18. Основы буддизма


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Yfnfkbz Hjrjnjdf
JCYJDS ELLBPVF
JCYJDS
ELLBPVF
YFNFKBZ HJRJNJDF
Ɇ , , 2003,
gekbrfwbz yf cfqnt ..
Yfcnjzofz ktrnhjyyfz dthcbz
Hbuf, 1940 (1-t bpl._ Ekfy-fnjh, 192[7])
Nehfyjd U., 1997, gjlujnjdrf ntrcnf, ghbkjtybt
Nehfyjd U., 2002, c bpvtytybzvb b ljgjkytybzvb
Dct ghfdf cjhfyzncz.
Kjt djcghjbpdtltybt ljgecrftncz
njkmrj c gbcmvtyyjuj hfphtitybz bplfntkz.
Dtkbrbq Ufenfvf lfk vbhe pfrjyxtyyjt
extybt cjdthityyjuj cnhjtybz bpyb. Dcz-
rfz gjgsnrf cltkfnm bp dtkbrjuj djkwb-
jythf juf ghbdjlbn r ytktgjcnb.
Rjytxyj, lj Ufenfvs sk wtksq hzl gj-
ldbybrjd jotuj kfuf, yj extybt b hfc-
gskbkjcm cjnyzvb dtrjd. Gjnjve extybt
Ufenfvs ljkyj snm ghbyznj rfr gthdjt
extybt pyfybz pfrjyjd dtkbrjq vfnthbb b
djkwbb vbhf.
Cjdhtvtyyjt gjybvfybt jobys lfn
ghtrhfcysq vjcn jn ells lj yfib lytq.
Ghjbpyjcbv ne ajhveke yt lkz djpdtkb-
xbdfybz, yt lkz evfktybz, yj rfr afrn
jxtdblysq b ytghtkjysq.
Pfrjy tccnhfibz, pfrjy jnrfpf jn cj-
cndtyyjcnb, pfrjy wtyyjcnb nhelf, pfrjy lj-
cnjbycndf xtkjdtxtcrjq kbxyjcnb, dyt rkfc-
cjd b dytiyb jnkbxbq, pfrjy htfkmyjuj
pyfybz, pfrjy kdb yf jcyjdt cfvjcjpyf-
ybz ltkfn pfdtns Exbntktq ytghthsdyjq
hfleujq hfljcnb xtkjdtxtcndf.
Gjcnhjbv jcyjds ellbpvf d tuj zdkty-
ys pfdtnf. Extybt ghjcnjt, hfdyjt gj
rhfcjnt Rjcvjce, elfkbn dczrbq yfvr yf
bljkf, ytljcnjqysq dtkbrjuj Exbntkz yf-
hjlf.
Pyfybt skj dtleotq nhjgjq dtkbrb
Exbntktq. Pyfybt gjpdjkbn gjljqnb r dt-
kbrbv extybzv cdjjlyj, bpytyyj, rfr
htfkmyf cfvf dtkbrfz vfnthbz.
Yt eltv ddjlbnm gjplytqib ckj-
yjcntq, rhfnrj crftv j nt jcyjdf, rjnj-
hst yt vjuen snm jnhbwftvs.
Hfljcnm dctv yfhjlfv!
Hfljcnm dctv nhelzobvcz!
jdjhz j jcyjdf ellbpvf, ytkmpz jcnfyf-
dkbdfnmcz yf gjplytqib eckjytybz b hfpdtn-
dktybz. Dfyj pyfnm, xnj bltz jxbotybz ext-
ybz dctulf bdf d ellbqcrjv cjpyfybb. Dcrjht
gjckt cvthnb Exbntkz yfxfkbcm bpdtcnystcjj-
hsdHflfuhbt,gjnjvdDfqifkbbd Gfnyt,
djpdhfofz extybt r tuj gthdjyfxfkmyjq ghj-
cnjnt.
Ukfdyst ceotcndeobt irjks ellbpvf_
vffzyf (Nbtn, Vjyujkbz, Hjccbz_rfkvsrb,
ehzns, Rbnfq, Zgjybz, Ctdthyfz Bylbz) b b-
yfzyf (Byljrbnfq, bhvf, Cbfv, Wtqkjy b
Bylbz).Yjdjdctirjkfjlbyfrjdjgjvyzn
j rfxtcndf cfvjuj Exbntkz.
Rfxtcndf ells: Ifrmz Veyb_Velhsq bp
hjlf Ifrmz; Ifrmz Cbyf_Ifrmz Ktd; fuf-
dfn_kfujckjdtyysq; Cfnnf_Exbntkm; Nfnf-
ufnf_Ghjitlibq dtkbrbq Genm; Lbyf_Gj-
tlbntkm; Dkflsrf kfujuj Pfrjyf.
Ytjsryjdtyyjghtrhfctynjnghbjlwfhz
d jkbrt vjuextuj ybotuj. Blbnt, ds, ybobt,
ytcbnt cgfctybt b kfuj yfhjlfv. D njv yfgen-
cndbb ells d jlyjv jghtltktybb
pfrk-
xtyf wtkfz ghjuhfvvf.
Gjpyfdfz extybt ells, gjybvftnt, jnrelf
bln endthltybt ellbcnjd: ellf_xtkjdtr.
Tuj extybt bpyb_dyt dczrb ghtlhfccelrjd.
hfv lkz ytuj yt ceotcndetn, yj tcnm vtcnj
cjhfybq b ljv pyfybq, nbtncrbt
lerfyu
weukfrfyu.
ellf jnhbwfk ceotcndjdfybt kbxyjuj juf.
ellf jnhbwfk ceotcndjdfybt dtxyjq b ytbpvty-
yjq leib. ellf lfk extybt bpyb rfljuj lyz.
ellf ltqcndtyyj dscnegbk ghjnbd cjcndty-
yjcnb. ellf kbxyj jhjkcz ghjnbd bpedthcndf
rfcn b ghtbveotcndf rkfccjd. ellf endthlfk
jgsnyjt, ljcnjdthyjt pyfybt b wtyyjcnm nhelf.
ellf pfgjdtlfk bpexfnm bpym vbhf d gjkyjq
tuj htfkmyjcnb. ellf gjkjbk jcyjdfybt j-
obyt, ghtldblz njhtcndj Jobys Vbhf.
Cjnyb vbkkbjyjd gjxbnfntktq ells hfcghj-
cnhfytys gj dctve vbhe, b rflsq endthlftn:
Ghbtuf r ellt, ghbtuf r Extyb, ghbt-
uf r Jobyt.
ellbqcrfz gbcmvtyyfz nhflbwbz b cjdhtvty-
yst yfv bccktljdfybz ecnfyfdkbdfn hzl gj-
lhjyjcntq bpyb Ufenfvs ells. Rjyxbyf
ells jnyjcbncz jkmibycndjv bccktljdfntktq
r 483u. lj yfitq hs. Cjukfcyj cbyufkmcrbv
hjybrfv, ellf bk c 621 gj 543u. lj y..
Rbnfqcrbthjybrbjnyjcznhjltybtells
r 1024 ujle lj y.. Erfpfy djphfcn Exbntkz_
jrjkj djcmvbltcznb ktn (ecnyst nhflbwbb endth-
lfn_cnj ktn). Bpdtcnyj vtcnj hjltybz
Exbntkz_Rfgbkfdfcne, hfcgjkjtyyjt d yt-
gfkmcrb nthfz. Bpdtcnty wfhcrbq hjl Ifrmz,
bp rjnjhjuj ghjbcjlbk Ufenfvf.
Rjytxyj, dct bjuhfabb dtkbrjuj Exbntkz
cbkmyj ghberhfitys cjdhtvtyybrfvb b gjckt-
ljdfntkzvb, jcjtyyj d gjplytqib gbcfybz,
yj lkz cjhfytybz rjkjhbnf b fhfrnthf gjb
ghbjlbncz lj ytrjnjhjq cntgtyb gjkmpjdfnmcz
nhflbwbjyysv bpkjtybtv.
Cjukfcyj ghtlfybzv, d itcnjv dtrt lj yfitq
hs d Ctdthyjq Bylbb, d ghtlujhmz Ubvfkftd,
ceotcndjdfkj dkfltybt Rfgbkfdfcne; jyj skj
yfctktyj vyjujxbcktyysvb gktvtyfvb Ifrmz,
gjnjvrfvb Bridfre, cjkytxyjuj hjlf rifnhbtd.
Jyb eghfdkzkbcm cnfhibv d gktvtyb, b ukfdf
gktvtyb bk d ujhjlt Rfgbkfdfcne, jn rjnjhjuj
d yfcnjzott dhtvz yt jcnfkjcm cktljd, bj to
ghb bpyb ells jy sk hfpheity cjctlybv
dhfltysv wfhv. D nj dhtvz d Rfgbkfdfcne
wfhcndjdfkIelljlfyf,gjcktlybqghzvjq
gjnjvjr Bridfre. Jn njuj wfhz b tuj tys
Vfqb hjly sk eleobq dtkbrbq Exbntkm,
gjkexbdibq bvz Cbllfhnf, xnj jpyfxftn_
bcgjkybdibq cdj yfpyfxtybt.
Dbltybz b ghjhjxtcndf ghtlitcndjdfkb tuj
hjltyb. Ytvfkj ktutyl j tuj xeltcyjv pfxf-
nbb. Nfr, gj jlyjq ktutylt, jlbcfnndf, bphfd
wfhbwe Vfq cdjt vfnthm lkz cdjtuj gjzdkt-
ybz yf Ptvkt, ghbyzk jhfp xeltcyjuj tkjuj
ckjyf b djik d t xhtdj; gj lheujq_nj sk
cjy, rjnjhsq dbltkf Vfqz. Gj lhtdytve ghtlf-
yb,dbltybtckjyfdctulfjpyfxftndjgkjot-
ybt jtcndtyyjuj Fdfnfhf. Cfvj hjltybt tuj
d ltym vfqcrjuj gjkyjkeybz cjghjdjlfkjcm
vyjujxbcktyysvb kfujghbznysvb pyfvtybzvb
yf yttcf b ptvkt. Nfr, dtkbrbq Hbib Fcbnf,
yfjlbdibqcz d Ubvfkfz d jnitkmybxtcndt,
ecksifd jn Ld j hjltybb d hjot Kevbyb
(dkbpb Rfgbkfdfcne) jlbcfnnds, eleotuj
ells, rjnjhsq gecnbn d jl rjktcj Extybz,
ytvtlktyyj cjhfkcz d genm lkz djplfybz gjxb-
nfybz eleotve Exbntk xtkjdtxtcndf. Ghblz
dj ldjhtw Ielljlfys, jy dshfpbk tkfybt
edbltnm yjdjhjlyyjuj jlbcfnnde. Wfhm ghb-
rfpfk ghbytcnb vkfltywf, jblfz kfujckjdtybz
jn dtkbrjuj Hbib. Yj Fcbnf, edbltd vkfltywf,
cyfxfkf hfljcnyj eksyekcz, pfntv pfhslfk.
Jtcgjrjtyysq wfhm cghjcbk j ghbxbyt tuj
ujhz b yt dblbn kb jy lehys ghtlpyfvtyjdfybq
lkz tuj csyf? Yf nj Hbib jndtnbk, xnj ybxnj
yt euhjftn vkfltywe. Jy hfletncz, bj jlb-
cfnndf ljcnbuytn gjkyjuj jpfhtybz b cnfytn
dtkbrbv elljq, yj jy b crjhbn, bj yt lj-
bdn lj tuj lytq b yt ecksibn Dtkbrbq Pfrjy,
rjnjhsq eltn jgjdtoy yf cgfctybt vbhf.
Wfhbwf Vfqz, lfd hjltybt jlbcfnndt, yf
ctlmvjq ltym evthkf, b vtcnj t pfyzkf ctcnhf t,
gj bvtyb Ghflfgfnb. D bcnjhbb ellbpvf jyf
bpdtcnyf rfr gthdfz extybwf ells b rfr
jcyjdfntkmybwf b gthdfz yfcnjzntkmybwf ty-
crjq ellbqcrjq jobys.
Gj jsxf njuj dhtvtyb, yf gznsq ltym
gjckt hjltybz jlbcfnnds cnj djctvm hf-
vbyjd, bp yfbjktt cdtleob d Dtlf b ghtl-
crfpfybz, skb cjpdfys dj ldjhtw Ielljlf-
ys,xnjslfnmbvzyjdjhjlyyjvewfhtdbxe
bghjxtcnmbjghtltkbnmtujbpytyysqgenm
d ghtlyfxthnfybz cdtnbk.
Djctvm bp cfvs exys crfpfkb: Bvtobq
nfrbt pyfrb, rfr wfhtdbx, cltkftncz vbhjdsv
Vjyfhjv_Xfrhfdfhnbyjv, yj tckb jy elfkbn-
cz jn vbhf, jy cnfytn ellj b cybvtn gtktye
ytdttcndf c ukfp vbhf.
Djcmvjq, cfvsq vjkjljq, ljfdbk: Wfhtdbx
gjrbytn vbh gjckt njuj, rfr jy edblbn xtnsht
pyfrf_cnfhbrf, jkmyjuj xtkjdtrf, nheg b jn-
itkmybrf.
Ielljlfyf,tkfzelthfnmcsyf-yfcktlybrf,
ghbyzk dct vths r njve. Jrhebk tuj dct
hjcrjim,dctvbeljdjkmcndbzvb,rjnjhstvjukf
ghtljcnfdbnm wfhcrfz dkfcnm. Pyfz, xnj csy tuj
eltn gjely r jnhtxtyb b ejle erfpfy-
ysvb xtnshmvz dcnhtxfvb, wfhm bplfk cnhjfq-
ibqghbrfpyfklfnmpfntv,xnjswfhtdbx
yt vju edbltnm yb jlyjuj bp erfpfyys zdktybq.
Dj dct xtnsht cnjhjys yf hfccnjzybb xtndthnb
vbkb jn ldjhwjd skf hfccnfdktyf yflyfz
cnhff, rjnjhfz ybrjuj yt ljkyf skf ghjgec-
rfnm. Yj ghtlyfxthnfyyjt bcgjkybkjcm.
Tcnm vyjuj lfyys, erfpsdfob, xnj wfht-
dbx Cbllfhnf gjkexbk ghtrhfcyjt jhfpjdf-
ybt, bj pyfybt d nt dhtvtyf skj d jkmijv
edftybb b, cjukfcyj ghbvtxfyb d
ellfxf-
hbnt
Fidfujib, cfvsq ujhjl Rfgbkfdfcne sk
yfpdfy nfr d xtcnm dtkbrjuj Rfgbks, jcyjdfntkz
abkjcjabb cfyrmz.
Jnpderb njq abkjcjabb
vjuen snm yfqltys d extybb kfujckjdtyyjuj.
D Rfyjyt lkz jkmitq etlbntkmyjcnb d ecnf
cfvjuj ells dkjtyj jgbcfybt hjcrjiyjq
bpyb ghb ldjht Ielljlfys. J ybotycnde-
obt, z sk djcgbnfy d enjyxyyjcnb, d xhtp-
dsxfqyjq enjyxyyjcnb... Dj dkfltybz vjtuj
jnwf ghels kjnjcjd, cbyb, rhfcys b tks,
skb cltkfys lkz vtyz. Z egjnhtkzk cfylfkjdjt
vfckj kbim bp tyfhtcf, b dct vjb jltls ghb-
djpbkbcm bp tyfhtcf. Ltym b yjxm tksq pjynbr
lthfkb yflj vyj, xnjs yb jkjl bkb pyjq,
yb gskm bkb ljlm yt rjcyekbcm vtyz... Z dkfltk
nhtvz ldjhwfvb_jlby lkz pbvs, lheujq lkz
ktnf b nhtnbq lkz ljlkbdjuj gthbjlf. D ghj-
ljktybt xtnsh ljlkbds vtczwtd z sk
jrhey vepsrfynfvb, gtdwfvb b nfywjdob-
wfvb b yt gjrblfk ldjhwf... B njulf rfr d lhe-
ub dkfltybz jnheb hbcf lfdfkbcm d gboe
hffv b hfjnybrfv, e vjtuj jnwf hfs b hfjn-
ybrb gjkexfkb hbc b vzcj d gboe...
Yj nf hjcrjim b cxfcnkbdfz tppfjnyfz
bpym yt vjukb ecsgbnm dtkbrbq le, b d lhtd-
ytqib nhflbwbz vs dcnhtxftv erfpfybt, xnj
ghjeltybt cjpyfybz r cnhflfybzv xtkjdtxt-
cndf b r ghjktvfv ceotcndjdfybz ghjbpjikj
ujhfplj hfymit, yttkb nj ghbyznj gjplytq-
ibvb gbcfybzvb.
Fyuennfhf-ybrft
ghbdtltysbcktle-
obt ckjdf, zrjs cfvjuj ells: B vyt, j yb-
otycndeobt,hjlyyjvednfrjqhjcrjib
b djcgbnfyyjve d nfrjq enjyxyyjcnb, zdbkfcm
vsckm: Bcnbyyj, ytdttcndtyysq, jsryjdty-
ysq xtkjdtr, elexb cfv gjldthty cnfhjcnb,
tp djpvjyjcnb bptfnm t, gtxfketncz, rjulf
jy dblbn, rfr cnfhtn lheubt. Z njt gjldthty
cnfhjcnb b yt vjue bptfnm t. B tckb z, elexb
gjldthty dctve njve, edbe lhzkjuj cnfhbrf,
jktotuj b cnhflfotuj, nj nzrj eltn vyt.
[Nj t gjdnjhztncz b j jktpyb b j cvthnb.] B
rjulf z nfr hfpvsikzk, dcz vjz hfljcnm yjcnb
bcxtpkf yfdctulf.
Nfr, gj nbv nhflbwbzv, jlbcfnndf c cfvs
hfyybktnghjzdkzkytjsxfqyjtcjcnhflfybt
b pjhre yfklfntkmyjcnm r jrhefobv
zdktybzv. Crfpfybz bpjbken nhjufntkmysvb
gbpjlfvb bp ltncrjq bpyb jlbcfnnds. Ghb-
dtlv ytrjnjhst bp yb.
Vffdfcne
hfccrfpsdftncz, rfr jlyfls
vfkjktnybq jlbcfnndf c wfhv b d cjghjdj-
ltybb ghbldjhys yfjlbkcz d gfhrt. B nfr rfr
jy vju et cfvjcnjzntkmyj jlbnm, nj ghjik
ytpfvtxtyysq gj yfghfdktyb r vtcnyjve ctkt-
yb, b nen yf gjkt jy edbltk pvt b kzueire,
ebns gkeujv. Kzueirf skf dpznf d gboe,
pvtztdshjityf.Phtkbotnjnfrgjhf-
pbkjjlbcfnnde,xnjjyghtbcgjkybkczdtkb-
rjq gtxfkb b joenbk ytjsxfqyjt cjcnhflfybt.
B, tkfz etlbybnmcz lkz hfpvsiktybz yfl njkm-
rj xnj edbltyysv, jy yfghfdbkcz r wdtneotq
zkjyt, cnjzditq d etlbyyyjv vtcnt. Pltcm,
cblz yf ptvkt, gjrhsnjq cebvb kbcnmzvb, jy
ghtlfkcz cdjbv vsckzv. Ntv dhtvtytv wfhm,
jtcgjrjtyysq tuj jncencndbtv, gjckfk ghb-
ldjhys yf tuj hjpscrb. Jlby bp yb yfik tuj
gjl ntym zkjyb, gjuheyyjuj d ukejrjt hfp-
vsiktybt.
Lheujq hfp jy edbltk gffhtq. Jyb skb uhzp-
ys, ytxcfys, jcs, b gj ntke b rfnbkcz gjn.
Jyb gjujyzkb srjd tktpysvb ghenmzvb. Gj
cgbyfv b jrfv bdjnys cnhebkfcm rhjdm. Jyb
skb bptltys vefvb b yfctrjvsvb b gjrhs-
ns rhjdjnjxfobvb b uyjzobvbcz hfyfvb jn
elfhjd tktpysvb ghenfvb; jnzujoyyst cdjbv
zhvjv, jyb tldf gthtdjlbkb lsfybt, yflhsdf-
zcm d cnhfiys ecbkbz. Ytyjt cthlwt jlb-
cfnnds ghtbcgjkybkjcm jcnhjuj cjcnhflfybz.
Rjve ghbyflktbnt ds?_cghjcbk jy gf-
fhtq.
Vs cjcndtyyjcnm wfhz,_jndtxfkb jyb.
Jn ctuj lyz ds jkmit yt hfs, ds jkmit
yteltntckeufvb.Blbntrelfjnbntbbdbnt
d hfljcnb.
Jy nfrt jcdjjlbk srjd, crfpfd bv: Jn
ctuj lyz gfcbntcm yf cdjjlt b gtqnt cfve xbc-
ne djle, b gecnm kfujlfnysq dtnth c xtnsh
cnhfy cdtnf jdttn dfc.
Pfntv, edbltd ntybcnjt fverjdjt lthtdj, jy
ctk e tuj gjlyjbz b ghtlfkcz hfpvsiktyb.
Ltdflfnnf, edblz uecz ktnzotuj yfl cdjtq
ujkjdjq, gecnbk cnhtke, b hfytyyfz gnbwf egfkf
d cfl jlbcfnnds. jlbcfnndf gjlyzk t b,
dsyed cnhtke, gthtdzpfk hfye. Ltdflfnnf gjckfk
pf gnbwtq, yj jlbcfnndf jnrfpfkcz jnlfnm t
gjckfywe, crfpfd, xnj gnbwf ghbyflktbn yt
njve, rnj jntk kbibnm t bpyb, yj njve, rnj
cgfc t. Nfr ghjbpjik gthdsq hfpkfl c Ltdf-
lfnnjq.
Rjulf wfhtdbxe bcgjkybkjcm itcnyflwfnm ktn,
gj jsxf tuj cnhfys jy ljkty sk bphfnm
ctt cegheue gjckt njuj, rfr zdbncz gjtlbntktv
yf cjcnzpfybz d djtyyjv bcreccndt b buhf.
Dsjh wfhtdbxf gfk yf wfhtdye Zijlfhe bp
njuj t hjlf Ifrmz. Jyf cnfkf vfnthm Hfeks,
rjnjhsq dgjcktlcndbb cltkfkcz extybrjv cdjtuj
jnwf b ljcnbu Fhfncndf.
Yj kbxyjt cxfcnmt, rfr s yb skj jyj dtkb-
rj, yt vjukj eljdktndjhbnm juytyyj ecnhtvky-
ysq le jlbcfnnds. Cthlwt tuj ghjljkfkj
jnpdexfnmyfrfljtxtkjdtxtcrjtujht,bev
tuj,cjpthwfz ytgjcnjzycndj b crjhjntxyjcnm
dctuj ceotcndeotuj, yt dtlfk gjrjz. Jy njvbk-
cz d hjcrjiys gjvtotybz cdjtuj ldjhwf b,
gjljyj kmde, ghjypyyjve zljyjcyjq cnhtkj,
d cnhflfybb djcrkbwfk: Vbh gjkjy ytdttcndf
b cnhflfybz, ytn ybrjuj, rnj s vju bcwtkbnm
ytleub ceotcndjdfybz!
nj cjcnjzybt tuj lef cbvdjkbxtcrb jgbcfyj
d xtnsh ghtlerfpfyys dcnhtxf, pfgtxfnktd-
ibcz d evt wfhtdbxf cjpyfybtv cnhflfybz b
nktyyjcnb dctuj ceotuj. Gjckt yb jy jcnfdbk
cdj wfhcndj d gjbcrf jcdjjltybz vbhf jn
cnhflfybz.
Gjlhtdybvntrcnfv,htitybtellseqnb
jn vbhf djpybrkj bp tuj dyenhtyytuj dktxtybz,
yj gjplytqibt ntrcns ghbgbcsdfn nj djpltq-
cndb jujd, rjnjhst gjelbkb tuj r njve b gj-
ckfkb tve xtnsh fyutkjd, ghbyzdib jhfps
lhzkjuj cnfhbrf, jkmyjuj, nhegf b fyfjhtnf.
Nfr, d lhtdytq bjuhfabb d cnbt, cktleotv
gjckt nhtnmtq dcnhtxb, bvttncz ghbvtxfybt, xnj
njkmrj jlbcfnndf b tuj djpybwf dbltkb nheg,
rjnjhsq gthtyjcbkb xthtp ljhjue.
Cjukfcyj lhe-
ujq cenht, wfhtdbxe skj njulf ldflwfnm ltdznm
ktn.
Nfr ktutylf ukfcbn:
Jlyfls wfhtdbx crfpfk cdjtve djpybwt Xfy-
lfrt, xnj jy tkftn ghjtfnmcz gj gfhre. Yf
genbbvgjdcnhtxfkczlhzksqcnfhbr.Djpyb-
wf jzcybk wfhtdbxe, xn tcnm cnfhjcnm b rfr
dct klbgjldthtystq.Ukejrjgjnhzcyysq
wfhtdbx dtktk gjdthyenm jhfnyj b dthyekcz
ljvjq.
Dcrjht gjckt njq dcnhtxb jy cyjdf ghjtpfk
ntv t gfhrjv b yf ljhjut edbltk xtkjdtrf, dc
ntkj rjnjhjuj skj jtpjhftyj jndhfnbntkm-
yjq jktpym, b nzrj cnjyfdituj jn cnhflfybq.
Djpybwf gjzcybk tve, xn tcnm jktpym b xnj dct
klb gjldthtys njve t. B cyjdf wfhtdbx
ghbrfpfk gjdthyenm jhfnyj. Dct eljdjkmcndbz
gjktrkb lkz ytuj, b hfljcnb bpyb cnfkb ytyf-
dbcnys.
Lheujq hfp jy gjdcnhtxfk itcndbt c pfy-
ysvb afrtkfvb, klb ytckb yjcbkrb b yf yb
ytxnj,pfrhsnjttksvgjrhjdjv;tyobys
c hfcgeotyysvb djkjcfvb c uhjvrbv gkfxtv cj-
ghjdjlfkb b_nj sk nheg. Xfylfrf crfpfk
tve, xnj dct ljkys ghbqnb r nfrjve cjcnjz-
yb. B wfhtdbx djcrkbryek: J klb! Rfr gf-
ueyj dfit jjkmotybt! Ytbptyj dfit ntkj
jhfnbncz d ghf, yj ds ghjljkftnt bnm tp-
pfjnyj, yt jhfofz yb yf xnj dybvfybz! Djp-
ybwf, pfvtnbd, rfrjt dgtxfnktybt ghjbpdtkj nj
phtkbot yf wfhtdbxf, gjdthyek rjytq gj yfghfd-
ktyb r ujhjle.
Nen ghjbpjik yjdsq ckexfq, rjnjhsq rfr s
erfpfk wfhtdbxe hfphtitybt vexbdituj tuj dj-
ghjcf. Rjulf jyb ghjtpfkb vbvj ldjhwjd, ghb-
yflktfdib ghtlcnfdbntkzv pyfnb bp hjlf
Ifrmz, jlyf bp wfhtdty edbltkf wfhtdbxf c fk-
rjyfcdjtujldjhwfbghbdtncndjdfkftujcnbfvb,
d rjnjhs ckjdj
Ybennf
(Ybhdfyf, jcdjjlt-
ybt, cxfcnmt) gjdnjhzkjcm d rfljq cnhjrt:
Cxfcnkbd jntw, gjhjlbdibq ntz,
Cxfcnkbdf vfnm, dphfcnbdifz ntz,
Cxfcnkbdf tyf, rjnjhfz yfpsdftn vetv
njuj ghtrhfcyjuj djpkktyyjuj.
Jyf cnfkf ghtdsit cnhflfybq.
Wfhtdbx,ecksifdckjdj
Ybennf,
cyzkcitb
lhfujwtyyjt jthtkmt b gjckfk tuj wfhtdyt,
ghjcz t ghbyznm nj d yfuhfle pf nj yfcnfdkt-
ybt, rjnjhjt jyf tve lfkf. Jy gjlevfk: Cxfcn-
kbds nt, rjnjhst yfikb jcdjjltybt. Cnht-
vzcm r cgjrjqcndb evf, z cnfye bcrfnm kfty-
cndj Ybhdfys.
D ne t yjxm Zijlfht cybkcz cjy, xnj wfht-
dbx gjrbyek t; ghjcyedibcm, jyf hfccrfpfkf
tve cdjq cjy: J vjq Djpkktyysq, relf ns
gjqlim, gjpdjkm b vyt gjqnb pf njj.
B jy, yfvthtdfzcm jnghfdbnmcz nelf, ult yt
skj cnhflfybq (Ybhdfyf), jndtnbk: Gecnm
eltn nfr, relf z gjqle, ns njt vjtim blnb.
Gjcktdjpdhfotybzells,Zijlfhfdvtcnt
c tuj dnjhj vfnthm Ghflfgfnb cnfkb tuj gth-
dsvb extybwfvb.
skf yjxm. Wfhtdbx yt vju yfqnb ecgjrjtybz
yf cdjv kjt. Dcnfk b dsitk d cfl. Nfv jy ctk
gjl jkmibv lthtdjv b ghtlfkcz hfpvsiktybzv
yfl bpym b cvthnm, yfl tlcndbtv hfpkjt-
ybz. Jy cjchtljnjxbk cdjq ev b jhk zcyjcnm
vsiktybz, b gjkyjt cgjrjqcndbt cybpjikj yf
ytuj. Yfjlzcm d nfrjv cjcnjzybb, evcndtyysq
dpjh tuj jnrhskcz, b jy edbltk gthtl cjjq ds-
cjrbq b dtkbxfdsq jkbr Cnfhwf, bcgjkytyysq
cgjrjqcndbz b ljcnjbycndf.
Jnrelf Ns b Rnj Ns?_cghjcbk wfhtdbx.
D jndtn Dbltybt ghjbpytckj: Z_Ihfvfyf.
Euytnyysq vsckm j cnfhjcnb, jktpyb b cvth-
nb, z gjrbyek ljv vjq d gjbcrf genb cgfctybz.
Dct dtob ecnhtvkzncz r hfpkjtyb, kbim
Bcnbyf ghtsdftn d dtxyjcnb. Dc gjlktbn
bpvtytyb b ytn gjcnjzycndf, yj ckjdf ell
jcnfncz ytbpvtyysvb.
Cbllfhnf cghjcbk: Vjyj kb jhtcnb cgj-
rjqcndbt d njv vbht ujhz b cnhflfybz? Z gj-
lfdkty gecnjnj ptvys eljdjkmcndbq, b dczrfz
xedcndtyyjcnm vyt ytyfdbcnyf. Dc euytnftn
vtyz, b cfvj ceotcndjdfybt rftncz ytdsyj-
Ihfvfyfjndtxfk:Ulttcnmpyjq,nfvtcnm
b djpvjyjcnm jkjlf. Ceotcndf, gjldthtyyst
cnhflfybzv, jkflfn b cgjcjyjcnm yfckf-
lfnmcz. Yfxfkj pkf erfpsdftn, xnj b ljhj vjtn
snm hfpdbnj. Bj nb dtob_jnyjcbntkmys.
Nfv, ult cnhflfybz dtkbrb, nfv b kftycndj
eltn dtkbrj, tckb njkmrj ns jnrhjtim ukfpf,
xnjs edbltnm. Rfr xtkjdtr, egfdibq yf rexe
jnhjcjd,ljktyyfqnbkbfqibqghel,gjrhs-
nsq kjnjcfvb, nfr t njxyj ljkty ns bcrfnm
dtkbrjttccvthnyjtjpthjYbhdfys,xnjsjxbc-
nbnm crdthye. Tckb jpthj nj yt cnfytn ghtlvt-
njv bcrfybz, nj dbyf yt d jptht. Nfr t, rjulf
ceotcndetn kfujckjdtyysq genm, dtleobq xtkj-
dtrf, cdzpfyyjuj uhtjv, r cgfctyb d Ybhdfyt,
dbyf yt d nhjgt, yj d xtkjdtrt, tckb nhjgf nf
jcnfncz d cnjhjyt. B rjulf xtkjdtr, jnzujoy-
ysq ytleujv, yt djcgjkmpetncz gjvjom dhfxf,
rjnjhsq vjtn bcwtkbnm tuj, dbyf yt dj dhfxt.
Nfr t njxyj, rjulf xtkjdtr, jezyysq tkfybtv
pkjys gjcnegrjd, yt botn lejdyjuj herjdjl-
cndf Jpfhtybz, dbyf eltn yt d njv jcdjjlf-
otv jn uhtjd herjdjlcndt.
Wfhtdbx dybvfk velhsv ckjdfv b crfpfk: Z
pyf,xnjljcnbuyewtkb,yjjntwujdjhbn,xnj
z to y b gekmc vjq mncz ckbirjv gjkyj-
rhjdyj, xnjs dtcnb bpym ihfvfys.
Dtkbxfdsq Cnfhtw jndtxfk: Ns ljkty pyfnm,
xnj lkz gjbcrjd Bcnbys dhtvz dctulf kfujghb-
Nhtgtn hfljcnb ghjybpfk cthlwt Cbllfhnb:
Bvtyyj ntgthm dhtvz bcrfnm Bcnbye. Ntgthm
dhtvz gjhdfnm dct cdzpb, rjnjhst vjuen djc-
ghtgzncndjdfnm vyt ljcnbxm cjdthityyjuj jpf-
YttcysqDtcnybrdsckeifkcjljhtybtvht-
itybt Cbllfhnb: Blb, Cbllfhnf, b bcgjk-
yb cdj yfpyfxtybt. Bj ns_jlbcfnndf, bp-
hfyysq ellf; ntt celtyj ghjcdtnbnm vbh.
Ns_Nfnfufnf, Cjdthityysq, bj ns ecnfyj-
dbim Ghfdtlyjcnm b cnfytim Lfhvf-hfltq,
wfhv Bcnbys. Ns_fufdfy, ns_kfujckj-
dtyysq, bj ns ghbpdfy cnfnm Cgfcbntktv b
Bcregbntktv vbhf.
Bcgjkyb cjdthitycndj Bcnbys. B tckb lft
vjkybz jheibncz yf ukfde ndj, yt ecnegb ght-
kmotybzv, edjlzobv kltq c genb Bcnbys. Rfr
cjkywt, dj dct dhtvtyf, cktletn cdjtve genb b yt
botn byjuj, nfr b ns yt gjrbytim nhjgs
Ghfdtlyjcnb, ns cnfytim ellj.
elm yfcnjqxbd d bcrfybz ndjb, b ns jht-
nim,xnjbotim.Cktleqndjtqwtkbytjncnegyj,
b ns gjtlbim. kfujckjdtybt dct jujd, dct
boeob cdtn eltn yfl njj, b yttcyfz vel-
hjcnm yfghfdbn ndjb ifub. Ns eltim ellj,
ns ghjcdtnbim vbh b cgfcim xtkjdtxtcndj jn
ubtkb.
Nfr crfpfd, Dbltybt bcxtpkj, f leif Cbllfh-
nb skf bcgjkytyf djcnjhuf. Jy crfpfk ctt: Z
ghjelbkcz lkz Bcnbys b z htif dsgjkybnm
vj yfpyfxtybt. Z gjhde dct cdzpb, ghbdzpsdf-
obt vtyz r vbhe, b jcnfdk ljv vjq, xnjs
yfqnb genm cgfctybz. Bcnbyyj, z cnfye ellj.
Wfhtdbx dthyekcz dj ldjhtw, xnjs d gjcktl-
ybq hfp dpukzyenm yf nt, rjuj kbk ghtdsit
dct ptvys cjrhjdbo. Jy yfghfdbkcz d gjrjb
vfnthb Hfeks b jnrhsk ldthm. Nfv ujhtkf kfvgf
kfujdjyyjuj vfckf. Yf kjt, ecsgfyyjv fcvb-
yjv, cgfkf Zijlfhf, gjkjbd here yf ujkjde
csyf. Cnjz yf gjhjut, jlbcfnndf cvjnhtk yf
yb, b cthlwt tuj hfphsdfkjcm jn njcrb. jkm
hfpkerb ghjypbkf tuj. Yj ybxnj yt vjukj gjrjkt-
fnm tuj htitybz, b vetcndtyysv cthlwtv gj-
lfdbk jy cdjb xedcndf b jnjhdfkcz jn cfvjuj tve
ljhjujuj.
Tuj rjym Rfynfrf sk jclkfy, b, yfqlz dhfnf
ldjhwfibhjrjjnrhsnsvb,jyyfghfdbkrjyz
d nbibye yjxb. Dthysq djpybwf cjghjdjlfk
tuj. Nfr wfhtdbx Cbllfhnf jnhrcz jn ptvys
yfckfltybq, jnrfpfkcz jn cdjtuj wfhcndf, gj-
hdfk dct cdzpb b dcnegbk yf genm tpljvbz.
5,6
jcbgjhxtnshtvtcnfdBylbb
dspsdfn gfkjvybxtcndj gjxbnfntktq extybz
ells.
Vtcnj hjltybz_Rfgbkfdfcne; ujhjl njn,
rfr et skj crfpfyj, yfjlbkcz d Ctdthyjq
Bylbb, d ghtlujhmz Ubvfkftd, d dthjdmz htrb
Ufylfr, b sk hfpheity to ghb bpyb ells.
Vtcnj jpfhtybz_jl-Ufz, ult yfjlbkfcm
xfcnj egjvbyftvfz hjof Ehedtkf, gjl ntym rj-
njhjq Ufenfvf jpfhyyj jtlbybk dct cdjb lj-
cnbtybz. Vtcnj gthdjq ghjgjdtlb_Cfhyfn
(jrjkj tyfhtcf), ult, gj dshftyb ghtlfybz,
ellfgecnbkdjlrjktcjPfrjyf.Vtcnjnj
lj cb gjh hfybn hfpdfkbys lhtdytqib jot-
bnbq. Vtcnj cvthnb_Reibyfufhf (Ytgfk).
D pfgbcrf rbnfqcrjuj gentitcndtyybrf Af
Czyz (392414), gjctnbdituj Bylb, vs dcnht-
xftvjgbcfybzhfpdfkbydkfltybqRfgbkfdfcne,
f nfrt b ghjxb gjxbnftvs vtcn.
Ytcvjnhz yf nb afrns, ytcvjnhz yf lhtdybt
rjkjyys wfhz Fijrb, yfjlzncz kbntkb clt-
kfnm bp ells vba b jnjhdfnm nj dscjrjt ext-
ybt jn bpyb. Ahfywep Ctyfh d jcjjq rybut
endthlfk, xnj ellf tcnm cjkytxysq vba. Yj
b nen yferf djccnfyjdbkf xtkjdtxtcre kbxyjcnm
Exbntkz Ufenfvs ells. Ehyf c xfcnm pjks b
rjcntq ells, yfqltyyfz d Gbghfdt d ytgfkm-
crb nthfz b lfnbhjdfyyfz yflgbcm, f nfrt
bcnjhbxtcrfz ehyf c xfcnm htkbrdbq Exbntkz,
gjkjtyyfz wfhv Rfybirjq b yfqltyyfz jrjkj
Gtifdfhf, cdbltntkmcnden jghtltkyyj j cvth-
nb Gthdjexbntkz vbhjdjq jobys, Ufenfvs
ells.
Yt yeyj levfnm, xnj bpym Ufenfvs ells
ghjntrfkf chtlb jotuj ghbpyfybz b cgjrjq-
cndbz. Yfjjhjn, cjhfybkbcm lfyyst, erfpsdf-
obt yf rktdtne b dctdjpvjyst ghtgzncndbz,
yf rjnjhs Exbntkm, rfr bcnbyysq jhtw, njkm-
rj erhtgkzkcz, ntv edtkbxbdfz pyfxtybt cdjtuj
gjldbuf. Vyjubt lfyyst ujdjhzn j njq dhflt-
yjcnb, rjnjhe jy dcnhtxfk chtlb fcrtnjd b hf-
vbyjd, ytyfdbltdib tuj. Gthdst_pf gjhbwf-
ybt b bpedthcndf, dnjhst_pf jnrfp ghbpyfnm
b ghfdf yf cjwbfkmyst ghtbveotcndf b yf pyf-
ybt bcnbys gj ghfde hjltybz.
Gthdsv jy ujdjhbk: Tckb s vjyj skj lj-
cnbxm cjdthitycndf b jcdjjltybz jn ep, ghb-
dzpsdfobxtkjdtrfrptvkt,njkmrjjnrfpjv
jn gbob b xtkjdtxtcrb eckjdbq, nj kjiflm b
rjhjdf lfdyj ljcnbukb s tuj.
Dnjhsv_Gjltkfvxtkjdtrcnfyjdbnczgf-
hbtq, gj ltkfv cnfyjdbncz hfvbyjv. Jujym, pf-
yysq hfvbyjv, b jujym, pfyysq iel-
hjq, jlbyfrjdj bvtn gkfvz, zhrjcnm b cdtn....
Rxtveghbdtkfdfifjnltkyyjcnm?Pf ktjv
ds blnt yf jobq fpfh b wtybnt vjytns bp
rjitkz ielhs. Dfif jnltkyyjcnm ghjcnj yf-
psdftncz uhftjv. B cdzotyyst dtob dfib
ghjcnj jhelbz jvfyf.
Bveotcndj jufnjuj hfvbyf yt tcnm kb
gjyjitybt jtcndtyyjuj pfrjyf? Ds cxbnftnt
u cdtnjv, f ctdth_nmvj. eltn dhtvz, rjulf
ghble jn gjkeyjxb, b dfi cdtn gjvthrytn. Lft
gnbws ktnzn yf ctdth, xnjs nfv ghbytcnb vbhe
gntywjd. Lft cthst uecb pyfn wtyyjcnm bve-
otcndf yf ptvkt. Yj hfvby gsnftncz yfbnm
pjkjnjv gjzc cdjq b yfhfnm cjrhjdbof gjl
gjhjujv ljvf. hfvby, ns dtlim fkre
bpym b rjytw ndjq eltn fkrbv. Ns gthdsq
eltim gjlktfnm eybxnjtyb. Tckb eqle yf
ctdth, nj jnnelf b dthyecm. (Cj ckjd ecnyjq nhf-
lbwbb ellbcnjd Bylbb.)
Bpdtcnys ckexfb, rjulf, gjckt ghjbpytctybz
bv htxtq, juhjvyjt jkmibycndj ckeifntktq gj-
rbyekj tuj, b kfujckjdtyysq crfpfk: Pthyj jn-
ltkbkjcm jn vzrbys; jcnfdifzcz jobyf, cbkm-
yfz etltybtv, exhtltyf. jhjij, xnj nb
ujhltws elfkbkbcm.
Dcgjvybv gbpjl, rjulf tuj kbfqibq ext-
ybr b hjlcndtyybr Ltdflfnnf pflevfk chjcbnm
jkjvjr crfks yf ghjjlbdituj Exbntkz b lft
ecgtk gjdhtlbnm tve gfktw.
Dcgjvybv tcnjre celme, gjcnbuie tuj
gktvz b hjlbye jn vcnbntkmyjuj wfhz. Ktutyls
hfccrfpsdfn, xnj ellf, yfjlzcm c kbvsv
extybrjv Fyfyljq lfktrj jn ujhjlf d vjvtyn
yfgfltybz yf tuj cnhfye, gjxedcndjdfk tcnj-
xfqie ujkjdye jkm, ku yf ptvk b yfrhsk-
cz gkfojv, xnjs crhsnm jn tlbycndtyyjuj
cdbltntkz crjhm, jdkfltdie tuj cnjbxtcrbv
cthlwtv.
Nfrt yt sk jy kbiy b abpbxtcrb cnhflf-
ybq. Xfcnj egjvbyfncz bcgsnsdftvst bv t-
cnjrbt jkb d cgbyt, b cfvfz cvthnm tuj zrjs
ghjbpjikf jn ytljhjrfxtcndtyyjq gbob. Dct
nb gjlhjyjcnb ltkfn tuj jkbr, bcnbyyj,
xtkjdtxtcrbv b kbprbv.
kjdj
ellf
yt tcnm bvz, yj jpyfxftn
cjcnjzybtevf,ljcnbuitujdscitqnjxrbhfp-
dbnbz, d erdfkmyjv gthtdjlt_gjpyfdibq, bkb
njn,rnj jkflftn cjdthityysv pyfybtv_vel-
hjcnm.
Cjukfcyj gfkbqcrbv cenhfv, ellf ybrjulf yt
endthlfk cdjtuj dctpyfybz, rjnjhsv yfltkbkb
tuj extybrb b gjcktljdfntkb. Nt, rnj crfpfkb
ntt, Dfxxf, xnj Exbntkm Ufenfvf pyftn dc, dblbn
dc, endthlftn cdj jkflfybt tpuhfybxyjq
vjom ghjdbltybz b pyfybz b ujdjhbn: je
kb z bkb ytldbbv, jlhcnde bkb cgk, dctulf
b dj dcv ghbceot vyt dctpyfybt, nt klb yt
ujdjhzn, xnj z crfpfk,_jyb jdbyzn vtyz,
djghtrb dczrjq bcnbyt.
Cbks,rjnjhsvbjkflftnellf,ytxeltc-
ys, bj xelj tcnm yfheitybt pfrjyjd ghbhjls.
Dscifz vjom ells dgjkyt cjukfcetncz c dtx-
ysv gjhzlrjv dtotq. Tuj cdthxtkjdtxtcrbt
cgjcjyjcnb xeltcys gjcnjkmre, gjcrjkmre lt-
zntkmyjcnm xtkjdtrf ljkyf rfpfnmcz xeltcyjq
ybpibv ceotcndfv. Gjldbybrfv, jhwfv bc-
nbyyjuj pyfybz nfr t tcntcndtyyj dszdkznm
cdjbytjsxystcgjcjyjcnb,rfrgnbwtktnfnm
b hst gkfdfnm.
ellf,_cjukfcyjjlyjventrcne,_tcnmkbim
cnfhibq bp kltq, jnkbxfobqcz jn yb yt
jktt, yttkb gthdsq dskegbdibqcz wsgkyjr
jn lheub wsgkzn jlyjq yfctlrb.
Pyfybt gjlyzkj tuj d lheue rfntujhb ce-
otcnd, bj ghbywbg lbaathtywbfwbb pfrkxy
d ukebyt cjpyfybz.
Jcjtyyj gjlxhrbdftncz xtkjdtxyjcnm Ufenf-
vs ells d lhtdytqib gbcfybz, ult dcnhtxf-
ncz dshftybz: Ufenfvf ellf, njn cjdthity-
ytqibq bp ldeyjub.
Gfkbqcrbt cenhs cjlthfn vyjuj zhrb jght-
ltktybq dscjrb rfxtcnd Ufenfvs_Exbntkz,
erfpfdituj genm. Ghbdtlv ytrjnjhst bp yb:
Jy yfxfkmybr rfhfdfyf, exhtlbntkm, exbntkm,
ytchfdytyysq djcgbnfntkm kltq.
Xtkjdtxt-
cndjrfnbkjcmgjljyjrjktcegjdjprbgjgenb
r ubtkb, pfkelbdittcz tp ghjdjlybrf b gj-
rhjdbntkz. Jy erfpfk bv dthysq genm.
Jy Dkflsrf rjktcf kfujuj Pfrjyf. Jy Ktd
Pfrjyf.
Jy ghtrhfcysq wtkbntkm_cjcnhflfntkm-
ysvb chtlcndfvb jy bpktxbdftn jgfcyj jkmys
kltq.
GjxbnftvsqUfenfvf_gffhm.Tujgfiyz_
tccvthnbt.
Jy_cdtnvbhf.Gjljyjgjlsvfotvecpt-
vkb, gjljyj hfcrhsdfotve xnj crhsnj, gj-
ljyj ytceotve d ntvyjnt cdtnbkmybr, xnjs
bvtobt ukfpf vjukb dbltnm,_nfr Ufenfvf
jcdtnbk cdj extybt cj dct cnjhjy.
Jy_jcdjjlbntkm. Jy jcdjjlftn, bj cfv
sk jcdjjly. Tuj yhfdcndtyyst b lejdyst
cjdthitycndf cdbltntkmcnden bcnbye tuj ext-
ybz, b vjom tuj djpltqcndbz yf jrhefob
pfrkxfkfcm d ghbvtht tuj kbxyjuj nhelf.
Lhtdybt gbcfybz dctulf gjlxhrbdfn bp-
ytyyjcnmtujextybz.Ufenfvfytjndjhfxbdfkcz
jn bpyb, yj ghjybrfk dj dct elyb nhelzob-
cz. Bcrfk hfcgjkjbnm b r extyb, ghtljcnf-
dkzk bv exfcnbt d cdjb jobyf, ghbybvfk b
ghbukfitybz b yt jzkcz gjctotybq rehnbpfyjr
bhfltq,ldewtynhjdcdtncrjqbpybd ujhj-
lf Bylbb. Cnfhfkcz yt jcrjhkznm gjyfghfcye
nhflbwbjyys jsxftd; vfkj njuj, jy bcrfk djp-
vjyjcnmlfnmbvcdjextybt,yfjlzjgjhe
d jcjj gjxbnftvjq nhflbwbb, yt gjcnegfzcm
ghb njv jcyjdysvb ghbywbgfvb.
Ytskjjndktxyyjcnbdtujextybb,jyybrj-
ulfytghjnbdjcnfdkzkceotcndeotqhtfkmyjcnb
bltfk bpyb vbcnbxtcrjq b nhfycwtyltynfkm-
yjq. Jy gjlxhrbdfk htfkmyjcnm ceotcndeob
dtotqbeckjdbqlkzlfyyjujdhtvtyb.Bnfr
rfr tuj ltzntkmyjcnm b vsckm ghtbveotcndtyyj
dhfofkbcm d rheue bpytyys eckjdbq, nj b cj-
lthfybt cdjb htxtq b ghbnx jy xthgfk bp
jsltyyjq bpyb, gjkmpezcm cfvsvb ghjcnsvb
jhfpfvb b chfdytybzvb.
Bcjlz bp ghtlcnfdktybz gfhfkktkbpvf vtle
ghbhjljq b xtkjdtxtcrjq bpym, bylbqcrbt
vsckbntkb gjkfufn, xnj zdktybz ghbhjls vjuen
yfv vyjujt gjzcybnm d ghjzdktybz yfitq
bpyb. ellf, ghbybvfz njn vtnjl, cxfcnkbdj
cjhfybk lkz cdjtuj extybz jgsn cnfhjq nhf-
lbwbb. Z cltkf ntt chfdytybt, bj vyjubt
hfpevyst klb gjyzkb gjchtlcndjv chfdyt-
ybz_nfrjdfskfjsxyfzajhvekfells.
B njn ghjcnjq, bpytyysq gjljl cjjofk tuj
extyb zhrjcnm b etlbntkmyjcnm.
Dkbzybt tuj yf kltq skj ghjgjhwbjyfkmyj
tuj dtht d ctz, d cdjb cbks b d cdj vbccb.
Dctulfdjlbkjydgjkjtybtrfljujextybrf
b ckeifntkz, lfdfz bv cfvjt ytjjlbvjt b
cjjhffzcm c b gjybvfybtv. Yt jnzujofk
extybrjd b ckeifntktq, yt bvtdib ytjjlb-
vjq gjlujnjdrb r ecdjtyb dscituj pyfybz,
ytgjcbkmysv lkz yb evcndtyysv ghjwtccjv.
Nfrt yt gjjohzk cnhtvbdibcz r jndktxy-
yjve pyfyb b yt ghbvtyzdib d bpyb tuj
dscjrjnbxtcrjt extybt. Rjulf jlby bp gjlj-
ys djghjifntktq, gj bvtyb Vfkeyrmz, cghjcbk
jlyfls kfujckjdtyyjuj j yfxfkt dct dtotq_
kfujckjdtyysq hfybk vjkxfybt, bj jy cxb-
nfk, xnj yfbukfdytqifz pflfxf skf d endth-
ltybb htfkmyjcnb jrhefotuj yfc, nj tcnm
dbltnm dtob, rfr jyb ceotcnden djrheu yfc, b
cnfhfnmcz ghtlt ekexibnm b, cgjcjcndjdfnm
b djkwbb b yt nhfnbnm dhtvtyb yf byntk-
ktrnefkmyst cgtrekzwbb.
Ytcjvytyyj, pyfybt tuj ghtdsifkj lfdftvjt
bv Extybt, yj jcnjhjyjcnm, gjlcrfpsdftvfz
dtkbrj velhjcnm, elthbdfkf tuj jn dslfxb
gjyznbq, rjnjhst yt vjukb snm ecdjtys cjpyf-
ybtv ckeifntktq b, gj njq ghbxbyt, vjukb
cnfnm hfpheibntkmysvb.
Jlyflskfujckjdtyysqjcnfyjdbkczdfv-
erjdjq hjot d Rfeifvb. Dpzd ghbujhiy
kbcnmtd, kfujckjdtyysq cghjcbk extybrjd:
_Rfrlevftnt,extybrbvjb,xnjjkmit:
nf kb ghbujhiyz kbcnmtd d vjtq hert bkb t
kbcnmz, jcnfdibtcz yf lthtdmz njq hjob?
_Kbcnmz d hert kfujckjdtyyjuj vfkjxbc-
ktyys; ytchfdytyyj xbckj kbcnmtd dj dctq hjot.
_Bcnbyyj nfr, b nj, xnj z gjpyfk b yt gjdt-
lfk dfv, ujhfplj jkmit njuj, xnj z gthtlfk dfv.
B gjxtve, j extybrb, yt gjdtlfk z njuj dfv?
Gjnjve, xnj yt skj s gjkmps dfv jn njuj, bj
jyj yt cgjcjcndjdfkj s dscitq bpyb. Jyj
ytdtlnrhfpjxfhjdfybdnjvptvyjvvbht,
r eybxnjtyb dczrjq xedcndtyyjcnb, r ghtrhf-
otybtkfybz,rvbhe,rdscitvepyfyb,
r ghjeltyb, r Ybhdfyt. Gjnjve z b yt gtht-
lfknjujdfv.Yjxnjtgjdtlfkzdfv?Nj,
xnj zdkztncz cnhflfybtv, bcnjxybrjv cnhflfybz,
ghtrhfotybtv cnhflfybz, b erfpfk genm, dtle-
obq r ghtrhfotyb cnhflfybz.
Byfcnjkmrjextybttujskjbylbdblefkmyj
d rfljv jnltkmyjv ckexft b ghfrnbxyj, xnj
ecnfyjdbkfcm nhflbwbz nh rheujd extybz: lkz
bphfyys, lkz jobyybrjd b lkz dct.
Jcyjdsdfz cdjb jobys, ellf cnhtvbkcz
cjplfnm yfbkexibt eckjdbz lkz nt, rnj ndhlj
htibk hfjnfnm yfl hfcibhtybtv cdjtuj cjpyf-
ybz lkz ljcnbtybz dscituj pyfybz, b pfntv
gjcskfnm b d bpym exbntkzvb bpyb b ghj-
djpdtcnybrfvb vbhjdjq jobys.
Gjcnjzyysq rjynhjkm gjcnegrjd, ckjd b
vsckb, rjnjhjuj jy nhtjdfk jn cdjb extybrjd
btprjnjhjujytvjtnsnmecgtfyfgenb
r cjdthitycndjdfyb, gjxnb ytljcnegty lkz
yfjlzobcz d jsxys eckjdbz bpyb, ult
nsczxb dytiyb jcnjzntkmcnd b vtkrb jz-
pfntkmcndgjcnjzyyjjndktrfncnhtvzotujcz
r wtkb. Yj bpym chtlb kltq, jtlbyyys
jlybv ecnhtvktybtv, jobvb vsckzvb b ghb-
dsxrfvb, skf dtkbrjq gjvjom, bj lfdfkf
djpvjyjcnmtpgjnthbythubbhfpdbdfnmcz
d tkftvjv yfghfdktybb.
ellf_exbdibq, xnj dj dcv vbht ceot-
cnden kbim rjhhtkzns, dpfbvjjnyjitybz; pyf-
Ldf ghfdbkf skb ytjjlbvs lkz gjcneg-
ktybz d jobye: gjkysq jnrfp jn kbxyjq cj-
cndtyyjcnb b yhfdcndtyyfz xbcnjnf; jcnfkmyst
ghfdbkf rfcfkbcm cnhjujq cfvjlbcwbgkbys b
jobyysjzpfyyjcntq.Rflsqdcnegfdibq
djobyeghjbpyjcbkajhveke:Ghbtuf
r ellt, ghbtuf r extyb, ghbtuf r j-
obyt, rfr r hfpheibntkzv vjb cnhfjd. Gth-
dsq_cdjbv extybtv, dnjhjt_cdjtq ytght-
kjyjq bcnbyjq b nhtnmz_cdjbv ghbvthjv
ghtrhfcyjuj pfrjyf, ghtgjlfyyjuj ellj.
Cehjdj ghjdjlbkcz jnrfp jn cjcndtyyjcnb.
Ghbxv jnrfp jn cjcndtyyjcnb yeyj skj
dszdbnm yt cnjkmrj dytiyt, crjkmrj ghbyznm tuj
cjpyfybtv.
Jlyfls extybr cghjcbk kfujckjdtyyjuj:
Rfr gjyznm bcgjkytybt pfgjdtlb jnrfpf jn cj-
cndtyyjcnb?Jlbyextybrgjrbyekdctdtob,
yj Exbntkm ghjljkfk eghtrfnm tuj d cjcndty-
yjcnb.Lheujqjcnfkczdjrhetybbdtotq,yj
yt pfckebk eghrf.
Xedcndj cjcndtyyjcnb bpvthztncz yt dtof-
vb, yj vsckzvb. Vjyj bvtnm dtob b yt snm
cjcndtyybrjv.
ellf gjcnjzyyj cjdtnjdfk bvtnm djpvjyj
vtymit dtotq, xnjs yt jnlfdfnm bv ckbirjv
vyjuj dhtvtyb.
Dcz bpym jobys skf cnhjuj lbcwbgkbyb-
hjdfyf, bj jcyjdjq extybz ells skf tktp-
yfz cfvjlbcwbgkbyf lkz jeplfybz tcgjhzljx-
ys xedcnd, vscktq b hfpdbnbz ytgjrjktbvjq
djkb. B njkmrj rjulf extybr jdkfltdfk cdjbvb
xedcndjdfybzvb, njkmrj njulf Exbntkm ghbjn-
rhsdfk pfdtce b lfdfk pflfxe. Pfntv et extybr
gjcntgtyyj ljgecrfkcz r ukebyfv pyfybz. Bp
nfrb lbcwbgkbybhjdfyys b djcgbnfyys yf
cehjdjv jnrfpt jn dctuj kbxyjuj, cktljdfntkmyj,
vetcndtyys b tccnhfiys kltq, jntk
Ufenfvf ellf cjplfnm hfjnybrjd jotuj kfuf,
ndjhwjd yfhjlyjuj cjpyfybz b ghjdjpdtcnybrjd
Vbhjdjq Jobys.
VetcndjdextybbUfenfvsskjgjkjtyj
d jcyjde dct ljcnbtybq. Ytn bcnbyyjuj cj-
cnhflfybz tp vetcndf; tp vetcndf ytkmpz
ljcnbxm cfvjlbcwbgkbys; nthgtybt tcnm vet-
cndj; tp vetcndf ytkmpz ghjybryenm d ukem
bcnbyyjuj pyfybz b jhtcnb velhjcnm Fhfnf.
Ufenfvf nhtjdfk jn cdjb extybrjd gjkyjuj
eybxnjtybz cnhff. Pfgjdtlfyj tccnhfibt
vsckb, tccnhfibt ltqcndbz. Cfvj ghjpdbot
Ufenfvs ells_Ktd b tuj kbxyst ghbpsds
blnb xthtp dct ghtgzncndbz rfr yjcjhjub b
ckjys gjrfpsdfn, rfrfz ukebyf tccnhfibz
skf pfgjdtlfyf bv. B gjnjve extybt Ufenfvs
ells vjyj, ghtlt dctuj, yfbvtyjdfnm ext-
ybtv tccnhfibz.
Djbys, djbys, nfr pjdv vs ctz,
j extybrb, bj vs chfftvcz.
Vs chfftvcz pf kfujhjlye ljktcnm,
pf dscjrbt cnhtvktybz,pf dscie
velhjcnm,
Gjnjve pjdv vs ctz djbyfvb.
jukfcyj nhflbwbb, jnrhsnbtv Wtgb
ghbxbyyjcnb (ldtyflwfnm yblfy) jpyfvtyjdf-
kjcm ljcnbtybt Ufenfvj jpfhtybz. Ghjktvf,
vexbdifz tuj vyjubt ujls, yfikf hfphtitybt.
Hfpvsikzz jn ghbxbys r ghbxbyt, Ufenfvf
ljik lj bcnjxybrf pkf.
12. Ceotcndjdfybt tcnm cnhflfybt, bj d yv
pfrkxtys cnfhjcnm, cvthnm b nsczxf cnhflfybq.
11. Z cnhflf, gjnjve xnj z hjly.
10. Z hjly, gjnjve xnj z ghbyflkte vbhe
9. Z hjlfcm, gjnjve xnj z gbnf d ctt
ceotcndjdfybt.
8. Z gbnf b, bj z bvt tkfybz.
7. E vtyz tcnm tkfybt, bj z bvt xedcndj-
dfybz.
6. Z xedcnde, bj z cjghbrfcfcm c dyti-
ybv vbhjv.
5. nj cjghbrjcyjdtybt ghjbpdjlbncz ltq-
cndbtv vjb itcnb xedcnd.
4. Vjb xedcndf ghjzdkzncz, bj, elexb
bylbdblefkmyjcnm, z ghjnbdjcnfdk ctz tp-
kbxyjve.
3. Z bylbdblefkmyjcnm, bj z bvt cjpyfybt,
ghjgbnfyyjt cjpyfybtv njq kbxyjcnb.
2. nj cjpyfybt cjplfkjcm dcktlcndbt vjb
ghtyb ceotcndjdfybq.
1. nb ceotcndjdfybz jvhfxbkb vj cjpyfybt,
bj z yt pyfk.
Ghbyznj ne ldtyflwfnbxktyye ajhveke
gthtxbckznm d jhfnyjv gjhzlrt:
1. Fdblmz (jvhfxyyjcnm, ytdttcndj).
2. Cfycrfhf (rfhvf).
3. Dblyzyf (cjpyfybt).
4. Yfvf-hegf (ajhvf, xedcndtyyjt b ytxed-
cndtyyjt).
5. Ifl-fznfyf (itcnm nhfycwtyltynfkmys
jcyjd xedcnd).
6. Cgfhif (cjghbrjcyjdtybt).
7. Dtlfyf (xedcndjdfybt).
8. Nhbiyf (flf, djltktybt).
9. Egflfyf (dktxtybt, ghbdzpfyyjcnb).
10. fdf (snbt).
11. Lfnb (hjltybt).
12. Lfhf-vfhfyf (cnfhjcnm, cvthnm).
Bnfr, bcnjxybr b gthdjghbxbyf dct tlcndbq
xtkjdtxtcndf d jvhfxyyjcnb, d ytdttcndt. Jn-
clf zhrbt jghtltktybz b jceltybz Ufenfvj
bvtyyj ytdttcndf. Jy endthlfk, xnj ytdtt-
cndj tcnm dtkbxfqitt ghtcnegktybt, bj jyj zd-
kztncz ghbxbyj dct xtkjdtxtcrb cnhflfybq,
pfcnfdkzzyfcwtybnmnj,xnjytljcnjqyjsnmwt-
ybvsv, cnhflfnm nfv, ult yt ljkyj snm cnhf-
lfybz, b, ghbybvfz bkkpbb pf htfkmyjcnm,
ghjdjlbnm yfie bpym d gjujyt pf ybxnjysvb
wtyyjcnzvb, ghtythtufz ntv, xnj d ltqcndbntkm-
yjcnb zdkztncz yfbjktt wtyysv,_pyfybtv
nfqys xtkjdtxtcrjuj snbz b celms.
Cdtn, rjnjhsq vju hfcctznm ne nmve b bpf-
dbnm jn cnhflfybz, sk zdkty Ufenfvj ellj
rfr pyfybt Xtnsh kfujhjlys bcnby.
1. Cnhflfybz djgkjoyyjuj snbz, ghjbcnt-
rfobt bp gjcnjzyyj djpjyjdkzobcz hjlt-
ybq b cvthntq.
2.Ghbxbyfnbcnhflfybqdjvhfxyyjcnb,
d flt cfvjeljdktndjhtybz d ptvys ghbcdjt-
ybz, dktreob pf cjj ytghtrhfoftvjcnm gj-
dnjhyjuj, ytcjdthityyjuj snbz.
3. Ghtrhfotybt cnhflfybq pfrkxftncz d lj-
cnbtybb cjcnjzybz ghjcdtnkyyjuj dvtotybz
b, ntv cfvsv, cjplfybb djpvjyjcnb cjpyfntkm-
yjuj ghbjcnfyjdktybz rheujd snbz yf Ptvkt.
4. Genm r ghtrhfotyb nb cnhflfybq cj-
cnjbn d gjcntgtyyjv ecbktybb ktvtynjd, yf-
ghfdktyys yf cjdthitycndjdfybt lkz eybxnj-
tybz ghbxby snbz yf Ptvkt, b d ghbkbtybb
r dtkbrjq Bcnbyt.
Genm r njq bcnbyt hfpltky sk Ufenfvjq yf
djctvm cnegtytq:
1. Ghfdbkmyjt hfcgjpyfdfybt (xnj rfcftncz pf-
rjyf ghbxbyyjcnb).
2. Ghfdbkmyjt vsiktybt.
3. Ghfdbkmyfz htxm.
4. Ghfdbkmyjt ltqcndbt.
5. Ghfdbkmyfz bpym.
6. Ghfdbkmysq nhel.
7. Ghfdbkmyfzlbntkmyjcnmbcfvjlbcwbgkbyf.
8. Ghfdbkmyjt cjchtljnjxtybt.
Xtkjdtr,ghjdjlzobqdbpybnbgjkjt-
ybz, jcdjjlftncz jn cnhflfybq ptvyjuj snbz,
zdkzobczcktlcndbtvytdttcndf,tkfybq
b djltktybq. Rjulf nj jcdjjltybt jceot-
cndktyj, ljcnbuftncz Ybhdfyf.
Xnj tcnm Ybhdfyf? Ybhdfyf tcnm rfxtcndj
dvtotybz dct ltqcndbq, yfcsotyyjcnm jtv-
ktvjcnb.Nhtgtnjvjpfhyyjcnbghbntrfnbcnby-
yst pyfybz. Cgjrjqcndbt tcnm kbim dytiybq
ghbpyfr, yt dshffobq ceoyjcnb cjcnjzybz.
D cjdhtvtyyjv gjybvfybb vs vjtv jghtlt-
kbnm Ybhdfye rfr cjcnjzybt cjdthitycndf dct
ktvtynjd b ythubq d bylbdbleevt, ljcnbuib
ghtltkf yfghztybz, gjkjtyyjuj lkz lfyyjuj
rjcvbxtcrjuj wbrkf.
Ufenfvjq elljq nfrt erfpfys ltcznm dtkb-
rb ghtgzncndbq, yfpdfyys jrjdfvb:
1. Bkkpbz kbxyjcnb.
2. Cjvytybt.
3. Cetdthbt.
4. Ntktcyst cnhfcnb.
5. Ytyfdbcnm.
6. Ghbdzpfyyjcnm r ptvkt.
7. tkfybt yfckfltybz b ecgjrjtybz.
8. Ujhljcnm.
9. Cfvjljdjkmcndj.
10. Ytdttcndj.
Lkz ljcnbtybz dscituj pyfybz ytjjlbvj
gjhdfnm dct nb jrjds.
D ellbpvt hfphfjnfys lj vtkmxfqib lt-
nfktq gjlhfpltktybz xedcnd b gjeltybq ev-
cndtyyjuj ghjwtccf, rfr ghtgzncndbq b cgjcjjd
hfpdbnbz lkz jktuxtybz cfvjgjpyfybz, genv
nhtybhjdrb evf b hfpvsiktybz yfl rflsv
ghtlvtnjv dj dct ltnfkz. Cktlez nbv genv
cfvjgjpyfybz, xtkjdtr, d rjytxyjv htpekmnfnt,
ghbjlbn r pyfyb bcnbyyjq ltqcndbntkmyjcnb,
nj tcnm dblbn bcnbye, rfr jyf tcnm. nj tcnm
vtnjl, ghbvtyztvsq rflsv velhsv exbntktv
lkz hfpdbnbz evcndtyys cgjcjyjcntq extybrf.
Ghjgjdtlez Xtnsht kfujhjlyst bcnbys b
kfujhjlysqGenm,Ufenfvf,cjlyjqcnjhjys,gj-
hbwfk abpbxtcrjt evthodktybt gkjnb fcrtnfvb
b hfcgeotyyjcnm xedcnd, c lheujq_erfpsdfk
yf Genm djcmvb cnegtytq rfr yf genm ufhvjyb-
pfwbb xedcnd b ljcnbtybz itcnb cjdthitycnd
Fhfnf: cjcnhflfybz, yhfdcndtyyjcnb, nthgtybz,
vetcndf, cjchtljnjxtybz b velhjcnb.
ellf jcjtyyj yfcnfbdfk yf dvtotybb ext-
ybrfvb gjyznbz gfh ghjnbdjgjkjtybq, bkb
lde rhfqyjcntq, bj gjpyfybt ltqcndbntkmyj-
cnb ljcnbuftncz kbim genv cjgjcnfdktybz gfh
ghjnbdjgjkjtybq. Tckb extybr yt vju jcbkbnm
njuj, ellf yt ghbjofk tuj r lfkmytqitve
pyfyb, bj nj skj s yt njkmrj tcgjktpyj,
yj lft dhtlyj. Dvtotybt njuj gjyznbz j-
ktuxfkjcm ecdjtybtv ghbywbgf jnyjcbntkmyjcnb
ellf endthlfk jnyjcbntkmyjcnm dctuj ce-
otuj, erfpsdfz yf dtxyst bpvtytybz d ghbhjlt,
yfytgjcnjzycndjdctujddtxyjcnhtvzotvcz
r cjdthitycndjdfyb gjnjrt snbz tcghtltkm-
yjuj. Yfcrjkmrj jy sk dthty njve ghbywbge
jnyjcbntkmyjcnb, vjyj dbltnm bp cktleotq
ghbnxb.
Ghtlcnfdmnt ctt,_crfpfk kfujckjdtyysq
jlyfls cdjbv gjcktljdfntkzv,_xtkjdtrf, jn-
ghfdbditujcz d lfkmybq genm, b rjnjhsq sk
jcnfyjdkty ibhjrbv hfpkbdjv djls. kbfq-
ifz cnjhjyf njuj gjnjrf skf gjkyf jgfcyj-
cntq b euhjfkf tve ubtkm, yj lfkmyzz skf
ghjxyf b cdjjlyf jn jgfcyjcntq. Yt skj yb
xtkyf, xnjs gthttfnm gjnjr, yb vjcnf, gtht-
rbyenjuj yf ghjnbdjgjkjysq thtu. B ghtlcnf-
dmnt ctt, xnj njn xtkjdtr crfpfk ctt: Bcnby-
yj, cnhtvbntkty b ibhjr njn gjnjr, b ytn ybrf-
rb chtlcnd, xnjs gththfnmcz yf lheujq thtu
(Ybhdfyf).Yjtckbzcjtheljcnfnjxyjnhjcnyb-
rf, dtndtq b kbcnmtd b gjcnhj bp yb gkjn, nj,
gjllthbdftvsq nfrbv gkjnjv b hfjnfzecthl-
yjherfvbbyjufvb,zgthtthecmd tpjgfcyj-
cnb yf ghjnbdjgjkjysq thtu. Ntgthm ghtl-
gjkjbv, xnj njn xtkjdtr gjcnegbk cjukfcyj
cdjtve yfvthtyb b, gjcnhjbd gkjn, cgecnbk tuj
yf djle b, hfjnfz yjufvb b herfvb, tpjgfcyj
ljhfkcz lj ghjnbdjgjkjyjuj thtuf.
B djn, gththfdibcm b ljcnbuyed ghjnbdj-
gjkjyjuj thtuf, ghtlgjkjbv, xnj xtkjdtr
njn crftn ctt: Bcnbyyj, jkmie gjkmpe cj-
ckebk vyt njn gkjn, bj c tuj gjvjom, hfj-
nfz herfvb b yjufvb, z tpjgfcyj gththfkcz yf
njn thtu. Xnj tckb z dpdfk gkjn ctt yf ujkjde
bkb gktxb b nfr ghjljke vjq genm?
Cltkfd nfr, ghfdbkmyj kb gjcnegbn xtkjdtr cj
cdjbv gkjnjv? Rfr levftnt ds, extybrb vjb?
D xv t eltn ghfdbkmyjt jnyjitybt xtkj-
dtrf r tuj gkjne?
Bcnbyyj, njn xtkjdtr ljkty crfpfnm ctt:
Gkjnnjncjckebkvytjkmiegjkmpe,
bj, gjllthbdftvsq bv b hfjnfz yjufvb b
herfvb, z tpjgfcyj ljcnbu lfkmytuj thtuf
(Ybhdfys). Yj xnj tckb z jcnfdk tuj yf thtue
b ghjljke cdjq genm?_Bcnbyyj, njn xtkjdtr
gjcnegbk s ghfdbkmyj gj jnyjityb r cdjtve
gkjne.
Njxyj nfr t, j extybrb, ghtlkfuf b z dfv
vj Extybt, bvtyyj rfr chtlcndj r jcdjjlt-
yb b ljcnbtyb, yj yt rfr gjcnjzyye cj-
cndtyyjcnm. Ecdjqnt ne fyfkjub Extybz c gkj-
njv. Lfhvf (extybt) ljkyf snm jcnfdktyf
dfvb, rjulf ds gthtthntcm yf thtu Ybhdfys.
Pltcm vs dblbv, rfr vfkj pyfxtybz ghblfdf-
kjcm kfujckjdtyysv dctve d njv vbht jnyjcb-
ntkmyjcnb, bkkpbb bkb vfqb. Bvtyyj dc, lft
extybt cfvjuj ells, hfccvfnhbdfkjcm rfr bvt-
ott eckjdye, ghtjlzoe b jnyjcbntkmye
wtyyjcnm. Nfrt d njq ghbnxt gjlxhrbdftncz,
xnj dc ljcnbuftncz kbim xtkjdtxtcrbvb herfvb
b yjufvb. Bvtyyj, extybt eltn ltqcndtyysv,
kbim tckb kbxyst ecbkbz b kbxysq nhel elen
gjkjtys.
Jobys ells lfdfkb ghbn cfvsv hfpyj-
jhfpysv pfghjcfv b gjnjve cjcnfdkzkbcm bp
cfvs hfpkbxys ktvtynjd. D
Vbkbylf-gfymt
vs dcnhtxftv cktleobt cnhjrb: Rfrbt ghbxb-
ys pfcnfdkzn gjcnegfnm d jobye?_cghjcbk
jlyfls Vbkbylf cdjtuj cjtctlybrf, ellbq-
crjuj exbntkz Yfufctye. Yf njn djghjc velhtw
jndtnbk: Jlyb cltkfkbcm jobyybrfvb, xnjs
bptfnm nbhfybb wfhz; lheubt cgfcfkbcm jn hfp-
jqybrjd bkb t skb jhtvtytys ljkufvb,
tcnm b nfrbt, rjnjhst ghjcnj jntkb jtcgtxbnm
cdj ceotcndjdfybt.
Tckb ytrjnjhst klb, gjcnegfz d jobye,
bcrfkb cjwbfkmyjuj b vfnthbfkmyjuj ghtbveot-
cndf, nj ujhfplj vyjujxbcktyytt skb bcnbyyst
cjwbfkmyst htdjkwbjyths, cntrfdibtcz gjl
ibhjrbq rhjd djpvjyjcntq, rjnjhst lfdfkj
bv extybt ells, chtlb vhfxyjq atjlfkmyjq
ltqcndbntkmyjcnbnjujdhtvtyb.D
Cennf-ybgfnt
vjyj yfqnb vyjuj cehjds jceltybq cjwb-
fkmyjve gjcnhjtyb b jotcndtyyjq yhfdcndty-
yjcnb njuj dhtvtyb.
Jobyf ghbybvfkf dct tp hfpkbxbz hfc,
rfcn, gjkf; b cfvst hfpkbxyst cnhtvktybz b
gjbcrb yjds gentq yfjlbkb d ytq eljdktndj-
Jobys ells yt skb vjyfcnshzvb, b
dcnegktybz d yb yt skb gjcdzotybzvb, bj,
gj ckjdfv Exbntkz, kbim jcjpyfybt extybz lt-
kfkj bp djitlituj ellbcnf yjdjuj xtkjdtrf b
jobyybrf.
D jobyt ghjdjlbkjcm gjkyjt hfdtycndj dct
xktyjd. Jlby jobyybr jnkbxfkcz jn lheujuj
kbim chjrjv cdjtuj dcnegktybz. Ghb dsjht
cnfhituj djphfcn yt ghbybvfkcz d cjjhftybt.
Cnfhibycndjytbpvthzkjcmctlbyjq.Jnjv,
e rjuj dc ljcnjbycndj pfrkxfkjcm kbim d ght-
rkjyyjv djphfcnt, ujdjhbkjcm, xnj jy notnyj
cnfh. Yj njn, d rjv ujdjhbn cghfdtlkbdjcnm,
rnj evttn dkfltnm cjj, rnj velh, njn tcnm
cnfhibq.
ellf yt ghbyelfk bnm d ntcyjv jotb-
nbb. C cfvjuj yfxfkf chtlb extybrjd skb ghtl-
cnhtvbkbcm juhflbnm b jhfybnm gjkye cfvj-
cnjzntkmyjcnm extybrf. Jobyybr jzpfy sk
cjklfnm ghjcnjne b ghbcnjqyjcnm, yj nfr rfr
ytn ghtbveotcndf d njv, xtv gbnfnmcz bkb dj
xnj jltnmcz, nj ellf ghtljcnfdbk extybrfv bp-
dtcnye cdjjle. Gjelftvst Ltdflfnnj, yt-
crjkmrj jobyybrjd ghjcbkb elle ecnfyjdbnm
lkz extybrjd jktt cnhjue lbcwbgkbye b d gb-
nfybb pfghtnbnm egjnhtktybt vzcf b hss.
ellf jnrfpfk d njq ghjcmt, crfpfd, xnj rf-
lsqcdjjltyghbvtyznmnbvthsyfctt,
yj ytkmpz dvtyznm b d jzpfntkmcndj lkz dct.
Nf t nthgbvjcnm d jltlt, bj ytljgecnbvj,
xnjs cdjjlf dshjlbkfcm d ghbdbktub lkz
ytrjnjhs. Nfr, etlzcm d velhjcnb gjxntyyjuj
Cjys, b edblz tuj jrhjdfdktyyst yjub, kfuj-
ckjdtyysqcrfpfktve:Cjyf,nsskdjcgbnfy
d enjyxyyjcnb, z ghbrfpsdf ntt yjcbnm cfy-
lfkbb yf gjljidt. Cjyf ghjcbk, xnjs nj hfp-
htitybt hfcghjcnhfybkjcm yf dct, b kfujckj-
dtyysq gjcgtibk bcgjkybnm nj tkfybt.
D ntrcnf
vs dblbv, rfr dct ghfdbkf
jobys, exhtlyyjq kfujckjdtyysv, dctulf
skbgjlcrfpfysbpytyyjqytjjlbvjcnm.
Dbyft
ghbdjlbncz nhjufntkmysq gbpjl, gj-
ckebdibq jcyjdfybtv yjdjve ghfdbke lkz j-
Jlbybriepfjktkhfccnhjqcndjvrbitxyb-
rfb,jtccbktyysq,egfkbktfkyfptvktdcdjtq
uhzpb. Ckexbkjcm, xnj kfujckjdtyysq d cjghj-
djltybb dscjrjxnbvjuj Fyfyls jjlbk rtkmb
jobyybrjd; pfqlz d rtkm jkmyjuj brie b
edblz tuj d nfrjv tcgjvjoyjv cjcnjzybb, jy
gjljik r ytve b cghjcbk:
_Xnj c njj, brie, ns jkty?
_Lf, Dkflsrf.
_Yj hfpdt ytn ybrjuj, rnj gjvju s ntt?
_Ytn, Dkflsrf.
_Gjxtve t jcnfkmyst brie yt efbdf-
n pf njj?
_Gjnjve, Dkflsrf, xnj ctqxfc bv ytn ybrf-
rjq gjkmps jn vtyz.
Yf nj kfujckjdtyysq jhfnbkcz r Fyfylt:
Blb, Fyfylf, b ghbytcb djls, vs evjtv njuj
brie.
Lf, Dkflsrf,_jndtnbk Fyfylf b ghbyc
djls. Njulf kfujckjdtyysq yfxfk kbnm djle, f
gjxbnftvsq Fyfylf evsk jkmyjuj. Gjckt xtuj
kfujckjdtyysq dpzk jkmyjuj gjl ujkjde, gj-
xbnftvsq t Fyfylf pf yjub, nfr gjlyzkb tuj b
gjkjbkb yf gjcntkm.
D cdzpb c nbv ckexftv kfujckjdtyysq cj-
pdfk jobyybrjd b cghjcbk b:
_brie, yfjlbncz kb d nfrjq-nj rtkmt
jkmyjq jobyybr?
_Lf, Dkflsrf.
_Xtv t jkty njn brie?
_Jy jkty hfccnhjqcndjv rbitxybrf, Dkf-
lsrf.
_Hfpdt ytn ybrjuj, rnj ghbcvjnhtk s pf
_Ytn, Dkflsrf.
_Yj gjxtve t ybrnj bp brie yt gjvju
tve?brie,dsytbvttntybjnwjd,ybvf-
nthtq, rjnjhst vjukb s efbdfnm pf dfvb.
Tckbds,brie,yteltntefbdfnmlheu
pflheujv,njrnjtgjvjtndfv?Njn,rnj
jxtn ghbckebdfnm vyt, ljkty ghbckebdfnm
jkmysv.
Rnj bvttn yfcnfdybrf, yfcnfdybr ljkty
efbdfnm pf ybv, gjrf jy yt dspljhjdttn, b nfr
t njxyj, tckb jy bvttn exbntkz bkb cjextybrf
dnjqtdbfht,bkbtextybrf,bdeotuj
c ybv. Tckb t jy yt bvttn yb jlyjuj bp gj-
bvtyjdfyys, nj dcz jobyf ljkyf efbdfnm
pf ybv. B rnj yt bcgjkybn cbt, njn eltn gj-
dbyty d ghjcnegrt ghjnbd jobys.
Ytkjdm Exbntkz r ecnfyjdktyb vyjujxbc-
ktyys, ytgjldbys ghfdbk, d jcjtyyjcnb t
pfghtotybq, b tkfybt cjhfybnm bpytyyjcnm
jobys zhrj dshftys d tuj gjcktlytv yfcnfd-
ktybb extybre Fyfylt: Gjhexf jobyt dblj-
bpvtyznm ghfdbkf vfkst b vfktqibt.
Yj vyjubt ckfst leib cxfcnkbdtt, tckb b
jzpfyyjcnb cnhjuj jghtltktys, jnclf edtkbxt-
ybt ghfdbk b pfghtotybq d gjplytqitv el-
lbpvt. Vyjuj ktuxt gjlxbyznmcz ghfdbkfv, jnz
s lft b cntcybntkmysv, yttkb ghjzdkznm
kbxye cjpyfntkmye ythub, rjnjhe nhtj-
dfk Exbntkm jn cdjb extybrjd. Jobyf ells
cnhtvbkfcm yt jtpkbxbnm cdjb xktyjd, yj lhe-
tcndtyyj cgfznm b tlbysv ecnhtvktybtv yf
jott kfuj.
Jobyf yt tkfkf cukfbdfnm bylbdblefkm-
yst jcjtyyjcnb, yfjjhjn, ellf wtybk rfle
bybwbfnbde, rfljt bylbdblefkmyjt ghjzdktybt,
bj d extybb, rjnjhjt endthlfkj, xnj rflsq
zdkztncz cdjbv ndjhwjv b jcdjjlbntktv b xnj
ytjjlbvs cjdthityyj kbxyst ecbkbz lkz lj-
cnbtybz njq dscjrjq wtkb, bylbdblefkmyjt
yfxfkj bvtkj dct lfyyst lkz hfpdbnbz. Bpt-
ufqnt ccjh, endthlfzcm d cfvjv ctt, yt bcrk-
xfz lheub_skj ghbyznj pf ghfdbkj d j-
obyt.
B nfr vfkj jzkcz ellbpv bylbdblefkmys
ghjzdktybq, xnj xfcnj dljyjdtyyst ckjdf jlyj-
uj bp xktyjd jobys ghbybvfkbcm b cnfyjdb-
kbcm rfyjybxtcrbvb yfhfdyt c endthltybzvb
cfvjuj kfujckjdtyyjuj.
Cehjdfz lbcwbgkbyf, gjcnjzyyfz lbntkm-
yjcnm yfl vsckzvb, ckjdfvb b gjcnegrfvb ltkf-
kb jobye irjkj, cnjkmrj t djcgbnfntkmyjq,
rfr b jhfpjdfntkmyjq. Exbntkm, endthlbdibq
pyfybt tlbycndtyyjq djpvjyjcnm jcdjj-
ltybz jn jrjd ptvkb, f ytdttcndj cfvsv nz-
rbv ghtcnegktybtv, pfgjdtlfk dctv blnb genv
Yfhzle c jceltybtv ytdttcndf, vs dcnht-
xftv cnjkm t cehjdjt jceltybt b ythflbdjcnb:
Ukegtw, ytdtlf_yfbjkmibt dhfub cfvbv
ctt, bj jyb cjdthifn pkst gjcnegrb, ghb-
yjczobt ujhmrbt gkjls.
Ukegtw vjtn snm cgenybrjv velhjuj d nt-
xtybtdctqcdjtqbpyb,bdctjyjcnfytncz
dytdtltybbBcnbys,gjljyjnjverfrkjrf
yt pyftn drecf gjkrb.
Lkbyyf yjxm lkz cnjhjf, lkbyty genm ecnf-
kjve. Lkbyyj dhfotybt rjktcf bpytq b cvthntq
lkz ukegwjd, yt pyfob Bcnbys.
Jcjtyyj xfcnj erfpsdfk jy klzv ctvtqysv
exbnmltntqcdjbdctvyferfvbbcreccndfv
b ntv cgjcjcndjdfnm hjcne b hfcibhtyb b
cjpyfybz. Nfrt gjcnjzyyj erfpsdfk jy yf
yfceoyeytjjlbvjcnmgentitcndbq.Jydbltk
d njv bcnbyye ghjcdtnbntkmye wtkm, bj
gentitcndbz, jnhsdfz xtkjdtrf jn jsxys
eckjdbq, hfpdbdfn d yv gjldbyjcnm, yfjl-
xbdjcnm b ghbcgjcjkztvjcnm_rfxtcndf, ytj-
jlbvst lkz gjlujnjdrb ghjwtccf hfcibhtybz
cjpyfybz.
Extybt kfujckjdtyyjuj yfcnfbdfkj yf ljcnj-
dthyjcnb, yj ytn d yv ljuv, rjnjhst ghtlkfuf-
kbcm s yf dthe, bj Exbntkm, endthlfz dj dcv
pyfybt, yt dbltk gjkmps d cktgjq dtht lkz hfpdb-
nbz cjpyfybz. Gjnjve z exbk dfc,_ujdjhbk
ellf,_yt dthbnm njkmrj gjnjve, xnj ds cks-
ifkb, yj njkmrj njulf, rjulf nj ghjdthtyj b
ghbyznj dfibv cjpyfybtv.
D tctlt c jlybv vjkjlsv hfvbyjv kfuj-
ckjdtyysq erfpfk, rfrbv jhfpjv ljcnjqysq
extybr ljjlbn lj jdkfltybz bcnbyjq. Rjulf,
gjckt phtkjuj jceltybz, extybr ghbpyfk, xnj
lfyysq xtkjdtr cjdthityyj cdjjlty jn djp-
vjyjcnb pfkeltybq, jy dthbn njve xtkjdt-
re. Ghbkbfzcm r ytve c ljdthbtv, jy cnfyj-
dbncz tuj extybrjv. Cnfd tuj extybrjv, jy jn-
rhsdftn ej. Jnrhsd ej, jy cksibn extybt.
Ecksifd extybt, jy elthbdftn tuj d evt. Jy
jcelftn cvsck bcnby, bv elthfyys. Jy hfp-
vsikztn yfl ybvb. Jnclf hjlftncz tuj htib-
vjcnm. Xnj jy htibk, nj jy b ghtlghbyzk. Jy
jwtybdftn pyfxtybt ghtlghbyznjuj. Jwtybd, jy
ghbkfuftn dct ecbkbz. Ghbkjtyysvb ecbkbzvb
jyghbkbftnczrbcnbyt.Ghjybrfzdukem
t, jy dblbn. Yj dc nj kbim ghbpyfybt bcnbys,
yj yt jdkfltybt t. Xnjs dgjkyt jdkfltnm t,
yeyj ghbvtyznm, hfcnbnm b ytecnfyyj gjdnj-
hznm njn gcbjkjubxtcrbq ghjwtcc.
Bp njq tctls zcyj, yfcrjkmrj extybr sk
cdjjlty jcelfnm ghtgjlfyyjt tve extybt, b
xnj kbim cfvjcnjzntkmysvb ecbkbzvb ljcnbuf-
tncz gjpyfybt b jdkfltybt bcnbyjq.
Extybt ells, rfr extybt bcnbys, gjrhsdfkj
dct sdibt lj ytuj dtkbrbt extybz, b gjnjve,
gjlxhrbdfz b bcnbyyjcnm, jyj bpujyzkj jnhb-
wfybt. Bpujyzz jnhbwfybt, extybt ybrjuj yt gj-
hfjofkj. Jcjpyfybt dtkbrjuj ghbywbgf job-
ys jnrhsdfkj dct genb.
D jobyf ells ljgecrfkcz jnrfp, yj kbxyj
jcjpyfyysq; yj jnhbwfybt ghbhfdybdfkjcm r yt-
dttcnde. E jobys ells vjyj skj jn-
rfpfnmcz jn vtkrb cjjhftybq, yj jnhbwfybt
hfdyzkjcm dsjle bp jobys. skj ghbyznj
ybrjulf yt gjvbyfnm dssdituj_jobyf ljk-
yf skf bnm eleobv. R njve t xfcnj
dssdibq djpdhfofkcz, njulf djpdhfotybt yt
cjghjdjlfkjcm ybrfrbvb djghjcfvb, rhjvt
jlyjuj: Yt jnhbwftim?
Dyfxfktextybzlbcwbgkbyfrfcfkfcmukfd-
ysv jhfpjv jxbotybz cthlwf b evf jn ghtl-
hfccelrjd b lehys cdjqcnd. Gj vtht ecgti-
yjcnb extybt gthtyjcbkjcm yf hfcibhtybt
cjpyfybz.
Nhelyj gjlyznmcz xtkjdtre, tckb jy yt ghj-
ik cehjdsq genm jxbotybz. Tckb vfnthbz pf-
uhzpytyf, nj crjkmrj s rhfcbkmobr yb gjuhe-
fk t d cby, kne, rhfcye bkb kbkjde
rhfcre, wdtn t eltn ytrhfcbdsv b ytxbcnsv_
gjxtve? Dcktlcndbt pfuhzpyyyjcnb vfnthbb.
Tckb cthlwt ytxbcnj, yeyj jblfnm nfrjq t
uhecnysq htpekmnfn.
Zujdjh_ytljcnfnjxyjyjcbnmgkfo,xnjs
snm gjldbybrjv. Ytljcnfnjxyj snm ujksv,
gjrhsnsv uhzpm, jhspufyysv djlj, cbltnm
gjl lthtdjv, bnm d jlbyjxtcndt, cnjznm d jlyjv
gjkjtybb, vjhbnm ctz ujkjljv, gjdnjhznm
vfynhs b pfgktnfnm djkjcs.
Xtkjdtr yt ybobq gjnjve njkmrj, xnj jy gb-
nftncz gjlfzybtv.
Xtkjdtr yt fcrtn gjnjve njkmrj, xnj jy
bdn d ktce.
Ytljcnjby knjuj jltzybz, rnj yjcbn tuj,
elexb ytxbcn b ytbcrhtyty d gjcnegrf, yt-
dttcndty b yt gjtlbdibv cfvjuj ctz.
Bp nh dbljd ltqcndbq,_ujdjhbk ellf,_
yfbjktt uebntkmyjt yt ckjdj, yt ntktcysq gj-
cnegjr, yj vsckm.
C vjvtynf djpybryjdtybz
htitybz pkf, xtkjdtr et dbyjdty,_dszdktyj
kb jyj bkb ytn.
Ukfdysq ktvtyn dj dcv tcnm vsckm. Ght-
dsit dctuj_vsckm. Dc cjdthiftncz vsckm.
Tckb xtkjdtr ujdjhbn bkb ltqcndetn cj pkjyj
vsckm, cnhflfybt cjgencndetn tve, rfr rjktcj
cktletn pf rjgsnjv bdjnyjuj, rjnjhjt nfobn
gjdjpre.
Tckb xtkjdtr ujdjhbn bkb ltqcndetn c kfuj
vsckm, cxfcnmt cktletn pf ybv, rfr ybrjulf yt
gjrblfofz tuj ntym.
Dhfu yfyjcbn pkj dhfue, ytyfdblzobq ytyf-
dblzotve, yj et dctuj pkj, yfytcyyjt kjyj
yfghfdktyysv evjv.
Nfrt b lbntkmyjcnm yfl cdjbvb vsckzvb
jcjtyyj yfcnjqxbdj erfpsdfkfcm Exbntktv, bj
tckb extybr, ckbirjv edthtyysq d ljcnbuyens
bv htpekmnfnf, jckfbn cdj lbntkmyjcnm, jy
ljhjuj pfgkfnbn pf vfktqitt egeotybt. njn
cjdtn ghtgjlfy ghbnxtq: Xtkjdtr sk hfyty jn-
hfdktyyjq cnhtkjq. Ktrfhm, dsyed cnhtke, ghtl-
gbcfk hfytyjve dybvfntkmyj cktlbnm pf hfyjq.
Yj jkmyjq djjhfpbk, xnj tve jktt ytxtuj
jgfcfnmcz. Kbiyyfz ejlf, hfyf djcgfkbkfcm b
ghbxbybkf cvthnm bkb nzrbt cnhflfybz.
lbntkmyjcnm tcnm genm r tccvthnb. Ythf-
lbdjcnm_genmrcvthnb.Nt,rnjlbntkmys,
yt evbhfn. Nt, rnj ythflbds, egjljkzncz
vhndsv.
Njn, rnj ytgjcnjzyty d vsckz, rnj yt dtlftn
bcnbyyjuj pfrjyf, rnj ifnjr d ljdthbb, njn yt
gjpyftn gjkyjne velhjcnb.
Rfr kexybr dsghzvkztn cdj cnhtke, nfr
velhsq xtkjdtr dsghfdkztn cdjq bpvtyxbdsq b
ifnrbq ev, rjnjhsq nhelyj jhfybnm, rjnjhsv
nhelyj herjdjlbnm.
Rfr ljlm ghjntrftn d ljv xthtp gkjj rhs-
ne rhsie, nfr b djltktybt ghjybrftn d gkjj
jeplfyysq ev.
jkmibt b vfkst jrjds e brie, kzot-
uj lbntkmyjcnm b cnhfifotujcz ythflbdjcnb,_
cjtys. Jy ldbtncz gjljyj juy.
Erfpsdfz, rfr tpevyj, c njxrb phtybz gjktp-
yjcnb, ecnegfnm ybprbv yfrkjyyjcnzv, ellf
ujdjhbk: Xedcndj, hflb rjnjhjuj ds eybpbkb
ctz, crjhj eltn lkz dfc kbim djcgjvbyfybtv,
gjljyjeljdjkmcndb,bcgsnfyyjvedjcyt.
Yj nj, xnj jcnfytncz gjcnjzyysv bdsv erj-
hjv, nj gjcnegjr, cjltzyysq hflb njuj elj-
djkmcndbz.
Xbcnfz yhfdcndtyyjcnm rfr yflensq rjf-
ysq vtijr, gjdhtlb t jlyfls_gjubytn.
Gjljyj njve, tckb jlyfls eljdktndjhbnm gj-
hjxyst yfrkjyyjcnb, et ybxnj yt jcnfyjdbn
cnhtvktybt cnhfcntq, b xtkjdtr, ghtljcnfdkty-
ysq cfvjve ctt, tpdjpdhfnyj gjubytn.
Jhjifntkb jndjlzn djle, relf jnzn; kex-
ybrb dsghfdkzn cnhtke; gkjnybrb cubfn lt-
htdj gj cdjtve ecvjnhtyb; velhst uyen ctz
cfvb.
D gbcfybz yt dcnhtxftv ybrfrjuj hfpkbxbz
vtle xktyfvb jobys: jotcndtyyst ltzntkb,
ctvtqyst, tphfxyst, b vexbys b tyob-
ys_dct jlbyfrjdj vjuen djcghbyznm ghtgj-
lfdftve bv bcnbye.
Ghbv d jobye yt cjghjdjlfkcz ybrfrbvb
jtnfvb. Ghbjlzobq kbim ghbyjcbk ujnjd-
yjcnm ckebnm extyb. Rjulf t nf ujnjdyjcnm
bcxtpfkf,ybxnjytcdzpsdfkjtujjcnfdfnmczdj-
obyt. Dsjl bp jobys sk nfr t ghjcn, rfr
b ghbv. Vyjujxbcktyys ghbvths kltq, jcnf-
dkzdib jobye b djpdhfofdibcz gjplytt.
Ytkmpzskjbcrkxfnmxktyfjobysnjkm-
rjgjnjve,xnjrnj-njytskcjukfctycybv
djwtyrttujgjcnegrf.Bpuyfnmtujjpyfxfkj
lfnm cdjjle gjnjre zhs ckjd b hfptlbytyb
d jobyt. Jobyybr yt eltn ljyjcbnm nj, xnj
jy cksifk yf hfptlbytybt lheub, yj eltn
ckbfnm b, ghjbpyjcz kbim ckjdf cjukfcbz.
Ybrjulf ytyfdbcnm yt eybxnjfkfcm ytyf-
dbcnm, kbim ljhjnf ghtrhfofkf t, nfrjd dtx-
ysq pfrjy.
Jy jcrjhbk vtyz, jy jnzujnbk vtyz, jy pkj-
egjnhtbk cdjt cbkj, jy jjrhfk vtyz; d nt,
rnj gbnftn gjljyst vsckb, uytd ybrjulf yt
eltn enbity.
Tckbxtkjdtrjcelftnytljcnfnrbkb-
ybbdctulfcrkjytyrjblfv,tujcjcndty-
yst cnhfcnb elen hfcnb, b jy lfkr jn eybxnj-
tybz cnhfcntq.
Tcnm nfrbt, rjnjhst yt pyfn j ytjjlb-
vjcnb cfvjjeplfybz; tckb jyb cdfhkbds, vs
vjtv bpdbybnm b gjdtltybt. Yj nt, rnj pyftn,
ljkys yfexbnmcz bnm d cjukfcbb.
Tckb xtkjdtr yfqln velhjuj lheuf, dtleot-
uj ghfdtlye bpym, gjcnjzyyjuj gj ghbhjlt
cdjtq, jy vjtn bnm ghb yv cxfcnkbdsq b pf-
jnkbdsq, ghtjljktdfz dct jgfcyjcnb. Yj c ukeg-
wfvb yt vjtn snm lhes.
Kexit xtkjdtre snm jlyjve, xtv bnm c k-
lmvb, ghtbcgjkytyysvb cfvjcnb, notckfdbz,
eghzvcndfbghtlfyysvbcgjhfv.
Herjdjlcndezcm wtktcjjhfpyjcnm dj dcv,
ellf yt cnhtvbkcz r cbcntvfnbpfwbb extybz, jy
jntk, xnjs rfljt gjkjtybt tuj extybz ltq-
cndjdfkj rfr vjyj cbkmytt yf djk extybrf.
Bvtz wtkm kbim hjcn b hfpdbnbt cjpyfybz, jy
d jcnfkmyjv ghtljcnfdkzk cdjjle vsckb b ltq-
cndbz. ellf yfpyfxfk rfljve bylbdblefkmye
lbcwbgkbye.
Rfr ellf bpbhfk extybrjd yf gjldbu?
Chtlb pfyznbq, rjulf enjvktybt et jdkfltdfkj
extybrfvb, ellf ghtlkfufk cfvsq ytjblfyysq
djghjc b lfk crjhtqituj jndtnf.
Bkb, gjcnfdbd cfvsq ghjcnjq ghtlvtn, ghtl-
kfufk jgbcfnm tuj yt jktt xtv nhtvz ckjdfvb
bkb yt vtytt xtv cjnyt cnhfybw.
Bkb,gjcnfdbdextybrfgthtlpfgthnjldthm,
cghfibdfk: Xtv jnrhjtim t?
Bkb gjcskfk vepsrfynjd gjl jryj b pfcnfd-
kzk gtnm ubvys, cjdthityyj ghjnbdjgjkjys
cjlthfybq.
Bkb,pfvtnbdljrexkbdevee,ghtlkfufkext-
ybre gjdnjhbnm ckjdf, ytjblfyyj crfpfyyst.
Bkb, ghjjlz gthtl extybrjv, cghfibdfk:
Crjkmrj hfp ghjik?
Bkb, pfvtnbd jzpym gthtl bdjnysvb bkb
gthtl zdktybzvb ghbhjls, cnfdbk eckjdbtv gj-
jhjnm t.
Nfr vjoysq Ktd pfrfkzk rkbyjr lef.
Nfrtytcktletnpfsnmkbvebuheells
c extybrfvb d vbyene jnlsf, rjulf Exbntkm
hjcfk d ghjcnhfycndj jlyj ckjdj, gj rjnjhjve
extybrb cnhjbkb wtke vsckm. Ytn jktt vel-
hjuj bcgsnfybz cjcnjzybz cjpyfybz. (Pfgbcfyj
cj ckjd ecnyjq nhflbwbb bylbqcrjuj ellbpvf.)
ellf, bcnbyysv pyfybtv, ndhlsv jcjpyfyb-
tv bpvtyztvjcnb dctuj ceotcndeotuj, pfrfkzk
cdjb extybrjd; djjhefz b vetcndjv, nthgt-
ybtv b cjcnhflfybtv, ujnjdbk bcnbyys jhwjd
jotuj kfuf.
D lhtdytqib gbcfybz jcjtyyj vyjujxbc-
ktyys ghbvths gjkyjuj ghtphtybz r njve, xnj
ltkftn bpym kurjq b eckjdyj ghbznyjq.
Jnrfp jn dctuj kbxyjuj hjlftn xedcndj bc-
nbyyjq cdjjls, jn cdjjls hjlftncz hfljcnm,
jn hfljcnb_eljdktndjhtybt, jn eljdktndjht-
ybz_xedcndj gjrjz b cxfcnmz.
ellf yfik genm r cthlwfv kltq yt genv
xeltc, yj ghfrnbxtcrbv extybtv ekexitybz
bpyb rfljuj lyz b kbxysv ghbvthjv dtkb-
rjuj cjnhelybxtcndf.
B nfr dtkbrf skf tuj nthgbvjcnm b tkfybt
ntcyjuj cjnhelybxtcndf c klmvb, xnj jy ybrj-
ulf yt ujdjhbk ghjnbd jhzljd b bkb dthjdf-
ybq. Gjxbnfq cdj dthe b yt ekb dthe lhe-
ub_jlyf bp frcbjv ellbpvf. Dj dct ckexfz
jy yt jhfofk dybvfybz yf dytiybt ajhvs b
cnhtvbkcz lfnm kbim jktt ibhjrjt gjybvfybt
b dyenhtyytuj cvsckf, jzcyzz dc c yjdjq
njxrb phtybz.
Jlyfls kfujckjdtyysq, yf genb r fve-
rjdjq hjot, dkbpb Hflfuhbb, ult jy ghts-
dfk njulf c extybrfvb, gjdcnhtxfk jlyjuj ljvj-
jpzbyf gj bvtyb Ihbufkf, rjnjhsq, d vjrhjq
jltlt, c hfcgeotyysvb djkjcfvb b cj ckjty-
ysvb herfvb, rkfyzkcz yf dct xtnsht cnjhjys
cdtnf, f nfrt gj yfghfdktyb r ptybne b r yf-
lbhe. kfujckjdtyysq, pyfz, xnj jy bcgjkyzk
jhzl, gj nhflbwbjyyjve htkbubjpyjve cetdt-
hb ljktycndeobq jndhfnbnm ytcxfcnmz jn
tuj ljvf, cghjcbk Ihbufke: Gjxtve cjdthif-
tim ns njn cnhfyysq jhzl?
Ihbufkf jndtnbk: Ns cxbnftim cnhfyysv,
xnj z jhfyz vjq ljv jn dkbzybz pks lejd?
Z pyf, xnj Ns, j Ufenfvf Ifrmzveyb, rjuj klb
yfpsdfn Nfnfufnjq, kfujckjdtyysv ellj,
cxbnftim, xnj dspsdfybz tcgjktpys b yt jkf-
lfn ybrfrj cgfcbntkmyj cbkj. Yj dscke-
ifq vtyz b epyfq, xnj, cjdthifz njn jhzl, z
gjxbnf, edff b bcgjkyz pfdtn vjtuj jnwf.
Njulf Nfnfufnf crfpfk: Ns gjcnegftim j-
hjij, xnj gjxbnftim b edfftim pfdtn ndjtuj
jnwf; b ndjq ljku_jhfyznm ndjq ljv, ndj
tye, ndjb ltntq b ltntq ndjb ltntq jn gfue-
ysdkbzybqpkjyslejd.Zytdbeybxt-
uj gkjjuj d cjdthitybb jhzlf, pfdtofyyjuj
ndjbv jnwjv. Yj z dbe, xnj ns yt gjybvftim
jhzlf. Gjpdjkm Nfnfufnt, rjnjhsq ctqxfc ujdj-
hbn c njj rfr lejdysq jntw b rnj kbn ntz
yt vtymit, xtv kbkb ntz ndjb hjlbntkb,
gjpdjkm tve jzcybnm ntt cvsck nb itcnb
yfghfdktybq.
Xnjs jhfybnm ndjq ljv, nb jhzljd ytlj-
cnfnjxyj. Ns ljkty jhfybnm tuj ljhsvb gj-
cnegrfvb gj jnyjityb r jrhefobv klzv.
Jhfnbcm r ndjbv hjlbntkzv yf djcnjr, r ndjbv
Exbntkzv yf u, r ndjtq tyt b ltnzv yf pfgfl
b r ndjbv lhepmzv yf ctdth, b njxyj ecnfyjdb
ptybn ndjb kfujxtcnbds gjxbnfybq b yflbh
jnyjitybq r ndjbv ckeufv.
Nfrjuj kfujxtcnbz jxtn ndjq jntw jn ntz.
Gecnm cjdthitybt jhzlf yfgjvybn ntt j ndjb
jzpfyyjcnz.
BIhbufkfgjcvjnhtkyfkfujckjdtyyjuj
c dtkbrbv gjxbnfybtv, rfr yf cdjtuj jnwf, b crf-
pfk: Bcnbyyj, Ufenfvf, Ns ellf, kfujckjdty-
ysq b Cdznjq Exbntkm. Z ybrjulf yt gjybvfk,
xnj z ltkfk, yj ntgthm z pyf. Ns vyt jnrhsk bc-
nbye, rjnjhfz skf cjrhsnf, rfr njn, rnj ghb-
yjcbn kfvgfle d ntvyjne. Ghbtuf r Ntt, kf-
ujckjdtyyjve Exbntk, ljcnbuitve jpfhtybz,
ghbtuf r Bcnbyt, lfotq ghjcdtnktybt, ghb-
tuf r etboe hfnmtd.
Ccfvjujyfxfkfcdjtqyfcnfdybxtcrjqltzntkm-
yjcnb jy etlbkcz, yfcrjkmrj crfpfyyjt r vtcne
b rj dhtvtyb ckjdj etlbntkmytq dczrb xeltc
lkz gcbbxtcrjuj djpltqcndbz yf xtkjdtrf b
jyjdktybz tuj. Jy cnhjuj pfdtofk cdjbv ext-
ybrfv yt jyfhebdfnm ghbjhtnyys bvb
cgjcjyjcntqxeltcyscbkgthtlntvb,rnj
yt pyfrjv c ghbywbgfvb, pfkjtyysvb d yb.
Gjvbvj njuj, gjljyst dszdktybz dhtlys lkz
cfvjuj jkflfntkz, dplhubdfz tuj yfl jrhef-
obvb b gjhjlfz d yv ujhljcnm.
Ghbyznsq extybr yt ljkty sk gjdfkznmcz
cdthxtkjdtxtcrbvcjdthitycndjv.Extybr,rjnj-
hsq c lehysv yfvthtybtv b njkrftvsq rjhsc-
njkbtv gjdfkzkcz cdthxtkjdtxtcrbv cjdth-
itycndjv, elm nj yttcyst dbltybz bkb xeltcf,
yt vju jcnfdfnmcz d xbckt extybrjd Ifrmzveyb.
Z pfghtof dfv, j brie, gjkmpjdfnmcz rfrb-
vb s nj yb skj xfhfvb b dspsdfybzvb, jyb
tcgjktpys, bj rfhvf eghfdkztn dctv. Njn, rnj
cnhtvbncz cjdthifnm xeltcf, njn yt gjyzk ext-
ybt Nfnfufns.
Ckjdjbvjometltybzskbtlbycndty-
ysv jhebtv, ghbvtyztvsv Exbntktv lkz djp-
ltqcndbz yf jrhefob. Ybrjulf b ybult yt
dcnhtxftvvsuytdfbkblftdjpveotybz,
yj kbim cehjdjt endthltybt bcnbys. kf-
ujckjdtyysq cjdthityty d dtkbdjcnb cdjtq
htxb,_erfpsdftn extybr Ifhbgenhf.
Gjljyj njve, rfr ptvkz tp jndhfotybz b
eljdjkmcndbz nthgtkbdj gthtyjcbn dct dtob,
xbcnst b ytxbcnst, hjcftvst yf yt, gjljyj
ellf, yt elexb pfnhjyen, gthtyjcbn gjxn b
ghtphtybtkltq...Gjljyjdjlt,jxbofotq
b jcdtfotq tp hfpkbxbz dct kltq, elen kb
jyb cghfdtlkbds bkb pks, ellf jnlfn cdj
cjcnhflfybt dhfufv b lhepmzv.
Vyjujxbcktyysgjctotybzbtctlsells
cj cdjbvb ckeifntkzvb j njv, xnj b ytgjchtl-
cndtyyj rfcftncz, b dctcnjhjyybt jceltybz b
jzpfyyjcntq gj jnyjityb r ctvmt b jot-
cndtyyjcnb. Tuj jnkbxbt jn lheub exbntktq b
dtkbxfqifz pfckeuf d njv, xnj jy, hfccvfnhbdfz
ljku xtkjdtrf c njxrb phtybz bpytyyjq gjktp-
yjcnb, cnfhfkcz ghbkjbnm enjyxyyst b djpds-
ityyst xedcndf r ghfrnbxtcrjq bpyb.
nf ghfrnbxtcrfz cnjhjyf extybz ghtrhfcyj
dshftyf d jndtnt kfujckjdtyyjuj, lfyyjv bv
Fyfnfgbylbrt, xtkjdtre ytcvtnyjuj jufncndf,
ghjpdfyyjve gjrhjdbntktv cbhjn b lheujv tl-
ys, rjnjhsq ghbik r ytve pf cjdtnjv.
Ecksifd, xnj ellf jcnfyjdbkcz d fverjdjq
hjot dkbpb Hflfuhbb, Fyfnfgbylbrf ytvtl-
ktyyj, d ne t yjxm, jnghfdbkcz r ytve. kfuj-
ckjdtyysq njnxfc t ghjphtk xbcnjne cthlwf
Fyfnfgbylbrb b ghbdtncndjdfk tuj kfujcnys-
vb ckjdfvb.
Fyfnfgbylbrf crfpfk: Z dbe, xnj Ns_
ellf, kfujckjdtyysq, b jxe jnrhsnm Ntt vj
cthlwt. Dsckeifd vtyz, gjcjdtneq, rfr vyt gj-
cnegbnm. Vjz bpym gjkyf nheljd, b z ghbjhk
jkmijt jufncndj, z jrhey pfjnfvb. Ntv yt
vtytt, z kk cdj ltkj b ghbkte tve cj dctv
ecthlbtv vjbv. Vyjuj kltq hfjnfn d vjv
ltkt, b kfujcjcnjzybt b pfdbcbn jn ecgtf vjb
ghtlghbznbq.
Yj z ecksifk, rfr Ndjb extybrb djcdfkzn
kftycndj b hfljcnm bpyb jnitkmybrf b jce-
lfn cetne vbhcre. kfujckjdtyysq,_ujdj-
hzn jyb,_jnrfpfkcz jn cdjtuj wfhcndf b cdjtuj
ljcnjzybz b yfik genm ghfdtlysq, b ntv gjlfk
ghbvth dctve vbhe, rfr ljcnbxm Ybhdfys.
Cthlwt vj fltn gjcnegfnm cghfdtlkbdj b
cnfnm kfujckjdtybtv lkz vjb kbyb. Gjnjve
zjxecghjcbnmNtz,ljktykbzjnrfpfnmcz
jn vjtuj jufncndf b vjb ltk b, gjljyj Ntt,
bphfnm tpljvbt, xnjs ljcnbxm kftycndf
ghfdtlyjq bpyb?
B ellf jndtxfk: kftycndj ghfdtlyjq bp-
yb ljcnbuftncz rflsv, rnj cktletn kfujhjl-
yjveGenbdjcmvbcnegtytq.Njn,rnjghbdzpfy
r jufncnde, gecnm kexit jcnfdbn tuj, yttkb
gjpdjkbnjnhfdbnmbvcdjcthlwt;yjnjn,rnj
yt ghbdzpfy r ytve b rnj, jkflfz bv, ghfdtlyj
egjnhtkztn tuj, eltn kfujckjdtybtv cdjbv
kbybv.
Z ujdjh ntt, cjhfyb cdj gjkjtybt d bp-
yb b to ecthlytt ghbkjb cdj evtybt r ltkfv
ndjbv. Yt bpym, b yt jufncndj, b yt dkfcnm
ltkfn bp xtkjdtrf hff, yj kbim tuj ghbdzpfy-
yjcnm r bpyb, jufncnde b dkfcnb.
brie,ejlzobqbpvbhf,xnjsdtcnbbpym
tppfjnye b tpltzntkmye, ybxtuj yt lj-
cnbuftn. Bj bpym d ktyjcnb tcnm jndhfotybt,
b ytvjom cbks ljkyf snm ghtpbhftvf. Extybt
Nfnfufns yt nhtetn, xnjs xtkjdtr ytghtvtyyj
bphfk tpljvbt bkb t jnhrcz jn vbhf, rj-
ytxyj, tckb njkmrj jy yt xedcndetn r njve ghb-
pdfybz. Yj Lfhvf Nfnfufns nhtetn, xnjs rf-
lsq xtkjdtr jcdjjlbkcz jn bkkpbb cfvjcnb,
jxbcnbkcdjcjpyfybt,bjnrfpfkczjnfls
r yfckfltybzv, b dk ghfdtlye bpym.
B xnj s xtkjdtr yb ltkfk_eltn kb jy
htvtcktyybrjv, regwjv bkb djbyjv, bkb elf-
kbncz bp vbhf b gjcdznbn ctz vjkbndtyyjve
cjpthwfyb,_gecnm jy dkjbn dc cdj cthlwt
b ghbktfybt d cdj hfjne, gecnm jy eltn
ecthlysv b ltzntkmysv. B tckb jy eltn rfr
kjnjc, rjnjhsq hfcnn d djlt b, ntv yt vtytt,
jcnfnczytnhjyensvt,tckbjyeltnbnmcz
d bpyb, yt gbnfz pfdbcnb b ytyfdbcnb, tckb jy
eltn dtcnb bpym yt lkz eckfltybz cfvjcnb,
yj kbim lkz bcnbys, njulf hfljcnm, vbh b kfuj-
lfnm, ytcjvytyyj, ghtelen d cjpyfybb tuj.
Cnjkm t bpytyys b ghfrnbxys ghtrhfcyst
jndtns kfujckjdtyyjuj yf djghjcs djbyf gj
bvtyb Cbyf.
D nj dhtvz vyjubt dblyst ujhjfyt cjikbcm
d pfkt cjhfybq b dczxtcrb djcdfkzkb elle,
Lfhve b Jobye. Chtlb yb sk b Cbyf,
ukfdyjrjvfyleobq,gjcktljdfntkmctrns ybh-
uhfynf. B Cbyf gjlevfk: Djbcnbye, ljkyj
snmkfujckjdtyysq_ellf,Cdznjq.Gjqle b
dcnhtxecm c ybv.
B Cbyf, utythfk, yfghfdbkcz nelf, ult yfj-
lbkcz ukfdf ybhuhfynjd Lyznfgenhf, b, jhf-
nbdibcm r ytve, crfpfk: Dkflsrf, z jxe gjct-
nbnm ihfvfye Ufenfve.
Lyznfgenhfjndtnbk:JCbyf,nsdtlm dt-
hbimd nj, xnj dczrjt ltqcndbt bvttn gjcktl-
cndbz, jndtxfobt yhfdcndtyysv ljcnjbycndfv
njuj ltqcndbz. Pfxtv t ntt gjctofnm ihf-
vfye Ufenfve, rjnjhsq jnhbwftn gjcktlcndbz
ltqcndbq? Ihfvfyf Ufenfvf, j Cbyf, jnhbwftn
gjcktlcndbz ltqcndbq; jy exbn ljrnhbyt ytltz-
ybz; b d njv extybb jy yfcnfdkztn cdjb gj-
cktljdfntktq.
Njulf tkfybt gjctnbnm kfujckjdtyyjuj, djp-
ybritt e Cbyb, utythfkf, cnbkj.
Ecksifddyjdmdjcdfktybzellt,Lfhvt
bJobyt,Cbyfjhfnbkczrukfdtybhuhfy-
njd dj dnjhjq hfp; b jgznm Lyznfgenhf jn-
ujdjhbk tuj.
Rjulf utythfk d nhtnbq hfp ecksifk, rfr dbl-
yst ujhjfyt ghtdjpyjczn ljcnjbycndf ells,
Lfhvs b Jobys, jy gjlevfk: Djbcnbye, ljk-
yj snm ihfvfyf Ufenfvf_Cdznjq ellf. Xnj
vyt ybhuhfynb b b cjukfcbt bkb ytcjukfcbt?
Gjqle, yt bcghfibdfz b hfphtitybz, b dcnht-
xecm c ybv, kfujckjdtyysv, Cdznsv elljq.
B Cbyf, utythfk, jhfnbkcz r kfujckjdtyyj-
ve cj ckjdfvb: Z cksifk, Dkflsrf, xnj ihf-
vfyf Ufenfvf jnhbwftn gjcktlcndbz ltqcndbq,
exbn ljrnhbyt ytltzybz b ujdjhbn, xnj ltqcndbz
bds ceotcnd yt gjkexfn cdjtuj djplfzybz,
bj jy exbn eybxnjtyb b ghtphtyyjcnb dctuj
ceotuj;bdnjqljrnhbytjyyfcnfdkztncdjbgj-
cktljdfntktq. Exbim kb ns eybxnjtyb leib
b gjcntgtyyjve cbufyb xtkjdtxtcrjuj ceot-
cndf?Ghjie,crfbvyt,Dkflsrf:nt,rnjendth-
lfn nj, ujdjhzn kb jyb bcnbye bkb t
cdbltntkmcnden kjyj ghjnbd kfujckjdtyyjuj,
dslfdfz gjlltkmyjt extybt pf ndj?
B kfujckjdtyysq jndtxfk: D ytrjnjhjv
cvsckt, Cbyf, nt, rnj ujdjhzn nj, endthlfn
bcnbye jj vyt; c lheujq cnjhjys, Cbyf, b nt,
rnj ujdjhzn ghjnbdyjt, nfrt endthlfn jj
vyt bcnbye. Dsckeifq, b z gjzcy ntt.
Z exe, Cbyf, ytcjdthityb nfrb ltqcndbq,
rjnjhst ytghfdtlys, d gjcnegrf, d ckjdf kbj
d vsckz; z exe ytghjzdktyb dct nt cjcnjz-
ybq leib, rjnjhst ytcen pkj b lehys. Jlyfrj z
exe, Cbyf, cjdthityb nfrb ltqcndbq, rjnj-
hst ghfdtlys, d gjcnegrf, d ckjdf b d vsckz;
z exe ghjzdktyb dct nt cjcnjzybq leib,
rjnjhst kfub b yt ytcen pkf.
Z exe, Cbyf, xnj dct cjcnjzybz leib, rjnj-
hst ytcen pkj b lehys, b ytghfdtlyst ltqcndbz
d gjcnegrf, d ckjdf bkb d vsckz_ljkys
snmgjcntgtyyj cjtys.Njn,rnjjcdjj-
lbkcz,Cbyf,jn dct cjcnjzybq leib, rjnjhst
ytcen pkj b lehys, njn, rnj eybxnjbk b gj-
ljyj gfkmvt, dshdfyyjq c rjhytv, nfr xnj jyb
yt vjuen djpybryenm dyjdm,_nfrjq xtkjdtr pf-
dthibk bcrjhtytybt cdjtuj
Z ghjdjpukfif, Cbyf, eybxnjtybt cfvj-
cnb, djltktybz, ytljhjtkfntkmcndf, pfke-
ltybz. Jlyfrj z yt ghjdjpukfif eybxnjtybt
djplthfyyjcnb, kdb, vbkjcthlbz b bcnbys.
Z cxbnf, Cbyf, ytghfdtlyst ltqcndbz ght-
phtyysvb,cjdthifnczkbjybdgjcnegrf,
d ckjdf bkb d vsckz; jlyfrj z cxbnf ljhj-
ltntkm b ghfdtlyjcnm ljcnjqysvb gjdfks.
BCbyfcrfpfk:Tojlyjcjvytybtjcnf-
kjcm evtyzyfcxnextybzkfujckjdtyyjuj.Yt
cjukfcbncz kb kfujckjdtyysq hfcctznm tuj,
xnjs z gjyzk Lfhve nfr, rfr exbn tq kfuj-
ckjdtyysq?
Nfnfufnf jndtxfk cjukfcbtv, b Cbyf ghjljk-
fk: Z cjklfn, j kfujckjdtyysq, b wfhm gjcnf-
dbk vtyz cktlbnm pf cjkltybtv tuj pfrjyjd b
dtcnb djqys. Ljgecrftn kb Nfnfufnf, rjnjhsq
exbn tpuhfybxyjq ljhjnt b cjcnhflfyb rj
dctv cnhfleobv, yfrfpfybt ghtcnegybrjd? B
to, ghjdjpukfiftnkbNfnfufnfytghfdbkmysv
blnbyf djqye lkz pfobns cdjtuj ljvf, tys,
ltntqbcdjtqcjcndtyyjcnb?ExbnkbNfnfuf-
nf ljrnhbyt gjkyjuj cfvjjnrfpf: ljkty kb z
ljpdjkznmpkjltltkfnmdc,xnjtvedplevftn-
cz, b gjrjhyj ecnegfnm dczrjve, rnj euhjftn
cbkjq dpznm ghbyflktfott vyt? Endthlftn kb
Nfnfufnf, xnj dczrfz jhmf, drkxfz b djqys,
dtleobtcz pf ghfdjt ltkj, ljkyf snm pfght-
otyf?
ellf jndtxfk: Rnj pfckebdftn yfrfpfybz,
ljkty snm yfrfpfy, b nt, rnj ljcnjby gj-
johtybz, cktletn gjjohznm. D nj t dhtvz
Nfnfufnf exbn yt ghbxbyznm dhtlf ybrfrbv
bdsv ceotcndfv, yj snm bcgjkytyysv kdb
b ljhjns. nb pfgjdtlb yt ghjnbdjhtxfn lheu
lheue, bj njn, rnj ljkty snm yfrfpfy pf
cjdthiyystbvtghtcnegktybz,gjcnhflftn
yt bp-pf ytljhjtkfntkmcndf celmb, yj dcktl-
cndbt cdjtuj pkjltzybz. Cjcndtyyst gjcnegrb
yfdktrkb yf ytuj nj, xnj yfkfuftn ckebntkm pf-
rjyf. Celmz, dsyjcz ghbujdjh, gecnm yt gbnftn
ytyfdbcnb d cdjtq leit, xnjs lft ebqwf, jn-
ghfdkztvsq yf rfpym, cxbnfk, xnj nj_gkjl tuj
cjcndtyyjuj gjcnegrf. Rfr njkmrj jy gjqvn,
xnj yfrfpfybt jxbcnbn tuj leie, jy yt cnfytn
jktt ctnjdfnm yf celme, yj djphfletncz tq.
Bkfujckjdtyysqghjljkfk:Nfnfufnfexbn,
xnj kfz djqyf, d rjnjhjq xtkjdtr cnhtvbncz
ebnm cdjtuj hfnf, ghbcrjhyf; yj jy yt exbn,
xnj njn, rnj bln yf djqye pf ghfdjt ltkj, bcxth-
gfd dct chtlcndf r cjhfytyb vbhf, pfckeb-
dftn gjhbwfybz. Gjhbwftv ljkty snm njn, rnj
dspdfk djqye.
Nfnfufnfexbngjkyjvejnrfpejnctz,yj
jy yt exbn jnrfpe jn xtuj-kbj d gjkmpe cbk,
ghtlcnfdkzob pkj,_elm nj klb, jub bkb
cnbbb. jhmf ytbptyf, bj dcz bpym tcnm
jhmf. Yj njn, rnj dtln jhme, ljkty ckt-
lbnm, xnjs yt chffnmcz pf kbxyst bynthtcs
ghjnbd bcnbys b cghfdtlkbdjcnb.
Chffobqcz pf kbxyst bynthtcs, lfs
cnfnm dtkbrbv, vjueotcndtyysv, jufnsv bkb
pyfvtybnsv, yt gjkexbn djplfzybz; yj njn, rnj
jhtncz pf cghfdtlkbdjcnm b bcnbye, jhtnn dt-
kbrjt djplfzybt, bj lft tuj gjhftybt eltn
gjtljq.
_ ytgjljlzobqcjcellkzdvtotybz crjkm-
ybelmpyfxbntkmyjujecgtf;
vfkjbhegrj,
b tuj cjlthbvjt dcrjht hfpjqlncz dj kfuj, f
djpvjyj, b yf gfuee lheubv.
Bcnbyf t ljcnfnjxyj dtkbrf, xnjs dvtcnbnm
cbkmyst tkfybz b cnhtvktybz dct
b rjulf
kjgyen, rfr vskmysq gepshm, cjlthbvjt
b eltn cjhfytyj, b d bcnbyt elen bnm jyb
bpym dtxyjq.
Bleobqdjq,jCbyf,lftbpfghf-
djtltkj,ljktysnmujnjdrnjve,xnjgf-
lnjnherbdhfuf,bjnfrjdeltkdjbyf;b
tckbhjryfcnbuytntuj,tveytyfxnjhjg-
nfnm.
Yjjlthbdfobqgjtlsljktygjvybnm
j ytghjxyjcnb dctuj ptvyjuj. Tuj ecgt vjtn
snm dtkbr, yj crjkm s jkmibv jy yb sk,
rjktcj celms vjtn jgznm gjdthyenmcz b ybp-
dthuyenm gjtlbntkz dj ghf.
Tckb t jy clthbn ctz b, eufcbd dczre
ytyfdbcnm d cdjv cthlwt, gjlsvtn gjdthty-
yjuj ghjnbdybrf b crftn tve: Ljdjkmyj, lfdfq
pfrkxbv vbh b cnfytv hfnmzvb, jy jlthbn
gjtle, rjnjhfz yt tcnm ghtjlzobq ecgt, bj
gkjls t ghtelen djdtrb.
Dtkbrutythfk,edtyxfyysqecgtfvb,jCbyf,
yj to jkmibq gjtlbntkm njn, rnj gjtlbk
ctz.
Extybt j jeplfybb ctz, j Cbyf, lfncz yt
lkz eybxnjtybz xtkjdtxtcrjq leib, yj hflb
cjhfytybz t. Njn, rnj gjtlbk ctz, jktt cgj-
cjty ghtecgtdfnm b jlthbdfnm d bpyb gjt-
ls, yttkb hf cfvjuj ctz.
Njn, xtq ev cdjjlty jn bkkpbb cfvjcnb, ds-
cnjbnb yt gfln d chftybb bpyb.
Ecnhtvkyyjuj r ghfdtlyjcnb b cghfdtlkbdj-
cnb yt vjtn gjcnbxm ytelfxf; jy eltn ecgtity
d cdjb yfxbyfybz, b ecgt tuj eltn ghjxty.
Njn, rnj dphfcnbk d cdjv cthlwt kjdm r bc-
nbyt, eltn bnm b yt evhn, bj jy bcgbk yf-
gbnjr tccvthnbz.
Gjnjve chffqcz vetcndtyyj, j utythfk, b
jhbcm pf cdjb etltybz cj dct htibvjcnm;
yj elm cjklfnjv bcnbys_b Nfnfufnf kf-
ujckjdbn ntz.
Rjulf kfujckjdtyysq ghjbpyc nj, Cbyf,
utythfk, djcrkbryek: Ljcnjckfdysq Dkflsrf,
ljcnjckfdysq Dkflsrf! Ns hfcrhsk bcnbye. Ght-
rhfcyj extybt kfujckjdtyyjuj. Ns ltqcndbntkm-
yj ellf, Nfnfufnf, Cdznjq. Ns_exbntkm xtkj-
dtxtcndf. Ns erfpsdftim yfv genm r cgfctyb,
bj nj ltqcndbntkmyj bcnbyyjt jcdjjltybt.
Njn, rnj cktletn pf Njjq, yt vjtn yt jhtcnb
cdtn, rjnjhsq jpfhbn tuj genm. Jy jhtnn cxf-
cnmt b vbh. Ghbtuf, j Dkflsrf, r kfujckjdty-
yjve, r tuj extyb b r tuj hfncnde. Lf ghbvtn
vtyz kfujckjdtyysq jnysyt b gjrf lkbncz vjz
bpym gjcktljdfntktv, ghbyzdibv ghbtbot
B kfujckjdtyysq crfpfk: Jlevfq ghtlt,
Cbyf, cdjb ltqcndbz. Xtkjdtre, pfybvfotve
nfrjt gjkjtybt, rfr ns, yt gjljftn ltkfnm xnj-
kbj tp ljkyjuj jlevsdfybz.
Dthf Cbyb d kfujckjdtyyjuj to djphjckf.
Jy jndtxfk: Tckb s lheubv exbntkzv, Dkflsrf,
elfkjcm jhfnbnm vtyz d cdjtuj gjcktljdfntkz, nj
jyb hfcnhebkb s j njv gj dctve ujhjle Dfq-
ifkb, rhbxf: Cbyf, utythfk, cnfk yfibv gj-
cktljdfntktv! Dj dnjhjq hfp, Dkflsrf, z ghb-
tuf r kfujckjdtyyjve, r Lfhvt b r Jobyt;
lf ghbvtn vtyz kfujckjdtyysq jnysyt b gjrf
lkbncz vjz bpym gjcktljdfntktv, ghbyzdibv
ghbtbot d yv.
B crfpfk kfujckjdtyysq: Ljkujt dhtvz,
Cbyf, d ljvt ndjv ltkfkbcm gjlyjitybz xkt-
yfv ctrns ybhuhfynjd. Gjnjve cktletn ntt
gjxbnfnm ghfdbkmysv b dghtlm gjlfdfnmbv
gboe,rjulfjybpfqlend ndjq ljv pf gjlfz-
ybtv.
B cthlwt Cbyb ghtbcgjkybkjcm hfljcnm. Jy
crfpfk: Vtyz edthzkb, Dkflsrf, xnj ihfvfyf
Ufenfvf ujdjhbn: Njkmrj vyt, b ybrjve byjve,
ljkys gjlyjcbnmcz lfhs. Njkmrj vjb extybrb,
b ybxmb lheubt, ljkys gjkexfnm gjlyjitybz.
Fkfujckjdtyysqghbpsdftnvtyzrgjlfzyb-
zv b lkz ybhuhfynjd. jhjij, Dkflsrf, dctve
cdjdhtvz.Dnhtnbqhfp,Dkflsrf,zghbtuf
r kfujckjdtyyjve, r tuj Lfhvt b r tuj hfn-
cnde.
Nfr dctulf b dj dcv ellf herjdjlbkcz dtkb-
rj wtktcjjhfpyjcnm. Rfrjt ghtbveotcndj
vjukj s lfnm dfv ytj? Ds ljkys snm gjt-
lbntkzvb pltcm, d njv vbht, d njv cjcnjzybb,
rfr ds ctqxfc.
Jlyfls jkmijq cgjhobr cnfhfkcz gjcnf-
dbnm elle d negbr, pflfdfz tve ldecvscktyyst
djghjcs. ellf gthtcnfk pfybvfnmcz bv b crfpfk,
jhfofzcm r njkgt, jrhefditq tuj: njn xtkj-
dtr yt jxtn njuj, xnj jy dblbn. Njuj, xnj yt
dblbn, botn jy. Levf, jy ljkuj eltn notnyj
bcrfnm. Jy yt eljdktndjhztncz ntv, xnj dblbn
djrheu ctz, b tuj tkfybz tpuhfybxys. kfuj
jnrfpfdibvcz jn tkfybq.
Extybt ells endthlfkjcm rfr ghfdbkj
bpyb, bj ghjybryjdtybt d bpym rfljuj lyz
dscjrjuj b wtktcjjhfpyjuj extybz jnvtnbkj
yjde he d bpyb xtkjdtxtcndf. Ghtybt pf-
ghtns b jnhbwfybz skb pfvtytys extybtv gj-
kjbntkmysv b ghfrnbxtcrbv, kfujlfhz njve
yhfdcndtyyjcnm cbkmyj gjlyzkfcm.
Pfgjdtlfyj skj elthbdfnmcz jn dctuj jn-
hbwfntkmyjuj b dct ythubtq cgjcjcndjdfnm
gjkjbntkmyjve b ghtrhfcyjve.
Cfvjebqcndjskjjcjtyyjcbkmyjpfghtot-
yj ellj, nfr t rfr b jnyznbt dczrjq bpyb.
Dc lhjbn gthtl yfrfpfybtv, dc cnhfibncz
cvthnb. Celz j lheub gj ctt, yt ebdfq cfv b
yt elm ghbxbyjq ebqcndf.
brie djplthbdftncz jn dczrjuj jnyznbz
bpyb. Jy bptuftn jnyznbz bpyb dczrjq
ndfhb. Jnrkflsdfz d cnjhjye lebyre b vtx, jy
rhjnjr b vbkjcthlty, ljh b gjkjy cjcnhflfybz
rj dctve bdeotve.
Pfghtofkjcm egjnhtktybt cgbhnys yfgbn-
rjdbcgfbdfybtlheub,bjjgmzytybtdtln
r gfltyb, ghtcnegktyb, cevfcitcndb b yt-
dttcnde, rjnjhjt zdkztncz ukfdyjq ghbxbyjq
yjdjuj nzrjuj ceotcndjdfybz. Nfrt erfpsdf-
kfcm ytjjlbvjcnm cjdthityyjq xbcnjns lkz
ljcnbtybz gjkyjuj lejdyjuj hfpdbnbz. Yj
bvtnm jlye tye b dthyjcnm tq hfccvfnhbdfkjcm
rfr jlby bp dbljd wtkjvelhbz. Gjkbufvbz skf
cehjdj gjhbwftvf Ufenfvj ellj, rfr gjhj-
ltybt ytdttcndf.
Extybt j cdzotyys epf hfrf ghtrhfcyj
bpkjtyj kfujckjdtyysv d ghbnxt Cdfltysq
ghfplybr d Lfveyflt.
Dtkbxfqitt cxfcnmt, rfrjt njkmrj vjtn
ghtlcnfdbnm cvthnysq,_nj hfxyst eps, cdz-
peobt ldf kzob cthlwf. Yj tcnm to jkm-
ittcxfcnmt:njjznbtbcnbys.Cvthnmhfp-
kexbnvefc tyjq, yj cvthnm ybrjulf yt
gjhfpbn njuj, rnj ghtlfk ctz bcnbyt.
Gjnjve cjtlbybnt cdj celme c bcnbyjq b
bdbnt c ytq d cdznjv hfrt. Ve, kzobq
cdj tye b vtxnfobq, xnjs cjp b lkbkcz
dtxyj,ljktysnmdthtytq,rfrcfvfbcnbyf;
b jyf eltn edthtyf d yv, eltn xnbnm tuj b
gjvjufnmtve.Btyf,kzofzcdjtujvef
b vtxnfofz, xnjs cjp b lkbkcz dtxyj, ljk-
yf snm dthyf tve, rfr cfvf bcnbyf; b jy eltn
ljdthznm tq, jy eltn gjxbnfnm t, jy eltn dctv
jtcgtxbdfnmt.Djbcnbyeujdjhdfv,hfr
b eltn cfvf cdznjcnm b kftycndj, b ltnb b
elen gjljys cdjbv hjlbntkzv b cnfyen cdb-
ltntkzvb b cxfcnmz.
Gecnm ybrnj yt eltn jlbyjr, gecnm rflsq
cjtlbybncz d cdznjq kdb c bcnbyjq. B rjulf
Vfhf, hfpheibntkm, ghbln jnltkbnm dblbvst
ajhvsdfitujceotcndf,dsghjljkbntbnm
d bcnbyt b ghbjobntcm bpyb dtxyjq, bj
bcnbyf tccvthnyf.
Extybt ells cltkfkj lkz hfcrhtgjotybz b
cxfcnmz tyobys jkmit, yttkb dct lheubt
extybz Bylbb. tyobyf, ujdjhbk Ufenfvf,
vjtnljcnbxmdscitqcntgtybpyfybz,rjnj-
hjt jnrhsnj vexbyt, nj tcnm cnfnm Fhfnjv.
Jcdjjltybt, rjnjhjt dyt ajhv, yt vjtn pf-
dbctnm jn gjkf, ghbyflktfotuj vbhe ajhv.
tyobys xfcnj buhfkb jkmie hjkm d job-
yf, b vyjubt bp yb skb pfvtxfntkmys cdjbv
pyfybtv b ecnhtvktybtv.
Ghbdjlbv jndtn extybws Cjvs yf djghjc:
Eckjdbt, rjnjhjt nhelyj ljcnbbvj velhtwf-
vb,_rfrbv jhfpjv vjtn ljcnbxm tuj tyob-
yf c t juhfybxtyysv evjv? _ Rjulf cthlwt
cjdthityyj ecgjrjtyj, rjulf cjpyfybt hfcrhs-
dftncz b rjulf dblbim bcnbye. Yj tckb rnj gjle-
vftn: z tyobyf, bkb z vexbyf, bkb z nj, bkb
z lheujt,_gecnm Vfhf pfybvftncz bv.
Dhfnf tccvthnbz jnrhsns dctv ceotcndfv.
E rjuj tcnm eib, gecnm ghbjlbn, ckeiftn Ext-
ybt_b dthbn.
8, 16
ellf erfpsdfk yf ytktgjcnm ghtlhfccel-
rf,ghbgbcsdfotujckjdfvdjphfcnfoefdnj-
hbntnyjcnm dcktlcndbt gjdnjhtybz b hfcneobv
xbckjv exys. Bcnbyysq exysq njn, rnj jcj-
pyfk cjdthitycndj gjpyfybz, f yt njn, rnj jh-
vjxtn ajhveks, et vyjujrhfnyj jnhjityyst
lj ytuj.
Z ujdjh vjbv extybrfv: Djn Ybhdfyf, djn
genm r ytq. Yfcnfdktyyst vyj, bp yb ytjkm-
ijt xbckj ljcnbuftn, lheubt ytn. Xnj vjue z?
kfujckjdtyysq tcnm kbim erfpfntkm genb.
Ybjlbyxtkjdtrytvjtncgfcnbcdjtujkbp-
rjuj. Pkj, cjltzyyjt xtkjdtrjv, gznyftn kbim
tuj cfvjuj. Pkj, bptuyenjt bv, yt rjcyekjcm
kbim tuj. Xbcn b yt xbcn rflsq kbim lkz ctz.
Xtkjdtr yt vjtn jxbcnbnm lheujuj.
Dspljhjdktybt djpvjyj kbim gjchtlcndjv
dyenhtyytuj ghjwtccf hfjns yfl cjj. Gjnjve
ellf yt ghbpyfdfk ybrfrjq ltqcndtyyjq cbks
pf ajhvekfvb, rjnjhst ckjdtcyj gthtlfncz bp
gjrjktybz d gjrjktybt, gjljyj rjhpbyt, gtht-
jlzotq bp her d herb.
ellf, jnhbwfz ceotcndjdfybt kbxyjuj juf,
endthlfz djpvjyjcnm jcdjjltybz kbim cj-
dthityyj kbxysvb ecbkbzvb b egjhysv nheljv
yfl cfvbv cjj, jlybv nbv et jnhbwfk dcz-
rjt dytiytt gjrkjytybt. C cfvjuj yfxfkf jy jn-
hbwfk dct hbnefks b lheubt dytiybt ltqcndbz,
rjnjhstnjkmrjcgjcjcndenecbktyblejdyjq
cktgjnsbwtgkzybpftpbpytyystajhvs.
D tuj extybb ybult ytn b yfvrf yf kbxyjt gj-
rkjytybt. Jy ujdjhbk: Extybt cgfcftn yt gjnj-
ve, xnj ellf tuj lfn, yj gjnjve, xnj jyj tcnm
jcdjjltybt. Extybr, cktleobq pf vyj, lth-
fcm pf rjytw vjtq jltls, lfkr jn vtyz b z jn
ytuj. Gjxtve? Gjnjve, xnj njn extybr yt dblbn
vtyz. Lheujq bdn pf cjnyb dhcn jn vtyz b,
ntv yt vtytt, kbpjr vyt b z tve. Gjxtve? Gj-
njve, xnj njn extybr gjybvftn extybt; gjybvfz
extybt, jy gjybvftn vtyz.
_ Tckb ds gjyzkb b ephtkb bcnbye, rfr jyf
tcnm, crftntkbds:Vsjzpfysedftybtv
yfitve Exbntk, b bp edftybz r ytve, rfr uj-
djhbk Exbntkm, nfr ujdjhbv b vs?
_ Ytn, kfujckjdtyysq.
_Nj, xnj ds endthlftnt, yt tcnm kb nj nj,
xnj ds ephtkb b jcjpyfkb cfvb?
_ Lf, kfujckjdtyysq.
Ghtldblz eleott, ellf ujdjhbk: Extybt
gjljyj gkfvtyb afrtkf, pfbufotve tcxbc-
ktyyst juyb; juyb nb vjuen cgjcjcndjdfnm
dfhrt gbob bkb hfcctbdfnm nmve, yj gkfvz gth-
djuj afrtkf jcnfncz ytbpvtyyj cbzobv.
elexb dhfujv dczrjuj hbnefkbpvf, ellf jn-
hbwfk jxbcnbntkmye vjom jkbdfybq. Xtkjdtr
yt eltn yhfdcndtyyj xbcn jnnjuj, xnj jy ljkuj
jxbofkcz d djlt. Xbcnsq xtkjdtr, hfvby_njn,
d rjv jbnftn bcnbyf b ljhjltntkm.
Ufz
nfrjq t fcctqy djls, rfr dct jcnfkmyst fc-
ctqys.
Dct dfib ghfdbkf,_ujdjhbk ellf bpedt-
hfv,_ybprbbcvtiys.Byjqbpdfcjlbnyfujq,
ghbrhsdfz ctz njkmrj herfvb; byjq yt cnfytn
gbnmbpredibyfbkbtcnmcklf,ytczltn
pf cnjkjv vtle ldevz cjtctlybrfvb, vtle
ldevz yjfvb bkb ldevz klfvb; byjq yt
czltn pf jobq cnjk b yt ghbvtn gjlfzybz d njv
ljvt, ult tcnm thtvtyyfz tyobyf, ult pfvtnbn
vyjuj ve bkb dcnhtnbn cjfre...
Byjqgbnftnczjlybvbjdjofvb,jndfhjvhbcf,
rjhjdmbv bkb jktymbv gjvnjv, lhtdtcysvb
rjhyzvb, dtndzvb, kbcnmzvb, ktcysvb gkjlfvb
bkb phyfvb. Byjq yjcbn gkfnmt, yfrbyed tuj
njkmrj yf gktxb, bkb ghbrhsdftn ctz vjv, lht-
dtcyj rjhj, hfcntybzvb bkb jktymtq rjtq;
hfcgecrftn cdjb djkjcs bkb yfltdftn yf yb
gjdzpre bp rjycrjuj djkjcf. Byjq yjcbn jltle
gtxfkb; gjcnjzyyj lthbn herb ddth; yt cflbn-
czyfcrfvmbbwbyjdrb,bkbgjcnjzyyjcblbn
d gjkjtybb bdjnys.
Byjq ktbn yf rjkxb hfcntybz bkb yf
rjhjdmtv gjvnt...
Ytcnfyegthtxbckznmlheubgjljys
chtlcnd, rjnjhsvb ds vexftnt b bpyehztnt
ctz...
Xtuj jblftnt ds, ljhjdjkmyst nhetybrb,
pf cdjb nzrbt nhels? Jblftnt gjlfzybq b gj-
xbnfybz jn vbhzy, b rjulf ljcnbuftnt njq wtkb,
rhtgrj ghbcnhfoftntcm r eljcndfv dhtvtyyjq
bpyb, yt jnbnt hfccnfnmcz c ybvb, lf b yt
pyftnt b chtlcnd r njve. Tldf ds pfdblbnt bplfkb
gjctnbntktq, rfr njnxfc cflbntcm b gjrfpsdftnt
dbl, elnj dfc pfcnfkb d ukejrjv hfpvsiktybb,
yj hfccnfdibcm c ybvb, cyjdf ltkftnt, xnj jnb-
nt, ghjuekbdftntcm bkb gjrjbntcm yf cdjjlt...
Rjulfdfvgjlyjcznuheegboe,ds,lft
b yt jndtlsdfz, jnlfnt t, f dczrjt drecyjt
reifymt jcnfdkztnt e ctz. Ghtlfdfzcm gjhjrfv
b cnhfcnzv, ds, jlyfrj t, yfltdftnt kbxbye
crhjvyjcnb. Ytn, yt nfrjdj bcnbyyjt gjldb-
ybxtcndj!
Nhetybxtcndj njkmrj njulf gjktpyj, rjulf
gjl ybv yt rhjncz cdjtrjhscnyst yfvthtybz.
Fcrtnbpv yt bvttn ybrfrjq wtyyjcnb lkz
jcdjjltybz evf jn ep ptvkb. Ujhfplj nhelytt
yfqnb nthgtkbdjuj xtkjdtrf, yttkb gbnfotuj-
czdjplejvbrjhtymzvb,jltdfotujczrjhj
b kbcnmzvb. Rjulf xtkjdtr jckfkty ujkjljv b
fljq, rjulf jy ckbirjv enjvky, xnjs dkf-
ltnm cdjbvb xedcndfvb b ghtlcnfdktybzvb,
vjtn kb jy ljcnbxm wtkb, rjnjhfz jdkfltdftncz
kbim zcysv hfpevjv hfcibhtyyjuj cjpyfybz?
Lkznjujxnjscnheysdysbplfdfkbufhvj-
ybxtcrbqpder,ytcktletnbckbirjvyfnzubdfnm
bkb jckfkznm. Gjljyj njve, rfljt ecbkbt,
tckb jyj xhtpvthyj, rjyxftncz tcgkjlyjq pf-
nhfnjqcbk;tckbytljcnfnjxyj,jyjjhfoftncz
d gfccbdyjcnm.
Eghfyzqntcm d cjbpvthbvjcnb, cjklfqnt
njxye vthe d yfghztybb b ecnfyfdkbdfqnt
hfdyjdtcbt dfib cgjcjyjcntq.
Lbcwbgkbybhjdfyysq xtkjdtr cdjjlty; e-
lexb cdjjlty, jy hfljcnty, jy gjrjty b cxfc-
nkbd.
Bvtyyj,ellfcnhtvbkczrnjve,xnjsbpym
jobys skf hfljcnyf. Rjulf jy ajhvekbhjdfk
yfcnfdktybz cdjtve csye, nj yfhzle c kjdm,
cjcnhflfybtv b nthgtybtv jy yfrfpsdfk tve
hfybnm hfljcnm.
ellbpvt xtkjdtr cgjcjty r ljhjlt-
ntkb, kbimtckbjytjcjpyfk.Ytkmpzjn-
xfbdfnmczd xtkjdtrt, ndjhzotv pkj, tckb jy
pyftn, xnj ltkftn. Jy dblbn jibjxyj, yj, gj
rhfqytq vtht, jy dblbn. Gjkexbd ytrjnjhjt pyf-
ybt, jy vjtn jnrfpfnmcz jn cdjb ghtyb
gjcnegrjd. Yj xnj vjyj jblfnm jn xtkjdtrf,
gjhfyyjuj cktgjnj hfpevf?
Bp lde kltq, cjdthibdib ne t jibre,
yfbjktt gkj njn, rnj yt jcjpyfk t. Bp lde
ytdbyjdys kexit njn, rnj cjpyfn, xnj jy ytdb-
yjdty. Bj ytkmpz jblfnm jn xtkjdtrf, yt cj-
pyfotuj ctz dbyjdysv, xnjs jy dszdbk
ythub lkz ghtrhfotybz cdjtuj pfkeltybz.
Xnjs dsktxbnm ctz, yeyj pyfnm cdj j-
ktpym, yj pyfybt yt lfn pljhjdmz; ytjjlbvjt
eckjdbt lkz njuj_dszdktybt yfitq djkb.
Exbntkm hfccvfnhbdfk dct ceotcndeobt ghj-
zdktybz rfr rjhhtkzns enjyxyytqib ythubq.
Jcjtyyj wtybk jy ghjzdktybt ythubb b cfvj-
ltzntkmyjcnb d cdjb extybrf. Jy ybrjulf yt
exbk gjlfdkznm cnhfcnb, rfr nfrjdst, yj kbim
dbljbpvtyznmbdjpdsifnmbrfxtcndf;bj
djcyjdtrfljqcnhfcnbpfkjtyfbcrhfythubb,
tp rjnjhjq ytdjpvjyj ybrfrjt ghjldbtybt.
ythubz
djkzltkftnextybrfyfcnjhjtyysv,
gjkysv ytghtkjyjuj ecnhtvktybz. nb rfxt-
cndf djjhefn tuj nthgtybtv, ythubtq, gj-
cnjzycndjv cfvjjkflfybz_nhb ytjjlbvs
eckjdbz, xnjs hfplfdbnm gjkxbof Vfhs (jnhb-
wfntkmyfz cbkf)_gjljyj ckjye, cjrheifot-
ve fverjde bbye.
Nthgtybt hjlftncz
bp cjcnhflfybz b pyfybz.
Jnyjcbntkmyj ytvbkjcthlbz erfpsdftncz, xnj
xebt jibrb kturj pfvtxfncz, yj cdjz jib-
rf nhelyj ekjdbvf. Xtkjdtr ghjctbdftn ghjcne-
gjr cjctlf, rfr pthyj jn vzrbys, yj cdjq ghzxtn,
rfr gken gkje buhfkmye rjcnm jn buhjrf.
Ybult yt dblbv ytghjnbdktybz pke, dtplt ltq-
cndtyyjt jkbxtybt b ghtrhfotybt pkf. Ytkmpz
gjrjhznmcz cnhflfyb, yeyj snm lthpyjdty-
ysv d ecjdthitycndjdfybb ljhf b yt ljdjkm-
cndjdfnmczvfksvbljcnbtybzvb.Rfrghtrhfc-
ysq wdtnjr tp pfgff, nfr rhfcbdst ckjdf njuj,
rnjytgjcnegftncjjndtncndtyyj,_tcgkjlys.
Z erfpfk vjbv extybrfv genm, rjnjhsv jyb
ljkys blnb, xnjs ghjzdbnm xtnsht cjdth-
ityys ecbkbz. Ghtgzncndez djpybryjdtyb
gfueys, lehys dtotq, tckb jyb to yt ds-
zdktys;ghtgzncndezbhfpdbnb,tckbjyb
et dszdktys; cgjcjcndez dszdktyb gjktp-
ys dtotq, to yt ghjzdktyys, b ecbkbdfz nt,
rjnjhst et ghjzdbkbcm,_extybr gjhjlftn
djk, ecnhtvktybt, hfpdbdftn vetcndj, eghf-
yztn cthlwt b jhtncz.
Ybrjulf yt yfpjdv elle rhjnrbv, yfjjhjn,
jy Djlbntkm yteysdfobq, jhtw pf jobye b
vfnthb, Uthjq nhelf b tlbycndf.
ellferfpsdfkyfytjjlbvjcnmcjbpvthbvj-
cnb b wtktcjjhfpyjcnb, jy ujdjhbk: Yt yeyj
snm yb vtymit, yb jkmit. Gjcktljdfntkb tuj
bp njq ajhveks cjbpvthbvjcnb cltkfkb crex-
yepjkjnecthtlbye,njulfrfrExbntkmbvtk
d dble ufhvjyb. Nfrt ellf pfdtofk bvtnm
djpvjyj vtymit dtotq, xnjs yt jnlfdfnm bv
ckbirjv vyjuj dhtvtyb,_b njn cjdtn gjckt-
ljdfntkb jhfnbkb d gtlfyncndj. ellf gjhbwfk
bpedthjd b cjdtnjdfk jhfofnmcz c ntkjv gj yt-
jjlbvjcnb eckjdbq. Nfv, ult ntkj ljkyj skj
snm jktuxtyj ghb gthtldbtybz, nfv Exbntkm
erfpsdfk elje. Nfv t, ult pfhfyyjcnm fnvj-
caths nhtjdfkf pfobne, nfv Exbntkm nhtjdfk
gbnfybt. D extybb ells vs yfjlbv yt njkmrj
vfnthbfkbcnbxtcre abkjcjab, yj b ghfrnbxt-
crjt ekexitybt bpyb rfljuj lyz.
Exbntkm erfpsdfk yf ytjjlbvjcnm ufhvjybb
cbk xtkjdtrf lkz dszdktybz dscitq vths pyf-
ybz, rhfcjns b yf yfexye, yfceoye yeyjcnm
rjcvbxtcrb cthttybq yf jott kfuj.
Jy eltn cjklfnm cjbpvthbvjcnm d vbkj-
cthlbb, b, yfjlxbdsq d chtlcndf, jy cjtlbybn
velhjcnm c cjcnhflfybtv.
Vbkjcthlysq xtkjdtr yfik genm r cgfct-
yb. Jy njn, rnj gjcflbk hjcnjr b ntv cfvsv
jtcgtxbk ntym, wdtns b gkjls yf eleobt ktnf.
Bvtyyj nfrjdj cktlcndbt vbkjcthlbz, nfrjdf
hfljcnmnjuj,rnjgjvjuftnntv,rnjyelftncz
d gjvjob. Bvtyyj nfrjdf dtkbrfz Ybhdfyf.
tccvthnbt vjtn snm ljcnbuyenj kbim gj-
cnjzyysvb ljhsvb ltkfvb; b cjdthitycndj
ljcnbuftncz kbim xthtp cjcnhflfybt b vbkjcth-
Cjcnhflfybt b wtktcjjhfpyjcnm zhrj dshf-
tys d cktleotv dscrfpsdfybb:
kfujckjdtyysq ghjbpyjcbn kb ckjdj, tckb
jyj kjyj, uebntkmyj b ytghbznyj? _Ytn.
Tckbjyjbcnbyyj,uebntkmyjbytghbzn-
yj? _Njt ytn.
Tckb jyj bcnbyyj, gjktpyj b ytghbznyj? _
Lf, rjulf jy yfjlbn nj yeysv.
Tckb kjyj, uebntkmyj b ghbznyj? _Ytn.
Tckb bcnbyyj, gjktpyj b ghbznyj? _Lf,
rjulf jy yfjlbn dhtvz gjljlzobv.
Gjxtve ltqcndetn jy nfr? _Bj jy cjcnhf-
lftn dctv ceotcndfv.
Vyjuj erfpfybq j zdktybb cjcnhflfybz bvt-
tnczdcenhf;gthtxbckznmbytyeyj,bj
d ybtghbdtlyyjv ghjzdktybb pfrkxtyf dcz
njyrjcnmbnhjufntkmyjcnmjnyjitybzells
r kbytve.
Xeylf, repytw, ecksifd, xnj kfujckjdtyysq
ghbik d Gfde b jcnfyjdbkcz d hjot, yfghfdbk-
cz r ytve b, jrfpfd gjxbnfybt, ghjcbk kfujckj-
dtyyjuj yfpfdnhf gjctnbnm tuj nhfgtpe. Gjkexbd
cjukfcbt, Xeylf elfkbkcz b r cktleotve enhe
ghbujnjdbk dctdjpvjyst zcndf, f nfrt jkm-
ijqrecjrcjxyjqcdbybys.kfujckjdtyysq
d cjghjdjltybb extybrjd ghbsk d ljv repyt-
wf. Jgecnbdibcm yf ghbujnjdktyyjt cbltymt, jy
jhfnbkcz r repytwe Xeylt:
Xeylf, cdbybye, ghbgfcyye njjq, ghbytcb
vyt, extybrfv t lfq lheubt ghbujnjdktyyst
njjq zcndf.
Lf, ujcgjlby,_jndtnbk repytw b gjcnegbk
nfr, rfr skj erfpfyj.
Njulf crfpfk kfujckjdtyysq: Xeylf, xnj
jcnfkjcm e ntz jn cdbybys, pfrjgfq d ptvk,
bj z yt pyf ceotcndf, rhjvt Nfnfufns, rnj
vju s ecdjbnm t.
Lf,ujcgjlby,_jndtnbkXeylfbpfhsk
d ptvk jcnfnrb cdbybys.
Drecbd gboe d ljvt repytwf Xeyls, kfuj-
ckjdtyysq pfjktk nzrjq tkeljxyjq jktpym
b, bcgsnsdfz cbkmytqibt jkb, crfpfk extybre
Fyfylt: Dcnfym, Fyfylf, vs gjqlv d Reibyf-
ufhe. Gj ljhjut kfujckjdtyysq xfcnj jcnfyfd-
kbdfkcz,bcgsnsdfztcnjxfqibtjkb,fle
b njvktybt. Nfr ljikb jyb lj htrb Rfreinf;
pltcm, cjdthibd jvjdtybt, kfujckjdtyysq jcnf-
yjdbkcz yf jgeirt ktcf, ku yf hfpjcnkfyyst
jltls b jhfnbkcz r Fyfylt: Fyfylf, djpvj-
yj, xnj rnj-ybelm jujhxbn cthlwt repytwf
Xeyls cktleobvb htxfvb: Xeylf, jkmifz yt-
ghbznyjcnm ntt, b ljkty ns xedcndjdfnm ctz
jxtym ytcxfcnysv, xnj Nfnfufnf gjrbyek ghtj-
lzott gjckt njuj, rfr jy ghbyzk nhfgtpe d ljvt
ndjv.
Fyfylf, jnujyb nzrbt vsckb Xeyls ckjdf-
vb: Lheu, ns ljkty hfljdfnmcz, bj d njv
cxfcnmt ndj, xnj nfr ckexbkjcm. Bp ecn cfvjuj
Nfnfufns cksifk b dyzk z, xnj ldf lfhf gbob
yfjlzn ctt jlbyfrjde jwtyre b djplfzybt.
Djbcnbye, gjkexfn jyb kmie yfuhfle b kf-
ujckjdtybt, yttkb lheubt. Rfrbt ldf? Njn, gjckt
rjnjhjuj Nfnfufnf ljcnbuftn dscjxfqituj, gjk-
yjuj jpfhtybz, b njn, gjckt rjnjhjuj jy dcnegftn
d jcdjjltybt Ybhdfys. Nfrbvb htxfvb ljk-
ty ns, Fyfylf, hfcctznm nzrbt vsckb repytwf
Xeyls.
Xtv uket dybrftv vs d Extybt kfujckj-
dtyyjuj, ntv zhxt dszdkztncz tuj tcghtltkmyjt
cjcnhflfybt b kjdm, rjnjhsvb ghtbcgjkytys
dct tuj vsckb b ltqcndbz.
Gjljyj vfnthb, jhfyzotq cdj tlby-
cndtyyjtlbnzcdjtbpym,djcgbnsdfqnt
d ctt nfre tcghtltkmye kjdm rj dctv
ceotcndfv.
Tuj dctdvtofott xedcndj cjcnhflfybz rj
dctve bdeotve ghjcnbhfkjcm lft yf hfcnb-
ntkmyjt wfhcndj. Jy bptufk eybxnjfnm ctvtyf
b hfcntybz.
Fyuennfhf-ybrft
kfujckjdtyysq ujdjhbn:
Njn bp vjb extybrjd, rjnjhsq jnz s yf
vuyjdtybt gjlevftn j kdb, jcdjjlbntkmybwt
evf, hfpvsikztn yt yfghfcyj b cktletn extyb
b lbcwbgkbyt Exbntkz. Yj yfcrjkmrj t jkmit
nt, rnj pfyzns ecjdthitycndjdfybtv cfvjq
vsckb j kdb!
Bnbdennfrt
crfpfyj: Dct cgjcjs, dtle-
obt r ljcnbtyb djplfzybz d njq bpyb, yt
cnjzn b jlyjq itcnyflwfnjq ljkb kdb, jcdj-
jlfotq ev. Kjdm, jcdjjlfofz ev,
dvtoftn b d ctt, cbzz, kbcnfz b bpkexfz.
Gjljyj njve, rfr cbzybt dct pdpl yt vjtn
chfdybnmcz c jlyjq itcnyflwfnjq ljktq zhrjcnb
keys, yj rfr cdtn keys gjukjoftn d ctt cbzybt
b, kbcnfz, cdthrfz b bpkexfz, nfr b dct cgjcj-
s r ljcnbtyb djplfzybz d njq bpyb yt
cnjzn b jlyjq itcnyflwfnjq ljkb kdb, jcdj-
jlfotq ev.
Kjdm,jcdjjlbntkmybwfevf,dvtoftndctt
dc, cbzz, cdthrfz b bpkexfz.
Gjljyj njve, rfr d gjcktlybq vtczw ljlkb-
djuj jctyytuj dhtvtyb cjkywt, gjlsvfzcm d zc-
yjvbtpjkfxyjvytt,hfcctbdftnnmveyfdcv
ghjcnhfycndt, cbzz, kbcnfz b bpkexfz, b gjlj-
yj njve, rfr pdtplf enhf, gjckt yjxb yf pfht,
cbztn, kbcnftn b bpkexftn, njxyj nfr t dct
cgjcjs r ljcnbtyb djplfzybz d njq bpyb
yt cnjzn b jlyjq itcnyflwfnjq ljkb kdb,
jcdjjlfotq ev. Kjdm, jcdjjlbntkmybwf
evf, dvtoftn b d ctt, cbzz, kbcnfz b bpke-
Kjdm ells, rfr ytbpvthbvsq gjnjr, yt
vjukf snm bcxthgfyf ybrfrjq ytyfdbcnm bkb
dhfltyjcnm. Yfghjnbd, dhfltyst dsgfls
to gjkytt dszdkzkb t. Gjnjve jy pfdtofk
cdjbvextybrfv:Xnjsybujdjhbkbklb
j dfc, elm nj cghfdtlkbdj bkb ytcghfdtlkbdj,
exnbdj bkb ytexnbdj, evyj bkb ukegj, c ljhj-
nj bkb cj pkjj, vjb extybrb, ds ljkys
ghbexfnm ctz r njve. Dfi ev ljkty jcnfdfnm-
cz xbcnsv, ytpfgznyfyysv. Nfrt b pkjt ckjdj
yt ljkyj bcjlbnm bp dfib ecn. Ljhsvb b
cjcnhflfntkmysvb ljkys ds ghtsdfnm, cthl-
wtv kzobvb b yt nfbnm d ctt ytyfdbcnb.
Jrhebnt nfrjuj xtkjdtrf ytghtrhfofobvcz
gjnjrjv kdtjbkmyjq vsckb. B, ghjljkfz jn
ytuj, yfgjkybnt dtcm vbh gjcnjzyysvb vsckzvb
kdtjbkmyjq ljhjns, vsckzvb ibhjrbvb,
hfcneobvb b ytbpvthbvsvb, rfr vbh, cdjjl-
ysvb jn ytyfdbcnb, cdjjlysvb jn pkjs. Nfr,
extybrb, ljkys ds djcgbnsdfnm ctz.
Pltcm vs dblbv, xnj kjdm, rjnjhe extyb-
rbkfujckjdtyyjujljkysskbdjcgbnsdfnm
d ctt, skf rfr tcghtltkmysq gjnjr ljhjns,
bpkbdftvsq yf dct xtnsht cnjhjys cdtnf, dybp,
ddth, dj dct vtcnf yf dcv ghjcnhfycndt Dct-
ktyyjq.
Cjukfcyj extyb, rjulf nb kfubt djkys cj-
cnhflfybz bkb hfljcnb, gjckfyyst d ghjcnhfy-
cndj, ljcnbufn ev, gjlfdktyysq ujhtv b yt-
cxfcnmtv, jy dytpfgyj joeoftn d ctt ghbkbd
xedcndf vbhf b cgjrjqcndbz.
Vsckm tcnm ythubz b, rfr nfrjdfz, ltqcndetn
d gjkyjv cjjndtncndbb c t yfghztybtv b bv-
gekmcjv, lfyysv tq.
Kjdm, rfr jyf skf ghtgjlfyf kfujckjdty-
ysv, elexb jcdjjltybtv evf, ktfkf d jcyj-
dfybb dctuj ltqcndbntkmyj dtkbrjuj.
Ghtdsit dctuj_kzott cthlwt.
To jlyj ghtlfybt bp bpyb ells.
kfujckjdtyysq cbltk yfl cnhezvb ukejrjuj
jpthf. D ukebyt vjyj skj hfccvjnhtnm wtksq
vbh hs b djljhjcktq. kfujckjdtyysq pfvtnbk,
rfr njn vbhjr cjlty c wfhcrbvb ldjhfvb. Tckb
nelf jgecnbncz xtkjdtr, jy cnegyq cjrheibn
dct ghbphfxyst xthnjub, yj cfv pfljyncz. Bp
nfrb ukeby yt gjlsvftncz le xtkjdtrf.
Dghjxtv,_eksyekcz Exbntkm,_yf dc tcnm
chtlcndj. Vjyj ghjbnm crfke b dsgecnbnm
jpthj. Ekbnrb ljkys elen bkb pfcjyenm, bkb
yfqnb lheujt ceotcndjdfybt, yj xtkjdtr et yt
gjubytn.
ellbqcrbgbcfybzxfcnjegjvbyfn-
cz itcnm exbntktq-abkjcjajd d rfxtcndt gjcnj-
zyys ghjnbdybrjd ells. nj skb abkjcjas,
jcgfhbdfdibt e ells ntjhtnbxtcrbt yfxfkf tuj
extybz. Ldf gjkjtybz d extybb Ufenfvs ells
jcjtyyjgjldthufkbcmyfgflrfv_tujextybt
j ghbxbyf b jnhbwfybt cfvjcnjzntkmyjq b yt-
bpvtyyjq leib d xtkjdtrt b dj Dctktyyjq.
Bvtyyj nt ldf gjkjtybz, rjnjhst jcjtyyj
kbprb cjdhtvtyyjve yfv vsiktyb.
Endthlfz htfkmyjcnm, jrhefoe yfc b
dblbve dctvb klmvb, Exbntkm erfpsdfk yf
ceotcndjdfybt njyxfqitq htfkmyjcnb, ljcneg-
yjq kbim dscitve pyfyb. Pyfybt njq htfkm-
yjcnb b jkflfybt nbv dscibv pyfybtv ytlj-
cnegyj yfibv jsxysv uhesv jhufyfv xedcnd.
Tckb s njkmrj nj, xnj djcghbybvftncz yf-
ibvb xedcndfvb, ceotcndjdfkj rfr tlbycndty-
yfz htfkmyjcnm, nj ytdtls gj ghfde hjltybz
jkflfkb s jcyjdyjq Bcnbyjq. R xtve skb s
njulf dct gjbcrb r gjpyfyb ceoyjcnb dtotq?
D yfitv vjpue tcnm wtynhs, jnrhsnbt rj-
njhs lfn djpvjyjcnm jkflfybz gjljysv
ytghtkjysvpyfybtv.Dnjvendthltybb
vstohfpdblbv,yfcrjkmrjExbntkmik
xbcnj yfexysv genv, cjdgflfz d njv erfpfybb
c endthltybzvb cjdhtvtyys exys j njv,
xnj d yfitv jhufybpvt bvtncz vyjubt wtynhs,
aeyrwbb rjnjhs to ytbpdtcnys, yj, gj pyf-
xbntkmyjcnb pfybvftvjuj bvb vtcnf, vjyj
ghtlgjkfufnm j ytjsxyjv pyfxtybb b.
Nfrt bltz kbxyjuj juf, cgfcfotuj xtkjdt-
xtcndj, zdkzkfcm lkz ellbcnjd ytghbtvktvjq,
ytcjdvtcnbvjq c pfrjyjv rfhvs b c gjybvfyb-
tv ytjjlbvjcnb cjdthityyj kbxys ecbkbq
lkz cdjtuj jcdjjltybz.
Tckb ceotcndetn ju, rfre yfltle vjtim
ns gbnfnm evbkjcnbdbnm tuj ubvyfvb b gjrkj-
yfvb? Gjcnegrb, cjdthiyyst njj, cenm gj-
cnegrb njuj dscituj ceotcndf. Tckb ju ltkftn
b dc nj, xnj elj, rfre pfckeue dblbim d yv
lkzndjtujgjxbnfybz?Tckb,ytyfdblzpkj,jy
yt cgjcjty dszdkznm pkj, nj ytktgj ujdjhbnm,
xnj dc ceott tcnm ndjhtybt juf. Vjom juf
ljkyf snm jcyjdfyf yf pfrjyt bkb t snm
gjlxbytyf lheujq ghbxbyt. D gthdjv ckexft jyf
zdkztncz cktlcndbtv pfrjyf, dj dnjhjv vs ljk-
ys yfpdfnm t hfcndjv, f yt dkflsxtcndjv.
Rnj cjndjhbk yfib bpyb? Hfpdt nj Bidf-
hf, kbxysq ndjhtw? Tckb s Bidfhf sk ndjh-
wjv, nj dct bdeobt ceotcndf ljkys skb s
vjkxf gjlxbybnmcz vjob cjndjhbdituj b. Jyb
skb s rfr cjcels, cltkfyyst herj ujhitx-
ybrf. Tckb s nj skj nfr, nj rfrbv jhfpjv
zdbkfcmsdjpvjyjcnmghbvtyznmljhjltntkm?
Tckb s vbh sk cjndjhy Bidfhjq, nj d yv yt
ljkyj skj s ceotcndjdfnm yb ujhz, yb tl-
cndbq, yb uhtf, bj rfr xbcnst, nfr b ytxbcnst
ltzybz ljkys bcjlbnm jn Ytuj. Tckb t ytn,
nj ljkyf ceotcndjdfnm lheufz ghbxbyf rhjvt
Ytuj, b njulf Jy yt eltn Cfvjceobv. Bnfr, ds
dblbnt, xnj vsckm j Bidfht jghjrbyenf.
Rhjvt njuj, endthlfn, xnj Fcjkn cjndj-
hbk yfc. Yj fcjknyjt yt vjtn snm ghbxb-
yjq. Dc djrheu yfc ghjbcjlbn jn ghbxbys, rfr
lthtdj ghjbcjlbn jn ctvtyb; yj rfr vjtn
Fcjkn snm gjljyjq ghbxbyjq dctuj ceotuj?
Tckb jy yfgjkyztn cjjq dc ceotcndeott, nj,
rjytxyj t, jy yt cjplfn tuj.
Endthlfn, jgznm-nfrb, xnj
_cjplfntkm.
Yj tckb cjplfntkm_
nj gjxtve dc yt cjplfyj
ghbznysv? Ghbxbys cnhflfybq b hfljcnb ceot-
cnden htfkmyj, b jyb jtrnbdys. Rfr vjukj
cjplfnm b?
C lheujq cnjhjys, tckb ghbyznm, xnj cjplfnt-
kz ytn, xnj yfif celmf nfrjdf, rfrfz jyf tcnm, b
xnj ghbxbyyjcnb yt ceotcndetn,_r xtve njulf
skj s cnhjbnm bpytyyst gkfys b cjukfcjds-
dfnm chtlcndf c wtkm?
Bnfr, vs endthlftv, xnj dc ceott bvttn
cdj ghbxbye. Jlyfrj yb Bidfhf, yb Fcjkn,
ybtcghbxbyyfzckexfqyjcnmytzdkzn-
cz cjplfntktv, yj yfib cjcndtyyst ltqcndbz
ghjbpdjlzn cktlcndbz_rfr ljhj, nfr b pkj.
Dtcm vbh gjlxbyy pfrjye ghbxbyyjcnb b
ghbxbyfv, evcndtyysv b ytevcndtyysv... pjkj-
nj, bp rjnjhjuj cltkfyf xfif, jcnfncz pjkjnjv
dj dct jnyjitybz. Yt eltv gjuhefnmcz d ge-
cnst cgtrekzwbb j tcgjktpys njyrjcnz; jn-
rftvcz jn cdjtuj
b jn ujbpvf b, gjcrjkmre
dc cdzpfyj ghbxbyyjcnm, eltv jceotcndkznm
ljhj, xnjs kfuj ghjbcntrfkj jn yfib ltq-
cndbq.
Tckb dtxyj bpvtyzottcz ceotcndjdfybt xt-
kjdtrf bcrkxftn ubgjntpe gjcnjzyyjq, ytbpvty-
yjq ceoyjcnb, nj b Dctktyyfz, njn rjvgktrc
rjvgktrcjd, jzcyztncz dctwtkj tp ytjjlb-
vjcnb bkb lft djpvjyjcnb ddjlbnm d yt
ceotcndj ytbpvtyztvjt b dtxyjt.
Ldt ljrnhbys, jcjtyyj jcelfdibtcz el-
1) endthltybt dtxyjq ytbpvtyyjq leib,
2) eybxnjtybt leib gjckt cvthnb.
Jt nb ljrnhbys jghjdthufkbcm pfrjyjv
ghbxbyyjuj pfhjltybz, ecnfyfdkbdfotuj, xnj
dct lfhvs, d jlyj b nj t dhtvz, zdkzncz ghb-
xbyfvb b gjcktlcndbzvb.
ellf jnhbwfk ceotcndjdfybt ytbpvtyyjq
leibdxtkjdtrtbdjdcv,bjdxtkjdtrt
bdjdctqDctktyyjqjydbltkkbimytgjcnj-
zycndj b ghtjlzott. Ntpbc_
tcghthsdyjcnm
gjnjrf atyjvtyjd
b ajhvekf_
ghbxbyyjcnm pf-
hjltybz
bcrkxfn ceotcndjdfybt dtxyjq, yt-
bpvtyyjq leib, rfr bylbdblefkmyjq, nfr b
vbhjdjq.
Gjyznbt, cdzpfyyjt cj ckjdfvb
ytbpvtyyfz
leif,
cjdthityyj ytghbtvktvj lkz ellbcnf,
bj ghtlcnfdktybt, xnj xtkjdtr vjtn snm ceo-
yjcnm, jnltkyyjq jn dct lheub ceoyjcntq b
snbz dctq Dctktyyjq, yt vjtn snm ljrfpfyj
yb kjubrjq, yb gjllthfyj yferjq.
D njv vbht ybrnj yt ytpfdbcbv. Dc, xnj
ceotcndetn, pfdbcbn jn ghbxby b eckjdbq.
Dczrfz dtom yfjlbncz d pfdbcbvjcnb jn
lheujq, b dtom, jn rjnjhjq jyf pfdbcbn, d cdj
jxthtlm, yt ytpfdbcbvf.
ellf gjcnjzyyj exbk, xnj cfvjcnjzntkmyjuj
ytn, xnj ytn b jjcjktyyjuj jn ytuj vbhf. Ytn
cfvjcnjzntkmys ghtlvtnjd, ytn jjcjktyyjq
bpyb_dc kbim ythfphsdyst rjhhtkzns. Dcz
Dctktyyfz ceotcndetn kbim dpfbvjltqcndbtv
cdjb ythubq.
Hfp ytn jnltkmyjuj
nj vs yt vjtv crf-
pfnm_vj nj bkb lheujt, b nbv cfvsv eybx-
njftncz pfxfnjr gjyznbz cjcndtyyjcnb.
Tckb gjyznbt ytbpvtyyjq b cfvjcnjzntkmyjq
xtkjdtxtcrjq leib ljkyj snm jnhjityj, xnj
t nj nfrjt d xtkjdtrt, xnj lfn tve dgtxfn-
ktybt jkflfybz gjcnjzyyjq kbxyjcnm? Jndtn
eltn_
nhbiyf,
bkb yteljdktndjhyyjt tkf-
ybt snbz. Ceotcndj, gjhjlbditt ghbxbys, pf
rjnjhst jyj ljkyj jndtxfnm, jkflfz djltkt-
ybtv,gjkexbnyjdjthjltybtdcjjndtncndbb
cj cdjtq rfhvj.
Hjlftnczyjdjtcjtlbytybtcrfyl_ktvty-
njd jlyjuj b njuj t rjvgktrcf ktvtynjd bkb
lfhv, ghjzdkzobcz d lfyyjt dhtvz rfr jlyf
kbxyjcnm, b, gjckt jghtltkyyjuj ghjvtenrf
dhtvtyb, cyjdf d dblt lheujq, nhtnmtq, xtndhnjq
b n.l. d tcrjytxyjcnm.
Ghjbcjlbnytnhfycvbuhfwbz,ftcrjytx-
yjt ghtjhftybt rjvgktrcf lfhv, bkb ktvty-
njd,_byfxtujdjhz,gthtuheggbhjdrfktvtynjd-
cecnhfnjd, djlzob d xtkjdtxtcre kbxyjcnm.
Yf rfxtcndj yjdjuj cjtlbytybz crfyl_
ktvtynjd yjdjq kbxyjcnb jrfpsdftn jkmijt
dkbzybt gjcktlytt ghtlcvthnyjt ecnhtvktybt
ghtlsleotq kbxyjcnb, rjnjhjt lfn yfghfdkt-
ybt jcdjjlfotvecz gjnjre.
Xtkjdtrhfccvfnhbdftnczdellbpvtrfrbylb-
dblefkmyjcnm, ckjtyyfz vyjujxbcktyysvb ce-
otcndjdfybzvb, yj kbim xfcnbxyj ghjzdktyyfz
d rfljv yjdjv gjzdktybb yf ptvyjv gkfyt.
Bylbdblefkmyjtceotcndjdfybt,cjcnjzottbp
wtkjq cthbb bpytq, rjnjhst yfxbyfncz, ghj-
ljkfncz b jrfyxbdfncz, xnjs cyjdf yfxfnm,
b nfr ytcrjyxftvj, chfdybdftncz c rjktcjv bkb
ujljv c ldtyflwfnm vtczwfvb, ytbpvtyyj gj-
dnjhzobvbcz. Cfvfz wtgm ldtyflwfnb yblfy
cnfyjdbnczetytwtgm,yjrjktcjvbpyb
c ldtyflwfnm cgbwfvb. Rjktcj bpyb, rjktcj
Pfrjyf, hfp geotyj d jl, ybrjulf yt jcnfyf-
dkbdftncz. Rjktcj kfujuj Pfrjyf d ytbpvtyyjv
dhfotybb ytecnfyyj lhjbn, ytwtyyst jnhjcs
jnltkzz jn pjkjnjuj pthyf. Herf rfhvs yfghfd-
kztn rjktcj, tuj jjhjns jnvtxfn btybt t
cthlwf.
Dct nb cvtys ajhv bkb snbz dtlen r jlyjq
wtkb_ljcnbtyb Ybhdfys, nj tcnm gjkyjuj
hfpdbnbz dct djpvjyjcntq, pfkjtyys d xt-
kjdtxtcrjv jhufybpvt.
Yj ellbpv exbn gjpyfdfnm b ndjhbnm kfuj
ytpfdbcbvj jn njq wtkb, bj, d ghjnbdyjv cke-
xft, nj skj s ytdttcndjv cfvjcnb, fcjkn-
ysv ujbpvjv, b gjljysq cgtrekznjh pfhfytt
jcely yf hfpjxfhjdfybt. Rfr crfpfyj: Ybhdf-
yf tcnm cbyjybv tcrjhscnbz, gjkysq jnrfp jn
dctuj kbxyjuj dj bvz bcnbys. Ytdttcndtyysq
xtkjdtr vtxnftn b cnhtvbncz r Ybhdfyt, yt bvtz
yb vfktqituj ghtlcnfdktybz j bcnbyyjq t
ceoyjcnb. Ndjhbnm ljhj c wtkm gjkextybz
htpekmnfnjd bkb t dtcnb lbcwbgkbybhjdfyye
bpym lkz ljcnbtybz jcdjjltybz_yt tcnm
kfujhjlysq Genm, pfdtofyysq Ufenfvj el-
lj.tpvsckbjrfrb-kbjdjpyfuhfltybz
b ljcnbtybz ljkyf snm ghjqltyf bpym, b
nfrfz bpym tcnm yfbdtkbxfqifz.
Cjcnjzybt Ybhdfys vjtn snm ljcnbuyenj
xtkjdtrjv d tuj ptvyjq bpyb.
Extybt ells yt ltkftn hfpkbxbz vtle
abpbxtcrbv b gcbbxtcrbv vbhjv. Htfkmyjcnm,
ghbgbcsdftvfz ltqcndbzv vsckb,_njuj t
gjhzlrf, xnj b htfkmyjcnm ghtlvtnjd, gjpyfdft-
vs yfibvb xedcndfvb. kfujckjdtyysq crfpfk:
Bcnbyyj ujdjh ntt, ndjq hfpev_evcndty-
ysq, yj b nj, xnj djcghbybvftncz c gjvjom
xedcnd, njt evcndtyyj. Ytn ybxtuj d njv vbht
bkb dyt tuj, xnj yt tcnm ev bkb yt vjukj s
cnfnm bv. Dc ceott jlejndjhtyj, b lft cfvf
ptvkz, gj rjnjhjq vs cnegftv, vjtn ghtjhf-
pbnmcz d csyjd bcnbys.
Extybt hfccvfnhbdftn dct ceotcndeobt at-
yjvtys rfr tlbycndtyye htfkmyjcnm. Abpbxt-
crb b gcbbxtcrb nb atyjvtys cenm lfhvs,
ghtlvtns yfituj gjpyfdfybz. D yfc b dyt yfc
vs cjghbrfcftvcz kbim c lfhvfvb, bj d yfc b
dyt yfc ceotcnden kbim lfhvs.
Ckjdj
lfhvf
_jlyj bp yfbjktt pyfxbntkm-
ys b yfbjktt nhelyjgthtdjlbvs d ellbq-
crjq nthvbyjkjubb. Lfhvf tcnm vyjujjhfpysq
afrnjh, afrnjh cjpyfybz, c ghbceotq tve jcj-
tyyjcnmjghtltkyyjujdszdktybz.Yfib
jhufys ljcnfdkzn yfv xedcndjdfybz, rjnjhst
jhfofncz d lfhvs ltqcndbtv gjpyfdfybz.
Bltb, ghtlcnfdktybz b dct byntkktrnefkmyst
ghjwtccs_ghtlt dctuj, lfhvs. Lkz yfituj
cjpyfybz lfhvs nj t, xnj wdtn, ajhvf b pder
lkz phtybz b ckef. Lfhvs ceotcnden lkz yfc
cdjbvdjpltqcndbtv.Cbybqwdtnceotcndetngj-
crjkmre vs gjkexftv joeotybt cbytuj. Cfvj
extybt ells ghbyznj yfpsdfnm Lfhvf, bj
lfhvf
nfrt jjpyfxftn
pfrjy, ljku.
Cetrnbdyst bkb t jtrnbdyst atyj-
vtys tcghthsdyj bpvtyzncz. Jyb htfkmys,
yj htfkmyjcnm b vjvtynfkmyf, bj dc, xnj ce-
otcndetn, tcnm kbim dtxyjt hfpdbnbt_lfhvs
gjzdkzncz jlby vjvtyn, xnj bpvtybnmcz d ckt-
leotv. nf ljrnhbyf dtxyjuj gjnjrf dct
dtotq skf yfcnjkmrj jcyjdyjq fhfrnthbcnb-
rjq extybz,xnjjyjgjkexbkjlftyfbvtyjdf-
ybtNtjhbz vjvtynfkmyjuj hfpheitybz.
Lfhvs (nhfycwtyltynfkmyst yjcbntkb jght-
ltkyyjuj rfxtcndf) djdktxtys d gjnjr dtxyjuj
bpvtytybz. Cjxtnfybz b jghtltkzn jcjty-
yjcnb ghtlvtnjd b bylbdbleevjd. Ytbpvtyyj
kbim nj, xnj yfjlbncz dyt cjxtnfybq.
Lhtdytt extybt pyfkj kbim jlyj gjyznbt, rj-
njhjt yt skj cjcnfdysv, eckjdysv b skj dtx-
ysv (d ghtlcnfdktybb jghtltkyyjuj wbrkf, yj
yt d tcghtltkmyjcnb),_nj Ybhdfyf. Rflfz
lfhvf zdkztncz ghbxbyjq, bj rflfz lfhvf
tcnm ythubz. Tckb nf ythubz ghbceof cj-
pyfntkmyjve ceotcnde, jyf dszdkztncz ldjzrj:
dytiyt jyf ghjzdkztncz rfr ytgjchtlcndtyyfz
ghbxbyf atyjvtyjd, dyenhtyyj jyf bpvtyztn
gjhjlbdituj t b pfrkxftn d ctt gjcktlcndbz,
jyfhebdfobtcz d jktt bkb vtytt lfkrjv
eleotv.
Tckb dpznm xtkjdtrf, vs yfqlv, xnj tuj
abpbxtcrjt b gcbbxtcrjt cnhjtybt tcnm kbim
cjxtnfybt gznb uhegg fuhtufnjd_crfyl, rj-
njhst gjlhfpltkzncz yf abpbxtcrbt rfxtcndf,
ajhve_hegf; xedcndjdfybz_dtlfyf; ghtl-
cnfdktybz_cfylyz; ecnhtvktybz bkb cbks_
cfycrfhf; cjpyfybt_dblyzyf. Dct gznm jlbyf-
rjdj ytecnjqxbds b ldjqcndtyys. Cfycrfhf cenm
yfrkjyyjcnb b ndjhxtcrbt cbks, jzcyzobt
yfcnjzobt lfhvs ghtlsleobvb lfhvfvb b
rjnjhst d yfcnjzob lfhvf gjlujnjdkzn
lfhvs eleotuj.
Cfycrfhf_yfrjgktybz, jcnfdktyyst ghji-
ksvb xedcndjdfybzvb b cjjofobt fhjvfn
eleobv xedcndjdfybzv. Bp njuj jghtltktybz
cfycrfhf-crfyl zcyj, xnj nf uheggf ktvtynjd
zdkztncz rfr s dgbnsdfotq d ctz dct jcj-
tyyjcnb ghjxb crfyl. Cfycrfhf-crfylb (ntkj
ghbxbyyjcnb)_ceotcndjdfybt njq uheggs
crfyl jeckjdktyj ytjjlbvjcnm ghjzdktybz;
rjulf nf ytjjlbvjcnm bcxtpftn, jyb ghtndjhz-
ncz d xbcnsq cdtn. Crfylf dblyzyf b jnxfc-
nb cfylyz lfn jrhfcre bkb fhfrnth ghjxbv
cjxtnfybzvbgjnjvezdkznczghbxbyjq,jghtlt-
kzotq gjcktleott ceotcndjdfybt, d cvsckt
ecnhtvktybq, yfrkjyyjcntq.
Hegf gjljyf kle; dtlfyf gjljyf gbot
yf klt; cfylyz gjljyf gjlkbdrt; cfycrfhf
gjljyf gjdfhe, f dblyzyf gjljyf tljre.
kfujckjdtyysq crfpfk: Bvtyyj d ghjwtcct dj-
kwbb djpybrfn cfycrfhs. Yt ceotcndetn yb
jlyjq cfycrfhs, gjzdbditqcz byfxt xtv genv
gjcntgtyyjuj cnfyjdktybz. Ndjb cfycrfhs_
cktlcndbz ndjb gjcnegrjd d ghtyb ceotcndj-
dfybz. Cjxtnfybt ndjb cfycrfh tcnm ndj
Relf s yb skb jyb ghbdktxtys, nelf gthtvt-
oftncz b ndj
D cdjb cfycrfhf ns ghjljk-
bim cdj bpym, b d eleob ceotcndjdfybz
gjyim ehjfq njuj, xnj gjctzk ntgthm b
ghtlt.
Ybjlbyktvtynbpjlyjujceotcndjdfybz
ytgthtjlbndlheujt,yjybjlbyytljcnb-
uftnyjdjujceotcndjdfybz,ytbvtzghbxbys
d ghtlsleotv snbb. Rjulf cnfhjt cjpyfybt
gthtcnfn ceotcndjdfnm_nj cvthnm. Rjulf cj-
pyfybt djpdhfoftncz r ceotcndjdfyb, gjkexf-
tncz yjdjt hjltybt. Yeyj gjybvfnm, xnj yt
bp cnfhjuj cjpyfybz djpybrftn yfcnjzott cjpyf-
ybt, yj xnj jyj cdjbv yfcnjzobv dbljv jzpfyj
ghbxbyfv, pfkjtyysv d ghtlsleotv snbb.
Jn jlyjq bpyb r lheujq ytn gthtlfxb, yj
rfr s jncdtn, cjkblfhyjcnm.
Xtkjdtr gjctzdibq_yt njn cfvsq, rjnj-
hsq yn, yj jy b yt lheujq.
Cjlthfybt cjpyfybz cjcnjbn bp lfhv. Lfh-
vs_nj vsckb. Vsckb nb nfr t htfkmys,
rfrbxtnshtktvtynfbkbjhufysxedcnd,bj
c vjvtynf, rfr dtom ghjlevfyf, jyf et ceot-
cndetn.Xtkjdtrtcnmrjvgktrccjxtnfybq,bdrf-
lsqvjvtyntujghbhjlfjghtltkztnczxbckjv
b fhfrnthjv xfcnbw, rjnjhst tuj cjcnfdkzn.
Rfljtbpvtytybtdtujcjxtnfybzltkftn
bp ytuj yjdjt ceotcndj. Yj nj bpvtytybt yt
bcrkxftn gjcktljdfntkmyjcnb, bj ldbtybt
crfyl yt cjdthiftncz ckexfqyj b dyt pfrjyf.
Djdktxyystddtxysqghbkbdbjnkbdfuhtuf-
ns bpvtyzncz d jlyjv yfghfdktybb jktt,
yttkb d lheujv, bj eckjdbz rfljuj yjdjuj
cjxtnfybz jghtltkzncz ghbxbyjq, b ghbxbyjq
njq zdkztncz rfxtcndj ghtlitcndjdfditq ghb-
xbys.Rfljtgjcktleottcjxtnfybtgjbyf-
tn gkjl ghtlsleob cjxtnfybq b pfrkflsdftn
ctvz, rjnjhjt jgkjljndjhbncz d eleotv cjxt-
nfybb.
Xtkjdtr tcnm rjvgktrc cjxtnfybq, b, d nj t
dhtvz,jy_pdtyj.Jy_rjvgktrc,bjdrflsq
vjvtyn jy cjlthbn jkmijt xbckj crfyl; jy
ghtlcnfdkztn bp ctz pdtyj, bj vtle ldevz
gjcktleobvb cjcnjzybzvb tcnm jlyjdhtvtyyj
hfpkbxbt b cjkblfhyjcnm. Tckb yt skj s hfp-
ybws, vjkjrj yt bpvtybkjcm s d ghjcnjrdfie.
B tckb s yt skj cjkblfhyjcnb, yt skj s yt-
jjlbvjcnbdvjkjrt,xnjbvtnmghjcnjrdfie.
Nfr crfylb crkflsdfn yfie rfhve bkb, jhfn-
yj, rfhvf ckfuftncz bp crfyl.
Gjzcybvtoghbvthjv.Abpbjkjubxtcrbxtkj-
dtxtcrbq jhufybpv cjdthityyj bpvtyztncz rf-
lst ctvm ktn, b njulf rfr xtkjdtr F d cjhjr ktn
cjdthityyj njltcndtyty c djctvyflwfnbktnybv
yjitq F, dc t, kfujlfhz gjcnjzyyjve hfp-
heityb b djccnfyjdktyb tuj ntkf b bpvtyt-
ybzv d evt b fhfrntht, jy lheujt ceotcndj.
Xtkjdtr d cnfhjcnb zdkztncz njxysv cktlcndbtv
vscktq b gjcnegrjd rfljq ghtlsleotq cnflbb
cdjtq bpyb. Gjljysv jhfpjv yjdjt xtkjdt-
xtcrjt ceotcndj, elexb ghtlsleotq bylbdb-
lefkmyjcnm, yj d bpvtyyyjq ajhvt, d yjdjv
cjtlbytybb crfyl-ktvtynjd, cghfdtlkbdj gj-
byftncktlcndbzcdjbvscktqbgjcnegrjd
d ghtlsleob ceotcndjdfybz.
Cjpyfybt b tuj dtxyj bpvtyzottcz cjlth-
fybt tlbys. Ytn gjcnjzyyjuj
rjnjhjt jcnf-
dfkjcm s ytbpvtyysv. Yeyj, xnj vhbjy
evth, lkz njuj xnjs hjlbkcz htyjr; yeyf
cvthnmhtyrf,xnjshjlbkczvfkmxbr,bcvthnm
vfkmxbrf dszdkztn yjie.
Yf Djcnjrt ghbyznj djkwb xtkjdtxtcrjuj
ceotcndf chfdybdfnm c jthtkmtv_rflfz ecf
rjnjhjuj tcnm jlyj bp abpbxtcrb ghjzdktybq.
Yj, vjtn snm, kbt ghtlcnfdbnm ctt ne dj-
kwb rfr ckjye yfcnjqre, d rjnjhe c rf-
lsv yjdsv ghjzdktybtv yf ptvyjv gkfyt ghb-
fdkztncz yjdsq byuhtlbtyn, rjnjhsq, rjytxyj,
bpvtyztn dtcm cjcnfd.
Rfljt yjdjt ghjzdktybt juhfybxbdftncz ab-
pbxtcrbvb ktvtynfvb_hegf-crfylf.
ythubz,cnhtvzofzczcjplfnmyjdjtceotcndj
b yfghfdkztvfz rfhvjq, yfpsdftncz
nhbiyf
cnbvek, flf snbz.
B njn cnbvek ghb ghjybryjdtybb d Extybt
dcnfn gthtl yfvb rfr dtkbxfqibq rjcvbxtcrbq
ghbywbg, rfr dtkbxfqitt b ghtrhfcytqitt rjc-
vbxtcrjt nfbycndj.
BUfenfvfellf,ytecnfyyjerfpsdfdibq
yf dtxyj vxfobqcz gjnjr yfib bpytq, nbv
cfvsvendthlfkrjcvbxyjcnmb,cktljdfntkm-
yj, tcghtltkmyjcnm njuj cnbvekf, gjlfdktybtv
rjnjhjuj d ctt pfyzns vyjubt pkjnjkrjdfntkb
Extybz. Yj juytyysq le Exbntkz vju kbim
eybxnjfnm vfkst gjyznbz, hfcibhzz b d tc-
ghtltkmyjcnm.
B Ybhdfyf tcnm nt Dhfnf, rjnjhst ddjlzn yfc
d hbnv dscituj, juytyyjuj, ndjhzotuj b dtxyj
hfcibhzotujczgjnjrftcrjytxyjujceotcndj-
dfybz.
Extybt ells_nj jlby ytenjvbvsq juyty-
ysq ghbpsd r jcjpyfyb tlbycndf b rhfcjns
dtkbrjuj ndjhxtcndf snbz tcghtltkmyjuj!
nj tcnm rfhvf? Djpltqcndbt gjcktlcndbz
cjdthiyyjuj xtkjdtrjv dszdktybz_ltkjv,
ckjdjv b vsckm. Dyenhtyytt djpltqcndbt, rfr
et erfpfyj hfytt, ghjzdkztncz kbim d cjpyf-
ntkmys ceotcndf. Jnclf rjkjccfkmyfz jndtn-
cndtyyjcnm xtkjdtrf gthtl dctv ceobv, b ght-
lt dctuj_gthtl cfvbv cjj.
Nj, xnj z yfpsdf rfhvjq, tcnm kbim vsckm,
bj, gjhfpvsckbd, xtkjdtr ltqcndetn ntkjv, ckj-
djv b hfpevjv.
Rfhvf cjplfncz vsiktybtv.
Ytn ybrfrjq pfckeub njve, rnj lfn pjkjnj,
levfz, xnj lfn rfvtym. Bvtyyj vsiktybt
ghblfn xtkjdtre vjhfkmye wtyyjcnm, bpvtyzt-
ve gjcnegrfvb d ne bkb bye cnjhjye.
Ljhjt ltqcndbt dszdktyj b pfdthityj. B
jnz tuj et ytn, ntv yt vtytt gjcktlcndbt ceot-
cndetn. D vjvtyn ltqcndbz ghjbcjlbn jghtlt-
kyyjt cjxtnfybt lfhv d
gjnjrt
njuj xtkjdtrf.
D njv pfrkxftncz yteybxnjftvjcnm gjcnegrf.
Nfrbv jhfpjv, r gjyznb xbcnj vtfybxtcrjve
ghbxbys b cktlcndbz ellbpv ghbfdkztn to
jndtncndtyyjcnm. Jlyf bp nfrb rjvbyfwbq
fuhtufnjd, rjnjhe vs yfpsdftv bylbdbleevjv,
eybtyf bkb djpdsityf ltqcndbzvb lheujq,
ghtlitcndjdfditq rjvbyfwbb, c rjnjhjq jyf
cjkblfhyf. Z yt exe ybxtve lheujve, rfr njkmrj
rfhvt.
Nf yfcnjqxbdjcnm, rjnjhe ghjzdbk ellf,
xnjs dyeibnm cdjbv extybrfv cjpyfybt vj-
hfkmyjq jndtncndtyyjcnb, dsntrfotq bp pfrjyf
rfhvs, ljrfpsdftn, xnj d njv pfrkxfkcz afr-
njh gthdbxyjq Bcnbys, cfvjljdktotq b fcj-
knyjq,_Bcnbys, rjnjhfz ljkyf herjdjlbnm
dctvb gjcnegrfvb xtkjdtrf. Cjvytdfnmcz d vj-
hfkmyjqvjobgjcnegrf_pyfxbnpfrhsdfnmukfpf
yf jxtdblyjcnm.
Dctceotcndfbvtncdjrfhve.Jybyf-
cktlybrbgjcnegrjdbcsyjdmzgjcnegrjd.Jyb
dgjkyjqpfdbcbvjcnbjngjcnegrjd.Gjcneg-
rbecnfyfdkbdfnvtleceotcndfvbhfpkbxbz
d cjcnjzybz, ybpvtyys b ghtdjcjlys.
Djbcnbye, bp njuj, xnj skj, cjplfncz nj,
xnjtcnm.Xtkjdtrhjlftnczcjukfcyjnjve,xnjjy
cjplfk. Dct ceotcndf bvtn yfcktlbtv rfhve.
Cjjndtncndbt vtle gkjljv b ctvtytv yt
njkmrj njxyj, yj ltqcndbt, rfr dczrjt ljhjt
ctvz, djphfcnftn cnjrhfnyj.
Nfr rflsq xtkjdtr, ltqcndbtv tpjibjx-
yjq rfhvs, gjkexftn d njxyjq vtht dc ljkyjt,
bv pfcketyyjt, yt jktt b yt vtytt. Yb jlyj
kfujt kbj pkjt ltqcndbt, rfr s gecnzxyj jyj
yb skj, rfr s nfqyj yb cjltzyyjt, yt vbyetn
njxyj ehfdyjdtityys dtcjd rfhvs. Rfhvf tcnm
ghbxbyyjcnm, ltqcndeofz d vjhfkmyjv nfr t,
rfr d abpbxtcrjv b lheub gkfyf. ellbcns
ujdjhzn: Ytn xeltc d ltkf xtkjdtxtcrb_xnj
xtkjdtr gjctzk, nj jy b gjyn.
Yt ceotcndetn vtcnf yf ptvkt, bkb yf ytt,
bkb gjl djlj, nfrt ytn nfrjuj d ytlhf ujh,
ult s pkjt ltqcndbt yt ghbytckj cnhflfybz gj-
hjlbditve tuj.
Tckbrnjjcrjhbnytgjdbyyjujxtkjdtrf,
nj pkj jhfnysv elfhjv yfcnbuytn tpevwf, gj-
ljyj kurjve cjhe, hjityyjve ghjnbd dtnhf.
Pkj cjltzyyjt yt cdjhfxbdftncz njnxfc t,
rfr vjkjrj. Jyj cktletn pf tpevwtv, rfr nkt-
ofz bcrhf, rjnjhfz, yfrjytw, hfpujhftncz d ue-
xtt gkfvz.
Jlby tpevtw, ecksifd, xnj ellf cjklfk
ghbywbg dtkbrjq kdb_gkfnbnm ljhjv pf
pkj, ghbik r ytve b yfxfk gjyjcbnm tuj. ellf
hfybk vjkxfybt, fktz tuj tpevbt.
Rjulf t tpevtw rjyxbk cdjb gjyjitybz,
ellf cghjcbk tuj: Csy vjq, tckb xtkjdtr jnrf-
psdftncz ghbyznm lfh, rjve jy ghbyflktbn? B
njn jndtxfk: D nfrjv ckexft, jy eltn ghbyflkt-
fnm xtkjdtre, ghtlkjbditve tuj.
Csy vjq, ns gjyjcbk vtyz ctqxfc, yj z jn-
rfpsdfcm ghbyznm ndjb jcrjhktybz b ghjie
ntz jcnfdbnm b ghb ctt. Yt eltn kb nj bc-
njxybrjv ujhz lkz ntz? Rfr j ghbyflktbn
pdere b rfr ntym ghtlvtne, nfr t ytghtkjyj
tlcndbt yfcnbuytn cjltzdituj pkj.
Pkjq xtkjdtr, eghtrfobq ljhjltntkmyjuj,
gjljty xtkjdtre, rjnjhsq cvjnhbn ddth b
gkn d ytj; gktdjr yt jcrdthybn ytj, yj,
gflfz jhfnyj, pfgznyftn tuj cfvjuj.
Rktdtnybr gjljty hjcfotve cjh yf lheuj-
uj, rjulf dtnth ghjnbdysq. Cjh kbim djpdhfof-
tncz yf njuj, rnj hjcbk tuj. Ljhjltntkmyjve
xtkjdtre yt vjtn snm yfytctyj eothf, b nj
ytcxfcnmt, rjnjhjt rktdtnybr tkftn yfytcnb,
jjhfxbdftncz yf ytuj cfvjuj.
Rfr jott ghfdbkj, klb djpdhfofncz yf
ptvk lj nt gjh, gjrf cjpyfybt b yt gththfc-
nn ptvyjuj ehjdyz. ellf erfpsdfk, xnj ceot-
cnden wtkst cbcntvs vbhjd hfpkbxys rfxtcnd,
dscib b ybpib, b xnj jbnfntkb b, d cdjv
hfpdbnbb, dgjkyt cjjndtncnden vbhfv, bvb
yfctkztvsv. Vbh, d rjnjhjv lfyysq xtkjdtr
ljkty ghjzdbnmcz, nfr t rfr b rfxtcndj cfvjuj
gthtdjgkjotybz, htiftncz ghtjkflfybtv d yv
gjkjbntkmys bkb jnhbwfntkmys rfxtcnd,
byfxt ujdjhz, yfexysv zpsrjv,_hjltybt nj
eltn rjynhjkbhjdfyj tuj bcnbyysv nzujntybtv,
bkb cdjt rfhvj_crfen ellbcns.
Gjljyj ghjcnegre, hfcrfzybt tcnm ltqcndbt.
B nj ltqcndbt bvttn gjcktlcndbz, rjnjhst
vjuen ehfdyjdtcbnm gjcktlcndbz ghjcnegrf.
ellf ujdjhbk:Tckbcjltzdibqpkjxtkjdtr
jcjpyftn cdj jibre, hfcrftncz b eltn ltkfnm
ljhj, cbkf yfrfpfybz bcnjobncz gjcntgtyyj,
gjljyj jktpyb, gjcntgtyyj nthzotq cdj
uebntkmyjt djpltqcndbt gj vtht bcgfhbys
jkmyjuj.
Rfhvf tcnm vsckm, gjnjve rfxtcndj vsikt-
ybz vjtn bpvtybnm b lft cjdthityyj jcdjj-
lbnm xtkjdtrf jn djpltqcndbz rfhvs. Tckb s
gjcnegrb dctulf yfuhjvjlfkbcm jlby yf lheujq,
xtkjdtr sk s pfrkxy d cdj rfhve rfr d pf-
rkznsq rheu. Yj, exf, xnj ceotcndetn cjcnjzybt
cjpyfybz, rjnjhjt vjtn eybxnjbnm djpltq-
cndbt cjltzyys gjcnegrjd, ellf erfpfk djp-
vjyjcnm ghtrhfotybz cnhflfybq vbhf. Djkz b
ythubz_dkfcnbntkb rfhvs. Bp dctuj crfpfyyj-
uj zcyj, xnj pfrjy rfhvs b pfrjy gthtdjgkjot-
ybz ytltkbvs, bj jlby zdkztncz kjubxtcrbv
cktlcndbtv lheujuj.
trjnjhsvb pfgflysvb exysvb ghb-
yznj skj hfccvfnhbdfnm ellbpv rfr extybt
jnxfzybz b tpltqcndbz, xnj cjdthityyj yt jn-
dtxftn tuj jcyjdyjve fhfrnthe.
ellf, rfr bcnbyysq djlm jotuj kfuf, tc-
cnhfiyj hfcrhsk xtkjdtxtcnde bcnbyyst jgfc-
yjcnb ceotcndjdfybz, b d nj t dhtvz erfpfk
genm, rfr bptfnm b: genm njn_pyfybt. Rnj
t yfpjdn xtkjdtrf, jcnfyjdbdituj dfc yf rhf
ghjgfcnb, gtccbvbcnjv?
Ceotcndf bden d ljvt, jznjv gkfvtytv,
b, ntv yt vtytt, jyb yt bcgsnsdfn yb jzpyb,
yb efcf. Jyb yt pyfn; jyb tcgtxys; jyb yt
geufncz; jyb yt cnfhfncz cgfcnbcm; jyb hfp-
dktrfncz b cyen d hfpyst cnjhjys d njv
nhjqcndtyyjv vbht, gjljyjv ljve, jdfxtyyj-
ve gkfvtytv.
Ukegwslevfn,xnjcnhflfybzpfrkxfn-
cz kbim d jktpytyyjv joeotybb. Djbcnbye,
xedcndfbbpdhfotys.Jybegjljkznczjkm-
yjve, ghtlcnfdkzotve ctt, xnj cffh ujhtr.
Geibyrf ithcnb, jgecrfzcm yf here, ytjczpftvf,
yj ghjybrfz d ukfp, jyf ghbxbyztn cbkmye
jkm. Kfljym_nj ytdttcndtyysq xtkjdtr,
ukfp_nj velhtw. Kbim velhsq ukejrj gj-
nhzcy phtkbotv cnhflfybz vbhf.
Tckb rnj gjckt nb pfzdktybq yfpdfk s
elle gtccbvbcnjv, nj egjljbkcz s ntv ytdt-
tcndtyysv klzv, rjnjhst ebdfn dhfxtq,
ghbtpfobltkfnmbvwtktystghbdbdrb.
B nt t klb, crkjyyst ghbgbcfnm extyb yjne
jnxfzybz, ghbdjlzn endthltybt kfujckjdtyyj-
uj: Z hfpheibntkm cnfhjcnb b cvthnb. Z kexibq
bp dhfxtq. Z dkflt yfbdscibv chtlcndjv
Gtqnt, nhelzobtcz, gtqnt ktrfhcndj bcnbys
b, ghbybvfz tuj, bdbnt. Bcgbd tuj, ds gjtlb-
nt cnfhjcnm b cvthnm.
Ghbdjlbv fdnjhbntnyjt vytybt ukfdyjuj yf-
cnjzntkzvjyfcnshtqRfvfrehsCjyCzre:el-
lbpv tcnm yfbjktt hfwbjyfkmyjt b byntkktrne-
fkmyjt extybt vbhf.
Extybt ells, ghjybryenjt gj cdjtve gj-
cnhjtyb endthltybtv cfvjljdktotq xtkj-
dtxtcrjq ceoyjcnb, d rjcvbxtcrjv hfpvft
ecnhtvktybz r lfkmysv vbhfv, gjkyj bcnbyyjuj
dtkbxbz b rhfcjns.
Tcntcndtyyj vjtn zdbnmcz djghjc_rfr t
Exbntkm gjvybk j rhfcjnt d t ptvys ghjzd-
ktybz? D
Vffgfhbybfyf-cennt
erfpsdftncz,
xnj lft gthtl jnjljv vsckb Exbntkz skb
ecnhtvktys r ghtrhfcyjve, dcgjvbyfz rhfcjns
kexib vtcn, bv ghjqltyys: Ghtrhfcyf Hf-
lfuhbf, dthibyf Rjhieyf, crfkf Hfpjqybrf;
ghtrhfcyshjobbujhs.Dfqifkb_rfrjt
nj ghtrhfcyjt vtcnj!
ct lhtdybt abkjcjacrbt extybz endth-
lfkb pfrjy rfhvs b pfrjy rjytxyjuj jcdjjlt-
ybz. Yj wtyyjcnm extybz ells d njv, xnj, yt
yfheifz d jcyjdt dct nb yfexyj-abkjcjacrbt
gjkjtybz, jyj jhfnbkjcm r ptvkt, r ptvyjve
nhele, erfpsdfz, xnj kbim genv htfkmyjuj, yf-
ghzyytqituj nhelf b cfvjhfpdbnbz vjyj
ljcnbxm bcnbyyjuj ghjuhtccf, b ntv cfvsv ecnf-
yjdbkj djkwbjyyjcnm xtkjdtxtcndf, rfr jhuf-
ybxtcrjq xfcnb Rjcvjcf.
Ckjdj
nfr xfcnj egjnhtkztvjt ellj
d ghbkjtybb r Rjcvjce b r xtkjdtxtcrjve ce-
otcndjdfyb, tcnm yt xnj byjt, rfr yfit gjyz-
nbt, dshftyyjt ckjdjv
djkwbz.
Rjynfrn rjcvbxtcrjuj ghtjhfpjdfybz c gcb-
bxtcrjq ythubtq hjlftn cjcnjzybt cxfcnkb-
djuj gjnjrf_nfr ujdjhbk ellf.
Yfcrjkmrj ghtybt extybz vjukb snm fhfr-
nthbpjdfys jnhsdfobvb jn ptvkb, yfcnjkmrj
ellf zdbkcz bcnbyysv gffhtv ptvkb, endth-
lfzjcyjdecjpyfntkmyjujbhtfkmyjujnhelf.
B ajhvekf, xnj dc ljcnbuftncz kbim kbxysvb
ecbkbzvb, kbim xtkjdtxtcrbvb ptvysvb herfvb
b yjufvb, rhfcyj ybnm ghjjlbn xthtp dc
extybt. B d njv pfrkxftncz ytgjdnjhztvfz
jcjtyyjcnm wtyyjcnb extybz b nhelf Ufenfvs
ells.
Ytnjkttghtrhfcyjujdjppdfybzrvbhe,
xtv nj gjcnjzyyj gjdnjhzottcz endthltybt:
hfnmz, z yt ghtlkfuf dfv ybrfrb ljuv, b z
yt nhte jn dfc dthbnm d nj, dj xnj dthen
vyjubt lheubt. Njkmrj r cfvjcnjzntkmyjve ghj-
cdtnktyb ghbpsdf z dfc _ gjkmpeqntcm cj-
cndtyysv evjv, hfpdbdfqnt tuj, yt gjpdjkzqnt
tve negtnm. Z pfrkbyf dfc,yt egjljkzqntcm
boysv pdthzv bkb ukegsv jdwfv. Z vjk dfc,
elmnt plhfdjvsckzobvb klmvb, klmvb, nhe-
lzobvbcz ytecnfyyj lkz jhtntybz bcnbyyjuj
pyfybz, rjnjhjt ghtdjpvjtn cnhflfybt.
Yfcytpfybvfngjplytqibtyfuhjvj-
ltybz jrjkj ellbpvf, njkmrj jcyjds, pfdtofy-
ystcfvbvExbntktv,yeyslkzeleotuj.B
d nb jcyjdf vjyj dbltnm extybt, yt njkmrj
ghjkjtyyjt tktpyjq djktq, yj b pfgtxfnky-
yjt cnegtyzvb jltybq ljkub.
Vjyj bpevkznmcz, rfrbvb ljdjlfvb gjdth-
yjcnyst bccktljdfntkb gjrfpfkb extybt ells
rfr jnxfzybt. Dtlm nj_kjm! Gtcym dtkbxbz
nhelf, gtcym gjtls xtkjdtxtcndf, gtcym cehjdjq
hfljcnb!
Extybt ells vjyj yfpdfnm jgsnjv nhelj-
djq jobys.
Yt njkmrj gjybvfybt ellbcnjd, yj b dct
cghfdtlkbdstevsljkysjwtybnmrfvtymnhelf
ells.
C cfvjuj yfxfkf ltkfkjcm hfpkbxbt vtle
cvsckjvberdj.Exbntkmujdjhbk:Pyfybt
yt tcnm erdf, yj le.
Ckjdjellsjnkbxyjjnerds.Exbntkmcjj-
oftn bcnbye extybre, yj jkflfnm t jy vjtn
kbim gjckt ukejrjuj, kbxyjuj t jcjpyfybz.
Gj ckjdfv exys ellbcnjd, lfyyst, yf rj-
njhs jcyjdfyj extybt, jndtxfn dctv nhtj-
dfybzv hfpevf, yj cvtibdfnm rjnjhsq c juhf-
ybxtyysv hfccelrjv ytdttcndtyyjuj xtkjdtrf
skj s rhfqyt ytktgj.
Lj yfituj dhtvtyb cjhfybkjcm ljcnfnjxyj
ellbqcrb ghtlfybq, jktt bkb vtytt ljcnjdth-
ys, xnjs, gj rhfqytq vtht ghbkbpbntkmyj,
pyfnmfhfrnthhtxtqExbntkz.Bpnbghtlf-
ybq vs pyftv, xnj Exbntkm ybrjulf yt rjktfkcz
d jndtnf yf ghtlkfuftvst tve djghjcs. D lhtd-
yb cjhybrf ckjd ells, ghtlt dctuj, pfvtxf-
tncz ytjsxfqyfz rhfnrjcnm b xnrjcnm dshft-
ybq. Cenhs tcnm yt xnj byjt, rfr fajhbpvs bkb
rhfnrbt bphtxtybz ells, pfrkxfdibt d ctt
abkjcjacrbtbyhfdcndtyystgjkjtybzext-
ybz.Fajhbpvsellscjhfybkbcdjrhfnrjcnm
d ellbqcrb ghtlfybz, yj et c ghbcjtlbyt-
ybtv gjzcytybq.
Zhrjcnmextybzellsnfrtpfrkxfkfcm
d cbkt tuj ghjcns dshftybq. Ybrjulf jy yt
ghbvtyzk cnbjd. Bvtyyj, gjljyj kmde hsrfk
jy j xbcnjnt bpyb. Ybrjulf yt ghjgjdtljdfk,
yj kbim hfpzcyzk ghb ckexft, gjkmpezcm ghbn-
xfvb lkz eukektybz lfyyjuj cjdtnf. D Cfhyfnt
dcnfk yf ktfditt rjktcj, b chfdytybt skj
bpytyyj.
ellf pfgjdtlfk cdjbv extybrfv dctulf bpkf-
ufnmextybtyfyfhjlyjv,hfpujdjhyjvzpsrt
b cehjdj jcelfk dczre gjgsnre rjlbabrfwbb
extybz yf bcreccndtyyjv kbnthfnehyjv zpsrt.
D ellbqcrb nhflbwbz bvtncz lfyyst j
jltybb Exbntkz pf ghtltks cjdhtvtyyjq tve
Bylbb, d Nbtn, jnfy b Fknfq.
hflbwbz ellbpvf bvtnm ghb cdjb
jobyf jibhyst irjks c abkjcjacrbvb,
vtlbwbycrbvb, vfntvfnbxtcrbvb, fcnhjyjvbxt-
crbvb b ghjxbvb rehcfvb zdkztncz ghzvsv
cktlcndbtv pfdtnjd Exbntkz, erfpfdituj, xnj yt-
dttcndj tcnm gznyj, jktt lheub gznyfott
xtkjdtrf.
Irjks ellbqcrbt, nfr t rfr b njxysq
cjcnfd b rybujhfybkbo, gjcnjhjyybv vfkj
bpdtcnys,yjrfljtyjdjtcdtltybtckebn
r hfcibhtyb pfgflys gjyznbq j dyenhtyytv
cnhjtybb ellbpvf. tp zpsrf, tp pyfybq, tp
ljdthbz ybrnj yt ghjybrytn d nb ndthlsyb,
rjnjhsv nfr kbprf Cfyuf_jobyf.
Yt pfeltv, xnj ckjdj
jpyfxftn exbntkm,
f yt vjyf, rfr gj ytpyfyb xfcnj ghbyznj cxb-
nfnm. Bplhtdkt exyst kfvs gthtgbcsdfn b gt-
xfnfnchtpysljcjrrybubbzdkznczjxtym
bcrecysvb eljybrfvb, ghb gjkyjq fyjybv-
yjcnb fdnjhcndf. Edftybt r rybufv b rybuj-
hfybkbofv zdkztncz nhflbwbjyysv d Nbtnt.
Chtlb exys kfv ceotcndetn jsxfq ghjbuhfd-
ituj d exyjv cgjht pfgbhfnm d bkbjntre.
Djpdhfotybt r lhtdytq
_rjltrce
yhfdcndtyys b jobyys gjcnfyjdktybq el-
lbpvf, cnjbn dctulf, f jcjtyyj ntgthm, kbfq-
itq pflfxtq jobyys cjhfybq.
Bpdtcnysq exysq d cdjtq ktrwbb, ghjxbnfy-
yjq bv yf dscnfdrt ellbqcrb ghtlvtnjd d Gt-
nhjuhflt, ujdjhbk: Yt vjtv yt crfpfnm d pf-
rkxtybt, xnj jcyjdyst cnjhjys ellbqcrjuj
abkjcjacrjuj extybz, elexb ghfdbkmyj gjyzns
bgthtkjtysyfyfiabkjcjacrbqzpsr,jyfhe-
bdfnpfvtxfntkmyekbpjcnmrfrhfprcfvsv
gjcktlybv, cfvsv yjdtqibv ljcnbtybzv d j-
kfcnb yfituj yfexyjuj vbhjcjpthwfybz. Vbhj-
plfybt tp juf, gcbjkjubz tp leib (dthytt
skj s crfpfnm_gcbjkjubz dtxyj bpvtyz-
otqcz leib), dtxyjcnm ktvtynjd vfnthbb b
lef, xnj zdkztncz kbim jcjsv dshftybtv
pfrjyf ghbxbyyjcnb; yfcktlcndtyyjcnm, bpyty-
ysqghjwtccdvtcnjsnbzdtotq;djkfcnbghf-
rnbrb_jnhbwfybtghfdfxfcnyjqcjcndtyyjcnb,
jnhbwfybt yfwbjyfkmyjq juhfybxtyyjcnb, dctj-
ott hfncndj dct kltq...; yfrjytw, jofz dctv
yfv ytjjlbvfz, ytbptyfz dthf d nj, xnj vs
ldbtvcz b ljkys ldbufnmcz r cjdthitycndj-
dfyb ytpfdbcbvj jn juf, leib b cdjjls
djkb,_djn jcyjdyst xthns rfr ellbqcrjuj,
nfr b yfituj cjdhtvtyyjuj, yjdtqituj vbhj-
cjpthwfybz. Bvtyyj, extybt ells jghjdthuftn
ceotcndeott pfkeltybt, xnj djkwbz yt-
psktvf b pfrjy t ltqcndetn tpjnyjcbntkmyj.
Vs pyftv, xnj dc bdn b ltqcndetn bylbdb-
lefkmyj, pyfxbn, ljkyf snm jcjfz rjjhlbyf-
wbz b lbcwbgkbyf, xnjs cjpdexbt yt yfheif-
kjcm. Crfpfnm, xnj xtkjdtr ljkty hfpdbdfnmcz
ytpfdbcbvj jn njuj, xnj cfv jy zdkztncz xfcnm
jotuj gkfyf djkwbb,_pyfxbkj s jndtcnb
xtkjdtre hjkm kbim vzxf celms.
R cjfktyb, vs ljkys erfpfnm, xnj gjckt-
lybt ckjdf edfftvjuj ktrnjhf_vs ldbtvcz
b ljkys ldbufnmcz r cjdthitycndjdfyb
ytpf-
dbcbvj jn...cdjjls djkb
_yfjlzncz d ghzvjv
ghjnbdjhtxbb r jcyjdyjve ghbywbge extybz
ells, gj rjnjhjve lkz ljcnbtybz ecjdthity-
cndjdfybz b dscituj cjpyfntkmyjuj ceotcndjdf-
ybz nhtencz cjdthityyj kbxyst, cjpyfntkm-
yst ecbkbz b gjcnjzyysq nhel yfl cjj, xnj
djpvjyj kbim ghb cdjjlyjq djkt.
jgjcnfdbv ellbpv b cjdhtvtyye
yfere. hjcftncz d ukfpf, xnj bvtyyj ellbcns
yfbjktt crkjyys rj dctv djkwbjyysv lj-
cnbtybzv. Rjytxyj, nj rfxtcndj skj dkjtyj
b jcyjdysv extybtv. Pyfrjvzcm c jcyjdfvb,
dblbv, yfcrjkmrj endthltybz Exbntkz gjlndth-
lfncz ljcnbtybzvb cjdhtvtyyjq yfv yferb.
Xnj qyintqy ljcnbu genv jgsnf, nj nt t
htpekmnfnjd ljcnbukb lhtdybt ellbcns xbcnj
evjphbntkmysv genv.
To hfp gjdnjhztv, xnj ellbpv ytkmpz hfc-
cvfnhbdfnm rfr htkbubjpyjt jnrhjdtybt, bj
Ufenfvf ellf endthlfk cdj extybt rfr gjpyf-
ybt dtxys bcnby, rjnjhst nfr t njxyj endth-
lfkbcm tuj ghtlitcndtyybrfvb.
Ufenfvf exbk, xnj dc ceotcndeott ghj-
bpjikjbpFrfib,bkbgthdbxyjqcecnfywbb,
d gjdbyjdtybt ghbceotve tq pfrjye dtxyjuj
ldbtybz, b gjckt bpdtcnyjuj gthbjlf ceotcndj-
dfybz dyjdm hfpkfuftncz.
Ybxnj yt vjtn ghjbpjqnb bp ybxtuj. el-
lbcns yt dthzn d xeltcf, cktljdfntkmyj jyb jn-
hbwfn cjplfybt b yt vjuen ghtlcnfdbnm ctt
cjplfybt xtuj-nj bp ybxtuj.
Ybxnj jhufybxtcrjt yt dtxyj. Dc ceott
yfjlbncz d cjcnjzybb gjcnjzyyjuj ldbtybz,
ghtnthgtdfz bpvtytybz b gjllthbdfz tcght-
hsdyjcnm cjukfcyj pfrjye djkwbb.
Vbh ceotcndetn ghbxbyjq. Dc ceotcndetn
ghbxbyjq. Dct ceotcndf cdzpfys ghbxbyjq.
Ujdjhz j gjcnjzyyjq bpvtyztvjcnb dblbvjuj
yfibvb uhesvb jhufyfvb vbhf b tuj hfpkj-
tybb, ellbpv erfpsdftn, xnj nb hfpkjtybz
dhtvtyys_gthbjlbxys; bj gj ghbywbge
djkwbb, yfghfdkztvjve pfrjyjv rfhvs bylb-
dblefkmyjqbrjkktrnbdyjq,vbhbcxtpfobq
d cdj jxthtlm dszdbn yjdsq vbh cj dctv tuj
cjlthfybtv, gjljyj njve rfr yfif Dctktyyfz
skf ghjzdktyf bp gthdbxyjq cecnfywbb_
vfnthbb.
Jnhbwfzxeltcf,Exbntkmerfpsdfkyfcrhs-
nst cbks d xtkjdtxtcrjq ghbhjlt, rjnjhst, ghb
hfpdbnbb b, vjuen ghjbpdjlbnm nfr yfpsdftvst
xeltcf.
Cbcntvf hfpdbnbz nb cbk bpkjtyf d el-
lbqcrb rybuf b bpdtcnyf gjl yfpdfybtv yferb
Bllb-dblf,
ghbxv erfpsdftncz yf ldf dblf
ghjzdktybq nb cbk b yf ldf cgjcjf ljcnbt-
ybz b. Jlby, ybpibq dbl, ljcnbuftncz genv
hfpys fcrtnbxtcrb b lheub abpbxtcrb eghf-
ytybq. Lheujq, jktt dscjrbq b bcxthgsdf-
obq dct djpvjyst zdktybz, ljcnbuftncz cbkj
dyenhtyytuj hfpdbnbz.
Gthdsq dbl hfpdbnbz cbk ytghjxty b vjtn
snm enthzy, njulf rfr dyenhtyytt hfpdbnbt yb-
rjulfytvjtnsnmenhfxtyj.Jdkfltybtbv
ljcnbuftncz, cktlez erfpfyyjve ellj kfuj-
hjlyjve Genb.
Dct nb crhsnst cbks hfpdbdfncz d xtkjdtrt
gjcntgtyyj, b jsxyj cfvb cjj, gj vtht ght-
jljktybz xtkjdtrjv ybpib ghjzdktybq cdjtq
ghbhjls d wtkjv hzlt ghtyb bpytq.
Lkz hfpdbnbz cbk dscjrjq cntgtyb ytjjlb-
vs xtnsht eckjdbz:
1) djkz,
2) t ghbvtytybt,
3) evcndtyyjt hfpdbnbt,
4) hfcgjpyfdfybt vtle bcnbyjq b pfkelt-
ybtv.
Xtkjdtr, jkflfobq nbvb cbkfvb bkb pyf-
ybtv, evyjfz cbks ghbhjls, vjtn ghjbpdtc-
nb cfvst ytjsryjdtyyst xeltcf, nj tcnm, lhe-
ubvb ckjdfvb, ghjbpdtcnb kjq yfexysq jgsn.
ellf yt gjjohzk gjljys dszdktybq cbk,
dtleobkbimrcveotybevjd,ytpyfrjvs
cghbceobvbnbvdszdktybzvghbywbgfvb,
b cjplfob nzre fnvjcathe yfcbkmcndtyyj
gjnhtdjtyys cnbbq.
Vffgfhbybfyf-cennt
ujdjhbncz j yt-
jsryjdtyyjv cdtnt, bcjlbditv bp ntkf ells,
rjnjhsq sk pfvtxty tuj kbfqibv extybrjv
Fyfyljq. Exbntkm erfpfk, xnj ghb lde jcnjz-
ntkmcndf gjljyjt abpbxtcrjt bpkextybt vjtn
snm dblbvj abpbxtcrbv ukfpjv:
1) dj dhtvz dtkbrjuj ghjcdtnktybz xtkjdtrf,
cnfdituj ellj;
2) d yjxm, rjulf gjljysq xtkjdtr_ellf_
jrjyxfntkmyj ejlbn.
Bpexfz ellbqcrbt bcnjxybrb, vjyj yfqnb
vyjuj wtyytqib erfpfybq j njv xbcnj abpb-
xtcrjv zdktybb bpkextybz. Erfpsdftncz cdtnz-
ofzcz, njyxfqifz vfnthbz, jrhefofz xtkj-
dtrf b zdkzofzcz kbfqibv dyenhtyybv
afrnjhjv xtkjdtxtcrb gjcnbtybq. Vfnthbz
nf ytjsxfqyj njyrf, gjljyf cbzyb fkvfpf,
ytdtcjvf, ytcbuftvf b bcxtpftn tp jcnfnrf
gjckt cvthnb. B ntv yt vtytt jyf fnjvbxyf.
Bpkextybt nj ctqxfc bpdtcnyj tdhjgtqwfv
gjl yfpdfybtv
fehf.
Bpkextybt nj cjdthityyj
tcntcndtyyj, b skj ljrfpfyj yfexyj, xnj yt
njkmrj dct xtkjdtxtcrbt b bdjnyst jhufybpvs,
yj lthtdmz, hfcntybz b lft rfvyb jkflfn bv.
Gthdsv bp exys, erfpfdibv yf ne jcjty-
yjcnm,skfhjyHtqtyf;jyljrfpfk,xnj
nj bpkextybt cjdthityyj tcntcndtyyj. Jgsns
nb gjlhjyj bpkjtys d tuj Bccktljdfybz
184445u..
Nfrt l-h fhflr d Gfhbt cybvfk ajnjuhf-
abb c njuj bpkextybz, f ctqxfc d Kjyljyt, Fvt-
hbrt b thkbyt jnltks ghb yfexys bycnbnenf
gjcdzofncz bpextyb xtkjdtxtcrb bpkext-
ybq_feh. skj ljrfpfyj, xnj bpkextybt nj
sdftn hfpyjjhfpys jnntyrjd, hfcghjcnhfyz-
tncz d jvt b ecbkbdftncz d yfghztybb cdtnf
cjjndtncndtyyj lejdyjve b byntkktrnefkmyjve
hfpdbnb xtkjdtrf. Jnvtxtys nfrbt zdktybz,
rfr dytpfgyst dcgsirb wdtnys kextq, dsj-
lbdib bp jgktxbq, yj ghjbcjltybt gjlj-
ys dcgsitr yt yfikj to jzcytybz d yfert.
Jhfotyj dybvfybt yf evtymitybt cbks cdtnf
bpkextybz ghb jktpytyyjv cjcnjzybb jhuf-
DcdjtqrybutVfuybnyfzfehfrjcvbxtcrj-
uj xtkjdtrf Vfh-Ufkbnne (u-f Htqvfy) gbitn:
Ghjatccjh hmtdbx bp Vjcrds erfpsdftn yf
-kexb xtkjdtxtcrjq fehs rfr yf ytlfdyj jnrhs-
nst b dtcmvf vjoyst ytdblbvst bpkextybz.
Gjckt ltcznbktnytuj ltnfkmytqituj jgsnf
ghja. hmtdbx ghtlcnfdbk htpekmnfns cdjb bc-
cktljdfybq Vtleyfhjlyjve gcbjkjubxtcrjve
rjyuhtcce d Rjgtyufutyt.
Hfpybwf vtle xtkjdtxtcrbvb vfyfwbzvb b
bpkextybzvbhflbzbhtynutyjdcrbvbkexfvbpf-
rkxftncz d njv, xnj vfyfwbb xtkjdtrf ujhfplj
njymit b vjuen ghjybrfnm xthtp gkjnyst cntys,
njulf rfr kexb htynutyjdcrbt b hflbz yfjlzncz
d pfdbcbvjcnb jn jghtltkyyjq gkjnyjcnb ntk,
xthtp rjnjhst jyb ghjybrfn. Nfr, vfyfwbb
nb ghtjhffn ufpjdst cnheb, jsxyj yt zd-
kzobtcz ghjdjlybrfvb, d pfvtxfntkmyst ghj-
djlybrb vfuybnyjq cbks. Yj b lfkmyzz ghjdj-
lbvjcnm zdkztncz ukfdysv jcyjdysv cdjqcndjv
-kextq. Dyt dczrjq pfdbcbvjcnb jn hfccnjzybz
b gkjnyjcnb, nb ufpjdst cnheb ghbjhtnfn
rfxtcndj ghjdjlbvjcnb gjl djpltqcndbtv xtkj-
dtxtcrbvfyfwbq.Blfkmyzzghjdjlbvjcnm
b ghjybrfofz cbkf jeckjdktys rjcvbxtcrbv
rjynfrnjv xtkjdtxtcrb vfyfwbq, b gjnjve lj-
gecrftncz, xnj jyb jkflfn jktt vjoysv djp-
ltqcndbtv, yttkb dct lheubt kexb.
Rhjvt lfkmytq ghjdjlbvjcnb b vjob ghj-
ybryjdtybz -kexb, ghjjlz xthtp gkjnyst ght-
gzncndbz, vjuen ghjbpdjlbnm b vtfybxtcrbt
ltqcndbz. Nfr, ghjybrfz xthtp njkcnst vtnfk-
kbxtcrbt gkfcnbyrb, -kexb ghjbpdjlzn vjktre-
kzhyst jnkjtybz, rfr njkmrj kexb yfghfdktys
cjpyfntkmyj-rjywtynhbhjdfyysv cgjcjjv. Dj
dhtvz jghtltkyys jgsnjd jyb dspsdfn ght-
kjvktybt cdtnjds djky. Nfrt jyb vjuen snm
ajnjuhfabhetvs. -kexb fehs ktfn d jcyjdf-
ybb ktdbnfwbb b ntktrbytnbxtcrb atyjvtyjd.
Nhel ghja. hmtdbxf jpfukfdkty -kexb rfr
ghjdjlybrbbjabpbxtcrjqythubbbcjlthbn
gznmltczn ajnjuhfabq tuj jgsnjd.
Nfrt d 1920 ujle dsikf rybuf -
 (fehf) Dfkmnthf Rbkmythf. Rbkmythe elf-
kjcm ghb gjvjob jghtltkyyjuj bvbxtcrjuj
cjcnfdf, yfrkflsdftvjuj yf cntrkj, xthtp rjnj-
hjt jy cvjnhbn, ekjdbnm jxthnfybz fehs yfk-
lftvjuj cetrnf.
Cjdhtvtyyfz ntjhbz ubgyjnbxtcrjuj dyeit-
ybz vjtn snm yfqltyf d cktleotv ghtlfybb
j Xekkfgfynfrt d gfkbqcrb
Rjvvtynfhbz yf
Lfvvfgfle.
Xekkfgfynfrf sk extybrjv, jdkfltdibv
ytrjnjhsvb cbkfvb. D njn t cfvsq ltym ellf
gjckfk pf ybv. Rjulf gjckfyysq ljcnbu jobys,
jy edbltk nhbcnf extybrjd, cbltdib d jlyjq
uheggt, b rflsq bp yb sk njxysv djcghjbp-
dtltybtv lheujuj. Yf tuj djghjc: Ult Xekkf-
gfynfrf?_dct nhbcnf rfr jlby jndtnbkb: Z
Xekkfgfynfrf. Gjckfyysq d gjkyjv cveotybb
dthyekcz r Exbntk, yj ellf dtktk tve ytvtl-
ktyyj dthyenmcz b, tckb gjljyjt gjdnjhbncz,
cdfnbnm pf here gthde abuehe, rjnjhfz yfpj-
dncz Xekkfgfynfrjq, b ghbdtcnb r ytve.
Exb-
ntkm pyfk, xnj extybr pfjxtn ghjzdbnm cdj
ghbjhtnyye cbke, dyeibd cjpyfyb gjckfy-
yjuj bkkpjhyjt bpjhftybt cfvjuj ctz. Cbkf
nf yfpsdftncz
vfyjvfqz-bllb,
b, xnjs ghj-
zdbnm t, Xekkfgfynfrf ljkty sk zcyj, jn-
xnkbdjghtlcnfdbnmdevtcdjbpjhftybt,
f pfntv dyeibnm tuj d tkftvjv rjkbxtcndt cj-
pyfyb gjckfyyjuj.
Nfrbv t jhfpjv cjdhtvtyyst yfexyst lfy-
yst gjllthbdfn ntjhb rfhvs, bpkjtyye
d ellbpvt. Cjdhtvtyyfz yferf exbn, xnj rfljt
gjrjktybt kltq zdkzncz yfcktlybrfvb jnkb-
xbntkmys jcjtyyjcntq ghtlsleob gjrjkt-
ybq, b yt njkmrj d vfcct, yj d rfljv bylbdb-
lefkmyjv ckexft.
Gcbjkjubzyfjlbncttgjkyjtjcyjdfybt
dnjvbcrkxbntkmyjceuejvdybvfybb,rjnjhjt
ellf eltkzk vsckbntkmysv ghjwtccfv, jxbot-
yb b hfcibhtyb cjpyfybz extybrjd, endth-
lfz vsckm gthdtycndeobv afrnjhjv djkwbb
dctuj ceotuj. Gcbjkjubxtcrbt ghjwtccs d el-
lbpvt ntcyj cdzpfys c abpbjkjubtq.
ellbpv yt ghjdjlbn jghtltkyyjq xthns
vtle gcbbxtcrbvb ghjwtccfvb b vfnthbtq.
Gcbbxtcrbtghjwtccshfccvfnhbdfnczrfrghj-
zdktybz njyxfqib cdjqcnd vfnthbb.
Lbfkjuf ells
(xfcnm 2) dcnhtxftncz erfpf-
ybt yf ceotcndjdfybt evcndtyyjuj ntkf, yfhzle
c abpbxtcrbv, zdkzotujcz njxysv djcghjbp-
dtltybtv gjcktlytuj. B nj njyrjt ntkj vjtn
snm dsltktyj gj tkfyb b vjtn ghjzdkznm
ltzntkmyjcnm yf lfkmyb hfccnjzybz.
Cjchtljnjxbd nfrbv jhfpjv cdjq ev b ele-
xb dgjkyt jxbotyysv, cjdthityyj cdjjlysv
jn crdthys, b ujnjdsv r ltqcndb, ndhlsv,
ytdjpvenbvsv, brie yfghfdkztn tuj r ds-
psdfyb cdjtuj evcndtyyjuj ntkf. Jy dspsdftn
bp abpbxtcrjuj ntkf lheujt, njyrjt ntkj, bvt-
ott ajhve, cjcnjzott bp vsckbntkmyjuj dtot-
cndf, bvtott dct xktys b xfcnb b dct jhufys,
cjjndtncndeobt ntke abpbxtcrjve. nj dslt-
ktybtyfgjvbyftn rfr tckb s xtkjdtr dsnz-
ubdfknhjcnybr bp tuj jjkjxrb. Jy pyftn, xnj
nj nhjcnybr,fnjtujjjkjxrf,bxnjnhjcn-
ybrjlyfdtom,jjkjxrftlheufz.Bvtyyj
bp jjkjxrb ljsdftncz nhjcnybr; njxyj nfr t
b brie dsltkztn bp cdjtuj ntkf lheujt ntkj,
bvtott ajhve b cjcnjzott bp dtotcndf
vsckb, bvtott dct xktys b xfcnb b dct jh-
Endthlfz yteybxnjftvjcnm ythubb, ellf
hfccvfnhbdfk dc ceott rfr fuhtufns njyxfqib
ythubq.
Lkz cjdhtvtyyjuj yfv abpbrf ldbeotq
cbkj zdkztncz vfnthbz, bj djcghbznbt vfnt-
hbb xtkjdtrjv tcnm jndtn tuj xedcnd yf dbhf-
wb ythubb.
Xnj tcnm lfhvf, rfr yt ythubz b dbhfwbz?
Lfhvs, gj ellbqcrjve extyb, ceotcnden
lkz yfc d cbke b djpltqcndbq; dct yfib djc-
ghbznbz cenm, ghtlt dctuj, lfhvs.
Gjnjve, gthtdjlz ne ajhveke yf cjdhtvty-
ysq zpsr, vs vjtv crfpfnm, xnj dct yfib
joeotybzzdkznczbcrkxbntkmyjltqcndbz-
vb ythubb, b ythubz tcnm tlbyfz htfkmyfz
ceoyjcnm. Bvtyyj, cjdhtvtyyjt ythutnbxtcrjt
vbhjdjpphtybt ghbkbftn yfc r extyb Ufenf-
vs ells.
Njxyjnfrtendthltybzkfujckjdtyyj-
ujjltqcndbbvsckbyfhfccnjzybbghtldfhz-
n yfib bpscrfybz d jkfcnb ntktgfnbb b gtht-
lfxb vsckb yf hfccnjzybb b tcghjdjkjxyjuj
ntktuhfaf. Hfp vsckm tcnm ythubz, nj, rfr nfrj-
dfz, jyf gjlxbytyf njve t pfrjye d cdjv ltq-
cndbb, rfr b dczrfz byfz ythubz. Vs pyftv, xnj
djkys Uthwf hfcghjcnhfyzncz yf nsczxb vbkm
tp dczrb ghjdjljd b vjuen snm ekjdktys
ksv cjukfcyj yfcnhjtyysv ghbvybrjv. Gj-
xtve t njulfxtkjdtrytvjtngjckfnmvsckm_
ythub, rjnjhfz dspjdtn njltcndtyyst dbhf-
wbb d xtkjdtrt, djcghbbvxbdjv r ybv?
Bnfr, ellf zdkztncz yfibv ghtlitcndtyyb-
rjv dj vyjub jkfcnz pyfybz.
ellf nfrt erfpfk yf hfpkbxbt vtle jxt-
dblyjcnm b ltqcndbntkmyjcnm. Tuj chfdytybt
jxtdblyjcnb c vbhfjv bkb bkkpbtq (vfqz)
ujlbncz lkz kjq cjdhtvtyyjq tctls.
Tckb nf dtkbrfz velhjcnm eltn bpexfnmcz
ytghtletlyysvb evfvb d ghfdbkmyjv jcdt-
otybb, jyf jjufnbn ljcnjzybt b cjpyfybt xtkj-
dtxtcndf vyjubvb tcwtyysvb tvxebyfvb.
Abkjcjabellbpvfvjyjyfpdfnmfyfkbpjv
jnltkmys ktvtynjd, dcnegfob d cjxtnfybt
ghb jhfpjdfybb jghtltkyyjuj bylbdblefkmyj-
uj gjnjrf. Bylbdblefkmysq gjnjr ckfuftncz b
gbnftncztcxbcktyysvbghjzdktybzvbxtkjdt-
rf yf ptvkt, d lheub gkfyf b lheub vbhf.
Dgbnsdfz dct jcjtyyjcnb rfljuj ghjzdktybz,
gjnjr njn hfcnn djpvjyjcnzvb, dbljbpvtyz-
tncz, jcnfdfzcm dtxyj cfvjljdktobv. Bcnbyyfz
bylbdblefkmyjcnm, bcnbyyjt tccvthnbt pfrk-
xftncz d jcjpyfybb cdjtuj bcnbyyjuj
ckjty-
yjuj tcxbcktyysvb cjxtnfybzvb xtkjdtxtcrb
ghjzdktybq.
Dct pfjns j kbxyjcnb notnys; xedcndj kbx-
yjcnb tcnm vbhf, dct ytcxfcnmz, gjcnbufobt
t, ghtqlen. Jyb bcxtpyen, rfr rjivfh, rjulf
cgzobq ghjcyncz.
Xtkjdtr d ellbpvt yt ytcxfcnysq gbuvtq,
rfrbv jy zdkztncz d ghtlcnfdktybb pfgflyjuj
vsiktybz,yjdkflsrfvbhjd.elexbxfcnm
b jnjhftybtv Rjcvjcf, jy, gjljyj tve, tp-
uhfybxty d cdjb djpvjyjcnz.
Lfyystjvbhjplfybb,jceotcndjdfybbtcxb-
cktyys vbhjds cbcntv, d dtxyjv djkwbjy-
yjv ldbtybb ghjzdkzobcz b hfcgflfob-
cz,endthltybzjjbnftvjcnbvyjujxbcktyys
vbhjd b j gjkyjv cjjndtncndbb jhufybpvjd,
yfctkzob nb vbhs, cj cdjqcndfvb b cnhjt-
ybtv b gkfytns, cjdgflfn c ntvb yfexysvb
ghjktvfvb, rjnjhst ctqxfc nhtdjfn evs bc-
nbyys exys.
Bnfr, cjdhtvtyyfz yferf, cjdgflfz c endth-
ltybzvb jcyjdyjuj ellbpvf, gjlndthlftn dc
htfkmye ceoyjcnm njuj dgthdst pfgtxfnkyyj-
uj extybz j htfkmyjcnb bpytndjhxtcndf dtkb-
rjq vfnthbb.
Djplflbv ljkyjt gjxbnfybt njve dtkbrjve
Eve, rjnjhsq vjoysv lejv ghjybr d cfvst
jcyjdssnbz,hfphtibkghjktvsbpybb
erfpfk yf wtkm djkwbb rfr cjpyfntkmyjt cj-
nhelybxtcndj c Rjcvjcjv b jotybt c lfkmybvb
b jlyj extybt yt ghtlecvfnhbdfkj
hfpdbnbt eleotuj c nfrjq zcyjcnm, rfr el-
lbpv. Yfhzle c gjxbnfybtv ells, d ellbpvt
hfpdbnj gjxbnfybtjlbcfnnd_eleobell.
Gjghtlfyb, Ufenfvf,gthtlljcnbtybtvcj-
cnjzybzells,d ghjljktybt vyjub dtrjd
sk jlbcfnndjq. Ckjdj
jlbcfnndf
cjcnjbn
bp lde gjyznbq:
jlb
_jpfhtybt bkb ghje-
ltybt, b
cfnndf
_ceoyjcnm. Rnj t nb jlb-
cfnnds? Extybrb ell, ljhjdjkmyj jnrfpfd-
ibtcz jn kbxyjuj jcdjjltybz b, gj ghbvthe
Exbntkz, dcnegbdibt yf ljkubq, nzujcnysq,
nthybcnsq genm gjvjob xtkjdtxtcnde. Gjlj-
yst jlbcfnnds ghjzdkzncz yf Ptvkt chtlb
cfvs hfpkbxys bpytyys eckjdbq. Abpb-
xtcrb ybxtv yt jnkbxfzcm jn jcnfkmyjuj xtkj-
dtxtcndf, jyb cjdthityyj jnkbxys gj cdjtq
gcbjkjubb, ytbpvtyyj zdkzzcm yjcbntkzvb
ghbywbgf jotuj kfuf.
ellf,ecnhtvkzzdctdjpvjyjcnbrendthlt-
yb djkwbb, pfgjdtlfk cdjbv extybrfv gjxb-
nfnm ell eleob jktt, yttkb ell ghjikjuj.
Nfr t rfr gjxbnfn vjkjljq vtczw jkmit,
yttkbgjkyekeye,nfrtrnjbvttndthe
d vtyz, ljkty gjxbnfnm jlbcfnnd jktt, yt-
tkb ell.
Gjljyjuj ltqcndtyyjuj ghbvthf cfvjjnht-
xtybz bcnjhbz ybult yfv yt erfpfkf. Gj ckjdfv
ghtlfybz, kfujckjdtyysq endthlbk cdjbv ght-
tvybrjv jlbcfnnde Vfqnht.
B crfpfk kfujckjdtyysq Fyfylt: Z yt gth-
dsqellf,rjnjhsqghbikyfPtvk,nfrt
yt ele z gjcktlybv. D ljkyjt dhtvz lheujq
ellf djccnfytn d vbht, Cjrhjdtyysq, dscituj
jpfhtybz, jlfhyysq velhjcnm, cxfcnkbdsq,
dvtofobq dc Dctktyye, ytchfdytyysq
Djlm yfhjljd, Gjdtkbntkm Ld b cvthnys. Jy
jnrhjtn dfv nt t dtxyst bcnbys, rjnjhst z
ghtgjlfk dfv. Jy ecnfyjdbn cdjq Pfrjy, ght-
ckfdysq d tuj yfxfkf, ghtckfdysq d tuj fgj-
atjpt b ghtckfdysq e wtkb d let b ckjdt. Jy
djpdtcnbn ghfdtlye bpym, cjdthityye b xb-
cne, rfre ghjgjdtle ctqxfc b z. Tuj extybrb
elen bcxbckznmcz vyjubvb nsczxfvb, njulf rfr
vjb kbim d cjnyz.
B cghjcbk Fyfylf: Rfr epyftv vs Tuj?
kfujckjdtyysq crfpfk: Bvz Tuj eltn Vfq-
nhtz.
Uhzleobq ellf, Vfqnhtz, rfr erfpsdftn tuj
bvz,_ellf Cjcnhflfybz b Kdb. njn t
jlbcfnndf, d cbke ghbceob tve rfxtcnd, xfcnj
bvtyetncz Flbnf_Ytgjtlbvsq.
Bynthtcyj jnvtnbnm, xnj gjxbnfybt vyjub
jlbcfnnd yfikj hfpdbnbt njkmrj d irjkt vf-
fzys; ntv yt vtytt, gjxbnfybt jlyjuj jlb-
cfnnds, Vfqnhtb, rfr ghttvybrf, bphfyyjuj
cfvbv ellj, ghbyznj b d byfzyt. Nfrbv
jhfpjv, jlby njkmrj jlbcfnndf Vfqnhtz jdf-
nsdftn dc ghjcnhfycndj, zdkzzcm dshfpbntktv
dct xfzybq ellbpvf.
Rfrbvb t rfxtcndfvb ljkys jkflfnm j-
lbcfnnds? D extybb Ufenfvs ells b d extybb
jlbcfnnds Vfqnhtb, gj ghtlfyb lfyyjv bv
Fcfyut d xtndhnjv dtrt
(Vffzyf-Cenhfkfyrf-
ghtlt dctuj skj jnvtxtyj vfrcbvfkmyjt
hfpdbnbt ythubb, vetcndf, nthgtybz, gjcnjzy-
cndf ecnhtvktybz b tccnhfibz. ythubz tcnm
jcyjdf dctuj, bj d ytq jlyjq pfkjtys dct
djpvjyjcnb.
ells dtxyj d ltqcndbb; bv ytdtljvf ytldb-
yjcnm; gjljyj dtxyjve ldbtyb d ghjcnhfy-
cndt, ltqcndbz Csyjd Gjtlbntktq ghjzdkzncz
Cbkmysq, jndfysq, ndhlsq d cdjtq gjcne-
gb, yt jnrfpsdfobqcz jn htvtyb ghbyznbz
gjldbuf Jotuj kfuf.
Nhb hfljcnb jlbcfnnd_cxfcnmt lfzybz,
cxfcnmt gjvjob b cxfcnmt dtxyjuj gjpyfdfybz.
Nthgtybt dctulf, dj dcv b dtplt. Csys ell,
Csys Gjtlbntktq, jlbcfnnds d cdjv ltq-
cndtyyjvcjcnhflfybb_Vfnthbdctveceotve.
Gj dctve ellbqcrjve rhf, yf ghbljhjys
crfkf, erfpsdfn genm bpjhftybz Vfqnhtb.
Jn lhtdytqib dhtvy b ljysyt nj bpjhf-
tybt cjpblftncz ellbcnfvb, pyfobvb ghb-
kbtybt yjdjuj dtrf. Gjxntyyst kfvs, d cj-
ghjdjltybb extybrjd, eljybrjd b dfzntktq,
d yfib lyb gentitcnden gj ellbqcrbv ptv-
kzv,cjpblfzyjdstbpjhftybzcbvdjkfxfzybq
cdtnkjuj eleotuj.
Extybt ells ljkyj snm ghjdthtyj b lfyj
yfibhjrjtgjkmpjdfybt.Dyfitdhtvzcnhfy-
yj levfnm j jobyt b yt pyfnm gjkjtybq gth-
djuj yfexyjuj jobyybrf. Herf ells yt pyfkf
gjrjz, ckfufz jgsn vbhjdjq kfjhfnjhbb. Jlyj
nj, xnj ellf pfgjdtlfk vbhjde jobye rfr
djkwb xtkjdtxtcndf, jlyj nj cjjoftn tuj
extyb juytyye etlbntkmyjcnm.
D gjcnhjtybb ells vjyj ldbufnmcz gj tc-
xbcktyysv nffv, b ldthb dtplt elen jnrhsns
ghbpsdjv jobys. Njxyjt pyfybt ells gjpdj-
kbkj tve jghtltkbnm njxyjt cjcnjzybt tuj cjdht-
vtyybrjd b njkmrj d lfkrjv eleotv edbltnm
Jobye Vbhf.
Edftybt r ellt skj nfrjdj, xnj ybrnj yt
jckjybk jkbr Exbntkz jltzybtv jtcndty-
yjcnb. ellf pfgtxfnktkcz Xtkjdtrjv, Exbntktv
endthlfobv.Dnjvkmdbyjv,juytyyjvendth-
ltybb jy ljik lj ghtldbltybz Vfqnhtb_
cbvdjkf dtrf gjpyfybz dtkbxbz vfnthbb b
endthltybz dtkbrjq Vbhjdjq Jobys!
crfpfk kfujckjdtyysq: Yeyj hfp-
kbxfnm gjybvfob b cjukfifobcz. Gjyzd-
ibq Extybt yt pfvtlkbn ghbvtybnm tuj d bpyb.
Cjukfcbdibqcz eltn rbdfnm ujkjdjq b ghtdjp-
yjcbnm Extybt, rfr pfvtxfntkmye velhjcnm, yj
yt ghbvtybn ne velhjcnm d bpyb.
Cjukfcbdibczvyjuj,yjjyb,rfrcejq
ktc, tcgkjlys b tp ntyb, njkmrj nktybt jb-
lftn b.
Gjyzdib vfkj, yj jyb, rfr uerf, dgbns-
dfn lhfujwtyyjt pyfybt b ujnjds lhfujwtyyjq
dkfujq jvsnm crdthys vbhf.
Gjyzdibq yt vjtn yt ghbvtybnm Extybt,
bj, gjybvfz wtktcjjhfpyjcnm, jy gjkexftn tuj
rfr bcjl bpyb.
Ytnthzqntvyjujdhtvtybyfcjukfcbdib-
cz, gecnm cgthdf gjrfen ghbvtytybt gthdjuj
pjdf.
Nfr ghbgbcsdfn kfujckjdtyyjve wtktcj-
jhfpyjt jnyjitybt r ghbjlzobv. (Cj ckjd
ecnyjq nhflbwbb ellbcnjd.)
Pyfxbn,jxbotybtExtybzeltnytnjkmrj
d ghbyznbb jcyjd, yj b dj ddtltybb b d bpym.
Jndktxyyjt gjybvfybt Extybz kfujckjdtyyjuj
ytdjpvjyj.
Yfcrjkmrjjyjghjybrftndbpym_vsdblbv,
rfrwtkstcnhfysjngflfkbjnExtybz,rjulf
jyj, dvtcnj bpytyys ghbvtytybq, jhfof-
kjcm d jndktxyyst nhfrnfns.
Nfrfz ltqcndbntkmyjcnm ghbujlyf lkz yfk-
ltybz, rfr cjdthiftncz evbhfybt Extybz.
D nj t dhtvz vjyj dbltnm, rfre gjtle
cjdthiftn Extybt d lheub cnhfyf, ult vsckzn
j ghbkjtybb jcyjd r bpyb.
Ne t pflfxe htifn gjcktljdfntkb byfzys,
cnfyjdzcm nthgbvtt.
ellf, rfr bcnjxybr, b Vfqnhtz, rfr jofz
yfltlf, jtlbyzn cehjds gjcktljdfntktq -
yjuj extybz c vyjujjhfpbtv Ctdthf.
Jrjyxfntkmyj dscnegbn yfbjktt ceotcndty-
yjt lkz kbfqituj eleotuj. Dvtcnj hfcwdtxt-
ybq rjvvtynfhbtd, Extybt cyjdf eltn ghbdtlt-
yj d rhfcjne wtyyjcnb rhfnrjq etlbntkmyjcnb.
Yjdjt dhtvz dtrf Vfqnhtb yelftncz d et-
lbntkmyjcnb. Dcz bpym ljkyf snm jxbotyf
gkfvtytv gjldbuf!
Dtkbrbq ellf, pfdtofz Vfqnht, lfk genm
dctuj ceotcndjdfybz. R nbv velhsv b zcysv
Pfdtnfv pjdn zdktybt yjdjq djkwbb.
Nhtjdfybt jxbotybz Extybz yt ckexfqyj,
chjrb kbpzncz. Bpjhftybt Vfqnhtb ujnjdj
gjlyznmcz.
Dct ells ghjikjuj cjxtnfkb velhjcnm jgsnf
b gthtlfkb t kfujckjdtyyjve Gjtlbntk!
Kfvfdjpukfiftn:Lfeltnbpymndthlf,
rfr flfvfyn; gjtljyjcyf, rfr pyfvz Exbntkz;
cbkmyf, rfr jhk; b lf lkbncz dtxyj!
Fidfujif.
ellfxfhbnf
(bpytjgbcfybt ells).
Fyuennfhf-ybrfz.
Vffdfcne.
Vffgfhbybfyf-cennf
Lbuf-ybrfz
Aj cj cby wpfym wpby
(rbnfqcrbq gthtdjl
ellfxf-
hbns
Fidfujib).
Lfnfrb.Yblfyfrfnf
(Ddtltybt).
Dbyfz. Xekkfdfuuf.
Vfllbvf-ybrfz.
Dbyfz. Cennf-dbfyuf.
Ibrif-cfvexxfz
(cjcn. Ifynbldf).
Ifynbldf.
jlbxfhmzdfnfhf.
Cennf-ybgfnf.
Cfvnnf-ybrfz.
Vbkbylf-gfymf.
Lfvvfgflf.
Dbyfz. Vffdfuuf.
Lbuf-ybrfz.
Rhjc G.
Tdfyutkbt ells.
BCNJXYBRB
Bnbdennfrf.
Cenhf bp 42 cnfntq.
Elfyf.
Rfnfdfnne.
Cfllfhvfgeylfhbrf.
Vflmzvfrfdhbnnb.
Kfkbnfdbcnfhf.
Cjy Czre.
Ghjgjdtlb ellbqcrjuj yfcnjzntkz.
Rjvvtynfhbb yf Lfvvfgfle.
Xfylhfrbhnb.
Vflmzvfrfdfnfhf.
Fcfyuf.
Vffzyf-Cenhfkfyrfhf.
GJCKTCKJDBT
r 4-ve bplfyb
Jcyjds ellbpvf
dgthdst dsikf d cdtn yf hec-
crjv zpsrt dtcyjq 1927 ujlf. Ghjbpjikj nj dcrjht gj
ghbsnbb bp Hjccbb d Vjyujkb Wtynhfkmyjfpbfncrjq
rcgtlbwbb Y.R.Hthbf 19251928uu. Bvz fdnjhf yt erf-
pfyj; yf jkjrt cnjbn 1926u., yf pflytq cnjhjyt yflgbcm
gj-vjyujkmcrb: Ekfy-fnjhcrjt bplfntkmcndj, jnltktybt
vjyujkmcrjuj zpsrf. Ytjkmifz hjihf, rjnjhe Tktyf
Bdfyjdyf Hthb (18791955) gjlujnjdbkf d erdfkmyjv
cvsckt yf rjyt b d ifnht dj dhtvz rcgtlbwbb, jn-
rhsdfkfcm ghtlbckjdbtv, c ghtldfhzobvb ckjdfvb:
Ghtlbckjdbt lfyj dscjrbv kbwjv ellbqcrjuj vbhf.
hjihf skf jhfotyf ghtlt dctuj r xbnfntkzv
d Hjccbb njuj dhtvtyb, ult yfklfkfcm juhjvyfz nzuf
r pyfybzv, f jngtxfnfnm t nfv jrfpfkjcm ghfrnbxtcrb
ytdjpvjyj.
Rjyxftncz gtxfnfybt rybu
Jcyjds ellbpvf
kfuj
Jobyf].Nhelyjlfnmrybutcjjndtncndeobqjkbr
d vfktymrjq nbgjuhfabb. Ghtybq kfvf, ntgthm kbnjuhfa,
c kjdm gthtgbcsdftn lkz rybub elle Gjtlf-
otuj, c juytyysv vtxjv. Jgznm gjckfytw ghfdbntkmcndf.
Ghjczn hfphtitybt gthtdtcnb yf vjyujkmcrbq
Jcyjds
ellbpvf,_
pfgbcsdftn Ybrjkfq Rjycnfynbyjdbx Hthb
d fghtkt 1927 ujlf d lytdybr, bp rjnjhjuj ckjbkfcm pfntv
Fknfq_Ubvfkfb
. Ghjcme ghfdbntkmcndf Vjy-
ujkbbgthtlfkWstyfvwfhfyj(18801942),dslfobqcz
ehznj-vjyujkmcrbq exysq b lheu Y.R.Hthbf.
D 1930u. d Ym-Qjhrt dsikj ljgjkytyyjt bplfybt
Jcyjd ellbpvf
yf fyukbqcrjv zpsrt, gjl bvtytv Yfnfkbb
Hjrjnjdjq (gctdljybv T. B.Hthb).
Tckb nj yt jnzujnbn, nj, rjytxyj, jntkjcm s dbltnm
Jcyjds ellbpvf
bplfyysvb yf heccrjv zpsrt, yj yt
d jkmijv rjkbxtcndt... Nfrt vyt jntkjcm s gjvtcnbnm
d njq rybrt et gjckfyyjt dfv Bpjhftybt ells,
yfjlzottcz d veptt Cfhyfnf dkbpb tyfhtcf, dvtcnj
Bpjhftybz c vtxjv, rjnjhjt gjvtotyj d fyukbqcrjv
bplfybb,_gbitn T.B.Hthb 29.10.1938u. d Hbue Hbfhle
Helpbnbce b Ufhfkmle Kerbye. Ghbckfyysq bp Bylbb
vfyecrhbgn sk gthtgtxfnfy yf vfibyrt xktyfvb Kfn-
dbqcrjuj jotcndf bvtyb Hthbf, b njn kbnjuhfabhj-
dfyysq ntrcn dsitk d dblt rybub (2-t heccrjt bplfybt).
D ytq ytn ybrfrb egjvbyfybq j gthdjv bplfybb, d ds-
jlys lfyys erfpfy njkmrj ujl _ 1940. Ytcrjkmrj
vtczwtd cgecnz Jotcndj skj ghbyelbntkmyj hfcgeotyj,
bdjghjcjheccrbbplfybzjngfkyfljkubtujls.
nj dhtvz skf pfyznf, ljfdkzkf ceotcndtyyst
cnhfybws r
Jcyjdfv ellbpvf,
rjnjhst elen bplfdfnmcz
pltcm, d Bylbb, d ֖ 
. Dct jxtym kzn
Jotcndj Vff-jlb, jcyjdfyj d 1881u. d Rfkmrennt c wtkm hfc-
ghjcnhfytybz ellbpvf._
U.N.
ne rybue,_cjjoftn T.B.Hthb ym-qjhrcrbv cjnhel-
ybrfv 13.9.1948u. F ytpfljkuj gthtl ntv ltkbncz cdjtq
jkm: ...Vjyfb [pltcm] rhfqyt yelfncz d rybuf gj
ellbpve b nfr tlys! (30.7.1948)
. B d cktleotv
gbcmvt: Pltcm nf rybuf jxtym yeyf. Yjdjt bplfybt yt
cvjtn gjzdbnmcz nfr crjhj, bj djghjc evfub cnjn
jcnhj. Z et pfrjyxbkf dct ljfdktybz b jnjckfkf b
(27.9.1948). Cyjdf b cyjdf yfgjvbyfz, xnj ljcnjgjxnty-
ysq Lfvvfkjrf bp jotcndf Vff-jlb c ytnthgtybtv
jblftn jtofyyst cnj rptvgkzhjd ghtytuj fyukbq-
crjuj bplfybz, jyf ghbfdkztn (22.10.1948): Ctqxfc pfvt-
xftnczgjdsitybtbynthtcfrellbpve,frybughbpsd-
yslkz gjljlzob _ ytn. Ljgjkytybz d fdnjhcrbq
ntrcn jsryjdtyyj ltkfkbcm dyfxfkt gj-heccrb; ljfd-
ktyyjt t bp fyukbqcrb bcnjxybrjd yf heccrbq yt gtht-
djlbkjcm. D yfxfkt 1949 ujlf lbhtrnjh Bycnbnenf ubvfkfq-
crb bccktljdfybq Ehecdfnb hbq Ybrjkftdbx Hthb,
rjnjhjve ltdznm ktn cgecnz ghtlcnjzkj djphjlbnm b djp-
ukfdbnm dct elljkjubxtcrbt bccktljdfybz d Cjdtncrjv
Cjpt, ghbcskftn ljcnjgjxntyyjve Lfvvfkjrt crbps
nbnekmyjuj kbcnf lkz ghtlcnjzotuj bplfybz
Jcyjd el-
lbpvf
d Rfkmrennt. Njulf t T.B.Hthb gbitn d ye
Fvthbre: Lf,ellbpvytcjvytyyjdjphjlbncz....Yeyj
jcnjhjyjdsgecrfnmnhelsgjellbpve,xnjsytgjyb-
pbnmecnfyjdktyysqctqxfcdscjrbqehjdtymgjybvfybz
Gjlkbyybr gbcmvf yf fyukbqcrjv, gthtdjl yfi.
njujdtkbrjuj Extybz nhelfvb ghja. Kfrivb Yfhfcce
Ceoyjcnmellbpvf;Ujnfvfellf,
ghja.C.Hflfrhbiyfy;
[J.]Hjptythu,
Abkjcjabz ellbpvf
... (12.1.1949). Dcrjht,
gjckt gthttplf bp-gjl jvtz d Rfkbvgjyu, jyf cjjoftn
d Ym-Qjhr: Yt crhsdfqnt bvtyb fdnjhf njq rybub,
ntgthm nj yb r xtve. D yjdjv bplfybb jyf gjzdbncz
c vjbv bvtytv. Z skf nhjyenf, rjulf utythfkmysq ct-
rhtnfhmellbqcrjujJotcndfgjctnbkvtyz
d Rfkmrennt c ldevz brie-exysvb b crfpfk vyt, xnj
տՐ [Jcyjds ellbpvf]
_ kexifz rybuf
gj ellbpve, kexit, xtv rybuf ghja. ., bj
d ytq zcytt bpkjtyf nhelyfz ljrnhbyf gthtdjgkjotybz.
Bnfr, vjyj cvtkj htrjvtyljdfnm t dctv bynthtce-
obvcz ellbpvjv (9.3.1949). Jlyfrj ckjyjcnb c rybuj-
bplfybtv ghbdtkb r njve, xnj d bkt 1950u.T.B.Hthb
ghjcbn cgtiyj jnghfdbnm bp Fvthbrb lkz Vff-jlb
jcnfdiecz xfcnm ghtytuj fyukbqcrjuj nbhff
Jcyjd
(celzgjdctve,ytcrjkmrjcjntyrptvgkzhjd)
Nfrbv
jhfpjv djghjc hfphtibkcz tp gtxfnfybz d Bylbb;
yfvtxtyysttljfdktybzedbltkbcdtnvyjujgjpt,
dj dnjhjv fyukbqcrjv bplfybb (Ym-Qjhr, 1971).
 , . 됐 . ֖, 1948 (3-t bpl.,
bcgh. b ljg.; 1-t bpl., c ghtlbck. Fyfufhbrb Lfhvfgfks,_ , 1907);
պ .  . ֖, 1945; 1946; 1949 (1-z gek.:
֎溿,欬Ն,1938..,1939..24..143190);Hjpty-
thu J._cv. yfcn. ghbkjtybt, c.184._
U.N.
Vtytt xtv pf ujl lj cdjtuj ejlf T.B.Hthb jhfof-
tncz d Ym-Qjhr: ...jkmifz ghjcmf ljcnfnm lkz vtyz
rybue 얐 
 ⺎[Tdfyutkbt
ells
Gfekz Rhjcf
. Bplfybt xbrfucrjt. ... nj ghtrhfc-
yfz rybtxrf, cjhybr ktutyl j ellt, b z gjkmpjdfkfcm
t lkz Jcyjd ellbpvf. B ctqxfc jyf vyt
jxtym yeyf,
bj hfcibhz heccrjt bplfybt b jxe ljfdbnm yeyst
vyt ktutyls. ... Tckb djpvjyj, ghbikbnt rybtxre
Rfhecf gjcrjhtt... (2.11. 1954) _ b cgecnz ldf vtczwf kf-
ujlfhbn pf ghbckfyye rybre.
Cjdhtvtyyjt heccrjt bplfybt
Eueycf
jgbhftncz yf ge-
kbrfwb d cjhybrf Cdtn Juyz (Hbuf. 5. 1990. C.39
59; 6. 1994. C.1535), f nfrt ljgjkybntkmyst fhbdyst
vfnthbfks T.B.Hthb. D jcyjdt ktbn hbcrjt bplfybt
1940u.; ljfdktybz bp 2-uj fyukbqcrjuj bplfybz (1971)
lfys d fdnjhcrjq heccrjq htlfrwbb (rjulf jyf bvttncz
fyukbqcrbt wbnfns ghb gthtdjlt yf heccrbq ljgjkybntkm-
yj cdthtys c bcnjxybrfvb. Pfvtxtyyst gjuhtiyjcnb ds-
ghfdktys c exnjv dct dsityfpdfyys bplfybq, gbctv
T.B.Hthb b lheub vfnthbfkjd bp t fhbdf.
Cv. yfcn. ghbkjtybt, c.180181.
Gthdsq ifu d njv yfghfdktybb sk cltkfy d cthtlbyt 80- uu., rjulf
sk gjlujnjdkty vfibyjgbcysq vfrtn, jngtxfnfyysq nbgjuhfacrbv
Ddble jncencndbz nfrjdjq, dslthrb bp rybub G.Rhjcf (yf c.7786,
8889, 116, c ddjlysvb ahfpfvb; yf c.110111, rhjvt gthdjuj fp.) b
gjkysq fpfw yf c.135 gthtdtltys c fyukbqcrjuj yfvb. Lkz yfcnjzotuj
bplfybz nb gthtdjls gthtcvjnhtys pfyjdj.
Rfr bpdtcnyj, lhtdytqibt ellbqcrbt ntrcns, lj-
itlibt lj yfc, yfgbcfys xfcnm yf gfkb b xfcnm yf
cfycrhbnt. Nfr xnj d rybut gj ellbpve, b jcjtyyj ghb
yfkbxbb vyjub dslthtr bp Rfyjyf (rfr d lfyyjv
ckexft), ytdjpvjyj eqnb jn ghjktvs dsjhf vtle
gfkbqcrjq b cfycrhbncrjq ktrcbrjq. Tckb s cnhjuj
cktljdfnm zpsre gthdjbcnjxybrf, nj vyjubt yfbvtyjdfybz
gjzdkzkbcm s d ntrcnt nj d cfycrhbncrjv, nj d gfkbqcrjv
dfhbfynt, b d rybut lkz nt, rnj njkmrj to gjljlbn
r extyb ells, nfrjt ldjtybt vfkjpyfrjvs ckjd tldf
kb jghfdlfyyj. T.B.Hthb ytbpvtyyj eltkzkf jkmijt
dybvfybt njve, xnjs yfgbcfybt hfpyjzpsxys yfpdfybq
b nthvbyjd d t nhelf jndtxfkj yfbjktt fdnjhbntnysv
cjdhtvtyysv yfexysv gekbrfwbzv. Cktlez nfrjve gjl-
jle, ctujlyz, cgecnz jktt gjkedtrf gjckt 2-uj heccrjuj
bplfybz,dwbnfnf
bdntrcntjnfd
njhfskfgjdctvtcn-
yjjcnfdktyfcfycrhbncrfzktrcbrf,rfrghtjkflfofzb
d bplfybb 1940u., b d yfexys nhelf gj ellbpve. Kbim
cgjcjjv d evtymityyjv dblt d ajhvt ytjkmib rybtxtr (160c.),
rjnjhst bvtkb jltybt chtlb juhfybxtyyjuj rheuf kbw. Jn bplfybz
1940u. njn ntrcn jnkbxfn gthtdjls bp ljgjkytyyjujfyukbqcrjujbplf-
ybz(xnjjujdjhtyjdghbvtxfybb),cgbcjrbcnjxybrjd b erfpfntkm nfrt
gj jhfpwe rybub 1971u., bkkcnhfwbb (bp rybu 1927 b 1930uu.). Nbnekm-
ysq kbcn, jnz b ntrcnefkmyj gjdnjhzz hbcrjt bplfybt, ntv yt vtytt
jnkbxfkcz uhfabxtcrb b bvtk pyfr Vfqnhtz Cfyuf.
Byjulf njn dfhbfyn (yt bvtobq cfvjcnjzntkmyjuj pyfxtybz)
djcghjbpdjlzn rfr bplfybt 1940u. (Yjdjcb., 1990; 2001) bkb gthtbyfxb-
dfn gj-cdjtve (Genzvb Lef. V., 1999. C.19126).
ytcrjkmrj gfkbqcrb yfbvtyjdfybq cjhfytys d fdnjh-
crjv ntrcnt rfr jktt egjnhtbntkmyst; gfhfkktkmyst
ajhvs(cfycrhbn_gfkb)jnhftysderfpfntkt.
Gjvtoyyfz d ghbkjtybb bphfyyfz bkbjuhfabz
jlyjdhtvtyyj ckebn b erfpfntktv wbnfn bp cjjndtncnde-
ob bcnjxybrjd.
Jcyjdfv ellbpvf
T.B.Hthb djpdhfofkfcm ytjlyj-
rhfnyjyfghjnztybbnhblwfnbktn
ljgjkyzzcdjqnhel
b enjxyzz jnltkmyst ajhvekbhjdrb. D yfcnjzotv bplfybb
rybuf ghtlcnfdktyf d yfbjktt gjkyjv, bnjujdjv dblt_
n.t. gj cjcnjzyb yf cthtlbye 50- uu. Ddble nfrjq lfnb-
hjdrb, jgeoty kbim jlby ahfuvtyn (ybt jy dsltkty
rehcbdjv) bplfybz 1940u., bp pfrkxbntkmyjq xfcnb
...Vs dblbv, rfr wtkst cnhfys jngflfkb jn Extybz,
rjulf jyj, dvtcnj bpytyys ghbvtytybq, jhfofkjcm
d jndktxyyst nhfrnfns.
Ntgthm gjhfpbntkmysq ghbvth
nfrjuj bpdhfotybz b jngfltybz zdkztn Nbtn. Lft
extybt jy ecbkbkjcm, rfr htfrwbz ghjnbd ehjlkbdjuj
bpdhfotybzellbpvf.
Nfib-kfvf ghbpyfk ytdjpvjysv jcnfnmcz chtlb
ghtlfntktq Extybz. Gj tuj ghbvthe jnjikb bp Nbtnf
vyjubt kexibt kfvs. tp nb jhfpjdfyys kfv Nbtn
gjuhzpdghtcnegyjvytdttcndt.
Nfrfz ltqcndbntkmyjcnm ghbujlyf lkz yfkltybz, rfr
cjdthiftncz evbhfybt Extybz.
D fyukbqcrb bplfybz rybub bp njq gjexbntkmyjq
jwtyrb cjcnjzybz Nbtnf rjywf 20-30- uu. dtrf
bpzns dct htprbt gbntns. F r 50-v uu. d Nbtnt skb
yjdst Lfkfq-kfvf (h.1935) b Nfib-kfvf (h.1938); rbnfq-
crbt djqcrf jrregbhjdfkb cnhfye, tcnjrj gjlfdkzz vf-
ktqibt ghjzdktybz ytljdjkmcndf. Nfr xnj, tckb s njulf
vjukf blnb htxm j heccrjv bplfybb, ahfuvtyn njn, jxt-
dblyj, sk s jgeoty rfr jnyjczobqcz r dhtvtyfv et
vbyedibv.
Ytdjpvjyj yt jhfnbnm dybvfybt yf nj, xnj d njq
chfdybntkmyj ytjkmijq hfjnt, flhtcjdfyyjq ghtlt
dctuj ntv, rnj to njkmrj pyfrjvbncz c extybtv ells,
nfr bkb byfxt jnhftys nhels yfbjktt fdnjhbntnys
bccktljdfntktq ellbpvf 2-q gjkjdbys _ 1-q nhtnb
dd. Ikjrb ellbqcrjuj Rfyjyf jhufybxyj cjxtnfncz
pltcmcgjkjtybzvbbphfjndslfobczcjdhtvty-
ysghtlcnfdbntktq ellbpvf cnhfy Djcnjrf (Fyfufhbrf
Lfhvfgfkf, Cjy Czre) b ghbpyfyys gjgekzhbpfnjhjd
ellbqcrjuj extybz (G.Rhjc, Ymzyfnbkjrf, Cbkfxfhf);
rhegytqib elljkjujd Pfgflf (U.Uhbvv, V.Vkkth,
U.Jkmltythu, H.Gbitkm, N.Hbc-Ldblc, E.Hjrbkk, .Ct-
yfh, .Njvfc) b exys Hjccbb (D.Dfcbkmtd, B.Vbyftd,
J.Hjptythu, A.Othfncrjq); jcyjdfntktq Ntjcjacrjuj
jotcndf (T.kfdfncrfz, U.Jkrjnn); lhtdytqitq ecnyjq
nhflbwbb, pfgtxfnkyyjq d Extybb bdjq nbrb; dslth-
rfvb bp tcntcndtyyj-yfexys bccktljdfybq (R.Htqty-
f, D.Rbkmyth, C.hmtdbx).
Ghbxv yb njn gthtxtym bvy, yb ghbdtlyyst
ccskrb yf b nhels, rfr b yf ellbqcrbt rfyjybxtcrbt
ntrcns (cv. bkbjuhfab)_nj, xnj yfv elfkjcm ghjckt-
lbnm,_ytkmpz cxbnfnm bcxthgsdfobvb. Cdtltybz nb
gj jkmitq xfcnb, rfr b yfcnjzott bvz fdnjhf-cjcnfdb-
ntkz, d ghbbpytyys bplfybz rybub skb jgeotys_
jxtdblyj, rfr bvtobt dnjhjcntgtyyjt pyfxtybt d bp-
kjtybb Jcyjd Extybz. Jlyfrj jyb gjpdjkzn kexit
gjyznm, yfcrjkmrj cthmpyj gjljlbkf Tktyf Bdfyjdyf
Hthb r njq hfjnt, jwtybnm jv b ibhjne jdfnf
bcgjkmpjdfyystbcnjxybrjd.
Htlfrwbz kfujlfhyf F.D.Gfhbre b F.F.Nthtynmtde
pf gjktpyst cjdtns b hzl cdtltybq bkbjuhfabxtcrjuj
fhfrnthf.
Nehfyjd U.
2003, c bpvtytybzvb
BKBJUHFABZ
GTHTDJLS ELLBQCRBBCNJXYBRJD
YF TDHJGTQCRBT ZPSRB
Yfhzle c bplfybzvb, bcgjkmpjdfyysvb d yfcnjzotq rybut, dsj-
hjxyj ghbdjlzncz b lheubt, d njv xbckt jkttgjplybtjcyjdyst
gthtdjls,fnfrtgthtdjlsyf heccrbq zpsr. D rjcs crjrf erf-
pfys lfns gthtbplfybq (gj ghtbveotcnde gjcktlyb).
D gthtxyt cnhfybw, yf rjnjhs ghjwbnbhjdfy lfyysq bcnjxybr,
d crjrf erfpfy hfpltk bcnjxybrf bkb cnhfybwf gthdjuj bp gtht-
xbcktyys gthtdjljd.
Cjrhfotybz:
Fyuennfhf-ybrfz
_ ֖  쎺 Ն (Ն-

). Ǝ. .., ... .15. ., 19321936
/1979/._
1315
(.38),
33, 42, 9596
(.55),
(.13),
(.20)
jlbxfhmzdfnfhf
(Ifynbldf)_
.֖溎
Ǝ. . ¬ . , 1907;  . Ǝ.
..ֺլ. ., 1909 /1947/; Ն Ճ.
Ǝ. .. , 1970; .  ֖ې
 . Ǝ. .ֺ, . , 1979._
(.24),
113
(.31)
ellfxfhbnf
(Fidfujif)_ 
պ Ƭ. 

 
. Ǝ...▘. ., 1894 /1985/
( , 1); Fcdfujif. bpym ells. Gth. R.fkmvjynf.
V., 1913 /V., 1990/; 溎  .
Ǝ. ..Ր. , 1936 /1984/._
(.84),
(.54),
(.103104)
Dbyfz. Vffdfuuf
_պ Ƭ. Ǝ. .., .-
. ., 18811882 /1982/ ( , ); ֖ 
լ.Ǝ...լ..4..,1951/1982/( )._
(.
.14,2930),
5557
(.
.14),
.7)
Dbyfz. Cennf-dbfyuf
_ ֖  լ. Ǝ. ..-
լ..13..,19381942/19821983/( , , )._
.4)
Dbyfz.Xekkfdfuuf
_պƬ..23.Ǝ...,
. . ., 18821885 /1982/ ( , ); ֖ 
լ.Ǝ...լ..5..,1952/1988/( )._
(.3),
.3)
Lfnfrb
_,
ƺ.Ǝ...
. .1. ., 1880 ( ..._.,
1925)._
2226
(C.56),
7374
(C.22, 24)
Lbuf-ybrfz
_  . Ǝ. ..&...
..13..,18991921/1977/()._
(.44),
8788
(.43),
152153
(.85),
( .25). Cv. nfrt
Vff-
gfhbybfyf-cennf.
Lfvvfgflf
_. Ǝ. . . ., 1881 /1988/
( ,1);GenmrBcnbyt().Gth.cfyuk.
Y.Uthfcbvjdf.V.,1898; Lfvvfgflf.Gth.D.Y.Njgjhjdf.
Jnd.htl..Y.Hthb.V.,1960/Hbuf,1991; Cfvfhf,1998/._
5354
(260261),
(66,64,60),
(266,9),
6364
(1,2,42),
6465
(21,38,33,13,31),
(5,3,253),
9899
(127,125,71)
Bnbdennfrf
_Ն,-.Ǝ....
, 1908; Ֆ   Ֆ. .2. :
ɐ . Ǝ. ... ., 1935 /1987/ ( )._
(..),
104105
(..)
Rfnfdfnne
_ -
.Ǝ.. .Ն,.....,1915/1979/._
(.9.36)
Rjvvtynfhbb yf Lfvvfgfle
_ տ. Ǝ. 
պ  
.13.Ǝ.
..Ն. ,1921/1979/._
(N.2.C.304
Kfkbnfdbcnfhf
_ . Ǝ. ... , 1848;
 . Ǝ. ..  տ, լ . .90
(1-z gek._ , 18811886); . Ǝ. 쬎.
.. ֬., 1874;  . Ǝ. .ֺ..12.
֬, 1983._
132
Vfllbvf-ybrfz
_.Ǝ.
...12..,19261927();▃Ֆ
-ՆՆ.Ǝ...լ..,19541959
/19751987/._
3637
4951
6061
(105
107
105106
135
Vflmzvfrfdfnfhf
(Xfylhfrbhnb)_
. Ǝ. .
¬ // –.1907. .8. .249317; 1910..11.
.271358;1911..12..235328;Ն .., Ն
쬐. լ լ: 뺎
տ . .  , 1989._
Vffdfcne
_. Ǝ. ..լ. .13. ., 19491956 /1976
1987/( )._
1516
(N.2.C.42),
(N.1.C.246)
Vffgfhbybfyf-cennf
_  . .2. ., 1910
/1977/ ( ); ellbqcrbt Cenns. Gth. c fyuk. Y.B.Uthfcb-
vjdf. V., 1900; . Ǝ. ... ., 1881
/1980/ ( )._
(.27),
(.3),
101103
(.1420,
423),
133
(.43, 45),
(.37)
Vffzyf-Cenhfkfyrfhf
(Fcfyuf)_ɐՆ. 
պ-
. .2. Ǝ. .. , 1911; ɐՆ. 
. Ǝ. ... ꬃ, 1992._
159160
Vbkbylf-gfymf
_ՐՆտ.Ǝ...
. .12. ., 18901894 /1988/ ( );
տې Ր. Ǝ. ..լ. .12. .,19631964(
);DjghjcsVbkbyls.Gth.F.D.Gfhbrf.V.,
1989._
(.1),
(.3.22),
(.4.32),
132
() (D heccrjv
gthtdjlt rybub bvtn yjvth yf tlbybwe vtymit.)
Cfllfhvfgeylfhbrf
_-տ  Ǝ
.Ǝ....,1884/1980/( ); 
 . Ɩ, 1975 /1987/._
131
(.38)
Cfvnnf-ybrfz
_ ֖ տ Ն. Ǝ. ...
, ... .15. ., 19171930 /1979/._
(.31),
(.2),
(.
.4)
Cenhfbp42cnfntq
_֬ . պ  
 լ. ., 1871. .190203; 42 惬. Ǝ.
.-.. , 1878. . Ր 
. 溆, 1906 /1971/. .321; լ պՖ
:햎-ƘՐ.Ǝ..
펺,1977._
128129
(78)
Cennf-ybgfnf
_-.Ǝ.. ..,1881/1988/
( , 2); Cennf-Ybgfnf. Gth. c fyuk. Y.B.Uthfcbvjdf. V.,
1899._
(148149;
Vtnnf-cennf
78)
Elfyf
_ պ,  欐  . Ǝ.
..Ն. ., 1902; Ֆ   Ֆ..2.
պ:.Ǝ....., 1935 /1987/ (
)._
(.)
Aj cj cby wpfym wpby
_--Ն-Ɛ-Ն.  .
Ǝ..֬..,1883/1984/( )._
2226
(342349),
(15141515, 15101512),
111112
Ibrif-cfvexxfz
-溤. Ǝ. .֬տ&...-
..,1922/1981/._
3334
(C.286),
(C.191),
(C.315)
YTRJNJHST LHEUBT BCNJXYBRB
fhflr Bggjkbn _ ֺ (18501902), ahfywepcrbq
dhfx-ytdhjgfnjkju, fdnjh ytcrjkmrb vjyjuhfabq. Cv. j yv:
Htec. V., 1911. 37. C.3; 1912. 37. C.5._
Rbkmyth Dfkmnth (Rbkyth Ejknth Ljy)_լ .. 
 ( ). ., 1920 (2-t bpl., gthtcvjnh.
b hfcibhtyyjt; 1-t bpl._., , [1911]) /, 1965; 
(..), 1980/. Cv. j yv: Htec. V., 1911. 28. C.5; 36.
C.79; 1912. 7. C.56; 1913. 19. C.34; 1915. 27. C.45._
Rhjc Gfekm (Gjk)_⺎.얐.溆,
1894(9-tbpl._.,1904)/,1987;1991/._
(),
( .1213, 15),
7072
( .1314),
7577
( .1220),
7786
8889
( .710),
110
( .511),
(.7),
(.5),
( .25),
158
( .1315).
Nfrjt rjkbxtcndj dslthtr bp njq rybub yt ckexfqyj.
Dsitlifz dcrjht gjckt Dctvbhyjuj Rjyuhtccf htkbubq (Xb-
rfuj, 1893), jyf bvtkf ytjsxfqysq ecgt. G.Rhjc(1852
1919)gjcnfhfkczcjhfnmdjlyjvnjvtdc kexitt bp
tdhjgtqcrb gthtdjljd ellbqcrb gbcfybq. Cnhtvzcm ghtl-
cnfdbnm ellbpv cjdhtvtyysv, d tuj yfbjktt kfujhjlyjv
dblt , jy dyjcbk d gthtdjls ytrjnjhst bpvtytybz; gj njq
ghbxbyt elljkjub yt djcghbybvfkbtujrybuerfryfexye.
Dnjtdhtvzyf Djcnjrt t jwtybdfkb jxtym dscjrj. Bp-
dtcnyj, xnj FyfufhbrfLfhvfgfkf(18641933),htajhvfnjh
ellbpvf nthfdfls b jcyjdfntkm jotcndf Vff-jlb,
cnhjbk ytrjnjhst cdjb ktrwbb wtkbrjv yf vfnthbfkt njuj
ghjbpdtltybz. Gjkfuf, xnj chtlb tdhjgtqcrb exys ds
tlbycndtyysq, rnj gthtlfn extybt yflktfobv jhfpjv ,_
yfgbcfk jy fdnjhe. Lheujq ellbqcrbq kblth CjyCzre,yf-
cnjzntkmvjyfcnshtq yufrelpb b RynlpbdRfvfreht,
cjjofk G.Rhjce d yjzht njuj t 1894u., xnj rybuf gtht-
dtltyf yf zgjycrbq zpsr tuj extybrjv Lfqcwe N.Celperb
b xnj gj ytq bpexfn jcyjds ellbpvf d Njrbqcrjv bvgt-
hfnjhcrjv eybdthcbntnt. CfvL.N.Celperb(18701966),
ghjhfjnfdibqpfntve Rhjcf d tuj bplfntkmcndt
 d Kf Cfkkt (CIF) jlbyyflwfnm ktn, d rjywt 50- ujljd
dcgjvbyfk: Lj gekbrfwbb
Tdfyutkbz ells
nhfrnjdrb el-
lbpvf (yf Pfgflt._
U.N.)
skb kbj ckbirjv yferjjhfpys,
kbj ckbirjv gjgekzhys. L-h Rhjc cjxtnfk le yferb b
abkjcjabb, f tuj kfujtkfntkmyjt jnyjitybt dshffkj
cjjq ytxnj jkmitt, xtv ghjcnjq bynthtc. Nfrbv jhfpjv,
jy cevtk yt jhfnbnmcz d afyfnbxyjuj gjcktljdfntkz b ghtl-
cnfdbk ellbpv tcghbcnhfcnyj b ghfdbkmyj .
Yt egjvbyftvfz d yfexyjq kbnthfneht, nf rybuf, ghb dcv
t pyfxtybb, d Hjccbb ghfrnbxtcrb ytbpdtcnyf, rfr b cfv t
fdnjh. D CIF yt nfr lfdyj dsikf yjdfz vjyjuhfabz j tuj
bpyb b ndjhxtcndt: տ . .
 ⺎ . ⺎ տ տ 뿘:
 Ֆ , 1993.
Vfh-Ufkbnne_-캃, [պ .]. լ-
  Ր. Ǝ, 1922._
148150
Htqtyf Rfhk _ ., ֺ . 
լ, 냬, , , . ...  Ր
 햎. Ǝ.  պ 쬎 1845
. .쎬. ., 1850._
Ctyfh ._ պ . 됐 տ ֖. ., 1882._
Cjy Czre_ . Ր  . 溆,
1906 /, 1971/._
132
(C.28)
Af Czym _ Ǝ - (319414 ..) 斎 
 Ն. , 1923. (Hec. gth.: Af Czym.
Pfgbcrb j ellbqcrb cnhfyf // Bcnjhbz b rekmnehf Lhtd-
ytq Bylbb: Ntrcns. V., 1990. C.300352.)_
Othfncrjq A.B. Abkjcjacrjt extybt ellbpvf. Gu., 1919 (gt-
htbpl. d .: bpym ells, bylbqcrjuj Exbntkz bpyb.
Cfvfhf, 1998). _
140141
(C.48)
hmtdbx C.F._.Ր_տ 
냬լ -()// տ
  Նʐ պպ 
 ▜, 26 ɖ2 1921. ▜-
,1922.C.334335.Cv.jyv:CdtnJuyz.7 (ujnj-
dbncz r gtxfnb)._
148150
 .   ? ⺃,
1909.
փ .. ې  // .
. 1883. Yjzhm. N.5. 1 (49). .3942; 
. 溎պՐ  // 掬լ.N.3.
.,1921(1-t bpl._ .溆֬պ, 1897). C.382, 391 (gtht-
gtx.: փ .. ▃ Ն: D 15n. Յ
., 19501991. N.5. 1950 /1984/. C.246255; N.14. 1985.
C.395396, 405).
 쬖. լ  . ֬, 1958 (2-t fyuk.
bpl.; 1- fyuk. bpl., gth. c ytv._ ., 1926; 1-t ytv. bpl._
, 1915). .26, 4546, 49, 190, 194, 348349, 354, 361.
 ..լ  .&..
., 1926 (2-t bpl., bcgh.; 1-t bpl._ 1923) /պ, ,
1992/. .112.
.Ր..,1859(2-t
bpl.). .266.
պ.տ.▃ ,1949..3032,
43.
պ . -.   .
▃ ,1927/տ,⬤,1981/(1-tfyuk.bpl.,gth.c
ytv._ Ն, 1907; hec. gth.: Ymzyfnbkjrf brre. Ckjdj
ells. CG., 1907). .16, 2021, 27, 3739, 42, 49.
.. . ., [1887] (40-t bpl., bcgh. b
hfcibh._ ɿ, 1904; 1-t bpl._ ▃ , 1881; hec. gth.:
Jkmrjnn U.C. ellbqcrbq rfntbpbc. CG., 1902). .2526, 33,
46, 51, 55, 5758, 61, 6364.
. , , լ , լ տ.
֬, 1881 (5-t bpl._ 1906; fyuk. gth.: ., 1882)._ Hec. gth.:
Jkmltythu U. ellf, tuj bpym, extybt b jobyf. V., 1898
(5 bplfybq c 1890 gj 1905). C.140, 170, 191192, 271, 278,
299300, 317318, 338.
 . տ . ., 1906 (2-t bpl._
1910)._ Hec. gth.: Gbitkm H. ellf, tuj bpym b extybt. V.,
1911 /htghbyn: V., 1991/. C.2128, 42, 108, 114.
 .. . տ . ., 1909
(1-tbpl._.,1896;hec.gth.gjlhtl.C.A.Jkmltyehuf:
Hbc Ldblc N.D. ellbpv. CG., 1899). .145, 149, 176.
 ..   տ 뺎  
,  . ., 1907 (1-t bpl._ 1872;
2-t bpl._ 1884). .19-24, 130.
. . ., 1929. .9, 10.
 ..   տ տ . ., 1927.
.20, 27, 38, 43, 45, 47, 51-54, 108.
Dfcbkmtd D.G. ellbpv. Tuj ljuvfns, bcnjhbz b kbnthfnehf. X..
Jott jjphtybt. CG., 1857. C.87, 110, 128.
Rhbgnjuhfvvs Djcnjrf. H.: Eueyc, 1999 (1-t bpl._ Ctyn-Bkth .
Rhbgnjuhfvvs Djcnjrf. Gfhb, 1929). C.1721, 32, 3536.
Vbyftd B. ellbpv. Bccktljdfybz b vfnthbfks. N.1. Dsg.1.
CG., 1887. C.225.
Hjptythu J.J. Ddtltybt d bpextybt ellbpvf gj zgjycrbv b
rbnfqcrbv bcnjxybrfv. X.2. Ghjktvs ellbqcrjq abkj-
cjabb. Gu., 1918 (gthtbpl. d .: Hjptythu J.J. Nhels gj
ellbpve. V., 1991). C.60, 229.
Fcjkn
1101
Fdfnfh(f)
fdblmz (
cr.; g._
fdbllf)
Flbnf (
cr., g.
Frfif (
cr.; g._
Frfcf)
Fknfq
138
Fvthbrf
cr., g.
30, 557,
1023, 146, 1589
Fyfnfgbylbrf(
cr.
nfrt
Fyfnfgbylflf;
745
fyutks
19 cv. nfrt
jub,
Lds
Fhfn (
cr.; g._
Fhffn)
41, 49, 89
Fcfyuf
Fcbnf, Hbib (
cr.; g._
Rfkf-
Ldfkf, Bcb)
fehf
Fidfujif
Fijrf
fhflr B.
147; 180
tyfhtc (Dfhfyfcb) (
cr.;
g._
fhfyfcb)
thkby
bhvf (cjdh. Vmzyvf)
ju
5, 10910, 1401;
jub
jl-Ufz
jlb (
cr., g.
jlbcfnndf(
cr.;g._
jlb-
cfnnf)
11, 159, 24, 26,
15760
ellf (
cr., g.
), yt tcnm bvz
fdf (
cr., g.
fufdfy (
cr.
), fufdfn (
brie (
cr.; g._
brre)
557, 65, 73, 76, 87, 152
Dfqifkb (
cr.; g._
Dtcfkb)
7, 85, 133
ERFPFNTKM
bvy, utjuhfabxtcrb yfpdfybq b nthvbyjd
Ckjdf
kfujckjdtyysq,ellf, Ufenfvf
d erfpfntkt yt jnhftys.
Cjrhfotybz:
g._ gfkb;
cr._ cfycrhbn;
nb._ nbtncrbq
Dfxxf (
dtlfyf (
cr., g.
44, 11920
Dtls
cr.,
ghjbpyjcbncz
g._
dbymyzyf)
44, 11920
cr., g.
Ufylfr,
h.27
Ufz
Ubvfkfb
Ltdflfnnf
bkb
Ldflfnnf
cr., g.
Lfveyflf (
cr., g.
lfhf-vfhfyf (
cr., g.
lfnb (
cr., g.
cr., g.
Lyznfgenhf (
cr.; g._
nfgennf)
778
lerfyu (
Lfhvf (
cr.; g._
Lfvvf)
51, 768, 80, 856, 117
lfhvf
112,114,1179,121,125,
tcnm ythubz
118, 153
Lfhvf-hfl(f) (
cr.;
g._
Lfvvfhflf)
Ldf (
cr., g.
bllb(
g.;cr._
dblf
vfyjvfqz
(պ+
Bridfre(
cr.; g._
Jrrfrf)
7, 27, 30, 35, 89, 138;
Ctdthyfz
Byljrbnfq (cjdh. Dmtnyfv,
Rfvgexbz, Kfjc)
Bidfhf (
cr.; g._
Bccfhf)
1101
Rfreinf (
cr.; g._
Rfren-
nf),
h. 102
Rfvfrehf (Zgjybz)
132
Rfybirf
Rfyjy (ellbqcrbq)
13, 59;
17680
Rfynfrf, rjym
Rfgbkf (
cr., g.
Rfgbkfdfcne (
cr.; g._
Rfgb-
kfdfnne)
911, 13, 27
rfhvf (
cr.; g._
rfvvf)
114,1223,1257,12930,151;
pfrjy
73, 109, 115, 126, 130,
134, 144;
bpvtytybt
130
186
Cv., yfghbvth: պ. պ.  -
 Ƭ տ լ. ▃, 1950. .94.
187
Rfeifvb (
cr.; g._
Rjcf-
RbkmythD.(RbkythE.)
Rbnfq
Rjgtyufuty
Rjhieyf,
cr._
Uhblhfrenf)
133
Reibyfufhf (
cr.; g._
Recb-
Ktd_Cbyf (
cr.
7, 34, 41,
69, 137
Kjyljy
Kevbyb,
hjof 11
Vfqnhtz (
cr.; g._
Vtnntz)
15861, 1634
Vfqz, vfnm ells
101
vfqz (
cr., g.
jjkmotybt
20,45,47,49,
Vfkeyrmz(gennf) (
vfyjvfqz-bllb
Vfhf (
cr., g.
8990, 98
Vfh-Ufkbnne
Htqvfy
vffzyf
Vtleyfhjlysq rjyuhtcc
gcbbxtcrb bccktljdf-
ybq (1-q; Rjgtyufuty,
1921)
), Vtyfylh
Vjyujkbz
Vjcrdf
Yfufctyf (
cr., g.
yfvf-hegf (
cr., g.
Ytgfk, ytgfkmcrbt nthfb
cr., g.
), ldtyfl-
wfnm
435, 115
ybhuhfynf (
cr.; g._
ufynf)
Ybhdfyf(
cr.;g._
Ybfyf)
21,23, 38,501, 75, 91, 100,
103, 1156, 118, 124;
xn tcnm
ljcnbtybt,
genm d
767, 901, 116
Gfdf (
cr., g.
Gfhb
Gfnyf(cjdh.;
cr._
Gfnf-
kbgenhf;
g._
Gfnfkbgen-
nf)
Gtifdfh
Gbghfdf
Ghflfgfnb (
cr.; g._
lfgfnb)
188
Hflfuhbf (
cr.; g._
Hf-
lfuff)
7, 70, 74, 133
Hfpjqybrf,
crfkf133
Hfekf (
cr., g.
), csy ells
18, 256, 96
Htqvfy Q.G. (gctdl
Vfh-
Ufkbnne)
HtqtyfR.,ajy
147;182
Hjccbz
hegf (
cr., g.
11920, 123
cfycrfhf (
cr.; g._
cfyrfhf)
44, 11920
Cfyuf (
cr., g.
139
cfylyz (
cr.,
bpyjcbncz
cfyuyz; g._
cf-
ymyz)
11920
cfyrmz, abkjcjabz
Cfhyfn
27, 137
cfnndf (
cr.; g._
cfnnf)
Cfnnf (
g.; cr._
Ifcnfh)
Ctyfh .
Cbfv (cjdh. Nfbkfyl)
Cbllfhnf (
cr.; g._
lfnnf)
10, 13, 22, 245
Cbyf (
cr.; g._
Cbf), ut-
ythfk
7780, 836
crfylf (
cr.; g._
rfylf)
119, 1213
Cjvf (
cr., g.
), extybwf
ells
Cjyf Rjkbdbcf
Cjy Czre
132; 1812
cgfhif (
cr.; g._
gfccf)
cenhf (
cr.; g._
cennf)
323, 101, 137
Nfnfufnf (
cr., g.
73, 76, 802, 845, 1023
Nbtn
7, 138, 140; 1734
nhbiyf (
cr.; g._
nfyf)
egflfyf (
cr., g.
Ehedtkf(
g.;cr._
Ehedbk-
df)
jnfy
138
Wtqkjy(cjdh.Ihb-
Kfyrf)
weukfrfyu (
189
Xfrhfdfhnby (
cr.; g._
Xfr-
rfdfnnb)
Xfylfrf (
cr., g.
1920, 26
Xekkfgfynfrf (
), Gfynf-
rf Vfksq
1501
Xeylf (
cr., g.
1013
ifl-fznfyf (
cr.; g._
cfk-
fznfyf)
Ifrmz (
cr.; g._
Cfrmz)
910, 18, 201
Ifrmzveyb (
cr.; g._
Cf-
rmzveyb)
Ifhbgenhf (
cr.; g._
Cfhb-
gennf)
cr.; g._
cfvfyf):
Dbltybt
Ufenfvf
cr.;g._
Ujnfvf)
778,86
Ihbufkf (
cr.; g._
Cbufkf)
702
Ielljlfyf (
cr.; g._
Cel-
ljlfyf)
102
qyintqy F.
hmtdbx C.F.
1489; 182
Zijlfhf (
cr.; g._
Zcjlf-
18, 212, 26
190
JUKFDKTYBT
JCYJDS ELLBPVF
Ghbkjtybt
Gjcktckjdbt167
bkbjuhfabz
Gthtdjls ellbqcrb bcnjxybrjd176
Ytrjnjhst lheubt bcnjxybrb180
Erfpfntkm185
Jn htlfrwbb
Dljyjdtyyjt ddtltybt d jcyjds Extybz Ufenfvs ells.
Rybuf, yfl rjnjhjq Tktyf Bdfyjdyf Hthb (18791955) hfj-
nfkf dBylbbxtndthnmdtrf,jnkbxftnczibhjnjqjdfnf
bcnjxybrjd, ghjcnsv ckjujv, cbkjq b rhfcjnjq bpkjtybz.
D njq chfdybntkmyj ytjkmijq hfjnt, flhtcjdfyyjq
ghtlt dctuj ntv, rnj to njkmrj pyfrjvbncz c Extybtv
ells, nfr bkb byfxt jnhftys nhels yfbjktt fdnjhb-
ntnys bccktljdfntktq ellbpvf 2-q gjkjdbys _1-q
nhtnb dd. Ikjrb ellbqcrjuj Rfyjyf jhufybxyj cjxt-
nfncz pltcm c gjkjtybzvb bp hfjn dslfobcz cj-
dhtvtyys ghtlcnfdbntktq ellbpvf cnhfy Djcnjrf _ b
ghbpyfyysgjgekzhbpfnjhjd ellbqcrjuj extybz; rheg-
ytqibelljkjujdPfgflfbexysHjccbb;cdtltyb-
zvb lhtdytqitq ecnyjq nhflbwbb _ b dslthrfvb bp
tcntcndtyyj-yfexys bccktljdfybq.
Yfcnjzott, yfbjktt gjkyjt bplfybt drkxftn d ctz
ljfdktybz bp gjcvthnyjuj fyukbqcrjuj bplfybz (1971);
bcgjkmpjdfys dct ljcnegyst vfnthbfks bp fhbdf
T.B.Hthb.
D ghbkjtybb ghbdjlzncz rhfnrbt cdtltybz j bcnjhbb
cjplfybzrybub,kbnthfnehysbyfexysbcnjxybrf,
bvttncz erfpfntkm.
191

Приложенные файлы

 • pdf 3499790
  Размер файла: 635 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий