Оптика


1. Вакуумде жиілігі 2 МГц электромагнитті толқын, біртекті ортада км/с жылдамдықпен тарайды. Біртекті ортада тарайтын толқын ұзындығы
A) 150 м.
B) 120 м.
C) 200 м.
D) 48 м.
E) 480 м.
2. Біртекті ортада  км/с жылдамдықпен тарайтын толқын ұзындығы 40 м. Толқынның вакуумдегі жиілігіA) 5МГц
B) 1,5Мгц
C) 3,5Мгц
D) 4 МГц
E) 1Мгц
3. Біртекті ортада  км/с жылдамдықпен тарайтын электромагниттік толқын ұзындығы 280 cм. Толқынның вакуумдегі ұзындығы
( м/с)
A) 500 см.
B) 100 см.
C) 300 см.
D) 400 см.
E) 150 см.
4. Электромагниттік толқынның вакуумдегі ұзындығы 60 м, ал біртекті ортада - 40 м. Электромагниттік толқынның біртекті ортада тарайтын жылдамдығы
( м/с)
A)  м/с.
B)  м/с.
C)  м/с.
D)  м/с.
E)  м/с.
5. Электромагниттік толқынның вакуммнен біртекті ортаға өткенде...
A) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы кемиді.
B) жиілігі кемиді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы өзгермейді.
C) жиілігі кемиді, жылдамдығы өзгермейді, толқын ұзындығы артады.
D) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы кемиді.
E) жиілігі артады, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы өзгермейді.
6. Электромагниттік толқынның біртекті ортадан вакуммге өткенде...
A) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы кемиді.
B) жиілігі кемиді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы өзгермейді.
C) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы артады.
D) жиілігі кемиді, жылдамдығы өзгермейді, толқын ұзындығы артады.
E) жиілігі артады, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы өзгермейді.
7. Радиолокатардан жіберілген сигнал 0,0002 с кейін қайтадан оралады. Бақылаушы адамға дейінгі ара қашықтық (с = 3·108 м/с)
A) 20 км.
B) 30 км.
C) 60 км.
D) 110 км
E) 150 км.
8. Радиолокатор секундына 4000 импульс жібереді. Локатордың әсер ету қашықтығы (с = 3·108 м/с)
A) 37,5 км.
B) 50 км.
C) 75,3 км.
D) 200 км.
E) 2000 м.
9. Радиолокациялық станциядан жіберілген импульс ұзақтығы 1 мкс. Локатордың нысананы барлау қашықтығы (с = 3·108 м/с)
A) 1 км.
B) 5 км.
C) 500 м.
D) 150 м.
E) 100 м.
10. 1 с уақытта 30 км қашықтықтағы нысанаға дөп түсу үшін радиолокатордың жіберетін импульстер саны (с = 3·108 м/с)
A) 300.
B) 10000.
C) 50.
D) 2000.
E) 5000.
11. Радиолокация станциясынан жіберілген импульс ұзақтығы 0,5 мкс.
Импульс қуаты 90 кВт болса, онда бір импульстің энергиясының мәні
A) 14 кДж.
B) Дж.
C) 45 мДж.
D) 0,55 МДж.
E)  Дж.
12. Cәуленің шағылу бұрышы -қа тең болса, онда жазық айнамен түскен сәуле арасындағы бұрыш
A) . B) . C) . D) . E) .
12_05
13. Ең жақсы көру қашықтығы 25 см-ге тең қалыпты көз үшін фокус аралығы -ге тең лупаның беретін үлкейтуі
A) 6,25 есе. B) 6 есе. C) 5,25 есе. D) 4,25 есе. E) 0,16 есе.
14. Ең жақсы көру қашықтығы 18 см-ге тең жақыннан көргіш көз үшін фокус аралығы -ге тең лупаның беретін үлкейтуі
A) 6,25 есе. B) 6 есе C) 5,25 есе. D) 0,5 есе. E) 0,16 есе.
15. 1500 кГц жиілікпен жұмыс жасайтын радиостанция генераторы контурының сыйымдылығы 400 пФ. Контур индуктивтілігіA) 30 мГн.
B) 28 мкГн.
C) 20 мГн.
D) 0,4 Гн.
E) 6 мкГн.
16. Радиостанция генераторы контурының сыйымдылығы 0,2 нФ, индуктивтілігі 8 мкТл. Станциядан шығарылған толқын ұзындығы (с=3·108м/с)
A) 23 м.
B) 344 м.
C) 120 м.
D) 10 м.
E) 75,4 м.
17. Радист ұзындығы 20 м толқынды хабарлама жібереді. Жіберуші құрылғы контурының сыйымдылығы 4 пФ. Контура индуктивтілігі (с = 3·108 м/с)
A)  Гн.
B) 0,2 Гн.
C) 8 мГн.
D)  Гн.
E) 32 мкГн.
18. Радиостанция ұзындығы 40 м болатын толқын шығарады. Станция генературының тербелмелі контурының индуктивтілігі 100 мкГн болса, оның сыйымдылығы (с = 3·108 м/с)
A) 4,4 пФ.
B) 4 мкФ.
C) 200 нФ.
D)  Ф.
E)  Ф.
19. Радиоқабылдағыш контуры 1 мс уақытта тогын 400 мА-ге өзгерткенде 0,8 В ЭҚК-ін тудыратын катушкадан және сыйымдылығы 2,45 пФ конденсатордан тұрады. Радиоқабылдағыш шығаратын толқын ұзындығы (с = 3·108 м/с)
A) 4,9 м.
B) 131,88 м.
C) 200 м.
D) 387,16 м.
E) 159 м.
20. Радиостанция 2 МГц жиілікпен жұмыс жасайды. Станция шығара алатын толқын ұзындығы (с = 3·108 м/с)
A) 123,4 м.
B) 10 см.
C) 312,7 м.
D) 2 км.
E) 150 м.
21. Радиостанция ұзындығы 400 м толқын шығарады. Станцияның жұмыс жасау жиілігі (с = 3·108 м/с)
A) 340 кГц
B) 400 МГц.
C) 0,75 МГц.
D)  Гц.
E) 1,25 МГц.
22. Қабылдағыш контурының катушкасындағы энергиясы W, конденсатор кернеуі U. Катушка индуктивтілігі L болса, қабылдағыштың шығаратын толқын ұзындығы анықтайтын формула
A) 
B) .
C) 
D) .
E) .
23. Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш жиілігін ( ) анықтайтын формула
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .
24. Екі ортаны бөліп тұрған шекараға сәуле   600 бұрышпен түседі. Сынған сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш   900 болса, сыну көрсеткіші
A) 1,41
B) 0,71
C) 0,87
D) 2
E) 1,73
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышын 200 - қа арттырғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш
A) 400-қа артадыB) 200-қа артадыC) 100-қа артадыD) Өзгермейді
E) 150-қа артады26. Шағылған сәуле түскен сәулемен 500 бұрыш жасау үшін сәуленің түсу бұрышы
A) 200
B) 250
C) 400
D) 500
E) 1000
27. АВ жазық айнаға   300 бұрышпен жарық сәулесі түседі. Айнаны   200-қа бұрады. Енді алғашқы түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш

A) 300
B) 400
C) 500
D) 600
E) 1000
28. Айналық бетке жарық сәулесінің түсу бұрышы 200 . Шағылған сәулемен айна жазықтығы арасындағы бұрыш:
A) 900
B) 400
C) 700
D) 200
E) 800
29. Сәуленің түсу бұрышы 100 -қа азайғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш
A) 150-қа азаядыB) 100-қа азаядыC) 50-қа азаядыD) өзгермейді
E) 200-қа азаяды30. Вакууммен абсолют сыну көрсеткіші n  1,6 мөлдір ортаға өткен кезде жарықтың таралу жылдамдығы (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A) 1,6 есе артадыB) 3,2 есе кемидіC) 1,6 есе кемидіD) 3,2 есе кемидіE) Өзгермейді
31. Салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең екі ортаның шекарасына түсетін сәуленің ішкі толық шағылу бұрышы
A) 450
B) 500
C) 700
D) 600
E) 300
32. Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2 м. Дененің кескіні өзінің биіктігіндей болу үшін дененің линзадан ара қашықтығы
A) 0,1 м
B) 0,2 м
C) 0,4 м
D) 0,8 м
E) Мұндай жағдай болмайды33. Біртекті оптикалыќ ортадаѓы жарыќA) сынадыB) т‰зу бойымен тараладыC) ќисыќсызыќ бойымен тараладыD) таралмайдыE) шаѓылады34. Кµлењкеніњ пайда болуын дєлелдейтін зањA) жарыќтыњ т‰зу сызыќ бойымен таралуыB) жарыќтыњ сынуыC) жарыќтыњ шаѓылуыD) жарыќтыњ сынуы жєне шаѓылуыE) жарыќтыњ дифракциясы35. Сєуленіњ т‰су б±рышы 300 . Жарыќ сєулесініњ шаѓылу б±рышыA) 0.
B) 30º.
C) 60º.
D) 90º.
E) -30º.
36. Лупаның үлкейту шамасы 10 есе болса,фокустық арақашықтығы
A) 25 см
B) 0,1 см
C) 10 см
D) 2,5 см
E) 2,5 мм
37. Қос ойыс линзаның фокус аралығы 10 см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы
A) 65 см
B) 60 см
C) 45 см
D) 50 см
E) 55 см
38. Тербеліс амплитудасы дегеніміз:
а) толық бір тербелуге кеткен уақыт
в) тербеліс периодының ауырлық күшіне тәуелділігі.
с) тербелуші нүктенің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы
д) 1секундта толық бір тербелістің жасалуы.
е) ығысуға үнемі қарама-қарсы бағытталған күш.
39. Дұрыс емес тұжырымды анықтаңыз:
а) жарық сәулесі оптикалық тығыздығы үлкен ортаға өткенде, сыну бұрышы түсу бұрышынан кіші болады.
в) екі орта бөліну шекарасында түсу, сыну, шағылу сәулелері бір жазықтықта жатады.
с) екі ортаның бөліну шекарасында түсу, сыну, шағылу сәулелері бір жазықтықта жатпайдыд) жарық сәулесі беттерден шағылу бұрышы түсу бұрышына тең немесе үлкен болып шағылады.
е) жарық сәулесі кез-келген біртекті ортада түзу сызық бойымен таралады.
40. Көздің оптикалық жүйесінің көмегімен алыс тұрған нәрсенің кескіні торламаның арғы жағында пайда болады. Көздің дефектісін және көзілдірікке қажетті линзаны анықтаңыз.
а) алыстан көргіштік, шашыратқыш линза
в) бұл көздің дефектісі емесс) алыстан көргіштік, жинағыш линза
д) жақыннан көргіштік, жинағыш линза
е) жақыннан көргіштік, шашыратқыш линза
41. Дыбыс толқындарына тән емес қасиет
а) шағылу
в) жұтылу
с) дифракция
д) акустикалық резонанс
е) дисперсия
42. Күн қандай жарықтың шығару көзі болатынын анықтаңыз
а) хемилюминесценция
в) фотолюминесценция
с) жылулық сәуле шығару
д) катодолюминесценция
е) электролюминесценция
43. Вакуумга қатысты сыну көрсеткіші:
а) абсолют сыну көрсеткіш
в) сыну коэффициентіс) сыну тұрақтысы
д) толық сыну тұрақтысы
е) салыстырмалы сыну көрсеткіші
44. Газдағы разряд қандай жарықтың шығару көзі болатынын анықтаңыз
а) катодолюминесценция
в) жылулық сәуле шығару
с) фотолюминесценция
д) электролюминесценция
е) хемилюминесценция
45. Ауадағы шыны призмаға 1 жарық сәулесі түседі. Призмадан шыққан сәуленің бағыты:
left02
left0left0left0left01 3
4
а) 4
в) 2,4
с) 2
д) 3,4
е) 3
46. Көздің оптикалық жүйесінің көмегімен алыс тұрған нәрсенің кескіні торламаның бергі жағында пайда болады. Көздің кемістігін және бұл жағдайда көзілдірікке қажетті линзаны анықтаңыз.
а) алыстан көргіштік, шашыратқыш линза
в) жақыннан көргіштік, шашыратқыш линза
с) жақыннан көргіштік, жинағыш линза
д) бұл көздің дефекті емес.
е) алыстан көргіштік, жинағыш линза.
47. Қатты дененің бетін электрондармен атқылау процесі қандай жарықтың шығару көзі болатынын анықтаңыз.
а) электролюминесценция
в) хемилюминесценция
с) фотолюмд) жылулық сәуле шығару
е) катодолюм.
48. .Екі құбылыс байқалуда:
1. аспандағы кемпірқосақ.
2. сабын көпіршіктерінің түрлі түске боялуы.
Бұл құбылыстардың түсіндірілуі:
а) 1-ші және 2-ші жарық дифракциясыменв) 1-ші жарық интерференциясымен, 2-ші жарық дисперсиясымен.
с) 1-ші және 2-ші жарық интерференциясымен.
д) 1-ші және 2-ші жарық дисперсиясымен.
е) 1-ші жарық дисперсиясымен, 2-ші жарық интерференциясымен.
49. Дыбыс толқындарына тән емес қасиет
а) дисперсия
в) жұтылу
с) дифракция
д) акустикалық резонанс
е) шағылу
50. Қыздыру шамы қандай жарықтың шығару көзі болатынын анықтаңыз
а) хемилюминесценция
в) катодолюминесценция
с) фотолюминесценция
д) электролюминесценция
е) жылулық сәуле шығару
51. Детекторлы радиоқабылдағыштағы детектордың міндетін атқарушы:
а) сыйымдылығы айнымалы конденсатор
в) жартылай өткізгішті диод
с) қабылдаушы антенна
д) сыйымдылығы тұрақты конденсатор
е) индуктивтік катушка
52. Толқын ұзындығы 0,5мкм жарықтың бірінші дифракциялық максимумы нормальға 30° бұрышпен байқалады. Дифракциялық тордың периоды.
а) 10-6 м
в) 2*103м
с) 106 м
д) 103м
е) 5*105м
53. Толқын ұзындығы 0,5мкм жарықтың екінші реттік дифракциялық максимумы 30° бұрышпен байқалуы үшін, дифракциялық тордың 1 мм-дегі штрих саны
а) 2*103
в) 106
с) 2*106
д) 500
е) 103
54. Оптикалық жүйе-көздің фокус аралығы 1,5 см, бақылаушыдан нәрсе 30 м қашықтықта орналастырылған. Егер нәрсенің биіктігі 2 м болса, бақылаушы өз торында оның өлшемі
а) 1 см
в) 15 мм
с) 1мм
д) 10 см
е) 5 мм
55. Нәрсе анық кескінін көру үшін, жазық айнаны көзден орналастыру қашықтығы (көздің жақсы көру аралығы 25 см)а) 1,25м
в) 12,5 см
с) 1,25см
д) 0,125 мм
е) 12,5м
56. Нәрсе кескінін 5 есе ұлғайту үшін лабораториялық линзадан (F=13 см) нәрсе мен экранның ара қашықтықтары:
а) d=15.6см; f=7.8 см.
в) d=0.16 см; f=0.78 см.
с) d=1.56см; f=78 см.
д) d=15.6см; f=78 см.
е) d=1.56см; f=7.8 см.
57. Қос ойыс линзаның фокус аралығы 10 см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы
а) 60 см
в) 50 см
с) 55 см
д) 65 см
е) 45 см
58. Бірінші реттік дифракциялық көріністің центрден ара қашықтығы 2,43 см, ал тор экраннан 1 м аралықта орналасқан. Жарық толқынның ұзындығы 486 нм болса, тордың периодын анықтаңыз.
а) 20мкм
в) 10мкм
с) 1,5мкм
д) 0,01 мкм
е) 0,02 мкм
59. Бір ортадан екінші ортаға өткенде жарық сәулесінің түсу бұрышы 30°, ал сыну бұрышы 60°-қа тең. Салыстырмалы сыну көрсеткіші:
а) 0,5
в) 1
с) 
д) 2
е) 
60. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің шын және өз өлшеміне тең кескінін алу үшін оның линзадан қашықтығы
а) 60 см
в) 8 м
с) 8см
д) 80 см
е) 50см
61. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің шын кескінін 2 есе кішірейту үшін, нәрсені линзадан орналастыру қашықтығы:
а) 120см
в) 12,5см
с) 1,2см
д) 12см
е) 125см
62. Көзілдіріктің оптикалық күші -2,5 дптр болса, көзілдірік шынысының фокустық аралығын анықтаңыз.
а) +0,4м
в) -0,05м
с) +4м
д) -4м
е) -0,4м
63. Периоды 2*10-4 см дифракциялық торға монохроматты жарық түседі. Екінші реттік максимумы 30° бұрышпен байқалады. Түскен жарық толқынының ұзындығы:
а) 2,5*10-7м
в) 4*10-7м
с) 5,6*10-6м
д) 2,8*10-7м
е) 5*10-7м
64. Периоды  дифракциялық тордан бірінші реттік максимумы 30° бұрышқа ауытқитын жарықтың толқын ұзындығы:
а) 0,8мкм
в) 0,5мкм
с) 0,6мкм
д) 0,4мкм
е) 0,3мкм
65. Дыбыс толқыны бір ортадан екінші ортаға өткенде оның толқын ұзындығы 2 есе артады. Осы кездегі дыбыс тоны:
а) 4 есе артадыв) 2 есе кемидіс) өзгермейді
д) 4 есе кемидіе) 2 есе артады.
66. Сары сәуленің судағы тарау жылдамдығы 225000 км/с, ал шыныда 198200 км/с. Шыныңың сумен салыстырғандағы сыну көрсеткішін анықтаңыз.
а) 1,135
в) 1,852
с) 1,73
д) 1,00
е) 0,88
67. Жинағыш линзадан нәрсенің жалған кескінін алу үшін орындалатын шарт:
а) dв) d>F
с) d=Fд) d≤Fе) d=f68. Судың, шынының, рубиннің және алмастың ауаға қарағанда сыну көрсеткіштері: 1.33; 1.5; 1.76; 2.42. Осы заттар үшін толық шағылудың шекті бұрышы ең кіші болатыныа) суда
в) шыныдас) барлығында толық шағылу бұрыштары бірдей.
д) алмастае) рубинде69. Айналық бетке жарық сәулесінің түсу бұрышы 20°. Шағылған сәулемен айна жазықтығы арасындағы бұрыш:
а) 70°
в) 80°
с) 20°
д) 90°
е) 40°
70. Мектептегі лабораториялық линзаның фокус аралығы 90 мм, оның оптикалық күшін анықтаңыз.
а) ≈-11 дптрв) ≈+11 дптрс) ≈-0,1 дптрд) ≈+1,1 дптре) ≈-1,1 дптр71. Периоды 0,02 мм дифракциялық тордың көмегімен алынған бірінші дифракциялық көріністің центрден ара қашықтығы 3,6см, ал тордың экраннан қашықтығы 1,8м. Торға түскен жарық толқынының ұзындығын табыңыз.
а) 0,5мкм
в) 0,3мкм
с) 0,2мкм
д) 0,1мкм
е) 0,4мкм
72. Көзілдіріктің оптикалық күші -2,5дптр болса, көзілдірік шынысының фокустық аралығын анықтаңыз.
а) +4м
в) -4м
с) -0,4м
д) -0,05м
е) +0,4м
73. Оптикалық жүйе-көздің фокус аралығы 1,5см, бақылаушыдан нәрсе 30м қашықтықта орналастырылған. Егер нәрсенің биіктігі 2 м болса, бақылаушы көз торында оның өлшемі:
а) 1мм
в) 15мм
с) 1см
д) 5мм
е) 10см
74. Альпинист, таудан 825м қашықтықта дыбысының жаңғырығын 5с-тан кейін естиді. Дыбстың ауадағы таралу жылдамдығы:
а) 33 м/св) 3300 м/сс) 0,33 м/сд) 0,033 м/се) 330 м/с75. Қос ойыс линзаның фокус аралығы 10см. Нәрсені 12 см ара қашықтыққа орналастырса, нәрсе кескіні линзадан орналасу қашықтығы
а) 45см
в) 65см
с) 60см
д) 55см
е) 50см
76. Қызыл жарықтың толқын ұзындығы ауада 800нм болса, судағы толқын ұзындығы (су үшін n=1,33)
а) 750нм
в) 650нм
с) 550нм
д) 600нм
е) 500нм
77. Лебедев тәжірибе құралындағы қара шеңбер ауданы 2,2см2. Осы шеңберге түсетін қысым күші (Жарық 1м2 ауданға 4*10-6Н күшпен әсер етеді)
а) 80*10-10Н
в) 90*10-10Н
с) 8,8*10-10Н
д) 91*10-10Н
е) 9,8*10-10Н

Приложенные файлы

  • docx 6397429
    Размер файла: 634 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий