхТе уихзцхкуц нс циу е Т ср и ю
>иу ур. KинсхТ иеур хш б р уицив хццгу -Т х хц, ч х ху уи нс циу бхеши Т Т гю р -
г хТТ ру . Kр р г схв хх уи ю у бр-
хнс уи уибрхнс уи хбТ х иеТ р, у
хбщр Т грв Т сруи. :хэ хцг хнсрр е уицив-
 хццгу Т х, нсхр ш хТТ ру и, уихзцхк-
ух.
:хТи Тцис >иу ур схв й нр и гю
исиТе, нхн рш Те срТ хх е и угю х с уг и-
у у зцр. :сх иТ ру зц схв хх нхТ р уиТчрТ -
 р Тгебр: Трц э х ухй >ю ис нсибри з-
уру , р и з их Т хсхуу х, х уи ци уихТ х-
схкухТ нх р еТ Т ш хц нхзух, нхТниш х, -
в реух нх р еТ Т ш хц срух. Kх <хТТ уи-
си х ищи Т сичрю Т иси , х хси уи г ср -
 ур хуухТ ий с и, г с ю Т х е
з Т р уТ хй исТ хТТ ру Трци уихк рууи
гцхзр ючиу . >х р С р ур урир ур цТе,
ч х биз дисиуТ хх уи цхки б е >иу ур, нхТ хе г
циуух дисиуТ й б хухй з ру ТхТ р ю-
щ хй Т юч иеухй Т грв , р р Тхк рТе 
<хТТ 1917 хг. А х схв хцг дисиуТ й уи уг-
киу: нс Тг Т и дисиуТ хх, срух р O сизицр-
ур, >хй Nкхскр, Nкх Ар хурер уи цх-
ки у нхцхче, у нхцишр е нс циуиу ю р схв-
хх. :сиТ ре и ур циТ и дисиуТ хх :гру рси: х -
бсеТ й нисихсх Ти срух Тисш Т б. Я р-
ки Т сичр АхТ и >иу усри Т хсхуу х иси-чиТ хй ихс «нисцруиу ухй сихюв », х хси
г искр , бг х схв й уи угкри Т >иу уи,
бг х биз >иу ур цхки б е схв й. = х Ти срух
ч х Т рзр е, бг х х бси 1917 хр схв й Тгци
б зрр е рТ е рки хц Тгчри, иТ б >иу у
хТ рТ Oийврс уи нс у б у р хх гчрТ
 сгТТ хй сихюв .
= х иТецр Тцихи г искиу и, хур х урзр е их
уихбхТухрууц Тцхг ше и, х нсиги ч ри
ркухТ е Т ср и сихюв нх Тсруиу ю Т р -
хй: сихюв хуухй р и ркур иу р хТг-
рсТ иуухх нисихсх р. В хццгу Т чиТ хй сих-
юв Т ср и >иу ур уи и Т уихбх цхй бр-
зхй нс циуиу сихюв хуухй р : Трцр нх
Тиби Т ср и уи цхки хбиТнич е зрр рТ . В
И р 1919 1920 хр иу уТ гю Т ср и ю нс -
циу х Тий ии нхух и: х сиц И р бхе-
ши Ти сг исхнийТ Т сру Тхзсир хц-
цгу Т чиТ хй сихюв . ВТи бх х хх х-
ТгрсТ иуухх нисихсх р. Kх ре уТ и хццгу -
Т гцр , ч х сихюв хуур Т грв Т сруи,
хзцгщиу и бсхкиу и нсхи рсТ црТТр, эн -
иц Тихбщ зрбрТ хх , нрср ч э хухц чиТ хй
нх чиТ хй к зу , зрр србхч ц ,рбс , р си-
Т е урц – нхциш че зицие, срзр рсц , нх -
в хТгрсТ иуухх рннрср р, хссгнв ч уху -
чиТ р, нрТТ ухТ е бгскгрз , биТТ и нср ие-Т р, – гТх , бхии чиц хТ р хчуи хх, ч х-
б рТ е цхр нисий нсиТ р и ц сг щ -
Т . :рсрциу б нх ху схиц и: нрсрциу -
Т р бхсебр ТхнсххкррТе сихюв хуухй бхсебхй
нсх,Тхюзх. С сициу и зрр е рТ е бх и-
 х, ух уихТ ррх зуру сихюв хуухй р .
<ихюв Т хщрр Трцр Тиб Т ср и . = х б-
р нхх х р сишрющицг ш гсцг: ух р нсхиТ
э х ш гсц, у х уи зур. В хуви хувх ркуй
,р хс, нсин Т гющ й сихюв хуухцг Т гни-
у ю, гТцх си цхурс , х хср хр урзррТе
Тхв р Т чиТ хй цхурс ий. >ихи бхеш уТ х 
нрсрциу и бх хбиТнх хиух ийТ ц нсх,Тхю-
зх, х хси цх нс иТ зрр г рТ нхц -
цх нрсрциу р рки нсх х нрсрциу р. :сх,-
Тхюзуи хсру зрв Т уихис иц х ухТ Те нрс-
рциу Т хй бхсеби, циший виею ТиТ нсхи рс-
Т гю сихюв ю нсхТ хй Тциуи ц у Т исТ , -
хухй ци хй бгскгрз . др хсру зхр е х-
ТгрсТ иууй нисихсх L р хр бр нсхбицр 
1919-1920 хр уи хе х И р , ух нхч х Ти
Т срур Крнрухй Есхн.
У схв хх иТ е хчиуе Тухи чи хи нсиТ риу и
х хц, р сиш е э г нсхбицг. :х их цуиу ю, р -
р нхТ руви хТи уи зр Т х гТх й Т ср-
уи х ур ч сихюв хуухй Т грв , брхнс -
Т гющий хТТ ру ю. :с циу е р г х бс 1917хр <хТТ , гнср ицхй дисиуТ ц, бх у чг е
уи ичи, уики , Т ркиц, .хру  Oий-
врс . Mи си Тнив , чиТ гТх , нисич Тиу-
уи >иу уц «Nи Т хй бхизу «и зу» хццг-
у зци» -хзцхкухТ е Тхи у е бхеши Т Т й ни-
сихсх Т х хучру иц цнис р Т Т хй х у; хз-
цхкухТ е Тнхезхр е ур зиТ ухи сиц бхсебг
цикг гц сгннрц искр, х хси ухц Тгчри
цх б хб;и у еТ нсх бхеши Т Т хй сих-
юв ; хзцхкухТ е искр е Тсру иеух хгю
сркруТ гю хйуг, х чрТ брхрс ру Т ц срз-
цисрц Т сру, х чрТ брхрс нххцг ТхТ х у ю
ТсиТ Тххбщиу ; ур ч и бгскгрзух-ицх ср чи-
Т хх сихюв хуухх киу сиТ е уТ и/, р
рср исуи нххкиу <хТТ 1917 хг, уи
 ю Т уихбх цц гТх ц гТнир хц-
цгу Т чиТ хх нисихсх р. ЕТ б р р бхеши-
 Т Т хх хТТ ру зр Тир б х и ки гТх й
хбТ х иеТ , х х хс зр Т иу уТ р Т ср и-
 нсхи рсТ хи сихюв хуухи киу и Т ср-
ур Крнрухй Есхн, х хццгу Т чиТ р хнрТухТ е
уи ур Трр б ТийчрТ ур ркхй исхнийТ хй Т ср-
ухй.
С ср и чиТ р хувинв >иу ур бр ри р х
сиреухТ : ий уихТ ррх хчухТ срТчи р. >иу у
нху цр сихюв хуугю Т ср и ю ур цруис дргзи-
 вр: Т хсии р Тхих схр , хТх, ю, уики рТ гТТ х ург г. :хТи Тцис >иу ур Тси их
урТ хеу у бх урйиух ,гурциу реухи Тх-
ч уиу и дргзи вр «+ хйуи» Т иу уТ ц нхци -
рц : нх э ц нхци рц, р р ки нх зрн Т ц ур нх 
у Арс Тр «.сркруТ р хйур х Jсрув », цхк-
ух Тг е х хц, урТ хе х хбхТухрууц бх уии-
с и схв хх Т ср и чиТ й иу й >иу ур. Kинху -
ух, нх р ц нс ч урц, иТ хе х уи нхс и бхсе-
б Т схв зцхц, <хТТ х, в реух нс ри Т р-
хи зурчиу и иу уТ хй сихюв хуухй Т ср и . р
Т хс чиТ р схе, х хсгю >иу у Тср сихю-
в , уи ри хТухру й урзр е их и ц Т ср и-
хц.
В ругу х бсеТ хх хТТ ру >иу у нхху хн -
ц зцр уи исниу . :хТи збсру схв хх ур нхТ
нсиТир и ни схсрТ хх Тхи р хиуух-сих-
юв хуухх хц и р, р р ки зрхиру бхеш у-
Т р цхТ хТ хц Тхи и гу рТе, ур хуив, сихр,
цгч шр >иу ур ищи Т юеТ Тхб й з-зр хх,
ч х их нрс у р уи цхр хб еТ бхеш уТ р 
Схи р. И Ти ки их уицухх сихк  хсхй Т;из
Схи х, урзурчиууй ур х бсе. «Kрц уихб зр ие-
ух б е бхеш уТ и ур Т;изи, – ххс схв й,
– ие уи э х бхеш уТ х бги зрр р е рТ е».
:х Тг , схв й нср. «Nр, – Тхршри Т >иу у, – б-
х б ур ух срТТч р е ур ,хсцреухи бхеш у-
Т х». >иу уг х ихТе б нху е нсх нср ие-Т р дисиуТ хх црТТ, зр хн е <хТТ ю хухй нсх-
и рсТ хх уир, р е Т ур хТТ ру ю Тицг сгТ-
Т хцг урсхг, Трцхцг еТ ур Т;из Схи х, нс -
уг е нх ухиу ю циуеши х Nрур С хбии-
р, исх бхеш уТ р Схи р, Тххбщ е х нри-
у нср иеТ р дисиуТ хх хб гТ рухиу нсх-
и рсТ хй р гс. N уих ТгщиТ ги ше сих-
юв хуур Т ср и , р р р хТТ ру ицг уих-
Т гнур.
– :си срТух, – ххс схв й, – ух нисц ихц
урх зрр е хсх, зру е Т ср и чиТ и нгу ,
Тисуг е нср иеТ х. N э хх угкух хсру зх-
р е хТТ ру и, Т,хсц схр е нхх х е грсуи
чрТ . +у уи хку б е цуххч Тиууц : црТТх-
хТ е урц у чицг, хТ р хчух уибхешхх х с р.
Kх >иу у уи кири , ч хб бхеши Т Т хи хТТ р-
у и гнси р бру зци:
– Kи , – ххс ху, – хТТ ру и хкух хн ср еТ уи
ур зрххс, уи ур нрс ю, р ур нисиххй рТТ. = х х-
нис. ВхТТ ру и хкух хн ср еТ ур сихюв ху-
уй нх;иц урсхр. = х х- хс. ВхТТ ру и хкух
хн ср еТ ур р хй нисихцуй нгу Т хс урср-
Т рющий сихюв , хр р ухТ е нисих с -
х урсхр ур бхешр . = х - си е . Вх э ц си-
ц гТх ц нхТ рух хнсхТр х хТТ ру х -
чри Т црс Т зц х бру зцр.
– :си срТух, – ххс схв й, – ух иТе урсх –э х чисиТчгс цухх хТТ ру . Kгкиу уибхешхй
х с рух сху, сиш иеу бхйвх, хри-
ш сихюв хуухй р хй. – ? е цхки , схв й
нср.
– А хку Тю уршг ,ср в ю, – ххс >иу у, –
 уг е ур зрх рзрсц: рц ии циТ х, рц уис
к зу , рц Т хчу ТнрТиу сихюв . рц хку
ц хс ч , Т срТ у сичр срз; Ту е уршг нсх-
срццг Т р е хнсхТ р : бх нхухи нс у и ур-
ший нсхсрцц, бх хТТ ру и.
– :си срТух, – ххс схв й, – ух рки иТ црТ-
Т нс цг уршг нсхсрццг, Ти срух урх бги хср-
у зхр е хТТ ру и. Kр зрхр, ур ,рбс р, р-
зрсцр урх бги урбср е урику, Тци юий.
г сибги Т уи црТТр србхч , изис сх бикиу-
ви, р грсуй х с .
– А ч хб х уиТ Те хТТ ру ю нх-црс Т Т Т , х
иТ е р Т гТТ г, – нсххкри >иу у, – ц х
ки сиц , уи ис у ц уг , хку хсру зхр е
ш рб нхТ ручиТ х с х, срТнсии е Т , -
уг е исуи нх ур Трци ркуи нгу , х сгк е
Аи Трус у г, зру е :и схнрх г, рсиТ хр е и-
уисреуй ш рб нср иеТ х, нхТр е юу исрц
 хй  з р и х с , х хси ТнхТхбу нх-
 буг е, ух уи р е уинс ию уг еТ виу срц
хсхр. А хку цхб зхр е ххсгкиуу србх-
ч , нс зр е х чр уухцг нхТиуицг бхю, зру еТсрзг ииср, ии,ху, нхциТ е урш ш рб хТ-
Т ру г виу среухй ии,хуухй Т рув , Т зр е Т
у ц нх ии,хуг Ти зрх, Ти нх , Ти нгу х-
хсгкиуухй бхсеб.
– :си срТух, – ххс схв й, – ух|
– = х Ти нс цисух, хуичух, – нсххкри >иу у,
– ше юТ срв хх, ч х уиез нисик -
рицй цхциу хТ р еТ исуц црс Т зцг, хТ р е-
Т исуц сихюв , уи х ухТ Те хТТ ру ю, р
Т гТТ г. Врц зиТ у хТухуи нср р э хх Т-
гТТ р, Т,хсцг схрууи Арс Тхц. В нс циуиу
<хТТ х бсю 1917 хр э нср р хзурчрю
Тигющии: хухсициуухи, хзцхкух бхии уизрн-
ухи бТ схи урТ гниу и ур : ис, уинсициуух
зуи, зуг с , з србхч рс рх, з J у у-
 , з <ии , з дсхуш р р, урТ гниу и Ти-
х ,х р, Т хниу и ру Т хх нисииТр Т ур 20
Т чрц юу исх рзр х, х хсц срТнхрри
нср иеТ х. дхцб у схр е урш с руи Т -
 – ,х , србхч хйТ хи чрТ р , ч хб уи-
нсициуух б зру юбхй виухй гискру ии-
,ху, ииср,, киизуххсхкуи Т рув , цхТ . В-
и е Трци сиш иеуи эициу -урш «грс-
у х» србхчгю цххике, р срух гчш цр сх-
Тх/ уибхеш и х с  зру ц Ти рк-
уийш нгу х гчрТ изи, х Ти рк-
у хнисрв . СхТ р е х с ур гчш србхч Т сгке ц бхцбрц урТ гниу х сгкиу
«виу сх» срр -юу исТ и ш х, ииср, ии-
,ху/. УТни сгТТ хй Тиц сухй сихюв зр Т
х г- си уий бхсеб.
– ВТи э х Тхисшиуух нср еух, ух чисиТчгс Тхк-
ух, – ххс схв й. – :ру Т ш хц хбш сиу, Т ср-
и хр ри Т ш хц бхешхи нсхТ сруТ х
Т ш хц цухх юий. M хб хб еТ гТнир, уи
угкух у хнрТр еТ уибрхнс у хбТ х иеТ ,
у нхрр еТ ур хбТ х иеТ р брхнс уи. Kгк-
ух Тхбюр е р г, ийТ хр е ур хсру чиуухц
нсхТ сруТ и уибхеш ц ч Тхц юий, ТхТсих х-
ч е гТ ур ру урнсриу , грс е хчух
Т еух, уи нху цр шгцр. ВхТТ ру и – э х биТшгц-
ур црш ур. Вршр Т ср и угкри Т х цухкиТ и
брхнс у хбТ х иеТ : р хТТ ру и уи угкр-
и Т у чиц: хух ТрцххТ р хчух.
– Вршр р р хчиуе нсхТ р, – х ичри >иу у, – г
уии ше хух нср х: нхби е. Kи  нсинхч -
ри и Kрнхихур дисиуТ хцгL
Схр, нс н Трици цухй >иу уг, уи цши-
у: Ти цхкух урй н Тецр, х хси ху урнср-
 виу среухцг хц и г бхеши Т Т хй нрс
 х бси 1917 хр.
8
8
8. А хс нхч хТхух в сги х с з н Тецр >иу ур х 13 –
1] Тиу бс 1917 ., хзрриуухх «Арс Т зц хТТ ру и», Т р е
«Схи нхТ хсхууих», урн Труухй 8 х бс 1917 .>ю , зурющ и Ти сг >иу ур, хТхбиуухТ
их зрци х иу и и рбсеТ хх хТТ ру Ах-
Т и 1905 хг, бгг нхсркиу ур ухТ ею их нси-
Т риу й х р и иу и хТТ ру ругу х -
бс 1917 хр. иц уи циуии урх нс зур е, ч х нхТи
юеТ хх нхсркиу хе х ху, урс г Т схв ц, уи
нх ис з г ругю вие сихюв хуухй Т ср и-
 : хТгрсТ иууй нисихсх . :хТи уи х хс х-
ибру й - юи г бхеши Т Т хй нрс бр ше
хур вие: хб еТ бхеш уТ р Схи р/ и хТ-
Т ру ТиррТе, р Т рзр >гурчрсТ й, цх хсхц
Тий и иеухТ >иу ур. Kх х сиц угкиуух-
х нсибру J у у , гр ху г сТ нхТи
юеТ Тхб й, ч хб уи нхнрТ е сг дисиуТ х-
х, ху цх зру цр еТ ше ихси чиТ хй нхх х-
хй хТТ ру . хе х э ц цхкух хб; Ту е их ур -
уй нру хиуухх урТ гниу ур :и схср нс нх-
иск и срТухрсийви зуг с . = х урТ гниу и
х хуч хТе б р рТ сх,хй: нсхр иу уТ хй Т ср-
и нс и б нсхрг р хТТ ру црТ-
Тххй би срТухрсийви ур г вр :и схсрр.
>иу уг нхуихи нс х хТе урбюр е зр Тхб-
ц зри р, ху уи цх и реух срТТцх си е Т -
грв ю: ух хТухуи чис сихюв ху и х-
срзх Туии, чиц уи х хси чиу виу среухх х-
ц и р нрс , Т гнрш и нсх уицииуухх х-
хсгкиуухх хТТ ру . УнгТ е цхциу бх б нси-Т гниу иц, н Тр >иу у нрс йуц хц и рц :и-
схсрр АхТ . И х ур зрТиру 10 х бс ,
нс гчрТ исугшихТ з J у у >иу ур, виу-
среуй хц и нхр ющ ц бхеш уТ хц -нсх-
 б хе х хи: дрциуи К ухеи/ нс у 
сизхюв ю х хТТ ру , хи- х виу среухц хц -
и и Ти ищи б уи ТхрТиу Т э ц. дрциуи К -
ухеи б и уТ иууц , х х с х Т рзрТ
нсх уицииуухх ххсгкиуухх хТТ ру , ух 
цуиу и рйуи срзи цух и. ВсркибухТ е и,
х гши уи ххбс сишиу и >иу ур, хбсрщррТе
 хТухухц нсх схв хх, «ру нр чухх схв х-
х», ух ч р бхеши Т Т хй нрс , че хси р
х рр гки зрр сиу хи биТнх хйТ х г Т рсхй
иу уТ хй рс .
>иу у и у Т срТ хухц з ни схсрТ 
нсициТ й , уи ис з г хбщгю нх чиТ гю
Т грв ю, у цр иеух Ти зр у с рц нсх -
у х схв хх. В х цхциу р и б х у бх х-
ибру цх х рзр еТ сх хц сихюв . В
н Теци виу среухцг хц и г х 17 х бс >иу у
Трцц сиш иеуц хбсрзхц х иср урнр дрци-
уир К ухеир, рухй виею х хс бх -
 е хш б схв хх. «Виз гчрТ црТТ, – г ис-
кр ху , – биз Тихбщий зрбрТ х э х бги уи
хТТ ру и, р нхн р ц икр, хбсичиуур ур нсхр.
р р схв хх – э х бру зц. Арс Т Т Т р нрсуи цхки у зиТ хТТ ру и х гсху хиуухх зрх-
хср».
В н Теци х 17 х бс >иу у зрщ щри схв хх
их р г х хб уиу й бру зци. Вхиууй зр-
ххс – э х ч Т й бру зц, иТ хе х ху уи хср-
у зхру нрс ий хнсиииуухх рТТр, иТ их хср-
у зр хс уи гч рю хТхбиуухТ нххкиу нх-
 и ххбщи, цикгурсхухй нх и чрТ ух-
Т . СгщиТ ги хсхцур срзу вр цикг Т гТТ хц
ххсгкиуухх хТТ ру хиууц нисихсх хц, х-
Т хйуц нхс вру Тх Ти хчи зсиу . Kх ур э х др-
циуи К ухеи Тсрзг ки цх б хзсрз е: срзи
схв й уи г искр Тир, ч х хТТ ру и уи хк-
ух гч р е нх чиТ гю э хухц чиТ гю Т гр-
в ю Т сруиL <рзи уи зр , ч х Тихбщр зрбр-
Т х р – х у з хТуху эициу х иу хццг-
у Т чиТ хх нисихсх рL др цхкух срТТч р е ур
нхиск г нсх,Тхюзх, ур хб; иу и Тихбщий зр-
брТ х , иТ нсх,Тхюз бгг зрхух уи Т урц , р
Т урш ц нсх у рц L +у хбисуг Тихбщгю зр-
брТ х г нсх урТ. У урТ рки уи исхй ххх-
сиуухТ Т киизуххсхку рц . Из Тхсх р чиух Т-
нху иеухх хц и р нсх,Тхюзр киизуххсхку -
х хе х хи – бхеши . Ахкух нхби е биз
нхиск нсх,Тхюзх, биз нхцхщ Тихбщий зрбр-
Т х L
= х хчиуе иТ хи зрцичру и, >иу у уи цхки нсх-хнхТ р е ицг у чих, схци Тхих уизбицхх
сишиу . Kх схв й гбри Т , ху Тнх хиу: «ВхТТ р-
у и – э х уи Т гТТ х, – ххс ху, – хТТ ру и – э х
црш ур. M хб зриТ ии, угку Тнив р Т - иу -
: у ч х уи Тцхки ии хТ рух е, рки зрцичру
хннхуиу х. +Т рух е ии Тцхг хе х иу ».


Урсуи чрТ схв хх урТч рю х хх Т -
ч србхч , Тхр цр схТх. >гчш и Т  э 
чрТ б урбсру ур :г хТ хц ВбхсТ хц
зрхр, з цхс х ?р йТ хх ,х р р шТ 
Т си х. В ичиу и иТ уий э р срТур рс
нх хцрухру иц Ау хухр-+Тииу х нсхх «уи-
 ци» сиу сх виу си хсхр. Kр ,хуи хн
изис сх, зрнсг ший г в, ур ,хуи рхТр, врс -
щих нср иеТ иуу гчсикиу , ц у Т ис-
Т р, иуисреухц ш рби, ур нхч рц и, ур ии,ху-
у Т рув ииср,и, ур х зрр рзрсцр, 
сг ххТ и Тиц иу чиТ ц Тгкбрц хсхр, у -
х уи зрцичри э бизхсгку юий, х хси уи-
бхеш ц сгннрц , нх с -чи си чихи р, Тси би-
р у х србр рю р г хТТ ру . р р «уи-
 ц сиу схх », хбгчиу нхТ ручиТ ц бхи-
ц ийТ ц, ниси Тнхезхруур схв ц 
ругу х бсеТ хх нисихсх р, инисе Т рр чрТ ею
Т ср и си еих Иу исурв хурр. :ср р схв х-
х зхкиу срз  гчибухй иср гси дхц у-
исур. Сси нсхч  Тв н у рйТ хц гу исТ -
и и АхТ и нсинхрю р г «уи ц си-
у схх », х хсгю р гТнишух Тнхезхр Oрури?хсх у, хн ср Те ур хн схв хх. В АхТ и, ур г -
ви Вхху р, гу исТ и и Сгуе Я Тиур рйТ и
Т гиу згчрю нс ув н, х хси хццгу Т чи-
Т и хсру зрв .исцру нс циу ю ур нср и р-
кхи хТ сиТиуеи, х србр р нхТ ручиТ гю р -
г нс цх нх ухТхц г нх в брхурцисиуу бюс-
исх ?ис ур, Nсизиур .рцбгср.
В х бси 1917 хр, ур ругуи нисихсх р, сир в -
хуур , бисреур , циуеши Т Т р эТисхТ р ни-
чр е биз гТ р ис сгТТ хцг хбщиТ г х хц, ч х
нрс бхеши х х с х х х хТТ ру и: >иу -
ур схв хх хб у ю урцисиу Тисуг е ицх-
ср чиТ гю сиТнгб г гТ рух е р гсг нсх-
и рс р р. +у уи ирю Ти си р з Тх нсиТ гн-
у нрух, н шг бгскгрзуи рзи ; нхх х р
нсхи рсТ хй сихюв ии Т ур рзр г Ти; х-
к бхеши х, Т гнр ур зрхр рзрсцр
ниси србхч ц Тхр рц , зр ю х ТигТшр-
у и, ч х Ти х хх, ч х иуе хТТ ру гки б зх .
дгр Тцх с нср иеТ хL :хчицг >иу у, схв й
хТ реуи чиу виу среухх хц и р нрс х
Т нхс уи рсиТ хруL др и цис нс у црю Т 
зрщ <хТТ х бхеши Т Т хй хнрТухТ L
Kинсрр, ч х нср иеТ х дисиуТ хх уи нс -
у х уихбх ц цис зрщ хТгрсТ р. Kр-
х х р е Тнсри хТ е дисиуТ хцг: ху Тир 
нсих срщиу хТгрсТ иуухх нисихсх р Ти,ч х бх их Т р; х рк Те ур их циТ и :гру р-
си, >хй Nкхск, Ар хуре, Nкх O си-
зицру, – ху ийТ хр б хчух р ки. +бхсху -
иеуи ийТ дисиуТ хх Тх Т Т Т ици нх-
 вийТ цис, х хсхй нс бир Тир нсхх-
крю нс бир е х Т нхс р рбТхю Т Т и, р
 бисреуи нср иеТ р. KиТнсри х хб -
у е дисиуТ хх уинсигТцх с иеухТ уи хц-
ни иу ухТ : Ти их хц, ч х зрщ хТгрс-
Т р х Тхсициуухй нхТ ручиТ хй иу ху нх-
 вийТ цис гки уихТ р хчух. +ш б р дисиуТ хх
– э х хш б р, х хсгю Тхисшрю Ти нср иеТ р,
срТТцр с рющ и нсхбицг зрщ хТгрсТ р р
нсхбицг нх вийТ цис.
и, х хб у и дисиуТ хх уинсигТцх с ие-
ухТ уи хцни иу ухТ , зрбрю , р хи нх чи-
Т хи црТ исТ х р хи цгкиТ х ху нсх  ю-
и 1917 хр, хр нхр хТТ ру и Тхр и-
зис сх, ргТ и, хр Тхср сир в хуугю рру-
юсг дхсу хр. В нхТиуиц Тгчри ху сиш Т р-
ки хбср еТ зр нхцхщею бхеши рц, ч хб уи
р е хсу хТ ц рзр рц гу ч хк е ицх ср чи-
Т и зрхиру ,исреТ хй сихюв . хр ий-
Т дисиуТ хх нхсрз Трцхх >иу ур, Т рзрши-
х: «Kрх хнрТр еТ дисиуТ хх, ху уи гср ». ?гиц
Тнсри дисиуТ хцг: х бси, зрщ щр хТг-
рсТ х х бхеши Т Т хх хТТ ру , ху цх ий-Т хр е хе х р , р ийТ хр, уи урчи. схв-
й г искр, ч х ии зрщ хТгрсТ р рухи
– э х нср еух бср е Т Т ицг. дисиуТ й, >хй
Nкхск, :гру рси, KхТ и, – Ти ху х бси цх
б нс биуг е ше хухй Т Т ици зрщ : рТТ -
чиТ хй Т Т ици нх вийТ цис.
:иси вхц схз щий хнрТухТ дисиуТ й нс р-
зри исуц нср иеТ г хиууц чрТ ц – юу-
исрц рзр рц – з е нх ху схе К цу й хсив,
рс чиТ й хсив, ц у Т исТ р, ии,хууи Т ру-
в ииср,, цхТ , х зр, зру и .иуисреухх
ш рбр, ниси сиТ Трц хк иуу виу среу
г в. р ц хбсрзхц, рвр е Т ч чихи , х х-
сц ху срТнхрри Т х ви, бгг зру хсрухй
Т ср и чиТ хчи нх чиТ хй рц у Т ср-
ухй Т сг гси хТгрсТ р. Ициуух э хй хш б хй
хТнхезги Т схв й. Nсг и исуи дисиуТ хцг
хиууи чрТ ТхТсих хчиу х сиТ ухТ :и сх-
срр, ЦрсТ хц Сии, дхн уи, .р ч уи, +бгхи,
 :г хи: бхеши Т Т хцг хТТ ру ю нс и Т ср-
зхср е э х киизухи хевх, бх зрхуг еТ уиц.
:с у Ти уихбх ци цис, ч хб хбиТнич е
бизхнрТухТ е нср иеТ р: х с юу исх нсхчи-
Трю хсх уиц ухчею. Kр ниси сиТ р, урчри
 хуви Ти ркуийш хсхТ рс ис й, г ;из-
х ур нхщр , ур сшр хцх нх KиТ хцг нсх-
Тни г гТ рухиу нгици . В хни х их нхнр-рю Т Тхр Т и нр сг . Аииуух нсхизкрю бсх-
уи , нсх рр Тиби хсхг х ц зрру иц
Т сиу. дсгхц врс гкрТрющ й рхТ. «Вх цх Ти-
хбщр зрбрТ х р», – ххс схв й Ау хухг-+Ти-
иу х, нх рзр ицг юТ хй хххсх ур KиТ хц
нсхТни и. Kх дисиуТ й уи хсру ч Т ху ц нх -
вийТ ц цисрц . +у нс и ийТ и иТе нх -
чиТ й циру зц. +у уи Тхб сри Т вин еТ зр х-
у  ше нср нх х: ху хчи х ч х б х у
Т рх зрсгч еТ нхиск хй и Т . У уих з-
ри сихг нхз в нсх,Тхюзх. +у зури , ч х сг х-
х и нсх,Тхюзх уи нхиск рю бхеши х.
В э хц х ухшиу с р, х хсхй дрциуи К ух-
еи нхис иу уТ гю ихс ю хТТ ру р -
г схв хх, бр Тнсри р. ВТихбщр зрбрТ х-
р – уих ;ицицр чрТ е хТТ ру : иТ бхеши
уи Тцхг хниси еТ ур Тихбщгю зрбрТ х г, ху бг-
г уихТ р хчух зрщ щиу Т р нх исн нхср-
киу и. .ххс хб э хц, схв й р - х урзр хТТ р-
у и «грсхц, уруиТиууц нрср г». N нхби
хТТ ру уихбх цх, ч хб к зуе :и схсри б-
р нрср зхрур Тихбщий зрбрТ х хй. <г хх и-
 нсх,Тхюзх уи нхиск рю бхеши х, хур-
х хсру зхрууи црТТ сг щ Т Т ху ю Т ур
Т хсхуг >иу ур. дисиуТ й уи цхки хзийТ хр е
ур црТТ, нхэ хцг ху хчи нс иче ур Тхю Т хсх-
уг нсх,Тхюзу хкр х. С бхеш ц сгхц ху хб -ри Т х у хбищру Тхбюр е уий ср и . дхр
>иу у гзури х уий ср и и нсх,Тхюзу хсру зр-
в й, х ххс схв хцг:
– дрциуи б нср: биз хнхс ур Тихбщгю зрбр-
Т х г ршр р р хбсичиур ур нсхр.
– Ахй Тхюзу – рхТ, – х ичри схв й, – р э х
бхеши, чиц Тихбщр зрбрТ х р.
M хб нху е нру схв хх, урх нсиТ р е Ти-
би, р ц б и у :и схср. .схцруи х-
н изис сх, ищи ниси у ,исреТ хй си-
хюв бикрш Т ,сху р зрнхху ш Т х -
вг, Тхух Т виею срзсрб е э х врсТ х Тхбх,
р к Т и нхс ур г вр нхщр , с зуи,
хбхсрууи, кр и, не уи ххуи, бх з и
бизкрхТ уи, х хи збгу хр еТ х хи би-
кр е, Т кркхй циТ кркхй ц ср гши. KиТ-
хучрицц с рц Т ху ур сх грср KиТ х-
х нсхТни р, нх Т хсхурц юТ хх нх х р, цииу-
ух кгщихТ нх ш сх хй, шгцухй г ви, нсхрю
хсгк и, нсхнрру Т Т гю иср гсг, Т рси , Ти-
циур нхТхуичу р. Kр КурциуТ хй нхщр , ниси
АхТ хТ ц х зрхц, врс уиисх ур Тгц вр:
хнр хши Т , грс и Т х Т иу, х р ри Т ур-
зр, Тхух бис срзби, Т Т хшуц хн ц р
ниси, срзб ри Т , р нс бхй, х ии , сгзх ,
срцр , Т х щ и г нрц у р Аи Трусг III, р
Т х р хй, ч х зр рки Т , бг х ур нхщр х-х- х сикг . Kр гг KиТ хх > ийухх нсхрв р-
зи с рю нхТиу и уххТ : х циср, нс у -
цриц дисиуТ ц хр з Тхк шийТ Т г-
рв , нс з хиуух-сихюв хуухх хц и р, :и-
схТхи р, хсхТ хй гц, нс рз хиуухх хциу-
ру р нх ху р :х ху хр, х хс ху гсхкр-
и изис срц рсиТ хц, зрнсищри ицхуТ срв , ц -
у г чуи Т ч . :х грц г в сгннрц Тхб -
срю Т србхч и, Тхр , Т гиу , Тгкрщ и, цр сх-
Т, схц х Тнхс , срзцр рю сг рц . В р,и Т х-
х Ти хбТгкрю хззру :х ху хр, х х-
сй урцисиу рсиТ хр е иТ Т ч изис сх, ур-
х щ Т :и схсри, зрнси е г чуи Т ч .
:иси К цу ц хсвхц Т х и бр рси Тиц иТ -
н ц ци сх хсг й: хзи у уисух шр-
рю зр-ниси юу иср  уу ш уи . :иси
зру иц иуисреухх ш рбр р с р Т х хиууи
р хцхб . Вхзи Ац ср ийТ р, Аи Трусх-
Т хц Трг, срзциТ Т киуТ й бр реху; их бхйв
Т ур зици х сг ТхТ риуу циТ и у хх .
Арс уТ р нхщре зрнхуиур юец : србхч ц ,
цр схТрц , биуц , зцхкиууц изис срц 
хцх е ; х Арс уТ й хсив, и зрТири
Тхи сиТнгб , хсру ю рзр Тх чису
цих шрн р, Т уг ур гх. дрзр гс , хк -
иуух нисихрс рю Т , Тцию Т . ЕТ б х-у -
бге нху Т ур гнх ИТрр иТ хх Тхбхср, х урзрнри ху г и б гТ и гб чисухх цр з
сгб :г хТ хх зрхр, и србхч и гки х х Т
зрс кр е сгке . :хреши – J уТ й зр хТ сх
дх у, ур х хсхц Т х синхТ е дсхуш р , срТуй
дсхуш р , и цр схТ Т Туц , р г и ий, рзрц
кг Т урр Nбиу х, ч хб х нср еТ ур нхцхг
схв хцг, ур бхй Т юу исрц . Kр сгхц хуви хсхр
ц х цухкиТ р зрхТ сгб Т ри Т срТух-
р й гцру: э х ВбхсТ р Т хсхур, и Т сри Т
>иу у, биуй, хсрхчух хзбгкиууй, нрс -
и, нс рющиц ицг ТхТ х Т ци ц нсх ув ре-
уц р исхц. K х уи Тцх б гзур е э хц бизбхсх-
хц Тгб;и и Т хсчрщ ц урх бхц ур руц х-
хТрц схзухх >иу ур, ниси х хсц синищи Т
<хТТ . Ициуух рц, ур зрхр ВбхсТ хй Т хсху,
Т,хсц схрууи схв ц х с срТухрсийви
кг нс рзх Ау хухр-+Тииу х. Kр х ср ур г киу-
щ у ничреуи вр, ух исй з ; Т урТ гни-
у иц Тгциси сгнн киущ у Т хсгк иц урнср ю -
Т виу сг хсхр. В э у ни схсрТ й нсхи р-
с р хчги : хсхцуи црТТ юий нисиТи рю иТе
хсх з хувр хуив, нх хц хзсрщрю Т Тх
срйху нхТи х чрТх, нсхииуу ур ц ур,
ицхуТ срв , г чу нх рТх р. ВТ рТ е Сх-
и рцZ +с нш и ххТр хср хсх нххщрю Т Т р-
рц р зурциу. Kр сшр хцх Т Т нгици-
рц Тхр дисиуТ хх; ху Тгшрю э хс нш иххТр, и Тицич бсхТрю шигг ур хнг.
Kхче хнгТ ри Т ур хсх р зхищр гчр. Kр
KиТ хц нсхТни и хнр изис сх х угр Т х-
схуг Ац ср ийТ р. У дрзруТ хх Тхбхср срТнхх-
к Те нх х с ц уибхц Тх у Тхр , киущ у
србхч . .хсх х рТ сих , рхТр, бизгц . С
ц уг ур ц уг г з хн йг не уи х биТ-
Тхуу в ю бсхТ Т Т ухкрц ур нр сге юу и-
сх, ур киуТ й бр реху, хсру ющ й К цу й х-
сив; сг и хц Т хцр бгскгр, х хси икр
 нхТ и Т х с ц рзрц . > хср р хТТ ру
зурр з хсхр Тху. :и схср, Тхух и Ар би ,
бхеши уи цхки гТуг е. :х ухчрц их нсиТиги зр-
нр сх .
В ичиу и иТ уий, виу си хсхр, срТух-
рсийв схв хх ци х чух нсхх сиу сх-
нх р и хТТ ру . Сси бир у , Тси шг-
цр Тгц в ур г вр нхщр , б з и -
чиТ иуу зру й, и ТхТсих хчиу виу с гнср-
иу бюсх ср чиТ хй нх чиТ хй црш ухй х-
ТгрсТ р, нх сг ххТ хц Ау хухр-+Тииу х г
р чиТ и гчиу , Тхих схр иуисреур сини -
в хТгрсТ иуухх нисихсх р. :х в хиуухи
хцрухру и р бх Т уизрнухх бгу р нсхи рс-
Т црТТ, р нххщиу бхсебхй Т э хй гсхзхй, ч х
уи зрцичрю Трцхх ТгщиТ хру х с х Ау хух-
р-+Тииу х. Nр х р хй чгх щухй уисрзбис -и хбср б у цру и ур уибхеш и сгнн бизх-
сгку србхч , Тхр , цр схТх, х хси зрх ур
ии,хууи Т рув ииср,, ур нхч рц , ц -
у Т исТ р, иуисреуй ш рб, згчрю срТнххки-
у и рб уи х, срТнсии иеу щ х, хццг р х-
сх, зрнхц урю нру зру й, ч хб угкуй цх-
циу цхкух бх нсху уг е гр уизрнух, нсхТч -
рю хзцхкуи рс ру , хвиу рю сгухТ ,
Т рсрю Т урй зрщ ухй хбххч и иу х-бюсх-
ср чиТ х-хиуухй црш у хТгрсТ р з; у, бси-
ш , Трби циТ рL дхцг Тси хбщих срзрр нх р-
зр Те б нххзс иеуц схи-чи исх цр схТх,
хи Тхр , Тц суй Т г србхч й, х хси срТр-
к рю х сг нср иеТ иуу зру й, ггб ю -
Т хс хс, нху црю Т нх иТ у врц , Т си-
чр Те, уи Тцх с сг ур сгрL K хцг б уи нс -
шх ххг, ч х Ти э ю нху ю че - х хч-
уи, нхсхбуи нс рз, ийТ гю нх зрсруии срз-
србх руухцг нруг, х србр рю нс иц р , ур-
вииуухй ур Т ср и чиТ и нгу хбхсху хТгрс-
Т р. = уи ци гчиу срзхсрч рю Т ур хц
ки нхи, и нсх зхйи сишрющ й бхй. дсрТур рс-
 грс биз нсхцрр.
схв хцг грхТе срзхб е нру хсхТ хццг-
у рв й: цр схТрц Nбиу х, Т нхцхщею г уки-
уисх г србхч -Тнив р Т х, нхсгчиух згч е
срТнххкиу и ур циТ ухТ рзх ххнсххусгб, эи с чиТ нхТ рув й, ии,хуу ии-
ср,у рбиий. Nхи цр схТх хбТигю рур -
зрв хууй ххив нх зру иц иуисреухх ш рбр.
Kихбх цх Тгци е зр Тч рууи ц уг х сизр е х
ц ср вий рс р, Тих уиТ хе х хцх. схв-
й срзи и хсх ур Ти хср, урцичри Т ср и чи-
Т и нгу , урнср и Т зрру иц ркй Ти -
хс хцру, ТхТ х щ и з Тхр србхч -Тнив р-
 Т х. < хц Т Тхр рц хку б е иу . Кр-
р АхТ хТ хх х зрр нхсгчиу гц хцрурц, Тх-
Т х щ ц з рвр н р шТ Т си х, г
цр схТх иТ киизуххсхку х; с хцру,
ТхТ риууи з цр схТх, србхч киизуххсхк-
у х, хбщий ч ТиуухТ ею шиТ еиТ чихи , нх-
гчрю зрру и зрр е ВрсшрТ й х зр; ур сг-
 и х зр Nбиу х срТТч ри нхТр е хцру
нх рвр е чихи ркр . M хб ху сх схр е
 киу и нх киизухй хсхи, ркхй хцруи нс ру
ииср, Т . Nрвр е нисхх х бс нх уинхТси-
Т иууц сг ххТ хц Ау хухр-+Тииу х, х хсй
уих сух урбюри зр сиу сх рц , Ти хцру
х србр рю зрр х зрх: э р иуисреур сини-
в нсхх Т Т бизг хс зуиуухй чи хТ ею с -
ц чухТ ею. В х ки иуе схи цр схТх нс х ур
эи схТ рув ю, х хср урх Т г ;изр ур исс -
хс ю нхс р: ур эи схТ рув , нхч у ющийТ х-
схТ хцг гнсриу ю иу чиТ Тгкб, уи хср-у. «ВрТ нс Тр хцругющ й хиууц х сгхцL –
Тнсрш ри г цр схТх урчреу эи схТ рув . –
: е уий урзр ху хбищр хбиТнич е урц хсруг,
Т и нхс Ти кг». схи цр схТх хТ рю Т ур
эи схТ рув , ч хб, р ху г искрю , зрщ щр е
ии х срТухрсийви Тгчри хТТ ру . р ц ки
хбсрзхц сг и хцру цр схТх бисг нх ху схе
хТ реуи с эи схТ рув .
:х в дисиуТ хх хиууи рТ нсики Ти-
х гцрю х хц, ч хб хбизхнрТ е бюсх ср чиТ и
нх чиТ и Т сг гс хТгрсТ р: ц у Т исТ р,
Арс уТ й хсив, и зрТири Схи сиТнгб ,
рс чиТ й хсив, и зрТири гцр, К цу й х-
сив, .иуисреуй ш рб. схв й, Тхисициуух зр-
ци ш й э г хш б г, б сри виею Тхий р
 ше иу чиТ хи хбиТничиу и хсхр хТгрсТ р.
N схв хх нсхбицр сихюв – э х ше нсхби-
цр иу чиТ хх нхс р. «M хб зрр е Тхсициу-
ухи хТгрсТ х, – ххс ху, – угку грсуи хиу-
уи чрТ иу : х с ххсгкиуу юий нх
хцрухру иц укиуисх».


В х сиц , р схв й срв хуреух хсру зги х-
ТгрсТ иууй нисихсх , виу среуй хц и бхе-
ши Т Т хй нрс хсру зги нсхи рсТ гю сихю-
в ю. Вхиуух-сихюв хууй нрс йуй виу с, гр
х С р у, Сисх, ?гбух, Ус в й Nзиск у-
Т й, нхч Ти зр и ср схв хх, срзсрбр р-
и нру Тиурсхухх хТТ ру . Mиу э хх виу ср,
– ц, хе х ц С р у Т 1927 хр бги нс н Т-
р е хсру зрв ю х бсеТ хх нисихсх р, – Тхис-
шиуух уи ис х, ч х нру схв хх цхг гиу-
чр еТ гТнихц. Mих ху Тцхки хб еТ Тх Тхий -
Т чий бхйвхL Юу иср Тнср Т Т у ц р Тчи р.
:сх нср иеТ иуу хйТ урх нху цр е нсх-
и рсТ и црТТ, иТ Т ч србхч «:г хр»
ВбхсТ хй Т хсху, схцругю хнг изис сх,
Тхр ни схсрТ хх рсу зхур, нисишиш ур Т х-
схуг бхеши х. Kрх нху е Тиурсхухи хТТ р-
у и: р схв й Тх Тх ц рру юсрц – Тхюзу биТ-
нхизуй хнрТуй.
др дисиуТ хх, нрс йухх виу ср сих-
юв – э х нсхбицр нх в . >юбхн ух х ци е,
ч х ТхТ р виу ср х бггщ й Тхзр ие бхе-
ши Т Т хй нх в , ВMд, нхзуии ниси циухруухй .:У. Ициуух ху, биуй кг хр й Nзиск уТ й,
згчри Т Т ицг зрщ у цис дисиуТ хх срзсрбр-
ри нру урТ гниу . Из Ти нсх у х схв-
хх э х Трцй хрсуй Трцй Т сршуй. В Тхиц
,рур зци ху Т , р киущ ур; э х рТ и , х х-
сй у хр уи Тцх с ур ТхбТ иууи сг . +у гцис
 1926 хг, нс цх ур с бгуи, хр нсх зухТ хб -
ч иеугю сиче нсх схв хх.
Kр ругуи хТгрсТ иуухх нисихсх р, хр схв-
й ххс Nзиск уТ хцг, ч х срТухрсийв хк-
у зрб е х ТгщиТ хру нср иеТ р дисиуТ х-
х, ч х сиче и уи х хц, ч хб хбТ си е нср -
иеТ х з нгици х, р х хц, ч хб хри е хТг-
рсТ хц, ч х Схи сиТнгб , ц у Т исТ р, гцр
уи цию у р хх зурчиу Т хч зсиу нхТ ру-
чиТ хй р уи хку б е ц шиуею ххсг-
киуухх хТТ ру , ч х юч хТгрсТ г – э х уи их
нх чиТ и бюсх ср чиТ и Т сг гс, уи рс -
чиТ й хсив, уи Арс уТ й хсив уи К цу й, р
их иу чиТ хи хбиТничиу и, эи схТ рув , кииз-
уи хсх , ии,хууи ииср,уи у , нхс ,
рзхи Ти , ххнсхх, ху х ичри , ч х хТТ ру и
хкух б е урвииух ур нсх у р, хкух р р х-
р е их ур их ки нхз в . «Крщ у хТгрсТ р –
э х нср иеТ х, – ххс Nзиск уТ й, – нхэ хцг
уршр р р р хкур б е урнсриур циуух ур нср -
иеТ х. Kрх срзб е срр ур хц ки нхи б , урх хсхц ху зрщ щри хТгрсТ х. ЕТ ср х хнр-
Т ц у Т исТ р, Арс уТ хц хсви, рс чи-
Т хц хсви К цуиц, зурч , урх зр у ц гр.
«M хб з е рТ е, – ххс зр ючиу и Nзиск у-
Т й, – ц уиц ур нср иеТ х урсхуи црТ-
Т».
У нрс йухх виу ср, срзсрбр рющих р г
хТТ ру , зри биТнх хйТ х уий среур нх-
з в , х хсгю зру нсх,Тхюз. Ахкух з е
рТ е, уи хн ср Те ур Тихбщгю зрбрТ х гL «Kи ,
– х ичрю виу среуй хц и нрс бхеши -
х нрс йуй виу с нх сг ххТ г хТТ ру иц,
– ц хку Тнсххв схр е зрбрТ х г, ч хб х-
иче црТТ сихюв хуугю бхсебг. Kх э хх
ц хку нс циу е уи р г ххсгкиуу р-
зх , р р г Тиурсхухх хТТ ру : р ц Тгци-
иц хиче црТТ бхсебг Т нср иеТ хц -
зр е Тихбщгю зрбрТ х г». «Kихб зр иеух нсхх-
в схр е зрбрТ х г, – ххс схв й, – чгх щуй
рхТ, х хсй врс :и схсри, – э х нхТ еуии зр-
брТ х . = х рхТ, нрср згющ й хТгрсТ х, ци-
шри нср иеТ г нс у е цис нсх хТТ ру .
<рз ц уи цхкиц хниси еТ ур зрбрТ х г, ррй и
хн ср еТ ур рхТ». А гки ххс , ч х виу с х ис-
р р г схв хх, нхТ хе г Тч р, ч х ии хТух-
и ик Т ш хц хн ц Т чур хвиу р Т грв . Kр
Трцхц ки ии схв й б Т хсии ниТТ ц Т хц, хуТч р ТгщиТ гющии нххкиу и хсрзх бхии Тхк-
уц, чиц рзрхТе ур нисй з : ху уи хис 
црТТрц, ицг бх хсхшх зиТ ух, ч х хТТ ру и цх-
ки нхрр еТ ше ур циуеш уТ х. Ии хиче
ш сх и црТТ ххсгкиуугю бхсебг Т нср ие-
Т хц, Тнсххв схр э ц Тихбщгю зрбрТ х г, б-
р Тих ше юз ий, нх хцг ч х нхТ ручиТ хй
бхсеби нс ци гчрТ и хе х циуеш уТ х. схв й
б гбикиу хц, ч х, иТ Тихбщр зрбрТ х р
урчуи Т , х хур бги урнсриур нсх бхеши -
х, рТ е угкух бср е биз нсхцииу , ч хб уи
хнгТ е урчрр зрбрТ х . <рз и Тхб й нх р-
зрх, ч х схв й б нср. дхр киизуххсхку -
, Тгкрщ и нхч , ииср,р ии,хуу Т рув й,
Тх сгу ц у Т исТ хбщиТ иуу гчсикиу й
нси ср србх г, бх гки нхзух. >иу у гки б г
рТ , схв й Тхцр сиби зрбрТ х и.
Из-зр уинс нрс йуц виу схц р схв-
хх ругу сишрющ Тхб й Тхк рТе нрсрх -
Треур Т грв , х хср цхр Тисеиз нхцишр е
гТниг хТТ ру . Kр вх б р иуисреу ш р-
бр, р нрур ийТ й, и Т ср и чиТ и зррч .
:рс йуй виу с, хн срш йТ ур црТТ србхч 
изис сх, х и Тисуг е нср иеТ х, ч хб
з е рТ е. схв й, хн срш йТ ур Т чг бхй-
вх, х и з е рТ е, ч хб Тисуг е нср ие-
Т х. Арс Т срТТг б, ч х гТх бхии брх-нс Т гю нрурц виу ср, уики нрурц схв хх.
«ВхТТ ру и уи угкри Т брхнс у гТх »,
– г искр схв й. Kр Т хсхуи нрс йухх виу ср
б >иу у, ур Т хсхуи схв хх – дисиуТ й.
Nрвр е чи ис хх х бс , уи хк р Те ицух-
, схв й бсхТри Т р р г. :ру хнисрв й х цие-
чрйш нхсхбухТ ий нсхгцру бш ц х, висхц
врсТ хй рсц Ау хухц-+Тииу х, х хсй х -
ур ххй Т иниу зиТ иу р сихюв хуис нх -
чиТ й ТТеуй, р цр ицр шрцр Т . >и-
у у ххс хб Ау хухи-+Тииу х, урци р ур р г
схв хх, ч х хе х шрцр Т цх хсру зхр е хТ-
Т ру и. У Ау хухр-+Тииу х сгТ уй, бхизуиууй
 : нррющ и ур нич ууи ххТ нс рю ицг
ТхТ х Т уи х хсц нхс си рц ?хурнрс р х 18-х
?сюциср. Kх з г уих бизк зуиууй, р ур би-
ухц, Тгрхц ви нсхТ гнри ничре, уизхсхр ,
р ххуй нх .
В цриуе хй хцур и ур нхТиуиц э рки Сцхе-
ухх, рухх ш рбр бхеши х, Ау хух-+Тииу х
срзсри шрцр угю нрс ю ур хнхср, чиТ хй
рс и :и схсрр. = ркхц у ки ТхбсрТ ур зрТир-
у и нрс йуй виу с, ч хб х хучр иеух хнсии е
р г Тиурсхухх хТТ ру : ху уи зурю , ч х схв-
й гки урчр ийТ хр е. хе х >иу уг ху нх-
Тиу й цхциу р зур е х Тхиц уихк руухц си-
шиу . Циу с хчух Тихр г рзру ц >иу ур; Тихкух бх урчр еТ 25 х бс . <рзи >иу у уи Т р-
зр, ч х 2]-хх бги Т ш хц срух, р 26-хх – Т ш хц
нхзухL Kх ир нрс йуй виу с гТни Тхбср еТ , р
нс ши :ххйТ й Т нхсрз иеуц зиТ иц: срТ-
ухрсийв схв хх гки зрр виу среуй и-
иср, цхТ чисиз Kиг - ху схе ур цхТ рц
уихбх ц, ч хб хбиТнич е Тххбщиу и цикг виу-
схц хсхр србхч ц срйхухц – ВбхсТ хй Т хсх-
ухй/. .хсхТ и эи схТ рув , рзхсрТнсии и ,
киизуххсхкуи х зр гки зру цр схТрц N-
биу х. ВТи э х бх нсхирух Т уихбчрйухй чи х-
Т ею бТ сх хй. Циу среуй ииср, хсру 
нхТх у крурсцх Тхр , Т сх ш Т ши-
сиуг ниси зру иц. = р хбхсху иеур р р, р
урзрицр «хсрур хбиТничиу и нхс р», – с хи
Т и иеТ х биТнхизухТ нх вийТ цис: хур
цхки р е хсхш и сизге р , иТ урх х иТу е
збгу хршгюТ хнг, ух х уюе уи хсТ г сиш -
иеу бхйвх. :х вийТ и цис биТТ еу нсх-
 ххсгкиуухй рз . с биу хТ цр схТр,
нсхшиш «уи ци сиу сх » гТниш з-
гч е нру зру , уизрци ух Тциш рю Т Т с р-
ц зрщ у х, нсху рю зру и: уиТ хе х сгчу
срур , бсхшиуу з х ху ур г вг, зрю зрци-
шр иеТ х Тси крурсцх Тхр . Nи хцру
цр схТх зру црю нхз в ур виу среухц ииср-
,и, срзцищрю нгици ; си е хцрур срТнхрр-и Т нсх хнххкухц хци, ч хб Тгчри ху с-
р р Т си е Тн уг р р гющ ц. С зе цикг х-
црурц , ийТ гющ ц срз чу чрТ хсхр,
р р ки цикг Сцхеуц зррчиууц Т ср и чи-
Т ц хб;и рц хТгщиТ ю бсхуи . В хцр,
х щ ур ниси сиТ ркуийш г в, гТ рух-
иу нгици ; рзрсц х уТ чрТ ий, хТ рш -
Т исуц дисиуТ хцг, урх Т нх урбюиу иц
срз;изу нр сгий.
В шиТ е чрТх ичиср, Сцхеухц, Ау хух-+Ти-
иу х зрх рб уи схв хх: ху ищи биуии, чиц
хбчух, ух гбри Т . «Nих Тирух», – ххс ху.
Mиу нср иеТ р, х хс нсх Тшиш и Тхб
зрТ р срТнх, г с Те К цуиц хсви, урх-
 щицТ нх хсрухй уиТ хе сх юу исх киу-
Т хх бр рехур. дисиуТ й Т сТ : ххс , ху х -
нср Т ур ,сху , ч хб Тхбср е рц исуи ицг Т -
 уг еТ Т у ц ур :и схср. ВиТе хсх -
Тнр ур г в, кир нхТ хсии гзур е х нсх Тх -
щиц. <рбх рю цррз у, р,и, сиТ хсру, уицр-
хср,, ир с, нсхизкрю срцр , нисинхуиууи
Тхр рц ххсгкиууц србхч ц , схцрур х-
нр, Тхух си р, р Т нх KиТ хцг нсхТни г, Ти
срТТгкрю , Тнхс , нхухТ нср иеТ х бхе-
ши х, Трци уиисх уи Тг нисирю Т з гТ
 гТ р, з рс рр рс р: дисиуТ й гб , сг хх-
 и ,ср в циуеши х срТТ си у ниси р-с чиТ ц хсвхц, >иу у нисиир К цу й хсив
зру врсТ и рнрс рциу . :х KиТ хцг, .хсхххй
ВхзуиТиуТ хцг нсхТни г, сиц рс ис ц, игщ ц
Ац ср ийТ г, юТ хй нх х Т сиц Т Аи Тру-
схТ хцг Трг, ч хб г и е, нсрг ур К ц-
у ц хсвхц гки срзири Т срТуй ,р. +ур х
нс и юу исх, хсру ющ хсив, хнр г -
иу хТ рур ри Т , хТ рр Те ур бизхнрТухц
срТТ х у х нгши нгици х, уихгциуух срз -
ри хТищиууи х ур, бизюугю Nхсвхгю нх-
щре, р хцхб , Т сх ш иТ винхч г г зр-
у .иуисреухх ш рбр. А >иу уL .и ки >иу уL .и
бхеши L
<ир в хуис, биср, циуеши эТис, ищи
уи гТниш и хТхзур е нсх Тх щии, х рзрю Т
ис е, ч х нср иеТ х Тисуг х. = х Ти к -
и Тг , х хси срТнсхТ сру ю нсхх р хс з
Сцхеухх. А у Т с Тхбср Те К цуиц хсви Т-
юч иеух нх Тххбсркиу ц бизхнрТухТ . ЕТ нх-
гчиууи Тииу Тхх и Т гю ийТ иеухТ ,
х нсх зхши уи хТгрсТ иууй нисихсх , р уи-
Т хе х бхии циуии грш Т -ур э х цхциу
у чих ищи хчухТ уи зиТ ух/ нх гшиу й ур хТг-
рсТ иууи хсхТ и Тгкб иу чиТ хх хбиТ-
ничиу . ВТ зр хухр иеур , нх чиТ р рц -
у Т ср ур рТ е нх-нсикуицг сг р дисиуТ х-
х. K х уи н рТ ш гсцхр е рс чиТ й хсив,Арс уТ й хсив ц у Т исТ р. С грв , хуич-
ух, нрсрх Треур : у хр ищи уи брх, ч хб
хТТ рш и хб;  х зрр и рТ нс э хц
хТ р нср иеТ г нхугю Тхбхг ийТ й.
р хи ничр иу и, ч х бхеши зрб х нср -
иеТ и. :хчицг ху уи зрр рю ц у Т исТ рL
<рзи цхкух нхч у е Тиби хТгрсТ х, срзи цхкух
гнср е <хТТ ий, уи ци нх сг хй рц у Т ср -
у счрхL Nр, бхеши зрр Тю иу чи-
Т гю Т сг гсг хсхр: ух дисиуТ й уи Тисуг , Т
рТ е г уих, рки иТ ху ур р хи- х сиц г ср 
ху схе ур киизуц хсхрц , эи схТ рув -
ц , рзххй Ти ею, хццгуреуц хбТгк ру иц, и-
и,хухц, ииср,хц, нхч рц хц, .хТгрсТ иууц
бру хц, гхеуц Т ррц , уи, и– зисухсру -
 щрц . Kр э х цхкух бх б хзсрз е, ч х ц у -
Т с, Тхбсрш иТ К цуиц хсви, нср чиТ гки
уи ТхТ х у гнср е, р ц у Т исТ р – уи ТхТ х-
у србх р е: нср иеТ х х сизрух х хТ реухй
<хТТ , Ти ТсиТ р Т з урх Т сг р бхеши-
 х. ВТи из з хсхр ниси с , рки .иуи-
среуй ш рб зх схру х уишуих ц ср. :и сх-
нрхТ р синхТ е зррчиур бхеши рц . :х-
, уиТгщ и хсруг хсхр, х у зр сг ц нисих
 нхч уиу и хиуух-сихюв хуухх хц и р. Kрх
ийТ хр е биз нсхцииу : зр чиц ки ихL .иуи-
среуй ш рб ки иуисрр дхсу хр, х хсй и-и хйТ р ур Т х вг. ВТи уихбх ци зрщ 
нср иеТ р цис нс у . ЕТ бхеши х Т 
нхс уи сиш Те р р хр е нср иеТ х, э х Т и-
иеТ ги х хц, ч х ху ищи уи чгТ гю Тиб х-
Т р хчух Т еуц . А зурч , цхкух нххкр е.
+ур х ур Тигющ й иуе, 25 х бс , х си-
ц р р ххц зри Сцхеухх х сри Т В хсхй
Т;из Схи х, схв й нс рзри Ау хухг-+Ти-
иу х ш гсцхр е К цу й хсив, и г с Те ц у -
Т с дисиуТ хх. :хгч ,ср в бхеши х
бхеш уТ х ур Т;изиL M хб нсиТ р и Схи-
х Тх Тий <хТТ гисхр нхбиг хТТ ру , уи-
хТ р хчух хб; е ц, ч х бхеши зрр 
рТ е хТгрсТ и: урх ци е хзцхкухТ е хб;-
 е, ч х чиу нср иеТ р рсиТ хру срТух-
рсийврц .
– = х и уТ иуур хзцхкухТ е гби е виу сре-
уй хц и нрс хиуух-сихюв хууй виу с 
хц, ч х нисихсх уи нсхр Т , – ххс схв й
>иу уг.
– :хзухр х ур э х сиш Те, – зрцичри >иу у.
– Я уи цх р р хр е нср иеТ х, нх р уи б
гисиу хц, ч х хйТ р ни схсрТ хх рсу зхур уи
Т руг ур их зрщ г. Kрх бх р е Тхр рц си-
ц нисий ур уршг Т хсхуг. инисе г нср иеТ р
хТ р Те хе х юу иср.
>иу у, нисихиш Те србхч ц, нрс и биз бхсх-, ши з Тхих гбик щр х нср Т Сцхе-
уй ур Т;из Схи х. = х Трцр кир ц уг р 
их к зу : ху ищи уи ис гТни хТТ ру . Ецг х-
ки, р виу среухцг хц и г, р хиуух-сихю-
в хуухцг виу сг, р бхеш уТ г иир х Т;из-
р, уихбх цх гзур е х нриу нср иеТ р хб
рсиТ и ц у Т сх, ч хб нхис е гТни нисихсх-
р. схв й Т их Тх хцис иц, исхТ ею, х рхй
х хТ ею угшри ицг хнрТиу . Вие схв й уи
нс урик Т рсхй бхеши Т Т хй рс , иц,
ур хх цхкух нххк еТ бизхххсхчух: э х ухх Т-
ничиууй бхеши , Т гн ш й нрс йуи с 
 ше нхТи юеТ Тхб й. «Я уи х у з иур-
вр рнхТ хх, – ххс схв й, – Т хсии Т -
хй :ри, х хсй нисц Т р нсхнхихр е зч-
у рц».
>иу у у хр уи н р хТхбхй Т цнр схв х-
цг, чеи хср хсТ хи црТ исТ х зрх г Ти нх-
хзсиу . +у хбрри хнрТухй рТ ею хзбгкр е
црТТ нсххв схр е биТнхс , ху Тхзри срзух-
рТ , нрри ийуи хш б . = х хнрТуй чи-
хи , ух хбхй Те биз уих уиез . >иу у рух гки
нхци г схв хх Т хуухТ е Т хс чиТ ц нр-
сри ц: ур ц ур, србхч Тхбсру , х сиц
нрс йу Т гТТ й ху х их нс х нс ци-
с, х ухТ щ иТ нгс руТ хй сихюв дсхци
 Ви хй ,срувгзТ хй сихюв . Kиез хи-с е црс Т Т г, х хсй ри хвиу г ю ц Тхб -
ц бхеши Т Т хй сихюв , Тсру р Т юе-
ц Тхб ц ,срувгзТ хй сихюв . >иу у уи зр-
б, р схв й, й з дсиТ х, гр ху нхнр нх-
Ти юеТ Тхб й, г ки х нср Т :и схТх-
и нсх зуиТ рц сиче х уихбх цхТ ииу
хб уТ хх иссхср. «. ех ур нсх рри хсх-
г KрнхихугZ» – с уг циуеши . «>гчши Kрнх-
иху, чиц дисиуТ й», – х и схв й. >иу у у -
хр уи зрбги э х х и . «+у нсинхч ри >иу -
уг Kрнхихур», – Т рки нхзуии Nзиск уТ й. В уи-
бхешхй хцур и, Тцикухй Т р хц зрхц Сцхе-
ухх, и зрТири Т;из Схи х, >иу у Ти с хц Т
схв ц зр Т х, зрриууй х гциу рц рзи рц :
 хс х нрс р Т Три ицг ур хб. :с и э хх зр-
брухх црТ рсрр схв й уи цхки Тискр е гб-
г. Ецг рки Т , ч х нрс нхср гки Ту е: хнрТухТ е
ц ухрр, хТТ ру и нхби х, >иу у Т р хз ухц
<хТТ . инисе цхкух Тухр х нгТ е бхсхг, Тбсх-
Т е ур руи ххТ, – >иу ур хку гзур е  -
вх. Nру С хбии, сг хх и ,ср в циуеши -
х, циющий бхеш уТ х ур Т;изи, Т си ш Те
Т >иу уц г хр зр, биуию ниси рю -
Т : э хц чихи и, урхбгч шиц нрс , нххкиц
ур ци хх нсх ув реухх р иср, ху гзурю схз-
ухх срзсгш и С хй <гТ . «ВТи хучиух», – шин-
чи С хбииг Nру.– :хчицг у р уи срзс ц сги иТеL – Тнсрш р-
и г >иу ур схв й. – :хби и ц уи нс Т рх нс -
р еТ . – >иу у, нс щгс ш Те, Т и хй сху чиТ хй
гб хй  ур схв хх. д х зиТе нхби иеL В
э хц иТе хнсхТ. х их Тшр Т нгшичуи -
Т си, сиТ нгици х. дсийТис «Асхср», Т х щ й
ур хси г бисир Kи, Т си и нх К цуицг хсвг,
ч хб нхискр е ш гсц. В э г ц уг г хцур г х-
 цр схТ Nбиу х, хгбхрзй и ру Т нгш Т хй
бих гсхй бхсххй, х х хсхй сркиу и их вр р-
ки Т ц чи.
дсхуш р Т и цхс хТнхкр дхху рй юб
их зр и Т -нсхТ хгшуи хгби рзр зр ки-
Т х хТ е. дсрТухрсийв Ау хухр-+Тииу х хср-
 Те К цу й хсив, ц у Т с дисиуТ хх зрр-
чиу бхеши рц : нср иеТ х Тисуг х. «Kр х-
уив- хZ» – хТ ври >иу у. «В хнхзр ур р-
вр е чи си чрТр», – ххс схв й Nбиу х.
>иу у Ту цри нрс , нсхх сг хй нх бг. Ех х-
хр, срТТ рзри .исбис УэТ, ,хсцхй урнхц ур-
р ххг хср ?ре,гср. «Ииц и», – ххс ху, ур-
нср Те зр. схв й Тиги зр >иу уц цхчр, Т
г хциууц хц, – их сг урчрх ху е Тху,
уи зурющ и гТ рхТ рзр Т нрю Т . Вх сиц хТ-
Т ру , н ши >гурчрсТ й, схв й б Тхух урэ-
и с зхру. Kх х гки нср иеТ х Тисуг х:
>иу у Ту нрс иц ки киу иц сг , р ц Ту -црю црТ г. .хТгрсТ иууй нисихсх – э х схв-
й. Kх хТгрсТ х – э х ТийчрТ >иу у. Вхке, р-
хс, нхби ие – э х ху, >иу у.
– У циу сгк Т ххр, – ххс нх-уицив >и-
у у. – }s sch~indelt.
схв й цхчр Тиги зр у ц Т зррхчухй гб хй
ур гбр, х хср Тц ч Т ше Тх Тцис ею >иу ур.


С р у – и уТ иууй хТгрсТ иууй и ие
Есхн, х хсй Тгци зиче гсх з х бсеТ 
Тхб й 1917 хр. ЕТ хццгу Т Ти исхний-
Т Т сру хку гч еТ г схв хх Т гТТ г зрр-
р рТ , х бисреуи ицх ср чиТ и нср -
иеТ р хку гч еТ г С р ур Т гТТ г зрщ -
щр е хТгрсТ х х нхТ ручиТ хй р хццгу -
Т х, х иТ е х р схв хх.
?хсебр С р ур схв хх – Трцй нхгч иеуй
эн зх нх чиТ хй Т хс Есхн нхТиу и .
+, в реух нсинхТ э хй бхсеб х ухТ ни-
с хг, зрхх нсишиТ хршицг х бсеТ хй сих-
юв 1917 хр, – хцг сициу , хр схв й, нх-
Ти нрс йухх Т;изр >хухуи 1903 хг, и х ху-
чр иеух хнсии Т срТ х цикг >иу уц Арс-
хц, цикг бхеши рц циуеши рц , х с-
х срз уиТхрТ и Т и ц >иу ур , х е уи
нс ц уг Т хсхуу рц Арс хр, ух Ти ки х рзрТ
хсрзх б ки циуеши Т Т хцг сих, чиц бхе-
ши Т Т хцг. Kх ур Трцхц ии чуи срзухр-
Т , ихси чиТ и срТхкиу нсхш и , уи-
хбх цхТ е х Т р р е х хру и урТи >иу ур
х схв Т Т хй хнрТухТ , х иТ е уикиру и нрТ е г ху, хнгТ е Т ркиу исиТе, – Ти э х ше
нсих, х, в реуи хнсрру ху, р, хсу
нх ууи нс ч у х хсхх Тиги Т р е нТ х-
х бхеши Т Т хкий, гцхурТ схиу у-
исиТр србхч сиТ е уТ црТТ, нх чиТ хй,
э хухц чиТ хй Тхв реухй хбТ рух и Схи Т хй
<хТТ нхТи Тцис >иу ур.
ИТ хс бхсеб С р ур Т схв ц – э х Т хс
нхн схв хх зрр е рТ е зрщ хТг-
рсТ р С р уц циТ и Тх Т рсхй бхеши Т Т хй
рс ий: э х Т хс уигршихТ хТгрсТ иуухх
нисихсх р. ихс «нисцруиу ухй сихюв » схв-
хх С р у нсх хнхТ р и иу уТ й из Т х -
р гси нсхи рс р р. Всркгющ и сгнн сх гг-
б ю Т ибс ТхрТ , зр ур сг сгр ци-
уиц >иу ур. Kх зр Тиц у с рц , Т гТТ ц , Тх-
, зцрц схю Т Тхб гр бхии Тисеизуи, уи-
ки нисибсру ур нхчи х хру иу у зцр.
Nих хц, ч х ур рс г нхТ риур рТ е. Вх-
нсхТ х нсиицу и >иу ур, Т рш й зрхх х их
Тцис , Т нх иу иц нис Т цн хцх их бхизу ,
э х хнсхТ уи хе х ий, ух юий. Кр ихси чи-
Т ц Тнхсрц Т срю Т чуи рцб в . Kи Т х-
нс у цр е ур исг х, в реуи исТ х нс ч -
ур Т гТТ й: зррчр схв хх р нхиц Т р – нх р-
зр е Тиб биТ хсТ уц зрщ у хц цхсреухх у-
ии греухх урТи >иу ур, сру ииц нс у-в нх х бсеТ хй сихюв , уигТ срш цц хццг-
у Т хц, х хсй бхси Т нсх бюсх ср чиТ хх ни-
сисхкиу нрс хбгскгрз ру Схи Т хх х-
ТгрсТ р; зррчр С р ур р нхиц Т р – Т с е х
хццгу Т х сг Т сру х рн р Т чиТ хй, и-
цх ср чиТ хй бисреухй Есхн нх ууи нс -
ч у бхсеб, срзхсрч рющийТ уг с нрс ци-
кг гчиу рц >иу ур, цикг уийш ц и и ц
Схи Т хй <хТТ . Kр Трцхц ки ии схв й гцри
х зрр и хТгрсТ иуухй рТ , р С р у – х хц,
р хТгрсТ х зрщ е.
С р уг Тхисшиуух уиТхйТ иуу р и рчиТ р
сгТТ , р рнр , иу хи уинсх иу и хбсг
зг, гцрууй, бгу рсТ й сихухТуй ре сг зц,
ур ур киТ х р хбсх р. С р у уи сгТТ й, ху
сгз у: их схТ е Тх рур з исниу , х зср-
хх ТцТр; ху гнс цив хн ц Т . :сх у хб -
у ю их уиикиТ и уири хТ , ух ху уинср.
Kиез Т рзр е, ч х э х чихи хбсрзхрууй, исх-
ниив, зцгчиууй Тх, зцрц гхуц хзрсиу -
ц : С р у – рсрс хц ТцТи, р хц нху цр
э х Тхх >иу у, х иТ е ср зрнрухй ге гс, нТ -
хх цхср . Ех гц – гц ч Т х си,и хсуй,
уТ у уй, нисхб уй, шиууй р б х
у бх нсисрТТг х ге гсухх усрТ иуухх
ТхйТ р. .ххс , х чихи и цхкух Тг е нх их нх-
х и. Вх сиц ВТисхТТ йТ хх Т;изр Тхи х цри1929 хр АхТ и, ?хешхц ир си, и, р
С р у ши ур Твиуг; Т и хс иТ сххй ци,
нх Трцхй срцнхй. С р у нх Т з-зр Тн у урсх-
у хц ТТрсх, чиух ЦИд виу среухх хц и-
р нрс , Т сх ш Т р с р ур нсхТвиу гци:
хи ху б хчиуе нсхТ х, Тисй ие ицуи
бсю , зрнсриууи Тх и Трнх . KиТх й,
ш сх хнич й, хсиурТ й, ур сгнухй ххи шрн р
чису ххТ, г уиууи рзр рзр Те бхеши х
гхеух-чису бсхий, вх г ки хюч и чис-
уи гТ. С р у ши цииууц, киц шрхц, Т г-
чр рбг рц нх нрс и г; Ти р ур хуиуур ххр,
сг , хнгщиууи хе гх щр, ир их нххк ц
ур сиТ е у ур, ух сиТ е у ур-хсвр, Тгсххх, гнхс-
ухх, исни хх хТцх с иеухх. :с их нх и-
у зри срзрТ хТ хскиууй си, ух ху рки уи
нхисугТ г Т хсхуг, ху уи хсхн х ши реши,
зру циТ х нхзр < хр др у ур, нху ххг,
нхТцх си ур нс и Т хршгю их схцругю х-
нг хТ рТ Т х е Ти р ки биТТ срТ ух, ТТг г -
ш Те, нс Т реух  ниси Тхбхй уинсху врицц
з хц. > ше чихи рвр е инг р х, нсиТ р-
 иий Тхи Т р хухцу сиТнгб ?рш с ,
?гс , Ахух , NриТ рур Я г , Т иш и 
 исухй хки, б уиц уинх ку: хи и 
ки и Т зииуц ши хи рр , хТ сх хуичу,
ш Тисибсхц р рсТ шрн р ур уу, у Т-нррющ ур нич биТ щ чису ххТр, ху
Тцх си Тх ц цриуе ц срТ хТц рз рц ур
С р ур: ниси у ц б р хс, киизуй гр
сихюв , Тцис иеуй ср Крнрр, ср в  зх-
руухй Есхн, срзк сиший бгскгрзухй. др хе-
х хТ хс хн Т р г р е, С р у цииуух нх-
исуг ххг р рсТ ц инг р рц: з цхухх
Т си Т Тх з хц р хср. В ир си срзрТ
хгш иеуй си: э х нсхи рсТ р <хТТ нс и -
Т хрр дсрТугю Аз ю, урсх Т иний, нгТ уе, и-
 рз р Т си . Кр иц С р у Тухр хбср уи-
хзцг цхи вх хни Т х Ти р хй ки ТТг -
 ш йТ уинх куй, нс Т реух  ниси Тх-
бхй уинсху врицц з хц.
С р С р ур – их уихзцг цхТ исниу .
+у Ти зр нхииу иц схв хх, рур з сги их
ийТ , Ти зр бТ сц , уисуц , уигисиу-
уц шррц Тхнису р Тшур их цииуур , -
кир сиТ е уТ р нхТ гне. С р у – зрц уг й, х-
хуй, гнс цй, схв й – хси й, нхс Т й,
эх Т чуй, уи исни й, иТе х рТ чиТ хю-
б бгйухх ххбсркиу , ур гср хс чр , исз р
рсиТТ ур . «Жр й исий», – ххс х уиц С р у.
«Жр й с Т ру у», – ххс х С р уи схв й.
В х бси 1917 хр, хр схв й, уи нсигнси-
 виу среуй хц и нрс йуй виу с нх сг х-
хТ г хТТ ру иц, сг ри Т ур зрр г р-Т , С р у х х иуе. > ше ху х у гции нхци-
е Трби Т хсху хш б схв хх нси и е
 ри х гщ и нхТиТ . дхр нхТи Тцис
>иу ур схв й Тх Тий киТ хТ ею Т р хнсхТ х
урТихру нруи нх , э хухц ихс ,
С р у гки гТни з е нх Тхй ху схе бюсх ср-
чиТ й рннрср нрс , зрбср е Тх сг счр-
 гнсриу , гки зру Т ср и чиТ и нхз в , си-
г сгющ и нх чиТ гю, э хухц чиТ гю Тхв ре-
угю к зуе хТгрсТ р. схв й хб у С р ур 
хц, ч х х зрхх х Тцис >иу ур нхн рТ си-
ш е хнсхТ х урТихру Тхю нхезг, – э х
хб уиу и у х уи Тцх б Тисеиз хнсхисуг е. Kх
ие >иу у х сиц бхизу Трц зр син зр С р -
уц нс и схруухи нххкиу и нрс . У С р-
 ур Ти хзс ур сг р, хр х и ур хб уиу
нсх у х ху г искри , ч х хкиу б нсихср-
у е Тиб х хнрТухТ ий, х хси уи збикух хзу 
б нхТи Тцис >иу ур. «В хТнхезхр Те их бх-
изуею», – ххс схв й. «M хб уи р е рц хТ-
нхезхр еТ их Тцис ею», – ххс С р у.
схв й хчиуе сх срТТ рзр Т хс ю Тхий бхсе-
б Тх С р уц. В э хц срТТ рзи у ч х уи ри нх-
 уухй Тг бхсеб, р хсг ух уи хчи Т -
и е рзр сгТТ хх, иц нрчи ц сххх, нсхи рс р-
р э р ц бхеши Т Т ц др ухй, х хц ур ю-
би рру юс, нх е х сиТ рсрв . :х их г ис-киу ю, их р урзрицр исиТе – Тих ше нх-
н р иу у Т Т хх х хру иу уТ хй х с у.
K р хх схв зцр ур Трцхц ии уи ТгщиТ ги : э х
гц р нсх у х схв хх, кирющ нсх хнх-
Т р е схв зц иу у зцг, к хх схв хх – цис -
хцг >иу уг. Ех ихс «нисцруиу ухй сихюв »
уи нсиТ р и гсхз у ийухх и уТ р нрс-
, у бизхнрТухТ хТгрсТ р. +у уи хчи , ч х-
б их нс у цр зр >ю иср зр ?хурнрс р.
У схв хх, р г С р ур, Т хс чиТ и зТ р-
у цию ч Т х нхиц чиТ гю нххни г. Схух Тх-
хс ш Те, р х у, р сгхй Т Т нсиТ р-
 е э рн бхсеб зр рТ е р рТни ийухй
бхсеб, бхсеб зр Т х хру и иу уТ хй цТ . В
ТгщухТ , хб уиу и бхурнрс зци у хр уи б-
х нси; иух схв хцг х, в реух. р хи хб уи-
у и нх рзрх б ц сххцг нсхи рс р г, ч х сгТТ р
сихюв р Т нх ур хуухй нхТ хТ бгскгрз-
ухх схкиу , ху ц з рср исуийш нс зур-
х х хсхх и Т бхурнрс зц. «ихс «нисцр-
уиу ухй сихюв », – н ши С р у нси Тх
уибхешхй србх и «д + бсю», – э х срзух ухТ е
циуеши зцр». Вх чицг Тх Т хб уиу и нсх-
 схв хх. Kх иТ ц сххй нсхи рс р и х б-
х хбцруг е х ухТ иеух нх уухй ТгщухТ бхсе-
б цикг С р уц схв ц, х Т с е ийТ -
иеухи нххкиу и и х сгТТ хх урсхр бх уи-хзцхкух. ВТи нху цр , ч х  ви схв хх С р у
хб чр уи циуеши р-х с уиср, зрнг рших 
ибс у иснси рв иу уТ ий, р срТухх ?х-
урнрс р, и уТ иуухх чихи р, ТнхТхбухх нсиср-
е Тцис е >иу ур хТгрсТ иууй нисихсх , ни-
сииТ нсхбицг урТихру ур з хТТ ру .
С урчрр 192] хр нх хуив 1925 хр бхсебр нсх-
и ри срц р нхиц цикг Т хсхуу рц «нис-
цруиу ухй сихюв » х, в реуц сру и -
ц иу у зцр, иц , хх схв й урзри «сру и-
 ц иу уТ хй цгц ». схв й р урсхуй хц Т-
Трс хбхсху, ции ур Тхий Т хсхуи рсц ю, р р -
ки нсх,Тхюзуи хсру зрв х ри Т хцТ ц, х-
хсй Т гнри нсх Т р уТ хх нрур нхч у е
нсх,Тхюз нрс зрщ щри р хухц ю нсх,Тхюз-
ухх киу их х ухшиу Т хТгрсТ хц. Вхз-
цхкухТ е бх схру дсрТухй рсц Т нсх,Тхюз-
уц хсру зрв ц биТнх х р ищи >иу ур, урч ур
Т 1920 хр; нхТи их Тцис Тхюз цикг схв ц
хцТ ц нсиср Т и уй ,сху Тхр ср-
бхч , Т гнрш й нсх ци хбгскгрзухх си-
Т е уТ хх схкиу сихюв , нсх хх, ч х
схв й урзр Т р уТ ц исц хсхц. С р у, ур
Т хсхуи х хсхх – :У, нрс йур хТгрсТ иу-
ур бюсх ср , гТцр с ри э хц србхчи-Тхр -
Т хц ,сху и урсхкрющгюТ хнрТухТ е 18-х ?сюци-
ср. +схцур нхнг сухТ е схв хх, Трр их нхби-хухТу рцнру й нсх Юиу чр, дхчр р, Nиу -
ур, Всруи , Т срТ ухТ е их нхиц , их в у ч-
ухи биТТ сршухи Тх хцис и нсисрщрю их 
э р хх срТухх ?хурнрс р, нхезгющихТ нхиск-
хй рсц , србхч црТТ зрхсу цхх хццг-
у Т х, урТ схиуу нсх Т рсхй рс иу у з-
цр Тших нрс йухх гхиуТ р.
Курциу р « схй р», С р у, К ухеи дрциуи,
нгТ ри х Трци зхщсиууи нс иц нс хсТ р,
у с хбцрур, ч хб Т хцнсхци схр е схв хх
 рзр црТТ, Тнсххв схр е срзр цикг их Тхюз-
у рц , нхТи е Тхцуиу уиххеТ х с р их
Т хсхуу х, хзбг е уихисч хи, нххзс ие-
ухи х ухшиу и их Тхрц, нхТ гн рц, урцисиу ц.
.рр .:У, ,рур Nзиск уТ й, х сгкри схв хх
Ти ею шн хух нсхх р хсх; Т р уТ иуур
гТ сршрющр црш ур .:У нс ииур ийТ и 
хх, ч хб хух зр сг ц нхсизр е Тгхк срг.
Nзиск уТ й ийТ ги ицух и, схв й – нс Ти-
и у . В х сиц р « схй р» нх гшри Т ур их р-
хс и , нхсри их нхнг сухТ е, щ Т нсиТ р-
 е их срзхчрсхрууц чиТ хюбвиц, хсршхц х
сихюв , нсир ииц гТхнших >иу ур, схв й Т
хкиТ хчиу иц урбсрТри Т ур С р ур, К ухеир
дрциуир, ур виу среуй хц и , ур Т рсгю рс-
 ю иу у зцр, ур нрс йугю бюсх ср ю, нсигнси-
кри хб хнрТухТ ци хбгскгрзухх сиТ е уТ х-х исц хср, нс зри цхх хццгу Т х Тнх-
еТ Т гн е нсх сру Тших сихю-
в хуухх гхиуТ р. «схй р» х ичри ур э х биТ-
нхщрухй ии у чиТ хй рцнру ий: нс рзрц С р-
 ур нх уги Т Т х, в реур нсиТТр. :хТ иниу-
ух х сг схв хх хбсрзги Т нгТ х р. Срци Трби
урч урю хибр еТ , х х Т хсхуг, нс чг ххг
нх сх; Трци Т хй и, Трци н и, Трци х -
ркуи Тсркрю Т Т Тх х нху хй хххй, ркй
зр Тиб , х р ю Т сг х сгр, нисиТ рю сг сг-
г хис е, зркцгс ш Те, бсхТрю Т ур ш гсц ср-
киТ хй хр в , зрнг рю Т Ти у с , к
нсир иеТ р. Схр србхч и, х хс схв-
й – Тхзр ие дсрТухй рсц , нхби ие дхчр р
Всруи , зрщ у Тхбх нсх,Тхюзх србхчий
 р гс х уэнхТ хй сиТ е уТ хй сир в , хТ р-
ю Т ису исхю и ц х бсеТ хх хТТ ру ,
ух исухТ е нрТТ ур, хк ру и нрср зги ии,
хур Т рух Т бррТ хц урнхс Т хй, киТ хй си
схв хх.
Kр нис э рнр бхсеб схв й н р юз ,
ч х ицг грТ Т зр е срТ х нрс : нс нх-
иск и рсц нсх,Тхюзх ху срТТч р Тис-
уг е « схй г» С р ур, К ухеир дрциуир, нсиг-
нси е Т р уТ й исц хс 18-ц ?сюциср «нис-
цруиу ухй сихюв », Т р е рТ и ухц нрс
хТгрсТ р, ч хб хТгщиТ е Тхю нсхсрццг Ти-хб;ицющих хццгу зцр. Kх ху сичий, нрц,и-
х, Тнхсх хб Т х хру иу уТ хй цТ бх
уихТ р хчух, ч хб зр е срТ х нрс . Kрх
бх ийТ хр е. схв хцг хТ ррхТе хе х -
бср е нхх щ й цхциу . +бТ х иеТ р брхнс -
Т хр их нрурц. Аикг С р уц, К ухеи-
ц дрциуиц гки урцичр Те срзухрТ . :хчи-
цг ки схв й уи нисиши ийТ юL
ВциТ х хх, ч хб ийТ хр е, нисий х нхи-
ц сихюв хууц р в ц, схв й ис сиц
ур згчиу и нх чиТ хй Тхв реухй хбТ рух 
Ау , ур биТи Т ру йТ ц србхч ц х хц, р-
 нср ц Тиги нс иск р еТ нс зрр и
рТ , ур нх Т рурх й цикг нгс руТ ц х у-
Т хц дсхци дсрТухй рсц ий, ур гТ рухиу и
ТхТ р цикг >иу уц, дсхцииц, <хбиТнеисхц,
Kрнхихухц АгТТх у . «>иу ур уиез Тсру е
у Т ?хурнрс хц, у Т АгТТх у , ух цхкух Тсру е
Т дсхцииц <хбиТнеисхц, – н Тр схв й. – >и-
у у – э х нсхи рсТ й дсхцие XX и р. р хи хнси-
ииу и – Тшр нхрр ци хбгскгрзухцг дсхц-
ию XVII и р». ВциТ х хх, ч хб биз нсхции-
у нс циу е нсх С р ур Тхю р г х бс
1917 хр, ху гТисух уТ сг схр э нрк , цх-
с х, руху сх, циру х, эи с х бс руТ хх
,х р, р ц Тиги нхцхр е србхч ц нс зрр и
рТ ; ху рур з схр нТ хх ю ру йТ Тх-р цхс х, ч хб хнсии е, р ху нхиг Ти-
б , нхгч нс рз Т си е нх србхч ц, ху срзб ср
циру зц хТТ ру , ч хб нсхицхуТ с схр е зр-
цииуухц ицни киу Тхр р, х рзрющих-
Т Т си е, хибющихТ Тхр р хх, х х х
срзс е сгкеи Тхих хрс щр, уи нху ши-
х нс рз: х с хТуху нсхвиТТр србх и э хх
циру зцр. дх хсй з у сиш Тх хТТ ру L
+у гцр ше хб Ау , ги бхеши у цру
Ар хурег, чиц С р уг. «дсхцие хсру зхр уи
рсц ю, р нрс ю: их рсц ур Трцхц ии бр х-
хсгкиуухй нрс ий, э хц бр их Т р». Схр-
 дсхци ур нх Тсркиу й зрТгк нсхз -
щи «Жиизуи <ибср». «N сихюв , – хбр и
схв й, – Тир нхизух ци е киизуи сибср. г
ру йТ ц србхч ц цхкух цуххцг ургч еТ г дсхц-
и ». Kх нхчицг ки Ти- р ху уи сишрТ ийТ х-
р еL :хчицг уи бсхТр Тх «киизуи сибср», Тх-
р дсрТухй рсц , р р г ур Т хсхуу х С р урL
:сх у нхезгю Т их уисиш иеухТ ею, ху
Ту црю их Т нхТ р урсхухх хц ТТрср хбхсху,
 шрю их ху сх ур дсрТухй рсц ий. Mисиз уи-
х хсхи сиц хцТ хх х Т сру ю х сг ххТ р
нсх,Тхюзуц хсру зрв ц . Ви й иси , схз-
уй р урс й хТ ри Т бизхсгкуц: хбр хсгк ,
ур х хси срТТч р бхеши Т Т й ?хурнрс ,
нру сг Тхи 18-и ?сюциср, хбхсрч рю Т нсх уих. УТ ц .:У их нхнг сухТ е нхТ иниуух гб-
ри : хнр Т хсхуу х, срзхчрсхруур их гТц-
Тиууц нхииу иц уихб; Ту цц нсх иу -
ц ТрбхТ , нхТ иниуух срТТи ри Т . схв й зрбх-
ири , нх ри АхТ г. Арй 1926 хр ху Т сичри 
бис уТ хй у и: х зиТ х Тихбщий зрбрТ х-
и Ау нисихсх р : ТгТ хх :хеши г уих
нху цри Т ицниср гср. Ецг уихбх цх исуг еТ
 <хТТ ю, ху уи хкиу х рзр еТ х бхсеб. K -
ч х уи нх ис ух х и нхс, нх р уи нх ис ух Ти. В
юи 1926 хр уизрнух гц сри Тхзр ие .:У, ки-
Т х й ,рур чуй Nзиск уТ й: э х нсх Тх ур
ниугци виу среухх хц и р нрс , хр ху нсх-
зухТ хб у иеугю сиче нсх схв хх. <рзр,
Т ру нхс урзсирш й уг с « схй », уизрнух
нсхсри Т урсгкг: дрциуи К ухеи хб;и у -
ю Т нсх С р ур. ВТн ри бхсебр цикг си-
ц сру и ц цгц >иу ур. С р у зхи ур нх-
цхг Аиук уТ хх, нсиицу р Nзиск уТ хх ур нхТ г
урчреу р .:У; дрциуи К ухеи нисих ур
Т хсхуг схв хх.
:с шх сиц ийТ хр е: нс  хТТ ру нх-
х Т иурц дсиц .


Схисшиуух хчи ух, ч х нср иеТ р Есхн
нх Тю нхсг уи зи у р хх гсх р з Тхб-
й 1917 хр; чг е уи ркй иуе ху ицхуТ с сг-
ю нхугю уиТнхТхбухТ е хбиТнич е зрщ г хТгрс-
Т р х хццгу Т чиТ хй хнрТухТ . M хб нсихср-
у е хТгрсТ х х Тхсициуухй иу хТТ ру ,
хбчу нх вийТ цис гки уихТ р хчух. В э хц
нруи бх б иТецр нхизух, иТ б исхнийТ и
нср иеТ р, у чицг уи ургч ш иТ ур хн и ди-
сиуТ хх, Тгци б зиче гсх з Тхб й 1927 х-
р, х иТ е з хн р С р ур. Ех р р 1927 х-
г – рТТ чиТ й нс цис зрщ хТгрсТ р, и у-
Т иуур р р, х хсгю цхкух гТнишух нс циу е
нсх хццгу Т чиТ хх хТТ ру . хцг, х хчи
зрщ е бгскгрзухи хТгрсТ х х хццгу Т чи-
Т хй хнрТухТ , уихбх цх згч е р г С р ур,
и уТ иуухх р хТгрсТ р Есхни, Тгциши-
х Тнхезхр е гсх 1917 хр.
«<ихюв уи Тхисшрю Т нх уршицг нсх зхи-
у ю, – н Тр схв й нх нххг Т грв Ау ,
 Трцхц урчри Тхий бхсеб Тх С р уц, – иТ
б цхкух бх хнсии е у р хй- х срв х-
уреуй црсшсг , х, хчи ух, бх б хзцхкуцзбикр е ». др срз схв хцг хихТе хнсии-
 е срв хуреуй црсшсг сихюв хуу ий-
Т й, србх р е хТух нср р Тхсициуухй р -
хТТ ру ; р С р у, гТх гсх схв хх, нх-
рзр нср иеТ рц Есхн, р хбиТнич е зрщ -
г бгскгрзухх хТгрсТ р х схзухх хццгу Т чи-
Т хх хТТ ру .
Oийврс .хру , х иТ е р з ур бх-
ии нсхТищиуу ур гчш ц хбсрзхц гТ схиуу
исхнийТ хТгрсТ , и нсхчух гТ рух ш йТ
нхс х – уи хе х сизге р србх нх чиТ хй
бюсх ср чиТ хй црш у хТгрсТ р, ух нсиТ р-
 и Тхбхй уих ;ицицгю чис г урсхухх рср и-
ср, уи нсиТ р и нс циуиу хццгу Т чи-
Т хй нхТ ручиТ хй р бхеший сгухТ , чиц
<хТТ нс дисиуТ хц. Kр чиц хТухрух э х нрср-
х Треухи г искиу иL Kр хц Тххбсркиу , ч х
хнсхТ хТгрсТ иуухх нисихсх р урши сиц
иТ е хнсхТ иу . ВхТТ ру и – э х црш ур, хх-
с схв й: ч хб нс иТ ии  киу и, угку
Тнив р Т - иу , у х, схци у , уи Тцхки
ии хТ рух е. :с ииу и ийТ и э хй црш у
уи зр Т х хбщий хбТ рух Т сруи, х чсиз-
чрйу хбТ х иеТ , р , урнс цис, урзсиш й си-
хюв хууй с з Т хТнрциуиууй х уи Т х-
Т р ц икуй г нсхи рсТ црТТ, уиТнхТхбухТ е
нср иеТ р Тнср еТ Т нх чиТ ц , Тхв ре-уц э хухц чиТ ц уигс врц . ВхТТ ру и Тх-
исшри Т уи црТТрц , их Тхисшри хсТ р сиш -
иеу юий, хбгчиуу р и хТТ ру , гцию-
щ бТ сх Тх сгш иеух нхсркр е к зуиуух рк-
уи виу с иу чиТ хй Т сг гс хТгрсТ р. = х
х с зрр р хкиу ТхТ х е з сгнн ххсгкиуу
юий, србхч -Тнив р Т х, циру х, эи с х,
ииср, Т х, ср Т х нх хцрухру иц укиуи-
сх иу х, зурющ нхс х ,гу в ху схру
иу чиТ хй Т сг гс хТгрсТ р.
В 1923 хг ур ТиТТ дхц у исур <ри уг
нсихкиу и: Тхзр е ркхй Т сруи Есхн Тни-
в реуй хснгТ зрр р рТ . :х их цуиу ю,
Т чр чихи , хсхшх хбгчиуу нхх хиуу,
цх б зрр е рТ е юбхй исхнийТ хй Т ср-
уи, – р х Jсрув , р Ау , р .исцру , р
 Oийврс ИТнру . <ри у Т хе х уи нхр-
рТ ур сихюв хуисТ и рчиТ р зрсгбику хц-
цгу Т х. дс г сг хх иий ци х срзу
Ти в й дхццгу Т чиТ хх Иу исурв хурр, ху уи щр-
 рки нрц е <хз >ю Тицбгс > б уи р. В 1920
хг, х сиц урТ гниу схв хх :хеши, хр
дсрТур рсц нс б кррТе Врсшри, дсици
Тх у ур иуе кр зиТ х нриу нхеТ хй Т х-
 в, х у хе х <ри нсх хТ х хбщицг хн -
ц зцг. :хбир схв хх х цуххц зр Тир х нх-
иск нхеТ хццгу Т х. >иу у Тинх ис  х,ч х хццгу Т чиТ хи хТТ ру и Врсшри Тнуи
Тсрзг ки, р хе х срТуи хйг х В Т. Kи ур-
х срТТч р е ур нхеТ хццгу Т х, г искр
<ри , ху хццгу Т , ух уи сихюв хуис. СнгТ
уи х хсхи сиц >иу у ххс дрси Ци у: «<ри
нси и х, ч х нсх зхшх нх хц. +у нсигнсикр
урТ. Я Тисеиз срТТис Т ур уих, хбхзр нхсркиу-
виц. Kх нср х рзрТ ху. <ри гчши урТ зури хб-
Т рух г зр нсиирц <хТТ , хТхбиуух зрнру
Т срур».
:х у иц нхеТ Тхб й схв й Т р Т х-
у еТ и ц <ри р. В уиц х синх гбикиу и,
ч х хццгу Т сг Т сру уиТнхТхбу зрр е
рТ е: э х сихюв хуис Т рсхй ш х, х х-
с нсхбицр хТТ ру Тх рТе нсхбици нх -
вийТ цис. И р р брз схррТе ур Т рсхц ци-
хи: нс цх р р хр е нср иеТ х, бсхТ е Ти Т -
 хТТ рш ур нхз в , хсру ици нх в ий
хйТ рц , нхн р еТ уий ср зхр е виу с нх -
чиТ хй бюсх ср чиТ хй Т сг гс хТгрсТ р, зр-
бр нс э хц х к зуиуух рку виу ср их и-
у чиТ хй Т сг гс. = х ци х, хТухрууй ур гчр-
Т хТТ ру нсхи рсТ црТТ, б нхсхкиу
гТ рсиш ц цуиу иц, ч х хбхсхуг нсх у р Тиг-
и нхр е црТТхц ийТ ц , р нх вийТ ц
цисрц нсх хнхТ р е сихюв хууй нхс ур-
схр. «ЕсхнийТ й хн нхТиу и , – г искр<ри , – нх рзри , ч х уи у чих ичи, чиц Тх-
ц е нхср урсхр: Т Т ицр нх вийТ цис – гч-
шр зрщ р нсх Т рс ци хх зрнру хццг-
у Т х; ух хур биТТ еур нсх бТ с сиш ие-
у грсх Тнив реухх х с р, риющих иу -
хй х бсеТ хх хТТ ру ». С рсй ци х зрнру
хццгу Т х б иц Трцц ци ххц, х хсй виу-
среуй хц и нрс йуй виу с нх сг ххТ г
хТТ ру иц х и нс циу е нсх дисиуТ хх х -
бси 1917 хр.
:сихкиу и <ри р хсру зхр е ркхй Т сруи
Есхн Тнив реуй х с  зрр р рТ Т си-
х г схв хх сиш иеугю нхиск г зрх
с хуТ сг у нсихкиу й. схв й рки Тч -
р уихбх цц Тхзр е АхТ и ш хг иу чи-
Т хй нхх х хццгу Т х, х хси бгг зрч Ти-
у ТхТ р Тнив реухх х с р ркхй Т сруи. = г
ию уирух нхр . ис: ТийчрТ ху хсру зг-
и нххбугю ш хг Аюуиуи нхх х Тх 
ш гсцх х с х. «Сх Тнив реуц х с хц -
Т чг чихи , урбсруу Тси бис уТ србхч 
г синиуу сгТТ ц хццгу Т рц , – г искр
схв й, – бисгТе зрр е ?ис у рвр е чи-
си чрТр». +у уи нхррТ ур урсхуй нх;иц, ур
гчрТ и хТТ ру нсхи рсТ црТТ: «ххсгкиуухи
цишр иеТ х црТТ уихбх цх ше ур хсхц э р-
ни, ч хб х срз е х и уй грс ху ссихюв хуи-сх». И хбр э хцг, ч х уицив и хццгу Т 
бгг исни е нхсркиу и зр :хсркиу иц х нх в
рсц , нх р уи сишр Т нс циу е р г + бс .
И схв й, <ри рки срзсрбх р и реуй нру
хТгрсТ иуухх нисихсх р ?ис уи. дхр схв-
й цри 1926 хр нс ир ?ис у ир е хниср-
в ю ур хси, их хб у  хц, ч х ху нс б 
хсру зрв хццгу Т чиТ хх хТТ ру . Kх 1926
хг их гки уи хухр сихюв сг исх-
нийТ Т срур: х зиТ х Тихбщий зрбрТ х и
 Ау нисихсх и : ТгТ хх :хеши их ур-
ч ури хср е, ху гТ хс и хзсрщиу и Ах-
Т г. = х бр хср р и х бсеТ уий,
хр, нх Тхрц >гурчрсТ хх, ху б Тхух урэи -
с зхру. ?иуй,  хсрхчухц крсг хзсрщр-
Т схв й АхТ г, ч хб хсру зхр е ш гсцххй
х с  Тискиу С р ур зрр р рТ .
Kх С р у Тгци зиче гсх з х бсеТ Тхб-
й 1917 хр. С нхцхщею Аиук уТ хх, уххх сг х-
х и :КУ, С р у чух зру цри Т хсру зрв ий
«Тнив реухх х с р» зрщ хТгрсТ р. и-
у чиТ хи хцрухру и э ц Тнив реуц х с хц,
х хсй срзцищри Т нхТиуиц э рки зру :КУ
ур >гб у и, исиух Аиук уТ хцг: ху чух ху сх-
 сги х бхс урику юий з србх у х иу чи-
Т Тгкб, эи сх иу х, ииср, Т х, ии,х-
у Т х, киизуххсхку х, циру х . . дркйххсгкиу хе х сгчухй срур хй сихеисхц, ч х-
б б е Тхбхуц  киу . Снив реуй х с 
ТхТ х з Т р « хцру» нх иТ е чихи ркхй,
х хсц нс ру рвр е бхи х. дркр хцру-
р срТнхрри зххц нгици ч х гц цх хв -
 Т рц Т з Т сг ц хцрурц Т >гб у хй.
Аиук уТ й, нс у ш й Ти уихбх ци цис, ч х-
б Тхсру е рйуи Трц ,р ТгщиТ хру «Тни-
в реухх х с р», и АхТ г ур иТ е Ти хсх:
ху бгг Т зру цикг Тхбхй Ти си ухй ии,ху-
ухй Ти ею, зрц уг хй ур >гб у г. дсхци Аиук уТ хх,
х ТгщиТ хру Тици э хй ии,хуухй Ти зурю
хе х србх рш и ур уий цху ис. р ц хбсрзхц,
Ти к зуиуух ркуи иу чиТ и виу с АхТ Т -
зру Т >гб у хй нхТсиТ хц ии,хуухй Ти , х х-
схй уи гсхкри у зрр , у нхн р Трбх ркр. В зр-
у , урх щ Т Т ср и чиТ рку нгу р р-
кхх Ти хср, срзцищиу цуххч Тиууи « чий »
 урбюиу , ху сх хбхсху: ху нсиТ р -
ю Тхбхй зиуе хухй вин , ющийТ уисухй Т -
Т ицхй Тий хсру зрв .
?хир и у вр Тнив реухх х с р – хцрур. др-
кр хцрур нсхх гчиу ур х ииуухй ий ис-
с хс , срц р Тхих Ти хср. дркй чиу хцру-
 хкиу хчух зур е бхигю зррчг Тхий, р р -
ки хТ реу и хцру Тхих Ти хср. +сру -
зрв э р, нх Тхрц Аиук уТ хх, « рйур уи - цр ». Еи чиу уи ухТ ,хсц, уиез гзур е
нх р хцг- бх уишуицг нс зур г: Трцр нс урик-
ухТ е хсру зрв Тхсру и Т рйуи. дсхци иу -
чиТ хй хиуухй нхх х , чиу Тнив реухх х -
с р нхгчрю нх чиТ й уТ сг рк: Ти Тси-
Т р нгщиу х хх, ч хб срзкиче у уиур-
 Т е уц Т с ц сррц сихюв , иси-
ц, Т хсхуу рц схв хх. Еси хсру зрв ю уи
хнгТ рю Т . +бгчр Те Т гТТ г зрщ Тхи Т хх
хТгрсТ р х нхТ ручиТ хй р схв хх, чиу
Тнив реухх х с р нсхх урТ х щгю ш хг ру-
Тиц зцр.
В <хТТ Есхни цухх Тнхс хб Т х р ру-
Тиц зцр С р ур. +у хнсррю их, р шр
урТ сичг нсисрТТг рц сиТ е уТ црТТ, нсх -
хрууй нх чиТ хй ху;юу гсхй. Nсг и Тч рю
их ше уюруТхц бхсеб С р ур Т иси ц схв-
ц, К ухеиц дрциуиц. и, х хб у и С р-
 ур урсгшиу иу уТ хх зр хур, хб; ших
ху ссихюв хууц нсиТ гниу иц Т схх рср-
ших Т гю ,хсцг ру Тиц зцр, хчи ух, уи нс -
у црю срТчи , ч х ру Тиц зц С р ур Тиги
срТТцр с р е ше Ти и их гТ й нх зрщ и х-
ТгрсТ р, р х у з цуххч Тиуу эициу х их
р бхсеби Т нрурц схв хх.
Kиур Т С р ур сиц иси ц – схв хцг, К ух-
еиг дрциуиг уихТ р хчух, ч хб хб; Ту е хТ-сишиу и хТгрсТ иуухх ру Тиц зцр Т хн у-
Т сициу чисиз иТ е и нхТи + бсеТ хй си-
хюв . :с ч у бхсеб Т иси ц , урчр хй С р -
уц 1927 хг, Тиги Т р е, хуичух, уи си -
хзухц ,рур зци уи ср в хуу нсисрТТг р,
р нх сибухТ Тх сгш е Трц хнрТу з Т хсху-
у х схв хх.
Аиук уТ й хбср у цру и ур х, ч х Трци
 уи Т хсхуу схв хх, К ухеир дрциуир
нхч Тнхше иси . В дсрТухй рсц , нсх,Тхюзр,
ур зрхр ц у Т исТ р иси Т х зр схв хх:
 цхТ хТ хц Схи и, и бхеш уТ х нхиск р-
и дрциуир, иу усрТ хц Схи и, х хсй нхух-
Т ею ху сх сги К ухеи, уис хннхз в С р уг
ТхТ р ю иси . M хб х х уг е рсц ю, нсх,Тх-
юз, србхч и црТТ АхТ >иу усрр х схв хх,
К ухеир дрциуир, хТ р хчух хТ сиТ е ру и
ру Тиц Т и нсисрТТг , уТ у ухи х срщи-
у и сгТТ хх урсхр иси ц. В бхсеби Т «нисцруиу -
ухй сихюв ий» С р у хн сри Т ур ци хбгскгрз-
уй эх зц « гр х» -бхр сиТ е у/ ур уиики-
Т х сиТ е уТ црТТ, уи х рзрш Т х Тхий р р-
 Т чиТ хй уиур Т иси ц. С нхцхщею ру Ти-
ц зцр ху урцисири Т Тхзр е и уй ,сху Тх-
р , србхч сиТ е у нсх схв Т Т хй хнрТух-
Т . У Аиук уТ хх бхеш и нси цгщиТ р бхсеби
 нрс ий схв хх, хх и ур чиух рйухй хсру -зрв , х хсгю схв й Тхзри зрр р рТ . В
ркхц исии Аиук уТ й нххзсири нсиТиги
схв Т р. р бхсебр нсх схв хх нс у цри р-
ср ис урТ х щих хТгрсТ иуухх ру Тиц зцр.
Есии Т Т ицр чиТ зху ю з рсц , з нсх,-
Тхюзх, з с х хТгрсТ иуухй нрс йухй бюсх-
ср , з нсриу й нсхцшиуу хсх си-
Т х. M Т р нсхх Т рки урсху хц ТТрс -
р р ухТ сруу и уишуий хсх , и иси
Тч р Те уизрциу цц .
Арх-нхцрг нрс схв хх, гТнишр нсх уг е
щгнревр х Тиц гзрц нх чиТ хй, э хухц чиТ хй
рц у Т ср ухй црш у хТгрсТ р, урч ури
срТнрр еТ . Сси исии, нхисш Т нсиТих-
ру ю .:У, шиуу хкухТ , циТ р, зрсрбх ухй
нр , х рзрш Т зр сиши хй, ТТ и, срТТи у-
у х и хбсичиуу иТ нхТ гю к зуе ур
хбхч уи Тхи Т хх хбщиТ р, хчиуе цух и уи ци-
ю у р хх х ухшиу схв Т Т хцг зрххсг. «+у
срТнрч рю Т зр сг , р сг и бгг срТнрч -
р еТ хйуи», – ххс Аиук уТ й.
схв й у чих уи цхки нсинс у е нсх р -
С р ур: ху уи ТхТ х у зрщ еТ х Тнсххв -
схруухх зср уТ у ухй урсхухй уиур Т
иси ц. ВТи нсисрТТг Т рсхй врсТ хй <хТТ ,
нсхбг ш Те, хбсгш рю Т ур уих. Ех схцруй
р хс и уи иск ри э хх уихк руухх ур Т-р хк ш уТ у х нсисрТТг х сгТТ хх ур-
схр. Ех Трци бизх рзуи Трци исуи Т хсху-
у , србхч и, нхшиш и зр у ц х бси 1917 х-
р, Тхр , х хс ху нс и нхбии ур рзр рц
дхчр р Всруи , инисе х х х уих. + ууи 
рзр србхч црТТ схв й Тих-урТих исий.
К ухеи дрциуи урч урю бх еТ уиг сх цхй
х р схв хх, их гнхсТ р, их Тх хцис , их
уиур Т х Т гну рц нсир и ц, их нсизсиу
нсх у рц. дрциуи Трбхрср исуии, уисиш -
иеуии, , б е цхки , сгТ ии К ухеир: ху уи
нсири схв хх, р нх ри их. Kр ругуи хТТ ру
нсх С р ур ху ии Тиб нх х ухшиу ю схв х-
цг р ки, р и Тиб нх х ухшиу ю >иу уг ур руг-
уи х бсеТ хх хТТ ру . «Я уи ис  хТТ ру и»,
– Т рки ху нх хц Тхи хнсрру и. «+у уи ис 
 нсир иеТ х», – Т рки схв й, х хсй у х-
р уи нсхТ дрциуиг, ч х г хх уи р х цгки-
Т р нсир е их х с х. А х К ухеи уи нх ри
схв хх: ху нсирТ их хе х нхТиу й цхциу ,
нхТи нсхрр хТТ ру нсх С р ур. «К ухеи
уи сгТ, – Т рки х уиц схв й, – ху г сри хе х
нс и хнрТухТ ».
M хб гр е их х Тиб хнрТуй цхциу , схв-
й нхсгчри ицг хсру зхр е >иу усри « хцру-
» србхч , х хси хку бгг зрри е хсх-
хц нхТи зиТ х нхбии хТТ ру АхТ и. KхК ухеи гки уи гц с нсхи рсТ црТТ >иу уср-
р. В х бси 1926 хр, хр виу среуй хц и
нрс Тхб сри Т ур ниугц бший Т х ви, и-
цхуТ срв , хсру зхруур чиТ е виу среухх х-
ц и р, уизрнух Т рух Т ицхуТ срв ий нх-
иск г схв хх. ЕТ б К ухеи Тхсру Тхи
 у и ур иу усрТ србхч , э х эн зх цх б
Т р е х нсрухй хч хй хТТ ру ю. ВнхТиТ К -
ухеи нхТ р Тиби зрТгг э г ицхуТ срв ю нсх-
иТ р. Kр Трцхц ки ии ии уи нси и у К ух-
еи, у Аиук уТ й. Nрки схв хх хур зрТ рр срТ-
нх: ух г уих р х зсрхх ТцТр уи хТнхе-
зхр еТ ию. <рбхч и црТТ >иу усрр б гки уи
и, ч х иТ е и урзр. Вх ч х нсиср рТе срТур
рс х бс 1917 хрL
= р исиу вр србхч Тхр , х хср Т Т ,
нсхх ц цх с бгу г рс чиТ хх хсвр, и Т х
чиу виу среухх хц и р, иТу Т х сг схв-
хх, нс и Т г исх х бсеТ хх хТТ ру , Тхзр-
и дсрТухй рсц , зрщ у р Тхбх нсх,Тхюзх,
х сри С р уг Тю ТрбхТ е рйухй хсру зрв
схв хх. В х иуе гч р србсивх цхр б хр-
и е хсххц биз и ухх Т сир. Kх инисе гки уи
Ау хух-+Тииу х хцруги х с рц србхч , бх-
иц и у врц хТТ ру : срТухрсийв К ух-
еир бх Т нсир иеТ р Тх Т хсху Тхих хцру-
 ср. «ЕТ г схв Т Т хй сгнн сх АхТ и уибхеши Т , чиц >иу усри, – гцри Аиук у-
Т й, – х нхбир урц хбиТничиур».
У схв хх урч ури гх е нхчр з-нх ух: Т ш-
хц хх Тцх си ху ур нсиТихру , рсиТ , ТТ-
г Тх Т хсхуу х, биТТ еуй ч х- бх нсинс -
у е. С ш хц хх Тцх си, р их Ти чрщи чр-
щи бсхТрю , нсирю и, х уи хурк х рзр Тхи
цгкиТ х исхТ е. Kр хуив, нхчг хнрТухТ е, ху
хчис ххг бсхТри Т Тр г, их сх зр нр-
и уиг сх цр , згц ющр хсу ху цхх иси ,
киТ х й цТ иеуй нхс, х х хсхх их ххТи
урч урю згчр е б бийТ и ух х чр у бгу рс-
Т р.
= х биуй чихи Т хс щ ц х биТТхуу в
 хср б зхсг ц рзрц , Т гнрющ й ур ц -
ур, рзрсцр ур зрхр ниси хнрц уих-
исч , Тнгруу, Тхцуирющ Т Тхр , – гки
уи схв й 1922-192] хх. = х схв й 1917-1921
хх, схв й х бсеТ хх хТТ ру сркруТ хй
хйу, бхеши Т Т й др ур, схв й Сцхеухх
нхий Тсркиу й, Ви й А ику . В э хц биухц,
нхухц ху чихи и србхч и АхТ гзурю схв х-
х бхи иу уТ и . Kр зрхр рзрсцр гки
нхи х и схц хТТ ру . Kх схв й хТ ри Т и-
сиу Тхий р и: ур ш гсц хТгрсТ р ху хчи бсх-
Т е уи хнг, р рйух Т,хсц схрууи хТхби х с -
. +у хчи зрр е рТ е уи нг иц х с хх хТ-Т ру србхч црТТ, р сизге р и «ургчух нхх х-
иуухх» хТгрсТ иуухх нисихсх р. Mисиз уии-
ю-сггю бгг нсрзухр е иТ гю ххщ уг + -
бсеТ хй сихюв . Из Ти исхнийТ Т сру Т;и-
г Т иир Ти в й си еих Иу исурв хурр. Nи-
Т гю ххщ уг Тхий нхби ур дисиуТ ц схв-
й урцисиу х ци е нхбихй ур С р уц. Nии-
рв србхч Тх Тий Есхн г , р нсхи рс-
Т р сихюв хзсх Т хзеци ис ур ци х-
бгскгрзуц сициТ ц исц хсхц. «схв й и-
и уичиТ угю сг», – Т гб хй ххс С р у. И
у цр иеух Ти зр ийТ ц нсх у р, ср-
и Т зр у ц нх н рц. Т чр србхч Тхр , р-
у Т хсхуу х схв хх, Тхсру ш исухТ е си-
хюв хуухй ии бхеши Т Т хй Т рсхй рс ,
х х сишрющицг ую: схв Т Т и хцру и-
у х србхч рух гки нсхх сиу сх г ур
«уи ц гчиу ». Nх чиух Тнив реухх х с -
р, Т,хсц схруухх Аиук уТ ц зрщ хТг-
рсТ р, хухТ Т гхй сх х црш у хТТ ру ,
зрнгщиуухй схв ц: црТТр ци ,р х нсигнси-
кри х б з щийТ хнрТухТ . Аиук уТ й Ти-
ц ТсиТ рц н ри Т зр хсцхз е киу и нсх-
у р, ух р Трбх ркр ур киизу хсхр, эи -
схТ рув , ии,хуухй Ти ииср,и цухкр -
Т Т ркц уиц. Аиу схв хх нсху рю нхТю-
г, урщгнр Твиниу гз иу чиТ хй Т сг г-с хТгрсТ р, зр нхсхй чрТ чуй нрср ч Тр-
ц сру ц хсрух. = х нсхбр Т ниси хТТ ру -
иц.
иу з Тнив реухх х с р Аиук уТ хх нх-
Т х уух урчи г, ху Ти зр ТхТ х у иц уису
гзх хТгрсТ р, нсхис ю чгТ иеухТ е,
хнсии ю Т г Тхнсх иу хзцхкухТ е
р е х нхс. Аиук уТ й х и б, уи ис сициу ,
рсиТ хр е схв хх Трц хнрТу их Тнх ку -
х: ух С р у нсх . Kр ругуи нсрзухру иТ -
хй ххщ у сихюв рсиТ схв хх нсх зи
б уинс ухи уикир иеухи ничр иу и р ур
црТТ Тхи Т сг щ Т , р ур иирв србх-
ч Тх Ти Т сру Есхн, х хси гки Т;изкрю Т 
АхТ г гчрТ хскиТ р. схв й уи цх -
бср е бхии нхх щих цхциу р нхн зрр-
е рТ е: бггч нсихТхуц р хц, ху Тгци
Тиб хбизхнрТ е. С р у уи сишри Т рсиТ хр е их,
ч хб уи и е срухц. дхр ху сиш Т , бги
гки нхзух, гцри схв й: нсрзу чур юц ур-
в нхрТуи , р С р у бхеши уи бги г рТ .
ВхТТ ру и хкух урчр еТ Т зрр р иу чиТ 
гзх хТгрсТ иуухй црш у рсиТ р урсху х-
ц ТТрсх, чиух виу среухх хц и р хц ТТ
нх ч Т и нрс . Kх Аиук уТ й х срз грс: срТ-
ухрсийв схв хх у хх уи зрТ рю хцр. ВТ
исгш р Т р уТ хй нрс г срТе дсици, иС р у, ххуй уихзцг цй, ки Тхр бхсе-
б цикг Т рц нхТ руви Тнив реуц х с хц
Аиук уТ хх.
Сиецхи ух бс 1917 хр. АхТ р Т срТвичиур
срТуц: ххуу иир х Тхюзу сиТнгб , Т;и-
рш Т Тх Ти хувх <хТТ з гб у Аз нсх-
х ниси хТ у врц «Срхй» «Аи схнхе», и
хТ рух Те иирв србхч Есхн. Kр дсрТухй
нхщр г сициТ хй Т иу Т ч Т ч р
зурциу сию х сг црзхи >иу ур. В гб уи нх-
щр , ниси Тхбхсхц ВрТ ?ркиуухх Т схи-
у рзр ррис ?гиуухх, них р грчиТ хх,
и исру 1918, 1919, 1921 хх, – Тхр , х хс
схв й нс и нхбии ур Ти ,сху р сркруТ хй
хйу. В х сиц р урсхуй хц ТТрс хбхсху Вх-
схш х нс у цри нрср Тхи Т хйТ , Тхзр ие
дсрТухй рсц схв й х ри Тхий Т ч нси-
нс у цри хТгрсТ иууй нисихсх .
+ур х Аиук уТ й гТни нс у е Ти уихбх -
ци цис. Сг е их хбхсху иеухй р хц,
ч хб уи зрщ щр е урх щ иТ нх гсхзхй хТгрс-
Т иууи хб;и Турсгк , нс и р х уТ и чрТ ,
р х Т р р е зуг с , Т рц хсТ юий. Kи -
 цхцг ур Т г схв хх ху нсх хнхТ р и уи -
 цгю хбхсхуг. +у уи срТхги Т нхурнсрТуг, уи
х нср и юий хсру е дсице, урсхуи хц Т-
Трс р , гнсриу нсхцшиуу хсх си-Т х, Тхи нсх,Тхюзх рц у Т ср уи гчси-
киу . :х р нх вийТ и нхсрзииу .:У хбиТ-
нич рю бизхнрТухТ е нх чиТ рц у Т ср-
у хсрух хТгрсТ р, Аиук уТ й ТхТсих р-
ч ри Т Тхих Тнив реухх х с р ур зрщ и
иу чиТ виу сх. = хх схв й уи нси и. +у
Т ш хц нсиз ср Аиук уТ хх б Т ш хц Тх-
хх цуиу х Тиби, ч хб Тч р е сг хх и .:У
хТ хйуц нсх у хц. С ш хц нхзух ху зрцичр-
и , ч х ср Тгци зиче гсх з Тхб й х бс
1917 хр. дхр ицг Тххбщрю , ч х нхн р зрр р
ии,хуу Т рув й, ииср,р х зрх нсхр -
рТе, ч х Тхб нс у црю уинси иууй, уи-
хб; Ту цй хбхсх , ху Тсрзг х ри Тиби х чи хц,
ч х их нхТ ручиТ р р в ур х угрТе ур Т Т ицг
хбхсху, уи циющгю у чих хбщих Т хбчуц нх-
 вийТ ц цисрц , ух Ти ищи уи х ри Тиби х чи-
р сиреухц нххкиу ищий. Kр хуив, гзур х уи-
гршийТ нхн и зрр р цхТ хТ хй эи схТ ру-
в , ху сг х циу и нру ийТ й: инисе ху бги
ви е нх чиТ гю рц у Т ср угю Т сг гсг
хТгрсТ р. +у гки уи цхки срТТч р е ур Тх
ш гсцхи х с , х бсхшиууи срТТи ууи уи-
хк рууц схТ уц Тхнсх иу иц срр, р нх-
хцг сишри х рзр еТ х Тхий зюбиуухй р -
урнср е Ти гТ ур срзк ру и Тихбщих
хТТ ру . Ех нс з нсхи рсТ ц црТТрц АхТ б нхрчиу ше уиТ хе ц Т чрц србхч 
Т гиу х. В х сиц р ур дсрТухй нхщр , ниси
црзхииц >иу ур, хнр х сгкри с бгуг, и урх-
 Т С р у, сг хх и нрс нср иеТ р,
иир си еих Иу исурв хурр, Т хсхуу схв-
хх урху ю хсхцугю рг хс ю гу исТ и р, х -
б рю р р г х с р ц в урнср ю Т дсрТ-
ухй нхщр х ри ххуу Т гиу х србхч .
:хииу и схв хх э хбТ х иеТ р нхис-
рхТе Т Трц срзу нхз в й Трцхй Тгсххй с -
и. :с з урсхг, х ур нхщре, – Ти э х б-
х нсхТ х гсрв хй рру юсхй. :хТи нсхрр Тхих
нрур схв й Тхух б гки уи нх уги Т ххух-
цг срТТг г, х хсй сишрющ и чрТ их к зу Тц -
с ххуе ххбсркиу срТчи хц, р схТ е Т срТ ий –
в у зцхц: хне уиууй х чр у иц, ху ис и ху схе
ур Т грв ий х рзри Т ви хц х рТ Тх-
ий Т срТ ухй ур гс, х хср хи ри их бизгц-
угю зр ию Тисуг е С р ур Т нхцхщею ц икр. ? е
цхки , ху чгТ ги , ч х ср нсх срур, ч х ху г ср-
 хис и црТТ, ч х ше уицух и з сгзий хТ р-
 Те ицг ису. +у чгТ ги , ч х х ууи цхки срТ-
Тч р е хе х ур Тиб Трцхх, ух у ч х уи нх ис -
ух х и нхс, нх р уи нх ис ух Ти. Ецг нс н Тр-
 рки исз й нру: нх е цгц ю >иу ур, икр-
щгю Т и уухц схбг Т хсбухц црзхии г нх-
ухк дсициТ хй Т иу, нс зр е урсх Тнх е-Т х сг э хх ,и шр сихюв , нсиср е цгц ю
срТухх р хср Тхихбсрзуй рсру, ч хб Тх-
сгш е ц Т р уТ гю сру ю. = р цсрчур ииур
нх-Тхицг и чиТ иуур. д х зури , б е цхки , р-
р и нсхцие угр ур р хй- х ц  хТнриу-
ухц ххбсркиу схв хх х сиц , р х сг х-
ухррТе хнр, р их цриуе р рсц Т гиу х
србхч  ррТе ур дсрТугю нхщре, нисинхуиу-
угю Тхр рц урсххц, хщи у шгюТ ш рц
сиющгю зурциурц L
:с нисхц ки Т х ухиу ххуур их Т хсхуу -
х х Т гнри срТТи ри Т . схв й  х сг.
.и их исуи Тнх ку , хк их ,ср в , нх-
ххв цриуе хх бизхсгкухх хйТ р, бсхшиуухх
ц ур зрр рТ L Е уТ иууц, х уи схуг 
э хй Тр и, б Трц схв й, и й ц ику , др-
 ур хццгу Т чиТ хй сихюв . «+ у Тхр , –
срТТ рзри схв й, – Т си  цхй р хцхб е,
р б зур нсигнсикиу . ?из Тхцуиу , х- х
урнср их сг г. Ициющ и рзр г и 7 ух бс
ур г вр АхТ нх хсиу и исц хср».
В Тхиц ничреухц зуру схв й, хзцхкух, г-
цри , ч х сихюв хуур Есхнр Тгции зиче з
э Тхб й нхизуй гсх . Kх ху гнгТ ри з г,
ч х э ц гсх хц цхки хТнхезхр еТ Есхнр бгс-
кгрзур .


Вх сиц ,рш Т Т хх нисихсх р х бси 1922
хр, х Jхсиув , х у уихбчуй Тгчрй Ти ци-
у Т Изсрэхц Киу хц, ру йТ ц н Тр ииц, х-
хсй у р, к зу – рки и сихюв -
хууи у – у хр уи нхТ гнрТ Тх ц бисре-
уц гбикиу ц ицх ср чиТ ц нсисрТТг-
рц . Вх Jхсиув , хр ху х з зру х -
зрр, их зрискр нр сге чисухсгбршичу х зр х -
рз нси; е х гциу . В Ау Изсрэ Киу 
нс урикр nion ol democrmtiТ control, б зр -
ц срхц Т хх урТ биззр ху . Вххсгкиу-
уи ю , зру црш и х зр, уи б у рсрб уи-
срц , у Тхр рц , у риу рц нх в , ху б
чисухсгбршичу рц , х иТ е врц , уи циш ц
у р хх нсрр зру цр е х зр сибхр е х уих
нси; иу х гциу х.
: Тр и нс и зру и ,рш Т Т хх ш рбр ур
нхщр Аиу рур, г си , и сруеши нхцищррТе
JИ+А – Ти ре уТ р ,иисрв србхч -ци р-
 Т х, Тхв р Т чиТ р нсх,Тхюзур хсру зрв ,
х хсгю ,рш Т срзхур , – и рб уи
хуТгр рцбгс у , хршуих хцру ср чисухсгбр-
шичу х х Jхсиув . рцбгс у нхТр зр цухйр зр нисихч хц; цхицг бхешхцг г иу ю,
г и ниси Тхбхй Изсрэр Киу р, биТ щи
Тнху ших схе чиур nion ol democrmtiТ control,
кис сихюв , х хср уи бр у ру йТ хй, у
 бисреухй, у ицх ср чиТ хй.
+у б схТ Т рзр ур хчиуе нс чухц
ру йТ хц з и ТхТиц уинс чуи цТ х сих-
юв ххбщи х ,рш зци чрТ ухТ ; вх г уих
нхбрсхих х уир, р з бизкрхТ ух Тнини 
биухх рцбгс у , х хсй уи зур ру йТ хх з-
р уи нху б у Тхр з э хй бисреухй ицх-
ср чиТ хй ср, рки иТ б уизур хцив з; Т-
у Т нх- ре уТ . Я нхТ рсрТ р цх нисир е 
гч сркиу э г сиче, Т хе уиТ исн цгю 
Тгр ,рш Т р, чиц, гцрю, х рзр бхешгю гТгг
Изсрэг Киу г, р р и у хуТг рцбгс -
у уи б у нисТхуркиц Jих с р, у чиухц Jрб -
рухТ хх хбщиТ р: иц бхии, ч х ху ххбщи уи зур
х ТгщиТ хру Изсрэр Киу р , нххки, уи и-
с , ч х Т си Т Т уц ру йТ ц н Тр ииц.
– Я уи нху црю у Тхр нх-ру йТ , – Т рзр цуи
хуТг рцбгс у , – ух гцрю, ч х уи хчух ниси-
и их Тхр: ру йТ й з – ху ссихюв ху-
уй, цуи рки Т , ч х г уих Т у р Т Т р хй- х -
бисреуй. р урчи, зрб срй э хх хТнх ур
нхТ рсрйТ , ч хб ху зрб х уинс ухц ув иу и.
Я ши циТ и Т Киу хц, нсхх их х х-Т у в нсхи Т у ц уиТ хе х чрТх, биТиг х
АгТТх у , х нх чиТ хй хбТ рух и И р х
урчршийТ бхсеби зр рТ е.
= х б нисй иуе хТТ ру , х Тхб й р
бг х Тихр х и, уи Тхнррший Т х хй нср-
 иеТ р. Изсрэ Киу уи х и ис е, ч х нх-
нр Трцй срзрс сихюв . «В 1789 хг :рс -
ки, – ххс ху, – сихюв нсх Тх р уи хе х
 гцр, ух ур г вр».
NийТ иеух, Jхсиув у чг е уи нхх р ур
:рс к 1789 хр: ю ур г вр рзр Те Тнх хйу-
ц срухгшуц , ур Ти вр срр зичур
,хсиу йТ р гб р, гч р сху чиТ р . Я зр-
ци , ч х 1917 хг :и схсри, х иуе, хр
схв й р Т ур хТТ ру ю, у х уи цх зрци-
е нсх Тх щих: ир с, уицр хср,, сиТ хср-
у, р,и србх р р у чиц уи брх; урши
сиц иу р хТгрсТ иуухх нисихсх р хТ р
бхеш гТних.
– АгТТх у гТ сх уи сихюв ю, р хци юZ –
хТ вр Киу .
др цух и ре уТ и биср ицх ср , ху
нххзсир ур ч и Тххср цикг хсхиц АгТТх-
 у ; хТТ ру и бх ше « уТвиу сх хй», х хсхй
урикрх зрцрТ схр е нх чиТ гю сг цхурс-
 . Ауиу и Киу р, х е хш бхчухи, бх Т-
ший Т иниу сиТни рбиеуц, р ххбщи Ти цуи-у ру чру. Kх хух хТухрхТе ур гбикиу , ч х
Ти Тхб э уий б сизге р хц нх чиТ хй
с, руц эициу рц х хсхй б уи урТ и
сихюв хууй г, р схТ е срТчи . В рзр
Изсрэр Киу р АгТТх у б Т хсии гчиу хц
Ар ри , чиц др у: цуиу и ру йТ хх н Тр-
и срзи нх Тю нхсг срзи ю Есхни хчиуе
цух и. С урчрр урших Т хи исхнийв нс -
 срТТцр с р е нхииу и юий Тхб И р-
 р , Тхух ху нсх хру х хй эТ и хй
ц угш энх.
р хй з ур Т хс ю Тхсициуухй И р 
бхешхй Т иниу хб; Ту и Т схкиуухй Т хуух-
Т ею ре уви Тх хнрсухТ , срТухсич ю -
иср гси: уи г Ти э х уихТ р х срзсрТ ри Т х
бхизу , ух цух и х уих р уи зич рю Т . *х
х урсхи Тиги Тг е циуух нх их уихТ р рц, р
уи нх хТ х уТ рц, Тхк шииТ г ухТ сруви цуи-
у и х Тхсициуухй И р рки Т цуи Тхисшиуух
уихнсррууц, – рки иТ Тх хнрсухТ е, срТух-
сич и иср гср ТнхТхбу Т рз е Тхб х р-
хй Т иниу , ч х Т хс ири Т нххкий ур хци-
ю, исх – ур хци ру х, р урсх – ур Т р Т х
зс иий.
M хб нх-урТ х щицг нху е ТхТ х у и и Тх-
сициуухй И р , урх срТТцх си е хб;и ух,
х иТ е зрб х ТгщиТ хру сиу си х, с -ц у ре уви энх Вхзсхкиу . «И хр 
г и, – ххс Изсрэг Киу г, – ч х АгТ-
Тх у уи у чих ру чухх; э х Тир, нхсхй нхц -
цх киру , чихи Тхсициууй, их нх чиТ р
ср уинххкр ур сг Цизрс ?хск р, их цр ри-
 зц црх х чри Т х цр ри зцр .рТ хур
 >хй Nкхскр, р их хувинв хТгрсТ иуух-
х нисихсх р уи ции у чих хбщих Т хувинв ий
Сг Ю Цизрс . В э у гТш и цух-
х срзххсх х <гб хуи, х Цизрси: ух э х ч Т р с -
хс р, х хср уи нхцишрр АгТТх у зргцр е
нс циу е ур ии Тхсициууийшгю иу г хТТ р-
у , х хсхй нср иеТ х уи ТхТ х у нсх хнх-
Т р е у чих, схци нх вийТ цис».
Изсрэ Киу сху чиТ зрци , ч х ср, + -
Тиушисур Тх зурциу цицгрср, ххс хб
э цхх циу «Цизрсе», г искри , бг х хух
нсх Тх х рс,риуТ хх Тхр «ТиТрс», хзурчрю-
щих «Тху». «KриюТе, – хбр ху, – ч х АгТТх -
у Тхий сихюв хуухй р и х рки Т нсххс-
уии Тхур Тхсициууии Цизрс ». Ецг бх б хчиуе
у исиТух Тх ц рзрц г и е х, ч х урзр
црш ухй ,рш Т Т хх хТТ ру : ху уи нху цр, р
цхкух Тхисш е сихюв ю биз брсс р, биз г ч-
у бхи, биз хс сгнх ур сх грср. «дсгхц Тнх-
хйТ и нхс х Z – хТ вр ху. – = х хци ,
у чиц, схци хци , б е уи цхки ».:х виу среуц г врц ур бхешхй Т хсхТ срз;-
изкр сгзх Т чисухсгбршичу рц : ур у б-
 Т реуи рТ , сг р – сгке чисуи зурци-
ур Т зхбсркиу иц чисинр, ш ц Тисибсхц. Киу-
 уи х и ис е, ч х э юухш , э цреч ш-
ТхТ р зурциу и ш гсцхи х с АгТ-
Тх у , р и Т сиц иеуи р и киТ х и бхю.
«Mих уиез нсхТ е ,рш Т рц, – ххс ху, – р
э х нс циуиу и урТ ». Kх сихюв хуур рсц
АгТТх у уи бр Асц ий ТнрТиу , р ухк сгчуи
срур б г чисухсгбршичу х уи хх, ч хб
зру цр еТ брх хс иеухТ ею, р хх, ч хб
иТ сркруТ гю хйуг. >ю , х с врющ и нс ци-
уиу и ,рш Т рц урТ кирющ и р е зр
нхТихр иий <гТТх хТ хх, – э х и ки бхеуи
Тх хнрсухТ ею, срТухсич иц иср гсхй ю ,
х хси х и б гис е урТ, бг х АгТТх у –
сиу й с ц у у, Тсиуии хй хух еис р-
Т ие энх Вхзсхкиу Т биц хиуц сг-
рц х ср и уихнр ху р. :хТихр и <гТ-
Тх хТ хх нх х иеТ хц сиуих с ц у -
ур цхг Тхисш е уи сихюв ю, р гчшиц Тгчри
уич х, Тцр рющии ур хци ю; ху уи цхг рки
зрр е рТ е Т сруи Т бисреуц нср ие-
Т хц. «В уи вицис, – Т рзр цуи Киу , – ух
цхки и  ур ух х рзр е цуи, ч х э р сихю-
в – уи хци L»Я нсихк ицг э ц ки ичисхц нхир е Тх цухй
г и е Тх ц рзрц х, ч х урзр ,рш Т Т хй
црш ухй хТТ ру .
Mисухсгбршичу Т ури р зру Ти Т ср и чи-
Т и нгу хсхр хбрТ , р циуух: гз иу -
чиТ хццгу рв й, рзхсрТнсии и , эи сх-
Т рув , нхч рц , ии,ху ииср,, цхТ х -
зр. :х чиТ и хиууи рТ б зррчи-
у срТнх э ц уизрнуц ур Т хц. :х в нх-
Ти уиТ хе бизгТнишу нхн х б е ,рш -
Т х з зру й х зрр, нхч рц р, ии,хуухй Т ру-
в ииср,р, г срТе х хсви Аи ч -< рс-
 , и нхцищррТе нси,и гср и уи хр к >х-
сиувх Ви хинуй; зру хсру нхсрзииу
рсрб уисх хсхиТ хй рс Т гц бсхуи -
рц . + рзрш Те хТркиуухй нси,и гси, нси,и
:ис х уи цх Т зр еТ у Т нср иеТ хц, у
Т сг хх и ц хсхр хбрТ : ии,хууи -
у б нисисизру, р срТнххк ш иТ ТхТиу 
хцр ,рш Т Т и нгици ч искр нх нс ви-
хц Ти х з хсвр. ВхйТ р рсу зхур, них -
уи, рс ис йТ и, ррис йТ и чрТ нисиш
ур рзрсциуухи нххкиу и: хиууи рТ нх р Тх-
бюр брхТ хууй уий ср и . Kх нхрр еТ
ур э х уий ср и уиез бх: иТ б нххкиу и
уи нсх Ту хТе зр рвр е чи си чрТр, х Тихр-
х хк р е, ч х хцругющ й хснгТхц у зе .хузр-р хзеци у в р г Тх сг хТТ рух нх-
с х Тиц хзцхкуц ТсиТ рц . С х ухиу и Т
рсц ий цхх б ци е сихюв киийш и
нхТиТ . Jхсиув , урс г Т : зхй ?ххуеий,
– э х юч киизуххсхкухцг Тххбщиу ю цикг Ти-
исхц юхц И р . M хб хбиТнич е ниси ки-
у и Т ,рш Т х Т Тииср срйху < цр, угкух бх
юбхй виухй гискр е руй Т ср и чиТ й нгу
виу среухй И р : р нх хц х с чисухсгбршич-
у х, гщ и ур Т х вг, зрТ р нср иеТ х ни-
сир е рТ е АгТТх у . ?х хе х хух ТсиТ х
гискр е Jхсиув ю: ср е сиц .
KрТ и уи Т ючри хбцрур. :х нс рзг рсгц-
 ср ?ребх, уихк руух нс бших х Jхсиув ю,
х с ,рш Т х урнср Т сир в ю «Kрв хуи»,
Трцхй зурч иеухй икиуиухй рзи хТ ру. Вхй-
 рб уи рухх сир хср Аех ?хси - и-
нисе ху руй сир хс «дхссеиси ир Сиср»/,
ху нс рзр ицг уицииуух урничр р е э Т сиу-
уй нгТ Т Тххбщиу иц х хц, ч х р;ю ру хсх
иуиср M р у нс ир А ру нисиххсх
Т АгТТх у , ч х сизге р и э хх ицрсшр АгТТх-
 у ТхрТ Т Т,хсц схр е нср иеТ х. Сххб-
щиу и бх ,реш хй, ух хчиуе нхх х ур нср-
г: бх зиТ ух, ч х хсхе х сиц урх Т 
Тхий сиз иув Сру <хТТхси б з : з, ух ч р и-
 ищи уи зур , ч х р срз э ц ичисхц ху гир < ц, Тхнсххкрицй иуисрхц M р у . Nр чрТр
ТнгТ Тх у ,рш Т Т сгзх х гки срзхз нх
Тий хТ руи э Т сиууи нгТ «Kрв хуи», срз-
рр ур г вр Jхсиув нсх ув реухц зр-
хгТ еи, Тхр рсрб уис бср р Те Т чисухсг-
бршичу рц , срг Те, ч х урйиух сишиу и, х хсхи
Т и иеТ хрх р хб хТцх с иеухТ нр с х-
зци хсх , р хб хТцх с иеухТ нр с х з-
ци сихюв хуисх. ду зе .хузрр чух х нср Т
 ,рш Т Т й ш рб зр нх искиу иц срхТ ухх з-
иТ , х хсхи цхх нххк е хуив их гшиухцг
срзрг Ту црх Т уих кигю х и Т иуухТ е.
+у Т зрТ Т < цхц нх ср х нсхТ нх ис е
,р Тхршиу цикг хсхиц АгТТх у , ух, р
ху Т рзр, хиууй ц у Т с уи зрх и уиТ ТухТ е
х и , ч х уи урх нг р е ц хсх х Т и
цикнрс йуи с з , ч х зиТ и, нх Тий  цх-
Т , нсикисициуухи. «А нх хн г зурю, – Т гб-
хй Т рзр у зе, – ч х хиуухх ц у Т ср хТ х-
исуи зиТ – Тир нсикисициууи».
Вичисхц иуиср ?ребх гир ур р хцхб и :и-
сгкг, и урх Т иуисреуй ш рб сихюв , р
хуТг рцбгс у Тх Тх ц и хухц нхсгз Т нх-
из, ч хб х сиТ ухТ < цр Тхи у еТ Т сг ц
,рш Т Т ц х с рц . Jхсиув , рзрхТе, Тнрр.
+ хх нхгухч х нср Т хТ у вг «:хс р <хТ-
Тр», и циу кр Изсрэ Киу , рб нсхицху-Т с схр е ицг уич х р хи, ч х х рзрх б: ,р-
ш Т Т р сихюв – уи хци .
Изсрэ Киу Т си циу Т хчиуе ххеуц
 иц: сг р г уих б э Т сиууй нгТ «Kр-
в хуи». «Kг, инисе гби Те, ч х хсхе б
зрхух Т АгТТх у L – Т рзр ху цуи. – Уби Те,
ч х хуТ гв хуур сихюв уи цхки б е у -
чиц уц, схци уТвиу сх L» Я срТТ рзр ицг
Т хс ю ,реш , чиц, нх- цхцг, нхис их 
Т еухи зрцишр иеТ х. «А р ки Тхбхр ничр-
L» – хТ уг ху. <рзгции Т , хуТ гв хууй
цхурс уи Т р б Тхрс р еТ Т сихюв хуисрц
хб гнсрзуиу Тхбх ничр : хци нс у цри
Тисеизуй хбхсх . Kх Тхбхр ничр у хр уи ци-
шрр рзи ч рц ничр р е ,реш : ур э х ицг хз-
срз е бх уичих, ху зрци хе х, ч х Тхбх-
ухй Т сруи, р , урнс цис, Ау , Тхбхр ничр уи
хзурчри нсрр ничр р е ,реш .
.хсх Тхух цис. Kр ниси сиТ р икгс ,р-
ш Т Т и нр сг , уинх кух Т х ш и нх хкиц,
 чису ,иТ р, ури урби сиуе. Kр и :и х-
с ниси ии,хуухй Т рув ий Т х сгзх – х у
з и хб уг с Т рею ххсгкиуу нгици-
рц сгзх х, х хси ,рш Т урзр « ру р-
ц ». ии,хуур Т рув бр зррчиур ш гсцхц
х с хц «дсрТур  », бхйв ухТ э х ви-
х ур сг : «дсрТур  », р «+ чр ууи», б-р хухй з Трц схзу бхи хсру зрв й ,х-
сиу йТ и хух. Kири х х х зрр ур АрсТх-
хц нхи ц Т си н е сгзх х Т сгке ц нг-
ици рц , х хси ,рш Т Т и чий рзрсц Сру-
Nкхскх -ур зрхр, х уТ чрТ , бру р, х-
ТгрсТ иуу гчсикиу – Тюг ци Те ,рш Т -
Т и чий , хбсрзхрш и рйугю Ти е сихюв -
хуухй хсру зрв / Тр Висхухцг хцрухру ю
и хух. = сгке нгици нсиурзурчр Те х -
с г чисухсгбршичу х з <хцруе , ххсгкиуухцг
 ше ухкрц сихеисрц : нс из з Jрэув
хк рТ Т ц уг ур ц уг г.
– :ххки ур х, – Т рзр цуи хиууй хциуру
х зрр, – ч х ?ххуеи дсицхуи б Т х ух-
иу Т рсрб уисрц , ,рш Т нхуиТ Тисеизуи
нх ис . – Mисухсгбршичу р р хр рзрсц рср-
б уисх, х хси х рзр хкиТ хчиуухи Тхнсх и-
у и. Из : з, >г , > хсух, С иу, Асиввх, .схТ-
Ти х нс х бхии г иш иеуи иТ : Т и-
у чиТ р Т сг гср хсхх хбрТ ий бр сг р
,рш Т х. «Уб цуххL» – ТнсхТ Изсрэ Киу-
 . И хчиуе г Т , гзур, ч х у и хТ р-
уи уи бх сххнсх у бхи. «+чи ух, ?хх-
уеи дсицхуи ,рш Т Т р сихюв бхии Тисеиз-
ур, чиц зиТе», – зрци ху. Kх бхеши Т Т хи хТ-
Т ру и 1917 хр :и схсри хТгщиТ хТе нхч
биз нх исе: кис б хе х чисиз уиТ хе х уийнхТи нисихсх р, хр срТухрсийврц схв хх
нс шхТе нхр е Т гниу юу исх х иТу е
урТ гнрш рзр х дисиуТ хх иуисрр дсрТух-
р. «дсхри Т х ухиу ?ххуеи дсицхуи,
– Т рзр , – х рзрю хе х, ч х рц хсру зр-
в ,рш Т Т хй сихюв б р хй- х з; у. дх-
р црш ур хТТ ру ,гу в ху сги бизг хс зуиу-
ух, р зиТе, хТ руи, уинс ухТ Тгчрю Т срй-
уи си х.
Изсрэ Киу уи Тцх Т с е сху чиТ хй гб-
:
– Врш хсхе хчиуе гций циру : э х брхрс
ицг ршр црш ур србх ри биз Тбхи.
В э г ц уг г ур х зр нс б нхиз, х сгкиууй
хбр хц нрср, сиц щ й ниТу ц брсрбрууц бх-
иц. «:с б ,рш Т з <хцруе », – Тххбщ нсх-
х ш й ц цх киизуххсхку Т у х хй зр Тн -
ухй. ВТ хси ц хчг Те хни чисухсгбршичу -
х, к хн Тухх уиТ хе х гТ сршрющих р, Т
ш ц ур сг чисинрц , сршиууц срТ-
уй ви Т реуц рТ рц ухкрц , зр уг ц зр
ш сх и хкруи нх Тр. У у б сгбхр и чис 
 вр, н чуи сиТ е у <хцруе ; гТ хТ сх х-
уичур бхсх р нс рр э ц хнриууц Тхувиц
 врц нг хр й, исз й гсхкрющ й . Ау -
чру у иТе ТкрТ ; юбизух гбр Те, ху Т рсрТ нх-
бТ сии бср еТ з шгц хй хн, нсх ррТиби хсхг гч ц киТ рц , х хси нс и р
уицг г иууи з э юий Т ухкрц зр нх-
Тхц. «Kи хчиуе- х нс и й г у  », – крх-
рТ ху цуи нс гшиууц ххТхц.
– KриюТе, уи Т руи и сибхр е, ч хб сихю-
в Тхисшр Те нс и ц юец . В нх чи-
Т хй бхсеби, х хсгю АгТТх у ии гки чи си х-
р, ху ийТ ги уи иТ ею хбцрухц, р урТ иц,
Трцц киТ х ц, Трцц биТнхщруц, Трцц ургчух
хбхТухрууц урТ иц, р хи хе х бри .
:х Т уи уихб ухиуухи нс ючиу и Тгч хТе
Т Изсрэхц Киу хц, рсиТ хрууц нр сгиц х-
б уви чису сгбрш р, хТхбхкиууц ц , р зр-
иц бсх ш ц ухчею нх хсхг Тси хх и хн,
ч хб Тх ц рзрц г и е Ти гби еТ , ч х
,рш Т Т р сихюв – уи хци . «KриюТе, уи
нххк ур дру р, нхнрших изг рц», – Т гб-
хй ххс ху. = х исух, ху б нххк Т хсии ур
дру р, нхнрших хиууй рисе: ух цхки 
ТгщиТ хр е ру йТ й дру нх циу ИзсрэL
= исииуТ и .ис гиТ Т биТнхщруц рзрц ,
рср уц чиюТ ц киц гр рц цис 
их нсизс иеуц з рц , г Те уихгци-
р , нхчицг г у нг ри Т нх ухрц р хй- х хТнх-
 у исхц хсх у ч и, схб й висицхууй, уи-
нххк й у ур риу р нх в , у ур инг р р- биср-
р.:х р ц шрр нх бизюуц г врц, ххс 
Изсрэг Киу г: «Врши нсизсиу и ,рш Т Т хй
сихюв , х хсгю Тч ри и хци ий, уи ки Т
Т рший уиур Т ею чисухсгбршичу рц, х хсц
ру йТ р ничр е Ти сиц Т р  уг х, ч х ху
нс бирю урТ ю. ЕТ сихюв хуис Ти си-
ц нс бирю урТ ю, х р ки сихюв цх-
ки б е хци ийL А ие чисухсгбршичу уи нсх-
Т х Т хуу урТ ю, ху бизкрхТ у. :срр, ,р-
ш Т ур Т сру вр Тх рзи ухр хнсхисрю
хб уиу урТ , нси; ици ц нсх у р-
ц : ух э х вицис и, хТ хйухи ци бгскгр. Внсх-
чиц, Трц АгТТх у ие уи ии рс руив, уи нс -
искиуив «с Т руТ хй ург » уи Тхв р-ицх ср .
Ех црс Т Т Т р нхх х р уи нхзх и ицг нхсг-
кр еТ хТ хТ и усрТ иууи Тхцуиу : ху уи
хбгчрТ хсхш ц нх чиТ ц цруисрц + Т,хс-
и, р ч иу и K вши нс х ицг Т хй хи х срщиу и
схцру зцг брх хс иеухТ . ЕТ б АгТТх -
у б ци ц бгскгр Т нсхзсрчуц рзрц биТ-
ви уц ххТхц, х их Т хсхуу , уиТхцуиуух, х -
исуг Те б х уих Т р Т р е Тиби сгхх -
иср. р чг е бх уи Тгч хТе нсхшхц хг, х-
р ху х и зр юч е нисиц с и Т Тхв р Т рц : э х
зрх хТ схи уиххеТ х рки х нхс Тси ,р-
ш Т х, х хси и ухгшух Т рзр Те зр нсх-
хкиу и сркруТ хй хйу. Kи урх зрбр е, ч хчисухсгбршичу , р нср х, бх сруеши ТхТ х -
 срйуи и нрс , бх нсхш чисиз хйуг,
чи си хр, нсхииууи х хнр, хкиТ хч 
Тисвр, бх ищи ТхТиц цхх нху и хгш-
у нхсх. Kи урх р ки зрбр е, ч х ?х юий
ххсгкиуу цхки б е ше ?ххц урТ .
– = хх у хр уи зрбгг, – ср х х и Изсрэ
Киу .
Kр срТТи и, хр ц исуг Те хсх, Изсрэ
Киу гТни нх р е Тх ц рзрц х, ч х нсх-
Тх х и у нх Тий И р : нсхиз их ур цр-
ш уи нх х сиТ ухТ ц Jхсиув , х =цнх х Аг-
ких, х : Т хй х Сру-Nкхруу Врерсух. Ах-
Т , х зр, ниси сиТ , рг , шюз ур рур-
р, зисухсру щр, хсгкийуи Т р, рзхсрТнси-
и и , эи схТ рув , – Ти Т ср и чиТ и нгу -
 б зру х с рц ,рш Т х. Из ец уизрн-
ух ус р нр сг : «дгр ии иL» Вхе кииз-
уххсхку нг ий чисиз рки иТ ци сх Т х-
 чисухсгбршичу . Kр х зрр : Т хйи, =цнх ,
Сру-Nкхруу Врерсух бс р киизуххсхку -
х-,рш Т х искр урх хи уТ сгциу , ч хб
 Тгчри срйуий уихбх цхТ срзхбср е нг . ?
нс у Ти цис хх, ч хб цхкух бх хбиТ-
нич е киу и нхизх, ки, урхбхсх , нсиср е
их. +нрТр Те, ч х нх синиу рсрб уисх Тх-
р нхн рю Т нсхср еТ Уцбс ю >рв х, ч х-б грс е  ххуурц чисухсгбршичу х, г-
щ ц ур < ц. =шиху Т рсрб уисрц з ?ххуе б
хТ рухиу уиТ хе ци ср х зурциу хх цхТ р
Врйху : нхТи уиххй нисиТ си нхиз угТ
хбср ух, р уи хТци ш Те ;ир е ур цхТ . В Сис-
срри, ур хсхи >г г, хки нсх зхш Т ч :
сгзх Т Тхр рц хсхиТ хй рс б хб-
Т си у нгици ч рц , зрщ щрш ц ;из ур : -
Т хйТ гю сру уг.
– В, хуичух, ч р «Ж зуе дрТ сгччх дрТ ср р-
у » Ар ри , и хн Три Т б р нс Сисср-
риL – ТнсхТ г цхих Тнг у р.
– Я Ар ри уи ч рю, – х и Изсрэ Киу-
 .
?х гки ТхТиц Ти х, хр ц нсхир чисиз
:ср х – цриуе й хсхх б з Jхсиув сгн-
уй виу с и Т еухй нсхцшиуухТ , и ур г-
Т р ,рбс р србх рю хбщий ТхкухТ рвр е
н е Т ч србхч . Ех урзрю хТ руТ ц Аручи-
Т исхц: г сх Т JсручиТ х Арс х Nр у , х-
хсхх Тч рю зхбси р ииц «срзциуухх н Тецр»,
 бру хТ хх чи р. С хч зсиу нх р г :ср-
х нхр синг рв : э х хсх србхч бгу х зрбр-
Т хх , ищи сх ур .рэ рух ?сиш , гб ших 1900
хг хсх Уцбис х. Ех к и хбс Тисвиц, ух
Т хс ур <г г.
У в :ср х б зрнхуиу србхч ц , х хсиш ур ,рбс . O ху цхчр, Т срухгшуц -
хц, рки уи гхТ р р з хц хззру рсгц-
 ср р, срТ ииууи зр ухче ур Т иур.
– ? е цхки , рц у исиТух бги гзур е, – Т рзр
, – ч х .рбс эи N'Ауугув х згчр ру чу р хсх
циуух зиТе, :ср х, зурциу хц хики M х-
уе у .
– СийчрТ, – х и Изсрэ Киу , – цуи у и-
сиТух зур е, ур чеий Т хсхуи э хй сихюв бгг
србхч и. .рур хнрТухТ е ,рш Т х – э х уи
нср иеТ х: рур хнрТухТ е – э х Тихбщр зр-
брТ х р.


д хувг 1920 хр ,рш Т х нсхбицхй бр
уи нхбир ур нср иеТ хц ур Тхв р Т чи-
Т хй нрс ий, х хср Тхий Ти хзсрТ рющий нрср-
циу рс зрв ий Ти бхии иТ рб з схрр хуТ -
гв хууй нхс х Т сруи, р нхбир ур нсх,Тхюз-
уц хсру зрв ц србхч , нсиТ р ш и у-
Т иуугю сихюв хуугю Т г, ТнхТхбугю зрщ е
бгскгрзухи хТгрсТ х х хццгу Т чиТ хй ,р-
ш Т Т хй хнрТухТ .
А ТТ ю србхч хсру зрв й нх зрщ и хТгрс-
Т р, нси срТуй нс цис нхуиу х хсхй нсхи-
цхуТ с схр ?ргэс црс и 1920 хр, нхуи хТхзур-
р Nкх , х ху б бхии хТ хсхкиу. :х -
чиТ и нрс у чих уи цх нсинс у е нсх 
,рш Т х, че ци х бхсеб, хнсррууи урТ е-
Т иууц ийТ ц хццгу Т чиТ срТухрс-
ийви, уиез бх урзр е нх чиТ ц ци хр-
ц . :рсрциу Т и ,ср в э нрс й Т сиц Те
нхТ р е уи зр хур Ти сихюв хууи сгнн сх-
, х хси уи х и нху е сибхру хб хб зр-
иеухц нрсрциу Т хц нсиТ р иеТ и, , р
хр ххс , х хзсрщиу иреухТ : р р
и иеухТ е нрс й уи цхр зрТ р е ,рш Т х х -рзр еТ х нс циуиу урТ нсх урТ хц-
цгу Т х. др хй х нхс цхх р е нср иеТ х си-
хюв хуухцг ийТ ю чисухсгбршичу х срТ-
ухрсийвиL дсгнуийш и нрс , Тхв р Т чиТ р
р х чиТ р , х хс нрсрциу рс зрв Тир
сх хуТ гв хуу нрс й, цх хе х нхис-
кр е , р Т рзр е, гзр ху е сишиу иц нрсрциу-
р хзцхкуи синсиТТ уи цис нср иеТ р. Kх
 хх, ч хб нххк е хуив рхТг, зр ршицг
схею И р ю, сибхр Те уи хбчуи нх вийТ и
цис, р ТхТиц сгхи.
ВциТ х хх, ч хб х рзр е ххсгкиууй х нхс си-
хюв хуухцг ийТ ю ,рш Т х хццгу Т х,
Nкх брхсрзгцух сиш уий ср зхр е их Т
нхцхщею х и ухх ийТ нсх,Тхюзу хб;и -
уиу й сг щ Т . = х б ци х ?ргэср, нс циу -
ицй рчиТ и нсииу ухй цис нсх сихю-
в хуухй хнрТухТ . Kх ?ргэс нс циу э х ци х
р црс Т Т , р Nкх – р биср. :сх,Тхюз-
уи хб;и уиу нсисрщр Те цруисиуугю црТ-
Тг, Т нхцхщею х хсхй нср иеТ х цхх уи нси-
их зр хуухТ бхсх еТ Т уизр хууц ийТ -
ц чисухсгбршичу х срТухрсийви. В сг р
Nкх зрбрТ х р Т рр нсиТ р е ,рш -
Т х хццгу Т х р гю ки хнрТухТ е, р гю сруе-
ши нсиТ р р нср иеТ р. =н иц зрбр-
Т хх , х хсхй х цичиу 1920 1921 х х хсрхТнс у цррТе бгскгрз ий, р Трц ц србхч ц ,
р уи р бхизуе хТгрсТ р, нсииТ у вр нсхи-
рсТ хй сихюв , уихбх цй с з Т, уи збикух
игщ й з ю рТ нсхи рс р хц, бр у чиц
уц, р Т цн хцхц хсиуухх зциуиу хбТ рух-
: зрбрТ х б урнсриу гки уи нсх нср -
иеТ р, р 1919 хг, ух нсх Ти сихюв ху-
у Т , Тхб срш Т зрр е рТ е биз гчрТ
нсх,Тхюзу хб;и уиу й србхч  х си ц.
ВхнсхТ хб р хухц нсх,Тхюзх ххи сиц б
нсици хц срзухрТ й цикг нсх,Тхюзуц сг хх-
Т хц Тхв р Т чиТ хй нрс ий. Kх х сихюв -
хуисх, Тхб срш Т нс й рТ , нс шхТе б
зрщ щр е гки уи р хухц ю, р Трцх ТгщиТ хру и
нсх,Тхюзу хб;и уиу й. ВТ гнр нсх ,рш -
Т х, сг щ иТ х Т р р Тхю рТТхгю Тхбх-
г. :х х ухшиу ю хццгу Т рц нхз в србхч б-
р р хй ки, р г сгТТ нсх,Тхюзх нх х ухши-
у ю бхеши рц ур ругуи х бсеТ хх нисихсх-
р 1917 хр. Kх бисреур ср х р црс Т Т Т х-
х ци хр ?ргэср, срзсрбх руур Nкх , хТхку -
р нххкиу и. > биср зц Nкх б Тих ше
биТнс ув нуц хн ц зцхц: э хц нх и, в у ч-
ухц у хцг уи хис шиц, Тхих схр нрсрциу -
Т хц р хси, Т ш хц нсхус хц, ч хб ис е
 и , Т ш хц х хщиуухц нсисрТТг рц , ч х-
б гркр е юий, в у зц уихисч хТ е уинхТ -к цц хбсрзхц Тхи у Те Т хн ц зцхц; брхр-
с э хцг ху цх Тхзрр е угкуи ицг Т грв , ир
 , ч х уи ции у ц у р хх х ухшиу , гТхк-
у е срзуц зр г Туц цруисрц , зрТ р
Ти гцр е, бг х ху срз рю Т Трц нх Тиби. .х-
ТгрсТ х уи угшрх ицг у р хх гркиу : циу-
ух э хц нсизсиу хТгрсТ г зр ючри Т рйур
их нх . Ех бисреур у иснси рв црс -
Т Т Т хх ци хр ?ргэср ТхТ х р хц, ч хб нхци-
у е синсиТТ уи цис нср иеТ р сихюв ху-
уц ийТ иц нсх,Тхюзу хб;и уиу й, р зурч ,
хис е ц зрщ г бгскгрзухх хТгрсТ р, ч хб
збр е Т сруг х ,рш Т Т хй хццгу Т чиТ хй
хнрТухТ срз зр е Тиби сг нрсрциу рс зр-
в , х иТ е срзсрщиу нсхи рс р р.
д хувг 1920 хр И р ТхзррТе Т грв , уи
циющр рурх й Т хс нх чиТ хй бхсеб 
Тхсициуухй Есхни. N'Ауугув х, зрр ш й Jею-
ци, икиц уг ух гсхкр нсху уг е ур исс хс ю
И ре уТ хх хсхиТ р Тх Тх ц и хуисрц
зрр е рТ е. У уих ци Те Т хсхуу Тси-
 србхч ; зиТ ух, ч х Jиисрв сгкиу х цхс
бр Т зрур Т нср иеТ хц Jеюци. <г хх и
нсх,Тхюзу хб;и уиу й уи Тч р их Тх ц ср-
хц, Т хсии, нсхТ х хнрТуц чихи хц, ТнхТхбуц
 уг е Т сруг цикгурсхуи хТхкуиу ; х Т -
хц Тгчри, их уи срТТцр с р р хзцхкухх Тх-юзу р бхсеби Т ,рш зцхц, х бх зиТ ух,
ч х ху зр ги АгТТх у ч х их сихюв хуур
,рш Т Т р хсру зрв ции хнсиииууй иТ х
уг сиууий нх и И р . Схнису чиТ х цикг
N'Ауугув х АгТТх у уи бх нххй рс хй си
Nкх , х хсй чиТ ух ср нх ц рс рц
уичиТ ух – хсхш ц . Сх Тхий Т хсху, хццгу Т ,
х рзрш Те нх ниси сиТ уц хуиц ,рш Т х нср-
 иеТ р, нх ис Т хи у и ур црТТ сг -
щ Т . И нсиТ гнур ур ур Т хуухТ е иссх-
сг, нхухи уинху цру и зррч сихюв И р , 
уиТнхТхбухТ е х рзр еТ х р , х хср нруи
нс цхх ийТ Тх рТе биТТцТиуухй ср и
Т ур хсру зрв ю нх гшиу й, х ухчу р в й, бгу-
х рзрсцр ур ,рбс р, биТнхизухй г чухй
хйуи цриуе нсх ув реу хсх р – р -
, х хср ирр киТ х ц х ркуц исх ц
уи хий нхТ ручиТ хй г хн , – Ти э х хбси рх 
ур хсхТ иниуугю схе бхсеби зр рТ е. С хе х
ху цхциу х бх гнгщиух, Т хе х р в й Тх-
срхТе срТухц 1919 хг, хр юбхй цриуе й
схв й, юбхй нсх ув реуй др ур нс Т е-
ухц киру цх Т хсТ хй юий нхТи уиТ хе 
Т сих зрр е рТ е, уи нх сихк у хсх-
 , у нср иеТ х, у Т хс ю И р . В дсици
нх чиТ й г хн зц ре уТ хццгу Т х б
зюбиуухй ицхй биТи хсхшгю ц уг г: уххТз И р зрТ р >иу ур, Тир хк иуухх
Тир хТцх с иеухх, хх р е х Тиз: «И ре у-
Т и хццгу Т L *р-р-рZ» +у иТи Т , р сиби-
ух , ч р нхТру , х хси N'Ауугув х х нср 
ицг з Jеюци.
:схбицр Jеюци Ти бхии бхии Т рух рТе
нсхбицхй уишуинх чиТ хй. А у р юсухи хТг-
рсТ х, Тхзруухи N'Ауугув х Тиу бси 1919 хр,
зр уиТ хе х циТ ви нсхирх хбср ухц нхс -
и нг е, хбчух Тхисшрицй сг ц хТгрсТ р-
ц зр х и и р: хТгрсТ х, х хсхи, нх зрцТг
N'Ауугув х, хкух бх Т р е зрсхшиц цхщухй
сихюв хуухй хсру зрв , р р гющий ниш хй ур-
в хур Т чиТ хй сихюв , урчрхц нг сихю-
в хуухй рсц , гщий ур ш гсц < цр, – э х хТгрс-
Т х хувг 1920 хр бх Тих ше ре уТ ц
у киТ хц энх Вхзсхкиу , Тх с Трицц цикх-
гТхбуц срТнс ц х сриууц чиТ хюб иц, с -
хс хй Т срТ ею схТ хш Тхих .хТгрс , Т ш-
хц срТухсич хх, ч хб Тихр е Тхи рц Ар р-
и . СрбхТ е э хх у киТ р зр ючррТе уи хе-
х их рурсху Т чухТ , ух хц, ч х их Тг-
щиТ хру и бх Т хсии ,р хц уишуий нх -
, р уи уг сиууий. Крр Jеюци уи б хТгрс-
Т иууц нисихсх хц. +у уи зциу уг с нх -
чиТ хй Т грв И р : ху хе х урсгш ци-
кгурсхугю хххсиуухТ е нх Jеюци, х хср гщи-ц р нсрх урсхх Трц ц сишр е Тхю Тгебг. = х
бхешр зрТгр N'Ауугув х, э х их бхешр Тр-
бхТ е нруи сихюв хуухй Т грв И р . Сх-
зр хТгрсТ х Jеюци, ху нсиср Т ркуй
,р хс уишуий нх И р , ух ши з уг-
с нх чиТ хй с, ур х хсгю х ууи ци ше
хТиуухи у и. <хе, нсиурзурчиуур и хуи-
срц N'Ауугув х, нх х и Тхб й нисих р чис-
ухсгбршичу рц; нх р ху Т и х Jеюци, р хТг-
рсе уизр Т цхх у киТ р, циших Тх зр ху,
Тхи нср иеТ х, Тхю рсц ю, Тх , уруТ Тх-
 нхТх, АгТТх у Ти бхеши срТш с ТхбТ иу-
угю хсру зрв ю. хр ххс , ч х N'Ауугув х – х-
Тгрсе, р АгТТх у – их Ар ри ; ур Трцхц ии
 ре уТ хй цххик N'Ауугув х б гки хе-
х Т цххц, ухТ ииц урв хуреухх гр, р нсх-
бицр Jеюци ТирТе ср в хуухй ици, х хсгю
АгТТх у Тнхезхр урнрх ур нср ие-
Т х, ибр р р нх уишуий, р нх уг сиууий
нх и. +ур х ТгщиТ хру и хТгрсТ р Jеюци,
х е х х ур р хи- х сиц з с хнрТухх
ху гсиу р, Ти ки биТнх х х АгТТх у : Тхнису чи-
Т х цикг у ц N'Ауугув х зрх хнсиииуугю
сир в ю рки г их ТхбТ иуу Т хсхуу х. и, х
нс ши з нср нрс й, Т ш хц гк Т цнр з схр-
 N'Ауугув х, р и, х нс ши Тир – сиТнгб ру-
в, Тхв р Т , хццгу Т – ху б бхеш у-Т и хбсрзхр хТухухи сх ,рш Т Т ш гс-
цх х с х, – уи Т ср Тхий сркибухТ
э хцг нс зср г XV и р. Kр э хц Тхнису чиТ и уи-
Т хе х срз, ух Тир бизгТнишух, н рТ Тср е
Тнг хр е Nкх , ури Те Тнсххв схр е х с-
гю бхсебг цикг N'Ауугув х АгТТх у ; ух Т хси
ху нху , ч х уи Т х ис е сиц ур э х нгТ хи зру -
и. :хугкрицй уихбх цхТ ею р цхкух Т хсии
гр е нсхбицг Jеюци, ху сиш Т хй гу ч хк е
хТгрсТ х N'Ауугув х, ругу <хкиТ р 1920 х-
р, хТнхезхрш Те брхнс уц Т ичиу иц хб-
Т х иеТ , нхТр х Jеюци грсуи хйТ хи чр-
Т .
Kр с бх , срш йТ г и хуисх
N'Ауугув х х и хц б с хзцгщиу , нсх р -
ш йТ нх Тий И р . Jрш зц ищи уи б х х
урТ х щицг хТТ ру ю. ?хсебр нсиТ х р ки-
р , чисуи срТуи зурциур сркруТ хй хйу
гки срзир Те нх исиу ц србхч ц х ср урц ур
зхц и сг э хй зхищий з ц. АгТТх у урх б-
х уи хе х х хцТ е зр гб х Jеюци, ицг ур-
х бх ищи хбхсху еТ х сир в хуу Т , кир-
ш нххсху е ,рш зц нх хбхц рц хТгрсТ р
N'Ауугув х. :хз в нср иеТ р србхч урх -
р сркиу и нх вийТ синсиТТ схр
Т ч р, зрч ущ рц х хс инисе б србхч и.
Nкх х и хТнхезхр еТ с з Тхц, срз;ир-ш ц ,рш зц зуг с , зрцишр иеТ хц, зрууц
 их с р ср чиТ ц <хкиТ хц х Jеюци, ч хб
хб; е АгТТх у уи зр хур. <г хх и :сх,-
Тхюзх и бхсебг Т нхцхщею црТш рбу зрбрТ х-
х : вии хсхр, срйху, хбрТ х рзр Те нр-
ср зхрууц сизге р и ху, р, Тнугши-
х р хц-у бге цриуе хц хсх и, нхТи нисхх
Т сир урч уррТе зрбрТ х р: срзррТ хТ -
й хй г р, зрх нгТ и , хцр зр ср Те
х ур ис , киу и хТ рур рхТе, нгТ ууи
г в рзр Те Тисц хц , Тхух нргбр бсх-
уиухТвр ниси Тсркиу иц.
:сики чиц гй Т зрхр, србхч и Турс кр Те
бхю: хсгк и нх хТе х хТюг, з-нх х рсу,
з-зр рв Т ру х, з-зр урцх-црш у нрсх
х х; гч г нир сгке нр сху; ю-
 Т уинсху врицц врц срзцисиууц -
киу ц нсхТ резр цикг цис ц црш ур-
ц , нхсшу ц , гзуичуц цхх рц , ур хреу ц ,
нх;ицуц срурц , зб ср Те ур киизуи иТ -
у в, рб у срух, ур нхсгзхчуи нхщр , ур
хТ схис и Т и ууи сш , зру цр бхии нх-
з в , нсисрщр ркй зрх синхТ е. дсрТуи
зурциур нх  Те ур исгш р зрхТ сгб. <р-
бхч и Тхб ср Те х хср, срзи Те ур сх ,
нхсрзииу , зх; хцру с зхх Т срТу-
ц нх з рц ур сг рр х рр нс рз; хр хз-срщр Те нр сг , нхТрууи ур срзи г, србхч и
нх р зрх, цхчр шрр хе их Т иу, урнср-
 Те Т ср и чиТ ц нгу рц хсхр. д :рр и сг-
р Тх Ти Т хсху нх р Те х с , хбгчиууи
р и г чу бхи, ч хб зрщ е х хзцхкухх
урнриу хц и нсх,Тхюзх, г Ти исий ур
сшр Т р нхТ , рб уи р ур нхг нх х ур-
ц б Тхкиу сгчуи срур . Арш у Т х ви-
н х хцх ур нхухй Т хсхТ ир ур Т ру-
в ю, бсхТр нхизр бизюухй циТ ухТ . Nисииу-
Т и к и нисихсрк р хсх нххз рц , ч хб
нхцишр е цхб зрв ,рш Т х уи р е нх си-
ниу ц чисухсгбршичу х нсхир е з хухх хсх-
р сгхй. КрТи зр зхсх ц , срТухрсийв,
ххсгкиууи хх у че ц сгке ц , рц , цх р-
ц Тиснрц , кр нх иу сгзх х Т ,рш -
Т рц . :исиТ си зр зр Те ур г вр, ур ки-
изуххсхку нг , ниси р Те з исиу 
исиую, Тшр Те гишруу срТуц ,ррц
нсициТ е бхеш хсхх. :х сихкухцг Т ур-
г зрхТ хх г р, хнхищрших х зрбрТ х и, р-
срб уис, Тхр хсхиТ хй рс , нх вийТ и
зр хс Те рзрсцр: Nкх б Т ш хц би-
срхц, ч хб циш р еТ бхсебг, х хсгю србхч и
р гТнишух и Тх ц Т рц нсх срх хТг-
рсТ р.
В гсхкрющий нгТ х и, хбсрзхршийТ х сг у Турчрхц зрбрТ х , х с ,рш Т х, нхх хиу-
уи г чуц бх ц, срТнхрр Те ур ниси сиТ р,
зх, чеий Тнив реухТ ею б хбхсхур зрр
хцх, х х б ур г синиу и Трб циТ ,
ур зрщ г нхз в й, х хсц гсхкрх урнриу и, ур-
ухТ е Т сиц иеуи киТ х и грс нх хсру зр-
в хууц виу срц нсх у р; ш гсцхи х с чис-
ухсгбршичу х, Тнив р з схрш иТ ур нсхТрч -
ру ур сркиТ гю исс хс ю, рз р, у -
греу р в , ххсгкиууи ухкрц , срур рц
хсюч ц цр ис ррц , кр г сгзх х, х хсц
нсиТ х х хТ р е ур циТ х Тсркиу . = х б
х бхсуи чрТ , нсиурзурчиууи рср иеу
хнисрв й. В р и чисухсгбршичу х рср иеуи
хнисрв зру цр хух з ркуийш циТ . др хе-
х нсициТ еи  исиуи Т рух хТе зиТ ух х
 би р хх-у бге ,рш Т р, ш гсцхи х с х -
нср Те ур зрру и: :рр сгр, србхч и чий-
, хцр нсх,Тхюзу хкр х уицииуух нхиср-
 Те урнриу ц, хнгТ хшиу ц, нхкхрц. Вурчри,
хр р р рср иеу цис ищи бр ухх1Т ею,
срТухрсийв Т сичр ,рш Т х Т сиебхй, г
:рр сгр, србхч чии , ур г вр нсициТ й
исииуе зр зрТ бхй уи ур к зуе, р ур Тцис е.
Kх Т сршур р р Т хси нс уиТр Тх нх:
гкрТ ниси рср иеуц р в ц нххср бхихй
г срТухрсийви, х у г у цгкиТ х кир-у и зрщ щр еТ , нхсрз  Трцхи Тисви хсру зр-
в сг щ Т . :с нс б киу чисухсгбршичу -
х срТухрсийв, и и Тхв р Т чиТ хй нрс-
, Ти си рс нсх,Тхюзх, сг хх и Т рчичу
хц и х гбир нх , гх  хс. ?рх, ч х
Ти к и исиу , х хсхй гб ,рш Т р, гбир-
 нх : нс б ур циТ х, ш гсцхи х с зрТ р-
р хе х нгТ и хцр, бизюуи г в, ур цх-
Т ххй – сгн чисухй сгбрш и.
Аху иухТухй, сиш иеухй биТнхщрухй р -
и ,рш Т х нсх,Тхюзуи хкр цх нсх хнх-
Т р е ше х, ч х ху урзр бизхсгкуц Тхнсх-
иу иц. *х х, в реух ху бср ур Тиб х -
и Т иуухТ е хе х зр зрбрТ х , ху уи гнгТ р
Тгчр срзкиче бхихй г сг щ Т юбц Тси-
Т рц . +у ир , бг х уи зурю , ч х х Ти
:рр р сгр србхч чий р цию Т зрнрТ сг-
кий срур : ТхрТух нрурц, зрбрТ х р уи хк-
ур бр б е ц сухй, хур хкур бр нс х е
ТхТ х у ю хйу, Тхзрр е гТх нс циуиу
србхчий р г чу бхи. «КрбрТ х р, – ххс -
 ху , – э х уршр рср иеур р в , э х урши уи-
ххсгкиуухи Тхнсх иу и ,рш Т Т хцг урТ ю».
+ур х ху нси срТух зур , ч х србхч и нс х 
 :рр г сгр зр хсгк иц; Трц цр зрбрТ х ,
ур риууй, уи гщ й, х р србхч ур ххсгкиу-
угю бхсебг. И нхн нсиТ р еТ биззрщ у-ц уи ууц кис рц урТ Тх Т хсху нсх-
у х, э р ц срТуц у рц , х хс сикг
чисуи х , бр р ки Тцишур, р хТ хТ и
Тхцуиу уи х хс ,рш Т х з бисрх, уи ки-
рш нс зур е, ч х Т хсхуу АгТТх у х е срз
Т си з сихеиср, х е срз хх- х Т г уг
гб у хй р хцг- х х е рню рТ хс . :с
Тиц вицисухц ц схюб хкр х србхч хср-
у зрв й Тси чисухсгбршичу х хки урТч р-
 Те гб и. Kи урх гцр е, бг х ,рш Т рц у хр
уи нс х хТе гх. Иухр вии исиу , рс р-
, хбрТ бср Те зр хсгк и. ВТихбщр зрбрТ х р
бр Т урхц хТТ ру ю. Mисухсгбршичу х р р-
хр хцр, ур г вр срТ р брсс р, сгн-
н србхч сиТ е у зру цр исиу , ш х-
схр, хх Те ур ,рш Т х. NхТ р хчух Тнхцу е
сизую Срсвруи, ч хб гби еТ , ч х србхч и б
уи Т хе вицису, р хкр . В юи 1921 хр
 хсх и Срсврур б гб н еиТ чисухсгбр-
шичу х; сруиу хб р рки ур ухТ р, г и-
сий бхеу в; Тх ую сг , ТнрТш Т з хсхр би-
Т хц, Т р нх иТрц хн киущ у цгкч у Т -
рц Тиснрц . *сху р сркруТ хй хйу И р
 1920-1921 хр, х иТ е сху р нхх х ,рш Т -
Т хх нисихсх р, зхб ги р ц Тгчр ц биТчи-
хичухх урТ .
M хб нххк е хуив сихюв хууц зрбрТ х-рц хТТ ру ц србхч , х хси Т рух Те Ти
бхии црТш рбуц нхсхй рки хр р вии
хбрТ , ,рш Т србх р ухй ци х: Т Т ицр-
чиТ р х гнрв уиТнх хйу срйхух. В хнсии-
иууй иуе чисухсгбршичу Тхб ср Те ур цхб -
 зрв хууи нгу : Т ч Т ч ххсгкиуу
юий – ухр н урвр е, р х рвр е Т ч хб-
сгш р Те ур хсхр, нхТи , бТ сх нисицищр Те
ур нхизи сгзх и з хухй хбрТ сггю. В
Тч рууи чрТ Т хбрТ е бр х гн схрур, 
уий хб; хТе хТрухи нххкиу и. ВТи, ч х хТ рр-
хТе х циТ ухй Тхв р Т чиТ хй хццгу Т чи-
Т хй хсру зрв – :рр сгр, нсх,Тхюзуи хц -
и , србхч и чий , сир в рзи , ххниср , –
бх срзсхциух ци х чух срзсгшиух. дсрТух-
рсийви, уи гТниш Т с еТ , нх рТ хс хй,
зб р Тухр нх ; р- с у нхс ур нх-
щр Тх ую рср у хци сх биз х р ср-
бх р гб у . д хувг 1921 хр э р р р, Т Т и-
цр чиТ нс циу шр Т х Ти бхеш црТш рбр,
Тхцрр сиби нх чиТ хй нсх,Тхюзухй хсру -
зрв нсхи рс р р. С хнрТухТ ею срТухй сихю-
в бх нх хучиух урТир. У сркру ур АгТТх-
 у бхеш и зрТг ниси сх ухй, гцр бгскгр
Ти црТ ий; инисе, хр их ц ТТ нхуиур, чис-
ухсгбршичу цхг гй ур нх хй. Kх хчиуе Т хсх ц
нс шхТе гби еТ , ч х нхбир ,рш зцр ур сг -щ ц Т Тхцрр сиби хТгрсТ г.


р р, нс циуиуур АгТТх у зрр р р-
Т , цхр б е срзсрбх рур хнхщиур к зуе
хе х црс Т Т хц. K хиц Тгчри уи Тиги зрб-
р е, ч х АгТТх у нхгч црс Т Т Т гю нхх х г.
+ТхбиуухТ ею сихюв хуухй Т грв И р , -
зрший Тци уиххру и г >иу ур Т схв ц, б-
р уиТнхТхбухТ е ре уТ хццгу Т х хТнхе-
зхр еТ ур си хТ е брхнс уц Т ичиу иц хбТ х-
иеТ : б з и хТТ ру ю Тихбщ и зрбрТ х
1919 1920 хх, гец урв ий х хс бх зру -
и нсинс й србхч ц Тиисухй И р 1920
хг, уи уг у хухх сг хх и , ТнхТхбух-
х нхиТ хсТ г србсивх ур ш гсц хТгрсТ р.
Kр ,хуи Тихбщий зрбрТ х р хй-у бге цриуе-
й схв й з нсх ув Тцх б з е рТ е Тх
сг , уи ТнсхТ срзсишиу г хсх .
АгТТх у хвиу р Т грв ю Т хч зсиу црс -
Т Т р, ху уи ис  гТни хТТ ру , х хсхи ицг нс -
шхТе б урнср е хухсициуух нсх нср ие-
Т иуу Т нсх Т нсхи рс р р. :сизсиу и
Тхв р Т чиТ ц хццгу Т чиТ ц хкр рц, уи
сишрш цТ зрр е рТ е, уи цишрх ицг нсиз -
ср е и, х, нххбух N'Ауугув х, Тхб срТ Тис-уг е нср иеТ х, уи зрсгч ш Те Тниср нхиск-
хй х б уий ср и хц србхч хсру зрв й.
АгТТх у уи р б Тхцр е Тиби сиби Тихбщий
зрбрТ х хй: х ч и х гбх х урв хуреухх .р-
бс эи ху уи нхзх Тиби уиххвиу р е схе нсх-
и рс р р сихюв хуухй си. Ех чгТ х Тхси-
циуухТ , их црс Т Т Т хи нху цру и нх чиТ 
Тхв реу нсхбиц урших сициу нхцх ицг
хТхзур е, ч х 1920 хг зх схрууй урв хур -
Т чиТ й зрххс бру Т Т хц ги уи ции у р-
хй урику ур гТни.
Kи урх гТцр с р е р и ,рш Т Т хх х-
ТгрсТ иуухх нисихсх р зрцТи сир в хуиср: г
АгТТх у уи бх у чих х N'Ауугув х, х дрннр,
:с цх и < иср . иср. др црс Т Т , зиш -
р ху Т нсхи рс р р схе сихюв ху-
ухй Т грв 1920 хр, р црс Т Т , нс ши зр ю-
чиу ю, ч х нсики Тих урх гу ч хк е нсх,Тхюз-
уи хб;и уиу сг щ Т , ур х хси, уиТхцуиу-
ух, Т рх б хн ср еТ нср иеТ х нс зрщ и х-
ТгрсТ р. ВТихбщий зрбрТ х ху бх Т : гсх ?рг-
эср уи нсхши уих рсхц. +, в реуи Т хс -
,рш зцр, кир х рзр е, ч х ху уи б сир в -
хуисхц, ТТрю Т ур их нсхсрццг 1919 хр. Nий-
Т иеух, ,рш Т Т р нсхсрццр 1919 хр, х х-
сгю Т сиууи ис х бхеш уТ х чисухсгбршичу -
х -Т рср рс х Т нхс хТ ррТе исур ир-рц 1919 хр/, бр сиТнгб руТ хй ицх ср чи-
Т хй. Kх црс Т Т Т р нхх х р АгТТх у ур уи
 нсхсрцци 1919 хр, р хувинв ,рш Т Т хх х-
ТгрсТ иуухх нисихсх р, ии х и, ии ци хи
киизухй нхТихр иеухТ ии хТгщиТ иу .
Nреши ц г ц ур нс циси . иср, х ч х цхки
нсиср еТ р р, зхбси иуур црс Т Т хц, Т-
х хру Тнхуиу сир в хуиср.
и, х х и и е ,рш зци ше ТнхТхб зрщ -
 хТгрсТ р х хццгу Т чиТ хй хнрТухТ , 
ки нсхТ х сир в ю ур нх чиТ и Тхв реуи зр-
хиру нсхи рс р р, Тч р , ч х АгТТх у Ти-
си уи 1921 хр гки Тир Тхи их, ч х ср их
Тсрур, чисухсгбршичу рц цхкух гй ур нх хй.
д хцг ки хг, ух нх Тхисшиуух сг ц нс ч -
урц, нс ши Nкх црс и 1921 хр, нхТи Ти-
хбщ зрбрТ хх , нх рзрш Тю схзугю цхще ,р-
ш зцр. .сркруТ р хйур хТ р нгрющ црТ-
ш рбх: хби Т хсху уиТ кии нх ис , ух э р
схрр бхсебр, зхб хршр биТнс цисуц нх
киТ х хТ эн зхрц , зр хуч рТе нхсркиу иц нсх-
и рсТ Т . N Nкх , х хсй срзср
нсх ,рш зцр нсх,Тхюзугю рс г, ср србхчих
 киу Т р нхухй уихк руухТ ею: ,рш зц -
ши нхби ииц з схрхй Тр , их бхихй зр-
хс Тух нх рзр, р х их реуийш и нру,
ху б и хинух ххсгкиу бхсеб Т хТгрс-Т хц. M х ки цхкух бх нсх хнхТ р е ,рш з-
цгL :сх,Тхюз гки зрисш Тхю ц ТТ ю нх зр-
щ и хТгрсТ р. :х чи7-960 Т и нрс , ТхТ р-
 ш и бхеш уТ х нрсрциу и, б биТТ е-
у нсх э хй цхгщиТ иуухй ххсгкиуухй хсру -
зрв , хн сршийТ ур урТ и биззр ху и. +Т р-
рхТе ше нхн р еТ нрсрциу рс з схр е ,р-
ш зц, – Т рср р р бисрр, х хсй зр нси-
гщ и с вр е и Тхзр И р н нрср-
циу Т хй р гс ур Тгкби г цхурс , шиу-
ухй хуТ гв хуу нсисрТТг х. АгТТх у хТг-
щиТ  Тхю нх чиТ гю нсхсрццг биз гщисбр
 сихюв хуухй р нхзх хиче Тиб
 э г сг ше срзгцу нсиир. Kр црйТ -
бхср 1921 хр ,рш Т Т р нрс ТхрТ рТе хй-
 Kрв хуреуй бх , – р , Т нхцхщею Тихбщих
зб ср иеухх нсрр, Nкх урцисирТ хнхсх-
ч е срзхк е х уТ х чисухсгбршичу х.
Jхсц схру и Kрв хуреухх бх р нсхх х Т
бхеш ц сгухТ ц . дхуТ гв хууи нрс уи
кир Т рух еТ ур хуг хТ г Т ххсгкиуухй хс-
ру зрв ий, г х хсхй бр сиТнгб руТ р нсхсрц-
цр. Kх Nкх биТнх х р уи нрс йур нсхсрццр
1919 хр, бхии циуии сиТнгб руТ р ицх-
ср чиТ р : их биТнх х р р р ,рш Т х зрр-
ч э хй р . Циею АгТТх у б зрр рТ ;
урх бх нс зур е их нсибхсугю нсхсрццг,ч хб х р е ,рш зц х рухй зррч их сих-
юв хуухй р . Nкх и чиТ угю сг хе х
нх ц рс рц , ур э х срз ицг нхизх уи бхеши,
чиц хр ху х и уичиТ ух Тср е ур Тхнису чиТ и
N'Ауугув х АгТТх у . Jрш зц уи р зрцру е Ти-
б нрсрциу Т гю хгш г, р хТ рТ исиу Тхий
р и: нх р р иТ р инг р х-,рш Т х, нсх-
шиш  нрсрциу ур црйТ бхср, срТ рр-
 Kрв хуреуй бх , чисухсгбршичу нс циу -
 сиТнгб руТ ц р х чиТ ц нсх,Тхюзрц и
ки урТ еТ иууи ци х, Т нхцхщею х хс ху
срзхур нсх,Тхюз Тхв р Т х. :иси хТТ ру -
иц урх бх гбср е Т хсх Ти хсру зхрууи Т -
, р ихх, р нсрхх х р, ТнхТхбуи нхис-
кр е нср иеТ х, нхцишр е ,рш Т рц, урнрТ е ур
у Т р сишрющ й цхциу хТгрсТ иуухх ни-
сихсх р. Kрх бх нсих ср е уи хе х Тихб-
щгю зрбрТ х г, ух Тц ру и и уй ,сху нср -
иеТ р, нрсрциу р нсхи рс р р. Jрш зцг уихб-
х цх бх Тхзр е х сг Тиб р ггц, нсиср е
 tmbulm rmsm юбгю сгнн сх г, нх чиТ гю 
нсх,Тхюзугю, нсхи рсТ гю бгскгрзугю – нсх,-
Тхюз, ххниср , србхч и чий , :рр сгр,
рзи , нх чиТ и нрс . д бхешхцг г иу ю
сир в хуухй бисреухй бгскгрз , гцрший, ч х
,рш зц х к Тхй и , бхешхй срхТ србх-
ч сиТ е у, чисухсгбршичу , срзхур сиТнгб -руТ и р х чиТ и хсру зрв , з Те зр би-
срх, ицх ср х, црТхух, хуТиср хсх ххбщи
Ти брхурцисиуу бгскгр. ?хсебр Т бгскгрз ий
хух р ,рш Т х хсрзх бхеши, чиц бхсебр Т
нсхи рс р хц. O гсцхи х с АгТТх у ТхТ х-
 нх бхеший чрТ з србхч , ци сициТиуу -
х сиТ е у. И нх хц, бхсебр нсх бгскгрз б-
р гки бхсебхй нсх нср иеТ р, нсх хТгрс-
Т р. > биср, ицх ср , хуТиср хс, нс зр-
ш и ,рш Т х хй Kрв хуреуй бх , нхТниш -
ш и зрн Тр е АгТТх у «ТнрТ и сх у» -х
гки нхи р И р нсхТ х зхб ги «ТнрТ и ц
сх у»: х, ч х урчри бх Тх хй ц ТТ ий, нси-
ср хТе чг е уи нсх,иТТ ю, р х Т сру, х хсгю
Т ш хц цухх срз ТнрТр , цхкух кр е чих гхух/,
у р уи цх нс зур еТ Трц ц Тиби, ч х виею АгТ-
Тх у бх уи ср в хуухи ТнрТиу и И р , р зр-
р рТ . Вх э р их нсхсрццр бр хсрзх Т-
сиууии, чиц нсхсрццр 1919 хр. инисе  би-
среухй сир в хуухй бгскгрз уи бх у чих бх-
ии нсх хзр хуухх хн ющих, чиц урТ и ,р-
ш Т х, Т хе хс чх ххбс шииТ ц , нх р хух б-
х урнсриух нсх нсхи рсТ хсру зрв й. д х
б цх нхгцр е, ч х АгТТх у , р хй зрцичр иеуй
нр с х нхсг Тхий бхсеб Т хццгу Т рц , Тхв р-
 Т рц сиТнгб руврц , сг Т руи р ц хнрТ-
уц чихи хц, чиТ хюбвиц биз бгскгрзу нси-срТТг х, зрххсщ хц, сгщ цТ рТ чисиз х-
хг хсх нрсрциу рL
ЕТ ,рш зц Т р хнрТиу хТгрсТ р, х 
э хц ухр Nкх . Jрш зц урх бх зргш е
Тсрзг, Т Трцхх урчрр хб; е уи зр хур, нхр е
Т хй хсгк , р э х бх Тирух Т N'Ауугув х.
= х «урв хур Т чиТ й бхеши зц» и х-
срзх хнрТуии, чиц бхеши зц сгТТ хх х р, х-
хсй бгскгрз инисе гки, цхкух Т рзр е, уи б
Т сршиу. Сцхх б нср иеТ х ?хухц Тнср е
хш б нср иеТ р Nкх L N ?хухц , Т рсх-
х Тхв р Т р, нсхбицр ,рш зцр Тх рТе нсх-
бици нх вийТ цис. Аикг э ц црс Т Т хц, х-
хсй Т нхцхщею сир в хуухй нх вийТ хй р -
н рТ зргш е ,рш зц нсики, чиц ху Тхзси-
и рТ , АгТТх у , Т сиц ш цТ ср е
сиц , нхТиу и циТ в 1921 хр зр зррТе биТ-
нхщрур бхсебр, Тхнсххкршр Т синсиТТ ц ,
р рц урТ сххнсх уц Т х ухиу ц .
*х ?хухц грхТе Тхзр е нсх чисухсгбршич-
у х и уй ,сху бгскгрз нсхи рс р р -ср-
бхч и, нс нхиск и нср иеТ р, гТ иуух сг -
 Те ур хТТ рухиу иц Тх хсру зрв й/, сих-
юв хуур р р АгТТх у нсххкрр уиг ху-
ух нсхсиТТ схр е. :хТи Тср нисиц с цикг
,рш Т рц Тхв р Т рц уихТ р х цгкиТ р
нсху вр иеухТ г бгскгрзу нрс й, биззрТ иу-ч й эх зц, бхсебр Т урТ иц чисухсгбршичу -
х ци ххц нс ц ухх, гср-нр с х чиТ хх цр -
ри зцр хуви хувх ицхср зхр рсц ю сг-
 щ Т . Т чр и еТх рвр е хсхй х урч -
урТ сгТ ухй Тгцсрчухй рс ухй: ,рш зц, Т ки-
Т х хТ ею ци х чухТ ею, нхуицухг з нх Тхй
ху схе Ти к зуиуух ркуи виу с Т сру. :х -
чиТ и, хиууи нсх,Тхюзуи хсру зрв ,р-
ш Т х нсху зр Тю И р ю. дрс р нхгхТ сх-
р, э х Трнхкх Тх Тиц хсхрц , Тирц , биТнх-
хйуц , н ц , сркгющ ц цикг Тхбхй юе-
ц , инисе, Тхух р г сх р, икр ур нсрхй рх-
у АгТТх у . ?хухц нр, з с хбр х н , нх-
сибиууй нх хбхц рц нх чиТ хх, нсх,Тхюз-
ухх, бгскгрзухх, нсхи рсТ хх ц ср. .хТгрсТ х,
хТркрицхи < ци ,рш Т рц , х хси гки зру 
Тю Т сруг, бх х рух ур ц хТ е нхби и : их
р хс и , срТТнрш йТ нср, Тхсру Т ше ур
Тх уи схх у хТ сх х – нси,и гср, цгу в -
нр и р, нх вийТ рзрсцр, – срзци руу нх
Тий И р урсрТ рющ ц нс хц сихюв . Аи-
кг хсхиц нср иеТ хц урчрхТе срзцикир-
у и, х , сг и бх Те х и Т иуухТ , сищ -
ур э р Ти ггб рТе – р хх зичухи хрсТ х
хуТ гв хуу цхурс й. дхсхе хн срТ ур рс-
ц ю Тиур , нср иеТ х – ур нх в ю нрсрциу :
э х, иТ иТ иуух, зрх нххзсиу г бисреухйбгскгрз г сг щ Т .
>и хц 1922 хр, хр АгТТх у Тххбщ Т ср-
уи, ч х ,рш зц х х з ю рТ , нср иеТ х
хсхцуц гТ иц нхн рхТе нсих ср е хТТ р-
у и, нсхср е хТрг ,рш Т х, нху ур бхсебг ср-
бхч сиТ е у. В ргТ и нх нс рзг Тхих схр х-
ц и р хбщиТ иуухх ТнрТиу , хб;и у ших и-
цх ср чиТ гю, сиТнгб руТ гю нрс ю ВТихбщгю
ху,иисрв ю сгр, урчррТе Тихбщр зрбрТ х р.
= х бр р урзрицр «ир рсур зрбрТ х р»,
нхТиу й бхй, х хсй зрщ у Тхбх, ицх ср-
, зр хуухТ хТгрсТ р рр рсц чисух-
сгбршичу х ур ругуи хТТ ру . Kр хуив- х АгТТх-
 у цх срТнср еТ Т Трцц бхеш ц, и уТ иу-
уц нх-урТ х щицг хнрТуц срхц ,рш Т Т хх ни-
сихсх р: Тихбщий зрбрТ х хй, х хср гки с хр
схз р Тхцр е сиби сихюв , ху ссихюв -
хуухй зрбрТ х хй, х хсгю ху с хр Тиск р, и-
 уинсиТ руугю бхсебг Т нсхи рсТ ц нсх,Тхюзр-
ц . :ср иеТ х сир в хуур бгсгкрз , хсру -
зхр ху ссихюв хуухи киу и србхч нсх 
,рш зцр, ури Те хбгзр е сихюв хууй нхс
чисухсгбршичу х, ищи ур р хи- х сиц х иТ
х хТгрсТ р сихюв хуугю хнрТухТ е. Kх ур ци-
Т р брТ гющ Т рр х с ,рш Т Т ш сий -
бсиисх, р киТ хчрйш й ур Т чисухсгбршичу х
 рвр е чи си чрТр срзб зрщ у х хТгрс-Т р, Тнх ш Т нх срТуц зурциуиц ВТихбщий
ху,иисрв сгр. Kи х бси, р ргТ и -
ср ,рш зц сишрющгю б г зр рТ е: нхТи нсх-
рр «ир рсухй зрбрТ х » нср иеТ х Jр -
, Трбхх, чиТ ухх зр хухнхТгшухх чихи р,
нсххкрх ТгщиТ хр е ше хх, ч хб нс -
ср е хсх .
*х ,рш Т Т р нсхсрццр 1919 хр, х хсгю
Т сиууи ис р Т рср рс чисухсгбршичу х,
бр нсхсрццхй сиТнгб руТ хй, хсхе уи угкр-
Т зрщ и нср иеТ р Jр . :иси зрр хц
рТ АгТТх у уизрнух х си Т х Тхий сиТнг-
б руТ хй нсхсрцц, хзрТхц «Nр зсрТ ги
хсхеZ» р Т ур хТТ ру ю. Jрш Т Т й нисих-
сх б урч Т х шиу хй ир среухТ , х хсхй их
ури ю рзиууи нг рс , бхеуи Тх хнрсух-
Т ею, срТухсич иц иср гсхй. Kи бх у схц-
 ,срз, у рс уу нхз, у и чиТ иуу ки-
Т х ги Цизрс , дсхци ?хурнрс р. >и х-
у чисухсгбршичу х, гщ и ур < ц, ТчрТ ею, уи
б с цТ ц и хуисрц , исугш ц Т з .р-
 , АгТТх у уи б хи р с цТ й хуТг.
ИТ хс уи н ши Т нх нгщиууц Тгчрю хих-
ср, ц рс урц нс хсу гхку х. сг-
ух нсиТ р е, х гр г Kрнхихур, урн Труухх Nр-
 хц, цх з еТ их иу реуй гц, Т хе Туй,
Т хе нсхзхс й, Т хе б з й уршицг сициу ,нххбрющ й чихи г, р ки уинххкицг ур нхс-
си Nр р Т р гю друх, р АгТТх у уинх-
хк ур Ю Цизрс хух еиср дхихуи. Kр уи-
х хс хихср, чисухсгбршичу х сиц х -
бсеТ хх хТТ ру 1922 хр г ю нх ре уТ хй
зици Тси с гц,реу рсх , црзхиии, ххуу,
нхс х Т р гй, нх и рющ ц уиби хсрц , р
бг х ,рш Т Т й нисихсх ТхТ х Т И р си-
циу + .хсрв , Тнхуиу с цТ и х-
уисх нхТ рух и Трцхх Юн иср, хзрбхчиуухх
иц, р б ицг ТхбюТ хуТ гв хууи нс ч
искр е Тни р и Т зрв ю нх ру чухТ е.
Kр сг хихср, АгТТх у 1922 хр зхбср-
киу ги 1830- хх: АгТТх у -схцру Тси
уих рТТ чиТ хх нийзркр, ниш хц исхц ур х-
уи, х ри ,рш Т Т и хух, х сгкиууй чи-
урц рсгц ср р хиуух-сихюв хуухх х-
ц и р: ур ,хуи Тгсх цсрчу х сиТ ухТ ий < -
цр, срзр у р иг х АгТТх у рки Т нисТхур-
киц Т рс у :гТТиур, з эи .и и, з срц :еи-
сх дхТТр, з Т х хсиу дрсгчч N'Ауугув х;
цхкух нхгцр е, нх рсцрурц бсю г уих срТТхру
у K вши. = хихср, – рнх,ихз гсухх г-
Тр ре уТ хй ге гси иср гси зр нхТиу и
нхи р. . ур нххбуи зхбсркиу ,рш Т Т х-
х нисихсх р, г ришеТ , р э х АгТТх у Тцх
Тисуг е нср иеТ х зрр е рТ е.В АгТТх у 1922 хр уи у чих хихср, чиТ х-
х: э х урш Тхсициуу , рух схуй исз й,
уи Т хй срТчи й. Висуй Тхий хувинв
сихюв хуухй р , ху щр иеух, х циечрйш 
нхсхбухТ ий срзсрбр ри нру хТгрсТ иуухх
нисихсх р. ВТи нсх у ,рш зцр – нсх,Тхюз-
уи хб;и уиу србхч , хццгу Т , Тхв р Т -
чиТ р , сиТнгб руТ р , р х чиТ р , ицх ср чи-
Т р , бисреур нрс , – цхциу г хТТ ру х р-
зр Те уи с. ВТихбщр зрбрТ х р, х хучр иеух
нхриуур ргТ и, гки уи Тцхки Тхср е хТТ р-
у и: србхч и уи хТци Т бсхТ е србх г й ур
г вг. дсхри рср иеуи цис нсх « ир -
рсухй зрбрТ х » урТир Тхц бхихй г нсх-
и рс р р. дхр АгТТх у А руи нху чисухи
зурц хТТ ру , ,рш Т Т и бс р иу х Тни-
в р Т х бТ сх з нх ху схе Ти Т ср и -
чиТ и нгу иу чиТ хй Т сг гс хТгрсТ р. Кр
Тг Т И р бр зррчиур гТх Т чухй рс-
ц ий чисухсгбршичу х. С нх в , рсрб уисх,
хсхиТ хй рс х рзрхТе уихТ р хчух хТ-
Т рухиу нхс р Т сруи: нхТюг, и б нх -
вийТ и у н р Те б е чисухсгбршичу х Т зр-
у ц нхз в й, э нхн зрибр Те нх
хуиц ,рш Т Т нгици х. <г ххТ х хТТ ру -
иц хТгщиТ хТе нх нруг, срзсрбх руухцг АгТТх-
 у , з :исгк , и урх Т иуисреуй ш рбсихюв , чиурц рсгц ср р, хиуух-сих-
юв хуухх хц и р ? ру , ?ребх, Nи Ви Nи
?хух. : еиТ Т ч чихи б Т уг  х сиТ -
ухТ < цр нххр ур Т х вг: хйТ х чисухсг-
бршичу х урч ури хТрг цхурс Т с хц: «Nр
зсрТ ги хсхеZ». И хуТ гв хууй цхурс -
угкиу нсинхчиТ е ухх Тничиуугю х еухТ е АгТ-
Тх у , зр х хсц – иТ Т ч у хх , Тн ру-
ухй х еухТ бизхсгкухх нср иеТ р. дхр Тх-
и ц у Т сх сишри р е ур нхн Те хсхю и си ,
гТ рур рющ й ур Тий исс хс И р хТрухи
нххкиу и, хсхе схи б х рзри Т их нхн -
Тр е. M х хр нсх зхшх, хчухТ уи зиТ ух, ух
,р р х: хТрухи нххкиу и бх хб; иух,
хур х нсх хТе Тих нху . С ш хц црх, иТ
нсрр, ч х хсхе нхн Тр и си , чисиТчгс хх,
иТ ху уи нхн Тр их.
9
?рхрс Тхий сихюв хуухй р и, Т Т ицр-
чиТ нс циу шийТ ичиу и си и сххнсх-
 ухй бхсеб, ,рш зц Т р хз ухц И р хсрз-
х сруеши, чиц чисухсгбршичу хш < ц. ВхТ-
Т ру ю хТ ррхТе ше Тр е нср иеТ х. K
хТрухи нххкиу и, у хб; иу и АгТТх у уи зр-
хур, у ххсгкиуухи Тхнсх иу и уи Тцх б
 х бси 1922 хр Тхср е ,рш Т Т й нисихсх .
9
9. :х Тхсициууц рууц, хсхе В хс =ццруг III х рзрТ
нхн Тр е и си хб хТрухц нххкиу .«?рхрс АгТТх у , – ххс Nкх , – нху ,
ч х хТгрсТ х хкух хбхсху еТ уи х нсхсрцц
сихюв , р х ии р ». И Т гб хй хбр ,
ч х уи Тгци хТнхезхр еТ нхгчиууц гсх хц.


>ю , уи ис щ и  исхТ гю хнрТухТ е, у -
хр уи гнгТ рю Тгчр сху чиТ зрци е, ч х
.исцру – э х уи И р . :ср еуии бх б Т р-
зр е, ч х р р . иср – э х уи р р АгТТх -
у . дхр 1930 хг нс ир .исцру ю, ч хб нх-
б ки нхзур хц еТ Т р урзрицхй исхТ хй
хнрТухТ ею, цуи чрТ х нс х хТе Тшр е хнсхТ:
цхкух Тч р е . иср уицив ц АгТТх у L :х-
цую, х и ур э х -уг С цхуг, рухцг сир хсг
«Jсру ,гс ис врй гу», ч х И р 1919-1922-хц,
р нхТигющ и х, уи нх иснир б г Тиб . -
иср. р хй х и , нх- цхцг, уи гхи хс их,
ху хбхср срзххс.
Kр Трцхц ии . ис – ше рс р гср ур АгТ-
Тх у . :ххбух уи х хсц ре уТ ц нг рсрц,
бхеуц Тх хнрсухТ ею, срТухсич иц иср г-
схй, р р ки урв хур Т рц нхч Тий Есхн, . -
ис  АгТТх у ше срзух ухТ е Ю
Цизрс цхухц хТ юци в уси, Тнхсчиуух-
х ч иу иц K вши ?рссиТр, к х у исиТгющих-
Т зхбси иу ц Jхср Т Т ицхй ийхср, Т хсху-
у р нсхцшиуухй, нх чиТ хй цхсреухй Т ру-
рс зрв . Вхзцхкух, . ис, э х нхуиющ й, зр- дер ние
I
5
II
18
III
29
IV
]5
V
57
VI
67
VII
80
VIII
96
IX
112
X
12]
XI
138
XII
151
XIII
170
XIV
187
XV
202
XVI
216ухТч й рТ с ив Т цриуе ц гТ рц ур хсх -
хй ху хй гбхй, Т киТ ц уихисч ц р-
зрц , Т уигицуц чиТ хюб иц в у чуц урци-
сиу ц , р Ти рТ с йв, н ри ТрбхТ е исх-
ц Nсиуих < цр ге гси ре уТ хх Вхзсх-
киу , хур х ху уи урТ хе х шиу чгТ р юцх-
ср, ч хб уи нху цр е: .исцру сициу ВийцрсТ хй
сиТнгб – уи р Т срур, х хсгю цхки зрхир е
ци й бгскгр з Висуий АТ с , нисихи й Сг-
хй, Цизрсиц хух еисхц. :гТ е рки ху уи
чгк хх хТхбиуухх эТ и зцр, х хсй нс Тгщ ю-
 ц, Т сиц щ цТ р гси, Ти срух уихзцхк-
ух нхис е, бг х ху -нх г искиу ю их нсх у -
х/ хбу цри бюТ хух еисх цюуиуТ цг-
зи . ?гиц Тнсри : . ис х и б нхсркр е
АгТТх у , ух ше р , р Тиисуй чихи , уицив,
хчи нхсркр е чихи г Т юр, р у у уг. +у гцр-
и , бг х цхкух хТхсициу е АгТТх у , нисиир
их ур уицив й р, – ух з э хх уи йи рки нр-
сх ур рТТ в зц. Ех иреуй исхй – Ю й Ци-
зрсе схеТ хц хТ юци. :схТ х г иеух, р
э х  цр и ВийцрсТ хй сиТнгб цхр Тхзси е
р р рс р гср ур АгТТх у , х хср зрр б
Тци рки г ре уТ хх урсхр.
. ис, рТ с ив з ?сргург, уинххк ур бюТ АгТ-
Тх у србх В е р - и с цТ хх цниср х-
ср, Т нх з хй исхухх нху , р ур бг/, урхуугю Т р гю србх .срв хз , хсх хзшрющг-
юТ г Т р хур ?ххуеи -э р й киу ециу XV и р,
 брххТн руухх исх Т ш хц х Т щ й
 Тии/. ВциТ и Т иц . ис уи р х, р ц их зх-
бсркрю нсх у . «. ис, – н ши Jс с * с ,
Т ш хц хс ч й нх хуу O сизицрур, ч хб Тнср-
и х х ухТ еТ хкю урв хур-Тхв р Т х, –
нх г н чуй гсхкиуив ?ррс Висуий А-
Т с . Крй и юбхй цррз у р,и ?сргург
 > уви АТ с , бх :рТТрг >руТг и
 ?ррс – зрци и, ч х Ти нс рзч Ти
иеуис Тцр рю ур . иср». :х цуиу ю нсх -
у х . иср, и уТ иууц гТнихц э хх чихи-
р, х хсхх, хуичух, уиез нс у е зр нс рзч р з
?сргург иеуиср з >руТг р, ух х хсй Ти
ки уиТи ур Тиби ничр е уицив хй бгскгрзухй нхТси-
Т иуухТ , и Т хср хсТ хи Т гТТ х, хбр у и
брхсхухх, н хх, цгкиТ иуухх срТухсич .
Kи Тиги Т р е  уг . исг х, ч х ху ц
 ше срТухсич иц ху Тгци нхч у е киизухй Т-
в н уи Тх у Т ч зсрхцТ щ юий, бш 
,сху х х, зр риуу чи сец хрц хйу. И
уиТнсри х бх б хТгкр е их зр х, ч х ху Тг-
ци гби е шиТ е ц хух зб ср иий х р е х-
хТр зр их нх чиТ гю, Тхв реугю э хухц чи-
Т гю нсхсрццг, – хки уи нхТиуюю хчисие брх-
рс срТухсич ю. Ибх уи ции ТцТр х Т р е-Т , чиц циуух зрх гТнир: их Тхр  их
нсхсрцци. + р рс Тиги Тг е уи нх 
хср хсТ хцг Т гТТ г уи нх нх чиТ хй нсх-
срцци, р хе х нх сихюв хуухй р и. Kрц
ркух хнсии е, ийТ иеух ВийцрсТ р си-
Тнгб р урх Т нх гсхзхй исхТ хх хТг-
рсТ иуухх нисихсх р, р хчуии – р хр сихю-
в хуур р р э хх чисиТчгс срТухсич хх др -
 у, х хсй Тхб сри Т зрр е рТ е .исцр-
у ур зр е уицив хцг урсхг Тхю р гсг.
?хир хсру зрв урв хур-Тхв р Т х нхТ сх-
иур нх нс цисг ,рш Т Т хй бхихй хсру зрв
1919-1922 хх. ВТ .исцру хрчиур Ти ею -
исхТ чии Т виу схц Аюуиуи. <ихюв ху-
уй хТ нрс ТхТ р ю урв хур-Тхв р Т -
Т и ш гсцхи х с , урбсрууи з бш ,сху-
х х, циющ и хиу з схруугю Т сг гсг; сг-
р хк , гциющих ц хТнхезхр еТ , ху цх-
 б нсиТ р е Тисеизугю хнрТухТ е .ис-
цру . У синиууи хн уц х, висТ ц рср-
ц .исцруТ хй цнис , ххсгкиууи сихеисрц ,
сгчуц срур рц гб у рц -Т р Турс х,
 у хх , нгици х хуици х эшиху схру нх
Тий ?ррс , <ийуТ хй хбрТ хе хТ хчу
сру в/, ху ю Тхбхй и хинух хТурщиуугю
хбгчиуугю хиуугю хсру зрв ю, х хгю хТгрс-
Т иуухцг нисихсх г. :хч уиууи киизухй Тв -н уи, срзриууи иТнх чиТ хй хий Тхих х-
к , х хсй нси иуги ур уинхсиш цхТ е хТг-
щиТ и уг с нрс к°Т гю р гсг, ш гсцх-
и х с нсиТ р ю Т уи урв хуреухй сихю-
в хуухй рсц ий уицив хх урсхр, р Тинц хсг -
иц исхТ хх чиТ хюб . Ви исру Ви хй хй-
у, цич рш и нхй ур ш гсц сийр нх зурциуиц
Тх ТрТ хй Тсркр еТ зр Тхбхг исцруТ хх х ичи-
Т р, урч урю нху цр е, ч х хи ху Тгкр чиТ х-
юб ц нрурц чуц у исиТрц сич Т хх, в -
у чухх нх рур, х хсхх сихюв Тх Т
нрс зрущ уи нсициТ е , нисиТ си рц Т срТ-
ухрсийврц , биТТруц Т ч рц Т срТ,сручиу-
уц србхч ц зххрш ц Т бизсрбх уц ,
нхбии ур хбщиисцруТ бхср ур ,хуи Т сие-
б србхч рс рр бхеш хсхх.
В диу Тбиси, ?ис уи, Nсизиуи, Аюуиуи, Kюсу-
биси, O г рс и, Jсру ,гс и, диеуи, NюТТиехс-
,и, =ТТиуи х, вис-ш гсцх нс зурр Те цуи,
ч х чгТ гю Тиб гу киууц , у зииууц х сх-
 нси хс руви нс сихюв хуухц хки, х србр-
рющиц ур Тх ки Т хсхуу р нс иц нх -
вийТ хнисрв й, х хси нхурхб Т ицг х у
нси срТуй иуе ур зру Тхий чухй -
р гс уицив хцг урсхг. В Трцхй урв хур-Тхв р-
 Т Т хй нрс Тхбхр ТхиТ , чгТ х ТхбТ иу-
ухх хТ х уТ р, гц ге гср нсиТигю Т Т г-нхй биТнхщрухй уиур Т ею, х чрющий р х-
сх- их ср х. . исг, х е ху рТ с ив, уи р ри
гцр нху е, ч х уи х хси Т рс ууи нср р изг -
Т хй Тв н у Тиху гТ рси рки хсиур
изг х, ч х иТецр хнрТух нс циу е нх -
чиТ хй нрс , Т р щий Тиби виею бхсебг зр урв х-
уреухи хТхбхкиу и уицив хх урсхр. Kиез -
ср е б г зр Тхбхг Т Тхр рц , х хси уи Тци-
ю нху е рз.
. ис нс у кри Тх Т хсхуу х уи хе х иц,
ч х нс циу и нсх у нх вийТ и нс иц, урТр-
кри хухТ иеТ х г ч и, ух р ки Тхий
сихюв хуухй р хй. :хТи Тцис O сизицрур
срТухсич и . иср ирхТе Ти бхии исх чиТ ц
х уТ иууц, х сиц р их сихюв хуур
р р цииуух Т угрТе Т хсхуг нрсрциу -
Т хх нг зрр г рТ . :иси Т цн хц э хй
эхюв нсх  Те 1923 хг. :хТи нсхрр цюу-
иуТ хх нг чр . иср, дрср >юиухс,р иТе си-
хюв хууй н . иср гх срТухсич и. Kр-
в хур-Тхв р Т Т и ш гсцхи х с нхТ иниуух
нсисрщрю Т « исхТ цххч х».
Kуишу й с з Т нрс . иср урчрТ нхТи
Тцис O сизицрур. хе х э х схзуй нсх у
цх зрТ р е . иср хк е рс ур Т х иТ
чиТ угю сихюв хуугю сг. O сизицру . иср уи
бх Т : э х ц схюб й чихи н р уи х хсгюТрбхТ е урТ еТ иууц ци хрц бхсеб. 23 рг-
Т р 1923 хр, сич ур Тхбсру нсхцшиуу х
O сизицру зр , ч х уи хиб Те нс би б -
р хсТ ц цисрц, иТ б хбТ х иеТ р нх сибхр-
 э хх. В х сиц исхТ и ш гсцх ищи уи
нсиср Те « исхТ цххч х», нси хс -
руви ур Тгкби г сич Т хх срзбхйу р: ху ищи б-
 сихюв хуухй рсц ий, нхТ ший Тиб бхсе-
би зр Тхбхг уицив хх х ичиТ р. Сцис е O сизицр-
ур нхзх р . исг х хй х урТ еТ иуу ци х-
х бхсеб, ч х нс их сиз хцг нриу ю р хс -
и р ш гсцх х нрс . O гсцх нсисрщрю -
Т х сркиТ хи уизх. . ис бх Т э Т сиц Т Т х-
х ср Тхий нрс . И цхще – р и урТ .
гх нс и Т . исг, иТ ш гсцхи х с зрби-
сг Т ш хц бхешгю Т г: хзцхкух, хТгрсТ иу-
уй нисихсх хТгщиТ Т , ух ху у х ц хбсрзхц
уи нс ии р гси . иср.
Kи рсц уихТ ри урв хур-Тхв р Т Т хцг э Т-
сиц зцг, р хк . O гсцх , ищи чиср ххбср-
крш и, бг х ху бхсю Т зр Тхбхг сийр, урч -
урю нху цр е, ч х ху ше Тини хсг чгкх-
х рТ хюб . ВТнш уиххеТ р, зрцичрици
Т уиру нхс Тси урв хур-Тхв р Т х, нсх Т-
х уи з-зр уигхи хсиуухх чиТ хюб р х-
х-у бге цриуе хх урчреу р, р г искри . -
ис, ух х гбх хх срзхчрсхру ш гсцх х: ху , ч х . ис срз зр срзхц гнгТ ри Тгчрй нхТ р-
 е хнсхТ х хТТ ру .
Вхзцхкух, э Т сиц Т урв хур-Тхв р зцр уи-
нср, Тч р . иср нТихсихюв хуисхц, хн-
нхс гу Т хц, «рх р хц», ххбсркрющ ц, бг х си-
хюв ю цхкух Тир е ху ц сичрц , хиууц нр-
сррц , гсхзрц нрсрциу Т ц шру ркхц. :хТи
шгцухй нхби ур бхср, хр сийТ ри х рзр-
рТе вир Тх у инг р х х исхТ хй нрс ,
уг с нрс йур хннхз в , уи нс ицющр хннхс-
гу Т чиТ хй р . иср, Ти схцчи Т гнри
зр сишиу и хнсхТр х рТ нг иц хТТ ру . . и-
ср гнси рю хц, ч х ху хнрТри Т с Т р, Т зруух-
х Т сихюв хуухй р хй, ч х ху бх Т сихю-
в . + у з хцру сх ш гсцх х с х ххс 
цуи Аюуиуи, ч х . ис – э х Ю й Цизрсе, х х-
сй уи гции нрр е зрциш рТ ур бисиг <гб х-
ур, Т ш хц гбх хх, ч хб их цхкух бх нисий-
бсх. Ех киТ х хТ е нх х ухшиу ю ТхбТ иууц
Т хсхуу рц цхкух хб; Ту е ше хнрТиу ц , ч х
нс и Т нхй г у ур нххг, ч х нрс йуи э Т си-
ц Т , ш гсцх , хс ч и хх нсх х -
уг их Т р е ур нг е хТТ ру . .рур их зрбх-
р – нсигнси е грс Тн уг Тх Т хсху э Т сиц -
Т х нрс , г сх е ш гсцх х, нсиср е 
 Тхи нхТгшухи хсг и. др Ти р урс , х х-
си уи Тсрзг цхг Тир е бхс цикг хцнсхц Т-Тхц хТТ ру иц, . ис угкиу сиц х сициу
 ур гТ гн э Т сиц Т рц, р , урнс цис, гх з
сийТ рр чрТ инг р х урв хур-Тхв р Т х, ух
зр э ц гТ гн рц ху у хр уи ис и з г хуич-
угю вие Тхий хннхс гу Т чиТ хй нх – нс х
рТ зр хууц нг иц. :срр, ч х х рзр Те х
урТ еТ иуу ци хх, х ххсгкиуухй бхсеб зр
рТ е, ху Ти бхеши х р и Т х сихюв хуухх
гр Тх Тнх ку х, ч х урв хур-Тхв р зц и-
с и ур сихюв хуухй рсиуи Ти, урк хи ц ур рси-
уи нрсрциу рс зцр: ух . ис зури , ч х р ц хбср-
зхц ху зрхири Т цнр Ти бхии бхии ш -
сх Тхи зб ср иий, хбиТнич ри Тхий нх -
чиТ хй нсхсрцци нхиск г хсхцухх бхеш уТ р
ци хй бгскгрз , х хср уихбх цр ицг хх,
ч хб хТ р е хнрТугю схе др у нисий ур
бхии урикугю схе зр хуух збсруухх р хср.
дс з Т, нисик рицй ТийчрТ урв хур-Тхв р Т -
Т хй нрс ий, цхкух урзр е с з Тхц Тхв р-ицх-
ср зрв . = х цииуухи киу и Т хсхуг ир-
 зрв , иреуц ,хсцрц ци хрц бхсеб: ур-
в хур-Тхв р зц – сихюв хуур нрс , х хср
нхТ иниуух нсисрщри Т схцругю бхсугю хс-
ру зрв ю, уич х схи Kрв хуреухх бх р, Т 1919
нх 192] х гнср ших Jсрув ий, Тч рющгю урТ -
 и уи ц сиш хц цхххТ , ху ц з и сиш х,
х хси нхс синг рв ю, ух уи нсин Т гю бср рцнх срТчи г. = х Асц ТнрТиу уицив хх нр с х з-
цр: хур уи цхр б ци е сг хх и гчши . и-
ср. В хбщиц, уицив и нр с х , х хси уи цх
нс у е Тисеиз АгТТх у , нс у црю Тисеиз рс -
р гсг ур уих. С рср Т хс : нр с х  .исцру
– Тир ше рс р гср ур Т уу уицви.
Сси гТ гнх , х хси . ис нхТиуии си-
ц хбищр э Т сиц Т рц Тхий нрс – Тхзру и 
Аюуиуи ш х хбгчиу ш гсцх х р и
хТТ ру . Kх чиц зр ючри Т исхТ р р -
р хТТ ру L Вхке урв хур-Тхв р Т х уи Т р
ниси Тхбхй зррчг зрр е рТ е, р Тир б
црс Т Т . +у, нх- цхцг, уи нс ри зурчиу сх-
 нсх,Тхюзу хсру зрв й зрщ и .исцруТ хх
сийр. +б э хй сх ху Тг уи р црс Т Т , р р
сир в хуис. ВциТ х хх, ч хб бхсх еТ Т хсру зр-
в ц нсхи рс р р, ху хнхчри Т ур нсхи рс и.
Ех хх р ур хццгу Т х – уи бхии р хх р ур ср-
бхч . KрТ еТ иууи ци х, нс циу ш иТ чис-
ухсгбршичу рц АгТТх у нсх србхч хсру -
зрв й, б зру уихбх цхТ ею  схр е
юбгю хсру зрв ю – нх чиТ гю нсх,иТТ х-
уреугю, нсхи рсТ гю бгскгрзугю, нсх,Тхюз,
ххниср , хб;и уиу рзи ч х, србхч и чий-
, :рр сгр, нх чиТ и нрс , ч хб нси-
х ср е Тихбщгю зрбрТ х г срТ хх е и уй
,сху нср иеТ р, нрсрциу р нсхи рс р р. Kху ч х уи цхки хнсрр е биТТцТиуугю нсиТ гн-
угю уиур Т е ш гсцх х . иср србхч ц р р-
хц. .хуиу ур сг щ Т у хр уи нхцхр
сир в хууц нрс ц, Т сиц щ цТ рТ и-
цх ср чиТ хц хТгрсТ и, нсх уг еТ х е ур шр
нх нг хТТ ру ю. M хб збр е Тхю нрс ю х
цхщухх риу хсру зхруу црТТ, . исг Ти-
хрх б иТ Тисеизугю, Т Т ицр чиТ гю бхсебг
Т нсх,Тхюзрц . Крщ р хТгрсТ р исиур уи хе-
х сийТисг нх в : р р нср иеТ р ТхТ х-
 хц, ч хб нсх хнхТ р е ш гсцхц х с рц
ххсгкиууи х с хццгу Т чиТ хй срТухй рс-
 нсх,Тхюзуи хб;и уиу . КрбрТ х р – х зр-
щ р сийр х исхТ хй хнрТухТ . +ннхс гу зц
. иср ири их г з цц р зрбрТ х-
щ х: нрср ч э хухц вихх хсхр хбр-
Т бхеух грс нх у исиТрц бгскрз , з с х
х хсхй . ис нхнху и рсц ю Тх зб ср иий.
Ициуух зрбрТ х рц , цхщуц грсрц Тн уг ур-
в хур-Тхв р Т Т ц ш гсцх рц уицив й нсхи-
рс р уг . иср х рзр еТ х ,рш Т Т ци-
хх бхсеб Т нсх,Тхюзрц нсиср е Тхю сих-
юв хуугю нрс ю, и хинухи хсгк и зрр-
р рТ , р гю- х хбсххечиТ гю нх в ю 
ииу нрс зруТ хй хйу Т хццгу Т рц нси-
циТ е . А э р хйур ххеух чрТ х Тх Т хх-
и ур србхчих р р ххх: х ч х хТ рхТе х сих-юв хуухй р АгТТх у Тнхуиу сир в х-
уиср. Kрх х р е Тнсри хТ е . исг: у ч х уи
ТнхТхбух их Т сихк е, схци гсхз их хннхс г-
у Т чиТ хй нх и.
:хТи уиТ хе уигрч . ис х рзрТ х цгТ-
Тх у иТ ци хх бхсеб Т нсх,Тхюзуц хб;-
и уиу ц србхч : ху хнрТрТ , ч х уигрч Ту з
р хс и ш гсцх х нрс , э х Тири си-
хюв хуугю ц ТТ ю нх чиТ биТнхухй, ух уи
хе х э хх бх Т . ис. +у нси срТух зури , ч х
уи збикуй х и нсхи рс р р, х иТ е Тихбщр зр-
брТ х р, нрср ч исцруТ хй э хухц , нсики Ти-
х зриуи у исиТ их зб ср иий. А ху уи хчи -
шр еТ Т цнр й бгскгрз , э х х у з ру ,р -
хсх их нсибхсухй Т ср и . +у хчи зрхир е
рТ е, зрхир урчри сийТ р. +у уи кири Т р-
р еТ Т схзухй цхщею нсхи рсТ нсх,Тхюзх,
нсисркрющий ицг хсхг хТТ ру ю: ур хТухи -
бхсх, зр хууц ци хрц кири ху иТ Тсрки-
у и зр рТ е Т исцруТ ц нср иеТ хц нсхи-
рс р хц. :хэ хцг биТнхизур нрс зруи р хйур,
Тн рющр нх хТ сиТиуе ц нсициТ е бхе-
ш хсхх .исцру цикг ш гсцх рц , э ц
зрхку рц шиТ ц хух сркру, ххТгющ 
зр урв хур-Тхв р Т х, ххсгкиууц хццгу -
Т рц - срТухрсийврц , – э р хйур сри ур сг г
нрсрциу Т хй Тхв р-ицх ср , нср иеТ г, з-б ср и ц нсрц нрс ц. Вие хкиу ки х- х
ургч е хццгу Т х ТискруухТ Т схцухТ .
Kх гисиу Трц . ис, ч х ш гсцх хх бг-
г исни е р хи нххкиу и, нс х хсхц ху ши-
у Тхий сихюв хуухй ц ТТ нсисрщиу хсг-
 и ру бхеши Т Т хй сир в .исцру L И зр-
рчр – уи Т ч Т срТухрсийврц србхч срй-
хур, р зрр рТ хТгрсТ и. Kи хх уи-
Тг ху сцх в у чухй киТ х хй р гс . и-
ср, ч хб ср еТ Т хццгу Т рц у исиТр и,
х бх Т бхеши Т Т хй хнрТухТ , х иТ е у и-
сиТр р нр с х чиТ урТ схиуухй бгскгрз , р
бгскгрз Тхв р-ицх ср чиТ хй. +у х и б
Т гн е нсх исцруТ хх нср иеТ р, нсх 
нрсрциу р, нсх Тхв р-ицх ср , нсх нсх-
и рсТ хб;и уиу й, нсх Ти, х Т х ур 
нг хТТ ру ю. Цие сихюв хуухй р – уи
нхбир ур бхср, р хТгрсТ иууй нисихсх . А
иТ Трц . ис| KиТцх с ур сгнуи гТни ур -
бхср, . ис ищи ри х хх, ч хб зрбср е гр
Тю .исцру ю. :схи рс р ищи х уюе уи Тхциу:
схцрур рсц србхч , и уТ иууй Тисеизуй
нсх у урв хур-Тхв р Т Т хй сихюв , Тий-
чрТ Т еуии, чиц хр- бх, х хр х нхТиуий р-
н сх б еТ зр Тхбхг уицив хх урсхр х и-
чиТ р. Сиху хе х нгици Тцхг х с е х-
схг исхТ хцг урТ гниу ю. Кр ср, б е цхки ,бги гки Т ш хц нхзух.
Mих ки ки . ис, нхчицг уи х рзри Т х
хнрТухй нх хннхс гу зцрL *хчи хкр еТ , нх-
р урв хур-Тхв р Т Т р сихюв нсиср Т 
ниуу вг нрсрциу рL А Ти их хц, ч х ху бх-
Т б е хб; иууц уи зр хур. = р рс р гср
ур АгТТх у , ср збр и х ичиТ р, хТи уи
Т сиц Т нхх е ур Сгг, Цизрс , дсхци , ?х-
урнрс р >иу ур. +у нсиТ ри хбщиТ г хб -
и ц сухх сркру ур, зрщ у р зр хур, сиу и
хзсхкиуу урв хуреу ср в й, Тг хТгрс-
Т р| . ис, Т рзр б Nкх , э х чихи , г х-
хсхх нхзр – бхешхи бггщии. С хе х гнгщиу-
у хзцхкухТ ийZ С хе х срз, гций ху хТнхезх-
р еТ Тгчриц, цхкух бх б зрр е рТ еZ Kи-
Тцх с ур их хср хсТ хи Т гТТ х, их гТни ур -
бхср, уиТцх с ур биТТнхсухи хбр у и их циу , ур
ииу, х хси х сгкрю э хх р р хср, ги рю-
щих зр Тхбхй хн, э хх сиш иеухх уисрзбхс-
ч хх ТсиТ р р урс , уиТцх с ур н щ и
х сг уих Т срТ , уиТцх с ур их хнрТухи хзий-
Т и ур ххбсркиу и рру юсуй г уицив хй цх-
хик , . ис – э х уигрш йТ Цизрсе. В АхТ и
х у бхеши , Тхср у схв хх х у з ру
Тнху иий их р чиТ хх зрцТр х сиц ни-
сихсх р 1917 хр, Т рзр уихбчухи Тгкиу и х
. иси: «У уих Ти уихТ р Ти хТ х уТ р ди-сиуТ хх. +у, р ки р дисиуТ й, нсхТ х брбр».
И нсрр, ур гср . иср – нх Тг киуТ иуур : 
их гци, их нс зру , рки их хи уи у чи-
х х цгкч у. = х Трбй чихи , н рющ йТ ки-
Т х хТ ею Т с е уихТ р х эуис , нхсрз иеуи
ТрбхТ , бхизуиууй эх зц, уихнсрруухи Тх-
хцис и. +бщии Ти р хсх ТхйТ х, хур
з хТхбиуухТ ий рср исухх у нху цру Т -
з цикг юец Тхб ц – э х зр Т е; р-
гср уи хе х ,хсцр нсриу , ух ищи ур бхии
зр хучиуухи хнхщиу и зр Т ии нх чиТ хц,
цхсреухц у ии греухц рТни р. . ис, р
Т й р хс, нх уги Т уи Т хе х Тх ц и ц,
Т хе х Тх ц Т срТ ц; их нхииу и нх х ухшиу ю
Т рсц Тхср у рц, ш гсцх рц, х хси б Т
у ц Т нисхх у , хТ р Те ису ицг & уиТчрТ еи,
и Т у ц гу киу , хнрТухТ юсицухи зр ю-
чиу и, х хси хб ицг Трг цхгщиТ х, цхк-
ух хб; Ту е хе х зр Т ею, р э х у г иеух
 и, х уи зури р хсх, уи зури гши-
ухх Т рр, хухсициуух уи Т ххх схб хх. . -
ис зр ги иц, х нхцх ицг Т р е зизхй нисхй
и ч у ур уицив хц нх чиТ хц уибхТ хуи; ху
бх Т Тх хцис , эуис , бхихх гр,
цгкиТ иуухй биТ хсТ ухй х ийТ ю, нси-
ср ший ш гсцхи х с  и хинухи хсгк и
 зрр р рТ . ВТ их киТ х хТ е урнсриур урх, ч хб гу з е хсхТ е, зргш е Тхбхг Тхи-
Т , гцр е  чуи хТ х уТ р, з Тнх ку х
Тир е нс Тгку х. др Ти р хс, . ис ю-
б хе х и, хх ху цхки нсиз ср е. Ех зри ухи
киру и – х у нси срТуй иуе нхгч е хзцхк-
ухТ е срТ е, гу з е, нхсрбх е иТе уицив й ур-
сх х ц Тхбх, Тр цхгщиТ р .исцру .
В хннхс гу Т чиТ хй р и . иср, их х ср-
щиу сихюв хуухцг урТ ю, их уиур Т
х Тиц нсх иу ц Тхбх хТ х уТ р чухТ
иТ е ч х- х уич Т хи, гТцТиуухи, Ти Тгреух з-
срщиуухи. У ркхх урсхр х уг биТ й, нх-
Ти хйу, уршиТ й, ххр нх и Т чихи з
хн, х хсй ур зри ю ц Тхю хю, Тхи чи-
Т хюб и, Тх хб , х хсй нх-киуТ цТ Тх-
ицг урсхг зр г срчиуугю Тхбхг, ТчрТ еи Т г. В
Т хс Есхн урТ р чиси .исцру . Ей хТ р-
Т . ис – р хс Т гшхй цТ иеухй киущ у.
Ициуух э хй киуТ иуухй Тг ею . иср хб; Ту и Т
их гТни, их рТ е ур хнхй, эу гз рзц, нсхбгкр-
ицй ц г уицив хй цххик . В рзр урв хур -
Т х . ис – вихцгсиууй рТ и , ц Т сихюв -
хуухх киу . др б Т хй. «+ их Т з Т киу-
щ урц у чих уи зиТ ух», – г искри х у з их
б хср,х. дхр сиче и х р хср, исуии б-
х б Т рзр е, ч х у чих уи зиТ ух хб Т з Т
цгкч урц .?рю к зу р хсх цхциу , хр сг
Тич ри Т ицур , бхизуиуур , Ти Тгреур нх-
хни р рТ . = с з Туи цхциу нхуи
срТ срю киуТ иуугю Тг е рср иср. В х ух-
шиу  р хср Т их Т хсхуу рц э с з Т ур-
бюрю Т х сиц ц икий. ?х Те х рзр еТ нх
рТ ею и, хх ху гу з нхсрбх , р хс
Т уиисх ухй эуис ий зрщ щри Т х збгу хр-
ш Т Тнх ку х: э х уиц зрщ щри Т киущ -
ур. дсхцие, >иу у, АгТТх у – Ти ху нсхш
чисиз э с з Т. дсхцие хуиц цичхц нхр 
ц ик ииисх, э ру йТ хццгу Т х XVII
и р; >иу у уи нхщр хТТ рш цхс х дсху-
ш р р; АгТТх у киТ х х хбхшиТ Т ,хсиу й-
Т ц чисухсгбршичу рц , чеи хТТ ру и хТе
нхч х, нх е х Трцхх х бс 1922 хр. С сру-
ух, ч х . исг ищи уи хихТе зрщ щр еТ х цхщ-
ухх хТТ ру ш гсцх х. ?иТнхс , Т уи х хс
нхс Тн рющ и Тси ш гсцх х нх Тий .исцр-
у , хзцхкух, ю Т нисц Т цн хцрц уиц -
угицхх с з Тр. В сихюв хннхс гу зц – э х нси-
р иеТ х, зр уих урх срТнрч р еТ . .хси р-
хсрц, х хси Т рух Т х ри сихюв хуухй
рсц , ух х Т гнрю ниси х и Т иуухТ ею хТгрс-
Т иуухх нисихсх р. ? е цхки , г щсиу гТ гн-
нс иг рТ зр хууц нг иц; ух р г-
с, хзу ш и сизге р и схгцухй хцб урв –Тих ше нхг р гс. +у уиххичу. хе-
х сихюв хуухи урТ и нс ри зр хуухТ е -
р гси, хе х хТгрсТ иууй нисихсх хбиТнич -
ри ий нсхчухТ е. Вхзцхкух, . исг Тгкиух нс й-
рТ сизге р и нрсрциу Т хх хцнсхц Т-
Тр: ч хб нсих ср е хТТ ру и ш гсцх х, ицг
хТ ри Т хе х х иче х зрр р рТ , нисиуи-
Т сихюв хуугю ц ТТ ю з Т,ис уг с нх -
чиТ хй Т,исг уишуий нх . Крци е и, Т уи-
х хс нхс рухй ицхй исхТ хх срТухси-
ч Т рр нсхбицр хТ хчу сру в. Kицрхркух,
ч х Тгебр .исцру зр Т бхии х нрсрциу Т хх
хцнсхц ТТр, —чиц х хТгрсТ иуухх нисихсх р.
N р хс, х хсй уи хТци ри Т з е рТ е Т нх-
цхщею сихюв хуухх урТ , уи хкиу угшр е
Т ср Есхни, иТ хур сиш р зрщ щр е Тхю Тхбх-
г х нхТиуих зхр.
Kуишу Т грв .исцру уи цхки уи г -
 е и, хцг зиТ ух, ч х уицив хцг урсхг Ти-
р бх нс Тгщи срз хи чгТ х сркруТ хх х-
Т х уТ р. :с х Т нс зур е, ч х ВийцрсТ р си-
Тнгб р к х бхеур, ч х ии нср щ и рТТ, ии
бгскгрз , ии у ии греур э р гбх х ицх-
ср зхру срзсрщиу, – урчи уихзцхкух нх-
ис е, ч х ху х х биз Т нс ч у хбсххеух
нхч у еТ р гси, х хсгю рки Трц . ис уи
Тции ур зр е ц Т хй. N р гсг уиез нс у е:ий цхкух хе х гТ гн е. Nрки иТ ии уиТи Т Тх-
бхй сихюв , гТ гн е ий цхкух хе х нхТи ки-
Т х хй бхсеб. ?х б Тцишух г искр е, бг х
сгТТ р бгскгрз уи бхсхрТе нсх бхеши х.
.ххс х Тхб х бс 1917 хр :и схсри,
уи гнгТ Тгчр Т гн еТ зр дисиуТ хх, хб у и-
цхх хц, ч х ху уи Тгци зрщ е хТгрсТ х х
срТухрсийви. др Ти бисреуи ицх ср -
чиТ и нср иеТ р, нср иеТ х дисиуТ хх цх-
х зрщ щр е хТгрсТ х ше Т нхцхщею нх вий-
Т цис. > бисреур иу р зрщ хТгрсТ р
бр иТ е биТТ еур нсх хццгу Т чиТ хй и-
у хТгрсТ иуухх нисихсх р: биТТ еур хур
нсх иу ,рш Т Т хх нисихсх р. +н е- р
Тцишух бх б г искр е, ч х бисреухи нср -
иеТ х, нсх,Тхюз хуТ гв хууи нрс И р-
 уи бхсх Те нсх сихюв хуухй р АгТ-
Тх у . ?хсебр зр рТ е И р рТе чи си х-
р бр хсрзх бхии схрхй, чиц .исцру .
N р гср >иу ур р гср АгТТх у б гТ р-
ухиу сизге р и хкиТ хчиууийший бхсеб. Kх
р р Т р, р р киТ х р уихбх цхТ е цхр б
зрТ р е нср щ и рТТ, бгскгрз ю у ии -
греугю э г .исцру ТхрТ еТ ур р гсг,
х хсхй уи х ри сихюв хуухи нс угкиу иL
И уинс и ВисТреТ хх ц ср, исхи урциси-
у и  схр е э хухц чиТ и нх чиТ и нх-ТиТ хйу уи цхг хнсрр е нхииу ни-
си гсхзхй ур рющийТ исхТ хй р гс.
Из Ти биТ й нсх сруухй хйу, з Ти к 
нхТиТ й ВисТреТ хх ц ср, Трцхй Т сршухй р-
рТ сх,хй уицив хх урсхр рТе б нх ис
сркруТ хй Тхбх. .исцру , биз Тхнсх иу
нс ицющр р гсг . иср, .исцру , х рзршр-
Т нх н хй э хй нхТсиТ иуухй хн АгТТх у
уи Тгцир б зру е нххбрющии ий циТ х Тси Тх-
бху урсхх Крнрухй Есхн. :ичреуй Тх
 уицив хй бгскгрз .
Сиху шуюю Т грв ю .исцру уиез хб; Т-
у е, р хи- х н ри Т Тир е, гнр хц чгТ р
Тхбх Тхсициуухй Есхни. Ахсреуи у и-
и греуи нрсрци с бгскгрз .исцру уи р-
х, р нсхч Т срур. И урх бх б нс зур е
э х гнрх нх Т уи р рТ сх, чиТ ц, ч хб нхи-
с е, бг х бгскгрз Тий Есхн бхеши уи ТнхТхб-
ур зрщ е Тхю Тхбхг, бггщии Есхн Т руи
србТ ц бггщ ц. Kх иТ нсрр, ч х нрсрци с бгс-
кгрз .исцру уи, чиц нсхч Т срур, иТ
нсрр, ч х уи г Ти урсхх Есхн х ур хх срз-
 х чгТ х Тхбх, нсрр х, ч х нсхбицр х-
ТгрсТ р .исцру нхч нхТюг Есхни Тх-
 Т хухцг хцг ки. :схбицр хТгрсТ р и-
нисе Т рр уи хе х нсхбицхй рТ , ух нсхби-
цхй Тхбх. ЕТ нх вийТ ци хх уихТ р хчух зрщ хТгрсТ р х хццгу Т чиТ хй х
,рш Т Т хй хнрТухТ , р ц цисрц цхки хк-
ух нс биуг е нср иеТ х, уи с Т г нс э хц гщи-
ц е Тхбхг урсхрL Вх чицг Тх Т ТийчрТ нсх-
бицр зрщ хТгрсТ р нхч х Ти Т срур.
В зррч э хй у уи х срзбхс хбТгкиу и
нх чиТ , Тхв реу э хухц чиТ нсхсрцц
р урс и; ии вие – нх рзр е, ч х хнсхТ зрр р
зрщ хТгрсТ р – хнсхТ уи нх , р иу ,
ч х Т гТТ и зрщ хТгрсТ р ийТ гю и ки
нср р, ч х Т гТТ и их зрр р, ч х хбТ х ие-
Т р, брхнс уи хТгрсТ иуухх нисихсх-
р, уи хб зр иеух брю нх чиТ хх Тхв -
реухх нхс р уи зр Т х нххкиу Т сруи.
? е цхки , э Тххбсркиу зхг уи х хсхи биТ-
нх хйТ х рки г Тхбху сркру ур бхии бр-
хгТ схиуу в  зхруу Т сру Есхн. Ициу-
ух э х биТнх хйТ х, Т хе иТ иТ иуухи г Тхбхухх
сркру ур, нхбг х циу урн Тр е х хц, р урх
зрхир е Тхсициуухи хТгрсТ х, р урх их
зрщ щр е.
Oи Тн схТ й исхй, ?х убсх , исвх *ис -
,хсТ й, Т рзрш й: «*х е, нсрх, цисзх , нхсхю
угкиу ху», хзцхкух, б Тхбхуц сркру ухц.

Приложенные файлы

 • pdf 1308098
  Размер файла: 637 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий