Praktykum._EKOLOHIChNE_PRAVO_UKRAYiNY

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет
Кафедра трудового, земельного і екологічного права
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
ПРАКТИКУМ

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"
освітню-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Київ-2009

Практикум із навчальної дисципліни “Екологічне право України”.
Укладачі:
проф., д.ю.н. Балюк Г. І.,
доц., к.ю.н. Марусенко Р. І.,
доц., к.ю.н. Позняк Е. В.,
ас. Бевз О. В., ас. Власенко Ю. Л.,
ас. Саркісова Т. Б., ас. Євстігнєєв А. С.

Лектори:
проф., д.ю.н. Балюк Г. І.,
доц., к.ю.н. Краснова М. В.,
доц., к.ю.н. Мірошниченко А.М.,
доц., к.ю.н. Позняк Е. В.

Викладачі:
проф. Балюк Г.І.
доц., к.ю.н. Мірошниченко А.М.
ас., к.ю.н. Ільїна Н.Л.
ас. Євстігнєєв А. С.
ас. Шомпол О. А.,
ас. Бевз О. В.,
ас. Власенко Ю.Л.
ас. Третяк Т. О.,
ас. Суярко М. О.,
ас. Саркісова Т. Б.

Рецензент: к.ю.н., доц. Краснова М.В.

Затверджено на засіданні кафедри
трудового, земельного та екологічного права
Протокол № _14__
від „30”_червня_2009 р.

Погоджено
з науково-методичною комісією
юридичного факультету
«____» ______________ 200__р.

___________________________
Підпис голови НМК факультету

Декан юридичного факультету

_____________________________
ЗМІСТ

Вступ......................................................................................................................4
Тема 1: Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика.........................................................................................................5-9
Тема 2: Екологічні права та обов’язки громадян в Україні.......................10-14
Тема 3: Право власності на природні ресурси в Україні...........................14-20
Тема 4: Право природокористування в Україні..........................................20-26
Тема 5: Правові засади екологічного управління в Україні......................26-30
Тема 6: Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні...........30-38
Тема 7: Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України..................................................................................................................38-45
Тема 9: Правовий режим використання та охорони надр в Україні.........46-51
Тема 10: Правовий режим використання та охорони вод в Україні.........51-56
Тема 11: Правовий режим використання, відтворення та охорони лісів в Україні...................................................................................................................56-61
Тема 12: Правовий режим використання та охорони рослинного світу в Україні...................................................................................................................61-62
Тема 13: Правовий режим охорони та використання об’єктів тваринного світу в Україні.......................................................................................................62-68
Тема 14: Атмосфероохоронне право України.............................................68-73
Тема 15: Правовий режим використання та охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду за законодавством України................................73-76
Тема 16: Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів України.........................................................76-79
Тема 18: Правовий режим використання та охорони виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу................................................79-80
Нормативно-правові акти........................................................................81-108

ВСТУП

Практикум розрахований на студентів юридичного факультету, які вивчають нормативний курс „Екологічне право України”, та має на меті сприяти їм у засвоєнні наукових положень зазначеного курсу, положень національного екологічного законодавства, а також здобути навички його застосування у конкретних суспільних відносинах при вирішенні конкретних справ.
Задачі практикума згруповані відповідно до тем, визначених програмою нормативного курсу „Екологічне право України”, за якими передбачено проведення практиних занять.
Умови задач практикуму сформульовані із урахуванням сучасного стану екологічного законодавства та організаційно-функціональних засад регулювання природоресурсових, природоохоронних, та антропоохоронних відносин в Україні.
Питання до задач із практикуму дозволяють студентам не тільки опанувати зміст чинного законодавства, навчитись кваліфікувати правовідносини за галузевою належністю та застосовувати положення нормативно-правових актів у конкретних відносинах, але й засвоїти теоретичний матеріал як по темі, з якої вирішується задача, так і по іншим темам.
Практикум містить перелік основних нормативно-правових актів екологічного законодавства із 344 найменувань, який може бути використаний студентами при вирішенні задач, а також сприятиме формуванню в них цілісного уявлення про систему відповідного законодавства. Слід зазначити, що такий перелік є особливо корисним для використання студентами з огляду на наявність в ньому так званих нормативно-технічних документів: стандарів (ДСТУ, ГОСТ), ДБН, СНіП, а також міжнародних нормативно-правових актів.
Практичні завдання до Змістовного модулю 1 „Загальна частина екологічного права. Науково-методологічні засади екологічного права”

Тема 1: Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика

Задача 1
Група народних депутатів України звернулась до Конституційного Суду України щодо перевірки відповідності Конституції України положень ст. 91 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ). На думку депутатів, зазначена стаття ЗКУ значно обмежує право власності на землю порівняно із положенням Основного закону. Так, всупереч нормі ст. 41 Конституції України, відповідно до якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а право приватної власності є непорушним, ЗКУ значно обмежує можливості землевласника користуватись і розпоряджатись земельною ділянкою, встановлюючи обмеження щодо цільового призначення, зобов’язуючи підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон. Зазначене, на думку депутатів, не є властивим для цивільно-правового інституту права приватної власності, який передбачає максимальну свободу для власника у виборі напрямів, форм та способів використання своєї власності.
У процесі підготовки до розгляду справи по суті Конституційний Суд України звернувся за наданням висновку до юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Яка галузева належність норм щодо права власності на природні ресурси?
Які особливості методів екологічного права, які використовуються при правовому регулюванні інституту права власності на природні ресурси?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції групи народних депутатів України.
Яким має бути висновок юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка?
Вирішити справу.

Задача 2
ЗАТ "Азот" звернувся до господарського суду м. Києва з позовом до Кабінету Міністрів України про визнання недійсною його постанови від 01.03.1999 № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору".
ЗАТ "Азот" у позові просить визнати недійсними абзац 1 п. 2, абзац 2 п. 4 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, п "а" Додатку 1 до зазначеного Порядку. Рішенням господарського суду м. Києва ЗАТ "Азот” в позові було відмовлено у зв'язку з прийняттям оспорюваної постанови в межах повноважень Кабінету Міністрів України, визначених ст. 44 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".
Тоді ЗАТ "Азот" подав касаційну скаргу на рішення суду, оскільки вважає, що суд не застосував ст.ст. 67, 85, 92 Конституції України, ст. 1 Закону України "Про систему оподаткування" та помилково застосували норми Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", який не є законом про оподаткування. Ставки та механізм справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища не встановлено ані законом про оподаткування, ані будь-яким іншим законом. До компетенції Кабінету Міністрів України не належить прийняття законів, в тому числі законів про оподаткування, в зв'язку з чим, на думку скаржника, оспорювана постанова № 303 прийнята відповідачем з перевищенням повноважень.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи вірно застосували норми Закону України ”Про охорону навколишнього природного середовища”?
Вирішити справу.

Задача 3
У зв’язку із збільшенням кількості порушень природоохоронного і санітарного законодавства в осінній період, а саме масовим спалюванням опалого листя і сміття на прибудинкових територіях, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, скверах та інших зонах зелених насаджень та на газонах в період листопаду в Луцьку заборонено спалювати листя і побутові відходи. Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова.
Також доручено керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності тримати на постійному контролі санітарно-екологічний стан власних та прилеглих територій, санітарно-захисних зон та забезпечити своєчасне вивезення відходів на спеціалізоване звалище, не допускати фактів спалювання відходів, а Державній екологічній інспекції у Волинській області та міській санепідемстанції з метою виявлення фактів спалювання опалого листя, залишків городньої рослинності та сміття організувати систематичне проведення рейдів на території Луцька та Луцького району, особливо у вечірній час та вихідні дні з 15 вересня до 15 листопада.
Дане розпорядження підприємством "Сервіс-люкс" було оскаржено до суду, оскільки восени прийнято спалювати опале листя, це є нормальним і не суперечить законодавству.
Також підприємством було оскаржено рішення міської ради, відповідно до якого було встановлено плату за проїзд центральними вулицями міста.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи відповідає вимогам чинного законодавства розпорядження міського голови?
Вирішити справу.

Задача 4
Відповідно до рішення Коцюбинської селищної ради Київської області частина селищного парку разом із ставком, який в ньому знаходиться, пішохідною частиною прилеглої вулиці та автостоянкою визнано рекреаційною територією з обмеженим режимом її господарського використання.
Начальник Києво-Святошинського лісгоспу Київської області Харченко Ю. оскаржив вказане рішення селищної ради до суду, вважаючи, що зміну цільового використання лісових угідь здійснено з порушенням чинного законодавства.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи підлягає позов задоволенню?
Вирішити справу.

Задача 5
Під час розробки та попереднього обговорення на сесії Черкаської міської ради програми розвитку економіки та соціальної інфраструктури міста група депутатів внесла пропозиції до вказаної програми. Зокрема, вказувалось на доцільність закріплення пріоритету економічного розвитку, передачі у приватну власність комунального майна та природних ресурсів, розпорядження якими здійснює міськрада, запровадження плати за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.
З наслідками обговорення вищенаведені пропозиції депутатів були схвалені та включені у прийняту радою програму. Прокурор міста опротестував програму, вважаючи, що вона не базується на вимогах чинного екологічного законодавства.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи підлягає протест задоволенню?
Вирішити справу.

Задача 6
За ініціативою заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України юридичною службою Мінприроди був підготований Імперативний нормативно-керівний документ „Охорона НПС та відтворення природних ресурсів” (далі – ІНКД), який було затверджено наказом міністра. Цим документом визначено основні вимоги щодо порядку планування заходів щодо охорони і відтворення природних ресурсів (далі – Плани), а також погодження та затвердження нормативних документів у галузі охорони довкілля всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування. Визначено, що ІНКД, зокрема, фіксує обов’язкові вимоги до проектування, будівництва, експлуатації екологічно небезпечних підприємств та здійснення екологічно небезпечних видів діяльності, які слід обов’язково включати до Планів.
ІНКД суб’єкти, на які поширюється його дія, зобов’язані розробити та прийняти локальні Методики охорони НПС та відтворення природних ресурсів, Інструкції з охорони НПС та відтворення природних ресурсів, нормативи та норми охорони НПС та відтворення природних ресурсів.
Мін'юст України відмовив у проведенні державної реєстрації ІНКД.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи відповідають положення ІНКД чинному екологічному законодавству?
Чи правомірна відмова Мін'юсту у проведення державної реєстрації ІНКД?
Вирішити справу.

Задача 7
Державна екологічна інспекція в Чернівецькій області підготувала та передала на затвердження голові Чернівецької облдержадміністрації (далі – ОДА) Правила охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в області. При погодженні проекту Правил Головний державний санітарний лікар заперечив проти розділу, в якому визначені заходи щодо охорони життя і здоров'я людини від проявів надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру, вважаючи, що такі заходи повинні здійснюватись на підставі регіональної програми охорони здоров’я населення „Здоров’я Буковини” та санітарно-епідемічного законодавства України.
Не зважаючи на позицію санітарного лікаря, Правила були введені в дію розпорядженням голови Чернівецької ОДА. Санітарний лікар оскаржив зазначене розпорядження до обласної ради.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи відповідають положення Програми та її прийняття чинному законодавству?
Чи підлягає скарга санітарного лікаря задоволенню?
Вирішити справу.

Задача 8
ВАТ „Херсонхімпром” (далі – ВАТ) звернулось до Херсонської райдержадміністрації (далі – РДА) з клопотанням видати дозвіл на захоронення та знищення в 15 км від обласного центру відходів хімічного виробництва.
РДА прийнято рішення про виділення 15 га земель для захоронення і утилізації промислових відходів та надання їх у користування ВАТ.
Начальник Держземінспекції в області, встановивши зазначений факт надання земель ВАТ, виніс постанову про притягнення голови РДА до адміністративної відповідальності. Ця постанова була скасована заступником голови Держкомзему України.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи правомірне рішення РДА про виділення землі ВАТ?
Чи правомірні дії заступника голови Держкомзему України?
Вирішити справу.

Задача 9
Спільне підприємство у формі ПП „Нові матеріали і технології” (далі – ПП) здійснює підприємницьку діяльність щодо імпорту на територію України вторинної сировини з країн Близького сходу та Азії з метою її подальшої реалізації українським підприємствам та фізичним особам-підпрємцям.
Алчевська міська рада Луганської області, на території якої функціонує ПП, прийняла рішення про заборону його діяльності, оскільки вона суперечить чинному законодавству в частині завезення в Україну екологічно небезпечних відходів.
ПП оскаржило вказане рішення міської ради до суду, оскільки таке рішення, на думку керівництва, обмежує господарську діяльність ПП.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи підлягає вимога ПП щодо скасування рішення міськради задоволенню?
Вирішити справу.

Задача 10
Первомайська райдержадміністрація Миколаївської області (далі – РДА) прийняла рішення, відповідно до якого оголосила через ЗМІ про проведення першого конкурсу із відчуження у власність та в оренду земельних і лісових угідь строком до 40 років.
Заступник начальника управління охорони навколишнього природного середовища в області звернувся до голови РДА із пропозицією не виставляти на конкурс земельну ділянку розміром 8,32 га культурно-оздоровчого призначення, оскільки в гумусному шарі ґрунтів, як свідчать факти перевірок, виявлено перевищення нормативів вмісту важких металів в 35 раз.
Вказана пропозиція була відхилена і зазначена земельна ділянка за наслідками конкурсу була продана у власність ТОВ „Житниця”, яке збудувало на ділянці літній комплекс відпочинку для своїх працівників. Під час першого ж сезону відпочинку виявилось, що більшість відпочивальників скаржились на погіршення здоров'я через перебування в зоні відпочинку. З огляду на вказане ТОВ „Житниця” звернулось до суду із позовом про визнання конкурсу і договору купівлі-продажу земельної ділянки, укладеного за його наслідками, недійсними, оскільки їх об'єктами стали екологічно небезпечні території.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи підлягає позов задоволенню?
Вирішити справу.Тема 2: Екологічні права та обов’язки громадян в Україні

Задача 1
Екологічна організація Екосвіт звернулась із заявами до обласного управління Мінприроди та до найбільших забруднювачів повітря району з проханням надати інформацію щодо обсягів викидів у повітря шкідливих речовин та їх складу. Метою отримання інформації було проведення громадської екологічної експертизи впливу хімічного виробництва ТОВ Хімтекс на мешканців району.
Управління Мінприроди відмовило у наданні інформації, пославшись на її відсутність. Підприємства, що здійснюють викиди шкідливих речовин, взагалі не відреагували на звернення.
ТОВ Хімтекс звернулося до суду з позовом про зобов’язання Екосвіту припинити дії, спрямовані на розголошення ноу-хау виробництва шляхом намагання з’ясувати формули хімічних речовин та методики їх синтезу та з вимогою до управління Мінприроди заборонити надавати подібну інформацію організації Екосвіт.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Проаналізувати правомірність дій кожного з учасників ситуації.
Якими мають бути у даному випадку дії організації Екосвіт, спрямовані на збір необхідної для проведення громадської екологічної експертизи інформації і її проведення?

Задача 2
Під час проведення чергового рейду по контролю за додержанням екологічного законодавства на території регіонального ландшафтного парку державним екологічним інспектором було накладено адміністративне стягнення на громадян, які розташували намети, розводили вогнища, збирали гриби та ягоди, здійснювали рибальство та купалися у заповідній зоні.
Громадянин Міщенко В. у протоколі заперечив проти накладення стягнення. Він не вбачає у своїх діях порушення законодавства, оскільки має право на відпочинок відповідно до Конституції України, а рибальство здійснював незабороненим способом.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Дати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі.
Розглянути варіант, коли зазначені дії відбувалися у приміській зеленій зоні.
Вирішити справу.

Задача 3
У процесі проектування будівництва сталеливарного заводу в м. Біла Церква Київської області ініціативна група на чолі з хіміком Олексієм Іваницьким звернулась до виконкому міської ради з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення вказаного заводу, враховуючи, що його експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати зростання захворюваності місцевого населення.
Виконком міськради відмовив Іваницькому у задоволенні цієї пропозиції, мотивувавши свою позицію тим, що відповідна проектна документація вже була об'єктом комплексної державної експертизи, а тому відсутня потреба у проведенні громадської екологічної експертизи. Отримавши відмову, О. Іваницький за підтримки місцевої екологічної організації почав вимагати проведення прилюдного обговорення матеріалів будівництва заводу, а також оскаржив вищевказану відмову виконкому до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі.
Проаналізувати позицію О. Іваницького та виконкому міськради.
Вирішити справу.

Задача 4
Група осіб, які постійно проживають в зоні посиленого радіологічного контролю, звернулась до суду із позовом до НАК „Енергоатом” про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Суд відмовив їм у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що державою вживаються заходи щодо зниження захворюваності населення у відповідній зоні, а мешканцям такої зони надаються пільги та гарантії, які закріплюються в законодавстві. При цьому вказані пільги та гарантії повною мірою компенсують завдану відповідним особам шкоду.
Група осіб оскаржила рішення суду в апеляційному порядку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі.
Проаналізувати позицію групи громадян.
Проаналізувати позицію суду, викладену в рішенні.
Вирішити справу.

Задача 5
Громадянин Ваколюк Д. звернувся до прокуратури Запорізької області із скаргою на головного державного санітарного лікаря області, який, на його думку, винний у приховуванні та перекручуванні екологічної інформації. Зокрема, в інтерв’ю місцевій газеті лікар охарактеризував екологічну ситуацію в обласному центрі як цілком сприятливу для проживання.
Однак, як стало відомо із повідомлень місцевих громадських організацій, один лише завод „Запоріжсталь” через застарілість обладнання та технологій щоденно здійснює викиди 22 небезпечних речовин, які перевищують граничнодопустимі концентрації майже в 100 разів. Аналогічні факти наводились також у даних, оприлюднених Мінприроди України.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі.
Чи мають місце в даному випадку порушення екологічних прав громадян?
Яка відповідальність встановлена законодавством за їх порушення?
Вирішити справу.

Задача 6
У процесі проведення перевірки дотримання вимог екологічного законодавства громадський екологічний інспектор виявив порушення екологічних вимог фермерським господарством „Лан” (далі – ФГ). Зокрема, господарські споруди ФГ, які використовуються як склад отрутохімікатів, знаходяться на відстані 15 метрів від урізу води рибогосподарського ставу, а вирощені овочі зберігаються в одному приміщенні із паливно-мастильними матеріалами. Крім того, виявлено, що ФГ не має відповідної проектної документації та екологічного обґрунтування на зведені ним житлові будинки. Водночас, сільська рада проігнорувала звернення ініціативної групи місцевих жителів щодо проведення громадської екологічної експертизи вказаних складу та будинків.
Вважаючи ФГ таким, що порушило свої обов’язки в галузі екології, громадський інспектор виніс постанову про заборону діяльності ФГ.
Зазначена постанова як незаконна була оскаржена ФГ до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати характеристику екологічних обов’язків, про які йдеться в задачі.
Проаналізувати викладені в задачі факти на предмет виявлення порушень чинного законодавства ФГ.
Вирішити справу.

Задача 7
Громадянин Єпіфанов Д. звернувся до суду із позовом до споживчого товариства „Світанок” із вимогою про відшкодування шкоди, завданої його здоров’ю та особистому майну. В обґрунтування своїх вимог Єпіфанов Д. зазначав, споживче товариство "Світанок" здійснює вирощування сільськогосподарських культур, зокрема, рапсу, для підвищення родючості яких використовує технічні пристрої щодо зрощування полів. При здійсненні зрошення СТ використовує різноманітні пестициди і агрохімікати, які, поширюючись у навколишньому середовищі, зумовили отруєння та загибель двох корів та трьох поросят Єпіфанова Д. Через тиждень після вказаної загибелі отруївся і сам Єпіфанов Д., внаслідок чого не міг працювати і не зміг отримати прибуток від ведення особистого селянського господарства.
Представник споживчого товариства проти позову заперечив, вказавши, що ним завдані Єпіфанову Д. збитки відшкодовані, адже споживче товариство передало йому худобу замість загиблої. Що ж до компенсації шкоди, завданої здоров'ю Єпіфанову Д., то, по-перше, причинно-наслідковий зв'язок між діями споживчого товариства та отруєнням Єпіфанова Д. не доведено, а, по-друге, протягом всього часу непрацездатності Єпіфанов Д. отримував компенсацію за рахунок коштів фонду соціального страхування.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати характеристику екологічних порушених прав Єпіфанова Д., про які йдеться в задачі.
Проаналізувати правову позицію споживчого товариства.
Вирішити справу.

Задача 8
Члени громадської організації „Чиста Волинь” Короленко Ф. та Безбородько П. звернулись до Луцької міської ради із вимогою про припинення діяльності трьох автозаправних станцій ТОВ „Західнафта”, розташованих в м. Луцьку. В обґрунтування вказаної вимоги Короленко Ф. та Безбородько П. зазначили, що діяльність вказаних АЗС, які розміщені на території житлової забудови на відстані не більше 30 метрів від багатоповерхових будинків становить екологічну загрозу, а тому порушує право на екологічну безпеку громадян, які проживають у зазначених будинках.
Додатково до вказаного у зверненні Короленка Ф. та Безбородька П. наводились факти витікання паливно-мастильних матеріалів із резервуарів АЗС, що викликало необхідність виклику пожежників для запобігання вибухам резервуарів з пальним.
Міська рада відмовила у позитивному вирішенні питання, зазначивши, що прийняття відповідного рішення не входить до її повноважень, та висловила сумнів щодо наявності підстав для прийняття такого рішення взагалі.
Короленко Ф. та Безбородько П. оскаржили таку відмову до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Проаналізувати правову позицію Короленко Ф. та Безбородько П.
Проаналізувати правову позицію міської ради.
Запропонувати альтернативні способи захисту прав громадян, які проживають неподалік АЗС.
Вирішити справу.

Задача 9
Громадянин Василик В. звернувся із позовом до громадянина Рябеки П. про усунення перешкод у здійсненні екологічних прав і законних інтересів. У позові Василик В. зазначав, що вони з Рябекою П. проживають як сусіди в м. Судак АР Крим. Рябека П. розмістив на своїй земельній ділянці на межі із ділянкою Василика В. автомийку. При проведенні миття автомашин залишки мийних засобів потрапляють на ділянку Василика В., зокрема, на плантацію полуниці та місце для сушіння одягу після прання. Також високодецибельні шумові ефекти, які створює устаткування для автоматичного миття, впливають на Василика та членів його родини, які відчувають постійні головні болі. На підставі викладеного Василик В. просив суд заборонити Рябеці П. здійснювати миття автомобілів на його земельній ділянці.
В судовому засіданні Рябека П. пояснив, що він дійсно є приватним підприємцем та надає послуги з миття та хімічної чистки легкових автомобілів. Водночас, Рябека П. має всі необхідні дозвільні документи, а тому його діяльність є правомірною та не може бути обмежена судом.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Проаналізувати правову позицію громадян Василика В. та Рябеки П.
Про які екологічні права та інтереси йдеться в задачі?
Вирішити справу.

Задача 10
Для екологічної оцінки проекту будівництва об'їзної дороги навколо м. Києва до чемпіонату Європи з футболу 2012 року Мінмолодьспортом України було залучено групу біологів з м. Бровари на чолі із кандидатом біологічних наук О. Терещенком.
Розглянувши подані матеріали щодо частини дороги під містами Бориспіль та Бровари, група внесла ряд пропозицій щодо суттєвого зменшення негативного впливу будівництва на місцеві флору та фауну. Однак зазначені пропозиції не були враховані у кінцевому варіанті проекту.
Вважаючи вказане неврахування неприпустимим та протизаконним, О. Терещенко разом із місцевими активістами „зелених” громадських організацій влаштували 10-денне пікетування будівництва дороги, чим було паралізовано як рух транспорту, так і проведення будівельних робіт.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи правомірним є неврахування пропозицій групи біологів щодо проекту?
Наскільки правомірним є пікетування будівництва дороги?
Вирішити справу.


Тема 3: Право власності на природні ресурси в Україні

Задача 1
Громадянин О. Петренко звернувся до суду із позовом про повернення сім’ї левів (двох дорослих та трьох левенят), затриманих органами внутрішніх справ при переміщенні через кордон.
У позові Петренко зазначав, що придбав левів за кордоном, в одному із зоопарків Кенії, де перебував на запрошення кенійських вчених. Рішення органів внутрішніх справ про примусове вилучення тварин не можна вважати правомірним, оскільки вони придбані у власність за межами України.
Тварин Петренко планує розмістити у приватному зоопарку ТОВ „Вир”, директором та засновником якого він є.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на тварин передбачені чинним законодавством?
Чи правомірним є вилучення тварин у Петренка?
Проаналізувати правову позицію Петренка, зазначену ним у позові.
Вирішити справу.

Задача 2
Сільськогосподарський кооператив „Світанок” звернувся до суду із позовом про скасування рішення сільської ради про передачу у власність громадянину Радченку С. 125 га для ведення фермерського господарства.
У позовній заяві зазначалось, що Радченко С. ніколи не працював у колгоспі, проживає у райцентрі, а не в селі, кілька років тому займав посаду заступника начальника відділу сільського господарства райдержадміністрації. Ті 125 га земель, які були надані Радченку С. у власність, становлять більшу частину орних земель, які перебували у користуванні місцевого КСП, правонаступником якого є кооператив. У користуванні кооперативу, в якому працюють 53 особи, після прийняття вказаного рішення залишається всього 117 га земель, тоді як у складі переданих Радченку С. земель знаходиться також ставок, який кооператив використовує для розведення риби та відпочинку працівників.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості набуття права власності на земельні ділянки для ведення фермерського господарства передбачені чинним законодавством?
Чи правомірним є надання земель Радченку C.?
Проаналізувати правову позицію кооперативу.
Вирішити справу.

Задача 3
Співробітниками Державної екологічної інспекції з охорони північно-західного регіону Чорного моря затримано групу осіб – мешканців м. Херсон, які на одному із островів неподалік східного узбережжя АРК здійснювали заготівлю піску та глини, що використовувались для виготовлення сувенірної продукції.
Інспекцією подано позов до суду про відшкодування заподіяних незаконним видобуванням корисних копалин – власності держави, збитків, проти якого особи заперечили, вказавши, що їх діяльність здійснювалась за межами територіальних вод, а тому видобуті ними корисні копалини не є власністю України.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на природні ресурси виключної (морської) економічної зони?
Чи правомірні дії інспекції?
Чи обґрунтовані заперечення на позов?
Вирішити справу.

Задача 4
До ботанічного саду імені академіка Фоміна звернулись представники науково-дослідного підприємства „Край” (м. Туапсе, РФ) з пропозицією здійснити обмін саджанців пірамідальної тополі на саджанці сакури, для чого укласти відповідний договір.
У відповіді директора ботанічного саду зазначалось, що пропозиція є цікавою, однак потребує додаткового вивчення з огляду на наступне. Майно ботсаду, в тому числі – всі дерева та їх саджанці, є державною власністю, здійснювати розпорядження яким ботсад самостійно, без узгодження із Кабміном України та Мінприроди України, не має права.
Для уточнення процедури укладення договору міни директор ботсаду звернувся за роз'ясненням до юридичної служби Кабміну України.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на природні ресурси ботанічних садів передбачені чинним законодавством?
Яка відповідь повинна бути надана директору ботсаду?
Вирішити справу.

Задача 5
Директором державного підприємства „Меліорація” (далі – ДП) з метою створення умов для розміщення складу агрохімікатів прийнято рішення про часткове знищення 25 дубів та 3 берез, які зростали на території автобази підприємства в м. Яготині Київської області.
Прокуратурою району за фактом вказаної вирубки порушено кримінальну справу, адже така вирубка, на думку прокурора, є нічим іншим, як знищенням державного майна, адже вирубанні дерева знаходяться на земельній ділянці державної власності, наданій ДП у постійне користування.
Директор ДП оскаржив постанову про порушення кримінальної справи до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на дерева, які були вирубанні ДП?
Надати правову оцінку позиції прокуратури.
Надати правову оцінку позиції директора ДП щодо оскарження постанови про порушення кримінальної справи.
Вирішити справу.

Задача 6
Вчений-біолог В. Петренко звернувся до сільської ради із заявою про надання йому в оренду земельної ділянки площею 0,25 га для дослідницького розведення видів рослин, занесених до Червоної книги України. Надлишки вирощених рослин Петренко планував реалізовувати науково-дослідним установам та приватним особам.
Сільська рада відмовила Петренку у задоволенні його заяви з огляду на те, що занесені до Червоної книги України рослини є об'єктом виключно права державної власності, а тому будь-які дії з ними, в тому числі вирощування та реалізацію, приватна особа не має права здійснювати. У зв'язку із наведеним голова сільської ради рекомендував Петренку отримати від держави в особі відповідного уповноваженого органу довіреність на вчинення дій щодо зазначених рослин, після чого повторно звернутись до ради із заявою про надання земельної ділянки в оренду.
Не погоджуючись із рішенням ради, вважаючи його незаконним, Петренко оскаржив його до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на рослини, занесені до Червоної книги України?
Надати правову оцінку позиції сільської ради.
Вирішити справу.

Задача 7
Громадянин Волошин К. подав до суду позов на ЖЕК № 4 м. Умані, в якому просив зобов’язати ЖЕК усунути перешкоди у реалізації Волошиним К. права власності на собаку породи вівчарка. В обґрунтування своїх вимог В. зазначав, що проживає в будинку № 2 по вул. Літній. У дворі будинку працівниками ЖЕК вже другий рік ведуться ремонтні роботи, внаслідок яких непридатним для використання (перекопаним) виявився майданчик, спеціально призначений для вигулу собак. Внаслідок зазначеного Волошин К. позбавлений можливості повноцінно реалізовувати своє право власності на собаку, так як не може вигулювати її у дворі.
У запереченнях на позов ЖЕК зазначив, що: (1) право власності на тварин за обсягом правомочностей не є тотожним праву власності у його загальноцивілістичному розумінні, а тому Волошин К. не має права посилатись на порушення його права користування собакою; (2) тварина як жива істота, не є майном, а тому користуватись нею не є можливим; (3) вигул собаки є не реалізацією права на неї Волошиним К., а сприянням тварині у реалізації її природної потреби у прогулянці, а тому Волошин К. не є належним позивачем по справі.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на тварин, які утримуються в домашніх умовах, передбачені чинним законодавством України?
Надати правову оцінку позиції Волошина.
Надати правову оцінку позиції ЖЕКу.
Вирішити справу.

Задача 8
Товариство „Дари моря”, м. Владивосток, РФ (далі – Товариство), звернулось до Волинської обласної ради із заявою про передачу йому у власність природної замкненої водойми площею 1,27 га для промислового розведення осетрових далекосхідних риб.
У відповіді за підписом заступника голови обласної ради було зазначено, що задовольнити прохання Товариства рада не може, адже води в Україні перебувають виключно у власності її народу і не можуть передаватись будь-яким іншим особам у власність, тим більше – іноземним особам.
Товариство звернулось до обласної ради із повторною заявою, в якій зазначалось, що відповідно до міжнародних договорів між Україною та РФ сторони зобов'язались створювати фізичним та юридичним особам іншої сторони режим найбільшого сприяння та надавати їм всі пільги та переваги, які надаються власним особам. За даними Товариства, після прийняття Земельного кодексу України 2001 р. водні об’єкти все ж надаються у приватну власність в Україні. У зв’язку із наведеним Товариство вимагало задовольнити їх заяву.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на водні об’єкти передбачені чинним законодавством України?
Надати правову оцінку позиції Товариства.
Надати правову оцінку позиції облради.
Вирішити справу.

Задача 9
Громадянин Вітренко Т. отримав в порядку безоплатної приватизації земельну ділянку площею 0,12 га, на якій почав здійснювати видобуток глини, піску та підземних вод для їх подальшої реалізації місцевим підприємцям.
Державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Вітренка Т. було притягнуто до адміністративної відповідальності та внесено припис про заборону йому здійснювати вказаних видобуток в майбутньому.
Вітренко Т. оскаржив дії інспектора, зазначивши, що земельна ділянка є його власністю, а видобувані ним пісок, глина та вода є складовими такої ділянки, а тому право власності на них автоматично випливає із його права на вказану ділянку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на корисні копалини, які знаходяться на земельних ділянках окремих осіб, передбачені чинним законодавством України?
Надати правову оцінку позиції інспектора.
Надати правову оцінку позиції В.
Вирішити справу.

Задача 10
Фермер Чабаненко імпортував із Китаю 2 т. агрохімікатів, які мав намір використовувати для підвищення родючості баштанних культур, які він вирощує на наданій йому у власність для ведення фермерського господарства земельній ділянці у Херсонській області.
Приписом головного державного санітарного лікаря району Чабаненку було заборонено використовувати агрохімікати через те, що вони не пройшли обов’язкової сертифікації в Україні.
Фермер оскаржив дії лікаря до суду та прокурору, вказавши, що так як він є власником відповідної земельної ділянки та придбаних агрохімікатів, він має право використовувати їх на власний розсуд будь-якими способами, а санітарний лікар матиме право контролю лише щодо вирощеної продукції.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на агрохімікати передбачені чинним законодавством України?
Надати правову оцінку позиції санітарного лікаря.
Надати правову оцінку позиції фермера.
Вирішити справу.

Задача 11
На відстані 30 морських миль від Південного берегу Криму військовослужбовцями Держприкордонслужби України було затримано турецьке судно з п’ятьма рибалками – громадянами Туреччини, які здійснювали промисловий вилов риби. Судно було доставлено в порт м. Севастополя, а рибалки – передані органам внутрішніх справ України для вирішення питання про порушення щодо них кримінальної справи.
Консул Туреччини в Україні звернувся із офіційним листом до МЗС України з вимогою надати пояснення щодо вказаної ситуації. В листі МЗС України було роз'яснено, що рибалками незаконно здійснювався вилов риби в межах виключної морської економічної зони України, на яку поширюється суверенітет України, що означає належність їй виключних прав володіти, користуватись і розпоряджатись природними ресурсами в цій зоні. Здійснення ж вилову риби без дозволу компетентних органів України є правоворушенням, за яке затримані рибалки мають понести відповідальність відповідно до законодавства України.
Консул Туреччини направив МЗС України повторний лист із вимогою негайно звільнити рибалок, вказавши, що: (1) вилов риби ними здійснювався за межами територіальних вод України, а тому жоден дозвіл від українських органів влади на такий вилов не вимагається; (2) поширення юрисдикції України на виключну морську економічну зону не означає належність їх права власності на природні ресурси такої зони; (3) до укладення між Україною та Туреччиною спеціальної угоди про розмежування виключних морських економічних зон двох держав міжнародно-правовий режим такої зони в Чорному морі не діє.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який правовий режим виключної морської економічної зони?
Хто є власником природних ресурсів в межах виключної морської економічної зони?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям та позиції Держприкордонслужби України.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство позиції МЗС України.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство позиції консула Туреччини.
Вирішити справу.

Задача 12
З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету на сесію міської ради було винесено питання про продаж земельної ділянки розміром 1 га на території міського пляжу, також земель лісогосподарського призначення розміром 10 га для будівництва готельного комплексу, земель водного фонду для влаштування яхт-клубу.
Юридична служба міської ради надала негативний висновок на проект даного рішення. Проте міська рада ухвалила дане рішення, оскільки природні ресурси знаходяться в межах міста і рада може ними розпоряджатися від імені та в інтересах територіальної громади.
Прокурор опротестував рішення ради як таке, що не відповідає вимогам законодавства.

Визначити коло правовідносин.
Які природні ресурси не можуть передаватися у приватну власність?
Чи підлягає протест прокурора задоволенню?
Вирішити справу.

Тема 4: Право природокористування в Україні

Задача 1
ТОВ „Мрія” (далі – ТОВ) звернулось до суду із позовом про відшкодування збитків на 300 тис. грн., завданих йому громадянином Угринчуком внаслідок самовільного захоплення земельної ділянки.
У судовому засіданні Угринчук пояснив, що користувався земельною ділянкою померлих батьків, які раніше орендували її у ТОВ, а тому самовільного зайняття земельної ділянки він не здійснював, так як успадкував право її оренди від батьків.
Суд вирішив, що Угринчук повинен звільнити самовільно зайняту земельну ділянку та відшкодувати завдані ТОВ збитки в натурі, а саме: передати одержаний на ділянці врожай картоплі та неодержані ТОВ доходи за весь період самовільного зайняття.
Угринчук оскаржив рішення суду в апеляційному порядку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості спадкування права користування природними ресурсами передбачені чинним законодавством?
Надати правову оцінку позиції ТОВ.
Надати правову оцінку позиції Угринчука.
Вирішити справу.

Задача 2
Гром. Карпенко Р. на орендованій присадибній ділянці розпочав розведення квітів з метою їх подальшої реалізації на місцевому ринку та поставки до магазинів квітів в міста Запорізької області. Для зменшення строків зростання квітів Карпенко використовував зрошувальну систему, яку орендував у сусіда.
Постановою інспектора Держспоживстандарту Карпенку було заборонено здійснювати реалізацію квітів на ринках області у зв’язку із виявленим перевищенням вмісту хімічних речовин у них.
Карпенко оскаржив постанову інспектора в судовому порядку, вказавши, що (1) інспектор не має права виносити подібні постанови, (2) вміст хімічних речовин міг бути перевищений через те, що їх залишки або залишились в орендованій зрошувальній системі при її використанні сусідом, або залишились в землі після її використання попереднім користувачем, за що Карпенко, як особа, яка не є власником, ані земельної ділянки, ані системи, відповідальності не несе.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати правову оцінку позиції інспектора Держспоживстандарту.
Надати правову оцінку позиції Р. Карпенка.
Вирішити справу.

Задача 3
Сидоров О. із сім’єю та друзями виїхали на відпочинок у вихідний день і розташувались поблизу річки. Там вони розмістили під тентом автомобілі, розташували намети, розвели вогнище та почали рибалити. Сидоров О. вирішив вимити свій автомобіль, якій забруднився під час дороги.
За цими заняттями Сидорова О. та сім’ю затримав інспектор з охорони навколишнього природного середовища, який склав протокол про порушення вимог загального і спеціального природокористування та направив справу для розгляду по суті до суду.
В суді Сидоров О. пояснив, що його друзі здійснювали рибальство незабороненими способами, а машину він мив спеціальним безпечним шампунем. Що ж стосується розведення багаття, то, наскільки йому відомо, заборони з цього приводу чинне законодавство не містить.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи є в діях Сидорова О., членів його сім'ї та друзів будь-які порушення правил загального або спеціального природокористування, якщо є, то які саме?
Надати правову оцінку позиції інспектора.
Надати правову оцінку позиції Сидорова О.
Вирішити справу.

Задача 4
Громадянин Кондратенко Н. звернувся до свого сусіда Єрофєєва С., який є директором зоопарку, із проханням передати у тимчасове користування на три дні клітину з папугами, що розмовляють, яких Кондратенко планував використати на святкуванні ювілею дружини для розваги гостей.
Єрофєєв передав клітку, але застеріг, щоб Кондратенко повернув її своєчасно та неухильно дотримувався правил годування та утримання папуг.
Під час святкування ювілею хтось із гостей ненавмисно випустив папуг із клітки і вони вилетіли на волю.
Дізнавшись про зазначене, Кондратенко придбав на ринку схожих папуг, які не розмовляли, і повернув їх Єрофєєву, який, проте, відмовився приймати птахів, зауваживши, щоб Кондратенко придбав папуг того ж виду в цирку або компенсував їх вартість зоопарку в іноземній валюті.
Гром. Кондратенко заперечив проти вказаного, пояснивши, що такої домовленості не було.
Єрофєєв звернувся із заявою щодо неправомірних дій Кондратенка в міліцію.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи є в діях Кондратенка Н. будь-які порушення правил загального або спеціального природокористування, якщо є, то які саме?
Надати правову оцінку діям та позиції Єрофєєва С.
Надати правову оцінку діям та позиції Кондратенка Н.
Вирішити справу.

Задача 5
Сільськогосподарський коледж та сільськогосподарський виробничий кооператив „Нива” уклали договір оренди дослідних полів та ставку загального користування.
Відповідно до умов договору коледж зобов’язався надавати освітні послуги фахівцям кооперативу, забезпечувати його керівництво консультаційними послугами щодо запровадження новітніх технологій вирощування рапсу.
У свою чергу, сільськогосподарський кооператив зобов'язався передати коледжу частину врожаю, забезпечувати проходження виробничої практики студентами та передавати у їдальню коледжу рибу, яку планується розводити у ставку.
Прокурор району звернувся до суду із позовом про визнання договору недійсним.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідають умови договору нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції та вимогам та прокурора.
Вирішити справу.

Задача 6
Одержавши земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства в 1998 р. площею 0,2 га в с. Леонівка Кагарлицького району Київської області, гром. Середенко уклав письмовий договір з гром. Хрустенком, за яким передав останньому у користування частину земельної ділянки з правом видобування глини та підземних вод. Договором визначено, що Хрустенко буде передавати Середенку половину зібраного на орендованій ділянці врожаю, а також 25 % від виручених від реалізації глини коштів. Укладення вказаного договору Середенко пояснював своєю хворобою, яка не дає йому можливості повноцінно використовувати земельну ділянку.
Через три місяці Хрустенко за згодою Середенка збудував на орендованій частині ділянки теплицю для вирощування овочів.
Сільська рада прийняла рішення про припинення права власності Середенка на земельну ділянку у зв'язку із порушенням ним порядку передачі її у користування.
Середенко оскаржив рішення ради до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідають умови договору нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції ради.
Надати правову оцінку позиції Середенка.
Вирішити справу.

Задача 7
Рішенням Київської міської ради (далі – Київрада) комунальному підприємству „Київпарксервіс” (далі – КП) було надано право стягувати плату за паркування транспортних засобів на центральних вулицях м. Києва із розрахунку 10 грн. за одну годину паркування.
Гром. Войнич П., який часто з особистих та робочих питань паркує свій автомобіль в центрі столиці, оскаржив рішення Київради в судовому порядку, зазначивши, що землі вулиць є за своїм правовим статусом землями загального користування, використання яких є безоплатним. Окрім, вказаного, Войнич П. зазначав про відсутність у Київради права змінювати правовий статус відповідних ділянок як земель загального користування та встановлювати плату за користування ними.
Київрада проти позову заперечила, вказавши, що її рішення є правомірним, а Войнич П. взагалі не має права на його оскарження.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає рішення Київради нормам чинного екологічного законодавства України щодо загального природокористування?
Надати правову оцінку позиції Войнича П.
Надати правову оцінку позиції Київради.
Вирішити справу.

Задача 8
Перевіркою дотримання екологічного законодавства встановлено, що державне підприємство „Хлорпостач” (далі – ДП) на виробничі потреби забирає з р. Інгулець 42 тис. куб. м. води на добу, а також використовує для продувки технологічних систем 12 тис. куб. м атмосферного повітря.
При перевірці старший державний екологічний інспектор виявив також, що протягом року ДП скинуло в Інгулець 50 т. забруднюючих речовин без відповідного дозволу.
На підставі зібраних матеріалів Дніпропетровська облдержадміністрація (далі – ОДА) прийняла рішення про припинення діяльності ДП.
ДП оскаржило рішення ОДА до суду, вказавши, що, по-перше, відсутні підстави для прийняття рішення про припинення діяльності ДП, по-друге, припинення діяльності державних підприємств заборонена чинним законодавством. Більш того, ДП неодноразово зверталось до компетентних органів за видачею дозволів на спеціальне використання вод і атмосферного повітря, однак через відсутність у ДП приладів обліку кількості використання природних ресурсів дозволи не видано.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає рішення ОДА нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції ОДА.
Надати правову оцінку позиції ДП.
Вирішити справу.

Задача 9
Група громадян звернулась до Державної екологічної інспекції в області (далі – Інспекція) із скаргою на діяльність спільного україно-американського підприємства „Кріотех". У своїй скарзі вони вказали, що протягом значного періоду часу це підприємство інтенсивно використовує технологію, за якою азот вилучається із повітря для потреб виробництва. На думку громадян, вказане призводить до суттєвого зниження якості атмосферного повітря та негативного впливу на здоров’я людей і довкілля.
Через систематичне головокружіння кільком особам доводилось викликати швидку медичну допомогу. Крім того, на деревах в палісадниках на початку літа вже пожовкло листя.
Оскільки у процесі перевірки вказані факти підтвердились, Інспекція направила „Кріотеху” вимогу щодо термінового отримання дозволу на спеціальне використання атмосферного повітря. Однак керівництво підприємства від отримання відмовилось, вказавши, що спеціального використання атмосферного повітря ним не здійснюється, а тому будь-які дозволи не потрібні.
Інспекція прийняла рішення про зупинення діяльності „Кріоприладу”, яке останнє оскаржило в судовому порядку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідають дії підприємства нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції та діям Інспекції.
Надати правову оцінку позиції підприємства.
Вирішити справу.

Задача 10
За рішенням міської ради встановлено плату за в’їзд до міста та проїзд по його вулицях для транзитного автотранспорту, а також заборонено рух вантажного транзитного автотранспорту по місту з 6-30 ранку до 21-30 вечора. Також встановлено плату за перебування людей у парках, скверах та на міському пляжі.
Громадська екологічна організація „Зелене місто” оскаржило рішення міськради прокурору міста, який вніс протест на це рішення.
За наслідками розгляду протесту міськрада відхилила його. Прокурор оскаржив її рішення до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає рішення міськради нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції та діям прокурора.
Вирішити справу.

Задача 11
Рішенням державного екологічного інспектора з охорони навколишнього природного середовища припинено господарську діяльність ПП “Цегельний завод”.
При перевірці господарської діяльності ПП “Цегельний завод” з’ясувалося, що використання земельної ділянки для видобутку корисних копалин здійснюється з порушенням вимог природоохоронного законодавства. Відсутні спеціальний дозвіл на користування надрами, акт про надання гірничого відводу, дозвіл на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, дозвіл на спеціальне водокористування.
За результатами перевірки дотримання природоохоронного законодавства ПП “Цегельний завод” складено акт.
Директор ПП “Цегельний завод” звернувся із скаргою на рішення інспектора до держуправління охорони навколишнього природного середовища області, в якій відзначив, що ПП “Цегельний завод” орендує зазначену земельну ділянку і тому може використовувати наявні на ній корисні копалини відповідно до своїх потреб. Щодо дозволів на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря та спеціальне водокористування, то підприємство неодноразово зверталося до управління для отримання дозволу, але йому було відмовлено з причин відсутності на підприємстві приладів контролю за кількістю та якістю використання природних ресурсів.

Визначити коло правовідносин.
Які види природокористування здійснює ПП “Цегельний завод”? Дати характеристику даних видів природокористування?
Чи правомірні дії підприємства?
Вирішити справу.

Тема 5: Правові засади екологічного управління в Україні

Задача 1
В процесі перевірки дотримання екологічного законодавства працівники Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області (далі – Управління) встановили факт самовільного видобування корисних копалин місцевого значення товариством з обмеженою відповідальністю „Тест” (далі – ТОВ).
Керівництво ТОВ пояснило, що в їх діяльності немає порушень екологічного законодавства, так як їх діяльність здійснюється відповідно до статуту, яким ТОВ надано право здійснювати видобування корисних копалин місцевого значення (пісок, каолін тощо) для виробництва будівельних матеріалів, а земельну ділянку ТОВ використовує на підставі договору оренди, укладеного із райдержадміністрацією. Зазначений договір, з позиції ТОВ, надає йому право видобувати корисні копалини місцевого значення без спеціального дозволу.
Заступник начальника управління виніс постанови про накладення на директора та головного інженера ТОВ штрафу та про призупинення діяльності ТОВ до усунення ним порушень екологічного законодавства.
ТОВ оскаржило дії заступника начальника Управління в судовому порядку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає діяльність ТОВ нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції та діям працівників Управління.
Вирішити справу.

Задача 2
В процесі підготовки відомостей для державного земельного кадастру про кількість та якість земель лісогосподарського призначення на території Луганської області Держколісгосп України наказом зобов’язав виконкоми місцевих рад Луганщини, а також апарат облради, зібрати на надати відповідні відомості територіальному органу по земельних ресурсах в області.
Виконком Алчевської міськради оскаржив наказ Держкомлісгоспу як незаконний, вказавши, що (1) ведення обліку земель лісогосподарського призначення не віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування, а (2) Держкомлісгосп не має права давати будь-які обов'язкові для виконання вказівки місцевим радам та їх виконавчим органам.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає наказ Держкомлісгоспу нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції виконкому Алчевської міської ради.
Вирішити справу.

Задача 3
Радою національної безпеки та оборони України прийнято рішення зобов’язати Генпрокуратуру України, СБУ та податкову міліцію провести перевірки дотримання законодавства про нарахування та стягнення зборів за спеціальне природокористування суб’єктами підприємницької діяльності. Зазначене рішення було введено в дію указом Президента України (далі – Указ).
Асоціація виробників хімічної продукції України оскаржила Указ до суду, вказавши, що: (1) РНБО не має права давати будь-які завдання правоохоронним органам України, які їй не підпорядковуються, (2) до компетенції Генпрокуратури, СБУ та податкової міліції не віднесено здійснення контролю за нарахуванням та сплатою плати за спеціальне використання природних ресурсів, (3) Указ створює додаткові обмеження у здійсненні підприємницької діяльності порівняно із чинним законодавством, що є неприпустимим.
Представники Президента України та РНБО в суді проти позову заперечили, вказавши що Указ повністю відповідає чинному законодавству, адже Президент України є гарантом Конституції.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає Указ Президента нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції Асоціації виробників хімічної продукції України.
Вирішити справу.

Задача 4
Під час перетинання державного кордону України на залізничній станції „Хутір Михайливський” працівниками служби екологічного контролю на кордоні (далі – Служба) оглядався вантаж двох вагонів – продукти харчування рослинного і тваринного походження для діабетиків, які направлялись із Самари львівському підприємству „Здорові продукти”.
Працівники Служби вимагали надання спеціальних дозволів, які б підтверджували законність добування деяких рослин та тварин, з яких виготовлено відповідні продукти.
Представники львівського підприємства-імпортера заперечували проти вказаної вимоги, наголошуючи, що єдиним необхідним документом на продукцію є сертифікат якості, виданий лабораторією в м. Самарі.
Начальник Служби заборонив ввіз продуктів в Україну, а зібрані по справі матеріали передав органам прокуратури для порушення кримінальної справи.
Підприємство „Здорові продукти” оскаржило дії Служби до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідають дії Служби нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції підприємства „Здорові продукти”.
Вирішити справу.

Задача 5
До територіального органу Держгірпромнагляду звернулась іноземна фірма із заявою про надання у користування ділянки надр для будівництва та експлуатації підземних споруд.
Начальник територіального органу відмовив у задоволенні заявлених вимог вважаючи, що іноземній фірмі слід звернутись безпосередньо до Держгірпромнагляду України.
У Держгірпромнагляді представникові іноземної фірми пояснили, що видачею відповідних дозволів з 2006 р. займається відповідний департамент Мінприроди України, до якого фірмі слід звернутись.
Іноземна фірма оскаржила дії Держгірпромнагляду до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідають законодавству дії начальника територіального органу Держгірпромнагляду?
Вирішити справу.

Задача 6
Під час проведення моніторингу стану довкілля в області комплексною комісією з представників Мінприроди, Держводгоспу, Держлісгоспу було винесено рішення про тимчасову заборону (зупинення) діяльності державного підприємства лісового господарства, що спеціалізується на заготівлі, реалізації та переробці деревини. Діяльність підприємства проводиться з грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства: в процесі виробничої діяльності здійснюється забір підземних вод для виробничих та господарсько-побутових потреб без дозволу на спеціальне водокористування.
Вжиті заходи щодо припинення правопорушення (приписи щодо отримання відповідних ліцензій, притягнення до адміністративної відповідальності) не призвели до усунення виявлених порушень, тому було прийнято рішення тимчасово заборонити (зупинити) діяльність державного підприємства лісового господарства, пов’язану із забором підземних вод.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Дати характеристику функцій управління в галузі екології, що використовувалися.
Визначити правомірність дій членів комісії.
Вирішити справу.

Задача 7
Державне підприємство "Дельта-Л." розробило робочий проект створення глибоководного суднового каналу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти та отримало висновок державної екологічної експертизи щодо ОВНС зазначеного проекту.
Директор громадської організації "Екоправо-Львів" подав позов до суду про визнання недійсним висновку державної екологічної експертизи, який надало Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.
Позивач просить суд:
1) зобов’язати Державне підприємство "Дельта-Л." провести публічні слухання або відкриті засідання з метою врахування громадської думки з питань ОВНС робочого проекту та забезпечити позивачу можливість взяти участь у проведенні повторної державної екологічної експертизи цього проекту в складі державних еколого-експертних комісій;
2) визнати висновок державної екологічної експертизи щодо робочого проекту "Створення глибоководного суднового ходу "Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти, 1 етап" недійсним.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Які особливості процедури ОВНС?
Який порядок проведення державної екологічної експертизи?
Який порядок проведення громадської екологічної експертизи?
Чи законні вимоги „Екоправо-Львів”
Вирішити справу.

Задача 8
Інспекцією по контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Хмельницького було виявлено факт забруднення ВАТ "Катіон" території міста шляхом влаштування звалища будівельного сміття площею 20 кв. м, що зафіксовано у протоколі.
Інспекцією подано до суду позов про відшкодування збитків у сумі 340 грн. за забруднення довкілля за фактом порушення ВАТ "Катіон" вимог постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони", а також в сумі 600 грн. за порушення Постанови Кабінету Міністрів України "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктах".
Хмельницьким міжрайонним природоохоронним прокурором внесено протест на дії Інспекції.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Які органи наділені повноваженнями обчислювати шкоду за порушення вимог екологічного законодавства та розглядати справи про адміністративні правопорушення в цій галузі?
Вирішити справу.

Задача 9
До господарського суду Черкаської області надійшла позовна заява мешканців одного з багатоповерхових будинків до ТОВ „Мобільні системи”.
У заяві мешканці вимагали відшкодування збитків та демонтування передавачів мобільного зв’язку з даху їх жилого будинку та прилеглих будівель. На думку позивачів дане обладнання спричиняє потужне електромагнітне випромінювання, що шкодить здоров’ю. Крім того, дозволу на його розміщення жоден з мешканців не давав.
Проведена громадська екологічна експертиза також підтвердила наявність шкідливого випромінювання.
У якості співвідповідача залучено Мінприроди, бездіяльність якого дозволила розміщення мобільного обладнання, та Укрчастотнагляд, який дозволяє розміщення базових станцій мобільного зв’язку в межах населених пунктів.
Відповідачі заперечили проти позову, вказавши, що спеціальних дозволів на розміщення такої техніки не потрібно, оскільки відповідно до інструкції по експлуатації обладнання, воно не потребує отримання дозволів, а також не спричиняє шкідливого впливу на стан здоров’я людей.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Проаналізувати викладену ситуацію.
Які аргументи можуть бути наведені кожною зі сторін у судовому засіданні в обґрунтування своєї позиції?
Вирішити справу.

Задача 10
У зв’язку з незадовільним станом збереження природних ресурсів Донецької області обласною радою було прийнято рішення, що передбачало:
1. Тимчасову заборону полювання у межах мисливських угідь області.
2. Заборону спортивного та любительського рибальства у межах області.
3. Заборону купання у визначених рішенням водоймах загального користування.
4. Обов’язок промислових підприємств проводити озеленення прилеглої до них земельних ділянок.
5. Запровадження збору з суб’єктів господарювання на поліпшення стану природних ресурсів.
6. Створення на території області 3-х регіональних ландшафтних парків із поширенням на них обмежень у використанні природних ресурсів, що випливають зі статусу таких об’єктів.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Проаналізувати законність даного рішення.
В якому порядку і ким можуть бути запроваджені кожне з перелічених обмежень?

Тема 6: Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні

Задача 1
Закарпатська облдержадміністрація (далі – ОДА) звернулась із позовом до суду, в якому просить скасувати наказ Державного управління охорони навколишнього природного середовища (далі – Управління) в області, яким дозволено використовувати кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, які виділяються для регіону, на преміювання працівників Управління.
В суді представники Управління пояснили, що оскаржуваний наказ видано на виконання наказу Мінприроди аналогічного змісту, яким територіальним органам міністерства дозволено на місцевому рівні регламентувати порядок преміювання своїх працівників за рахунок Фонду. Тому оскарження наказу Управління неможливе без попереднього визнання незаконним наказу Мінприроди. Крім того, ОДА не наділена правом звернення до суду з відповідними вимогами.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Якими є призначення та порядок використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища?
Проаналізувати законність наказів Мінприроди та Управління.
Надати правову оцінку позиції ОДА.
Вирішити справу.

Задача 2
ВАТ „Ферросплав” (далі – ВАТ) звернулось до ДПА в Харківській області із заявою про зменшення вдвічі збору за скиди та викиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище та про повне звільнення від плати за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі. В обгрунтування заяви ВАТ зазначило, що ним вживаються заходи щодо запровадження екологічно безпечних технологій, у зв’язку із чим обсяги скидів та викидів зменшено вдвічі, а мінімальні обсяги відходів взагалі дозволяють відмовитись від потреби у їх розміщенні.
Розглянувши заяву ВАТ, в.о. голови ДПА видав розпорядження, яким в порядку експерименту зменшив ставки збору за скиди та викиди в 1,75 рази, а також повністю звільнив ВАТ від плати за розміщення відходів.
Прокурор області опротестував розпорядження в.о. голови ДПА як незаконне.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Яким є порядок встановлення та зміни збору за забруднення навколишнього природного середовища?
Проаналізувати законність розпорядження в.о. голови ДПА.
Надати правову оцінку протесту прокурора.
Вирішити справу.

Задача 3
За рішенням Маріупольської міської ради Донецької області металургійному комбінату в якості субвенції із міського бюджету було виділено 1,5 млн. гривень для проведення природоохоронних заходів.
При перевірці правильності використання наданих коштів міськрадою було виявлено, що 45 % виділеної суми використано на будівництво житлового будинку для працівників комбінату, капітальний ремонт бази відпочинку, 5 % акумульовано в фонді реагування на надзвичайні ситуації підприємства, і лише 50 % спрямовано за призначенням – на закупівлю фільтраційного обладнання та приладів контролю скидів та викидів.
Міськрада звернулась до суду із позовом до комбінату про повернення коштів, які були використані не на ті цілі, на які надавались.
Комбінат проти позову заперечив, вказавши, що чинним бюджетним законодавством не передбачено повернення коштів, наданих на правах субвенцій.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Які заходи є природоохоронними?
Який порядок надання коштів місцевих бюджетів для фінансування природоохоронних заходів?
Проаналізувати позицію міськради, викладену в позові.
Надати правову оцінку позиції комбінату.
Вирішити справу.

Задача 4
При в’їзді на особистому автомобілі „Деу-Ланос” до м. Львова гром. Діденко був зупинений інспектором ДАІ для перевірки вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобіля і шкідливого впливу їх факторів на навколишнє природне середовище.
За результатами проведених замірів було зафіксовано значне перевищення встановлених нормативів, за результатами чого Діденка було притягнуто до адміністративної відповідальності та заборонено йому використовувати автомобіль до приведення його у відповідність до вимог екологічного законодавства.
Діденко оскаржив вказані дії інспектора, вказавши, що (1) автомобіль проходить регулярні техогляди на фірмових СТО, а також пройшов державний техогляд, а тому жодного правопорушення в його діях не може бути, (2) автомобіль допущений до продажу та серійного виробництва в Україні, а тому насправді повністю відповідає вимогам щодо вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Розкрити особливості правового регулювання застосування платежів за забруднення навколишнього природного середовища автотранспортними засобами.
Проаналізувати правомірність дій інспектора.
Надати правову оцінку позиції Діденка.
Вирішити справу.

Задача 5
В якості експерименту селищною радою прийнято рішення про запровадження на території смт. Коцюбинське Київської області плати за погіршення якості природних ресурсів, для чого розроблено відповідні нормативи, затверджені рішенням ради. В преамбулі рішення зазначалось, що так як чинне законодавство не містить будь-яких вказівок на порядок встановлення нормативів відповідної плати, однак згадує про її наявність, саме селищна рада як представницький орган місцевого самоврядування, який представляє та захищає права та законні інтереси місцевої громади, має право встановити відповідний порядок. Крім того, радою наголошувалось, що отримані в якості плати кошти будуть використані виключно для покращення екологічних умов роботи та відпочинку місцевих жителів, а саме: буде покращена якість робіт із утилізації побутових відходів та розширено мережу місцевих зелених рекреаційних зон.
ТОВ „Білецький ДОК” оскаржило рішення ради до суду, зазначивши, що таким рішенням підприємство, яке займається переробкою деревини та виготовленням меблів, зобов'язане сплачувати платіж, не передбачений на рівні законів України. В той же час, плата за погіршення якості природних ресурсів буде законною та обов'язковою лише тоді, коли порядок та підстави її сплати будуть регламентовані саме законом.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Розкрити особливості правового регулювання застосування плати за погіршення якості природних ресурсів.
Проаналізувати правомірність рішення селищної ради.
Надати правову оцінку позиції ТОВ „Білецький ДОК”.
Вирішити справу.

Задача 6
За розпорядженням начальника Державної екологічної інспекції в Сумській області (далі – Інспекція) встановлено наступний порядок розподілу коштів, отриманих в якості адміністративних штрафів за порушення екологічного законодавства:
а) 50 % коштів – на преміювання працівників Інспекції;
б) 20 % коштів – на покращення матеріально-технічної бази Інспекції;
в) 30 % коштів – на придбання службових автомобілів для керівництва Інспекції.
Також розпорядженням було передбачено, що право на щорічні премії в розмірі 10 посадових окладів мають державні інспектори, які виявили 50 і більше порушень екологічного законодавства за рік.
Факт прийняття вказаного розпорядження було виявлено під час перевірки Інспекції КРУ в області, яка передала документи до прокуратури.
Заступник прокурора області вніс протест на розпорядження начальника Інспекції, вважаючи його незаконним, а також порушив питання про застосування до нього кримінальної відповідальності.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Надати оцінку правомірності розпорядження начальника Інспекції.
Чи має право КРУ та з яких питань проводити перевірку діяльності Інспекції?
Дати правову оцінку позиції заступника прокурора області.
Вирішити справу.

Задача 7
На розгляд Верховної Ради України одним із народних депутатів внесено проект закону „Про внесення змін до Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” (далі – Законопроект) в частині упорядкування нормативного регламентування порядку обчислення та сплати зборів за забруднення навколишнього природного середовища і спеціальне використання природних ресурсів, а також визначення розміру заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди”.
В пояснювальній записці до Законопроекту зазначалось, що вказані збори є обов'язковими платежами, а тому їх регулювання, з огляду на положення законодавства про систему оподаткування, може здійснюватись виключно на рівні закону. Водночас, всупереч вказаному, всі відповідні питання регламентовані на підзаконному рівні, переважно – на рівні постанов Кабінету Міністрів України, що є незаконним. З огляду на це, пропонується закріпити на рівні Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” норму, якою б заборонялосьврегульовувати питання відповідних зборів та розмірів шкоди на підзаконному рівні, а також одночасно уповноважити Кабінет Міністрів України в двомісячний строк кодифікувати всі підзаконні акти відповідного спрямування, об'єднавши їх у проекті Закону України „Про екологічні платежі”.
До участі в опрацюванні Законопроекту та надання висновків щодо нього профільним комітетом Верховної Ради України були залучені представники наукових установ.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Охарактеризувати стан чинного нормативного регулювання порядку обчислення та сплати зборів за забруднення навколишнього природного середовища і спеціальне використання природних ресурсів, а також визначення розміру заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди.
Надати правову оцінку Законопроекту.
Який висновок повинні надати представники наукових установ?

Задача 8
Під час проведення перевірки діяльності ВАТ „Алчевський сталеливарний завод” (далі – ВАТ) територіальним органом Держгірпромнагляду в Луганській області було виявлено відсутність чинного договору страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки. На підставі вказаного начальником територіального органу Держгірпромнагляду було прийнято рішення про заборону діяльності ВАТ до укладення вказаного договору.
ВАТ оскаржило дії та рішення територіального органу Держгірпромнагляду до суду, вказавши, що, по-перше, цей орган не має права перевіряти відсутність або наявність укладених договорів страхування, по-друге, не має права зупиняти діяльність підприємств за відсутності укладених договорів страхування, і, по-третє, ВАТ взагалі не зобов'язане укладати відповідних договір страхування, так як не є об’єктом підвищеної небезпеки.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Охарактеризувати стан чинного нормативного регулювання порядку та умов обов'язкового екологічного страхування.
Надати правову оцінку діям та позиції територіального органу Держгірпромнагляду та ВАТ.
Вирішити справу.

Задача 9
Українсько-німецька фірма (далі – Фірма) звернулась до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області (далі – Управління) із заявою про надання дозволу на ввезення в Україну 20 тонн відходів, які містять сполуки міді та срібла, з метою їх використання в якості вторинної сировини.
Начальник Управління зазначив, що для вирішення питання щодо надання відповідного дозволу зазначені відходи повинні пройти державний екологічний контроль у пункті пропуску через державний кордон України. Тому, відповідно до встановленого порядку, Фірма повинна попередньо сплатити вартість проведення вказаного контролю.
Директор Фірми заперечив проти вказаної вимоги, оскарживши її до суду. В обґрунтування своєї позиції ним було зазначено, що чинним законодавством не передбачено внесення плати за проведення екологічного контролю, який фінансується за рахунок державного бюджету.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Охарактеризувати стан чинного правового регулювання порядку фінансування проведення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України.
Надати правову оцінку діям та позиції начальника Управління.
Надати правову оцінку позиції Фірми.
Вирішити справу.

Задача 10
Під час проведення контролю за дотриманням чинного законодавства Виробничим об’єднанням „Кристал” (далі – ВО) районною прокуратурою встановлено, що фактичні скиди забруднюючих речовин в р. Дністер, суттєво перевищують звітні дані ВО. При цьому платежі за понаднормові скиди не сплачені, а використані на оплату впровадження безвідходного устаткування іноземного виробництва, а також приладів для контролю за джерелами викидів.
Вважаючи такі дії неправомірними, прокурором району внесено припис ВО про негайну сплату збору за вказані скиди, а також надано вказівку Держуправлінню охорони навколишнього природного середовища в області підготувати відповідний позов до суду про стягнення вказаного збору у разі відмови ВО від його сплати в добровільному порядку.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Охарактеризувати стан чинного правового регулювання порядку нарахування та стягнення плати за понаднормативні скиди забруднюючих речовин.
Надати правову оцінку діям та позиції прокуратури.
Надати правову оцінку позиції ВО.
Вирішити справу.

Задача 11
Фізична особа-підприємець Соколов з метою вирощування рапсу на умовах оренди використовував 25 га земель сільськогосподарського призначення у Прилуцькому районі Чернігівської області.
Після спливу строку оренди вміст корисних речовин у ґрунті земельної ділянки значно зменшився, через що її родючість знизилась в 4 рази. За висновком державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель в Чернігівській області (далі – інспекція), причиною вказаної ситуації стало порушення Соколовим технології вирощування рапсу як культури, яка значно виснажує ґрунти. З огляду на зазначене, інспекцією подано позов до суду про стягнення із Соколова суми коштів за погіршення якості природного ресурсу- землі.
У відзиві на позов Соколов проти нього заперечив, зазначивши, що: (1) законодавством України не передбачено платежу за погіршення якості природних ресурсів; (2) технологія вирощування рапсу не закріплена на рівні норм права, а тому не є загальнообов’язковою; (3) до компетенції інспекції з контролю за використанням та охороною земель не віднесено здійснення перевірок дотримання технологій вирощування сільськогосподарських культур, а тому інспекція перевищила свої повноваження.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок визначення розміру та внесення плати за погіршення якості природних ресурсів?
Які гарантії непогіршення якості природних ресурсів передбачені чинним законодавством?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям та позиції інспекції.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям та позиції підприємця Соколова.
Вирішити справу.

Задача 12
7 серпня 2003 року інженер інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Хмельницького склав протокол про забур'яненість площі 200 кв. метрів з вини ЗАТ "Хмельницька кондитерська фабрика "Кондфіл".
В жовтні 2003 року інспекція по контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Хмельницького звернулась до суду з позовом до ЗАТ "Кондфіл" про стягнення санкцій за забруднення довкілля та інші екологічні збитки.
Посилаючись на невиконання відповідачем правил благоустрою в частині обов'язку знищувати бур'яни і скошувати траву висотою більше 10 см, позивач просив на підставі ст. 69 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" і рішень Хмельницької міської ради стягнути з відповідача санкції на суму 1530 гривень, а саме: 850 гривень за ненадання посадовими особами відповідача інформації, необхідної для складання протоколів про адмінправопорушення і 680 гривень за забур'яненість із розрахунку 0,4 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян за 1 кв. метр забур'яненої землі.
Розрахунок шкоди за забур'яненість виконано виходячи з витрат на облаштування 1 кв. метра території міста, затверджених рішенням Хмельницької міської ради від 26 грудня 2000 року № 27.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи правомірні дії інспектора?
Вирішити справу по суті.

Задача 13
ЗАТ "Керченський скляний комбінат" одержано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, до яких належали: котельна, скловарна піч № 2 та сушильний барабан піску, видом палива яких є мазут. Управлінням екологічної інспекції Керченського регіону Республіканського комітету по екології та природним ресурсам Автономної Республіки Крим встановлено, що за період з 20.01.2003 р. по 20.01.2004 р. ЗАТ "Керченський скляний комбінат" здійснено за відсутності відповідного дозволу викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зазначеними джерелами, , а також не зазначеними у дозволі лінією приготування шихти, піччю ковальською, причому усі перелічені стаціонарні джерела працювали на природному газі.
ЗАТ "Керченський скляний комбінат" отримано припис Республіканського комітету по екології та природним ресурсам Автономної Республіки Крим, яким зобов'язано ЗАТ "Керченський скляний комбінат" одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел при переході на інший вид палива.
Республіканським комітетом по екології та природним ресурсам Автономної Республіки Крим здійснено розрахунок суми завданої ЗАТ "Керченський скляний комбінат" шкоди згідно з вимогами Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затверджену наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.05.1995 р. № 38 і на підставі даних про фактичний випуск продукції за період з 20.01.2003 р. по 20.01.2004 р.
ЗАТ "Керченський скляний комбінат" заперечив проти цього, мотивуючи тим, що законодавство про охорону атмосферного повітря не містить приписів, які б зобов'язували суб'єктів господарювання отримувати новий дозвіл на викиди стаціонарними джерелами забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі переведення технологічного обладнання на інший вид палива.
За неотримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел при переході на інший вид палива головного інженера ЗАТ "Керченський скляний комбінат" Плугатир Є.О. було притягнуто до адміністративної відповідальності.
Республіканський комітет по екології та природним ресурсам Автономної Республіки Крим подав до суду позов до ЗАТ "Керченський скляний комбінат" про стягнення збитків, завданих викидами забруднюючих речовин без дозволів.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи правомірна вимога Республіканського комітету по екології та природним ресурсам Автономної Республіки Крим одержати новий дозвіл на викиди забруднюючих речовин?
Чи належний позивач по справі та чи міг би прокурор м. Керч бути позивачем по цій справі?
Яке рішення має бути прийнято судом?
Вирішити справу.

Задача 14
На засіданні міської ради було прийнято рішення про запровадження на території міста так званого "екологічного податку". Його повинні були сплачувати громадяни, що проживали в більш чистих з екологічної точки зору районах міста. Крім того, було запроваджено плату за проїзд центральними вулицями міста та до туристичних центрів.
Дане рішення було опротестовано прокурором області, як таке, що суперечить законодавству. Проте протест прокурора не був задоволений радою із наступним обґрунтуванням: вказане рішення було прийнято з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, отримані кошти планувалося спрямувати до позабюджетного фонду стимулювання природоохоронних заходів. Крім того місто має статус курортополісу, тому має автономію у вирішенні фінансових питань.

Визначити коло правовідносин.
Які види платежів у сфері охорони навколишнього природного середовища передбачені українським законодавством?
Розкрити порядок розподілу платежів.
Чи підлягає протест прокурора задоволенню?
Вирішити справу.


Тема 7: Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України

Задача 1
У чергову частину Департаменту ДАІ МВС України надійшло повідомлення, що 6 червня на околиці села Білий Камінь, що на Вінничині, на узбіччя проїзної частини стався витік близько 8 тон мазуту, внаслідок чого було забруднено 125 кв.м. земель сільськогосподарського призначення.
Під час виїзду оперативної групи на місце події встановлено, що водії автомобіля „Камаз-5410”, який належить АТП-1101 з м. Білої Церкви Київської області В. Ціленко завантажив в Умані металеву цистерну з мазутом на бортовий напівпричип ОДАЗ і транспортував її на Чечельницький спиртозавод, не маючи узгодження із ДАІ умов та режиму перевезення цього вантажу, а також за відсутності відмітки у шляховому листі про маршрут руху. Окрім того, водій не проходив навчання на право перевезення небезпечних вантажів, та й автомобіль не був спеціально обладнаний для такого перевезення. Під час руху на підйом біля с. Білий Камінь, цистерна випала на землю із напівпричипу і стався витік мазуту.
Прокуратурою району порушено кримінальну справу відносно В. Ціленка, а також підготований позов до нього про компенсацію завданої навколишньому природному середовищу шкоди. В суді В. Ціленко проти позову заперечив, вказавши, що він не є належним відповідачем.
Також В.Ціленко оскаржив в судовому порядку постанову про порушення кримінальної справи відносно нього.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Чи є в діях В.Ціленка ознаки правопорушень? Якщо є, то які?
Надати правову оцінку діям та позиції прокуратури.
Надати правову оцінку позиції В. Ціленка.
Вирішити справу.

Задача 2
Громадяни України Вербовий, Сведрлов та Панченко під час перебування за кордоном домовились із іноземною фірмою про закупівлю партії харчових продуктів із простроченим строком придатності, заборонених до вжитку через небезпеку для здоров'я людини косметичних засобів, а також відходів спиртового виробництва.
Зазначені продукти, засоби та відходи вказані громадяни таємно перевезли через державний кордон України та реалізували на місцевому ринку за зниженими цінами, а відходи як неочищений спирт продали місцевому горілчаному заводу. Внаслідок таких дій близько 200 осіб потрапили до лікарні із важким харчовим отруєнням.
За наведеними фактами податковою міліцією було порушено кримінальну справу, а постраждалими заявлено позов до адміністрації ринку про відшкодування шкоди, завданої здоров'ю громадян, адже саме адміністрація не забезпечила належного контролю за продуктами, що реалізовувались на ринку.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Чи є в діях громадян ознаки правопорушень? Якщо є, то які?
Надати правову оцінку діям та позиції податкової міліції.
Надати правову оцінку позиції постраждалих громадян.
Вирішити справу.

Задача 3
Внаслідок вживання молока виробництва ТОВ „В.”, яке розповсюджувалось через мережу супермаркетів ЗАТ „Т.”, важкі харчові отруєння отримали більше 20 осіб. Перевищення в десятки разів вмісту консервантів в продукті були виявлені після проведення аналізу його якості. За фактом отруєння співробітниками міськвідділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу.
Також постраждалі звернулись до громадської організації „Ліга захисту прав споживачів” з проханням допомогти у стягненні суми матеріальної і моральної шкоди, заподіяної отруєнням. Громадська організація звернулась із позовом до суду, в якому просить стягнути завдану шкоду в рівних частинах з ТОВ „В.” та ЗАТ „Т.”
У запереченнях на позов ТОВ „В” вказало, що не вбачає своєї вини у заподіянні шкоди, так як після доставки молока в супермаркет не несе відповідальності за його якість.
ЗАТ „Т”, не визнавши позов, послалось на відсутність у нього обов’язку проводити лабораторні дослідження молока на вміст консервантів, а відповідно до товарно-супровідних документів воно відповідало встановленим вимогам щодо якості. Також було звернено увагу суду на відсутність у громадської організації права на звернення до суду, так як шкода була завдана їй не як юридичній особі, а окремим фізичним особам.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи наявні в факті отруєння ознаки кримінально караного діяння?
Яка правосуб’єктність громадських організацій щодо захисту в судовому порядку екологічних прав громадян?
Обґрунтувати з посиланням на норми чинного законодавства правові підстави вимог постраждалих громадян.
Вирішити спір.

Задача 4
При проведенні перевірки дотримання вимог чинного законодавства дитячим санаторієм Євпаторійською санітарно-епідемічною станцією АРК було виявлено відсутність медичних книжок у працівників їдальні санаторію, а також встановлено факти неякісного миття посуду та зберігання продуктів, що швидко псуються, без холодильника.
Постановою головного державного санітарного лікаря району діяльність санаторію була призупинена, а директора притягнуто до адміністративної відповідальності.
Не погоджуючись із постановою, санаторій оскаржив її як незаконну до суду, вказавши на відсутність правових підстав для зупинення його діяльності, адже порядок миття посуду та його якісні критерії, а також обов’язкові порядок та умови зберігання харчових продуктів чинним законодавством не передбачені.
Батьки дітей, які внаслідок зупинення діяльності санаторію були відправлені додому, заявили позови про стягнення компенсації вартості невикористаної частини путівки.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи наявні діях працівників санаторію ознаки правопорушень? Якщо є, то яких саме?
Надати правову оцінку позиції Євпаторійської СЕС.
Надати правову оцінку позиції санаторію.
Надати правову оцінку позиції батьків дітей. Якими способами можуть бути захищені їх порушені права?
Вирішити спір.

Задача 5
Внаслідок реалізації програми із забезпечення позаядерного статусу України відповідно до умов міжнародно-правових договорів Міноборони України уклало договір із Павлоградським механічним заводом (Дніпропетровська область) на проведення робіт із розібрання стратегічних ракет СС-24. В процесі розібрання із ракет повинні бути вилучені ступені з твердим паливом для подальшої утилізації.
Група мешканців м. Павлограда звернулась із позовом до суду із вимогою про заборону Міноборони здійснювати вказані дії, адже такими діями будуть порушені їх екологічні права, або компенсувати їх витрати на лікування, які вони змушені будуть понести в майбутньому за умови реалізації положень договору.
В суді представник Міноборони проти позову заперечив, вказавши, що (1) чинним законодавством заборонено пред'являти альтернативні позовні вимоги; (2) Міноборони діє відповідно до вимог чинного законодавства, а отже – правомірно, тому порушень прав громадян не може бути; (3) громадяни не понесли будь-яких втрат у зв'язку із реалізацією проекту, тому вони не підлягають компенсації.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати правову оцінку позиції громадян.
Надати правову оцінку позиції Міноборони.
Яким чином можуть бути захищені права та інтереси громадян?
Вирішити спір.

Задача 6
Державним управлінням екології та природних ресурсів у Волинській області була проведена перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства Товариством з обмеженою відповідальністю "Крайімпекс", за результатами якої складено акт, яким встановлено, що відповідачем здійснено переобладнання придбаної механічної майстерні під приміщення деревообробного цеху, в якому проводилось розпилювання деревини, натомість проект реконструкції даного цеху не розроблявся, не погоджувався з державною екологічною інспекцією, не проходив екологічної експертизи; за наслідками перевірки відповідачу приписано прийняти цех в експлуатацію в установленому порядку, одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу повітря стаціонарними джерелами в державному управлінні екології та природних ресурсів у Волинській області.
Але ТОВ „Крайімпекс” відновило виробничу діяльності без усунення допущених порушень.
Державним управлінням екології та природних ресурсів у Волинській області винесено постанову про накладення адміністративного стягнення та притягнуто директора відповідача до адміністративної відповідальності за викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу.
Прокурор Маневицького району звернувся до господарського суду Волинської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Крайімпекс" про відшкодування збитків, заподіяних відповідачем державі порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища та стягненням їх на користь спеціального фонду місцевого бюджету Маневицької селищної ради Волинської області;
Рішенням господарського суду Волинської області позов задоволено, стягнуто з відповідача на користь позивача збитки із зарахуванням їх у спеціальний фонд місцевого бюджету.
Судове рішення мотивовано доведеністю та обґрунтованістю позовних вимог, наявністю передбачених законодавством підстав для застосування до відповідача цивільно-правової відповідальності у вигляді відшкодування збитків, заподіяних навколишньому середовищу: протиправної поведінки відповідача, доведеності розміру завданих збитків та їх причинного зв'язку.
Відповідач не визнав позовні вимоги і подав апеляційну скаргу, посилаючись на необґрунтованість розрахунку заподіяних збитків; подав власний розрахунок об'єму викидів забруднюючих речовин в повітря.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду рішення місцевого суду скасовано; прийнято нове рішення про відмову у позові в повному обсязі.
Постанова апеляційного суду вмотивована неправильним застосуванням місцевим судом норм матеріального права та ненаданням належної оцінки правовій природі заявлених до стягнення сум як адміністративно-господарських санкцій за порушення порядку ведення господарської діяльності (здійснення наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря), відповідно прокуратурою пропущено передбачений статтею 250 Господарського кодексу України строк застосування адміністративно-господарських санкцій.
Задовольняючи позовні вимоги, місцевий господарський суд виходив з правової природи заявленої до стягнення суми саме як завданих відповідачем збитків, перевіривши наявність обставин, що є підставою для застосування до відповідача цивільно-правової відповідальності.
Натомість апеляційний господарський суд визначив, що за своєю правовою природою заявлений прокуратурою позов є санкцією за порушення порядку ведення господарської діяльності, тобто видом господарсько-правової відповідальності учасника господарських відносин за вчинене ним порушення у сфері господарювання у вигляді адміністративно-господарських санкцій.
Прокурор відділу представництва інтересів громадян і держави в судах прокуратури Волинської області подав касаційне подання на постанову Львівського апеляційного господарського суду до Вищого господарського суду України.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Яке, на вашу думку, рішення винесе Вищий господарський суд? Обґрунтувати свою думку.
Як проводиться розрахунок розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря?
Вирішити спір.

Задача 7
Внаслідок необережного поводження з ртутним термометром гр. Кулешова спричинила розлиття ртуті у помешканні своєї сусідки Плахи, чим заподіяла отруєння останньої парами ртуті.
Викликані фахівці МНС здійснили демеркуризаційні заходи, в результаті яких з’ясувалося, що пари ртуті були наявні у помешканні і раніше, як наслідок неякісного і забрудненого лінолеуму, розстеленого в кімнатах.
Адвокат гр. Плахи, до якого вона звернулась за консультацією, запропонував подати до суду позов про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю. У якості відповідачів запропоновано залучити попереднього власника квартири, який продав її у небезпечному для здоров’я стані, виробника лінолеуму, який був ідентифікований за товарною етикеткою, гр. Кулешову, як таку, що посилила шкідливий вплив речовини на здоров’я Плахи та житлово-будівельну організацію, що укладала договір на виконання робіт з оздоблення новозбудованого помешкання і приймала результати робіт.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Проаналізувати ситуацію, що склалася.
Які дії повинна вчинити гр. Плаха для захисту свого порушеного права?
Обґрунтувати рішення суду, яке на Вашу думку має постановити суд.

Задача 8
Інспекторами Держекоінспекції під час обстеження території сільської ради було виявлене несанкціоноване звалище відходів. Шкода, заподіяна державі внаслідок порушення законодавства про відходи склала 54877,2 грн.
Оскільки сільська рада не виконала своїх обов’язків щодо належного контролю за поводженням з відходами на своїй території, запобігання їх негативному впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей та допустила утворення на своїй території несанкціонованого звалища, Держекоінспекцією була направлена претензія голові сільради із пропозицією сплатити суму завданої шкоди у розмірі 54877,2 грн.
Сума шкоди не була сплачена сільською радою добровільно, тому Державна екологічна інспекція в Харківській області звернулася до господарського суду, який задовольнив позов Держекоінспекції в повному обсязі.
В свою чергу сільська рада подала апеляційну скаргу до Харківського апеляційного господарського суду, постановою якого попереднє рішення суду було скасовано і в задоволенні позову Інспекції було відмовлено.
Не погодившись із постановою апеляційного суду, Державна екологічна інспекція в Харківській області подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду України із проханням скасувати постанову Харківського апеляційного суду і залишити в силі рішення Господарського суду в Харківській області.

Окреслити види правовідносин, що склалися.
Який вид юридичної відповідальності має місце в даному випадку?
Визначити правомірність дій Держекоінспекції.
Вирішити справу.

Задача 9
Виробничо-наукове підприємство „Сарненський бурштин” (далі - ВНП) запровадило нові технологічні системи та устаткування по знешкодженню токсично небезпечних викидів та скидів у навколишнє середовище та ввело в експлуатацію цех по знешкодженню шкідливих відходів виробництва, що дало можливість значно зменшити забруднення довкілля.
Враховуючи вказані обставини, директор ВНП з виробництва видав наказ про припинення внесення плати за лімітовані викиди та скиди забруднюючих речовин та інші шкідливі впливи на навколишнє і виробниче середовище.
Після завершення строку сплати за зазначені скиди та викиди територіальних орган Мінприроди в Рівненській області подав до банку, який обслуговує ВНП, вимогу про списання несплачених коштів з рахунку ВНП, яку банк виконав.
Керівник ВНП звернувся із заявою до прокурора щодо порушення кримінальної справи за фактом незаконного списання коштів. Також ВНП звернулось до суду із позовом про повернення неправомірно списаних з рахунку коштів.

Окреслити види правовідносин, що склалися.
Надати правову оцінку позиції територіального органу Мінприроди та банку. Чи наявні в їх діях ознаки правопорушень?
Надати правову позицію заяви ВНП, поданої в прокуратуру.
Вирішити справу.

Задача 10
Під час перевірки додержання екологічного законодавства ВАТ „Укртатнафта” (далі – ВАТ) інспектор з охорони навколишнього природного середовища виявив факт порушення порядку введення в експлуатацію цеху з очистки відходів виробництва, а також відсутність дозволів на розміщення відходів. Інспектор наклав на голову правління та головного інженера ВАТ штрафи у розмірі 8 та 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно.
Вказані посадові особи оскаржили дії інспектора до суду, вказавши, зокрема, що чинне законодавство не передбачає подвійного накладення адміністративного штрафу за одне і те ж правопорушення, адже місяць тому на них вже накладався штраф працівниками Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю. Більш того, за вказані правопорушення інспектор не має права накладати стягнення. При цьому вони просили суд винести рішення про відшкодування їм моральної шкоди внаслідок незаконних дій інспектора.

Окреслити види правовідносин, що склалися.
Визначити, чи є в діях голови правління та головного інженера ознаки правопорушення. Якщо є, то якого (яких) саме?
Надати правову оцінку позиції голови правління та головного інженера ВАТ.
Вирішити справу.

Задача 11
Головне управління по боротьбі із організованою злочинністю МВС України порушило кримінальну справу за фактом передачі у приватну власність двох островів у р. Дніпро та водного простору навколо них.
Під час розслідування було з'ясовано, що земельні ділянки, які знаходяться в м. Українка Обухівського району, загальною площею 37 га були передані нібито 19 студентам м. Києва. Вказані особи нічого про це не знали. Земельні ділянки вже декілька разів продавалися. На даний момент на них здійснюється будівництво житла, а також розширення території суші шляхом намиву піску за допомогою земснарядів.
Дозвіл на передачу земельних ділянок було надано головою Обухівської районної державної адміністрації, який обґрунтував своє рішення тим, що на це була вказівка з Державного комітету земельних ресурсів, який вирішив поліпшити житлові умови студентів.
Керівник управління земельних ресурсів району пояснив, що не давав дозволу на передачу у приватну власність територій на островах, таке рішення було прийнято одним з його попередників. Також він вказав на те, що привідів для хвилювання немає, оскільки державні акти на дані земельні ділянки не видавалися, тому острови поки що не є приватними.

Визначити правовідносини, що виникають у даному випадку.
Чи правомірним є рішення про передачу островів у приватну власність?
Яка відповідальність встановлена за вказані порушення законодавства?
Вирішити справу.

Практичні завдання до Змістовного модулю 2 “Особлива частина екологічного права. Природоресурсове право”.

Тема 9: Правовий режим використання та охорони надр в Україні

Задача 1
ПП „Будінвест” (далі – ПП) отримало в оренду земельну ділянку для будівництва багатоквартирного жилого будинку по вул. Шевченка в м. Тернополі. На отриманій ділянці для використання при будівництві ПП розпочало видобування за допомогою насосу підземних вод з глибини 18 м., а також піску та глини. Внаслідок зазначеного видобування ПП було використано 1,5 тис. куб. м. підземних вод та близько 20 тон піску та глини.
За наслідками перевірки, проведеної територіальним органом Держгірпромнагляду, директора ПП притягнуто до адміністративної відповідальності за незаконне видобування вод та корисних копалин. Одночасно прокуратурою м. Тернополя відносно директора за цими ж фактами порушено кримінальну справу та подано до суду позов про стягнення шкоди, завданої неправомірним використанням природних ресурсів.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок видобування підземних вод та корисних копалин в Україні?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям ПП.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям територіального органу Держгірпромнагляду та прокуратури.
Вирішити справу.

Задача 2
Відділом екологічного контролю за охороною надр та земель Рескомприроди Криму проведено перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства на нафтогазоносних свердловинах ВАТ «Техас-Нафта» у Ленінському районі та ДП «Кримгелогія» НАК «Надра України» у Чорноморському районі. На 101 свердловині виявлено порушення природоохоронного законодавства: розлив паливно-мастильних матеріалів на грунтово-рослинний покров, накопичення побутового та будівельного сміття. Також під час перевірки документів на експлуатацію 101 свердловини встановлено, що земельні ділянки використовуються не за цільовим призначенням, відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
До посадових осіб, які порушили природоохоронне законодавство були застосовані заходи адміністративного впливу, а також припинена діяльність свердловин, на яких були виявлені порушення.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які порушення екологічного законодавства були допущені в даному випадку? Які вимоги щодо використання та охорони надр встановлені чинним законодавством?
Вирішити справу.

Задача 3
ПП «Аспект» здійснювало розробку кар’єру для видобування глини без спеціального дозволу на користування надрами.
Державна екологічна інспекція в Сумській області провела перевірку дотримання вимог законодавства про охорону та використання надр ПП «Аспект» на Дубов’язівському родовищі цегельної сировини.
Держекоінспектори в ході перевірки з’ясували, що ПП «Аспект» здійснює розробку кар’єру для видобування глини без спеціального дозволу на користування надрами.
Для добування глини зайнято ділянку площею близько 0,5 га, з якої знятий поверхневий шар ґрунту і складений по периметру ділянки. У 2008 році на цій ділянці підприємство розробило кар’єр та вибрало глини в об’ємі 800 куб.м. На даний час на цій ділянці продовжуються роботи в кар’єрі. Видобутий матеріал використовують для виготовлення будівельної цегли.
Матеріали перевірки надано до прокуратури для подальшого реагування.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи були допущені порушення екологічного законодавства? В якому порядку оформлюється право надрокористування відповідно до чинного законодавства?
Вирішити справу.

Задача 4
ТОВ «Гейзер» отримало в оренду земельну ділянку сільськогосподарського призначення, на якій знаходилася затомпонована свердловина на воду, яка вже більше 30 років ніким не використовувалася.
Аналіз води зі свердловини виявив високий вміст солей бору, брому та інших речовин, сприятливих для лікування різних хвороб. До того ж вода мала термальне походження (65 град.).
На підставі таких даних ТОВ вирішило організувати бальнеологічний курорт, однак стикнулося з необхідністю оформлення дозвільної документації для провадження господарської діяльності у сфері надання послуг з водолікування. Керівництво ТОВ звернулось до юридичної фірми з проханням надати роз’яснення з цих питань.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок використання природних лікувальних ресурсів, про які йдеться у задачі?
Які документи/дозволи і в якому порядку необхідно отримати для провадження такої діяльності в частині використання таких природних ресурсів?
Чи мали місце порушення у викладеній ситуації?
Надати розгорнуту консультацію із зазначених питань ТОВ «Гейзер».

Задача 5
Житель м. Ромни Саранчук В. на належній йому земельній ділянці розпочав будівництво колодязя з метою використання підземних вод для побутових і господарських потреб за допомогою спеціального технічного пристрою (гідравлічного насосу).
Під час здійснення будівництва Саранчука В. відвідав інспектор територіального органу Держгірпромнагляду, який перевірив умови і порядок проведення робіт і виніс постанови про їх припинення та накладення на Саранчука В. штрафу, зазначивши, що останній порушує вимоги чинного гірничого законодавства.
Саранчук В. оскаржив постанови до суду, вказавши, що в його діях відсутні будь-які порушення чинного законодавства, а інспектор проводив перевірку незаконно, в порушення передбаченої процедури, а постанови винесені за відсутності відповідного права у інспектора.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок використання природних ресурсів, про які йдеться у задачі?
Які документи/дозволи і у якому порядку необхідно отримати для провадження такої діяльності в частині використання природних ресурсів?
Чи мали місце порушення у викладеній ситуації?
Чи правомірно діяв інспектор?
Вирішити справу.

Задача 6
Корпорація „Шел” (США) звернулась до Мінприроди України із клопотанням про надання дозволу на проведення розробки ділянки надр з метою пошуку та видобутку нафти.
У задоволенні клопотання корпорації було відмовлено. Мотивуючи таку відмову, Мінприроди зазначило, що: (1) отриманню дозволу повинно передувати набуття прав на відповідну земельну ділянку, чого „Шел” не зроблено, (2) заявлені „Шелом” види діяльності є окремими видами спеціального використання надр, а тому щодо кожного із них слід отримувати окремий дозвіл та подавати окрему заяву; (3) чинним законодавством не передбачено надання відповідних дозволів нерезидентам; (4) Мінприроди не видає будь-які дозволи на використання надр, у випадку із видобутком нафти це є компетенцією Міністерства палива і енергетики України.
„Корпорація „Шел” оскаржило відмову Мінприроди до суду.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок використання надр для цілей, про які йдеться у задачі?
Які документи/дозволи і у якому порядку необхідно отримати для провадження такої діяльності?
Чи обґрунтована відмова Мінприроди?
Вирішити справу.

Задача 7
Комплексною перевіркою додержання законодавства про використання і охорону надр працівниками Мінприроди встановлено, що на ведення робіт по геологічному вивченню надр та дослідно-промисловій розробці родовищ корисних копалин Міністерством вугільної промисловості України укладено контракт із приватним підприємством „Пошук”. Виконання передбачених контрактом робіт здійснюється „Пошуком” за відсутності спеціальної ліцензії, забудова площ залягання корисних копалин проводиться без відповідної проектно-кошторисної документації, а також без необхідних дозволів на виконання таких робіт та без геологічного обґрунтування забудови.
Представники „Пошуку” під час перевірки пояснили, що будівельні конструкції, які ними зводяться, є переважно склометалевими, які після видобування корисних копалин на відповідній ділянці надр підлягають знесенню, а їх будівництво узгоджено із територіальним органом гірничого нагляду.
За наслідками вказаної перевірки на керівників „Пошуку” були накладені адміністративні штрафи та передано матеріали до прокуратури для порушення кримінальної справи за фактом незаконних дій посадових осіб територіального органу гірничого нагляду.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Які порушення законодавства про надра наявні в діях „Пошуку”?
Надати правову оцінку діям Мінприроди.
Яке рішення повинна прийняти прокуратура?

Задача 8
У зв’язку із освоєнням нових родовищ вугілля в межах Донецького басейну Міністерство вугільної промисловості (далі – Міністерство) звернулось із листом до Держгірпромнагляду (далі – Комітет), в якому просило підготувати позови про зобов’язання власників земельних ділянок, на яких планується відповідне освоєння, укласти договори їх оренди із Державним підприємством „Донецьквугілля”. Обов’язок укласти такі договори Міністерство мотивувало суспільною важливістю проведення таких робіт, а також законодавством про підвищення престижності шахтарської праці.
Комітет підготував відповідні позови та звернувся із ними до суду. Власники земельних ділянок проти позовів заперечували, зазначивши, що в Україні діє принцип свободи договору, і жодним нормативним актом виключення із такого принципу у випадку освоєння нових вугільних родовищ не передбачено. Більш того, до повноважень Комітету не належить подача позовів у таких випадках.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Надайте правову оцінку позиції Міністерства.
Надати правову оцінку діям та позиції Комітету.
Надати правову оцінку позиції власників земельних ділянок.
Яке рішення повинна прийняти прокуратура?

Задача 9
Асоціація „Надра України” (далі – Асоціація), яка об’єднує підприємства, що здійснюють спеціальне використання надр в Україні, звернулась до суду із позовом щодо визнання неправомірними та скасування положень Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, щодо проведення аукціонів з надання дозволів на спеціальне використання надр. Зазначені положення Асоціація вважає незаконними, так як вони не відповідають нормам Кодексу України про надра, якими визначено, що відповідні дозволи повинні надаватись на конкурсних засадах.
Представник Кабінету Міністрів України проти позову заперечив в повному обсязі, зазначивши, що в Кодексі України про надра мова йде про видачу дозволів „як правило” на конкурсних засадах, отже, така норма не є обов'язковою. Крім того, Кабінет Міністрів України фактично запроваджує виключення із такого правила, так як встановлює норми про аукціон виключно на обмежений строк – на рік.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Надати правову оцінку позиції Асоціації.
Надати правову оцінку діям та позиції Кабінету Міністрів України.
Вирішити справу.

Задача 10
До Кабінету Міністрів України звернулись представники одного із навчальних закладів із пропозицією розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону, яким пропонується упорядкувати правовий режим підземних вод. Так, на даний час зазначений режим фактично має подвійний характер, поєднуючи режим надр та вод, що ускладнює правове регулювання відповідних відносин. З огляду на зазначене, пропонується поширити на підземні води виключно водне законодавство України.
Кабінет Міністрів України звернувся для надання пропозицій до провідних наукових юридичних установ України.

Охарактеризувати правовий режим підземних вод за чинним законодавством.
В чому полягає подвійність такого режиму?
Надати оцінку запропонованим змінам щодо поширення на підземні води виключно водного законодавства України.

Задача 11
Законність використання корисних копалин на території Різдвянівської сільської ради Теребовлянського району перевірили інспектори Держекоінспекції на виконання доручення прокуратури Тернопільської області.
До прокуратури звернувся голова с. Різдвяни, занепокоєний тим, що біля його села працює техніка і невідомі люди з метою незаконного, на його думку, видобування корисних копалин, що загрожує будинкам, іншому майну та безпеці мешканців села.
У ході перевірки, за межами с. Різдвяни біля с. Бернадівка Теребовлянського району, виявлено незаконно діючий кам’яний кар’єр, у межах якого 3-є осіб проводили видобувні роботи. На території кар’єру виявлено складування незаконно видобутого каменя пісковика (плитки). Дозвільну документацію на розробку кар’єру не представлено.
Перевіркою також зафіксовано знесення лісових насаджень площею 160 кв.м. На даній ділянці механізованим способом проведено зняття верхнього шару ґрунту зі скиданням його на суміжну ділянку кар’єру. По периметру розритої лісової ділянки виявлено пні 35 незаконно зрізаних та викорчуваних дерев.
Збитки, завдані державі внаслідок незаконного користування надрами та вирубки лісових насаджень становлять відповідно 10,857 тис. грн. та 16,037 тис. грн.
Матеріали перевірки направлені до прокуратури Тернопільської області для вжиття заходів прокурорського реагування.

Визначити правовідносини, що виникають.
За яких умов допускається використання корисних копалин відповідно до українського законодавства? Які порушення законодавства допущені в даному випадку? Яка відповідальність передбачена за такі правопорушення?
Які заходи повинні бути вжитті для усунення порушень?
Вирішити справу.

Тема 10: Правовий режим використання та охорони вод в Україні

Задача 1
Неподалік м. Канів Черкаської області на березі р. Дніпро ТОВ „П.” розпочато будівництво котеджного містечка на 120 будинків. Проектною документацією визначено, що відстань від кожного із будинків до води не повинна перевищувати 15 метрів.
Вказаний факт було виявлено внаслідок перевірки, проведеної Державною екологічною інспекцією в Черкаській області (далі – Інспекція). За наслідками перевірки директору ТОВ „П.” заступником начальника вказаної Інспекції було внесено припис про негайне приведення проектної документації у відповідність до вимог чинного законодавства щодо водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, яке директором виконано не було.
Через 3 тижні після внесення припису, Інспекцією було подано позов до суду про заборону проведення будівництва котеджного містечка ТОВ „П.” через порушення ним вимог водного законодавства.
ТОВ „П.” проти позову заперечило, вказавши, що: 1) до компетенції Інспекції не входить перевірка проектної документації та внесення приписів про її виправлення, а також звернення до суду із вимогами про заборону будівництва; 2) ТОВ „П.” здійснює будівництво на підставі розробленої в установленому порядку проектної документації та має всі необхідні дозволи, а тому правомірно здійснює свою діяльність; 3) положення водного законодавства ТОВ „П.” не порушені, адже норми водоохоронних зон дотримані.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг?
Який режим водоохоронних зон та прибережних захисних смуг передбачено законодавством?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям та позиції ТОВ „П.”
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям та позиції Інспекції.
Вирішити справу.

Задача 2
Коростенське комунальне підприємство «Водоканал» виконує роботи з централізованого водопостачання та водовідведення. Під час проведення перевірки працівниками районної санепідемстанції було зясовано, що підприємство здійснює свою діяльність з порушенням вимог екологічного законодавства. Лабораторними дослідженнями відомчої лабораторії очисних споруд каналізації КП «Водоканал» встановлено перевищення нормативів граничнодопустимих скидів за такими показниками: завислі речовини, азот амонійний, БСК 5, ХСК, що призводить до забруднення річки Уж.
До адміністративної відповідальності притягнуто головного інженера підприємства. Заподіяна шкода внаслідок скиду забруднюючих речовин склала 1054 гривень. Підприємству було пред’явлено претензію. Проте воно відмовилось сплатити суму вказаної у претензії шкоди. Тоді районна санепідемстанція подала позов до суду про стягнення вказаної суми в примусовому порядку.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Які порушення законодавства були допущені КП "Водоканал"?
Вирішити справу.

Задача 3
Підприємець Загалько мав намір отримати в оренду озеро з метою риборозведення.
У сільській раді, до якої він звернувся, йому пояснили, що для цього він має отримати в оренду земельну ділянку під озером, а також отримати в оренду сам водний об’єкт. Крім того, для уникнення непорозумінь бажано оформити дозвіл на спеціальне водокористування та на вилучення живих рибних ресурсів з природного середовища їх перебування. Тільки після вчинення вказаних дій питання про надання в оренду земельної ділянки може бути розглянуто.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок використання водних об’єктів для зайняття рибництвом передбачений чинним законодавством?
Проаналізувати поради сільської ради та запропонуйте алгоритм подальших дій підприємця Загалька.

Задача 4
Громадяни Падалко Р., Мережко В. та Воронець С. у вихідний день виїхали на р. Псел для відпочинку і купання. Діставшись берегу, вони виявили, що придатна для купання ділянка узбережжя відгороджена парканом, на якому розміщено щит з повідомленням, що огороджена ділянка є приватною власністю, яка охороняється законом. Падалко, Мережко та Воронець вимушені були відмовитись від купання та повернутись до міста.
Наступного робочого дня Падалко звернувся із скаргою до прокуратури, в якій просив вжити заходів щодо захисту його порушеного права на водокористування.
Під час перевірки прокуратури було виявлено, що огороджена ділянка рішенням районної ради передана в оренду строком на 25 років ТОВ „Перехрестя” для облаштування платного пляжу. В даний час, у зв’язку із фінансовою кризою, роботи щодо облаштування зупинені.
Прокурор оскаржив рішення про передачу земельної ділянки до суду, а також заявив вимогу про зобов'язання ТОВ звільнити таку ділянку та знести встановлений паркан.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок здійснення загального водокористування передбачений чинним законодавством?
Які порушення прав громадян мають місце в даному випадку?
Надати правову оцінку позиції прокурора.
Запропонувати альтернативні способи захисту прав громадян.
Вирішити справу.

Задача 5
ТОВ „Водне господарство” (далі - ТОВ) звернулось до виконкому Маріупольської міської ради із клопотанням передати в довгострокову оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства „Маріуполь-Водоканал” (далі – КП), який здійснює водопостачання міста. ТОВ зазначало, що КП є збитковим, а ТОВ має намір не тільки зменшити чинні тарифи, але й інвестувати значні кошти в модернізацію мереж водопостачання.
Міська рада погодилась із пропозицією ТОВ за умови, що ТОВ зможе переоформити на себе всю дозвільну документацію, необхідну для здійснення спеціального водокористування, зокрема, забору води із застосуванням технічних пристроїв та зворотнє скидання вод.
ТОВ погодилось із рішенням ради та на його виконання листом повідомило Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області про намір укласти договір оренди, з моменту набрання чинності яким, з позицій ТОВ, останнє автоматично набуває всіх прав водокористувача на підставі дозволів виданих КП попередньому водокористувачу.
Міська рада прийняла рішення про відмову ТОВ у передачі в оренду цілісного майнового комплексу у зв'язку із невиконанням умови ради. ТОВ оскаржило відмову ради до суду.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок одержання ТОВ дозволів на спеціальне водокористування?
Надати правову оцінку позиції ТОВ.
Надати правову оцінку позиції міськради.
Вирішити справу.

Задача 6
Італійське підприємство, яке має значний досвід у веденні рибного господарства, звернулось за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку до Кабінету Міністрів України із пропозицією організації на території України мережі штучно створених водойм-ставків для вирощування цінних видів риби.
Кабінет Міністрів України передав звернення підприємству для розгляду та надання висновків Мнприроди та Держкомводгоспу. Юридична служба Дежркомводгоспу зазначила, що на даний час чинним законодавством України питання створення штучних водойм не врегульовано, що унеможливлює задоволення вимоги підприємства. У висновку Мінприроди зазначалось, що практика створення штучних водойм відома, і для цього слід керуватись загальними нормами водного законодавства та положеннями земельного законодавства щодо користування землями водного фонду.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок створення штучних водойм передбачено чинним законодавством?
Надати правову оцінку позиції Держкомводгоспу.
Надати правову оцінку позиції Мінприроди.
Якою має бути відповідь Кабінету Міністрів України підприємству?

Задача 7
Рішенням Херсонської обласної ради було затверджено Програму гідротехнічної меліорації земель області на період до 2015 р. Зокрема, програмою передбачено здійснення відповідної меліорації для земель державної і комунальної власності безкоштовно, за рахунок коштів відповідних сільських, селищних та міських бюджетів, а для земель приватної власності - за плату, незалежно від бажання власника. Територіальному органу Держводгоспу України було доручено організувати виконання Програми.
Прокурор області опротестував рішення облради, вказавши, що воно не відповідає чинному законодавству України в частині визначення виконавця меліоративних робіт, підстав їх проведення та джерел фінансування.
Облрада протест відхилила, внаслідок чого прокурор оскаржив її рішення до суду.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок проведення меліорації та меліоративних заходів передбачено чинним законодавством?
Надати правову оцінку позиції облради.
Надати правову оцінку позиції прокурора.
Вирішити справу.

Задача 8
Під час проведення перевірки дотримання чинного законодавства прокуратурою Київської області виявлено чисельні факти будівництва житлових будинків на відстані не більше 20 м. від урізу води р. Дніпро уздовж Канівського водосховища.
На підставі зібраних матеріалів порушено кримінальні справи та подано до суду позови про припинення права власності на відповідні земельні ділянки та знесення незаконно збудованих будинків.
Особи, які збудували вказані будинки, проти позовів заперечили, вказавши, що розмір відповідних водоохоронних зон, визначений проектом землеустрою щодо їх влаштування, ними при будівництві не порушений.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який правовий режим водоохоронних зон передбачений чинним законодавством?
Який правовий режим прибережних захисних смуг визначено чинним законодавством?
Надати правову оцінку позиції прокуратури.
Надати правову оцінку позиції власників будинків.
Вирішити справу.

Задача 9
Сільськогосподарський кооператив „Прогрес” звернувся до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області щодо надання дозволу на спеціальне водокористування у формі скидання зворотних вод у озеро, розташоване на межі сільськогосподарських угідь кооперативу, а також затвердити ліміти на відповідні скиди. Свою заяву кооператив пояснив виробничою необхідністю, яка полягає у налагодженні ним виробництва овочевих напівфабрикатів.
Управління відмовило кооперативу, вказавши, що озеро, завдяки підземним джерелам, має природні лікувальні властивості, що унеможливлює його використання в будь-яких інших цілях.
Кооператив оскаржив відмову управління в судовому порядку, вказавши, що будь-яких належних підтверджень того, що озеро має лікувальні властивості, немає, а тому відмова є неправомірною.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок віднесення водних об’єктів до числа тих, що мають природні лікувальні властивості?
Який порядок та правовий режим використання водних об’єктів, що мають природні лікувальні властивості?
Надати правову оцінку позиції кооперативу.
Надати правову оцінку позиції управління.
Вирішити справу.

Задача 10
Підприємство з виробництва агрохімікатів „Азот” (далі – Підприємство) з метою розширення виробництва планує будівництво нового цеху для пакування добрив для експорту. Технологією пакування передбачено використання вод р. Дніпро, що знаходиться поруч. Для реалізації вказаного проекту Підприємство отримало дозвіл на будівництво, замовило розроблення проектно-кошторисної документації та отримало дозвіл на початок будівельних робіт.
Громадська організація „Екологія XXI” звернулась до суду із позовом до Підприємства про скасування виданих йому вищевказаних дозволів та про заборону проведення будівельних робіт. Позовні вимоги мотивувались тим, що: (1) щодо проекту Підприємства не було проведено екологічної експертизи на предмет відсутності негативного впливу на води, що є обов’язковим; (2) в розробленому проекті не враховано необхідності забезпечення раціонального використання вод та охорони їх від забруднення та засмічення.
Підприємство проти позову заперечило, вказавши, що будь-які порушення чинного законодавства при будівництві відсутні.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок проектування та будівництва об'єктів, які можуть негативно впливати на води?
Надати правову оцінку позиції громадської організації.
Надати правову оцінку позиції Підприємства.
Вирішити справу.Тема 11: Правовий режим використання, відтворення та охорони лісів в Україні

Задача 1
ТОВ „Меблі Прикарпаття”, м. Івано-Франківськ (далі – ТОВ), звернулось до Державного підприємства „Хустський лісгосп”, Закарпатська область (далі – ДП) із клопотанням надати лісорубний квиток для проведення рубок головного користування з метою заготівлі деревини для виробництва меблів. У відповіді ДП зазначалось, що видавати вказаний квиток воно не має права, однак дозволяє здійснювати ТОВ рубки на підставі лісорубного квитка, виданого на ім’я ТОВ.
ТОВ погодилось із пропозицією ДП та заготовило 5 тис. куб. м. деревини. Зазначений факт було виявлено Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області (далі – Інспекція), внаслідок чого притягнуто директора ТОВ до адміністративної відповідальності за спеціальне використання лісових ресурсів без дозволу, а також подало до суду позов до ТОВ про відшкодування заподіяної незаконною вирубкою шкоди.
ТОВ проти позову заперечило, вказавши, що співвідповідачем повинно бути ДП, яке дозволило вирубку.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок отримання дозвільних документів для заготівлі деревини?
Надати правову оцінку позиції Інспекції.
Надати правову оцінку позиції ТОВ.
Вирішити справу.

Задача 2
Гром. Петренко отримав у власність земельну ділянку площею 15 га для ведення фермерського господарства. Водночас, 2,5 га вказаної земельної ділянки зайнято лісом. У залісненій частині ділянки Петренко розмістив пасіку та розпочав заготівлю деревних соків.
Зазначене було виявлено інспектором лісової охорони Веселовським, який наклав на Петренка штраф за спеціальне використання лісових ресурсів без дозволу.
Не погоджуючись із рішенням інспектора, Петренко оскаржив його до суду, вказавши, що використання ним лісової ділянки є загальним, яке не потребує дозволів, крім того за даними Державного земельного кадастру зазначена ділянка не віднесена до земель лісогосподарського призначення, а тому норми лісового законодавства на неї не поширюються.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Розкрити поняття “ліс”, порівняти його з поняттям “рослинний світ”, визначити правовий режим ділянок лісу, що знаходяться на праві власності.
Надати правову оцінку позиції інспектора.
Надати правову оцінку позиції Петренка.
Вирішити справу.

Задача 3
До лісогосподарського підприємства „Карпатські ліси” (далі – ЛП) звернулось приватне підприємство „Захід-тур” (далі – ПП) із проханням виділити частину лісових угідь та видати лісовий квиток для розміщення об’єктів спортивно-туристичного табору.
ЛП погодилось укласти договір про надання частини лісових угідь на місці залишених зрубів та згарища для розміщення капітальних об’єктів табору за умови, що ПП профінансує проведення лісорозведення на площі 70 га.
Договір було укладено і сторони почали його виконання. Однак начальник територіального органу з питань лісового господарства, дізнавшись про вказаний договір, направив ЛП вимогу про його розірвання, оскільки її укладено з порушенням чинного законодавства.
У відповіді начальнику управління директор ЛП зазначив, що він уклав договір відповідно до статуту ЛП, згідно з яким воно має право видавати лісові квитки для розміщення туристичних таборів та баз відпочинку.
Управління звернулося до суду із позовом про визнання укладеного ЛП та ПП договору недійсним.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Надати правову оцінку укладеному ЛП та ПП договору.
Надати правову оцінку позиції територіального органу з питань лісового господарства.
Вирішити справу.

Задача 4
З метою виконання положень лісового законодавства щодо підвищення продуктивності лісів та поліпшення їх якісного складу територіальний орган Держкомлісгоспу в області спільно із Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області підготували листи вимоги до трьох найбільших постійних лісокористувачів регіону із вимогами виконувати обов'язки, передбачені ст.ст. 83 та 84 ЛКУ в частині зменшення площі земель, зайнятих чагарниками, підвищення родючості ґрунтів та здійснення регулярних санітарних рубок. Вказані заходи, на думку, територіального органу Держкомлісгоспу та управління охорони навколишнього природного середовища, повинні здійснюватись саме постійними лісокористувачами за їх рахунок.
У відповідь на вимогу постійні лісокористувачі зазначали, що територіальний орган Держкомлісгоспу та управління охорони навколишнього природного середовища вийшли за межі своєї компетенції, вимагаючи вжиття перелічених заходів. Крім того, ст.ст. 83 та 84 ЛКУ
·
не містять будь-яких обов’язків лісокористувачів, а передбачають їх можливі дії, тобто фактично права.
Територіальний орган Держкомлісгоспу звернувся із позовами про зобов'язання постійних лісокористувачів виконати вказані вище заходи.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок підвищення продуктивності лісів та поліпшення їх якісного складу передбачений чинним законодавством?
Надати правову оцінку вимогам територіального органу Держкомлісгоспу та управління охорони навколишнього природного середовища.
Надати правову оцінку позиції постійних лісокористувачів.
Вирішити справу.

Задача 5
Фізична особа-підприємець Петришин О.В., власник цеху з виробництва меблів, звернувся у липні 2009 р. до державного підприємства „Знам’янське лісництво”, Кіровоградська область, із заявою про надання йому лісорубного квитка строком до кінця 2009 р. для заготівлі деревини з метою її подальшого використання в меблевому виробництві.
За наслідками розгляду заяви у її задоволенні Петришину було відмовлено, зокрема, з наступних підстав: 1) видача лісорубних квитків здійснюється територіальними органами Мінприроди за погодженням із Держкомлісгоспом, а державне підприємство не уповноважено здійснювати вказану видачу; 2) видача лісорубних квитків на відповідний рік відбувається не пізніше 20 грудня попереднього року; 3) Петришин не є постійним лісокористувачем, що унеможливлює здійснення ним спеціального використання лісових ресурсів у формі заготівлі деревини, для чого Петришину було запропоновано набути статус постійного лісокористувача, зареєструвавшись в районній держадміністрації за місцем проживання.
Не погоджуючись із відповіддю державного підприємства, Петришин оскаржив її до суду.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок заготівлі деревини в Україні?
Який порядок отримання документів для здійснення заготівлі деревини та які суб’єкти мають право на їх отримання?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції державного підприємства.
Вирішити справу.

Задача 6
Державним управлінням екології та природних ресурсів в Донецькій області під час проведення вибіркової санітарної рубки дерев на дільниці 1169 кв.м. "Великонадольська" в захисних лісових насадженнях Ясинуватської дистанції Донецької залізниці зафіксовано порушення нею вимог природоохоронного законодавства (ст.ст. 18, 51 Лісового кодексу України, ст. 40 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", ст.ст. 8, 20 Санітарних правил в лісах України), а саме: здійснена рубка дерев, які до рубки в натурі не виділені, за відсутності технологічних карт та ділянкових стовпів, із залишенням пнів висотою більше ніж 1/3 діаметру, а також без нагляду за проведенням вирубки та перевірки якості рубки з боку постійного лісокористувача.
Внаслідок цього були зрубані до ступеня припинення росту живі дерева дубу черешчатого в кількості 29 штук. Із зазначених 29 дерев було зрубано 11 дерев, не відведених в рубку і не визначених в лісорубному білеті. Цей факт підтверджується додатковою звіркою сторін, де кількість зрубаних дерев, що не були визначені в лісорубному білеті складає 11 штук та розрахунком вартості шкоди від самовільної рубки дерев дубу черешчатого в кількості 11 штук, наданий Ясинуватською дистанцією захисних лісонасаджень.
Державне управління екології та природних ресурсів в Донецькій області пред’явило в суд позов до Донецької залізниці про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Яким чином має здійснюватися використання, відтворення та охорона лісів згідно з законодавством України?
Вирішити справу.

Задача 7
Державною екологічною інспекцією в Харківській області перевірено Державне підприємство «Зміївське лісове господарство» щодо дотримання норм природоохоронного законодавства.
Відповідно до плану проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах ДП «Зміївське лісове господарство» заплановано проведення вибіркових санітарних рубок на території лісництва.
Вирубка проводилась без попереднього погодження плану вирубки з органами Мінприроди України. Крім того, в актах обстеження не вказано терміновість вирубки, технологію проведення робіт, способи та методи лісовідновлення тощо.
На території лісництва заготовлена деревина залишається в місцях рубок та не вживаються заходи до захисту деревини від шкідників.
На підставі встановлених порушень Державна екологічна інспекція в Харківській області звернулася до суду з позовною заявою про відшкодування шкоди, завданої незаконною вирубкою лісу.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Які порушення екологічного законодавства були допущені?
Яке рішення повинен прийняти суд?
Вирішити справу.

Задача 8
Під час проведення перевірки ДП “Червоноармійський лісгосп АПК” щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства встановлено, що виробнича діяльність підприємства здійснюється з порушенням вимог природоохоронного законодавства, а саме:
- пошкоджено два дерева до ступеня припинення росту та 10 - до ступеня неприпинення росту, незаконно зрізані 20 дерев за межами лісосіки;
- складування лісопродукції проводиться до сироростучих дерев, які не намічені в рубку, порушуються правила пожежної безпеки в лісах;
- під час перевірки зафіксовано факт складування піску для обробки доріг на площі 0,129 га на землях лісогосподарського призначення.
За результатами перевірки до адміністративної відповідальності притягнуто 9 осіб, загальна сума штрафів складає 1304 гривні. За фактом складування піску до адміністративної відповідальності притягнуто директора філії “Червоноармійський райавтодор”.
Збитки, нанесені навколишньому природному середовищу, обраховуються.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості обрахування шкоди, заподіяної лісовому господарству?
Вирішити справу.

Задача 9
Територіальним органом лісового господарства Івано-Франківської області Товариству з обмеженою відповідальністю „Пересвіт” (далі – ТОВ) видано лісорубний квиток на право проведення рубок в гірських лісах на території області.
Івано-Франківський міжрайонний природоохоронний прокурор опротестував рішення органом лісового господарства, вказавши на його незаконність, адже (1) право проведення рубок може бути надано лише власникам лісів або постійним лісокористувачам, (2) на проведення вирубки лісу на території Івано-Франківської області законом України введено мораторій, що означає повну заборону такої вирубки.
Територіальний орган лісового господарства у задоволенні протесту відмовив, внаслідок чого прокурор звернувся до суду із позовом до ТОВ про визнання лісорубного квитка нечинним.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування у Карпатському регіоні?
Надати правову оцінку позиції органу лісового господарства.
Надати правову оцінку позиції прокурора.
Вирішити справу.

Тема 12: Правовий режим використання та охорони рослинного світу в Україні

Задача 1
Органами міліції була затримана громадянка Кубишко С., яка біля автовокзалу торгувала пролісками. Крім того, в неї були знайдені збори лікарських трав, в тому числі і радіоли рожевої. Громадянка Кубишко С. пояснила, що трави вже багато років збирає в лісі і робить з них відвари для власного використання, а також інколи надає допомогу сусідам, які до неї звертаються, причому стверджувала, що допомогу надає безкоштовно, все що отримує - добровільна подяка пацієнтів. Проліски ж знайшла в лісі випадково і вирішила їх продати з метою покращення свого сутужного матеріального становища. Раніше таким не займалася і не вбачає у своїх діях нічого протизаконного, оскільки рослини - це дар природи, який належить всьому людству.

Дати характеристику правовідносинам, що виникли, та законодавству, що їх регулює.
Чи були допущені порушення законодавства громадянкою Кубишко С.?
Вирішити справу.

Задача 2
Інспектор з охорони навколишнього природного середовища став свідком забруднення міського скверу добривами з вмістом сірки. В результаті зазначених дій була пошкоджена клумба із квітами та декоративні кущі.
При складані протоколу про виявлене порушення з’ясувалося, що такі ж дії вже здійснює інспектор з контролю за використанням та охороною земель, що також оперативно прибув на місце порушення.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Дати характеристику законодавства, що визначає правовий режим зелених насаджень населених пунктів.
Якими мають бути дії інспекторів?
Який порядок притягнення порушника до відповідальності у ситуації, що склалася?
Яким чином і ким має бути розглянута справа про адміністративне правопорушення і накладене стягнення?

Задача 3
В м. Києві було розпочато будівництво православного храму, який повинен стати найбільшим у Європі. Будівництво церкви викликало протест у місцевих жителів, які періодично проводять акції протесту під будівельним забором. Незадоволення громадян викликає те, що будівництво здійснюється в парку, який є єдиною "зеленою зоною" у надзвичайно перевантаженому транспортом районі. З моменту початку будівництва у парку було знищено унікальне різнотрав'я, порушені місця гніздівлі птахів, зник охоронний щит "пам'ятка природи". Відповідно до архітектурного проекту заради будівництва церкви, парк буде вирубаний повністю, хоч у Генеральному плані міста ця ділянка зазначена, як зелена зона.

Визначити види правовідносин.
Розкрити ознаки правового режиму рослин у межах парків та зелених зон.
Чи були допущені порушення законодавства в даному випадку?
Дати правову оцінку.

Тема 13: Правовий режим охорони та використання об’єктів тваринного світу в Україні

Задача 1
Внаслідок перевірки, проведеної співробітниками Васильківського міськрайвідділу внутрішніх справ УМВС України в Київській області за скаргою мешканця м. Василькова Тараненка О., в домоволодінні його сусіда Кротова Г. було виявлено мавпу, пуму, двох левенят та ведмедя. Враховуючи відсутність у Кротова Г. будь-яких дозволів на утримання вказаної зоологічної колекції, вони були вилучені та передані до Київського зоопарку, а Кротова Г. притягнуто до адміністративної відповідальності.
Не погоджуючись із рішенням працівників міліції, Кротов Г. звернувся до суду із позовом про захист права власності до міськрайвідділу та Київського зоопарку, в якому просив повернути йому тварин. В обґрунтування своїх вимог Кротов Г. зазначив, що: (1) тварини були придбані ним за договорами купівлі-продажу правомірно, а тому він є їх власником – особою, яка має право володіти, користуватись і розпоряджатись тваринами на власний розсуд, право власності є непорушним та гарантується державою; (2) положення законодавства України про тваринний світ в частині дозволів на спеціальне використання тварин поширюються виключно на тварин, що знаходяться у стані природної волі і не мають жодного відношення до нього; (3) чинним законодавством не передбачено порядку отримання дозволів на утримання зоологічних колекцій, що унеможливлює наявність такого дозволу у Кротова Г.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи є тварини Кротова Г. зоологічною колекцією в розумінні чинного законодавства?
Чи потребує наявність тварин у. Г. будь-яких спеціальних дозволів?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям та позиції органів внутрішніх справ.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям та позиції Кротова Г.
Вирішити справу.

Задача 2
Під час відкриття сезону полювання з метою здійснення контролю за станом ведення мисливського господарства в області, перевірки наявності дозвільної документації й правильності ведення відстрілів, проведення роз’яснювальної роботи серед мисливців та працівників господарств держекоінспекцією було організовано перевірки двома рейдовими групами, до складу яких увійшли держекоінспектори та громадські інспектори з охорони довкілля.
Проведені рейдові перевірки виявили 14 порушень вимог природоохоронного законодавства, з них за незаконне полювання на пернату дичину – 11.
Громадянин Петренко М. заперечив проти накладення на нього адміністративного стягнення, оскільки протокол щодо нього був складений громадським інспектором, а він не є представником влади і не може мати таких повноважень.

Визначити види правовідносин.
Дати характеристику функцій управління в галузі використання, відтворення та охорони тваринного світу.
Чи є протокол громадського інспектора підставою для притягнення до юридичної відповідальності?
Вирішити справу.

Задача 3
Біолог Фещенко В. домовився із Байкальським федеральним заповідником (РФ) про придбання двох тигрів з метою їх подальшого розведення в Україні на дачі біолога в Житомирській області.
Для реалізації ідеї розведення тварин Фещенко звернувся до Мінприроди України із клопотанням про надання йому дозволу на ввезення тварин в Україну і їх подальше розведення. За наслідками розгляду заяви Фещенку було повідомлено, що дозвіл на ввезення тварин в Україну йому не може бути надано через відсутність нормативно визначеного порядку надання такого дозволу. Що ж стосується дозволу на розведення тварин, то Фещенко повинен попередньо погодити отримання такого дозволу із ветеринарною службою.
Не погоджуючись із відповіддю Мінприроди Фещенко оскаржив його відмову у видачі дозволів до суду.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок видачі дозволів на спеціальне використання об'єктів тваринного світу передбачений чинним законодавством?
Надати правову оцінку позиції Мінприроди.
Надати правову оцінку позиції Фещенка.
Вирішити справу.

Задача 4
Під час проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства працівниками Держрибінспекції виявлено, що мешканець м. Нова Каховка Соколов В. вів торгівлю свіжою рибою на місцевому ринку, не маючи будь-яких документів на підтвердження законності вилову такої риби. Як пояснив Соколов, торгівля рибою не є його основним заняттям, вилов здійснено ним в порядку загального природокористування, на яке не вимагається будь-яких дозволів.
Працівники Держрибінспекції вилучили у Соколова рибу та наклали на нього штраф в розмірі 750 грн.
Не погоджуючись із наведеним, Соколов оскаржив дії Держрибінспекції до суду.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Які документи повинен був мати Соколов для торгівлі рибою на ринку?
Надати правову оцінку позиції працівників Держрибінспекції.
Надати правову оцінку позиції Соколова.
Вирішити справу.

Задача 5
Під час перевірки дотримання законодавства про мисливське господарство і полювання державним інспектором лісової охорони спільно із державним інспектором охорони навколишнього природного середовища затримано на території земель фермерського господарства його засновника, який прогулювався із рушницею, собакою породи вівчарка та двома капканами. Фермер мав при собі дозвіл на носіння та зберігання рушниці, однак у нього було відсутнє посвідчення мисливця.
На підставі вказаного інспектори вилучили у фермера рушницю, наклали на нього адміністративний штраф у розмірі 500 грн. та підготували позов про стягнення шкоди, заподіяної незаконним добуванням тварин.
Фермер оскаржив дії інспекторів, вказавши, що під час затримання він перебував на земельній ділянці, належній йому на праві власності, на рушницю він мав відповідний дозвіл, мисливством не займається, а тому не має відповідного посвідчення, капкани він використовує для полювання на гризунів у коморі, де зберігаються зернові. Про те, що його земельна ділянка відноситься до мисливських угідь, він не знав.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Які документи повинен був мати при собі фермер?
Чи правомірні дії інспекторів?
Надати правову оцінку позиції фермера в суді.
Вирішити справу.

Задача 6
Гром. Васнєцов звернувся до Держкомлісгоспу України із заявою про видачу йому посвідчення мисливця. У задоволенні заяви йому було відмовлено з огляду на наступне: (1) видача відповідних посвідчень здійснюється територіальними органами Держкомлісгоспу; (2) для видачі посвідчення Васнєцову необхідно подати медичну довідку про придатність до здійснення мисливства; довідку з органів внутрішніх справ про відсутність судимості; дозвіл на носіння мисливської зброї; (3) довідку від територіального органу Держкомлісгоспу України про непритягнення Васнєцова до адміністративної відповідальності за останні 3 роки; (4) докази вступу до громадської організації „Український мисливець” та оплати вступного внеску в розмірі 500 грн.
Васнєцов оскаржив відмову Держкомлісгоспу у судовому порядку.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Які документи на право полювання передбачені чинним законодавством та який порядок їх отримання?
Чи правомірною є відмова Держкомлісгоспу?
Вирішити справу.

Задача 7
В липні 2009 р. працівники міліції затримали на автостанції м. Бориспіль гром. Тарасова, який мав із собою тушки двох сірих гусок та перепела. Жодних документів на зазначену дичину Тарасов не мав, натомість пояснив, що був в гостях у свого друга дитинства – мисливця, який і презентував йому дичину, яку вполював напередодні.
Працівники міліції вилучили дичину та склали щодо Тарасова протокол про адміністративне правопорушення, до розгляду якого по суті громадянина було затримано.
Після повернення додому до м. Переяслав-Хмельницького Тарасов звернувся до знайомого адвоката, який порадив оскаржити дій працівників міліції щодо притягнення до адміністративної відповідальності до суду, одночасно вимагаючи компенсацію за вилучену дичину, а також звернутися із скаргою на дії міліціонерів до прокуратури.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи правомірні дії працівників міліції щодо Тарасова?
Яке рішення за наслідками розгляду звернень Тарасова повинен прийняти прокурор, а яке - суд?
Вирішити справу.

Задача 8
Під час проведення перевірки дотримання законодавства про захист тварин від жорстокого поводження Державної екологічною інспекцією в Кіровоградській області виявлено факти порушення вимог щодо транспортування тварин та поводження із ними з боку працівників ТОВ „Пересувний цирк”, яке організовує циркові вистави в різних регіонах України. Так, причеп, в якому перевозяться дресовані поросята, недостатньо вентилюється, а його дах протікає під час дощу, внаслідок чого поросята перебувають у хворобливому стані.
За наслідками перевірки директора ТОВ та дресувальника поросят притягнуто до адміністративної відповідальності, а здійснення циркової діяльності ТОВ призупинено до усунення виявлених порушень.
Директор ТОВ оскаржив дії та рішення інспекції до суду, вказавши, що будь-які порушення чинного законодавства з його боку відсутні, що унеможливлює притягнення його до адміністративної відповідальності. Крім того, процедури призупинення діяльності цирків законодавством не передбачено.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Які вимоги щодо захисту тварин під час транспортування передбачені чинним законодавством?
Надати правову оцінку діям Інспекції.
Надати правову оцінку позиції директора ТОВ.
Вирішити справу.

Задача 9
Кременчуцька міська рада Полтавської області прийняла рішення „Про порядок вигулу домашніх тварин в місцях загального користування м. Кременчука” (далі – Порядок). Порядком передбачено, що всі власники домашніх тварин повинні зареєструвати себе та тварин у виконкомі міськради, сплативши вартість реєстрації в розмірі 125 грн. 30 коп. В місячний строк з дня вказаної реєстрації виконком прийматиме рішення про видачу Дозволу на вигул тварин та Паспорту тварини для вигулу, при видачі яких сплачується вартість відповідних бланків.
Підставами відмови у видачі Дозволу та Паспорту, зокрема, передбачені відсутність реєстрації місця проживання на території м. Кременчука або Кременчуцького району, а також відсутність позитивної характеристики із ЖЕК за місцем проживання.
Громадська організація „Зелений Кременчук” оскаржило рішення міськради щодо затвердження Порядку до суду, вважаючи його таким, що не відповідає чинному законодавству.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Які вимоги щодо вигулу домашніх тварин передбачені чинним законодавством?
Надати правову оцінку положенням Порядку.
Вирішити справу.

Задача 10
Державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища проведено перевірку дотримання чинного законодавства комунальним підприємством „Київський іподром”. Перевіркою встановлено, що під час проведення тренувальних заїздів жокей Тесленко примушує коней стрибати через високі перешкоди, внаслідок чого останні травмуються. Також виявлено забруднення системи подачі води для пиття коней, внаслідок чого вони можуть захворіти. Приміщення для перебування тварин недостатньо опалюється, середня температура в ньому взимку не перевищує 12 градусів.
За наслідками перевірки директору іподрому інспектором направлено припис про негайне усунення виявлених порушень, у задоволенні якого директором було відмовлено із наступною аргументацією. По-перше, жокей Тесленко ніколи не перебував із іподромом у трудових відносинах, з ним укладався цивільно-правовий договір про надання послуг, строк якого вже закінчився. По-друге, забруднення води має місце в вини ВАТ „Київенерго”, яке є балансоутримувачем відповідних інженерних мереж, на звернення іподрому щодо приведення мереж у належний стан жодної реакції з боку ВАТ не було. По-третє, температурний режим в приміщенні може бути встановлений об'єктивно лише внаслідок вимірювань протягом зими, а не внаслідок вимірювання протягом трьох днів перевірки.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Надати правову оцінку діям та позиції інспектора.
Надати правову оцінку позиції директора КП.
Вирішити справу.

Задача 11
Митні органи та органи ветеринарного контролю не пропустили через територію України вантажівку із 20 верблюдами, які були придбані в Калмикії та слідували транзитом до одного із цирків Болгарії. Заборона транзиту пояснювалися небезпекою зараження африканською чумою свиней у зв'язку із епідемією та відсутністю документів, необхідних для переміщенні через кордон тварин.
Верблюди знаходилися на нейтральній смузі між російським автомобільним пунктом пропуску "Матвєєв Курган" та українським - "Успенська". Один з верблюдів за цей час помер.
Після вирішення усіх питань щодо оформлення документів та надання спеціального закритого транспорту Україна дала дозвіл на транзит тварин.
Представники російської фірми, яка організовувала перевезення, висунули претензії українській владі щодо відшкодування збитків у зв'язку із загибеллю одного з верблюдів.

Визначити коло правовідносин.
За яких умов допускається транзит тварин територією України? Які документи необхідні для цього ?
Чи підлягають збитки відшкодуванню?
Дати обґрунтовану відповідь представникам російської фірми.

Тема 14: Атмосфероохоронне право України

Задача 1
Спільне підприємство у формі ТОВ „Китайські автомобілі”(далі – ТОВ) імпортувало для подальшої реалізації в Україні легкові автомобілі марки „Д.” виробництва Китаю. При проведенні державної реєстрації придбаних громадянами Сорокіним В. та Нагорним П. автомобілів „Д.” в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах ДАІ (далі – РЕВ ДАІ) було виявлено, що викиди відпрацьованих газів в атмосферне повітря від роботи двигуна таких автомобілів перевищує в 5 разів середні показники для авто такого класу. У зв’язку із вказаним у проведенні державної реєстрації машин Сорокіну В. та Нагорному П. було відмовлено.
Внаслідок зазначеної відмови Сорокін В. та Нагорний П. звернулись до суду із позовом до ТОВ про розірвання договорів купівлі-продажу транспортних засобів та повернення сплаченої суми їх вартості у зв'язку із невідповідністю придбаних машин вимогам чинного атмосфероохоронного законодавства в частині рівнів викидів відпрацьованих газів в атмосферне повітря.
ТОВ проти позову заперечило, вказуючи, що по-перше, чинним законодавством не передбачено отримання будь-яких дозволів для імпорту з метою подальшого продажу транспортних засобів іноземного виробництва в частині викидів ними забруднюючих речовин в повітря; по-друге, автомобілі пройшли митне оформлення, а тому можуть законно реалізовуватись на території України, по-третє, Сорокін В. та Нагорний П. повинні звернутись із позовом до РЕВ ДАІ щодо визнання їх відмови у проведенні державної реєстрації неправомірною.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок допуску до реалізації транспортних засобів в частині нормування їх викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Україні?
Які повноваження міліції щодо здійснення контролю за дотриманням атмосфероохоронного законодавства при використанні транспортних засобів?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції РЕВ.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції ТОВ.
Вирішити справу.

Задача 2
ВАТ „Добрива України” (далі – ВАТ), яке здійснює виробництво пестицидів, звернулось до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області із клопотанням збільшити встановлений розмір ліміту на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел з огляду на збільшення обсягів виробництва.
Наказом заступника начальника управління клопотання ВАТ задоволено та збільшено вдвічі ліміт викидів.
Внаслідок перевірки, проведеної інспектором Державною екологічною інспекцією в області виявлено перевищення ВАТ встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, внаслідок чого директора ВАТ притягнуто до адміністративної відповідальності. Посилання директора ВАТ на збільшені ліміти інспектор заперечив, вказавши, що чинним законодавством не передбачено встановлення лімітів на викиди, існують лише вказані нормативи, які ВАТ перевищило.
Директор ВАТ оскаржив дії інспектора до суду як незаконні.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок обмеження та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в Україні?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції управління.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції інспектора.
Надати правову оцінку позиції директора ВАТ.
Вирішити справу.

Задача 3
Працівниками районної санепідемстанції (далі – СЕС) проведено перевірку дотримання чинного законодавства ТОВ „Тепломережі” (далі – ТОВ), яке на умовах концесії надає послуги з теплопостачання мешканцям районного центру. За наслідками перевірки виявлено відсутність у ТОВ встановлених нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. До отримання відповідних нормативів СЕС зупинено діяльність ТОВ.
ТОВ оскаржило дії та рішення СЕС до суду, вказавши, що (1) СЕС не мало права проводити вказану перевірку, адже не уповноважена на це законодавством, (2) ТОВ надає соціально важливі послуги – забезпечує теплом оселі місцевих жителів, а тому забороняти її діяльність заборонено, (3) стаціонарні джерела ТОВ не потребують встановлення будь-яких нормативів щодо безпечності для атмосферного повітря.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції СЕС.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції ТОВ.
Вирішити справу.

Задача 4
Група мешканців буд. № 9 по проспекту Тракторобудівників в м. Харкові звернулась до суду із позовом до міської ради про зобов’язання її заборонити проїзд вантажного автотранспорту по проспекту біля їх будинку, для чого встановити відповідні дорожні знаки. Свою позицію громадяни обґрунтовували тим, що викиди забруднюючих речовин вантажівок негативно впливають на їх здоров’я та погіршують імунітет. На підтвердження своєї позиції громадяни подали суду висновок міської санепідемстанції.
Міськрада проти позову заперечила, вказавши, що обмеження руху не належить до її компетенції. Крім того, проспектом рухаються у переважній більшості автомобілі, які пройшли державний техогляд, що є підтвердженням безпечності їх викидів для здоров'я людей. Висновок санепідемстанції не має правової сили, адже цей орган не уповноважений їх видавати, до того ж один із працівників санепідемстанції також проживає в буд. № 9.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції групи громадян.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції санстанції.
Якими правовими способами можна захистити законний інтерес мешканців будинку щодо безпечності атмосферного повітря?
Вирішити справу.

Задача 5
Спільне підприємство „Полістар”, яке здійснює виробництво поліграфічної продукції в м. Черкаси, ввело в експлуатацію новий цех із виробництва журнального паперу.
Прокурор Соснівського району м. Черкаси вніс припис до Державної екологічної інспекції в Черкаській області про негайне вжиття заходів до припинення діяльності вказаного цеху у зв’язку із порушенням вимог атмосфероохоронного законодавства щодо погодження будівництва із природоохоронними органами, а також щодо санітарно-захисних зон, адже цех розміщено поблизу із житловою забудовою.
Одночасно прокурор звернувся із позовом до господарського суду Черкаської області про зупинення діяльності новозбудованого цеху СП „Полістар”.
СП „Полістар” проти позову заперечило в повному обсязі, вказавши, що будь-які порушення атмосфероохоронного законодавства в їх діях відсутні.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції прокурора.
Якими мають бути дії Державної екологічної інспекції в Черкаській області у відповідь на припис прокурора?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції СП „Полістар”.
Вирішити справу.

Задача 6
Під час проведення перевірки дотримання вимог екологічного законодавства ТОВ „Чутівський комбікормовий завод” (далі – ТОВ) було виявлено перевищення дозволеного рівня викидів в атмосферне повітря вдвічі. Підставою для таких висновків став розрахунок, наданий ТОВ Державній екологічній інспекції в Полтавській області за підписом директора ТОВ Котського В. За наслідками перевірки до ТОВ заявлено позов про відшкодування заподіяної понаднормативними викидами шкоди.
В суді представник ТОВ пояснив, що розрахунок викидів за підписом В. Котського не може братись до уваги, так як ця особа з посади директора вже звільнена у зв’язку із невідповідністю займаній посаді, розрахунок підписувався „заднім” числом. Крім того, будь-яких інших доказів порушень з боку ТОВ, окрім розрахунку, немає.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Якими способами можна довести факти понаднормативних викидів?
Надати правову оцінку позиції інспекції.
Надати правову оцінку позиції ТОВ.
Вирішити справу.

Задача 7
Фермерське господарство „Садочок” (далі – ФГ) систематично здійснює спалення скирд сіна, які залишились з минулорічного врожаю та не були використані в якості кормів для худоби. Державний інспектор з охорони навколишнього середовища наклав на голову ФГ штраф та подав позов до суду про зобов’язання ФГ не спалювати сіно в майбутньому. Свою позицію інспектор мотивував тим, що дії ФГ є видом спеціального використання атмосферного повітря, для здійснення якого потрібно отримати дозвіл, адже внаслідок вказаного спалення у повітря виділяються забруднюючі речовини.
ФГ проти позову інспектора заперечило, вказавши на відсутність у нього повноважень на подання таких позовів а також на те, що будь-які забруднюючі речовини при спаленні сіна в повітря не виділяються, а тому дозволи на таке спалення не потрібні.
Голова ФГ оскаржив накладення на нього штрафу інспектором.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи здійснюється ФГ спеціальне використання атмосферного повітря?
Надати правову оцінку позиції інспектора.
Надати правову оцінку позиції ФГ та його голови.
Вирішити справу.

Задача 8
При будівництві сталеливарного заводу в м. Біла Церква (Київська область) було проведено експертизу на предмет відповідності проектної документації вимогам екологічного законодавства. Водночас, будь-які висновки щодо відповідності вказаної документації вимогам атмосфероохоронного законодавства у висновку відсутні. Керівник установи, яка здійснювала експертизу, пояснив таку відсутність неможливістю одержати (а, значить – проаналізувати) інформацію про конкретні обсяги викидів, які здійснюватимуться заводом до його введення в експлуатацію.
Громадська організація „Чиста Біла Церква” звернулась до суду із вимогою заборонити будівництво заводу у зв'язку із невиконанням вимог щодо проведення обов’язкової екологічної експертизи проектної документації на відповідність чинному атмосфероохоронному законодавству.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати правову оцінку позиції керівника експертної установи.
Надати правову оцінку позиції громадської організації.
Вирішити справу.

Задача 9
Приватне підприємство з переробки побутових відходів „Зелене місто” облаштувало майданчик під відкритим небом для тимчасового зберігання підготовлених до переробки відходів.
Головний лікар місцевої санепідемстанції виніс постанову про заборону діяльності ПП у зв'язку із відсутністю спеціального дозволу на викиди, які мають місце при випаровуванні забруднюючих речовин із відходів.
ПП оскаржило дії санітарного лікаря, мотивуючи свою позицію наявністю всіх необхідних для розміщення відходів дозволів та відсутністю у зв'язку із цим потреби у дозволі на викиди.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи надає наявність дозволів на розміщення відходів право здійснювати викиди забруднюючих речовин, пов'язані із такими відходами?
Надати правову оцінку позиції та діям санітарного лікаря.
Надати правову оцінку позиції ПП.
Вирішити справу.

Задача 10
Військовослужбовцями Держприкордонслужби України у Чорному морі неподалік порту Іллічівськ було затримано нігерійський танкер із нафтопродуктами, який прямував в Україну. Танкеру було заборонено входження в територіальні води України через відсутність дозволу на викиди забруднюючих речовин в повітря, які здійснювались від роботи двигунів, як це передбачено для пересувних джерел таких викидів законодавством України.
Власник нафтопродуктів, які перевозились на танкері, оскаржив дії військовослужбовців до суду, а також заявив вимогу про стягнення з Держприкордонслужби України шкоди, заподіяної власнику неможливістю своєчасно поставити нафтопродукти їх українському покупцеві.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати правову оцінку позиції та діям військовослужбовців Держприкордонслужби. Чи є їх дії правомірними?
Надати правову оцінку позиції власника нафтопродуктів.
Вирішити справу.


Практичні завдання до Змістовного модулю 3 “Прирохоохоронне право. Право екологічної безпеки. Міжнародно-правове співробітництво України в галузі екології (міжнародне екологічне право)”

Тема 15: Правовий режим використання та охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду за законодавством України

Задача 1
Олексадрівська районна рада Кіровоградської області прийняла рішення про звернення до обласної ради з клопотанням про створення на території району природного заповіднику. Отримавши рішення райради, голова обласної ради звернувся до Президента України з проханням підтримати ініціативу щодо створення заповіднику.
За наслідками розгляду листа голови облради у його задоволенні було відмовлено. У відповіді за підписом голови Секретаріату Президента України зазначалось, що (1) порушено процедуру ініціювання питання про створення природного заповіднику, (2) не надано наукового обґрунтування доцільності створення заповідника, (3) Державним бюджетом України на поточний рік не передбачено витрат на створення об'єктів ПЗФ на території Кіровоградської області.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості правового режиму природних заповідників?
Який порядок створення природних заповідників визначено чинним законодавством?
Надати правову оцінку позиції та діям райради та голови облради.
Надати правову оцінку позиції Секретаріату Президента України.
Вирішити справу.

Задача 2
Перевіркою дотримання вимог природоохоронного законодавства, проведеною прокуратурою Миколаївської області, виявлено будівництво на території ботанічного саду „Веселинівський” готельного комплексу та спортивного майданчику з тенісними кортами та біговими доріжками. Зазначене будівництво здійснюється ТОВ „Турист-сервіс”, яке уклало договір про спільну діяльність із адміністрацією саду. За умовами договору адміністрація дозволяє ТОВ здійснювати будівництво і надавати після його завершення туристичні послуги, а ТОВ відраховує на потреби парку до 15 % доходу щомісяця.
Прокурор області звернувся до суду про визнання договору між ТОВ та адміністрацією саду недійсним через його невідповідність чинному законодавству, а також про зобов’язання ТОВ знести незаконно збудовані комплекс та спортивний майданчик.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості правового режиму національних ботанічних садів?
Проаналізувати договір між ТОВ та адміністрацією саду на відповідність вимогам чинного законодавства.
Надати правову оцінку позиції прокуратури області.
Вирішити справу.

Задача 3
Дирекція регіонального ландшафтного парку уклала договір із фермером Гачківським про використання під сінокоси 5,3 га заповідної зони та 3,1 га зони стаціонарної рекреації для випасання худоби за умови, що фермер забезпечуватиме продуктами харчування ресторани готелю та кемпінгу, розташовані в межах господарської зони, дасть можливість розмістити на належній йому на праві власності частині сільськогосподарських угідь наметовий табір поблизу ставка сільськогосподарського кооперативу „Нива” для оздоровлення відпочивальників.
Внаслідок сильних дощів використати сінокоси і пасовища фермер не зміг, внаслідок чого він в односторонньому порядку припинив виконувати умови договору із дирекцією.
Дирекція звернулась до суду із позовом про зобов'язання фермера виконувати умови договору. В свою чергу, Гачківський заявив зустрічні позовні вимоги про визнання договору недійсним у зв'язку із його невідповідністю чинному законодавству.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості правового режиму регіональних ландшафтних парків?
Проаналізувати договір між дирекцією парку та фермером на відповідність вимогам чинного законодавства.
Надати правову оцінку позиції дирекції парку в суді.
Надати правову оцінку позиції фермера в суді.
Вирішити справу.

Задача 4
У зв’язку із створенням національного природного парку „Подільський” та необхідністю розробки проекту організації його території, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних об'єктів та комплексів, створення системи охорони його території та об’єктів виникла потреба розмежувати функції щодо контролю за дотриманням режиму парку між органами Державної екологічної інспекції та службою охорони цього парку.
Відповідно до наказу начальника Державної екологічної інспекції в області (далі – Інспекція) контролюючі повноваження служби охорони парку повинні поширюватись виключно на забезпечення додержання правового режиму в заповідній зоні, зонах регульованої та стаціонарної рекреації. Працівники ж Інспекції здійснюватимуть контроль в межах господарської зони парку.
Новостворена дирекція парку проти вказаного розподілу повноважень заперечувала, вважаючи, що територія парку в цілому є єдиним об'єктом охорони та правової регламентації, а тому на всю цю територію повинна поширюватись юрисдикція виключно служби охорони парку.
Для врегулювання спору, що виник, начальник Інспекції та дирекція парку звернулись за роз’ясненням до юридичної служби Мінприроди України.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості правового режиму національних природних парків?
Який порядок організації та які повноваження служби охорони національних природних парків?
Надати правову оцінку позиції Інспекції.
Надати правову оцінку позиції дирекції парку.
Якою повинна бути відповідь юридичної служби Мінприроди України?

Задача 5
Рішенням Первомайської районної ради Миколаївської області було вирішено створити на території району природний заповідник, для чого звернутись із відповідним клопотанням до обласної ради. Також було прийнято рішення рекомендувати обласній раді в якості потенційного інвестора процедури створення заповіднику залучити ТОВ „Мрія”, якому, в обмін на фінансування робіт щодо створення, передати заповідник в управління строком на 25 років.
Прокурор району вніс протест на вказане рішення райради, мотивуючи його наступним: (1) до компетенції райради, як і облради, не віднесено вирішення будь-яких питань щодо створення природних заповідників; (2) чинним законодавством не передбачено фінансування створення природних заповідників за кошти приватних осіб, а також передачу заповідників в управління таким особам.
Розглянувши протест, райрада прийняла рішення відхилити його, внаслідок чого прокурор звернувся із позовом про скасування рішення до суду.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок створення природних заповідників передбачено чинним законодавством?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство позиції райради.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство позиції прокурора району.
Вирішити справу.

Задача 6
Депутати Печерської сільської ради Тульчинського району на Вінничині прийняли рішення про збереження об'єкта природно-заповідного фонду - ландшафтного заказника місцевого значення "Прибузький" і підтримали ідею включення заказника в проектований регіональний ландшафтний парк "Середнє Побужжя".
Територіальна громада села Печера є користувачем заповідного об'єкту, у зв'язку із чим Печерський сільський голова ініціював скасування заповідного режиму, який нібито заважає випасати худобу і користуватись землею, і, навіть, звертався до голови Уряду зі скаргою на Держуправління охорони навколишнього природного середовища, яке не погоджувалось на зміну заповідного режиму цінних земель.

Дати характеристику правовідносинам, що склалися.
Які органи мають повноваження щодо оголошення об’єктів природо-заповідного фонду?
Чи підлягає скарга задоволенню?
Вирішити справу.

Тема 16: Правовий режим рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон (територій, ресурсів) та курортів України

Задача 1
До Полтавської обласної ради від Миргородської районної ради надійшли матеріали про створення курорту місцевого значення лікувального профілю, в діяльності якого плануються до використання лікувальні властивості мінеральних вод.
Рішенням облради створено курорт місцевого значення „Миргородські лікувальні води” та затверджено проект організації його території.
Заступник прокурора Полтавської області опротестував рішення облради як незаконне, прийняте з порушенням передбаченого чинним законодавством порядку створення курортів.
За наслідками розгляду протесту облрада відмовила у його задоволенні, внаслідок чого заступник прокурора області звернувся із вимогою про визнання рішення незаконним та його скасування до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Який порядок створення курортів місцевого значення?
Які особливості правового режиму курортів місцевого значення?
Надати правову оцінку позиції облради.
Надати правову оцінку позиції заступника прокурора області.
Вирішити справу.

Задача 2
Санаторій „Нові Санжари” уклав договір із фізичною особою-підприємцем Фещенком Ю., відповідно до умов якого останній отримував право звести на території санаторію на березі р. Ворскла 3 намети для продажу ласощів та слабоалкогольних напоїв для відпочивальників, взамін чого сплачувати санаторію щомісяця 1000 грн. плати та організовувати за власні кошти власними силами прибирання берегу річки в межах території санаторію.
Прокурор Новосанжарського району Полтавської області звернувся до суду із позовом про визнання договору недійсним як такого, що суперечить інтересам держави і суспільства. В обґрунтування своєї позиції прокурор зазначав, що на території курорту, яким є санаторій, заборонено здійснювати продаж слабоалкогольних напоїв, крім того, чинним законодавством санаторію не надано права укладати подібні договори.
Представник санаторію в суді проти позову заперечив, зазначивши, що санаторій не є курортом, а тому будь-яких порушень законодавства про курорти не може бути.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Надати оцінку укладеному договору з точки зору його відповідності чинному законодавству.
Надати правову оцінку позиції прокурора.
Надати правову оцінку позиції санаторію.
Вирішити справу.

Задача 3
Під час розгляду проекту організації рекреаційної зони міста обласного значення на сесії облради найбільшу дискусію викликали його положення щодо включення до складу вказаної зони частини території регіонального ландшафтного парку (зон регульованої та стаціонарної рекреації), території зоологічного парку місцевого значення, ботанічного саду загальнодержавного значення та лісопаркової частини зеленої зони навколо міста із розрахунку 10 га на кожні 1,5 тисячі осіб населення. З метою управління відповідною зоною та надання рекреаційних послуг створюється комунальне підприємство обласної ради „Рекреація”.
Головний санітарний лікар області заперечував проти затвердження поданого проекту організації рекреаційної зони, оскільки, так як в місті проживає майже 300 тис. осіб, поширення рекреаційної діяльності на вищевказані території призведе до порушення режиму їх відтворення та охорони. Крім того, проект не узгоджений із Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області, також наявні скарги щодо порушення прав від окремих осіб, земельні ділянки яких підпадають під режим рекреаційної зони.
Не зважаючи на вказані заперечення, проект було затверджено рішенням облради.
Прокурор області опротестував рішення як незаконне.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок створення рекреаційних зон передбачено чинним законодавством?
Надати правову оцінку проекту з позицій його відповідності чинному законодавству.
Чи підлягає протест прокурора задоволенню?
Вирішити справу.

Задача 4
З метою раціонального використання та охорони природоресурсового потенціалу міста у проекті генерального плану передбачено поділ його території за ландшафтними ознаками. Виділено, зокрема, сельбищний, промисловий, рекреаційний, сільськогосподарський, заповідний, природний та міський ландшафти.
Під час розгляду проекту генерального плану міста в обласній державній адміністрації генеральному проектувальнику було зауважено, що такий поділ не узгоджується з функціональним призначенням земель міста. Зокрема, заступник начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області заперечував проти виділення сільськогосподарського та природного ландшафтів, які, на його погляд, мають бути охоплені рекреаційним ландшафтом. З огляду на це, вони запропонували поділ ландшафту міста на 2 рівні: природний та антропогенний, у межах яких виділили відповідно території заповідних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та житлово-господарського, промислового, водогосподарського ландшафтів.
Генеральний проектувальник не погодився з таким функціональним зонуванням території міста, вважаючи, що це призведе до обмеження господарської діяльності в місті та його залежності від прилеглих до міста територій.
У запропонованому генеральним проектувальником варіанті проект було схвалено облдержадміністрацією. Вважаючи такий підхід незаконним, начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області оскаржив рішення облдержадміністрації до облради.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Надати правову оцінку проекту генерального плану, запропонованого генеральним проектувальником.
Надати правову оцінку позиції начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області.
Яким має бути рішення облради?

Тема 18: Правовий режим використання та охорони виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу

Задача 1
Під час приведення чинного природоохоронного законодавства у відповідність із положеннями Конституції України робочою групою із розробки законопроекту щодо внесення відповідних змін до законодавства, зокрема, встановлено, що ст. 13 Основного закону України природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Аналогічні положення містяться і в Законі України „Про економічну самостійність України” (ст. 4).
Водночас, норми Закону України „Про виключну (морську) економічну зону України”, зокрема, його ст. 4, у відповідній частині базуються на інших вихідних принципах, які випливають з положень Конвенції ООН з морського права 1982 р. (далі – Конвенція).
З огляду на викладені обставини члени робочої групи звернулись до народних депутатів України з метою спонукати їх звернутись до Конституційного Суду України з клопотанням щодо перевірки на відповідність Конституції України положень Конвенції та офіційного тлумачення ст. 13 Основного закону у цій частині.

Які види правовідносин виникли?
Які особливості виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу як об'єктів екологічного права?
В чому, на Вашу думку, полягає невідповідність положень ст. 13 Конституції України та Закону України „Про виключну (морську) економічну зону України” щодо визначення статусу відповідних об’єктів?
Які зміни слід внести до вищевказаних нормативно-правових актів для того, щоб їх положення базувались на єдиних принципах?
Чи підлягають вказані питання розгляду Конституційним Судом України? Яке рішення щодо цих питань має бути прийняте?

Задача 2
Органами рибоохорони затримано риболовецький сейнер під прапором Нідерландів, який здійснював вилов цінних видів риби, допустив скидання 150 кг. паливно-мастильних матеріалів, відходів від очистки рибних та інших ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України без спеціального дозволу на здійснення такої діяльності.
У процесі перевірки суднових документів та сейнера було встановлено, що це не перша спроба рибалок іноземної держави здійснювати незаконне добування живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні нашої держави, внаслідок чого їй заподіяно збитків на суму близько 800 тис. грн.
Керівник рибоохорони виніс постанову про накладення на капітана судна штрафу у розмірі 150 мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією знарядь, за допомогою яких вчинено порушення, та звернувся до суду з позовом про відшкодування завданих збитків, в тому числі – внаслідок забруднення моря небезпечними речовинами.
Капітан сейнера оскаржив постанову про накладення штрафу як незаконну, а в суді заявив зустрічний позов про відшкодування йому заподіяної моральної шкоди внаслідок незаконних дій працівників і керівника рибоохорони у процесі здійснення контролю.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Який порядок вилову риби в виключній (морській) економічній зоні передбачено чинним законодавством?
Надати правову оцінку діям працівників рибоохорони.
Надати правову оцінку діям капітана сейнера.
Вирішити справу.

Задача 3
Прикордонною службою у виключній (морській) економічній зоні України затримано судно під прапором іноземної держави, яке допустило скидання пально-мастильних матеріалів. Під час обстеження судна було виявлено щойно виловлені цінні породи риби.
Екіпаж було затримано, улов конфісковано, а судно доправлено до порту, де інспектор з охорони Чорного моря виніс постанову про накладення на капітана судна штрафу.
Капітан оскаржив постанову про накладення на нього штрафу. Він вважає її незаконною, також незаконним вважає затримання, оскільки судно було затримано за межами територіального моря України, отже, природні ресурси не належать державі і можуть використовуватися вільно, а представники України перевищили свої повноваженя, і вимагає компенсації збитків.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи розповсюджується юрисдикція України на виключну (морську) економічну зону?
Чи правомірні дії інспектора та прикордонної служби?
Вирішити справу.НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - N 36. - Ст. 340.
Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - N 21. Ст. 170.
Закон України "Про охорону атмосферного повітря" в редакції Закону України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 48. - Ст. 252.
Закон України "Про рослинний світ" від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 22-23. Ст. 198.
Закон України "Про тваринний світ" від 13.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002. - N 14. - Ст. 97.
Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" в редакції Закону України від 5 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - N 42. - Ст. 2641.
Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" від 10.01.2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002.- N 6. - Ст. 223.
Закон України Про Червону книгу України" від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - N 30. - Ст. 201.
Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України" // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - N 21. - Ст. 152.
Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 34. - Ст. 502.
Закон України "Про екологічну мережу України" // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - N 45. - Ст. 502.
Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" від 21.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 47. - Ст. 405.
Закон України "Про мисливське господарство і полювання" від 22.02.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - N 12. - Ст. 442.
Закон України "Про курорти" від 05.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 50. - Ст. 435.
Закон України "Про Кабінет Міністрів України" від 16.05.2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. - N 36. - Ст. 1196.
Закон України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" від 18.03.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N18. - Ст. 139.
Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - N 27. - Ст. 1112.
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 р. № 796-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 16. – Ст. 200.
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст. 198.
Закон України "Про ветеринарну медицину" в редакції Закону України від 16 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 5 – 6. – Ст. 53.
Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" від 31.05.2007 р. // Офіційний вісник України. – 2007. - N 45. - Ст. 1837.
Закон України "Про основи містобудування" від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №. 52. – Ст. 683.
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
Закон України „Про нафту та газ” 12 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 50. – Ст. 262.
Закон України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів" від 22 березня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - N 17. - Ст. 717.
Закон України "Про цивільну оборону України" від 3 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 247.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію" від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 22 травня. .
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
Закон України "Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.
Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст.115.
Закон України "Про війська Цивільної оборони України" від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 19. – Ст.172.
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.
Закон України "Про екологічну експертизу" від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.
Закон України "Про пестициди і агрохімікати" від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст.91.
Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.
Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 27. – Ст. 198.
Закон України "Про лікарські засоби" від 4 квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 22. – Ст. 86.
Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст.237.
Закон України "Про відходи" від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.
Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.
Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" від 11 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 4. – Ст.33.
Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" від 14 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 4. – Ст. 25.
Закон України "Про меліорацію земель" від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 11. – Ст.90.
Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 12. – Ст.95.
Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст.176.
Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 222.
Закон України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" від 16 липня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - N 32. - Ст. 1651.
Закон України "Про планування та забудову території" від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.
Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№ 31. – Ст. 145.
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.
Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.
Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" від 13 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 248.
Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір’я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 5 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 43. – Ст.365.
Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 14 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст.6.
Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про зміни меж території у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 21 грудня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001.– № 4. – Ст.23.
Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. –2001. – № 15. – Ст.73.
Закон України "Про страхування" в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7. – Ст. 50.
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про оголошення окремих районів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 18. – Ст.87.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.
Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. –№ 32. – Ст.169.
Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - N 11. - Ст. 692.
Закон України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" від 10 лютого 2000 р. // Офіційний вісник України. - 2000. - N 10. - Ст. 364.
Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст.27.
Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст.96.
Закон України "Про Генеральну схему планування території України" від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
Закон України "Про охорону земель" від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003.– № 39. – Ст.349
Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1432.
Закон України "Про основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1433.
Закон України "Про заборону репродуктивного клонування людини" від 14 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - N 1. - Ст. 3.
Закон України "Про екологічний аудит" від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст. 492.
Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – Ст. 1946.
Закон України "Про захист прав споживачів" в редакції Закону України вiд 01 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України – 2006. – № 7. – Ст. 84.
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 32. – Ст. 1918.
Закон України "Про міжнародні договори України" від 29 червня 2004 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - N 35. - Ст. 2317.
Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини" в редакції Закону України вiд 06 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України.– 2005. – № 50.– Ст. 533.
Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 1 грудня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 50.– Ст. 3246.
Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим"" від 6 грудня 2005 р. № 3182-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006.– № 1. – Ст.19.
Закон України "Про карантин рослин" в редакції Закону України від 19 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 19-20. – Ст. 167.
Закон України "Про хімічні джерела струму" від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 33. – Ст. 279.
Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 5 квітня 2007 р.// Офіційний вісник України. – 2007. – № 44.– Ст. 1771.
Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища" від 29 жовтня 1992 року № 2751-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 46. - Ст. 637.
Постанова Верховної Ради України "Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води" від 27 лютого 1997 року № 123/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 41. – Ст. 279.
Постанова Верховної Ради України "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.
Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Указу Президента України "Про заходи щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у Закарпатській області"" від 10 листопада 1998 року № 242-XIV // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – стор. 5.
Указ Президента України "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" від 3 жовтня 1992 року № 493/92 // Збірник указів Президента України. – 1992. - № 4.
Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" від 10 червня 1997 року № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.
Указ Президента України від 7 листопада 1998 року № 1223/98 "Про заходи, щодо ліквідації наслідків стихійного лиха у Закарпатській області"// Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – ст. 1664.
Указ Президента України "Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій" від 26 березня 1999 року № 284/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 13. – стор. 10.
Указ Президента України "Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір'я, Чаусове, Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації"" від 31 серпня 2000 року № 1039/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 36. – Ст. 1527.
Указ Президента України "Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації" 11 грудня 2000 року № 1324/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 50. – Ст. 21.
Указ Президента України "Про зміну меж територій у Вінницькій області, яку оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 20 грудня 2000 року № 1364/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 51. – Ст. 18.
Указ Президента України "Про заходи, щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 9 лютого 2001 року № 80/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7. – Ст. 270.
Указ Президента України "Про оголошення окремих районів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації" від 9 березня 2001 року № 170 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 11. – Ст. 4.
Указ Президента України "Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики" від 18 березня 2003 № 225/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 12. – Ст. 529.
Указ Президента України "Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року" від 19 грудня 2003 року № 1467/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2759.
Указ Президента України "Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим" від 3 грудня 2005 року № 1692 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 51. – Ст. 3180.
Указ Президента України "Про скасування надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим " від 29 грудня 2005 року № 1870/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3270.
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" // Офіційний вісник України. – 2000. - № 17. - Ст. 711.
Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" від 19 квітня 1993 року № 284 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – Ст. 324.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 8 лютого 1997 року № 155 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 7. – Ст. 44.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Комплексну програму першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001 - 2005 роках і прогноз до 2010 року" від 23 листопада 2000 р. № 1735 // Офіційний вісник України. – 2000. - N 47. - Ст. 2042.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державну службу заповідної справи" від 9 серпня 2001 р. № 1000 // Офіційний вісник України. – 2001. - N 33. - Ст. 1540.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" від 10 вересня 2008 р. № 843 // Офіційний вісник України. – 2008. - N 72. - Ст. 2427.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про плату за використання лісових ресурсів" від 21.06.2006 р. № 174 // Офіційний вісник України, 2006. - № 8. - Ст. 433.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря" від 9 березня 1999 р. N 343 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 10. - Ст. 393.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" від 3 вересня 2008 р. N 790 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 68. - Ст. 2279.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту" від 17 квітня 2008 р. N 365 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 31. - Ст. 976.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у галузі цивільної авіації та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" від 8 жовтня 2008 р. N 895 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 78. - Ст. 2609.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин" від 30 жовтня 2008 р. N 947 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 84. - Ст. 2820.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю" від 20 січня 1997 р. N 44 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 4. - С. 54.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу" від 23 липня 2008 р. N 665 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 56. - Ст. 1868.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України" від 19 квітня 1993 р. N 287 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - № 10. - Ст. 195.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів" від 8 квітня 1999 р. № 559 // Офіційний вісник України. - 1999. - N 14. - Ст. 579.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України" від 21 квітня 1998 р. № 521 // Офіційний вісник України. – 1998. - N 16. - Ст. 600.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу" від 19 січня 1998 р. № 32 // Офіційний вісник України. - 1998, № 3. – ст. 96.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)" від 27 грудня 2008 р. № 1139 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 100. - Ст. 3330.
Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" від 14 січня 2009 р. № 16 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 4. - Ст. 100.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" 27 грудня 2008 р. № 1164 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 4. - Ст. 99.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них" // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - № 10. - Ст. 318.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Зелену книгу України" від 29 серпня 2002 р. N 1286 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 36. - Ст. 1692.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України" від 1 червня 1993 p. N 399 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - № 11. - Ст. 226.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря" від 13 березня 2002 р. № 299 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. - Ст. 571.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню" від 29 листопада 2001 р. N 1598 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 49. - Ст. 2187.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря" від 13 грудня 2001 р. N 1655 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 51. - Ст. 2274.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря" від 13 березня 2002 р. № 300 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. – Ст. 572.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які отримали такі дозволи" від 29 березня 2002 р. N 432 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. - Ст. 742.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря" від 13 березня 2002 р. № 303 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. - Ст. 575.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" від 10 серпня 1992 р. N 459 // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. - № 9. - Ст. 217.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459" від 13 березня 2002 р. N 321 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. - Ст. 590.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет лісового господарства України від 27 червня 2007 р. № 883 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 48. - Ст. 1982.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет України по водному господарству" від 27 червня 2007 р. № 882 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 48. - Ст. 1981.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України" від 24 січня 2007 р. № 42 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 6. - Ст. 219.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" від 1 березня 1999 р. № 303 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 9. - Ст. 347.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року" від 8 жовтня 2008 р. № 894 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 78. - Ст. 2608.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу" від 28 червня 1997 року № 637 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 27. – Ст. 65.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, Положення про Міжвідомчу комісію із сейсмічного моніторингу та Програми функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах" від 28 червня 1997 року № 699 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 28. – Ст. 68.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію за питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" від 16 лютого 1998 р. № 174 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 8. – Ст. 134.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" від 30 березня 1998 року № 391 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 91.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів" від 10 липня 1998 року № 1057 // Офіційний вісник України. – 1998. – 28. – Ст. 77.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки" від 18 липня 1998 року № 1122 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 29. – Ст. 57.
Постанова Кабінету Міністрів України від "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" 3 серпня 1998 року № 1198 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – Ст. 41.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів" від 3 серпня 1998 року № 1216 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – Ст. 90.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом" від 29 січня 1999 року № 104 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5. – Ст. 32.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків" від 4 лютого 1999 року № 140 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5. – Ст. 5.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях" від 15 лютого 1999 року № 192 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 31.– Ст. 131.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" від 22 червня 1999 року № 1109 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 31.– Ст. 131.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 16 серпня 1999 року № 1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 168.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів" від 1 листопада 1999 року № 2034 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст. 66.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення" від 5 вересня 2000 року № 1386 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 36. – Ст. 1540.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків" від 29 березня 2001 року № 308 // Офіційний вісник України. – 2001.– № 14.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про Державну службу медицини катастроф" від 11 липня 2001 року № 827 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29. – стор. 133.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року" від 24 жовтня 2001 року № 1388 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 43. – Ст. 173
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 26 жовтня 2001 року № 1432 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1980.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки" від 26 жовтня 2001 року № 1446 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 225.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня" від 16 листопада 2001 р. № 1567 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2100.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію" від 17 листопада 2001 року № 1520 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2084.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України " від 15 лютого 2002 року № 160 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 346. – Ст. 125.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації" від 29 листопада 2002 року N 432 // Правова база ЛІГА:ЗАКОН.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету" від 29 березня 2002 року № 415 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 734.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми "Ліси України" на 2002-2015 роки" від 29 квітня 2002 № 581 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 18. – Ст. 933.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" від 1 червня 2002 року № 733 // Офіційний вісник України. – 2002 – № 23. – Ст. 1106.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня" від 14 червня 2002 року № 843 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 25. – Ст. 1209.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної небезпеки" від 11 липня 2002 року № 956 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29. – Ст. 1357.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України" від 19 серпня 2002 року № 1218 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1613.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів" від 29 серпня 2002 р. № 1288 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 1694.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель" від 25 грудня 2002 року № 1958 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 52. – Ст. 2378.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями" від 24 березня 2004 року № 368 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – Ст. 740.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель" від 29 квітня 2004 року № 545 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 17. – Ст. 1179.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки" від 26 квітня 2003 р. N 634 // Офіційний вісник України. – 2003. - N 18-19. - Ст. 847.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року" від 3 липня 2006 року № 901 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 27. – Ст. 1942.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" від 2 листопада 2006 року № 1524 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44. – Ст. 2949.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" від 2 листопада 2006 року № 1539 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 2997.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України" від 2 листопада 2006 року № 1542 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 3000.
Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 23. – Ст. 1106.
Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1219 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 225.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів" від 19 березня 2008 р. N 224 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 23. -Ст. 698.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" від 23 листопада 2006 року № 1640 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 47 – Ст. 3133.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України" від 27 грудня 2006 року № 1830 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 52. – Ст. 3516.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі" від 16 жовтня 2008 р. № 922 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 80. - Ст. 2693.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань)" від 20 серпня 2008 р. № 734 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 63. - Ст. 2144.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі"від 2 квітня 2009 р. № 308 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 24. - Ст. 810.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням" від 18 лютого 2009 р. № 114 // Офіційний вісник України. – 2009. - № 12. - Ст. 373.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" від 31 жовтня 2007 року № 1269 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 84. – Ст. 3106.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення" від 12 грудня 1994 р. № 827 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - № 2.- Ст. 42.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" від 16 серпня 1999 р. № 1494 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 33. - Ст. 1734.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил заготівлі живиці в лісах України" від 8 лютого 1996 р. № 185 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - № 7. - ст. 209.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України" від 13 березня 2002 р. № 301 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 12. - Ст. 573.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів" від 23 травня 2007 р. № 761 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 39. - Ст. 1550.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування" від 18 травня 1999 р. № 836 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 20. - Ст. 889.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин" від 12 вересня 1997 р. № 1014 // Офіційний вісник України. – 1997. - № 38. - С. 8.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України" від 1 листопада 2006 р. № 1541 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 45. - Ст. 2999.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру" від 15 лютого 2002 р. № 175// Офіційний вісник України. – 2002. - № 8. - Ст. 356.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків,заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України" від 3 липня 1995 р. № 484 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - № 9. - Ст. 235.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики обчислення розміру збитків від забруднення нафтою" від 26 квітня 2003 р. № 631 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 18-19. - Ст. 844.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" від 19 березня 2008 року № 212 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 23. – Ст. 686.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу" від 25 липня 2007 р. № 963 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 55. - Ст. 2221.
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року" від 17 жовтня 2007 р. N 880-р // Офіційний вісник України. – 2007. - N 79. - Ст. 2961.
Наказ Державної інспекції з охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Методичних рекомендацій про порядок проведення інспекторських перевірок по дотриманню природокористувачами вимог законодавства по охороні навколишнього природного середовища," від 28 березня 1994 року № 7 // Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. / Упорядники: А.М. Коренчук та В.Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена Буковина, 1996. – С. 3 – 16.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26 травня 1999 року N 115 "Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення" // Офіційний вісник України. – 1999. - № 37. - Ст. 1878.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів" від 19 червня 1996 року № 173 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Т. 5. – Ч. 1. – К., 1996. – С. 6 – 94.
Наказ Державного комітету по земельних ресурсах "Про затвердження положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів" від 26 серпня 1997 року № 85 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 45. – Ст. 104.
Наказ Державного комітету рибного господарства "Щодо організації передачі повідомлень про надзвичайні події" від 27 лютого 1998 № 29 // Офіційний вісник України. – 1998 – № 16 – Ст. 108.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету лісового господарства України "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)" від 18 липня 2007 року № 332/262 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 58. - Ст. 2319.
Наказ Міністерства охорони здоровя України, яким затверджено Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, від 14 березня 2006 р. № 120 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 14. - Ст. 1034.
Наказ Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ "Про затвердження Положення про порядок внесення юридичними та фізичними особами плати за проведення експертними підрозділами органів внутрішніх справ України досліджень та інших робіт (послуг) із застосуванням науково-технічних засобів і криміналістичних методів та використання цих коштів" від 6 липня 1998 № 694/499 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 20. – Ст. 441.
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про затвердження типових положень про функціональну та територіальну підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" від 21 грудня 1998 № 387 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 7. – Ст. 239.
Наказ Міністерства праці і соціальної політики "Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій" від 17 червня 1999 № 112 // Офіційний вісник України. – 1999 – № 27 – Ст. 295.
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України по матеріальних резервах "Про затвердження інструкції та облік і звітність щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 13 серпня 1999 року № 217/194/102/174 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 36. – Ст. 117.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про регламентацію трансплантаційної служби України" від 24 травня 2004 року № 261 // Правова база ЛІГА:ЗАКОН.
Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету зв’язку та інформатизації "Про затвердження інструкції про порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони підприємствами електрозв’язку України" від 16 серпня 2000 року № 210/119 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 235.
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про затвердження положення про паспортизацію потенційно небезпечних відходів" від 18 грудня 2000 № 338 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 345.
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про затвердження Інструкції з розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської  діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) " від 20 червня 2008 року № 479 // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.
Наказ Державного комітету регуляторної політики та підприємництва та Міністерства екології та природних ресурсів "Про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами" від 12 лютого 2001 року № 27/44 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 631.
Наказ Мінекоресусрів "Про затвердження Тимчасової методики визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів" від 15 травня 2001 року № 181 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 24. – Ст.135.
Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України "Про Порядок проведення комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин" від 18 жовтня 2001 № 315/376/412 // Офіційний вісник України. – 2001 – № 46 – Ст. 2053.
Наказ Державного комітету будівництва і архітектури житлової політики України "Про затвердження Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України" від 24 грудня 2001 року № 226 // Офіційний вісник України. – 2001 – № 10. – Ст. 489.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань етики" від 13 лютого 2006 року № 66 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 11. - Ст. 768.
Наказом Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій" від 22 квітня 2003 року № 119 // Офіційний вісник України. – 2003. – 31. – Ст. 1635.
Наказ Держспоживстандарту "Про затвердження Положення про Головне управління у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, головні обласні, обласні, Севастопольське міське управління у справах захисту прав споживачів та Департамент у справах захисту прав споживачів у місті Києві" від 9 жовтня 2003 року № 169 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 45. – Ст. 2375.
Наказ Державного комітету по земельних ресурсах "Про затвердження порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель" від 12 грудня 2003 року № 312 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – книга 2. – Ст. 2891.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля" від 18 грудня 2003 року № 168 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 357.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації." від 18 грудня 2003 року № 169 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 358.
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства промислової політики України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва пестицидів та агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин" від 31 січня 2006 року № 8/29 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 8. – Ст. 478.
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства "Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" від 10 квітня 2006 року № 105 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 31. – Ст. 2276.
Наказ Державного комітету рибного господарства України "Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства" від 15 лютого 1999 року № 19 // Офіційний вісник України. -1999. - № 19. - Ст. 847.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про Державну екологічну інспекцію в областях містах Києві та Севастополі" від 19 грудня 2006 року № 548 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 11. – Ст. 399.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію" від 6 грудня 2006 року № 526 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 5. - Ст. 191.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського моря від 6 грудня 2006 року № 527 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 5. - Ст. 192.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря" від 6 грудня 2006 року № 528 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 5. - Ст. 193.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів" від 20 липня 2009 року № 389 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 63. - Ст. 2242.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря" від 10 грудня 2008 року № 639 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 5. - Ст. 151.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства" від 27 жовтня 1997 року № 171 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 18. - Ст. 664.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища" від 18 травня 1995 року № 36 // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.
Наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України "Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних живих ресурсів" від 12 липня 2004 року № 248/273 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 46. - Ст. 3075.
Постанова Головного держ. санітарного лікаря України "Про розподіл об'єктів державного санітарно-епідеміологічного нагляду за ступенем ризику" від 14 лютого 2008 року № 8 // Правова база ЛІГА: Закон.
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля" від 10 грудня 2004 року № 17 // Вісник Верховного Суду України. – 2005. - № 1.
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019 – 2001. Видання офіційне. К.: Держстандарт України, 2002. – С. 16.
ДСТУ 2156 – 93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення. – Затверджено наказом Держстандарту України від 27 грудня 1993 р. № 27. – Видання офіційне. – Держстандарт України, 1994. – 31 с.
ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін. – На заміну ДСТУ 2195-93. – Затверджений наказом Держстандарту України від 8 вересня 1999 р. № 167. – К.: Держстандарт України,2000. – 20 с.
ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. – Затверджено наказом Держстандарту України від 18 серпня 1997 р. № 495. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 1997. – 15 с.
ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. – Затверджено наказом Держстандарту України від 18 серпня 1997 р. № 495. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 1997. – 30 с.
ДСТУ 3891-99 Безпеки у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять; Чинний від 01.01.00. – К.: Держстандарт України, 1999. – 21 с.
ДСТУ 3970 – 2000 "Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення". Видання офіційне. К.: Держстандарт України. 2000.
ДСТУ 3994 - 2000 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення. Видання офіційне. К .: Держстандарт України, 2001. – 21 с.
ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги. – На заміну ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95, ДСТУ ISO 9003-95. – Затверджено наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 р. № 317. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 2001. – 24 с.
ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю настанови щодо поліпшення діяльності. На заміну ДСТУ ISO 9004-1-95. – Затверджений Затверджено наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 р. № 317. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 2001. – 44 с.
ДСТУ ISO 190011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління. – На заміну ДСТУ ISO 10011-1-97, ДСТУ ISO 10011-2-97, ДСТУ ISO 10011-3-97, ДСТУ ISO 14010-97, ДСТУ ISO 14011-97, ДСТУ ISO14012-97. – Затверджені наказом Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 215. – Видання офіційне – К.: Держстандарт України, 2004. – 25 с.
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. – М.: Издательство стандартов, 1980. – 7 с.
ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования. – Издание официальное. – М.: Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР, 1976. – 4 с.
ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. – М.: "Издательство стандартов", 1980. – 13 с.
ГОСТ 17.1.5.02.80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 5 с.
ГОСТ 14189-81. Пестициды. Правила приемки, отбора проб, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения. – М.: "Издательство стандартов", 1988. – 15 с.
ГОСТ 21507-81. Защита растений. Термины и определения. – М., Издательство стандартов, 1982. – 34 с.
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. – М.: Издательство стандартов, 1993. – 8 с.
ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя грунта для землевания // Охрана природы. Почвы. – М.: "Издательство стандартов". – 1993. – С. 17-21.
ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения. – М.: "Издательство стандартов", 1984. – 9 с.
ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. – М.: "Издательство стандартов", 1985. – 16 с.
ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов // Охрана природы. Земли. – М.: "Издательство стандартов". – 1993. – С. 51-53.
ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации // Охрана природы. Земли. – М.: "Издательство стандартов". – 1993. – С. 54-58.
ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель // Охрана природы. Земли. – М.: "Издательство стандартов". – 1993. – С. 59-69.
ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию // Охрана природы. Земли. – М.: "Издательство стандартов". – 1993. – С. 70-75.
ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя грунта при проведении земляных работ // Охрана природы. Земли. – М.: "Издательство стандартов". – 1993. – С. 76-80.
ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения. – М.: "Издательство стандартов". – 1987. – 8 с.
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 39 с.
ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 3 с.
ГОСТ 26640-85. Земли. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1986. – 8 с.
ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень // Пожежна безпека. Протипожежні вимоги в галузі проектування і будівництва. – Т. 4. – Київ, 1998. – С. 189-220.
ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Видання офіційне.– К.: Держбуд України, 2004. – 56 с.
ДБН А.2.2–3–2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, затверджені наказом Державного комітету з будівництва та архітектури від 20 січня 2004 р. № 8 // Інформаційний бюлетень Держбуду України. – 2004. – № 5.
ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. – Затверджені наказом Держбуду України від 30 вересня 1999 р. № 236. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 22 с.
ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. – Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 5 жовтня 1994 р. № 48. – Видання офіційне. – К.: Видавництво "Укрархбудінформ", 1994. – 29 с.
ДБН Б.1-2-95. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України // Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. – Київ, 1996. – 15 с.
ДБН Б.1-3-97. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів // Держбуд України. – Київ, 1997. – 37 с.
ДБН Б.2.4.1-94. Планування і забудова сільських поселень // Пожежна безпека. Протипожежні вимоги в галузі проектування і будівництва. – Т. 4. – Київ, 1998. - С. 164-176.
ДБН Б.2.4-2-94. Планування і забудова сільських поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень // Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. – Київ, 1994. - 37 с.
ДБН Б.2.4-3-95. Планування і забудова сільських поселень. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1995. – 55 с.
ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова сільських поселень. Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. – К.: Держкоммістобудування України, 1997. - 27 с.
ДБН В 2.2.5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. – К.: Держкоммістобудування, 1998. – 80 с.
ДБН В.2.2-7-98. Будинки та споруди. Будівлі і споруди по зберіганню мінеральних добрив та засобів захисту рослин. – К.: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 1998. – 14 с.
ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж // Київ: Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики України, 1999. – 20 с.
ВСН 43-85. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования. – Госгражданстрой. - М.: Стройиздат, 1988. – 8 с.
ВСН 38-82. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов: (ВСН 38-82/ Госграждансрой). – Стройиздат: Москва, 1984. – 52 с.,
РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР: (РСН 341-86/Госстрой УССР). – Государственный комитет Украинской ССР по делам строительства, 1986. – 16 с.
ДБН В. 2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони. – На заміну СНіП ІІ-11-77. Видання офіційне. – К.: Держкоммістобудування, 1998. – 80 с.
СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. – Утвержденны 5 ноября 1971 года. – М.: Издательство литературы по строительству, 1972. – 97 с.
СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. – Утверждены постановлением Госстроя СССР от 19 сентября 1985 года № 154. – Издание официальное. – М.: Центральный институт типового проектирования (ЦИТП) Госстроя СССР, 1986. – 20 с.
СНиП 11-7-81 Строительство в сейсмических районах. – Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам гражданского строительства от 15 июня 1981 года № 94. – М.: Сторйстандарт, 1982. – 48 с.
СНиП 11-12-77 Защита от шума. – Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 июня 1977 года № 72. – М.: Стройиздат, 1978. – 49 с.
Оціночні показники санітарного стану ґрунтів населених місць. – Затверджені 7 липня 1977 р.. - № 1739-77 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. У 6 т. Під заг. ред. проф. А. М. Сердюка. Т. 5. Ч. 1. – К.: МОЗ, Головне санітарно-епідеміологічне управління, 1996. – С. 276-281.
Лікувальні пляжі. Санітарні правила влаштування, обладнання та експлуатації. – Введені в дію з 1 січня 1987 р. // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 141-169.
Орієнтовно допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунтах (ОДК). – Затверджені 10 червня 1981 р.. - № 2402-81 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 284-285.
Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного призначення. - Затверджене 18 грудня 1982 р.. - № 2640-82 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. - Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 250-267.
Санітарні правила влаштування і утримання полігонів для твердих побутових відходів. – Затверджені 16 травня 1983 р.. - № 2811-83 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1.. – Київ. – 1996. – С. 187-197.
Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що створюється повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти. – Затверджені 28 лютого 1984 р.. - № 2971-84 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. - Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 227-243.
Санітарні норми допустимого шуму, створюваного виробами медичної техніки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів. – Затверджені 30 липня 1984 № 3057-84 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. - Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 244-249.
Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ГДК) № 3210-85. - Затверджені 1 лютого 1985 р.. - № 3210-85 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 282-283.
Гранична кількість накопичення токсичних промислових відходів на території підприємства (організації). – Затверджені 2 лютого 1985 р.. - № 3209-85 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 254-261.
Гранична кількість токсичних промислових відходів, що допускається для складування в накопичувачах (на полігонах) твердих побутових відходів (нормативний документ). – Затверджені 30 травня 1985 р.. - № 3897-85 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 267-275.
ОДК хімічних речовин у ґрунті. - Затверджені 10 червня 1986 р.. - № 2402-81 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 284-285.
Санітарні норми допустимих концентрацій (ГДК) хімічних речовин у ґрунтах. - Затверджені Наказом Головного санітарного лікаря СРСР від 30 жовтня 1987 р.. - № 4433-87 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 263-264.
СанПиН 42-128-4690-88. Санітарні правила утримання території населених місць. – Затверджені 5 серпня 1988 р.. - № 4690-88 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 171-186.
СанПиН 42-128-4948-89 Санітарні норми допустимих рівнів інфразвуку та назькочастотного шуму на території житлової забудови. – Затверджені 24 січня 1989 р. № 4948-89 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. - Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 235-242.
СанПиН № 5.02-12/Н. Санітарні правила і норми розміщення, влаштування та експлуатації малих ферм для утримання тварин (худоби, птиці, звірів) у населених пунктах Української РСР. – Затверджені 12 липня 1989 р. // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5. – ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 210-226.
Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів. - Затверджені 19 червня 1996 р.. - № 172 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 110-140.
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. - Затверджені 19 червня 1996 р.. - № 173 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 6-93.
Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. – Затверджені 1 серпня 1996 р.. - № 239 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 286-307.
Державні санітарні правила і норми "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості центральнованного господарсько-питного водопостачання". – Затверджені 23 грудня 1996 р. № 383 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – Ст. 131.
Норми радіаційної безпеки України. – Затверджені 1 грудня 1997 р.. - № 62 (НРБУ-97) // Державні гігієнічні нормативи. – Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепідемнагляду МОЗ України, 1997. – 121 с.
Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. - Затверджені 3 серпня 1998 р.. - № 1 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. Т. 9. Ч. 1. / Ред. Головний державний санітарний лікар України О. О. Бобильова. – Київ, 1999. – С. 77 – 189.
ДСанПіН 2.2.7. 029-99. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення класу їх небезпеки для здоров’я населення. – Затверджені 1 липня 1999 р. - № 29. – Київ. – 1999. – 39 с.
Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням шкідливих відходів і їх знищення від 22 березня 1989 р. (Базель) //Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. – С.35 – 55.
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 р. // Інформаційна база "ЛІГА: Закон".
Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997 р. // Інформаційна база "ЛІГА: Закон".
Конвенція ООН з морського права від 10.12.1982 р. // Інформаційна база "ЛІГА: Закон".
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті від 25 лютого 1991 р., Еспо (Фінляндія )// Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. – С. 66 – 77.
Конвенція про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступу до правосуддя по питанням, що стосуються навколишнього середовища від 25 червня 1998 р., Орхус (Данія) // Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. – С. 101 – 118.
Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій, від 17 березня 1992 р. (Хельсінкі)// Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. – С. 78 – 100.
Конвенція ООН про охорону озонового шару від 22 березня 1985 р. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку від 3 червня 1992 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.
Стокгольмська Декларація з навколишнього середовища від 16 червня 1972 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.
Ротердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів в міжнародній торгівлі (1998). – К.: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2005. – 43 с.
Директива Ради 96/61/ЄС від 24 вересня 1996р. про інтегровану систему запобігання і контролю забруднення // OJ L 257 of 10.10.1996.
Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/42/ЄС від 27 червня 2001р. про оцінку впливу на стан довкілля окремих проектів та програм // OJ L 197 of 21.07.2001, р.30-37.
Директива Ради 85/337/ЄЕС про оцінку впливу деяких державних та приватних проектів на стан навколишнього середовища// OJ L 175 of 05.07.1985.С.40.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2849 (XXVII) від 20 грудня 1971 р. Розвиток та навколишнє середовище // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2849(XXVI)&Lang=R&Area=RESOLUTIO.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2995 (XXVII) від 15 грудня 1972 р. Співробітництво між країнами в сфері навколишнього середовища //http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2995(XXVII)&Lang=R&Area=RESOLUTION
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/36/192 від 17 грудня 1981 р. Міжнародне співробітництво в сфері навколишнього середовища // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/36/192&Lang=R
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/44/226 (XXVII) від 22 грудня 1989 р. Обіг та видалення, контроль та транскордонне перевезення токсичних та небезпечних продуктів та речовин // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Лист ДПА України "Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання лісових ресурсів у 2009 році" від 23.01.2009 р. N 1130/7/15-0817 // Вісник податкової служби України. – 2009. - № 5.
Декларація ООН про клонування людини від 8 березня 2005 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.
Конвенція Ради Європи про захист прав та гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину) від 4 квітня 1997 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.
Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про захист прав та гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини щодо заборони клонування людських істот від 12 січня 1998 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.
13PAGE 15


13PAGE 14215

Приложенные файлы

  • doc 149960
    Размер файла: 624 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий