Планы Уголовный процесс

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

ІНСТИТУТ ПРОКУРАТУРИ ТА СЛІДСТВА|наслідку|

Кафедра кримінального|карного| процесу

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
по дисципліні «Кримінальний|карний| процес: Загальна|спільна| частина|частка|»
для студентів денної форми навчання|вчення|


Доопрацьовані|доопрацьовані| і відредаговані
асистентом кафедри кримінального|карного| процесу Пожаром В. Г.Одеса
2007
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Основні поняття кримінального|карного| процесу і кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права (Загальна|спільна| частина|частка|)

Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу
Заняття 1.
Поняття кримінального|карного| процесу (кримінального|карного| судочинства). Поняття правосуддя у кримінальних справах і його співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом.
Поняття оперативно-розшукової діяльності і її співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному|карному| процесі.
Поняття прокурорського нагляду і його місце в кримінальному|карному| судочинстві.
Завдання|задачі| кримінального|карного| судочинства.
Історичні типи і форми кримінального|карного| процесу. Основні риси|межі| обвинувального|обвинувального|, інквізиційного, змагального і змішаного процесів.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України № 2135 від 18.09.92 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 1992, N 22, ст.303 (ст. 2 - визначення ОРД)
Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Конституційного Суду України у справі про конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) і конституційному поданню громадян Будинської Світлани Олександрівни, Ковріги Сергія Володимировича щодо офіційного тлумачення положення|становища| четвертого абзацу ст.248-3 ЦПК| України (справа|річ| щодо конституційності статті 248-3 ЦПК| України) від 23.05.2001 № 6-рп/2001 // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 3 від 22.06.2001 // Офіційний Вісник України. – 2001. - № 22 від 15.06.2001 (визначення поняття кримінального|карного| судочинства).

Маляренко В.Т. Про завдання| кримінального судочинства| // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - № 6.
Маляренко В.Т., Вернідубов І.В. Прокурор у|в,біля| кримінальному судочинстві. – К., 2001.
Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса.- Калининград, 1977.
Петрухин И. Л. Правосудие: Время реформ /Академия наук СССР. - М.: Наука, 1991.
Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – СПб.: «Наука», 2000.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. – СПб., 1996. – С. 17-39, 59-144.

Завдання|задача| 1. Громадянка Фросенюк направила до місцевого суду |із| скаргу, в якій просила|прохала| притягти до кримінальної|карної| відповідальності за ч. 1 ст. 125 КК| України сусідку|дому,хаті| Тимошенко за нанесення їй, Фросенюк, умисних|навмисних| легких тілесних ушкоджень. Ознайомившись зі|із| скаргою, суддя, якому скарга була передана для розгляду, встановив, що зміст|вміст,утримання| скарги не відповідає вимогам ст. 251 КПК| (у скарзі не вказані конкретно час і місце здійснення тих дій, за які заявниця просила|прохала| притягти до відповідальності Тимошенко, не були вказані докази). Заславшись на ч. 2 ст. 251 КПК|, суддя залишив скаргу без розгляду і повернув цю скаргу Фросенюк.
Чи охоплюються дії судді поняттям «кримінальний|карний| процес»?
З якого моменту виникає кримінальний|карний| процес?

Заняття 2.
Поняття, значення кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| форми. Диференціація форм кримінального|карного| судочинства України. Основні тенденції розвитку і вдосконалення кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| форми.
Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| акти, їх види.
Процесуальні дії, порядок|лад| їх провадження і оформлення.
Поняття і значення протоколів процесуальних дій. Застосування|вживання| технічних засобів|коштів| при провадженні процесуальних дій.
Процесуальні рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| як різновид управлінських рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, їх класифікація і значення.
Механізм прийняття|прийняття,приймання| кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|. Характеристика окремих етапів прийняття|прийняття,приймання| кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Венделин А.Г. Процесс принятия решений. - Таллин, 1973.
Гуляев А..П. Процессуальные документы и сроки. - М., 1992.
Жариков Ю.С. Требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным актам досудебного расследования. - М., 1999.
Кузьмин Г.А. О сущности и форме процессуальных решений следователя // Закон и право. - 2002. - № 1.
Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы. - М., 1976.
Тихомиров Ю.А. Управленческие решения. М., 1972.
Мельник С.М. Процесуальна форма у|в,біля| кримінальному судочинстві України. Національний університет “Острозька академія”. – 2002. – С. 262.
Михайленко А.Р. Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| акти. Їх роль в забезпеченні законності. - Київ, 1989.
Кримінальний процес| України: Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К: Юрінком Інтер, 2006.
Нове у|в,біля| кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник для студентів юрид|. спеціальностей вищих| закладів освіти / За ред|. Ю.М. Грошевого. – Харків: Право, 2002.
Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве.- М., 1981.

Завдання|задача| 2. Михайленко був затриманий за підозрою у вбивстві своєї дружини|жінки|. Допитаний як підозрюваний він заявив, що вбивства не вчиняв|скоював,чинив|, в день, коли було здійснене вбивство, він рано вранці|уранці| виїхав|поїхав| на дачу, що знаходиться|перебувала| далеко від міста і весь день працював на садовій ділянці, де його бачили сусіди за ділянкою Сергєєв і Малиновський. Допитаний як свідок|очевидець| Сергєєв показав, що у вказаний день він, Сергєєв, дійсно був на своїй садовій ділянці, але|та| Михайленко не бачив. Підозрюваний був ознайомлений зі|із| свідченнями|показниками,показаннями| Сергєєва і пояснив, що він упевнений, що Сергєєв його бачив, але він дав завідомо неправдиві свідчення|показники,показання|, оскільки між ними склалися неприязні|ворожі| відносини. Крім того, Михайленко стверджував, що його на ділянці бачив і Маліновський, причому, Маліновський розмовляв і з|із| Сергєєвим і зможе підтвердити, що, по-перше, Михайленко весь день провів на садовій ділянці, і, по-друге, що Сергєєв бачив там його. Михайленко заявив клопотання про проведення очної ставки між Сергєєвим і Маліновським. Слідчий це клопотання задовольнив і провів очну ставку між свідками|очевидцями| Сергєєвим і Маліновським.
Ознайомтеся зі|із| змістом|вмістом,утриманням| ст.ст. 172 і 173 КПК|, визначте, чи дотримані слідчим вимоги процесуальної форми, на прикладі|зразку| вказаних статей вкажіть значення процесуальної форми.

Завдання|задача| 3. В ході розслідування кримінальної справи про розбійний напад слідчий визнав потерпілим Марусевича і роз'яснив|роз'ясняв| йому його права, допитав як свідків|очевидців| Іванова і Коляду, призначив судово-медичну експертизу. Зібравши|повизбирувавши| необхідні докази, слідчий прийняв рішення про притягнення як обвинуваченого у справі Тарасюка і пред'явив йому обвинувачення, а потім роз'яснив|роз'ясняв| процесуальні права обвинуваченого. Вважаючи|гадаючи|, що відносно обвинуваченого необхідно вибрати запобіжний захід у вигляді взяття|укладення,ув'язнення| під варту, слідчий за згодою прокурора звернувся до суду для отримання|здобуття| відповідного рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| суду. Суддя встановивши наявність достатніх підстав для взяття|укладення,ув'язнення| Тарасюка під варту прийняв таке рішення.
Після закінчення досудового слідства|наслідку| слідчий дійшов висновку|виведення| про те, що у справі зібрані|повизбирувані| достатні докази, що вказують|показуючі| на скоєння Тарасюком злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК|, і справу|річ| повинно бути направлено|спрямовано| до суду для розгляду по суті.
Кримінальна справа, що надійшла|вчинила| до суду, за обвинуваченням|обвинуваченню| Тарасюка була розглянута|розгледіти| в судовому засіданні, суд визнав підсудного винним і призначив йому покарання|наказання| у вигляді 4 років позбавлення волі.
Якими процесуальними документами повинні бути оформлені перераховані процесуальні акти?

Заняття 3
Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| функції, поняття, види.
Поняття і види обвинувачення|обвинувачення|. Поняття, зміст обвинувачення|обвинувачення| в процесуальному сенсі|змісті,рації| – функції обвинувачення|обвинувачення| (кримінального|карного| переслідування). Суб'єкти, що здійснюють функцію обвинувачення|обвинувачення|. Види обвинувачення|обвинувачення| в процесуальному сенсі|змісті,рації|.
Функція захисту, поняття, види захисту.
Функція вирішення кримінальної справи. Інші функції кримінального|карного| процесу.
Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| гарантії.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Михайленко О., Юрчишин В. Обвинувачення, його| види і значення| в кримінальному судочинстві України // Вісник прокуратури|. – К., 2003. - № 5. – С. 46 – 51.
Петрухин И.Л. Судебные гарантии прав личности в уголовном процессе // Законность. – 1998. - №10. – С. 47 – 51.
Варфоломеева Т. В. Защита в уголовном судопроизводстве-К., 1998.
Лобанов А.П. Функции уголовного преследования и защиты в российском судопроизводстве. - Тверь, 1996.
Макаркин А.И. Разделение функций и судебный контроль в публично-состязательном уголовном процессе //Российский судья», 2001 - №5.
Нажимов В.П. Об уголовно-процессуальных функциях // Правоведение. - 1973. - № 5.
Омельченко Т.В. Функція обвинувачення і захисту на досудовому слідстві //Вісник Ун-ту внутр. справ. X., 2000, Вил. 12, ч.І.
Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визнання та законодавчого врегулювання //Право України, 2001, №1.

Завдання|задача| 4. Слідчий прокуратури порушив кримінальну справу відносно Куманюка за ознаками ст. 348 КК| (посягання|зазіхання| на життя працівника правоохоронного| органу) і прийняв справу|річ| до свого провадження. Зібравши|повизбирувавши| необхідні докази, слідчий виніс постанову|постанову| про притягнення як обвинуваченого Куманюка, пред'явив йому обвинувачення і роз'яснив|роз'ясняв| його процесуальні права, зокрема, право мати захисника. Обвинувачений відмовився від участі захисника. Винним себе Куманюк не визнав і звернувся зі скаргою до прокурора. У скарзі він вказав, що вважає кваліфікацію його дій неправильною, оскільки він чинив опір працівнику міліції, але|та| на його життя замах не вчиняв.
Розглянувши|розгледівши| скаргу, прокурор дав вказівку слідчому про зміну пред'явленого Куманюку обвинувачення на ч. 2 ст. 345 КК| (загроза|погроза| або насильство відносно працівника правоохоронного органу). Погодившись з|із| вказівкою прокурора, слідчий змінив|поміняв| пред'явлене обвинувачення.
Вважаючи|гадаючи|, що є|наявний| підстави|основи,заснування| для обрання відносно обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді взяття|укладення,ув'язнення| під варту, слідчий звернувся з поданням|виставою,поданням,представленням|, узгодженим|погодженим| з|із| прокурором, в місцевий суд.
Розглянувши|розгледівши| подання слідчого, ознайомившись з|із| представленими|уявленими| в суд матеріалами справи|речі|, суддя своїм рішенням|розв'язанням,вирішенням,розв'язуванням| відмовив у взятті Куманюка під варту і обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Прокурор подав на рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| судді апеляцію. Розглянувши|розгледівши| цю апеляцію, апеляційний суд залишив рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| судді місцевого суду без зміни.
Які кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| функції виконували в даному процесі названі|накликати| в завданні|задачі| суб'єкти?

Завдання|задача| 5. У місцевому суді розглядається|розглядується| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Тімашук за ч. 1 ст. 296 КК| (хуліганство). У судовому засіданні прокурор своєю ухвалою|постановою| змінив|поміняв| обвинувачення|обвинувачення| на ч. 1 ст. 125 КК| (умисне|навмисна| легке тілесне ушкодження). Потерпіла Малькова наполягала|настоювала| на засудженні|осуді| Тімашук за хуліганство. Підсудна не визнавала себе винною і заявила, що вона не скоювала злочину. Дослідивши всі докази у справі, суд виніс|постановив| виправдовувальний вирок.
Які кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| функції виконували вказані в завданні|задачі| суб'єкти?

Завдання|задача| 6. Ознайомтеся зі|із| змістом|вмістом,утриманням| ст. 218 КПК|.
Визначте, які процесуальні гарантії права обвинуваченого на ознайомлення з|із| матеріалами справи|речі|. На прикладі|зразку| вказаної статті вкажіть значення процесуальних гарантій.

Заняття 4
Система кримінального|карного| процесу України. Поняття стадії кримінального|карного| процесу.
Поняття, значення, терміни стадії порушення кримінальної справи. Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, якими закінчується стадія порушення кримінальної справи.
Поняття, значення, терміни, зміст|вміст,утримання| стадії дізнання і досудового слідства.|наслідку| Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|, якими закінчується ця стадія.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Рязановский  В.А. Единство процесса.- М., 1996.
Правничий довідник для професійних суддів (За загальною| ред|. С.В. Ківалова). - Одеса, 2003. (розділ „Кримінальний процес” – система стадій).

Завдання|задача|7|задача|. Відносно Корнієнко була порушена кримінальна справа за ознаками ст. 118 КК| (вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). В ході розслідування були зібрані|повизбирувані| докази, які, на думку слідчого, давали підстави для вказаної кваліфікації дій обвинуваченого. Кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Корнієнко за ст. 118 КК| надійшла|вчинила| до місцевого (районного) суду. Під час попереднього розгляду справи|речі| суддею потерпіла (дружина|жінка| вбитого) заявила, що вважає кваліфікацію дій обвинуваченого неправильною, її чоловік, вбитий в результаті|унаслідок,внаслідок| злочину, інкримінованого Корнієнко, не здійснював|скоював,чинив| дій, які можна було б розглядати|розглядувати| як протиправне посягання|зазіхання|. Потерпіла наполягала|настоювала| на кваліфікації діяння, вчиненого обвинуваченим, за ст. 115 КК| і клопотала про направлення|направлення| справи|речі| на додаткове розслідування. Прокурор заперечував проти|супроти| направлення|направлення| справи|речі| на додаткове розслідування, вважаючи|гадаючи|, що питання про кваліфікацію дій підсудного може бути вирішене|розв'язане| тільки|лише| після|потім| дослідження доказів в судовому розгляді. Доводи, приведені потерпілою, суддя визнав|полічив| переконливими і виніс постанову|постанову| про направлення|направлення| справи|речі| на додаткове розслідування зі стадії порушення кримінальної справи, оскільки помилкова кваліфікація була дана у стадії порушення кримінальної справи.
Виходячи з суті|сутності,єства| перерахованих в завданні|задачі| стадій визначте|розв'яжете|, чи можливо повернення кримінальної справи на додаткове розслідування із|із| стадії попереднього розгляду|| справи суддею, чи правильно визначена стадія, на яку повернено кримінальну справу.

Заняття 5
Стадія попереднього розгляду кримінальної справи суддею – поняття, значення, терміни, рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| якими закінчується стадія.
Судовий розгляд як основна стадія кримінального|карного| судочинства, строки, зміст|вміст,утримання|, підсумкові рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|.
Загальна|спільна| характеристика стадії перегляду судових рішень у кримінальних справах |розв'язань,вирішень,розв'язувань|, що не набрали законної сили.
Стадія виконання вироку.
Стадія перегляду рішень у кримінальних справах|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, що набрали законної сили.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Белоносов В.О., Громов Н.А., Ивенский А.И. Судебное разбирательство и приговор: Учеб.-метод. пособие / Самарский юридический ин-т. - Самара: Издательство Самарского юридического ин-та, 2001. – 89 с.
Маляренко В.Т. Про подання| апеляцій на судові рішення у|в,біля| кримінальних справах| // Вісник Верховного Суду України. - № 1. – 2002. – С. 42 – 53.
Чернушенко Є.А. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження| в Україні // Актуальні проблеми| політики: 36 наук. праць|. – О., 2001. – Вип. 10 – 11. – С. 229 – 238.

Завдання|задача| 8. 10 лютого громадянка Ольховська звернулася|обернулося| до міліцію із|із| заявою про вчинення у|в,біля| неї квартирної крадіжки. Після|потім| перевірки її заяви 19 лютого була порушена кримінальна справа і передана для проведення дізнання. 25 лютого були затримані підозрювані у крадіжці Кравчук і Смаглій. 28 лютого дізнавач склав постанову|постанову| про направлення|направлення| справи|речі| для проведення досудового слідства|наслідку|. 28 лютого слідчий прийняв справу|річ| до свого провадження. Зібравши|повизбирувавши| необхідні докази, слідчий 5 березня виніс постанову|постанови| про притягнення Кравчука і Смаглія як обвинувачених і того ж дня пред'явив їм обвинувачення. Слідство|наслідок| тривало до 12 квітня. 14 квітня слідчий оголосив обвинуваченим, що слідство|наслідок| у їх справі закінчене і надав можливість|спроможність| ознайомитися з|із| матеріалами справи|речі|. Обвинувачені разом із захисниками ознайомлювалися|ознайомлювалися| з|із| матеріалами справи|речі| до 16 квітня. Склавши обвинувальний висновок, слідчий 17 квітня передав справу|річ| прокурору, який 20 квітня затвердив обвинувальний висновок і направив|спрямував,скерував| справу|річ| в місцевий (районний) суд.
Справа що надійшла|вчинило| того ж дня до суду|річ| була призначена до попереднього розгляду на 30 квітня. Під час попереднього розгляду справи|речі| захисник обвинуваченого Смаглія заявив клопотання про повернення справи|речі| на додаткове розслідування на тій підставі|основі,заснуванні|, що під час провадження дізнання і досудового слідства|наслідку| було порушене право обвинуваченого Смаглія на захист. Прокурор заперечував проти|супроти| повернення справи|речі| на додаткове розслідування. Погодившись з|із| доводами захисника, суддя своєю постановою|постановою| направив|спрямував,скерував| справу|річ| на додаткове розслідування у зв'язку з істотним|суттєвим| порушенням кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства при проваджені дізнання і досудового слідства|наслідку|.
Прокурор не згоден з|із| рішенням|розв'язанням,вирішенням,розв'язуванням| судді і має намір поставити питання про скасування постанови|постанови| про направлення|направлення| справи|речі| на додаткове розслідування.
Визначте, які стадії пройшла|минула,спливла| кримінальна справа, які завдання|задачі| повинні бути вирішені|розв'язані| в цих стадіях.
У якому порядку|ладі|, в якій стадії можливий перегляд рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| судді про направлення|направлення| справи|речі| на додаткове розслідування?
У якому порядку|ладі| і в якій стадії слід було б переглянути постанову|постанову| судді, якби кримінальна справа була підсудна по 1 інстанції апеляційному (обласному) суду?

Завдання|задача| 9. Сергєєв вироком місцевого (районного) суду засуджений|осуджений| за ч.1 ст.121 КК| до 3 років позбавлення волі. Суд визначив Сергєєву покарання|наказання| м'якше, ніж передбачено законом, враховуючи деякі пом'якшуючі обставини (ст. 69 КК|). На вирок суду потерпілий приніс апеляцію за мотивами м'якості призначеного покарання|наказання|. Розглянувши|розгледівши| справу|річ| в апеляційному порядку|ладі| апеляційний (обласний) суд постановив|постановив| вирок, яким призначив Сергєєву покарання|наказання| у вигляді 5 років позбавлення волі. З|із| вироком апеляційного суду Сергєєв не згоден і має намір його оскаржити.
Чи можливо посилення покарання|наказання| при розгляді справи|речі| в апеляційному порядку|ладі|?
Чи є право у|в,біля| засудженого|осудженого| Сергєєва оскаржити вирок апеляційного суду?

Завдання|задача| 10. Немировський вироком апеляційного суду засуджений|осуджений| за ч.2 ст.115 КК| (умисне|навмисне| вбивство за обтяжуючих обставин) до 15 років позбавлення волі. На вирок суду Немировський подав касаційну скаргу, в якій просив|прохав| перекваліфіковувати його діяння за ч.2 ст. 119 КК| (вбивство за необережністю) і |знизити| зменшити покарання|наказання|. Розглянувши|розгледівши| справу|річ| в касаційному порядку|ладі|, суд залишив вирок без змін. Немировський з|із| рішенням|розв'язанням,вирішенням,розв'язуванням| касаційного суду не згоден.
У якому порядку|ладі| повинен був розглянути|розгледіти| справу|річ| апеляційний суд?
Який суд повинен був розглянути|розгледіти| справу|річ| за касаційною скаргою Немировського?
Чи має право Немировський оскаржити рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| касаційного суду?Тема 2. Кримінально-процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Джерела кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права
Заняття 1.
Кримінально-процесуальне|кримінально-процесуальне| право України. Предмет і метод правового регулювання даної галузі права.
Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| норми, їх структура. Особливості санкцій процесуальних норм.
Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| відносини, суб'єкти, об'єкти, зміст|вміст,утримання| процесуальних правовідносин|правостосунків|.
Аналогія в кримінально-процесуальному|кримінально-процесуальному| праві.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения.- М., 1975.
Галкин Б.А. Советский уголовно-процессуальный закон. - М.: Госюриздат, 1962.
Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. – М., 1985.
Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Харків: Арсіс, 2002.
Маляренко В.Т. Кримінально-процесуальне законодавство| України: питання| становлення| і розвитку| // Право України. – 2003. – № 9.

Завдання|задача| 11. Проаналізуйте зміст|вміст,утримання| статті 70 КПК|, визначте структуру норми кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права, що міститься|утримується| в ній.

Завдання|задача| 12. Стаття 55 КПК| передбачає, що суддя, що брав участь в розгляді кримінальної справи в суді 1 інстанції, не має права брати участь в розгляді цієї справи|речі| в апеляційному або касаційному порядку|ладі|.
Проаналізуйте вказану вимогу закону з погляду структури процесуальної норми – виділіть гіпотезу, диспозицію, знайдіть санкцію.

Завдання|задача| 13. У місцевий (районний) суд надійшла|вчинила| до розгляду кримінальна справа за обвинуваченню|обвинуваченню| Качковського за ч. 2 ст. 185 і ч. 2 ст. 186 КК|. При ознайомленні з|із| матеріалами справи|речі| суддя встановив, що Качковський обвинувачується в здійсненні декількох крадіжок і грабежу, причому, першу |із||вину|крадіжку він вчинив|вчинив| до досягнення 18 років. На досудовому слідстві слідчий роз'яснив|роз'ясняв| обвинуваченому його права, зокрема, і право мати захисника. Від участі захисника обвинувачений відмовився і слідчий порушуючи ст. 45 КПК| прийняв відмову і не призначив захисника. Суддя вважає|лічить|, що в даному випадку мало місце істотне|суттєве| порушення вимог кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства..
Які наслідки|результати| даного порушення? У чому полягає особливість кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| санкцій?

Завдання|задача| 14. У місцевому суді розглядається|розглядується| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Горшкова за ч. 1 ст. 186 КК|. Потерпіла стверджувала, що підсудний підійшов до неї на зупинці, де вона чекала автобус, заговорив, як би бажаючи|воліючи| познайомитися, а потім вирвав з|із| її рук сумку, в якій були гроші в сумі 300 грн., мобільний телефон і косметичка. Підсудний стверджував, що він, дійсно хотів познайомитися з|із| потерпілою, яку раніше бачив на дискотеці, сумочку забрав тому, що розраховував, що після того, як він забере її, дівчина погодитися піти додому пішки, а він її проводить. Після|потім| допиту потерпілої підсудний і захисник поставили їй питання про те, чи була вона на дискотеці того дня, про яке говорив підсудний, чи бачила вона його та інші. Потерпіла відповіла на ці питання.
Чи виникли кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| відносини між потерпілою і підсудним, між потерпілою і захисником? Чи є|наявний| кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| відносини між захисником і підсудним?

Завдання|задача| 15. Під час розгляду в місцевому суді кримінальної справи за обвинуваченню|обвинуваченню| Малашенко за ст. ст. 189 ч.2 і 263 ч.1 КК| у|в,біля| судді виникла необхідність переглянути відеозапис окремих слідчих дій, які проводив слідчий. Оскільки в суді не було відповідної апаратури, суддя оголосив перерву і направив|спрямував,скерував| секретаря до керівника криміналістичної лабораторії з|із| листом, в якому просив|прохав| прислати необхідну апаратуру для переглядання відеозапису, а також виділити фахівця|спеціаліста|, який уміє поводитися|звертати| з|із| цією апаратурою.
Чи виникли кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| відносини між судом і криміналістичною лабораторією?

Заняття 2.
Кримінально-процесуальні|кримінально-процесуальні| гарантії, поняття, значення. Зміст|вміст,утримання| кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| гарантій.
Співвідношення кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права з|із| іншими галузями права України. Кримінальний|карний| процес і криміналістика.
Наука кримінального|карного| процесу, її предмет і завдання|задачі|.
Кримінальний|карний| процес як учбова дисципліна.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Галкин В. М. Соотношение норм уголовного права с нормами других отраслей права. Тр. ВНИИСЗ, 1977, вып. 8.
Каминская В.И. Взаимоотношение уголовного и уголовно-процессуального права. В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. - М.: Юрид. лит., 1975, вып. 22.
Петрухин И.Л. Судебные гарантии прав личности в уголовном процессе // Законность. – 1998. - №10. – С. 47 – 51.

Заняття 3.
Поняття, види джерел кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права.
Закон – основне джерело кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права.
Конституційні норми, що регламентують відносини у сфері кримінального|карного| судочинства. Умови прямого застосування|вживання| конституційних норм при провадженні у кримінальних справах.
Загальновизнані|загальнопризнані| принципи і норми міжнародного права в сфері забезпечення прав людини і основних свобод, їх відображення|відображення,відбиття| в кримінально-процесуальному|кримінально-процесуальному| праві України.
Міжнародні договори України, що забезпечують співробітництво|співробітництво| з|із| іншими державами у сфері кримінального|карного| судочинства.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Конституція України від 28 червня 1996 р.
Про застосування|вживання| Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова |постанПленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р.
Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.
Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950 р.
Міжнародний пакт про цивільні|громадянські| і політичні права від 16 грудня 1966 р.
Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р.
Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних|родинних| і кримінальних справах від 22 січня 1993 р.
Смирнов М. Норми іноземного права в національному кримінальному процесі. // Вісник прокуратури|, 2003 № 11. - 128с.
Галкин Б.А. Советский уголовно-процессуальный закон. - М.: Госюриздат, 1962.

Завдання|задача| 16. За заявою Тартаковського про здійснення у|в,біля| нього квартирної крадіжки була порушена кримінальна справа. Розслідування проводилося протягом 16 днів, після чого справу|річ| було припинено на підставі ч. 3 ст. 206 КПК| (у зв'язку з не встановленням особи|обличчя,лиця|, що скоїла злочин). Потерпілий з|із| рішенням|розв'язанням,вирішенням,розв'язуванням| про припинення досудового слідства не згоден, вважає|гадає|, що слідчий не вживає необхідних заходів для встановлення винного. Дане рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| потерпілий оскаржив в суд.
Суддя, якому була передана скарга, роз'яснив|роз'ясняв| потерпілому, що його скарга відповідно до ч. 6 с. 234 і ч. 3 ст. 236 КПК| може бути розглянута|розгледіти| тільки|лише| після|потім| надходження|вступу| в суд кримінальної справи (при попередньому розгляді даної справи|речі| або в судовому розгляді).
Потерпілий наполягає|настоює| на негайному розгляді скарги і скасуванню постанови|постанови| про припинення досудового слідства|наслідку|, посилаючись на ст. 55 Конституції України, що гарантує кожному право на оскарження в суді рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, дій або бездіяльності посадових осіб. Розгляд скарги на рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| про припинення слідства|наслідку| після|потім| надходження|вступу| справи|речі| в суд, на думку потерпілого, не має сенсу|змісту,рації|, оскільки рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| слідчого перешкоджає розслідуванню і, можливо, справа|річ| взагалі не потрапить|попаде| до суду.

Чи слід в даному випадку керуватися ст. 55 Конституції України? Які умови прямого застосування|вживання| норм Конституції при здійсненні кримінального|карного| судочинства?

Завдання|задача| 17. Група співробітників німецької фірми знаходилася|перебувала| в Одесі у зв'язку з веденням переговорів про співпрацю|співробітництво|. Знаходячись|перебуваючи| в ресторані, вони стали свідками|очевидцями| вчиненого там вбивства. Після|потім| їх від'їзду до Німеччини|Германії| виникла необхідність в їх допиті як свідків|очевидці|.
Яким правовим актом передбачена можливість|спроможність| допиту громадян іншої держави при здійсненні кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| провадження в Україні?

Завдання|задача| 18. В провадженні місцевого суду знаходиться|перебуває| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Трофимчука за ч. 1 ст. 115 КК| України. Під час попереднього розгляду справи|речі| суддя за клопотанням прокурора змінив|поміняв| підсудному запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою. Захисник підсудного Трофимчука подав апеляцію на цю постанову|постанову| судді. Суддя залишив апеляцію без розгляду на тій підставі|основі,заснуванні|, що КПК| України не передбачає права на апеляційне оскарження рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| судді про зміну запобіжного заходу у стадії попереднього розгляду справи|речі|. Захисник наполягав|настоював| на прийняття|прийнятті,прийманні| і розгляді скарги, посилаючись на ст. 2 протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод.
Як слід було вирішити дану суперечку? Які умови застосування|вживання| норм міжнародних договорів?

Завдання|задача| 19. Громадянин Росії Іванов, що проживає в Україні, знаходячись|перебуваючи| на території Польщі, став свідком|очевидцем| здійсненого там злочину, а потім повернувся до Одеси. Через деякий час Міністерство юстиції Польщі направило|спрямувало,скерувало| доручення правоохоронним органам України з|із| проханням про допит Іванова як свідка|очевидець|.
Яким кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством слід керуватися при виконанні даного доручення?Заняття 4.
Підзаконні нормативно-правові акти, які містять|утримують| норми кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права.
Правові звичаї в кримінальному|карному| судочинстві.
Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| і висновки|укладення,ув'язнення| Конституційного Суду України з питань кримінального|карного| процесу, їх юридична природа.
|провідні|Постанови|постанови| Пленуму Верховного Суду України, їх значення для вдосконалення кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності.
Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Європейського суду з прав людини, що стосуються питань кримінального|карного| процесу, їх вплив на практику судів і правоохоронних органів України.
Дія кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства в часі, в просторі і за колом осіб.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Боннер А.Т., Ястребский И.А. Судебная практика как источник права // Государство и право. – 2001. - № 9. – С. 120-123
Буткевич В.Г., Маляренко В.Т. Європейський Суд з прав людини| та українське судочинство|: питання| взаємодії // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 4
Петрухин И.Л. Правосудие: Время реформ /Академия наук СССР. - М.: Наука, 1991. Судова практика як джерело права. – М.: Юріст', 2000.
Судебная практика как источник права. – М.: Юристъ, 2000.
Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова| природа його| рішень // Вісник Конституційного Суду України. - 2001. - №1
Тацій В, Тодика Ю. Питання меж|поміж| тлумачення| Конституційним Судом Конституції та законів України. // Вісник Академії правових| наук України. - 2001. - №4


Завдання|задача| 20. 10 червня 2001 року слідчим міліції була порушена кримінальна справа відносно Медведєвої за ч.2 ст. 84 КК| України (розкрадання шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем|становищем|). 1 вересня 2001 року у зв'язку з набранням сили нового КК| України дії Медведєвої були перекваліфіковані на ч.2 ст. 191 КК| і досудове слідство|наслідок| у справі продовжувалося|тривало|. Захисник Медведєвої звернувся|обернувся| до слідчого з|із| клопотанням про передачу даної справи|речі| для продовження розслідування слідчому прокуратури, оскільки ст. 112 КПК| в редакції Закону від 12 липня 2001 року передбачає, що такого роду справи|речі| розслідуються слідчим прокуратури (раніше допускалося розслідування цих справ|речей| слідчими міліції). Слідчий відмовив в задоволенні клопотання, пославшись на те, що кримінальну справу було порушено і розслідувалося в період, коли діяв старий кримінально-процесуальний|кримінально-процесуальний| закон, що передбачає можливість|спроможність| провадження слідства|наслідку| у даній справі слідчим міліції, тому слід завершити розслідування тим самим органом, який почав|розпочав,зачав| це розслідування. Захисник оскаржив дане рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| прокурору, що здійснює нагляд за слідством|наслідком|.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти прокурор? Як діє кримінально-процесуальний|кримінально-процесуального| закон у часі?

Завдання|задача| 21. Слідчим міліції 10 березня 2001 року була порушена кримінальна справа за фактом здійснення розбійного нападу, поєднаного|з'єднаного| із|із| спричиненням потерпілому тяжкого тілесного ушкодження. В ході розслідування було встановлено|установлено|, що розбійний напад здійснив|вчинив| Ахмедов, який у момент здійснення цього суспільно небезпечного діяння не досяг 14 років. Відповідно до ст.7-3 КПК| України слідчий провів розслідування, а потім 29 червня 2001 року виніс постанову|постанову| про закриття кримінальної справи і направлення|направлення| його в суд для вирішення питання про застосування|вживання| до Ахмедова примусових заходів виховного характеру|вдачі|. 30 червня слідчий надав можливість|спроможність| батькам Ахмедова ознайомитися з|із| матеріалами справи|речі| разом із запрошеним ними захисником. Оскільки кримінально-процесуальне законодавство що діяло в період провадження слідства|наслідку| у даній справі |криміналь| передбачало можливість|спроможність| участі захисника тільки|лише| з моменту|із моменту| пред'явлення матеріалів справи|речі| для ознайомлення законним представникам неповнолітнього що не досяг віку кримінальної|карної| відповідальності то він і був допущений до участі в справі|речі| 30 червня 2001 року. 29 червня 2001 року набув чинності Закон, яким передбачається обов'язкова участь захисника по даній категорії кримінальних справ з моменту|із моменту| першого допиту неповнолітнього. Захисник, допущений до участі в справі|речі| з моменту|із моменту| пред'явлення матеріалів для ознайомлення, заявив клопотання про проведення з|із| його участю деяких слідчих дій, зокрема, допиту неповнолітнього, вважаючи|гадаючи|, що він на це має право за новим законом.
Як слід вирішити клопотання?

Завдання|задача| 22. У провадженні слідчого знаходиться|перебуває| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Пономаренко в здійсненні ряду|лави,низки| шахрайських дій на території України. В ході досудового слідства|наслідку| були одержані|отримані| дані про те, що Пономаренко, громадянин України, здійснював|скоював,чинив| шахрайські дії також на території Росії та Білорусі.
Чи можливо провадження розслідування відносно злочинних дій, здійснених в Росії та Білорусі, правоохоронними органами України?
Якими кримінально-процесуальними|кримінально-процесуальними| законами повинен керуватися слідчий, з'ясовуючи обставини скоєння злочинів за межами України?


Заняття 5.
Основні етапи розвитку кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства України.
Судово-правова реформа і вдосконалення чинного кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства.
Ефективність кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства.
Ефективність кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| правозастосовчої діяльності.
Взаємодія права і моралі в кримінальному|карному| судочинстві.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Антонов И.А. Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей. – СПб, 2003. – 236 с.
Бойко В.Ф. “Мала” судова| реформа в Україні: необхідність, сутність, проблеми| та перспективи|: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: МАУП|, 2002. – 72 с.
Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. – М.: Изд-во «Спартак», 1996. – 125 с.
Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. – К.: Видавництво А.С.К. – 2003. – 1120 с.Тема 3. Принципи кримінального|карного| процесу
Заняття 1.
Поняття принципів кримінального|карного| процесу. Значення нормативного закріплення принципів для забезпечення правильного і точного застосування|вживання| кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства.
Система принципів кримінального|карного| процесу. Питання про систему принципів в науці кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права.
Особливості реалізації в кримінальному|карному| судочинстві загальносоціальних і загальноправових принципів.
Міжгалузеві принципи в кримінальному|карному| процесі.
Галузеві принципи кримінального|карного| процесу.
Принципи, що реалізуються в досудових і судових стадіях кримінального|карного| процесу.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Уголовно - процессуальное право Российской Федерации: Учебник для юрид. вузов. / Под ред. П.А. Лупинской. – 3 изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1998. – 696 с.
Цивільний|громадянський| кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 2003, NN 40-44, ст.356 (ст.ст. 296, 303, 306 - до завдання|задач| 23).
Гласность судебной деятельности по уголовным делам / Отв. ред. В.В.Леоненко.- К., 1992.
Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса.- М., 1971.
Кобликов А.С. Законность – конституционный принцип советского уголовного судопроизводства.- М., 1979.
Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве.- Саратов, 1979.
Лопушанский Ф.А., Леоненко В.В., Чангули Г.И., Михеенко М.М., Петрухин И.Л. Совершенствование уголовно-процессуального законода-тельства и охрана прав личности.- К., 1983.
Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства|. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 с.
Маляренко В.Т. Про недоторканність житла| та іншого володіння особи|особи| як засада кримінального судочинства| // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 9
Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. – К., 1999. – С. 9-30 (законність та її забеспечення)
Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса.- М., 1983.
Шестакова С.Л. Состязательность уголовного процесса. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 220 с.

Завдання|задача| 23. Відносно Кононенко, керівника фірми, і Смаглюка, головного бухгалтера фірми, слідчим податкової міліції 4 березня 2004 року порушено кримінальну справу за ознаками ч. 3 ст. 212 КК| 2001 р. 28 травня 2004 року відбулися позачергові вибори народного депутата України на виборчому|вибірковому| окрузі № 0001 і Кононенко був обраний народним депутатом. У червні 2004 року слідчий пред'явив Смаглюку обвинувачення в ухиленні від сплати|виплати| податків, яке спричинило ненадходження|вступ| до бюджету грошових коштів в особливо великих|великих| розмірах. За поданням слідчого, узгодженим|погодженим| з|із| прокурором району, постановою|постановою| судді місцевого суду відносно Смаглюка був обраний запобіжний захід у вигляді взяття|укладення,ув'язнення| під варту. Відносно Кононенко Генеральним прокурором України було направлене|спрямоване| подання|вистава,подання,представлення| у Верховну Раду України про дачу згоди|злагоди| на притягнення його до кримінальної|карної| відповідальності. Оскаржуючи в апеляційному суді ухвалу|постанова| судді на арешт, Смаглюк вказав, що відносно нього допущено порушення принципу рівності громадян перед законом, оскільки до іншої особи|обличчя,лиця|, відносно якої порушено кримінальну справу, - Кононенко обвинувачення|обвинувачення| не пред'явлене і заходи примусу|примусу,силування| до нього не застосовуються.
Який зміст, значення, особливості реалізації в кримінальному|карному| процесі принципу рівності громадян перед законом? Чи допущено порушення цього принципу в даному випадку?

Заняття 2.
Моральні засади кримінального|карного| судочинства.
Реалізація принципів справедливості, гуманізму в кримінальному|карному| процесі.
Загальноправові принципи в кримінальному|карному| процесі:
а) принцип законності;
б) принцип рівності громадян перед законом і судом;
в) принцип верховенства Конституції і законів;
г) принцип недоторканності|недоторканості| особи|особистості|;
д) принцип недоторканності|недоторканості| житла;
е) принцип охорони особистого|особового| життя громадян;
ж) принцип таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень|сполучень|.
Допустимість обмеження прав і свобод громадян в кримінальному|карному| судочинстві.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. – К., 1999. – С. 31-37 (проблеми реалізації презумпції невинуватости)
Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и состязательности процесса.– Ярославль, 1978.
Петрухин И.Л. Судебные гарантии прав личности (в уголовном процессе).– М., 1992.
Реабілітація репресованих|: законодавство| та судова| практика: Офіційне видання|вид|./ За ред|. В.Т.Маляренко.– До., 1997.
Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений.– Волгоград, 1997.
Шуміло М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України.– Харків, 2001.

Завдання|задача| 24. Коханюк був затриманий працівниками міліції у момент продажу наркотичних засобів|коштів|. Вважаючи|гадаючи|, що у|в,біля| нього вдома|вдома,дома| знаходяться|перебувають| наркотики, які будуть заховані або знищені, якщо негайно не провести обшук, працівники міліції виїхали за місцем проживання Коханюка і провели обшук в квартирі, в якій Коханюк проживав разом з батьками. Під час обшуку наркотики виявлені не були, що і було відображено в протоколі обшуку. Батько Коханюка подав скаргу прокурору на дії працівників міліції, вказавши, що було порушене його право на недоторканність|недоторканість| житла, оскільки обшук проводився без рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| суду.
Як реалізується в кримінальному|карному| процесі принцип недоторканності|недоторканості| житла? Чи допущено порушення вимог кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| закону в даному випадку?

Завдання|задача| 25. Слідчим прокуратури порушено кримінальну справу за фактом вбивства Ляшенко, що працював головним бухгалтером фірми «Примор'я». Допитані як свідки|очевидці| працівники бухгалтерії показали, що Ляшенко за декілька днів до вбивства одержував за місцем роботи листи з|із| позначкою «особисто». Ці листи не були розпечатані|друковані| секретарем і були передані Ляшенко. У|в,біля| свідків|очевидців| склалося враження, що після|потім| отримання|здобуття| листів Ляшенко виглядав схвильованим; ці листи, як вважали|гадали| свідки|очевидці|, потерпілий зберігав в своєму робочому кабінеті в сейфі. Слідчий виніс постанову про провадження виїмки листів і інших службових документів Ляшенко, а потім провів|виробив,справив| виїмку документів, серед яких були і вказані листи.
Оцініть дії слідчого з погляду дотримання принципів кримінального|карного| процесу.

Заняття 3.
Міжгалузеві принципи в кримінальному|карному| процесі:
а) принцип здійснення правосуддя тільки|лише| судом;
б) принцип незалежності суддів і підпорядкування|підкорення| їх тільки|лише| закону;
в) принцип гласності і відкритого|відчиненого| розгляду справ|речей|;
г) принцип обґрунтованості прийнятих рішень.
Принципи кримінального|карного| процесу, що реалізовуються на всіх його стадіях:
а) принцип публічності;
б) принцип всебічності|, повноти і об'єктивності дослідження обставин справи|речі|;
в) принцип забезпечення обвинуваченому права на захист;
г) принцип презумпції невинуватості;
д) принцип забезпечення доведеності|доказаності| вини|вини|.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Петрухин И. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе // Российская юстиция. – 1999. - № 3. – С. 24-25
Головко Л.В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном российском уголовном праве и процессе // Государство и право. – 1999. - № 3. – С. 62.
Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе.- Харьков, 1997.
Ларин А.М. Презумпция невиновности.– М., 1982.
Маляренко В.Т. Про публічність і диспозитивність у|в,біля| кримінальному судочинстві України та їх значення| // Право України. – 2004. - № 5
Савицкий В.М. Презумпция невиновности.– М., 1997
Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения права обвиняемого на защиту.- М., 1988.
Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности.- М., 1984.
Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений.– Волгоград, 1997.

Завдання|задача| 26. У місцевому суді розглядалася|розглядувалася| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Зинов’єва за ч. 1 ст. 121 КК| України (умисне|навмисне| тяжке тілесне ушкодження). У судових дебатах прокурор обґрунтував необхідність визнання|зізнання| Зинов’єва, винним, в пред'явленому йому обвинуваченні і просив|прохав| призначити йому покарання|наказання| у вигляді позбавлення волі строком на 6 років. Захисник підсудного наполягав|настоював| на перекваліфікації дій Зинов’єва на ст. 124 КК| (умисне|навмисне| спричинення тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної оборони). Суддя, що не має достатнього досвіду роботи, оголосив після|потім| судових дебатів перерву і зі|із| свого кабінету подзвонив судді апеляційного суду і радився відносно правильної кваліфікації діяння, вчиненого підсудним.
Чи допущено суддею порушення принципів кримінального|карного| процесу?

Завдання|задача| 27. У районному центрі протягом нетривалого часу були здійснені три вбивства. Обставини скоєння цих злочинів давали підставу|основу,заснування| припускати|передбачати|, що всі вони вчинені однією особою|обличчям,лицем|. Почувши від знайомого працівника міліції, що підозрюваний в цих вбивствах затриманий, кореспондент районної газети звернувся|обернувся| до слідчого прокуратури, який вів дану справу|річ|, з|із| проханням повідомити газету, чи дійсно затримана людина, підозрювана у вбивствах, які були мотиви скоєння цих злочинів та іншу можливу інформацію. Кореспондент наполягав|настоював| на повідомленні|сполученні| таких даних для того, щоб опублікувати їх в газеті і заспокоїти жителів|мешканців|, наляканих|зляканих| цими злочинами і обурених поганою роботою правоохоронних органів. Слідчий відмовився повідомити будь-яку інформацію, мотивуючи свою відмову тим, що будь-які публікації відносно розслідування, що ведеться, можуть перешкодити роботі слідчого.
Чи порушений в даному випадку слідчим принцип гласності кримінального|карного| судочинства? Який зміст|вміст,утримання| і значення даного принципу?

Завдання|задача| 28. Уразбаєв Керім і Уразбаєв Темірбек (батько і син), узбеки за національністю, знаходячись|перебуваючи| в Одесі, стали свідками|очевидцями||досконалого| злочину, у зв'язку з чим слідчий вирішив|розв'язав| допитати їх як свідків|очевидців|. Темірбек Уразбаєв володів російською мовою достатньо|досить| добре і дав докладні свідчення|показники,показання|. Його батько, Керім Уразбаєв, погано розумів питання слідчого і не міг давати свідчення російською мовою. Темірбек запропонував слідчому, щоб його батько говорив узбецькою мовою|, а він, Темірбек, перекладе свідчення|показники,показання| російською мовою, оскільки він володіє і узбецькою і російською мовою досконало. Слідчий погодився і запросив|привабив,залучив,притягав| Темірбека Уразбаєва як перекладача на допиті Керіма Уразбаєва.
Чи правильні дії слідчого. Оцініть їх з погляду дотримання принципів кримінального|карного| судочинства.

Завдання|задача| 29. За заявою Сидоренко порушено кримінальну справу за крадіжкою, поєднаною|з'єднану| з|із| проникненням в житло (ч.3 ст.185 КК|). В ході розслідування було встановлено|установлено|, що крадіжку вчинили|вчинили| 17-річний Матронін і 19-річний Карпухин і вони притягненні|приваблені,залучені,притягати| як обвинувачені. Через декілька днів після|потім| пред'явлення обвинувачення до слідчого, що веде досудове слідство|наслідок| у даній справі, звернувся|обернувся| потерпілий із|із| заявою, в якій просив|прохав| закрити кримінальну справу у зв'язку з тим, що батьки обвинувачених повністю відшкодували йому збиток|шкоду|. Крім того, Сидоренко пояснив, що Матронін є|з'являється,являється| його родичем, і йому не хотілося б, щоб він був засуджений|осуджений|. Слідчий пояснив, що дана справа|річ| не підлягає припиненню у зв'язку з примиренням потерпілого з|із| обвинуваченими.
Чи правильне роз'яснення слідчого? Своє рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| пояснить дією принципів кримінального|карного| процесу.

Завдання|задача| 30. Орлова обвинувачується в тому, що, працюючи касиром в школі, скоїла|вчинила| розкрадання шляхом розтрати в великому|великому| розмірі грошових коштів. У своїх свідченнях|показниках,показаннях| на слідстві і в суді Орлова стверджувала наступне|слідуюче|. Вона проводила|виробляла,справляла| виплату зарплати працівникам школи, проте|однак|, цього дня не всі одержали|отримали| свою зарплату і у|в,біля| неї залишилися гроші в сумі 6900 гривен. Вона побоялася залишити гроші в школі, оскільки сейф ненадійний, в школі бували випадки крадіжок, тому вона вирішила|розв'язала| забрати гроші з|із| собою додому, а потім привезти назад в школу і виплатити зарплату. Проте|однак| коли вона їхала додому в тролейбусі, у|в,біля| неї розрізали сумку і вкрали гроші. Суд визнав Орлову винної і засудив за ч.4 ст.191 КК|. Спростовувавши твердження підсудної про розкрадання у|в,біля| неї грошей, суд вказав, що вони є спробою виправдатися і ухилитися від відповідальності, доказів того, що гроші у|в,біля| неї дійсно були викрадені, підсудна не представила|уявила|.
Оцініть приведене судом обґрунтування вироку з погляду принципів кримінального|карного| процесу.


Заняття 4.
1. Принципи, характерні|вдача| для досудових стадій кримінального|карного| процесу:
а) швидкість|прудкість| і оперативність дізнання і досудового слідства|наслідку|;
б) процесуальна самостійність слідчого;
в) недопустимість|недопустимість| розголошення даних дізнання і досудового слідства|наслідку|;
г) нагляд прокурора і контроль суду за законністю дій і рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| органів, що здійснюють досудове провадження.
2. Принципи судових стадій кримінального|карного| процесу:
а) змагальність і рівноправ'я|рівноправність| сторін в суді;
б) свобода пред’явлення|вистави,подання,представлення| в суді доказів і обґрунтування їх переконливості|;
в) підтримання державного обвинувачення|обвинувачення| в суді прокурором;
г) забезпечення вільного оскарження рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| суду;
д) обов'язковість рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| суду.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Маляренко В.Т. Змагальність сторін у|в,біля| кримінальному судочинстві та функціональне становище| суду (окремі аспекти|) // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 6
Репешко П.И. Принципы уголовного процесса в стадии судебного разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции Украины. – Николаев: Атолл, 2001. – 258 с.
Шишкін В. Змагальність та диспозитивність – принципи| судочинства| // Право України. - 1999. - №6. – С. 10 – 16.

Завдання|задача| 31. Могильняк обвинувачується в замаху на вбивство Дронова за ст. 15 і ч. 1 ст. 115 КК|. Обвинувачення|обвинувачення| ґрунтувалося на свідченнях|показниках,показаннях| потерпілого і дружини|жінки| обвинуваченого, які пояснювали, що Могильняк ревнував свою дружину|жінку| до Дронова і неодноразово погрожував|погрожував| їм обом вбивством. 1 вересня Могильняк прийшов додому і застав там Дронова, який прийшов відвідати хвору дружину|жінку| обвинуваченого. Побачивши Дронова, Могильняк схопив мисливську рушницю і вистрілив в Дронова, важко|тяжко| його поранивши. Про те, що Могильняк погрожував|погрожував| вбивством Дронову і своїй дружині|жінці|, дала свідчення|показники,показання| і рідна сестра дружини|жінки| обвинуваченого.
Могильняк себе винним не визнавав і пояснив, що Дронов зустрічався з|із| його дружиною|жінкою| і дружина|жінка|, з|із| якою фактичні подружні відносини були припинені, неодноразово йому говорила, що вона з|із| ним розлучиться|розлучиться| і вийде заміж за Дронова, але|та| перед цим вони його «посадять». 1 вересня він повернувся додому з роботи і застав Дронова і дружину|жінку| вдома|вдома,дома|, вони розпивали спиртні напої. Він вимагав, щоб Дронов пішов з|із| його квартири, але|та| Дронов і дружина|жінка| стали його ображати, знущатися з нього, Дронов намагався|пробував| виштовхнути його, і тоді він взяв мисливську рушницю для того, щоб налякати|злякати| Дронова і примусити|заставити| його піти. Дронов намагався|пробував| відібрати рушницю і виштовхнути його з|із| квартири, він чинив опір і кричав: «Нікуди я не піду, якщо хочете, йдіть|вирушаєте| самі». В мить, коли Дронов схопився за рушницю і потягнув його до себе, відбувся мимовільний постріл, яким і був поранений Дронов.
Вважаючи|гадаючи|, що провина|вина| обвинуваченого доведена, слідчий склав обвинувальний висновок і направив|спрямував,скерував| справу|річ| прокурору. Спростовувавши свідчення|показники,показання| обвинуваченого про обставини здійсненого|досконалого| діяння, слідчий в обвинувальному висновку вказав, що свідчення|показники,показання| обвинуваченого спростовуються свідченнями|показниками,показаннями| потерпілого Дронова і свідченнями|показниками,показаннями| дружини|жінки| обвинуваченого, допитаної як свідка|очевидець|.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти прокурор? Чи допущено слідчим порушення принципів кримінального|карного| процесу?

Завдання|задача| 32. Сумнов звернувся|обернувся| в міліцію із|із| заявою про те, що сусід по будинку|дому,хаті|, Круглов, на грунті неприязних|ворожих| відносин побив його, в результаті|унаслідок,внаслідок| побиття у|в,біля| нього був струс мозку і зламані два ребра. Перевіряючи заяву Сумнова, дізнавач запропонував Круглову дати пояснення за обставинами, викладеними в заяві Сумнова. Круглов заявив, що будь-які пояснення або свідчення|показники,показання| він даватиме тільки|лише| у присутності адвоката, якого має намір запросити для захисту своїх інтересів. Дізнавач пояснив, що кримінальна справа ще не порушена, Круглов не є|з'являється,являється| ні підозрюваним, ні обвинуваченим, тому захисник не може бути допущений до участі в справі|речі|.
Чи відповідають закону роз'яснення дізнавача? Чи допущено в даному випадку порушення принципів кримінального|карного| процесу?


Тема 4. Цивільний|громадянський| позов в кримінальному|карному| процесі

Поняття і значення цивільного|громадянського| позову в кримінальному|карному| процесі. Юридична природа цивільного|громадянського| позову.
Предмет і підстави цивільного|громадянського| позову про відшкодування матеріальних збитків. Предмет і підстави позову про відшкодування моральної шкоди. Відшкодування коштів|коштів|, витрачених установою охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілих від злочину.
Загальна|спільна| характеристика провадження за цивільним|громадянському| позовом в досудових і судових стадіях кримінального|карного| процесу.
Обов'язки держави по відшкодуванню шкоди, заподіяної|спричиненої| злочином.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Про практику застосування| судами законодавства|, яким| передбачені права потерпілих від злочинів: постанова| Пленуму Верховного Суду України від 2 липня| 2004 року|року| № 13 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 8.
Застосування кримінально-процесуального законодавства|, що| передбачає захист| прав потерпілого (за матеріалами узагальнення| судової практики) // Вісник Верховного Суду України. - 1999.- №1(11).
Альперт С.А. Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, понесших имущественный ущерб от преступления.- Харьков, 1984.
Білоконєв  В. Застосування законодавства| про порядок|лад| відшкодування шкоди|, заподіяної незаконими| діями правоохоронних| органів: процесуальні проблеми| // Право України.- 1996.- №6.
Даев В.Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе.- Л., 1972.
Зинатуллин З.З. Возмещение материального ущерба в уголовном процессе.- Казань, 1974.
Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе.- М., 1977.
Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве.- К., 1989.
Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом.- М., 1997.
Тальберг Д.Г. Гражданский иск в уголовном суде или соединённый процесс.- К., 1988.
Рыженков А.Я., Филиппов П.М. О возмещении ущерба на предварительном следствии.- Волгоград, 1983.

Завдання|задача| 33. Болтянська працювала касиром одного з банків України. Скориставшись малограмотністю декількох вкладників, вона замість приходу|прибутку| грошових сум, що вносяться ними, оформляла витрату і таким чином викрала 4564 грн. Так, наприклад, вкладниця Фатєєва внесла в банк 30 грн., але|та| неправильно оформила касовий ордер. Болтянська в документах оформила видачу Фатєєвій 30 грн. і викрала у|в,біля| неї 60 грн. Аналогічним чином вона вчинила|вчинила| розкрадання і у|в,біля| декількох інших вкладників. За даними фактами була порушена кримінальна справа за ч.3 ст.191 КК|. Під час провадження досудового слідства|наслідку| вкладники, у|в,біля| яких були викрадені гроші, заявили цивільні|громадянські| позови у розмірі викрадених у|в,біля| них сум. Розглянувши|розгледівши| кримінальну справу за обвинуваченням|обвинуваченню| Болтянської, суд визнав її винною і, призначивши їй покарання|наказання|, задовольнив також цивільні|громадянські| позови обдурених вкладників, стягнувши з|із| Болтянської на їх користь відповідні суми.
Чи правильно рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| суду за цивільним|громадянському| позовом?

Тема 5. Суб'єкти кримінального|карного| процесу
Заняття 1.
Поняття суб'єктів кримінального|карного| процесу (суб'єктів кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності).
Класифікація суб'єктів кримінального|карного| процесу. Процесуальна правоздатність і дієздатність|дієспроможність| суб'єктів.
Загальна|спільна| характеристика суб'єктів, наділених владними повноваженнями.
Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Завдання|задачі| і загальна|спільна| характеристика повноважень суду при здійсненні правосуддя. Форми здійснення правосуддя.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса.– Х., 1997.
Бушуев Г. И. Судья в уголовном процессе /Отв. ред. М. А. Шапкин. - М.: Юрид. лит., 1984. - 112 с.
Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства.- К., 1981.


Завдання|задача| 34. Слідчим міліції порушено кримінальну справу за фактами вчинення декількох квартирних крадіжок. Обставини їх здійснення давали підставу|основу,заснування| вважати|гадати|, що всі вони вчинені однією особою|обличчям,лицем| або однією групою осіб|облич,лиць|. В ході розслідування було встановлено|установлено|, що крадіжки здійснювала|скоювала,чинила| група підлітків, серед яких був 13-річний Старков, що раніше вчиняв|скоював,чинив| правопорушення і що перебував на обліку|урахуванні| в Службі у справах неповнолітніх. Слідчий вважає|лічить|, що відносно Старкова необхідно провести розслідування відповідно до ст. 7-3 КПК| і направити|спрямувати,скерувати| справу|річ| до суду для прийняття|прийняття,приймання| рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| про застосування|вживання| примусових заходів виховного характеру|вдачі|.
Чи є|з'являється,являється| Старков суб'єктом кримінального|карного| процесу? Якщо це так, то до якої категорії суб'єктів його можна віднести?

Завдання|задача| 35. Слідчим прокуратури порушено кримінальну справу відносно Д’ячкова за ч. 2 ст. 367 КК| (посадова халатність). Приступивши до розслідування, слідчий вважає за необхідне провести обшуки в службовому кабінеті за місцем роботи Д’ячкова і в будинку|домі,хаті|, в якому Д’ячков проживає.
В якому порядку|ладі| повинні бути прийняті рішення про проведення обшуків? Хто здійснює нагляд і контроль за законністю дій| і рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|, що приймаються на досудовому слідстві?

Заняття 2.
Форми участі населення в здійсненні правосуддя. Шефенський суд і суд присяжних, їх відмінні риси.
Перспективи і проблеми введення|вступу| суду присяжних в Україні.
Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством.
Суд як орган контролю за законністю рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| і дій органів дізнання і досудового слідства|наслідку|.
Суддя і народні засідателі як суб'єкти кримінального|карного| процесу.
Прокурор в кримінальному|карному| судочинстві, його завдання|задачі| і повноваження. Процесуальне становище|становище| прокурора в досудових стадіях кримінального|карного| процесу. Процесуальне становище|становище| прокурора в суді 1 інстанції. Прокурор в апеляційному і касаційному провадженні і при перегляді справ|речей| у порядку|ладі| виключного провадження. Повноваження прокурора у стадії виконання вироку.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Брынцев В.Д. Судебная власть (правосудие): пути реформирования в Украине.– Х., 1998.
Пашковский Н.И., Гуртиева Л.Н. Суд присяжных: история и перспективы развития // Актуальні проблеми держави і права. - Вип. 5. - Одеса, 2000. - С. 125-132.
Маляренко В.Т. Позитиви і негативи| суду присяжних| // Право України. – 2000. - № 3.
Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у|в,біля| кримінальному судочинстві: деякі проблеми| та шляхи| їх вирішення.– К., 2001.

Завдання|задача| 36. У місцевий суд надійшли|вчинили| дві кримінальні|карних| справи|речі|: одна - за обвинуваченням|обвинуваченню| Примака за ч.1 ст. 115 КК| (умисне|навмисне| вбивство), друга – за обвинуваченням|обвинуваченню| Єжова за ч.1 ст. 121 КК| (умисне|навмисне| тяжке тілесне ушкодження).
Яким повинен бути (або може бути) склад суду при розгляді даних справ|речей| в судовому засіданні?

Завдання|задача| 37. У провадженні слідчого прокуратури знаходиться|перебуває| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Козиренко за ч.2 ст. 368 КК| України (отримання|здобуття| хабара). Обвинувачений звертався|обертався| до слідчого з|із| клопотаннями про допит свідків|очевидців| і про призначення експертизи. В задоволенні цих клопотань слідчий відмовив. Вважаючи|гадаючи|, що слідчий проявляє|виявляє| необ'єктивність, обвинувачений заявив йому відвід. Розглянувши|розгледівши| заяву про відвід, прокурор, що здійснює нагляд за слідством|наслідком|, визнав|полічив|, що підстав до відводу немає. Вважаючи|гадаючи|, що слідчий поверхнево|поверхово| провів деякі допити, прокурор сам провів у справі ряд|лаву,низку| слідчих дій (допити, очні ставки).
Яке процесуальне положення|становище| прокурора на досудових стадіях, чи має право прокурор сам провести слідчі дії у справі, яка знаходиться|перебуває| у провадженні слідчого?
Чи має можливість|спроможність| обвинувачений оскаржити рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| прокурора, яким було відмовлено у відводі слідчого?

Завдання|задача| 38. 23-річний Стрижак Максим, що недавно|нещодавно| звільнився|визволився| з|із| місць позбавлення волі, де він відбував покарання|наказання| за хуліганство, знаходячись|перебуваючи| в нетверезому стані, разом зі своїми приятелями прийшов в студентський гуртожиток і хотів пройти|минути,спливти| в кімнату до знайомих дівчат. Черговий гуртожитку його не пропустив, зажадав, щоб Стрижак вийшов з приміщення|помешкання|. Стрижак став лаятися нецензурними словами, побив чергового, розбив скло у вікнах першого поверху гуртожитку. Комендант гуртожитку викликав|спричинив| міліцію. Побачивши під’їжджаючу машину міліції, Стрижак і його товариші втекли. За фактом здійснення хуліганських дій була порушена кримінальна справа. Дізнавшись про те, що відбулося, молодший брат Стрижака Максима, 17-річний Павло, запропонував сказати, що в гуртожиток приходив він. Змовившись, всі приятелі Максима, допитані згодом як свідки|очевидці|, заявили, що в гуртожиток приходив і учинив там хуліганські дії Павло Стрижак. Вони розраховували, що до неповнолітнього раніше не судимого Павла суд віднесеться поблажливо. Павло Стрижак був вироком суду засуджений|осуджений| за хуліганство. Після|потім| вступу вироку до законної сили двоє свідків|очевидців|, що дали відносно Стрижака Павла завідомо неправдиві свідчення|показники,показання|, вирішили|розв'язали| розповісти|розказати| правду.
До кого слід звертатися|обертатися| в даному випадку? Хто, в якому порядку|ладі| може поставити питання про відміну вироку відносно Павла Стрижака?

Завдання|задача| 39. У місцевому суді розглядається|розглядується| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Тимошенко за ч. 1 ст. 189 КК| (вимагання). Після|потім| дослідження в судовому слідстві|наслідку| доказів прокурор відмовився від обвинувачення|обвинувачення|, вважаючи|гадаючи|, що в діянні підсудного відсутній склад злочину. Суддя, що розглядає|розглядує| справу|річ|, з|із| такою оцінкою діяння підсудного не згоден, на його думку, в діях Тимошенко є|наявний| ознаки вимагання.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти суд? Яке процесуальне положення|становище| прокурора в суді 1 інстанції?

Заняття 3.
Слідчий в кримінальному|карному| процесі, його завдання|задачі| і повноваження. Поняття, зміст|вміст,утримання| процесуальної самостійності слідчого. Прокурорський нагляд, відомчий і судовий контроль за діяльністю слідчого. Взаємодія слідчого з|із| органами дізнання.
Начальник слідчого відділу, його процесуальне положення|становище|.
Органи дізнання, їх завдання|задачі| і повноваження. Особа|обличчя,лице|, що проводить|виробляє,справляє| дізнання, його процесуальне положення|становище|.
Обставини, що виключають участь в кримінальному|карному| судочинстві суддів, прокурора, слідчого, особи|обличчя,лиця|, що проводить|виробляє,справляє| дізнання. Відводи і самовідводи, порядок|лад| їх заявлення і вирішення в різних стадіях процесу.
Державний захист працівників суду і правоохоронних органів.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України № 3781 від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. - N 11. - Ст.51
Вапнярчук В.В. Особливості процесуального| становища| особи|особи|, яка провадить| дізнання.– Харків, 2001.
Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе.- М., 1981.
Маляренко В.Т. Про досудове| слідство, його| недоліки і реформу // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 8

Завдання|задача| 40. У провадженні слідчого знаходиться|перебуває| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Мосина і Пономаренко за ч. 2 ст. 187 КК| (розбій). Прокурор, що здійснює нагляд за слідством|наслідком|, дав слідчому такі вказівки:
змінити|поміняти| кваліфікацію дій обвинувачених з|із| ч. 2 ст. 187 КК| (розбій) на ч.2 с. 186 КК| (грабіж);
призначити повторну судово-медичну експертизу відносно потерпілого;
допитати як свідків|очевидців| працівників поліклініки, в яку після|потім| здійсненого щодо нього злочину звернувся|обернувся| потерпілий, і яким він розповідав|розказував| про здійснений на нього напад.
З|із| усіма вказівками слідчий не згоден.
Що може зробити|вчинити| слідчий?

Завдання|задача| 41. У місцевому суді розглядалася|розглядувалася| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Каплуна за ч. 3 ст. 296 КК| (хуліганство, вчинене особою|обличчям,лицем|, раніше судимою за хуліганство). У підготовчій частині|частці| судового розгляду підсудний заявив відвід судді Петровському, що одноособово розглядав|розглядував| справу|річ|, і прокурору Смолянцу, який раніше у даній справі підтримував в суді обвинувачення|обвинувачення|. Як підставу до відводу підсудний назвав|накликав| ту обставину, що у|в,біля| судді і прокурора склалася про нього негативна|заперечна| думка, оскільки три роки тому в даному суді була розглянута|розгледіти| кримінальна справа, по якій він був засуджений|осуджений| за хуліганство за ч.2 ст. 206 КК| (1960 роки). Розглядав|розглядував| цю справу|річ| теж|також| суддя Петровський, а обвинувачення|обвинувачення| підтримував прокурор Смолянец. І хоча рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| по першій справі|речі|, скасовано не було, Каплун вважає|лічить|, що його засудили занадто суворо|зазанадто|суворо|. А оскільки незабаром після|потім| звільнення|визволення| він знов|знову,щойно| вчинив|вчинив| хуліганські дії, суддя і прокурор віднесуться до нього упереджено.
Хто, в якому порядку|ладі| і як повинен вирішити заяву підсудного про відвід?

Завдання|задача| 42. Манурица був притягнений|приваблений,залучений,притягати| до кримінальної|карної| відповідальності| за зґвалтування (ч.2 ст. 152 КК|), потім справа|річ| була направлена|вчинила| до місцевого суду і була призначена до розгляду. У підготовчій частині|частці| судового засідання підсудний заявив відвід прокурору Єжову на тій підставі|основі,заснуванні|, що прокурор відносився до нього упереджено, погрожував|, що доб'ється його засудження|осуду| до максимальної міри покарання|наказання|. Суд у складі судді Соболева задовольнив заяву про відвід. Як з'ясувалося, в судове засідання не з'явилися декілька свідків|очевидців| і потерпіла, тому суд відклав розгляд справи|речі|.
Оскільки суддя Собольов захворів, в другому судовому засіданні справу|річ| розглядав|розглядував| суд у складі судді Суханова. У судове засідання для підтримки обвинувачення|обвинувачення| з'явився прокурор Єжов. Підсудний Мануріца знов|знову,щойно| заявив йому відвід на тих же підставах. Прокурор Єжов пояснив суду, що він не погрожував|погрожував| обвинуваченому, а, беручи участь в його допиті, роз'яснив|роз'ясняв| йому санкцію статті, за якою Мануріца притягувався до відповідальності; крім того, прокурор сказав, що в прокуратурі немає інших вільних працівників, які могли б з'явитися в судове засідання для підтримання обвинувачення|обвинувачення|. Суддя Суханов вважає|лічить|, що підстав до відводу прокурора немає|наявний|.
Як слід вирішити заявлений відвід?


Заняття 4.
Поняття учасників процесу, загальна|спільна| характеристика їх процесуального положення|становища|.
Обвинувачений (підсудний, засуджений|осуджений|, виправданий), його процесуальне положення|становище| в різних стадіях процесу.
Підозрюваний в скоєнні злочину, термін перебування особи|обличчя,лиця| в якості підозрюваного, його права і обов'язки.
Процесуальне положення|становище| неповнолітньої особи|обличчя,лиця|, що не досягла віку кримінальної|карної| відповідальності, відносно якої ведеться кримінальне|карне| судочинство.
Законний представник неповнолітнього обвинуваченого і підозрюваного, а також неповнолітнього що не досяг віку кримінальної|карної| відповідальності.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Бекешко С.П., Матвиенко Ю.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе.- Минск, 1969.
Денежкин В.М. Подозреваемый в советском уголовном процессе.- Саратов, 1982.
Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве.- Саратов, 1987.
Кокорев Л.Д. Подсудимый в советском уголовном процессе.- Воронеж, 1973.
Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в советском уголовном процессе.- Саратов, 1977.
Муравин А.Б. Депутатская неприкосновенность и уголовно-процессуальный закон // Юридический вестник.- 1997.- №1.
Саркисянц Г.П. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого в суде.- Ташкент, 1985.
Шпилёв В.Н. Участники уголовного процесса.- Минск, 1970.

Завдання|задача| 43. Матейчук був затриманий на прохідній підприємства, коли він намагався|пробував| пронести викрадені їм деталі обладнання|обладнання|, що містять|утримують| дорогоцінні|коштовні| метали. Охоронець|охоронник| підприємства, що затримав його, склав акт, вилучив викрадені деталі і повідомив про те, що відбувся директору підприємства. Директор направив|спрямував,скерував| матеріали за виявленим фактом розкрадання в міліцію, де була порушена кримінальна справа відносно Матейчука за ознаками ч.4 ст. 185 КК|. Слідчий, що прийняв справу|річ| до провадження, викликав|спричинив| Матейчука і допитав його як підозрюваного.
Чи правомірний такий допит? Які особи|обличчя,лиця| визнаються підозрюваними в кримінальному|карному| процесі?

Завдання|задача| 44. 15 березня Шулік і Нестеренко були затримані за підозрою в здійсненні крадіжки товарів з|із| магазина і того ж дня допитані як підозрювані у порушеній кримінальній справі. 16 березня слідчий, який прийняв справу|річ| до провадження, з відома прокурора звернувся до суду з|із| поданням про обрання відносно затриманих запобіжних заходів у вигляді взяття|укладення,ув'язнення| під варту. Вважаючи|гадаючи|, що для вирішення питання про арешт Нестеренко необхідно додатково з'ясувати дані про його особу|особистість| і деякі інші обставини, суддя 18 березня своєю постановою|постановою| продовжив затримання Нестеренко до 10 діб. Відносно Коршунова суддя виніс постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття|укладення,ув'язнення| під варту. В ході розслідування був встановлений|установлений| третій співучасник, Решетняк, відносно якого слідчий 20 березня обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і допитав як підозрюваного. Зібравши|повизбирувавши| необхідні докази, слідчий 23 березня склав постанову|постанови| про притягнення як обвинувачених у справі Коршунова, Нестеренко і Решетняка. Цього ж дня, 23 березня, слідчий пред'явив обвинувачення Коршунову і Нестеренко, а викликаний|спричинений| повісткою Решетняк до слідчого не з'явився.
Визначте процесуальне положення|становище| Коршунова, Нестеренко і Решетняка на всіх вказаних етапах досудового слідства|наслідку|.
Заняття 5.
Захисник в кримінальному|карному| судочинстві. Особи, які можуть виконувати функції захисника.
Запрошення, призначення, заміна захисника; допуск|допущення| захисника до участі в кримінальній справі.
Обставини, що виключають участь захисника в кримінальному|карному| процесі.
Відмова від захисника. Усунення захисника від участі в справі|речі|. Порядок|лад| усунення захисника на досудових стадіях і в суді.
Права і обов'язки захисника в різних стадіях кримінального|карного| процесу. Оплата праці захисника.
Потерпілий у кримінальному|карному| судочинстві, права і обов'язки потерпілого в окремих стадіях процесу. Заявник про злочин, його права і обов'язки. Особливості правового положення|становища| потерпілого у справах приватного і приватно-публічного обвинувачення|обвинувачення|.
Представник і законний представник потерпілого, їх процесуальне положення|становище|.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Рішення Конституційного Суду України по справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича про офіційне тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16.11.2000 // Офіційний Вісник України 2000. - № 47 від 08.12.2000 р.
· Про застосування законодавства, що забезпечує право на захист в кримінальному судочинстві: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 8.
Ухвала колегії суддів Судової палати| у|в,біля| кримінальних справах| Верховного Суду в України від 10 червня| 2003 р. // Адвокат. – 2003. - № 3. – С. 50-51 (про „фахівців у|в,біля| галузі права”).
Подання про відсторонення захисника| від участі у|в,біля| справі // Адвокат. – 2003. - №.3. – С. 43
Постанова про відмову у|в,біля| відстороненні захисника| від участі у|в,біля| справі // Адвокат. – 2003. - №.3. – С. 44
Адаменко В.Д. Советское уголовно-процессуальное представительство.- Томск, 1978.
Альперт С.А. Производство по уголовным делам, возбуждаемым по жалобе потерпевшего.- Харьков, 1976.
Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве.- К., 1998.
Гошовський  М.І., Кучинська  О.П. Потерпілий у|в,біля| кримінальному процесі України. - ДО., 1998.
Маляренко В.Т. Про сумні тенденції в розвитку| інституту захисту| в Україні // Адвокат. – 2001. - № 1-2
Присяжнюк Т.І. Правовій статус потерпілого: проблеми| та перспективи| // Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 8
Святоцький О.Д., Михеєнко М.М. Адвокатура України.– До., 1997.
Стецовский Ю.И.Уголовно-процессуальная деятельность защитника.- М., 1982.

Завдання|задача| 45. 17-річний Цвірко був затриманий у момент продажу наркотичних засобів|коштів|, відносно нього порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 307 КК|. Мати Цвірко, яку повідомили про затримання, з'явилася до слідчого і звернулася з проханням про допуск|допущення| до участі в справі|речі| як захисника її батька, який хоч і не має юридичної освіти|утворення|, але|та| володіє великим життєвим досвідом|дослідом| і зможе виконати функції захисника краще за професійного адвоката. Крім того, як пояснила матір затриманого, в сім'ї немає грошей для оплати послуг адвоката.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти відносно забезпечення участі в справі|речі| захисника?

Завдання|задача| 46. Меркулова притягнули до кримінальної|карної| відповідальності за ч.2 ст. 367 (посадова халатність). На досудовому слідстві обвинувачений від захисника відмовився і його відмова була прийнята. При попередньому розгляді справи|речі| суддя виніс постанову|постанову| про направлення|направлення| справи|речі| на додаткове розслідування у зв'язку з порушенням права обвинуваченого на захист. На думку судді, в даній справі|речі| участь захисника була обов'язкова, оскільки у|в,біля| Меркулова є|наявний| фізичний недолік|нестача| – зір на обидва ока – 0,5, що ускладнює для нього здійснення захисту самостійно.
Чи обґрунтовано рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| судді?

Завдання|задача| 47. Лазарчука притягнули до кримінальної|карної| відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху за ч. 2 ст. 286 КК|. Як захисник у даній справі був допущений адвокат Чернега, з|із| яким родичі обвинуваченого уклали договір. Під час допиту Лазарчука як обвинуваченого останній заявив, що обставини здійсненого їм наїзду на потерпілого спостерігав і адвокат Чернега, який їхав на своєму автомобілі услід за ним і після|потім| наїзду виходив зі|із| своєї машини, проте|однак|, не дочекавшись|діждавшись| приїзду міліції, уїхав|поїхав|. Чернега підтвердив, що він бачив, як відбувся наїзд, вийшов з машини, переконавшись, що присутня на місці аварії молода людина викликала мобільним телефоном міліцію і машину швидкої допомоги, він уїхав|поїхав|, оскільки дуже поспішав|квапився|. Слідчий вважає за необхідне допитати адвоката Чернегу як свідка|очевидця|.
Що повинен зробити слідчий для того, щоб допитати Чернегу як свідка|очевидця|?

Завдання|задача| 48. У місцевому суді розглядається|розглядується| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Фолевського за ч.1 ст. 121 КК| (умисне|навмисне| тяжке тілесне ушкодження). Підсудний в своїх свідченнях|показниках,показаннях| стверджував, що заподіяв|спричинив| потерпілому Рижову тілесні ушкодження, знаходячись|перебуваючи| в стані сильного душевного хвилювання, викликаного|спричиненого| тяжкою образою зі сторони потерпілого. Потерпілий показав, що він підсудного не ображав, Фолевській без жодного приводу пристав|докучив| до нього і побив. Захисник підсудного заявив в судовому слідстві|наслідку| клопотання про залучення до справи|речі| пояснень, які він, захисник, одержав|отримав| від двох громадян, знайомих потерпілого, яким той розповідав|розказував| про обставини спричинення йому тілесних ушкоджень і говорив про те, що він ображав Фолевського.
Прокурор заперечує проти|супроти| залучення цих пояснень, оскільки, на його думку, кримінально-процесуальне|кримінально-процесуальне| законодавство не передбачає прямо права захисника одержувати|отримувати| пояснення від громадян і не визначає юридичну природу таких пояснень.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти суд? Які процесуальні права захисника?

Завдання|задача| 49. Маслова притягнули до кримінальної|карної| відповідальності за ст. 118 КК| (вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). Потерпілою у даній справі слідчий визнав Боровську, дружину|жінку| загиблого в результаті|унаслідок,внаслідок| злочину Боровського. Обвинувачений заявив клопотання про скасування постанови|постанови| про визнання|зізнання| Боровської потерпілою у справі і усуненні її з|із| процесу на таких підставах. По-перше, загиблий Боровській допустив|припустився| неправомірну поведінку і тому не міг би вважатися|лічитися| потерпілим. По-друге, Боровській не була причинена шкода, оскільки її загиблий чоловік|муж| не працював, п'янствував|пиячив|, погано відносився до дружини|жінки|.
Як повинно бути задоволено клопотання?

Заняття 6.
Цивільний|громадянський| позивач, його права і обов'язки в кримінальному|карному| процесі.
Цивільний|громадянський| відповідач, його права і обов'язки.
Представники цивільного|громадянського| позивача і відповідача, їх процесуальне положення|становище|. Обставини, що виключають участь у справі|речі| представників потерпілого, цивільного|громадянського| позивача і відповідача.
Інші суб'єкти кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності, загальна|спільна| характеристика їх процесуального положення|становища|.
Обов'язки суду, прокурора, слідчого і особи|обличчя,лиця|, що проводить|виробляє,справляє| дізнання, по роз'ясненню і забезпеченню прав учасників процесу та інших суб'єктів кримінального|карного| судочинства.
Забезпечення безпеки осіб|облич,лиць|, що беруть участь в кримінальному|карному| судочинстві.
Імунітет суб'єктів кримінального|карного| процесу

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Цивільний|громадянський| кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 2003, NN 40-44, ст.356 (ст.ст. 1177, 1193).
Про забезпечення безпеки осіб|облич,лиць|, що беруть участь в кримінальному|карному| судочинстві: Закон України № 3782 від 23.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР|). – 1994. - N 11. - Ст.51
Зеленецкий В.С., Куркин Н.В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. - Х.: КримАрт, 2000. – 404 с.
Маляренко В.Т., Вернідубов І.В. Про інститут понятих| у|в,біля| кримінальному процесі України // Вісник Верховного Суду України. – 2001.– №3(25).
Шпилёв В.Н. Участники уголовного процесса.- Минск, 1970.
Удалова Л. Імунітет у|в,біля| кримінальному процесі України // Право України. – 2003. - № 7. – С. 77-80

Завдання|задача| 50. На 10-річну Свєту Егорову, що поверталася увечері з школи, був здійснений розбійний напад. Загрожуючи|погрожуючи| ножем, злочинець зняв з неї дублянку і золоті сережки. По даному факту порушено кримінальну справу.
Хто повинен бути визнаний потерпілим у даній справі? Як слід забезпечити можливість|спроможність| реалізації прав потерпілого?

Завдання|задача| 51. Сахно, працівник заводу «Південьмаш», був направлений|спрямований| в службове відрядження і одержав|отримав| аванс на витрати у відрядженні в сумі 450 грн. На вокзалі він зустрів знайомого, з|із| яким зайшов в ресторан, вони випили багато спиртного, потім вчинили|вчинили| хуліганські дії, за які Сахно був затриманий, а згодом притягнутий до кримінальної|карної| відповідальності. Завод «Південьмаш» звернувся|обернувся| до слідчого, що веде розслідування кримінальної справи відносно Сахно, із|із| заявою, в якій просив|прохав| визнати завод цивільним|громадянським| позивачем і стягнути з|із| Сахно суму не поверненого їм авансу.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти слідчий?

Завдання|задача| 52. Під час стоянки на рейді порту Марсель (Франція) на борту українського пасажирського судна було скоєне вбивство механіка судна. У скоєнні цього злочину підозрюється|підозрівається| один з членів екіпажа.
Хто, в якому порядку|ладі| має право провести розслідування даного злочину?Тема 5. Докази і доказування в кримінальному|карному| процесі
Заняття 1.
Теорія доказів |карному|як розділ науки кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права. Предмет теорії доказів.
Доказове право, поняття, значення доказового права у вирішені завдань кримінального|карного| судочинства.
Теорія пізнання як основа теорії доказів і доказового права.
Особливості пізнання в кримінальному|карному| судочинстві.
Ціль (мета)|ціль| доказування в кримінальному|карному| процесі. Питання про істину як ціль|ціль| доказування, характер|вдачу| та зміст|вміст,утримання| істини в науці кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| права.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Конституція України (ст. 62)
Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. Киев., 1984
Мухин М.И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия. – Л., 1971.
Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. – М.: «Проспект», 2000.
Строгович М. С. Избранные труды: в 3-х т. / Редкол.: В. М. Савицкий (пред.) и др.; [АН СССР, Ин-т гос-ва и права]. – М.: Наука, 1990. – т. 3 Теория судебных доказательств. – 1991. – 297 с.
Теория доказательств в советском уголовном процессе. [Ред. коллегия: докт. юрид. наук И. В. Жогин (отв. ред.) и др.]. – Изд. 2-е, испр. и доп. М.: «Юрид. лит.», 1973.
Тертишник  В.М., Слінько  С.В. Теорія доказів .- Харків, 1998.

Завдання|задача| 53. На Маркову, яка поверталася додому близько 12-ої години ночі, був здійснений напад. Двоє невідомих зняли з неї золоті прикраси|прикрашання|, відібрали сумку з|із| грошима. Після того, як нападаючі, забравши речі, пішли|вирушати|, Маркова побігла до будинку|дому,хати| і стала звати|кликати| на допомогу. Почувши її крики, з|із| будинку|дому,хати| вибігли батько і брат потерпілої, їм вдалося наздогнати і затримати одного з нападаючих. За даним фактом було порушено кримінальну справу. В ході досудового слідства|наслідку| була встановлена|установлена| особа|особистість| затриманого, ним виявився 28-річний Матвейчук.
Допитана як потерпіла Маркова показала, що на неї напали двоє, один з нападаючих – Матвейчук, загрожував|погрожував| їй ножем, зривав з неї прикраси|прикрашання|. Другий співучасник був молодше Матвейчука, він погроз не висловлював. Матвейчук на допитах стверджував, що він випадково познайомився в пивному барі з|із| хлопцем|парубком|, який назвав|накликав| себе Кирилом. Разом вони випивали, потім їм не вистачило грошей, і Кирило запропонував «дістати» гроші. Оскільки він, Матвейчук, був сильно п'яний, то не зрозумів, що Кирило мав на увазі. Тільки|лише| коли Кирило зупинив потерпілу і став їй погрожувати|погрожувати|, він зрозумів, що потрапив|попав| у «погану історію». Матвейчук наполягав|настоював| на тому, що Кирила він не знав, не знає його прізвища і місця проживання. Крім того, він категорично стверджував, що ножа ні у|в,біля| нього, ні у|в,біля| Кирила не було. Під час досудового слідства|наслідку| вживалися заходи до розшуку «Кирила», проте|однак|, результатів вони не дали і матеріали відносно нього були виділені в окреме провадження, яке було призупинене. При особистому|особовому| обшуку|в,біля| Матвейчука ніж не був виявлений, при огляді місця події|випадку| і прилеглої до нього території ніж також не був знайдений.
Кримінальна справа відносно Матвейчука за обвинуваченням|обвинуваченню| його у розбійному нападі, здійсненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 187 КК|), було направлено до суду. В результаті|унаслідок,внаслідок| дослідження доказів в судовому засіданні суддя дійшов висновку|виведення|, що факт нападу на Маркову і вилучення у|в,біля| неї золотих прикрас|прикрашань| і сумочки встановлений|установлений|. Вчинив|вчинив| даний напад Матвейчук спільно з невстановленою особою. Факт застосування|вживання| при нападі ножа і насильства, небезпечного для життя або здоров'я потерпілої або загрози|погрози| таким насильством, викликає|спричиняє| сумніви, які усунути не вдалося.
Суд постановив|постановив| вирок, яким визнав Матвейчука винним у вчиненні грабежу за попередньою змовою з невстановленою особою і визначив йому покарання|наказання|.
Оцініть правильність вироку суду. Яка ціль|ціль| доказування у кримінальному|карному| процесі? Чи досягнута ціль|ціль| доказування| у даній кримінальній справі?

Завдання|задача| 54. 17-річний Івахно і 13-річний Давидюк угнали автомашину ВАЗ-2107, що належить їх сусіду по будинку|дому,хаті| Мартинову та протягом одного дня каталися на машині, виїхали за місто, з'їхали в яр, звідки вибратися не змогли і покинули автомашину. За фактом незаконного заволодіння|захоплення| транспортним засобом порушено кримінальну справу за ст. 289 КК|. В ході розслідування були встановлені|установлені| вказані вище обставини, відносно Давидюка кримінальна справа була закрита, а відносно Івахно направлено|спрямовано| до суду. В результаті|унаслідок,внаслідок| судового розгляду суд повно і правильно встановив всі обставини вчиненого|досконалого| злочину і постановив|постановив| вирок, яким визнав Івахно винним у незаконному заволодінні|захопленні| транспортним засобом за попередньою змовою з|із| Давидюком і засудив за ч. 2 ст. 289 КК|. Міру покарання|наказання| суд призначив у вигляді 5 років позбавлення волі. На цей вирок захисник Івахно приніс апеляцію, в якій просив|прохав| перекваліфікувати дії його підзахисного на ч. 1 ст. 289 КК|. Це прохання захисник мотивував тим, що Давидюк не є|з'являється,являється| суб'єктом злочину, а співучастю відповідно до ст. 26 КК| визнається умисна|навмисна| сумісна|спільна| участь в злочині декількох суб'єктів злочину. Крім того, захисник вказав, що після|потім| скоєння злочину Івахно розкаявся в скоєному, поступив|вчинив| на роботу, готується до вступу|вступу| на заочне відділення|відокремлення| університету. Тому захисник просить|прохає| визнати, що на часу розгляду справи|речі| судом Івахно не може вважатися|лічитися| суспільно небезпечним, і на підставі ч. 4 ст. 74 КК| звільнити|визволити| його від покарання|наказання|.
Оцініть доводи захисника. Чи можна вважати|лічити|, що вироком суду встановлена|установлена| істина? Який зміст істини в кримінальному|карному| процесі?

Заняття 2.
Предмет доказування у кримінальній справі. Структура предмету доказування.
Зміст|вміст,утримання| обставин, що становлять кінцеву мету доказування.
Поняття проміжних (доказових) фактів і допоміжних фактів.
Обставини, що підлягають встановленню в окремих стадіях кримінального|карного| процесу і за окремими категоріями кримінальних справ.
Локальний предмет доказування, його значення для прийняття|прийняття,приймання| проміжних процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
КПК| України (ст.ст. 22, 64)
Кодекс Законів про працю України (ст.ст. 135, 137)
Цивільний|громадянський| Кодекс України (ст.ст. 1177, 1193 – до завдань|задач|)
Цивільний|громадянський| Кодекс Української РСР (ст.ст. 453, 454 – до завдань|задач|)
Про визначення розміру збитку|шкоди|, заподіяного|спричиненого| підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), браком|нестачею| або втратою дорогоцінних|коштовних| металів, коштовного каменя і валютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради (ВВР|). – 1995. - N 22. - ст.173 (до завдання|задачі| 54).
Порядок|лад| визначення розміру збитків від розкрадання, недоліку|нестачі|, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою|постановою| Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116 (до завдання|задачі| 54).
Про практику застосування|вживання| судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяну|спричинену| злочином, і стягнення безпідставно набутого майна: постанова|постанова| № 3 Пленуми Верховного Суду України від 31.03.89 р. (п.п. 11-13).
Про застосування|вживання| судами України кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства, що регламентує повернення справ|речей| на додаткове розслідування: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 3 від 25.03.1988 р. (з|із| вип|.) – п. 8 (дані про особу|обличчя,лице|, як елемент предмету доказування).
Про відшкодування витрат|затрат| на стаціонарне лікування особи|обличчя,лиця|, яка потерпіла від злочину, та судових витрат: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 р. № 11
Ухвала колегії судів Військової судової колегії Верховного Суду в України від 29 жовтня | 2002 р. (витяг|) // Вісник Верховного Суду України. – 2003.- № 3. – С. 24 (не встановлення характеру|вдачі| і розміру шкоди, заподіяної|спричиненої| злочином).

Завдання|задача| 55. У провадженні слідчого прокуратури знаходиться|перебуває| кримінальна справа про вбивство гр-на| Сомова. У справі як свідок|очевидець| був допитаний Мартинов, сусід потерпілого, що проживає в тому ж будинку|домі,хаті|, що і Сомов. Мартинов показав, що 10 вересня приблизно о 20 годині (день і час, коли імовірно|приблизно| було здійснене вбивство) він бачив, як з|із| квартири Сомова виходив Гребенюк. Як пояснив Мартинов, він добре знає Гребенюка, тому що|бо| той декілька років проживав в тому ж будинку|домі,хаті|, що і Мартинов, а після|потім| переїзду в інший район міста неодноразово приходив до Сомова, оскільки, як вважав|гадав| свідок|очевидець|, «у|в,біля| них були якісь спільні|спільні| справи|речі|». Мартинов розповів|розказав|, що він часто підходив|пасував,личив| до вікна своєї квартири, оскільки у дворі дома|вдома,дома| гуляв його маленький онук|онук|. З|із| вікна він і бачив, як Гребенюк виходив з|із| квартири Сомова. Гребенюк був допитаний як свідок|очевидець| і пояснив, що з|із| Сомовим у|в,біля| нього були хороші|добрі| відносини, хто вбив Сомова, він не знає. На запитання слідчого, чи був Гребенюк у|в,біля| Сомова 10 вересня, Гребенюк відповів, що 10 вересня він до Сомова не приходив, весь день провів у|в,біля| себе вдома|вдома,дома|, оскільки погано себе почував. Слідчий ознайомив Гребенюка з|із| свідченнями|показниками,показаннями| Мартинова. Гребенюк заявив, що Мартинов або помиляється, або бреше, з|із| свого вікна він взагалі не міг бачити, хто виходить з|із| квартири Сомова. Слідчий вирішив|розв'язав| перевірити свідчення|показники,показання| Мартинова і з'ясувати, чи міг Мартинов з|із| вікна бачити людину, що виходила від Сомова. Крім того, слідчий вирішив|розв'язав| допитати інших мешканців дома|вдома,дома| і встановити, чи приходив Гребенюк 10 вересня в будинок|дім,хату|, де проживав Сомов.
Чи входять обставини, які має намір встановити слідчий, в предмет доказування по даній справі?

Завдання|задача| 56. У провадженні слідчого знаходиться|перебуває| кримінальна справа, порушена за фактом розкрадання бойових запасів|припасів| за ст. 185 ч. 4, 263 ч. 1 КК| України.
Вважаючи|гадаючи|, що в справі|речі| є|наявний| достатньо|достатньо| доказів для пред'явлення обвинувачення Козлову І.І., слідчий виніс постанову|постанову| про притягнення його як обвинуваченого, вказавши: «У справі зібрані|повизбирувані| достатні докази, що дають підстави для пред'явлення обвинувачення Козлову Івану Івановичу в тому, що він повторно вчинив|вчинив| розкрадання бойових запасів|припасів| при проведенні співробітниками УМВС| України в Одеській області знищення бойових запасів|припасів| і вибухових речовин. 10 жовтня 2001 року в денний час Козлов|цапів|, знаходячись|перебуваючи| на полігоні, розташованому|схильному| біля|близько| сел|. Чабанка Одеської області, викрав 500 патронів, калібру 5,45 і толові шашки, загальною|спільною| вагою 1,5 кг, у момент доставки їх до місця утилізації. З|із| вказаними патронами і толовими шашками Козлов|цапів| скрився з місця злочину на автомобілі ВАЗ-2101 (|держ. номер 54301 ОЕ|). Викрадені патрони і толові шашки зберігав у|в,біля| себе вдома|вдома,дома|, в дитячій кімнаті. 14 вересня 2001 року вказані патрони і толові шашки були вилучені у|в,біля| Козлова співробітниками міліції».
Визначте обставини, які перед пред'явленням обвинувачення слідчий повинен був встановити і чи правильно вони встановлені слідчим?

Завдання|задача| 57. У провадженні слідчого знаходиться|перебуває| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Кленовського (19 років), Ногаєва (20 років) і Рябко (17 років) у вчинені чотирьох квартирних крадіжок (ч.3 ст. 185 КК|). Слідчим були зібрані|повизбирувані| необхідні докази, на основі яких встановлені|установлені| такі обставини:
час здійснення крадіжок (рік, місяць, число і час);
місце скоєння злочинів (точні адреси квартир, в яких були здійснені крадіжки);
спосіб вчинення крадіжок (Кленовській влізав|влазив,улазив,залазив| через вікно або кватирку в квартири першого поверху і через вікно передавав співучасникам найбільш цінні|коштовні| речі, які йому вдавалося виявити, а потім всі тікали|вирушали|);
участь у всіх чотирьох крадіжках кожного з обвинувачених, вина кожного у вигляді прямого умисел, корисливі мотиви;
характер|вдача| і розмір збитку|шкоди| (предмети, викрадені у|в,біля| кожного з потерпілих, їх вартість);
анкетні дані кожного з обвинувачених (число, місяць і рік народження, місце народження, місце проживання, рід занять), а також обставини, пом'якшуючи покарання|наказання| (відносно Рябко – його неповноліття; відносно Кленовського – важкий|тяжке| |становище|сімейний стан.
Чи всі обставини які складають предмет доказування (як кінцеву мету доказування) встановлені|установлені| (доведені) слідчим?

Завдання|задача| 58. 12 березня на громадянку Тимоненко, що поверталася пізно увечері додому, здійснено розбійний напад. Ударом кулака по голові злочинець повалив її на землю|грунт| і став виривати з|із| рук сумку. Тимоненко стала кричати, звати|кликати| на допомогу. Почувши кроки і крики людей, що побігли до неї, нападаючий кинув сумку і сховався. Тимоненко була доставлена в лікарню, де встановлено|установлено|, що у|в,біля| неї струс мозку і зламані два ребра. По даному факту слідчим міліції проводиться перевірка. У|в,біля| потерпілої були взяті пояснення про обставини нападу. Потерпіла сказала, що їй здається|видається|, що напад вчинив|вчинив| сусід по будинку|дому,хаті|, Морозов, хворий шизофренією. У|в,біля| нього, як пояснила потерпіла, бувають загострення захворювання, під час яких йому здається|видається|, що вона, Тимоненко, хоче його убити пістолетом, який носить в сумці. Сестра Морозова, разом з якою він проживає, в своїх поясненнях стверджує, що її брат, дійсно, страждає шизофренією, на початку березня відбулося загострення захворювання, і 13 березня вранці|уранці| він був госпіталізований. Увечері 12 березня, як їй здається|видається|, він з|із| будинку|дому,хати| не виходив.
березня працівниками міліції був затриманий Голуб, який зробив|вчинив| декілька розбійних нападів, причому він використовував такий же спосіб нападу, як і при нападі на Тимоненко. Факт нападу на Тимоненко він заперечував. Зовні|зовнішньо| Голуб має схожість з|із| Морозовим. Слідчий вважає за необхідне встановити, хто з двох названих|накликати| осіб|облич,лиць| нападав на Тимоненко.
Який предмет доказування у стадії порушення кримінальної справи? Чи повинен слідчий в цій стадії встановити особу|обличчя,лице|, що вчинила|вчинила| суспільно небезпечне діяння?

Завдання|задача| 59. Баранов і Шкляров обвинувачувалися у вчиненні крадіжки програмно-технічного комплексу, вартістю 83 тис. грн., з|із| приміщення|помешкання| науково-дослідного інституту. Слідством|наслідком| було встановлено|установлено|, що викрадений комп'ютерний програмно-технічний комплекс був придбаний|набутий| інститутом за 2 місяці до розкрадання за договірною ціною 83 тис. грн. Інститутом був заявлений цивільний|громадянський| позов про відшкодування збитку, заподіяного|спричиненого| злочином, на суму 83 тис. грн. Обвинувачені оспорюють|заперечують| суму збитку|шкоди|, оскільки|тому що| вважають|лічать|, що при його розрахунку повинні застосовуватися спеціальні нормативно-правові акти, що встановлюють зменшувальний коефіцієнт. На момент досудового слідства|наслідку| місцезнаходження комплексу встановлено|установлено| не було.
Чи встановлені|установлені| у справі обставини, передбачені п. 4 ст. 64 КПК|?


Заняття 3.
Поняття доказів в кримінальному|карному| процесі.
Властивості доказів.
Поняття належності |доказів.
Допустимість доказів, критерії допустимості. Питання про асиметрію| в оцінці допустимості доказів.
Джерела доказів (види доказів). Правило про «плоди отруєного дерева».
Використання як доказів даних, одержаних|отриманих| в результаті|унаслідок,внаслідок| оперативно-розшукової діяльності.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Про застосування|вживання| Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 р. – п.п. 19-20.
Про посилення судового захисту прав і свобод людини і громадянина: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.1997 р. – п.п. 3-4.
Про дотримання судами України процесуального законодавства, що регламентує судовий розгляд кримінальних справ: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.12.1985 р. – п. 4 (належність| свідчень|показників,показань| свідка|очевидця|).
Про виконання судами України законодавства і постанов|постанов| Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення|постанови| вироку: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 5 від 29.06.1990 р. – п. 1 (дотримання кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| форми).
Зажицкий В. О. О допустимости доказательств // Российская юстиция. – 1999. № 3. – С. 70.
Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999.
Сибилева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе.- К., 1990.
Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве.- М., 1995.
Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально-процесуального доказування| // Право України. – 2003. - № 7. – С. 90-93

Завдання|задача| 60. Іванов був притягнутий до кримінальної|карної| відповідальності за обвинуваченням|обвинуваченню| у вбивстві своєї дружини|жінки|. У судовому засіданні після|потім| оголошення обвинувального висновку, головуючий запитав|спитав| підсудного, чи визнає він себе винним. Іванов, що на досудовому слідстві заперечував свою вину|вину|, заявив, що він себе винним визнає, але|та| від надання свідчень суду відмовляється, оскільки|тому що| не хоче «ворушити минуле».
Оскільки в справі|речі| були|наявний| необхідні докази, суд засудив Іванова за ч.1 ст. 115 КК| і як на один з доказів заслався на визнання|зізнання| підсудним своєї вини|вини|.
Чи правомірне таке посилання|заслання|? Що є|з'являється,являється| доказом у кримінальній справі?

Завдання|задача| 61. Слідчий прокуратури прийняв до свого провадження кримінальну справу про вбивство Гаджиєва Адама. Рідний брат загиблого, Гаджиєв Керім, був визнаний у даній справі потерпілим, а допитаний| як потерпілий дав такі свідчення|показники,показання|: Гаджиєв Адам недавно|нещодавно| повернувся з|із| місць позбавлення волі, де відбував покарання|наказання| за шахрайство. Адам познайомився з|із| дівчиною, Людмилою, вони стали зустрічатися. Дізнавшись про це, батько Людмили, Михєєв, вимагав, щоб Людмила припинила знайомство з|із| Адамом, Михєєв приходив і до Адама, від нього він теж|також| вимагав перестати зустрічатися з|із| Людмилою і загрожував|погрожував|, що уб'є Адама. 15 квітня близько 18 годин Керім повернувся з роботи і коли увійшов до квартири, назустріч ньому з|із| кімнати Адама вибіг Михєєв. Керім хотів зупинити його, запитав|спитав|, що трапилося, але|та| Михєєв відштовхнув його і вибіг з|із| квартири. Тоді Керім увійшов до кімнати Адама і побачив, що Адам лежить на підлозі, на голові у|в,біля| нього рана, що кровоточить. Керім викликав|спричинив| міліцію і машину швидкої допомоги. Адам був без свідомості і незабаром помер.
Михєєв був затриманий як підозрюваний і в своїх свідченнях|показниках,показаннях| стверджував, що він, дійсно, заперечував проти|супроти| зустрічей його доньки з|із| Гаджиєвим Адамом, одного разу|одного дня| в серцях сказав, що уб'є Адама, проте|однак|, ніколи не збирався реалізувати цю загрозу|погрозу|, тим більше що останнім часом його донька сама захотіла|схотіла| припинити зустрічі з|із| Гаджиєвим. Крім того, Михєєв заявив, що у|в,біля| Адама були дуже погані відносини з|із| його братом Керімом, останній був дуже незадоволений тим, що Адам поселився|оселився| в його квартирі. 15 квітня Михєєв не працював і вранці|уранці| разом з своїм товаришем, Козловим, на машині Козлова вони поїхали за місто на рибалку, повернулися в місто приблизно в 21 час.
Козлов|цапів| був допитаний як свідок|очевидець| і підтвердив свідчення|показники,показання| Михєєва.
Допити вказаних осіб|облич,лиць| проводилися в точній відповідності з|із| кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством, в протоколах допитів|показника,показання| свідчення відбиті повно і правильно, протоколи оформлені відповідно до закону.
Чи одержані|отримані| у даній справі докази? Які властивості доказів?

Завдання|задача| 62. Розслідуючи кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвів|викликав,спричинив| загибель пішохода (ч. 2 ст. 286 КК|), слідчий допитав як свідка|очевидця| Красильникова. Красильников пояснив, що він бачив момент наїзду на пішохода і запам'ятав номер автомашини, хоча в цей час вже темніло, і знаходився|перебував| він приблизно на відстані 30 метрів від місця аварії. Слідчий вирішив|розв'язав| провести відтворення обстановки і обставин події для того, що б перевірити, чи міг свідок|очевидець| бачити номер машини в конкретних умовах. Для того, щоб точніше відтворити ці умови, слідчий одержав|отримав| довідку з|із| бюро погоди про час сходу|сходження| і заходу|заходження| сонця, температуру повітря, хмарність, опади, напрям|направлення| і силу вітру в день події|випадку|.
Чи є|з'являються,являються| відомості, що містяться|утримуються| в довідці, доказами у справі? Визначте поняття належності| доказів.

Завдання|задача| 63. За заявою Немировської порушено кримінальну справу за фактом розбійного нападу (ч. 1 ст. 186 КК|). В ході розслідування був затриманий підозрюваний Михно. Підозрюваний був пред'явлений для впізнання потерпілої, потерпіла не впізнала|упізнала,взнала,пізнала| Михно, заявила, що на неї напала інша людина. В ході досудового слідства|наслідку| слідчий зібрав|повизбирував| докази, які, на його думку, свідчили про винність|провинність| Михно. Справу|річ| було напрямлено в місцевий суд, і розглянуто|розгледіти| в судовому засіданні. Після закінчення судового слідства|наслідку| в судових дебатах прокурор стверджував, що вина|вина| Михно в здійсненні розбійного нападу доведена. Що ж до протоколу пред'явлення підозрюваного для впізнання на досудовому слідстві, то даний протокол не може розглядатися|розглядуватися| як джерело доказів, оскільки пред'явлення для пізнання проводилося без понятих, тому відомості, що містяться|утримуються| в протоколі, не володіють властивістю допустимості. Захисник підсудного Михно в своїй промові ставив питання про виправдання|захист| його підзахисного і просив|прохав| суд визнати одним з доказів, відомості, що містяться|утримуються| в протоколі пред'явлення для впізнання, хоча впізнання, дійсно, проводилося без понятих. На думку захисника, правила про допустимість доказів покликані забезпечити права обвинуваченого на використання як доказів, що свідчать про винність|провинність|, тільки|лише| таких відомостей, які одержані|отримані| в належному порядку|ладі| і можуть бути перевірені. Оскільки відомості, що містяться|утримуються| в протоколі пред'явлення для пізнання, свідчать про непричетність Михно до злочину, захисник просив|прохав| визнати їх допустимими.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен ухвалити суд з питання про визнання|зізнання| або невизнання доказами відомостей, що містяться|утримуються| в протоколі пред'явлення для впізнання? Який зміст|вміст,утримання| і значення правил про допустимість доказів?

Завдання|задача| 64. Слідчий прокуратури прийняв до свого провадження кримінальну справу за фактом вбивства групою осіб|облич,лиць| гр. Барабанової. За підозрою у причетності до даного злочину був затриманий Лютиков. При допиті його як підозрюваного слідчий повідомив, що їм встановлені|установлені| і затримані і інші співучасники| злочину, які, нібито призналися в здійсненні вбивства. Слідчий сказав, що, якщо Лютиков зізнається і дасть свідчення|показники,показання|, назве|накликатиме| співучасників і розповість|розкаже| про їх дії, то він буде звільнений|визволений| з-під варти. Під враженням слів слідчого Лютиков повністю зізнався у вчиненому|досконалому| злочині і розповів|розказав| про інших співучасників та їх роль в скоєнні злочину.
Під час судового розгляду, захисник заявив клопотання про виключення|виняток| з числа доказів свідчень|показників,показань| підозрюваного Лютикова, оскільки|тому що| вони були одержані|отримані| незаконним шляхом|колією,дорогою|, оскільки слідчий обдурив Лютикова, не момент допиту він не мав в своєму розпорядженні свідчень|показників,показань| інших співучасників. Захисник вважає|гадає|, що Лютиков обмовив себе, оскільки боявся потрапити|попасти| до слідчого ізолятора.
Дайте правову оцінку тактичному прийому, застосованому слідчим.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти суд?

Завдання|задача| 65. Розслідуючи кримінальну справу про вчинення громадянином України Кисіним замовленого|заповідного| вбивства депутата Одеської обласної ради|поради|, слідчий прокуратури Одеської області виніс постанову|постанову| про проведення обшуку в квартирі підозрюваного Кисіна, що знаходиться|перебуває| в м. Тирасполі, виконання якого доручив оперативним працівникам УБОЗ| УМВС| Одеської області. Під час обшуку, проведеного|виробленого,справленого| оперативними працівниками УБОЗ| в квартирі обвинуваченого в м. Тирасполі, був виявлений і вилучений пістолет системи Стечкіна з|із| глушником, на якому були|наявний| відбитки пальців. У справі були призначені і проведені експертизи, з|із| висновку|укладення,ув'язнення| яких вбачається, що з|із| даного пістолета був зроблений постріл, яким був убитий потерпілий, а також, що відбитки пальців на пістолеті належать обвинуваченому Кисіну. Даний речовий доказ було покладено слідчим в основу обвинувачення|обвинувачення|, пред'явленого громадянину Кисіну.
Захисник звернувся|обернувся| до прокурора зі|із| скаргою на дії слідчого, у зв'язку з порушенням їм ст. 62 Конституції України.
Оціните доводи захисника і визначите, яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти прокурор за заявленою скаргою?

Завдання|задача| 66. Пономаренко обвинувачується у вчиненні хуліганських дій і спричиненні тяжких тілесних ушкоджень Жукову (ч. 4 ст. 296 і ч. 1 ст. 121 КК|). Допитаний як обвинувачений Пономаренко заявив, що хуліганських дій він не вчиняв|скоював,чинив|, а ударив потерпілого у відповідь на образу з боку Жукова.
Як було встановлено|установлено| в ході досудового слідства|наслідку| у даній справі, Пономаренко три роки тому переніс черепно-мозкову травму, у зв'язку з чим знаходився на обліку у|в,біля| невропатолога, одержував|отримував| амбулаторне лікування, в цьому ж році лікувався стаціонарно в нейрохірургічному відділенні|відокремленні| обласної лікарні. Мати Пономаренко також лікувалася у|в,біля| психіатра.
Слідчим була призначена амбулаторна судова психолого-психіатрична експертиза, за висновку|укладенню,ув'язненню| якої Пономаренко визнаний осудним, крім того, як вказали експерти, ними не встановлено|установлено| необхідних і достатніх ознак для кваліфікації його емоційного|емоціонального| стану досліджуваного (на момент скоєння злочину) як стан афекту.
З|із| акту експертизи видно|показно|, що лікар|лікарка|-доповідач (психіатр-експерт) його не підписав, і немає даних про те, що він попереджений про кримінальну|карну| відповідальність, передбачену ст. 384 КК| України, за завідомо неправдивий висновок|укладення,ув'язнення|.
Чи може даний висновок|укладення,ув'язнення| розглядатися|розглядуватися| як джерело доказів? Які обставини справи не були встановлені слідчим?

Заняття 4.
Поняття, значення класифікації доказів.
Особисті|особові| і речові докази.
Первинні і похідні докази.
Звинувачувальні|обвинувальні| і виправдувальні докази.
Прямі і непрямі докази. Особливості доведення за допомогою доказів.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Баранник Р. Зв’язок права особини|особи| на свободу від самовикриття|, викриття| членів сім’ї чи| близьких| родичів з деякими| принципами кримінального процесу| // Право України. – 2003. - № 7. – С. 39-42.
Варфоломеева Т.В. Производные вещественные доказательства.- М., 1980.
Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе.- Воронеж, 1978.
Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе.– Волгоград, 1988.
Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. – М.: «Проспект», 2000.
Теория доказательств в советском уголовном процессе. [Ред. коллегия: докт. юрид. наук И. В. Жогин (отв. ред.) и др.]. –Изд. 2-е, испр. и доп. М.: «Юрид. лит.», 1973.
Тертишник  В.М., Слінько  С.В. Теорія доказів.- Харків, 1998.
Хмыров А.А. Косвенные доказательства.- М., 1979.
Шаламов М.П. Теория улик.– М., 1960

Завдання|задача| 67. У кримінальній справі про вбивство Адамяна були допитані свідки|очевидці|, які дали наступні|такі| свідчення|показники,показання|. Лікар|лікарка| машини швидкої допомоги, що доставив важко|тяжко| пораненого Адамяна в лікарню сказав, що Адамян знаходився|перебував| в свідомості і сказав йому, що ножове поранення йому наніс|завдав| Орабелян. Сусід Адамяна повідомив, що в його присутності Орабелян вимагав, щоб Адамян перестав зустрічатися з|із| його сестрою, і загрожував йому розправою. Мати Орабеляна показала, що того дня, коли було здійснене вбивство, і в наступні|такі| декілька днів, Орабелян знаходився|перебував| в іншому місті, куди їздив в гості до родичів
Класифікуйте вказані докази.

Завдання|задача| 68. Слідчим порушено кримінальну справу відносно Загребельного, Франчука і Самойлової за ч. 2 ст. 204 КК| (незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття|відчинення| підпільного цеху), Як свідок|очевидець| у справі був допитаний Котов, власник магазина «Таврія», який показав, що Загребельний пропонував йому взяти у|в,біля| нього для реалізації декілька ящиків шампанського, але|та| він відмовився, оскільки вважав|гадав|, що йдеться про фальсифікований товар. Свідок|очевидець| Шелестова показала, що вона знайома з|із| Самойловою і, коли вона розповіла|розказала| Самойлової, що її син має намір одружуватися. Самойлова запропонувала їй купити у|в,біля| неї шампанське за «ціною виробника». Угода не відбулась, оскільки Самойлова була затримана. При затриманні Франчука у|в,біля| нього був проведений|вироблений,справлений| особистий|особовий| обшук, під час якого вилучений мобільний телефон. Коли телефон знаходився|перебував| у|в,біля| слідчого пролунав дзвінок, слідчий відповів на нього, назвався родичем Франчука. Особа, яка говорила, назвала|накликав| себе Віктором і сказала, що гроші за поставлені для його кафе 12 ящиків шампанського він передасть через два дні. Ця розмова була записана, про що був складений протокол. Був зафіксований номер телефону Віктора.
Чи одержані|отримані| у справі докази?
Заняття 5.
Поняття процесу доказування, елементи процесу доказування.
Способи збирання і перевірки доказів.
Особливості збирання і перевірки доказів в різних стадіях процесу. Застосування|вживання| науково-технічних засобів|коштів| при збиранні і перевірці доказів.
Використання даних, одержаних|отриманих| оперативним шляхом|колією,дорогою|, в доказуванні.
Використання в кримінальній справі відомостей, одержаних|отриманих| в інших державах на підставі доручень.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України № 2135-ХІІ від 18.02.1992 року // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 1992 №2, ст.303. – ст. 8 п. 7; ст. 8 ч. 2; ст. 10 п. 2 (у редакції Законів №549-12 від 07.07.92 №246-III від 18.01.2001).
Про організаційно-правові основи боротьби з|із| організованою злочинністю: Закон України №341-XII від 30.06.1993 року // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 1993 №5, ст.358 ст. 15 п. 3
Про міліцію: Закон України №65-XII від 20.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 1991 №, ст. 20. – ст. 15 п. 6
Консульський Статут|устав| України, затверджений Указом Президента України № 127 від 04.04.94 року – ст. 28.
Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р.
Про дотримання судами України процесуального законодавства, що регламентує судовий розгляд кримінальних справ: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.12.1985 р.
Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 5 від 11.02.2005р. – п. 9 (перелік слідчих дій, що не проводяться в судовому слідстві|наслідку|).
Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М. – С. 65-67,
Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве.- К., 1980.
Доля Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Российская юстиция.- 1995.- №5.
Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. – С. 205-217.
Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация.– М., 2000.
Основы оперативно-розыскной деятельности. / Под ред. В.Б. Рушайло.– СПб., 2000.
Погорецький М.А. Судовий контроль та прокурорський| нагляд| за використанням| протоколів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України.– 2003.– №2(36).
Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе.- Саратов, 1986.

Завдання|задача| 69. Слідчим прокуратури порушено кримінальну справу за фактом розбійного нападу і вбивства Любимової. Розслідуванням встановлено|установлено|, що на Любимову був здійснений напад, в ході якого їй були заподіяні|спричинені| ножові поранення, від яких вона померла в лікарні. Під час огляду місця події|випадку| ніж не був знайдений. Як свідок|очевидець| у даній справі був допитаний Петренко, який показав, що він вночі почув крики про допомогу і вийшов зі свого будинку|дому,хати|. Він бачив, як з вулиці, звідки чулися крики, через його город пробігла людина, а вранці|уранці| він знайшов на городі, в тому місці, де пробігав невідомий, ніж із|із| слідами крові. Цей ніж Петренко приніс з|із| собою і передав його слідчому. Факт виявлення ножа і представлення|вистави,подання,представлення| його свідком|очевидцем| був відображений слідчим в протоколі допиту Петренко.
Чи мало місце в даному випадку збирання доказів? Чи виконане воно відповідно до вимог кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства?

Завдання|задача| 70. Генеральний директор комерційного банку «Авангард» Дубов звернувся|обернувся| в Управління по боротьбі з|із| організованою злочинністю обласного УВС із|із| заявою про те, що невідомі особи|обличчя,лиця| вимагають у|в,біля| нього значну суму грошей. З метою затримання вимагачів Дубову було запропоновано відправитися на обумовлену|умовлену| зустріч з|із| вимагачами, де міліцією була влаштована|улаштована| засідка. У момент передачі грошей вимагачі були затримані. Події, пов'язані із затриманням, були зняті на кіноплівку. За вказаними обставинами була порушена кримінальна справа.
Чи може бути використана кіноплівка як доказ у справі?

Завдання|задача| 71. Слідчий Зубов вирішив|розв'язав| застосувати під час допиту обвинуваченого Фесенко звукозапис. На початку допиту слідчий непомітно включив диктофон і таємно записав всі свідчення|показники,показання| обвинуваченого. По закінченню допиту, після того, як обвинувачений ознайомився з|із| протоколом допиту і підписав його, слідчий оголосив йому, що проводився|вироблявся,справлявся| звукозапис. Фесенко зажадав ознайомити його із|із| звукозаписом, і слідчий відтворив її. Прослухав|прослухує| звукозапис, обвинувачений погодився з|із| його змістом|вмістом,утриманням| і попросив залучити його до матеріалів справи|речі|. Після|потім| цього слідчий виніс постанову|постанову| про залучення фонограми до справи|речі| як речовий доказ.
Оцініть правильність дій і рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| слідчого.

Завдання|задача| 72. Слідчий прокуратури Одеської області, розслідуючи кримінальну справу про вбивство, направив|спрямував,скерував| генеральному консулу України в Республіці Туреччина|Турція| доручення про допит свідка|очевидця| вбивства – громадянина Туреччини|Турції|  Кемаля.
Генеральним консулом України було виконане доручення слідчого, а протокол допиту залучений до матеріалів кримінальної справи.
Під час судового розгляду у даній кримінальній справі, захисник підсудного заявив клопотання про виключення|виняток| свідчень|показників,показань| свідка|очевидця|  Кемаля, даних їм на досудовому слідстві, як неприпустимих|недопустимих| (одержаних|отриманих| незаконним шляхом|колією,дорогою|).
Як слід вирішити це клопотання?

Завдання|задача| 73. 18 листопада Малига був доставлений в лікарню з|із| декількома рубаними ранами. Головний лікар|лікарка| лікарні повідомив про це в міліцію. Працівник міліції|, якому була доручена| перевірка даного повідомлення|сполучення|, в лікарні відібрав пояснення у|в,біля| Малиги, який розповів|розказав|, що тілесні ушкодження йому заподіяв|спричинив| його сусід Самойленко при таких обставинах. Між Малигой і Самойленко виникла суперечка|спір| з приводу суміжного землекористування. Малига, вважаючи|лічивши|, що Самойлекно незаконно захопив частину|частку| його ділянки, прийшов до Самойленко і став вимагати, щоб той переніс свою огорожу|забір|, звільнивши|визволивши| незаконно зайняту|позичену,посісти| їм частину|частку| ділянки Малиги. Самойленко відмовлявся, тоді Малига схопив лопату і сказав, що він сам перенесе огорожу|забір|. Самойленко вирвав у|в,біля| нього з|із| рук лопату і наніс|завдав| йому гострою частиною|часткою| лопати декілька ударів. Пояснення були одержані|отримані| і від Самойленко, який підтвердив, що Малига приходив до нього домовлятися з приводу розмежування їх ділянок, вони випили багато спиртного і домовилися, що Самойленко весною переставить огорожу|забір|. Малига, який був сильно п'яний, несподівано схопив лопати і спробував викопати стовпи огорожі|забору|. Тоді він, Самойленко вирвав у|в,біля| нього з|із| рук лопату і став бити його цією лопатою. Під час операції Малига від заподіяних|спричинених| йому пошкоджень|ушкоджень| помер. За даними обставинами була порушена кримінальна справа відносно Самойленко за ч. 2 ст. 121 КК|, а потім йому було пред'явлене обвинувачення. Допитаний як обвинувачений Самойленко себе винним не визнав і показав, що Малига дійсно приходив до нього, хотів викопати огорожу|забір| для чого взяв лопату. Самойленко намагався|пробував| забрати у|в,біля| нього лопату, але|та| самого Малигу не бив, а виштовхав з двору і Малига пішов від нього з|із| лопатою. Потім Самойленко чув від когось з|із| односельців|односельчан|, що Малига, знаходячись|перебуваючи| в сильному алкогольному сп'янінні, приставав|докучав| до якихось приїжджих і ті побили його. В ході розслідування слідчий зібрав| докази, достатні, на його думку, для обґрунтування висновку|виведення| про винність|провинність| Самойленко в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень Малиге. У обвинувальному висновку слідчий як на докази послався на пояснення, одержані|отримані| у стадії порушення кримінальної справи від Малиги і від Самойленко. Що ж до свідчень|показників,показань| обвинуваченого Самойленко про те, що він не бив Малигу, то слідчий вказав, що вони не відповідають дійсності і спростовуються зібраними у справі доказами.
Чи є|з'являються,являються| пояснення, одержані|отримані| у стадії порушення кримінальної справи, джерелом доказів? Чи має право слідчий в обвинувальному висновку послатися на пояснення як на джерело доказів і відкинути дані, що містяться|утримуються| в свідченнях|показниках,показаннях| обвинуваченого?

Заняття 6.
Поняття, значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результату оцінки доказів.
Правові і фактичні підстави внутрішнього переконання. Визнання|зізнання| доказів достовірними і використання їх в мотивуванні процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.
Межі доказування і фактичний об'єм|обсяг| зібраних доказів. Достатність доказів для прийняття|прийняття,приймання| і обґрунтування окремих процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.
Особливості доказування в різних стадіях кримінального|карного| процесу.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 5 від 11.02.2005р. – п. 11 (перевірка і оцінка доказів).
Про виконання судами України законодавства і постанов|постанов| Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення|постанови| вироку: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 5 від 29.06.1990 р. – п. п.п. 9, 16 (оцінка і обґрунтування вироку), п. 11 (неприпустимість|недопустимість| виробництва під час судового слідства|наслідку| відтворення обстановки і обставин події), п. 17 (оцінка достовірності доказів).
Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание.– Воронеж, 1995.
Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве.- К., 1984.
Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве.- К., 1989 (гл.У).
Нор  В.Т. Проблемі теорії і практики судових| доказів. - Львів, 1978.
Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. – М.: «Проспект», 2000. С.
Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств.– М., 1977.
Репешко П. И. Принципы уголовного процесса в стадии судебного разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции Украины. – Николаев, 2001. – С. 62-72.
Теория доказательств в советском уголовном процессе. [Ред. коллегия: докт. юрид. наук И. В. Жогин (отв. ред.) и др.]. – Изд. 2-е, испр. и доп. М.: «Юрид. лит.», 1973.

Завдання|задача| 74. Апеляційний суд розглядає|розглядує| по першій інстанції кримінальну справу за обвинуваченням|обвинуваченню| Крохмалюка за ч.2 ст.115 КК|. Підсудний обвинувачується в тому, що, знаходячись|перебуваючи| в нетверезому стані, влаштував|улаштував| скандал, побив дружину|жінку|, а коли вона вирвалася і вибігла на двір, облив її бензином і підпалив. Звинувачення|обвинувачення| ґрунтувалося на свідченнях|показниках,показаннях| родичів потерпілої, які пояснили, що Крохмалюк систематично вживав алкоголь|пиячив|, жорстоко поводився з дружиною|жінкою|, а коли вона намагалася|пробувала| піти від нього, загрожував|погрожував| убити її. На досудовому слідстві Крохмалюк визнав себе винним. У суді ж він розповів|розказав|, що дійсно погано поводився з дружиною|жінкою|, бив її, оскільки сильно ревнував. Проте|однак| він її не вбивав. Коли дружина|жінка| після|потім| побиття вибігла на двір, вона сама облила себе бензином і підпалила. На досудовому слідстві він визнав себе винним, оскільки був приголомшений тим, що трапилось. Захисник Крохмалюка просив|прохав| перекваліфікувати його дії на ст. 120 КК| (доведення до самогубства) і послався на наявні в справі|речі| свідчення|показники,показання| лікаря|лікарки| Пименова, який пояснив, що дружина|жінка| Крохмалюка була доставлена в лікарню з|із| сильними опіками, але|та| була жива|жвава| і в свідомості і розповіла|розказала| лікарю|лікарці|, що вона сама підпалила себе, не витримавши знущань чоловіка|мужа|. Про те, що потерпіла говорила це, розповіла|розказала| в своїх свідченнях|показниках,показаннях| і сусідка по лікарняній палаті. Врятувати потерпілу не вдалося, і вона незабаром померла. Засудивши Крохмалюка за вбивство, здійснене з|із| особливою жорстокістю, суд так спростував його свідчення|показники,показання|, дані в суді: «Суд вважає|лічить| неймовірним, щоб тридцятирічна жінка, маючи першу тримісячну дитину|дитяти|, могла покінчити життя таким|настільки| болісним способом».
Оцініть приведене судом обґрунтування свого висновку|виведення| про винність|провинність| підсудного. Що таке оцінка доказів, які правила оцінки доказів?

Завдання|задача| 75. У місцевому суді розглядається|розглядується| кримінальна справа за обвинуваченням|обвинуваченню| Паночка і Комарова за ч. 2 ст. 307 КК| (незаконний збут наркотичних речовин, здійснений за попередньою змовою групою осіб|облич,лиць|). Одним з доказів, на яке посилався прокурор, були дані оперативної закупівлі наркотичних засобів|коштів|. Протокол оперативної закупівлі, яка проводилася відповідно до п.2 ч.1 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», був залучений до справи|речі|. Захисник заперечує проти|супроти| використання вказаних даних як доказів, оскільки при оперативній закупівлі не було понятих. Прокурор в репліці відзначив, що оперативна закупівля проводилася відповідно до спеціальної інструкції МВС, призначеної для службового користування. Інструкція не передбачає участі понятих при оперативній закупівлі.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти суд з вказаного питання? Чи може протокол, яким оформлено проведення оперативної дії, бути використаний як джерело доказів?

Завдання|задача| 76. У кінотеатрі «Родина» перед початком демонстрації кінофільму Литвиненко, що знаходився|перебував| в стані алкогольного сп'яніння, затіяв сварку зі|із| своєю співмешканкою|сожителькою|, Седовою, висловлювався нецензурними словами, завдав їй декількох ударів кулаком по обличчю. На зауваження громадян і адміністрації кінотеатру не реагував, чинив опір працівнику міліції, який намагався|пробував| вивести його з|із| кінотеатру. Очевидцями дій Литвиненко були приблизно 50 глядачів, що знаходилися|перебували| в кінотеатрі.
Чи є необхідність в допиті всіх очевидців події|випадку|? Якими правилами повинен керуватися слідчий, вирішуючи питання про кількість свідків|очевидців|, яких необхідно допитати у даній справі?

Завдання|задача| 77. Слідчою групою обласної прокуратури розслідується кримінальна справа про розкрадання грошових коштів з|із| муніципального фонду|фундації| підтримки молодих спортсменів. Розкрадання було здійснено шляхом оформлення стипендій спортсменам, які насправді цих стипендій не одержували|отримували|; складалися фіктивні відомості на нібито регулярно проводимі виплати. У відомостях напроти|навпроти| прізвищ спортсменів розписувався бухгалтер фонду|фундації| і деякі співробітники бухгалтерії. Одному із слідчих слідчої групи було доручено допитати спортсменів, чиї прізвища значилися у відомостях, встановити, чи одержували|отримували| вони насправді гроші, чи розписувалися у відомостях. У кожній відомості було вказано по 10-15 чоловік. Слідчий допитував по 3 - 4 людини, з|із| тих, чиї прізвища значилися у відомості. Допитані свідки|очевидці| пояснювали, що вони у відомості не розписувалися, грошей не одержували|отримували|.
У обвинувальному висновку обвинуваченим було поставлено в провину|вину| розкрадання всіх тих грошових сум, які значилися у відомостях на виплату стипендій.
Чи можна вважати|лічити|, що відносно обставин вчиненого|досконалого| розкрадання досягнуті межі доказування?

Заняття 7.
Суб'єкти процесу доказування, їх класифікація.
Обов'язок доказування, його зміст|вміст,утримання|. Суб'єкти, на яких покладений обов'язок доказування і наслідки|результату| невиконання цього обов'язку.
Презумпція невинуватості, її роль в доказуванні.
Участь в доказуванні обвинуваченого, підозрюваного, захисника, а також потерпілого, цивільного|громадянського| позивача і відповідача та їх представників.
Інші суб'єкти процесу доказування і їх роль в доказуванні.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Бекешко С.П., Матвиенко В.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе.- М., 1969.
Гриненко А. В., Кожевников Г. К., Шумилин С. Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. Х., 1999. – С. 18-29.
Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность / Под ред. В.А. Власихина. – М., 2000.
Лукашкина Т.В. Суд и прокурор как субъекты доказывания в стадии судебного разбирательства // Актуальні проблеми держави та права, Зб. наукових праць. - Вип. 10. - Одеса., 2001
Каз Ц.М. Проблемы доказывания в суде первой инстанции (цели доказывания).– Саратов, 1978.
Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела.– Воронеж, 1983.
Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. – М.: «Проспект», 2000.
Репешко П. И. Принципы уголовного процесса в стадии судебного разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции Украины. – Николаев, 2001. – С. 152-163.
Теория доказательств в советском уголовном процессе. [Ред. коллегия: докт. юрид. наук И. В. Жогин (отв. ред.) и др.]. – Изд. 2-е, испр. и доп. М.: «Юрид. лит.», 1973.


Завдання|задача| 78. Климчук і Ярошенко визнані судом винними в тому, що, працюючи: перша – завідуючою, друга продавцем магазина, вчинили|вчинили| розкрадання товарів і грошей на значну суму. Не заперечуючи факту недостачі, підсудні заявили, що розкрадань вони не здійснювали|скоювали,чинили|, а недостача, на їх думку|на їхню думку|, утворилася в результаті|унаслідок,внаслідок| їх недосвідченості в торговій|торгівельній| справі|речі| і недбалого відношення|ставлення| до роботи. Спростовувавши ці пояснення підсудних, суд послався на те, що Ярошенко працювала в торговій|торгівельній| мережі|сіті| більше п'яти років, а Климчук не могла довести, що при отриманні|здобутті| і відпустці|відпуску| товарів вона припускалася помилки.
Оцініть обґрунтування обвинувального|обвинувального| вироку.

Завдання|задача| 79. Колишньому працівнику митної служби, а нині пенсіонеру Бандюку було пред'явлене обвинувачення в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК| України. Обвинувачений своєї вини|вини| в скоєнні вказаних злочинів не визнав і вказав, що ні контрабандою кокаїну, ні відмиванням грошових коштів, одержаних|отриманих| в результаті|унаслідок,внаслідок| реалізації наркотичних засобів|коштів|, він не займався. У зв'язку з цим слідчий зажадав, щоб Бандюк пояснив, за рахунок яких коштів|коштів| (зокрема вказавши їх джерела) були придбані|набуті| їм житловий будинок в приморській зоні, автомобіль «Mersedes-500», невелика двощоглова яхта і стоянка в яхт-клубі.
Дайте правову оцінку вказаній ситуації в аспекті доказового права.

Завдання|задача| 80. Остапенко обвинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху за ч. 3 ст. 286 КК|, здійсненому за таких обставин. Проїжджаючи по приміському селищу, він перевищив швидкість, не помітив|помітив| дітей, які каталися на санках|санчатах| по узбіччю дороги, надто пізно намагався|пробував| загальмувати, коли санки|санчата| з|із| дітьми викотилися на проїжджу частину|частку| дороги. В результаті|унаслідок,внаслідок| наїзду двоє дітей загинули.
У судовому засіданні Остапенко винним себе не визнав і показав, що він не бачив дітей до тих пір, поки санки|санчата| не викотилися на дорогу в декількох метрах від його автомашини. Раніше він не міг помітити|помітити| санки|санчата| з|із| дітьми, оскільки уздовж|вздовж,уподовж| узбіччя близько|поблизу| від проїжджої частини|частки| росте|зростає| високий чагарник, і діти каталися за кущами. Потерпілі (батьки загиблих дітей) стверджували, що чагарнику край дороги немає, і тому підсудний міг і повинен був бачити санки|санчата| здалеку|здалека| і повинен був знизити|знизити| швидкість. Захисник підсудного представив|уявив| суду декілька фотографій, на яких з різних місць було зняте місце події|випадку|, причому, на деяких фотографіях були видно покажчики з|із| найменуваннями вулиць і номерів будинків|домів,хат|. Ці фотографії були зроблені самим захисником, і він просив|прохав| залучити їх до справи|речі| як докази, підтверджуючі свідчення|показники,показання| підсудного про обставини наїзду.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| з даного питання повинен прийняти суд?
У чому виражається|виказується,висловлюється| участь захисника в доказуванні?

Завдання|задача| 81. У місцевому суді розглядається|розглядується| кримінальна справа по обвинуваченню|обвинуваченню| Коноплиной за ч. 2 ст. 191 КК|. В кінці|у кінці,наприкінці| судового слідства|наслідку| суддя відповідно до ст. 317 КПК| опитав учасників судового розгляду, чи бажають|воліють| вони доповнити судове слідство|наслідок|, чи вважають|лічать| можливим закінчити судове слідство|наслідок| і перейти до судових дебатів. Прокурор вважає|гадає|, що всі необхідні докази у справі зібрані|повизбирувані| і досліджені в судовому засіданні і судове слідство|наслідок| може бути закінчено. Захисник підсудної заявив, що судове слідство|наслідок| може бути закінчено, хоча доказів, достатніх для визнання|зізнання| підсудної винною, недостатньо. На думку захисника, вичерпані всі можливості|спроможності| отримання|здобуття| нових доказів, і він має намір поставити питання про виправдання|захист| його підзахисної за не доведенням її вини.
Суддя вважає|лічить|, що зібраних на досудовому і судовому слідстві доказів недостатньо для категоричного висновку|виведення| про винність|провинність| або невинуватість підсудної, у справі потрібно було б призначити і провести повторні судово-бухгалтерську і почеркознавську експертизи, викликати|спричинити| і допитати декілька свідків|очевидців|.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен (або може) прийняти суд?
Чи покладений на суд у стадії судового розгляду обов'язок доказування?

Завдання|задача| 82. Алімов вироком суду засуджений|осуджений| за ч. 1 ст. 152 КК| України. На цей вирок засуджений|осуджений| приніс апеляційну скаргу. До дня розгляду справи|речі| в апеляційному порядку|ладі| в апеляційний суд поступила|вчинила| заява потерпілої з|із| проханням про закриття справи|речі|. Потерпіла писала в своїй заяві, що вона обмовила Алімова, маючи намір таким чином примусити|заставити| його одружитися.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен ухвалити суд апеляційної інстанції у зв'язку із заявою потерпілої?
Якщо вказану заяву буде подано під час розгляду справи|речі| у порядку|ладі| касаційного провадження, чи зміниться правова ситуація і рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| суду касаційної інстанції?
Які особливості доказування в стадіях апеляційного і касаційного провадження?
Заняття 8.
Поняття джерел доказів (видів доказів).
Свідчення|показники,показання| свідка|очевидця| як джерело доказів, їх предмет і значення. Особи, які можуть бути допитані як свідки|очевидці|. Імунітет свідка|очевидця|. Права, обов'язки, відповідальність, гарантії прав свідків|очевидців| у зв'язку з наданням свідчень. Чинники|фактори|, що впливають на достовірність свідчень|показників,показань| свідків|очевидців|. Отримання|здобуття|, перевірка і оцінка свідчень|показників,показань| свідків|очевидців|.
Свідчення|показники,показання| потерпілого, їх предмет, значення. Права, обов'язки, відповідальність потерпілого у зв'язку з наданням їм свідчень|показників,показань|. Збирання, перевірка і оцінка свідчень|показників,показань| потерпілого.
Свідчення|показники,показання| підозрюваного, їх предмет, види, значення. Особливості оцінки.
Свідчення|показники,показання| обвинуваченого, їх предмет, види, доказове значення. Особливості оцінки.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України N 776/97-ВР від 23.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 1998, N 20, ст.99 - ст. 14 (охорона відомостей про особисте|особове| життя громадян).
Про застосування|вживання| Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 р. – п. 20 (право на відмову від надання свідчень).
Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.12.1985 р. – п. 12 (джерела доказів), п. 16 (поняття фахівця|спеціаліста|).
Калашникова Н.И. Гарантии прав свидетеля, эксперта, переводчика, понятого в советском уголовном процессе.- М., 1966.
Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. – М.: «Проспект», 2000.
Сівочек С.  Аналіз поняття| доказу| в кримінальному процесі України // Право України. – 2001. № 9. – С. 76-78.
Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе.- М., 1975.
Соловьёв А.В. Допрос свидетеля и потерпевшего.- М., 1974.
Стахівський С. Проблемі імунітету свідків у|в,біля| кримінально-процесуальному законодавстві//Право України.– 1996.- №9.
Теория доказательств в советском уголовном процессе. [Ред. коллегия: докт. юрид. наук И. В. Жогин (отв. ред.) и др.]. – Изд. 2-е, испр. и доп. М.: «Юрид. лит.», 1973.
Якуб М.Л. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе.- М., 1963.
Якуб М.Л. Показания свидетелей и потерпевших.- М., 1968.

Завдання|задача| 83. Горбатюку пред'явлене обвинувачення|обвинувачення| в здійсненні 25 травня на автостанції відкритого|відчиненого| викрадання|викрадення| майна (ч.1 ст. 186 КК|). Запобіжним заходом відносно нього була обрана підписка про невиїзд. У провадженні слідчого, який вів справу|річ| відносно Горбатюка, знаходилася|перебувала| інша кримінальна справа, порушена за фактом здійснення 15 червня грабежу на тій самій автостанції. Обставини грабежу, вчиненого|досконалого| 15 червня, про яких розповів|розказав| потерпілий, нагадували ті обставини, при яких вчинив|вчинив| свої злочинні дії Горбатюк, прикмети грабіжника також співпадали|збігалися| з|із| прикметами зовнішності Горбатюка.
При допиті Горбатюка як обвинуваченого за фактом грабежу, що мав місце 25 травня, слідчий поставив йому питання про те, де він знаходився|перебував| 15 червня в 18 годин (час здійснення другого грабежу). Горбатюк пояснив, що в цей час він розмовляв зі|із| своїм захисником, адвокатом Волчанським. Далі він розповів|розказав|, що прийшов в приміщення|помешкання| юридичної консультації до адвоката, той збирався йти|вирушати|, і вони разом вийшли з консультації, продовжуючи бесіду з питань, пов'язаних із захистом. Бесіда їх тривала хвилин 20, приблизно від 18 годин до 18 годин 20 хвилин, після чого адвокат поїхав|поїхав|, а Горбатюк пішов додому. Відбувалося|походило| це в районі міста, що знаходиться|перебуває| на значній відстані від автостанції. Слідчий запитав|спитав|, чи може хто-небудь|абихто| підтвердити дані обставини. Горбатюк заявив, що єдиним свідком|очевидцем| перебування його у вказаному місці є|з'являється,являється| його захисник, і попросив допитати адвоката Волчанського як свідка|очевидця| за вказаними обставинами.
Чи може бути задоволено таке клопотання? Які особи|обличчя,лиця| не можуть бути допитані як свідки|очевидці|?

Завдання|задача| 84. У проваджені слідчого міліції знаходиться|перебуває| кримінальна справа по обвинуваченню|обвинуваченню| групи підлітків в крадіжках. Для допиту як свідка|очевидця| слідчий викликав|спричинив| тітку неповнолітнього обвинуваченого Куликова – Лосеву. Слідчий запропонував їй дати свідчення|показники,показання| про круг|коло| знайомих і родичів її племінника – Куликова, а також про те, де він знаходився|перебував| в день крадіжки, і кому належать чотири монітори до комп'ютерів і два процесорні блоки, виявлені під час обшуку в її квартирі. Лосева, пославшись на ст. 69-1 КПК| України, відмовилася давати свідчення з питань слідчого. Свою відмову вона мотивувала тим, що у|в,біля| Куликова інших родичів немає, виховала його вона сама, тому він для неї як син. Крім того, Лосева пояснила, що вона більше двох тижнів знаходилася|перебувала| в закордонному відряджені| і лише в день допиту повернулася з нього, тому їй невідомо звідки з'явилися|появилися| в її квартирі монітори і процесорні блоки.
Чи обґрунтована відмова свідка|очевидця| від надання свідчень на положеннях|становищах| чинного кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| законодавства?

Завдання|задача| 85. Прокопенко з|із| важкими|тяжкими| ножовими пораненнями був доставлений в лікарню машиною швидкої допомоги. Під час операції він помер|вмер|. За фактом спричинення йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели|викликали,спричинили| до смерті, порушено кримінальну справу. Слідчий допитав як свідка|очевидця| лікаря|лікарку| Медведєва, який приймав пораненого Прокопенко. Медведєв показав, що, коли Прокопенко привезла машина швидкої допомоги, поранений був без свідомості і під час операції помер|вмер|. Доставлений він був в лікарню лікарем| швидкої допомоги Сергєєвим, з|із| яким Медведєв добре знайом. Сергєєв розповів|розказав| Медведєву, що їх машину швидкої допомоги викликали|спричинили| до ресторану «Південний», в залі якого знаходився|перебував| Прокопенко. Прокопенко був в свідомості, просив|прохав| надати йому допомогу і сказав, що ножові поранення йому заподіяв|спричинив| його знайомий, син власника ресторану, Кеосаян. Слідчий викликав|спричинив| і допитав як свідка|очевидця| лікаря|лікарку| швидкої допомоги Сергєєва, який заявив, що пораненого Прокопенко вони забрали з вулиці біля ресторану «Південний», поранений був без свідомості і нічого йому не говорив.
Чи можуть бути використані як докази свідчення|показника,показання| лікаря|лікарки| Медведєва?

Завдання|задача| 86. В ході розслідування кримінальної справи за фактом розбійного нападу слідчий одержав|отримав| докази про скоєння цього злочину Кисельовим, Самсоновим і Драненко. Кисельова і Самсонова притягали до кримінальної|карної| відповідальності, відносно Драненко матеріали були виділені в окреме провадження, оскільки|тому що| він від слідства|наслідку| сховався. Кисельов і Самсонов були судом засуджені|осуджені| за розбійний напад. Після|потім| цього був виявлений і затриманий Драненко, розслідування у його справі було закінчено і справа|річ| направлена|спрямована| до суду. У судовому засіданні виникла необхідність в допиті Кисельова і Самсонова, оскільки Драненко висловлював|викладав| обставини скоєного |досконалого| злочину істотно|суттєво| інакше, ніж Кисельов і Самсонов під час розгляду їх справи|речі|.
У якій якості суд повинен буде допитати Самонова і Кисельова?

Завдання|задача| 87. У барі «Блек» відбулася бійка між неповнолітніми Соколовим, 16 років, Драчом, 15 років, і Івановим. Під час бійки Іванову було нанесене|завдане| ножове поранення в шию, від якого він через три дні помер|вмер| в лікарні. За фактом спричинення Іванову тяжких тілесних ушкоджень, що потягли|викликали,спричинили| смерть, порушено кримінальну справу, Соколов і Драч притягнуті|приваблені,залучені,притягати| як обвинувачені. Дізнавшись|упізнавши,взнавши,пізнавши| від обвинуваченого Соколова, що його мати хвора, і найближчим часом|ближчим часом| з'явитися для допиту як свідок|очевидець| не зможе, слідчий не став викликати|спричиняти| її повісткою, а подзвонив їй додому і запропонував провести допит по телефону, проти|супроти| чого Соколова не заперечувала. Слідчий роз'яснив|роз'ясняв| Соколової права і обов'язку свідка|очевидця|, попередив про відповідальність за завідомо помилкові свідчення|показники,показання| і за відмову від надання свідчень, а потім поставив питання про розвиток сина, стан його здоров'я, характер|вдачу| і умови виховання і про взаємостосунки з|із| Івановим. За наслідками|за результатами| такого допиту слідчий склав протокол, який був доставлений Соколової додому студентом, який проходив|минав,спливав| практику в міліції. Мати неповнолітнього обвинуваченого Соколова ознайомилася з|із| протоколом і підписала його.
Чи можна визнати фактичні дані, одержані|отримані| під час допиту матері Соколова, допустимими доказами?

Завдання|задача| 88. В ході розслідування кримінальної справи за фактами розкрадання грошей з|із| комерційних банків м. Одеси до кримінальної|карної| відповідальності була притягнута нотаріус Купріна. Розкрадання вона здійснювала|скоювала,чинила| шляхом фальсифікації|підлогу|. Для участі в допиті обвинуваченої як фахівець|спеціаліст| був запрошений головний бухгалтер комерційного банку «Одеса-банк». В процесі допиту обвинуваченої було запропоновано розповісти|розказати|, яким способом здійснювалися|скоювалися,чинилися| розкрадання грошей. Головний бухгалтер банку, що уважно слухав свідчення|показники,показання| Купріної, зробив їй зауваження, що вона вводить|запроваджує| слідство|наслідок| в оману, оскільки описуваним способом гроші померлого не можуть бути видані одержувачу ні в одному комерційному банку України.
Чи можуть фахівці|спеціалісти| притягуватися до участі в допиті?
Яка роль фахівців|спеціалістів| в отриманні|здобутті| свідчень|показників,показань| від свідків|очевидців|, підозрюваних, обвинувачених.

Завдання|задача| 89. Гр. Шпак звернувся|обернувся| в міліцію із|із| заявою про здійснення у|в,біля| нього крадіжки цінних|коштовних| речей з|із| квартири, у зв'язку з чим була порушена кримінальна справа. Шпак висловив припущення|гадку|, що крадіжку міг вчинити|вчинити| Милославській, котрий якийсь час зустрічався з|із| його донькою і бував у|в,біля| них вдома|вдома,дома|. Сусіди Милославського показали, що в день, коли була здійснена крадіжка, вони бачили Милославського, що виходив з|із| під'їзду з|із| великим згортком. Крім того, за даними кримінального обліку|урахування|, Милославській раніше двічі засуджувався за здійснення квартирних крадіжок. Слідчий викликав|спричинив| в міліцію Милославського і роз'яснив|роз'ясняв| йому, що відносно нього висловлені підозри|підозріння| про здійснення їм квартирної крадіжки. Після|потім| цього слідчий допитав Милославського як підозрюваного.
Чи правильні дії слідчого?
Які особи|обличчя,лиця| можуть бути допитані як підозрювані?

Завдання|задача| 90. У міліцію звернулася|обернулася| гр. Ілішевіч із|із| заявою про те, що чоловік|муж| побив її під час сварки. В ході перевірки цієї заяви слідчий дійшов висновку|виведення| про те, що є|наявний| підстави|основи,заснування| для порушення кримінальної справи про спричинення заявниці тяжких тілесних ушкоджень під час сварки, викликаної|спричиненої| неправомірної поведінкою потерпілою. Слідчий виніс постанову|постанову| про порушення кримінальної справи відносно Ілішевіча за ст. 123 КК| (умисне|навмисне| тяжке тілесне ушкодження, заподіяне|спричинене| в стані сильного душевного хвилювання). Потім слідчий викликав|спричинив| Ілішевіча і допитав його як підозрюваного.
Чи правомірний такий допит?
Заняття 9.
Висновок|укладення,ув'язнення| експерта, предмет, значення, особливості оцінки. Підстави для призначення експертизи. Обов'язкове призначення експертизи. Види експертиз. Підстави призначення додаткової, повторної, комплексної і комісійної експертизи. Особи, яким може бути доручено проведення експертизи. Проведення експертизи в експертних установах. Права, обов'язки, відповідальність експерта. Підстави і порядок|лад| відводу експерта. Перевірка і оцінка висновку|укладення,ув'язнення| експерта.
Речові докази, поняття, види, порядок|лад| залучення до справи|речі|, особливості оцінки. Вирішення питання про речові докази при вирішенні кримінальної справи.
Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів, їх перевірка і оцінка. Процесуальні гарантії повноти і достовірності відображених в них відомостей.
Протоколи з|із| відповідними додатками|застосуваннями|, складеними уповноваженими органами за наслідками|за результатами| оперативно-розшукових заходів.
Документи як джерела доказів. Відмінність|відзнака| документа - самостійного джерела доказів від документа - речового доказу. Збирання, перевірка і оцінка документів.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Ст. 32, Розділ 5 КПК| України.
Про судову експертизу: Закон України №038-XII від 25.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 1994 №8, ст.232.
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України № 2135-ХІІ від 18.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 1992 №2, ст.303. – ст. 8 п. 7; ст. 8 ч. 2; ст. 10 п. 2 (у редакції Законів №549-12 від 07.07.92 №246-III від 18.01.2001).
Про організаційно-правові основи боротьби з|із| організованою злочинністю: Закон України від №341-XII від 30.06.1993 р. //Відомості Верховної Ради (ВВР|), 1993 №5, ст.358 ст. 15 п. 3.
Про судову експертизу у кримінальних і цивільних справах: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30.05.97 р.
Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регулює судовий розгляд кримінальних справ: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України №1 від 27.12.85 - п. 16 (розмежування понять експерта і фахівця|спеціаліста|).
Про судову практику в справах про знищення і пошкодження|ушкодження| державного або колективного майна шляхом підпалу або внаслідок|внаслідок| порушення встановлених|установлених| законодавством вимог пожежної безпеки: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 4 від 02.07.76 р. - п. 2 (призначення експертизи).
Про судову практику по застосуванню|вживанню| примусових заходів медичного характеру|вдачі|: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 2 від 19.03.82 р. - п. 7 (призначення експертизи, повторна і додаткова експертиза).
Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 7 від 03.06.2005р. – п. 3.
Про судову практику у справах, пов'язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 6 від 10.10.82 р. - п. 2 (призначення експертизи).
Про практику застосування|вживання| судами України законодавства у справах про транспортні злочини: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.12.82 р. - п. 4, 14 (призначення експертизи по даній категорії злочинів).
Про судову практику у справах про корисливі злочини проти|супроти| приватної власності: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України №2 від 25.12.92 - п. 27 (призначення експертизи по даній категорії злочинів).
Про судову практику у справах про злочини проти|супроти| життя і здоров'я людини: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № від 01.04.94 р. - п. 27 (призначення експертизи по даній категорії злочинів).
Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова|постанова| Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.2003р. - п. 27 (призначення експертизи по даній категорії злочинів).
Копьева А.Н. Документы как доказательства в советском уголовном процессе.- Иркутск, 1973.
Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе.- М., 1983.
Ляш А.А. Вещественные доказательства в досудебных стадиях уголовного процесса.- К., 1991.
Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. – М.: «Проспект», 2000.
Пинхасов Б.И. Использование документов в доказывании.- Ташкент, 1977.
Прокофьев Ю.Н. Понятие и сущность документов как доказательства в советском уголовном процессе.- Иркутск, 1987.
Селиванов Н.А. Вещественные доказательства.- М., 1971.
Тагаев Н.Н. Судебно-медицинская экспертиза в уголовном и гражданском судопроизводстве.- Харьков, 1998.
Теория доказательств в советском уголовном процессе. [Ред. коллегия: докт. юрид. наук И. В. Жогин (отв. ред.) и др.]. – Изд. 2-е, испр. и доп. М.: «Юрид. лит.», 1973.
Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение.- М., 1979.
Эйсман А.А. Заключение эксперта: структура и научное обоснование.- М., 1967.
Экспертизы в судебной практике: Учеб. пособие /Кол. авторов.- К., 1987.

Судова практика:
Показания ревизора по поводу обстоятельств, изложенных в акте ревизии, не могут заменить заключение экспертизы, а сам ревизор не может быть экспертом по данному делу. См. Опред. СК ВС Украины от 01.02.1962 г. по делу Р. // Радянське право. – 1962. - № 6. –С. 113.
Мнение сведущего лица, высказанное без учета доказательств, содержащихся в уголовном деле, не может быть принято кассационной инстанцией в качестве заключения эксперта. См. Опред. СК ВС Украины от 26.02.1967 г. по делу М. // Радянське право. – 1967. - № 11. – С. 105.
Отсутствие в заключении эксперта-психиатра научного обоснования поведения исследуемого, делает такое заключение немотивированным, а приговор, в основу которого оно положено – необоснованным. См. Опред. СК ВС Украины от 27.03.1969 г. по делу Р. // Радянське право. – 1969. - № 5. – С. 103.
Для проверки заключения эксперта, его вызов в судебное заседание, при наличии ходатайства об этом одного из участников процесса, является обязательным. См. Опред. СК ВС Украины от 15.09.1970 г. по делу Г. // Радянське право. – 1971. - № 2. – С. 106.
Заключение повторной судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести телесных повреждений не может быть признано обоснованным, если в нем не указано, почему вывод имеющегося в деле экспертного заключения является ошибочным.
Оценивая заключения первоначальной и повторной судебно-медицинской экспертиз о степени тяжести телесных повреждений, суд обязан мотивировать, почему он принимает во внимание одно заключение и отвергает другое. См. Пост. през. облсуда от 09.08.1973 г. по делу И. // Радянське право. – 1974. - № 1. – С. 107.
Назначение экспертом лица, работающего в ведомстве, где произошел несчастный случай, могут служить основанием для сомнения в правильности выводов проведенной им экспертизы. См. Опред. СК ВС Украины от 30.02.1994 г. по делу И. //Практика судов Украины по уголовным делам. – К, 1996 г. – С. 218.

Завдання|задача| 91. Шаульський визнаний винним в тому, що, працюючи старшим бухгалтером, зловживаючи своїм службовим становищем|становищем|, після|потім| здачі грошей в банк в копіях квитанції приписав перед сумою, позначеною цифрами, одиницю, а після|потім| суми, позначеним прописом, слово «надцать|», і, таким чином, здавши|склавши| в банк 3135 грн|.. відзвітував в здачі 13135 грн., привласнивши 10 тис. грн. У вироку суд заслався на висновок|укладення,ув'язнення| експерта, даний їм на досудовому слідстві і в судовому засіданні, як на доказ, підтверджуючий вину|провинність| Шаульського.
Проводячи експертизу в період досудового слідства|наслідку|, експерт дійшов таких висновків|виведень|:
«Весь текст квитанції, без дописок|дописувань|, виконаний Шаульськім. Що ж до цифри «1» і слова «надцать|», то ці приписки виконані, ймовірно|певно,мабуть|, Шаульськім».
У судовому засіданні експерт зробив наступний|слідуючий| висновок|укладення,ув'язнення|:
«Дані первинної експертизи підтверджую. Записи про здачу грошей в комерційний банк в квитанції виконані Шаульським. Припустимий висновок|укладення,ув'язнення| про виконання Шаульським і приписок до квитанції (цифри «1» і слова «надцать|») був зроблений з|із| найбільшою вірогідністю|ймовірністю| з причини неможливості остаточно виключити імітацію почерку Шаульського іншою особою|обличчям,лицем|.
На підставі дослідження всіх обставин справи|речі| встановлено|установлено|, що підробка|підроблення| квитанції іншою особою|обличчям,лицем| виключається, оскільки  Шаульський сам виписував квитанції, виконуючи розрахунки платежів, в кожному|поодиноких| випадку, і кожний з виконаних їм розрахунків, які складають необхідний елемент діловодства і звітності, не міг бути безперешкодно вилучений якою-небудь сторонньою особою|обличчям,лицем|.
З|із| обставин справи|речі| вбачається|показно|, що одна і та ж операція (звітність перед банком, ДПІ, касою) не могла бути проведена|вироблена,справлена| різними особами|обличчями,лицями|, що виключає можливість|спроможність| виконання розрахунків ким-небудь|будь-ким|, окрім|крім| Шаульського. На підставі викладеного вважаю за можливе дійти висновку|виведення|, що підроблені|підробні| розрахунки виконані Шаульським».
Оцініть вказані висновки|укладення,ув'язнення| експерта.

Завдання|задача| 92. Бобрицький затриманий за підозрою в зґвалтуванні і вбивстві Самсонової. Допитаний як підозрюваний Бобрицький заявив, що він злочинів не скоював, Самсонову не знає і ніколи її не бачив. При обшуку в квартирі підозрюваного були виявлені і вилучені фотокартки, на яких Бобрицький був знятий разом з Самсоновою, а також два листа, із|із| змісту|вмісту,утримання| яких можна було зробити висновок|виведення|, що вони написані Самсонової на ім'я Бобрицького.
У якій якості можуть бути залучені до справи|речі| фотокартки і листи, яке їх доказове значення?

Завдання|задача| 93. У міліцію звернувся|обернувся| керівник фірми «Весна» із|із| заявою про те, що в декількох прокатних пунктах цієї фірми гр. Григор’єв одержав|отримав| ряд|лаву,низку| цінних|коштовних| речей, які тривалий час не повертає. Працівники фірми намагалися|пробували| знайти Григор’єва, проте|однак|, виявилось, що за вказаною їм адресою він не проживає, на заводі «Полімер» (звідки він представив|уявив| довідку) не працює. До заяви були додані копії квитанцій, по яким Григор’єв одержував|отримував| речі, і довідки про його роботу на заводі «Полімер».
Була порушена кримінальна справа про шахрайство, в ході розслідування якої встановлено|установлено| наступне|слідуюче|: Храповенко викрав паспорт Григор’єва, а також чисті бланки заводу «Полімер». На цих бланках він написав довідку про роботу Григор’єва на заводі «Полімер». Пред'являючи паспорт Григор’єва і виготовлені їм довідки, Храповенко одержав|отримав| в прокатних пунктах речі, які потім продав. При обшуку в квартирі Храповенко були виявлені чисті бланки заводу «Полімер», паспорт на ім'я Григор’єва, паспорт на ім'я Храповенко, квитанції, по яким Храповенко одержав|отримав| речі в прокатних пунктах.
У якості чого повинні бути залучені до кримінальної справи копії квитанцій і довідки на ім'я Григор’єва про роботу на заводі «Полімер», одержані|отримані| разом із заявою фірми «Весна»; паспорти на ім'я Григор’єва і Храповенко; квитанції про отримання|здобуття| речей в прокатних пунктах; бланки заводу «Полімер», виявлені при обшуку в квартирі Храповенко?
Який порядок|лад| залучення цих предметів до кримінальної справи?

Завдання|задача| 94. Група випускників коледжу зібралася на вечірку у зв'язку із закінченням навчання. Один з учасників вечірки приніс з|із| собою відеокамеру і вирішив|розв'язав|, не повідомляючи про це своїм товаришам, записати те, що відбувається|походить|, заховавши камеру за квітковим вазоном. Під час вечірки між Мамонтовим і Зинов’євим виникла сварка, що перейшла в бійку. У бійці взяли участь і деякі з присутніх. У цій бійці Мамонтову було заподіяно|спричинено| ножем смертельне поранення. По даній справі була порушена кримінальна справа. Під час сварки і бійки відеокамера була включена і здійснювався запис на відеокасету.
Чи можна залучити до кримінальної справи цю касету (якщо можна – то в якості чого)?

Завдання|задача| 95. Вироком суду Алтаєв і Ким засуджені|осуджені| за ст. 149 КК |. На цей вирок прокурор приніс апеляцію, в якій ставив питання про відміну вироку у зв'язку з допущеним судом порушенням закону, яке полягає|виказалося,висловилося| в тому, що протокол судового засідання написаний головуючим у справі. І хоча протокол підписаний і секретарем судового засідання, це, на думку прокурора, позбавляє його доказової сили.
Дайте оцінку доводам прокурора.

Завдання|задача| 96. При розслідуванні кримінальної справи по обвинуваченню|обвинуваченню| Петренко в зловживанні службовим положенням|становищем| і посадовій фальсифікації|підлогу| у розпорядженні слідчого опинилися документи, в яких були|наявний| підробки|підроблення|. На допиті обвинувачений Петренко визнав себе винним і показав, що підробки|підроблення| виконані його рукою. Враховуючи це визнання|зізнання| обвинуваченого, а також ту обставину, що для встановлення фактів підробок|підроблень| не вимагається обов'язкового проведення експертизи, слідчий вирішив|розв'язав| експертизу не призначати. Крім того, слідчий протягом достатньо|досить| тривалого часу працював експертом в криміналістичній лабораторії і сам дійшов висновку|виведення| про те, що зміни в документах (підробки|підроблення|) виконані обвинуваченим.
Чи правильне рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| слідчого?
Які підстави призначення експертизи в кримінальному|карному| процесі?


Тема 7. Заходи процесуального примусу|примусу,силування|
Заняття 1.
Примус|примус,силування| і переконання в механізмі кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| регулювання.
Поняття, види заходів кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| примусу|примусу,силування|.
Поняття, цілі і значення запобіжних заходів в кримінальному|карному| процесі. Види запобіжних заходів.
Підстави застосування|вживання| запобіжних заходів і обставини, що враховуються при обранні запобіжних заходів.
Особливості обрання запобіжних заходів відносно неповнолітніх обвинувачених і підозрюваних.
Суб'єкти, уповноважені застосовувати (обирати, відміняти|скасовувати|, змінювати|зраджувати|) запобіжні заходи.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про відповідність Конституції України (конституційності) положення|становища| статті 150 Кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| кодексу України стосовно|тягар| тяжкості злочину (справа|річ| про врахування|урахування| тяжкості|тягаря| злочину при застосуванні|вживанні| запобіжного заходу) від 08.07.2003 // Офіційний Вісник України. – 2003. - № 29. - ст. 1486.
Рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень|становищ| частин|часток| першої, третьої статті 80 Конституції України, частини|частки| першої статті 26, частин|часток| першої, другої, третьої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" і за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ|речей| України про офіційне тлумачення положення|становища| частини|частки| третьої статті 80 Конституції України про затримання народного депутата України (справа|річ| про гарантії депутатської недоторканності|недоторканості|) 26.06.2003 р. Справа|річ| N 1-15/2003 // Офіційний Вісник України 2003. - № 28. - ст. 1381; Урядовій кур'єр. – 2003. - №129. - 16.07.2003
Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе.- М. 1989.
Дубинский А.Я., Сербулов А.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе.- К., 1980.
Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность.- Казань, 1981.
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение.- Воронеж, 1975.
Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве.- Саратов, 1978.
Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве.- Красноярск, 1985.
Ахпанов А.Н. Меры процессуального принуждения: социальная ценность, теория и практика применения.– Караганда, 1989.
Галаган В.І. Застосування деяких заходів процесуального примусу у світлі додержання конституційних прав і свобод людини // Вісник Верховного Суду України.– 2002.– №1(29).

Завдання|задача| 97. Розглянувши|розгледівши| подання слідчого (узгоджене|погоджене| з|із| прокурором) про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття|укладення,ув'язнення| під варту відносно Ступова, обвинуваченого за ч. 2 ст. 186 КК|, суддя відмовив у взятті його під варту і обрав до нього підписку про невиїзд. На це рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| прокурор подав апеляцію. Апеляційний суд, розглянувши|розгледівши| доводи прокурора, дійшов висновку|виведення| про те, що відмова в обранні до Ступова взяття|укладення,ув'язнення| під варту не обґрунтована.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти апеляційний суд?


Заняття 2.

Затримання особи|обличчя,лиця|, підозрюваної в скоєнні злочину, процесуальна природа затримання. Співвідношення адміністративного і кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| затримання.
Підстави, умови, мотиви, порядок|лад| і строки затримання підозрюваного. Гарантії законності і обґрунтованості затримання. Оскарження рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| про затримання.
Підстави і порядок|лад| застосування|вживання| як запобіжного заходу взяття|укладення,ув'язнення| під варту. Гарантії законності і обґрунтованості застосування|вживання| даного запобіжного заходу. Права і обов'язки прокурора при вирішенні питання про арешт підозрюваного або обвинуваченого.
Подання органу дізнання, слідчого або прокурора про арешт, порядок|лад| його розгляду суддею. Затримання особи|обличчя,лиця| у зв'язку з вирішенням питання про його арешт. Оскарження рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| судді про відмову в арешті підозрюваного або обвинуваченого.
Строки тримання під вартою, порядок|ладом| їх продовження.
Привілеї|привілегії| та імунітети відносно арешту і затримання. Заходи піклування про дітей і охорона майна осіб|облич,лиць|, які тримаються|ув'язнених| під вартою.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Про попереднє ув’язнення: Закон України N 3352-XII от 30.06.1993 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 35, ст.360 (Зі змінами, внесеними Законами N 312-XIV от 11.12.98; ВВР, 1999, N 4, ст. 35 N 2537-III от 21.06.2001)
Про статус народного депутата України: Закон України N 2790-XII 17.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 1993, N 3, ст. 17 (ст.ст. 27, 34).
Про статус суддів: Закон України N 2862-XII від 15.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР|), 1993, N 8, ст.56 (ст.ст. 12, 38).
Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та додержанні встановлених законом строків затримання і тримання під вартою під час попереднього слідства: Наказ Міністра внутрішніх справ України, Держдепартаменту України з питань виконання покарань № 300/73 від 23.04.2001, Зареєстровано у Мін’юсті України 30.08.2001 за № 761/5952
Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства: постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 4 // Вісник Верховного Суду України. – 2003.- № 3. – С. 6-10.
Ухвала спільного засідання суддів Судової палати| у|в,біля| кримінальних справах| і Військової судової колегії Верховного Суду в України від 14 березня| 2003 р. (витяг|) // Вісник Верховного Суду України. – 2003.- № 3. – С. 22-23 (обов'язкова присутність в суді особи|обличчя,лиця|, відносної якого розглядається|розглядується| уявлення про узяття|взяття| під варту).
Гуляев А.П., Комаров В.В., Малиновкин С.М. Комментарий к Положению о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления.- М., 1982.
Еникеев З.Д. Применение мер пресечения по уголовным делам.– Уфа, 1988.
Клочков В.Г. Судебный контроль за соблюдением законности и обоснованности применения меры пресечения – заключение под стражу.- К., 1998.
Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования.- М., 1981.
Маляренко В.Т. До питання| про запобіжні заходи в кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - № 4
Марітчак Т.М. Застосування запобіжного заходу|заходженню| у|в,біля| вигляді взяття| під варту| місцевими та апеляційними судами // Вісник Верховного Суду України.– 2002.– №6(34).
Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). – М., 1999. – С. 229-346.
Пилипчик П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України.– 2001.– №6(28).
Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и действительность. – М.: «Изд-во «Дело», 2000.

Завдання|задача| 98. Рано вранці|уранці| на шосе був виявлений труп велосипедиста. Дані, одержані|отримані| при огляді місця події|випадку|, дозволили припустити|передбачити|, що велосипедист був збитий вантажною автомашиною. Працівниками ДАІ були вжиті заходи для встановлення автомашин, що проходили|минали,спливали| по шосе вночі і вранці|уранці|. Через дві години на шосе в районі події|випадку| з'явилася|появилася| вантажна автомашина з|із| розбитою фарою. Побачивши працівників ДАІ, які намагалися|пробували| зупинити машину, водій вантажівки збільшив швидкість і за поворотом звернув|згорнув| на ґрунтову дорогу і застряг в глибоких коліях. Працівниками ДАІ водій був затриманий. Він пред'явив документи на ім'я Крошина і пояснив, що працює водієм в колгоспі. Рано вранці|уранці| він по іншій дорозі виїхав|поїхав| в місто. Оскільки на тій дорозі, по якій він їхав в місто, велися ремонтні роботи, він вирішив|розв'язав| повернутися по шосе, хоча це і довший шлях|колія,дорога|. Свою спробу сховатися він пояснив тим, що «не хотів зв'язуватися з|із| міліцією», оскільки на його машині була несправна фара, розбита сьогодні вранці на залізничному переїзді. Крошин був тверезий, але|та| помітно хвилювався. При огляді його автомашини будь-яких слідів наїзду або пошкоджень|ушкоджень|, окрім|крім| розбитої фари, виявлено не було. Крошин був доставлений в райвідділ міліції.
Чи є|наявний| підстави|основи,заснування| для затримання Крошина як підозрюваного у справі про наїзд на велосипедиста?

Завдання|задача| 99. У провадженні слідчого знаходиться|перебуває| справа|річ| по обвинуваченню|обвинуваченню| Коржака у зловживанні службовим становищем|становищем|.
Пред'явивши обвинувачення, слідчий обрав відносно Коржака запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Через декілька днів слідчий викликав|спричинив| обвинуваченого для допиту і проведення за|із| його участі очної ставки, проте|однак| Коржак за викликом не з'явився. Постанова|постанова| про його примусовий привід не була виконана, оскільки|тому що| встановлено|установлено|, що Коржак виїхав з місця постійного проживання і місце його перебування невідомо.
Слідчий звернувся до суду з|із| поданням про обрання відносно обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді взяття|укладення,ув'язнення| під варту. Подання|вистава,подання,представлення|, узгоджене|погоджене| з|із| прокурором, розглядається|розглядується| в суді. Ознайомившись з|із| матеріалами справи|речі|, суддя дійшов висновку|виведення| про те, що в даному випадку є|наявний| підстави|основи,заснування| для обрання відносно Коржака запобіжного заходу у вигляді взятті|укладення,ув'язнення| під варту.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти суд? Складіть проект постанови|постанови| судді.

Завдання|задача| 100. У провадженні слідчого Приморської районної прокуратури м. Одеси знаходиться|перебуває| кримінальна справа по обвинуваченню|обвинуваченню| Тимошенко за ч. 2 ст. 122 КК|. Вважаючи|гадаючи|, що відносно Тимошенко необхідно обрати запобіжний захід у вигляді взяття|укладення,ув'язнення| під варту, слідчий склав подання|виставу,подання,представлення| і звернувся|обернувся| до прокурора району для отримання|здобуття| згоди|злагоди| на направлення|направлення| подання|вистави,подання,представлення| до суду. Прокурор не згоден з|із| поданням слідчого, вважає|гадає|, що відносно обвинуваченого Тимошенко необхідно обрати запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Не погодившись з|із| доводами прокурора, слідчий направив|спрямував,скерував| своє подання|виставу,подання,представлення| до місцевого Приморського районного суду м. Одеси.
Чи підлягає розгляду подання слідчого?

Завдання|задача| 101. 17 березня слідчим прокуратури порушено кримінальну справу про вбивство гр. Котова. 7 квітня за підозрою в скоєнні цього злочину був затриманий гр. Филипів, а 10 квітня відносно нього суддею місцевого суду за поданням слідчого обраний запобіжний захід у вигляді взяття|укладення,ув'язнення| під варту. 17 квітня слідчий пред'явив Филипову обвинувачення і продовжив слідство|наслідок|, в ході якого виникли сумніви щодо|відносно| осудності Филипова. На підставі ст. 205 КПК| слідчий 15 травня звернувся до суду з|із| поданням про призначення стаціонарної судово-психіатричної експертизи для встановлення психічного стану обвинуваченого. 17 травня на підставі рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| суду Филипів був поміщений в психіатричну лікарню. Вважається|припускається|, що для дачі висновку|укладення,ув'язнення| експертам-психіатрам необхідне спостереження протягом місяця.
Який термін тримання під вартою при розслідуванні кримінальних справ?
Коли і перед ким повинен слідчий|збудити| клопотати про продовження терміну тримання під вартою Филипова?

Завдання|задача| 102. Повертаючись з полювання, 19-річний Алієв зустрів на околиці селища свого 14-річного брата, який бився зі|із| своїм однолітком Керимовим. Бажаючи|воліючи| налякати|злякати| підлітків, Алієв прицілився в них з|із| рушниці і крикнув: «Розбігайтеся, я стріляю!». Будучи упевненим, що рушниця не заряджена, Алієв натиснув|натискував| на спусковий гачок, проте|однак| рушниця виявилася зарядженою, відбувся постріл, яким був смертельно поранений Керимов. Алієв важко|тяжко| переживав те, що трапилося, він з'явився в прокуратуру з повинною, заявив, що готовий понести будь-яке покарання|наказання|, і просив|прохав| суд взяти його під варту. Як пояснив Алієв, родичі загиблого Керимова загрожують|погрожують| йому розправою, і у|в,біля| нього є підстави побоюватися|опасатися| їх погроз, тому він боїться знаходитися|перебувати| вдома|вдома,дома|. Порушивши кримінальну справу про вбивство з необережності, слідчий звернувся до суду з|із| поданням|виставою,поданням,представленням|, узгодженим|погодженим| з|із| прокурором, про обрання відносно Алієва запобіжного заходу у вигляді взяття|укладення,ув'язнення| під варту. Як підстава|основа,заснування| до обрання цього запобіжного заходу в поданні|виставі,поданні,представленні| вказані тяжкість|тягар| скоєного і небезпека перебування на волі для підозрюваного.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти суд за наслідками|за результатами| розгляду даного подання|вистави,подання,представлення|? Складіть проект постанови|постанови| судді.
Заняття 3.
Підписка про невиїзд, порядок|лад| застосування|вживання| даного запобіжного заходу; обмеження, що накладаються на обвинуваченого або підозрюваного підпискою про невиїзд.
Порядок|лад| і умови застосування|вживання| застави як запобіжного заходу, вартість і характеристика майна, яке може бути об'єктом застави. Відповідальність заставника.
Загальна|спільна| характеристика інших запобіжних заходів.
Підстави і порядок|лад| скасування і зміни запобіжних заходів.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Про практику застосування| судами застави| як запобіжного заходу|заходженню|: постанова| Пленуму Верховного Суду в України від 26 березня| 1999 р. № 6 (зі змінами, внесеними| постановою| від 6 червня| 2003 р. № 5) // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 3. – С. 10-13.
Дубинский А.Я., Сербулов А.М. Меры пресечения в советском уголовном процессе.- К., 1980.
Еникеев З.Д. Применение мер пресечения по уголовным делам.– Уфа, 1988.
Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). – М., 1999. – С. 247-250.

Завдання|задача| 103. Іванова притягнули|приваблений,залучений,притягати| як обвинуваченого за ст. 201 КК| України (контрабанда). Запобіжним заходом відносно нього обрана підписка про невиїзд. У зв'язку з необхідністю допитати Іванова, слідчий направив|спрямував,скерував| йому повістку, проте|однак| повістка не була вручена Іванову, оскільки він, за заявою сусідів, протягом трьох днів вдома|вдома,дома| не був. Встановлено|установлено|, що він знаходився|перебував| у|в,біля| своєї знайомої Сергіенко, яка проживає в іншому районі цього ж міста. Необхідність мешкання у|в,біля| Сергіенко Іванов пояснив тим, що вона була хвора і потребувала допомоги.
Чи можна дії Іванова розглядати|розглядувати| як порушення підписки про невиїзд?

Завдання|задача| 104. У суд поступила|вчинила| кримінальна справа по обвинуваченню|обвинуваченню| Симоненко за п. 2 ст. 186 КК| України (грабіж). З|із| судового засідання справа|річ| була повернена на додаткове розслідування. При цьому суд змінив|поміняв| раніше обраний запобіжний захід - тримання під вартою на підписку про невиїзд.
В ході додаткового розслідування, одержавши|отримавши| нові докази, підтверджуючі скоєння злочину обвинуваченим, слідчий визнав|полічив| необхідним змінити|поміняти| обраний судом запобіжний захід на заставу.
У якому порядку|ладі|, з|із| дотриманням яких вимог КПК| України слідчий може це зробити?

Завдання|задача| 105. Васильєв притягнутий|приваблений,залучений,притягати| як обвинувачений за зберігання без цілі|цілі| збуту наркотичної речовини – гашишу за п.1 ст. 309 КК|. Запобіжним заходом відносно нього слідчий обрав підписку про невиїзд. У постанові|постанові| про обрання запобіжного заходу слідчий так обґрунтував своє рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|: «Беручи до уваги, що Васильєв позитивно характеризується за місцем роботи, має постійне місце проживання і те, що знаходячись|перебуваючи| на волі, він не зможе перешкодити встановленню істини у справі, керуючись ст. 148, 150, 151 КПК|, запобіжним заходом обрати підписку про невиїзд».
Чи правильно вказані слідчим підстави|основи,заснування| для обрання запобіжного заходу?

Заняття 4.
Нагляд прокурора за виконанням законів при застосуванні|вживанні| запобіжних заходів у стадії досудового слідства.
Запобіжне|превентивне| обмеження відносно особи|обличчя,лиця|, щодо|відносно| якої порушено кримінальну справу.
Інші заходи кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| примусу|примусу,силування|.
Кримінально-процесуальна|кримінально-процесуальна| відповідальність.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:
Ахпанов А.Н. Меры процессуального принуждения: социальная ценность, теория и практика применения.– Караганда, 1989.
Галаган В.І. Застосування деяких| заходів процесуального| примусу у|в,біля| світлі додержання| конституційних прав і свобод людини| // Вісник Верховного Суду України.– 2002.– №1(29).
Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность.- Казань, 1981.
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность.– Воронеж, 1984.
Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение.- Воронеж, 1975.
Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве.- Саратов, 1978.
Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве.- Красноярск, 1985.
Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе.- М. 1989.

Завдання|задача| 106. У провадженні слідчого знаходиться|перебуває| кримінальна справа по обвинуваченню|обвинуваченню| Зазимко в умисному|навмисному| вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК|). За рішенням суду відносно обвинуваченого був обраний запобіжний захід – взяття|укладення,ув'язнення| під варту. В ході подальшого|дальшого| розслідування слідчий змінив|поміняв| обвинувачення|обвинувачення| на ч. 1 ст. 119 КК| (вбивство з необережності) і звернувся|обернувся| до прокурора з|із| проханням про зміну запобіжного заходу з взяття|укладення,ув'язнення| під варту на підписку про невиїзд.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти прокурор?

Завдання|задача| 107. Климов - директор автотранспортного підприємства, управляючи службовим автомобілем і прямуючи на роботу, порушив правила дорожнього руху, збив пішохода. По даному факту була порушена кримінальна справа. Слідчий, у провадженні якого знаходиться|перебуває| справа|річ|, з санкції прокурора ухвалив рішення про відсторонення Климова з посади.
Климов звернувся|обернувся| до вищестоящого прокурора зі|із| скаргою на дане рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| слідчого, вказавши, що здійснений їм злочин не пов'язаний з виконанням їм своїх обов'язків директора автотранспортного підприємства; крім того, обвинувачення|обвинувачення| йому ще не пред'явлене.
Яке рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| повинен прийняти вищестоящий прокурор?
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 259025
    Размер файла: 625 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий