Акушерсько-г_неколог_чний проф_ль

Крок 3. Загальна лікарська п ідготовка Акушерсько-гінеколо гічний профіль 1 У 33 тижні вагітності, в жінки із середнім ступ енем важкості цукрового діабету, багатоводдям, з'явився раптовий біль у матці з чітко визначеною локалізацією під час пальпації. Об-но: АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 110/хв., ритмічни й. Серцебиття плода - 90/хв. Яка подальша тактика? A Кесарсь кий розтин B Викорис тання спазмолітиків C Використання токолітиків D Стимуля ція пологової діяльності E Амніото мія 2 У породілі К., на 18 добу після 5 пологів з’ явив ся гострий біль у лівій нижній кінцівці. Температура 38,6 0 С . Ліва пупартова складка згладжена, пальпація стегнового трикутника болюча, стегно бліде, набрякле, хо лодне,. Матка безболісна, нормальних розмірів, зовнішнє вічко закрите. Про яке уск ладнення післяпологового періоду можна думати? A *Тромбоф лебіт стегнової вени лівої ноги. B Тромбоф лебіт поверхневих вен стегна. C Септичний тазовий тромбофлеб іт. D Метрофл ебіт. E Тромбоф лебіт зовнішньої здухвинної 3 Першородяча, 40 тижнів вагітності скаржиться на переймоподібні нерегулярні болі, що турбують протягом другої доби, вночі не спал а. Голівка плода над площиною входу в малий таз, води цілі. При внутрішньому акушер ському дослідженні шийка матка довжиною більше 2 см, зовнішнє вічко закрите. Ваш діагноз? A *Патолог ічний прелімінарний період B Первинн а слабкість пологової діяльності. C Вторинна слабкість пологової діяльності. D Передві сники пологів. E Прелімі нарний період. 4 Вагітна С., 36 тижнів вагітності, знаходилась в стаціонарі з приводу прееклампсії важкого ступеня і. До вагітності нічим не хворіла. АТ 180/120 мм.рт.ст., вміст білка в сечі – 6,0 г/л, Раптово з’ явились посмикування мімічних м ’ язів, напад судом, втрата свідомості. Не дивлячись на інтенсивну терапію протягом 3 г один, вагітна до свідомості не поверталась. Діагноз? A *Еклампт ична кома B Епілепт ична кома C Гіпертонічна енцефалопатія D Ішемічн ий інсульт E Гіперто нічний криз 5 У вагітної з терміном вагітності 32 тижні з’ я вилися сильний головний біль, порушення зору, біль в епігастрії. Анамнез не обтяжений . Протягом 2 тижнів турбують набряки, підвищення АТ до 160/100 мм.рт.ст. Лікувалась амбул аторно, без покращання. При огляді жінки з’ явилось посмикування м’ яз ів обличчя, загальні судоми, втрата свідомості. Куди слід госпіталізувати жінку ? A *В полого вий будинок. B В неврол огічне відділення. C В кардіологічне відділення. D В інфекц ійне відділення. E В нефрол огічне відділення. 6 У хворої Н., на фоні затримки менструації прот ягом 2 місяця з’ явились переймопод ібні болі понизу живота, значні кров’ янисті вид ілення. Хвора відмічала відходження згортка, схожого на плідне яйце. Об’ єктивно: гемодин аміка стабільна, матка збільшена до семи тижнів вагітності, канал пропускає палець, в иділення кров’ янисті, помірні. Діагноз? A *Неповни й викидень B Апаплек сія яєчника C Позаматкова вагітність D Дисфунк ціональна маткова кровотеча E Альгоди сменорея 7 У вагітної Б., в 24 тижні вагітності з’ явились болі в попереку, підвищення температури до 38°С, слабкість, зниження апетиту. Позитивний симптом Пастернацького з обох боків. В аналізі крові лейкоцитоз із зсувом вліво, пі двищена ШЗЕ. В аналізі сечі лейкоцитурія, бактеріурія. Який найбільш вірогідний діагн оз? A *Гострий пієлонефрит вагітних B Гострий гломерулонефрит C Сечокам’ яна хвороба D Загостр ення хронічного пієлонефриту E Гідроне фроз 8 Предстоїть наркоз рожениці з профузною кров отечею і важкою крововтратою. Використання якого з препаратів для наркозу найбільш доцільно і безпечно для профілактики зупинки кровообігу? A *Кетамін у B Гексена л C Сомбревіну D Тіопент алу натрія E Діпріва ну 9 Жінка 26-ти років, вагітність І, 38 тижнів. Скарги на головний біль, погіршення зору, нудоту, блювання та біль в ділянці печінки. Об 'єктивно: збуджена, обличчя багряно-синюшне, АТ- 170/120 мм рт.ст., набряки ніг та черевної стінки. Під час огляду з(явились судоми (тонічні і клонічні), тривалі стю біля 2-х хвилин. Свідомість відсутня, не дихає, біля рота рожева піна. Який діагноз? A *Еклампс ія B Епілепс іяї C Гостра гіпертонічна енцефало патія D Пухлина головного мозку E Тромбоз верхнього сагітального синуса 10 Хвора 30 років, викликала швидку медичну допом огу у зв’ язку з підвищенням температури тіла до 38,5°С, біль внизу живота, хв ору морозить. П’ ять днів назад був виконаний штучний аборт в 11 тиж вагітності. О б’ єктивно: температура тіла 39°С, пульс 112 / хв, ритм ічний, АТ 120/80 мм рт.ст. Живіт м’ який, приймає участь в диханні, болючий при пальпації над лоном. Ознак подра знення очеревини немає. Виділення зі статевих шляхів гнійно-кров’ яні. Фізіологі чні відправлення в нормі. Який найбільш ймовірний діагноз? A * Гострий післяабортний ендометрит B Гострий аднексит C Перфорація матки D Пельвіо перитоніт E Гострий апендицит 11 Вагітна 40 тижднів з бурхливою пологовою діял ьністю, клінічно вузкьим тазом. Під час індукції в наркоз виникла блювота. Після інт убації проведена санація дихальних шляхів та ротової порожнини. В подальшому розвинувся ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, над легенями різнокаліберні вологі хр ипи, підвищення тиску на вдихі. При контролі газів кроⳠ– значна гіпоксемія. Яка причин а цього стану? A *Синдром Мендельсону. B Емболія навколоплідними водами. C Набряк легенів. D Ендоток сичний шок. E Інфаркт міокарду. 12 Жінка 25 років, госпіталізована в пологовий бу динок в терміні вагітності 32 тижні. Стан хворої середньої тяжкості. Відмічаються наб ряки нижніх кінцівок. АТ вЂ“ 150/100 мм рт. ст., ЧСС вЂ“ 84 / х в. В загальному аналізі сечі визначається білок – 0,66 г/л. ЕКГ обстеження порушення функції серця не виявило. Яка найб ільш ймовірна патологія, котра обумовила цю картину? A *Преекла мпсія легкого ступеня тяжкості B Тяжка пр ееклампсія C Хронічна гіпертензія D Гострий гломерулонефрит E Декомпе нсований мітральний стеноз 13 Жінка 19 років, вагітність 10 тижнів надійшла до лікарні зі скаргами на блювання до 10 раз на добу. Відмічаютьсяя гіперсалівація, в ідсутність апетиту, розлади смаку та обоняння, сухість щкіри та язика. АТ вЂ“ 100/60 мм рт . с т., ЧСС вЂ“ 92 / хв. Живіт м’ який, безболісний. Діурез знижений. В загальному а налізі сечі питома вага – 1020, ацетон ++. Яка найбільш ймовірна патологія, яка обумов ила дану картину? A *Блювота вагітних B Харчова токсикоінфекція C Гострий гастрит D Гострий пієлонефрит E Гострий аппендицит 14 За медичною допомогою звернулась жінка 30 рок ів зі скаргами на інтенсивну біль у області вульви; з’ явлення в одній статевій губі різко болючого опухолеподібного утворення, розміром з курине яйце, синюшно-ба грового кольору; підвищення температури тіла. Який діагноз є найвірогід нішим? A * Гострий бартолініт B Кіста га ртнерового ходу C Гострий ендометрит D Гострий вульвовагініт E Гострий сальпінгоофорит 15 За медичною допомогою звернулась дівчина 23 р оків у якої на 15 день менструального циклу з’ явився інтенсивний біль у нижніх в ідділах живота, яка іррадіює у задній прохід, слабкість, шум у вухах. (АТ вЂ“ 110/70, Рs-85, t- 36,6 о С) Який з діагнозів найбільш можливий? A * Апоплек сія яєчника B Позамат кова вагітність C Гострий сальпінгоофорит D Гострий ендометрит E Гострий цистіт 16 В стаціонар доставлена хвора 30 років зі скарг ами на болі внизу живота, затримку місячних на 3 тижні, короткочасну втрату свід омості, скудні кров’ яні виділення зі статевих шляхів.Тест на хоріогонічний гонадотропін позитивний. Який з методів діагностики її стану буде найбільш інформативним? A * Пункці я через заднє склепіння піхви B Лапарос копія C Біопсія ендометрію D Зондува ння маточної порожнини E УЗД орга нів малого тазу 17 У вагітної в 32 тижні вагітності дома відійшли навколоплідні води. Сердебиття плоду не порушено. Лікар виявив пульсуючу пуповину, я ка випала з піхви. Тактика лікаря? A * Терміно во госпіталізувати в положенні з припіднятим тазом B Негайне пологорозрішування на дому C Затампонувати піхву D Введенн я спазмолітиків E Ведення утеротонічних засобів 18 У породілі з гестозом ІІ половини вагітніст і через 30 хв. після пологів виник приступ еклампсії. АТ 180/110 мм рт.ст., пульс 100 / хв. Яка тактика лікаря? A * Загальн а анестезія B Введенн я гангліолітиків C Дегідратацйна терапіяї D Введенн я протисудомних ліків E Введенн я реополіглюкіну 19 Вагітній з діабетом проведено кесарів розт ин в стані декомпенсації.У післяопераційному періоді стан хворої прогресивно погіршуєть ся, зростає глікемія. На момент обстеження вона була 55 ммоль/л, анурія. При огляді: хвора р еагує на питання, значна дегідратація, шкіра суха, дихання поверхневе, часте, тахіка рдія, АТ 80/60 мм рт.ст. Який можливий попередній діагноз? A * Гіпергл ікемічна прекома. B Діабети чна кетоацидемічна прекома. C Гостра ниркова недостатність . D Гіпоглі кемічний стан. E Гостра н аднирникова недостатність 20 До лікаря звернулася хвора В., 25 років зі скарг ами на болі внизу живота, підвищену температуру до 38 о С, гноєвидні виділення із статевих органів. Хворіє впродовж 3 днів. Захворювання пов’ язує з перенесеною опера цією аборта терміном 8-9 тижнів. Об’ єктивно: температура тіла 38 о С, пульс 86/хв., АТ 120/80 мм рт.ст. Живіт м’ який, болючий при пальпації над лобком.Виділення сукровично-гнійні . Який діагноз? A * Ендоме трит. B Аднекси т. C Кольпит. D Вульвов агініт E Цистит. 21 У жінки 24 літ з’ явився різкий біль внизу жив ота в середині менструального циклу, мажучі кров'яністі видвлення зі статевих шляхів. Ст атевим життям не живе 6 місяців. Шкіра і слизові оболонки бліді. Пульс 90/хв., АТ 90/60 мм рт.с т. Живіт м’ який, болючий при пальпації. Яка патологія? A * Апопле ксія яєчника. B Позамат кова вагітність. C Гострий метроендометріт D Перекру т ніжки пухлини яєчника. E Аднекси т. 22 До лікаря звернулась жінка 21 року зі скаргами на нудоту та блювання, особливо зранку, затримку місячних на 3 тижні, нагрубання моло чних залоз. Ці симптоми з’ явилися після одруження, через 2 місяці. Який діагноз можна запідозрити? A * Вагітн ість раннього строку. B Гастрит . C Гастродуоденіт. D Харчове отруєння. E Гіпотон ія. 23 35 тиж. вагітності. Скарги: кров’ яні виділенн я із вагіни. Передлегла частина - високо. Через цервікальний канал проходить 1 палець. Вище внутрішнього вічка скрізь - губчата тканина. Ваш диагноз? A *Централ ьне передлежання плаценти B Відшару вання плаценти C Крайове передлежання плацент и D Рак шийк и матки E Початок пологової діяльності 24 При вагітності 36 тиж. жінка втратила свідоміс ть, з’ явились судоми. АТ 180/100 мм. рт. ст. Анасарка. В сечі 3,33 г/л білка. Серцебиття пло ду не вислуховується. Ваш діагноз? A *Еклампс ія. Антенатальна загибель плоду. B Преекла мпсія середнього ступеня важкості. C Екламптичний статус. D Преекла мпсія важкого ступеня. E Епілепт ичний статус. 25 Після приступу судом вагітна адинамічна, бе з свідомості. АТ 190/120 мм. рт. ст. Набряки гомілок. В сечі 5,2 г/л білка, на очному дні засті йні явища, набряк сосків очного нерву. Діагноз? A *Еклампт ична кома. B Гіперто нічний криз. C Еклампсія. D Діабети чна кома. E Інсульт . 26 У хворої з викиднем і групою крові A(II)Rh+ важка ан емія. Почато переливання еритроцитарної маси АB(IV)Rh+ . Через деякий час хв ора скаржитьcя на головний біль, біль у крижах, озноб. Трансфузію припинили. Х вора адинамічна, бліда, задишка, акроціаноз, холодний піт. Пульс 90 ударів на хв илину, артеріальний тиск 75/45 мм. рт. ст., сеча темна. Ваш діагноз? A * Гемотра нсфузійний шок. B Травмат ичний шок. C Анафілактичний шок. D Синдром масивної трансфузії. E Гемораг ічний шок. 27 Відбулися перші термінові стрімкі пологи на дому. Дитину прийняв лікар машини швидкої допомоги. Народився живий доношений хлопчик масою 3220 г, довжиною 50 см , без дихання.Частота серцевих скорочень 40/хв. Ціан оз шкіри. Рухи дитини відсутні. Атонія м’ язів. Яка невідкладна допомога? A * ШВЛ, зак ритий масаж серця, довенно адреналін. B Закрити й масаж серця, довенно гідрокарбонат натрію. C ШВЛ, довенно глюкозу, адреналі н, гідрокарбонат натрію. D ШВЛ, закр итий масаж серця, довенно глюкозу. E Закрити й масаж серця, довенно адреналін і глюкозу. 28 На 18-ому тижні вагітності внаслідок травми у жінки виникла зупинка серця.В якому положенні треба проводити непрямий масаж с ерця ? A * З підня тими ногами вагітної. B З опущен ими ногами вагітної C У положенні вагітної на право му боці D У положе нні вагітної на лівому боці E - 29 У 38 тижнів вагітності внаслідок аспірації у ж інки виникла зупинка серця. Щоб підвищити ефективність непрямого масажу серця необхі дно A * Змістит и матку наліво. B Підняти ноги вагітної. C Використати метилергометрин . D Змістит и матку направо. E В трахею влити соду. 30 Госпіталізована хвора 30 років, діагноз: вагіт ність 25-26 тижнів, внутрішньоутробна загибель плоду, метроендометрит. Дихання 30/хв ., пульс – 124/хв., t о -39 о С, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., ЦВТ 10 мм вод.ст.; г емоглобін - 90 г/л, еритроцити -2,7 Т/л, тромбоцити - 120000, лейкоцити - 18,6 Г/л. Важкість стану хворої зумовлена: A * Інфекці йно – токсичним шоком. B Кардіог енним шоком. C Гіповолемічним шоком. D Анафіла ктичним шоком. E Гемораг ічним шоком. 31 Вагітна зі строком вагітності 36 тижнів прийш ла у дитячу поліклініку на прийом до педіатра з дитиною. Під час бесіди з лікарем п оскаржилась на нудоту, порушення зору. При огляді: бліда, тахікардія, АТ 140/90 мм. Рт. ст, на бряки нижніх кінцівок. Що робити? A *Ввести г іпотензивні препарати, госпіталізація у пологовий будинок у супроводі лікаря. B Ввести с пазмолітики, та при стабілізації АТ повернути додому. C Внутрішньовенно ввести 150 мг ко карбоксілази D Направи ти жінку на прийом до терапевта E Пореком ендувати призначити антибактеріальну терапію. 32 Хвора 36 років зі скаргами на болі внизу живот а і кров'янисті масткі виділення із статевих шляхів протягом останніх 5 днів. Затримка мен струації на 2 місяці.Приймала вдома но-шпу. Раніше в неї було два мимовільних вики дні в 8 і 10 тижнів вагітності. При бімануальному дослідженні: шийка матки укор очена, ціанотична, зовнішній зів пропускає кінчик пальця, матка м'яка, збільшена до 6 тижн ів вагітності. Придатки не визначаються, склепіння вільні, глибокі. Який можливий діа гноз можна поставити? A * Викиден ь, що почався B Дисфунк ція яєчників C Позаматкова вагітність D Загроза викидню E Аборт у х оді 33 Роділля М., 23 роки. Пологи перші темінові. Загал ьний стан задовільний. Маса плода 3900 гр. Народився послід, цілий. Крововтрата 200 мл . ( маса тіла жінки 72 кг.). З піхви тривають кров’ янисті виділення. Матка відх илена вправо, щільна. В дзеркалах : зліва розрив шийки до 3-х см.; краї рани кровоточать. Щ о необхідно провести для зупинки кровотечі? A * Наклада ння швів на рану шийки. B Гемотра нсфузія C Введення окситоцину D Ручна ре візія матки. E Тампона да піхви 34 Під час пологів діагностовано гіпотонічну к ровоточу. Загальний стан породіллі важкий. Виражена блідість шкірних покривів, акроціа ноз, ступор, занепокоєння, глухість серцевих тонів, задишка. Пульс – 130/хв, АТ 80/40 мм рт ст. Кров овтрата 1600 мл. Виставлено діагноз: геморагічний шок 3 ступеня.ДВЗ синдр ом. П стадії. Якиій інфузійний розчин ефективний при всіх стадіях синдрому ДВЗ? A * Свіжоза морожена плазма B Альбумі н C Фізрозчин D Желатин оль E Стабізо л 35 Хвора 50 років скаржиться на мажучі кров’ яни сті виділення з піхви протягом двох тижнів. Менопауза 3 роки. Останній раз відвідувала гі неколога рік тому. Якою буде тактика ведення хворої? A Діагнос тичне вишкрябування порожнини матки B Тампона да піхви C Термінове оперативне лікуван ня D Гемоста тична терапія E Гормона льний гемостаз 36 У хворої 28 років на 6 день після ускладнених по логів розвинулися клініко-гематологічні ознаки підгострого ДВЗ-синдрому з наявністю шкірних геморагій та маткової кровотечі. Стан хворої важкий. Ан. крові: Ер-2,7 Т/л, Hb-78 г/л, КП вЂ“ 0,93, Л-4,7 Г/л, тромбоцити-88 Г/л, час згортання кроⳠ– 16 хв, протромбінови й час – 25 с, етанолова проба +-, фібриноген-1,4 г/л, ПДФ-22 мкг/л. Які консервативні заходи показані хворій першочергово? A Свіжоза морожена плазма B Гепарин C Реополіглюкін D Кріопре ципітат E (-амінока пронова кислота 37 У вагітної 36 тижнів з’ явився сильний головн ий біль, нудота, погіршився зір і слух.. Об-но: Шкіра бліда, анасарка, фібрилярні скороченн я м’ язів, а згодом тонічні і клонічні судоми і втрата свідомості, тони серця ритмічні, АТ - 230/130 мм рт.ст., сечовина - 30 ммоль/л, Hb - 100 г/л, білок сечі - 6,6 г/л. Хлориди плазми - 86 ммоль/л . Ваш діагноз ? A Напад ек лампсії B Уремічн а кома C Хлоропенічна кома D Епілепс ична кома E Передча сне відшарування плаценти 38 У вагітної 29 років у приймальному відділенні виникли біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, миготіння "мушок" перед очим а. АТ- 170/100 мм.рт.ст. на обох руках; визначаються генералізовані набряки. Який н айбільш вірогідний діагноз? A *Преекла мпсія важкого ступеня B Еклампс ія C Відшарування сітківки ока D Загроза крововиливу в мозок E Преекла мпсія середнього ступеня 39 Породілля в ранньому післяпологовому періо ді втратила 450 мл крові (важить 70 кг). Об’ єктивно: загальний стан задовільний, шк ірні покриви рожеві, Р-80/хв. ритмічний, АТ 110 / 70 мм рт.ст. Ваша тактика ? A *Введенн я кристалоїдів B Введенн я колоїдів C Введення 1/3 колоїдів та 2/3 криста лоїдів D Введенн я цільної крові E Введенн я еритроцитарної маси 40 У породіллі в ранній післяпологовий період виникла гіпотонічна кровотеча, яка склала 15% від маси тіла, кровотеча продовжується. Об ’ єктивно: шкірні покрови бліді, акроціаноз, жінка адинамічна. Пульс 130/хв., АТ - 75 / 50 мм рт.ст. Порушень з боку системи згортання крові немає. Олігурія. Ваш а тактика ? A *Екстирп ація матки. B Надпіхв ова ампутація матки. C Перев(язка маткових судин. D Перев(яз ка внутрішньої клубової артерії. E Накласт и зажими на шийку матки. 41 Хвора скаржиться на незначні кров'янисті ви ділення з піхви, біль внизу живота. Остання менструація - 3,5 місяці тому. Об-но: Ps- 80/хв., АТ- 110/60 мм рт.ст. Температура тіла 36,6 о С. Живіт боліс ний в нижніх відділах. Матка пальпується на рівні лона, щільна, болюча. Який найбільш вірогідний діагноз? A *Аборт, щ о розпочався B Аборт в х оду C Аборт неповний D Аборт по вний E Дисфунк ційна кровотеча 42 У вагітної в 34 тижні, яка скаржилась на головн ий біль, раптом з(явились посмикування м(язів обличчя, тонічні і клонічні судоми. В с відомість прийшла через 2 хвилини. На обліку у гінеколога не була. Соматично здоро ва. Протягом 2 тижнів відмічає набряклість обличчя. АТ(190/120 мм рт.ст. В сечі – білок 3 г/л. Який діагноз у вагітної ? A *Еклампс ія. B Еклампт ична кома. C Епілепсія. D Преекла мпсія тяжкого ступеню. E Гіперто нічний криз. 43 Вагітна К., 38 років, в терміні гестації 34 тижні п оступила у реанімаційне відділення з відсутністю свідомості. Годину тому у жінки відбувся напад еклампсії. Об’ єктивно: АТ 200/110 мм.рт.ст., набряки ІІІ ступеня. Пологова дія льність відсутня. Серцебиття плоду приглушене 120/хв. Піхвинно – шийка матки збер ежена. Яка подальша тактика? A * Провест и кесарів розтин B Комплек сна терапія екламптичної коми C Проведення плодоруйнівної оп ерації D Пологоз будження E Підгото вка шийки матки простагландинами. 44 У породілі К., з масою тіла 70 кг, яка народила ди тину масою 4200 г, у ранньому післяпологовому періоді розпочалась матко ва кровотеча. При огляді - пологові шляхи не ушкоджені. При катетеризації сечового міхур а виділилось 50 мл світлої сечі. Матка м’ яка, при зовнішньому масажі, введенні утеротоні чних засобів скорочується. Загальна крововтрата 300 мл, кровотеча продовжується. Я ка подальша тактика? A * Провест и ручне обстеження порожнини матки B Здійсни ти тампонаду порожнини матки C Провести клемування шийки мат ки за Бакшеєвим D Провест и екстирпацію матки E Продовж ити введення утеротонічних засобів 45 У вагітної в терміні 37 тижнів раптово погірш ився стан. В анамнезі гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Скаржиться на різкий біль в животі та кров"яністі виділення з піхви. Об’ єктивно: шкіра та слизові бліді, PS ниткоп одібний до 110/хв., АТ 90/50 мм рт.ст., матка в підвищеному тонусі, болюча при пальп ації в ділянці розташування плаценти. С/б плоду відсутнє, з піхви продовжується виділ ення темної крові. Який найбільш ймовірний діагноз? A *Передча сне відшарування плаценти. B Розрив м атки, що розпочався C Передлежання плаценти. D Загроза розрива матки E Розрив к райового синусу плаценти 46 В пологовий зал поступила роділля з активно ю пологовою діяльністю. Пологи VII, 38 тижнів. Навколоплідні води вилились 7 годин т ому. Живіт розтягнутий в поперечному напрямку. Серцебиття плода не вислуховуєтьс я. Після проведення піхвового дослідження діагностовано занедбане поперечне положен ня плода. Акушерська тактика? A *Плодору йнівна операція B Кесарсь кий розтин C Акушерські лещата D Пологоп ідсилення E Епізіот омія 47 У хворої 48 років на фоні фіброміоми матки та м етрорагій виникла анемія. Хворій рекомендовано оперативне лікування в зв’ я зку із метрорагією. Об-но: Ер. – 2,0 * 10 12 /л, Нb – 50 г/л, к.п. – 0,75, тромбоцити – 140 * 10 9 /л, Лейк. – 4,1 * 106/л, ШОЕ - 10 мм /год. Які невідкладні заходи слід вжити для корекції анемії? A * Гемотра нсфузія концентрату еритроцитів. B Перорал ьні препарати заліза. C Парентеральні препарати залі за. D Перелив ання цільної крові. E Вітамін В 12 . 48 У породіллі 34 років, на 6 добу після пологів, ра птово з'явився тупий біль розпираючого характеру в крижово-поперековій ділянці, ни жніх відділах живота та правому стегні. Поступово став наростати набряк правої ноги в ділянці стегна та гомілки, ціаноз шкіри. Температура підвищилася до 38,5 о С. Яке ускладнення виникло в хворої? A * Гострий ілеофеморальний флеботромбоз B Гострий тромбофлебіт тазових вен C Гострий післяпологовий парам етрит D Синя фле гмазія E Біла фле гмазія 49 Жінка, 26 років, з терміном вагітності 6-7 тиж. ска ржиться на нудоту та блювання до 3-х разів добу. За останні 3 дні блювання почастіш ало до 15-18 р/добу, жінка схудла на 3,5 кг, з’ явилась різка слабкість. Шкіра бліда, тур гор тканин знижений, Ps 100/хв., АТ 100/50 мм. рт ст., t тіла 36,8 о С, у сечі реакція на ацетон позитивна (++). Діагноз? A * Блювота вагітних B Гострий холецистит C Гострий гастрит D Гострий панкреатит E Харчова токсіко-інфекція 50 Через 40 хвилин після народження дитини у пор оділлі розпочалась гіпотонічна маткова кровотеча. На тлі проведених консервативних методів зупинки кровотечі крововтрата склада 1000 мл і продовжується. Який наступний е тап лікування? A *Негайна лапаратомія, екстирпація матки B Наклада ння шва на шийку матки за Лосицькою C Введення тампону з ефіром в за днє склепіння D Введенн я простагландинів у шийку матки E Наклада ння клем на задню губу шийки матки за Бакшеевим 51 У роділлі пологова діяльність розпочалась 5 годин тому назад. При достатньо енергійному лікуванні було 4 напади еклампс ії наростаючої сили. Хвора без свідомості, найменше подразнення викликає напад. При вн утрішньому дослідженні : шийка матки згладжена, відкриття маткового зіву 2 сантим етри, плідний міхур цілий, голівка визначається високо над входом у малий таз, р ухома. Яка найбільш правильна тактика лікаря? A *Зробити кесарів розтин. B Підсили ти пологову діяльність C Дати наркоз і продовжити конс ервативне лікування D Накласт и на голівку плоду щипці за Уілт- Івановим. E Зробити амніотомію. 52 У роділлі Л., 25 років після відходження навко лоплідних вод серцебиття плоду сповільнилось до 100/хв. та після перейм не вирі внюється. При вагінальному дослідження виявлено, що шийка матки згладж ена, розкриття маткового вічка повне, плідного міхура немає. Передлежить голівка в порожнині малого тазу. Стрілоподібний шов у правому косому розмірі , мале тім’ ячко зліва. Яка тактика лікаря в даній ситуації? A *Наклада ння порожнинних акушерських щипців B Лікуван ня гіпоксії плода. C Накладання бинта Вербова. D Підсиле ння пологової діяльності. E Кесарів розтин. 53 В гінекологічне вдділення поступила жінка з скаргами на болі понизу живота, кров”янисті виділення з статевих шляхів після затримки менструації протягом 8 тижнів.При УЗД плідне яйце візуалізується в порожнині матк и. Який діагноз? A *Аборт, щ о розпочався B Позамат кова вагітність C Міхурцевий занесок D Апоплек сія яєчника E Загноза переривання вагітності 54 Вагітна в терміні 36 тижнів, доставлена із ска ргами на болі внизу живота, кров(янисті виділення із статевих шляхів. АТ 150/100 мм.рт.ст., н абряки нижніх кінцівок Серцебиття плоду 160 уд. сек.,приглушене. При проведенні ваг інального дослідження: шийка матки сформована, вічко замкнуте.. Тактика лікаря? A *Зробити терміново кесарський розтин B Провест и гемотрансфузію C Ввести токолітики D Лікуват и гестоз E Почати р одозбудження 55 У прийомне відділення лікарні звернулась жі нка 22 років зі скаргами на раптово виниклі болі в нижніх відділках живота більше зліва, іррадіюючі в задній прохід, нудоту, слабкість. Стан середньої важкості, погіршується. АТ вЂ“ 85/50 мм рт. ст., пудьс – 102 на хвилину, t – 36,8°С. Живіт напружений, є ознаки подразнення б рюшини. Остання менструація закінчилась 5 тижнів тому. Про яку патологію п ерш за все слід подумати? A * Порушен а позаматкова вагітність. B Гострий аппендицит. C Загострення аднекситу. D Перітон іт. E Ниркова коліка. 56 Бригада швидкої допомоги викликана до багат ородящої жінки, що народила вдома. Матка на рівні пупка, кульоподібної форми, з піхви звисає пуповина. Після народження дитини пройшло 30 хвилин. Яка тактика лікаря? A * Негайно транспортувати жінку до пологового відділення. B Ввести в/ в окситоцин. C Виконати ручне відділення пос ліду. D Застосу вати метод Абуладзе. E Продовж ити очікування до 2-х годин. 57 Дівчинка 12 років, скаржиться на кровотечу з п іхви, що виникла на 5 день менструації, слабкість, запаморочення. Кровотеча посилює ться. В ан. кроⳠ– Hb- 64 г/л, еритроцити. - 1,83 х10 9 /л, тромбоцити – 280 тис./л. Встановіть діагноз. A * Ювеніль на маткова кровотеча. B Гемораг ічний васкуліт. C Хвороба Віллібрандта. D Гіповіт аміноз вітамину К. E Тромбоц итопенічна пурпура. 58 Після укладення породіллі на операційний ст іл в неї виникла артеріальна гіпотонія, брадикардія, нудота, блювання, задишка. Описа ні явища зникли, як тільки породілля повернули на бік. Який патологічний процес м ає місце: A Синдром нижньої полої вени. B Ортоста тичний колапс. C Емболія околоплодними водами . D Розрив м атки. E Тромбое мболічні ускладнення. 59 Хвора С., 21 року поступила зі скаргами на перей моподібні болі внизу живота, кров’ янисті виділення із статевих шляхів, затримку менс труації на 3 місяці. При огляді у дзеркалах – згустки крові у піхві, канал шийки матки відк ритий. При бімануальному обстеженні: тіло матки збільшено до 5-6 тижнів вагітності, щіль не, безбольове. Склепіння глибокі, придатки не пальпуються. Встановіть діагноз . A * Аборт в ходу B Апоплек сія яєчника C Позаматкова вагітність. D Ендомет рит. E Вагітні сть, що не розвивається. 60 28-річна жінка, 30 тижнів вагітності, звернулась до лікарні в зв’ язку з відсутністю відчуття рухів плода впродовж 2 днів. Методом вибору в діагностиці внутрішньо-утробної смерті плода являється: A *Ультраз вукова оцінка серцебиття плода B Стійка в ідсутність рухів плода C Зміна позитивного сироватков ого тесту на вагітність на негативний D Амніоце нтез з дослідженням амніотичної ридини E Абдомін альне рентгенологічне обстеження плода 61 Хвора 23 років зі скаргами на біль у зоні проме жини й зовнішніх статевих органів, що з’ явився після падіння. Менструальна функц ія не порушена. Соматичний анамнез не обтяжений. Загальний стан задовільний. Озна ки зовнішньої кровотечі відсутні. В області великої статевої губи зліва визначається „с иньо-темно-червоне” пухлинне утворення щільно-еластичної консистенції, нерухоме, з незначною болісністю. Матка й придатки без особливостей. Найбільш вірогідний діагноз? A * Гематом а вульви B Гематом а піхви C Кіста бартолінієвої залози D Фіброма вульви E Ангіома вульви 62 Вагітна К., два тижні тому відмовилась від гос піталізації з приводу прееклампсії легкого ступеня, гіпоксії плода. Викликала сімейног о лікаря з приводу головного болю, мерехкотіння “мушок” перед очима, протягом двох днів не відчуває рухи плода. При огляді: генералізовані набряки, АТ 170/110 мм.рт.ст ., серцебиття плода не вислуховується. Яка причина смерті плода? A *Преекла мпсія важкого ступеня B Преекла мпсія легкого ступеня C Прееклампсія середнього ступ еня D Гіперто нічна хвороба E Еклампс ія 63 До лікаря-терапевта дільничої лікарні зверн улася вагітна з 12 - тижневою вагітністю. Скаржиться на переймоподібний біль внизу жи вота, рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Що повинен робити лікар? A *Госпіта лізувати до гінекологічного відділення B Виклика ти лікаря акушера-гінеколога C Госпіталізувати в пологове ві дділення D Госпіта лізувати в хірургічне відділення E Провест и гемостатичну терапію 64 Лікаря швидкої допомоги визвали до жінки з в агітністю 36 тижнів. Перша вагітність закінчилася операцією кесарів розтин. Об’ єктивно: різко бліда, пульс нитковидний, АТ 80/40 мм рт.ст., живіт трохи роздутий, болючий у ниж ніх відділах, серцебиття плоду не прослуховується. Зі статевих шляхів – яскр аві кров'янисті виділення. Який попередній діагноз? A *Розрив м атки B Відшару вання нормально розташованої плаценти. C Перед лежання плаценти. D Розрив м ’ яких пологових шляхів. E Розрив к істи яєчника. 65 До лікарні доставлена хвора Д, 36 років, зі скар гами – на тлі затримки менструації 6 тижнів з'явився біль в нижніх відділах живот а, різка слабість, шум у вухах, короткочасна утрата свідомості. Пульс 120/хв слабкого напов нення, АТ 60/20 мм рт ст, живіт м'який , болючий у нижніх відділах , більш праворуч. В аш попередній діагноз? A *Порушен а трубна вагітність B Викиден ь. C Гострий сальпінгоофоріт D Перитон іт E Правобі чна ниркова коліка 66 У хворої 23-х років після штучного аборту в тер міні 6 тижнів, через 4 тижні з’ явилися кров’ янисті виділення на тлі переймоподіб ного болю внизу живота протягом останнього дня. При піхвовому дослідженні матка розмір ами 14-15 тиж., бугриста, болюча, додатки без особливостей. Виділення рясні, кров’ ян исті, темного кольору, посилились під час дослідження. Ваш діагноз? A * Пухирни й заніс B Вагітні сть, що розвивається C Постабортний метроендометрі т D Позамат кова вагітність E Швидко з ростаюча міома матки 67 Вагітна з вагітністю 32 тижні, страждає міасте нією. З’ явились розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке змі нюється в’ ялістю, парезом кишечнику та сфінктерів. Першочергові засоби невідкладн ої допомоги? A *Признач ення прозеріну B Застосу вання міорелаксантів C ІВЛ D Профіла ктика гіпоксії плоду E Терміно ве родорозродження 68 Звернулася вагітна жінка, з терміном 10 тижнів вагітності, Скаржиться на слабкість і нудоту, біль внизу живота і правому підребер ’ ї, свербіж по всьому тілу. У хворої жовтяниця шкіри і склер, темний колір сечі, бі лий колір калу. Шість місяців тому перенесла апендектомію. Які дії не повинні п роводитись в терміновому порядку? A *Направи ти на переривання вагітності B Направи ти в гастроентерологію C Направити в відділення патоло гії вагітних для зберігання вагітності D Направи ти в терапевтичне відділення E Направи ти в інфекційну лікарню 69 Роділля М. 36 років знаходиться в третьому пер іоді шостих термінових родів. При відсутніх ознаках відділення плаценти чере з 10 хвилин розпочалась маткова кровотеча, яка перевищує фізіологічну і продовжується . Тактика лікаря? A Ручне ві дшарування плаценти та виділення посліду B Масаж ма тки на кулаці C Гемотрансфузія D Клемува ння за Генкелем-Тіканадзе E Введенн я в вену метилергометрину 70 Вагітна 28 років скаржиться на біль внизу жив ота і в попереку. Термін вагітності 15-16 тижнів. В анамнезі одні пологи і три штучни х аборти. При піхвовому дослідженні: матка збільшена відповідно 15-16 тижням вагітн ості, шийка матки довжиною 2,5 см, зовнішнє вічко пропускає кінчик пальця, вид ілення із статевих шляхів слизові, помірні. Діагноз? A ( Вагітні сть 15-16 тижнів, загроза самовільного аборту. B Вагітні сть 15-16 тижнів, самовільний аборт, що розпочався. C Вагітність, що не розвиваєтьс я. D Міхуров ий занесок. E Передле жання плаценти. 71 Хвора 24 років відмічає затримку чергової мен струації на 20 днів, ниючі болі внизу живота. Порушення менструальної функції заз начає уперше. В анамнезі вЂ“ хронічний двобічний сальпінгоофорит. Статеве життя ре гулярне, без запобігання вагітності. Об’ єктивно: загальний стан задовільний, t о – 36,7 о С, Ps – 72/хв. АТ вЂ“ 120/80 мм рт.ст. Живіт м’ який, безболісний. При трансвагіна льній ехографії – підозра на прогресуючу трубну вагітність. Тактика лікаря жіночої к онсультації? A ( Екстрен на госпіталізація. B Видати л ікарняний лист, визначити титр ХГ в крові або сечі. C Повторити огляд через тиждень . D Провест и тести функціональної діагностики. E Провест и пункцію заднього склепіння, при відсутності пунктату призначити наст упний огляд через 5 днів. 72 Під час виконання штучного аборту лікар вил учив абортцангом шматочок сальника жінки. Був встановлений діагноз: ускладнення меди чного аборту - перфорація матки. Визначіть правильну тактику подальшого ведення хворо ї. A * Припини ти виконання аборту. Негайно зробити лапаротомію. B Припини ти виконання аборту. Спостерігати за станом жінки. C Закінчити штучний аборт. Приз начити антигеморагічні засоби. D Закінчи ти штучний аборт. Призначити антибактеріальні засоби. E Припини ти виконання аборту. Виписати жінку під нагляд жіночої консультації. 73 Домашні пологи. Після народження посліду ви никла масивна кровотеча. При огляді материнської поверхні плаценти знайдена ді лянка з дефектом тканини розміром 4х5 см. Кровотеча продовжується, крововтрата досяг ла 500 мл, кров у лотку згорнулась. Ваші дії? A *Ручне об стеження порожнини матки і видалення залишків плацентарної тканини. B Зовнішн ій масаж матки. C Спостереження за породіллею. D Внутріш ньовенне введення окситоцину. E Внутріш ньовенне ведення простагландинів 74 Першовагітна 18 років прийшла на прийом до сім ейного лікаря. Строк вагітності 28 тижнів. Жінка соматично здорова. Вагітність протікає без ускладнень. Під час огляду на кушетці жінка зблідніла, шкіра стала волого ю, з'явилася різка слабкість, нудота, знепритомніла. АТ 80/50 мм рт.ст. (звичайний 120/80 мм рт.ст.), пульс 88/хв., слабкого наповнення й напруги. Перша допомо га в даній ситуації? A Поверну ти жінку на бік, потім посадити її. B Ввести 1,0 - 0,2% розчину норадреналіну в 0,5 л 5% р-ра глюкози C Ввести мезатон 1,0 п/шк. D Ввести р озчин 5% глюкози – 50,0 в/в E Обкласт и вагітну грілками, напоїти гарячим чаєм. 75 Породілля 23 років, у якої відбулися стрімкі с воєчасні пологи вдома. Дитина народилася 40 хвилин назад, плацента не виділилась. Викли кано сімейного лікаря, який констатував задовільний стан породіллі й немовляти. Лік арем констатовани ознаки відшарування плаценти. Загальна крововтрата близько 150 мл. Яку допомогу треба надати терміново? A *Засіб Аб уладзе B Введенн я ліків підвищуючих тонус матки C Потягнуть за пуповину для нар одження плаценти D Ручне об стеження порожнини матки E Холод на низ живота 76 У роділлі з надмірно інтенсивною родовою ді яльністю несподівано з’ явилися ознаки дихальної недостатності, остуда, температур а тіла підвищилася до 41 о С, став катастрофічно падати артеріальний тиск. Нез абаром розвинулася клініка набряку легень. Яке ускладнення має місце? A * Емболія навколоплідними водами. B Внутріш ня кровотеча. C Септичний стан. D Еклампс ія. E Гостра н аднирникова недостатність. 77 Який із вказаних терапевтичних заходів є на йбільш ефективним при лікуванні коагулопатичної кровотечі у вагітної жінки , якій проводиться традиційна інфузійна та гемостатична терапія? A *Трансфу зія замороженной плазми B Перевед ення на ШВЛ C Гіпербаротерапія D Гемосор бція E Масован і переливання крові 78 У вагітної 19 років перша вагітність 35-36 тижнів. Хворіє СНІДом 2 роки, з приводу якого анонімно лікувалася. Який вид розродження т реба застосувати в даному випадку? A * Через п риродні родові шляхи B Кесарсь кий розтин до початку родової діяльності C Проведення родозбудження до с троку пологів D Проведе ння родозбудження в строки пологів E Наклада ння акушерських щипців 79 Хвора 21 року поступила зі скаргами на переймо подібні болі внизу живота, кров’ янисті виділення із статевих шляхів, затримку менс труації на 3 місяці. При огляді у дзеркалах – згустки крові у піхві, канал шийки матки відк ритий. При бімануальному обстеженні: тіло матки збільшено до 8-9 тижнів вагітності, щіль не, безбольове. Склепіння глибокі, придатки не пальпуються. Встановіть діагноз . A * Початко вий аборт. B Аборт у х оду. C Позаматкова вагітність. D Ендомет рит. E Вагітні сть, що не розвивається. 80 Жінка 26 років в ургентному порядку надійшла д о гінекологічного стаціонару зі скаргами на сильні кров’ яні виділення з піхви, біль в низу живота переймоподібного характеру. Пацієнтка перебувала на обліку в жіночій ко нсультації з приводу вагітності строком 11 тиж. Вищевказані симптоми виникли після пси хоемоціонального напруження вдома. Який діагноз можна виставити? A * Розпоч атий викидень. B Гострий цистит C Апоплексія яєчника D Позамат кова вагітність. E Перекру т кісти яєчника 81 Жінка 36-ти років, яка знаходиться на 30-му тижні вагітності, звернулася до лікаря зі скаргами на набряки обличчя і кінцівок, голо вні болі. Раптово відзначила різке посилення головних болів, стала неспокійною, далі відб улася утрата свідомості і розвилися тонико-клонічні судоми, при вимірі АТ 230/120 мм. рт . ст. Який з перерахованих препаратів є препаратом вибору для надання невідкладної допомоги при даному стані: A * Магнію сульфат; B Фентола мін; C Нітрогліцерин; D Німодип ін; E Пропран олол; 82 Вагітність 39 тижнів, пологи ІІ, І період полог ів. На тлі бурхливих перейм та відходження навколоплідних вод раптом з’ явились озноб , задишка, загрудинні болі. Пульс 120-140 уд. В 1 хв., слабкий. Артеріальний тиск падає. Якою м ає бути тактика лікаря? A *Штучна в ентиляція легенів, термінове родорозрішення. B Введенн я спазмолітиків. C Медикаментозний сон. D Гемотра нсфузія. E Епідура льна анестезія, симптоматична терапія 83 У роділлі звуження тазу І ступеня. Передбачу вана вага плода – 4100. Тривалість ІІ періоду пологів – 40 хв. Перейми набувають су домний характер, болісні. Матка має форму пісочного годинника. Серцебиття плода глухе, 110 уд\хв. При вагінальному дослідженні відкриття маткового вічка повн е. Голівка плода рухома над входом в малий таз. Плідного міхура немає. Яка тактика веден ня пологів? A *Інгаляц ійний наркоз. Кесарів розтин. B Наклада ння акушерських щипців C Родопосилення окситоцином D Краніот омія E Поворот плода на ніжку, витягнення плода за ніжку 84 Вагітна госпіталізована у пологове відділ ення у першому періоді пологів. Положення плода поперечне. В піхві визначається ручка плода серцебиття плода не прослуховується. Що робити? A *Декапіт ація B Кесарсь кий розтин C Ведення пологів природніми по логовими шляхами. D Введенн я спазмолітиків E Перфора ція голівки 85 Вагітна 31-го року госпіталізована до пологов ого будинку в першому періоді пологів з доношеною вагітністю. Пологи треті. Другі по логи рік тому закінчились операцією кесарського розтину. Скарги на сильний біль в животі поза переймами. Контракційне кільце розташоване косо. Передбачувана маса плода 4200 г. Серцебиття плода 170 уд\хв., глухе. Який діагноз найбільш вірогідн ий? A *Загрожу ючий розрив матки B Передча сне відшарування нормально розташованої плаценти. C Передлежання плаценти D Дискоор динація пологової діяльності. E Слабкіс ть пологової діяльності. 86 Первістка знаходиться у другому періоді пол огів. Під час огляду виявлено брадикардію плода до 90-100 уд. в хв., що не вирівнюється після п отуги та заходів, щодо лікування гіпоксії плода. При піхвовому дослідженні в иявлено, що голівка плода знаходиться у вузькій частині порожнини малого тазу. Ваша тактика ведення пологів? A *Накласт и акушерські щипці. B Кесарів розтин. C Виконати перінеотомію. D Продовж ити лікування гіпоксії плода. E Розпоча ти внутрішньовенне введення окситоцину з метою посилення пологової діяльності. 87 Під час пологів відзначається (спостерігаєт ься) значна втрата крові. Який ступінь крововтрати не потребує інфузійної терапії ? A * До 10\% ОЦК B До 2\% ОЦК C До 5\% ОЦК D До 15\% ОЦК E До 20\% ОЦК 88 Вагітна Н., 33 років, доставлена МШД зі скаргами на різку задишку, серцебиття, болі за грудниною. При огляді: положення вимушене, си дить. Пульс – 140 ударів за хвилину, слабкого наповнення і напруження, А/Д 80/60 мм рт.ст., задишк а до 45 дихальних рухів за хвилину. Матка збільшена до 32 тижнів вагітності, п оложення плоду подовжнє, передлежить головка, рухома над входом малого тазу. Серцебиття пл оду не прослуховується. Який діагноз найбільш вірогідний? A *Тромбое мболія легеневої артерії. B Передча сне відшарування нормально розташованої плаценти. C Інфаркт міокарду. D Емболія навколоплідними водами. E Септичн ий шок. 89 Вагітна К. пологоразрішена шляхом операції кесарського розтину в терміні вагітності 29 тижнів за життєвими показниками (прееклампс ія важкого ступеня тяжкості). Стан після операції – кома. Які невідкладні заходи нео бхідно провести? A *Продовж ена ІВЛ з гіпервентиляцією легенів, з інтенсивним лікуванням преекламп сії. B Знаходж ення породіллі під дією нейролептиків. C Краніоцеребральная гіпотерм ія. D Погодин на інтенсивна терапія прееклампсії. E Перелив ання крові, плазми. 90 У вагітної П. удома був напад еклампсії. Його тривалість не відома, оскільки жінку знайшли родичі і доставили машиною в полого вий будинок. Жінка без свідомості, вагітність 35 тижнів, плід живий. В чому поляга є тактика лікаря? A *Кесарів розтин в ургентному порядку. B Інтенси вна терапія еклампсії з подальшим пологоразрішенням. C Інтубація жінки і ІВЛ. D Перелив ання плазми і сольових розчинів. E Нагляд з а жінкою і пролонгація вагітності. 91 Хвора надійшла до пологового будинку зі ска ргами на сильну кровотечу із статевих органів, яка з’ явилася після підняття тяжк остей. Вважала себе вагітною в терміні вагітності 9 тижнів. Ваші дії в цьому випадку ? A *Вишкряб ування порожнини матки. B Введенн я утеротонічних препаратів C Гормонотерапія. D Внутріш ньовенне переливання плазми та ліків. E Кріотер апія. 92 Вагітна надійшла до лікарні в терміні вагіт ності 37 тижнів зі скаргами на відсутність ворушіння плода протягом 2 тижнів. Які дослі дження необхідно провести для постановки правильного діагнозу? A *Ультраз вукове дослідження. B Фоноеле ктрокардіографію плода. C Дослідження гормонального рі вня. D Рентген ологічне дослідження плода. E Дослідж ення каріопікнотичного індексу. 93 У пологовий будинок із району області доста влена породілля, у якої встановлене задавнене поперечне положення плода. Пологи тривають 28 годин. Серцебиття плода не прослуховується. Температура тіла 38,6°С. Який спосіб розродження можливий у даній ситуації? A *Декапіт ація плода. B Поворот плода на ніжку. C Кесарів розтин. D Краніот омія. E Консерв ативне ведення пологів. 94 У вагітної жінки у терміні 37 тижнів вагітнос ті відбувся напад судом. АТ вЂ“ 160/100; 170/100 мм. рт. ст. Набряки нижніх кінцівок, живота, о бличчя. Дихання відсутнє, шкірні покриви ціанотичні. Що потрібно зробити у пе ршу чергу? A ( Забезпе чити прохідність дихальних шляхів. B Внутріш ньовенне введення седативних препаратів. C Внутрішньовенне введення про тисудомних препаратів. D Внутріш ньовенне введення гіпотензивних препаратів. E Ендотра хеальний наркоз. 95 Вагітна жінка, яка знаходилась певний час у г оризонтальному положенні на спині, втратила свідомість. Діагностовано синдром нижньої порожнистої вени. Як профілактувати виникнення даного стану? A ( Виключи ти лежання вагітної на спині. B Признач ення калорійного харчування. C Лікувальна фізкультура. D Контрол ь артеріального тиску. E Ліжкови й режим. 96 У породіллі, яка має 0 (1) групу крові і Rh (-) існує з агроза розвитку гемолітичної хвороби у новонародженого. При огляді дитини на що по трібно звернути увагу в першу чергу? A *Колір шк іри і слизових оболонок B Наявніс ть рефлекту смоктання C Кількість дихань за 1 хв. D Частоту серцевих скорочень за 1 хв. E Рівень а ртеріального тиску 97 Карета швидкоі допомоги через кілька хвилин після визову прибула на місце ДТП. Постраждала – жінка, скаргжиться на біль у г рудній клітині та животі. Була короткочасна втрата свідомості. При огляді: шкірні покров и бліді, пульс 120 за хвилину, АТ 90/50 мм рт.ст. Живіт збільшен в об’ ємі вагітною матк о, напружений, болісний при пальпаціі, симптоми подразнення очеревини позитивний. У яке відділення необхідно транспортувати жінку для надання кваліфікованоі медичноі допомоги? A * гінекол огічне B хірургі чне C торокальне D травмот ологічне E пологов е 98 У жінки в першу добу післяопераційного пері оду після екстирпації матки, котра була виконана в ургентному порядку у зв’ язку із кровотечею - анурія. Яке обстеження необхідно виконати для встановлення ймовір ного діагнозу? A * Екскре торна урографія B Дослідж ення сироватки крові на вміст кратиніну C Оцінка кровотоку нирок за доп омогою доплерометрії D Ультраз вукове дослідження нирок E Реовазо графія нирок 99 У жінки якій виконано кесарський розтин с пр иводу відшарування нормально розташованої плаценти і геморагічного шоку , під час операції виконана гемотрансфузія. Після завершення операції виведена по кате теру сеча – “вишневого” кольору. Яке дослідження негайно необхідно виконати для вірного встановлення діагнозу ускладнення, що виникло? A *Досліди ти кров на гемоліз B Виконат и аналіз сечі за Нечипоренком C Виконати цистоскопію D Виконат и екскреторну урографію E Ультраз вукове дослідження нирок 100 Першовагітна, вагітність 34 тижні, госпіталіз ована зі скаргами на го_ловний біль і погіршення зору. AT 170/120 мм рт. ст Набряки кінціво к, передньої черевної стінки, обличчя. Протеінурія, циліндри гіалінові і з ернисті. Протягом тижня інтенсивного лікування стан вагітної погіршився. На фоні усіх зазна чених явищ хвора почала втрачати зір. Висно_вок окуліста – початкове відшаруванн я сітківки. Пологової діяльності немає. Що потрібно робити? A *Кесарьс кий розтин B Консерв ативна терапія C Пологозбудження D Екстирп ація матки E Вскрити плодовий міхур 101 Вагітна в терміні 32 тижнів доставлена у лікар ню. Перенесла вдома приступ еклампсії. АТ 190/110 мм рт.ст. Пастозність обличчя і гомілок. Бі лок в сечі – 3,3 ‰. Пологові шляхи до родів не готові. Розпочато інтенсивну компл ексну терапію. Яка подальша тактика ведення вагітної? A *Терміно вий кесарський розтин. B Інтенси вна терапія протягом 2 тижнів. C Інтенсивна терапія протягом 4 тижнів. D Родовик ликання окситоцином. E Родовик ликання простагландинами. 102 Після проведення амніоцентезу в 20 тижнів ваг ітності з приводу вад розвитку плода у жінки з’ явилась задуха, біль за грудиною, тр ясівниця, ціаноз обличчя. Свідомість затьмарена. Дихання поверхневе, часте, аритм ічне. PS – 115/хв. АТ вЂ“ 55/40 мм.рт.ст., t – 38,2 о С. В легеня х дихання послаблене, вологі хрипи. Яка першочергова тактика лікаря? A Провест и штучну вентиляцію легень. B Провест и амніотомію. C Ввести спазмолітики. D Ввести с ерцеві глікозиди. E Розпоча ти антибактеріальну терапію. 103 Повторнородяча поступила з дому у періоді п отуг. Безводний проміжок 36 годин. Ps – 100/хв. АТ вЂ“ 120/80 мм.рт.ст., t-38,8 о С. Народила дитину в стані асфіксії. Ознак відділення плаценти немає. t підвищилась до 40 о С, АТ вЂ“ 100/70 мм.рт.ст. З’ явились блювання, ейфорія, акроціаноз, кровотеча з пологових ш ляхів. Проведено ручне відділення плаценти. Крововтрата 550 мл. Стан жінки погірш ився: АТ вЂ“ 55/0 мм.рт.ст. Ps ниткоподібний, свідомість відсутня. З чого н еобхідно починати реанімаційні заходи? A Розпоча ти штучну вентиляцію легень, інфузійну терапію. B Розпоча ти зовнішній масаж серця, інфузійну терапію. C Розпочати дихання “рот в рот”. D Ввести п репарати, які підвищують АТ. E Провест и венесекцію. 104 Новонароджена дитина, термін гестації у мат ері - 42 тижні. Навколоплідні води з домішками меконію. На третій хвилині після н ародження у дитини відмічені ознаки синдрому дихальних розладів, аускультативн о в легенях - велика кількість вологих хрипів. Рентгенологічно спостерігаються зливні во гнища ущільнення легеневої тканини. Який імовірний діагноз? A Аспірац ійний синдром B Вроджен ий сепсис C Розсіяні ателектази легенів D Черепно- мозкова травма. E Вроджен а діафрагмальна кила 105 Першовагітна жінка при терміні вагітності 29 тижнів поскаржилась на біль в правій нижній кінцівці. При огляді: розміри правої нижньої кінцівки на рівні гомілки бедра - більші лівої нижньої кінцівки на 2-3 см, колір шкірних покро вів без змін, але відмічається помірна пастозність правої стопи; болючості м’ язів нижніх кінцівок не відмічається. Діагноз? A Флеботр омбоз глибоких вен правої нижньої кінцівки B Пізній г естоз вагітних C Набряки вагітних D Варикоз не розширення вен E Загроза передчасних пологів 106 У породіллі 25 років через 5 хв після народжен ня плаценти з(явився озноб, задишка, тахікардія., АТ 80/40 мм.рт.ст. т о - 37,8 о С. Відмічається акроціаноз. Гіперемія обличчя. Дихання поверхневе, в легенях прослуховують ся вологі хрипи, серцева діяльність – тахікардія, тони приглушені.Виставлено діа гноз емболія навколоплідними водами.Які реанімаційні заходи необхідно проводити в п ершу чергу? A Штучна в ентиляція легень B Непрями й масаж серця C Пункція та катетиризація цент ральних та периферичних вен. D Трахеос томія E Анальге тики 107 Жінка 19 років була згвалтована. Скарги на бол і внизу живота, кров’ янисті виділення із статевих шляхів. Коли можна проводити обсте ження лікарю-гінекологу? A Після су дово-медичної експертизи B Після ог ляду в дзеркалах C Після лікування D Після об стеження E Відразу після згвалтування 108 У породіллі 39 років на 5-ту добу після кесарськ ого розтину раптово розвинулась гостра дихальна недостатність: шкіра ціанотично сі ра, тахіпное, кашель з кров`янистим мокротинням, загрудинна біль, АТ 100/70 мм рт ст, ЧС С 120/хв, ЦВТ 240 мм вод ст, помірні кров`яні виділення із матки., ЕКГ пере вантаження правого шлуночку серця. Яка імовірна причина погіршення стану хворої? A *Тромбое мболія легеневої артерії B Застійн а пневмонія C Набряк легені D Інфаркт міокарда E Внутріш ня кровотеча 109 В момент пологів в амніотичній рідині виявл ено густий меконій. Відсмоктаний вміст з рота, глотки, носа відразу після народження г олівки /до народження плеч/. Анестезіолог відсмоктав вміст гіпофарінксу. Яка наступна дія лікаря? A *Інтубац ія трахеї і відсмоктування вмісту через ендотрахеальну трубку B Оцінка к ольору шкіри C Штучна вентиляція легень з ви користанням мішка і маски D Визначе ння частоти серцевих скорочень E Проведе ння тактильної стимуляції дихання 110 До приймального відділення пологового буди нку звернулась вагітна 17 років, яка на диспансерному обліку не перебувала. Вагітні сть ІІ, 36 тижнів, пологи І, АТ вЂ“ 170/100 мм рт. ст., серцебиття плода не прослуховується. Який найінформативніший метод оцінки стану внутрішньоутробного плода? A *УЗД. B Зовнішн є акушерське дослідження. C Кордоцентез. D Комп’ ю терна томографія малого тазу. E Амніоск опія. 111 Больная 33 лет с жалобами на боль внизу живота, больше справа, с иррадиацией в прямую кишку, головокружение которые появил ись внезапно ночью. Последняя менструация 2 недели назад. Объективно: кожны е покровы бледные, Ps 92/хв, t 36.6°С, АД 100/60 мм.рт.ст. Живот несколько напряжен, незна чительно болезненный в нижних отделах, симптомы раздражения брюшины слабо положительные. В крови : Hb- 98 г/л. Ваш диагноз? A Апоплек сия яичника; B Острый а ппендицит; C Почечная колика; D Кишечна я непроходимость; E Внемато чная беременность. 112 Хворій 42-х років виконана надпіхвова ампутац ія матки без придатків у зв'язку з міомою матки великих розмірів. Супутня патологія – гіпертонічна хвороба IІ ст., варикозне розширення вен нижніх кінцівок, вторинна ан емія. При обстеженні в загальному аналізі крові: Hb – 65 г/л, Ht – 22%, Ер – 2,1 Т/л. В анамнезі вЂ“ гем отрансфузія, без ускладнень. Що є показанням до гемотрансфузії під час да ної операції ? A * Анемія B Гіперто нічна хвороба C Вік пацієнтки D Об'єм опе рації E Гемотра нсфузія в анамнезі 113 У роділлі 26-ти рокiв пологи тривають 12 годин. Ро зміри таза 26, 28, 30, 20 см. Над входом у таз визначається великих розмірів голівка, прямий розмір 14,5 см Передбачувана маса плоду - 5000 г. При УЗД діагно стується гідроцефалія і внутрішньоутробна загибель плоду. Акушерсь ке дослiдження: в піхві пальпується непульсуюча пуповина, вiдкриття шийки матки повне. Голiвка плоду притиснута до входу в таз. Кістки черепа потоншені, рухливі Серце биття плоду не вислуховується. Яка тактика ведення пологів? A *Плодору йнівна операція. B Кесарсь кий розтин. C Накладання акушерських щипці в. D Пологоп ідсилення. E Наклада ння вакуум-екстрактора. 114 У жінки з артеріальною гіпертензією під час пологів кілька разів визначають появлення децелерацій у плоду. Народжується дівчинка з апное, зниженим м'язовим тонусом і цианозом. Новонародженій відсмоктують уміс т рота і носа, проводять додаткову тактильну стимуляцію. Однак самостійне диха ння не розвивається. Вкажіть наступні заходи. A Вентиля ція за допомогою мішка і маски з використанням 100% кисню B Непрями й масаж серця немовляти C Інтубація трахеї немовляти D Припини ти робити допомогу E Введенн я адреналіну 115 Під час обстеження в 34 тижні вагітності у жін ки виявляють стійку фетальну брадикардію і проводять кесарів розтин. У новонародженог о відсутні дихання і м'язовий тонус. Вентиляція мішком і маскою не забезпечує ад екватні рухи грудної клітки, і після наступних 30 сек. вентиляції ЧСС не збільшуєт ься. Який наступний етап реанімації? A Інтубац ія трахеї немовляти B Припини ти робити допомога C Введення адреналіну D Уведенн я натрію бікарбонату E Введенн я атропіну 116 Роділля звернулась у пологовий будинок зі с каргами на регулярний переймоподібний біль внизу живота протягом 2-х годин. На обліку не п еребувала. В 38 тижнів вагітності хворіла грипом. Протягом 2 діб рухів плода не відчува є. Серцебиття плоду не вислуховується. Який найбільш інформативний метод діагност ики стану плода? A *Ультраз вукове дослідження. B Рентген ографічне дослідження. C Лабораторне дослідження. D Амніоск опія. E Амніоце нтез. 117 Хворій 25 років після виконання операції з пр иводу порушенної трубної вагітності проводиться переливання еритроцитарної ма си та сольових розчинів. На момент огляду вставлено АТ 100/50 мм рт.ст., пульс 92/хв, ЧДР- 16/хв.Лаб ораторні зміни периферичної красної крові: Нв – 84 г/л, Нt – 31%, Ер. – 2,3х10 12 /л. Раптово хвора вказує на появу головного б олю, ядухи, болю за грудниною та у попереці. З чим пов’ язана поява цих сим птомів? A * Несуміс ність крові B Постнар козні порушення C Незупинена кровотеча D Невроло гічні порушення E Алергіч на реакція 118 У вагітної (32 тижня вагітності. ускладненої н ефропатією та прееклампсією) лікарями швидкої медичної допомоги встановлена клін ічна смерть. В якому положенні необхідно проводити реанімаційні заходи? A * На ліво му боці B Фовлера C На правому боці D На спині E Трендел енбурга 119 Вагітна жінка знаходилась у населеному пунк ті іншого обласного підпорядкування, коли почалася кровотеча з піхви. На час приїзду шв идкої допомоги крововтрата становить приблизно 1 л. Шкіра бліда, АТ- 80/40 мм рт.ст., Ps- 120/хв., Ч ДР- 28/хв. До якого лікувального закладу слід госпіталізувати вагітну, якщо до місця її постійного мешкання 3 кілометри? A * До найб лижчого гінекологічного відділення B До гінек ологічного відділення за місцем мешкання C До обласного гінекологічного відділення за місцем знаходження D До облас ного гінекологічного відділення за місцем мешкання E Можлива госпіталізація до хірургічного відділення 120 У вагітної в 34 тижні виявляють стійку фетальн у брадикардію і проводять операцію кесарева розтину. У новонародженого відсутн і дихання і м'язовий тонус. Починається вентиляція легень киснем під позитивним тис ком. Після 30 сек. проводимих заходів виявляється ЧСС 20-30/хв відсутні рухи, залишаєт ься цианоз. Який наступний етап реанімаційної допомоги? A Непрями й масаж серця з вентиляцією легень під позитивним тиском B Інтубац ія трахеї немовляти C Припинити робити допомогу D Введенн я адреналіну E Уведенн я натрію бікарбонату 121 У жінки на 10 діб затримка місячних. Звернулас ь із скаргами на біль у низу живота. З метою запобігання вагітності застосовувал а ВМЗ. При огляді матка болісна, зліва в області додатків виявлено утворення. Яка та ктика лікаря? A Проба на вагітність B Лапарос копія C УЗД органів таза D Антибіо тикотерапія E Видален ня ВМЗ 122 У вагітної тяжкий ступінь прееклампсії, ій п ризначена магнезіальна терапія. Під час моніторингу стану вагітної визначено: част ота дихання 10 за хвилину, зникнення колінних рефлексів, погодинний діурез зменшився до 20 мл. Який антидот потрібно ввести: A *Глюкона т кальція B Новокаі н C Гідрокортизон D Атропін E Фуросем ід 123 У жінки вагітність 30 тижнів, гестаційний діаб ет. Після введення інсуліну з'явилось відчуття збудливості, потім непритомлення. АТ 80/50 мм.рт.ст., пульс 122/хв, дихання поверхневе на обличчі піт. Яку невід кладну допомогу слід провести: A *Ввести 40% розчину глюкози внутрішньовенно B Додатко во ввести інсулін C Почати масаж серця D Почати Ш ВЛ E Ввести с ібазон 124 У жінки вагітність 32 тижнів. Вночі раптово з'я вилась кровотеча, яка поступово посилилась. Викликана швидка допомога. При п альпації матка безболісна. Серцебиття плоду прослуховується, зі статевих шляхів к ровотеча. Ваш діагноз? A *Передле жання плаценти B Передча сне відшарування нормально розташованої плаценти C Передчасні пологи D Розрив м атки E Емболія навколоплідними водами 125 У вагітної (23 тижні) скарги на постійний ниючи й біль низом живота та відсутність відчуття рухів плода. Два дні тому впала, в то й же день відмітила незначні короткотривалі кров’ янисті виділення з піхви, які припини лись самостійно. Артеріальний тиск 110/60 мм. рт. ст. Пульс 78/хв. Матка у постійному гіпертону сі. Які обстеження необхідно провести для встановлення діагно зу? A * Ультра звукове обстеження плода B Кардіот окографічне обстеження C Внутрішнє дослідження вагітн ої D Визначе ння рівня хоріогонічного гонадотропіну E Визначе ння рівня плацентарного лактогену 126 Породіля Д. 25 років їла горіх і несподівано за хлинулася, закашлялася, з’ явилося утруднене дихання. При огляді виявлений пер іодичний кашель, подовжений видих, відставання правої половини грудної клітки при диханні. Аускультативно виявлено ослаблене дихання справа, рентгенологічно – ателектаз правої легені. Який метод лікування хворого? A Бронхос копія, видалення стороннього тіла B Протина брякові ендоларингеальні інгаляції C Торакотомія D Езофаго скопія E Трахеот омія 127 Вагітна 40 тижнів з бурхливою пологовою діяль ністю, клінічно вузьким тазом. Під час індукції наркозу виникла блювота. Після інт убації проведена санація дихальних шляхів та ротової порожнини. В подальшому розвинувся ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, над легенями різнокаліберні вологі хр ипи, підвищення тиску на вдихі. При контролі газів кроⳠ– значна гіпоксемія. Яка причин а цього стану? A Синдром Мендельсону B Емболія навколоплідними водами. C Набряк легенів. D Ендоток сичний шок E Інфаркт міокарду 128 У роділлі із вродженою вадою серця в потужно му періоді і надходження голівки в порожнину малого тазу з ’ явилися ознаки набряку легень. Так тика лікаря A Накласт и акушерські щипці B Зробити кесарський розтин C Зробити епізіотомію D Провест и інтубацію трахеї E Ввести д іуретики внутрішньовенно 129 У вагітної 24-х років з терміном вагітності 32 ти жні з’ явилися сильний головний біль, порушення зору, біль в епігастрії. Анамнез не обтяжений. Протягом 2-х тижнів турбують набряки, підвищення артеріального тиску до 160/100 мм рт.ст. Лікувалась амбулаторно, без покращання. Викликала “швидку допомогу. ” Під час огляду виникли посмикування м’ язів обличчя, загальні судоми, втрата сві домості. Який вірогідний діагноз і куди слід госпіталізувати вагітну? A Еклампс ія. Госпіталізація до пологового будинку B Преекла мпсія. Госпіталізація до пологового будинку C Гіпертонічний криз. Госпіталі зація до кардіологічного відділення D Ниркова недостатність. Госпіталізація до нефрологічного відділення E Госпіта лізація до інфекційного відділення 130 На 15 добу після пологів виник гострий біль в л івій нозі, пропасниця, t 38,2 0 С. Ліва нога набрякла, болюча при пальпації стегнового т рикутника, за ходом судин стегна і гомілки. Першочергові призначення? A Фібрино лізин та гепарин. B Аспірин та німесулід. C Туге бинтування кінцівки, ліж ковий режим. D Антибіо тики та антисептики. E Спазмол ітики та транквілізатори. 131 У породіллі розвинувся критичний стан, зумо влений гострою крововтратою на фоні атонії матки. Які лабораторні дослідження необхід ні для цілеспрямованої інфузійно-трансфузійної терапії з урахуван ням фізіології вагітності? A Концент рація гемоглобіну та гематокрит B Загальн ий білок крові C Білірубін крові D Сечовин а та креатинін E Електро літи плазми 132 У жінки під час лікування сальпінгоофоріту на фоні ін’ єкції цефтріаксону виникла утруднення дихання, набряк обличчя та шиї, ос иплість голосу. Яку першу допомогу потрібно надати? A *Накладе ння джгута вище міста ін’ єкції та введення адреналіну в/в B Введенн я кортикостероїдів в\в C Накладення джгута нижче міста ін’ єкції та введення адреналіну в/в D Введенн я дімедролу E Введенн я фуросеміду 133 Жінка 28 років, вагітність 30 тижнів, на приймі в жіночій консультації скаржиться на сильний головний біль, миготіння “метеликів ” перед очами, біль в подложечной області. Об’ єктивно: різкий цианоз, набряки на нижні х кінцівках. АТ 200/120 мм рт.ст . ЧСС вЂ“ 100/хв. В сечі – білок 2 г/л. Куди направити хвору? A * Пологов ий будинок B Гінекол огічне відділення C Нефрологічне відділення D Терапев тичне відділення E Невроло гічне відділення 134 Хвора 20 років, у шлюбі 2 роки. Статеве життя рег улярне, від вагітності не запобігалась, остання менструація - 6 тижнів назад.. По дороз і на роботу виник біль унизу живота, втрата свідомості. Швидкою допомогою достав лена в гінекологічне відділення у важкому стані: шкіра і слизуваті оболонки бліді, АТ вЂ” 80/40 мм рт. ст., пульс 112/хв. Який можливий діагноз? A *Позамат кова вагітність. Геморагічний шок B Апоплек сія яєчника. Больовий шок C Кардіогенний шок D Септичн ий шок E Тромбое мболія легеневої артерії 135 У першороділлі народився хлопчик масою 3000 г у глибокій асфіксії. Після відсмоктування слизу, вентиляції легень і н епрямого масажу серця лікар вирішив застосувати адреналін. Яким методом краще й ого ввести? A *Ендотра хеально B Внутріш ньовенно C Підшкірно D Внутріш ньом’ язово E В м’ яз с ерця 136 У породіллі народився живий доношуваний хло пчик масою 4350 гр. з оцінкою за шкалою Апгар 3 бали. Задні навколоплідні води меконі альні. При санації дихальних шляхів знайдена аспірація меконіальними водами. ЧС С новонародженого 80 уд/хвил. З чого повинні бути початі реанімаційні заходи? A *А. Санац ія бронхіального дерева під контролем ларингоскопа, інтубація, ШВЛ. B В. Інгаля ція кисню через маску. C С. Штучне дихання “рот в рот”; D D. Bведенн я у вену етімізола, глюкози, кокарбоксилази, глюконата кальцію E Е. Стимул яція дихання поплескуванням по сідницях, напрямом в ніс струменя кисню, окропленням холодною в одою 137 До сімейного лікаря дільничної лікарні звер нулась вагітна зі строком вагітності 8 тижнів. Скаржиться на підвищення температури тіла д о 37,3 о С, макульозну висипку червоного кольору на шкірі живота, передній поверхні с тегон. З анамнезу встановлено, що вагітна була в контакті з хворим на краснуху. Який про гноз для народження здорової дитини у цієї вагітної? A * Несприя тливий – необхідно перервати вагітність. B Сприятл ивий. C Сприятливий при введенні іму ноглобуліну. D Сумнівн ий. E Сумнівн ий при високому титрі специфічних антитіл. 138 У роділлі 28 років під час другого періоду пол огів виникла раптова зупинка серця та дихання. В анамнезі уроджена вада серця – де фект міжшлуночкової перетинки, серцева недостатність ІІ А ст. На 5 хвилині серцево-ле геневої реанімації, яка почалась вчасно, відновлення серцевої діяльності не зареєст ровано. Який прогноз при подальшій реанімації відносно відновлення серцевої д іяльності? A * Можливе відновлення синусового ритму. B Повне од ужання. C Повністю відновити ритм немож ливо. D Повне од ужання з наступним погіршанням. E Відновл ення ритмічних скорочень з окремими екстрасистолами. 139 У новородженного згідно шкали Апгар виявлен о 4 бали: субтотальний цианоз, одиночні дихальні рухи, м”язова гіпотонія, слабкий кр ик, ЧСС-60/хв, арефлексія. Пологи своєчасні, маса тіла 3200 г, спостерігалось обви ття пуповини навколо шиї. У цій ситуації необхідно: A Проведе ння реанімаційних заходів B Невідкл адна дефібриляція C Рефлекторна стимуляція дихан ня D Інгаляц ія кисню через носові катетери E Інтенси вне спостереження 140 У породіллі 25 років через 5 хв після народжен ня дитячого місця з(явився озноб, задишка, тахікардія., АТ 80/40 мм.рт.ст. т о - 37,8 о С. Який діаг ноз? A Емболія навколоплідними водами B Розрив м атки C Гострий аппендицит D Набряк л егень E Респіра торна вірусна інфекція 141 Першовагітна жінка при терміні вагітності 29 тижнів поскаржилась на біль в правій нижній кінцівці. При огляді: розміри правої нижньої кінцівки на рівні гомілки стегна – більші лівої нижньої кінцівки на 2-3 см, колір шкірних покро вів без змін, але відмічається помірна пастозність правої стопи; болючості м’ язів нижніх кінцівок не відмічається. Діагноз? A Флеботр омбоз глибоких вен правої нижньої кінцівки B Пізній г естоз вагітних C Набряки вагітних D Варикоз не розширення вен E Загроза передчасних пологів 142 У роділлі пройшли передчасні пологи при тер міні гестації 33-34 тиждні. Народилася дитина масою 2000,0г у важкій асфіксії; дихання в ідсутнє, серцебиття до 90/сек. Тактика лікаря A Провест и інтубацію трахеї новонародженого B Відсмок тати слиз із верхніх дихальних шляхів C Провести тактильне подразнен ня D Помісти ти в кювез E Ввести а дреналін внутрішньосерцево 143 У вагітної 37 тижнів, хворої на бронхіальну ас тму, з’ явився напад ядухи, сухий кашель. Який препарат потрібно призначати в першу ч ергу? A *Інгаляц ія сальбутамолу B Таблето вані антигістамінні препарати C Інгаляція кортикостероїдів D Інгаляц ія іпратропіуму броміда E Введенн я еуфіліну в/в 144 Вагітна Д., в 35 тижнів поступила зі скаргами на головний біль, нудоту, порушення зору. Об-но: PS – 104 уд/хв., АТ вЂ“ 170/120; 180/120 мм рт. ст., t о 36,7 о С. Генералі зовані набряки. Сеча мутна, в малій кількості. Під ча с огляду у жінки з’ явились дрібні посмикування м’ язів обличчя та верхніх кін цівок. Потім тіло напружилось, вигнулось, припинилось дихання, обличчя стало синім, св ідомість відсутня. Які реанімаційні заходи мають бути використані першочергово? A ШВЛ, внут рішньовенне введення сульфату магнію. B Вичікув альна тактика. C Внутрішньом’ язеве введення сульфату магнію. D Дихання через маску впродовж 2 годин. E Внутріш ньовенне введення гіпотензивних препаратів. 145 Лікарем швидкої допомоги у лікарню доставле на вагітна 37 тижнів із скаргами на сильний головний біль, утруднене дихання через ніс,. “мерехтінням мушок” перед очима, біль в епігастрії. Вдома були тоніко-клонічні судо ми. АТ 190/110 мм рт.ст., протеїнурія – 5 г/л в разовій порції сечі, генералізовані набряки . Стан плода задовільний. Яка тактика ведення вагітної ? A *Терміно вий кесарський розтин. B Родороз рішення через природні пологові шляхи. C Рання амніотомія. D Наклада ння акушерських щипців. E Гіпотен зивна терапія. 146 Вагітна К. у 37 тижнів вагітності доставлена с воїм транспортом із скаргами на сильний головний біль, погіршення зору. Об-но: анасарк а, АТ - 200/120 мм рт. ст., білок сечі - 6,6 г/л. На приймальному покої з’ явились посмик ування м’ язів обличчя, тонічні та клонічні судоми, втратила свідомість. У свідомість пр ийшла через 2 хвилини. Серцебиття плода 100/хв. Яка тактика ведення вагітної ? A *Ургентн ий кесарський розтин. B Інтенси вна терапія протягом 24 годин. C Інтенсивна терапія протягом 1 години. D Інтенси вна терапія протягом 2 годин. E Консерв ативне ведення пологів. 147 Роділля К. у 38 тижнів вагітності звернулась у лікарню зі скаргами на регулярні переймоподібні болі внизу живота протягом 2 годин. На обліку не перебувала. 2 тижні тому хворіла грипом з високою температурою тіла. Протягом 2 діб рухів плода не відчуває. Серцебиття плода не вислуховуєтьс я. Який найбільш інформативний метод діагностики стану плода? A *Ультраз вукове дослідження. B Рентген ографічне дослідження. C Кардіотокографія плода. D Амніоск опія. E Амніоце нтез. 148 У жінки 18 років на п’ яту добу після штучного аборту різко підвищилася температура тіла до 390С, виникли серцебиття, озноб, біль у животі та поперековій ділянці, блювота, діарея. Об’ єктивно: АТ вЂ“ 60/40 мм рт. ст., Рs-130/хв., на шкірі еритематозна висипка, діурез – 20 мл/год. Який можливий діагноз? A Септичн ий шок B Гемораг ічний шок C Анафілактичний шок D Метроен дометрит E Тромбоф лебіт глибоких вен 149 Жінка звернулась до хірурга в поліклініку і з скаргами на значні кров(янисті виділення з піхви, переймоподібні болі внизу живота. Ост ання менструація - 3 місяці тому. Загальний стан не порушено. Живіт при пальпації болючи й в нижніх відділах. Виділення з піхви кров(янисті значні. Яка подальша тактика лік аря ? A *Госпіта лізувати до гінекологічного відділення. B Госпіта лізувати до хірургічного відділення. C Призначити гемостатичну тера пію. D Признач ити утеротонічну терапію. E Признач ити токолітичну терапію. 150 Жінка 22 років викликала лікаря швидкої допом оги. Скаржиться на значні кров’ янисті виділення з піхви зі згортками, переймоподі бні болі внизу живота. АТ= 110/60 мм рт.ст., пульс 90/хв. Остання менструація 2 місяці тому. Б імануальне обстеження: канал шийки матки вільно пропускає палець. Матка з більшена до 7 тижнів вагітності, болюча. Додатки не змінені, склепіння вільні, виділе ння кров’ янисті, помірні. Який діагноз у хворої? A Неповни й аборт. B Дисфунк ціональна маткова кровотеча. C Сальпінгоофорит. D Позамат кова вагітність. E Апоплек сія яєчника. 151 У вагітної з пізнім гестозом на тлі АТ 180/110 мм рт ст. Виникли скарги на сильний головний біль, мерехтіння “мушок” перед очи ма. Потім у вагітної потемніло у очах, розвинувся напад судом. Ваші першечергові д ії? A *Забезпе чення прохідності дихальних шляхів. B Госпіта лізації вагітної у відділення РІТ. C ШВЛ. D Непрями й масаж серця. E Прямий м асаж серця. 152 У дівчинки 6 років скарги на біль у ділянці пі хви та, кров’ янисті виділення, загальне нездужання, плаксивість, замкненість після прогулянки з підлітками. Під час огляду на внутрішньої поверхні стегон синці та садні. Найбільш імовірна причина травми? A * Зґвалту вання B Травма з овнішніх статевих органів C Вульвовагініт D Ізольов анне менархе E Гостре з апалення додатків матки 153 18-ти річна дівчина звернулася до лікаря - гіне колога з приводу зґвалтування, яке сталося 2 години потому, коли вона поверталась з унів ерситету. Куди треба направати дівчину для підтвердження факту зґвалтування? A * На судо во-медичну експертизу B До сімей ного лікаря C В жіночу консультацію по місц ю проживання D До психі атру E До місце вого РОВД УМВС 154 Вагітна з центральним передлежанням плацен ти розроджена в 37 тижнів гестації шляхом корпорального кесарева розтину. Операція б ула ускладнена гіпотонією матки, яка ліквідувалася після введення утеротоників. Загальний об’ єм крововтрати становив 900 мл. Через декілька хвилин, вже під час ушиванн я передньої черевної стінки, матка знову розслаблюється, тонус не відновлюється. З пр огнозуйте подальші першочергові дії інтраопераційної бригади. A * хірургі чна зупинка кровотечі B посилен ня інфузійної терапії C масаж матки на кулаці D введенн я препарату новоссевен E ретельн е рахування об’ єму крововтрати 155 Роділля 28 років у пологах раптово поскаржила сь на локальну болючість в дні матки. З’ явился біль за грудиною, занепокоєння, ці аноз, різка гіпотонія. Пологи завершилися операцією кесарського розтину з приводу дис тресу плода на фоні передчасного відшарування нормально розташованої плаце нти. Є підозра на емболію навколоплідними водами. Об’ єм операції розширено до гістер ектомії з матковими трубами. Яке найбільш імовірне ускладнення слід очікувати у паціє нтки? A * коагуло патія B аритмог енний шок C асфіксія D судоми E порталь на гіпертензія 156 Громадянка 17-ти років звернулась у лікувальн о-профілактичний заклад через факт насильницького статевого акту. Що є обов’ я зковою попередньою умовою для обстеження? A *поінфор мована добровільна згода пацієнтки B психоло гічна допомога C попереднє бактеріологічне до слідження D проведе ння вакцинації проти гепатиту В E заява у о ргани правопорядку 157 У роділлі Н. з надмірною родовою діяльністю р аптом з’ явилися кров’ янисті виділення з піхви в об’ ємі 500 мл., погіршилось серцебиття плода. Роділля бліда, пульс 100 в хвилину, артеріальний тиск 100/60 мм. рт. ст. Діагно з? A * Передча сне відшарування плаценти. B Розрив м атки. C Прееклампсія. D Клінічн о вузький таз. E Розрив ш ийки матки 158 Вагітна в терміні вагітності 27-28 тижнів зверн улась зі скаргами до лікаря жіночої консультації зі скаргами на постійний ниючи й біль низом живота та відсутність відчуття рухів плода. Які обстеження необхідно прове сти першочергово? A Кардіот окографія плода B Визначе ння рівня хоріогонічного гонадотропіну C Вагінальний огляд вагітної D Визначе ння рівня плацентарного лактогену E Ультраз вукове обстеження плода 159 Вагітна Д., 35 років, поступила на пологи з донош еною вагітністю. На протязі останніх 2 діб не відчуває рухи плода. Вагітність 6-а, пол огів 3 і 2 штучних аборти без ускладнень. Об'єктивно: загальний стан задовільний, пуль с – 94/хв., t о тіла – 36,6°С, АТ вЂ“ 110/70, 115/80 мм.рт.ст. Положення плода поздовжнє, передл ежить голівка прижата до входу в малий таз. Серцебиття плода не прослуховуєт ься. Діагноз? A Вагітні сть 40 тижнів. Антенатальна загибель плоду. B Вагітні сть 40 тижнів. Інтранатальна загибель плоду. C Вагітність 40 тижнів. Рання неон атальна загибель плоду. D Вагітні сть 40 тижнів. Пізння неонатальна загибель плоду. E Вагітні сть 40 тижнів. Постнатальна загибель плоду. 160 В родильне відділення поступила роділля зі скаргами на різкі головні болі, нудоту. АТ при поступленні 180/110 мм.рт.ст.. По катеру виділилось 20 мл. концентрованої сечі, білок сечі 2,9 гр/л.Яке першочергове призначення лік аря? A *Болюсне внутрішньовенне введення 25% розчину магнезії. B Клофелі н внутрім' язево. C Допегіт під язик таблетка. D Ніфідіп ін під язик таблетка. E 25 % розчин у магнезії 10 мл внутрім'язево 161 У роділлі після народження посліду розпоча лася маткова кровотеча. Загальна крововтрата становить 400 мл і продовжується. З чого починається медикаментозне лікування? A *Мобіліз увати дві вени і вводити фізрозчин струйно. B Мобіліз увати одну вену і вводити розчин окситоцину. C Ввести окситоцин в/м D Ввести в/ в ергометрин в розчині. E Розпоча ти введення свіжозамороженої плазми. 162 У вагітної в терміні 36 тижнів протягом трьох діб відмічається температура тіла 38-39 С, головний біль, задишка. Яка тактика сімейног о лікаря? A *Госпіта лізація в реанімаційне відділення, в окремий блок, взяти посіви на грип. B Дати жар ознижуючі препарати амбулаторно. C Призначити антибіотик амбула торно і спостерігати. D Госпіта лізувати в відділення патології вагітних і розпочати обстеження та лік ування. E Родороз рішити негайно. 163 У роділлі 29 років із вродженою вадою серця в І періоді пологів з'явився кашель, задишка, мокрота, болі за грудиною, тахікарді я., АТ 90/60 мм.рт.ст. t о - 37,8 о C. Роділля займає вимушене сидяче положення. Який діаг ноз? A Набряк л егень B Емболія навколоплідними водами C Розрив матки D Інфаркт міокарда E Приступ бронхіальної астми 164 У породіллі В. в ранньому післяпологовому пе ріоді виник геморагічний шок в зв'язку з гіпотонічною кровотечею, що продовжується, не дивлячись на лікування, крововтрата 1400 мл. Лікарська тактика: A Лікуван ня геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі B Лікуван ня геморагічного шоку C Оперативне лікування D Наркоз і проведеня інтенсивної терапії E Лікуван ня порушеної функції нирок 165 У породіллі 25 років через 5 хв після народжен ня дитячого місця з'явився озноб, задишка, тахікардія., АТ 80/40 мм.рт.ст., t о 37,8 о C Який діагн оз? A Емболія навколоплідними водами B Розрив м атки C Гострий апендицит D Набряк л егень E Респіра торна вірусна інфекція 166 Жінка 27 років, у терміні вагітності 26 тижнів, з вернулась до лікаря зі скаргами на сильний головний біль, порушення зору, набряки на обл иччі та нижніх кінцівках, підвищення АТ до 230/120 мм.рт.ст. Назвіть один з перерахованих преп аратів для надання невідкладної допомоги у даній ситуації: A *магнію с ульфат B кальцію глюконат C дідрогестерон D бромкри птин E кокарбо ксилаза 167 Жінка 29 років при вагітності 11-12 тижнів поступ ила в гінекологічне відділення для штучного аборту. Вагітність 8-а, із них 2 закін чились пологами, 5 – штучними абортами (останній аборт – 7 місяців тому). Під час опер ації діагностовано перфорацію матки. Подальша тактика ведення хворої? A Припини ти виконання аборту. Термінова лапаротомія. B Припини ти виконання аборту. Спостерігати за станом жінки. C Закінчити штучний аборт. Приз начити антигеморагічні засоби. D Закінчи ти штучний аборт. Призначити антибактеріальні засоби. E Припини ти виконання аборту. Виписати жінку під нагляд жіночої консультації. 168 Пацієнтка 24 років звернулася на 9 добу після п ологів зі скаргами на здуття, дизурію, тенезми, пекучі болі в ділянці тазу, підвищен ня температури тіла до 37,6°С впродовж 3 днів. При огляді знайдено інфільтрат у верхн ій частині широкої зв'язки та додатків матки. У напрямі бічної стінки таза від внутрішньо го вічка пальпується ущільнення, розширені судини. Який з методів дослідження допоможе встановити правильний діагноз? A * Ультраз вукове дослідження органів тазу. B Проба Ло венберга (манжеточна). C Проба Мозекса (пальпація бічн их поверхонь гомілки та судинного пучка). D Проба Го манса (максимальне тильне згинання стопи). E Рентген ологічне дослідження органів тазу. 169 Хвора 52 років звернулась до гінеколога зі ска ргами на припливи жару до 10 разів на добу, пітливість, порушення сну. Об'єктивно: з агальний стан незмінений, працездатність не порушена, періодичне підвищення AT до 140/90 мм р т.ст. Постменопауза 2 роки. При гінекологічному дослідженні: зовнішні стат еві органи і піхва у стані вікової інволюції, тіло матки зменшене у розмірах, придатки не пальп уються. Попередній діагноз? A * Клімакт еричний синдром B Вегето-с удинна дистонія C Кардіалгія D Гіперто нічна хвороба І ст E Порушен ня менструального циклу 170 Вагітна зі строком вагітності 36 тижнів. На об ліку в жіночій консультації не перебувала. В вуличних умовах у неї відбувся приступ екла мпсії. Яким буде об’ єм першої допомоги в даному випадку? A *Захисти ти голову вагітної від пошкоджень, фіксувати язик та викликати машину швидкої допомоги B Напоїти вагітну водою C Транспортувати вагітну до лік увального закладу самостійно D Дати ваг ітній валідол в таблетках E Виклика ти машину швидкої допомоги

Приложенные файлы

  • rtf 5664257
    Размер файла: 623 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий