біостатистика база для студентів_2013

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Перелік тестових завдань до підсумкового модульного контролю
з біостатистики

Для вивчення особливостей захворюваності населення м. К. на туберкульоз, було рекомендовано проведення статистичного дослідження. В скільки етапів воно проводитиметься?
В 4 етапи;
В 2 етапи;
В 3 етапи;
В 5 етапи

Головний лікар стаціонару проводив аналіз рівнів госпіталізованої захворюваності. Зробив висновки, надав рекомендації, щодо зниження даного виду захворюваності, з наступним впровадженням їх в практику. Який це етап статистичного дослідження?
4-ий;
3-ій;
1-ий;
2-ий.

Що передбачає мета статистичного дослідження?
Визначення притаманних явищу закономірностей та зв’язків цього явища з іншими;
Оцінка вірогідності результатів;
Шляхи реалізації завдань, що поставлені перед розробником;
Все вище перераховане вірно.

Що можна визначити як завдання статистичного дослідження?
Рівні та структури явища, що вивчаються, в конкретних групах населення;
Сукупність досліджуваних осіб чи явищ;
Обґрунтування необхідності організації денних стаціонарів;
Певні контингенти осіб.

До плану статистичного дослідження входить:
Вибір об’єкту та одиниці спостереження;
Групування ознак і зведення у таблиці;
Обчислення показників;
Заповнення облікових документів.

Методи статистичного дослідження за часом:
Поточні, одномоментні;
Суцільні, несуцільні;
Вибіркові;
Гніздові.

Головному лікарю міської поліклініки потрібно проаналізувати рівні загальної захворюваності жителів підпорядкованої дільниці на основі даних за звертаннями в амбулаторні заклади. Який це вид та метод дослідження?
Суцільне поточне;
Вибіркове поточне;
Вибіркове одномоментне;
Суцільне одномоментне.

В міській поліклініці №2 було проведено профілактичні медичні огляди населення. Який це вид статистичного дослідження по часу проведення та об’єму охоплення?
Вибіркове одномоментне;
Суцільне одномоментне;
Вибіркове поточне;
Суцільне поточне.

Органами РАГСу здійснюється реєстрація народжуваності в м. С. Який це вид та метод дослідження?
Суцільне поточне;
Суцільне одномоментне;
Вибіркове поточне;
Вибіркове одномоментне.

До поточних статистичних спостережень відноситься:
Вивчення смертності населення;
Перепис населення;
Медичні огляди;
Перепис усіх осіб, що звернулись до поліклініки протягом дня.

Методи статистичних досліджень за ступенем охоплення:
Суцільні, несуцільні;
Індивідуальні, множинні;
Систематичні, несистематичні;
Суцільні, множинні.

Вимоги до вибіркового спостереження:
Достатність числа випадків, що підлягають обліку;
Збирання даних щодо всіх одиниць спостереження;
Обов’язкове проведення опитування;
Запис у комп’ютерній базі даних.

Об’єктом спостереження може бути:
Сукупність осіб чи явищ;
Окрема особа;
Окреме явище;
Окремий метод дослідження.

Одиницею спостереження може бути:
Випадок окремого явища;
Певні контингенти осіб;
Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються;
Певні явища, предмети.

Вивчалася робота кардіологічних кабінетів поліклінік м. С. Визначне одиницю спостереження.
Кардіологічний кабінет;
Кожен випадок кардіологічної патології;
Кожен випадок звертання в даний кабінет;
Кожен вид результату серцево-судинних захворювань.

В чому полягає суть експедиційного методу збору медико-статистичної інформації ?
Дослідник опитує хворого і з його слів самостійно заповнює карту дослідження;
Особа, яка обстежується, заповнює карту самостійно
Дослідник розсилає карти для обстеження з відповідними вказівками до їх заповнення;
Жодна з відповідей не є вірною.

Для вивчення захворюваності сільського населення певної області за об’єкт дослідження були обрані мешканці пунктових сіл. Який метод збору статистичного матеріалу за обсягом слід використати у дослідженні?
Основного масиву;
Комбінований;
Вибірковий;
Суцільний.

В регіоні Д. відмічається зростання летальності від інфаркту міокарда. Ситуація вимагає оцінки ефективності надання медичної допомоги цим хворим. Визначте одиницю спостереження.
Випадок госпіталізації у кардіологічний стаціонар з приводу інфаркту міокарда;
Кардіологічний диспансер;
Своєчасність звертання за медичною допомогою в кардіологічний стаціонар;
Укомплектованість лікарями-кардіологами.

З метою вивчення закономірностей захворюваності з тимчасовою втратою працездатності лікарів-хірургів міської клінічної лікарні №1 м. Р. за 5 років, із загальної кількості лікарів 2-х статей і різного віку було зареєстровано 1200 випадків захворювань. Що в даному дослідженні є одиницею обліку?
Випадок непрацездатності;
Лікар-хірург;
Лікарня №1;
Вік і стать.

До кількісних ознак для групування належать:
Термін лікування;
Вид оперативного втручання;
Діагноз;
Стать.

При вивченні рівня фізичного розвитку дітей віком від 1-го до 18 років двох статей, було зареєстровано 10% дітей з відхиленнями маси тіла і 20% - з відхиленнями росту. Вкажіть, які облікові ознаки взяті при даному дослідженні є атрибутивними.
Стать;
Вік;
Зріст;
Маса.

При вивченні рівня диспансеризації осіб хворих на гіпертонічну хворобу двох статей і різного віку, встановлено, що поширеність гіпертонічної хвороби вища серед жіночого населення віком 40-50 років, ніж серед відповідної вікової категорії чоловіків. Вкажіть кількісну облікову ознаку притаманну для одиниці спостереження.
Вік;
Стать;
Гіпертонічна хвороба;
Диспансеризована особа.

При вивченні впливу недостатності вмісту йоду в навколишньому середовищі на рівень поширеності ендемічного зобу серед населення, було доведено, що захворюваність на зоб зростає при зниженні вмісту йоду в ґрунті та воді. Яким видом облікових ознак є захворюваність на ендемічний зоб?
Атрибутивною, результативною;
Кількісною;
Атрибутивною, факторіальною;
Жодна відповідь не є вірною.

Серед робітників заводу синтетичних смол двох статей і різного віку вивчався рівень професійної захворюваності. До якого виду облікових ознак відноситься нозологічна форма професійного захворювання?
Результативні;
Факторіальні;
Кількісні;
Атрибутивні.

При статистичному дослідженні вивчався вплив екстрагенітальної патології у вагітних віком 18-30 років на виникнення затримки внутріутробного розвитку у новонароджених двох статей. Що в даному випадку є факторіальною обліковою ознакою?
Екстрагенітальна патологія;
Вік вагітної;
Стать новонародженого;
Затримка внутріутробного розвитку.

Одним із видів статистичних таблиць є:
Групова;
Змішана;
Підсумкова;
Розгорнута.

В м. Л. проводилось дослідження захворюваності дітей на бронхіальну астму. В який вид таблиці найдоцільніше звести матеріали по розподілу хлопчиків і дівчаток хворих на бронхіальну астму в залежності від віку і статі?
Комбінаційна;
Групова;
Проста;
У будь-яку.

Для оцінки якості стаціонарної допомоги населенню, завідуючий терапевтичним відділенням провів аналіз обліково-звітної документації. Що з даних документів є програмою збору матеріалу?
Облікові документи;
Звітні документи;
Оперативні документи;
Всі варіанти вірні.

Яку програму складають на першому етапі статистичного дослідження:
Аналізу;
Викопіювання;
Розробка висновків;
Складання переліку кодів.

Програма статистичного спостереження (збирання даних) являє собою:
Перелік ознак, що характеризують кожну одиницю спостереження;
Перелік розробних таблиць;
Перелік аналітичних таблиць;
Перелік шифрів за обліковими ознаками.

Програма статистичної розробки (зведення) являє собою:
Розробні таблиці (макети);
Перелік похідних величин;
Перелік кодів згідно групування;
Перелік ознак, що підлягають обліку.

Після проведеного збору статистичного матеріалу щодо захворюваності населення на ІХС, що необхідно зробити наступним кроком із зібраним матеріалом?
Розробити і звести матеріал;
Скласти висновки;
Прийняти рішення і впровадити його в практику;
Проаналізувати отриману інформацію.

Продовжте визначення «відносні величини – це»?
Співвідношення між абсолютними числами однієї чи двох сукупностей;
Отримані з допомогою простого арифметичного підрахунку дані;
Зведена характеристика явища, яке представлене цілим рядом однорідних за якістю, але різним за числовим значенням величин;
Жодне з визначень не є вірним.

Можливі помилки при застосуванні відносних величин?
Визначення рівня явища на основі екстенсивних показників;
Розрахунок показників тільки у відсотках;
Розрахунок показників тільки в проміллях;
Все вище перераховане є вірним.

Заступник головного лікаря з медичної роботи провів дослідження рівня захворюваності населення, яке обслуговується закладом охорони здоров’я, за останні 5 років. За допомогою яких статистичних величин він може обчислити рівні поширеності хвороб?
Відносні величини;
Середні величини;
Стандартизовані показники;
Абсолютні величини.

Який із відносних показників не дасть можливості охарактеризувати зміну явища в часі?
Екстенсивності;
Наочності;
Співвідношення;
Інтенсивності.

Показник екстенсивності характеризує?
Структуру явища;
Поширеність явища;
Рівень явища;
Частоту.

Для розрахунку екстенсивного показника потрібні такі дані?
Частина явища, явище в цілому;
Середовище, явище в цілому;
Частина середовища, частина явища;
Жодна з відповідей не є вірною.

Серед усієї кількості зареєстрованих захворювань населення м. Б. хвороби органів ротової порожнини склали 3,0%. Який статистичний показник приведений?
Екстенсивний;
Інтенсивний;
Наочності;
Співвідношення.

При вивченні структури захворюваності населення м. А., хвороби органів дихання склали 45,0 %. Який статистичний показник відображує питому вагу хвороб органів дихання?
Екстенсивний;
Співвідношення;
Інтенсивний;
Наочності.

Серед усієї кількості зареєстрованих захворювань населення м. Б. хвороби органів кровообігу склали 23,0%. Який статистичний показник приведений?
Екстенсивний;
Інтенсивний;
Наочності;
Співвідношення.

Протягом року в поліклініці м. П. було зареєстровано 11600 випадків захворювання. Серед них: грип і ГРЗ – 5800, захворювання системи кровообігу – 3480, захворювання органів травлення – 1300, інші захворювання – 1020. Який відносний показник можна розрахувати на підставі цих даних?
Екстенсивний;
Інтенсивний;
Наочності;
Співвідношення.

В місті мешкає 100 тис. населення. Із 160 випадків інфекційних захворювань протягом року 75 припадає на грип. Який показник захворюваності на грип по відношенню до всіх інфекційних хвороб треба використати?
Екстенсивний;
Інтенсивний;
Наочності;
Співвідношення.

Який відносний показник відображає напрямок та тенденцію зміни явища, але не розкриває абсолютних розмірів явища, ні його рівнів?
Екстенсивний;
Наочності;
Співвідношення;
Інтенсивності.

Заступником головного лікаря центральної міської лікарні, проводився аналіз особливостей госпіталізованої захворюваності. Який з наведених показників є екстенсивним?
Розподіл випадків госпіталізації;
Рівень госпіталізації при окремих хворобах;
Зниження госпіталізованої захворюваності на 5%;
Поширеність госпіталізованої захворюваності.

Які види відносних величин не можна використовувати для порівняння явищ у динаміці, по територіях, закладах?
Екстенсивні;
Інтенсивні;
Співвідношення;
Наочності;

Що характеризує показник інтенсивності?
Поширеність явища;
Структуру;
Питому вагу;
Розподіл.

Від чого залежить розмір основи на яку розраховується показник інтенсивності?
Від розповсюдженості явища;
Від величини середовища;
Від виду статистичної сукупності;
Від виду вибірки.

За даними звіту про роботу поліклініки одержані дані про розподіл захворювань за класами хвороб, питому вагу та рівні окремих захворювань, а також про зниження загальної захворюваності на 5%. Які з наведених показників є інтенсивними?
Рівні окремих захворювань;
Розподіл захворювань за класами хвороб;
Зниження загальної захворюваності на 5%;
Питома вага окремих захворювань.

Для розрахунку спеціальних інтенсивних показників потрібні такі дані:
Частина середовища, частина явища;
Середовище, все явище;
Частка явища, явище в цілому;
Жодна з відповідей не є вірною.

Серед населення м. К. зареєстровано 500 випадків сечокам’яної хвороби на 10 тис. населення. За допомогою якого статистичного показника відображено захворюваність населення сечокам’яною хворобою?
Інтенсивності;
Наочності;
Екстенсивності;
Співвідношення.

Кількість населення в районі К. складає 35000 жителів. Серед них зареєстровано 2000 хворих на туберкульоз. Який відносний показник можна розрахувати на підставі цих даних?
Інтенсивності;
Екстенсивності;
Співвідношення;
Наочності.

В районі Н. захворюваність серед населення становила 1156 випадків на 1000 населення. Який з наведених нижче показників характеризує поширеність захворювання серед населення?
Інтенсивності;
Співвідношення;
Наочності;
Екстенсивності.

У місті Р. проводилося вивчення особливостей травматизму в дітей, на основі якого були розраховані певні відносні величини. Який з наведених показників є інтенсивним?
Рівень дитячого травматизму;
Зниження смертності на 10 %;
Питома вага травм у структурі загальної смертності;
Забезпеченість лікарями-травматологами дитячого населення.

Який вид відносних показників можна обчислити маючи дані про кількість населення певної вікової групи та кількість захворювань на ГРВІ серед цих осіб?
Спеціальні інтенсивні;
Наочності;
Співвідношення;
Екстенсивні.

Кількість лікарів стоматологів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 8. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення?
Чисельність населення району;
Чисельність всіх лікарів району;
Розподіл лікарів за окремими спеціальностями;
Чисельність лікарів окремих спеціальностей.

Кількість лікарів-педіатрів, що обслуговує дитяче населення району М. складає 10. Які дані необхідно мати для обчислення показника співвідношення?
Чисельність населення району;
Чисельність всіх лікарів району;
Розподіл лікарів за окремими спеціальностями;
Чисельність лікарів окремих спеціальностей.

Суть показників співвідношення?
Відношення між різнорідними величинами;
Частота явища в середовищі, в якому воно відбувається;
Розподіл сукупності на її складові частини;
Відношення кожної із порівнювальних величин до вихідного рівня, прийнятого за 1 чи 100%.

Забезпеченість населення лікарями-інфекціоністами в м. С. складає 4 лікаря на 10 тис. населення. Який статистичний показник відображує забезпеченість населення лікарями-інфекціоністами?
Співвідношення;
Екстенсивний;
Інтенсивний;
Наочності.

Показник наочності характеризує:
Відношення кожної із порівнювальних величин до вихідного рівня, прийнятого за 1 чи 100%;
Розподіл сукупності на її складові частини;
Частота явища в середовищі, в якому воно відбувається;
Відношення між різнорідними величинами.

Якщо прийняти частоту інфекційного гепатиту в районі А. у 2000 році за 100 %, то в наступні роки даний показник буде мати такий вигляд: в 2001 р. – збільшення на 62,5 %, у 2002 р. – збільшення на 25 %. Який показник буде використаний при аналізі приведених даних?
Наочності;
Інтенсивний;
Екстенсивний;
Співвідношення.

В м. Л. при порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на туберкульоз збільшився на 12%. Який показник використано для аналізу?
Наочності;
Стандартизований;
Інтенсивний;
Співвідношення.

За даними звіту про роботу амбулаторії одержані дані про розподіл захворювань за класами хвороб, питому вагу та рівні окремих захворювань, а також дані про зниження загальної захворюваності на 5%. Який з наведених показників є показником наочності?
Зниження загальної захворюваності на 5%;
Поширеність захворювань;
Розподіл захворюваності за окремими класами хвороб;
Питома вага окремих захворювань.

Які показники та величини не можна використовувати для розрахунку показників наочності?
Екстенсивні;
Інтенсивні;
Співвідношення;
Середні.

Вимоги до графічних зображень в статистиці?
вибір раціонального методу графічного зображення;
правильне обчислення показників, які зображуються;
використання тільки абсолютних показників;
використання тільки середніх величин;

Поле графіка це:
Місце розташування графічних символів;
Геометричні знаки, лінії, фігури, за допомогою яких зображають статистичні дані;
Системи координатних сіток;
Назва з коротким викладом змісту

Просторові орієнтири графічного зображення це?
Системи координатних сіток;
Геометричні знаки, лінії, фігури, за допомогою яких зображають статистичні дані;
Місце розташування графічних символів;
Назва з коротким викладом змісту.

Експлікація це?
Назва графіка з коротким викладом змісту;
Місце розташування графічних символів;
Геометричні знаки, лінії, фігури, за допомогою яких зображають статистичні дані;
Системи координатних сіток.

Серед причин смерті населення у лікаря загальної практики К. в поточному році перше місце займають серцево-судинні захворювання (60,0 %), друге – новоутворення (18,0 %), третє – травми (8, 3 %) тощо. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже структуру явищ, що вивчаються?
Секторна діаграма;
Лінійна діаграма;
Стовпчикова діаграма;
Картограма.

В районі проживає 70 000 населення. З них у віці 0-14 років – 13,0 %, 15 - 49 років – 52,0 %, 50 років і старше – 35,0 %. З допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити вікову структуру населення району?
Стовпчикова діаграма;
Радіальна діаграма;
Лінійна діаграма;
Секторна діаграма.

Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3 0/00, у нинішньому році 15,70/00. Який вид діаграми найбільш прийнятий для представлення цих даних?
Стовпчикова діаграма;
Внутрішньостовпчикова діаграма;
Секторна діаграма;
Радіальна діаграма

Наведені дані про динаміку рівня смертності в області та окремих її районах. На якому графіку доцільно зобразити ці дані:
Лінійна діаграма;
Картограма;
Секторна діаграма;
Радіальна діаграма.

Який вид графіка не можна використовувати для зображення інтенсивних показників?
Секторна діаграма;
Стовпчикова діаграма;
Лінійна діаграма;
Картограма.

Який вид графічного зображення можна використати для зображення динаміки рівня показника загальної смертності?
Лінійна діаграма;
Внутрішньостовпчикова діаграма;
Секторна діаграма;
Радіальна діаграма.

Комплексна оцінка областей України за рівнями смертності населення від інфекційних захворюваннях показала значне коливання від дуже низьких до дуже високих рівнів. Яким графічним зображенням наочно зобразити отримані дані?
Картодіаграма;
Секторна діаграма;
Лінійна діаграма;
Радіальна діаграма.

Захворюваність дизентерією у районі по місяцях року в абсолютних цифрах склала: січень – 6; лютий – 9; березень – 11; квітень – 10; травень – 16; червень – 23; липень – 19; серпень - 33; вересень – 58; жовтень – 19; листопад – 11; грудень – 5. Всього за рік – 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні відхилення захворюваності дизентерією від середнього рівня?
Радіальна діаграма;
Картодіаграма;
Стовпчикова діаграма;
Лінійна діаграма.

Головний лікар міста вивчав частоту викликів швидкої допомоги до дітей при захворюваннях на пневмонію за місяцями року. Яким видом графічного зображення найдоцільніше зобразити отримані дані?
Радіальна діаграма;
Стовпчикова діаграма;
Лінійна діаграма;
Картограма.

Виберіть вірне визначення поняття «динамічний ряд»?
Числові значення певної величини в послідовні періоди часу;
Розмір явища на певний момент часу;
Розподіл явища на складові частини;
Структура явища за окремі періоди часу, по територіях.

Виберіть вірне визначення поняття «рівень динамічного ряду»?
Величини (значення), з яких складається динамічний ряд;
Розмір часового інтервалу динамічного ряду;
Різниця між min i max значеннями показників ряду;
Середня величина показників ряду.

З якою метою використовують динамічні ряди?
Для оцінки тенденції розвитку явищ;
Для розрахунку статистичних показників;
Для оцінки впливу окремих факторів на динаміку процесу;
Для оцінки впливу окремих факторів на темп росту.

Види динамічних рядів?
Моментні, інтервальні;
Інкретні, дискретні;
Ранговані та неранговані;
Прості та комбіновані.

Щорічне число випадків смерті по району станом на 1 січня становило: 120; 118; 122; 123; 130; 131; 133. Який динамічний ряд наведено?
моментний;
інтервальний;
дискретний;
рангований.

З якою метою проводиться вирівнювання рядів динаміки?
для виявлення чіткої тенденції в динаміці;
для розрахунку показників для аналізу ряду;
для зменшення числа рівнів ряду;
для розрахунку середньої арифметичної.

Що із переліченого не є методом вирівнювання рядів динаміки?
розрахунок середньої арифметичної;
розрахунок ковзної середньої;
метод найменших квадратів;
збільшення інтервалів.

Якими величинами не можуть бути представлені рівні динамічного ряду?
Стандартизовані показники;
Абсолютні числа;
Інтенсивні показники;
Середні величини.

Які показники не використовуються для аналізу динамічного ряду?
Середнє квадратичне відхилення;
Темп росту чи зниження;
Приріст або зменшення ряду;
Темп приросту чи зменшення.

Виберіть вірне визначення поняття «абсолютний приріст динамічного ряду»?
Різниця між даним рівнем ряду та попереднім;
Середнє арифметичне ряду;
Різниця між даним рівнем ряду та рівнем, взятим за основу виражена в процентах;
Сума рівнів динамічного ряду.

Виберіть вірне визначення поняття «темп росту динамічного ряду»?
Відношення між даним рівнем ряду та попереднім, прийнятого за 100%;
Середнє арифметичне ряду;
Сума рівнів динамічного ряду;
Різниця між кожним рівнем ряду та середньою арифметичною величиною ряду.

Виберіть вірне визначення поняття «абсолютне значення 1% приросту»?
відношення абсолютного приросту до темпу приросту;
відношення даного рівня ряду до рівня, взятого за основу;
різниця між даним рівнем ряду та попереднім;
сума рівнів динамічного ряду.

Середні величини в практичній діяльності застосовуються для характеристики:
фізичного розвитку
захворюваності населення
якісних ознак явища
структури явища, що вивчається

Середні величини в практичній діяльності застосовуються для характеристики:
організації роботи закладів охорони здоров’я
смертності населення
якісних ознак об’єкта спостереження
структури явища, що вивчається

Середні величини в практичній діяльності застосовуються для визначення:
норм і даних медико-фізіологічних показників організму
розподілу лікарів за окремими спеціальностями
структури захворюваності і смертності населення
необхідної кількості лікарів і закладів охорони здоров’я

Середні величини в практичній діяльності застосовуються для визначення:
для оцінки санітарно-гігієнічних досліджень
розподілу лікарів за окремими спеціальностями
структури захворюваності і смертності населення
необхідної кількості лікарів і лікувально-профілактичних закладів

Середні величини в практичній діяльності застосовуються для визначення:
для оцінки даних медико-соціальних досліджень
необхідної кількості лікарів і закладів охорони здоров’я
структури захворюваності і смертності населення
розподілу лікарів за окремими спеціальностями

Дайте визначення варіаційного ряду:
ряд варіант і їх частот
ряд середніх величин
ряд абсолютних величин
ряд відносних величин

Назвіть основну вимогу до сукупності, на підставі якої визначають середні величини:
якісна однорідність і достатність за обсягом
це повинна бути тільки генеральна сукупність
механічний відбір вибіркової сукупності
типологічний відбір вибіркової сукупності

Дайте визначення варіанти:
окреме числове значення однорідної сукупності параметрів, явищ тощо
числове значення варіаційного ряду, яке ділить його наполовину
числове значення варіаційного ряду, що найчастіше зустрічається
загальна кількість спостережень досліджуваної однорідної сукупності

Назвіть види варіаційних рядів:
простий, згрупований, інтервальний
простий, груповий, комбінаційний
простий, правильний, неправильний
простий, зважений, за способом моментів

Назвіть складові варіаційного ряду:
варіанти і їх частоти
періоди та відповідні їм рівні
групи та інтервали
середні величини

Назвіть види середніх величин:
середня арифметична, гармонійна, геометрична
показники екстенсивності, інтенсивності, співвідношення і наочності
варіанта, частота, мода, медіана, амплітуда.
проста, зважена, розрахована способом моментів

Дайте визначення медіани:
числове значення варіаційного ряду, яке ділить його наполовину
окреме числове значення однорідної сукупності параметрів, явищ тощо
різниця між мінімальним і максимальним значеннями варіаційного ряду
числове значення варіаційного ряду, що найчастіше зустрічається

Дайте визначення амплітуди:
різниця між мінімальним і максимальним значеннями варіаційного ряду
числове значення варіаційного ряду, яке ділить його наполовину
числове значення варіаційного ряду, що найчастіше зустрічається
окреме числове значення однорідної сукупності параметрів, явищ тощо

Дайте визначення моди:
числове значення варіаційного ряду, що найчастіше зустрічається
окреме числове значення однорідної сукупності параметрів, явищ тощо
різниця між мінімальним і максимальним значенням варіаційного ряду
числове значення варіаційного ряду, яке ділить його наполовину

Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої:
числове значення варіанти і число спостережень
амплітуду ряду і частоту варіанти
число спостережень і частота варіант
медіану ряду і числове значення варіанти

Середнє квадратичне відхилення характеризує:
ступінь різноманітності варіант ряду
правильність варіаційного ряду
тенденції розвитку явища в часі
узагальнену величину явища

Який рівень коефіцієнта варіації свідчить про середній ступінь різноманітності варіант ряду?
10 – 20 %
30 - 40 %
20 - 30 %
5 - 10 %

Яка з перерахованих величин характеризує ступінь різноманітності варіант ряду?
середнє квадратичне відхилення
похибка репрезентативності
середня арифметична
середня гармонійна

Назвіть способи обчислення середнього квадратичного відхилення:
простий, зважений, спосіб моментів *
ранговий, метод найменших квадратів
групової середньої, ковзної середньої
арифметичний, гармонійний, геометричний

Який рівень коефіцієнта варіації свідчить про високий ступінь різноманітності варіант ряду?
понад 20 %
понад 10 %
понад 30 %
понад 40 %

Яким символом прийнято позначати середню арифметичну величину?
1. М або Х
2. v або х
3. Р або Q
4. mM або mp

Яким символом прийнято позначати частоту?
1. р або
·
2. v або х
3.
· або
·
4. mM або mp


Яким символом прийнято позначати варіанту?
1. v або х
2.
· або
·
3. р або
·
4. mM або mp


Яким символом прийнято позначати середнє квадратичне відхилення?
1.
·
2. v
3. n
4. m

Яким символом прийнято позначати похибку репрезентативності?
1.
· або
·
2. v або х
3. р або
·
4. * mM або mp


Яка формула застосовується для обчислення коефіцієнта варіації?
1
2
3
4


Яка формула застосовується для обчислення середньої арифметичної зваженої?
1
2
3
4


Яка формула застосовується для обчислення похибки середньої арифметичної?
1
2
3
4


Яка формула застосовується для обчислення середньої арифметичної за способом моментів?
1
2
3
4


Яка формула застосовується для обчислення середньої арифметичної простої?
1 *
2
3
4

Особливості рангового ряду:
розміщення варіант у порядку збільшення (зменшення) їх числового значення
об’єднання в групи варіант, однакових за числовим значенням
варіанти представлені тільки цілими числами
варіанти представлені цілими та дробовими числами

Особливості дискретного ряду:
варіанти представлені тільки цілими числами в результаті підрахунку
варіанти представлені тільки цілими числами
розміщення варіант у порядку збільшення (зменшення) їх числового значення
варіанти представлені тільки цілими числами в результаті виміру

Особливості інкретного ряду:
варіанти представлені цілими та дробовими числами в результаті виміру
варіанти представлені цілими та дробовими числами в результаті підрахунку
варіанти представлені тільки цілими числами
розміщення варіант у порядку збільшення (зменшення) їх числового значення

Особливості нерангового ряду:
розміщення варіант у несистематизованому порядку їх числового значення
розміщення варіант у порядку збільшення (зменшення) їх числового значення
варіанти представлені тільки цілими числами
варіанти представлені цілими та дробовими числами

Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду:
частота варіант та мода
амплітуда ряду та медіана
максимальна та мінімальна варіанта *
максимальна варіанта та число спостережень

Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої:
число спостережень та числове значення варіанти
частота варіанти та число спостережень
число спостережень та амплітуду ряду
числове значення варіанти та медіану

Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної зваженої:
числове значення варіанти, число спостережень та частота варіант
число спостережень, числове значення варіанти та медіану
число спостережень, частота варіанти та амплітуду ряду
число спостережень, амплітуду ряду та медіану

Інформація, необхідна для розрахунку середнього квадратичного відхилення при розрахунку середньої арифметичної простої:
число спостережень та сума квадратів відхилень варіант від середньої
число спостережень та числове значення варіанти
число спостережень та амплітуду ряду
числове значення варіанти та суму квадратів відхилень варіант від середньої

Виберіть з переліку особливість дискретного ряду?
Варіанти представлені тільки цілими числами
Варіанти представлені цілими та дробовими числами
Варіанти отримані в результаті виміру
Варіанти однакові за числовим значенням

Виберіть з переліку особливість інкретного ряду?
Варіанти отримані в результаті виміру
Варіанти представлені тільки цілими числами
Варіанти однакові за числовим значенням
Варіанти отримані в результаті підрахунку

Виберіть з переліку особливість закритого ряду?
Ряд має верхню та нижню межу
Ряд немає верхньої або нижньої межі
Варіанти представлені у вигляді інтервалів
Варіанти представлені абсолютними значеннями

Виберіть з переліку особливість відкритого ряду?
Ряд немає верхньої або нижньої межі
Ряд має верхню та нижню межу
Варіанти представлені у вигляді інтервалів
Варіанти представлені абсолютними значеннями

Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду?
Мінімальна і максимальна варіанта
Частота варіант
Мода і медіана
Число спостережень

Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої?
Число спостережень
Частота варіант
Амплітуда ряду
Мода або медіана

Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної зваженої?
Частота варіант
Максимальна варіанта
Амплітуда ряду
Мода або медіана

Інформація, необхідна для обчислення коефіцієнта варіації?
Середня арифметична
Частота варіант
Амплітуда ряду
Число спостережень

Вивчення поширеності і детермінант станів або подій пов’язаних зі здоров’ям, у спеціально визначених популяціях для управління і контролю за проблемами здоров'я - це?
Епідеміологія
Біостатистика
Соціальна медицина
Доказова медицина

Фізичні, біологічні, соціальні, культурні та поведінкові фактори, що впливають на здоров'я – це?
Детермінанти
Популяція
Захворювання
Група людей

Що таке група з точно визначеною ознакою і числом людей?
Популяція
Детермінанта
Захворювання
Епідеміологія

Що з переліченого є завданням епідеміології неінфекційних захворювань?
Вивчення факторів, що сприяють виникненню захворювань
Виявлення збудників захворювання по групах населення
Організація профілактичних щеплень по групах населення
Вивчення форм перебігу захворювань по групах населення

Що з переліченого є завданням епідеміології неінфекційних захворювань?
Вивчення поширеності захворювань по групах населення
Виявлення збудників захворювання по групах населення
Організація профілактичних щеплень по групах населення
Вивчення форм перебігу захворювань по групах населення

Що з переліченого є завданням епідеміології неінфекційних захворювань?
Визначення пріоритетних проблем в царині охорони здоров'я
Виявлення збудників захворювання
Організація профілактичних щеплень
Вивчення форм перебігу захворювань

Що з переліченого є кінцевою метою епідеміологічного підходу в охороні здоров'я?
Зміцнення здоров'я
Реєстрація захворюваності
Реєстрація смертності
Організація охорони здоров'я

Що з переліченого є завданням епідеміології неінфекційних захворювань?
Визначення ефективності лікувальних і профілактичних заходів
Виявлення збудників захворювання
Організація профілактичних щеплень
Вивчення форм перебігу захворювань

Як поділяються епідеміологічні дослідження за метою?
Ті, що висувають гіпотезу та ті, що перевіряють гіпотезу
Поперечні та поздовджні
Проспективні та ретроспективні
Емпіричні та експериментальні

Як поділяються епідеміологічні дослідження за тривалістю?
Поперечні та поздовджні
Ті, що висувають гіпотезу та ті, що перевіряють гіпотезу
Проспективні та ретроспективні
Емпіричні та експериментальні

Як поділяються епідеміологічні дослідження за характером втручань?
Емпіричні та експериментальні
Ті, що висувають гіпотезу та ті, що перевіряють гіпотезу
Поперечні та поздовджні
Проспективні та ретроспективні

Як поділяються епідеміологічні дослідження за напрямком?
Проспективні та ретроспективні
Ті, що висувають гіпотезу та ті, що перевіряють гіпотезу
Поперечні та поздовджні
Емпіричні та експериментальні

Який вид епідеміологічного дослідження найчастіше використовується опису клінічної картини захворювання?
Опис серії випадків
Опис окремих випадків
Емпіричний
Експериментальний

Який вид епідеміологічного дослідження найчастіше використовується перевірки етіологічних гіпотез?
Аналітичний
Описовий
Неконтрольований
Експериментальний

Який вид епідеміологічного дослідження найчастіше використовується формулювання етіологічних гіпотез?
Описовий
Аналітичний
Контрольований
Експериментальний

Який вид епідеміологічного дослідження найчастіше використовується для опису декількох випадків захворювання?
Опис окремих випадків
Емпіричний
Опис серії випадків
Експериментальний

До яких епідеміологічних досліджень за видом належать когортні дослідження?
Проспективних
Ретроспективних
Аналітичних
Описових

Як називається експериментальне дослідження, яке проводиться на одній і тій самій групі до і після втручання?
Неконтрольоване
Контрольоване
Рандомізоване
Нерандомізоване

До яких епідеміологічних досліджень за видом належать дослідження випадок-контроль?
Ретроспективних
Аналітичних
Проспективних
Описових

Як називається експериментальне дослідження, яке проводиться на експериментальній і контрольній групі?
Контрольоване
Неконтрольоване
Рандомізоване
Нерандомізоване

Як називається експериментальне дослідження у якому немає випадкового розподілу хворих у експериментальну і контрольну групи?
Нерандомізоване
Контрольоване
Неконтрольоване
Рандомізоване

Які епідеміологічні дослідження є проспективним?
Когортні
Випадок-контроль
Аналітичні
Описові

Які епідеміологічні дослідження є ретроспективним?
Випадок-контроль
Аналітичні
Когортні
Описові

Як називається експериментальне дослідження у якому є випадковий розподіл хворих у експериментальну і контрольну групи?
Рандомізоване
Контрольоване
Неконтрольоване
Нерандомізоване

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох взаємопов’язаних сукупностях?
Критерій знаків (z)
Серійний критерій
F - критерій Фішера
Коефіцієнт Стьюдента

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох взаємопов’язаних сукупностях?
Т-критерій Вілкоксона
Серійний критерій
F - критерій Фішера
Коефіцієнт Стьюдента

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях?
критерій відповідності (2 Пірсона
Т-критерій Вілкоксона
Критерій Колмогорова-Смирнова ((2)
F - критерій Фішера

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох взаємопов’язаних сукупностях?
Т-критерій Вілкоксона
Критерій Уайта
Критерій Колмогорова-Смирнова ((2)
F - критерій Фішера

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох незалежних сукупностях?
Критерій Колмогорова-Смирнова ((2)
Критерій знаків (z)
F - критерій Фішера
Т-критерій Вілкоксона

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох незалежних сукупностях?
F - критерій Фішера
Т-критерій Вілкоксона
Критерій Колмогорова-Смирнова ((2)
критерій відповідності (2 Пірсона

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами у двох незалежних сукупностях?
Т-критерій Вілкоксона
Критерій Ван дер Вардена
F - критерій Фішера
Критерій знаків

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох незалежних сукупностях?
Серійний критерій
Критерій знаків (z)
F - критерій Фішера
Т-критерій Вілкоксона

Для яких досліджень проводиться оцінка достовірності отриманих результатів?
Вибіркових
Суцільних
Одномоментних
Поточних
Аналітичних

Для чого проводиться оцінка достовірності отриманих результатів?
Визначення можливості перенесення отриманих результатів на генеральну сукупність
Визначення можливості перенесення отриманих результатів на вибіркову сукупність
Визначення можливості отриманих помилкових результатів
Визначення показників діяльності лікувально-профілактичних закладів
Визначення показників діяльності окремих лікарів

Назвіть головні вимоги до вибірки?
Якісна однорідність та достатній обсяг
Кількісна однорідність та достатній обсяг
Одномоментне дослідження та достатній обсяг
Поточне дослідження та кількісна однорідність
Одномоментне дослідження та якісна однорідність

Для чого використовується похибка величини?
Визначення довірчих меж
Визначення сигмального відхилення
Визначення коефіцієнту варіації
Визначення амплітуди ряду
Визначення динаміки

Що таке інтервал, всередині якого з певною імовірністю знаходиться середня чи відносна величина генеральної сукупності?
Довірчі межі
Сигмальні відхилення
Репрезентативність
Амплітуда ряду
Похибка величин

Яка формула застосовується для визначення граничної помилки?
1.13 EMBED Equation.3 1415
2. 13 EMBED Equation.3 1415
3. 13 EMBED Equation.3 1415
4. 13 EMBED Equation.3 1415
Яка формула застосовується для обчислення похибки середньої арифметичної?
1. 13 EMBED Equation.3 1415
2. 13 EMBED Equation.3 1415
3. 13 EMBED Equation.3 1415
4. 13 EMBED Equation.3 1415


Яка формула застосовується для обчислення похибки відносної величини?
1. 13 EMBED Equation.3 1415
2. 13 EMBED Equation.3 1415
3. 13 EMBED Equation.3 1415
4. 13 EMBED Equation.3 1415


Яка формула застосовується для визначення необхідного обсягу вибірки?
1. 13 EMBED Equation.3 1415
2. 13 EMBED Equation.3 1415
3. 13 EMBED Equation.3 1415
4. 13 EMBED Equation.3 1415


Яка формула застосовується для визначення граничної помилки?
1. 13 EMBED Equation.3 1415
2. 13 EMBED Equation.3 1415
3. 13 EMBED Equation.3 1415
4. 13 EMBED Equation.3 1415


Яка формула застосовується для визначення довірчих меж середньої величини?
1. Мген = Мвиб ± tmM
2. Рген = Рвиб ± tmР
3. Мген = Мвиб ±
·mР
4. Мген = Мвиб ± рmM


Яка формула застосовується для визначення критерію Стьюдента для відносних величин?
1. 13 EMBED Equation.3 1415
2. 13 EMBED Equation.3 1415
3. 13 EMBED Equation.3 1415
4. 13 EMBED Equation.3 1415


Яка формула застосовується для визначення критерію Стьюдента для середніх величин?
1. 13 EMBED Equation.3 1415
2. 13 EMBED Equation.3 1415
3. 13 EMBED Equation.3 1415
4. 13 EMBED Equation.3 1415


Який довірчий інтервал у медико-біологічних дослідженнях вважається «нормою»?
95,5 %
68,3 %
99,7 %
100,0 %

Якою є ймовірність безпомилкового прогнозу, якщо критерій вірогідності дорівнює 1?
68,3 %
100,0 %
95,5 %
99,7 %

Якою є ймовірність безпомилкового прогнозу, якщо критерій вірогідності дорівнює 2?
95,5 %
68,3 %
99,7 %
100,0 %

Якою є ймовірність безпомилкового прогнозу, якщо критерій вірогідності дорівнює 3?
99,7 %
68,3 %
95,5 %
100,0 %

Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є випадковими і несуттєвими. Що це означає?
Нульова гіпотеза підтвердилася
Нульова гіпотеза не підтвердилася
Альтернативна гіпотеза підтвердилася
Жодна гіпотеза не підтвердилась
Всі гіпотези підтвердились

Відмінності результатів дослідження порівнюваних груп є невипадковими і суттєвими. Що це означає?
Нульова гіпотеза не підтвердилася
Нульова гіпотеза підтвердилася
Альтернативна гіпотеза не підтвердилася
Жодна гіпотеза не підтвердилась
Всі гіпотези підтвердились

Назвіть одну з ознак нормального розподілу (закон Гауса)?
М=Ме=Мо
М>Ме>Мо
М<Ме<Мо
М>Ме<Мо
М>Ме<Мо

Назвіть одну з ознак нормального розподілу (закон Гауса)?
Графічне зображення дзвоноподібної форми
Графічне зображення гіперболічної форми
Графічне зображення конусної форми
Графічне зображення неправильної форми
Всі відповіді правильні

Які методи порівняльного аналізу використовуються при нормальному розподілі?
Параметричні
Непараметричні
Репрезентативні
Аналітичні
Описові

Які методи порівняльного аналізу використовуються при розподілі, відмінному від нормального?
Непараметричні
Параметричні
Репрезентативні
Аналітичні
Описові

Як називається вид епідеміологічного дослідження в якому вивчення проводиться від чинника до наслідків впливу на здоров'я?
Проспективне
Обсерваційне
Експериментальне
Ретроспективне
Вибіркове

Як називається вид епідеміологічного дослідження в якому вивчення проводиться від наслідків для здоров'я до чинників, які мають вплив?
Ретроспективне
Обсерваційне
Експериментальне
Проспективне
Вибіркове

Як називається вид епідеміологічного дослідження, яке проводиться без втручання дослідника в природній перебіг і розвиток захворювання?
Обсерваційне
Проспективне
Ретроспективне
Експериментальне
Вибіркове

Як називається вид епідеміологічного дослідження, яке проводиться із свідомим втручанням дослідника в предмет вивчення (через фактори ризику, методи лікування)?
Експериментальне
Проспективне
Ретроспективне
Обсерваційне
Вибіркове

Вивчення поширеності і детермінант станів або подій пов’язаних зі здоров’ям, у спеціально визначених популяціях для управління і контролю за проблемами здоров'я - це?
Епідеміологія
Біостатистика
Соціальна медицина
Доказова медицина

Фізичні, біологічні, соціальні, культурні та поведінкові фактори, що впливають на здоров'я – це?
Детермінанти
Популяція
Захворювання
Група людей

Що таке група з точно визначеною ознакою і числом людей?
Популяція
Детермінанта
Захворювання
Епідеміологія

Що з переліченого є завданням епідеміології неінфекційних захворювань?
Вивчення факторів, що сприяють виникненню захворювань
Виявлення збудників захворювання по групах населення
Організація профілактичних щеплень по групах населення
Вивчення форм перебігу захворювань по групах населення

Що з переліченого є завданням епідеміології неінфекційних захворювань?
Вивчення поширеності захворювань по групах населення
Виявлення збудників захворювання по групах населення
Організація профілактичних щеплень по групах населення
Вивчення форм перебігу захворювань по групах населення

Що з переліченого є завданням епідеміології неінфекційних захворювань?
Визначення пріоритетних проблем в царині охорони здоров'я
Виявлення збудників захворювання
Організація профілактичних щеплень
Вивчення форм перебігу захворювань

Що з переліченого є кінцевою метою епідеміологічного підходу в охороні здоров'я?
Зміцнення здоров'я
Реєстрація захворюваності
Реєстрація смертності
Організація охорони здоров'я

Що з переліченого є завданням епідеміології неінфекційних захворювань?
Визначення ефективності лікувальних і профілактичних заходів
Виявлення збудників захворювання
Організація профілактичних щеплень
Вивчення форм перебігу захворювань

Як поділяються епідеміологічні дослідження за метою?
Ті, що висувають гіпотезу та ті, що перевіряють гіпотезу
Поперечні та поздовджні
Проспективні та ретроспективні
Емпіричні та експериментальні

Як поділяються епідеміологічні дослідження за тривалістю?
Поперечні та поздовджні
Ті, що висувають гіпотезу та ті, що перевіряють гіпотезу
Проспективні та ретроспективні
Емпіричні та експериментальні

Як поділяються епідеміологічні дослідження за характером втручань?
Емпіричні та експериментальні
Ті, що висувають гіпотезу та ті, що перевіряють гіпотезу
Поперечні та поздовджні
Проспективні та ретроспективні

Як поділяються епідеміологічні дослідження за напрямком?
Проспективні та ретроспективні
Ті, що висувають гіпотезу та ті, що перевіряють гіпотезу
Поперечні та поздовджні
Емпіричні та експериментальні

Який вид епідеміологічного дослідження найчастіше використовується опису клінічної картини захворювання?
Опис серії випадків
Опис окремих випадків
Емпіричний
Експериментальний

Який вид епідеміологічного дослідження найчастіше використовується перевірки етіологічних гіпотез?
Аналітичний
Описовий
Неконтрольований
Експериментальний

Який вид епідеміологічного дослідження найчастіше використовується формулювання етіологічних гіпотез?
Описовий
Аналітичний
Контрольований
Експериментальний

Який вид епідеміологічного дослідження найчастіше використовується для опису декількох випадків захворювання?
Опис окремих випадків
Емпіричний
Опис серії випадків
Експериментальний

До яких епідеміологічних досліджень за видом належать когортні дослідження?
Проспективних
Ретроспективних
Аналітичних
Описових

Як називається експериментальне дослідження, яке проводиться на одній і тій самій групі до і після втручання?
Неконтрольоване
Контрольоване
Рандомізоване
Нерандомізоване

До яких епідеміологічних досліджень за видом належать дослідження випадок-контроль?
Ретроспективних
Аналітичних
Проспективних
Описових

Як називається експериментальне дослідження, яке проводиться на експериментальній і контрольній групі?
Контрольоване
Неконтрольоване
Рандомізоване
Нерандомізоване

Як називається експериментальне дослідження у якому немає випадкового розподілу хворих у експериментальну і контрольну групи?
Нерандомізоване
Контрольоване
Неконтрольоване
Рандомізоване

Які епідеміологічні дослідження є проспективним?
Когортні
Випадок-контроль
Аналітичні
Описові

Які епідеміологічні дослідження є ретроспективним?
Випадок-контроль
Аналітичні
Когортні
Описові

Як називається експериментальне дослідження у якому є випадковий розподіл хворих у експериментальну і контрольну групи?
Рандомізоване
Контрольоване
Неконтрольоване
Нерандомізоване

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох взаємопов’язаних сукупностях?
Критерій знаків (z)
Серійний критерій
F - критерій Фішера
Коефіцієнт Стьюдента

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох взаємопов’язаних сукупностях?
Т-критерій Вілкоксона
Серійний критерій
F - критерій Фішера
Коефіцієнт Стьюдента

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох і більше незалежних сукупностях?
критерій відповідності (2 Пірсона
Т-критерій Вілкоксона
Критерій Колмогорова-Смирнова ((2)
F - критерій Фішера

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох взаємопов’язаних сукупностях?
Т-критерій Вілкоксона
Критерій Уайта
Критерій Колмогорова-Смирнова ((2)
F - критерій Фішера

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох незалежних сукупностях?
Критерій Колмогорова-Смирнова ((2)
Критерій знаків (z)
F - критерій Фішера
Т-критерій Вілкоксона

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених пропорціями, у двох незалежних сукупностях?
F - критерій Фішера
Т-критерій Вілкоксона
Критерій Колмогорова-Смирнова ((2)
критерій відповідності (2 Пірсона

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами у двох незалежних сукупностях?
Т-критерій Вілкоксона
Критерій Ван дер Вардена
F - критерій Фішера
Критерій знаків

Виберіть непараметричний критерій для оцінки достовірності різниці досліджень, представлених варіаційними рядами, у двох незалежних сукупностях?
Серійний критерій
Критерій знаків (z)
F - критерій Фішера
Т-критерій Вілкоксона

Для оцінки і порівняння діяльності закладів охорони здоров'я використовуються різні методи біостатистики. У чому полягає практична цінність стандартизації?
Усуває вплив неоднорідності складу досліджуваних груп
Дозволяє порівнювати екстенсивні показники
Дозволяє встановлювати зв’язки між досліджуваними групами
Усуває вплив статистично не достовірних показників
Дозволяє порівнювати середні величини

Для оцінки і порівняння діяльності закладів охорони здоров'я використовуються різні методи біостатистики. У чому полягає практична цінність стандартизації?
Дозволяє оцінити вплив досліджуваного фактору на рівень показників
Дозволяє порівнювати екстенсивні показники
Дозволяє встановлювати зв’язки між досліджуваними групами
Усуває вплив статистично не достовірних показників
Дозволяє порівнювати середні величини у досліджуваних групах

Для оцінки і порівняння даних отриманих у різних групах спостереження використовуються методи біостатистики. У чому полягає практична цінність стандартизації?
Дозволяє порівнювати частоту явища у неоднорідних групах
Дозволяє порівнювати екстенсивні показники
Дозволяє встановлювати зв’язки між досліджуваними групами
Усуває вплив статистично не достовірних показників
Дозволяє порівнювати середні величини у досліджуваних групах

Для оцінки і аналізу даних отриманих у різних групах спостереження використовуються методи біостатистики. Що не можна зробити за допомогою методу стандартизації?
Встановити зв’язки між досліджуваними групами
Усунути вплив неоднорідності складу досліджуваних груп
Оцінити вплив досліджуваного фактору на рівень показників
Порівняти частоту явища у неоднорідних групах
Не має правильної відповіді

5. У районі П. проводилося вивчення рівнів смертності у різних населених пунктах. Відомим є склад населення та його віковий розподіл. Який з методів стандартизації найбільш доцільно використати у цьому випадку?
Прямий
Опосередкований
Зворотній
Змішаний
Простий

У районі П. проводилося вивчення рівнів захворюваності на вірусний гепатит у різних населених пунктах. Відомим є склад населення, але чисельність груп при цьому розподілі є незначною. Який з методів стандартизації найбільш доцільно використати у цьому випадку?
Опосередкований
Прямий
Зворотній
Змішаний
Простий

На сільськогосподарському підприємстві вивчали частоту виробничого травматизму, в залежності від стажу роботи. Які показники застосовуються для такої оцінки?
Стандартизовані
Інтенсивні загальні
Інтенсивні спеціальні
Екстенсивні
Співвідношення

Оцінюючи якість лікування у терапевтичних відділеннях центральної міської лікарні міста Р., встановили, що середня тривалість госпіталізації у відділенні № 2 перевищує середню тривалість госпіталізації у відділенні № 1 у 1,5 рази. Порівняння яких показників дозволить зробити правильні висновки щодо якості лікування?
Стандартизованих та інтенсивних
Стандартизованих та екстенсивних
Стандартизованих та показників кореляції
Стандартизованих та показників наочності
Стандартизованих та середніх

Для порівняння показників захворюваності на рак молочної залози у міських та сільських поселеннях дослідники використовували прямий метод стандартизації. Який етап є першим у розрахунку стандартизованих показників?
Обчислення спеціальних та загальних інтенсивних показників
Вибір та розрахунок стандарту
Обчислення стандартизованих показників
Аналіз результатів, висновки
Обчислення спеціальних та загальних екстенсивних показників

Для порівняння показників захворюваності на рак легень у міських та сільських поселеннях дослідники використовували прямий метод стандартизації. Який етап є другим у розрахунку стандартизованих показників?
Вибір та розрахунок стандарту
Обчислення спеціальних та загальних інтенсивних показників
Обчислення стандартизованих показників
Аналіз результатів, висновки
Обчислення спеціальних та загальних екстенсивних показників

Для порівняння показників захворюваності на інфаркт міокарду у міських та сільських поселеннях дослідники використовували прямий метод стандартизації. Який етап є другим у розрахунку стандартизованих показників?
Вибір та розрахунок стандарту
Обчислення спеціальних та загальних інтенсивних показників
Обчислення стандартизованих показників
Аналіз результатів, висновки
Обчислення спеціальних та загальних екстенсивних показників

Для порівняння показників захворюваності на туберкульоз у міських та сільських поселеннях дослідники використовували прямий метод стандартизації. Який етап є третім у розрахунку стандартизованих показників?
Обчислення стандартизованих показників
Вибір та розрахунок стандарту
Обчислення спеціальних та загальних інтенсивних показників
Аналіз результатів, висновки
Обчислення спеціальних та загальних екстенсивних показників

У місті В. проводилась оцінка якості лікування у хірургічних стаціонарах лікарень. Післяопераційна летальність у хірургічному стаціонарі № 1 становила – 1,3 %, а у хірургічному стаціонарі № 2 – 1,5 %. Які дані можна взяти за стандарт для оцінки отриманих результатів?
Всі відповіді правильні
Віковий склад хворих у хірургічному стаціонарі № 1
Склад хворих за діагнозом у хірургічному стаціонарі № 2
Сумарний склад хворих за діагнозом у хірургічних стаціонарах № 1 і № 2
Віковий склад хворих у хірургічному відділенні № 3 (еталонному)

У В-ому районі проводився аналіз показників смертності у міських та сільських поселеннях. Показник загальної смертності у міських поселеннях становив – 9,3 %о, а у сільських – 14,5 %о. Які дані можна взяти за стандарт для оцінки отриманих результатів?
Всі відповіді правильні
Розподіл жителів за віком у міських поселеннях
Розподіл жителів за віком у сільських поселеннях
Сумарний розподіл жителів за віком у міських і сільських поселеннях
Загальнодержавний віковий розподіл

Для оцінки рівня здоров'я працівників машинобудівельної промисловості вивчався вплив віку на частоту професійних захворювань на підприємствах А і Б. Які дані не можна брати за стандарт?
Склад робітників за професіями на підприємствах А і Б
Віковий склад робітників на підприємстві А
Віковий склад робітників на підприємстві Б
Віковий склад робітників на підприємствах А і Б
Віковий склад робітників на еталонному підприємстві С

У місті М. проводилась оцінка якості лікування у хірургічних стаціонарах лікарень. Післяопераційна летальність у хірургічному стаціонарі № 1 становила – 1,3 %, а у хірургічному стаціонарі № 2 – 1,5 %. Які дані можна взяти за стандарт для оцінки отриманих результатів?
Всі відповіді правильні
Розподіл хворих за важкістю стану у хірургічному стаціонарі № 1
Розподіл хворих за важкістю стану у хірургічному стаціонарі № 2
Сумарний склад хворих за важкістю стану у обох хірургічних стаціонарах
Склад хворих за важкістю стану у еталонному хірургічному відділенні № 3

На промисловому підприємстві проводиться вивчення впливу стажу роботи працівників на професійну захворюваність прямим методом стандартизації. Які дані не потрібні для розрахунку стандартизованих показників?
Розподіл працюючих за професіями
Розподіл працюючих за стажем
Загальне число працюючих
Загальне число професійних захворювань
Число захворювань у окремих групах за стажем

На промисловому підприємстві проводиться вивчення впливу професії працівників на рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності прямим методом стандартизації. Які дані не потрібні для розрахунку стандартизованих показників?
Розподіл працюючих за стажем
Розподіл працюючих за професіями
Загальне число працюючих
Загальне число випадків тимчасової втрати працездатності
Число захворювань у окремих групах за професіями

На підприємствах хімічної промисловості проводилося вивчення впливу стажу роботи на захворюваність гепатитом серед працівників галузі прямим методом стандартизації. Які дані не потрібні для розрахунку стандартизованих показників?
Розподіл працюючих за професіями
Розподіл працюючих за стажем
Загальне число працюючих
Загальне число захворювань на гепатит у окремих групах за стажем
Загальне число захворювань на гепатит

У ЦРЛ м. П. проводився аналіз післяопераційної летальності у хворих, що потребували екстреної хірургічної допомоги, оперованих з приводу жовчнокам’яної хвороби та перфорованої виразки шлунка та дванадцятипалої кишки. За якою з ознак потрібно визначати стандартизовані показники післяопераційної летальності?
Термінами доставки до стаціонару
Тривалістю захворювання
Віком хворих
Статтю хворих
Професією хворих

Під час вивчення популяційного здоров'я отримано дані про склад населення за віком, статтю, рівнем освіти, професією, сімейним станом. Яка з цих ознак може впливати на рівень загального показника смертності в порівнюваних сукупностях?
Вік
Стать
Рівень освіти
Професія
Сімейний стан

Під час вивчення захворюваності чоловіків, працівників сільського господарства, отримано дані про їх склад за віком, стажем роботи, професією, рівнем освіти, давністю куріння, сімейним станом. Яка з цих ознак може насамперед впливати на рівень захворюваності чоловіків на злоякісні новоутворення органів дихання?
Давність куріння
Стаж роботи
Рівень освіти
Професія
Сімейний стан

У ОКЛ м. Н. проводився аналіз післяопераційної летальності у хворих, що потребували екстреної хірургічної допомоги, оперованих з приводу апендициту та перитоніту. За якою з ознак потрібно визначати стандартизовані показники післяопераційної летальності?
Термінами доставки до стаціонару
Тривалістю захворювання
Віком хворих
Статтю хворих
Професією хворих

У місті Л. проводилось вивчення рівнів захворюваності на хвороби нервової системи серед чоловіків і жінок. Співвідношення стандартизованих за статтю показників повторює співвідношення інтенсивних показників. Оцініть отримані результати.
Стать не має істотного впливу на захворюваність нервової системи
Стать має істотний вплив на рівень захворюваності нервової системи
У разі усунення різниці за статтю показники були б однаковими
У разі усунення різниці за статтю захворюваність були б вищою серед жінок
У разі усунення різниці за статтю захворюваність були б вищою серед чоловіків

Захворюваність на злоякісні новоутворення травної системи у місті М. становить 12,00 %ооо, а у місті Р. – 16,00 %ооо. Стандартизовані за віком показники становлять відповідно 11,00 %ооо та 15,00 %ооо у місті М. та місті Р. Оцініть отримані результати.
Вік не має істотного впливу на рівень інтенсивних показників
Вік має істотний вплив на рівень інтенсивних показників
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б однаковими
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у місті М.
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у місті Р.

Аналізуючи показники захворюваності з тимчасовою втратою працездатності внаслідок ГРВІ, серед працівників поліклінік № 7 та № 8 міста Н.; встановлено, що співвідношення інтенсивних показників та показників стандартизованих за стажем роботи не відрізняється. Оцініть отримані результати.
Стаж не має істотного впливу на рівень інтенсивних показників
Стаж має істотний вплив на рівень інтенсивних показників
У разі усунення різниці у стажі роботи показники були б однаковими
У разі усунення різниці у стажі захворюваність була б вищою у поліклініці №7
У разі усунення різниці у стажі захворюваність була б вищою у поліклініці №8

Захворюваність на катаракту у місті Щ. становить 7,50 %оо, а у місті Р. – 9,30 %оо. Стандартизовані за статтю показники становлять відповідно 7,30 %оо та 9,20 %оо у місті Щ. та місті Р. Оцініть отримані результати.
Стать не має істотного впливу на рівень інтенсивних показників
Стать має істотний вплив на рівень інтенсивних показників
У разі усунення статевої неоднорідності показники були б однаковими
Якщо усунути статеву неоднорідність - показники були б вищими у місті Щ.
Якщо усунути статеву неоднорідність - показники були б вищими у місті Р.

Середня тривалість лікування у пульмонологічному відділенні становить 15,4 дні, а у гастроентерологічному відділенні – 12,3 дні. Стандартизовані за віком показники становлять відповідно 15,7 дні та 13,3 дні у пульмонологічному та гастроентерологічному відділеннях. Оцініть отримані результати.
Вік не має істотного впливу на тривалість лікування
Вік має істотний вплив на тривалість лікування
Якщо усунути вікову неоднорідності, тривалість лікування була б однаковою
Якщо усунути вікову неоднорідності, тривалість лікування була б вищою у гастроентерологічному відділенні
Не має правильної відповіді

Вивчаючи демографічні процеси у Я-ій області вчені встановили, що показники загальної смертності серед сільських мешканців перевищують ці ж показники серед міських мешканців. Тоді як показники стандартизовані за віком
· рівні. Оцініть отримані результати.
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б однаковими
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у селах
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у містах
Віковий склад населення не має впливу на показники загальної смертності
У разі усунення вікової неоднорідності показники не зміняться

Захворюваність на злоякісні новоутворення жіночої статевої системи у місті П. становить 15,00 %ооо, а у місті Н. – 18,00 %ооо. Стандартизовані за віком показники становлять відповідно 15,00 %ооо та 15, 00 %ооо у місті П. та місті Н. Оцініть отримані результати.
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б однаковими
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у місті П.
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у місті Н.
Віковий склад населення не має впливу на показники захворюваності
У разі усунення вікової неоднорідності показники не зміняться

Під час медичного огляду працівників вугільної промисловості, встановлено, що захворюваність на емфізему легень у шахті № 2 перевищує захворюваність у шахті № 1 вдвічі. Показники, стандартизовані за стажем роботи у шахтах
· рівні. Оцініть отримані результати.
Якщо усунути неоднорідність за стажем, то захворюваність не буде відрізнятись
Стаж роботи не має істотного впливу на захворюваність
Якщо усунути неоднорідність за стажем, то захворюваність буде вищою у шахті № 1
Якщо усунути неоднорідність за стажем, то захворюваність буде вищою у шахті № 2
Не має правильної відповіді

На підприємстві проводилось вивчення захворюваності органів травної системи. У цеху № 1 поширеність виразкової хвороби становила 9,1 випадків на 100 працюючих, тоді як у цеху № 2 – 15,2 випадків на 100 працюючих. Стандартизовані за статтю показники становили відповідно 10,3 та 10,5 випадків на 100 працюючих в цеху № 1 та № 2. Оцініть отримані результати.
У разі усунення неоднорідності за статтю захворюваність була б однаковою
У разі усунення неоднорідності за статтю захворюваність була б вищою у цеху № 1
У разі усунення неоднорідності за статтю захворюваність була б вищою у цеху № 2
Статевий склад працюючих не має впливу на показники захворюваності
У разі усунення неоднорідності за статтю показники не зміняться

На підприємстві проводилось вивчення виробничого травматизму. У цеху № 1 поширеність виробничих травм становила 13,3 випадків на 100 працюючих, тоді як у цеху № 2 – 18,4 випадків на 100 працюючих. Стандартизовані за статтю показники становили відповідно 15,3 та 15,5 випадків на 100 працюючих в цеху № 1 та № 2. Оцініть отримані результати.
Статевий склад працівників має вплив на виробничий травматизм
У разі усунення неоднорідності за статтю травматизм був би вищим у цеху № 1
У разі усунення неоднорідності за статтю травматизм був би вищим у цеху № 2
Статевий склад працюючих не має впливу на виробничий травматизм
У разі усунення неоднорідності за статтю показники не зміняться

Аналізуючи захворюваність на хвороби органів системи кровообігу у різних цехах заводу, встановлено, що інтенсивні показники вищі у цеху № 1, тоді як стандартизовані за віком показники вищі у цеху № 2. Оцініть отримані результати.
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у цеху №2
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б вищими у цеху №1
У разі усунення вікової неоднорідності показники були б однаковими
У разі усунення вікової неоднорідності інтенсивні показники не зміняться
Віковий склад робітників не має впливу на показники захворюваності

Захворюваність на інфаркт міокарду у місті М. становить 94,00 %ооо, а у місті Р. – 108,00 %ооо. Стандартизовані за віком показники становлять відповідно 101,00 %ооо та 96, 00 %ооо у місті М. та місті Р. Оцініть отримані результати.
У разі усунення вікової неоднорідності показники були би вищим у місті М.
У разі усунення вікової неоднорідності показники були би вищим у місті Р.
Якщо усунути вікову неоднорідності - рівень захворюваності не зміниться
Якщо усунути вікову неоднорідності - показники були б однаковим
Вікова структура населення не має впливу на рівень захворюваності на інфаркт міокарду

Показник летальності у терапевтичному відділенні № 1 ЦРЛ міста Г. становить 0,8 %, а показник летальності у терапевтичному відділенні № 2 – 1,2 %. Показники стандартизовані за строком госпіталізації становлять 1,3 % та 0,7 % відповідно у відділенні № 1 та № 2. Оцініть отримані результати.
У разі усунення неоднорідності летальність була б вищою у відділенні № 1
У разі усунення неоднорідності летальність була б вищою у відділенні № 2
Якщо усунути неоднорідності - летальність не зміниться
Якщо усунути неоднорідності –летальність була б однаковою
Строки госпіталізації не мають впливу на летальність

Поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) у місті К. становить 40,00 %о, а у місті Д. – 50,00 %о. Стандартизовані за віком показники становлять 48,00 %о та 45,00 %о. Оцініть отримані результати.
Поширеність ІХС вища у місті К.
Поширеність ІХС вища у місті Д.
Віковий склад населення не впливає на поширеність ІХС
Поширеність ІХС однакова у містах К. і Д.
Якщо усунути вікову неоднорідності – захворюваність не зміниться

Поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) у місті К. становить 50,00 %о, а у місті Д. – 60,00 %о. Стандартизовані за віком показники становлять 58,00 %о та 55,00 %о. Оцініть отримані результати.
Якщо вікова структура населення у містах буде однаковою, то поширеність ІХС буде вищою у місті К.
Якщо вікова структура населення у містах буде однаковою, то поширеність ІХС буде вищою у місті Д.
Якщо вікова структура населення у містах буде однаковою, то поширеність ІХС також буде однаковою у містах К. і Д.
Якщо вікова структура населення у містах буде однаковою, то поширеність ІХС не зміниться у містах К. і Д.
Вікова структура населення не впливає на поширеність ІХС

Поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) у місті Ц. становить 38,00 %о, а у місті Д. – 49,00 %о. Стандартизовані за віком показники становлять 47,00 %о та 39,00 %о. Оцініть отримані результати.
Віковий склад населення впливає на поширеність ІХС
Поширеність ІХС вища у місті Д.
Віковий склад населення не впливає на поширеність ІХС
Поширеність ІХС однакова у містах К. і Д.
Якщо усунути вікову неоднорідності – захворюваність не зміниться

Показник летальності у терапевтичному відділенні № 1 ЦРЛ міста Г. становить 0,6 %, а показник летальності у терапевтичному відділенні № 2 – 1,0 %. Показники стандартизовані за строком госпіталізації становлять 1,2 % та 0,8 % відповідно у відділенні № 1 та № 2. Оцініть отримані результати.
Строки госпіталізації впливають на летальність
У разі усунення неоднорідності летальність була б вищою у відділенні № 2
Якщо усунути неоднорідності
· летальність не зміниться
Якщо усунути неоднорідності – летальність була б однаковою
Строки госпіталізації не мають впливу на летальність

Одним з методів, які використовуються у біостатистиці, є аналіз взаємозв’язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей. З якою метою використовується вказаний метод?
Вимірювання сили та напрямку зв’язку між ознаками
Вимірювання вірогідності різниці між ознаками пов’язаних сукупностей
Вимірювання розподілу сукупності на взаємопов’язані частини
Вимірювання числового співвідношення взаємопов’язаних ознак
Вимірювання крайніх значень варіаційного ряду взаємопов’язаних ознак

Для аналізу результатів, отриманих у медичних та біологічних дослідженнях, проводиться вивчення взаємозв’язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей. З якою метою використовується вказаний метод?
Визначення провідних факторів, які формують рівні ознак
Визначення вірогідності різниці між ознаками пов’язаних сукупностей
Визначення розподілу сукупності на взаємопов’язані частини
Визначення числового співвідношення взаємопов’язаних ознак
Визначення крайніх значень варіаційного ряду взаємопов’язаних ознак

Під час вивчення різноманітних явищ природного та суспільного життя виникає необхідність встановити взаємні зв’язки між явищами та окремими ознаками. Форми взаємозв’язку залежать від особливостей досліджуваної ознаки. Які види взаємозв’язку вам відомі?
Функціональний і кореляційний
Функціональний і ранговий
Кореляційний і ранговий
Парний і кореляційний
Парний і функціональний

Одним з методів біостатистики, який використовуються у медичних та біологічних дослідженнях, є аналіз взаємозв’язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей. Які види взаємозв’язку вам відомі?
Функціональний і кореляційний
Функціональний і ранговий
Кореляційний і ранговий
Парний і кореляційний
Парний і функціональний

Під час проведення біохімічних досліджень було встановлено, що при зміні концентрації речовини А на 1 одиницю її густина змінюється на певну фіксовану величину. Як називається такий вид залежності?
Функціональний зв'язок
Кореляційний зв'язок
Прямий зв'язок
Обернений зв'язок
Сильний зв'язок

На практичному занятті з біофізики, студенти 1 курсу, вивчали особливості електричних процесів, які лежать в основі функціонування діагностичних медичних приладів. Встановили, що при зміні сили скорочення м’язів на 1 одиницю, реєстрація сили скорочення змінюється на фіксовану величину. Як називається такий вид залежності?
Функціональний зв'язок
Кореляційний зв'язок
Прямий зв'язок
Обернений зв'язок
Сильний зв'язок

У В-ій області вивчали показники діяльності стаціонарів, зокрема і середнє перебування хворого у стаціонарі. Встановлено, що тривалість перебування хворих у стаціонарі та важкість їх стану є взаємопов’язаними. Так, тривалість госпіталізації важких хворих перевищує тривалість госпіталізації хворих середньої важкості. Як називається такий вид залежності?
Кореляційний зв'язок
Функціональний зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

У молодших класах шкіл міста Д. проводили медичні огляди учнів. Встановлено, що ріст та вага дітей є взаємопов’язаними. Так, зі збільшенням росту спостерігається збільшення маса тіла. Як називається такий вид залежності?
Кореляційний зв'язок
Функціональний зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

На підприємстві хімічної промисловості проводили комплексний медичний огляд всіх працівників для оцінки стану здоров'я. Окрім інших ознак вивчали зв'язок між концентрацією шкідливих речовин у виробничих приміщення та рівнем захворюваності працівників. Як називається такий вид взаємозв’язку?
Кореляційний зв'язок
Функціональний зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

Медико-соціальна експертна комісія вивчала вплив стажу роботи у шкідливих умовах на формування професійних захворювань. Встановлено, що зі збільшенням стажу зростає захворюваність на професійні хвороби. Як називається такий вид взаємозв’язку?
Кореляційний зв'язок
Функціональний зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

Вивчення факторів, які впливають на популяційне здоров'я, дало змогу встановити, що між кратністю проведення профілактичних медичних оглядів та діагностикою захворювань на ранніх стадіях існує кореляційний зв'язок. Так, із зростанням кратності медичних оглядів зростає виявлення захворювань на ранніх стадіях. Який це зв'язок?
Прямий зв'язок
Зворотній зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

Організаційно-методичним відділенням ЦРЛ міста У. проведено вивчення факторів, які впливають на тривалість перебування ургентних хворих у стаціонарі. Встановлено, що із зростанням часу до моменту госпіталізації зростає середнє перебування у стаціонарі. Який характер кореляційного зв'язку?
Прямий зв'язок
Зворотній зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

Медико-соціальна експертна комісія вивчала вплив стажу роботи у шкідливих умовах на формування професійних захворювань. Встановлено, що зі збільшенням стажу зростає захворюваність на професійні хвороби. Який характер кореляційного зв'язку?
Прямий зв'язок
Зворотній зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

На підприємстві хімічної промисловості проводили комплексний медичний огляд всіх працівників для оцінки стану здоров'я. Встановлено, що із зростанням концентрації шкідливих речовин у виробничих приміщення зростає загальна захворюваність працівників. Який характер кореляційного зв'язку?
Прямий зв'язок
Зворотній зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

Вивчення факторів, які впливають на популяційне здоров'я, дало змогу встановити, що між охопленням популяції профілактичним щепленнями та інфекційною захворюваністю є кореляційний зв'язок. Так, із зростанням охоплення популяції щепленнями знижується рівень інфекційної захворюваності. Який характер кореляційного зв'язку?
Зворотній зв'язок
Прямий зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

У місті П. проведено комплексний медичний огляд серед організованих груп населення: встановлено, що між віком і рівнем здоров'я існує кореляційний зв'язок. Так, із зростанням віку обстежених зменшується частка здорових. Який характер кореляційного зв'язку?
Зворотній зв'язок
Прямий зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

Загальновідомим є той факт, що ефективність лікування будь-якого онкологічного захворювання залежить від стадії, на якій воно було діагностовано. Так, із зростанням діагностики онкологічних захворювань на ранніх стадіях смертність від них зменшується. Який характер кореляційного зв'язку?
Зворотній зв'язок
Прямий зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

Організаційно-методичним відділенням ЦРЛ міста З. проведено вивчення факторів, які впливають на тривалість перебування планових хворих у стаціонарі. Встановлено, що із зростанням числа обстежень, проведених у амбулаторних умовах, зменшується середнє перебування у стаціонарі. Який характер кореляційного зв'язку?
Зворотній зв'язок
Прямий зв'язок
Сильний зв'язок
Середній зв'язок
Слабкий зв'язок

У результаті медико-біологічного дослідження деякі отримано дані у описовому вигляді. Перед початком наступного етапу дослідження необхідно отримати орієнтовні дані про наявність взаємозв’язку між ознаками, що вивчаються. Який метод обчислення коефіцієнта кореляції доцільно використати?
Рангової кореляції (Спірмена)
Прямолінійної кореляції (Пірсона)
Коефіцієнт регресії
Критерій Вілкоксона
Критерій знаків

У результаті медико-біологічного дослідження отримано точні числові дані. Перед початком наступного етапу дослідження необхідно отримати дані про наявність взаємозв’язку між ознаками, що вивчаються. Який метод обчислення коефіцієнта кореляції доцільно використати?
Прямолінійної кореляції (Пірсона)
Рангової кореляції (Спірмена)
Коефіцієнт регресії
Критерій Вілкоксона
Критерій знаків

У дитячих дошкільних закладах вивчали всі фактори, які можуть мати вплив на здоров'я дітей. Деякі отримано дані у описовому вигляді. Для подальшого аналізу необхідно отримати орієнтовні дані про наявність взаємозв’язку між ознаками, що вивчаються. Який метод обчислення коефіцієнта кореляції доцільно використати?
Рангової кореляції (Спірмена)
Прямолінійної кореляції (Пірсона)
Коефіцієнт регресії
Критерій Вілкоксона
Критерій знаків

У дитячих дошкільних закладах вивчали деякі фактори, які можуть мати вплив на здоров'я дітей. Отримано точні числові дані. Для подальшого аналізу необхідно отримати дані про наявність взаємозв’язку між ознаками, що вивчаються. Який метод обчислення коефіцієнта кореляції доцільно використати?
Прямолінійної кореляції (Пірсона)
Рангової кореляції (Спірмена)
Коефіцієнт регресії
Критерій Вілкоксона
Критерій знаків

Часто для аналізу результатів медико-біологічних дослідженнях потрібно визначити взаємозв’язок між ознаками, використовуючи непараметричні критерії. Який з етапів не потрібний для розрахунку коефіцієнта Спірмена?
Обчислення найменшої різниці
Обчислення різниці рангів
Обчислення квадрату різниці рангів
Рангування рядів у одному напрямку
Обчислення коефіцієнта за формулою

Часто для аналізу результатів медико-біологічних дослідженнях потрібно визначити взаємозв’язок між ознаками, використовуючи непараметричні критерії. Який з етапів потрібний для розрахунку коефіцієнта Спірмена?
Обчислення квадрату різниці рангів
Обчислення середніх величин
Обчислення відхилень варіант від середніх величин
Обчислення квадрату відхилень варіант від середніх величин
Обчислення суми квадратів відхилень варіант

Організаційно-методичним відділенням ЦРЛ міста К. проведено вивчення факторів, які впливають на тривалість перебування хворих у стаціонарі. Визначення кореляційного зв’язку проводилось параметричним методом. Який з етапів не потрібний для розрахунку коефіцієнта Пірсона?
Обчислення квадрату різниці рангів
Обчислення середніх величин
Обчислення відхилень варіант від середніх величин
Обчислення квадрату відхилень варіант від середніх величин
Обчислення суми квадратів відхилень варіант

Організаційно-методичним відділенням ЦРЛ міста К. проведено вивчення факторів, які впливають на тривалість перебування хворих у стаціонарі. Визначення кореляційного зв’язку проводилось параметричним методом. Який з етапів потрібний для розрахунку коефіцієнта Пірсона?
Обчислення відхилень варіант від середніх величин
Обчислення різниці рангів
Обчислення квадрату різниці рангів
Рангування рядів у одному напрямку
Рангування рядів у різних напрямках

Виберіть з переліку формулу, яка використовується для обчислення коефіцієнта рангової кореляції.
13 EMBED Equation.3 1415; 2.13 EMBED Equation.3 1415; 3.13 EMBED Equation.3 1415; 4. 13 EMBED Equation.3 1415

Виберіть з переліку формулу, яка використовується для обчислення коефіцієнта прямолінійної кореляції.
13 EMBED Equation.3 1415; 2. 13 EMBED Equation.3 1415; 3.13 EMBED Equation.3 1415; 4. 13 EMBED Equation.3 1415

Виберіть з переліку формулу, яка використовується для обчислення коефіцієнта регресії.
13 EMBED Equation.3 1415; 2. 13 EMBED Equation.3 1415; 3. 13 EMBED Equation.3 1415; 4. 13 EMBED Equation.3 1415

Виберіть з переліку формулу, яка використовується для обчислення похибки коефіцієнта рангової кореляції.
13 EMBED Equation.3 1415; 2. 13 EMBED Equation.3 1415; 3.13 EMBED Equation.3 1415; 4. 13 EMBED Equation.3 1415

У місті У. проводились вивчення кореляційного зв’язку між захворюваністю дітей на кір та рівнем їх охоплення щепленнями. Коефіцієнт кореляції становить rxy= - 0,91; mrxy= ± 0,11. Охарактеризуйте силу і напрямок зв’язку.
Сильний і зворотний
Сильний і прямий
Слабкий і зворотний
Слабкий і прямий
Середній і прямий

Серед лікарів-рентгенологів, які працюють у закладах охорони здоров’я області, вивчали кореляційний зв’язку між стажем роботи та рівнем онкологічної захворюваності. Коефіцієнт кореляції становить rxy= + 0,54; mrxy= ± 0,12. Охарактеризуйте силу і напрямок зв’язку.
Середній і прямий
Середній і зворотний
Сильний і прямий
Слабкий і зворотний
Слабкий і прямий

Працівники санітарно-епідеміологічної станції міста С. вивчали кореляційний зв'язок між захворюваністю на дифтерію та рівнем бактеріального забруднення води. Коефіцієнт кореляції становить rxy= + 0,86; mrxy= ± 0,11. Охарактеризуйте силу і напрямок зв’язку.
Сильний і прямий
Сильний і зворотний
Слабкий і зворотний
Слабкий і прямий
Середній і прямий

Під час обстеження контингенту пацієнтів, які регулярно приймають медичні препарати, встановлено кореляційний зв'язок між тривалість вживання ліків та рівнем захворюваності органів травлення. Коефіцієнт кореляції становить rxy= + 0,23; mrxy= ± 0,09. Охарактеризуйте силу і напрямок зв’язку.
Слабкий і прямий
Слабкий і зворотний
Середній і прямий
Середній і зворотний
Сильний і прямий

На територій Н-ої області проводилось комплексне вивчення факторів, які впливають на громадське здоров'я. У процесі дослідження визначали силу та напрямок кореляційного зв’язку між явищами. Якщо зв'язок сильний і прямий, що це означає?
Збільшення одного параметра веде до збільшення іншого
Збільшення одного параметра веде до зменшення іншого
Збільшення одного параметра не веде до зміни іншого
Зменшення одного параметра веде до збільшення іншого
Зменшення одного параметра не веде до зміни іншого

На територій Г-ої області проводилось комплексне вивчення факторів, які впливають на громадське здоров'я. У процесі дослідження визначали силу та напрямок кореляційного зв’язку між явищами. Якщо зв'язок сильний і зворотний, що це означає?
Збільшення одного параметра веде до зменшення іншого
Збільшення одного параметра веде до збільшення іншого
Збільшення одного параметра не веде до зміни іншого
Зменшення одного параметра веде до зменшення іншого
Зменшення одного параметра не веде до зміни іншого

Організаційно-методичним відділенням ОКЛ міста Ф. проведено вивчення факторів, які впливають на тривалість перебування планових хворих у стаціонарі та визначено силу та напрямок кореляційного зв’язку між явищами. Якщо зв'язок середньої сили і прямий, що це означає?
Збільшення одного параметра веде до збільшення іншого
Збільшення одного параметра веде до зменшення іншого
Збільшення одного параметра не веде до зміни іншого
Зменшення одного параметра веде до збільшення іншого
Зменшення одного параметра не веде до зміни іншого

Організаційно-методичним відділенням ОКЛ міста І. проведено вивчення факторів, які впливають на тривалість перебування планових хворих у стаціонарі та визначено силу та напрямок кореляційного зв’язку між явищами. Якщо зв'язок середньої сили і зворотний, що це означає?
Збільшення одного параметра веде до зменшення іншого
Збільшення одного параметра веде до збільшення іншого
Збільшення одного параметра не веде до зміни іншого
Зменшення одного параметра веде до зменшення іншого
Зменшення одного параметра не веде до зміни іншого

Вивчення багатьох факторів та ознак у медико-біологічних дослідженнях проводиться для прогнозування очікуваних змін у взаємопов’язаних явищах. Який коефіцієнт використовують для визначення розмірів цих змін?
Коефіцієнт регресії
Коефіцієнт рангової кореляції (Спірмена)
Коефіцієнт прямолінійної кореляції (Пірсона)
Критерій Вілкоксона
Критерій знаків

Для визначення величини на яку зміниться одне явище при зміні іншого на одиницю виміру, використовується один з методів аналізу взаємозв’язку між досліджуваними параметрами статистичних сукупностей. Який саме?
Регресія
Рангова кореляція
Парна кореляція
Стандартизація
Динамічний аналіз

Абсолютний ризик – це:
імовірність виникнення певного наслідку у здоров’ї людини протягом визначеного періоду часу
відношення ймовірностей виникнення наслідків для здоров’я серед експонованих і неекспонованих
різниця між ймовірностями виникнення наслідків для здоров’я серед експонованих і неекспонованих
імовірність не виникнення певного наслідку у здоров’ї людини протягом визначеного періоду часу

Відносний ризик – це:
відношення ймовірностей виникнення наслідків для здоров’я серед експонованих і неекспонованих
імовірність виникнення певного наслідку у здоров’ї людини протягом визначеного періоду часу
різниця між ймовірностями виникнення наслідків для здоров’я серед експонованих і неекспонованих
імовірність не виникнення певного наслідку у здоров’ї людини протягом визначеного періоду часу

Додатковий ризик – це:
різниця між ймовірностями виникнення наслідків для здоров’я серед експонованих і неекспонованих
відношення ймовірностей виникнення наслідків для здоров’я серед експонованих і неекспонованих
імовірність виникнення певного наслідку у здоров’ї людини протягом визначеного періоду часу
імовірність не виникнення певного наслідку у здоров’ї людини протягом визначеного періоду часу

Який ризик характеризує імовірність виникнення певного наслідку у здоров’ї людини протягом визначеного періоду часу?
абсолютний ризик
відносний ризик
додатковий ризик
відношення ризику

Як називається відношення ймовірностей виникнення наслідків для здоров'я серед експонованих і неекспонованих?
відносний ризик
абсолютний ризик
додатковий ризик
відношення ризику

Як називається різниця між ймовірностями виникнення наслідків для здоров'я серед експонованих і неекспонованих?
додатковий ризик
абсолютний ризик
відносний ризик
відношення ризику

Як називається різниця між ймовірностями виникнення наслідків для здоров'я серед експонованих і неекспонованих?
додатковий ризик
абсолютний ризик
відносний ризик
відношення ризику

Що є основною вимогою для розрахунку показника відносного ризику між групами?
явище в групах повинно відображатися в однакових одиницях
явище в групах повинно відображатися в різних одиницях
групи повинні характеризувати різні явища
кількість груп повинна бути не менше трьох

Проаналізовано показники смертності від інфаркт міокарду. Відносний ризик серед чоловіків, які знаходилися на диспансерному обліку в кардіолога щодо здорових дорівнює 1,75. Про що свідчить даний показник?
ризик захворіти вищий в дослідній групі
ризики захворіти в дослідній та контрольній групах – рівні
ризик захворіти вищий в контрольній групі
ризик захворіти нижчий в дослідній групі

При вивченні відношення між тривалістю куріння у роках та виникненням онкопатології легень у курців та в людей, які не курять було встановлено, що відносний ризик дорівнює 2,5. Оцініть даний показник.
вплив чинника збільшує ризик наслідку
вплив чинника зменшує ризик наслідку
різниця між групами порівняння - відсутня
жодне з тверджень не є вірним

При епідеміологічному дослідженні ризиків виникнення вродженої патології у новонароджених, батьки яких проживають у екологічно чистих районах та екологічно забруднених, була висунута нульова гіпотеза. Вкажіть її суть.
ризики захворіти в експонованій і в неекспонованій групах – рівні
ризик захворіти вищий в неекспонованій групі
ризик захворіти вищий в експонованій групі
ризик захворіти нижчий в неекспонованій групі

На кафедрі внутрішніх хвороб проведено клінічне дослідження нового протизапального препарату. Вивчали виникнення загострень виразкової хвороби у хворих, які приймали новий препарат та контрольній групі. Відносний ризик (r) становить 0,85. Про що це свідчить?
лікування новим препаратом зменшує ризик загострення виразки
лікування новим препаратом збільшує ризик загострення виразки
лікування новим препаратом не впливає на загострення виразки
між групами порівняння різниця відсутня

На кафедрі внутрішніх хвороб проведено клінічне дослідження ефективності лікування новим гіпотензивним препаратом. Вивчали виникнення гіпертонічних кризів у хворих, які приймали новий препарат та контрольній групі. Відносний ризик (r) становить 0,65. Про що це свідчить?
лікування новим препаратом зменшує ризик виникнення кризу
лікування новим препаратом збільшує ризик виникнення кризу
лікування новим препаратом не впливає на виникнення кризу
між групами порівняння різниця відсутня

На кафедрі внутрішніх хвороб проведено клінічне дослідження нового антигістамінного препарату. Вивчали виникнення астматичних нападів у хворих, які приймали новий препарат та контрольній групі. Відносний ризик (r) становить 1,0. Про що це свідчить?
лікування новим препаратом не впливає на частоту нападів
лікування новим препаратом зменшує частоту нападів
лікування новим препаратом збільшує частоту нападів
між групами порівняння різниця відсутня

Імовірність позитивного результату діагностичного тесту при наявності хвороби – це?
чутливість
специфічність
прогностична цінність позитивного результату
прогностична цінність негативного результату

Імовірність негативного результату діагностичного тесту при відсутності хвороби – це?
специфічність
чутливість
прогностична цінність позитивного результату
прогностична цінність негативного результату

Імовірність відсутності хвороби при негативному результаті діагностичного тесту – це?
прогностична цінність негативного результату
прогностична цінність позитивного результату
специфічність
чутливість

Який показник характеризує імовірність точних результатів діагностичного тесту?
діагностична точність
чутливість
специфічність
відтворюваність

Відношення ймовірностей позитивного результату тесту при наявності хвороби (a/(a+c)) і при її відсутності (b/(b+d)) - це?
відношення правдоподібності позитивного результату
відношення правдоподібності негативного результату
прогностична цінність негативного результату
прогностична цінність позитивного результату

Відношення ймовірностей негативного результату тесту при наявності хвороби (c/(a+c)) і при її відсутності (d/(b+d)) – це?
відношення правдоподібності негативного результату
відношення правдоподібності позитивного результату
прогностична цінність негативного результату
прогностична цінність позитивного результату

Який показник використовується для оцінки результатів ретроспективних досліджень?
відношення шансів
відносний ризик
чутливість
специфічність

Який показник використовується для оцінки результатів проспективних досліджень?
відносний ризик
відношення шансів
чутливість
специфічність

Імовірність хвороби при позитивному результаті діагностичного тесту – це?
прогностична цінність позитивного результату
специфічність
чутливість
прогностична цінність негативного результату

Яке значення показника відношення правдоподібності позитивного результату (LR +) дає для діагностики майже кінцеве рішення?
> 10
> 5
> 2
> 1

Яке значення показника відношення правдоподібності позитивного результату (LR -) дає для діагностики майже кінцеве рішення?
< 0,1
< 0,5
< 0,3
< 0,2

Для чого використовується показник «Число пацієнтів, яких необхідно лікувати для запобігання одного несприятливого наслідку»?
для оцінки ефективності лікування
для оцінки впливу чинників ризику
для оцінки взаємозв’язків між параметрами
для оцінки достовірності різниці

Для чого використовується показник «Зниження відносного ризику»?
для оцінки ефективності лікування
для оцінки впливу чинників ризику
для оцінки взаємозв’язків між параметрами
для оцінки достовірності різниці

З яких елементів складається добре сформульоване клінічне питання?
пацієнт, втручання, порівняння, наслідок
пацієнт, втручання, лікування, наслідок
пацієнт, діагностика, порівняння, одужання
пацієнт, прогноз, порівняння, одужання

Що із переліченого є наслідком (результатом)?
захворювання
одужання
покращення
реабілітація

Що із переліченого є наслідком (результатом)?
смерть
одужання
покращення
реабілітація

Що із переліченого є наслідком (результатом)?
інвалідизація
одужання
покращення
реабілітація

Тестові завдання з бази центру тестування КРОК-2
Для отримання інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження?
A * суцільне одномоментне
B вибіркове одномоментне
C суцільне поточне
D вибіркове поточне
E основного масиву

При проведенні статистичного дослідження повноти звертань населення по медичну допомогу було опитано 300 мешканців району Д. Для збору інформації було розроблено спеціальну анкету. Який спосіб збору інформації використовувався дослідниками?
A *Анамнестичний спосіб
B Безпосередня реєстрація
C Безпосереднього огляду
D Викопіювання
E Безпосереднього огляду


Заступник головного лікаря з медичної роботи провів дослідження рівня захворюваності населення, яке обслуговується у поліклініці за останні 5 років. За допомогою яких статистичних величин він може обчислити рівні поширеності хвороб?
A *Відносні величини
B Стандартизовані величини
C Середні величини
D Абсолютні величини
E Динамічного ряду

Протягом року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них: грип та ГРЗ - 5800, захворювання системи кровообігу - 3480, захворювання органів травлення - 1300, інші захворювання - 1020. Який відносний показник можна розрахувати за цими даними?
A *Екстенсивний
B Iнтенсивний
C Наочності
D Співвідношення
E -

У місті Н. з населенням 400000 чоловік в 2005 р. зареєстровано 5600 випадків смерті, в тому числі 3300 випадків від хвороби системи кровообігу, 730 випадків – від новоутворень. Який з нижче перелічених показників дозволить охарактеризувати питому вагу хвороб системи кровообігу серед всіх причин смерті в м.Н?
A *Екстенсивний показник
B Інтенсивний показник
C Показник відносної інтенсивності
D Показник наочності
E Показник співвідношення

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник екстенсивності?
A * кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань
B кількість лікарів до середньорічної кількості населення
C кількість захворювань до середньорічної кількості населення
D середньорічна кількість населення до кількості лікарів
E кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

В районі Н розповсюдженість захворювань серед населення становила 1156 випадків на 1000 населення. Який з приведених нижче показників характеризує розповсюдженість захворювань?
A *Інтенсивний
B Екстенсивний
C Співвідношення
D Наочності
E Стандартизований

У місті Н. з населенням 400000 чол. за рік зареєстровано 5600 випадків смерті, в тому числі 3300 випадків від хвороб системи кровообігу, 730 – від новоутворень. Для аналізу ситуації розрахували загальний показник смертності населення і показники смертності населення від згаданих причин. До якого виду статистичних величин належать обчислені показники?
A *Показники інтенсивності
B Показники екстенсивності
C Показники співвідношення
D Показники наочності
E -

У місті населенням 400000 чоловік за рік зареєстровано 5600 випадків смерті, у тому числі 3300 випадків від хвороб системи кровообігу, 730 – від новоутворень. Який показник дозволить охарактеризувати смертність від хвороб системи кровообігу в місті?
А. *Інтенсивний показник
В. Показник співвідношення
С. Показник відносної інтенсивності
D. Показник наочності
Е. Екстенсивний показник

В районі Н. поширеність захворювань серед населення становила 1156 випадків на 1000 населення. Який з приведених нижче показників характеризує поширеність захворювань?
Екстенсивний
Інтенсивний*
Співвідношення
Стандартизований
Наочності

З метою аналізу стану здоров’я населення та рівня медичної допомоги в кардіологічному диспансері були розраховані такі показники: рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу – 62 %о ; рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу – 483,55 %о; рівень смертності від хвороб системи кровообігу – 10,9 %о; питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті – 67,0 %; рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу – 16,2 на 10 тис. населення. Який з наведених показників екстенсивною величиною?
A * питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті
B рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу
C рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу
D рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу
E рівень смертності від хвороб системи кровообігу.

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник інтенсивності?
A * кількість захворювань до середньорічної кількості населення
B кількість лікарів до середньорічної кількості населення
C кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань
D середньорічна кількість населення до кількості лікарів
E кількість відвідувань до середньорічної кількості населення

За даними звіту про роботу поліклініки одержані дані про структуру захворюваності, розподіл захворювань за класами хвороб, питому вагу та рівні окремих захворювань, а також про зниження загальної захворюваності на 5 %. Які з наведених показників є інтенсивними?
A * Рівні окремих захворювань.
B Розподіл захворювань за класами хвороб.
C Зниження загальної захворюваності на 5 \%.
D Питома вага окремих захворювань.
E Структура захворюваності.

Серед причин смерті населення у лікаря загальної практики в останньому році перше місце займають серцево-судинні захворювання, 60%, друге - новоутворення, 18%, потім - травми, 8,3% та інші. Які діаграми найбільш інформативно ілюструють структуру явищ, що вивчаються?
A *Секторна
B Картограма
C Лінійна
D Радіальна
E Стовпчикова

Була вивчена структура первинної захворюваності населення за 17 класами хвороб. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені результати даного дослідження?
* Секторної діаграми
Стовпчикової діаграми
Картограми
Лінійної діаграми
Радіальної діаграми

Серед причин смерті населення на дільниці в лікаря загальної практики, в останньому році, перше місце займають серцево-судинні захворювання (60%), друге – новоутворення (18%), потім – травми (8,3%) та інші. Які діаграми найбільш інформативно ілюструють структуру явищ, що вивчаються?
Секторна*
Лінійна
Радіальна
Стовпчикова
Картограма.

Фотохронометражне дослідження прийому хворих лікарями поліклініки № 1 м. А в 1997 р. показало, що на підготовку і ознайомлення з медичною карткою витрачається 10,6 %, на опит - 15,1 %, на огляд і обстеження - 35,9 %, на інші елементи роботи - 38,4 % загального часу прийому одного хворого. За допомогою якого вигляду діаграм можна наочно проілюструвати результати дослідження?
A * Cекторної діаграми.
B Картодіаграми.
C Лінійної діаграми.
D Радіальної діаграми.
E Стовпчикової діаграми.

В районі проживає 70000 населення, з них у віці 0–14 р. – 13,0 %, 15-49 років – 52,0 %, 50 років та старших – 35,0 %. З допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити ці дані ?
A * секторної діаграми
B радіальної діаграми
C лінійної діаграми
D стовпчикової діаграми
E картограми

Вивчався рівень захворюваності на грип та ГРВІ за останні 5 років. Який вид графічного зображення найбільш доцільно використати для наочного відображення цих даних?
Лінійна діаграма*
Гістограма
Радіальна діаграма
Стовпчикова діаграма
Секторна діаграма.

Вивчався рівень захворюваності на грип та ГРВІ за останні 5 років. Який вид графічного зображення найбільш доцільно використати для наочного відображення цих даних?
A * Лінійна діаграма
B Секторна діаграма
C Стовпчикова діаграма
D Гістограма
E Радіальна діаграма

В січні було зареєстровано 10 летальних випадків, в лютому – 9, в березні і квітні – по 7, в травні – 8, в червні – 5, в липні – 3, в серпні – 2, у вересні – 4, в жовтні – 6, в листопаді – 8 і в грудні – 11 випадків смерті пацієнтів у стаціонарі. З допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити ці дані?
A * радіальна діаграма
B секторна діаграма
C лінійна діаграма
D стовпчикова діаграма
E картодіаграма

За даними звертань населення в районну поліклініку було виявлено: в січні – 257 випадків грипу, лютому – 222, березні – 210, квітні – 81, травні – 26, червні – 5, липні – 3, серпні – 8, вересні – 19, жовтні – 29, листопаді – 49, грудні – 152. Необхідно наочно показати сезонність коливань рівня захворюваності на грип. Який метод графічного зображення найбільш доцільний в даному випадку?
A *Радіальна діаграма
B Секторна діаграма
C Стовпчикова діаграма
D Картограма
E Гістограма

Показник дитячої смертності за минулий рік становив 16,3, у нинішньому році 15,7. Який вид діаграми найбільш прийнятний для представлення цих даних?
А. * Стовпчикова
В. Лінійна
С. Радіальна
D. Внутрішньостовпчикова
Е. Секторна.

На протязі тривалого часу проводиться вивчення тенденцій у змінах показників загальної смертності різних груп населення, які проживають на різних адміністративних територіях. Який із статистичних методів може бути використано з цією метою?
A * Аналіз динамічних рядів.
B Аналіз стандартизованих показників.
C Кореляційно-регресивний аналіз.
D Оцінка вірогідності різниці показників.
E Аналіз рівнів відносних величин.

Концентрація альбуміну (г/л) в сироватці крові 10 жінок, що були включені в одне обстеження, склала: 42, 41, 44, 47, 38, 40, 35, 38, 43, 41. Які із статистичних величин або показників узагальнюють ці дані?
A * середні
B екстенсивний
C інтенсивний
D наочності
E динамічного ряду
В результаті впровадження нової методики середня тривалість лікування в експериментальній групі хворих склала 12,3 ± 0,2 дні порівняно із 15,4 ± 0,4 дні в контрольній групі хворих, яких лікували за старою схемою. Обчисленням якого коефіцієнта (критерія) можна оцінити суттєвість різниці цих результатів?
A * коефіцієнт вірогідності (t – критерій Стьюдента)
B критерій знаків (z – критерій)
C критерій відповідності (хи-квадрат)
D Т - критерій Вілкоксона
E критерій Колмогорова-Смирнова

Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику, - 5 передчасних. Який метод статистичної обробки даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити вірогідність розбіжностей в порівняльних групах?
Розрахунок критерію Стьюдента*
Метод стандартизації
Розрахунок відносних величин
Розрахунок середніх величин
Кореляційний аналіз.

Проведено клініко-статистичне дослідження дії нового фармакологічного препарату на хворих з ішемічною хворобою серця. Який параметричний критерій (коефіцієнт) може бути використано для оцінки вірогідності результатів?
Коефіцієнт Ст’юдента (t)*
Критерій Колмогорова-Смирнова
Критерій знаків
Коефіцієнт відповідності
Т-критерій Вілкоксона

У селищі К. у 2003 році спостерігалася висока захворюваність жителів на зоб. Проведено санітарно-просвітницькі заходи серед населення щодо обов’язкового вживання йодованої солі та призначення дітям антиструміну. У 2004 році захворюваність на зоб суттєво зменшилася. Необхідно перевірити, чи зменшення захворюваності спричинене проведеними заходами, чи воно випадкове. Якою методикою статистичного аналізу можна це визначити?
A Визначення достовірності різниці показників
B Визначення граничних меж коливань показника
C Визначення коефіцієнта парної кореляції
D Визначення стандартизованих показників
E Визначення коефіцієнта відповідності

При вивченні захворюваності у місті N. було встановлено, що населення різних адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який із статистичних методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності?
A Стандартизація
B Т-критерій Вілкоксона
C Кореляційно-регресійний аналіз
D Аналіз динамічних рядів
E Обчислення середніх величин

У 200 хворих гіпертонічною хворобою вивчалась величина АТ та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв'язку між вказаними ознаками?
A Коефіцієнтом кореляції
B Коефіцієнтом Ст'юдента
C Коефіцієнтом варіації
D Помилкою репрезентативності
E Сигмальним відхиленням

На репрезентативній сукупності хворих на грип проведено вивчення зв'язку між температурою тіла і частотою пульсу. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює +0,5. Оцініть силу і направленість зв'язку між ознаками, що вивчаються.
A *Середній прямий
B Середній зворотній
C Сильний прямий
D Середній зворотній
E Слабкий прямий

При вивченні залежності між рівнем забруднення атмосферного повітря і поширеністю захворювань органів дихання встановлено, що коефіцієнт парної кореляції r = + 0,82. Оцініть силу і напрямок зв’язку.
A * сильний прямий
B середній прямий
C сильний зворотній
D середній зворотній
E слабкий прямий

За результатами п'ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього середовища на показники здоров'я населення. Який статистичний метод треба обрати для цього?
A * Обчислення коефіцієнту кореляції
B Обчислення коефіцієнту відповідності
C Обчислення коефіцієнту вірогідності відмінностей
D Обчислення коефіцієнту регресії
E Обчислення показників динамічного ряду

При вивченні захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про соціально-економічні умови життя і шкідливі звички хворих. Який з нижче перелічених методів дозволяє оцінити міру впливу чинників на захворюваність на туберкульоз?
A * Обчислення коефіцієнта кореляції
B Обчислення показника відповідності
C Обчислення коефіцієнта регресії
D Обчислення стандартизованих показників
E Обчислення коефіцієнта вірогідності

З метою оцінки ефективності медичних технологій і силу та напрямок їх впливу на показники здоров'я населення вивчали повноту охоплення дітей щепленнями та рівні захворюваності на кір у різних адміністративних районах області. Який метод статистичного аналізу найдоцільніше використати в цьому випадку ?
A *Розрахунок коефіцієнта кореляції.
B Розрахунок показника захворюваності серед нещеплених.
C Розрахунок показника відповідності.
D Розрахунок стандартизованих показників.
E Розрахунок показника достовірності різниці показників.

У робітниць, що працюють у фарбувальних цехах текстильних фабрик регіону Д., вивчався зв'язок між стажем роботи і вмістом еозинофілів крові. За допомогою якого показника найбільш доцільно провести аналіз цих даних?
A *Коефіцієнт кореляції.
B Критерій Ст'юдента.
C Стандартизований показник.
D Критерій відповідності.
E Показник знаків.

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeЧEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 121496
    Размер файла: 636 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий