Методичний посібник (українська мова)


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет «Одеська юридична академія»
Чернівецький факультет
Квасниця Т.В., Пелішенко О.Р.
Українська мова
(за професійним спрямуванням)
Навчально-методичний посібник
Чернівці
2012
ББК 81. 411. 1 - 923
УДК 811. 161.2 (072)
У 455
Рекомендовано до друку кафедрою теорії та історії держави і права
ЧФ Національного університету «Одеська юридична академія»
Протокол засідання кафедри №1 від 27 серпня 2012 року
Укладачі:
Квасниця Т.В - старший викладач,
Пелішенко О.Р - асистент
Відповідальний за випуск:
Заморська Л. І. - кандидат юридичних наук, доцент, зав. кафедри теорії та історії держави і права
Рецензенти:
Агафонова А. М. - кандидат філологічних наук, доцент ЧНУ
ім. Ю. Федьковича,
Руснак Ю. М. - кандидат філологічних наук БДМУ
Квасниця Т. В., Пелішенко О.Р.
У 455 Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навчально-методичний посібник для студентів 1-го курсу ВНЗ III – IV рівнів акредитації. - Чернівці, 2012. - 210 с.

Навчально-методичний посібник складається із загальних положень, тематичного плану курсу, тем лекційних занять, переліку навчальної літератури, термінологічного мінімуму, яким повинен володіти студент перед засвоєнням навчальної теми. Наводиться перелік питань, за якими здійснюється контроль знань на заліку та іспиті. Методичний посібник містить також вказівки до виконання самостійної роботи.

ББК 81. 411. 1 - 923
УДК 811. 161.2 (072)
1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Денна форма навчання
Спеціалізація Курс Семестр Кількість кредитів Форми контролю Лекції Практичні
Всього ауд. год. Самостійна
робота Всього годин Залік Іспит (семестр)
Прокуратура та слідство,
цивільна та господарська юстиція,
судово-адміністративна І
І
2 2 СР 10 28
38
20
58
+ –
Прокуратура та слідство,
цивільна та господарська юстиція,
судово-адміністративна І
ІІ
2 2 СР
1 ККР 8 26
34
16
50
- +
Всього 1 2 4 18 54 88 36 108

Знати мову престижно, з цього розпочинається кар’єрне зростання особистості; мова – це суттєвий показник загальної культури і її велика перспектива
А.Андрущенко
2. Загальні положення

Із здобуттям Україною незалежності одним із найважливіших завдань, що постало перед державою, було створення всебічних умов для розвитку і утвердження української мови як державної. Виконуючи головне завдання Закону України “Про вищу освіту” стосовно виховання студентів у дусі українського патріотизму, викладання української мови як державної, питання вивчення мови, вироблення мовного чуття набуває особливої ваги. Міра володіння мовою є мірою духовності, культури, гуманістично-державного мислення нашого сучасника.
Вивчення історії, складу, функціонування української мови, типологічної специфіки правових текстів, закономірностей використання мовних засобів у юридичному тексті з урахуванням його функціонально-стилістичних особливостей створює необхідну науково-теоретичну базу для вирішення низки багатьох прикладних завдань у сфері правотворчості і правозастосування: лінгвістичного забезпечення законодавчої діяльності; комп’ютерної обробки юридичних текстів; підвищення якості юридичних документів; розв’язання численних мовно-термінологічних проблем у сучасному писемному та усному юридичному мовленні; забезпечення автентичності перекладу юридичних текстів та ін.
Ось чому введення у навчальні програми юридичних спеціальностей у вищих закладах освіти мовного курсу для майбутніх правників є надзвичайно важливим як в аспекті виконання актуальних суспільних і наукових завдань, так і підготовки висококваліфікованих, на рівні сучасних професійних вимог, спеціалістів.
Лінгвістична підготовка правника сьогодні – це досить складний за своїм предметом і змістом, послідовний і творчий навчальний процес. Курс “Української мови (за професійним спрямуванням)” створено з метою формування системи знань зі специфіки української професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів. Отже, основна мета нашої навчальної дисципліни полягає у формуванні в майбутніх фахівців юридичного профілю умінь й навичок володіння українською літературною мовою в професійній галузі на високому рівні.
Професійне спілкування – одна з необхідних і загальних умов формування й розвитку особистості майбутніх юристів. Будь-якою мовою можна оволодіти, але для сучасного фахівця необхідним є оволодіння державною мовою.
Юрист як особистість не може бути тільки виконавцем нормативної професійної діяльності. Він має справу з людським спілкуванням, і його взаємодії з індивідом опосередковуються предметними знаннями й системою соціально-психологічних відносин у цих спільностях. Специфіка формування культури професійного спілкування у студентів технічних університетів полягає у використанні комунікативного підходу в навчанні УМПС; моделюванні ситуацій професійного спілкування, які створюють максимальне зближення навчального процесу й реальної професійної комунікації українською мовою. Моделюючи ситуації професійного спілкування на заняттях з УМПС*, студенти обмінюються поданою інформацією, видозмінюють її, створюють якісно нову, з метою отримання необхідних для них відомостей у конкретній галузі професійної діяльності.
Зміст навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” включає: практичний аспект сучасної української літературної мови; основи культури української мови; стилі письмового та усного мовлення; стилістичні особливості виражальних засобів мови, типові помилки у тексті документа, ділові папери як засіб писемної професійної комунікації, довідково-інформаційні документи, етикет ділового листування.
Міждисциплінарні зв’язки . Дисципліна базується на матеріалах фундаментальних (математика, політична економіка) дисциплін: переклад тексту за фахом, уміння правильно записувати числівники у фаховій кореспонденції. А також дисциплін гуманітарного циклу (історія України, правознавство, психологія), знання яких потребує від фахівця певні галузі умінь грамотно спілкуватися.
Вивчення курсу передбачає розв’язання таких завдань: розширення знань про українську мову як національну мову українського народу, виховання поваги до української літературної мови; вивчення теоретичних засад нормативності української літературної мови, вироблення навичок правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети.
Після опрацювання запропонованого матеріалу студент повинен знати:
роль мови у суспільному житті, розрізняти поняття “національна мова”, “літературна мова”, “державна мова”;
функціональні стилі української літературної мови, найважливіші риси, що визначають науковий і офіційно-діловий стиль;
основні норми орфоепії, орфографії, лексики, граматики;
основи термінологічного апарату правничої сфери;
види документів за класифікаційними ознаками, основні правила написання найпоширеніших документів, вимоги до тексту документів;
особливості усного ділового мовлення;
етичні норми і правила спілкування.
Студент повинен уміти:
давати визначення основних понять;
визначати жанри наукового і офіційно-ділового стилів;
правильно укладати найпоширеніші види документів;
виявляти та пояснювати типові мовні явища у тексті;
правильно вживати граматичні форми іменників, прикметників, займенників, числівників, дієприкметників тощо;
орієнтуватись при спілкуванні в офіційних ситуаціях;
правильно послуговуватися стійкими формулами спілкування.
УМПС*- українська мова (за професійним спрямуванням)
Структура навчальної дисципліни
Назва змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 семестр
1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування
Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування.
12 4 4 4 2 17
Тема 2. Основи культури української мови
10 2 6 2 2 17
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 12 4 4 4 17
Всього 34 10 14 10 2. Норми сучасної української літературної мови

Тема 1. Додержання норм сучасної української літературної мови – умови успішного спілкування 10 6 4 2 17
Тема 2. Граматична правильність як ознака культури усного та писемного спілкування 8 4 4 17
Тема 3. Стилістичні особливості виражальних засобів мови. Типові помилки у тексті документа 6 4 2 17
Всього 24 14 10 Всього за 1 семестр 58 10 28 20 108 2 4 102
2 семестр
3. Ділова українська мова як різновид літературної мови
Тема 1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
10 2 4 4 Тема 2. Документація з кадрово-контрактних питань
9 1 4 4 Тема 3. Довідково-інформаційні документи 9 1 4 4 Тема 4. Етикет ділового листування 7 1 4 2 Всього 35 5 16 14 4. Професійна комунікація

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності 4 1 3 Тема 2. Риторика і мистецтво презентації. 4 1 3 Тема 3. Культура усного фахового спілкування
5 1 2 2 Тема 4. Наукова комунікація як складова фахової діяльності 6 2 4 Всього 19 3 10 6 Всього за 2 семестр 50 8 26 16 Всього за рік 108 18 54 36 4. Програма навчальної дисципліни
1.Законодавчі та нормативно-стильові основи
професійного спілкування
Тема 1.1. Державна мова – мова професійного спілкування
Предмет і завдання курсу, його наукові основи.
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.
Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенції.
Мовні норми.
Мовне законодавство та мовна політика в Україні.
Місце мови в комунікативній деонтиці юриста.
Тема 1.2. Основи культури української мови
1.2.1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.
1.2.2. Комунікативні ознаки культури мовлення.
1.2.3. Комунікативна професіограма фахівця.
1.2.4. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.
1.2.5. Мовний етикет.
1.2.5.1. Поняття етикету.
1.2.5.2. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.
1.2.5.3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.
Тема 1.3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
1.3.1. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.
1.3.2. Стилі письмового мовлення:
1.3.2.1. Характеристика художнього стилю.
1.3.2.2. Науковий стиль та його диференціація.
1.3.2.3. Особливості публіцистичного стилю.
1.3.2. 4. Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні правника..
1.3.3. Стилі усного літературного мовлення.
1.3.3.1. Уснорозмовний стиль.
1.3.3.2. Ораторське мовлення.
1.3.3.3.Стиль усної народної творчості
1.3.4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності.
2. Додержання норм сучасної української літературної мови – умова успішного спілкування
Тема 2.1. Правила орфографії
2.2.1. Вживання апострофа.
2.2.2 Правопис префіксів.
2.1.3. Вживання великої літери.
2.1.4. Правопис переносу слів.
2.1.5. Засоби милозвучності української мови.
2.1.6. Особливості правопису власних імен людей.
2.1.7. Прізвища іменникові. Граматичні особливості відмінювання іменникових прізвищ.
2.1.8. Прізвища прикметникові.
2.1.9. Особливості правопису імен.
2.1.10. Творення чоловічих та жіночих імен по батькові.
2.1.11. Правопис російських прізвищ.
2.1.12. Правопис слів іншомовного походження.
2.1.13. Закономірності наголосу.
Тема 2.2. Граматична правильність як ознака культури усного та писемного спілкування.
2.2.1. Відмінювання іменників.
2.2.2. Форми невідмінюваних іменників.
2.2.3. Числівники і відчислівникові слова.
2.2.4. Дієприкметники.
2.2.5. Прийменники.
2.2.6. Конструкції прийменників по і в у перекладі з російської на українську мову.
2.2.7. Мовленнєва надмірність і недостатність у професійному мовленні.
Тема 2.2. Стилістичні особливості виражальних засобів мови. Типові помилки у тексті документа.
2.3.1. Слововживання.
2.3.2. Поєднання слів.
2.3.3. Стилістична неточність.
3. Ділова українська мова як різновид літературної мови
Тема 3.1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
3.1.1. Класифікація документів.
3.1.2. Національний стандарт України.
3.1.3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.
3.1.4. Вимоги до бланків документів.
3.1.5. Оформлювання сторінки.
3.1.6. Вимоги до тексту документа.
Тема 3.2. Документація з кадрово-контрактних питань
3.2.1. Резюме. Автобіографія.
3.2.2. Характеристика. Рекомендаційний лист.
3.2.3. Заява. Види заяв.
3.2.4. Особовий листок з обліку кадрів.
3.2.5. Наказ щодо особового складу.
3.2.6. Трудова книжка.
3.2.7. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.
Тема 3.3. Довідково-інформаційні документи
3.3.1. Прес-реліз.
3.3.2. Звіт.
3.3.3. Довідка.
3.3.4. Службова записка.
3.3.5. Протокол. Витяг з протоколу.
Тема 3.4. Етикет ділового листування
3.4.1. Класифікація листів.
3.4.2. Реквізити листа та їх оформлювання.
3.4.3. Етикет ділового листування.
3.4.4. Оформлення листа.
3.4.5. Різні типи листів.
4. Професійна комунікація
Тема 4.1. Спілкування як інструмент професійної діяльності
4.1.1. Спілкування і комунікація.
4.1.2. Функції спілкування.
4.1.3. Види, типи і форми професійного спілкування.
4.1.4. Основні закони спілкування.
4.1.5. Стратегії спілкування.
4.1.6. Невербальні компоненти спілкування.
4.1.7. Гендерні аспекти спілкування.
4.1.8. Поняття ділового спілкування.
Тема 4.2. Риторика і мистецтво презентації
4.2.1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.
4.2.2. Мистецтво аргументації.
4.2.3. Презентація як різновид публічного мовлення.
4.2.4. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань.
Тема 4.3. Культура усного фахового спілкування
4.3.1. Особливості усного спілкування.
4.3.2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.
4.3.3. Функції та види бесід. Стратегія поведінки під час ділової бесіди.
4.3.4. Співбесіда з роботодавцем.
4.3.5. Етикет телефонної розмови.
4.3.6. Етичні питання використання мобільних телефонів.
4.4.2. Збори як форма прийняття колективного рішення.
4.4.3. Нарада.
4.4.4. Дискусія.
4.4.5. Візитна картка.
Тема 4. 4. Наукова комунікація як складова фахової діяльності
4.4.1. Юридична термінологія у професійному спілкуванні.
4.4.2. Особливості юридичного тексту.
4.4.3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.
4.4.4. Рецензія. Відгук.
5. Теми лекційних занять

Тема 1.1. Державна мова – мова професійного спілкування
Предмет і завдання курсу, його наукові основи.
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.
1.1.3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенції.
1.1.4. Мовні норми.
1.1.5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.
1.1.6. Місце мови в комунікативній деонтиці юриста.
Рекомендована література:
основна:
Грищенко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням[Текст]/ Т.Б. Грищенко: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624с.
Державна національна програма „Освіта” : Україна ХХI століття. − К. : Райдуга, 1994.− 62 с.
Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 303 с. (Передрук видання 1925 р.).
Ющук І. П. Українська мова / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2003. – 640 с.
додаткова:
1.Культура української мови. Довідник. – К. : Либідь, 1991. – 304 с.
2.Куць О.М. Мовна політика в державотворчих працях України : Навчальний посібник. – X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004. – 275 с.
3.Ладоня І.О. Українська мова: навч.посібн. / І.О.Ладоня – К. : Вища школа, 1993. – 143 с.
4.Пономарів О. Незалежна держава і незалежна мова // Пам'ять століть. – 1997. – №2. – С. 5-12
5. Тоцька Н. Методика роботи викладачів вищого технічного навчального закладу над українським професійним мовленням студентів
Тема 1.2. Основи культури української мови
1.2.1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.
1.2.2. Комунікативні ознаки культури мовлення.
1.2.3. Комунікативна професіограма фахівця.
1.2.4. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.
1.2.5. Мовний етикет.
1.2.5.1. Поняття етикету.
1.2.5.2. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.
1.2.5.3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.
Рекомендована література:
основна:
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б.Антоненко-Давидович. – К. : Либідь, 1981. – 256 с.
Васенко Л. А. Фахова українська мова: Навч. посібн. / Л. А. Васенко, В. В. Дубчинський, О. М, Крилець. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.
Культура фахового мовлення: навч.посібник / За ред.Н.Д.Бабич. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.
Мозковий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. : Навч. посібн.- 3-є вид., перероблене та доповнене. / В. І. Мозковий. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с.
Пономарів О. Д. Культура слова: Моностилістичні поради: Навч. посібн.- 2-е вид., стереотип. / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.
додаткова:
Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф.С.Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 342с.
Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. / С. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 476 с.
Бутенко Л. В. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах: Навч. посібн. для студ. нефілол. спец. 2-е вид., доп. і випр]. / Л. В. Бутенко. – Алчевськ : ДГМІ, 2003. – 253 с.
Кравчук О. Культура мовлення − одна з ознак справжнього українця. / О. Кравчук, О. Кліщова // Педагогіка і психологія професійної освіти. − Львів, 1998. − № 4. − С. 77 – 86
Олійник О. Світ українського слова / О.Ладоня. – К. : Хрещатик, 1994. – 415 с.
Тема 1.3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
1.3.1. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.
1.3.2. Стилі письмового мовлення:
1.3.2.1. Характеристика художнього стилю.
1.3.2.2. Науковий стиль та його диференціація.
1.3.2.3. Особливості публіцистичного стилю.
1.3.2. 4. Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні правника.
1.3.3. Стилі усного літературного мовлення.
1.3.3.1. Уснорозмовний стиль.
1.3.3.2. Ораторське мовлення.
1.3.3.3.Стиль усної народної творчості
1.3.4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності.
Рекомендована література:
основна:
Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібн. / Н. Д. Бабич. – Л.: Світ, 2003. – 432 с.
Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови / К. Городенська // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. – Вип. IV. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 11–14.
Дідук Г. Ділова та наукова мова. Ділові папери. Правопис у таблицях.: Навч. посібн. / Г. Дідук. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – С. 48 – 55, 60 – 62.
Ющук І. П. Українська мова / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2003. – 640 с.
додаткова:
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручн. / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1992. – 248 с
Русско-украинский словарь юридической терминологии / под ред. Б.М.Бабия. – К. : Наук.думка, 1985. – 405 с.
Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навч. посібн. / Г. С. Онуфрієнко. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2006. – 312 с.
www.mova.info Сайт: все про мову.
Ділова українська мова як різновид літературної мови
Тема 3.1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
3.1.1. Класифікація документів.
3.1.2. Національний стандарт України.
3.1.3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.
3.1.4. Вимоги до бланків документів.
3.1.5. Оформлювання сторінки.
3.1.6. Вимоги до тексту документа.

Рекомендована література:
основна:
Васенко Л. А. Фахова українська мова: Навч. посібн. / Л. А. Васенко, В. В. Дубчинський, О. М, Крилець. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.
Грищенко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] / Т. Б. Грищенко: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624с.
Дідук Г. Ділова та наукова мова. Ділові папери. Правопис у таблицях.: Навч. посібн. / Г. Дідук. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – С. 48 – 55, 60 – 62.
Ділова українська мова / За ред. Н. Бабич. – Чернівці : Рута, 1996. – С. 9–13.
Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник / Худож. - оформлювач В. А. Носань. // М. Г. Зубков. – Харків : Фоліо; Майдан, 2002. – 288 с.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михненко, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. – К. : Довіра, 1997. – 399 с.
додаткова.
1. Горбул О. та ін.. Ділова українська мова.-К., 2000
2. Зразки ділових паперів /дидактичний матеріал та методичні вказівки з ділового українського мовлення для студентів усіх спеціальностей / Укл.: Н. Г. Горпинич, Н. В. Леонова, Л.Т. Філатова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 1998. – 65 с.
3. Коваль А. П. Ділове спілкування / А.П.Коваль. – К. : Вища школа, 1992. – 284 с.
Тема 3.2. Документація з кадрово-контрактних питань
3.2.1. Резюме. Автобіографія.
3.2.2. Характеристика. Рекомендаційний лист.
3.2.3. Заява. Види заяв.
3.2.4. Особовий листок з обліку кадрів.
3.2.5. Наказ щодо особового складу.
3.2.6. Трудова книжка.
3.2.7. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.
Рекомендована література:
основна:
Ділова українська мова / За ред. Н. Бабич. – Чернівці : Рута, 1996. – С. 9–13.
Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. / В. О. Михайлюк – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 496 с.
Мозковий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. : Навч. посібн. - 3-є вид., перероблене та доповнене. / В. І. Мозковий. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с.
Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручн. / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2003. – 448 с.
додаткова:
Бибик С. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів.- 2-ге вид., виправ. і допов. – К., 1998. – 425 с.
Бутенко Л. В. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах: Навч. посібн. для студ. нефілол. спец. 2-е вид., доп. і випр. / Л. В. Бутенко. – Алчевськ : ДГМІ, 2003. – 253 с.
Великий енциклопедичний юридичний словник / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького; за ред. Ю.С. Шемшушенка. – К. : Юрид. думка, 2007.
Зразки ділових паперів /дидактичний матеріал та методичні вказівки з ділового українського мовлення для студентів усіх спеціальностей / Укл.: Н. Г. Горпинич, Н. В. Леонова, Л.Т. Філатова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 1998. – 65 с.
Тема 3.3. Довідково-інформаційні документи
3.3.1. Прес-реліз.
3.3.2. Звіт.
3.3.3. Довідка.
3.3.4. Службова записка.
3.3.5. Протокол. Витяг з протоколу.
Рекомендована література:
основна:
Вакуленко Т. Українська мова: Практичний порадник. / Т. Вакуленко, Н. Косенко. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2008. – 352 с.
Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
Українська мова за професійним спрямуванням. Частина ІІ: Навч. посіб. /Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.– 54 с.
Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручн. / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2003. – 448 с.
додаткова:
Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П.Коваль. – К. : Вища школа, 1992. – 284 с.
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручн. / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1992. – 248 с
Сліпушко О.М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини / О. М. Сліпушко. – К.: Криниця, 1999.
Український правопис /АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, Ін-т укр. мови. – К.: Наук.думка, 2005. – 240 с.
Тема 3.4. Етикет ділового листування
3.4.1. Класифікація листів.
3.4.2. Реквізити листа та їх оформлювання.
3.4.3. Етикет ділового листування.
3.4.4. Оформлення листа.
3.4.5. Різні типи листів.
Рекомендована література:
основна:
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б.Антоненко-Давидович. – К. : Либідь, 1981. – 256 с.
Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібн. / Н. Д. Бабич. – Л.: Світ, 2003. – 432 с.
Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
Зарицька І. М. Українське ділове мовлення. Практикум./ За ред. А. П. Загнітка. ; І. М. Зарицька, І. О. Чакліна. – Донецьк, 1997. – 128 с.
Пономарів О. Д. Культура слова: Моностилістичні поради: Навч. посібн.- 2-е вид., стереотип. / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.
додаткова:
Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. / С. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 476 с.
Бутенко Л. В. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах: Навч. посібн. для студ. нефілол. спец. 2-е вид., доп. і випр. / Л. В. Бутенко. – Алчевськ : ДГМІ, 2003. – 253
Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П.Коваль. – К. : Вища школа, 1992. – 284 с.
Кравчук О. Культура мовлення − одна з ознак справжнього українця. / О. Кравчук, О. Кліщова // Педагогіка і психологія професійної освіти. − Львів, 1998. − № 4. − С. 77 – 86
Професійна комунікація
Тема 4.1. Спілкування як інструмент професійної діяльності
4.1.1. Спілкування і комунікація.
4.1.2. Функції спілкування.
4.1.3. Види, типи і форми професійного спілкування.
4.1.4. Основні закони спілкування.
4.1.5. Стратегії спілкування.
4.1.6. Невербальні компоненти спілкування.
4.1.7. Гендерні аспекти спілкування.
4.1.8. Поняття ділового спілкування.
Рекомендована література:
основна:
Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник / Худож. - оформлювач В. А. Носань. // М. Г. Зубков. – Харків : Фоліо; Майдан, 2002. – 288 с.
Мозковий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. : Навч. посібн.- 3-є вид., перероблене та доповнене. / В. І. Мозковий. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с.
Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручн. / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2003. – 448 с.
Шевчук С. В., Лобода Т. М. Українська мова на щодень, на щомить (для державних службовців).: Навч. посібн. / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода – К. : Атіка, 2004. – 392 с.
додаткова:
Великий енциклопедичний юридичний словник / НАН України, Ін-т держави і права им. В.М.Корецького; за ред. Ю.С. Шемшушенка. – К. : Юрид. думка, 2007.
Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П.Коваль. – К. : Вища школа, 1992. – 284 с.
Культура української мови. Довідник. – К. : Либідь, 1991. – 304 с.
Сліпушко О.М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини / О.М.Сліпушко. – К.: Криниця, 1999.
Тема 4.2. Риторика і мистецтво презентації
4.2.1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.
4.2.2. Мистецтво аргументації.
4.2.3. Презентація як різновид публічного мовлення.
4.2.4. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань.
Рекомендована література:
основна:
Ділова українська мова / За ред. Н. Бабич. – Чернівці : Рута, 1996. – С. 9–13.
Пономарів О. Д. Культура слова: Моностилістичні поради: Навч. посібн.- 2-е вид., стереотип. / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навч. посібник /Л.Є Гапонова, В.М. Голенко, Н. В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 116 с.
додаткова:
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 342с.
2. Кравчук О. Культура мовлення − одна з ознак справжнього українця. / О. Кравчук, О. Кліщова // Педагогіка і психологія професійної освіти. − Львів, 1998. − № 4. − С. 77 – 86
3. Олійник О. Світ українського слова / О.Ладоня. – К. : Хрещатик, 1994. – 415 с.
4. Сагач Г. Становлення духовно-інтелектуальної особистості студентів гуманітарного профілю засобами красномовства . / Г. Сагач. // Педагогіка і психологія професійної освіти. − Львів, 1998. − № 4. − С. 77 – 86.

Тема 4.3. Культура усного фахового спілкування
4.3.1. Особливості усного спілкування.
4.3.2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.
4.3.3. Функції та види бесід. Стратегія поведінки під час ділової бесіди.
4.3.4. Співбесіда з роботодавцем.
4.3.5. Етикет телефонної розмови.
4.3.6. Етичні питання використання мобільних телефонів.
Рекомендована література:
основна:
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б.Антоненко-Давидович. – К. : Либідь, 1981. – 256 с.
Зарицька І. М. Українське ділове мовлення. Практикум./ За ред. А. П. Загнітка. ; І. М. Зарицька, І. О. Чакліна. – Донецьк, 1997. – 128 с.
Культура фахового мовлення: навч.посібник / За ред.Н.Д.Бабич. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.
Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 303 с. (Передрук видання 1925 р.).
Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. / В. О. Михайлюк – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 496 с.
додаткова:
Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П.Коваль. – К. : Вища школа, 1992. – 284 с.
Ладоня І.О. Українська мова: навч.посібн. / І.О.Ладоня – К. : Вища школа, 1993. – 143 с.
Томан І. Мистецтво говорити. – К. : Політвидав України, 1986. – 239 с.
Тема 4. 4. Наукова комунікація як складова фахової діяльності
4.4.1. Юридична термінологія у професійному спілкуванні.
4.4.2. Особливості юридичного тексту.
4.4.3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.
4.4.4. Рецензія. Відгук.
4.4.5. Основи комунікативної лінгвістики.
Рекомендована література:
основна:
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 342с.
2. Зарицька І. М. Українське ділове мовлення. Практикум./ За ред. А. П. Загнітка. ; І. М. Зарицька, І. О. Чакліна. – Донецьк, 1997. – 128 с.
3. Культура фахового мовлення: навч.посібник / За ред.Н.Д.Бабич. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.
4. Мамич М.В. Українська мова за професійним спрямуванням: програма та практичні завдання для студентів–правників. – Видання третє/М.В. Мамич. – Одеса: Фенікс, 2012. – 94 с.
додаткова:
Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів, 1994. – 216 с.
Токарська А. С. Культура фахового мовлення правника : Посібник для студ. вузів / А. С. Токарська, І. М. Кочан . – Львів : Світ, 2003 . – 310 с.
6.Теми практичних занять

з/п Назва теми Кількість годин
1 Державна мова – мова професійного спілкування
4
2 Основи культури української мови
6
3 Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 4
4 Додержання норм сучасної української літературної мови – умови успішного спілкування. Правила орфографії. 6
5 Граматична правильність як ознака культури усного та писемного спілкування 4
6 Стилістичні особливості виражальних засобів мови. Типові помилки у тексті документа 4
7 Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 4
8 Документація з кадрово-контрактних питань 4
9 Довідково-інформаційні документи 4
10 Етикет ділового листування 4
11 Спілкування як інструмент професійної діяльності 3
12 Риторика і мистецтво презентації. 3
13 Культура усного фахового спілкування 2
14 Наукова комунікація як складова фахової діяльності
2
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять
Готуючись до практичних занять, студенти самостійно частину інформації отримують протягом лекційних занять, а іншу частину – самостійно, оскільки навчальним планом передбачено обмежену кількість занять, що охоплюють теоретичний матеріал. Під час підготовки бажано зробити конспект за планом практичного заняття. У ході заняття теоретичні відомості закріплюються практично. Остаточне закріплення відбувається під час виконання домашніх вправ. Отже, перед кожним заняттям студент повинен виконати запропоновані вправи і законспектувати матеріал, який необхідно було опрацювати самостійно.
Тема1. Державна мова - мова професійного спілкування.
Завдання 1. Прочитайте текст. Яка мова в Україні є державною? Який документ це засвідчує?
Концепція розвитку юридичної освіти в Україні передбачає підготовку висококваліфікованих юридичних кадрів, які мають правову, і що надзвичайно важливо, належну мовну культуру
Конституційне закріплення української мови як державної ставить перед вищими навчальними закладами України завдання підготувати національну еліту, яка б досконало володіла українською мовою і забезпечувала успішний розвиток нації. Нові мотиви вивчення державної мови вимагають диференційованого підходу до визначення змісту лінгвістичних знань і вмінь з української мови професійного спілкування.
В Україні єдиною загальнодержавною мовою може бути лише українська мова (це закріплено у Конституції України), адже лише вона якнайкраще пристосована до українського менталітету, способу мислення, природного оточення. Без знання державної мови сьогодні неможливо стати повноцінним громадянином, патріотом України, її захисником, кваліфікованим спеціалістом.
На розв'язання саме цих завдань спрямовано Державну програму розвитку і функціонування української мови, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1546. Її метою є створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України
Завдання 2. З’ясуйте, які з поданих слів є літературними, а які діалектними.
Овочі, садовина, фрукти, городина, пальто, мантля, штани, сподні, галстук, краватка, костюм, ногавиці, кальсони, мамалига, кулеша, інструмент, корова, бараболя, бульба, подвір’я, гранда, струмок, ізвор, ярмарок, єрмарок, мадяри, венгри.
Завдання 3. Наведіть приклади:
а) слів, які вийшли з ужитку разом з поняттями (історизми) ;
б) слів, які стали застарілими (архаїзми).
Завдання 4. Прочитайте текст. Дайте відповідь на запитання: «Що таке кодифікація мови?».Запам’ятайте та запишіть засоби кодифікації мови.
Кодифікація мови
Будь-яка мова потребує охорони і турботи. Піклуватися про мову повинна кожна людина і суспільство в цілому. Свідома турбота про мову називається кодифікацією мови.
Кодифікація, пояснює словник, - це упорядкування, приведення до системи, до цілісного несуперечливого зводу (кодексу). У мові кодифікація - також уніфікація, упорядкування, відкидання всього чужого для літературної мови і прийняття всього, що її збагачує.
Засобами кодифікації мови є словники, довідники з мови, підручники, посібники, наукові дослідження, що встановлюють норму, взірці мовлення людей, які досконало володіють українською мовою і мають високий соціокультурний авторитет.
Кожний мовець, який володіє літературною мовою, є прикладом для інших. Свідомий громадянин України відповідає за долю української літературної мови, і цей обов'язок, насамперед, виявляється у роботі над удосконаленням особистої культури мови.

Завдання 5. Відредагуйте подані словосполучення.
Одержувати перемогу, заключати договір, на рахунок квартири, підводити підсумки, в кінці кінців, згідно плану, терпіти поразку, дякуючи допомозі, вчинити злочин, здавати екзамен, існуючі ціни, торгуючі організації, діюче законодавство, виключення з правил, на повістку дня.
Завдання 6. Складіть словосполучення з поданими словами, враховуючи відтінки їх значень.
Уява – уявлення, положення – становище, відкрити – відчинити, пригода – нагода, вибирати – обирати, ознайомити – познайомити, особистий – особовий, воєнний – військовий, включити – увімкнути, рядові – пересічні.
Завдання 7. Знайдіть помилки у використанні слів, з’ясуйте їх причини.
1. Необхідно постійно приймати міри щодо обслуговування населення. 2. Внаслідок літніх пожеж народному господарству задано значних матеріальних збитків. 3. До магазину „Світлячок” поступили в широкому асортименті телевізійні запчастини. 4. Посеред двору на місті злочину було знайдено кілька монет. 5. Працівники відділу ознайомилися з випискою із протоколу офіцерських зборів. 6. Начальник підписався на кілька періодичних видань. 7. Глядачі не знали, як їм реагувати на заяву лектора. 8. Іванов В. В. закінчив українську школу.
Завдання 8. Письмово продовжіть думку О. Потебні: « Мова - містичне ядро нації, тобто щось об’єктивно дане, що живе у підсвідомих глибинах етнографічної маси та що може видобутися на поверхню свідомості і стати керманичем усіх національних змагань у всіх ділянках життя».
Як ви вважаєте, яку функцію мови він має на увазі у цьому висловлюванні?
Завдання 9. Розкрийте значення термінів: закон, мова, юридичний термін, іменник.
Завдання 10. Проаналізуйте лексичний склад газетного тексту і поясніть його відмінність від усної розмовної розповіді на цю ж тему.
Дефіцит лікувальних препаратів - неабияка загроза для хворої людини. А надто тієї, щоденне самопочуття якої перебуває у прямій залежності від наявності тих чи інших медикаментів. Стосується це і хворих на діабет. Ін'єкції інсуліну необхідні їм кожного дня. Хоч перебоїв з цим життєво необхідним препаратом в області поки що не було, але певна напруга з постачанням відчувалась. Бо з ліквідацією республіканського об'єднання, що займалося закупівлею і постачанням ліків в Україні, планомірне надходження припинилось.
Враховуючи ситуацію, що склалася, з ініціативи представників організації Червоного хреста була укладена угода з Українським товариством медиків у Відні, яке посприяло у придбанні партії пролонгованого Вінницький міськвиконком виділив на це певну суму.
Завдання 11. Побудуйте речення з наведеними словосполученнями. Зачитайте кожен вголос своє речення і поясніть діапазон (різноманітність) значень, реалізованих вашою колективною працею.
Співає колос, гнівається небо, розвиднілося в душі, розвидніло на видноколі, долучилися до справи, юрмляться під дверима, дорогий брате, гірко усвідомлювати.
Завдання 12. Продовжіть речення:
У державі, яка будує громадянське суспільство…
Усім, кому не байдужа доля української мови…
Нині молоді українці - це люди…
Демократичне суспільство має ознаки…
Завдання 13. До іншомовних слів доберіть українські відповідники.Юрисконсульт, ксерокс, резерв, реєстр, нотаріус, кримінал, критерій, електорат, депутат, депозит.
Завдання 14. Дані словосполучення перекладіть українською мовою. Складіть зними речення.
Административный надзор, высшая мера наказания, лишение гражданства, место совершения преступления, накладывать арест, раскрытие преступления, условное наказание.
Завдання 15.Уважно прочитайте анотації (подану літературу в подальшому Ви можете використати, готуючись до занять), виконайте такі завдання:
а) замість крапок поставте, де потрібно, пропущені літери, м`який знак чи апостроф, підкресліть їх;
б) дотримуючись правила милозвучності, розкрийте дужки;
в) слова з позначкою / напишіть разом, окремо або через дефіс;
г) підкреслені мовні покручі замініть нормативними, запишіть їх, обґрунтуйте свій вибір (усно);
д) подані цифри провідміняйте разом з іменником;
е) поясніть пунктограми.

СЛОВНИКИ. ПІДРУЧНИКИ. ЕНЦИКЛОПЕДІЇ. ДОВІДНИКИ
Українс…ка мова
В…ликий тлумачний словник сучасної українс…кої мови: 250 тисяч слів / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
В…ликий т…умачний словник українс…кої мови являється універсал…ним довідником із сучасної українс…кої мови. (В,у) н…ому об…єднано акад…мічну повноту мовної лекс…ки з лаконічною формою однотомного видан…я. Словник містить біля 250 тис. слів, (в,у) тому числі й ті, що (у,в)війшли в українс…ку літературну мову напротязі останнього д…сятиліт…я. Окрім загально/вживаних слів (у,в) словнику наводят…ся основні терміни науки (і,й) техніки, а також слова, що визначають яви…а (і,й) реалії виробничого, культурного (і,й) побутового жит…я. Новим для т…умачних словників являється введення в деякі стат…і енц...клопедичних довідок. Словник являється популярним, загально/доступним виданням, ро…рахованим на широкий загал ч…тачів: учнів старших клас…ів середніх шкіл, г…мназій, ліце…в, студентів, аспірантів, викладач…в українс…кої мови та всіх, хто вивчає українс…ку мову (і,й) послуговуєт…ся нею (у,в) повсякден…ому жит…і.

Пономарів О. Д. Кул…тура слова: Мовно/стил…стичні поради: Навчал…ний посібник. - 2-ге вид. / О. Д. Пономарів. – К.: Либідь, 2001. - 240 с.
(В,у) учбовому посібнику дают…ся поради по вибору слів, вимовних, наголосових (і,й) морфолог…чних варіантів, синтаксичних конструкцій для самого найкращого висловлен…я думки (у,в) різних стилях українс…кої літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуют…ся на мовному досвіді українс…кого народ…, відбитому (в,у) творах клас…ичного та сучасного пис…менства.

Завдання 16. Перекладіть текст українською мовою.
Преступная организация, как правило, создаётся для систематической преступной деятельности. Поэтому члены обязаны соблюдать правила конспирации, чтобы не привлекать внимания правоохранительных органов, иметь место работы, не злоупотреблять спиртными напитками и внешне вести законопослушный образ жизни. Законспирированность группы обеспечивается тщательной подготовленностью к совершению преступления, вплоть до рекогносцировки места преступления планируемых действий соучастников, отработки логических алиби и линии поведения на следствии в случае ареста кого-нибудь из них (Г. Дашков).
Завдання 17. Від поданих іменників утворіть форму родового відмінка однини.
Настрій, берег, володар, грім, декан, диктор, загін, сад, інтер'єр, календар, керівник, ключ, Кобзар, колегіум, комітет, лауреат, маршрут, метр, мільйон, міськком, розшук, сторож, ступінь, характер, холод, четвер, шофер, ювіляр.

Тема 2. Основи культури української мови

Завдання 1. Прочитайте текст. Як ви вважаєте мовноправова культура і мовнокультурна освіченість тотожні поняття? Поясніть чому.
Концепція розвитку юридичної освіти в Україні передбачає підготовку висококваліфікованих юридичних кадрів, які мають правову і належну мовну культуру
Мовноправова культура - необхідна основа дальшого розвитку та поглиблення демократичних процесів у суспільстві, без чого не може бути створено правової держави.
Культура спілкування у наш час плідно осмислюється наукою. Вона не має меж і кордонів. Усе краще, що мають світова наука і практика, має стати надбанням кожного, хто критично оцінює рівень своєї культури і прагне її підвищити.
Мовнокультурна освіченість потребує від кожного спеціаліста не тільки постійної роботи над удосконаленням власного мовлення на різних його рівнях, а й виховання мовного чуття, яке разом із знаннями допомагає об'єктивно оцінювати доцільність або недоцільність тих чи інших засобів мовного вираження та виявляти у мовленні свою індивідуальність.
Сьогодні важливою справою національного відродження України є піднесення культури мови суспільства, озброєння знанням стилістичних багатств мови насамперед молоді, яка здобуває гуманітарну вищу освіту і яка використовуватиме слово як знаряддя праці, носій інформації та засіб духовного впливу і в такий спосіб сприятиме піднесенню культури і духовності народу.
Імідж спеціаліста через знання державної мови передбачає обов'язкове володіння культурою мови, яка охоплює певну систему норм. Мовнокультурна освіченість юриста, зокрема працівника органів внутрішніх справ, його уміння спілкуватися згідно із сучасними національними нормами, коректно дискутувати, вербально переконувати, гарантують, за даними вчених і практиків, майже у 85 % успіх у професійно-ділових стосунках.
Завдання 2. Прочитайте текст. Поясніть на конкретних прикладах зміст першого речення.
Як зазначають мовознавці, одним з показників людської шляхетності є культура мовлення - поняття не тільки лінгвістичне, а й психологічне, педагогічне, естетичне та етичне. У багатому мовному арсеналі виробилась ціла система словесних вітань: доброго ранку, доброго здоров’я, добридень, добрий вечір вашій хаті, бувайте здорові тощо.
Здавалося б, звичайні собі «дякую, уклінно прошу чи повторіть, будьте ласкаві, ще раз», а як ними можна розчулити співрозмовника. Навпаки, проціджене крізь зуби, силуване «спасибі» не започатковує чемного спілкування.
Культура мовної поведінки - своєрідне дзеркало людини. Вироблені віками і закріплені форми вітань-звернень - це наш повсякденний етикет, наша культура (За В. Скуратівським).
Завдання 3. Продовжіть речення:
Ми маємо пам’ятати, що мову береже не тільки закон,…
Дотримання норм літературної мови - …
Мова- то голос душі народу, …
Завдання 3а. Письмово складіть міні твір на одну з цих тем.
Завдання 4.Перелічіть комунікативні ознаки культури мовлення. Подумайте над тим, яка із них є найголовнішою у професійному спілкуванні юриста.
Завдання 5. Перекладіть текст українською мовою, використовуючи книгу «Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення – Русско-украинский словарь деловой речи. – К.: Вища шк., 2001. –351 с.»
Понятие о культуре речи
В терминологическом словосочетании культура речи можно выделить три основных значения.
Культура речи - это владение литературными нормами на всех языковых уровнях, в устной и письменной формах речи, умение пользоваться языково-стилистическими средствами и приёмами с учётом условий и целей комуникации.
Культура речи - это упорядоченная совокупность нормативных речевых средств, выработанных практикой человеческого общения, оптимально выражающих содержание речи и удовлетворяющих условиям и целям общения.
Культурой речи называют и настоящее время самостоятельную лингвистическую науку, которая зародилась еще в античные времена в Древней Греции и Древнем Риме.
Завдання 6. З даними паронімами утворіть словосполучення (при виконанні вправи допоможе словник паронімів української мови Гринчишина Д. Г.)
Зразок: виголошувати - оголошувати . Виголошувати промову - оголошувати порядок денний.
Відпуск - відпустка, корисний - корисливий, особовий - особистий, реальний - реалістичний, громадський - громадянський, вид - вигляд, виділяти - приділяти, приписка - прописка, населення - поселення.
Завдання 7. Вимовте наведені слова з правильним наголосом. Якщо можливі два наголоси, поясніть їх функції. Перевірте правильність розставлених наголосів за словником( Головащук С. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. / С. Головащук. – К. : Либідь, 1995. – 192 с.)
Навчання, запитання, видання, переконання, знання, вчення, дециметр, кілометр, барометр, псевдонім, анонім, паронім, Барбюс, Пастер, Кромвель, Ньютон, Оксфорд, прошу, зерно, вершковий, лупа, колос, вигода, типовий, орган, громадянин, римлянин, атлас, завжди, адже, середина, років, мабуть, помилка, помилок, сільськогосподарський, хаос, рукопис, рукописний (відділ), ім'я, монолог, каталог, жалоба, металургія, філантропія, агент, бешкет, алкоголь, алібі, алфавіт, апостроф, байдуже, бюлетень, визвольний (рух), виплата, виразний, виразник, всередині, генезис, громадський, екскурс, донька, дочка, жевріти, живопис, жаркий (день), новий (посуд), заняття, зубожілий, індустрія, квартал, компроміс, корисний, Левко, Марко, Орест. медикамент, милостивий, мовчазний, морзе, навшпиньки, насамперед, одинадцять, чотирнадцять, опріч, отаман, партер, позаторік, позначка, поміщик, порядковий, приспів, разом, старанний, титульна (сторінка), усмішка, феномен, часу, черговий, шофер, який-небудь.
Завдання 8. Виправте помилки у реченнях, коментуючи характер помилки і спосіб виправлення.
1. У травні місяці було тепло. 2. Ти, сестра, втомилася - спочинь. З. Зараз двадцять годин і десять минут. 4. Вибачаюсь, що спізнилась, - тролейбуси не ходили. 5. Які міроприємства ви плануєте до Дня міста? 6. Учора в другій годині він дзвонив. 7. Я завжди нервую на іспитах. 8. Він являвся для нас зразком. 9. Ти вже написав свою автобіографію? 10. По плану у нас переоблік. 11. Не мішай мені слухати лекцію! 12. Ти не маєш жодної уяви про цей роман. 13. Напиши мені свій адрес, щоб я міг написати листа. 14. Сьогодні мінус сім градусів морозу. 15. На якій інстанції він чемпіон з бігу? 16. Ти не приймав у тих змаганнях участь? 17. Ми маємо безчисленні випадки аморальності. 18. Коли ти вже будеш вести себе пристойно? 19. Це право є лише на бумазі. 20. Це лишній раз доводить його любов до тварин - братів наших менших.
Завдання 9. Прочитайте текст. Як ви вважаєте, без яких постулатів ділового спілкування обійтися неможливо? Законспектуйте їх в зошит.
Науковцями розроблено основні постулати безконфліктного спілкування, яке є частиною сучасної корпоративної культури:
постулат семантичного зв'язку (наявність загальної теми);
новизна інформації у викладі поглядів на проблему;
уникання зайвої деталізації;
постулат детермінізму (знання причинно-наслідкових відношень, явищ, подій);
постулат тотожності (наявність спільної вихідної точки для обох співрозмовників);
обізнаність із минулим;
прогнозування майбутнього;
істинність у словах і діях, словах і реаліях.
Дотримуючись цих постулатів ділового спілкування та норм літературної мови, співрозмовники завжди дійдуть згоди й порозуміються.
Завдання 10. Прочитайте прислів'я, в яких узагальнено народні погляди на культуру мовлення, погрупуйте їх за змістом. Поясніть, які якості мовлення роблять його хорошим, а які народ засуджує.
Що маєш казати - наперед обміркуй. Слово до слова - зложиться мова. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. Не говори, що знаєш, але знай, що говориш. Слово - не горобець, вилетить - не впіймаєш. Не роби з писка халяву. Слово - не стріла, а глибше ранить. Їж борщ з грибами і держи рот за зубами. Хто мовчить, той двох навчить. Що вимовиш язиком, то не витягнеш і волом. Рана загоїться, а слово - ніколи. Дурний язик голові не приятель. Давши слово - держись, не давши - кріпись. Слова ласкаві, та думки лукаві. І від солодких слів буває гірко. Таке верзе, що й купи не держиться. Шабля ранить голову, а слово - душу. Язик без кісток: що хоче, то й лопоче. Удар забувається, а слово пам'ятається. Меле, як порожній млин. Від теплого слова і лід розмерзається. Слова пристають, як горох до стінки. Гостре словечко коле сердечко. Язик до Києва доведе. Вода все сполоще, а злого слова - ні. Бережи хліб на обід, а слово на відповідь. Вола в'яжуть мотузками, а людину словом. Умій вчасно сказати, умій і замовкнути. Словами туди і сюди, а ділами нікуди. Добре слово варте завдатку. Язиком мели, а справу роби. Не хочеш почути поганих і дурних слів, не кажи їх сам.
Завдання 11. Прочитайте текст і з'ясуйте, що нового Ви дізналися з нього про мовленнєвий етикет.
Не годиться відповідати на запитання лише „так" чи „ні". Обов'язково додати ще кілька слів. Наприклад. «Так, Маріє Іванівно», «Ні, вибачте», або ввічливо перепитати: «Пробачте, я не почула ваших слів». Зізнатися: « Я не зрозуміла», «Я не слухала» було б незручно. Такі вирази, як: «Це неправда», «Це дурниця" - неприпустимі. Треба висловлюватись так: «Мені здається, що Ви помиляєтесь», «Вас, очевидно, неправильно поінформували» тощо.
Завдання 12. Відштовхуючись від умов і цілей комунікації, визначите, які формули мовленнєвого етикету будуть доречні в наступних ситуаціях. Вам необхідно звернутися до:
а) приятеля, щоб попросити переписати розклад занять;
б) секретаря в приймальні, щоб дізнатися рішення за вашою заявою про академічну відпустку;
в) викладача із проханням прийняти у вас повторне складання іспиту;
г) літньої людини, щоб дізнатися, як пройти (проїхати) на вокзал.
Розіграйте запропоновані ситуації. Сформулюйте висновок про фактичну сторону спілкування. У якому ступені мовленнєва система української мови забезпечує нормативність взаємодії етикету й реальної ситуації.
Завдання 13. Прочитайте. Недотримання яких правил мовленнєвого етикету висміюється в поданих текстах?
I. Я викликав матір свого учня, - розповідає вчитель колезі, - щоб поскаржитися їй на її сина, який балакає без упину.
-То як?
За ці півгодини, що вона була в мене, мені не пощастило й слівця вставити... (Нар.творчість).
II. Студент, закінчивши курс наук, прощався з професором, щиро дякував за все добре, а потім додав:
-Вам я зобов'язаний усім, що знаю.
Даруйте, - відповів професор теж ввічливо, - чи варто дякувати за таку дрібницю (Нар. творчість).
III.Щире побажання
Ти з днем народження мене вітаєш? Спасибі, донечко!
А що мені бажаєш?
Бажаю щиро вам,
Мій любий татку,
Щоб ви
Мені купили... Шоколадку!
(В.Шаронко).
IV.Пан і пастушок
То раз їде пан. Доїжджає він до річки, а там недалеко пастушок пасе овечок. От пан і питає його:
-Скільки у тебе овець? Чи далеко до села? Як тебе звуть? Чи річка ся глибока?
Дак той пастушок і каже йому.
Сімсот, сім верст, Мартин, по коліна! (Нар. творчість)
Завдання 14. Визначте етикетне призначення кожної групи виразів. Охарактеризуйте тональність виразів (нейтральна, висока, фамільярна і т.ін.). Прокоментуйте зразки ситуацій, у яких можна використати той чи інший вираз, і з'ясуйте, чи всі вирази є літературними. Запам'ятайте ті, що не були вам відомі, але вразили своєю естетикою.
Добрий ранок! Доброго ранку! Добрий вечір! Доброго вечора! Добрий день! Доброго дня! Вечір добрий! Добридень! Добривечір! Привіт! Здоров був! Здорові були! Доброго здоров'я! Салют! Здрастуй! Здоров! Вітаю! Скільки літ! Слава Україні! - Героям слава! Христос Воскрес! - Воістину Воскрес! Христос рождається! - Славіте (славімо) його! Слава Icyсу Христу! - Навіки Богові слава! Боже поможи (помагай)! Бог на поміч! Дай Боже здоров'я! Дозвольте Вас привітати.... Від імені... дозвольте вас привітати.
Красно дякую. Велике спасибі. Щиро дякую. Висловлюю вдячність. Дозвольте висловити вдячність. Ми дуже вдячні. Глибоко вдячний. Складаю подяку. Спасибі. Дякую. Мерсі. Гарно дякую. Вельми дякую. Дуже дякую. Дякую за обід.
Будьте такі ласкаві. Можна вас попросити. Будь ласка. Якщо Ваша (Твоя) ласка. Не відмовте мені. Прошу уклінно. Ласкаю просимо. Просимо до столу. Покличте, будь ласка... Прошу викликати... Мені потрібний...
До побачення. Дозвольте відкланятись. Чао. Адью. Бувай. Пока. Тримайся. Кланяюсь. Дозвольте відкланятись. Привіт сім'ї. Будь. Бувайте здорові. Ходіть здорові. Щасливо. На все добре. До нових зустрічей. Добраніч. На добраніч.
Пробачте. Вибачте мені. Вибачте, будь ласка. Даруйте. Перепрошую.Пардон.
Пане Президенте. Панотче. Отче. Ваша святосте. Владико. Вашавелебносте. Ваша превелебносте. Ваша величність. Ваша високість. Вашасвітлість. Ясновельможний пане.
Завдання 15. Усно доповніть фразу так, щоб стала зрозумілою її етична функція і колорит (тон).
1. Скажіть, будь ласка... 2. Будьте ласкаві пояснити... 3. Дозвольте запитати...
4. Поясніть, будь ласка... 5. Допоможіть, будь ласка...
Завдання 16. Запишіть формули вітання, прощання з матір'ю, викладачем, другом, незнайомою людиною і з'ясуйте особливості добору формул. Поясніть, які ще етикетні особливості матиме Ваша розмова з цими людьми.
Завдання 17.
Підберіть десять прикладів порушення лексичних, акцентологічних, граматичних, синтаксичних норм літературної мови. Джерело: засоби масової інформації, мова оточуючих. Обґрунтуйте свій вибір.
Завдання 18. Оберіть з довідки приклади, які б ілюстрували вказані причини порушення мовного етикету:
1.Недотримання обмеженого використання етикетних стереотипів уписьмових текстах.
2.Незнання національних етикетних норм.
3.Недоцільне перенесення структур мовного етикету з однієї ситуації віншу, не властиву для неї.
4. Свідоме нехтування правилами мовної поведінки у спілкуванні.
5. Неврахування соціального досвіду співрозмовника.
6. Вплив суспільних змін, моди.
Довідка.
1. „Мамо, познайомся. Це моя дівчина Наталя - кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник науково-дослідної станції „Мічурін", депутат Кримської міської ради II скликання..."
„Уклінно прошу Вашого дозволу для складання вступних іспитів на математичний факультет..."
„Папаша, ви б молебень відслужили, щоб хоч на два дні бог дірку заткнув: дві десятини сіна гниє в покосах" (П. Панч).
На запитання „Як справи?" українець розказує про минулорічні події, свої хвороби, негаразди замість того, щоб відповісти: „Добре (непогано). А як у вас?"
- Я хотів би подяку вати за допомогу. - Ну, то дякуйте ж! - Що?!
„Пардон, професоре... („пардон" він вимовляв без усякогофранцузького акценту), траплялось, знаєте... Марченко многозначнопідкреслив своє „знаєте", що ж до „професоре", то він це слово проковтнув.Видно було, що в Якуті він визнав позапартійного і, друге, що перед професором стоїть один з тих комуністів, які стикаються з позапартійними тільки на тих чи інших офіційних побаченнях (М. Хвильовий).
Завдання 19.
Випишіть зі «Словника іншомовних слів» десять термінів, які мають відношення до вашої спеціальності, поясніть їх значення й правопис, придумайте та запишіть із кожним речення фахового спрямування.
Завдання 20. Підготуйтесь до участі в науковій дискусії за однією із запропонованих тем. Занотуйте ключові тези власної позиції у дискусії.
Теми для дискусій:
Тема 1: Освіченість і порядність
Контекст: Людей вчать усьому, тільки не порядності, проте вони намагаються блиснути саме порядністю, а не освіченістю, тобто якраз тим, чого їх ніколи не навчали. (Б. Паскаль, французький учений-фізик, математик, філософ-мораліст, 1623-1666р.р)
Тема 2: Раціо й емоції, наука і почуття
Контекст: Істинна наука не знає ані симпатій, ані антипатій: єдина мета її – істина. (У. Ґрове, англійський учений-фізик, 1811-1896 р.р.)
Тема 3: Наука і час
Контекст: Там, де раніше були кордони науки, там тепер її центр. (Г. Ліхтенберґ, німецький учений-фізик, письменник, літературний критикепохи Просвітництва, 1742-1799 р.р.)
Тема 4: Наука і мова
Контекст: Вивчення науки може бути цілком включене до вивчення мови науки. ( Ч. Морріс)
Тема 5: Традиції і новації
Контекст: Традиція - це прогрес у минулому; в майбутньому прогрес стане традицією. (Е. Ерріо, французький політичний і державний діяч, 1872-1957 р.р.)

Завдання 21 . Завдання-проект. Вирішується проблема: "Яким чином підняти рівень культури спілкування між студентами вищого юридичного навчального закладу?"
Етапи роботи: спочатку кожний студент записує ідеї, що спадають на думку, самостійно поділяються на групи, обираючи ті ідеї, котрі, на їх погляд, є продуктивними у вигляді завдань-проектів: провести спостереження в юридичному університеті або університеті за рівнем культури спілкування між студентами; підготувати перелік питань, за допомогою яких можна виявити ставлення інших студентів навчального закладу до поставленої проблеми та способи її вирішення.
Кожна група має конкретний напрямок роботи: готує матеріал для опитування, опрацьовує статистичні дані, зв'язується з представниками студентського самоврядування, готує матеріал для студентської газети, телевізійної програми, висуває одного представника з кожної групи для захисту ідеї перед аудиторією.
Завдання 22. Поясніть своє ставлення до кожною із типів співбесідників і обґрунтуйте, які типи Вам найбільше імпонують.
Основні абстрактні типи співбесідників
1.Безглузда людина. 6. Неприступний.
2. Позитивна людина.7. Незацікавлений.
3. Всезнайка. 8. „Важливий птах".
4. Балакун. 9. Чомучка.
5. Боягуз. 10. Невиразний (або загадковий).
(За: П. Мицич. Как проводить деловые беседы / Пер. с сербско-хорв. - М., 1987).
Завдання 23. Поясніть, як ви розумієте поняття самовдосконалення, самовиховання, самоосвіта, самопізнання, та яке значення мають ці процеси для спілкування людей у родинній, суспільній і виробничій сферах.
Завдання 24. Поясніть, як треба розуміти фрази:
«Залиш емоції вдома», « Залиш свої проблеми перед порогом аудиторії», « Тримай себе в руках», «У нього все на лиці написано», « У нього непроникливе обличчя».
Завдання 25. Наведіть приклади недоречного мовлення, поясніть, які теми є табу (заборонені) під час відвідин хворого в лікарні, у швидкісному транспорті, на весіллі при молодятах, на занятті в аудиторії.
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови
у професійному спілкуванні
Завдання 1. З'ясуйте, в якому стилі можна використати наведені слова і сполучення слів:
Гарненький, мій любий, великуватий, геть від мене, таке говорить, впавмені в око, любчику мій, точнісінький, говорун, головище, стояти на смерть.
Форма № 5, параграф, донесення, протокол, договір, акт, квитанція, доводжу до Вашого відома, прошу взяти до уваги, прошу Вашого розпорядження, до заяви додаю, нижче підписані, комісія у складі...
Естетичний, генерація, толерантний, суб'єкт, об'єкт, газогенератор, філософський напрям, інтегральний, синусоїдний, анфас, консиліум, соціальний, інтегральний, дегенерат, альтруїст, доктрина, медицина, інфраструктура, інфільтрат, бальзамування, конгресмен, президія, консенсус, спорадичний, парадигма.
Завдання 2. Установіть, до яких стилів мови належать наведені тексти. Відповідь обгрунтуйте.
Слова вище, нижче у писемній, зокрема діловій мові вживаються з дієсловами повідомлення (говорити, розповідати, відзначати, торкатися, писати, зупинятися та ін.), щоб позначити те, про що йшлося на попередніх сторінках чи піде мова на наступних (За Л. П. Коваль).
Ми, комісія у складі: Гетьман Іван Степанович - старший інспектор КРУ, Майданюк Ілля Дмитрович - інженер-оптик, Петренко Ганна Іванівна - бухгалтер, зробили опис майна, що знаходиться на складі № 2 Луцького заводу „Граніт". При цьому виявлено такі матеріальні цінності:
Комп'ютер „Епсон" -1 шт. Принтер „Епсон" - 1 шт. Картриджі Р-15 — 4 шт. Магнітола „Едді" -1 шт. Магнітофон „С-5" - 1 шт. Магнітофонні касети ПО-2 - 8 шт.
Усе устаткування знаходиться в доброму стані, придатне для використання.
Вільям Джеймс оповідав про одну росіянку, що за царських часів,сидячи в театрі, проливала сльози над трагічною долею героя опери, алезалишала свого візника весь час мерзнути на морозі. Хтось міг бизахоплюватися великою душевною чутливістю тієї жінки і висловлюватиглибокий жаль, що жінку з такою чутливою душею соціальна революціявигнала з батьківщини, але Вільям Джеймс краще її зрозумів. Він назвав її"чутливість" фальшивою театральною емоцією (В. Храмова).
Як входили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмара плачу, щонависла над селом, прорвалася, якби горе людське дунайську загату розірвало- такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над староюІванихою, аби щось із гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайлосхопив Івана за барки, і шалено тормосив ним, і верещав, як скажений.
( За В. Стефаником).
Мамко моя рідна, звідки тебе ждати, з якої стежки стерегти, виглядати? Куди ти від'їжджаєш, своїх діточок, сестер, братів, внуків покидаєш? Ой, не встанеш до схід сонця худібку доглядати, діточок зі сну піднімати. Хто нам тепер буде пораду давати? (Народне голосіння).
Панове громадяни! Чи всі ми достатньо усвідомили складність ситуації, яка нас зібрала докупи?Чи всі ми готові зробити все можливе для виправлення помилки?Чи всі ми будемо разом, коли загроза небезпеки стане ще більшою? Ні! До цього ще далеко. Та й багато тих, які нам протидіють, які працюють на шкоду нашій громаді, які хочуть нас пересварити, розділити, знесилити. Так подумаймо, що нам потрібно зробити для повного успіху справи, за яку ми взялися. Головне - це єдність і незалежність. Важливо - не ждати, що хтось за вас буде робити. Такого не станеться. Тільки спільні зусилля дадуть бажаний результат (З промови на зборах).
Завдання 3. Придумайте власні тексти, що могли б бути ілюстраціями розмовного, ділового, публіцистичного, художнього і наукового стилів.
Завдання 4. Поясніть, що таке колорит мовлення, якими мовними засобами вони творяться.
Завдання 5. З'ясуйте поняття: термін, професіоналізм, канцеляризм, фамільярність, розмовний.
Завдання 6. Випишіть групами наукову, термінологічну, професійну, офіційно-ділову, специфічнопобутову та експресивну лексику.
Аргумент, аналіз, гіпотеза теорія, класифікація, тотожність, атом, реконструкція, молекула, трепанація, любов, радість, ніжність, синочок, вічність, головонька, оченятко, цяця, швендяти, варнякати, величавий, животворний, силос, сінозбирання, рубанок, рисмус, молоток, долото, кліщі, посівна, прополювання, сінокос, доїння, якість, світогляд, нахил, рух, минуле, забуття, вживання, горе, хвилювання, побоювання, спокій, декрет, наказ, акт, резолюція, протокол, посвідчення, кошторис, рахунок, свідок, позивач, захисник, довідка, автобіографія, юрта, кумис, кефір, борщ, коралі, постоли, шорти, кожух, краков'як, вальс, погода, хуртовина, хурделиця, мадам, гейша, онуча.
Завдання 7. Поділіть слова на групи:
а) загальновживана лексика;
б) лексика вузького стилістичного призначення. Над словами групи б) надпишіть їх функціонально-стилістичне значення: розмовне, просторічне, діалектне, жаргонне, специфічнопобутове, суспільно-політичне і термінологічне, художньо-зображувальне і т.д.
Дилер, батько, біганина, дизайн, путня, клас, партія, бідолаха, оглядіти, сестрінниця, учитель, стоїцизм, боєздатність, робітник, націоналізм, механізувати, компетенція, запаска, дорога, хата, нічийний, ушкварити, відповідальність, набурмосившсь, нализатися, ширити, новатор, сіяти, скиглити, плюс, зрізатись, щебетати, суфікс, прогресивка, інтервал, жевжик, стимулятор, хромосоми, вечорниці, день, говорити, молюск, ватра, буча, пленум, брифінг, куратор, рідний, старенький, грубезний, двигун, торба, засипатись (на іспиті), антихрист, чванько, тайстра, витрішкуватий, інтенсифікація, ратифікувати, туман, заручини, халамидник, трудяга, сонечко, доручення, постанова, обіцянка-цяцянка, втіха, тайм-аут, буріння, демократія, рачкувати, веснувати, зазоріти, результати, сумно, колядувати, рада, орфоепія, операція, брехун, горе-горечко, пестити, епідемія, сертифікат, депутат, співіснування, капіталізм, нудьга, баста.
Завдання 8. Поясніть значення (відтінки значень) і стилістичні умови (регламентації) використання кожного слова з на веденій рядів слів. Виділіть кальковані слова.
Відбитися - позначитися - окошитися. Стежити - вистежувати - пазити - пантрувати. Панькатися - носитися -возитися - морочитися (з кимось). Просити пробачення - вибачатись -перепрошувати. Радити - давати пораду - раяти. Зустріти - натрапити -спіткати - надибати - трафити. Позбутися - збутися - скараскатися -вивільнитися. Довірити - сповірити. Тратити - тринькати - транжирити -переводити. Твердити- тлумачити - толкувати - втовкмачувати. Записувати - фіксувати - нотувати Відправляти - відсилати - факсувати. Гордитися -чванитися - хизуватися - гоноритися - фудулитися. Кидати - вергати -шпурляти - швиряти. Вистоювати - чипіти - сторчати - стовбичити -бовваніти. Знецінюватися - девальвувати - обезцінюватися.
Завдання 9. Побудуйте речення з поданими застарілими словами.
Вої, волость, земство, княгиня, рамена, квилити, зигзиця, панщина, дукати, коронований, пан, хорунжий, розбійник, пролетаріат, ректи.
Завдання 10.. Поясніть, як краще сказати:
Піднести? Підняти? Звести? очі до неба.
Відступити? Ступити? назад.
Яка? Котра? Тепер? Зараз? година.
Мешканець? Житель? Жилець? цього будинку.
Примірник? Екземпляр? з тиражу.
Напрям? Напрямок? руху.
Ставлення? Відношення? твоє до мене.
Відкритий? Відвертий? погляд.
Розкрити? Відкрити? Розгорнути? книгу.
Завдання 11. Визначте стилістичну роль виділених слів і сполучень слів.
1. Все можна: підлість в золото оправить, і під шумок пропхатись на парад. А можна навіть вигадати правду. Свою, домашню... Можна й кілька правд (Б. Олійник). 2. Ой напій коня, каре оченя, сизокриле голуб'ятко, до побачення (А.Малишко). 3. І на полі в нас не з обжинками. Будем далі трощити камінь, щоб росло воно Українками, і Тарасами, і Франками (А.Мачишко). 4. За Богуславами і Трипіллями, за обелісками, в землю вкипілими, силою пружаться, гнуться луками понад традиціями і розлуками, понад трагедіями і війнами, перснями щастя стають подвійними, жаром врізаються високовольтові ферми куті (А.Малишко). 5. І серця добротою налиті, наче море бездонне, і Мар'яни твої сумовиті - то кріпацькі мадонни (А.Малишко). 6. І кохання, й минуле з таврами, й гнівні Африки попереду, і під сонячними литаврами від майбутнього віку кредо (А.Малишко). 7. Зелена, мокра цвіль і рудуватий гриб! Це ви ішли отак, дитинтств робочих роки (М.Бажан) 8. Тече річка, має два берега. Два має береги - одним садам. Краси твоєї ні за Америки, ні за Австралії не віддам (Л.Первомайський). 9. Мені не соромно признатися, що я землі цієї син, де всюди праця, праця, праця - вершина людської краси (М. Братан). 10. Був день, мов кристал із блакиті й роси. Молоком наливались жита і вівсо. Снувались чабанів далекі голоси (М.Бажан).
Завдання 12. Перепишіть слова. Поясніть стилістичне використання паралельних граматичних форм наведених слів і словосполучень. З виділеними словами побудуйте речення. Викресліть ненормативні слова.
Касир - касирша, зал -зала, клавіш - клавіша, двері - дверми, дверима; коні - кіньми, конями; батьків - батьковий, материн - материнський; два студенти - двоє студентів, три слоненята - троє слоненят, недоук - недоука, вбивець - вбивця, бурлак - бурлака; вояк - вояка, січ - січа, латинь - латина, ковші - ковила, вугіль - вугілля, хід - хода, метод - метода, одежа - одіж, акварель - аквареля, роль - роля, Дніпр - Дніпро, вужак - вужака, ім'я -імення - імена, змій - змія, паль - паля, виплат - виплата, продаж -продажа, птах - птаха, сусід - сусіда, санаторій - санаторія.
Завдання 13. Виправте стилістичні помилки у реченнях.
1. Із-за хвороби вона пропустила цілий семестр. 2. Завдяки запаленню легенів він не складав зимову сесію. 3. Мати завжди піклується за своїх дітей. 4. Купуйте товари по ціні прейскуранта. 5. Я ділився своїм враженням про виставку зі своїми друзями. 6. На стелі висить кришталева люстра. 7. Скільки можна знущатися над старим мною?! 8. Він прийде до вас по моєму дорученні.9. Близько села було лісництво. 10. Біля десяти відсотків прибутку беруть як податок. 11. Брат безмежно любить і вірить сестричці. 13. Їхати було не лише передчасно, але не раціонально.
Завдання 14. Поясніть, як Ви розумієте суть тих стилів спілкування, до яких ви більш прихильні. Які нові стильові різновиди ви б запропонували?
Педагогічні стилі спілкування:
спільна творча діяльність,
дружня прихильність,
спілкування-дистанція,
спілкування-залякування,
спілкування-загравання.
Виробничі стилі спілкування:
1) безсумнівне виконання наказу - авторитарне керівництво,
2) колективне обговорення способів виконання наказу - колективна думка,
3) особистий приклад виконавця-керівника - „роби як я", безсловесне спілкування,
4) наслідування відомого методу - дія за зразком.
Завдання 15. Перебудуйте речення за фонетичними і стилістичними нормами.
1. Читаючи звіт, розболілася мені голова. 2. Вимагая від мене звіт, він не поспішав з поданням своїх документів. З. Повернувшись з відрядження зустріла мене дворічна донечка. 4. Впоравшись із завданням, нам не доведеться ризикувати. 5. Змагаясь, їм вдасться ближче познайомитись. 6. Шукаючи друзів, нас здолала втома. 8. Учитуючи ситуацію, ми зуміли вийти зі скрутного становища. 9.Читаючи твори У. Самчука, в серці закипають біль і лють одночасно. 10. Він вирятував лисицю із пастки і взяв її з собою. 11. Підвівши підсумки, з'явилось задоволення.
Завдання 16. Поєднайте наведені слова з іменниками відповідно до особливостей дієслівного керування.
Знущатися (з кого)Спонукувати (на що)
Зраджувати (кого)Спонукати (до чого)
Ігнорувати (що)Стосу вати (кого, до кого)
Легковажити (що)Стосуватися (кого, до кого)
Навчатися (чого)Терпіти (що, кому)
Завдання 17. Дайте стилістичний коментар щодо використання пар конструкцій.
Братися до літературної праці - братися за перо; виявляти гуманне ставлення - мати Бога в серці; застосовувати фізичну силу - давати волю рукам; знімати з себе відповідальність - умивати руки; не виявляти ознак життя - лежати трупом; недостатньо володіти мовою - не могти слів стулити; перебувати в стані радісного збудження - землі не чути під собою; повертатися до попередньої практики - братися за своє; притягатися до судової відповідальності - ставати перед судом; вимушений обставинами - рад-не-рад; ставати об'єктом обговорення - потрапляти на язик; стати жертвою вогненної стихії - піти з димом; творити з допомогою фантазії - брати з голови; мати позитивний і негативний досвід- бувати на коні і під конем.
(За: Караванський С. Секрети української мови. -К.: Кобза. 1994. -С. 56).
Завдання 18. Правильно усно наголосіть слова, а потім зашипіть їх у дві колонки залежно від смислорозрізнювальної ролі наголосу, в дужках запишіть значення слова.
Заняття, засідання, з'єднання, зобов'язання, замішання, об'єднання, обладнання, поважання, покликання, розв'язання, виховання, уподобання, вінчання, читання, переконання, покаяння, порівняння, розладнання, прийняття.
Завдання 19. Напишіть правильні українські слова і конструкції замість наведених кальок.
Фігура людини, існуючі кордони, існуючі права, існуючий порядок, посадова особа, співробітництво, добробут, давати показання, зобов'язаний, доходи, управляти, лікарняний, одноособове, при здійсненні, не допускає збирання, зберігання, використання інформації, заслуховувати, безоплатно, вираження політичної волі громадян, приймати участь у конкурсі.
Тема 4. Правила орфографії
Завдання 1. Прочитайте, правильно вимовляючи голосні та приголосні звуки.
1. Голова, книжка, дуб, лебідь, живе, молоко, Харків, чай, щоб, ходжу, кукурудза, їжджу, ввібрати, ганьба, ґатунок, обґрунтування, вогко, грати, ґрати.
2. Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 2.10.2003 № 1546 затвердив “Державну програму розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки”, основними завданнями якої є “зміцнення статусу української мови як державної” та “всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя”. Для того, щоб українська мова посіла належне їй місце державної мови розвиненої європейської держави, вона повинна ефективно функціонувати в природознавстві, у техніці, на виробництві, у природничо-технічній освіті, тобто у тих сферах, які значною мірою визначають науково-технічний прогрес і перспективи розвитку України в 21-му столітті, але в яких з відомих причин протягом багатьох років українську мову практично не використовували. І навіть для більшості носіїв української мови професійна діяльність була тісно пов'язана з використанням російської, а не української мови. Тому проблеми повноцінного функціонування української мови (а не суржику) у фаховому середовищі є не тільки в Донецьку або Харкові, але й у Києві, і навіть у Львові та Івано-Франківську.
Завдання 2. І. Спишіть, вставляючи, де треба, пропущений апостроф.
Цв..ях, сурм..яний, духм..яний, розм..якнути, сір..як, дзв..якнути, Аляб..єв, мавп..ячий, без..ядерний, узгір..я, мр..яка, торф..яний, св..ято, вп..ятьох, тьм..яний, сп..янілий, різьб..яр, пів..яблука, пів..огірка, пан..європейський, компьютер, б..юро, Хьюстон, рель..єф, порть..єра, б..язь, Г..юго, Руж..є.
II. При потребі зверніться до орфографічного словника. (Український орфографічний словник: Орфогр. словн. укр. мови: Близько 143000 слів / Укл.: М. М. Пещак та ін. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : Довіра, 2002. – 1006 с.)
Завдання 3. Поставити наголоси у словах.
Безадресний, відбиток, відзвук, іграшковий, інструктаж, індустрія, матричний, мілина, навколоземний, надлам, нарізний, підігнутий, острівний, обранець, обраний, переносний, пляшковий, подать, подруга, площина, страйковий, увімкнути, увімкнений, фіалковий, фланговий, християнин, хутровий, центровий, цукерковий, чашолисток, шанобливий, ялиновий, ярмарковий, явлений.
Завдання 4. Чому подані переноси небажані?
Неж-даний, прос-лужити, зас-телити, приз-вати, пі-дробити, кукурудз-за, сім-я.
Завдання 5. Змініть слово так, щоб у ньому відбулися всі можливі чергування голосного або приголосного кореневого звука, поясніть причини змін.
Київ, бік, луг, сім, носити, кількість, берег, везти, вага, Параска, договір, Прокіп, крутити, вулиця, перескочити, серце, вік, свідок.
Харків, чотири, друг, пастух, бігти, парубок, шість, берегти, мука, сонце, будівник, могти, око, нога, чорний, рід, Ольга, село, гілка, ріг, папір.
Завдання 6. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.
Львів…янин, комп…ютер, миш…як, міл…ярд, суб…єкт, субс…д…я, мен…ший, хабар…, прип…ят…с…кий, люд…с…кіс…т…, удмур…кий, пари…кий, запорі…кий, кавка…кий, таджи…кий, інд…ферентн…сть, легіт…мац…я, л…з…нг, конт…нгент, пар…тет, опоз…ц…я, пер…фер…я, напружен…ий, перетворен…ий.
Завдання 7. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.
Прокурор Шевчина Забава Ростиславовна.
Куратор Лященко Игорь Савелиевич.
Архитектор Лескова Светлана Вениаминовна.
Уважаемый Верхотучка Филипп Олегович.
Власне прізвище, ім’я, по батькові.
Завдання 8. Запишіть подані слова та словосполучення у кличному відмінку.
Олег Якович, Степан Ігорович, Андрій Лукич, Владислав Сергійович, Григорій Васильович, Ілля Олегович, Хома Петрович, Петро Петрович, Оксана Макарівна, Марія Савівна, Вероніка Іллівна, Вікторія Олексіївна, Олександра В’ячеславівна, Жанна Володимирівна, Клавдія Степанівна, Неллі Серафімівна, товариш, Президент, професор, батько, Київ, колега, чумак, мрія, луг, кінь, друг, поляк, курсант, весна, парубок, вітер, сестра.
Завдання 9. Прочитайте текст. Скажіть, що нового ви довідалися про префікси. Поясніть значення виділених слів. Складіть з ними речення.
В українській мові є двійнята-префікси, які відіграють особливу роль. Так, коли сказати: попобігати, попопрацювати, попоходити, попострибати і так далі — це, далебі, не те, що: побігати, попрацювати, походити, пострибати. Дієслова з подвоєними префіксами означають ніби найбільшу міру якоїсь дії. Правда, подібні слова не так часто трапляються в мові (А. Матвієнко).
Завдання 10. Прочитайте вірш, випишіть слова з пропущеними буквами. Поясніть правопис цих слів. Якого значення надають префікси словам?
Вулканний етюд
Козац..кі могили в..сокі —
Н..згаслі вулкани Вкраїни.
Стікають пш. .ни..ні потоки
Із їх польової в..ршини.
В могилах похована мука —
Дідів п..р..молоті кості,
В могилах — кайдани онука,
Обірвані в праведній злості.
З сльози проростає з..рнина
І колосом зірку ч..ркає —
В розливі пш..ниць потопає
Вулка..а моя Україна.
І. Драч
Завдання 11.Випишіть слова з префіксами, поясніть їх значення та правопис.
1. У розчинене вікно пливуть медові пахощі розквітлих акацій (П. Колесник). 2. В безладно розсипаних хмарах засяяла веселка (А. Хижняк). 3. За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає (Т. Шевченко). 4. Вже розпогодилось, умите сонце перекинуло свої золоті коси на поля, і вони укрилися пахучою парою (М. Стельмах).
Завдання 12. Випишіть з орфографічного словника 6 слів з префіксами пре-, при-, прі-; складіть з ними речення.
Завдання 13. Напишіть з великої чи з малої літери подані слова і словосполуки.
1.(в)інницька область, (м)ексиканські (с)получені(ш)тати, (о)стрів (с)вятої (є)лени, (о)б'єднані (а)рабські(е)мірати, (л)івобережна (у)країна, (з)акерзоння, (б)лизький(с)хід, (є)врейська (а)втономна (о)бласть, (н)адністрянщина,(х)олодна (г)ора, (п)івнічний (п)олюс, (б)ермудські (о)строви,(с)півдружність (б)агамських (о)стровів, (к)риворіжжя.
2.(п)івострів (ю)катан, (м)аґдебурзьке (п)раво, (б)урсацький(у)звіз, (в)елика (м)аґелланова (х)мара, (я)сна (п)оляна, (н)ові(с)анжари, (т)унґуський (м)етеорит, (к)арські (в)орота, (у)олл-(с)трит, (к)райня (п)ївніч, (м)иколаївські (ч)аси, (п)очесний(з)нак (Президента (у)країни, (д)руга (с)вітова (в)ійна,(П)риморський (к)рай, (н)ародний (а)ртист (у)країни.
3.(з)бройні (с)или (у)країни, (Н)аціональне (а)гентство(м)орських (д)осліджень та (т)ехнологій, (а)кт (П)роголошення(Н)езалежності (у)країни, (с)лужба (б)езпеки (у)країни,(р)адянська (в)лада, (б)удинок (у)чених (Н)аціональної (а)кадемії(н)аук (у)країни, (м)арсове (п)оле, (б)ожа (м)ати, (в)еликий(п)іст, (х)арківська (а)строномічна (о)бсерваторія.
4.(м)узей (і)сторичних (к)оштовностей (у)країни,(в)сесвітня (р)ада (м)иру, (ц)ентральна (р)ада, (м)іжнародна (м)олодіжна (л)іґа, (с)лово (б)оже, (г)ромадянська(в)ійна, (ж)овтневий (п)ереворот, (к)оран, (н)ародний (р)ух(у)країни, (х)арківський (н)аціональний (у)ніверситет,(л)иса (г)ора, (с)вятий (дух), (о)рганізація (о)б'єднаних(н)ацій, (д)оба (р)уїни, (д)амоклів (м)еч.

Завдання 14. Запишіть подані географічні назви українською мовою.
Приморье, Иордания, Пермь, Турция, Пятигорск, Сирия, Плоешти, Магнитогорск, Харьков, Ривьера, Приднестровье, Кременчуг, Диксон, Тверь, Запорожье, Корсика, Израиль, Персидский залив, Иерусалим, Одесса, Россия, Рижский залив, Йемен, Железногорск, Джибути, Польша, Винница, Восточно-Китайское море, Хельсинки, Днепр, Верхотурье, Кишинёв, Венгрия, Гурьев, Черкесск, Псёл, Хайдарабад, Рыбачье, Красная площадь.
Завдання 15. Прямою лінією поділіть подані слова та словосполучення для можливих варіантів переносу на інший рядок.
Харків, Іван Пулюй, заїжджати, 17 листопада 2003 р., надзвуковий, комп'ютер, передсвятковий, 570 кг, видзвонювати, відрядження, дія, М. С. Грушевський, 1 000 652 грн, триметоровий, проф. Іван Огієнко, мільйонер, адміністрація, Семипалатинськ, підприємство, експлуатація, фінансування, інновації, п, Лебединський, Хмельницька обл., їжа, дев'ятитисячний, захід, студія, безстроковий, дев'ятсот вісімдесят четвертий.
Завдання 16. Запишіть по п'ять назв міст, сіл і районів Вашої області.

Завдання 17 . Наведіть п'ять прикладів назв і понять однакового звучання, які пишемо з малої та з великої літери.
Завдання 18. Запишіть 10 слів і словосполук, які не можна переносити на інший рядок.
Завдання 19. Поставте подані словосполуки в Д. в. однини.
Софія Марківна, процес, товариш, добродій Олег, пані Ольга, рух, муха, ректор академік Вітер Кирило Гнатович, боєць, гопак, студент Лелека, вітер, школяр Карпенко, колеґа Геннадій, острів, синтез, лікар Гліб Анатолійович.
Завдання 20. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі форми імен по батькові.
Арсен, Купріян, Аскольд, Тадей, Аполлон, Орест, Анатолій, Денис, Лев, Святослав, Гордій, Зиновій, Пилип, Панкрат, Парамон, Остап, Порфир, Капітон, Павло, Олексій, Полікарп, Костянтин, Гнат, Мстислав, Василь.
Артур, Данило, Корній, Ничипір, Руслан, Савелій, Ілля, Ґустав, Захар, Ізмаїл, Лука, Семен, Іван, Мина, Потап, Яким., Альфонс, Тит, Григорій, Дмитро, Микита, Лазар, Кузьма, Антип, Владислав, Юрій.
Завдання 21. Запишіть подані чоловічі імена українською мовою.
Артём, Филипп, Александр, Савва, Геннадий, Алексей, Виталий, Святослав, Кирилл, Ипполит, Елизар, Прокоп, Пётр, Фадей, Тихон, Клим, Кондрат, Яков, Фома, Игорь, Ефим, Илья, Никита, Сидор, Аверьян, Влас, Евсей, Тимур.
Афанасий, Евгений, Архип, Василий, Михаил, Фёдор, Емельян, Павел, Даниил, Гелий, Гордей, Николай, Лев, Егор, Осип, Семён, Виссарион, Лазарь, Сергей, Дмитрий, Вячеслав, Глеб, Эммануил, Пантелеймон, Эдуард, Гаврил, Тимофей, Андрей.
Завдання 22. Запишіть подані жіночі імена українською мовою.
Магдалина, Ольга, Аэлита, Матильда, Эдита, Василиса, Тамила, Сусанна, Ядвига, Диана, Валентина, Люсьена, Инна, Кира, Раина, Людмила, Мечислава, Алевтина, Майя, Виолетта, Калина, Анжелика, Анфиса, Жозефина, Инга, Лукьяна, Мстислава, Лидия, Мария, Беатриса, Евдокия, Владислава, Нонна, Каролина, Галина, Ираида, Агафья, Клариса, Эмма, Фаина, Надежда, Таисия, Зинаида, Екатерина, Раиса, Вера, Елена, Луиза, Ирина, Жанна, Татьяна, Валерия, Евгения, Юлия, Ульяна, Софья, Сарра, Юдифь, Стелла, Альбина, Светлана, Ревекка, Наталья, Васса, Любовь, Мариетта, Матрёна, Лукерья, Эсфирь, Инесса, Дарья, Карина, Вячеслава, Елизавета, Агнесса, Анна, Александра, Белла, Марина, Виргиния, Лариса, Полина.
Завдання 23. У поданих словах уставте, де потрібно, пропущені літери та знаки.
.тихати, бе..коштовний, во...єднатися, ро...єднан...я, на...хнен...ий, ро...ч...плювач, бе...пі...ставний, ві..со..ковий, осві...чен...ий, пр...з...ден...с...кий, ві...ч...питися, мі...штрековий, ві...зеркалювати, бе...тактовний, пр...зв...ще, пер...сві...ч...тись, бе...ві...повідальний, небе...печний, во...кресити, ро...тр...лян...ий, пер...ф...р...йний, ві...штовхнути.
Завдання 24.Запишіть слова іншомовного походження. Прокоментуйте написання
Мадон...а, ап...еляція, барок....о, нет...о, коміс...ія, бравіс...имо, інтел...ект, контр...озвідка, тон...а, ін...овація, кол...ектив, сю...реалізм, осан...а, ван...а, ем...іґрація, ім...іґрація, грип..., піц...а, хоб...і, папарац...і, спагет...і, гол...андський, марок...анець, Ел...ада, Іл....я, Буд....а, Ліс..абон, Рус...о, Ал...ах, От...ава, Брюс...ель..
Завдання 25. Запишіть іншомовні слова, вставляючи пропущені літери (и, і тощо). Поясніть правопис. Дізнатися значення слів підкреслених слів.
Форт...с...мо, ч...пси, Корс...ка, Т...бет, Сканд...нав...я, Браз...ил...я, Сомал..., Ч...каґо, Мекс...ка, Ваш...нгтон, С...р...я, Цюр...х, Кембр...дж, Ч...л..., Кр...т, м...тропол...т, г...потеза, жур..., п...ан...с...мо, тр...атлон, д...зель, тр...умф, ...нц...дент, ...м...тац...я, пр…ор..тет, д..в..денд, г..бр..д;
Завдання 26. Висловити своє ставлення до запозичених слів, прочитавши статтю “Про запозичення”.
Які слова є для вас новими?
Про запозичення
Світ змінюється щосекунди: чи прогресує, чи піддається суцільному регресові, але в жодному випадку не стоїть на місці і навіть потужно собі глобалізується. Як результат, на глобусі з'явилися чітко окреслені території сильних і слабких світу цього. Сильні диктують умови слабким. Держави, які перебувають на початкових етапах глобалізації, змушені приставати на пропозиції міжнародно потужних. Часто це призводить до засилля чужих культурних і економічних традицій і, що найстрашніше, - до втрати мовного імунітету.
Найбільш податливою на зарубіжні нововведення є українська економіка. Результатом цього є майже щорічне поповнення ринку професій новими, часто невідомими назвами спеціальностей. Термінологія ця інколи просто вражає, її важко знайти на сторінках енциклопедій чи навіть спеціалізованих словників. А інколи новий, чужоземного походження термін, приклеюють до старих уже добре відомих професій. І це тоді, як у Франції навіть слово комп'ютер має свою, французьку, назву... Рекламних агентів для солідності «висвятили» в менеджери, а агентів з торгівлі в дистриб’ютори. Таких прикладів безліч.
До речі, щодо менеджера й маркетолога. Ці два терміни досить міцно прижилися в сучасному бізнесовому просторі України, за цими спеціальностями щороку у вищих навчальних закладах здобувають освіту тисячі студентів. Популярність цих професій призвела до виникнення багатьох спеціальностей саме з використанням згаданих «модних» слів. Для прикладу, завдяки універсальності «менеджера» (з англ. управитель, завідувач) майже щороку в рубриці «на роботу потрібні» з'являються спеціальності, в назвах яких є слово «менеджер». Офіс-менеджер... НR-менеджер (ейч-ар-менеджер)... РR-менеджер (пі-ар-менеджер)... Окрім того, що назва - модна, популярна, то ще й додає солідності (адже, погодьтесь, «менеджер» звучить респектабельніше, аніж «управитель» чи «завідувач»). З означеннями РR (Publik Relation) чи НR (Нuman Relation), навіть «офіс», як з'ясувалося, знайомий не кожен, а про перелік обов'язків представників цих так званих професій і поготів. До прикладу, офіс-менеджер у сучасному бізнесі займає нішу добре відомої всім посади секретаря і саме завдяки модним європейським тенденціям має нову назву: напевно, працювати «офіс-менеджером» виглядає престижніше, аніж «секретаркою».
Серед інших новітніх професій з англомовними назвами - мерчандайзер, промоутер, копірайтер, іміджмейкер, логіст.
Логіст, як і менеджер з персоналу, належить до найпопулярніших сьогодні професій, займається управлінням транспортними потоками тих товарів, які виробляє підприємство.
Спроба відшукати тлумачення терміну «мерчандайзер» буде вдалою, якщо використовувати економічні довідники чи довідники з маркетингу. Мерчандайзинг - комплекс заходів, які слід вжити, щоб зацікавити покупця в тій чи іншій продукції, підготовка до продажу товару в торговій сітці. Для роздрібної торгівлі - це оформлення прилавків, вітрин, розміщення товарів у торговельній залі, розповсюдження інформації про товар. У сфері виробничій - комплекс дій, потрібних при закупівлі чи продажу продукції (виставки, реклама, вдала цінова політика). Мерчандайзер, як правило, займається дослідженням ринку збуту, збирає інформацію про рівень продажу товару, визначає міру конкурентоспроможності продукції своєї фірми.
Промоутери - просувачі певного товару на ринку, а дистриб’ютори - це люди, які продовжують роботу промоутерів - збувають оптову продукцію.
Іміджмейкер у перекладі з англійської звучить як «той, що творить образ». Люди цієї спеціальності займаються тією ж таки рекламною діяльністю, «творять обличчя» організації чи окремої особи. Іміджмейкери виконують функції маркетологів, менеджерів, фінансових аналітиків, РR-менеджерів, навіть модельєрів і косметологів.
Копірайтер (з англ. відтворювач текстів) - людина, яка працює з текстами. Обов’язковий штатний працівник РR- чи рекламного відділу на будь-якому підприємстві.
Т. Данилюк
Тема 5. Граматична правильність як ознака культури усного
та писемного спілкування
Завдання 1. Записати слова, розкривши дужки. Пояснити правопис (орфограми «Правопис прислівників, часток, прийменників, сполучників»):
Ніби(то), що(небудь), (що)духу, (що)до, поки(що), через(те)що, коли(б)то, (ні)чим, (ні)як, тим(часом), (у)двох, (у)двічі, (з)відусіль, (наді)мною, (в)цілому, (на)весні, (на)початку, (поза)торік, (до)побачення, (по)іншому, день(у)день, (після)завтра, (все)таки, все(ж)таки, (де)далі, (де)хто.
Завдання 2. Вкажіть рядок, в якому всі форми іменників є невідмінюваними. Поясніть значення слів ембарго, бойкот, круп’є, анфас, нетто. У чому особливість визначення роду, числа невідмінюваних іменників?
а) Трюмо, Донбас, какао, Батумі.
б) Ембарго, Коваленко (Віра), півзошита, меню.
в) Гаваї, самбо, портмоне, леді, нетто.
г) Ківі, бойкот, Кутаїсі, Ріо-де-Жанейро.

а) Кухаренко (Олена), авеню, валюта.
б) Круп’є, півсклянки, НАТО, Дюма.
в) Остапчук (Галина), Філіппіни, Дідро.
г) Пальто, Перу, анфас, шоу.
Завдання 3. Самостійно ознайомтесь з матеріалом статті «Зв'язок числівника з іменником»
Дайте відповідь на такі питання:
У якій формі стоїть іменник після числівників 2, 3. 4? Наведіть самостійні приклади.
У якій формі вживається прикметник після числівників 2, 3, 4? Наведіть приклади.
У чому особливість вживання дробових числівників? Наведіть приклади.
З якими іменниками поєднуються збірні числівники? Наведіть приклади.
У якій формі вживаються у датах назви місяців? Наведіть приклади.
Зв’язок числівника з іменником
Після числівника один іменник ставиться завжди в однині: 51 кілометр, 21 день. Але: серед цих 41 (сорока одного) учасників, які були зареєстровані…
Після числівників два, три, чотири іменник завжди стоїть у формі Н.в. множини: два тижні, чотири плани, сімдесят три хлопці, двадцять три стільці. При числівниках п’ять і більше – у формі Р.в. множини: п’ять рідних братів.
Якщо іменник указує на приблизність і стоїть перед числівником, то перед два, три, чотири він ставиться в Р.в. множини: років два, днів три, тижнів чотири.
Прикметник після числівників два, три, чотири вживається у формі Н.в. (З.в.) або Р.в. множини: два розбиті вікна, три зелені дуби.
Дробові числівники означають кількість, що є частиною від цілого числа: дві треті, сім цілих чотири десятих і виражаються сполученням кількісних та порядкових числівників: сорок шість сотих гектара, три цілих одинадцять сотих відсотка.
Порядкові числівники поєднуються з іменниками, що позначають предмети, які не піддаються лічбі (збірними, речовинними): одна друга потрібної рідини, три десятих міського населення.
Запам’ятай: двох десятих відсотка, але: чотири з половиною роки (бо є слово половина).
Іменник раз у сполученні із числівником та іменником половина має форму рази: три з половиною рази, а якщо цей дробовий числівник виражений десятковим дробом (3,5), то має форму родового відмінка: три й п’ять десятих раза.
Збірні числівники поєднуються:
- з іменниками чоловічого роду на означення осіб, тварин та птахів: двоє киян, троє школярів, четверо голубів; з іменниками, що вживаються лише у множині: двоє воріт, троє ножиць, четверо окулярів.
У датах назви місяців уживаються в Р.в. : перше лютого, першому лютому, з першим лютого.
Завдання 4. Розкрийте дужки. Числівники запишіть словами.
1. Поч(е,и)нати сівбу соняшник(а,у) слід при прогріва(н,нн)і 10-сантиметрового шар(а,у) грунт(у,а) до 10-12˚ С. 2. Обмолот поч(и,е)нають через 7-10 днів при побурі(нн,н)і кош(е,и)ків соняшник(а,у) та волог(о,і)сті насі(н,нн)я в межах 12-14 %. 3. Посівна площа кукурудзи на зерно в Україні в 2007 р. становила майже 1,8 млн. га, до 2010 р. планується її (с,з)більшення до 2,0 млн. га. 4. Техніка іноземних фірм у 2-3 раз(и,а) доро(щ,жч)а за ві(д,т)чизняну, але вона значно надійніша. 5. Ціна на газ за оста(н,нн)і 2 рок(а,и) піднялася в 3,5 раз(а,и). 6. Середня багато(річна) дата збира(н,нн)я врожа(ю,я) цукрового буряк(а,у) - 20 вересня, тр(и,е)валість періоду вегетації складає 153 дн(і,я).
Завдання 5. Запишіть подані цифри та умовні позначки словами.
7,5 млрд грн; 8,2 млн т; 5,3 м/сек.; 4,2 квт; 20,5 км; 0,9 мг; 10,7 га; 250,3 %; 2,5 хв; 5,8 ц; 0,9 м; 12,4 г; 10379 млн $; 6,9 кг; 1,5 %.
Завдання 6. Від поданих іменників утворити форми родового відмінка однини, обґрунтувати вибір закінчення -а (-я) або -у (-ю).
Документ, договір, наказ, лист, наряд, план, протокол, список, стіл, Волгоград, Степан, гай, палац, вокзал, град, барвінок, вівторок, сад, роман, верстат, завод, тролейбус, Кавказ, ґрунт, дощ, балет, сантиметр, рік, хліб, мінімум, вираз, інститут, успіх, Сибір, штаб, голос, сертифікат, юрист, апарат, абзац, пункт, об’єкт, варіант, проект.
Завдання 7. Запишіть подані слова та словосполучення у кличному відмінку.
Олег Якович, Степан Ігорович, Андрій Лукич, Владислав Сергійович, Григорій Васильович, Ілля Олегович, Хома Петрович, Петро Петрович, Оксана Макарівна, Марія Савівна, Вероніка Іллівна, Вікторія Олексіївна, Олександра В’ячеславівна, Жанна Володимирівна, Клавдія Степанівна, Неллі Серафімівна, товариш, Президент, професор, батько, Київ, колега, чумак, мрія, луг, кінь, друг, поляк, курсант, весна, парубок, вітер, сестра.
Завдання 8. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.
Принимая во внимание, смеяться над собой, прийти по делу, расходы по бюджету, сообщить по факсу, прибегать к мерам, экономист по образованию, по возвращении, неделю тому назад, во изменение, по имени, по собственной инициативе.
По мере возможности, очутиться в таком положении, по собственной воле, заседание по понедельникам, за отчетный период, без десяти минут двенадцать, найти выход из положения, по недоверию к, за исключением воскресений, к исполнению
Завдання 9. Від поданих прикметників утворити усі можливі форми ступенів порівняння.
Бадьорий, густий, вузький, гарний, таємний, синій, важкий, високий, змістовний, великий, інтелігентний, глибокий, дешевий, гладкий, дзвінкий, жорстокий, свіжий, тугий, русявий, холодний.
Завдання 10. Перекладіть словосполучення українською мовою. Вкажіть на особливості узгодження числівників з іменниками.
Двум менеджерам, тремя компьютерами, четырьмя годами, шести акций, пятью самолётами, шестидесяти программистов, на девяноста семи участках, двумстам пятидесяти девяти швеям, двухсот пятидесяти четырёх газет, тридцать одна деревянная скамья, пятнадцатью ассоциациями, полутора тоннами, двумстам семидесяти двум гривням, нескольким миллиардам микробов, сорока трём птицам, оба раза, тысячей километров, четырьмя миллионами жителей.
Завдання 11. Перекладіть українською мовою словосполучення з дієприкметниками.
Выпавший снег; следователь, составивший протокол; подписавшийся под документом; исходящая документация; проживающий по адресу; движущийся предмет; скоропортящиеся продукты; выполненный досрочно; идущий рядом; используемый принцип; предупредительная мера; разыскиваемый преступник; заявление потерпевшего; обслуживающий персонал.
Завдання 12. Напишіть слова разом або через дефіс:
Електро/поїзд, джерело/знавство, двох/сот/ліття, газо/мотор, сніго/збирання, лісо/смуга, гучно/мовець, зоре/носець, грам/молекула, фото/журналіст, мікро/вольт, авто/фургон, теле/прес/центр, пів/озеро, льон/кучерявець, пів/Полтави, кіно/репортаж, льон/сирець, рута/м'ята, коник/горбунок, магнітолог/астроном, магазин/салон, пів/овал

Завдання 13. Перекладіть українською мовою. Зіставте й поясніть написання:
Крепинг/пресс, динамо/метр, авто/тракторный, пол/метра, пол/килограмма, макро/мир, пол/лимона; пол/Индии, пол/города, пол/литра, пол/листа, пол/Европы, перекати/поле, северо/восток, любишь/не/любишь, сон/трава, полу/тень, полу/круг, Могилев/Подольский, чудо/мальчик

Завдання 14. Перепишіть текст. Підкресліть складні іменники. Поясніть їх правопис.
У деяких країнах, зокрема скандинавських, будують цілі міста-заповідники. У них використовують лише екологічно чисті джерела енергії — сонячні батареї, електростанції, що працюють на морському припливі, вітроелектростанції. У виробництво широко впроваджені ресурсозберігаючі та енергозберігаючі технології. Мешканці цих міст користуються переважно електротранспортом: електропоїздами, трамваями, тролейбусами, електромобілями. Посилено екологічний контроль за іншими видами транспорту (посібник)
Завдання 15. Запишіть слова разом чи через дефіс. Поясніть їх написання:
Геолого/мінералогічний, дванадцяти/дюймовий, багато/кольоровий, біло/чорний, верхньо/волзький, жовто/зелений, моторно/парусний, навколо/планетний, мало/знайомий, класико/романтичний, нижче/наведений, серцево/судинний, сімдесяти/літній, ранньо/середньо/вічний, сіро/кам'яний,темно/водий, електро/вимірювальний

Тема 6. Стилістичні особливості виражальних засобів мови. Типові помилки у тексті документа.
Завдання 1. Прочитайте текст. Які образні засоби художнього мовлення застосовує автор?
Після похмурої темної ночі, в котру не переставав хлюскати лапастий дощ, розливаючи великі річки-озера по землі, починало світати. Крайнебо жевріло рожевим огнем; горіло і миготіло ясним полум’ям. Серед того зарева стовпом стояла кривава попруга і переписувала його надвоє. Повітря ні ворухнеться: стоїть і мліє; усюди тихо, німо, – здається, немов світ, затаївши в собі дух, дожида чогось… Але ось пройшла хвилина … друга … З-за землі, на кривавій попрузі неба скочила невеличка іскорка; довга променяста стяга протяглася від неї над землею; далі викотивсь серп огненного кільця – і пучок світу поливсь, розливаючись по горах, лісах, по високих будівлях. Далі все більше та все більше випливав з-за землі широкий серп, мов хто невідомий підсував з того боку гаряче іскристе коло. Ось і все воно випливало – чисте та ясне, граючи своїм світом, застрибали його променясті голки по землі; заграли ясні іскорки по росі;
Світ зрадів, празникуючи своє величне свято. Синє, глибоке небо розгортало своє безкрає поле, немов казало: котись по мені куди хоч і як хоч, – я буду розстилатись, розрівнюватись перед тобою, щоб не було тобі ні впину, ні перегороди! І справді, на йому не було ні плямочки, ні смужечки – чисте, високе, глибоке! На другому кінці стояв тільки місяць, – блідий, похмурий; мов старий лисий злодюга, він тупцювавсь на одному місці, боязко блимаючи своїми темними плямами на сонячне ясне обличчя, і дедалі все бліднів та зникав, мов розтавав від гарячого лизання довгих променястих язиків…
П. Мирний
Завдання 2. Дотримуючись точності мовлення, запишіть правильні вирази. З п’ятьма правильними варіантами складіть невеликий зв’язний текст ділового стилю.
Вірна чи правильна відповідь? Футбольні болільники чи футбольні болільщики? Домашній адрес чи домашня адреса? Проживати за адресою чи мешкати за адресою? Перебувати в Україні чи перебувати на Україні? Витяг із протоколу чи виписка з протоколу? Кошторис витрат чи смета вират? Згідно наказу чи згідно з наказом? Ставлення до навчання чи відношення до навчання? Відношення в колективі, взаємини в колективі чи стосунки в колективі? Особиста переписка чи особисте листування? Святковий захід чи святкове міроприємство? Приймати участь чи брати участь? З нагоди одруження чи з пригоди одруження? Стане у пригоді чи стане в нагоді? Повістка денна чи порядок денний? Перекладна чи перекладацька література? Перекладна чи перекладацька робота потребує знання мов? Учбовий заклад чи навчальний заклад? Підняти руку чи піднести руку? Шари населення чи верстви населення? Надати перевагу чи віддати перевагу?
Завдання 3.. Із поданих текстів випишіть стилістично-марковані слова й охарактеризуйте їх.
I. Раптом Галочка біленька шепоче:
– А знаєш, наша кішка привела кошенят, гарненькі такі кошенята, одно попелясте, а друге руденьке.
– А наш Джойка вчора в садку вирив яму, побачив там черв’яка і хотів його відкопати, – пошепки відповідає Галочка чорненька, і літера „а” вже вилазить у неї за лінійки. – А в нас… – продовжує Галочка біленька.
– Татарська й Хижнякова, не розмовляйте! – знову каже Олена Пилипівна. <…> – Останніми відлітають журавлі… – каже вона.
– А в мого дяді, – шепоче Галочка Хижнякова, – є живий журавель, такий кумедний, довгоногий.
– А в моєї тьоті, – не може втриматись Галочка Татарська, – є галка,
жива приручена галка.
– Що ви там, цокотухи! – вже трошки сердито каже Олена Пилипівна.
Ні, ні, ми нічого, – швидко говорить Галочка (За О. Іваненко).
II. Морське серце.
Раз у морі купалося двоє братів. От старший скупався, на берег пливе, а менший все далі та далі. І хвиля морська закохалась у відважного брата: взяла, обняла його міцно і тягне до себе на дно, в чудове підводне царство. А хлопець пручається, хлопець кричить, гукає на рідного брата, щоб швидше йшов рятувати. А старший боїться плисти. „Глибина, – дума, – згину ще й я з ним укупі!”
– Ой братику милий! Ой братику любий, рятуй! – з сльозами ще раз виринув хлопець, од жаху волосся рвучи.
– Нехай тебе Бог порятує! – несміливо старший сказав, а сам не насмів і зирнути, як брат потопає, – гребеться до берега хутко, на камінь вилазить. Розсердилась хвиля, погналась за страхополохом, нагнала, знесла його в море, втопила. І меншого брата сховала морськая цариця на дно, і сльози його повернулися в чистії перли, а кучері – в пишні коралі, а старшого брата риби й раки ущент рознесли, лиш серця ніхто не схотів і торкнути: таке було гидке оте полохливеє серце! І досі в морі те серце: несміливо, крадучись, плава, слизьке та холодне, жалке, наче та кропива, ворушиться мляво та труситься, тіні од себе не має – прозоре. А море гидує тим серцем: на берег його викидає, а там воно гине без сліду (За Дніпровою Чайкою).
III. Що ж до поняття нація, то лише на перший погляд здається, що це таке чітке і всім зрозуміле поняття. Саме в це поняття останнім часом, уже в умовах, здавалось би, незалежної України, внесено стільки плутанини, що пересічний громадянин може вкрай розгубитися, начитавшись нашої преси, де українців то пропонують вважати етносом, що й досі ще не відбувся як нація, то вже аж політичною нацією, що містить у собі наш поліетнічний конгломерат, то народом України, то, як у Конституції сказано, – українським народом. У паспорті графа національності скасована. Епітетом національний розкидаються так бездумно, що іноді він втрачає контури сенсу. Проблема тут навіть не в ідентифікації нації, а в кризі самоідентифікації національно дезорієнтованої частини суспільства.
(Л. Костенко)
IV. Інтелігентність потрібна за будь-яких обставин. Вона потрібна вам і тим, хто вас оточує. Багато хто вважає, що інтелігентна людина – це людина начитана, високоосвічена (і освіта її переважно гуманітарна), багато подорожує, знає кілька мов. Проте можна все це мати і не бути інтелігентом, а можна нічого цього не мати і бути все-таки внутрішньо інтелігентною людиною. Інтелігентність не тільки в знаннях, а й у здатності зрозуміти ближнього. Вона виявляється в тисячі дрібниць: в умінні чемно сперечатись, скромно поводитись за столом, в умінні непомітно (саме непомітно) допомогти іншому, берегти природу, не смітити навколо себе – не смітити недопалками чи лайкою, поганими ідеями (це теж сміття, та ще й яке!)…
Інтелігентність – це здатність до розуміння, це терпиме ставлення до світу і до людей (За Д. Лихачовим).
Завдання 4. Класифікуйте подані фразеологізми за структурою та за способом з’єднання складників.
Теревені правити; мавр зробив свою справу, мавр може піти; поетичне безладдя; хто є хто; центр ваги; ворожити на бобах; ніжна стать; ні мало ні багато; ні кує ні меле; порядок денний; приходити в захоплення; пройти школу життя; повісити носа; плюнути нікуди; езопівська мова; бути чи не бути – ось у чому питання; з піною на губах; золотий тілець; робити підсумок; стояти осторонь; терези Феміди; сторч головою; завдавати шкоди; манна небесна; макітру розбили; палити фіміам.
Завдання 5. За допомогою російсько-українського фразеологічного словника перекладіть фразеологізми на українську мову. Виберіть один із українських фразеологізмів і напишіть жартівливу наукову статтю про ймовірне його походження.
Надулся как мышь на крупу; на комара с рогатиной; нелегкая несет; по Сеньке и шапка; попасть в передрягу; попасть как кур во щи; с глазу на глаз; опять двадцать пять; ни за какие коврижки; изо дня в день; не все коту масленица; подвергать сомнению; сыграть в ящик; за милую душу; заплечных дел мастер; иметь целью; к величайшему изумлению.
Завдання 5. Визначити, які слова в реченнях і чому вжиті недоречно. Виправити речення, пояснити характер помилки, встановити, з текстів якого стилю ці речення.
1. Вибачаюсь. Котра зараз година? 2. Збори відбудуться 25 травня в 2-й годині. 3. Було рівно дев’ять годин ранку. 4. Я згоден прийняти участь у конкурсі. 5. Скільки тепер годин? 6. У котрій годині відходить поїзд? 7. «Марійці треба лічити очі», — сказав лікар і пожав мені руку.8. Робоча сила нашому будівельному управлінню дуже потрібна. 9. Не спізнилась — мене до станції підкинула колгоспна машина. 10. З формуліровки питання видно, що розприділення доручень тут здійснюється неправильно. 11. Діти хотять знати, чи в цьому краї літом дуже пече сонце. 12. Припиніть говоріння! 13. Ви сходите на слідуючій зупинці? 14. Чому водій не об’являє зупинку? 15. Він погано відноситься до своїх колег і йому не слід доручати цього завдання. 16. — Хто крайній? — запитала Марійка чергу. 17. Чому ти не відказуєш мені, коли я до тебе звертаюсь? 18. Закрийте двері — сквозняк! 19. Ми з нею давно переписуємось. 20. Рани бійця зажили швидко. 21. Я отримала твою почтову откритку напередодні свята.
Завдання 6. Зробити усі можливі логічні (і граматичні) перестановки слів у наведених реченнях і пояснити, як від цих перестановок змінюється смисл речення. Чи втрачається точність?
1. Сьогодні я прийшов додому ввечері. 2. Я хотів допомогти тобі в господарських справах. 3. Матері його мені дуже шкода. 4. Чи ж можна так поводитись з книгою? 5. Чи не хотіли б ви поїхати на літо в Карпати? 6. Олю, піди в магазин купити молока! 7. Принеси води в новому відрі! 8. Батько запитав: «Чи ви, діти, сьогодні гуляли в садку?» 9. Сашко гукнув: «Допоможіть Олесеві впоратися з конем!» 10. Повертаючись додому, ми зустріли свою першу вчительку. 11. Спізнившись, ми вимушені були чекати закінчення кіножурналу.
Тема 7. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
Завдання 1. Прочитайте текст. Визначте основні мікротеми тексту. Підготуйтесь до відповіді на запитання.
Діловодство і документи.
Діловодство (справочинство) — це діяльність, яка охоплює документоведення, або документаційне забезпечення управління роботою установ, підприємств, організацій, та робота з документами під час виконання управлінських справ керівними органами всіх рівнів. Основними елементами справочинства є писані документи й документоведення, тобто створення документів, та організація роботи з ними.
Документація — це сукупність взаємопов’язаних і взаємочинних документів, які становлять цілісну систему, що має специфічні риси й відповідає Єдиній державній системі діловодства — державним стандартам.
Справочинство послуговується офіційно-діловим стилем, який має такі підстилі: дипломатичний, законодавчий, канцелярський. Дипломатичний підстиль обслуговує сферу міждержавних відносин у галузі політики, економіки, культури (це міждержавні угоди, конвенції, звернення, ноти, протоколи, повідомлення — комюніке). Законодавчий підстиль використовується у сфері законодавства (це акти, закони, укази, постанови, статути, видані й затверджені вищими органами державної влади та найвищими посадовими особами). Канцелярським, або адміністративно — канцелярським, під стилем укладають довідки, листи, посвідчення про відрядження, розпорядження, списки, накази, графіки відпусток тощо. Саме ним, канцелярським під стилем, створюють майже всі документи, необхідні для встановлення офіційних, ділових, слу жбових, партнерських контактів між організаціями, установами та громадянами.
Слово документ (documentum) у перекладі з латинської мови означає повчальний приклад, взірець, доказ. Цей термін має кілька значень: а) діловий папір, який посвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь; б) письмове посвідчення, яке офіційно підтверджує особу; в) письмовий твір, рисунок, грамота як свідчення, яке офіційно підтверджує особу; в) письмовий твір, рисунок, грамота як свідчення про щось історичне, важливе.
Для юриста цей документ — засіб фіксації, передавання інформації. Багатозначність терміна зумовлена тим, що документи використовуються в багатьох сферах людської діяльності людини. Документи, як основний вид ділової мови, носії інформації, є засобом засвідчення, доведення певних фактів, отже, є основою для прийняття рішень, узагальнень, для доказів, тобто мають велике правове значення. Документи повинні бути правильно складені за формою (формуляр документа — від лат. formula — образ, вид, форма) за змістом, з дотриманням відповідних кожному реквізитів (від лат requistum- необхідне, потрібне) — сукупності формальних елементів у складі документа, відсутність яких позбавляє документ юридичної сили.
Отже, документ є носієм об’єктивної, достовірної інформації, матеріальним об’єктом з інформацією, закріпленою вигаданим людиною способом для передавання її (інформації) в часі і просторі, і має, згідно з чинним законодавством, юридичну силу.
Завдання 2. Дайте відповідь на запитання.
1.Що таке діловодство?
2.Яким стилем послуговується діловодство? Які підстилі вам відомі?
3.Що таке документ?
4.Що являє собою організаційно-розпорядча документація?

Завдання 3. Творча робота
а) Пояснити значення слова «діловий» у поданий словосполученнях методом добору до кожного з них синонімів.
- Що таке синоніми?
- Які види синонімів ми будемо підбирати? (лексичні; контекстуальні)
Діловий стиль –
Ділова пропозиція –
Діловий вигляд –
Ділові відносини –
Ділові кола –
Ділова бесіда –
Діловий лист –
Ділова зустріч –
Ділові папери –
Ділова людина –
Завдання 4. Прочитайте текст. Назвіть основні реквізити цього документа.
Голові
профспілкового комітету
Вінницької середньої школи № 2
учителя української мови і літератури
Сніжок Л. В.,
яка проживає за адресою:
вул. Б. Грінченка, буд. 30, кв. 5,
м. Вінниця
Заява
Прошу Вас надати мені путівку до санаторію для лікування в період моєї відпустки (серпень, 2009 р.)
До заяви додаю довідку з лікувального закладу про необхідність лікування серцево-судинного захворювання.
17.04.2009Підпис
Завдання 5. Виправте помилки в оформлюванні реквізиту «Адресат». Запишіть правильні варіанти.
1. Декану факультету іноземної філології Гончаров В. І.
2. Міністерству освіти і науки України.
3. Ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова академік АПН України проф. Андрущенко В.П.
4. Генеральні директори виробничих об'єднань, директори підприємств і керівники організацій.
5. Міністерство юстиції України Управління справами Головний спеціаліст Левчук З. М.
Завдання 6. Оформіть правильно «Гриф затвердження».
1. 12.05.2009
Наказ Міністерство освіти і науки України. № 23.
Затверджую
2. 08.04.2009 (підпис) Л. Грещук
Затверджено
Ректор академії
Завдання 7. Оформіть правильно реквізит «Підпис».
1. Директор інституту Кудін А.П. (підпис).
2. Сергієчко М.К. Директор ЗОШ № 186 (підпис).
3. (підпис) Головний бухгалтер О. Васильченко.
Завдання 8. Письмово оформіть реквізити «Назва організації вищого рівня», «Назва вищого навчального закладу», де Ви навчаєтеся, «Довідкові дані про вищий навчальний заклад».
Завдання 9. Прочитайте, правильно оформіть реквізит «Резолюція». Оголосити подяку на Вченій раді університету Особистий підпис доц. Войтенку І. С
Завдання 10. Складіть речення із поданими словосполученнями. В яких документах їх можна використати?
Відповідно до постанови міністерства; відчуваючи гостру потребу; нагадуємо Вам; комісія для складання резолюції; після закінчення строку повноважень; з багатьох причин; наказ по університету; як виняток.
Завдання 11. Прочитайте текст, за текстом укладіть перелік документів, що підлягають затвердженню.
Затвердження документів
Особливим способом засвідчення документа після його підписання є за твердження. Затвердженню підлягають такі документи:
• Акти (перевірок і ревізій, приймання закінчених будівництвом об'єктів, списання, експертизи; передавання справ; ліквідації установ).
• Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; на проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; технічні тощо).
• Звіти (про виробничу діяльність, відрядження, науково-дослідні роботи тощо).
• Кошториси витрат (на утримання апарату управління, будинків, приміщень, споруд; на підготовку та освоєння виробництва виробів, на капітальне виробництво тощо.)
• Нормативи (витрачання сировини, матеріалів, електроенергії; технологічного проектування; чисельності працівників тощо).
• Перелік (посад працівників з ненормованим робочим днем; типових документальних матеріалів, що створюються в установах із зазначенням строків зберігання документів та ін.).
• Плани (виробничі; будівельно-монтажних, проектно-розвідувальних, науково-дослідних робіт; впровадження нової техніки; кооперативних постачань продукції; розподілу продукції за встановленою номенклатурою; отримання прибутків житлово-комунальним господарством від капітального ремонту; роботи колегії, науково-технічної ради тощо).
• Програми (проведення робіт і заходів, відрядження тощо).
• Розцінки на здійснення робіт.
• Статути (положення) підприємств, установ, організацій.
• Структура і штатна чисельність.
• Форми уніфікованих документів.
• Штатні розписи.
Документи затверджують посадові особи (як правило, керівники підприємств, установ, організацій), до компетенції яких належить вирішення питань, викладених у цих документах. Нормативно-правові акти (положення, інструкції, правила, регламенти тощо) повинні затверджуватися відповідним розпорядчим документам (рішеннями, розпорядженнями, наказами тощо) підприємств, установ, організації, які видали цей акт.
Затвердження документа здійснюється за допомоги «Грифа затвердження» або виданням розпорядчого документа» (О. Загорецька).
Завдання 12. Дайте письмові відповіді на подані нижче запитання.
1. Що є важливим для Вас як майбутніх фахівців з вивченої теми?
2. Що для Вас було новим і чого Ви навчилися у процесі вивчення теми?
3. Чи з'явилося у Вас бажання працювати з документами?
Тема 8. Документація з кадрово-контрактних питань
Завдання 1. Продовжіть речення:
1) Автобіографія – це документ, в якому...
2) Головні вимоги при його написанні...
3) Кожне нове повідомлення пишеться...
4) Автобіографія має дві форми...
Цей документ містить такі реквізити...
Завдання 2. Напишіть автобіографію, дотримуючись чіткої послідовності подій.
Завдання 3. Прочитайте подану автобіографію; відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.
Автобіографія
Я, Бугайова Ольга Володимирівна, народилася в м. Бахмач Чернігівської області.
Закінчила Бахмацьку середню школу №3.
На протязі 1980-1985 рр. навчалась у інженерно-будівельному інституті.
Призначили працювати інженером тресту "Київміськбуд ". Приймаю участь в громадській роботі; голова профкому тресту. Одружена, маю доньку.
Дата (Підпис)
Завдання 4. Відредагуйте речення, запишіть правильні варіанти.
1) Я, Земненко О.І., народилася 22.09.1979 в м. Обухові Київської області.
2) На протязі 1986-95 рр. навчалася у середній школі № 1 м. Обухова.
3) У 1995 р. вступила на спеціальність “Біржова діяльність” Київського індустріального технікуму.
4) У 1997 р. поступила в НПУ імені Драгоманова.
Завдання 5. Продовжіть речення:
1) Заява – це документ, який містить ...
2) Вона пишеться...
3) Цей документ містить такі реквізити...
4) Текст заяви має таку структуру...
5) У складній заяві також подаються відомості про те…
Завдання 6. Напишіть складну заяву на ім’я ректора Вашого навчального закладу. Назвіть реквізити заяви.
Завдання 7. Створіть формуляри-зразки заяв: а) про вступ до вищого навчального закладу; б) про надання академічної відпустки; в) про дострокове складання заліково-екзаменаційної сесії; г) про переведення до іншого факультету (інституту); ґ) про надання творчої відпустки; д) про переведення на іншу посаду.
Завдання 8. Зредагуйте речення з тексту характеристики.
Проявив себе як викладач, досконало знаючий свою справу. Користується авторитетом колег. Характеристика видана в аспірантуру Харківської правової академії. Фахом секретаря-референта оволоділа в повному обсязі. У червні 2009 року Романовським Л.М. було закінчено навчання в інституті політології та права Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, одержавши диплом за фахом «Правознавство». Постійно підвищує свій професіональний рівень. Володіє високим рівнем психологічної культури.
Завдання 9. Напишіть характеристику на учня 11 класу.
Назвіть реквізити характеристики.
Завдання 10. Прочитайте текст. Напишіть пам'ятку складання резюме.
15 правил оформления резюме
1. Резюме должно иметь ярко выраженную структуру и простой язык изложения. У работодателя должно уйти минимум времени на просмотр резюме и принятие решения по нему. В тексте должны бросаться в глаза ваши ключевые способности, достижения, опыт.
2. Резюме должно быть правильно оформленным. При его чтении не должно рассеиваться внимание. Необходимо сочетать аккуратные промежутки, ровные поля и не пренебрегать абзацами. Печатать резюме лучше на лазерном принтере – так ваш текст будет выглядел, более презентабельно.
3. Резюме должно быть кратким. Оптимальный объем – 1 страница. Останавливайтесь подробно на вашем опыте за последние 5-7 лет. Обязательно излагайте смысл грамотно, избегайте второстепенных деталей
4. Резюме должно быть продуманным. Его содержание должно полностью соответствовать направлению работы, на которую вы претендуете. Если вы можете занимать разные должности, отправляйте несколько резюме.
5. Резюме должно быть доказательным. Приведите результаты вашей последней работы, используя числа и проценты; покажите реальный результат вашей деятельности.
6. Резюме должно быть точным. Остерегайтесь общих мест и лишних определений.
7. Резюме должно быть аккуратным. Указывая на свой положительный опыт, не заговаривайтесь, не хвастайте.
8. Резюме должно быть внешне привлекательным. Используйте качественную бумагу, желательно белую или кремовую. Шрифт должен быть хорошо читаемым, как правило, в диапазоне от 12 до 14 пунктов.
9. Резюме должно быть простым. Не увлекайтесь графическими рисунками, вычурными рамками, виньетками и прочей ерундой. Ни в коем случае не усложняйте текст абревиатурами, которые, кстати, могу і быть неизвестны работодателю. Полностью пишите названия школ, институтов и городов.
10. Резюме должно быть энергичным. Используйте глаголы действия, характеризуя свой опыт: «устроил», «организовал», «наладил» и проч.
11. Резюме должно быть корректным. Пользуйтесь краткими фразами и не увлекайтесь длинными словосочетаниями. Употребляя при необходимости специфические технические термины, позаботьтесь, чтобы они были понятны неспециалистам.
12. Резюме должно быть безупречным. Не доверяйте компьютерному редактору. Обязательно перечитайте его текст вслух после написания, чтобы убедиться в отсутствии ошибок и двусмысленностей.
13. Резюме должно быть читабельным. Помните, что неразборчивое резюме чаще всего остается непрочитанным.
14. Резюме должно быть официальным. Не перегружайте его данными личного характера, а именно: сведениями о родственниках, вашем весе, росте, здоровье. Ни в коем случае не прилагайте к резюме свою фотографию (кроме тех случаев, когда это требует работодатель).
15. Резюме должно быть законченным. Работодатели отлично понимают, что если они затребуют рекомендации, то вы их предоставите. Поэтому не пишите в конце резюме: «Рекомендации прилагаются».
Завдання 11. Напишіть резюме, мета якого заміщення вакантної посади юриста
Завдання 12. Прожовжіть речення:
1) Наказ – це...
2) Накази щодо особового складу регламентують...
3) Кожний пункт наказу починається з...
4) Реквізити наказу такі: ...
5) Наказ набуває чинності з моменту...
Завдання 13. Прочитайте текст документа.
Зарахувати на посаду асистента кафедри органічної хімії випускницю природничо-географічного факультету Григоренко Олену Іванівну 01 серпня 1996 р.
Підстава: заява Григоренко О.І., підпис декана факультету доц.
Сушка І.І. та резолюція ректора університету проф. Шкіля М.І.
2. Визначте, який це документ за:
а) найменуванням; г) місцем виникнення;
б) призначенням; д) формою.
в) походженням;
Завдання 14. Напишіть наказ про прийняття на роботу.
Завдання 15. Підготуйте проекти наказів: а) про нагородження туристичними путівками кількох студентів (співробітників) за особливі успіхи у громадській, науковій роботі; б) про дострокове розірвання контракту з працівником за недотримання правил трудової дисципліни
Тема 9. Довідково-інформаційні документи
Завдання 1. Продовжіть речення:
протокол – це...
у протоколі відбиваються...
протокол веде...
за обсягом фіксованих даних протоколи поділяються на...
протокол має такі реквізити..
Завдання 2. Прочитайте уривок з тексту документа.
СЛУХАЛИ: Кущенко А.А. Інформація керівника виробничо-польової практики.
ВИСТУПИЛИ: Ісаєв О.О. вніс пропозицію поділити студентів на підгрупи, чітко визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.
Завдання 3. Визначте, який це документ за:
а) найменуванням; г) місцем виникнення;
б) призначенням; д) формою.
в) походженням;

Завдання 4. Назвіть реквізити цього документа.
Завдання 5 Складіть за допомоги редактора Microsoft Word стислий протокол зборів студентів вашої групи, розмістивши подані реквізити відповідно до правил та додавши необхідні відомості.
Протокол; голова; порядок денний; звіт голови профгрупи за 2010 рік; секретар; слухали; різне; про надання гуртожитку; ухвалили; підписи; дата; номер; про обрання делегатів на звітні профспілкові збори студентів університету; виступили.
Завдання 6 Напишіть витяг з протоколу засідання студентського наукового гуртка, який ви відвідуєте, про: а) затвердження тем наукових робіт; б) рекомендацію наукових робіт до участі у студентській науковій конференції.
Завдання 7. Напишіть прес-реліз анонс про Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і в світі»
Завдання 8. Продовжіть речення:
1) звіт – це...
2) за способом відтворення тексту звіти бувають...
3) вони оформляються на...
4) звіт має такі реквізити...
5) великий за обсягом звіт...
Завдання 9. Прочитайте заголовки звітів. Зредагуйте їх, якщо потрібно. Допишіть відсутні відомості.
1) Про проведення тижня українського кіно у м. Києві голови Спілки українських кінематографістів з 14.01.2010 до 20.01.2010; 2) студентки Інституту української філології Сологуб Надії Іванівни; 3) Броварської гімназії імені С.І. Олійника за 2009-2010 навчальний рік; 4) Про виробничу практику студента Науменка С. В.; 5) Про результати літньої екзаменаційної сесії за 2010 рік; 6) студентки 3 курсу Хоменко Наталії про педагогічну практику, що проходила у ЗОШ № 117 з 1 березня по 9 квітня 2010 року.
Завдання 10.Складіть звіт про роботу студентської ради факультету (інституту), використовуючи безособові форми на -но, -то, утворені від поданих дієслів.
Переобрати, прийняти, узгодити, призначити, схвалити, взяти, затвердити
Завдання 11. Продовжіть речення:
1) довідка — це...
2) довідки можуть бути...
3) особисті довідки підтверджують...
4) довідки службового характеру...
5) довідка містить такі обов'язкові реквізити:...
Завдання 12. З поданими словосполученнями (за вибором) складіть довідку. Запам'ятайте типові мовні звороти, що вживаються в цьому документі.
Видано для подання для, посадовий оклад, займати загальну житлову площу, на посаді..., за місцем вимоги, мешкати за адресою.
Дайте визначення цього документа.
Завдання 13. Прочитайте документ; відредагуйте текст, допишіть відсутні реквізити.
Київська загальноосвітня школа № 15
Директору школи
Харчук С.І.

Пояснювальна записка.

Я пропустив уроки, бо разом з батьками відвідав виставку робіт сучасних українських скульпторів.

Учень 11-Б класу (підпис)

Завдання 14. Визначте, який це документ за:
а) походженням, в) призначенням,
б) місцем виникнення, г) формою.
Завдання 15. Визначте реквізити пояснювальної записки.
Завдання 16. Зредагуйте типові мовні звороти ділового мовлення, що вживаються в службових записках. Складіть з ними речення з відокремленими обставинами та означеннями.
Приняти міри, ігнорувати думку, заслуговувати увагу, при таких обставинах, при аналізі подій, завідувач кафедрою, учбовий відділ, по власній ініціативі, відстаючі студенти, співставляти факти, діючий закон, слідуючі питання.
Завдання 17. Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформленні. Відредагуйте. Запишіть правильно.

Дорогому декану
від викладача
Сухопар Н.П.

Доповідаю Вам, що III курс природничо-географічного факультету проігнорував лекцію з педагогіки на тему: "Виховання особистості. Роль колективу в цьому процесі". Хочу, щоб Ви вжили заходів щодо студентів.

7 березня 1997 р.
Завдання 18. З'ясуйте, який це документ за:
а) призначенням, г) формою,
б) найменуванням, д) стадіями створення.
в) походженням,
Завдання 19. Напишіть доповідну записку на ім’я декана факультету, де ви навчаєтесь. Назвіть реквізити цього документа.
Тема 10. Етикет ділового листування
Завдання 1. Продовжіть речення:
1) лист — це документ, за допомогою якого...
2) усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що .... й такі, що....
3) вимагають відповіді: листи — ....
4) не вимагають відповіді: листи — ...
5) на відміну від інших документів, формуляр листа не має...
Завдання 2. Познайомтесь і, по можливості, запам’ятайте початкові фрази службових листів.
Визначте, які листи можуть починатися такими фразами.
Цей лист – результат співпраці…
Офіційно підтверджуємо свою згоду на …
Висловлюємо свою найщирішу вдячність за …
Відповідаючи на Ваш лист від …
Будь ласка, повідомте нам про …
Просимо Вас терміново оплатити рахунок…
Вважаємо за необхідне повідомити Вам про …
На жаль , ми не можемо прийняти Вашої пропозиції…
Раді повідомити Вам , що…
Запишіть поширені звертання, якими слід користуватися при написанні службового листа.
Завдання 3. Уявіть ситуацію: ви з поважної причини не прийшли на ділову зустріч з партнером, про яку домовлялись, і вам потрібно вибачитись за неприємності, які завдали адресату. Як у такому випадку слід розпочати листа? Запишіть типові мовні звороти
Завдання 4. Розкрийте дужки і складіть запрошення за допомогою поданих складних слів або похідних від них.
Дев’яносто (річчя), Корсунь (Шевченківський), кіно (репортаж), всесвітньо (відомий), історико (культурний), фото (кореспонденти).
Завдання 5. Скласти службовий лист, де висловити прохання влаштування на практику студентів ( від ВНЗ до директора школи).
Завдання 6. Напишіть лист, у якому нагадується клієнтові про закінчення терміну оплати рахунків.
1. У яких випадках пишуться листи-нагадування?
2. Яких правил слід дотримуватися під час написання таких листів?
3. Від чого залежить зміст листа-нагадування?
Завдання 7. Як можна коректно, доброзичливо, аргументовано висловити відмову? Наведіть приклади типових мовних зворотів, уживаних у листах-відмовах.
Завдання 8. Запишіть типові мовні звороти, якими можна скористатися під час написання листа-прохання.

Завдання 9. Напишіть лист, в якому зверніться з проханням про невелику пожертву до фонду, основна мета якого – допомогти бідним і знедоленим дітям, що залишилися без батьківської ласки та опіки.
Завдання 10. Відредагуйте подані словосполучення. Запишіть правильні варіанти.
Малоімущі громадяни, не дивлячись на погоду, державна казна, дякуючи допомозі, наказувати фізично.
Завдання 11. Напишіть лист, у якому підтверджуєте свою згоду на співробітництво. Дайте визначення цього документа.
Завдання 12. Напишіть лист, в якому повідомляєте про свій намір розірвати контракт з огляду на те, що ваш партнер недбало ставиться до своїх (передбачених угодою) обов'язків і часто завдає клопоту вашій бухгалтерії. Тон і стиль листа повинні остаточно переконати адресата в тому, що для вас це вкрай неприємний, однак єдино можливий вихід із ситуації.
Тема 11. Спілкування як інструмент професійної діяльності
Завдання 1. Прочитайте фрагмент тексту усного повідомлення на студентській науково-практичній конференції в ДонНТУ, знайдіть етикетні конструкції, які вжито у ньому, охарактеризуйте необхідність і доцільність їх використання.
Державна мовна політика України та право національних меншин на освіту
Шановне товариство!
Я хочу звернути Вашу увагу на складність і болючість обговорюваного питання.
Як відомо, національна меншість – національність, яка за чисельністю становить меншість порівняно з основною масою населення країни.
У нашому розумінні до національних меншин можна віднести: німців (Донбас), поляків («Новий Світ»), греків (Маріуполь, Азовське узбережжя), татарські поселення (Крим). У колі наших інтересів – мова їхнього спілкування.
Наявність у державі мовних груп, що послуговуються мовою, яка відрізняється від державної, потребує вирішення мовної проблеми в усіх сферах її виявлення. На наш погляд, найважливішою з цих сфер є галузь освіти.
Вступ до Ради Європи, декларування українською владою євроінтеграційних перспектив не тільки додає Україні нових прав, але й покладає на неї всю повноту відповідальності за дотримання безпеки і стабільності в Україні, зобов’язує виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання.

Шановні колеги!
Виходячи з вищевикладеного, доходимо висновку, що, визнаючи за кожним громадянином право на вільне користування рідною мовою, Конституція України, проголосивши українську мову державною, гарантує вільний розвиток використання і захист усіх мов національних меншин. Разом з тим меншини повинні вивчати державну мову, історію, культуру та традиції більшості. Отже, справа за нами, носіями і цінителями рідної мови!
Завдання 2. З поданим словосполученням складіть речення з ділового мовлення.
Набирати чинності, за всіма правилами, незважаючи не несприятливі обставини, після розгляду, згідно з законом.
Завдання 3. Перебудуйте подані конструкції за нормами української мови.
Допоможіть по питанню, звернутися по адресі, прийдуть по твоєму проханню, зустрічатися по вихідним дням, комісія по справі, відрядження по службовій праці.
Завдання 4. Прочитайте і запам’ятайте переклад українською мовою. З поданими словосполученнями складіть речення.
К тому идёт – до того йдеться
Между прочим - між іншим
Свести на нет - звести нанівець
Иметь цель – мати на меті
Прочитайте текст, з'ясуйте відмінність між термінами «мова», «мовлення», «спілкування». Запишіть свої визначення цих термінів.
Формою існування мови, свідченням її життєздатності є мовлення, тобто використання цієї мови людьми в комунікативних актах у всіх сферах громадського та особистого життя.
Перестаючи бути засобом спілкування, мова стає мертвою. Душею мови, її «алгеброю» є граматика. На відміну від словника, граматика характеризується більшою непроникливістю для чужомовних впливів...
Мова – головне знаряддя соціалізації, тобто перетворення біологічної істоти в соціальну, у члена певного суспільства. Мова бере участь у творенні людини («Мова і нація»).
Завдання 5. Прочитайте прислів'я. Письмово розкрийте зміст одного з них.
1. Говорити і не думати – це те саме, що стріляти і не цілити.
2. Шабля ранить тіло, а слово – душу.
3. Умієш говорити – умій слухати.
Завдання 6. Прочитайте текст. Що нового Ви дізналися про невербальне спілкування.
Немає, мабуть, на нашій Землі спільноти, яка б не звертала уваги на спосіб ведення розмови, не надавала значення усмішці, помахові руки, байдуже сприймала лагідний чи насуплений вираз обличчя, не розрізняла зацікавленого, зневажливого а чи ворожого погляду, не вловлювала б найрізноманітніші відтінки в інтонації. Вербальні (словесні) й невербальні (жести, міміка, поза, хода, покашлювання, погляд, інтонація тощо) засоби тісно взаємодіють, доповнюють та підсилюють одне одного під час спілкування. Уважно поспостерігаймо: хіба мало виникає ситуацій, коли розмова відбувається без слів? Про одну із них, наприклад, говориться в староарабській поезії «За мій язик говорить зір мій» (Переклад І. Франка):
Отак наші очі і брови
Нам служать замість розмов;
Ми не промовляємо ні слова,
Сама лиш говорить любов.
Сьогодні виокремились науки, які цим займаються (кінетика, проксеміка та ін.), організовані спеціальні лабораторії, кафедри. Дослідники виявили величезну кількість невербальних сигналів і дійшли цікавих висновків. Кілька і них:
– у людини «говорить» усе: усмішка, погляд, порухи голови, брів, рухи рук, положення ніг, поза, інтонація, манера ходити, стояти тощо; очевидно, пес це треба вміти «читати», розрізняти випадкове від суттєвого, природне під натренованого;
– мова тіла дуже часто дає правдивішу інформацію, ніж мова слів;
– важливо пізнати національні особливості «граматики» мови тіла. Дослідники стверджують, що частота жестикуляції залежить насамперед від національної належності і – зрозуміло – від загальної культури людини. Цікавим, наприклад, є висновок англійського психолога Майкла Арджайла. Під час своєї навколосвітньої мандрівки він з'ясував, що в середньому протягом годинної розмови він використовує жестикуляцію один раз, італієць – 80, француз – 120, а мексиканець – 180 разів. Українці сьогодні поки що не стали об'єктом таких спостережень, хоч у записах мандрівників минулих епох, у художніх творах, у працях культурологів є ряд цінних думок. Але пам'ятаймо, що невербальне спілкування також створює відповідний образ. (За О. Сербенська).
Завдання 7. Прочитайте текст, випишіть у два стовпчики тендерні особливості спілкування, доповніть їх не названими у тексті.
Характер мовленнєвого спілкування, його стратегія, стиль, тотальність великою мірою залежать від тендерних і комунікативних статусів учасників спілкування.
Як засвідчує спостереження за живою мовною практикою, комунікативна поведінка жінок часто експресивна, надто емоційна, не завжди послідовна. Українські жінки значно краще аналізують емоції, настрій людини за мімікою і виразом обличчя, ніж чоловіки. Вони здатні розрізняти не менше десяти емоційних станів співрозмовника: сором, страх, відразу тощо. Чоловіки ж переважно зауважують один стан – антипатію. Жінки здебільшого починають і підтримують розмову, а чоловіки контролюють і спрямовують її, виявляючи зацікавленість (тоді підтакують) або ж бажаючи змінити тему (тоді промовисто мовчать). Жінки в двічі частіше вживають умовну форму, а в п'ять разів – слова, що виражають оцінку повідомлюваного (напевно, очевидно, можливо, сподіваюся, слід гадати, безперечно тощо). Мовленню жінок властиві часті застереження, докладні пояснення, вибачення, незавершеність початих думок.
У зорових контактах теж спостерігається певна відмінність між статями: жінки зазвичай відверто дивляться у вічі співрозмовника, чоловіки прямого погляду уникають.
Тендерні особливості спілкування виразно виявляються у компліментах, які традиційно адресують чоловіки жінкам (За М. Стоків).
Завдання 8. Доберіть антоніми до поданих нижче видів спілкування. Визначте ознаки виокремлених видів.
Постійне –...; опосередковане –...; монологічне –...; усне – ...; вербальне –...; етикетне –....
Завдання 9. Утворіть усі можливі варіанти словосполучень з поданими словами.
Дотримання (чого? ким?), створити (що? ким? чим?), забезпечення (кого? чого? ким? чим?), характерним (для кого? для чого?), властивий (кому? чому?), шкодувати (за чим? кому чого?), завдяки (кому? чому?), через (що?), оплатити (що? ким? коли?), перевірити (що? як? коли?).
Завдання 10. Запишіть навпроти кожного прикладу загальноприйнятої міміки її значення.
а) примруження ока –
б) широко відкриті очі –
в) кліпання повіками –
г) підняття брів –
ґ) зближення брів до перенісся –
д) усмішка з одночасним примруженням очей –
Завдання 11. Про який емоційний стан особистості свідчать такі вирази очей:
а) блискучі очі –
б) матові очі –
в) широкі зіниці –
г) короткі погляди в бік –
ґ) погляд униз –
Тема 12. Риторика і мистецтво презентації.
Завдання 1. Випишіть тези, які допоможуть вам запам'ятати наведений текст. Визначте мету цього тексту.
Промовець повинен мати таку силу голосу, щоб слухачі його добре чули. Голос треба пристосувати до обставин: під час публічного виступу, наприклад, враховувати розмір приміщення, під час бесіди в товаристві брати до уваги кількість і розміщення слухачів, гуркіт довкола тощо. Не можна перенапружувати голос, бо це призводить до порушень, а в окремих випадках і до тривалого захворювання голосових зв'язок.Голос треба пристосовувати до середовища, у якому ви говорите. Недоречно і неввічливо, наприклад, голосно говорити в приміщенні, де знаходяться незнайомі люди, скажімо, у кав'ярні, залах чекання тощо. По-перше, ми заважаємо людям, по-друге, даємо можливість іншим почути те, що стосується тільки нас і наших знайомих. За голосом можна судити і про характер людини. Боязкі люди говорять, як правило, тихо, тоді як енергійні (або агресивні) майже завжди голосно. Говорити тихо й боязко,— це така сама вада, як і надмірна гучність голосу. У першому випадку в людей складається враження, що перед ними людина, яка не має достатньої віри ні в себе, ні в те, що говорить. У другому — люди думають, і здебільшого мають рацію, що людина, яка говорить надміру голосно, намагається довести силою свого голосу те, чого не може зробити аргументами. Різні народи користуються в розмові різною силою голосу. Наприклад, в арабському світі розмова досягає такого рівня напруження голосу, що в нашому суспільстві вона сприймалася б як вияв агресивності або сварки. Проте самі араби вважають гучність голосу за вияв сили і щирості, а тихий голос — за вияв слабкості.
Завдання 2. До якої сфери красномовства належить наведений нижче текст? За якими ознаками це можна визначити?
Наша організація спільно з громадами міст, селищ і сіл країни починає еволюційний громадський рух народної більшості України, який протягом дев'яти років свого існування склав нашу громадську позицію як триєдиний документ — Доктрини розвитку суспільства, Концепції розбудови держави і її програмних напрямків, і розпочав його практичну реалізацію.
Завдання 3. Підготуйте і виголосіть 3-хвилинну інформаційну промову "Мовні засоби переконання", послуговуючись прийомами створення проблемної ситуації, незначного відступу від теми, висунення несподівано нових гіпотез, припущень.
Завдання 4. Подані речення ускладніть відокремленими членами з метою розширення інформації.
1. Думки філософа Г. Сковороди про «сродну працю» актуальні дотепер. 2. Граматика характеризується більшою непроникливістю для чужомовних впливів. 3. Мова бере участь у творенні людини. 4. Освіта України на сучасному етапі розвитку виходить на якісно новий щабель. 5. Кожен мовець повинен виробити звичку свідомо аналізувати свою мову. 6. Важливе значення має тон, інтонація, темп мовлення.
Завдання 5. Сформулюйте поради недосвідченому промовцеві «Як готуватися до виступу з науковою доповіддю».
Завдання 6. Прочитайте рекомендації Ф. Прокоповича про складання промов. Напишіть і виголосіть власну вітальну промову, використовуючи відомі вам риторичні фігури.
Рекомендації Ф. Прокоповича щодо складання промов
Похвала особам. Основні джерела винайдення думки в похвальних промовах на честь особи, на думку Феофана Прокоповича, такі:
• природа людини, яка охоплює тіло й душу, причому перевага надається чеснотам душі (снага розуму, пам'ять, міркування, знання); доля особи – включає в себе достойність роду, знаменитість і славу пращурів, могутність, багатство, силу, почесті, споріднення й дружбу з визначними мужами, начальниками;
• навчання – показує рівень знань особи: де, як, у кого виховувалась особа, кого мала наставниками, де була проведена юність, якими науками і мистецтвами займалась особа; яких мала друзів, яких суперників; чи перевершувала їх талантами, похвалами, пильністю; вчинки, дії особи;
• у похвальних промовах на честь народів слід описати і пояснити такі моменти: стародавність, славу військових подвигів, приклади визначних людей, закони, здібності, перемоги, тривале панування тощо.
Промова з нагоди дня народження. Під час підготовки промови з певної нагоди рекомендується дотримуватися такого:
• промова починається з висловлення радості (наприклад: Особливо святкувати і з найбільшою радістю ми повинні зустрічати день, якого народився той, кого ми любимо, шануємо, поважаємо);
• далі наводиться певна аргументація;
• ти сам чи держава тішиться з нагоди чийогось народження;
• додати мотив: що з цього народження повинна очікувати сім'я або держава (докази будуються на здогадах сильніших чи слабкіших);
• сильніші докази передбачають згадку про особливості батька, матері (наприклад, у добрих народжуються добрі); перехід до похвали батьків, виокремлення їх високих моральних чеснот (як-от: розважливість, справедливість, поміркованість, щедрість);
• підсилення аналогіями, прикладами або викладом причини, чому сип зазвичай відтворює подібність як батькового тіла, так і душі;
• важливим є відчуття міри в аргументації;
• завершувати промову варто поривом радості і додати побажання, щоб Бог усе те, на що сподіваємось, довів до щасливого кінця.
Завдання 7. Підготуйте виступи, у яких ви могли б використати такі цитати:
Неук має велику перевагу перед освіченою людиною: він завжди задоволений собою (Наполеон).
Ніколи не думайте, що ви уже все знаєте. І хоч би як високо не оцінили вас, завжди майте мужність сказати про себе: я – неук (І. Павлов).
Любов виникла з любові, і коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю (Г. Сковорода).
Завдання 8. Доберіть і запишіть 3-4 аргументи, щоб підтвердити такі думки:
Мати вищу освіту – нині престижно.
Поступливість – риса слабкої людини.
Добра освіта належно поцінована нині.
Тема 13. Культура усного фахового спілкування
Завдання 1. Самостійно прийміть рішення з актуальної проблеми «Що нам потрібно зробити для здобуття якісної освіти?» та аргументуйте його, враховуючи наведені критерії:
1. Мотивація. 2. Сучасні підручники, навчальні комп'ютерні програми. 3. Уведення нових предметів. 4. Самоосвіта. 5. Наявність мети в майбутньому. 6. Сучасний навчальний заклад. 7. Підключення до всесвітньої мережі Інтернет. 8. Можливість вивчати курси за вибором студента.
Завдання 2. Підготуйтеся до групової дискусії за темою: «Зовнішнє незалежне
оцінювання: за і проти».
Група 1 - експерти, які виступатимуть у ролі батьків за позицією «за».
Група 2 - експерти, які виступатимуть у ролі батьків за позицією «проти».
Група 3 - експерти, які виступатимуть у ролі абітурієнтів за позицією «за»
Група 4 - експерти, які виступатимуть у ролі абітурієнтів за позицією
«проти».
Група 5 - учасники ток-шоу.
Завдання 3. Прочитайте уважно поданий нижче текст, підготуйтеся до бесіди: продумайте початок бесіди, перелік можливих запитань і відповідей на них.
Культура слухання
Під час комунікації чергуються промова і слухання, а вміння слухати не менш важливе, ніж уміння промовляти. Однак володіють ним далеко не всі вчителі. Невміння слухати нерідко є основною причиною неефективної педагогічної комунікації, непорозумінь і навіть конфліктів. Часто невміння слухати породжене нестабільністю уваги, відволіканням на власні роздуми, внаслідок чого спотворюється сприйняття змісту повідомлень. Заважає перцептивне перекручування – здатність людини змінювати або взагалі не сприймати інформацію, яка їй видається небезпечною, тривожить, викликає почуття невпевненості, не відповідає уявленню про себе чи картину світу. Якщо, наприклад, людина не хоче, то може не чути критики на свою адресу або не запам'ятати чийогось прохання, виконати яке їй важко.
Слухання є не просто мовчанням, а активною діяльністю, що вимагає уваги. Передують йому бажання почути, інтерес до співрозмовника. Воно забезпечує зворотній зв'язок, інформує про сприйняття співрозмовника. З метою оволодіння мистецтвом слухання вчитель має вміти підтримувати увагу (спрямованість і стійкість уваги, візуальний контакт), використовувати елементи невербального спілкування (погляд, жести, пози), репліки і заохочення, а також виявляти розуміння і симпатію. Особливо важливе значення мають такі невербальні аспекти, як слухання "всім тілом": коли людині цікаво, вона несвідомо повертається обличчям до співрозмовника, нахиляється до нього, встановлює і ним візуальний контакт, тобто концентрує увагу на співрозмовникові.
Слухати і здійснювати вербальний зворотний зв'язок можна по-різному. Основними типами реакцій на мовлення співрозмовника є оцінювання, тлумачення, підтримка, уточнення, чуйність і розуміння.
Слухання відбувається в нерефлексивній і рефлексивній формах. Нерефлексивне (умовно-пасивне) слухання полягає у невтручанні в мову співрозмовника. Попри те, воно активне, тому що потребує належного зосередження вчителя, який виявляє підтримку, заохочення, розуміння за допомоги стислих відповідей, що дає змогу продовжити розмову (репліки: "Так", "Розумію", "Це цікаво", "Продовжуйте", "Чи можна докладніше?": невербальні прийоми: доторкання руки, зміна дистанції тощо) Неправильна побудова репліки спричинює порушення контакту Небажаними є фрази "Ну, давай", "Не думаю, що так уже й погано..,".
Нерефлексивне слухання застосовують, коли співрозмовник висловлює ставлення до певної події, прагне обговорити наболілі питання, відчуває себе скривдженим, має труднощі у висловлюванні думок, розв'язує важливу проблему або за потреби стримати емоції в розмові з людиною, яка займає високу посаду. Воно безперспективне й недоцільне, якщо співрозмовник не хоче розмовляти.
Рефлексивне (активне) слухання передбачає активний зворотний зв'язок з метою контролювання точності сприймання інформації, допомагає з'ясувати розуміння почутого. Застосовують його за потреби з'ясувати зміст повідомлення. Іноді люди починають розмову зі вступу, не наважуючись братися до головного, оскільки невпевнені в собі. Подоланню цієї проблеми допомагає вміння слухати рефлексивно, тобто з'ясовувати реальний зміст розмови. Під час спілкування використовують такі види рефлексивних відповідей:
• з'ясування. Воно проявляється у зверненні до співрозмовника з уточненнями за допомоги відкритих запитань (змушують дати розгорнуту або уточнювальну відповідь) і закритих (вимагають відповіді: "Так", "Ні"). Відкриті запитання доцільніші: "Будь ласка, уточніть це"; "Чи не повторите ще раз?", "Я хочу перевірити, чи правильно тебе зрозумів, будь ласка, повтори ще раз..." та ін.;
• перефразування. Така відповідь сприяє уточненню почутої інформації, підсилює розуміння змісту бесіди. Вона полягає в передаванні учневі його ж висловлювань словами вчителя: "Як я зрозумів, ти маєш на увазі", "Ви гадаєте, що...", "По-іншому, ви вважаєте, що...";
• відображення почуттів. Відповідь акцентує на емоційному стані співрозмовника, його ставленні до змісту розмови. Відмінність між почуттями і змістом повідомлення певною мірою відносна, її не завжди можна визначити, якщо співрозмовник побоюється негативної оцінки, приховує своє ставлення до подій, фактів. Демонстрація під час зворотнього зв'язку розуміння переживань співрозмовника допоможе йому краще розібратися у них. Відображаючи почуття учня, учитель демонструє розуміння його стану, виявляє психологічну підтримку. Ефективні при цьому фрази: "Мені здається, що...", "Напевне, ви відчуваєте...";
• резюмування. Його застосовують для підсумовування тривалої розмови, поєднання її фрагментів у цілісний контекст формулювання висновків. Типові вступні фрази: "Підсумовуючи сказане вами, можна...", "Вашою метою, як я зрозумів(ла), є..." тощо.
Такі висловлювання свідчать, що вчитель говорить "від себе", демонструє, що це тільки його розуміння, він може помилятися, а тому готовий до перегляду своїх думок, ставлень, оцінок, висновків. Загалом рефлексивне слухання спрямоване на пошук взаєморозуміння, діалог, допомагає конкретизувати зміст спілкування, свідчить про повагу вчителя до учнів, прагнення їх зрозуміти. Використовують його під час з'ясування глибини знань учнів, помилок під час засвоєння матеріалу. У процесі слухання виникають такі труднощі: відволікання уваги (відвернути увагу може все, що є незвичайним чи дратує); висока швидкість розумової діяльності (людина думає в 4 рази швидше, ніж говорить); антипатія до чужих думок (людина більше цінує власні думки); вибірковість уваги (концентрація уваги на тому, що викликає найбільший інтерес); потреба у висловленні репліки (бажання перебити і/чи відповісти співрозмовникові)
Заважають слуханню зовнішні і внутрішні перешкоди. До зовнішніх перешкод слухання відносять: фізичний дискомфорт (спека, холод, утома, головний біль та ін.); різні подразники (телефонні дзвінки, стукіт, гул та ін.); зайнятість думками про інше (зустрічі, справи, термінові повідомлення); заздалегідь підготовлені відповіді; готовність до нудьги (очікування нудьги від спілкування спричинює віддалення під партнера); розмови про себе (заклопотаність собою, власними проблемами); персоналізація (припущення людини, що співрозмовник говорить про неї, обмежує її сприйняття); ставлення до співрозмовника (симпатія або ворожість); недостатньо голосне спілкування, монотонність, занадто швидкий або повільний темп мовлення; зовнішній вигляд, манери співрозмовника; оточення чи пейзаж; тощо.
Внутрішні перешкоди слухання пов'язані зі звичками, наприклад самозаглиблюватися, міркувати про щось інше Правильно обрана тактика слухання забезпечує очікувану ефективність комунікативної взаємодії учителя та учнів (із посібника).
Завдання 4. Укладіть правила етикетного користування мобільним телефоном.
Завдання 5. Доведіть на конкретних прикладах, що «неправильно вжите слово породжує помилкові судження» (Г. Спенсер).
Завдання 6. Складіть діалог на тему «Телефонна розмова», дотримуючись правил мовленнєвого етикету.
Завдання 7. Прочитайте поданий нижче діалог під час співбесіди. Чи правильно відповідає претендент на вакантну посаду роботодавцю? Що треба відповідати і як?
- Розкажіть, будь ласка, де ви працювали?
- Ой, я працювала в багатьох установах.
- Можна конкретніше?
- Ну, не знаю... А що вам потрібно?
- А що ви умієте?
- Я все умію...
Завдання 8. Сформулюйте правила поведінки під час співбесіди з роботодавцем
Тема 14. Наукова комунікація як складова фахової діяльності
Завдання 1. Прочитайте текст, виправте терміни, що вжиті з невластивим для них значенням: Законодавче закріплення української мови як державної ставить перед вишами України завдання підготувати народну еліту, яка б добре володіла українською мовою і забезпечувала успішний розвиток нації. Нові мотиви вимагають особливого підходу визначення змісту мовних знань і вмінь з української мови професійного спілкування. В Україні єдиною офіційною мовою мае бути лише українська мова ( це закріплено у Конституції України), адже лише вона найліпше пристосована до українського менталітету, способу мислення, природного оточення. Без знання державної мови сьогодні неможливо стати добрим громадянином, патріотом України, її захисником.
Завдання 2. Складіть діалог виробничої тематики, насичений вашою юридичною термінологією.
Завдання 3. Підготувати фаховий текст і усно переказати, звертаючи увагу на вимову та вживання фахової термінології.
Завдання 4. Випишіть зі словника 10 юридичних термінів іншомовного походження. З’ясуйте їх значення та з’ясуйте написання. Доберіть українські відповідники.
Завдання 6.Складіть анотацію прочитаної науково-методичної статті використовуючи (за вибором) такий лексико-граматичний матеріал:
Науково-методична стаття присвячена питанню...; у статті йдеться про...; поставлене питання про...; мова йде про...; розглянуто питання...; автор підкреслює роль...; зупиняється на...; знайомить, висвітлює, аналізує, розкриває...; дає характеристику...; приходить до висновку; стаття викликає інтерес; може бути використана (ким? де?).
Завдання 7. Дотримуючись правил оформлення бібліографії, складіть список джерел до курсової роботи зі спеціальності (7 – 10 джерел).
7.Основні поняття до тем
Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування
Мова – найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності: галузі виробництва побуту, культури, освіти, науки. Це характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності, який полягає в певній етнічній спільності артикуляційно – звукових актів для позначення явищ об`єктивної діяльності з метою обліку між членами спільноти інформацією.
Українська мова професійного спілкування (фахова, спеціальна мова) – це форма сучасної української літературної мови (СУЛМ), специфіку якої зумовлюють особливості спілкування у виробничо-професійній сфері.
Літературна мова – це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, яка в писемному так і усному різновидах обслуговує культурне життя народу, усі сфери її суспільної діяльності. За функціональним призначенням – це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній і культурній сферах, засобів масової інформації. Закон про державність української мови було прийнято в 1998 році. У Конституції України статті 10 записано: „Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”. Літературна мова реалізується в усній і писемній формах.
Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності.
Усна форма літературної мови обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.
Мовна компетенція – знання норм української мови, спеціальної термінології, особливостей побудови синтаксичних конструкцій тощо.
Мовна освіта — процес і результат навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої на засвоєння основ теорії мови з метою комунікації, на мовленнєвий, розумовий і естетичний розвиток особистості.
Мовне професійне спілкування – це один із неодмінних елементів спільної діяльності людей у професійній сфері, який полягає у взаємодії як мінімум двох суб’єктів – комуніканта (того, хто розпочинає спілкування) і реципієнта (того, на кого спрямоване мовлення).
Норма літературної мови — це сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови й сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування в певний період розвитку мови й суспільства.
Мовна політика - це комплекс цілей та принципів, що визначають регулювання мовних практик у різних сферах життя держави й суспільства, а також сукупність правових, адміністративних та господарчих механізмів, через які здійснюється згадане регулювання.
Тема 2. Основи культури української мови
Культура мови — мовознавча наука, яка на основі даних лексики, фонетики, граматики, стилістики формує критерії усвідомленого ставлення до мови и оцінювання мовних одиниць і явищ, виробляє механізми нормування і кодифікації (введення в словники та у мовну практику)
Мовлення – мова в реалізації, мова у функції, користування мовою як інструментом спілкування.
Професійне мовлення — спілкування людей, носіїв будь-якої професії за допомогою мови; мовна діяльність.
Культу́ра мо́влення — це дотримання сталих мовних норм усної і писемної літературної мови, а також свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне вживання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування.
Етикет - слово французького походження, що означає манеру поводження. До нього відносяться правила чемності і ввічливості, прийняті в суспільстві.
Мовний етикет професійного спілкування – система формул увічливості, які вживаються в певній типовій ситуації мовного професійного спілкування.
Мовленнєвий етикет, — це національний кодекс словесної добропристойності, правила ввічливості. "Він сформувався історично в культурних верствах нашого народу й передається від покоління до покоління як еталон порядної мовленнєвої поведінки українця, виразник людської гідності й честі, української шляхетності й аристократизму духу... Українське виховання застерігає дітей і молодь від вживання грубих, лайливих, образливих слів" .
Спілкувальний етикет - етикетне використання мовних і позамовних засобів спілкування.
Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
Стилістика - це розділ мовознавства, що вивчає стилі літературної мови та мовні засоби, які створюють їх особливості.
Стиль ( від лат. stylus- загострена паличка для писання) — система мовних елементів способів відбору й уживання їх об’єднаних певним функціональним призначенням.
Мовний стиль – це сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.
Художній стиль- це переважно стиль художньої літератури, де слово не тільки щось називає, а ще й часто, будучи художнім засобом, є знаряддям естетичного впливу на читача чи слухача.
Науковий стиль обслоговує сферу науки, призначенням якої є передача наукової інформації аргументовано і доказово, що зумовлює відбір і широке використання науково-термінологічної лексики, слів та інтернаціоналізмів; речень, ускладнених дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами (відокремлення), вставними словами, словополученнями і реченнями (ділогізація, персуазивність, поділ на логічні частини і підсумок); складних синтаксичних конструкцій; підкріплення положень за допомогою схем, діаграм, карт, таблиц, реєстрів та ін. На фоні наукового стилю виділяється його підстиль – науково-популярний, якому властива настанова на доступність викладу наукової інформації, коментування явищ.
Офіційно- діловий стиль вживається в указах, резолюціях, текстах законів, заяв, постанов та інших офіційних документах.
Розмовно- побутовий стиль - використовується у побуті, в усному спілкуванні. Для нього характерне:широке використання загальновживаних слів; вживання слів з суфіксами пестливості, зневаги чи згрубілості; вживання простих речень, звертань та ін
Публіцистичний стиль мовлення використовується найчастіше в політичній, суспільній, освітній масовій агітації. Він характеризується точністю, послідовністю, логічністю викладення провідних тез разом з їх емоційним забарвленням.
Конфесійний стиль (від. лат. confessio –визнання, сподівання) виник як стильове запозичення у зв’язку з прийняттям християнства у Київській Русі. Культові книги почали переклалати з грецької мови старослов’янською і використовували в релігійних обрядах додаючи окремі українські вимовні і граматичні риси. Сфера поширення конфесійного стилю – культові установи: церкви, монастирі, скити, теологічні навчальні заклади, молитовні будинки, релігійні громади, віруючі родини.
Епістолярний стиль. Сфера використання епістолярного стилю мови не має чітко окреслених меж – це побут, інтимне життя, виробництво, політика, наука, мистецтво, справоведення. Основне призначення епістолярного стилю – обслуговувати заочне, у формі листів, спілкування людей у всіх сферах їхнього життя. Листи (від гр.epistole-лист, звідси епістолярний) – це писемно- оформлені монологи, звернені до певної особи чи осіб.
Стилістична норма — регламентоване використання у певних типах мовлення (стилях, підстилях, жанрах) закладених у мові стилістичних можливостей.
Текст — об'єднана смисловим зв'язком послідовність мовленнєвих одиниць (речень, висловлювань, абзаців, розділів). Характерні ознаки тексту: а) структурна єдність (усі мовні елементи тексту між собою зв'язані); б) смислова єдність; в) комунікативна цілеспрямованість; г) жанрова віднесеність.
Жанри – це різновиди текстів певного стилю, що різняться насамперед метою мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками. Жанри усного мовлення: бесіда, лекція, доповідь, виступ.
НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
Основні правила правопису:
Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого приголосного позначається апострофом.
Апостроф пишеться перед я, ю, є, ї:
1. Після губних приголосних (б, п, в, м, ф): б’ю, п’ять, п’є, в’язи, у здоров’ї, м’ясо, рум’яний, тім’я, мереф’янський, В’ячеслав, Стеф’юк.
Примітка. Апостроф не пишеться, коли перед губним звуком є приголосний (крім р), який належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, свято, тьмяний, цвях, але: верб’я, торф’яний, черв’як.
Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф пишеться, як і в тих же словах без префікса: зв’язок, зв’ялити, підв’язати, розм’якшити.
Після р: бур’ян, міжгір’я, пір’я, матір’ю, кур’єр, на подвір’ї.
Примітка. Апостроф не пишеться, коли ря, рю, рє означають сполучення м’якого р із наступними а, у, е: буряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін.
3. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний: без’язикий, від’їзд, з’єднаний, з’їхати, з’явитися, об’єм, під’їхати, роз’юшити, роз’яснити; дит’ясла, пан’європейський, пів’яблука, але з власними назвами через дефіс: пів-Європи тощо.
Примітка. Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишеться: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.
Правопис префіксів
1. У префіксах роз-, без- завжди пишеться з, бо кінцевий дзвінкий приголосний: безкрилий, безтактний, безсилий, безглуздий, безкраїй, безладний, безлюдний, розбитий, розмальований, рознесений, розгніваний.
2. Перед літерами к, п, т, ф, х завжди пишеться с-: скласти, створити, спробувати, спресувати, схвалити, сфотографувати.
3. Важливо розрізняти префікси при-, пре-, прі-:
а) префікс при- вживається здебільшого в дієсловах із значенням приближення, приєднання: прибув, прибіг, приніс, прийшов, прив'язав, прибудував, приєднав, пригвинтив, приклеїв, приклав;
б) префікс пре- пишеться в словах на означення найвищого ступеня ознаки: прегарний, предобрий, премилий, пребідний, препоганий, превеликий;
префікс пре- можна замінити словом дуже: премудрий — дуже мудрий; превисокий — дуже високий; презлий — дуже злий;
в) префікс прі- пишеться лише в словах: прізвище, прізвисько, прірва.
4. Префікси пред-, перед-, пере- пишуться завжди через е: пред'явити, представник, передмова, передбачення, перекласти, перестрибнути, перечитати, передати.
5. Префікси від-, під-, між- пишуться завжди через і: відзначити, відчинити, віднести, підкинути, підбадьорити, піддати, міжпланетний, міжбрів 'я, міжміський, міжцеховий, міжнародний.
6. Префікс ви- вживається при дієсловах, які вказують напрям дії зсередини: вибути, виділити, виїхати, вилетіти, винести, вивезти; а також надає дієслову значення завершеності означуваної ним дії: вичитати, вивчити, вигадати, вирішити.
Вживання великої літери
Під час складання ділових документів дотримуються усталених правил вживання великої літери.З великої літери пишуть:
• назви документів — акта, заяви, доручення, угоди, характеристики, розпорядження тощо;
• перше слово, з якого починається документ, перше слово в реченні після крапки, знаків оклику та запитання, коли ними закінчується попереднє речення, а також після двокрапки, якщо далі йде пряма мова;
• індивідуальні імена, по батькові, прізвища, псевдоніми — Іваненко Степан Андрійович, псевдонім — Панас Мирний;
• індивідуальні назви літаків, кораблів, підприємств, газет, журналів тощо — літак "Руслан", завод "Арсенал", газета "Вечірній Київ";
• географічні й астрономічні назви — Африка, Європа, Україна, село Броварки, Чорне море, озеро Байкал, річка Сула, сузір'я Велика Ведмедиця, Оріон, планети Марс, Меркурій, Венера;
• перше слово і власні імена у назвах історичних епох, подій, визначних свят: Дев'яте травня (але 9 Травня), епоха Відродження, День Незалежності, Велика Вітчизняна війна;
• у складних географічних назвах типу Кривий Ріг (місто), Великі Кринки (село), Булонський Ліс (парк), Нова Гвінея (острів);
• в офіційних назвах зарубіжних держав — Грецька Республіка, Ісламська Республіка Іран;
• перше слово в назвах центральних установ, установ місцевого значення, промислових і торговель підприємств, міжнародних організацій — Міністерство освіти України, Академія наук України, Печерський торговельний центр та ін.;
• назви посад, звань, титулів Президент України, Голова Верховної Ради
Засоби милозвучності української мови
Досягненню милозвучності, особливо на письмі, сприяє дотримання правил чергування голосних звуків з приголосними, зокрема таких:
Правила чергування прийменника-префікса у з в.
У вживаємо:
а) на початку фрази перед наступним приголосним: У художньому стилі вживають багато епітетів. Учора нам було весело.
б) у позиції між двома приголосними: зайшов у трамвай, наш учитель.
в) незалежно від попереднього звука перед наступними в, ф, св, тв, кв, дв, сф, зв і т. ін.: у зв’язку з, у святкові дні, у творах Лесі Українки, у сфері економіки, у квартирі тощо.
В уживаємо:
а) на початку фрази перед наступним голосним: В Одесі сьогодні сонячна погода.
б) у позиції між двома голосними: зайшла в автобус, була в учительській.
в) після приголосного перед голосним та після голосного перед приголосним, крім звуків і звукосполук в, ф, дв, тв, кв, сф, зв, св і т. ін.: зайшла в маршрутку, наша вчителька, гуляли в парку, у зв’язку з.
Якщо доводиться вибирати між збігом голосних і збігом приголосних, то насамперед усуваємо збіг голосних.
2. Позиційне чергування з / зі / із.
Правила чергування цього прийменника-префікса переважно збігаються з правилами чергування у / в, але з такими уточненнями:
а) Дуже складними для вимови є позиції збігу свистячого звука (з, с, ц, дз) зі свистячим чи із шиплячим (ж, ч, ш, дж). Тому насамперед треба уникати саме таких ситуацій. Тобто не можна вживати з, якщо поруч вже стоїть свистячий або шиплячий звук: не з свистом, а зі свистом, не з щавлем, а зі щавлем, не з звіринця, а зі звіринця.
б) Прийменник зі має дещо обмежену традицією сферу вживання. Тому іноді доводиться його замінювати на із: відвідував із задоволенням, ознайомитись із твором.
3. Чергування і / й/ та.
І вживають у позиції між двома приголосними, а також після голосного перед приголосним чи після приголосного перед голосним, залежно від паузи. Слід пам’ятати, що сполучник і має ширший спектр значень, ніж й чи та, тому часто його вживають незалежно від правил милозвучності.
Й вживають у позиції між двома голосними: кімнати й аудиторії, прийти й оцінити роботу.
Та має стилістичний відтінок книжності, тому ним не варто надуживати. Але ні в якому разі не слід вживати сполучник та, якщо поруч стоїть слово, що починається або закінчується на склад з літерою т: не та таке інше, а і таке інше, не зайти та подивитися, а зайти і подивитися.
4. Чергування від / віді (відо), над / наді (надо), під / піді (підо), роз / розі і т. ін.: відбирати – відібрати (відобрати), надсилати – надіслати, над тобою – наді мною (надо мною), розходитися – розійтися, підзивати – підізвати тощо.
5. Чергування постфіксів сь / ся: одягатися зручно – одягатись охайно, милуватися природою – милуватись оселею, признаватися коханому – признаватись охоче, довідуватися вчасно – довідуватись увечері.
6. Чергування часток б / би: сказав би – сказала б, ходив би – ходила б, хотів би – хотіла б, відвідував би – відвідувала б.
7. Немилозвучними вважають також набридливі повтори тих самих звуків чи звукосполук. Для їх усунення можна використовувати будь-які синонімічні конструкції. Наприклад: замість Ці цікаві розповіді слід сказати Такі (ті, оті) цікаві розповіді або Ці дивовижні розповіді тощо; замість Піти тим самим шляхом можна сказати Тим самим шляхом піти чи Піти цим же шляхом тощо.
Правопис прізвищ та імен по батькові
Українські прізвища вимовляються і пишуться за правилами вимови та за загальними нормами українського правопису. Наприклад: Литвиненко, Гапоненко, Писаренко Шевченко, Марченко, Муляр, Кравченко, Назар, Удовенко, Пугач, Солов'яненко, Тимошенко, Юрчук.
Ряд прізвищ слов'янського походження в українській мові мають деякі особливості:
1) у російських прізвищах ё передається сполученням йо на початку слова та в середині після голосних, а також після твердих приголосних, якщо ё у вимові відповідає сполученню йо. Наприклад: Йотов, Йоржик, Майоров, Водойомов, Мурав-йов, Соловйов, Воробйов;
2) якщо ё означає звук о після м'якого приголосного, то тоді пишеться сполучення ьо. Наприклад: Синьов, Дегтярьов, Пушкарьов, Лавреньов, Треньов;
3) під наголосом після шиплячих ж, ч, ш, щ та ц завжди пишеться о. Наприклад: Чижов, Свящов, Балашов, Лихачов, Лобачов, Кольцов. У ненаголошеній позиції пишеться е. Наприклад: Горячеє, Чебишев, Коришев, Солнцев, Кривенцев, Плющев, Лещев;
4) російська літера е після приголосних передається в українській мові літерою е. Наприклад: Мельник, Вербицький, Ааександров, Демидов, Шевцов, Кобзаревич, Леонов, Мошек, Сапек, Гашек, Луспекаєв, Білевич. Але звук е в російських прізвищах, що відповідає українському і, передається буквою є. Наприклад: Бєлкін, Бєляєв, Сєдіна, Пєшковський, Лєтов, Мєстківський;
5) російська літера и в основах прізвищ на початку слова та після приголосних передається літерою і. Наприклад: Іващенко, Івко, Ісаченко, Ісаєв, Іллєнко, Нікітін, Ніколаєв, Фірсова, Бірюков, Лісний, Ліненко.
Після шиплячих ж, ч, ш, щ завжди пишеться и. Наприклад: Живков, Жиловенко, Жигалюк, Кочигін, Чигрін, Чирва, Шишарова, Шишацький, Щиглов, Щипачов;
6) російська літера и у середині слів після голосних, апострофа та м'якого знака передається через ї. Наприклад: Руїн, Воїнович, Мар'їн, Ільїн, Переїденко;
7) російська літера ы завжди передається через и. Напиклад: Фортали, Черниш, Малишевський, Цимбал, Циганенко, Цвелих, Білих, Куцих;
8) літера и завжди пишеться в прізвищах, утворених від імен та коренів, спільних для української і російської мов. Наприклад: Мироненко, Сидоров, Тихонов, Максимов, Данилов, Григорчук, Виноградов, Винокур;
9) російський суфікс -ев, -еев передається через є після всіх приголосних, крім шиплячих та ц. Наприклад: Матвєев, Андрєєв, Федосєєв, Євсєєв, Патрікєєв, Веденєєв; Лаптєв, Медведєв, Пахарєв, Каменєв, Гундарєв, Жухарєв; Малишев, Баришев, Зайцев, Мальцев, Хомічев, Мариничев, Онищев, Костищев;
10) у префіксі при- завжди пишеться и. Наприклад: Приходько, Присяжнюк, Прилуцький, Пригорілов, Прибережний, Привалов, Придніпровський, Приймаков, Прийденко, Придорожній;
11) у суфіксах -ич, -ик пишеться и. Наприклад: Пашкевич, Зінкевич, Мазуркевич, Базилевич, Зозулевич; Перепелятник, Рудик, Цилюрик, Дудник, Малик, Антосик, Бендрик;
12) слов'янські прізвища, незалежно від походження, пишуться з ь у суфіксах -ськ, -цьк, -зьк. Наприклад: Вишневецький, Новицький, Липовицький, Іваницький, Жванецький, Корецький, Саврицький, Квітницький, Хмельницький, Купецький, Пінаєвський, Залюбовський, Завадовський, Зелінський, Петровський, Тройський, Міщерський, Добровольський, Печерський, Матусовський, Броварський.
При творенні чоловічих імен по батькові вживаються суфікси -ович, -йович. Наприклад: Русланович, Сергійович, Іванович, Ігорович, Юрійович, Максимович, Євгенович, Богданович, Андрійович, Маркіянович, Васильович, Семенович.
При творенні жіночих імен по-батькові вживається суфікс -івн(а), після голосних -ївн(а). Наприклад: Миколаївна, Іванівна, Юліанівна, Лук'янівна, Ярославівна, Артемівна, Владиславівна, Василівна, Бориславівна, Романівна, Олександрівна, Сергіївна.
Деякі з імен по батькові випадають з цих загальних правил. їх слід пам'ятати.
Григорій — Григорович, Григорівна
Сава — Савич (-ович), Савівна
Ілля—Ілліч, Іллівна
Микита —Микитович, Микитівна
Яків — Якович (-левич), Яківна (-лівна)
Лука —Лукич, Луківна.
У родовому відмінку жіночі імена по батькові мають лише закінчення -івн(и), -ївн(и), у давальному - -івн(і), -ївн(і). Наприклад:
Р. в. Людмили Тимофіївни (неправильно: Тимофіївної)
Вікторії Володимирівни (неправильно: Володимирівної)
Д. в. Людмилі Тимофіївні (неправильно: Тимофіївній)
Вікторії Володимирівні (неправильно: Володимирівній).
Правопис слів іншомовного походження
У сучасній українській мові написання слів іншомовного походження визначається такими правилами:
Звук л на письмі передається твердо і м'яко (залежно від того, як узвичаєно вимовляти дані слова в сучасній українській мові). Наприклад, твердий л передаємо у словах: аероплан бал, план, повела, блок, баланс, лупа, соціологія та інші; м'який л передаємо у словах: асфальт, табель, автомобіль, пляж, канцелярія, ілюстрація., полярний тощо.
Після л в іншомовних словах пишеться завжди е, а не є: пленум, легенда, лекція.
У загальних словах іншомовного походження приголосні не подвоюються: сума, маса, каса, колектив, група, метал, комісія. Але в деяких загальних іншомовних словах подвоєння зберігається: тонна, манна, ванна, брутто, нетто.
Це ж стосується і слів із префіксами: ап-, ім-, ір-, контр-, сюр-, якщо префікс закінчується, а корінь починається однаковим звуком, наприклад: апперцепція, імміграція, контрреволюційний, ірраціональний, сюрреалізм та ін.
Подвоєння зберігається у власних іншомовних іменах і назвах: Діккенс, Руссо, Уеллс, Шіллер; Голландія, Марокко, Міссурі.
У всіх похідних від них словах подвоєння також зберігається: голландський (бо Голландія), марокканець (бо Марокко), міссурійський (бо Міссурі), руссоїст (бо Руссо) і т.
На початку і в середині слова перед голосним та й пишеться і, а не и: індустрія, історія, тріумф, матеріал, Індія, Ібсен та ін.
В основах іншомовних слів сполучення голосних іа, іу, іо не змінюється: аксіома, діалектика, радіус та ін. А сполучення іе змінюється на іє: дієта, гігієна, клієнт та ін.
Літера и пишеться у власних географічних назвах: Америка, Африка, Британія, Париж, Рим, Сицилія, Чикаго, Мадрид, Алжир.
Літера і пишеться в кінці невідмінюваних слів: журі, колібрі, таксі, поні та ін.
Після приголосних б, п, в, ф, м, г, к, х, л, н в основах іншомовних слів завжди пишеться і: білет, вітрина, графік, економіка, кіно, хірург, літератор та ін.
Після приголосних л, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш у загальних іншомовних назвах перед наступним приголосним пишеться и.
директор, тираж, позиція, система, фабрика, режим, шифр, критика, фізика, поетичний.
В основах іншомовних слів після голосних пишеться ї: Енеїда, героїчний, архаїчний, егоїзм тощо.
Після апострофа, ь, й, е, і пишеться є, а не е: кур'єр, кар'єра, портьєра, гігієна, реєстрація.
У словах іншомовного походження після м'яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н перед я, ю, є, ї, йо пишеться ь: брильянт, бульйон, мільйон, досьє, кольє, марсельєза, трельяж, Ньютон, Віньї (але мадяр).
Числівники в професійному мовленні
Особливу увагу потрібно звертати на зв'язок числівників з іменниками. Іменник при числівниках два, три, чотири ставиться у називному відмінку (а не родовому, як у російській мові).
Наприклад: три відсотки; два бали; чотири семестри; двадцять два тижні; тридцять три варіанти.
Іменники, які в множині втрачають суфікс -ин, при числівниках два, три, чотири вживаються в родовому відмінку однини.
Наприклад: Тридцять два селянина; тридцять три громадянина.
Увага! Якщо іменник стоїть перед числівником і вказує на приблизність, то й перед два, три, чотири він ставиться в родовому відмінку множини.
Наприклад: днів три; днів зо три; тижнів два; тижнів зо два; місяців чотири.
Іменник незмінно стоїть у родовому відмінку множини після числівників: мільйон тонн; мільйона тонн. Після дробових числівників іменник стоїть тільки в родовому відмінку однини.
Наприклад: півтора року; півтора місяця; дві треті відсотка; двом п`ятим відсотка.
Увага! Якщо є вислів з половиною, з чвертю, то іменник вживається у формі, якої вимагає власне кількісний числівник.
Наприклад: чотири з половиною роки; два з половиною місяці; шість з чвертю років.
У датах назви місяців уживаються тільки в родовому відмінку:
Наприклад: перше березня; з Восьмим березня; на шосте лютого.
Кількість однорідних предметів, дати в офіційно-ділових паперах позначають, як правило, числом, а не словами. Але словесний запис теж необхідний, наприклад, у документах з господарсько-договірної та обліково-фінансової діяльності, де вимагається дотримання особливої точності.
Дати й календарні терміни позначаються так:
27 травня 2009 р.; у вересні 2008 р.; за 9 місяців 2007 р.; у першому півріччі 2009 р.; але в І кварталі поточного року.
У назвах свят і знаменних дат з великої літери пишеться перше слово: Восьме березня, Перше травня. Якщо початковий порядковий числівник у такій назві позначений цифрою, то з великої букви пишеться наступне за ним слово: 8 Березня.
Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без вказівки на одиниці виміру) відтворюється словом: подати у двох примірниках. Якщо є вказівка на одиниці виміру, число позначається цифрою: 7 тонн. Позначення часових меж завжди записується словами: протягом чотирьох місяців.
Складні і складені числівники записують цифрами, крім випадків, коли ними починається речення. Наприклад: подано 10 пропозицій; чотирнадцять пропозицій надійшло. Цілі числа, які виражаються кількома знаками, прийнято записувати, розбиваючи на класи з допомогою пропусків: 387 145 грн.
Порядкові числівники, якщо запис ведеться арабськими цифрами, уводяться до тексту з відмінковими закінченнями: за 5-ою категорією. За переліку кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз: 1, 2 і 3-ої груп. Порядкові числівники, позначені римськими цифрами, подаються без відмінкових закінчень: за І квартал поточного року.
Окремі види інформації передаються у вигляді змішаного запису, який складається з цифр і слів (можна 725 000 грн., а можна 725 тис. грн.). Словесно-цифровий запис не лише дає можливість скорочувати написання великих чисел, а й значно полегшує сприймання.
На відміну від розмовного стилю, де приблизна кількість виражається багатьма однослівними, описовими й фразеологічними одиницями, у діловому стилі приблизна кількість відтворюється дуже обмежено. До числівників можна додати лише слова понад, до, зверх, більше, менше.
Складні слова, перша частина яких – цифрове позначення, можуть писатися в документації комбіновано: 9 - денний.
Позначаючи кількість предметів, чисельність людей, називаючи термін виконання, слова: штук, чоловік, місяць, час – не дублюються. Наприклад: 10 столів, а не 10 штук столів; 50 робітників, а не 50 чоловік робітників; надати відпустку у серпні, а не у серпні місяці; виконати роботу за три години, а не за три години часу.
Увага! На відміну від російської:
-числівники сім, вісім пишемо без м'якого знака, хоча п'ять, шість, дев'ять. Так само не пишемо знак м'якшення в числівниках від 50 до 80 і від 500 до 900 (пор. шестьдесят - шістдесят, восемьсот - вісімсот);
-під час відмінювання числівників п'ять – дванадцять, тридцять – вісімдесят в усіх відмінках, крім називного, допускаються паралельні форми:
Н. сім вісімдесят
Р. семи (сімох) вісімдесяти (вісімдесятьох)
Д . семи (сімом) вісімдесяти (вісімдесятьом)
3. сім (сімох) вісімдесят (вісімдесятьох)
О. сьома (сімома) вісімдесятьма (вісімдесятьома)
М. семи (сімох) вісімдесяти (вісімдесятьох)
у назвах десятків в українській мові змінюється лише друга частина {п'ятдесятьох, шістдесятьох, сімдесятьох, вісімдесятьох), тоді як в російській змінюються обидві частини (рос. пятидесяти, шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти);
у числівниках одинадцять, чотирнадцять наголошується середня частина -на- (порівняйте з рос. одиннадцать, четырнадцать), у числівниках на позначення десятків – друга частина: сімдесят, вісімдесят (рос. семьдесят, восемьдесят);
- рос. миллион, миллиард – укр. мільйон, мільярд.Пам`ятайте! Порядкові числівники, які закінчуються на -тисячний, - мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом: шеститисячний, п'ятимільярдний, п'ятдесятимільйонний;
- складні числівники двісті, триста, чотириста, п`ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев`ятсот відмінюються за таким зразком:
Н. триста п`тсот
Р. трьохсот п`тисот
Д. трьомстам п`тистам
Зн. триста п`ятсот
Ор. трьомастами п`ятьмастами, п`ятьомастами
М. трьохстах п`ятистах
у складних числівниках відмінюються всі складові частини: від чотирьохосот сімдесяти п`яти тисяч дев`ятисот вісімдесяти дев`яти відняти чотириста п`ятдесят два;
числівники сорок, дев`яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживається з закінченням -а : сорока, дев`яноста, ста :
збірні числівники двоє, обоє, троє в непрямих відмінках мають форми : двох, двом; двом, обох, обом; трьох, трьом.
Форми невідмінюваних іменників.
До незмінюваних іменників в українській мові належать:
- слова іншомовного походження (таксі, колібрі, меню, бра);
- жіночі прізвища українського і іншомовного походження, що закінчуються на -к(о), -енк(о): Потапенко, Яценко, на приголосний (Остапчук, Копчанич), російські прізвища на -ово (Муромо, Коновало), -их (Сірих, Білих), -аго (Живаго); складноскорочені слова буквенного типу (США), та складноскорочені слова, друга частина яких виступає у формі непрямого відмінка (завгар, замдиректора).Хоча форма таких слів не змінюється, зміни в залежності від відмінків вони виражають за допомогою зв’язку з іншими словами, а також за допомогою прийменників (принесли меню, у меню налічувалося багато різних страв, рука лягла на меню).
Наголос в українському професійному мовленні
Акцентологічні норми регулюють наголошування слів. Особливістю українського мовлення, що відрізняє його від російського, є переміщення наголосу в іменниках першої відміни множини на закінчення. Наприклад: книжка - книжки, книжками, книжкам тощо. Отже, у формах однини наголос переважно постійний, у формах множини він переноситься з основи на закінчення.
В українській мові існує значна група власних географічних назв із суфіксами –щин-, -чин-, у яких треба звернути увагу на вимову: Київщина – (бо Київ); Полтавщина – (бо Полтава); Харківщина – (бо Харків); Донеччина – (бо Донецьк).
Слід запам’ятати наголошення особових форм дієслова бути: буду, будеш, будуть, буде, будемо..., була, було, були (порушенням норм є було, будеш, буде, будемо)
Правильними є наголошення кінцевого складу в дієсловах типу: нести, вести, везти та ін. Наприклад: нести - принести, пронести, занести, піднести, внести... (а не принести, занести...).
Слід звернути увагу на віддієслівні іменники середнього роду на (-ання), вони наголошуються на тому складі, що й в інфінітиві. Наприклад: читати – читання; завдати – завдання; питати – питання; надбати – надбання.
Однаково наголошуються словосполучення квартали будинків і квартали року. Неправильною є вимова: завдання, читання, писання, квартал.
Важливо розрізняти наголошення слів статут (устав) і статус (правовий).
Пам’ятайте і про наголошення таких часто вживаних іншомовних слів: діалог, каталог, міліметр, сантиметр, кілометр, демократія, бюрократія та ін.
Примітка: окрім словесного, велике значення має логічний наголос. Це посилення наголосу на певному слові чи складі для увиразнення висловленого за допомогою голосу. Наголосом можна виділити найголовніше слово в межах фрази, наприклад:
Ми взяли участь у діловій нараді.
Ми взяли участь у діловій нараді.
Ми взяли участь у діловій нараді.
Літературна мова усного мовлення вимагає від людини, яка дбає про свій культурний рівень вміння правильно ставити наголос у кожному слові. Для цього треба користуватися орфографічним (орфоепічним) словником.
Під час вироблення акцентуаційних норм професійне мовлення має далеко більше труднощів, ніж у формуванні лексики. Правильність наголошування є однією з ознак культури професійного мовлення. Значна кількість помилок припадає на недотримання норм наголошування іменників. В українській мові є багато іменників, які мають два наголоси — і два різних значення. Будьте уважні, коли добираєте для оформлення думки подані нижче іменники:
Наприклад:
• мета — ціль, план, завдання;
• мета — вид угоди;
• правило — положення, принцип;
• правило — пристрій, на якому щось розрівнюють.
Правопис складних іменників
Складні іменники пишуться разом або через дефіс.
Разом пишуться:
Іменники, утворені за допомогою сполучної голосної із двох чи кількох основ (одна з яких—дієслівного походження): коноплепрядіння, бавовнозаготівля, звуковловлювач, садовод, газомір, вертоліт, слов'янознавство, життєпис, водозбір;
Іменники, утворені поєднанням основ прикметника та іменника: чорнозем, бортмеханік, натурфілософія, Ощадбанк;
Іменники, утворені за допомогою сполучної голосної від двох іменникових основ, синтаксично й семантично рівнозначних: залізобетон, газопровідник, квітколоже, шлакоблок, лісостеп, верболіз (але: людино-день);
Іменники, утворені поєднанням дієслова в другій особі однини наказового способу з іменником: горицвіт, перекотиполе;
Іменники, утворені поєднанням числівникової основи з іменниковою: чотиритомник, сторіччя, двозначність, трикутник, двобій, двадцятиріччя;
Іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-: півбака, півжиття, півстола, півроку, півфінал, півхлібини, півпляшки, півхустки, півповерху, напіврозпад, напівсон, полувал, полукіпок;
Іменники, пов'язані з інтернаціональною лексикою й термінологією, в яких другою складовою частиною є такі елементи: -граф, -графія, -лог, -логія, -метр: гігрограф, мікологія, філолог, лексикограф, цинкографія, фітобіологія, палеографія, геометр;
Іменники, утворені з трьох і більше іменникових основ: автомотогурток, веломотоспорт, ліспромгосп.
Через дефіс пишуться:
Іменники, що означають близькі за змістом поняття: батько-мати, хліб-сіль;
Іменники, що означають державні посади, військові звання: прем'єр-міністр, генерал-лейтенант;
Іменники, що означають складні одиниці виміру: кіловат-година, грам-атом, тонно-кілометр;
Іменники, в яких перше слово підкреслює прикмету чи особливість предмета, що передається другим словом: жар-птиця, козир-дівка, стоп-кран;
Іменники (окладні назви), що означають науковий ступінь, спеціальність, професію: член-кореспондент, інженер-економіст, лікар-педіатр;
Іменники з першою частиною пів- у значенні «половина» перед власною назвою: пів-Києва, пів-Америки, пів-Москви;
Словосполучення, що означають назви рослин: мати-й-мачуха, люби-мене, іван-чай;
Іменники (складні географічні назви): Гусь-Хрустальний, Ростов-на-Дону;
Складні прізвища: Гулак-Артемовський, Римський-Корсаков, Мамин-Сибіряк, Нечуй-Левицький, Салтиков-Щедрін.
Правопис складних прикметників
Прикметники, які утворилися складанням двох і трьох основ, називаються складними, наприклад: народногосподарський, промислово-торговельний, повітряно-реактивний, дослідно-показовий, інженерно-будівельний, англо-російсько -український.
Елементи складних прикметників об'єднуються сурядним або підрядним зв'язком. За сурядним способом зв'язку основи, з яких утворюються складні прикметники, сполучаються як рівноправні (торговельно-комерційний, фінансово-економічний). За підрядним способом одна основа синтаксично залежить від іншої (великопанельний, багатогалузевий, багаторічний, морозотривкий, малопродуктивний, малоприбутковий) .
У складних прикметниках під час поєднання основ використовуються сполучні голосні о, е, є. Якщо першою частиною складного прикметника є числівник, прислівник і прийменникове сполучення, то складові елементи з'єднуються без сполучних голосних, наприклад: повсякчасний, одновесловий, багатообіцяючий, вічнозелений тощо.
Пишуться разом:
прикметники, утворені сполученням основ прикметника й іменника: внутрішньоринковий, зовнішньоторговельний, сухопутний, різноякісний, зовнішньополітичний;
прикметники, утворені сполученням основ іменника і прикметника: кредитоспроможний, суднопідіймальний, лісопромисловий, зимостійкий, шовкопрядильний, повітроплавальний;
прикметники, утворені сполученням основ прислівника і прикметника: великопромисловий, великоваговий, малопотужний, багатосерійний;
прикметники, утворені сполученням основ числівника й іменника: п'ятипроцентний, шестиповерховий, семитонний, стокілометровий;
прикметники, утворені сполученням основ іменника і дієслова: водолікувальний, грязелікувальний, нафтопереробний, овочесушильний, овочезбиральний;
складні прикметники, що означають терміни, утворені з двох і більше неоднорідних прикметників: поперечношліфувальний, новогрецький, геологорозвідувальний, староцерковно-слов 'янський та ін.
Пишуться через дефіс:
- складні прикметники, утворені від двох або трьох прикметникових основ: офіційно-діловий, ощадно-позичковий, науково-технічний, промислово-інвестиційно-будівельний, синьо-біло-червоний;
-складні прикметники, що означають: а) якість з додатковим відтінком: кисло-солодкий, добродушно-хитрий, гіркувато-солоний; б) відтінки й поєднання кольорів: чорно-білий, яскраво-ліловий, блідо-рожевий, жовтувато-червоний, фіолетово-сірий, ізумрудно-зелений, біло-блакитний (але жовтогарячий — один колір);
- складні прикметники, утворені сполученням прикметника та іменника, але з перестановкою елементів: літературно-художній (художня література), науково-медичний (медична наука);
- складні прикметники, перша основа яких утворена від слів іншомовного походження і закінчується на -ико, -іко: хіміко-технологічний, медико-хірургічний.
Правопис складних прислівників.
Разом пишуться:
1. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з прислівником: віднині, відтепер, донині, дотепер, забагато, надалі, задовго, занадто, навічно, набагато, отак, надовго, назавжди, назовсім, наскрізь, насправді, негаразд, невтямки, отам, підтюпцем, повсюди, подекуди, позаторік, потроху, утричі, якнайкраще.
Примітка. Від подібних прислівників слід відрізняти сполучення прийменників із незмінюваними словами, вживаними в значенні іменників. Такі сполучення пишуться окремо: від сьогодні, до завтра, на потім (не відкладайте цього на завтра, на потім), за багато, на багато (порівняйте: забагато гуляєш і за багато років уперше приїхав; стало набагато легше й зал на багато місць), на добраніч.
2. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з іменником: безвісті, безперестанку, вбік, ввечері, вволю, вголос, вгорі, вдень, взимку, взнаки, відразу, вкрай, вкупі, внизу, впам’ятку, вперед, впереміж, впереміш, вплач, впору, враз, вранці, врешті, врівень, вряд, врозкид, врозсип, всередині, вслід, всмак, доверху, довіку, доволі, догори, додому, донизу, дощенту, заміж, заочі, за північ, зараз, зарані, засвітла, збоку, звіку, згори, ззаду, знизу, зразу, зранку, зрання, зроду, набік, наверх, наверху, навиліт, навідліг, навідріз, набік, наверх, наверху, навиліт, навідліг, навідріз, навіч, надвечір, надворі, назад, назахват, наздо­гад, назустріч, нараз, наостанок, напам’ять, напереваги, наперед, нарівні, напереріз, напівдорозі, напоказ, наполовину, насилу, наприклад, напролом, наспід, наспіх, насторожі, наяву, обік, обіч, одвіку, опівдні, опліч, побіч, поблизу, повік, позаду, поруч, поряд, посередині, спереду, убік, убрід, уголос, угорі, угору, удень, украй, укупі, улад, уплач, упоперек, упору, уранці, урешті, урівень, урівні, урозкид, урозліт, урозсип, урозтіч, усередині, услід, усмак, ушир.
3. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з коротким (нечленним) прикметником: віддавна, вкрай, востаннє, вручну, догола, допізна, замолоду, заново, звисока, злегка, зліва, знову, зрідка, напевне, нарівні, нарізно, нашвидку, помалу, помаленьку, потихеньку, сповна, спроста, сп’яну.
4. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з числівником: вдвоє, втроє, вчетверо; вперше, вдруге, втретє; надвоє, натроє, начетверо; удвох, утрьох; учотирьох; водно, заодно, поодинці, спершу.
5. Складні прислівники, утворені сполученням прийменника з займенником: внічию, втім, навіщо, нащо, передусім, почім, почому, але: до чого, за віщо, за що та ін. в ролі додатків.
6. Складні прислівники, утворені сполученням кількох прийменників із будь-якою частиною мови: вдосвіта, вподовж, завбільшки, завглибшки, завдовжки, завчасу, завширшки, знадвору, навздогін, навзнак, навсидьки, навколо, навкруги, навкулачки, навмисне, навпаки, навперейми, навприсядки, навпростець, навряд, навскач, навскіс, навкоси, навсправжки, навстіж, навтікача, наздогін, наосліп, напоготові, позавчора, позаторік, попідтинню, спідлоба.
7. Складні прислівники, утворені з кількох основ (із прийменником чи без нього): босоніж, водносталь, ліворуч, мимоволі, мимоїздом, мимохідь, мимохіть, насамперед, натщесерце, нашвидкуруч, обабіч, обіруч, очевидно, повсякчас, праворуч, привселюдно, самохіть, стрімголов, тимчасово, чимдуж, чимраз.
8. Складні прислівники, утворені сполученням часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- із будь-якою частиною мови: абикуди, абияк, аніскільки, анітрохи, аніяк; дедалі, деколи, деінде; чимало; щовечора, щогодини, щодня, щоденно, щомісяця, щомога, щонайдовше, щонайкраще, щонайменше, щоночі, щоправда, щораз, щоразу, щороку, щосили, щохвилини (але: дарма що, поки що, тільки що, хіба що, чи що); якомога, якраз, якнайбільше, якнайдужче, якнайдовше та под.
Примітка. Слід відрізняти прислівники, складені з прийменників або часток і різних частин мови, від прийменників або часток та іменників, прикметників тощо, коли останні зберігають у реченні свої функції як окремі частини мови, отже, і пишуться окремо.
Порівняйте:
Він повернув убік. — Ударив у бік.
Спочатку це не було ясно. — З початку розмови вони зрозуміли вашу думку.
Прочитай вірш напам’ять. — На пам’ять він подарував мені книжку.
Всередині щось дуже заболіло. — Це правило шукай в середині розділу.
Зауважую вам востаннє. — Вони постукали в останнє вікно.
Ми чуємо це вперше. — Зайдемо в перше село.
У нас чимало є досягнень. — Чи мало вам допомагали?
Ми теж виступали на зборах. — Він говорив те ж, що і я.
Якось воно уже буде. — Як ось і Марко на поріг.
Окремо пишуться:
1. Прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, але в яких іменник звичайно зберігає своє конкретне лексичне значення й граматичну форму, особливо коли між прийменником і керованим ним іменником можливе означення до цього іменника (прикметник, займенник, числівник): без відома, без кінця, без краю, без ліку, без сліду, без сумніву, без упину, в нагороду, в позику, до вподоби, до гурту, до діла, до загину, до краю, до ладу, до лиха, до міри, до пари, до побачення, до речі, до сих пір, до смерті, до сьогодні, за кордон, за рахунок, з-за кордону, з краю вкрай, з розгону, на бігу, на вагу, на весну (але навесні), на вибір, на віку, на диво, на жаль, на зло, на зразок, на льоту, на мить, на поруки, на радість, на світанку, на славу, на сміх, на ходу, на щастя, під боком, під силу, по закону, по суті, по черзі, у вигляді.
2. Словосполуки, що мають значення прислівників і складаються з двох іменників (зрідка — числівників) або двох прийменників: від ранку до вечора, день у день, з боку на бік, з дня на день, один в один, раз у раз, рік у рік, час від часу.
3. Словосполуки, які в реченні виконують функції прислівника та складаються з узгоджуваного прийменника (числівника, займенника) й дальшого іменника: другого дня, таким чином, темної ночі, тим разом, тим часом.
4. Прислівники, утворені сполученням прийменника з повним прикметником чоловічого (середнього) роду: в основному, вцілому.
5. Прислівники, утворені сполученням прийменника по зі збірним числівником: по двоє, по троє, по четверо тощо.
Пишуться через дефіс:
1. Складні прислівники, утворені від прикметників і займенників за допомогою прийменника по та закінчення -ому або (-к)и: по-ба­тьківському, по-братньому, по-господарському, по-іншому, по-нашому, по-своєму, по-українському, по-християнському; по-батьківськи, по-братерськи, по-господарськи, по-українськи; також по-латині.
Примітка. У прислівниках цього типу, утворених від складних прикметників, що пишуться через дефіс, дефіс ставиться тільки після по-:
по-демократичному.
2. Складні прислівники, утворені за допомогою прийменника по від порядкових числівників: по-перше, по-друге, по-третє.
3. Неозначені складні прислівники з частками -будь, -небудь, казна-, -то, хтозна-: аби-то, будь-де, будь-коли, будь-куди, де-небудь, десь-то, казна-де, казна-коли, коли-будь, коли-небудь, куди-будь, куди-небудь, так-то, хтозна-як, як-небудь.
4. Складні прислівники, утворені з двох прислівників: вряди-годи, десь-інде, десь-інколи, сяк-так та ін.
5. Складні прислівники, утворені повторенням слова або основи без службових слів або зі службовими словами між ними:
будь-що-будь, віч-на-віч, всього-на-всього, далеко-далеко, де-не-де, коли-не-коли, ледве-ледве, ось-ось, пліч-о-пліч, хоч-не-хоч, як-не-як
.
Тема 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Документ— це засіб закріплення різними способами на відповідному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумову діяльність людини.
Поняття «документ» є центральним та фундаментальним у понятійній системі документознавства. Воно відображає ознаки реально існуючих предметів, що слугують об'єктами практичної діяльності створення, збору, аналітико-синтетичної обробки, збереженню, пошуку, поширенню та використанню документної інформації в суспільстві.
Поняття «документ» широко використовується в усіх сферах суспільної діяльності. Майже в кожній галузі знання є одна або декілька версій його розуміння відповідно до специфіки тих об'єктів, яким надається статус документа.
Документозна́вство — це наука про документ та документообіг; наукова дисципліна, яка досліджує процеси створення й функціонування документів та розробляє принципи побудови документно-комунікаційних систем та методи їхньої діяльності.
Національний стандарт України – уніфікована система організаційно-розпорядчої документації-стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом. Згідно із Законом України «Про стандартизацію» це Положення стосується національних стандартів, кодексів усталеної практики, класифікаторів, каталогів, а також міждержавних нормативних документів.
Реквізити службового документа – це інформація, зафіксована в службовому документі для його індентифікації , організації обігу інадання йому юридичної сили.
Анкета – це форма викладу тексту документа , за якої один об’єкт характеризується за певними ознаками. Анкетні тексти використовують переважно під час складання кадрових документів.
Тема 5. Документація з кадрово-контрактних питань
Резюмé (фр. résumé) (лат. curriculum vitae вимовляють курі´кулюм ві´те, що перекладається як "життєвий шлях") — це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.Основна вимога до такого документа - вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. Найчастіше використовується під час прийому на роботу
Автобіогра́фія (грец. αὐτός — сам, грец. βίος — життя, грец. γράφω — пишу) — літературний жанр, головним героєм якого (в літературному сенсі) є сам автор.
Характеристика – документ, який містить відомості про ділові якості працівника й відгуки про його службу, суспільну діяльність. Власник може вимагати службову характеристику тільки у випадках, передбачених законодавством.
Заява — документ, який містить прохання особи або установи щодо здійснення своїх прав або захисту інтересів. Офіційне повідомлення в усній формі, в якому викладається певне прохання, теж називається заявою. За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні і зовнішні, які бувають від організацій, установ (службові) та особисті.
Особовий листок з обліку кадрів - це обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості. Його заповнюють під час оформлення на роботу, для участі у певному конкурсі.
Наказ — це розпорядчий документ, що видається керівником установи. Накази з особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення. У заголовку такого наказу зазначають: «Щодо особового складу».
Трудова́ кни́жка — основний документ, що підтверджує трудову діяльність громадян і служить для встановлення загального стажу, безперервного стажу, а також спеціального стажу.
Трудови́й догові́р — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Контра́кт — письмова угода, договір, за яким сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.
Трудові угоди — це документи, що укладаються між організаціями і працівниками, які не входять до складу цієї організації, для виконання певних видів робіт, коли ці роботи не можуть бути виконані на договірних засадах з відповідними установами та підприємствами.
Тема 6. Довідково-інформаційні документи
Прес-реліз - це документ, в якому установа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації (ЗМІ) Метою написання прес-релізу є ознайомлення ЗМІ з подією і подальше висвітлення її у найбільш вигідному або важливому для установи аспекті.
Звіт — письмове повідомлення про виконання певної роботи.
Довідка — документ, який містить опис та підтвердження юридичних та біографічних фактів і подій, пов’язаних з діяльністю окремих осіб, обставинами діяльності установ, організацій.
Службова записка — це форма службового документа, яким дипломат інформує керівництво дипломатичної установи про події та факти, які мали місце або відбудуться в найближчому майбутньому і матимуть безпосередній чи опосередкований вплив на діяльність закордонної установи і вносить відповідні пропозиції.
Доповідна записка — це форма службового документа, в якому дипломат інформує про виконану роботу чи про ситуацію, що склалася у зв´язку з виконанням дорученого завдання.
Протокол – це документ, в якому фіксується хід обговорення питань і рішення, прийняті колегіальними органами на зборах, нарадах, конференціях тощо.
Витяг з протоколу — це певна частина (уривок) протоколу, що відображає конкретне окреме питання порядку денного, оформлена належним чином.
Тема 7. Етикет ділового листування
Лист службовий або офіційний — це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією.
Листи, що потребують відповіді — листи-запити, листи-прохання, листи-пропозиції, листи-звернення, листи-вимоги.
Листи, що не потребують відповіді — листи-відповіді, листи-попередження, листи-розпорядження, листи-відмови, листи-нагадування, листи-подяки, листи;підтвердження, листи-запрошення, комерційні, супровідні, гарантійні, рекламні, рекомендаційні та інформаційні листи.
Супровідний лист — документ, що інформує адресата про раніше надіслані документи, товари чи інші матеріальні цінності. Листи такого типу можуть надсилатися разом із комерційними документами (рахунком-фактурою, накладними, чеками тощо), доповнювати креслення, схеми, плани, каталоги, прейскуранти, зразки товарів тощо й виконують допоміжну інформаційно-супроводжувальну функцію.
Договірний лист — різновид супровідного листа, що вказує на факт відправлення (надсилання) попередньо укладеного договору, угоди між адресатом і адресантом.
Лист-запрошення містить інформацію про дату, характер, місце, час проведення заходу. Цей документ деталізує умови участі адресата в заході, умови проїзду, перебування, конкретизує порядок денний робочого часу та культурної програми тощо.
Інформаційний лист та лист-повідомлення 6лизькі до листа-запрошення.
Гарантійний лист — документ, що є юридичним гарантом виконання викладених у ньому зобов'язань.
Рекламний лист — це різновид інформаційного листа, що містить докладний опис. рекламованих послуг чи товарів, пропанує діяльність закладу чи установи.
Лист-нагадування — це документ, у якому нагадується про наближення чи закінчення визначеного терміну завчасно обумовлених зобов'язань або проведення заходів.
Лист-підтвердження містить повідомлення про отримання певного відправлення (листа, факсу, телеграми, товару тощо), прибуття певної особи чи групи осіб, виконання певних заходів, дій. Цей лист може підтверджувати тривалість юридичної дії раніше укладених документів (договорів, інструкцій і т. ін).
Лист-претензія — документ, близький до рекламаційного листа, але менш категоричний за змістом. Цей лист скоріше тактовне нагадування чи коректне висловлення незадоволення, що повинно передувати категоричному накладанню штрафних санкцій і позову до арбітражного суду, які містяться в рекламаційному листі.
Контрольний лист — це специфічний документ-талон для індивідуальної реєстрації документів, який містить резолюцію на конкретний документ та його стислий зміст.
Рекомендаційний лист — документ, близький до характеристики, але не обов'язковий. Незважаючи на довільний виклад, у ньому слід зазначити термін роботи працівника в даній організації, установі, просування по службі, його ділові та моральні якості, коло зацікавлень тощо
Лист-вітання — це зовсім не обов'язковий офіційний набір заяложених та безликих висловів-штампів до державних свят.
Комерційний лист — специфічний вид ділового спілкування, прийнятого як у внутрішньо державний, так і в міжнародній практиці. Цей лист може містити комерційну інформацію про зміни цін, видів і способів платежів, умови купівлі-продажу тощо.
Тема 8. Спілкування як інструмент професійної діяльності
Комунікація (від лат. communicatio — єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico — роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis — спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами.
Спілкування — це, по-перше, складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що виникає на основі потреб і спільної діяльності та включає в себе обмін інформацією, сприймання та розуміння іншого; по-друге, це взаємодія суб'єктів через знакові засоби, викликана потребами спільної діяльності та спрямована на значимі зміни стану, поведінки партнера.
Комунікативна функція спілкування — зв'язок людини з світом у всіх формах діяльності.
Інформаційна функція спілкування виявляється у відображенні засобів оточуючого світу. Вона здійснюється завдяки основним пізнавальним процесам. У процесі спілкування забезпечується отримання, зберігання та передача інформації.
Когнітивна функція спілкування полягає в усвідомленні сприйнятих значень завдяки мисленню, відображенню, фантазії. Ця функція пов'язана з суб'єктивними характеристиками партнерів, з особливостями їх прагнення до взаємопізнання, до необхідності розкрити психологічні якості особистості.
Емотивна функція спілкування полягає в переживанні людиною своїх стосунків з оточуючим світом. У процесі спілкування ці переживання вторинно відображаються у вигляді взаємовідносин: симпатій — антипатій, любові — ненависті, конфлікту — злагоди тощо. Дані взаємовідносини визначають соціально-психологічний фон взаємодії.
Конативна функція спілкування пов'язана з індивідуальними прагненнями людини до тих чи інших об'єктів, які виступають в формі побуджувальних сил. Завдяки цій функції відносини реалізуються в конкретній поведінці.
Креативна функція спілкування пов'язана з творчим перетворенням дійсності.
Ділове спілкування — це усний контакт між співрозмовниками, які мають необхідні для цього повноваження і ставлять перед собою завдання розв’язати конкретні проблеми.
Неверба́льне спілкува́ння — вид спілкування, для якого характерне використання невербальної поведінки і невербальних комунікацій як головного засобу передавання інформації, організації взаємодії, формування образу, думки про партнера, здійснення впливу на іншу людину. До таких засобів належить система знаків, які відрізняються від мовних способами та формою їх виявлення. У процесі взаємодії вербальні й невербальні засоби можуть підсилювати або послаблювати дію один на одного. Мова невербального спілкування є мовою не лише жестів, а й почуттів. Люди використовують для комунікативного зв'язку цілу низку невербальних засобів: погляди, міміку, пози, жести тощо.
Вербальна комунікація – мовне спілкування, що реалізується за допомогою мовлення. Акт вербальної комунікації – це діалог, що складається з промовляння та слухання. Вміння промовляти є давнім предметом дослідження.
Тема 9. Риторика і мистецтво презентації
Риторика - теорія ораторського мистецтва, наука красномовства. Це наука про закони управління розумово-мовленнєвою діяльністю. Вона розвиває в людини цілу систему особистісних якостей: культуру мислення, мовлення, поведінки, спілкування, виконавської майстерності.
Ораторське мистецтво - майстерність виголошення усного слова, що ґрунтується на засвоєнні основних положень риторики, а також особистих якостях промовця.
Закони риторики – загальні правила, на яких ґрунтується ораторське мистецтво. Виділяють такі основні закони риторики: концептуальний закон (створення концепції); закон моделювання аудиторії (системне вивчення аудиторії, на яку розрахований виклад концепції); стратегічний закон (який передбачає систему побудову програми впливу на конкретну аудиторію); тактичний закон (який передбачає систему дій для підготовки ефективної реалізації стратегії); закон ефективної комунікації (передбачає систему дій оратора з метою налагодження контакту з аудиторією); системно-аналітичний закон (передбачає самоаналіз і аналіз дій інших людей).
Переговори - обговорення з метою з’ясування думок, настроїв сторін або укладення договорів, угод тощо.
Репрезентація – представлення кого-, чого-небудь, рекомендація, знайомство.
Монолог - форма розгорнутого мовленнєвого висловлювання, що являє собою мовлення, звернене до самого себе чи до інших, на відміну від діалогу, не розраховане на безпосередню мовленнєву реакцію іншої особи. Звернення до слухачів або читачів, промова однієї людини, яка не передбачає безпосереднього відгуку. Монологічна мова характеризується використанням складних синтаксичних конструкцій, що пов’язано із прагненням широко охопити зміст висловлювання.
Діалог - одна з форм мовлення, розмова між двома особами. Діалог характеризується короткими висловленнями, використанням неповних і незакінчених речень, простотою синтаксичної будови його частин.
Дискусія - Обговорення якого-небудь питання або групи пов’язаних питань компетентними особами з наміром досягнути взаємоприйнятного рішення.
Промова - прозовий твір, призначений для усного виголошення перед певною аудиторією з метою переконання слухачів у справедливості думок оратора і таким чином вплинути на їхню волю.
Полілог – мовлення багатьох людей.
Риторична фігура – мовний зворот, своєрідне сполучення слів і синтаксична побудова фраз, відмінна від порядку слів, узвичаєного даною мовою, що служить засобом підсилення емоційної вмотивованості художньої або ораторської мови. Існують різні типи класифікацій риторичних фігур; їх поділяють на фігури слів і фігури думок; фігури милозвучності, або евфонічні, і ітеративні, або фігури повторення, і звукові, або фонетичні; синтаксичні та риторичні (емфатичні та патетичні); фігури зазначення, руху і звуку; фігури накопичення, недоговорення, ритмізації, діалогізації. Те саме, що й образ, схимата, стилістична фігура, синтаксична фігура, фігура мови.
Риторичне заперечення – одна з риторичних фігур, що полягає у використанні заперечення як засобу посилення уваги до чого-небудь.
Риторичне запитання – одна з риторичних фігур, яка полягає у використанні в тексті промови запитання, яке не потребує.
Промова – прозорий твір, призначений для усного виголошення перед певною аудиторією з метою переконання слухачів у справедливості думок оратора і таким чином вплинути на їхню волю.
Публічне професійно-ділове мовлення – це мовленнєва діяльність професіонала у вигляді виступів на конференціях, зборах, спілкування з великим загалом людей.
Аргумент — вербально оформлене положення, за допомогою якого обґрунтовують тезу і яке має доказову силу для тих, кому адресоване.
Доповідь — один з видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних.
Публічний виступ - це усне монологічне висловлення з метою досягнення впливу на аудиторію. У сфері ділового спілкування найбільш часто використовуються такі жанри, як доповідь, інформаційна, привітальна і торгова промова.
Тема 10. Культура усного фахового спілкування
Ділова бесіда - бесіда під час ділової зустрічі, яка передбачає обмін поглядами.
Усне ділове мовлення — це спілкування людей під час виконання ними службових обов´язків (під час бесід, нарад, у години приймання відвідувачів тощо). Це може бути мовлення однієї службової особи перед іншою або перед колективом чи зібранням.
Телефонна розмова — один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами:
· співрозмовники не бачать один одного й не можуть скористатися невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію за допомогою міміки, жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів очима тощо (відсутність візуального контакту між співрозмовниками);
· обмеженість у часі (телефонна бесіда не може бути надто тривалою);
· наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, погана чутність).
Співбесіда – це розмова рівних людей, у кожного з яких є своя позиція, що має право на існування, і певне коло інтересів, яке може стати спільним. Успіх на співбесіді залежить не від вміння знаходити правильні відповіді, а від здатності бути цікавим співрозмовником.
8. Теми рефератів
Нові підходи до мовної підготовки правників у сучасній Україні.
Мовна освіта студентів – майбутніх правників за кордоном.
Етнолінгвістика як наука про взаємозв’язок мови та етносу.
Розвиток психолінгвістики в Україні.
Предмет, завдання та проблеми соціолінгвістики.
Комунікативна лінгвістика як новий напрям сучасного мовознавства.
Вербальні та невербальні засоби передачі інформації.
Теорії походження мови.
Походження української мови.
Давньоруська мова – чи єдина мова для всіх східних слов’ян?
Руська Правда як пам’ятка правничої мови.
Мова як найважливіша етнічна ознака.
Роль мови у процесі пізнання.
Мова й культура.
Тарас Шевченко як основоположник української літературної мови.
Іван Огієнко про рідномовні обов’язки.
Функціонування української мови в сучасній Західній Європі.
Юридична лінгвістика як міждисциплінарна галузь знань.
Способи передачі правової інформації.
Історія українського мововбивства.
Конституції країн світу щодо засад функціонування мов у державі.
Сучасні законопроекти щодо функціонування мов в Україні.
Концепція державної мовної політики в Україні.
Мова освіти ХХІ століття.
Законопроекти щодо мови судочинства в Україні.
Мовні права та обов’язки людини і громадянина відповідно до конституційних норм.
Мовна політика зарубіжних країн (на вибір).
Особливості мовного законодавства в Україні.
Штучні мови: поняття, види.
Мова есперанто як найпоширеніша мова міжнародного спілкування.
Словники як джерело вимовних та наголошувальних норм сучасної української літературної мови.
Олександр Пономарів про вимову та наголос в українській мові.
Усна народна творчість про вимоги до усного мовлення.
Невербальні засоби спілкування.
Національно-культурна специфіка невербальних засобів.
Національно-мовні особливості слів-звертань у європейських народів.
Особливості мовленнєвого етикету різних країн світу (на вибір студента).
Гендерні аспекти спілкування.
Пуризм як крайній вияв турботи про чистоту літературної мови.
Історія українського правопису.
Правописні проблеми кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Джерела правничих термінів.
Історія становлення української правничої термінології.
Шляхи вдосконалення правничої термінології.
Історія розвитку правничого словникарства.
Принцип єдності юридичних термінів.
Фразеологія ділової мови.
Погляди науковців щодо синонімії, омонімії в мові законодавства.
Сучасні термінографічні праці у сфері права.
Юридична термінологія як об’єкт досліджень сучасних науковців.
Запозичення як засіб найменування юридичних термінів.
Словосполучення як один з основних способів термінологічної номінації правових понять.
Юридична термінологія у дослідженнях закордонних дослідників.
Використання слів на позначення дій та подій у чинному законодавстві.
Історія становлення офіційно-ділового стилю.
Історія розвитку наукового стилю української мови.
Прийоми й методи активізації уваги слухачів.
Особливості тексту наукового стилю.
Особливості тексту офіційно-ділового стилю.
Особливості тексту розмовного стилю.
Особливості тексту публіцистичного стилю.
9.Зразки документів (подається також інформація щодо їх написання та оформлення):
До оформлення документів висувають такі основні вимоги:
- стандартизація мовних засобів;
- логічність викладу інформації;
- повнота інформації;
- максимальна стислість;
-  відсутність емоційно-суб'єктивної оцінки.
Будь-який документ складається з окремих елементів - реквізитів. Головним елементом документа є текст, тому мовне оформлення текстової частини документа потребує великої уваги. Слід дотримуватися таких правил:
- вживати прості реченя, що полегшує сприйняття інформації;
- вживати складні реченя, якщо необхідно передати причинно-наслідкові зв'язки;
- вживати прямий порядок слів у реченні, якщо мова йде про об'єкт дії, а зворотного порядку слів, якщо мова йде про саму дію;
- з метою скорочення тексту можна використовувати дієприслівникові звороти (виходячи з потреб; спираючись на досвід);
- замінювати займенники на іменники;
- вживати віддієслівні іменники (надання, прийняття, обговорення);
- з метою поглиблення іменного характеру висловлювання бажано використовувати розщеплений присудок (допомогти - надати допомогу, знайти - провести пошук);
- пам'ятати, що більшість документів пишеться від третьої особи, а не від першої;
- з метою уникнення надмірного ускладнення тексту запроваджувати рубрикацію.
Рубрики вводяться в текст за допомогою літер ( а); б); в)...), цифр (1., 2., 3....), графічних позначень (* -) або без них;
- використовувати стандартні вислови та сполучення слів (у зв'язку з ; в порядку надання допомоги тощо).
Культура ділового мовлення виявляється через дотримання норм сучасної літературної мови: а) недопущення двозначності мовних одиниць; б) недопущення калькування мовних одиниць; в) недопущення змішування мов; г) відповідність слова його смисловому навантаженню.
Етикет ділових паперів виявляється через
- каліграфічне оформлення тексту документа;
- дотримання правил розміщення елементів тексту документа;
- дотримання правил переносу слів;
- дотримання загальноприйнятих правил скорочення слів;
- дотримання правил оформлення цитат.
Документи з кадрово-контрактових питань
Заява – це вид документа, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальне забезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.
Основні види заяв:
особиста заява (містить прохання (звертання) до керівної посадової особи, пишеться власноручно в одному примірнику);
службова заява (укладається посадовою особою від власного імені або від організації (підприємства, об’єднання), які він репрезентує, до посадової особи іншої організації, структури тощо).
За походженням заяви бувають:
Зовнішні: особисті, у яких обов’язково зазначається повна домашня адреса чи дані документа (паспорта, військового білета, посвідчення та ін.); б) службові, у яких подається повна поштова та юридична адреса підприємства (фірми, установи) з усіма належними реквізитами.
Внутрішні, у яких не є обов’язковими викладені вище вимоги.
Реквізити заяви:
Адресат (з великої літери праворуч) – посада, назва установи, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якої подається заява, у Д. відмінку, чергуючи закінчення -ові (-еві, -єві) з -у (-ю).
Адресант (без прийменника з малої літери) – посада, звання, назва закладу, прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, яка звертається із заявою, у Р. відмінку (без крапки в кінці останнього слова).
Назва документа.
Текст (з великої літери, з абзацу).
Додаток (підстава): перелік інших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності чи вагомості аргументації.
Дата написання (ліворуч).
Підпис адресанта (праворуч).
Для одержання додаткових авансів чи позик укладається заява-зобов’язання. У цьому документі крім обґрунтованого прохання про надання певної суми зазначаються гарантований термін і спосіб її повернення, відомості про постійне місце роботи й заробітну плату та дані особистого документа (паспорта).
Різновидами заяв також є позовні заяви, які подаються до суду (відшкодування збитків, завданих унаслідок ДТП, пограбування, завдавання шкоди, незаконного засудження або затримання, захист честі, гідності та репутації позивача, оскарження неправомірних дій органів, підприємств чи службових осіб, доведення і встановлення юридичних фактів, продовження терміну прийняття спадку, поновлення прав на втрачені документи, майно, цінності тощо).
Зразки:
Генеральному директорові ТОВ «Мірра»
п. Наливайкові Н. П.
Багріна Олександра Мартиновича
(мешкаю за адресою:
Олександрія, вул. Інститутська, 1, кв. 68
тел. 067-484-57-38)
Заява
Прошу зарахувати мене на посаду бухгалтера з 10.10.2011.
Додатки:
1) копія диплома;
2) трудова книжка;
3) автобіографія;
4) медична довідка (ф. 086);
5) довідка з місця проживання;
6) особовий листок з обліку кадрів;
7) чотири фотокартки.
08.10.2011 (підпис)
Директорові ЗСШ № 2
м. Жовті Води
п. Петренку О. А.
вчителя географії
Кріпак Ганни Сергіївни
Заява
У зв’язку із закінченням терміну навчання на факультеті перепідготовки прошу перевести мене на посаду викладача психології з 06.10.2011.
Додаток – копія диплома.
03.10.2011(підпис)
Ректорові КТУ
професору Череватому І. Я.
доцента каф. українознавства
Долі В’ячеслава Васильовича
Заява
У зв’язку з погіршенням стану здоров’я прошу надати позачергову відпустку для лікування з 05.04.2010 по 24.04.2010.
Додатки:
1) довідка про стан здоров’я від дільничного лікаря;
2) витяг із протоколу засідання профкому про надання путівки до санаторію.
31.03.2010(підпис)
Характеристика – це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даному підприємстві.
Вона подається при вступі до середніх і вищих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом до науково-дослідних інститутів тощо.
Характеристику укладають у двох примірниках, один із яких отримує працівник, а другий (копію) підшивають до його особової справи. Текст характеристики викладається від 3-ї особи на прохання працівника. Відповідно до призначення вони поділяються на виробничі, атестаційні, рекомендаційні та нейтральні.
Характеристика містить такі відомості:
1. Назва документа.
2. Прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, на яку укладається характеристика (в Р. відмінку).
3. Статус; посада; науковий ступінь і вчене звання (якщо є); місце роботи, навчання.
4. Рік народження (якщо треба – національність, домашня адреса, освіта).
5. Текст – дані про трудову діяльність (навчання), із якого часу працює (учиться), просування по службі; як ставиться до своїх службових обов’язків; який має рівень професійної майстерності; найвагоміші досягнення, заохочення чи покарання. Зазначаються моральні якості – риси характеру, ставлення до колег чи інших членів колективу.
6. Висновки – призначення характеристики.
7. Дата укладання документа (ліворуч).
8. Посада (ліворуч), підпис (праворуч), ініціали, прізвище керівника установи, закладу (за необхідності – інших відповідальних осіб).
9. Печатка установи, що видала характеристику.
Зразок:
Характеристика
Гончаренка Віталія Костянтиновича
учня 11 класу
Олександрійського колегіуму № 5
1994 року народження, українця.
Гончаренко В. К. навчається у колегіумі з 2008-2009 навчального року. Зарекомендував себе як охайний, відповідальний учень, що серйозно ставиться до виконання усіх обов’язків.
Навчається на «відмінно». Щороку бере участь у науковій конференції старшокласників у м. Кіровоград, де гідно представляє обличчя рідного колегіуму. Виявив інтерес до вивчення особливостей життя комах у районах металургійного виробництва та іншого забруднення оточуючого середовища.
Має здібності до малювання, але спеціально цим не займається. Віталій бере активну участь у випусках класної та стінгазети колегіуму. Представляє клас у спортивних змаганнях району та міста (легкоатлет).
За характером спокійний, уважний, вміє знайти спільну мову як з однолітками, так і з людьми старшого віку, виявляє повагу до оточуючих.
Характеристику видано для подання (на запит) до __________________.
Класний керівник (підпис) Н. М. Шишка
Директор колегіуму (підпис)А. І. Соловйов
(печатка)
Автобіографія – це документ, у якому особа власноручно у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя та діяльності. Виклад тексту - довільний, але обов’язково зазначаються від імені першої особи такі відомості:
Назва документа.
Прізвище, ім’я та ім’я по батькові теперішні та колишні, якщо були зміни (у Н. відмінку однини).
Дата народження: число, місяць (літерами), рік.
Місце народження: село, селище, місто (у Н. відмінку), район (у Р. відмінку), край, країна (якщо за межами України) (у Н. відмінку). Усі дані про місце народження пишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.
Відомості про навчання: повне найменування навчальних закладів (як вони називалися на час навчання), назви спеціальностей, які отримали (за дипломом).
Перебування на військ. службі, у місцях позбавлення волі.
Відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи та посад).
Нагороди, стягнення, заохочення.
Відомості про громадську роботу.
Короткі відомості про склад родини (без займенників).
Якщо неодружені:
батько, мати (прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, посада та місце роботи);
сестри, брати, якщо вони не мають своєї родини (прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, місце навчання, роботи, посада).
Якщо одружені:
дружина, чоловік (прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання);
діти (прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання).
11. Повна домашня адреса, номер телефону.
12. Дата укладання (ліворуч).
13. Підпис укладача (праворуч).
Зразок:
Автобіографія
Я, Смерека Оксана Григорівна, народилася 25 лютого 1987 р. в м. Жовті Води Дніпропетровської обл.
З 1994 до 2005 р. навчалася в міській СШ № 7, 11 класів якої закінчила з відзнакою.
З вересня 2005 р. по липень 2007 р. працювала нянею у дитсадку № 22 м. Жовті  Води.
З 2007 р. – студентка філологічного факультету Криворізького державного педагогічного університету, на 5-му курсі якого й навчаюся.
На громадських засадах очолюю редколегію факультетського часопису «Філофакс».
Родинний склад:
батько – Смерека Григорій В’ячеславович, 1952 р. народж., слюсар Криворізького АТП-0302;
мати – Смерека Лариса Євгенівна, 1960 р. народж., домогосподарка.
Місце проживання:500086, м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 54-А, гурт. № 3, кім. 304.
02.10.2011(підпис)
Види автобіографії:
а) автобіографія-розповідь (укладають в описовій (довільній) формі);
б) автобіографія-документ (точно викладають основні факти);
в) автобіографія-документ спеціального призначення (детально викладаються факти життя та діяльності як укладача, так і його родичів).
Резюме
Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади укладають резюме – документ, де у стислій формі (не більше 1 сторінки) претендент викладає такі основні відомості:
1. Назва документа.
2. Ім’я, ім’я по батькові та прізвище.
3. Дата й місце народження (відповідно до записів у паспорті).
4. Домашня адреса та номер телефону.
5. Родинний стан.
6. Навчання (вищі, середні спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка, спеціалізована СЗШ чи ліцей, наприклад із поглибленим вивченням певної дисципліни тощо).
7. Науковий ступінь.
8. Досвід роботи (за спеціальністю, на яку претендує кандидат, зазначається окремо).
9. Трудова діяльність (якщо немає досвіду роботи за спеціальністю, на яку претендує кандидат).
10. Додаткові відомості (дані, які не ввійшли до попередніх пунктів, але які доцільно висвітлити: індивідуальні позитивні якості, працездатність, знання, навички роботи, володіння суміжними спеціальностями тощо).
11. Дата.
12. Підпис.
Оскільки резюме належить до документів із низьким рівнем стандартизації, у ньому можуть міститися й інші відомості.
Зразок резюме:
Резюме
Прізвище ім’я по-батькові: Голуб Валентина Іванівна.
Дата народження:18 вересня 1966 року народження, м. Маріуполь.
Місце проживання: м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, буд. 18, кв. 45;
тел.: 440-65-68.
Сімейний стан: одружена. Двоє дітей (син – 22 роки, дочка – 17 років).
Навчання: ПТУ № 13; КДПУ за спеціальністю: географія та туризм.
Працювала: менеджером по туризму працювала 2 роки у ТОВ «Лагуна» м. Кривого Рогу.
15 років працювала вчителем географії у КЗШ  № 58.
Особисті якості: сумлінна, організована, знаю дві іноземні мови (англійську та французьку), володію комп’ютером.
12.11.2011 р.(підпис)
Довідково-інформаційні документи
Довідка – це документ інформаційного характеру, що містить опис та підтвердження біографічних і юридичних фактів діяльності окремих осіб чи обставин діяльності закладів, установ, підприємств. Довідки поділяються на:
особисті (підтверджують факти конкретної особи);
службові (об’єктивно відображають стан справ структурного підрозділу, дільниці чи всього підприємства (можуть наводитися таблиці, графіки, приєднуватися додатки) її текст може складатися з декількох розділів).
Довідки, що відображають основну (виробничу) діяльність організації, можуть бути:
зовнішні (укладаються для подання до іншої, як правило, вищої організації і підписуються, крім укладача, ще й керівником організації чи установи та завіряються печаткою);
внутрішні (укладаються для подання керівництву організації або на розгляд колегіального органу, підписуються лише укладачем і не потребують печатки).
Реквізити довідки:
Назва міністерства, якому підпорядкована організація, установа (для державних).
Повна назва організації, установи, що видає довідку.
Адресат – посада, назва установи, прізвище та ініціали (для службових).
Дата видачі.
Місце укладання.
Назва документа та його номер (посередині).
Заголовок до тексту (для службових).
Текст:
прізвище, ім’я та ім’я по батькові особи, якій видається довідка (у Н. відмінку);
статус; спеціальність; класність; розряд; посада;
місце проживання, площа помешкання, вигоди та інше (якщо потрібно);
розмір заробітної плати (цифрами й літерами) на місяць (якщо потрібно);
назва установи, закладу, до яких подається довідка.
Посада укладача, керівника (ліворуч), ініціали та прізвище (для зовнішніх).
Посада керівника фінансового відділу, його підпис, ініціали та прізвище (якщо в довідці йшлося про матеріальні кошти).
Печатка (якщо довідку укладено не на бланку).
Зразок довідки:
Міністерство культури і мистецтв України
Харківська державна наукова
бібліотека ім. В. Короленка
вул. Сумська, 2, м. Харків, 61003
Тел. 446-620, 446-043
10.11.2011
Довідка № 97
Пані Павлова Людмила Микитівна працює завідувачем відділу комплектації фондів. Її посадовий оклад складає 1 378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) гривень на місяць.
Видано для подання до дит’ясел № 25.
Директор (підпис)Т. Г. Шварц
Головний бухгалтер(підпис)О. К. Тімчак
(печатка)
Протокол – це документ колегіальних органів, у якому фіксують місце, час, мету й результат проведення зборів, конференцій, засідань, нарад тощо. У протоколі занотовують склад присутніх і відсутніх, зміст доповідей, що заслухані, та винесені ухвали з обговорених питань. Зміст інших протоколів – об’єктивний опис певного факту чи події.
Відповідно до обсягу фіксованих даних усі протоколи поділяють на три групи:
стислі (короткі) – текст містить лише назви обговорених питань та ухвалу або поширену резолюцію щодо цих питань;
повні – у тексті, окрім ухвал, стисло записують виступи доповідачів та інших учасників зібрання. До повного протоколу заносять також запитання доповідачам та конспективний запис виступів під час обговорення;
стенографічні – дослівно зафіксовано виступи, репліки, запитання, обговорення та весь хід засідання, зборів.
Реквізити протоколу:
1. Назва документа (посередині) та порядковий номер (після слова «Протокол»).
2. Дата проведення заходу, засідання тощо (ліворуч).
3. Місце проведення (праворуч).
4. Назва заходу, зібрання із зазначенням його характеру (загальні збори; установча, наукова, ювілейна конференція; виробнича, розширена, позачергова нарада).
5. Назва установи, організації, закладу чи їхнього структурного підрозділу, де відбувається захід.
6. Посада, прізвище та ініціали особи, яка веде збори.
7. Посада, прізвище та ініціали особи, яка укладає протокол.
8. Склад учасників заходу зазначається за таким принципом:
посада, звання, прізвище та ініціали керівників установи, службових осіб, почесних гостей та інших запрошених, членів президії (якщо є);
якщо кількість присутніх членів колективу не перевищує 15 осіб, то вказують прізвища та ініціали всіх учасників (за абеткою);
якщо кількісний склад присутніх перевищує зазначену вище цифру, у протоколі вказують лише загальну кількість, додавши до нього реєстраційний лист (укладений за абеткою).
9. Відсутніх і причини відсутності зазначають або поіменно (за абеткою), або лише загальну кількість, якщо відсутніх більше 10 осіб.
10. Порядок денний (питання, що розглядаються формулюють у Н. відмінку, зазначивши посаду, прізвище та ініціали особи доповідача).
11. Текст поділяють на розділи, що відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить пункти:
“СЛУХАЛИ:”, “ВИСТУПИЛИ:”, “УХВАЛИЛИ:”:
після римської цифри на позначення розділу (питання) в одному рядку пишуть “СЛУХАЛИ:”;
прізвище, ініціали та посада чи статус доповідача пишуть із нового рядка в Н. відмінку й підкреслюють. Далі в тому ж рядку, після тире, викладають доповіді у формі прямої мови. У стислих і повних протоколах зазначають «Текст доповіді додається»;
нижче занотовують питання та відповіді на них (для повного і стенографічного протоколу);
розділ “ВИСТУПИЛИ:” (без цифри перед ним) оформляють аналогічно до попереднього. Арабськими цифрами зазначають порядок виступаючих, якщо їх більше одного;
розділ “УХВАЛИЛИ:” оформляють аналогічно до попереднього розділу. Різні за характером питання ухвали групують і позначають арабськими цифрами з нового рядка. У ньому розділі повністю фіксується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи декількох пунктів, або з констатуючої частини та резолюції.
12. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок і примірників.
13. Посади керівників засідання або наради (ліворуч), підписи та їх розшифрування (праворуч).
Текст протоколу, записаний на підставі виступів учасників зібрання, повинен бути стислим і лаконічним, але має містити інформацію, яка всебічно та зрозуміло характеризує обговорення конкретних питань.
Вислів «протокольна точність», відображає суть даного документа з обов’язковим додержанням змісту, форми та викладу, позицій сторін в усіх розділах і пунктах протоколу.
Зразок протоколу:
Протокол № 8
загальних зборів філологічного
факультету КДПУ
03.03.2011м. Кривий Ріг
Голова : Сивокінь О. Я.
Секретар: Задніпряна В. С.
Присутні: декан ф-ту проф. Бандурко А. Д., доц. Горобець А. Ю., старші викладачі: Гончаренко О. М., Петришин С. С., студ. IV курсу - 75 чол.( список додається).
Порядок денний:
Підготовка до виробничої практики.
Заходи щодо упорядкування та озеленення університетського ботанічного саду.
Вибори делегатів на «Студентський фестиваль – 2011».
І. СЛУХАЛИ:
Горобця А. Ю. – інформація керівника практики про умови, місце та термін її проведення (Текст виступу додається).
ВИСТУПИЛИ:
Петришин С. В. – нагадала присутнім про факти порушення виробничої дисципліни студентами під час минулорічної практики.
Сніжко В. П. студ. гр.УМЛ-08-1 – запропонував ураховувати бажання студентів стосовно місця проходження практики.
УХВАЛИЛИ:
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в місті, виробничу практику розпочати з 19.03.2011.
Розглянути заяви студентів та запити зі шкіл щодо місця проходження практики.
II. СЛУХАЛИ:
Гончаренко О.М. куратор курсу – зачитала довідку про незадовільний стан території ботанічного саду.
ВИСТУПИЛИ:
Коваль С. Ю. студ. гр. УМЛ-08-3 – запропонував утворити групи за добровільним принципом для упорядкування території ботанічного саду.
Семенова К. І. студ. гр. УМЛ-08-2 – внесла пропозицію звернутися за посадковим матеріалом до міського розсадника.
УХВАЛИЛИ:
Формувати групи практикантів за добровільним принципом кількістю не менше 10 чол.
Затвердити додатковий графік робіт для устаткування оранжереї та призначити відповідальним за його дотримання студента групи УМЛ-08-3 Ю. Г. Кириленка.
Ш. СЛУХАЛИ:
Бандурко А. Д. – інформація про час і місце проведення «Студентського фестивалю 2011» та умови виборів делегатів.
ВИСТУПИЛИ:

...
УХВАЛИЛИ:
Додатки:
1) список учасників зборів на 1 с. в 1 пр.;
2) текст виступу доц. Горобця А. Ю. на 3 с. в 1 пр.
Голова (підпис)О. Я. Сивокінь
Секретар(підпис)В. С. Качан
Витяг із протоколу – один із найпоширеніших видів документації. Він є короткою (усіченою) формою повного протоколу й відображає конкретне окреме питання.
Витяг надається окремим особам чи надсилається організаціям, установам на їх письмовий запит. У протоколі, із якого зроблено витяг, зазначають, на якій підставі, кому й коли подано чи надіслано документ.
Реквізити витягу з протоколу:
Назва документа.
Номер документа, із якого робиться витяг.
Назва організації, установи, яка проводила засідання, нараду.
Дата проведення зборів, засідання.
Номер питання, що розглядалося, і його суть (як його сформульовано у протоколі).
Текст (винесена ухвала щодо питання, яке розглядалося).
Посада, прізвище та ініціали того, хто підписав оригінал (без його підпису).
Посада, підпис, ініціали та прізвище того, хто уклав витяг.
Дата укладання витягу.
Зразок:
Витяг із протоколу № 14
засідання профспілкового комітету
Криворізького медичного училища
від 15.05.2011
III. СЛУХАЛИ:
4. Валового Б. Г. – заява з клопотанням про надання путівки до лікувально-оздоровчого профілакторію «Чорномор».
УХВАЛИЛИ:
Надати завідувачу навчальної частини Валовому Борисові Геннадійовичу путівку до названого профілакторію.
З оригіналом згідно:
Секретар-референт (підпис)З. В. Крайовий
Службова записка (доповідна і пояснювальна) – це документ, в якому інформують керівника установи чи структурного підрозділу про події, що сталися, про виконання певних завдань, службових доручень, про ситуацію що склалася.
Реквізити:
- відомості про адресата;
- відомості про адресанта;
- назва виду документа;
- заголовок до тексту (його може і не бути);
- текст;
- дата;
- підпис.
Зразок доповідної записки:
Кафедра української мови Ректорові Донецького національного університету
Акад. Шевченку В.П.
Завідувача кафедри
Ольжиної Марії Павлівни
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
18.01.09
Про відрядження Степанової І.І.
Прошу відрядити доцента кафедри Степанову І.І. до м.Ужгорода з 25 по 30 січня 2009 року для виступу з доповіддю на науковому семінарі в Ужгородському університеті.
Завідувач кафедри (Підпис) М.П. Ольжина
Зразок пояснювальної записки:
Деканові фізичного факультету
проф. Гурову А.В.
студента І курсу спеціальності “Екологія”
Суркова Петра Григоровича
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Про порушення навчальної дисципліни
25 грудня 2008 року через погану роботу транспорту я спізнився на І пару і не був допущений на заняття. За домовленістю з викладачем цю тему відпрацюю у консультаційний день доц.Тимощука О.В. 29 грудня 2008 року.
26.12.08
Підпис
Оголошення – це документ, у якому міститься необхідна інформація.
За змістом оголошення поділяються на два види:
Організаційні – оголошення про подію чи захід (адресуються як конкретній групі осіб, так і широким верствам населення).
Рекламні – оголошення про навчання, роботу, послуги, пропозиції тощо (розраховано на широкий загал).
Усі оголошення за формою бувають: писані, мальовані, комбіновані, відтворені механічним способом тощо.
Текст будь-яких оголошень повинен бути лаконічним, конкретним і містити вичерпну інформацію про дату, час, місце та зміст події чи заходу.
Розрізняють оголошення: службові (підприємств, навчальних закладів, державних установ, організацій, фірм, агентств); особисті (приватної особи чи групи осіб).
Реквізити оголошення:
Назва документа.
Текст, що містить: дату; час; адресу місця проведення; організатора (відповідального); порядок денний (зміст) заходу; коло осіб, яких запрошено; умови входу (вільний чи платний); способи проїзду (для зовнішніх).
Назва структурного підрозділу чи колегіального органу, або посада і прізвище особи, яка дає оголошення (якщо треба).
Зразок оголошення про захід:
Оголошення
11 травня 2011 р. о 10.00 у приміщенні Криворізької спеціалізованої школи №9 відбудеться зустріч із народним депутатом України Олександром Кріпаком.
Запрошуємо всіх бажаючих.
Проїзд: трол. 1, 2, 19, 21 або маршрутне таксі 219, 203 до зупинки «Взуттєва фабрика».
Криворізький депутатський клуб
Зразок оголошення про навчання:
Міністерство освіти і науки та молоді і спорту УкраїниКриворізький державний педагогічний університет
Підготовче відділення
Оголошує додатковий набір на курси для вступу на філологічний, історичний, математичний факультети.
Заняття розпочинаються після формування груп, у листопаді 2011 року.
Умови зарахування та додаткова інформація за адресою: Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54а, ІI поверх, кімната 209.
Тел. для довідок: 716-052 щодня, крім суботи й неділі з 13.00 до 19.00.
Адміністрація
У приватних оголошеннях часто замість назви документа («Оголошення») для стислості та економії місця розміщують ключове слово чи словосполучення, наприклад, «Продам», «Пропоную», «Здаю». Обсяг тексту таких оголошень лаконічний і визначається рекламодавцем. За стилем викладу змісту ці документи наближаються до реклами. Поряд із нейтральною лексикою та інфінітивною формою дієслова з’являються оцінна, емоційно насичена лексика, риторичні запитання та звертання, прикметники у формі ступенів порівняння, неповні речення та інше.
Запрошення – це документ, що містить коротку інформацію про подію або захід і адресується конкретній особі, особам чи організації. Запрошуючи взяти активну чи пасивну участь у відповідному заході, цей документ завжди повинен бути за змістом увічливим та коректним і містити дані про дату, місце, час, характер зібрання й умови, що висуваються перед його учасниками. Реквізити запрошення:
Назва документа.
Звертання до адресата (Кл. відм.): статус (посада); прізвище; ім’я; ім’я по батькові.
Текст, що містить: дату й час заходу; місце проведення; назву заходу; порядок денний, тематику подій; прізвища доповідачів у послідовності заявленого виступу; маршрут проїзду (якщо треба); контактний телефон для довідок.
Посада (статус), підпис, ініціали та прізвище або назва структури, яка запрошує.
Печатка (якщо треба).
Текст запрошення (повідомлення) залежить від характеру заходу, статусу й місця, яке відводиться в ньому адресатові. Документ може бути й без назви і починатися з шанобливого звертання у Кл. відмінку: Шановний (-а, -і)... Глибокошановний (-а, -і)... Вельмишановний (-а, -і)... Добродію (-йко, -ї)... Пане (-і, -но, -ове)... тощо.
За формуляром і змістом цей документ подібний до службового листа-запрошення чи оголошення.
Зразки:
Вельмишановні пані Ольго та пане Анатолію!
Запрошуємо вас на ювілейні урочистості, присвячені 50-річчю від дня народження та 30-річчю творчої діяльності народного артиста України Мірошника Олексія Володимировича, що відбудуться 22 грудня 2011р. в Будинку культури (вул. Косіора, 34) о 17.00.
Голова Криворізького театрального
товариства (підпис)М. П. Коляда
Ділове листування
Службові листи
Є два види офіційної кореспонденції:
офіційне листування міждержавних установ чи іноземних представництв у дипломатичній практиці;
ділове (комерційне) листування, яке має напівофіційний характер, для ділових контактів між фірмами, установами, закладами тощо.
Службовий лист – це один із різновидів інформаційних документів для писемного спілкування й оперативного управління процесами діяльності організацій, установ та їх структурних підрозділів.
Принцип побудови змісту службового листа:
вступ (виклад причин і безпосереднього приводу, що спонукав написати);
докази (наведення фактів, цифрових даних і логічних висновків, у яких переконують адресата в правомірності постановки питання й необхідності позитивного розв’язання);
висновки (або закінчення – викладають суть питання, основну думку: згоду чи відмову, пропозицію чи прохання тощо).
За функціональними ознаками службові листи поділяються на два типи:
Листи, що потребують відповіді – листи-запити, листи-прохання, листи-пропозиції, листи-звернення, листи-вимоги.
Листи, що не потребують відповіді – листи-відповіді, листи-попередження, листи-розпорядження, листи-відмови, листи-нагадування, листи-подяки, листи-підтвердження, листи-запрошення, комерційні, супровідні, гарантійні, рекламні, рекомендаційні та інформаційні листи.
За кількістю адресатів розрізняють звичайні, циркулярні та колективні листи. Звичайний і колективний листи надсилаються на одну адресу, тільки останній укладається від імені декількох організацій чи установ. Циркулярний – завжди надсилається керівною установою до своїх структурних підрозділів, філій тощо.
Текст службового листа повинен бути простим і розкривати бажано тільки одне питання. Головна мета листа – поінформувати, довести і спонукати до потрібної дії адресата. Оскільки службовий лист є документом, він повинен бути лаконічним, зрозумілим, не містити нічого зайвого, що б заважало сприйманню основної інформації.
Лист – відмінний від наказу, акта чи доручення, тому письмове спілкування з адресатом може не обмежуватися лише сухими канцеляризмами. Добір потрібних слів і тону залежить від мети листування, ступеня знайомства, віку, статі та необхідності дотримання субординації. Реквізити листа:
Назва міністерства (для державних структур).
Назва й адреса адресанта (ліворуч або посередині).
Номер і дата листа.
Назва й адреса установи (закладу) адресата, його посада, прізвище та ініціали (праворуч).
Заголовок листа («про...»).
Текст (зміст).
Перелік додатків (якщо надсилаються) із зазначенням кількості сторінок.
Посада; звання; ранг; статус адресанта (ліворуч).
Підпис, ініціали та прізвище адресанта (праворуч).
Печатка (якщо необхідно).
11. Віза виконавця, підпис на копію (якщо необхідно).
Поради щодо написання листів:
Будьте лаконічні. Намагайтеся викладати інформацію чітко й по суті, не зловживаючи чужим часом і увагою.
Пишіть коротко і просто. Але лаконічність не повинна бути самоціллю і стати на заваді вишуканості та емоційності мови.
Слідкуйте за логічністю та послідовністю викладу. Основну увагу – найсуттєвішому, а розбивши текст на смислові абзаци, ви полегшите його сприймання адресатом.
Уникайте багатозначності та не переобтяжуйте лист іншомовними словами. Суть справи слід викладати чітко, зрозуміло, без двозначностей, які можуть викликати сумніви чи запитання.
Будьте ввічливі. Стежте за стилем вашої кореспонденції. Уникайте категоричності. Не забувайте про вступний і завершальний компліменти.
Завершальні речення можуть виражати: повторну подяку, висловлення сподівання чи надії, запевнення у співробітництві чи надійності, прохання дати відповідь, зателефонувати тощо, вибачення за турботу чи затримку з відповіддю. Прощальні фрази добираються залежно від рівня стосунків (партнерства) наприклад: Завжди щиро Ваш... Із найліпшими побажаннями... Щиро відданий Вам... Бажаємо успіхів... Із повагою ... Залишаємося з повагою... Із вдячністю й повагою… і подібні.
Службові листи укладаються на бланку, що містить віддруковані реквізити установи, закладу, організації. За характером інформації листи поділяються на групи.
Ініціативні листи (містять прохання, пропозицію, звернення чи запит до адресата).
Зразок листа-прохання:
Криворізький державний педагогічний університет50086, Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54,тел. 716-252, 714-247
№ 01-6/2511.01.2011.
Міністерство освіти і науки та молоді і спорту УкраїниОргкомітет спартакіади 2011п. Петренку В. Г.
про умови проведення спартакіади серед вищих навчальних закладів
Просимо надіслати пакет документів щодо умов проведення загальнодержавної спартакіади серед вищих навчальних закладів 2011 року.
Додатки на 10 с. в 1 пр.:
1) характеристика та стан спортивної бази;
2) перелік і характеристика спортивних секцій;
3) список студентів-спортсменів, розрядників, призерів.
Із повагою проректор з виховної роботи
Професор(підпис)О. В. Марчик
Листи-відповіді за змістом залежать від ініціативних листів, оскільки їх тема і характер були задані запитом, проханням, на дату й номер яких повинно бути обов’язкове посилання. Лист-відповідь викладає характер проблеми чи вирішення питання, прийняття чи відмову пропозиції тощо, заявлених в ініціативному листі.
Зразок листа-відповіді:
Криворізьке ПП «Тріонік»
50086, Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 53, тел. 716-437№ 03-9/9805.05.2011
Президентові фірми «Майстриня»п. Вершині Л. З.52208, м. Жовті Води,вул. Заводська, 17
про рекламні матеріали
На Ваш лист № 21-1/97 від 25.04.2011 повідомляємо, що проспекти, календарі та візитки буде виготовлено до кінця травня поточного року.
Директор(підпис)М. О. Гриб
Супровідний лист інформує адресата про раніше надіслані документи, товари чи інші матеріальні цінності. Листи такого типу можуть надсилатися разом із комерційними документами (рахунком-фактурою, накладними, чеками), доповнювати креслення, схеми, плани, каталоги, прейскуранти, зразки товарів і виконують допоміжну інформаційно-супроводжувальну функцію.
Зразок супровідного листа:
Криворізька ЗСШ № 1450071, Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 31, тел. 440-56-98№ 02-6/18 07.04.2011Міністерство освіти і науки УкраїниВідділ середніх навчальних закладівп. Максимчуку С. Й.
про підсумок проведення міністерських контрольних робіт
Додаємо Вам результати додаткових контрольних робіт, які було проведено в 10-11 класах 02.04.2011 згідно з наказом № 114-8 Міністерства освіти і науки від 11.03.2011.
Додатки:
1) 54 (п’ятдесят чотири) роботи з математики на 108 с.;
2) 52 (п’ятдесят дві) роботи з української мови на 104 с.
Директор (підпис)Ф. І. Шибка
(печатка)
Договірний лист – різновид супровідного листа, що вказує на факт відправлення (надсилання) попередньо укладеного договору, угоди між адресатом і адресантом.
Лист-запрошення містить інформацію про дату, характер, місце, час проведення заходу. Цей документ деталізує умови участі адресата в заході, умови проїзду, перебування, конкретизує порядок денний робочого часу та культурної програми тощо.
Інформаційний лист та лист-повідомлення близькі до листа-запрошення.
Гарантійний лист – документ, що є юридичним гарантом виконання викладених у ньому зобов’язань. Укладається з метою підтвердження певних угод, умов або фінансово-розрахункових зобов’язань і має підвищену правову функцію. Обов’язкові реквізити: номер розрахункового рахунка із зазначенням назви банку, термін остаточного розрахунку, сума (згідно з тарифами або попередньо обумовлена), підписи вищої посадової особи та головного бухгалтера гаранта.
Рекламний лист – це різновид інформаційного листа, що містить докладний опис рекламованих послуг чи товарів, пропагує діяльність закладу чи установи.
Лист-нагадування – це документ, у якому нагадується про наближення чи закінчення визначеного терміну завчасно обумовлених зобов’язань або проведення заходів.
Лист-підтвердження містить повідомлення про отримання певного відправлення (листа, факсу, телеграми, товару тощо), прибуття певної особи чи групи осіб, виконання певних заходів, дій.
Рекламаційний лист – це документ, який обґрунтовано доводить про виявлення певних недоліків або дефектів у виконаній роботі, виробленій продукції чи наданій послузі.
Лист-претензія – документ, близький до рекламаційного листа, але менш категоричний за змістом. Цей лист скоріше тактовне нагадування чи коректне висловлення незадоволення, що повинно передувати категоричному накладанню штрафних санкцій і позову до арбітражного суду, які містяться в рекламаційному листі.
Контрольний лист – це специфічний документ-талон для індивідуальної реєстрації документів, який містить резолюцію на конкретний документ та його стислий зміст.
Рекомендаційний лист – документ, близький до характеристики, але не обов’язковий. Незважаючи на довільний виклад, у ньому слід зазначити термін роботи працівника в даній організації, установі, просування по службі, його ділові та моральні якості, коло зацікавлень тощо.
Лист-вітання – це зовсім не обов’язковий офіційний набір заяложених та безликих висловів-штампів до державних свят. Доцільними будуть поздоровлення з подіями, ювілеями чи успіхами локального характеру.
Комерційний лист – специфічний вид ділового спілкування, прийнятого як у внутрішньодержавній, так і в міжнародній практиці. Цей лист може містити комерційну інформацію про зміни цін, видів і способів платежів, умови купівлі-продажу тощо.
Службова телеграма – це документ, переданий телеграфом. Телеграми використовуються для термінової передачі інформації.
Розрізняють ініціативні телеграми і телеграми-відповіді.
Основними складовими телеграми є такі:
назва виду документа (Телеграма);
категорія телеграми (термінова, міжнародна, урядова);
адреса і назва підприємства – одержувача телеграми;
текст;
- скорочена назва підприємства, що надсилає телегрампосада і прізвище особи, що підписала телеграму (ставиться окремим рядком);
поштова адреса та назва підприємства;
назва посади особи, яка підписує документ, її підпис і розшифрування;
дата підписання телеграми;
відбиток печатки підприємства-відправника.
Зразок:
ТЕЛЕГРАМА
ТЕРМІНОВА ОДЕСА ЗЛАГОДА КРУКІВСЬКОМУ
ЗРАЗКИ ОТРИМАНО ПРОСИМО ПІДТВЕРДИТИ УЧАСТЬ ВИСТАВЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ ФІРМИ
ОРГКОМІТЕТ ТАРАНЕЦЬ
Телефонограма – термінове повідомлення, передане адресатові телефоном. Текст телефонограми вирізняється стислістю (може включати не більше, ніж 50 слів).
Реквізити телефонограми:
назва виду документа;
номер і дата;
назва організації – відправника телефонограми;
прізвище й номер телефону особи, яка передала телефонограму;
посада й прізвище особи, якій адресована телефонограма;
час отримання;
текст;
підпис службової особи – керівника організації або його заступника.
Зразок:
Телефонограма № 12 від 14 квітня 2010 р.
Від кого: Саксаганський райвиконком м. Кривого Рогу
Телефон 64-35-74
Передав: інструктор Кузьменко О. С.
Кому: керівникові підприємства Лісовському С. С.
Прийняв: секретар Бєлова С. В.
Год. 10 хв. 20
Направити представника на засідання комісії з питань благоустрою району, яке відбудеться 16 квітня 2010 р. о 14.00 у приміщенні Саксаганського райвиконкому, кімната 112.
(підпис)
10. Комплексна контрольна робота
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
1
Рівень 1
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1.Вища форма загальнонародної мови — це:
а) територіальні діалекти;
б) наріччя;
в) сучасна українська літературна мова.
2. Автобіографія – це:
а) документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців;
б) обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях;
в) обов’язковий документ особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.
3. Протокол загальних зборів підписують:
а)керівник установи й секретар;
б)голова зборів і керівник структурного підрозділу;
в) голова зборів і керівник.
4. Якщо до телефону підійшов не той, хто вам потрібен,ви повинні:
а)покласти слухавку й ще раз зателефонувати;
б)з'ясувати причину своєї невдачі;
в)перепросити і звернутися з проханням покликатипотрібну вам людину.
5. Нормативним є наголошення дієслівних форм:
а) нести, везти, несемо, веземо, завдання;
б) нести, везти, несемо, веземо; завдання;
в) нести, везти, несемо, веземо; завдання.
6. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах:
а) м. Львів вул. С. Бандери, 16/23.
б) м. Львів, вул. С. Бандери буд. 16 кв. 23.
в) Вул. С. Бандери, буд.16 кв., 23, м. Львів.
г) м. Львів, вул. С. Бандери, буд.16, кв. 23.
8. Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в документі.
а) директор видавництва; прізвище та ініціали; підпис.
б) директор видавництва; підпис; прізвище та ініціали.
в) директор видавництва; ініціали та прізвище; підпис.
г) директор видавництва; підпис; ініціали та прізвище.
9. Норми літературної мови:
а) регулюють правильну вимову звуків та звукосполучень та наголошення слів;
б) це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними зразковими на певному історичному етапі;
в) передбачають правильне вживання граматичних форм слів, усталену побудову словосполучень, речень;
г) сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером
висловлювання.
Рівень 2
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 Головні комунікативні ознаки культури мовлення А Норми поведінки і спілкування різних соціальних груп. 2
Енциклопедичні словники Б Правильність, змістовність, логічність, багатство, точність, виразність, доречність і доцільність. 3 Тлумачні словники
В Кодекс правил поведінки, що регламентує взаємини між людьми. 4 Діловий етикет Г Подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів тощо. Ґ Подають лексико-фразеологічний склад мови з поясненням прямого й переносного значення, граматичних та стилістичних особливостей. 2.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 Мовний етикет А Те, що приносить заспокоєння, полегшення в горі, печалі. 2
Спілкувальний етикет Б Пропозиція, вказівка, як діяти за яких-небудь обставин, допомога добрим словом. 3 Мовленнєвий етикет
В Сукупність правил мовної поведінки, які репрезентуються в мікросистемі національно специфічних стійких формул. 4 Розрада Г Сукупність мовних і немовних засобів, якими послуговуються в різних комунікативних ситуаціях. Ґ Реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів. 3. Розташуйте реквізити прес-релізу послідовно (на місці крапки поставте номер реквізиту):
• Текст.
• Підпис.
• Адресат.
• Формування мети.
• Назва документа.
• Дата розсилання.
• Адреса і контактний телефон відправника.
4. Допишіть обов'язкові відомості тексту резюме:
1. Прізвище, ім'я, по батькові.
2. Домашня адреса, телефон.
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
5. Продовжіть речення:
заява – це документ, який містить.....................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
вона пишеться....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
цей документ містить такі реквізити...............................................................................
………………………………………………………………………………………………….
текст заяви має таку структуру:…………………………………………………………
...................................................................................................................................................
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть невелику (200 слів) замітку до вузівської газети (стаття аналітичного жанру, художньо-публіцистичний фейлетон, інтерв’ю – інформаційний жанр – за вибором) на тему: „Плагіат, або Вкрадені думки”.
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
2
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Мовний стиль — це:
а) різновиди текстів певного стилю;
б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;
в) різновид національної мови, який є засобом спілкування людей, об'єднаних спільністю території.
2. Мовна політика – це:
а) система засадничих нормативних постанов, що ґрунтуються на комплексному оцінюванні мовної ситуації;
б) взаємодія різних мов чи різних форм існування однієї мови в певній державі;
в) це система заходів, спрямованих на регулювання мовних відносин в державі.
3. Акт складається кількома особами з метою:
а) об`єктивного фіксування подій, фактів або певної ситуації;
б) негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;
в) повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу.
4. Вступ доповіді повинен містити:
а) причину й мету виступу, розкривати суть конкретної справи, щоб привернути увагу аудиторії;
б) переконливі цифри, факти, цитати, переконливі міркування;
в) підсумок виступу.
5. У текстах офіційно-ділового стилю вживають такі готові словесні формули:
а) у відповідності до, згідно наказу, взяти участь;
б) відповідно до, згідно з наказом, взяти участь;
в) відповідно, згідно з наказом, приймати участь.
6. Спілкування – це:
а) один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;
б) не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;
в) сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії;
г) найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів
суспільної діяльності.
7. Адміністративно-канцелярський використовується в:
а) законодавчій сфері, обслуговує офіційно-ділові стосунки між державою і її громадянами; реалізується в текстах Конституції, законів, указів, статутів, постанов тощо;
б) сфері міждержавних офіційно-ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури;
в) юриспруденції (судочинство, дізнання, розслідування, арбітраж), обслуговує правові та конфліктні відносини;
г) професійно-виробничій сфері, у діловодстві.
8. Роздум (міркування)-це…
а) висловлювання, яке складається з кількох речень, має певну змістову й структурну завершеність;
б) повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі;
в) висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища;
г) висловлювання про причини якостей, ознак, подій.
9. Сучасна українська літературна мова утворилася на основі:
а) кращих зразків тогочасної літературної мови (І.Котляревський, Г. Квітка- Основ'яненко та ін.);
б) українського фольклору і народної мови галицько-волинського зразку;
в) народної мови київсько-полтавського зразку, українського фольклору і кращих зразків тогочасної літературної мови (Т.Шевченко, І.Котляревський, Г.Квітка-Основ'яненко та ін.);
г) кращих зразків тогочасної літературної мови (П. Куліш, Т.Шевченко).
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 рецепсія А фірма-постачальник 2 кастинг Б конкурсний відбір 3 провайдер В ґатунок 4 андеграунд Г сприйняття Ґ підпілля Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 Лексичні одиниці фахових текстів А Слова, що подібні у морфологічній будові, але розрізняються за значенням. 2
Мова професійного спілкування Б Слова різні за звучанням, але мають тотожне чи близьке значення. 3 Комунікативна професійно орієнтована компетенція В Функціональний різновид української літературної мови, особливості якої зумовлюють мета, ситуація професійного спілкування. 4 Пароніми Г Терміни певної галузі, міжгалузеві загальнонаукові одиниці, професіоналізми, професійні жаргони. Ґ Система знань, умінь і навичок, потрібних для ефективного фахового спілкування. 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
1. Правопис м'якого знака
А Б В
1. громадянство громадяньство громадянсьтво
2. роскіш розкіш розкішь
3. ріднюсінкий ріднюсінький рідьнюсінький
4. тьмяний тмяний тьм'яний
5. сільский сілський сільський
6. бадьорість бадьорісьть бадьорісьт
7. п'ятьдесят п'ятьдесять п'ятдесят
8. український україньский українский
9. дончин доньчин доньчинь
10. пилність пильність пильніст
Розташуйте реквізити наказу щодо особового складу в послідовності, типовій для цього документа (замість крапок напишіть номер реквізиту):
Розпорядча частина тексту.
Дата.
Підпис керівника установи.
Заголовок.
Констатуюча частина документа.
Місце видання документа.
Назва організації, підприємства, установи.
Назва виду документа.
Номер.
5. Продовжіть речення:
відгук – це документ, який...........................................................................................
...............................................................................................................................................
рецензія – це..................................................................................................................
................................................................................................................................................
відмінність між цими документами у тому, що.......................................................
……………………………………………………………………………………………….
реквізити документів такі..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
Рівень 3.

Творче завдання:
Відомому польському письменникові С.-Є. Лєцу належать слова: „У чому призначення людини? Бути людиною!” А як би Ви відповіли на це ж питання? Напишіть твір-роздум (до 200 слів) про сенс буття.
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
3
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Державна мова —це:
а) закріплена традицією або законодавством мова, уживання якої обов'язкове в органах державного управління й діловодства;
б) єдина національна мова українського народу;
в) найважливіший універсальний засіб спілкування.
2. Трудовий договір — це:
а) угода між особою, що наймається на роботу, і керівником установи;
б) договір, за яким підрядник зобов'язується виконатипевний обсяг робіт;
в) договір, за яким установа зобов'язується в певнітерміни передати іншій установі у власність своюпродукцію.
3. У рекомендаційних листах обов’язково необхідно вказати:
а) з якого часу знайомі рекомендований і особа, яка дає рекомендацію, рівень професійної майстерності рекомендованого тощо:
б) повідомити призначення, тобто куди направляється лист;
в) особисті вподобання рекомендованого.
4. Якщо телефонуєте ви, то:
а) насамперед запитаєте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;
б) насамперед запитаєте прізвище, ім`я, по батькові свого співрозмовника;
в) насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також своє прізвище, ім`я, по батькові.
5. Нормативним є вживання словосполучень у реченні:
а) пально-мастильне забезпечення сільськогосподарських робіт залежить від стану паливно-енергетичного комплексу України;
б) паливно-мастильне забезпечення сільськогосподарських робіт залежить від стану пально-енергетичного комплексу України.
6. Літературна мова- це:
а) це «характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності» ;
б) рідна мова, якою відбувається процес мислення людини;
в) мова, яку використовують як засіб спілкування в межах певної території компактними національними групами;
г) впорядкована форма національної мови, що має певні норми, розвинену систему стилів, усну і писемну форму, багатий лексичний фонд.
7. Орфоепічні норми
а) регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів;
б) встановлюють правила слововживання;
в) передбачають правильне вживання граматичних форм слів, усталену побудову словосполучень, речень;
г) охоплюють правила написання слів та їх частин.
8. Мовлення повинно бути точним, що передбачає вимоги:
а) добирай найточніші слова, чітко формулюй думку, за потреби звертайся до тлумачного, синонімічного словника;
б) виділяй найважливіші слова, висловлюй своє ставлення до того, про що
говориш;
в) дотримуйся мовних норм (правильної вимови, побудови речень);
г) продумуй тему та мету висловлювання.
9. Поняття службового етикету - це:
а) правила поведінки і спілкування людей у суспільстві;
б) зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості;
в) правила мовленнєвої поведінки на роботі;
г) правила спілкування в суспільстві та на роботі.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 Мовленнєвий стиль А Функціональний різновид літературної мови, яким послуговуються в засобах масової інформації. 2
Науковий стиль Б Мова ділових паперів, що використовуються в офіційному спілкуванні. 3 Публіцистичний стиль В Сукупність прийомів вибору та сполучення мовленнєвих засобів, функціонально зумовлених змістом, метою та обставинами спілкування. 4 Офіційно-діловий стиль Г Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує релігійні потреби суспільства. Ґ Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує сферу і потребу науки. 2.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 рецепсія А фірма-постачальник 2 кастинг Б конкурсний відбір 3 провайдер В ґатунок 4 андеграунд Г сприйняття Ґ підпілля Розташуйте в потрібній послідовності реквізити характеристики.
Замість крапок напишіть номер реквізиту.
Заголовок.
Дата.
Печатка.
Назва виду документа.
Призначення характеристики.
Текст.
Підпис
4. Допишіть основні ознаки української мови як літературної:
- Унормованість;
-……………………;
-……………………;
- ……………………
-……………………
5. Продовжіть речення:
довідка – це документ, який............................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
за змістом довідки поділяються на.................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
найчастіше довідки оформляються на..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………
від руки заповнюють тільки...........................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть текст усного публічного виступу, в якому ви презентуватимете ваш факультет абітурієнтам. Обсяг тексту – до 200 слів
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
4
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Літературна мова реалізується:
а) в усній і писемній формах;
б) в сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах.
2. Документи щодо особового складу – це:
а) документи, у яких фіксуються угоди між сторонами про встановлення ділових відносин, пов’язаних із господарською діяльністю, і які регулюють ці відносини;
б) документи, пов’язані з процесом зарахування особи на роботу та її звільнення, визначенням і забезпеченням прав й обов’язків працівника, що регламентуються законодавством України;
в) угоди між особами, що наймаються на роботу, і керівниками підприємств (установ, організацій), за якими працівники зобов’язуються виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а керівник підприємства або вповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.
3. Характеристика має такі реквізити:
а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;
б) назва підприємства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;
в) назва документа, прізвище, ім`я, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, дата, підпис.
4. Телефонна розмова – це:
а) розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;
б) один із різновидів усного мовлення, що характеризується спеціальними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами;
в) одна з найпоширеніших форм публічного виступу.
5. Грошовою одиницею незалежної України є:
а) гривна;
б)карбованець;
в) гривня.
6. Виберіть правильний варіант характеристики виступу:
а) виступ характеризується попередньою підготовленістю з чітко продуманими проблемами;
б) виступ характеризується емоційністю, а тому він ніяк не пов'язаний з проблемами, висвітленими в доповіді;
в) виступ відрізняється від лекції спонтанністю, лаконічністю і непідготовленістю;
г) він торкається тільки кількох проблем, висвітлених у доповіді, тому
будується як набір реплік.
7. Передкомунікативний етап публічного виступу включає:
а) формування методологічних принципів, визначення позицій, добір та оцінювання матеріалу, що стане основою виступу;
б) визначення стратегії і тактики майбутнього виступу та його основної ідеї, вирішення питань, пов'язаних з її трактуванням, відпрацювання змісту виступу, добір засобів та прийомів його передавання;
в) центральний у процесі спілкування, творча робота промовця перед слухачами;
г) визначення результативності зустрічі зі слухачами.
8. Виберіть правильне твердження:
а) вербальне спілкування включає жести, міміку, вираз обличчя;
б) комунікативний бар'єр - це психологічні перешкоди на шляху сприйняття адекватної інформації між партнерами по спілкуванню;
в) бар'єр «нерозуміння» полягає в тому, що людина уникає джерела впливу, ухиляється від контактів зі співрозмовником;
г) моральний фактор спілкування проявляється в ставленні до партнера, психологічній установці на нього, формуванні першого враження.
9. Виберіть правильний варіант характеристики промови:
а) промова - це непідготовлений виступ, що народжується під час мітингу;
б) промова - це усний підготовлений виступ з інформацією, яка має вплинути на розум, почуття й волю слухачів;
в) промова й доповідь - це синоніми;
г) вирішення спірного питання.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 запитання А Адміністративно-територіальна або виробнича одиниця. 2 ділянка Б Положення, проблема, справа, як ви-магають обговорення, дослідження, вивчення; пункт документа. 3 питання В Вимога, прохання дати які-небудь відомості або офіційне роз'яснення з приводу чогось. 4 дільниця Г Частина земельної площі, сфера діяльності. Ґ Словесне звертання. 2.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 вживати, завдавати, зазнавати А орудний відмінок без прийменника 2 дякувати, вибачати, пробачати Б родовий відмінок без прийменника 3 говорити, перекладати, читати В давальний відмінок без прийменника 4 сподіватися, чекати Г місцевий відмінок Ґ знахідний відмінок з прийменником на 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис апострофа
А Б В
1. воз'єднання возз'єднання воззєднання
2. дит'ясла дитьясла дитясла
3. Лук'янчук Лук'яньчук Лукянчук
4. півящика пів-ящика пів'ящика
5. порятуночьок пор'ятуночок порятуночок
6. Св'ятослав Святослав Св'ятосьлав
7. торфяний торьф'яний торф'яний
8. обєднання об'єднання обьєднання
9. черв'ячок червячок червячьок
10. д ев'ятьнадцять девятнадцять дев'ятнадцять
4.. Визначте реквізити, позначені цифрами, у формулярі-зразку характеристики
( біля кожної цифри напишіть назву реквізита) .
1.
2.
3. 4. 5. Продовжіть речення:
лист – це документ, за допомогою якого..............................................................................
.........................................................................................................................................................
усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що..., й такі, що........
…………………………………………………………………………………………………….
потребують відповіді: листи-................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
не потребують відповіді: листи-...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
Рівень 3.

Творче завдання:
Застосовуючи засоби художнього стилю, напишіть гумореску „Людського сміху боїться кожен, навіть той, хто вже нічого не боїться” (М. Гоголь). Обсяг тексту – до 200 слів.
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
5
.
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Мовний етикет — це:
а) використання різноманітних засобів вираження думок;
б) типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення;
в) виділення найважливіших місць свого висловлювання.
2. Заява – це:
а) документ, в якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення;
б) документ, у якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації;
в) офіційне повідомлення, у якому викладається певне прохання з коротким його обґрунтуванням.
3. Розписка оформляється:
а) машинописним способом в одному примірнику;
б) від руки в одному примірнику;
в) від руки в двох примірниках.
4. Якщо телефонують Вам, то:
а) запитайте прізвище, ім`я, по батькові свого співрозмовника;
б) привітайтеся, назвіть своє прізвище, ім`я, по батькові;
в) зніміть трубку й назвіть організацію, яку Ви представляєте.
5. Нормативним є вживання таких словосполучень:
а) телерадіомовна кампанія, виборча компанія, весела компанія, посівна кампанія;
б) телерадіомовна кампанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна компанія;
в) телерадіомовна компанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна кампанія.
6. Бесіда як жанр публічних виступів:
а) агітаційний виступ, що проводиться з невеликою кількістю учасників, де викладаються найголовніші положення теми, даються відповіді на питання;
б) публічне повідомлення на певну тему;
в) виступ на мітингах, масових зборах на честь певної події, ювілею тощо;
г) виступ, спрямований на роз’яснення, з’ясування певних питань.
7. Доповідь як жанр публічних виступів:
а) це агітаційний виступ, що проводиться з невеликою кількістю учасників, у ній викладаються найголовніші положення теми, даються відповіді на питання;
б) публічне повідомлення на певну тему;
в) це виступ на мітингах, масових зборах на честь певної події, ювілею тощо;
г) спрямована на роз’яснення, з’ясування певних питань; передбачає психологічний
вплив.
8. Основне правило ведення дискусії:
а) говори все, що спадає на думку;
б) стверджуй те, в чому впевнений, навіть, якщо не можеш аргументувати;
в) не зважай на думки інших;
г) поступись опонентові усім, чим можна поступитися, і не стверджуй нічого
такого, чого не можеш довести.
9. Щоб стати цікавим співрозмовником, необхідно:
а) говорити про те, що цікавить слухачів, мати всебічні знання;
б) повчати слухачів, вживати якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе
ставлення до людей;
в) усміхатися, говорити тільки про себе;
г) використовувати ввічливі слова, посміхатися.

Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 прогрес А відсоток 2 фактор Б відшкодування 3 процент В поступ 4 компенсація Г розвиток Ґ чинник Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 Мовленнєвий стиль А Функціональний різновид літературної мови, яким послуговуються в засобах масової інформації. 2
Науковий стиль Б Мова ділових паперів, що використовуються в офіційному спілкуванні. 3 Публіцистичний стиль В Сукупність прийомів вибору та сполучення мовленнєвих засобів, функціонально зумовлених змістом, метою та обставинами спілкув. 4 Офіційно-діловий стиль Г Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує релігійні потреби суспільства. Ґ Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує сферу і потребу науки. 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці Подвоєння та подовження приголосних
А Б В
1. потомствений потомственний потоммствений
2. статя стаття стат'я
3. св'ященний священний священии
4. ллю л'ю лю
5. міськком міском міськом
6. повнісьтю повністю повністтю
7. бованіти бовванітти бовваніти
8. нагородженний нагороджений нагороджжений
9. розрісся розріся розріс'я
10. бесзмістовний безмістовний беззмістовний
4. . Продовжіть реквізити звіту:
1) Штамп установи.
2) Назва виду документа.
3).........................
4) .........................
5).........................
6).........................
7) .........................
5. Продовжіть речення:
оголошення – це документ, в якому……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
за змістом оголошення поділяються на………………………………………………..
...................................................................................................................................................
за обсягом тексту оголошення може бути…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
оголошення про майбутню подію має такі реквізити: ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Рівень 3.

Творче завдання:
Висловіть письмово власний погляд на таке твердження: «Покара більше не є основною метою кримінального права; перевиховання і соціальне відновлення злочинців стали важливими цілями кримінальної юстиції»
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
6
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Документ, що укладається експертною комісією чи вповноваженими особами, яких призначає керівник установи, називається:
а)актом;
б)накладною;
в) відомістю.
2. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:
а) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;
б) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;
в) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.
3. Виберіть правильні варіанти слововживання:
а) оцінки по предметах, працюють по обраних спеціальностях, по суботам;
б) оцінки з предметів, працюють за обраними спеціальностями, по суботах;
в) оцінки по предметам, працюють за обраними спеціальностями, по суботам.
4. Офіційно-діловий стиль це:
а) мова ділових паперів;
б) єдність художніх образів і форм їх вираження;
в)письмове знаряддя, яке використовувалося в часи середньовіччя.
5. Доручення — це:
а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце; передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;
в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.
6. Візитна картка – це:
а) картка для поздоровлення з нагоди певної події;
б) картка для вручення під час знайомства чи візиту;
в) картка з фотографією;
г) картка з адресою її автора.
7. Мовлення – це :
а) особлива система різнотипних і в той же час внутрішньо поєднаних між собою структурних одиниць, якими людина послуговується свідомо;
б) процес безпосереднього використання мови всім народом і кожною окремою особою;
в) процес відображення в нашій свідомості навколишнього світу, процес пізнання людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв’язках і відношеннях;
г) особлива система різнотипних і в той же час внутрішньо поєднаних між собою структурних одиниць, які служать їй засобом спілкування з іншими, засобом вираження її думок, почуттів, настроїв.
8. Мислення за формою існування поділяється на:
а) конкретно-дійове, наочно-образне та абстрактне;
б) теоретичне та практичне;
в) репродуктивне та продуктивне;
г) конкретне та абстрактне.
9. Переговори – це:
а) організаційна форма встановлення та юридичної фіксації виробничо-економічних зв'язків між зацікавленими в спільній діяльності економічно незалежними організаціями;
б) один із найефективніших способів обговорення важливих питань і прийняття рішень в усіх сферах виробничого, громадського й політичного життя;
в) усний виступ із метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття й волю слухачів;
г) форма спілкування з метою обміну думками, інформацією, почуттями тощо.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
Речення Тлумачення 1 2 3 4 1 Правила ввічливості вимагають відповісти на одержаний лист упродовж А …3 днів повідомити про його одержання й дати остаточну відповідь протягом 30 днів.
2
Отримавши лист-запит, що потребує докладного розгляду, слід протягом Б ..10 днів після сумної події.
3 Лист-вітання можна насилати упродовж ... з моменту. В …7-10 днів.
4 Лист-співчуття надсилається протягом ... Г ... 8 днів ... отримання повідомлення про певну врочистість;
Ґ …4 -5 днів Речення Тлумачення 1 2 3 4 5 1 Перш за все дозвольте подякувати Вам за ... А лист-вибачення; 2
Офіційно підтверджуємо свою згоду на участь у ... Б лист-нагадування.
3 Звертаємося до Вас із проханням про невелику пожертву у фонд ...
В лист-підтвердження; 4 Просимо вибачення за прикре непорозуміння, що сталося ... Г лист-відповідь;
5 Змушені нагадати Вам, що досі не отримали від Вас оплаченого рахунка Ґ лист-прохання 3.Розташуйте (пронумеруйте) реквізити повідомлення про захід послідовно:
Дата і час засідання.
Його назва (тематика).
Порядок денний.
Місце засідання.
Спосіб проїзду до місця засідання.
Прізвище доповідачів із кожного питання.
Прізвище і телефон відповідальної особи.
4. Допишіть відсутні реквізити витягу з протоколу.
1) назва виду документа.
2) заголовок протоколу.
3) дата.
4) текст.
5) підпис секретаря або голови засідання.
6)…………………..
7)…………………..
8)………………….
5. Продовжіть речення:
1. Довідка – це документ, який.................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
2. За змістом довідки поділяються на......................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Найчастіше довідки оформляються на...............................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Від руки заповнюють тільки...............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
Рівень 3.

Творче завдання:
Уявіть, що Ви – адвокат і захищаєте права Книги на існування в суспільстві поряд з електронними засобами інформації. Користуючись вимогами до юридичного підстилю ділового стилю й до мови публічного виступу, складіть текст невеликої судової промови.
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
7
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1.Інформація про факти, події викладається в автобіографії:
а) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації;
б) у хронологічній послідовності;
в) у послідовності, що чітко визначається стандартами оформлення документів щодо особового складу.
2. Під технікою спілкування розуміємо:
а) сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії;
б) сукупність мовних засобів, зумовлених змістом і метою висловлювання;
в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в процесі суспільної комунікації.
3. Нормативним є таке слововживання:
а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет; у вересні місяці, протягом року;
б) вакансія, написати автобіографію, імунітет, у вересні, протягом року;
в) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет, у вересні місяці, на протязі року.
4. Наказ щодо особового складу – це:
а) розпорядчий документ, який регламентує призначення, переміщення, звільнення працівника, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди, стягнення.
б) правовий акт, який видає керівник підприємства (структурного підрозділу) у межах своєї компетенції для вирішення основних й оперативних завдань, поставлених перед підприємством;
в) розпорядчий документ, який укладають на підприємствах переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також для організації виконання наказів, інструкцій, інших актів органів управління.
5. Договір вважають укладеним тоді, коли:
а)сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформилийого письмово;
б)сторони дійшли згоди усно з усіх пунктів;
в) його затвердила вища інстанція.
6. Дискусія – це:
а) роздум проблемного характеру колективного обговорення;
б) проводиться з обмеженою кількістю учасників і охоплює невелику кількість
питань;
в) усний виступ з метою висловлення певної інформації, яка повинна
впливати на розум, почуття і волю слухачів;
г) одна з найпоширеніших форм публічних виступів, що поєднує риси писемної та
усної форм мовлення.
7. Основне правило ведення дискусії:
а) говори все, що спадає на думку;
б) стверджуй те, в чому впевнений, навіть, якщо не можеш аргументувати;
в) не зважай на думки інших;
г) поступись опонентові усім, чим можна поступитися, і не стверджуй нічого
такого, чого не можеш довести.
8. Стратегічний закон риторики формує і розвиває в людині вміння:
а) володіти мовленням (одягати свою думку в дієву словесну форму);
б) розробляти програму діяльності на основі створеної концепції з урахуванням психологічного портрета аудиторії;
в) всебічно аналізувати предмет дослідження і вибудовувати систему знань про нього (задум і концепцію);
в) встановлювати, зберігати й закріплювати контакт з аудиторією як необхідну умову успішної реалізації продукту мисленнєво - мовленнєвої діяльності.
9. Виберіть правильний варіант відповіді:
а) при прийомі відвідувачів спілкування має бути коректним, ввічливим на будь-
яких етапах і при будь-якому результаті;
б) при прийомі відвідувачів тон спілкування залежить від співбесідника;
в) при прийомі відвідувачів спілкування має бути ввічливим лише при
позитивному результаті;
г) прийом відвідувачів треба вести державною мовою з використанням
професіоналізмів, діалектизмів і жаргонізмів.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 1 Орфоепічні
норми А результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою;
2 документ Б певна модель побудови однотипних документів 3 формуляр-зразок В норми, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів;
4 Г 2.
Термін Тлумачення 1 2 3 1 бланк А документ, який засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи. 2 штамп Б аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію; 3 довідка В група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок;
3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
3. Подвоєння та подовження приголосних
А Б В
1. потомствений потомственний потоммствений
2. статя стаття стат'я
3. св'ященний священний священии
4. ллю л'ю лю
5. міськком міском міськом
6. повнісьтю повністю повністтю
7. бованіти бовванітти бовваніти
8. нагородженний нагороджений нагороджжений
9. розрісся розріся розріс'я
10. бесзмістовний безмістовний беззмістовний
4. Продовжіть реквізити протоколу.
1) назва виду документа;
2) порядковий номер протоколу;
3) назва зборів, конференції, засідання;
4).............
5).............
6).............
7).............
8).............
9)..............
10)..........
11)..........
5. Продовжіть речення:
доповідна записка – це документ, в якому......................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
укладається з... або за............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
розрізняють: доповідні записки…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
зміст повинен бути...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Рівень 3.

Творче завдання:
Уявіть, що ви можете звернутися до людей, які житимуть на Землі через сотні років. Використовуючи засоби публіцистичного стилю, напишіть „Послання нащадкам” (до 200 слів).
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
8
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Милозвучність мовлення –
а) уникнення збігів певних звуків у слові чи на стику слів;
б) мова в реалізації, мова у функції, користування мовою як інструментом спілкування;
в) знання норм української мови, спеціальної термінології, особливостей побудови синтаксичних конструкцій тощо.
2. Договір про спільну діяльність — це:
а) договір, спрямований на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків;
б) договір, що закріплює взаємні права й обов'язки всіх його учасників;
в) договір, який укладається між двома й більше організаціями для проведення спільних робіт.
3. Акт складається кількома особами з метою:
а) об`єктивного фіксування подій, фактів або певної ситуації;
б) негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось;
в) повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу.
4. Щоб Ваша розповідь була цікавою, потрібно:
а) підібрати цікаву тему розмови, розповідь має бути стислою й зрозумілою, залучати слухачів до дискусії;
б) підібрати цікаву тему розмови, цікавитись людьми, які присутні, посміхатися;
в) залучати слухачів до дискусії, наводити захоплюючі факти, вітатися першим.
5. Нормативним є таке слововживання:
а) київський час сім годин сорок п’ять хвилин;
б) київський час сім годин сорок п’ята хвилина;
в) київський час сьома година сорок п’ять хвилин.
6 . Етика – це:
а) складна система мовних знаків, що спирається на моральні правила й вимоги і вказує на ставлення як до інших людей, так і до себе;
б) форма громадської свідомості та вид громадських відносин;
в) наука про закономірності розвитку та функціонування психіки;
г) наука про мораль, її розвиток, принципи, норми і роль у суспільстві, іншими словами про правильне (і неправильне) у поведінці.
7. Основне правило користування мобільним телефоном:
а) мобільним телефоном дозволено користуватися на конференціях, під час нарад;
б) телефон потрібно носити лише в чохлі;
в) під час ділової зустрічі слід викладати мобільний телефон на стіл;
г) мобільний телефон під час занять, ділових бесід, переговорів має бути відімкненим.
8. Виберіть правильне твердження:
а) виокремлюють такі рівні моральної культури: ритуальний, маніпулятивний, гуманістичний;
б) діловому спілкуванні можна, маніпулюючи іншим, досягати вигоди лише для себе;
в) етикет - це сукупність правил спілкування;
г) інтелігентна людина, помітивши помилку, якої припустився інший працівник, не вкаже на неї.
9. Енциклопедично-довідкові словники -
а) найпоширеніший тип сучасних термінологічних двомовних словників;
б) це праці змішаного типу, які перекладають термін іноземною мовою і подають його тлумачення.
в) подають пояснення наукових понять, а не просто фіксують терміни;
г) це вироблення термінів-еталонів, термінів-зразків, унормування термінології в межах однієї країни
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 5 1 Художній; А Політичні мітинги, публічні виступи, фейлетони; 2
Науковий
Б ділове та приватне листування 3 Епістолярний В спілкування у конфесіях, культових установах; 4 конфесійний Г твори красного письменства;
5 публіцистичний Ґ дослідження, дисертація, монографія, посібник; Термін Тлумачення 1 2 3 4 5 1 побажання А Я Вас розумію. Це болить і мені.
2
співчуття Б Нехай добро ніколи не обминає Вашої оселі. 3 несхвалення В Вважаю, що це недоречно 4 Прощання Г Я перед Вами в боргу.
5 Ґ 5 вдячність Ґ Бувайте здорові! До зустрічі! 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис слів іншомовного походження
А Б В
1. бруто брруто брутто
2. Голандія Голландія Голаньдія
3. прем'єра премєра премьера
4. бюджет б'юджет бьюджет
5. субєкт субьєкт суб'єкт
6. бароко барроко барокко
7. біл'ярд більярд білярд
8. магістрал магісьтрал магістраль
9. імміграція іміграція імьміграція
10. інтервю інтерв'ю інтирв'ю
4. Допишіть відсутні вимоги до написання прес-релізу:
1) обсяг 1-2 сторінки;
2) перевага надається дієсловам активного стану;
3)..............
4)...............
5)...............
6)............
5. Продовжіть речення:
витяг з протоколу – це документ, який……………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
у витягу вказують… ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
цей документ складають чи надсилають на вимогу………………………………
……………………………………………………………………………………………
підписують витяг з протоколу……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть замітку до факультетської газети на тему: „Одне з найбільших лих цивілізації – це вчений дурень” (К. Чапек). Обсяг – до 200 слів
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
9
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1.Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації, — це:
а) орфоепічні норми;
б) стилі української літературної мови;
в) норми літературної мови.
2 . Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити людину, то:
а) вказуйте на її помилки в присутності інших, робіть це по-дружньому;
б) критикуйте прямо, у присутності інших, похваліть те, що ваш знайомий робить як слід;
в) вказуйте на помилки лише віч-на-віч, попросіть вибачення за зроблене зауваження.
3. Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити людину, то:
а) вказуйте на її помилки в присутності інших, робіть це по-дружньому;
б) критикуйте прямо, у присутності інших, похваліть те, що ваш знайомий робить як слід;
в) вказуйте на помилки лише віч-на-віч, попросіть вибачення за зроблене зауваження.
4. У кожному синонімічному ряду закресліть «зайве» слово.
а) особистий, особовий, персональний, індивідуальний, власний;
б) вибачте, пробачте, даруйте, перепрошую, вибачаюсь;
в) наступний, слідуючий, подальший, дальший, такий.
5. Професійне мовлення — це:
а) спілкування людей, носіїв будь-якої професії за допомогою мови; мовна діяльність;
б) це слова або вислови, властиві мові представників певної вузької професії, групи людей, поставлених в особливі умови життя та праці;
б) публічне професійно -ділове мовлення – це мовленнєва діяльність професіонала у вигляді виступів на конференціях, зборах, спілкування з великим загалом людей.
6. Іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини можуть мати
а) тільки закінчення -у, -ю;
б) тільки закінчення -ові, -еві, -єві;
в) паралельні закінчення -ові, -еві, -єві і -у, -ю.
г)закінчення -еві, -у, -ю;
7. Вкажіть правильний варіант відповіді. Офіційними назвами посад, професій і звань є іменники:
а) чоловічого роду;
б) жіночого роду;
в) середнього роду;
г) спільного роду.
8.Вкажіть варіант, у якому правильно написано складні прикметники:
а) електросиловий, суспільнокорисний, сільськогосподарський, електронно- обчислювальний, м'ясо - молочний;
б) північно-західний, одноразовий, вище зазначений, загальнодержавний,
м'ясо-заготівельний;
в) агропромисловий, внутрішньогосподарський, матеріально- технічний,
матеріальновідповідальний;
г) загальноосвітній, машинобудівний, нижчепідписаний, молочно-білий,
діаметрально протилежний.
9. Вкажіть варіант, який не потребує редагування.
а) ця кандидатура в усіх відношеннях підходить нам;
б) нарада по проблемам охорони оточуючого середовища відбулася минулої неділі;
в) ми провели ряд важливих міроприємств;
г) потрібно докласти великих зусиль, щоб змінити ситуацію на краще.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 1 нарада А колективні, виховні, установчі; 2
Бесіда Б закриті, відкриті, урочисті; 3 збори В оперативні, проблемні, інструктивні; Г індивідуальні, групові; 2.
Вид наради Мета та завдання 1 2 3 1 Інформаційна А скликають для отримання інформації про поточний стан справ, її аналіз і прийняття рішень, її проводять у точно визначений час; 2
диспетчерська Б проводять з метою обговорення якого-небудь питання, з'ясування позицій сторін, залучення на свій бік якомога більшу кількість людей;. 3 проблемна В організовують безпосередні виконавці з метою
ознайомлення учасників з новими завданнями, положеннями, відомостями, що стосуються управлінської вертикалі чи горизонталі; Г проводять у невеликому колі компетентних і
висококваліфікованих фахівців з метою прийняття найоптимальнішого рішення з обговорюваних питань шляхом голосування;
5 Ґ 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Спрощення в групах приголосних
А Б
1. проїздний проїзний
2. контрасний контрастний
3. випусний випускний
4. блиснути блискнути
5. зап'ястний зап ясний
6. навмистне навмисне
7. чесний честний
8. кістлявий кіслявий
9. баласний баластний
10. шіснадцять шістнадцять
4. Заповніть таблицю.
№ Види прес-релізу Мета Час подання
1. Анонс Ознайомити з подією Задовго до події
2. Запрошення 3. Інформація 4. Резюме 5. Продовжіть речення:
Довідка – це документ, який..............................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
За змістом довідки поділяються на...................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Найчастіше довідки оформляються на...............................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Від руки заповнюють тільки.................................................................................................
Рівень 3.

Творче завдання:
Створіть письмово власний “Проект нової редакції закону УРСР “Про мови…” від 1989 р
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
10
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. У тексті резюме зазначають такі відомості:
а) перебування за кордоном, наявність прав водія, прізвище,
ім` я, по батькові, мета складання резюме;
б) назва документа, прізвище, ім`я, по батькові, мета, освіта, склад сім ї, зріст, вік;
в) назва документа, прізвище, ім`я, по батькові, мета, досвід роботи, освіта, знання мов, контактний телефон.
2. Щоб бути приємним співрозмовником, треба:
а) якомога більше говорити, дотримуватися правил спілкування, бути тактовним;
б) вітатися першим, виявляти дружнє ставлення до людей, дотримуватися правил спілкування;
в) вітатися першим, намагатися всіх переговорити, бути тактовним.
3. Нормативним є таке вживання виділеного словосполучення.
а) Придніпровський науковий центр провів у всіх областях свого регіону спеціальні зустрічі вчених-розробників прогресивних технологій з представниками підприємств.
б) Придніпровський науковий центр провів у всіх областях свого регіону спеціальні зустрічі вчених-розроблювачів прогресивних технологій з представниками підприємств.
в) Придніпровський науковий центр провів у всіх областях свого регіону спеціальні зустрічі вчених-розроблювальників прогресивних технологій з представниками підприємств.
4. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:
а)досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;
б)користуватися мовою в повсякденному житті;
в)добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень.
5. Розписка й доручення за призначенням належать до:
а) обліково-фінансових документів;
б) інформаційних документів;
в) договірних документів.
6.У яких вказаних видах реалізується офіційно-діловий стиль мовлення?
а) закон, кодекс, статут, наказ, указ, доручення, протокол;
б) виступ, нарис, дискусія, фейлетон, памфлет;
в) лекція, монографія, дисертація, підручник, стаття;
г) трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість.
7. Документ – це:
а) засіб закріплення всілякими способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини;
б) аркуш паперу із розміщеними на ньому реквізитами;
в) засіб закріплення інформації про події в житті людини;
г)аркуш паперу, на якому закріплені факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини.
8. Гриф затвердження розташовується:
а) з правого боку під кодом форми;
б) у верхній правій частині документа;
в) з лівого боку у верхній частині поля сторінки;
г) в лівій або центральній частині нижнього поля першої сторінки документа.
9. Достовірним текст документа є тоді, коли:
а) в ньому не допускається подвійне тлумачення слів та висловів;
б) викладені в ньому факти відображають справжній стан речей;
в) у якому відсутні зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті;
г) веде до прийняття адресатом пропозиції або виконання прохань, викладених у документі.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
Форма спілкування Етапи проведення 1 2 3 4 1 Телефонна розмова А визначення місця й часу, встановлення контакту, формування мети, обмін думками та пропозиціями, закінчення розмови; 2
Перемовини Б формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми, обмін аргументами й запитаннями із залу, останнє слово промовців; 3 Дебати
В представлення, чітке формулювання теми та стисле викладення проблеми, підсумовування сказаного, відповіді на питання слухачів; 4 бесіда Г момент налагодження контакту, викладення сутності справи, закінчення розмови; Ґ аналіз ситуації, визначення позицій та можливих варіантів розв'язання проблем, їх аргументація; безпосереднє обговорення; підсумовування та виконання досягнутих домовленостей. Етапи дебатів Мета та завдання 1 2 3 1 Перший етап А кожному з опонентів надається можливість висловитися, наголосити на суті свого виступу, визначити хибну аргументацію опонента; 2
Другий етап Б демонструвати інтерес до свого опонента, поважати його думки, повторювати свої аргументи, послуговуючись різними мовними засобами; 3 Третій етап В кожен з опонентів викладає власний погляд чітко і зрозуміло упродовж обмеженого часу, наводячи переконливі аргументи, які стосуються суті й демонструють причинно-наслідкові зв'язки; Г доповідачам дозволено перебивати одне одного, нехтувати реакцією опонента, примусити його втратити орієнтацію, ставлячи каверзні питання.
5 Ґ 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис префіксів
А Б
1. предобрий придобрий
2. сітхнути зітхнути
3. сказати зказати
4. росгадати розгадати
5. мішрегіональний міжрегіональний
6. восвеличити возвеличити
7. прилетіти прелетіти
8. вітзначити відзначити
9. призвище прізвище
10. сбудити збудити
4. Розташуйте реквізити телеграми відповідно до вимог ( на місці крапок напишіть номер реквізиту)
• Адресат.
• Текст.
• Назва виду документа.
• Адресат.
• Номер.
• Назва міністерства.
• Герб.
5. Продовжіть речення:
Доповідна записка – це документ, в якому........................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Укладається з... або за.............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
Розрізняють доповідні записки…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Зміст повинен бути.................................................................................................................
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть твір-роздум на тему: Мовні реалії і яким я бачу майбутнє української мови.
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
11
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Мова — це:
а) найважливішій, універсальний засіб спілкування, організації й координації всіх видів суспільної діяльності;
б) сукупність загальноприйнятих правил реалізації, мовної системи;
в) вища форма національної мови.
2. Установчий договір — це:
а) договір, спрямований на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків;
б) договір, що закріплює взаємні права й обов'язки всіх учасників його;
в) договір, який укладається між двома організаціями для проведення спільних досліджень.
3. У характеристиці треба вживати такі мовні звороти:
а) народився в, закінчив університет, працює викладачем;
б) вивчає наполегливо, має ґрунтовні знання, виявляє інтерес, ввічливий та коректний;
в) просимо надати, вивчити питання, наполегливо вивчає.
4. Відповідь адресата на зауваження може являти собою:
а)вибачення, подяку, співчуття;
б)заперечення, розраду, згоду;
в) вибачення, заперечення, з'ясування
5. У кожному синонімічному ряду закресліть «зайве» слово.
а) договір, контракт, домовленість, угода, контрактація;
б) за п'ять перша, без п'яти перша, п'ять хвилин на першу; п'ять до першої;
в) два відсотки, три варіанти, чотири студенти, півтора роки, два з половиною місяці.
6. Рубрикація – це:
а) це членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації та ін.;
б) поділ тексту на складові частини;
в) відступ на початку першого рядка кожної частини документа;
г) фрагмент тексту між двома такими відступами.
7. За стадіями відтворення документи поділяються:
а) рукописні, механічним способом;
б) справжні, підробні;
в) оригінали, копії;
г) первинні, вторинні.
8.Штамп – це :
а) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку;
б) аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну
інформацію;
в) група реквізитів та їх постійних частин, відтворена як єдиний блок ;
г) початкова частина документа.
9.Друкована стандартна форма якогось документа з реквізитами, що містять постійну інформацію:
а) бланк;
б) формуляр;
в) дублікат;
г) копія.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1
Класифікація документів 1 2 3 4 1 За походженням А обліково-фінансові, довідково-інформаційні, організаційно-розпорядчі, господарсько-договірні, щодо особового складу; 2
За призначенням Б стандартні й індивідуальні; 3 За формою В внутрішні та зовнішні 4 За напрямом Г Службові і особисті Ґ Вхідні і вихідні 2.
Вид візитки Інформація 1 2 3 4 1 Стандартна А прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання; 2
неофіційна Б прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації, але без адреси й телефону. 3 сімейна В прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва організації, поштова адреса, номер телефону; 4 Картка для спеціальної та представницької мети Г прізвище, ім'я, по батькові кожного з членів подружжя, номер телефону 5 Ґ Ґ назва організації, поштова адреса, телефон 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Зміни приголосних при словотворенні та словозміні
А Б В
1. бряжчати брящати бряжщати
2. Донечина Донеччина Донетчина
3. Галичина Галиччина Галличина
4. кавказький кавкаський кавказський
5. ткатцький ткацький ткачцький
6. птастсво птаство птацтво
7. одесський одеський одеский
8. торішній торішьній торічній
9. казасьський казахський казахьський
10. запорізький запоріжський запоріжский
4. Заповніть таблицю.
Документи з господарсько-договірної діяльності
За найменуванням За походженням За місцем виникнення За ступенем За формою За складністю
1. Контракт 2.Трудова угода 3.Договір 5. Продовжіть речення:
витяг з протоколу – це документ, який…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
у витягу вказують………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
цей документ складають чи надсилають на вимогу…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
підписують витяг з протоколу…………………………………………………………
Рівень 3.

Творче завдання:
Як ви розумієте такий вислів: Верховенство права і право верховенства. Письмово прокоментуйте його.
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
12
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Утвердження української мови як державної неможливе без:
а) функціонування її в судочинстві;
б) створення такої мовної ситуації, за якої українська мова мала б усі можливості безперешкодного вживання;
в) територіальних діалектів.
2. Документ, у якому дається коротка, стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису, називається:
а)анотацією;
б)відгуком;
в) рефератом.
3. В автобіографії слід писати:
а) народився в 1987 році 18 серпня;
б) народився 18.08.1987 року;
в) народився 18 серпня 1987 року.
4. Щоб утримувати увагу слухачів, потрібно:
а) говорити надто голосно;
б) говорити тихо;
в) пристосовувати свій голос до тієї обстановки, де відбувається спілкування.
5. Виберіть правильний варіант слововживання:
а) вступив до професійно-технічного училища;
б) поступив у професійно-технічне училище;
в) вступив у професійно-технічне училище.
6.Якщо текст документа не вміщується на одній сторінці, то на другу сторінку можна перенести:
а) тільки підписи;
б) не менше двох рядків тексту і підпис;
в) не менше трьох рядків тексту і підпис ;
г) дата і підписи .
7. В ділових паперах перевага надається:
а) простим реченням;
б) складнопідрядним реченням;
в) безсполучниковим реченням;
г) складним реченням.
8.Довідково-інформаційний документ, у якому містяться висновки:
а) ліцензія;
б) анотація;
в) відгук;
г) тези.
9.Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного, називається:
а) відпуском;
б) стислим протоколом;
в) витягом з протоколу;
г) коротким протоколом.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Лист Тлумачення 1 2 3 4 1 Лист-запит А містить позитивний або негативний відгук про особу чи організацію, установу; 2
Рекомендаційний лист Б додається до основного документа (накладної, рахунка-фактури, каталогу, проспекту, прейскуранта, буклетів тощо); 3 Гарантійний лист В містить прохання надати докладну інформацію про певні послуги або уточнити її; 4 Супровідний лист Г пишуть для підтвердження певних умов, зобов'язань; 5 Ґ точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою. 2.
Документ Заголовок документа 1 2 3 4 1 Протокол А на підготовлений до друку навчальний посібник С.Шевчук, О. Кабиш, І. Клименко «Українська мова. Комплексна підготовка до тестування»; 2
Рецензія Б про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних закладах; 3 Наказ В про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу за 2009/2010 навчальний рік доцента кафедри культури української мови Дияк О. В.; 4 Звіт Г засідання кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
5 Ґ Ґ про Консультативно-освітній мовний центр. 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис власних назв
А Б
1. Верховна Рада України Верховна рада України
2. майдан Незалежності Майдан незалежності
3. Арабська Республіка Єгипет Арабська республіка Єгипет
4. Шевченківська Премія Шевченківська премія
5. кінотеатр "Київська русь" кінотеатр "Київська Русь"
6. Акт проголошення Незалежності України Акт проголошення незалежності України
7. Новий рік Новий Рік
8. національна академія наук України Національна академія наук України
9. Чернігівська Область Чернігівська область
10. Організація об'єднаних націй Організація Об'єднаних Націй
4. Розмістіть реквізити контракту в правильній послідовності ( замість крапок напишіть номер реквізиту)
Посада, прізвище, ім'я, по батькові того, кого наймають.
Підписи сторін — укладачів контракту.
Текст.
Назва документа зі стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов'язків ..., на управління підприємством тощо).
Печатка.
Дата й місце укладання.
Орган, що наймає працівника.
5. Продовжіть речення:
пояснювальна записка – це...........................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
цей документ пишеться на вимогу...............................................................................
………………………………………………………………………………………………
якщо документ не виходить за межі установи, то.....................................................
………………………………………………………………………………………………
пояснювальна записка, яка виходить за межі установи,…………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть твір публіцистичного стилю на тему: «Фарби і барви нашої реальності»
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
13
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. У Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 1996 p., записано:
а) Державною мовою в Україні є українська мова;
б) Державною мовою в Україні є російська мова;
в) Державною мовою в Україні є українська й російська мови.
2. Накладна — це:
а) документ, за яким організація чи окрема особа надає право інший особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності;
б) письмове підтвердження певної дії, яка мала місце;
в) документ, що дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей.
3. Дослівне відтворення постійної інформації однотипної групи документів із пропусками для подальшого заповнення конкретного документа — це:
а)бланк;
б)формуляр;
в)трафаретний текст.
4. Ініціатива закінчення розмови зазвичай належить тому:
а) хто телефонує;
б) кому телефонують;
в) будь-кому.
5. Закресліть недоречні форми слів, що в дужках.
а) Ви просите (дати, надати) матеріальну допомогу;
б) Ви пропонуєте (прийняти, взяти) участь в обговоренні пропозицій;
в) ми (підняли, порушили) питання про доцільність такого обміну.
6.Другий примірник документа, виданий у зв’язку з втратою оригіналу, - це
а) витяг ;
б) копія ;
в) дублікат ;
г) відпуск .
7.До документів щодо особового складу входять:
а) запрошення, оголошення;
б) листи-подяки, листи вітання, листи пропозиції;
в) автобіографію, резюме, характеристику;
г) заява, телеграма, телефонограма.
8. Перелік документів, що додаються заяви, можна оформити так:
а) до заяви прикладаються такі документи;
б) до заяви додаються слідуючі;
в) до заяви додаються такі документи;
г) до заяви додаю.
9. Особисту заяву оформлюють:
а) від руки в одному примірнику;
б) машинописом на бланку у станови;
в) від руки на бланку установи;
г) від руки у двох примірниках.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
документ Формуляр документа 1 2 3 4 1 протокол А назва виду документа, адресат, заголовок, мета, текст, дата розсилання, підпис, контакти; 2
звіт Б назва виду документа; номер; тематичний заголовок; заголовна частина, яка роз-ташовується вгорі; основна частина, що містить графи й рядки; примітки (якщо вони є) 3 Прес-реліз В назва виду документа; порядковий номер; дата, місце проведення; текст, підписи; 4 Службова записка Г назва виду документа; заголовок; текст; що складається зі вступу, основної частини та висновків, пропозицій; підпис; дата; за потреби печатка; Ґ адресат, назва виду документа, дата, номер, заголовок, текст, підпис. 2.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 віза А Марченкові СП.
Прошу розглянути пропозицію і доповісти
до 17.08.2009
_________
12.08.2010 2
резолюція Б Завідувач кафедри культури української мови_________ С В. Шевчук 3 Гриф затвердження В ПОГОДЖЕНО
Директор Інституту української філології_____________ А.В. Висоцький
27.07.2010 4 підпис Г ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова
_____________ В.П. Андрущенко
25.05.2010
5 Ґ Ґ Прошу підтримати
Перший проректор _______________ В.П. Бех
25.08.2010 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис російських прізвищ українською мовою
Прізвище А Б В
1. Ёлкин Йолкін Єлкін Елкін
2. Измаилов Ізмаілов Ізмаїлов Ізмайлов
3. Столетов Столєтов Столітов Столетов
4. Щипачев Щіпачов Щипачев Щипачов
5. Воинов Воинов Воїнов Войінов
6. Третьяков Третяков Третьяков Трет'яков
7. Королёв Королєв Королев Корольов
8. Пришвин Пришвін Прішвін Пришвин
9. Ереванский Ереванський Йереванський Єреванський
10. Бедный Бідний Бєдний Бедний
4. Пронумеруйте реквізити договору.
___Місце укладання договору;
___дата;
___заголовок;
___назва документа;
___відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні відомості осіб;
___текст договору;
___ повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють;
___ печатка однієї або всіх установ, які укладають договір;
___ підписи сторін.
5. Продовжіть речення:
запрошення –це документ, який........................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
за змістом і формуляром запрошення подібне до............................................................
………………………………………………………………………………………………….
цей документ містить такі реквізити..............................................................................
………………………………………………………………………………………………….
у тексті запрошення вказуються.......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Рівень 3.

Творче завдання:
Пригадайте правила етикету та напишіть невеликий твір художнього стилю: «Яке «добридень», таке й «дайбоздоров’я».
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
14
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Культура професійного мовлення –
а) наявність у людини постійної потреби шліфувати своє мовлення в процесі, спілкування у професійній сфері: вимову, словник, граматику; розширювати свої професійні знання як у царині мови, так і через мову;
б) це система вимог, регламентацій стосовно вживання мови в мовленнєвій (усній чи писемній) діяльності; загальноприйнятий мовний і мовленнєвий етикет;
в) мова в реалізації, мова у функції, користування мовою як інструментом спілкування.
2. Документ, що укладається на підтвердження фактів,подій, пов'язаних із діяльністю установ та окремих осіб,називається:
а)звіт;
б)довідка;
в) заява.
3. Починати листа необхідно з :
а) викладання аргументованих вимог адресанта;
б) ввічливої форми звертання;
в) опису фактів і подій.
4. Під час виголошення доповіді голос треба підвищувати тоді:
а) коли хочете когось переконати;
б) коли хочете відповісти на запитання;
в) коли ставите запитання, виявляєте здивування чи радість.
5. Закресліть недоречні форми слів, що в дужках.
а) Ви (не познайомили, не ознайомили) нас із причинами невиконання плану постачання продукції..
б) З метою (проведення, здійснення) спільних робіт ми (подовжимо, продовжимо) термін (дії, чинності) договору.
в) Ми (надсилаємо, посилаємо, висилаємо) Вам другий (екземпляр, примірник) листа. У листі (приведено, наведено) цікаві факти.
6.Визначте, яким документом за призначенням є накладна:
а) організаційним;
б) розпорядчим;
в) обліково - фінансовим;
г) довідково - інформаційним.
7. Спосіб передачі різних за змістом документів за допомогою телекомунікативного зв’язку та принтера:
а) телефонограма;
б) радіограма;
в) факс;
г) телепрограма.
8.Після однорідних членів речення перед узагальнюючим словом ставиться:
а) тире;
б) кома;
в) двокрапка;
г) лапки.
9.Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу:
а) пояснювальна записка;
б) звіт;
в) оголошення;
г) резюме.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 формуляр А матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу; 2
Формуляр -зразок Б сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку; 3 документ В зуніфікована форма (службового) документа з надрукованою постійною інформацією і місцем, відведеним для змінної інформації; 4 реквізит Г модель побудови формуляра службового документа, що встановлює сферу його застосування, формат, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та реквізити; 5 Ґ окремий елемент документа. 2.
Стиль Характерні для цього стилю речення 1 2 3 4 5 1 публіцистичний А Лексикографія – розділ мовознавства, який визначає теоретичні принципи укладання словників (З довідника). 2
науковий Б Десь зовсім близько від них невгамовно виводив свою пісню соловейко (Б.Комар). 3 художній В В інформаційному суспільстві знання стають безпосередньо продуктивною силою (В.Кремень). 4 офіційно-діловий Г Прошу призначити мене на посаду слюсаря-електомонтажника заводу «Кварц» (Із заяви)
5 Ґ 5 епістолярний Ґ Щире стискання. Ваша Леся К... Паси-паси-паси-па...(З листа). 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис складних іменників
А Б В
1. купівля продаж купівля-продаж купівляпродаж
2. Нью-Йорк Нью Йорк НьюЙорк
3. землероб земле роб земле-роб
4. норд-ост нордост норд ост
5. держбанк держ-банк держ банк
6. пів Києва пів-Києва півКиєва
7. віцепрезидент віце президент віце-президент
8. блок система блок-система блоксистема
9. людинодень людино день людино-день
10. сім-десятиріччя сімдесятиріччя сім десятиріччя
Розташуйте реквізити у послідовності, характерній для заяви (замість крапок напишіть номер реквізиту)
Вказівка на додатки
Текст.
Адресант.
Адресат.
Підпис.
Дата.
5. Продовжіть речення:
звіт – це................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
за способом відтворення тексту звіти бувають...............................................................
…………………………………………………………………………………………………
вони оформляються на.......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
звіт має такі реквізити.........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Рівень 3.

Творче завдання:
Прокоментуйте письмово,як ви розумієте слова: «Умій глядіть на землю з висоти, не смій на неї звисока дивиться»
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
15
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Офіційні доручення можуть бути:
а)разовими, загальними й постійними;
б)разовими, спеціальними й загальними;
в) спеціальними, загальними й тимчасовими
2. Вкажіть варіант, у якому правильно написано складні прикметники.
а) електросиловий, суспільно-корисний, сільськогосподарський, електронно-обчислювальний, механо-металургійний;
б) північно-західний, одноразовий, вище зазначений, загальнодержавний, електротехнологічний;
в) агропромисловий, внутрішньогосподарський, матеріально-технічний, матеріально-відповідальний, середньодобовий.
3.Вища форма загальнонародної мови — це:
а) територіальні діалекти;
б) наріччя;
в) сучасна українська літературна мова.
4. Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності - це:
а) індивідуальні документи;
б) особисті документи;
в) службові документи;
г) власні документи.
5. Заспокоїти, втішити людину можна за допомогою такої словесної формули:
а)ти(Ви) не зовсім добре вчинив(ли);
б)це все дрібниці! Не варто про це думати;
в) ви маєте рацію!
г) анонс.
6. Документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником:
а) договір;
б) трудова книжка;
в) трудова угода;
г) розпорядження.
7. Документ, у якому фіксуються хід і результати нарад, засідань:
а) звіт;
б) постанова;
в) протокол;
г) наказ.
8. Письмова угода двох і більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин:
а) угода;
б) контракт;
в) конспект;
г) договір.
9. Документ, у якому дається оцінка ділових та моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації:
а) автобіографія;
б) характеристика ;
в) резюме ;
г) рецензія .
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 1 Трудовий договір А Письмове підтвердження дії, що мала місце, передання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей. 2
розписка Б це документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.
3 акт В Угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим органом. 2.
Термін Тлумачення 1 2 3 1 Накладна А обліково-фінансовий документ, що видається установам (організаціям, підприємствам) на підтвердження одержання певних матеріальних цінностей і грошей.
2
квитанція Б документ про прийняття, відправлення чи видання матеріальних цінностей. 3 відомість В документ, який найчастіше використовується в бухгалтерській справі, у системі банку та ін..
3. Розташуйте елементи тексту автобіографії у необхідній послідовності (замість крапок напишіть номер реквізиту)
Короткі відомості про стан сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце роботи, посада.
Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження.
Відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися).
Відомості про громадську роботу.
Відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічному порядку назвати місця роботи й посади).
4. Заповніть таблицю, визначивши класифікаційні ознаки документів.
За найменуванням За походженням За призначенням За формою За строком виконання
Заява Наказ щодо
особового
складу 5. Продовжіть речення:
витяг з протоколу – це документ, який…
у витягу вказують…
цей документ складають чи надсилають на вимогу…
підписують витяг з протоколу…
витяг містить такі реквізити…
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть твір-роздум, пригадавши приказку : «Поговори, щоб я тебе побачив»,- про мовлення сучасного правника,
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
16
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Контракт — це:
а)письмова угода двох або більше сторін, спрямованана встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин;
б)форма трудового договору, в якому термін його дії,права й обов'язки та відповідальність сторін встановлюються угодою сторін.
в) договір, що закріплює взаємні права та обов'язкивсіх учасників створення асоціації.
2. Службовий лист, що додається до основного документа (накладної, рахунка – фактури, каталогу, проспекту, прейскуранта, креслень, буклетів, зразків нових товарів) та інформаційно супроводжує його, називають:
а) гарантійний лист;
б) лист – підтвердження;
в) супровідний лист.
3. Відредагуйте подані речення. Вкажіть варіант, який не потребує редагування.
а) нарада по проблемам охорони оточуючого середовища відбулася минулої неділі;
б) ми провели ряд важливих міроприємств;
в) треба докласти великих зусиль, щоб змінити ситуацію на краще.
4. Виберіть правильний варіант слововживання:
а) машиніст розфасувально-пакувальних машин;
б) водій розфасувально-пакувальних машин;
в) машиніст розфасувально-упаковочних машин.
5. Вкажіть варіант, у якому правильно утворено ступені порівняння прикметників:
а) найширший, найбільш широкий, найбільш ширший, дуже широкий;
б) доцільніший, самий доцільний, найдоцільніший, найбільш доцільний;
в) найзручніший, найменш зручний, значно зручніший, набагато зручний;
г) найбільш зручний, найзручніший, набагато зручніший, більш зручний;
д) найдосконаліший, самий досконаліший, найбільш досконалий, найменш досконалий.
6. Резюме – це:
а) опис свого життя ;
б) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу ;
в) документ, у якому особа власноруч повідомляє про основні події свого життя ;
г) документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні успіхи й досягнення особистості, яка його складає .
7. До якого виду документів за призначенням належить статут?
а) до організаційних;
б) до інформаційних;
в) до розпорядчих;
г) до обліково-фінансових.
8. Виберіть правильний початок автобіографії:
а) я, Боженко Ірина Василівна, народилась 12 вересня в 1993 році міста Києва;
б) я, Боженко Ірина Василівна, народилася 12 вересня 1993 року в м. Києві;
в) я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня в 1993 році в м. Києві;
г) я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня 1993 року в м. Київ.
9. Коротка довідка про освітні та професійні дані автора – це:
а) автобіографія;
б) резюме;
в) характеристика;
г) заява.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Російський зворот Український відповідник 1 2 3 4 1 Гвоздь
программы А річ у тім 2
в течении недели Б Доповідна записка 3 докладная записка В протягом
тижня 4 дело в том Г окраса програми 5 Ґ діло тому 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 критерій А угода 2
кримінальний Б згода 3 конвенція В карний 4 консенсус Г мірило
5 Ґ 5 Ґ протистояння 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку
А Б
1. Львова Львову
2. лікарю лікаря
3. колектива колективу
4. мира миру
5. року рока
6. Криму Крима
7. Дніпра Дніпру
8. прогресу прогреса
9. вівторку вівторка
10. процеса процесу
4. Заповніть таблицю, визначивши класифікаційні ознаки документів.
За найменуванням За походженням За місцем виникнення За стадіями створення За носієм
інформації
Автобіографія Резюме Характеристика 5. Продовжіть речення:
заява – це документ, який містить....................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
вона пишеться.....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
цей документ містить такі реквізити..............................................................................
………………………………………………………………………………………………..
текст заяви має таку структуру:………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Рівень 3.

Творче завдання:
Уявіть, що ви можете звернутися до людей, які житимуть на Землі через сотні років. Використовуючи засоби публіцистичного стилю, напишіть „Послання нащадкам” (до 200 слів).
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
17
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Документ, що письмово підтверджує передавання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей, – це:
доручення;
наказ;
розписка;
пояснювальна записка.
2. Виберіть правильне формулювання наказу.
прийняти Пилипчук Віктора Петровича старшим лаборантом;
зачислити на посаду Пилипчука Віктора Петровича старшим лаборантом;
зарахувати Пилипчука Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта;
взяти Пилипчук Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта.
3. Обов’язковими реквізитами будь-якого документа є:
дата, печатка;
підпис, печатка;
дата і підпис;
дата, підпис, печатка.
4. Який із ділових паперів містить інформацію в такій послідовності: адресат, адресант, назва документа, текст, додаток (якщо потрібно), підпис, дата?
резюме;
заява;
автобіографія;
доручення.
5. Який із ділових паперів містить інформацію в такій послідовності: назва документа, домашня адреса, прізвище, мета, досвід, освіта, особисті дані, підпис, дата?
резюме;
заява;
автобіографія;
доручення.
6. Котре з поданих речень не потребує редагування?
через два дня ми получили підтвердження, що поступили в університет;
через два дні ми отримали підтвердження, що вступили до університету;
через два дня ми отримали підтвердження, що поступили в університет;
через два дні ми получили підтвердження, що вступили до університету.
7. Котрий з поданих текстів оголошення написано правильно?
запрошуємо на роботу бухгалтера зі стажем роботи не менше ніж три роки;
запрошуються на роботу бухгалтера зі стажем роботи не менше трьох років;
запрошуються на роботу бухгалтери зі стажом роботи не менше трьох років;
запрошують на роботу бугалтера зі стажом роботи не менше трьох років.
8. У котрому рядку є слово, якого не використовують у документах?
провести нараду, підписати акт;
засвідчити підписом, нові філії;
на прохання колективу, вимогливий шеф;
взяти участь, відхилити пропозицію.
9. У котрому рядку порушено правила вживання слів та словосполучень у документах?
брати участь, академічна відпустка;
відповідно до правил, виконувати план;
пояснююча записка, приймати міри;
підписати договір, відділ постачання.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Російський зворот Український відповідник 1 2 3 4 1 действующее
законодательство А спадати 2
лицевой счет Б чинне законодавство 3 идти на убыль В особовий рахунок 4 на худой конец Г в найгіршому разі 5 Ґ справжнє законодавство 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 масштаб А письменство 2
література Б людиноненависник 3 мізантроп В мірило 4 нюанс Г відтінок
5 Ґ 5 Ґ жанр 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис складних прикметників
А Б В
1. народногосподарський народно-господарський народно господарський
2. військовоморський військово-морський військово морський
3. жовто-гарячий жовтогарячий жовто гарячий
4. південно східний південно-східний південносхідний
5. ново грецький новогрецький ново-грецький
6. чорноземний чорно-земний чорно земний
7. навчальновиховний навчально виховний навчально-виховний
8. військово-полонений військово полонений військовополонений
9. суспільнокорисний суспільно корисний суспільно-корисний
10. давній прадавній давнійпрадавній давній-прадавній
4. Розташуйте реквізити автобіографії у послідовності, типовій для цього документа (напишіть номер реквізиту замість крапок)
Дата.
Текст.
Назва виду документа.
Підпис.
5. Продовжіть речення:
запрошення –це документ, який..............................................................................
…………………………………………………………………………………………….
за змістом і формуляром запрошення подібне до...................................................
……………………………………………………………………………………………
цей документ містить такі реквізити.......................................................................
……………………………………………………………………………………………
у тексті запрошення вказуються................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
Рівень 3.

Творче завдання:
Використовуючи засоби публіцистичного стилю, напишіть замітку до студентської газети на тему: „Критика – це щось на зразок ліків: любити важко, але вживати обов’язково” (С. Михалков). Обсяг тексту – до 200 слів.
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
18
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Довідка – це документ, …
а) правовий акт, що видається на виконання діючих рішень вищестоящих органів.
б) що дає оцінку ділових і моральних якостей працівника.
в) що засвідчує діяльність окремих службових осіб.
2. Укажіть рядок і слово, де допущено помилку:
а) вибачте мене, прошу вибачення, перепрошую, пробачте;
б) на Ваш розсуд, по закону, до пари, принаймні;
в) під головуванням, у службових справах, після закінчення терміну; за даними, що є.
3. Назвіть стиль, який увібрав усе багатство національної мови, у якому настрої і почуття людини відтворюють за допомогою метафоричних образів, вживають слова в переносному значенні.
а) художній стиль;
б) публіцистичний стиль;
в) офіційно-діловий стиль;
г) розмовний стиль.
4. Усна форма, невимушеність спілкування, використання позамовних чинників, емоційність характерні для …
а) фіційно-ділового стилю;
б) розмовного стилю;
в) наукового стилю;
г) художнього стилю.
5 . Знайдіть рядок, у якому правильно вжито закінчення іменників Р.в. чол. роду.
а) брокера, векселя, дебітора, депозиту;
б) дилеру, рейсу, бартера, експорта;
в) іміджу, кодекса, інвестору, імпорта.
6. Яка кількість частин відмінюється у складних числівниках на визначення сотень?
а) одна
б) дві
7. У якому рядку і слові допущено помилку?
а) ужити заходів, брати участь, порядок дня;
б) такі члени групи, пропозиції, погодити;
в) не можна визнати задовільним, незабаром, не з’являються на заняття.
8. Які мовні норми порушено в поданих словосполученнях: важливе міроприємство; получити нагороду?
а) морфологічні;
б) синтаксичні;
в) орфоепічні;
г) лексичні.
9. У котрому рядку подано речення з офіційно-ділового стилю?
а) до заяви додаю такі документи;
б) через народження дитини мушу взяти академіку;
в) у старших класах я чудово вчився;
г) книжку на кафедрі можна взяти під заліковку.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Російськомовний зворот Український відповідник 1 2 3 4 1 железная дорога А залізниця 2
для вида Б добровільна засада 3 добровольная основа В радикальні заходи 4 жесткие меры Г про людське око 5 Ґ для виду 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 група А правопослушний 2
конкурент Б спогади 3 лояльний В гурт 4 мемуари Г суперник
5 Ґ 5 Ґ банда 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Зв'язок числівників з іменниками
А Б
1. один день один дні
2. одна друга площі одна друга площів
3. півтора аркуша півтора аркуші
4. чотири столи чотири столів
5. сотня козаків сотня козак
6. декілька години декілька годин
7. тисяча двісті сторінок тисяча двісті сторінки
8. двоє парубків двоє парубки
9. півтораста центнерів півтораста центнери
10. чотири безтурботних дні чотири безтурботних днів
4. Визначте реквізити, позначені цифрами, у формулярі-зразку складної заяви.
1.
2.
3. 4. 5. 6. 7.
5. Продовжіть речення:
протокол – це документ, в якому………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
його веде………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
цей документ підписують……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
текст протоколу складається з………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Рівень 3.

Творче завдання:
Прокоментуйте письмово таке питання громадянина України: «Я маю мову, чи язик?»
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
19
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Укажіть, для якого стилю характерне вживання таких слів і словосполучень: прес-реліз, термін постачання, трудовий стаж, відомості про кадри, вести облік, у відповідь на ваш запит.
а) розмовного;
б) публіцистичного;
в) наукового;
г) офіційно-ділового.
2. У котрому рядку вжито слово в прямому значенні?
а) довести до абсурду;
б) довести додому;
в) довести до рівня;
г) довести до відома.
3. Укажіть рядок, у якому всі слова записано правильно.
а) зіставляти, повістка дня, зарплата, слідуючий;
б) співставляти, прийомна, передплата, вантаж;
в) промовець, мито, їдальня, порядок денний.
4 . Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до статті:
а) 5 Конституції України;
б) 10 Конституції України;
в) 9 Конституції України.
5. Літературна мова характеризується такими ознаками:
а) унормованістю, наддіалектністю, точністю, логічністю;
б) наддіалектністю, унормованістю, уніфікованістю, стилістичною диференціацією;
в) стилістичною диференціацією, унормованістю, документальністю, тематичною обмеженістю.
6. Мовленнєва професійна компетенція – це:
а) система знань, умінь і навичок, потрібних для ефективного спілкування;
б) система умінь і навичок використання знань норм і правил літературної мови під час фахового спілкування;
в) сума систематизованих знань норм літературної мови.
7. Зачинателем нової української мови був:
а) Т. Г. Шевченко;
б) І.П. Котляревський;
в) Панас Мирний.
8. Які мовні норми порушено в поданих словосполученнях: лишати студента стипендії; заказати квиток на поїзд?
а) морфологічні;
б) лексичні;
в) орфоепічні;
г) синтаксичні.
9. Укажіть рядок і слово, де допущено помилку.
а) вибачте мене, прошу вибачення, перепрошую, пробачте;
б) на Ваш розсуд, по закону, до пари, принаймні;
в) під головуванням, у службових справах, після закінчення терміну; за даними, що є.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Російськомовний зворот Український відповідник 1 2 3 4 1 во что бы то не стало А на чолі 2
выплата ссуды Б напередодні перемовин 3 во главе В сплата позики 4 В предверии переговоров Г за будь-яку ціну 5 Ґ на голові 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 інтервал А тотожний 2
дегенерувати Б настанова 3 директива В вироджуватисч 4 ідентичний Г проміжок
5 Ґ 5 Ґ вказівка 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Зв'язок числівників з іменниками
А Б
1. один день один дні
2. одна друга площі одна друга площів
3. півтора аркуша півтора аркуші
4. чотири столи чотири столів
5. сотня козаків сотня козак
6. декілька години декілька годин
7. тисяча двісті сторінок тисяча двісті сторінки
8. двоє парубків двоє парубки
9. півтораста центнерів півтораста центнери
10. чотири безтурботних дні чотири безтурботних днів
4. Розташуйте реквізити наказу щодо особового складу в послідовності, типовій для цього документа ( замість крапок напишіть номер реквізиту)
Розпорядча частина тексту.
Дата.
Підпис керівника установи.
Заголовок.
Констатуюча частина документа.
Місце видання документа.
Назва організації, підприємства, установи.
Назва виду документа.
Номер
5. Продовжіть речення:
звіт – це.............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
за способом відтворення тексту звіти бувають..........................................................
……………………………………………………………………………………………….
вони оформляються на...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
звіт має такі реквізити.....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть твір-опис на тему: Музика мого життя. Опишіть ті моральні цінності, які є для вас найголовнішими в житті
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
20
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Сукупність правил передачі звукової мови на письмі – це:
а) орфоепічні норми;
б) орфографічні норми;
в) морфологічні норми.
2. У котрому рядку є слова, не характерні для офіційно-ділового стилю?
а) порядок денний, відповідно до інструкції;
б) замилювати очі, директриса підприємства;
в) завідувач лабораторії, на прохання дирекції;
г) за власним бажанням, заступник начальника відділу.
3. Основоположником сучасної української літературної мови вважають:
а) І. П. Котляревського;
б) Т. Г. Шевченка;
в) Лесю Українку.
3. Знайдіть рядок і слово, у якому допущено помилку.
а) Києва, Дмитра Дорошенка, дизеля, хліба;
б) хору, барвінку, бузку, щавлю;
в) вівсу, колективу, капіталу, гаю.
4. Головна ознака літературної мови:
а) варіативність;
б) черговість;
в) унормованість.
5. Котре речення належить до наукового стилю?
а) підручник з геодезії, який ми уклали, дуже коротенький, схематичний;
б) комп’ютер – електронний пристрій для виконання складних обчислень і перетворення даних, керований спеціальними програмами; складається з процесорів, внутрішньої та зовнішньої пам’яті;
в) дослідники називають наших предків екоцентричними, тобто такими, що жили у злагоді з природою, берегли землю, водойми та джерела, змалечку наставляючи дітей: не плюй у криницю, бо доведеться води напиться;
г) орендар має право вимагати перерахунок плати за оренду за умови невиконання орендодавцем обов’язків, передбачених у п. 2 (з договору).
6. У Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 1996 p., записано:
а) державною мовою в Україні є українська мова;
б) державною мовою в Україні є російська мова;
в) державною мовою в Україні є українська й російська мови.
7. Печатка ставиться перед особистим підписом таким чином, щоб відбиток її захоплював …
а) частину слів назви посади;
б) підпис особи, що засвідчила документ;
в) дату документа.
8. Українська мова належить до:
а) західнослов'янської групи;
б) південнослов'янської групи;
в) східнослов'янської групи.
9. Утвердження української мови як державної неможливе без:
а) функціонування її в судочинстві;
б) створення такої мовної ситуації, за якої українська мова мала б усі можливості безперешкодного вживання;
в) територіальних діалектів.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 1 Літературна мова А сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.
2
Норма літературної мови Б унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей і характеризується унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, високою граматичною організацією, розвиненою системою стилів.
3 Мовний стиль В сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації. 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 авангардний А звертатися 2
індекс Б збірка 3 апелювати В передовий 4 колекція Г покажчик 5 Ґ 5 Ґ гарний 3. Тести з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис прислівників
А Б В
1. потихеньку по-тихеньку по тихеньку
2. всього на всього всього-на-всього всьогонавсього
3. кінець кінцем кінець-кінцем кінецькінцем
4. ледве ледве ледвеледве ледве-ледве
5. по можливості по-можливості поможливості
6. по перше по-перше поперше
7. в останнє востаннє в-останнє
8. до діла доділа до-діла
9. по-латині по латині полатині
10. що дня щодня що-дня
4. Правопис складних слів
А Б
1. зловорожий зло-ворожий
2. всюди-хід всюдихід
3. перекотиполе перекоти-поле
4. машинобудівний машино-будівний
5. вічно-зелений вічнозелений
6. новобудова ново-будова
7. Свят-вечір Святвечір
8. зелен-сад зелен сад
5. Продовжіть речення
характеристика - це документ, в якому...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………
цей документ видає..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
характеристику пишуть або друкують..........................................................................
………………………………………………………………………………………………..
текст документа викладається від..................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
Рівень 3.

Творче завдання:
Прокоментуйте прислів’я: «Закон не паркан, через нього не перелізеш»
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
21
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Котре речення із заяви відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?
а) прошу Вас дозволити мені пропустити третю пару з української мови в зв’язку з хворобою;
б) прошу надати мені академку на рік із-за погіршення стану здоров’я;
в) прошу дозволити мені скласти сесію достроково у зв’язку з виїздом за кордон;
г) прошу зачислити мене на перший курс навчання НУЛП.
2. У котрому рядку є слово, якого не використовують в офіційно-діловому стилі?
а) діяти за наказом, директор скликав нараду;
б) акт підписали члени комісії, відповідно до закону;
в) згідно з інструкцією, члени колективу почимчикували на нараду;
г) завідувач лабораторії, на прохання дирекції.
3. Текст – це:
а) писемний, друкований або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об'єднаних смисловим і формально граматичним зв'язками, спільною тематикою;
б) основна синтаксична одиниця, що позначає ситуацію, вказує на ній ношення повідомлюваного до дійсності;
в) мінімальна синтаксична одиниця, що виконує у реченні формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні функції.
4. Висловити власний погляд можна, скориставшись такими фразами:
а) я рахую; як на мене; наскільки я розумію;
б) на моє переконання; мушу зауважити; я глибоко переконаний, що ...;
в) Ви справді так вважаєте; мені хотілося б вірити, однак; мені здається, що
5. Ви прийшли на заняття, в коридорі зустріли професора і привіталися:
а) Добрий день пане професоре!;
б) Доброго дня пане Іване Петровичу!;
в) Здрастя Іване Петровичу!;
6. Котре речення відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?
а) відповідно до плану роботу буде завершено наступного тижня;
б) на рахунок цього я маю свою власну думку;
в) по наказу ректора його відчислили з університету;
г) моя мама на даний час тимчасово не працююча.
7. У котрому реченні є лексико-стилістичні помилки?
а) до уваги приймається будь-яка інформація на рахунок путівок;
б) молодий викладач вимогливо ставиться до студентів;
в) на мою адресу надійшов грошовий переказ і чотири листи;
г) Т. Шевченко посідає чільне місце в українській літературі.
8. У котрому реченні немає лексико-стилістичних помилок?
а) політики досі не сформували єдиного виборчого блоку;
б) студент зробив вірний переклад з іспанської мови;
в) я заказала перстень у ювелірній майстерні;
г) визначну роль в науці посідає І. Пулюй.
9. Котре з поданих речень потребує редагування?
а) досвідчений спортсмен посів перше місце у змаганнях із плавання;
б) освідчена людина є цікавим співрозмовником;
в) потрібно негайно дати свідчення;
г) Петро Іванович вчора отримав пенсійне посвідчення.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Фразеологізм Тлумачення 1 2 3 4 1 Золоте правило А Те, що обов’язково хтось виконує 2
Закон не писаний Б Звернутися до когось із клопотанням про кого-небудь 3 Залізне правило В Випробуваний спосіб здійснення чого-небудь 4 Замовити слово Г Хто-небудь не рахується з існуючими нормами, правилами поведінки 5 Ґ 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 абсолютний А справжній 2
автентичний Б обговорення 3 дебати В образ 4 імідж Г цілковитий 5 Ґ 5 Ґ незалежний 3. Тест з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис службових частин мови
А Б В
1. по між по-між поміж
2. також тако ж тако-ж
3. хібащо хіба що хіба-що
4. тоб то тобто тобто
5. Із за ізза із-за
6. в наслідок внаслідок внаслідок
7. у-зв'язку узв'язку у зв'язку
8. що-то щото що то
9. начеб-то начебто начеб то
10. написав таки написав-таки написавтаки
4. Правопис власних назв
А Б
1. Акт проголошення незалежності України Верховна рада України
2. Державний герб України Верховний Суд України
3. Вищий адміністративний Суд України Генеральна прокуратура України
4. Генеральний Прокурор України Голова апеляційного суду України
5. Голова Вищого адміністративного суду України Голова Фонду дежавного майна країни
6. Вищий господарський суд України Апарат прем’єр-міністра України
7. Герб війська Запорізького Герб війська запорізького
8. Голова Конституційного Суду України Голова конституційного Суду України
5. Продовжіть речення:
лист – це документ, за допомогою якого.......................................................................
………………………………………………………………………………………………..
усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що..., й такі, що...
………………………………………………………………………………………………..
потребують відповіді: листи-.........................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
не потребують відповіді: листи-...................................................................................
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть твір –роздум на тему: «Кайдани залишаються кайданами, навіть якщо вони позолочені» (єврейське прислів’я)
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
22
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1.Техніка спілкування?
а) сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії;
б) сукупність мовних засобів, зумовлених змістом, метою висловлювання;
в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.
2. Котре речення з пояснювальної записки відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?
а) я не відвідав останню пару в п’ятницю в зв’язку з тим, що мені терміново треба було бути вдома, і тому я пішов на поїзд раніше, не відвідавши лекції по історії;
б) я не був на парах по тій причині, що був хворий і лежав на стаціонарі;
в) я не був на заняттях з 10 до 15 жовтня 2009 року через хворобу;
г) я не прийшов на пару у зв’язку з тим, що я був хворий і сидів вдома.
3. У котрому рядку всі словосполучення правильні?
а) взяти участь, згідно до постанови;
б) приймати участь, відповідно до постанови;
в) приймати участь, за постановою;
г) брати участь, згідно з постановою.
4. У котрому рядку всі словосполучення неправильні?
а) вищий учбовий заклад, більша половина працівників;
б) значною мірою, за сімейними обставинами;
в) відповідно до наказу, із-за невчасної виплати заробітної плати;
г) об’єм виконаних робіт, науковий ступінь.
5. У котрому рядку всі словосполучення вжито без мовностилістичних помилок?
а) укладати угоду, за власним бажанням, вірна відповідь, невідкладні задачі;
б) бути напоготові, колишній учень, взяли участь, дочекалися трамвая;
в) їхати машиною, конкретизувати завдання, вищий ступінь, відноситися з повагою;
г) згідно наказу, по розкладу, освітчений спеціаліст, здати іспит.
6 . У котрому рядку порушено лексико-стилістичні норми?
а) у січні місяці, вільна вакансія;
б) офіційний документ, зважаючи на викладене вище;
в) вжити заходів, у разі потреби;
г) комісія з питань, схвалити проект.
7. Під час підготовки наради голова повинен:
а) проконтролювати виконання поставлених завдань, подбати про запрошення, визначити тему й дату проведення наради, враховуючи її актуальність;
б) визначити коло обговорюваних питань, визначити регламент, враховуючи можливість виникнення дискусії, визначити коло учасників, продумані механізм проведення дискусії;
в) підготувати вступ, надіслати запрошення, вказавши тему наради, ден і., час і місце проведення, створити доброзичливу атмосферу для спілкування і прийняття рішень.
8. Найкраща цінність оратора полягає в тому, щоб…
а) не тільки сказати те, що потрібно, але й не казати того, чого не треба;
б) не тільки сказати те, що потрібно, але й сказати те, чого не треба;
в) говорити багато.
9. Зустрічні методи дебатування використовують на етапі:
а) формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми;
б) обмін аргументами й запитаннями із залу;
в) останнє слово промовців.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Фразеологізм Тлумачення 1 2 3 4 1 Сухий закон А Одружуватися, вінчатися з ким-небудь 2
Закон не писаний Б Хто-небудь не рахується з існуючими нормами, правилами поведінки 3 Поставити поза законом В Заборона вживати алкогольні напої 4 Уступити в закон Г Позбавити когось прав громадянства 5 Ґ 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 нейтралітет А віче 2
лозунг Б невтручання 3 превалювати В переважати 4 мітинг Г гасло 5 Ґ 5 Ґ символ 3. Тести з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Ступені порівняння прикметників
А Б
1. найширший найбільш ширший
2. Найбільш широченький найбільш широкий
3. Дуже широкий доцільніший
4. Самий доцільний найбільш доцільніший
5. найзручніший набагато зручніший
6. Найменш зручніший значно зручніший
7. гарний дуже гарнюський
8. Найбільш кращий кращий
4. Правопис власних назв
А Б
1. День державного прапора України День Державного прапора України
2. День Державного Прапора України День Конституції України
3. День конституції України Державна податкова служба України
4. Державна податкова Служба України Державна Податкова Служба України
5. Державний комітет архівів України Державний Комітет Архівів України
6. Державний бюджет України Державний Бюджет України
7. Державна премія України Державна Премія України
8. День працівників цивільного захисту День працівників Цивільного Захисту
9. День працівників Цивільного захисту День юриста
10. День адвокатури День Адвокатури
5. Продовжіть речення:
повідомлення – це ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
повідомлення підписує…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
повідомлення відрізняється від оголошення…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
у повідомленні повинні бути такі реквізити………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Рівень 3.

Творче завдання:
Прокоментуйте скандинавський афоризм: «Закон без кари як дзвін без язика»
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
23
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Позначення, зроблене службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність та надає йому юридичної сили – це:
а) резолюція;
б) віза;
в) гриф затвердження.
2. На бланках дату підписання документа ставлять:
а) під текстом зліва;
б) у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком;
в) у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці.
3. Виберіть правильний варіант написання дати.
а) 12.07.09; 12.07.2009 року; 12 липня 2009 року;
б) 2.01.2009; 2 січня 2009 року; 12.5.2009;
в) 25.08.2009.; 25 січня 2009 року; 2009.02.21.
6. Котре з поданих слів є синонімом до слова асиміляція?
а) уподібнення;
б) розбіжність;
в) суперечність;
г) схильність.
7. Котре з поданих слів є синонімом до слова стимул?
а) мета;
б) заохочення;
в) побажання;
г) прагнення.
8. У котрому рядку подано всі антонімічні пари?
а) реальний – ірреальний, логічний – алогічний;
б) абстрактний – конкретний, абсолютний – безвідносний;
в) новація – інновація, значний – незначний;
г) багатозначний – однозначний, руйнувати – ліквідувати.
9. Виберіть правильний варіант оформлення грифа затвердження.
А ЗАТВЕРДЖУЮ Б «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор школи Протоколом загальних зборів колективу
підпис Г.В. Хижняк 12.12.2001. № 7.
23.09.2004.
В ЗАТВЕРДЖУЮ Г ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Педагогічного Наказ Міністра освіти і науки України
коледжу 18.01.2006. №75.
підпис Шеремет І. Д. 12.7.2003 р.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Російськомовний зворот Український відповідник 1 2 3 4 1 быть на хорошем счету А не мати права 2
в остальной части Б бувалий 3 быть не в праве В у решті 4 видавший виды Г мати добру репутацію 5 Ґ бути на доброму рахунку 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 публічний А доцільно 2
ситуація Б безперервний 3 раціонально В становище 4 перманентний Г привселюдний 5 Ґ 5 Ґ відомий 3. Тести з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови
А Б
1. незавтра не завтра
2. нікраплини ні краплини
3. не бачити небачити
4. недобачити не добачити
5. ніякий ні який
6. непідписаний документ не підписаний документ
7. неп'ять не п'ять
8. нікчема ні кчема
9. негода не года
10. робота не виконана робота невиконана
4. Правопис сладних іменників, прикметників
А Б
1. гостродефіцитний військово-зобов’язаний
2. електронно-обчислювальний судово-медичний
3. вогняно-червоний бджолознавство
4. мільйонноголосий ветеринарно-зоотехнічний
5. лінгвостилістичний багато-тиражка
6. фото-монтаж, напів-фабрикат
7. східно-український науковотехнічний
8. приватновласницький теоретикопізнавальний
5. Продовжіть речення:
протокол – це документ, в якому…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
його веде…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
цей документ підписують………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
текст протоколу складається з…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Рівень 3.

Творче завдання:
Аргументуйте такий вислів:
«Законодавча влада –серце держави, влада виконавча – її мозок» (Ж. Ж. Руссо)
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
24
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення.
а) зводити кінці з кінцями, пекти раків;
б) нитка Аріадни, дати по шапці;
в) закласти фундамент, звести до спільного знаменника;
г) зворотний бік медалі, опанувати себе.
2. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?
а) за відсутності Сабана Ігора Геннадієвича;
б) подаровано Токарчукові Михайлові Васильовичові;
в) нагородити Долинюк Ореста Миколайовича;
г) прийняти Котиса Ростислава Володимировича.
3. У котрому рядку є помилка у відмінюванні імені та по батькові?
а) Р. в. Ганни Олексіївни, Сергія Кіндратовича;
б) Д .в. Ганні Олексіївні, Сергієві Кіндратовичу;
в) З. в. Ганну Олексіївну, Сергія Кіндратовича;
г) М. в. (при) Ганні Олексіївній, Сергію Кіндратовичу.
4. У котрому рядку всі імена по батькові утворено правильно?
а) Віталієвич, Антонович, Мифодієвич;
б) Хомич, Хомович, Яківна;
в)Кузьмівна, Юрівна, Іллівна;
г) Андрієвич, Сергієвна, Романович.
5. У котрому рядку обидва усталені звороти відповідають нормам української мови?
а) брати участь, опануй себе;
б) потерпіти провал, в кінці кінців;
в) не в обіду сказано, перемивати кістки;
г) знову за рибу гроші, кидається в очі.
6. Котре з іншомовних слів має значення “привласнення авторства на чужий твір”?
а) дискримінація;
в) фікція;
в) плагіат;
г) спекуляція.
7. У котрому рядку подано словосполучення без тавтології?
а) перший дебют;
б) заборонене вето;
в) таке саме аналогічне рішення;
г) моя біографія.
8. У котрому рядку є застаріла лексика (архаїзми, історизми)?
а) газета, дорога, паритет;
б) подорож, синоптик, електорат;
в) заборона, схема, принтер;
г) дилер, бунчук, грамота.
9. Власне українським є термін:
а) відсоток;
б) бюджет;
в) банкір;
г) процент.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 1 Орфоепічні
норми А результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою;
2 документ Б певна модель побудови однотипних документів 3 формуляр-зразок В норми, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів;
2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 пріоритетний А звіт 2
санкціонувати Б неподільний 3 унітарний В першорядний 4 рапорт Г затверджувати
5 Ґ 5 Ґ подільний 3. Тести з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис слів з апострофом
А Б
1. бязь муляж
2. Пємонт мишяк
3. Валерян двохярусний
4. адютант компютер
5. варяг бюджет
6. духмяний різдвяний
7. інєкція кавярня
8. курйозний память
4. Правопис складних слів
А Б
1. спортивнооздоровчий жовто-гарячий
2. високо-доступний 127- кілометровий
3. висококваліфікований суспільнонеобхідний
4. військово-юридичний високоавторитетний
5. плодово-овочевий русо-волосий,
6. суспільнопсихологічний адміністративно-управлінський
7. мовностилістичний емоційно-забарвлений
8. морально-правовий політично-зрілий.
5. Продовжіть речення:
відгук – це документ, який.................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
рецензія – це.......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
відмінність між цими документами у тому, що.............................................................
………………………………………………………………………………………………….
реквізити документів такі.................................................................................................
...................................................................................................................................................
Рівень 3.

Творче завдання:
Ціцерон сказав: «Найбільше заохочення злочину - беззаконність». Як вважаєте Ви, чому процвітає злочинність?
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
25
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1 . Протокол – це …
а) документ, у якому міститься необхідна документація.
б) один із найпоширеніших видів, є усіченою формою і відображає конкретне питання.
в) один із найпоширеніших документів колегіальних органів.
2. Назвіть рядок, у якому правильно наведено рік закону «Про мови», що проголосив українську мову державною.
а) 1989;
б) 1990;
в) 1991.
3. В якому році було прийнято новий законопроект « Про засади державної мовної політики»
а) 2010;
б) 2011;
в) 2012.
4. Укажіть рядок, у якому твердження неправильне.
а) офіційно-діловий стиль (ОДС) – функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському та економічному житті;
б) документ – зафіксована на матеріальному носієві інформація із реквізитами про факти, події, явища об’єктивної дійсності або розумової діяльності людини;
в) стиль – це документування, що охоплює сукупність форм, прийомів, способів і методів їх укладання.
5. Довідка – це:
а) обліково-фінансовий документ, який підтверджує події, факти, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;
письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певна подія, факт, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень;
б) документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств.
6. Заголовок до тексту службового листа оформлюють:
а) посередині рядка з великої літери;
б)від межі лівого берега без відступу з великої літери;
7. У котрому рядку подано стійкі словосполуки, притаманні для офіційно-ділового стилю?
а) узяти участь, піти на побачення, пристосуватися до обставин;
б) зробити висновки, подати заяву, відповідно до наказу;
в) узяти відпустку, засмагати на морі, скористатися допомогою;
г) згідно з графіком, взятися за розум, прийти вчасно.
8. Який із фразеологічних зворотів походить із виробничо-професійних висловів?
а) сади Семіраміди;
б) сізіфова праця;
в) а судді хто?
г) сходити зі сцени;
9. Правильно оформлено заголовок до звіту в рядку:
а) про результати заліково-екзаменаційної сесії за 2008 рік;
б) студентки II курсу Кравець Ірини про соціолінгвістичну практику;
в) про навчально-виховну роботу за 2008-2009 н. р. доцента кафедри фізіології та вищої нервової діяльності Карплюка Сергія Вадимовича.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 Мовленнєвий стиль А Функціональний різновид літературної мови, яким послуговуються в засобах масової інформації. 2
Науковий стиль Б Мова ділових паперів, що використовуються в офіційному спілкуванні. 3 Публіцистичний стиль В Сукупність прийомів вибору та сполучення мовленнєвих засобів, функціонально зумовлених змістом, метою та обставинами спілкув. 4 Офіційно-діловий стиль Г Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує релігійні потреби суспільства. Ґ Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує сферу і потребу науки. 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 уніформа А уривок 2
фундатор Б поодинокий 3 фрагмент В засновник 4 спорадичний Г безпорадний
5 Ґ 5 Ґ однострій 3. Тести з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис власних назв
А Б
1. Голова Служби безпеки України Голова Служби Безпеки України
2. Голова центральної виборчої комісії Голова Центральної Виборчої комісії
3. Голова Національного банку України Голова Національного Банку України
4. Головне управління державної служби України Головне Управління державної служби України
5. Голова Ради міністрів автономної республіки Крим Голова Ради міністрів автономної республіки Крим
6. Голова Ради Міністрів автономної республіки крим Головне контрольно-ревізійне управління України
7. Головне контрольно-ревізійне управління України Головне контрольно-ревізійне Управління України
8. День перемоги День Перемоги
4. Вживання апострофа, м’якого знака
А Б
1. павілйон безядерний
2. дит’ясла пєдестал
3. Мольєр сузіря
4. обєднання В’ячеслав
5. Святослав любовю
6. мякосердний булйон
7. альбатрос спілчани
8. барєр тонший
5. Продовжіть речення:
повідомлення – це ……………………………………………………………………
……………………………………………………………….
повідомлення підписує………………………………………………………….
повідомлення відрізняється від оголошення………………………………………..
……………………………………………………………….
у повідомленні повинні бути такі реквізити……………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть твір-роздум про принципи життя на тему: Спасайтесь законом отецьким (Іван Вишенський)
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
26
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. У котрому рядку правильно вжито форми власних назв?
а) доручено Рим’яку Петрові Петровичові;
б) за відсутності Грицака Миколи Валерійовича;
в) заслухати Стасюк Івана Степановича;
г) прийняти Курило Ігоря Святославича.
2. Словотвірні норми – це…
а) правила написання слів;
б) правила наголошування слів;
в) правила вживання та вимови звуків;
г) правила вживання морфем і утворення нових слів.
3. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?
а) лише вимірюючий прилад допоміг розв’язати суперечку.
б) на довгих полках лежали особові справи.
в) кольору обкладинку уже давно було підготовлено.
г) декілька працівників взяли оздоровчі путівки.
4. У котрому рядку правильно написано всі прикметники, утворені від власних назв?
а) парижський, вінницький, київський.
б) кременчуцький, острожський, турецький.
в) празький, запорізький, нью-йоркський.
г) калушський, дрогобицький, черкаський.
5. У котрому рядку всі іменники треба писати разом?
а) термо/устаткування, прес/конференція, держ/стандарт.
б) авіа/лайнер, макро/економіка, електро/двигун.
в) лісо/степ, гео/політика, тонно/кілометр.
г) кам’янець/Подільський, дощо/мір, водо/провід.
6. У котрому словосполученні правильно вжито прийменник по?
а) по нашій ініціативі.
б) по власному бажанню.
в) відпустка по хворобі.
г) по обидва боки дороги.
7. У котрому рядку дієслово минулого часу правильно узгоджено з абревіатурою?
а) ДПС оштрафувало…
б) ЗМІ відзначила…
в) МВФ допоміг…
г) НБУ встановило…
8. У котрому рядку подано всі правильні форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників?
а) відоміший, самий розумний, важчий, даремніший.
б) важливіший, дорожчий, сталевіший, добріший.
в) вужчий, тонший, гірший, менший, якнайбільший.
г) гарніший, надчутливіший, кращий, найкращий, ясніший.
9. У котрому рядку всі іменники в орудному відмінку мають закінчення - ом?
а ) пасажир, Сибір, слухач, пухир.
б) пластир, касир, хабар, сувенір.
в) столяр, Ігор, ювелір, ювіляр.
г) стаціонар, коментар, буксир, номер.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 акредитив А боржник, юридична чи фізична особа, яка має грошову заборгованість підприємству чи організації 2
агент Б платіжний документ, за яким одна кредитна установа дає розпорядження іншій згідно із заявою клієнтаі за його рахунок сплатити певну суму грошей пред’яникові 3 застава В Форма виконання зобов’язань 4 дебітор Г комерційний посередник 5 Ґ розвідувальник 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 тираж А чинник 2
фіаско Б заяложений 3 тривіальний В наклад 4 фактор Г вигаш
5 Ґ 5 Ґ невдача 3. Тести з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис прислівників
А Б
1. поматеринськи надзвичайно
2. щохвилини хтознаколи
3. напівсвідомо зроду-віку
4. якнеяк до/речі
5. тяжковажко полатині
6. абикуди якосьто
7. відтоді без упину
8. безупину беззупину
4. Правопис слів іншомовного походження
А Б
1. іновація ефект
2. гумманізм шоссе
3. резеденція лібрето
4. армагеддон маса
5. сюрреалізм репрессія
6. міссія кореспондент
7. новела асистент
8. ірраціональний емігрант
9. ассортимент алегорія
10. регрес кассир
5. Продовжіть речення:
оголошення – це документ, в якому……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
за змістом оголошення поділяються на…………………………………………………
за обсягом тексту оголошення може бути………………………………………………
……………………………….
оголошення про майбутню подію має такі реквізити: ……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Рівень 3.

Творче завдання:
Розтлумачте письмово значення вислову: У біду потрапляють , як у прірву зненацька, але у злочин сходять по сходинках.
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
27
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Котрий із ділових паперів містить інформацію про адресата й адресанта?
а) автобіографія;
б) резюме;
в) заява;
г) оголошення.
2. У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності?
а) професор у відрядженні, вступив до інституту;
б) ознайомитись з документами, у твоєму офісі;
в) виступав з задоволенням, у науковому стилі;
г) комісія з міністерства, перевірити і оцінити роботу.
3. Омоніми в юридичній термінології – це:
а) близькозвучні слова, схожі за формою, проте з різним значенням;
б) слова близькі за значенням і різні за звучанням;
в) слова однакові за звучанням або написанням, але мають різні значення.
4. У якому рядку правильно подані відмінкові форми числівника?
а) протягом січня у Львові було вчинено близько триста п’ятдесят злочинів;
б) протягом січня у Львові було вчинено близько трьохсот п’ятдесяти злочинів;
в) протягом січня у Львові було вчинено близько триста п’ятдесяти злочинів;
г) протягом січня у Львові було вчинено близько трьохсот п’ятдесяти злочинів.
5. Нормативними є вживання таких словосполучень:
а) торгуючи організацією, здавати екзамени, курси по вивченню української мови;
б) торговельні організації, складати екзамени, курси з вивчення української мови;
в) торговельні організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови.
6. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюється в процесі суспільної комунікації – це:
а) орфоепічні норми;
б) стилі української літературної мови;
в) норми літературної мови.
7. Офіційно-діловий стиль має такі підстилі:
а) виступ, репортаж, нарис;
б) власне-науковий, науково-навчальний, науково-популярний;
в) законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський.
8. У якому рядку всі слова є термінами?
а) гороскоп, календула, префікс, трансмісія, груша;
б) бюлетень, делегація, корінь, аташе, атом;
в) суфікс, гастрит, тонометр, косинус, катет.
9. У якому рядку всі слова є діалектизмами?
а) какаду, фієста, забуття, оселедець, фантастика;
б) телефон, киптар, цукерки, соната, мікрофон;
в) комедія, джерело, термос, контроль, мандарин;
г) путня, раятися, бесаги, когут, ріпа.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 іпотека А особа, або організація,яка бере на себе певні обов’язки за контрактом 2
контрагент Б застава нерухомості як засобу забезпечення позики 3 контрактант В сторона у договорі 4 мандат Г документ, який стверджує повноваження певної особи 5 Ґ борг 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 соціальний А успіх 2
циркуляр Б правосуддя 3 юстиція В припис 4 фортуна Г людяний 5 Ґ 5 Ґ суспільнй 3. Тести з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис складних слів
А Б
1. північно-східний північносхідний
2. людинодень людино-день
3. темно-зелений темнозелений
4. жовто-гарячий жовтогарячий
5. червоногарячий червоно-гаряий
6. хитромудрий хитро-мудрий
7. життє-дайний життєдайний
8. далекосхідний далеко-східний
4. Правопис слів із частинами пів-, напів-
А Б
1. ПівКиєва Пів-вікна
2. напівтемний Пів-Одеси
3. Пів-України півміри
4. півночі півлимона
5. півяблука пів’яблука
6. півоберт напів-свобода
7. пів-автомат напівправда
8. півВенери пів-слова
5. Продовжіть речення:
відгук – це документ, який.............................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
рецензія – це.....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
відмінність між цими документами у тому, що...........................................................
……………………………………………………………………………………………….
реквізити документів такі..............................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть твір-роздум на тему: Який слід залишу по собі.
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
28
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. Позначення, зроблене службовою особою на документі, що свідчить про його вірогідність та надає йому юридичної сили – це:
а) резолюція;
б) віза;
в) гриф затвердження.
2. Помилками під час дебатів є:
а) повторення аргументів з використанням різних мовних засобів;
б) намагання примусити опонента втратити орієнтацію;
в) постійне вираховування незначних помилок опонента.
3. Телефонна розмова –це…
а) розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;
б) різновид усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами;
в) одна з найпоширеніших форм публічного виступу.
4. Доповідач має знати таку попередню інформацію:
а) тему засідання, круглого столу; склад аудиторії; хто ще виступатиме на зібранні; місце й час проведення;
б) тему засідання, круглого столу; питання, які йому ставитимуть; місце й час проведення;
в) програму виступів; склад аудиторії; місце й час проведення засідання, круглого столу.
5. Компоненти тексту поєднуються такими видами зв'язку:
а) безсполучниковим, сурядним, підрядним;
б) контактним, дискантним, ланцюговим, паралельним;
в) зчеплення, узгодження, керування, прилягання.
6. Науковий стиль реалізується в таких жанрах:
а) дискусія, виступ, кодекс, доповідь;
б) дисертація, монографія, стаття, лекція, підручник;
в) виступ на науковій конференції, доручення, протокол, рецензія.
7. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:
а) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;
б) користуватися мовою в повсякденному житті;
в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкції речень.
8. У котрому рядку в словосполученнях немає порушення правил милозвучності?
а) секретар на лікарняному, в зв’язку з епідемією.
б) у сфері економіки, в нашому деканаті.
в) в офісі конкурента, у офіційно-діловому стилі.
г) у протоколі зборів, приїхав зі Львова.
9. Літеру у на місці крапок треба поставити в усіх рядках, окрім:
а) …тома давалась взнаки.
б) ….країнській мові слово „біль” належить до чоловічого роду.
в) я зустрів їх ... залі засідань.
г) прийшов наш …читель.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 ліквідність А документ, котрий засвідчує авторство і виключне право на винахід 2
нотаріат Б страховий документ, який засвідує укладення договору особистого або майнового страхування і його умови 3 патент В здатність вчасно погашати боргові обов’язки 4 поліс Г державний орган, який посвідчує права і факти, що мають юридичне значення, зокрема засвідчують вірність копій і витягів з документів тощо 5 Ґ 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 штраф А взаємопоміч 2
трактувати Б явище 3 феномен В пеня 4 солідарність Г тлумачити 5 Ґ 5 Ґ вихованість 3. Тести з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Ненаголошені е та и в префіксах
А Б
1. преамбула приамбула
2. президент призидент
3. прерогатива прирогатива
4. прицидент прецедент
5. прифект префект
6. презирство призирство
7. пристиж престиж
8. признатися презнатися
4. ненаголошені е та и в суфіксах
А Б
1. нагромаджений нагромаджиний
2. нескошині нескошені
3. натягниний натягнений
4. письмена письмина
5. мережево мереживо
6. мариво марево
7. довжилезний довжелезний
8. шестиро шестеро
5. Продовжіть речення:
анотація – це.................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
у ній наводиться..........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
анотація допомагає під час........................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
у кінці анотації............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть про своє студентське життя твір на тему: «Мої щасливі і радісні хвилини на факультеті.
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
29
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. У котрому рядку в реченні порушено словотвірні норми?
а) лінійка завдовжки 20 сантиметрів;
б) залишилось одне посадочне місце;
в) навесні місто прикрашають живими квітами;
г) виставкової зали ще не прибирали.
2. У котрому рядку в реченні не порушено словотвірних норм?
а) виконуючим обов’язки назначили пана Дороша;
б) в аптеку завезли імпортні лікарства;
в) на численні прохання було скорочено робочий тиждень;
г) пояснююча записка не мала офіційного характеру.
3. Стилістична норма – це..
а) відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування;
б) правильне слововживання;
в)правильна вимова звуків;
г) усталені зразки побудови речень, словосполучень
4. За обсягом фіксованих даних протоколи поділяються на:
а) прості та складні;
б) статистичні та текстові;
в) стислі, повні та стенографічні.
4. Укажіть рядок, у якому не названо етикетні вербальні засоби спілкування:
а) вибачення, присяга;
б) співчуття, розрада;
в) поздоровлення, віншуванням;
г) міміка і жести;
5.Укажіть рядок, у якому названо етикетні невербальні засоби спілкування:
а) згода, підтвердження;
б) несхвалення, докір;
в) цілування руки, контакт очей;
г) знайомство, представлення;
6. Визначте жанри, у яких реалізується епістолярний стиль мовлення:
а) оповідання, новели, повісті, романи, п’єси, поезія;
б) церковні служби, молитви, релігійно-обрядові дійства;
в) лекція, академічний виступ, промова;
г) листи, щоденники, записники, календарні замітки;
7. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, — це:
а) бланк;
б) формуляр-зразок;
в) штамп.
8. Віза — це:
а) зовнішнє узгодження документа;
б) узгодження документа з підвідомчими та непідвідомчими організаціями;
в) внутрішнє узгодження документа
9. Змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом, — це:
а) гриф погодження;
б) резолюція;
в) підтвердження;
г) гриф затвердження.
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 статутний фонд А письмове розпорядження директивного характеру, яке надсилають повідомчим установам або підлеглим службови особам 2
циркуляр Б сума основних і оборотних коштів, які надаються підприємству в постійне користування, що фіксується в його статуті. 3 факс В засіб факсимільного абонентського зв’язку, який дає можливість передавати графічну інформацію. 4 юридична особа Г підприємство(організація), яке володіє відособленим майном, може від свого імені набувати прав і нести обов’язки 5 Ґ 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 юрист А засада 2
принцип Б правник. 3 пропорція В порція 4 пакт Г співвідношення
5 Ґ 5 Ґ угода 3. Тести з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Правопис ненаголошених е та и
А Б
1. шелестіли шелистіли
2. щебитати щебетати
3. вітерець вітирець
4. виредливий вередливий
5. протикла протекла
6. демократія димократія
7. пинал пенал
8. ливада левада
4. Подвоєння літер в іншомовних словах
А Б
1. Гаввана Гавана
2. Андора Андорра
3. Марокко Мароко
4. Міссісіпі Місісіпі
5. Касандра Кассандра
6. Голландія голандський
7. Одіссей Одісей
8. Ніцца Ніца
5. Продовжіть речення:
характеристика - це документ, в якому........................................................................
………………………………………………………………………………………………
цей документ видає.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
характеристику пишуть або друкують........................................................................
………………………………………………………………………………………………..
текст документа викладається від.................................................................................
………………………………………………………………………………………………
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть твір-роздум на тему: Якщо не я – то хто ж; як не сьогодні – то коли?
Група Прізвище, ім'я Дата Варіант
30
Рівень 1.
Тестові завдання 1 рівня передбачають одну правильну відповідь
1. У складній заяві зазначається:
а) перелік документів, які додаються до заяви з метою підтвердження правомірності висловленого у ній прохання;
б) гриф обмеженого доступу до документа;
в) відмітка про засвідчення копій.
2. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється:
а) працівником відділу кадрів машинописним способом;
б) особисто машинописним способом;
в) особисто рукописним способом.
3. Поширений вид документації, один із способів обміну інформацією, основний засіб встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями тощо:
а) договір;
б) заява;
в) службовий лист.
4. Наказ щодо особового складу — це:
а) розпорядчий документ, який регламентує призначення, переміщення, звільнення працівника, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди, стягнення;
б) правовий акт, що його видає керівник підприємства (структурного підрозділу) у межах своєї компетенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед підприємством;
в) розпорядчий документ, який створюють на підприємствах переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також для організації виконання наказів, інструкцій, інших актів органів управління.
5.За кількістю адресатів розрізняють службові листи:
а) звичайні та колективні;
б) такі, що потребують відповіді, і такі, що не потребують відповіді;
в) звичайні, циркулярні та колективні.
6. Для здійснення розрахунково-грошових операцій на бланках листів необхідно розмістити:
а) печатку підприємства, організації, установи тощо;
б) номер розрахункового рахунка у відділенні банку;
в) гриф затвердження, гриф узгодження з вищими установами.
7. Ви вирішили повідомити засоби масової інформації про важливу для вас подію. Це можна зробити, оформивши документ:
а) лист-повідомлення;
б) лист-звернення;
в) прес-реліз.
8. Висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, вистави, фільми, представлені на розгляд чи до захисту, називають:
а) відгуком;
б) анотацією;
в) рецензією.
9. Документ, який є письмовим викладом власних результатів наукового дослідження і метою якого є виявлення знань студентів з конкретної дисципліни на певному етапі навчання, називається:
а) науковою роботою (курсовою, дипломною);
б) статтею;
в) рефератом
Рівень 2.
Завдання на встановлення відповідності
До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений літерою, і впишіть її в таблицю.
1.
Термін Тлумачення 1 2 3 4 1 Мовленнєвий стиль А Функціональний різновид літературної мови, яким послуговуються в засобах масової інформації. 2
Науковий стиль Б Мова ділових паперів, що використовуються в офіційному спілкуванні. 3 Публіцистичний стиль В Сукупність прийомів вибору та сполучення мовленнєвих засобів, функціонально зумовлених змістом, метою та обставинами спілкування. 4 Офіційно-діловий стиль Г Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує релігійні потреби суспільства. Ґ Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує сферу і потребу науки. 2.
Іншомовний термін Український відповідник 1 2 3 4 1 процес А правомірний 2
ортодоксальний Б незвичний 3 мобілізувати В хід 4 легалізувати Г напружити
5 Ґ 5 Ґ узаконювати 3. Тести з орфографії
Вибрати правильний варіант написання поданих слів, підкресливши слово в таблиці
Подвоєння букв внаслідок збігу
А Б
1. козачина козаччина
2. страйком страйкком
3. відділити віділити
4. Галиччина Галичина
5. Віниччина Вінниччина
6. Туреччина Вінничина
7. ляний лляний
8. ввесь весь
4.Подовження приголосних
А Б
1. беззмінний беззміний
2. старанний попідвіконю
3. відкриття подорожжю
4. затишшя осіній
5. осінній судею
6. статею статтею
7. суддею побужя
8. Побужжя навманя
9. навмання повіню
10. сілю сіллю

5. Продовжіть речення:
автобіографія – це документ, в якому............................................................................
………………………………………………………………………………………………..
основні вимоги під час його написання.........................................................................
…………………………………………………………………………………………………
кожне нове повідомлення пишеться................................................................................
автобіографія має дві форми............................................................................................
Рівень 3.

Творче завдання:
Напишіть твір художнього стилю на тему: « Сім’я, університет і день сьогодні»
11. Самостійна робота
Завдання для самостійної роботи виконуються у позааудиторний час. Студенти повинні відповідно до списку рекомендованої літератури самостійно опрацювати такі завдання:
виконати індивідуально-дослідного завдання (реферат, письмове повідомлення, доповідь, термінологічний словник тощо);
опрацювати та законспектувати рекомендовані питання (відповідно до тем) або виконати завдання, рекомендовані для самостійної підготовки;
відредагувати або перекласти один із запропонованих текстів, виконати індивідуальні вправи.
11.1. Терміни та вимоги до виконання.
Завдання, що рекомендовані до самостійної роботи до кожної теми, повинні бути виконані до дня проведення практичного заняття із відповідної теми у власних конспектах.
Вправи, запропоновані викладачем, словник термінів та індивідуальні завдання виконуються в окремому зошиті для цього виду робіт або у власних конспектах.
11.2. Завдання для самостійної роботи студентів за темами курсу.
Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного мовлення
Тема № 1. Державна мова – мова професійного спілкування
1. Законспектуйте такі питання:
Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.
Засоби забезпечення статусу престижності української мови. Історичний досвід.
2. Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література:
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – К., 2004.
Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2005.
Нелюба А. Професійна мова юриста. – Харків, 2002.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2000.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2006.

Тема № 2. Основи культури української мови
1. Законспектуйте такі питання:
Комунікативні ознаки культури української мови. Мовні норми.
Труднощі української словозміни та словопоєднання.
2. Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література:
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – К., 2004.
Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2005.
Нелюба А. Професійна мова юриста. – Харків, 2002.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2000.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2006.
Тема № 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні
1. Законспектуйте такі питання:
Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.
2. Підготуйте таблицю основних ознак функціональних стилів української літературної мови та їх жанрів.
3. Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література:
Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2005.
Нелюба А. Професійна мова юриста. – Харків, 2002.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2000.
Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підруч. – К.: Знання, 2008. – 413 с.
Тема № 4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
1. Законспектуйте такі питання:
Історія української правничої документації.
Сучасні ділові документи правничої сфери.
2. Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література:
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2003.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2006.
Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2002.
Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2005.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1998.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2004.
Тема № 5. Документація з кадрово-контактних питань
1. Законспектуйте такі питання:
Особливості текстів кадрово-контрактних документів.
2. Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література:
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2003.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2006.
Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2002.
Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2005.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1998.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2004.
Тема № 6. Довідково-інформаційні документи
Законспектуйте такі питання:
Особливості текстів довідково- інформаційних документів.
2. Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література для підготовки
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2003.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2006.
Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2002.
Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.
Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2005.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1998.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2004.
Тема № 7. Етикет службового листування
Законспектуйте такі питання:
Правила етикету.
Особливості використання етикетних норм під час листування.
2. Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література:
Горбул О.Д., Галузинська Л.І. та ін. Ділова українська мова. – К., 2002.
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – К., 2004.
Нелюба А. Теорія і практика ділової мови . – Харків, 1997.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2000.
Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підруч. – К.: Знання, 2008. – 413 с.
Професійна комунікація
Тема № 8. Спілкування як інструмент професійної діяльності
1. Законспектуйте такі питання:
Гендерні аспекти спілкування.
Невербальні засоби спілкування.
Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література:
Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.
Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.
Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. Підручник для студентів юридичних спеціальностей. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008. – 248 с.
Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підруч. – К.: Знання, 2008. – 413 с.
Тема № 9. Риторика і мистецтво презентації
1. Законспектуйте такі питання:
Особливості нейролінгвістичного програмування.
2. Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література:
Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.
Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.
Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. Підручник для студентів юридичних спеціальностей. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008. – 248 с.
Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підруч. – К.: Знання, 2008. – 413 с.
Тема № 10. Культура усного фахового спілкування
1. Законспектуйте такі питання:
Сучасні технології паблік рілейшнз.
Мовні засоби переконування.
2. Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література:
Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.
Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.
Рогожкин О.В. Риторика: загальна, судова, оперативна. Підручник для студентів юридичних спеціальностей. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008. – 248 с.
Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підруч. – К.: Знання, 2008. – 413 с.
Тема № 10. Наукова комунікація як складова фахової діяльності
1. Законспектуйте такі питання:
Термінологія обраного фаху.
Слова іншомовного походження в сучасній юридичній термінології.
2. Виконайте вправи практичного характеру, запропоновані викладачем.
Література:
1. Горбул О.Д., Галузинська Л.І. та ін. Ділова українська мова. – К., 2002.
2. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. Навчальний посібник. – К., 2004.
3. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови . – Харків, 1997.
4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2000.
5. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Підруч. – К.: Знання, 2008. – 413 с.
12. Питання для підсумкового контролю
Предмет і завдання курсу, його наукові основи.
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.
Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.
Мовна, мовленнєва, комунікативна професійна компетенції.
Мовні норми.
Мовне законодавство та мовна політика в Україні.
Місце мови в комунікативній деонтиці юриста.
Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.
Комунікативні ознаки культури мовлення.
Комунікативна професіограма фахівця.
Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.
12.Мовний етикет.
Поняття етикету.
Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.
Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.
Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.
Стилі письмового мовлення:
Характеристика художнього стилю.
Науковий стиль та його диференціація.
Особливості публіцистичного стилю.
Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні правника.
Документ – основний вид офіційно-ділового стилю. Критерії класифікації документів.
Стилі усного літературного мовлення.
24. Уснорозмовний стиль.
25. Ораторське мовлення.
Стиль усної народної творчості
Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності.
Правовий статус української мови.
Роль мови у праводіловій сфері.
Походження української мови.
Особливості правопису власних назв.
Основні правила спілкування.
Засоби милозвучності української мови.
Мовленнєва надмірність і недостатність у професійному мовленні.
Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні.
Суржик у текстах документів
Традиційні звертання українців.
Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту.
Становлення і розвиток мови права.
Мовні й стилістичні функції професіоналізмів.
Основні типи мовних помилок.
Професіограма слідчого.
Професіограма судді.
Професіограма прокурора.
Професіограма інспектора карного розшуку.
Професіограма адвоката.
Точність мовлення.
Логічність мовлення.
Доречність мовлення.
Багатство мовлення.
Текст як форма реалізації професійної діяльності.
Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.
Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування.
Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль у комунікації.
Гендерні аспекти спілкування. Стратегії мовленнєвого спілкування.
Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.
Поняття комунікації, типи комунікацій, перешкоди та бар’єри комунікації.
Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.
Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Види публічного мовлення.
Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.
Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми впливу на партнера.
Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.
Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем.
Етикет телефонної розмови.
Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.
Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.
Юридична термінологія в професійному спілкуванні
Класифікація документів.
Національний стандарт України. Склад реквізитів документів.
Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів.
Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.
Документація з кадрово-контрактних питань
Довідково-інформаційні документи
Етикет службового листування
Основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань.
13. Методи навчання
Словесні методи навчання:
пояснення, інструктаж, розповідь, бесіда (вступна, повідомлення, повторення, контрольна, репродуктивна, евристична)
навчальна дискусія.
2. Наочні методи навчання:
ілюстрування;
демонстрування;
самостійне спостереження.
Практичні методи навчання:
вправи;
практичні роботи;
Інші методи ( індукція і дедукція; метод аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, конкретизації, виділення головного).
14. Методи контролю
Усний, письмовий, тестовий контроль, метод самоконтролю, метод самооцінки.
Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання
Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка в ЕСТS Значення оцінки ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компе-тентості Оцінка за національною шкалою
екзамен залік
90-100 A відмінно Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили Високий (творчий) відмінно зара-ховано
82-89 B дуже добре Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна Достатній
(конструктивно-
варіативний) добре 74-81 C добре Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок 64-73 D задовільно Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих Середній (репродук-тивний) задовільно 60-63 E достатньо Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні 35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу Низький
(рецептивно-продуктивний) незадовільно не зара-ховано
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів Рекомендована література
Базова
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б.Антоненко-Давидович. – К. : Либідь, 1981. – 256 с
Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібн. / Н. Д. Бабич. – Л.: Світ, 2003. – 432 с.
Вакуленко Т. Українська мова: Практичний порадник. / Т. Вакуленко, Н. Косенко. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2008. – 352 с.
Васенко Л.А. Фахова українська мова: Навч. посібн. / Л. А. Васенко, В. В. Дубчинський, О. М, Крилець. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.
Гінзбург М. Синтаксичні конструкції у фахових текстах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців / М. Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології" – 2008. – № 620. – С. 26–32.
Глуховцева К. Д. Модульний курс української мови за професійним спрямуванням. – 2-ге вид, стереотипне. / К. Д. Глуховцева, О. М. Горюшкіна, В. В. Лєскова, О. І. Ніколаєнко, М. О. Нікульчев. – Донецьк, 2007. – 116 с.
Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови / К. Городенська // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. – Вип. IV. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 11–14.
Грищенко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням[Текст]/ Т.Б. гриценко: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624с.
Державна національна програма „Освіта” : Україна ХХ1 століття. − К. : Райдуга, 1994. − 62 с.
Дідук Г. Ділова та наукова мова. Ділові папери. Правопис у таблицях.: Навч. посібн. / Г. Дідук. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – С. 48 – 55, 60 – 62.
Ділова українська мова / За ред. Н. Бабич. – Чернівці : Рута, 1996.
Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.
Зарицька І. М. Українське ділове мовлення. Практикум./ За ред. А. П. Загнітка. ; І. М. Зарицька, І. О. Чакліна. – Донецьк, 1997. – 128 с.
Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять : ДСТУ 3966-2000. – К.: Держстандарт України, 2000. – 32 с
Зубков М. Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник / Худож. - оформлювач В. А. Носань. // М. Г. Зубков. – Харків : Фоліо; Майдан, 2002. – 288 с.
Культура фахового мовлення: навч.посібник / За ред.Н.Д.Бабич. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 572 с.
Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 303 с. (Передрук видання 1925 р.).
Мамич М.В. Українська мова за професійним спрямуванням: програма та практичні завдання для студентів–правників. – Видання третє/М.В. Мамич. – Одеса: Фенікс, 2012. – 94 с.
Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. / В. О. Михайлюк – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 496 с.
Мозковий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. :Навч. посібн.- 3-є вид., перероблене та доповнене. / В. І. Мозковий. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с.
Непийвода Н. Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови / Н. Ф. Непийвода. – К. : Українська книга, 1998. – 240 с.
Пономарів О. Д. Культура слова: Моностилістичні поради: Навч. посібн.- 2-е вид., стереотип. / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.
Рукас Т. П. Практикум з ділового мовлення: Навч. посібн. для студентів нефілологічних спеціальностей. / Т. П. Рукас. – 2-е вид., доп. – Алчевськ: ДГМІ, 2001. – 165 с.
Українська мова професійного спрямування. Частина І: Навч. посіб. /Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 53 с.
Українська мова за професійним спрямуванням. Частина ІІ: Навч. посіб. /Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 54 с.
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навч. посібник /Л.Є Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 116 с.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /С.П.Бибик, І.Л.Михненко, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К. : Довіра, 1997. – 399 с.
Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручн. / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2003. – 448 с.
Шевчук С. В., Лобода Т. М. Українська мова на щодень, на щомить (для державних службовців).: Навч. посібн. / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода – К. : Атіка, 2004. – 392 с.
Ющук І. П. Українська мова / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2003. – 640 с.
Допоміжна
Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф.С.Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 342с.
Бибик С. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів.- 2-ге вид. , виправ. І допов. – К., 1998. – 425 с.
Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. / С. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 476 с.
Бутенко Л. В. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах: Навч. посібн. для студ. нефілол. спец. 2-е вид., доп. і випр]. / Л. В. Бутенко. – Алчевськ : ДГМІ, 2003. – 253 с.
Великий енциклопедичний юридичний словник / НАН України, Ін-т держави і права им. В.М.Корецького; за ред. Ю.С. Шемшушенка. – К. : Юрид.думка, 2007.
Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручн. / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.
Вихованець І. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська; За ред. І. Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.
ГорбулО.та ін.. Ділова українська мова.-К., 2000
Зразки ділових паперів /дидактичний матеріал та методичні вказівки з ділового українського мовлення для студентів усіх спеціальностей / Укл.: Н.Г. Горпинич, Н.В. Леонова, Л.Т. Філатова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 1998. – 65 с.
Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П.Коваль. – К. : Вища школа, 1992. – 284 с.
Козачук Г.О. Українська мова. Практикум / Г.О.Козачук. – К. : Вища школа, 1991. – 391 с.
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. / М. П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 368 с.
Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти. / М. П. Кочерган. – К. : Видавничий центр «Академія», 1999. – 288 с.
Кравчук О. Культура мовлення − одна з ознак справжнього українця. / О. Кравчук, О. Кліщова // Педагогіка і психологія професійної освіти. − Львів, 1998. − № 4. − С. 77 – 86
Культура української мови. Довідник. – К. : Либідь, 1991. – 304 с.
Куць О.М. Мовна політика в державотворчих працях України : Навчальний посібник. – X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004. – 275 с
Ладоня І.О. Українська мова: навч.посібн. / І.О.Ладоня – К. : Вища школа, 1993. – 143 с.
Олійник О. Світ українського слова / О.Ладоня. – К. : Хрещатик, 1994. – 415 с.
Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навч. посібн. / Г. С. Онуфрієнко. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2006. – 312 с.
Пономарів О. Д. Культура слова: Моностилістичні поради: Навч. посібн.- 2-е вид., стереотип. / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 2001. – 240 с.
Пономарів О. Незалежна держава і незалежна мова // Пам'ять століть. – 1997. – №2. – С. 5-12
Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручн. / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1992. – 248 с
Русско-украинский словарь юридической терминологии / под ред. Б.М.Бабия. – К. : Наук.думка, 1985. – 405 с.
Сагач Г. Становлення духовно-інтелектуальної особистості студентів гуманітарного профілю засобами красномовства . / Г. Сагач. // Педагогіка і психологія професійної освіти. − Львів, 1998. − № 4. − С. 77 – 86.
Сербенська О. А. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей / О. А. Сербенська, М. Й. Волощак. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2001. – 204 с.
Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. – К. : 1986. – 335 с.
Томан І. Мистецтво говорити. – К. : Політвидав України, 1986. – 239 с.
Тоцька Н. Методика роботи викладачів вищого технічного навчального закладу над українським професійним мовленням студентів.
Скрипник Л.Г. Власні імена людей. Словник-довідник / Л.Г.Скрипник, Н.П.Дзятківська. – К.: Наук.думка, 1996. – 334 с.
Словарь юридических терминов (русско-украинский). / сост.Андерш и др. – М.: Юринком Интер, 1999.
Сліпушко О.М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини / О.М.Сліпушко. – К.: Криниця, 1999.
Український правопис /АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, Ін-т укр..мови. – К.: Наук.думка, 2005. – 240 с.
Юридичні терміни. Тлумачний словник / В.Г.Гончаренко, П.П.Андрушко, Т.П.Базова, Н.В.Безсмертна, Я.І.Безугла; ред. В.Г.Гончаренко. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Либідь, 2004. – 320 с.
18. Інформаційні ресурси
1.http://www.msu.kharkov.ua/tc   Галузевий термінологічний центр
2.http://ulif.mon.gov.ua   Український лінгвістичний портал
3.http://pravopys.vlada.kiev.ua  Інтернет-сторінка присвячена мовним питанням
4.www.mova.info Сайт: все про мову.
5. http://www.dilovamova.com/index.php?page=4-сайт ділової мови
19. Додаток
ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТА
Як адресувати кореспонденцію?
а) конкретній посадовій особі:
Сватівський маслоекстракційний
завод
Головному бухгалтеру
п. Солотцю А.І.
(адреса)
б) керівникові підприємства, установи:
Директорові Лисичанського
нафтопереробного заводу
п. Тищенку С. Г.
(адреса)
в) кільком посадовим особам (керівникам) — не більше 4-х адресатів:
Президентові АТ «Тисмениця-хутро»
Директорові з комерційних питань
Начальникам виробничих відділів
г) коли адресатів більше 4 осіб — додають список розсилки;
ґ) відповідь на скарги, заяви тощо може адресуватися із зазначенням лише прізвища, якому передує поштова адреса.
Розділові знаки між окремими елементами адреси не ставляться.
Не пишуть прийменник в у адресі типу:
Верховний суд України
252025, м. Київ,
вул. П. Орлика, буд. 5
Як датувати документ?
Дата — день написання листа або наказу;
— день затвердження плану, звіту, інструкції;
— день фіксації вчинків у протоколах, актах;
— день набирання чинності розпорядчого документа після одержання адресатом (якщо документ її не обумовлює)
Способи датування:
10.05.03; 10 травня 2003 р.
У фінансових документах використовують словесно-цифровий спосіб.
Місце датування:
а) на бланку:
№_____
“02” лютого 2003 р.
б) не на бланку — після тексту перед або під підписом:
Завідувач відділу програмування
25.09.03 (підпис) О.Н.Огиря
Або:
Головний інженер Головний механік
(підпис) (підпис)
Симонов М. С. Олексієнко В. Г.
18.04.03 18.04.03
Хто і як повинен підписувати документ?
Якщо документ вимагає затвердження, то підпис розміщують зліва під текстом відразу біля поля. До складу підпису входять: назва посади того, хто підписує документ, його особистий підпис та розшифрування, наприклад:
Директор фабрики _____________ В. О. Малин
(підпис)
При оформленні документа на офіційному бланку зазначати назву підприємства при назві посади того, хто підписує, не треба, а лише вказати: директор, бухгалтер, інженер тощо.
Коли документ підписують кілька осіб, що представляють різні організації, то підписи цих осіб з однією посадою розташовують на одному рівні:
Директор фабрики Директор магазину
________І.В. Сиваш _______ Г. А. Іванова
(підпис) (підпис)
_______(дата) ________(дата)
Якщо один документ підписують кілька осіб одного і того самого підприємства чи установи, то підписи розташовують один під одним послідовно згідно з посадою, що ці особи обіймають:
Директор видавництва ____________. А. В. Коваль
(підпис)
Головний бухгалтер _______________В. Н. Олексієнко
(підпис)
Де розташувати ініціали того, хто підписує документ?
а) на адресуванні — після прізвища, напр.: Іванюку С. Г.; б) при підписуванні документа, його затвердженні — перед прізвищем, напр.: С.П.Балакін;
в) на резолюції — після прізвища або без зазначення ініціалів, напр.: Симоненко; Йолкіну М. Ю.
г) у текстах документів (у списках, анкетах, автобіографіях, довідках та ін.) — після прізвища, напр.: «Присвоїти Клищунові Ю.Е. науковий ступінь...»
ґ) ініціали не можна відривати від прізвища при переносі слова.
Де поставити печатку?
Печатка повинна частково захопити найменування посади особи, яка підписала документ, та сам підпис. У фінансових документах — тільки найменування посади.
На службових листах, друкованих на бланках, печатка не ставиться.
Як затвердити документ?
Якщо вимагається затвердження документа (акта приймання-здавання матеріальних цінностей, звіту про відрядження тощо), то його підписують виконавці розпорядження, наказу, той, хто був у відрядженні, а затверджує — директор, начальник, голова правління, генеральний директор. Гриф затвердження ставиться у верхньому правому куті перед назвою документа:
ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище)
«____»______________рік
Якщо документ затверджується постановою, рішенням, наказом, то:
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора
08.05.03 №20
Або:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол зборів
трудового колективу
21.02.03 № 2
Як зазначити погодження змісту документа?
Це роблять для зовнішнього й внутрішнього погодження з метою оцінки документа — його попереднього розгляду (наприклад, звернення адміністрації до колективу через профком) чи оцінки проекту документа перед його поширенням, виходом із установи.
Оформляють цей реквізит під текстом документа:
ПОГОДЖЕНО:
Директор шахти
(підпис)
08.09.03 : О.М.Юрін
Головний бухгалтер
(підпис)
08.09.03 С.М. Білоус
Головний інженер
з техніки безпеки
(підпис)
08.09.03 О.І.Андрухів
Або — колегіальним органом:
ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання профкому
15.10.03 № 7
Як зазначити наявність додатків?
Наявність додатків до документа зазначають так:
а) Додаток: на 2 арк. у 4 прим.
б) Додаток: кошторис витрат на наукову тему, на 3 арк. в 1 прим.
в) Додаток: лист Міністерства освіти і науки України від 14.05.03 № 5 - 5/128 на 8 арк.
г) Додаток: на 4 арк. у 3 прим., на іншу адресу
Як зазначається проходження і виконання документів?
а) резолюції: На дошку оголошень
До відома
До виконання
До керівництва
Задовольнити прохання
Головному бухгалтеру
Зав. відділу...
Терміново вирішити...
Передати Тарасенку тощо
Резолюцію датують і підписують у правій верхній частині документа на вільному місці (не на тексті);
б) про виконання зазначають внизу документа зліва:
До справи 63/02. Відповідь дана 12—03/48 від 24.03.03.
С.Лебедєва
25.03.03
в) про виконавця зазначають зліва внизу прізвище та службовий телефон:
Климчук 221-14-68
г) про розмноження документа — також індекс друкарки (перші літери імені та прізвища); кількість віддрукованих примірників, дату друкування:
Климчук 221-14-68 ТГ 8. 10.07.03
Як нумерувати сторінки?
Неправильно: Правильно:
-2-; 51.; 14 с. Починаючи з другого аркуша вгорі справа на відстані не менше 10 мм від країв: 3; 15
Як написати адресу?
У межах України
1. Ім’я, по батькові, прізвище
2. вул. №буд, №кв
3. населений пункт
4. район, область
5. індекс
6. держава Для країн зарубіжжя
1. Ім’я, прізвище
2. №кв, №буд, вул.
3. місто
4. штат
5. індекс
6. держава
Марія Антонівна Карпенко
вул.Сковороди, буд.18, кв.24.
м.Дунаївці
Хмельницька обл.
29000
Україна
Зміст
1. Навчальний план курсу………………………………………………………………3
2. Загальні положення…………………………………………………………………..4
3. Структура навчальної дисципліни…………………………………………………..6
4. Програма навчальної дисципліни…………………………………………………..8
5. Теми лекційних занять………………………………………………………….......11
6. Теми практичних занять……………………………………………………………18
7. Основні поняття до тем……………………………………………………………..62
8. Теми рефератів . …………………………………………………………………….81
9. Зразки документів…………………………………………………………………...83
10. Комплексна контрольна робота………………………………………………….101
11. Самостійна робота………………………………………………………………...191
12. Питання для підсумкового контролю …………………………………………..196
15. Методи навчання………………………………………………………………….198
16. Методи контролю……………………………………………………………........198
17. Рекомендована література……………………………………………………......200
18. Інформаційні ресурси…………………………………………………………….202
19. Додаток…………………………………………………………………………….203
Навчальне видання
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Навчально-методичний посібник
Укладачі:
Т. В. Квасниця, старший викладач,
О. Р. Пелішенко, асистент
Відповідальний за випуск:
Л. І. Заморська, кандидат юридичних наук, доцент, зав. кафедри теорії та історії держави і права
Рецензенти:
А. М. Агафонова, кандидат філологічних наук, доцент ЧНУ
ім. Ю. Федьковича,
Ю. М. Руснак, кандидат філологічних наук БДМУ
Здано до набору 15.07.2012. Формат 60X84/16. Папір офсетний.
Ум.-друк. Арк. 3, 96
Наклад 300 прим. Зам. № 733
Видавництво ТОВ «Поліграф – Cервіс»
м. Чернівці, 58000, вул. Гайдара, 5 А. Тел. (0372) 585-171
e-mail: [email protected]

Приложенные файлы

  • docx 5815545
    Размер файла: 624 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий