3. Община


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
JOBYF
1926
Ɇ  , , 2003,
gekbrfwbz yf cfqnt ://..
Yfcnjzofz ktrnhjyyfz dthcbz
Hbuf: Eueyc, 1995
1-t bpl._ 
Ɇ 򖆺 ,
, [1936]
Eueyc,
1991, c bpvtytybzvb
Eueyc,
1995, c bpvtytybzvb
Eueyc,
2001, c bpvtytybzvb
Dct ghfdf cjhfyzncz.
Kjt djcghjbpdtltybt ljgecrftncz
njkmrj c gbcmvtyyjuj hfphtitybz bplfntkz.
Genybr-lheu, gjqlv dvtcnt. Yjxm kbprf, pdthb
rheujv, b jujym rjcnhf vjtn gjneyenm. Yj tckb vs
cjukfcbvcz hfpltkbnm ljpjh yjxb, vs cjhfybv cbks.
Pfdnhf yfi genm ljkju b vs vjtv bcnjvbnmcz.
Gjqlv dvtcnt. E yfc eltn ghfplybr b hfljcnm.
Cgj ntt gtcy ndjtq vfnthb b tys b ctcnhs. Ns
t crftim ghtlfybt jnwf j uthjt b gjldbut; eltn
yfigenmjobv.
Yt yfcnegb yf crjhgbjyf b ghtleghtlb vtyz j
tblyt. Genybr-lheu, gjvyb, xnj vs ljkys ghbqnb
d jlyj ctktybt ujhyjt.
Genybr, elm vyt lheujv.
Hfcctbdftv cetdthbt, ytdttcndj b cnhf. Rev
vetcndj,djkbpyfybt.
Dczrjt cnhtvktybt r ghjcdtotyb ghbdtncndjdfyj.
Rflsq ghtlhfcceljr ytdttcndf jkbxy.
Nhelzobqcz, ujhzn kb d ndjv cjpyfybb jcyjds
cjnhelybxtcndfbjobys?
Tckb nj gkfvz et ghjcdtnbkj vjpu ndjq, ecdjq
ghbpyfrbExtybzYfibujh.
Nhelzobqcz, yt ecnfym gthtl ujkjdjkjvrjq ytrj-
njhs dshftybq. Rflfz cnhjrf_dscifz vthf
ghjcnjns.
Ghbdtn nhelzobvcz b bcrfntkzv!
.Ctvmz, hjl, cnhfyf, cjp yfhjljd_rfljt
jtlbytybt cnhtvbncz r vbhe, r ekexityb bpyb.
Rfljt cjnhelybxtcndj b cjbntkmcndj yelftncz
d cjdthitycndjdfybb. Ybrnj yt vjtn gjrfpfnm ght-
ltkf djkwbb. Ntv cfvsv nhetybr cnfyjdbncz
ndjhwjv. Yt eltv geufnmcz pflfxb ndjhxtcndf.
Yfqlv lkz yferb genb ytpfuhjvjlyyst. Nfr
vsckmjcjdthitycndjdfybbeltnpyfrjvhfljcnb.
.Eysybt tcnm dhfu rfljuj cjdthitycndjdfybz.
Yt vjtn snm cnhjtybz d cjvytybb. Yt eltn bpext-
ybzdcnhft.Yfkltybttcnmifurcghfdtlkbdj-
cnb.Cfvjcnm tcnm ghtlfntkmcndj cfvjjndthtyyjcnb.
tp gjldbuf ytn genb.
.Vjyfcnshb xfcnj yfpsdfkbcm jobyfvb. bpym
jobyyfz et skf ghbpyfrjv cjnhelybxtcndf b
dpfbvjedftybz. Nfr b rflfz vfcnthcrfz et eltn
pfxfnrjv jobys, ult rflsq ghbyjcbn cdj evtymt.
Yeyj lhetkbt, xnjs jnlfnm cdj vfcnthcndj
yf ltkj jott.
.Tlbytybt erfpfyj dj dct dthjdfybz rfr tlby-
cndtyysq jgkjn ghtecgtzybz. Vjyj endthlbnm kex-
itt ljcnbtybt, tckb tcnm edthtyyjcnm d tlbytybb
cjnhelybrjd. Vjyj gthtxbckbnm vyjtcndj ghbvt-
hjd, rjulf dthf d cjnhelybrjd gjvjufkf dscjrbv ht-
itybzv. Gecnm klb jn jxfuf lj ghjcnhfycndtyys
ghtljghtltktybq gjvyzn j wtyyjcnb cjnhelybxtcndf.
Pthyj nhelf cjytn tp dkfub dpfbvyjcnb. Yt eltv
ckbirjv jukzlsdfnmcz yfpfl. Vs_cgtifobt cgen-
ybrb_ecnfytv, tckb eltv njkrfnm lheu lheuf.
Jcjpyftv ghtrhfcyjt pyfxtybt, tckb vjtv ghjbp-
ytcnb dtkbrjt gjyznbt_lheu. Jobyf vjtn cj-
cnjznmbplheptq.
.Genm bpyb tcnm dpfbvyfz gjvjom. Exfcnybrb
dtkbrjuj nhelf yt vjuen snm xtkjdtrjytyfdbcnybrf-
vb. Lkbyyj nfrjt jghtltktybt j gjpjhyjq ytyfdbcnb.
Vjtn snm, klb pfgjvyzn tuj, xnjs ecnslbnmcz.
.Nfrt yt pfeltv, xnj gjpyfybt eghjoftncz
zcysv cjpyfybtv. Yj yt enhfnbv Genb rhfnxfqituj.
Wtyyj dhtvz! Vs yt vjtv kbifnm rjuj-nj cdjt
ytgjdjhjnkbdjcnm. Ktyjcnm b ytdttcndj cgzn d
jlyjq rjkstkb.
.Pkjf ljgecrftn b xeve, b ghjrfpe. Pkjf ghtdhf-
oftn vbhysq jxfu d crjgbot pvtq. Cdjqcndf pkjs
yt ujlzncz lkz jobys. Jott ltkj tcnm Jott
kfuj.
.Cjnhelybxtcndj ljkyj gjkfufnmcz yf rhtgrbq
ecnfd. Nfrjt gjkjtybt ghbexftn r gjhzlre, nj tcnm
gjvjuftn djqnb d hbnv. Nfr lft d gjdctlytdyjq hf-
jnt dshffncz dtkbrbt pfrjys Dctktyyjq. Jcjty-
yj yeyj c vfks ktn ghbdsrfnm r gjcnjzyyjve
nhele. Gecnm kexifz djkwbz gjcnhjbncz yf nhelt,
rfr yf vtht wtyyjq.
.B lheujt ytghtvtyyjt eckjdbt ljkyj snm ds-
gjkytyj. Nhel ljkty snm ljhjdjkmysv. Cjnhelyb-
xtcndj ljkyj snm ljhjdjkmysv. Jobyf ljkyf
snm ljhjdjkmyjq. Ybrfrjt yfcbkbt yt ljkyj gj-
hfjofnm nhel. Eckjdbt ljhjdjkmyjuj cjukfcbz ljk-
yj ktxm d jcyjdfybt ghtecgtzybz. Ybrnj yt vjtn
dyjcbnm hfpkjtybt d ljv yjdsq. Nhetybrb, cjpb-
lfntkb, ndjhws egjljkzncz jhkfv, dscjrj gfhzobv.
Njkmrj d ibhjrjv gjknt cgflftn gskm b cjh nktybz.
.B djqln d xbcnsq nhel dscjrjt rfxtcndj xthtp
kbvjt vfcnthcndj. Endthlbncz dj dctq bpyb rfxt-
cndj ghtrhfcyjt. Yt jcnfytncz ybxtuj dj nmvt. Yt-
dttcndtyyjcnm eltn ghtcnegktybtv gjpjhysv. Tckb
nmvf pfhfpbntkmyf, nj b Cdtn ghbdktrfntkty. Nfr e-
ltv endthlfnm kbvjt vfcnthcndj, rjnjhjt djp-
ytcndcbpym.
Yferf, erfb rfxtcndj kexitt. Yferf, ghbdktrb
cbkmytqibt ythubb. Pyfybt lef gecnm cbztn yfl
rflsv hfjxbv cnfyrjv.
.Jrjkj gjyznbz nhelf yfrjgbkjcm vyjuj yfdtnjd.
To ytlfdyj nhel ghtpbhfkcz b cxbnfkcz dhtlysv
lkz pljhjdmz. Rfrjt jcrjhktybt pfrkxftncz d ghb-
pyfybb nhelf dhtlysv! Yt nhel dhtlty, yj ytdtt-
cndtyyst eckjdbz nhelf. Njkmrj cjpyfntkmyjt cjnhel-
ybxtcndj vjtn jpljhjdbnm cdzotyysq nhel. Yt
njkmrj rfxtcndj nhelf ljkyj snm dscjrj, yj ljk-
yj jrhtgyenm jjlyjt tkfybt cltkfnm eckjdbz
hfjns zcyj gjyznysvb. Ytkmpz ghjrkbyfnm nheljv,
yeyj jnkbxfnm kexituj hfjnybrf.
.Nfr yeyj dgbnsdfnm edftybt r vfcnthcnde,
xnjs gjyznm tuj rfr dscitt jnkbxbt. Cnfhbyyst
hfjxbt jobys-wtb jcnfdbkb cdbltntkmcndf cdjtq
bpytyyjcnb. Vjyj dbltnm, rfr klb bpjohzkbcm
d cjdthitycndjdfybb. Evtkb pfobofnm lheu lheuf
b hfybkb ljcnjbycndj cdjtq jobys. Gjrf klb
yt yfexfncz hfybnm ljcnjbycndj cdjtuj cjnhelybrf,
jybytgjqvencxfcnmzJotujkfuf.
.Gjyznbt cghfdtlkbdjcnb jrftncz cnjzobv yf
jcyjdt nhelf. Nfrt vetcndj kturj djphfcnftn ghb
rheujdjq gjhert. Bvtyyj, dct rfr jlby, yj rflsq
ghbytcncdjbcgjcjyjcnb.Ytcjnhv,yjjntgkbv.
.Xedcndj jncencndbz cgtwbfkmyjcnb Yfit xed-
cndj, bj Vs bdv lkz dctuj rjvgktrcf bpyb.
Rflsq cgtwbfkbcn, ghbkbfobqcz r Yfv, yt-
vbyetvj nthztn jlyjwdtnyst jxrb. Gjnjve cnfhfq-
ntcm, xnjs et ntgthm cgtwbfkmyjcnm skf jlybv
bp kl dfitq nhfgtps. Rfr gnbws yfl ptvk, rfr
gxks yfl dctvb wdtnfvb, vs vjtv dgbnsdfnm
wtkmyjcnmvbhjplfybz.
tp cgtwbfkmyjcnb ktuxt ujnjdbnmcz r jxthtlyjq
pflfxtdjkwbb_rcyjitybclfkmybvbvbhf-
vbb r ghtndjhtyb fcnhfkmyjuj vbhf, vbhf nvys
ptvys gthtbnrjd. Dvtotybt gjyznbz jobys cj-
cnfdbn dhfnf r cktleobv ljcnbtybzv, b chjrb b
pfdbczn jn cfvb kltq. Gjnjve ghbybvftv dczrbt
gjbcrb jobys.
.Bp eqyjq pfhjckb thecm cltkfnm hjoe, yj rf-
vtym, gjkbhjdfyysq eybtyysvb kfvb, yt hjlbn
pthyf.
.Chtlb vtfybxtcrb ljcnbtybq cjdhtvtyyjq
wbdbkbpfwbbjcjjujdybvfybzpfckebdfncgjcjs
gthtldbtybz. nj gjbhfybt ghjcnhfycndf tcnm et
ytrjnjhfz gjtlf yfl cathfvb yflptvysvb. Rjytxyj,
rheu ybprjq vfnthbfkmyjcnb gjuheftn nb pfdjtdf-
ybz d ghtltks ybprjq vfnthbb b ghbyjcbn jkmit
dhtlf,yttkbgjkmps.
Ukfdyfz jgfcyjcnm njuj ecrjhtybz gthtldbtybz
pfrkxftncz d gjdsityyjv joeotybb tpjndtncndty-
yjcnb. Dsjlz pf ghtltks jsxyjuj, xtkjdtr cnfyj-
dbncz kurbv, yj gj uhejcnb xedcnd nthztn cjpyfybt
jndtncndtyyjcnb. Rnj vjtn ktnfnm cj crjhjcnm
400 vbkm d xfc bkb dpktnfnm dsit lheub, ghbjht-
nftn gcbjkjub rekfxyjuj xtvgbjyf, b cjpyfybt
lejdyjqjndtncndtyyjcnbgjrblftntuj.
Jkfujhjlbnm pfdjtdfybt vjyj, kbibd dczrjq
cgjhnbdyjcnb b yfghfdbd yf nhel. Vxbcm yf cgfctybt
ytcxfcnys, ktnb yf cjtlbytybt xtkjdtxtcndf! Njulf
nb pfdjtdfybz djqlen d djkwb, bj klb ljk-
ys ddtcnb d jbjl cnhtvktybz yflptvyst, yt pf-
sdfz j jndtncndtyyjcnb. Gjrf nb pfdjtdfybz jcnf-
ncz d cnflbb ehjlkbds wtynfdhjd. Rjulf klb
gjqven, relf b pfxtv jyb ljkys ktntnm, njulf vj-
yj eltn eltcznthbnm ktnfobt fggfhfns.
Vjyj gjlcrfpfnm vyjtcndj gjktpys jgsnjd d
ckjz ghjcnhfycndf. Fnjvbxtcrfz ythubz, rjyltycf-
wbz ghfys, wdtnyst kexb d ghjcnhfycndt, ehjfq
d cdzpb c gjdnjhysvb dphsdfvb b vyjujt lheujt,
celyyjtxtkjdtxtcnde.
.Vyjuj hfp cksifkb ds j cktljdfybb Yfibv
erfpfybzvbvjukbetlbnmcz,xnjnjxyjtbcgjkyt-
ybterfpf ghfrnbxyj b gjktpyj. nj gthdfz cnegtym.
Gjckt yt ljkyj yfxfnmcz cfvjltqcndbt. Pyfz jcyj-
dfybt Yfituj Extybz, yflj jrfpfnmcz extybrfvb,
ndjhzobvb d gjkyjq cjbpvthbvjcnb b ytghtkjyj-
cnb. Rjulf Exbntkm crftn: Ntgthm cfvb gjrfbnt
cktlcndbz Vjb erfpjd, nj yt pyfxbn ljcnfnm dtnbt
jltls, gthtccjhbnmcz, yflenmcz b eotvbnm lheu
lheuf. nj vjyj jcnfdbnm gjujyobrfv vekjd. Dfv
t cktletn gjvybnm j Yfitq Jobyt b gjlhffnm
d cjukfcyjv nhelt. Rjulf ghbln dhtvz bpvtybnm rehc
rjhfkz, ghbln b erfp. Yj j pfgkfnrt yf gjljidt
yt lbnt erfpf. Byfxt crjhj yfxyv gjplhfdkznm lheu
lheuf c lyv fyutkf.
Yflj yfdctulf ecdjbnm dfyjcnm b ljcnjbycndj yf-
cnjzotq hfjns b clfnm d fhbd ltncrbt ghbdsxrb.
Vjyj, yt bpvtyzz ghbywbgfv, yfqnb cjnyb lj-
cnjqys htitybq. jxe dbltnm dfc yf cktleotq
cnegtyb.
.Ytrjnjhst vtxnfn ghbgfcnm r yjufv Exbntktq,
yj blnb c Ybvb yf jq yt lthpfn. Yj ntgthm, bvty-
yj, jq, b vjtv pdfnm kbim yf jq. Gjkyst bpext-
ybz bcnby kfuf, pf kbxyj jndtncndtyyjcnm, Vs
endthlftv jq, yj pfrjyysq.
.Ecdjqnt, rfr jcnfdfnmcz cdtbvb dj dhtvz dctq
bnds. Njkmrj yfxbyftncz Cdtnkfz bndf_vbkkb-
jys d ytq, yt pyfz j rjytxyjv htpekmnfnt. Ds t
pyftnt, b nj pyfybt ljkyj cltkfnm dfc velhsvb,
ljkyj dkjbnm ljcnjqyjt htitybt. Le dfi ljkty
jgthznmcz dj bvz Bcnbys. Rfr vjyj gjlyznmcz
gjldbujv djkwbb Vbhf! Kex Vjq ghjcbn, xnjs
tve yt vtifkb cdtnbnm. Dvtcnj rhskmtd gjldbuf ktu-
rj hfcnbnm xhyst hjuf_rhskmz afkmibdjuj hfc-
celrf. E ybpib lejd xhyst vfyfwbb gjljys
hjufv.
.Yflj cnhtvbnmcz r yfbjktt fcjknyjve. Yfb-
jktt fcjknyjt nzujntybt eltn r lfkmybv vbhfv.
Rhfcjnf ptvyfz nthztncz d cbzybb kextq yflpdpl-
ys. Yferf ptvyfz, c nheljv gjvyzofz dxthfiybq
ltym b yt pyfofz pfdnhf, ybxnjyf d ntxtybb yf-
hjlfobcz cdtnbk.
Rfr vjyj ghbkbpbnmcz r crfpfyyjve Fcjkne?
Ntybrjq ytkmpz, yferjq ptvyjq ytkmpz, bcreccndjv
bpjhfpbntkmysv ytkmpz. Vjyj kbim hfcibhtybtv
cjpyfybz, rjulf ptvyjt ceotcndj gjukjoftncz vfyf-
wbtq lfkmyb cath. Gjnjve ghbkbpbdibtcz r Yfv
bkb, dthytt, r uhfybwfv jhbns Ptvkb nthzn cgt-
wbfkmyjcnm. Kbim d cjpyfybb dctjtvktvjcnb vj-
yj ktcr cdtnbk gthtytcnb. Yj xnj dvtcnbnm nj
cdthrfybt,yfljdjptxmcdjbdyenhtyybtjuyb.
Cnbbz juyz_yfbjktt gjhffofz, yfbjktt
nhfycwtyltynfkmyfz, b tckb jnbnt rkfccbabwbhjdfnm
Yfie Jobye gj cnbbzv, nj jnytcbnt r dtkbrjve
Juy, rjnjhsq dc lfn, dc jxboftn b ybxtuj yt
nhtetn.
.Vs yt kbntkb vbhf ntktcys gthtbnrjd,
yj tuj ytkmpz vbyjdfnm d lejdyjv hfpdbnbb, rfr b
dc ceott. Vbh ntktcys gthtbnrjd cjlthbn yt-
rjnjhst ktvtyns, yeyst lkz cyjitybz c vbhfvb.
Yfghbvth, cgjcj gthtldbtybz, vfkj djcghbybvf-
tvsq bntkzvb Njyrjuj Vbhf. Bvtz djpvjyjcnm
cnhtvbnmcz ddth, jyb pfyzns gjcnhjqrfvb nvys
ljvjd, gjlhffz ptvysv. Yj tckb s jyb to ghb
bpyb hfcibhbkb cdj cjpyfybt, nj vjukb s bp-
vthznm gjljk Vfnthb Vbhf.
Vjuen ghjelbnm kexibt djpvjyjcnb nt, rnj vj-
uen joeofnm lejdysv cjpyfybtv. Yj lkz cjhfyt-
ybz cjpyfybz yeyj ghb bpyb joenbnm tuj. Njulf
cjcnjzybt cjdhtvtyyjuj vbhf ntktcys gthtbnrjd
gjxnb cjnhncz. Yt egjrjq c jnwfvb, yj yfexb d
ghjcnhfycndt Cdtnf. Dctv cjpyfybtv gjvybnt pflfxb
djkwbb. Rjulf cnhtvktybt r cgjrj bcxtpytn, njulf
ghbkbpzncz Dhfnf.
.Vjyj Yfc ljcnbxm kbim d cjukfcbb. Yfv yt
yeyj jujgjxbnfybz, yj bpdtcnyjt rfxtcndj lef,
nfr t rfr kfvgf cjukfcjdfyyjuj yfghztybz. Vbuf-
ofz kfvgf ytdsyjcbvf ghb lkbntkmys pfyznbz.
Pfrjys dj dcv jlbyfrjds, yj, gj pfrjye cghfdtlkb-
djcnb, vbufofz kfvgf dhtlbn ctt. Vjue cjdtnjdfnm
Vjbv kfvgfv yt vbufnm. Lbyfvjvfibyf jn rfxtcndf
kfvg yt gjhnbncz, yj ytcjukfcjdfyyjcnm djkmn kfvg
xfcnj rjyxftncz fkjysv_lpbym! B jcyjdyjq vt-
nfkk ljkty snm gjcnfdkty pfyjdj. Pfrjys dj dcv
jlbyfrjds.
.Ytn tpleiyjq cghfdtlkbdjcnb, yj kbim cbz-
ofz wtktcjjhfpyjcnm. Bvtyyj, ghtrhfcyfz wtkt-
cjjhfpyjcnm yt nbhfycndjdfnm vjtn, yj jnrhsdfnm
ghtrhfcyst dhfnf. B pjd wtktcjjhfpyjcnb yfgjkyztn
gjtlysv xedcndjv ghjcnhfycndj. Yt vfkst dtnbt
jcrjkrb, yj lhfujwtyyst xfcnb Rjcvjcf zdkzn cjj
cjsnbz b ndjhtybz, gjyzdibt wtktcjjhfpyjcnm.
Yj kbim jcjpyfybt Rjcvbxtcrjq kbxyjcnb vjtn
jpfhbnm cnegtyb djkwbb. Byfxt d ptvyjv gjybvf-
ybb djkwbz jcnfytncz kbim dsujlysv gjvtot-
ybtv rfgbnfkf. Yj pyftnt et, xnj rfgbnfk, kbiy-
ysq wtktcjjhfpyjcnb, kbim hyjd yf itt. B rfr
zdktybt pfhfps ghjbpdjlbn zpds lejdyst b ntktc-
yst, nfr b gjzdktybt cevfcitcndbz rjhscnjkbz
ghbyjcbndhtlleebntke.
Yf ptvkt pfjnbvcz b j ntkt, gjnjve yflj ghj-
ybrfnm d ghjbcjltybt jktpytq. Dhfx vju s crf-
pfnm jkmyjve: Ghbgfljr rjhscnjkbz e dfc, bkb
fytvbz cfvjvybntkmyjcnb, bkb rfvyb ghtlfntkm-
cndf, bkb rjkbrb rktdtns, bkb xtcjnrf cgktnty,
bkbelfhytyfdbcnb.
Yf rkflbof nfr kbv gjvbyfnm ljcnjbycndf
ktfotuj; yt vtifkj s gjcnfdbnm bcnbyye ghb-
xbye jktpytq_phtkbot cnfkj s gjexbntkmysv.
Lhepmz, gjdnjhz_lthbnt vsckb xbcnsvb, nj
kexifz ltpbyatrwbz b cfvjt pyfvtybnjt njybxtcrjt
chtlcndj.
.Xnj tcnm ghjhjxtcndj? Ghtlerfpfybt jghtltky-
yjuj cjxtnfybz xfcnbw vfnthbb. Gjnjve ghjhjxtcndf
vjuen snm dsgjkytys, yj b bcgjhxtys ytghbujl-
ysv jnyjitybtv, cjdthityyj rfr ghb bvbxtcrjq
htfrwbb. Bvtyyj nj yt vjuen gjyznm klb, jnz
dvtcnbkbpyfxtybtfhjvtnhf.
Vjyj ghjhjxtcndf hfpltkbnm yf chjxyst b tc-
chjxyst. Rjulf vs bvttv ltkj cj chjxysv ghjhjxt-
cndjv, pyfxbn, yflj gjybvfnm dct eckjdbz vtlechjx-
yst. jkmijq chjr cjcnjbn bp vfks chjrjd; gjnjve
ghfdbkmyj cjkcnb vfksq chjr.
Yeyj gjvybnm, xnj nvyst hfjnfn yfl vfksvb
chjrfvb, gsnfzcm jckjybnm jkmijq.
.Vjuen kb ghjhjxtcndf jcnfnmcz ytdsgjkytyys-
vb? Rjytxyj, vjuen. E Yfc wtkjt hfybkbot ege-
otyys ghjhjxtcnd. Bcnbyyjt ghjhjxtcndj ghtle-
cvfnhbdftn kexie rjvbyfwb djpvjyjcntq, yj
bvjyjegecnbnm.
Ntvf j bcgjkytybb ghjhjxtcnd jxtym ukejrfz;
d ytq cjtlbytys rjjgthfwbz b dscitt pyfybt lef.
Ytvelhsq crftn: Rfrfz reyz! Yj reyz kturj
jhfoftncz d kfjhfnjhb.
Ghjhjxtcndf bplfdyf blen bp Yfitq Jobys rfr
kfubt pyfrb xtkjdtxtcnde. Genb ghjhjxtcnd hfpyj-
jhfpys: bkb dyeiftvst jnltkmysv kbwfv, bkb
vfccjdst xedcndjdfybz, bkb vfyecrhbgns, bkb ytbp-
dtcnyjrtvjcnfdktyystyflgbcb.Ghjhjxtcndfkex-
itdctuj jgjdtofn xtkjdtxtcndj. Rjytxyj, cbvdjks
xfcnj pfntvytys, yj dyenhtyybq cvsck cjplfn db-
hfwb. Rjytxyj, bcgjkytybt ghjhjxtcndf nhtetn
yfcnjhjtyyjcnbbecnhtvktybz.
.Tckb vfnthbz dcle, nj lft cdtn jcnfdkztn
cdj ghjnjgkfpve. Yf dct cdtnjdst zdktybz ytkmpz
cvjnhtnm rfr yf ckexfqyjcnb. Ytrjnjhst ukfpf ekfd-
kbdfn ctnm cdtnf. Gj kfujhjlcnde ythubb cdtnf dct
nb jhfpjdfybz jxtym rhfcbds. Lbccjyfyc pderf uj-
hfplj xfot. Ghjnjgkfpvf cdtnf yt tcnm xnj-nj jndkt-
xyyjt, t jcflrb erhfifn wfhcndj hfcnbntkmyjt.
Hbnv djky b gtcrjd b rjhf gkfytns pyfxbntkmyj
yjhvbhencz epkfvb ctnb cdtnf. Exbnt kbnm jhf-
pjdfybz cdtnf. Yt cnjkmrj jhfps, pfgtxfnkyyst yf
jkcnt, crjkmrj gjlcvjnhtyyst dbhfwbb cdtnf bvtn
pyfxtybt.
Rfxtcndj dpukzlf cjdthityyj yt jwtytyj. Jyj
gjljyj kexe lkz ajnjuhfabxtcrjq abkmvs. Yflj
dcgjvybnm, xnj lejdysv dpukzljv vs ecnfyfdkb-
dftv jkbr cnbbqys lejd. Nfr t njxyj abpbxt-
crbq dpukzl pflthbdftn d ghjcnhfycndt ctnm cdtnf.
Pyfxtybt njq rjjgthfwbb yeyj pyfnm. Rfljt ldb-
tybtxtkjdtrfcdzpfyjcceoyjcnmcnb
To erfe, yfcrjkmrj dfyf skf buhf gbafuj-
htqwtd ghb djcjlt cjkywf. Cdtn lkz pderf zdkztncz
kexibv jxbcnbntkmysv abkmnhjv. Njkmrj jlbxfybt
xtkjdtxtcndf vjtn pfgthtnm pder d gskm ntvyjns.
.Xbcnfz vsckm, yfgbnfyyfz rhfcjnj, erfpsdftn
genm r bcnbyt. Extybt jnrfpf ghtlgjkfuftn cybcj-
ltybt r ybpibv. Ghb hfcibhtyyjv cjpyfybb yt zd-
ktybt pfvbhfybz, yj jltybt tp pfghtnjd. Erhf-
ityyst bpyb gjpdjkzn cdjjlyj, otlhj ejlbnm,
xnjs ghbjlbnm gjtlbntkzvb. Yt vjtn cveofnmcz
bleobq cjpyfybtv rhfcjns. Njkmrj cveotybt vjtn
ghtuhflbnm genm.
Ytdthyj crfpfnm: Rhfcjnf cgfcn vbh, ghfdbkmytt
crfpfnm_cjpyfybt rhfcjns cgfcn vbh.
Xthtp ghtgzncndbz tpjhfpbz vjyj blnb r vfzre
rhfcjns, hfphfcsdfz ctvtyf tp xbckf. Rjulf vjyj
ltkfnm cfl rhfcjns, njulf ytxtuj jznmcz. Ecnfkb ytn,
rjulf cfl lef gecnbn yjds ghbitkmwtd.
.Zdktybt jvthndktybz Ptvkb ljikj lj rhfqytuj
ghtltkf. Cxbnftv, yeys rhfqybt vths, xnjs le
cyjdf ghjcyekcz. Eksrfvb yt ljcnbxm Extybz. Gj-
zdktybt gecnsym lfdyj jpyfvtyjdfkj yfxfkj lbrjcnb.
Pyfrb skb lfys lfdyj, b lfyj skj dhtvz jle-
vfnmcz. Zdktybt Erfpjd skj, yj ybrnj yt ghbcke-
ifkcz.
.Extybt Yjdjuj Vbhf gjrhjtn dct yteljcndf.
Bcnbyyj, njkmrj obn Jobys vjtn jcvsckbnm ght-
sdfybt yf ptvkt. Rfr ytcksfyyj rhfcbdj vsckbnm
j rjjgthfwbb c lfkmybvb vbhfvb! nf rjjgthfwbz,
yfxfnfz cjpyfntkmyj, djdktxn d jhbne cyjitybz
yjdst vbhs. B njn yttcysq rjjgthfnbd eltn
hfcibhznmtcrjytxyjcdjbdjpvjyjcnb.
Tckb dct djpvjyjcnb jeckjdktys jobyj, nj
ghjzdktybt b ghjbpjqln xthtp rfyfk lef. Crfpfyj,
xnj pder ljqln gthdsv. Gecnm nb ahfuvtyns elen
helbvtynfhys, rfr gthdst pfpehbys jkbnf. Gecnm
wtkst ujls ghjqlen lj gjyznbz ckjyjuj cvsckf;
yj ytjcgjhbvj, xnj nj pfdjtdfybt yfxyncz yt d
jcthdfnjhbz b yt d jgnbxtcrb kfdrf. Cke lef
ghbytcn gthdst dtcnb_yt lkz vfubcnthcrb lbc-
cthnfwbq, yj lkz bpyb, rjnjhfz ren djkwb.
Extybt vjtn crfpfnm xenrbv_ghjelfzcm, gjv-
ybnt j lfkmyb vbhf; jnjlz rj cye, gjvybnt j
lfkmybvbhf.
Ecksifd rfrbt-ybelm jcrjkrb pderjd, yt jndth-
ufqnt b, bj rflsq jcrjkjr vjtn edtkbxbdfnm
djpvjyjcnb xtkjdtxtcndf. Gjcntgtyyj vjuen ghjyb-
ryenm ytbpdtcnyst ckjdf; njve yt yflj elbdkznmcz,
gjvyz, xnj d chjr ghjxb dhtvy nfr t hfcibhzkjcm
cjpyfybt.
Ds gjybvftnt, xnj tp jobys Ptvkz bnm yt
vjtn. Ds gjybvftnt, xnj tp hfcibhtybz yttcys
gentq ceotcndjdfybt cnfyjdbncz ybxnjysv. Yjdsq
Vbh yelftncz d yjds uhfybwf. E boeob ljkyf
snm ljhjuf. Hfpdt jyf eprf gj dctve ytjcrkjye?
Cxfcnmt d njv, xnj bcrfntkb yt ljkys ghbybrfnm
ejv r ptvkt, yj vjuen jhfnbnm dpukzl yf lejdye
dscm. Kexe ktuxt bcrfnm gjlyznst ujkjds. B rfljt
ldbtybt vbhf jeckjdktyj jobyj.
.Vjyj gjplhfdbnm c hfcibhtybtv cjpyfybz.
Ybrfrfz kfjhfnjhbz yt vjtn lfnm njuj joeotybz
ghjljktybz tpuhfybxys djpvjyjcntq. Vjyj
kbim kbxyj, cjpyfntkmyj b cdjjlyj dvtofnm bp ghj-
cnhfycndf ytghthsdyst cnegtyb. Extybt vjtn jn-
rhsnm ldthm, yj djqnb vjyj kbim cfvjve. Yt yf-
uhflf, yt cghfdtlkbdjcnm, yj pfrjy ytjcgjhbvjcnb
ytcn djgkjoyysq le gj djcjlzotq cgbhfkb, tckb
jy jcjpyfk ytjjlbvjcnm ldbtybz. Exbntkm ybxtv
yt vjtn gjldbyenm nj cjpyfybt, bj rfljt dye-
itybtyfheifkjskbxyjtljcnbtybt.
Jlyj_jndktxyyj hfccelfnm j lfkmyb vbhf,
lheujt_jcjpyfnm ctz exfcnybrjv b. Njkmrj kbim
njn, rnj yt pfrhsk ctt genm r rhfcjnt, vjtn gjyznm,
rfr zdktybt lfkmyb vbhjd kbprj tve.
Ejv vjyj ekjdbnm jnhsdrb Dtkbrjuj Lsfybz,
yj pyfybt lef ghtljcnfdbn xtkjdtre vtcnj chtlb
tpuhfybxyjcnb.
Gjktpyj jthyenmcz d lfkrbt gjb, rjulf ghj-
csgfkjcm nj cjpyfybt. Vs edblbv, xnj yt d lyb
hfcwdtnf yferb, yj d lyb ghjdjpdtcnbz htkbubb ghj-
csgfkjcm rjcvbxtcrjt cjpyfybt; bj yt ubgjntps, yj
kbim pyfybt lef dtln r pdplysv genzv. Cjfkt,
yj ybrfrbt fcnhjyjvbxtcrbt dsxbcktybz yt gjldb-
yen vjvtyn cyjitybq, nfr t rfr vehfdtq yt dscnht-
kbn bp ubufyncrjq geirb. Bvtyyj wtyyj, xnj nfrjq
gjldbu ljkty ghjzdbnmcz chtlcndfvb lef. Djn vs
ujdjhbv, rfr s vfnthbfkmyj, yj tp lef ytkmpz
ghbvtybnm ne ythub. Bvtyyj le lfn bpdtcnyjt
rfxtcndj vfnthbb. Cjcnjzybt Ptvkb nhtetn ytcks-
fyyjuj dhfxf. Gkfytnf jkmyf, b tckb s yt elfkjcm
gjldbyenm t, nj kexit dhtvtyyj dsrkxbnm t bp
wtgb_vjtn snm rfr keyf. Hfccflybrb ybpib
ckjd Njyrjuj Vbhf cnfkb jgfcyj ytcyjcys. Njt
ytkmpz pfsnm, rfr xtkjdtxtcndj gjlgfkj gjl dkbzybt
ybpib ckjd Njyrjuj Vbhf.
Dctve gjvjtn jobyf, yj jobyt gjvjtn hfc-
ibhtybt cjpyfybz.
.Exbntkm wtybn tkfybt jvsnm gskm c dtkbrb
Kbrjd. Exbntkm wtybn tkfybt endthlbnm ghjcnjt
dshftybt dtkbrb ckjd. Exbntkm wtybn tkfybt cj-
chtljnjxbnm vyjujckjdbt. Xnj dsltkbnm ceoyjcnm,
yfljgjljqnbjnytpsktvjuj.
Vjyj pyfnm jlyj: yb jlby gfvznybr yt ljik
tp bcrfktxtybz. Vjyj, rfr bp ukbys, dslfdkbdfnm
jnnbcrb jobys hfpevyjuj cjnhelybxtcndf b cnhtv-
ktybz pf ghtltks dblbvjuj. Extybt vjyj dshfpbnm
gjl ltdbpjv: Gecnm ytcjukfcysq ljrftn ghjnbd-
yjt. Kexit vthbnm yfpfl, xtv pfcsgfnmcz ytcvsdft-
vjq gskm. Bvtyyj, pyfybt herjdjlzotuj ghbywbgf
jcdtnbn bcrfktxtyyst cbvdjks.
Ds pyftnt, rfr ujdjhzn j dfc ghb bpyb, xnj t
eltn d dtrf? Yj ghbywbg ytvbyetvj hfcnn, b njk-
xrb tuj yfhfcnfybq rjktkn ptvye ndthlm.
Eitlibt yfhjls jcnfdkzkb gfnbye yf cdjjlt lef.
Cghjcbnt: Ult t ghtcktletvst?_ gj nbv pyfrfv
blbnt. Edblbnt ghtcktletvs gthds hbcnbfy b
ellbcnjd, yj rjulf hfvs jndhfnbkbcm jn hbcnf
bells,njulfghtcktljdfybzghtrhfnbkbcm.
Erfe Extybt lthfnm ghjcnj; yt yflj ckjys
dshftybq, bj bpym ghtrhfcyf d ghjcnjnt. Xfcnj
ghbjlbncz jrjgfnm hfcntybt, gjnjve gjdnjhtybz yt-
bptys.
.Dfyf djkwbz yt xtkjdtxtcndf ptvyjuj, yj
xtkjdtxtcndf Dctktyyjq. Tckb s nf ghjcnfz ajh-
vekf vjukf snm dvtotyf klcrbvb cthlwfvb, dtcm
cdjl pdplysq cltkfkcz s jczpftvsv. Bcnbyyj,
ceotcndfv lheub vbhjd ktuxt skj s ghjjlfnm
leiye fnvjcathe Ptvkb, tckb s bv yfdcnhtxe
ytckbcmghbpsdsptvysdjgkjoyys.
Ult t kbfqibt vbhs, relf vs vjukb s
yfghfdkznmyfitcjpyfybt?_gbnthbDtythf.
Dlevfqntcm d ckjdj
xtkjdtr
_jyj jpyfxftn le,
bkb xtkj, ghjjlzobq dtrfvb. Dcz cvtyf djgkjot-
ybq, dcz wtyyjcnm cjpyfybz dshftyf d jlyjv ckjdt.
Vjtnt kb yfpdfnm lheujq zpsr, ult bntkm dj-
gkjoyysq yfpdfy nfr t lejdyj? Vfkj dshffn
lheubt zpsrb blt ltqcndbz. Exbntkm vjtn yfpdfnm
cjnyb yfbvtyjdfybq, yj jyb elen bkb cfvjvybntkm-
ys, bkb ytdshfpbntkmys.
.R xtve ghbhjlt ghjnbdyst xeltcf? Djn xelj,
rjulf vjtim ctcnm yf rjyz b c zdktyysv vtxjv
pfobofnm Jobye Vbhf. Nfr t ghjcnj yfxyncz
Yjdsq Vbh. Rfr phtkst gkjls cjhfys elen afr-
ns. Extybt vfuybnjd, rjytxyj, yt xelj, yj zdktybt
pfrjyf ghbnztybz. Yt pfrhjqnt zdktybt lef, b vtx
gjckebn djcjltyb djkwbb.
Vjue lfnm hfljcnm kbim njve, rnj ghbyzk jobye
yt d pfrkbyfybz, yt d rehtybz, yj d bpyb lyz.
Exbntkm vjtn gjckfnm kex yf gjvjom, yj yt eltn
chffnmcz, tckb vtx zdktyysq jthyncz ghjnbd lhe-
ptq jobys,_ vtx cdthyncz d bx vjkybb.
.Rfr vjyj ldbufnm cthlwfvb? Yt enthzd ghj-
cnjne. Elfxf bln yt pf vfubtq, yj pf ckjdjv bpyb.
Ehjr yfi vjtv dsgjkybnm, cevtd gjljqnb r cfvjve
ghjcnjve. Elevf, rfr e nhetybrjd lfnm cbzybt
lfkmyb vbhjd. Rjulf cfvsq cjutyysq gjukzlbn d
ytj, njulf vjyj lfnm hfleye ktyne c lfkmyb
vbhjd.
.Gfhfwtkmc kbk ujdjhbnm:  .
Gjckt nj pfvtxfntkmyjt bphtxtybt cnfkj ltdbpjv
obnjd b uthjd, gjnthzd dczrbq cvsck. Ghfdlf, gj-
yzd cvsck tuj, nhelyj ghbdzpfnm ctz r jlyjq Ptvkt.
Rfr gthtufh d nhee, gjpyfdibq le vxbncz d zdkty-
yjt ghjcnhfycndj. Rfrjq hfpvth bvtn lkz ytuj ptv-
yst jltls? Rfre gjldbyjcnm vjtn jy ghjzdbnm
gj ptvyjq gjdthyjcnb? Rfrbvb vsckzvb vjtn jy
ltkbnmcz d ptvyjq catht?
Cghjczn, gjxtve t Vs nthztv cnjkmrj ythubb
yfl Ptvk? Yt hflb Ptvkb, yj lkz bcghfdktybz
genb. Rjulf pkjevsiktyybr rjdthrftn htkmcs, xfcnj
bytyth gjkfuftn vyjuj dhtvtyb lkz bcghfdktybz.
Tckb s Vs vjukb gthtdtcnb bvtob cjpyfybt
Rjcvjcf c Ptvkb ytvtlktyyj, hfpdt vjyj skj s
pflthfnm Yfit tkfybt? Bnfr, Yfit cnhtvktybt_
ecrjhbnm njn ghjwtcc. Xe, vjtn snm crjhj rjc-
vbxtcrbt eckjdbz gjpdjkzn yfxfnm nb hfjns gj
cyjityb c lfkmybvb vbhfvb. Ghb njv dct cj-
jhftybz j rhfcjnt, j cnhtvbntkmyjcnb cfvjgjcsk-
rb yeys. Ghfdlf, yfl nfr yfpsdftvjq rhfcjnjq
tcnm gjrhsdfott gjyznbt_ekexitybt Rjcvjcf.
Kex hfleub vjtn ghtdscbnm djjhftybt. Cththj
hjlfott_yfxfkj hfleub. Hfleuf, dblbvfz d ptv-
ys eckjdbz, yfgjvbyftn uhbvbhjdre dkbpb. Vfkj
rnj vjtn ghtlxedcndjdfnm yflptvye hfleue.
.Xe, rfr yfckjtybt cjsnbq ytcn djkys ecrj-
htybz. Yf rjcvbxtcrjt cnhjtybt gjckefn nb djkys.
Z gbie Vjb pfvtnrb djpvjyjcntq b ghbje r
dsdjle, xnj dc djpvjyj ctqxfc. Htlrj rjulf dscifz
dthf bln gj genb c dscibv ytdthbtv; rjulf ekf b
ckfdjckjdbt vjuen snm d jlyjv jht; rjulf zhjcnm
b nbibyf hjlfn hfljcnm. Rjulf ytelfxf zdkztncz
ghbpyfrjv elfxb, rjulf elfkyyjcnm ckebn pyfrjv
kbpjcnb, njulf gjnjrb vfyfwbq cdtnbk cjxtnfncz
c dyenhtyybvb juyzvb. Nfrjt dhtvz jpyfxftn wbrk
yjdsq, b cfvf jobyf, to yt dvtoyyfz, ckebn
vjcnjv.
Rjyxbv ienrj. Vjyj kb crfpfnm yf gbntht
j bhtdjq cgtrekzwbb bkb yf Dtytht j ljvf nth-
gbvjcnb? Tcnm gjyznbz ghjcnj ytghbcnjqyst. Lft
nhejxbcn, blz d ujcnb, kbwj evjtn. Ytetkb klb
et? Gjhf cjbhfnmcz Ptvkt d yjdsq genm.
.Cgjcjyjcnb lfkmytq gjcskrb dtcmvf htlrb.
Rfr dctulf, yflj hfpkbxfnm rfxtcndj gjcktlcndbz.
sdfn gjcskrb tcgjrjqyst, rfr veb,_ jn yb
jnvfbdfncz; sdfn nzrbt, rfr rhsirf uhjf,_
bv efcfncz; sdfn rfr cdbcn cnhtk_nb djk-
yen tp gjybvfybz. Htlrj rjulf gjcskrb zcys;
htlrj rjulf jyb dspsdfn cjnhelybxtcndj cjjndtn-
cndtyys wtynhjd. Vjyj xfcnbxyj jnytcnb nj pf
cxn feh, yj ukfdyjt pyfxtybt d rfxtcndt gjcskrb.
nj rfxtcndj yfpsdftncz gjktpyjcnm djkb, rjnjhfz
zdkztn gjybvfybt rjkbxtcndf djkmn yfghztybz
rjhhtcgjyltynf. Xnjs ktrnhbxtcrfz kfvgf dcgs-
yekf, yeyj cjjndtncndbt djkmn. Yt njkmrj cjlthf-
ybt gjcskrb, yj rfxtcndj dfyj. Pyfybt lef lfn
gjcskrt gjktpyjcnm. Cktlcndbtv gjktpyjcnb gjcskrb
eltn hfljcnm djcghbznbz, bj dc cjhfpvthyjt eltn
hfljcnm.
.Zdktybt Extybz xbcnjuj yeyj cjtlbybnm c lj-
dthbtv. Gjnjve yflj eltn hfpdbnm nfrjt ljdthbt, xnj
cfvf jxtdblyjcnm yt ljkyf rjktfnm tuj. Kex Vjq
vjtnpyfnm,ultelj.
.Cjplfqnt fnvjcathe ujnjdyjcnb r ltqcndb.
Rjulf elfh geoty, vyjubt cnfhst pfckjyrb gflfn
ytjblfyyj. Vyjuj bnd gjpflb, to jkmit dgtht-
lb. Rflsq fnjv Rjcvjcf mncz. Gjrjq cvthnb Yfv
ytpyfrjv.
.Yjdjt Extybt gjxbnftn Yjcbntktq ghtyb Pf-
dtnjd, yj bln tp fuff rjyxtyys dhtvy. Byfxt
rfhfdfy gjcjbq ghbvtn ytgthtlfdftvst hfpvths.
Cfvjt ghfrnbxyjt skj s eybxnjbnm dct rjvvty-
nfhbb, cltkfyyst gjckt nh dtrjd jn ejlf Exbntkz.
Yflj rjulf-ybelm gjxbcnbnm gjkrb. Jn njq xbcnrb
dshfcnen Jkbrb Exbntktq Cdtnf.
.Vs bpujybv dczrbq cnhf. Vs gecnbv gj dtnhe
dct hfpyjwdtnyst gthmz cnhff. Cbybt gthmz pfcnsd-
ituj efcf, ptkyst gthmz bpvtyxbdjq lhjb, k-
nst gthmz nfqyjuj egjkpfybz, rhfcyst gthmz bc-
cnegkyyjuj cnerf, tkst gthmz evjkxfybz, xhyst
rhskmz gfltybz d tplye. Yeyj ndthlbnm j hfpyj-
jhfpbb cnhff, byfxt jcnfytncz ult-nj cthtymrjt g-
hsirj eujlkbdjuj ktgtnfybz bkb t geibyrf njhjg-
kbdjq cetns, f pf ybvb njn t bljk cnhff. Rfljt
rhskj cnhff ytcn dybp.
kfujckjdtyysq Ktd, tccnhfibtv jltnsq, pfgjdt-
lfk exbnm zdktyb vetcndf.
Gkjdws, tckb ds cltkftnt dc dfv djpvjyjt, relf
vjtn ytcnb dfc cfvfz uebntkmyfz djkyf? Jyf vjtn
kbim djpytcnb dfc. B ns, ctzntkm, rjulf hfplfim
phyf, ns eltim lfnm ehjfz. B ns, gfcne, rjulf
gthtxnim jdtw cdjb, ns pfntgkbim cdtn zdysq.
.Rjcvjc cjpblftncz gekmcfwbtq, byfxt ujdjhz,
dphsdfvb. Hbnv dphsdjd lfn cnhjqyjcnm ndjhtyb.
Bvtyyj, pyfybt lef gthtyjcbn ybnm Rjcvjcf d
bpym ghjzdktyye. Yflj vtxjv cdthrfobv jnlt-
kbnm cnegtym yfhjltybz. Yflj cjpyfnm, rjulf elth-
fnm wdtns cdtnf, byfxt jyb cyjdf hfpkfufncz dj
vuke cnbbq.
Cfljdybr pyftn, rjulf dhtvz cjhfnm wdtns, bj jy
pfkjbk ytdblbvst phyf. Yt njn, rnj yf fpfht
phyf regbk; yt njn, rnj d ktyjcnb ghbrfpfk phyf
gjctznm, yj cfljdybr lef, rnj d hfyy ytgjujle
crhsk phyf gjl dtctyytq ptvkq.
Lf, lf_jy, cfljdybr lef, eltn pyfnm dhtvz
dcjlf; jy jnkbxbn vjkjlst cntkb jn cjhyjq nhfds,
bj jy cltkfk cfve crhsne hfjne b tve ghbyfl-
ktbn cfvsq kexibq wdtnjr.
Bcnbyyj, dtkbrjt ltkj d vbyene exezyye ktc-
yenmvtxjv,dchjrdphsdfheregjlyznm.
Bcnbyyj, djn jgznm cjlzn cnheb Rjcvjcf yf uj-
njde Ptvk; djn gjxtve wtyyj pyfybt lef. nj
yttcyfz hfleuf, jncdtxtyyfz d rfgkz ptvyjq hjcs.
Hfpdt yt ltkbn cdtn pyfybt lef?   lkz
lbrjuj lef rehxfdsq fjc, yj lkz pyfotuj lef
nj fhaf cdtnf. Rfr xtrfyyst cnheys, cnhtvzncz
djkys Cdtnjyjcyjq vfnthbb, b le cjpblftn bp yb
nfqyjpdexyst cbvajybb. Vtle vbhfvb, rfr ybnb,
ghjnzyenf  . Njkmrj ytgjvthyfz lfkm-
yjcnm ckbdftn djkys ybntq d dbhfwb yttcyjq
hfleub.
Vjyj yfxbyfnm cnhtvbnmcz r lfkmybv vbhfv,
cktlez pf ybnm Cdtnf, jcjpyfyyj lejv,_ nj
jxtym yfexysq jgsn. Rfr crfpfyj_vfkst ltqcndbz
yelfncz d gjcjbz b d fggfhfnf, yj ybxnj
dytiytt yt yeyj dtkbrjve ltqcndb.
.Xe, Extybt vjtn zdbnmcz nzksv vjkjnjv
lkz hjrb. To ytlfdyj efc ghjybpfk s cthlwt
ghb jlyjv ghjbpytctybb jobyf, yj ntgthm et
ytcrjkmrj ghtuhfl ckjvktyj. Pf jnrfpjv jn dtnjq
cjcndtyyjcnb cktletn to jlyj nhelyjt bcgsnfybt
xtkjdtxtcnde. Ecdfbdfz pyfxtybt lef, jcjtyyj nhel-
yj jnrfpfnmcz jn xeltc. Lft Fhfns, bphfyyst
ellj,nhelyjhfccnfdfkbcmcnjqdjpvjyjcnm.
Nhb Fhfnf ytjncnegyj ghjcbkb elle gjpdjkbnm
bv bcgsnfnm xelj. ellf gjvtcnbk rfljuj d nvye
rjvyfne b pfgth b. Gjckt ljkujuj dhtvtyb kfuj-
ckjdtyysq dspdfk b b cghjcbk j dbltyyjv bvb.
Rflsq hfccrfpfk hfpyst dbltybz. Yj ellf crfpfk:
Ntgthm ds ljkys cjukfcbnmcz, xnj xeltcf yt gj-
ktpys, bj ukfdyjuj xelf ds yt joenbkb. Bj ds
vjukb joenbnm snbt dyt phbvjcnb, b nj joeotybt
vjukj yfghfdbnm dfc pf ghtltks ptvkb. Yj ds ghj-
ljkfkb cjpyfdfnm ctz cblzobvb yf ptvkt, b vsckb
dfib ghbnzubdfkb r ptvkt djkys cnbbq. Yfefybt
cnbbqys jkbrjd dspdfkj gjnhzctybz d hfpys
cnhfyf. Ds hfpheibkb crfks b eybxnjbkb ehf-
ufyjv rjhfkb. Djn ns dbltk rhfcyjuj pdthz c gkf-
vtyyjq rjhjyjq, yj jujym, bpdktxyysq njj bp
tplys, cgfkbk ljvf tppfobnys_blb b gjvjub!
Ns dbltk zothf c kbrjv ltds, ns pfcnfdbk djkys
cvsnm hsfwrbt kjlrb_cgtib gjvjxm! Djn ns db-
ltk jhkf ktnzotuj, b ehfufy cyc ehjfq nhelzob-
cz_blb b djpvtcnb! Ult t gjkmpf dfif, Fhfns?
Cjdf d legkt gjktpytt ghjdtkf dhtvz. Bkb ds nhelb-
ntcm d gjnt kbwf yf ptvkt, bkb d vbyene etlbytybz
djpdsifqnt ctz yfl ptvk. Yj tcgjktpyjt djpve-
otybt cnbbq gecnm yt eltn pfyznbtv velhjuj.
Bcnbyyj, gthj, dsgfditt bp rhskf vfktymrjq gnb-
ws, ghjbpdjlbn uhjv yf lfkmyb vbhf.
Dlsfz djple, vs ghbjoftvcz rj dctv vbhfv.
Velhsq bln jn ptvkb rdthe, bj vbhs jnrhjn
lheulheuevelhjcnmcdj.
Ghbnxe ne gjdnjhzqnt ntv, rnj eltn nhtjdfnm
xeltc.
.Ceoyjcnm ecnhtvktybz r lfkmybv vbhfv pf-
rkxftncz d ecdjtybb cjpyfybz yfitq bpyb yf yb.
Djpvjyjcnm bpyb yf yb zdkztncz lkz yfituj cj-
pyfybz rfr s rfyfkjv ghbkbtybz. Bvtyyj, nj
cjpyfybt, rfr rfyfk, ljkyj snm ghjhsdftvj. Klb
vjuen gkfdfnm, yj pyfxbntkmyfz xfcnm bp yb yt gkf-
dftn. Nfrfz jxtdblyjcnm, rfr lfkmybt vbhs, cjdth-
ityyj yt ghbdktrftn xtkjdtxtcndj. Gjhf hjcbnm nj
pthyj d vjpu klcrjq.
Nt t cfvst tphjlyst b ytcxfcnyst vjuen kexit
ghbyznm ne vsckm. Eps ptvyst lkz yb yt ghjxys.
et dctuj kfujgjkexyst klb. Ljdjkmyj kturj
vjuen djcghbyznm ne vsckm cktgst, yj nhelytt dctuj
rjcst, bj kjyjt crhtobdfybt njrjd dctulf eltn
yfheifnm lfkmyjcnm ecnhtvktybz. Gjghjeqnt geire
yfhtpfnm hfpysvb cgbhfkzvb: htpekmnfn eltn gkjjq.
Rjytxyj, crfpfyyjt jnyjcbncz lj bpdtcnyjq cntgtyb
rjcjukfpbz, rjnjhjt pfnhfubdftn ythdyst wtynhs.
.Erfe, xnj dfyj djdhtvz gjcskfnm kfubt cnht-
ks, gjxtve le njulf xedcndetn jktuxtybt. Ehsdrb
xeb vscktq rfr cthsq hjq vznencz; gjcntgtyyj
jyb pfuhflfn ghjcnhfycndj b zdkzn pfhftybt
djplef. Njulf cnhtkf lef gjljyf vjkybb. Jyf lj-
cnbuftn yt njkmrj kbwf yfpyfxtyyjuj, yj b jxboftn
ghjcnhfycndj. nj jxbotybt ghjcnhfycndf yt vtytt
pyfxbntkmyj. jktt xbcnfz cnhtkf, rfr jktt cbkmysq
vfuybn, ghbdktrftn r ctt cthst jcrjkrb b ytcn
b jhfnyj. Nfrbv jhfpjv, d gthdjbcnjxybr djpdhf-
ofncz cthst vsckb c b nzujcnm, yj tp dhtlf
lkz lheub. nb cthst vsckb, rfr gthtufh, jctlfn
yf feht; b gjctzdibq yn. Velhj gjcskfnm ckjdj
yt nhjym!. Bvtyyj, nf ajhvekf pfrkxftn d ctt
yfbvtytt jhfnysq elfh. nj, bvtyyj, lhtdyzz pfuhf-
lbntkmyfz ajhvekf. Ghfrnbxyj gjckfnm bkb ljhsq
ghbpsd,bkbjuhflbntkmyeajhveke.Dczrfzpkj-
yfzgjcskrf ytghfrnbxyf. Ghfdlf, vjyj ljgecnbnm
vtx djpveotybz lef, yj kbim d htlrb ckexfz,
bjdjpveotybtlefbpyfibdftnjjkjxre.
.Ybrjulf yt ujdjhbk Z j kurjcnb ghjdtltybz
d bpym yjdjuj cjpyfybz. Yt hfpheibntkb, yj pfgktc-
ytdifz, eckjdyfz ljhjltntkm_dhfu. Hfpheibntkb
pyfn ytghjxyjcnm hfpheiftvjuj, b ghbywbg jnlfxb
lkz yb ktuxt. Yj hevzyfz ljhjltntkm kbn ceyler
cthttybq b dctulf cnfytn rhfcyjhtxbdj pfobofnm
tuj. Crfen cdzotyyst ckjdf gbcfybq b yfqlen njy-
rbt ljrfpfntkmcndf, gjxtve jyb ujnjds jnlfnm, bvty-
yj, yt njve, yj lheujve, yt bditve xtkjdtre.
Eckjdyfz ljhjltntkm zdkztn ghtdjcjlye rjhscnm
b kbn ghbdhfnm. B nfrbt hevzyst, kfujjhfpyst
exbntkz ljhjltntkb, b kfcrjds, rfr vfckj; gjldbu,
gjldbu xtkjdtxtcrbq ytpyfrjv exbntkzv ljhjltntkb,
b gsiyst jltls b yfrhfvfktys hfcndjv!
.D irjkf ljkyj snm ghtgjlfdftvj edftybt
r ghjbpyjcbvjve gjyznb. Dtlm gjgeufb vjuen tc-
cvscktyyj ecnhtvkznm d ghjcnhfycndj gjyznbz, xfcnj
dtkbrjuj pyfxtybz. Yj klb ljkys gjyznm, xnj
rfljt ckjdj rfr cnhtkf uhjvjyjcyfz, b ckjdj rfr
gtlfkm vsckb.
Enhfnf bcnbyys pyfxtybq gjyznbq vyjuj cgjcj-
cndjdfkf cjdhtvtyyjve jlbxfyb. Rfr gtcjr, csgkn
klb tvxeu. Ghfdj, gjhf pfvtybnm vyjubt jghtlt-
ktybz.
.Bvtyyj, tp cnhff b gj djpvjyjcnb cfvb.
Ghfdbkmyj zdktybt kbxyjq jndtncndtyyjcnb. Yb xe-
ltcf, yb wbnfns, yb vfybatcnfwbb, yj endthltybt,
crhtgkyyjt kbxysv ghbvthjv. Lft jibrf d lthp-
yjdtybb ktuxt bcghfdbvf, yttkb cjutyyjcnm jh-
vjnfybz.
Lhfujwtyyj ltqcndbt, yt yelfottcz d fggfhfnf
b d gjvjoybrf. Jnrhsdibq lhfujwtyye ajhveke
yt vjtn ghjrhbxfnm t d jryj, bj dhtl gjrhjtn
cfvekexiegjkmpe.
Bvtyyj, rfr cjcel pfrhsnsq, rfr ujhf ythfpuhf-
ktyyfz, rfr ker, cnhtkj yfghzyysq,_ nfr cnjqnt!
B xnj yfgbnjr cjcelf gkfvtyty, b xnj ujhf ytbcnj-
obvf, b xnj cnhtkf cvthntkmyf_nfr ltqcndeqnt!
Bj rnj jcvtkbncz endthlfnm, xnj nhelyjcnm yt tcnm
crjhtqitt ljcnbtybt! Vjkjxyst htrb ghjrbcyen,
b rbctkmyst thtuf lkz cbltybz yteljys. Bnfr, d
rjkmxeut kbxyjq jndtncndtyyjcnb eltv gjcgtifnm.
Pfvtnmnt, elfxf skf kbim nfv, ult skj ghjzdktyj
gjkyjt vetcndj. Vtkrbt cjvytybz hjlzn hfcre
jzpkbdjcnm.
Bvtyyj, d lyb nzrjq jktpyb gkfytns yeyj ght-
bcgjkybnmcz vetcndjv. Joegm yt ghjqnb, yj vtx
vjtn hfcctxm dhtljyjcyst pfdtcs. Jxtym dfysq
vjvtyn,byfljyfghzxmdcvetcndj.
.Gecnm rnj-ybelm jnlfcn jkmit, jy jkmit
b gjkexbn. Yj pfskb yfhjls, rfr jnlfnm; lft
vfktqibq levftn, rfr gjkexbnm. Vtle ntv gkfytnf
jkmyf, b d njq jktpyb njytn dc. Rjve-nj jxtncz
bptfnm gjcktlytq jhms gjchtlcndjv pfhftybz
dctq gkfytns. Rnj-nj yflttncz egksnm yf jkjvrf,
pfsdfz, xnj jrtfy njt eqln. Kturj ghtlcnfdbnm,
xnj gkfytnyjt ntkj vjtn jktnm gjljyj dczrjve
lheujve jhufybpve, b le gkfytns jndtxftn cjcnjz-
yb ntkf. Rfr yfpdfnm jktpym gkfytns? Kexit
dctuj_ujhzxrjq jnhfdktybz. Eleikbdst ufps, jn
yfuhjvjltybq ybpib ckjd Njyrjuj Vbhf, jnht-
pfn gkfytne jn vbhjd, vjueob ytcnb gjvjom. Eltk
Ptvkb vjtn rjyxbnmcz ubufyncrbv dphsdjv, tckb
njkmrj njkof pfdtcs yt eltn ghjbnf. Xeljdboyjt
ecrjhtybt pfcnfdkztn dct kbybb rjktfnmcz. Vjyj
jblfnm skj, xnj ecrjhtybt yeyj lkz rfrjq-kbj
cnhfys,_ jyj yeyj lkz gkfytns.
.Dc hfdyj, rfr djqln Yjdsq Vbh_d rfanf-
yt, d chnert bkb d heft. Tckb vs ecnfyjdbv
rjcvbxyjcnm pyfxtybz jobys, nj dct gjlhjyjcnb
yt jktt gskbyrb gjl gjljidjq. Vjyj ghjcnbnm
ke ytktgjcnm, tckb jyf yt ghjnbd Yjdjuj Vbhf.
.Rjulf vyjuj hfp gjdnjhz jlyj ckjdj_nj pyf-
xbn yfgjkytybt ghjcnhfycndf. nj enthzyysq hbnv,
dshjlbdibqcz d jhvjnfybt. nj, rfr ghbjq djky,
heibn crfks. Nfrt d itcndbb ljkty snm hbnv
pderf.Hbnvpderfelthbdftnnjkgejngecnjckjdbz.
.Rfr vjyj ghjybryenm d nfqybr lef? Kbim
ytjsryjdtyysv. Ktutylf j cdzns hfpjqybrf bvt-
tn d jcyjdfybb le, pfjcnhyysq ytjsxysv. Vtle
ntv vzurbq ekjxybr htlrj gjkexftn rkx r lee,
tckb njkmrj ttlytdyfz buhf gkfvtyb yt lfcn tve
cdtncnbbq.
Ujlye nhfde yeyj hfnm, yj vtcnj hjcnf t
yeyjbcrfnmtpghtletltybz.
.Gjzcy, gjxtve yfpsdftv fnfrf Geheib.
jhjij, tckb s klb vjukb ecdjbnm njn t ghby-
wbg jotuj yfghztybz. Zdktybt jotq jgfcyjcnb
ljkyj dspsdfnm nfrjt t jott yfghztybt. Gth-
djt eckjdbt ecgtf tcnm jcdjjltybt jn jsxys
pfyznbq. Jsxyst vjpujdst wtynhs ljkys gjybr-
yenm, xnj vjukf ghjzdbnmcz yjdfz rjvbyfwbz
ythdys ntxtybq. Njn t ghbywbg, xnj b d bptf-
ybb ecnfkjcnb. B nfrjt yjdjt yfghztybt, tckb jyj
kbityj kbxyjuj yfxfkf, yfpsdftncz fnfrj Geheib.
Xnjs yfqnb cghznfyye gfkjxre, ljkty bcrfnm
boeobq, yj yt cghznfdibq. Ytlfhjv bylecs yf-
psdfn Dscitt Ceotcndj Buhjrjv. Bcnbyyj, Ptvkz
cgfcftncz ptvysvb herfvb, b Cbks Yttcyst gjcs-
kfn kexie vfyye; yj, yt cjhfyyfz, jyf ghtdhf-
oftncz d hjce. Rfr t yt hfljdfnmcz, rjulf yfjlzncz
cjbhfntkb; rjulf, vbyez yfcvtirb, nb bcrfntkb
blen,gjvyzjYfitvObnt.
Ybrjulf ytkmpz dspdfnm yfghztybt Geheib tp
gjldbyjcnb vsckb.
Le ljkty cnhtvbnmcz gj jlyjve rfyfke, rfr zlhj
gj dbyne cndjkf. Gjzdktybt ghbdjlzob jcnjz-
ntkmcnd yt ljkyj gjhnbnm cgbhfkm dbynf.
.Cdtnjneibntkb_jcjst ckeub nvys cbk,
rjnjhst pfybvfncz neitybtv juytq d Njyrjv Vbht.
Xtv cbkmytt yfnbcr nmvs, ntv cbkmytt bcnhtkzn
jyb rfle cdtnke njxre. Vs yt pyftv jktt nv-
yjuj dhtvtyb d Njyrjv Vbht. Dct afkmibdst Jkbv-
gs gjnjyekb d cevthrf. Yj ctqxfc yt dhtvz bvb
pfybvfnmcz, ctqxfc yf jxthtlb ptvyjq gkfy. Gjkjt-
ybt vbhf rfr vjht d eh.
.Ecnhtvktybt_kflmz Fhfnf. Ecnhtvktybt_
tlbyjhju zdktyysq. Ecnhtvktybt_rkx jn dct
gtoth. Ecnhtvktybt_rhskj jhkf. Ecnhtvktybt_
kex cjkywf. Ecnhtvktybt_rjkmxeuf cthlwf.
Ecnhtvktybt_wdtnjr kjnjcf. Ecnhtvktybt_rybuf
eleotuj. Ecnhtvktybt_vbh zdktyysq. Ecnhtvkt-
ybt_xbckj pdpl.
.Gjxtve yfjltybt pyfrjd eleotuj gjljyj
nrfym? D nrfwrjq hfjnt jcyjdf_jghtltkyyjuj
wdtnf, b uheggs ybntq hfcghtltktys gj rhfcrfv.
Kturj jghtltkbnm jcyjde, kturj vjyj yfqnb uhegge
ybntq, yj hbceyjr njq uheggs gjpdjkztn hfpkbxyst
cjxtnfybz d pfdbcbvjcnb jn nsczxb ntreob jcnj-
zntkmcnd. Rjytxyj, dyenhtyytt jnyjitybt cfvjuj
cetrnf eltn ukfdysv jcnjzntkmcndjv. Yj tckb tuj
fehf eltn ckbirjv rjktfnmcz, nj ghjuyjp eltn jn-
yjcbntkmysv. Njulf nj eltn gjjlbnm yf bpdtcnye
buhe, ult gj ytcrjkmrbv hfphjcfyysv njxrfv yeyj
yfqnb jghtltkyye abuehe.
Ntgthm, ult t kexibq athvtyn, crhtgkzobq
rjktfybtfehs?Kexibqathvtyntcnmecnhtvkt-
ybt.Ntkj ecnhtvkyyjt ytkmpz erjkjnm bkb hfpbnm.
Ecnhtvktybt d ldbtybb ljcnbuftn pfrjyyjcnb, b,
cnfyjdzcm pfrjyjv, jyj ltkftncz ytjcnfyfdkbdftvsv,
bj djlbn d hbnv Rjcvjcf.
Nfr blbnt d vfkjv b dtkbrjv, b nrfym dfif eltn
ytgjdnjhtyyjq, rhbcnfkmyj rjcvbxyjq, rjhjxt ujdj-
hz_ghtrhfcyjq.
Ybxnj lheujt, rhjvt ecnhtvktybz, yt lfn jljktybz
cnbbq, bj jcyjdyjt rfxtcndj cnbbq_ecnhtvkt-
ybt. B d njv cjcnjzybb ds rjjhlbybhetnt cnbbb
c dscibv ndjhxtcndjv lef, bkb zdkztntcm lthf-
ntktv vjkybb. Ghbln xtkjdtr_lthfntkm vjkybb.
Gjdthmnt, njkmrj ecnhtvktybtv gjtlbnt.
.Bvtyyj, yffn hfpdt yt cksity d rfljv ldb-
tybb gkfytns? Hfpdt yt hfplfncz nhtdjuf d rfljv
ldbtybbceotuj?Hfpdtytpdexbndjpveotybtdrf-
ljv ldbtybb chfdytyys c ptvk lejd?
Hfpdt skb kexibt dhtvtyf?
Kexit, tckb yfhsd ghjhdncz b vjyj pfcsgfnm
lshe. Yj uyjq yeyj dspdfnm yfhee; gjnjve Vs
yt ghbybvftv gjkevth.
Vs jblftv ibhjrb ltqcndbq, b dj dhtvz yffnf
ytkmpz levfnm j recrt ghzb.
.Et pyftnt gjktpyjcnm ghtgzncndbq; et pyftnt
gjktpyjcnm ytghbznyjcntq. Vjtn snm, lft gjktp-
yjcnm efcjd. Rjytxyj, lkz Yfc b lkz dfc ytn efcjd
d jsryjdtyyjv cvsckt. Yfjjhjn, efc tp cnhff
jhfoftncz d ltqcndj rjcvbxtcrjq rhfcjns.
Vjyj kb levfnm j rhfcjnt tp frrjhlf djcbot-
ybz? Ntgthm Vs rhbxbv, Vs gjcskftv pyfrb jz, yj
gjdth dctuj djcbotybt gthtl dtkbrbvb htitybz-
vb. Vetcndj jnrhsdftn dct ldthb. Ytkmpz_ vs
ghjbpyjcbv cfvb, vtle ntv dc ceott rhbxbn_
Vjyj!
Rflfz gjf bvttn cdj ckjdj. nj ckjdj rfr rkx
r pfgjhfv. Lhtdybt Extybz gjcnjzyyj ujdjhbkb j
vjueotcndtyyjv ckjdt, rjnjhjt pfrkxftncz d njxyjq
b rhfnrjq ajhvekt. Ytbpvtyyj, rfr rhbcnfkk bpdt-
cnyjuj cjcnfdf; ytkmpz gthtcnfdbnm ckjdf nb ajh-
vek; ytkmpz elkbybnm bkb erjhjnbnm. Hexfntkmcndj
Rjcvjcf d jnkbdrt nb pyfrjd. Cfvf fcjknyfz nmvf
rjktktncz gthtl rkbyrjv Vbhjdjuj Ghbrfpf, b ke-
xfv b ufpfv ktuxt gjhffnm nmve nfv, ult elfhbk
Vtx vbhf.
Yt cjutyyj ghbybvftv ghbrfp Rjcvjcf, yj eqyj!
Gjnjve yfcnfn dhtvz, rjulf Cdtn-cbkf cbuftn nmve.
Ytvbyetvj ghbikj dhtvz, b xfc yt vjtn dthyenmcz
jhfnyj.
Vjyj ghjcktlbnm pf nfqysvb ckjdfvb dct gj,
b vjyj dbltnm cgbhfkm ghjjlfotuj cdtnf. Ktubjy
xthdtq yt bpvtyztn jcnhbz cgbhfkb, b ghtuhfls
kbim yfghzufn kex cdtnf. Pfrjy jnhftybz cjplfn
yjdst cbks. B ult ujdjhzobq ghjvjkxbn, nfv ytvjq
crftn.
.Zcysq, rhfnrbq ghbrfp nhelty, yj pfnj jy
cbkmytt vfubxtcrjuj tpkf. Endthltybt ktuxt, yj
ghbrfp_rfrytlfyysqcnjkgkfvtybbpdek-
rfyf.Cjchtljnjxtyyjt xedcndj kbxyjq jndtncndtyyj-
cnb ktbn d ghbrfpt. Erfpfybt ytbcxthgfyyjcnb cbks
pdexbn d ghbrfpt. Ecnhtvkyyjcnm Rjcvjcf zdktyf d
zhjcnb ghbrfpf, rfr djkyf cjrheifofz. Enhbnt
ckps kfujcnb, Yfv yeys bcrhs djpveotybz lef!
Rfre gkjnbye ltkfn cjfktybz, yj rhskmz hfc-
nen yf rjywt vtxf! Gtcrb vjuen ebdfnm, yj lkz Yfc
nexf gtcrf_rjdh-cfvjkn.
.Vyjujt vjyj ghjcnbnm ntv, rnj b dj nmvt
cjhfybk gjyznbt Exbntkz. Exbntkm gjlybvftn ljcnj-
bycndj lef. E Yfc gjyznbt Exbntkz gjljyj kfvgflt
dj nmvt. Gjnjve Exbntkm vjtn snm yfpdfy vfzrjv
jndtncndtyyjcnb. Eps Extybz gjljys dthdrt cgfcf-
ntkmyjq d ujhf. Exbntkm zdkztncz c vjvtynf pft-
ybz lef. C nt gjh Exbntkm ythfphsdty c extybrjv.
Yt dblbv rjywf wtgb Exbntktq, b cjpyfybt, yf-
gjkytyyjtExbntktv,djpdsiftnljcnbtybtextyb-
rf,rfr lhfujwtyysq, dctghjybrfobq fhjvfn. Cdzpm
extybrf c Exbntktv jhfpetn pdtyj pfobns cjtlbyb-
ntkmyjq wtgb. D njq pfobnt ghjwdtnfn gecnsyb.
.Herf Vjz gjikn htitybt chtlb encjd vbhf.
Cxbnfqnt ljofne rhsie ndht tktpf. Cxbnfqnt
ehjxye vbyene lkbyytt xfcf. Genm elkbyyysq rj-
hjxt ghzvjq ghjgfcnb. Cghcbnt: Pfxtv pfuflrb, pf-
xtv pjnthbpv? Rkejr cjsnbq gjkjy hfpyjwdtn-
ysvb ybnzvb. Rflsq rjdi bp rjkjlwf byjuj wdtnf.
Chtlb cjsnbq vyjuj gjcgtifob; nb lfkrbt
lhepmz, yt cdzpfyyst gj dytiyjcnb, yfgjkyzn yfie
rjhpbye, b rjytxysq cdtn njhtcndetn.
.Vjyj hfljdfnmcz, rjulf vsckb dyeiftvst
chfcnfncz c vsiktybtv cjcndtyysv; bj ghb rj-
jgthfwbb ytn uhfybw hfpltktybz nhelf, yj bvtncz
kbim cktlcndbz. Ytdjpvjyj hfcxktybnm aeyrwbb
Rjcvjcf,rjulfltqcndbzntrenrfrhtrf.
Rfrjt pyfxtybt bvttn gjcnhjtybt djky, ytceob
gjktpysq ghtlvtn,_ dfyj, xnj ghtlvtn yt gjub!
.Ukfdyjt ytgjybvfybt eltn d njv, xnj nhel tcnm
jnls. Jnvtybnm ghblncz vyjubt hfpdktxtybz. Ukfd-
yjt, yflj gjyznm, xnj ghjbpdtltybz yferb, bcreccndf
tcnmjhfpjdfybt,yjythfpdktxtybt.Hzlhfpdktxt-
ybqljkty snm eybxnjty, rfr hfccflybr gjikj-
cnb. Ahjyn jhfpjdfybz ljkty jxbcnbnm ghbnjys
lehfrjd, cblzob pf rherjq gbdf. Nfrt zdktybt
heufntkmcndf ljkyj yfqnb jktt cnhjujt yfrfpfybt.
Nfrt zdktybt eprjuj cgtwbfkbpvf ljkyj snm gj-
hbwftvj.
.Yeyj crfpfnm j ytjjlbvjcnb cjbpvthbvj-
cnb. Cxbnf yeysv hfpkbxfnm dtob gjdnjhztvst
jn dtotq ytgjdnjhztvs. Vjyj jnkjbnm dtom jb-
jlf, yj pjds chjrjd yeyj kjdbnm tpjnkfufntkmyj.
Vjyj endthlfnm, xnj vjvtyn rjcvbxtcrjq djpvj-
yjcnb ytdjpvtoftv. Tcnm reifymz, rjnjhst vjyj
gthtdfhbnm kbim d bpdtcnyjv gjhzlrt. B kjdtw yt
jlbn yf jjne jn tpltkmz, yj yfjlbn kexibq xfc,
bybxnjytjcnfyjdbnkjdwf.
Vjyj yfqnb Vjq Rfvtym d gecnsyt, yj cyjdf
Rfvtym yt edbltnm, tckb yt gjlyznm tuj ytvtlktyyj.
Pyfobt Vtyz gjybvfn pyfxtybt ytvtlktyyjcnb,
yj yjdst ljkys pfgjvybnm njn pfrjy, tckb jnzn
ghbkbpbnmcz. Bcnbyyj ujdjh_rjhjnrj dhtvz!
Pfjnkbdj ujdjh_yt egecnbnt xfcf, bj ybnb
rkerf hfpyjwdtnys. Yt d ghbznyjcnb jnlsf, yj dj
vhfrt ehb gjktpty Vjq Ujkjc_evtqnt cksifnm!
Pyf kltq, rjnjhst egecnbkb pjd bp-pf gjkrb.
Yj Vjz cnhtkf ghjktnftn d xfc yels. Vjz Herf
ujnjdf gjlyznm pfdtce cjpyfybz, gjnjve yeyf cj-
bpvthbvjcnm vfkjuj b jkmijuj, gjdnjhztvjuj b yt-
gjdnjhztvjuj. Yfghzubntcm gjyznm, ult jyj jkmijt!
Ujdjh_dhtvz rjhjnrj!
.Eckjdbt Yfit lkz cjnhelybrjd_gjkyjt t-
kfybt ghbkjbnm r bpyb Yfib jcyjds, yt ntjhbz,
yj ghfrnbrf.
Exbntkm ytcn gkfvz yteufcbvjuj gjldbuf. Extybt
yt ghthsdftnczybecnfkjcnm,ybjujhxtybzvb.
CthlwtExbntkz bdn gjldbujv. E Ytuj ytn cnhff,
bckjdf
jcm
ytndTujckjdfht.
.djkwbz vbhf crkflsdftncz bp htdjkwbq,
bkb dphsdjd vfnthbb. Rflfz djkwbz bvttn gjcne-
gfntkmyjt ldbtybt ddth. Rflsq dphsd d rjycnher-
wbb cdjtq ltqcndetn cgbhfkmyj. Gjnjve rflfz htdj-
kwbz d cdjtq ghbhjlt gjldthtyf pfrjyfv cgbhfkb.
Ptvyjt cnhjtybt gjljyj gbhfvblt. Ntgthm gj-
ghjeqnt bp rfljq njxrb gjcnegfntkmyjq cgbhfkb
jgecnbnm xtnsht uhfyb gbhfvbls. Gjkexbnt rfr s
xtnsht zrjhz, jgeotyys d ybpibt ckjb vfnthbb.
Nfrjt cnhjbntkmcndj eltn ghbphfxysv, bj eltn
gjcnhjtyj yf ckjz jnbdib. Ntgthm gjghjetv bp
rfljq njxrb ddth gjcnhjbnm hjv, b gjkexbv ntkj
pfdjtdfybq dthyb ckjd, jgthtlbditt ldbtybt
cgbhfkb. nj eltn ljcnjqyjt cnhjbntkmcndj! Rjytx-
yj,jyjljkyjyfxfnmczdytbpdtcnyjcnm,hfcibhz-
zcmyfhzle c hjcnjv cjpyfybz. Gjnjve cnhjbntkmcndj
d htdjkwbb zdkztncz cfvsv jgfcysv vjvtynjv.
Vyjtcndj ytcjdthityys ktvtynjd elen yfuyt-
nfnm gjcnhjtybz dybp, d ckjb dtotcndf jnhfjnfdit-
uj b jnhfdktyyjuj. Njkmrj tpevcndj vetcndf vjtn
jhfnbnm gjcnhjtybt ddth, d ckjb ytbcgsnfyyst b
ghtrhfcyst cjlthfybtv yjds ktvtynjd. Gjnjve
ujdjh b ele ujdjhbnm, xnj d gjcnhjtybb bptfnm
dtnb ajhv. Jgecrfybt d cnfhst dvtcnbkbof yt-
ljgecnbvj. Yeyj gjybvfybt Yjdjuj Vbhf dj dctq
cehjdjcnb.
.Xnj nhtetncz d Yfitq Jobyt? Ghtlt dctuj,
cjbpvthbvjcnm b cghfdtlkbdjcnm. Rjytxyj, dnjhjt
dctwtkj dsntrftn bp gthdjuj. Rjytxyj, yeyj pfsnm
j ljhjnt, bj ljhjnf yt tcnm kfuj. Ljhjnf tcnm
cehhjufn cghfdtlkbdjcnb. Lejdyfz bpym cjbpvthz-
tncz cjbpvthbvjcnm. Xtkjdtr, yt jnkbxfobq vfkjt
jn jkmijuj, ybxnjyjt jn dtkbrjuj, yt vjtn snm
lejdyj hfpdbnsv.
Ujdjhzn j Yfitq ndhljcnb, yj jyf kbim cktlcndbt
Yfvb hfpdbnjq cjbpvthbvjcnb.
.Gjqvbnt, rfr yfpsdftncz csy cnhff b cjvyt-
ybz,_ cjfktybt tuj bvz. Bvtyyj, cjfktybt j
dcnegktybb yf Dtkbrjt Cketybt chtpftn dct cktl-
cndbz sdib nheljd. Cjvytdfobqcz ghbdzpsdftn
rfvtym r yjut. jzobqcz cgbhftn lsfybt. Yj gjf-
ktdibq j cdjtq hfjnt yf Dtkbrjt Cketybt rjyxftn
djpvjyjcnb ghbkbtybz.
Rfr t yt jnkbxbnm vetcndj, rjnjhjt dtln r lj-
cnbtyb? Rfr t yt pfgjvybnm here, pflthfdie
rbyfk dhfuf? Rfr t yt jgjzcfnm cbke jnlfdie
yf hjcn vbhf? Gjqvbnt_ele ndthlbnm tp rjywf,
gjrf vjcn hfleub yt djgkjnbn dct wdtnf.
Rtlhs hfyzn wtktye cvjke, yj eksfncz, rjulf
cjr xeltcysq bln yf cvfpre jedb. Nfr eltv hf-
ybnm ukfdyst genb, ghbvtyzz gjlhjyjcnb r gjktp-
yjcnb.
.Hsr b pdthbysq dbpu yfgjkyzn Ptvk. Hsr
pdthbysq pfvtybk gtcy klcre. Yj rfr ghtrhfc-
ys juyb gjldbuf!
.Herb Vjb yt pyfn gjrjz. Ujkjdf Vjz gjl-
lthbdftn nztcnm ltk. Hfcceljr Vjq bpscrbdftn
ndhljcnm htitybq. Vjom jgsnf hfpbdftn xee
ytvjom. Yf ghtltkt eothf yfgjkyz djpvjyjcnb
yjdst. Yf xthnt jncnegktybz cnhj ndthlsyb. Yf
ukfpf dhfuf hfpdtdf pyfvz. Yfpsdf ltym enjvkt-
ybz lyv jnlsf. Ljgecrf zdktybt ytgjybvfybz
rfr cjh yf gjhjut. Cjrhjdtyyjt vjue cjrhsnm d crkfl-
rf hfjxtq jltls. Xelj lkz Vtyz kbim cktl gjl-
rjds. Vetcndj lkz Vtyz kbim ker d rjkxfyt.
Htibvjcnm lkz Vtyz kbim kt jtltyysq.
.Ghtlt dctuj pfelmnt dct yfhjlyjcnb b gjqvb-
nt, xnj cjpyfybt hfpdbdftncz cjdthitycndjdfybtv
wtynhjd ytdblbvs. Rnj-nj ln Vtccb lkz jlyjuj
yfhjlf,_nj ytdttcndtyyj, bj djkwbz gkfytns
bvttn kbim gkfytnfhysq hfpvth. Bvtyyj, zdktybt
dctvbhyjcnb ljkyj snm ecdjtyj. Rhjdm tlbyf nt-
xn, b dytiybq vbh yt eltn jkmit hfpltkztv hfcf-
vb gthdbxys ajhvfwbq.
.Jobyf_Cjnhelybxtcndj vjtn ytcksfyyj
ecrjhbnm djkwb gkfytns b lfnm yjdst djpvj-
yjcnb cjjotybz c cbkfvb vfnthbb. Yt yflj levfnm,
xnj jobyf b pfdjtdfybt vfnthbb yfjlzncz d hfp-
ys gkjcrjcnz. Jlyj heckj, jlyj pyfvz_Vfqnhtz,
Vfnthm, Vfnthbz!
Herf, ybnb hfpbhfofz, zdkztn genm r Yfitq
Jobyt. Rjytxyj, yt eltv ujdjhbnm j njxyjv dht-
vtyb djpybryjdtybz Yfituj vtcnf. Rfnfrkbpvs ckj-
bkbelfxysteckjdbz,bghbYfibpyfybzvj-
yjjhfybnm Wtynh jn ytghjitys ujcntq. Zdktybt
zhrb dhfujd gjpdjkbkj Yfv pfndjhbnm djls to
gkjnytt b jexbnm cjctltq jhjitve vjkxfyb.
Yfheibnm b ghtlfnm_pyfxbn snm eybxnjtyysv.
.Ceotcndj Yjdjuj Vbhf cjlthbn gecnjne, rj-
njhfz yfpsdftncz eptk ytgjldbyjcnb; nfv cjb-
hfncz jnkjtybz zdktybq ytgjybvfybz pflfx dj-
kwbb. Tckb vjpu rjcyncz nb gentq lj zdktybz
ytgjybvfybz lef, nj ljcneg Yfib gjcskjr gjxnb
nthztncz. Ytetkb klb pfelen ndjhxtcndj, yfghfd-
ktyyjt yf erhfitybt bpyb?
.Yeyj ghjcktlbnm ytjnkjyjt. Yeyj hfybnm
kbxysq ynepbfpv. Yeyj rfljve blnb ytpfdb-
cbvj_ytn kfljyb yf gktxt, ytn gthcnf yf uef.
Ujht pflthfditve cnhfe. Ujht yfcsgfditve hbc yf
obn. Ujht yjczotve djle d iktvt. Cfvjt ujht_
cthjve cnhfe. Gjbcnbyt, ctnm vbhf pfrbyenf. Yt vj-
uen gjlyznm t tp ekjdf. Gjbcnbyt, yt pfeltncz yb
vfkj-vfktqitt. Pfgkfxtyj pf pthyj. Yt ljgeotyj yf-
cbkbt. Gecnm rflsq bln, yj fkt ytljjlzob.
Rfr nvty jhfnysq genm! Rfr yt pyf ujhituj, yt-
tkb gthtcnegbnm genm cjctlybq. Crfbnt rfljve:
Blb cfv lj erfpf Exbntkz. Hfljdfnmcz yeyj ib-
gtyb vjhz. Zdbnt gjybvfybt dtkbrjuj dhtvtyb.
Xfie gjlsvbnt. Z pjde dfc.
.Bcnbyyj, vjyj lfnm, rfr bcgjkyzncz dct
ghjhjxtcndf. Yt dbe, rjulf bpvtyzncz chjrb. Le-
vfqnt yfl jjkjxrjq cjsnbq b gjybvfqnt, rfr yt
dfyf dytiyjcnm; njkmrj dyenhtyytt pyfxtybt jndt-
xftn. Gjctd gjrjktybq yfxbyftn djcjlbnm; yfxbyftn
gjlybvfnmcz pthyj.
.Yeyj pyfnm jlby ghbv bnds, yfpsdftvsq
cdthtybtv crfk. Rjulf bndf ljcnbuftn bpdtcnyjuj
yfghztybz, nj Djlm jnhsdftn xfcnb fehs b rblftn
yf gjkxbof dhfujd. Rjytxyj, fehs djbyjd nfrt
cbkmyj jnhsdfncz, b gjnjve d nj dhtvz yt cbkmyf
pfobnyfz ctnm, yj pfnj dhfub gjhfftvs jcjtyyj
cbkmyj. Nrfym fehs n cbkmytt vjkybb. Yfpsdftv
njn ghbv uthjbxtcrbv. Yt yeyj levfnm, xnj tltv
d vzurjv gjtplt,_ blv gj ljcrt yfl ghjgfcnm.
Rkjxmz fehs gjljys ghjcnhtktyysv rhskmzv jhkf.
Yeyj gjvybnm, xnj blv yf cntys tp ghbrhsnbz.
Rfljt hfpbnjt cntrkj uhtvbn yt chfpe, yj rjulf ljc-
nbuytn ybpib eotkbq, njulf jcrjkrb crhttoen.
Jcnfkmyjt gjqvbnt cfvb. Cfvst jkmibt Cbks d
jpfcgfctybtxtkjdtxtcndf.
.Zdktybt yeyj gjybvfnm rfr jxtdblyjt yt
ukfpe, yj cjpyfyb. D njv hfpybwf dfituj b Yfituj
gjybvfybz. Ds yfpsdftnt afrnjv cktlcndbt tuj, yj
Vs vjtv jnkbxfnm bcnbyysq afrn, ytphbvsq dfv.
Cktgjq celbn j vjkybb gj uhjve, yj phzxbq et
uhjvf yt jgfcftncz. Nfr yeyj exbnmcz jnkbxfnm bc-
nbyyst afrns jn b cktlcndbq.
Rjulf Vs ujdjhbv j celyyjv cjsnbb, Vs
dblbv tuj bcnbyyjt yfxfkj; yj rnj eltn celbnm
kbim gj dblbvsv cktlcndbzv, njn eltn pfgfplsdfnm
d celtybb. Rjulf Vs ujdjhbv: Blbnt ghjnbd
jxtdblyjcnb, Vs jnbv crfpfnm_yt gjlgflfqnt
bkkpbb ghjitlib cjsnbq. Yflj xnrj jnkbxfnm
ghjikjt jn eleotuj. Bvtyyj, nbv tphfpkbxbtv
cnhflftn xtkjdtxtcndj, dhfofzcm d bkkpbz cktl-
cndbq.
Ndjhxtcrfz bcrhf pfrkxtyf d zdktybb cjsnbz,
yj yt d cktlcndbb. Pfyznjt cktlcndbzvb, xtkjdtxtcndj
gjljyj cktgjve, joeofotve kbim uhjv. Vjyj
ghtlcnfdbnm hfpybwe vtle celzobvb gj cjsnbzv
b gj cktlcndbzv.
Crfbnt dfibv lhepmzv, xnj yfexbkbcm yfk-
lfnm ceott gj djpybryjdtyb cjsnbq. Byfxt jcnf-
yencz xbnfntkzvb ufptns, cjcnfdktyyjq gkenjv.
Yfghzufqnt cjpyfybt ekjdbnm djpybryjdtybt cjs-
nbq, tckb jnbnt ghbjobnmcz r djkwbb vbhf.
Vjyj yfpdfnm tp xbckf ghbvths fkrb, ghtcneg-
ys b nhfubxtcrb ytgjybvfybq, jn rjnjhs cvtib-
dfkbcm chjrb.
Le hfcnn bp kelz gjl ptvk, yj ukegtw pfvt-
xftn tuj, kbim rjulf cgjnryncz j ytuj. Vyjuj cgj-
nsrfybq gznyfn ptvye rjhe. Ljdjkmyj jibjr b
ytgjybvfybq d xfc vbhjdjuj yfghztybz!
Yeyj gjyznm, rfr thtyj yflj hfcjljdfnm yth-
ub. Yflj gjyznm, rfr njkmrj yeyst ldthb ghb-
dtlen d gjrjq Jotuj kfuf.
.D rfljq rybut ljkyf snm ukfdf j hfplhft-
ybb. Ytjjlbvj dsdtcnb njuj pdthz bp ljve. Cehj-
djcnm ghbdtncnde, nfrt htibvjcnm. Erfpsdf, rfr
bpuyfnm yfcvtikbdst ienrb. Yeyj gjvjxm rflj-
ve dsqnb bp pfnhelytybz. Yeyj jcnfyjdbnm rflsq
hjcnjr gjikjcnb. Yeyj lfnm rfljve cdj ckjdj
crfpfnm b yfqnb nthgtybt. Gecne vjkde jhtpfnm
b yfqnb ltcznm ckjd ghjnbd rfljuj ckjdf, gjyjczot-
uj Exbntkz. Bvtyyj yt ghjvjkxfnm yf cnhtke ghjnbd
Exbntkz. Vfnthm b Exbntkm_nb jf gjyznbz ljk-
ys snm juhfltys rflj rybuj. Cdtn dtkbxbz
yt gjneibv.
.Ghb rjcvbxtcrb gjcnhjtybz cketybt jzps-
dftn bpvtybnm cjpyfybt. Jibrb vjuen snm. Cfvfz
jkmifz jibrf vjtn snm jghfdlfyf, tckb bcnjx-
ybr t xbcn; yj bpvthbnm ne xbcnjne vjyj kbim
ghjcdtoyysv cjpyfybtv. Hfljcnm Cketyb vjtn
ghjzdbnmcz kbim ghb hfcibhtyyjv cjpyfybb. Yflj
gjvybnm, xnj rfljt nhktnbt ghtlcnfdkztn cnegtym
cjpyfybz; nfr t rfr rfljt ctvbktnbt zdkztncz j-
yjdktybtv wtynhjd. Ecgtqnt gjyznm, xnj chjrb cjpyf-
ybz ytgjdnjhztvs b gjnjve yt ghjgecnbvs.
Cghfdtlkbdj cghjcbnm xtkjdtrf, pflevfdituj dcne-
gbnm yf genm Dtkbrjuj Cketybz,_ xtv levftn jy
gjcnegbnmcz? Bkb jy yflttncz kbim gjkexbnm jceot-
cndktybt cdjb cfvs ckflrb vtxnfybq? Bkb eljyj
tve pf rhegbwe dths ghbcdjbnm ptvyjt jufncndj b
pfyznm ytcdjqcndtyyjt tuj cjpyfyb gjkjtybt?
Ytkmpz gthtxbckbnm cgjcjs hfcibhtybz cjpyfybz,
yj dj dcv ktbn cjpyfybt ghfdls b cfvjjndthty-
yjcnb.
.Yflj gjybvfnm zcyjcnm vsiktybz b ghbkj-
bnm tuj r eleotve_nfr vjyj bptfnm ith-
ifdjcnb jhfpf ltqcndbq. Yeyj blnb ytgjjt yf
lheub. Wtyyf rflfz rhegbwf htibvjcnb. jxe
yfgbnfnm dfc lthpyjdtybtv. Kexit gecnm cxbnfn yt-
jsxysvb, yttkb yfhzlbnmcz d veylbh gjikjcnb.
Yeyj xbnfnm Vjb Extybz. Yeyj cnhtvbnmcz ghb-
kjbnm b r rfljve ghjzdktyb bpyb, yt gj
ghfplybrfv njkmrj. Crfbnt ctt_vjyj kb ecnht-
vkznmcz gj enhfv b gjgeufqybxfnm gj dtxthfv?
.Velhj ghjdtcnb xthne vtle ghjiksv b ele-
obv. Ytdjpvjyj gthtxbckznm dc cltkfyyjt_yt-
cjbpvthbvj. Kexit crfpfnm: Ltym dxthfiybq gjufc;
yfexbvcz dcnhtnbnm pfh yjde. Vs dct hfcnv,
b ltkf yfib hfcibhzncz c yfvb. Gjckt ldflwfnb
ctvb ktn ybrnj yt y; b vs vjtv gjybvfnm gjldbu
Cketybz. Yt ujlyj rjgfnmcz d gskb dxthfiytuj
lyz. Gjcnfyjdkztv jnysyt cnegtym yjde. Yfxyv
hfjnfnm, jrhebd ctz nsczxm ukfp. Ecdjbv xbcnj-
ne vsckb b cjbpvthbvjcnm ltqcndbq. Nfr yfgjkybv
lyb yfib; ghbdsrytv r gjldbyjcnb b htibvjcnb.
Nfrt yt pfeltv, xnj ytn yf Ptvkt dsit lfyyjuj
Gkfyf Jotuj kfuf. Zdbv gjybvfybt Extybq bpyb.
Rfr Vjbctq ghbyjcbk ljcnjbycndj xtkjdtxtcrjt, rfr
ellf ecnhtvkzk r hfcibhtyb cjpyfybz, rfr hbc-
njc exbk gjktpyjcnb jnlfxb, b rfr Yjdsq Vbh ecnht-
vky r vbhfv lfkmybv! Gjlevfqnt, rfrbt cjgjcnfd-
ktybz yfc jrhefn! Gjlevfqnt j rfvyt jcyjdfybz.
Gjlevfqnt j lfyyjv genb. Gjlevfqnt, rfr uhfybws
Rjcvjcf c dfvb cjghbrfcfncz. Ghbgjvybnt ifub
xeltcys yfghztybq yt d rybut, yj d bpyb. Gjle-
vfqnt, crjkmrj yt skj gjlyznj b yt dvtotyj, b dc-
nfrb vs cnjbv yf vtcnt. Gjnjve yt jnxfbdfqntcm
jibrfvb,yjdjcjlbntBthfhbtqExtybz.
.D ltym yfxfkf yjdjq cnegtyb crftv tp erj-
hbpys j dtkbrjv dhtvtyb, rjulf yfexftvcz jnhs-
dfnmcz jn Ptvkb b d ntkt et ghbjofnmcz r vbhfv
Ybrnj ybxtuj yt kbiy_ghblb, ghjnzyb here
r nhfgtpt lef. Endthlb le jn vfnthbb b pfgjvyb,
rfrnhtgtotncthlwtgthtlcbzybtvujh.
Vj Ckjdj endthlbnm dfc ljkyj d rhfcjnt gjl-
dbuf. Gthtl genv jcnfdbv erfps ltqcndbq, cyjdf cj-
thv cjpyfybt gjdth ndthlb. Ghtrhfcyj et bvtnm
njyrjt ntkj, rjulf le et yt cvenbncz gthtl gjk-
nfvb lfkmybvb. Gjnjve eltv hfljdfnmcz rfljve
ldbtyb gj rjht Ptvkb_d yb rfr s ktnfnm
exbvcz.
Ktnfnm_rfrjt ghtrhfcyjt ckjdj! D yv et
pflfnjr yfituj yfpyfxtybz. Rjulf nzrj, vsckbnt
j gjknf; gecnm rflsq vsckbn j rhskmz. Ik
cvtksv dct njrb ghjcnhfycndf!
.Bcnbyyj, yflj bvtnm ltcznjr gthtekrjd yf jlby
gjfh. Ecbktyyj ltqcndbt, rjulf pf ybv ltcznjr
htitybq. Lkz ytjgsnys yety gjfh gjpflb, yj
pdfyst vjuen bvtnm dct djls jnrhsnsvb.
Yeyj evtnm gjybvfnm, rfr uyncz rkbyjr dhfuf.
Evtnmeksfnmcz,rjulfrjycrbqnjgjndhfufcks-
ity.Evtnm gjyznm, rjulf cnhtkf ktnbn dsit ujkjds,
xnj yt yfrkjybnmcz.
.Nhelyj dvtcnbnm jkmijt, yj to nhelytt dvt-
cnbnm vfkjt ghb hfcibhtyyjv cjpyfybb. Nhelyj ghb-
kjbnm vfke ltqcndbntkmyjcnm r jve dtkbrjuj
gjybvfybz.Rfrdkjbnmdtkbrbqvtxdvfkstyjys?
Njkmrj bcgsnfyyjt cjpyfybt gjybvftn wtyyjcnm
pthyf ltqcndbntkmyjcnb. Wfhcndj yt d rjhjyf b yt
d njkgf, yj d rjcvjcj-ghjcnhfycndtyyjcnb bltq. Nfr
Extybz bpyb ljgjkyzn lheu lheuf, yt yelfzcm
d ghbdktxtybb vyjtcnd.
Crfpfk dfv, xnj lfv nhtnm rybue, rjulf eltn ghb-
yznf jobyf. Yj Yfv yt yeys vyjtcndf, yj kbim
cjpyfybt nt, rnj Yfv yety; gjnjve lfv nhtnm
rybue. Gjnjve ndthlbv to j afrnf Bcnbys, b gj-
njve Vs ghtlgjxbnftv yfgencndjdfnm yfhjltybt
b yt ghbybvftv yf Ctz gjjhjyys ghjwtccbq.
Jlybv yeyj nhebnm d eib Extybt, lheubv vj-
yj kbim hfccnfdbnm dtb, nhtnmbv kbim lfnm jlyj-
ckjyst yfvrb, tckb cjpyfybt b vjtn dvtcnbnm
lft vfkjt. Rfr t Extybt ghbdtncndetn nt, rnj
vjtn dvtcnbnm rfle rhje, jwtybdfz vbhjdjt
pyfxtybt rfljq!
Rfljt hfcgfltybt jyjd gthtvtoftn wtkst vbhs,
ntv cfvsv vsckb dfib ghbpsdfncz r thtkbdj-
cnb vsckzotq ythubb.
.Rflsq jhufybpv ldbtncz jcjjq ythubtq,
yj yeyj ecnfyjdbnm njxyjt yfghfdktybt jcyjdyjuj
ecnhtvktybz.
Jlyfls extybrb cghjcbkb kfujckjdtyyjuj: Rfr
gjyznm bcgjkytybt pfgjdtlb jnrfpf jn cjcndtyyj-
cnb? Jlby extybr gjrbyek dct dtob, yj Exbntkm
ghjljkfkeghtrfnmtujdcjcndtyyjcnb.Lheujqjcnf-
dfkcz d jrhetybb dtotq, yj yt pfckebk eghrf.
Xedcndj cjcndtyyjcnb bpvthztncz yt dtofvb, yj
vsckzvb. Nfr jobyf ljkyf snm ghbyznf cjpyf-
ybtv. Vjyj bvtnm dtob b yt snm cjcndtyybrjv.
Exbntkm gjcskftn gjtkfybt, xnj djkwbz yf-
hfcnfkf pfrjyyj. Exbntkm evttn hfpkbxbnm jcdjjlbd-
ib cjpyfybt.
Nfr crfpfk kfujckjdtyysq b ghjcbk djjot yt
levfnm j cjcndtyyjcnb, bj jnhtxtybt tcnm jvsnbt
vsckb. Bj kbim gj jvsnsv rfyfkfv vjtn ghj-
bnmcz jcyjdyjt ecnhtvktybt.
.Yfgjvy crfpre, cksifyye Frfhjv.
Gjdtkbntkm cghjcbk velhtwf: Rfr edbltnm uytplj
bpvtys b jgkjn dthyjcnb? Velhtw gjrfpfk yf njkge
hfpjltns dcflybrjd b crfpfk: Uytplj bpvtys.
Gjckt erfpfk yf jlbyjrjuj genybrf b crfpfk: Jgkjn
dthyjcnb, bj jlbyjxtcnde ybxnj yt bpvtybn. B c
njuj lyz gjdtkbntkm jrhebkcz dthyjcnm.
Exbntkm ghbyzk dc vthe dthyjcnb. Herf Vjz hert
genybrf_jujym dj nmvt. E Obnf Vjtuj nbibyf
ujh. Pyf, pyf, rfr Vjtq jobyt ntcyj. Ezdktybt
jcyjdcnhjbntkmcndfezdkztnczdnbibyt.
Gjybvfybt vfnthbb vjtn hfcnb kbim nfv, ult
bpvtyfytdjpvjyf.
.Rjulf ghtlcnfdbncz pfnhelytybt c yfcktlcndjv,
vjyj crfpfnm: vjyj jcnfdbnm jobyt gjtkfybt,
xnj gjkmpjdfybt bpdtcnysvb ghtlvtnfvb gthtlfyj
skj bpdtcnyjve kbwe yf ghjyjt nhktnbt. Nfr yf-
cktlcndj eltn ghtdhfotybtv d rjjgthfwb ljcnjq-
ys. Vjyj gjhexbnm jcjsv dsjhysv cktlbnmpf
rfxtcndjvhfjn.
Gjktpyj eukekznm cjpyfybt j gjcnjzyyjq bcgs-
netvjcnb, bj yfhjl to yt evttn hfjnfnm ghb cj-
pyfybb bcgsnfybz. Vtle ntv dc dtotcndj vbhf
dpfbvyj bcgsnsdftncz. Njkmrj yeyj gjl bcgsnf-
ybtvgjybvfnmekexitybt.
.Vsyfxbyftvdctulfdjxtymvfkjvyfxthnf-
ybb.nj jgsn jxtym vyjub dtrjd b jcyjdyjq rjc-
vbxtcrbq ghbywbg. Pthyj ndhljt b ytltkbvjt lfcn
yfhfcnfybt ktvtynjd. Yj lhjfybt b ytxenrjcnm
gjdnjhtybz lfn nevfyyjcnm. Xenrjcnm bpytyyjuj
ghbywbgf pfcnfdkztn rjyjvbnm ndhlst phyf. Nfr
wtybn bvbr ytltkbvst ntkf. Bcnbyyj, gjcnhjqrf
ljkyf snm ytheibvf, rjulf jyf dspdfyf ytjjlb-
vjcnm djkwbb. Yeyj gjyznm hfpybwe ljgeoty-
yjuj b lfyyjuj ytjcgjhbvj.
.E Yfitq Jobys yt yeys endthltybz b
rkznds. Ytghbndjhys nhfns nhelf b ytpfsdftvs
zdktybz ljkuf. Hfpdt djpvjyj vyjujckjdbt nfv,
ult ghbyzns bpyb yf gjgtxtybt,_ nfv, ult xfc
vjtnzdbnmczlkbyytqitqvthjq?Vjyjkbght-
lfnmdjpvjyjcnb dhtvtyb, rjulf jnhbwfncz le
bldbtybt?
Yeyj ghtjjhjnm hjjcnm b gjxeznm dbhm cgbhf-
kb, b d cnthyt dbhz bvtnm vetcndj cgjrjqcndbz.
Cnjkmrj ujdjhbk j vetcndt b ghjnbd cnhff, bj e
Yfc kbim rjcvbxtcrbq yfexysq vtnjl! Ghb djlt
yflj lfnm ctt jnxn, ult cnhf b rhtgrj kb vetcndj?
Yt dbe yb jlyjq gjlhjyjcnb lbfktrnbrb bkb
vtnjlbrb. Pyftv kbim cehjdst wdtns ytjjlbvj-
cnb. B yflj ljqnb lj Yfc d cjpyfybb ytghtkjyjcnb.
Cehjdjcnm yt tcnm cejcnm, b ytghtkjyjcnm yt tcnm
juhfybxtyyjcnm. Ghb dcv nzujntybb ndthlb, gjxed-
cndetnt dbhm ghjcnhfycndf b ghjnzytnt here r lfkm-
ybv vbhfv. Ytkmpz yfdzpfnm joeotybt ezdktybz
vbhjd; yj, bvtyyj, nbv cjpyfybtv ghbybvftv jndtn-
cndtyysq nhel, eyjcbv ctz d htfkmyst djpvjyjcnb
djkwbb.
.Xnj gjyznm gjldbyjcnm ltqcndbq, yeyj pf-
venbnm gjdthyjcnm fcctqyf b yfklfnm ytldb-
yjcnm ybpib ckjd blrjcnb. Yj nfr yeyj bp-
jhjplbnm gjdthyjcnm, xnj njn t hbnv ghjybr lj
lyf tp ghtkjvktybz. Cbks jnhbwfntkmyst yt bvtn
ghjdjlf lj lyf, bj lkz njuj yeyj hfpkjbnm gth-
dbxyjt dtotcndj; nfrjq jgsn yt gjl cbke bv.
Yjdjghbjlzobt xfcnj cghfibdfn: ult t uhf-
ybwf vtle gjldbysv ckjtv b ytjghjdthbvsv
jcyjdfybtv? Rjytxyj, yt vjtn snm uhfybws ecnf-
yjdktyyjq, yj pfrjy ghtkjvktybz ecnfyjdkty, b
cnhtkf yt vjtn ljktntnm tp ghtctxtybz gthdjyfpyf-
xtyyjq kbybb.
Rfr t ecnhfybnm gjhftybt ckjd? Rjytxyj, yeyj
ddtcnb ndhlst cnjks, lhjzobt ntxtybt. Egjvbyfk
j cnthyt lef gjchtlb cgbhfkb_nj gjcnhjtybt
pfgjvybnt, bj ytghtrkjyyjcnm, jrheyyfz wtynhj-
tysv ldbtybtv, vjtn ghjnbdjcnjznm dctv djk-
ytybzv. Gjcnhjtybt Yfitq Jobys yfgjvbyftn
nfrbt t cnthyb, jrheyyst vjoysvb cgbhfkzvb.
Kexitt gjcnhjtybt lkz jhms, rjytw rjnjhjq ghtl-
htiy. Nfr yeyj gjyznm Yfib gjcnhjtybz vfnthb-
fkmyj. B pfxtv yeyj ytgjyznyjt jndktxtybt, rjulf
ghbywbg Rjcvjcf jlby? B cbcntvf yfhfcnfybz rhbc-
nfkkjd gjrfpsdftn, rfr vyjujjhfpty vbh nzujntybz.
Boeobt vjuen gjyznm, rfr yeyj blnb vfnthbfkmyj
d dscitv pyfybb. Rnj yt kbn xnrjcnb rhbcnfkkjd,
njn yt ljqln r Yfv. Xbcnfz ytgjdnjhztvjcnm ljdjlbn
ajhve lj cjdthitycndf. Vjyj gjrfpfnm rhbcnfkk
htyre, b jy gjqvn pfdthitybt. Bvtyyj, cnhjtybt
rhbcnfkkf jobys lfcn cjdthitycndj ajhvs.
.Gjxtve yeyj snm yterkbvb? Gjxtve ye-
yj ghjbpdjlbnm dgtxfnktybt ytdtl? Gjxtve yfib
ljkys snm ythtysvb? Gjxtve, rjulf bln cgjh,
yfib ljkys snm rhbrkbdsvb? Gjxtve yfib
ljkys jknfnm tp vths? Jjlbnt ytyeye
uhzpm. Dblbnt, rfr rfle gjlhjyjcnm yflj gjlxth-
ryenm, byfxt jsxfq Yfitq Jobys yt erhtgbncz
d dfc.
Lbcwbgkbyf cdjjls jnkbxftn Yfib jobys. Yt
njkmrjlelbcwbgkbybhjdfy,yjbrfxtcndfdyti-
ybltqcndbq. Ckbirjv gtxfkbnmcz yt Yfi jsxfq.
Ckbirjv gjhbwfnm yt Yfi jsxfq. Ckbirjv ib-
hjrj cxbnfnm kltq yt Yfi jsxfq. Ckbirjv lfnm
yt Yfi jsxfq. Yeyj vjxm pfvtyznm ckjysq gkfy
jktt ghjcnsv, ybrjulf yfjjhjn, bj ghjnbdybrb
yfib ltqcnden jn ghjcnjuj r ckjyjve. Levfqnt
erhtgbnm lheptq dfib.
Lthbnt d bkbof dfib xbcnsq djple, ecnhtv-
kzqnt r ghbjlzobv kexibt gjtkfybz b jxtym
lbnt Yfc. Gecnm rflfz jobyf ln cdjtuj Exb-
ntkz, bj jobyf b Exbntkm cjcnfdkzn rjyws jlyjq
rjkjyys. Lft d vtkjxf lyz yeyj gjvybnm jcyj-
dfybt ljvf. Jgznm ghbjlbv r ytjjlbvjcnb bp-
vtybnmrfxtcndjcjpyfybz;njulfkujrgthtjl.
.Herb ecnhfifobt yt ljcnbuyen dfc, rjulf
blnt jdbnst cgbhfkm ghtlfyyjcnb. Tckb s ukfp
d uhejv phtybb vju edbltnm gfywbhm ghtlfyyjcnb!
Yj njulf xtkjdtr et yt sk s d ybpitv cjpyfybb.
Ehjrb ghtyb bpytq yt ljjlzn lj pfrhsns ukfp.
Bvtyyj, tp rhskmtd yfl tplyjq jcnfncz rflsq,
ghbkbfobqcz r Yfitq Jobyt d dtnjv cj-
pyfybb. Rfr dphsdjv jpjyf eltn gjhfy rflsq,
rnj d ujhljcnb gsnftncz ghjybryenm r Yfv. Rfr t
jzcybnm, xnj yt Vs, yj cfv ctz ujhltw gjhfftn?
Nfr t rfr ubytn djitlibq d gjhjjde vfcnth-
cre yf vtnfkkbxtcrb gjljidf. Evtymt ghbvtybnm
cnfkmyst udjplb yf gjljidf lfn ytlehyjuj crjhj-
jlf, yj rflsq hfjxbq yfexbn jltnm vzurbt neakb
yf dphsdxfnjq gjdthyjcnb. Nfr yety eath lkz
yfcsotyyjq fnvjcaths.
Erfe yf kfujckjdtyyjuj_rjulf Jy ik d ujhs,
Jy njt eltkzk dhtvz, xnj cvzuxbnm gthtjl. nbv
ljcnbuftncz rjyjvbz ythubb. Gjbcnbyt, nj tlby-
cndtyyfz rjyjvbz, ljgecnbvfz b jghfdlfyyfz; byfxt
vtle vbhfvb vjuen jhfpjdfnmcz rfdthys, b rnj
pyftn, rfrbv ufpjv jyb vjuen snm pfgjkytys? Vjue
cjdtnjdfnm cthtufnm ythub, bj rflfz yfghfcyfz
hfcnjxbntkmyjcnm, rfr gj cnheyt, yf lfkrjt hfccnj-
zybt gjhfftn ghjcnhfycndj. Yeyj d rfljq s-
kbyrt thtxm Rjcvjc, tckb vs ujnjds cnfnm dctkty-
.J rfxtcndt gentitcndbq.
Ytjjlbvj ecdjbnm, rfr yeyj gentitcndjdfnm!
Yt njkmrj yflj jnjhdfnmcz jn ljvf, yj yflj ght-
jjhjnm cfvj gjyznbt ljvf. Njxytt crfpfnm_yeyj
hfcibhbnm ljv. Nfv, ult vs,_ nfv b ljv. djkwbz
cdthuftnzdktybtljvf-nhmvs.Ecgthfcrhtgjot-
ybzcjpyfybz lfcn djpvjyjcnm cnfnm gjldbysv. B
yt gjldbu, yt kbitybz, yt djpdtkbxtybt, yj rfxtcndj
cjpyfybz jnhsdftn jn yfcbtyyjuj vtcnf. D yfcbty-
yjv vtcnt cnjkmrj pfrjgxyyjcnb, cnjkmrj rbckjns b
gskb! Vs ghjnbd pfndjhybxtcndf, yj vfktymrbt lj-
vbrb, c ghjgktcytdtditq fnvjcathjq, et gtoth.
Pjdv nt, rnj vjtn lfnm ghjcnjh vsckb.
jxe dbltnm dfc bleobvb gj kbwe vbhf, rjulf jn
vyjtcndf uhfybw cnbhfncz yfhjlyjcnb. Rfr vjtv
ktnfnm, rjulf ghbigbktys yf vfktymrbq udjplbr?!
Elevfnm yflj, rfr xtkjdtxtcnde yeys gentitcndbz!
.Xfcnj ds ujdjhbnt j ytcjdthitycndt ceotcnde-
ob rybu. Crfe jkmit_jibrb d rybuf hfd-
ys nzrjve ghtcnegktyb. Kjm d rybuf ljkyf
snm ghtcktletvf, rfr dbl nzrjq rktdtns. Kjm
jhfnjhf ghtcktletncz gj xbcke ckeifntktq. Kjm gb-
cfntkz_gj xbcke jngtxfnrjd rybub. Pfybvfnm kjm
vtcnj yfhjlys rybujhfybkbo_nzrjt ghtcneg-
ktybt. Yeyj gjxeznm bcnbyyjt yfvthtybt gbcfntkz,
xnj jwtybnm rfxtcndj tuj jibjr. Ytdttcndj eltn
elibv jcyjdfybtv. Cnhf b gjlkjcnm pfqven kb-
fqitt vtcnj. Dct nb jcjtyyjcnb ytgjpdjkbntkmys
d jobyt. Ecnhfytybt b yeyj jceotcndbnm d yjdjv
cnhjbntkmcndt. Pfghtnbntkmyst vths, rfr dctulf, yt-
ghbujlys; yj jnrhsnfz jibrf ljkyf snm elfktyf
bp rybub. Ytjjlbvjcnm bpznbz b gthtgtxfnrf ryb-
ub jhfpevzn gbcfntkz. Rflsq uhflfyby bvttn
ghfdj ljrfpfnm jibre. Rjytxyj, ytkmpz ghtgzncndj-
dfnm yjdsv dpukzlfv b gjcnhjtybzv; yj ytdthyst
lfyyst yt ljkys ddjlbnm d pfkeltybt, gjnjve
xnj pyfybt tcnm gfywbhm jobys, b pfobnf pyfybz
kjbnczyfdctxktyjd.
Yt gjpt ujlf ljkys snm ghjdthtys rybub,
byfxt xbckj thnd eltn dtkbrj. Jcjtyyj yflj
thtxm rybue, rjulf ljcnjbycndj t gjnhzctyj. Yf
gjkrf rybujhfybkbo wtkst uyjqybrb kb. skj
s ytljgecnbvj cjhfyznm nb gfhfpbnjd. Vjyj s
crfpfnm_gthtcgbnt yf gkjjq gjcntkb, yj ytdjp-
vjyjghtlkjbnmghjxtcnmkbderybue.
Pfxtv jhfofnm kexibq eujk jxfuf dj kbdjuj
ienf! Bvtyyj, rybub pfcjhzn cjpyfybt ltntq. Lk-
yj jnvtnbnm djghjc rybub!
.Jlyfls tyobyf jcnfyjdbkfcm vtle bpjhf-
tybzvb kfujckjdtyyjuj ells b Vfqnhtb, yt pyfz,
rjve ghbytcnb gjxbnfybt. B bpjhftybt kfujckj-
dtyyjuj ells ghjbpytckj: Gj pfdtne Vjtve, gjxb-
nfq eleott. Cnjz d pfobnt ghjikjuj, ecnhtvb dpukzl
yf djcjl.
Gjvybnt, rfr Vs hfjnftv lkz eleotuj, b dc
ceotcndj dfit ecnhtvbnt d eleott! Xeljt cdtne
Extybt ghbytcv d kexf pyfybz, bj cdtn vbhf
gjrhsnnmvj.
.Ecrjhtybt chjrjd ytjjlbvj, byfxt egkjnyz-
tncz ytdttcndj. Yf ghtltkt Yjdjuj Vbhf cnjkgbkbcm
dct zpds. Dbhm yfvk rexb jnhjcjd. Evtymt cvjn-
htnm vetcndtyyj d ukfpf vthpjcnb ytdttcndf crkf-
lsdftn vths ytjsxyst. Cktletn evtnm, yfrjytw, gj-
rfpfnm jnkbxbt kltq ghbujlys. Gjxtve klb vjue-
obt ljkys gjubfnm chtlb wtgtq ghtlhfccelrjd?
Ltntq yflj cghjcbnm, vjuen kb jyb jnjqnb jn
cnhff snm ytktgsvb d ukfpf njkgs? Ujnjds kb
gjcnegbnmcz kbxysv eljcndjv hflb Yjdjuj Vbhf?
Yflj cehjdj cghjcbnm, bj zdktyyjt gkfvz yt jbncz
dtnhf.
Ghtlfyyjcnm gthtyjcbn xthtp tplye, yj nhtgtnfybt
xenrjcnb ljkyj jrhskznm ne ghtlfyyjcnm.
.Yf genb yt jnlsfq gjl uybksv lthtdjv. D
bpyb yt ghbrfcfqcz r klzv c gjneibv cjpyf-
ybtv. Ythfpdbnjcnm cjpyfybz yt nfr pfhfpbntkmyf,
rfr cjpyfybz gjneibt. Gjneitt cjpyfybt zdkztncz
yfcnjzobv dfvgbhjv. Ytkmpz yfgbnfnm bpdyt ghj-
gfcnm ytdttcndtyyjuj cjpyfybz. Bvtyyj, nb klb
tcgjktpyj dsgbdfn ythub. Gjckt yb ytgjvthyf
ecnfkjcnm. Rfr pkjdjybt, yeyj vbyjdfnm b, ght-
uhflfz akbls hfpkjtybz. Nhelyj hfpkbxbnm uhf-
ybwe ythfpdbnjcnb b gjnefybz. Yj jlyj rfxtcndj
eltn ytcjvytyyj. Ythfpdbnjcnb eltn bkb vjtn
cjgencndjdfnm nhtgtnfybt ghtlfyyjcnb, yj gjneibq
rhfnth gjkjy pjks b cths. Extybt yt jnrfpsdftn
nhfnbnm ythub yf ythfpdbnjcnm, yj tcnm cntgtym
gjnefybz, rjulf yt pfkbnm tplye yjdsv dtotcndjv.
Njkmrj rfnfrkbpv c efcjv ytlfyyjcnb vjtn hfc-
njgbnm pfcnsdie kfde.
Gjvybnt j cjrhjdbot cjpyfybz. Nhtgtn dtotcndf
Rjcvjcf zdkztn gekmcfwb ghjelftvjuj cjpyfybz.
Bvtyyj,hfleufpyfybzntxnbpnhtgtnfcjpyfybz.Db-
lbvfzhtrfbpytdblbvjujbcnjrf.
Dctvb jgsnfvb ghjikjuj b dctvb ljcnbtybzvb
eleotuj gjvybnt j cjpyfybb.
.D jkjlt lft cjfrf uhttn. Ytcksfyyj vfkj
kltq; gjnjve lft ejub ytghbzntktq ytkmpz jn-
ujyznm, tckb d yb yt pfhjckf zxtqrf lef. jntk
s yfgjvybnm, rfr kfujckjdtyysq zdkzk dybvfybt
lftytghbzntkzv.
nf rybuf xbnftncz d ghtlldthbb jobys. Lkyj
ghtleghtlbnm djlzotuj j dct tuj ytljevtybz. Rf-
tncz xfcnj, xnj ghjnbdjhtxbz ythfphtibvs. Yj,
genybr, ult t ghjnbdjhtxbz, rjulf dblbv kbim
bpjbkbt gentds pyfrjd? tplyf ghtuhflftncz
ujhjq, b ujhf juhfybxbdftncz vjhtv. Jedm lkz ujh
yt ujlyf lkz vjhz. Yj dtlm djlzobv ghbjlbncz
vtyznm cdj djjhetybt ttxfcyj. Yt njkmrj gjldb-
yjcnm, yt njkmrj scnhjnf vsckb, yj yety yfdsr
vtyznm jhebt. Yt nfr kturj ghbdsryenm r cvtyt
jhebz. Gjlkt xedcndf cjcndtyyjcnb cnjbn ghbdsx-
rf, b nhelyj pfvtybnm ghbcgjcjktyyjcnm r ghtlvt-
nfv ghbcgjcjkztvjcnm cjpyfybz. Lkz gjdthyjcn-
yjuj vsiktybz gjkexftncz gjxnb buhf ckjd, yj rfr
s yeyj skj gjybvfnm hfpybwe gjyznbq herjdj-
lbntkzvceltyfhjljd!
Ytdjpvjyj jnhfdktyyjve cjpyfyb hfpkbxbnm vj-
vtyn cdjjls b cdzpfyyjcnb. Xtkjdtr, gjnthzdibqcz
d ljuflrt, ult hfcndj b ult cdjjlf, yt vjtn vsckbnm
j jobyt. Xtkjdtr, gjlfdkzobq cjpyfybt hfnf, yt
vjtn vsckbnm j jobyt. Xtkjdtr, bpdhfofobq
Extybt, yt vjtn vsckbnm j jobyt. Jcyjdfybt j-
obys_d cdjjlt vsiktybz b d edftybb Exbntkz.
Ghbpyfnm Exbntkz_pyfxbn cnfnm d hzl hfjnfob
yf gjfht. Tckb rflsq jn hjlybrf ecnhtvbncz r
gjfhe tp gjhzlrf, nj b hjlybr eltn pfnjgnfy tp
gjkmps.
Rfr s kexit gjyznm thtkbdjcnm d cjpyfybb,
nj juhflbn gjyznbt Exbntkz. Dtlm Exbntkm, dtlm
pyfybt, dtlm djkwbz vbhf elen genzvb r lfkmybv
J lfkmyb vbhf jgbitv d rybut
tcghtltkmyjcnm
Pltcm t pfgjvybv, xnj dhfnf Jobys dtlen r lfkm-
.Gtxfnm_cnhf nfqys. Nfqyf ceotcndjdfkf
dj dct dhtvtyf. Nfv, ult vfkjt pyfybt, nfv b nfqyf.
Ecnhfifot gjlevfnm, xnj bpdtcnyjt rfxtcndj cjpyf-
ybz ybxtv yt jnkbxftncz jn ehjdyz rfvtyyjuj dtrf.
Xejt vsiktybt, yt xtkjdtxtcrjt, yt jxtn ldbyenm-
cz; bvtyyj yt jxtn.
Exbntkm vjtn kbnm pyfybt, yj jyj jktt ckebn
ghjcnhfycndtyyjve yfcsotyb; gjnjve exfobq yt
jlbyjr, lft tp dblbvs extybrjd. Gjvybnt nj,
ghbkbfobtcz r jobyt! Gjvybnt nfqye yt jn-
xfbdfnmcz.
Nfqyf eleotuj ktbn d cnbbqyjv cnhtvktybb.
Bpdthtybt dekrfyf yt vjtn snm jnchjxtyj; nfrt
Extybt yt vjtn snm jnkjtyj. E erfpf dhtvtyb
yt sdftn jgjplfybz_djkmncz kb jyj d xfie
cjpyfybz bkb t djpytcncz d ghjcnhfycndj. Ytkmpz
extcnm, rjulf kbxyjt cjpyfybt bkb vyjbntkm ghj-
cnhfycndf dfytt. B d ne vbyene, rjulf kbfqibq
yt ljcksibn, j ghjcnhfycndf uhtvbn. Gjnjve yt
jnxfbdfqntcm, ghbkbfzcm r jobyt.
Pjdf
yt pyfkf ghtgzncndbq. Rybuf
rfvy gjljyf. Rybuf
gjljyf gkfdfntk
gthtl ehtq, rjulf rflsq gfhec b rflfz dthdrf
cjlthbnbpym.
Ezdktybt jobys gjljyj bvbxtcrjve cjtlbyt-
yb; gjnjve elmnt xbcns, elmnt ghjybryjdtyys
b pfelmnt wtgb jnhbwfybz. Pfghtnjv b jnhbwfybtv
yt gjdnjhbnt nbhfyjd b bpedthjd. Ytdttcndjv b
xdfycndjv yt egjljmntcm pjkjxysv lehfrfv.
Rjytxyj, jobyf yt ljgecnbn djhf, rnj rhft
endthlftn elibq dbl cjcndtyyjcnb. Zdbnt cehj-
djcnm, evtqnt gjxnbnm nfqye nfr, xnj lft cfvjve
ctt yt gjdnjhznm chjrf_rfr djkyf ghbybvftn
rfvtymnjkmrjjlbyhfp.
100
.Gjqvbnt Extybt; gjqvbnt_tp Extybz yt
ghjqnb. Yeyj ne ajhveke ndthlbnm, bj d bpyb
vyjujt ltkftncz tp Extybz. Extybt ljkyj jrhfib-
dfnm rflsq gjcnegjr b rfle htxm. Jrhfcrf, rfr
ghtrhfcyfz nrfym, erhfcbn cktlcndbt htxb. Gj cktl-
cndbzv yeyj celbnm j rfxtcndt gjcskrb. Yeyj
ghbdsryenm, xnj cfvf gjcskrf vjtn rfpfnmcz yt-
gjyznyjq, bj njkmrj t dyenhtyytt pyfxtybt bvttn
obn.
Ghbdsrfqnt drkflsdfnm pyfxtybt d rfle htxm,
bpujyzz ytyeysq ktgtn.
Nhelyj jnrfpfnmcz jn xedcndf cjcndtyyjcnb; nfrt
nhelyj ghtjljktnm ktgtnfybt.
.Evtqnt ghbyznm, rjulf dfc yfpjden vfnthbfkb-
cnfvb. D ltqcndbz b d vsiktybb vs jnltkbnmcz jn
vfnthbb yt vjtv. Vs jhfoftvcz r dscibv ckjzv
bkb uhetqibv dblfv njq t vfnthbb. Vjyj yf-
exyj gjrfpfnm nb dpfbvjjnyjitybz. Nfrt yfexyj
vjyj ljrfpfnm, rfr rfxtcndj yfituj vsiktybz ltq-
cndetn yf vfnthb.
ujbcnbxtcrjt vsiktybt ghbdktrftn ybpibt ckjb
vfnthbb, bj njn jhfp vsiktybz jjcjkztn jhuf-
ybpv_rfr jlbyjrbq vfuybn yt vjtn ghbnzyenm
jkttcdjtujyfghztybz.Byjtltkj,rjulfvsikt-
ybtghjbpdjlbncz d vbhjdjv vfcinft: gjkexftncz
rfr s uheggf vfuybnjd, b vjtn gjkexbnmcz ljcneg
r dscibv ckjzv.
Kexit vjyj yfklfnm yf jlyjv xedcndbntkmyjv
ghbjht, abrcbheotv rfxtcndj vsiktybz. Vjyj
dbltnm cgbhfkb, bleobt cdthe bkb gjuheyyst d
ntvyjdfnsq gfh,_ yfbjktt yfukzlyjt jextybt vf-
nthbfkmyjcnb vsiktybz ghb rfxtcndt dyenhtyytuj
gjntywbfkf. nb ghjcnst vfybatcnfwbb gjrfpsdfn
ldjqyjt pyfxtybt: gthdjt_jyb jkbxfn ytdtl,
rjnjhst ghtlcnfdkzn ctt vfnthb rfr ytxnj bythn-
yjt b yt bvtott ybxtuj jotuj c yfxfkjv cjpyf-
ybz; dnjhjt_pyfxtybt bvtn lkz boeob, rjnj-
hst jnlflen ctt jnxn d rfxtcndt vsiktybz.
Gjexbntkmyj yfklfnm, rfr vsckm pfhfftn ghj-
cnhfycndj,_ gjkexftncz fyfkjubz c ghjwtccjv ds-
cnhtkf. Gekz ktnbn lfktrj, yj lsv hfcghjcnhfyztncz
d pfdbcbvjcnb jn fnvjcathys eckjdbq. Gkjnyjcnm
fnvjcaths pfcnfdkztn lsv yfljkuj ghjckfbdfnm
enhtyy pfh. Nfr thtubnt dfit vsiktybt. Njt
yfexbntcm vsckbnm rhfcbdj b rhfnrj. Vyjubt yt
dblzn hfpybws vtle vsckm lkz ltqcndbz bkb ht-
aktrcjv vjpuf. Yeyj evtnm ghtctrfnm htaktrnjhyst
cgfpvs, rjnjhst dtlen r gjkecjpyfntkmyjcnb. Hfp-
dbnbt htaktrnjhyjq ltzntkmyjcnb gjjt yf jgmz-
Lj jobys ljjlzn d zcyjcnb vsiktybz. Zhre,
ytgthtlfdftve jndtncndtyyjcnm ghbyjcbn zdktybt
vsiktybz. Vs jxtym pfjnbvcz, xnj cjpyfybt jn-
dtncndtyyjcnbytgjrblfkjdfc.
102
.Jhfpjdfybt yfhjlf yflj dtcnb c yfxfkmyjuj
jextybz ltntq c djpvjyj hfyytuj djphfcnf. Xtv
hfymit, ntv kexit. Gjdthmnt, gthtenjvktybt vjpuf
sdftn njkmrj jn ytgjdjhjnkbdjcnb. Rflfz vfnm,
gjljlz r rjkstkb htyrf, crftn gthde ajhveke
jhfpjdfybz: Ns dc vjtim. Yt yfljys pfghtns;
lft dhtlyjt yt pfghtofnm, yj kexit jndtcnb dyb-
vfybt yf jktt gjktpyjt b ghbdktrfntkmyjt. Nj djc-
gbnfybt eltn kexibv, rjnjhjt cvjtn djpdtkbxbnm
ghbdktrfntkmyjcnm kfuf. Ghb njv yt yflj rfktxbnm
ghtrhfcyst Jhfps, rfr s dj bvz ltncrjuj ythf-
pevtybz,_ yt eybfqnt ltntq. Ndhlj gjvybnt, xnj
bcnbyyfz yferf dctulf ghbpsdyf, rhfnrf, njxyf b
ghtrhfcyf. Yeyj, xnj d ctvmz sk jnz s pfxf-
njr gjybvfybz jhfpjdfybz. Gjckt ctvb ktn et
vyjuj gjnthzyj. Jsxyj gjckt nh ktn jhufybpv
gjkjy djcghbznbq. Herf djlbntkz et ghb gthdjv
ifut ljkyf jhfnbnm dybvfybt b erfpfnm yf lfkmybt
vbhs. tcghtltkmyjcnm ljkty gjxeznm vjkjljq ukfp.
Bvtyyj, ukfp ljkty ghbdsryenm ljgecnbnm tcght-
ltkmyjcnm.
Njt ytjjlbvj, xnjs ckjdj dshffkj njxye
vsckm. Bpujyztncz kjm, uhejcnm b yfcvtirf. Ght-
lfntkmcndj lft d pfxfnrt ytljgecnbvj. Hfjnf rfr
jkmibt gjjohztncz. Njkmrj cjpyfybt lj nh ktn
dvtcnbn kturj jobye. Rfr jibjxyj levfnm, xnj
htyre yeyj lfnm tuj dtob, bj htyjr kturj
gjqvn, rfr vjuen snm dtob jobvb.
Cjpyfybt dc vjue yt tcnm dfcnjdcndj, yj kbim
jcjpyfybt fggfhfnf. Cfvsq ejubq vjtn yfqnb ghj-
djl r tcghtltkmyjcnb, bj rflsq nhel d rfxtcndt
cdjv jnrhsdftn pfndjhs.
103
.Irjks ljkys snm jgkjnjv gjpyfybz dj
dctq gjkyjnt. Rflfz irjkf, jn cfvjq yfxfkmyjq,
ljkyf snm bdsv pdtyjv chtlb dct exbkbo lj
cfvjuj dscituj. Gjpyfybt ljkyj gjgjkyznmcz dc
bpym. Lkyj jexfnm ghbrkflyjve pyfyb, yt
jnhsdfz jn yferb bcnjhbxtcrjq b abkjcjacrjq.
Bcreccndj vsiktybz ljkyj snm hfpdbnj d rfljv
hfjnybrt. Njkmrj njulf jy gjqvn hfljcnm cjdthity-
cndjdfybz b cevttn bcgjkmpjdfnm ljceu.
104
.Rflfz irjkf ljkyf snm bcnbyysv jhfpj-
dfntkmysv jtlbytybtv. Ghb irjkf ljkty snm
gjktpysq veptq, d rjnjhjv cfvb extybrb ljkys
ghbybvfnm exfcnbt. Ljkty snm rjjgthfnbd, b ext-
ybrb ljkys jexfnmcz b nfrjve cjnhelybxtcnde.
Ljkys ghjbcjlbnm dczrbt ghjzdktybz bcreccndf.
tpgentqrhfcjnsytvjtnsnmjhfpjdfybz.
105
.Extybt eltn cfvsv ghbznysv xfcjv, rjulf
exbntkm jwtybn cgjcjyjcnb exfobcz. Njkmrj hfc-
gjpyfybt cgjcjyjcntq gjpdjkbn cghfdtlkbdj jnyj-
cbnmcz r eleobv hfjnybrfv. Xfcnj cfvb exfobtcz
yt gjybvfn cdjtuj yfpyfxtybz. Exbntkm, rfr lheu,
yfgencndetn b gj kexitve yfghfdktyb. Ybrfrjt
yfcbkbt yt ghbvtybvj d irjkf. Njkmrj etltybt
vjtn ghbkbxtcndjdfnm gjpyfyb. jkmit jgsnjd,
jkmit tctl, cnjkmrj hfljcnb d ghbkjtybb cdjb
cbk!Vfkstkznhfjnejkmib.
106
.Rjulf ctvmz yt evttn, nj gecnm irjkf yfexbn
xbcnjnt dj dcv snt. Uhzpm yt jn tlyjcnb, yj jn
ytdttcndf. Xbcnjnf d bpyb tcnm ghtlldthbt xbcnj-
ns cthlwf. Rnj t yt jxtn, xnjs yfhjl sk xbc-
nsv? Yeyj jjheljdfnm irjks nfr, xnjs jyb
skb hfccflybrfvb erhfitybz bpyb. Rflsq ghtl-
vtn vjtn snm jlevfy c kjdm. Rflfz dtom
ljkyf snm cltkfyf cjexfcnybwtq cxfcnkbdjq bp-
yb. Rjjgthfwbz gjvjtn yfqnb ajhve lkz rfljuj
jbjlf. Ult jlyjve yt yfqnb htitybz, nfv gjvjtn
jobyf. Yt rekfxyst jb, yj ndjhws elen ujhlj-
cnmcnhfys.
107
.Irjkf ljkyf yt njkmrj dvtofnm kjdm r
rybut, yj ljkyf yfexbnm xbnfnm, b gjcktlytt yt
ktuxt gthdjuj. Yeyj evtnm cjchtljnjxbnm vsckm,
xnjs dybryenm d rybue. Yt ukfp, yj vjpu b cthlwt
xbnfn. Rybuf yt pfybvftn gjxnyjuj vtcnf dj vyj-
ub ljvf. Jzpfyyjcnm jobys_endthlbnm rybue
rfr lheuf ljvf. Rjjgthfnbd, ghtlt dctuj, bvttn
rybye gjkre, cjlthfybt rjnjhjq jxtym jibhyj.
eltn hfccrfpfyj j wtyyjcnz hjlbys b cdzpb t c
vbhjv. Gjrfpfys elen uthjb, ndjhws b nhetybrb;
b gjyznbt xtcnb, b ljkuf, b jzpfyyjcnb r cdjtve
kbytve endthlbncz, nfr t rfr b vbkjcthlbt. Vyj-
uj ghbvthjd, pjdeob r gjpyfdfyb b jnrhsnbzv.
108
.Irjkf yfexbn edffnm gjktpyst bpjhtntybz,
yj egfcn jn vfibyyjuj hfcndf. Dczrjt hfcndj e-
ltn eybxnjtyj, rfr ghbpyfr ntvyjns. Exbntkm eltn
dtleobv yfcnfdybrjv-lheujv, xnjs erfpfnm genm
rhfnrbq b kexibq. Yt zdktybt yfcbkbz, yj eksrf
pjdf. Yj tckb d irjkf bpyb ghjcjxbkjcm ghtlf-
ntkmcndj, nj cfvjt cehjdjt jceltybt gjkjbn rjytw
nfrjve tpevb.
109
.Irjks gjqven, ult ktyjcnm, ult ytjsxyjt
cnhjtybt fhfrnthf, ult tpevbt b ult ytjjlbvj
gjybvfybt.
.Chtlb extys ghtlvtnjd gecnm elen lfys
jcyjds fcnhjyjvbb, yj gjcnfdbd t rfr ghtlldthbt
r lfkmybv vbhfv. Nfr irjks pfhjyzn gthdst vsckb
j bpyb d lfkmyb vbhf. Ghjcnhfycndj jbdn,
fcnhjbvbz b kexb yfgjkyzn ghtlcnfdktybt j dtkb-
xbb Dctktyyjq. Vjkjlst cthlwf gjxen ctz yt
vehfdmzvb yf ptvyjq rjht, yj yjcbntkzvb lef b
jndtncndtyysvb pf gkfytne. Jcnfyfdkbdftv dybvfybt
yf irjkf, bj jn yb endthlbncz cjnhelybxtcndj. Yt
eltn cjpblfybz tp cjnhelybxtcndf. Yt eltn ghjx-
yjcnb ujcelfhcndf b cjpf, rjulf eltn dkfcndjdfnm
dtnfz cfvjcnm.
.Vyjuj ghtleghtlfk ghjnbd cfvjcnb. nf vthn-
dzofz ctcnhf ytdttcndf ebdftn b ufcbn kexibt
juyb. Yt cxbnfqnt yfgjvbyfybt j cfvjcnb ytevtcn-
ysv ghb cjpblfybb rjjgthfnbdjd. Yfjjhjn, rflsq
ecnfd ljkty gbcfnmcz yt lkz ctz, yj lkz lheub.
Chtlb hfpys yfbvtyjdfybq ckjdj
eltn cfvsv
cthltxysv. Bvtyyj, cthlwt yt ghbtvktn cfvjcnb.
Cthlwt bdn cfvjjndthtybtv. Nfr rhtgrj cthlwt,
rjulfjyjpfjnbnczjeleotv,ytlevfzjctt.
112
.Cfvjt gjktpyjt_evtnm cjxtnfnm ytyjcnm
kdb c cehjdjcnm ljkuf. Yjdfz bpym yt ecnhf-
ibncz ghjnbdjgjkjtybzvb. Jyf yt eltn yfcbkj-
dfnm jlybv zhvjv, yj lfcn ibhjne djcghbznbz. Yt
gjljftn klzv cbltnm d crdjhtxybrt. Gjhf pyfnm
gkfytne b gjvjxm tq. Yt vjuen ecgjrjbnm dsxbckt-
ybz, xthtp crjkmrj ktn gjneytn cjkywt. Vyjtcndj
hfpys eckjdbq vjuen jghjrbyenm dct bcxbcktybz.
Ytkmpz pfsnm b nj, xnj klb vjuen gthtuhspnm lheu
lheuf. Nfrjt cjjhftybt yt ljkyj snm pfsnj ghb
pkjt, pfkbdfotq Ptvk.
113
.Rjhscnjkbt tcnm uhejt ytdttcndj. Njkmrj
bcnbyyjt cjnhelybxtcndj vjtn cgfcnb jn nfrjq pkj-
rfxtcndtyyjq rjhjcns. Rjhscnjktw bvttn yf kbwt
cdjv gtxfnm. Jy yt ghbxfcnty cthlwe; xfif tuj ujhm-
rfz. B Njyrbq Vbh lkz rjhscnjkwf kbim bcnjx-
ybr vextybq.
114
.Klb bpexfn bpym gxk, vehfdmd, jtpmzy,
klb bpevkzncz gthtknysv gnbwfv, b gjhzlre,
b cnhjqyjcnb, yj dc t yt ltkfn cjjndtncndtyys
dsdjljd lkz ekexitybz bpyb ptvyjq. Tcntcndtyyfz
bcnjhbz ljkyf snm ghtgjlfyf d irjkf rfr vjyj
gjkytt b edktrfntkmytt. Yeyj yf ghbvthf hfcnb-
ntkmyjuj b bdjnyjuj wfhcndf lfnm gjyznm, rfrbt
cjrhjdbof pfkjtys d xtkjdtrt. Tckb chfdybntkmyj
ybpibt jhufybpvs xen jcyjds snbz, nj ntv jktt
xtkjdtr ljkty ghbkjbnm ecbkbz r ghtecgtzyb.
Vyjuj wtyys gjrfpfybq ghjzdktyj dcle. C cfvs
gthds ehjrjd exfobtcz gecnm gjhflencz xeltcfvb
bpyb. Nfrt gecnm jyb gjqven, rfr jhfofnmcz c
gjknfvbbzcyjcksifybtv.Nfrzcyjcksifybte-
ltntcntcndtyysv eckjdbtv. Nfrt b Njyrbq Vbh
eltn bpexftv yfhzle c njyrbvb ythubzvb. Yt eltn
ltktybz yf abpbxtcrjt b vtnfabpbxtcrjt, bj dc
ceotcndetn_pyfxbn, dc joenbvj b gjpyfdftvj.
Yfrjytwcjrheifnczcetdthbzbghtlhfccelrb.
115
.Ybrnj yt lthpftn djccnfnm ghjnbd irjks, yj
vfkj rnj levftn j t ekexitybb. Irjkmyst ghj-
uhfvvs yt ghjcvfnhbdfncz wtksvb ujlfvb; vtle
ntv jnrhsnbz cgtifn. Yjdst lfyyst ecnhtvkzncz
jnjdcle: b djpleiyst caths, b ukebys jrtfyjd,
b ujhyst cjrhjdbof hfccrfpsdfn j ctt xeltcyst
cdtltybz. Yeyj cgtibnm, byfxt hfcrjgrb bpvtyzn
lfyyst eckjdyjq bcnjhbb. D yjds irjkf yeyj
ehfnm pfghtns, xnjs dbltkb ltqcndbntkmyjcnm, rj-
njhfz xeltcyf, tckb ghfdlbdj gjrfpfyf. Ibhjrj gjkt
evcndtyys cjcnzpfybq!
116
.Ethtubnt ltntq jn dctuj kjyjuj; ethtubnt jn
lehyjq vepsrb; ethtubnt jn crdthyjckjdbz; ethtub-
nt jn kjys cjcnzpfybq; ethtubnt jn endthltybz
cfvjcnb, ntv jktt xnj yeyj ghbdbnm kjdm r yt-
ghtcnfyyjve pyfyb. Vecreks yt ljkys pfbdfnm
ev b cthlwt. Rfrjt cthlwt djpkbn rekfxyst elfhs?
117
.Ytktgj levfnm, xnj gjn_zdktybt njkmrj ab-
pbxtcrjt. Ghb vsckbntkmyjq hfjnt bcjlbn jcjfz
vfyfwbz, wtyyfz lkz yfcsotybz ghjcnhfycndf. Tckb
gjn ntkf vjtn eljhznm ptvk, nj gjn lef djccnf-
yfdkbdftn ghfye, bvbxtcrb ghtndjhzzcm d kexf
Cjkywf.
Nhel_dtytw Cdtnf. Yflj, xnjs exfobqcz irj-
ks gjvybk pyfxtybt nhelf rfr afrnjhf vbhjplfybz.
Gjcktlcndbtv nhelf eltn ndhljcnm cjpyfybz. Zhrj
yfljgjlxthryenmhfjxefnvjcathe.
118
.Vjuen cghjcbnm: Rfrbt ghbpyfrb exbntkz wt-
ybnm? Ds et pyftnt j rfxtcndt ltqcndbz b vjtnt
et ghbvtybnm yjdst gjljls r ltqcndb. Yflj
ghtlgjxtcnm njuj exbntkz, rjnjhsq bln yjdsvb ge-
nzvb. Rfljt ckjdj tuj, rflsq gjcnegjr tuj ytcn
yf ctt gtxfnm ytpfsdftvjq yjdbpys. nj jnkbxbt
cjplfn pjdeoe vjom. Yt gjlhffntkm, yt njkrjdf-
ntkm, yj vjoysq rfvtyobr yjds hel. Yeyj ghb-
yznm pf jcyjdfybt pjd yjdbpys. sdftn dhtvz, rjulf
vjyj blnb kbim dgthl. Cjhfybv pjd djkb d tut
ytghtcnfyyjv b yfl tplyjq yt ghjvtlkbv.
Yeyj crfpfnm cnhjbntkzv bpyb, xnjs yfikb
yjdst ckjdf, crjdfyyst yjdj ytjjlbvjcnm. Cj-
pyfybtyjdbpysrfljujxfcflfcnbvgekmc.
Erfbnt lhepmzv, rfrjt cxfcnmt snm dtxyj yj-
dsvb! B rflsq ktrnhjy Yjdjuj Vbhf lfcn yjde
vjom. Gjqvbnt vjom yjdjuj pjdf. Ds vjtnt ghb-
vtybnm t d bpyb rfljuj lyz.
Ds ljcnfnjxyj pyftnt, xnj ujdjh lkz ghbvtytybz.
119
.Ghfdbkmyj levftnt, xnj tp ljcnbtybq ntyb-
rb ytdjpvjyf jobyf. Rflfz jobyf yelftncz
d ntybxtcrb ghbcgjcjktybz, b Yfie Jobye
ytkmpz vsckbnm tp eghjotybz bpyb. Yeyf zdkty-
yfz djpvjyjcnm ghbvtyznm ljcnbtybz yferb, byf-
xt vs jhfnbvcz d jjlye nzujcnm. Rfr htfkbcns-
ghfrnbrb, Vs vjtv cvtkj endthlfnm nj. Vfkj
njuj, Vs vjtv yfcnjqxbdj erjhbnm dct kjyj-
htfkbcnjd. B eybtyyfz yferf b cktgjnf vtifn
bv d ljcnbtybb njuj, r xtve jyb cnhtvzncz.
Njxyj afhbctb lhtdyjcnb, jyb ghzxen cnhf gthtl
ljgeotybtv njuj, xnj lheubv et jxtdblyj. Yt k-
bv ytdtl, yt kbv nhecjd, gjgbhfob d efct
djpvjyjcnb djkwbb.
Neibntkb juytq, cdtnjytyfdbcnybrb, yt dc kb hfd-
yj, c rfrjq cnjhjys ds gjkpnt! Ds jnbnt pfneibnm
gkfvz pyfybz; yj ytdttcndtyyfz jobyf_ntvyb-
wf, bj jobyf b ytdttcndj ytcjdvtcnbvs. Yeyj
pyfnm. Yt dthmnt, yj pyfqnt!
.Vs ujnjds gjllthfnm rfljuj bpjhtnfntkz,
bj lft cfvsq vfksq bpjhtnfntkm gsnftncz dytc-
nb ekexitybt d bpym b pfjnbncz zdbnm thtkb-
djcnm ythubb. Exbntkm epyftn hexfntkmcndj b pfjne
j cjhfytybb ythubb. nf egjhyfz thtkbdjcnm
gjpdjkztn ljdthznm extybre. Rjytxyj, nf thtkb-
djcnm lfktrf jn cregjcnb. Gjkrjdjltw, thtueobq
jnjhys cjklfn, ltqcndetn cjpyfntkmyj. Rflfz djp-
vjyjcnm zdkztncz yfibv djbyjv, yj yeyj gjyb-
vfnmdtobjtlbybntkmyj.
Rfr yeyj snm jcvjnhbntkmysvb ghb bpjhtnt-
ybz, xnj yt kbibnm b ghzvjq wtktcjjhfpyjcnb!
Gecnm cjpyfybt vbhjdjq djkwbb gjvjtn dfv
yfqnb ghbujlyst cnhtks. Eib dfib ljkys cks-
ifnm ifub djkwbb, b htibvjcnm yt ljkyf jvf-
yenmcz.
Rfr elf ythzikbdjcnm e bpjhtnfntkz, rfr ueb-
ntkmyf ytjlevfyyfz htfrwbz, rfr ytghjcnbntkmyf
jibrfytdttcndf!
Vs vjtv wtybnm nhel bpjhtnfntkz d vbhjdjv
hfpvtht ghb jcjpyfybb yfghfdktybz vbhjdjq dj-
kwbb. Nhelyj gjyznm ghbkjbvjcnm pfrjyjd lbyf-
vbrb, gjrf yt ecdjbkb ecnjb vfnthbb.
121
.Yjdjt cjpyfybt, gjllthfyyjt ntybrjq, lfcn
vjoyjt ecnhtvktybt r pyfyb. Bvtyyj, jobyf ljk-
yf snm cfvsv xenrbv fggfhfnjv djkwbjyyjcnb.
Bvtyyj, d cjpyfntkmyjq jobyt ybrnj yt vjtn
endthlfnm j ckjbditqcz vbhjbpextyyjcnb. Dczrfz
negfz ghtuhflf jnvtnftncz jjcnhyyjq dbhfwbtq
rjkktrnbdf. Lft yfvr yf pfrjyxtyyjcnm ltkftn yt-
djpvjysv ghtsdfybt d jobyt. Rnj t ghbvtn
rktqvjnegjcnb?
Xthdm yt eltn juhfybxbdfnm cdjb ghjjljd vhf-
rf,_ds t, cvjnhzobt d tcghtltkmyjcnm, ds yt
vjtntxthdegjljbnmcz!
Ytcjdthityyfz bpjhtnfntkmyjcnm ytrjnjhs bp
dfc ekjdbkf ytdblbvst kexb b ytcksibvst hbnvs.
Uhesv djjhftybtv, uhesvb ghbjhfvb dc t
skb ekjdktys ytrjnjhst rjcvbxtcrbt njrb. Yj dtlm
ukegtw gjqvn, xnj djjhftybt vjtn snm enjy-
xtyj b ghbjhs ekexitys. Bcjlz bp cfvjekexif-
tvjcnb, ljqlnt lj tcghtltkmyjcnb. ele ndthlbnm
j djpvjyjcnz ekexitybz, gjrf cfvsq pfrjcytksq
yt ecnslbncz cdjtq juhfybxtyyjcnb.
Yt vjtn snm jobyybr, juhfybxbdfobq cdj
cjpyfybt, byfxt jy egjljbncz tycrjq yjut cnfhjuj
Rbnfz. Njt nmvf jsxfz dspdfkf nj tpjhfpbt.
Rfrjq jobyybr vjtn ghbrhsnmcz gktctym cet-
dthbz? Dtlm ybrnj yt egjnhtkztn ejubq, gthdjsn-
ysq gfhjdjp; nfrt ybrnj yt vjtn jcnfnmcz ghb
vkfltyxtcrjvgjybvfybbhtfkmyjcnb.
Vkfltyxtcrbq vfnthbfkbpv zdbncz lehvfyjv lkz
yfhjlf, yj ghjcdtoyyjt pyfybt eltn ktcnybwtq
gjtls.
tp jnhbwfybq, tp cetdthbq, tp cnhff gjqlnt
r bcnbyyjq jobyt. tp xeltc yfqlnt zcye htfkm-
yjcnm b rbhrj bcgsnfntkz eltnt dcrhsdfnm pfrhs-
nst ukebys. Gjkbnt tccnhfibt pyfybz.
.Erfpfnm yflj j rfxtcndt nhtetvjuj pyfybz.
Pyfybt ljkyj snm tpeckjdyj. Rflfz eckjdyfz,
cdzpfyyfz yferf ghbxbyztn ytgjghfdbvsq dhtl.
Cdjjlyjt cjxtnfybt ktvtynjd lfcn ytgjdnjhtyyst,
yjdst ljcnbtybz.
Rnj vjtn ghtlgbcfnm bvbre gjkmpjdfnmcz kbim
jlyjq uheggjq ktvtynjd? Rnj vjtn pfcnfdbnm bcnj-
hbrf b abkjcjaf yt rfcfnmcz bcnjhbxtcrb afrnjd?
Rnj vjtn ghbrfpfnm eljybre egjnhtkznm kbim
jlyerhfcre?Pyfybdcjnrhsnj.
Tlbycndtyysv ghtbveotcndjv d jkfcnz pyfybz
eltn kmifz etlbntkmyjcnm b ghbdktrfntkmyjcnm.
Tckb jnbnt edktxm dfibv pyfybtv, cltkfqnt tuj
ghbdktrfntkmysv, yfcnjkmrj ghbdktrfntkmysv, xnj
rybub dxthfiytuj lyz gjrfpfkbcm cebvb kbcnmzvb.
Gjtlf etlbntkmyjcnb bpfdbn jn ytcyjcys pf-
ghtnjd.
jkmit dctuj pfjnmntcm bpuyfnm bp bpyb exf-
obcz pfghtns. Jobyybrfv nj jcjtyyj kturj, bj
b rybuf vjtn snm jcjj dljyjdtyyf b edktrf-
ntkmyf. Rjytxyj, gbcfhcrjt bpkjtybt jobys yt-
dsyjcbvj. Ejubq gtlfyn jnnjkryn rfljuj, rnj
yt dsyjcbn tplfhyjuj jnyjitybz r rhfcjnt. Jrjkj
jobys ljkyf snm dljyjdtyyjcnm.
R cdtne nzyencz hfcntybz,_ njn pfrjy gthdbxyjuj
cjpyfybz ytghtkjty. Blbnt genv ytghtkjyjcnb b
cnhjqnt bpym! Ybxtuj ytn jndktxyyjuj, b bpym
dgbnsdftn rfle vsckm. Gjnjve elmnt htfkbcnfvb
bcnbyyjq htfkmyjcnb.
.Rjkktrnbdbpv b lbfktrnbdbpv_ldf gjcjbz
ghb vsiktybb j vfnthbfkbpvt. Ceotcndj vfnthbf-
kbpvf zdkztn jcje gjldbyjcnm, yt vbyez yb
jlyjuj zdktybz bpyb. Exbntkm zdkztn kbim dtb
yeyst. Vjyj hfpdbdfnm gjkjtybz, vsckz crfpfy-
ysvb genzvb. Yeyj lj nfrjq cntgtyb jjcyjdfnm
vfnthbfkbpv, xnj dct yfexyst ljcnbtybz cjdht-
vtyyjcnb vjukb djqnb rjycnhernbdyj d gjyznbt vf-
nthbfkbpvf jlejndjhyyjuj.
Vs ujdjhbkb j njyrb ntkf, j vfuybnf, j cdtxt-
ybb fehs, j bpkextybb rfljuj ghtlvtnf, j gthtvt-
otybb xedcndbntkmyjcnb, j bpvtytybb dtcjvjcnb, j
ghjybryjdtybb jlyjuj ckjz vfnthbb xthtp lheujq,
j gjcskrf vsckb xthtp ghjcnhfycndj, j zdktybb
wtvtynbhjdfybz ghjcnhfycndf, j xedcndt wtynhjd, j
gjybvfybb ckjdf
vfnthbz
. Vyjuj ytdblbvjuj, joe-
nbvjuj fggfhfnfvb, yeyj dvtcnbnm ntv, rnj jxtn
ghbkjbnm ntybre d bpym. Yeyj pfvtybnm blt-
fkmyst ckyb ndhlsv hfpevjv.
Vs_Yjcbntkb Lef, bvttv ghfdj nhtjdfnm edf-
tybz b gjpyfdfybz vfnthbb.
Lhepmz, vfnthbz yt yfdjp, yj dtotcndj, cbzott
djpvjyjcnzvb. Yelf xtkjdtxtcndf_jn ghtpbhf-
ybz vfnthbb. Yfcnhjtys gsiyst cjlbof, yj yt
djcgtnsubvyspyfyb.
.Cghfibdfn: rfr ghbcnegbnm r Extyb? Dtlm
lkz njuj yeyj gththjlbnm cjpyfybt? Rjytxyj, cj-
pyfybt gththjlftncz gjckt Extybz. Lkz yfxfkf yflj
jnrhsnm b jvsnm cjpyfybt. Jnrhsnbt cjpyfybz lt-
kftncz vjvtynfkmyj, jlyj djkt. tkfqnt jnrhsnm
cjpyfybt!
.Vjb vjkjlst lhepmz, jgznm ds cjhfkbcm dj
bvz Extybz b jgznm e dfc gjkexbkcz dtxth c ujcnzvb.
Vtle ntv crfpfyj b gjdnjhtyj, xnj xfc tctls j
Extybb sk kbiy jsdfntkmcrb gthtceljd. Gecnm
njn xfc eltn htt, yj rfxtcndj tuj ljkyj snm
jhfytyj. Ds ghbkbftntcm pfrjekrfvb, ds ghtdjp-
vjuftnt ecnfkjcnm nheljdjuj lyz, ds ytcnt xfcnbwe
jotuj kfuf; yj yfbnst dtob pyfrjvjuj gjvtot-
ybz hfpbdfn dfit ecnhtvktybt, b ytpfvtnyj ds
cnfyjdbntcm gskmysvb bkmwfvb. Vfkj njuj, rnj-nj
bp dfc pfvtxftn ckexbdittcz b cnfyjdbncz ljhj-
djkmysv yflpbhfntktv b gjuheftncz d vfkctymrjt
hfplhftybt. Nrfym tctls hfpjhdfyf, b yfxbyftncz
ytljcnjqyjt injgfybt. Vs ghjcbv, jnz s jlby
xfc, snm cjpyfntkmyj jndtncndtyysvb klmvb. Tckb
dfv nhelty xfc d ytltk, nj kexit cjqlbntcm xthtp
xtnshyflwfnm lytq. Cevtqnt bcrkxbnm yf nj dhtvz
dct djkyeobt, pdthbyst ghbdsxrb_rehtybt, db-
yj, tle, vtkrbt cgktnyb, jjhjns vtkrb ltk, jce-
ltybt b uytd. Cjqlzcm, gjcblbnt ytcrjkmrj vbyen d
vjkxfybb. Tckb t rnj bp dfc yt yfqln cbks ghj-
cdtnbnm cjpyfybt, nj gecnm vjkxf dsqltn cyjdf yf
jkjl b nmve. Vs dhfub dczrjq yfcbkmcndtyyjq
vfubb, yj tcntcndtyysq rjynhjkm cjpyfybz ljkty
cnfnm eckjdbtv htfkmys gjcnhjtybq. Dtlm yf xfc
vjyj jnhtibnmcz jn kbxys gjgsnjr. Tckb t nj
nhelyj, nj rfr t vjtnt levfnm j ecgtt b hjcnt
cjpyfybz? Djk pyftn dfxre, yj lfkmit gbotdfhtybz
yt hfcnn. Cltkfqnt ecbkbt lfnm tctlfv rhfcjne,
ghjcnjne b xbcnjne.
Cfvst ytjblfyyst ghjktvs pyfybz, cfvst lthp-
yjdtyyst jhfps rhfcjns gecnm dsnjkryen dfc bp
pfnkjuj eujkrf. Gjqvbnt, jxe dbltnm dfc, jnz s
dhtvtyyj, jcjtyysvb b dvtcnbdibvb. nb phyf
rjjgthfnbdyjuj vsiktybz lflen dfv yfcnjqxbdjcnm
ljcnbtybq. Yt njkmrj htibvjcnm, yj b yfcnjqxb-
djcnm yeyf.
Gjqvbnt rjywtynhfwb rfr jgsn cjpyfybz. Lfqnt
dbltnm dfc bleobvb ecnhtvkyyj b cjpyfntkmyj. Uj-
djh lkz ytvtlktyyjuj bcgjkytybz.
.Xetnt kb bcnbyysq dhtl, ghbxbyztvsq jib-
jxysvb gjcnegrfvb? Gj ujbpve yt levftnt kb, xnj
dhtl ghtlt dctuj rfcftncz dfc cfvb? Yj d gkfyt
ltqcndbq yt ds jlyb, yj rflsq ifu dfi rfcftncz
b nt jndtncndtyys, rjnjhst cfvjjndthtyyj blen.
Vyjuj ytgjghfdbvjuj ghbxbytyj dj dhtvz kturj-
vscktyys cjhfybq. Extybt vyjuj hfp erfpsdfkj
yf cdzpm rjkktrnbdf. Yeyj thtxm nt, rnj hbcren
lkz ecrjhtybz cktlcndbq. Vscktyyj jthtubntcm jn
gfueys, htprj jvhfxyys yfcnhjtybq. B to
cghjie, yfexbkbcm kb ds xbnfnm rybub Extybz? Ytn
kb tkfybz ghbdzpfnm vsckm r jlyjve cnjke? Jxtym
kbv rhfcbdst ghbnxb, yj pfsdftv, xnj d rfljq
bp yb pfkjtyf wtyf bpyb.
Lkz dtxthyb cjhfybq jxtym jcnhjevyj jnvtnbnm
ytjsxysq cjcnfd htxb bkb jxtym cnhfyyjt dshf-
tybt. Yj gjlevfqnt, yt dbcbn kb yf rfljq erdt
njuj dshftybz vyjtcndj bpytq? E rfljuj ljk-
yj dcgsyenm cjpyfybt dfyjcnb xfcf, d rjnjhsq jy
ghbpdfy. Rjulf lfdyj ujdjhbk j kturjvsckbb, yeyj
skj chfpe ghbyznm d cjpyfybt cthmpyjcnm vjvtynf
b pfcnfdbnm ctz dvtcnbnm xedcndj jndtncndtyyjcnb.
Dyt ltk, dyt kbxys b dyt uheggjds ghtecgtzybq
yeyj joenbnm djkwb c t jcjtyyjcnzvb.
Nfr xnrj vsckbnt. Cnfhfqntcm ekexibnm cjhfybz.
.Rjulf cfvsq ytpyfobq b ytcjpyfntkmysq
crftn j Extybb: rftncz, nj rfrjt-nj lheujt
jobyyjt extybt,_ evtqnt cghfdtlkbdj jndtnbnm.
Crfbnt: rflfz jobyf, jcyjdfyyfz yf nhelt b
pyfybb htfkmyjcnb, yt dhtlbn ltke ecjdthitycndj-
dfybz xtkjdtxtcndf. Ghb ldbtybb Rjcvjcf ytkmpz
ghtsdfnm d rfeotqcz ytldbyjcnb_bkb yfpfl,
bkb dgthl. Dct jcjpyfobt jobye ldbencz dgt-
hl. B yt vjtn snm jobys ghjnbdyjq lheu lheue;
nfr t rfr joeotybt ujkjlf yt vjtn snm ghjnb-
djgjkjyj dj dct dblf. Nfr ghjnbd jobys eltn
ujdjhbnm kbim njn, rnj yfxfk ldbufnmcz yfpfl, djlz
d cjcnfd rjcvbxtcrjuj cjhf.
E to ytjgsnys jobyybrjd ytvfkj gjljphb-
ntkmyjcnb b xdfycndf, yj lkz Yfc jobyf zdkztncz
ckjbdibvcz ltkjv bpyb. B Vs vjtv ujdjhbnm
j ytq cj dct zcyjcnm ljkujuj jgsnf. Yfc yt pfgeuf-
tn ybrfrfz ytljlevfyyfz ythfpthbf. B Vs dbltkb
ljcnfnjxyj rjcvbxtcrjuj cjhf b ghbyflktfnm r ytve
yt cjbhftvcz.
Jobye_cjlhetcndj eltv pfobofnm cbkfvb
.Xfcnj ds elbdkztntcm, xnj Exbntkm ghtlecvfn-
hbdftn cfvst vfkst gjlhjyjcnb. Yj rnj dfv crfpfk,
xnj nb gjlhjyjcnb vfks? Xfcnj yjuf kjvftncz jn
cfvjuj ybxnjyjuj rfvyz, b cnttkm nhfds ddthuftn
d ghjgfcnm.
Lft d elybxyjq bpyb ds ecnhfyztnt jgfcyjcnb
jn kbprb. Hfpdt d bpyb Yfitq Jobys yt edt-
kbxtyf jhfyf bpyb cjnhelybrjd? Ecnf Lheptq yt
ghjvjkxfn, yj yflj yfexbnmcz, rfr cksifnm pjd
ghtleghtltybz.
D vfks zxtqrf kturj ghbcgjcjbnm dybvfybt, yj
cjnhelybxtcndj xtkjdtxtcndf jzpsdftn ghbexbnmcz
r ytjblfyysv ghjzdktybzv. Yt ghtedtkbxbdf_
rflfz vbyenf ytkfujgjkexyf, yj b ghbdsryenm
r njve gjcnjzyyjve ytkfujgjkexb ytkmpz, byfxt
gjnthztncz cnjhjtdfz xenrjcnm. Bvtyyj, rfr jhk
yf dthibyt, yt gjnthzqnt pjhrjcnm. Pjhrjcnm hfcnn
kbim jgfcyjcnzvb.
Ghbdtn jgfcyjcnzv!
.Jgfcfqntcm yfdzpsdfybz yt njkmrj d jnyjit-
ybb xeb pfpsdfybq, yj xnj b cfvbv yt cltkfnmcz
yfdzpxbdsvb. Ytdjpvjyj bcxbckbnm dhtl yfdzps-
dfybz, b ytkmpz tp ghtphtybz edbltnm, rfr yf fpfht
ghjlfncz Extybt c ecnegrjq. Evtqnt gjyznm, xnj cj-
pyfott cdj pyfxtybt Extybt yt eltn dscnfdkznm
ctz yf fpfht. Njkmrj bcrkxbntkmyjt ytdttcndj
gjcktljdfntktq vjtn gjcnfdbnm Extybt d gjpjhyjt
gjkjtybt kb b ghtcvsrfybz. Vjyj fktnm nt,
rnjytjcdtljvkyyjghbyzknetcwtkmyehfjne.
Yj yt levfqnt, xnj, jcelbd xejt yfdzpsdfybt,
kturj bptfnm cdjtuj cjcndtyyjuj. Njyrf xthnf
vtle endthltybtv b yfdzpsdfybtv. Xfcnj kturj
eybpbnm ctz yt gj wtkb. Rflfz rfgkz, vbvj egfd-
ifz, jhfoftncz d uexe rbckjne. Yfcbkmcndtyyjt
yfefybt lfn kbim djlzyre, b ds pyftnt, xnj
ktxtybt t ytdjpvjyj. Gjnjve njkmrj rfxtcndj, yj
yt rjkbxtcndj.
Rflsq gjcnexfdibqcz jndtxftn cfv, yj pfpdfy-
ysqkztnhyjdjvyfitpdjyfhz.
Gjnjve pdjybnt kbim djdhtvz_nfr bptuytnt
yfdzpsdfybz.
.R rjve t yflktbn jnytcnbcm jcjj cehjdj?
Rjytxyj, r cfvjve ctt. Rfr cktletn ytcnb Extybt?
Yftlbyt. Rfr ghjqnb vtle fytcndjv b yfukjcnm?
Yt hzls cdbltntktq, yj kbim cfv celmz! Rflsq
xnbn cdj ljcnjbycndj, nfrt rflsq jwtybdftn tv-
xebye cdjtuj cjpyfybz. Extybt bpyb jwtybdftncz
tvxebyjq cjpyfybz. Vjtv kb bpdthuyenm cjrhj-
dbot ceotcndjdfybz?!
Yeyj evtnm ghtl cjj ytcnb Extybt rfr gj-
cktlybq jujym, rfr gjcktly gboe, rfr gjcktly
dkfue. Zdbnm yeyj kjdm b thtkbdjcnm, rfr r
gjcktlytq djpvjyjcnb b djlt. Gjcnegfz yftlbyt, vj-
tv gjrfpfnm vthe ghtlfyyjcnb. Yeyj evtnm cjplfnm
vbh kbxyjq jndtncndtyyjcnb pf cdj cjpyfybt; njulf
jceltybt ghtdhfnbncz d celtybt ghfdls.
.Rfxtcndj cjdtnf.
Xfcnj cjdtns yt ljcnbufn cdjtuj yfpyfxtybz, gj-
njve xnj lfncz lkz ctz. Cjcnjzybt hfnf yt ghb-
ybvftncz d cjjhftybt, b cjdtnxbr gjlcnfdkztn ctz
yf vtcnj ghbitlituj. B cjxedcndbt, b fkjcnm, b
pfjnf ntren j cfvjv ctt. Dhtl nfrb cjdtnjd zcty
yt njkmrj gj ceotcnde ckexfz, yj b d jnyjitybb gj-
cnhflfdituj. D cjpyfybt tuj, rfr rkbymz, djypftncz
xeljt vsiktybt. nb nhtobys nhelyj pfktxbvs,
bj nfrbt cjdtns sdfn jxtym bntqcrb ghbvtyb-
vs, yj lkz dsgjkytybz nhten cjdthityyj lheujq
fehs.
Rjytxyj, ds et pfgjvybkb, xnj cjjnyjitybt feh
r ghjcnhfycndtyyjve dtotcnde lfn rfxtcndj cktl-
cndbz. Bvtyyj, yt jv, yj wdtn lfn jcjsq gjljl
r ltqcndb. Jv fehs lfcn yfghztybt gjcnegre,
yj genm eltn gjlcrfpfy wdtnjv. Nfr ytdjpvjyj
gjlcnfdbnm d xele uhegge wdtnjd jghtltkyysq
cgjcj ltqcndbz. Ckexfqyjt ghtljghtltktybt yfyjcbn
cvtitybt kextq b gfhfkbpetn djk. Ytvjom vyjub
hfjnybrjd jzcyztncz cvtitybtv hfpyjhjlys
wdtnjds uhegg. Pltcm jxtym ghbujlbkcz s ghjcnjq
abpbxtcrbq fggfhfn lkz jghtltktybz jcyjdys bp-
kextybq. Gjlevfqnt, rfrjt jktuxtybt nhelzobvcz
b rfrjt eukektybt yfghzyyjcnb_bcnbyyfz rj-
yjvbz! Rhjvt rjkbxtcndf ghjbpdjlbntkmyjcnb, yflj
ghtlcnfdbnm, rfr cjjnyjitybt wdtnjd jnytcncz r
cfvjxedcndb hfjnybrjd. Vyjuj pkjs b ytgjyb-
vfybz bcxtpytn tp euhjp b pfghtnjd.
Cnhjbntkb bpyb! Yt pfelmnt, rfr kturj ghjcnsv
ntybxtcrbv ghbjhjv ljcnbxm eljcndf nhelzobcz.
Yt nevfyyfz abkjcjabz, yt ljcebt vtxnfybz, yj
ytcrjkmrj abpbxtcrb ghbjhjd dytcen htfkmye
gjvjom.
Et d Fvthbrt, d Uthvfybb b d Fyukbb jghtltkzn
jcyjdyjt bpkextybt,_ lft nf uhefz cntgtym bc-
cktljdfybz gjvjtn d gthdbxys uheggbhjdrf, f
nfv, vjtn snm, gjljqlnt r vtnjlfv djcnjxys kf-
jhfnjhbq. Ghtlt dctuj, bpujybnt dczrjt ytdttcndj
b tp yfgsotyyjcnb ghjcnj jkmit pyfqnt! Herjdjl-
cndj vfccfvb jzpsdftn r hfcibhtyb cjpyfybz.
Nfrt eukebnt rehc yfxfkmys irjk. nj Vjq
cjdtnlkzytvtlktyyjujghbvtytybz!
132
.Yt pfktybntcm vyjujckjdbtv. D vyjujckjdbb
nthztncz ubrjcnm b yfjlxbdjcnm. Vyjujckjdbt cjplf-
n yfhtpre dbynf, b ybxnj yjdjt yt vjtn ghjqnb
nbv thkjv. Dct gekb jnkbdfncz yf afhbrt, yj
afhbxyjt bpltkbt yt lfn yjdjuj pyfvtyb. Jobyf
tp ubrjcnb b yfjlxbdjcnb ghtdhfoftncz d jxtym
crexyjt dhtvzghtghjdjltybt. Rfr t lkz rfljuj
yfqlnt jcje gek gj jlyjve dbyne? Djn ghbik
htyjr, djn ltdeirf, djn djby, djn cnfhbr,_ytkmpz
lfnm dctv jlby cjdtn, byfxt hfptuencz dfib ujcnb.
Rjytxyj, ds crftnt: Vs jnkbxyj pyftv, rfr ltq-
cndjdfnm. Vyt t ghblncz jndtnbnm: ntv et, tckb
pyftnt b yt ltkftnt. Vyjuj vetcndf yflj, xnjs lj-
ckeifnm dfib yfhtpyst htxb. Ytjjlbvj yfexbnmcz
ujdjhbnm rjhjxt b cjlthfntkmytt, byfxt jobyf
eltn jnvtytyf gj crert. Crerf_jgfcysq pdthm!
Yj ubrjcnm b yfjlxbdjcnm jlyb cjhfyzn cdttcnm
lthtdf cdjjls.
.Jobyf_cjlhetcndj ghtlt dctuj cnfdbn
eckjdbtv lkz dcnegktybz ldf cjpyfntkmys htitybz:
nhel tp uhfybw b ghbyznbt pflfx tp jnrfpf. Ecnhf-
ybnm ckfjdjkbt vjyj ldecntgtyyjq jhufybpfwbtq.
Rfr cktlcndbt nhelf tpuhfybxyjuj, vjtn snm hfc-
ibhtybt cjpyfybz. Yj vyjubt ytlehyst klb yt vtx-
nfn j cktlcndbb, pfgeufyyst ytghtcnfyysv nheljv
b ytgjvthysvb pflfybzvb. Vtle ntv jyb d jcyjdt
djcghbyzkb blt jobys. skj s gfueyj drk-
xbnm nb to ckfs kltq d jobye, yj xnjs yt
gjufcbnm b, ytkmpz jndthuyenm. Lkz njuj yeyj
bvtnm lheue jhufybpfwb_lheptq jobys. Nfv,
yt gjrblfz jsxyjuj erkflf bpyb, ghbitlibt vjuen
eukebnm jcjpyfybt jobys. Nfrfz ldecntgtyyfz
jhufybpfwbz gjpdjkztn cjhfybnm jktt bcrhtyyjcnb
d hfjnt. Tckb t ljgecnbnm ajhvfkmysq ghbv d
jobye, nj ghblncz gthbjlbxtcrb bcrkxfnm ytujl-
ys. Byfxt ujdjhz, njulf jobyf djjot yt eltn
ceotcndjdfnm. Ghjcnj eltn pfdtltybt gjl afkmibdjq
dsdtcrjq, gthtl rjnjhsv cbytlhbjy afhbcttd sk s
dscjrjyhfdcndtyysv exhtltybtv.
Lhepmz jobys gjpdjkzn bvtnm htpthdefh, yt
ghtlfdfz jcyjd Extybz. Lhepmz jobys yt crhsdfn
ckfjcnb, b nj lfn djpvjyjcnm ecgtiyj gjlrhtg-
kznm b. Bvtyyj ujdjhz, lhepmz, bj lkz Pfgflf nj
yfbvtyjdfybt gjyznytt. Vtle cjj Vs yfpsdftv
b extybrfvb bpdtcnyjq cntgtyb, yj Pfgfl gkjj dvt-
oftn yfit gjyznbt extybxtcndf. Gjnjve jcnfytvcz
ghb yfbvtyjdfybb jktt gjyznyjv.
Ytktgj, xnj Pfgfl yt dvtcnbk Yfib ghjcnst gj-
kjtybz, erhtgkyyst ljkubv jgsnjv.
Yfib Jobys cnfhs! Jnxtuj kexibt klb gjyz-
kb jobye b ybrfre bye ajhve yt ghtlkjbkb?
Gjckt jobys_r lfkmybv vbhfv!
.Ghbyznbt gjhextybq Jobys bvttn ytrjnjhst
ghbpyfrb. Hfccvjnhbv bcrhtyyjcnm b fktybt. Bc-
rhtyyjcnm tcnm yt xnj byjt, rfr rhfnxfqitt ljcnbt-
ybt. Yfghfcyj ctynbvtynfkmyst klb yfdmxbdfn
yf bcrhtyyjcnm hjvfynbxtcrbt kjvjnmz. Bcrhtyyjcnm
tcnm gjyznbt htfkmyjt b ytgjtlbvj jcnhjt. Yt lkz
hfcgksdxfnjq ljhjns vjyj yf ghbvthf gjrfpfnm,
rfr bcrhtyyjcnm gjljyf ghfdbkmyj yfghfdktyyjve
elfherjgmz.Rfljtcjvytybteybxnjbnvjomelf-
hf.Gjnjve lkz Yfc bcrhtyyjcnm tcnm rhfnxfqitt lj-
cnbtybt. Lheujt ltkj fktybt. fktybt tcnm kef,
ult crjkmpbn dthyfz yjuf. fktobq jgecrftncz lj
ehjdyz fkttvjuj. Cbkf fktotuj hfcndjhztncz d
cevthrf fkttvjuj,_cktlcndbt cfvjt gkfrcbdjt.
Yt yeyj cvtibdfnm fktybt c cjcnhflfybtv. D cj-
cnhflfybb ybxnj yt hfcndjhztncz, yj yfhfcnfn rhbc-
nfkks ltqcndbz. Cjcnhflfybt yt gkfxtn, yj gjvjuftn.
Hfccvjnhbv jdbytybt b zdktybt. Jdbytybt ghfr-
nbxyj lkz jdbyztvjuj. Jdbytybt bkb pfcketyj_
b njulf xefz ajhvekbhjdrf gjexbntkmyf, bj dctulf
hfpybncz jn yfituj gjybvfybz,_ bkb jdbytybt
xfot yt pfcketyj_b njulf vjyj d cgjrjqcndbb
yfklfnm, rfr ghtkjvbkcz dfi gjcnegjr d pkjt yt-
dttcndf.
Zdktybt yeyj gjyznm yt d cvsckt yfpjqkbdjcnb,
yj d jnyjitybb rfxtcndf snm ytdblbvsv. Vtxnf
yfhjljd j ifgrt-ytdblbvrt vjtn ghtndjhbnmcz d
bpyb tp djkitcndf. Vjyj jndktxm dybvfybt jn
ctz, yj nj ujhfplj nhelytt, yttkb ghbdktxm. Nfr
yflj evtnm gjyznm bvgekmc yfklfntktq. Ghb gj-
hextybz dfyj rfxtcndj snm ytdblbvsv.
Hfccvjnhbv jotybt b ecnhtvktybt. Ghb jotybb
yeyj cjhfybnm yele r ctt. Yt cghfibdfqnt cj-
dtnjd, yj lfqnt dscrfpfnm b. Ghb ecnhtvktybb yt
jhfnbntcm d gjujy, byfxt pf dfvb gjtuen uekzrb
b cnhff.
Nfr pyfqnt, rfrjdf gjrkff gjhextybq!
J cnhft b ghtlfntkmcndt ujdjhbk lfdyj.
.Ybxnj yt pfrjyxtyj, ybxnj yt ytldbbvj; gj-
njve jnytcvcz cjpyfntkmyj r njve, xnj vjyj ghtle-
cvjnhtnm. Rjulf Vyt elfncz ghtlecvjnhtnm yeyst
ltqcndbz, yt cxbnf nj pfrjyxtyysv. C jlyjq cnj-
hjys, ds b vyjtcndj rfhvbxtcrb jcnjzntkmcnd
vjuen yfheibnm ehjdtym ghtlecvjnhtyyjuj; c lheujq
cnjhjys, Vs b yjdfz rfhvf vjtv ekexibnm cj-
tlbytybtxfcntq.
Bcnbyyj, rjulf vjyj xnj-ybelm eghjcnbnm b
erhfcbnm, vs ljkys nj cltkfnm. Cktgj ghbrhtg-
kznmcz r xtve-nj, ytcjvjve gjnjrjv, skj s gjjt
yf rjhfktrheitybt. Pyfxtybt gjnjrf yeyj jcvsc-
kbnm. Erfpfyyfz gjldbyjcnm tcnm kbim ghbujnjdkt-
ybt r jcjpyfyb dtkbrjuj gjnjrf. Rfr ytesdfofz
cgbhfkm, gbnftvfz cbkfvb vfnthbb, cnhtvbncz dtx-
ysq gjnjr. Vsckm vjtn ljujyznm cdtn, rjnjhsq
vjtncktljdfnmpfgjnjrjv.
Gjckt gjlhjyjcntq jbjlf yeyj jhfofnmcz r
zdktybzv dtkbrjuj Ldbtybz. Yeyj dpktnfnm b ntv
jnjhdfnmcz jn Ptvkb. Ezdktybt dtkbrjuj gjnjrf ghb-
ytcbnt r dfitve hfjxtve cnfyre b jrhskbnt dfi
nhel. Rfr t byfxt djkmnt cjdthityye ntybre d
dfibbpltkbz?Yfcsotyyjcnmnhtgtnfdjpvjyjcntq
lfcn hbnv hfjnt. Jn rfljuj pthyf, cjpyfntkmyj ezd-
ktyyjuj, gjlsvftncz cththzyfz ybnm r lfkmybv vb-
hfv. Vsckm ghjybtn ckjb fnvjcaths b cjnrn ghze.
Rfr hfcnjkrjdfnm, xnj tp tlbytybz vbhjd bpym
yf ptvyjq rjht_ytktgjcnm?! Cjpyfybt vfkjcnb b
ytcjdthitycndf Ptvkb vjtn gjvjxm nzujntyb r
lfkmybv vbhfv. Yt pfeltv, xnj vs_vbrhjjhuf-
ybpvs,yfctkzobtcrkflrbgkfytns.
Yflj yfexbnmcz vsckbnm. Ybrfrfz ktrwbz yt yf-
exbn vsckbnm. Rfxtcndj vsiktybz jhfpetncz jlbyj-
xtcndjv dj dctq hfpevyjq ecnhtvkyyjcnb. Bvtyyj,
vsckm dsctrftn bcrhe bpyb bp dtotcndf vfnthbb.
.Pfvtxfkb kb ds, rfrfz hfpybwf vtle ltq-
cndbtv gj dytiytve ghbrfpe b gjl jcjpyfybtv bv-
gekmcf? Vjue ghbrfpfnm ghbytcnb djls, b djlf eltn
gjkextyf. Yj tckb djljxthgbq ghjybrytncz cjpyfyb-
tv ytjjlbvjcnb, nj jkmit gjkjdbys ghtgzncndbq
d genb elen ecnhfytys. Gjnjve bptuftv dytiyb
ghbrfpjd, ghtlgjxbnftv yfdtltybt djkb, xnjs cj-
pyfybt djcghbyzkj yeyjcnm ltqcndbz. Gjvbvj jxt-
dblys gjcktlcndbq nfrt dfyf rfhvf, cjplfdftvfz
dytiybv ghbrfpjv.
Jhfnbnt dybvfybt, xnj erfps gjlujnjdkzkbcm pf-
hfytt b ntv vjukb djlbnm d cjpyfybt bcgjkybntktq.
Gjnjve tp cjnhelybxtcndf ghbrfp gjljty gjkne
cnhtks ghjnbd dtnhf. Lft ytjblfyyjcnm ghbrfpf
ljkyf snm ghtldbltyf. Njulf ytjblfyyjcnm ght-
dhfnbncz d gthtbne yfghzyyjcnm.
Evtqnt dspdfnm cjnhelybxtcndj yt njkmrj d gjcneg-
rf, yj b d vsiktybb. Njkmrj njulf vjyj jngecnbnm
cjnhelybrf yf hfccnjzybt. Zdktybt gjhextybz jzps-
dftn r cfvjcnjzntkmysv ltqcndbzv. Gjnjr gjytcn
ecnhtvbdibcz.
.Rjcvjujybxtcrfz byleccrfz crfprf cjjoftn:
bkj efcyjt xeljdbot, gjbhfditt kltq. Jl-
yfls xeljdbot ghtcktljdfkj yfvtxtyye thnde.
Xtkjdtr, cgfcfzcm, yshyek d jpthj. Xeljdbot ghsu-
yekj pf ybv. Bof cgfctybz, gkjdtw crfryek yf cgbye
xeljdbof b rhtgrj cdfnbkcz pf njhxfobq uhttym.
Xeljdbot yt vjukj jghjrbyenmcz yf cgbye, bj h-
j tuj yt skj pfobotyj. Jyj ecnhtvbkjcm titysv
tujv, jblfz, rjulf xtkjdtr bpyehbncz. Yj xtkjdtr
levfk, xnj jy cdjbv jnxfzyysv gjkjtybtv cgfcftn
xtkjdtxtcndj, b d njq vbhjdjq vtxnt cbks tuj yf-
ghzukbcm tp ecnfkb. Xeljdbot vtle ntv nfr ecrj-
hbkj tu, xnj bcrhs ktntkb juytyysv djcnjv. B d
gkfvtyb xeljdbot cnfkj gjlsvfnmcz yfl ptvk.
Vbhjdfz vsckm xtkjdtrf gjlyzkf lft dhfuf.
Rjulf klb dblzn rjvtne, jyb kfujlfhzn jndf-
yjuj, ecnhtvkyyjuj dtxyj. Vsckb klcrbt vxfncz b
lfn yjdst cbks dcflybre xeljdbof. tkst, knst,
rhfcyst b xhyst klb ecnhtvkzn vsckb r njve,
rnjlfdyjcnfkjuytyysv.
Ecnhtvbnt ctz yf herjdjlzoe vsckm j gjvjob
xtkjdtxtcnde. Levfqnt zcyj, xnj ds ltkftnt yt kbx-
yjt, yt uheggjdjt, yj fcjknyj gjktpyjt ltkj. Ltkft-
vjt dfvb tp dhtvtyb, tp juhfybxtybz ghjcnhfycndf,
zdkztncz nheljv yf cjtlbytybt vbhjd. hfybnt he-
rjdjlzoejuytyyevsckm.
Ghb ttlytdyjv herjdjlcndt vjyj enthznm cj-
pyfybt herjdjlzotq vsckb. Ckfst evs levfn, xnj
jyb jcnfncz tp cdzpb c herjdjlbntktv,_ jsxfb
jbjlf ltkfn b jsxysvb. Yj, bvtyyj, chtlb
ttlytdyjcnb vjyj hfcnbnm gkfvtyye vsckm. Rfr
vtnfkk rencz jsxysv vjkjnjv, b rfr pthyj, gjkyjt
dtkbxbz cecnfywbb bpyb, cjbhftncz jsxysv
cthgjv, nfr chtlb jsxys ltk ecvjnhbnt ybnm dt-
.J gjlyznbb dhfuf.
Extybt Jobys jxtym pfjnkbdj bvttn d dble gjl-
yznbt dhfujd. Lkz njuj yt cktletn jnzujofnm dhfuf
ghzvsvb ghtlkjtybzvb. Yj kbxyjt ecnhtvktybt
r vbhjdsv pflfybzv vjtn ljcnbxm nfrjuj yfghz-
tybz, xnj, ytvbyetvj, dhfu jhfnbncz r njve t
yfghfdktyb. Vs yt ljkys pfsdfnm, xnj dhfu njq
cfvjq dhfljq et cdzpfy c yfvb. D njq cdzpb pf-
rkxftncz ckfjcnm dhfuf. Ytyfdblz yfc, dhfu yfxbyftn
yfgjkyznm ceotcndj cdj yfibv ghtlcnfdktybtv. Dhfu
ghbrjdsdftn cjpyfybt r yfv b xfcnj rjyxftn ghjcnsv
gjlhffntktv, d xv, rjytxyj, ybrjulf yt cjpyftncz.
Gjlhffnm dhfu eltn dj dytiyb ghbvf, bvtyyj,
njulf, rjulf ytyfdbcnm ljdtln lj gjlhffybz, b njulf
rjcvbxyjcnm pflfybz vjtn b dyenhtyyj edktxm dhfuf.
Rjulf pyftv, xnj dhfu ghbdzpfy r yfv, vs vjtv
cvjnhtnm yf ytuj rfr yf ythfpevyjuj ljvjxflwf. Nfr
dybrybnt d ceoyjcnm dhfujd b yfqlbnt bv vtcnj. Jyb
vjuen ghtrhfcyj ckebnm yjrfvb dfituj hfjxtuj
cnjkf. Bp eghzvcndf ytdttcndf jyb yfghzuen cbks,
xnj cktlbnm pf dfvb. Yj dfv ytxtuj crhsdfnm, bj
ds hfjnftnt lkz xtkjdtxtcndf. B dhfu ljkty cnfnm
gjlhffntktv bkb gjubyenm. nf ubtkm, rjytxyj,
yt jn dfitq herb, yj jn bcrhs vbhjdjuj fggfhfnf.
Gjnjvebyfcnfbdfyfgkfvtyyjvecnhtvktybb.
.Yeyj bpuyfnm dct ckjdf jnhbwfybz. Jnhbwf-
obq tlty, endthlfobq jufn. Jnhbwfobq yt-
ldbbv, endthlfobq ecnhtvky. Jnhbwfobq
ytghfd gjcnjzyyj, endthlfobq ghfd dctulf. Endth-
lfobq vjtn snm jnyjcbntkty d vtcnt b dj dht-
vtyb, jnhbwfobq tpeckjdty d vthndtyyjcnb. Yt-
dttcndj_vfnm jnhbwfybz. Bpujyzz jnhbwfybt,
Extybt ybrjuj yt gjhfjoftn. Jnhbwfntkm et hfj-
dkfltktw, bj yt jxtn dsgecnbnm cjtctlybrf bp cdj-
tuj rheuf. Extybt jobys ljkyj ltqcndjdfnm yf
jnrhsdfybtdctgentq.
140
.Tckb dfi cjtctlybr dshfftn egjhcndj b yt-
gjvthyjt ytdttcndj, cghjcbnt tuj_vyjuj kb b
ljkuj kb jy gentitcndjdfk? Yfdthyj, gjkexbnt jndtn,
xnj tuj gentitcndbt yt lkbyytt djhjmbyjuj gjknf.
R njve t, ghbtpfz d yjdst vtcnf, jy gjgflfk d
cnfhst eckjdbz, dcktlcndbt ytpyfybz zpsrf b gj
ythfpdbnb. Nfrjq xtkjdtr eltn jcjtyyj cgjhbnm,
yt cnslzcm cdjtuj ytdttcndf. Bvtyyj, gthtbdfybt
gentq lfn kexibq rkx r jcjpyfyb rjcvbxtcrb
bpytq. Bcnbyysq genybr xnrj ghtlcnfdkztn genm
ghjiksq b zcyj dshfftn yfghfdktybt tkfyyjt.
Jy jwtybn ckexfb sdibt b ghtlecvjnhbn djpvj-
yjcnb kexibt.
Genybr, rfr ghtlcnfdkztim ctt genm pf ghtltkfvb
ptvyjq rjhs? Nfr vyjuj pfnhfxtyj cbk lkz jghtlt-
ktybz bpyb pfghtltkmyjq! Klzv rftncz, xnj jyb
chfpe ghjdfkbdfncz d tcgjxdtyyjcnm. Jn ythfpdb-
njq yfklfntkmyjcnb ghjbcjlbn nj vfkjleibt.
Jgsnysq genybr, ns pyftim, xnj yf ptvkt dshf-
tys pfxfnrb dct djpvjyjcntq. Ns pyftim ytcj-
dthitycndj ghjikjuj b ekjdbim vhbjys eleob
cjxtnfybq. Ytcjdthitycndj ghjqltyyjuj genb yfgjv-
ybn helbvtynfhye bpym vbhjd vtymituj cjpyf-
ybz. Ghjktcrb htitybq d yjds cjxtnfybz gj-
dktren ntz, genybr, r genzv, ghtlyfxthnfyysv dj
dctq htfkmyjq yflpdplyjcnb. Ntt yt yeyj vbc-
nbxtcrb pyfrjd, ns blim dblbvsv genv, b rflfz
nhfdbyrf ujnjdbn ntt cgbcjr cbk ghbhjls. Ghbphfrb
ntv, rnj cblbn pf gtxrjq. Ntt t djkys Cdtnjyjcyjq
vfnthbb. Gtxfnm pfghtnf ntv, rnj cblbn d rehznybrt.
Ntt t htfkmyst jhfps kextq. Bv vfubxtcrbt xe-
ltcf, ntt t ndjhxtcndj xbcns ckjd vfnthbb.
Genybr, hfl dcnhtnbnm ntz; hfl dbltnm, rfr ndhlj
blim! Genybr, ns pyftim, xnj botim; ntt vjyj
gjvjxm!
141
.Vs jljhztv cjrhfotybt zpsrf. tkfntkmyj
cjcnfdktybt yjds, jghtltkbntkmys dshftybq. Nf-
rjq yjdsq zpsr dsdjlbn bp ytgjldbyjcnb htxb.
Ytxtuj gjrkjyznmcz evthibv ckjdfv. Ujhfplj hfljcn-
ytt wtybnm, rfr cvsck pderjdjuj djpltqcndbz ghj-
ybrftn b etlftn. Dct gjybvfn, xnj etlfn yt
ckjdf, yj gjcskrf vjpujdjuj wtynhf. Ckflrjhtxbt
vjtn ljcnbxm wtkb dcktlcndbt faatrnf ckeifntkz.
Crjhtt vjyj gjtlbnm vjkxfkbdsv tcnjv, yttkb
jkjlyjq hbnjhbrjq.
Rjulf ujdjhzn: nj zpsr vjtuj jnwf, cghjcbnt:
Wtkskbcnjgnfyystcfgjubdfitujjnwf?
Rflfz yferf yelftncz d yjds ajhvekf. Nfrt
gthbjls bpyb ytcen yjdst dshftybz. Rfljve
yjdjve dshftyb yeyj hfljdfnmcz. Ytn et
jznbz nhegf! tp njuj ds ghbdzpfys rj vyjtcnde
evthib ghtlvtnjd. Dsyjc rfljq vhndjq erds
cjghjdjlftncz ghbxbnfybzvb, njxyj yt ceotcndetn
juhjvyjuj pyfxtybz gjcnegfntkmys ltk! Ytrjnjhst
yfhjls ytuhfvjnys b gjrhsns djym b vthprbvb
yfctrjvsvb. Rjnjhsq t bp dtnb ghtlhfccelrjd
jgkfrbdfnm? Dtcm ceyler yfctrjvs yflj ctxm! Yt
eltn hfpheitybt, yj jyjdktybt!
Bobnt jyjdktybt dj dctq bpyb!
142
.Ghfdbkmyj pfvtxtyj, xnj ltnb bdjnys ljk-
ys gjlktfnm jhfyt. Djghjc vfnthbycndf njn t,
xnj b e xtkjdtxtcndf. Rjulf bdjnyst elen gjvb-
kjdfys, jyb elen gkfnbnm cdjq yfkju vjkjrjv, ith-
cnm b nheljv. Djghjc bdjnys, bdeob jrjkj
xtkjdtrf, jxtym dfty. Vjyj ghtlcnfdbnm, rfr bpvt-
ybncz fnvjcathf, rjulf jrjkj bkbof elen lhepmz.
Cghjcbnt fhff j rjyt bkb ctdthzybyf j jktyt_
jyb crfen yt j bdjnys, yj j ctvmt.
Vjyj jn bdjnys gthtqnb r hfcntybzv. Et
pyftnt, xnj gjktpyj cgfnm yf rjhyz rtlhf. Pyftnt,
rfrbt cjbhfntkb ktrnhbxtcndf djqyst buks. Yt
njkmrj hfcntybz ckefn wtktyj cdjbv rcnhfrnjv,
yj b hfcnbntkmyfz vfyfwbz lfn cbkmyjt djpltq-
cndbt yf jrhefott. Vjyj ghtlcnfdbnm, rfr vjtn
gjvjufnm xtkjdtre wdtnybr, cjpyfntkmyj cjcnfdkty-
ysq. Ytktgs cvtifyyst wdtnybrb, dpfbvyj eybxnj-
fobt cdj djpltqcndbt. Gjljhfyyst bkb jlyj-
hjlyst vjuen jndtxfnm yelfv yfituj jhufybpvf.
Yfcrjkmrj gjktpys cjcnfds gjktq, gjrhsns lbrbvb
hfcntybzvb! Rjvbyfwbb hfcntybq, cjctlcndeob d
ghbhjlt, yeyj bpexfnm, rfr bycnhevtyns jhrtcnhf.
Ghfds exyst, hfccvfnhbdfobt hfcntybz rfr njyrj
xedcndeobt jhufybpvs. Cktleobvb cnegtyzvb
eltn bpextybt djpltqcndbz uhegg hfcntybq rfr lheu
yf lheuf, nfr b yf xtkjdtrf. Xedcndbntkmyjcnm b djp-
ltqcndbt hfcntybq yf jrhefott gjbcnbyt bpevb-
ntkmys! Hfcntybz zdkzncz rfr s cjtlbyyysv
dtotcndjv gkfytns, ltqcndez yf ctnm ytjoenbvs
dpfbvjltqcndbq. Rjytxyj, wtyyjcnm hfcntybq lfdyj
ghtlecvjnhtyf, yj uheggjdjt dpfbvjltqcndbt yt bpe-
xtyj. Lj gjcktlytuj dhtvtyb yt gjybvfkb bpyty-
yjcnm hfcnbntkmys jhufybpvjd b ythfpevyj htpfkb
gexrb hfpyjhjlys hfcntybq, yt pfjnzcm j cvsckt
ltkftvjuj. Xtkjdtr c ertnjv xfcnj gjljty vkfltywe
c juyv. Bcnhtbntkb hfcnbntkmyjcnb rjhs gkfytns
gjljys ujcelfhcndtyysv ghtcnegybrfv.
Gjvybnt, Vs yt kbv chtpfyys wdtnjd.
143
.Vyjujt ds yfxbyftnt ltkfnm ghfdbkmyj. Ds
jnvtyztnt herjgjfnbt b ntv ghbpyfnt vjueotcndj
ghbrjcyjdtybz. Ds jnvtyztnt herjgbcfybt b ntv
ghbpyfnt yfckfbdfybt bdjq ythubb. Ds cjrhfoft-
nt zpsr b ntv ghbpyfnt yeyjcnm rjcvbxtcrb ct-
httybq. Ds exhtlftnt jotcndf dpfbvjgjvjob b
ntv ghbpyfnt jobye. Ds yfxbyftnt gthtjwtyre ght-
jlzob wtyyjcntq b ntv ghbpyfnt djkwb. Ds
jnvtyztnt zdktybt yfcbkbz b ntv ghbpyfnt Exbntkz.
Ds jnvtyztnt crdthyjckjdbt b ntv ghbpyfnt wty-
yjcnm pderf. Ds jnvtyztnt nfytw gjikjcnb b ntv
ghbpyfnt pyfxtybt hbnvf. Ds jnvtyztnt gkjbt pht-
kbof b ntv ghbpyfnt dfyjcnm wdtnf. Ds jnvtyztnt
neytzlcndj b ntv ghbpyfnt vjom ythubb. Ds jn-
vtyztnt jncnfkjcnm b ntv ghbpyfnt djk. Tckb yt
dctulf yfexyjt pyfxtybt dfib ltqcndbq dfv zcyj,
nj, zdkzz ytbptyjcnm djkwbb, ds gjcnegftnt
ghfdbkmyj.
Dblbnt, crjkmrj e yfc cjukfcbq,_njkmrj jcjj ne-
gjq vjtn levfnm j ghjnbdjhtxbb gentq.
Rfr wdtns wtktyst, gjlsvfncz hjcnrb cjpyfybz
yfhjljd! Heckj yfhjlyjuj cnhtvktybz ytcn xtkjdtxt-
cndj r yjdsv pyfybzv. nj endthltybt vjtnt ds-
hffnm gjnbxtcrjq vtnfajhjq bkb cejq ajhvekjq,
yj cvsck yfhjlyjuj gjnjrf jcnfytncz ytgjrjktb-
vsv. Pfjxtn kb rnj blnb pfnhelyyyj bkb gjqvn
gjktpyjcnm cjnhelybxtcndf, yj yfghfdktybt djk-
wbb jcnfytncz ytbpvtyysv.
eltn ghjwdtnfnm vbhjdjt jyjdktybt, cjnhelybxt-
cndj, dpfbvjgjvjom, jobyf.
144
.Crftv b njve, rnj jgfcftncz dct jyjdktybq:
Hfpkjtybt e ntz. njn ghjwtcc yfxbyftncz ujhfp-
lj hfymit, yttkb abpbxtcrbt jktpyb. Rfr vjyj
yfklfnm yfxfkj yfvtxfotujcz hfcgflf? Njkmrj
d ytgjldbyjcnb ljgeotybq. Rfr vjyj ecnfyjdbnm,
rjulf hfcgfl cnfyjdbncz jgfcysv lkz jotcndty-
yjcnb? Rjulf dzkjt cjpyfybt cxbnftn jobye dhtlyjq
xtgejq. Yeyj ghjjlbnm vbvj nfrb bds nhe-
gjd. Byst yt dvtofn jobys, yj hfphzl yfgflf-
ob djpveoyyj ljkty snm bpuyfy bp jotybz.
Yeyj gjyznm, xnj jnz s vfktqitt ghbrjcyjdtybt
r nbv jhufybpvfv dhtlyj. Pltcm yt vjtn snm
djghjcf hjlcndf. Gjxntyyf cnfhjcnm ntkf ghb zcyjv
cjpyfybb; bj, d ceoyjcnb, njulf ybrfrjq cnfhjcnb
ytn. Yj ghtltdhtvtyyjt uybtybt jrheftn ytcnth-
gbvsvpkjdjybtv.
Rjulf ellf yfpsdfk xtkjdtrf_pkjdjyysq, jy
ghtlt dctuj bvtk d dble lejdyjt cjpyfybt. njn
ufyuhtyysq ghjwtcc ktxtyb yt gjllfncz. D Yfib
gjcnhjtybz bptufqnt pfnhjyenm nfrb kltq. Nhf-
nbnm yf yb dhtvz hfdyj jnyznb recrf jn leotuj
ujkjlyjuj.
Rfr len rfljt ckjdj j Yjdjv Vbht! Ecnhtvktybt
yjds cjpyfybq lfcn yjdst cjxtnfybz. Vs lv nt,
rnj vjtn yfpdfnm tkfyysv yjdsq ltym. Lkz rjuj
kexibq ghjiksq ltym et rfljuj yjdjuj. Jyb
ghfds, bj rflsq yjdsq ltym jltn yjdjdjk-
wbjyyjq ghfyjq. Cnfyjdbncz yjdsv, afrnbxtcrb bp-
vtyyysq hfcgfltybtv vbhjd, djple. Rfr yeyj
bpexfnm cjcnfd fnvjcaths cfvsvb xedcndbntkmysvb
fggfhfnfvb! Cjcnfd djplef_yeyfz xfcnm bjkj-
ubb. Lj cb gjh vs uhej ujdjhbkb j djplet, pfs-
dfz tuj gcbbxtcrjt djpltqcndbt.
145
.J hfpdbnbb djpvjyjcntq ltqcndbtv.
Rjulf cjplfncz jghtltkyyjt ltqcndbt, jyj gjjlbn
yf ldbtybt rjhfkz. Gthtctrftvfz fnvjcathf gjcs-
kftn hspub yfghzyyjq vfnthbb. Dct jyb yfjlzncz
d vfuybnyjq catht ltqcndbz b dhtvtyyj gjlxbytys
tve. Ckjb gthtctrftvjq fnvjcaths jxtym hfpyjjhfp-
ys; b gjktpyjcnm djpveoyys xfcnbw cjdthityyj
ytjblfyyf. Bcnbyyj, dkflttn ltqcndbtv njn, rnj vj-
tn extcnm djpveoyyst xfcnbws vfnthbb b, ghb-
pyfdfz,cfnmbljtlbycndf.
Lfdyj ujdjhbk dfv j cjchtljnjxtybb yf ltqcndbb.
Bvtyyj, ytgjrjktbvjt ecnhtvktybt ljkyj snm
d rfljv ltqcndbb. B dc t eltn ytghfd, rnj eltn
ghjcsgfnm bcrhs elfhf_nb kfujlfnyst gjlhj-
yjcnb. jpzby pyftn cxn phyfv, b kjdtw yt egecnbn
hse gjdth ctnb. Juyb ytjblfyyjcnb ghbyjczn
cdtn genb.
Pjdbnt bp tplys vfnthbb cdtnks dtcnybrjd.
Yeyj jwtybnm, crjkmrj djpvjyjcntq gjgflftn d dj-
dktxyye cgbhfkm. nb ghbyflktfobt djpvjyj-
cnb egecnbnm ytghjcnbntkmyj. Yt ujdjh, xnj yflj
nzrj vexbnmcz yfl ghjcnhfycndjv ltqcndbz. Yeyj
pjhrj jdfnbnm rheu djpltqcndbz, b djpvjyjcnb egf-
len rfr phtkst gkjls. Yeyj bpexfnm rfxtcndj fnvj-
caths. Yeyj bpexfnm rfxtcndj ltqcndbz. Ltqcndbz
vjuen cnfnm tccvscktyysvb, b fnvjcathf gthtgjk-
ybncz djkyfvb hfpyjq lkbys. Nfr vjyj juhflbnmcz
jn tpevbz.
146
.Gjtlbyrb tpevys. Ytn ckexftd, rjulf lhfrf
vjtn hfphtibnm cgjh. Xtv dsit ghtlvtn, ntv yt-
evtcnytt lhfrf. Vjyj ghtlcnfdbnm ytjjlbvjcnm
eybxnjbnm dhfuf, yj nfrjt eybxnjtybt yt tcnm
cktlcndbt jcrjhktybz. Ybxnj yt vjtn jcrjhbnm
cjpyfntkmyjuj jhwf.
147
.Uthjtv yfpsdfn xtkjdtrf, rjnjhsq ltqcndetn
cfvjjndthtyyj, yj nj jghtltktybt ytgjkyj. Uthjq
njn, rnj ltqcndetn cfvjjndthtyyj, yterkjyyj, cj-
pyfntkmyj b, ltqcndez dj bvz Jotuj kfuf, ntv
ghbkbftn ntxtybt rjcvbxtcrjq djkwbb.
Vjyj dcnhtxfnm uthjtd d ntreotq bpyb. Yt ckt-
letn cxbnfnm nj gjyznbt ytghbkjbvsv. Cnhfifcm
ghjbpyjcbnm nfrjt gjyznbt, vs cfvb jnhtdftv genm
d cnhfye ghfdls. Yeyj gjpyfnm uthjqcndj d bpyb;
yeyj tccnhfiyj ghbpyfnm yfkbxyjcnm dhfujd; ye-
yj gjvybnm, xnj vtx tcnm tpk uthjz. Evtymt jhf-
nbnm vtx d tpk ljkyj yfqnb vtcnj chtlb nheljdjuj
Rfr gjybryen dct vfubxtcrbt ajhveks gthtl
ytelthbvsv crfxrjv xthtp tplye r bdjyjcyjve
Cjkywe! Njkmrj gjpyfdibt htfkmyjcnm vjuen ujdj-
hbnmjCjkywttpgjdthyjcnyjqcktpkbdjcnb.
jnbv dbltnm dfc cnjqrj gjtlfobvb. Rflfz
gjtlf exbn clthfyyjcnb, yj nf clthfyyjcnm nht-
gtotn gjknfvb. Yt jqntcm jkmib jghtltktybq b,
jnghfdkzzcm yf gjldbu, crfbnt, xnj ghbujnjdbkb
gboe yf pfdnhf. Bleobq yf gjldbu ljkty blnb rfr
yf rjkjrjk nhelf. Ecnhtvkyyjve ljcnfnjxyf cfvfz
njyrfz gjdthyjcnm. Ecnhtvbntcm!
148
.Nhegjd yt tlzn, yj ebns bdjnys ghbyznj
tcnm. Yflj cghjcbnm_rfrfz hfpybwf, bj ebnjt
bdjnyjt hfpdt yt nheg? Vs cjdtnetv yt egjnhtkznm
vzcf bp ghjcnjq wtktcjjhfpyjcnb. Rjytxyj, dczrbq
gjybvftn, xnj egjnhtkznm hfpkfufobtcz rktnrb
dhtlyj. Yj rjulf yfxbyftncz nj hfpkjtybt? D vj-
vtyn ghtrhfotybz aeyrwbb bpyb ntkj nthztn pf-
uhflbntkmyjt bpkextybt, b ytvtlktyyj hfpkjtybt
yfxbyftncz. Gjnjve bntqcrfz velhjcnm j ytzltybb
nhegjd kbwtvthyf. Gjnjve cjdtnetv gboe vexye,
vjkjxye b hfcnbntkmye, ult vtymit hfpkjtybz.
Rjytxyj, ghjwtcc bpyb hfcntybq gjjlbn yf bpym
bdjnys, yj vjyj dbltnm, xnj hfpkjtybt hfcnt-
ybq yfxbyftncz vyjuj gjplytt. Kexit cdtbt hfc-
ntybz bkb ceityyst yf jkmijv fhe. kt kexit
jghtcysq tp bhjd. Ljcnfnjxyj bhjds dtotcnd
d rjhjdmtv b hfcnbntkmyjv vfckt.
Dfit yfbvtyjdfybt
dtutnfhbfycndj
ytelfxyj; jyj
gjlxhrbdftn jnltktybt gj ghbywbge, yj yt gj ce-
otcnde.
Gbof ljkyf snm d jobyt hfcnbntkmyfz, bj
xktys jobys ljkys ghtcktljdfnm yfbjkmie
wtktcjjhfpyjcnm.
D genb yt eltv hfpjhxbds. Yt pfeltv gjktp-
yjcnm cvjks dj dct dblf. Yf genb eltv gjvybnm,
xnj tlf ldfls d ltym ljcnfnjxyf. Ljkuj pf cnjkjv
149
.Lthbnt cjjnyjitybt hfcibhtybz b pfrhtg-
ktybz. Gjvybnt_yt njkmrj crfxjr, yj b elthfybt
yjdjq gjxds. Vjyj ghbdtcnb vyjuj ghbvthjd, rjulf
hfcibhtybt yt lfkj djpvjyjcntq. Hfcibhtybt, rj-
ytxyj, gjybvftv d jnyjitybb cjpyfybz. Tckb gjtlf
cjpyfybz yt eltn pfrhtgktyf ntybxtcrb, nj dvtcnj
hjdyjuj cdtnf cjpyfybt yfgjkybncz jcnhsvb, jktp-
ytyysvb bcrhfvb. Rfr b dj dctq bpyb, yflj gjyznm
vjvtyn cbdfybz. Xtkjdtr, bdeobq gjkyj, yfxb-
yftn pfvtxfnm rfr s gekmcfwb cdjb gthtbdfybq.
nf gekmcfwbz bln gjvbvj rjkbxtcndf hfjn b
dytiyb bvgekmcjd. ne gekmcfwb yflj dyenhtyyj
thtxm, yt ghbgbcsdfnm t gthtenjvktyb bkb cke-
xfqyjve faatrne. D nb vjvtyns cjpyfybt cbdftncz
c rfrbv-nj yjdsv ghbjhtntybtv. Gj ytjgsnyjcnb
xfcnj yfxbyfn tcgjrjbnmcz j dhtvtyyjv vjkxfybb
cjpyfybz, yj nfrjt pfrhtgktybt pfdjtdfybz dtln r
cktleotve crfxre. Ghb nfrjv cbdfybb cjpyfybz
yt yfcbkeqnt tuj pflfxfvb. fjxrf ujnjdbn yjdst,
hfpyjwdtnystrhskmz_ytgjdhtlbntrjrjy.
Lkz yfkltybq pf ldbtybzvb cjpyfybz cktletn
ghbvtybnm cvre abpbxtcrb bpkextybq. nb cv-
rb ljkys snm gjcnfdktys jxtym njxyj. Ds cks-
ifkb j dblbvs cbvgnjvf pfjktdfybq, jnhfft-
vs yf cybvrf. Rhjvt nb gthnehfwbq vjyj
pfvtnbnm rfr s cbybt gznyf, gkfdfobt d gjkt bp-
kextybz. Vjyj pyfnm, xnj cjpyfybt rjyltycbhetncz
d nb vjvtyns. Pfntv cybvjr gjrftn rfr s gkf-
vtyyst cnheb, cvtnfobt cbybt cueotybz,_ pyfxbn,
uthjq ujnjd r cktleotve gjldbue. Ghfdbkmyjq gj-
cnfyjdrjq cvrb bpkextybz eltn cltkfyj rhegyjt
pfrhtgktybt yfhjlyjuj gjybvfybz ytjxtdblys rf-
xtcndjhufybpvfxtkjdtrf.
Vjyj lfnm nfr yfpsdftvsq dgjkyt yfexysq
bycnbnen, ult rflsq ghjjbq vjtn pfqnb b j-
yfnm rhfy b gkfcnbyre b jcktljdfnm herfdf b
rfhvfy jgthfnjhf. Ybult ytn jvfyf; bvtyyj, rfr
jntkb: zcyj, tcgkfnyj b c hfphtitybz ghfdbntkm-
cndf, b tp ghbyznbz ghtldfhbntkmyjq dfyys. Yj
gjcktlytt yt kturj, bj lkz cybvrf yeyj cbkmyj
ghjnthtnmntkjcgbhnjvlkzelfktybzbcgfhbys.
Yeyjpfrhtgkznmcjpyfybt!
150
.Ecrjhtybt dpfbvjgjybvfybz pfrkxftncz yt
d ghjbpyjcbvs ckjdf, yj d pfnhfubdfybb wtynhjd
vjpuf. Ceotcndetn pfvtxfntkmysq jgsn, rjulf ujdjhz-
obq ecnfyfdkbdftn njr gjybvfybz b pfntv dytpfgyj
vtyztn zpsr, dsbhfz yfhtxbt, ytpyfrjvjt ckeif-
ntk, b atyjvty gjybvfybz ghjljkftncz. Rjytxyj,
ds pyftnt b joeofkb vjkxfkbdjt dyeitybt, rjulf
vjkybtyjcyj cjjoftncz ghjcnhfyyfz vsckm. Jyf
bynthghtnbhetncz yf kbfqitv lkz ckeifntkz yf-
htxbb, yj bcjlyjt yfhtxbt vjukj snm cjdthityyj
Jgsn gthtlfxb vsckb cnfyjdbncz jsxysv, yj
rfxtcndj gjcskrb b gjkextybz ytljcnfnjxyj bcckt-
letncz. Vtytt dctuj yfklftncz vjvtyn pfvsrfybz
njrf gjybvfybz, gjckt rjnjhjuj ajhvfkmyst ckjdf
cnfyjdzncz bpkbiybvb. Ghjxyjcnm njuj njrf vtytt
dctuj pfdbcbn jn yfghztybz vjpujds vsiw. Jn
yfghztybz crjhtt vjuen kjgyenm cjcels, yj gjyb-
vfybz yt ghjbpjqln.
Ds lfdyj pyftnt hfpkfufobq pder, rjnjhsq ltq-
cndetn yt yfghztybtv, yj rfxtcndjv. Gjybvfybt gj-
ljyj njve pdere. D lhtdyjcnb ujdjhbkb: Jnrhjq
dhfnf gjybvfybz, byfxt vjz vjkybz bcgtgtkbn ndjq
pfndjh. Bvtyyj, vjkybz vsckb_nj gthdjcjplf-
ybt ceotuj _ ghjypftn dct pfndjhs.
Yfcnegftn vjvtyn, rjulf ukfpf ckeifntkz ntvytn,
b gj abpbxtcrjve bpkextyb ghjtuen bcrhs yt-
cdjqcndtyyjuj wdtnf,_njn wdtn ghbyflktbn bp-
kextyb gjckfdituj. Rjytxyj, cdtn ecgtk ghjvxfnmcz
scnhtt dctuj b faatrnbhjdfk cdtn cjpyfybz ckeif-
ntkz. Pyfxbn, gjkt pfyznj b cgjcjyj r lfkmytqitve
djcghbznb.
Ghb jgsnf gthtlfxb vscktq dfyj jghjcbnm dc
jrheue, xnj yfoegfnm, rfr hfcghjcnhfybkfcm pfhfpf
gjcskrb. Ghb njv vjyj ecnfyjdbnm cgbhfkmyjcnm
ldbtybz. Bp njuj vjyj gjyznm, xnj gjcskrb d
ghjcnhfycndj yt elen bvtnm ecgtf d cvsckt chjx-
yjq jghtltkyyjcnb. Ghtlcnfdkzz htfkmye wtkm,
vjyj rhjvt yt pfdfnbnm jkmijt ghjcnhfycndj
dnjxyjvyfghfdktybb.
Rjyxbv eksrjq. Yt ghtlcnfdkztnt kb ctt uhjpe
vscktq d ghjcnhfycndt? Jlby extybr cghjcbk: Tckb
vsckm dtcjvf, nj yt ljkyj kb jn vscktq jnzujnbnm-
cz ghjcnhfycndj b ntv yfheibnm nzujntybt? Rfr
levftnt?
151
.To jlby gjrfpfntkmysq jgsn. D nvyjt ghj-
cnhfyyjt gjvtotybt gjchtlbyt cnfyjdbncz xtkjdtr.
Jrjkj cnty tcievyj ldbufncz ytcrjkmrj djghjif-
ntktq b ytjblfyyj pflfn rhfnrbt djghjcs. Ghb
ntvyjnt gjxnb ytdjpvjyj jghtltkbnm njxyjt yf-
ghfdktybt ujkjcf. Yj to pfvtxfntkmyj: rjulf djghjc
pflfncz d ghjcnhfycndj, dyenhtyyj buyjhbhez cnj-
zotuj d cthtlbyt, njulf ujkjc xfcnj gjkexftncz bp
ghjnbdjgjkjyjuj yfghfdktybz. Nfrbv genv vjyj
dbltnm, xnj yt dytiybq jhufy, yj dyenhtyyzz gj-
cskrfbvttngthdjtpyfxtybt.
Rjytxyj, bcrhf cdtnf gthdfz gjgflftn d wtkm.
Evtymt dkfltnm njkgj ktbn yt d rhfcyjhtxbb, yj
d gjybvfybb epkjd njkgs b d cdjtdhtvtyyjq gjcskrt
nelf cdtnjyjcyjuj ujywf. Ytevtymt jhfofnmcz d ghj-
cnhfycndj bkb abrcbhjdfybt jlyjuj ckeifntkz_
jlbyfrjdj dhtlyj. Nfrt Vs cjdtnetv gjkmpjdfnmcz
ajyjuhfajv lkz yfexys cdtltybq. Yj jblfnm pf-
bufntkmys vjwbq xthtp vtfybxtcre gthtlfxe
Kbxyfz ktrnhbabrfwbz njkgs ntv gjktpyf, xnj
pfyyst epks cnfyjdzncz rfr s htpjyfnjhfvb
b pfhffn pyfxbntkmye gthbathb djrheu ctz.
Rfr t yfqnb yfbjktt hfjnjcgjcjyst b pdexfobt
epks njkgs? Yj vtle ujdjhzobv b njkgj ktnfn
vzxb cdtnf, b wtynhs ythubq gskfn xnrj, tckb
jhfnjhytjkney,yjdjlmJotujkfuf.
Gjghjeqnt chfdybnm abpbxtcrbt bpkextybz jk-
neyf b djlz Jotuj kfuf. Rfr cdthrftn bpkextybt
djlz, rfrbt ghzvst cnhtks hspen bp jgktxbq,
b rfrbt gehgehjdst djkys cnhtvzncz, b juhflfz, b
hjlfz yjde vjom! Yj bpkextybt jkneyf bpjhj-
ltyj pbupfufvb, rjyws rjnjhs jhfotys dyenhm.
Fggfhfn lkz cvrb abpbxtcrb bpkextybq crjhj
elen lfhbnm ltnzv r ghfplybrfv, b evelhyyst cnf-
hbrb jgznm elen ghtljcnthtufnm ltntq jn jgfcyjuj
pfyznbz: Vjyj ghjbnm b tp gjpyfybz cfvjuj
ctz!
152
.E Yfc jceltyj dczrjt jgfplsdfybt. Jncen-
cndbt jgfplsdfybz ljcnbuftncz ldevz dytiybvb
jcjtyyjcnzvb bpyb: xnrjcnm hfjns b yfcnjhj-
tyyjcnm.
Xnrjcnm hfjns ljkyf hfpdbnmcz erfljuj
hfjnybrf. Gjkyjvthysq, vuyjdtyysq gthtyjc dyb-
vfybz gjpdjkztn rhbcnfkkbpjdfnm rflsq vjvtyn
hfjns. Vjyj ghb lbcwbgkbyt ljcnbxm zcyjuj hfc-
xktytybz rfljq vsckb. Ghsrb geks pfqxbrjd
ytghbujlys.
Jjr c xnrjcnm cnjbn dtxyjphzxfz yfcnjhjty-
yjcnm. Yt jkjlysq cjdtn egfljxys velhtwjd:
Ybxtve yt elbdkzqcz!, yj gkfvtyysq pjd: elm
phzxbv! Nfrfz yfghzyyjcnm yt tcnm yfnzyensq
rfyfn, ujnjdsq kjgyenm, yj tcnm hfleuf ghtlecvjn-
Yt yeyj levfnm, xnj yfcnjhjtyyjcnm vjtn
ltkfnm xtkjdtrf jkjlysv b jnjhdfyysv. Djby yf
ljpjht gjkjy cdtnjv djpvjyjcntq. Ghfdlf, jy yb-
xtve yt elbdkztncz, bj ghtldblbn hjltybt yjds
djpvjyjcntq.
Rjulf ds djcrkbwftnt: Dctulf ujnjd!, ds rfr s
cktletnt Yfitve ghbpsde. Njve, rnj dctulf ujnjd,
vjyj bcgsnfnm dc ujhybkj yfghzyyjcnb.
Lyv b yjxm Yfib cjnhelybrb ujnjds rj dctve
cdthrfyb Rjcvjcf. B d ujnjdyjcnb lyv ghjqlen
jyb ytdblbvsvb, b yjxm yfqlen cbzobq genm.
Ybxnj yt nhtdjbn, rjulf eltnt gjcnjzyyj nhtdj-
bvs. Yhfd bcrfntkz yt lfn jvhpyenm rjhfk.
E Yfc jceltyj jgfplsdfybt.
153
.Htibn rnj-nj: Hfpdt nhelyf yfcnjhjtyyjcnm,
bkb cjbpvthbvjcnm, bkb gjldbyjcnm, bkb ghtlfy-
yjcnm? Djn xedcnde, vjue dvtcnbnm nb eckjdbz; yt
djpmvnt kb vtyz d lfkmybq genm, d Jobye? Yj
hfpdt njn cgtiysq genybr gjlevfk j ytghtvtyyjv
eckjdbb crfpfyys bv rfxtcnd? Pfsnf gjcnjzyyjcnm.
Vtkmrfobt jujymrb njkmrj yf vbu dvtofn dct
rfxtcndf gkfvtyb, yj nmvf gjukjoftn b nfr t s-
cnhj, rfr fhjdyz cytbyre. Ytkmpz ljdthznm vj-
vtyne dvtotybz; njkmrj gjcnjzyyjcnm, pfrfkyyfz
nheljv b ghtgzncndbzvb, lfn djpvjyjcnm gjdthbnm
wtyyjcnb dvtotybz.
Bcnbyysq vepsrfyn yt levftn yfl rflsv gfkm-
wtv, dspsdfobv pder,_ njkmrj extybr cxbnftn
ujlyst gfkmws. Bcnbyysq cjnhelybr yt levftn j
yfvthtyyjv ghbvtytybb rfxtcnd nhelf. Vepsrf cath
ckbdftncz c gtcytq ghtecgtzybz nhelf.
Levfqnt, rfr gjcnjzyyjcnm gjljyf ktcnybwt
juytyyjq.
154
.Htibn rnj-nj: Ghjqle gj juytyyjq ktcnybwt.
Blb, rfljve genm jnrhsn. Yj gjvyb: d ckexft cnhf-
f, cnegtyb hfcgkfdkzncz d blrjt gkfvz. Relf
gjqlim, yt dkfltz rfxtcndjv hfjns? Rjulf Vs uj-
djhbv: Kexit cgfnm yf rtlhjds rjhyz, nj gjckt-
ljdfntkm vjtn kturj bcgjkybnm cjdtn. Kturj cgfnm,
lf to gj cjdtne. Yj rjulf crfpfyj: Ghbvb gjcnj-
zyysq ljpjh, njulf cnfyjdzncz ujhzxbvb cnegtyb.
Jlyjyeyjndthlbnm:ytkturfktcnybwf.
Gkj djlm, crhsdfobq bcnbyye jgfcyjcnm.
Ghtjljktnmtvjyjkbimgjkysvpyfybtv.
Dbe, bln lheujq ythfpevtw,_njn to ytcj-
dthityytt. Jy gjhbwftn: R xtve njhtcndtyyjt dt-
ofybt? Crftv: Njhtcndtyyjcnm ghtleghtltybz
ghjgjhwbjyfkmyf eybpbntkmyjcnb gbcrf ndjtuj ghb
jgfcyjcnb. Ldeyjubq, crjkmrj hfp ns nthzk kbwj cdj
ghb gthdjq nhelyjcnb! Vs dbltkb ntz xthytt eukz,
b jnhbwfybz ndjb yfgjkybkb ntz pkjdjybtv. Gkjj
ntt bdncz, cu ns cnegtyb b ghjcbim ns vbkj-
cnsy e tplys.
Yjdsq djghjifntkm: Rfr ghbvbhbnm Extybt c
yferjq? Tckb yferf ghtgjlfn ljcnjdthyjt pyfybt,
nj Extybt b tcnm yferf. Rfre wtkm bvttn yferf, tckb
jyf hfcgekf jn ghtlhfccelrjd? Njn, rjnjhsq nfr
jtcgjrjty njhtcndtyyjcnm endthltybq, njn gj-
ybvftn yfere rfr kjujdj vtofycndf. Njve, rnj vsc-
kbn j jobyt, njve ytn dhtlf jn gjkpeob ufljd.
Ujdjh: pyf dc ckjyjcnm gjcnhjtybz. Yt crhj,
rfr lfktrj yjcbnm rfvyb, rfr dtkbrj tpdjlbt. Bvty-
yj nj cjpyfybt, bvtyyj tcxbcktyyjcnm pdpl lfn
endthltybtcnegtytqjuytyys!
155
.Gjcnhjtybt jobys kbn yfghzyyjcnm.
Vjyj pfvtnbnm, rfr ghb hfpkbxys dszdktybz
cgjcjcndetn yfghzyyjcnm. Lft ghjcnfz yfghz-
yyjcnm ntkf ecbkbdftn ktvtynfhyst zdktybz. Yt
njkmrj jnzujotybt ythdys wtynhjd, yj b vecrekm-
yst cjrhfotybz cjplfn vfyfwb xedcnd ecbkty-
ye. Yt cbltybt d cgjrjqyjv eljcndt, yj pfnribt
jn nhelf xktys lflen yfcsotybt ythubb. Yj, rj-
ytxyj, ntktcyjt njkmrj lkz cfvs ktvtynfhys ghj-
zdktybq; ytjjlbvf yfghzyyjcnm wtynhjd vjpuf.
Kexitq yfghzyyjcnm eltn gjcnjzyyfz yfcnjhj-
tyyjcnm.
Ghbdtlv rfhnbye bp Yfitq Jobys. Chtlcndf
Yfib yfghztys lkz Jotuj kfuf. Rflsq hfj-
nftn d gjkyjq ujnjdyjcnb. Djn Yfit tcghjdjlyjt
cjjotybt ghbytckj chjxye yjdjcnm: yeyj djp-
ltqcndbt kbxyjt. Bphfyysq Cjdtn yfpyfxftn bcgjk-
ybntkz. Byjulf bcgjkybntkm pyftn dc ntxtybt
gjhextybz, byjulf t tve lfncz njkmrj ghjvte-
njxyjt ltqcndbt. Xfcnj dhtvz ljcnfnjxyj kbim lkz
dsjhf yflktfotuj gkfnmz, b xfcnj yfxfnfz rybuf
bln d rybujhfybkbot ytghjxbnfyyjq. Xfcnj lkb-
ntkmyjcnm gjhextybz yt jghtltktyf. Xfcnj cktlcndbz
gjhextybz yt dblys. Xnj t pfcnfdkztn bphfyyjuj
hfljcnyj jnhsdfnmcz? Xnj gjvjuftn tve cgtibnm d
cnee gj ktlzysv uksfv? Rfrjq ghbrfp vjtn
dspdfnm ecbktyysq nhel? Kbrjdfybt ujnjdyjcnb hfc-
nn bp ghbdsxyjq yfcnjhjtyyjcnb.
Rjulf cjdtne hfpdbdfnm yfghzyyjcnm b yfcnjhj-
tyyjcnm, yt lkz nzujcnb ujdjh. Vjb cjdtns bvtn
d rjytxyjv cktlcndbb kbrjdfybt. Nt t, rnj ecnhf-
ifncz yfghzyyjq hfjnj, nt jzncz ajhvs b
pfrjyf ythubb. Gecnm jyb tcajhvtyyj blen r hfp-
kfufobvcz keyfv. Gecnm cdjbv hfpkjtybtv ljgjk-
yzn nj, xnj gjlktbn rjhtyyjq gththfjnrt.
Evtqnt ghtldbltnm kbrjdfybt!
156
.Vjyj ghtlcnfdbnm, xnj genm ytceob gjhe-
xtybt ytcgjrjty. Levfn, xnj itcnden rfrbt-nj
vfub, xenm kb yt c ifgrjq-ytdblbvrjq. Yj herfvb
b yjufvb xtkjdtxtcrbvb cnhjbncz Vbhjdfz Job-
yf_dnjvktbnrhfcjnfgjcnhjtybz.
Yj htlrj d ujhjlf dcnhtxfn hfleiyj gjckfywf
Jobys. Yf ytuj hsxbn cfvf ceoyjcnm ujhjlf. Bc-
nbyyj, cfvj snbt Jobys jnhbwftncz d ujhjlt.
Cfvffnvjcathfytljgecrftngjrjzgjckfywf.
Djn jy, jlbyjrbq, ghjik, ghjgksk, ghjktntk erf-
pfyyst ghjcnhfycndf, jy et cjjoftn b gthtlfn.
Rnjtghbyzktuj?Gthdjt_ytljdthbt:ceotcnde-
tnkb Jobyf? Dnjhjt_vjtn kb snm Jobyf
ltzntkmyjq b ghbybvfnm exfcnbt d lfkmyb ltkf?
Nhtnmt_yt tcnm kb gjzdktybt gjckfywf b yelf
d tuj djpltqcndbb ghjcnj cjdgfltybt? Gjvy, rfr
jlby gjckfyysq, djpveoyysq ejtcndjv gjcktl-
ytuj cjjhftybz, jndtnbk: Ds, ujdjhzobq j cj-
dgfltybb, yt pfsdfqnt, xnj ds cfvb tcnm cjdgfltybt
xfcnbw vfnthbb. Yj tckb dfit cjdgfltybt ytelfxyj,
nj pfrjy vfnthbb bvtk yf nj jcyjdfybt. Dghjxtv,
rjulf ltkj ljjlbn lj ltytys b ghtlvtnys gt-
htlfx, njulf vsckb cjdgflfn kfujghbznyj. Afrns
b ghtleghtltybz dsckeibdfncz dybvfntkmyj.
Dsfnm gjktpyjt cdtltybt, jnz s b jn Jobys,
bntkm ujhjljd yt ghjxm. Nfr gjckfyysq, rhjvt
ytcrjkmrb cjnhelybrjd, dcnhtxftn rheujv flye
tplye. Lfq ltytu, lfq cjdtn yf pfdnhf, jndtlb dhfuf
b cfv cubym gjcrjhtq b yt cveofq yfit gbotdfht-
ybt vsckzvb j vbhjdjv cjlhetcndt.
Rjytxyj, jcjpyfybt cjnhelybxtcndf_jobys bln,
yj vsiktybt jsdfntkz eceuebkjcm d rjcyjcnb.
Pjdv cjnhelybrjd, pyfob nhelyjcnb. Pjdv nt,
rnj yt jthyncz yfpfl. Pjdv nt, rnj pyftn, xnj
hfljcnmtcnmjcjfzvelhjcnm!
Vs vjtv lfnm cdtltybz cfvst nhelyst, yj cj-
dtnsYfibdtlenrkbrjdfyb!
157
.Rjulf Vs jnghfdkztv gjckfywf, Vs tkftv
tve elfxb ghb dcnhtxt c lhfrjyjv. Rjytxyj, nj yt
tpjblysq djcnfnsq, ljktlybrjdsq, yj cdbhtgsq
xtkjdtxtcrbq ujbpv, ljjlzobq lj jgfcys gf-
hjrcbpvjd, yfpsdftvs efcjv bkb titycndjv
ujbpvf. Ult t uytplzncz nb lhfrjys? Endthlfn,
xnj pktqitt uytplj eltn d hjcrjiys gfkfnf, bkb
pf ghbkfdrjv vtyzks, bkb d crkflt njhujdwf. Yj
crjhtt yfqle tpdhtlyjuj vtyzke b xtcnyjuj njhujd-
wf,yttkbghjmhjyjnhbwfybzbytljgeot-
ybz.Jnhbwfntkm yt njkmrj ujnjd pfobofnm cdj
ytdttcndj, yj jy vtxnftn jrhebnm dc xtkjdtxtcndj
cntyj efcf.
Ult t gthdjghbxbyf titycndf ujbpvf? Xtkjdtr,
ctobq efc, cfv tpevyj jbncz. D jnhbwfntkt
cblbn yt njkmrj ytdttcndj, yj b ybprbq cnhf. Crf-
bnt ltnzv, gj rfrjve ghbpyfre yfjlbnm uytplj
ujbpvf. Jyb ljkys gjyznm, xnj ujbcn ghtlt
dctuj yt ljgecrftn, yj bcrfntkm Jotuj kfuf cnfdbn
gthdjq pflfxtq dvtotybt djpvjyjcntq.
Yfitve gjckfywe cnjbn ghjbpytcnb ke kt-
vtynfhye bcnbye, xnjs snm pfgjljphtyysv d
rfrb-nj pfvsckf Jobys. Jy crftn: ythubz
b cdtn,_ rfpfkjcm s, cfvjt ghjcnjt gjyznbt, yj
jsdfntkm ujhjljd et xetn rfrjt-nj gjreitybt yf
tuj kfujgjkexbt. Jbnfntkm ujhjljd yfcnjkmrj ghb-
dsr cxbnfnm ctz xtv-nj gkjnysv b nvysv, xnj
yt ljgecrftn, rfr jy vju s jrfpfnmcz bcnjxybrjv
abpbxtcrjuj cdtnf. Yj lft ltnb yt bpevkzncz
ktrnhbxtcrjq bcrht, jn yb bcjlzotq.
Ytjjlbvj ghjdthbnm ghjuhfvvs irjk b ecbkbnm
kbyb ljcnjdthyjuj gjpyfybz. Cetdthbt pfujyztn
kltq d otkb efcf. Ytjjlbvj nj dsghzvktybt
irjkmyjuj vsiktybz ghjdtcnb ytvtlktyyj, byfxt
to jlyj gjrjktybt ytljevjr eltn gjpjhbnm gkf-
ytne. Yeyj ecbkbnm tcntcndjpyfybt, gjyzd pyfxtybt
njuj ckjdf. bjkjubz, fcnhjabpbrf, bvbz ghbdktren
dybvfybt cfvjuj hfyytuj ltncrjuj vjpuf.
Lfqnt ltnzv djpvjyjcnm vsckbnm!
158
.Vfuytnbpv b ufpjjhfpjdfybz_jf nb lb-
yfvbxtcrb afrnjhf cjdthityyj yt bpextys. Vfu-
ytnbpv ghbdktrftn dybvfybt, rjulf rjym yt vjtn
jnjhdfnm gjlrjde jn gjxds. J ufpf egjvbyfn, rjulf
klb b bdjnyst gflfn vhndsvb. Njkmrj j nfrb
uhetqib ghjzdktybz ujdjhzn, yj vfuytnbpv b
ufps ceotcnden gj dctq gjdthyjcnb gkfytns. Ytn
tphfpkbxyjuj vtcnf, rflfz vtcnyjcnm ytgjdnjhztvf
gj cdjqcndfv ukejrj ghfrnbxtcrjuj pyfxtybz.
Vjyj bpevkznmcz yfbdyjcnb kltq, jctlfob
tp dczrjuj gjybvfybz kbfqib eckjdbq vtcnf.
Vjyj gjyznm, crjkmrj djpvjyjcntq gjubftn b
crjkmrjjgfcyjcntqvjtnsnmjndhfotyj.
Ds cfvb ltkfkb bcgsnfybt c dtnrjq jhtiybrf b
cfvb bpevkzkbcm, rfr njn lhtdytqibq b ghbvbnbd-
ytqibq fggfhfn yfghzufkcz, lhjfk b ghbjlbk
d ldbtybt, htfubhez yf gjlgjxdtyyst djls b vb-
ythfks. Rjytxyj, nf jxtdblyfz htfrwbz ktbn yt d
jhtiybrt, yj d xtkjdtxtcrjv fggfhfnt. Rfr t lt-
nfkmyj b ecthlyj ljkyj snm bpexftvj djpltqcndbt
rfljq vtcnyjcnb yf xtkjdtrf b yf wtkst klcrbt
uheggs! Vyjubt vtcnyjcnb jrhetys yfhjlyjq vjk-
djq j jcjtyyjcnz fhfrnthf b jbnfntktq: ult-nj
klb cyffncz pjfvb; ult-nj eybxnjfncz pes;
ult-nj ghjrfpf uytplbncz; ult-nj ctktpyrf hfpheif-
tncz; ult-nj cthlwt hfcibhztncz; ult-nj fhfrnth
dzksq; ult-nj jlhjcnm b bdjcnm. Vyjtcndj hjcf-
obcz d ukfpf jnkbxbq. Vjyj yfklfnm, xnj nb
jcjtyyjcnb pfvtxfncz yt d hfcjds b rkbvfnbxt-
crb eckjdbz. Cfvj cnhjtybt gjlyjbz cjlthbn
ukfdyst ghbxbys hfpkbxbz klcrb ghbjhtntybq.
Ibhjrjt gjkt lkz bpextybz, tckb ghbcnegbnm pjhrj
b tp ghtlhfccelrjd.
159
.Yt njkmrj klb yt jhfofn dybvfybz yf
vfyfwbb ptvkb, jyb yt jnlfn ctt jnxnf d rfxt-
cndt egjnhtkztvjq djls, jnz b ghbdsrkb ktxbnmcz
djlfvb. Lkz jhfytybz klb ghblevfkb egjnhtkznm
rbgzxye djle, pfsdfz, xnj ytrjnjhst djlyst jh-
ufybpvs bnm d rbgzxyjq djlt yt vjuen. Ghfdlf,
vyjubt vbrhjs gjubfn ghb rbgzxtybb, yj pfnj
ghb jkfltybb bvtyyj rbgzxyfz djlf ghbybvftn
yfbjkmittrjkbxtcndjvhndsxfcnbwfnvjcaths.
Tckb jnbnt gjybpbnm vjpujde djcghbbvxbdjcnm,
gtqnt ljkuj cnjzdie jkjlye rbgzxye djle, jyf
cjjoftn jhufybpve dzke pfnkjcnm.
Exbv egjnhtkznm rbgzxye djle kbim d cdttv,
jxtym ujhzxtv cjcnjzybb.
Vs gjkmpetvcz hjlybrfvb, ljgecrfz lkz jxbotybz
rdfcws bkb gtvpe. Nea, rjnjhsq bvttncz jrjkj utq-
pthjd, nfrt gjktpty lkz jxbcnrb djls. Xbcnfz djlf
yt njkmrj enjkztn fle, yj b jpjybhetn dc fnvj-
cathe. Hfys ktxbv gjuhetybtv d xbcne djle. Cdtn
b djlf Yfib ktrfhcndf.
Ecbkbz Yfib yfghfdktys yf ghjcntqibt chtlcndf.
Ghb jhfpjdfybb yjds joby cktlbnt pf ghjcnjnjq
dct ghbvjd. Yeyj yfxfnm c dbnbtdfnjq, gjlckt-
gjdfnjq htxb. Cdtlbnt htxbcnjuj genybrf yf thtu
ujhyjujhjlybrf_gecnmecnslbncz!
Ysyt enhjv, ytpfvtybvj, ecnfkjcnm ghjuyfk pdjy
hjlybrf. nf vfyfwbz ythubb hfdyf cbkmyjve djp-
ltqcndb ktrnhbxtcndf.
160
.Vs bptuftv dyeitybz, rhjvt ckexftd jndhf-
otybz ghzvjq jgfcyjcnb. Lheujq ckexfq, rjulf ds
dblbnt ckjbdittcz cjpyfybt, leott bcrhe bpdyt;
yj dczrjt yfcbkmcndtyyjt dnjhtybt jceltyj. njn
ghbywbg ljkty snm d jobyt endthly, jcjtyyj
pyfz tpuhfybxyjt djpltqcndbt djkb. Rjulf pyftnt,
xnj yt njkmrj klb b bdjnyst, yj lft ghtlvtns
ldbufncz djkt, njulf djktdfz djkyf ljkyf snm
yfghfdktyfxnrj,jcvjnhbntkmyj.
Ds pyftnt, xnj gthtldbtybt ghtlvtnjd djkt yt
ghtedtkbxtyj. Vfubb pltcm ytn, vfuybn crjhtt lfcn
dfv ghfdbkmysq genm vsiktybz. Nfrt epbyyst
abuehrb gjl ktrnhbxtcndjv lflen yfukzlyjt chfd-
Vs jcjtyyj bpexftv djk, rjnjhfz vjtn snm
jcnhtt cnhtk. Ytkmpz pfobnbnmcz jn nb cnhtk. Vj-
yj s gjlcnfdbnm obn, tckb s pyfnm njxyjt yfghfd-
ktybt cnhtk. Yj rnj t vjtn pyfnm nj yfghfdktybt?!
161
.Yfklfqnt gjrfpfybz ctqcvbxtcrb rhbds.
Jyb hfcgjkfufncz yt gj rdfnjhe b yt gj vthblb-
fye, yj lfn cdj rhbde. Byjulf ecbktyyfz ltzntkm-
yjcnm gjnhzctybq b cldbujd cjdgflftn c yfghztybtv
nfr yfpsdftvs cjkytxys gznty_gjkexftncz yf-
ghztybt cjkytxyjq cbcntvs. Yt yeyj snm ghj-
hjrjv, xnj gjyznm, xnj vjpujdfz ltzntkmyjcnm d nb
chjrb eltn ghjntrfnm jcjtyyj.
Cjwbfkmyst cnhtvktybz nfrt bvtn cdj rhbde
hfcghjcnhfytybz. Jcvjnhbntkmyj yeyj yt ghths-
dfnm nj cktljdfybt cjsnbq. Nhtobys cldbujd jlb-
yfrjds rfr d gjxdt, nfr b d yfhjlys cnhtvktybz.
Yjdsq vbh ljkty zdbnm xenrjcnm kexituj ctqc-
vjuhfaf.
Tckb rnj eckjybn itcndbt yfhjljd, njn vjtn
gjkexbnm dtyjr ytdttcndf. Ytkmpz jghfdlsdfnmcz
ytpyfybtv pfrjyjd, nfrt ytghbcnjqyj lkz djlbntkz
gthtvtybnm yfghfdktybt yf jhfnyjt. Ybrnj yt vj-
tn herjdjlbnmcz kbxysv, yj, cjgjcnfdkzz wtyyjcnb
Jotuj kfuf, vjyj dshfnm genm crjhtqibq.
Yeyj yt hfccsgfnm yb jlyjq djpvjyjcnb.
Rftncz, crfpfyf ghjcnfz, yfljtdifz bcnbyf, yj
dtlm t ybrnj yt ghbvtyztn, b gkfy ltqcndbq bpuj-
njdkztncz dj nmvt rjvyfns, f yt yf cnjhjtdjq fiyt.
Yflj yfklfnm yt nfr, rfr jxtncz, yj nfr, rfr
tcnm d ltqcndbntkmyjcnb.
162
.Rnj edthztn j cdjtq ghtlfyyjcnb htfkmyjve b
ljcnjdthyjve, njn ljkty jcjtyyj ghbdtncndjdfnm
hfcgjpyfdfybt ltqcndbntkmyjcnb. Yt ghbndjhyjt pf-
brfybt gthtl vtnjljv ghbpyfyyjuj fdnjhbntnf, yj
jhtybt b ujhtybt bcrfybq ltqcndbntkmyjcnb. Bvty-
yj ytelthyj, bvtyyj ytbpvtyyj d zhjcnb ecnhtv-
ktybz, rjulf dscjrfz ujhf, rfr vfktymrbq jkv, yt
pfrhsdftn ghjcnhfycndf.
Chtlb dpknjd yfexftvcz dtkbrjve lfhe nthgtybz.
Cbzott, ndjhxtcrjt nthgtybt yt gjjlbn yf venysq
gkfo ytghjnbdktybz pke. Rfr ytelfxyst hsfrb, cb-
lzn cjutyyst ytghjnbdktyws. B cnfdrf yf lkbye
ybnb ghzb yt vjtn jeplfnm nfytw cnbbq. Ndjh-
xtcrjt nthgtybt pyftn rkxb Yjdjuj Vbhf; gjnjve
nthgtybt ndjhbn vjom b c rflsv xfcjv ltqcndb-
ntkmyjcnbyfghzuftncz.
Ytghjnbdktybt gjljyj ljkuj jnrhsnjve akfrjye
kfujdjybq, yj ndjhxtcrjt nthgtybt rfr cnfhjt dbyj
pfndjhtyyjt.
Cktlbnt pf yfghzyyjcnm ndjhxtcndf d rfljv
cjwbfkmyjv gjcnhjtybb. Dthyj nj gjcnhjtybt, ult
jrhskztncz hfpyjjhfpyjt ndjhxtcndj. Tckb ndjhxt-
cnde nzujcnyj, nj dthysq pyfr jibrb d gjcnhjt-
ybb. nbv jibrfv yt lfdfqnt uytplbnmcz. Pjdbnt
rfvtyobrjd, gthtrkflsdfqnt cntys, gjrf gtcym yt
pfpdexbn cdjjlyj.
Cnfhfz ktutylf ujdjhbn:
C lfkmytuj vbhf ghbik gjckfytw, xnjs lfnm
klzv hfdtycndj, hfncndj b hfljcnm. Klb lfdyj
pfskb gtcyb b jvthndbkbcm ytyfdbcnm.
Gjckfytw bpujyzk ntvyjne b ntcyjne, gjhffk pfhf-
pe b cnhjbk hfljcnysq nhel. Enbkf ytyfdbcnm, b vtx
gjckfywf jcnfkcz yf cntyt. Yj dct skb vjkxfkbds
b yt evtkb pfgtnm. Njulf gjckfytw cjhfk vfktymrb
ltntq b edk b d ktc b crfpfk: Dfib wdtns, dfib
hexmb, dfib lthtdmz. Ybrnj yt gjik pf yfvb. Z
jnljye, f ds yfgjkybntcm hfljcnm. Nfr yfxfkbcm
hjrbt ghjuekrb gj ktce. Yfrjytw cfvsq vfktymrbq
jcnfyjdbkcz yf gjkzyt b pfcvjnhtkcz yf kex cjkywf.
Njulf knfz bdjkuf yfxfkf cdjq ghbpsd. Pf yt
vfksi pfitgnfk b crjhj hfljcnyj pfpdtytk: Yfit
cjkywt! Dthtybwtq dthyekbcm ltnb yf gjkzye, b pf-
pdexfk yjdsq ubvy Cdtne. Gjckfytw crfpfk: Klb
pfgtkb.Yfcnfkchjr!
163
.Ndjhxtcndj tcnm jcyjdf djkwbjyyjcnb. Xtv
t vjyj erhtgbnm zdktybz ndjhxtcndf? Vjyj kbim
bcnjxybrjv jlhjcnb. Hfljcnm tcnm jcjfz velhjcnm.
jlhjcnm_jcjfz ntybrf. Eukektybt jlhjcnb
ghjbcjlbn jn cjpyfybz ndjhxtcndf ktvtynjd. Rjytx-
yj, ndjhxtcrjt nthgtybt b jlhjcnm zdkzncz ldevz
rhskmzvb hfjnybrf.
Vs gkjj gjybvftv ctynbvtynfkmyjt ckjdj
dlj-
yjdtybt
. Rjulf cjpyfybt hfjnftn, njulf yt r xtve
jlbnm d ujcnb r dljyjdtyb. Njxyj gjldfkmysq
bktw pf vbkjcnm r kfujltntk! Njulf jgznm yf-
xyncz ltktybt yf elyb b ghfplybrb. Njulf vjyj
jgznm yfxfnm ghfplyjdfnm lyb hjltybz. Yfif
Jobyf bvttn jlby ytcrjyxftvsq ghfplybr nhelf,
ultjlhjcnmckebndbyjvhfljcnb.
Ytkmpz entifnmcz dljyjdtybtv. Vjyj ecgtnm
elthfnm cjpyfybt yf cntgtyb ndjhxtcrjuj nthgtybz
b gtnm gjljyj gnbwfv, lkz rjnjhs gtcym tcnm ds-
hftybt ceotcndf, yj yflj bpujyznm geufk gtcyb, bj
cntgtym gtcyb tcnm cntgtym rfxtcndf nhelf. Yeyj
ghjqnb jlhj, rfr lhtdytt chfdytybt_kn cnhtks!
Yt gjrftncz kb cnhfyysv, xnj nfr xfcnj ujdjh
j nthgtybb, j ghtgzncndbz, j jlhjcnb, j ytcrjyxf-
tvjcnb jhms? Bvtyyj, d hfpyjt dhtvz b c hfpys
cnjhjy re ljcgt tccnhfibz. Gjvybnt, nf pfrfkrf
yt vjtn snm cjdthityf d jlyjxfcmt. D hfpys
ntvgthfnehf pfrfkztncz vtx; lft ellf yt jnhbwfk,
xnj d cfvsq cxfcnkbdsq xfc yflj gjvybnm j ytcxf-
cnmt, yt evtymifz hfljcnb.
Yj pfrfkyyfz hfljcnm yt pyftn geufk. Hfljcnm tcnm
jcjfz velhjcnm.
164
.Dhfx ghtldblbn ntxtybt jktpyb, b ds ghb-
ybvftnt ghtlkjtyyst vths. Fcnhjyjv ghtldblbn
cjkytxyjt pfnvtybt, b ds pfgfcftntcm ytjjlbvsv
jcdtotybtv. Cjwbfkmysq gcbjkju ghtldblbn ntxt-
ybt cjsnbq, njulf ds rhbxbnt: Ghjhjr!_ b d
efct ghzxtntcm d cfvst nvyst eujkrb. Rjytxyj,
ds ltkftnt nj elnj s lkz cjhfytybz yfexys
vtnjljd, yj, d ceoyjcnb, kbwtvthbt b cnhf vtifn
dfv gjhfpvsckbnm, ult jkmit yfcnjzotuj pyfybz_
d kbpjherjv kb celtybb dhfxf, gjkpfotuj gj
dytiybv gjrhjdfv, bkb d lfkmyjpjhrjq vtnrjcnb
cjwbfkmyjuj ghjdblwf, d rjnjhjv cjxtnfkcz jgsn c
ytghtkjyjcnm. Dcgjvybnt dfib cjwbfkmys ghj-
hjrjd, rjnjhst yf cnjktnbz dgthl yfvtxfkb cjsnbz
xtkjdtxtcndf. Ds yt yfpsdftnt b vbcnbrfvb bkb
fyfvb.DvtcntcYfvbdspjdntblfkmyjpjhrb-
vbgcbjkjufvb. Yf njv jghtltktybb Vs c dfvb
cjukfcbvcz b jcnfyjdbvcz. Rcnfnb, dcgjvybv, xnj
jcelyyjt ckjdj
pyfxbn ghtlhtrfobq.
Cjwbfkmyst ghjhjrb ghtlhtrfkb ntxtybt cjsnbq,
pyfxbn, nj gjyznbt yt vtytt htfkmyj, yttkb vtlb-
wbyf b fcnhjyjvbz.
Vffnvf
jpyfxftn dtkbrfz leif, dvtcnbdifz zd-
ktybz Yjdjuj Vbhf. Yj yt eltv yfpjqkbds, nf jcj-
tyyjcnm d jobyt jceltyf. Cjukfcbt ljcnbuftncz
yt njkxrfvb, yj igjnjv yf xenrjt ej. Zdbnt gj-
ybvfybt, xnj tcnm xenrjt ej, lkz rjnjhjuj tcght-
ltkmyjcnm ghtdhfoftncz d ghtltk xtkjdtxtcrb djp-
vjyjcntq. Njn ghfd, rnj vjtn gjrhsnm celtybz
ghjnbdybrf gjkyjcnm, yt rfcfzcm yfxfkf b rjywf
tuj. Lkz njuj yeyj snm, jnz s d vfkjq vtht,
ghtlhtrfobv,dthytt_htfkmyj-lfkmyjpjhrbv.
165
.Ghb ecnhjqcndt joby yfklfqnt, xnj gjl
kbxbyjq bcgjkytybz pfdtnjd yt jyfhebkjcm cdjt-
rjhscnbz. Eybxnjtybt ndjhxtcrb pfdjtdfybq ckt-
letn pf nvysv cdjtrjhscnbtv. Crfen: njn xthdm
ckbirjv cdjqcndtyty ytdttcnde xtkjdtxtcndf. Ntv
jktt yeyj pyfnm ghbxbye tuj pfhjltybz. Cfvfz ce-
otcndtyyfz ghbxbyf eltn ghtbveotcndj. Yflj dctvb
cbkfvb hfpheifnm njn dhtlysq ghbphfr. Ecnhjqcndj
jobys ghtlt dctuj ghtlecvfnhbdftn hfdtycndj.
Ljgecnbnt jibre ghjnbd hfdtycndf, b ds chfpe yf-
njkryntcm yf uebntkmyjt ghtbveotcndj. Zdktybt yt-
hfdtycndf cjplfn rfxtkb_jkmibq gjlv jlyjuj
cjplfn kbim jkmibq gjlv lheujuj. Tlbycndtyysq
dsjl bpfdbnmcz jn hfcifnsdfybz cnjkjd_nj
hfdtycndj.
Yfjlzncz wbybrb, rjnjhst ujdjhzn: Gecnm rfxf-
ncz, ntv jktt ythubb d ghjcnhfycndt. Pfvtxfybt,
yt kbiyyjt cvsckf, yj, bvtyyj, jott ltkj yf-
cnjkmrj yelftncz d pfjnkbdjcnb, xnj zdktybt bc-
nbyyjq rjyjvbb cbk ljkyj snm ljgeotyj. Cfvsq
rjyjvysq ghbywbg_hfdtycndj, jyj eybxnjftn
ghtbveotcndj b cdjtrjhscnbt.
166
.Bcnbyysq fh-wdtn_yfcnjzott tcrjhsc-
nbt, yj jyj ljkyj snm ghjzdktyj yt njkmrj gj-
cnegrfvb, yj, bvtyyj, d cjpyfybb. Gjcnegrb, rfr
kelfobt ntyb, zdkzncz ytnjxysv jnhftybtv,
b dbhm lhjfob eckjdyjcntq crhflsdftn cvsck
ltqcndbz. Vjyj kb celbnm gjcnegjr tp ghbxbys b
cktlcndbz? Njulf cgfcbntkm jrftncz jcrjhbntktv
b jnlfdibq gjrftncz cregwjv. Yj yt kturj ecnfyj-
dbnm cjpyfybt tcrjhscnbz_ytvbyetvf bylbdble-
fkmyjcnm. B cjxtnfybt tcrjhscnbz vjtn ghjbpjqnb
kbim ghb zcyjv jcjpyfybb eleotuj. tcrjhscnbt yt
cnhjbncz yf jgsnt ghjikjuj; njkmrj htfkmyjt joe-
otybt eleotuj vjtn ckjbnm dyenhtyytt celtybt
j uhfybwf djpvjyjuj. Rnj levftn d nbibyt yjxb:
Ghjikjt yfexbkj vtyz wtyyjcnb tcrjhscnbz,_
njn epybr.
Yeyj ghjgtnm ubvy tcrjhscnb d kexf cjkywf,
rfr gnbwf tlbyjt cdj dshftybt, pyfz eleobq
ltym, rjulf celtyj yfxfkj gthtknf. Gjyznbt gtht-
knf bvttn pyfxtybt lkz jcjpyfybz tcrjhscnbz.
eleott vjtnt gjyznm rfr jjhjn jn yjxb rj ly.
Ghjcgzn cjyyst, yj Jobyf jlhcndetn. Yfif Cnhf-
f yt cxbnftn yb jlby ljpjh ybxnjysv.
167
.Xfcnj skj crfpfyj: jnls vjtn snm lj-
cnbuyen yt cyjv, yj gthtvtyjq nhelf. Rjytxyj, rnj-nj
gthtcnfk cgfnm b gjkexbk gkjbt cktlcndbz. Yeyj
ghtldfhbntkmyj yfexbnm ythdyst wtynhs hfjnfnm
uheggfvb. Yeyj hfcxktybnm wtynhjde hfjne. Ye-
yj evtnm cjtlbybnm cfvst ytjblfyyst uheggs b
pfntv scnhj cvtyznm b rjvbyfwbb. Nfr ekbxysq
vepsrfyn, buhfz jlyjdhtvtyyj yf ytcrjkmrb bycnhe-
vtynf, ghjltksdftn et jlyj bp gjktpys eghfyt-
ybq. Lbrnjdfybt jlyjdhtvtyyj ytcrjkmrbv gbcwfv
gjktpyj. Cjtlbytybt xntybz b lbrnjdfybz gjktpyj.
Ldbtybt her d ghjnbdjgjkjyjv yfghfdktybb gj-
ktpyj. Jcnfyjdrf lsfybz b vsiktybz gjktpyf. Vj-
yj gthtxbckbnm vyjtcndj eghfytybq djkb, j rjnj-
hs vjyj crfpfnm: gxks cjplfn ektq nthgtybtv.
168
.Jcnjhjyj dshffqnt tkfybz. Rflsq pyftn
vyjuj ghbnx b crfpjr, lfob jgbcfybt ehjlkbds
gjcktlcndbq ytjcnjhjys tkfybq. Gjvybnt, rfr
hflf tkfk gjkexbnm ghtrhfcysq ldjhtw b gjkexbk
tuj, yj, djlz, gjlevfk j nbuht yfgflfotv, b nbuh
zdbkcz b hfcnthpfk tuj. D cbvdjkf ghbnx vyjuj
htfkmyjcnb. Tckb s klb jcjpyfkb vjom djkb, nj
vyjubt zdktybz gjkexbkb s ghfrnbxtcrjt jzc-
ytybt. Rjytxyj, yt yfcbkmcndtyyjt yfghztybt djkb,
yj lbyfvbxyjcnm cjukfcjdfyyjcnb wtynhjd lfn a-
atrn bcgjkytybz. Nfr, xfcnj gjdnjhtyyjt tkfybt,
rfr pfnegktyysq rkbyjr, yt hfcctrftn ghjcnhfycndf.
Vtle ntv pdjy ytlfyyjq cjukfcjdfyyjcnb gjhf-
ftn cfve gkjnye gjdthyjcnm.
Hfccrfps j rjkleyf, yfcskfob cvthnyst j-
ktpyb, yt dsvsctk, yj njkmrj nen ytn ybrfrjuj rjk-
ljdcndf, yj njkmrj eghfytybt djkb. Cfvsq ckfsq
ubgyjnbph vjtn pfcnfdbnm bcgsnfnm aatrn enjg-
ktybz. Jy t vjtn ghbrfpfnm evthtnm d jghtltky-
ysq chjr. Nfrbt ckexfb ecnfyjdktys.
Ntgthm djjhfpbnt djk, djcgbnfyye d kfujghb-
znys eckjdbz, b ds kturj cjukfcbntcm, xnj cvthn-
ysq ukfp Djcnjrf bvttn jcyjdfybt.
Ytkmpz cjvytdfnmcz d vjueotcndt djkb, yj lheujt
ltkj_jghtltkbnm nj vjueotcndj d bpyb. Rfr
yfqnb b hfcgjpyfnm eckjdbz, rjulf tkfybt djypftncz
d ceotcndj, jgjpyfyyjt yfitq djktq? Yeyj jcjty-
yj cktlbnm pf bcrhfvb yfituj cjpyfybz. Rjulf ntkj
gjxnb ytphbvj, nj vjkybz vsckb, dc-nfrb, cdthrftn,
b yf jcnhbt njq vjkybb bpym b cvthnm.
Bpdtcnty ghfdbntkm, rjnjhsq ujdjhbk ghtcnegyb-
rfv: Yt vjtnt bnm jktt lyz, b r yjxb b yfj-
lbkb tplsfyysvb. Jndtncndtyyjcnm nfrb gjcskjr
dtkbrf. B rflsq xfc vs gjcskftv cnhtks gj dctv
yfghfdktybzv.
elmntjcnjhjysddshftybbtkfybq.
169
.Ghb ktxtybb jktpytq djktdsv ghbrfpjv,
gjvybnt, xnj ytkmpz ecnhfyznm pfhfpyst jktpyb
dyeitybtv. Jsxyfz jibrf d ytevtybb hfpkbxbnm
rheu djpvjyjuj djpltqcndbz. Vtle ntv ktxtybt
pfhfpys jktpytq dyeitybtv vjtn ghbytcnb yt-
gjghfdbvsq dhtl. Cjfre, pfctdie d djhjnf, kex-
it yt nhjufnm; tckb yfxfnm t ktcnfnm, zhjcnm t
eltcznthbncz. Nfr t c vbrhjfvb: b vjyj gj-
jhjnm kexfvb bkb ghjnbdjltqcndbtv cbk jhufybpvf,
yj bx djkb pfcnfdbn gjybryenm vyjubt wtynhs, b
gjfh gjukjnbn yjdst jkfcnb. Kexb gjlctrfn rjh-
yb pfhfps, yj djkz dtln r yjdjq ltzntkmyjcnb.
Rjytxyj, nhelyj jghtltkbnm jktpym d pfxfnrt; njkm-
rj bccktljdfybt dsltktybq b rfhnbyf bpkextybq lfcn
jghtltktybt. Tckb dsltktybz vjuen byjulf ddtcnb
d pfkeltybt j bcnbyyjq ghbxbyt, nj bthjukba
bpkextybz gjrftn jcyjdfybt jktpyb. Rflfz jcj-
tyyjcnm ltzntkmyjcnb jhufybpvf lfn wdtn b pyfr
yfxthnfybz. Vjyj dtcnb yfkltybz ghb rfljq
jkmybwt.
170
.Vs ujdjhbkb j eckjdbz b j jnkbxbz.
Rjytxyj, zdbncz djghjc: xnj tcnm jsxyjt b xnj
ytjsxyjt? D ghtlcnfdktybb Yfitv dc jsxyj. D
ghtlcnfdktybb vfkjcjpyfntkmyjuj xtkjdtrf vyjujt
ytjsxyj. Jsxyjt b ytjsxyjt ltkzncz kbim gj
cntgtyb cjpyfybz. Dthytt crfpfnm_dvtoyyjt b
ytdvtoyyjt, epyfyyjt b ytepyfyyjt. E Yfc ytjsr-
yjdtyyjt gjybvftncz byfxt. Rflsq nbg cjpyfybz
bvttn jsxye uheggbhjdre wtynhjd, dhjlt njuj rfr
ds jghtltkztnt nbg vfntvfnbxtcrjuj bkb abkjcja-
crjuj vsiktybz. Bp nb rheujd cjpyfybz xfcnj ds-
ltkztncz uheggf wtynhjd, bv yt ghbceofz. nb dtndb
cjpyfybz gjbcnbyt ytjsryjdtyys; bvtyyj, jyb
lfn jkflfntk vyjuj djpvjyjcntq, yj vfkj cxf-
cnmz ptvyjuj. B htlrj cfv jkflfntkm vjtn erfpfnm
cbvgnjvs nb dtndtq cjpyfybz. nj ytjsxyjt nj-
ytn d henbyt cjpyfybz. Lft jgsnysq gcbjkju c
nheljvyfqlnnbytjblfyystwdtns.
Tckb jktpyb xnrj jnhffncz yf bpkextybb, nj
ytjsxyst dtndb cjpyfybz c nheljv ajhvekbhencz.
Rjytxyj, bpkextybz lfn gjkysq jkbr xtkjdtrf, yj
dc gcbbxtcrb ytjcjpyfyyjt lfn lhjfobt, nhelyj
abrcbhetvst yfxthnfybz. Pltcm jkfcnm ytjsxyjuj
lkz bpdtcnyjq uheggs cjpyfybz, b nfrbt wdtns yf
rfvyzjcjtyyjwtyys.
Dlevfqntcm d gcbjp, dlevfqntcm d ghtcnegyjcnm,
dlevfqntcmdytehfdyjdtityyjcnm!
171
.Rjve-nj gjrftncz, xnj vyjujt bp crfpfyyjuj
jotbpdtcnyj. Yeyj endthlbnm hfpkbxyjuj gjhzlrf
gjyznbz, njkmrj nbv genv fccbvbkbhetncz cjpyf-
ybt. Vjyj ghtlcnfdbnm lde cjtctlybrjd, ghbkb-
pbntkmyj jlbyfrjdj hfpdbns b dc t yt gjybvf-
ob lheu lheuf. Vjtn snm, d b cjpyfybb ytlj-
cnfn kbim ytcrjkmrj vfks pdtymtd, yj nf vfkfz
hfpybwf pfcnfdkztn byfxt dhfofnmcz pexfnst rjkcf
vsiktybz, f d htpekmnfnt yfxbyfn ldbufnmcz cjdctv
hfpkbxyst hsxfub. Njkmrj gjkyfz ljujdjhyyjcnm yt
ddtln ybrjuj d eoth. Dtlm Vs yt jnrhjdtybz bp-
htrftv b yt ghjgjdtletv, Vs ghjcnj ljujdfhbdftvcz,
xnj fccbvbkbhjdfnm cjpyfybt lkz cjdvtcnyjq hfj-
ns. Nfrbv jhfpjv, d gjkt phtybz djlzn hfpyst gjl-
hjyjcnb, rjnjhst rtv-nj et ghjlevfys, yj lkz
erhtgktybz wtgb ljkys snm endthltys d cjcnjz-
ybb yfcnjzotuj vjvtynf.
Bvtyyj, yflj xbcnbnm wtgm vsiktybz. Yeyj
cjhfnm dc pfjnkbdjcnm lkz ecgtf cjnhelybxtcndf.
Rjytxyj, d jobyyjv cjpyfybb yt jbfncz, yj yt-
cdjtdhtvtyysvb gjcnfyjdrfvb vsckb vjyj gjltxm
cjtctlybrf,ghbxbybddhtlltke;gjnjveVsckt-
lbvpf gjcktljdfntkmyjcnm yfhfcnfybz cjpyfybz. Yt
Yfit ltkj ghjcnj hfplenm hfpvths cjpyfybz. Njkmrj
jhufybxtcrjt hfpdbnbt b hfpyjjhfpbt gjcnegktybq
jeckjdznltqcndbntkmysqjvcjrhjdboybws.
Ghtlcnfdmnt b gjvybnt Yfib tctls yf thtue
hexmz. Yb jlye bp djky tuj ytkmpz gjdnjhbnm, yj
ukfpe jyb dct rfencz cjbvb.
Cktlbnt pf cjpdexbtv cjnhelybxtcndf.
172
.Cjvytdftncz rnj-nj, rfr ghbvbhbnm fccbvbkz-
wb cjpyfybz c jvtyjv vscktq, yfpsdftvsv cgj-
hjv? Yety kb cgjh? Yt eltn kb cgjh zdktybtv
lbccbvbkzwbb? E Yfc cgjhf yt ceotcndetn, jy dshf-
ftncz d jjlyjv jjufotybb cjpyfybq. Bvtyyj,
ljkufz fccbvbkzwbz gjpdjkztn ghtndjhznm ghjnbdj-
htxbz d jjufotybt pfgfcf pyfybq. Ghjnbdjhtxbz
jsxyj kbim hfpkbxyst rfxtcndf jlyjuj b njuj t
zdktybz. Rjytxyj, rjulf ghjnbdjhtxbz bcntrfn bp
ytdttcndf, nj b cgjh jhfoftncz d zve jnhjcjd.
Gecnm cjpyfybt jcdtnbn gjldfk vsiktybz, b cvti-
yst cgjhs jhfnzncz d hfcceltybz gjkmps b hf-
ljcnb.
173
.Jnvtxftncz, xnj ytrjnjhst klb ytcen rfr s
ecgt pf cjj. Cetdthbt yfpsdftn b cxfcnkbdxb-
rfvb. Yferf ghbgbcsdftn ecgt ndhljcnb djkb. Vs
t ljfdbv, xnj jsxyj nb klb bvtn fccbvbkb-
hjdfyyjt cjpyfybt. Jyb ltkfncz ghtlcnfdbntkzvb
rjkktrnbdf, djdktrfz d gjcktlcndbz cbke, yfghzy-
ye vyjubvb cjexfcnybrfvb, rjnjhst d lfyysq vj-
vtyn byjulf lft yt gjljphtdfn hfcjlf ythubb.
Djdct yt nhtetncz, xnj dtcm rjkktrnbd pyfk lheu
lheuf. Xthtp epks gthtlfxb vuyjdtyyj gthtlfncz
djkyf ythubb; gjnjve yfkbxyjcnm vtleyfhjlyjuj
rjkktrnbdf jxtym yeyf lkz ltqcndbq. Gjnjve vt-
leyfhjlyfz djkyf yeyf, bj hfpyjjhfpbt lbyfvbrb
lfcn jkmit yfghztybz.
D Yfitq Jobyt vjyj dcnhtnbnm vyjubt yfhjl-
yjcnb b hfpyjjhfpyst cgtwbfkmyjcnb; nj ghfrnbx-
yj lkz rjyltycfwbb djktds djky. Vjyj cjhfybnm
dtcm gjntywbfk bylbdblefkmyjcnb b yfcnhjbnm cj-
pdexbt cjpyfybq. Vs ghjnbd bcrkxbntkmyjq cgt-
wbfkbpfwbb; kexifz rjycnherwbz rjkktrnbdf bvttn
nj eckjdbt d dble.
Ds ytlfdyj tctljdfkb j pyfxtybb kextq d tcghj-
djkjxyjq gthtlfxt. Bvtyyj, kexb cgjcjcnden cj-
tlbytyb rjkktrnbdf yf lfkmyb hfccnjzybz. Bvty-
yj, nt kexb, rjnjhst nfr ytlfdyj jnhbwfkbcm, bvtyyj
jyb nren yjdjt gjrhsdfkj gkfytnt. Kexb bvtn nj
ghtbveotcndj gthtl lheubvb djkyfvb, xnj jyb ktuxt
ghjjlzn, yt yfheifz nzujntybz fnvjcaths. Pder,
rjytxyj, hfytt ghbdkr dybvfybt xtkjdtxtcndf. Cdtn
b wdtn htt ghbdktrfkb bpextybt, yj nfr rfr pder
tcnm kbim htfrwbz cdtnf, nj eukekyyjt gjpyfybt
jhfnbncz r pyfxtyb cdtnf b r dscitq ythubb_
vfnthbb Cdtnjyjcyjq.   ghbdktrfkf dct
kexibt evs; tckb lft yt yfjlbkb cjpyfntkmyjuj
ghbvtytybz tq, nj pyfxtybt t cxbnfkb ytvbyetvsv
ghb cktleotq djkwbb.
Kexb b cdtnjdst djkys ytcen htitybt yjdjq
djkwbb.
174
.rcnthbjhbpfwbz xedcndbntkmyjcnb lfdyj pyf-
rjvf. Ljcnbufkfcm jyf vtfybxtcrb bkb djktdsv ghb-
rfpjv b ckebkf cfvsv ndhlsv gjdjljv lkz cjt-
ybz yf rjcnht. Lft b ntgthm cjdhtvtyyst byrdbpb-
njhs yfltncz yfqnb djcnbr xthyjrybbz, pfujyzz
cvtkjt bcrfybt d gjlgjkmt.
Dtkbrbt evs pfjnkbdj xezkb ljcnbtybz pyfybz.
Jobyybr ljkty snm jnrhsn dctv yjdsv djp-
vjyjcnzv.
Tckb yfqlty ghbywbg zdktybz, nj hfpvths tuj pf-
dbczn jn ntybrb. Nfr gthtytctybt xedcndbntkmyjcnb
vjtn ghbyznm cfvst hfpkbxyst hfpvths. Crftv,
yf nfrjv-nj vtcnt ljkyf jcyjdfnmcz yjdfz jobyf.
Vtcnj bvttn dct yeyst ghbpyfrb, yj jrhefobt
eckjdbz dhtvtyyj vjuen cjcnfdbnm uhjpye jgfc-
yjcnm. Njulf thv yjdjt vtcnj b gthtyjcbv yf ytuj
djpvjyjcnb gthdjuj. D cjpyfybb vs yt jnjhdfkbcm
jn djpvjyjcntq gthdjuj vtcnf, b vs gthtbdftv
aatrn gthdjuj htitybz, gjldjlz ecnjb eleotuj
cnhjtybz. eltn kb ytxnj yf gznbltcznjq gfhfkktkb
bkb ldflwfnm gfhfkktkzvb ytt, yj ceotcndtyyj
cjhfybnm jpfhtybt cnhjbntkmcndf.
Crfprf j ytdblbvjv ujhjlt cj pdjyjv yfgjvbyftn
xtkjdtrf, rjnjhsq yt pfvtnbk dfyjuj joeotybz,
dcktlcndbt gthtyjcf xedcndbntkmyjcnb. Vjq ghbvth,
vjtn snm, to dfv yt zcty, yj ghbywbg gthtytct-
ybz xedcndbntkmyjcnb vjtn snm edtkbxty lj wtks
yfhjlyjcntq. Vjyj nbv ghbywbgjv bptfnm vyj-
ubjgfcyjcntq.
Tckb ljgecnbnm, xnj xtkjdtxtcrbq jhufybpv_cf-
vjt vjoyjt gcbbxtcrjt jhelbt, nj ytkmpz ghbgbcfnm
ne t vjom abpbxtcrjve fggfhfne. Abpbxtcrbq fggf-
hfn gjlcketty njq dscitq ythubb, rjnjhe yfps-
dftv gcbbxtcrjq rjycnherwbtq. nf ythubz vjtn
chfdybnmczrfxtcndtyyjkbimcjcdtnjv.
Vs njkmrj xnj ujdjhbkb j vjob kextq b j yjdjv
b ghbvtytybb; ytdjpvjyj egecnbnm djpvjyjcnb
xtkjdtxtcrjuj jhufybpvf. Rfr bpexfnm lfkmybt vbhs,
rjulf vs yt jhfoftv dybvfybz yf yfib cj-
cndtyyst aeyrwbb? C nheljv jnrhsdftnt kexb, yj
b djpltqcndbt yf vjpujdst b ghjxbt wtynhs hfpdt
bpexftnt?
175
.Ds pyftnt vyjubt jgsns xntybz vscktq. Hfc-
crfbnt b pfgflysv klzv, jyb yt bvtn gjyznbz,
yfcrjkmrj nj gcbjkjubxtcrjt cdjqcndj ghbceot
Djcnjre. Gj ytdttcnde yfpsdfn lft cetdthbtv.
Vtle ntv, tckb vsckm zdkztncz jhufybxtcrbv cjplf-
ybtv, nj jyf vjtn snm jyfhetyf. Lft crelyst
abpbxtcrbt ghbjhs vjuen ekfdkbdfnm yfghztybt
vsckb. Lft nthvjvtnh b ktrnhbxtcrbt ghbjhs
htfubhen yf djpybryjdtybt vsckb. Vsckm lft
bpvtyztn ntvgthfnehe ntkf. Yfcnjkmrj gcbbxtcrbq
fggfhfn ljvbybhetn yfl abpbxtcrbv; dthytt gcbb-
xtcrbq fggfhfn yfpsdfnm xfcnm abpbxtcrjuj. Ceot-
cndetn ghbjh, pfgbcsdfobq ntxtybt vscktq; nfr-
t jyj jnjhfftncz yf bpkextybb b chfdybntkmysv
vtnjljv vjtn snm ltnfkbhjdfyj. Dghjxtv, nf cb-
cntvfvbkfpfgflyjvevsiktyb.
Vfkj gjgsnjr cdzpfnm vtfybre c gcbbrjq. Vtle
ntv ds pyftnt, rfr yfexyjt jnyjitybt r gcbbrt j-
ktuxftn b ghtjhfftn dc ceotcndjdfybt. Ujdjhbk,
xnj jobyf ytdjpvjyf tp ntybrb; d nj gjyznbt
drkxfkfcm ntybrf abpbxtcrfz b gcbbxtcrfz, byfxt
jobyybrb yfxyen gjjlbnm yf pfdjlyst buheirb.
Ndthe jhfnbnm ytjnkjyjt dybvfybt yf djpvj-
yjcnbgcbbxtcrjujfggfhfnf.
176
.Gcbjvtfybrf eltn dthysv jghtltktybtv
ghbkjtybz gcbbxtcrjq ythubb. Vjyj pfvtnbnm
bynthtcyst jgsns ghb afhbxyjv nhelt. Rflsq
jgsnysq hfjnybr pyftn, xnj vfibys nhten jn-
lsf. Nhelyj kbt jghtltkbnm nj zdktybt, yj jyj
pyfxbntkmyj pyfrjvj lft ntv, rnj yt bvttn gjyznbz
j gcbjvtfybrt.
Yfv ghbjlbkjcm ltkfnm jgsns yf nrfwrb afhb-
rf, ult bvtncz cjnyb cnfyrjd b lj cjnyb ljdjkmyj
jgsnys hfjnybrjd. Cnfyrb ghjcbkb jnlsf dyt hfp-
htiftvjq ghjgjhwbb, dyt pfdbcbvjcnb jn jgsnyjcnb
nrfxf. Gjldthufz nrfxtq gcbbxtcrjve bcgsnfyb,
vjyj skj zcyj dbltnm, xnj d herf, jkflfdib
gcbbxtcrjq ythubtq, cnfyrb vtytt yelfkbcm d jn-
lst; rfr s bdjq njr cjjofkcz cnfyre b elkbyzk
tujbpytcgjcjyjcnm.nfbdfzrjjhlbyfwbzvt-
le hfjnybrjv b cnfyrjv ljkyf snm ghbvtytyf
d jobyf nhelf. Vjyj ljcnbufnm njuj dsujlyjuj
eckjdbzkbimghbbpextybbgcbjvtfybrb.
Ujcelfhcndtyyfz pflfxf_dspdfnm r bpyb yfb-
jktt ghjbpdjlbntkmyst eckjdbz, ghbybvfz vths b
yfghfdkzz exys r jktuxtyb bpyb rjkktrnbdf,
dgkjnm lj fyjybvyjcnb.
Vs pyftv, xnj byjulf cbvdjk kbxyjcnb ytjjlbv
lkz yfhjljd, yj fyjybvyjcnm, dc-nfrb, jcnfytncz d
bltfkt ghfdbkmyjq djkwbb. nj jlyj bp eckjdbq
jcjpyfybz rhfnrjdhtvtyyjcnb ptvyjuj ceotcndjdf-
ybz, b kexibq genm r cxfcnkbdjve cjnhelybxtcnde.
Fynbgjljv fyjybvyjcnb elen cfvjyfxthnfybz lhtd-
yb wfhtq, ybrjve ntgthm ytbpdtcnys. nb yfxth-
nfybz, rhjvt eksrb, ybxtuj yt dspsdfn, b xfot
dctuj yt cjtlbytys c yfvthtybzvb Jotuj kfuf.
Bvtz nfrjuj fynbgjlf, jobyf, rjytxyj, eltn cnht-
vbnmcz r fyjybvyjcnb. Yj tp gcbjvtfybrb nfrfz
fyjybvyjcnm eltn ehjlkbdf. Vjtn cnfnm fyjybv-
ysv njn, rnj ecnfyjdbk cdj vtcnj chtlb zdktybq b
ghtlvtnjd. Vjtn jnlfnm cdj z, rnj jcjpyfk ghj-
cnhfycndj. Nfr vjuen jobys ghbkbfnmcz r yt-
hfpheibvjcnb.
Jobyys vjnskmrjd vs yt wtybv. Yt pfelmnt,
xnj gmzycndj_dhfu gcbjvtfybrb. Yt levfqnt, xnj
gcbjvtfybrf kbim lkz bphfyys; jyf ljcnjzybt
hfpevyjuj rjkktrnbdf b bcgsnsdftncz yf dct jb-
jlys zdktybz.
177
.Vjyj kb ghbjhtnfnm gcbjntybre tp Exb-
ntkz? Ytdjpvjyj. nf ntybrf cjghztyf c jgfc-
ysvb ghjwtccfvb. Gjiknt kb dfib ltntq d abpb-
xtcrbq rfbytn tp herjdjlbntkz?
Rfr yfqnb Exbntkz? Yt pfeltv, xnj pfrjys djkb
jkflfn cdjqcndjv ghbdktrfnm dybvfybt, rjuj pjd
rfcftncz. Ytn ytjjlbvjcnb yfjltybz Exbntkz d
cjctlytv ljvt; vjyj herjdjlbnm yf hfccnjzybb.
Yj sdfn vjvtyns, rjulf jgsnyjt ghtleghtltybt
ytbptyj.
Hzl gcbbxtcrb zdktybq ntcyj cdzpfy c fnvjcat-
hbxtcrbvb b fcnhjbvbxtcrbvb cjsnbzvb. Ceot-
cnden ytphbvst, yj cvthntkmyj-joenbvst vfuybn-
yst ehb; abpbxtcrbq herjdjlbntkm lfcn gjktpyst
cjdtns, rfr bptfnm jgfcyjcnb, pfrkxyyjq d rf-
ljv vtnfkkt. Ceotcnden gcbbxtcrbt ehb, rjulf
herfExbntkzcnfyjdbnczytjjlbvjq.
Ds pyftnt, xnj abpbxtcrbt zdktybz jrfpsdfn
djpltqcndbt yf jkmibt uheggs kltq. nj ytkmpz
yfpdfnm cevfcitcndbtv, yj jcjsv zdktybtv rjkktr-
nbdyjuj tlbytybz. Vjyj ghtlcnfdbnm djpltqcndbt
gjlptvys ufpjd b gskb fnvjcathbxtcrb ntk. Byst
gfhfkbpen gcbbxtcrbt ltqcndbz, yj pfnj bvtncz
nfrbt djpelbntkb, xnj Rjhvxbq ljkty ghbyznm yt-
jnkjyst vths.
Ujdjhz j djpvjyjcnz gcbjntybrb, Vs yt cjb-
hftvcz hfpheibnm xmb-nj fggfhfns. Vs, rfr Xktys
Jobys, ghtcktletv pflfxe bcnbyyjq rjyjvbb, b
rflsq gcbbxtcrbq fggfhfn ljkty snm jhfyy.
Ntv jktt yeyf nofntkmyjcnm, xnj gjntywbfk gcb-
bxtcrjq ythubb xfcnj yt cjdgflftn c byntkktrnjv
b yeyj jghtltkbnm rfxtcndj gcbbxtcrjq djpvj-
yjcnb. Yfcbkjdfnm gcbbxtcre ythub d xeljv tq
yfghfdktybb eltn cfvsv jgfcysv dbljv yfcbkbz.
Jnkjtybz Cdtnjyjcyjq vfnthbb b fcnhjbvbxt-
crbt kexb cjjofn gcbbxtcrjq ythubb ytjsxfq-
ye xedcndbntkmyjcnm b yfcsofn t gthbjlbxtcrb
kexfvb. Rjytxyj, rfxtcndj cjpyfybz eltn lfdfnm
htifott cktlcndbt. Gjnjve jjqlvcz c gcbbxt-
crjqythubtqpfjnkbdj.
178
.Yfgjvybv j cdjqcndf, cjdthityyj ytljgec-
nbvsdjobyt:ytdttcndj,cnhf,kjm,kbwtvt-
hbt,cdjtrjhscnbt, ghbcdjtybt, gmzycndj, rehtybt
b crdthyjckjdbt. Rnj-nj crftn: jnbnt fyutkjd yf-
hfnm. Vs t cghjcbv: Hfpdt d dfitq ptvkt dct
ktws bkb gmzybws? Vs t pyftv vyjub vet-
cndtyys b ghfdlbds. Jgznm crfen: Ckbirjv
dscjrb nhtjdfybz. Jndtnbv: Ytetkb e dfc dct
crdthyjckjdws b cdjtrjhscnybrb? Dct nb eckjdbz
cnhfiys njkmrj lkz vtofybyf, ghzxeotuj gjl gj-
hjujv jufncndj. E Yfc, d Ubvfkfz, lfdyj yfikbcm
klb, rjnjhsv crfpfyyst eckjdbz_yt geufkj.
Cjdtne ghbcvjnhtnmcz r jobyybrfv. F tckb rnj
yt vjtn dvtcnbnm dct eckjdbq, njn gecnm kbiftncz
dct djpvjyjcntq rjjgthfwbb. Gecnm gjjlbn gj-
pdthbyjve, gjrf yt gjxetn nzue r xtkjdtrjjhfpb.
Gjrf cjpyfybt yt ghbyzkj jobys, rfljt vfktq-
itt gjrftncz ytghtjjhbvsv. Vjyj jnrfpfnmcz jn
rfljq ckfjcnb, tckb zcyf pflfxf eleotuj. Levfqnt
j ghbkjtybb ctz r eleotve, b cnhf yfcnjzotuj
hfcndjhbncz. Yt thbnt crfpfyyjt pf gsiye ahfpe,
yj, rfvtyobrb, jncsdfqnt dfib rfvtyyst cthlwf.
Gjckt cthlwf jrfvtyttn vjpu.
Vjtv kb cjvytdfnmcz, xnj ds pfjnbnt gjtlbnm
dfib ytljxns? Lkz yfxfkf yt kubnt, b yt jqntcm,
b exbntcm rflsq ltym. Yt yeyj ndthlbnm j njv
jobyybrfv, yj vjuen snm ktjobyybrb: b yflj
jnltkznm, rfr pfhfpe cbabkbcf.
jxe, xnj Vjb cjdtns ljcnbukb irjks. jxe,
xnjs ltnb gjvybkb j Lhepmz, gjcdznbdib ctz
JobytVbhf.
179
.Ghtlcnfdbv_dblbnt xtkjdtrf, ltkfotuj
dhtl, yj bvtotuj bcrhe gcbbxtcrjq ythubb. Ds,
rjytxyj, yfxynt ujdjhbnm j kexib cdjqcndf dj-
kwbjybheotuj xtkjdtrf. Dfi cjtctlybr ytvtl-
ktyyj cjukfcbncz c dfvb, yt jnyjcz r ctt; nfr jsxyj
sdftn. Yt velhj crfpfnm tve, xnj jy gjcnegftn
lehyj, yj vjyj crfpfnm, xnj tuj ltqcndbt yt jndt-
xftn yfghfdktyb djkwbb. Ytn yb lehyjuj, yb
jhjituj, yj gjcnegrb tuj njkmrj yt wtktcjjhfpys
b gjnjve yt ghfrnbxys. Tckb dfi cjtctlybr dslfn
ctz pf jobyybrf, nj hfpujdjh ghjot. Njulf, rfr
ghbdthtyws jobys, ds vjtnt nhtjdfnm jhf-
ytybz jcyjd djkwbjyyjcnb. Lft lkz gktvtyys
cdbytq nhtencz jghtltkyyst eckjdbz bpyb. Rfr
t xtkjdtr, htifobqcz yf gjldbu cjwbfkmyjq bp-
yb, vjtn jcnfdfnmcz d ghtyb vtofycrb thkjuf?
Rfr t vjtn kjm bkb nhecjcnm bnm gjl kbxbyjq
cjnhelybxtcndf?
VtymitdctujYfcpfybvftnckjdtcyjtendthlt-
ybt.Lkz Yfc bvttn pyfxtybt cjcnjzybt cjpyfybz b
ltqcndbz. Rfr dhfxb cktlzn pf cfvjxedcndbtv b cktl-
cndbtv b yt jhfofn dybvfybz yf dslevrb jkm-
yjuj, nfr e Yfc yt jhfofn dybvfybt yf ckjdtcyst
edthtybz b dpdtibdfn rfxtcndj ltqcndbz. Cnfhby-
ysq cgjcj bcgsnfybz ghbyzn e Yfc. Bcgsnfybt
ghjljkbntkmyj b ytjblfyyj. Gjvybnt pfyznbz
ells c extybrfvb yf ytjblfyyjcnm?
Hfpdt ytjblfyyjcnm vjtn bcgsnsdfnm cnhf bkb
kjm? Bvtyyj ytjblfyyjcnm. Ytjjlbvjcnm yt
eltn htifobv eckjdbtv. Djh gthtl celjv zdkztn
jhfptw xtcnyjcnb. Cvjnhbnt tuj yt gthtl celjv,
yj dj nmvt gthtekrf. Yt jndthufqnt bcgsnfybz, bj
htitybt bpytyyjuj gjldbuf ljkyj snm bcgsnfyj
juyv cnfkb. Nt, rnj dthzn ckjde, bkb ytjgsnys, bkb
yt ndthls. Jgsn vjtn gthtqnb d ytghtkjyjcnm
njkmrj ytbpvtyysv ecnhtvktybtv.
Evttnt kb ecnhtvkznmcz?
180
.Vxecm kb bkb ytldbbv, yj ecnhtvky. Execm
bkb lf pyfybt, yj ecnhtvky. Jlbyjr bkb d njkgt
yfhjljd,yjecnhtvky.
Rfr yfghzxm ecnhtvktybt? Ult rjhyb b eckjdbz
tuj? J rfxtcndt nhelf b ltqcndbz ds cksifkb. Eckj-
dbz nfrjds: gjkyfz gthtuhetyyjcnm b jcjpyfybt
yttpjgfcyjcnb bpyb. Gthtuhetyyjcnm gjcnfdbn nt-
kj d yfghfdktybb yfghztybz. Jcjpyfybt jgfcyjcnb
rfljuj xfcf bpyb lfcn xenrjcnm b pyfybt tcgjdj-
hjnyjcnb.
Tckb geibyrf d ukfpe jhfoftncz d htdyj, nj gthj
bp rhskf gnbws d ghjcnhfycndt hjlftn uhjv d lfkm-
yb vbhf. Rfr t gjzcybnm pfgflysv evfv xenrjcnm
rjcvbxtcrjuj fggfhfnf? Rfr gjzcybnm, xnj yfcbkm-
cndtyyst dphsds uebntkmytt hfpheitybz yttcyjuj
ntkf, bj hfpheitybt yttcyjuj ntkf ghjbcjlbn d
cjdjregyjcnb dct jrhefob eckjdbq. Ds cfvb yt
cnfdbnt afhbre yfl jgfcyjq rfdthyjq, yj bpbhftnt
kexitt vtcnj, b Vs ujdjhbv j kexib eckjdbz.
Vjyj cjplfnm cbvajyb dphsdjd, vjyj cjplfnm
cjpdexbz vfiby. Lft gjkeukebt pfvtxfn, xnj jyb
byjulf cksifn nbbq ujkjc kexit rhbrf,_ pyfxbn,
rfxtcndj, yj yt jlyj yfghztybt. Bvtyyj, rfxtcndj
rfljuj ltqcndbz yfkfuftn ukejre jndtncndtyyjcnm
b gjkyj jgfcyjcntq ytgjghfdbvs.
Yeyj cbnmcz yf rhf ghjgfcnb, ghb gjkyjv
cjpyfybb ukebys jrhefotq, b evtnm yt jznmcz
ltqcndjdfnm d gthtuhetybb. Nfr jgsnyst yjcbkmob-
rb blen d ujhe gjl nztcnm c gtcyzvb. nf gtcym,
jvsnfz nheljv, yt gjnhtdjbn ghjcnhfycndj.
Vs sdfkb d dfib ntfnhf b vfkj joeofkb b
yeyjcnm. Gtcym, pder b wdtn yt ljkys snm pfgth-
nsvb d bcreccndtyys ntgkbwf. nb wtyyjcnb ljk-
ys cjghjdjlfnm bpym, fyjybvyj jrhefz yfhjl
kfcrjq rhfcjns.
Dtkbrbq fhnbcn Fidfujif ghtlgjxk fpfh b gkj-
oflm, xnj yfqnb genm r yfhjlyjve cthlwe. Rhfcjnf
yfexbn ecnhtvktyb.
Ds pyftnt b ds gjybvftnt dscjrjt gjyznbt Fdf-
nfhf, yj xnj ljcnbxm tuj, yeyj cnfnm
Fdfrfhf
juytyyj ecnhtvkyysv.
181
.Ghfdbkmyj, ghfdbkmyj, ghfdbkmyj_njxyjcnm
dj dhtvtyb ljkyf snm cjkltyf. Gjcvjnhbv yt
njkmrj c njxrb ghbywbgbfkmyjq xtcnyjcnb, yj b cj
cnjhjys ghfrnbxyjcnb. Xtkjdtr yfpyfxftn bpdtcnysq
chjr b ntv gjcskftn ghjcnhfycndtyysq ghbrfp; njn,
rnj ghbyzk chjr, pfvsrftn njr. Ntxtybt ythubb dj-
ktdjq pfrhtgkztn rfr s fcnhfkmysq jhfp htitybz.
R njve vjcne ghbcnfn kjljxrb djpvjyjcntq,
erhtgkzz b ljgjkyzz gthdjyfxfkmyjt ghtlgjkjtybt.
Kturj ghtlcnfdbnm, xnj ghjbpjqln, tckb jlyf cnjhjyf
vjcnf bcxtpytn. Dtlm ghjcnhfycndtyyst chjrb ujhfplj
njxytt vtfybpvf dfib xfcjd; ktcnzobt djpvj-
yjcnb hfccsgfncz, rfr gtcjr, b bcxtpfn ytgjdnj-
Gjlevfqnt, rfrfz pflfxf lkz cnfnbcnbrb_cjgj-
cnfdbnm ecgtiyjcnm htitybz cdjtdhtvtyyjuj c yt-
ecgtiyjcnm pfgjplfkjcnb. Gjkexbncz gjexbntkmysq
gjlcxn, b rnj-nj gjfkttn j ytdttcndt pfgfplsdf-
ybz. Ghfdlf, cnjkmrj kltq bden rfr cdbymb, gj-
bhfobt lhfujwtyyst wdtns. Ytkmpz yt jhfybnm
ghjcnhfycndjjnbtccvscktyyjujytdttcndf.Tc-
kbs jyb vjukb pfukzyenm d ghjcnhfycndj, bvb
jtpjhftyyjt, nj jyb t crfpfkb s: Pfghtnbnt
nj ytljcnjqyjt tcgencndj!
thtubnt xbcnjne ghjcnhfycndf. elmnt jndtncndty-
ys pf cjbpvthbvjcnm. Yt vjtnt cbufnm xebt
ghjdjlf! Crjkmrj ghtrhfcys kfvgfl gjubkj jn yt-
pfjnkbdjcnb! B ds t eltnt gjnhzcfnm ghjcnhfy-
cndj fkjfvb, rjulf et eltn ytgjghfdbvj. Vtle
ntv, sk xfc, rjulf jlby tcn vju s cjhfybnm dfv
yeyjt b ghjcbvjt.
Exbnt rfljuj htyrf gjybvfnm pyfxtybt chjrjd.
Byfxt to jlyj gjrjktybt vzurjntks tcgjpdj-
yjxys eltn gjbhfnm lheu lheuf.
D jobyt njxyjcnm chjrjd ecnfyjdktyf rfr jcyjdf.
182
.Ghfdbkmyj, ghfdbkmyj, ghfdbkmyj _ klb
ljkys ctkbnmcz yf bcgsnfyys vtcnf. Lft
vtldtlm pfjnkbdtt dsbhftn thkjue. Rjytxyj, hfc-
ntybz gjrfen kexibt djpvjyjcnb. Cvjnhbnt, ult
rtlh b cjcyf, ult dthtcr b le, ult nhfds b wdtns
zhrb. Yeyf tcntcndtyyfz ktrnhbabrfwbz vtcnf.
Rhegyjbujkmxfnfz djz_kexibq rjyltycfnjh ktr-
nhbxtcndf. Dscjns, kbiyyst hfcntybq, zdkzn gj-
ktpye ghfye gjckt 11000 aenjd.
183
.C xtv kbt chfdybnm Yfie Jobye_c j-
hjv gtcyjgtdwtd bkb c djtyysv cnfyjv? Crjhtt dnj-
hjt. Vjyj ctt ghtlcnfdbnm, rfr ljkyf jndtxfnm
jyf ghfdbkfv gjkrjdtltybz b gjkrjdjlbntkmcndf.
Vjyj kb epyfnm genb ghjldbtybz Jobys tp
jnhftybz b yfcnegktybz? Vjyj kb hfnm ghbcne-
gjv rhtgjcnm, cjlthfybt rjnjhjq ytbpdtcnyj? Eckj-
dbz pfobns b yfgfltybz ljkys snm dpdtitys.
Yeyj jgsnyjt pyfybt b pjhrjcnm ljpjhf. Yt ghfds
nt, rnj cxbnfn Jobye vjkbndtyysv ljvjv. Yt
ghfds, rnj yfpsdfn Jobye hfjxtq vfcnthcrjq.
Yt ghfds, rnj yfjlzn Jobye bpscrfyyjq kfjhf-
njhbtq. Jobyf_cnjjrbq cnhf. Jobyf_ehf-
ufy dtcnybrf. Jobyf_pyfvz pfdjtdfntkz. D xfc,
rjulf pyfvz cdhyenj, dhfu et gjlnfxbdftn jcyjdf-
ybt fity. Ult t dfif kfjhfnjhbz? Ult dfif
hfjnf b nhel? Djbcnbye, jlby ghjgeotyysq ljpjh
jnrhsdftn ltcznm dhfn. Njkmrj ytecsgyjcnm lfcn juhf-
le Jobyt.
Gjtlf tcnm kbim jzpfntkmcndj. Erhtgktybt
cbk_kbim zdktybt yjdjuj dbhz. Cjpyfybt vjob
tcnm kbim bcgsnfybt. Dspjd tcnm kbim vfkjlevbt.
Rfr jrtfycrfz djkyf, yfcnegftn Jobyf. Rfr uhjv
ptvktnhzctybz, pdexbn Extybt ytghtkjyjcnb.
Lj djcjlf Cjkywf blv d ytecsgysq ljpjh.
.Xfcnj cghfibdfn jobyybrb_jnrelf ghb-
cnegs njcrb, byjulf bvb bcgsnsdftvst? Yeyj
pyfnm, xnj tp nb cgfpv njcrb ytdjpvjyj ghjldb-
tybt. Gjckt gthtjlf ghjgfcnb xedcndetnt jckf-
ktybt yjys vsiw. Ghb hfcibhtybb cjpyfybz
ghjjlbnt vyjuj ytphbvs ghjgfcntq. Ghb epkjds
yfhfcnfybz cjpyfybz gjkexftncz crfxjr, b gcbbxt-
crbt cgfpvs cjrhfofn ythdyst wtynhs. Yt cktletn
jgfcfnmcz nb cgfpv, ytljkubq gjrjq dsghfdbn nb
cjrhfotybz. Yfhfcnfybt cjpyfybz nhelytt ecktlbnm,
yttkb hjcn djkjcf. Cjpyfybt pfdjdsdftn b bcrj-
htyztn. Cjbufybt cnfhs vjcnjd yt lfn gjcnegf-
ntkmyjq jnvtnrb, yj jyj lfn djpvjyjcnm
yfcnegktybz. Wtyyj yt njkmrj cnhtvbnmcz, yj b
eybxnjfnm cjh gjpflb. Ctqxfc dblbnt, rfr jkmiby-
cndj vjukj s ldbyenmcz, yj bv fkm dtrjdjuj cjhf.
Jf Vjb pyfrf hfybnt_pyfr Cketybz b pyfr
Jobys. Jlby rfr jnhsdfybt jn cnfhjuj, lheujq rfr
djkwb.
Vjyj yfqnb ecnhtvktybt, yt pfrhjqnt ldthm!
Rjulf ckfuftnt rybub, yfklbnt, xnj rflfz vju-
kf snm ghbyznf jnltkmyj. Nfrt d ltqcndbb, xnjs
rflsq jnltkmyj vju s dshfpbnm dc uhegge.
185
.Nhelty djghjc, xnj cxbnfnm ghjzdktybtv ltkf.
Vs pyftv, xnj ltkj d rfxtcndt, f yt d jvt b rj-
kbxtcndt. Yj yjdst klb xfcnj yt dblzn rfxtcndf,
b ghbpyfr dytiytuj jvf lkz yb pfckjyztn
ceoyjcnm. Gj kturjvsckb jyb pfyzns hfpledfybtv
vskmyjuj gepshz, b hfleue hfpkjtybz ghbybvfn
pf cdtn jpfhyyjcnb. Lft ljdjkmyj jgsnyst evs
pfyzns vtfybxtcrbv gjlcxnjv, dvtcnj cjgjcnfdkt-
ybz ceoyjcnb. Rfr crfpfnm bv, xnj njkmrj rfxtcndj
jpfhbn b endthlbn b!
Hfpkbxfqnt dtkbrbt ltkf jn lkbyys vthndtwjd.
186
.Rflfz jobyf yelftncz d jjhjybntkmys
chtlcndf. Vs yt yfcbkmcndtyyst pfdjtdfntkb, yj dc
t bvttv exn dhfujd Yfib b yt jvfysdftvcz d b
vyjujxbcktyyjcnb. Kexb, ufps b djpleiysq ljpjh
elen kexibvb dytiybvb chtlcndfvb, yj cfvjt ltq-
cndtyyjt eltn d ghjlernf gcbbxtcrjq ythubb.
Vs djdct yt yfvthtys ghtlcnfdbnm phtkbot tppf-
obnys jdtxtr! Htfkmyjt pyfybt ujnjdj r jndtne!
Yfv ytn ltkf pfgeubdfnm rjuj-ybelm, yj Vs ljkys
ghtleghtlbnm: thtubcm, ytdtlf!
Ntgthm dhtvz itgyenm dctv jtlbyyysv job-
yj: elmnt cjpyfntkmys d gcbbxtcrb ghbrfpf
dfib. Tcnm b elen ckexfb, rjulf d gjkyjv cjpyfybb
vjtnt dpznm yf ctz jndtncndtyyjcnm htibntkmyjuj
ghbrfpf. Yj yfghzubnt njulf dc pjhrjcnm, xnjs
xnrj jxthnbnm rheu wtkb dfitq. Cfvjt tpjhfpyjt
cktlcndbt eltn ghb ytnjxyj yfghfdktyyjv ghbrfpt.
elen pfnhjyens gjgenyj cfvst ytlfyyst zdktybz,
brnjvjtnrjynhjkbhjdfnmgjcktlcndbzythfpev-
yjqcnhtks? Lfdyj crfpfk dhfue: Ghbve d obn dct
ndjb cnhtks, yj gjik ntt njkmrj jlye. D nb
ckjdfdtcmYficjdtn.
Yeyj rfljve jobyybre pyfnm ntybre jz, yj
ukfdyjt, yeyj hfpkbxfnm ktjobyybrjd b bpujyznm
b lfktrj pf juhfle. Yb lkbyf jhjls, yb cxn wtgtq,
yb edtxmz, yb edthtybz_ybrfrbt ckexfqyst ghb-
pyfrb yt vjuen snm cdbltntkmcndjv. Njkmrj gjkyjnf
cjpyfybz, zcyfz d lytdyjv jlhcndjdfybb, bcrhtyyzz
dj cyt, vjtn endthlbnm jkbr bcnbyyjuj tkfybz.
Xfcnj cjy bcrhtyytt jlhcndjdfybz. Rflfz bcrhty-
yjcnm bvttn ghfdj snm djjheyyjq. B ghbrfp yt-
ghtkjyjcnb hjlftn b hfpbn.
187
.Rfr vjyj xedcndjdfnm ctz yfbjktt pfob-
oyysv? Njkmrj ecnfyjdbd kbfqie cdzpm c
Exbntktv. Njkmrj d ltqcndtyyjv cjnhelybxtcndt b d
edftybb crhsnf kexifz djpvjyjcnm ghjjltybz
xthtp jgfcyst caths. Cdzpm c Exbntktv tcnm bdfz
ghjybryjdtyyjcnm d eleott.
Tcnm ghtlrb ptvyst b ghtlrb rjcvbxtcrbt; byjulf
nb gjyznbz cjdgflfn, yj ghb ytcjdthityyjcnb jyb
xfot dctuj hfptlbytys. Djn gjkexftncz wtgm ghtl-
rjd ptvys b djn hfleuf ghtlrjd rjcvbxtcrb. Yt
nhelyj hfcgjpyfnm, rjnjhfz zdktyyjcnm eltn genv
djkwbb.
Rjytxyj, rflsq Exbntkm bvttn cdjtuj Herjdjlb-
ntkz, b wtyyjcnm vsckb djpyjcbncz d lfkmybt vbhs.
Gjxbnfybt Exbntkz b gjcnhjtybt ecnhtvktybz r lfkm-
ybv vbhfv rfr hfleuf cjtlbytyf ceoyjcnm cdtnf.
Yfexbntcm gjyznm, rfr dscjrj gjyznbt Exbntkz.
Ghjdtlbnt ne xthne jn rhfz b lj rhfz, jn ghbjlf
b lj ejlf. Pyfqnt, rfr zdktyj dfv Extybt Cdtnf, b
gjvybnt cththzye ybnm cdzpb. Cdzpm c Exbntktv
kturf, rfr rhskj jhkf, b jhkbysq ukfp cvjnhbn dgt-
hl. Xnj t vjtnt ghtlgjxtcnm, tckb cjpyfybt dfit
jnrhsnj? Cnhjtybt jobys vjtn gjvjxm cjhfnm
vsckb. Dtlm yt uhepjdst jcks, yj jhks skb erf-
pfys d chfdytybb.
Herf Exbntkz pjdn r gjhjue jobys. B c ujhs
Yfvdblyj,relfktnbnrjktcjytjjlbvjcnb.
188.thndf ytcxfcnmz_nfr yfpsdfkb dcnegbd-
ituj d jobye gj tpscjlyjcnb. Gjnthgtd gjkye
ytelfxe, xtkjdtr thndjdfk ytcxfcnmt cdj, b wtyf
ytelfxb skf ytcxfcnyf. Yj, bvtyyj, ghbycibq yt-
cxfcnmt cxbnfk yfbjkmibv drkflxbrjv ctz: jy b
gjthndjdfk, jy b jnrfpfkcz, jy b ghtlgjxk, jy
leobqbghtlzdkzobqcxn.
Vs ghtlgjxbnftv thnde cxfcnmz. Rjve tcnm jn
xtuj jnrfpfnmcz, njn vtytt ln gkfns.
Nfr cnhjqnt jobye gj dtfv gjthndjdfybq.
189
.Hsfr hfljcnyj djpdhfoftncz c wtyysv ekj-
djv. Xtkjdtxtcndj jhfpjdfkjcm yt lkz ytcxfcnbq.
Xtkjdtr_njn t hfljcnysq hsfr c vyjujjhfp-
ysv ekjdjv. Rjytxyj, ekjd hfpkbxty, yj jlyf hfljcnm
ytjntvktvf_hfljcnm vsckb j eleotv. Yb hss,
yb gnbws, yb bdjnyst yt pyfn eleotuj. Yj xtkj-
dtr et pyftn ytvbyetvjcnm eleotuj. D njv pjdt
ghjcnhfycndf pfrkxtyf juhjvyfz hfljcnm. Rnj j-
bncz eleotuj, njn to yfjlbncz d bdjnyjv cj-
cnjzybb,bvbhjdfznhfgtpftoytlkzytuj.
Yfexbnmcz eukebnm b djpytcnb vsckm j ele-
otv_pyfxbn pfyznm d yv vtcnj, rjnjhjt eltn
hfcnb dvtcnt c cjpyfybtv. Rnj yt ln dytiytq
gjvjob, njn pyftn wtyyjcnm cdjtuj vjkjnf. Rnj pyftn
genm d eleott, njn vjtn tp jzpyb ytcnb cdjq
ekjd. Vtle ntv xfcnm xtkjdtxtcndf yt dblbn lft
ybnb d eleott. Cjhdfyyst b hfpvnfyyst, rfr jcty-
ybt kbcnmz, jyb gjlsvfn gskm c xeb fpfhjd.
Jkfrj gskb pfrhjtn dhfnf jobys, b cjhyjt vsi-
ktybt jhfnbncz d cjh.
Rjulf ntvyj, rjulf uhjpyj, njulf lthbnt cjpyfybt
yf eleotv. E Yfc eleott pjdncz rjdhjv gjknf.
Exbnt ltntq ktnfnm dscjrj. Vba j rjdxtut pfvtybnt
djpleiysv rjhfkv.
190
.Vjuencghjcbnm:rfrjnkbxbnmyjdjdjitlit-
uj?Rjytxyj, yt gj ckjdfv. Kexit ghbvbnt cnfhsq
cgjcj Djcnjrf_gj ukfpfv, gj gjjlrt b gj ujkjce.
Ukfpf ytgjlltkmys; gjjlrf b ujkjc, rjytxyj, vjuen
crhsnm bcnbye ghb jcjjv evtybb, yj cjdjregyjcnm
dctq nhbfls ghbpyfrjd tpjibjxyf.
Ytetkb klb levfn, xnj jyb vjuen crhsnm yfbd-
yj kjm kbim yfuksvb ckjdfvb? Ckjdf yt cnjzn jlyjuj
rbdrf ujkjds. Gjkn dslfn gjhjle gnbw. boybr
bplfktrf zdkztn ctz. Rkrjn jhkf yt gjljty cjkjdmb-
yjq gtcyt.
Xnj t ltkfnm, tckb byst klb endthlfn, xnj
dct bylecs yf jlyj kbwj; xnj ytkmpz hfpkbxbnm rb-
nfqwtd, vjyujkjd b fhfjd lheu jn lheuf! Vjyj kb
nbv klzv gjhexbnm hfpkbxbt gj ukfpfv b gj gj-
jlrt? Lkz yb dct klb jlzn yf lde yjuf b dct
ukfptn.
Jncencndbt fyfkbpf vjtn jcrjhbnm cfvjuj nth-
gtkbdjuj herjdjlbntkz. Vyjubt lft yt vjuen ecnfyj-
dbnm hjl pfyznbq bkmwf gj jcjtyyjcnb tuj
bkbof. Cntgtym ytyfklfntkmyjcnb gjhffof.
Klb yt vjuen pfvtnbnm ghtlvtnjd, euhjfob b
ntvtyb. Yt vjuen gthtxbckbnm ltcznm jrhefob
ghtlvtnjd. Yt vjuen erfpfnm cfvs ghjcns jcnj-
zntkmcnd jcnfyjdrb. Lkz yb dc ybxtuj, ybxnj b
ybult. nj et yt cntgtym tcgtxyjcnb, yj negjcnm
ytdttcndf. Jjqlbnt nfrb ldeyjub!
Yeyj hfpdbdfnm ltncre yfklfntkmyjcnm c gth-
ds lytq. Dtlm cjpyfybt ltntq bdn c gthdjuj xfcf,
yj yt lkz nt, lkz rjuj dct bylecs yf jlyj kbwj.
Yfklfntkmyjcnm bkb, dthytt, pjhrjcnm tcnm yfxf-
kj jhkbyjuj ukfpf, j rjnjhjv ds et lfdyj pyftnt.
Ecksifnm j pjhrjcnb lkz rjuj-nj et pyfxbn ghj-
phtnm, f ghjphtnm_pyfxbn edbltnm genm vbhf r
jobyt.
.Fyfkbp, lbfuyjp, rjynhjkm, rjjgthfwbz, ghjuyjp
zdkzncz bpkktyysvb ntvfvb Pfgflf. Vs nfrt
ghjbpyjcbv nb nthvbys. Rfpfkjcm s, d xv t hfp-
ybwf? Hfpybwf dtkbrf; lkz Pfgflf nb ntvs cjcnfdkz-
n pfcnjkmyst tctls, d kexitv ckexft gjcnfyjdkt-
ybz, rjnjhst ybrtv yt cjklfncz. D Yfitq Jobyt
nb yfbvtyjdfybz yt ghjbpyjczncz, yj ttxfcyj ghb-
vtyzncz d bpyb.
Vjuen kb yfpdfyyst gjyznbz ghbvtyznmcz d bpyb
ujhjljd? Njkmrj xnj vs ujdjhbkb j jncencndbb yf-
klfntkmyjcnb, ghb rjnjhjv lbfuyjp ytdjpvjty.
Vs ujdjhbkb j jncencndbb nthgtybz,_pyfxbn, fyf-
kbp ytdjpvjty. Jncencndbt vetcndtyyjq ndhljcnb
bcrkxftn rjynhjkm. Kjm b kbwtvthbt yt ljgecnzn
rjjgthfwb. Cnhf pfntvybn dczrbq ghjuyjp. Jcnf-
ytncz hfccnfdbnm cfvst lkbyyst cnjks b jhjv gj-
dnjhznm gjkegjyznyst ckjdf.
Yflj uybobv ujhjlfv jcnfdbnm ne ghbdbktub
jtpmzycndf; rcnfnb nb ujhjfyt cnfkb ghbdbdfnm
ctt jtpmzymb tktps. Bvtyyj, rflsq gjkexftn
gj ljcnjbycnde. Ybrnj yt crfpfk bv j jktt wtktcjj-
hfpyjv cgjcjt djccnfyjdktybz cbk, rjulf jkmyjuj
gjvtofn d lkbntkmye dfyye b gjldthufn gtht-
vtyyjve njre b bpdtcnyjve cjcnfde vbythfkmyjq dj-
ls, cjghjdjlfz ktxtybt jghtltkyysv dyeitybtv.
Hfwbjyfkmyst cgjcjs jyfhefncz, rjulf jobyf
ghbvtn cjpyfntkmysq fhfrnth, b ybxnj jn jtpmzy yt
eltnpfbvcndjdfyj.
Rjulf pyfvz jobys hfpdthyncz rfr jcjpyfybt
ytjjlbvjcnb, njulf bpym jrhskbncz d ltqcndbb
rfljuj lyz. Gjrf rnj-nj levftn, xnj jobyf tcnm
jgsn, lj nt gjh jobyf eltn yfjlbnmcz d fyrt
fkbvbrf. Njkmrj ndhljt jcjpyfybt bcnjhbxtcrjq
ytjjlbvjcnbddtlnjobyedbpym.
Levfqnt, levfqnt cehjdj j ytghtkjyjcnb job-
ys. Bp cehjdjcnb_kexifz hfljcnm.
192
.Hfpdbnbt yfklfntkmyjcnb gjpdjkbn jhfnbnm
dybvfybt yf jrhefobt eckjdbz. Tckb cntys dfitq
rjvyfns gjrhsnm vsimzrjdsv dtotcndjv, bkb cth-
ysvb ghtgfhfnfvb, bkb cvjkj, bkb hnenm, bkb
vecrecjv, nj dczrbq gjqvn, xnj nfrbt gjrhsnbz
gjdkbzn yf cjcnjzybt jhufybpvf,_ nj uhesq
ghbvth. Yj ntgthm cghjcbnt dfib bjbvbrjd b
ntyjkjujd, rfr dkbztn vfnthbfk bkbo yf abpbxt-
cre b gcbbxtcre jcyjde? Rfrfz hfpybwf vtle
ljvjv bp rbhgbxf bkb bp fpfkmnf, bkb vtle ljvjv
bp uhfybnf bkb bp vhfvjhf, vtle tktpysv b lt-
htdzyysv, vtle lejdsv b cjcyjdsv? Rfrbv jh-
ufybpvfv jndtxftn gjcntkm tktpyfz b rfrbv_
lthtdzyyfz? Rjve yety ithcnzyjq rjdh bkb ltht-
dzyysq gjk? Dj vyjub eckjdbz ntyjkjubz eltn
ytcdtleof, rfr d gtothyst dhtvtyf. Vtle ntv rnj
yt cjukfcbncz c ntv, xnj lhtdtcbyf b vbythfks bvtn
dfyjt ktxtyjt pyfxtybt! Pyfxbn, ceotcndtyysq
fyfkbp jcnfyjdbkcz pf jncencndbtv yfklfntkmyjcnb.
Gsnkbdjcnm gjikf gj hecke jsxyjcnb, b lkz xhtp-
vthys yfklfntktq ult-nj et ujnjd rjcnh. Gj-
dthmnt, le byrdbpbwbb to yt jxtym lfkr; hfpybwf
d jltlf b d cgjcjf bcrjhtytybz yjds bcrfybq.
193
.Exbntkm Vbkfhtgf xfcnj tctljdfk c bdjnys-
vb. Jrjkj tuj etlbytybz uytplbkbcm gxks, cjpblfkb
ujhjlf vehfdmb, pfktnfkb gjgeufb, b jtpmzyf cf-
lbkfcm gjljyj exbntk. Exbntkm crfpfk vehfdmzv:
Gffhb b cjpblfntkb, ybrnj dfc yt pyftn, yj ds
djpdjlbnt dscjrbt jobys. Crfpfk gxkfv:
Cjbhftnt vl pyfybz b jhfpjd kexib, ybrnj yt
ghthdn ckflrbq nhel dfi. Pfvtnbk gjgeuf: Gj
rhbre ndjtve dbe, xnj cjhfkcz snm celmq bkb
ghjgjdtlybrjv. B gjuhjpbk htpdjq jtpmzyt: Ns
hfpheibk vehfdmbyst cnhjtybz b gjbnbk xejq
vl. Vjtn snm, htibkcz cnfnm epehgfnjhjv?
Rnj t, rfr yt epehgfnjhs, ghbcdfbdfn xejq
nhelbckexfqyjgznjcjrheifncnhjtybz?Vyj-
uj dtrjd ghjikj cj dhtvy exbntkz Vbkfhtgs, yj
epehgfnjhs gj-ghtytve bden gcbjkjubtq jtpmzy.
D jcyjdfybb nfrjuj ghjpzfybz ktbn efcyfz tpjn-
dtncndtyyjcnm. Xnj t ktbn d jcyjdfybb tpjndtn-
cndtyyjcnb? Rjytxyj, nj t cfvjt ytdttcndj b cnhf
eleotuj. Ybrfrjt yfrfpfybt, ybrfrjt juhfybxtybt
yt bcghfdbn ytdttcndf.
jkmibt b vfkst epehgfnjhs, dfv yeyj exbnmcz,
xnj gjpyfnm wtktyjcnm vlf b vehfdmbyjuj gjnf.
Rftncz, nf vsckm ljcnfnjxyj lhtdyzz, yj ytrjnj-
hst cecnfds xtkjdtxtcrjuj cjpyfybz nfr pfhfdtkb,
xnjltcznrbdtrjdytvjuengjdthyenmb.
Pf ckflrbvb zcndfvb eltnt ujdjhbnm j ghjuyjpt,
yj pdpls pf jryjv vtymit ghbdktren dybvfybt, yt-
tkb vjnskr e cdtxb.
Heibnt ytujlyjt, ult s jyj yb erhsdfkjcm. Hfc-
rhsdfqnt ytdttcndj gjl kjq kbxbyjq. Vbh lt-
kbncz gj rfxtcnde cjpyfybz, b cntgtym ytdttcndf
tcnm vthbkj. Rjytxyj, ds pyftnt, xnj ytdttcndj yt
bpktxbdftncz gthtkbcnsdfybtv rybu, yj cbyntpjv
dvtotybz.
194
.Gjctofz dfib cnhfys, Z pfvtxfk, xnj nfv
jxtym jzncz ckjdf
rjynhjkm
. Yj vtle ntv, bvtyyj,
e Yfc nj gjyznbt kturj dvtotyj. Herf, pyfofz cdj
ltkj, yt jbncz gjltkbnmcz cj cdjbv lheujv. Pyfxbn,
yeyf ljhjtkfntkmyjcnm b pyfybt,_ njulf vjyj
kturj levfnm, xnj gcbjvtfybrf vjtn jceotcndbnm
rjynhjkm kjuj nfqyjuj ltqcndbz. Et vjyj db-
ltnm xthtp cntys, et vjyj pfgtxfnktnm dct pderb
b vsckb. Lkz nfqys yeyf ytjsxfqyfz vet-
cndtyyjcnm cjpyfybz. Ljcnbxm t ytdjpvjyj tp
lkbntkmyjq gjlujnjdrb. Ljcnbxm hfdyjdtcbz eckjdbq
djpvjyj kbim gjlyznbtv rfxtcndf hfjns. Njulf
rflsq vjtn ghbvtybnm cfvjrjynhjkm. Njulf rf-
lsq vjtn cghjcbnm gjcnjhjyytuj rjynhjkhf: gjrf-
b cfv, rfr kexit. Ljhjdjkmysq rjynhjkh ljkty
cfv evtnm hfjnfnm cjdthityytt. Gjnjve e Yfc ecnf-
yjdktyj, xnj rfljt pfvtxfybt ljkyj snm jcyj-
dfyj yf kexitv pyfybb. nf jgsnyjcnm cjplfn
etlbntkmyjcnm,rjnjhfzhfcghjcnhfyztnczlfktrj.
Ds cfvb pyftnt, xnj pyfxfn gjhextybz. Ljcnjdth-
yjcnm lfn vjom, ljcnjdthyjcnm yt ejbncz. Cktlez
pf ljcnjdthyjcnm, vjyj snm edthtyysv d cdjt-
dhtvtyyjcnbhtitybzbdotlhjcnbcgjcjjd.
Gkj djlbntkm, ghbvtybdibq gkfy kbim rj ly
bkb r yjxb. Yt vjtnt blnb edthtyyj, levfz j cre-
ljcnb djlz. Hexfntkmcndj vjtn snm ghjdthtyj,
bj yt jbncz rjynhjkz Jobyf. Yeyjt htitybt
ghbjlbn yt gfltybtv dj vhfrt, yj d eksrt jblf-
ybz, ytpfdbcbvj jn jkbrf.
D pyfybb rjytw cnhff.
195
.Pfgbibnt j gcbbxtcrjq pfhfpt. Ntvf cnfhfz,
yj lj cb gjh yt ghbvtyyyfz d bpyb. Gj-ghtytve
klb lft xhtpvthyj jzncz pfhfps abpbxtcrjq, pf-
sdfz ukfdysq rfyfk dct pfhfp. Ytetkb vjyj
ebdfnm, ghjrkbyfnm, ytbcnjdcndjdfnm tp ghjcnhfy-
cndtyys yfckjtybq? Dc jnkfuftncz zdyj b nzrj,
cjplfdfz yfl vtcnjv cjsnbz gtktye yfgjljbt ueb-
ntkmys ufpjd. Vjyj kb jblfnm, xnj zljdbnst
bpkextybz pkjyjq ythubb hfcctbdfkbcm? Yfjjhjn,
jyb elen cueofnmcz b lfdbnm ghfye. Ybrjulf yt
ctkbntcm yf rhjdfds vtcnf.
Yjdst ltkf ljkys snm yf yjdjv vtcnt.
196
.Zdktybz ljkys snm ghbybvftvs d gjkyjq
htfkmyjcnb. Lkz vfnthbfkbcnjd nj eckjdbt jcjj
jzpfntkmyj. Yj, bvtyyj, vfnthbfkbcns jktt lheub
gjlrhfibdfn hfpyjhjlyst zdktybz d cdjq wdtn, ntv
cfvsv pfnhelyzz djkwbjyysq ghjwtcc. Vs, rfr
jgsnyst Cnhjbntkb-htfkbcns, vjtv dbltnm dhtl
ytnthgbvjcnb, jcyjdfyyjq yf uhetqitv ytpyfybb.
Ult t htfkmyjcnm, rjulf vsiktybt cntcytyj, dvtcnj
nsczxb pyfrjd pyftn kbim gznm! Endthltybt cnf-
yjdbncz bcrftybtv, tckb pfhfytt crjdfy cnthtjnbg
eckjdyjcntq. Eksrf pyfybz jghjrblsdftn ikps
yfvthtyys pfuhfltybq. Cnhjbntkm yt vjtn afynf-
pbhjdfnm j gjxdt gjl plfybtv. Nfrjt gjkjtybt ntv
jktt ghtcnegyj, xnj vfnthbfkmyjt djpphtybt lfn
cfvstytjuhfybxtyyst,pfrjyystdjpvjyjcnb.
Atnbibpv gj ceotcnde cdjtve juhfybxty. Yj,
bvtyyj, vfnthbz ezdkztn gjtle ghb gjybvfybb cdj-
jls. Htfkbcns ljkys snm cdjjlysvb, byfxt
cdtn htfkbpvf gjuhepbncz dj nmve atnbibpvf. Ghj-
phtybt ghbhjls lef-vfnthbb, rfr cbzobq dtytw
xtkjdtxtcndf,cjplfnrfvtymbpyb.
Cgtibntchjcbnmhekzlm!
197
.Cghjczn: Rfr ds pfjnbntcm j jcyjdfyys
jobyf? Djpmvv cfve vjkjle. Xnj vjyj crf-
pfnm r ujljdobyt? Ybrnj yt jncnegbk, yj jobt
gjcktlcndbz ckfs. Rjjgthfwbz crfxrfvb vtiftn gj-
ybvfnm cjbpvthbvjcnm. Gskbyrf pfybvftn dybvfybt
jkmit crfks. Pfvtnyj vtcnybxtcndj, gjnjve kexit
bpbhfnm dhtvtyyjuj ghtlctlfntkz. et c ghbdkt-
xtybtv yjds. Yt yfqltys ckjdf j Extybb, b ytn
pfobns jn gjyjitybz. Jnrhsdfnm vjyj cnexfobv,
yj vtx lef ljkty snm dctulf pfjcnhy. fkm ege-
otyys cjnhelybrjd. Yeyj dhfjnfnmcz gkjnytt,
byfxt eltnt jnlfkznm chjrb. Hfl s dspdfnm kbt,
lfqnt gjdjl. Herf Vjz c dfvb d rfljv jndfyjv
ltqcndbb.
198
.D ytlfdytv ghjikjv gj gkfye Vjtuj Lheuf
Vs xfcnj gjctofkb pfgflyst ujhjlf. Ghb njv, rj-
ytxyj, skb dcnhtxb cj ckexfqysvb kbwfvb, rjnjhst
j Yfc xnj-nj gjljphtdfkb. Cfvst yfcnjqxbdst pfghj-
cs jhfofkbcm r Yfv_j ghbvf gcbjvtfybrb
b nhtjdfybz cfvs njxys bjbvbxtcrb ajhvek.
B ghb njv, c cfvjvybntkmyjcnm Pfgflf, nb klb
ybrjulf yt pfjnbkbcm j cdjv cjpyfybb b yt gsnf-
kbcm epyfnm, jkflfn kb jyb cjjndtncndeobvb
abpbxtcrbvb rfxtcndfvb? Uhecnyj gjybvfnm ne yf-
pjqkbdjcnm tp rfrb s nj yb skj jotcndtyys
cnhtvktybq. Rfr gtothysq xtkjdtr c lebyrjq nj-
hjgbkcz jjhfnm wdtnyst hfreirb d cdj ythfp-
ltkmye cjcndtyyjcnm, nfr b nb bntkb rfvtyys
gfkfn gsnfkbcm ghbcdjbnm ctt xelst bv rfxtcndf.
Gtothybr dc-nfrb erhfifkcz hfreirfvb, yj cjdht-
vtyyst evybrb eybfkb pyfybt d gjcktjtltyyjv
rtqat,_skj phtkbot gjcnslyjuj kturjvsckbz.
E Yfc gj gkfye Vjtuj Lheuf skj ljcnfnjxyj nth-
gtybz, xnj nhfnbnm dhtvz lft yf gthtgbcre. Yj
ybrjuj ytkmpz skj ghbdktxm r cjpblfntkmyjq hfjnt.
Njn vtymit dctuj pfjnbncz j cdjv cjpyfybb, rnj
vjtn gjvtcnbnm tuj d vfktymrjv rjitkmrt c vtl-
ysvb vjytnfvb. Vjyj kb pfsnm j cjcnjzybb cj-
pyfybz,rjulfghbrfcftvczrnjyxfqitqythubb?
Bvtyyj, Vs yt buyjhbhetv vtnjljd pfgflyjq
yferb, yj gjkfuftv d jcyjde gcbbxtcre ythub.
Ghblz r dsdjle, xnj gcbbxtcrfz ythubz hfdyj
yeyf rfr yfv, nfr b jgsnysv ghjwtccfv, Vs
ghtlt dctuj pfjnbvcz j cjplfybb kfujghbznys
eckjdbqlkzyfrjgktybznjqythubb.
tkfobq gffnm ljkty bvtnm cdjq gkeu. tkf-
obq ljcnbufnm ljkty gjyznm cdjq ljcgt. Klb
Pfgflf pfckjybkb cjpyfybt cfvsvb nzrbvb vsckz-
vb, yj hfljcnm gjpyfybz cnfkf gjxnb ytghbkbxyjq.
Hfljcnm gjpyfybz ljkyf cnfnm ghtbveotcndjv Yj-
djuj Vbhf.
199
.Vjuen cghjcbnm: Rfr t d Dfitq Jobyt jn-
dtltyj ytvfkjt vtcnj cnfhbyysv gjcnhjqrfv b ryb-
ufv? Gjxtve nf cnfhbyf yt dkbztn yf ecnhtvkyyjcnm
d eleott?Ldt ghbxbys: gthdfz_ecnhtvkyyjt
cjpyfybt yt jukzlsdftncz; dnjhfz_gjcnhjqrb cjp-
lfdfkbcm b ghtlvtns cjbhfkbcm njkmrj lkz ldb-
tybz d eleott. Yfckjtybt ecnhtvktybz d eleott
yfgjkyztn dc ceotcndjdfybt Jobys. Njytn d gj-
njrt ecnhtvktybz dc ghbnztybt ghtlvtnjd. Cnjks
fpfkmnf yt dspsdfn ghjiks cjsnbq, yj ghjx-
yjcnm cdjtq gjlndthlfn ghbujlyjcnm lkz ele-
otuj. Rybub yt eyjczn vsckm d ghjikjt, yj cdb-
ltntkmcnden kbim jgsn lkz eleotuj. Gthtytctybt
dctuj cjpyfybz d eleott vjtn endthlbnm ceot-
cndjdfybt Jobys. Yt ecnfye ndthlbnm, xnj jobyf
ljkyf snm ghbyznf cjpyfybtv. Ybrfrbt dytiybt
gjrfpfybz Yfc yt etlfn. Ytjjlbvj nfrjt rfxt-
cndj cjpyfybz, rjnjhjt dj cyt b yfzde crftn jlyj;
bj lheujt htitybt, lft d dblt ienrb, yt djt.
eleott xtkjdtxtcndf, eleott Rjcvjcf_tcnm kb
xnj-kbj jktt cdzotyyjt?! Yj nf kbreofz cdz-
otyyjcnm yt d pjkjxyjq juhflt, yj d cnhtkt ecnht-
vktybz, d jcnhbt hjvf, rjnjhsq cldbyek pfrjyxty-
yjcnm rdflhfnf d eleott.
Chtlb fhjkbnjd tcnm jlby vtnfkk
vjhbq
, jkflf-
obq cdjqcndjv rjyltycbhjdfnm ktrnhbxtcre yth-
ub. Jkflfybt nbv vtnfkkjv lfn djpvjyjcnm
gjkexfnm cbkmyst dcgsirb bcrh b lft gkfvz. nj
yfcsotyyjt gkfvz ljkyj cdtnbnm d cjpyfybb, erhtg-
kzzcm b hfpujhfzcm.
Gjregyst juyb bkkvbyfwbq yt yeys. Kexit
vfkjxbcktyyjcnm, yttkb kjm bvtytveleotuj
xtkjdtxtcndf.
.Jobyf_cjnhelybxtcndj tcnm tlbycndtyysq
hfpevysq cgjcj xtkjdtxtcrjuj cjbnbz. Jlbyjxt-
cndj tcnm hfphtitybt djghjcf bpyb dyt jobys.
Dct ghjvtenjxyst zdktybz_hfpkbxyst cnegtyb
rjvghjvbccf b jhtxtys yf hfpkjtybt. Ujdjhzn j
yfcktlcndtyyjq ntjrhfnbxtcrjq dkfcnb_cfvj gj-
cnhjtybt fcehlyj. Ckjdj
yfcktlcndtyyjcnm
b Ntj
ytcjdvtcnbvs. B rnj jghtltkbn cntgtym Ntj? Njkmrj
cjpyfybt cjnhelybxtcndf_jobys endthlftn dj-
kwb bjkjubxtcrjuj ghjwtccf.
tkfobq bcnbyyjq jobyt gjcdznbnm ctz ltq-
cndetn d cjukfcbb c jcyjdfvb snbz.
Cjpyfntkmyfz jobyf bcrkxftn lde dhfujd j-
otcndtyyjcnb, f bvtyyj ythfdtycndj b yfcktljdfybt.
Dczrjt ythfdtycndj dtln r nbhfybb. Yfcktljdfybt zd-
kztncz rjvghjvbccjv b dyjcbn uybtybt d jcyjds.
Yeyf zcyjcnm gjcnhjtybz b ytkjdm r eckjdyjcnzv,
b dthf d ltntq rfr cbvdjk ldbtybz xtkjdtxtcndf.
Njkmrj bp jobys vs vjtv vsckbnm j eleotv.
Gthtytcv cjpyfybt yf ekexitybt dctq bpyb, b
jhmf pf ceotcndjdfybt cvtybncz pfdjtdfybtv djp-
vjyjcntq. Nfr vsckbnt j jobyt. Ekexifqnt cj-
201
.Lft dj dhtvz pyfxbntkmyj eukekyyjuj cj-
pyfybz vjuen snm nhelyst xfcs. Vjtn rfpfnmcz,
xnj cdzpm c Exbntktv yt ceotcndetn, xnj Exbntkm yt
ceotcndetn. Yj pyfobq crftn: Vfqz, jncnegb!
Pyf vj cdzpm c Exbntktv. Vjtn rfpfnmcz vyjujt
kbxysv gjvsckjv, yt djlzobv d Extybt,_ pyf-
obq crftn: Vfqz, jncnegb! Pyf jcyjds Extybz.
Vjtn rfpfnmcz, xnj, kbiyysq dct cjnhelybrjd,
ljkty notnyj gjlybvfnm nzujcnb,_ pyfobq crf-
tn: Vfqz, jncnegb! Pyf, rfr gj kbwe ptvkb hfc-
ghjcnhfytys bcnbyyst cjnhelybrb!
Vfqz dct dtrjd pyftn, rjulf ghbrjcyenmcz r vjpue.
Bp ukeby ghtyb jgsnjd vfqz dspsdftn njyre
ghze rjktfybq, b htfkmyjcnm gjrhjtn jxtdblyj-
cnm, b pfvtnn zdktyyst jhjpls ljcnbtybq. Vyj-
ujwdtnyfz vfqz, gjhf epyfnm ntz, xnj crfpfnm d
gjkyjqljcnjdthyjcnb:Vfqz,jncnegb!
202
.Xfcnj jdbyzn jobye d yfcbkbb yfl cdj-
jlj kbxyjcnb. nj jdbytybt ghbkjbvj r kj-
ve rjvghjvbccyjve cnhj, yj yt r jobyt. D cj-
pyfntkmyjq jobyt vtcnj tcnm lkz rfljuj nhelf.
Vjtn rflsq dshfnm nhel gj tkfyb, bj rf-
lsq nhel bpjohy yjdsvb ljcnbtybzvb. Ytn crerb
vtfybxtcrjuj dsgjkytybz, bj hfjnybr zdkztncz
d nj t dhtvz bcgsnfntktv. Jy gjybvftn pyfxtybt
pflfxb, xnjs, yt yfheibd jobq rjvgktrc ldbt-
ybz, dytcnb cjdthitycndjdfybt hfjns.
Ghbdtlv ghbvth Yfitq Jobys. Yfi Lheu b-
vbr D. jxtn pfyznmcz yjdsv hfpkjtybtv kextq_
ybrnj tve yt vtiftn. Yfi Lheu R. jxtn ecjdthity-
cndjdfnm hflbj ghbvtytybtv yjds cdtnjds djky_
tve ybrnj yt vtiftn. Yfif Ctcnhf G. pfyznf cjwb-
fkmyjq ghjktvjq cjctlytq cnhfys_tq ybrnj yt
vtiftn. Yfif Ctcnhf . pfyznf ptvktltkbtv b dyj-
cbn vyjuj ghbcgjcjktybq_tq ybrnj yt vtiftn.
Ctcnhf J. kbn ktxtyst hfcntybz b djghjcs jhf-
pjdfybz_tq ybrnj yt vtiftn. hfn . gjcnfdbk
pfvtxfntkmysq nrfwrbq cnfyjr, b nfrt hfjnftn yfl
ghtjhfpjdfybtv joby. hfn V. pfyzn bcnjhbxt-
crbvb bccktljdfybzvb. Yfi cfgjybr gbitn pfvtxf-
ntkmyst abkjcjacrbt nhfrnfns. Htibntkmyj rflsq
yfjlbn hfjne gj ctt b gj tkfyb vjtn bpvt-
yznm t. Nfrbv jhfpjv, yeyj tkfybt hfjns b
hfcrhsnjt cjpyfybt, ghb rjnjhjv rflsq nhel cnf-
yjdbncz edktrfntkmysv. Dtlm hfjnf bln lkz ele-
otuj, b rflsq ytcn kexibq rfvtym. B Vs ctqxfc
d dble ujh ujdjhbv lkz eleotuj. B ds nb ckjdf
gthtlflbnt bntkzv ljkby, b jyb to hfp dcgjvyzn
jdjpvjyjcnbceotcndjdfybzJobys.
.Ds et cksifkb jn ljcnjdthys gentit-
cndtyybrjd, rfr ghjdjlybrb jnrfpsdfncz dtcnb d
ytrjnjhs yfghfdktybz. Crjhtt jyb lflen ebnm
ctz, yttkb gjdtlen dgthl. Nfr b tcnm. Ghjdjlybrb
gcbjkjubhjdfys Yfvb. Yj tckb ytjcnjhjysq gen-
ybr dc-nfrb gjqln dgthl, gthtl ybv pfuhtvbn
ujhysq jdfk. Tckb genybr jcbkbn nj ghtgzncndbt,
nj ljlm otyz eytcn tuj, bj yttkfyysq yt
ljqln.
204
.Nfqyf tcnm ghbpyfr ytpyfybz. Byjulf Yfie
Jobye jdbyzkb d pfndjhybxtcndt b d yttkfybb
gjvjufnm klzv. Cfvb ds pyftnt b dbltkb Yfc d
hfpysvtcnfbdbltkbYfibltzntktq.
Yfib dtotcndtyyst gjcskrb skb yt vfks. Ds
pyftnt, xnj Yfib gbcmvf ljjlzn scnhj b gjckfyws
yt pfgfplsdfn. Crfbnt nj vjkjlsv lhepmzv.
Tckb dtotcndtyyfz cdzpm vfkj pfvtnyf, nj yeyj
bcrfnm ghbxbye d ytcjukfcjdfyyjcnb cjpyfybz. Tckb
Vs yt cgtibv c rfrbv-nj dscnegktybtv, pyfxbn, Vs
yt jnbv bcgjhnbnm ytxnj ghtltdhtvtyyjcnm. Yb-
rjulf yt hfcndjhbv elfhf chtlb tpdjkbz. Ybrjulf yt
dkjbv ckjdj, pyfxtybt rjnjhjuj ytgjyznyj. Dctulf
djplthbvcz jn tpevyjq nhfns ythubb, bj gj
jgsne pyftv, rfr lhfujwtyyf cnhtkf ythubb. Yt cj-
vytdfqntcm, xnj pf ghtltkfvb dtcjvjq vfnthbb vs
gjuheftvcz dj dpfbvjltqcndbz njyxfqib ythubq,
b nhfnf rhegbws nb lhfujwtyyjcntq ljkyf snm
hfpevyf. Cnjktnbz Vs yfrjgkzkb Yfib rybujhf-
ybkbof; hfpevyj eltn jhfybnm b jn gjfhf. Yf
ytrjnjhs cbvdjkf dblys ldt cgbhfkb: yfcrjkmrj
vjyj gj jlyjq gjlyznmcz, yfcnjkmrj t vjyj cgec-
nbnmcz gj lheujq. Gecnm gjvyzn nt, rnj yt ghjxm bp-
htxm: Vs et gjcnbukb. Rnj t gjljphtdftn Yfie
Jobye d tpltqcndbb, nt ghjcnj ytcdtleob.
.Yfv yt yeys kfujyfvthtyyst Ybrjlbvs,
ghbjlzobt yjxm b vjkxfobt lyv d cbytlhbjyt.
Rflsq ljkty hfybnm nfqye ljdthtyye, yj ljk-
ty bvtnm ckjdf j Yfc. Ckjdf ndhlst, vjueobt
jitkjvbnm ghjnbdybrf. Crfbnt: Kjgsnyj db-
ltnm ujdjhzotuj j njv, xtuj yt pyftn. Tckb elen
ujdjhbnmghjnbdrkfljd,crfbnt:Lftvjhtgjk-
yj pfgtxfnfyys enskjr. elen ujdjhbnm ghjnbd
Jobys, crfbnt: Gjxbnfobq hbcnf, elle bkb
Vjbctz yt lthpyn ujdjhbnm ghjnbd Jobys kfuf.
Cfvjt elitt_crfpfnm kjyjt jdbytybt, bj d
yv b kjm, b rktdtnf, b ghtlfntkmcndj, b ytdttcndj.
Crfbnt: Hfp Exbntkm ceotcndetn, gjxtve yt gjkm-
pjdfnmcz Tuj hfpevysvb cjdtnfvb? Cfvb yt gjkmpet-
ntcm bvb, bj yt pyftnt, rfr gjkexbnm b. Njhjgbntcm
epyfnm j Vffnvf yt d bcnjhbb, yj d bpyb; gjrf t
jcnfdmnt ytdttcndj ghb ctt.
.Bvtyyj, jhmf ghjnbd jxtdblyjcnb. Htfkm-
yjcnm_yt jxtdblyjcnm. Jxtdblyjcnm gj dctv ghb-
pyfrfv yt jndtxftn ltqcndbntkmyjcnb. Cnfhst extybz
gjpbnbdbpvf pfvtyzkb ljcnjdthyjcnm jxtdblyjcnm,_
jghfdlfybt bv jlyj: e yb yt skj vbrhjcrjgjd
b ntktcrjgjd, yb dybp, yb yfdth. Yj gsnkbdsq ev
yt cxbnftncz c eckjdyj jxtdblyjcnm, tve yeyf
ltqcndbntkmyjcnm d jghfdt rjcvbxtcrb pfrjyjd. Jy
gjybvftn, xnj tvxeu ytdblbv d ukebyt b xnj ckjb
djplef vjuen crhsdfnm cnfb jhkjd.
Ytlfdyj Vs ujdjhbkb j pfobnt ltqcndbntkmyjcnb.
Gjvybnt, xnj yt tpuhfvjnysq yfhjl eltn zhbnmcz
ghjnbd ltqcndbntkmyjcnb, yj nb vfktymrbt uhfvjntb
cdbhtgj elen jncnfbdfnm cdj kbpjhere jxtdbl-
yjcnm. Jyb elen levfnm, xnj vbh, pfrkxyysq d b
rheujpjht, ltqcndbntkty, dc t jcnfkmyjt, bv yt-
dblbvjt, zdkztncz dhtlyjq dslevrjq. Xnj t ktbn
d jcyjdt njq ybotycrjq epjcnb? Nf t cfvfz, dbl
bpvtybdifz, cjcndtyyjcnm. nj vjq cdbyfhybr, b
gjnjve dc dyt tuj_ytyeyjt b dhtlyjt. nj vjz
jxtdblyjcnm, b gjnjve dyt t ybxtuj yt ceotcndetn.
Bpdtcnyfz fcyz j ckjyt b ctvb cktgs ljcnfnjxyf
jxtdblyjcnm.
Bvtyyj, rfr Vs ujdjhbv: Jobyf jhtncz pf ltq-
cndbntkmyjcnm. Djn dfv to jlby dbl cjpybrjd_
nt, rnj cnhtvzncz r ghfdlt, lkz rjnjhs jxtdblyjcnm
yt xnj byjt, rfr ytxbcnjt cntrkj. Tckb bvbxtcrfz
b bjkjubxtcrfz jxtdblyjcnm ckjyf, nj to ckjytt
jxtdblyjcnm gkfyjd gjcnhjtybz bpyb b ltqcndbq.
tp hfpdbnbz cjpyfybz vs eltv ghtsdfnm d gj-
cnjzyyjv vbhft; rfr d rfnfktgcbb, vs pfcnsytv
d crhxtyyjv efct.
Vfqz, jncnegb! Vs jnbv b eltv pyfnm ltqcndb-
ntkmyjcnm!
.Yt gjjohzqnt rjcvjujybxtcrb hfcceltybq
lj endthltybz cjpyfybz.
Cktlbnt pf wtktcjjhfpyjcnm ghtgjlfdfybz d
irjkf. Ecnfyjdbnt djpvjyjcnm lkz ecgtdfob
crjhtqituj ghjldbtybz. Tckb htpdsq rjhfkm ljk-
ty cgecrfnm gfhecf lkz hfdytybz cnhjz, nj yt eltn
kb nj evthodktybtv djpvjyjcntq? Pyftnt kb, rfr
cjplfkfcm cnhjqyjcnm ecnhtvktybz rjhfkz? B yt gj-
cnhjty kb jy lkz ghbyznbz yfbjkmitq jgfcyjcnb?
Rfr hfcjljdfnm tuj lkz gthtdjprb vjhjtys jdj-
otq?! Dctulf cjhfybnt djpvjyjcnm jndtncndtyyjuj
ghjldbtybz. Gecnm c gthdjuj ujlf irjks vtlkty-
ysq ifu yt eltn epfvb lkz scnhjjlf. Gecnm exb-
ntkm pjhrj hfcgjpyftn vjueob scnhj blnb. Yt yflj
dfkbnm b, yj cktletn hfcxbcnbnm bv genm. Cktletn
cjplfnm ghjvtenjxyst rehcs, gj nbv cnegtyzv s-
cnhst vjuen dptufnm. Yt crhsdfqnt jn yb nhelyj-
cntq. Lkz bpdtcnyjuj nbgf cjpyfybz rfljt gjldbuj-
gjljyjtldbtybttcnmetcdtnbhfljcnm.
Nfrt jn exbntkz pfdbcbn scnhj jghtltkbnm yf-
ghfdktybt vsiktybz extybrf, bj jibjxyjt yfgen-
cndbt tcnm nzrjt ghtcnegktybt, nbv vjyj kb-
ibnmcz kexib hfjnybrjd. Rflfz ytgjldbyfz
ghjuhfvvf tcnm nheg, rjnjhsq ytdsyjcbv ghb cjkywt
pyfybz. Rfr vjyj crjhtt yflj eghjxbnm irjke,
ghjdthbd cjpyfybt exbntkz. Cjplfqnt tve kexitt
gjkjtybt, xnj djpkjbnm yf ytuj jndtncndtyyjcnm
pfcjpyfybtjobyyshfjnybrjd.
Ytdjpvjyj, xnjs irjks eleotuj yfgjvbyfkb
crjnyst ldjhs, ult rfktxbkbcm ytlfdybt gjrjktybz.
Bpedthcndj b pfghtotybt cvtyzncz djpvjyjcnzvb.
Lfqnt bpextybt htvctk, lfqnt cdjjle dsjhf b
nhteqnt rfxtcndj nhelf. Lkz njuj rflsq exbntkm
ljktygjybvfnmpyfxtybtrfxtcndf.
.Ibhjrjvjyjcjbhfnmvjkjlscjnhelybrjd.
Exbntkm jntk s dbltnm yfghzyyjt bcrfybt,
dvtcnj vfktymrb gthtceljd. Yjxm ktbn yfl jz-
obvbcz; zdysq eoth bv vtytt pfvtnty, yttkb
djkjc kbiybq yf ujkjdt cjctlf. Vjyj kb levfnm
j jobyt, rjulf pfyzns cgktnyzvb? Yj nhelyjcnm
evtymiftncz, rjulf pyftv, xnj hfnybrb rktdtns vjuen
jcnfnmcz pf cntyfvb yjds ujhjljd.
Gecnm rktdtnybrb ghjcvjnhzn cgbcjr dctuj, bvb
jrktdtnfyyjuj. Yt eltn kb nj cgbcjr xtkjdtxtcrb
djkwbjyys yfjltybq? Ybrfrfz rktdtnf yt gj-
dkbztn yf cktlcndbt djkwbb. Yj rktdtnf tcnm gjb-
hfntkmybwf bpytyyjuj njgkbdf b, c njxrb phtybz
wtktcjjhfpyjcnb,ljkyfsnmeybxnjtyf.Ytkt-
gjt,hfyyjt ckjdj xfcnj yt cjghjdjlftncz xnrj
vsckm, yj ghbhjlf rktdtns dsyjityf dj nmvt,
b vsckm ytcn t ytcksiyj, rfr gjkn abkbyf.
Cghfibdftn rnj-nj: Pfxtv nfr jhfofnm dybvfybt
yf rktdtne? Cghfibdfobq yt pyftn j rjyjvbb
Yt yeyj gtxfkbnmcz j cjhyjq ljhjut, yj ujht
cjhbntkzv!
.Et dbltkb, rfr skb pflfys Vyj djghjcs
dyjdm ghbitlitve. Gj jndtnfv vjyj skj celbnm j
rfxtcndf ghbitkmwf. Rfljve bp dfc ghblncz exbnm
ghbjlzob. Tckb jyb yfxyen djghjcjv, ds jndt-
xfqnt djghjcjv t. Ds pyftnt, rfr rfxtcndj djghjcf
lfn yfghfdktybt gjcktleotve. Ytkmpz ljgecnbnm,
xnjs drhfkfcm ytnjxyjcnm d vsckb djghjcf. Xfcnj
nf gthdfz hfcgksdxbdjcnm kjbncz rfr vfckzyjt
gznyj yf gjrhsdfkj b cnfyjdbncz ytbpukflbvsv.
Ghbln xfc, rjulf ds egjhyj eltnt yfcnfbdfnm yf
djghjcf cj cnjhjys cjtctlybrf. Yj gthdsq djghjc
ljkty bcjlbnm jn dfc. B hfymit dctuj cghjcbnt_
xnj ghbdktrkj r dfv cjtctlybrf? B gjckt ghtlkjb-
nt tve crfpfnm, rjulf jy d gthdsq hfp gjxedcndjdfk
ytujlyjcnm cjdhtvtyyjq bpyb; pfntv gecnm jy hfc-
crftn, rfr gthdjt gjyznbt Exbntkz djpybrkj d tuj
cjpyfybb? Gecnm crftn, rfr jy gjybvftn gjldbu, b
xedcndetn kb hfpkbxbt vtle jxtdblyjcnm b ltq-
cndbntkmyjcnm, b vjtn kb jcjpyfnm jobye dyenhb
cjpyfybz? Nfr yeyj gjljlbnm r pfhjckzv tkfybq
b vtxns. Yt jqntcm gjrfpfnmcz cehjdsvb, dtlm uj-
hfplj et bpvznst, vzurbt gjleirb. Cehjdjcnm
lfcn cdjb rjhyb, b tckb to lfnm gjrfpfntkm yf-
ghzyyjcnb, nj cjplfcncz zdktybt vjcnf.
Ghblncz bcrkxbnm dct djghjcs j sditq ctvtq-
yjq bpyb. Jlybv nfrbv djghjcjv vjyj gjuhepbnm
d jsltyyjcnm, vtle ntv rfr yflj dctvb vthfvb
cjhfybnmytjsxyjcnmhtfkmyjcnb.
Htfkmyjcnmdcdthrfybbvjkybbujnjdbngenm.
210
.Yt vjuen jdbybnm Yfie Jobye d cjkfc-
nbrt. Crjhtt vjtn ytjgsnysq jitkjvbnmcz yfghz-
yyjcnm ntvgf b rfeotqcz ytjblfyyjcnm.
Cfvf bpym lfn gjdjhjnkbdjcnm Jobyt. Hjlfncz
yjdst cjtlbytybz, nhteobt ytvtlktyyjuj jntplf
bkb cgtiyjuj djpdhfotybz.
D Yfib cnfhs gbcmvf ds xbnfkb, rfr sk dthty
Yfi ghjuyjp cjwbfkmys cjsnbq. To ctujlyz ds
bvttnt gjlndthltybz j cjcnjzybb cjpyfybz d vbht.
Xenrjcnm Yfituj fggfhfnf gjpdjkztn xbnfnm djkys
ytjcnjhjys vscktq vbhf. Cjdthityyj rfr bplf-
ntkmcrfz rjvyfnf.
Ytghfdbkmyj ghtlcnfdbnm, xnj Yfif Jobyf cblbn
gjl ntym b ckfdjckjdbn ytdblbvjve Ndjhwe. Rflfz
rjycnherwbz ljkyf snm cjbpvthbvf c eckjdbzvb
cnegtyb djkwbb. Vs cjpyfv, rfrjq yfghzyysq
hbnv nhtetn cjdhtvtyyjcnm.
Vjtn ghbqnb r Yfv, rnj botn yfkftyyjcnm hf-
jns. Vjtn ghbqnb, tckb yfqln ljhjue.
211
.Ghbpyfntkmyjcnm tcnm jghfdf cghfdtlkbdjcnb.
Jobyf ljkyf pyfnm ceoyjcnm ghbpyfntkmyjcnb. Rf-
ljt wtktcjjhfpyjt ltqcndbt yt eybxnjftncz, yj
ytcn pf cjj ghbpyfntkmyjcnm. Ceoyjcnm ghbpyf-
ntkmyjcnb eltn d ghbjotybb r ntcytqitve cj-
pdexb cjpyfybz.
Endthltybt cjnhelybxtcndf yt tcnm cktlcndbt ajh-
vfkmyjuj jghjcf. Njkmrj ltqcndbtv b htibvjcnm
vjyj ghbkbpbnmcz r cthlwe Jobys. Exbnt yt
egecrfnm djpvjyjcntq. Tckb htibvjcnm b ltqcndbt
dtlen r ghbpyfntkmyjcnb, nj ytjcvjnhbntkmyjcnm b
egeotybt cjplfn nhelyjbpukflbve ghtuhfle. Cj-
nhelybr, gj ytgjldbyjcnb egecnbdibq ltqcndbt,
ghtljcnfdkztncz cfvjve ctt. nj yt tcnm dpscrfybt,
yj ghfrnbxtcrbq cgjcj gjrfpfnm tve tuj ytcjcnjz-
ntkmyjcnm. Rjytxyj, htlrj rnj ghbpyftn cdj ytcj-
cnjzntkmyjcnm, b njulf ghtljcnfdkztncz vfktymrjt
cfvjcnjzntkmyjt eghfytybt; xnj-nj bln nhelyj,
xnj-nj crhbgbn b yt jnrhsdftncz. Yt cktletn gj-
ljphtdfnm vfubxtcrbt ghbvs; ghjcnj dhtvtyyj jn-
ktntkj dybvfybt Jobys, b jlekb ytjgsnyjcnb
rfxfncz gj dtnhe. Dj dczrjv ckexft, djpltqcndbt
rjkktrnbdf, rfrbv zdkztncz Jobyf, eltn vjoysv,
b tp njuj chtljnjxbz nhelyj blnb ntv, rnj jlyfls
et bcgsnfk genb kfuf Jobys.
Cfvf ghbhjlf xtkjdtxtcndf ghbckeibdftncz r rf-
ljq dtcnb j Jobyt. Gjgsnfncz crfpfnm j ytdjp-
vjyjcnb jobys, yj ybrnj yt lthpyn endthlfnm
j dhtlt t. Vs pjdv r fcjknyjve, Vs ghtlkfuftv
ltqcndbz ytjcgjhbvst, Vs jnbv dbltnm djk b
cfvjcnjzntkmyjcnm. Ybxnj cjvybntkmyjt yt ljkyj
ghjybrfnm d cjpyfybt nhelzobcz. E Yfc cjhfys
pyfxbntkmyst pyfybz, b Vs vjtv bvb gjkmpj-
dfnmcz, bj Vs bvb gjkmpetvcz yt lkz ctz, yj lkz
Bcnbys. B uhejt z et cvtybkjcm ndjhzobv
Exbnt gjyznm Jobye rfr rbgzobq bcnjxybr djp-
vjyjcntq!
212
.Endthlfobq Jobye cgjcjcndetn ecrjht-
yb djkwbb gkfytns. Dczrjt jrfvtytybt b ytgj-
ldbyjcnm elen jpyfxfnm djpdhfotybt r gthdbxysv
ajhvfv.
Jhfnbnt dybvfybt yf bcnjhb ghjikjuj; ds edb-
lbnt zcyst njkxrb ghtecgtzybq, ds yfukzlyj edblb-
nt, xnj nb njkxrb cjdgflfn c ghjzdktybtv bltb j-
obys_cjnhelybxtcndf. Hfpheifkbcm ltcgjnbb, ghj-
ybrfkb ljcnbtybz yferb, djpybrfkb yjdst cgjcjs
nhelf, cbzkb kfubt lthpyjdtybz, rjulf hfpdhns-
dfkjcm pyfvz cjnhelybxtcndf.
Tckb s xtkjdtxtcndj xfot vsckbkj j cjnhelybxt-
cndt, jyj lfdyj et dcnegbkj s d vbhjdjt gjyb-
vfybtJotujkfuf.
213
.Crfbnt kbwtvthysv cjpthwfntkzv: tckb cj-
pthwfybt tcnm yfghztybt ythubb b yfrjgktybt
ghsrf, nj Ktd vju pfdtofnm nfrjt ltqcndbt. Yj tckb
cjpthwfybt tcnm ktyjcnm b hfdyjleibt, nj ytdjpvj-
yj ghtlcnfdbnm nj gjpjhyjt dhtvzghtghjdjltybt
rfrdtkbrbqpfdtn.
Vyjuj yflj ehfnm c genb. Yeyj ghjdthbnm rf-
ljt erjhtybdittcz zdktybt. Vs ghbdsrkb ghbpyf-
dfnm ckexfqyst gyb pf gentdjlyst dtb, yj, rfr
ljcnjqyst xktys hfpevyjuj jotcndf, dct jndtn-
cndtyys pf rflsq ytktgsq gthtbnjr. Ytkmpz cxb-
nfnm ctz thndjq jotcndtyyjuj ythfpevbz.
Ytkmpz ecgjrjbnmcz yf vsckb, xnj ult-nj dbyjdfn.
Kexit nhtpdj bcxbckbnm cdjb gjgecnbntkmcndf. Kex-
it tp rhbdjq eksrb cjjhfpbnm, xnj vjyj bc-
ghfdbnm jn ctujlyz, b ghjdthbnm rfxtcndj rfljuj
cdjtuj ltqcndbz. Ghbxv cktletn yfxfnm ghjdthre c
cfvjuj jsltyyjuj. Yt ckbirjv kb ljkuj cgfk? Rfr
ujdjhbk c jrhefobvb? Yt jnkjbk kb cgtiye
hfjne? Yt crfpfk kb kjyst chjrb? Yt pfsk kb
pfjnkbdjcnm j Jotv kfut? Nfr gthtcghfibdfqnt
ctz tp kbwtvthbz.
.Ghjdthzz cdjb ltqcndbz, ktuxt pjhrj yfk-
lfnm gjcnegrb lheub. Ds ljcnfnjxyj pyftnt, yfcrjkm-
rj Vs ghjnbd ghtlhfccelrjd b gthtbnrjd. Bvtyyj
d njv cjpyfybb Vs ujdjhbv: jcnjhjyj jnyjcbntcm
r xebv jsxfzv. Xfcnj d jcyjdt ktfkj hfpdbnjt
pyfybt; njulf, rfr htfkbcns, vs ljkys cvsnm dct
yfyjcs, yj kjvfnm pyfxtybt hfpevyjq jcyjds skj
s ytjghfdlfyyj.
Tckb pjlxbq dblbn ghjxyjcnm jcyjdfybz, jy gjkm-
petncz bv lkz yjdjuj plfybz. Yeyf vbhjdfz rj-
yjvbz chtlcnd. Hjcrjim hfpheitybz jnjikf yf
cnhfybws bcnjhbb. Vbh yelftncz yt d yjds kt-
vtynf, yj d yjds cjxtnfybz. B genm yjdjuj pf-
djtdfntkz jpfhy yt pfhtdjv gjfhjd, yj bcrhfvb
dyjdm ghbdktxyyjq ythubb. Ythfpltkmyj cjtlbytys
ghjdjlf djpvjyjcntq. Dtkbrf jgfcyjcnm yfheibnm
njr ythubb. Ujdjhbkb j jcvjnhbntkmyjcnb yt njkm-
rj lkz cjhfytybz rjyjvbb, yj b lkz bptfybz
jgfcyjcnb. Kturj gththtpfnm gjlptvysq ghjdjl b
kbibnm dtcm ujhjl cdtnf. Vjyj kturj hfpheibnm
gjktpye jcyjde b yfljkuj dytcnb dhtlyjt cvzntybt.
Gjnjve dfkbv hfpevye htibvjcnm b cjfkttv j
hjcrjib eybxnjtybz.
215
.Cjkytxysq kex bcceiftn b hfpheiftn, yj cdtn
djccnfyjdkztn. Yeyf yfcsotyyjcnm, yj yt htprbq
elfh. Cjpblfntkzv yeyj pyfnm, rfr yfcsofnm fnvj-
cathe. Hexfntkmcndj ecgtf d yfcsotyyjcnb fnvjcat-
hs, rjnjhfz djccnfyfdkbdftn dc ceott.
Nfr yflj cnhjbnm, xnjs dc ghjikjt cjdgfkj c
eleobv.
Hfpheiftncz dc jibjxyjt b ckexfqyjt, yj ybnm
pyfybz yt ljkyf snm yfheityf. Yt ecnegrf ghj-
ikjve, yj gjnjr dtxyjcnb.
Tckb s klb yfexbkbcm joeofnm djkye
cfynfys
jyb gjkexbkb s cjpyfybt Rjcvjcf.
Rjulf genybr cnjbn yf dscjnt, hfpdt jy yt vjtn
gjxeznm, xnj tuj ntkj djpdsiftncz rfr cjtlbytybt
gkfytn? Bvtyyj, yt jnjhdfyyjcnm jn Ptvkb, yj dvt-
otybt cjtlbyztvjcnb ltkftn xtkjdtrf ltzntktv.
Xeljt extybt yfcnfbdftn yf zdktybb gjlxbytybz,
yj jobyf yfcnjkmrj yfcsotyf djpvjyjcnzvb, xnj
tlbycndtyyjq Bthfhbtq eltn cnegtym pyfybz. Yb-
rnj yt yfpyfxftn Bthfhf, yj ckeifobq b gj-
pyfobq ghbpyfn ntv ne cnegtym. Exbntkm eltn
tcntcndtyysvDjlv.
Exbntkm d Fpbb zdkztncz gjyznbtv pfrjyysv. Gj
pfdtne ells rflsq eleobq Exbntkm gjxbnftncz
jcjtyyj. D njv jnrhsnbb djpvjyjcnb dtcm pfkju
eleotuj.
Yfcsotyyjcnm fnvjcaths gjlsvtn uhzleott ht-
itybtvbhf.
.Jcnthtufqntcm yt bvtob dhtvtyb. Kjyfz
pfyznjcnm ghtlt dctuj erfpsdftn yf ytevtymt gjkm-
pjdfnmcz cjrhjdbotv dhtvtyb b ghjcnhfycndf. Nfrbt
klb vjuen bcgjkyznm kbim gthdbxyst ajhvs hf-
jns. Ytdjpvjyj b ghbdktxm r cjpblfyb. Vs et
ujdjhbkb j ktwf chjrjd, rhfleob xejt dhtvz;
ntgthm crftv j vtkjxys ktynzz b creljevf, pf-
uhflfob genm bpyb. Jyb pfyzns, rfr cjcel,
yfgjkytyysq gthwtv; e yb dctulf ujhtxm jn hfjns;
jyb dfys, rfr bylrb, bj gthtcxbnsdfn rjkbxt-
cndj cvhflf rehtymz; jyb ghtljcnfdkzn vtcnj hfjns
jlehvfybdfyb. Dslevfys cjnyb ghtlkjujd, pfgjk-
yzob otkb uybkjq hfjns. Jyb yt yfqlen xfcf lkz
cfvjuj ytjnkjyjuj. D negjcnb cdjtq jyb ujnjds cnfnm
lthprbvb b jnhbyenm lkz yb cfvjt ceotcndtyyjt.
Jyb tcgkjlys nfr t, rfr b djhs xejuj dhtvtyb.
Cktletn bcrkxfnm b bp yjds gjcnhjtybq. Lkz yb
vjyj jcnfdbnm gthtyjcre rbhgbxtq.
Vs pyftv vyjuj nhelzobcz, rjnjhst yfqlen xfc
lkz cfvjuj dfyjuj; bv yt rftncz, xnj jyb pfyzns.
Ytcregjq yf nhel_otlhj gjkexbn. nj rfxtcndj
dvtotybz nhelf ytjjlbvj lkz hfcibhtybz cjpyf-
ybz. Vjyj kb xtv-kbj pfvtybnm hfljcnm hjcnf cj-
D Yfib byleccrb gbcfybz ds dcnhtxfkb ds-
hftybt buhf d ghbvtytybb r rjcvbxtcrbv gjyz-
nbzv. Buhf Dtkbrjq Vfnthb Vbhf, yt dblyf kb jyf
ghjcdtnkyyjve cjpyfyb? B lhfvf rhjdb yt pfvtyb-
vf kb d cdtnt kextyjcyjq vfnthbb? Yj lkz cbzotq
buhs yeyj bvtnm ujnjdsq xfc.
217
.Tcnm ldf hjlf crtgcbcf: jlby_ljhjtkf-
ntkmysq, boeobq gjlndthltybz; lheujq_nhec-
kbdsq cjcndtyybr, bptufobq yjdbpys. Zdktybt
dnjhjuj ghbdsxyj d vfkjjhfpjdfyys rheuf. Yb-
rjulf yt yfxbyfqnt cgjhf c nbvb ckjzvb. Ghtlkj-
bnt bv gjxbnfnm b gjgjkybnm jhfpjdfybt. Gthdsq
hjl crtgnbrjd ghtlcnfdkztn lkz Yfc zdktybt ghb-
znyjt, bp yb gjkexfncz gjktpyst cjnhelybrb.
Rjytxyj, jsxyj jyb jktt jhfpjdfyys b b ght-
ybq jgsn jufxt. Pfntv jyb vjuen ktuxt cjgjcnfdbnm
lfyyst hfpys jkfcntq pyfybz. Rjytxyj, jyb et
ujnjds r djcghbznb jobys, b chfdytybz elen
lkzybkbimcyznbtvdhtvtyyjujtkmvf.
Rfr htfkbcns, Vs pyftv ltqcndbntkmyjcnm b hf-
letvcz, tckb rnj botn genv ltqcndbntkmyjcnb. nf
ltqcndbntkmyjcnm gjpdjkztn yt ghblfdfnm pyfxtybz
ytdttcnde. Cytu, eytcyysq dtctyybv cjkywtv, yt
pfqvn dybvfybz, yj tckb jy cjplfcn jkjnj, vs hfc-
rbytv cnfy yf jktt dscjrjv vtcnt.
.Bpdtcnyjt cjcnjzybt vfnthbb crkflsdftn xt-
kjdtxtcre jcjm, dspsdfz r bpyb cjpyfntkmye
bylbdblefkbpfwb,_ c njuj vjvtynf yfxbyftncz
jhmf ghjnbd jobys. Rjulf d xtkjdtrt, rfr ujdj-
hzn, ghjelftncz pdthm, bvtyyj njulf bylbdblefkb-
pfwbz, tp gbnfybz cjpyfybz, jhfoftncz d pkjcnysq
ujbpv. Njulf yfxbyftncz gjjl ghjnbd ghjcdtotybz
b cjnhelybxtcndf. ujbpv yt cnfyjdbncz kfujhjlysv
jcjpyfybtv kbxyjcnb_nfrjq ujbpv djpdhfoftncz
r pdthbyjve cjcnjzyb, enhfnbd uheggjdst wtyyjcnb
bdjnys. Nfrjq xtkjdtr et pdthz. Vjyj kb
cnhjbnm jobye bp nb pdthjgjljys, yt bvtob
jotuj zpsrf? Njulf cnhjbntkb ljkys gthtcvjnhtnm
jcyjds xtkjdtxtcrjq bylbdblefkmyjcnb.
Dczrfz hfvrf, dczrfz ghjuhfvvyfz eckjdyjcnm ljk-
ys snm ghjdthtys, yj ghjdthznm vjuen kbim
klb vetcndtyyst, eitlibt jn ep eckjdyjcntq. Nfr
yeyjhfybnmgjldbuxtkjdtxtcrjqkbxyjcnb.
Yfqlencz gjjhjdibt pdthz, yj blbnt bcrfnm b
tp cnfhs ajhvek. Tckb jcnfyjdrf jhfoftn dfc
r dtnjve vsiktyb, nj kexit cjubnt ne jcnf-
yjdre, yttkb cltkfnmcz ckeufvb t.
Vs pyfkb nfrb cnhjbntktq d cnfhs rhtckf. Vs
dblfkb nfrb ghjhjrjd c xtrjdsvb rybrfvb b
uhjvrb djltq yf jtlf. Ybrfrbt cnfhst cntys,
lft cdznbkbof fyrf, yt erhtgzn cjpyfybt jobys.
Tckb jobyybr vtxnftn jnz s dytiybvb ghbvf-
vb gjjlbnm yf rfgbnfkbcnf, pyfxbn, uybks yjub tuj
jobys.
Eybxnjfqnt pdthz-xtkjdtrf. djcnfnst klb b
wtynfdhsytdjlznddjkwb.
Yeyjltzntkmyjtjcjpyfybtjobys.
219
.Dczrfz yfcbkmcndtyyjcnm jceltyf. Yfcbkm-
cndtyyjt hfcndj, yfcbkmcndtyysq hfr, yfcbkmcndty-
ysq nhel djpelfn djpveotybt b jceltybt. Yj
bp dct yfcbkbq cfvjt ghtcnegyjt b ehjlkbdjt phtkb-
ot zdkztn yfcbkmcndtyyfz jobyf. Rfljt yfcbkbt
jhtxtyj yf htfrwb, f cfvjt elitt yfcbkbt jht-
xtyj yf htfrwb cfve elie.
Yj jobyf vbhf celtyf_pyfxbn, ktvtyns, yt
dvtcnbdibt gjyznbt jobys, ljkys snm et-
ltys d t ytghtkjyjcnb. Yt ckjdfvb kb etlfnm?
Yj yt ckjdf, yj kbim vsckm etlftn b gththjlftn
cjpyfybt. Vsckm vjtn snm jjcnhtyf kbim gcb-
bxtcrjq ythubtq. Hfpdbnbt njq ythubb lfcn dsjl
cjpblfntkzv jobys. Tckb jyb cfvb etltys d
ytghtkjyjcnb jobys, ybrnj yt vjtn pfghtnbnm
bv gjckfnm vjoye vsckm lkz etltybz ghjnbd-
ybrjd.
Kbim yeyj gjyznm pyfxtybt gcbbxtcrjq ythubb
d yfcnegfotq djkwbb b yfexyj bpexfnm t ghj-
zdktybz. Ytpfxtv ghjjdfnm t yf phtkbof d dblt
ajrecjd. Cktletn cj dctq pfjnkbdjcnm b jndtn-
cndtyyjcnm ghbcnegbnm r jnrhsnb cjrhjdbof xt-
kjdtxtcndf. Yt vyjuj dhtvtyb, xnj gjpfjnbnmcz
j ghtdhfotybb vyjub ghjnbdybrjd d gjktpys
cjnhelybrjd. Rjytxyj, tckb ds gjljqlnt r ybv c
ecnhfitybzvb, nj eltn uhej b ytljcnjqyj bcnby-
ys jobyybrjd.
Cdtnkfz, dctgjtlfofz vsckm eltn dgjkyt cj-
jndtncndjdfnm eckjdbzv uhzleotq Yjdjq hs cjnhel-
ybxtcndf.
Levftnt, xnj crfpfyyjt enjgbz? Njulf ljqlbnt lj
Yfc b etlbntcm, rfr ltqcndetn cjpyfntkmyfz vsckm
xtkjdtxtcrfz!
.Rjulf Vs ujdjhbv j rhfcjnt uhzleotq djk-
wbb, Yfc yfpsdfn jgnbvbcnfvb-enjgbcnfvb. Rjulf
Vs ujdjhbv j efcf cjdhtvtyyjcnb, Yfc yfpsdfn
vtxnfntkzvb-gtccbvbcnfvb. Yj Vs yt vjtv snm
yb jgnbvbcnfvb, yb gtccbvbcnfvb, Vs htfkbcns-
ltqcndbntkmybrb.
Vjtnt ghtlcnfdbnm, rfrjt rjkbxtcndj tkfob
cnhtvbncz d Yfie Jobye. Crjkmrj cdbltntkmcnd,
crjkmrj jljhbntkmys jhfotybq, yj d jcyjde ce-
ltybq gjkfuftncz kbim ltqcndbntkmyjcnm. Nfr t gj-
cnegfqnt ghb jcyjdfybb yjds joby. Cvjnhbnt,
xnjs hjlcndtyyst jnyjitybz yt bvtkb pyfxtybz.
Cvjnhbnt, xnjs nofntkmyj ghjdthzkfcm ghtyzz
lhef b dhflf; xnjs ybrfrbt cdbltntkmcndf yt
bpjuyekb htitybz,_ kbxysq jghjc, kbxyjt bcgsnf-
ybt, kbxyfz jndtncndtyyjcnm. Cjdtne yfxfnm bcgs-
nfybt c ghtlkjtybz jnljyenm, yt hfjnfnm. Rflsq,
hfljcnyj ythfjnfobq, dfv yt cjnhelybr. Cghjcbnm
vjyj_ghbpyfys kb pfckeub ghbitlituj ytkf-
ujlfhysv xtkjdtxtcndjv? Rflsq fkjobr dfv yt
cjnhelybr. Cghjcbnm vjyj_jndtncndtyty kb jy
cfv pf ghjikjt bkb lheubt, elst klb? Dfi cj-
nhelybr ghjikjt yt eltn djpkfufnm yf lheub. Nfrt
pfvtxfqnt, xnj, jcnfdktyysq jlby, jy yt gthtldbufk
ghtlvtnjd. Xtkjdtr, ghjybryedibqcz dfyjcnm ghj-
bcjlzotuj, yt yfheibn ytpyfrjvjuj tve zdktybz.
Xtkjdtr, ytvyjuj pyfobq ceoyjcnm dtotq, jnyt-
cncz thtyj r dfitve gjhzlre. Jcjtyyj pjhrj
cvjnhbntpfvjkxfkbdsvb.
Vjyj pyfnm, xnj d yfcnjzott dhtvz vyjubt uj-
njds ghbyznm jobye b vyjubt vjuen jhfpjdfnm
cdj gcbbxtcre ythub. Evtqnt erfpfnm bv, xnj-
s ghtlt dctuj evtkb jcjpyfnm ghbcencndbt njq
ythubb. Vjyj jhfpjdfnm b ecbkbnm njkmrj jcj-
pyfyyjt.
Yt ghfds tkfobt bcgsnsdfnm cdj gcbbxt-
cre ythub, yt gjxezd ghbcencndbz t. nj yt
eltn ltqcndbntkmyjcnm.
221
.Rjulf ujdjhbv j jhfpjdfybb gcbbxtcrjq
ythubb d cjpyfntkmyjt jhebt, vjuen cghjcbnm: c
xtuj yfxfnm? Yeyj yfxfnm c jcjpyfybz ghbcencndbz
t. Lkz njuj jcjpyfybz ytjjlbvj ljnhjyenmcz lj
jlyjuj bp cfvs jcyjdys gjyznbq. Byjulf nj yf-
psdfkb,ytelfxyj,dthj,yjkexityfpdfnmljdthb-
tv.Dthf jndtxftn cfvjubgyjpe. Ljdthbt cjjndtncndetn
cfvjfyfkbpe. Dthf ytjghtltkyyf d ceotcndt. Ljdthbt
gjlndthlftn ytghtkjyjcnm. Blv genv ytghtkj-
yjcnb. Ytn cetdthbz jcjpyfnm vjom xtkjdtxtcrjuj
fggfhfnf. Ljcnfnjxyj pflevfnmcz yfl ghjwtccfvb vs-
iktybz bkb htaktrcf, bkb jnz s gbotdfhtybz.
Vjyj kturj pfvtnbnm ghjzdktybt ythdys wtynhjd,
yj ytxnj jtlbyztn b ltzntkmyjcnm cjpyfntkmyj, yt
djlz d ghtltks hfpevf. njn jhufy yfpsdfkb lejv,
yj jghtltktybt nj jgznm hfcgksdxfnj, d yv ytn
ecnhtvktybz.
Dtkbrbq Fev tcnm gcbbxtcrfz ythubz, gbnftvfz
ghfyj. Vjyj hfccvfnhbdfnm t rfr abpbxtcrbq jh-
ufy, bj jyf gjllfncz bpvtytybzv. Joeotybt njuj
dctcdzpeotuj jhufyf ljkyj yfgjkybnm hfljcnm
rfljuj jobyybrf. Nfrfz rjjgthfwbz gjpdjkztn
levfnm j vbhjds hfpvthf. C njuj jcjpyfybz yfxb-
yftncz joeotybt djpvjyjcnb eghfdktybz gcbbxt-
crjq ythubtq.
Endthltybt gjvjtn pfjntnm ghbdtcnb d ltqcndbt
yfqltyysq jhufy. tkfybt ghb cjpyfybb jndtn-
cndtyyjcnb ghbdtln r yfjltyb Exbntkz. Dc ltkj
d rfxtcndt b hfcibhtybb cjpyfybz.
Ujdjhbk _vjyj, ybrjulf yt pfghtofk. Tckb
eltnt bcrfnm kbfqibq rjhhtkzn gcbbxtcrjq
ythubb, nj eltn ltqcndbt.
.Klb lft ghb tlt pfgbyfncz j ytghbdsx-
ye gjcele. skj s ytgjghfdbvjq jibrjq gjckfnm
vsckm, yt cxbnfzcm c rfxtcndjv ghbvybrf. Lfdyj
ujdjhbkjcm j ytjjlbvjcnb gjyznyjuj zpsrf lkz
rfljuj ckeifntkz, yj d bpyb nj ghbvtyztncz
jxtymhtlrj.
Yeyj, ghb etltybb gjchtlcndjv ghbvtytybz
gcbbxtcrjq ythubb, egjnhtkznm zpsr etlftvjuj.
Vjukb yt hfp pfvtnbnm, rfr zpsr Exbntkz cjjndtn-
cndjdfk dshftybzv extybrjd. Yf njv ckfufkbcm yt-
ktgst gjljphtybz j gjlltkrf, bj rjve-nj rfpfkjcm
cnhfyysv, xnj fhfrnthyst dshftybz extybrf gtht-
lfdfkbcm htxm Exbntkz. Yj ybrnj yt gjlevfk, xnj
nfrbv jhfpjv jktuxfkfcm ecdjztvjcnm. Yeyj nfrt
gjyznm, xnj ghb cjdvtcnyjq hfjnt jjofncz cgjcj-
s dshftybq_bthjukba gjybvfybz eukekztncz.
Yj ytpyfqrb ghjljkfn rktdtnfnm j gjlltkrt b yt
jnzn jthyenmcz yf ctz, ghbgjvybd hfpybwe cdjb
dshftybq c hfpysvb klmvb. Vs kbim hfcibhztv
njn t ghbywbg. Vs ghtlkfuftv ghbvtybnm zpsr cke-
ifntkz dj dctq tuj fhfrnthyjcnb. Yfv ytn ltkf, d xv
Yfc eltn jdbyznm jsdfntkm, Yfv yeyj kfujt
cktlcndbt. Tckb lkz cgfctybz jn jgfcyjcnb ds ljkys
ghbvtybnm cfvjt cnhfyyjt dshftybt, yt gjvsckbnt
t ghjvtlkbnm! nj eckjdbt ytjjlbvj ghbecjdth-
itycndjdfybbgthtlfxbvsckb.
Ghtlt dctuj ds ljkys bcgsnfnm cdj yfjlxb-
djcnm b ghbvtyztvjcnm d cfvs hfpkbxys eckjdbz.
Kurjcnm ghbvjd vsiktybz cjplfcn rhskmz vsckb
dfitq. Vjyj yfxfnm c cfvjuj fhfrnthyjuj dshf-
tybz ckeifntkz. nj ghbdsxyjt ckjdj kturj pfrht-
gbncz d cjpyfybb, yj lkz njuj yeyj cjcnhflfntkmyj
gjlvtnbnm dc fhfrnthyjt. Ghblncz bvtnm nsczxe
ukfp!
.Vtnjls Pfgflf b Djcnjrf gj gthtlfxt vsckb
hfpkbxfncz. Lkz dyeitybz Pfgfl cnfhfkcz ghbvt-
ybnm ytgjchtlcndtyyjt, fuhtccbdyjt djpltqcndbt: lj-
nhfubdfybt, abrcbhjdfybt dpukzljv, uhjvrjt jhvj-
nfybt ghbrfpf cdjtq ghbvbnbdyjcnm yfgjvbyfn
ybpib rjkleyjd yjq Bylbb. Ghb njv nfrjq
ghbrfp jnkbxftncz ytljkujdhtvtyyjcnm b jsxyj
jdfnsdftn cjpyfybt kbim lkz jlyjuj jghtltkyyjuj
ltqcndbz. Djcnjr ghtlt dctuj botn dyenhtyybq rjy-
nfrn c cjcnjzybtv cjpyfybz, xnj gjpdjkztn ndht,
lkbntkmytt yfgjkybnm cjpyfybt.
Pfgflybr cnfhftncz cdthkbnm dfc dpukzljv, yj djc-
njxybr, gjcskfz vsckm, bvtyyj yt eltn cvjnhtnm yf
dfc, bj ghjwtcc dpukzlf gjybfk s htprjcnm ghb-
rfpf. Rjytxyj, ukfpf gjcskfotuj elen jnrhsns, b
jy eltn ghtlcnfdkznm ctt cdjtuj rjhhtcgjyltynf,
b d vscktyyjv bpjhftybb jy vjtn gjkytt jdf-
nbnm ceoyjcnm tuj. Ybrfrjt yfghztybt yt ecbkbn
aatrnf, yj kbim ytghtkjyjcnm cjpyfybz b dth-
yjcnm njyf gcbbxtcrjuj pderf. Crfkf hfcgflftncz jn
ltnjyfwbb, yt cnjkmrj jn njkxrf. Cfvjt nhelyjt kturj
ljcnbuftncz, tckb cjpyfybt ljcnfnjxyj b cgjrjqcndbt
yt yfheityj. tlf d njv, xnj klb cxbnfn cgjrjq-
cndbt tpltqcndbtv.
Ltqcndbt_ythubz_cdtn!
.Ndthlbkb: evtqnt yfqnb hfljcnm d dtxyjq hf-
jnt b d dtxyjv ljpjht. Ds cksifkb vepsre b gtybt
d Yfitq Jobyt. Yeyj hfccvfnhbdfnm b rfr xfcnm
hfjns. Jsxyj klb ghb pderf dgflfn d gcbbxt-
crjt tpltqcndbt b lft yt vjuen hjlfnm jhfpjd. nj
ghjbcjlbn jn ghbdsxrb gjybvfnm jnls rfr jnegt-
ybt. Vjyj ghbdsryenm gjkmpjdfnmcz bcreccndjv rfr
rjyltycfwbtq cbk. Yt njkmrj djpdsitybt ltzntkm-
yjcnb, yj b jjcnhtybt cbk lfn ghjbpdtltybt rhf-
cjns. Yj nj gjkjtybt yeyj ghbyznm cjpyfntkmyj
b yfexbnmcz gjkmpjdfnmcz vfyfwbzvb ndjhxtcndf.
Vjyj kb vsckbnm gjcnhjtybt jobys tp rhbc-
nfkkjd pderf b wdtnf? Gjbcnbyt, nj eltn rhjnjdfz
yjhf! Yjcbntkb pderf b wdtnf ljkys ghbytcnb d
jobye cjcel ythfcgktcrfyysq. Pyfybt b ndjhxtcndj
elen Fvhbnjq Jobys.
Ytdjpvjyj ghtcsnbnmcz pyfybtv; ytbcxbckbvs
gjlvs ndjhxtcndf. D njq tcrjytxyjcnb ktbn
cnbvek dtxyjq hfjns. Hfjnfobq vjtn yfcs-
ofnmcz, b ljpjh lkz ytuj njkmrj hfljcnm cjpyfntkm-
yjuj jlhcndjdfybz. Ceotcndj yfit nhtgtotn d
cgbhfkz cdtnf, b cdtn pdexbn.
Rjytxyj, ndjhxtcndj hfpkbnj d rfljv nhelt, yj
ytrjnjhst bcrhs dtkbrjuj Fevf yfghfdkzn ntxtybt
bpyb. Nj zdktybt ndjhxtcndf jhfpetn epks dj-
kwbb, bv pfrhtgktyf ghzf Vfnthb Vbhf, pfrhtg-
ktyf d nhelt dtxyjuj ltqcndbz.
Yt yeyj eksfnmcz yf Yfi zpsr cbvdjkjd Djc-
njrf. Rflsq cbvdjk cjlthbn ckjyjt jgbcfybt
cdjqcnd vfnthbb. Yt dblbv yels jnvtybnm rhfnrbq
bthjukba, gjyznysq cjnyzv vbkkbjyjd kltq; ntv
jktt xnj nb rhfnrbt pyfrb rhfcbds. B ds, klb
Pfgflf, bvttnt ghfdj bp lkbyyjuj ltkfnm kbim rhf-
cbdjt.
Wdtn b pder elen Fvhbnjq Jobys. Pyfybt zdbn
dtxyjcnm hfjns. Ltqcndbt jrheftn dtkbrbq Fev.
.Bpextybt gcbbxtcrjq ythubb jktuxftncz
jlbyfrjdjcnm jcyjdys pfrjyjd. Rfr dytiyt-
abpbxtcrbt, nfr b gcbbxtcrbt eckjdbz gjldthtys
fyfkjubxyjve ghjwtcce jhfpjdfybq b cktlcndbq.
Djpmvv ghjcntqibq ghbvth: xtkjdtr bln gj dtnhe
bkb gj ntxtyb b cthtuftn vyjuj ythubb. Rjulf
xtkjdtr ghbjoftncz ghfdbkmyjve ntxtyb djk-
wbb, jy xeltcyj kturj ghjjlbn ghtgzncndbz. Ltkj
kbim d njv, xnjs plhfdj jghtltkbnm rjycnherwb
djkwbb.
Blnb gj yfghfdktyb djkwbb djdct yt pyfxbn
nfobnmcz d djcnt jkmibycndf. Dcz bcnjhbz xtkj-
dtxtcndf erfpsdftn, xnj euflsdfkj djkwb vtym-
ibycndj. B nb ytvyjubt jnrelf-nj xthgfkb cbks
ghtjljktdfnmghtgzncndbz.
Rjynfrn rjcvbxtcrjuj ghtjhfpjdfybz c gcbbxt-
crjq ythubtq hjlftn cjcnjzybt cxfcnkbdjuj gjnj-
rf_ nfr ujdjhbk ellf. Jy erfpfk hfpkbxbt vtle
jxtdblyjcnm b ltqcndbntkmyjcnm. Tuj chfdytybt jxt-
dblyjcnb c vbhfjv ujlbncz lkz kjq cjdhtvtyyjq
tctls.
Vjyj kb hfcgjpyfdfnm ntxtybt bcnbyyjq djk-
wbb, tckb cktgfz jxtdblyjcnm pfckjyztn ltqcndb-
ntkmyjcnm b ghtletltybt zdkztncz ecnfyjdbdibvcz
vytybtv? Rjulf klb jcjpyn vbhf ghtletlt-
ybz?! D rfljv ghtletltybb pfrkxtyj pkjyjt
yfvthtybt xtkjdtxtcrjve ceotcnde. nj yt vjhfkm,
yj ghfrnbxtcrjt ghtleghtltybt. Rfrjt ghtlcnfdkt-
ybt j jobyt vjtn ckjbnmcz e ghtletlyys
kltq! Ytktgj ujdjhbnm c ybvb j cdjjlyjv hfcib-
htybb cjpyfybz: e yb ytn gjyznbz cdjjls, f tp
cdjjlsytyfqnbheckjcxfcnkbdjujgjnjrf.
Pflevfqntcmjpfrjyfgcbbxtcrjqythubb.
.Rjulf xtkjdtr gjgflftn d ytcjdthityye j-
obye, d efct jy ecnhtvkztncz d ghjnbdjgjkj-
yjcnm,_nj ytghfdbkmyj. Gjyzdibq ytcjdthity-
cndj ljkty yfxfnm jktt cjdthityyjt. Gecnm hfcnen
yjdst jobys, rfr d gecnsyt yjdst hjlybrb. Jrjkj
rfljuj hjlybrf pfptktyttn ytyfz nhfdf, b cnheb
hjlybrjd cjkmncz gjnjv d jlyjv ntxtybb. Ytelfxf
jlyjq jobys ljkyf snm gjdjljv r yjdsv
jobyysv cnhjtybzv. Nfr vsckbnt j yjds djp-
vjyjcnz.
Vs dtlm htfkbcns b vjtv cdjjlyj hfcgjhzfnm-
cz ghjcnhfycndjv. Dtkbrbq Fev pjdn r ltqcndb!
Egjhyj vs pyftv j yfib yjds vtcnf, b lkz
yfc ytn ljkujuj genb. Xthtp rjkmwf pvbz gjlybvftvcz
yf ghjcnjh jkvf, bj vs cthtukb pfgfc gcbbxtcrjq
ythubb b hfpjxfhjdfnm yfc ytkmpz.
Pdfysq ujcnm yt jnjqln, yfqlz jlye ldthm yf
pfgjht, yj jjqln ljv b jcvjnhbn dct djls.
Evtqnt d ytcjdthitycndt yfqnb djpvjyjcnb!
.Evthitt cjpyfybt rfr itkef enhfxtyyjuj
pthyf. Gjyznbt gjkyjq hfcndjhbvjcnb, byfxt cvthnb,
ghbyflktbn ghjlernfv gcbbxtcrjq ythubb. Vjyj
ghtlcnfdbnm fnhjab cjpyfybz, rjnjhjt yt gbnftncz
ecnhtvktybtv b ytekjdbvj hfpkfuftncz d gjnjrt njy-
xfqib ythubq, ytekjdbvj b ytdjpdhfnyj.
Ujdjhzn j ytjjlbvjcnb gbnfybz evf rybufvb,_
nj eltn dytiybv ghjzdktybtv. Yj tp ecnhtvktybz
gbnfybt evf eltn ajhvfkmysv b tcgkjlysv.
Ecnhtvktybt ljkyj blnb bpyenhb tp dytiyb
ghbxby. Ghtgzncndbz bpyb yt vjuen dkbznm yf rfxt-
cndj ecnhtvktybz. Rjhtyyjq bvgekmc, dsdtlibq bp
rktnrb vbythfkf xtkjdtxtcre jcjm, yt ljkty
pfvbhfnm, rjulf rfvtyyfz rktnrf dcnfkf yf jlekb.
Njulf b ljkyj yfcnegbnm ghtcsotybt dctv sdibv
b ytelthbvjt ecnhtvktybt dgthl.
Enhfnbd ecnhtvktybt, xtkjdtr gthtcnfn yfpsdfnmcz
cjpyfntkmysv ceotcndjv. Vjvtyns hfcgflf cjpyfybz
fhfrnthyj jnhffncz yf abpbxtcrjv bpkextybb.
Vjyj dbltnm rfr s rkes cthjuj gfhf, cntkzobtcz
dybp bp cjkytxyjuj cgktntybz; nj gjlndthlftn, xnj
vs bvttv ltkj c ythubtq,_ rhfnrj crfpfnm, dtkbrbq
Fev jhfnbkcz d gtgtk. Vs et d ltncndt dblbv, rfr
ecnhtvktybt gtgtkbncz.
Cfljdybr, gjljqlb b cybvb eksrjq gskm c kt-
gtcnrf! Eksrf rfr rhskj dtkbrjuj Fevf. Cfljdybr,
ns bphfk pfjne j wdtnf. Wdtn pfhb pdtybn d hf-
ljcnb pderf ghjcnhfycndf. Vjyj levfnm j lfkmyb
.Ghbikj dhtvz, rjulf rfljve nhelzotvecz
crftv: Ns Yfi! Rjulf gthtcvjnhbv genb b pyfrb,
yfxbyfz jn pdplys. Rjulf cjrhfnbv zpsrb b ds-
hftybz vsiktybz. Rjulf gthtxnv cnb cnfhbys
dgjcktlybqhfp.
Ltkbkb bpym gj gthbjlfv b gj cnbkzv, jnlfdfz
lfym vthfv ytcjdthityys lytq. Rnj gjltkbk cj-
pdtplbz? Rnj gjltkbk yfhtxbz? Rnj ghbgjvybk yfckt-
lbz dct yfhjljd? Cnbkm jghtltkzk jcjtyyjcnb dtrf.
Dytiybt pfpehbys jhyfvtynf yjczn ghtlhfccelrb
b eckjdyjcnb kb. Gjhf ltkbnm yfcktlbz kbim gj gj-
ntywbfke dyenhtyytve. Yeyj pyfnm yfhfcnfybz bp-
yb. Ajhvs uhjjd yeyj jcnfdbnm evthibv. Ghfdlf,
yeyj joeofnm ifub rekmnehs, yj yt pbupfub bpyt-
tyyjcnb. Vfkjleibt, pfrjdfyyjt d yterkbt kfns,
yt dtkj r jotxtkjdtxtcrjq hfljcnb, yj htnjhnf
crhjvyjuj fkbvbrf xfcnj cdtnbkfcm Jobv kfujv.
tp cetdthbz vs ljkys ghjcvjnhtnm dtb hjcnf
xtkjdtxtcndf gjl pyfrjv jobys. Ghjcvjnhtnm, rfr
gjtlf jobys hjckf, pfbufz juyb pyfybz b rhf-
cjns. Bcnbyyjt pyfybt b rhfcjnf pfrkxfn d ctt
kexie jobye.
Jnthv dc kexitt b endthlbv: gjpyfdibq kex-
itt cltkftncz jobyybrjv.
.Ndhljcnm, cgjrjqcndbt, yfjlxbdjcnm, scnhj-
nf_nfr cghfibdfqnt rfljuj, edthzotuj d ght-
lfyyjcnb jobyt. Yj vjtn jrfpfnmcz cgjrjqcndbt
dj dhtvz cyf, ndhljcnm d tpltqcndbb, yfjlxbdjcnm
pf tlj b scnhjnf d gjkextybb ltytu.
Bcgsnfybt gjcnjzyyj ghbvtyztncz d jobyt.
Cfvst yjdst ajhvs bpyb yt bcrkxfn bcgsnf-
ybz. Ds pyftnt, xnj Vs ghjnbd pfhfytt jzdktyys
irjkmys bcgsnfybq. Nfrt Vs ghjnbd pfhfytt
jgjdtoyys bcgsnfntkmys gthbjljd. nb gjdth-
yjcnyst pyfybz b kbwtvthyst gjdtltybz yt ecrj-
hzn, yj pfvtlkzn hfpdbnbt. Yt ghbgjvy, xnj
jhfpjdfkcz dslfobqcz ltzntkm, gjlxbyzzcm nbv
kbwtvthysveckjdbzv.
Yfxbyfqnt cnhjbnm jobye rfr ljv pyfybz b rhf-
cjns. Ybrfrb eckjdys vthbk yt eltn d njv ljvt.
Dct elen cnhtvbnmcz pyfnm b dshffnm cdj pyfybt.
Njkmrj ytghtcnfyyjt epyfdfybt gjvjtn, njkmrj yf-
csotyysq nhel elthbn jn jjhfxbdfybz d nvysq
eujk. Yj Vs lv ecnhtvkyys gjrbyenm cnfhe
bpym. Ytn et, yttkb ghbytcnb c cjjq pfce-
ityre. nb pfceityrb jnybvfn hfljcnm.
Yjdjt cnhjtybt ljkyj cnjznm elfkyyj jn bks
ljvjd, xnjs aeyrwbb jbjlf yt rfcfkbcm plfybz,
ult rencz eleott xtkjdtxtcndf. Vs cjukfcys c ntv,
xnj jobyybrb yt ljhjfn bpym,_ nbv jyb
gjlndthlfn ytghthsdyjcnm ceotcndjdfybz. Yj
rfxtcndj cjpyfybz ljkyj snm yfghzyyjq pfj-
njq jobyybrjd. Ghbjlbncz ndthlbnm j cjpyfybb,
bj klbytghbdsrkbjoeofnmtuj.
Ctynbvtynfkmyjcnm xfcnj ghbybvftncz pf cjcnhf-
lfybt, uytd pf djpveotybt b cfvjjhfytybt pf ve-
tcndj.
Yeyj gjyznm, rfr yfghzyyj yflj jxbofnm cdjb
gjyznbz yt njkmrj d vsiktybb, yj d ltqcndbb.
.Rfpfkjcm s, yfdctulf gjrjyxtyj c ldevz
pfgflysvb bpvsiktybzvb_vbcnbwbpvjv b vtnf-
abpbrjq. Kfjhfnjhbz, chtlytjjheljdfyyfz, ujdjhbn
ljcnfnjxyj j cdjqcndf tlbyjq vfnthbb. Yj rfr njkm-
rj klb dsjlzn pf ghtltks jgsnf ghjikjuj lyz,
jyb yfxbyfn gjrhsdfnm cdj tcgjvjoyjcnm yt-
jghtltkyysvb, gskmysvb yfpdfybzvb. Jyb djccnf-
n ghjnbd vtnfabpbrb b vbcnbwbpvf, ghbrhsdfz
nbvb geufkfvb dct yfexyst djpvjyjcnb uhzleotuj
lyz. Vtnfabpbrf ghjikjuj lyz jhfnbkfcm d yfex-
ye bcnbye gjchtlcndtyyjuj uhfvjntz, f vbcnbwbpv
jrfpfkcz bcnjhbxtcrbv afrnjv, b cntyrf uhjf et-
lbkf jkmit cjpyfybq, cfvs jibhys.
Njulf Vs cghjcbv_pfxtv t crtgnbr-jsdfntkm
ytecnfyyj gktnn ktutyls b nrn vbas? Nsczxf ktn
ljcnfnjxyf lkz gjkbhjdrb cfvjuj bpscrfyyjuj vbaf,
b jotcndtyysq ltzntkm djpyjcbncz yf evfysq
Jkbvg. B yjdjhjlyyst crtgnbrb nzyen tuj pf rhfq
bnjyf, eujdfhbdfz cdjb njdfhbotq gjcflbnm yjds
ytjbntktq. Yjdsq gjhnyjq gthtrhjbn bnjy, b
vba hjlftncz. Ujdjhbv j nb atybrcf yt lkz
eksrb. Yeyj, yfrjytw, ecdjbnm ezdktybt ltqcndb-
ntkmyjcnb. F dczrfz ytdttcndtyyjcnm ljkyf snm
htfkmyj jyfhetyf b elfktyf bp jobys. Jsdf-
ntkmcrjt vbajndjhcndj yt ghbceot jobyt.
C Yfitq Jobyjq vjuen blnb gjyzdibt htfkm-
yjcnm b bcnbyysq vfnthbfkbpv. Ytkmpz ctt ghtlcnf-
dbnm vbcnbrf b vtnfabpbrf pf Yfitq juhfljq. Vtnf-
abpbr, gjkexbdibq elfh, rhbxbn: Z gjhfy abpb-
xtcrb!Vbcnbrghjnbhftnukfpfjncbzybzbpyb.
Pfxtv ds bdnt? Xnj gjpyfdfnm b cjdthitycndj-
dfnmcz.Ybxnjnevfyyjtyteljdktndjhbnyfc.
.Jxtdblyjcnm tcnm rehbyfz ltqcndbntkmyjcnm.
Njkmrj yfghzyysv cjdthitycndjdfybtv vjtnt
ghbkbpbnmczrltqcndbntkmyjcnb.
Cjdthitycndjdfybt vjtn gjrfpfnmcz rkthbrfkm-
ysv gjyznbtv, yj Vs gjybvftv cjdthitycndjdfybt
rfr ekexitybt htfkmyjuj fggfhfnf. Ekexitybt fggf-
hfnf dj dctq tuj gjkyjnt ljcnjqyj xtkjdtxtcndf.
Ghb gjybvfybb abpbxtcrjuj fggfhfnf klb ljk-
yscnhtvbnmczrekexityysvajhvfv.
232
.Ds pyftnt, xnj eckjdbz Yfitq Jobys yt
kturb, yj dsgjkytybt b jktuxftncz exfcnbtv dj
dct ghjxb jobyf. Vyjubt cjwbfkmyst jhufybpvs
yt jhfofn dybvfybz yf dyenhtyytt cjlthfybt
cdjb exfcnybrjd. Ghjqlz Yfie lbcwbgkbye, yt
vjtnt ghbpyfnm jobye nfv, ult cjhfytys kbim
ytrjnjhst dytiybt ghbpyfrb t.
Vs gjpdjkztv pfgbcfnm ytrjnjhst Yfib tctls
yt lkz erjhf b ghjnbdjgjcnfdktybz, yj lkz cjpyfybz
nt, rnj rjulf-nj cksifk j Yfitq Jobyt; rnj epyfk
j ytcsnjxyjq vtxnt, ghtndjhbditqcz d bpym. D yjx-
yst xfcs rnj-nj jktk vsckm b nen t ghberhfifk
skm. Yeyj gthtlfnm bv Yfib tctls.
Utjuhfa vjtn ecgjrjbnmcz, Vs pfybvftv yf Ptvkt
jghtltkyyjt vtcnj. Rjycgbhfnjh vjtn entibnmcz,
Vs bvttv d hfpys xfcnz cdtnf ljcnfnjxyjt rj-
kbxtcndj cjnhelybrjd. Yteljdktndjhyysq jobyybr
vjtn endthlbnmcz d cjpyfybb ghfrnbxtcrjuj ceot-
cndjdfybz Jobys.
Zdyst, vfnthbfkmyst xktys b cjnhelybrb Yfib
dcnhtxtys dfvb d hfpys cnhfyf. Yfib tctls yt
pfrkxfn d ctt ybxtuj jndktxyyjuj. Vs hfjnftv
d kbybb dtkbrjq djkwbb. Rflsq ghbkbf-
obqcz r Yfitq Jobyt cnfyjdbncz ltqcndbntkm-
ybrjv.
Hfjnfqnt lkz ltqcndbntkmyjcnb.
.Vyjuj hfp vs tctljdfkb j hfcibhtybb cj-
pyfybz b j jdkfltybb vyjubvb gjktpysvb cdjq-
cndfvb. Rfr t ghjbcjlbn nj yfhfcnfybt? Tckb
nhelyj ecvjnhtnm hjcn djkjcf, nj vyjuj nhelytt ekj-
dbnm hjcn cjpyfybz. Jibjxyj levfnm, xnj vjyj
cktlbnm pf yfhfcnfybtv cjpyfybz. Dtlm cktlzobq
fggfhfn ghtnthgtdftn nj t yfghztybt. Dtlm tuj oe-
gfkmwf boen dctulf dgthl. Ytdjpvjyj jnlfnm pf-
djtdfybt, tckb lbyfvbrf ldbtybz yt gfhfkbpjdfyf.
Nfr vjyj njkmrj yf htlrb gthtgenmz ljcvjnhtnm
cdj rjhtyyjt bpvtytybt_njn lfh djkwbb. Yt
yeyj egecrfnm lbyfvbre yf vexbntkmye cfvj-
ghjdthre. Yf ltqcndbz b yf cktlcndbz gjpyfncz
ghfdbkmyjt yfghfdktybt. Gjnjve lft jibjxyjt
ltqcndbtVsghtlgjxbnftvtpltqcndb.
.Vbh hfcrjkjkcz yf ldt xfcnb. Pyfz ytcjdth-
itycndj gjkjdbys yjds zdktybq, ghtleuflsdfz
bnhjcnm ekjdjr cnfhjuj vbhf, Vs dctulf jcnfvcz
d vbht ytcjdthityyjv b yjdjv. Dc pyftv, dc jwt-
ybdftv. Ds bvttnt kbxyjt dkbzybt, r dfv ghblen c
djghjcjv: Rfr vsckbnm? Crfbnt rhfnrj: C Yjdsv
Vbhjv; dct juhfybxtyyst celtybz jnhjcmnt.
Gjlevfqnt, rfr vjyj jnjqnb jn cnfhs ghbdsxtr.
Yfghzubntcm ghbyznm gjkye xfie.
Yt ckjdf, yj yfgjkytybt ghjcnhfycndf njkrftn dfc
d ytghtkjyjv ghbrfpt. Eybxnjtybt cnhff gjvjtn
dfv d nhelysq xfc. Jcjtyyj nhelyj ghtjljktnm
cjpyfybt jlbyjxtcndf. D velhs crfpfybz xfcnj egj-
vbyftncz tlbyjkbxyfz bndf. jtw_jy t hfpdtl-
xbr, jy t cjdtnxbr, jy t htibntkm, jy t uthjq.
Pfvtnmnt, nj ckjdj skj gjxnb bpuyfyj bp ckjdfhz
cnfhjuj vbhf. Uthjq cnfyjdbncz ytghbtvktvsv d
bpyb vfktymrb cthltw. Rfr xejq, vju jy cns-
lbnmcz chtlb kfujvthbz. Evtqnt snm nfv, ult uthjb.
Vbh eltn gjnhzcy ltqcndbntkmyjcnm uthjbpvf.
Vjyj ctujlyz ujdjhbnm dvtcnj vtfybrb j uthjt.
Gecnm ltnb yfpsdfn ctz uthjzvb b ghbvtyzn r
ctt rfxtcndf pfvtxfntkmys kltq. Gecnm lflen bv
rybub xnrjuj bpkjtybz, ult tp ghbvbhbntkmys
cvfpsdfybq eltn jxthxty jkbr nhelf b djkb. Lft
lkz vtlbwbycrb wtktq njn jlhsq pjd bpyb
ytpfvtybv.
Yeyj tp ghjvtlktybz lfnm nfrjq vfnthbfk. Lkz
njuj thtubnt nt ytvyjub, rjnjhst vjuen lfdfnm.
Eybxnjtybt b yt vjtn snm jghfdlfyj. Rnj-nj
crftn: Jgznm ybxtuj yjdjuj, yj cfv lft yt pyftn,
rfr ghjzdkznm erfpfyye thtyjcnm. Yeyj ghjzd-
ktybt yfjlxbdjcnb yt njkmrj d cdjtq ifgrt, yj b
dvjpue.
Yjdsq vbh bvttn gjxbnftvs Exbntktq b eltn
bvtnmB,rfrvthecjpyfybz.
.Ghjbpytcv ytcrjkmrj ltncrb gjyznbq. Xnj
tcnm yjdjuj? Ybxtuj. Yj tcnm kbim yjdjt jcjpyfybt
zdktybq cdjqcnd vfnthbb lkz cjdhtvtyyjuj cjcnjzybz
evf. Yeyj gjyznm, xnj bcnbyyst endthltybz yt
d cfvjljdktotv jnhsdfybb, yj d ltqcndbntkmyjq
ghttvcndtyyjcnb. Njkmrj d tpjzpytyyjv endthlt-
ybb hzlf gjcktljdfntkmyjcnb vjyj erhtgbnm zdkt-
ybt. Rftncz, nj ghjcntqitt cjjhftybt ljcnegyj
ltnzv, d yv pfrkxtyf vjom cjkblfhyjcnb. Yj jh-
ufybpfwbjyyfz cjkblfhyjcnm to yt jcjpyfyf. Xfcnj,
r ytcjvytyyjve dhtle, gsnfncz juhfybxbnm zdktybt.
Dczrjt hfplhjktybt_rfr njgjh gj bdjve jhuf-
ybpve.
Elthbnt cjkblfhyjcnm, gjxnb pfsne yf Ptvkt.
Kexit jibbnmcz d hzle gjcktljdfntkmyjcnb, yttkb
jnhsdfnm b lhjbnm.
.Vjuen cghjcbnm: Rfr snm c ghtlfntkzvb?
Kturj bpuyfnm ktwjd b ktybdwtd, yj ghtlfntkmcndj
ytkmpzytghtctxm.
Vjyj ghbdtcnb ckexfq, rjulf jlby Yfi cjnhel-
ybr ljgecnbk ghtlfntkmcndj. Lthfntkm ljpjhf crfpfk
tve: Celb ctz cfv. Rfr s ybxtuj yt ghjbpjikj,
ghtlfntkm ecvtyekcz b ghjljkfk bnm. Yj xthtp
ujl, kbiyysq cyf, jy lfk cvthnb, jzcm t. Efc
cvthnb tcnm cfvjt nzrjt cfvjcelbt. Efc cvthnb
xelftncz hjcnf b pfdbletn rfljve gjcskfotve
ghbdtn cvtyt bpyb. Ytjgbcetv efc cvthnb: yt
cnhf etufobq, yj ktltyzobq cnjkyzr. Vjyj
crfpfnm gjntywbfke ghtlfntkmcndf: Ethtubcm jn
efcfcvthnb.
Vs, rjytxyj, dblbv, rfr gjcnhjtybt jobys cnb-
hftn fnhbens cvthnb; rfr cfv ghjwtcc gthtjlf cnf-
yjdbncz jotcndtyyj ytpfvtnysv. Rfr hfpheifncz
rkflbof b eybxnjfncz nhmvs. Hfpdt nhmvf
yt hfn rkflbof? Nhel jnrhsdftn nhmvs. Jujym
jxboftn rkflbof. Nhel b jujym_ghbxbyf b cktl-
cndbt ythubb.
.Jnrfpsdfnmcz bkb ghbevyjfnm? Rjytxyj, ghb-
evyjfnm gjkyjrhjdyj b hfljcnyj, yj lkz Jotuj
kfuf. Yj cfvsq vfktqibq yfvr yf ctrnfyncndj
b kbwtvthyjt juhfybxtybt eltn ghjnbdjhtxbnm cjk-
ytxyjq djkwbb jobys. Cehjdfz hfljcnm bptuftn
gjnvjr. Rhjns pfghtotybq b juhfybxtybq ybrjulf
yt edblzn cjkywf.
Vjyj lj nfrjq cntgtyb fccbvbkbhjdfnm cjpyfybt
c hfcrjq eujlkbdjcnm, xnj rfljt yjdjt pyfybt
eltn rfpfnmcz ghtcnegktybtv bkb tpevbtv. Hfpdt
ltqcndbntkmyjcnm vjtn gjnthgtnm ytdttcndtyyst
juhfybxtybz? Vjtv ujdjhbnm nfr, bj Vs yt fyfh-
bcns, yj jobyybrb.
Vyjuj hfp crfpfyj j lbcwbgkbyt djkb b j ghbrfpt
cjpyfybz. Lfdyj ecnfyjdktyf jlhjcnm jndtncndty-
yjcnb. Ntgthm vs ljkys yfghfdbnm pjhrjcnm yf
bcrjhtytybt epjcnb ctrnfyncndf b cetdthbz. Ctrnfyn
vtxnftn pfhfnm dkfcnm lkz gjlxbytybz dctuj cdjtve
ytubrjve cjpyfyb. Cetdth jkmit dctuj jbncz,
rfr s ckexfqysv ldbtybtv yt yfgjvybnm xejt
pyfvtybt, b jxtym vyjuj levftn j ctt. Cetdthbt b
ctrnfyncndj zdkzncz ghbpyfrjv jxtym ybprjuj cj-
pyfybz, bj gjntywbfk ndjhxtcndf ybxnjty, rjve
xelghbywbgdvtotybz.
Ytjjlbvj dczxtcrb jyfhebdfnm cetdthbt b
ctrnfyncndj. Yt cntcyzqntcm jcnfyfdkbdfnmcz yf nb
djghjcf, ntv cfvsv eltnt eybxnjfnm kjm b cnhf.
Jobyf tcnm dvtcnbkbot dct djpvjyjcntq b dct
yfrjgktybq. Rflsq, evfkzobq uhfybws b vjom
jobys, cnfyjdbncz ghtlfntktv. Jobyf_xfif
cjkytxyjq hfljcnb!
.Eujkmz gjljuf ytcencz, yfghzucz cnfhsq vbh.
Rfr ecvjnhtnm bpdbds uhfybw? Jyb gththtpfn cnhf-
ys, ujhjlf, ljvf, ctvmb_lft klb gththtpfys
gjkjdbyxfnsv vsiktybtv. Cnjbn kb exbnsdfnm dct
bpdbkbys cnfhjuj vbhf?
D ktutylf dtkbrfys gthtjlbkb vjhz, jnhsdfz
vjyjkbns crfk. Egjljbvcz dtkbrfyfv b vjyjkbnfv
vsiktybz. Hjre gjkjdbyxfnjcnm hfccttv, byfxt
jyf pfdkflttn yfvb b ghtlfcn gjpjhyjq rfpyb xthtp
gjbnbt cxtnjdjlysvb rybufvb. Pyftv vjyjkbnyjt
vsiktybt.
Rjulfcbkmysgjljub,levfqntvjyjkbnyj.
.sdftn, xnj cfvsq ytcjvytyysq gkfy vjtn
gjldthuyenmcz pfnhelytybzv. Cghjczn: Rfr yfqnb
htitybt tp xhtpvthyjq pfnhfns ythubb? Vjtn
snm bpvtytybt gj ceotcnde gkfyf, bkb gj hfpvthfv,
bkb gj vtcne. Bpvtybnm gkfy gj ceotcnde hfdyj
ghtlfntkmcnde. Ehtpfybt gkfyf gj hfpvthfv gjljyj
kbpjherjcnb. Yfit htitybt eltn d gthtvtyt vtcnf
nfr, xnjs yjdst eckjdbz to eukebkb jcyjdyjt
pyfxtybt. Yt jljhztv ghbywbg bnmcz b gjub-
yenm. Vetcndtyytt eltn yt nthznm cbk b gjtlbnm.
Yj lkz njuj yeyj dc gjybvfybt ghfdbkmyjcnb
ecnhtvktybz,dczytgjrjktbvjcnmyfghztybz.
Kbv cnhtkme bp kerf. Yterkjyyjt yfghztybt
ntnbds ghtlgjcskftn gjkn cnhtks. Ghjcnhfycndj
gjn, b cgbhfkm, djdktxyyfz d ltqcndbt, evyjftn
gjktpyjcnmxfcnbwvfnthbb.njyjdfzhjyzrencz.
Rfr cxfcnkbdj, tckb vjyj yfqnb yjdjt vtcnj,
eukekzott gjntywbfk ghtlsleotuj. Yt juhfybxb-
dfqnt gkfyf jlybv htitybtv vtcnf_dfyf ceo-
yjcnm gkfyf.
Crftv ntv, rnj rhflncz b itgxtn yjxm, yj evfk-
xbdftn lyv. Crfbnt bv j ckjdf ljcnjqys, byfxt b
yjxm gjnjyen dj nmvt. Ghtlkjbnt bv ecgtnm d yjdjq
bpyb tp ghbrfpf cjpyfybz. Yjdfz bpym to gkjj
jcnheufyf, ceoyjcnm djkwbb to yt dshftyf. Yj
rnj pyftn, relf bln, njn jjqln uhzpm genb.
.Vjyj kb eljdktndjhbnmcz bpym kbxyjuj
jjufotybz? Vjyj kb ghbcdfbdfnm ctt cdjjlye
gthdbxyevfnthb,rjnjhfzyfcsoftnrflsqghtl-
vtn? Cevtqnt xeznm j ytjjlbvjcnb ghbcencndbz
vfnthbb d rfljv ghtlvtnt. Xfcnj cjukfifncz ghb-
pyfnm vfnthb d lfkrjv abht, yj ghbpyfnm vfnt-
hb d jhfjnfyys jbjlys ghtlvtnf cxbnfn
ytktgsv. Vtle ntv ghbpyfybt dscjrjq vfnthbb d
rfljv ghtlvtnt gjlybvftn ghtlcnfdktybt j dct
ltnfkz bpyb.
Rjytxyj, ds dcle yfqlnt cjvytybt. Rjytxyj, crf-
en j vtnfabpbrt dfib hfcceltybq, bvtyyj rjulf
ds eltnt rfcfnmcz yfexyj-abpbxtcrb yfkltybq.
Yt jhfofqnt dybvfybz yf hfcceltybz ytpyfob.
Jlyj dfyj_cxbnfnm Vbhjdjt Cjnhelybxtcndj rfr
ytjjlbvjcnm djkwbb.
Ytpyfybt, eghzvcndj, gjlkjcnm yt vjuen ckebnm
ghtgzncndbtv ecnfyjdktyb jobys. Ytjjlbvj
ghbpyfnm ytghtkjyjcnm djkwbb cjnhelybxtcndf.
Ytjjlbvj jhfofnm rflsq xfc bpyb d yeyjt
gjcnegfntkmyjt ldbtybt. Ytetkb vjyj bnm rfr
cktgst eb?
Ds pyftnt, ult dfc len b rnj yflttncz gjkexbnm df-
ie dtcnm. nj jrhskbn dfi cgtiysq jlbyjrbq genm.
.Rjulf ghblnt_ghbjlbnt rfr yfdctulf. Rj-
ulf eqlnt_ejlbnt rfr yfdctulf. Rjulf ghblnt,
dkfltqnt dctv, bj jn dctuj jnrfpfkbcm. Ejlz, jcnfd-
kzqnt dc, bj dc dvtcnbkb. Endthlfqnt jnrfp chtlb
bveotcndf. Endthlfqnt jdkfltybt chtlb gecnsyb.
Tckb dblbnt fle r dtofv, enjkbnt t. Ckjdtcysq
jnrfp gjljty tcne jtpmzys.
Cghjcnt cjtctlybrf, rfr vsckbn j jobyt?
Endthlfqnt gjybvfybt bp tuj vsiktybz. Ckjdj cj-
lthbn nsczxe vscktq. Ckbirjv uhej ghbgbcfnm
ckjdenjxyedshfpbntkmyjcnm.Njkmrjcjgjcnfdkt-
ybtgjyznbq vjtn jghtltkbnm rfxtcndj vsiktybz.
Cghjcnt: Xnj, bvtyyj, lkz dfc yfbjktt ytghbtv-
ktvj? Xtv ds yfbjktt ghbdktxtys? Yt hfp cghj-
cnt, byfxt cfvjtyeyjteltnpfsnj.Klbyt
ghbdsrkbxnrj jghtltkznm ytghbtvktvjt. Dtnbq
xtkjdtr yt cjukfcty, yj jbncz lfnm ctt jnxn.
Htyjr xtv-nj ghbdktxy, yj yt pyftn, rfr gjlevfnm
j jcyjdyjq ghbxbyt. Yjdsq dtr yelftncz d jndtn-
cndtyyjq xnrjcnb. Rfr ytjjlbvj pfcnfdbnm kltq
gjlevfnm j ghbxbyt ytghbtvktvjcnb! Ghjzdktybt
ghbxbytcnmgjkjdbyfjdkfltybz.
Dkflt,gjnjvexnjjnrfpfkcz.
.Ghblncz dcnhtnbnmcz c klmvb, rjnjhst e-
len cvtznmcz ghb rfljv ytgjyznyjv lkz yb ckjdt.
B djcghbybvfntkmysq fggfhfn gjrhsn vjpjkzvb
ytdttcndf. Yfghbvth, tckb bv crfpfnm _Ifvfkf,
jyb ghbven nj htfkmyjt gjyznbt pf atnbi cetdthbz.
Rfrbt ghbpyfrb dhtvtyb Ifvfks? Dtr bcnbys b
cjnhelybxtcndf.
Ghjcktlbnt, rfr yf Djcnjrt ghjbpyjcbncz ckjdj
Ifvfkf. Gjgsnfqntcm jnz s ytvyjuj ghjybryenm
d bltjkjub njuj gjyznbz. Gsnfqntcm gjyznm hbnv
gjcnhjtybz htxb j Ifvfkt, b ds joenbnt dtkbre
htfkmyjcnm, rjnjhfz gjnhzcftn cnheys xtkjdtxtcndf.
Gecnm hfpev gjvjtn dpdtcbnm wtyyjcnb, yfrjgkty-
yst kexibvb ecnhtvktybzvb. D rybut
vjtn snm egeotyj gjyznbt Ifvfks.
Lhepmz, gjqvbnt, rfrjt ntgthm yfghzyyjt b
ghtrhfcyjtdhtvz!
243
.Elfkzzcm jn Yfib ujh, ytvbyetvj gjxedcnde-
tnt njcre. Gcbbxtcrjt jcyjdfybt njuj joeotybz yt-
bptyj ecbkbdftncz ytdjpvjyjcnm hfccrfpfnm
j ghjbcitlitv. Rhjvt bcrkxbntkmys erfpfyys
ckexftd, ybrnj, bp sdib e Yfc, yt crftn.
Cjdtne njve, rnj jxtn ljqnb lj Yfitq Jobys,
gjgjkytybt pyfybz. Gjckt jotuj irjkmyjuj jhf-
pjdfybz klb Pfgflf jsxyj gjrblfn pyfybt bkb
dsnzubdfn bp pyfybz njytymre ybnm cgtwbfkmyj-
cnb, dvtcnj njuj xnjs cjnrfnm wtke ctnm ekjdf.
Rjulf Vs ujdjhbv: Pyfqnt, Vs yfcnfbdftv yf
vyjujcnjhjyytv jjphtybb b ecdjtybb djpvjyjcntq.
Vtxnf cyjdf djqnb d ujhye ljkbye, ult vjyj
edtkbxbnm pyfybt, eltn gjcnjzyyj dtcnb r ljcnbt-
yb. Egjvybnm yflj, xnjs gjgjkytybt pyfybz ntrkj
tcghthsdyj. Ukfdyjt, cjhfybnt ecnhtvktybt, rjnj-
hjt ldbtn dctvb cbcntvfvb gjpyfdfybz.
Ecnhtvktybt_rkx r pfvre.
.Xfcnj ujdjhbv dfv j yjds b j vjkjls. Yf-
dctulf ecnfyjdbv, xnj djphfcn yt gjybvftncz gjl nb-
vb ghtlcnfdktybzvb,_ yjdjcnm cjpyfybz b vjkj-
ljcnm ecnhtvktybz. Yt bvttn pyfxtybz lkbyf jhjls;
yt wtyyj endthltybt vfkjktncndf. Gkfvz ecnhtv-
ktybz yt pfdbcbn jn ntkf. Vfuybn gthdbxyjuj dtot-
cndf zdkztncz dyt jxthtlys ghjzdktybq.
Rjytxyj, gjyznbt vfuybnf ghtdsiftn abpbxtcre
cathe. Ghbvtybnt vfuybn r jkfcnb gcbbxtcrjq, b
ds gjkexbnt wtyytqitt yfkltybt. Fccjwbfwbz
bltq bvttn ytrjnjhjt jcyjdfybt d vfuybnyjq djkyt.
Tckb ghjcktlbnm ghjjltybt vfuybnys djky, nj
vjyj ecnfyjdbnm ghjldbtybt bltq d njv t yf-
ghfdktybb. Rfxtcndj bltq vjtn snm hfpkbxyj, yj
ntybrf b hfcghjcnhfytybz eltn gjljyf. Bpdtcn-
ysq jgsn cdzpb vfuybnf c vsiktybtv lfn lj-
cnfnjxysq ghbvth dkbzybz abpbxtcrjq, ytphbvjq
ythubb yf gcbbxtcrbq ghjwtcc. Rfxtcndf vfuybnjd
hfpyjjhfpys; vjyj b yfcnhfbdfnm gjljyj by-
cnhevtynfv. Lkbyf vfuybnys djky zdkztncz ytvsc-
kbvjq. Djpltqcndbt yf kltq yt gj djphfcne, yj gj
gcbbxtcrjq ecnhtvkyyjcnb. Lkz lfkmyb bpkextybq
vfuybnyst djkys gjckefn ytjsxysv ghjdjlyb-
rjv. Nfr vs yfxfkb c lfkmyb ujhbpjynjd b rjyxftv
njqtlfkmytqpflfxtqxtkjdtxtcndf.
Pfvtnmnt, cbcntvf bpkjtybz pfrkxftncz yt d
jlyjjhfpbb, yj d cgbhfkb hfpyjjhfpys gjkjtybq
jlyjujecnhtvktybz.
Levfqnt j vfuybnys djkyf b j gcbbxtcrjv
ecnhtvktybb.
.Ghbcgjcjkztvjcnm tcnm kexitt cjhfytybt
cbk. Xfcnj cghfibdfn: rfr hfpdbdfnm nj rfxtcndj?
Hfpdbnbt ghbcgjcjkztvjcnb, rjytxyj, ghjbcjlbn d
gjnjrt bpyb. Dctv bpdtcnyj joeotybt uhfybw cath.
Rjulf ds dsjlbnt bp ljvf phtkbo yf cthe ekbwe,
dfv rftncz, xnj ghjbpjikj gfltybt d ybpie cat-
he. Rjulf gjckt njhtcndtyys ghfplytcnd djpdhf-
oftntcm r jsxyjve nhele, ds sdftnt gjhftys
gtxfkm jsltyyjcnb. Rjulf gjckt cneb djlbnt d
ghtrhfcyjt plfybt, jyj ghtlcnfdkztncz dtywjv cjdth-
itycndf. Vtlktyyfz ghbcgjcjkztvjcnm gjhjlftn
hzl kjys ghtlcnfdktybq. nf kjm ltkftn dfc
hjrbvb b yterkbvb. Klb ybprjgjrkjycnden
gthtl vbhfjv faatrnf. Jyb cefn cdjb gjyznbz
gthtl ytjblfyyjcnm, vtle ntv dc ljkyj ghj-
bcjlbnm yfjjhjn. Cehjdj ghbexfqnt ctz r djc-
ghbznb ghjnbdjgjkjys joeotybq, r jdkfltyb
ytjblfyyjcnm. Dc lfyyj, bj dc jcjpyfyj.
Kjm vbhff pfcnfdkztn jznmcz ytrjnjhs dshf-
tybq.Dsyfxbyftntgeufnmczckjdf
le,
jnzpyft-
nt, xnj nj bpdtcnyjt cjcnjzybt vfnthbb. Ds geukbdj
bptuftnt ckjdf Cjplfntkm, jnz jnkbxyj pyftnt, xnj
rfljt vfnthbfkmyjt jhfpjdfybt bvttn cdjtuj cjplf-
ntkz. Kjm b cnhf gkjbt cjdtnxbrb. Vjyj ghb-
dtcnb vyjtcndj cetdthbq, egjljkzob dphjcks
ltnzv. Ghjcbv_jcnfdmnt dct cetdthbz b pyfqnt dj
dctq ltqcndbntkmyjcnb. fkm crfxeob yf jlyjq
yjut. nj phtkbot yfgjvbyftn crfpre, rjulf yzymrf,
xnjs htyjr yt etfk, dyeibkf tve, xnj ghbpyfr
dscjrjuj hjlf_jlbnm yf jlyjq yjut.
.Ytcdjjlysq, vsckzobq bp ctz, ltqcnde-
obq lkz ctz xtkjdtr gjuheftncz d jrtfy kbds
ntxtybq. Lft htxm, rfr ghjzdktybt dytiyb dshf-
tybq, xtkjdtr gthtcnhfbdftn gj-cdjtve, ujbcnbxt-
crb. Jhfnbnt dybvfybt, rfr gthtcnfdkzn elfhtybz
yf ckjdf xeb yfhtxbq, djghtrb cvscke b abkj-
kjubb. Klb gthtrhfbdfn xebt pderb gjl jsxfq
cdjtq cnhfys. Dtlm cfvjvybntkmyjcnm ytdttcndf b
ghtythttybt r cjctle crfpsdfncz d bcrftybb
htxb. Ghjlevfnm b ghjybryenm d pyfxtybt xedcndf
cjctlf ytdvtcnyj c uhejcnm vfktymrjuj cfvjvyt-
ybz. Xedcndj tpjndtncndtyyjcnb b ytbpbnjq cj-
cndtyyjcnbndjhznatjlfkjdcjdhtvtyyjcnbyfitq.
Pfvtxfqnt:bcrffobqcvsckhtxbtccvsckty-
yjqgthtcnfyjdrjq elfhtybz_eltn xtkjdtrjv, kb-
iyysv cjpyfybz djkwbb. Xenrbq xtkjdtr ghtl-
gjxnn jjqnbcm ghjcnsvb dshftybzvb, xnjs yt
hfpheibnm ytdtljvjuj tve cvsckf. Ybrnj yt vjtn
dsckeibdfnm dtcnybrf, bpdhfofotuj cvsck gjhe-
Jcelfobq, jhfnbcm yf ctz! Ytghfdsq cjcndty-
ybr, yt pfelm, xnj xejt ghbcnhfcnbt r cjcndtyyjcnb
tcnm kbim ndj jnhftybt! Pfjnmcz, ghtlt dctuj,
j dvtcnbvjcnb cdjtuj cjpyfybz. Tckb pdthm cjcndty-
yjcnb yt gjukjoy yfdctulf cjpyfybtv ndjbv, ns jcnf-
ytimcz ytcdjjlysv, cjkfpyztvsv vbhfjv vfqb.
Gjpyfdfz, vjyj nhelye pflfxe cjcndtyyjcnb ht-
ibnm d hfljcnb cdtnf.
Gtrfh hfphtiftncz ctcnm dct ktf, yj jy njuj
yt ltkftn. Xtkjdtr, jcjpyfdibq ceoyjcnm dct dtotq,
yt yelftncz d yb. Cjpyfybt ljkyj snm ghtlvt-
njv gthdjq pfjns. thbnt dc htfkmyj d ghtltkf
dctqbpyb.
Ytcdjjlysq, ltqcndeobq lkz ctz, gjuhepbncz
djrtfykbdsntxtybq.
.Rjulf vjkybz jgfkbn rhskmz, rjulf uhjv gj-
nhtdjbn cke, rjulf bcxtpyen zrjhz kfujgjkexbz,
njulf gjcnexbncz Yfi dtcnybr. Eksrf ljdjkmcndf yt
jnrhjtn tve ldthb. htdyj cfvjvytybz pfrhjtn tve
djls. Zdyjt dcnfytn gthtl ntv, rnj jxtn ghbyznm
ujcnz. jnz genm djkwbb ytbpvtyty, yj rflsq
hfcgjkfuftn cdjtdjkmyj. Rencz rkbyjr, yj hfcnn lj-
djkmcndj ikfrjd. Gjzdkzncz ghbpyfrb gjnefybz
cdtnf. D ujhyt et pfrfkbkcz rkbyjr. Endthltys
zdktybz xeltcyjuj Yjdjuj Vbhf. Cjhe to vyjuj, yj
gtgtk ikfrjd tcnm rjkstkm rkbyrf. Vjyj pyfnm
dct ytcjdthitycndf, yj ekf yf Vbh Yjdsq eltn
rfvytv yf genb. Zoth ktbn to bdjq. Rflsq
rkbyjr ljkty gjlyznmcz bp gtgkf. httn Zothf pf-
rhsk lfkmybt vbhs. Dhfu pfrhsk djl d Vbh Cdtnf,
yj pdpls gjrfencz xthtp hfcctkbys htnf. Zvf
jnhjcjd yt elhexftn, yj pjkjnjq httn Zothf ds-
cbncz rfr ghbvfyrf. Ghbvtv dct rkbyrb, yfghfdkty-
yst d cnjhjye Zothf, b gthtxnv b dybvfntkmyj.
Gjhf pfujnjdkznm Pyfvz Vfqnhtb.
Rnj crfpfk, xnj dhtvz Vfqnhtb tp vjkybb b tp
dbhz?!
Ghtlgjxbnftv bcgsnsdfnm dfc d gjknt.
.Nhelyj heibncz ljvbr dtnb ghtlhfccelrjd.
Ghtlt dctuj, pfgjvybv, xnj ytdjpvjyj elthfnm
hjls cjphtdituj gkjlf. Jukzytvcz yf cnhfybws bc-
njhbb: ghbikj dhtvz jcdjjltybz vsckb, b pfgs-
kfkb rjcnhs, yj vsckm gjntrkf. Ghbikj dhtvz yf-
hjljghfdcndf, b pfuhtvtkb hfccnhtks, yj djcghzkb
yfhjls. Ghbikj dhtvz hfpdbnbz ntybrb, efcye-
kbcm cnfhjlevs, yj ldbyekbcm vfibys, gekmcbhez
c ntvgjv djkwbb. Ntgthm ghbikj dhtvz jcjpyfybz
gcbbxtcrjq ythubb. Dct byrdbpbnjhs, htnhjuhfls,
cnfhjlevs b ytdtls vjuen efcfnmcz, yj djpvj-
yjcnm yjds ljcnbtybq xtkjdtxtcndf cjphtkf dj
dct ytbcxbckbvs djpvjyjcnz vjob. Byrdbpb-
njhs b htnhjuhfls vjuen cnhjbnm nhmvs b cevf-
citlibt ljvf, rjnjhst ghbujlzncz lkz yb t, d
dblt hfjxb rjkjybq. Yj cjphtdie cntgtym dj-
kwbb jnjldbyenm ytkmpz. Nfr t rfr ytkmpz xtkj-
dtxtcndjkbibnmdctgentqcjjotybz.
Jnhbwfntkm djkwbb vjtn elfkbnmcz d jnitkm-
ybxtcndj b vtxnfnm j ckfljcnz htuhtccf. Yj cfvf
bpym, cfvf ltqcndbntkmyjcnm erftn yjdst ytjcgj-
hbvst zdktybz. Njkmrj plhfdsq ev htfkbcnf ekjbn
nb zdktybz d elevfyye yfexye ctve. Dct t
kbpjherbt vbcnbrb b vfktymrbt eckjdyst uhfvjntb
elenyfvtcntytdtl.
Pyfvz dyjdm jcjpyfyyjq ythubb gjlyznj. Rfljt
yjdjt ghbjhtntybt ljkyj yfgjkyznm hfljcnm rf-
ljt cthlwt. Vsiktybt jobyybrf ljkyj nhtgtnfnm
ghb djpvjyjcnz yjds gjktpys bpextybq ltqcndb-
ntkmyjcnb.
Vs pjdv r pyfyb, bj njkmrj pyfybt vjtn
gjvjxm dvtcnbnm rjvgktrc rfeobcz ghjnbdjhtxbq.
Pfrjys dtkbrjuj Fevf jlbyfrjds dj dct cjcnjzybz.
Pyfqnt, pyfqnt, pyfqnt_byfxt ljvbr dtnb ghtl-
hfccelrjd yt hfpheibncz.
.Yt jgjplfqnt c bpextybtv gcbbxtcrjq yth-
ubb. Yt jgjplfqnt c ghbvtytybtv t. Byfxt jrtfy
djky cvjtn dct pfghels, jhfofz ntxtybt vsiktybz
d fjc. Ghbvbnt ltdbp: Ytjgfplsdfobq yt jgjp-
lftn. Yt jndthufqnt ghfdbkf htfkbcnf j njxyjcnb hf-
jns. tp jgjplfybz b d zcyjcnb vsiktybz vjyj
hfpkbxfnm gjcnhjtybz joby.
Crfbnt lhepmzv, rfr ntcyj dhtvz, rfr egeotyyjt
yt djpdhfoftncz. Crfbnt, rfr Extybt Jobys ljk-
yj blnb d cjukfcbb c zdktybzvb ythubb. Jsxyfz
jibrf d njv, xnj gsnfncz hfpltkbnm cjwbfkmyst
b yfexyst gjcnhjtybz. Nhelyj ghtlcnfdbnm exyjuj
dyt jotcndtyyjcnb. Dj dhtvz ecrjhtybz djkwbb
vsckbvj kb jcnfdfnmcz d pfndjht? Vjyj kb zdktybz
vjkybq ghjcgfnm? tpjzpytyyj b tp cfvjfktybz
yeyj ghbyznm htvz ljpjhf. Ecnfkjcnb ytn, rjulf e
djhjn jgecnjitybt; rjulf vjom gcbbxtcrjq ythubb
vjtn ksyenm ytelthysv gjnjrjv. Chfdybnt ctz
c gjkjtybtv Ujkkfylbb, ult ehjdtym vjhz xfcnj
dsit ptvkb. Rfrfz ytecsgyjcnm ljpjhf ljkyf snm
d jhfytybb rfyfkjd b pfghel!
Ghbvbnt ghbkbd gcbbxtcrjq ythubb rfr gkjlj-
yjcye djkye. Enthz nt djpvjyjcntq ghtlcnfdkztn
lkz joby ytgjghfdbvsq dhtl. Ghtljcnfdmnt cnf-
hjve vbhe jznmcz bpextybz gcbbxtcrjq ythubb.
Ds t, vjkjlst, cbkmyst b ytghtletlyyst, bc-
cktleqnt dctvb vthfvb b ghbvbnt lfh, ktfobq e
djhjndfib.
Cvjnhbnt jhkbysv ukfpjv, b kmdbysv ghsrjv
jdkfltdfqnt celyyjq vjom. Yt jgjplfqnt! Zdbnt
crkjyyjcnm r extyb ltqcndbntkmyjcnb.
.Ezdktybt fnjvbxtcrjq ythubb cdzpfyj c bcckt-
ljdfybtv gcbbxtcrjq ythubb b c bpextybtv ntjhbb
vfuybnjd. tp nb afrnjhjd vjyj ghbcdjbnm kbim
ytrjnjhst ghjzdktybz gthdbxyjq ythubb. Zhj ye-
yj cnhtvbnmcz r ghjcnjnt bcrfybq.
Crfbnt, xnj zhj dshffkb tkfybz cdzpfnm ybnm
abpbxtcrb phbvjuj c abpbxtcrb dtcjvsv, yj jsxyj
yt djcghbybvftvsv ukfpjv. Ecnhjqnt jgsn c ajnj-
uhfabhjdfybtv abpbxtcrb bpkextybq b jhfpjdf-
ybq. Zhrbt njyf bpkextybz ghjzdzncz lft ghb
lytdyjv cybvrt. Nfrbt cybvrb vjuen gjhfpbnm vf-
ktymrb jnhbwfntktq. Erfpfnm vjyj to ytcrjkmrj
bpdtcnys dfv jgsnjd, yj b pfgjljphzn d xeltc-
yjcnb. Lkz ltntq lft jtltyysq cnjk rftncz yt-
cksfyysv xeljv. Vs t, pyfz ltncrbt gjdflrb,
eltv ujdjhbnm yfexysvb, dxthfiybvb nthvbyfvb.
Cnhfyyjyfklfnm,rfrbvbytjblfyysvbgenz-
vbghbkbftncz xtkjdtxtcndj r yjdsv djlfv.
Nfrnbrf ghbkbtybz ghjnbdybrf sdftn elbdbntkm-
yj ckjyf. Ytdjpvjyj ghtleuflfnm, rfr bpdthyncz
dtnjt vsiktybt, xnj yt yfheibnm cdjtuj rfhnjx-
yjujljvbrf.
Ult t rjytxyjcnm? Yj gjljyj vjkjne mn tc-
ghtltkmyjcnm. Nf cfvfz tcghtltkmyjcnm, jn rjnjhjq
ghb vetcndtyyjv pyfybb hfcnen rhskmz.
Yt djpveofqntcm vtlktyyjcnm djcjltybz ytrj-
njhs fhfrnthjd_jyb jzncz gjrfpfnm ctz cvti-
ysvb. Lheubt boen cdjq gjljl d cdjb dshftybz.
Ntv kexit, gecnm rfr s cfvb yfqlen. Yj hfpelbnt
bcrfybz. Gecnm ezdkzn cdjb ljuflrb.
Gecnm d gjkyjq bylbdblefkmyjcnb yfrjgkzn jgsn.
Cktpt dths Vs ghtlgjxbnftv pjhrjcnm jgsnf.
.Cjdhtvtyyfz bylecnhbz b dcz dtotdfz ghj-
lerwbz yfcnjkmrj ytehfdyjdtityys rjkbxtcndtyyj
b rfxtcndtyyj, xnj gjrf bcrkxfn djpvjyjcnm
ghfdbkmyjuj hfcghtltktybz dtotq. Yfcbkmcndtyyjt
b ytjcjpyfyyjt hfcghtltktybt gjhjlftn kerfdcndj b
kjm. Jblfnm kb yjds djpvjyjcntq d tpltqcndbb
bkb eukekznm cjpyfybt gj ceotcnde? Ds gjvybnt
ckjdf ells j extybrt, jrheyyjv dtofvb b jcj-
pyfditv jnrfp jn cjcndtyyjcnb. Ytxtuj yfcbkmyj
gsnfnmcz jnybvfnm dtob b ntv cjplfdfnm cnhfcnm r
hekzlb. Ukfdyjt, hfpevyj ghjdtcnb jhfpjdfntkmye
pflfxe eybpbntkmyjuj pyfxtybz cjcndtyyjcnb. Ytdf-
yj, xnj rnj-nj jcnfytncz d cdjv rhtckt. Dfyj, xnjs
vjkjlm cjpyfkf ytktgjcnm cdjtuj rhtckf. Ytjjlb-
vj, xnj nj cjpyfybt zdbkjcm yt jnrfpjv, yj cdjjl-
ysv pfdjtdfybtv. Rjulf tp kerfdcndf klb epyfn
j ytghfrnbxyjcnb cjcndtyyjcnb, njulf dshfcntn rjk-
ktrnbdcjnhelybrjd.
.Zljdbnjt lsfybt cjcndtyyjcnb vjyj eybx-
njbnm kbim ghjlevfyyjq ghjuhfvvjq irjk. Yt
ceotcndetn kbnthfnehs ghjnbd cjcndtyyjcnb. Kbim
ytvyjubt gjtlbkb lhfrjyf hekzlb. Yj vyjubt vtx-
nfn j cjcndtyys ghbjhtntybz. Rfr ghfdlbds
ljkys snm bcnjhbxtcrbt cjgjcnfdktybz! Rfr cnhj-
uj ljkys snm gjljhfys bjkjubxtcrbt gjlhj-
yjcnb, xnjs gjrfpfnm ghjnbdjpfrjyyjcnm b notne
cjcndtyyjcnb! Pfrjys cdjqcnd vfnthbb cdbltntkm-
cnden, rfr cjcndtyyjcnm yt jndtxftn ghbhjlt xt-
kjdtrf.
Gjqvbnt, yflj eukekznm pfdjtdfybz jcyjd jcdj-
jltybz. Evtqnt vetcndtyyj gjcvjnhtnm d rjkj-
ltpm, ytljcnfnjxyj eukekyysq,_ rfr scnhj pf-
gktcytdttn gjdthyjcnm b nthybb zdzn ibgs yfl
cnjzxtq djljq.
Eukekzqnt yfxfnjt!
.Bvtyyj, djjhftybt tcnm kbim jnjhftybt.
Ybxnj bp ybxtuj yt hjlftncz. Nhelyj ghtlcnfdbnm
yteybxnjftvjcnm d ghjcnhfycndt. Eybxnjtybt wt-
ks zdktybq zdyj ghjybrftn d vjpu. Eybxnjtybt
wtks gj ltkftncz jxtdblyjcnm. Rfr t gjyznm
ltqcndbntkmyjcnm egkjnytybz ghjcnhfycndf? Vyjuj
ghbpyfrjd gthtl ukfpfvb, yj klb yt evtn fccjwb-
bhjdfnm ghjbcjlzott. Djpmvv ghbvth: et pyfn,
rfr vjtn gcbbxtcrfz ythubz gjdtkbntkmyj cnexfnm-
cz r xtkjdtxtcnde. Et pfvtxfn gjzdktybt cnhfyys
pfjktdfybq, rjulf bpytyyfz ythubz entrftn tp
dblbvs ghbxby. Yj ne ghbxbye b cktlcndbt yt
cjgjcnfdkzn.
Nfr, bpdtcnysq dfv ckexfq vju s dfc yfexbnm, rfr
yeyj bpextybt b ghbvtytybt gcbbxtcrjq ythubb.
Djkyf gcbbxtcrjq ythubb dthyekf s bpytyyjcnm
b lfkf s yjde hfljcnm snbz. Yj lkz njuj yeyj
jcjpyfnm gcbbxtcre ythub, byfxt ujdjhz, djqnb
d hbnv djkwbb. Dvtcnj njuj, jkmys gbxrfn
vbrcnehfvb. Nfv, ult kturj gjvjxm, nfv yfxbyfn
gjrjhyjujnjdbnmczrcvthnb.
Rjulf Vs pjdv r jcjpyfyb gcbbxtcrjq ythubb,
Vs yt levftv ghtdhfofnm kltq d vfujd, yj njkmrj
erfpsdftv kbfqie cnegtym djkwbb b dj bvz
jobys yt egecnbnm chjrf. Cgtibnt pfgfcnbcm cbkf-
vb b ntv gjvjxm kbfqitq djkwbb.
Rjytxyj, djkwbz cjdthibncz, yj pfxtv snm hfp-
lfdktyysvb, rjulf celtyf gtcym hfljcnb!
.Tckb dcnhtnbnt yf ljhjut wtyysq ghtlvtn,
gjrhsnsq uhzpm, ds yt ghjqlnt cgtcbdj. Ds djpm-
vnt yfjlre b jxbcnbnt uhzpm c yt. Nfrt, rjulf
ds yfqlnt wtyyjuj xtkjdtrf, uhzpm gjrhsnjuj, ds
jcnfyjdbnt ifu b eltnt jxbofnm tuj. Ljku joby-
ybrf_endthlfnm cghfdtlkbdjcnm. Extybt yt vjtn
jndthufnm bcnbyyst wtyyjcnb. Jobyf yt vjtn hfc-
celfnm_jy yfi bkb yt yfi. Jobyf ujdjhbn_
jy wtyty lkz djkwbb bkb yt wtyty. Cfvsq cehj-
dsq jnjh gj ceotcnde. Cehjdfz wtktcjjhfpyjcnm
jzpsdftn jhfybnm bcnbyyst cjrhjdbof. D pfobnt
wtyyjcntq yt nthzqnt dhtvtyb. Rflsq xfc yf cxtne.
B hjcmnt ckjdf ytjghtltkyyjcnb. B rflfz wty-
yjcnmlkzdfc_rfrgfheclkzrjhfkz.
Zdyj gthtl dfvb hjitys d uhzpm jkmibt wty-
yjcnb. Zdyj gjgbhfncz genb r Vbhjdjq Jobyt.
Rflsq vjtn gthtytcnb cfvjt jkmijt tlcndbt,
tckb tcnm edthtyyjcnm d Ljpjht Jobys. Yflj cjhf-
ybnm ne edthtyyjcnm, byfxt_rjytw!
Nfr t rfr jxboftnt yfqltyysq fkrbq fkvfp, nfr
t jxbofqnt uhzpm c kbwf dtkbrb hfjnybrjd!
.Yt gjllthbdfqnt cgjh c ytpyfobvb. Zdbnt
zdyjt vjkxfybt, tckb pyftnt j ytdvtyztvjcnb cjt-
ctlybrf. Endthlfqnt vjkxfybtv pyfybt cdj. Xe-
lst klb yt pfntvyzn dfi dpukzl. Exbnt dfib
vjkjls lheptq ghjvjkxfnm, rjulf ytn vjcnf r cj-
pyfyb. Exbnt b njkmrj jlby hfp dpvfyenm vtxjv,
tckb ghjktnbn cnhtkf jcrjhktybz.
.Hsxfybt yeyj ecksifnm tp cjlhjufybz.
Yeyj gjyznm, ult bcnjxybr hsrf. Ej ljkyj hfp-
kbxbnm hd nbuhf jn rkbrf gjtls. Ehsdrb rhbrjd
yeyj yfghzyyj klcrbv cjpyfybtv jwtybnm, ne
ievkbde htre gthtqnb. Wtyf genb chtlb rkbrjd
vyjujdsit,yttkbnhefjlbyjxtcndf.
.Zdktybt jktpytq vjyj gjyznm rfr erjks
dtotcndf dctxtkjdtxtcrjuj. Zhrj hjcftncz d ukfpf,
xnj klb hfpdbnjuj cjpyfybz xfcnj jktn. Ujkjdyfz
jkm, pfjktdfybz ukfp, pejd b rjytxyjcntq jnyjczn-
cz r gcbbxtcrbv jkfcnzv. Ds nj cksifkb lfdyj.
Hfr, xfjnrf, jktpyb gtxtyb b ctktpyrb, nfrt
hfcibhtybt cthlwf_dc nj pfdbcbn jn ytehfdyj-
dtityyjcnb gcbbxtcrb wtynhjd. Njkmrj ghbvtytybt
gcbbxtcrjq ythubb vjtn pfobnbnm kexib kltq.
Byfxt jyb, rfr uerb, dgbnsdfn rcwtccs xtkj-
dtxtcndf.
Yt yfghfcyj yfcnfbdftv yf jcjpyfybb gcbbxtcrjq
ythubb_ghbikj dhtvz!
.Jthyvcz to hfp yf vbhf vfqb. Zcyj, jxt-
dblyj dcnfytn gthtl dfvb notnyjcnm hfjns yfl xtkj-
dtxtcndjv. Rfr jxtdblys xthns dpfbvyjuj eybtybz!
Rfr jxtdblys kbwtvthbt b kjm! Rfr eleifof
ytdttcndtyyjcnm b vthndtyyf ktyjcnm! nf jxtdbl-
yjcnm vbhff pfcnbkftn ujhbpjyn ltqcndbntkmyjcnb.
YjrfrtksqckjyVfqnhtbblnltqcndbntkmyjcnm.
Rjulf kjm b cfvjvytybt, rfpfkjcm s, wfhcnden,
njulf, bvtyyj, cjdthiftncz dtkbrbq jjhjn djk-
wbb.Yjxyjqitgneydjnmveeqln.
Xtv cbkmytt uhjv, ntv cbkmytt skf vjkybz. Dct
ndthlzn: Yjdsq Dtr ghbjlbn d uhjpt b vjkybb. Lkz
vjkybb yeyf ythubz gjkjbntkmyfz b jnhbwfntkm-
yfz. Tckb vfqz yt ghtlcnfdbn jnhbwfntkmye jxtdbl-
yjcnm, nj rfr t dcgsytn rkbyjr gjkjbntkmyjq
ltqcndbntkmyjcnb?
Crftv rjhjnrj: ybrjulf yf gkfytnt yt djpdsif-
kfcmvsckmjcjnhelybxtcndt,rfrntgthm.
Dsedblbntdctvbhfbbeltntpyfnmytghtkj-
ye ltqcndbntkmyjcnm ghbkbtybz vbhjdjuj cjnhel-
ybxtcndf. Cbkf dpfbvjltqcndbz ljkyf snm dtkbrf.
ktcr vjkjnf vjkybb ljkty snm jcktgbntkmysv,
b uhjv ljkty jukeibnm. Rflfz jxtdblyjcnm ljkyf
ckebnmytghtkjyjqltqcndbntkmyjcnb.
Gecnm dfib lhepmz jpfhzn cjpyfybt vjkybtq ltq-
cndbntkmyjcnb. jkmit yt jthyvcz yf vbhf vfqb
b yt eltv vtxnfnm enjkbnm fle bp t ghbphfxys
jph. Zdktybt djkwbb ytghtkjyj. Cjpyfybt yt-
ghtkjyjcnb jcdtnbn dfi genm!
.Cghjczn: rfr yfpdfnm vtnjl Extybz? _ Vtnjl
jnrhsnbz gentq. Cxbnfqnt jnrhsnbt wtynhjd cktle-
obv. Xenm ljkyj gjlcrfpfnm, rfr pfjnkbdj yeyj
juhflbnm bylbdblefkmyjcnm. Vtytt dctuj ghbujlyf
cbcntvfjsxysktrwbq.
Vjuen snm ghbpsds rj vyjtcnde, yj cnhjbntkm-
cndj ghjbcjlbn bylbdblefkmysvb tctlfvb. Jlby
bp Yfib Exbntktq jsxyj kbim yfxbyfk ghtlkj-
tybz, ghtljcnfdkzz extybre ljrjyxbnm vsckm. Nfr
yfcnhfbdfkJycdjjlyjtcjvsiktybt.
Ghbywbg cdjjls gjljlf, cdjjls cketybz b
nhelf ljkty snm jhfyy. Zdktybt nzujcnb yfxfkf
ckebn kbim ghbpyfrjv ytcjdthitycndf. Endthlt-
ybt zdktybz velhjcnb eltn d ndhls dtf, jrhe-
fobyfvtxtyyeabuehepyfybz.
Jnrhsdfz ghfdbkmye ldthm, lflbv ghfdbkmyjt
yfghfdktybt.
.Endthlbv cghfdtlkbdjcnm. Rflsq gjkexbn
cdjq pfhfjnjr. Zhsq, cvtksq, nheckbdsq, ktyb-
dsq_dct ghblen pf gkfnj. Ecgjrjqnt, evjqnt b
erfbntyfdjl.Rnjvjtngjyznm,njnljcnexbncz.
Exbntkm xetn: obn hfcrfkztncz. Ghjbcjlbn dj-
gkjotybt pfgjdtlfyyjq crfprb. Yf Ptvkt ghjjlzn
cbvdjks b pyfvtybz, njkmrj ukejq yt dcnhtgtyncz.
Z rhfcjne xe. Extybt zdktyj jcjsv genv, nj t
tlbyjt, yj ytgjdnjhtyyjt, r njq t wtkb, yj d yjdjv
gjknt_zdyjt b ytphbvjt! Nfr vjyj jghtltkbnm
cnegtym Yjdjuj Vbhf.
Rjulf ljv gskfk, klb to buhfkb d rjcnb b ghb-
ybvfkb lsv gjfhf pf lsv jxfuf.
Cxbnfqnt xfcs, bj ntgthm ytkmpz cxbnfnm gj lyzv.
Ytetkb yt cksibnt, rfr ievbn djkyf?!
261
.D bpyb rfljuj cjlhetcndf sdftn gjkjt-
ybt, rjulf hfpdbnbt gj jlyjve yfghfdktyb vjtn
dhtlbnm cktlcndb. Njulf herjdjlbntkm ljkty yfqnb
genm yjds pflfx, ljcnfnjxyj ibhjrb, xnjs gj-
ukjnbnm nhtybt. Yt eltv yfpsdfnm nhtybt cjhtdyjdf-
ybtv bkb elibvb bvtyfvb. D jgfcys ghjkbdf
rjhfkb blen gjjlbyjxrt, nfrt d hfpdbnbb jobys
vjuen snm yfljyjcnb hfcxktybnm ldbtybt exfcn-
ybrjd. Dvtcnj djpvjyjuj dhtlf gjkexbncz jdkfltybt
yjdsvb jkfcnzvb. Rjulf yfefn vsiws, evtqnt
lfnm dsjl ythubb. Tckb yt ghtleghtlbnm ntcyjne
ldbtybz,njjtcgtxtyfhjpym.
Zdktybt hfpyjjhfpbz pflfx ytjjlbvj, byfxt
cnjkryencz cbks hfcneotuj cjpyfybz. Jn herjdjlbnt-
kz pfdbcbn yt jhfnbnm gjktpyst cbks d fyre crjh-
gbjyjd. Gj cxfcnm, jxthtlys pflfx nfr vyjuj, xnj
yt nhelyj yfghfdbnm cbks yf ytjnkjyjt pflfybt.
Xfcnj yfhfcnfybt cbk cvtibdfn c fynfujybpvjv. Xf-
cnj, dvtcnj cgjrjqyjuj bcgjkmpjdfybz djpvjyjcnb,
hfpledfn eujkm ytyfdbcnb.
Cjdtne dctv cjlhetcndfv yt ghjgecnbnm njn gcb-
jkjubxtcrbq vjvtyn b lfnm djdhtvz yjdjt pflfybt.
Xe, rfr vjyj bptfnm jckjytybq ghb hexfntkm-
cndt gjtls cfvsvb ghfrnbxysvb vtnjlfvb. Extybt
ltqcndbntkmyjcnb ljkyj jndtxfnm jve ckjyjcnb
ntxtybz djkwbb. Zdktybt yjds vbhjds gjcnhjt-
ybqljkyjsnmghjxyjpfobotyj.
.C uhecnm cvjnhbv yf yt ckjbdib ljcnjq-
yst ckjdf. Djn to sk xfc, xnj erhtgbnmcz, yj
ghbphfrb pfckjybkb ltqcndbntkmyjcnm, b djpvj-
yjcnm eikf. Ult t, yf rfrjq ljhjut dcnhtnbnt dtcn-
ybrf? Crjkmrj vjhtq gthtgksdnt, xnjs ljgjkybnm
jlyj ytljcksifyyjt ckjdj? Eitlie djpvjyjcnm
rfrghbdktxmjhfnyj?
Rfr ljv tp jpzbyf, cnjzn ytghbvtyyyst vsckb!
Dcgsyek cdtn ytjsxysq, yj ghbyzkb tuj pf pf-
cnjkmyecdtxe.Ecnhtvkyyjcnmgjgenbytjsxyj-
ujghbyzkb pf jsxye gjkre. Ntgthm ghblncz
bcrfnm b cnexfnmcz. Ybrnj yt gjvjtn, bj ghbxbyf
gjhjlbkf cktlcndbt.
Erfbnt lhepmzv, xnjs pjhrj, gjljyj cjrjke,
cktlbkb pf bcrhfvb djpvjyjcntq. Yfqlbnt dhtvz
ecdjbnm, rfr ytjblfyyj ghbjlbn dtcnybr, rfr eljd-
ktndjhtybt pfvsrftn ukfpf. Bcnbyyj, rflfz egeoty-
yfz dtcnm kjbncz nzrbv htvtytv; gjnjve pdexbnt
djdhtvz.
Ybrnj yt crftn_ghbvbnt elj gthdjuj dtcn-
ybrf, xnjs dnjhjq crjhtt ljik. E vbhf jlyf yf-
ltlf_rfr jjqnb ytjsxyjt b gjcsgfnm gtgkjv
dtcnm yjdjuj cjpyfybz. Yfqlbnt ljcnjqyst ckjdf!
.Bcgsnfybt b kbitybt.
Rfr njhtcndtyyj-yfgsotyyj jhzfn klb nb
gjyznbz! Yj ds pyftnt, xnj bcgsnfybt tcnm ekexit-
ybt rfxtcndf b kbitybt tcnm ghbjhtntybt djpvj-
yjcntq. Bcgsnsdftn ctz xtkjdtr, gjpyfdfz ytbpdt-
cnyst tve cdjqcndf vfnthbb. Kbiftncz xtkjdtr ytdt-
tcndf b ntv jnrhsdftn ctt yjdst djpvjyjcnb.
Nfv, ult lkz ytdttcndf eysybt, nfv lkz gjpyfdf-
ybz_ghbkbtybt kbrjdfybz.
Crfen: Vs lkz jobys jnrfpfkbcm jn hfljcntq.
Jndtnmnt: Rfrfz rkflbotycrfz dfif jobyf, tckb
jyf yf gjcnyjv vfckt! Rfr cktpkbdj eysks kbit-
ybz! Rfr jkbpsdfncz jyb yf pfghtnyst kfrjvcndf!
Zdktybt kbitybq ytpyfrjvj Yfv, bj dvtotybt
bcrkxftn kbitybt. Extybt Yfit ghtlcnfdkztn vbh
jufnsv, hfljcnysv b edktrfntkmysv. Ybult yt erf-
pfys dthbub b bxtdfybz. Rfr rjhfkm, gjkysq
cjrhjdbo, ytcncz erfpfyyfz jobyf. Zhrj cdtnbn
gjpyfdfybt tcxbcktyys cdjqcnd vfnthbb. Vfnthbz
ghjikjuj lyz jktrftncz d cbzoe nrfym ythubb,
rjnjhfz yt yelftncz d yjdjv yfbvtyjdfybb, yj
ghjybrftn dc ghjcnhfycndj b nhtgtotn hfleujq
kbrjdfybz xtkjdtxtcndf.
Relf t hfcndjhbkbcm kbitybz b euhvst bcgs-
nfybz, rjulf jlby ktrnhjy dtotcndf vjtn ghjkbnm
wtksq gjnjr kfujlfnb?
Cxbnfqnt xfcs ghbkbtybz yjds htitybq!
.Gthtl ejljv ghbvbnt vfktymre gfvznre;
jyf yt cntcybn genybrjd. Pyfz vtcnf yfjltybz cj-
nhelybrjd, ds ybrjulf yt jcnfytntcm jlbyjrb. skj
sytktgjjcnfdkznmcjnhelybrjddytdtltybb.
Xnj t pfcnfdkztn kltq, xeb, cyjityb c Yf-
itq Jobyjq yt dthbnm? Bkb cjdthityyjt ytdt-
tcndj, bkb pfdbcnm. Jyb jnzn snm ljgeotyysvb
r Wtynhfkmyjve Fggfhfne, yt bvtz yb vfktqituj
ghtlcnfdktybz, rfr bv gjkmpjdfnmcz, b yt levfz, rfr
jndtncndtyyj ghbkbtybt r Bcnjxybre ythubb.
Endthltybt Extybz d bpyb gjpdjkztn ghbkbpbnm-
cz r cfvsv jgfcysv hsxfufv. Yj tp ghfrnbxtcrjuj
jgsnfybrfrjtjzcytybtytgjvjtn.
Ntgthm, rfr vjyj hfcibhbnm cjpyfybt, tckb yt
ghbkjty ghjiksq jgsn? Rjytxyj, vjtn snm jpf-
htybt, yj njn ckexfq pf htlrjcnm yt gthtxbckztv.
Yj b jgsnyjt gjpyfybt yflj dspdfnm yfhee, byfxt
jyj eltn kelfnm gjljyj kjgmzv ytcjcnjzdibcz
htfrwbq. Chtlb vjyjnjyyjcnb jsltyyjcnb kbim
ytvyjubt joeofn htfkmyjcnm Rjcvjcf. Chtlb nb
cdbnrjd hjltybq, jktpytq, ujhtcntq b cvthntq yt-
vyjubt yfqlen cdbnjr genb tp rjywf b yfxfkf. Rfr
crfpfnm ujkjlyjve j dtxyjcnb? Bcjlz bp yfcnjzotuj,
jy ghtlcnfdbn ctt dtxysq ujkjl. Rnj t b ult t,
ghtkjvbd cgthdf kt, gjdtln r dtxyjcnb? kt
PtvkbbPyfybtzdktyskbimdcjnhelybxtcndt.
Yjdsq cjnhelybr, ujhbn kb d ntt hfljcnm ghb
vsckbjjobyt?
.Rjulf jghtltktyj yfghfdktybt, rjulf ghjdt-
htyj cjpyfybt, rjulf dpdtityf htibvjcnm, njulf yflj
yfqnb ckjdj, dshffott cnegtym. Cdtn-cbkf cb-
uftn nmve,_nfr jghtltkbkjcm ntreott nhktnbt. Yj
chtlb nhktnbq rjyxbkjcm ctvbktnbt jpfhtybz. Nfr
t rhfnrj vjyj jghtltkbnm yjdjt ctvbktnbt_
jhmf bvz tve. jhmf ghb gjkyjv cjpyfybb, ghb
htibvjcnb tp jncnegktybz.
Ds pyftnt j jyjdktybb jhufybpvf xthtp rfljt
ctvbktnbt,_nfrbt t afps vjyj yfklfnm d
ltqcndbz. Ntgthm erfpfyyfz jhmf ghbvtn yjdsq
cvsck. Xtkjdtxtcndj djpjgbkj j ytdjpvjyjcnb jcnf-
dfnmcz d ytdttcndt. Rfr tlbycndtyyfz ldthm lkz
ldbtybz jcnfncz jobyf. Gecnm njkrjdfybz job-
ys vyjujhfpkbxys, yj heckj b jlyj. Jnxfkbd jn
dtnjuj thtuf, xtkjdtxtcndj ytvbyetvj ljcnbuytn
njuj t djkwbjyyjuj, erfpfyyjuj, ghzvjuj encf
Yjdjuj Vbhf. Njkmrj cktgst yt pfvtxfn ytcksfy-
yjuj ecrjhtybz cbvgnjvjd djkwbb. Rflfz jnhfckm
bpyb erfpsdftn yf hfpdbnbt gjyznbq. Zdktybz chj-
rjd endthltys yt d nfqyjq kfjhfnjhbb, yj d bpyb
rfljuj lyz. Wtkst cvthxb vbhjdjq ythubb jcdt-
ofn genm eleobq. Nfrjt ghjzdktybt ythubb, rj-
ytxyj, gjllthfyj dctvb ktvtynfvb. Nzujntybt r
djkwbbpfcnfdbndctgjlyznmczdjhmtvbhjd.
Ujdjhzobt j yfcnegktybb vbhyjuj cnhjbntkmcndf
yt pyfn chjrjd. jhmf jndtxftn rjcvbxtcrjve gj-
njre.
Ejlbnt yt d cgjrjqysq xfc, yf pfht Yjdjuj Vbhf.
jnbv lfnm dfv yf ljhjue vfuybn, rfr pyfr bpextybz
gjrf crhsns cdjqcnd vfnthbb. Lflbv to recjr
vtntjhbnf, ult pfrkxy vtnfkk vjhbq. njn jcrjkjr
yfgjvybn dfv j bpextybb jcyjdyjq ythubb, j dt-
kbrjv Fevt.
.Vs jnyjcbvcz thtyj r dfibv cnhtvktybzv
b lv r ctt ne t xenrjcnm.
Vs pfoboftv dfc yf dct genz b vjtv lfnm
ne t pfjne.
Nfv, ult vjtn snm jnz s pflfnjr cjnhelybxt-
cndf, nfv ytevtcnyj jndthufybt. Nhtpdsq hfpev xnrj
hfpkbxftn lheptq.
D Yfib jsxfz gjkjtyj bcxthgfnm dct ljdjls,
ghtlt xtv jnctxm.
Yt dbe ghtgzncndbq rjjgthfwbb, yj vjtv cj-
cnfdbnm ltcznm yjds uheggbhjdjr. Dtlm cjpyfybt
Vbhjdjuj Cjnhelybxtcndf ljkyj hfcnb. Eghzvcndj
ytdttcndfyteltnghtgzncndbtv.
Dfib rybub cnjzn d Yfib hfybkbof. Nfr kb
jcnjbn ltkj c Yfibvb rybufvb e dfc? Vs vjtv
jndtnbnmjdfibrybuf.XbnfkbkbdsYfib?
Pyfybt Vs gjkfuftv d jcyjde Jobys, yt juhf-
ybxbdfz tuj. Jgsn b ljhjtkfntkmcndj gjkfuftv d
jcyjde Jobys. Vs zdkztv kexibt eckjdbz lkz
ghtecgtzybz lheptq. Epyftv dfib yfvthtybz r Yfv.
.Ldf vjhtjlf gjnthgtkb rheitybt b skb ds-
rbyens yf gecnsyysq jcnhjd. Jf tldf yt gjubkb
jn ujkjlf b efcf, bj cxbnfkb ctz yfdctulf jnjhdfy-
ysvb jn vbhf. Rjhfkm gjljhfk b. B yf jcnhjdt
sk cjjhey ghjxysq vfzr. Nt t vjhtjls jcnf-
kbcm ghb vfzrt, xnjs ckebnm cgfctyb gjubf-
ob. Ntgthm yfcnhjtybt b bpvtybkjcm. Jyb skb
cxfcnkbds, lfdfz cgfcbntkmysq cdtn b yt xedcndez
ctz jnjhdfyysvb jn vbhf. Pyfxbn, cjpyfybt jot-
ybz c vbhjv b gjkmps lheubv cjdthityyj ghtjhf-
ftn kltq. Jott ltkj tcnm pfkju ecgtf.
.bd njn, rnj jxtn bnm. Elbdbntkmyj ghjnb-
djcnjzybt hjcne jgfcyjcnb, rjulf zcty cvsck bpyb.
Ybrnj yt vjtn endthlbnmcz jlybvb tpleiysvb
ghbrfpfvb. Yfcbkbt tcnm gthtbnjr. Yeyj ecnht-
vbnmcz r bysv ltqcndbntkmysv vthfv. Bpextybt
ythubq gjrftn, crjkmrj njyxfqib djpvjyjcntq
ghtljcnfdktyj xtkjdtxtcnde. Yj cktletn pfgjvybnm,
xnj cfvst efcyst dphsds vjuen ghjbpjqnb jn
jlyjuj ghbrjcyjdtybz bkb cjnhzctybz,_ nfr sdftn
c cfvsvb uhesvb dphsdxfnsvb dtotcndfvb. Xnj
t crfpfnm j cbkmytqib, njyxfqib ythubz?
Vsckm_chtlb nfrb ytexnyys cbk.
.bpym eltn rhtgyenm yt vtfybrjq, yj bltz-
vb jotbnbz. Xtkjdtr, ghbvryedibq r ctktyb,
yt vjtn snm dhfujv dct cjctltq. Ljkys ecnfyj-
dbnmcz cyjitybz ljhst, yj njkmrj cjnhelybxtcndj
ghbdtln r ltqcndtyyjve ljhe. Yeyj ghbvtybnm
hfpevysq jvty_nfr ghblv r njve, xnj pjdncz
rjjgthfnbdjv. Yj yt ghjxyf eltn rjjgthfwbz, tckb
d jcyjdfybt kztn enfbdfybt b rjhscnjkbt. Lj-
dthbt ytjjlbvj. Njdfhbotcndj yf ljdthbb skj
gthdbxyjq ajhvjq rjjgthfnbdf. Rjytxyj, dc ljkyj
cjdthitycndjdfnmcz.Nfrcntgjhyferflfkfcnjkm-
rj yjds ljcnbtybq, xnj jotbnbt vjtn cnfnm
yt njkmrj ltkjdsv, yj b cthltxysv. bdfz nbrf
djqln rfr erhtgkzott yfxfkj.
270
.Yflj erhtgkznm lheu lheuf. Wtkfz yferf vjtn
snm jcyjdfyf, xnjs hfpzcybnm djpltqcndbt yth-
ubq. Cfvf gcbbxtcrfz ythubz, ghbceofz rfljve
xtkjdtre, yelftncz d ububtyt. Yt yeyj ghtlgjkf-
ufnm gjl nbv ytxnj cdthtcntcndtyyjt, yjdfz bpym
pyftn tcntcndj dj dctq tcghtltkmyjcnb. Gjnjve ye-
yj cdtnkj b zcyj ghbjobnmcz r endthltyb jot-
bnbz rfr jcyjds vbhf.
271
.Rjjgthfnbd yt kfdrf, yj rekmnehyjt exhtlt-
ybt. Vjtn snm d yv b njhujdkz, yj jcyjdf ljkyf
snm ghjcdtnbntkmyfz. Njkmrj ghb nfrjv yfghfdkt-
ybb vjyj ghbkjbnm rjjgthfwb r yjdjq bpyb.
Yt kturj nfrjt jtlbytybt, klb ghbdsrkb cjtlb-
yznm njhujdk c cdjtrjhscnbtv. Nfrjt pfkeltybt
nhelyj bcrjhtybnm. Yj tpjnkfufntkmyj cktletn genv
irjkmyjuj ghjcdtotybz ezcybnm cvsck pljhjdjuj
jvtyf. Pfhfjnjr yt tcnm rjhscnm. Gkfnf pf nhel
yt tcnm ghtcnegktybt. Vjyj dbltnm, xnj nhel tcnm
tlbyfzcghfdtlkbdfzwtyyjcnm.
Nfr vjyj tp gjnhzctybq b cveotybz dc hfp-
zcybnmgjlpyfvtytvGhjcdtotybzbVbhf.
272
.Vbh tcnm dtytw cjnhelybxtcndf. Pyftv vyjuj
hfdyjpyfxfob gjyznbq_cjnhelybxtcndj, cjlhe-
tcndj, jobyf, rjjgthfnbd_nt cfvst cthltxyst
jtlbybntkmyst jcyjds, rfr vfzrb dj nmvt. Yt
geufnmcz ljkys klb ghb vsckb j cxfcnmt kb-
yb, yj hfljdfnmcz yeyj, bj cxfcnmt kbytuj tcnm
yfit cxfcnmt. Gjldbybrb yt gjrblfn Ptvk, gjrf
yt bcwtktys cnhflfybz. Wtkjt cjlhetcndj vjtn
kturj ktxbnm hfys lheuf_njkmrj yeyj hfpdbnm
bcreccndj vsckbnm dj kfuj. B nj yt kturj d jbjlt
kjgjn. Yj ghbvths gjldbybrjd vjuen jjlhbnm
bdkbnmyjdstcbks.
273
.Crjkmrj xtkjdtxtcnde yeyj gthtcnhflfnm,
ghtlt xtv jyj ljuflftncz j gjkmpt tlbytybz! Cfvst
hfpheibntkmyst cbks yfghfdktys, xnjs jvhfxbnm
pfxfnrb jtlbytybz. Rflsq cjtlbybntkm gjldth-
uftncz kbxyj jgfcyjcnb. Rflsq vbhjndjhtw gj-
ekztncz. Rflsq hfjnybr dscvtbdftncz. Rflsq
cnhjbntkm yfpsdftncz tpevwtv. Nfr ckebntkb hfp-
kjtybz gsnfncz cnthtnm c kbwf Ptvkb pyfvz Ghj-
cdtotybz. Nhel ytdjpvjty chtlb dhfls. Cnhjtybt
ytvsckbvj chtlb dphsdjd ytyfdbcnb. Cjlhetcndj
jhtnczcxtkjdtrjytyfdbcnybxtcndjv.
Elthbvdgfvznbnbcnfhstpfdtns.
274
.Vjuen kb snm d jobyt cjlhetcndf ty-
oby, vexby b ltntq? Rjytxyj, vjuen. Bcnbyyjt
cjlhetcndj vjtn hfpltkznmcz gj vyjubv ghbpyfrfv
djphfcnf, gjkf, b pfyznbq, b vsckb. Yflj, xnjs
nfrbt dtndb hjckb pljhjdsvb b yt njkmrj yt vtifkb
ecnhtvktybzv kltq, yj b gjvjufkb lheu lheue;
xnjs gjvjom skf ljhjdjkmyjq. Cktletn cgjcj-
cndjdfnm rfljve hfpevyjve jtlbytyb. Bvtyyj,
rjulf cjnhelybxtcndf hfpyjjhfpys, nj njulf jcj-
tyyj djpvjys hfcwdtns. Yt jrjds yfltdftv, yj
hfcibhztv ujhbpjyn. Gecnm ltnb ecdjzn cfvst euke-
kyyst pflfybz. Gecnm tyobys ytcen dscjrj ce-
lyyjt Pyfvz. Gecnm vexbys gjhflen cfvb Yfc
gjcnhjtybtv Uhflf. Nfr gjdth ghtjlzotuj dscne-
gznpyfrbDtxyjcnb.
275
.Rjulf t eckjyzncz dsxbcktybz b pfnvbncz
tcghtltkmyjcnm, njulf cyjdf dcgjvyzn ghjcntqie
jcyjde: jn cthlwf r cthlwe_nfrjd pfrjy cjnhelyb-
xtcndf, jobys, cjlhetcndf.
Nhelzobqcz, lhjbn bkb hfcibhztncz cjpyfybt
ndj,rjulfythubzghtndjhztnczdjrtfycdtnf?!
Nhelzobqcz, efcftncz bkb njhtcndetn cthlwt
ndj,rjulfgthtlnjjdcnfntcghtltkmyjcnm?!
Jn htlfrwbb
Rybub Extybz bdjq nbrb bkb Fuyb-Qjub
ghtlcnfdkzncjjqbphfyysttctlsDtkbrjujExbntkz
(Vffnvs) Djcnjrf c Tktyjq Hthb b Ybrjkftv Hthbjv.
Dgthdstjgekbrjdfyystyfheccrjvzpsrt d 1923
1937uu., jyb djgkjnbkb d ctt cbyntpjlejndjhyyjuj
yhfdcndtyyjuj,abkjcjacrjujb yfexyjuj gjcnbtybz
Vbhf. Jgbhfzcm yf lejdysq jgsn ghjikjuj dctuj xt-
kjdtxtcndf, Extybt bdjq nbrb yfvtxftn genb cjpblf-
ybz yjdjq, jktt cjdthityyjq cnegtyb djkwbb yfitq
gkfytns _ rjcvbxtcrjuj cjnhelybxtcndf.
Ghb gjlujnjdrt yjds, ljgjkytyys bplfybq bcgjkm-
pjdfys: ghtlsleobt bplfybz yf heccrjv zpsrt b gtht-
djls, ghjitlibt rjhhtrnehe T.B.Hthb; vfyecrhbgns
T.B.Hthb b rjgbb c yb; erfpfybz j bpvtytybz b lj-
gjkytybz, cjlthfobtcz d gbcmvf b lheub fhbdys
vfnthbfkf T.B.Hthb. Yfgbcfybt ckjd b geyrnefwbz
ghbdtltys d cjjndtncndbt c cjdhtvtyysvb ghfdbkfvb
b yjhvfvb, ghb nofntkmyjv cjhfytybb cvsckjds
jnntyrjdbcnbkbcnbxtcrbjcjtyyjcntqntrcnf.(Gjlhj-
yttcv.:CdtnJuyz,6.Hbuf:
Eueyc,
1994. C.153164.)
D rfxtcndt nhtnmtq rybub Extybz bdjq nbrb,
skf dgthdst yfgtxfnfyf d Hbut Kfndbqcrbv
jotcndjv Hthbf d 1936u. Gj erfpfyb Exbntkz d yt
djikf, d yjdjq htlfrwbb, pyfxbntkmyfz xfcnm ehubycrjq
Jobys 1927u., gjlujnjdktyyjq lkz Hjccbb 20- uu.
c exnjv ghfdbdituj d cnhfyt htbvf. D yjde rybue
skj ljfdktyj jktt 60 gfhfuhfajd bp pfgbctq nt t
ktn b 1935u., f yf jkjrt gjcnfdkty 1926u. Bvtyyj nj
bplfybt, jhfoyyjt r klzv cfvs hfpys cjpyfybq,
djlbn d cthb rybu bdjq nbrb bkb Fuyb-Qjub
b gthtdjlbkjcm yf vyjubt zpsrb vbhf.
Ghb gjlujnjdrt 3-uj bplfybz
(Eueyc,
1995) ntrcn pfyjdj
cdthty c vfyecrhbgnfvb bp fhbdjd Kfndbqcrjuj jot-
cndf Hthbf, Veptz bvtyb Y.Hthbf d Ym-Qjhrt b xfcn-
ys fhbdjd; dytctys ljgjkytybz b bpvtytybz (gj lj-
cnegysv fhbdysv vfnthbfkfv T.B.Hthb yf heccrjv
zpsrt), rfr djitlibt d fyukbqcrbt bplfybz, nfr b ghtl-
yfpyfxtyyst lkz cktleob heccrb bplfybq, yj lj cb
gjh yt gekbrjdfdibtcz.
Pyfr yf rybuf bdjq nbrb jpyfxftn
Vfqnhtz Cfyuf,
bkbJobyfVfqnhtb
(T.B.Hthb).
Ytrjnjhst vfkjegjnhtbntkmyst ckjdf:
19 b lh.
vfyfwbb (kfn.)
_ bpkextybz.
21.
Vbh (ntktcys) gthtbnrjd
_ fcnhfkmysq vbh,
ybpibt ckjb Njyrjuj Vbhf.
Abkmvf
_ gkyrf.
35.
(kfn.)
_Xthtpnthybbrpdplfv.
Cjpyfnm
_ egjnhtkztncz d pyfxtybb
jcjpyfnm.
 (kfn.)
_Vfnthbz Kwblf
cdtnj-
yjcyfz vfnthbz.
Vfybatcnfwbb
_ ghjzdktybz.
jy (uhtx.)
_ dtr, gjf.
95.
Xeljt cdtne
_ pltcm d cvsckt
cdtncrjve vbhe
133.
Cbytlhbjy
_ cjdtn cnfhtqiby d lhtdytq Beltt.
147.
Jnhtdftv (jnh
dftv)
jnh
dfnm
_ jnhbyenm,
jndthufnm.
174.
rcnthbjhbpfwbz
_ gthtyjc, hfcghjcnhfytybt djdyt.
199.
Fhjkbn
_ vtntjhbn.
215.
Cfynfyf (cfycrh.)
_gjnjr bpyb.
Vbajkjubxtcrbt, bktqcrbt, bcnjhbxtcrbt bvtyf, gjyznbz
djcnjxyjq abkjcjabb, yfexyst nthvbys, cnfhbyyst b htlrj
egjnhtkztvst dshftybz heccrjuj zpsrf yt nhtjdfkb gj-
zcytybz lkz exfcnybrjd dscjrb tctl. Vyjubt yfbvtyjdfybz
gjlhjytt hfcrhsdfncz d njq t rybut, d lheub rybuf
Extybz bdjq nbrb b d Gbcmvf Vffnv (Xfif Djcnjrf).
Cv. nfrt cnfnm
J bplfybb rybu Extybz bdjq nbrb
d bplfntkmcndt Eueyc:
tcghtltkmyjcnm. Xfcnm . 3-t bpl., ljg. H.V.: Eueyc, 2002.
Ghbkjtybt. C.301313;

Приложенные файлы

  • pdf 6302942
    Размер файла: 623 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий