posibnik_mova_zaochniki_1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТО.В. Сидоренко

Українська мова (за професійним спрямуванням).
Практикум для студентів заочної форми навчання спеціальності “Фармація“.Запоріжжя
2011О.В.Сидоренко

Посібник містить програму з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, перелік теоретичних питань, відповіді на які по закінченню вивчення дисципліни мають знати студенти, список рекомендованої літератури, що відповідає змісту програми й містить найновіші видання, навчальні посібники, словники, десять варіантів контрольної роботи, а також вибірку тестових завдань для підготовки до підсумкового модульного контролю.
Практикум допоможе студентам заочної форми навчання спеціальності “Фармація” систематизовано і послідовно оволодіти курсом “Українська мова (за професійним спрямуванням)”: засвоїти норми сучасної української літературної мови, вдосконалити навички професійного мовлення, осягнути тонкощі офіційно-ділового стилю тощо.

ПЕРЕДМОВА


Навчальний предмет “Українська мова (за професійним спрямуванням)” вивчається студентами всіх вищих навчальних закладів, пояснюється це його професійно-прикладною значимістю. Безперечно, висока професійна культура характеризується, перш за все, високою ерудованістю, компетентністю у своїй виробничій сфері, постійним самовдосконаленням. Проте формує рівень фаховості й належне володіння мовною культурою, як усним, так і писемним мовленням, адже вміння логічно мислити, а відтак і висловлювати свої думки, спроможність налагоджувати мовний контакт із оточуючими теж є складовими професіонала у будь-якій сфері.
Пропонований пратикум націлений ознайомити студентів із програмою курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, структурувати процес засвоєння матеріалу з дисципліни. Перелік теоретичних питань і вибірка тестових завдань дозволять студентам здійснити самоперевірку і визначити рівень підготовленості до підсумкового модульного контролю. Запропонований список рекомендованої літератури відповідає змісту програми й містить найновіші видання, навчальні посібники, словники.
Наступним компонентом методичного посібника є контрольні роботи, зміст яких охоплює всі розділи курсу. Завдання контрольної роботи побудовані так, що дозволяють максимально об’єктивно перевірити рівень мовної компетентності студентів, зокрема запропоновані письмові завдання на переклад, редагування, укладання документів, перевірку знань щодо володіння норм сучасної української літературної мови тощо.
Запропонований державний стандарт уніфікованої системи укладання документів допоможе в самостійному оволодінні обов’язковими практичними навичками з укладання основних службових та медичних документів (заява, автобіографія, характеристика, звіт, розписка, доручення, протокол, рецепт, довідка, індивідуальна картка хворого тощо).

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Предмет, мета і завдання курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)”.
Зв’язок „Української мови (за професійним спрямуванням)” з іншими дисциплінами. Основні компоненти мовного професійного спілкування. Особистісний чинник у професійному спілкуванні.
2. Мова й мовлення в житті суспільства. Мова як засіб сучасного професійного спілкування.
Мова як суспільне явище. Поняття „мова” та „мовлення”. Функції мови. Українська мова серед інших мов світу. Історія становлення та розвитку української мови. Мова та держава. Українська мова як різновид літературної мови. Значення української мови у підготовці майбутнього лікаря.
3. Норми сучасної української літературної мови.
Унормованість сучасної української літературної мови. Орфографічні, орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, фразеологічні, пунктуаційні, стилістичні норми.
4.Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови.
Форми й стилі сучасної української літературної мови. Функція, основне завдання, характерні ознаки наукового стилю, його підстилі. Публіцистичний стиль: основне призначення, сфера застосування, добір лексики. Художній стиль, його основна функція, специфіка мови художніх творів. Розмовний стиль. Лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості розмовного мовлення. Офіційно-діловий стиль: його варіанти, характерні риси.
5. Лексичний аспект фахового мовлення. Поняття нормативної професійної лексики.
Лексика української мови за її походженням та вживанням. Загальновживана та стилістично обмежена лексика (діалектизми, архаїзми, історизми, професіоналізми, жаргонізми, арготизми, сленгізми, неологізми). Синоніми, омоніми, пароніми в медичній термінології. Термін – основний елемент фахової мови медика. Основні етапи розвитку та джерела походження української медичної термінології. Поняття про лексикографію. Енциклопедичні та лінгвістичні словники. Сучасна українська медична лексикографія.
6. Морфологічні норми професійного мовлення. Граматична правильність як ознака культури усного та писемного фахового спілкування.
Іменник, його значення, морфологічні ознаки. Творення паралельних форм чоловічого та жіночого родів іменників, що є назвами осіб за професією, посадою, званням. Використання давального та кличного відмінків іменника в усному та писемному професійному мовленні. Прикметник, його значення і морфологічні ознаки. Розряди за значенням. Ступені порівняння якісних прикметників. Правопис та відмінювання власних назв, прізвищ прикметникового походження. Займенник, його значення. Розряди за значенням. Особливості вживання займенників у професійному мовленні. Числівник, його значення і морфологічні ознаки. Особливості відмінювання числівників. Правопис числівників. Запис числової інформації у професійному мовленні. Дієслово, його значення і морфологічні ознаки. Поділ на дієвідміни. Особливості вживання форм дієслів у професійному мовленні. Прислівник, його значення та морфологічні ознаки. Правопис прислівників. Особливості перекладу прийменникових конструкцій у медичних текстах.
7. Синтаксичні норми професійного мовлення.
Відмінність між словосполученням і реченням. Способи зв'язку слів у словосполученні і реченні. Просте речення. Типи односкладних речень. Складносурядні речення та сполучники сурядності. Складнопідрядні речення (з підрядними з'ясувальними, означальними, обставинними). Сполучники та сполучні слова в складнопідрядних реченнях. Складне безсполучникове речення. Розділові знаки в ньому. Складні синтаксичні конструкції. Особливості вживання речень із однорідними членами у медичних текстах. Пряма й непряма мова, цитування, діалог у медичних текстах. Речення з відокремленими членами речення, звертаннями та вставними словами й словосполученнями у професійному мовленні.
8. Етика професійного спілкування.
Поняття культури мови та культури мовлення. Основні ознаки культури професійного спілкування (точність, правильність, логічність, стислість, чистота, доречність, виразність, різноманітність). Типові формули привітання, звертання, подяки, вибачення, прохання, побажання, прощання, запрошення та їх використання в усному та писемновому професійному мовленні.
9. Ораторське мистецтво. Професійна публічна промова.
Із історії ораторського мистецтва. Види красномовства. Вимоги до оратора. Публічний виступ і його жанри: мітингова промова, ділова промова, лекція, наукова дискусія, ювілейна промова, нарада, доповідь, звітна доповідь, телефонна розмова. Структура професійної публічної промови. Невербальні засоби спілкування та їх роль у процесі публічного виступу.
10. Мовленнєвий етикет лікаря. Займенник у сфері професійного етикетного спілкування.
Поняття „етикет”, „службовий етикет”. Відмінність понять „мовний етикет”, „мовленнєвий етикет”, „спілкувальний етикет”. Український мовленнєвий етикет: історія і традиції. Особливості культури мовлення лікаря. Стилістичні функції особових займенників у професійній документації.
11. Фразеологічні одиниці в науковому та фаховому текстах.
Фразеологічна одиниця як особливий вид лексики. Ознаки, значення, класифікація та джерела виникнення фразеологізмів. Становлення сучасної української афористики та її використання в наукових та офіційно-ділових текстах.
12. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю сучасної української мови.
Історія розвитку діловодства. Сучасне діловодство в Україні. Офіційно-діловий стиль: його жанри та форми вияву. Мовні норми. Основні вимоги до усного та професійного мовлення.
13. Призначення та класифікація документів.
Поняття про документ, документацію, документування, діловодство. Функції документа (загальні та специфічні). Вимоги до укладання документів. Призначення і класифікація документів. Формуляр документа. Бланк. Оформлення сторінки документа. Текст як реквізит документа. Рубрикація тексту. Покликання до тексту та правила їх оформлення. Правила оформлення бібліографії.
14. Державний стандарт, основні вимоги до укладання й оформлення документів.
Нормативна база, що регулює процеси створення та зберігання документів. Уніфікація та стандартизація документів. Сучасні вимоги до оформлення документів.
15. Професійна медична документація.
Основні вимоги до укладання найпоширеніших зразків медичної документації (рецепта, довідки, індивідуальної картки хворого, листка непрацездатності, протоколу операції, індивідуальної карти амбулаторного хворого для одноразового лікування, бланків направлення пацієнта на аналіз). Дотримання високого рівня культури писемного мовлення лікаря.
16. Організаційно-розпорядчі документи.
Організаційні документи. Положення (типові та індивідуальні). Статути (типові та індивідуальні). Правила. Інструкції (посадова, з техніки безпеки, з експлуатації різного обладнання). Розпорядчі документи: постанови, ухвали (нормативні та індивідуальні), розпорядження (загальні, часткові), накази, вказівки. Підготовка та оформлення організаційно-розпорядчих документів.
17. Довідково-інформаційні документи. Вимоги до їх оформлення.
Укладання й оформлення формулярів-зразків довідково-інформаційних документів: актів, довідок, доповідних та пояснювальних записок, планів робіт, протоколів, витягів із протоколу, звітів, службових листів, оголошень, повідомлень, запрошень тощо. Типові мовні звороти, вживані у цих документах.
18. Документи з кадрово-контрактових питань.
Заява про прийом на роботу, автобіографія, резюме, характеристика (специфіка укладання, реквізити). Накази та їх основні види (про прийняття на роботу, про переведення на іншу посаду, про надання відпустки, про звільнення). Контракт, трудова угода, договір (визначення, особливості укладання та оформлення).
19. Особисті офіційні документи.
Заява, доручення, розписка, скарга, рапорт, заповіт (особливості використання реквізитів). Засвідчувальні документи: атестати, дипломи, довідки, паспорти, перепустки, посвідчення, свідоцтва. Призначення та особливості їх оформлення.

Перелік практичних знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти
студент у процесі вивченя дисципліни

трактувати поняття мови як суспільного явища, усвідомлювати її роль у житті кожної людини, народу та держави;
трактувати поняття "мова" і "мовлення", "мова" і „мислення”, „літературна мовна норма” та "літературна мова";
знати фахову нормативну лексику;
засвоїти поняття "документ", "система документації", "документування", "реквізит", класифікацію документів;
особливості підготовки і виголошення публічних виступів, встановлення ділових контактів, проведення нарад, приймання відвідувачів, ведення телефонних розмов;
правила поведінки та спілкування лікаря з пацієнтом, лікаря з керівником, лікаря з лікарем тощо;
укладати формуляри різноманітних медичних документів;
правильно використовувати мовні засоби відповідно до сфери професійного спілкування;
використовувати фахову нормативну лексику;
опрацьовувати та відтворювати готові тексти різних функціональних стилів;
формулювати власні висловлення, будувати їх із урахуванням особливостей ситуацій професійного спілкування;
дотримуватись культури професійного монологічного та діалогічного мовлення;
готувати й виголошувати публічний виступ;
здійснювати переклади медичних наукових текстів з інших мов;
аналізувати етимологію медичних термінів.ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Мета і завдання навчальної дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням”.
2. Історія становлення та розвитку сучасної української літературної мови.
3. Походження української мови.
4. Роль мови в суспільстві та її функції.
5. Поняття мови та мовлення.
6. Мова як засіб професійного спілкування.
7. Комунікативні якості професійної діяльності лікаря.
8. Основні ознаки літературної мови, її форми.
9. Мовна норма. Види мовних норм.
10.Поняття про стиль. Функціональні стилі сучасної української мови, їх особливості.
11. Характеристика офіційно-ділового стилю, його різновиди.
12. Науковий стиль, його підстилі, функції; завдання, характерні ознаки.
13. Художній стиль та його мовностильові особливості.
14. Публіцистичний стиль, основне призначення, сфери його застосування,
15.Розмовний стиль. Лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості розмовного мовлення. Етика побудови спілкування лікаря з колегами, хворими та їхніми родичами.
16.Дискусійність питання про виокремлення конфесійного, ораторського й епістолярного стилів.
17. Лексика як сукупність слів мови.
18. Слово і його лексичне значення. Пряме й переносне значення слів.
19. Лексикографія як наука. Типи словників.
20. Становлення сучасної української медичної лексикографії.
21. Використання фахової нормативної лексики.
22. Активна і пасивна лексика української мови. Діалектизми, історизми, архаїзми, професіоналізми, арготизми, жаргонізми, неологізми.
23. Співвідношення українських і запозичених компонентів у терміносистемі медицини.
24. Фразеологія української мови.
25. Поняття про термін. Термін як основний елемент фахової мови лікаря.
26. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми у мові професійного спрямування.
27. Іменник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль.
28.Особливості закінчень іменників чоловічого роду 2-ї відміни однини у родовому відмінку,
29. Творення паралельних форм чоловічого та жіночого родів іменників, що є назвами осіб за професією, посадою, званням,
30. Використання давального та кличного відмінків іменника в усному та писемному мовленні.
31. Прикметник, розряди за значенням. Ступені порівняння прикметників.
32. Числівник, морфологічні ознаки. Особливості відмінювання. Специфіка використання числівників у медичних текстах.
33. Дієслово. Поділ на дієвідміни.
34. Форми дієслова. Дієприкметникові та дієприслівникові звороти у медичних текстах.
35. Займенник, розряди за значенням. Стилістичні функції особових займенників.
36. Роль займенників у культурі публічного та діалогічного професійного мовлення.
37. Особливості використання форм з прийменником по.
38. Предмет синтаксису. Типи синтаксичних одиниць.
39. Просте речення. Типи односкладних речень.
40. Однорідні члени речення, особливості їх вживання у текстах
41. Складносурядні речення. Розділові знаки в них.
42. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними, означальними.
43. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними.
44. Складні безсполучникові речення. Розділові знаки в них.
45. Публічний виступ. Жанри публічних виступів.
46. Значення ораторського мистецтва в діяльності медичного працівника.
47.Український мовленнєвий етикет як складова культури професійною мовлення лікаря.
48. Етикет телефонної ділової розмови.
49. Культура наукового мовлення.
50. Морально-етичні принципи у професійній життєдіяльності медичного працівника.
51. Документ - основний вид писемного професійного мовлення. Значення й функції документа.
52. Класифікація документів. Основні вимоги до укладання документів.
53. Текст як основний реквізит документа. Основні вимоги до укладання текстів ділових документів.
54. Рубрикація тексту. Правила оформлення заголовків і підзаголовків.
55. Правила оформлення бібліографії.
56. Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотримання. Постійні та змінні реквізити.
57. Бланк і формуляр документа. Різниця між ними.
58. Оформлення сторінки документа.
59. Організаційні документи: положення, статути.
60. Посадова інструкція, її реквізити, зміст. Правила.
61. Розпорядчі документи: постанова, ухвала, розпорядження.
62. Накази, їх види.
63. Акт. Довідка. Медична довідка.
64. Плани робіт. Класифікація планів.
65. Звіт як вид документа.
66. Службові записки. Правила щодо їх написання та оформлення.
67. Правила оформлення протоколу та витягу з протоколу.
68. Оголошення, запрошення, основні вимоги до написання.
69. Ділове листування, його види. Особливості оформлення ділових листів. Рекомендаційний лист.
70. Анотація. Відгук. Рецензія.
71. Заява, типи заяв.
2. Автобіографія, її реквізити.
73. Атестаційна, рекомендаційна та виробнича характеристики. Особливості їх укладання.
74. Резюме, його характеристика, реквізити.
75. Договір, трудова угода, контракт. Вимоги до їх оформлення.
76. Доручення, види доручень, реквізити.
77. Розписка, реквізити.
78. Посвідкові (засвідчувальні) документи: паспорти, атестати, дипломи, перепустки, посвідчення, свідоцтва.
79. Медична документація. Зразки оформлення найпоширеніших видів документів у професійній діяльності лікарів.
80. Візитна картка, її реквізити та особливості використання.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Радянська школа, 1986. – 222 с.
Закалюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. – К.: Здоров’я, 1993. – 221 с.
Лучик А.А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова. – К.: Довіра, 2004. – 495 с.
Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Наукова думка, 1993. – 240 с.
Культура мови на щодень / Н.Я.Дзюбишина-Мельник, Н.С.Дужик, С.Я.Єрмоленко та ін. – К.: Довіра, 2000.- 169 с.
Жайворонок В.В. Велика чи мала літера?: Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004. – 202 с.
Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006.- 496 с.
Молдованова М.І., Сидорова Т.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. – 399 с.
Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наукова думка, 1996. – 660 с.
Українське ділове мовлення: Підручник. – 2-ге вид. / Є.І.Світлична, А.А.Берестова, А.Є.Прийомко та ін. – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 320 с.
Усатенко О.К. Російсько-український словник медичної термінології / О.К. Усатенко. – К., 1996. – 464 с.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів (С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта). – К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 1997. – 399 с.
Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів / Є.Д.Чак. – К., 1984. – 186 .
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – 3-тє вид. – К.: Освіта, 1997. – 254 с.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Поясніть різницю в значенні наведених слів, із двома парами слів (на вибір) складіть речення.
Білити – біліти, хворобливий – хворовитий, цукристий – цукровий, психіатричний – психічний – психологічний, винахідливий – винахідницький.

2. Запишіть подані словосполучення українською мовою.
Была не была, быстродействующий, в порядке исключения, в состоянии опьянения, ввести закон в силу, ввести пошлины, верительная грамота, взыскать неустойку, возбуждать ходотайство, упразднение закона, возвращать заем, восстановительная стоимость, востребование вклада, все в мире преходящее, вынести вотум недоверия, выслать книгу наложенным платежом, выступить в качестве переводчика, выходить из себя, говорить, что в голову пришло, для вида.

3. Відредагуйте подані речення та словосполучення.
1.Абсолютна більшість оцих наказів виконалася. 2. Звіт керуючого підприємством з обмежоною відповідальністю перед співробітниками був доповіддю тривалість пів години і продовжився обговоренням. 3. Не дивлячись на дощі господарства района цього літа вчасно закінчили жнива. 4. В кінці кінців його теорія отримала широкого розповсюдження. 5. На уроці ми переслідували учбову мету – виявити у учнів тактичність, ввічливість в взаємовідносинах з людьми. 6. На зустрічі був присутнім і представник із заводу. 7. На повістці дня стояло питання за ресурси. 8. Довідки з любих питань можна получити після третьої години дня. 9. По слідуючому питанню виступить завідуючий кафедрою. 10. Квартира з усіма вигодами.

4. Запишіть складні слова правильно (разом, окремо або через дефіс).
Гучно/мовець, зірви/голова, тонно/кілометр, вакуум/камера, макро/метричний, важко/доступний, масово/політичний, суспільно/політичний, молочно/консервний, садово/городній, зі/споду, по/полудні, сам/на/сам, до/купи, по/іншому, пів/села, напів/провідник, пів/Австралії, казна/хто, що/небудь.

5. Визначте до якого стилю належить поданий текст. Які основні ознаки і мовні характеристики цього стилю?
Розписка
Я, студент заочного відділення фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету Кириленко Вадим Олександрович, отримав від завідувача університетської бібліотеки Тесленко Ірини Сергіївни для тимчасового користування на час екзаменаційної сесії один 1 (підручник) з неорганічної хімії.
00.00.0000 Підпис


6. Утворіть від поданих слів назви людей за місцем проживання.
Багринівці, Волинь, Гайсин, Дубовині, Закарпаття, Кайданці, Світличні, Алжир, Будапешт, Рабат, Яготин, Одеса, Тлумач, Хмільник, Моршин, Сілець, Миргород, Снятин, Софія, Загреб.

7. Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях поставте, де потрібно, велику літеру.
(ч)умацький (ш)лях, (к)абінет (м)іністрів, (з)апорізький (д)ержавний (м)едичний (у)ніверситет, (к)оролівство (м)онако, (в)ино (м)адера, (в)улиця (а)кадеміка (к)орольова, (м)едаль (з)а (в)ідвагу, (з)аслужений (л)ікар (у)країни, (ш)евченківська (с)типендія, (а)рхімедова (с)піраль, (п)резидент (р)осії, (п)алац (с)порту, (п)ерунів (г)нів, (б)лизький (с)хід, (г)аличина, (с)пасівка, (т)алмуд, (в)ишня (ш)панка, (к)иївський (р)айонний (в)ідділ (н)ародної (о)світи, (д)ень (м)едика.

8. Запишіть подані власні назви українською мовою.
Пенкин, Летинский, Федоров, Черничный, Гринько, Андреев, Белинский, Алферов, Ильин, Арефьев, Радищев, Грачев, Вяземский, Филиппов, Склифасофский, Трихлеб, Репнин, Чимлинский, Бердник, Тимирязин, Плющев, Репин, Белов, Черненький, Седых, Рылеев, Бондаревский, Журавлев, Криницын, Желтков, Приморье, Иордания, Тверь, Псел, Рыбачье.

9. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущену літеру або знак.
Чрговий, чрв’як, вшневий, чпурний, лман, чбрець, д..сяток, ч..рствий, лвада, очрет, витрмати, стргти, ожледь, трмтіти, накршити, каччка, држати, прдати, трвалий, запречння, мтушня, печніг, прій, гр.міти, човн, справдливий, брнять, хвлювання, гладесньке, глтати, довготлесий, наблжатися, млькати, дталь, пріг.

10. Подані іменники поставте у формі орудного відмінка однини.
Деталь, зав’язь, честь, важність, скрижаль, тінь, заповідь, біль, тюль, ваніль, розкіш, меншість, медаль, любов, пил, фланель, сип, шампунь, полин, розбіжність, емаль, бандероль, цвіль, гостинність, мораль, пригорщ, численність, фальш, нехворощ, галузь, мати, відомість, відповідь, кров, вість.

11. Тести.
У якому рядку всі слова утворені правильно:
Стискальний біль, лікарняний фах, померший, слизовий, переносник.
Ділянка серця, недокрів’я, загоювання, відхаркувальне, сильнодійний.
Болезаспокійний, виздоровлювати, заживлення, бактеріальний, хімічно-медичний.
Супутнє захворювання, зміцнююча гімнастика, азистоводистий, обеззараження, гальмуючий.
Виздоровлення, незагойна рана, кишковий, обтяжуючий, охолоджуючий.
2. У якому рядку всі пари слів є паронімами:
Офіційний – офіціальний, ефектний – ефективний, тактовний – тактичний, україніка – україністика.
Виконбння – виконання, іноземний – іншомовний, типувий – типовий, кваліфікувати – розцінювати.
Активація – активізація, бдресний – адресний, три (оцінка) – три (від терти), ігор – Ігор.
Спазм – судома, адекватний – тотожний, грає – гра є, активація – активність.
Збірка – збірник, бтлас – атлбс, мороз – Мороз, апендикс – апендицит.
3. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:
1. Досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх.
2. Користуватися мовою в повсякденному житті.
3. Добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень.
4. У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки:
1. Народ захоплений танцем і все звужує коло, так що танцюристи мов у криниці.
2. Труби мінометів уже розпеклися так, що не можна було торкнутися рукою.
3. Соломія міркувала, що, коли брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися.
4. Ви скажіте свому пану, що платити не бажаю, бо коли я що дарую, то назад не одбираю.
5. Діти розійшлися, хто куди.
5. Укажіть, у якому рядку всі іменники і числівники узгоджені правильно:
1. Двоє окулярів, п’ятеро цуценят, чотири доценти, троє вікон.
2. Десятеро курчат, дев’ятеро ножиць, двоє хлопчиків, два тижня.
3. Двоє дверей, півтори години, півтора метри, четверо ведмежат.
4. Троє ягнят, сто три блокноти, з першим вереснем, три вікна.
5. Дев’яносто два роки, один учасник, восьмеро столів, півтора аркуша.
6. У якому рядку всі слова написані правильно?
Апендікс, гіперсомнія, ларингіт, тонзіліт, аносмія.
Гіпосмія, лабіринт, абсцес, масаж, ін’єкція.
Фарінгіт, какосмія, апендіцит, ларингоскопія.
Анемія, анестезія, брадікардія, грип, імунітет.
Кріотерапія, дістонія, адаптація, остеомієліт.
7.Вища форма загальнонародної мови це:
1. Територіальні діалекти.
2. Наріччя.
3. Сучасна українська літературна мова.
4. Вульгаризми.
5. Розмовна мова.
8. Носіями наукової, управлінської інформації є:
1. Художні твори.
2. Документи.
3. Наукові праці.
9. Укажіть рядок, у якому є нелітературне слово:
1. Зал – зала, теза – тезис, гість – гостя.
2. Клавіш – клавіша, жираф – жирафа, ширина – широчінь.
3. Спазм – спазма, перифраз – перифраза, глибина – глибінь.
4. Відробіток – відробітка, бистрина – бистрінь, височина – височінь.
5. Генезис – генеза, роль – роля, відбиток – відбитка.
10. Укажіть правильний варіант перекладу словосполучення «Поздравить с восьмидесятилетием»:
1. Привітати з восьми десятиліттям.
2. Привітати з вісімдесятиліттям.
3. Привітати з восьми десятиріччям.
4. Привітати з вісімдесятиріччям.
11. Укажіть рядок, у якому між словами слід уживати сполучник і:
1. Ручка (і, й) олівець; спостерігає (і, й) описує; альбоми (і, й) олівці; прийшла (і, й) оголосила.
2. Помилки (і, й) вагання; жито (і, й) овес; щасливі (і, й) усміхнені; день (і, й) ніч.
3. Світло (і, й) яскраво; правда (і, й) кривда; Наталя (і, й) Юрко; чорне (і, й) біле.
4. Тетянка (і, й) Василь; зраділа (і, й) обняла; приходить (і, й) допомагає; печаль (і, й) радість.
12. Укажіть рядок, у якому допущено помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.):
1. П’ятидесяти, п’ятдесятьом, п’ятдесятьма, на п’ятдесятьох.
2. П’ятисот, п’ятистам, п’ятьмастами, на п’ятистах.
3. Трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах.
4. Дев’ятисот, дев’ятистам, дев’ятьмастами, на дев’ятистах.
13. Укажіть рядок, у якому всі іменники належать до чоловічого роду:
1. Токіо, ступінь, Оріноко, салямі, путь.
2. Кір, розпродаж, дріб, Вікторія (водоспад), біль.
3. Амплуа, ООН, кенгуру, міль, нежить.
4. Розкіш, поні, вуаль, кольє, зала.
5. Тюль, жаба, жирафа, клавіша, колібрі.
14. Ступені порівняння можна утворити від прикметників рядка:
1. Сліпий, приємний, синій, гучний, білуватий.
2. Красивий, м’який, високий, глибокий, похмурий.
3. Глухий, чорний, товстий, цікавий, босий.
4. Надзвичайний, лисячий, синюватий, добрий.
15. В орудному відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч.р. рядка:
1. Господар, панцир, перукар, лікар.
2. Хабар, стовбур, борщ, ювіляр.
3. Шарж, муляр, лицар, цілитель.
4. Урожай, санітар, друкар, приятель.
5. Гончар, шахтар, зброяр, дояр.
16. Науковий стиль має таку сферу поширення:
1. Наука, техніка, освіта.
2. Усне побутове спілкування у побуті, на виробництві.
3.Офіційно-ділові стосунки, спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті.

Варіант 2
1. Поясніть різницю в значенні наведених слів, із двома парами слів (на вибір) складіть речення.
Болісний – болючий, гамувати – тамувати, людний – людяний, водневий – водний – водяний, на протязі – протягом.

2. Запишіть подані словосполучення українською мовою.
Другими словами, жизнь пошла своим чередом, злая собака, кончить жизнь самоубийством, костлявые пальцы, краски осеннего леса, лестничная клетка, лихорадочная дрожь, лохматая собака, мятежная толпа, на пустой желудок, надеть туфли, не в состоянии выполнить приказ, нелюдимый характер, неопровержимое доказательство, обезжиривающий, обеззараживающий, обоюдный успех, расходы по бюджету, огнеупорный кирпич.

3. Відредагуйте подані речення та словосполучення.
1. На протязі первого курса студентам викладалися загальноосвітні дисципліни. 2. Рани пацієнта заживали помалу. 3. Іностранні студенти після закінчення вузу получили пам’ятні сувеніри. 4. Для приготування лікарняного препарата слід використовувати дистиляційну воду. 5. Через три неділі наступлять Різдвяні празники. 6. На мій минулий адрес прийшов заказний лист. 7. Передовий авангард завода. 8. В міроприємстві приймає участь більша половина студентів. 9. Лікарі совітують більш серйозніше відноситися до свого здоров’я. 10. Больним на язву шлунку необхідно додержуватися дробного харчування.

4. Запишіть складні слова правильно (разом, окремо або через дефіс).
Блок/система, лісо/смуга, ново/будова, грам/молекула, електро/двигун, незаймано/тихий, високо/авторитетний, психологічно/непідготовлений, всесвітньо/відомий, всесвітньо/історичний, рано/пораненьку, в/середині, за/одно, в/голос, пліч/о/пліч, пів/Львова, будь/де, полу/мисок, аби/з/ким.

5. Визначте, до якого стилю належить поданий текст. Які основні ознаки і мовні характеристики цього стилю?
Як уже зазначалося, механічні властивості шкіри залежать від морфологічного і функціонального стану дерми та гіподерми. У цьому аспекті ділянка шкіри обличчя відрізняється такими особливостями: наявністю товстої дерми на лобі, носі, у навкологубній ділянці, менш товстої – на червоній каймі губів, слабо вираженої дерми на повіках.

6. Утворіть від поданих слів назви людей за місцем проживання.
Ямпіль, Бердянськ, Галич, Донецьк, Кавказ, Кременець, Херсон, Троїцьке, Підгайці, Полісся, Алмати, Копенгаген, Шевченко, Суми, Луцьк, Ніжин, Прилуки, Рівне, Моринці, Обертин.

7. Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях поставте, де потрібно, велику літеру.
(в)еликий (п)іст, (т)уманність (а)ндромеди, (д)ень (у)чителя, (м)іністерство (о)хорони (з)доров’я, (п)арк (л)ейтенанта (ш)мідта, (о)рден (к)нягині (о)льги, (п)рем’єр-(м)іністр (в)еликобританії, (я)блуня (б)ілий (н)алив, (к)иївський (п)олітехнічний (у)ніверситет, (к)луб (с)обаководів, (т)орра, (с)трашний (с)уд, (б)азедова (х)вороба, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (л)ьвівський (к)раєзнавчий (м)узей, (н)обелівська (п)ремія, (м)авка, (ц)ентральний (р)еспубліканський (с)тадіон, (р)ектор (у)ніверситету, (з)олоті (в)орота.

8. Запишіть подані власні назви українською мовою.
Щигровский, Станкевич, Клюшников, Печин, Писарев, Румянцев, Демьянов, Бедный, Тульчин, Сухарев, Максимов, Евгеньев, Бабичев, Зверев, Савельєв, Лебедев, Рощин, Столетов, Аракчеев, Еникеев, Светличная, Власьєв, Голембиовский, Пестрецов, Астафьев, Немцев, Разбегин, Тележкина, Алябьєв, Поддубный, Красная площадь, Израиль, Йемен, Венгрия, Хельсинки.

9. Переписати слова, вставляючи, де потрібно, пропущену літеру або знак.
Флорда, Дзель, Авінйон, надвечіря, Бєрнсон, Ксавє, нюанс, дмедрол, варєте, дазолн, варшавянин, барелєф, пюпітр, сенйор, крупє, комюніке, Лукянівка, Вашнгтон, дуеня, маряж, дюйм, моделєр, Ваткан, зябровий, Кордлєри, пєза, Хюстон, Сєрра-Невада, духмяний, кутюрє, бязь, русалим, Готє, бутонєрка, тюрбан, півяблука.

10. Подані іменники поставте у формі кличного відмінка однини.
Жовч, Ігор, хлоп’я, лікар, товариш, Галя, Ганна Сергіївна, Софія Федотівна, матуся, Ілля, Лука, Женя, парубок, колега Косенко, добродій Віталій, Тютчев, жнець, совість, отаман-товариш, маляр, брат Касьян, ректор Колесник, доня, душа, Арал, недотепа, цуценя, Зайчик-Побігайчик, ріка Дніпро, подруга, воїн, суфлер, олігарх, дитя.

11. Тести.
У якому рядку всі слова утворені правильно:
1. Лікар-куратор, медико-біологічний, жарознижуюче, оброблюючий, отруйний.
2. Оцінюючий, сильнодіючий, медицинський, язико-лицевий, пом’якшуючий.
3. Супровідне захворювання, язично-лицьовий, охолоджувальний, жарознижувальне, пом’якшувальний.
4. Обтяжувальний, кишечний, медичний, переносчик, область серця.
5. Слизистий, малокрів’я, бактериційний, одужувати, азистоводневий.
Українська мова належить до:
1. Західнослов'янської групи.
2. Південнослов'янської групи.
3. Східнослов'янської групи.
3. У якому рядку всі пари слів є паронімами:
Щиро – сердечно, виразний – вирбзний, адаптувати – пристосовувати, мріяти – мрія ти.
В’язи – м’язи, здатний – здібний, громадський – громадянський, шкірний – шкіряний.
Континент – контингент, збпал – запбл, індекс – покажчик, пила (іменник) – пила (дієслово).
Подразнення – роздратування, збмок – замук, екстракт – витяг, плету – плиту.
Обмін – бартер, підписка – передплата, ясно (зрозуміло) – ясно (видно), прушу – прошэ.
У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки?
1. Усі з радісним гомоном і випереджаючи один одного побігли назустріч гостю.
2. Дівчата працювали не покладаючи рук.
3. Він радісно покинув місто, живучи в якому натерпівся стільки лиха.
4. Бійці сиділи деякий час задумавшись.
5. Незважаючи на погану погоду біля освітленого під’їзду театру панувало пожвавлення.
5. Укажіть, у якому рядку числівники вжиті відповідно до норм ОДС:
1. Менше однієї чверті даних, 50-ті роки, з 5 замовлень ми отримали лише 2.
2. Близько тисячі, книжки кількістю 7 екземплярів, пів на сьому (годину).
3. Відрядження на 2 місяці, в одному варіанті, 12 (дванадцять) стільців.
4. Субсидія в сумі 11 грн. 70коп., понад сімсот, півтора раза.
5. Більша половина працівників, завезено третину вантажу, найперший проект.
6. У якому рядку всі слова іншомовного походження написані правильно?
1. Чінгісхан, Ассіро-Вавилонія, Па-де-Кале.
2. Аджарістан, аспірін, зигзаг, Сіцілія.
3. Шізофренія, дифтонг, Алжір, Аддіс-Абеба.
4. Голландія, Марокко, Ріо-де-Жанейро, Ла-Манш.
5. Тіреоїдит, сіметрія, Лейпціг, Братіслава.
7. Мовний стиль це:
1. Різновиди текстів певного стилю.
2. Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.
3. Різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, об'єднаних спільністю території.
4. Індивідуальна манера письма поета, науковця.
5. Засоби вияву експресивності висловлюваного.
8. Найповніше визначення документа:
1. Діловий папір, що посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить доказом чого-небудь.
2. Повчальний приклад, спосіб ведення.
3. Засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумову діяльність людини.
4. Письмовий твір як свідчення про щось історичне, важливе.
9. Укажіть рядок, у якому мікротекст слова неправильний:
1. Білет на літак, квиток екзаменаційний, музична школа, музичні інструменти, писемна пам’ятка.
2. Хустка личить, пасує комірець, одягати пальто, взувати туфлі, житель краю, мешканець будинку.
3. Вітальний адрес, точна адреса фірми, лікарський халат, лікбрський препарат.
4. Налити чаю, насипати борщу, відчинити двері, відкрити банку, передплатити газету, підписати заяву.
10. Укажіть правильний варіант перекладу словосполучення «Двухдневный зароботок»:
1. Двухденний заробіток.
2. Дводенний заробіток.
3. Двохденний заробіток.
11. Укажіть рядок, у якому не дотримано правил чергування У – В:
1. Сидіти в автобусі; жила в Одесі; працював у спецодязі; успіх у творчості.
2. Погляд у майбутнє; у кінці греблі; став у нагоді; була в твоєму житті.
3. В останньому ряду; у вікнах оселі; дивилася в зошит; задивилася у небо.
4. Приніс у кишені; попросив у друга; запитати в актриси; вирости в очах.
12. Укажіть рядок, у якому допущено помилку при відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.):
1. Вісімдесяти, вісімдесятьом, вісімдесятьма, на вісімдесятьох.
2. Шести, шістьом, шістьома, на шістьох.
3. Восьмисот, восьмистам, восьмистам, на восьмистах.
4. Дев’яноста, дев’яноста, дев’яноста, на дев’яноста.
13. Укажіть рядок, у якому всі іменники чоловічого роду:
1. Сибір, перекис, аташе, фламінго, поні.
2. Путь, тюль, біль, полин, спазма.
3. Салямі, журі, шампунь, НЛО, Каїр.
4. Рояль, жаль, бароко, інтермецо, Капрі (острів).
5. Кенгуру, широчінь, ЕОМ, білль, нежить.
14. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка:
1. Далекий, пізній, молодий, гарний, холодний.
2. Срібний, могутній, швидкий, дорослий, хворий.
3. Гарячий, зелений, золотий, сухий, лисий.
4. Крижаний, маленький, зручний, важливий, собачий.
15. У родовому відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч.р. рядка:
1. Абзац, проводир, ківш, плащ.
2. Сухар, шахтар, зброяр, володар.
3. Долар, вчитель, м’яч, спокій.
4. Дарвін, ювіляр, Київ, гусляр.
5. Леннон, край, бджоляр, кресляр.
16. Наковий стиль реалізується в таких жанрах:
1. Виступ, нарис, памфлет, фейлетон, дискусія.
2. Дисертація, монографія, стаття, лекція, анотація, відгук.
3. Закон, кодекс, лист, доручення, акт.

Варіант 3
1. Поясніть різницю в значенні наведених слів, із двома парами слів (на вибір) складіть речення.
Будівельник – будівник – будівничий, лікувати – лічити, кампанія – компанія, газовий – газований, стрес – струс.

2. Запишіть подані словосполучення українською мовою.
Одержать верх, отличный по качеству, пенсия по случаю потери, писать сумму прописью, по делам службы, подавленное состояние, пресечь злоупотребление, прийти в сознание, частное определение, щекотливое обстоятельство, являться на собрание, центробежный, целесообразное решение, неопровержимый факт, учредительное собрание, ущерб компании, утвердить к исполнению, установившаяся формулировка, упразднение учреждения, упадок сил.

3. Відредагуйте подані речення та словосполучення.
1. Поступившому вночі пацієнтові видалили апендицит. 2. Профосмотр можна пройти в больниці по вівторкам. 3. Одним із проявів аллергії є шелушіння шкіри і сильний зуд. 4. Задля швидшого виздоровлення слід уважно ставитися до дозировки ліків й вживати таблетки по годинам. 5. Під час загострення гастрита возможне обільне слюновиділення і відчуття горечі в роті. 6. Больний пожалівся на біль в області серця. 7. Лікарі попереджають, що любу хворобу легше попередити, аніж лічити. 8. Прийшовши на обслідування, хворий уже перебував у важкому становищі. 9. При поступленні хворого до лікарні треба в нього обов’язково взяти пробу крові. 10. Поїхав по призначенню.

4. Запишіть складні слова правильно (разом, окремо або через дефіс).
Міськ/рада, пасажиро/кілометр, революціонер/демократ, лейб/медик, максі/спідниця, народно/пісенний, контрольно/вимірювальний, мовно/стилістичний, м'ясо/молочний, політико/економічний, до/пізна, на/рівні, всього/на/всього, де/не/де, до/дому, пів/Європи, казна/що, із/за, полу/кіпок, йди/но.

5. Визначте до якого стилю належить поданий текст. Які основні ознаки і мовні характеристики цього стилю?
О наші передчасно постарілі матері із сапкою в руках, із серпом на плечі та з болючою в очах югою! Ви не проходили гімназій. Ні вищих, ні нижчих шкіл. Вашою єдиною школою і книгою була книга землі, зерно у землі, сонце над землею і діти біля перс, і діти біля ніг.
Золоте відродження змалювало людству мадонн. А хто змалював наших босоногих мадонн із сапкою в руках чи серпом на плечі та дитям біля перс, що знали не шовки, а лише зрібне шорстке полотно?

6. Утворіть від поданих слів назви людей за місцем проживання.
Біла Церква, Галичани, Дережичі, Запоріжжя, Київ, Ланівці, Мигалівці, Новоселиця, Умань, Чернівці, Амстердам, Тріполі, Перемишляни, Хмельницький, Лозувате, Бухарест, Черкаси, Кролевець, Тернопіль, Рогатин.

7. Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях поставте, де потрібно, велику літеру.
(д)ень (д)онора, (с)вятий (д)ух, (в)елика (в)едмедиця, (б)ертолетова (с)іль, (б)удинок (а)рхітектора, (п)резидент (у)країни, (д)октор (х)імічних (н)аук, (п)ушкінський (с)тиль, (д)алекий (с)хід, (б)айкало-(а)мурська (м)агістраль, (к)иївський (т)еатр (о)перети, (г)рінченків (с)ловник, (п)роспект (н)ауки, (м)іністерство (з)акордонних (с)прав (у)країни, (м)аршал (а)віації, (о)рганізація (о)б’єднаних (н)ацій, (д)ев’ята (с)имфонія (б)етховена, (д)ень (п)еремоги, (п)алеозойська (е)ра, (з)апоріжчина.

8. Запишіть подані власні назви українською мовою.
Ткачев, Волобуев, Свечкарев, Артеменко, Бессонов, Зоин, Погорелов, Соломяник, Фадеева, Кирпичев, Рассоха, Китаин, Калачев, Грабарь, Суббота, Водопьянов, Киселева, Комиссаренко, Ильин, Твердохлеб, Меньшов, Сукачев, Рижский, Каменева, Литварь, Кощеева, Сиделкин, Звягинцев, Пиотровский, Пилипьюк, Обь, Одесса, Волжск, Верхотурье, Могилев.

9. Переписати слова, вставляючи, де потрібно, пропущену літеру або знак.
Канйон, кре, варте, Ццерон, белєтаж, портє, стервятник, Арстотель, ревю, прортет, конферансє, фзеляж, ажотаж, бруквяний, бюїк, сюїта, монпасє, Люсєн, Лавуазє, шинйон, медвяний, мишяк, Хюстон, Пхненян, В’єнтян, адюнкт, компанйон, дитясла, курйоз, портєра, парашт, кпарис, вінєтка, камариля, дзвякнути.


10. Подані іменники поставте у формі кличного відмінка однини.
Галина Петрівна, Ганя, Соня, мама, сестра, молодиця, вулиця, робітниця, круча, листоноша, мрія, Микола, Лука, Євгенія Романівна, сонце, боєць, люди, вість, гусляр, Кравців, колега Петренко, курча, молодь, ріка, зоря, Олег, дощ, суддя, бабуся, блискавиця, ім’я, імена, ягня, мазь, матері.

11. Тести.
У якому рядку всі слова утворені неправильно:
1. Медично-біологічний, незаживаюча рана, стискаючий, обезболюючий, відхаркуючий.
Отруюючий, слизистий, болезаспокійливий, хіміко-медичний, знеболюючи.
Супроводжуюче захворювання, одужання, померлий, гальмівний, лікуючий лікар.
Зміцнювальна гімнастика, лікарський фах, знезараження, жарознижуюче, область серця.
Незагойна рана, переносник, слизовий, заживлення, оброблюючий.
У якому рядку всі пари слів є синонімами:
Музикальний – музичний, теорема – аксіома, циркуляція – обіг, людський – людський.
Сонце – сон це, переводити – переказувати, чільний – почесний, епідемія – почесть.
Тепер – зараз, автентичний – справжній, документознавство – діловодство, примат – вищість.
Коштувати – вартувати, привласнювати – присвоювати, колізія – зіткнення, лупа – лупб.
Лицар – рицар, процес – перебіг, континент – материк, хворобливий – хворовитий.
Основоположником сучасної української літературної мови вважають:
1. І. П. Котляревського.
2. Т. Г. Шевченка.
3. Лесю Українку.
4. Правильно оформлено цитату в реченні:
1. Шевченко був глибоко переконаний: що український народ порве кайдани колоніалізму, тому й заявляв „Встане правда! Встане воля!”.
2. Олесь Гончар пише, що Леся Українка: „поряд із Шевченком, Франком, Панасом Мирним, Коцюбинським... наполегливо розвивала й зміцнювала літературну мову...”
3. У статті про О.Кобилянську сказано, що „Класичним зразком алегоричної мініатюри є її поезія у прозі „Рожі”.
4. Рядки з поезії І.Франка „лиш боротись – значить жить”; „книги – морська глибина”; „якби ти знав, як много важить слово” давно вже стали афоризмами.
5. Життя іде і все без коректур,
І як напишеш, так уже і буде.
Ліна Костенко
5. Виберіть рядок, у якому неправильно поєднано числівники з іменниками.
1. З першим вересня, одна четверта зошита, півтора аркуша, три професори.
2. Півтораста карбованців, дев’ятеро ножиць, п’ятнадцятий кілометр, вісім апельсинів.
3. Чотири доцента, семеро жінок, три сини, четвертому класу.
4. Півтори години, шість жінок, троє поросят, трьом пташкам.
5. П’ятистам сімдесятьом трьом тоннам, п’ятьом чоловікам, сімдесяти восьми жінок, сто три блокноти.
6. Знайдіть рядок у якому всі слова написані правильно:
1. Гамма-глобулін, анестезія, інактівація.
2. Анамнез, гіперемія, ейфорія, гайморіт.
3. Абсорбація, анамнез, синдром, дифузія.
4. Діфузія, діурез, іррадіація, міоз.
5. Дезинфекція, олугурія, пароксізм, петехія.
7. Державна мова це:
1. Закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов'язкове в органах державного управління та діловодства.
2. Головний засіб соціалізації.
3. Єдина національна мова українського народу.
4. Засіб творення духовної культури.
5. Найважливіший універсальний засіб спілкування.
8. Документи не виконують такі функції:
1. Служать писемними доказами якогось факту, джерелами певної інформації.
2. Служать для передачі ймовірної інформації.
3. Відтворюють факти діяльності установи, організації, підприємства.
4. Виступають як предмет і як результат праці в управлінській діяльності.
9. Укажіть рядок, у якому наведено словосполучення зі стилістичною помилкою:
1. Говорити українською мовою – говорити по-українському – говорити по-українськи.
2. Додати до вище сказаного – додати до щойно сказаного – додати до сказаного попереду.
3. Заввишки триста метрів – висотою у триста метрів.
4. Згідно з рішенням – відповідно до рішення.
5. Тримоторний літак – трьохмоторний літак.
10. Укажіть правильний варіант перекладу речення «Назначить деловую встречу на восемь часов вечера»:
1.Назначити ділову зустріч на вісім годин вечора.
2.Назначити ділову зустріч на восьму годину вечора.
3. Призначити ділову зустріч на двадцяту годину.
4. Призначити ділову зустріч на вісім годин вечора.
11. Вкажіть рядок, у якому допущено помилку при чергуванні приголосних:
1. Чеський, турецький, козацький, убозтво.
2. Грецький, птаство, городництво, сивашський.
3. Каліцтво, узбецький, комашці, криворізький.
4. Ткацький, кавказький, прилуцький, казахський.
12. Укажіть рядок, у якому допущено помилки при відмінюванні кількісних числівників:
1. На восьмистах, п’ятьмастами, на трьохстах.
2. Із сорока восьми, сімдесятьма, двох тисяч восьмисот.
3. Трьомами, з чотириста сімдесяти восьми, п’ятидесяти.
4. Сімдесяти дев’яти, дев’ятьмастами, п’ятнадцятьома.
13. Укажіть рядок, у якому всі іменники жіночого роду:
1. Купіль, Чилі, міль, соло, фрикасе.
2. Лідер, Фудзіяма, інженер, Сиваш, директор.
3. Цеце, міледі, есперанто, путь, Міссісіпі.
4. Умань, зала, СДПУ, доцент, болеро.
5. Розкіш, зелень, місіс, суахілі, приязнь.
14. Присвійними є всі прикметники рядка:
1. Міністрів наказ, Оксанин кабінет, дівочий танець, лебединий пух.
2. Вовчий апетит, Охрімова свита, ведмежа лапа, лебедина вірність.
3. Лебедина пісня, вовче лігво, материнська ласка, батьківська любов.
4. Куряче перо, зозулине яйце, мавпячий хвіст, сестрин зошит.
15. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) і-у(-ю) залежно від значення чи наголосу мають усі іменники ч.р. рядка:
1. Поштовх, відмінок, Родос, шлунок.
2. Абзац, десяток, тиждень, лиман.
3. Галас, понеділок, палац, червінець.
4. Рахунок, листопад, стіл, лист.
5. Міст, хліб, паркан, спирт.
16. Науковий стиль має своїм призначенням:
1. Формувати громадську думку.
2. Подати інформацію через художній образ.
3. Точно викласти наукову інформацію.

Варіант 4
1. Поясніть різницю в значенні наведених слів, із двома парами слів (на вибір) складіть речення.
Буланий – булатний, величний – величальний, лікарняний – лікарський – лікбрський – лікувальний, консультативний – консультаційний, шкірний – шкіряний.

2. Запишіть подані словосполучення українською мовою.
Ужесточить требования, текучесть кадров, текущий счет, состав исполнителей, состоять в должности, стечение обстоятельств, ставить в известность, справиться в канцелярии, списать в расход, расторгать сделку, расходная накладная, продавать в розницу, служащий банка, смета предприятия, по долгу службы, смещать с должности, следующим будет выступать, свести на нет, с готовностью приму предложение, разубеждать оппонента.

3. Відредагуйте подані речення та словосполучення.
1. На слідующій неділі в продажі з’являться справочники для вступаючих у вищі учбові заклади. 2. Вірний діагноз, котрий поставив лікуючий лікар, спас життя пацієнту. 3. Пройшовши практику, студенти отримують більш великий досвід роботи зі спеціальності. 4. Відвідуючі виставку переслідують мету ознайомитися з новинками сучасного мистецтва. 5. Головуючий на зборах повідомив про зміни в розписі на слідуючу неділю. 6. Поступили жалоби пацієнта на головокруженіє, легке недомагання та сильну тошноту. 7. Участковий лікар констатував у хворого сильні приступи кашлю. 8. На другій стороні вулиці. 9. В школі під час медицинського огляду встановлено наявність чесотки. 10. Справку студентці видано для пред’явлення по місцю проживання.

4. Запишіть складні слова правильно (разом, окремо або через дефіс).
Зоре/носець, телефон/автомат, кіно/репортаж, танц/майданчик, стоп/кадр, військово/повітряний, народно/визвольний, вйськово/полонений, фінансово/промисловий, лінгво/стилістичний, на/багато, без/вісти, на/гора, в/цілому, геть/чисто, пів/Канади, який/не/який, полу/вер, скільки/не/будь, де/який.

5. Визначте, до якого стилю належить поданий текст. Які основні ознаки і мовні характеристики цього стилю?
Ясная зоре нашого кону! Славетна пані-добродійко, Маріє Костянтинівно!
Городяни запрошують Вас взяти участь у виставі «Наталка-Полтавка» під час святкування постанови пам’ятника нашому славетному письменникові Котляревському. До їх запросин ударяюсь і від себе до Вас, наша ясне Зоре, з низьким уклоном

6. Утворіть від поданих слів назви людей за місцем проживання.
Анкара, Мехіко, Чернігів, Черкащина, Харків, Стрий, Львів, Полтава, Козятин, Самарканд, Вінниця, Дрогобич, Білгород, Городенка, Думичі, Дніпропетровськ, Сараєво, Мукачеве, Коломак, Лисичанськ.

7. Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях поставте, де потрібно, велику літеру.
(с)іверщина, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни, (п)салтир, (д)екларація (п)рав (л)юдини, (д)ержавний (б)юджет (у)країни, (с)ередні (в)іки, (в)іттова (х)вороба, (у)країнська (ф)армацевтична (а)кадемія, (т)итан, (в)сесвітній (д)ень (з)доров’я, (д)руга (с)вітова (в)ійна, (б)альзаківські (т)радиції, (н)аціональний (б)анк (у)країни, (п)івденно-(з)ахідна (з)алізниця, (з)апорізька (к)онференція, (м)іжнародна (о)рганізація (п)раці, (с)узір’я (в)еликого (п)са, (з)олоті (в)орота, (п)артія (з)елених, (т)овариство (у)країнської (м)ови.


8. Запишіть подані власні назви українською мовою.
Дергачева, Дремова, Никитин, Миодович, Кочев, Лукьянов, Раич, Ивич, Козиолецкий, Легких, Алексеев, Литвинов, Сергеев, Дернов, Георгиев, Демьянов, Вересаєв, Веревкин, Дьяконов, Писарев, Пришвин, Карпъюк, Козинец, Мацеев, Чикиль, Татищеев, Пясецкий, Ефимов, Саласьев, Голицын, Белград-Днестровский, Румыния, Гималаи, Кижи, Рижский залив.

9. Переписати слова, вставляючи, де потрібно, пропущену літеру або знак.
Компанйон, верфяний, бона, Срія, русист, беладона, дистибютор, анали, Сцлія, арфяр, конюктивіт, дфрнцаця, іреальність, чпси, Робеспєр, трансєвропейський, бароко, нкотнамд, продосн, Вчеслав, фортсмо, котнамд, Сюзен, апендцт, сенйор, месє, серозний, архпастор, пені, квартирєр, іммобілізувати, еспанйолка, гранулома, алянс, квінтилйон.

10. Подані іменники поставте у формі родового відмінка однини.
Термін, попит, товар, контроль, Арарат, Красний Лиман, Буг, щавель, токсикоз, білок, цент, банк, апендикс, водень, плід, анабіоз, флегматик, опік, інсайдер, неон, аналітик, кашель, шприц, гіпс, нежить, об’єкт, понеділок, стафілокок, факторинг, попит, мозок, акр, овес, бір, наряд.

11. Тести.
У якому рядку всі слова утворені неправильно:
1.Обтяжувальний, закріплюючий, записувальний, понижуючий, оцінювальний.
Закріпний, переважний, прилягаючий, шкіро-алергійний, випереджальний.
Статева збуджуваність, покращуючий, фоторенсибілізуючий, переважаючий, гіпоглікемійний.
Науково-дослідний, зменшувальний, розпилюючий, зневоднювальний ефект, неспростовуючий.
Відхаркуючий, утворювальний, супроводжуючий, чотирьохгорбикове тіло, легко збуджувальний.
2. У якому рядку всі пари слів є синонімами:
Старий – старовинний, їда - їжа, ніс (воду)– ніс (човна), емоційний – емоціональний.
Ментальний – душевний, смаковий – смачний, в’язка – в’язкб, менеджер – менеджмент.
Стародавній – старовинний, трансформувати – перетворювати, лісистий – лісовий, лікарський – лікувальний.
Генерація – покоління, репродукція – відбиток, травмувати – роз’ятрювати, флегматичний – млявий.
Галицизм – галліцизм, житель – мешканець, спорадичний – поодинокий, богатирський – багатирський.
3. Мовний етикет це:
1. Використання різноманітних засобів вираження думок.
2. Типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення.
3. Виділення найважливіших місць свого висловлювання.
4. Укажіть речення, у якому пропущено тире:
1. З усього відчувала сьогодні має статися щось важливе.
2. Нема без втрати перемоги без горя радості нема.
3. Танцюють зорі на мороз чималий показують.
4. Небо все яснішає з-за видноколу показується повний місяць.
5. У гаю, гаю вітру немає місяць високо зіроньки сяють.
5. Виберіть рядок, у якому неправильно поєднано числівники з іменниками:
1. Восьмеро учнів, одна сьома кілограма, сімнадцять грамів, тридцять чотири кілометри.
2. Одна ціла і вісім десятих метра, тридцять три сестри, двадцять чотири зошити, обидві жінки.
3. Два зошити, дві третіх сторінки, перші заморозки, сім картоплин.
4. Ста двадцяти кілограмам, півтораста тонни, семеро рядів, одна ціла і одна третя метра.
5. Троє друзів, одинадцятеро чоловіків, три професори, перше кохання.
6.Знайдіть рядок, у якому всі слова іншомовного походження написано відповідно до норм українського правопису:
1. Полакіурія, енофтальм, епікріз, гематурія.
2. Піурія, мідріаз, ціаноз, діфузія, сколіоз.
3. Екзофтальм, олігурія, кіфосколіоз, плевро-перікардіальний.
4. Діагноз, ніктурія, кіфоз, сістолічний.
5. Гематурія, діурез, менструація, іктеричність.
7. Літературна мова це:
1. Мова радіо, телебачення.
2. Національна мова.
3. Унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей.
4. Мова, якою ми користуємося в побуті.
5. Нижча форма загальнонародної мови.
8. Поділ документів на групи не здійснюється за такими ознаками:
1. Способом фіксації інформації.
2. Змістом.
3. Способом оформлення.
4. Видом.
5. Найменуванням.
6. Складністю.
7. Місцем виникнення.
9. Укажіть рядок, у якому неправильно підібрано синонім:
1. Худий – кістлявий, сміливий – хоробрий, перевірка – контроль, жити – мешкати.
2. Червоний – пурпуровий, суворий – жорстокий, доказ – аргумент, кавалерія – кіннота.
3. Піднесення – імпульс, сердитися – гніватися, автобіографія – життєпис.
4. Повідомляти – інформувати, жаданий – бажаний, точний – конкретний, форсувати – прискорювати.
5. Слухатися – підкорятися, випадки – події, ввічливо – привітно, аеродром – літовище.
10. Укажіть правильний варіант перекладу словосполучення «Без двадцати минут десять»:
1. Без двадцяти хвилин десять.
2. Без двадцяти хвилин десята.
3. За двадцять хвилин десята.
4. За двадцять хвилин десять.
11. Укажіть рядок, у всіх словах якого відбувається чергування при зміні форми:
1. Серце, гарячий, вісім, корінь.
2. Шостий, голова, ломити, ніч.
3. Гриміти, пекти, осінь, стовп.
4. Лізти, село, шовк, стерти.
12. Укажіть рядок, у якому у відмінкових формах числівників допущено помилки:
1. П’ятистами шестистдесятьма вісьмома, п’ятьома, дев’яносто вісьмох.
2. П’ятдесяти трьох, сорока восьми, дев’ятисот дев’яноста п’яти.
3. Сімома, десятьма, дев’ятьома.
4. Семистам тридцятьом сімом, п’ятдесяти чотирьох, п’ятнадцятьома.
13. Укажіть рядок, у якому всі іменники жіночого роду:
1. Абрикос, манго, АТС, людяність, болеро.
2. Різь, плакса, птаха, змія, секретар.
3. ЧАЕС, Міссурі, Перу, жирафа, фрау.
4. Бандероль, корогва, макака, котеня, сирота.
5. Педаль, івасі, Тбілісі, ледащо, лоша.
14. Присвійними є всі прикметники рядка:
1. Соколине полювання, езопова мова, куряча лапа, золоті руки.
2. Вовчий хвіст, гусяче перо, шевченкові твори, директорів кабінет.
3. Ведмежий кожух, дівочі вуста, риб’ячий хвіст, бараняча впертість.
4. Лесина поезія, братова книга, риб’ячий жир, куряча сліпота.
15. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) і-у(-ю) залежно від значення чи наголосу мають усі іменники ч.р. рядка:
1. Капітал, зал, землетрус, майданчик.
2. Кишечник, місяць, достаток, синус.
3. Хист, момент, ідеал, відсоток.
4. Номер, метр, ідеал, дисонанс. вір, міст, апарат.
5. Двір, міст, апарат, предмет.
16. Науковому стилю властиві такі мовні засоби:
1. Побутова лексика, фразеологія, неповні речення тощо.
2. Суспільно-політична лексика, емоційно-забарвлені слова, риторичні запитання, повтори тощо.
3. Терміни, таблиці, схеми, графіки, наукова фразеологія посилання, цитати, складні синтаксичні конструкції.

Варіант 5
1. Поясніть різницю в значенні наведених слів, із двома парами слів (на вибір) складіть речення.
В’язи – м’язи, гармонійний – гармонічний, особистий – особовий, потоковий – поточний, споживацький – споживний – споживчий.

2. Запишіть подані словосполучення українською мовою.
Разногласие по основным вопросам, настоятельная просьба, проектно-изыскательные работы, пришли в негодность, причитается к оплате, приступить к обсуждению, присоединиться к чьему-либо мнению, принять решительные меры, принять к сведению, принимать во внимание, прения по докладу, прибегать к суровым мерам, привлекать к ответственности, привлекать к работе, пригодный к употреблению, прийти к согласию, прилагать усилия, по причине чего, по усмотрению начальства, покупать в рассрочку.

3. Відредагуйте подані речення та словосполучення.
1. Робочий захворів грипом, що й змусило його взяти медичну справку про непрацездатність. 2. Запущена хвороба завжди важко виліковується. 3. За захистним імунітетом організма завжди потрібно слідкувати. 4. Вірна смерть. 5. В доповіді виступаючого мова йшлася про необхідність прививок. 6. Було досягнуто високого рівня якості продукції, запланованого нашим підприємством. 7. У виступі міністра освіти висвітлювалося його бачення шляхів реформи освіти. 8. Школярі навчалися у просторому класі, який переобладнали. 9. Подавлений настрій інколи вказує на наявність психіатричних розладів. 10. Наслідкові хвороби часто співставляють з вродженими хворобами, насправді це невірно.

4. Запишіть складні слова правильно (разом, окремо або через дефіс).
Вело/мото/спорт, авіа/десант, аван/сцена, арт/полк, молочно/кислий, східно/український, військово/спортивний, народно/демократичний, науково/технічний, приватно/власницький, коли/не/коли, сама/самотою, на/пам'ять, час/від/часу, ось/ось, де/коли, як/от, невідь/як, пів/Росії.

5. Визначте до якого стилю належить поданий текст. Які основні ознаки і мовні характеристики цього стилю?
Людина створила культуру, а культура – людину. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови. Культура – це не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного, до праці, до мови.

6. Утворіть від поданих слів назви людей за місцем проживання.
Мінськ, Осло, Москва, Тростянець, Ужгород, Сімферополь, Новотроїцьке, Липець, Миколаїв, Луганськ, Козелець, Бориспіль, Дубівці, Житомир, Буковина, Миропіль, Тарутине, Ржавець, Крихітці, Чернігівщина.

7. Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях поставте, де потрібно, велику літеру.
(е)зопова (м)ова, (к)онституційний (с)уд (у)країни, (с)вято (п)еремоги, (г)олова (в)ерховної (р)ади, (к)оран, (с)оьма (с)имфонія (ш)остаковича, (м)іжрегіональний (і)нститут (у)досконалення (л)ікарів, (с)лужба (б)езпеки (у)країни, (н)аціональна (а)кадемія (н)аука (у)країни, (п)ушкінські (р)укописи, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (о)деська (а)втострада, (д)ругий (з)’їзд (н)ародних (д)депутатів (у)країни, (п)іфагорова (т)еорема, (а)нгел, (г)олова (ф)онду (д)ержавного (м)айна (у)країни, (г)енеральний (к)онструктор, (б)уковинський (к)рай, (б)ілий (д)ім, (а)рка (д)ружби (н)ародів.

8. Запишіть подані власні назви українською мовою.
Лихачев, Щипачев, Оболенский, Заикин, Мясоедов, Наседкин, Пресняков, Терлецкий, Ручьев, Рабинович, Енисей, Синев, Непейвода, Алехина, Пивоваров, Машинский, Алентов, Грибоєдов, Панаєв, Ржевский, Лазарев, Рассыпкин, Водолажский, Октябрева, Секешев, Свечкарь, Веткин, Лесникова, Одесский, Синицын, Заволжье, Новочеркасск, Кременчуг, Екатеринослав, Ровно.

9. Переписати слова, вставляючи, де потрібно, пропущену літеру або знак.
Етєн, рутвяний, амдопрн, арєргард, артмія, Бразля, папілйотки, дпгмнтаця, напівяпонець, мантиля, дфузя, лосйон, гриляж, нкця, кабалєро, бенздрлхлорд, безязикий, кутюрє, мадона, секюриті, калкутський, бєф, варєте, бона, різбяр, гілйотина, радкулт, аудт, пца, терєр, дстлят, дстрбютор, жирафячий, тазолн, опозційний.

10. Подані іменники поставте у формі родового відмінка однини.
Автоклав, адельфан, шунт, медпункт, абсцес, рентген, стоматит, клапан, радіус, скальпель, фермент, аквапарк, рубець, віварій, Кривий Ріг, Синевир, Лондон, бюлетень, наркоз, розчин, бузок, нежить, ярмарок, вірус, фунт, ансамбль, теніс, клен, трубопровід, електроліз, кисляк, дощ, коридор, цукор, портфель.

11. Тести.
1. У якому рядку всі слова утворені правильно:
1.Розпилювальний, слабогіпотензійний, салюбілізуючий, посилюючий, епідеміологічний.
2.Неспростовний доказ, відхаркувальний, оцінюючий, випереджаючий, науково-дослідницький.
3.Прилеглий, зменшуючий, утворюючий, гіпоглікемічний, легкозбуджуваний.
4.Супроводжувальний, шкірно-алергічний, судинозвужувальний, зневоднюючий ефект, розпилювальний.
5. Обтяжуючий, чотиригорбикове тіло, покращувальний, переважаючий, слабо гіпотензивний.
У якому рядку всі пари слів є омографами:
Виконання – виконбння, ніс (воду – ніс (човна), пила (іменник) – пила (дієслово), три (оцінка) – три (відтерти).
Бтлас – атлбс, збмок – замук, стрес – струс, примірник – екземпляр.
Вегетативний – вегетаційний, фактор – чинник, в’язка – в’язка, лэпа – лупб.
Феномен – явище, пігмент – барвник, еластичний – пружний, інстинктивний – підсвідомий.
Плбчу – плачэ, робути – руботи, мэка – мукб, вигода – вигуда.
3. Мета мовлення офіційно-ділового стилю – це:
1. Вплив на думки і почуття людей за допомогою художніх засобів.
2. Регулювання офіційно-ділових стосунків.
3. Виховний вплив на особистість.
4. У якому реченні допущено помилки при прямій мові?
1. Проводжає мати сина і шепоче: „Мужній будь!”
2. „Панове судді, я прошу пробачення”, – сказав Горбань.
3. „Крім того, ми вже так заморочені, – сказав суддя, – що ще не з’ясували, а чи були у неї в тому злочині помічники...”
4. „Яка ти розкішна, земле, – думала Маланка. – радісно прикрашати тебе зелом, заквітчати квітами”.
5. „Ти все запам’ятала?” – спитав він і додав: – Зустрінемося завтра”.
5. Укажіть, у якому рядку числівники вжиті відповідно до норм ОДС:
1. Більша половина працівників, завезено третину вантажу, найперший проект.
2. Субсидія в сумі 11 грн. 70к., понад сімсот, півтора раза.
3. Близько тисячі, книжки кількістю 7 екземплярів, пів на сьому (годину).
4. Менше однієї чверті даних, 50-ті роки, з 5 замовлень ми отримали лише 2.
5. Відрядження на 3 місяці, в одному варіанті, 12 (дванадцять) стільців.
6. У якому рядку всі слова написані правильно:
1. Каротін, локалізація, консістенція, алергія.
2. Протодіастолічний, перістальтіка, пальпація.
3. Пульсація, кардіопульмональний, глосіт, дізурія.
4. Пігментація, карієс, патологія, асцит, симптом.
5. Атрофія, перітонеальний, перкусія, лапаротомія.
7. Офіційно-діловий стиль це:
1. Мова ділових паперів.
2. Єдність художніх образів і форм їх вираження.
3. Письмове знаряддя, яке використовувалося в часи середньовіччя.
8. Розрізняють документи: письмові, графічні, фото- і кінодументи, фотодокументи за:
1. Найменуванням.
2. Способом фіксації.
3. Призначенням (змістом).
9. Укажіть рядок, у якому всі іменники незмінювані:
1. Сомбреро, трюмо, маестро, вікно, табу.
2. Ранчо, Калькутта, жалюзі, Го, шосе.
3. Дзюдо, пальто, досьє, журі, Туапсе.
4. Дідро, депо, кольє, манто, Мехіко.
5. Жабо, кайло, кафе, кенгуру, конферансьє.
10. Укажіть правильні варіанти узгодження числівників з іменниками:
1. До першого лютого.
2. З першим лютим.
3.З першим лютого.
4. На перше лютого.
5. На перше люте.
11. Укажіть рядок, де у всіх словах відбулося спрощення в групах приголосних у вимові й на письмі:
1. Безвиїзний, безкорисливий, учасник, контрасний.
2. Пристрасний, свиснути, доблесний, ненависний.
3. Полезахисний, компосний, шіснадцять, цілісний.
4. Корисний, зап’ясний, заздрісний, почесний.
12. Укажіть рядок, у якому у відмінкових формах числівників допущено помилки:
1. Шістьомастами шістдесятьма вісьмома, дев’ятьох, сорока п’ятьом.
2. Семисот восьми десятьох вісьмох, стам двом, семи десяти.
3. Шістдесяти сімом, ста п’ятдесяти двох, шістнадцятьома.
4. Вісьмома, восьмистам дев’яноста дев’ятьом, сімдесяти.
13. Укажіть рядок, у якому всі іменники середнього роду:
1. Баку, Онтаріо, мурло, рагу, кашне.
2. Чилі, алое, нетто, збіжжя, Байкал.
3. Ягня, брутто, піддашшя, листоноша, брехло.
4. Симпатяга, іврит, сорго, ЗДМУ, гер.
5. Редактор, єхида, філе, кашпо, какаду.
14. Відносними є всі прикметники рядка:
1. Залізна брама, дощовий день, порцелянова тарілка, український часопис.
2. Сільський житель, щедрий вечір, паперовий журавлик, орлиний зір.
3. Теплий одяг, зимовий вечір, давній друг, мертва хватка.
4. Книжковий магазин, сестрин портфель, зрошувальний сезон, ведмежа послуга.
15. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) і-у(-ю) залежно від значення чи наголосу мають усі іменники ч.р. рядка:
1. Ніл, відбій, опік, автомобіль.
2. Додаток, процент, байрак, екзамен.
3. Камінь, акт, блок, інструмент.
4. Алтай, іспит, світогляд, чисельник.
5. Алжир, уривок, синтаксис, синтез.
16. До найтиповіших наукових текстів відносять:
1. Таблиця, заява, автобіографія, доручення, угода.
2. Нарис, оповідання, стаття, фейлетон.
3. Тези, програма, реферат, відгук, монографія.

Варіант 6
1. Поясніть різницю в значенні наведених слів, із двома парами слів (на вибір) складіть речення.
Військовий – воєнний, відпуск – відпустка, голосистий – голосний – голосовий, дослідний – дослідницький, стан – становище.

2. Запишіть подані словосполучення українською мовою.
Предупредительные мероприятия, предоставить возможность, предварительное рассмотрение, поставить на вид, поставить в пример, поставить вопрос ребром, от нечего делать, отраслевая программа, отстраниться от дел, отмена льгот, сопроводительное письмо, письмо с уведомлением, по делам службы, соблюдать очередь, оценить по достоинству, по имеющимся сведениям, по небрежности работника, по обоюдному согласию, наложенным платежом, обжаловать решение.

3. Відредагуйте подані речення та словосполучення.
1. Із-за хвороби математичка пропустила на роботі цілу четвертеть. 2. Завдяки постоянним приступам гіпертонічної кризи він не здав зимову сесію. 3. Він переведе по моєму дорученню любий текст на англійську мову. 4. Це лишній раз доводе його професіональну компетенцію. 5. У грудні місяці у нас будуть проводитися святкові міроприємства. 6. Студенти, що не приймали участь в змаганнях, будуть додатково діжурить. 7. Кістляві пальці. 8. Робочі зробили план по виробництву продукції, не дивлячись на обставини. 9. Тяжке проходження хвороби являється наслідком її запущеності. 10. Під час взяття проби крові особливу увагу звертають на те, як вона згортається.

4. Запишіть складні слова правильно (разом, окремо або через дефіс).
Авто/фургон, арт/директор, авіа/клуб, мікро/аналіз, лже/патріот, паравозо/будівний, зерно/бобовий, народно/поетичний, гостро/дефіцитний, задньо/піднебінний, по/польськи, у/чотирьох, не/сьогодні/завтра, від/тепер, до/побачення, як/небудь, напів/голий, по/під, наче/б/то, отож/бо.

5. Визначте до якого стилю належить поданий текст. Які основні ознаки і мовні характеристики цього стилю?
- Блін, Роберт, я тут за цілий місяць може скільки не розмовляла, як оце з тобою. Ось тільки чому ж ми оце практикуємо Інгліш, а не Еспаньйоль? Як ти там, албас о но албас?
- Трошки гірше ніж російською. Знаю слова «грасіас» і «адьйос».
- Малувато.

6. Утворіть від поданих слів назви людей за місцем проживання.
Вашингтон, Сант-Яго, Лозуватка, Кіровоград, Поморяни, Біликівці, Керч, Донеччина, Лондон, Ліма, Варва, П’ятихатки, Баку, Саки, Кременчувате, Січеславщина, Богородчани, Думенки, Буенос-Айрес, Севастополь.

7. Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях поставте, де потрібно, велику літеру.
(р)еспубліка (є)гипет, (т)овариство (ч)ервоного (х)реста, (з)бройні (с)или (у)країни, (н)аціональна (р)ада (д)емократичної (п)артії (у)країни, (д)ержавна (т)ретьяковська (г)алерея, (м)узейний (п)ровулок, (б)абабин (я)р, (г)етьманщина, (с)пасівка, (о)рден (п)ошани, (у)каз (п)резидента (у)країни, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (п)резидія (к)абінету (м)іністрів (у)країни, (в)етхий (з)аповіт, (в)елика (в)ітчизняна (в)ійна, (в)еликодній (т)иждень, (в)еликий (в)із, (в)ідкрите (а)кціонерне (т)овариство, (л)ікарня (ш)видкої (д)опомоги, (н)адзвичайний і (п)овноважний (п)осол.

8. Запишіть подані власні назви українською мовою.
Агеев, Карамзин, Бакунин, Оленин, Папанин, Тропинин, Филатов, Строев, Серов, Петров, Писарев, Яковлев, Белинский, Анненков, Караваев, Одоевский, Мокриев, Плещеев, Чародеев, Пересветов, Огарев, Алешин, Семушкин, Налетов, Чебыкин, Дегтярев, Матвеев, Химич, Зиновьев, Надеждин, Евстафьев, Марьянушкин, Тольятти, Иерусалим, Гибралтар.

9. Переписати слова, вставляючи, де потрібно, пропущену літеру або знак.
Пенюар, вербя, цвяхувати, горелєф, адютант, Члі, Свярослав, мавпячий, жрі, Рішелє, Кордлєри, Кабалє, Алжр, Рвєра, Амєн, дзель, голандський, скпдар, конфеті, фарнгт, новокан, Сцлія, морквяний, краковяк, метлцлюлоза, марселєза, бфштекс, пенцлн, креатнн, торфяний, Ружє, Рейкявік, кянті, ОКейсі, Дзель.

10. Подані іменники поставте у формі родового відмінка однини.
Сиваш, Дізель, полонез, університет, камінь, Сибір, сорт, ситець, вокзал, Туніс, кашель, листопад, квартал, Кавказ, Зелений Гай, Кашмір, мільйон, гараж, сушняк, телеграф, синус, астероїд, шлунок, іней, карат, ренклод, стравохід, деканат, шилінг, болід, спосіб, товар, зефір, мотор, накип.

11. Тести.
1. У якому рядку всі слова утворені неправильно:
Записувальний, випереджаючий, науково-дослідницький. посилювальний, переважаючий.
Закріплюючий, утворюючий, фоторенсибілізувальний, супроводжувальний, шкіро-алергійний.
Статева збудливість, відхаркуючий, зменшувальний, обтяжуючий, гіпоглікемічний.
Зневоднювальний ефект, судинозвужуючий, понижувальний, оцінюючий, розпилювальний.
Слабогіпотензивний, обтяжувальний, покращувальний, епідеміологічний, покращувальний.
У якому рядку всі пари слів є омографами:
Пам’ятка – пам’ятник, адресат – адресант, монументальний – величний, натура – природа.
Комплекція – статура, гіпотеза – припущення, експеримент – проба, імпульс – поштовх.
Акумулювати – накопичувати, контакт – контракт, до – від, ущент – ущерть.
Гіпертонія – гіпотонія, камінний – кам’яний, століття – сторіччя, говорити – пророчити.
Дзвуни – дзвони, засипати – засипбти, прийми – прийми, убід – обід.
Графічна норма – це:
1. Правильна вимова звуків.
2. Правильна передача звуків на письмі.
3. Правильний запис тексту в фонетичній транскрипції.
4. У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки:
1. На обрії – химерна поема.
2. Син припадає до материнської руки, а мати – до синової голови.
3. Книги – морська глибина.
4. Порожня бочка гудить, а повна мовчить.
5. Слово то дивний витвір людини.
5. З’ясуйте, у якому рядку неправильно поєднано числівники з іменниками:
1. Двадцятий сантиметр, п’ятсот тонн, двоє дверей, четверо ведмежат.
2. Двоє разів, дев’ятеро сестер, восьмеро воріт, восьмеро столів.
3. Два товариші, двадцятеро гравців, двоє хлопчиків, десятеро курчат.
4. Троє поросят, обидві подруги, дев’яносто два роки, дві третіх сторінки, перші заморозки.
5. Сімдесят п’ятий день, двадцять два зошити, одинадцятеро чоловіків, перше кохання.
6. У якому рядку всі слова написано згідно з нормами українського правопису:
1. Аускультація, пілородуоденальна ділянка, сіндром.
2. Діспенсія, амілаза, антацід, туберкульоз.
3. Білірубін, ферменти, амоксіцілін, гепатит.
4. Фіброгастроскопія, симптом менделя, рініт.
5. Рентгенологія, кларитроміцин, омепразол, паратит.
7. Основною ознакою офіційно-ділового стилю є:
1. Вживання побутової лексики.
2. Широке використання емоційно-забарвленої лексики.
3. Наявність реквізитів, що мають певну черговість.
8. Розрізняють: вказівки, доручення, заяви, звіти, накази, протоколи, службові записки за:
1. Змістом (призначенням).
2. Назвою (найменуванням).
3. Видом (формою).
4. Складністю.

9. Укажіть рядок, у якому порушені норми милозвучності:
1. Наш учитель, там у житах, вчитися в інституті.
2. Вірю в пам’ять, ішов у поле, одягнена у форму.
3. Сосна і ялина, батьки і діти, Олена і Іван.
4. Василь і Галина, поїхала в Острог, купалася в озері.
5. Працював уночі, радилася з онуками, були в гостях.
10. Укажіть правильні варіанти узгодження числівників з іменниками:
1.Півтора року.
2.Півтора роки.
3.Півтора місяці.
4.Півтора місяця.
5.Два з половиною місяці.
6. Два з половиною місяця.
11. Укажіть рядок, у якому порушено правила чергування у-в, і-й, з-із-зі:
1.Видатних учених, крок уперед, сини і онуки, в наш вік, замітки зі залу суду.
2. Петро й Іван, наш учитель, яка вже довела, робота зі слухачами, село й місто.
3. Будь зі мною, я з тобою, знав вірші, із задоволенням піду, ми і вони.
4. Один з кращих, з перших днів узятися, а в нас краще, він і вона, рідний край усіх нас.
12. Укажіть рядок, у всіх числівниках якого відмінюються обидві частини:
1. Дев’яносто, тридцять, вісімсот, вісімдесят.
2. Двісті, триста, чотириста, п’ятсот.
3. Чотириста, п’ятдесят, триста, сімсот.
4. Двісті, вісімдесят, двадцять, сімсот.
13. Укажіть рядок, у якому всі іменники середнього роду:
1. Базікало, портьє, волоцюга, цунамі, Ай-Петрі.
2. Меню, дитя, ледащо, праліне, Поті.
3. Кредо, окапі, Марокко, Удай, інкогніто.
4. Монпасьє, брехло, Банда, купе, попурі.
5. Кіліманджаро, ідиш, коллі, недотепа, президент.
14. Відносними є всі прикметники рядка:
1. Кришталевий бокал, лисячий комір, золотий ланцюжок, ранковий час.
2. Кришталева душа, грамотний читач, київські каштани, крокодилові сльози.
3. Свіжа газета, срібна ложка, батьків заповіт, студентський квиток.
4. Визвольний рух, офіцерська спілка, золоте серце, світлий розум.
15. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) і -у(-ю) залежно від значення чи наголосу мають усі іменники ч.р. рядка:
1. Плід, предмет, листопад, буряк.
2. Єнісей, випадок, хист, конфлікт.
3. Кодекс, загал, долар, мільйон.
4. Міраж, іменник, штаб, рід.
5. Шків, гіпс, реманент, мільйон.

16. Тези – це:
1. Коротко сформульовані основні положення (статті, доповіді, лекції), що висвітлюють суть висловленого.
2. Документ, який визначає точний перелік запланованих до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців.
3. Документ, у якому подається потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб.

Варіант 7
1. Поясніть різницю в значенні наведених слів, із двома парами слів (на вибір) складіть речення.
Відносини – відношення, відчуття – почуття, чуйний – чуткий – чутливий, натуралістичний – натуральний, кваліфікаційний – кваліфікований.

2. Запишіть подані словосполучення українською мовою.
По обоюдному согласию, обращение акций, обременять присутствием, неотложное дело, оказывать сопротивление, меры по предупреждению, наверстать упущенное, наводить справки, назначить к рассмотрению, коренной пересмотр, косвенная причина, косвенные результаты, краеугольный камень, заказное письмо, закон вступает в действие, изымать из обращения, доверительные операции, единовременная выплата, держаться в стороне, быть на хорошем счету.

3. Відредагуйте подані речення та словосполучення.
1. Вибачаюсь, на тій неділі я пропустив контрольну роботу по англійському. 2. Ви сходите на слідуючій зупинці? 3. У його відношенні стосовно товаришів спостерігалося заіскування. 4. На багаточисельні отклики читаючих журнал напечатав нові вірші поетки. 5. Треба негайно прийняти строгі міри до порушуючих учбовий процес. 6. Прийшла срочна директива про утворення коміссії по охороні оточуючого середовища. 7. Сьогодня відпечатані об’яви розклеїмо по стовбах. 8. Нас учили свою особисту думку виражати не стісняючись. 9. Прийом ліків. 10. Группа студентів переглянула життєутверджуючий фільм про кохання до батьківщини.

4. Запишіть складні слова правильно (разом, окремо або через дефіс).
Іван/чай, фото/репортаж, купівля/продажа, авто/кран, альфа/промені, мільйонно/голосий, кам’яно/вугільний, целюлозно/паперовий, художньо/повноцінний, ракето/будівний, на/бігу, тяжко/важко, в/далечінь, по/латині, без/вісти, з/посеред, напів/притомний, попри/те, пів/огірка, казна/що.

5. Визначте до якого стилю належить поданий текст. Які основні ознаки і мовні характеристики цього стилю?
Культура мовлення тісно пов’язана з культурою мислення. Якщо людина ясно, логічно мислить, то й мовлення в неї ясне, логічне. І навпаки, якщо в людини немає думок, якщо вона говорить про те, чого не розуміє, або не знає, то й мовлення в неї плутане, беззмістовне, захаращене зайвими словами, непотрібними красивостями. Мовлення тоді гарне, коли воно якнайповніше і якнайточніше передає думки

6. Утворіть від поданих слів назви людей за місцем проживання.
Асканія-Нова, Балта, Вапнярка, Веливі Мости, Ічня, Ворохта, Гадяч, Рахів, Сколе, Зарічне, Почаїв, Лубни, Комсомольськ, Овруч, Будапешт, Краків, Пологи, Яремча, Драбів, Пирятин.

7. Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях поставте, де потрібно велику літеру.
(д)ень (с)вятого (ю)рія, (п)івденне (п)олярне (к)оло, (с)екретаріат (п)равління (с)пілки (ж)урналістів (у)країни, (ю)рський (п)еріод, (щ)едрий (в)ечір, (у)країнська (г)реко-(к)атолицька (ц)ерква, (м)іжнародне (т)овариство (х)ірургів, (к)убок (в)олодарів (к)убків, (к)онсульство (у)країни в Канаді, (к)київська (п)атріархія (у)країнської (п)равославної (ц)еркви (к)иївського (п)атріархату, (є)вропейське (т)елебачення, (д)ень (к)онституції (у)країни, (г)алицько-(в)олинський (л)ітопис, (в)ійськово-(м)орські (с)или (у)країни, (б)юро (в)сесвітньої (р)ади (м)иру, (я)блуня (а)нтонівка, (д)державний (п)рапор (у)країни, (м)осковський (к)ремль, (щ)едрий (в)ечір, (о)беліск (в)ічної (с)лави.

8. У поданих прізвищах вставте пропущені літери або знак.
Прокофєв, Завялов, Севастянов, Панкратєв, Іл.юшин, Григорєв, Помяновський, Тулубєв, Шшк.н, Щедрн, Татщев, Флпов, Лгачв, Нктін, Голцн, Вавлов, Мечнков, Яковлв, Свтлов, Тургнв, Блков, Леонтєв, Дягилв, Медвдв, Васнцов, Брдяв, Андрв, Казначв, Лопаров, Виспянський, Марїн, Лукянов, Фарятєв, Хомяков, Мясоєдов, Арефєв.

9. Переписати слова, вставляючи, де потрібно, пропущену літеру або знак.
Тижневий, баласний, масний, контрасний, невісці, зап’ясний, їжжу, компосний, брязнути, хворосняк, альпініський, мілітариський, скатерка, злісний, туриський, прихвосні, вихваснути, шіснадцять, кіслявий, претендентці, характеризувати, прсмагнути, Прчиста, роформувати, првелебний, копіювати, прстол, шити, рокрутити, прзирство, пррва, фокусувати, спантеличений, оходити, прраховувати.

10. Подані іменники поставте у формі родового відмінка однини.
Сиваш, Дізель, краков’як, університет, камінь, Сибір, сорт, ситець, вокзал, Туніс, кашель, листопад, квартал, Кавказ, Зелений Гай, Кашмір, мільйон, гараж, сушняк, телеграф, синус, астероїд, шлунок, іней, карат, ренклод, стравохід, деканат, шилінг, болід, спосіб, товар, зефір, мотор, накип.
11. Тести.
У якому рядку всі слова утворені правильно
Кишковий, медицинський, розглянуто, обтяжувальний, хворі спостерігаються у кардіолога.
Висунено, регуляційні, впливають, сильнодіючий, ділянка серця.
Неінвазивний, пальпаторно, жарознижувальне, слизистий, відхаркуюче.
Досягнуто, компенсаторний, лікарський фах, обезболюючи, переносник.
Бактериційний, отруйний, вазопресойний, ановуляційний, лікуючий лікар.
У якому рядку всі пари слів є омофонами
Поле (простір) – поле (дія), лава (ослін) – лава (вулканічна), пара (газоподібний стан води) – пара (двоє), потяг (уподобання) – потяг (поїзд).
Гамувати – тамувати, кривавий – кровний, лікарняний – лікарський, активація – активізація.
Проте – про те, востаннє – в останнє, вгорі – в горі, судак (риба) – Судак (місто).
Фраза – вислів, аналізувати – розглядати, шляхетний – інтелігентний, примхливий – вибагливий.
Смаковий – смачний, психіатричний – психологічний, скальпель – скарпель, пітний – потовий.
Нижча форма загальнонаціональної мови – це:
1. Лексика.
2. Діалект.
3. Жаргон.
4. У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки?
1. На обрії – химерна поема.
2. Син припадає до материнської руки, а мати – до синової голови.
3. Книги – морська глибина.
4. Порожня бочка гудить, а повна мовчить.
5. Слово то дивний витвір людини.
5. Укажіть, у якому рядку всі іменники і числівники узгоджені правильно:
1. Обидві подруги, троє професорів, шестеро тарілок, п’ятеро цуценят.
2. Півтора аркуша, два зошити, одна ціла і одна третя метри, сім картоплин.
3. Сімнадцять грамів, двоє разів, три сини, трьом пташкам.
4. Семеро рядів, дві десятки відсотки, тридцять три сестри, п’ятого січня.
5. З першим вересня, п’ятистам сімдесятьом трьом тоннам, п’яте січня, півтори години.
6. У якому рядку всі слова написані правильно?
1. Діспенсія, сколіоз, седативний, саркома.
2. Мастіт, дифія, проктіт, ангіна, ботулізм.
3. Тиреоїдит, лапаротомія, консиліум, ординатор.
4. Рініт, трансфузія, аборт, венерологія.
5. Глосіт, фурункул, інфаркт, каріоз.
7. Тексти офіційно-ділового стилю вимагають:
1. Багатозначності тлумачення змісту.
2. Точності формулювань, документальності тверджень.
3. Переважання розмовної лексики.
8. Типові документи – це документи:
1. Розроблені вищими органами для підвідомчих організацій. Вони мають обов’язковий характер.
2. Документи, частина яких надрукована, а для змінної інформації залишено вільні місця (ця інформація має бути надрукована або вписана).
3. Це документи, які створюються індивідуально, кожного разу по-іншому. Це стосується службових записок, автобіографії та ін.
4. Документи, які містять інформацію з одного питання.
9. У якому стилі мовні штампи є стилістичним засобом, а не помилкою?
1. У науковому.
2. У діловому.
3. У розмовному.
4. В інформаційному.
5. У науково-популярному.
10. Вкажіть правильні варіанти узгодження числівників з іменниками.
1.Три процента.
2. Три проценти.
3. Три дев’яті процента.
4. Три дев’ятих процента.
11. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення семантично й стилістично правильні:
1. Житель України – мешканець будинку, відважний мій рятівник – рятувальник на озері, ціла доба – кругла сирота.
2. Відчинити вікно – відкрити банку, перевернути стілець – перевернути сторінку, білет на літак – екзаменаційний білет.
3. Музикальна школа – музикальна пам’ять, пам’ятка архітектури – пам’ятка першокурсникові, виборча компанія – весела компанія.
4. Фотографуватися в анфас, моя автобіографія, нова директива, розповідай дальше.
5. Зараз сім годин, підписка газет і журналів, ставлення до тебе щире, відношення А : В.
12. Укажіть рядок, у всіх числівниках якого відмінюється лише друга частина:
1. П’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят.
2. Триста, шістнадцять, чотириста, дев’яносто.
3. Двісті, п’ятдесят, вісімсот, п’ятсот.
4. Двадцять, тридцять, вісімсот, вісімдесят.
13. Укажіть рядок, у якому всі іменники жіночого роду:
1. Маестро, сапажу, стиляга, одоробло, панно.
2. Спазм, кір, Монтескьє, сіромаха, тунець.
3. Ескімо, курчатко, непосида, рефері, путь.
4. Розумака, коала, боа, денді, Бізе.
5. Конго, бенгалі, Арарат, мадемуазель, зала.
14. Відносними є всі прикметники рядка:
1. Водяний млин, смачна страва, ведмежа послуга, сонячна енергія.
2. Лляна скатертина, сьогоднішня газета, чудовий подарунок, глухий дідусь.
3. Колискова пісня, цегляний будинок, шкіряні рукавички, бузковий аромат.
4. Кавова чашка, театральні вечори, Іванова посмішка, недільні посиденьки.
15. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) і -у(-ю) залежно від значення чи наголосу мають усі іменники ч.р. рядка:
1. Єгипет, Петербург, прибуток, ремонт.
2. Паркан, міст, пліт, термін.
3. Гіпс, міф, біль, галас.
4. Афганістан, аврал, фейлетон, нарис.
5. Ручай, колектив, том, рай.
16. Конспект – це:
1. Документ, який містить висновки уповноваженої особи (або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на розгляд рукописних робіт тощо.
2. Коротко сформульовані основні положення (статті, доповіді, лекції, повідомлення), що висвітлюють суть висловленого.
3. Короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо.

Варіант 8
1. Поясніть різницю в значенні наведених слів, із двома парами слів (на вибір) складіть речення.
Вистояний – відстояний, вихований – виховний, чисельний – числовий – численний, уява – уявлення, трав’яний – трав’янистий.

2. Запишіть подані словосполучення українською мовою.
Режим наибольшего благоприятствования, безвозвратная ссуда, наблюдаемый пациент, звуконепроницаемое покрытие, безропотное подчинение, безрассудный поступок, бередить рану, беспредел в книгоиздательском деле, беспробудный сон, беспросветная нужда, бесцельное времяпрепровождение, благовидный предлог, благоприятный момент, благотворное влияние, в административном порядке, ввозная пошлина, веские доказательства, верховенство законов, пребывать в неизвестности, внесудебное разбирательство.

3. Відредагуйте подані речення та словосполучення.
1. Вибачаюсь, на тій неділі я пропустив контрольну роботу по англійському. 2. Ви сходите на слідуючій зупинці? 63. У його відношенні стосовно товаришів спостерігалося заіскування. 4. На багаточисельні отклики читаючих журнал напечатав нові вірші поетки. 5. Треба негайно прийняти строгі міри до порушуючих учбовий процес. 6. Прийшла срочна директива про утворення коміссії по охороні оточуючого середовища. 7. Сьогодня відпечатані об’яви розклеїмо по стовбах. 8. Нас учили свою особисту думку виражати не стісняючись. 9. Лихоманкове тремтіння. 10. Группа студентів переглянула життєутверджуючий фільм про кохання до батьківщини.4. Запишіть складні слова правильно (разом, окремо або через дефіс).
Теле/прес/центр, людино/доза, екс/віце/президент, псевдо/дарвінізм, дівчина/красуня, хіміко/терапевтичний, революційно/настроєний, ракетно/артилерійський, художньо/документальний, північно/осетинський, на/ходу, в/цілому, без/угаву, на/яву, до/гола, хоч/би, казна/в/чому, напів/зварений, не/мов/би.

5. Визначте до якого стилю належить поданий текст. Які основні ознаки і мовні характеристики цього стилю?
Набутий імунітет – специфічна несприятливість до чужорідних субстанцій (антигенів), яка набувається організмом у результаті перенесеного захворювання до іншої взаємодії з антигеном за допомогою імунних препаратів.
Таким чином, на відміну від неспецифічної резистентності й видового імунітету, надбаний імунітет створюється у процесі життя людини.

6. Утворіть від поданих слів назви людей за місцем проживання.
Гребінка, Срібне, Рига, Петербург, Тульчин, Дубно, Переяслав-Хмельницький, Баришівка, Форос, Солотвин, Феодосія, Тисмениця, Стаханів, Гродно, Вільшана, Хорол, Чигирин, Тальне, Мерефа, Богодухів.

7. Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях поставте, де потрібно велику літеру.
(н)ауково (т)ехнічний (ц)ентр, (н)ародний (р)ух (у)країни, (щ)едрий (в)ечір, (к)нига (к)ниг, (в)чений (с)екретар, (б)анківська (а)кадемія (н)аціонального (б)анку (у)країни, (а)ддисонова (х)вороба, (т)еатр на (т)аганці, (ц)ентральний (х)удожній (с)алон, (ж)итлово-(б)удівельний (к)омплекс, (г)ерой (у)країни, (г)оловнокомандувач (в)ійськовими (с)илами (у)країни, (н)аціональна (о)пера ім.Т.Г.Шевченка, (з)акарпатська (у)країна, (т)роїстий (с)оюз, (р)еспубліканське (в)ище (у)чилище (ф)ізичної (к)ультури, (ц)ентральний (б)удинок (х)удожників (с)пілки (х)удожників (у)країни, (є)вропейський (п)арламент, (е)поха (к)ласицизму, (д)ержавне (м)але (п)підприємство.

8. Користуючись словником, поставте у поданих словах наголос.
Випадок, кишка, гнійний, кишковий, помилка, кулінарія, лікарський, джгутовий, відгукнеться, везла, боїмося, замок, смикнути, незручний, кропива, бородавка, диспансер, бюлетень, атлас, ознаки, недуги, абияк, середина, загадка, ненависть, чотирнадцять, амнезія, кропива, сантиметр, показ, вітчим, новий, феномен, змістовий, одинадцять.

9. Переписати слова, вставляючи, де потрібно, пропущену літеру або знак.
Ривєра, нюанс, Мюлер, Жусє, мишяк, мадяр, Жулєн, вестбюль, Калькута, яський, тераса, бона, еміграція, рданія, рококо, холецст.т, фтзатрія, глцерн, тахкардія, дезінфекція, дастола, цроз, ларнгт, мозт, еплепсія, лосон, Ружє, адютант, інєкція, конюнктура, Барбє, Монтескє, фзеляж, Жль Верн, жрі.

10. Подані іменники поставте у формі родового відмінка однини.
Баскетбол, родовід, мороз, Тернопіль, Дунай, рукопис, успіх, приклад, інструмент, Мороз, Луцьк, кисіль, Широкий Яр, Дністер, Світязь, Афганістан, Білокінь, трикутник, місяць, спирт, хор, млин, спосіб, альманах, хист, поштовх, козачок, вірус, меніск, портфель, дуб, очерет, рід, кілометр, барвінок.

11. Тести.
У якому рядку всі слова утворені неправильно.
1.Статева збуджуваність, оцінювальний, закріпний, судинозвужувальний, шкіро-алергійний.
2.Легкозбуджуваний, зневоднювальний ефект, хіміко-медичний, померший, оброблюваний.
3.Утворювальний, слабогіпотензивний, прилягаючий, посилювальний, справляють вплив.
4.Науково-дослідницький, овуляторні, супроводжуючий, охолоджуючий, стискаючий біль.
5.Незаживаюча рана, знезараження, оцінювальний, малокрів’я, хворих лікують кардіологи.
2. Паронімічна пара відсутня у рядку
Пітний – потовий, сердечний – сердешний, болісний – болючий, жирний – жировий.
Особовий – особистий, свідоцтво – посвідчення, писемний – письмовий, плету – плиту.
Засвоєння – освоєння, жирний – жировий, дистиляційний – дистильований, дистанція – інстанція.
Психіатричний – психічний, дипломник – дипломант, лікувати – лічити, ізоляторний – ізоляційний.
Вихований – виховний, боцман – лоцман, великий – величний, робочий – робітничий.
3. Синтаксична норма – це:
1. Правильне слововживання.
2. Усталені зразки побудови словосполучень та речень.
3.Правильне вживання розділових знаків.
4. В якому реченні неправильно розставлені розділові знаки?
1. Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки.
2. На світі все знайдеш крім рідної матері.
3. Микола замість панського лану вийшов на своє поле.
4. Там, на майдані, танці у розпалі.
5. Там, далеко, на Вкраїні, сяє сонечко ясне.
5. Визначте, в якому рядку всі іменники і числівники узгоджені правильно:
1. Тридцять чотири кілометри, восьмеро м’ячів, троє професори, сто три блокнотів.
2. П’ять викладачів, семеро друзів, п’ятсот тонн, сімнадцять грамів.
3. Півтори години, шість жінок, два зошити, трьом пташкам.
4. Дві третіх сторінки, перші заморозки, одна ціла і одна третя метри, обидві подруги.
5. Одна сьома кілограма, двоє рядів, восьмеро телефонів, семеро разів.
6. У якому рядку всі слова написані правильно?
1. Транквілізатор, валідол, діспенсія, мастіт.
2. Аспірін, мікроспленія, холецістит, біопсія.
3. Рецідив, кодеін, лейкопенія, менінгіт.
4. Гепатіт, токсікоз, мастектомія, епілепсія.
5. Дизентерія, вакцина, ін’єкція, епіфіз, цироз.
7. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації, це:
1. Орфоепічні норми.
2. Стилі української літературної мови.
3. Норми літературної мови.
8. Розрізняють документи: внутрішні та зовнішні за6
1. Гласністю.
2. Місцем виникнення (складання).
3. Напрямком.
4. Строками виконання.
9. Вкажіть рядок, у всіх словах якого відмінкове закінчення залежить від роду носія прізвища?
1. Береза, Кучма, Кравчук, Сеньків, Скаб.
2. Заєць, Книш, Пукаєвич, Золтан, Крига.
3. Гайовий, Гердер, Лунь, Стріха, Кучеренко.
4. Петрів, Сенчук, Петренко, Курай, Гай.
5. Іванчук, Лопата, Шупеня, Щипавка, Криган.
10. Вкажіть правильний варіант перекладу словосполучення «двадцать два центнера с гектара»:
1. Двадцять два центнери з гектару.
2. Двадцять два центнера з гектара
3. Двадцять два центнери з гектара.
11. Укажіть рядок, у якому допущено помилку у відмінковій формі імені й прізвища:
1. Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків, Василем Ілащуком, Юрієві Луценку.
2. Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем, Марією Явір, Віктору Ющенкові.
3. Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко, Миколою Томенком.
4. Юлією Нось, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь, Юлію Тимошенко.
5. Святослава Мельничука, Вірою Мельник, Зої Гринів, Ядвіги, Русової, Олександрові Морозу.
12. Укажіть рядок, у відмінкових формах кількісних числівників якого допущено помилки:
1. Двісті вісімдесяти двох, трьох тисяч п’ятисот вісьмом, чотирьох.
2. П’ятдесятьома вісьмома, чотирмастами двадцятьма двома, шістдесятьох чотирьох.
3. Двомстам вісімдесятьом сімом, семистах, сімомастами сорока двома.
4. Чотирмастами, двадцятьома п’ятьома, ста двох, вісьмома.
13. Укажіть рядок, у якому всі іменники спільного роду:
1. Нечупара, невдаха, листоноша, соня, прем’єр.
2. Секретар, нікчема, рефері, какаду, фрикасе.
3. Дюма, староста, шимпанзе, зебу, реліз.
4. Сорока, білоручка, професор, підлиза, калічка.
5. Райво, реле, стиляга, нежить, газель.
14. Присвійним є всі прикметники рядка:
1. Собача будка, петрів батіг (рослина), качиний ніс, сталеві м’язи.
2. Генеральський мундир, генералова дочка, маршальський жезл, офіцерські погони.
3. Материн дім, Петрів костюм, братова книжка, кошачий корм.
4. Козацькі змагання, осляча впертість, Миколина погода, ангельський характер.
15. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники ч.р. рядка:
1. Фонтан, Париж, табун, квітень.
2. Квартал, волейбол, діамант, Крим.
3. Львів, сад, вазон, займенник.
4. Хліб, багнет, оксамит, кетяг.
5. Граніт, долар, іменник, дизель.
16. Анотація – це:
1. Короткий огляд змісту книги, статті часто з критичною оцінкою її.
2. Короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо.
3. Критичний відгук на художній твір, друковану наукову працю.

Варіант 9
1. Поясніть різницю в значенні наведених слів, із двома парами слів (на вибір) складіть речення.
Пітний – потовий, зв’язаний – зв’язний, виконавський – виконавчий, висвітлювати – освітлювати, сердечний – сердешний – серцевий.

2. Запишіть подані словосполучення українською мовою.
Возыметь желание, вольный и невольный проступок, воплощенное благородство, восприимчивый к заболеваниям, впасть в изнеможение, в предварительном порядке, щекотливое положение, штыковая рана, шероховатые отношения, чувство брезгливости, чрезмерное внимание, чрезвычайное положение, человек с большим весом, хлесткий ветер, халатное отношение к делу, уходить от ответственности, учащаяся молодежь, умышленное искажение фактов, умудренный опытом, томительное ожидание.
3. Відредагуйте подані речення та словосполучення.
1. В засіданні приймали участь представники вишестоячих організацій. 2. Не дивлячись на складне фінансове положення. 3. Існуюче законодавство. 4. Магазин працює круглі сутки. 5. Високий покажчик продуктивності праці. 6. Це до мене не відноситься. 7. Самими найрозповсюдженішими захворюваннями на сьогоднішній день є сердечно-сосудисті. 8. На Сорочинській ярмарці можна познайомитися з різним народними промислами. 9. Другим разом буде краще. 10. Кожен особистий документ треба засвідчувати розписом.

4. Запишіть складні слова правильно (разом, окремо або через дефіс).
Експерт/криміналіст, штаб/квартира, мікро/вольт, пасажиро/потік, хлопець/українець, електро/та/фото/графічний, суспільно/корисний, яблучно/зелений, дерево/обробний, крохмале/патоковий, на/скаку, з/дня/на/день, в/разі, плече/в/плече, полу/фабрикат, пів/міста, де/в/чому, там/то, до/ні/чийого.

5. Визначте до якого стилю належить поданий текст. Які основні ознаки і мовні характеристики цього стилю?
Характеристика
Іваненка Івана Івановича,
1984 року народження,
студента фармацевтичного факультету ЗДМУ
Іваненко І.І. навчається на І курсі фармацевтичного факультету Запорізького державного медичного університету. До навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За час навчання зарекомендував себе як хороший організатор.

6. Утворіть від поданих слів назви людей за місцем проживання.
Сквира, Очаків, Любеч, Золочів, Гусятин, Куп’янськ, Немирів, Марганець, Кишинів, Вільнюс, Остер, Мена, Лебедин, Фастів, Оріхів, Веселе, Рівне, Гоща, Дрогобич, Калуш.

7. Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях поставте, де потрібно велику літеру.
(ц)ентарльна (в)иборча (к)омісія (у)країни, (п)ровідна (с)убота, (п)ротиповітряна (о)борона, (п)олітична (р)ада, (о)сновний (з)акон (у)країни, (м)іжнародний (о)лімпійський (к)омітет, (о)рден (д)ружби (н)ародів, (м)онумент (м)атері-(б)атьківщині, (м)орфей, (л)азуровий (б)ерег, (к)олос (р)одоський, (к)анцелярія (а)дміністрації (п)резидента (у)країни, (і)гри (д)оброї (в)олі, (з)емельний (к)адастр (у)країни, (м)олитовний (д)ім., (м)іський (в)ідділ (н)ародної (о)світи, (т)рипільська (к)ультура, (т)еатр (ю)ного (г)лядача, (н)ауково-(д)ослідний (і)нститут, (с)обор (п)аризької (б)огоматері, (п)апа (р)имський.

8. Користуючись словником, поставте у поданих словах наголос.
Шкода, мука, тріска, гладкий, оглядач, байдуже, пізнання, наклеп, чіткий, кістковий, близький, флюорографія, черговий, визнання, зібрання, в’язкий, окіст, надкістковий, приятель, корисний, завершу, роблю, легкий, привезти, смикнути, щелепа, вісімдесят, завдання, псевдонім, квартал, весняний, прокажений, український, одинадцять, мережа.

9. Переписати слова, вставляючи, де потрібно, пропущену літеру або знак.
Пенюар, вербя, цвяхувати, горелєф, адютант, Члі, Святослав, мавпячий, жрі, Рішелє, Кордлєри, Кабалє, Алжр, Рвєра, Амєн, дзель, трансатлантичний, голандський, скпдар, конфеті, фарнгт, новакан, Сцлія, морквяний, краковяк, метлцлюлоза, марселєза, бфштекс, пенцлн, креатнн, торфяний, Ружє, Рейкявік, кянті, ОКейсі.

10. Подані іменники поставте у формі родового відмінка однини.
Харків, Париж, Нью-Йорк, Червоний Став, Остер, Дон, Чорновіл, ясен, клен, Вітер, місяць, тиждень, вітер, вівторок, карбованець, долар, сектор, пісок, сир, оркестр, щавель, ячмінь, сад, канал, коридор, уривок, комітет, абзац, міраж, момент, гопак, запис, пароплав, алмаз, теніс.

11. Тести.
У якому рядку всі слова утворені правильно
1.Розглянено, компенсаційний, пальпаційно, болезаспокійливий, понижувальний.
2.Обтяжуючий, покращувальний, виздоровлювати, гальмівний, азистоводистий.
3.Одужування, медико-біологічний, область серця, пом’якшуючий, сильнодійний.
4.Досягнено, овуляторний, відхаркувальний, записувальний, зменшуючий.
5.Стискальний біль, супроводжуючий, язично-лицьовий, кишечний, переносник.
Паронімічна пара відсутня у рядку
Милуватися – любуватися, зрошуваний – зрошувальний, подвижник – сподвижник, дружний – дружній.
Декваліфікація – дискваліфікація, дефектний – дефективний, смертельний – смертний, симптом – синдром.
Чуйний – чутливий, дистанція – інстанція, дипломник – дипломант, гармонійний – гармонічний.
Абонент – абонемент, адрес – адреса, ділянка – дільниця, ситуативний – ситуаційний.
Проте – про те, щоб – що б, вголос – в голос, вбік – в бік.
3.Стилістична норма – це:
1. Відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування.
2. Правильне слововживання.
3. Усталені зразки побудови речень.

4. У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки?
1. Умовк кобзар сумуючи: щось руки не грають.
2. І досі сниться – під горою, між вербами та над водою, біленька хаточка.
3. Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно по синьому морю.
4. Відчинила двері – вітер як дмухне, аж засвистів.
5. Защебетав соловейко – пішла луна гаєм.
5. Укажіть варіант, у якому правильно узгоджені іменники з числівниками.
1. Півтора кілограма, два кілограма, три тонни, чотири відсотки, два з половиною місяці.
2. Одна ціла і п’ять десятих гектари, півтора року, три плуги, чотири центнери.
3. Два літра, три літри, чотири з половиною тижні, одна третя аркуша.
4. Чотири гектари, півтора місяця, три з половиною місяці, два варіанти.
5. Три центнера, півтори тонни, чотири трактори, двадцять два причепи.
6. У якому рядку всі слова написані правильно?
1. Холецистит, катаракта, фтизіатрія, гліцерин.
2. Тахікардія, анемія, шприц, вібріони, дезинфекція.
3. Діастола, фельдшер, неврастеник, ціроз.
4. Ларінгіт, пластир, менінгіт, біопсія.
5. Міозіт, лейкопенія, епілепсія, діфтерія.
7. Сукупність правил вимови це:
1. Орфоепічні норми.
2. Орфографічні норми.
3. Морфологічні норми.
8. Терміновими називаються документи, які:
1. Стосуються внутрішніх питань установи і не виходять за її межі.
2. Які виконуються у строки, визначені керівництвом підприємства.
3. Створені за всіма правилами.
4. Виконуються у строки, установлені законом, правовим актом, керівником.
9. Укажіть рядок, у всіх словах якого наголос має смислорозрізнювальну функцію?
1. Мабуть, лікарський, ракурс, сегмент, буде.
2. Будуть, римлянин, помилка, поміщик, роки.
3. Нести, громадянин, хаос, договір, висіти.
4. Адже, каталог, партер, розсильний, вчення.
5. Атлас, запал, вершковий, лупа, людський.
10. Укажіть правильний варіант перекладу словосполучення «в ста семидесяти случаях»:
1. В ста семидесяти випадках.
2. У сто семидесяти випадках.
3. У ста сімдесяти випадках.
11. Укажіть рядок у якому всі сполучення слів є сталими конструкціями ділового стилю:
1. Брати участь, вивчати обстановку, подати позов, бажати добра, сказати згарячу.
2. Розробити заходи, визначити розмір, залагодити справу, довести до відома, довести до відчаю.
3. Ухвалити наступне, з’ясувати питання, зрозуміти правильно, ділитися враженням, узгодити з директором.
4. Згідно з рішенням, звернутися з проханням, буква закону, центральне місце, наступного дня.
5. Згідно з наказом, відповідно до угоди, на виконання рішення, скасувати наказ, порядок денний.
12. Укажіть рядок, у відмінкових формах кількісних числівників якого допущено помилки:
1. П’ятисот шістдесяти трьох, на трьохстах сорока п’ятьох, чотирма
2. Восьми, сорока, п’ятистам.
3. Сімома, сімдесяти, дев’ятистам вісімдесяти п’ятьом.
4. П’яти десяти, двостам, дев’ятисот сімдесяти.
13. Укажіть рядок, у якому всі іменники спільного роду:
1. Зануда, інфляція, ябеда, Ельбрус, міледі.
2. Вітрюга, Каїр, авто, чистьоха, сольдо.
3. Офіцер, посол, трудяга, ненажера, задирака.
4. Свинюка, коала, заливне, мишеня, авеню.
5. Гінді, сер, заброда, дідище, бабище.
14. Присвійними є всі прикметники рядка:
1. Крокодилячі зуби, вдовин син, Франкове слово, ведмежий барліг.
2. Шоферова краватка, учнівський квиток, дідусів фотоапарат, зрошувальний сезон.
3. Овечий сир, шерстяне кашпо, вовча здобич, батьківський погляд.
4. Вишневе варення, Сергієві речі, мамина подушка, сталева натура.
15. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники ч.р. рядка:
1. Атом, трактор, поршень, додаток.
2. Лан, пацієнт, коридор, друг.
3. Спогад, брат, дощ, пролісок.
4. Туман, лікар, мак, палець.
5. Клен, учитель, спонсор, малюнок.
16. Доповідь – це:
1. Документ, у якому фіксується хід і результати роботи нарад, засідань.
2. Одна з найпоширеніших форм публічних виступів.
3. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту тощо.

Варіант 10
1. Поясніть різницю в значенні наведених слів, із двома парами слів (на вибір) складіть речення.
Виборний – виборчий, скальпель – скарпель, професійний – професіональний, припис – пропис, здравиця – здравниця.2. Запишіть подані словосполучення українською мовою.
Считать утратившим силу, судебное производство, строить предположения, ставить превыше всего, срочная военная служба, состоящий на службе, простота нравов, просить о снисхождении, продольное сечение, производственные издержки, пресечь злоупотребления, отражаться на здоровье, отчаянное положение, неустановившаяся погода, ложная скромность, кожевенное производство, исходящая бумага, исполнительская дисциплина, затрудняться с ответом, единоличное мнение.
ожная скромность, производственные издержки, пресечь злоупотребления, отражаться на здоровье, отчаянное положение, неустановив
3. Відредагуйте подані речення та словосполучення.
1. Виступити в якості екскурсовода. 2. Щось мерещиться. 3. Відпуск ліків. 4. Пече жжога. 5. У ділянці правого виска. 6. Поступив до лікарні. 7. Усунути чужерідне тіло. 8. Слідуючим чином. 9. У дитини жар. 10. На зборах більша половина студентів прийняла кінцеве рішення, котре розглядалося на повістці дня. 11. Прийти у свідомість. 12. Ще під час перегляду першої прем’єри кіна кинулася в вічі прикрасна гра акторів. 13. Приглушити біль. 14. Взяти пробу крові. 15. Виявлено чесотку. 16. Молоді роженьці. 17. У самісінькому центрі Парижу міститься його візитівка – Ейфелева вежа. 18. Сильна тошнота. 19. Ще під час перегляду першої прем’єри кіна кинулася в вічі прикрасна гра акторів. 20. Поступлення речовин в кров.

4. Запишіть складні слова правильно (разом, окремо або через дефіс).
Лорд/канцлер, анархо/синдикат, псевдо/Пушкін, люби/мене, гриб/паразит, газо/та/нафто/переробний, суспільно/небезпечний, діаметрально/притилежний, вище/сказаний, смислово/розрізнювальний, раз/у/раз, по/осінньому, у/сто/крат, до/тепер, в/останнє, напів/рідкий, пів/Азії, хто/небудь, скільки/небудь, аби/що.

5. Визначте до якого стилю належить поданий текст. Які основні ознаки і мовні характеристики цього стилю?
Вночі, коли з глибини космосу проступають зорі, пробиваються скупим світлом до нас, ми відчуваємо, що йдемо не просто по землі – йдемо по планеті. Це, мабуть, простір та відкритість степів дає нам оце відчуття, що йдемо по планеті. Несемо з собою дивну певність, що з усіх витворів природи, з усіх світів, що десь блукають у космічній безмежності, немає кращої, як оця наша – тепла, зелена планета

6. Утворіть від поданих слів назви людей за місцем проживання.
Золотоноша, Гурзуф, Тбілісі, Прага, Охтирка, Новомосковськ, Острог, Нікополь, Миронівна, Народичі, Мелітополь, Опішне, Чорнухи, Лохвиця, Лисичанськ, Феофанія, Тростянець, Котельва, Чугуїв, Перещепино.

7. Пригадайте правила правопису власних назв, у поданих словах і словосполученнях поставте, де потрібно велику літеру.
(в)иконавчий (к)омітет (р)ади (н)ародних (д)епутатів, (а)ріаднина (н)итка, (п)олітичний (к)омітет (г)енеральної (а)самблеї ООН, (я)блуня (с)имиренка (р)енет, (с)тудентська (с)пілка (у)країни, (т)ропік (к)озерога, (ш)евченків (к)рай, (ц)ентральний (т)елеграф, (у)країнська (а)соціація (н)ародної (м)едицини, (п)одяка (п)резидента (у)країни, (м)огила (н)евідомого (с)олдата, (к)иївський (л)інгвістичний (у)ніверситет, (м)іністерство (ю)стиції (у)країни, (з)евс (г)ромовержець, (д)раматичний (т)еатр (п)рикарпатського (в)ійськового (о)кругу, (г)енеральний (к)онструктор (л)ітаків, (в)ища (а)тестаційна (к)омісія, (с)лужба (т)елевізійних (н)овин, (с)вятий (п)антелеймон, (з)елена (н)еділя.

8. Користуючись словником, поставте у поданих словах наголос.
Виразний, всередині, донька, громадський, живопис, новий (посуд), індустрія, квартал, Марко, Орест, милостивий, мовчазний, насамперед, опріч, отаман, партер, позаторік, поміщик, позначка, порядковий, разом, усмішка, часу, шофер, який-небудь, навколо, зсередини, попереду, стюард, протокол, доповідач, пиха, мокрота, оптово-роздрібний, кидання.

9. Переписати слова, вставляючи, де потрібно, пропущену літеру або знак.
Справдливий, брнять, Вашнгтон, дуеня, камариля, дзвякнути, різбяр, гілйотина, торфяний, Ружє, првелебний, копіювати, еплепсія, лосон, краковяк, метл, цлюлоза, наблжатися, млькати, пюпітр, сенйор, мишяк, Хюстон, Вчеслав, фортсмо, кутюрє, мадона, Алжр, Рвєра, Монтескє, фзеляж, баласний, масний, невісці, Бразля.

10. Подані іменники поставте у формі орудного відмінка однини.
Міць, даль, річ, доповідь, подорож, впевненість, відповідь, мечеть, любов, паморозь, верф, лазур, глазур, матір, Умань, Бретань, Ташань, Керч, Об, Руф, Булонь, молодь, чесність, молодість, здобич, вічність, пристань, широчінь, бездонність, вишуканість, витонченість, смерть, мудрість, віддаль, скатерть.

11. Тести.
У якому рядку всі слова утворені неправильно
Обтяжуючий, язико-лицьовий, заживлення, медично-біологічний, висунуто.
Вазопресійні, регуляторні, записуючий, неспростовуючий доказ, оцінюючий.
Статева збудливість, переважаючий, зміцнювальна гімнастика, гальмуючий, бактеріальний.
Медичний, отруюючий, слизовий, лікарняний фах, померлий.
Овуляційний, неінвазійний, незагойна рана, випереджальний, гіпоглікемічний.
Знайдіть рядок, у якому до складу словосполучень входять омоніми
Гостре слово – гострий зір, тихий голос – тихе життя, чисте небо – чисті руки, ламати голову - ламати кригу.
Старий клен – старі погляди, вершина Карпат – вершина слави, летіти літаком – линути думкою, битий тугою – бита цегла.
Гостра коса – дівоча коса, електричний розряд – спортивний розряд, мітити крейдою – мітити у серце, міх борошна – ковальський міх.
Рій бджіл – рій думок, черствий хліб – черстве серце, дивитися крізь пальці – висмоктати з пальця, без задніх ніг – валитися з ніг.
Відкрити книгу – закрити книгу, плакати від щастя – сміятися від щастя, щирі люди – сердечні люди, дрімучий ліс – глухий ліс.
3. Різновиди текстів певного стилю, що різняться метою мовлення, називаються...
1. Жанри.
2. Підстилі.
3. Документ.
4. В якому реченні пропущена двокрапка?
1. Дмухнув вітер понад ставом сліду не стало.
2. Злітає листя з осокора летять листки з календаря.
3. Журиться жайворон-серпень літня пора промина.
4. Садок вишневий коло хати хрущі над вишнями гудуть.
5. Поети йдуть з горизонту поезія зостається віч-на-віч з вічністю.
5. В якому реченні числівник правильно узгоджений з іменником?
1. Квартет утворюють чотири виконавці. 
2. До редакції надійшло два сценарія. 
3. Концерт тривав майже півтора години. 
4. Для вистави слід використати чотирьох прожекторів. 
5. Батальні сцени фільму знімали два з половиною місяців. 
6. У якому рядку допущені помилки при написанні слів іншомовного походження?
1. Сирія, Сідней, Алжир, Братислава.
2. Бразілія, Лейпциг, Сицилія, Чилі.
3. Вашингтон, Мавританія, Міссісіпі, Дідро.
4. Річард, Генріх, Грімм, Россіні, Дізель.
5. Анрі, Шиллер, Цицерон, Чиковані.
7. Головна ознака літературної мови:
1. Варіативність.
2. Черговість.
3. Унормованість.
8. Вхідна і вихідна кореспонденція – це:
1. Внутрішні і зовнішні документи.
2. Термінові і нетермінові документи.
3. Справжні і фальшиві документи.
9. Вкажіть рядок, у всіх словах якого закінчення родового відмінка (-а, -я; -у, -ю) залежить відзначення слова?
1. Дністер, блок, вітер, трактор, бал, камінь, звук.
2. Сибір, дощ, пень, радіус, бригадир, січень, дар.
3. Кавказ, гнів, кінь, вуз, суфікс, зал, бур’ян.
4. Київ, грім, хлопець, гастроном, сніг, пірат, синтаксис.
5. Львів, сум, терпець, будинок, кущ, горобець, вигляд.
10. Укажіть рядок, у якому немає жодного скалькованого слова:
1. Роговиця, роздягальня, снігурочка, стажування, ткаля.
2. Радіосітка, сиворотка, солодкоїжка, гальма, подружжя.
3. Ракетоносець, синяк, співшукач, супруги, торжества.
4. Розбавлення, самоучитель, слюна, спостерігач, дивак.
5. Розбалансування, розбрат, гасло, комора, скнара.
11. Укажіть рядок, у якому обидва варіанти відмінкової форми прізвища правильні:
1. Павлів – Павлова, Павліва; Кравців – Кравцева, Кравціва.
2. Швець – Швеця, Шевця; Орел – Орла, Орела.
3. Вітер – Вітра, Вітру; Віра Жмут – Віри Жмут, Віри Жмути.
4. Ольга Кравчук – Ольги Кравчук, Ольги Кравчукової.
5. Валентина Поліщук – Валентини Поліщук, Валентині Поліщуковій.
12. Укажіть рядок, у якому у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) допущено помилку:
1. Шістдесяти, шістдесятьох, шістдесятьма, на шістдесятьох.
2. Дев’ятисот, дев’ятистам, дев’ятьмастами, на дев’ятистах.
3. Сорока, сорока, сорока, на сорока.
4. Сімдесяти, сімдесятьом, сімдесятьма, на сімдесятьох.
13. Укажіть рядок, у якому всі іменники спільного роду.
1. Мем, динго, саамі, райвно, лікар.
2. Сопрано, фламінго, директор, зануда, харчо.
3. Сердега, молодчина, нежить, спазма, гер.
4. Неотеса, етнограф, просторіка, праліне, попурі.
5. Мазило, брехло, імпресаріо, цеце, В’єтнам.
14. Відносними є всі прикметники рядка:
1. Здібний учень, міський трамвай, друкарський верстат, паркова зона.
2. Чоловічий костюм, чоловічий вчинок, чоловіче кіно, чоловічий аромат.
3. Ялинкова прикраса, поганий настрій, здобне тісто, дитяча наївність.
4. Шкільна перерва, картинна галерея, пшоняна каша, соєвий соус.
15. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники ч.р. рядка:
1. Великдень, кисень, марганець, ніж.
2. Вагон, звук, гурток, дисплей.
3. Небосхил, бензин, градус, глобус.
4. Метелик, голуб, сусід, сполучник.
5. Сегмент, сектор, синус, завод.
16. Реферат – це:
1. Наукова робота, виконана на основі критичного огляду і вивчення ряду публікацій.
2. Службовий документ, у якому викладаються настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних чи фізичних осіб.
3. Зведення правил, які регулюють основи організації і діяльності установ певної галузі господарства.

ВИБІРКА ТЕСТІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Вища форма загальнонародної мови це:
а) територіальні діалекти;
б) наріччя;
в) сучасна українська літературна мова;
г) вульгаризми;
д) розмовна мова.
Мовний стиль це:
а) різновиди текстів певного стилю;
б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;
в) різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, об'єднаних спільністю території;
г) індивідуальна манера письма поета, науковця;
д) засоби вияву експресивності висловлюваного.
Державна мова це:
а) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов'язкове в органах державного управління та діловодства;
б) головний засіб соціалізації;
в) єдина національна мова українського народу;
г) засіб творення духовної культури;
д) найважливіший універсальний засіб спілкування.
Літературна мова це:
а) мова радіо, телебачення;
б) національна мова;
в) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;
г) мова, якою ми користуємося в побуті;
д) нижча форма загальнонародної мови.
Офіційно-діловий стиль це:
а) мова ділових паперів;
б) єдність художніх образів і форм їх вираження;
в) письмове знаряддя, яке використовувалося в часи середньовіччя.
Основною ознакою офіційно-ділового стилю є:
а) вживання побутової лексики;
б) широке використання емоційно-забарвленої лексики;
в) наявність реквізитів, що мають певну черговість.
Тексти офіційно-ділового стилю вимагають:
а) багатозначності тлумачення змісту;
б) точності формулювань, документальності тверджень;
в) переважання розмовної лексики.
Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації, це:
а) орфоепічні норми;
б) стилі української літературної мови;
в) норми літературної мови.
Сукупність правил вимови це:
а) орфоепічні норми;
б) орфографічні норми;
в) морфологічні норми.
Головна ознака літературної мови:
а) варіативність;
б) черговість;
в) унормованість.
Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:
а) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;
б) користуватися мовою в повсякденному житті;
в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень.
Українська мова належить до:
а) західнослов'янської групи;
б) південнослов'янської групи;
в) східнослов'янської групи.
Основоположником сучасної української літературної мови вважають:
а) І. П. Котляревського;
б) Т. Г. Шевченка;
в) Лесю Українку.
Мовний етикет це:
а) використання різноманітних засобів вираження думок;
б) типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення;
в) виділення найважливіших місць свого висловлювання.
Мета мовлення офіційно-ділового стилю – це:
а) вплив на думки і почуття людей за допомогою художніх засобів;
б) регулювання офіційно-ділових стосунків;
в) виховний вплив на особистість.
Документ, у якому особа повідомляє основні факти біографії – це:
а) автобіографія;
б) відомість;
в) особовий листок з обліку кадрів.
Документ, що містить письмове уповноваження когось на виконання певних юридичних дій, називається:
а) розпискою;
б) дорученням;
в) заявою.
Виберіть правильний варіант слововживання:
а) зачислити Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта;
б) призначити Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта;
в) прийняти Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта;
г) взяти Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта;
д) зарахувати Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта.
Особовий листок з обліку кадрів заповнюється:
а) під час звільнення працівника;
б) під час оформлення на роботу;
в) під час відрядження.
За терміном зберігання трудова книжка належить до документів:
а) постійного зберігання;
б) тривалого зберігання;
в) тимчасового зберігання.
Текст документа складається з таких логічних елементів:
а) вступу, доказу, закінчення;
б) зачину, фрази, коментарів;
в) вступу, зачину, коментарів.
Графічна норма – це:
а) правильна вимова звуків;
б) правильна передача звуків на письмі;
в) правильний запис тексту в фонетичній транскрипції.
Нижча форма загальнонаціональної мови – це:
а) лексика;
б) діалект;
в) жаргон.
Синтаксична норма – це:
а) правильне слововживання;
б) усталені зразки побудови словосполучень та речень;
в) правильне вживання розділових знаків.
Контракт укладається:
а) тільки на певний період;
б) на невизначений термін;
в) на період виконання певної роботи.
Якщо передається сума грошей, то в розписці вказуються:
а) адреса й місце роботи того, хто їх отримує;
б) адреса, паспортні дані того, хто їх отримує;
в) паспортні дані, освіту того, хто їх отримує.
Акти – це:
а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, матеріальних цінностей;
в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні дії.
Контракт може бути змінений:
а) керівником установи;
б) тільки за угодою сторін;
в) особою, що наймається на роботу.
Текст акта має дві частини:
а) вступну й основну;
б) вступну й закінчення;
в) вступну й констатуючу.
Доручення – це:
а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;
в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.
Стилістична норма – це:
а) відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування;
б) правильне слововживання;
в) усталені зразки побудови речень.
Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов'язаних із діяльністю установ та окремих осіб, називається:
а) звіт;
б) довідка;
в) заява.
Доповідні записки поділяються на:
а) внутрішні та зовнішні;
б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;
в) звичайні та термінові.
Трудовий договір – це:
а) угода між особою, що наймається на роботу та керівником установи;
б) договір, за яким підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт;
в) договір, за яким установа зобов’язується в певні терміни передати іншій установі у власність свою продукцію.
Найпоширенішим серед списків літератури є:
а) хронологічний список;
б) зворотний;
в) алфавітний.
Контракт набуває чинності:
а) з моменту його укладання;
б) з моменту його підписання обома сторонами або з дати, обумовленої сторонами у контракті;
в) з дати підписання його керівником.
Розписка та доручення за призначенням належать до:
а) обліково-фінансових документів;
б) інформаційних документів;
в) договірних документів.
Основна мета складання акта про знищення використаних ампул з-під наркотичних та психотропних лікарських засобів у закладах охорони здоров’я:
а) облік наркотичних та психотропних засобів;
б) точне використання наркотичних та психотропних засобів за призначенням лікаря;
в) загальна кількість використаних лікарських препаратів для списання.
Адреса одержувача листа оформляється на конверті в такій послідовності:
а) назва міста, вулиці, номер будинку і квартири, прізвище, ім'я та по батькові;
б) прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва вулиці, номер будинку і квартири, назва міста;
в) прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва міста, назва вулиці, номер будинку і квартири.
Основною метою рецензії є:
а) швидко ознайомити читачів з твором;
б) висловити пропозиції;
в) рекомендувати твір до друку чи захисту.
Реквізити особистого доручення:
а) штамп, номер, дата, назва виду документа, текст, зразок підпису особи, якій видано доручення, підпис керівника установи, печатка;
б) назва документа, текст, дата, підпис особи, яка склала доручення, завірення підпису;
в) назва документа, тематичний заголовок, основна частина.
Обов’язковою умовою правомірності особистого доручення є:
а) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис довірителя;
б) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис особи, яка отримуватиме певні цінності;
в) наявність підпису керівника установи.
Розписка оформляється:
а) машинописним способом в одному примірнику;
б) від руки в одному примірнику;
в) від руки у двох примірниках.
Документ, у якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статті рукопису, називається:
а) анотацією;
б) відгуком;
в) рефератом.
Документ, що містить письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, називається:
а) рецензією;
б) рефератом;
в) статтею.
Ви вирішили повідомити засоби масової інформації про важливу подію із життя вашої установи. Це можна зробити, оформивши:
а) лист-повідомлення;
б) лист-запит;
в) прес-реліз.
Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного, називається:
а) витягом з протоколу;
б) стислим протоколом;
в) коротким протоколом.
Питання, що розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:
а) порядок денний;
б) повістку денну;
в) питання протоколу.
Виберіть правильний варіант:
а) Виписка з протоколу №8 загальних зборів мед колективу від 23 травня 2007 року;
б) Виписка з протоколу №8 загальних зборів мед колективу, що відбулися 23 травня 2007 року;
в) Витяг із протоколу №8 загальних зборів мед колективу від 23 травня 2007 р.
Поширеними вступними фразами у ділових листах є посилання на попередню домовленість, яке оформляють так:
а) У відповідності з нашою домовленістю;
б) Відповідно нашої домовленості;
в) Згідно з нашою домовленістю. .
Документ, укладений на вимогу керівника, у якому ви пояснюєте певні свої вчинки, називається:
а) звітом;
б) пояснювальною запискою;
в) доповідною запискою.
Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:
а) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;
б) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;
в) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.
За походженням розписки поділяються на:
а) внутрішні і зовнішні;
б) особисті та службові;
в) організаційні й розпорядчі.
Діяльність щодо організації роботи з документами називається...
а) діловодство;
б) документознавство;
в) документалістика.
Окремий елемент документа називається...
а) формуляр;
б) реквізит;
в) фрагмент.
Аркуш з надрукованими на ньому постійними реквізитами називається...
а) зразок;
б) формуляр;
в) бланк.
Документ, у якому особа вказує на порушення своїх прав чи інтересів, називається...
а) пояснювальна записка;
б) скарга;
в) заява.
До якої групи документів входить автобіографія?
а) документи щодо особового складу;
б) особисті документи;
в) довідково-інформаційні документи.
Різновиди текстів певного стилю, що різняться метою мовлення, називаються...
а) жанри;
б) підстилі;
в) документ.
Сукупність реквізитів розташованих у певних місцях і певній послідовності називається...
а) бланк;
б) реквізит;
в) формуляр.
Різновиди публічних виступів - це...
а) доповідь, лекція, промова, власне виступ;
б) реферат, доповідь, ювілейна промова;
в) доповідь, нарада, телефонна розмова.
Звіти поділяються на:
а) офіційні та особисті;
б) повні та звичайні;
в) статистичні (цифрові) та текстові.
Спеціальне слово на позначення вузького наукового чи технічного поняття називається...
а) термін;
б) паронім;
в) фразеологізм.
У якому рядку усі слова пароніми:
а) демонстрант – демонстратор, напрямок – напрям, часом – помилково;
б) декваліфікація – дискваліфікація, небокруг – виднокруг, всякий – кожний;
в) континент – контингент, україніка – україністика, уява – уявлення.
У якому рядку всі слова іншомовного походження написані неправильно?
а) гімн, діалог, патріот, революція;
б) династія, цистерна, ширма, тонна;
в) Голандія, Мароко, іміграція, лібретто.
Наука, що вивчає теорію та практику укладання словників називається...
а) лексикологія;
б) лексикографія;
в) лексика.
Енциклопедичні словники відрізняються від лексичних тим, що...
а) пояснюють поняття, а не слово;
б) пояснюють слово як одиницю мови;
в) перекладають слово.
У якому рядку всі прислівники треба писати разом?
а) до/тепер, на/прокат, спід/лоба, на/зустріч;
б) до/останку, без/упинку, з/надвору, на/весні;
в) на/відмінно, в/зимку, в/ранці, на/двоє.
У якому рядку займенники треба писати через дефіс?
а) бозна/який, хтозна/який, будь/що;
б) хтозна/з/ким, будь/у/кого, аби/який;
в) де/в/чому, ні/з/ким, аби/що;
г) казна/який, ні/що, будь/чого.
У якому рядку у всіх словах слід писати апостроф?
а) зів...янути, лл...ється, зап...ястя, моркв...яний;
б) дит...ясла, Лук...янівка, миш...як, ін...єкція;
в) відсв...яткувати, реп...ях, дерев...яний, риб...ячий.
У якому рядку всі дієслова належать до однієї дієвідміни?
а) віяти, мазати, кидати, ридати;
б) горіти, взяти, починати, пекти;
в) жити, одягатись, дивитись, вчитись;
г) стояти, писати, вантажити, одягатися.
У якому рядку допущено помилки при написанні слів з великої літери?
а) Крим, Пуща водиця, Софійський Собор, Буковина;
б) Поштова площа, Західна Україна, Коран, День хіміка;
в) Лауреат Нобелівської премії, Народний рух України, Слобожанщина.
У якому рядку допущені помилки у правописі?
а) медаллю, півобличчя, Святослав, козаччина;
б) сузір’я, статей, пів’яблука, Вашингтон;
в) епіскоп, арфяр, тоньший, гребіньчик.
У якому рядку неправильно утворені імена по батькові?
а) Миколаївна, Гнатівна, Григорович, Пилипович;
б) Ілльович, Захаріївна, Ігоровна, Русланович;
в) Прокопівна, Кирилівна, Анатолійович, Лукич;
г) Андрійович, Гнатович, Орестович, Кузьмович;
д) Ярославович, Сергійович, Ігоревич, Юрійович.
У якому рядку складні прикметники пишуться через дефіс?
а) сніжно/білий, північно/східний, українсько/російський;
б) жовто/гарячий, машино/тракторний, вічно/зелений;
в) темно/зелений, світло/рожевий, одно/денний.
У якому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати и?
а) мед...ц...на, ч...нара, с...мптом, пласт...к;
б) х...рург, н...кель, с...гнал, т...тан;
в) мед...к, ч...новник, ф...нал, мас...в.
У якому рядку допущено помилки у правописі?
а) священник, пів-ящика, туриський, тьм’яний;
б) рюмсати, невпізнаний, голівонці, манна;
в) врятувати, донісся, черешеньці, Вавилон.
У якому рядку всі складні слова треба писати разом?
а) радіо/комітет, розрив/трава, пів/аркуша;
б) ліво/бережний, поперечно/шліфувальний густо/густо;
в) високо/авторитетний, швидко/плинний, авіа/десант.
У якому рядку правильно записані відмінкові форми числівників?
а) двомстам сімдесятьом вісьмом, чотирмастами тридцятьома п’ятьома;
б) шістдесятьох дев’ятьох, дев’яностами п’ятьома;
в) трьохстам тридцятьма восьма, шестидесяти восьми.
У якому рядку всі слова написані правильно?
а) блиснути, жалісний, піаністці, хористці;
б) зловісний, гуснути, прослати, студентство;
в) учасник, ад’ютантський, шістсот, зап’ясток.
У якому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників ІІ відміни?
а) піску, тролейбусу, діабета, футляру;
б) літра, каналу, універмагу, вольта;
в) Києва, Кривого Рога, четверга, холоду.
У якому рядку подано правильні форми найвищого ступеня порівняння прикметників?
а) найрусявіший, самий відважний, найбільш кривіший;
б) самий економніший, найрівноправніший, найцікавіший;
в) найчорніший, рідніший від усіх, щонайменший.
У якому рядку всі іменники незмінювані?
а) цеце, листя, Дніпро, лото;
б) каное, кенгуру, озеро, колосся;
в) Тбілісі, кіно, Гастелло, факсиміле.
У текстах офіційно-ділового стилю вживають такі готові словесні формули:
а) у відповідності до, згідно, взяти участь;
б) відповідно до, згідно з, взяти участь;
в) відповідно, згідно з, приймати участь
Виберіть правильні варіанти слововживання:
а) оцінки з предметів, працюють за обраними спеціальностями, гід по магазинах;
б) оцінки по предметах, працюють за обраними спеціальностями, гід по магазинам.
в) торгуючі організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови;
г) торговельні організації, складати екзамени, курси з вивчення української мови;
д) торговельні організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови.
У якому рядку всі російськомовні прізвища записані відповідно до норм української мови?
а) Йолкін, Ручйов, Алфьоров;
б) Аркад’єв, Єлабугов, Ломтев;
в) Корольов, Колгуєв, Насідкін.
У якому рядку всі іменники ІІ відміни мають правильне закінчення?
а) цементу, Нептуна, ячменю, молочая, інея, роду;
б) сегмента, двигуна, спирта, відмінка, комітета, абзацу;
в) кодексу, меду, сиру, Марса, краю, стрибка.
У якому рядку всі іменники в кличному відмінку мають правильну форму?
а) Фрідріху, Григорію, слухаче, голубе, Харкове;
б) Ігорю, Людвігу, маляре, Києве, товаришу;
в) Жаку, робітнику, школяре, Любліне, лікаре.
У якому випадку іменники вжиті відповідно до норм ОДС?
а) збори проводить директорка аптеки Горбач Г.Т.
б) Шановний пан директоре!
в) У 2007 році я вступив до Запорізького державного медичного університету.
г) Цього року вперше була відкрита нова спеціальність.
д) У наступному році оплата за навчання збільшиться.
Які словосполучення є нормативними для ОДС?
а) зазнати біди, запобігти вибухові було неможливо, інструкція не гарантує безпеки;
б) завдати шкоду, рейтингу не варто довіряти, ми не припинимо боротьбу;
в) радіти з перемоги, ремонтові передувала інвентаризація, відповідь не знаходили півроку.
У якому рядку правильно утворені ступені порівняння прикметників?
а) коротший, тонкіший, найближчий, найбільш дотепний, найбільш доцільніший;
б) тонший, солодший, найтепліший, найостанніші, найменш продуктивний;
в) дешевший, дужчий, найголовніший, самий міцний, найбільш рішучіший.
У якому рядку прикметники вжиті відповідно до норм ОДС?
а) працьовитий, манюсінький, високий на зріст;
б) згодний, безпорадне становище, головатий;
в) студентські досягнення, базедова хвороба, петрові батоги;
г) директорові розпорядження, Архімедова спіраль, бертолетова сіль;
д) Петренкові пропозиції, адамове яблуко, кесарів розтин.
У якому рядку всі числівники мають правильну форму?
а) трьохсот дев’яноста вісьмох, дев’ятьохсот п’яти, вісімнадцяти;
б) восьмисот сорок шести, сто п’ятнадцятого, вісьмидесяти;
в) двохстами тридцятьома сьома, двісті двадцятьох, на дев’яностах.
У якому рядку всі іменники і числівники узгоджені правильно?
а) дев’яносто два роки, один учасник, восьмеро столів;
б) два квартали, три стільця, семеро слонів;
в) тридцять два робітники, чотири племені, двоє хлопців.
У якому рядку числівники вжиті відповідно до норм ОДС?
а) Зараз одинадцять годин.
б) Зателефонуйте після десяти (годин).
в) Буду відсутній до дванадцятої (години).
г) відстань у 700 кілометрів;
д) заввишки з 70 метрів.
У якому рядку займенники вжиті відповідно до норм ОДС?
а) був відсутній якийсь час, невідь-скільки часу, ці продукти;
б) абичим завершили, воно сталося випадково, тії розробки;
в) декого із присутніх, котрий день поспіль, невідомо який звіт.
У якому рядку словосполучення вжиті відповідно до норм ОДС?
а) дякую вам, пробачте мене, кепкувати з нього;
б) о котрій годині призначили, характерний для нього, властивий йому;
в) телефонував до нього, вибачити його, деякі учасники.
У якому рядку всі займенники написані правильно?
а) абиякий, дехто, хтозна-скільки, де в кого;
б) бозна-який, де-небудь, невідь скільки, про ніщо;
в) казнаколи, десь, нідо кого, нікотрий.
Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої – це:
а) тези;
б) рубрикація;
в) таблиця.
Розпорядчим документом, що видається керівником установи і стосується організаційних і кадрових питань, називається:
а) наказ;
б) постанова;
в) розпорядження.
Точне відтворення оригіналу документа – це:
а) витяг;
б) дублікат;
в) копія.
Документ, що складається для інформування підвідомчих та інших організацій про хід робіт чи їх підсумки за певний період:
а) довідка;
б) огляд;
в) звіт.
Словами «Змушені нагадати Вам, що й досі не отримали від Вас оплаченого рахунка» можна розпочати:
а) лист-претензію;
б) лист-попередження;
в) лист-нагадування.
Найменшою вимовною одиницею є:
а) текст;
б) фраза;
в) речення.
Який із перерахованих реквізитів не використовується у скарзі?
а) адресат;
б) печатка;
в) підпис.
Виберіть правильний варіант слововживання:
а) той, що записує у протокол, повинен слухати уважно;
б) записуючий у протокол повинен слухати уважно;
в) той, хто записує у протокол, повинен слухати уважно.
Виберіть правильний варіант поєднання слів у реченні:
а) Пропущені заняття відпрацьовано.
б) Я з колегою їздили до Києва на конференцію.
в) Частина студентів була направлена на конференцію.
г) Багато добрих слів було сказано в адрес головного лікаря.
д) Закінчивши університет, я став працювати лікарем.
Виберіть правильний варіант:
а) Документ, де зафіксовані прибутки, зник.
б) Документ, у котрому зафіксовані прибутки, зник.
в) Документ, у якому зафіксовані прибутки, зник.
Який документ не належить до групи особистих документів?
а) паспорт;
б) автобіографія;
в) військовий білет.
Який документ не належить до групи організаційних?
а) наказ;
б) інструкції;
в) статут.
Який документ належить до групи інформаційно-довідкових?
а) пропозиції;
б) розпорядження;
в) рецензія.
Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підписують:
а) голова і секретар;
б) ті, хто виступав;
в) усі присутні.
У якому рядку прислівники написані правильно:
а) навік, узимку, по-бойовому, ледве-ледве, будь-коли;
б) до вподоби, по волі, щохвилини, десь інде, всього на всього;
в) по-двоє, звіку, безсумніву, на сором, далеко далеко, де-небудь.


ДОДАТОК

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. N 55

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Державна уніфікована система документації УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003

Чинний від 01.09.2003


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі - документи) - постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності:
- органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;
- підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності (далі - організацій).
1.2 Цей стандарт установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташовування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлювання документів; вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.
1.3 Вимоги цього стандарту щодо оформлювання реквізитів можна поширювати на всі класи уніфікованих систем документації.
1.4 Цей стандарт не поширюється на процеси створювання та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті використані такі стандарти та інші нормативні документи:
ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення
ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД)
ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті використано терміни та визначення, встановлені ДСТУ 2732.

4 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА РОЗТАШОВУВАННЯ РЕКВІЗИТІВ ДОКУМЕНТІВ
Чинний державний стандарт містить 32 реквізити:
1. зображення герба України, герба АРК
2. зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування)
3. зображення нагород
4. код організації
5. код форми документа
6. назва організації вищого рівня
7. назва організації
8. назва структурного підрозділу
9. довідкові дані про організацію
10. назва виду документа
11. дата документа
12. реєстраційний індекс документа
13. посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь
14. місце складення або видання документа
15. гриф обмеження доступу до документа
16. адресат
17. гриф затвердження документа
18. резолюція
19. заголовок до тексту документа
20. відмітка про контроль
21. текст документа
22. відмітка про наявність додатків
23. підпис
24. гриф погодження документа
25. візи документа
26. відбиток печатки
27. відмітка про засвідчення копії
28. прізвище виконавця і номер його телефону
29. відмітка про виконання документа і направлення його до справи
30. відмітка про наявність документа в електронній формі
31. відмітка про надходження документа до організації
32. запис про державну реєстрацію

4.1 Зображення Державного Герба України розміщують на бланках документів відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Державний герб України"; герба Автономної Республіки Крим - відповідно до нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим.
Зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим на бланках із кутовим розташуванням реквізитів розміщують на верхньому березі бланка над серединою рядків з назвою організації, а на бланках із поздовжнім розташуванням реквізитів - у центрі верхнього берега. Розмір зображення: висота - 17 мм, ширина - 12 мм.
4.2 Зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) відповідно до статуту (положення про організацію) розміщують з лівого боку від назви організації. Зображення емблеми реєструють згідно з установленим порядком. Емблему не відтворюють на бланку, якщо на ньому розміщено зображення Державного Герба України.
На бланках документів недержавних організацій дозволено розташовувати зображення емблеми на верхньому березі документа, де на бланках документів державних організацій розміщують зображення Державного Герба.
4.3 Зображення нагород відтворюють на бланках документів згідно із законодавством і розміщують на лівому березі бланка на рівні реквізитів 07 і 08.
4.4 Код організації проставляють після реквізиту довідкові дані про організацію (09).
4.5 Код форми документа (якщо він є) проставляють вище реквізиту назва виду документа (10).
4.6 Назву організації вищого рівня зазначають скорочено, а у разі відсутності офіційно зареєстрованого скорочення - повністю.
4.7 Назва організації - автора документа повинна відповідати назві, зазначеній у його установчих документах. Скорочену назву організації зазначають тоді, коли її офіційно зафіксовано в статуті (положенні про організацію). Скорочену назву подають у дужках (або без них) нижче повної, окремим рядком у центрі.
4.8 Назву філії, територіального відділення, структурного підрозділу організації зазначають тоді, коли вони - автори документа, і розміщують нижче реквізиту 07.
4.9 Довідкові дані про організацію містять: поштову адресу та інші відомості (номери телефонів, факсів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо). Їх розміщують нижче назви організації або структурного підрозділу.
4.10 Назва виду документа має відповідати переліку форм, які використовують в організації. Перелік містить назви уніфікованих форм документів та назви інших документів, що відповідають організаційно-правовому статусу організації.
У листі назву виду документа не зазначають.
4.11 Дата документа - це дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрування, яку оформлюють цифровим способом. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік.
Приклад
05.09.2007
Дату дозволено оформлювати у послідовності: рік, місяць, число.
Приклад
2007.09.15
У нормативно-правових актах і фінансових документах застосовують словесно-цифровий спосіб оформлювання дати, наприклад: 29 січня 2007 року.
Дату документа ставлять нижче назви документа поряд із реєстраційним індексом на спеціально відведеному місці на бланку.
4.12 Реєстраційний індекс документа складають з його порядкового номера, який можна доповнювати за рішенням організації індексом справи за номенклатурою справ, інформацією про кореспондента, виконавця тощо. Місце розташування цього реквізиту залежить від бланка та виду документа.
4.13. Якщо документ підготували дві чи більше організацій, то реєстраційний індекс складають із реєстраційних індексів кожної з цих організацій, які проставляють через правобіжну похилу риску згідно з послідовністю підписів авторів документа.
4.14. Посилання на реєстраційний індекс і дату документа містить реєстраційний індекс і дату того документа, на який дають відповідь. Цей реквізит розташовують нижче або на рівні реєстраційного індексу на спеціально відведеному місці на бланку.
4.15. Місце складення або видання документа зазначають на всіх документах крім листів, у яких ці відомості визначають із реквізиту "Довідкові дані про організацію", і розміщують на рівні або нижче реквізитів 11, 12.
4.16. Гриф обмеження доступу до документа (таємно, для службового користування) проставляють без лапок праворуч у верхньому куті на першій сторінці документа. За потреби його доповнюють даними, передбаченими нормативно-правовими актами, які регламентують порядок ведення діловодства, що містить інформацію обмеженого доступу [14].
4.17. Адресатами документа можуть бути організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та громадяни. У разі адресування документа організації або її структурному підрозділові без зазначення посадової особи їхні назви подають у називному відмінку.
Приклад
Міністерство внутрішніх справ України
У разі адресування документа керівникові установи або його заступникові назва установи входить до складу назви посади адресата.
Приклад

Начальникові Департаменту освіти і науки Прізвище, ініціал(и)

Якщо документ надсилають посадовій особі, назву установи зазначають у називному відмінку, а посаду і прізвище адресата - у давальному.
Приклад

Департамент освіти і науки Інспекторові з особливих доручень
Прізвище, ініціал(и)

Якщо документ адресують багатьом однорідним організаціям, адресата зазначають узагальнено.
Приклад

Ректорам вищих навчальних закладів МВС України

Документ не повинен містити більше чотирьох адресатів. Слово "копія" перед зазначенням адресата не ставлять. За наявності більшої кількості адресатів складають список для розсилання, а на кожному документі зазначають тільки одного адресата.
До реквізиту "Адресат" входить поштова адреса. Порядок і форма запису відомостей про поштову адресу установи мають відповідати Правилам надання послуг поштового зв'язку [13].
Приклад

Міністерство внутрішніх справ України, вул. Богомольця, 7, м. Київ, 01021

Якщо документ надсилають фізичній особі, то у називному відмінку зазначають прізвище, ім'я, по батькові (або ініціали) адресата, вулицю, номер будинку і квартири, населений пункт, район, область, поштовий індекс.
Приклад

Іванченко Петро Семенович вул. Садова, буд. 7, кв. 24, м. Вінниця, 21003

4.18. Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису, ініціалу(-ів) і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження.
Приклад

ЗАТВЕРДЖУЮ Міністр внутрішніх справ України Підпис     Ініціал(и), прізвище 07.09.2007 

У разі затвердження документа кількома посадовими особами їхні грифи затвердження розташовують на одному рівні.
Якщо документ затверджено постановою, рішенням, наказом, протоколом, то гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назви, дати і номера затверджувального документа у називному відмінку.
Приклад

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС України 16.05.2001 N 40 

Гриф затвердження розміщують у правому верхньому куті першого аркуша документа.
4.19. Резолюція, яку ставить на документі посадова особа, складається з прізвища виконавця (виконавців) у давальному відмінку, змісту доручення, терміну виконання, особистого підпису керівника, дати.
Приклад

Прізвище, ініціал(и) Прошу підготувати пропозиції про вдосконалення системи інформування до 01.10.2007 Підпис 15.09.2007 

Резолюцію треба ставити безпосередньо на документі, нижче реквізиту "Адресат", паралельно до основного тексту або на вільній площі лицьового боку першого аркуша, але не на березі документа, призначеного для підшивання.
Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окремих аркушах або спеціальних бланках.
4.20. Заголовок до тексту документа повинен бути узгоджений з назвою документа і містити короткий виклад його основного смислового аспекту.
Заголовок відповідає на питання "про що?", "кого?", "чого?". Наприклад, наказ (про що?) про створення установи; посадова інструкція (кого?) секретаря-референта; протокол (чого?) засідання правління.
Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволено подавати без заголовка.
4.21. Відмітку про контроль за виконанням документа позначають літерою "К", словом або штампом "Контроль" на лівому березі першого аркуша документа, на рівні заголовка до тексту.
4.22. Текст документа містить інформацію, заради фіксування якої було створено документ.
Організації здійснюють діловодство, ведуть документацію і листування українською мовою.
Документи, які надсилають зарубіжним адресатам, можна оформлювати українською або мовою країни адресата чи однією з мов міжнародного спілкування.
Текст документа повинен бути викладений стисло, грамотно, зрозуміло, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження.
Текст оформлюють у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм. Якщо частини тексту мають різні смислові аспекти або текст документа містить декілька рішень, висновків тощо, його треба розбити на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують арабськими цифрами і друкують з абзацу.
4.23. Відмітку про наявність додатків розміщують під текстом документа. Наявність додатків, повну назву яких наводять у тексті, фіксують за такою формою:
Додаток: на 5 арк. у 2 прим.
Якщо документ має додатки, повних назв яких немає у тексті, то ці назви треба подати після тексту, зазначивши кількість аркушів у кожному додатку та кількість їхніх примірників.
Приклад
Додатки:
1 Довідка про виконання плану роботи за IІ квартал 2000 р. на 5 арк. в 1 прим.  2 Графік ремонтних робіт на IІI квартал 2000 р. на 2 арк. в 1 прим. 

Якщо до документа додають інший документ, що має додатки, то відмітку про наявність додатків оформлюють так:
Додаток:
лист Державного комітету архівів України від 27.04.2000 N 171/01-04 і додаток до нього, всього на 7 арк. в 1 прим.

Якщо додатки зброшуровані, то кількість їхніх аркушів не зазначають.
Приклад
Додаток: 
Методичні рекомендації в 3 прим. 

На велику кількість додатків складають опис, а в самому документі після тексту зазначають:
Додатки: 
згідно з описом на 67 арк.

Якщо додаток надсилають не за всіма зазначеними у документі адресами, відмітку про наявність додатка оформлюють так:
Додаток:
на 5 арк. в 1 прим. на першу адресу. 

Додаток до розпорядчого документа повинен мати відмітку з посиланням на цей документ, його дату і номер. Відмітку роблять у верхньому правому куті першого аркуша додатка.
Приклад

Додаток 1 до наказу Міністерства внутрішніх справ України 20.01.2001 N 25

4.24. Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища.
Приклади

1 Голова Державного комітету статистики України 
Підпис 
Ініціал(и), прізвище 

2 Голова 
Підпис 
Ініціал(и), прізвище Реквізит розміщують під текстом документа або під відміткою про наявність додатків.
Якщо документ підписують кілька (дві або більше) осіб, то їхні підписи розташовують один під одним відповідно до підпорядкованості посадових осіб.
Приклад

Начальник  
Підпис 
Ініціал(и), прізвище 

Головний бухгалтер 
Підпис 
Ініціал(и), прізвище Якщо документ підписують кілька осіб однакових посад, то їхні підписи розташовують на одному рівні.
Приклад

Заступник Міністра юстиції України 
Заступник Міністра фінансів України 

Підпис 
Ініціал(и), прізвище 
Підпис 
Ініціал(и), прізвищеДокументи колегіальних органів підписують голова колегіального органу і секретар.
Приклад

Голова дирекції 
Підпис 
Ініціал(и), прізвище 

Секретар дирекції 
Підпис 
Ініціал(и), прізвище У разі відсутності посадової особи, підпис якої зазначено в документі, документ підписує особа, яка виконує її обов'язки, або її заступник. У цьому випадку обов'язково зазначають посаду і прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять рукописним або машинописним способом), наприклад: "Виконувач обов'язків", "Заступник".
Підписувати документ із прийменником "за" або ставити правобіжну похилу риску перед назвою посади не дозволено.
4.25. Гриф погодження розміщують нижче реквізиту "Підпис". Він складається зі слова ПОГОДЖЕНО (без лапок), назви посади особи, яка погоджує документ (разом з назвою організації), особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища, дати погодження.
Приклад

ПОГОДЖЕНО Заступник Міністра оборони України Підпис     Ініціал(и), прізвище 05.02.2001 

Якщо документ погоджують листом, протоколом, актом тощо, то гриф погодження оформлюють так:

ПОГОДЖЕНО Протокол засідання Правління Національного банку України 23.01.2001 N 2

4.26. Візою оформлюють внутрішнє погодження документа.
Віза складається з назви посади, особистого підпису, ініціалів і прізвища особи, яка візує документ, дати візування. Візу розміщують нижче реквізиту 23, як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша документа.
Приклад

Начальник юридичного відділу Підпис     Ініціал(и), прізвище 18.09.2001

Візу ставлять на примірниках документів, які залишають в організації.
4.27. Відбитком печатки організації засвідчують на документі підпис відповідальної особи. Перелік документів, на які ставлять відбиток печатки, визначає організація на підставі нормативно-правових актів. Його подають в інструкції з діловодства організації.
Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ.
4.28. Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23.Приклад

Згідно з оригіналом Секретар      Підпис     Ініціал(и), прізвище 26.06.2001

4.29. Прізвище або прізвище, ім'я та по батькові виконавця документа і номер його службового телефону зазначають на лицьовому боці в нижньому лівому куті останнього аркуша документа.
Приклади

1 Іваненко 556 07 24 2 Іваненко Петро Михайлович 556 07 24

4.30. Відмітку про виконання документа і направлення його до справи ставлять у лівому куті нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа. Вона містить такі дані: посилання на дату і номер документа про його виконання або коротку довідку про виконання, слова "До справи", номер справи, в якій документ буде зберігатися, дату направлення документа до справи, назву посади і підпис виконавця.
Приклад

До справи N 03-4 Відповідь надіслано 13.05.2001 N 03-12/113 Посада     Ініціал(и), прізвище 14.05.2001

4.31. Відмітка про наявність документа в електронній формі містить повне ім'я файлу і його місце зберігання, код оператора та інші пошукові дані. Її ставлять у центрі нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа.
4.32. Відмітка про надійдення (реєстрування) документа до організації містить такі дані: скорочену назву організації, дату (за потреби - годину і хвилину) надійдення документа і реєстраційний індекс документа, які ставлять у правому куті нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа.
Відмітку про надходження документа до організації доцільно ставити за допомогою штампа.
4.33. Запис про державну реєстрацію фіксують тільки на нормативно-правових актах органів державної влади, долучених до державного реєстру відповідно до Указу Президента України "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" [9].
Його розташовують після номера акта чи після грифа затвердження.

5. ВИМОГИ ДО БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

5.1. Для виготовляння бланків організаційно-розпорядчих документів як основні треба використовувати два формати паперу згідно з ГОСТ 9327 - А4 (210 х 297 мм) і А5 (210 х 148 мм). Дозволено використовувати бланки А3 (297 х 420 мм) і А6 (105 х 148 мм).
5.2. Бланки документів повинні мати такі береги, мм:
30 - лівий;
10 - правий;
20 - верхній та нижній.
5.3. Бланки документів виготовляють на білому папері високої якості, друкують фарбами насичених кольорів. Дозволено виготовляти бланки за допомогою комп'ютерної техніки.
5.4. Бланки документів проектують відповідно до додатка А, де у схемах позначено зафіксовані межі зон розташування реквізитів. Кожну зону призначено для розташовування певних реквізитів.
5.5. Можна використовувати два варіанти розташування реквізитів - кутовий і поздовжній.
5.6. Реквізити розміщують у межах, встановлених схемами, з допуском ±2 мм.
5.7. Реквізит 01 розташовують над серединою реквізиту 06 (за його відсутності - реквізиту 07).
Реквізити 06, 07, 08, 09, 10, обмежувальні відмітки для реквізитів 11, 12, 13 у межах зон розташування реквізитів треба розміщувати одним із способів:
- зцентрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів);
- прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів).
5.8. Встановлюють такі види бланків документів (зразки бланків документів наведено в додатку Б):
- загальний бланк для створювання різних видів документів (без зазначення у бланку назви виду документа), крім листа;
- бланк листа;
- бланк конкретного виду документа (із зазначенням у бланку назви виду документа), крім листа.
На основі загального бланка організації можна розробляти бланки структурного підрозділу організації або бланки посадової особи у тому разі, якщо керівник підрозділу чи посадова особа має право підписувати документи.
5.9. Загальний бланк залежно від установчих документів організації містить реквізити 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 14. Дозволено розміщувати обмежувальні позначки для реквізитів 11, 12, 19, 20.
Бланк листа залежно від установчих документів організації містить реквізити 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09. На бланку листа рекомендовано розміщувати обмежувальні позначки для розташовування реквізитів 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21.
Бланк конкретного виду документа, крім листа, залежно від установчих документів організації містить реквізити 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 14, а також обмежувальні позначки для розташовування реквізитів 11, 12, 19, 20.
5.10. На бланках організацій - суб'єктів України, що мають право згідно із Законом України "Про мови в Українській РСР" використовувати поряд з українською мови національних меншин, друкують реквізити 06, 07, 08, 09 українською мовою та мовою національної меншини, на одному рівні поздовжнього бланка.
5.11. Організації, що ведуть листування з постійними закордонними кореспондентами, можуть виготовляти бланки двома мовами: ліворуч - українською, праворуч - іноземною.
Бланки, в яких використано іноземну мову, застосовувати в межах України не рекомендовано.
5.12. Залежно від характеру діяльності організації її бланки можна обліковувати. Порядкові номери, що їх проставляють нумератором, друкарським або іншим способом, рекомендовано розташовувати на нижньому березі зворотного боку бланка.

6 ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬ
ЗА ДОПОМОГОЮ ДРУКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

6.1. Документи виготовляють на конторській друкарській машинці або за допомогою комп'ютерної техніки. Подані у подальших положеннях розміри стосуються документів, які мають розмір шрифту 12 - 14 друкарських пунктів.
Окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні й доповідні записки тощо), авторами яких є посадові та інші фізичні особи, дозволено оформлювати рукописним способом.
6.2. Текст документів, надрукованих на папері формату А4, рекомендовано друкувати через 1,5 міжрядкових інтервали, а формату А5 - через 1 - 1,5 міжрядкового інтервалу.
6.3. Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкують через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів "Адресат", "Гриф затвердження", "Гриф погодження" відокремлюють один від одного 1,5 - 2 міжрядковими інтервалами.
Приклад

  
ПОГОДЖЕНО 
  

1,5 
  
  


Голова Державного комітету статистики України 
  

2  
  
  

  
Підпис      Ініціал(и), прізвище 
  

1,5 
  
  

  
Дата 
  6.4. Реквізити документа відокремлюють один від одного 1,5 - 3 міжрядковими інтервалами.
6.5. Назву виду документа друкують великими літерами.
6.6. Розшифрування підпису в реквізиті "Підпис" друкують на рівні останнього рядка назви посади.
6.7. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту тексту) - 73 мм (28 друкованих знаків).
Якщо заголовок до тексту перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), його дозволено продовжувати до межі правого берега. Крапку в кінці заголовка не ставлять.
6.8. Оформлюючи документи, треба дотримуватися таких відступів від межі лівого берега документа:
- 12,5 мм - для початку абзаців у тексті;
- 92 мм - для реквізиту "Адресат";
- 104 мм - для реквізитів "Гриф затвердження" та "Гриф обмеження доступу до документа";
- 125 мм - для розшифрування підпису в реквізиті "Підпис";
- не роблять відступ від межі лівого берега для реквізитів "Дата документа", "Заголовок до тексту документа", "Текст" (без абзаців), "Відмітка про наявність додатків", "Прізвище виконавця і номер його телефону", "Відмітка про виконання документа і направлення його до справи", назви посади у реквізитах "Підпис" та "Гриф погодження", засвідчувального напису "Згідно з оригіналом", а також слів СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, ВИРІШИЛИ, УХВАЛИЛИ, НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ.
6.9. За наявності кількох грифів затвердження і погодження їх розміщують на одному рівні вертикальними рядками. Перший гриф - від межі лівого берега; другий - через 104 мм.
6.10. Якщо в тексті документа йдеться про додатки або окремим абзацом є посилання на документ, що став підставою для його видання, слова "Додаток" і "Підстава" друкують від межі лівого берега, а текст до них - через 1 міжрядковий інтервал.
6.11. Тексти документів постійного зберігання друкують на одному боці аркуша. Документи зі строком зберігання до 5 років можна друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша.
6.12. Оформлюючи документи на двох і більше сторінках, друга та подальші сторінки мають бути пронумеровані.
Номери сторінок ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова "сторінка" та розділових знаків.
БІБЛІОГРАФІЯ

Конституція України. - К., 1997.
Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - N 5 - 6. - Ст. 43.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - N 11. - Ст. 81.
Закон України "Про державну таємницю" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - N 16. - Ст. 93.
Закон України "Про інформацію" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N 48. - Ст. 650.
Закон УРСР "Про мови в Українській РСР" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1989. - N 45.- Ст. 631.
Закон України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності" // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - N 13. - Ст. 85 (п. 7).
Закон України "Про обов'язковий примірник документів" // Офіційний вісник України. - 1999. - N 18. - Ст. 776.
Указ Президента України "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" // Збірник указів Президента України. - 1992. - Жовтень - грудень. - С. 5 - 6.
Указ Президента України "Про геральдичні знаки - емблеми і прапори центральних органів виконавчої влади України" // Офіційний вісник України. - 2000. - N 49. - Ст. 2113.
Постанова Верховної Ради України "Про Державний герб України" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N 40. - Ст. 592.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Правила користування послугами поштового зв'язку" // Офіційний вісник України. - 1997. - N 52. - Ст. 57.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Правил користування послугами поштового зв'язку" // Офіційний вісник України. - 2000. - N 41. - Ст. 1748.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" // Офіційний вісник України. - 1998. - N 48. - Ст. 1764.
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (ведення ЄДРПОУ здійснює Державний комітет статистики України).
ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення.
ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр зразок. Вимоги до побудови. 01.140.30
Ключові слова: уніфіковані системи документації, організаційно-розпорядчі документи, реквізит документа, бланк документа.
ЗМІСТ

Передмова 3

Зміст програми 4

Перелік практичних знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти
студент у процесі вивчення дисципліни 7

Перелікт теоретичних питань, які виносяться на підсумковий
модульний контроль 8

Список літератури 11

Варіанти контрольних робіт
Контрольна робота № 1 12
Контрольна робота № 2 16
Контрольна робота № 3 20
Контрольна робота № 4 24
Контрольна робота № 5 29
Контрольна робота № 6 33
Контрольна робота № 7 37
Контрольна робота № 8 41
Контрольна робота № 9 45
Контрольна робота № 10 49

Вибірка тестів для підготовки до підсумкового модульного контролю 54

Додаток
Державний стандарт оформлення документів 67
13PAGE 15


13PAGE 143415
15

Приложенные файлы

  • doc 104592
    Размер файла: 633 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий