ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО — ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

ДОДАТОК

д
о наказу
М
іністерства освіти і науки України

від
16.
06. 201
5

р. №

641ЗАХОДИ

ЩОДО

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО
-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ


Пояснювальна записка

Підготовлені Заходи спрямовані
на розкриття мети, положень і завдань ©Концепції національно
-
патріотичного
виховання дітей і молодіª, прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і н
ауки України 26 березня 2015 р.

Ця
концепція спирається на традиції української державності, націона
льно
-
визвольної боротьби українського народу,
громадянську свідомість, здатність критично і незалежно мислити, бути активним у відстоюванні своєї позиції та готовим до
захисту незалежності й територіальної цілісності української держави.

Розробниками пропо
нує
ться така структура Заходів, що

окреслює напрями і шляхи розвитку національно
-
патріотичного виховання в освітньому просторі України. Вони розташовані за показниками важливості і значущості


від
загальнодержавного рівня до структурних складових освітньо
ї системи та їх науково
-
методичного забезпечення.

Перший розділ


Удосконалення нормативно
-
правової базимістить у собі елементи управління цим процесом на
державному рівні.

Другий розділ


Взаємодія центральних органів виконавчої влади, установ і органі
заційвключає до заходів
національно
-
патріотичного виховання дітей і молоді широке коло учасників.

Третій розділ


Створення соціально
-
педагогічних умов для реалізації національно
-
патріотичного виховання
. Сюди
ввійшли позиції і заходи, які стосуються ціл
існого підходу до організації і перебігу зазначеного виховання, що включає в
себе загально педагогічний і середовищний підхід, стосується дітей і молоді, що охоплені освітнім і виховним процесами.

Четвертий розділ


Зміст і форми національно
-
патріотичного
виховання
. Ця позиція найбільш об‱ємна в документі,
повно і детально пропонує заходи у всіх структурних складових освітнього, навчально
-
виховного процесу


від дошкілля до
підготовки і перепідготовки учительства.

П‱ятий розділ


Військово
-
патріотичне вихов
ання дітей і молоді
. В цьому розділі, з огляду на актуальність і
важливість теми, розробники вважали за доцільне зібрати і представити цілісно цей аспект національно
-
патріотичного
виховання.


2

Шостий розділ


Інформаційно
-
комунікаційні технології у забезпече
нні національно
-
патріотичного вихованнярозкриває актуальність, значення і можливість ІКТ для організації і проведення визначеного Концепцією напряму виховної
діяльності.

Сьомий розділ


Наукове і навчально
-
методичне забезпеченнярозкриває, через які н
аукові і навчально
-
методичні
матеріали, підручники, конференції, круглі столи тощо здійснюватиметься увесь комплекс заходів, пропонованих у
попередніх розділах.

Восьмий розділ


Національно
-
патріотичне виховання за участю громадських організацій


підкрес
лює важливість
тісної
співпраці з громадським сектором
.

Така співпраця закладена і в інших розділах цього документу.

Отже, запропонована структура не лише відображає мету і завдання Концепції, а й спирається на структуру побудови
навчально
-
виховного процес
у, його змістове наповнення та науково
-
методичне забезпечення.


3


№№
п/п

Назва заходу

Строк
виконання

Відповідальні за
виконання

1.

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО
-
ПРАВОВОЇ БАЗИ НАЦІОНАЛЬНО
-
ПАТРІОТИЧНОГО
В
ИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

1.1.

Внести зміни

і
з урахування
м
їх

розробити та затвердити нову редакцію
нормативно
-
правов
их

документ
ів

МОН України
:

©Базовий компонент
дошкільної освітиª і ©Основні орієнтири виховання учнів 1
-
11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Україниª

І
V

квартал
2015

р.

МОН

1.2.

Сприят
и розробці проекту Стратегії національно
-
патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016


2020 роки (далі Стратегія) та
проекту Плану дій щодо реалізації Страт
е
гії шляхом участі у Робочій
групі з
розробки Стратегії та надання пропозицій від МОН

ІІІ кварта
л

2015 р
.

МОН

1.
3
.

Підготувати проект

нової редакції Постанови Кабінетом міністрів
України ©Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів
з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі
освіти, що забезпечують виконання
загальнодержавних функцій,
видатки на які здійснюються з державного бюджетуª і доповнити

-

у першому абзаці розділу 2. ©Заходи з позашкільної освітиª після
слів ©науково
-
технічногоª словосполученням ©національно
-
патріотичногоª

-

у розділі 4. ©Заходи у галузі

освітиª окремим абзацом ©Проведення
всеукраїнських заходів з національно
-
патріотичного вихованняª

ІІІ квартал

2015 р.

МОН

1.
4
.

Підготувати проект
рішення Кабінету міністрів України про надання
статусу ©всеукраїнськийª дитячо
-
юнацькій військово
-
патріотичн
ій грі
©Сокілª (©Джураª)

ІІІ квартал

2015 р.

МОН

1.
5
.

Підготувати проект
рішення Кабінету міністрів України про надання
статусу ©всеукраїнськийª дитячо
-
юнацькому фестивалю мистецтв
©Сурми звитягиª

І
V

квартал
2015

р.

МОН

1.
6
.

Підготувати проект закону
п
ро внесення змін до закону
України ©
Про
І
ІІ квартал

МОН,

НАПН,
із

4

місцеве самоврядування в Україніª
:

доповнити

розділ про
загальні
принципи організації місцевого самоврядування в частині
переліку
функцій місцевого самоврядування та ст. 32 словами: ©національно
-
патріотичного вихова
нняª

2015 р.

залученням зацікавлених
органів управління
державної влади


1.7.

Звернутися

в Комітет з питань культури і духовності Верховної Ради
України
щодо своєчасного прийняття ВРУ нормативного акту
п
ро
відзначення пам‱ятн
их дат і ювілеїв
, зокрема не пізніше як за 3місяці до
початку нового року

ІІІ квартал

2015 р.

МОН2.

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

2.1.

Створити

Рад
у

з національно
-
патріотичного виховання

при МОН
України

ІІІ

квартал

2015 р.

МОН

2.2.

Створити
Центр національно
-
патріотичного виховання дітей та молоді

на базі Українського державного центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді з метою централізації
процес
у

національно
-
патріотичного виховання в системі освіт
и

ІІІ квартал

2015 р.

МОН

2.3
.

Сприяти створенню Міжвідомчої Ради з питань національно
-
патріотичного виховання при Кабінеті міністрів України

ІІІ квартал

2015 р.

МОН

2.4
.

Сприяти створенню Рад з питань національно
-
патріотичного виховання
в обласних це
нтрах

ІV квартал

2015

р.

МОН

2
.
5
.

Провести інвентаризацію та налагодити облік всіх позашкільних
навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типу та форми
власності

ІV квартал

2015

р.

МОН,

із залученням


Мінмолодьспорт
у
,
МВС,
Мінкультури,

ДСНС

Мін
с
о
цполітики,
Міноборони,
Держприкордонслужб
и


2
.
6
.

Підтримати ініціативу молодіжних організацій і у співпраці з ними
реалізувати проект реформування мережі позашкільних установ
©Центри громадянської освітиª

2015
-
2017 рр.

МОН,

із залученням
Мінмолодьспорт
у

2.
7
.

Систематично проводити
конф
еренції, семінари, круглі столи тощо
,
присвячені особам,

фактам і подіям, зазначеним у Законі

України ©Про
Постійно


МОН,
НАПН, із
залученням

5

засудження комуністичного і націонал
-
соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону про
паганди їх символікиª
(№ 2558 від 9 квітня 2015 року) для кожної категорії педагогічних
працівників з урахуванням специфіки їхньої професійної діяльності

Мінкультури,
Міноборони,
Мінмолодьспорт
у
, МВС,
НАН, УІНП

3.

СТВО
РЕННЯ СОЦІАЛЬНО
-
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО
-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

3.1.

Популяризувати
на конференціях, круглих столах
і широко
висвітлювати у друкованих
засобах
, навчально
-
методичній літературі,
особливо у підручниках з історії

для усіх

рівнів освіти,
факти і події, що
свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність
України у ХХ столітті, перелічених у
Законі

України ©Про правовий
статус та вшанування пам‱яті борців за незалежність України у ХХ
століттіª (№ 25
-
38
-
1 від 7
.04.2015 р.)

Постійно

МОН,
НАПН
, ВНЗ,
о
бласні
управління
освіти, районні та міські

відділи освіти,
із
залученням

обласн
их

та
Київськ
ої

міськ
ої

державн
их

адміністрації3.2.

На виконання
Закону України ©Про засудження комуністичного і
націонал
-
соціалісти
чного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їх символікиª (№

2558 від 6 квітня 2015
р.) розробити нові та удосконалити відповідно до ідеології їх
засудження діючі програми, навчальні посібники, підручники з питань
історії у р
озділах, що розкривають комуністичні та націонал
-
соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими

Постійно

МОН, НАПН
,
із
залученням
УІНП та
НАН

3.3
.

Внести до змісту загальної середньої освіти предмет ©громадянська
освітаª, що найповніше відповідає завданн
ям національно
-
патріотичного виховання дітей і молоді, поєднує політико
-
правову,
історико
-
патріотичну, екологічну, культурологічну проблематику


з 2016 р.

МОН, Інститут
модернізації змісту
освіти, НАПН, Інститут
педагогіки
,
Інститут
проблем виховання

3.4
.

Організувати громадське обговорення результатів всеукраїнського
медіаосвітнього експерименту та розпочати масове впровадження
медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах, всебічно
використовуючи її можливості для підвищення рівня медійної та
інфор
маційної грамотності, патріотичної свідомості та критичного
мислення учнівської молоді

2016
-
2017 рр.

МОН, НАПН


6

3.
5
.

П
роводити
науково
-
дослідницьку та
освітньо
-
просвітницьку роботу, яка
передбачає відновлення історичної пам‱яті про тривалі державницькі
тр
адиції України (Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо
Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 1917
-
1921
років, інші визвольні проекти)
, включно з проведенням фотовиставок,
організацією музейних експозицій, проведенням дискусій,

круглих
столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії
національно
-
визвольної боротьби українського народу

П
остійно

МОН, НАПН

3.6
.

Забезпечити п
ров
едення тижнів

правової освіти та національно
-
патріотичного виховання, спрямован
их
на

розвиток у дітей та молоді
почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві,
можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов‱язків

із
застосуванням рекомендацій Українського інституту національної
пам

яті


Постійно

МО
Н,
НАПН,
із
залученням

обласн
их

та
Київськ
ої

міськ
ої

державн
их

адміністраці
й

3.7.

Провести всеукраїнську нараду осіб, відповідальних за патріотичне
виховання в обласних управліннях та районних, міських відділах освіти
на тему ©Шляхи вдосконалення патр
іотичного виховання в умовах
декомунізації та ліквідації наслідків тоталітаризмуª

травень 2016
р.

МОН

3.8
.

Проводити у освітніх закладах спеціальні уроки, конкурси, фестивалі з
відзначення Дня української писемності та мови

Щ
орічно

9 листопада

МОН,

із зал
ученням

обласних та Київської
міської державних
адміністрацій

3.9
.

На ©День знаньª провести
лекції, бесіди, виховні заходи з метою
утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність
України (Сходу і Заходу)

Щорічно

1 вересняМОН,

НАП
Н, УІНП,
із
залученням обласних
та
Київської міської
державних
адміністрацій

3.1
0
.

Започаткувати Всеукраїнський місячник у рамках проведення
міжнародного місячника шкільної бібліотеки ©Виховуємо громадянина


патріота Україниª

Щ
орічно з
2015 р.

МОН,
Н
АПН, ДНПБ
України і
м. В.О.
Сухомлинського,
Інститут модернізації
змісту освіти


7

3.11
.

Комплектувати фонди бібліотек освітньо
-
виховних закладів
літературою
,

спрямованою на національно
-
патріотичне виховання

П
остійно

НАПН,

ДНПБ України ім. В.О.
Сухомлинськ
ого

3.12
.

Залучати дітей, учнів, студентів та педагогічні колективи до пошуку,
охорони, збереження народної культурної спадщини України
(пісні,
легенди, перекази тощо)

П
остійно

Інститут модернізації
змісту освіти, із
залученням обласних та
Київської мі
ської
держав
них
адміністрацій

4.

ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО
-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

4.1.

Дошкільна освіта

4.1.
1.

Розробити та апробув
ати парціальну

програму ©Україна


наша
Батьківщинаª для дітей старшого дошкільного віку

2015
-
2016

рр.

МОН, НАПН, Інститу
т
проблем виховання

4.1.
2.

Розробити методичні рекомендації з організації занять, сюжетно
-
рольових ігор, творчих конкурсів, сценаріїв свят з національно
-
патріотичної тематики

2015 р.

МОН, НАПН,
Інститут
модернізації змісту
освіти, із залученням
обласни
х та Київської
міської державних
адміністрацій

4.1.
3.

Розробити методичні рекомендації щодо залучення батьків до
національно
-
патріотичного виховання дітей ©Батьківська школаª

2015 р.

МОН, НАПН,
із
залученням обласних
та
Київської міської
державних
адм
іністрацій

4.1.
4.

Розробити тематичні плани роботи ДНЗ з організації національно
-
патріотичного виховання дошкільників за темами:моє ім‱я;моя сім‱я (сімейні традиції, сімейні реліквії, професії в моїй
родині, світ родинних захоплень, сімейні обов‱язки то
що);моє місто/село (пейзажі, символи, історичні, культурні і природні
пам‱ятки, народні промисли);моя країна (державні символи, столиця, державні свята;
Щ
ор
ічно

МОН, НАПН
,
Інститут
модернізації змісту
освіти, із залученням
обласних та Київської
міської державних
адміністрацій;


8

національності, які живуть в Україні, їх національні костюми,
пісні і танці, національні страви).

4.1.
5.

Вве
сти

до системи

дошкільного виховання (державних та недержавних
установ) розвивальні технології та заняття

з формування

у дитини
моральних

уподобань і здійснення

вчинків, пов‱язаних з патріотичною
позицією

Постійно

МОН, НАПН


4.2.

Початкова школа

4.2.
1.

Переглянути усі навчальні програми поча
ткової школи щодо
розширення можливостей
формування в учнів патріотичних почутт
ів,
толерантного ставлення до інших на
родів, які проживають в Україні

2016 р.

МОН, НАПН,

Інститут педагогіки
,
Інститут модернізації
змісту освіти

4.2.
2.

Розробити

та здійснювати
:творчі завдання з національно
-
патріотичної тематики
,

конкурси;тематичні ви
ставки дитячої творчості;міні
-
проекти за участю батьків: світ професій, сімейні династії,
захисники вітчизни у моїй родині;шкільні та родинні екологічні проекти

Щ
орічно

Інститут модернізації
змісту освіти
, із
залученням обласних та
Київської міської
д
ержавних
адміністрацій,

4.2
.3.

Розробити

методичні рекомендації

з національно
-
патріотичного
виховання молодших школярів у позаурочній, позакласній і
позашкільній роботі
, передбачивши теми
:мій родовід;моя сім‱я в історії рідного міста/села;моє місто/се
ло в історії моєї країни;національні традиції;народні промисли;національні герої;моя Батьківщина


Україна (державні символи, державні свята):Україна на карті світу

Щ
орічно

МОН, НАПН, Інститут
модернізації змісту
освіти


4.2.
4.

Практикувати п
рове
денн
я виховних
годин у формі:зустрічей з волонтерами, учасниками
АТО
;

П
остійно

із залученням обласних
та Київс
ької міської

9постановок українських народних та сучасних казок;майстер
-
класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів
для бійців Української армії

державних
адміністрацій

4.2.
5.

Впровадити виховні

проект
и:©Рідний край, де ми живем
о
, Україною зовем
о
ª (літературно
-
музичні композиції за творами українських дитячих письменників
і композиторів)
;©Я і моя родина


казковий дивосвітª (літера
турно
-
музичні
композиції за творами українських дитячих письменників і
композиторів)
;©Моя маленька батьківщинаª (презентація виставки творчих
робіт дітей та батьків за творами українських дитячих
письменників)


Вересень

2015 р.


Вересень

2016 р.Вер
есень

2017 р.

НАПН, ДНПБ

України
ім.

В.О.

Сухомлинського
,

Інститут модернізації
змісту освіти
, із
залученням обласних та
Київської міської
державних адміністрацій4.2.
6.

Проводити конкурси

малюнків, оберегів,
організовувати
написання
листів бійцям
АТО

П
остійно

Інститут модернізації
змісту освіти
, із
залученням обласних та
Київської міської
державних
адміністрацій


4.2.
7.

Прищепл
ювати любов
до української мови через спеціально
організовані уроки: ©Свято рідної мовиª, ©Мужай, прекрасна наша
мовоª,

©Шевченківське словоª

П
остійно

Інститут модернізації
змісту освіти
, із
залученням обласних та
Київської міської
державних
адміністрацій

4.2.
8.

Використовувати
на занятт
ях фізичної культури українські народні іг
р
и,
зокрема,
©Високий дубª, ©Чаклунª, ©Хл
ібчикª та ін.

П
остійно

МОН,


Інститут
модернізації змісту
освіти
, із залученням
обласних та Київської
міської державних

10

адміністрацій

4.2.
9.

Прово
д
ити цикл

бесід, спрямованих на розкриття традицій української
культури, ознайомлення дітей з фольклором
(традиції, ігри та ін.)

П
остійно

МОН,
НАПН, Інститут
модернізації змісту
освіти
, із залученням
обласних та Київської
міської державних
адміністрацій

4.2.
10
.

Пров
одити конкурси

дитячої зображувальної творчості ©Слава
українським військовимª, ©У світі не
має кращої країни, ніж Українаª
,
©Планета дружбиª

П
остійно

МОН,
НАПН, Інститут
модернізації змісту
освіти
, із залученням
обласних та Київської
міської державних
адміністрацій

4.3.

Основна і старша школа, професійно
-
технічна освіта

4.3.1.

Внести уточне
ння

і доповнення
до Державного стандарту базової і
по
вної загальної середньої освіти,
змісту
навчальних програм і
підручників з усіх предметів з метою посилення їх національно
-
патріотичного виховного потенціалу, відображення ідей Законів
України
©Про засуд
ження комуністичного і націонал
-
соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їх символікиª
,

©Про правовий статус та вшанування пам‱яті борців за
незалежність України у ХХ століттіª

IV
квартал
2016 р
оку

МОН, Інститут

модернізації змісту
освіти
,

НАПН, Інститут
педагогіки

4.3.2.

При формуванні типових навчальних планів
передбачити збільшення
кіл
ькості

годин на вивчення української мови і літератури в школах з
національними мовами викладання

2015
-
2016 рр.

МОН, Інститут
модернізації змісту
освіти
,

НАПН, Інститут
педагогіки

4.3.3.

Удосконалити навчальні програми варіативного складника змісту
освіти, зокрема з історії та географії території проживання, розвитку
народних промислів, літературної і громадської спадщини краю щ
одо
посилення національно
-
патріотичного спрямування

2015
-
2016 рр.

МОН, Інститут
модернізації змісту
освіти
,

НАПН, Інститут

11

педагогіки

4.3.4.

Розробити та апробувати програму тематичних виховних годин для
учнів 5
-
11 класів ©Минуле, теперішнє та майбутнє у
вчинках та діяннях
українцівª

Постійно

НАПН, Інститут
соціальної та політичної
психології,
Інститут
модернізації змісту
освіти

4.3.5.

Розробити та апробувати тренінгові програми для учнів 10
-
11 класів:з підвищення рівня політико
-
правові свідомості ©Я і м
оє правоª;з формування навичок самоорганізації ©Самі будуємо своє життя у
рідній країніª;програми проведення класних виховних годин у формі
особистісно
-
рольових ігор
:

©Комітет з розвитку громадянського
суспільстваª, ©Політична карусельª, ©Громадяни і пол
ітикиª тощо

2016
-
2017 рр.

МОН, НАПН, Інститут
соці
альної та політичної
психології


4.3.6.

Налагодити системну екскурсійну діяльність дітей та учнівської молоді,
поїздки
-
обміни учнівських та студентських груп, відвідування
визначних історичних місць та оз
найомлення з пам‱ятками української
історії та культури.


2015
-
2016 рр.

МОН,
Н
АПН
,

Український державний
центр

дитячого і
юнацького туризму
,


Інститут модернізації
змісту освіти
, із
залученням обласних та
Київської міської
державних
адміністрацій

4.
3.7.


Провести акцію

старшокласників

©Спіл
ьними зусиллямиª (збір коштів
для

забезпеченн
я потреб військовослужбовців) (8
-
11 кл.)

П
остійно

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій

4.3.8.

Захід для дітей
-
переселенців із зони АТО

©Пізнай свою історію


вона
єднаєª

ІІ квартал

2016 р.

НАПН, Інститут
проблем виховання

4.3.9.

Прове
c
ти пізнавально
-
виховний захід для дітей
-

переселенців із зони
4 червня
2016
НАПН
,

Інститут

12

АТО в рамках ©Міжнародного дня безневинних дітей


жертв агресіїª
(International Day of Inn
ocent Children Victims of Aggression)

р.

проблем виховання

4.4.

Позашкільна освіта

4.4.
1.

Скоординувати програми національно
-
патріотичного виховання дітей і
молоді з програмою відродження краєзнавчого руху, які акумулюють
над
бання країни на місцевому рівні

IV
квартал

2015
р
.

НАН, НАПН
,
міс
цеві
органи
управління
освіти

4.4.
2.

Організувати і провести всеукраїнську туристсько
-
краєзнавчу
експедицію ©Моя Батьківщина


Українаª

IV

квартал

2015
р
.


І
квартал 2016
р.

Український
державний
центр туризму і
краєзнавства учнівської
молоді
, МОН, Інститут
модернізації змісту
освіти

4.4.
3.

Забезпечити проведення Всеукраїнських організаційно
-
масових заходів
патріотичного спрямування

за такими напрямами:

-

еколого
-
натуралістичний:Всеукра
їнський фестиваль ©Українська паляницяª;Всеукраїнський фестиваль ©
Україна
-

садª (1
-
11 кл.);Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну
©Квітуча Українаª (1
-
11 кл.).Всеукраїнський юнацький фестиваль ©В об‱єктиві натуралістаª (8
-
11 кл.)
;

-

дослідницько
-
експериментальний:Всеукраїнська науково
-
технічна виставка
-
конкурс молодіжних
інноваційних проектів ©Майбутнє Україниª (8
-
11 кл.);Міжнародна науково
-
практична конференція учнів
-
членів Малої
академії наук ©Україна


очима молодихª (8
-
11 кл
.).

-

науково
-
технічний:
Всеукраїнська виставка
-
конкурс науково
-
технічної творчості ©наш
пошук і творчість


тобі, Україно!ª (1
-
11 кл.);

-

художньо
-
естетичний:

П
остійно

Ц
ентри позашкільної
освіти

державної,
комунальної та
приватної форм
власності, НАПН,
Інститут проблем
виховання
, МОН


13Всеукраїнський пленер з ужиткового мистецтва ©таланти твої,
Україно!ª (5
-
11 кл.);Всеукраїнськ
а виставка
-
конкурс декоративно
-
ужиткового і
образотворчого мистецтва ©Знай і люби свій крайª (5
-
11 кл.);

-

туристсько
-
краєзнавчий:Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді ©Мій
рідний край, моя земля очима сучасниківª (8
-
11 кл., студенти);Всеукраїнська історико

-
краєзнавча конференція учнівської молоді
©Пізнай себе, свій рід, свій народ…ª (8
-
11 кл.);Всеукраїнська історико
-
географічна експедиція ©Історія міст і сіл
Україниª (1
-
11 кл.);Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської мол
оді ©Моя
Батьківщина


Українаª (8
-
11 кл.);Всеукраїнський конкурс туристсько
-
краєзнавчих експедицій ©Мій
рідний крайª (8
-
11 кл., студенти);Всеукраїнський збір лідерів учнівського самоврядування
загальноосвітніх навчальних закладів України (8
-
11 кл.)


4.5.

Вища освіта

4.5.
1.

Запровадити

факультативний курс у ВНЗ: ©Народна психологіяª,
спрямован
ий

на вивчення звичаїв українськог
о народу

IV

квартал

2015
р
.


І
квартал 2016
р.

МОН, Вищі навчальні
заклади

4.5.
2.

Створити студентські об‱єднання за мистецькими вподобаннями


вишивка, пісенна творчість, кулінарія, гончарне мистецтво,
хореографічна майстерність тощо

і налагодити їх ро
боту

П
остійно

МОН, Вищі навчальні
заклади

4.5.
3.

Впровадити практику волонтерської роботи студентів ВНЗ у будинках
сиріт, інтернатах (допомога в формуванні громад
ян
ської свідомості
молоді, інтеграції
у суспільство
)

П
остійно

Вищі навчальні заклади

4.5.
4.

Надавати організаційну та матеріальну підтримку національно
-
П
остійно

МОН,
Вищі навчальні

14

патріотичним заходам органів студентського самоврядування

заклади

4.5.
5.

Започаткувати студентські олімпіади з національно
-
патріотичної
тематики

І квартал

2016 р.

МОН,
Вищі навчальні
заклади

4.5.
6.

Започаткувати конкурс курсових робіт та наукових публікацій студентів
вищих навчальних закладів з національно
-
патріотичної тематики

І квартал

2016 р.

Вищі навчальні заклади,
НАПН

4.5.
7.

Проводити конкурси
студентських
есе на тему ©Що для мене патріотизм
і любов до Батьківщини?ª

Щ
орічно

Вищі навчальні заклади,
НАПН

4.6.

Підготовка і перепідготовка працівників освіти

4.6.
1.

Створити інтегративну систему освіти дорослих засобами:

розроблення програм підвищення кваліфі
кації та перепідготовки
учасників бойових дій, учасників АТО, переселенців, біженців,
спрямовану на подолання стереотипів та конфліктів на патріотичному і
національному ґрунті, формуванні свідомої світоглядної патріотичної,
державницької позиції

IV

кварта
л

2015
р
.


І
квартал 2016
р.

МОН,
Вищі навчальні
заклади
,
ІППО


4.6.
2.

Забезпечити проведення тренінгових занять з питань виховання
громадянина
-
патріота для педагогічних працівників загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів, методистів інститу
тів
післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів

2015 р.

НАПН, Інститут
п
роблем виховання,

Національний

еколого
-
натуралістичний центр
учнівської молоді
,
Інститут модернізації
змісту освіти

4.6.
3.

Увести до навчальних планів підготовки
і переп
ідготовки
педагогів
різного профілю навчальний курс ©Сучасні методи і технології
національно
-
патріотичного виховання школярівª

І квартал

2016 р

МОН, В
НЗ
,
ІППО


4.6.4.

Увести до навчальних планів підготовки психологів, соціальних
педагогів та практичних п
сихологів спецкурс ©Технології впливу на
становлення політико
-
правової свідомості та громадянської позиції
учнівª

І квартал

2016 р

МОН, В
НЗ

4.6.
5.

Увести до навчальних планів підготовки вчителів інформатики спецкурс
©Безпека дітей в інформаційному просто
ріª

І квартал

2016 р

МОН, В
НЗ


15

4.6.
6.

Організувати при обласних ІППО експериментальні центри з
розроблення та апробації навчально
-
виховних інновацій громадянсько
-
патріотичного спрямування, передбачивши їх активну міжрегіональну
взаємодію, обмін інформаціє
ю та досвідом роботи

IV

квартал

2015
р
.


І
квартал 2016
р.

МОН, заклади
післядипломної
педагогічної освіти,

НАПН

4.6.
7.

Запровадити в закладах післядипломної освіти спеціальні курси для
педагогічних і науково
-
педагогічних працівників ©Українська
націона
льна ідентичністьª, ©Розвиток національної свідомості українців
як складової багатонаціональної держави в культурологічному аспектіª,
©Вірність і відданість загальнолюдським цінностям як основа
патріотичного вихованняª

Постійно

МОН,
заклади
післядипломної

педагогічної освіти,

НАПН

4.6.
8.

Передбачити у програмах курсової та міжкурсової підготовки
педагогіч
них працівників, керівників навчальних закладів ознайомлення
із технологіями роботи з родинами, що передбачає відтворення історії
роду на прикладах кожної конкретної сім‱ї, із подальшим укладанням на
рівні навчального закладу
курси

Історія

народуª

IV

квар
тал

2015
р
.


І
квартал 2016
р.

НАПН,

ДВНЗ ©Університет
менеджменту освітиª,
заклади післядипломної
педагогічної освіти4.6.9.

Розробити навчальне та науково
-
методичне

забезпечення курсів
підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково
-
педагог
ічних
кадрів, працівників методичних і психологічних служб системи освіти з
питань національно
-
патріотичного виховання як складової системи
підвищення кваліфікації

Постійно

НАПН,

ДВНЗ ©Університет
менеджменту освітиª,
заклади післядипломної
педагогічної о
світи

5.

ВІЙСЬКОВО
-
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

5.1.

Заклади освіти різного рівня

5.1.1
.

Ввести в штатний розклад середніх ЗНЗ і профтехучилищ посаду
військового керівника (0,5 ставки)

До 1 вересня
2015

р.

МОН


Інститут
модернізації змісту
освіт
и
, із залученням
обласних та Київської
міської державних
адміністрацій

5.1.2.

Розробити посадову інструкцію військового керівника, включивши у неї
До 1 вересня
МОН
, Інститут

16

завдання патріотичного виховання

2015

р.

модернізації змісту
освіти

5.1.3.

Р
озробити тематичні стенди для кабінетів військової підготовки з
урахуванням найновіших видів зброї та воєнних стратегій

І квартал
2016

р.

МОН, Інститут
модернізації змісту
освіти,
ІППО

5.1.4.

Розробити і виготовити моделі основних видів озброєнь для навч
альних
цілей

ІІІ квартал
2016

р.

МОН, Міноборони


5.1.5.

Укомплектувати навчальні заклади (кабінети військової підготовки)
засобами і системами захисту (протигази, санітарне обладнання тощо)

ІІІ квартал
2016

р.

МОН
,
Міноборони
,
із
залученням обласних та

Київської міської
державних
адміністрацій

5.1.6.

У середніх школах, профтехучилищах

обладнати:смугу перешкод;військово
-
спортивний комплекс

ІІІ квартал
2016

р.

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій

5.1.7.

Побудувати

ідновити)
в опорних школах освітніх округів стаціонарні
тири

IV
квартал
2016

р.

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій

5.1.8.

Обладнати у кожній середній школі приміщення для захисту від
військових дій

IV
квартал
2016

р.

із

залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій

5.1.9.

Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на
подальшу службу в Збройних силах України шляхом проведення
конкурсів, вікторин, змагань тощо

Постійно

МОН
, НАПН, Інст
итут
модернізації змісту
освіти,
із
залученням
територіальн
их

відділення ЗСУ

5.1.10
Директорам шкіл з
абезпечити зв'язок з військовими частинами
Постійно

із залученням обласних

17

.

(екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріот
ичного
спрямування); активізувати

зв‱я
зки і спіл
ьну профорієнтаційну
діяльні
ст
ь

шкіл та військових ВНЗ (юний правознавець, десантник,
рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський, прикордонник, р
адист
) (1
-
11 кл.)

та Київської міської
державних
адміністрацій,

територіаль
них

відділен
ь

ЗСУ

5.1.11
.

Залучати офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення
навчальних занять у школах із військової підготовки

Постійно


із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ

5.1.1
2
.

Організувати
тренувальні збори
юнаків 10 класу середніх навчальних
закладів на базі військових частин

ІІІ квартал
2015

р.

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ

5.1.1
3
.

Удосконалити ни
ні діючі навчальні програми із Захисту Вітчизни,
ввівши нові розділи:національно
-
патріотичне виховання учнів;сучасні види озброєнь і захисту;Україна у військових діях

До 1 вересня
201
5

р.


МОН,
Інститут
модернізації змісту
освіти

НАПН,
Інститут
проблем

виховання , із
залученням
Міноборони,
МВС, ДСНС


5.1.1
4
.

У кожному
регіоні

створити й організувати роботу методичного
семінару військових керівників і вчителів фізичної культури, а також
класних керівників, вихователів ПТНЗ із питань військово
-
патріотичн
ого виховання учнів

І квартал
2016

р.

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ

5.1.1
5
Розглянути можливість підготовки педагогів за інтегрованими
IV квартал
МОН, В
НЗ


18

.

спеціальностями:вчитель і класний керівник (вих
ователь, провідник);військовий керівник і вчитель фізичної культури;військовий керівник і вчитель біології та хімії;військовий керівник і вчитель фізики;військовий керівник і вчитель географії

2015

р.

5.1.1
6
.

Розпоч
инати
навчальн
ий рік у ЗНЗ Уроком мужності і милосердя під
девізом ©Борімося


поборемо!ª, залучивши до його проведення
учасників бойових дій на
С
ході країни, представників волонтерських
організацій, ветеранів минулих воєн, дисидентського руху, активних
учасників Револю
ції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні та
полеглих бійців АТО

Щорічно

1 вересня

МОН,

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ

5.1.17
.

Розробити й обговорити проект
загальнодержавної
Програми військово
-
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді

ІІІ квартал

2015 р.

МОН,
Інститут
модернізації змісту
освіти
, НАПН,
із
залученням
Мінмолод
ь
спорту,
Міноборони,
Мінкультури,

МВС,
УІНП

5.1.1
8
.

Прове
сти
з дітьми та учнівською молоддю н
а рівні закладу, району,
міста: безстрокових акцій ©Ми разомª, спрямованих на допомогу
пораненим військовим (1
-
11 кл.); благодійної акції ©З вірою в серціª,
спрямованої на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин,
медичних працівників і воло
нтерів, які працюють в зоні АТО (1
-
11 кл.,
студенти); мітингу
-
реквієму на вшанування Героїв Небесної Сотні (1
-
11
кл, студенти); зустрічей з воїнами
-
учасниками АТО ©В родинному коліª
(1
-
11 кл.)

Постійно

із залученням обласних
та Київської міської
державн
их
адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ

5.1.19
Залуч
ати
учнів
і студентську молодь

до участі у ©Вахті пам'яті Небесної
Постійно

керівники ЗНЗ, П
Т
НЗ
,

19

.

сотніª

ВНЗ
, із залученням
обласних та Київської
міської державних
адміністрацій,

територіальн
их
відділень ЗСУ

5.1.20
.

Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам
українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність
України:до утворення Української Повстанської Армії (14.10.1942 р.);до дня Соборності України;до

святкування дня Гідності та Свободи

Щ
орічно

14.10

22.01

22.11

керівники ЗНЗ, П
Т
НЗ
,
ВНЗ
, із залученням
обласних та Київської
міської державних
адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ

5.1.21
.

Забезпечити організацію перегляду та обговорення у
чнями і студентами
вітчизняних художніх і документальних фільмів:©Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій війніª, 2002 рік,
авт.


Святослав Новицький;©Війна


український рахунокª, 2002 рік, авт.


Сергій Буковський;©Війна без переможцівª 2003 р
ік, авт.


Ігор Чижов;©ОУН
-
УПА: війна на два фронтиª, 2006 рік, авт.


Андрій
Санченко;©УПА. Третя силаª, 2007 рік, авт.


Сергій Братішко, Віталій
Загоруйко;©1377 спалених заживоª, 2009 рік, авт.


Іван Кравчишин;©Поводирª, 2014 рік, авт.


О.Г.Санін
тощо

Постійно

керівники ЗНЗ, П
Т
НЗ
,
ВНЗ
,

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ

5.1.22
.

Проводити раз на рік фестивалі патріотичної пісні; святкування Дня
Примирення, Дня Збройних Сил України,

Дня призовника, захисника
Вітчизни, відзначення дня пам'яті Героїв Крут

Постійно

МОН, керівники ЗНЗ,
П
Т
НЗ
, ВНЗ
, із
залученням обласних та
Київської міської
державних

20

адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ


5.1.
23
.

Під час організації і діяльнос
ті літніх таборів зосереджувати роботу на
змаганнях з військово
-
прикладних видів спорту, участі

у військово
-
патріотичній
гр
і

©Сокіл

ª (©Джураª)

тощо

Постійно

керівники ЗНЗ, П
Т
НЗ
,
ВНЗ
,

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ


5.1.
24
.

Активізувати рух волонтерської допомоги (акції, проекти) у навчальних
закладах

різних типів

Постійно

керівники ЗНЗ, ПТНЗ,
ВНЗ,

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій,

територіальних

відділень ЗСУ

5.1.2
5
.

Провести Всеукраїнську науково
-
практичну конференцію

з військово
-
патріотичного виховання


Квітень
2016

р.

МОН, Інсти
тут

модернізації змісту
освіти,


НАПН,
із
залученням
УІНП
, НАН

5.2.

Дитячі та юнацькі організації різного спрямува
ння

5.2.
1.

Створ
ити пластові центри

у всіх містах і селах України з метою
проведення виховної роботи серед дітей та молоді

І квартал
2017

р.

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ

5.2.
2.

Впро
вад
ити

військово
-
патріотичн
у

виховн
у

систем
у

©Джураª із
Постійно

МОН,


керівники ЗНЗ,

21

залученням ігрових форм:

-

всеукраїнська дитячо
-
юнацька гра ©Котигорошкоª молодшої
вікової групи

-

всеукраїнська дитячо
-
юнацька гра ©Джураª середньої вікової
групи

-

всеукраїнська дитячо
-
юнацька гра ©Сокіл
ª старшої вікової групи

-

всеукраїнська військово
-
спортивна гра ©Хортингª для учнів
навчальних закладів з посиленою військовою та фізичною
підготовкою

-

всеукраїнська військово
-
спортивна гра ©Заграваª для студентської
молоді

Всеукраїнський фізкультурно
-
патріот
ичний фестиваль школярів
України ©Козацький гартª

П
Т
НЗ
, ВНЗ
,Центр
патріотичного виховання
дітей та молоді МОН
України
, із залученням
обласних та Київської
міської державних
адміністрацій,

територіальних
відділень ЗСУ


5.2.
3.

Розроб
ити план

заходів з відзначення у 2017 році 105
-
тої річниці
пластового руху в Україні та у 2019 році


30
-
тої річниці відновлення
діяльності Пласту в Україні

ІІ квартал
2016

р.

МОН,

із залученням
Мінмолод
ь
спорту

та
Мінкультури

5.2.
4.

Створен
ня у м. Києві музею пластового (скаутського) руху

І квартал

2017 р.

Із залученням
КМДА


6.

ІНФОРМАЦІЙНО
-
КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНО
-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

6.1.

Створити відкриту мережу
освітніх ресурсів, присвячену

національно
-
п
атріотичного вихованню дітей і молоді

IV
квартал

2016
р.

НАПН,
МОН,
Інститут
модернізації змісту
освіти, І
нститут
інформаційних
технологій і засобів
навчання

6.2.

Сприяти створенню
створення військово
-
патріотичних ігрових
медіа
програм

IV
квартал

2015 р
.

МОН
,
Інститут
модернізації змісту
освіти, із залученням

Мінкультури

та


22

Держкомтелерадіо

6.3.

Забезпечити

державне замовлення на створення медіа продукції
(комп'ютерні ігри, мультфільми, кінофільми, інтерактивні
телепрограми), які сприяють національній
та громадянській
самоіндентифікації дітей і молоді

ІІІ квартал

2015 р.

МОН
, Інститут
модернізації змісту
освіти
, із залученням
Мінфіну

6.4.

Створити інтернет
-
портал ©Слава Україніª, на якому розмістити фонд
записів художньо
-
патріотичних, літературних і
музичних творів, а також
освітніх програм з вітчизняної історії

IV
квартал

2015 р.

із залученням
Мінкультури,
Український Інститут
національної пам'яті

6.5.

Створити цикл документальних фільмів з Історії України,
присвячений

видатним особистостям, звичк
ам, традиціям, українським ремеслам
тощо і включити їх до освітніх програм

Впродовж
2015
-
2017 рр.

із залученням
Мінкультури,
УІНП,

Держкомтелерадіо

6.6.

Провести Всеукраїнський інтернет
-
турнір юних інтелектуалів ©Любіть
Українуª
,

фотоконкурс ©
Моя Ук
раїна


Впродовж
2015
-
2017 рр.

НАПН
, Інститут
обдарованої дитини,
Івано
-
Франківський
регіональний центр
оцінювання якості освіти

6.7
.

Започаткувати проведення
щорічних
телеконкурсів знавців історії,
культури, традицій свого народу ©Моя Українаª

Постійно

НАПН,
МАН
із
залученням
Держкомтелерадіо

6.8
.

Забезпечити
наповнення інформаційного контенту позитивною
інформацією щодо привабливості образу України, державних символів,
поваги до них, підтримки бажання жити й працювати в Україні, цінності
національної спадщи
ни,
спрямованих на формування історичної пам
‱яті

Постійно

МОН, НАПН,

Інститут
модернізації змісту
освіти,

із залученням
обласних та Київської
міської
держадміністрацій

6.9
.

Започаткувати на Першому національному каналі цикл навчально
-
пізнавальних перед
ач для молоді з національно
-
патріотичної, науково
-
технічної, еколого
-
натуралістичної, естетично
ї
, туристично
-
краєзнавчої
тематики

IV
квартал

2015
р.

МОН
, із залученням
Держкомтелерадіо
,
Мінінфор
м
політики, ,
УІНП, НАПН, НАН,

23

Спілк
и

журналістів

6.10
.

Підго
тувати буклет і провести виставки робіт майстрів самчиківського
розпису ©Квітуча Українаª з циклу ©Естафета поколіньª

IV
квартал

2015 р.

НАПН, Інститут
професійно
-
технічної
освіти

6.1
1
.

Організувати та Провести серію вебінарів з патріотичного виховання
дітей та молоді присвячених методиці формування патріотичного
виховання в ранньому, дошкільному, молодшому шкільному та
підлітковому віці

Організувати та проводити серію вебінарів, присвячених методиці
формування патріотичного виховання в ранньому, дошкіль
ному,
молодшому шкільному та підлітковому віці

Щорічно

НАПН
, МОН, Інститут
модернізації змісту
освіти

6.1
2
.

Прово
дити

виставки фото та архівних документів, що ілюструють
становлення та розвиток української держави

П
остійно

Центральна дитяча
бібліотека, ДН
ПБ
України
ім.

В.О.

Сухомлинсь
-
кого
,
із залученням
обласних та Київської
міської державних
адміністрацій

6.1
3
.

Організувати за участю учнів і студентів створення в соціальних
мережах національно
-
патріотичних сторінок ©Моє містоª, ©Моє селоª,
©Мій рідни
й крайª тощо

2015 р.

із залученням обласних
та Київської міської
державних
адміністрацій

6.14.

Започаткувати проведення всеукраїнського конкурсу ©Вчитель рокуª в
номінації ©Захист Вітчизниª

З 2016 року

МОН, Інститут
модернізації змісту
освіти

6.
15
.

Ст
ворити сторінки з обговорення проблем національно
-
патріотичного
виховання дітей і

молоді на сайті віртуальної лабораторії Науково
-
методичного центру Університету менеджменту освіти ©Науково
-
освітній кластер УМОª

ІV квартал

2015 р.

НАПН, ДВНЗ
©Університет

менеджменту освітиª
спільно з
ІППО


24

6.
16
.

Створити на електронних носіях тематичні добірки
українських
літературних і

музичних творів
національно
-
патріотичної тематики

Постійно

НАПН
, Інститут
педагогіки,
Інститут
інформаційних
технологій і засобів
навчан
ня

6.
17.

Г
отувати персональ
ні книжкові виставки, присвячені творчості
видатних українських інтелектуалів і політичних діячів, які
спричинилися до організації боротьби за незалежність, становлення і
розвиток української державності.


Постійно

НАПН,

ДНПБ
України
ім.

В.О.

Сухомлинського
, Педмузей України

6.
18
.

Створити на веб
-
порталі ДНПБ

і регулярно поповнювати
ресурс ©Досвід
роботи бібліотек з патріотичного вихованняª

Постійно

НАПН,

ДНПБ України ім.
В.

О.

Сухомлинського

7.

НАУКОВЕ І НАВЧАЛЬНО
-
МЕТОДИЧН
Е ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1.

Навчально
-
методичн
і ресурси


(монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали)

7.1.1.

Приступити до розроблення структури і змісту новітніх підручників,
навчальних посібників, літератури для дітей з Історії України
,
с
прямованих на формування громадянської і патріотичної свідомості
учнів і студентів

2015
-
2016 рр.


МОН, НАПН,
Інститут
модернізації змісту
освіти

7.1.
2.

Підготувати і видати збірки сучасних літературних творів патріотичного
змісту
для освітніх закладів різ
них типів

2015
-
2016 рр.

із залученням
Мінкультури

та

Спілк
и

письменників

7.1.
3.

Включити

питання

патріотичного виховання дітей та молоді до
дослідницьких програм і планів н
ауково
-
дослідних інститутів та
університетів, які охоплювали б

зміст загальної сер
едньої та
університетської освіти, включаючи і предмети природничо
-
математичного циклу

2016
-
2019 рр.


НАПН,
ВНЗ

7.1.
4.

Підготувати курс
и

лекцій та методичні рекомендації для учителів
загальноосвітньої школи, профтехучилищ, присвячені тривалим
державницьки
м традиціям України (Київська Русь, Велике Князівство
ІV квартал
2015 р.І


квартал 2016
УІНП,
Інститут
модернізації змісту
освіти
,

НАПН


25

Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, Українська Народна
Республіка, Гетьманат Павла Скоропадського тощо)

р.


7.1.
5.

Узагальнити досвід вик
ористання загальноукраїнського та
регіонального компоненту виховання патріотизму, що накопичений у
навчальних закладах. Підготувати і видати необхідні навчально
-
методичні матеріали тиражем, що забезпечить

кожний загальноосвітні
й
навчальний заклад України

ІV квартал
2015 р.І


квартал 2016
р.

Інститут модернізації
змісту освіти,
НАПН,
Інститут проблем
виховання
, Центр
Гуцульщинознавства
(м.

Косів)

7.1.
6.

Розробити серію навчально
-
методичних посібників:рекомендації фахівцям з

формування патріотизму як настанови
(системи переконань, властивості) особистості дитини;рекомендації батькам з організації патріотичного виховання дитини
раннього віку;рекомендації батькам з організації патріотичного виховання дитини
дошкільного віку;рекомендації батькам з організації патріотичного виховання дитини
молодшого шкільного та підліткового віку;рекомендації фахівцям розвивальних, корекційно
-
розвивальних,
корекційно
-
реабілітаційних центрів раннього втручання з організації
елементів патріотич
ного виховання в предметно
-
практичній
діяльності дитини;рекомендації з проведення масових заходів (фестивалів, народних
свят, конкурсів присвячених патріотичній тематиці)

2015
-
2017 рр.

НАПН, Інститут
проблем виховання

7.1.
7.

Провести всеукраїнський конку
рс рукописів методичних рекомендацій
та методичних посібників з національно
-
патріотичного виховання дітей
та молоді

ІV квартал

2015 р.

Інститут модернізації
змісту освіти, НАПН

7.1.
8.

Розробити методичні рекомендації з формування програм національно
-
патр
іотичного виховання освітніх установ (з прикладами змісту
програмного матеріалу для закладів різного типу і віку вихованців)

ІV квартал

2015 р.

Інститут модернізації
змісту освіти, НАПН,
ВНЗ
,
ІППО
, науково
-
методичні центри

26

департаментів
(управлінь) освіти

і
науки

7.1.
9.

Розробити методичні рекомендації з організації громадянського
виховання у освітніх закладах та громадських об'єднаннях

ІV квартал

2015 р.

НАПН

7.1.
10
.

Розробити методичні рекомендації, спрямовані на забезпечення
співробітництва школи і с
ім'ї у формуванні особистості
-
громадянина

Грудень 2015
р.

НАПН, Інститут
психології імені
Г.

С.

Костюка

7.1.
11
.

Розробити змістовий блок ©Національно
-
патріотичне виховання учнівª

до курсу ©Педагогіка вищої школиª

2015
-
2016 рр.

В
НЗ
, НАПН,
ІППО

7.1.
12
.

П
ідготувати для вчителів шкіл методичні рекомендації ©Виховання
ціннісних орієнтацій на уроках (ціннісне ставлення до себе, своєї сім'ї,
державних символів, держави)ª

До 1 вересня
2016 р.

НАПН, Інститут
проблем виховання
,
інститут модернізації
змісту освіти

7.1.
13
.

Підготувати програму і посібник ©Видатні українці у боротьбі за
незалежну Українуª для варіативної частини змісту загальної середньої
освіти

ІІІ квартал

2016 р.

НАПН
,
Інститут
педагогіки

7.1.
14
.

Проводити д
ослідження наукових тем, що стосуються

особливостей
українського етносу у різних регіонах України

Довготривали
й проект

НАПН, Інститут
психології імені Г.С.
Костюка, Інститут
політичної та соціальної
психології

7.1.
15
.

Здійснити наукову

розроб
ку проблеми:

©Шляхи подолання комплексу
меншовартос
ті українця та створення передумов підвищення
престижності спілкування українською мовоюª

2016
-
2017 рр.

НАПН, Інститут
психології імені Г.С.
Костюка

7.1.
16
.

Розробити спецкурс ©Роль школи у національно
-
патріотичному
вихованні учнівª

для майбутніх вчителів

IV
квартал

2016
р.

НАПН, Інститут
педагогічної освіти

і
освіти дорослих
,
ІППО

7.1.
17
.

Розроб
ити методичні

рекомендацій для викладачів ВНЗ з реалізації
націон
ально
-
патріотичного виховання
студентської молоді

Грудень 2016
р.

НАПН, Інститут вищої
освіти


27

7
.1.
18
.

Провести цикл

семінарів для підвищення кваліфікації викладачів
закладів вищої освіти щодо методів реалізації національного
-
патріотичного виховання у системі вищої освіти

Протягом
2017 р.

НАПН, Інститут вищої
освіти

7.1.
19
.

Надавати р
екомендаційні б
ібліографічні списки ©Бібліотечка для
учителяª, присвячені національно
-
патріотичній тематиці

Щорічно

НАПН, ДНПБ України
ім.
В.

О.

Сухомлинського

7.1.
2
0
.

Розробити м
етодичні рекоме
ндації ©Патріотичне виховання засобами
шкільних бібліотек
: методи та підходи


2017 р.

НАПН, ДНПБ України
ім.
В.

О.

Сухомлинського

7.1.
21
.

Підготувати
н
ауково
-
допоміжний бібліографічний покажчик
©Національно
-
патріотичне виховання дітей та молодіª

Щорічно

НАПН, ДНПБ України
ім.
В.

О.

Сухомлинського

7.2.

7.2.1.

Пров
одити майстер
-
к
ласи, круглі столи

із залученням фахівців
-
розробників змісту національно
-
патріотичного виховання, культури,
громадських організацій з метою покращення якості проведення
позашкільних та позааудиторних виховних заходів класними
керівниками, вчителями, шкільн
ою адміністрацією

П
остійно

НАПН,
Інститут
педагогічної освіти і
освіти дорослих,
Центри
педагогічної
майстерності

7.2.2.

Провести Міжнародну науково
-
практичну конференцію


Духовність у
становленні та розвитку особистості

, одним із напрямів
її роботи
є
©П
атріотизм

та громадянськість в духовному розвитку особистості


Травень 2015
р.

НАПН, Інститут
психології імені
Г.

С.

Костюка

7.2.3.

Провести науково
-
методичні студії на тему: ©Виховання моральної
самосвідомості


основи патріотизму дітей та учнівської мол
одіª в
рамках VІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій

18
-
19 вересня
2015 р.

Черкаський
ОІПП
О
,
НАПН
,

Інститут
проблем виховання

7.2.4.

Провести
конференцію

©Особливості національної ідентифікації дітей
та молоді в сучасних соціокультурних умовахª

Листопад
-
грудень 2015
р.

НАПН, Інститут
психології імені
Г.

С.

Костюка,
Український НМЦ
практичної психології та
соціальної роботи


28

7.2.5.

Організувати і провести к
руглий стіл із запрошенням психологів та
соціальних педагогів закладів освіти щодо розробки

та впровадження
ефективних моделей національно
-
патріотичного виховання сучасної
молоді

Грудень 2015
р.

НАПН, Інститут
психології імені
Г.

С.

Костюка

7.2.6.

Провести
к
руглий стіл ©Специфіка патріотичного виховання учнів в зоні
проведення АТОª

Січень 2016
р.

МОН,
Луганський
ОІППО,
Сватівський
районний молодіжний
центр ©Слобожанська
духовна криниця ім.
М.

Щепенкаª
,
Сватівськ
а районна
школа мистецтв,
НАПН
,
Інститут проблем
виховання

7.2.7.

Провести серію семінарів для

педагогів ДНЗ та методистів ММК

©Система

національно
-
патріотичного виховання дітей дошкільного віку:
пріоритети і засоби у контексті історичних викликів сучасностіª;
©Виховання елементів патріотизму у дітей старшого дошкільного віку
засобами автентичних ігорª

Лютий 2016
р.
НАПН, Інститут
проб
лем виховання

7.2.8.

Організувати і провести Всеукраїнську науково
-
практичну конференцію

©Теоретико
-
методологічні засади та світоглядні орієнтири національно
-
патріотичного виховання дітей та молодіª

Квітень
-
травень 2016
р.

НАПН
,

Інститут
проблем виховання

7.2.9.

Провести к
руглий стіл на тему ©Питання громадянського виховання у
документальному кіноциклі ©Революція гідностіª

2016 р.

НАПН
,

Інститут
проблем виховання

7.2.10
.

Проводити Всеукраїнську науково
-
практичну конференцію

©Актуальні
проблеми психолого
-
педагогічного проектування процесу національно
-
патріотичного виховання дітей та молодіª

Щорічно

МОН, НАПН
,

Інститут
психології імені
Г.

С.

Костюка
,

Інститут
проблем виховання

7.2.11
.

Провести к
руглий стіл ©Психолого
-
педагогічні умови становлення
ціннісни
х орієнтацій як чинник національного виховання дітей та
молодіª

Жовтень

2016 р.

НАПН, Інститут
психології імені
Г.

С.

Костюка


29

7.2.12
.

Організувати і провести науково
-
практичну конференцію

©Актуальні
проблеми громадянського та патріотичного виховання діте
й та
учнівської молодіª

2017 р.

ВНЗ,
НА
ПН,

із
залученням
Мінкультури,
Мінмолодьспорту

7.2.13
.

Провести к
руглий стіл ©Виховання громадянина
-
патріота: сучасний
український вимірª

2017 р.

МОН, НАПН,
Мінкультури,
Мінмолодьспорту

7.2.14
.

Організувати п
едагог
ічні читання ©Неперервна освіта дорослих


фундамент усвідомлення національних цінностей українського народу в
умовах глобалізаційних процесівª

2017 р.

НАПН,
ІППО

7.2.15
.

Організовувати

та пров
одити відкриті уроки

в експериментальних
загальноосвітніх навч
альних закладів з метою виховання національної
с
амосвідомості учнів та відкриті лекції

у вищих навчальних закладах
з
проблем виховання студентів як духовної еліти нації

Постійно

НАПН
,

ДВНЗ
©Університет
менеджменту освітиª
спільно з управлінням
освіти і нау
ки та
ІППО

Івано
-
Франківської,
Київської,
Миколаївської,
Черкаської,
Чернігівської,
Рівненської о
бластей та
м. Киє
в
а308.

НАЦІОНАЛЬНО
-
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗА УЧАСТЮ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

8.1.

Масові виховні заходи та тренінги, семінари за участю громад
ських організацій

8.1.1.

Проводити тренінги, семінари, вишколи організаторів патріотично
-
виховної роботи в системі освіти і в громадському секторі

постійно

Центр патріотичного
виховання дітей та
молоді МОН України

8.1.2
.

Проводити Всеукраїнський фестив
аль мистецтв ©Сурми звитягиª

щорічно

Центр патріотичного
виховання дітей та
молоді МОН України

8.1.3
.

Розробити положення і проводити щорічно Форум українських
патріотичних справ ©Ми

Українці!ª

Від 14
-
15
жовтня 2015 р.

Центр патріотичного
виховання діте
й та
молоді МОН України

8.1.4
.

Розробити та впровадити Положення та Програму масового
просвітницько
-
спортивного заходу ©Свято Героївª

травень 2016р.

Центр патріотичного
виховання дітей та
молоді МОН України

8.1.5
.

Проводи
ти огляд
-
конкурс організації і

проведення літнього
таборування державними установами та громадськими організаціями

щорічно

Центр патріотичного
виховання дітей та
молоді МОН України

8.1
.
6.

Проводити Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму
(пішохідного)

©Стежками Героївª

щорічно

Центр патріотичного
виховання дітей та
молоді МОН України

8
.
1.7.

Всеукраїнських юнацьких змагань

із

спортивного туризму ©
О
сінній
рейдª


щорічно

Центр патріотичного
виховання дітей та
молоді МОН України


Приложенные файлы

  • pdf 4664022
    Размер файла: 619 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий