Метод. посібник для практ. занять (укр)

Міністерство освіти і науки України

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни «Мікроекономіка»
(денна форма навчання)


Київ – 2016р.Укладачі: к.е.н., доц. Кобиляцька Л.М.
к.е.н., доц. Поліванов В.Є.


Обговорено та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії
Протокол № від 2016р.


Затверджено методичною Радою Університету
Протокол № від 2016 р.
ЗМІСТ

1. Основи теорії попиту та пропозиції 4
2. Еластичність попиту та пропозиції 11
3. Теорія споживчого вибору 20
4. Теорія фірми. Виробництво. Витрати. Прибуток 29
5. Теорія пропозиції на ринку досконалої конкуренції 39
6. Теорія пропозиції на монопольних ринках 45
7. Теорія пропозиції на ринку монополістичної конкуренції й олігополії 52
8. Особливості попиту та пропозиції на ринках факторів виробництва 58
9. Загальна рівновага та ефективність економічної системи 64
10. Теми для рефератів 67
11. Питання до іспиту 68
12. Література 71ТЕМА 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

План

1. Економічна сутність понять «ринковий попит», «ринкова пропозиція», «величина попиту», «величина пропозиції».
2. Які фактори впливають на попит та пропозицію? Графіки функцій попиту та пропозиції. Що відбувається з кривими попиту та пропозиції в результаті дії цих факторів?
3. Ринкова рівновага. Причини порушення ринкової рівноваги. Пояснити прикладами і графіками.
4. У чому проявляється рівноважна функція ціни на ринку?
5. Які наслідки втручання держави у дію закону попиту та пропозиції?

І. Основні терміни і поняття

Попит
Demand

Закон попиту
Law of demand

Обсяг (величина) попиту
Quantity demanded

Крива попиту
Demand curbe

Зміна обсягу попиту
Change in quantity demanded

Зміна попиту
Change in demand

Пропозиція
Supply

Закон пропозиції
Law of supply

Обсяг (величина) пропозиції
Quantity of supply


Попит (QD) – це співвідношення між двома змінними – ціною і кількістю блага, що споживачі хочуть і можуть купити за цією ціною. Попит – це перелік цін і кількостей.
Обсяг (величина) попиту – конкретна кількість блага, що споживач хоче та може купити за даною ціною. Величина попиту міняється разом з ціною, але зміна попиту вплине як на ціну, так і на величину попиту.

Лінійна функція попиту:

QD = C – d Ч P


Пропозиція (QS) – це співвідношення між ціною блага і його обсягом, що продавці хочуть і можуть продати за цією ціною.

Обсяг (величина) пропозиції (QS) визначає конкретну кількість товару, що фірма реалізує за визначеною ціною.

Лінійна функція пропозиції:

QS = a + b Ч P


Негативний нахил кривої попиту виражає реакцію споживачів на ринкові стимули.
Позитивний нахил кривої пропозиції виражає реакцію виробників на ринкові стимули.
Фактори, що впливають на попит:
ціна товару;
нецінові фактори:
зміна доходів споживача;
зміна смаків, очікувань споживачів;
національні традиції, пора року, мода і т.д.
Рух уздовж кривої попиту визначається зміною величини попиту під впливом цінових факторів (ціни)
Зрушення кривої попиту під впливом нецінових факторів називається зміною попиту.
Фактори, що впливають на пропозицію:
ціна товару;
нецінові фактори:
попит;
зміна технологій;
зміна цін на ресурси;
зміна цін на інші товари;
зміна очікувань виробника;
національні традиції, пора року, мода і т.д.
Рух уздовж кривої пропозиції під впливом зміни ціни товару називається зміною величини пропозиції.
Зрушення кривої пропозиції під впливом нецінових факторів називається зміною пропозиції.
Ринкова рівновага:

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 1 Ринкова рівновага
QS = QD
a + b Ч P = C – d Ч P
13 EMBED Equation.3 1415 - рівноважна ціна
13 EMBED Equation.3 1415 - рівноважний обсяг
ІІ. Питання для обговорення
Збільшення ціни на яловичину, автомобілі і холодильники приведуть до скорочення величини попиту на кожний з цих благ. Які фактори можуть підвищити попит на ці блага? Чому це не суперечить закону попиту?
Чи є абсолютно вірним твердження, що зміна ціни деякого блага приводить до зміни величини попиту на нього (рух вздовж кривої попиту), але не до зрушення кривої ?
а) Як вплинуло значне збільшення цін на бензин у 70-і роки на криву попиту на автомобілі з ощадливою витратою пального?
б) Як це вплинуло через кілька років на початкову криву попиту на бензин?
в) Яким чином підвищення цін на паливо в 70-і роки змінило попит на теплоізоляцію житлових будинків? Яким чином це в підсумку змінило попит на паливо?
г) Навсти приклади зміни попиту на одні блага у результаті зміни ціни на інші блага.
Чи завжди можливе встановлення рівноваги між попитом та пропозицією? Пояснити прикладами і графіками.
Чи правильно вживається слово “попит” у твердженнях, що наведені нижче, чи його необхідно замінити виразом “величина попиту”?
а) Коли ОПЕК підняла ціни на нафту в 70-і роки, попит на неї впав.
б) Інфляція збільшила попит на нафту.
в) Коли вибухнула ірано-іракська війна, серед нафтопереробних компаній почалася паніка. Ця паніка збільшила попит на нафту і різко підвищила ціни.
г) В результаті контролю над цінами, введеного в США в 70-і роки, ціни на нафту, що добувається в країні, знизилися, зменшивши тим самим попит на нафту ОПЕК.
Зміна в очікуваннях споживача може викликати зміни попиту. Пояснити, яким чином це може призвести до ситуації, коли при зниженні ціни буде скорочуватись обсяг покупок.
У 1974, а потім у 1979 році падіння виробництва нафти у світі привело до появи в США черг на бензоколонках; але цього не відбулося в Європі. Чи не здається вам, що поява черг зв’язана з тим фактором, що в США існував контроль за цінами на бензин, а в Європі контролю не було? Підкріпіть свої міркування кривими попиту та пропозиції.
Поясніть, як можна усунути черги за допомогою гнучких цін.
Ви член міської комісії з таксі, що встановлює плату за проїзд на таксі у вашому місті. Вам говорять, що в спокійних годинах в аеропорту утворяться черги таксомоторів. У години пік , навпаки, вільних машин майже немає, і вибудовуються величезні черги пасажирів, що очікують таксі. Пропонується зменшити плату за проїзд з аеропорту в місто в спокійні години на 10 відсотків і збільшити цю плату на ті ж 10 відсотків у години пік. Як на вашу думку ці зміни вплинуть на довжину черг? Чи вважаєте ви, що ця пропозицію вигідна пасажирам? А як на це подивляться таксисти? Як оцінити цю пропозицію з погляду економічної ефективності?

ІІІ. Розв’язати задачі:

Сукупний обсяг попиту на виріб А за місяць характеризується наступними даними:

Таблиця 1
Ціна за одиницю,
у.о.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обсяг попиту за місяць, тис. шт.
85
70
60
50
40
36
30
26
22
18


1) Використовуючи надані дані, зобразіть графічно попит на
товар А. Поясніть характер лінії попиту.
2) Зобразіть графічно і поясніть вплив на вказаний попит:
а) Збільшення доходу у випадку, якщо виріб А є:
- нормальним товаром;
- товаром низької якості.
б) Падіння ціни виробу Б, який є замінником А (субститом)
в) Підвищення ціни виробу В, який є доповнюючим А (комплементом)
Загальний обсяг пропозиції товару А за місяць характеризуються наступними даними:
Ціна за одиницю,
у.о.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обсяг пропозиції за місяць, тис. шт.
20
30
40
50
55
60
65
70
75
80

Таблиця 2

1. Використовуючи дані, зобразіть графічно лінію пропозиції. Поясніть її характер.

На Рис.2 зображено графік кривоїпопиту на товар Х.

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
2. Визначте, у якому напрямку зміститься крива попиту в наступних випадках:
а) Зменшився грошовий дохід покупців;
б) Змінилися смаки покупців під впливом моди: товар “вийшов з моди”;
в) Очікується нове підвищення цін;
г) Збільшилася ціна на товар, що замінює даний;
д) Збільшилася ціна товару, що використовується лише разом з даним.

3. Використовуючи відомості про попит на товар А (табл. 1), а також його пропозицію (табл. 2), визначте рівноважну кількість товару А та рівноважну ціну на нього. Поясніть, чому на цьому ринку ціна в 10 у.о. не стане рівноважною? Чому не стане такою й ціна в 1 у.о?

4. Як зміниться пропозиція і рівноважна кількість товару А за наступних умов:
- технічний прогрес у виробництві товару А;
- зменшення кількості фірм у галузі, що виробляє товар А;
- зростання цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А;
- оподаткування виробу;
- надання кожній одиниці виробу А дотації в розмірі 50% вартості її виробництва?

3. Криві попиту та пропозиції на м’ясо описуються наступними рівняннями:
QD = 600-2P
QS = 300+4P
Завдання:
а) визначити рівноважну ціну та обсяг товару;
б) припустимо, встановлений максимум ціни P = 40 у.о. Визначити дефіцит, що виникне у результаті;

4. Загальний ринок пшениці в США характеризується наступними функціями попиту та пропозиції ( Р – у у.о. Q – у млн. бушелів ):
QD = 3550 – 266Р
QS = 1800 + 240Р
Функція внутрішнього попиту на пшеницю:
QDd = 1000 – 46Р
Попит на зовнішньому ринку скоротився на 40%.
Питання:
а) Як вплинуло падіння на зовнішньому ринку на доходи фермерів від продажу пшениці?
б) Припустимо, що уряд установив ціну на всю пшеницю 3 у.о. за бушель і закупив надлишки зерна. Скільки пшениці повинна закупити держава і в яку суму це йому обійдеться?


ТЕМА 2. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

План

У чому полягає концепція еластичності?
Цінова еластичність попиту: поняття, методика розрахунку, показники. Під впливом яких факторів цей показник змінюється?
Чому для виміру чутливості попиту споживачів використовуються відсотки, а не абсолютні величини? Чи може бути коефіцієнт цінової еластичності попиту негативним?
Що означають поняття еластичний, нееластичний, абсолютно еластичний і абсолютно не еластичний попит, одинична еластичність? Як виглядає їхнє графічне зображення?
Яка залежність спостерігається між ціновою еластичністю попиту і сукупним доходом? Як це впливає на поведінку виробника?
Як оцінюється еластичність попиту по доходу? У чому сутність перехресної еластичності попиту?
Для чого потрібні поняття: «нормальні», «низької якості», «взаємозамінні», «взаємодоповнюючі» товари?
Як визначається цінова еластичність пропозиції? Як змінюється цей показник та що на це впливає?
Приклади застосування теорії еластичності.

Основні терміни і поняття

Еластичність
elasticity

Еластичність попиту за ціною
Price elasticity of demand

Еластичність попиту за доходом
Income elasticity of demand

Перехресна еластичність попиту
Cross elasticity of demand

Нормальні товари
Normal goods

Товари низької якості
Inferior goods

Взаємозамінні товари (субститути)
Subsitute goods

Взаємодоповнюючі товари (комплементи)
Complementary goods


Еластичність (ЕД) – ступінь чутливості зміни однієї економічної змінної при зміні іншої.
Еластичність попиту за ціною (ЕД) – відношення процентної зміни у величині попиту на товар до даної процентної зміни його ціни.

Eд - показує, на скільки відсотків зміниться попит, при зміні ціни на 1%.

Фактори, які впливають на еластичність попиту:

кількість замінників товару;
частина у споживчому бюджеті;
предмети розкоші або повсякденного використання;
фактор часу
Еластичний попит – при невеликій зміні ціни значно змінюється обсяг попиту ( ЕД > 1 )
Нееластичний попит – значна зміна ціни не веде до значної зміни попиту ( ЕД < 1 )
При еластичному попиті зниження ціни веде до збільшення доходу (Р TR)
При нееластичному попиті зниження ціни веде до зменшення доходу (Р TR)

При попиті з одиничною еластичністю зміна ціни не веде до зміни доходу Р і TR const.
Еластичність попиту за доходом (ЕІ) – показник процентної зміни обсягу попиту при зміні доходу споживача на 1%.

13 EMBED Equation.3 1415

ЕІ - показує, на скільки відсотків зміниться попит, при зміні доходу на 1%.
Нормальні товари – товари, попит на який зі збільшенням доходу збільшується (вершкове масло)
Товари нижчої якості - товари, попит на який зі збільшенням доходу зменшується (маргарин)
Перехресна еластичність (EXY) – показник процентної зміни обсягу попиту на товар Х при зміні ціни товару І на 1%.

13 EMBED Equation.3 1415

EXY - показує, на скільки відсотків зміниться попит на товар Х, при зміні ціни на товар Y на 1%.

Взаємозамінюючі товари (субститути) - товари, що служать для однакових цілей і зростання ціни одного з них, викликає зростання попиту на іншій (види рослинних олій, птах – яловичина - свинина)
Взаємодоповнюючі товари (комплементи) – товари, які використовуються тільки разом і зростання ціни одного з них викликає зниження попиту на обидва товари ( бензин – автомобіль)

Рис. 3 Значення показників еластичності ЕІ та EXYРис. 4 Графіки ліній попиту з різною еластичністю
Еластичність пропозиції (ЕS) показує, на скільки відсотків зміниться кількість пропонованого товару (пропозиція) при зміні його ціни на 1%.
13 EMBED Equation.3 1415

Фактори, які впливають на еластичність пропозиції:
мобільність факторів виробництва;
фактор часу.


Рис. 5 Графік лінії пропозиції з різною еластичністю

II. Питання для обговорення
Власник кінотеатру хоче збільшити щомісячний дохід від продажу квитків. Щоб досягти мети, він збільшив ціну квитків. При яких умовах це могло б збільшити доход? При яких умовах дохід зменшиться.
Чи будет еластичність попиту на лимонад залежати від близькості бювету з пттною водою?
Яким чином розвиток науки і техніки може вплинути на еластичність попиту?
Фермери, які ирощують пшеницю, отримали б більш високий дохід, якщо б зібралися всі разом та спалили ј частину врожаю (чи не зібрали з ланів)?
У «Богатстві народів» Адам Сміт відмітив, що сіль є дуже древнім і розповсюдженим об’єктом оподатування. Кількість солі, що споживає родина, на стількі мала, що ніхто не зможе особливо відчути навіть дуже високий податок на неї.
Які фактори, що впливають на обсяг попиту не виміряються відомими Вам типами еластичності?

Оцінити правильність висловлення:

Якби дослідник сказав Вам, що перехресна цінова еластичність попиту між беконом і яйцями дорівнює 3, то ви б припустили, що ці два товари є взаємодоповнюючими.
Кількість і якість замінників – істотний фактор при визначенні цінової еластичності попиту товару.
Будь-яка міра еластичності незалежна від використовуваних одиниць виміру доходу, цін і кількості запитуваного товару.
Лінійна крива попиту є нееластичної вище середньої точки й еластичної нижче середньої точки.

ІІІ. Розв’язати задачі:

Припустимо, що цінова еластичність попиту населення на певний товар дорівнює 0,2, а еластичність попиту за доходом – 0,7. Як зміниться обсяг попиту на вказаний товар, якщо його ціна зменшиться на 10%, а доходи – на 5%? Загальний рівень цін при цьому залишиться без змін.

Як зміниться сукупний дохід (збільшиться, зменшиться чи залишиться без змін) в наступних ситуаціях:
а) ціна падає, попит є нееластичним;
б) ціна зростає, попит є еластичним;
в) ціна падає, попит є еластичним;
г) ціна зростає, попит є нееластичним;
д) ціна падає, попит характеризується одиничною еластичністю.

3. “Пепсі-кола” і “Кока-кола” – товари взаємозамінні з високим коефіцієнтом перехресної еластичності, що дорівнює 12,0. Припустимо, ціна “Пепсі-коли” збільшується на 2%, а ціна “Кока-коли” не змінюється. Як це вплине на споживання “Кока-коли”?

4. Припустимо, що ви – власник овочевого кіоску і вам необхідно терміново продати 100 кг. полуниць без огляду на ціну.
Функція вашої пропозиції є вертикальною лінією. З досвіду, отриманого в торгівлі полуницями, ви знаєте, що можете продати всі полуниці по ціні 20 у.о. за кг.:
а) намалюйте криві попиту і пропозиції і визначте рівновагу;
б) раптом виявляється, що 10 кг. полуниць є надгнилими і їх не вдасться продати.
Намалюйте нову криву пропозиції і покажіть, що станеться з рівноважною ціною, враховуючи, що коефіцієнт цінової еластичності попиту на полуниці при ціні 20 у.о. становить 0,5. Якою буде ця ціна?

5. Припустимо, що в Джима цінова еластичність попиту на концерти рок-музики дорівнює 0,1 еластичність попиту по доходу – 3 і перехресна еластичність між катанням на лижах і відвідуванням рок-концертів дорівнює 2. Спочатку Джим ходив на 10 концертів у рік, але в грудні ситуація змінилась:
а) 1 грудня ціни на квитки виросли на 10%.
б) 1 січня дохід Джима зріс на 5%.
в) 1 лютого вартість катання на лижах знизилась на 2%.
Як ви вважаєте, скільки концертів відвідає Джим у наступаючому році? Результат округліть до найближчого цілого значення.

6. У Табл. 3 наявні коефіцієнти цінової та перехресної еластичності попиту на продукти харчування, вино та пиво:


Таблиця 3
Товари
Коефіцієнти


Цінової еластичності Ed
Перехресної еластичності ExyПродукти харчування
Вино
Пиво

Продукти харчування
0.25
*
0,06
0,01

Вино
1,2
-0,13
*
0,27

Пиво
0,85
0,07
0,41
*


а) Для яких товарів попит є еластичним?
б) Як впливає зміна цін продуктів харчування на споживання вина і пива?
в) Який можна зробити висновок про характер зв’язку між продуктами харчування й іншими товарами?
8. Якщо ціна товару виросла з 1,5 у.о. до 2 у.о., а обсяг попиту скоротився з 1000 до 900 одиниць, то коефіцієнт цінової еластичності дорівнює:
а) 2,5;
б) 2,71;
в) 0,37;
г) 0,33;
д) 1,5.ТЕМА 3. ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ

План

Що означають терміни ”корисність”, ”загальна корисність”, ”гранична корисність”? Чи може гранична корисність мати негативне значення?
Сутність ординалістського підходу до визначення рівноваги споживача.
Сутність кардиналістського підходу до рівноваги споживача. Принцип рівної корисності.
І і ІІ закони Госсена.
У чому зміст принципу спадної граничної корисності? Поясніть чинність закону попиту на основі цього принципу.
Чим керується споживач здійснюючи свій вибір? Правило максимізації корисності.
Які характерні риси кривих байдужності? Що таке карта кривих байдужності?
Сутність поняття ”гранична норма заміщення”. Як змінюється її значення уздовж кривої байдужності?
Що показує бюджетна лінія? Які фактори приводять до зміни її положення на графіку?
Характеристика стану рівноваги. Які фактори можуть змінити ця рівновага?
Як ефект доходу й ефект заміщення впливають на величину споживчого попиту?

Основні терміни і поняття

Корисність
Utility

Гранична корисність
Marginal Utility

Крива байдужності
Indifference curbe

Карта криві байдужності
Indifference map

Гранична норма заміщення
Marginal ratef substitution

Бюджетне обмеження
Budget constraint

Рівновага споживача
Consumer equilibrium

Ефект заміщення
Substitution effect

Ефект доходу
Incomt effect


Теорія споживчого вибору розглядає вибори споживача з метою найбільшого можливого задоволення потреб в умовах рідкості, виходячи з заданих варіантів можливого вибору й альтернативних вартостей.

Теорія споживчого вибору відповідає на питання:
як люди роблять вибір
як впливають ціни і доходи на їхній вибір.
Ціль споживача – максимізація корисності.
Обмеження:
ціни товарів (альтернативна вартість)
споживчий бюджет.
Корисність (U) – суб'єктивна цінність визначеного блага, товару для споживача у визначений момент часу ( чи задоволення від споживання товарів)
Сукупна корисність (TU) - це сума задоволення від споживання благ.

TU = f ( x, y ), де:

x, y – кількість споживаних благ.
Гранична корисність (МU) блага являє собою величину додаткової корисності, що одержує людина від споживання додаткової одиниці блага (за інших рівних умов)

13 EMBED Equation.3 1415= 13 EMBED Equation.3 1415
Закон спадної граничної корисності: 13 EMBED Equation.3 1415
Чим більша кількість споживаних благ, тим менше гранична корисність, що витягається зі споживання кожної наступної одиниці цього блага (І закон Госсена)

Крива байдужності
Лінія рівної корисності, усі точки якої характеризують набори товарів, що забезпечують споживачу той самий рівень корисності.
Форма кривої байдужності залежить від властивостей товару щодо заміни в споживанні.
Карта кривих байдужості – це множинність усіх можливих рівнів корисності (U1, U2, U3 ) для визначеного споживача.

Гранична норма заміщення MRSxy – кількість блага Y, що споживач готовий замінити додатковою одиницею блага X при постійному загальному рівні корисності. (MRSxy – пропорція, у якій можлива заміна одного товару на іншій)

13 EMBED Equation.3 1415
Рис. 6 Крива байдужості

Характеристика кривих байдужності:
Чим далі крива байдужності від осі координат, тим більш високий рівень корисності товару для споживача.
Криві байдужності між собою не перетинаються.
Криві байдужності мають негативний нахил, тому що для збереження загальної корисності зменшення кількості одного товару в наборі повинне бути компенсовано збільшенням кількості іншого товару.
Уздовж кривої байдужності гранична норма заміщення (MRSxy) зменшується.

Лінія бюджетного обмеження характеризує всі набори товарів X і Y, на придбання яких за цінами Px і Py споживач цілком витрачає свій дохід.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 7 Лінія бюджетного обмеження
Споживча рівновага (згідно ординалістського підходу) досягається при сполученні карти кривих байдужості і лінії бюджетного обмеження в точці дотику лінії бюджетного обмеження з кривої байдужності.


13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 8 Рівновага споживача

Принцип рівної корисності (рівновага споживача згідно кардиналістського підходу)
З погляду граничного аналізу споживча рівновага досягається, коли відношення граничної корисності блага до його ціни є однаковим для всіх благ (ІІ закон Госсена)
13 EMBED Equation.3 1415
Ефект заміщення – заміщення товаром, який подешевшав, інших товарів, що стали в цих умовах порівняно більш дорогими.
Ефект доходу – це зміна обсягу попиту на товар, який подешевшав, а це викликає збільшення реального доходу за незмінної відносної ціни товару.

ІІ. Питання для обговорення
Поясніть, чому криві байдужності повинні мати негативний нахил? Чому криві байдужості не можуть перетинатися? Що таке карта кривих байдужості?
Якщо криві байдужності – прямі лінії з негативним нахилом, що й у бюджетної лінії, чи існує єдина комбінація товарів, при якій корисність максимальна? Проілюструвати графіком.
Тарас знайшов, що при поточному рівні його тижневого споживання він одержує 10 додаткових одиниць корисності від споживання останнього шоколадного батончика, і 20 додаткових одиниць корисності від споживання останньої порції бананового морозива. Шоколадний батончик коштує 5 у.о., бананове морозиво – 10 у.о.. Як варто діяти Тарасу?
Поясніть: «нічого немає більш корисного, ніж вода, але за неї не можна купити чи обміняти товар. Діамант же, навпаки, навряд чи має якусь цінність з погляду його безпосереднього використання, зате величезну кількість товарів можна обміняти за нього».

Розв’язати задачі:

1. Оксана вибирає між двома товарами Х та Y. На Рис. 91зображено криві байдужості та бюджетна лінія BL1:
а) припустимо, що уподобання Оксани і ціни на товари X та Y залишаються незмінними, а дохід Оксани змінюється. Проведіть лінію “дохід - споживання”.
б) визначте, чи є товари X та Y “нормальними” чи “неякісними”?
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 91 Криві байдужості та бюджетні лінії споживача

2. Оксана вибирає між товарами Х та Y. Припустимо, що уподобання Оксани, її дохід і ціна товару Y залишаються незмінними, а ціна товару Х змінюється. Покажіть на рисунку точки, через які проходить лінія “ціна - споживання”, якщо попит Оксани на товар Х змінюється при зміні ціни на нього.

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис.92 Криві байдужості і бюджетні лініі споживача

3. Загальна корисність різної кількості огірків і помідорів для споживача дорівнює:
Таблиця 4
Кількість товару, кг.
Загальна корисність від споживання


огірків
помідорів

1
20
40

2
38
60

3
52
70

4
62
75

5
67
75


Ціна 1кг. огірків дорівнює 10 у.о., а 1 кг.помідорів – 20 у.о. Дохід споживача складає 90 у.о. Яку кількість огірків та помідорів купить раціональний споживач?
4.Богдан читає журнали і слухає музику, записану на касети. Таблиця 5 показує корисність, що він одержує від споживання різної кількості журналів і кассет.
Ціна журналу – 1,5 у.о., а ціна касети – 7,5 у.о. Припустимо, що зазвичай Богдан купує 2 касети і 10 журналів.
а) Скільки грошей витрачає Богдан на покупку такої кількості кассет і журналів?
б) Яку корисність він одержує від споживання такої комбінації товарів?

Таблиця 5
Кількість
Журнали ( Х )
Касети ( Y )


Корисність
Ux
(ютил)
Гранична
корисність
MUx

13 EMBED Equation.3 1415

Корисність

Uy
(ютил)
Гранична
корисність
MUy

13 EMBED Equation.3 1415

1
60


3602
111


6303
156


8104
196


9455
232


10506
265


11407
295


12158
322


12759
347


132010
371


1350
в) Розрахуйте граничну корисність, що він одержує від споживання касет та журналів.
г) Зобразіть на малюнку криву граничної корисності касет.
д) Встановіть, чи максимізує Богдан користь?
е) Яку корисність він одержить, якщо весь свій бюджет буде витрачати на покупку касет?
є) Розрахуйте відношення граничної корисності до ціни для кожного товару.
ж) При якій комбінації двох товарів корисність виявиться максимальною?
5. Тарас споживає два продукти : чай та цукор. Він завжди кладе 2 ложки цукру в склянку чаю:
а) Накреслити криву байдужості Тараса.
б) Припустимо, дохід Тараса складає 4 у.о., ціна ложки цукру – 0,05 у.о., а склянки чаю – 0,15 у.о. Скільки чаю та цукру буде споживати Тарас?
в) Ціна ложки цукру збільшилася до 0,1 у.о., а ціна склянки чаю знизилася до 0,05 у.о. Як зміниться споживання чаю та цукру Тарасом?

ТЕМА 4. ТЕОРІЯ ФІРМИ: ВИРОБНИЦТВО, ВИТРАТИ І ВАРТІСТЬ

План

Які відносини виражає виробнича функція? Графічне зображення виробничої функції. Ізокванта. Карта ізоквант.
Ізокоста.
Розкрити зміст граничної норми технологічного заміщення ресурсів.
Закон спадної граничної продуктивності.
Види ефектів масштабу виробництва.
Розкрити зміст усіх видів витрат і вивчити їх динаміку.
Умова мінімізації фірмою своїх витрат. Визначити оптимальний шлях росту фірми.
Прибуток і його види.


Основні терміни і поняття

Виробництво
Production

Витрати факторів виробництва
Inputs

Виробнича функція
Production function

Короткостроковий період
Sport run

Довгостроковий період
Long run

Ізокванта
Isoquant

Карта ізоквант
Isoquant map

Сукупний продукт змінного фактора
Total product of a variable input

Середній продукт змінного фактора
Average product of a variable input

Граничний продукт змінного фактора
Marginal product of a variable input

Закон спадної граничної продуктивності
Law of diminishining marginal returns

Гранична норма технологічного заміщення
Marginal rate of technical substitution

Масштаб виробництва
Scale of operations

Зростаючий ефект масштабу виробництва
Increasing returns to scale

Постійний ефект масштабу виробництва
Constant returns to scale

Спадаючий ефект масштабу виробництва
Decreasing returns to scale

Економія, обумовлена масштабом виробництва
Economies of scale

Альтернативна вартість використання ресурсів
Opportunity cost

Економічні витрати
Economic cost

Неявні витрати
Implicit costs

Явні витрати
Explicit costs

Загальні (сукупні) витрати
Total cost

Змінні витрати
Variable cost

Постійні витрати
Fixed cost

Середні витрати
Average cost

Середні змінні витрати
Average variable cost

Середні постійні витрати
Average fixed cost

Граничні витрати
Marginal cost

Довгострокові витрати
Long- run cost

Ізокоста
Isocost line

Короткострокові витрати
Shot – term cost


Теорія фірми Рассела розглядає вибори фірми з метою максимізації прибутку в умовах рідкості ресурсів.

Теорія фірми відповідає на питання:
що й у якій кількості виробляти;
як виробляти продукцію;
за якою ціною.
Ціль фірми – максимізація прибутку.

Обмеження:
попит
витрати
конкуренція

Процес виробництва – це процес перетворення ресурсів у готову продукцію.

Технологічна залежність між структурою витрат ресурсів (факторів виробництва – працею L, капіталом K, матеріалом M) і максимально можливим випуском продукції (Q) виражається за допомогою виробничої функції (ВФ):

Q = F ( L, K, M )
Ізокванта – крива, що показує всі можливі комбінації ресурсів ( L,K), що дозволяють одержати даний обсяг виробництва.

Карта ізоквант – сімейство ізоквант, що показує всі можливі рівні виробництва, що можуть бути отримані за допомогою даної виробничої функції.
Нахил ізокванти показує фізичну здібність заміни одного ресурсу іншим.

Ізокоста – лінія, що представляє собою усі можливі комбінації обсягів ресурсів ( L,K), які можуть бути придбані при тому самому рівні витрат (TCLK)

Гранична норма технологічного заміщення (MRTS) – співвідношення в який один фактор може заміняти іншої при збереженні постійного обсягу випуску.
MRTSLK =13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
Граничний фізичний продукт праці (MPPL) показує, як змінюється обсяг випуску зі збільшенням використання праці на одиницю, при цьому кількість інших використовуваних ресурсів залишається незмінним
MPPL =13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
Аналогічно:
MPPк =13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
Середній продукт праці (APPL ) та капіталу (APPK):
APPL =13 EMBED Equation.3 1415 APPK 13 EMBED Equation.3 1415

Закон спадної граничної продуктивності показує, що, починаючи з визначеного періоду13 EMBED Equation.3 1415 часу, гранична фізична продуктивність фактора буде спадати.
Витрати виробництва – вартісне вираження витрат ресурсів (факторів виробництва)

У силу рідкості, обмеженості усіх видів ресурсів, будь-яке рішення про виробництво одного блага викликає необхідність відмовлення від використання тих же ресурсів для виробництва іншого блага. Тому усі витрати являють собою альтернативні (зовнішні) витрати.

Явні витрати (TC) – це альтернативні витрати, що мають форму грошових платежів постачальником факторів виробництва і проміжних виробів (фіксуються в бухгалтерському обліку)

Неявні (імпліцитні) витрати (IC) – це ті альтернативні можливості, від яких відмовляється підприємець, вкладаючи капітал у свій бізнес.
Загальні (сумарні) економічні витрати (ТС)

ТС (Q)= TFC + TVC (Q)

Загальні постійні (фіксовані) витрати (TFC) не залежать від обсягу випуску продукції.

Загальні змінні витрати (TVC) змінюються пропорційно зміні обсягу випуску продукції.

Загальні середні витрати (АТС) – це загальні економічні витрати на одиницю випуску продукції.

АTС =13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415

ATC = AVC + AFC

Середні постійні витрати (АFС) - це загальні постійні витрати на одиницю випуску продукції.

АFС =13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415

Середні змінні витрати (AVC) - це загальні змінні витрати на одиницю випуску продукції.

АVС =13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415

Граничні витрати (МС) – додаткові витрати, зв'язані зі збільшенням випуску продукції на одиницю.

Граничні витрати показують, на скільки змінились загальні витрати при зміні обсягу на 1 одиницю.

MС =13 EMBED Equation.3 1415= 13 EMBED Equation.3 1415

Загальний дохід (TR) – сума грошей, які фірма одержить від продажу своєї продукції на ринку.

TR = P Ч QD

Граничний дохід (MR) – додатковий дохід, який отримується зі збільшенням випуску на одиницю.

13 EMBED Equation.3 1415

Бухгалтерський прибуток:

Pra = TR - TC

Економічний прибуток:

Pre = TR – TC – IC

Нормальний прибуток – це прибуток на вкладений капітал,який міг би бути отриманий,якби цей капітал був відданий в оренду,а не направлений на виробництво.

Нормальний прибуток з’являється,коли:

TR=TC+IC, a Pre=0.

П. Питання для обговорення

Яким чином виробнича функція (ПФ) виражає зв'язок між структурою витрат і випуском продукції.
Чому в міру заміщення капіталу працею знижується гранична норма заміщення працею капіталу?
Що таке ізокванта, карта ізоквант? Для чого потрібні ці поняття?
Як ви розумієте «взаємозамінність» ресурсів (виробничих факторів)? Наведіть приклади.
Що таке сукупний, середній і граничний продукт?
Поясніть твердження:»Якби не діяв закон спадної граничної продуктивності, можна було б на своєму городі виростити світовий обсяг виробництва картоплі».
Дайте визначення граничної норми технологічного заміщення (MRTS)
Побудуйте графік виробничої функції з різною віддачею від масштабу виробництва.
Де можна використовувати знання виробничої функції, якщо ви:
фермер;
домогосподарство;
підприємець;
головний економіст підприємства
відповідальний працівник Міністерства економіки.
Дати повну класифікацію витрат. Привести приклади.
Охарактеризувати суть концепції «витрат втрачених можливостей».
Економічний і бухгалтерський підходи до визначення витрат і прибутку.

ІІІ. Розв’язати задачі

1. Припустимо, що ви збираєтесь відкрити фірму по виробництву морозива. Придбання устаткування обійдеться вам у 100 тис. у.о. своїх заощаджень (банківський відсоток – 10%) Термін служби устаткування 10 років. Вам також необхідно найняти 3 працівників, місячний оклад яких разом складе 6 тис. у.о., щорічна оренда приміщень буде коштувати ще 10 тис. у.о., а вартість сировини та електроенергії складе 100 тис. у.о. у рік. За розрахунками річний дохід після сплати податків складе 400 тис. у.о., у той же час вам запропонували посаду менеджера з місячним окладом 4,2 тис. у.о.
Визначте бухгалтерський та економічний прибуток фірми.

2. У короткостроковому періоді фірма може варіювати використання трудових ресурсів, але не може вплинути на величину використовуваного капіталу. Табл. 6 показує,як змінюється випуск продукції внаслідок зміни обсягів застосування праці.
Таблиця 6
Витрати праці
(чол./тиж.)
Обсяг продукції
(од./тиж)
MPPL

APPL


0
01
352
803
1224
1565
1776
180
а) Визначте граничний продукт праці (MPPL) і середній продукт праці (APPL)
б) Побудуйте криві MPPL та APPL. .
в) Визначте, при якому приблизно рівні використання праці крива MPPL перетне криву APPL .

3. У Табл. 7 наведені дані про загальні витрати фірми в довгостроковому періоді.

Таблиця 7
Обсяг виробництва
(шт. у тиждень)

Витрати (у.о.)


загальні
середні
граничні

0
01
322
483
824
1405
2286
352
а) Визначте величину довгострокових середніх і довгострокових граничних витрат.
б) Побудуйте криві довгострокових середніх і довгострокових граничних витрат.
в) При якому обсязі виробництва довгострокові витрати будуть мінімальними?
г) При якому обсязі виробництва довгострокові граничні витрати будуть рівні довгостроковим середнім витратам?

4. На основі побудованих кривих (завд. 3), дайте відповідь на наступні запитання:
а) При яких обсягах випуску продукції фірма відчує позитивний ефект від збільшення масштабу виробництва? Негативний ефект?
б) Яким виявиться мінімальний ефективний масштаб виробництва в даній фірмі?

5. Постійні витрати фірми становлять 60 у.о., а змінні подані в Табл.8
Заповніть таблицю і виконайте наступні завдання.
а)Накресліть криві постійних, змінних і сукупних витрат. Поясніть, яким чином закон спадної віддачі впливає на форму кривих змінних і сукупних витрат.
Таблиця 8
Сукуп-
ний обсяг
вироб-
ництва.
Постійні
витрати
TFC

Змінні
витрати
TVC
Сукупні
витрати
TC
Середні
постійні
витрати
AFC
Середні
змінні
витрати
AVC
Середні
сукупні
витрати
ATC
Гранич-ні
витрати
MC

0
-
0
-
-
-
-
-

1

45


2

85


3

120


4

150


5

185


6

225


7

270


8

325


9

390


10

465б) Накресліть криві AFC, AVC, ATC і MC. Поясніть спосіб обчислення і форму кожної з чотирьох кривих, а також характер їх взаємодії. Зокрема,поясніть без математичних формул, чому крива MC перетинає криві AVC і ATC в точках їх мінімуму.
в) Поясніть, як зміниться розміщення кожної з цих чотирьох кривих, якщо сума постійних витрат становить не 60, а 100 у.о.; якщо сума змінних витрат буде на 10 у.о. менше при кожному даному обсягу виробництва.


ТЕМА 5. ТЕОРІЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

План

Характеристика ринку досконалої конкуренції.
Попит, виручка і прибуток конкурентної фірми.
Умови максимізації прибутку конкурентної фірми на короткострокових часових інтервалах.
При яких умовах фірма продовжує функціонувати, навіть маючи збитки.
При яких умовах фірма припиняє діяльність.
Умови довгострокової рівноваг
· Pn
·
·
·
·
·
·
·
·
·іH
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·aи конкурентної галузі.
І. Основні терміни і поняття

Підприємницька фірма
Business firm

Досконала конкуренція
Perfect competition

Конкурентна фірма
Competitive firm

Економічний прибуток
Economic profits

Сукупний доход
Total revenue

Граничний доход
Marginal revenue

Граничний прибуток
Marginal profit

Короткострокова крива пропозиції
Short-run supply curve

Довгострокова конкурентна рівновага
Long-run competitive equilibrium


На ринку досконалої конкуренції безліч дрібних фірм випускають однорідну продукцію, умови входу і виходу з ринку вільні, а тому попит на продукцію фірми абсолютно еластичний і фірма не впливає на ціну і є price - taker’.
Ринки сільськогосподарської продукції (пшениці, кукурудзи, сої, яловичини, свинини, птаха) відноситься до досконалої конкуренції.

Алгоритм максимізації прибутку фірми у короткостроковому періоді:

1.Визначення оптимального обсягу продукції в точці перетину MC і MR.
Умова: MC = MR

2. Ціна на конкурентному ринку встановлюється в результаті взаємодії попиту та пропозиції, і кожна фірма може продавати свою продукцію тільки по цій ціні.

3. Умова максимізації прибутку фірми у короткостроковому періоді:

MR = MC = P, при P > ATC
4.Умова беззбитковості фірми :
P = min ATC
5.Умова закриття фірми:
P < min AVC
6.Умова довгострокової рівноваги фірми:
P = min LATC = LMC


ІІ. Питання для обговорення

Поясніть, чому вільні вхід на ринок і вихід з нього необхідні для ринку досконалої конкуренції?
Пояснити, чому крива попиту на продукт конкурентної фірми – горизонтальна лінія?
Чому одні фірми максимізують прибуток, а інші мінімізують збитки. У яких випадках фірма буде продовжувати діяльність, незважаючи на збитки?
Яким чином короткострокова пропозиція фірми зв'язана з кривими її витрат.
Визначити умова короткострокової і довгострокової рівноваги фірми, галузі в умовах досконалої конкуренції.
Пояснити, чому раптове подвоєння цін постійних ресурсів для конкурентної фірми на ринку не вплине на короткострокову криву ринкової пропозиції?
Припустимо, ви робите послуги фотокопіювання і продаєте їх на конкурентному ринку. Ціна, по якій ви купуєте папір, зросла. Поясніть, як це торкнеться ціни за ваші послуги, прибуток і випуск, якщо конкуруючі фірми не понесуть аналогічних витрат. Що відбудеться, якщо у всіх фірм галузі збільшаться витрати на папір? Як вплине збільшення орендної плати на ваш прибуток і на обсяг послуг, що ви готові запропонувати в короткостроковому періоді?
Припустимо, ціна продукту фірми 50 у.о. при поточному рівні випуску граничні витрати дорівнюють 30 у.о. Поясніть, що фірма повинна робити для максимізації прибутку.
Наскільки ефективно функціонують ринки в умовах досконалої конкуренції?
Чому конкурентна фірма, що максимізує в довгостроковому періоді свій прибуток, не може знаходитися в стані довгострокової рівноваги?
Поясніть, як поліпшення технології вплине на число фірм і ціни у виробляючої комп'ютери галузі з досконалою конкуренцією.

ІІІ. Розв’язати задачі

1. У Табл.9 наведені дані про витрати і доходи фірми, що оперує на ринку досконалої конкуренції. Використовуючи цю інформацію, виконайте наступні завдання.

а) Розрахуйте відповідні показники і заповніть таблицю.
б) При якому обсязі випуску фірма максимізує прибуток чи мінімізує збитки?
в) Побудуйте криві MR, ATC, AVC, AFC, MC. Покажіть оптимальний обсяг виробництва. Поясніть, чому саме цей об’єм випуску є оптимальним.

Таблиця 9
Змін.
ресур.
Q, у.о.
PN, у.о.
PR, у.о.
TR, у.о.
AR, у.о.
MR, у.о.
TC, у.о.
TFC, у.о.
TVC, у.о.
ATC, у.о.
AVC, у.о.
AFC, у.о.
MC, у.о.

0
0
20
2
150


1
5

2
15

3
30

4
50

5
75

6
95

7
110

8
120

9
125

10
125


(Q) Обсяг продукції (TFC) Загальні постійні витрати
(PN) Ціна змінного ресурсу (TVC) Загальні змінні витрати
(PQ) Ціна одиниці продукції (ATC) Середні витрати
(TR) Загальний дохід (AVC) Середні змінні витрати
(AR) Середній дохід (AFC) Середні постійні витрати
(MR) Граничний дохід (MC) Граничні витрати
(TC) Загальні витрати

2. У Табл. 10 наведені дані про витрати на одиницю продукції /в у.о./ для виробника, діючого в умовах досконалої конкуренції.Таблиця 10
Загальна кількість продукту Q
Середні постійні витрати AFC
Середні змінні витрати
AVC
Середні сукупні витрати
ATC
Граничні витрати
MC

0
-
-
-
-

1
60
45
105
45

2
30
42,5
72,5
40

3
20
40
60
35

4
15
37,5
52,5
30

5
12
37
49
35

6
10
37,5
47,5
40

7
8,57
38,57
47,14
45

8
7,5
40,63
48,13
55

9
6,67
43,33
50
65

10
6
46,5
52,5
75


а) При ціні продукту 32 у.о. чи буде даний виробник діяти в короткостроковому періоді? Чому так або чому ні ? Якщо він буде діяти, то який буде обсяг виробництва, максимізуючий прибуток? Поясніть. Визначте суму прибутку або збитків на одиницю продукції.
б) Як зміниться ситуація, якщо діна продукту дорівнюватиме 40 у.о.; 55 у.о.

3. Використовуючи наведені дані про діяльність малого підприємства, заповніть пропуски в Табл. 11,, а також з’ясуйте що доцільніше для підприємства по кожному варіанту:
а) Збільшити обсяг виробництва для мінімізації збитків.
б) Закритися.
в) Зменшити обсяг виробництва для мінімізації збитків.
г) Збільшити обсяг виробництва для максимізації збитків.
д) Зменшити обсяг виробництва для максимізації збитків.
є)Нічого не змінювати.

Таблиця 11
Варіант
P
Q
TR
TC
TFC
TVC
ATC
AVC
MC

1
53,9
14,1

4,7
2

2


12,8
20
7,2

5

3,2

3

5
306
5
6

4


13,6

2
10
3

2,7

5
31,4
23,1
3,5

3

6

8
40

12


5
7

7

6
27
22,8

21


4

8


45,5
43,4


6,2
5,5
7

9
5

20

6


4,5
5

10


20
21,5
6,5


3
3,5ТЕМА 6. ТЕОРІЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА МОНОПОЛЬНИХ РИНКАХ

План

Характеристика монопольного ринку. Види монополій.
Попит, виручка, граничний доход і прибуток чистої монополії.
Умови максимізації прибутку на короткострокових інтервалах.
Умови мінімізації збитків та призупинення випуску у короткостроковому періоді.
Максимізація прибутку у довгостроковому періоді. Довгострокова рівновага чистої монополії.
Стратегія ціноутворення монополії. Лімітуюче ціноутворення. Цінова дискримінація. “ Витрати +”.

І. Основні терміни і поняття

Чиста монополія
Pure monopoly

Монопольна влада
Monopoly power

Ринкова структура
Market structure

Бар'єр для входу на ринок
Barrier entry

Природна монополія
Natural monopoly

Цінова дискримінація
Price discrimination

Досконала цінова дискримінація
Perfect price discrimination

Сегментований ринок
Segmented market


Монополія – ринкова структура, у якій одна фірма є постачальником унікального товару, що не має близьких замінників (чиста монополія)

Вхід на монополістичний ринок блокований юридичними та природними бар'єрами.

Закрита монополія – захищена від конкуренції юридичними бар'єрами (патенти, авторські права, права на визначену діяльність, надані державою одній фірмі)

Природна монополія – галузь, у якій довгострокові витрати досягають мінімуму тільки тоді, коли одна фірма обслуговує весь ринок. З природними монополіями, в основі яких лежить економія на масштабах виробництва, тісно зв'язані монополії, що володіють унікальними природними ресурсами.

Відкрита монополія – фірма на якийсь час стає єдиним постачальником якої-небудь нової продукції, не володіючи спеціальним захистом від конкуренції.

Монопольна влада – здатність фірми впливати на ціну.

Алгоритм максимізації прибутку монополіста у короткостроковому періоді:
Визначення обсягу випуску, при якому прибуток буде максимальним.

Умова: точка перетину MC і MR

MC = MR

Ціна визначається точкою перетину перпендикуляра обсягу з кривою попиту.
Ця ціна буде вищою, ніж у конкурентної фірми за рахунок зменшення попиту.

Умова максимізації прибутку монополії у короткостроковому періоді:

MC = MR < P, при ATC > P.

Умова мінімізації збитків монополії у короткостроковому періоді:

MC = MR
· AVC

Умова припинення випуску мономолією у короткостроковому періоді:

MC = MR > AVC
Умова довгострокової рівноваги монополії:

P > LMC
· min LATC

Цінова дискримінація – встановлення різних цін на той самий продукт для різних груп покупців, в залежності від еластичності попиту та не пов’язані з індивідуальним підходом до обслуговування цих покупців.

II. Питання для обговорення

Пояснити, у яких випадках фірма буде мати монопольну владу.
Пояснити, чому граничний доход від будь-якого проданої кількості товару менше, ніж ціна цього товару?
Як монополіст встановлює ціну на свій товар, щоб максимізувати прибуток?
Чим відрізняються криві попиту монополії і конкурентної фірми.
Яким чином цінова еластичність попиту впливає на поведінку монополіста?
Цінова дискримінація. Поняття. Види. При яких обставинах монополія буде займатися ціновою дискримінацією.
У яких випадках монополіст використовує стратегію “лімітуючого ціноутворення”, “витрати +” .
Чому не можна побудувати криву пропозиції для монополії?
Монополіст виробник стали призначає ціну в 1500 у.о. за 1 т. При цій ціні граничні витрати також рівні 1500 у.о. Чи максимізує цей монополіст прибуток?
Як досягається й утримується ринкова влада монополістом у довгостроковому періоді ?
Порівняєте результати функціонування монополії і конкурентної галузі.
Зміст державного регулювання монополії у різних країнах світу. Антимонопольне законодавство України.


ІІІ. Розв’язати задачі
1. В Табл. 12 подані дані, які характеризують випуск продукції підприємством в умовах простої монополії. Обчисліть сукупний (TR) і граничний (MR) дохід на всіх рівнях обсягу виробництва.

а) При яких обсягах випуску продукції сукупний дохід досягатиме свого максимуму?
б) Як зміниться сукупний дохід підприємства залежно від цінової еластичності попиту на продукцію? Які значення при цьому приймає граничний дохід?
в) Порівняйте значення граничного доходу та ціни на всіх рівнях обсягу виробництва.
г) Проілюструйте рішення задачі графічно.

Таблиця 12
Обсяг випуску продукції, шт.
Ціна за одиницю, у.о.

1
9,2

2
8,5

3
7,7

4
7,0

5
6,2

6
5,5

7
5,0

8
4,5

9
3,5

10
3,0

11
2,0

12
1,5

13
0,5

14
0,0

Скориставшись наданими в Табл. 13 даними, обчисліть сукупний і граничний дохід.

Таблиця 13
Ціна
у.о.
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

Обсяг попиту в тиждень, шт.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


а) Накресліть лінії попиту, сукупного і граничного доходу, поясніть їх взаємозв’язки.
б) Поясніть, чому граничний дохід четвертої одиниці продукту дорівнює 3,5 у.о., хоча ціна дорівнює 5,0 у.о.
в) Визначте еластичний та нееластичний відрізки лінії попиту. Який узагальнюючий висновок можна зробити відносно зв’язку між граничним доходом і еластичністю попиту?
г) Нехай граничні витрати при певному значенні обсягу продукції якимось чином стали дорівнювати нулю. Який обсяг продукції випустила б фірма, прагнучи максимызувати прибуток?

3. Монополіст виробляє продукцію,відомості про попит та середні витрати на яку надані в Табл. 14.

Таблиця 14
Обсяг попиту в тиждень,шт.
Ціна за одиницю, у.о.
Середні витрати на одиницю продукції, у.о.Постійні AFC
Змінні AVC

1
100
60,0
45,0

2
83
30,0
42,0

3
71
20,0
40,0

4
63
15,0
37,5

5
55
12,0
37,0

6
48
10,0
37,5

7
42
8,57
38,57

8
37
7,5
40,63

9
33
6,67
43,33

10
29
6,0
46,5


а) Обчисліть сукупний і граничний дохід і визначте ціну та обсяг випуску, при яких прибуток монополіста буде максимальним. Якого рівня досягає прибуток? Проілюструйте рішення графічно.
б) Порівняйте сукупний дохід і сукупні витрати підприємства. Якби це підприємство могло застосувати цінову дискримінацію, яким був би рівень обсягу виробництва? Прибутку?

4. У Табл.15 представлена інформація про витрати і доходи фірми.
а) Заповніть таблицю.
б)Які постійні витрати фірми?
в) При яких значеннях P і Q прибуток фірми максимальний?
г) Який прибуток ( чи збитки) отримує фірма у рівноважному стані?
д) Дана фірма функціонує в умовах монополії чи досконалої конкуренції? Чому?

Таблиця 15
(Q)
(TVC)
(TC)
(AVC)
(MC)
(PX)
(TR)
(MR)

0
0
150


200
0


1
110


110
1752

320300


3

366


1354
250
480


5

445


1056
36090
5. Монополіст – виробник електронного устаткування виготовляє та продає такий обсяг продукції при якому:

MR = 180 у.о.
MC = 100 у.о.
ATC = 200 у.о.

Щоб отримати максимум прибутку фірмі слід:
Підвищити ціну та збільшити обсяг виробництва.
Підвищити ціну та зменшити обсяг виробництва.
Підвищити ціну та залишити обсяг незмінним.


ТЕМА 7. ТЕОРІЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Й ОЛІГОПОЛІЇ.

План

Характеристика ринку монополістичної конкуренції.
Характеристика олігополії.
Ознаки, що відрізняють монополістичну конкуренцію, олігополію від досконалої конкуренції і монополії.
Як цінова еластичність попиту на продукцію монополістичного конкурента, олігополіста впливає на його поведінку.
Стратегія вибору ціни й обсягу виробництва монополістично -конкурентної фірми.
Умови максимізації прибутку монополістично - конкурентної фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах.
Цінові війни, змови в умовах олігополії. Нецінова конкуренція.
Реклама: за і проти.
Основні моделі олігополістичного ціноутворення.
Ефективність монополістичної конкуренції й олігополії в порівнянні з іншими ринковими структурами.

І. Основні терміни і поняття
Недосконала конкуренція
Imperfect competition

Монополістична конкуренція
Monopolistic competition

Диференціація продукту
Product differentiation

Олігополія
Oligopoly

Цінова війна
Price war

Картель
Cartel

Ціновий лідер
Price leader

Ціна, що обмежує вхід на ринок
Entry-limit price


Монополістична конкуренція здійснюється тоді, коли багато фірм продають диференційований продукт на ринку, що є недосконалим замінником товару, який пропонують інші фірми. Частка продавців від 1 до 10% річного обсягу продажів. Продавці не враховують реакцію суперників при встановленні ціни й обсягу продажів товарів. Вхід, вихід і доступ до інформації вільний.
Умова максимізації прибутку в короткостроковому періоді фірми на ринку монополістичної конкуренції:

МR = МС < P, при ATC > P.

Умова довгострокової рівноваги фірми на ринку монополістичної конкуренції.
МR = LRМС
Монополістично – конкурентна фірма має монопольну владу – здатність фірми впливати на ціну

Олігополія - це ринкова структура, при якій домінує дуже небагато продавців, а поява нових ускладнена чи неможлива. Товар диференційований чи стандартизований. При встановленні ціни олігополіст враховує реакцію конкурентів (олігополістичний зв'язок).

Природна олігополія існує, коли кілька фірм можуть поставляти продукцію для всього ринку при більш низьких середніх витратах, чим були б у безлічі фірм (нафтопереробка, виплавка стали, виробництво пива)

Картель – це група фірм, що діють спільно і рішення, по обсягах випуску та цінам приймають так, ніби вони були єдиною монополією (ОПЕК)

Правило максимізації прибутку картеля у короткостроковому періоді:

МR = МС < P

ІІ. Питання для обговорення

Які відмінності монополістичної конкуренції й олігополії. Привести приклади.
Порівняти риси короткострокової і довгострокової рівноваги в галузі з монополістичною конкуренцією і досконалою конкуренцією.
Стимули для змови олігополістів і труднощі, пов'язані з утворенням картелю.
Проаналізувати методи, за допомогою яких фірми встановлюють ціни на не конкурентних ринках.
Мета і функції реклами. Визначити ефективність реклами в збільшенні прибутку окремої фірми на ринку з монополістичною конкуренцією й олігополістичних ринках.
При яких обставинах імовірно, що на олігополістичних ринках розгорнуться цінові війни.
При яких умовах картель зможе збільшити прибуток своїх членів?
Які фактори сприяють контролю фірми над ціною на монополістично-конкурентних ринках?
Чим відрізняється структура олігополістичного ринку від структури ринку з монополістичною конкуренцією.
Припустимо, що конкурентна галузь організувалася в картель. Доведіть, що максимізація додаткового прибутку фірми несумісна з максимізацією прибутку будь-якою окремою фірмою при картельній ціні. Покажіть, що якщо усі фірми будуть максимізувати прибуток при картельній ціні, то ціна впаде до конкурентного рівня.

ІІІ. Розв’язати задачі
1. Рис.10 демонструє положення двох фірм на ринку монополістичної конкуренції. Використовуючи дану інформацію, визначте, вірні (В) чи невірні (Н) наступні твердження:
а) Фірма Б оперує на довгостроковому часовому інтервалі.
б) Фірма А максимізує загальний дохід при обсязі випуску продукції Q1.
в) Фірма А оперує на довгостроковому періоді.
г) Фірма А несе економічні збитки.
д) Точка d лежить на еластичній ділянці кривої попиту фірми А.
е) Точка а лежить на еластичній ділянці кривої попиту Б.
ж)Фірма А максимізує прибуток при обсязі випуску продукції Qi.
з) Обидві фірми оперують при надлишкових виробничих потужностях.
и) Фірма А буде отримувати економічний прибуток незалежно від того, на якому тимчасовому інтервалі вона функціонує.
к) Валовий прибуток фірми А дорівнює площі прямокутника P1P2ab.
л) Валовий прибуток фірми Б дорівнює площі прямокутника P0P2ab.Рис. 10. Фірми А і Б на ринку монополістичної конкуренції
2. В роздрібній торгівлі спостерігається тенденція до розширення спеціалізованих магазинів, що торгують продуктами харчування для домашніх тварин. Наявні магазини мають досить великий прибуток.
а) До якого типу ринкової структури належать ці магазини? Аргументуйте свою відповідь.
б) Накресліть схематичний графік, що найкраще характеризує, на Вашу думку, типову фірму в цій галузі у короткостроковому періоді.
в) Яка, на Вашу думку, буде ситуація з фірмою в цій галузі у довгостроковому періоді.

3. В Табл. 16 наведені дані, що характеризують криву попиту фірми олігополіста. Граничні витрати фірми залишаються незмінними і дорівнюють 3 у.о.

Таблиця 16
Q, од.
P, у.о.

0
10

3
9

6
8

9
7

12
6

13
5

14
4

15
3

16
2

17
1


Доповніть таблицю необхідними показниками ( відповідно показникам таблиці) та визначіть, який обсяг продукції буде реалізовувати фірма і по якій ціні. Яке правило необхідно використати для розв’язання задачі?


ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКАХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

План

Особливості попиту і пропозиції на ринках факторів виробництва. Які ринки факторів виробництва розглядаються в мікроекономіці.
Попит, пропозиція, рівновага на конкурентних і неконкурентних ринках праці.
Індивідуальна пропозиція праці.
Попит і пропозиція на ринках капіталів. Інвестиції. Дисконтування.
В чому особливості ринків землі і природних ресурсів? До яких ресурсів застосовуються поняття “економічна” і “диференціальна” рента?

І. Основні терміни і поняття

Вторинний попит
Deribed demand

Граничний дохід граничного продукту ресурсу
Marginal revenue product of input

Вартість граничного продукту ресурсу
Value of the marginal product of input

Граничні витрати на ресурси
Margsnal input cost

Економічна рента
Economic rent

Капітал
Capital

Позичковий процент
Interest

Інвестування
Investment

Ризик
Risk

Попит на фактори виробництва є похідним від попиту на кінцевий продукт, що виробляється за допомогою даного ресурсу.

Попит на фактори виробництва залежить від:
- попиту на продукт, що виробляється за допомогою даного ресурсу;
- ціни фактора;
- цін взаємозамінюючих і взаємодоповнюючих факторів.

Гранична дохідність змінного ресурсу (MRRL) – зміна в валовому доході (виручці), що викликане продажем додаткової одиниці продукту, виробленої в результаті застосування одиниці змінного ресурсу.

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

Граничні витрати змінного ресурсу (MRCL) - приріст витрат фірми в результаті використання додаткової одиниці даного ресурсу.

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

З метою максимізації прибутку фірма повинна використовувати достатню кількість даного ресурсу, щоб величина MRC була рівна величині MRR.

MRC=MRR

Це правило справедливе для конкурентних і неконкурентних ринків.
Капітал – це ресурс тривалого користування, що створюється з метою виробництва більшої кількості товарів і послуг.
Фізичний капітал – машини, будівлі, споруди, обладнання, засоби пересування, інструменти, запаси сировини і напівфабрикатів.
Людський капітал – навики, що формуються для здійснення різноманітних послуг.

Інвестування – процес накопичення доходів або притік нових капіталів для зміни технологій.

Дисконтна вартість (Vp) – це теперішнє значення будь якої суми грошей, що вкладена на t років під норму проценту r річних, що виросте до значення Vt.
13 EMBED Equation.3 1415

Фірма максимізує прибуток інвестуючи засоби до тих пір, поки:

MRRc=MRCc,
якщо MRRc>MRCc – об”єм інвестицій збільшується
якщо MRRс
Рента (R) – ціна за використання землі і інших природних ресурсів, пропозиція яких обмежена.

Економічна рента – плата власникам факторів виробництва, що перевищує їх альтернативну вартість.
Якщо фактор виробництва не має альтернативних варіантів використання, та його альтернативна вартість рівна нулю, дохід від його використання виступає в формі ренти.

Чиста економічна рента – рента від фактору виробництва, пропозиція якого повністю нееластична.
Ціна землі:
13 EMBED Equation.3 1415 ,
де R – рента,
r- банківський відсоток.


ІІ. Питання для обговорення

Поясніть як попит на ресурс залежить від попиту на продукцію фірми. Які ще фактори впливають на попит на ресурси?
Чи може ресурс, пропозиція якого повністю нееластична давати економічну ренту?
Що таке капітал і як його наявність пов’язана з інвестиціями і фізичним зносом капіталу?
Вам обіцяють повернути борг 5000 у.о. через 3 роки. Підрахуйте теперішню вартість цих грошей при ставці позичкового проценту – 8%.
Які фактори впливають на попит на певну ділянку землі? Як можуть спекулянти нерухомістю використовувати ці знання для отримання прибутку?
Як ціна землі пов’язана з земельною рентою?
Ефективність інвестицій у людський капітал. Чи завжди більш висока оплата праці відповідає більш високому рівню освіти?

ІІІ. Розв’язати задачі

1. За умов досконалої конкуренції працю та капітал можна придбати відповідно по 1 та 3 у.о. Дані про їх продуктивність подані в Табл. 16.

Таблиця 16
K, од.
MPk
L, од.
MPL

1
24
1
11

2
21
2
9

3
18
3
3

4
15
4
7

5
9
5
6

6
6
6
4

7
3
7
1

8
1
8
0,5


Продукція, що вироблена за допомогою цих ресурсів, реалізується на ринку по 1 у.о. за одиницю
а) Яким буде співвідношення праці й капіталу, що забезпечить найменші витрати при виробництві 80 од. продукції?
б) Яке поєднання праці й капіталу забезпечить фірмі максимальний прибуток? Чому?
в) Який обсяг продукції буде вироблений завдяки досягнення умови, зазначеної у пункті б)? Яким буде економічний прибуток?

2. Припустимо, що рівні оплати праці й занятості початково однакові для менеджерів-чоловіків і жінок, але пропозиція праці менеджерів-жінок більш еластична, ніж пропозиція праці менеджерів-чоловіків. Чи призведе це до диференціації заробітної плати між чоловіками і жінками, якщо попит на їхню працю зростає однаково? Дайте пояснення з використанням графіків для двох ринків, що розглядаються: 1/ чоловічої праці; 2/ жіночої праці.

3. Визначте доцільність інвестицій у будівництво заводу в сумі 10 млн. у.о. Будівництво здійснюється за один рік. Завод випускатиме вентилятори в кількості 8000 шт. на місяць. Витрати на одиницю продукції – 42,5 у.о., а відпускна ціна – 52,5 у.о. за штуку. Припустимо, що через 20 років завод постаріє іможе бути проданий на злом за 1 млн. у.о. Чи можна такі капіталовкладення вважати вдалими при ставках проценту 4% і 9%?
4. Оцініть вигоду придбання фірмою нового верстату за наступних умов: верстат коштує 16000 у.о. І приносить 4000 у.о. щорічно доходу протягом 4 років. По закінченню цього терміну верстат можна продати за 8000 у.о. Норма проценту – 10% річних. Чи буде вигідною ця покупка за умов: 1) 12% річних; 2) 18% річних?

5. Студент має 100 у.о. і вирішує: зберегти їх чи потратити. Якщо він покладе їх у банк, то через рік отримає 112 у.о. Інфляція складає 14% в рік. Визначте:
а) Яка номінальна процентна ставка?
б) Яка реальна процентна ставка?
в) Яким має бути раціональний вибір студента?
г) Як вплинуло б на вибір зниження темпів інфляції до 10% при незмінній номінальній процентній ставці?

6. Фірма хоче придбати устаткування, яке буде по її розрахункам, давати дохід на протязі 3-х років по роках: 1 рік – 121 тис., 2 рік – 133 тис., 3 рік – 144 тис. у.о. Яку максимальну ціну доцільно сплатити за устаткування, якщо ставка відсотку: r = 10%.

7. Фірма має намір використовувати устаткування по виробництву печива на протязі 5 років і отримувати щорічний дохід від його експлуатації у 100 тис. у.о. Розрахуйте дисконтну (сьогоднішню) вартість устаткування, якщо припустити, що:
1. Залишкова ціна устаткування через 5років буде дорівнювати нулю;
2. Фірма хоче продати устаткування через 5 років за 40 тисяч.

8. Скільки коштує земельна ділянка, якщо земельна рента складає 100000 у.о., а банківський відсоток – 10%.

ТЕМА 9. ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

План

Відмінні особливості загальної і часткової рівноваги в економіці.
Як визначається ефективність економічної системи. Які критерії?
Паретто-оптимальні умови рівноваги.
І. Основні терміни і поняття
Аналіз часткової рівноваги
Partial equilibrium analysis

Аналіз загальної рівноваги
General equilibrium analysis

Ефективність виробництва
Productive efficiently

Крива виробничих можливостей
Production possibility

Ефективність розподілу
Allocative efficiency

Парето-оптимальний розподіл ресурсів
Pareto optimal resourse allocation

Рівновага на окремих ринках товарів і послуг визначена на основі аналізу часткової рівноваги. (Теми 5-7)
Вплив зміни ринкової ситуації на одному ринку на інші ринки відображається за допомогою загальної рівноваги, коли ціни і об”єми продаж визначаються на всіх ринках одночасно при умові ефекту зворотних зв’язків.
Загальна рівновага в економіці забезпечує оптимальне функціонування економічної системи в цілому і дозволяє досягнути максимізації загального добробуту, яке характеризується Парето-оптимальним станом економіки. Воно досягається в тому випадку, коли виробництво і розподіл благ неможливо змінити таким чином, щоб чий-небудь добробут збільшувався без зменшення добробуту інших.
Умови Парето-оптимального стану економіки:
Ефективність в обміні.
Ефективність в виробництві
Ефективність в розподілі

ІІ. Питання для обговорення

Привести конкретні приклади впливу зміни часткової рівноваги економіки на загальну рівновагу. Врахувати ефект зворотнього зв’язку.
Поясніть, що таке Паретто-оптимальний стан економіки.
Сформулювати і пояснити умови Паретто-оптимального стану економіки. В чому полягає сутність оптимального розподілу продуктів?
Чим відрізняється чисте суспільнеблаго від чистого приватного блага?

ІІІ. Розв’язати задачі

1. На Рис. 11 зображено криву виробничих можливостей для товарів X та Y. За даними діаграми дайте відповіді на запитання:
а) Чи може в даній економічній системі одночасно вироблятися:
1) 60 одиниць товару X та 90 одиниць товару Y?
2) 40 одиниць товару X та 100 одиниць товару Y?
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 11. Крива виробничих можливостей

б)Якщо початковий варіант виробництва товарів X та Y представлений точкою А, то у скільки одиниць товару Y обійдеться суспільству збільшення виробництва товару X на 20 одиниць?

2. Гранична норма технічної заміни капіталу працею у виробництві хліба дорівнює 5, а у виробництві взуття – 1. Як необхідно перерозподілити ресурси, щоб забезпечити ефективність виробництва?


ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ

Ціновий механізм як організатор і координатор ринкової економіки.
Цінова еластичність попиту та її практичне використання.
Модель споживчого вибору та її використання в комерційній діяльності.
Теорія фірми. Виробництво. Витрати.
Порівняльна характеристика поведінки фірми на різних ринкових структурах.
Порівняльна характеристика монопольної та конкурентної рівноваги підприємства.
Монополії і науково-технічний прогрес.
Ринково-продуктова стратегія фірми за умов монополістичної конкуренції.
Ефективність монополістично конкурентних ринків.
Олігополістичні взаємозв’язки виробників та їх поведінка на ринку.
Антимонопольне регулювання в різних країнах.
Особливості функціонування ринків факторів виробництва.
Ефективність економічної системи.
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Предмет мікроекономіки. Проблеми, які вивчає мікроекономіка. Обмеження.
Основні поняття мікроекономіки.
Альтернативна вартість та граничний аналіз в економіці.
Попит. Обсяг попиту. Фактори, що впливають на попит.
Пропозиція і обсяг пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію.
Закон попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.
Державне втручання в дію закону попиту і пропозиції. Обмеження цін, податки, квотування.
Поняття еластичності та її типи.
Еластичність попиту за ціною та її вимірювання.
Еластичність попиту за доходом.
Аналіз впливу зміни цін на сукупну виручку підприємств за умов різної цінової еластичності попиту.
Еластичність пропозиції. Фактори, що визначають еластичність пропозиції.
Основні поняття. Припущення та обмеження теорії вибору споживача.
Корисність. Закон спадної граничної корисності.
Криві байдужості. Гранична норма заміщення.
Обмеження можливостей споживача.
Рівновага споживача.
Ефект заміщення і ефект доходу.
Вплив ефектів заміщення і ефекту доходу на криву попиту.
Зміст теорії поведінки споживача.
Індивідуальний та ринковий попит.
Основні поняття теорії фірми.
Характеристика факторів виробництва. Виробнича функція. Ізокванта.
Заміщення факторів виробництва.
Природа і види витрат. Економічний та бухгалтерський підхід.
Альтернативні витрати виробництва. Граничні і середні витрати.
Ізокоста. Карта ізокост. Аналіз впливу зміни цін, факторів виробництва на ізокосту.
Економічна і бухгалтерська вартість.
Підприємницька діяльність і прибуток. Природа і джерела прибутку.
Виробництво і вартість: мінімізація вартості.
Вартість у короткостроковому періоді.
Вартість у довгостроковому періоді.
Поняття ринкової структури. Характеристика типів ринкових структур.
Виробництво і витрати в короткостроковому періоді.
Витрати в довгостроковому періоді.
Економія на масштабах виробництва.
Попит, виручка і прибуток конкурентної фірми.
Максимізація прибутку конкурентної фірми в короткостроковому періоді.
Мінімізація короткострокових збитків.
Короткострокова рівновага і пропозиція конкурентної фірми та галузі.
Довгострокова рівновага і пропозиція галузі.
Випуск, ціна і граничний дохід в умовах простої монополії.
Максимізація прибутку в короткостроковому періоді в умовах простої монополії.
Максимізація прибутку в довгостроковому періоді в умовах простої монополії.
Монополія і повна конкуренція: порівняльний аналіз.
Види монопольного ціноутворення. Функціонування ринку в умовах простої монополії.
Теорія монополістичної конкуренції. Максимізація прибутку.
Теорія олігополії.
Теорія Курно. Рівновага Курно.
Моделі дуополії і теорія ігор.
Регулювання монополій.
Антимонопольне законодавство.
Конкурентні ринки факторів виробництва.
Попит, пропозиція і рівновага на конкурентному ринку праці.
Попит на ринку праці з неповною конкуренцією. Монопсонія.
Капітал, інвестиції та міжчасові рішення в економіці.
Пропозиція заощаджень (дисконтування).
Інвестиційний попит. Міжчасовий вибір фірми.
Попит та пропозиція на ринку землі та природних ресурсів.
Концепція ефективності та рівновага економічної системи.
Умови Парето – оптимального стану економіки
ЛІТЕРАТУРА
Рекомендована література:
Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. В. Лисовика и В. Лукашевича. - С-Пб., 1997.
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. ІУ-го изд. - М.: УНФРА, 2005. – ХХХУІ, 972с.
Лисовицкий В.Н. Микроэкономика. Учебное пособие. 2005.К.: ИС и МО Украины, НВФ ”Студцентр”, 1997.
Мікроекономіка (під ред Будаговської) К.: ”Основи”, 2003.
Мікроекономіка. Практикум. – ЗАО “Літера-Плюс”, С-Пб, 1997, 506с.
Хейне П. Экономический образ мышления. – М., Новости, 1991., 701с.
Л.Г. Семкина, Б.В. Корнейчук. Микроэкономика / С-Пб; Питер, 2003.
Поливанов В Є., Кобиляцька Л.М. «Мікроекономіка», Навчальний посібник, Київ, 2015 р.

Додаткова література:
Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. В. Лисовика и В. Лукашевича. С-Пб., 1992.
Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка – К.: Основи, 1997.- 510 с.
Джонатан Гамільтон. Методичний посібник до мікроекономіки Роберта С. Піндайка та Дениела Л. Рубінфелда – К.: Основи, 1996, 222 с.
Мікроекономіка. Підручник / Самуельсон П. – К., 1998.
Теория фирмы / под ред. Гальперина. – СИБ: эконом. школы, 1995. – Вехи экономической мысли, вып. 2.
Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения. В 2-х т., пер. с англ.- М., 1995, 371, 362 с.
Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции (реориентация теории стоимости) Пер. с англ. / под ред Ю.Я.Ольсевича. – М.: Экономика, 1996.
Микроэкономика и поведение. Франк Р.Х. М., 2002.
Микроэкономика: Учебник для ВУЗ’ов / под ред. Е.Б.Яковлевой.- Спб., 2001.
Микроэкономика: Учебник для вузов – 2-е изд., испр. и доп. (Ивашковский С.И.) М., 2001.
Микроэкономика: Учеб.курс / Под ред. Чечевицька Л.М.- Ростов-на-Дону, 2001.
Олег Ястремський, Оксана Гриценко. Основи мікроекономіки. Київ «Знання» 1998.
Горбук Т.Г. Мікроекономіка. Навч.пос. Київ, Центр навч.лист 2004.
Економическая теория. «Микроэкономика». Учебник под ред. Журавлева Г. П. М. Изд. Даликов и Ко.2004.
Грантковська Г.Е. Косик. А.Ф. Мікроекономіка. Практикум. Київ, Центр навч.літер. 2004р.
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для ВУЗ’ов – 2-е изд. – М.: Изд. г руппа «Норма-Инфра», 2000 – 560 с.
Вечканов Г.С. – Микроэкономика : Пособ. для подготовки к экзамену. СПб.: Питер., 2000. – 256 с.


13PAGE 15


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14315P

Q


S

D


Р
·
·

Q

Qx

РхД

Рис. 2

13 EMBED Equation.3 1415

Перехресна еластичність попиту (Еху)

Значення показників еластичності

Характеристика товару

Взаємозамінюючі товари

Незалежні в споживані товари

Взаємодоповнюючі товари


Еху > 0


Еху < 0


Еху = 0

Еластичність попиту за доходом (Еу)

Значення показників еластичності

Характеристика товару

Нормальні товари

Предмети розкоші

Товари першої необхідності

Товари
низької
якості


1> ЕІ > 0


ЕІ < 0


ЕІ > 1


ЕІ= 0

Цінова еластичність попиту (ЕД)Р

Р1

Р2

0

Q1

Q2

Q

D

Еластичний попит ЕД > 1

ЕД > 1

%
·Q > %
·PР

Р1

Р2

0

Q1

Q2

Q

D

Нееластичний попит ЕД < 1
ЕД < 1

%
·Q < %
·PP

P*

0

Q1

Q2

Q

Абсолютно еластичний попит
ЕД =
·P

P1

P2

0

Q*

Q

Абсолютно нееластичний попит ЕД = 0
ЕD=0P

P1

P2

0

Q1

Q2

Q

Одинична цінова еластичність
ЕД = 1

D

P

Графік функції пропозиції:

S

S - еластичної

S1

S1 – одинична еластичність

S2

N

A

S2 - нееластичної

Q

N2

N1 =A1

x

A

B

Uo

yA

yB

xA

xBy


·х


·у

М


Y

M1

X

N


N1

При зміні ціни одного товару змінюється нахил лінії бюджетного обмежування.
При зміні доходу лінія бюджетного обмеження зміщується паралельно вправо чи вліво.
U2

U1

Y


X


IC3

IC4

Товар Х


Товар Y

IC1

IC2

20

40


60

80


100

10

20


30


40


50


60


BL1

IC3

IC4

Товар Х


IC1

IC2

Товар Y

20

40


60

80


100

10

20


30


40


50


60


BL1

Q1

Y

X


70

60

40

0

80

110

140

А

ВRoot EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 4666424
    Размер файла: 625 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий