Тести з фін обліку книжечка

1. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому, – це:
1. Активи
2. Господарська операція
3. Зобов’язання
4. Економічна вигода
2. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, – це:
1. Активи
2. Господарська операція
3. Зобов’язання
4. Економічна вигода
3. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому приведе до зменшення ресурсів підприєм- ства, – це:
1. Активи
2. Господарська операція
3. Зобов’язання
4. Економічна вигода
4. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень – це:
1. Бухгалтерський облік
2. Управлінський облік
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку
4. Облікова політика
5. Принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам, визначає:
1. Бухгалтерський облік
2. Управлінський облік
3. Національне П(С)БО
4. Облікова політика
6. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, – це:
1. Бухгалтерський облік
2. Управлінський облік
3. Національне П(С)БО
4. Облікова політика
7. Визначення облікової політики наведене у:
1. П(С)БО 1
2. П(С)БО 2
3. П(С)БО 3
4. П(С)БО 5
8. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється:
1. Міністерством фінансів України
2. Національним банком України
3. Державним казначейством України
4. Міністерством аграрної політики України
9. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції:
1. Керівника підприємства
2. Головного бухгалтера
3. Вищої організації
4. Матеріально відповідальної особи
10. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є:
1. Первинні документи
2. Регістри бухгалтерського обліку
3. Журнали-ордери
4. Усне повідомлення
11. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, – це:
1. Консолідована звітність
2. Фінансова звітність
3. Звіт про фінансові результати
4. Статистична звітність
12. Звітним періодом для складання фінансової звітності є:
1. Календарний рік
2. Квартал
3. Місяць
4. Операційний цикл
13. Укажіть терміни подачі підприємствами квартальної фінансової звітності:
1. До 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом
2. Не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом
3. У першому місяці наступного кварталу
4. До 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом
14. Укажіть терміни подачі підприємствами річної фінансової звітності:
1. Не пізніше 20 лютого, наступного за звітним роком
2. Не пізніше 30 січня наступного року
3. До 25 січня наступного року
4. Не пізніше 15 лютого, наступного за звітним роком
15. Актив балансу має розділів:
1. П’ять
2. Три
3. Чотири
4. Два
16. Пасив балансу має розділів:
1. П’ять
2. Три
3. Чотири
4. Шість
17. Поточні зобов’язання відображаються у ...
1. Першому розділі активу балансу
2. Другому розділі пасиву балансу
3. Четвертому розділі пасиву балансу
4. Третьому розділі активу балансу
18. Забезпечення майбутніх витрат і платежів відображається у ...
1. Першому розділі активу балансу
2. Другому розділі пасиву балансу
3. Четвертому розділі пасиву балансу
4. Третьому розділі активу балансу
19. Витрати майбутніх періодів відображаються у...
1. Першому розділі активу балансу
2. Другому розділі пасиву балансу
3. Четвертому розділі пасиву балансу
4. Третьому розділі активу балансу
20. Основні засоби включаються у підсумок першого розділу активу балансу в оцінці:
1. Первісної вартості
2. Ліквідаційної вартості
3. Справедливої вартості
4. Залишкової вартості
21. Дебіторська заборгованість до підсумку другого розділу активу балансу включається за вартістю:
1. Справедливою
2. Первісною
3. Чистою реалізаційною
4. Залишковою
22. За даними яких рахунків заповнюється стаття “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг)” ф. 2 “Звіт про фінансові результати”:
1. Дт 701,702,703
2. Кт 701,702,703
3. Дт 901,902,903
4. Дт і Кт 701,702,703
23. Стаття “Податок на додану вартість” ф.2 “Звіт про фінансові результати” заповнюється за даними рахунків:
1. Дт 641 Кт 631
2. Дт 36 Кт 70
3. Дт 701 Кт 641
4. Дт 641 Кт 311
24. Звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді, – це:
1. Звіт про власний капітал
2. Звіт про фінансові результати
3. Звіт про рух грошових коштів
4. Баланс
25. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал, – це:
1. Звіт про власний капітал
2. Звіт про фінансові результати
3. Звіт про рух грошових коштів
4. Баланс
26. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду, – це:
1. Звіт про власний капітал
2. Звіт про фінансові результати
3. Звіт про рух грошових коштів
4. Баланс
27. Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства – це:
1. Звіт про власний капітал
2. Звіт про фінансові результати
3. Звіт про рух грошових коштів
4. Баланс
28. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються:
1. П(С)БО 2 “Баланс”
2. П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”
3. П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”
4. П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”
29. Баланс складається:
1. На початок звітного періоду
2. На кінець останнього дня звітного періоду
3. На перше число поточного року
4. На перше число кварталу
30. Для обліку витрат за елементами призначені рахунки ...
1. 9 класу
2. 8 класу
3. 7 класу
4. 2 класу
31. Суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати:
1. Тільки рахунки класу 8
2. Рахунки класу 9
3. Рахунки 8 і 9 класу
4. Немає правильної відповіді
32. Витрати сировини і матеріалів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин – це:
1. Матеріальні витрати
2. Інші операційні витрати
3. Витрати діяльності
4. Адміністративні витрати
33. Для обліку матеріальних витрат призначений рахунок ...
1. 80
2. 81
3. 82
4. 83
34. Якою кореспонденцію рахунків буде відображена операція на відпущені зі складу будівельні матеріали для поточного ремонту свинарника:
1. Дт 232 Кт 205
2. Дт 205 Кт 205
3. Дт 912 Кт 205
4. Дт 92 Кт 205
35. Вкажіть на спосіб оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО:
1. Фактична собівартість при придбанні
2. Собівартість останніх по надходженню закупок
3. Собівартість перших по надходженню закупок
4. Планова собівартість придбання
36. Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування амортизації на вантажний автотранспорт, коли на підприємстві для обліку витрат не використовуються рахунки 9 класу:
1. Дт 234 Кт 131
2. Дт 831 Кт 131
3. Дт 832 Кт 131
4. Дт 833 Кт 131
37. Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування зобов’язань за послуги зв’язку, коли на підприємстві для обліку витрат не використовуються рахунки 9 класу:
1. Дт 83 Кт 631
2. Дт 85 Кт 631
3. Дт 84 Кт 631
4. Дт 79 Кт 84
38. На підприємстві, у якому для обліку витрат не використовуються рахунки 8 класу, нараховані відсотки за кредит, правильна кореспонденція рахунків є:
1. Дт 92 Кт 685
2. Дт 951 Кт 684
3. Дт 91 Кт 685
4. Дт 79 Кт 951
39. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначає:
1. П(С)БО № 7
2. П(С)БО № 8
3. П(С)БО № 9
4. Закон України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
40. Вкажіть кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці за навантаження і розвантаження куплених мінеральних добрив:
1. Дт 208 Кт 66
2. Дт 93 Кт 66
3. Дт 92 Кт 66
4. Дт 91 Кт 66
41. Первісною вартістю придбаних запасів є:
1. Фактичні витрати на придбання
2. Справедлива вартість
3. Виробнича собівартість
4. Планова вартість
42. Синтетичний облік виробничих запасів ведеться у:
1. Звіті про рух матеріальних цінностей
2. Сальдовій відомості
3. Журналі-ордері № 5А та відомості і Головній книзі
4. Книзі складського обліку
43. Облік виробничих запасів у місцях їх зберігання здійснює:
1. Бригадир
2. Бухгалтер
3. Керівник підприємства
4. Матеріально відповідальна особа
44. В якому регістрі матеріально відповідальна особа відображає приймання та відпуск запасів:
1. Звіті про рух матеріальних цінностей
2. Сальдовій відомості
3. Книзі складського обліку
4. Журналі-ордері № 5А та відомості
45. Який регістр складає матеріально відповідальна особа та передає в бухгалтерію разом з первинними документами:
1. Книгу складського обліку
2. Звіт про рух матеріальних цінностей
3. Журнал-ордер № 5А та відомість
4. Сальдову відомість
46. Для оформлення відпуску виробничих запасів (крім запасних частин) зі складу використовується:
1. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин
2. Акт витрати насіння та посадкового матеріалу
3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей
4. Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин
47. Оформлення систематичного відпуску запасних частин зі складу проводиться на підставі:
1. Відомості дефектів на ремонт машин
2. Накладної внутрігосподарського призначення
3. Лімітно-забірної картки на отримання матеріальних цінностей
4. Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин
48. Для оформлення операції на списання внесених добрив призначено:
1. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин
2. Накладна внутрігосподарського призначення
3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей
4. Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин
49. Для оформлення списання насіння та садивного матеріалу на посів використовується:
1. Звіт про рух матеріальних цінностей
2. Акт витрати насіння і садивного матеріалу
3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей
4. Накладна внутрігосподарського призначення
50. Який документ рекомендується застосовувати для списання в реалізацію продукції і матеріальних цінностей стороннім організаціям:
1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей
2. Накладну ( внутрігосподарського призначення)
3. Товарно-транспортну накладну
4. Приймальну квитанцію
51. Для разового відпуску із складів фермам товарно-матеріальних цінностей застосовують:
1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей
2. Накладну ( внутрігосподарського призначення)
3. Товарну накладну
4. Товарно-транспортну накладну
52. Який документ рекомендується застосовувати для оформлення та обліку щоденного відпуску кормів на ферми зі складів:
1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей
2. Накладну ( внутрігосподарського призначення)
3. Товарно-транспортну накладну
4. Відомість витрати кормів
53. Для узагальнення інформації про наявність та рух виробничих запасів призначений рахунок ...
1. 20
2. 21
3. 22
4. 23
54. Для обліку всіх видів пального і мастильних матеріалів – бензину за марками, гасу, дизельного палива, автолу, твердого палива, дров, вугілля, тощо призначений субрахунок...
1. 201
2. 203
3. 205
4. 207
55. Визначте правильну кореспонденцію рахунків на відпуск бензину А-80 для заправки вантажного автомобіля з нафтоскладу:
1. Дт 203 Кт 203
2. Дт 234 Кт 203
3. Дт 231 Кт 203
4. Дт 92 Кт 203
56. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу вантажного автотранспорту:
1. Дт 203 Кт 203
2.Дт 234 Кт 203
3. Дт 231 Кт 203
4. Дт 92 Кт 203
57. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу тракторів у рослинництві:
1. Дт 203 Кт 203
2. Дт 234 Кт 203
3. Дт 231 Кт 203
4. Дт 235 Кт 203
58. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу тракторів на транспортних роботах:
1. Дт 235 Кт 203
2. Дт 234 Кт 203
3. Дт 231 Кт 203
4. Дт 92 Кт 203
59. Установіть субрахунок для ведення обліку наявності і руху будівельних матеріалів:
1. 205
2. 203
3. 207
4. 208
60. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані будівельні матеріали на будівництво корівника:
1. Дт 232 Кт 205
2. Дт 234 Кт 205
3. Дт 151 Кт 205
4. Дт 39 Кт 205
61. Установіть субрахунок для ведення обліку наявності і руху запасних частин:
1. 205
2. 203
3. 207
4. 208
62. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані запасні частини для ремонту техніки у ремонтній майстерні:
1. Дт 911 Кт 207
2. Дт 234 Кт 207
3. Дт 152 Кт 207
4. Дт 235 Кт 207
63. Для обліку мінеральних добрив, засобів захисту рослин та тварин, біопрепаратів, медикаментів, саджанців, насіння, кормів призначений субрахунок ...
1. 205
2. 203
3. 207
4. 208
64. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані мінеральні добрива на підживлення озимих культур:
1. Дт 232 Кт 208
2. Дт 231 Кт 208
3. Дт 208 Кт 231
4. Дт 911 Кт 208
65. Визначте рядок, у якому наведений правильний комплекс бухгалтерських проводок з придбання комбікорму для годівлі тварин на суму 2400 грн, в т.ч. ПДВ 400 грн:
1. Дт 208 Кт 631 – 2000 грн; Дт 641 Кт 631 – 400 грн
2. Дт 208 Кт 631 – 2400 грн; Дт 641 Кт 631 – 400 грн
3. Дт 208 Кт 631 – 2400 грн; Дт 631 Кт 641 – 400 грн
4. Дт 208 Кт 631 – 2000 грн; Дт 208 Кт 641 – 400 грн
66. Визначте рядок, у якому наведений правильний комплекс бухгалтерських проводок з придбання підзвітною особою фарби вартістю 120 грн, в т.ч. ПДВ 20 грн:
1. Дт 205 Кт 372 – 100 грн; Дт 641 Кт 372 – 20 грн
2. Дт 205 Кт 372 – 120 грн; Дт 641 Кт 631 – 20 грн
3. Дт 372 Кт 301 – 120 грн; Дт 205 Кт 372 – 120 грн
4. Дт 372 Кт 301 – 120 грн; Дт 205 Кт 372 – 100 грн

67. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані запасні частини від ліквідації трактора:
1. Дт 207 Кт 207
2. Дт 207 Кт 746
3. Дт 207 Кт 718
4. Дт 207 Кт 719
68. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою безоплатно отримані саджанці:
1. Дт 208 Кт 424
2. Дт 208 Кт 746
3. Дт 208 Кт 718
4. Дт 208 Кт 719
69. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою надійшли будівельні матеріали як внесок до статутного капіталу:
1. Дт 205 Кт 424
2. Дт 205 Кт 46
3. Дт 205 Кт 718
4. Дт 205 Кт 719
70. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані надлишки бензину, виявлені при інвентаризації:
1. Дт 203 Кт 746
2. Дт 203 Кт 46
3. Дт 203 Кт 718
4. Дт 203 Кт 719
71. Актив, одержаний в результаті відокремлення від біоактиву, призначений для продажу, переробки або внутрішнього споживання, – це:
1. Продукція сільськогосподарського виробництва
2. Товари
3. Готова продукція
4. Виробничі запаси

72. Урожай зернових культур оприбутковують:
1. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції
2. Реєстром приймання зерна вагарем
3. Накладною внутрігосподарського призначення
4. Актом на оприбуткування грубих та соковитих кормів
73. Визначте, яким документом оформляють операції, пов’язані з очищенням, сортуванням та сушінням зерна:
1. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції
2. Реєстром приймання зерна вагарем
3. Актом на сортування та сушіння продукції рослинництва
4. Актом на оприбуткування грубих та соковитих кормів
74. Визначте, який документ призначений для оприбуткування продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур:
1. Щоденник надходження сільськогосподарської продукції
2. Реєстр відправлення зерна та іншої продукції з поля
3. Путівка на вивіз продукції з поля
4. Накладна внутрігосподарського призначення
75. Визначте документ, який складає спеціальна комісія, на приймання заготовлених грубих та соковитих кормів:
1. Щоденник надходження сільськогосподарської продукції
2. Відомість витрати кормів
3. Акт на оприбуткування пасовищних кормів
4. Акт на оприбуткування грубих та соковитих кормів
76. Оприбуткування молока, одержаного від надою, оформляється первинним документом:
1. Відомістю руху молока
2. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції
3. Журналом обліку надою молока
4. Накладною внутрігосподарського призначення
77. Облік щоденного надходження та витрачання молока протягом місяця на фермі ведеться у...
1. Відомості руху молока
2. Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції
3. Журналі обліку надою молока
4. Накладній внутрігосподарського призначення
78. Продукція, одержана від переробки сільськогосподарської продукції рослинництва (борошно, крупа, олія, фруктові і овочеві соки), оприбутковується на підставі:
1. Акту на сортування та сушіння продукції рослинництва
2. Щоденника надходження сільськогосподарської продукції
3. Звіту про переробку продукції
4. Накладної внутрігосподарського призначення
79. Яким документом оформляється готова продукція, що відправляється з пунктів переробки на склад:
1. Актом на сортування та сушіння продукції рослинництва
2. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції
3. Звітом про переробку продукції
4. Накладною внутрігосподарського призначення
80. В якому документі ведеться облік переробки молока і молочних продуктів:
1. Відомості руху молока
2. Відомості переробки молока і молочних продуктів
3. Журналі обліку надою молока
4. Накладній внутрігосподарського призначення
81. Укажіть рахунок, що призначений для обліку продукції сільськогосподарського виробництва:
1. 23
2. 26
3. 27
4. 28
82. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції з оприбуткування продукції рослинництва від урожаю:
1. Дт 271 Кт 46
2. Дт 271 Кт 231
3. Дт 271 Кт 271
4. Дт 271 Кт 719
83. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування молока від надою:
1. Дт 272 Кт 46
2. Дт 272 Кт 272
3. Дт 272 Кт 232
4. Дт 272 Кт 719
84. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на передачу продукції рослинництва від однієї матеріально відповідальної особи до іншої:
1. Дт 271 Кт 271
2. Дт 26 Кт 26
3. Дт 271 Кт 231
4. Дт 208 Кт 208
85. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування надлишків продукції рослинництва, виявлених при інвентаризації:
1. Дт 271 Кт 271
2. Дт 271 Кт 231
3. Дт 271 Кт 719
4. Дт 271 Кт 718
86. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування безоплатно одержаного насіння:
1. Дт 271 Кт 271
2. Дт 208 Кт 231
3. Дт 208 Кт 718
4. Дт 26 Кт 718
87. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання молока для випоювання телят:
1. Дт 272 Кт 272
2. Дт 232 Кт 208
3. Дт 232 Кт 272
4. Дт 272 Кт 232
88. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання картоплі в реалізацію покупцям:
1. Дт 901 Кт 271
2. Дт 361 Кт 701
3. Дт 701 Кт 641
4. Дт 311 Кт 361
89. Інструменти, спецодяг, канцелярські прилади, постільні речі, господарський інвентар тощо, строк корисного використання яких не більше одного року, належать до:
1. Основних засобів
2. Виробничих запасів
3. Малоцінних та швидкозношуваних предметів
4. Інших необоротних матеріальних активів
90. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів в місцях зберігання та експлуатації матеріально відповідальними особами ведеться в:
1. Звіті про рух матеріальних цінностей
2. Книзі складського обліку
3. Журналі-ордері № 5А с. г. та відомості
4. Сальдовій відомості
91. Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів призначений рахунок...
1. 10
2. 11
3. 20
4. 22
92. За яким каналом надходження МШП складається наступний комплекс бухгалтерських записів – Дт 22 Кт 631; Дт 641 Кт 631; Дт 631 Кт 311:
Придбання МШП за плату
Надходження МШП від власного виробництва
Надходження МШП як внесок до статутного капіталу
Безоплатно одержані МШП
93. За яким напрямком надходження МШП складається наступна кореспонденція рахунків – Дт 22 Кт 46:
1. Придбані МШП за плату
2. Надходження МШП від власного виробництва
3. Надходження МШП як внесок до статутного капіталу
4. Безоплатно одержані МШП
94. За яким напрямком надходження МШП складається наступна кореспонденція рахунків – Дт 22 Кт 718:
1. Придбані МШП за плату
2. Надходження МШП від власного виробництва
3. Надходження МШП як внесок до статутного капіталу
4. Безоплатно одержані МШП
95. За яким напрямком вибуття МШП складається наступний комплекс бухгалтерських записів – Дт 92 Кт 22, Дт 91 Кт 22, Дт 93 Кт 22:
Списані МШП на витрати діяльності
Реалізовані МШП
Безоплатно передані МШП
Виявлена нестача МШП

96. За яким напрямком вибуття МШП складається наступний комплекс бухгалтерських записів Дт 943 Кт 22 , Дт 377 Кт 712 , Дт 712 Кт 641:
Списані МШП на витрати діяльності
Реалізовані МШП
Безоплатно передані МШП
Виявлена нестача МШП
97. За яким напрямком вибуття МШП складається наступна кореспонденція рахунків – Дт 947 Кт 22:
1. Списання МШП на витрати діяльності
2. Реалізація МШП
3. Безоплатна передача МШП
4. Виявлена нестача МШП
98. Аналітичний облік виробничих запасів, МШП, продукції сільськогосподарського виробництва ведеться у...
1. Звіті про рух матеріальних цінностей та сальдовій відомості
2. Звіті про рух тварин і птиці на фермі
3. Журналі-ордері № 5А с.г. та відомості
4. Головній книзі
99. Синтетичний облік виробничих запасів, МШП, продукції сільськогосподарського виробництва ведеться у
1. Звіті про рух матеріальних цінностей та сальдовій відомості
2. Книзі складського обліку
3. Журналі-ордері № 5А с.г. та Головній книзі
4. Журналі-ордері № 5В с.г. та Головній книзі
100. До якого виду виробництв відносяться: ремонтні майстерні, автомобільний та гужовий транспорт, електро-, водо- і газопостачання:
1. Рослинництво
2. Допоміжне виробництво
3. Промислове виробництво
4. Тваринництво
101. Укажіть субрахунок для ведення обліку витрат та виконаних робіт допоміжними виробництвами:
1. 231
2. 232
3. 233
4. 234
102. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків з нарахування оплати праці робітникам, зайнятим на ремонті автомобіля, що проводиться в ремонтній майстерні:
1. Дт 234 Кт 661
2. Дт 235 Кт 661
3. Дт 91 Кт 661
4. Дт 92 Кт 661
103. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання запасних частин при проведенні ремонту машин, обладнання у ремонтній майстерні:
1. Дт 91 Кт 207
2. Дт 207 Кт 207
3. Дт 234 Кт 207
4. Дт 235 Кт 207
104. Оберіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо нарахована оплата праці завідувачу ремонтною майстернею, механіку:
1. Дт 234 Кт 661
2. Дт 235 Кт 661
3. Дт 92 К-т 661
4. Дт 91 Кт 661
105. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою у кінці місяця цехові витрати ремонтної майстерні списують:
1. Дт 234 Кт 234
2. Дт 235 Кт 234
3. Дт 92 Кт 234
4. Дт 91 Кт 234
106. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції на списання витрат по ремонту вантажного автомобіля, виконаного в ремонтному виробництві:
1. Дт 231 Кт 234
2. Дт 232 К-т 234
3. Дт 234 Кт 234
4. Дт 235 К-т 234
107. Операції на списання витрат по споживачах послуг пропорційно до обсягу робіт у тонно-кілометрах по фактичній собівартості обліковують за ...
1. Дебетом 234
2. Дебетом 235
3. Кредитом 235
4. Кредитом 234
108. Операція з нарахування оплати праці водіям фіксується у
1. Дорожньому листі вантажного автомобіля
2. Табелі обліку робочого часу
3. Наряді на відрядну роботу
4. Дорожньому листі трактора
109. Операція зі списання вартості запасних частин, використаних для ремонту машин, відображається у
1. Лімітно-забірній картці (ф. № ВЗСГ-2)
2. Відомості дефектів на ремонт машин (ф. № ВЗСГ-6)
3. Накладній (внутрігосподарського) призначення (ф. № ВЗСГ-8)
4. Товарній накладній (ф. № ВЗСГ -7)
110. Аналітичний облік по субрахунку 234 “Допоміжні виробництва” ведеться у:
1. Зведеній відомості № 5.10 с.г. до Журналу-ордеру № 5В с.г.
2. Журналі-ордері №5В с.г.
3. Звіті № 5.6 с.г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв
4. Звіті № 5.5 с.г. про витрати та вихід продукції основного виробництва
111. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків зі списання кормів на утримання робочої худоби:
1. Дт 234 Кт 208
2. Дт 234 Кт 201
3. Дт 234 Кт 26
4. Дт 234 Кт 28
112. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування приплоду від робочих коней за справедливою вартістю:
1. Дт 232 Кт 234
2. Дт 212 Кт 234
3. Дт 213 Кт 234
4. Дт 212 Кт 163
113. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на списання послуг гужового транспорту на об’єкти обліку тваринництва:
1. Дт 212 Кт 234
2. Дт 232 Кт 234
3. Дт 208 Кт 234
4. Дт 213 Кт 234
114. Які витрати включаються до виробничої собівартості готової продукції:
1. Прямі матеріальні витрати
2. Інші операційні витрати
3. Витрати на збут
4. Адміністративні витрати
115. Які з наведених витрат включаються до складу загальновиробничих витрат:
1. Витрати на управління виробництвом (галузями)
2. Плата за розрахунково-касове обслуговування
3. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання адміністративних приміщень
4. Представницькі витрати
116. Загальновиробничі витрати поділяються на:
1. Постійні та змінні
2. Розподілені та нерозподілені
3. Тимчасові та відстрочені
4. Поточні та майбутніх періодів
117. На якому із перелічених субрахунків протягом звітного періоду за дебетом обліковуються наростаючим підсумком витрати, а за кредитом – вихід продукції:
1. 231
2. 271
3. 234
4. 152
118. За якою статтею витрат у тваринництві складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 232 Кт 208:
1. Роботи і послуги
2. Засоби захисту тварин
3. Витрати на утримання основних засобів
4. Витрати на організацію виробництва і управління
119. За якою статтею витрат у рослинництві складається наступна кореспонденція рахунків Дт 231 Кт 661:
1. Витрати на оплату праці
2. Відрахування на соціальні заходи
3. Роботи та послуги
4. Витрати на організацію виробництва і управління
120. За якою статтею витрат у рослинництві складається наступна кореспонденція рахунків Д-т 231 К-т 651:
1. Витрати на оплату праці
2. Відрахування на соціальні заходи
3. Роботи та послуги
4. Витрати на організацію виробництва і управління
121. За якою статтею витрат у рослинництві складається наступна кореспонденція рахунків Дт 231 Кт 631; Дт 231 Кт 234:
1. Роботи та послуги
2. Витрати на організацію виробництва і управління
3. Витрати на утримання основних засобів
4. Відрахування на соціальні заходи
122. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з оприбуткування борошна від розмелу зерна в млині:
1. Дт 233 Кт 271
2. Дт 233 Кт 233
3. Дт 273 Кт 233
4. Дт 26 Кт 233
123. У якому регістрі ведеться аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва:
1. Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.г.
2. Звіті про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв № 5.6 с.г.
3. Звіті про загальновиробничі витрати № 5.7 с.г.
4. Звіті про адміністративні витрати № 5.8 с.г.
124. Синтетичний облік по рахунку 23 ведеться у
1. Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.г
2. Журналі-ордері 5В с.г. та Головній книзі
3. Журналі-ордері 5Б с.г. та Головній книзі
4. Журналі-ордері 5А с.г. та Головній книзі
125. Для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової та надзвичайної діяльності призначені рахунки класу.
1. 3
2. 9
3. 7
4. 4
126. Для накопичення інформації про собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг призначений рахунок
1. 90
2. 93
3. 92
4. 94
127. Яка господарська операція відображена наступною кореспонденцією рахунків Дт 901 Кт 27:
1. Списана собівартість виконаних робіт на сторону
2. Списана в реалізацію продукція рослинництва
3. Списана собівартість реалізованих товарів
4. Списана собівартість наданих послуг
128. Яка господарська операція відображена наступною кореспонденцією рахунків Дт 903 Кт 234:
1. - Списана собівартість реалізованої продукції тваринництва
2. - Списана собівартість реалізованої продукції рослинництва
3. - Списана собівартість реалізованої продукції промислових виробництв
4. Списана собівартість наданих послуг допоміжними виробництвами
129. Яка господарська операція відображена наступною кореспонденцією рахунків Дт 791 Кт 901:
1. Списана собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат
2. Списана виручка (дохід) від реалізації на фінансові результати
3. Визначений прибуток від реалізації продукції
4. Визначений збиток від реалізації продукції
130. Облік загальновиробничих витрат ведеться на рахунку
1. 90
2. 91
3. 93
4. 94
131. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою розподілено і списано загальновиробничі витрати рослинництва в кінці звітного періоду:
1. Дт 231 Кт 911
2. Дт 232 Кт 912
3. Дт 231 Кт 231
4. Дт 90 Кт 91
132. Облік витрат на збут ведеться на рахунку
1. 90
2. 91
3. 93
4. 94
133. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці продавцю магазину:
1. Дт 93 Кт 661
2. Дт 949 Кт 661
3. Дт 23 Кт 661
4. Дт 92 Кт 661
134. Визначте кореспонденцію рахунків за надані послуги з реклами продукції іншими організаціями:
1. Дт 93 Кт 661
2. Дт 93 Кт 685
3. Дт 92 Кт 631
4. Дт 91 Кт 631
135. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані витрати на збут в кінці звітного періоду:
1. Дт 79 Кт 92
2. Дт 79 Кт 94
3. Дт 79 Кт 97
4. Дт 791 Кт 93
136. Облік адміністративних витрат ведеться на рахунку
1. 90
2. 91
3. 92
4. 94
137. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків відносяться до витрат операційної діяльності, а саме:
1. Загальновиробничих
2. Адміністративних
3. Витрат на збут
4. Інших витрат
138. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані витрати на службове відрядження адмінуправлінського персоналу:
1. Дт 91 Кт 372
2. Дт 92 Кт 372
3. Дт 93 Кт 372
4. Дт 94 Кт 372
139. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані адміністративні витрати в кінці звітного періоду:
1. Дт 791 Кт 901
2. Дт 791 Кт 92
3. Дт 791 Кт 93
4. Дт 791 Кт 94
140. Для обліку фінансових витрат призначений рахунок
1. 95
2. 96
3. 97
4. 94
141. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані відсотки за короткостроковим банківським кредитом:
1. Дт 791 Кт 951
2. Дт 952 Кт 684
3. Дт 951 Кт 684
4. Дт 684 Кт 311
142. Втрати від участі в капіталі відображаються на рахунку
1. 95
2. 96
3. 97
4. 94
143. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою відображено інвестором збитки від участі в капіталі:
1. Дт 79 Кт 96
2. Дт 79 Кт 95
3. Дт 79 Кт 94
4. Дт 96 Кт 141
144. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списана собівартість реалізованих поточних фінансових інвестицій:
1. Дт 377 Кт 741
2. Дт 971 Кт 35
3. Дт 311 Кт 377
4. Дт 79 Кт 971
145. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списана залишкова вартість трактора, який списано внаслідок зносу:
1. Дт 976 Кт 104
2. Дт 793 Кт 976
3. Дт 131 Кт 104
4. Дт 976 Кт 661
146. Облік надзвичайних витрат ведеться на рахунку
1. 95
2 96
3. 99
4. 94
147. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою відображено витрати вантажного автотранспорту по ліквідації наслідків стихійного лиха:
1. Дт 79 Кт991
2. Дт 92 Кт234
3. Дт 976 Кт 234
4. Дт 991 Кт 234
148. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списано витрати по посівах, що загинули в результаті вимокання:
1. Дт 991 Кт 231
2. Дт 231 Кт 231
3. Дт 79 Кт 991
4. Дт 231 Кт 271
149. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань, – це:
1. Статутний капітал
2. Власний капітал
3. Пайовий капітал
4. Додатковий капітал
150. Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства, – це:
1. Статутний капітал
2. Власний капітал
3. Пайовий капітал
4. Додатковий капітал
151. Статутний капітал акціонерного товариства не може бути меншим від суми, еквівалентної на момент його створення розміру, встановленому ...
1. Наказом керівника підприємства
2. Засновницькими документами
3. Чинним законодавством
4. Статутом підприємства
152. Для обліку статутного капіталу призначений рахунок
1. 40
2. 41
3. 42
4. 43
153. Визначте кореспонденцію рахунків по формуванню статутного капіталу при реєстрації:
1. Дт 46 Кт 40
2. Дт 10 Кт 46
3. Дт 20 Кт 46
4. Дт 30 Кт 46
154. За рахунок випуску нових акцій
1. Збільшується статутний капітал
2. Зменшується статутний капітал
3. Збільшується додатковий капітал
4. Зменшується додатковий капітал
155. За рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості при викупі їх у власників та наступним їх анулюванням
1. Збільшується статутний капітал
2. Зменшується статутний капітал
3. Збільшується додатковий капітал
4. Зменшується додатковий капітал
156. Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу – це:
1. Вилучений капітал
2. Неоплачений капітал
3. Резервний капітал
4. Додатковий капітал
157. Для обліку вилученого капіталу призначений рахунок
1. 43
2. 44
3. 45
4. 46
158. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою викуплені акції власної емісії у акціонерів:
1. Дт 45 Кт 31
2. Дт 40 Кт 45
3. Дт 31 Кт 45
4. Дт 42 Кт 45
159. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою анульовані викуплені акції:
1. - Д-т 45 К-т 31
2. +Д-т 40 К-т 45
3. - Д-т 31 К-т 45
4. - Д-т 42 К-т 45
160. Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності, – це:
1. Вилучений капітал
2. Пайовий капітал
3. Резервний капітал
4. Додатковий капітал
161. Яка операція відображена наступною кореспонденцію рахунків Дт 10, 11, 12, 20, 21, 30, 31 Кт 411, 412:
Формування статутного капіталу
Формування додаткового капіталу
Формування пайового капіталу
Формування резервного капіталу
162. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою виділений пай:
1. +Дт 412 Кт 672
2. Дт 443 Кт 412
3. Дт 443 Кт 671
4. Дт 311 Кт 41
163. Емісійний дохід відображається на субрахунку:
1. 421
2. 422
3. 423
4. 424
164. На якому субрахунку ведеться облік іншого вкладеного засновниками підприємства (крім акціонерних) капіталу, що перевищує статутний капітал без рішень про зміни статутного капіталу:
1. 421
2. 422
3. 423
4. 424
165. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо відображена дооцінка первісної вартості основних засобів:
1. Дт 423 Кт 131
2. Дт 10 Кт 423
3. Дт 975 Кт 10
4. Дт 423 Кт 10
166. Для обліку безоплатно одержаних необоротних активів призначений субрахунок
1. 421
2. 422
3. 423
4. 424
167. Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку, – це:
1. Вилучений капітал
2. Пайовий капітал
3. Резервний капітал
4. Додатковий капітал
168. Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) призначений рахунок...
1. 43
2. 44
3. 45
4. 46
169. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо визначений фінансовий результат – прибуток:
1. Дт 70 Кт 79
2. Дт 79 Кт 90, 91, 92
3. Дт 79 Кт 441
4. Дт 442 Кт 79
170. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків, якщо визначений фінансовий результат – збиток:
1. Дт 70 Кт 79
2. Дт 79 Кт 90, 91,92
3. Дт 79 Кт 441
4. Дт 442 Кт 79
171. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на використання прибутку у звітному періоді для поповнення резервного капіталу:
1. Дт 443 Кт 671
2. Дт 443 Кт 43
3. Дт 443 Кт 40
4. Дт 441 Кт 443
172. Забезпечення виплат відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов’язань обліковуються на рахунку...
1. 45
2. 46
3. 47
4. 48
173. Добуток фактично нарахованої оплати праці працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці, становить...
1. Суму забезпечення відпусток
2. Суму додаткового пенсійного забезпечення
3. Суму забезпечення гарантійних зобов’язань
4. Суму єдиного соціального внеску
174. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою створений резерв на забезпечення відпусток працівників основного виробництва:
1. Дт 23 Кт 471
2. Дт 23 Кт 472
3. Дт 93 Кт 473
4. Дт 91 Кт 471
175. Установіть регістри для ведення синтетичного обліку по рахунках: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48:
1. Журнал-ордер № 6 с.-г. та Головна книга
2. Журнал-ордер № 8 с.-г. та Головна книга
3. Журнал-ордер № 7 с.-г. та Головна книга
4. Журнал-ордер № 1 с.-г. та Головна книга
176. На рахунках якого класу ведеться облік довгострокових зобов’язань:
1. 4 класу
2. 5 класу
3. 6 класу
4. 3 класу
177. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою отримано довгостроковий кредит банку на поточний рахунок:
1. Дт 311 Кт 601
2. Дт 311 Кт 501
3. Дт 311 Кт 521
4. Дт 311 Кт 531
178. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані відсотки за користування довгостроковим кредитом банку:
1. Дт 311 Кт 501
2. Дт 951 Кт 684
3. Дт 684 Кт 311
4. Дт 501 Кт 611
179. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою частину кредиту, що за умовами угоди повинна бути сплачена у поточному році, переведено до складу поточних зобов’язань:
1. Дт 311 Кт 501
2. Дт 951 Кт 684
3. Дт 684 Кт 311
4. Дт 501 Кт 611
180. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою сплачені відсотки за кредит банку з поточного рахунка:
1. Дт 601 Кт 311
2. Дт 951 Кт 684
3. Дт 684 Кт 311
4. Дт 501 Кт 611
181. На якому рахунку ведеться облік розрахунків з особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями зі строком погашення більше 12 місяців з дати балансу:
1. 50
2. 51
3. 52
4. 53
182. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою випущені і продані облігації за номінальною вартістю:
1. Дт 311 Кт 521
2. Дт 311 Кт 521 Дт 311 Кт 522
3. Дт 311 Кт 521 Дт 523 Кт 521
4. Дт 521 Кт 611
183. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою випущені облігації продані з премією:
1. Дт 311 Кт 521
2. Дт 311 Кт 521 Дт 311 Кт 522
3. Дт 311 Кт 521 Дт 523 Кт 521
4. Дт 521 Кт 611
184. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою випущені облігації продані з дисконтом:
1. Дт 311 Кт 521
2. Дт 311 Кт 521 Дт 311 Кт 522
3. Дт 311 Кт 521 Дт 523 Кт 521
4. Дт 521 Кт 611
185. Для обліку довгострокових зобов’язань з фінансової оренди призначено рахунок
1. 50
2. 51
3. 52
4. 53
186. Податок на прибуток обліковують на рахунку:
1. 23
2. 60
3. 98
4. 70
187. Фінансові витрати орендаря з фінансової оренди відображаються на рахунку
1. 92
2. 91
3. 95
4. 96
188. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою об’єкт основних засобів отриманий у довгострокову фінансову оренду:
1. Дт 104 Кт 531
2. Дт 531 Кт 611
3. Дт 952 Кт 684
4. Дт 611 Кт 311
189. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції із відображення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями з фінансової оренди:
1. Дт 104 Кт 531
2. Дт 531 Кт 611
3. Дт 952 Кт 684
4. Дт 611 Кт 311
190. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховані орендні платежі у частині фінансових витрат:
1. Дт 104 Кт 531
2. Дт 531 Кт 611
3. Дт 952 Кт 684
4. Дт 611 Кт 311
191. Господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, – це:
1. Фінансові інвестиції
2. Інвестиції
3. Капітальні інвестиції
4. Реінвестиції
192. Взаємовідносини між замовником і підрядником регламентують:
1. Договором купівлі-продажу
2. Договором підряду
3. Проектно-кошторисною документацією
4. Договором оренди
193. Для обліку витрат на будівництво призначений субрахунок
1. 151
2. 152
3. 153
4. 154
194. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці працівникам, зайнятим на будівництві овочесховища господарським способом:
1. Дт 151 Кт 661
2. Дт 152 Кт 661
3. Дт 911 Кт 661
4. Дт 231 Кт 661
195. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на списання будівельних матеріалів на будівництво овочесховища господарським способом:
1. Дт 151 Кт 203
2. Дт 151 Кт 205
3. Дт 911 Кт 205
4. Дт 231 Кт 205
196. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на списання наданих послуг вантажним автотранспортом на витрати з будівництва овочесховища господарським способом:
1. Дт 151 Кт 234
2. Дт 152 К-т 234
3. Дт 231 Кт 234
4. Дт 911 Кт 234
197. Який документ складається на об’єкт, по якому закінчено будівництво і зарахований до складу основних засобів:
1. Довідка про вартість виконаних робіт та витрат
2. Накладна
3.Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
4. Платіжне доручення

198. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковано збудований об’єкт і введений до складу основних засобів:
1. Дт 151 Кт 631
2. Дт 641 Кт 631
3. Дт 631 Кт 311
4. Дт 103 Кт 151
199. Заборгованість з придбання автомобілів, тракторів, комбайнів, робочих машин і обладнання у постачальників нараховують на підставі:
1. Рахунків постачальників, товарно-транспортних накладних, податкових накладних
2. Накладних внутрігосподарського призначення
3. Акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
4. Платіжного доручення
200. Що розуміється під справедливою вартістю основних засобів:
1. Залишкова вартість
2. Відновлювальна вартість
3. Ринкова вартість
4. Вартість, яка амортизується
201. Яка кореспонденція рахунків на зарахування до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, придбаних у постачальника:
1. Дт 153 Кт 631
2. Дт 641 Кт 631
3. Дт 631 Кт 311
4. Дт 112 Кт 153
202. Визначте бухгалтерський запис у наведеній операції, за якою нарахована заборгованість постачальнику за придбані вулики на суму 4800 грн, в т.ч. ПДВ 800 грн:
1. Дт 153 Кт 631 4800 грн; Дт 311 Кт 641 800 грн
2. Дт 641 Кт 631 800 грн; Дт 311 Кт 153 800 грн
3. Дт 153 Кт 631 4000 грн; Дт 641 Кт 631 800
4. Дт 631 Кт 311 4800 грн; Дт 153 Кт 641 800
203. Для обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень призначений субрахунок
1. 155
2. 152
3. 153
4. 154
204. При формуванні основного стада продуктивної і робочої худоби за рахунок вирощеного молодняку у власному господарстві складають:
1. Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва
2. Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада)
3. Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів
4. Відомість зважування тварин
205. Після закінчення робіт із закладання і вирощування багаторічних насаджень, при зарахуванні їх до складу незрілих довгострокових біологічних активів складають:
1. Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію
2. Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю
3. Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень)
4. Акт на списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на початок збирання врожаю)

206. При досягненні багаторічних насаджень стадії зрілості і переведення їх з незрілих довгострокових біологічних активів в групу довгострокових біологічних активів рослинництва складають повторно:
1. Акт приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічні насадження) і передачі їх в експлуатацію
2. Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень)
3. Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю
4. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

207. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані незрілі довгострокові біологічні активи:
1. Дт 166 Кт 155
2. Дт 271 Кт 155
3. Дт 11 Кт 153
4. Дт 103 Кт 151
208. Синтетичний облік капітальних інвестицій ведуть у...
1. Журналі-ордері № 4Б с.г.
2. Журналі-ордері № 4А с.г.
3. Журналі-ордері № 8 с.г.
4. Журналі-ордері № 7 с.г.
209. Методологічні принципи формування в обліку інформації про фінансові інвестиції визначені в нормативному документі:
1. П(С)БО № 10
2. П(С)БО № 11
3. П(С)БО № 12
4. П(С)БО № 13

210. Господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів, – це:
1. Фінансові інвестиції
2. Грошові кошти
3. Дебіторська заборгованість
4. Капітальні інвестиції
211. Оцінка фінансових інвестицій (крім інвестицій, які утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) здійснюється на дату балансу за
1. Собівартістю, яка амортизується
2. Справедливою вартістю
3. Первісною вартістю
4. Методом участі в капіталі
212. Оцінка фінансових інвестицій, які утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за...
1. Амортизованою собівартістю
2. Справедливою вартістю
3. Первісною вартістю
4. Методом участі в капіталі
213. Витрати на збут списують на:
1. Фінансові результати
2. Адміністративні витрати
3. Собівартість реалізації
4. Зменшення статутного капіталу
214. За рахунком 20 "Виробничі запаси" може бути залишок:
1. За кредитом
2. За дебетом
3. Одночасно за дебетом і кредитом
4. Залишку не буває

215. До основних засобів належать:
1. Будівлі і споруди
2. Виробничі запаси
3. Товари
4. Готова продукція
216. Підставою для видачі цінностей зі складу є:
1. Акт
2. Накладна
3. Платіжні доручення
4. Договір
217. Податкову накладну з податку на додану вартість виписує:
1. Покупець товарів
2. Податкова інспекція
3. Державне казначейство
4. Продавець товарів
218. На банківських платіжних документах:
1. Не можна робити ніяких виправлень
2. Можна виправляти реквізити, які не містять суми коштів
3. Можна замалювати коректором і поставити правильний запис
4. Відсутня правильна відповідь
219. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначені у:
1. П(С)БО № 15
2. П(С)БО № 16
3. П(С)БО № 3
4. П(С)БО № 4
220. Дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг – це ...
1. Дохід від реалізації
2. Інші операційні доходи
3. Фінансові доходи
4. Інші доходи
221. Дохід від реалізації іноземної валюти, від операційної курсової різниці – це :
1. Дохід від реалізації
2. Інші операційні доходи
3. Фінансові доходи
4. Інші доходи
222. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства, дивіденди одержані, відсотки одержані – це:
1. Дохід від реалізації
2. Інші операційні доходи
3. Фінансові доходи
4. Інші доходи
223. Дохід від реалізації фінансових інвестицій, від неопераційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів – це:
1. Дохід від реалізації
2. Інші операційні доходи
3. Фінансові доходи
4. Інші доходи
224. Для обліку доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг призначений рахунок...
1. 70
2. 79
3. 71
4. 90
225. Операція на списання продукції в реалізацію покупцям підприємства оформляється
1. Товарно-транспортною накладною
2. Приймальною квитанцією
3. Накладною внутрігосподарського призначення
4. Лімітно-забірною карткою
226. Операція на списання продукції в реалізацію працівникам за готівку оформляється
1. Товарно-транспортною накладною
2. Приймальною квитанцією
3. Накладною внутрігосподарського призначення
4. Прибутковим касовим ордером
227. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 901 Кт 212; Дт 301 Кт 701; Дт 701 Кт 641:
Реалізація тварин за готівку
Реалізація тварин покупцям
Реалізація тварин в рахунок оплати праці
Реалізація тварин на ринку
228. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 901 Кт 27; Дт 361 Кт 701; Дт 701 Кт 641; Дт 311 Кт 361:
Реалізація продукції за готівку
Реалізація продукції покупцям
Реалізація продукції в рахунок оплати праці
Реалізація продукції на ринку
229. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 901 Кт 27; Дт 661 Кт 701; Дт 701 Кт 641:
Реалізація продукції за готівку
Реалізація продукції покупцям
Реалізація продукції в рахунок оплати праці
Реалізація продукції на ринку
230. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою в кінці звітного періоду списуються доходи від реалізації на фінансові результати:
1. Дт 70 Кт 791
2. Дт 791 Кт 90
3. Дт 79 Кт 441
4. Дт 442 Кт 79

231. Для обліку іншого операційного доходу призначений рахунок
1. 70
2. 71
3. 72
4. 73
232. До інших операційних доходів не відносяться доходи від:
1. Реалізації іноземної валюти
2. Неопераційної курсової різниці
3. Безоплатно одержаних активів
4. Операційної курсової різниці
233. Визначте, реалізація яких активів відображається наступною кореспонденцію рахунків: Дт 942 Кт 334; Дт 311 Кт 711:
Реалізація іноземної валюти
Реалізація виробничих запасів
Відображений дохід від операційної оренди активів
Відображена операційна курсова різниця
234. Вкажіть, реалізація яких активів відображається наступною кореспонденцію рахунків: Дт 943 Кт 20; Дт 301 Кт 712:
Реалізація іноземної валюти
Реалізація виробничих запасів
Відображений дохід від операційної оренди активів
Відображена операційна курсова різниця
235. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 377 Кт 713; Дт 713 Кт 641:
Дохід від реалізації іноземної валюти
Дохід від реалізації виробничих запасів
Дохід від операційної оренди активів
Дохід від операційної курсової різниці
236. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 334 Кт 714:
1. Дохід від реалізації іноземної валюти
2. Дохід від реалізації виробничих запасів
3. Дохід від операційної оренди активів
4. Дохід від операційної курсової різниці
237. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 374 Кт 715:
1. Нараховані штрафи, пені, неустойки
2. Дохід від реалізації іноземної валюти
3. Дохід від реалізації виробничих запасів
4. Дохід від операційної оренди активів
238. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 375 Кт 716:
1. Відшкодування раніше списаних активів
2. Дохід від реалізації іноземної валюти
3. Дохід від реалізації виробничих запасів
4. Дохід від операційної оренди активів
239. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 631 Кт 717:
1. Відшкодування раніше списаних активів
2. Дохід від реалізації іноземної валюти
3. Дохід від списання кредиторської заборгованості
4. Дохід від операційної оренди активів
240. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 203 Кт 718:
1. Одержані штрафи, пені, неустойки
2. Відшкодування раніше списаних активів
3. Дохід від списання кредиторської заборгованості
4. Дохід від безоплатно одержаних активів
241. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 301 Кт 719:
1. Надлишки, виявлені при інвентаризації в касі
2. Відшкодування раніше списаних активів
3. Дохід від списання кредиторської заборгованості
4. Дохід від безоплатно одержаних активів
242. Для обліку доходів від участі в капіталі призначений рахунок
1. 71
2. 72
3. 73
4. 74
243. Для обліку інших доходів призначений рахунок
1. 72
2. 73
3. 74
4. 75
244. Реалізовані фінансові інвестиції, балансова вартість 4000 грн, справедлива вартість 5000 грн. Укажіть правильний бухгалтерський запис на відображення доходу від реалізації фінансових інвестицій:
1. Дт 971 Кт 35 4000 грн
2. Дт 377 Кт 741 5000 грн
3. Дт 311 Кт 377 5000 грн
4. Дт 741 Кт 79 5000 грн
245. Реалізовані необоротні активи, утримувані для продажу, первісна вартість 20000 грн, сума зносу 16000 грн, ціна реалізації 6000 грн. Укажіть правильний бухгалтерський запис на відображення доходу від їх реалізації:
1. Дт 286 Кт 10 4000 грн
2. Дт 13 Кт 10 16000 грн
3. Дт 377 Кт 712 6000 грн
4. Дт 712 Кт 641 1000 грн
246. Якою кореспонденцією рахунків відображається дохід від ліквідації об’єктів основних засобів:
1. Дт 205 Кт 742
2. Дт 205 Кт 746
3. Дт 205 Кт 712
4. Дт 943 Кт 66
247. Для обліку надзвичайних доходів призначений рахунок
1. 72
2. 73
3. 74
4. 75

248. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована сума страхового відшкодування за загиблими посівами:
1. Дт 991 Кт 231
2. Дт 311 Кт 377
3. Дт 655 Кт 751
4. Дт 751 Кт 794
249. Для обліку фінансових результатів призначений рахунок
1. 73
2. 74
3. 75
4. 79
250. Оборот за дебетом 79 рахунка 60000 грн, за кредитом 80000 грн, визначити та відобразити фінансовий результат на рахунках бухгалтерського обліку:
1. Дт 79 Кт 90 60000 грн
2. Дт 79 Кт 441 20000 грн
3. Дт 442 Кт 79 20000 грн
4. Дт 70 Кт 79 80000 грн
251. Дані про витрати та вихід продукції рослинництва накопичуються протягом звітного періоду у
1. Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.-г.
2. Звіті про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв № 5.6 с.-г.
3. Звіті про загальновиробничі витрати № 5.7 с.-г.
4. Звіті про адміністративні витрати № 5.8 с.-г.
252. Витрати на вирощування і збирання зернових культур (включаючи вартість з доробки зерна на току, що провадиться у межах календарного року) становлять собівартість
1. Зерна і зерновідходів
2. Зерна, зерновідходів і соломи
3. Зерна
4. Зерновідходів
253. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків на операцію: Списано зелену масу природних пасовищ при випасі поголів’я:
1. Дт 232 Кт 208
2. Дт 232 Кт 27
3. Дт 232 Кт 231
4. Дт 27 Кт 231
254. Вкажіть правильну кореспонденцію на операцію: Списано вартість витрат за посівами, які повністю загинули від стихійного лиха:
1. Дт 949 Кт 231
2. Дт 99 Кт 231
3. Дт 231 Кт 231
4. Дт 65 Кт 751
255. Для розподілу цехових витрат по кожному об’єкту ремонтного виробництва використовують:
1. Прямі витрати по кожному об’єкту ремонту
2. Пряму оплату праці
3. Вартість використаних запасних частин
4. Пряму оплату праці з нарахуваннями
256. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків на операцію: Списано вартість вивезеного з ферми і внесеного у ґрунт гною:
1. Дт 208 Кт 232
2. Дт 27 Кт 232
3. Дт 231 Кт 232
4. Дт 231 Кт 208
257. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків на операцію: Списано послуги млина по розмелу зерна на сторону:
1. Дт 377 Кт 703
2. Дт 903 Кт 233
3. Дт 901 Кт 273
4. Дт 273 Кт 233
258. Картопля у спеціалізованих господарствах оприбутковується від урожаю з розподілом на
1. Стандартну і нестандартну
2. Основну і побічну
3. Кормову і товарну
4. Сорти
259. Коли із загальної суми витрат на вирощування картоплі відняти вартість оприбуткованого бадилля та нестандартної картоплі, то це буде:
1. Вартість стандартної картоплі
2. Фактична собівартість 1 ц картоплі
3. Вартість нестандартної картоплі
4. Вартість побічної продукції
260. Вартість повноцінної картоплі поділена на кількість повноцінної картоплі – це:
1. Вартість повноцінної продукції
2. Фактична собівартість 1 ц картоплі
3. Вартість нестандартної картоплі
4. Вартість побічної продукції
261. Загальновиробничі витрати рослинництва розподіляються і списуються на об’єкти обліку прямо пропорційно до:
1. Прямої оплати праці
2. Суми прямих витрат
3. Прямих витрат за мінусом вартості насіння і садивного матеріалу
4. Справедливої вартості одержаної продукції
262. Аналітичний облік витрат на овочівництво відкритого ґрунту у неспеціалізованих господарствах ведеться...
1. За окремими овочевими культурами
2. Групами овочевих культур
3. В цілому по овочівництву
4. В розрізі окремих полів
263. Непрямі витрати по переробці зерна на борошно і дерть розподіляють пропорційно...
1. Виручці від реалізації
2. Умовній кількості переробленої сировини
3. Кількості виробленої готової продукції
4. Коефіцієнтам
264. Зелена маса, насіння, сіно є об’єктами обчислення собівартості
1. Однорічних і багаторічних трав
2. Культурних сіножатей
3. Пасовищ
4. Силосу
265. За даними якого рахунка визначається собівартість продукції тваринництва:
1. 231
2. 232
3. 233
4. 234
266. Собівартість 1 центнера молока і 1 голови приплоду визначають у
1. Молочному скотарстві
2. Вівчарстві
3. М’ясному скотарстві
4. Свинарстві
267. За вартістю 60 кормоднів утримання корови розраховують
1. Собівартість 1 гол приплоду ВРХ молочного напрямку
2. Собівартість 1 гол приплоду ВРХ м’ясного напрямку
3. Собівартість 1 ц приросту живої маси
4. Собівартість 1 гол приплоду коней
268. Шляхом ділення всієї суми витрат на утримання основного стада корів на кількість кормо-днів розраховують
1. Собівартість 1 гол приплоду ВРХ
2. Собівартість 1 гол приплоду свиней
3. Собівартість 1 гол приплоду овець
4. Собівартість 1 кормо-дня
269. Шляхом ділення загальної суми витрат на утримання корів без вартості приплоду та побічної продукції на кількість центнерів одержаного молока розраховують...
1. Собівартість 1 гол приплоду ВРХ
2. Собівартість 1 гол приплоду свиней
3. Собівартість 1 ц молока
4. Собівартість 1 кормо-дня
270. Шляхом ділення загальної суми витрат на утримання відповідної групи худоби без вартості побічної продукції на кількість центнерів приросту живої маси розраховують...
1. Собівартість 1 ц живої маси
2. Собівартість 1 ц приросту живої маси
3. Собівартість 1 ц молока
4. Собівартість 1 кормо-дня
271. Шляхом ділення загальної вартості живої маси на загальну кількість живої маси визначають
1. Собівартість 1 ц живої маси
2. Собівартість 1 ц приросту живої маси
3. Собівартість 1 ц молока
4. Собівартість 1 кормо-дня
272. Молоко, одержане від основного стада ВРХ м’ясного напрямку, є...
1. Основною продукцією
2. Побічною продукцією
3. Супутньою продукцією
4. Додатковим біологічним активом
273. Молоко і шкури загиблих тварин у вівчарстві оцінюють за
1. Фактичною собівартістю
2. Плановою собівартістю
3. Цінами реалізації
4. Нормативно-розрахунковою вартістю
274. Визначте відсоток витрат, що відносять на собівартість приплоду ягнят у романівському вівчарстві:
1. 10%
2. 12%
3. 15%
4. не відносять
275. Витрати на утримання овець без вартості побічної продукції та приплоду розподіляють між видами основної продукції (приростом живої маси та вовною)...
1. За умовним виходом продукції
2. Пропорційно вартості продукції за цінами реалізації
3. Пропорційно вартості продукції за собівартістю
4. Пропорційно кількості одержаної продукції
276. Шляхом ділення фактичної вартості молока і витрат на утримання сепараторного пункту без вартості побічної продукції на кількість одержаної продукції визначають
1. Планову собівартість 1 ц вершків
2. Фактичну собівартість 1 ц вершків
3. Продажну ціну за 1 ц вершків
4. Вартість побічної продукції
277. Шляхом ділення фактичної вартості тварин і витрат на утримання пункту забою без вартості побічної продукції на кількість продукції визначають.
1. Планову собівартість 1 ц м’яса
2. Фактичну собівартість 1 ц м’яса
3. Вартість основної продукції
4. Вартість побічної продукції
278. Тварин, які надійшли в порядку безоплатної передачі від інших підприємств, та як внесок до статутного капіталу оприбутковують на підставі:
1. Товарно-транспортних накладних, товарних накладних
2. Накладної внутрігосподарського призначення
3. Акту на оприбуткування приплоду тварин
4. Акту на закупку тварин у населення
279. Приплід (телят, поросят, ягнят, лошат, нових сімей бджіл) оприбутковують на підставі:
1. Товарно-транспортної накладної на відправку-прийняття тварин і птиці
2. Нагромаджувального акту на оприбуткування приплоду звірів
3. Акту на оприбуткування приплоду тварин
4. Акту на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)
280. Дані про хід окоту по кожній отарі за минулу добу у каракульському вівчарстві записують у:
1. Товарно-транспортну накладну на відправку-прийняття тварин і птиці
2. Акт про хід окоту овець
3. Акт на оприбуткування приплоду тварин
4. Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів


281. Результат зважування молодняку тварин і тварин на відгодівлі, що залишився в групі на кінець звітного періоду, відображають у:
1. Акті на оприбуткування приплоду тварин
2. Відомості зважування тварин
3. Розрахунку визначення приросту
4. Акті на вибуття поточних біологічних активів тваринництва
282. Вибуття тварин в інші підприємства, продаж переробним підприємствам відображають у документах...
1. Товарно-транспортній накладній на відправку-прийняття тварин і птиці, товарній накладній
2. Акті на вибуття поточних біологічних активів тваринництва
3. Акті на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів
4. Акті на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)

283. Операція забою тварин, знятих з відгодівлі, вимушеного дорізу, падежу, загибелі від стихійного лиха або вибуття з інших причин оформляється:
1. Товарно-транспортною накладною
2. Актом на вибуття поточних біологічних активів тваринництва
3. Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів
4. Актом на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин)

284. Операція з продажу молодняку тварин працівникам підприємства оформляється:
1. Товарно-транспортною накладною
2. Актом на вибуття поточних біологічних активів тваринництва
3. Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів
4. Накладною внутрігосподарського призначення

285. Первинний облік руху тварин на вирощуванні та відгодівлі на фермі ведеться:
1. Бухгалтером по тваринництву
2. Головним бухгалтером
3. Зоотехніком
4. Завідувачем ферми

286. Первинний облік руху поточних біологічних активів тваринництва на фермі ведеться в:
1. Звіті про рух тварин і птиці на фермі
2. Книзі складського обліку
3. Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі
4. Відомості зважування тварин

287. Підставою для складання Звіту про рух тварин і птиці на фермі є:
1. Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва
2. Акт на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів
3. Книга обліку руху тварин і птиці на фермі
4. Відомості зважування тварин
288. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування приплоду від продуктивних тварин за справедливою вартістю:
1. Дт 212 Кт 234
2. Дт 212 Кт 232
3. Дт 213 Кт 631
4. Дт 213 Кт 232
289. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з оприбуткування приплоду від робочої худоби за справедливою вартістю:
1. Дт 212 Кт 234
2. Дт 212 Кт 232
3. Дт 213 Кт 631
4. Дт 213 Кт 234

290. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з оприбуткування приросту живої маси свиней за справедливою вартістю:
1. Дт 212 Кт 234
2. Дт 212 Кт 232
3. Дт 213 Кт 631
4. Дт 213 Кт 232
291. Грошові знаки національної валюти України – банкноти і монети, у тому числі пам’ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами, – це:
1. Готівка
2. Еквіваленти грошових коштів
3. Готівкова виручка
4. Готівкові розрахунки
292. Сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження – це:
1. Готівка
2. Еквіваленти грошових коштів
3. Готівкова виручка
4. Готівкові розрахунки
293. Платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію – це:
1. Готівка
2. Еквіваленти грошових коштів
3. Готівкова виручка
4. Готівкові розрахунки
294. Приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів – це:
1. Каса
2. Картковий рахунок
3. Банк
4. Бухгалтерія
295. Операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку, – це:
1. Оприбуткування готівки
2. Касові операції
3. Переказ готівки
4. Готівкові розрахунки

296. Граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в поза- робочий час – це:
1. Переказ готівки
2. Готівкові розрахунки
3. Ліміт залишку готівки в касі
4. Депонована заробітна плата
297. Ліміт залишку к касі підприємства встановлюють
1. За узгодженням з установою банку
2. Не встановлюють
3. Самостійно
4. За наказом вищестоящої установи
298. Ліміт каси підприємства затверджується
1. Головним бухгалтером
2. Установою банку
3. Вищою установою
4. Наказом керівника підприємства
299. Приймання готівки в касу оформляється
1. Прибутковим касовим ордером
2. Видатковим касовим ордером
3. Платіжним дорученням
4. Платіжною відомістю

300. Видача готівки з каси оформляється
1. Прибутковим касовим ордером
2. Видатковим касовим ордером
3. Платіжним дорученням
4. Платіжною відомістю
301. Усі операції з надходження та видачі готівки в національній валюті касир записує на підставі первинних документів у...
1. Касову книгу
2. Журнал-ордер № 1с.-г.
3. Книгу реєстрації видаткових і прибуткових касових ордерів
4. Звіт касира
302. Для щоденного обліку наявності і руху готівки в касі підприємства використовується...
1. Книга обліку доходів і витрат
2. Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів
3. Журнал-ордер № 1 та Відомість №1.1 с.г.
4. Касова книга
303. Для яких цілей аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства:
1. Підготовки касової книги для записів касиром у касі
2. Підготовки касової книги для здавання в архів
3. Підготовки касової книги для ревізії
4. Підготовки касової книги для перевірки бухгалтером
304. Підписами яких осіб засвідчується кількість аркушів у касовій книзі:
1. Керівника підприємства та головного бухгалтера
2. Бухгалтера з обліку грошових коштів
3. Касира
4. Бухгалтера установи банку

305. Другий примірник, що є відривною частиною касової книги, – це:
1. Звіт бухгалтера
2. Звіт касира
3. Звіт про наявність готівки в касі
4. Звіт про рух грошових коштів

306. Для обліку касових операцій призначений рахунок
1. 30
2. 31
3. 33
4. 35

307. Синтетичний облік касових операцій ведеться в
1. Касовій книзі
2. Журналі-ордері № 1 с.-г., відомості 1.1 с.г. та в Головній книзі
3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та в Головній книзі
4. Журналі-ордері № 3А с.-г. та в Головній книзі
308. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки (доходу) в касу від покупців за реалізовану продукцію:
1. Дт 301 Кт 361
2. Дт 301 Кт 372
3. Дт 301 Кт 701
4. Дт 301 Кт 631
309. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки в касу від працівників за реалізовану продукцію за готівку:
1. Дт 301 Кт 361
2. Дт 301 Кт 372
3. Дт 301 Кт 701
4. Дт 301 Кт 631

310. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки в касу від працівників за реалізовані послуги за готівку:
1. Дт 301 Кт 361
2. Дт 301 Кт 372
3. Дт 301 Кт 703
4. Дт 301 Кт 631

311. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування готівки в касу, одержаної з поточного рахунку в банку, для виплати зарплати:
1. Дт 301 Кт 361
2. Дт 301 Кт 372
3. Дт 301 Кт 703
4. Дт 301 Кт 311

312. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з повернення в касу підзвітною особою невикористаного залишку підзвітних сум:
1. Дт 372 Кт 701
2. Дт 301 Кт 372
3. Дт 372 Кт 301
4. Дт 301 Кт 311

313. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на видачу з каси авансу на відрядження керівнику підприємства:
1. Дт 372 Кт 301
2. Дт 92 Кт 372
3. Дт 301 Кт 372
4. Дт 91 Кт 372

314. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою видана оплата праці працівникам готівкою з каси:
1. Дт 372 Кт 301
2. Дт 661 Кт 301
3. Дт 631 Кт 301
4. Дт 662 Кт 301

315. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оплачена заборгованість постачальнику готівкою з каси:
1. Дт 672 Кт 301
2. Дт 685 Кт 301
3. Дт 631 Кт 301
4. Дт 661 Кт 301

316. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою внесена заборгованість по відшкодуванню завданого збитку в касу:
1. Дт 301 Кт 377
2. Дт 301 Кт 375
3. Дт 301 Кт 373
4. Дт 301 Кт 374
317. Для зберігання коштів і здійснення безготівкових розрахунків в установі банку у національній валюті за місцем реєстрації підприємства відкривається...
1. Поточний рахунок
2. Депозитний рахунок
3. Картковий рахунок
4. Валютний рахунок
318. Для обліку операцій на рахунках в банку призначений рахунок
1. 30
2. 31
3. 33
4. 35
319. Синтетичний облік банківських операцій ведеться у ...
1. Журналі-ордері № 3Б с.-г. та в Головній книзі
2. Журналі-ордері № 1 с.-г., відомості 1.2 с.г. та в Головній книзі
3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та в Головній книзі
4. Виписці банку

320. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою надійшла виручка від покупців за реалізовану продукцію на поточний рахунок в банку:
1. Дт 311 Кт 361
2. Дт 311 Кт 377
3. Дт 311 Кт 372
4. Дт 311 Кт 701
321. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на зарахування на поточний рахунок у банку внесеної виручки з каси підприємства:
1. Дт 331 Кт 301
2. Дт 311 Кт 301
3. Дт 332 Кт 301
4. Дт 311 Кт 377
322. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на перерахування заборгованості за податками і платежами з поточного рахунка у банку:
1. Дт 631 Кт 311
2. Дт 641 Кт 311
3. Дт 65 Кт 311
4. Дт 92 Кт 311
323. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, – це:
1. Заробітна плата
2. Витрати під час відрядження
3. Дивіденди
4. Пенсія

324. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками визначає:
1. П(С)БО № 10
2. П(С)БО № 26
3. П(С)БО № 21
4. П(С)БО № 11
325. Яким основним документом закріплюються трудові відносини між працівником і власником:
1. Наказом про приймання на роботу
2. Трудовою книжкою
3. Трудовим договором
4. Колективним договором
326. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства регулюються:
1. Наказом про приймання на роботу
2. Трудовою книжкою
3. Трудовим договором
4. Колективним договором
327. Основою організації оплати праці є...
1. Тарифна система
2. Тарифна сітка
3. Тарифний розряд
4. Тарифна ставка
328. Складова частина тарифної системи, яка визначає співвідношення у рівнях оплати праці різних груп працівників сфери матеріального виробництва залежно від їх кваліфікації, – це:
1. Тарифна система
2. Тарифна сітка
3. Тарифний розряд
4. Тарифна ставка

329. Елемент тарифної системи, який характеризує рівень кваліфікації виконавців певної роботи, – це:
Тарифна система
Тарифна сітка
Тарифний розряд
Тарифна ставка

330. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців, – це:
1. Основна заробітна плата
2. Додаткова заробітна плата
3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
4. Допомога з тимчасової втрати працездатності
331. Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій – це:
1. Основна заробітна плата
2. Додаткова заробітна плата
3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
4. Допомога з тимчасової втрати працездатності
332. Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які проводяться понад встановлення законодавчими актами норм, – це:
1. Основна заробітна плата
2. Додаткова заробітна плата
3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
4. Допомога з тимчасової втрати працездатності

333. Основним документом по обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є.
1. Табель обліку робочого часу
2. Обліковий лист праці та виконаних робіт
3. Обліковий лист тракториста-машиніста
4. Наряд на відрядну роботу

334. Для обліку та нарахування оплати праці на ручних та кінно-ручних роботах застосовують
1. Табель обліку робочого часу
2. Обліковий лист праці та виконаних робіт
3. Обліковий лист тракториста-машиніста
4. Наряд на відрядну роботу

335. Для обліку відпрацьованого часу та нарахування оплати праці трактористам-машиністам застосовується
1. Табель обліку робочого часу
2. Обліковий лист праці та виконаних робіт
3. Обліковий лист тракториста-машиніста
4. Наряд на відрядну роботу
336. Працівникам тваринництва заробітна плата нараховується у первинному документі
1. Табелі обліку робочого часу
2. Обліковому листі праці та виконаних робіт
3. Розрахунку нарахування оплати праці працівникам тваринництва
4. Наряді на відрядну роботу

337. Для обліку обсягу виконаних робіт, робочого часу і заробітної плати у будівництві, промислових виробництвах застосовується
1. Табель обліку робочого часу
2. Обліковий лист тракториста-машиніста
3. Обліковий лист праці та виконаних робіт
4. Наряд на відрядну роботу

338. Для обліку роботи вантажного автотранспорту та нарахування оплати праці водіям використовується.
1. Табель обліку робочого часу
2. Обліковий лист тракториста-машиніста
3. Обліковий лист праці та виконаних робіт
4. Дорожній лист вантажного автомобіля

339. Узагальнюючим реєстром, в якому відображаються розрахунки з оплати праці з кожним працівником є
1. Накопичувальна відомість обліку роботи вантажного автотранспорту
2. Журнал обліку робіт і витрат
3. Відомість на виплату грошей
4. Розрахунково-платіжна відомість

340. Для обліку розрахунків за виплатами працівникам призначений рахунок:
1. 66
2. 65
3. 64
4. 68
341. Суми нарахованої оплати праці, допомоги з тимчасової втрати працездатності та відпусток відображаються за .
1. Кредитом рахунку 65
2. Кредитом рахунку 66
3. За дебетом рахунку 66
4. За кредитом рахунку 47
342. Суми утримань з оплати праці та суми виданої оплати відображаються за .
1. Дебетом рахунку 65
2. Дебетом рахунку 64
3. Дебетом рахунку 66
4. Кредитом рахунку 66
343. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці працівникам рослинництва:
1. Дт 231 К-т 661
2. Дт 911 К-т 661
3. Дт 92 К-т 661
4. Дт 93 К-т 661
344. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці працівникам тваринництва:
1. Дт 232 Кт 661
2. Дт 912 Кт 661
3. Дт 92 Кт 661
4. Дт 93 Кт 661
345. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці керівнику підприємства, головному бухгалтеру, завідуючому складом:
1. Дт 23 Кт 661
2. Дт 91 Кт 661
3. Дт 92 Кт 661
4. Дт 93 Кт 661
346. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці агроному, зоотехніку, бригадиру, завідуючому фермою:
1. Дт 23 Кт 661
2. Дт 91 Кт 661
3. Дт 92 Кт 661
4. Дт 93 Кт 661
347. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці експедитору з продажу продукції:
1. Дт 23 Кт 661
2. Дт 91 Кт 661
3. Дт 92 Кт 661
4. Дт 93 Кт 661
348. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування депонентської заборгованості по оплаті праці:
1. Дт 661 Кт 311
2. Дт 661 Кт 301
3. Дт 661 Кт 641
4. Дт 661 Кт 662
349. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на утримання з оплати праці податку на доходи фізичних осіб:
1. Дт 661 Кт 642
2. Дт 661 Кт 301
3. Дт 661 Кт 641
4. Дт 661 Кт 662
350. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою утриманий з оплати праці єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:
1. Дт 661 Кт 651
2. Дт 661 Кт 301
3. Дт 661 Кт 641 4. Дт 661 Кт 662
351. Для обліку розрахунків за страхуванням призначений рахунок:
1. 64
2. 65
3. 66
4. 82

352. Для обліку розрахунків за Єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування призначений субрахунок
1. 651
2. 652
3. 655
4. 654

353. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні Єдиного соціального внеску на оплату праці адмінуправлінського апарату:
1. Дт 231 Кт 651
2. Дт 92 Кт 651
3. Дт 651 Кт 311
4. Дт 91 Кт 651
354. Визначте кореспонденцію рахунків при перерахуванні Єдиного соціального внеску з поточного рахунка:
1. Дт 231 Кт 651
2. Дт 92 Кт 651
3. Дт 651 Кт 311
4. Дт 91 Кт 651
355. Для обліку розрахунків зі страхування майна підприємства призначений субрахунок
1. 651
2. 655
3. 654
4. 652
356. Виплата допомоги з тимчасової втрати працездатності, допомоги по вагітності та пологах здійснюється за рахунок коштів...
1. Пенсійного фонду
2. Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
3. Фонду соціального страхування на випадок безробіття
4. Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

357. Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є
1. Наказ керівника підприємства
2. Листок непрацездатності
3. Заява працівника
4. Трудова книжка

358. В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності особам, страховий стаж яких понад 8 років:
1. 100%
2. 80%
3. 60%
4. 50%

359. В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності особам, віднесеним до 1–4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:
1. 100%
2. 80%
3. 60%
4. 50%

360. В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності особам, страховий стаж яких від 5 до 8 років:
1. 100%
2. 80%
3. 60%
4. 50%

361. В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності особам, страховий стаж яких менше 5 років:
1. 100%
2. 80%
3. 60%
4. 50%
362. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків при нарахуванні оплати праці по доставці придбаного молодняку птиці:
1. Дт 213 Кт 661
2. Дт 155 Кт 661
3. Дт 232 Кт 661
4. Дт 213 Кт 651
363. В якому регістрі ведеться синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам:
1. Журнал-ордер № 5А с.г. та Головна книга
2. Журнал-ордер № 5В с.г. та Головна книга
3. Журнал-ордер № 5Г с.г. та Головна книга
4. Журнал-ордер № 5Б с.г. та Головна книга
364. Який регістр призначений для ведення аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам:
1. Зведена відомість № 5.1 с.г.
2. Розрахунково-платіжна відомість
3. Зведена відомість № 5.3 с.г.
4. Відомість № 5.4 с.г
365. Визначити кореспонденцію рахунків при нарахуванні допомоги з тимчасової втрати працездатності за рахунок Фонду непрацездатності:
1. Дт 23 Кт 661
2. Дт 378 Кт 663
3. Дт 661 Кт 662
4. Дт 661 Кт 652
366. Визначити кореспонденцію рахунків при нарахуванні допомоги з тимчасової втрати працездатності працівнику рослинництва за рахунок коштів підприємства:
1. Дт 231 Кт 661
2. Дт 65 Кт 663
3. Дт 661 Кт 652
4. Дт 231 Кт 661
367. Зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу - це
1. Поточні зобов’язання
2. Довгострокові зобов’язання
3. Цільове фінансування
4. Власний капітал
368. Для обліку поточної заборгованості за довгостроковим зобов’язаннями призначений рахунок
1. 61
2. 62
3. 63
4. 60
369. Комерційний документ, яким оформляється торговельна угода на купівлю-продаж, – це
1. Приймальна квитанція
2. Акт виконаних робіт
3. Договір купівлі-продажу
4. Товарно-транспортна накладна
370. Надходження товарів від постачальників оформляється документами...
1. Товарно-транспортною накладною, накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення), видатковою накладною
2. Актом виконаних робіт
3. Накладною внутрігосподарського призначення
4. Лімітно-забірною карткою на отримання матеріальних цінностей
371. Який документ, оформлений покупцем своєму представнику, пред’являється для отримання товарів безпосередньо зі складу постачальника:
1. Рахунок
2. Акт виконаних робіт
3. Довіреність
4. Товарно-транспортна накладна
372. Для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками призначений рахунок
1. 61
2. 62
3. 63
4. 64
373. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться у
1. Журналі-ордері № 3В с.-г. та відомості аналітичного обліку по рахунку 63
2. Головній книзі
3. Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками (ф. № 3.3 с.г.)
4. Товарно-транспортній накладній
374. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться у.
1. Журналі-ордері № 3В с.-г. та Головній книзі
2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі
3. Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками № 3.3 с.-г.
4. Журналі-ордері № 3Б с.-г. та Головній книзі
375. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані придбані виробничі запаси від постачальників на суму 1200 грн, в т.ч. ПДВ 200 грн:
1. Дт 20 Кт 685 1000 грн Дт 64 Кт 685 200 грн
2. Дт 20 Кт 631 1200 грн Дт 64 Кт 631 200 грн
3. Дт 20 Кт 631 1000 грн Дт 64 Кт 631 200 грн
4. Дт 20 Кт 377 1200 грн Дт 64 Кт 377 200 грн

376. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні постачальнику за придбані основні засоби на суму 24000 грн, в т.ч. ПДВ 4000 грн:
1. Дт 151 Кт 685 2 0000 грн Дт 641 Кт 685 4000 грн
2. Дт 10 Кт 631 24000 грн Дт 152 Кт 685 4000 грн
3. Дт 152 Кт 631 20000 грн Дт 641 Кт 631 4000 грн
4. Дт 641 Кт 631  4000 грн Дт 10 Кт 631 20000 грн
377. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні заборгованості підряднику за послуги зв’язку на суму 600 грн, в т.ч. ПДВ 100 грн:
1. Дт 91 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100
2. Дт 641 Кт 631  100 грн Дт 91 Кт 631 600
3. Дт 92 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100
4. Дт 92 Кт 631 500 грн Дт 641 Кт 631 100 грн
378. Визначте бухгалтерський запис при перерахуванні постачальнику за рахунок короткострокової позики банку за придбані виробничі запаси на суму 1800 грн, в т.ч. ПДВ 300 грн:
1. Дт 631 Кт 313 1500 грн
2. Дт 631 Кт 601 1800 грн
3. Дт 641 Кт 644  300 грн
4. Дт 631 Кт 601 1500 грн

379. Визначте бухгалтерський запис при нарахуванні підряднику за послуги зв’язку на суму 600 грн, в т.ч. ПДВ 100 грн та відображений податковий кредит з ПДВ :
1. Дт 231 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100 грн
2. Дт 232 Кт 631 500 грн Дт 641 Кт 631 100 грн
3. Дт 92 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100 грн
4. Дт 92 Кт 631 500 грн Дт 641 Кт 631 100 грн
380. Визначте бухгалтерський запис при оприбуткуванні спецодягу від постачальника на суму 900 грн, в т.ч. ПДВ 150 грн:
1. Дт 20 Кт 685 900 грн Дт 641 Кт 631 150
2. Дт 20 Кт 631 750 грн Дт 641 Кт 631 150
3. Дт 22 Кт 631 750 грн Дт 641 Кт 631 150
4. Дт 22 Кт 377 750 грн Дт 641 Кт 631 150
381. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні суми фіксованого сільськогосподарського податку:
1. Дт 231 Кт 641
2. Дт 91 Кт 641
3. Дт 98 Кт 641
4. Дт 661 Кт 641
382. Визначте кореспонденцію рахунків при перерахуванні суми фіксованого сільськогосподарського податку до бюджету:
1. Дт 641 Кт 311
2. Дт 641 Кт 631
3. Дт 231 Кт 91
4. Дт 701 Кт 641

383. Суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість відображаються за
Дебетом рахунка 641
Кредитом рахунка 641
Дебетом рахунка 631
Кредитом рахунка 701

384. Сума податкового кредиту по ПДВ відображається за:
1. Дебетом рахунка 641
2. Кредитом рахунка 641
3. Дебетом рахунка 631
4. Кредитом рахунка 701

385. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ:
1. Дт 361 Кт 701
2. Дт 701 Кт 641
3. Дт 641 Кт 631
4. Дт 641 Кт 311
386. Для обліку розрахунків з учасниками призначений рахунок
1. 63
2. 64
3. 67
4. 68

387. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні дивідендів учасникам:
1. Дт 441 Кт 443
2. Дт 443 Кт 671
3. Дт 671 Кт 641
4. Дт 671 Кт 301

388. Визначте кореспонденцію рахунків при виплаті учасникам дивідендів готівкою з каси:
1. Дт 671 Кт 601
2. Дт 671 Кт 311
3. Дт 671 Кт 641
4. Дт 671 Кт 301

389. Визначте кореспонденцію рахунків при реінвестуванні дивідендів учасників у статутний капітал:
1. Дт 441 Кт 443
2. Дт 443 Кт 671
3. Дт 671 Кт 40
4. Дт 671 Кт 301

390. Для обліку розрахунків за іншими операціями призначений рахунок
1. 64
2. 65
3. 67
4. 68

391. Синтетичний облік розрахунків за іншими операціями ведеться у...
1. Журналі-ордері № 3В с.-г. та Головній книзі
2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі
3. Журналі-ордері № 3 Г с.-г. та Головній книзі
4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі
392. Який субрахунок призначений для обліку одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей:
1. 681
2. 361
3. 631
4. 371

393. Для обліку розрахунків за нарахованими відсотками призначений субрахунок
1. 681
2. 682
3. 683
4. 684

394. Визначте бухгалтерський запис при нарахуванні відсотків за кредитами банку на суму 1500 грн:
1. Дт 631 Кт 601 1500 грн
2. Дт 951 Кт 684 1500 грн
3. Дт 373 Кт 733 1500 грн
4. Дт 684 Кт 311 1500 грн
395. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою сплачено відсотки за кредит з поточного рахунку:
1. Дт 601 Кт 311
2. Дт 951 Кт 684
3. Дт 311 Кт 373
4. Дт 684 Кт 311
396. Для обліку розрахунків за короткостроковими кредитами банку призначений рахунок.
1. 60
2. 61
3. 62
4. 50
397. Синтетичний облік розрахунків за короткостроковими кредитами ведеться у..
1. Журналі-ордері № 1 с.-г. та Головній книзі
2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі
3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та Головній книзі
4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

398. Визначте кореспонденцію рахунків при зарахуванні короткострокової позики банку на поточний рахунок:
1. Дт 311 Кт 601
2. Дт 311 Кт 501
3. Дт 951 Кт 684
4. Дт 601 Кт 311

399. Визначте кореспонденцію при оплаті постачальнику за рахунок короткострокової позики банку шляхом оплати рахунків постачальників:
1. Дт 611 Кт 311
2. Дт 631 Кт 601
3. Дт 951 Кт 684
4. Дт 601 Кт 311
400. Визначте кореспонденцію рахунків при погашенні короткострокової позики банку з поточного рахунка:
1. Дт 311 Кт 601
2. Дт 631 Кт 601
3. Дт 951 Кт 684
4. Дт 601 Кт 311
401. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість визначає:
1. П(С)БО № 4
2. П(С)БО № 6
3. П(С)БО № 10
4. П(С)БО № 11
402. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошей, їх еквівалентів або інших активів, – це:
1. Дебітори
2. Кредитори
3. Постачальники
4. Підрядники

403. Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяті місяців з дати балансу, – це:
1. Поточна дебіторська заборгованість
2. Довгострокова дебіторська заборгованість
3. Дебіторська заборгованість
4. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості
404. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником, – це:
1. Поточна дебіторська заборгованість
2. Довгострокова дебіторська заборгованість
3. Дебіторська заборгованість
4. Сумнівний борг
405. Сума поточної заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів - це:
1. Поточна дебіторська заборгованість
2. Довгострокова дебіторська заборгованість
3. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості
4. Сумнівний борг

406. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у Звіті про фінансові результати у складі
1. Інших операційних витрат
2. Фінансових витрат
3. Інших витрат
4. Надзвичайних витрат

407. Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками призначений рахунок
1. 36
2. 37
3. 38
4. 63
408. Продажна вартість реалізованої продукції покупцям відображається за
1. Дебетом рахунка 36
2. Дебетом рахунка 37
3. Кредитом рахунка 36
4. Кредитом рахунка 37
409. Суми коштів, які надійшли на рахунки підприємства від покупців відображаються за
1. Дебетом рахунка 36
2. Дебетом рахунка 37
3. Кредитом рахунка 36
4. Кредитом рахунка 37
410. Аналітичний облік розрахунків з бюджетом ведеться у
1. Відомості № 3.1 с.г
2. Відомості № 3.2 с.г
3. Відомості № 3.5 с.г
4. Відомості № 3.4 с.г
411. Аналітичний облік розрахунків за іншими операціями ведеться у
1. Відомості № 3.1 с.г
2. Відомості № 3.2 с.г
3. Відомості № 3.5 с.г
4. Відомості № 3.4 с.г
412. Синтетичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться у
1. Журналі-ордері № 7с.-г. та Головній книзі
2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі
3. Журналі-ордері № 6 с.-г. та Головній книзі
4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

413. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні в реалізацію продукції с.-г. виробництва:
Д-т 901 К-т 27
Д-т 231 К-т 27
Д-т 903 К-т 27
Д-т 91 К-т 27

414. Визначте кореспонденцію рахунків, за якою відображений дохід (виручка) від реалізації продукції покупцям:
1. Дт 361 Кт 701
2. Дт 361 Кт 48
3. Дт 361 Кт 703
4. Дт 361 Кт 712

415. Визначте кореспонденцію рахунків, за якою надійшли кошти від покупців на поточний рахунок за реалізовану продукцію:
1. Дт 361 Кт 701
2. Дт 311 Кт 361
3. Дт 311 Кт 377
4. Дт 311 Кт 601
416. Визначте кореспонденцію рахунків, за якою створений резерв сумнівних боргів:
1. Дт 38 Кт 361
2. Дт 944 Кт 38
3. Дт 944 Кт 36
4. Дт 311 Кт 361
417. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні на дату балансу безнадійної дебіторської заборгованості:
1. Дт 38 Кт 361
2. Дт 944 Кт 38
3. Дт 791 Кт 944
4. Дт 311 Кт 361
418. Для обліку розрахунків за виданими авансами призначений субрахунок
1. 361
2. 372
3. 371
4. 374

419. Визначте кореспонденцію рахунків при перерахуванні авансу постачальникам з поточного рахунку відповідно до договору купівлі-продажу:
1. Дт 631 Кт 311
2. Дт 685 Кт 311
3. Дт 371 Кт 311
4. Дт 377 Кт 311

420. Для обліку розрахунків з підзвітними особами призначений субрахунок
1. 371
2. 372
3. 373
4. 374
421. Аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться у...
1. Журналі-ордері № 3А с. г.
2. Журналі-ордері № 3Б с. г.
3. Звіті про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт
4. Журналі-ордері № 3В с.г.
422. Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться у
1. Журналі-ордері № 1 с.-г. та Головній книзі
2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі
3. Журналі-ордері № 2 с.-г. та Головній книзі
4. Журналі-ордері № 3 Б с.-г. та Головній книзі

423. Строк відрядження працівників підприємств у межах України не може перевищувати...
1. 60 календарних днів
2. 1 року
3. 10 календарних днів
4. 30 календарних днів

424. Який граничний термін подання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт при поверненні з відрядження:
1. Наступного дня
2. До закінчення п’ятого банківського дня
3. Протягом 10 днів
4. Останнього робочого дня місяця

425. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на виданий аванс підзвітній особі на відрядження з каси підприємства:
1. Дт 371 Кт 301
2. Дт 372 Кт 301
3. Дт 372 Кт 311
4. Дт 372 Кт 313
426. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні витрат на відрядження керівника підприємства:
1. Дт 23 Кт 372
2. Дт 911 Кт 372
3. Дт 92 Кт 372
4. Дт 20 Кт 372
427. Визначте бухгалтерські записи при придбанні підзвітною особою запасних частин на суму 600 грн, в т.ч. ПДВ 100 грн:
1. Дт 205 Кт 372 600 грн; Дт 631 Кт 372 100 грн
2. Дт 207 Кт 372 500 грн; Дт 641 Кт 372 100 грн
3. Дт 207 Кт 372 600 грн; Дт 641 Кт 372 100 грн
4. Дт 205 Кт 372 600 грн; Дт 641 Кт 372 100 грн

428. Для обліку розрахунків за нарахованими доходами призначений субрахунок ...
1. 371
2. 372
3. 373
4. 374

429. Частина чистого прибутку, розподіленого між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства, – це...
1. Проценти
2. Дивіденди
3. Роялті
4. Доходи

430. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні дивідендів за акціями, які оцінюються за методом участі в капіталі:
1. Дт 443 Кт 671
2. Дт 373 Кт 731
3. Дт 373 Кт 141
4. Дт 373 Кт 721

431. Для обліку розрахунків за претензіями призначений субрахунок:
1. 371
2. 372
3. 373
4. 374

432. Визначте кореспонденцію рахунків при виставленні претензії постачальнику за нестачу виробничих запасів після їх оприбуткування:
1. Дт 20 Кт 631
2. Дт 374 Кт 20
3. Дт 374 Кт 631
4. Дт 311 Кт 374

433. Визначте кореспонденцію рахунків, за якою визнана претензія постачальником на суму завищення цін і тарифів (придбані цінності ще не оприбутковані):
1. Дт 20 Кт 631
2. Дт 374 Кт 20
3. Дт 374 Кт 631
4. Дт 311 Кт 374

434. Визначте кореспонденцію рахунків при зарахуванні платежів за претензіями на поточний рахунок:
1. Дт 205 Кт 374
2. Дт 311 Кт 631
3. Дт 374 Кт 631
4. Дт 311 Кт 374
435. Для обліку розрахунків за відшкодуванням завданих збитків призначений субрахунок:
1. 372
2. 373
3. 374
4. 375
436. Визначте кореспонденцію рахунків при виявленні нестачі молодняку тварин при інвентаризації:
1. Дт 947 Кт 212,213
2. Дт 947 Кт 22
3. Дт 947 Кт 203
4. Дт 232 Кт 212,213
437. Визначте кореспонденцію рахунків при віднесенні суми збитку за нестачею, на винну особу:
1. Дт 375 Кт 716
2. Дт 374 Кт 716
3. Дт 301 Кт 375
4. Дт 375 Кт 73

438. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначає:
1. П(С)БО № 7
2. П(С)БО № 8
3. П(С)БО № 9
4. Закон України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
439. До необоротних активів належать..
1. Виробничі запаси
2. Поточні біологічні активи
3. Основні засоби
4. Малоцінні та швидкозношувані предмети
440. Земельні ділянки, будинки та споруди, передавальне устаткування, машини та обладнання, транспортні засоби – це:
1. Виробничі запаси
2. Нематеріальні активи
3. Поточні біологічні активи
4. Основні засоби
441. Основні засоби зараховуються на баланс за...
1. Первісною вартістю
2. Справедливою вартістю
3. Ліквідаційною вартістю
4. Залишковою вартістю

442. При визначенні суми амортизації основних засобів за кумулятивним методом використовується:
1. Вартість основних засобів, яка амортизується
2. Залишкова вартість
3. Первісна вартість
4. Справедлива вартість

443. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків по наведеній операції: Списано залишкову вартість автомобіля:
1. Дт 131 Кт 105
2. Дт 976 Кт 105
3. Дт 901 Кт 105
4. Дт 976 Кт 103

444. Різниця між первісною вартістю необоротних активів і сумою їх зносу – це...
1. Первісна вартість
2. Справедлива вартість
3. Ліквідаційна вартість
4. Залишкова вартість
445. При надходженні основних засобів приймальна комісія, призначена наказом або розпорядженням керівника, складає документ...
1.Акт-приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
2. Інвентарну картку
3. Товарно-транспортну накладну
4. Рахунок-фактуру
446. Для обліку основних засобів призначений рахунок...
1. 10
2. 11
3. 12
4. 13

447. Аналітичний облік основних засобів ведеться в
1. Акті приймання-передачі основних засобів
2. Інвентарній картці
3. Інвентаризаційному описі
4. Інвентарному списку

448. Синтетичний облік основних засобів ведеться у :
1. Журналі-ордері 4 Б с.-г.
2. Журналі-ордері 5 А с.-г.
3. Журналі-ордері 4-Ас.г.; Головній книзі
4. Головній книзі

449. Для обліку витрат на придбання та виготовлення основних засобів призначений субрахунок
1. 104
2. 121
3. 131
4. 152

450. Витрати пов’язані з придбанням, спорудженням або виготовленням об’єкта основних засобів, відображаються за
1. Дебетом рахунку 15
2. Дебетом рахунку 10
3. Кредитом рахунку 15
4. Кредитом рахунку 10
451. При прийманні в експлуатацію або введенні в дію об’єктів основних засобів понесені витрати списуються з кредиту
1. Рахунку 15
2. Рахунку 10
3. Рахунку 11
4. Рахунку 12

452. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні витрат на відрядження працівника при придбанні основних засобів:
1. Дт 372 Кт 301
2. Дт 152 Кт 372
3. Дт 153 Кт 372
4. Дт 301 Кт 372
453. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні послуг власного автотранспорту по доставці придбаного обладнання:
1. Дт 152 Кт 685
2. Дт 152 Кт 631
3. Дт 152 Кт 203
4. Дт 152 Кт 234
454. Визначте правильну кореспонденцію рахунків, якщо оприбутковані основні засоби від постачальників введені в експлуатацію:
1. Дт 10 Кт 152
2. Дт 10 Кт 46
3. Дт 10 Кт 424
4. Дт 10 Кт 151
455. Визначте правильну кореспонденцію рахунків, якщо безкоштовно отримані основні засоби:
1. Дт 10 Кт 152
2. Дт 10 Кт 46
3. Дт 10 Кт 424
4. Дт 10 Кт 151
456. Методологічні засади обліку біологічних активів визначаються у
1. П(С)БО 30
2. П(С)БО 8
3. П(С)БО 7
4. П(С)БО 2

457. У разі невідповідності критеріям визнання активом основні засоби...
1. Списуються з балансу
2. Ремонтуються
3. Передаються від однієї матеріально відповідальної особи до іншої
4. Орендуються

458. Визначенням непридатності основних засобів, неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту повинні займатися...
1. Керівник підприємства
2. Головний бухгалтер
3. Матеріально відповідальна особа
4. Постійно діюча комісія

459. При списанні з балансу трактора складається документ...
1. Акт на списання основних засобів
2. Акт на списання автотранспортних засобів
3. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
4. Накладна внутрігосподарського призначення

460. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків по наведеній операції: Нарахована зарплата працівникам, що виконують роботи з демонтажу корівника:
1. Дт 151 Кт 661
2. Дт 976 Кт 661
3. Дт 232 Кт 661
4. Дт 943 Кт 661

461. Вкажіть кореспонденцію рахунків з оприбуткування запасних частин від ліквідації автомобіля:
1. Дт 207 Кт 234
2. Дт 207 Кт 746
3. Дт 205 Кт 746
4. Дт 234 Кт 207

462. Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання – це...
1. Переоцінка
2. Амортизація
3. Ліквідація
4. Реалізація

463. За яким методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний строк корисного використання об’єкта основних засобів:
1. Прямолінійним
2. Зменшення залишкової вартості
3. Прискореного зменшення залишкової вартості
4. Кумулятивним
464. Вкажіть кореспонденцію рахунків на операцію з першої переоцінки основних засобів – дооцінки:
1. Дт 10 Кт 746
2. Дт 10 Кт 423
3. Дт 975 Кт 10
4. Дт 423 Кт 10
465. Вкажіть кореспонденцію рахунків на операцію з першої переоцінки основних засобів – уцінки:
1. Дт 423 Кт 10
2. Дт 10 Кт 746
3. Дт 975 Кт 10
4. Дт 131 Кт 10

466. За яким методом місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації
1. Прямолінійним
2. Зменшення залишкової вартості
3. Прискореного зменшення залишкової вартості
4. Виробничим

467. Для обліку зносу (амортизації) необоротних активів призначений рахунок ...
1. 10
2. 11
3. 12
4. 13
468. Нарахування амортизації відображається за
1. Дебетом рахунку 10
2. Кредитом рахунку 10
3. Дебетом рахунку 13
4. Кредитом рахунку 13
469. Списання зносу (амортизації) відображається за...
1. Дебетом рахунку 10
2. Кредитом рахунку 10
3. Дебетом рахунку 13
4. Кредитом рахунку 13

470. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні амортизації на приміщення адміністративної будівлі:
1. Дт 92 Кт 131
2. Дт 131 Кт 103
3. Дт 912 Кт 131
4. Дт 911 Кт 131

471. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні амортизації на основні засоби, які використовуються в тваринництві:
1. Дт 92 Кт 131
2. Дт 131 Кт 104
3. Дт 232 Кт 131
4. Дт 231 Кт 131

472. Визначте кореспонденцію рахунків при списанні зносу основних засобів при їх вибутті:
1. Дт 92 Кт 131
2. Дт 131 Кт 10
3. Дт 23 Кт 131
4. Дт 91 Кт 131
473. Для обліку інших необоротних матеріальних активів призначений рахунок
1. 10
2. 11
3. 12
4. 13
474. Оприбуткування (придбаних, виготовлених, безоплатно отриманих) інших необоротних матеріальних активів відображається за
1. Дебетом рахунку 11
2. Дебетом рахунку 10
3. Дебетом рахунку 12
4. Дебетом рахунку 15
475. Наявність і рух бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не титульних споруд), природних ресурсів, предметів прокату відображаються на рахунку
10
11
12
15

476. Методологічні засади обліку нематеріальних активів визначаються у
1. П(С)БО 7
2. П(С)БО 9
3. П(С)БО 12
4. П(С)БО 8

477. Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією на списання нематеріального активу, якщо вартість його повністю амортизована:
1. Дт 12 Кт 154
2. Дт 133 Кт 12
3. Дт 976 Кт 12
4. Дт 132 Кт 11
478. Немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований – це:
1. Основні засоби
2. Виробничі запаси
3. Інші необоротні матеріальні активи
4. Нематеріальні активи
479. Для обліку нематеріальних активів призначений рахунок
1. 10
2. 11
3. 12
4. 20
480. Витрати на придбання або створення нематеріальних активів накопичуються на субрахунку
1. 151
2. 152
3. 153
4. 154
481. Отримані або створені нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за
1. Справедливою вартістю
2. Первісною вартістю
3. Ліквідаційною вартістю
4. Залишковою вартістю
482. Для накопичення інформації про суми нарахованої амортизації нематеріальних активів передбачений субрахунок
1. 131
2. 132
3. 133
4. 134
483. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції при нарахуванні амортизації на комп’ютерну програму по автоматизації обліку:
1. Дт 92 Кт 133
2. Дт 91 Кт 133
3. Дт 23 Кт 133
4. Дт 133 Кт 12
484. Тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати с.-г. продукцію та / або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди – це:
1. Запаси
2. Біологічні активи
3. Основні засоби
4. Готова продукція
485. Усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами – це:
1. Довгострокові біологічні активи
2. Додаткові біологічні активи
3. Поточні біологічні активи
4. Сільськогосподарська продукція

486. Біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень – це:
1. Довгострокові біологічні активи
2. Додаткові біологічні активи
3. Поточні біологічні активи
4. Сільськогосподарська продукція

487. Актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання – це:
1. Довгострокові біологічні активи
2. Додаткові біологічні активи
3. Поточні біологічні активи
4. Сільськогосподарська продукція

488. Біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі – це:
1. Довгострокові біологічні активи
2. Додаткові біологічні активи
3. Поточні біологічні активи
4. Сільськогосподарська продукція

489. За якою вартістю куплений (одержаний) біологічний актив зараховується на баланс підприємства:
1. Справедливою вартістю
2. Первісною вартістю
3. Залишковою вартістю
4. Переоціненою вартістю
490. Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх
1. Справедливій вартості
2. Первісній вартості
3. Залишковій вартості
4. Переоціненій вартості
491. Визначте кореспонденцію рахунків: поставлено на відгодівлю тварин, вибракуваних зі складу довгострокових біологічних активів, які оцінені за справедливою вартістю:
Дт 213 Кт 213
Дт 212 Кт 163
Дт 212 Кт 212
Дт 213 Кт 164
492. Як правильно відобразити в обліку списання нестачі поточних біологічних активів тваринництва, що оцінюються за справедливою вартістю:
1. Дт 947 Кт 212
2. Дт 947 Кт 213
3. Дт 213 Кт 719
4. Дт 212 Кт 719
493. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано приріст живої маси свиней в оцінці справедливої вартості :
1. Дт 213 Кт 234
2. Дт 213 Кт 232
3. Дт 212 Кт 232
4. Дт 212 Кт 718
494. На якому рахунку ведеться облік поточних біологічних активів рослинництва:
1. 211
2. 231
3. 212
4. 213

495. До якої групи активів відносяться: телички, бички поточного року народження, тварини на відгодівлі, звірі, птиця, сім’ї бджіл:
1. Поточні біологічні активи тваринництва
2. Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінюються за справедливою вартістю
3. Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінюються за первісною вартістю
4. Робоча і продуктивна худоба

496. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: оприбутковано надлишки тварин, виявлені при інвентаризації є:
1. Дт 212 Кт 163
2. Дт 212 Кт 107
3. Дт 212 Кт719
4. Дт 212 Кт 718

497. До якої групи активів відносяться корови, бики, свиноматки, хряки, вівцематки, барани:
1. Довгострокові біологічні активи тваринництва
2. Поточні біологічні активи тваринництва
3. Основні засоби
4. Виробничі запаси
498. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: переведено молодняк тварин до основного стада, що оцінюється за справедливою вартістю і зараховано до довгострокових біологічних активів:
1. Дт 212 Кт 163
2. Дт 976 Кт 164
3. Дт 155 Кт 212; Дт 163 Кт 155
4. Дт 155 Кт 213; Дт 164 Кт 155

499. Кореспонденція рахунків за операцією на списання в реалізацію молодняку тварин за справедливою вартістю є:
1. Дт 901 Кт 212
2. Дт 901 Кт 213
3. Дт 361 Кт 701
4. Дт 901 Кт 163

500. Амортизація довгострокових біологічних активів нараховується, виходячи з їх
1. Справедливої вартості
2. Вартості, що амортизується
3. Первісної вартості
4. Залишкової вартості
501. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: списано молодняк ВРХ на забій:
1. Дт 233 Кт 212
2. Дт 232 Кт 213
3. Дт 991 Кт 212
4. Дт 947 Кт 213
502. Кореспонденція рахунків: списано загибель тварин внаслідок стихійного лиха:
1. Дт 233 Кт 212
2. Дт 232 Кт 212
3. Дт 991 Кт 212
4. Дт 947 Кт 212
503. Кореспонденція рахунків: списано виявлену нестачу тварин на вирощуванні та відгодівлі, які оцінюються за первісною вартістю:
1. Дт 947 Кт 212
2. Дт 232 Кт 212
3. Дт 991 Кт 213
4. +Дт 947 Кт 213

504. Кореспонденція рахунків на оприбуткування приплоду робочих тварин:
1. Дт 212 Кт 234
2. Дт 212 Кт 232
3. Дт 213 Кт 631
4. Дт 212 Кт 163

505. Для обліку поточних біологічних активів призначений рахунок
1. 20
2. 21
3. 22
4. 10
506. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано молодняк тварин, придбаний у населення:
1. Дт 213 Кт 234
2. Дт 213 Кт 631
3. Дт 213 Кт 372
4. Дт 213 Кт 685
507. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано молодняк тварин, придбаний через підзвітну особу:
1. Дт 213 Кт 234
2. Дт 213 Кт 631
3. Дт 213 Кт 372
4. Дт 213 Кт 685
508. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано молодняк, отриманий як внесок до статутного капіталу:
1. Дт 212 Кт 46
2. Дт 212 Кт 631
3. Дт 212 Кт 372
4. Дт 212 Кт 685

509. Укажіть правильну відповідь на відображення купівлі молодняку тварин у постачальників на суму 6000 грн, в т.ч. ПДВ 1000 грн:
1. Дт 213 Кт 631 5000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн
2. Дт 213 Кт 631 6000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн
3. Дт 213 Кт 631 6000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн
4. Дт 155 Кт 631 5000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн

510. Визначте кореспонденцію рахунків у операції на оприбуткування безкоштовно одержаного молодняку тварин:
1. Дт 212 Кт 46
2. Дт 212 Кт 631
3. Дт 212 Кт 372
4. Дт 212 Кт 718

511. Укажіть кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці працівникам за доставку придбаного молодняку птиці:
1. Дт 213 Кт 651
2. Дт 213 Кт 661
3. Дт 232 Кт 661
4. Дт 155 Кт 661
512. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: переведено молодняк тварин із групи в групу:
1. Дт 164 Кт 163
2. Дт 212 Кт 746
3. Дт 212 Кт 212
4. Дт 212 Кт 163
513. Вкажіть регістр для ведення аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва:
1. Відомість 8.2 с.г.
2. Відомість 8.1 с.г.
3. Відомість 4.1. с.г.
4. Журнал - ордер 8 с.г. та Головна книга
514. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції: одержано дохід від первісного визнання біологічних активів рослинництва:
1. Дт 231 Кт 710
2. Д-т 271 К-т 710
3. Д-т 940 К-т 231
4. Д-т 940 К-т 271
515. До об'єктів бухгалтерського обліку поточних біологічних активів рослинництва відносяться:
1. Види сільськогосподарських культур
2. Незрілі біологічні активи, що оцінені за первісною вартістю
3. Незрілі біологічні активи, що оцінені за справедливою вартістю
4. Багаторічні насадження
516. До об'єктів бухгалтерського обліку поточних біологічних активів тваринництва відносяться:
1. Тварини, що не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю
2. Молодняк ВРХ, молодняк свиней , молодняк овець, молодняк кіз, ВРХ на відгодівлі, свині на відгодівлі, птиця, звірі, сім'ї бджіл
3. Робоча худоба
4. Продуктивна худоба

517. Поточні біологічні активи, придбані за плату, оприбуткову- ються
1. За первісною вартістю
2. За справедливою вартістю
3. За фактичною собівартістю
4. За цінами реалізації

518. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: відображено різницю між справедливою вартістю приплоду та витратами виробництва, що пов'язані з отриманням приплоду, якщо справедлива вартість перевищує витрати:
1. Дт 940 Кт 213
2. Дт 940 Кт 212
3. Дт 940 Кт 211
4. Дт 940 Кт 232

519. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: відображено різницю між справедливою вартістю приплоду та витратами виробництва, що пов'язані з отриманням приплоду, якщо справедлива вартість перевищує витрати:
1. Дт 232 Кт 710
2. Дт 213 Кт 710
3. Дт 231 Кт 710
4. Дт 233 Кт 710

520. Продукція сільськогосподарського виробництва при первісному визнанні оцінюється за:
1. Первісною вартістю
2. Фактичною вартістю
3. Середньозваженою ціною
4. Справедливою вартістю
13PAGE 15


13PAGE 14615

Приложенные файлы

  • doc 5209638
    Размер файла: 635 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий