охрана_труда_MUdlya_vsekh_spets_po_OT_kaz


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1
Қ
АЗА
Қ
СТАН РЕСПУБЛИКА
СЫ БІЛІМ Ж
Ә
НЕ
Ғ
ЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ

Қ.
И.С
ә
тбаев атында
ғ
ы
Қ
аза
қ ұ
лтты
қ
техникалы
қ
университеті


Т.К. Басенов атында
ғ
ы с
ә
улет ж
ә
не
құ
рылыс институты


«
Тіршілік
қ
ауіпсіздігі ж
ә
не
қ
орша
ғ
ан ортаны
қ
ор
ғ
ау
»

кафедрасы
дипломды
қ
жобаны
ң

«
Қ
ауіпсіздік ж
ә
не е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау
»

б
ө
лімін орындау
ғ
а
барлы
қ
маманды
қ
студенттеріне арнал
ғ
ан


Ә
ДІСТЕМЕЛІК Н
Ұ
С
Қ
АУ
Алматы 2012


2
ҚҰ
РАСТЫРУШЫЛАР
:
Қ
асенов
Қ
.М., проф., т.
ғ.
д.
,
Т
Қ
ж
Қ
О
Қ
кафедрасыны
ң
ме
ң
герушісі,
Бект
ұ
р
ғ
анова Г.С., доцент,
т.
ғ.
к.
,

Қ
алдыбаева
С.Т.,
а
ғ
а о
қ
ытушы
., Ph.D

д
-
р
/
Ә
дістемелік н
ұ
с
қ
ау
лар

университетті
ң
барлы
қ
маманды
қ
студенттеріне дипломды
қ
жобаны
ң «Қ
ауіпсіздік ж
ә
не е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау»

б
ө
лімін орындау
ғ
а к
ө
мек беруге арнал
ғ
ан.

Ә
дістемелік н
ұ
с
қ
ау
лар

«Білі
м

туралы» за
ң
ына с
ә
йк
ес
бакалаврларды дайындауда
білім беру
ү
рдісіні
ң
со
ңғ
ы кезе
ң
інде
о
қ
у
ү
рдісін табысты ая
қ
тау ма
қ
сатында
дайындал
ғ
ан.


Атал
ғ
ан
ә
дістемелік н
ұ
с
қ
аулар: со
ңғ
ы к
ә
сіби ж
ұ
мыста
ұ
йымдастырылатын
ө
ндірістік
қ
ауіпсіздікті
ң
негізгі ережелерінен, ТЖ кезіндегі
қ
ауіпсізд
ік ж
ә
не
қ
орша
ғ
ан
ортаны
қ
ор
ғ
ауды
ң,
жобаланатын технологиялы
қ
жабды
қ
тар
ғ
а
қ
ойылатын
қ
ауіпсіздік
талаптарынан, е
ң
бекті
ұ
йымдастыру ж
ә
не
ө
ртке
қ
арсы
қ
ауіпсіздікт
ен, сонымен
қ
атар
со
ңғ
ы к
ә
сіби ж
ұ
мыст
а
ө
ндірістік
қ
ауіпсіздік бойынша материалдарды р
ә
міздеу ретін
ен
т
ұ
рады.

Атал
ғ
ан б
ө
лімде

ж
ұ
мыс ат
қ
ару
ғ
а
қ
ажетті кейбір аны
қ
тама материалдар
келтірілген.


Ә
дістемелік н
ұ
с
қ
ауларды
ң
со
ң
ында
қ
олданыл
ғ
ан
ә
дебиеттер тізімі
ж
ә
не
Қ
Р
қ
олданыста ж
ү
рген нормативтік
құ
жаттар
ы

келтірілген.Рецензент
тер
:

техн.
ғ
ылымд.докт.,

проф. Долгов П.В.

Университетті
ң
маманды
қ
бойынша О
қ
у ба
ғ
дарламасына с
ә
йкес басылып шы
ғ
ады.
©
Қ.
И. С
ә
тбаев атында
ғ
ы
Қ
аз
Ұ
ТУ, 20123
МАЗМ
Ұ
НЫКіріспе
………………………………………………………………………….


4

1.

Со
ңғ
ы

к
ә
сіби
ж
ұ
мыста
ұ
йымдастырылатын
ө
ндірістік

қ
ауіпсіздікті
ң
негізгі ережелері. ..............................................
…………………………
...


5


2.

Дипломды
қ
жобаны
ң
«
Қ
ауіпсіздік ж
ә
не е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау
»

б
ө
ліміні
ң
ұ
сынылатын мазм
ұ
ны...
………………
…………………………………


7


2.1

К
ә
сіпорын ала
ң
ын жоспарлау ж
ә
не

жа
йластыру
, санитарлы
қ
ор
ғ
аныс
айма
ғ
ы.

…………………………………………………………….7


2.2

Технологиялы
қ
құ
рыл
ғ
ыларды

қ
ауіпсіз пайдалану ж
ә
не
орналастыру...............................................................
................................


9


2.3

К
ө
теру
-
к
ө
ліктік
құ
рыл
ғ
ы
лар

…………………………………

9


2.4

Электр
қ
ауіпсіздігі


……………………………………………………..

9


2.5

Қ
ысыммен ж
ұ
мыс ат
қ
аратын
қ
ондыр
ғ
ы
лард
ы
ң қ
ауіпсіздігі
..................
.

10


2.6

Шу ж
ә
не дірілмен к
ү
ресу іс
-
ш
аралары

…………………………..10

2.7

Ауаны
ң
ша
ң
дылы
ғ
ы ж
ә
не газдылы
ғ
ымен к
ү
ресу іс
-
шаралары
…………………………………………………………………….1
2

2.8

Таби
ғ
и ж
ә
не техногенді сипатта
ғ
ы ТЖ кезінде нысандарды
қ
ор
ғ
ау
бо
йынша іс
-
шаралар.
…………………………………………………..


13

2.9

ТЖ зардаптарын жою

……………………………………………..

14

2.10

Ж
ұ
мыс орындарында микроклиматты
ң
нормативті к
ө
рсеткіштерін
қ
амтамасыз ету.
………………………………………………………….


1
5

2.11

Ж
ұ
мыс орындарыны
ң
атесстациясы
…………………………………

1
7

2.12

Техникалы
қ
регламент талаптарын е
ң
гізу

…….
………………...

17

2.13

Норм
ативті жары
қ
тандыруды
қ
амтамасыз

ету
……………………….

18

2.14

Ө
рт
-
жарылыс
қ
ауіпсіздігі

……
………………………………………..

18


2.15

Жобаланатын нысанны
ң қ
орша
ғ
ан орта
ғ
а кері
ә
сері м
ә
селелері ...........20


Қ
олданыл
ғ
ан
ә
дебиеттер тізімі

……………………………………………….

23Қ
осымша

1
………………………………….

24Қ
осымша

2
……………………………….

2
5Қ
осымша

3
………………………………
……

27


4
КІРІСПЕ


К
ө
біне к
ә
сіпорындарда орын алатын жазатайым жа
ғ
дайлар жобалау кезінде
ережелер мен нормалардан ауыт
қ
у
, с
ә
йкес техникалы
қ
регламент талаптарын б
ұ
зу

себептеріне байланысты

болады, с
ә
йкесінше ол
қ
ауіпсіздік шарттарыны
ң
б
ұ
зылуына
ә
келіп со
ғ
ады.

Жобалау кезінде жіберілген жеке
қ
ателіктер мен кемшіліктер жазатайым
жа
ғ
дайларды
ң,
техногенді апаттарды
ң, ө
рттер мен к
ә
сіптік нау
қ
астануды
ң
жанама, тіпті
тікелей себебі
де
болуы м
ү
мкін. Б
ұ
л себептерді
ң
барлы
қ ұ
йымдастырушылы
қ
ж
ә
не
техникалы
қ құ
ралда
рмен алдын
-
алу оларды
ң
пайда болуыны
ң
м
ү
мкіндігін айтарлы
қ
тай
т
ө
мендетеді ж
ә
не
ө
ндірісті
ң қ
ауіпсіздігін
қ
амтамасыз ететін
ө
ндіріс басшылары мен
мамандарды
ң
е
ң
ма
ң
ызды міндеттеріні
ң
бірі болып саналады.

Со
ңғ
ы к
ә
сіби ж
ұ
мыста орындалатын
қ
ауіпсіздік бойынш
а техникалы
қ
ж
ә
не
ұ
йымдастырушылы
қ
іс
-
шаралар оса салада
қ
олданылып ж
ү
рген техникалы
қ
регламенттерге,
қ
ауіпсіздік бойынша міндетті нормалар мен жетекшілік ережелеріне
с
ә
йкес болуы
қ
ажет.

Жобалау кезінде
,

ә
сіресе жа
ң
а технологиялы
қ ү
рдістері к
ө
зделген ныса
ндарды
жобалау кезінде (о
ғ
ан
қ
оса
қ
олданыста
ғ
ы нормалар мен ережелерді дамыту), жа
ң
а
қ
ор
ғ
аныс
құ
ралдары мен
қ
ауіпсіздік бойынша белгілі
ә
дістерді

жа
ң
а шарттарда
пайдалануды негіздеу ж
ә
не
ө
зіндік
ұ
йымдастыру

м
ә
селе
лер
і аса ма
ң
ызды
.

Со
ңғ
ы к
ә
сіби ж
ұ
мысты оры
ндау кезінде
қ
ауіпсіздік техникасы
,
ө
ндірістік
санитария,
ө
ртке
қ
арсы техника ж
ә
не ТЖ
кезіндегі
қ
ор
ғ
аныс бойынша туындайтын
с
ұ
ра
қ
тар ауыртпалылы
ғ
ы ж
ә
не мазм
ұ
ны бойынша
ә
рт
ү
рлі болуы м
ү
мкін. Демек, атал
ғ
ан
с
ұ
ра
қ
тар бойынша
қ
абылданатын шешімдер
қ
арастылып о
тыр
ғ
ан к
ә
сіпорынны
ң
немесе
ө
ндіріс цехыны
ң
технологиялы
қ ү
рдісімен ты
ғ
ыз байланыс
ын

ай
қ
ын к
ө
рсетуі шарт.

Жоба та
қ
ырыбына байланысты
қ
ауіпсіздік талаптары мен шарттарын
ұ
йымдастыру
ж
ә
не жанжа
қ
ты м
ұқ
ият ба
ғ
алау, кейбір м
ә
селелер бойынша ерекше негізделген ш
ешімдер
,

с
ә
йкесінше ж
ұ
мысты
ң құ
ндылы
ғ
ын арттыра т
ү
седі, бітіруші студентті
ң
университет
қ
абыр
ғ
асында ал
ғ
ан теориялы
қ
білімі мен т
ә
жірибелік икемін к
ө
рсетеді.

Ө
ндірістік
қ
ауіпсіздік талаптары
қ
амтылма
ғ
ан
, толы
қ
ашылып
қ
арастырылма
ғ
ан
немесе

технологиялы
қ
ү
рдіспен байланыстырылма
ғ
ан
со
ңғ
ы к
ә
сіби ж
ұ
мыс

толы
ққ
анды
ж
ә
не
қ
ор
ғ
ау
ғ
а жіберілген ж
ұ
мыс деп таныла алмайды.


Ұ
сынылып отыр
ғ
ан
ә
дістемелік н
ұ
с
қ
аулар
университетті
ң
барлы
қ
маманды
қ
студенттеріне дипломды
қ
жобаны

орындауда

к
ө
мек беруге арнал
ғ
ан.

Дипломды
қ
жобалау ж
ұ
мысыны
ң
тиімді
ә
рі ж
ү
йелі т
ү
рде орындалуы
ү
шін
шы
ғ
арушы кафедра Т
Қ
ж
Қ
О
Қ
кафедрасымен со
ңғ
ы курс студенттеріні
ң
та
қ
ырыптары мен
ғ
ылыми ке
ң
есшілерін бекіткен с
ә
тінен бастап ты
ғ
ыз байланыста ж
ұ
мыс ат
қ
арулары
қ
ажет.

5
1

СО
ҢҒ
Ы К
Ә
СІБИ Ж
Ұ
МЫ
СТА
Ұ
ЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН

Ө
НДІРІСТІК
Қ
АУІПСІЗДІКТІ
Ң
НЕГІЗ
ГІ ЕРЕЖЕЛЕРІҰ
йымдастырылатын

ж
ә
не жоспарланатын

қ
ауіпсіздік іс
-
шараларыны
ң
мазм
ұ
ны
мен сипаты со
ңғ
ы к
ә
сіби ж
ұ
мыс
қ
а (СКЖ) берілетін тапсырма та
қ
ырыбына байланысты
болады.

Осылайша
ө
ндірістерді жобала
у кезінде айма
қ
территориясы мен бас жоспар
ғ
а,
ғ
имарат
құ
рылысы мен
құ
рылыс элементтеріне, цехтарды жобалау
ғ
а,
ө
ндірістік
ү
рдістерді
орналастыру, к
ө
лік а
ғ
ындарын
ұ
йымдастыру,
ө
ртке
қ
арсы су
құ
быры ж
ү
йесі мен оны
ң
қ
уатына, территорияны
ң
к
ө
ркейтілуіне, т
ұ
рм
ысты
қ ү
ймереттерге ж
ә
не т.б.
қ
атысты
техника
қ
ауіпсіздігі мен
ө
ртті
ң
алдын
-
алу шаралары ед
ә
уір ма
ң
ыздылы
ққ
а ие болады.

Б
ұ
л м
ә
селелерді
ң ә
р
қ
айсысы
е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау бойынша
СКЖ
-
та жеке

та
қ
ырып бола алады.

Цехтарды жобалау кезінде
қ
ауіпсіздік шарттарын
ө
ндіріс
ті
ң
технологиялы
қ
ү
рдісіні
ң
сиапты мен ерекшеліктеріне с
ә
йкес (шикізатты, жартылай фабрикаттарды,
дайын
ө
німді,
ө
ндірістік
қ
алды
қ
тарды са
қ
тау мен тасымалдауды
қ
оса алып)
,
жабды
қ
тарды
ң
жина
қ
талуына, ж
ұ
мыс орныны
ң ұ
йымдастырылуына, эвакуациалау
жолдарыны
ң,
т
ұ
рмысты
қ ғ
имараттарды
ң
орналасуына байланысты

қ
арастыр
ғ
ан ж
ө
н.

Қ
андай да бір технологиялы
қ ү
рдісті
ң
с
ұ
лбасын
ұ
йымдастыра отырып,
механикалы
қ,
химиялы
қ,
электрлік ж
ә
не бас
қ
а да жара
қ
ат т
ү
рлері мен к
ә
сіптік зияндылы
қ
т
ү
рлерін, оны
ң
ішінде пайдалану кезіндег
і апатты
қ
шарттар мен
қ
орша
ғ
ан орта
ғ
а кері
ә
серлерін
қ
оса алып зерттеу аса ма
ң
ызды. Зер
ттеу н
ә
тижелеріне с
ү
йене отырып
негізделген
қ
ор
ғ
аныс шараларын

ұ
йымдастыру
қ
ажет.

Қ
олданыста
ғ
ы
ө
ндіріс орынын немесе цехты
қ
айта
құ
ру ма
қ
сатын
қ
ол
ғ
а ал
ғ
ан
тапсырмалард
ы орындауда, е
ң
басты е
ң
бекті
қ
ор
ғ
ау т
ұ
р
ғ
ысынан на
қ
ты шарттарды
ң
д
ә
л
ж
ә
не толы
қ
сипаттамасын берген ж
ө
н секілді. Б
ұ
л жа
ғ
дайда СКЖ алдында бол
ғ
ан
ө
ндірістік т
ә
жірибе барысында ж
ү
ргізген
ө
зіндік ба
қ
ылау мен статистикалы
қ
м
ә
ліметтер
бойынша к
ә
сіби нау
қ
астану
мен жара
қ
аттану анализін беру
ұ
сынылады.
Ж
ү
ргізілетін
зерттеуден

жара
қ
аттану себептеріні
ң
сипатын

аны
қ
тау
ғ
а болады ж
ә
не

қ
орытынды
ұ
сыныс
ретінде
оларды
ң
салдарын жою бойынша
құ
растырмалы
-
техникалы
қ
, сондай
-
а
қ
ұ
йымдастырушылы
қ
сипатта
ғ
ы іс
-
шаралар
ұ
сыну
ғ
а
болады.

Құ
растырушылы
қ
сипатта
ғ
ы тапсырмаларды орындауда (машина, аппарат,
қ
ондыр
ғ
ыны жобалауда) пайдалану шарттарына с
ә
йкес
қ
ажетті
қ
ауіпсіздік
құ
ралдарыны
ң
құ
растырушылы
қ
ұ
сыныстарын

ескеру
қ
ажет (
қ
оршаулар,
қ
ауіпсіздікті
ң
блокталуы,
герметикалылы
қ,
еске
ртуші дабыл ж
ә
не т.б.).

Егер со
ңғ
ы к
ә
сіптік тапсырманы
ң
та
қ
ырыбы зерттеушілік (эксперименталды
қ)
ж
ұ
мыс болса, онда ма
қ
сатты
қ
ба
ғ
ыт пен зерттеу
ә
дістері, орындау техникасы, зерттеу
аппаратурасы мен
құ
ралдар оны ж
ү
ргізуді
ң қ
ауіпсіздігін
қ
амтамасыз ететіндей

т
ұ
р
ғ
ыдан
қ
арастырылуы
қ
ажет. Бітіру
ші т
ү
лекпен
ұ
сынылатын
қ
орытынды
лар мен
ұ
сыныстар
е
ң
бек шарттарыны
ң

қ
ауіпсіздігін
қ
амтамасыз ету

ма
қ
сатына
негізделеді.

Демек жоба та
қ
ырыбына
қ
арамастан жоба м
ә
тіні мен сызбаларында
қ
ауіпсіз ж
ә
не
салауатты е
ң
бек шарттары
н
ұ
йымдастыру
ғ
а ба
ғ
ыттал
ғ
ан келесі с
ұ
ра
қ
тар
ғ
а к
өң
іл аудару
қ
ажет:

машиналар, аппараттар
ж
ә
не

жабды
қ
тарды пайдалану кезінде ауыр,
қ
ауіпті, е
ң
бек
сыйымды ж
ә
не монотонды ж
ұ
мыстар мен операцияларды
ң
механизациясыны
ң
міндеттілігі;

механикалы
қ,
термиялы
қ
ж
ә
не эл
ектрлік
қ
ауіптілікті ескере отырып,
жабды
қ
тарды
ң қ
ауіпті элементтеріні
ң
блоктауыштарыны
ң
ж
ә
не
құ
растырымды
қ
қ
оршауларыны
ң
бар болуы;

ба
қ
ылаушы
-
ө
лшеуші, реттеуші, са
қ
тандырушы ж
ә
не дабыл беруші автоматтар мен
құ
ралдарды
ң
орналасуы ж
ә
не
құ
рылысы,

ж
ұ
мыс ат
қ
а
ру тиімділігі;

жо
ғ
ары
қ
ауіптілікті
ү
рдістер
ү
шін арнайы
қ
ауіпсіздік талаптары (
қ
ысыммен ж
ұ
мыс
істейтін аппараттар, к
ө
тергіштер, жо
ғ
ары электр
қ
ауіптілігі ж
ә
не т.б.)
;

қ
олайлы метеорологиялы
қ
орта мен
қ
олайлы

ж
ұ
мыс орынын
ұ
йымдастыру

6
(желдету, жылыту, жары
қ
тандыру,
ө
тпелдерді
ң, қ
ондыр
ғ
ыларды
ң
орналасуы; техникалы
қ
эстетика элементтері);

Ө
ртке
қ
арсы іс
-
шаралар
ұ
йымдастыруда
ө
рттерді
ң
пайда болуыны
ң
алдын
-
алу
шаралары тек халы
қ
шаруашылы
ғ
ыны
ң
материалды
қ құ
ндылы
қ
тарын
ғ
ана емес, сонымен
қ
атар адамдарды
ң қ
ауіп
сіздігін
қ
амтамасыз ететінін ж
ә
не оларды
ң
денсаулы
ғ
ы мен
ө
мірін
де са
қ
тайтынын есте са
қ
тау
қ
ажет.

Ө
рттер к
ө
бінесе жазатайым жа
ғ
дайлармен
қ
оса ж
ү
ретіндіктен, ал кейде жазатайым
жа
ғ
дайлар
ғ
а
ә
келіп со
ғ
атын себептер жануды
ң ө
ршуін дамытатынды
қ
тан, СКЖ орында
у
барысында
қ
ауіпсіздік техникасы мен
ө
ртті
ң
алдын
-
алу шараларын бірге
қ
оса алып
қ
арастыр
ғ
ан ж
ө
н.

«
Т
Қ
ж
Қ
О
Қ
»

кафедрасыны
ң
ке
ң
есшілері мен шы
ғ
арушы кафедралар жетекшілері
ні
ң
келісімімен дипломды
қ
жобада

келесі с
ұ
ра
қ
тар
қ
амтылуы м
ү
мкін:

1
. К
ә
сіпорын ала
ң
ын
жоспарлау ж
ә
не

жа
қ
сарту, санитарлы
қ
ор
ғ
аныс айма
ғ
ы

2.
Технологиялы
қ құ
рыл
ғ
ыларды
қ
ауіпсіз пайдалану ж
ә
не орналастыру

3. К
ө
теру
-
к
ө
ліктік
құ
рыл
ғ
ы
лар

4.
Электр
қ
ауіпсіздігі


5.
Қ
ысыммен ж
ұ
мыс ат
қ
аратын
қ
ондыр
ғ
ы
лард
ы
ң қ
ауіпсіздігі

6.
Шу ж
ә
не дірілмен к
ү
ресу і
с
-
шаралары

7.

Ауаны
ң
ша
ң
дылы
ғ
ы ж
ә
не газдылы
ғ
ымен к
ү
ресу іс
-
шаралары

8.
Таби
ғ
и ж
ә
не техногенді сипатта
ғ
ы ТЖ кезінде нысандарды
қ
ор
ғ
ау бойынша іс
-
шаралар

9
.

Ж
ұ
мыс орындарында микроклиматты
ң
нормативті к
ө
рсеткіштерін
қ
амтамасыз
ету10.
Ж
ұ
мыс орындарыны
ң
ат
те
стациясы

11.
Техникалы
қ
регламент талаптарын е
ң
гізу ж
ә
не оларды са
қ
тау мониторингі

12.
Нормативті жары
қ
тандыруды
қ
амтамасыз ету


13.
Ө
рт
-
жарылыс
қ
ауіпсіздігі

14.
Жобаланатын нысанны
ң қ
ор
ша
ғ
ан орта
ғ
а кері
ә
сері м
ә
селелері

Атал
ғ
ан с
ұ
ра
қ
тар дипломды
қ
жобаны
ң
с
ә
йкес б
ө
лімінде
қ
амтылуы м
ү
мкін ж
ә
не
жеке б
ө
лім ретінде б
ө
ліп
қ
арастыруды
қ
ажет етпейді. Мысалы, белгілі бір

технологиялы
қ
ү
рдісті
ұ
йымдастыру

кезінде, оны
ң қ
ауіпсіздігі жайлы м
ә
селелер

жеке параграф
қ
а
шы
ғ
арылып немесе м
ә
нм
ә
тіні ретінде сол б
ө
лімні
ң ө
зінде
қ
арастырылуы м
ү
мкін.

Одан бас
қ
а студент дипломды
қ
жоба ке
ң
есшісі мен жетекшісіні
ң
ке
ң
есімен
жо
ғ
арыда ата
лып кеткен с
ұ
ра
қ
тарды
қ
амтымай
-
а
қ
к
ө
лемі
5

тен кем емес
ө
ндірістік
қ
ауіпсіздік
бойынша
қ
ажетті инженерлік есептеу ж
ұ
мыстарын орындауына да болады,
с
ә
йкесінше олар дипломды
қ
жобаны
ң
жеке б
ө
лімі ретінде р
ә
мізделуі
қ
ажет.

Атал
ғ
ан с
ұ
ра
қ
тар
ғ
а
қ
атысты
қ
олданыл
ғ
ан
ә
дебиеттер тізімі, нормативтік
құ
жаттар
тізімі ж
ә
не техникалы
қ
регламенттер
ә
дістемелік н
ұ
с
қ
ауларды
ң
со
ң
ында келтірілген.

Е
ң
бекті
қ
ор
ғ
ау, т
ө
тенше жа
ғ
дайлар кезіндегі
қ
ор
ғ
аныс ж
ә
не
қ
орша
ғ
ан ортаны
қ
ор
ғ
ау
бойынша инженерлік есептеу ж
ұ
мыстарын орындау
ғ
а
қ
ажетті материалдар Т
Қ
ж
Қ
о
Қ
кафедрасында электронды н
ұ
с
қ
ауда беріледі.

Б
ө
лімді
дер кезінде ж
ә
не сапалы т
ү
рде орындауы
ү
шін студент дипломды
қ
жоб
а
жетекшісінен тапсырма ал
ғ
ан со
ң
ке
ң
есшіге келуге міндетті.

Тапсырманы орындау барысында нормативтік ережелерді

ж
ә
не т.б. ресми
құ
жаттарды

к
ө
шіріп алумен

шектеліп
қ
ою р
ұқ
сат етілмейді.
Ө
нді
рістік
қ
ауіпсіздік, ТЖ
кезіндегі
қ
ауіпсіздік ж
ә
не е
ң
бек пен
қ
орша
ғ
ан ортаны
қ
ор
ғ
ау м
ә
селелерін
қ
амтитын
с
ұ
ра
қ
тарды
ң қ
осынды есебі
8

беттен

аспауы

қ
ажет.

Орындал
ғ
ан ж
ұ
мысты
ң
мазм
ұ
ны мен сапасы студентті
ң ө
зіндік т
ә
жірибелік
қ
ызметке дайынды
ғ
ын, алын
ғ
ан тео
риялы
қ
білімі ж
ә
не т
ә
жірибелік икемі мен ептілігін
шы
ғ
армашылы
қ
т
ү
рде пайдалану
қ
абілетін к
ө
рсетуі
қ
ажет
.

Тапсырманы орындау барысында студент диплом алдында
ғ
ы т
ә
жірибеден жина
ғ
ан
материалдарын зерттеп,
қ
ажетті есептеу ж
ұ
мыстарын ж
ү
ргізеді ж
ә
не
қ
ауіпсіз, с
алауатты

7
е
ң
бек шарттарын, ТЖ кезінде нысандарды
ң
т
ұ
ра
қ
тылы
ғ
ын, жобаланатын нысанны
ң
қ
орша
ғ
ан орта
ғ
а кері
ә
серіні
ң
т
ө
мендеуін
қ
амтамасыз ететін іс
-
шаралар
ұ
йымдастырады.2
ДИПЛОМДЫ
Қ
ЖОБАНЫ
Ң
«
Қ
АУІПСІЗДІК Ж
Ә
НЕ Е
Ң
Б
ЕК
Қ
ОР
Ғ
АУ
»

Б
Ө
ЛІМІНІ
Ң Ұ
СЫНЫЛАТЫН

МАЗМ
Ұ
НЫ


2
.1
К
ә
сіпорын ала
ң
ын жоспарлау ж
ә
не

жайластыру, санитарлы
қ
ор
ғ
аныс айма
ғ
ы


К
ә
сіпорынны
ң
бас жобасы
ө
ндірістік нысандарды жобалауды
ң ө
ртке
қ
арсы ж
ә
не
санитарлы
қ
нормаларына жауап беруі керек.
Ө
ндірістік к
ә
сіпорын ала
ң
ын жобалау
кезінде келесі
қ
а
ғ
идаларды еск
еру
қ
ажет:

а) б
ө
лінетін зияндылы
қ
тар (газ, ша
ң,
т
ү
тін, шу т.б.) т
ү
рлеріне ж
ә
не атмосфера
ғ
а
ла
қ
тырылатын шы
ғ
арылымдарды тазалау д
ә
режесіне байланысты технологиялы
қ ү
рдіс
сипаты;

Осы
ғ
ан с
ә
йкес к
ә
сіпорын класы белгіленіп, к
ә
сіпорын мен жа
қ
ын ма
ң
айда
орнала
с
қ
ан т
ұ
р
ғ
ын

айма
қ
арасында
ғ
ы санитарлы
қ қ
ор
ғ
аныс

ала
ң
ыны
ң

ені та
ң
далады.
Санитарлы
қ қ
ор
ғ
аныс айма
ғ
ыны
ң
ала
ң
ын к
ө
галдандырылу ж
ә
не жайландыру к
ө
зделеді.

б)

құ
рылыс ала
ң
ы бетіні
ң
к
ү
йі (орналастыру, к
ө
лбеулер, шала
ғ
ай ж
ә
не сар
қ
ынды суларды
шы
ғ
аруды
қ
амтамасы
з ету);

в) к
ә
сіпорын ала
ң
ында жолдарды
ң
орналасуы ж
ә
не адамдарды
ң қ
ауіпсіздігін
ұ
й
ғ
ару
бойынша олар
ғ
а
қ
ойылатын талаптармен
қ
амтамасыз ету;


г) ала
ң
бойына адамдарды
ң
ж
ү
руі

ү
шін
ая
қ
жол
ұ
йымдастыру

(ая
қ
жолдарды
ң
ені,
жабындысы, авто к
ө
лік пен темір жол к
ө
лігіне
қ
атысты орналасуы);

д) адамдар мен к
ө
ліктерді
ң
ж
ұ
мыс істеу ж
ә
не
қ
оз
ғ
алыс ала
ң
дарын жасанды жары
қ
тандыру.


Кесте

1


Т
үң
гі мезгілде к
ә
сіпорын ала
ң
ын жасанды жары
қ
тандыру нормалары (жары
қ
тандыру жер
де
ң
гейінде к
ө
лдене
ң
жазы
қ
ты
қ
та алынады)


Жары
қ
тандыр
у орындары

Жары
қ
тандыру ж
ү
йесі

Жары
қ
тандыру
,
лк

Зауыт ала
ң
ыны
ң
шекара жолдары бойына

Жалпы

0,5

Ө
тпелдер, жолдар бойында, кіре берістерде
(
к
ү
зеттік жары
қ
тандыру
)2

Авток
ө
лік жолдарында1

Т
ү
сіріп
-
тиеу ж
ұ
мыс орындарында2

Ж
ұ
мысшы механизмдер ма
ң
ынд
а

Аралас

20

Ө
лшеуші
құ
ралдар ма
ң
айында50

Шыны ыдыс
қ
абылдауыштар ма
ң
ында20

Авто ж
ә
не вагонды
қ
таразылар
қ
ал
қ
аларында

Жалпы

5

Таразы ш
ә
кілінде

Аралас

30


е)

к
ә
сіпорын ала
ң
ында орналасатын
ө
ндірістік
ғ
имараттар,
ү
ймереттер, жабы
қ
қ
оймалар ж
ә
не
қ
ос
ал
қ
ы
ғ
имараттар арасында
ғ
ы негізгі
ө
ртке
қ
арсы алша
қ
ты
қ (
кесте
2);

ж)
ө
ндірістік зияндылы
қ
тар б
ө
лінетін барлы
қ ө
ндірістік
ғ
имараттар бас
қ
а
ғ
имаратттар
мен т
ұ
р
ғ
ылы
қ
ты кварталдар
ғ
а
қ
атысты ал
ғ
анда басым желдерді
ң
ба
ғ
ытына с
ә
йкес
орналастырылуы керек;

з)

к
ә
с
іпорынны
ң
бас жоспарында
ө
ртке
қ
арсы іс
-
шаралар кешеніне кіретін барлы
қ
ғ
имараттар, оны
ң
ішінде гидранттарды
ң
орналасуымен
ө
ртке
қ
арсы су
құ
бырлары да

белгіленуі
қ
ажет
8

Кесте

2

Ғ
имараттар мен
ү
ймерете
р арасында
ғ
ы алша
қ
ты
қ


Ғ
имарат немесе
ү
ймеретті
ң
от
қ
а
т
ө
зімділік д
ә
режесі

К
ө
ршілес
ғ
имараттар немесе
ү
ймереттерді
ң
от
қ
а т
ө
зімділік д
ә
режесіне
с
ә
йкес
ғ
имараттар мен
ү
ймерет
т
ер арасында
ғ
ы

ара
қ
ашы
қ
ты
қ,
метр.

I
ж
ә
не

II

III

IV
-
V

I
ж
ә
не

II

Г ж
ә
не Д катего
риялы
ғ
имараттар мен
ү
ймереттер
ү
шін нормаланбайды, ал
А, Б,

В к
ате
гори
ялары
ү
шін
9

деп
қ
абылданады.

9

12

III

9
12

15

IV
ж
ә
не

V

12

15

18


Бас жобада
ғ
имараттар мен
ү
ймереттер
ө
ндірісті
ң ө
рт
қ
ауіп
тілігіне,
құ
ры
лыс
б
ө
лшектеріні
ң
от
қ
а т
ө
зімділігіне,
қ
орша
ғ
ан орта
ғ
а б
ө
лінетін зиянды заттарды
ң (
ша
ң,
газ, зиянды
с
ә
улеленулер ж
ә
не т.б.) бар болуына ж
ә
не сипатына байланысты бір
-
бірінен ж
ә
не жа
қ
ын ма
ң
айда
орналас
қ
ан т
ұ
р
ғ
ылы
қ
ты айма
қ
тардан белгілі ара
-
қ
ашы
қ
ты
қ
та орналасуы
қ
ажет.
Ө
ндірістік
ғ
имараттар мен т
ұ
р
ғ
ылы
қ
ты айма
қ
арасында
ғ
ы алша
қ
ты
қ
тар б
ө
лінетін зияндылы
қ
тарды
ң
сипаты
мен к
ө
леміне байланысты,
ө
ндірісті
ң
бес класты
ң
біріне жатуына орай санитарлы
қ қ
ор
ғ
аныс
айма
ғ
ыны
ң
шамасына т
ә
уелді аны
қ
талады.

К
ә
сіп
орын ала
ң
ында рельстік, сонымен
қ
атар рельссіз де жолдар жобалануы м
ү
мкін.

Ала
ң ө
лшемі
5 г
ектардан к
ө
п

ө
ндірістік к
ә
сіпорындар
ү
шін


екіден кем емес кіре
беріс
ұ
йымдастырылуы керек.

К
ә
сіпорын ала
ң
ына кіруге негізделген авток
ө
лік жолдарыны
ң
ені
қ
олданылаты
н
авток
ө
ліктерді
ң
енінен плюс
1,5 м

ге кем болмауы керек, демек барлы
қ
жа
ғ
дайларда
4,5 м

ден
кем болмауы тиіс. Темір

жол
қ
а
қ
паларыны
ң
ені
4,9 м

ден кем емес.

Авток
ө
лік жолдарыны
ң
беттік
қ
абаты берік ж
ә
не барлы
қ ғ
имараттар
ғ
а
ө
рт
с
ө
ндіруші к
ө
ліктері кіре ал
атындай м
ү
мкіндігі болуы
қ
ажет.

Ғ
имарат
немесе
ү
ймерет
ені

18 м
-
ге дейін бол
ғ
ан жа
ғ
дайда барлы
қ ұ
зынды
қ
бойына бір жа
ғ
ынан
ғ
ана бір кіре беріс
ұ
йымдастырылса жеткілікті, ал ені
18 м
-
ден к
ө
п болса кіре беріс міндетті т
ү
рде екі жа
ғ
ынан,
сонымен
қ
атар барлы
қ

ұ
зынды
қ
бойына да
ұ
йымдастырылуы шарт.

Құ
рылыс оша
ғ
ыны
ң
аума
ғ
ы
10

гектардан к
ө
п немесе ені
100 м
-
ден к
ө
п
ғ
имараттар
ү
шін кіре берістер барлы
қ
жа
қ
тарынан да болуы
қ
ажет.

Бір жа
қ
ты
қ
ба
ғ
ытта
ғ
ы жолдарды
ң
ені
3,75 м
-
ден
, ал екі жа
қ
ты
қ
ба
ғ
ытта
ғ
ылар
ү
шін
7,5
м

ден кем болмауы тиіс.

Ө
ндірістік айма
қ
ала
ң
ында
ғ
ы жолдар мен
ө
тпелдер т
ұ
йы
қ,
са
қ
иналы ж
ә
не аралас ж
ү
йелі
болуы м
ү
мкін. Т
ұ
йы
қ
ж
ү
йелі жолдарда т
ұ
йы
қ
талу со
ң
ында радиусы
10 м
-
ден кем емес топсалы
айналып
ө
ту жолдарын немесе
ө
рт с
ө
ндіруші к
ө
ліктерді
ң
б
ұ
рылы
сы
ү
шін
ө
лшемі
12x12 м

болатын ала
ң ұ
й
ғ
арылуы керек.

Ө
рт с
ө
ндіру ма
қ
сатында пайдаланыла алатын
с
уаттар
ғ
а немесе таби
ғ
и

су к
ө
здеріне

ө
ту
ү
шін
ені
3,75 м, аума
ғ
ы
12x12 м

болатын
ө
тпелдер
ұ
йымдастыру
қ
ажет.

К
ә
сіпорынны
ң
шекарасы аума
ғ
ынан жолдарды
ң
шетіне д
ейі
ң
гі ара
-
қ
ашы
қ
ты
қ
1,5 м
-
ден
кем, ал эстакадалар мен тіреуіштерді
ң
сырт
қ
ы б
ө
ліктеріне дейі
ң
гі ара
-
қ
ашы
қ
ты
қ
0,5 м
-
ден кем
болмауы
қ
ажет.

Жобаланатын нысанны
ң
бас жоспарында
ғ
имараттар мен
ү
ймереттер арасында
ғ
ы
алша
қ
ты
қ
ты минималды етіп, я
ғ
ни санитарлы ж
ә
н
е
ө
ртке
қ
арсы талаптар
ғ
а с
ә
йкес жолдар,
ая
қ
жолдар, инженерлік ж
ү
йелер мен коммуникациялар
ө
ткізуге лайы
қ
ты етіп
ұ
йымдастру
қ
ажет.

Ө
ндірістік айма
қ
та
ә
рбір
ғ
имарат
қ
а жоба

бойынша

бос жат
қ
ан аума
қ
бойымен
ө
рт
с
ө
ндіруші машиналар кіре алатындай
кем дегенде
екі жа
ғ
ынан ені
6 м
-
ден кем емес, ал ауданы
10

гектардан к
ө
п
ғ
имараттар
ү
шін барлы
қ
жа
қ
тарынан да
кіре берістер
ұ
йымдастырылуы
керек.


9
К
ә
сіпорынны
ң
бас жобасында гидрант ж
ү
йесі
ұ
йымдастырыл
ғ
ан

сырт
қ
ы су
құ
бырыны
ң
са
қ
иналы желісі жобаланады, олар с
ә
йкесінше

бір
-
бірінен
150 м
-
ден алша
қ
болмауы,
ғ
имарат
дуалдарына
5 м
-
ден арты
қ
жа
қ
ын болмауы, жолдардан
2 м

алша
қ
орналастырылмауы
қ
ажет
.
Ө
рт бол
ғ
ан жа
ғ
дай
ғ
а резервті су
қ
орын
қ
арастыру
қ
ажет
(
жер
қ
ойнауында орналасуы
жа
ғ
дайында бас жоспарда ол пунктир сызы
ғ
ымен к
ө
рсетіледі
)
.

2.2
Технологиялы
қ құ
рыл
ғ
ыларды
қ
ауіпсіз пайдалану ж
ә
не орналастыру


Цех ішінде (
ө
ндірістік
ғ
имарат ішінде)
қ
ондыр
ғ
ыларды орналастыру т
ә
сімдері
технологиялы
қ
с
ұ
лбаны
ң
талаптарын ескере отырып, я
ғ
ни
қ
ызметкерлерге арнал
ғ
ан
ө
тпелдер
мен цех
ішілік к
ө
ліктерге арнал
ғ
ан
ө
ту жолдарыны
ң
минималды ені
ұ
йымдастырылады.

Жобаланатын
технологиялы
қ ү
рдіс пен
қ
ондыр
ғ
ыларды зерттеу негізінде

құ
рамында:
айналмалы ж
ә
не
қ
оз
ғ
алмалы элементтері бар,
ж
ұ
мыстарды
ң
биіктікте орындал
уымен
,
ж
ү
ктерді
ң
биіктікте тас
ымалдан
уымен

сипатталатын
, электрлік желі
сі
ні
ң
жо
ғ
ары кернеуі
нде

ж
ұ
мыс іс
теуімен, жо
ғ
ары немесе т
ө
ме
ң
гі температурада
ғ
ы элементтері немесе беттік
айма
қ
тарымен, бу немесе жо
ғ
ары температурада
ғ
ы суды
ң
б
ө
ліну м
ү
мкіндігі бар айма
қ
тарымен
т.б. сипатталатын
жара
қ
ат
қ
ауіпті айма
қ
тар белгіленеді
.
Жара
қ
аттарды
ң
алдын
-
алу іс
-
шаралары (
қ
оршаулы,
қ
ор
ғ
аушы, тежекті
құ
рыл
ғ
ылар,
қ
ашы
қ
ты
қ
тан бас
қ
ару, жабды
қ
тар арасында,
ғ
имаратты
ң құ
рылыс элементтері мен ж
абды
қ
тар
арасында алша
қ
ты
қ
тар
ұ
йымдастырылады, желілерді
ң
ай
қ
ында
уыш
бояулары болады,
сусымалы материалдарды шы
ғ
ару кезіндегі
қ
ауіпсіздік іс
-
шаралары, апатты
қ
дабыл секілді
ескертулер, апатты
қ ө
шіп
қ
алу т.б.), сонымен
қ
атар апатты
қ
жа
ғ
дайларды
ң
алдын
-
алу (ЭЕМ
к
ө
мегімен
қ
ондыр
ғ
ыларды бас
қ
ару, автоматты
қ
ба
қ
ылау ж
ә
не дабы
л,
ө
ндірістік
ү
рдістерді
автоматтандыру, ж
ұ
мыс к
ө
рсеткіштерін, зиянды ж
ә
не
қ
ауіпті факторларды ба
қ
ылау
жылдамды
ғ
ы, блоктауыштар ж
ә
не шектеуіштер, ба
қ
ылауыш
-
ө
лшеуіш
құ
ралдар, аса
ж
ү
ктемеден
қ
ор
ғ
аныс,
қ
ада
ғ
алаулар мен талдау ж
ұ
мыстары) іс
-
шаралары
ұ
йымдастыр
ылады.
Қ
ауіпсіздік ж
ә
не эргономика т
ұ
р
ғ
ысынан бас
қ
ару пульттарына, сонымен
қ
атар
қ
ызметкерлерді
ң
ж
ұ
мыс орындарын
ұ
йымдастыру
ғ
а м
ұқ
ият назар аудар
ғ
ан ж
ө
н.2.3
К
ө
теру
-
к
ө
ліктік
құ
рыл
ғ
ылар


Шикізатты, жартылай фабрикаттар мен дайын
ө
німді е
ң
гізу, к
ө
теру ж
ә
н
е тасымалдау
бойынша
қ
олмен ат
қ
аратын ж
ұ
мыстарды механизациялау к
ә
сіпорында
ғ
ы е
ң
бек
шарттарыны
ң қ
ауіпсіздігін ж
ә
не же
ң
ілдігін
қ
амтамасыз етуге себеп болады.

Қ
ауіпсіздік техникасыны
ң
талаптарына сай
қ
олмен к
ө
теру механизмдерінде
қ
ауіпсіз
ұ
ста
ғ
ышт
ар к
ө
зде
луі керек; электрлік ж
ү
кк
ө
тергіштерде кинематикалы
қ
тізбек
қ
ата
ң
ды
ғ
ы
қ
арастырылуы
қ
ажет, к
ө
тергіштерде
ұ
ста
ғ
ыштары бар жылдамды
қ
ты тежегіштер
жасалуы, жылжымалы ж
ү
ктерді
ұ
стау мен басып
қ
алу
ғ
а негізделген
құ
рыл
ғ
ыларда
ө
здігінен
ү
зіліп кету м
ү
мкіндігі болма
уы
қ
ажет, механизмдерді
ң қ
оз
ғ
алысын шектеу
ма
қ
сатында кинематикалы
қ
тізбекке со
ңғ
ы ажырат
қ
ыш
құ
ралдар е
ң
гізіледі.

Машинаны
ң
барлы
қ
же
ң
іл
қ
ол жетімді ж
ә
не
қ
оз
ғ
алыста
ғ
ы б
ө
ліктері

металл
қ
оршаулармен жабылуы
керек.

Қ
оз
ғ
алыста
ғ
ы ж
ү
кті
ң
салма
ғ
ы
қ
осал
қ
ы жабды
қ
т
арды
ң,
я
ғ
ни басып
қ
ал
ғ
ыш,
ар
қ
андарды ескере отырып, механизмдерді
ң
ж
ү
к к
ө
тергіштігінен аспауы
қ
ажет.

Ар
қ
андарды
ң
мы
қ
тылы
ғ
ы созылым
ғ
а ж
ә
не иілімге тексеріліп есептелуі
қ
ажет.
Сонымен
қ
атар тасымалда
ғ
ыш
ү
лесіні
ң
де
қ
ауіпсіз ж
ү
ктемесі есептелуі
қ
ажет.

Конве
йерлер
құ
рылысыны
ң қ
ауіпсіздік талаптары да ескеріледі (пайдалану
қ
ауіпсіздігі,
жетекті
бекеттер

бас
қ
арылуын шо
ғ
ырлау, жары
қ
ты
қ
ж
ә
не дыбысты
қ
дабылдарды
ң
болуы ж
ә
не т.б.
)
.

К
ө
лбеу т
ү
спелер, науалар, тартпалар тасымалданатын затты
ң (
ыдысты
ң) қ
ажалу
коэффици
ентін ж
ә
не сыр
ғ
ымалы беттік
қ
абатын ескеретіндей етіп к
ө
лбеу б
ұ
рышта

10
жобалануы керек, осылайша
1 ÷ 1,5
м/сек

шамасында ж
ү
ктерді
ң
тасымалдануыны
ң
қ
ауіпсіз жылдамды
ғ
ын
қ
амтамасыз етуі
қ
ажет.


2.4 Электр
қ
ауіпсіздігіЭлектр то
ғ
ымен за
қ
ымдалу д
ә
режесіне с
ә
й
кес электр
қ
ондыр
ғ
ыларымен жабды
қ
тал
ғ
ан
ғ
имарат класын белгілеу
қ
ажет.

Белгіленген класс негізделген нышандарды к
ө
рсету
қ
ажет.

Электр то
ғ
ымен за
қ
ымдалудан
қ
ор
ғ
ану іс
-
шараларын, электр желілерінде
қ
ыс
қ
а
т
ұ
йы
қ
талуды
ң
н
ә
тижесінде жарылыс пен
ө
рттерді
ң
пайда

болуынан
қ
ор
ғ
аныс (арнайы
орындал
ғ
ан электр
қ
ондыр
ғ
ыларын пайдалану;
қ
ау
іпсіз кернеулік, к
ү
штік ж
ә
не
жары
қ
тандыр
ғ
ыш желілерді
ң
то
қ ө
ткізгіш б
ө
ліктерін о
қ
шаулау; оларды
қ
олмен
ұ
стап
қ
алудан
жеткіліксіз жерге орналастыру; блоктауды, ескерту дабылдары
н
қ
олда
ну;
қ
ор
ғ
аныс
ты
қ
жерсіндіру мен
ө
шіп
қ
алуды; жеке
қ
ор
ғ
аныс
құ
ралдарын пайдалану т.с.с.
)
.Кесте

3

Электр то
ғ
ымен за
қ
ымдану д
ә
режесі бойынша
ғ
имараттарды топтастыру (Э
Қ
Е нен
та
ң
дама)

Ғ
имарат класы

Белгілері

Жо
ғ
ары
қ
ауіптілігі жо
қ

Ө
зге класс
ғ
имараттарын
ы
ң
белгілері жо
қ

Жо
ғ
ары
қ
ауіптілікті

-
ыл
ғ
ал

(
меншікті ыл
ғ
алдылы
қ
75%

дан жо
ғ
ары
);

-

то
қ ө
ткізгіш ша
ң
б
ө
лінеді
;

-

то
қ ө
ткізгіш еденні
ң
болуы
(металл,

жер, темір бетонды, кірпіш
ж
ә
не т.б.
);

-
жо
ғ
ары температура
(
т
ұ
ра
қ
ты т
ү
рде немесе о
қ
тын
-
о
қ
тын

35°С

тан

жо
ғ
ары болып т
ұ
рады
);


-

адамны
ң
бір мезетте бір жа
ғ
ынан
ғ
имаратты
ң
жерсіндірілген
метал жабды
қ
тарымен, технологиялы
қ қ
ондыр
ғ
ыларымен,
механизмдермен ж
ә
не т.б. екінші жа
ғ
ынан электр
қ
ондыр
ғ
ысыны
ң қ
аптамасымен жанасуы
.


Аса
қ
ауіпті

-

аса ыл
ғ
алды
(
меншікті

ыл
ғ
алдылы
қ
100%

ғ
а жа
қ
ын
);

-

химиялы
қ
активті немесе агрессивті орта;


-

жо
ғ
ары
қ
ауіптілікті
ғ
имаратты
ң
мір мезетте екі немесе одан
да к
ө
п белгілері
ні
ң
болуы.2.5

Қ
ысыммен ж
ұ
мыс ат
қ
аратын
қ
ондыр
ғ
ыларды
ң қ
ауіпсіздігі


Қ
ысыммен ж
ұ
мыс ат
қ
аратын
қ
ондыр
ғ
ыны
қ
арастыру, Мемтехба
қ
ылау
ұ
йымыны
ң
тіркеуіне жататындарын ж
ә
не к
ә
сіпорын
ә
кімшілігіні
ң
ба
қ
ылауында болатындарын аны
қ
тау
қ
ажет.
Қ
ысыммен ж
ұ
мыс істейтін
ә
р жабды
ққ
а
қ
атысты зиянды ж
ә
не
қ
ауіпті факторлар мен
м
ү
мкін болатын апат себептерін аны
қ
тау
қ
ажет.

Қ
ысым
мен ж
ұ
мыс істейтін
ә
р жабды
ққ
а
қ
атысты ба
қ
ылаушы
-
ө
лшегіш аппаратураны,
қ
ауіпсіздік жабды
қ
тары мен автоматикасын та
ң
дап, оларды негіздеу
қ
ажет.
Қ
ысыммен ж
ұ
мыс
істейтін жабды
ққ
а
қ
ойылатын
қ
ауіпсіздік талаптарын, оны орналастыру
ғ
а лайы
қ
ты
ғ
имарат пен
қ
ызмет а
т
қ
аратын ж
ұ
мысшылар
ғ
а деген талаптарды негіздеу
қ
ажет.2.6

Шу ж
ә
не дірілмен к
ү
ресу іс
-
шаралары
11
Ғ
имаратта
ғ
ы шу мен дірілді
ң
пайда болу к
ө
здері белгіленеді ж
ә
не
ғ
имаратта
ғ
ы діріл
акустикалы
қ
активті
қ
ондыр
ғ
ыларды есепке ала отырып, ж
ұ
мыс орындарында
ғ
ы олард
ы
ң
на
қ
ты
де
ң
гейлері ба
ғ
аланады.

Шекті р
ұқ
сат етілген дыбыс
қ
ысымдары, дыбыс де
ң
гейлері, дыбысты
ң
эквивалентті
де
ң
гейі (кесте
4
)
, діріл
ү
детуіні
ң

ж
ә
не діріл жылдамды
ғ
ыны
ң
шекті де
ң
гейлері, сонымен
қ
атар
оны
ң
т
ү
зетілген, эквивалентті т
ү
зетілген де
ң
гейлері
(кесте
5
) аны
қ
талады.


Кесте

4

Ө
ндірістік
ғ
имарат ж
ұ
мыс орындарында
ғ
ы ж
ә
не к
ә
сіпорын айма
ғ
ында
ғ
ы
дыбыс
қ
ысымыны
ң
де
ң
гейлері,
дыбыс де
ң
гейлері ж
ә
не эквивалентті дыбыс де
ң
гейлері


Ж
ұ
мыс
орындарыОрташа геометриялы
қ
жиілікті октавты жола
қ
тарда
ғ
ы
дыбыс
қ
ысымыны
ң
де
ң
гейлері
(дБ)
, Гц


Дыбыс де
ң
гейлері
ж
ә
не экв
ивалент
ті
дыбыс де
ң
гейлері
,
дБА31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

2

93

79

70

68

58

55

52

52

49

60

3

96

83

74

68

63

60

57

55

54

65

4

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

5

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80
Ж
ұ
мыс орындарыны
ң
тізім
і
:

1дирекция, жобалау
-
құ
растырушы бюро, есептеушілер, есептеу машиналары, теориялы
қ
ж
ұ
мыстар мен м
ә
ліметтерді
өң
деу зертханалары, нау
қ
астарды
қ
абылдау ж
ә
не емдеу пункттері

ғ
има
раттары
нда
;

2
-

цехты
қ
бас
қ
ару аппаратыны
ң,
ке
ң
селер мен зертханалар
ғ
имараттары
нда
;

3
-

диспетчерлік
қ
ызмет, телефон
желісі

ар
қ
ылы дауысты
қ
байланыс ар
қ
ылы
қ
ашы
қ
ты
қ
тан бас
қ
ару ж
ә
не ба
қ
ылау
ғ
имараттары
нда
, машиналы жазбалы бюроларда,
на
қ
ты жина
қ
тау айма
қ
тар
ында, телефон ж
ә
не телеграф бекеттерінде, шеберлер
ғ
имаратында, есептеу машиналарында а
қ
параттарды
өң
деу залдарында
.

4
-

телефон желісі ар
қ
ылы дауысты
қ
байланысы жо
қ қ
ашы
қ
ты
қ
тан бас
қ
ару
кабиналарыны
ң
пульттарында, шулы
қ
ондыр
ғ
ылармен жабды
қ
тал
ғ
ан зертханала
рда,
сонымен
қ
атар есептеу машиналарыны
ң
шу шы
ғ
арушы агрегаттары орнатыл
ғ
ан
ғ
имараттарда;

5


ө
ндірістік
ғ
имараттарда
ғ
ы т
ұ
ра
қ
ты ж
ұ
мыс орындарында ж
ә
не к
ә
сіпорын аума
ғ
ында.


Кесте

5

Ө
ндірістік
ғ
имараттарды
ң
т
ұ
ра
қ
ты ж
ұ
мыс орындарында
ғ
ы технологиялы
қ
дірілд
і
ң
санитарлы
қ
нормалары


Жола
қ
тарды
ң
ортагеометриялы
қ
жиіліктері
, Гц

X
0
,
Y
0
,
Z
0

ө
стері бойынша шекті р
ұқ
сат етілген м
ә
ндері

діріл
ү
дету

дірілжылдамды
қ

м/с
2

дБ

м/с
∙10
-
2

дБ

2,0

0,14

103

1,3

108

4,0

0,10

100

0,45

99

8,0

0,10

100

0,22

93

16,0

0,20

106

0,
20

92

31,5

0,40

112

0,20

92

63,0

0,79

118

0,20

92


12
Т
ү
зетілген ж
ә
не
эквивалентті
т
ү
зетілген м
ә
ндері
мен де
ң
гейлері

0,10

100

0,20

92Шу мен дірілді
ң
ш
екті
ж
ә
не одан жо
ғ
ары де
ң
гейлерінде оларды т
ө
мендетуге
қ
ажетті
де
ң
гейлер аны
қ
талады, осы
ғ
ан с
ү
йене

отырып шы
ғ
ару к
ө
здеріне
ә
сер ету, дыбыс о
қ
шаулауыш
ж
ә
не дыбыс сі
ң
іруші, діріл о
қ
шаулауыш ж
ә
не діріл сі
ң
іруші
құ
ралдарды, жеке
қ
ор
ғ
аныс
құ
ралдарын пайдалану іс
-
шаралары
ұ
йымдастырылады.


2.7

Ауаны
ң
ша
ң
дылы
ғ
ы ж
ә
не газдылы
ғ
ымен к
ү
ресу іс
-
шаралары


Технологи
ялы
қ ү
рдіс ж
ә
не
қ
ондыр
ғ
ыларды зерттеу негізінде
ө
ндірістік к
ә
сіпорында
пайда болатын зиянды заттар, оларды
ң
агрегатты
қ
к
ү
йлері (ша
ң,
газ, булар) аны
қ
талады.

Оларды
ң
шекті р
ұқ
сат етілген м
ө
лшері (ШРМ) ж
ә
не
қ
ауіптілік класы белгіленеді (кесте
6
).
Қ
арастырылы
п отыр
ғ
ан
ғ
имарат ішіндегі бас
қ
а бір
қ
ондыр
ғ
ыны
ң
ж
ұ
мысын есепке ала
отырып, ке
ң
есшіні
ң
н
ұ
с
қ
ауымен

біртекті зиянды заттарды
ң
б
ө
ліну
қ
ар
қ
ындылы
ғ
ыны
ң
шамасы
алынады (ша
ң,
газ, булар немесе т
ө
мендегі те
ң
сіздік са
қ
талуы тиіс болатын бір ба
ғ
ытта
ә
сер
ететін затт
ар):


1
....
2
2
1
1
ШРМn
н
ШРМ
ШРМ
С
С
С
С
С
С
,


м
ұ
нда
ғ
ы
С
1
, С
2
,…, С
nатмосфералы
қ
ауада
ғ
ы зиянды заттарды
ң
на
қ
ты м
ө
лшері
, мг/м
3
.


С
ШРМ
1
, С
ШРМ
2
, …, С
ШРМ
n
атмосфералы
қ
ауада
ғ
ы зиянды заттарды
ң

ШРМ,

мг/м
3
.

Ғ
имарат
қ
а келіп т
ү
сетін
ә
рбір зиянды зат
ү
шін оны
ң қ
ауіптіл
ік к
ө
рсеткіші
белгіленіп
,
басым зат аны
қ
талады

ж
ә
не ол ар
қ
ылы жалпы алмасымды желдетуді
ң ө
німділігі есептеледі.
Қ
ауіптілік к
ө
рсеткіші
(мг/м
3
)

Р
о

= М / С
ШРМ

,

М
ұ
нда
ғ
ы
М


ғ
имарат
қ
а келіп т
ү
сетін
қ
арастырылып отыр
ғ
ан зиянды затты
ң қ
осынды
м
ө
лшері,
мг/м
3
;

С
ШР
Моны
ң
ШРМ
, мг/м
3
.

Басым зат
Р
о шамасыны
ң
е
ң ү
лкен м
ә
ні ар
қ
ылы аны
қ
талады.

Кесте

6

Зиянды заттарды
ң
шекті р
ұқ
сат етілген м
ө
лшері
Зат атауы

ШРМ
,

мг/м
3

Қ
ауіптілік класы


Газдар ж
ә
не булар1

Азот

тоты
ғ
ы

O
2

,


O


2

II

2

Акрол
еин

0,2

II


3

Амилацетат

100

IV

4

Аммиак

20

IV

5

К
ү
кіртті а
нгидрид

1

II

6

Ацетон

200

IV

7

Бензин
ж
ә
не

керосин (С

-

ғ
а ша
ққ
анда
)

300

IV

8

Бензол

5

II

9

Х
лор
ды
ң қ
ос тоты
ғ
ы

0,1

I

10

Дихлорэтан

10

II

13
11

Ксилол

50

III

12

К
ү
кіртті
қ
ыш
қ
ыл

1

II

13

Т
ұ
з
қ
ыш
қ
ылы

5

II

14

Сірке
қ
ыш
қ
ылы

5

III


15

М
етал
ды сынап

0, 01

I

16

К
ү
кіртті сутегі


10

II

17

Скипидар


-

ғ
а ша
ққ
анда
)

300

IV

18

К
альци
ленген сода

2

III

19

М
етил

спирті

(мет
а
нол)

5

III

20

Э
тил

спирті

1000

IV

21

Толуол

50

III

22

Уайт
-
спирит


-

ғ
а ша
ққ
анда
)

300

IV

23

К
ө
мір тоты
ғ
ы

20

IV

24

К
ө
мірді
ң қ
ос тоты
ғ
ы

(
к
ө
мір
қ
ыш
қ
ылды газ
)

9000

IV

25

Т
ө
ртхлорлы к
ө
міртегі

20

II

26

Ащы сілтілер
(

аОН

ке ша
ққ
анда
ғ
ы ерітінділер
)

0,5

II

27

Э
тил
ді эфирлер

300

IV

28

Д
иэтил
ді эфирлер

300

IV


Ша
ң
дар29

Да
қ
ылды

4

IV

30

Ә
ктас

6

IV

31

Ұ
нта
қ
ты

6

IV

32

Крахмал
ды

6

IV

33

Қ
антты

10

IV


Кремний
қ
ос тоты
ғ
ыны
ң қ
оспасы бар
ө
сімдікті
34

10%

дан астам
(
да
қ
ылды
)

2

IV


35

2 д
ен

10%

ғ
а дейін

4

IV

36

2%

дан аз

6

IV


К
ө
мірлі
:37

Кокс
ты

ж
ә
не

слан
ецті

6

IV

38

Құ
рамында кремнийді
ң қ
ос тоты
ғ
ы

2%

дан аз

10

IV


2.8
Таби
ғ
и ж
ә
не техногенді сипатта
ғ
ы ТЖ кезінде нысандарды
қ
ор
ғ
ау бойынша іс
-
шаралар


Б
ұ
л б
ө
лімде
екіншілей за
қ
ымдалу факторларын
ы
ң

пайда болуы т
ұ
р
ғ
ысынан
ө
ндіріс айналымында
ғ
ы заттарды
ң қ
ауіптілігін ба
ғ
алау
қ
ажет,

шикізат
қ
орларын, аралы
қ
ө
нім мен дайын
ө
німдерді,

оларды са
қ
тау
қ
ауіпсіздігі мен сырт
қ
а шы
ғ
ару м
ү
мкіндіктерін
қ
арастыру керек.

Одан
ә
рі нысанны
ң
орналасу айма
ғ
ын сипаттау
қ
ажет (жергілікті рельеф, орман
массивтеріні
ң
болуы


ө
ртті
ң
пайда болу
к
ө
зі ретінде
;

ө
зен, к
ө
л ма
ң
айында орналас
қ
ан
ө
нерк
ә
сіптер
ү
шін


су басу м
ү
мкіндігі
;

авток
ө
ліктік ж
ә
не темір жолдарыны
ң,
су
к
ө
ліктеріні
ң

болуы ж
ә
не т.б.)
.
Ө
нерк
ә
сіп ала
ң
ы
құ
рылысыны
ң
сипатын (
құ
рылымын,
ты
ғ
ызды
ғ
ы мен
құ
рылыс типін,
ө
рттерді
ң
пайда болу ж
ә
н
е
ө
ршу м
ү
мкіндіктерін,
ғ
имараттар арасында
ғ
ы
ө
тпелдер мен
қ
ор
ғ
аныс паналарына кіре берістерде
ү
йінділерді
ң

14
пайда болуы), жабды
қ
тарды
ң
орналасу сипатын (
ғ
имараттарда, ашы
қ
ке
ң
істіктерд
е
,
ү
лдіріктерде),
ғ
имартаттар мен
ү
ймереттерді
ң
техникалы
қ
сипаттамаларын

(
қ
абаттылы
ғ
ы,
ө
лшемдері,
қ
абыр
ғ
алы
қ
толтырымы, жары
қ
са
ң
ылаулары, т
ө
бе жабындысы, аралы
қ
жабындылары,
ғ
имартатты
ң
от
қ
а т
ө
зімділігі,
ғ
имарат
қ
а
қ
осарласып ж
ә
не о
ғ
ан жа
қ
ын
орналас
қ
ан
қ
ор
ғ
анысты
қ
паналарды
ң
болуы) к
ө
рсету керек.

Е
ң
ү
лкен ауысымда
ғ
ы
т
ұ
ра
қ
ты ж
ұ
мыс орындары мен

қ
ызметкерлерді
ң
болуы
м
ү
мкін орындарын к
ө
рсете отырып
ж
ұ
мыскерлер санын келтіру керек,

энергетикалы
қ
ж
ә
не байланыс желілеріні
ң
сипатын (жер
ү
стілік, жер астылы
қ,
эстакада бойында
орналас
қ
ан, ор, топыра
қ қ
абатында,
ғ
имарат
қ
абыр
ғ
аларыны
ң
іш
інде орнатыл
ғ
ан), ішкі
энергиямен
қ
амамасыз ету к
ө
здеріні
ң
болуы,
қ
ажеттілік туында
ғ
ан кезде (мысалы А
Қ
дабылы бойынша) жеке айма
қ
тарды
ң
немесе барлы
қ
ж
ү
йені
ң
электр желісінен
қ
ашы
қ
ты
қ
тан ажыратылу м
ү
мкіндігіні
ң
болуы
н к
ө
рсету
қ
ажет
.

Ө
ндірісті
ң
газбен
қ
амт
амасыз ету ж
ү
йесінен автоматты т
ү
рде ажыратылу
м
ү
мкіндігін

(егер м
ұ
ндай м
ә
ліметтер бар болса),
ө
ндірісті
ҚӘ
УЗ мен оттегімен, жарылыс
қ
ауіпті ж
ә
не жан
ғ
ыш заттармен
қ
амтамасыз ету ж
ү
йелеріні
ң

қ
ауіпсіздігі мен сенімділігі
жайлы а
қ
параттарды зерттеу
қ
ажет.

Ө
н
дірісті бас
қ
ару ж
ү
йесіні
ң
санімділігіне,
қ
ызметкерлерді ж
ұ
мылдыру

айма
ғ
ымен байланыс
, хабарлау ж
ү
йесін
е
, ж
ұ
мыс к
ү
шін толы
қ
тыру ж
ә
не бас
қ
арушы
қ
ызметкерлерді
ө
зара алмастыру м
ү
мкіндігіне ба
ғ
а беру
қ
ажет.

Қ
ызметкерлер жо
ғ
алымын т
ө
мендету ма
қ
сатында
ө
ндіріс

ж
ұ
мысшыларын ТЖ
қ
ауіпі жайлы дер кезінде хабардар ету
ү
шін

жобада радиожелісі ар
қ
ылы
азаматты
қ
қ
ор
ғ
аныс (
А
Қ
)

дабылдарын
ы
ң,
дыбысты
қ (
сиреналар) ж
ә
не жары
қ
ты
қ (
табло)
дабылдарыны
ң
таралуын
қ
арастыру
қ
ажет.


Б
ө
лімде дауыстап сойлегіштерді
ң,
сиреналар, таб
лоларды
ң
орналасу орындарын

(
ө
ндірістік
ғ
имараттарды
ң,
этажеркаларды
ң
ж
ә
не
ө
ндіріс айма
қ
тарыны
ң
белгілену
ө
стеріні
ң
координаттарын,
ә
кімшілік т
ұ
рмысты
қ ғ
имараттарды
ң
атауларын) к
ө
рсету
қ
ажет, сонымен
қ
атар к
ә
сіпорынны
ң
ТЖ ж
ә
не А
Қ
штабыны
ң
дабылдарын цехты
ң

ТЖ
ж
ә
не А
Қ құ
рылымдарыны
ң
басшыларына тарату ма
қ
сатында
қ
олданылатын а
қ
парат
тарату микрофондары, сиреналарды
қ
осу
құ
рыл
ғ
ылары мен жары
қ
ты
қ
таб
лолары

орнатыл
ғ
ан б
ө
лмелерді

атап к
ө
рсету
қ
ажет.
Жобада А
Қ
дабылдары бойынша
ө
ндірістегі
қ
ауіпсіздікті
қ
амтам
асыз ету
талаптарына с
ә
йкес ж
ұ
мысты то
қ
тату,
қ
ызметкерлерді
ң қ
ор
ғ
аныс
ү
ймереттерінде
жасырыну м
ү
мкіндігін
қ
арастыру
қ
ажет.
Ө
ндірістік технологиялы
қ ү
рдіс немесе
қ
ауіпсіздік талаптарына с
ә
йкес орындау м
ү
мкіндігі болма
ғ
ан жа
ғ
дайда, арнайы кезекші
қ
ызметкерле
рге
қ
ор
ғ
анысты
қ
паналар
ұ
йымдастырылуы
қ
ажет.

«
Ә
уелі дабылды то
қ
тату
»

белгісі бойынша
қ
ауіпсіздік туында
ғ
ан жа
ғ
дайда

қ
ор
ғ
анысты
қ ү
ймереттер мен паналар ма
ң
айында
ғ
ы
ө
рт, радиациялы
қ
ж
ә
не химиялы
қ
жа
ғ
дайларды ба
қ
ылап,
қ
ызметкерлерді
қ
ауіпсіз айма
ққ
а шы
ғ
ару
м
ү
мкіндігін
қ
арастыру
қ
ажет.2.9
ТЖ зардаптарын жою


ТЖ зардаптарын жою к
ә
сіпорынны
ң, ө
ндірісті
ң, ұ
йымны
ң
,

оларды
ң
ұ
йымдастырушылы
қ
-
құқ
ы
қ
ты
қ
формасына

қ
арамастан
, жергілікті
ө
зіндік бас
қ
ару
ұ
йымын
ы
ң,
субъектілерді
ң
ат
қ
арушы билігі
ұ
йымыны
ң

жеке
құ
ралдар
ымен т
ө
тенше
жа
ғ
дай бойынша с
ә
йкес комиссиясыны
ң
жетекшілігімен т
ө
тенше жа
ғ
дай бол
ғ
ан айма
қ
та
ж
ү
зеге асырылуы тиіс.

ТЖ зардаптарын жою
Қ
Р
Қ
арулы к
ү
штеріні
ң,
Азаматты
қ қ
ор
ғ
аныс к
ү
штерімен,
арнайы ж
ә
не Азаматты
қ Қ
ор
ғ
анысты
ң ә
скериленбеген
құ
рылымдарымен ж
ү
зе
ге
асырылады.

Т
ө
тенше жа
ғ
дай зардаптары
құ
т
қ
ару ж
ә
не бас
қ
а да ш
ұғ
ыл ж
ұ
мыстар ая
қ
тал
ғ
аннан
со
ң
жойыл
ғ
ан болып есептелінеді.


15
Кесте

7

ТЖ
зардаптарын
жою


Апатты
қ
-
құ
т
қ
ару ж
ұ
мыстары

Ө
зге ш
ұғ
ыл ж
ұ
мыстар

1.

Құ
рылымдар
қ
оз
ғ
алысыны
ң
ж
ә
не ат
қ
арылуы
тиіс ж
ұ
мыс айм
а
қ
тарын барлау.

1.

Ү
йінділер мен
залалды

айма
қ
тарда

ба
ғ
аналы
қ
жолдар мен
ө
тпел
құ
рыл
ғ
ыларын
ұ
йымдастыру.


2.

Құ
рылымдарды
ң қ
оз
ғ
алысы жолдарында
ғ
ы
ж
ә
не ж
ұ
мыс айма
қ
тары
нда
ғ
ы
ө
рттерді с
ө
ндіру

2.

Коммуналды
қ
-
энергетикалы
қ
ж
ә
не
технологиялы
қ
желілерде апатта
рды
о
қ
шаулау.

3.
Зардап шегушілерді іздестіру ж
ә
не оларды
ү
йінділер астынан, б
ұ
зыл
ғ
ан, жанып жат
қ
ан,
газдан
ғ
ан, т
ү
тін бас
қ
ан ж
ә
не су астында
қ
ал
ғ
ан
ғ
имараттардан шы
ғ
ару
.

3.

Ж
ұ
мыстарды орындау
ғ
а
ба
ғ
ыттайтын жолдар бойында
ғ
ы
опырылу м
ү
мкіндігі бар
ғ
имарат
құ
рылыстарын бекіту немесе
құ
лату.4.

Зардап шегушілерге ал
ғ
аш
қ
ы д
ә
рігерге
дейі
ң
гі к
ө
мек к
ө
рсету ж
ә
не оларды емдеу
ұ
йымдарына к
ө
шіру.5.
Адамдарды санитарлы
қ өң
деу, оларды
ң
киімдерін, айма
қ
ты,
ү
ймереттерді, техника, су
ж
ә
не азы
қ

т
ү
лікті залалсызданды
ру.ТЖ зардаптарын жоюды
ұ
йымдастыру
ғ
а келесілер кіреді:

-

залалдан
ғ
ан оша
қ
ты барлау,
қ
ажетті а
қ
параттар жинау;

-

бол
ғ
ан жа
ғ
дайды
ә
р т
ү
рлі д
ә
режедегі басшылармен ба
ғ
алануы (
ө
рттік,
радиациялы
қ,
химиялы
қ,
апатты
қ
ж
ә
не барлы
ғ
ын
қ
оса ал
ғ
анда
ғ
ы);

-

к
ә
сіпор
ын басшыларыны
ң
апатты
қ


құ
т
қ
ару ж
ұ
мыстарын ж
ү
ргізу бойынша
шешім
қ
абылдауы;

Апатты
қ құ
т
қ
ару ж
ұ
мыстары ж
ү
ріп жат
қ
ан А
Қ
ж
ә
не нысан жетекшілері шешім
қ
абылдан
ғ
аннан кейін,
белгіленген уа
қ
ытта
қ
андай іс
-
шараларды,
қ
андай кезекпен ат
қ
ару
керектігін, сонымен
қ
атар оларды ж
ү
зеге асыру
ү
шін
қ
андай
құ
ралдар мен к
ү
штер
қ
ажет
екендігін аны
қ
таулары
қ
ажет.

Апатты
қ құ
т
қ
ару ж
ұ
мыстарыны
ң ұ
йымдас
қ
ан т
ү
рде ж
ү
зеге асырылуы
ү
шін А
Қ
к
ү
штері мен топтары
құ
рылады. К
ү
ш топтарынны
ң құ
рамына нысанды
қ
ж
ә
не айма
қ
ты
қ
құ
рылымдар ж
ә
не

А
Қ ә
скери б
ө
лімдері кіреді. А
Қ
к
ү
штік топтары к
ө
бінесе келесілерден
ж
ү
ктеледі:
құ
рама отряд,
құ
т
қ
ару отряды,
қ
ызмет
құ
рылымдары.

А
Қ
к
ү
штері мен
құ
ралдары т
ө
мендегілерді
қ
амтамасыз ету
қ
ажет:

-

залалдан
ғ
ан оша
ққ
а тез арада жету;

-
қ
ыс
қ
а мерзімде апатты
қ қ
ұ
т
қ
ару ж
ұ
мыстарын ж
ү
ргізу ж
ә
не
ө
рістету;

-

оларды
ң
ж
ү
ргізілуіні
ң ү
здіксіздігі;

-
ж
ұ
мыс барысыны
ң ө
суіне орай к
ү
ш ж
ү
герді
ұ
л
ғ
айту;

-
ж
ұ
мыс барысында к
ү
ш пен
құ
ралдарды игере білу,
құ
рылымды
ө
зара алмастыра
алу м
ү
мкіндігі, адамдарды іздеу мен
ү
йінді, б
ұ
зыл
ғ
а
н
қ
ор
ғ
аныс
ү
ймереттеріні
ң
ас
т
ынан
шы
ғ
ару
ғ
а арнал
ғ
ан жо
ғ
ары
ө
німділікті техника мен аппаратурамен ж
ұ
мыс ат
қ
ара білу;

-
бас
қ
аруда
ғ
ы ы
ңғ
айлылы
қ.

Апатты
қ құ
т
қ
ару ж
ұ
мыстарын ж
ү
ргізуде халы
қ
шаруашылы
ғ
ында
ғ
ы
құ
рылыс
ж
ә
не жол машиналары мен механизмдеріні
ң,
шаруаш
ылы
қ
коммуналды
қ
техниканы
ң
барлы
қ
т
ү
рлері
қ
олданыла алады.16
2.10
Ж
ұ
мыс орнында
ғ
ы микроклиматты
ң
нормативті к
ө
рсеткіштерін
қ
амтамасыз етуЖ
ұ
мыс орындарында микроклиматты
ң
тиімді (ЭЕМ б
ө
лмелері, программистер,
конструкторлар, зертханалар б
ө
лмелері
ү
шін) немесе р
ұқ
сат етілген (
қ
оймалар, ашыту цехтары,
д
ә
нді да
қ
ылдарды
ө
сіру орындарынан бас
қ
а,
ө
ндірістік
ғ
имараттарда) к
ө
рсеткіштері
қ
амтамасыз
етілуі керек. Денеге к
ү
ш т
ү
сетін ж
ұ
мыстар категориясы оларды
ң
ауырлы
ғ
ы бойынша аны
қ
талады
ж
ә
не 8
-
кестеде жылды
ң

сал
қ
ын ж
ә
не жылы мезгіліндегі
ө
ндірістік
ғ
имараттарды
ң
ж
ұ
мыс
айма
ғ
ында
ғ
ы температураны
ң,
салыстырмалы ыл
ғ
алдылы
қ
ты
ң
ж
ә
не ауа
қ
оз
ғ
алысыны
ң
жылдамды
ғ
ы шамалары салыстырылады.


Ж
ұ
мыс шарты мен орындалатын ж
ұ
мыс
қ
а, сонымен бірге ж
ұ
мыс істейтін
жабды
қ
ты
ң
т
ұ
р
ғ
ан орнына байланысты (жылытылатын б
ө
лме, жылытылмайтын б
ө
лме
немесе к
ө
шеде т
ұ
рып ж
ұ
мыс істеу) адам а
ғ
засына суы
қ
ты
қ
жара
қ
ат туындататын кері
температураларды
ң ә
серін т
ө
мендету бойынша шаралар жасалынады: микроклиматты
ң
к
ө
рсеткіштерін е
ң
бек жа
ғ
дайы бойынш
а
қ
амтамасыз ету
ү
шін, сонымен бірге
ж
ұ
мыскерлерді Ж
ҚҚ қ
амтамасыз ету
ү
шін техникалы
қ
сипатта
ғ
ы
құ
рылысты
қ,
жылыту
ж
ү
йелері, калориферлерді пайдалану, жылулы
қ
шатырлар ж
ә
не т.б. пайдалану,
қ
арастырылады.


Азы
қ

т
ү
ліктік
ө
ндірістерді
ң
мекемелерінде к
ө
птег
ен
ө
ндірістік
ү
рдістерді т
ө
мендетету
жабды
қ
тардан ж
ә
не материалдардан б
ө
лінетін жылу б
ө
лумен
қ
атар ж
ү
реді.
Ө
ндірістік
ғ
имараттарда температураны
ң
жо
ғ
арлауы н
ә
тижесінде
қ
орша
ғ
ан ортамен адам денесіні
ң
жылу
алмасуы б
ұ
зылады, ол ж
ұ
мыскерге
қ
олайсыз жа
ғ
дай туы
ндатады, оны
ң
ж
ұ
мыс
қ
абілеттілігін
т
ө
мендетеді, ал микроклиматты
ң
жоспарлан
ғ
ан к
ө
рсеткіштерінен к
ө
п м
ө
лшерде ауыт
қ
у бол
ғ
ан
кезде к
ә
сіби аурулар туындайды ж
ә
не кейде жылулы
қ
со
ққ
ыны
ң
салдыранан есінен де танып
қ
алады. Сонымен бірге жабды
қ
тарды
ң
сырт
қ
ы бетте
рі немесе
қ
оршауыш
құ
рылымдарды
ң
сырт
қ
ы беттеріні
ң
температурасы р
ұқ
сат етілген м
ө
лшерден (45
0
С) арт
қ
ан кезде сол жабды
қ
тар
ғ
а
жа
қ
ында
ғ
ан ж
ұ
мыскерлерді
ң қ
ор
ғ
алма
ғ
ан б
ө
лігінде, тері
қ
аптамаларында к
ү
йік пайда болады.
Жабды
қ
тарды
ң
немесе коммуникацияларды
ң
бе
ттеріні
ң
жо
ғ
ары температура
ғ
а дейін
қ
ыздырыл
ғ
анда
ғ
ы инфра
қ
ызыл с
ә
улеленуді
ң ә
сері, адам а
ғ
засында
ғ
ы морфологиялы
қ
ж
ә
не
функционалды
ө
згерістерге алып келеді. Осы
ғ
ан байланысты дипломды
қ
жобада ж
ұ
мысшы
орындарында микроклиматты
ң қ
ажетті к
ө
рсеткіштерін
қ
амта
масыз ететін шаралар жасалуы
керек: желдету (жалпы
-
алмастырушы, ж
ү
йелі, а
ғ
ымды, сорушы немесе аралас) кедергілерден
қ
ор
ғ
айтын
қ
ондыр
ғ
ылар, ауаны желдету ж
ә
не т.б.

Дипломды
қ
жобада инфра
қ
ызыл с
ә
улеленуден
қ
ор
ғ
ауды
қ
арастыру
қ
ажет
-

ысты
қ
беттерді жылу о
қ
ша
улау, жылу б
ө
летін беттерді сал
қ
ындату, с
ә
улелену к
ө
здерін экрандау,
ауалы суландыру, ж
ұ
мыс пен демалысты
ң
тиімді режимін
ұ
йымдастыру.8
-
кесте

Ө
ндірістік
ғ
имараттарда
ғ
ы
микроклимат к
ө
рсеткіштеріні
ң
р
ұқ
сат етілген шамасы


Жыл
мезгілде
рі

Энергия шы
ғ
ыны
де
ң
гейі бойынша
ж
ұ
мыс
категориясы
, Вт

Ауа т
е
м-
пера
-
тура
сы

°С

Беттерді
ң
т
емпера
-
ту
ра
сы
,

°С

Ауаны
ң
салыстырмал
ы
ыл
ғ
алдылы
ғ
ы
,

%

Ауа
қ
оз
ғ
алысыны
ң
жылдамды
ғ
ы
,

Кем емес
,

м/с

Сал
қ
ын

I
а(до 139)

I
б (140
-
174)

II
а(175
-
232)

II
б(233
-
290)

III
(более 290)

20
-
25

19
-
24

17
-
23

15
-
22

13
-
21

19
-
26

18
-
25

16
-
24

14
-
23

12
-
22

15
-
75

15
-
75

15
-
75

15
-
75

15
-
75

0,1

0,1
-
0,2

0,1
-
0,3

0,2
-
0,4

0,2
-
0,4


Жылы

I
а(до 139)

I
б (140
-
174)

II
а(175
-
232)

21
-
28

20
-
28

18
-
27

20
-
29

19
-
29

17
-
28

15
-
75

15
-
75

15
-
75

0,1
-
0,2

0,1
-
0,3

0,1
-
0,4


17
II
б(233
-
290)

III
(
более 290)

16
-
27

15
-
26

15
-
28

14
-
27

15
-
75

15
-
75

0,2
-
0,5

0,2
-
0,5


2.11
Ж
ұ
мыс орындарын аттестациядан
ө
ткізу


Е
ң
бек жа
ғ
дайы бойынша
ө
ндірістік объектілерді аттестациядан
ө
ткізу, б
ұ
л
ө
ндірістік объектілерді, цехтарды, учаскелерді
қ
ауіпсіздікті, зияндылы
қ
ты, оларда ж
ұ
мыс
істейтін ауырлы
ғ
ы мен
қ
ауіпсіздік пен е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау облысында
ғ
ы ж
ү
ргізілетін іс
-
ә
рекеттер.

Ө
ндірістік объектілерді аттестациядан
ө
ткізуге кіретіндер
:


-

қ
ауіпсіздік пен е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау облысында
ғ
ы на
қ
ты нормативтермен с
ә
йкес
ұ
йымдарды
ң
ж
ұ
мыс орындарын аттесттациядан
ө
ткізу
;


-

қ
ауіпсіздік пен е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау облысында
ғ
ы оларды
ң
нормативтерімен с
ә
йкестігі
бойынша
ұ
йымдарды
ң ө
ндірістік объектілерін кешенді ба
ғ
ал
ау
:


-
е
ң
бекті
ң қ
ауіптілігі мен зияндылы
ғ
ы д
ә
режесін ба
ғ
алау
;


-
жара
қ
ат
қ
ауіпсіздігі д
ә
режесін ба
ғ
алау мен
ұ
жымды
қ қ
ор
ғ
аныс
құ
ралдарымен
қ
амтамасыз ету
;


-
жеке
қ
ор
ғ
аныс
құ
ралдарымен ж
ұ
мыскерлерді
ң қ
амтамасыз етілуін ба
ғ
алау
.

Ө
ндірістік объектілерді атте
стациядан
ө
ткізу н
ә
тижесі келесідей ма
қ
саттарда
қ
олданылады
:


-

нормативті
құқ
ы
қ
ты
қ
актілерді
ң
талаптарымен с
ә
йкес ж
ұ
мыс орындары
ү
шін
е
ң
бек
қ
ауіпсіздігі мен жа
ғ
дайын жа
қ
сарту бойынша
ұ
йымды
қ

техникалы
қ
шаралар
кешенін
ө
ткізу
;


-

ж
ұ
мыс орындарында е
ң
бек
қ
ауіпсіздігі мен
ө
ндірістік ортаны
ң
на
қ
ты
жа
ғ
дайыны
ң
шарттарын ба
ғ
алау
;


-

ж
ұ
мыскерлерді
қ
ажетті жеке
қ
ор
ғ
аныс
құ
ралдарымен ж
ә
не
ұ
йымды
қ қ
ор
ғ
аныс
құ
ралдарымен
қ
амтамасыз етілуін аны
қ
тау, оларды
ң
на
қ
ты ж
ұ
мыс шартымен ж
ә
не олар
ғ
а
қ
ойылатын стандарттар талап
тарымен с
ә
йкес келуін аны
қ
тау
;


-

к
ә
сіби аурулар мен к
ә
сіби арулар
ғ
а диагноз
қ
ою
ғ
а
қ
ауіп туында
ғ
ан кезде
орындалатын ж
ұ
мыс пен к
ә
сіпке байланысты аурумен байланыстылы
ғ
ын аны
қ
тау
ү
шін
қ
ауіпті немесе зиянды ж
ұ
мыс жа
ғ
дайында ж
ұ
мыс фактісін та
ғ
айындау, соныме
н бірге
дау
-
дамайлы жа
ғ
дайларды шешу мен бас
қ
ада жа
ғ
дайларда сот т
ү
рінде шешу кезінде
ж
ұ
мыс фактілерін аны
қ
тау
қ
ажет
;


-

ө
ндірістік объектілерді немесе жабды
қ
тарды пайдалануды (то
қ
тату), сонымен
бірге технологияны
ң ө
згеруі туралы шешім
қ
абылдау
;


-

е
ң
бе
к жа
ғ
дай туралы статистикалы
қ
есеп беруді жасау
;


-
ж
ұ
мыскерлерді
ң
е
ң
бектік міндеттерін (
қ
ызметтерін) орындауы кезінде,
ж
ұ
мыскерді
ң
денсаулы
ғ
ы мен
ө
міріне келтірілген зиянына ж
ұ
мыс берушіні
ң
жауаптылы
ғ
ын са
қ
тандыру кезінде са
қ
тандырушыны
ң (
ж
ұ
мыс берушіні
ң)

са
қ
тандыру
тарифін аны
қ
тау
;


-

Қ
аза
қ
стан Республикасыны
ң
е
ң
бектік за
ң
намаларымен
қ
арастырыл
ғ
ан, зиянды
ж
ә
не
қ
ауіпті е
ң
бек жа
ғ
дайында
ғ
ы ж
ұ
мыстарда ж
ұ
мыскерлерге же
ң
ілдіктер мен ж
ә
рдем
а
қ
ылар т
ө
леуді негіздеу
;


-

зиянды
ө
ндірістік факторлар мен оларды
ң ә
серінен
қ
ор
ғ
ау бойынша ж
ү
ргізілетін
шаралар туралы е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау мен
қ
ауіпсіздік шарттары туралы ж
ұ
мыскерлермен на
қ
ты
а
қ
парат алу
.

Ал
ғ
аш
қ
ы м
ә
ндері
ө
ндірістік ж
ә
не диплом алдында
ғ
ы т
ә
жірибеден
ө
ту кезінде
жиналуы м
ү
мкін. Ал
ғ
аш
қ
ы м
ә
ліметтер жо
қ
бол
ғ
ан жа
ғ
дайд
а б
ө
лімні
ң
ке
ң
есшісімен
келісуі
қ
ажет.


18
2.12
Техникалы
қ
регламентті
ң
талаптарын енгізу


Техни
калы
қ
реттеусанитарлы
қ
ж
ә
не фитосанитарлы
қ («
Техникалы
қ
реттеу
туралы»
Қ
Р За
ң
ы 1.46 ст) шаралардан бас
қ
а, бекітілген талаптарды са
қ
тай отырып,
мемлекеттік
ба
қ
ылау мен аккретизациялау жа
ғ
дайларын д
ә
лелдеу бойынша іс
-
шараларды
қ
оса отырып,
ү
рдістерге,
қ
ызметтерге,
ө
німдерге
қ
ойылатын ерікті ж
ә
не міндетті т
ү
рдегі
талаптарды орындау ж
ә
не
қ
абылдаумен, бекітумен, аны
қ
таумен байланысты
құқ
ы
қ
ты
қ
ж
ә
не нормативті
қ
ары
м
-
қ
атнасты реттеу
.


Техни
калы
қ

регламент

-

ИСО, МЕСТ, ТР ж
ә
не бас
қ
а стандарттармен
салыстыр
ғ
анда, техникалы
қ
реттеу (
ө
німдерге, сонымен бірге
ғ
имараттар
ғ
а,
құ
рылыстар
ғ
а,
ү
ймереттерге,
ө
ндіріс
ү
рдістеріне пайдалану
ғ
а, са
қ
тау
ғ
а, тасмалдау
ғ
а,
ж
ү
зеге асыру
ғ
а
ж
ә
не жою
ғ
а) объектілеріне
қ
ойылатын талаптарды орындау мен
қ
абылдау
ғ
а арнал
ғ
ан міндетті т
ү
рдегі орындалатын
құ
жат (нормативті
құқ
ы
қ
ты
қ
акт)
.

Те
х
ни
калы
қ
регламент
тер

міндетті т
ү
рде сипатталынады, біра
қ қ
ауіпсіздік
облысында минималды
қ
ажетті талаптар
ғ
ана
бекіте алады, кейде белгілі бір ма
қ
саттарда
ғ
ана
қ
олданылуы м
ү
мкін,
ә
сіресе
:

а)
азаматтарды
ң
денсаулы
ғ
ы мен
ө
мірін, жеке т
ұ
л
ғ
алар мен за
ң
ды т
ұ
л
ғ
аларды
ң
м
ү
лігін,
мемлекеттік немесе муниципалды м
ү
лігін
қ
ор
ғ
ауда
;

б)
қ
орша
ғ
ан ортаны, жануарлар мен
ө
сімдіктерд
і
ң
денсаулы
ғ
ы мен
ө
мірін
қ
ор
ғ
ауда
;

в)

т
ұ
тынушыларды адастыру
ғ
а алып келетін іс
-
ә
рекеттерді
ң
алдын
-
алуда
;

г)
энергетикалы
қ
тиімділікті
қ
амтамасыз етуде
.

Техникалы
қ
реттеу мен метрология облысында
ғ
ы регламенттейтін ж
ұ
мыстар,
нормативті
құқ
ы
қ
ты
қ
актілері,
болатын
:

-
«Техникалы
қ
реттеу туралы»
Қ
аза
қ
стан Республикасыны
ң
За
ң
ы
;

-
«
Ө
лшем бірліктерді
ң
бірлігін
қ
амтамасыз ету туралы»
Қ
аза
қ
стан
Республикасыны
ң
За
ң
ы
;

-
«С
ә
йкестікті ба
ғ
алау облысында
ғ
ы аккредитация туралы»
Қ
аза
қ
стан
Республикасыны
ң
За
ң
ы
;

-

2010


20
14
жылдарда
ғ
ы
Қ
аза
қ
стан Республикасыны
ң
индустриалды
-
инновациялы
қ
дамуы бойынша мемлекеттік ба
ғ
дарлама
;

-

2010


2014
жылдарда
ғ
ы
Қ
аза
қ
стан Республикасыны
ң
сапа инфра
құ
рылымын
құ
ру мен техникалы
қ
реттеу бойынша салалы
қ
ба
ғ
дарлама
.

Ө
нім шы
ғ
аратын ж
ұ
мыстард
а, технологиялы
қ ү
рдістерді
ң қ
ауіпсіздігінде,
шы
ғ
арылатын
ө
німде ж
ә
не т.б. на
қ
ты техникалы
қ
регламенттермен с
ә
йкестігі д
ә
лелденуі
қ
ажет, кейде олар жо
қ
болса
-

стандарттармен немесе бас
қ
а нормативті
құ
жаттармен
д
ә
лелденуі
қ
ажет. 3

қ
осымшада
Қ
Р
қ
абылда
ғ
ан,
техникалы
қ
регламенттеріні
ң
тізімі
келтірілген.


2.13
Нормативті жары
қ
тандыруды
қ
амтамасыз етуЖобаланатын немесе
қ
айта
құ
рылатын объектілер немесе на
қ
ты т
ұ
ра
қ
ты ж
ұ
мыс
орындары
ү
шін, ажырату объектісіні
ң
е
ң
кіші
ө
лшемдері бойынша к
ө
ру ж
ұ
мыстары
разряды мен сипаттамасын бекіту
қ
ажет. Фонмен бірге объекті контрасы мен фонны
ң
сипаттамасы бойынша жасанды жары
қ
тандыруды
ң
нормативті м
ә
ндерін бекітуді лк ж
ә
не
таби
ғ
иды

КЕО деп бекіту
қ
ажет.

Жобаланатын объектілер
ү
шін таби
ғ
и жары
қ
тандыруды
ң
рационалды
т
ү
рін
(жанында
ғ
ы, жо
ғ
ар
ғ
ы немесе аралас), ал жасанды жары
қ
тандыру
ү
шін жары
қ
к
ө
здерін
ж
ә
не жары
қ
шамдарды пайдалану
қ
ажет. На
қ
ты ж
ұ
мыс істеп т
ұ
р
ғ
ан
ө
ндірістерде
жары
қ
тандыру ж
ү
йесін жа
қ
сарту бойынша
ұ
сыныс жасау
қ
ажет. Апатты
қ
ж
ә
не
эвакуациялы
қ
жасанды жары
қ
тандыру с
ұ
ра
қ
тарын
қ
арастыру
қ
ажет.


2.14
Ө
рт жарылыс
қ
ауіпсіздігі19
Жобаланатын
ө
ндіріс
ғ
имараттарыны
ң (9
ж
ә
не 10
-
кесте) жарылыс
ө
рт
қ
ауіпсіздігі
категориясына ж
ә
не жарылыс
-

немесе
ө
рт
қ
ауіпті
ғ
имараттар айма
ғ
ы класына,
ғ
имараттар мен
ү
ймереттерді
ң ө
рт
т
ұ
ра
қ
тылы
қ
д
ә
режесіне жат
қ
ызу
ғ
а болатынды
ғ
ын аны
қ
тау
.

Осы м
ә
ліметтер негізінде жарылыс пен
ө
ртті
ң
таралуы мен алдын
-
алу, жарылыстан
қ
ор
ғ
ану
құ
ралдары,
ө
ртті с
ө
ндіру
құ
ралдары, электрлік ж
ә
не бас
қ
ада арнайы жабды
қ
тар
т
ү
рлерін
ө
шіру
құ
ралдары, майлар, жан
ғ
ыш

с
ұ
йы
қ
тар бойынша шараларды жасау ж
ә
не
д
ә
лелдеу
қ
ажет.9
-
кесте

Жарылыс
ө
рт ж
ә
не
ө
рт
қ
ауіпсіздігі бойынша
ғ
имараттарды категория
ғ
а б
ө
лу


Ғ
имарат
к
атегория
сы

Ғ
имаратта
ғ
ы заттар мен матриалдарды
ң
сипатта
малары

А
Жарылыс
ө
рт
қ
ауіпті
а)

Жан
ғ
ыш газдар, т
ұ
тану температурасы 28
0
С

дан жо
ғ
ары же
ң
іл
т
ұ
танатын с
ұ
йы
қ
тар, осындай к
ө
лемде олар бу
-
газ ауалы жарылыс
қ
ауіпті
қ
оспалар т
ү
зуі м
ү
мкін, т
ұ
тану кезінде
ғ
имаратта
ғ
ы
жарылысты
ң
арты
қ
есептік
қ
ысымы 5 кП
а асып кетеді
;


б)

сумен, ауада
ғ
ы оттегімен немесе бір
-
бірімен
ө
зара байланыс
қ
а
т
ү
скен кезде жарылуы
ғ
а
қ
абілетті материалдар мен заттар, сондай
м
ө
лшерде
ғ
имаратта
ғ
ы жарылысты
ң
арты
қ
есептік
қ
ысымы 5 кПа
асып кетеді
.

Б
Жарылыс
ө
рт
қ
ауіпті


Жан
ғ
ыш ша
ң
дар н
емесе ма
қ
та, т
ұ
тану температурасы 28
0
С
-

дан
жо
ғ
ары же
ң
іл т
ұ
танатын с
ұ
йы
қ
тар, сондай м
ө
лшердегі с
ұ
йы
қ
тар
жарылыс
қ
ауіпті ша
ң
ауалы немесе бу ауалы
қ
оспалар т
ү
зуі
м
ү
мкін, олар т
ұ
тану кезінде
ғ
имаратта жарылысты
ң
арты
қ
есептік
қ
ысымы 5 кПа асып кетеді


В1


В4

Ө
рт
қ
ауіпті


В1
-
В4
категориялары
бойынша
ғ
имараттарды
б
ө
лу
НПБ 105
-
03


мен с
ә
йкес
меншікті
ө
рттік
ж
ү
ктеме шамасы
бойынша
ж
ү
ргізіледі


Жан
ғ
ыш ж
ә
не
қ
иын жанатын жан
ғ
ыш с
ұ
йы
қ
тар,
қ
атты жан
ғ
ыш
ж
ә
не
қ
иын жан
ғ
ыш заттар мен материалдар (сонымен бірге ша
ң
да
р
ж
ә
не талшы
қ
тар), сумен, оттегімен немесе бір
-
бірімен
ө
зара
байланысы кезінде жану
ғ
а
қ
абілетті заттар мен материалдар,
ғ
имаратта ондай заттар болады ж
ә
не олармен ж
ұ
мыс істеледі, А
ж
ә
не Б категориясына жатпайды
.

Г

а)

Жанбайтын заттар мен материалдар
жан
ғ
ан, еріген немесе
бал
қ
ы
ғ
ан к
ү
йінде
өң
деу
ү
рдістерінде с
ә
улелі жылуды
ң,
жалынны
ң,
ұ
ш
қ
ынны
ң
б
ө
лінуімен
қ
атар ж
ү
реді
;

б)

отын ретінде жанатын ж
ә
не жойылатын жан
ғ
ыш газдар,
с
ұ
йы
қ
тар ж
ә
не
қ
атты заттар
.

Д

Суы
қ
к
ү
йіндегі жанбайтын заттар мен материалдар
; Д

к
атегориясына жат
қ
ызу
ғ
а болады
.

Майлау, сал
қ
ындату ж
ә
не гидрожетекті жабды
қ
тарда 60 кг
бірліктегі 0,2 МПа м
ө
лшердегі жан
ғ
ыш с
ұ
йы
қ
тары бар
ғ
имараттарды, жабды
қ
тарды, ж
ұ
мыс орындарында
ғ
ы жеке
м
ү
ліктік заттарды, кабельді электрлік желілерді20

10
-
кесте

Жар
ылыс
қ
ауіпті ж
ә
не
ө
рттік айма
қ
тарды топтау (
Ө
БЭ)


Айма
қ
тар

к
ласы

Айма
қ
тарды
ң
сипаттамалары

Жарылыс
қ
ауіпті айма
қ
тар

В
-
I

Ғ
имараттарда
ғ
ы орналас
қ
ан, айма
қ
тарда белгілі м
ө
лшерде ж
ә
не белгілі
қ
асиеттерімен б
ө
лінетін ЖТС булары немесе жан
ғ
ыш газдар
қ
алыпты
ж
ұ
мыс режимінде ауамен жарылыс
қ
ауіпті
қ
оспалар т
ү
зуі м
ү
мкін.

В
-
I
а

Ғ
имараттарда
ғ
ы орналас
қ
ан айма
қ
тар, жарылыс
қ
ауіпті жан
ғ
ыш газдар
қ
оспаларын немесе ЖТС буларын
қ
алыпты жа
ғ
дайда пайдалан
ғ
ан
кезде ауамен
ө
зара байланыс
қ
ан кезде жарылыс туындамайды, тек а
пат
пен а
қ
ауларды
ң
салдарынан
ғ
ана болуы м
ү
мкін.

В
-
I
б

Ғ
имараттарда
ғ
ы орналас
қ
ан айма
қ
тар, жарылыс
қ
ауіпті жан
ғ
ыш газдар
қ
оспаларын немесе ЖТС буларын
қ
алыпты жа
ғ
дайда пайдалан
ғ
ан
кезде ауамен
ө
зара байланыс
қ
ан кезде жарылыс туындамайды, тек апат
пен а
қ
ау
ларды
ң
салдарынан
ғ
ана болуы м
ү
мкін, ол келесі
ерекшеліктерімен ерекшеленеді
:

-

жан
ғ
ыш газдар ЖТТКШ
15%

ж
ә
не жо
ғ
ары, т
ұ
ншы
қ
тыр
ғ
ыш исі бар
;

-

газ т
ү
ріндегі сутегімен ж
ұ
мыс істеумен байланысты
ө
ндіріс
ғ
имараттарында

технологиялы
қ ү
рдістерді
ң
шарты бойынша жа
рылыс
қ
ауіпті
қ
оспа
ғ
имаратты
ң
бос к
ө
лемінен 5% асып кетсе
ғ
имаратты
ң
жо
ғ
ар
ғ
ы б
ө
лігінде
ғ
ана жарылыс
қ
ауіпті айма
қ
т
ү
зуі м
ү
мкін

В
-
I
г

Сырт
қ
ы
қ
ондыр
ғ
ыларда
ғ
ы ке
ң
істікте: жан
ғ
ыш газдар немесе ЖТС бар
технологиялы
қ қ
ондыр
ғ
ылар

В
-
II

Ғ
имаратта
ғ
ы орналас
қ
ан,

ша
ң
дар немесе талшы
қ
тар
қ
ал
қ
ы
ғ
ан к
ү
йінде
б
ө
лінетін, айма
қ
тарда
қ
алыпты ж
ұ
мыс режимінде ауамен жарылыс
қ
ауіпті
қ
оспа т
ү
зуі м
ү
мкін.


В
-
II
а

Қ
ауіпті жа
ғ
дайы В
-
да к
ө
рсетілген,
ғ
имаратта орналас
қ
ан, айма
қ,
апат
немесе а
қ
ауларды
ң
салдарынан
ғ
ана жарылыс болуы

м
ү
мкін.

Ө
рт
қ
ауіпті айма
қ
тар

П
-
I

Жан
ғ
ыш с
ұ
йы
қ
тармен ж
ұ
мыс істейтін,
ғ
имаратта орналас
қ
ан айма
қ.

П
-
II

Ауа к
ө
леміне 65г/м
3
-
тан жо
ғ
ары ТКПР

мен жан
ғ
ыш ша
ң
дар мен
талшы
қ
тар б
ө
лінетін,
ғ
имаратта
ғ
ы орналас
қ
ан, айма
қ
тар
.

П
-
II
а

Қ
атты жан
ғ
ыш заттармен ж
ұ
мыс

істейтін,
ғ
имаратта
ғ
ы орналас
қ
ан,
айма
қ
тар.

П
-
III

Жан
ғ
ыш с
ұ
йы
қ
тар немесе
қ
атты жан
ғ
ыш заттармен ж
ұ
мыс істейтін,
ғ
имаратты
ң
сыртында
ғ
ы орналас
қ
ан айма
қ.


2.15
Қ
орша
ғ
ан орта
ғ
а жобаланатын
ө
ндірісті
ң
жа
ғ
ымсыз
ә
сері м
ә
селелері


Осы б
ө
лімді жаз
ғ
ан кезде «Эко
логия ж
ә
не т
ұ
ра
қ
ты даму», «Т
Қ
Н» курстарынан
ө
ткен
кездегі ал
ғ
ан білімдерін пайдалану
қ
ажет. Студент жобаланатын
ө
ндірісті
ң
т
ө
мендегі
келтірілген схемамен (1
-
сурет) с
ә
йкес
қ
орша
ғ
ан ортаны ластау к
ө
здеріне сипаттама берулері
қ
ажет,
ө
ндіріс пайдаланатын шикі
затты
қ,
отынды
қ,
энергетикалы
қ
ресурстарды к
ө
рсету;
ө
німді даярлау кезіндегі алын
ғ
ан
қ
орша
ғ
ан ортаны ластау
ө
німдері; оларды тазалау немесе
жою
ә
дістері,
қ
айта пайдалану
ә
дістері; оларды
ң қ
ауіптілік класстары;
ө
ндірісті
ң қ
ауіптілік
класын аны
қ
тау ж
ә
не норм
ативті
құ
жаттармен с
ә
йкес нормативті санитарлы
-
қ
ор
ғ
анысты
қ
айма
ғ
ыны
ң ө
лшемдері
.

21


Шикізат

отын

электрэнергия
сы

су


↓ ↓
Ө
ндірістік мекемелер


ө
ні
м
қ
алды
қ
тар


тасталын
ғ
андар

қ
атты
қ
алды
қ
тар


1
-
сурет


Ө
ндірістік
ү
рдістер мен мекемелерді
ң
экологиясында
ғ
ы
ұ
йымны
ң
т
ұ
ра
қ
ты даму
қ
атнасында е
ң
ба
ғ
алы ж
ә
не
қ
ызы
қ
тысы, дипломды
қ
ж
ұ
мыста
ғ
ы келесі м
ә
селелерді
жасау
:

-

қ
алды
қ
сыз
ө
ндіріс, сонымен бірге
қ
алды
қ
тарды пайдалану (
қ
атты, с
ұ
йы
қ
ж
ә
не
бас
қ
а к
ү
йінде) осы
ө
ндірістерде ж
ә
не аралас салалы
ө
ндірістерде, ауылшаруашылы
қ
ө
ндірістерінде
;

-

т
ұ
тыну
қ
алды
қ
тарын пайдалану
;

-

р
ұқ
сат етілген концентрация
ғ
а дейін зиянды затт
ардан а
ғ
ынды суларды тазалау
;

-
шекті р
ұқ
сат етілген
қ
алды
қ
тарды аны
қ
таумен атмосферада
ғ
ы технологиялы
қ
қ
алды
қ
тарды
ң
зиянды заттардан тазалау
;

-

ө
нім алу
ғ
а пайдалану ж
ә
не
ө
німні
ң
д
ә
ст
ү
рлі т
ү
рін алмастыратын, шикізат
ө
ндірісі
ү
рдісінде пайдалану, біра
қ
азды
ғ
ымен ерекшеленетін, оны алу (
ө
ндіру) таби
ғ
ат
қ
а
минималды шы
ғ
ын келтіретін
ө
німдер
;

-

жеке технологиялы
қ ү
рдістердегі немесе
ө
ндірістерде т
ү
гелдей энергия отынды жинау
ш
а-
ралар
ы
.

Жобаланатын
ө
ндірістерде, цехтарда, технологиялы
қ
желілер
ү
шін экологиялы
қ
т
ө
л
құ
жатты жобалап
құ
руда немесе оны ба
ғ
алауда келесі аспектілері
қ
осылуы
қ
ажет:

-

Цехтар мен
ө
ндірістік объектілер
.
М
ұ
нда
ө
ндірістік объектілер мен цехтарды
ң
атаулары
туралы, оларды
ң
бекітілген
қ
уаттылы
ғ
ы, шы
ғ
арылатын
ө
німдер мен оларды
ң
к
ө
лемдері туралы
м
ә
лі
меттер келтіріледі
.

-

Жер ресурстарын пайдалану
.

Негізгі ж
ә
не
қ
осымша
ғ
имараттарда
ғ
ы б
ө
лінген жер
аудандары туралы м
ә
ліметтер келтіріледі, сонымен бірге административті

т
ұ
рмысты
қ қ
ызметтегі,
территорияны
ң қ
атты
қ
аптама аудандары мен к
ө
галдандыру газондары т
уралы м
ә
ліметтер
келтіріледі. Сонымен бірге осы б
ө
лімде уа
қ
ытша пайдаланылатын б
ө
лінген жер аудандары туралы
м
ә
ліметтер беріледі:
құ
рылысты
қ
материалдар
қ
оймалары, жолдар,
құ
быр
ө
ткізгіштер, электр
берілісі желілері ж
ә
не бас
қ
ада желілі
ү
ймереттер
.

-

Ө
нім т
ү
р
індегі
қ
осымша материалдар
қ
орлары мен шикізат шы
ғ
ыны. М
ұ
нда
қ
осымша
қ
орлар мен шикізат т
ү
рі туралы,
қ
олданылатын шикізат
ө
німдері мен шикізат шы
ғ
ыны
атаулары, сонымен бірге жылда
ғ
ы жалпы т
ұ
тынатын
ө
нім бірлігі туралы м
ә
ліметтер
келтіріледі.


-

Ө
нім т
ү
рі
бойынша энергия
қ
орыны
ң
шы
ғ
ыны. Осы б
ө
лімдегі е
ң
ма
ң
ыздысы,
энергия
ғ
а кететін
ө
зіндік
құ
нны
ң
артуымен байланысты,
ө
ндіріске кететін шы
ғ
ын мен
ө
нім
т
ү
рлері бойынша м
ә
ліметтер келтіріледі: электр энергиясы, газ, мазут, к
ө
мір ж
ә
не отынны
ң
бас
қ
а т
ү
рлері, соным
ен бірге жылулы
қ
энергия; осы м
ә
ліметтерді
ө
нім бірлігінде жалпы
шы
ғ
ын бойынша беріледі, жылулы
қ
энергия бойынша
қ
азанды
қ
та
қ
анша шы
ғ
ындалады ж
ә
не
қ
айтымды
қ
орларды пайдалан
ғ
анда
қ
анша болатынды
ғ
ы к
ө
рсетіледі
.

-

Ө
ндіріс бойынша толы
ғ
ымен атмосфера
ғ
а тастал
ын
ғ
ан зиянды заттарды
ң
сипаттамасы. М
ұ
нда б
ө
лінетін зиянды заттарды
ң
атаулары, оларды
ң
м
ө
лшері, сонымен
бірге тазалаудан
ө
тпеген тасталын
ғ
ан заттар ж
ә
не тазалу
ғ
а жіберілген заттар, сонымен
бірге со
ңғ
ы м
ә
ліметтерінде
қ
анша зиянды заттар ауланды ж
ә
не
қ
аншасы

залалсыздандырылды ж
ә
не
қ
анша жойылды к
ө
рсетіледі.
Ө
ндірісті
ң
атмосфера
ғ
а тастал
ғ
ан
зиянды заттарды
ң (
жеке т
ү
рлері бойынша) жалпы к
ө
лемі, олардан
қ
аншасы ауланды ж
ә
не
қ
аншасы пайызды
қ
м
ө
лшерде р
ұқ
сат етілген м
ө
лшердегі
қ
алды
қ
тар мен м
ө
лшерден асып
кеткен
қ
алды
қ
тарды
ң
м
ө
лшері туралы м
ә
ліметтер келтірілген.

-

Атмосфера
ғ
а зиянды заттарды
ң қ
алды
қ
тарын б
ө
летін к
ө
здерді
ң
сипаттамалары. М
ұ
нда
сызбаларда н
ө
мірлеріне
ұ
сыныстары к
ө
рсетілген м
ә
ліметтер, к
ө
здерден шы
ққ
ан зиянды заттар

22
мен оларды
ң
к
ө
лемдері туралы, ш
а
ң
аулайтын жабды
қ
тарды орнату туралы, о
ғ
ан кететін
к
ү
рделі ж
ә
не пайдалану шы
ғ
ындары к
ө
рсетіледі, сонымен бірге атмосфеара
ғ
а тасталынатын
зиянды заттарды
ң
к
ө
лемі
-

максималды, жылды
қ
-
қ
осынды ж
ә
не
ө
нім бірлігі м
ә
ліметтері
келтіріледі, сонымен бірге
қ
алды
қ
тар
да
ғ
ы (оларды
ң
к
ө
лемі мен температура) газ ауалы
қ
оспаларды
ң
к
ө
рсеткіштері туралы м
ә
ліметтері келтіріледі.

-

Су объектілерінен алын
ғ
ан, суды
ң
к
ө
лемі. М
ұ
нда су объектілеріні
ң
атаулары
келтіріледі, сонымен бірге су
ө
ткізу ж
ү
йелері, суды жинау лимитін бекіту

ж
ә
не жылда
ғ
ы
алын
ғ
ан м
ө
лшері, технологиялы
қ
ж
ә
не
қ
осымша
қ
ажеттіліктерге кететін суды пайдалану,
сонымен бірге шаруашылы
қ
-

ауыз су шы
ғ
ындары мен тасмалдау кезіндегі суды
ң
жо
ғ
алымы туралы м
ә
ліметтер.

-

А
ғ
ынды су к
ө
здеріні
ң
сипаттамалары М
ұ
нда а
ғ
ынды сулар

к
ө
здеріні
ң
атаулары, жіберу
режимі, ба
қ
ылау
-
ө
лшеу аспаптары, а
ғ
ынды суларды
ң
максималды ж
ә
не орташа шы
ғ
ындары
к
ө
рсетіледі (
рН

сутегілік к
ө
рсеткіштері,
қ
ал
қ
ымалы заттар, т
ү
сі, улылы
ғ
ы, арнайы нормативті
қ
оспалары).

-

Тазалау
ү
ймереттеріні
ң
сипаттамалары.
М
ұ
нда тазалау
құ
рыл
ғ
ыларыны
ң
атаулары
ж
ә
не а
ғ
ынды суларды тазалау
ә
дістері, оны
ң
жобалан
ғ
ан
ө
ткізу
қ
абілеттілігі ж
ә
не
ингредиенттер бойынша тазалау тиімділігі беріледі.

-

Су айналым ж
ү
йелеріні
ң
сипаттамалары (САЖ). Осы м
ә
ліметтер
ө
ндірісті
ң
экологиялы
қ
т
ө
л
құ
жатында міндетті т
ү
рде к
ө
рсетілмейді. Олар айналымды
қ
ж
ү
йелер
туралы м
ә
ліметтерден (
қ
ызмет етілетін
ө
ндірісті
ң
атауы, суды
ң
шы
ғ
ыны, ж
ү
йелерді
ң
типтері, жазылу туралы м
ә
лімет) ж
ә
не суды
қ
айта пайдалану ж
ү
йелері (ал
ғ
аш
қ
ы ж
ә
не
қ
айта пайдалану ж
ә
не суды
ң
шы
ғ
ындары туралы м
ә
ліметтер) туралы м
ә
ліметтер бар.

-

Ө
ндірістегі пайда болатын
қ
алды
қ
тарды
ң
сипаттамасы. М
ұ
нда
қ
алды
қ
тарды
ң
атаулары,
оларды
ң
м
ө
лшері ж
ә
не пайдалану туралы м
ә
ліметтер беріледі, сонымен бірге осы ма
қ
сатта
берілген бас
қ
а
ө
ндірістер мен мекем
елер,
қ
алды
қ
тарды залалсыздандыру (жою), оларды
қ
оймалау, ша
қ
ыру кезе
ң
ділігі ж
ә
не
қ
алды
қ
тарды пайдалану себептері туралы м
ә
ліметтері
беріледі. Егер
ө
ндірісті
ң, қ
алды
қ
тарды к
ө
муге (
қ
оймалау) арнал
ғ
ан полигоны мен жинайтын
арнайы жерлері болса, оларды орна
ластыру орындары,
қ
амты
ғ
ан ауданы, санитарлы
-
қ
ор
ғ
анысты
қ
айма
қ
тарды
ң ө
лшемдері ж
ә
не осы
ү
ймереттерді сипаттайтын бас
қ
ада м
ә
ліметтер
келтіріледі.

-

Б
ұ
зыл
ғ
ан жерлерді
қ
айта
өң
деу ж
ә
не топыра
қ
ты
ң
б
ұ
зыл
ғ
ан
қ
абатын аршып алу. М
ұ
нда
б
ұ
зыл
ғ
ан жерлерді
ң
ауданы мен
егістікке, ауылшаруашылы
ққ
а, орман а
ғ
аштарын отыр
ғ
ызу
ғ
а,
су
қ
оймалары мен бас
қ
ада ма
қ
сатта пайдалану
ү
шін оларды
қ
айта
қ
алпына келтіру туралы,
сонымен бірге топыра
қ
ты
ң ө
німділік
қ
абатын пайдалану мен оларды аршу туралы м
ә
ліметтері
келтіріледі
.

-

Ө
ндірісте
гі к
ө
ліктер
.
М
ұ
нда машиналарды
ң
типі ж
ә
не саны, оларды
ң
ж
ү
ріп
ө
ткен
уа
қ
ыты, зиянды заттарды
ң (
СО, Ох,
к
ө
мірсутегі)
меншікті
қ
алды
қ
тары мен жылды
қ қ
алды
ғ
ы
туралы м
ә
ліметтер келтіріледі
.

-

Қ
орша
ғ
ан ортаны ластайтын
қ
алды
қ
тар
ғ
а т
ө
ленетін а
қ
ы,
қ
алды
қ
тарды орн
аластыру.
М
ұ
нда р
ұқ
сат етілген, бекітілген лимиттері, осы лимиттер шегіндегі т
ө
лем м
ө
лшерлері, мен
осы м
ө
лшерден асып кеткендегі т
ө
лемдері, бекітілген лимиттер шегіндегі жеке к
ө
лемдері ж
ә
не
оларды
ң
асып кетуі туралы м
ә
ліметтер келтіріледі
.

Ө
ндірістік орынд
арды
ң
таби
ғ
атпен толы
қ ө
зара байланысында
ғ
ы экологиялы
қ
т
ө
л
құ
жаты, жобаланатын ж
ә
не ж
ұ
мыс істеп т
ұ
р
ғ
ан
ө
ндірістер
ү
шін міндетті т
ү
рде болатын
құ
жаты, со
ңғ
ы уа
қ
ытта осы
құ
жат жыл сайын
ө
ндірістегі болып жат
қ
ан
ө
згерістермен
жа
ң
артылып отырады:
ө
німділікті
ң

ө
згеруі мен шы
ғ
арылатын
ө
німні
ң
т
ү
рі, жа
ң
а тазалау
қ
ондыр
ғ
ыларыны
ң құ
рыл
ғ
ылары ж
ә
не т.б.

Дипломды
қ
жобаларды жасау кезінде (жа
ң
а немесе ж
ұ
мыс істеп т
ұ
р
ғ
ан
ө
ндірістерді
қ
айта
қ
алпына келтіру) жобаны
ң
жазбасында экологиялы
қ
т
ө
л
құ
жатты
ң
алды
ңғ
ы немесе
со
ңғ
ы

б
ө
ліміне жататын, экологиялы
қ
т
ө
л
құ
жатты
ң
барлы
қ
б
ө
лімдеріні
ң
атаулары к
ө
рсетілуі
керек; осы м
ә
ліметтер санды
қ
материалдармен, кейде жазбаша т
ү
ріндегі сипатта болуы
м
ү
мкін.23
Ұ
СЫНЫЛ
Ғ
АН
Ә
ДЕБИТТЕР ТІЗІМІ


Негізгі

1.

Ю.М.

Бурашников, А.С

.Максимов
Сборник за
дач по курсу «Безопасность жизнедеятельн
о
сти»
часть 1, М.,
Издательский комплекс МГУПП, 2007.

2.

А.С.Максимов, Ю.М.

Бурашников «Промышленная водоочистка» М., Издательский
ко
м
плекс МГУПП, 2006.

3.

А.С.

Максимов Методические указания к решению задач по курсу «Экол
огия» на тему
«Промышленные отходы», М., Издательский комплекс МГУПП, 2002.

4.

А.С.

Максимов Методические указания к решению задач по курсу «Экология» на тему
«Водопотребление и водоотведение», М., Издательский комплекс МГУПП, 2002.

5.

Чиж
е
вский И.М., Куликов Г
.Б., Сидорин Ю.А. Охрана труда в полиграфии. М. «Кн
и-
га» 1988.

6.

Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов М. Высшая
школа 2000 г.

7.

Т.А.

Хван, П.А. Хван.
Основы безапасности жизнедеятельности.

Учебник для студе
н-
тов. Ростов на Дону «Ф
еникс» 2000.

8.

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов М. «Да
ш
ков и
К» школа 2006.

9.

Белов С.В. Безопасность производственных процессов. Справочник. М. «Машин
о-
строение» 1985.


Қ
осымша1.

В. Маршал Основные опасности химических произво
дств. М. «Мир» 1989 г

2.

Трудовой Кодекс Республики Казахстан.

3.

ГОСТ 12. 0.003
-
74. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные
пр
о
изводственные факторы. Классификация.
-

М.: Изд
-
во Стандартов, 1974.

4.

ГОСТ 123.1.005
-
88 Перечень и коды веществ загря
зняющих атмосферу воздуха.


СПб, 2000.

5.

ГОСТ 12.1.005
-
88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно
-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.


М.: Изд
-
во Стандартов, 1988.

6.

Лазарев Н.В. Вредные вещества в промышленности. Т. 1
-
3.
-

Л.: Х
и
мия, 1976.

7.

Средства индивидуальной защиты работающих на производстве: К
а
талог
-
справочник /
Под ред. В.Н. Ардасенова
-

М.: Профиздат, 1988.

8.

ГОСТ 12.1.003
-
83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие треб
о
вания
безопасности.
-

М.: Изд
-
во Стандартов
, 2002.

9.

ГОСТ 12.1.012
-
90. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопа
с
ность.
Общие требования.
-

М.: Изд
-
во Станда
р
тов, 2002.

10.

Электротехнический справочник: в 2
-
х томах / Под ред. В.Г.Герасимова и др.
-

7
-
у изд.,
доп.
-

М.: Эне
р
гоатомиздат,

1985, 1987.
-
488с. , 520с.

11.

Бергельсон В.Н., Бржезицкий Л.И. Электробезопасность в строительстве


К.:
Будівельник

1987.
-
208 с.

12.

ГОСТ 12.1.030
-
81.ССБТ
Электробезопасность. Защитное з
а
земление. Зануление. Введ.
01.07.82 г.

13.

Пожарная опасность веществ и матер
иалов, применяемых в химической промышленн
о-
сти: Справ. / Под ред. И.В. Рябова


М.: Химия, 1970.

14.

Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их т
у
шения: Справ. / Под ред.
А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко. Т.1,2.


М.: Х
и
мия, 1990.

15.

Учебники по охра
не труда в соответствующих отраслях промышленности.

24

1

қ
осымша


ДИПЛОМДЫ
Қ
ЖОБАНЫ
Ң «
ТІРШІЛІК
Қ
АУІПСІЗДІГІ МЕН Е
Ң
БЕК
Қ
ОР
Ғ
АУ »
Б
Ө
ЛІМІНДЕГІ ЖЕКЕ ЖАСАУ
Ғ
А АРНАЛ
Ғ
АН ЖЕКЕ ТАПСЫРМАНЫ
Ң
МЫСАЛЫ
Т
Ү
РІНДЕГІ ТІЗІМІ
(
б
ө
лімні
ң
ке
ң
есшісімен келісу
қ
ажет
)


Е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау

1.

Жара
қ
атты
ң
экономикалы
қ
салдарын есептеу

2.
Е
ң
бек
қ
ауіпсіздігіні
ң
жа
ғ
дайын ба
ғ
алау

3. Ж
ұ
мыс орнын эргономикалы
қ
ба
ғ
алау

4.
Ө
ндірістегі е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау
қ
ызметіні
ң
санын есептеу

5. Зиянды ж
ә
не ауыр е
ң
бек жа
ғ
дайына
қ
осымша т
ө
лемді есептеу

6. Е
ң
бек
қ
ор
ғ
а
у бойынша ж
ү
ргізілетін шараларды
ң
экономикалы
қ
тиімділігін есептеу


Техникалы
қ
ж
ү
йелерді
ң қ
ауіпсіздігі

7. Бал
қ
ымалы са
қ
тандыр
ғ
ыштарды
ң
то
ғ
ыны
ң
шамасын аны
қ
тау
.

8. Жасанды жерлендіруді
ң
тиімділігін ба
ғ
алау
.

9. Таби
ғ
и жерлендіруді
ң
тиімділігін аны
қ
тау
.

10.
Са
қ
тандыру клапандарыны
ң ө
ткізу
қ
абілеттілігін аны
қ
тау
.

11. Са
қ
тандыру клапандарыны
ң ө
лшемдері мен санын есептеу.

12. Ажырату мембраналарыны
ң қ
алы
ң
ды
ғ
ын есептеу
.

13. Торап
қ
а бір фазалы
қ
осыл
ғ
ан кезіндегі адамнан
ө
ткен то
қ
ты есептеу
.

14. Торап
қ
а екі фазал
ы
қ
осылу кезіндегі адамнан
ө
ткен то
қ
ты есептеу
.

15. Апатты
қ
режимде торап
қ
а
қ
осылу кезіндегі адамнан
ө
ткен то
қ
ты есептеу

16. Адым кернеуінде
қ
осылу кезіндегі адамнан
ө
ткен то
қ
ты есептеу
.

17. Жанасу кернеуін есептеу.

18.
Қ
ор
ғ
анысты
қ
жерлендіруді есептеу
.

1
9.
Қ
ор
ғ
анысты
қ
н
ө
лденуді есептеу
.

20. Бал
қ
ымалы
қ
ойылатындарды та
ң
дау ж
ә
не есептеу.

21. Жеке стерженді найза
ғ
айдан
қ
ор
ғ
ауды есептеу
.

22.
Қ
ор
ғ
аныс объектілеріндегі найза
ғ
айдан
қ
ор
ғ
ау
қ
ондыр
ғ
ыларын орнату кезіндегі
найза
ғ
айдан
қ
ор
ғ
анысты есептеу
.

23. Мобильд
і машиналарды
ң
тежеуіш жолындарын есептеу
.

24. Машиналарды
ң
ж
ү
к к
ө
тергіштігіні
ң қ
ауіпті айма
ғ
ын аны
қ
тау
.


Ө
рт жарылыс
қ
ауіпсізідігі


25.
Сырт
қ
ы ж
ә
не ішкі
ө
рт с
ө
ндіруге
қ
ажетті су к
ө
лемін есептеу.

26.
Ө
рттік сумен жабды
қ
тау
ғ
а
қ
ажетті ыдыстарды
ң ө
лшемдері ме
н к
ө
лемдерін есептеу.

27. Сырт
қ
ы
қ
оршауыш
құ
рылымдарды
ң қ
ажетті ауданын есептеу.

28. Жарылыс энергиясын есептеу.

29. Сумен жабды
қ
тауды
ң
айналым ж
ү
йесіндегі
қ
оректендіру к
ө
лемін аны
қ
тау.

30.
Ө
рт с
ө
ндіру
құ
ралдарын есептеу.

31. Адамдар мен жануарларды о
қ
шаул
ау к
ө
рсеткіштерін есептеу.

32. Со
ққ
ылы тол
қ
ынны
ң
жылдамды
қ
арынына
қ
ажетті жабды
қ
тарды
ң
т
ұ
ра
қ
тылы
ғ
ын ба
ғ
алау.


Ө
ндірістік санитария


33. Сумен жылу беруді (булы) есептеу.

34. Сумен жылу (бумен) беруді
қ
арапайым есептеу.

35. Калориферлі жылу беруді есептеу.

36. Бірдей бірнеше к
ө
здерден р
ұқ
сат етілген де
ң
гейге дейінгі
қ
ажетті шу де
ң
гейін т
ө
мендетуді
аны
қ
тау.


25
37
.
Ә
рт
ү
рлі бірнеше к
ө
здерден р
ұқ
сат етілген де
ң
гейге дейінгі
қ
ажетті шу де
ң
гейін т
ө
мендетуді
аны
қ
тау.

38. Ауада
ғ
ы ша
ң
немесе улы газдарды
ң құ
рамыны
ң
са
нитарлы нормаларын
қ
амтамасыз етуге
қ
ажетті ауа алмасуды есептеу.

39. Аспирациялы
қ
ж
ү
йені есептеу.

40. Ша
ң
аулауыш
қ
ондыр
ғ
ыларды
ң
тиімділігін ба
ғ
алау.

41. Жасанды жары
қ
тандыруды есептеу.

42.
Ө
ндірістік
ғ
имаратта
ғ
ы жары
қ
ты
қ ө
ткелдерді
ң
ауданын есептеу.

43.
Арты
қ
жылу мен ыл
ғ
алды жою
ғ
а арнал
ғ
ан жалпы алмастыру желдеткішін есептеу.

44. Жылу о
қ
шаулауыш жабды
қ
тардан уа
қ
ыт бірлігіндегі
қ
орша
ғ
ан орта
ғ
а б
ө
лінетін жылу
м
ө
лшерін аны
қ
тау.

45. Суландырылатын
қ
ондыр
ғ
ыларды есептеу.

46. Ша
ң
дану мен газдануды т
ө
мендетуге
арнал
ғ
ан желдетуді есептеу.

47. Ауа алмасуды
ң қ
ыс
қ
ару коэффициенті бойынша желдетуді есептеу

48. Арты
қ
жылуды жою
ғ
а арнал
ғ
ан желдетуді есептеу.

49. Арты
қ
ыл
ғ
алды жою
ғ
а арнал
ғ
ан желдетуді есептеу.

50. Таби
ғ
и желдетуді есептеу.

51. Жергілікті желдетуді есепт
еу.

52. Механикалы
қ
жалпы алмасу желдеткішін есептеу.

53. Жары
қ
ты
қ
коэффициент бойынша таби
ғ
и жары
қ
тандыруды есептеу.

54.Таби
ғ
и жары
қ
тандыруды
ң
минималды коэффициенті бойынша таби
ғ
и жо
ғ
ар
ғ
ы
жары
қ
тандыруды есептеу.

55. Люменесцентті шамдарды
ң
жары
қ
ты
қ
а
ғ
ыны

ә
дісімен жасанды жары
қ
тандыруды есептеу.

56. Меншікті
қ
уаттылы
қ ә
дісімен жасанды жары
қ
тандыруды есептеу.

57. Таби
ғ
и жары
қ
тандыруды
ң
минималды коэффициенті бойынша таби
ғ
и
қ
абыр
ғ
алы
қ
жары
қ
тандыруды есептеу.

58. Жары
қ
ты
ң
электр к
ө
зі бар шамдармен жары
қ
ты
қ
а
ғ
ын
ә
дісімен жасанды жары
қ
тандыруды
есептеу.

59. Жылулы
қ
с
ә
улеленуден техникалы
қ қ
ор
ғ
аныс
құ
ралдарын есептеу.

60. Электромагниттік ала
ң
дардан
қ
ор
ғ
аныс
құ
ралдарын есептеу.

61. Шуды
ң қ
осынды де
ң
гейін есептеу.

62.
Қ
ажетті шу де
ң
гейін есептеу.

63. Шуды т
ұ
ншы
қ
ты
р
ғ
ыштарды есептеу.

64. Резе
ң
ке діріл о
қ
шаулауыштарды есептеу.

65. Серіппелі о
қ
шаулауыштарды есептеу.

66. Діріл б
ә
се
ң
деткіш негіздерді есептеу.

67. Діріл
ө
лшеуішті
ң
к
ө
рсеткішіне с
ү
йене отырып, діріл де
ң
гейін есептеу.


Т
ө
тенше жа
ғ
дайда
ғ
ы
қ
ор
ғ
аныс


68. Жер сі
лкінісі кезіндегі за
қ
ымдалу оша
ғ
ы.

69. Дауылдар кезіндегі за
қ
ымдалу оша
ғ
ы.

70. Гидросферада
ғ
ы стихиялы
қ
жа
ғ
дайларда
ғ
ы за
қ
ымдалу оша
ғ
ы.

71. Аттыр
ғ
ыш заттарды
ң
жарылысы кезіндегі за
қ
ымдалу оша
ғ
ы.

72. Ядролы
қ
жарылысты
ң
со
ққ
ылы тол
қ
ынны
ң
за
қ
ымдаушы
ә
сері.

73.

Жары
қ
ты
қ
с
ә
улеленуді
ң
за
қ
ымдаушы
ә
сері.

74. Жергілік жерді
ң
радиоактивті за
қ
ымдалуы.

75. Электромагниттік импульсті
ң
за
қ
ымдаушы
ә
сері.

76.Химиялы
қ
за
қ
ымдалу оша
ғ
ында
ғ
ы жа
ғ
дайды ба
ғ
алау.

77. Бактериологиялы
қ
за
қ
ымдалу оша
ғ
ында
ғ
ы жа
ғ
дайды ба
ғ
алау.

78. Р
Қ
О а
паттан кейінгі радиациялы
қ
жа
ғ
дайды ба
ғ
алау.

79. Х
Қ
О апаттан кейінгі химиялы
қ
жа
ғ
дайды ба
ғ
алау
ә
дістемесі.

80. Химиялы
қ
жа
ғ
дайды болжау.


26
81. Гидродинамикалы
қ
апаттан кейінгі жа
ғ
дайды ба
ғ
алау
ә
дістемесі.

82. Жары
қ
тандыру, о
қ
шаулау ж
ә
не жина
қ
тау.

83.
Қ
ор
ғ
ан
ысты
қ ү
ймереттер.

84. Халы
қ
ты
қ
ор
ғ
ау режимі.

85. Экономика саласыны
ң
т
ұ
ра
қ
тылы
ғ
ын ба
ғ
алау
ә
дістемесі.

86.
Қ
ызметкерлерді
ң
т
ұ
ра
қ
тылы
ғ
ын ба
ғ
алау
ә
дістемесі.

87.Т
ө
тенше жа
ғ
дайларды м
ү
мкін есептелуі.

88.
Қ
ауіпсіздік
құ
ралдарын есептеу
ә
дістемесі.


Қ
орша
ғ
ан орт
аны
қ
ор
ғ
ау


89. Санитарлы
-
қ
ор
ғ
анысты
қ
айма
ғ
ыны
ң ө
лшемдерін аны
қ
тау.

90.
Қ
алды
қ
тарды есептеу: ж
ұ
мыс істеп бол
ғ
ан аккумляторлар, люминесцентті шамдар,
авток
ө
лікті
ң
д
өң
гелектері, электродтар, абразивті ше
ң
берлер,
ө
ндірістік
құ
мдар, а
ғ
аш
ұ
нта
ғ
ы,
металлды
қ
алды
қ
тар, а
ғ
аш
өң
деу.

91. Ластауыш заттарды
ң
жерді
ң ү
стіндегі
қ
алды
қ
тарын есептеу.

92. Ластауыш заттарды
ң
шекті
-
р
ұқ
сат етілген
қ
алды
қ
тарын есептеу.

93.
Құ
м аулауыштарды, май аулауыштарды, аэротнекаларды (белсенді т
ұ
нбамен аралас а
ғ
ынды
су
ө
тетін т
ү
зу, сызы
қ
ты
қ
ималы резервуар) есептеу.
27
2

қ
осымша


ДИПЛОМДЫ
Қ
ЖОБАНЫ
Ң «Қ
АУІПСІЗДІК Ж
Ә
НЕ Е
Ң
БЕК
Қ
ОР
Ғ
АУ» Б
Ө
ЛІМІНДЕ
Ж
Ұ
МЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ
Ұ
СЫНЫЛАТЫН, НОРМАТИВТІ
ҚҰ
ЖАТТАРДЫ
Ң
ТІЗІМІ


1.

СНиП
II
*
-
89
-
80 "Генеральные планы промы
ш
ленных предприят
ий"

2.

Отраслевые правила проектирования предпр
и
ятий.

3.

ГОСТ 12.3.002
-
75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования без
о
пасности"

4.

ГОСТ 12.2.003
-
91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасн
о
сти"

5.

ГОСТ 12.2.032
-
78 "ССБТ. Рабочее место

при выполнении работ стоя. Общие эргономические
треб
о
вания."

6.

ГОСТ 12.4.125
-
83 "ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия мех
а-
нических факторов."

7.

ПУЭ "Правила устройства эле
к
троустановок".

8.

ПТЭ "Правила технической эксплуатации электроу
с
тановок"

9.

ПТБ "Правила техники безопасности в электроуст
а
новках"

10.

ГОСТ 12.1.030
-
81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление и занул
е
ние"

11.

ГОСТ 12.4.124
-
83 "ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технич
е-
ские требов
а
ния"

12.

ГОСТ 12.1.01
9
-
96 "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура з
а
щиты".

13.

"Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давл
е
нием"

14.

ГОСТ 12.2.016
-
81 "ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования без
о
пасности"

15.

Р 2.2.2006
-
05 «Руководст
во по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового
процесса. Критерии и классификация условий труда».

16.

ГОСТ 12.1.003
-
86 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"

17.

СН 2.2.4/2.1.8.562
-
96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зд
а
н
ий и
на те
р
ритории жилой застройки."

18.

СН 2.2.4/2.1.8.566
-
96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общес
т-
венных зд
а
ний."

19.

ГОСТ 12.4.046
-
84 "ССБТ. Методы и средства вибрационной защиты. Классифик
а
ция"

20.

ГОСТ 12.1.005
-
88 "ССБТ. Общие санитарно
-
гигиенические требования к воздуху рабочей з
о-
ны"

21.

ГН 2.2.5.1313
-
03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе р
а-
бочей зоны."

22.

ГН 2.2.5.1314
-
03 "Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных в
е
ществ
в воздухе раб
о
чей з
оны".

23.

СанПиН 2.2.4.548
-
96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных пом
е-
щений"

24.

СНиП 23
-
05
-
95 "Естественное и искусственное осв
е
щение"

25.

СанПиН 2.2.1/2 1.1.1278
-
03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному осв
ещению жилых и общественных зданий".


измен.№1 к СНиП 23
-
05
-
95

26.

НПБ 105
-
03 "Определение категорий помещений и зданий по взр
ы
вопожарной опасности"

27.

СНиП 2.01.02
-
85 "Противоп
о
жарные нормы"

28.

НПБ 110
-
96 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, под
лежащих з
а
щите
автоматическими установками тушения и обнаружения пож
а
ра"

29.

СНиП 21
-
01
-
97 "Пожарная безопасность зданий и с
о
оружений".

30.

СанПиН 2.2.4.0
-
95 "Гигиенические требования при работе в условиях воздействия постоянных
ма
г
нитных полей".

31.

СанПиН 2.2.4.1191
-
03 "Электромагнитные поля в производстве
н
ных условиях".

32.

СанПиН 2.2.4.1294
-
03 "Гигиенические требования к аэроионному составу


воздуха произво
д-
ственных и общественных помещ
е
ний".

33.

СанПиН 2.2.2.1332
-
03 "Гигиенические требования к организации работы на коп
и
р
овально
-
множительной технике".


28
34.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340
-
03 "Гигиенические требования к персональным электро
н
но
-
вычислительным машинам и организация раб
о
ты"

35.

Руководство Р 2.2./2.6.1.1195
-
03 "Гигиенические критерии и оценка условий труда и классиф
и-
кация рабочих

мест при работах с источниками ионизирующих излучений". /дополнение № 1 к рук
о-
водству Р 2.2.755
-
99 /

36.

ОНД
-
86
«
Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих в
е-
ществ, содержащихся в выбросах предпр
и
ятий».

37.

РД 52.04.52
-
85 "Методические указа
ния. Регулирование выбросов при неблагоприятных м
е-
теорологич
е
ских условиях"

38.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200
-
03 "Санитарно
-
защитные зоны и санитарная классификация предпр
и-
ятий, сооружений и иных объектов"
29
3

қ
осымша


ДИПЛОМД
Ы
Қ
ЖОБАНЫ
Ң «Қ
АУІПСІЗДІК Ж
Ә
НЕ Е
Ң
БЕК
Қ
ОР
Ғ
АУ» Б
Ө
ЛІМІНДЕ
Ж
Ұ
МЫС ІСТЕУ КЕЗІНДЕГІ
Ұ
СЫНЫЛАТЫН

ТЕХНИКАЛЫ
Қ
РЕГЛАМЕНТТЕРДІ
Ң
ТІЗІМІр
/
н

Техникалы
қ
реттеуді
ң
атаулары

Ресми жары
қ
к
ө
рген к
ү
ні

1

Требования к эмиссиям в окружающую среду при сжигании
различных видо
в топлива в котлах тепловых электрич
е
ских
станций

7 февраля 2008г.

2

О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) в
е-
ществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение
на территории РК

5 марта 2008г.

3

Требования к безопасности лакокрасочных матер
иалов и
растворителей


18 марта 2008г.

4

Процедуры подтверждения соо
т
ветствия

23 апреля 2008г.

5

Требования к безопасности соков и соковой пр
о
дукции

23 апреля 2008г.


6

Требования к безопасности парфюмерно
-
косметической
продукции

1 апреля 2008г.

7

Треб
ования к безопасности продукции и изделий, предн
а-
значенных для д
е
тей

6 марта 2008г.8

Требования к безопасности синтетических моющих средств
и товаров б
ы
товой химии

26 марта 2008г.9

Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и пр
а-
вильному их
н
а
несению

23 мая 2008г.

10

Требования к безопасности кормов и кормовых доб
а
вок

23 мая 2008г.

11

Требования


безопасности при эксплуатации автом
о
бильных
дорог

27 мая 2008г.

12

Требования к безопасности молока и молочной пр
о
дукции


7 мая 2008 г.13

Тр
ебования к безопасности при проектировании автом
о-
бильных дорог

27 мая 2008г.

14

Требования к безопасности продуктов детского, диетич
е-
ского и лечебно
-
профилактического пит
а
ния


21 июня 2008г.

15

Требования к безопасности лекарственных средств и биол
о-
гичес
ких препаратов, используемых в ветерин
а
рии

18 июня 2008г.

16

Требования к безопасности питьевой воды для насел
е
ния

21 июня 2008г.

17

Требования к безопасности пищевых добавок, их произво
д-
ства и оборота

20 июня 2008г.

18

Требования к безопасности продукт
ов мукомольно
-
крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной пр
о-
дукции

20 июня 2008г.

19

Требования к безопасности мяса и мясной пр
о
дукции

3 июня 2008 г.


20

Требования


к безопасности хлеба и хлебобулочных, конд
и-
терских изд
е
лий

28 июня 2008г.

21

Треб
ования к безопасности нефтебаз и автозаправочных
станций

2 июля 2008г.

22

Требования к безопасности пестицидов (ядох
и
микатов)

6 июля 2008г.

23

Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и
продуктов из перер
а
ботки


6 июля 2008г.

24

Требования

к безопасности питьевой воды, расфасованной в
4 июля 2008г.


30
ёмк
о
сти


25

Требования к безопасн
о
сти зерна

11 июня 2008г.

26

Требования к безопасности авт
о
транспортных средств


14 августа 2008г.

27

Требования по оборудованию зданий, помещений и соор
у-
жений системами автоматического пожаротушения и авт
о-
матической пожарной сигнализации, оповещения и управл
е-
ния эвакуацией людей при п
о
жаре»


19
.

09.
2008г.

28

Требования к сигнальным цветам, разметкам

и знакам без
о-
пасности на произво
д
ственных объектах

3 октября 2008г.

29

Требования к безопасности продукции лёгкой промышле
н-
ности»

27 ноября 2008г.30

Требования к безопасности железобетонных, бетонных ко
н-
стру
к
ций


30 декабря 2008г.

31

Требования к не
автоматическим весоизмерительным приб
о-
рам6 января 2009г.

32

Требования к безопасности деревянных конс
т
рукций

9 января 2009г.

33

Требования к безопасности


строительства наземных и мо
р-
ских производственных объектов, связанных с нефтяными
оп
е
рациями

23

января 2009г.

34

Требования к безопасности металлических констру
к
ций


20 января 2009г.


35

Требования к безопасности низковольтного оборудов
а
ния

7 февраля 2009г.

36

Требования к безопасности дорожно
-
строительных мат
е-
риалов

3 февраля 2009г.
-

37

Требования к безопасности сельскохозяйственных и лесоз
а-
готовительных тракторов, приц
е
пов


и машин

7 февраля 2009г.38

Требования к безопасности пожарной техники для защиты
об
ъ
ектов

17 февраля
2009г.

39

Требования к безопасности процессов
металлургических
производств

28 февраля
2009г.

40

Общие требования к пожа
р
ной безопасности

13 марта 2009г.

41

Требования к безопасности трубопроводов пара и г
о
рячей
воды

11 марта 2009г.

42

Требования к безопасности конструкций из других матери
а-
лов

14 фе
враля
2009г.


43

Требования к безопасности метр
о
политенов

28 марта 2009г.

44

Требования к безопасности вентиляционных си
с
тем


10 апреля 2009г.

45

Требования к эмиссиям в окружающую среду при произво
д-
стве ферроспл
а
вов

31 марта 2009г.

46

Требования к без
опасности систем газоснабж
е
ния


5 мая 2009г.

47

Требования к безопасности газозаправочных станций и г
а-
зорасходных у
с
тановок28 апреля 2009г.

48

Требования к безопасности масложировой пр
о
дукции

4 августа 2009г.

49

Требования к безопасности биологическ
и активных добавок
к п
и
ще

5 августа 2009г.

50

Требования к безопасности рыбы и рыбной пр
о
дукции


9 сентября 2009г

51

Требования к эмиссиям в окружающей среде при произво
д-
стве глинозема методом «Байер
-
спекание»

24 октября 2009г.

52

Требования к безопас
ности процессов разработки рудных,
нерудных и россыпных месторождений откр
ы
тым способом

9 декабря 2009г.

53

Требования безопасности к шахтным подъёмным устано
в-
кам

22 декабря 2009г.


31
54

Требования к безопасности пиротехнических составов и с
о-
держащих их изд
елий»

31 декабря 2009г.

55

Требования к безопасности под
ъ
ёмно
-
транспортных средств

16 января 2010г.

56

Требования к безопасности процессов взрывчатых матери
а-
лов

11 января 2010г.


57

Требования к безопасности
водогрейных и паровых котлов


3 февраля 2010г
.


58

Требования к безопасности оборудования, работающего под
да
в
лением

6 марта 2010г.59

Требования к безопасности стационарных компрессорных
холодильных устан
о
вок

3 февраля 2010г.60

Требования к безопасности процессов разработки рудных,
нерудных
и россыпных месторождений подземным спос
о-
бом

27 января 2010г.61

Требования к безопасности нефтегазопромыслового, бур
о-
вого, геологоразведочного и геофизического об
о
рудования

10 марта 2010г.

62

Требования к безопасности
трубопроводов горючих, то
к-
сичных,

сжиженных г
а
зов


12 марта 2010г.63

Требования к биологической безопасности и
м
плантатов

6 апреля 2010г.


64

Требования к безопасности бензина, дизельного


то
п
лива и
мазута

12 марта 2010г.

65

Требования к безопасн
о
сти лифтов

6 мая 2010г.

66

Требовани
я к безопасности удо
б
рений

26 июня 2010г.

67

Требования к безопасности медицинской техники и изделий
медицинского назн
а
чения

1 июля 2010г.68

Требования к безопасности оборудования для переработки
сельскохозяйственного сырья. Продукция животново
д
ства

8

июля 2010г.69

Требования к безопасности смазок и специальных жидк
о-
стей для автом
о
бильных транспортных средств

22 июля 2010г.70

Требования к безопасности оборудования для переработки
сельскохозяйственного сырья. Продукция растениево
д
ства

29 июня 20
10г.

71

Требования к безопасности прис
а
док к бензинам

21 июля 2010г.


72

Ядерная и радиационная безопасность атомных станций

14 августа 2010г.

73

Ядерная и радиационная безопасность исследовательских
ядерных устан
о
вок

19 июля 2010г.74

Требования к б
езопасности лека
р
ственных средств

9 сентября 2010

75

Требования к безопасности углей и производственных пр
о-
цессов их добычи, переработки, хранения и транспортиро
в-
ки

13 августа 2010г.76

Ядерная и радиационная безопа
с
ность

11 августа 2010г.


77

Требова
ния к безопасности перевозок пассажиров, багажа,
грузов, грузобагажа и почтовых отправл
е
ний

25 сентября 201078

Общие требования безопасности, функционирования и те
х-
нические требования к телекоммуникационному оборудов
а-
нию при проведении оперативно
-
розыс
кных меропри
я
тий

2 сентября 2010г.

79

Электромагнитная совме
с
тимость

2 сентября 2010г.

80

Требования к эмиссиям в окружающую среду при произво
д-
стве алюминия методом эле
к
тролиза

28 сент. 2010г.81

Требования к безопасности


крови и её компонентов, и
с-
по
льзуемых в гемотер
а
пии

2 октября 2010г.

82

Требования к безопасности


п
и
щевых продуктов для детей

2 октября 2010г.


32
83

Требования к безопасности


пищевых продуктов, получе
н-
ных из

генно
-
модифицированных (трансгенных) растений и
ж
и
вотных


5 октября 2010г.

84

Требования к безопасности


алкогольной пр
о
дукции

12 ноября 2010г.


85

Требования к безопасности


мёда и продуктов пчеловодс
т
ва


25 ноября 2010г

86

Требования к безопасности


яиц и яичных пр
о
дуктов


25 ноября 010г.


87

Требования к техническим средст
вам реабилитации инвал
и-
дов

30 ноября 2010г.

88

Требования к безопасности


консервов, пресе
р
вов

20 января 2011г.


89

Требования к безопасности


зданий и сооружений, стро
и-
тельных материалов и изд
е
лий

16 марта 2011г.90

Требования к безопасности


токсичн
ых и высокотоксичных
в
е
ществ

12 марта 2011г.

91

Требования к безопасности


би
о
дизеля


8 апреля 2011г.

92

Требования к безопасности


би
о
этанола

7 апреля 2010г.

93

Требования к безопасности сигнализаций, блокировки, св
я-
зи и информатизационного движ
е
ния

17

августа 2010г.94

Требования к безопасности железнодорожного транспорта и
связанной с ним инфр
а
структуры

27 августа 2010г.33
Камадияр Макишевич Касенов

Гульмира Сулейменовна Бектурганова

Сауле Ток
ы
шевна Калдыбаева


Дипломды
қ
жобада
ғ
ы барлы
қ
студенттер маманды
қ
тарыны
ң «Қ
ауіпсіздік ж
ә
не е
ң
бек
қ
ор
ғ
ау» б
ө
лімін орындау
ғ
а арнал
ғ
ан


Ә
ДІСТЕМЕЛІК Н
Ұ
С
Қ
АУ

Редактор

Техн. редактор
Т
Қ
ж
Қ
О
Қ
кафедрасыны
ң
отырыс хаттамасы5.09.2
012
ж
.
Сж
Қ
институтыны
ң ҒӘ
К отырыс хаттамасы

№__ _______ 2012
ж
.Басылым
ғ
а
қ
ол
қ
ойылды

____ ___________2012
ж
.
Тираж 500
дана
. Формат 60х84 1/16. №1

Т
ипограф
иялы
қ қ
а
ғ
аз.

К
ө
лемі

2
б
.
п
.
Тапсырыс

№___ .
Құ
ны к
елесілген


Қ.
И. С
ә
тпаев атында
ғ
ы
Қ
аз
Ұ
ТУ баспасыны
ң
типографиясында басылды

Алматы
қ.,
Ладыгин к
ө
шесі, 32.


Приложенные файлы

  • pdf 1084319
    Размер файла: 630 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий