ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС плани сем. занять 2016

Міністерство внутрішніх справ України

Львівський державний університет внутрішніх справкафедра цивільного права та процесуПлани проведення практичних,
семінарських та лабораторних занять з навчальної дисципліни ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

шифр і назва галузі знань _______081 __Право________________
шифр і назва спеціальності _6.030402 Правоохоронна діяльність_
освітній ступінь ____________________бакалавр_______________
спеціалізація _підготовка працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції _
Львів
2016Плани проведення практичних, семінарських та лабораторних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» для курсантів (слухачів) освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 6.030402 «Правоохоронна діяльність», 2015 р.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Т.в.о завідувача кафедри цивільного права та процесу
к.ю.н., доцент Кучер Віталій Орестович

ст. викладач кафедри цивільного права та процесу
Євхутич Ірина Миколаївна

Плани проведення практичних, семінарських та лабораторних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» затверджені на засіданні кафедри цивільного права та процесу, протокол № 1 від 29.08.2016 р.

Т.в.о завідувача кафедри цивільного права та процесу
підполковник поліції
Кучер В.О.
29.08.2016
© Кучер В.О., Євхутич І.М. 2016
© Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016


1. ПЕРЕЛІК ТЕМ, ВИНЕСЕНИХ НА ПРАКТИЧНІ, СЕМІНАРСЬКІ
ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Вступні зауваження. Семінари, практичні заняття проводяться після прочитання лекції з відповідної теми, тобто з урахуванням того, що курсант уже отримав певну інформацію та теоретичну підготовку.
Семінарські (практичні) заняття мають на меті: по-перше, надання курсантам методичної допомоги у закріпленні й поглибленні теоретичних знань з курсу; по-друге, вироблення у них навиків користування нормативно-правовими актами, які регулюють суспільні відносини при здійсненні правосуддя з цивільних справ вирішенням конкретних задач; по-третє, контроль за самостійним вивченням курсантами наукової, навчальної літератури, а також нормативно-правових актів.
Відповідно до мети будується і методика проведення семінарського та практичного заняття, яка ґрунтується на органічному поєднанні теоретичних і практичних вимог, що ставляться перед курсантами у процесі підготовки і проведення цих занять. Це означає, що кожна тема на практичних заняттях розглядається у двох аспектах: передусім виявляються знання курсантів з теоретичних питань конкретної теми, а потім виконуються завдання з використанням відповідного нормативно-правового матеріалу.
Тому, приступаючи до підготовки семінарських чи практичних занять, курсант повинен опрацювати рекомендовану літературу і нормативний матеріал у відповідності з планом, який додається до кожної теми. Після цього необхідно детально ознайомитися з текстом завдання, виконувати яке потрібно письмово, для того щоб навчити курсантів давати письмові мотивовані відповіді на всі поставлені запитання. Ознайомившись з умовою конкретного завдання, курсант повинен усвідомити його умову, тобто правильно оцінити ті суспільні відносини, які аналізуються, а потім для правильної відповіді та вирішення віднайти нормативно-правові акти. Уважно аналізуючи зміст певного нормативного акту, курсант повинен порівняти, як вирішена конкретна ситуація за умовою завдання і як вона може чи повинна бути вирішена відповідно до вимог діючого законодавства. На їх основі формулюється відповідь на поставлені запитання та запитання, які виникають. Відповідь мусить складатися з мотивувальної та вирішальної частини. У мотивувальній частині відповіді курсант повинен зазначити, які відносини виносяться на розгляд, у чому полягає їх порушення, як потрібно вирішити їх з посиланням на нормативний акт, що є їх вирішальною частиною. Відповідь повинна бути обґрунтована і супроводжуватись з посиланням на конкретну статтю чи пункт нормативного акту. Письмове вирішення сприяє формуванню навичок курсантів складати різні процесуальні документи.
Список рекомендованої літератури поданий у програмі навчальної дисципліни.


Практичне заняття 1, час – 2 год.
Тема 1. Цивільне процесуальне право як галузь права

Основні питання:
Поняття та стадії цивільного процесу. Види та завдання цивільного судочинства.
Поняття, предмет та метод цивільного процесуального права.
Стадії цивільного процесуального права.
Система та джерела цивільного процесуального права.
Дія норм цивільного процесуального права в часі і просторі. Наука цивільного процесуального права.
Поняття та система принципів в цивільному процесі.
Характеристика окремих принципів цивільного судочинства.
Поняття, ознаки та види цивільно-процесуальних правовідносин.
Передумови виникнення та зміст цивільно-процесуальних правовідносин.
Суб’єкт та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Суд як обов’язковий учасник процесуальних правовідносин.

Теоретичне завдання:
З’ясуйте та вивчіть дефініції таких понять: цивільне процесуальне право, суд, цивільне судочинство, завдання цивільного судочинства, стадія цивільного процесу, предмет цивільного процесуального права, методи цивільного процесуального права, система права, інститут права, наука цивільного процесуального права, принципи цивільного процесуального права, загальноправові принципи, міжгалузеві принципи, галузеві принципи, принципи окремих інститутів цивільного процесуального права, принцип усності судового розгляду, принцип безперервності судового розгляду, принцип безпосередності, цивільно-процесуальні відносини, види цивільно-процесуальних правовідносин, норми цивільно-процесуального права, цивільна процесуальна правосуб’єктність, цивільна процесуальна правоздатність, цивільна процесуальна дієздатність, процесуальні юридичні факти, зміст цивільних процесуальних правовідносин, суб’єкти цивільних правовідносин, елементи цивільних процесуальних правовідносин, об’єкт цивільних процесуальних правовідносин, обов’язки судді.
Практичне завдання:
Визначте, в порядку якого виду цивільного судочинства розглядатимуться справи про:
розлучення;
стягнення аліментів на неповнолітніх дітей;
позбавлення батьківських прав;
визнання чоловіка безвісно відсутнім;
стягнення боргу в сумі 900 грн.;
виключення майна з опису.
Який склад суду при розгляді цивільних справ:
а) у першій інстанції;
б) в апеляційній інстанції;
в) у касаційній інстанції?

Додаткові питання:
Поняття цивільного судочинства.
Відмінність позовного провадження від інших видів судочинства.
Порівняльна характеристика наказного провадження та окремого провадження.
Цивільне процесуальне право в системі права України.
Особливості методу цивільного процесуального права.
Аналогія закону та аналогія права.
Класифікація принципів цивільного процесуального права.
Розкрийте зміст названих принципів:
верховенства права;
гуманізму;
здійснення правосуддя виключно судами;
незалежності суддів і підкорення їх лише закону;
гласності та відкритості судового розгляду;
змагальності;
принцип диспозитивності;
принцип процесуальної рівності сторін.
Поняття, ознаки та зміст цивільних процесуальних правовідносин.
Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність.
Вимоги до кандидата на посаду професійного судді.
В яких випадках і ким призначається суддя?
Випадки участі народних засідателів у цивільному процесі.
Підстави відводу (самовідводу) судді.
Порядок та наслідки відводу (самовідводу).

Завдання для самостійного опрацювання:
Порівняти структуру і зміст нового цивільного процесуального кодексу України з цивільно-процесуальним кодексом 1963 року.
Підготувати наукове повідомлення на тему: «Принципи диспозитивності та змагальності в цивільному процесі».
Відмінність цивільних процесуальних правовідносин від інших право відносин.
Народні засідателі, їх місце, роль та статус у цивільному судочинстві.

Задача 1. До суду із заявою звернувся гр. Л., який зазначив, що 22.05.2006 р. між ним та гр. С. було укладено договір позики, за яким він передав гр. С. 20000 грн. Договір посвідчено у нотаріальному порядку. Строк повернення позики закінчився 22 листопада 2006 р., однак боржник у встановлений у договорі строк не розрахувався. Гр. Л. просить суд стягнути з відповідача борг у сумі 20000 грн.
У якому виді провадження має розглядатися така вимога? Складіть процесуальний акт від імені особи, яка звертається до суду, та процесуальний акт суду.

Задача № 2. Із заявою про встановлення факту розбійного нападу до суду звернувся гр. Голованов. Він надав суду медичну довідку про наявність суттєвих ушкоджень на тілі та заявив клопотання про допит свідків, але суддя відмовив заявнику у прийнятті заяви.
Чи правильно діяв суддя? Що він мав пояснити заявнику?

Задача № 3. Визначте, до яких видів судочинства належать нижчевказані справи:
а) про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо не-сумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності;
б) про стягнення з членів ЖБК заборгованості за платежами у погашення банківського кредиту;
в) скарга на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень з одночасною вимогою про відшкодування майнової та моральної шкоди;
г) про встановлення неправильності запису в актах цивільного стану;
д) про заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки; є) про оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні;
є) вимога про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортного засобу.

Задача № 4. Фермер С. закупив у Іванова 1.1. 5 копиць сіна, вивезти яке не встиг у зв'язку з поганими погодними умовами. Це сіно залишилось у продавця на підставі окремого договору зберігання, але невдовзі сіно було знищено внаслідок повені. Фермер С. вимагав, щоб Іванов 1.1, здійснив добровільно свій обов'язок щодо передачі сіна, тим більше, що у нього в іншому місці збереглося сіно. Грошова компенсація гр. С. не задовольняє.
Які способи захисту Ви порадите обрати позивачу? Чи буде даний спір розглядатися у порядку цивільного судочинства?

Задача № 5. Шлюб між Івановим 1.1, та Петровою П.П. було укладено в 1998 р. В 2007 р. Іванову 1.1, стало відомо, що Петрова П.П. на момент укладення їхнього шлюбу перебувала в зареєстрованому шлюбі з Сидоровим О.О. з яким розірвала шлюб лише в 2001 році. Він вирішив подати позов до суду про визнання їхнього шлюбу з Петровою П.П. недійсним.
Норми якого законодавчого акта будуть діяти в даному разі? Розкрийте питання дії норм матеріального та цивільного процесуального законодавства у часі.

Задача № 6. Постанови Пленуму Верховного Суду є обов'язковими для суддів та осіб, які застосовують право.
Чому вони не належать до джерел права, до системи права України, але мають велике значення для правової системи України? Як узгоджується положення щодо обов'язковості постанов Пленуму Верховного Суду України з принципом незалежності суддів та підкорення їх лише закону.

Задача № 7. У суді розглядалася справа за заявою прокурора про визнання правочину недійсним. Адвокат позивача посилався на аналогію права, а саме конституційні норми, оскільки, як він зазначав, у ЦК немає норми, яка регламентує даний правочин, але такі цивільні відносини мали місце у житті, тому сторони виходячи із принципу свободи договору (ст. 6 ЦК) регламентували свої права та обов'язки у договорі. Проте суд відмовив у розгляді справи, оскільки норм, які регламентували б даний правочин, у ЦК немає.
Чи правомірні дії суду?

Задача № 8. До Шевченківського районного суду м. Києва з позовом про розірвання шлюбу звернулась гр. Петрук О. Л. У зв'язку з тим, що підставою розірвання шлюбу були досить інтимні подробиці життя її чоловіка, який змінив свою орієнтацію, вона просила розглядати справу у закритому судовому засіданні, оскільки її чоловік є публічною особою та така інформація може вплинути на його службове становище. Відповідач не заперечував проти слухання справи у закритому судовому засіданні, але був проти мотивів позову, на підтвердження своїх заперечень просив допитати свідків. Суддя відмовив йому у допиті свідків, посилаючись на те, що справа слухається у закритому судовому засіданні.
Який принцип цивільного процесу порушено? Чи правомірні дії суду? Аргументуйте свою відповідь посиланням на норми ЦПК.

Задача № 9. У провадженні суду касаційної інстанції знаходилась касаційна скарга Березунко А.В. на рішення суду апеляційної інстанції про визнання шлюбу недійсним. Касаційне провадження було відкрито суддею-доповідачем Григоренком Л.І., а розгляд касаційної скарги був здійснений суддею-доповідачем Ігнатюком А.П. у попередньому розгляді без повідомлення та запрошення Березунко А.В. і її представника до участі у справі. Касаційна скарга Березунко А.В. була залишена без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції - без змін.
Чи не суперечить така діяльність суду положенням ч. 2 ст. 6 ЦПК? Які принципи цивільного процесу порушено? Чи є ст. 332 ЦПК конституційною?

Задача № 10. Після проведення попереднього судового засідання суддя згідно з ч. 6 ст. 130 ЦПК провів всі дії щодо підготовки справи до судового розгляду, а потім захворів на тривалий час. Голова суду призначив іншого суддю для розгляду даної справи.
Чи правомірні дії голови суду? Чи не суперечить таке призначення принципу безперервності процесу? Чи існує нині у цивільному процесі такий принцип, якщо так, то у яких нормах ЦПК він закріплений та у чому полягає його сутність?

Задача № 11. При розгляді справи про захист честі, гідності та ділової репутації суддя оголосив у судовому засіданні особисті листи позивача, прослухав звукозапис розмови позивача з відповідачем. Справа розглядалась у відкритому судовому засіданні. Після дослідження цих доказів судом останній оголосив перерву у судовому засіданні з метою витребування додаткових доказів. На початку наступного судового розгляду суддя оголосив про те, що судовий розгляд проводитиметься у закритому судовому засіданні та ним до участі у справі запрошено експерта, який буде проводити експертизу звукозапису. Позивач заперечував проти таких дій судді, але суддя зробив посилання на те, що у цій справі зачіпаються інтереси й держави, а він як представник держави може діяти у цій справі на свій суддівський розсуд.
Чи правомірні дії суду? Чи порушуються тут принципи цивільного процесу, якщо так, то які?

Задача № 12. При розгляді судом справи про відшкодування шкоди позивач користувався портативним аудіотехнічним пристроєм без дозволу судді. Коли суддя побачив це, він дав розпорядження судовому розпоряднику про вилучення цього пристрою у позивача. Позивач був категорично проти таких дій судового розпорядника та подав судді скаргу на його дії згідно з ч. З ст. 49 ЦПК. Проте суддя відмовився її розглядати та послався на те, що судовий розпорядник виконував його наказ. Позивач все ж таки відмовився віддавати цей пристрій судовому розпоряднику. Суддя за порушення порядку під час судового засідання та невиконання його розпоряджень видалив позивача із залу судового засідання, розглянув справу за його відсутності та відмовив йому у задоволенні позову.
Чи правомірні дії суду? Чи порушено принципи цивільного процесу? Якщо так, то які? Як може реагувати позивач на такі дії суду?

Задача № 13. Цивільна справа про визнання права власності на будинок розглядалась у м. Євпаторія (Крим). Сторони давали пояснення російською мовою, хід процесу на їх клопотання та згідно із Законом «Про засади державної мовної політики» здійснювався російською мовою та судове рішення було викладене російською мовою. Прокурор, ознайомившись із рішенням, подав апеляційну скаргу, у якій зазначав, що суд мав викласти судовий документ державною мовою, тобто українською. Крім того, особи, які брали участь у справі, не володіли достатньою мірою державною мовою та давали пояснення, виступали у суді, заявляли клопотання російською мовою, не користуючись при цьому послугами перекладача. На цій підставі просив скасувати рішення, оскільки порушено конституційні принципи цивільного судочинства.
Чи правильна мотивація апеляційної скарги прокурора? Чи порушено принципи цивільного процесу, якщо так, то які?

Задача № 14. Страхова компанія «Алско» звернулася до суду з позовом до гр. Камишева О.П. про відшкодування збитків, яких вона зазнала у зв'язку із виплатою страхової суми гр. Висоцькому О.Ф. на ремонт автомобіля, який було пошкоджено у дорожньо-транспортній пригоді автомобілем Камишева О.П. Керував автомобілем за довіреністю гр. Петренко О.С.
Визначте суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин та назвіть елементи цих відносин. До якого виду провадження належить ця справа?

Задача № 15. Гр. Гнатюк В.І. звернувся до суду з позовною заявою про захист честі та гідності, в якій вимагав спростувати недостовірну інформацію у газеті «Слово», опубліковану журналістом Горбачовим М.С., та відшкодувати йому моральну шкоду, завдану поширенням цієї недостовірної інформації.
Чи можна вважати, що у гр. Горбачова М.С. виникли цивільні процесуальні правовідносини із судом? З якого часу у відповідача у справі виникають правовідносини із судом? Назвіть інших можливих суб'єктів цієї справи.

Задача №16. Гр. Гриненка О.О. було звільнено з роботи за зловживання спиртними напоями, але при звільненні ніяких аргументів адміністрацією не було наведено. Гр. Гриненко 0.0. звернувся до прокурора. У порядку ст. 45 ЦПК на захист порушеного права Гриненка 0.0. із заявою про поновлення на роботі та стягнення зарплати за вимушений прогул до суду звернувся прокурор.
Яке процесуальне становище прокурора та гр. Гриненка О.О. у цій справі? Чи можна вважати, що гр. Гриненко О.О. є учасником цивільних процесуальних правовідносин із судом? Якими доводами ви можете обгрунтувати своє міркування?

Задача № 17. Гр. Петренко В.О. звернувся до суду з позовом до Сироти В.А. про визнання нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу будинку недійсним. У справі проводилась технічна експертиза будинку. Із заявою до суду звернулась громадянка Сирота С.В., оскільки відчуженням будинку їй оуло завдано матеріальної шкоди, адже будинок є спільним майном подружжя. Нотаріус посвідчив цей договір без її згоди.
Визначте даний вид провадження та суб'єктів даної справи. Між ким склались цивільні процесуальні правовідносини, які підстави їх виникнення?

Задача № 18. Кого із перерахованих осіб можна віднести до осіб, які беруть участь у справі?
- гр. Половик - 15-ти років, який звернувся за захистом свого авторського права до суду;
- громадянин, якого визнано обмежено дієздатним внаслідок зловживання спиртними напоями, який звернувся за захистом прав та інтересів інших осіб;
гр. Груша - 14-ти років, в справі про відшкодування заподіяної ним шкоди;
представник наркологічного закладу, коли він звернувся за захистом прав та інтересів інших осіб.

Задача № 19. Особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття підприємницькою діяльністю у встановленому законом порядку, але ще не була зареєстрована у податковій адміністрації і не отримала печатку, має намір звернутись до суду.
Чи можна вважати, що вона володіє цивільною процесуальною правоздатністю та дієздатністю у повному обсязі?

Задача № 20. У яких з наведених прикладів має місце припинення цивільних процесуальних відносин?
набрання рішенням суду першої інстанції законної сили;
подання касаційної скарги на рішення апеляційного суду
закриття провадження у справі;
визнання судом мирової угоди;
відмова у відкритті провадження у справі;
у разі смерті позивача у справі про розірвання шлюбу.

Теми рефератів:
Відмінність третіх осіб і сторін в цивільному процесі.
Різниця цивільної процесуальної правоздатність та дієздатності учасників цивільного процесу.

Практичне заняття 2, час - 2 год.
Тема 2. Учасники цивільного процесу. Представництво в суді

Основні питання:
Поняття та ознаки сторін. Процесуальні права та обов’язки сторін.
Процесуальна співучасть та її види. Порядок та підстави залучення співучасників.
Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача.
Поняття та умови процесуального правонаступництва.
Треті особи – поняття та види.
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Інші учасники цивільного процесу.
Поняття представництва у суді. Види представництва.
Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками у суді.
Повноваження представників.

Теоретичні завдання:
Знайдіть та законспектуйте окремі норми цивільного процесуального права, що стосуються іноземців, осіб без громадянства та біженців. Цивільно-процесуальне забезпечення статусу іноземців в Україні
З’ясуйте і вивчіть дефініції таких понять: представництво, представництво у суді, представник, адвокат, законне представництво, договірне представництво, повноваження представника, документи, які посвідчують повноваження представника, довіреність.

Практичне завдання:
1. Вирішіть питання про процесуальну правоздатність і дієздатність осіб у таких ситуаціях:
а) Ідов за рішенням суду визнаний недієздатним. Чи може він подати до суду заяву про поновлення його в дієздатності?
б) Панова (16 років) уклала шлюб із Суленком (17 років). Чи може Панова подати позов про стягнення аліментів з чоловіка?
в) Сидорову 15 років, батьки жорстоко з ним поводяться (б'ють, ображають тощо). Чи може він подати до суду позов про позбавлення його батьків батьківських прав?

2. Самійлову було завдано легких тілесних ушкоджень в результаті нападу на нього собаки, яка належала Мирохіну. Самійлов звернувся до суду з позовом до Мирохіна про відшкодування моральної шкоди. До ухвалення рішення суду Самійлов помер. Як правонаступників позивача суддя залучив до участі у справі його спадкоємців - дружину й сина.
3. Дайте оцінку діям судді. Визначте коло осіб, які беруть участь у справі.
Пішохід під час переходу проїзної частини в недозволеному місці створив аварійну ситуацію. Для запобігання наїзду на нього водій автомобіля «Опель» виїхав на зустрічну смугу і потрапив у аварію.
4. Назвіть осіб, які беруть участь у зазначеній справі.
Соснова звернулася до суду з позовом про стягнення зі свого чоловіка аліментів на утримання сина. У позовній заяві вона вказала, що відповідач проживає разом з ними, але матеріально сім'ї не допомагає, оскільки сплачує аліменти на утримання дочки від першого шлюбу й утримує непрацездатного батька.

Додаткові питання:
Права та обов'язки сторін у цивільному процесі, їх класифікація.
Поняття належної і неналежної сторін.
Умови та порядок заміни неналежного відповідача.
Умови процесуального правонаступництва.
Мета участі третіх осіб у цивільному процесі.
Види третіх осіб у цивільному процесі.
Порядок вступу (залучення) третіх осіб у процес.
Відмінність третіх осіб від співучасників.
Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, від третіх осіб, які не заявляють таких самостійних вимог.
Секретар судового засідання: мета участі, права та обов'язки.
Яке становище в цивільному судочинстві займають помічники суддів?
Поняття, права та обов'язки свідка.
Хто не може бути допитаний як свідок?
Поняття експерта, вимоги до нього.
Процесуальне становище експерта в цивільному судочинстві.
Спеціаліст як учасник цивільного процесу.
Участь в цивільному судочинстві перекладача.
Поняття цивільного процесуального представництва.
Значення процесуального представництва.
Види процесуального представництва.
Особи, які можуть бути представниками.
Особи, які не можуть бути представниками.
Які учасники процесу можуть реалізовувати свої процесуальні повноваження через представника?
Яким є обсяг повноважень договірного, добровільного і законного (необхідного) процесуального представника?
Повноваження представника.

Завдання для самостійного опрацювання:
Судовий розпорядник як учасник цивільного процесу.
Поняття і види участі особи, яка надає правову допомогу.
Підстави участі в цивільному процесі кількох позивачів і відповідачів.

Задача № 1. Відповідач Мишкін видав довіреність на ведення справи в суді своїй матері Мишкіній. Судові засідання відбувалися двічі. У засіданні 7 вересня Мишкіна брала участь і давала пояснення як представник відповідача. 10 вересня її вже допитали як свідка.
Чи є процесуальні порушення?

Задача № 2. Гарін звернувся до суду з позовом про відшкодування завданих збитків. У судовому засіданні позивач усно заявив, що його інтереси представлятиме Плошкіна. Дана заява була занесена до журналу судового засідання. Суд не допустив Плошкіну до участі у справі як представника, посилаючись на те, що вона не надала диплом про вищу юридичну освіту.
Дайте оцінку правильності дій суду.

Задача № 3. Суд відмовив допустити до участі у справі як представників сторін:
- юрисконсульта заводу, який був відкликаний зі складу колегії адвокатів;
- громадянина Михальчука, був у судовому порядку визнаний обмежено дієздатним і над ним було встановлено піклування, звернувся з позовом на захист майнових інтересів своїх дітей;
- суддю місцевого суду по справі за позовом секретаря суду Кульчицького про поновлення на роботі;
- співпозивача за дорученням інших позивачів.
Визначте правомірність відмови суду

Задача № 4. При розгляді судом справи лісгоспу до Бебка про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок пожежі, що виникла з вини відповідача, інтереси лісгоспу представляв робітник Присяжнюк. Доручення на захист інтересів лісгоспу йому було видано без будь-яких обмежень у виконанні окремих процесуальних дій, у зв'язку з чим він вважав, що всі визначені законом для позивача права в процесі він може реалізувати, і, виходячи з цього, відмовився від позову. Суд прийняв таку відмову і провадження по справі закрив.
Чи законні дії представника і суду? Які дії процесуальний представник вправі вчиняти в суді як самостійний учасник процесуальних відносин?

Задача № 5. Ірина, народивши дитину в 15 років і не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, вирішила звернутися до батька дитини з позов про стягнення аліментів на утримання дитини. Суд повернув заяву на підставі ст. 121 ЦПК посилаючись на те, що Ірина не має повноважень на представництво дитини в суді.
Хто повинен бути процесуальним представником дитини? Чи буде батька дитини представляти в суді законний представник, якщо його вік 16 років?

Задача № 6. Учні школи Василь 14 років і Григорій 16 років, граючи в футбол на подвір'ї школи і розбили вікно. Школа в особі директора звернулися в суд про стягнення заподіяної шкоди у розмірі вартості вікна до батьків Василя та Григорія, зазначивши їх в позовній заяві як відповідачів
Визначте суб'єктний склад учасників процесуальних відносин. Чи залучається до участі у справі законний представник, якщо стороною у спорі є особа віком 14 (16) років і спір виник з відносин, у яких ця неповнолітня особа бере особисту участь?

Задача № 7. Сидорчук звернувся в суд з позовом до ВАТ «Чернівгаз» про відшкодування шкоди заподіяної внаслідок ДТП. Позивач зазначив, що з вини Бойченка, який керував автомобілем, що належав ВАТ «Чергівгаз», сталася ДТП, в результаті чого було пошкоджено автомобіль, яким позивач керував на підставі довіреності, виданої йому Зінченко. В процесі розгляду справи Зінченко помер. Суд відмовив в задоволенні позовних вимог, керуючись тим, що Сидорчук є неналежним позивачем.
Чи правомірне рішення суду? Визначте суб'єктний склад учасників процесуальних правовідносин. Чи змінилося б рішення суду, якщо б Зінченко не помер. Проаналізуйте підстави і порядок припинення процесуального представництва.

Задача № 8. Фічук видав доручення Лотоцькому на представництво його інтересів перед третіми особами щодо продажу квартири. Лотоцький, показуючи квартиру потенційним покупцям виявив, що сусіди зверху залили квартиру Фічука, заподіявши шкоду майну в квартирі. Не зволікаючи, Лотоцький подав позов в суд в інтересах Фічука, долучивши до позовної заяви доручення, що було у нього в наявності.
Які дії повинен вчинити суд? Проаналізуйте відмінність між представництом в цивільних відносинах та процесуальним представництвом.

Задача № 9. Федоренко подав позов в суд до ТзОВ «Світоч», про поновлення на роботі і виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу. До участі у справі був залучений директор ТзОВ – Процик, як третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору. В судове засідання з'явився юрисконсульт ТзОВ з двома дорученнями на представництво в суді інтересів директора і ТзОВ «Світоч». Суддя, посилаючись на положення ч.2 ст.40 ЦПК, повідомив, що юрисконсульт не може бути одночасно представником ТзОВ та директора.
Чи правомірна відмова суду?

Теми рефератів:
Умови процесуального правонаступництва.
Участь органів державної влади та органів місцевого самоврядування в цивільному судочинстві України.
Форми представництва у процесі здійснення правосуддя по цивільній справі.
Відмінності представництва в суді від представництва в цивільному праві.
Порядок оформлення повноважень представника.

Практичне заняття 3, час – 2 год.
Тема 3. Докази та доказування у цивільному процесі. Цивільна юрисдикція та підсудність.

Основні питання:
Поняття і види доказів.
Поняття доказування, стадії.
Вимоги до доказів.
Засоби доказування.
Поняття та види цивільної юрисдикції (підвідомчості).
Підвідомчість позовних справ суду.
Поняття та види підсудності.
Зміна підсудності.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: докази, зміст доказів, процесуальна форма доказів, особисті докази, речові докази, прямі та непрямі докази, первинні та похідні докази, доказування, суб’єкти доказування, обов’язки по доказуванню, стадії процесу доказування, подання доказів, витребування доказів, дослідження доказів, оцінка доказів, належність доказів, допустимість доказів, достатність доказів, загальновідомі факти, преюдиція, засоби доказування, пояснення сторін, третіх осіб, їх представників, показання свідка, письмові докази, речові докази, висновок експерта.

Практичне завдання:
1. Визначте підвідомчість справ:
- щодо спору з приводу неналежного виконання зобов'язань за договором поставки;
- про встановлення факту наявності родинних зв'язків між фізичними особами;
- щодо спору з приводу поширення неправдивих відомостей;
- про розірвання шлюбу та поділ майна подружжя, яке не має дітей;
- про встановлення факту належності особі військового квитка;
- за скаргою на постанову про накладення адміністративного стягнення;
- про відновлення прав на втрачений вексель.

Додаткові питання:
Належність доказів та допустимість засобів доказування.
Підстави звільнення від доказування.
Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобів доказування.
Особливості показань свідків.
Особливості письмових доказів.
Речові докази як засіб доказування.
Порядок призначення експертизи.
Ухвала про призначення експертизи.
Оформлення висновку експерта.
Виняткова цивільна юрисдикція.
Множинна цивільна юрисдикція.
Договірна цивільна юрисдикція.
Альтернативна цивільна юрисдикція.
Умовна цивільна юрисдикція.
Змішана цивільна юрисдикція.
З’ясувати значення видів підсудності: функціональної, родової, територіальної?
Які наслідки порушення правил підсудності?
Які підстави для зміни підсудності?

Завдання для самостійного опрацювання:
Спеціальний характер допустимості доказів.
Вірогідність доказів.
Вільна оцінка доказів.
У чому полягає універсальність процесуальної форми доказування.
Визначити поняття і значення підсудності.
Значення інституту цивільної юрисдикції.
Наслідки порушення правил підсудності.

Задача № 1. Позивач в підтвердження факту укладення договору позики з В. та про повернення боргу 1000 грн. просив суд залучити до справи магнітофонну плівку, на якій було записано їх розмову, а також письмові покази свідка. Суд клопотання задовольнив.
Чи може суд залучити магнітофонну плівку як доказ? Дайте правильну відповідь та обґрунтуйте її.

Задача № 2. Подружжя Тихих пред’явило позов до Польового Р. про витребування автомобіля. В позовній заяві позивачі вказували, що Тихий Р. вирішив придбати машину ВАЗ 2106, однак на цей час в подружжя не було необхідної суми. Через те, вони домовились із сусідом Польовим Р. про наступне: Польовий Р. їм позичає 10 тис. грн. і отримує доручення на право користування автомобілем на весь час виплати боргу. Купивши машину, Тихий Г. зареєстрував її на своє ім’я в ДАЇ і видав доручення Польовому Р. до закінчення строку дії доручення позивачі виплатили Польовому Р. борг і вимагали повернути автомобіль. Однак Польовий Р. відмовився повернути автомобіль і пред’явив зустрічний позов про визнання даних правовідносин договором купівлі-продажу, посила ючись на те, що подружжя Тихих продали йому автомобіль, але належно не оформили договір.
Вирішіть всі питання пов’язані з предметом доказування, допустимістю і належністю доказів.

Задача № 3. В суді розглядалася справа про встановлення батьківства. Позивачка звернулася до суду з клопотанням заслухати запис, зроблений з допомогою диктофона, який свідчив про визнання відповідачем свого батьківства.
Вирішіть питання щодо допустимості цього запису в якості доказу.

Задача № 4. Оверук Р. звернувся з позовом до суду до Оверук П. про розірвання шлюбу. Рішенням місцевого суду позов було задоволено, шлюб розірвано. Сторони в судовому засіданні участі не брали, пояснень по суті справи не давали. Жодних заходів для їх примирення суд не вживав.
Оцініть дії суду.

Задача № 5. Суддя залишив позовну заяву без руху. Позивач, пообіцявши виправити в позовній заяві недоліки, звернувся до суду з клопотання допитати його сусідку Борисенко Т., так як тільки вона може підтвердити, що відповідач Іванів Т. не всилявся в кімнату в їх комунальній квартирі. Дані покази мають ,на думку позивача, вирішальне значення для становлення факту, що Іванів Т. не набув права на житлову площу.
Суд допитав 80-літню Борисенко Т., яка серйозно хвора, за місцем її проживання в порядку забезпечення доказів. Під час слухання справи, покази Борисенко Т. були оголошені і були покладені в основу судового рішення.
Чи правильно діяв суд?
Який порядок і підстави вчинення дій по забезпеченню доказів?

Задача № 6. До суду звернувся гр. Тимошенко Ю.В. з позовною заявою про визнання договору купівлі-продажу автомобіля недійсним. У заяві він зазначав, що купив цей автомобіль на підставі генеральної довіреності з правом користування та відчуження, але власник скасував довіреність та вимагає повернення автомобіля.
Чи належить до компетенції суду загальної юрисдикції така справа, оскільки Тимошенко Ю.В. завідомо порушив закон з метою несплати державного мита в дохід держави за нотаріальне пяосвідчення договору купівлі-продажу автомобіля? Якщо так, то яке рішення має ухвалити суд?

Задача № 7. Гр. Валіза М.К. був звільнений з роботи за прогул. Вважаючи своє звільнення неправильним, він звернувся із позовом до суду про поновлення на роботі та стягнення зарплати за час вимушеного прогулу. Суддя відмовив Валізі М.К. у відкритті провадження у справі, мотивуючи таку відмову тим, що дана справа не належить до компетенції суду загальної юрисдикції, оскільки Валіза М.К. має звернутися до комісії з трудових спорів. Та лише при наявності відмови КТС поновити Валізу М.К. на роботі він може звернутися до суду.
Визначте правомірність дій суду.

Задача № 8. Гр. Груша Ю.В. звернулась до суду загальної юрисдикції із заявою про встановлення факту розбійного нападу на неї її сусідом гр. Савірком Л.М. у порядку окремого провадження. Своє звернення до суду вона мотивувала тим, що рішення суду про встановлення даного юридичного факту породить для неї юридичні наслідки, вона з цим рішенням зможе звернутися до прокуратури чи органів внутрішніх справ щодо відкриття кримінального провадження.
Які дії суду?

Задача № 9. При розгляді кримінального провадження потерпіла Власенко М.К. подала суду заяву про визнання її цивільним позивачем та позовну заяву про стягнення матеріальної та моральної шкоди з підсудного Савка Р.Л. Суддя відмовив у прийнятті такої заяви та роз'яснив Власенко М.К., що згідно зі ст. 16 ЦПК не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства та порекомендував їй звернутися до суду загальної юрисдикції у порядку цивільного судочинства. Власенко М.К. вважала дії судді неправомірними та подала апеляційну скаргу.
Визначте правомірність дій суду та потерпілої Власенко М.К. Аргументуйте її апеляційну скаргу.

Задача № 10. Гр. Лисова Л.Д. було звільнено з публічної служби. Він пред'явив адміністративний позов до адміністративного суду про поновлення його на посаді. Під час розгляду справи він доповнив свої позовні вимоги позовом про стягнення зарплати за час вимушеного прогулу та про відшкодування моральної шкоди. Проте йому було відмовлено у прийнятті даних вимог з мотивацією, що позов про відшкодування моральної та матеріальної (зарплати за час вимушеного прогулу) шкоди вирішується у позовному провадженні у порядку цивільного судочинства згідно з ч. 1 ст. 15 ЦПК.
Визначте правильність дій суду.

Задача №11. У суді слухалася справа про розподіл спільно набутого майна між подружжям. До складу цього майна входили корпоративні права, які належали чоловіку - СПД Воронін В.П. та Дружині - СПД Сурікова Л.Ж. Суддя виділив цю частину позову у окреме провадження та роз'яснив сторонам, що не можуть бути об'єднані в одне провадження вимоги, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства. Оскільки має місце спір щодо розподілу майна між СПД Вороній В.П. та СПД Сурікова Л.Ж., то сторонам треба звертатися до господарського суду.
Визначте правомірність дій суду.

Задача № 11. Визначте до компетенції якого суду належить вирішення таких справ:
оскарження дій опікуна, піклувальника та звільнення їх від виконання обов'язків;
оскарження дій виконавця заповіту;
оскарження дій нотаріуса у відмові вчинити нотаріальну дію;
оскарження дій консула у відмові вчинити нотаріальну дію;
оскарження дій органу приватизації щодо приватизації квартири;
оскарження дій органу РАЦСу щодо внесення змін до актового запису про народження.


Задача № 12. На гр. Бородавченка В.С., який виконував повноваження директора ТОВ «Водоспад», рішенням зборів засновників було накладено матеріальне стягнення у розмірі штрафних санкцій, застосованих до підприємства податковою інспекцією. Не погодившись із таким рішенням Бородавченко В.С. звернувся До суду за захистом порушених прав.
Чи належить дана справа до компетенції суду в порядку цивільного судочинства?
Чи правомірно було накладено стягнення, якщо в акті податкової інспекції була встановлена особиста вина директора та головного бухгалтера, на якого за рішенням зборів засновників було накладено стягнення в розмірі місячного окладу?

Задача № 13. Захаров О.В., безробітний, без певного місця проживання самовільно оселився в трикімнатній квартирі, яка належить Трофимову В.Г. на праві приватної власності.
Який порядок захисту порушеного права Трофимова В.Г.?

Задача № 14. Громадяни Наливайченко В.Л. та Пузирьов П.І. отримали два свідоцтва про право власності на одну й ту саму земельну ділянку.
Як саме має бути вирішено даний конфлікт?
Визначте компетенцію суду, який має розглядати цю справу.
Назвіть, хто у цій справі повинен бути відповідачем і хто має залучатися до участі у ній?

Теми рефератів:
Поняття та види експертиз у цивільному процесі.
Роль доказів і доказування у цивільному процесі.
Способи забезпечення доказів в цивільному судочинстві України.
Порядок та підстави передачі справи з одного суду до іншого.
Альтернативна підсудність: поняття та значення при здійсненні правосуддя по цивільних справах.


Практичне заняття 4, час – 2 год.
Тема 4. Процесуальні строки, судові витрати та заходи процесуального примусу. Відкриття провадження у справі

Основні питання:
Поняття та види процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків.
Поняття та види судових витрат.
Розподіл судових витрат між сторонами.
Поняття та види заходів процесуального примусу.
Позов: поняття, елементи та види. Право на позов.
Захист проти позову.
Об’єднання та роз’єднання позовів.
Забезпечення позову.
Відкриття провадження у справі.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: строк, процесуальний строк, обчислення строків, закінчення строків, зупинення строків, перерва, судові витрати, судовий збір, витрати, повязані з розглядом справи, розстрочення витрат, відстрочення витрат, розподіл витрат між сторонами, заходи процесуального примусу, попередження, видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід, позов, елементи позову, право на позов, право на пред’явлення позову, право на задоволення позову, умови реалізації права на пред'явлення позову, процесуальний порядок пред’явлення позову, позовна заява, захист проти позову, заперечення проти позову, зустрічний позов, об’єднання позовів, роз’єднання позовів, зміна предмета позову, зміна підстав позову, відмова від позову, визнання позову, мирова угода, забезпечення позову.

Практичне завдання:

Задача 1. Старченко Т. пред’явив позов про витребування машини вартістю 40 тис. грн. з володіння Теребовлі Д. В ході розгляду справи суд провів заміну неналежного позивача Старченка Т. належним – Старченком В.
Як в таких випадках буде вирішуватись питання про судовий збір (державне мито)?

Задача 2. В ході розгляду справи про визнання права власності на приватизовану квартиру вартістю 80 тис.грн. у зв’язку зі смертю 78-річного позивача розгляд справи був припинений. Після визначення правонаступника, яким став син померлого справа була відновлена.
Вирішіть питання пов’язані з оплатою судового збору позивачем і правонаступником.

Задача 3. Визначіть розмір судового збору, що підлягає стягненню, якщо:
- Кінаш М. звернувся до суду з проханням відновити факт родинних відносин;
- Пертенко М. звернувся з позовом про визначення порядку користування автомобілем вартістю 30 тис. грн.;
- Сидір П. звернувся з скаргою на відмову в реєстрації йому мисливської зброї;
- представник позивача звернувся в суд з проханням видати йому повторну копію судовогорішення;
- головний лікар психіатричного лікувального закладу звернувся із заявою про визнання Індиченка Т. недієздатним;
- Сидоренко Т. звернулася в суд із скаргою на незаконну відмову в госпіталізації її 17-літньої доньки.

Задача 4. Визначіть ціну позову і розмір судового збору. З кого повинен стягуватися судовий збір (державне мито) у випадку пред’явлення:
а) позову про стягнення боргу у розмірі 30 тис. грн., якщо позов задоволено повністю;
б) позов про стягнення 500 грн. щомісячно у зв’язку з відшкодуванням шкоди спричиненої каліцтвом, якщо суд присудив стягувати по 800 грн. щомісячно;
в) позов про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини (середньомісячна заробітна плата позивача 700 грн., відповідача 300 грн.), якщо позов задоволено;
г) позов про визнання права власності на будинок вартістю 90 тис .грн., якщо суд відмовив в задоволенні позову;
д) позов в комісії у справах неповнолітніх про позбавлення батьківських прав подружжя Ратник щодо їхніх двох дітей (середньомісячна заробітна плата чоловіка – 650 грн., дружина не працює), якщо суд позов задовольнив.

Задача 5. Гр. Д. подав заяву про забезпечення позову про повернення позики у розмірі 5 тис. грн. шляхом накладення арешту на депозитний рахунок гр. Т. Сума депозиту на рахунку 15 тис. грн. Суд постановив ухвалу про забезпечення позову.
Проаналізуйте ситуацію. Назвіть підстави забезпечення позову. Які Ви знаєте правила забезпечення позову? Чи підлягає оскарженню ухвала про забезпечення позову?

Задача 6. гр. Ф. пред’явив позов до гр. Ф. про розірвання шлюбу, поділ спільного майна та визначення місця проживання малолітньої дитини (4 роки).
Проаналізуйте ситуацію. Назвіть підстави та порядок об’єднання та роз’єднання позовних вимог. Яким чином повинен діяти суд у вказаній ситуації?

Задача 7. С. подав позов про розірвання шлюбу. У позовній заяві причинами розладу сімейних відносин була названа зрада дружини, М..
Не погоджуючись з таким обґрунтуванням позову, М. пред’явила зустрічний позов, у якому причиною припинення шлюбних відносин назвала зловживання С. алкоголем та фізичне насильство.
Суд постановив ухвалу про об’єднання позовів в одне провадження.
Назвіть підстави об’єднання позовів. Чи правильно поступив суд?

Задача 8. Л. видав К довіреність, у тому числі на представництво його інтересів у суді. У довіреності було передбачено право передоручення. К. під призначив представником С.
С., діючи на захист прав Л., звернувся в суд з позовом.
Розглядаючи питання про відкриття провадження у справі суду стало відомо, що К. скасував своє передоручення С.
Суд повернув позовну заяву на підставі п.3 ч.3 ст. 121 ЦПК, як таку, що подана особою, яка не має на те повноважень.
Визначіть, хто у даній ситуації є особою, що вправі звернутися до суду. Чи правомірно поступив суд?

Задача 9. Галицький районний суд м. Львова, розглядаючи справу про розірвання шлюбу між гр. Г. та гр. О., в задоволенні позову відмовив. Через рік гр. Г. повторно звернулася з позовом до гр. О. про розірвання шлюбу. Суддя Галицького районного суду м. Львова відмовив у відкритті провадження у справі, зазначивши, що така вже розглядалася судом.
Проаналізуйте ситуацію. Які підстави для відмови у відкритті провадження у справі Ви знаєте?
Які правові наслідки відмови у відкритті провадження у справі? Чи правомірні дії судді?

Задача 10. У січні 2009 р. Сумський м’ясокомбінат пред’явив позов до гр. І. та гр. Г. про визнання недійсним договору дарування будинку. Позивач зазначав, що в 1988 р. виконком Сумської міської Ради депутатів виділив гр. І. в м. Суми земельну ділянку для спорудження будинку. Під час будівництва його сім’я проживала у двокімнатній квартирі будинку, що належав м’ясокомбінату. Після закінчення будівництва гр. І. подарував будинок своїй тещі – гр. Г., яка поселилася у ньому з молодшим сином. Сам же гр. І. з дружиною і сім’єю сина залишилися жити у вказаній квартирі.
Посилаючись на те, що договір дарування гр. І. оформив без наміру створити юридичні наслідки, а щоб залишити за своїм сином квартиру у будинку м’ясокомбінату, позивач просив суд визнати цей договір недійсним.
Проаналізуйте ситуацію. Визначіть статус учасників процесу, предмет, підставу, зміст та вид позову. Чи правильне рішення суду?

Задача 11. гр. В. і А. пред’явили позов до гр. З. про звільнення від виплати періодичних платежів, посилаючись на те, що вони з грудня 2008 р. сплачують їй по 1000 грн. на відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю. У даний час здоров’я відповідачки відновилось, а їх матеріальний стан погіршився.
Суддя ухвалою відмовив у відкритті провадження у справі. Відмовляючи у прийнятті позовної заяви, суд послався на те, що позивачі не подали документи з приводу того, що здоров’я гр. З. відновлено, або інших доказів, які свідчили б про необхідність зміни розміру платежів.
Проаналізуйте ситуацію. Чи законна така ухвала суду? Чи вправі суд відмовити в прийнятті заяви з мотиву, що позивач не подав доказів на підтвердження своїх позовних вимог?

Задача 12. гр. В. і А. пред’явили позов до гр. З. про звільнення від виплати періодичних платежів, посилаючись на те, що вони з грудня 2008 р. сплачують їй по 1000 грн. на відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю. У даний час здоров’я відповідачки відновилось, а їх матеріальний стан погіршився.
Суддя ухвалою відмовив у відкритті провадження у справі. Відмовляючи у прийнятті позовної заяви, суд послався на те, що позивачі не представили документів з приводу того, що здоров’я гр. З. відновлено, або інших доказів, які свідчили б про необхідність зміни розміру платежів.
Проаналізуйте ситуацію. Чи законна така ухвала суду? Чи вправі суд відмовити в прийнятті заяви з мотиву, що позивач не представив доказів на ствердження своїх позовних вимог?

Задача 13. 17 серпня 2009 року гр. В. звернувся до Галицького районного суду м. Львова з позовом про поновлення на роботі. 27 серпня 2009 року суддя повернув позовну заяву, оскільки гр. В. не додав до позовної заяви копії всі документів, що були додані до неї.
Проаналізуйте ситуацію. Чи були допущені суддею порушення норм процесуального права?
Які шляхи їх усунення? Чи підлягають оскарженню ухвала про повернення позовної заява та ухвала про залишення її без руху?

Задача 14. 17 серпня 2009 року гр. З. звернувся до Франківського районного суду м. Львова з позовом про усунення перешкод у користуванні майном. Під час попереднього судового засідання з’ясувалося, що позовна заява була подана недієздатною особою. Суд постановив ухвалу про повернення позовної заяви.
Проаналізуйте ситуацію. Чи були допущені суддею порушення норм процесуального права? Які шляхи їх усунення? Яку процесуальну дію повинен був вчинити суд?

Задача 15. До суду звернулися з позовом внуки генерала Шухевича. Позов стосувався недостовірної інформації, поширеної віце-прем’єр-міністром Табачником в засобах масової інформації про те, що Шухевич, начебто співпрацював з Адольфом Гітлером.
На стадії відкриття провадження у справі суддя постановив ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі суддя вказав, що позов не відповідає вимогам ч.6 ст. 119 ЦПК, бо в ній не вказані підстави для звернення за захистом.
Згодом суддя постановив ухвалу про повернення позовної заяви. На ухвалу суду була подана апеляція.
Хто вправі звернутися до суду із позовною заявою? Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?

Додаткові питання:
Початок перебігу строків у цивільному процесі.
Закінчення процесуальних строків.
Зупинення процесуальних строків.
Наслідки пропущення процесуальних строків.
Поновлення та продовження процесуальних строків.
Поняття судового збору та порядок обчислення розміру судового збору.
Витрати, пов'язані із розглядом судової справи.
Який процесуальний порядок застосування попередження?
Який процесуальний порядок тимчасового вилучення доказів для дослідження судом?
Який процесуальний порядок застосування приводу і щодо кого може бути застосований такий захід?
У яких випадках допускається об'єднання позовів?
Що таке «визнання позову» і які його правові наслідки?
Поняття та види (заходи) забезпечення позову.
Вимоги до позовної заяви.
Умови і порядок відкриття провадження у справі.
Наслідки відкриття провадження у справі.

Завдання для самостійного опрацювання:
Які правові наслідки застосування заходів процесуального примусу ?
Який процесуальний порядок видалення із залу судового засідання?
Що необхідно розуміти під поняттям «заходи процесуального примусу»?
Поняття судових витрат, їх завдання.
Особливості вжиття заходів забезпечення позову до подання позовної заяви.
Що таке «мирова угода сторін», як вона оформлюється і які її правові наслідки ?
Які зміни можуть бути внесені до позову?

Теми рефератів:
Порядок визначення розміру судового збору у випадку, коли позовна заява містить майнові та немайнові вимоги.
Заходи процесуального примусу їх роль та значення в цивільному судочинстві.
Співвідношення права на позов і права на пред'явлення позову.
Підстави і порядок залишення заяви без руху і повернення заяви.
Процесуальний порядок подання позовної заяви до суду.

Практичне заняття 5, час – 2 год.

Тема 5. Провадження у справі досудового розгляду. Судовий розгляд
Основні питання:
Мета й значення провадження у справі досудового розгляду.
Попереднє судове засідання.
Процесуальні дії судді та осіб, які беруть участь у справі.
Судові виклики і повідомлення.
Поняття та значення стадії судового розгляду справи.
Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду.
Ускладнення в ході судового розгляду.
Фіксування цивільного процесу.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: провадження у справі до судового розгляду, попереднє судове засідання, судові виклики, судові повідомлення, обов’язкове призначення експертизи, види експертиз, оголошення про виклик відповідача, розшук відповідача судовий розгляд, судовий розгляд, судове засідання, заочний розгляд справи, відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі, закриття провадження, залишення заяви без розгляду, судові дебати, фіксування цивільного процесу, звукозаписувальний технічний засіб, журнал судового засідання, протокол окремої процесуальної дії, нарадча кімната.

Практичні завдання:
Задача 1. Муров звернувся з позовом до суду про повернення Яремчуком боргу, разом з тим подав суду клопотання про витребування письмових показань свідка Малинчука, який знаходиться в довготерміновому відрядженні. Крім цього позивач подав клопотання про проведення допиту свідка Бурчака в порядку забезпечення доказів, оскільки є підстави вважати, що допит цього свідка буде неможливим в судовому засіданні. В свою чергу відповідач Каблуков заявив клопотання про витребування письмових показань свідка Зареви, оскільки останній знаходиться в лікарні та не зможе з’явитися в суд. Суд відмовив в задоволенні всіх клопотань, а провадження по справі призупинив до моменту видужання свідка Зареви, при цьому виніс ухвалу про допит свідка Малинчука в порядку судового доручення судом за місцезнаходженням свідка у відрядженні.
Чи правильні дії суду?

Задача 2. Кузьмінська Р. працювала інженером на фабриці ВАТ “Провесінь” в м. Львові. 14 січня 2008 року вона була звільнена з роботи внаслідок скорочення штату працівників (п.1 ст.40 КЗпП). Вважаючи звільнення незаконним, Кузьмінська Р. 15 лютого 2008 року звернулась в суд з позовом про поновлення її на роботі і стягнення з фабрики на її користь за 20 днів вимушеного прогулу заробітної плати у сумі 850 грн.
Які дії мусить провести суддя для підготовки справи до розгляду?

Задача 3. При проведені попереднього судового засідання суд переконав сторін укласти мирову угоду та допоміг визначити її умови. Після цього суд виніс ухвалу про затвердження мирової угоди та закрив провадження по справі.
Чи правомірні дії суду? Чи передбачає підготовка справи до судового розгляду таке завдання як примирення сторін?

Задача 4. Вироком місцевого суду Личаківського району м. Львова від 3 жовтня 2006 року Гаврилів С. засуджений за ч.5 ст.185 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На виконання вироку в частині конфіскації майна за місцем проживання засудженого проведений арешт майна. В акт опису були включені: меблевий гарнітур, піаніно, холодильник, легковий автомобіль “Волга” та інше майно. Жінка засудженого Співак Л. звернулася в суд з позовом про звільнення від арешту меблевого гарнітуру і піаніно, посилаючись на те, що це майно належить їй на праві приватної власності, а також про виключення половини всього іншого майна, включеного в акт опису, як такого, що належить їм на праві спільної сумісної власності.
Які дії мусить провести суддя для підготовки справи до розгляду?

Задача 5. Ронова звернувся до суду з позовом до Ронового про поділ в натурі будинку, який складається з двох кімнат площею 20 кв. м та 12,8 кв.м., кухні розміром 9 кв.м. Як підставу своїх вимог позивачка вказала, що даний будинок був придбаний в 1999 році, коли вони з відповідачем перебували в шлюбі. На даний час шлюб розірвано, а колишній чоловік створює перешкоди для її проживання в будинку.
Які підготовчі дії щодо збирання доказів потрібно вчинити суду?

Задача 6. Смола Д. заявив до своєї дочки Фалюти Н. позов про стягнення коштів на утримання. Які дії мусить провести суддя для підготовки цієї справи до розгляду?

Задача 7. Громадянин В. подав суду позов про повернення суми депозитного вкладу до банку, строк якого відповідно до договору минув. Для видачі йому депозиту позивач подав до банку відповідну заяву, у відповідь на яку банк надав пояснення, що видати депозит не може, оскільки не має коштів для цього. На стадії провадження справи до судового розгляду позивач подав суду клопотання про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки банку.
Як повинен вчинити суд?

Задача 8. Громова звернулася до суду з позовом до Громового про поділ спільної сумісної власності. Також в порядку забезпечення позову вона просила накласти арешт на автомобіль. Суддя задовольнив клопотання позивачки та наклав арешт. Відповідач подав клопотання про зняття арешту, в результаті чого суддя його зняв, взявши до уваги доводи відповідача.
Оцініть правомірність дій судді.

Задача 9. Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє неповнолітніх дітей 7 і 10 років. Під час попереднього судового засідання позивачка заявила, що жодних доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази. Суддя дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.
Дайте правову оцінку даній ситуації. Чи правильні дії судді? Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?

Задача 10. Тарасюк К. звернулася до суду із заявою до Новикова П. про стягнення аліментів на утримання сина Валентина, що народився 26 січня 2008 року. В позовній заяві позивачка вказала, що з відповідачем вона перебуває в зареєстрованому шлюбі з 1992 р., в даний час він залишив сім’ю і не надає ніякої матеріальної допомоги дитині. В судовому засіданні відповідач Новиков П. позов визнав, однак запропонував укласти мирову угоду, згідно з якою він погоджується виплачувати щомісячно на користь сина по 300 грн. і, крім того, не буде пред’являти претензій на житло. Позивачка погодилася з цими умовами. Місцевий суд Личаківського району м. Львова закрив провадження по справі.
Чи правильно вчинив суд?
Який порядок укладення мирової угоди між сторонами?

Задача 11. При розгляді справи в судовому засіданні за позовом громадянки К. до її чоловіка про стягнення аліментів на дитину суд встановив, що позивачка знаходиться в зареєстрованому шлюбі з відповідачем і їй 17 років. Тому суд прийшов до висновку, що позивачка не володіє процесуальної дієздатністю та у зв’язку з цим виніс ухвалу про залишення заяви без розгляду.
Чи допустив суддя порушення вимог процесуального закону?

Задача 12. Багін В. звернувся до суду з позовом до Багіної Б. про вселення його в квартиру, так як після розірвання шлюбу відповідачка поміняла замки і не пускала його. В судове засідання по цій справі сторони не з’явилися. Місцевий суд Личаківського району м. Львова, вважаючи, що сторони вирішили свій спір добровільно, залишив позов Багіна В. без розгляду. Через місяць після залишення заяви без розгляду, від Багіна В. поступила заява, в якій він повідомляв, що внаслідок хвороби він не зміг з’явитися в судове засідання і просить призначити справу до слухання, бо відповідачка і далі перешкоджає можливості його проживання в квартирі.
Чи правильні дії суду? Чи може суд поновити провадження по справі?

Задача 13. Судова палата по цивільних справах Верховного Суду скасувала рішення місцевого суду Галицького району м. Львова щодо позову Сивого П. до підприємства про стягнення заробітної плати. В постанові колегії вказано на неповноту протоколу судового засідання. Протокол був складений дуже коротко і на основі зроблених записів не можна прийти до висновку про обґрунтованість рішення і про задоволення позову.
Чи правильно вчинила судова колегія? Яке значення має протокол судового засідання? Які обов’язкові реквізити протоколу?

Задача 14. Під час судового розгляду справи за позовом підприємства про стягнення з відповідача 3000 грн. за викрадене на підприємстві майно суддею було встановлено, що в суд надійшла та скоро розглядатиметься кримінальна справа по обвинуваченню відповідача в крадіжці майна у громадянина Р.
Суддя виніс ухвалу про зупинення провадження по справі. Чи правильно вчинив суддя?

Задача 15. Позивач заявив суду клопотання про приєднання до матеріалів справи медичної довідки. В задоволенні клопотання було відмовлено. Під час судових дебатів позивач стверджував, що через відсутність в матеріалах справи медичної довідки суд не зможе встановити важливі обставини для справи. Суддя пояснив, що не має права повертатися до з’ясування питання щодо довідки, оскільки таке ж клопотання вже було офіційно відхилено, а повторно його заявляти позивач не має права.
Чи правильні дії суду?

Задача 16. Плутчик Ф. працювала лікарем-бактеріологом санітарно-епідемічної інстанції Закарпатської обл. Наказом головного лікаря від 16 серпня 2008 р. вона була звільнена у зв’язку зі скороченням штату. Вважаючи звільнення незаконним, Плутчик Ф. звернулася в суд з позовом про поновлення її на роботі. Наказ від 16 серпня 2008 р. про звільнення позивачки був скасований і вона переведена на посаду санітарного лікаря. У зв’язку з цим Плутчик Ф. змінила свої позовні вимоги. Вона просила суд про відновлення її на попередній роботі, оспорюючи необґрунтованість переводу. Місцевий суд Галицького району м. Львова своїм рішенням відмовив Плутчик Ф. в позові.
Чи правильно вчинив суд?

Задача 17. Чи має право суддя залишити заяву без розгляду в наступних випадках:
а) позивач двічі, а відповідач тричі без поважних причин не з’явилися в судове засідання;
б) позивач, що пред’явив позов про авторство, є недієздатним;
в) позивачка звернулася до суду з позовом про стягнення заробітної плати, але попередньо не зверталася до комісії по трудовим спорам;
г) представник, що виступає від імені позивачки не представив суду довіреність;

Додаткові питання:
Що таке попереднє судове засідання?
У чому полягає мета, завдання і завдання цього провадження?
За допомогою яких процесуальних засобів відповідач може захистити свої інтереси в цивільному процесі?
Назвіть процесуальні дії, що вчиняються у проваджені справи до судового розгляду?
У чому полягає ухвала судді про закінчення провадження по підготовці у справі до судового розгляду?
Як здійснюються судові виклики і повідомлення?
Яким є зміст і значення стадії судового розгляду цивільних справ?
Основна процесуальна форма розгляду цивільних справ.
Назвіть складові частини судового засідання і їх зміст.
Охарактеризуйте відкладення розгляду справи; зупинення провадження у справі; закриття провадження у справі; залишення заяви без розгляду.
Як відбувається фіксування судового засідання технічними засобами?

Завдання для самостійного опрацювання:
Процесуальний порядок провадження у справі досудового розгляду.
Які основні процесуальні дії вчиняються судом і учасниками процесу під час провадження у справі до судового розгляду?
Місце стадії судового розгляду серед інших стадій цивільного процесу.
Принципи стадії судового розгляду справи.

Теми рефератів:
Призначення справи до розгляду.
Особливості судового розгляду сімейних справ.
Порядок дослідження доказів у судовому засіданні.


Практичне заняття 6, час – 2 год.

Тема 6. Судові рішення. Заочний розгляд справи

Основні питання:
Поняття, види та суть судового рішення.
Вимоги, яким має відповідати судове рішення.
Виправлення недоліків у судовому рішенні.
Набрання рішенням суду законної сили.
Поняття і значення заочного розгляду справи
Умови і порядок ухвалення заочного рішення
Зміст заочного рішення. Оскарження заочного рішення
Повноваження суду та підстави скасування заочного рішення.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: судове рішення, ухвала суду, судовий наказ, заочне рішення, законність та обґрунтованість рішення, форма рішення, зміст рішення, додаткове рішення, роз’яснення рішення, законна сила рішення, обов’язковість рішення, результативність рішення, заочне провадження, інститут заочного рішення, неявка відповідача, неналежне повідомлення відповідача, зміст заочного рішення

Практичні завдання:
Задача 1. Вкажіть у яких випадках суд виносить рішення, а у яких ухвалу:
– про збільшення у зв’язку із індексацією платежів з відшкодування шкоди, спричиненої здоров’ю;
– про анулювання заборгованості за аліментними платежами у зв’язку з досягненням стягувачем повноліття;
– про зняття арешту з майна за заявою боржника;
– за заявою одного з подружжя про зміну домовленості про сплату аліментів;
– про неможливість розглянути цивільну справу до винесення вироку.

Задача 2. Яким вимогам не відповідають вказані рішення:
– суд задовольнивши позов про стягнення аліментів на утримання дитини, не встановив коли був розірваний шлюб і залишив без уваги зустрічний позов відповідача;
– за позовом підприємства до працівника про відшкодування шкоди, спричиненої пошкодженням автомобіля, що самовільно використовувався водієм;
– підприємство частково не виконало прийняте на себе зобов’язання щодо перенесення житлового будинку, який підлягає зносу на іншу ділянку. На іншій ділянці зібраний дім має такі недоліки: протікає дах, ділянка не огороджена і не оброблена. За позовом власника будинку суд зобов’язав відповідача привести домоволодіння в належний стан чи заплатити позивачу 1,5 мільйона гривень.

Задача 3. Чи можна вважати обґрунтованим рішення:
– про стягнення аліментів в твердій грошовій сумі на утримання дитини без з’ясування матеріального стану заявниці;
– якщо після визнання позову відповідачем суд призупинив дослідження інших доказів і виніс рішення про задоволення позову, спираючись тільки на пояснення сторін;
– якщо в мотивувальній частині рішення перелічені всі докази, але без вказівки на їх зміст;
– якщо у справі про встановлення батьківства рішення базується на записі розмови позивача з відповідачем. Причому відповідач заперечував проти прослуховування запису в судовому засіданні;
– якщо за позовом підприємства до працівника про відшкодування матеріальної шкоди рішенням суду розмір стягнення зменшений на основі пояснень відповідача про складне матеріальне становище.
4. Яка з перелічених помилок, допущена в судовому рішенні є опискою:
– в резолютивній частині рішення за позовом Івченко до Петренка про встановлення батьківства суддя зазначив, що батьком є Івченко;
– стягнувши з Можейко Андреаса аліменти, суддя в резолютивній частині рішення назвав відповідача Андрієм;
– замість солідарної відповідальності суд застосував дольову;

Задача 4. Яка з перелічених помилок, допущена в судовому рішенні є опискою:
– в резолютивній частині рішення за позовом Івченко до Петренка про встановлення батьківства суддя зазначив, що батьком є Івченко;
– стягнувши з Можейко Андреаса аліменти, суддя в резолютивній частині рішення назвав відповідача Андрієм;
– замість солідарної відповідальності суд застосував дольову;
– здійснивши розподіл майна в натурі, суд забув вказати його вартість.
Вкажіть строк виправлення описки і строк, протягом якого зберігається можливість такого виправлення.

Задача 5. Визначте, яку з перелічених помилок можна вважати арифметичною:
– при підрахунку суми заробітньої плати за дні вимушеного прогулу враховувався дохід працівника за рік;
– визначаючи ціну позову про стягнення аліментів, суддя взяв сукупність платежів за три роки;
– при множенні ціни неякісного меблевого гарнітуру на процент неустойки, суддя замість п’ятизначного числа отримав семизначне і зазначив його у судовому рішенні;
– про розрахунку розміру шкоди, спричиненого працівнику внаслідок виробничої травми, не застосована індексація.

Задача 6. В якому із названих випадків можна виносити додаткове рішення:
– розглянувши позов про зміну підстави звільнення, суддя не вказав норму трудового законодавства відповідно до якої змінена підстава;
– в рішенні про стягнення аліментів не вказано, що воно підлягає негайному виконанню;
за заявленими позивачем вимогами про розірвання договору купівлі-продажу, відшкодування вартості кольорового телевізора та моральної шкоди, було досліджено надані докази і з’ясовано фактичні обставини. Однак судом було задоволено вимогу лише про стягнення вартості телевізора,
стосовно ж інших вимог в рішенні суду нічого не зазначено.
– розглянувши позов про розподіл жилої площі і зустрічну вимогу про визнання позивача таким,
що втратив право на жилу площу, суддя забув зазначити в рішенні про розподіл судових витрат;
– рішенням суду за позивачем визнано право на отримання від приватного підприємства грошової компенсації, але не вказана вся сума, що підлягає стягненню.

Задача 7. Чи є підстави для роз’яснення змісту судового рішення в таких випадках:
– в резолютивній частині рішення суд неправильно зазначив найменування будівельної компанії і номер її рахунку в банку;
– в резолютивній частині рішення зазначено: “стягнути з відповідача 2 мільйони гривень для погашення судових витрат”.

Задача 8. Задовольнивши позов Борисових до Левчук про визнання договору обміну квартири
недійсним, суд в резолютивній частині рішення зазначив: “Визнати за Борисовими право на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про переїзд, проведенням експертизи і оплатою послуг адвоката”.
В чому полягає недолік рішення? Яким чином він може бути усунутий?

Задача 9. Не встигаючи розглядати справи, суд оголошував лише резолютивні частини рішень. За двома справами було відкладено і складання резолютивних частин. В протоколах судових засідань не зазначалось, коли сторони можуть ознайомитись з повним текстом рішення. Рішення складались у строк від 5 до 10 днів.
Вкажіть процесуальні помилки суду.

Задача 10. Через кілька днів після винесення рішення голова суду виявив, що в резолютивній частині рішення не зазначено про його негайне виконання. Він вніс в рішення доповнення і завірив його своїм підписом. Дайте оцінку діям голови суду.
Як необхідно вчинити, якщо винесене рішення підлягає обов’язковому негайному виконанню?

Задача 11. В перше судове засідання через поважні причини не з’явився відповідач і суд відклав розгляд справи. В друге судове засідання надійшло клопотання відповідача про розгляд справи у його відсутності. За згодою позивача суд розглянув справу в порядку заочного провадження і ухвалив рішення на користь позивача. Відповідач оскаржив заочне рішення у вищестоящий суд.
Який порядок оскарження заочного рішення?
Чи є підстави для відміни заочного рішення в даній ситуації?

Задача 12. В судове засідання за позовом Г. до редакції газети “Правда” про захист честі, гідності та ділової репутації головний редактор газети тричі не забезпечив явку представника редакції. Про розгляд справи редакція повідомлялася повістками, в тому числі під розписку. Заперечень проти позову та підтвердження правдивості поширених про Г. відомостей відповідач не представив. Копія позовної заяви ним отримана.
В черговому судовому засіданні 15 жовтня 2005 р. суд виніс ухвалу про заочний розгляд цивільної справи та задовольнив позов, стягнувши одночасно з редакції 10000 грн. в рахунок відшкодування завданої моральної шкоди. 25 жовтня 2009 р. від редакції надійшла заява про перегляд заочного рішення. За цією заявою 15 січня 2010 р. відбулося судове засідання. Відповідач не з’явився, не повідомивши суд про причини неявки. Розгляд справи відклали на 4 березня 2010 р. Виклик сторін повторили. Однак на цей раз не з’явилися обидві сторони. Суд розглянув справу у їх відсутності, постановивши ухвалу про залишення заяви редакції газети “Правда” про перегляд заочного рішення без задоволення. Відповідач оскаржив дану ухвалу.
Проаналізуйте ситуацію.

Додаткові питання:
Поняття рішення суду та його види.
Зміст рішення суду.
В якому разі суд постановляє додаткове рішення? У чому полягає його суть.
У чому полягає законна сила рішення суду.
Ухвала суду: поняття та види.
Що таке окрема ухвала?
Які ухвали можна оскаржувати в апеляційному порядку окремо від рішення суду.
Хто підписує рішення суду?
Як ухвалюється заочне рішення суду?
Чи обов’язково в рішенні суду посилатись на законодавство?
Чи можна в рішенні суду посилатись на постанови Пленуму Верховного Суду України?
Концепції заочного провадження.
Інститут заочного рішення.
Умови заочного провадження.
Згода позивача.
Відсутність прохання відповідача про розгляд справи за його відсутності.
Наслідки відсутності поважних причин неявки відповідача.
Повне заочне рішення.
Обгрунтоване заочне рішення.

Завдання для самостійного опрацювання:
Відстрочка виконання судового рішення.
Розстрочка виконання судового рішення.
Негайне виконання судового рішення.
Наслідки набрання рішенням суду законної сили.
Порядок роз’яснення рішення суду.

Теми рефератів:
Специфіка виправлення недоліків у судовому рішенні.
Поняття заочного рішення в законодавстві України та інших держав.


Практичне заняття 7, час – 2 год.
Тема 7. Наказне та окреме провадження.

Основні питання:
1. Поняття, ознаки, суть та значення наказного провадження. Відмінність наказного провадження від позовного та окремого.
2. Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ).
3. Порядок звернення з заявою про видачу судового наказу:
– Підсудність справ наказного провадження.
– Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.
– Судові витрати у справах наказного провадження.
– Підстави та правові наслідки повернення заяви про видачу судового наказу.
– Підстави та правові наслідки відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу.
4. Порядок видачі та зміст судового наказу.
5. Скасування судового наказу.
6. Загальна характеристика окремого провадження. Порядок розгляду справ окремого провадження.
7. Поняття та сутність окремого провадження.
8. Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження.
9. Субєкти окремого провадження, їх права та обовязки.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: судовий наказ, наказне провадження, заява про видачу судового наказу, окреме провадження.

Практичні завдання:
Задача № 1. До Галицького районного суду м. Львова звернулася гр. М. з заявою про видачу судового наказу про стягнення з гр. М. аліментів на 3-річну дитину у розмірі 3 тис. грн. на підставі договору про сплату аліментів на дитину. Оскільки місце проживання гр. М. невідоме, у заяві було вказано його останнє відоме місце проживання. Галицький районний суд м. Львова відмовив у видачі судового наказу у зв’язку з неможливістю надіслання копії судового наказу та з’ясування позиції стягувача. Тому справа повинна розглядатися, на думку суду, у позовному провадженні.
Проаналізуйте ситуацію. Чи є підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу? Чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу?

Задача № 2. Гр. Л. звернувся до суду з заявою про видачу судового наказу про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої неналежною якістю купленої ним кави. Свою вимогу він обґрунтовував набранням законної сили рішенням суду у справі за позовом Львівського обласного управління захисту прав споживачів до фірми АТ «Нептун» і декількох торгівельних організацій про визнання їх дій щодо продажу кави неналежної якості протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення таких дій.
Проаналізуйте задачу. Чи є підстави для видачі судового наказу. З яких підстав суд може постановити ухвалу про відмову у видачі судового наказу?

Задача № 3. До районного суду м. Києва звернувся Недбайло П.І. із заявою про видачу судового наказу на підставі розписки про позику грошей, надану гр. Васьком В.Д. Суддя відмовив у прийнятті заяви, про що постановив ухвалу, у якій зазначив, що судовий наказ може бути видано лише на договорі позики, який повинен бути оформлений письмово чи нотаріально.
Чи правомірні дії судді? Аргументуйте свою відповідь.

Задача № 4. До районного суду м. Києва звернулась гр. Петрук О.І. із заявою про видачу судового наказу на підставі нотаріально посвідченого аліментного договору. Суддя відмовив у видачі судового наказу та послався на ч. 2 ст.189 СК, яка передбачає, що у разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса. Крім того, у п. 1 ч. 1 ст. 96 ЦПК йдеться про правочин, який вчинено у письмовій формі, а не нотаріальній.
Визначте правомірність дій судді.

Задача № 5. Суддя Краснодонського міськрайонного суду Луганської області, розглянувши заяву прокурора Краснодонського району в інтересах особи ЛКП «К» до СТОВ «Агросвіт» про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за користування електоенергією у розмірі 444 гривні 01 коп, видав судовий наказ.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правильно вчинив суддя? Чи зміниться ситуація, якщо прокурор звернеться із заявою про видачу судового наказу про стягнення нарахованої, але невиплаченої зарплати?

Задача № 6. До районного суду м. Києва було подано заяву про видачу судового наказу на підставі договору позики щодо двох боржників, які проживали у різних місцях. Стягувач подав заяву за місцем проживання одного із них.
Суддя, прийняв заяву та видав судовий наказ. Визначте правомірність дій суду.

Задача № 7. Гр. Суворов В.А. звернувся до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення неустойки за договором. Суд відмовив у прийнятті заяви та послався на п. 2 ч. 1 ст. 100 ЦПК.
Чи правомірні дії суду? Аргументуйте свою відповідь.

Задача №8. До районного суду м. Києва в інтересах держави звернувся прокурор із заявою про видачу судового наказу про компенсацію витрат на проведення розшуку боржника (він же -відповідач у справі) та дитини. Суддя повернув прокурору заяву та в ухвалі зазначив, що таку заяву має подавати орган, який здійснював розшук, тобто орган внутрішніх справ, а не прокурор.
Чи правомірні дії судді? Чи може прокурор в інтересах стягу-вача звертатися до суду із заявою про видачу судового наказу?

Задача № 9. Гр. Нестеренко В.І. (боржник) звернувся до суду із заявою про скасування судового наказу. Заяву він написав у довільній формі. Суддя залишив її без руху на підставі ст. 121 ЦПК та зазначив, що заяву слід написати згідно з вимогами ЦПК.
Як може усунути такі недоліки Нестеренко В.І., якщо зміст заяви про скасування судового наказу у ЦПК не передбачено.

Задача № 10. Після видачі судового наказу до суду звернувся стягувач з проханням скасувати судовий наказ, який був виданий на підставі вимоги про виплату нарахованої, але не виплаченої зарплати. Своє звернення він мотивував тим, що на роботі його попросили підписати відомість про те, що він отримав зарплату, оскільки діяльність підприємства перевіряється прокуратурою, та пообіцяли, що при покращенні фінансового стану підприємства вони виплатять йому зарплату у подвійному розмірі.
Суд відмовив стягувачеві у прийнятті заяви про скасування судового наказу.
Чи правомірні дії суду? Аргументуйте свою відповідь посиланням на норми ЦПК.

Задача № 11. Суддею районного суду м. Києва було видано судовий наказ. Копію судового наказу у передбачені ЦПК строки була надіслано боржникові рекомендованим листом з повідомленням. Проте повідомлення про отримання боржником копії судового наказу не повернулося до суду. Не надійшла до суду заява боржника про скасування судового наказу. Пройшло майже 20 днів, стягувач наполягав на видачі йому судового наказу для пред'явлення його до виконання. Суд видав судовий наказ.
Чи правомірні дії суду. Які дії суду, якщо заява про скасування судового наказу надійде з пропуском строку на звернення з такою заявою?

Задача № 12. Суддею Івановим СІ. було видано судовий наказ, копію якого було надіслано боржнику. Боржник своєчасно не подав заяву про скасування судового наказу, оскільки знаходився у тривалому службовому відрядженні. Він поштою надіслав заяву про скасування судового наказу та клопотав про поновлення строку. Проте суддя, який видавав судовий наказ, пішов у відпустку на два місяці. Голова суду на заяві написав резолюцію: «Судді Іванову СІ. До розгляду після повернення з відпустки».
Визначте правомірність дій голови суду.

Задача 13. В порядку підготовки справи про усиновлення суддя місцевого суду за місцем проживання усиновлюваної дитини направив відповідному органу опіки і піклування за місцем проживання заявників (вони проживали в іншому місті) вимогу подати суду документи, що підтверджують доцільність усиновлення. Необхідні документи були відправлені поштою і одержані судом ще до судового розгляду. В процесі судового розгляду, коли вказані документи були уже досліджені, в судове засідання з`явився представник органу опіки і піклування, який звернувся з клопотанням залучити його до участі в справі. Суддя відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що участь органу опіки і піклування в справах про усиновлення є не обов`язковою і заслуховувати думку його представника немає потреби, оскільки необхідні суду документи уже досліджені.
Дайте оцінку діям суду.

Задача 14. Під час розгляду справи про визнання громадянина Калачика Т. недієздатним суд запросив в судове засідання експерта-психіатра, який надав суду свій висновок. З усних пояснень експерта стало зрозуміло, що його висновок базується на поверховому огляді Калачика Т. та багаторічному досвіді. Представник Калачика Т. просив суд не брати до уваги цей доказ, оскільки він не відповідає вимогам ЦПК, і вирішити справу на підставі інших доказів, що є в справі, - показаннях свідків, медичній довідці з відомчої поліклініки.
Які вимоги передбачені ЦПК до висновку експерта? Як має діяти суддя в цьому випадку?

Задача 15. До суду з заявою про визнання Абрамець Л. обмежено дієздатним звернулася його мати Абрамець М., яка поживає окремо від сім’ї сина. В заяві зазначалося, що Абрамець Л. зловживає спиртними напоями та ставить свою дружину та малолітнього сина, які живуть з ним разом, в тяжке матеріальне становище.
Чи може мати Абрамець М. звернутись до суду із заявою? Відповідно до яких умов Абрамець М. може бути надане право на звернення до суду в цій справі? Хто може звернутись до суду за захистом інтересів неповнолітнього сина?

Задача 16. Під час стоянки військового судна біля берегів Греції матрос Світлик Д., який стояв на вахті, вночі зник. Оскільки в той час була штормова погода, то є підстави вважати, що він загинув. Однак незначна відстань від берега дає можливість говорити про втечу.
Як має вирішити справу суддя, до якого звернулось командування Військово-морських сил через чотири місяці після зазначеної події з заявою про оголошення Світлик Д. померлим?

Задача 17. Після відсутності понад один рік Лаврика Т. його дружина звернулася до суду з заявою про визнання його безвісно відсутнім з метою отримання пенсії та відшкодування шкоди, оскільки останній зник під час перебування у службовому відрядженні на Кавказі. Коли його бачили співробітники востаннє, геолого-розвідувальна партія, до якої належав, займалась пошуком нафти у гірському районі поблизу району військових дій.
Які дії маж провести суддя по підготовці цієї справи до судового розгляду?
Хто має бути притягнений до участі у справі? Визначте предмет доказування.

Задача 18. 21.06.08р. під час морських маневрів з військового корабля зник матрос Артамон Н. Шторм та порушення матросом правил безпеки, оскільки в той момент, коли його змило хвилею з міноносця, він був без рятувального жилета, дають підстави вважати, що він загинув. Прокуратурою була порушена кримінальна справа, яка за відсутністю складу злочину була закрита. До сім’ї Артамона Н. належить дружина та донька 5-ти років.
Які додаткові питання має поставити адвокат перед тим, як дати пораду дружині Артамона ? Що б Ви порадили дружині Артамона Н., як адвокат?
Через який час вона може звернутись до суду, якщо сьогодні 21.07.09 року?

Задача 19. Шевунко Л. звернулася до суду з заявою про оголошення її чоловіка померлим, з метою отримання спадщини, оскільки він був направлений командуванням військової частини для проходження служби в Афганістан. Повідомлення командування військової частини, що її чоловік пропав без вісті, надійшло п’ять років тому. До особистого майна чоловіка належав будинок, який він одержав від батька в дар, та в якому вона проживала разом з двома неповнолітніми дітьми.
Які дії судді? Хто має брати участь у справі як заінтересована особа?

Задача 20. Жолудь Р. та Мироненко П. довгий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, але шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Жолудь Р. народила дитину, а через рік сторони зареєстрували шлюб в органах РАЦСу. Мироненко П. загинув в ДТП. Для того, що одержати для дочки пенсію Жолудь Р. звернулася до суду з заявою про встановлення факту батьківства. Її вимога була задоволена. Орган РАЦСу видав свідоцтво про народження доньки Жолудь Р., в якому батьком дитини був зазначений Мироненко П.
Чи підлягає судовому встановленню факт батьківства? Визначіть батьків і заінтересованих осіб по справі.

Додаткові питання:
Особливості наказного провадження.
Чи можна переглянути апеляційному порядку судовий наказ?
Який порядок скасування судового наказу?
Які справи розглядаються в порядку окремого провадження?
Чи вичерпний перелік справ, які розглядаються в порядку окремого провадження?
Які справи окремого провадження розглядаються колегіально?
Які факти можуть бути встановлені в судовому порядку?
За якими категоріями справ окремого провадження обов’язково призначається судово-психіатрична експертиза?
Спільні риси справ окремого провадження.

Питання для самостійного опрацювання:
Відмінність судового наказу від рішення суду, ухвали суду, виконавчого напису нотаріуса.
Набрання судовим наказом законної сили.
Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.
Справи про усиновлення.
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
Справи про визнання спадщини відумерлою.
Справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.
Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.

Теми рефератів:
Порядок розгляду справ наказного провадження.
Судовий наказ як особлива форма судового рішення.
Порядок розгляду справ окремого провадження.
Суб’єкти окремого провадження.

Практичне заняття 8, час – 2 год.
Тема8. Перегляд судових рішень

Основні питання:
Поняття і завдання інституту апеляційного провадження.
Право апеляційного оскарження рішень суду.
Порядок розгляду справ в апеляційній інстанції.
Повноваження апеляційного суду.
Суть і значення касаційного провадження.
Суб’єкти та об’єкт касаційного оскарження.
Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції.
Значення перегляду рішень Верховним Судом України.
Строки прегляду рішень судів Верховним Судом України.
Характеристика провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: перегляд судових рішень, апеляція, апеляційне провадження, суд апеляційної інстанції, право апеляційного оскарження, суб’єкт апеляційного оскарження, об’єкт апеляційного оскарження, строк апеляційного оскарження, порядок апеляційного оскарження, заява про апеляційне оскарження, апеляційна скарга, повноваження суду апеляційної інстанції, окрема ухвала суду, рішення суду апеляційної інстанції, провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами, нововиявлені обставини, скарга, заява, строки оскарження.

Практичне завдання:
З’ясуйте та занотуйте відповіді на наступні питання:
На які ухвали можуть бути подані скарги окремо від рішення суду?
В яких випадках апеляційний суд ухвалює рішення?
Окрема ухвала апеляційного суду.
А) Чи доцільно, на Вашу думку, наділяти осіб, які не брали участі у справі, правом на апеляційне оскарження рішення суду, якщо ухвалюючи його, суд вирішив питання про їх права та обов’язки?
Чи є тотожними такі процесуальні дії як „відкликання апеляційної скарги” та „відмова від апеляційної скарги”?

Б) Які процесуальні дії повинен вчинити суд у наступних правових ситуаціях:
Позивач, не погоджуючись із рішенням місцевого суду, надіслав поштою апеляційну скаргу до апеляційного суду.
Після надходження цивільної справи до апеляційної суду, апелянт подав клопотання про повернення йому сплаченого судового збору, так як він з’ясував, що звільнений від сплати судового збору за подання апеляційної скарги.
Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції Кравченко Л. подав заяву про виклик свідка.
Під час розгляду справи апеляційним судом за апеляційною скаргою позивача, відповідач у справі визнав апеляційну скаргу.
Під час доповіді судді-головуючого про проведені підготовчі дії колегії суддів, з’ясувалось, що недостатньо з’ясовані обставини, на які посилається відповідач, як на підставу своїх заперечень проти апеляційної скарги.

В) Чи можна оскаржити наступні ухвали суду І інстанції (дайте відповідь із посиланням на норму ЦПК України):
1) про забезпечення позову;
2) про зупинення провадження у справі;
3) про відмову у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору;
4) про закриття провадження у справі;
5) про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору;
6) про відмову у скасуванні судового наказу;
7) про передачу справи, прийнятої судом до свого провадження, до іншого суду;
8) окрема ухвала;
9) про відкладення розгляду справи;
10) про відхилення зауважень щодо технічного запису судового засідання.

Задача 1. Місцевий суд розглянув цивільну справу за позовом Марченка М. до Петренко Н. про визнання права власності на житловий будинок і ухвалив рішення про часткове задоволення позовних вимог. Рішення суду було ухвалено 10 вересня. 20 вересня позивач Марченко М. направив поштою на адресу місцевого суду апеляційну скаргу на рішення суду І інстанції, яка надійшла до суду 24 вересня. Одержавши апеляційну скаргу із матеріалами справи, суддя апеляційного суду постановив ухвалу про повернення апеляційної скарги у зв’язку із пропуском позивачем строку, передбаченого законом для апеляційного оскарження рішень суду. До суду також надійшла апеляційна скарга від сестри відповідача - Коваль І. - яка просила суд скасувати рішення суду, вважаючи, що суд І інстанції неправильно визнав за відповідачем право власності на частину житлового будинку. Суддя-доповідач прийняв апеляційну скаргу Коваль І. до розгляду апеляційним судом.
Дайте правову оцінку процесуальним діям судді.

Задача 2. Під час розгляду справи в апеляційному порядку у справі Деркача О. до Пирій Г. про поділ спільно нажитого майно з’ясувалось, що один із суддів судової колегії раніше брав участь у розгляді цієї справи як суддя у суді І інстанції, а другий – брав участь як прокурор.
Чи мають право ці члени колегії суддів брати участь у розгляді даної справи? Відповідь аргументуйте.

Задача 3. Місцевий суд задоволив позов Подоляк О. до Подоляк Р. про розірвання шлюбу. У мотивувальній частині рішення місцевий суд вказав, що причиною розпаду сім’ї є систематичне зловживання відповідачем спиртними напоями, бійки та скандали, які вчиняються ним в сім’ї, неповага до дружини. Подоляк Р. подав апеляційну скаргу на це рішення, пояснивши, що проти рішення суду він не заперечує, але вважає неправильними мотиви, якими керувався суд, задовольняючи позов. До того ж, ніяких доказів, які б підтверджували зловживання ним спиртними напоями і неправильну поведінку в сім’ї, у справі не має. Суддя-доповідач відмовив у прийнятті скарги до розгляду апеляційним судом, вказавши в ухвалі, що Подоляк Р. проти рішення суду про розірвання шлюбу не заперечує і по суті згоден із рішенням.
Дайте правовий аналіз процесуальним діям судді?

Задача 4. Під час розгляду справи з перевірки рішення суду про розірвання шлюбу між Голуб І. та Голуб Я. апеляційний суд відклав розгляд справи на один місяць, надавши сторонам строк для примирення. Голуб Я. подала на цю ухвалу суду апеляційної інстанції касаційну скаргу, вважаючи, що ніяких перспектив зберегти сім’ю не має.
Зробіть правовий аналіз фабули.

Задача 5. Місцевий суд розглянув справу за позовом Шевчука С. до Іванова О. про відшкодування збитків і компенсацію моральної шкоди. Позовні вимоги Шевчука С. були задоволені в частині відшкодування збитків, а в частині компенсації моральної шкоди – залишені без задоволення. Шевчук С. оскаржив це рішення суду в частині відмови у компенсації моральної шкоди. Апеляційна інстанція, розглянувши скаргу, скасувала рішення суду І інстанції і ухвалила нове рішення, яким відмовила Шевчуку С. у задоволенні позову в цілому.
Дайте правову оцінку процесуальним діям апеляційної інстанції.

Задача № 6. Рішенням місцевого суду Семчишину М. відмовлено у задоволенні позову до Петрова О. про відшкодування збитків. За апеляційною скаргою Семчишина М., на підставі додатково поданих ним доказів, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду І інстанції і ухвалив нове рішення про задоволення позову. У касаційній скарзі Петров О. просив скасувати рішення апеляційного суду, посилаючись на те, що суд апеляційної інстанції незаконно дослідив додатково подані Семчишиним М. докази.
Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція? До суду якої інстанції повинна бути направлена справа у разі задоволення касаційної скарги?

Задача 7. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задоволено заяву Прокіп Н. про визнання недієздатним Онопрієнка В. На ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення місцевого суду без змін прокурором, який не брав участі у справі у нижчестоящих судових інстанціях, подано касаційну скаргу. Доводом для скасування ухвали, на думку прокурора, є те, що заява про визнання недієздатним Онопрієнка В. була подана його сусідкою Прокіп Н., яка не належить до переліку суб’єктів, які мають право на подання відповідної заяви.
Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція?

Задача № 8. Гр. Ласточка В.С. подала касаційну скаргу. Вона просила суд касаційної інстанції скасувати рішення суду апеляційної інстанції та ухвалити нове рішення. Але, крім того, вона у скарзі зазначала про те, що ні суд першої, ні суд апеляційної інстанцій не вжили заходів щодо забезпечення позову. Тому вона клопотала про вжиття таких заходів судом касаційної інстанції. Суддя-доповідач відкриваючи касаційне провадження відмовив їй у задоволенні такого клопотання, мотивуючи свою відмову тим, що інститут забезпечення позову не поширюється на суд касаційної інстанції.
Визначте правомірність дій судді-доповідача.

Задача № 9. Судом касаційної інстанції у попередньому розгляді справи (ст. 332 ЦПК) було розглянуто касаційну скаргу гр. Воро-бей В.Ю. Рішення апеляційного суду було залишено без змін. Суд постановив ухвалу, зміст якої не відповідав вимогам ст. 345 ЦПК, оскільки в ухвалі була відсутня така частина, як мотиви суду про відмову у задоволенні касаційної скарги з посиланням на закон, яким суд керувався (п. 7 ч.І ст. 345 ЦПК). Воробей В.Ю. подала до суду заяву про роз'яснення їй цієї ухвали, але отримала лист від завідуючого канцелярією, яка зазначала, що Верховний Суд роз'яснень рішень не надає.
Чи належить вирішення питань про роз'яснення рішення (відмова або задоволення) до компетенції завідуючого канцелярією?
Чи поширюється на суд касаційної інстанції положення ст.221 ЦПК щодо роз'яснення судового рішення? Якщо так, то хто це питання вирішує?

Задача 10. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін апеляційною інстанцією, відмовлено в задоволенні позову Крищенка Д. до Зінченка Р. про повернення боргу і компенсації моральної шкоди. Крищенко Д. подав касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду. Під час відкриття провадження у справі суддя-доповідач прийшов до висновку, що викладені доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи. Проте ним з’ясовано, що справу в суді І інстанції було розглянуто за відсутності відповідача. У матеріалах справи документів, які б підтверджували належне повідомлення Крищенка Д. про час і місце розгляду справи, немає.
Які процесуальні дії повинен вчинити суддя-доповідач?

Задача 11. Громадянин Петров у суді першої інстанції на підтвердження своїх вимог пред'явив рішення Верховного Суду України у зв'язку з винятковими обставинами по іншій справі як доказ правомірності власних вимог.
Чи є такий доказ допустимим і належним?

Задача № 12. При поданні скарги до Верховного Суду України у зв'язку з нововиявленими обставинами не було подано копії рішень судів, які оскаржуються, у відповідності до кількості осіб, які брали участь у справі.
Чи можна цю обставину вважати недоліком заяви?

Задача № 13. Особа, яка не брала участі у справі, подала скаргу про перегляд рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами не через місяць, а через чотири місяці, мотивуючи пропуск строку на подання скарги тим, що вона дізналася про відповідне рішення лише тоді, коли до неї звернувся державний виконавець. Визначте і обґрунтуйте можливе рішення суду.

Задача № 14. Суддею-доповідачем не була допущена до розгляду скарга про перегляд рішення суду касаційної інстанції у зв'язку з нововиявленими обставинами лише тому, що в ній був відсутній додаток - належним чином оформлене рішення суду касаційної інстанції.
Визначте повноваження судді-доповідача щодо вирішення даного питання. Чи правомірна така відмова?

Задача № 15. Під час розгляду справи Верховним Судом України було з'ясовано, що суд касаційної інстанції неправильно застосував норму закону щодо договору про завдаток у 1999 році, а виявилося це при перегляді аналогічного рішення у 2007 році. Які повноваження Верховного Суду України можуть бути застосовані у даній правовій ситуації?

Задача № 16. При аналізі рішення Європейського суду з прав людини було встановлено, що права особи були порушені судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій, оскільки суди відмовляли в прийнятті доказів, які вважали неналежними.
Яке з повноважень, встановлених у ст. 358 ЦПК, може бути застосоване судом до даної правової ситуації?

Задача № 17. Особа, якій суд апеляційної інстанції не дав можливості висловити свою правову позицію, а суд касаційної інстанції залишив без змін ухвалене рішення, має намір звернутися до Верховного Суду України у зв'язку з винятковими обставинами.
Обґрунтуйте можливість такого звернення і знайдіть варіанти захисту прав такої особи.

Задача № 18. Гр. Глянець В.А. звернулась до суду із скаргою про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами. Відповідно до цього відмовилась виконувати рішення Верховного Суду України, що набрало законної сили.
Чи правильні дії Глянець ВІ.? Проаналізуйте дану ситуацію.

Задача № 19. До суду касаційної інстанції із скаргою про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами звернулась гр. Д., яка вказала, що під час ухвалення рішення судом першої, апеляційної та касаційної інстанцій не були дотримані норми, які мали сприяти об'єктивному розгляду та вирішенню справи, а отже, сторони були позбавлені можливості довести своє право в суді.
Проаналізуйте дану ситуацію відповідно до чинного законодавства.

Задача № 20. Викладач середньої школи № 2 м. Києва гр. Л. була звільнена з роботи разом із своєю колегою за непедагогічні вчинки. Гр. Л., маючи 35 років педагогічного стажу, велику кількість похвальних грамот та дипломи про підвищення кваліфікації, вважає своє звільнення незаконним та вимагає поновити її на роботі. Дніпровський районний суд м. Києва відмовив гр. Л. у задоволенні позовних вимог. Апеляційний суд м. Києва залишив рішення суду першої інстанції без змін. Гр. Л. звернулась із скаргою про перегляд судового рішення у зв'язку із нововиявленими обставинами, де вказала, що у її колеги, з якою вона була одночасно звільнена з роботи та з тих самих підстав, однакова ситуація (тобто наявність 35 років стажу, відповідних грамот та дипломів), однак її вимоги Верховним Судом України задоволені, тобто вона поновлена на роботі.
Чи є дані обставини винятковими? Проаналізуйте дану ситуацію.

Задача № 21. До Європейського Суду з прав людини звернувся гр. К. У своєму зверненні він посилався на ту обставину, що ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску його скарги про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами була підписана тими ж суддями, які розглядали його касаційну скаргу та відмовили у її задоволенні.
Проаналізуйте дану ситуацію та висловіть свою думку щодо законності постановленої Верховним Судом України ухвали.

Задача 22. У 2008 році Іванов А.Ю. звернувся до суду із заявою про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами ріпіення районного суду від 15.12.2007 р. про розподіл житлового будинку. Суд зобов'язав Іванова А.Ю. обладнати окремий вхід. Однак після ухвалення рішення районний архітектор дав висновок про неможливість обладнати окремий вхід. У зв'язку з цим Іванов А.Ю. просив переглянути ріпіення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Які підстави для перегляду справи у зв'язку з нововиявленими обставинами?
Яка специфіка перегляду справи у зв'язку з нововиявленими обставинами?
Чи є в даній ситуації підстави для перегляду справи у зв'язку з нововиявленими обставинами?

Задача № 23. 21.03.2007 р. шлюб між гр. Івановою К.Л. та гр. Сидоренком О.П. було розірвано у судовому порядку. Гр. Іванова К.Л. звернулась із позовом про стягнення аліментів на утримання їх неповнолітнього сина у розмірі 1500 грн. Суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. 19.04.2008 р. у гр. Сидоренка О.П. народилась двійня від жінки, з якою він перебуває у новому шлюбі. У зв'язку з тим, що він мав намір зменшити розмір аліментів, звернувся до суду із заявою про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Чи можна дані обставини вважати нововиявленими? Як саме має діяти суд? Складіть відповідний процесуальний акт.

Задача № 24. Рогожников О.В. звернувся до суду із заявою про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішення Оболонського районного суду м. Києва про розподіл житлового будинку. Суд зобов'язав Рогожникова О.В. обладнати окремий вхід у належну йому частину будинку. Однак після набрання рішенням законної сили архітектор дав висновок про неможливість обладнання окремого входу у даній споруді. Виходячи з цього Рогожников О.В. просив переглянути рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Чи можна вважати названі обставини нововиявленими? Які підстави для перегляду рішення, ухвали суду у зв'язку з нововиявленими обставинами передбачено ЦПК?

Додаткові питання:
Суб’єкти та об’єкти апеляційного оскарження.
Строки апеляційного оскарження.
Куди безпосередньо направляється заява про апеляційне оскарження і апеляційна скарга?
Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.
Чи має право суд апеляційної інстанції досліджувати нові докази?
Порядок розгляду справ апеляційним судом.
Повноваження суду апеляційної інстанції.
Завдання касаційного провадження.
Суб’єкти та об’єкти касаційного оскарження.
Зміст касаційної скарги.
Підготовка справи до розгляду судом касаційної інстанції.
Порядок касаційного оскарження.
Суб’єкти перегляду рішень Верховним Судом України.
Підстави перегляду рішень Верховним Судом України.
Повноваження Верховного Суду України за результатами перегляду рішень
Форма і зміст заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Повноваження суду за результатами перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Завдання для самостійного опрацювання:
Зміст апеляційної скарги.
Правові умови приєднання до апеляційної скарги.
Значення та сутність стадії касаційного провадження.
Право касаційного оскарження.
Підстави прегляду рішень судів Верховним Судом України.
Підстави перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Теми рефератів:
Значення та повноваження суду апеляційної інстанції при розгляді цивільних справ.
Ухвали та рішення апеляційного суду.
Процесуальний порядок реалізації права апеляційного оскарження.

Практичне заняття 9, час – 2 год.
Тема 9. Виконавче провадження.
Основні питання:
Загальна характеристика виконавчого провадження. Учасники виконавчого провадження.
Підстави виконання та виконавчі документи. Негайне виконання судових рішень.
Загальні умови виконання.
Поворот виконання.

Теоретичне завдання:
Вивчити дефініції: виконавче провадження, стягувач, боржник, виконавчий лист, негайне виконання, поворот виконання, виконавча давність, примусове виконання, добровільне виконання, місце виконання, визнання рішення іноземного суду, виконання рішення іноземного суду, виконання доручень іноземних судів, судовий імунітет.

Задача № 1. Петров А.Ю. пред'явив у суд позов до магазину «Київські торти» про відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю. Шевченківський районний суд м. Києва задовольнив позов і це рішення суду було виконане. За апеляційною скаргою, строк подання якої був поновлений, судова колегія в цивільних справах позов залишила без розгляду, оскільки вимоги Петрова А.Ю. не були предметом розгляду в позасудовому порядку. Після цього магазин звернувся до суду із заявою про поворот виконання, який був допущений. З Петрова А.Ю. на користь магазину були повернені суми проведеного стягнення.
Що необхідно розуміти під поворотом виконання судового рішення? Хто вирішує питання щодо повороту виконання судового рішення? Яка специфіка повороту виконання судового рішення? Визначте правильність допуску повороту виконання у цій справі.

Задача № 2. Рішенням районного суду на користь Іваненко Л.Ю. з Іва-ненка Б.Б. присуджено аліменти на утримання доньки. У зв'язку з втратою виконавчого листа Іваненко Л.Ю. звернулася в суд із заявою про видачу його дубліката. Суд постановив видати дублікат виконавчого листа і разом з тим, враховуючи, що донька відповідача від першого шлюбу досягла повноліття, змінив розмір стягнення аліментів на користь Іваненко Л.Ю., постановив стягувати з відповідача 1/4 частину всіх видів заробітку до повноліття дитини.
Чи правильне таке рішення суду? Який порядок видачі дубліката виконавчого листа? Який процесуальний порядок звернення стягнення на заробітну плату (заробіток) боржника?

Задача № 3. Гр. Іванчук П.Ф. звернувся із позовом до Хроніка 1.1, про стягнення грошової суми у розмірі 4000 грн за невиконання договору підряду. Рішення було ухвалено на користь позивача та набрало законної сили і 1 червня 2003 р. було видано виконавчий лист. Проте строк пред'явлення виконавчого листа сплинув, а позивач його не пред'явив, пояснюючи це тим, що чітко не зрозумів порядок та строки пред'явлення відповідного виконавчого документа.
Проаналізуйте дану ситуацію. Визначте порядок та строки пред'явлення виконавчого листа до виконання.

Задача № 4. Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 12 жовтня 2005 р. за позовом про відшкодування шкоди внаслідок ДТП було вирішено стягнути на користь позивача 21000 грн. Рішення набрало законної сили і було відкрито виконавче провадження, під час якого сторони вирішили укласти мирову угоду.
Чи можливе укладення мирової угоди під час виконавчого провадження? Чи має право стягувач відмовитись від продовження виконавчого провадження?

Задача № 5. Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 1 листопада 2006 р. у справі за позовом гр. Н. про розподіл спільного майна подружжя було вирішено виділити сервіз на 12 персон «Мадонна» загальною вартістю 7500 грн позивачеві. Рішення набрало законної сили та розпочалось виконавче провадження. Даний сервіз знаходився у квартирі відповідача та під час проведення виконання рішення суду його не було виявлено, про що складено відповідний акт. Відповідач з цього приводу пояснив, що під час проведення ремонтних робіт у його квартирі, будівельники ненавмисно під час перенесення сервізу з однієї кімнати в іншу розбили його.
Визначте дії позивача та складіть відповідну заяву. Які процедури зміни способу та порядку виконання рішення?

Задача № 6. Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 2 лютого 2006 р. у справі за позовом ТОВ «ТЦЛ» до гр. Музики В.В. було встановлено стягнути з відповідача заборгованість за технічне обслуговування домофона за останні 6 місяців у сумі 241 грн. Рішення суду набрало законної сили та було відкрито виконавче провадження.
Музика В.В. звернувся до суду із проханням розстрочити суму стягнення, оскільки його син, що мешкає з ним, вже З місяці внаслідок ДТП перебуває на стаціонарному лікуванні та постійно потребує дорогих медикаментів, тому одразу сплатити суму стягнення він не може.
Складіть відповідний процесуальний документ від імені відповідача. Вирішіть дану ситуацію та складіть відповідний процесуальний акт суду.

Задача № 7. Під час розгляду судом заяви про видачу дубліката виконавчого листа суд, не встановивши чи здійснювалось стягнення за втраченим виконавчим листом, видає його дублікат.
Чи правомірні дії суду? Визначте та охарактеризуйте процедуру видачі дубліката виконавчого листа.

Задача №8. Після набрання законної сили рішенням суду про зобов'язання до відновлення системи водопостачання у багатоквартирному жилому будинку, де було 6 співпозивачів, судом виконавчий лист було направлено до відділу державної виконавчої служби, з результаті чого без заяви стягувачів про примусове виконання рішення було відкрито виконавче провадження. Боржник звернувся зі скаргою на дії державного виконавця, де зазначив про відкриття виконавчого провадження з порушенням закону.
В чому полягає звернення судового рішення до виконання? Чи вправі суд зі своєї ініціативи направляти виконавчий лист до відділу державної виконавчої служби?
Назвіть засоби захисту прав боржника у виконавчому провадженні

Задача № 9. Після смерті Фоменка В., стягувача за виконавчим листом про стягнення грошової суми на відшкодування збитків за договором позики, до державного виконавця звернувся Жу-ков М., родич померлого, і подав заповіт на своє ім'я. До того часу грошові суми були отримані від боржника і перебували на депозитному рахунку відділу державної виконавчої служби.
Як вирішити дану ситуацію?
Перший варіант: направити Жукова М. в суд для оформлення правонаступництва в порядку ЦПК.
Другий варіант: провести заміну Фоменка В. на правонаступника Жукова М. в порядку Закону України «Про виконавче провадження».
Третій варіант: направити Жукова М. до нотаріуса для оформлення спадкових прав.
Який з наведених варіантів є правильним?

Додаткові питання:
Нормативна основа виконавчого провадження.
Сторони виконавчого провадження.
Виконавча давність.
Відкриття виконавчого провадження.
Добровільне виконання рішень.
Судовий контроль за виконанням судових рішень.
Виконання рішення іноземного суду.
Порядок вирішення питання про поворот виконання.
Строк подання заяв про поворот виконання.

Завдання для самостійного опрацювання:
Учасники виконавчого провадження.
Порядок здійснення виконавчого провадження.
Захист прав стягувача, боржника та інших осіб при здійсненні виконавчих дій.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Навчальний модуль № 1
Теоретичні основи цивільного процесу.
Окремі інститути цивільного процесуального права.Відкриття провадження у справі

Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).
Стадії цивільного процесу.
Цивільно-процесуальна форма.
Поняття та предмет цивільного процесуального права.
Методи правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин.
Джерела цивільного процесуального права.
Поняття та система норм цивільного процесуального права та їх дія в часі та просторі.
Система цивільного процесуального права.
Поняття та значення принципів цивільного процесуального права.
Система принципів. Проблеми класифікації.
Загально-правові принципи. Законність. Верховенство права. Гуманізм.
Зміст принципів «здійснення правосуддя виключно судами», «незалежність суду», «рівність громадян перед законом і судом».
Розкрийте принцип національної мови цивільного судочинства.
Гласність та відкритість судового розгляду.
Колегіальність та одноособовість розгляду та вирішення цивільної справи.
Галузеві принципи цивільного процесу: «диспозитивність»;«змагальність»;«процесуальна рівноправність сторін»;«усність»;«безпосередність судового розгляду».
Суд як обов’язковий суб’єкт процесуальних правовідносин.
Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність. Цивільна процесуальна правосуб’єктність.
Поняття та ознаки сторін. Процесуальні права та обов’язки сторін.
Процесуальна співучасть та її види. Порядок та підстави залучення співучасників.
Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача.
Поняття та умови процесуального правонаступництва.
Треті особи – поняття та види.
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Інші учасники цивільного процесу.
Поняття сторін у цивільному процесі, їхні ознаки.
Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність сторін.
Права та обов'язки сторін у цивільному процесі, їх класифікація.
Поняття належної і неналежної сторін.
Умови та порядок заміни неналежного відповідача.
Умови процесуального правонаступництва..
Мета участі третіх осіб у цивільному процесі.
Види третіх осіб у цивільному процесі.
Порядок вступу (залучення) третіх осіб у процес.
Відмінність третіх осіб від співучасників.
Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, від третіх осіб, які не заявляють таких самостійних вимог.
Інші учасники цивільного процесу.
Секретар судового засідання: мета участі, права та обов'язки.
Яке становище в цивільному судочинстві займають помічники суддів?
Поняття, права та обов'язки свідка.
Поняття експерта, вимоги до нього.
Процесуальне становище експерта в цивільному судочинстві.
Спеціаліст як учасник цивільного процесу.
Участь в цивільному судочинстві перекладача.
Судовий розпорядник як учасник цивільного процесу.
Поняття і види участі особи, яка надає правову допомогу.
Поняття представництва у суді.
Види представництва.
Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками у суді.
Повноваження представників.
Види процесуального представництва.
Поняття і види доказів.
Поняття доказування, стадії.
Вимоги до доказів.
Належність доказів та допустимість засобів доказування?
Поняття та предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.
Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобів доказування.
Особливості письмових доказів.
Речові докази як засіб доказування?
Порядок призначення експертизи. Оформлення висновку експерта.
Поняття та види підсудності.
Поняття цивільної юрисдикції (підвідомчості), її види.
Поняття та види процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків.
Порядок обчислення процесуальних строків.
Поняття та види судових витрат.Розподіл судових витрат між сторонами.
Поняття та види заходів процесуального примусу.
Обчислення розміру судового збору.
Витрати, пов'язані із розглядом судової справи.
Позов: поняття, елементи та види. Право на позов.
Захист проти позову.
Об’єднання та роз’єднання позовів.
Види (заходи) забезпечення позову.
Процесуальний порядок забезпечення позову.
Вимоги до позовної заяви.
Умови і порядок відкриття провадження у справі.Наслідки відкриття провадження у справі.

Навчальний модуль ІІ
Характеристика судових проваджень. Перегляд судових рішень. Виконавче провадження

Мета й значення провадження у справі досудового розгляду.
Попереднє судове засідання.
Судові виклики і повідомлення.
Значення стадії судового розгляду справи.
Судове засідання– процесуальна форма судового розгляду.
Ускладнення в ході судового розгляду.
Фіксування цивільного процесу.
Поняття, види та суть судового рішення.
Вимоги, яким має відповідати судове рішення.
Виправлення недоліків у судовому рішенні.
Порядок роз’яснення рішення суду.
Набрання рішенням суду законної сили.
Ухвала суду: поняття та види. Окрема ухвала суду.
Поняття і значення заочного розгляду справи
Умови і порядок ухвалення заочного рішення
Зміст заочного рішення
Оскарження заочного рішення
Поняття та сутність окремого провадження.
Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження.
Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.
Справи про усиновлення.
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
Справи про визнання спадщини відумерлою.
Справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.
Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.
Наказне провадження: поняття, мета та значення.
Поняття судового наказу, його зміст.
Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ.
Заява про видачу судового наказу, її форма і зміст.
Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Скасування судового наказу.
Поняття та основні риси апеляційного провадження.
Порядок оскарження в апеляційному порядку ухвал та рішень суду першої інстанції.
Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги.
Строки, у які можуть бути подані апеляційні скарги на рішення та ухвали суду першої інстанції.
Форма і зміст апеляційної скарги, порядок їх подання.
Порядок підготовки справи до розгляду апеляційним судом.
Строки та порядок призначення та розгляду скарги судом апеляційної інстанції.
Повноваження апеляційного суду.
Суть і значення касаційного оскарження рішень та ухвал.
Касаційна скарга: форма, зміст та порядок подання.
Підготовка справи до касаційного розгляду.
Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції. Окрема ухвала суду касаційної інстанції.
Загальна характеристика перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами.
Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Поняття, принципи та значення виконавчого провадження;
Звернення судового рішення до виконання;
Порядок здійснення виконавчого провадження;
Вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням судових рішень;
Захист прав стягувача, боржника та інших осіб при здійсненні виконавчих
Характеристика відновлення втраченого цивільного процесуального провадження.

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
що виносяться на залік

Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства).
Стадії цивільного процесу.
Цивільно-процесуальна форма.
Поняття та предмет цивільного процесуального права.
Методи правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин.
Джерела цивільного процесуального права.
Поняття та система норм цивільного процесуального права та їх дія в часі та просторі.
Система цивільного процесуального права.
Поняття та значення принципів цивільного процесуального права.
Система принципів цивільного процесуального права.
Загально-правові принципи цивільного процесу. Законність. Верховенство права. Гуманізм.
Зміст принципів «здійснення правосуддя виключно судами», «незалежність суду», «рівність громадян перед законом і судом».
Принцип національної мови цивільного судочинства.
Гласність та відкритість судового розгляду цивільної справи.
Колегіальність та одноособовість розгляду та вирішення цивільної справи.
Галузеві принципи цивільного процесу: «диспозитивність»; «змагальність»; «процесуальна рівноправність сторін»; «усність»; «безпосередність судового розгляду».
Суд як обов’язковий суб’єкт процесуальних правовідносин.
Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність. Цивільна процесуальна правосуб’єктність.
Поняття та ознаки сторін. Процесуальні права та обов’язки сторін.
Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність сторін.
Права та обов'язки сторін у цивільному процесі, їх класифікація.
Умови та порядок заміни неналежного відповідача.
Процесуальна співучасть та її види. Порядок та підстави залучення співучасників.
Поняття, умови і порядок заміни неналежного відповідача.
Поняття та умови процесуального правонаступництва.
Треті особи – поняття та види.
Порядок вступу (залучення) третіх осіб у процес.
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Секретар судового засідання: мета участі, права та обов'язки.
Помічники суддів та їх процесуальний статус.
Поняття, права та обов'язки свідка.
Процесуальне становище експерта в цивільному судочинстві.
Спеціаліст як учасник цивільного процесу.
Участь в цивільному судочинстві перекладача.
Судовий розпорядник як учасник цивільного процесу.
Поняття і види участі особи, яка надає правову допомогу.

Поняття представництва у суді.
Види представництва.
Особи, які можуть бути і не можуть бути представниками у суді.
Повноваження представників.
Види процесуального представництва.
Поняття і види доказів.
Поняття доказування, стадії.
Вимоги до доказів.
Належність доказів та допустимість засобів доказування?
Поняття та предмет доказування. Підстави звільнення від доказування.
Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобів доказування.
Особливості письмових доказів.
Речові докази як засіб доказування.
Порядок призначення експертизи. Оформлення висновку експерта.
Поняття та види підсудності.
Поняття цивільної юрисдикції (підвідомчості), її види.
Поняття та види процесуальних строків. Обчислення процесуальних строків.
Порядок обчислення процесуальних строків.
Поняття та види судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами.
Поняття та види заходів процесуального примусу.
Обчислення розміру судового збору.
Витрати, пов'язані із розглядом судової справи.
Позов: поняття, елементи та види. Право на позов.
Захист проти позову.
Об’єднання та роз’єднання позовів.
Види (заходи) забезпечення позову.
Процесуальний порядок забезпечення позову.
Вимоги до позовної заяви.
Умови і порядок відкриття провадження у справі. Наслідки відкриття провадження у справі.
Мета й значення провадження у справі досудового розгляду.
Попереднє судове засідання.
Судові виклики і повідомлення.
Значення стадії судового розгляду справи.
Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду.
Ускладнення в ході судового розгляду.
Фіксування цивільного процесу.
Поняття, види та суть судового рішення.
Вимоги, яким має відповідати судове рішення.
Виправлення недоліків у судовому рішенні.
Порядок роз’яснення рішення суду.
Набрання рішенням суду законної сили.
Ухвала суду: поняття та види. Окрема ухвала суду.
Умови і порядок ухвалення заочного рішення.
Зміст заочного рішення.
Оскарження заочного рішення.
Поняття та сутність окремого провадження.
Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження.
Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.
Справи про усиновлення.
Справи про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі.
Справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
Справи про визнання спадщини відумерлою.
Справи про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку.
Справи про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
Справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.
Наказне провадження: поняття, мета та значення.
Поняття судового наказу, його зміст.
Вимоги, за якими може бути виданий судовий наказ.
Заява про видачу судового наказу, її форма і зміст.
Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. Скасування судового наказу.
Поняття та основні риси апеляційного провадження.
Порядок оскарження в апеляційному порядку ухвал та рішень суду першої інстанції.
Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги.
Строки, у які можуть бути подані апеляційні скарги на рішення та ухвали суду першої інстанції.
Форма і зміст апеляційної скарги, порядок їх подання.
Порядок підготовки справи до розгляду апеляційним судом.
Строки та порядок призначення та розгляду скарги судом апеляційної інстанції.
Повноваження апеляційного суду.
Суть і значення касаційного оскарження рішень та ухвал.
Касаційна скарга: форма, зміст та порядок подання.
Підготовка справи до касаційного розгляду.
Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції. Окрема ухвала суду касаційної інстанції.
Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Поняття, принципи та значення виконавчого провадження;
Звернення судового рішення до виконання;
Порядок здійснення виконавчого провадження;
Вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням судових рішень;
Захист прав стягувача, боржника та інших осіб при здійсненні виконавчих дій.

4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основна література
Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : монографія / С. С. Бичкова. – К. : Атіка, 2011. – 420 с.
Бойко М. Д. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, коментарі, роз'яснення) : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко, М. А. Хазін. – 3-е вид., допов. і переробл. – К. : Атіка, 2011. – 620 с.
Васильєв С. В. Джерела цивільного процесуального права України: традиції й інновації : монографія / С. В. Васильєв ; Акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Х. : Еспада, 2013. – 432 с.
Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – Х. : Еспада, 2012. – 480 с.
Васильєв С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 344 с.
Вчинення виконавчих написів / Коміс. з аналізу, методології та прогнозування нотаріал. практики ; підгот.: О. Грибанова, С. Дунаєвська. – К. : [б. в.], 2012. – 174 с.
Гузь Л. Е. Подготовка некоторых гражданских дел к судебному разбирательству / Л. Е. Гузь. – Х. : Фактор, 2012. – 432 с.
Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія / К. В. Гусаров. – Х. : Право, 2010. – 352 с.
Данилов Е. П.  Справочник адвоката: консультации, защита в суде, образы документов / Е. П. Данилов. – М. : Юрайт, 2012. – 726 с. Коротюк О. В. Зразки нотаріальних документів : навч.-практ. посіб. / О. В. Коротюк. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 416 с.
Дякович М. М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України : практ. посіб. / М. М. Дякович. – К. : Прав. єдність, 2011. – 344 с.
Захист у цивільному процесі : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 352 с.
Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду України у справах цивільної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2012. – 456 с.
Зразки процесуальних документів: посібник / Бірюкова А.М., Куринська С.О., Яновська О.Г. – К.: Прецедент, 2014.
Куринська С.О. Цивільні процесуальні документи. – К.: Прецедент, 2013.
Курс цивільного процесу : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.
Майбутнє Європейського суду з прав людини (Інтерлакенська, Ізмірська, Брайтонська декларації) : [зб.] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування ; гол. ред. П. М. Рабінович. – Л. : Сполом, 2013. – 56 с. Нешатаева Т. Н. Решения Европейского Суда по правам человека: новеллы и влияние на законодательство и правоприменительную практику : моногр. / Т. Н. Нешатаева. – М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 304 с.
Масюк В. В. Презумпції та преюдиції в цивільному судочинстві : монографія / В. В. Масюк. – Х. : Право, 2011. – 208 с.
Масюк В. Позовна заява: алгоритм складання та подання / В. Масюк. – Х. : Право, 2012. – 76 с.
Масюк В. Позовна заява: алгоритм складання та подання / В  Масюк. – Х. : Право, 2012. – 76 с.
Міжнародне приватне право : підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. – Х. : Право, 2012. – 320 с.
Наказне провадження в цивільному процесі : монографія / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України ; за заг. ред. В. І. Бобрика. – К., 2011. – 202 с.
Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України" : станом на 1 січ. 2012 р. / за заг. ред. В. В. Богатир. – К. : ВД "Професіонал", 2012. – 752 с.
Окреме провадження в цивільному процесі України : навч. посіб. / за ред. Р. М. Мінченко. – К. : КНТ, 2011. – 224 с.
Позовне провадження : монографія / В. В. Комаров [та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 552 с.
Постанови, узагальнення судової практики, правові висновки Верховного Суду України у справах цивільної юрисдиткції (2011–2013) / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр навч. л-ри., 2013. – 744 с.
Правові позиції Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо застосування законодавства у справах цивільної юрисдикції / упоряд.: Н. О. Гуторова, О. О. Житний, Т. В. Сараскіна. – Х. : Одіссей, 2013. – 512 с.
Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні : монографія / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України ; за ред. О. Д. Крупчана. – К., 2011. – 179 с.
Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі, пояснення : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 402 с.
Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі, пояснення : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 402 с.
Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : наук.-практ. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. нотар. та викон. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. ; за заг. ред. С. Я. Фурси. – Вид. 3-тє, зі змінами, внес. Законом України "Про судоустрій і статус суддів". – К. : Прав. єдність, 2011. – 896 с. –
Процесуальні та договірні документи у практиці роботи юристів : [наук.-практ. посіб.] / С. О. Теньков [та ін.]. – К. : Професіонал, 2012. – 512 с.
Рішення Європейського Суду з прав людини. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 388 с.
Ромовська З. Цивільний процесуальний кодекс: наук.-практ. аналіз / З. Ромовська, Н. Шумська, Н. Шумська. – К. : Дакор, 2013. – 600 с.
Сакара Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах : монографія / Н. Ю. Сакара ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 256 с.
Севостьянова Н. І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на Зейкан Я. П. Адвокат: цивільні справи : метод. поради / Я. П. Зейкан. – К. : Дакор : Світ книг, 2012. – 688 с.
Судова практика Верховного Суду України з цивільних справ (2008–2012) / уклад.: А. В. Чухно, Р. Д. Давиденко. – Х. : Одіссей, 2012. – 528 с.
Судова практика Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ / Вищ. спеціаліз. суд України з розгляду цивіл. і кримін. справ. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре. – 2012. – Кн. 1 : Цивільні справи / упоряд.: М. П. Пшонка, Л. В. Сидорова. – 2012. – 496 с.
Тертишніков В. І. Основи цивільного судочинства : навч.-практ. посіб. / В. І. Тертишніков. – Х. : ФІНН, 2011. – 380 с.
Цивільний процес України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. В.О. Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 588 с.
Цірат Г. А. Міжнародно-правове співробітництво у сфері міжнародного цивільного процесу / Г. Цірат // Право України. – 2013. – № 7. – С. 183–198.
Цірат Г. А. Особливості правового статусу іноземної держави в міжнародному цивільному процесі. Судовий імунітет держави / Г. А. Цірат // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 379–382.
Цірат Г. А. Правове положення іноземців у міжнародному цивільному процесі: досвід міжнародно-правової уніфікації / Г. А. Цірат // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 9. – С. 44–48.
Шадура Д. М. Судова практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (2006–2009 рр.) / Д. М. Шадура, О. І. Менів. – Х. : Харків юрид. – Т. 1 : Загальна частина. – 2010. – 536 с.
Шадура Д. М. Судова практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (2006–2010 рр.) / Д. М. Шадура, О. І. Менів. – Х. : Харків юрид. – Т. 2 : Особлива частина. – 2011. – 664 с.

Література до окремих тем

До теми 1. Цивільне процесуальне право як галузь права
Конституція України від 28 червня 1996 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2003 р.: / Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.: // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.: // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 3-4. – Ст. 27.
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст.529.
Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст. 422.
Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10 травня 2006 р. № 361/2006 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30 травня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-97
Василюк С. Застосування аналогії в цивільному процесі / С. Василюк, О. Ломогюсова // Право України. – 2002. – № 3. – С. 135–137.
Волосенко С.О. Правове значення принципів цивільного процесу / С.О. Волосенко // Юриспруденція, теорія і практика. – 2006. – № 1. – С. 3-9.
Городовенко В. Роль органів суддівського самоврядування в забезпеченні незалежності судової влади / В. Городовенко // Підприємництво, господарство та право. – №1. – 2004. – С. 118-120.
Грицаєнко Л. Деякі аспекти судово-правової реформи в Україні: реальність та перспективи / Л. Грицаєнко // Право України. –2010. – №5. – С. 34-37.
Гураленко Н. Принципи цивільного процесу: поняття та особливості / Н. Гураленко // Юридична Україна. – 2006. – № 9. – С. 71-74.
Дешко Л. Щодо процедури відводу суду у цивільному та кримінальному процесі / Л. Дешко, Ю. Мазур // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 110-117.
Захарова О.С. Суб’єктний склад цивільних процесуальних правовідносин / О.С. Захарова // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 16. – С. 17-21.
Кивалов С.В. Судебная реформа в Украине: разочарование и надежды / С.В. Кивалов. – Одесса: Юрид. лит., 2010. – 312 с.
Кирилюк Д. Чи визнається в Україні судовий прецедент? / Д. Кирилюк // Юридичний журнал. – 2006. – №4. –С.78-81.
Комаров В.В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України / В.В. Комаров // Вісник Акад. прав. наук України. –Х., 2004. – № 2-3 (33-34) – С. 139–143.
Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.
Колісник О.В. Інститут відводу суду як гарантія відправлення належного судочинства / О.В. Колісник // Проблеми законності. – 2008. – № 95. – С. 63-68.
Комаров В.В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.; [За ред. В.В. Комарова]. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Комаров В.В. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві: навч. посіб. / В.В.Комаров, Н.Ю. Сакара. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 277 с.
Комаров В.В. Про проблему диференціації судових процедур та субстанціальність судових проваджень / В.В. Комаров // Юрид. наука и образование. – 2009. – Вып. 2. – С.113–118.
Короєд С.О. Судове керівництво: принцип чи функція цивільного судочинства / С.О. Короєд // Держава і право. – 2012. – № 56. – С. 275-279.
Кройтор В.А. Подальший розвиток галузевих принципів цивільного процесуального права / В.А. Кройтор // Вісник ЛугДУВС імені Е.О. Дідоренка, спец. Випуск. – 2010. – № 3, ч. 2. – С. 147-157.
Кройтор В.А. Принцип одноособового та колегіального розгляду справ у порядку цивільного судочинства / В.А. Кройтор // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. – № 3. – С. 51-54.
Кройтор В.А. Система принципів цивільного процесуального права / В.А. Кройтор // Вісник ХНУВС. – 2008. – № 42. – С. 15-22.
Кучер Т. Принципи цивільного судочинства України / Т. Кучер // Юриспруденція теорія і практика. – 2006. – № 9. – С. 19-27.
Лусепник Д.Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. Серія «Судова практика» / Д.Д. Лусепник. – Харків: Харків юридичний, 2005. –76 с.
Міндзяновська В. Судовий прецедент: структура, види / В. Міндзяновська // Право України. – 2006. – № 6. – С. 101–104.
Москвич Л. На шляху до реформування конституційних засад судової системи / Л. Москвич // Право України. – 2009. – № 10. – С. 96-101.
Нижник А. Питання судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні / А. Нижник // Право України. – 2010. – № 2. – С. 65.
Перунова О.М. Процесуальні акти-документи з цивільних справ: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харківський національний ун–т внутрішніх справ. – X., 2007. – 20 с.
Підлубна О.В. Норма цивільного процесуального права: поняття, межі дії та реалізація в цивільному судочинстві: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. – К, 2007. – 24 с.
Підлубна О.В. Співвідношення норм цивільного процесуального права і цивільного процесуального правовідношення / О.В. Підлубна // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права з питань правознавства управління та економіки: Науковий часопис. – № 2. – 2010. – С. 237-240.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Пушкіна О. Органи державної влади в Україні і захист прав людини: суди загальної юрисдикції / О. Пушкіна // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2005. – №9. – С.12–21.
Тимченко Г.П. Структура і функції вчення про систему принципів цивільного процесу / Г.П. Тимченко // Держава і право. – 2007. – № 36. – С. 307-312.
Шевчук П.І. Організаційно–правові аспекти забезпечення ефективності цивільного процесуального законодавства / П.І. Шевчук // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 3. – С. 18-21.
Штефан М. Міжнародні угоди в цивільному судочинстві / М. Штефан // Бюлетень Міністерства Юстиції. – 2003. – №11.
Якимчук С.О. Принципи верховенства права та доступність цивільного судочинства / С.О. Якимчук // Науковий вісник ЛьвДУВС (Серія юридична). – 2012. – № 2(1). – С. 180-189.
Ясинюк М.М. Інститут відводу – яким йому бути? / М.М. Ясенюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 6. – С. 46-51.

До теми 2. Учасники цивільного процесу. Представництво в суді

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.
Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5липня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
Про об’єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.
Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Закон України від 02 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 57. – Ст. 577.
Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі: Постанова Кабінету міністрів України № 8 від 11 січня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8-2012-%D0%BF.
Про прокуратуру: Закон України від 05 листопада 1991 р.: за станом на 1 грудня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
Про помічника судді суду загальної юрисдикції: Положення затверджене Рішенням Ради суддів України №14 від 25 березня 2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-pomichnika-suddi-sudu-zag-doc53944.html
Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09
Про судову практику в справах про виключення майна з опису: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27 серпня 1976 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-76
Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27 березня 1992 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09
Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Бичкова С.С. Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України / С.С. Бичкова // Форум права (електронне видання). – 2012. – 4. – С. 75-80.
Бичкова С.С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С.С. Бичкова // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 122-126.
Глушкова Д.Г. Участь спеціаліста при виконанні судових рішень / Д.Г. Глушкова // Форум права (електронне видання). – 2008. – №3. – С. 23-28.
Глушкова Д. Г. Процесуальні права спеціаліста як суб’єкта цивільного судочинства / Д.Г. Глушкова // Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали науково-практичної конференції: 31 травня 2008 р. – Харків: Харківський Національний університет внутрішніх справ, 2008. – С. 219-221.
Грабар Н. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду / Н. Грабар // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 50. – К.: Ін.–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 345–350.
Грабар Н. Процесуальна форма участі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у цивільному судочинстві / Н. Грабар // Тенденции развития юридической науки в современных условиях // 1-я Международная научно-практическая конференция по юридическим наукам. – Горловка. – 2010. – С. 26-30.
Грабар Н. Цивільно-правове регулювання та принципи діяльності української адвокатури / Н. Грабар // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 148-157.
Грабар Н. Цивільно-процесуальне представництво адвокатом прав в суді / Н. Грабар // Науковий потенціал сучасної юриспруденції // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Тернопіль, 2009. – С.10-13.
Дунас Т. Завдання представництва прокурора в контексті нового ЦПК України / Т. Дунас // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 7. – С. 69 –75.
Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми / Л. Ковтун // Право України. – 2004. – № 1. – С. 139-143.
Кравченко А.В. Проблемні питання участі експерта в цивільному судочинстві / А.В. Кравченко, І.І. Зеленкова // Адвокат. – 2011. – № 12(135). – С. 43-45.
Кучер Т.М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики / Т.М. Кучер // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 2. – С. 31-40.
Крупко П. Договір доручення, як форма надання повноважень при добровільному представництві / П. Крупко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 55.
Лемик Р. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі / Р. Лемик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 54. – С. 232-238.
Меденцев А. Участь прокурора у розгляді судом справ про надання особі психіатричної допомоги / А. Меденцев // Вісник прокуратури. – 2008. –№ 6. – С. 109 – 113.
Оксенчук І.Завдання прокуратури у цивільному судочинстві: історія та перспективи розвитку / І. Оксенчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 175-179.
Павлуник І. Представництво консулами іноземців у цивільному процесі України // Право України. – 2002. – № 10. – С. 67.
Сапунков В. Представництво як процесуальний інститут / В.Сапунков // Вісник прокуратури. – 2002. – № 6. – С. 67-72.
Сафулько С. Українська адвокатура: в очікуванні вчорашнього дня / С.Суфалько // Право України. – 2010. – № 3. – С. 133.
Светлична Г.О Новели інституту представництва в цивільному судочинстві: проблеми теорії та правозастосування /Г.О. Светлична // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yurpayintel.com.ua/2007/1/article06/.
Сульженко Ю. Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб’єкта цивільних правовідносин і його повноваження / Ю. Сульженко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 46.
Сульженко Ю. Цивільне процесуальне представництво, його розвиток та види / Ю. Сульженко // Бюлетень Міністерства Юстиції. – 2004. – № 1. – С. 73-84.
Тимченко Г.П. Розпорядчі права сторін у судовому процесі: деякі аспекти проблеми // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 156-163.
Ханик-Посполітак Р.Ю. Пояснення сторін як докази в цивільному процесі / Р.Ю. Ханик-Посполітак // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. - № 2 (18). – С. 156-158.
Фурса С.Я. Адвокат в цивільному процесі / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 234 с.
Фурса С.Я. Адвокатура в Україні: Науково-практичний посібник / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 387 с.
Фурса С.Я. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному та цивільному процесах України / С.Я. Фурса // Право України. – 1999. – № 4. – С. 94-97.
Шаповал Л. Представництво за довіреністю в цивільному праві / Л. Шаповал // Бюлетень Міністерства Юстиції. – 2004. – № 7. – С. 43.
Ясинюк Ю. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб / Ю. Ясенюк // Право України. – 2010. – № 3. – С.

До теми 3. Докази та доказування в цивільному процесі. Цивільна юрисдикція та підсудність

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.
Кодекс законів про працю УРСР від 10 грудня 1971 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 3-4. – Ст. 27.
Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10
Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.
Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.
Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.
Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 232.
Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30 вересня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 98 р.: за станом на 22 червня 2009 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів: Наказ Міністерства юстиції України N 86/5 від 9 серпня 2005 р.: за станом на 13 липня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про судову експертизу в кримінальних та цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 30 травня 1997 р.: за станом на 25 травня 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22 грудня 2006 р.: за станом на 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Балюк М.І., Луспеник Д.Д. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. Серія “Судова практика” / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Бігун В. Підсудність цивільних справ за участю іноземного елемента / В. Бігун // Вісник Академії правових наук України. –1998. – № 4. – С. 167-177.
Бондарєва М. Належність та допустимість доказів у нотаріальному процесі / М. Бондарєва, Н. Василина // Бюлетень Міністерства юстиції України. –2010. – № 7. – С. 75-81.
Білоусов Ю.В. Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції / Ю.В. Білоусов // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. –2004.– № 29/04. – С. 601-610.
Бурак О. Загальні питання розмежування цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції / О. Бурак // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 1. – С. 76-81.
Васильєва К. Предмет доказування у цивільному судочинстві: проблемні питання / К. Васильєва // Юридичний журнал. – 2010. – № 4. – С. 120-124.
Кучинська О. Проблеми єдності системи судів загальної юрисдикції у світлі Закону України «Про судоустрій і статус суддів» / О. Кучинська // Право України. – 2010. – № 11. – С. 200-205
Марчак В. Висновок експерта як доказ для суду при визнанні особи обмежено осудною / В. Марчак, О. Ревенок // Вісник Верховного суду України. –2011. – № 2. – С. 31-36.
Марченко Р.В. Окремі проблеми застосування законодавчих положень про докази в цивільному процесі / Р.В. Марченко // Право і безпека. – 2009. – № 3. – С. 100-103.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Притика Ю.Д. Питання компетенції третейського суду та підвідомчості справ / Ю.Д. Притика // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2004. – № 8. – С. 21-33.
Руда Т.В. Належність і допустимість доказів у цивільному процесі США та України: порівняльно-правовий аналіз / Т.В. Руда // Вісник Верховного Суду України. – № 12. – 2009. – С. 40-45.
Сілантьєва Е.Є., Деякі проблеми розмежування юрисдикції спеціалізованих судів / Е.С. Сілантьєва // Проблеми законності. – 2008. – № 98. – С. 168-175.
Смуригин О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні / О. Смуригин // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 10. – С. 36-40.
Тертишніков Р.В. Доказування і докази в судочинстві України Науково-практичний посібник / Р.В. Тертишников. – Х.: Консул, 2002. – 408 с.
Тертишніков Р.В. Співвідношення доказів і засобів доказування у цивільному судочинстві // Р.В. Тертишніков // Проблеми законності. – 2007. – № 92. – С. 55-60.
Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення // Г. Тимченко // Право України. – 2010. – № 12. – С. 220-227.
Феннич В.П. Процесуальні засоби доказування при розгляді справ окремого провадження / В.П. Феннич // Часипис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – Вип. 3. – С. 65-69.
Фурса С.Я. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) / С.Я. Фурса, Т.В. Цюра. – К.: Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2005. – 256 с.
Ференц О. Подвідомчість справ, що виникають із житлових відносин, судам загальної юрисдикції / О. Ференц // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 41-45.
Ференц О. Понятійний апарат інституту юрисдикції загальних судів: проблеми розмежування / О. Ференц // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7. – С. 149-151.
Ференц О. Практика розмежування цивільної та адміністративної юрисдикцій судів / О. Ференц // Вісник Львівського університету. – 2011. – № 52,серія «юридична». – С. 205-211.
Юшкевич О.Г. Щодо питання розмежування видів судової юрисдикції / О.Г. Юшкевич // Вісник ХНУВС. – 2010. – № 4 ч. 1. – С. 29-36.

До теми 4. Процесуальні строки, судові витрати та заходи процесуального примусу. Відкриття провадження у справі

Про строки розгляду судами кримінальних та цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 1 квітня 1994 р. Електронний ресурс. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14
Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/202/98-%D0%B2%D1%80
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
Про прокуратуру: Закон України від 05 листопада 1991 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.1990р. №9 // // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98Про підготовку цивільних справ до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України №1 від 05.031990р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705–98
Про усунення тяганини при розгляді судами справ: Лист Верховного Суду України від 1 грудня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про граничні розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах: від 20 грудня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 29. – Ст.343.
Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ Міністерства фінансів України № 59 від 13 березня 1998 р.: за станом на 7 липня 2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про визначення розміру витрат, пов’язаних з розшуком відповідачів у цивільних справах: Постанова Кабінету Міністрів України № 78 від 1 лютого 1995 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави: Постанова Кабінету Міністрів України № 590 від 27 квітня 2006 р.: за станом на 28 лютого 2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» № 710 від 1 липня 1996 р.: станом на 19 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України № 100 від 8 лютого 1995 р.: за станом на 25 січня 2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме: Постанова Кабінету Міністрів України № 52 від 25 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів: Постанова Кабінету Міністрів України № 98 від 24 жовтня 2011 р.: за станом на 24 жовтня 2012 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента від 10 травня 2006 р. № 361 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Андріїв Д. Забезпечення цивільного позову у справах про злочини, об’єктом яких є право власності на жиле приміщення / Д. Андріїв // Вісник Львівського університету. – 2011. – № 52 ю. – С. 358-365.
Андрейчук О.В. Классификация временных параметров гражданского процессуального права Украины / О.В. Андрейчук // Закон и жизнь. – 2007. – № 12(193). – С. 41-45.
Андрійчук О.В. Види цивільних процесуальних строків у цивільному процесі України / О.В. Андрійчук // Судова апеляція. – 2007. – № 4. – С. 58-65.
Андрійчук О.В. Зміст часових параметрів у цивільному процесі України / О.В. Андрійчук // Право України. – 2007. - № 11.- С. 105-110.
Андрійчук О.В. Обчислення цивільно-процесуальних строків / О.В. Андрійчук // Вісник академії прокуратури України. – 2007. - № 3. – С. 113-117.
Андрійчук О.В. Про історико-філософський аспект часу щодо цивільного процесу України / О.В. Андрійчук // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2007. – № 14. – С. 5-11.
Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.В. Андрійчук. – К., 2009. –19 с.
Андрійчук О.В. Суть та значення строків у цивільному процесуальному праві України / О.В. Андрійчук // Вісник прокуратури. – 2007. - № 7(73). - С. 103-108.
Баженова Б. Доступ до правосуддя у Великобританії / Б. Боженова // Право України. – 2006. – № 1. – С. 34–36.
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Бартовщук О. Судовий розгляд у розумні строки: мрії чи реальність? / О. Бартощук // Право України. – 2006. – № 7. – С. 46-48.
Вахонєва Т. Цільове призначення цивільно-правових строків / Т. Вахонєва // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 9. – С. 68-71.
Вахонєва Т.М. Процесуальні строки захисту цивільних прав за новим цивільно-процесуальним законодавством / Т.М. Вахонєва // Держава і право. Збірник наукових праць. – 2005. – Вип. 27. – С. 342-348.
Волинець А. Порушення строків судового розгляду: хто винен? / А. Волинець // Юридичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 129-131.
Исаева Е.В. Процессуальные строки в гражданском и арбитражном процессе / Е. В. Исаева. – М. : Волтер Клувер, 2005. –341с.
Лічман Л.Г. Підвищення ефективності правозастосування в контексті строків розгляду цивільних справ / Л.Г. Лічман // Вісник Верховного суду України. – 2009. – № 3. – С. 43-48.
Рожнов О.В. Деякі питання регламентації строків у цивільному судочинстві / О.В. Рожнов // Проблеми законності. – Х., 2004. – Вип.67. – С. 55- 61.
Бичкова С. С. Експертиза в цивільному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.03 / С.С. Бичкова. – Київ, 2003. – 16 с.
Бичкова С. Особливості цивільної процесуальної правосубєктності іноземних осіб в Україні / С. Бичкова, Н. Чучкова // Право України. – 2011 – № 2 – С. 217.
Бичкова С.С Подання позовної заяви та участь у цивільних справах як форма участі у позовному провадженні органів та осіб, яким законом надано право захищати права та інтереси інших осіб / С.С. Бичкова // Вісник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. – 2010. – № 3. – С. 113-138.
Бичкова С.С. Загальні суб’єктивні процесуальні права осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С.С. Бичкова // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2010. – № 3. – С. 119-127.
Бичкова С.С. Зустрічний позов як цивільна процесуальна форма захисту інтересів відповідача / С.С. Бичкова // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 10. – С. 41-44.
Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження [Текст]: монографія / С.С. Бичкова.-К.: Атіка, 2011.-420 с.
Білоусов Ю.В. Судові витрати як складова доступності правосуддя / Ю.В. Білоусов // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – № 3. – С. 66-71.
Богля С. С. Судові витрати в цивільному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. С. Богля. – Xарків, 2005. – 17 с.
Бондарук А.Ю. Застосуваннязаходів процесуального примусу по забезпеченню цивільного позову / А.БЮ. Бондарук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 4. – С. 118-120.
Воробель У.Б. Правові наслідки недотримання форми та змісту позовної заяви в цивільному процесі / У.Б. Воробель// Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 10. – С. 1-8.
Грабовська О.О. Проблеми реалізації змагальних прав у цивільному судочинстві / О. О. Грабовська // Судова апеляція. – 2011. – № 4 (25). – С. 93-98.
Захарова О. Витрати на правову допомогу за ЦПК України / О. Захарова // Вища школа. – 2008. – № 6. – С. 25-28.
Захарова О.С. Відшкодування витрат на правову допомогу за Цивільним процесуальним законодавством України / О.С. Захарова // Часопис Академії адвокатури України. – Число 1(1), квітень 2008. – С. 56-59.
Кондрат’єва Л.А. Судові витрати в цивільному процесі / Л.А. Кондрат’єва, А.Л. Прокопюк // Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – 2011. – Вип. 597. – С. 74-78.
Кожевников, С.Н. Государственное принуждение: особенности и содержание [Текст] / С. Н. Кожевников // Сов. государство и право.
· 1978.
· № 5.
· С. 52-53.
Лукіна І.М. Заходи процесуальної відповідальності щодо позбавлення порушника суб’єктивного цивільного процесуального права / І.М. Лукіна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 347-354.
Лукіна І.М. Немайнова відповідальність як один з видів цивільної процесуальної відповідальності / І.М. Лукіна // Вісник НУВС. – 2005. – № 29. – С. 347-351.
Лукіна І.М. Проблеми класифікації цивільної процесуальної відповідальності / І.М. Лукіна // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9.– С. 46-49.
Лукіна І.М. Цивільна процесуальна відповідальність (на прикладі майнової відповідальності) / І.М. Лукіна // Право і безпека. – 2005. – № 4/2. – С. 149-151.
Лукіна І.М. Цивільне процесуальне правопорушення як підстава цивільної процесуальної відповідальності / І.М. Лукіна // Право і безпека. – 2012. – № 1. – С. 267-271.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Примак В. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України / В. Примак // Юридична Україна. – 2003. – № 2. – С. 76–84.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства [Текст] : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства [Текст] : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Сеник С. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі / С. Сеник // Вісник Львівського університету. – 2011. – Вип. 53. – С. 218-224.
Тимченко Г.П. Принцип доступності судового захисту в історичному та теоретичному аспектах / Г.П. Тимченко // Судова апеляція. – 2010. – № 3 (20). – С. 6-12.
Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права / Г.Тимченко // Право України. – 2004.
· № 8.
· С.104-107.
Угриновська О.І. Витрати на правову допомогу: проблеми відшкодування / О.І. Угриновська // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права – 2009. – № 1. – С. 77-82.
Тертишнік В. Верховенство права і закону / В.Тертишнік // Право України. – 2010. – № 6 – С. 87.
Чечина Н.А. Об уголовно-процессуальной и гражданско-процессуальной ответственности [Текст] / Н.А. Чечина, П.С. Элькинд // Сов. государство и право.
· 1973.
· № 9.
· С. 35-36.
Шадура Д. М. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [Електронний ресурс]. Режим доступу: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Штефан М.Й. Санкції у цивільному процесуальному праві / М.Й. Штефан // Вісник Академії правових наук. – 2003. – № 2-3. – С. 482–495.


До теми 5. Провадження у справі до судового розгляду. Судовий розгляд справи

Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання): Наказ Державної судової адміністрації України № 108 від 20 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/dsa/14/N1082012/
Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/969076/Ppasds1/.
Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді: Наказ Державної судової адміністрації від 27 червня 2006 р. № 68 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64
Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 64.
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-09
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, під час судового засідання (кримінального провадження): Наказ Державної судової адміністрації України № 155 від 15 листопада 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання): Наказ Державної судової адміністрації України № 108 від 20 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/dsa/14/N1082012/
Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/969076/Ppasds1/.
Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді: Наказ Державної судової адміністрації від 27 червня 2006 р. № 68: за станом на 1 січня 2013 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-06.
Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ.
· 3-є вид. / С.В. Васильєв
· Х. Еспада, 2010. – 464 с.
Воробель У.Б. Залишення позивачем судового засідання як підстава залишення заяви без розгляду / У.Б. Воробель // Науковий вісник ЛьвДУВС. Серія юридична. – 2010. – № 4. – С. 140-152.
Воробель У.Б. Процедурні особливості залишення заяви без розгляду у зв’язку з повторною неявкою позивача / У.Б. Воробель // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 1 (9). – С. 73-93.
Грабовська О.О. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики / О.О. Грабовська // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 311-315.
Іванченко О.П. Мета та завдання попереднього судового засідання як елементу підготовки цивільної справи до судового розгляду / О.П. Іванченко // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 3 (16). – С. 27-32
Іванченко О.П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / О.П. Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173-178.
Іванченко О.П. Примирення сторін як мета проведення попереднього судового засідання/ О.П. Іванченко // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 5. – С 1-5.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків (під присягою) у цивільному процесі: проблеми теорії і судової практики та шляхи їх вирішення / Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 3. – С. 28-34.
Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції: навчально-практичний посібник / Д.Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2006. – 480 с.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія / [В. В. Комаров В. І. Тертишніков В. В. Баранкова та ін.] За заг. ред. професора В. В. Комарова. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Комлик В.В. Судовий розгляд цивільної справи протягом розумного строку / В.В. Комлик // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 151-154.
Смуригин О. Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні / О. Смуригин // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 10. – С. 36-40.
Тимченко Г.П. Принцип гласності й відкритості судового розгляду в цивільному судочинстві / Г.П. Тимченко // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 3. – С. 114-118.
Тимченко Г. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі / Г. Тимченко // Право України. – 2008. – № 6. – С. 125-128.
Тимченко Г.П. Принципи гласності і відкритості судового розгляду: теорія, історія та перспективи розвитку / Г.П. Тимченко // Держава і право. –2010. – № 49. – С. 258-265.
Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан / Г.П. Тимченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 142-146.

До теми 6. Судові рішення. Заочний розгляд справи

Про судовий збір: Закон України від 08 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст.87.
Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку: Постанова Кабінету міністрів України від 05 березня 2009 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/270-2009-%D0%BF.
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09
Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09
Практика ухвалення та перегляду судами заочних рiшень у цивiльних справах: Узагальнення Верховного Суду України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://sudpraktika.in.ua/praktika-uxvalennya-ta-pereglyadu-sudami-zaochnix-rishen-u-civilnix-spravax/
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Великорода О.М. Скасування та оскарження заочного рішення / О.М. Великорода // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3(22). – С. 17-21.
Кучерук К.І. Заочний розгляд цивільних справ як форма цивільного судочинства / К.І. Кучерук // Держава та регіони. – 2010. – № 2. – С. 45-48.
Лусненик Д.Д. Заочний розгляд справи: проблемні новели ЦПК / Д.Д. Лусненик // Юридичний вісник України. – 2006. – № 9. – С. 35-39.
Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України : монографія / Ю.В. Навроцька. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 680 с.
Навроцька Ю.В. Згода позивача на заочний розгляд справи в цивільному судочинстві / Ю.В. Навроцька // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. – № 4. – С. 1-5.
Навроцька Ю.В. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив / Ю.В. Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 48. – С. 142–150.
Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 р.: за станом на 15 червня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Андронов І.В. Джерела рішення суду / І.В. Андронов //Митна справа. – 2006. – № 6 (48). – С. 47-52.
Андронов І.В. Межі законної сили рішення суду / І.В. Андронов // Юридичний вісник. – 2007. – № 2. – С. 35-39.
Андронов І.В. Питання класифікації рішень суду в цивільному процесі України / І.В. Андронов //Університет. наук. записки. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 204-207.
Андронов І.В. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.В. Андронов. – О., 2008. – 20 с.
Гаврік Р.О. Виключність як властивість рішення суду в цивільній справі, що набрало законної сили / Р.О. Гаврік // Юридична Україна. – 2010. – № 6. – С. 74-81.
Гаврік Р.О. Динамічний елемент законної сили рішення суду першої інстанції / Р.О. Гаврік // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2010. – № 1. – С. 32-39.
Гаврік Р.О. Стабільність як елемент законної сили рішення суду у цивільній справі / Р.О. Гаврік // Часопис Хмельницького університету управління та права. 2009. – № 3. – С. 97-104.
Гаврік Р.О. Сутність та зміст законної сили рішення суду у цивільній справі / Р.О. Гаврік // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 2. – С. 79-86.
Луспеник Д.Д. Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення - основні чинники авторитету судової влади / Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 1. – С.10-12.
Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції: навчально-практичний посібник / Д.Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2006. – 480 с.
Позовне провадження: монографія / [В. В. Комаров та ін.] ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 552 с.
Талан Л. До питання про сутність судового рішення в цивільному й господарському судочинстві / Л. Талан // Проблеми законності. – 2009. – № 103. – С. 75-81.
Фазикош Г.В. Становлення та розвиток доктрини судового рішення в цивільному процесуальному праві / Г.В. Фазикош // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Право. – 2008. – № 9. – С. 219-223.
Шиманович О. Поняття та сутність ухвал суду першої інстанції в цивільному процесуальному праві України / О. Шиманович // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 36-40.

До теми 7. Наказне та окреме провадження

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40-41, 42. – Ст. 135.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст.356.
Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст.87.
Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Ст.143.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст.30.
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12 червня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09
Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31 березня 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-95
Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28 березня 1972 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72
Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 14 від 18 грудня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09
Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik
Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р.: за станом на 02 січня 2013 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р.: за станом на 29 листопада 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента від 10 травня 2006 р. № 361 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/361/2006
Про узагальнення судової практики розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ від 21 грудня 2011 р. № 16 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik
Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження: Постанова Вищого спецiалiзований суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ від 23 грудня 2011 р. № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik
Балюк М.І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції / М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. – Харків: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у деяких справах, що можуть розглядатися в порядку окремого провадження / С.С. Бичкова // Приватне право і підприємництво. – 2011. – Вип. 8. – С. 89-93.
Бичкова С.С. Можливість участі в наказному провадженні інших учасників цивільного процесу / С.С. Бичкова // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6. – С. 51-59.
Болокан І.В. Правове регулювання особливостей розгляду судами справ про визнання спадщини відумерлою / І.В. Болокан // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2. – С. 130-135.
Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури / Н. Грабар // Право України. – 2011 – № 4 – С. 169.
Гузь Л.Е. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение [Текст] / Л.Е. Гузь. – Х.: Полиграфист, 2007. – 702 с.
Дубчак Л.С. Наказне та окреме провадження в цивільному судочинстві України [Текст]: навч. посіб. / Дубчак Л. С. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 137 с.
Комаров В.В. Окреме провадження [Текст]: монографія / В.В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова ; за ред. проф. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 311 с.
Логінова С. Наказне провадження у цивільному судочинстві України / С. Логінова // Право України. – 2006. – № 7. – С. 76-79.
Окреме провадження в цивільному процесі України [Текст]: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. В. Ківалов та ін.] ; під ред. Р.М. Мінченко. – О.: Фенікс, 2010. – 222 с.
Олійник А.С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування над дітьми / А.С. Олійник // Судова апеляція. – 2009. – № 1. – С. 136-158.
Осипова О.О. Деякі процесуальні аспекти звернення до суду із заявою про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу / О.О. Осипова // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 1 (3). – С. 32-139
Пасенюк О. Судовий наказ як засіб посилення судового контролю за виконанням постанови адміністративних судів / О. Пасенюк // Право України. – 2010. – № 5. – С.40.
Погребняк О. Визначення цивільної юрисдикції щодо справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку / О. Погребняк // Підприємництво,господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 53-56.
Сеник С. Особливості наказного провадження / С. Сеник // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 6. – С. 35-38.
Сеник С. Поняття та характерні ознаки наказного провадження / С. Сеник // Вісник Львівського університету. Серію юридична. – 2010. – № 51. – С. 218-222.
Шабалін А. Особливості становлення та розвитку інституту наказного провадження в європейському процесуальному праві / А. Шабалін // Право України. – 2010. – № 12 – С. 276.
Шабалін А.В. Історія розвитку наказного провадження у цивільному процесі України / А.В. Шабалін // Держава і право. – 2008. – № 40. – С. 329-334.
Шабалін А.В. Стадії наказного провадження : поняття, класифікація та характеристика / А.В. Шабалін // Держава і право. – 2008. – № 42. – С. 391-395.
Шиманович О. М Процесуальні особливості розгляду судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою /О.М. Шиманович // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2010. – № 1. – С.85-93.
Ясинок М.М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект) [Текст]: монографія / М.М. Ясинок; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Суми: Сум. нац. аграр. ун-т, 2011.  380 с.
Ясинок М.М. Розкриття банківської таємниці – новий вид справ в окремому провадженні / М.М. Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 2 (88). – С. 67-71.


До теми 8. Перегляд судових рішень

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. Ратифікована Законом України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263.
Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 30. – Ст.260.
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10 травня 2006 р. № 361/2006. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу суду: Рішення Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. № 30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.court.gov.ua/969076/Ppasds1/.
Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24 жовтня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Бєлкін // Право України. – 2010. – № 5. – С. 154-160.
Бортник Ю.М. Історичний розвиток апеляційного провадження /Ю.М. Бортник // Держава і право. – 2006. – № 31. – С. 328-334.
Гнатенко А.В. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання / А.В. Гнатенко, Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 12. – С. 38-45.
Гусаров К.В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Констянтин Володимирович Гусаров. – Х., 2011. – 35 с.
Гусаров, К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія / К. В. Гусаров. – Х. : Право, 2010. – 352 с.
Гусаров К.В. Європейські стандарти доступності правосуддя на стадіях апеляційного й касаційного перегляду судових рішень / К.В. Гусаров // Проблеми законності. – 2008. – № 99. – С. 153-162.
Гусаров К.В. Деякі проблеми касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах / К. В. Гусаров // Проблеми законності : республ. міжвідом. наук. зб. – Х., 2007. – Вип. 87. – С. 38–46.
Гусаров К.В. До питання визначення суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві / К. В. Гусаров // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – Вип. 3. – С. 82–86.
Гусаров К.В. Оскарження судових ухвал в касаційному порядку за правилами п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК України / К. В. Гусаров // Проблеми законності: республ. міжвідом. наук. зб. – Х., 2009. – Вип. 105. – С. 65–70.
Гусаров К.В. Повноваження суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві / К. В. Гусаров // Право і безпека. – 2006. – № 55. – С. 54–63.
Гусаров К.В. Проблеми модернізації процесуальної форми касаційного провадження в цивільному процесі / К. В. Гусаров // Проблеми законності : республ. міжвідом. наук. зб. – Х., 2010. – Вип. 106. – С. 158–167.
Гусаров К.В. Учасники цивільно-правових правовідносин як суб’єкти касаційного оскарження / К. В. Гусаров // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х., 2010. – № 929. – Спец. вип. – Серія «Право». – С. 419–424.
Дем’янова О.В. Заява про апеляційне оскарження: окремі питання правового регулювання / О.В. Дем’янова // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – № 4. – С. 114-116.
Дем’янова О.В. Підстави застосування повноважень апеляційного суду при перегляді ухвал / О.В. Дем’янова // Держава і право. – 2006. – № 32. – С. 321-326.
Дем’янова О.В. Ухвала як об’єкт апеляційного оскарження / О.В. Дем’янова // Судова апеляція. – 2006. – № 3. – С. 22-26.
Діденко Л.В. Суб’єкти, які мають право на апеляційне оскарження / Л.В. Діденко, Д.Д. Позова // Південноукраїнський правничий часопис. –2007. – № 3. – С. 141-144.
Ємельянова І. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі / І. Ємельянова // Право України. – 2005. – № 8. – С. 3-7.
Заяць Н. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції / Н. Заяць // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – № 48. – С. 137-141.
Казьміна К.Є. Деякі теоретичні аспекти розгляду цивільних справ у порядку апеляційного провадження / К.Є. Казьміна // Вісник ЛугДУВС імені Е.О. Дідоренка. – 2010. – Спец. випуск, № 3, ч. 2. – С. 229-234.
Корчевий Г.В. Право на оскарження судових рішень в апеляційному та касаційному порядку / Г.В. Корчевий // Судова апеляція. – 2006. – № 1. – С. 23-29.
Костюченко О.Ю. Історія зародження та розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень на території України / О.Ю. Костюченко // Судова апеляція. – 2006. – № 2. – С. 107-124.
Кройтор В.А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду / В.А. Кройтор // Право і безпека. – 2009. – № 1. – С. 198-205.
Комаров В.В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранковата ін.; [за ред. В.В. Комарова]. – Х.: Харків юридичний, 2008.
Колобродова О.В. Місце та значення перегляду судових актів у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі / О.В. Клобродова // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3 (7). – С.60-71.
Луспеник Д. Особливості підготовки цивільних справ до розгляду в суді апеляційної інстанції: спірні питання / Д. Луспеник // Право України. – 2007. – № 6. – С. 69-74.
Луспеник Д. Межи розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання / Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 9. – С. 27-33.
Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення / Д. Луспеник, Н. Сакара // Право України. – 2008. – № 7. – С. 99-107.
Наумчук М.І. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ у апеляційному порядку / М.І. Наумчук // Судова апеляція. – 2006. – № 4. – С. 150-169.
Ніколів М. Деякі питання суб’єктивного складу процесу доказування в суді апеляційної інстанції / М. Ніколів // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 69-72.
Питання цивільного процесу у практиці Верховного Суду України (19612011 рр.) / В. В. Комаров. Х., 2011. 536 с.
Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова [та ін.]; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
Сердюк В. Дублювання касаційних повноважень суддів як викривлення суті касації / В. Сердюк // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 3. – С. 39-42.
Сердюк В.В. Єдність судової системи в контексті судово-правової реформи / В.В. Сердюк // Юрид. Вісн. України. –2008. –2-8 лют. (№5). – С. 7.
Тимченко П.М. Апеляційне провадження у цивільному процесі: теоретичні аспекти проблеми / П.М. Тимченко // Судова апеляція. – 2006. – № 2.– С. 73-80.
Тимченко Г.П. Проблеми реалізації принципів судочинства на стадії перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами обставинами / Г.П. Тимченко // Держава і право. – 2010. – Вип.. 47. – С. 312-318.
Фастовець В. Зміни до процесуального законодавства: перші враження / В. Фастовець // Юридичний вісник України. –2011. – № 3 (811). – 15–21 січня.
Шевчук П.І. Інститут повторної касації в цивільному судочинстві / П.І. Шевчук // Вісн. Верховн. Суду України. –2002. –№5. – С. 51.
Шицький І. Компетенція Верховного Суду України в контексті захисту права / І. Шицький // Право України. – 2010. – №10. – С. 199–206.
Факас І.Б. Конституційно-правова природа принципу забезпечення апеляційного оскарження рішення суду / І.Б. Факас // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 1. – С. 46-50.

До теми 9. Виконавче провадження

Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14/ed20131011.
Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/202/98-вр
Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій: Наказ Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-99.
Про узагальнення судової практики розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справ: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ України № 16 від 21 грудня 2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2012_rik.html
Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: навч. посіб. / Ю.В. Білоусов – К.: Прецедент, 2004. – 480 с.
Фурса С.Я. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник / С.Я. Фурса, С.В. Щербак.
· К.: Атіка, 2002
· 480 с.
Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження / О. Хотинська // Право України.
· 2003.
· № 2.
· C. 92-97.
Фурса С. Я. Законодавство України про виконавче провадження: науково-практичний коментар / С.Я. Фурса, С.В.Щербак
· К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
· 976 с.
Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисник функцій держави / С. Щербак // Право України.
· 2002.
· №11.
· С. 86-90.
Скомороха Л.В. Державна виконавча служба: історія і сучасність / Л.В. Скомороха, Л. Скомороха // Право України.
· 2002.
· №8.
· С. 94-98.
Чеголя Є.О. Недоліки правозастосовної діяльності державної виконавчої служби при виконанні рішень суду / Є.О. Чеголя // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Збірник наукових праць економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова, Одеса. Том 12 (Випуск 26). Частина 2.
· 2009.
· С. 220-223.

Навчально–методичне видання

Кучер Віталій Орестович
кандидат юридичних наук, доцент

Євхутич Ірина Миколаївна
кандидат юридичних наук


ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ
Плани семінарських (практичних) занять
для курсантів та слухачів
Спеціальність: 6.030402 «Правоохоронна діяльність»Видавництво Львівського державного університету внутрішніх справ
79007, Львів, вул. Городоцька, 26.13PAGE 15


13PAGE 14115

Приложенные файлы

  • doc 4709787
    Размер файла: 624 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий