В.Шекспир. Сонеты (ром)

30 years
on the Romani horizon
(1974-2004)

Sonnets
by W. Shakespear
translated into Romani language
(North-Russian dialect)
by Victor Shapoval

Сонэто 001

Камаса, соб шукар на хасия,
Соб гожыпэн тэ на мэрэл дрэ бар, [beauty]
Коли барьякирдо тэлэ пэя, [fruit]
Уштэла тэрноро бутыр шукар.
Дыкхэса ту дрэ пэскирэ якха,
Хачёса ту ваш пэскэ кокоро;
На чярави ваврэнгирэ бокха,
Ивья пэс ачявэса чёроро.
Кэрэса свэто ту шукарэдыр,
Нэ намиштэс ту вэсныца кхарэса: [spring]
О веко пэскро гарави, - бутыр, [джиибэн]
Сыр дорэсэса пэскэ, нашавэса.
Дрэ пэстэ гаравэса холямэс
Шукар хабэн: свэтоскэ мол тэ дэс. [world]

Сонэто 002

Сыр штардэша бэрша про тро чекат
Брындэнца закэрэна гожыпэн, [wrinkles]
Куч тэрныпэн, злэи барвало гад, [dear]
Дро пфуй гоно джял ко чёрорипэн. [bad]
Пучен: карик кучипэна гэнэ?
Кай сы тырэ совнакунэ лына? [summers]
Пхэнаса: дрэ якха, со запэнэ,
Кай биладжякиро ладж акана.
Бари патыв др адава гожыпэн,
Со пхэнла: «Др ада чяво бияндло
Мро рат ракхно тэ мро выкиныбэн,
Одой мро гожыпэн патывало».
Кэ ёв нэвякирэса тут пхурэс,
Паш лэстэ соб о рат тэ таткирэс.

Сонэто 003

Тыро глындало тукэ сыкавэл, [mirror]
Со трэби пэс ваврэс тэ ачявэс,
Соб тыро муй про свэто тэ дживэл,
Трэби камляса джиибэн тэ дэс.
Нэ кай сы ёй, кон патываса дэла
Про свэто тыро муй шукар нэвэс?
Тэ кон сы ёв, ивья кон гаравэла
Дрэ пэстэ камлыпэн куч холямэс?
Лыджяса ту муй дакиро миштэс,
Ваврякэ соб тэ дэс; саро проджяла:
Пхурьёса, - соб бахтяса тэ дыкхэс:
Муй дакиро тыро чяво лыджяла.
Сыр тут на зрипирэса чяворо,
Мэрэса ту, мэрэла муй тыро.

Сонэто 004

Чюрдэса прэ балвал шукарипэн,
Ваш пэскэ кокорэскэ ту дживэса,
Э Дай Бари барьякирэл амэн [Nature]
Дро длуго, - на ивья. Сыр ту отдэса? [debt]
О миштыпэн лэян ту нагиндло,
Шукар кофари, соб тэ пиридэс;
Ту пэса таргинэса захало, [extreme Pol. zajad
·y]
Да бутыпэн нашты тэ продживэс. [impossible]
Шукарипэн ваш пэскэ гаравэса,
Сыр мэрибэн явэла, пал мэкно
Тро кучипэн ту соса плэскирэса?
Ко гробо пэса лэса, дылыно? [grave]
Тырэ чявэ на лэна тэ дживэн,
Тэ на тырэ дрэ пхув тут згаравэн. [bury]

Сонэто 005

Урняна чясы, куч кэри буты, [hours]
Тэ гожыпнаса дрэ якха джидёна,
Нэ лэндыр тэ ракхас нисыр нашты,
О гожыпэн чёрэна тэ хасёна.
Дыкх! Накхинэ лыджяна дур лынай,
Соб дрэ ива тэрнэс тэ згаравэн,
Соб тэ чёрэн патря - куч совнакай,
Тэ дэн тэл парнэ идя гожыпэн.
Сыр гожыпэн цвэтэнца нашадо, [flowers]
Парфюмо - о лынаскро кхандыпэн –
Дро набаро баро-кхэр закэрдо, [jail]
Сыр лэскро екхоро рипирибэн.
Дро шыл кхандэна гожа лулудя,
На лэл оди, мэк идя хаськирдя.

Сонэто 006

Жыкай зымакиро васт о лынай [winter’s]
На лэла, дрэ чявэстэ ракх ту пэс:
Фэдыр на гаравэс оди никай,
Тэ гожыпэн. Сыр - нат! Пэс хаськирэс.
Явэла тукэ кофо барвало
(Латхэла бахт, ками кон плэскирэла),
Сыр тутэ сы чяво екх бияндло,
Коли жэ дэш, дэш молы бахт явэла.
Дэш молы дэса джиибэн тыро,
Дэш трэ муя о свэто удыкхэла,
Со мэрибнаскэ, коли тумаро
Оди дрэ тумарэ маса дживэла.
Да кучипэн нашты тэ хаськирэс,
Муло - кирмэнгэ ту саро отдэс.

Сонэто 007

Коли, сыр совнакаса уридо,
Традэл э рат калы дэвлытко кхам,
Ґаздэла о шэро саро джидо,
Хачёна бахталэ - сарэ якха.
Коли о кхам, ягаса хачкирдо,
Прэ болыбэн урняла учедыр, –
Дыкхэл о свэто, тэлыдыр тэрдо,
Сыр выгыя о Рай тэрно шукир!
Коли ж кэ рат рисёла о дывэс,
Сы кхам кхино сарэн тэ татькирэл, –
Бутыр никон прэ лэстэ на дыкхэл,
Никон якхэнца на родэла лэс!
Тэ на бистрэн тут - со ту ачявэса?
Мэк тэ мэрэс, джидёл о рат чявэса.

Сонэто 008

Мири Гилы, гиля шунэс тугаса. [sorrow]
Палсо? Коли гудло камэл гудло.
Палсо гудлы дживэса киркипнаса?
Со тукэ дукхано - одо камло.
Аккордо чячипнаса башавэла, –
Кхэтаныпэн сыр дукх ваш трэ кана?
Екхорипэн пхарэс тут чилавэла?
Аккордо ракирэла акана:
Шун, сыр шукир о дад э глос подэла,
Екх пал ваврэстэ гожэс кхэтанэ
Палэ - бахталы дай подухтылэла,
Тэ чяворо - э семья, тринджинэ.
Тринэндыр (шун!) скхувэлпэ глос чячи,
Пхэнэла тукэ: екхоро - ничи!

Сонэто 009

Собы тэ на киндякир якх пхивлякэ,
Или палсо дживэса екхоро?
Коли бы тэ мэрэс ту, акадякэ
О свэто заровэлас бы саро.
Пхэнэлас бы кирко до роибэн:
На ачядян ту никонэс пал пэстэ.
Ваш кажнонэ пхивлякэ гудлыпэн – [every]
Дадэскирэ якха сы чяворэстэ.
Барвалыпэн ивья росчюрдыно –
Ваврэнгэ сы про свэто ачядо,
Нэ гожыпэн свэтоскэ на дыно –
Дро гробо сы хуласа нашадо.
Одо ило ваврэн сыр покамэла,
Кон пэс ладжяса дякэ хаськирэла?

Сонэто 010

Пхэн, со мэк екх оди ту, нэ, камэса,
Сыр тукэ дрэ саро патяндынэ,
Пхэн, сыр камэс, со бутджинэ сарэса
Трэ хоханэ илэскэ отдынэ.
Холы тут рикирэла, сыр хулай,
Сыр лачё кхэр ту пхагирэса пэс,
Саво дынэ тукэ о дад, э дай,
Саво кучедыр трэби тэ ґаздэс.
Парув тыри годы, тэ мэ палэ:
Коли лачи, сыр ту шукар, ячеса,
Соб ту на хохадян камлэ илэ,
Коли пэс чячюнэс ту покамэса.
Дро камлыпэн вавир соб тэ дживэс,
Мирэ чявэскэ три патрин тэ дэс. [image]

Сонэто 011

Сыг вышутёса, выбарьёса сыр
Дрэ тыкнорэстэ, бияндя конэс,
Дро пхурипэн да рат тыро шукир
«Миро чяво» ту лэса тэ кхарэс.
Дживэл о свэто дро годьварипэн,
Билэскро лэлас бы о шыл саро,
Бэрша б тэрдёнас дро прастаибэн,
О кашт мэя бы сыг, яви пхуро.
Э Дай Бари ракхэл на кажнонэс,
Коли бибахтало, мэк тэ хасёл,
Нэ ту жэ куч бахт латыр дорэсэс,
Мэк ада бахт чявэнца тэ джидёл.
Э Дай Бари патрин оттасадя, [printed]
Сыр бы прэ бут лыла тут ачядя.

Сонэто 012

Жыкай гинавас мэ тырэ мардэ, [hours]
Дывэс совнакуно кэ рат явья,
Лолэ лына о цвэты нашадэ,
Тэ соболитко бал попарныя. [sable’s]
Коли кашта сарэ нангэ тэрдэ,
На гаравэн кхамэстыр гурувнен,
Коли гива дрэ снопы счингирдэ [sheaves]
Парнэ шэрэнца, дрэ здраны, кэрэн, – [fever]
Пал тыро гожыпэн пучява мэ,
Сыг улыджяна лэс бэрша ивья,
Коли на удыкхэса, хасимэ,
Сыр тэрныпэн тыро выбария.
Ада бангэ чюрьятыр тэ ракхэспэ
Нашты, мэк дрэ чявэндэ тэ бьянэспэ.

Сонэто 013

Со сан ту пэса - адава ту сан,
Ничи бутыр - дживэса и саро:
Коли б ту - ракх Дэвэл тут - на мэян,
Анэл тыри патрин тро чяворо.
Нашты, соб гожыпэн тыро мэя, [not allowed]
Ачяв прэ пхув! Дро длуго сы лэно.
Явэса, мэк тро мэрибэн явья,
Дро бияндло чяво шукар ячно.
Ада куч кхэр никон на пхагирэла,
Саво мэклэ про свэто дай тэ дад,
Мэк тэ тэрдёл, коли балвал пхурдэла
Зымакиро, дро шыл и вечно рат. [eternal]
Яв скэмпо, мро лачё! Тырэ дадэстыр [greedy]
Сан пхутькирдо: шунэс да трэ чявэстыр.

Сонэто 014

Пал бахт на роспучява черґэня,
Астрологос страхаса на кандав,
Дром на родава дрэ да патриня,
Соб бибахт, гробо, дукх тэ ґалёвав.
На зумавав талано прэ якха:
Авэл о громо, о брашынд раты? [thunder]
Таґари сы прэ бахт ли, прэ дукха? –
Э болыбнастыр тэ гинав нашты.
Екх мангэ - дрэ тырэ якха дыкхнэ
О черґэня тырэ - сы бахталэ:
Чячё и гожыпэн сы кхэтанэ –
Ваш трэ чявэндэ, соб шукар джиндлэ.
Сыр нат! Мишто дыкхава: пропэрэн
Ивья тырэ чячё и гожыпэн.

Сонэто 015

Коли мэ ґалыём: кон выбарьёла,
Шукарипэн екхатыр лэстыр джял:
Саро сыр бы прэ сцэна парудёла,
Бахт парувэна черґэня упрал.
Коли дыкхтём, хай, сыр кашта, амэ
Пир болыбнытко воля барьёваса,
Ґаздэлпэ зор тэрны куч кхэлымэ,
Набут змэки, амэ - рипирибнаса.
Нэ адава кэрэла кучедыр
Тро гожыма дрэ мрэ якха, камлы,
Мэк Хась тэрно дывэс по-сыгэдыр
Камэл тэ парувэл дрэ рат мулы.
Ками тут, мэ мэрава на ивья,
Сыр Хась чёрдя тут, Лыл бьянэл нэвя.

Сонэто 016

Палсо на выкэдэс зоралэдыр,
Сыр мри чиб чёрори лакрэ гиляса,
Соб тыро муй тэ на хасёл шукир,
Соб тэ марэспэ тырэ мэрибнаса?
Сан дрэ учё тыро бэрш, сыр никон,
Чяя бут дужакирна, сыр барья,
Соб тутыр нэвэ цвэты тэ барьён,
Шукарэдыр, сыр дрэ мрэ гилорья.
Саро нэвякирэла джиибэн:
Со сан шукар э моса, сыр э дёса,
Лава, сыр тро чяво, на сыкавэн, –
Мэк манушэндэ дрэ якха джидёса.
Гэи, ячеса дрэ чявэндэ, сыр
Тыри патрин скэрды дрэван шукир. [very]

Сонэто 017

Сыр тэ патяс, нэ шэлбэрша гилы
Пхэрды тырэ нангэ чёрорипнаса,
Дэвэл джинэл сыр, башавэл, камлы,
Сыр гробо, кай чячес тут згараваса.
Сыр бы тэ сыкавав якха тырэ,
Дро бутыпэн - пхэрдэ трэ патыва,
О амарэ чявэнгрэ чяворэ
Пхэнэна: хохавэна мрэ лава.
Ту на пхувьятыр санас - болыбнастыр,
Тэ мрэ гиля кошэна пуранэ,
Хай, мэ одрисиёмпэ чячипнастыр:
«Дро лэско башыбэн годы нанэ».
Коли бахт - тэ дживэл тырэ чявэстэ,
Дрэ мри гилы дыксёса, сыр дрэ лэстэ.

Сонэто 018

Пхэндём, ту сан лынаскиро дывэс,
Нэ сан шукарэдыр и татэдыр:
О панджто чён пхурдэла холямэс,
Пхагирла сыго цвэтыцы шукир.
О кхам дрэван хачкирла зорало,
Тэ чястэс ёв дрэ тучи гарадёла, [often, clowds]
Екх лачипэн выврэндыр сы змакхло,
Тэ надужакири вса парудёла.
Нэ на мэрэла екх тыро лынай,
Ничи на нашавэла кучипэн,
Тут на чёрэла мэрибэн никай,
Жыкай мирэ гиля дро ди дживэн.
Жыкай пхурдэн, дыкхэн о мануша,
Гиляса лэса тэ дживэс бэрша.

Сонэто 019

Паруибэн, пхагир тырэ ная,
Мэк пхув пэскрэ чявэн тэ дандырэл;
Соб тэ кирнён данда дрэ трэ муя,
Мэк Фениксос о рат тэ хачкирэл.
Лаче тэ налаче бэрша мэк тэ явэн,
Сыгэґэритко, кэр ту, со камэс,
Дро саро свэто лэнца, со мэрэн,
Нэ екх буты нашты ту тэ кэрэс.
О брынды на чюв про чекат камло,
Да муй тырэ порэса на чилав,
Да кучипэн ту на парув гудло,
Фэдыр ту манушэнгэ лэс сыкав!
Паруибэн, тырэ бутя - ивья,
Мро камлыпэн дрэ мри гилы ячья.

Сонэто 020

Э Дай Бари кэрдя да кокори,
Тро муй, хулай тэ хуланы илэскэ:
На парудёс адякэ, сыр бори,
Тыро ило сы ковлэдыр камлэскэ.
Якха на дякэ хоханэ, сыр ёй,
Саро дыкхно - кэрэна совнакаса;
Илэ сы кэ джиня, джинэ - одой
Ту раинэса шукарэ зорьяса.
Сыр э джювлы кэрдо англатунэс,
Ваш лэнгрэ гудлыпэн о мурш ячьян;
Э дай Бари кэрдя ман чёрорэс:
На трэби мангэ, Латыр со лэян?
Со тэ кэрав? Джювленгэ сан яндло,
Ками ман, лэнца кэр, со сы гудло.

Сонэто 021

Нанэ до мандыр, мрэ Музатыр - до
Шукарипэн, кхувэла дрэ гилы:
Со болыбэн дрэван шукар скэрдо, –
Со кажно чиб башэл, сыр насвалы.
Кана ёй гудлыпнаса зачивэла:
«Ту кхам, ту чён, сыр пхув сан барвалы»,
Вэснытко лулуди тутыр скэрэла:
«Сыр болыбэн учё сан бахталы»
Чячё дро камлыпэн - чячё дро лав:
Попатя: сыр э да - чяво, камля
камам мэ тут. Мэк тэ на хачёвав,
Сыр ада болыбнытка момэля.
Ваврэ шарэна тут дрэван пхаро,
Мэ ж на бикнава камлыпэн миро.

Сонэто 022

Глындало сыкавэла, хай, пхуро,
Коли тэрно сом, сыр тро тэрныпэн;
Сыр удыкхав трэ брынды кокоро, –
Полава: джян бэрша ко мэрибэн.
Дыкхи шукарипэн про муй тыро,
Сыр бы миро ило тэрнякирава;
Сы дуй илэ, нэ кажно - амаро,
Сыр жэ мэ тутыр пхурэдыр явава?
Нэ, яв, камлы, по-ковлэдыр ту пэса,
Ту дыкх фэдыр палэ миро ило,
Мэ рикирав тыро, мишто дыкхэса,
Сыр роднона да - чяворо камло.
На дава, на манг, мэ ило тыро
Палэ, коли рискирла мро пхуро.

Сонэто 023

Сыр о актёро дылыно дрэ дар
Прэ сцэна выпэрэла патринятыр,
Сыр холямо - хачёла сыр вангар
Тэ нашавэла э годы холятыр.
Адякэ ж мэ дарава: паруды!
Забистырдём татэ лава хуласкрэ,
Ґалёв, э зор илэстыр нашады,
Киркипэна ман хана камлыпнаскрэ.
Мэк мрэ лыла годяса ракирэна,
Со про ило, ёнэ сы чибалэ;
Соб ту тэ плэскирэс, ёнэ пхэнэна, –
На чиб мири, ада лава чиндлэ.
Дыкх прэ лава: ило лэн бичявэла,
Коли камэс, тыро ило шунэла.

Сонэто 024

Мри якх кэрдя тыри шукар патрин,
Да лыл гарадыя ило миро;
Мро мас кана ваш тукэ рамка сын, [frame]
Э перспектива сы мро грасторо.
Сыр пиро васт, дыкхэс мири годы,
Кай сы кана патрин три чячюны,
Дрэ бандза мрэ илэскри гарады, [shop]
Тырэ якхэнца окна хачины. [window]
Джинэс, якха бут кэрна ваш якха:
Мирэ - тыри патрин шукар, пирдал
Тырэ якха миро ило дыкхав,
И тут дрэ лэстэ, гожо, почёрьял.
Набут джинэн якха мрэ хоханэ:
Ту - сыкады, тыро ило - нанэ.

Сонэто 025

Конэстэ черґэня сы бахталэ,
Патыв сы лэндэ, куч прокхарибэн;
Ман тыкнэдыр черґэнорья латхлэ,
Паладава камэл ман камлыпэн.
Учес газдёл Шэро тэл патыва,
Нэ таґаритко камлыпэн проджяла;
Сыр о кхамитко цвэто дрэ ясва
Хулас, змэки шэро, ёв пролыджяла.
Шэл выкхэлдя Вавир мэрибэна,
Нэ сыр пал бибахт екх сы нашадо,
Тэ угэнэ славакирэ лына,
Тэ ёв пхуро мэя забистэрдо.
Сом бахтало, камло мрэ камлыпнаса,
Амэ екх биваврэскро на дживаса.

Сонэто 026

Кэ Ту, мрэ камлыпнаскиро хулай,
Трэ патываса сом мэ припхандло;
Кэ Ту лыл бичядём, латхэса кай
На мри годы, миро ило вчиндло.
Буты - бари, годы мри - чёрори,
Пхарэс тэ дорэсав лава чячес,
Нэ мэ патяв, со дрэ годы тыри
Ёнэ ячена уридэ лачес.
Ґалёв, мрэ черґэня лыджяна ман
Кэ бахт лачи тэ кэ патыв бари;
Соб мэ патывалэс, со мол ту сан,
Пхэндём: «Камам тут!» – пэстыр на дари.
Жыкай дарав тукэ тэ сыкавав
Мро камлыпэн, шэро дур гаравав.

Сонэто 027

Дрэван кхино, мэрава тэ совав,
Соб тэ латхав масэскэ зор нэви,
Нэ, закэри якха, вса дром кэрав
Дро мро шэро, мро мас тэлэ чюви.
Мрэ думы джян, катхыр мэ рисиём,
Кхарэн ман, соб тэ джяв мэ кокоро;
Паладава якха мэ откэрдём,
Дыкхи дрэ рат калы, сыр короро.
Мэ, рикири илэса три патрин,
Дыкхав якхэнца, сыр пирдал о пхар:
Хачёса ту раты, сыр э мутин, [pearl]
Тэ мангэ рат пхури дыксёл шукар.
На дэла миро, - туса рикирдо [peace]
Ило: саекх дро дром тэ джянгадо.

Сонэто 028

Нисыр о миро тэ латхав нашты,
Коли кхино ратенца на совава.
Сыр дывэсэ - бутя, тэ со раты?
Сыр дывэсэ: дрэ туга хасёвава.
Марэнпэ екх ваврэса рат-дывэс,
Нэ ман ёнэ дохана кхэтанэ,
Бутяса - ёв, тугаса - ёй. Пхарэс
Кэрав буты, нэ дром кэ ту нанэ.
Пхэндём: «Дывэс, ту сан жужо, сыр ёй»,
Коли о кхам тучендыр на дыкхавас».
Ратякэ кало муй шардём, одой
Сыс черґэня – сыр ту, мэ совлахавас.
Нэ вса бутыр сы дывэсэ бутя,
Зоралэдыр тугаса хан ратя.

Сонэто 029

Коли о свэто, бибахт ман традэна,
Прэ судьба киркорэ чивав ясва, [fortune]
Тэ арманя мирэ вушта чюрдэна
Ко свэнто болыбэн паладава.
Камьём бахталэдыр мэ тэ явав:
Совнакунэ пора, барэ рая
Ґалёв, паладава саро мангав,
Сыр бахт на ґалёвава адая.
Коли оди дрэ туга тасады,
Мэ рипирава, со ту манца сан,
Оди багала э гилы шарды,
Урняла глос, о кхам шунэла ман.
Тро гудлыпэн, камлы, сыр зрипирава,
Э таґариса бахт на спарувава.


Сонэто 030

Коли про сэндо думы скэдыём,
Мэ зрипирдём саро, со нашадо,
Дрэ туга, чёроро, ґондя дыём,
Сыр хаськирдём ивья, со ачядо.
Ґара шукэ, киндякирдём якха
Пал одолэндэ, со ячнэ мулэ,
О камлыпэн пхуро задэл дукха. –
Кицы да мол, сарэ бахтя нашлэ?
Э туга вавир моло рисия,
Тэ кажно бибахт мэ про лав кхарав,*
Тэ - сыр бы мро ило на плэскирдя –
Тимин калы палэ выплэскирав.
Нэ сыр пал тутэ, гожо, зрипирдём,
Саро шукар, э туга ачядём.

Сонэто 031

Тыро колын заклыдынякирдя
Сарэ илэ, чёрдэ э мэрибнаса;
Одой о рай сы камлыпэн: скхардя
Сарэн, кицы мэ згарадём тугаса.
Пал лэндэ мэ киркэ ясва чидём,
Бикамлыпнаскро, дёса чёроро;
Нэ мэрибнастыр кофо рискирдём:
Сарэн зракхья камло ило тыро.
Одой сы гробо, кай ячел джидо
Мро камлыпэн машкир мирэ камлэндэ:
Сарэн, сыр миштыпэн мро ачядо,
Мэ дава тукэ, ман машкир бутэндэ.
Дрэ тутэ лэнгирэ муя дыкхава,
Тэ мро саро мэ тукэ лэнца дава.

Сонэто 032

Сыр ту пиридживэса мро дывэс,
Коли кокалы прахо згаравэла,
Ту, дэл Дэвэл, екх моло подыкхэс
Др адава лыл, со тро камло чинэла.
Ґалёса, на пир мода вычиндло,
Канатунэ бут фэдэдыр кэрэна,
Рикир лэс на ваш идя, - ваш ило,
Мэк бахталэ ман пиричюнгардэна.
Ваш мангэ тыри дума адая:
«Коли б сыс Муза тэрнэдыр, кон лэс
Камья, савьякэ камлыпэн дыя,
Прасталас бы прэзал, сыр уклистэс. [walking]
Нэ ёв муло; гинава мэ бутэн:
Лэн - пало стилё, лэс - ваш камлыпэн».

* [лав – a name; лав – a word]
Сонэто 033

Дыкхавас чястэс зори, сыр шукар
Пирэ шэрэ якхэнца бэрги дэнас,
Лолэ вуштэнца чюмидэнас чяр,
Парнэ паня - совнакунэ кэрэнас.
Нэ калэ тучи чястэс закэрэн
Муй болыбнытко пэскирэ тугаса,
Гудлэ якха кхамэскирэ чёрэн,
Учякирэн о свэто, сыр пхакаса.
Мро Кхаморо, сыр зоря, сыкадёла, [dawn]
Соб миро муй гудлэс тэ чилавэл;
Бутыр ададывэс ёй на рисёла,
Холямы тучя мандыр ла чёрэл.
На лава тэ кошав мро камлыпэн:
Кхам гарадёла, сыр про болыбэн.

Сонэто 034

Шукар тыро дывэс дужакирдём,
Тэ мро думитко чюрдыём кхэрэ;
Нэ калэ тучи закэрэнас дром,
Тэ гаравэнас тыро муй андрэ.
Палэ сыкадыян тэ шутькирдян
Ясва, со ачядя брышынд про муй;
Нэ палэ мири ладж на плэскирдян:
Састякирэсас, со кэрдян ту пфуй.
Ладжясас, нэ мри туга на лэян,
На забистрава, со пириджиндём;
Сави буты, со танго, со дрэван,
Коли мэ дро ило дукх лыджиём.
Ясва тырэ тхадэна пиро муй
Тэ улыджяна, со кэрдян ту пфуй.

Сонэто 035

Мэк туга! Со кэрдян, забистэрдям.
Розакэ - пусадя, панескэ - мэл;
Дрэ тучи гарадён о чён, о кхам,
Дрэ лулуди жужы - кирмо дживэл.
Дро грэхи сам. Бутыр - мэ кокоро,
Коли парнякирав три дош ваврэнца:
Сом кирнэдыр, сыр грэхо набаро
Мэ простинава да барэ лавэнца.
Мэк мэ ко сэндо тут и притырдав,
Марэлпэ мрэ холяса камлыпэн:
Прэ мандэ лава грэхи тэ чюрдав,
Пал тутэ сом дро розкэдэибэн.
Мэ на кэрава тукэ пфуй ничи,
Мэк обчёрдян ман, мри чёрны лачи.


Сонэто 036

Трэби амэн прэ дуй тэ роскэрас,
Мэк сам дро камлыпэн сыр екхоро:
Ада ладжя нашты ту тэ лыджяс,
Со мэ свэтостыр хава кокоро.
Ваш камлыпэн ячелпэ екх ило,
Мэк тэ дживас дрэ дуй ваш джиибэн,
Собы тэ на кэрэн дром мэлало,
Коли чёрэн амэндыр гудлыпэн.
На сыкавава: сом тыро джиндло,
Собы тыри патыв тэ на макхав;
Шэрэса на кэрэса лошало,
Собы тэ на мэлякирэн тро лав.
На кэр адякэ: тут ками, тыри
Сы мири слава, яв жэ лачёри.

Сонэто 037

Сыр дад пхуро дживэла бахталэс,
Коли дыкхэла, сыр чявэ кхэлэн,
Адякэ ж, дром банго, хай, лангалэс
Кэри, камам чячес тро кучипэн.
Тро гожыпэн, о родо, э годы,
Барвалыпэн тэ, хай, саро - кэ мэ
Явья тырэ бахтяса, камады,
Тырэ шукарипнаса рисимэ.
На сом бутыр о лангало пхуро,
Коли о кхам тыро ман таткирэла,
Адякэ сы тро кучипэн баро,
Со мангэ екх котыроро авэла. [enough]
Саро шукар, со тутэ сы, камьём:
Дэш молы мэ бахталэдыр ячьём.

Сонэто 038

Сыр, мири Муза, мангэ подпхэнэса,
Коли ту, сыр пхурдэса, - куч гилы,
Тырэ гудлэ лава сыр ракирэса,
Сарэ пора здран тэ ухтэн про лыл.
Плэскир пэс кокори, со мэ латхава?
Мэк - накирно, мэк - сыр бы битыро?
Коли мэ, сыр бузно, тут забистрава,
Мурдякир момэлы - сом короро.
Яв дэшто, сыр дэш молы кучедыр,
Сыр одолэ еня пураныпнастыр,
Тэ кажнонэс ту лыджя англэдыр,
Мэк тэ дживэн шэлбэрш э гожыпнастыр.
Сыр дэса мангэ ада гилори,
Буты - мири, нэ славица - тыри.

Сонэто 039

Нэ сыр мэ тут формальнэс тэ шарав,
Коли сан най-фэдыр котыр миро?
Сыр кокорэс пэс мэ тэ вытховав?
Нэ сыр тэ роскэрас миро-тыро?
Паладава, нэ, трэби, соб тэ джяв,
Соб камлыпэн ячьяпэ екхоро,
Дурал локхэс сы мангэ тэ пхэнав,
Со тукэ плэскирава кокоро.
Пхарэс тэ на кошав екхорипэн,
Нанэ тыро до банг, со джяв аври: [guilt]
Мишто мэ зрипирав мро камлыпэн,
Соб тэ совэл дрэ думы дукх мири.
Сыклякирэса, сыр тэ роскэрэс,
Шари, дуендыр со скэрдо екхэс.

Сонэто 040

Сарэ камлыпэна лэ, Камлыпэн!
Бутыр сы тутэ, сыр сыс англэдыр?
Саро, со да лавэса, хай, кхарэн,
Миро сы тутэ, манца упрэдыр. [added]
Сыр, ман ками, мро камлыпэн лэян,
На лава тут тэ бишарав лавэса:
Нашты, соб ту тут пэса хохадян,
На зумави - со, пэстыр отчюрдэсас.
Мэ забистрава э чёри, чёрны,
Мэк мро чёрорипэн ту закэдэса,
Фэдыр бангэс ман кам, мри дылыны,
Сыр на кам ман шылэса чячюнэса.
О фрэнтыма тыро на гарадёла:
Ками - умар, мэк камлыпэн джидёла!

Сонэто 041

Тыкнэ доша, со наками кэрэса,
Коли илэстыр нашавэса ман,
Бэршэнца, гожыпнаса дорэсэса,
Сыр тут злыджяна, кай бы на явьян.
Ковло - пиро ило сан кажнонэскэ,
Шукар - ту кажнонакэ сан хулай,
Коли джины мангэла, э дженэскэ
Нашты шутлэс ла тэ чюрдэс, жыкай
Кирко, сыр ту мро кхэр на жалинэсас,
Адай пэс сыкадя тро тэрныпэн:
Адай ту гожыпнаса пхагирэсас
Дуеригэнгиро патяибэн.
Ла гожыпнаса ту улыджиян,
Тут мандыр гожыпнаса ту чёрдян.


Сонэто 042

Со ла лэян, нанэ екх мири туга,
Пхэнав чячё: камьём ла - мро ди сыр,
Ла отлэян ту; вавир туга - друго
Мро нашадо, одо дукхал бутыр.
Илэскирэ чёра, мэ простинава:
Ту покамьян, сыр друго ла камья,
Ило ёй тукэ отдыя, патява,
Ваш мангэ: мрэ другос ёй покамья.
Тут нашадём, латхья тут мри камлы,
Ла нашадём, мро друго - ла латхьян,
Ёнэ латхнэ, дуй молы пьяв шутлы:
Ваш мангэ хохадэ дуй молы ман.
Кай бахт? Сыр мэ другоса екхоро,
Ёй, сыр ґара, сы дро ило миро.

Сонэто 043

Мэ, закэри якха, дыкхав фэдыр:
Нанэ дыкно, со дывэсэ дыкхно,
Нэ дро сунэ дыкхава тут шукир:
Раты хачёла, со сы хачино.
Сыр учялын, сан дрэ якха тэрды, [shadow]
Сы адалатыр бахт бари якхэнгэ:
Сыр дывэсэ - тыри патрин пхэрды,
Коли дживава ваш мирэ сунэнгэ.
Сы бахталэ мрэ корорэ якха,
Дыкхи прэ тутэ дро лачё дывэс,
Коли раты тут дро сунэ дыкхав,
Совава, нэ якха дыкхэн миштэс.
Сыр битыро, сыс дывэса - ратя,
Э рат - дывэс: ило тут удыкхтя.

Сонэто 044

Коли б мро мас пхаро - ячья годы,
Ман дром баро на затэрдякирэла;
Мэ адатхыр, сыр дума (сыгэдыр!),
Явьём, кай тро ило дужакирэла.
Нанэ проблема, кай тэрдэ ґэра,
Сыр тутыр дур сы адая мри риг,
Э дума километрыцы бара, – [thousands]
Пхувья, барэ паня проджяла сыг!
Мэрав мэ, Дэвла, тэ ачяв годы,
Кэ ёй ухтём бы, кай ёй угэя.
Мро мас (э пхув панеса кэрады),
Дужакири, киркэс ґондя дэя.
Пхув тэ паны дрэ мандэ сы пхарэ,
Кэрдэпэ лэндыр о ясва мирэ.

Сонэто 045

О сано фано, яг жужакирды
Кэ ту сы, коли мэ сом битыро:
Саекх мро камлыпэн, мири годы
Паш тутэ сы локхэ, сыр тхуворо.
Коли да дуй локхэ кэ ту урняна,
Сыр мрэ илэскирэ дуй бичядэ,
Миро ило пхарэ тугаса хана
Дуй ачядэ, дукхаса стасадэ.
Коли да дуй локхэ тутыр рисёна,
Сыр трэби, мас стходо тэ зорало,
Нэ бут кэ мэ долэ дуй на тэрдёна:
Сыр ту одой? - пучела мро ило.
Шунав дуен; екхатыр дарандлэ
Одо локхэ рисён кэ ту палэ.

Сонэто 046

Мри кажно якх илэса прэ чюрья.
Нашты тэ роскэрэн тыри патрин.
Э якх: «Мири! Кон пэрво удыкхья?» [first]
Ило: «Мири! Дрэ мандэ фэдыр сын:
Мэ совлахава куч тэ рикирав.
Ваврэ якха дова на удыкхэн».
Тэ якх годяса пэскэ пхэнла лав:
«Миро - саро дыкхно шукарипэн!»
Про сэндо сарэ думы скэдынэпэ,
Соб куч тэ роскэдэн ада буты;
Поракири сарэнца, припхэндлэ:
Со да дуенгэ тэ кошэн нашты,
Со сы аврял - якхэнгро миштыпэн,
Мирэса тро ило мэк тэ дживэн.

Сонэто 047

Якха илэса роскэрэн бажын,
Тэ кажно бутыр пэскэ дорэсэла,
Коли родэла якх тыри патрин,
Коли ило битыро на пхурдэла.
Патряса свэнко якх кэрэл илэскэ,
Пало скаминд бэшэна кхэтанэ,
Коли кэ якх ничи нанэ ваш пэскэ,
Ёй - ко ило, дыкхэла о сунэ.
Кэ мэ сан или нат, мэ тут дыкхава,
Мэк тут джидя, мэк три камлы патрин,
Дрэ думы мэ тут гожэс рикирава,
Ило сы мандэ, нэ кэ ту исын.
Сыр думы сы сутэ, мирэ якха
Розджянгавэн ило: мэ тут дыкхав.


Сонэто 048

Гэи дур, мэ годяса гарадём
Мро кажно кучипэн тэло клыдын;
Мэк тэ пасён, жыкай на рисиём,
Адякэ фэдэдыр ракхнэ исын.
Нэ ту (ваш тукэ мрэ кучипэна),
Най-барэдыр мири ту туга сан,
Сарэндыр кучедыр; тут екхджиня
Сарэ жэ могискирна тэ злыджян.
Тут, гожо, на чюдём тэло клыдын.
Нанэ никай адякэ зоралэ.
Саекх ту сан хор дро миро колын:
Вылава, подыкхава - тэ палэ!
Дарав, чёрэна тут и адатхыр:
Кон вырикирла? Сан дрэван шукир!

Сонэто 049

Др одо дывэс (явэла ли коли?),
Сыр ґалыём бы: мрэ доша дыкхэса,
Тро камлыпэн лангала прэ ровли,
Набут змэки, о счёто вытховэса [account]
Др одо дывэс, коли, гэи пашыл,
Якхэнца мангэ кхам на бичявэса,
Коли тро татыпэн ячела шыл,
О камлыпэн ту мандыр закэдэса
Др одо дывэс подрикирава пэс,
Пхэнава: о бэрша дохана ман,
Ґаздава васт, со мэ кэрдём бангэс,
Палсо ту чячюнэс ман чюрдэян.
Пирэ годы, нашты тэ на чюрдэс,
Со тэ камэс дрэ мандэ на латхэс.

Сонэто 050

О пхаро дром ман выпия сарэса,
Родавас, соб кай трэби дорэстём;
Со мол откхиныбэн, и ту шунэса:
«Бут километры тутыр подгиндём».
О грай кхино, сыр мро ило, пхарэс,
Сыр наками, миро ило лыджялас,
Мэ на сыгякиравас цыпорэс,
Мири годы сыс дур, ман туга халас.
Ёв на кандэлас мирэ пусадя,
Нэ гаравэлас хорэдыр холы;
Сыр ёв, кхино, киркэс ґондя дыя,
Дукх мангэ дэлас бутыр зоралы.
Уса ґондя шунавас адалэ:
Мри тугица - англал, мри бахт - палэ.

Сонэто 051

Ту на кош да цыпос, камлы, мангав:
Прэ лэстэ тутыр локхорэс традавас;
Кай сан, палсо бы одотхыр тэ джяв?
Сыр рисёвавас бы, на домэкавас.
Сыр отпхэнэлпэ сыго тэ прастал?
Сыр сыго на джя, насыг сыкадёла,
Мэ павава лэс, соб тэ урнял,
Сыр э балвал, про штэтыцо - дыксёла.
Мро камлыпэн грэн ачявэл палэ,
Сарэндыр учедыр коли барьёла:
Ничи на скэрна сыва йо калэ,
Коли на мас - э яг джиды хачёла.
Гэи криг тутыр, грай ґэра тырдэлас,
Кэ ту прастава, соб ёв отачелас!

Сонэто 052

Сыр барвало, конэскиро клыдын,
Коли ками, ко кучипэн мэкэла,
На чястэс джяла тэ дыкхэл, со сын,
Ёв дрэ якха э бокх барьякирэла
О свэнки гудлэдыр, сыр нанэ бут,
Дуй вэсны тэ явэн дро бэрш нашты,
Сыр лачё бар, дыкхав начястэс тут,
Сарэндыр кучедыр дрэ ангрусты.
Тут рикирэла, сыр дрэ тыкнори,
Э судьба, сыр куч идя, гарадя,
На чястэс мангэ дэла бахтори,
Соб тэ дыкхав тут гожэс откэрдя.
Ракх тут Дэвэл, пал тыро гудлыпэн,
Сыр битыро - пал дужакирибэн.

Сонэто 053

Со сы дава, савэстыр сан скэрды,
Сыр шэл шэла муя ту парувэса?
Дрэ кажно три патрин напаруды,
Сави патрин ту пэскэ выкэдэса?
Адонисо - пашэ патрин тыри,
Сыр момэлы пашо кхам надыкхны,
Елена сыс э шукарны бари,
Дрэ тутэ ёй вавир сы налатхны.
Э вэсныца, о барвало лынай
Шукар тут сыкавэна кхэтанэ,
Ваш гожыпэн ту сан сыр о хулай,
Сарэ муя сы тукэ дорэснэ.
Дрэ тутэ кажно гожыпэн дыкхно,
Нанэ екх тутэ - ило чячюно.


Сонэто 054

Шукарэдыр сы до шукарипэн,
Коли лачякирдо сы гудлыпнаса!
Сыр бахтякирна розыцы амэн,
Нэ гудлэдыр, коли лэн куч сунгаса.
Адякэ ж лулудя кирнэ тэрдэ,
Дыксёна сыр о розыцы сунгитка.
Мэк сы дрэ идя гожэс уридэ,
Балвал кирнёла лэндыр лынаитко.
На кэрна бахт илэнгэ - хоханэ,
Шутёна - дылыно сы пхурдыпэн;
Коли ж мэрэна розы чячюнэ,
Амэнгэ аромато ачявэн.
Мэк тэ шутёл шукар тро тэрныпэн,
Дрэ мри гилы джидёл тро чячипэн.

Сонэто 055

Муя кралитка до совнакунэ,
О мраморы - хасёна дрэ мэля,
Тырэ якха шукар сы хачинэ
Пирэ шэла бэрша дрэ мрэ гиля.
О марибэн пхагирла да муя,
Шукар фэлатина тэлэ пэрэн,
Дрэ холямэ яга на хасия
Гилы, кай сы тыро шукарипэн.
О мэрибэн тэ бокхалы холы
Ґэрэнца тасавэса, дорэсэса:
Чявэнгирэ якхэнца - бахталы,
Палатуно Дывэс ту удыкхэса.
Дрэ мри гилы сыр лэса тэ дживэс,
Бутыр дрэ мрэ якха ачяв ту пэс.

Сонэто 056

Камлы, нэвэ зорьяса ман облэ,
Бутыр бокхатыр екх ваврэс камаса,
Сам камлыпнаса дадывэс чялэ,
Нэ атася бокхатыр, хай, мэраса.
Ададывэс тыри бокх камады
Дрэ трэ шукар якха, хай, мурдэя,
Нэ атася палэ сы хачкирды,
Бут на чярав ла, собы рисия.
Сыр бут бэрша, екх битыро дывэс,
Сыр морё машкир брэги надыкхнэ,
Про брэго коли ман дужакирэс,
Сыр удыкхаспэ гожэс дуйджинэ!
Сыр зыма битыро, нэ о лынай
Трин молы татэдыр, сыр ту адай.

Сонэто 057

Сом тыро робо, со мэ тэ кэрав? [slave]
Дужакирава, сыр кхарэса ман,
Ада минуты, сыр кэ ту бэшав,
Тырэ лава, савэ ухтылла кан.
Мэ на кошава тут, дужакирава,
Дыкхи, сыр трэ мардэ насыгэс джял, [watch]
Мэ киркипнастыр битыро мэрава,
Коли ту протрадэса ман кхэрал.
Мэ на пучява, санас ту конэса,
Мэк мро ило марэлпэ захало,
Мэ сом тро робо, мангэ на пхэнэса,
Кон сы вавир, кон туса бахтало.
Камло - сыр дылыно: лэс хохавэса,
Нэ ёв патяла корорэ илэса.

Сонэто 058

Дэвэл на дэла, ман кэри робос,
Соб тэ пучяв, бельвель сыр пролыджяс?
Пиро мардэ - конэса откхинёс?
Соб ту пало скаминд робоса джяс!
Дэ тэ мэрав илэскирэ бокхатыр,
Карик ками, урняса ту псиро;
Дужакири дрэ дукх тут бельвелятыр,
Ни лав ни паш - мэ, робо сом тыро.
Джином: сан акадякэ залыны,
Со кокори кэрэса пэскэ плано,
Камэса со, конэс? - сан хуланы,
Ладжя тыро ило нисыр на хана.
Дужакири дро адо, мэ шарава [hell]
Трэ бельвеля: куч, грэхо ль - на дыкхава.

Сонэто 059

Ничи нанэ нэво, саро ґара
Про свэто англэдыр сыс; пхагираса
Шэрэ, сыр бы нэвэс кхабнэ пэра,
Дуй молы бияндлэнца лэн лыджяса?
Нэ ласа тэ дыкхас палэ; пхэрды
Пандженгри шэлбэрша лыла дживэнас:
Сыкав тыри патрин, сыр вычиды, [similar]
Сыр бы пхурэ тут дро сунэ дыкхэнас.
Нэ на джином, пал тутэ со пхэндлэ,
Дыкхи прэ адая буты Дэвлытко;
Бутыр ли, тыкнэдыр годы киндлэ,
Иль ангрустяса джяла дром свэтытко.
Ґалёв, шарэнас куч пхурэ пора:
Фэдыр сан дэвэлнендыр, тэ мэрав!
[goddess]

Сонэто 060

Сыр рат-дывэс баро паны пхурдэла,
Адякэ амарэ минуты джяна,
Тэ екх ваврэс про штэто парувэла,
Бэрша ж саро, со сы про свэто, хана.
Барьёла чён тэрно про болыбэн,
Собы екх рат корона тэ лыджял,
Сыг нашавэла пэскро пхэрдыпэн,
Тэ дыкх: банго, пхуро ко гробо джял.
Бэрша барьякирэна тэрныпэн,
Палэ - чювэна брынды про чекат,
Бэрша э бандины дро васт ґаздэн, [scythe]
На чялякирла лэн джидэнгро рат.
Тро гожыпэн дрэ мри гилы шарав,
Соб ангил васт бэршэнгро тэ ракхав.

Сонэто 061

Ту рикирэса мрэ якха кхинэ
Сари рат откэрдэ трэ гожыпнаса?
Одя, сыр ту, традэна мрэ сунэ?
Или ту патриня пхарэ лыджяса?
Оди тыро кэ мэ сы бичядо
Тырэ кхэрэстыр дур, соб тэ гинэс,
Кицы дрэ ладж сы битыро скэрдо!
Дарэс пал мандэ, сыр дрэван камэс?
Тро камлыпэн на дякэ зорало,
Мро камлыпэн раты ман джянгавэла,
На дэла тэ совав миро ило,
Ваш тукэ шынгалэса служынэла. [a cop]
Мрэ думы сы, соб мрэ сунэ тэ хан,
Коли дур мандыр, паш ваврэндэ сан.

Сонэто 062

Сы грэхо, нэ камэл пэс кажно якх,
Саро мро мас, оди миро саро,
Нашты тэ отчюрдав дош адая,
Барьёл андрэ хор дро ило миро.
Патява: муй саво нанэ вавир,
Чячё, шукар! Шукар, пир чячипэн!
Мэ кокоро гинава: сом шукир!
Ваврэндыр учедыр дро гожыпэн.
Коли дыкхава мэ бутыр миштэс:
Ман парудя холяса пхурипэн,
Пэс тэ камам мангэ набут пхарэс:
Сы др одова тыкно хохаибэн.
Сыр ту сан мэ, шарава кокоро
Мирэ бэрша дро гожыма тыро.

Сонэто 063

Паш мандэ камлыпэн миро, сыр мэ,
Бэршэнца о васта вышутькирдэ,
Рат шылало, чекат сы скэдымэ:
О брынды тэрныпэн хор гарадэ.
Сы дром амэнгэ дрэ да рат бари,
О гожыпэн, кай сыс ёв рай, родэса:
Сарэса нашады сы ягори.
Лынаскро кучипэн сыр ту зракхэса?
Нэ мэ ада чёрьятыр на дарава,
Бэршэнгирэ чюрьятыр сом зракхно:
Мэ николи дава на забистрава –
О гожыпэн гудло, мэк хасино.
Шукарипэн дрэ мрэ лыла дыкхно,
Одой зракхно ячьяпэ зэлэно.

Сонэто 064

Коли дыкхтём бэрша, сыр хаськирэн:
О кучипэн баро - нанго, муло,
Шукар фэлатина тэлэ пэрэн,
Састыр кирнёла, ґара зорало.
Э пхув паны чингирла бокхало,
О брэго дэлпэ, трашано, палэ;
Э пхув паны традэла пасиндло, –
Барьёна тэ тыкнёна адалэ.
Коли дыкхтём, саво паруибэн,
Со парувэла пэс ёв кокоро,
Мэ ґалыём, сыр о бэрша явэн,
Чёрэла ёв о камлыпэн миро.
О мэрибэн нашты тэ парував,
Камам, соб тэ дарав тэ нашавав.

Сонэто 065

Састыр, о бар, пхув тэ баро паны –
Вса лэла корори хась зоралы.
Сыр вырикирла ада шукарны – [revives]
На зоралы, сыр лулуди ковлы?
Кхандэла дро лына, сыр э ягвин,
Нэ улыджяна дывэса саро:
Барэ бара ковлякирдэ исын,
Бэрша састыр дандырна, сыр маро.
Дрэ дар ровава: кай тэ згаравав
Бэршэндыр холямэндыр лачё бар?
Сыр лэнгирэ ґэра тэ зрикирав?
Данда, соб тэ на хан саро шукар?
Дова нашты! Саекх камлы патрин
Дрэ мрэ чиндлэ лава джиды исын.


Сонэто 066

Кхино, мэ сом бахтяса тэ мэрав,
Сыр куч ничи бутыр мэ на латхав
Прэ пхув, кай бокхалы мэрэл Патыв,
Кай Чячипэн вытрадыно дро ив,
Кай уриды сыр э бори Холы
Бикнэла о чяенгро Жужыпэн,
Кай Зор кирнэс пхутёл э хоханы,
Раняса сыкадёл: лав на выпхэн!
Кай муй Гилякэ запхандло миштэс,
Кай сыкавэла Дылныпэн сарэнгэ
О дром, кай на дыкхно Дэвэл амэнгэ,
Кай Лачипэн кандэла «Нажужэс».*
Кхино, мэ сом бахтяса тэ мэрав,
Нэ сыр про свэто тут тэ ачявав?!
*[devil]

Сонэто 067

Катхыр дрэ лэстэ сы да кирныпэн?
Саро паш лэстэ кучипэн - шутло:
О грэхо сыкадёл о учипэн,
Сыр бы дыксёл набут патывало.
Палсо дро лолыпэн чямья макхья,
Соб тэ джидёл о муй, сыр бы муло?
Палсо чачё ладжяла гожыпэн,
Коли ж нанэ адякэ захало?
Палсо дживэла, коли нашадо
Саро, со лэс прэ Пхув, хай, рикирэла?
Мангэла ёв джидэндыр рат джидо,
Нэ со-то лэстыр Ёй дужакирэла:
Соб тэ дыкхэн, Ёй рикирэла лэс,
Бэрша сыр бут хаськирна холямэс.

Сонэто 068

Сарэ дрома, со прогэя чячес,
Прэ лэскирэ чямья миштэс дыкхнэ:
Кай гожыпэн сыс - на латхэла лэс,
Тэ про чекат бэрша на хоханэ.
Ёв на чёрдя бала совнакунэ
Тэрнэ шэрэндыр, соб тэ вытховэл,
Соб дуйто моло о бэрша тэрнэ,
Ваврэнгирэ лына, тэ продживэл.
Дыксён бэрша прэ лэстэ прогэнэ,
Дро макхипэн лоло на гарадэ,
На обчёрдэ о тэрныпэн ёнэ,
Пэс хоханэс, нэвэс на уридэ.
Э Дай Бари лэс палдава ракхэл,
Соб дром о чячюно тэ сыкавэл.

Сонэто 069

Шарэл о свэто тут, коли ж дыкхэла:
Ничи нанэ, соб тукэ тэ задэл,
Оди чячё пирэ чиба пхэнэла,
О чячипэн нанго пэс сыкавэл.
Якхэнца тут ками, шарэна тут,
Нэ адалэ жэ сама ракирэна, [the same, pl.]
Хай, куч дрэ тутэ - на саро, нэ бут,
Сыр хорэдыр дрэ тутэ задыкхэна.
Пал адава дыкхи тырэ бутя,
Родэна дро ило шукарипэн:
Ивья тырэ шарэна лулудя, –
Сыр дылынэ чярья, дэн кхандыпэн.
Дыксёса тэ кхандэса варчянэс, [differently]
Сыр кажнонэс дрэ шукар бар мэкэс.

Сонэто 070

Кошэна тут - нанэ да ладж тыри,
Камэна тэ макхэн шукарипэн;
Родэна вса э дош, мэк набари,
Сыр э макхин - прэ рупуны черґэн.
Тро кучипэн ґаздэн лава калэ,
Тыри тимин барьякирэл до мэл
(Сыр хала о кирмо пхаба гудлэ)
Тэ жужэдыр сарэндыр тут кэрэл.
О тэрныпэн тыри патыв зракхья,
Или о чёр настя дрэ ладж аври, –
На запхандэла адава муя,
Холы саекх ячела корори.
Сыр бы адякэ тут тэ на макхэн,
Лэян бы кокори сарэджинэн.

Сонэто 071

На дурэдыр дрэ туга ту рипир
Пал мандэ, сыр кудуни ту шунэса:
Про свэто джюнгало, гэём катхыр
Ко джюнгалэ кирмэ, - кана дживэса.
Коли дыкхэса адалэ лава,
Ман на рипир; - адякэ зоралэс
Камам тут, ачявав на одова,
Со тут зачилавэла дукханэс.
Коли мирэ лава ту удыкхэса,
Мэ кокоро ячьёмпэ пхув калы,
Ту на хасёв пал мандэ илорэса,
На трэби лэскэ мри патрин мулы.
Кирно да свэто пал тырэ ясва
Чюрдэл пр’ амэндэ о кирнэ лава!


Сонэто 072

Сыр свэто зачювэл тут тэ пхэнэс:*
Палсо камьян ман, сыр ман покамьян? –
Ту забистыр сарэса ман миштэс,
Сыр ту ничи дрэ мандэ на латхьян.
Жыкай патывало хохаибэн
Тырэ чибатыр на зурняндыя,
Тэ мангэ бутыр, сыр дро джиибэн,
Тимин начячюны на придыя,
Ту на хохав лаче илэса ман:
Мро лав миштэс дро гробо гарадо,
На чилавэла ман свэтытко зан, [chat]
Кэ ту да пхэныбэн на прикэрдо.
Кэрэла мангэ ладж хохаибэн,
Нэ, забистыр, со мол мро камлыпэн!
*[makes you to tell]

Сонэто 073

Дрэ мандэ одо чён кана латхэс,
Коли набут ячнэ патря лолэ,
Коли нангэ рукха здран, - шылалэс
Одой, кай чириклэ куч багандлэ.
Дрэ мандэ рисия кэ рат дывэс,
Хай, на дыкхэл бутыр о кхам гэно,
Э рат саро закэрла локхорэс, –
Пхэн мэрибнаскри - о свэто кхино.
Дрэ мандэ яг, ґалёв, паш-мурдыя,
Кай тэрныпэн хачкирлас вангара, [embers]
Одой, кай татыпнаса пхурдыя,
Сы гробо вашо мас миро ґара.
Нэ ґалыян: э рат мэк пашэдыр,
Камаса екх ваврэс зоралэдыр.

Сонэто 074

Дава джиндло: коли ухтылна ман,
Ивья тэ выкинавпэ, закэдэн,
Мэ ачявав ваш тукэ гожыма,
Со выкхарэла куч рипирибэн.
Коли одо дыкхэс - сыр бы саро,
Со тукэ мрэ илэстыр бичядём:
Мэк пхув тэ лэл о масоро миро,
Мро ди, о паш фэдыр, тукэ дыём.
Со нашавэса мандыр, камлори,
Кирмэ залэнпэ - миро паш вавир,
Сыр на лыя чёрэскири чюри: –
Дава пхувьякро паш ту забистыр.
Куч мол дова, дро ди со гарадо,
Дова саро - сы тукэ ачядо.

Сонэто 075

Вашо ило - маро сан, сыр дживав,
Сыр вашэ пхув шуки брышынд явья,
Ваш тыри бахт киркипэна мэ хав,
Сыр барвало саво, дарав ивья.
Дыкх - пхутькирдо, сави бахт ваш амэнгэ!
Дыкх - трашано свэтостыр: сы о чёр.
Камам тэ сыкавав тут манушэнгэ,
Камам тэ гаравав якхэндыр хор.
Илэскэ дэса свэнко барвало,
Нанэ чяло, коли б тут тэ дыкхав;
Коли ж на дорэсэла бахт ило,
Дарав, бутыр, сыр мандэ, нашавав.
Тэ кажно парудо дывэс миро:
Дыкх - барвало сом, дыкх - сом чёроро.

Сонэто 076

Палсо мри глос пхарэс тэ парував,
Паруибнастыр сом дурал тэрдо?
Палсо мро дром пхарэс тэ рискирав,
Ко куч подгэибэн, нэвэс стходо? [method]
Палсо адава само вса багав,
Якха прэ ада само рикири,
Со кажно лав сыр бы кхарэл мро лав,
Катхыр ёнэ, карик - вса ракири, -
Пал тутэ, камлыпэн гудло, багав.
Ваш тукэ, мри камлы, гиля, савэ,
Соб тут тэ урьявав фэдыр дро лав,
Лав пурано дрэ идя дав нэвэ:
Сыр дывэсэ о кхам нэво пхурьёла,
Мро камлыпэн про дром джиндло рисёла.

Сонэто 077

О гожыма тыро настя, - дыкхэс, –
Сыр куч дывэс понабут хасия;
Сыр гаравэл о лыл годы миштэс,
Соб ёй кэ ту дрэ лэстэ рисия.
Про муй о брынды дро тыро трюмо*
На гаравэн тыро рипирибэн;
Бэрша, со ачядэ пало думо,
Дром сыкавэн ко вечно джиибэн.
Со ту рипирибнастыр нашавэс,
Дрэ да лыла гарав, соб ту латхьян
Чявэн, савэн забистырдян локхэс,
Тэ акана илэс  $&024:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·а ґалыян.
Вса ж дэла адава кирки годы,
Со дрэ лыла про веки ачяды. [centenaries]
*[a big mirror Rus. from Fr. trumeau]

Сонэто 078

Мирья Муза, бут молы тут кхардём,
Ту дэсас дасави мри зор бари,
Со бутджинэ рисинэ про мро дром,
Чивэн гиля тэлэ патыв тыри.
Кэ ту и бичибакро забагала,
О бишэрэскро пхакорья латхэла,
Конэстэ сыс - фэдыр ёв заурняла,
Кон гожо сы - дрэван шукар ячела.
Сом пхутькирдо: бут мол лава мирэ!
Нэ тутыр яг илэскири явья,
Фэдыр паш тутэ мэк баган ваврэ,
Дрэ лэндэ тыри слава бария.
Саекх, гилы мири, учес шэро
Ґаздэс миро ту бигодякиро.

Сонэто 079

Жыкай мэ тутыр мири зор мангьём,
Тыро шукарипэн сыс дрэ гилы,
Нэ акана мри глос мэ нашадём,
Мри Муза насвалы сыс дур гэи.
Пал гожыма тыро уса багав,
Вавир кэрэл фэдыр, мэ ґалыём,
Нэ со пал тутэ дрэ гилы пхэнав,
Тутыр чёрав, соб тукэ отдыём:
Лэём дро длуго и чёрдём лава,
Тырэ шукарипнаса сыкадэ,
Тэ тукэ ж дава лэн пал адава,
Со тутыр сыс ада лава чёрдэ.
Ивья ман пал мирэ гиля шарэса,
Со тутыр мэ лыём, - одо кинэса.

Сонэто 080

Пал тутэ мри гилы зор нашавэла,
Рипири, со вавир фэдыр дро лав:
Бари годы тэ зор ёв сыкавэла, –
Тэ чиб мири - спхандлы. Сыр тэ кхарав
Шукарипэн тыро? - Паны баро:
Тыкнэ, пхарэ ли барки - рикирэла,
Ничи сы ангил лэскро мро «чяро», –
Пирдал тро лачипэн саекх дживэла.
Тро васт ковло рикирла ман опрал,
Ёв кэрла дром пир тутэ, кай камэл,
Сыр - пхагирдо - дав, чёроро, муял,
Ёв учипнастыр лэла тэ дыкхэл:
Мэк ёв опрэ, мэ - чюрдыно аври,
Камам, сыр камлыпэн сыс хась мири.

Сонэто 081

Мэ ль ачявав про гробо тыро лав,
Или ту ман дро гробо удыкхэса,
Мэк дрэ сарэ годя тэ хасёвав,
Ту адатхыр про веки ачявэса.
Тро лав зоралэдыр, сыр мэрибэн,
Мэ екх рипирибэн на ачявава,
Ман лэла пхув, сыр сарэ манушэн,
Тут дрэ якха джидэ мэ згаравава.
Дрэ мрэ гиля ту лэса тэ дживэс,
Якха чявэнгирэ тут удыкхэн,
Высыклякирна тут чиба миштэс,
Пиридживэс амэн сарэджинэн.
Джиды сан дрэ лава - мири гилы
Ваш тукэ сы адякэ зоралы.

Сонэто 082

Прэ бахт, нанэ мри Муза три ромны,
Ничи, мэк мрэ лава ту на шарэса,
Коли мири гилы на шукарны, –
Ту дасавья латхэса, кай камэса.
Годяса, сыр и пэса, сан шукир,
Латхэса дро мро лав чёрорипэн,
Мангэс, соб тэ родав лава фэдыр,
Тэ сыкавав екхатыр гожыпэн.
Кэрав адякэ: нэ коли ваврэ
Вса дорэсэн дрэ нартыма учё, [skillfulness]
Ґалёса: дрэ чяче лава мирэ
(Дава мол бут) сы мро ило чячё.
Мэк сыкавэн ваврэ патрин фэдыр.
Со тукэ трэби? - О рат лолэдыр?

Сонэто 083

На трэби тукэ макхипэн, патяв,
Тэ на дыкхтём прэ тутэ николи,
Шукарэдыр сарэстыр да латхав,
Со ковлыпэн кэрэла дрэ гилы.
Паладава лава мэ зрикирдём,
Соб ту пэс кокори сыкадэян,
Сыр дывэсэстыр упрэдыр тро дром,
Ивья шарэна тут, соб бариян.
Сыр миро грэхо вытходян дова,
Со биглосякиро мро шарибэн;
Сыр тутыр тэлэдыр мирэ лава,
Ваврэ ж кэрэн патыв, сыр умарэн.
Кажно три якх бутыр дэл джиибэн,
Сыр дуй тырэ поэты накхувэн.


Сонэто 084

Никон - саро! Кон выпхэндя бутыр:
Хай, ту сан ту, гиляса ракири,
Дро миштыпэн адасавья шукир,
Сыр тут, дрэ дар ваш пэскэ рикири?
Нашты, нэ сыр мэк набут бутэдыр
Тэ на дэс гожыма, коли багаса;
Екх одова, кон сыкавэла, сыр,
Хай, ту сан ту, барьёла трэ славаса.
Мэк тэ кэрэл э чёрори патрин,
Нэ на тховэла хоханэ лава,
Дасаво муршыпэн чячё исын,
Ачела, кай на лэ, шардо дова.
Коли ж тут гудлыпнаса бишарэн,
Ками дова, прилэса кошыбэн.

Сонэто 085

Мри Муза чиб рикирла тэ ило,
Сыр бутджинэ багана шарибэн;
Совнакунэ порэса зачиндло,
Со лэнгэ сарэ музы куч скэдэн.
Лачё ило, машкир лаче лава,
Вса набарэ годяса тут камэла,
Тэ пал шукар гиля екх адава:
«Аи-аи!» - нэ пэскиро, додэла.
Шарэна тут, тэ мэ: «Аи-аи!»,
Мэк лаворо додава бутэдыр;
О камлыпэн илэса ґаздэи,
Лава - палэ, ило сы англэдыр.
Чюв э тимин лавэнгэ, сыр пхурдэн,
Тэ мрэ илэскэ пало чячипэн.

Сонэто 086

Барэ пхакэнца лэскири гилы
Тро гожыпэн лыя тэ дорэсэл,
Дова кэрэл годы мри лангалы,
Вашэ гилы миро ило мэрэл.
На-манушытка ль лэс сыклякирдэ?
Лэскрэ гилятыр сом, ґалёв, муло.
Нашты, соб нажужэ дова кэрдэ?
Кай мри гилы? Дынэ ман якхало?
Нат! На дова кхэритко, кон годы
Додэла лэскэ дрэ гиля раты,
На лэса мири чиб зарикирды,
Нанэ мри дукх пал адая буты.
Коли дживэс дрэ лэскиро шэро,
Ничи - ваш мангэ, мэ сом чёроро.

Сонэто 087

Дэвлэса! Э тимин тыри бутыр,
Сыр мандэ. Ту джинэс, мэ плэскирдём,
Нэ мри кисык илэстыр тыкнэдыр, [pocket]
Со мандэ сыс, дрэ тутэ нашадём.
Сыр мангипнаса тут тэ рикирав?
Кай мрэ кучипэна пал адалэ?
Пал дасавьятэ мол саро тэ дав,
Паладава прэ воля сан палэ.
Ту мангэ дэсас, намишто гинэсас,
Или джинэсас намишто ту ман:
Фэдыр - саро палэ бы закэдэсас,
Ваш мангэ зоралэс лачи ту сан.
Мири ту санас, акана - нанэ,
Таґари сомас набут дро сунэ.

Сонэто 088

Коли, мро Кхам, ваш мангэ замурдёса,
Чюрдэса про сабэн миро ило,
Подрикирава тут мэ сарэ дёса,
Мэк тэ явэл чячюныпэн кошло.
Мро кирныпэн фэдыр ваврэндыр мэ
Ангил сарэ якхэндэ откэрава,
Ваш тукэ мрэ доша гарадымэ
Прэ тыри бари слава парувава:
Ваш пэскэ ачявава екхоро:
Миро ило камло мэ хаськирава,
Коли дукх дэла васт мро пэскиро,
Со дорэстян - дуй молы дорэсава.
Ками тут, ваш тыри холы - нанго,
Соб тэ явэс ту чячюны - банго.

Сонэто 089

Пхэн, хай, палэ екх дош ман чюрдэян,
Тэ хачкирдэс мэ тут подрикирава,
Коли б, хай, лангало сом, ту пхэндян,
Мэ залангава, лав на выпхэнава.
На дякэ дукхано, со ту скэрдян,
Соб сыр бы чячюнэс ман тэ чюрдэс,
Мэ кокоро скэрава, сыр камьян,
Соб тукэ ман локхэс тэ ачявэс.
Дур рикиравпэ, тэ прэ чиб мири
Тро лав гудло, камло мэ на мэкав,
Собы пирдал годы мри набари,
Со ман джинэсас, мэ тэ на пхэнав.
Ваш тукэ и прэ мандэ мэ уштава:
Конэс ту на камэс, и мэ на лава.


Сонэто 090

Ман надыкх, сыр камэс, коли камэс,
Кана о свэто мрэ бутя пхагирла,
Хаськирна бибахтя ман локхорэс,
Мэк тыро васт бутыр на дужакирла.
Коли пхэрдо дукхаса мро ило,
Ту на мар дро думо ман, камлыпэн,
Сыр ячявэл э рат брышынд кало,
Соб тэ кэрэл пал мандэ жужыпэн.
Чюрдэса ман, нэ на палатуны,
Коли киркипэна выпьена зор,
Ту чюрдэ ман екхатыр, хоханы,
Соб мэ екхатыр ґалыём да хор:
Да киркипэн на зоралэс баро,
Коли б тэ на ачявпэ битыро.

Сонэто 091

Кон сы пхурэ папэндыр пхутькирдо,
Годятыр - екх, ловэндыр - сы вавир,
Кон - пирэ идя, мэк ёв паш-джидо,
Пирэ джюклэндэ, грэндэ, сыр шукир.
Кэ пэскиро сы кажно припхандло
Машкир сарэ кучипэна саекх;
Пал мандэ адава на сы пхэндло,
Илэса мэ сом отдымэ ко екх:
Тро камлыпэн сарэстыр кучедыр, –
Со папы? Со годы? Ловэ додэ!
Грая тэ идя - мангэ тыкнэдыр
Сы тутыр, мэк сы бутэдыр шардэ.
Закэдэ мандыр ту саро тыро,
Нэ соса ж мэ ачявпэ, чёроро?

Сонэто 092

Сыр ту чёрэса мандыр тут аври,
Екхатыр лэса джиибэн миро:
На дурэдыр дрэ мандэ рикири,
Жыкай дживэла камлыпэн тыро.
На трэби тэ дарав: чёра, дукха
Сыр дорэсэна ман бибахталэс?
Дживав, жыкай дыкхав тырэ якха,
Дрэ мандэ раинэса, сыр камэс.
Ту ман чюрдэса? Со мэ тэ кэрав:
Мро джиибэн про тхав ту рикирэс,
Э бахт йэ хась екхатыр мэ латхав:
Камам тут - и мэрава бахталэс.
Нанэ бахт бидаракири - илэса
Мэ на джином: ту ман на хохавэса?

Сонэто 093

Сыр тэ дживав, коли ту парудян?*
Тэ хав хохаибэн? Куч сыкавэса
Якхэнца камлыпэн, нэ вавир сан:
Дыкхи прэ мандэ, кэ вавир - илэса!
Тырэ якха про бал на парудэ, [a bit]
Одой мэ на латхав вавир патрин:
Сыр бы якха э ладж на гарадэ,
Ёнэ чивэн - на киркипэн, ягвин.
О болыбэн адякэ тут скэрдя:
Саекх про муй дживэла гудлыпэн;
Тыри годы кирнэс ман хоходя,
Нэ камлыпнаса трэ якха дыкхэн.
Пхабай дыя Евакэ - гожыпэн,
Катхыр джювлятэ сы начячипэн?
*[committed adultery]

Сонэто 094

Яви холы, ёнэ ла пририкирна,
На сыкавэна зор дро пхэрдыпэн;
Сыр о бара, ваврэн жэ крэнцакирна,
Тэрдэ про штэто дро шылалыпэн.
Бахт болыбнастыр дорэсэн ёнэ,
Пхувьятыр лэнгэ - барвалыпэна;
Савэ муя прэ лэндэ райканэ:
Сарэ рикирна откэрдэ кана.
Сы лынаитко цвэто ваш лынай,
Ваш пэскэ со? Ёв сыго зашутёла.
Нэ сыр кирмо ячья лэскро хулай, –
Чяр дылыны шукарэдыр дыксёла.
Яви шукар, кон кэрла мэлалэс,
Сыр лилия - кхандэла нажужэс.

Сонэто 095

Сыр гожэс ту э ладж гудлякирэса,
Сави сыр о кирмо дрэ лулуди,
Э мэл про тро цвэтытко лав анэса! –
Сы гожыпэн - аврял, э дош - дро ди.
Чиба, савэ пал тутэ тхув кхувэла,
Шутлы додэна пэстыр дро кана,
Тут, наками, пир арманя шарэна,
Бутыр шукир цвэтытко лав кана!
Сави куч фэлатин ту выкэдэса
Вашэ доша? - Хачёл сыр лачё бар!
Трэ гожыпнаса лэн учякирэса,
Вашэ якха кэрэнпэ куч-шукар.
Тро гожыпэн зор адая рикирла:
Нэ зоралы чюри - о бар пхагирла.

Сонэто 096

Екхэнгэ - дош, хай, сан тэрны, локхи;
Ваврэнгэ - куч, хай сан, локхи, тэрны;
Тырэ доша - гудлэ, миштэс дыкхи,
Тро гудлыпэн сы дош, мри шукарны.
Сы таґарнятэ про ангушт о бар,
Мэк накуч, нэ сарэ чячес шарэна:
Коли доша - тырэ, ёнэ - шукар,
О чячюнэ кучипэна ячена.
Бут бакрорэн о рув бы ухтылдя,
Чюви прэ пэстэ цыпа бакраны; [skin]
Сыр бут якхэн годятыр злыджиян,
Коли б зор сыкадян, тукэ дыны.
На кэр адякэ: тут ками, тыри
Сы мири слава, яв жэ лачёри.

Сонэто 097

Сыр зыма сыс дрэ мандэ битыро,
Прасталас бэрш, сыр цыпо прэ якха,
Сыс мангэ шылало; хай, короро;
О дэшто чён нанго - дэя дукха.
Адякэ битыро гэя лынай,
Ёв ачядя барьякирдо баро,
Сыр э пхивлы, коли мэя хулай,
О пэр пхэрдо лыджял дрэван пхаро.
Нэ мангэ адава барвалыпэн
Дыксёлас бидадэскри бахт калы,
Сыр битыро, кирко сыс гудлыпэн,
Тэ забистрэнас чирикля гилы,
Сыр багандлэ - дрэ туга доханы,
Патря мардя зымакири здраны.

Сонэто 098

Вэснакиро мэ сомас битыро,
О штарто чён саро куч уридя,
О тэрныпэн дыксёлас дрэ саро,
Тэлэ черґэн Сатурно рат кхэлдя.
Нэ чирикля тэ цвэты кхандунэ
На джидякирнас мро ило дрэ туга,
Ничи дрэ дывэса совнакунэ
Мэ на дыкхтём, сыр лулудя про луго. [meadow]
Мэк лилии парнёнас, на сунгавас,
Лолёнас розы - на скэдавас лэн,
Др одо шукарипэн мэ тут родавас,
Мангьём, соб три патрин тэ сыкавэн.
Хай, зыма сыс, мэк вэсна куч явья,
Одой родавас три патрин ивья.

Сонэто 099

Мэ пэрвона фиалкица пучьём:
«Мри гудлори чёрны, кай ґазбадян
Куч аромато, лолыпэн? Джиндём:
Кэ мри камлы! Ту латыр да чёрдян?»
Тэ лилия, сыр ухтылдём мэ ла,
Лыя трэ васторэндыр парныпэн;
Кэ майорано сы тырэ бала,
Тэ розы, со чёрдэ, на гаравэн:
Екх - ладж лолы, парны холы - вавир,
Сарэдуендыр трито со чёрдя? –
Тро пхурдыпэн тато-шудро шукир;
Тэ кажно гожэс прэ чёри джиндя.
Мэк о кирмо чёрнен и хаськирдя.
Бут лулудя вэснакиро дрэ бар:
Сарэ чёрэна тутыр, со шукар.

Сонэто 100

Кай сан, мри Музалэ? О дром забистырдян?
Палсо на ракирэс, три зор катхыр?
Дрэ пфуй гилы тыри холы чидян?
Дрэ мэл пэян, кирнэн кэри фэдыр?
Рисёв! Пал адава, со нашадян,
Плэскир гиляса др адалэ кана,
Вашэ савэ прибичяды ту сан,
Дэ тема тэ подгэибэн кана. [theme, method]
Нэ, Музалэ, бага пал Камлыпэн,
Коли бэрша екх брында ачядэ,
Умар лавэса адалэ чёрэн,
Мэк тэ лачякирэн, со пфуй кэрдэ.
Жыкай мро Камлыпэн джидо, шар лэс,
Соб лэс э Мэрибнастыр тэ ракхэс.

Сонэто 101

Локхэшэритко Муза, со чювэса
Вашо хохаибэн дро гожыма?
Сыр сарэдуй спхандлэ да манушэса:
Славаса чяравэла тут, сыр ман.
Пхэн мангэ, со пхэнэсас атася:
«О чячипэн на трэби тэ макхэс.
Палсо э гожымаскэ куч глося?
Со гожэдыр сарэндыр - удыкхэс».
Палсо э кучипнаскэ шарибэн?
На сан ту бичибакири - хохав!
Соб, сыр куч гробо пир бэрша шарэн,
Шунэнас саро свэто лэскро лав.
Кэр, Музыца, буты, соб тэ дживэл
Ёв дрэ якха, коли лэс гробо лэл.

Сонэто 102

Мро камлыпэн барьёла - на хачкирла,
Камам бутыр, нэ набут ракирав;
Патяв, одо ило тимисякирла,
Конэстэ сы ваш саро свэто лав.
Вэснытко камлыпэн, сыр о тыкно сыс,
Тэ мэ шардём лэс бут дрэ мрэ гиля,
Сыр мэ шукар багавас соловьёса, [nightingale]
Адякэ жэ чюрдава мрэ шоля.
Лынай нанэ кирко, мэк на багаса,
Мэк о гиля нанэ шундлэ раты,
Амэ кана илэ на джянгаваса, –
Коли кхинэ совэна, да нашты.
Сыр о соловьё, чиб придандырдём:
Соб на пхэндян, со мэ шутло ячьём.

Сонэто 103

Савэ ту, Муза, злыдни скэдыян? [scraps]
Сыр адалэндыр слава тэ скхувас?
Ничи, шуко маро дро свэто хан.
Бут лон одой на ласа тэ чювас.
Ман на кош, рая, пхагирдём мро пор!
Дро дыкхлано глындало сыкадёла [mirror]
Тро муй бутыр, сыр чёрори мри зор,
Мри шарибнастыр гожэдыр трин молы.
Палсо жэ тэ макхав тро муй лавэса?
Мэ акана жэ лава тэ багав,
Сыр сан лачё, сыр бут ту плэскирэса.
На хохавэла дыкхлано, сыр лав.
Бут бутэдыр, сыр мэ пхэнав лавэса,
Дро дыкхлано ту кокоро дыкхэса.

Сонэто 104

Ваш мангэ николи ту на пхурёса,
Шукар, сыр пэрво моло тут дыкхтём,
О гожыпэн напарудо - дыксёса.
Трин молы зыма сыкавэлас дром
Лынаскэ; тэ трин вэсны парувэлас
Дрэ осени; сунгитко штарто чён
Дро шовто чён трин молы кэравэлас, –
Нэ ту уса шукар сан, сыр никон.
Ґалёв, тро пхурипэн, сыр про мардэ [watch]
Ангушт, со подчёрэлпэ надыкнэс,
Тырэ бэрша про штэто на тэрдэ,
Нэ мэ да на дыкхава - корорэс.
На дар, со ту пхурёс: ту бияндлы,
Коли сыс гожыпнаскри хась мулы.

Сонэто 105

Камам ла на сыр дэвэлня савья,
Икона на кэрава мрэ камлятыр,
Мэк мрэ, ґалёв, сарэ баган гиля –
Ваш лакэ, ла, пал латэ, ласа, латыр.
Лачи ададывэс, сыр атася,
Дро кучипэн учё на парудёла,
Паладава мири гилы - уса
екхэса камлыпнаса сыкадёла.
Шукар, лачи, жужы - уса багава,
Жужы, шукар, лачи - ваврэ лавэнца;
Трин молы на тринэн - екха кхарава,
Фэдыр мэ на латхьём сарэ зорьенца.
Лачи, Жужы, Шукар - бут дасавьен,
Екха мирья сыр «трин дро екх» кхарэн.

Сонэто 106

Коли прэ пуранэ лыла дыкхава
Годявирэ лава пал одова,
Савэ ґара сыс гожыпэн и слава,
Таґарья, шукарня - кана тхува.
Пхурэ джиндлэ, кай тэ латхэн э зор,
Васт, муй, якх, вушт - про лыл соб тэ дживэн;
Сыс лэндэ да ракирибнытко пор,
Соб тро шукарипэн тэ сыкавэн.
Ёнэ пхэндлэ, со ту явэса, сыр
Шукар суно. - Кана сан паш амэндэ,
Нэ на дыкхэнас тут, сави шукир,
Соб тэ збаган зорьяса, со сыс лэндэ.
Сан акана ту, сыр пхурэ дыкхнэ,
Нэ дрэ чиба амэндэ зор нанэ.

Сонэто 107

Мри дар, сыр о Барэ Свэтоскро ди,
Дыкхи хор дро бэрша, сывэ явэна,
Дро кан на пхэнла мангэ англэдыр,
Коли мро камлыпэн бэрша чёрэна.
Бут молы чён хасёлас прэ якха,
Тэ дылынэ раша ивья ровэнас,
Нэ зэлэнёна санорэ рукха,
Соб дурэдыр сарэ дужакирэнас.
Бэрша тэрнякирэна камлыпэн,
О мэрибэн дро васт мэ тасавава:
Мэ ачядём ман дро багаибэн, –
О билылэнгрэ нашавэна слава.
Хасёла таґаритко барипэн,
Гилы ж ячела дро рипирибэн.


Сонэто 108

Со мри годы илэскэ роспхэнэла,
Коли тут на джинэла, сыр ило?
Мро камлыпэн нэвэс посыкавэла,
Или тыро ило патывало?
Ничи, мро гудлыпэн. Мэ со дывэс
Сыр бы молитва тукэ бичявав:
«Мэ сом тыро, ту сан мири», - нэвэс,
Сыр пэрво моло ушундём тро лав.
Коли о камлыпэн нэвэс явья,
О прахо про ґэра на притырдэлас,
О штэто вашэ брынды на дэя,
О пхурипэн робоса рикирэлас.
Сыр бияндяпэ камлыпэн - барьёла,
Кай бэрш тэрдо, кай о ило дыксёла.

Сонэто 109

Ман на кхар николи «банго ило»,
Мэк бимиро адякэ сыкадёла;
Нашты, соб мандыр тэ дживав нашло,
Э дёстыр, со дро тро колын пасёла.
Тыро колын мрэ дёскэ - кхэр ячья,
Сарэ дромэндыр рисёвав палэ;
На парудёмпэ (бэрш парудыя),
Сыр набут, - ваш доша мрэ мэлалэ
Паны яндём. На сом «банго ило»,
Мэк сарэ грэхи дро мро рат латхьём,
На сом адякэ напатывало,
Соб ваш ничи саро мэ чюрдэём.
Ничи ваш мангэ - свэто да баро,
Ракх пэс, мри роза, кай саро миро.

Сонэто 110

Чячё, чячё! Адай-одой псирдём,
Дылнякирдём ваврэн дылынэ моса.
Мри куч годы мэ накуч бикиндём,
Камьём: пхурья - ґэраса, нэвя - дёса.
Бутыр чячё! Дыкхавас чячипэн
Бангэ якхэнца: нэ фэдыр сарэндыр,
Со налатхьём вавир мро тэрныпэн:
Тыро ило - машкир бутэ ваврэндэ.
Саро скэрдо! Прэ ачядэ бэрша
Мри бокх на лава тэ росхачкирав,
Тут на чюрдава ваш нэвэ доша,
Мри дэвэлны, мэ тукэ пэс отдав.
Прилэ ман, кай сы болыбэн миро,
Дава сы: прэ шукар колын тыро.

Сонэто 111

Ту сан мирэ Судьбаса прэ чюрья!
Дрэ мрэ доша - да дэвэлны банги,
Ёй на фэдыр дром мангэ сыкадя,
Сыр свэто, со дыя зуми нанги.
Нэ попэём: мро лав сы про чекат.
Со тэ кэрав? Бутякэ мэ поддавпэ,
Сыр о котляри: лэс выдэла гад.
Пожалинэ ту ман - нэвякиравпэ.
Сыр пацыенто, лава тэ пияв
Драба, соб мро насвалыпэн традэнас,
Со киркипэн - кирко, на сыкавав,
Бутыр дукх дэна, соб мишто кэрэнас.
Пожалинэ ту ман, мэ совлахава:
Тырэ илэса высастякирава.

Сонэто 112

Тро камлыпэн э дукх ковлэс злыя,
Сави о свэто задыя ладжяса;
На хала ман, со ёв патяндыя,
Коли ту ман про лачё дром лыджяса.
Ту - свэтыцо миро, напарудэ
Чяче лава шунав тырэ чибатыр,
Сарэ ваврэ ваш мангэ - на джидэ,
Мэ закэрдём миро колын дукхатыр.
Свэтостыр сы ракхнэ мирэ кана:
Кошэна ль ман, шарэна ль - на шунава
Ваврэнгирэ глоса мэ акана.
Дыкх, со, прэ ладж дыкхи, мэ выкэдава:
Ту акадякэ мандэ дро ило,
Со саро свэто сыр бы сы муло.

Сонэто 113

Сыр битыро, якха - дро мро ило,
На одолэ, со дром, хай, сыкавэна,
На кэрна одолэ, со припхэндло,
Дыкхи, пиро чячё - и на дыкхэна.
Ёнэ родэн илэстыр три патрин,
Кай чирикло, кай цвэто - на полэна:
Илэскэ лэндыр - саво проко сын?
Ничи, со сы дыкхно на ухтылэна:
Со нашукар, со сы шукар чячес,
Со сы дрэван кирно, со гожо сын:
Мэк о паны, мэк бэрга, рат-дывэс –
Саекх дыкхэна три гудлы патрин.
Нашты бутыр: ило пирдал дукха
Сунэнца хохавэла мрэ якха.


Сонэто 114

Тэлэ корона камлыпнаскири
Чёрдэ ли мри годы шарибэна?
Мишто дыкхэла кажно якх мири,
Нэ уджиндя драбакирибэна?
Трэ камлыпнастыр ёй лачякирэла
Пфуй джидыпэн, сыр ангело шукар,
Со налачё - жужо ёй сыкавэла,
Сыр попэрэла дрэ вэснытко бар.
Мири годы адякэ матькирэна,
Нэ бахтало сом дро матвалыпэн,
Мирэ якха годякэ служынэна:
Хохаибэн ваш лэнгэ кэравэн.
Ада драба ячена гудлэдыр,
Сыр мрэ якха лэн пьена англэдыр.

Сонэто 115

Мэ хохадём тут дрэ мирэ гиля,
Со тут бутыр, сыр мэ камьём, нашты,
На сыс пхэрдэ сарэ мрэ совэля,
Кана бутыр хачкирла яг таты.
Бэрша саро про свэто парувэна,
Пхагирна совэля и таґарьен,
Шукарипэн, йо лав чячё чёрэна,
Годы про дром бандякирдо чюрдэн.
Дари ада зорьятыр, акана
Пхэнава, со камам кана бутыр,
Патява екх дро паруибэна,
Ада дывэс бутыр сы, сыр вавир.
Сыс камлыпэн миро, сыр о тыкно,
Кана сарэса куч выбарино.

Сонэто 116

Нашты тэ пхагирав о бьяв тыро
ваврэса. Камлыпэн на парудёла,
Паруибэн лэс на мэкэл псиро,
Нашляса на нашэла, отджидёла.
Нат! Камлыпэн сы ракхибнытко яг,
Лыджяла пирэ вьюги и ракхэла.
Сыр э черґэн, о болыбнытко якх,
Чячё дром пиро морё сыкавэла.
О камлыпэн нанэ бэрша, - ёнэ
Чёрэна розы тэрнорэ муендыр;
Нанэ ратя матэ совнакунэ,
Коли ж дживэла бутыр шэлбэршэндыр.
Сыр мри гилы на пхэнла чячипэн,
Нанэ гилы, нанэ о камлыпэн.

Сонэто 117

Кош ман адякэ: саро нашадём,
Ничи-ничи на плэскирдём палэ;
Ко камлыпэн о дром забистырдём,
Мэк туса дывэса лаче спхандлэ;
Мэ нашававас о бэрша ваврэнца,
Тырэ куч дывэса-ратя чёрдём;
Мэ лыджиёмпэ сарэ балваленца,
Собы аври якхэндыр хасиём.
Гин пирэ ангушта мирэ доша,
Гин процэнтэнца, гин сарэ дукхаса,
Соб мэ, камлы, ман туса тэ кошав, –
Нэ на дыкх адалэ киркэ холяса.
Коли и сыр кошэса, ґалёвава,
Со ман камэс, со тукэ мэ патява.

Сонэто 118

Сыр бы э бокх фэдыр росхачкирасас,
Талой хачкирла сано киркипэн;
Сыр бы насвалыпэн криг протрадасас,
Коли киркэ драба састякирэн.
Пхэрдо мэ сомас тырэ гудлыпнаса,
Мрэ киркэ думы чялякирнас ман;
Ман, насвалэс тырэ барвалыпнаса,
Придуминдлэ дукха лынэ тэ хан.
О камлыпэн насвалыпэн нанэ:
Адасавэ састэ «насвалыпнастыр»
Ивья киркэ драба тэ пьен лынэ, –
Нашты ило тэ традэл э хуластыр.
Мэ ґалыём: вашэ миро ило
Драба - ничи, сом тутыр насвало.

Сонэто 119

Савэ драба пиём? Киркэ ясва,
Со ачядэ Сирены? На джином.
Дужакирав, дарав, сыр дро тхува:
Со дорэстём - екхатыр нашадём.
Бут грэхи ли скэрдя миро ило,
Коли ман бахт и зор пхэрдякирэнас? –
Со мэ пэём адякэ насвало,
Дукхатыр мрэ якха аври ухтэнас.
Шарав холы! Джином, со ёй куч мол:
Со сы фэдыр, бидатыр выбарьёлас,
О камлыпэн гэя, соб тэ рисёл
Бут гожэдыр, сыр англэдыр дыксёлас.
Миро насвалыпэн мэ на костём:
Со нашадём, трин молы дорэстём.


Сонэто 120

Ту санас наковлы. Кана дыксёна
Мри дукх и туга: бут дынэ ёнэ.
Пал мро паруибэн мэ дав поклоно,
Сыр мирэ нервы саструнэ нанэ.
Коли ж мэ кокоро дукх тукэ давас,
Сыр мангэ ту, - дро адо ту джиндян.
Мэ, налачё, палсо бы зрипиравас,
Прэ умбладэ чюрдавас, со кэрдян. [scales]
Да рат кирки ангил якха тэрдёла:
Cыр туга дандырэл, на забистрав;
Соб сыгэдыр тыро ило састёлас,
Камлэс тут ко колын притасавав.
Со ту кэрдян, кана отплэскирдо,
Сарэдуенгэ счёто закэрдо. [account]

Сонэто 121

Фэдыр яв налачё, сыр налачё дыксёв,
Тэ тут тэ дэн на лэна прэ чиба,
Тырэ бахтякэ на пхэнэн: «Хасёв!».
Илэскэ патя: мол ничи драба.
Палсо б кирнэ ваврэнгирэ якха
Рат хачкирдо тэ на шылякирэн?
Палсо б мангэ прэ лэндэ тэ дыкхав?
Со мангэ - куч, ёнэ «кирно» кхарэн.
Мэ сом со сом, нэ мирэ учипнаса:
Ёнэ мирэ бутя бангэс дыкхэн.
На сом банго, амэ ваврэс гинаса,
На сыкавав одо, со на полэн.
Патяна, хай, сарэ ваврэ - кирнэ,
Нэ мануша нанэ жэ, сыр ёнэ.

Сонэто 122

Дрэ мри годы кучес мэ рикирава,
Со прэ лыла ту мангэ бичядян,
Мэ николи дава на забистрава,
Сыр гожэс дро миро ило ту сан.
Жыкай годы, ило - бэрша зорьяса
На парувэн дро прахо, сыр саро,
Рипирибэн миро трэ патриняса
На розкэдэлпэ, джиибэн миро!
Ада лыла на дякэ зоралэ,
На трэби мрэ годякэ чибало,
Нэ мэ на дава тукэ лэн палэ,
Ту сан дрэ лэндэ, бутыр - дро ило.
Сыр дав рипирибэн дрэ тыкнори?
Тут рикирава дрэ годы мири.

Сонэто 123

Бэрша ивья пхутёна: парувавпэ,
Ёнэ ґаздэна - мэк нэвэ нанэ –
Да пирамиды, даса совлахавпэ,
Кэрэна пирэ моды пуранэ.
Мэраса сыг; бэрша чювэн про свэто
Пуранэ идя, набут парудэ;
Жыкай амэн рикирна про да штэто,
Патяса, со амэнца высыдэ.
Бэрша скэдэна патриня, лыла,
Нэ ман ивья дивоса хохавэна:
Дрэ бар тэрны дыкхава трушыла:
Палсо ж бэрша уса сыгякирэна?
На парувавпэ, дав совэл мири,
На дыкхи прэ бэршэнгири чюри.

Сонэто 124

Коли б явьян родоса бахталы,
Или пхивлякири э чяй кирки,
Бахт пиро лачипэн или холы
Кэрдя тут цвэто или чяр шуки.
Нат, мри камлы! На бахт тут бичядя,
Мро камлыпэн бахтятыр на дарэла,
Лэс николи бы бибахт на чёрдя,
О мангипэн бутыр лэс на ґаздэла.
Ничи на дужакирла одолэндыр,
Кон кокоро про чясо уклистэс, [hour]
Барьёла пэскэ пэскирэ зорьендыр,
Кхам и брышынд на даравэна лэс.
Патя, тэ одолэ дава джинэна,
Савэ дрэ мэл на мэрна, нэ дживэна.

Сонэто 125

Коли б мэ патываса рикирдём
О полого, кай сы бэшло таґари, [curtain]
Или прэ веки со-то ґаздыём –
Мэк барвало, кирно, сыр о злыдари! [beggar]
Нат! Мэ дыкхтём бахтя прэ екх дывэс,
Екхатыр нашадэ – тэ упрэдыр,
Забистырдэ, сыр тэ дживэн миштэс,
Ваш адава, со кхарна «фэдыдыр».
Нат! Мэ патява дро тыро ило,
Ха мро маро, мэк чёроро, прэ воля,
Нанэ хохаибэн до барвало,
Кай роскэраса екх варэса доля.
Джя «нажужо», тут на кандэл ило,
Дро пхарипэн ячелпэ зорало.


Сонэто 126

Шукар тыкно, карик бэрша традэса?
Мардэ лыджяса и пририкирэса, [hours]
Барьёса, сыр тырэ камлэ шутёна,
Коли бэрша, со ачядэ, тыкнёна.
Э Дай Бари саро жэ умарэла,
Со нашавэса, ёй крэнцакирэла.
Сан Латэ, соб бэрша дрэ ладж мэнэ,
Умарла Ёй минуты прогэнэ.
Дар Латыр, мро гудло, мэк ёй камэла,
Нэ кажнонэс, коли камэл, чюрдэла.
Ёй на екхатыр вытховэл Тимин,
Сыр плэскирэс ту, нашавэс бажын.Сонэто 127

Ґара Кало на сыс гиндло шукар,
Мэк сыс, на сыс Шукарипэн про лав.
Кана Калэс лэскрэ чявэса кхар!
Тэ чячюнэс, сыр э злыдняс, пусав! [beggar]
Тэ кажно васт, сыр Дай Бари кэрэла,
Тэ моса хоханэса вытховэлпэ:
О лав Шукарипэн, хай, нашавэла
Дрэ ладж, коли пало бов на мангэлпэ.
Сы адатхыр мири камлы калы:
Пхувья, якха - сыр туга трашанэс,
Пал кажнонатэ, кон на бияндлы
Шукар, нэ подкэрды сы хоханэс.
Сыр туга – дасави, саекх куч мол:
Пхэнэла кажно, сыр шукар дыксёл.

Сонэто 128

Коли, мри музыка, тховэса ангушта,
Соб тэ кхэлэл, со куч камэл ило,
Ками, прэ да дрэван шардэ кашта,
Мэ наками кэравпэ насвало.
Мэ на камам: да чибалэ кашта
Тырэ васта адякэ чилавэна,
Коли мрэ бокхалэ джидэ вушта
Лэн акана ками на чюмидэна.
Коли тырэ кхэлэна ангушта,
Локхэс саро про свэто парувэса:
Бахталэдыр, на чёрорэ вушта,
Кашта багаибнытка ту кэрэса.
Сыр бахтякирла кхэлыбэн кашта,
Дэ лэнгэ ангушта, мангэ - вушта.

Сонэто 129

Тимин бари палэ яг камады –
Ладж нашады, нэ со ди дорэсэла?
Начялыпэн, о рат, бокх бишарды,
Хохаибэн пхэрдэ вастэса лэла.
Коли э яг холяса мурдыя,
Оди, ла на ками, аври традэла,
Нэ кон одо екх молыцо хая,
Ёв э годы, йо миро нашавэла.
Ягатыр нашавэла ёв ило,
Ёй прэ хуластэ сыго раинэла:
Гудлы - прэ якх, кирки - коли чяло,
Бахт - англэдыр, суно - коли нашэла.
Одо джиндло, нэ свэто вса заджяла
Дро райо, со ко адо лэс лыджяла. [paradise]

Сонэто 130

Якха мрэ хуланятэ - кхам нанэ,
Вуштэндыр лолэдыр дрэван куч лало, [лоло бар]
Парно сы ив? Чючя пхарэс парнэ.
Нанэ пхар - бал кало, сыр чяр издрала,
Лолэ, парнэ мэ розыцы дыкхтём,
Нэ на барьён прэ лакирэ чямья,
Парфюмо кучедыр кхандэл, джином,
Сыр ёй пхурдэл, на хохавав ивья.
Камам ла тэ шунав, - мри хуланы
Саекх нанэ прэ екх пхал кудуненца, [similar]
Мэ на дыкхтём, сыр псирла дэвэлны,
Мири псирэла пирэ пхув ґэрэнца.
Саекх патява: ваш мро камлыпэн
На трэби хохано до шарибэн.

Сонэто 131
Сан налачи сави, сыр э вавря,
Конэстэ гожыпэн ячья холы.
Сыр ту джинэс мишто мрэ виндырья,
Сы дро ило куч бар - ту, мри камлы.
Ракирна, хай, на дякэ сан шукар,
Соб мро ило дукхатыр тэ ровэл.
Ни лав ни паш мэ пр адава дрэ дар,
Нэ совлахава, свэто хохавэл.
Шэл молыцы тугатыр мэ мэём,
Паш мандэ на дыкхи тро муй лачё,
Мирэ шэрэса мэ совлахадём,
Яви калы, ту сан шукар, чячё.
На трэ калэ якхэндыр мэ мэрава,
Тырэ калэ бутендыр хасёвава.


Сонэто 132

Камам тырэ якха: ман жалинэна,
Дыкхи, сыр тро ило дукх мангэ дэла,
Калэса уридэ, хай, тугинэна,
Коли дукхатыр мро ило мэрэла.
Нанэ адякэ куч о кхам прэ зоря
Про муй парнэбалэнгро - болыбэн,
На дякэ сы шукар черґэн прэ зоря
Вавир, коли калыпэна пэрэн.
Дуй молы кучедыр якха тугитка.
Палсо нанэ саво тыро ило?
Палсо традэла дякэ би-илытко
Ман, чёрорэс, ачелпэ шылало?
Сы гожыпэн - кало, патяндыём,
Сыр трэ якхэндыр адава джином.

Сонэто 133

Рискир тыро ило: дукх мангэ дэла,
Чингирла мрэ другоскэ илоро!
Миро ило о чялыпэн на лэла:
Робостэ робо друго сы миро!
Тырэ якха ман мандыр жэ чёрдэ,
Другос ту пхарэдыр притасавэса:
Лэс, ман и тут, мангав, прэ воля дэ!
Трин молы трин илэ ту хаськирэса.
Лэ мро ило дро саструно колын,
Нэ мрэ другоскирэскэ воля дэ!
Кэ ёв притхов ман, кай камэс бикин,
Карик мэ давпэ? Тринджинэ скхудэ!
Одо камьян! Сыр ман ту ухтылдян,
Саро, со сыс миро, дро васт лэян.

Сонэто 134

Кана мэ совлахава: ёв - тыро,
Дро тыро васт, сыр кофо, попэём,
Нэ акана мэк ёв, вавир миро, [alter ego]
Фэдыр кэрэса, со лачё скэрдём.*
Тумэ жэ на чюрдэна екх ваврэс,
Ту - скэмпо, ёв - пирдал ковло ило;
Пал мандэ лав дыя патывалэс
Тэ зоралэс ячела ёв спхандло.
Саро ту гожыпнаса дорэсэса,
О кофо ухтылэса, кай камэс,
Пал мандэ лэс кэ пэ ту закэдэса,
Пал миро длуго хаськирэса лэс.
Лэс нашадём, лэян ту амаро,
Ёв выкиндя ман, нэ на сом псиро.

*Faeci, quod potui
Сонэто 135

Сы кажнонатэ, со родэл, - нэ Кам*
Мэк тэ авэл (авав) тро екхоро;
Сыр ваш дывэс ухтылла екх до кхам, [enough]
Гудлякирава камлыпэн тыро.
Бутэн камэса ту, сыр буґлыпэн:
Соб ман тэ гаравэс штэто латхэса,
Коли ваврэнгэ дэса ковлыпэн,
О Кам тыро (хачёла ёв!) прилэса.
Баро паны брышынд на вычюрдэла,
Мэк набут лэстыр кофо дорэсэла,
Лэ мандыр, мэ сом тыро Кам, - ячела
Бутыр тро Камлыпэн, сыр ман прилэла.
Нэ яв ковлы, лав на чюв хачимэ,
Саро, со ту родэс, дава сом мэ!

Сонэто 136

Сыр тыро ди ман лэла тэ традэл,
Пхэн лэскэ, со мэ сом о Кам тыро,
Тэ кажно ди о Камлыпэн прилэл,
Мэк тэ дэл мангэ, со камам, саро.
Пал адава баро дав миштыпэн,
Тэ бут амэн ваш камлыпэн мэ дава,
Дрэ барвалэ бутя - мро чячипэн:
Екх сы ничи, - мэ тукэ ракирава.
Дрэ бутыпэн мэ екх, на сом кхардо,
Нэ екхоро сом дрэ тыро ило;
Мэ, сыр ничи, сом туса рикирдо,
Мэк тэ кэрав ваш тукэ Кам гудло.
Мро лав сы «Кам», ту кам! Сарэ джинэн:
Коли камэса - сом тро Камлыпэн.

Сонэто 137

О камлыпэн дылнёла кокорэс,
Хохаибэн чювэла дрэ якха.
Кай сы шукарипэн, дыкхтём миштэс,
Со - пфуй тэ со - лачё, на роскэдав.
Коли мирэ якха короринэ,
Залыджиян ту ман, карик ваврэн.
Палсо тырэ якха ман на мэкнэ,
Мирэ илэскэ воля со на дэн?
Палсо, дыкхи прэ тутэ, мро ило,
Сыр свэтыцо саро, хай, на патяла?
Мирэ якха латхэна захало
О чячипэн, со зоралэс лангала.
Сы чячипнастыр криг якха, ило:
Дрэ да насвалыпэн сом бахтало.

*[дрэ 135 и 136 Will (Вильямо Шэкспиро) значинэла камлыпэн, мэ дэём пал адава «о Кам»].
Сонэто 138

Коли ёй совлахала, сыр жужэ,
Патява. Нэ, патява: хохавэла.
Нисыр на ґалыя ёй, трэби жэ:
О свэто ман киркэс сыклякирэла.
Мэк тэ ґалёл, сыр ґалыём дрома,
Патява: ёй патяла, хай, тэрно;
Мэ, хай, поддавпэ, хохавэла ман:
Дуендэ чячипэн муял дыно.
Нэ, сыр пхэнэла ёй, хай, хоханы?
Нэ, сыр пхэнава мэ, хай, сом пхуро?
Дро камлыпэн э бахт - бангэс ракхны,
Бангэс о бэрш гинэлпэ лэскиро.
Адякэ хохаваса екх ваврэс,
Нэ кхэтанэ дживас амэ миштэс.

Сонэто 139

На манг, соб туса мэ тэ хохавав,
Тро нартыма ило мро тасавэла;
Дэ мангэ дукх чибаса - рикирав,
Якхэнца на мар: фрэнтыма чинэла.
Пхэн, со ваврэс камэс, нэ дрэ якха,
На дыкх кэ риг: пхэндян, нэ и авэла:
Хохаибэн зоралэдыр дукхал,
Сыр тыри зор прэ мандэ раинэла.
Бистрава, нэ ило джинэл миштэс:
Тырэ якха джинэн, сыр тэ марэн,
Ґалёв, прэ мандэ сыр дыкхэс бангэс,
Скэдэс э зор, соб тэ марэс ваврэн.
Дыкх дрэ якха! Сыр гаравэс чюри,
Умар екхатыр ман и дукх мири.

Сонэто 140

Кицы сан холямы, яв годявир,
Ту на чилав мри туга, соб лава
Киркэ дукхаса, э чюрьяса сыр,
Тэ на пхэнэн чячес пал адава.
Мэк мэ шукар сарья тут ґалыём,
Пхэн мангэ хоханэс, хай, ман камэса;
Сыр насвало, хай, паш-муло мэ сом,
Адякэ набут ман подрикирэса.
Дужакири да лав, мэ нашавав
Годы, тэ лава тут кошав кирнэс:
О кирно свэто кажно кирно лав
Кирнэ канэнца лэла бахталэс.
Соб э ладжятыр пэс ту тэ зракхэс,
Дыкх дрэ якха, хохав патывалэс.

Сонэто 141

Чячё, камам мэ на якхэнца тут,
Дрэ тутэ бут шэла доша латхэн,
Миро ило кошэлпэ лэнца бут,
Тэ надыкхи бьянэл о камлыпэн.
Нанэ мирэ кана, соб тыри чиб
Лэн гудлыпнаса гожэс хохадя,
Нанэ мри чиб, мро накх, мро васт, - коли б
Мэ ґалыём, ман соса припхандян.
Со сарэпандж мирэ чюибэна? – [senses]
Ило лэн на кандэла екхоро,
Патыв-ладж нашавэла, соб тэ на
Чюрдав тут, тыро робо чёроро.
Дрэ бибахт мэ екх кофо дорэсава:
Мро грэхо - ту, ваш тукэ хасёвава.

Сонэто 142

О грэхо, со камам тут, на ивья
Кошэса, - сы о грэхо адава,
Нэ сы бутыр тыри дош адая,
Дрэ тутэ кай латхэса патыва?
Сом дрэ доша, нэ мэк вушта тырэ
Тэ на чюрдэн прэ мандэ арманя:
Лолэ - ладжятыр, совэля пхарэ
Бангэс лэн чяравэна хоханя.
Нанэ до грэхо, ту, сыр мэ, камэс
ваврэн, нэ тут, сыр ту ман, на камэна:
Коли бы ковлэдыр ту тэ явэс,
Ґалёв, и тукэ грэхи простинэна.
Коли сы тутэ со тэ гаравэс,
Ту простинэ, и тукэ дэн миштэс.

Сонэто 143

Сыр дэлпэ тэ ухтылл э хуланы,
Тэлэ змэки вастэндыр тыкнорэс,
Каґня, сави барьятыр дур нашны,
Соб ла тэ дэс про штэтыцо миштэс,
Э дай, э чяворэс тэлэ чюви,
Мэк роиндой, прастала пирэ чяр
Тэ дорэсэл ада каґня, сави
Урняла латыр, - чяворо прэ штар.
Коли со криг урняла, ухтылэса,
Тэ мэ, сыр чяворо, кхарав палэ:
Кэ мэ палэ яв, коли дорэсэса,
Чюмидэ ман, лэ дрэ васта ковлэ.
Мэ тут мангав: ухтыл, со ту камэс,
Рисёв, мро роибэн штылякирэс.


Сонэто 144

Дро мро ило прэ бибахт и прэ бахт
Сы дуйджинэ, дром мангэ сыкавэн:
Лачё сы - мурш, шукар ёв зорало,
Холы - джювлы, ёй сы о калыпэн.
Соб ман тэ дэс дро адо, шукарны
Злыджяла гожыпнаса мрэ лачес,
Камэл тэ парувэл да бэнгланы
Э свэнтонэс, соб тэ кэрэл бэнгэс.
Сыр ада мурш ячелпэ парудо,
Ґалёв, прэ мандэ ёв, сыр ёй, уштэла;
Сы машкир лэндэ миро куч скэрдо,
Ваврэскэ ж кажно адо рикирэла.
Кон сы лачё, кана на ґалёвава,
Жыкай ваврэс дро адо на дыкхава.

Сонэто 145

Куч камлыпэн скэрдя вушта.
Пхэндлэ екх мангэ: «Надыкхав!» –
Мро ди рикирна ангушта:
Дыкхи, даратыр, хай, мэрав,
Пожалиндя ман чёрорэс:
Сыр англэдыр э чиб пхэндя,
Бутыр ваш мангэ гудлорэс
О лав кирко ёй парудя:
«Мэ надыкхав!» - Тэ рат калы
Татэ кхамэса традыны,
Латэ якхэндыр криг нашлы,
Сыр тэлэ пхув сыс чюрдыны:
«Мэ надыкхав!..» - холяса ёй, –
«на тут,» - тэ ман зракхья одой!

Сонэто 146

Чёроро ди, кай грэхи мрэ дживэн,
Тырдэна тут про дром о хохано:
Соб тэ чялякирэс бокхалыпэн,
Соб тэ макхэс куч, со дурал дыкхно.
Палсо ваврэскро кхэр дро кучипэн
Ту рикирэса пал ловэ барэ?
Коли кирмэ ивья саро залэн,
Чюрдэн пирэ балвал бутя тырэ.
Джив пр адава, со кэрна бутджинэ,
Тхов кхэтанэ саро дро миштыпэн,
Кин шэлбэрша пал дывэса кирнэ,
Яв пфуй - яврял, андрэ - дро чялыпэн.
Чёр мэрибнастыр, манушэндыр - ёв,
Мэрэла мэрибэн, ту на хасёв!

Сонэто 147

Камам, сом дрэ здраны, дава родав,
Со састякирла мро насвалыпэн,
Дукх закэдэла, дэла со тэ хав,
Соб забистравас мро бокхалыпэн.
Мэк тэ састякирэл ман мри годы! –
Холясыя, со ла мэ на кандава,
Гэя аври, годы сы нашады,
Сыр тэ мэрав, кана дужакирава.
Гэя годы, кэрдя вастэса: «Яв!»
Мэ, бигодякиро, кана на кхинёвава,
Традава дылныпэн лав пало лав,
Про чячипэн чибаса попэрава.
Совлахадём: ёй сы жужы, шукар,
Нэ сыр э рат - калы, пфуй - сыр э дар.

Сонэто 148

Палсо якха, дыкхи начячюнэс,
Дро мро ило мэклэ о камлыпэн?
Палсо мири годы, ило миштэс
На лэнас лэс аври тэ вытрадэн?
Коли дава шукар ваш мрэ якха,
Палсо кошэла свэтыцо саро?
Екх дош тыкны, ками, мэ на латхав,
Кай бут локхэс латхэла годьваро.
Нашты, соб ман якха тэ хохавэн,
Ками, ёнэ сы парудэ ясвэнца,
Сы ґалыно, палсо пхарэс дыкхэн,
Сыр кхам, коли сы закэрдо тученца.
О камлыпэн, фрэнтари адава,
О грэхи гаравэна дрэ ясва.

Сонэто 149

Пхэн, холямы, хай, на камам мэ тут,
Коли мэ кокорэс пэс хаськирава.
Пал тутэ, пхэн, на думинава бут,
Коли мэ пэс ваш тукэ забистрава.
Мро врого, сыр конэс ту на камэс,
Кон на пиро ило, лэс надыкхав,
Коли ту ман костян начячюнэс,
Мэ радо сомас пэс тэ умарав.
Сави бари патыв латхава мэ,
Соб тэ на тэрдёвав кэ ту сыр робо?
Коли камам адякэ, хасимэ,
Тырэ кирнэ якха кандавас собы!
Дрэ три холы кэ мэ сы екхоро:
Камэс, соб тэ дыкхэн, мэ - короро.


Сонэто 150

Катхыр, мри бизорьякири, да зор,
Соб дро миро ило тэ раинэс?
Соб тэ патяв, мэк хохавэса, хор,
Тэ совлахав, хай, сы кало - дывэс.
Сыр парувэса ту саро кирнэс?
Зор биладжякири тыри катхыр,
Со дрэ мири годы ту сыкавэс
О кучипэн сарэндыр гожэдыр?
Кон тут сыклякирдя, соб тэ барьёл
Ваш тукэ мрэ холяса камлыпэн?
Сарэ ракирна, хай, ничи на мол,
Ками мангава, на шун ту ваврэн.
Сыр да барьякирэл тро кирныпэн,
Бутыр сарэндыр мол мро камлыпэн.

Сонэто 151

О камлыпэн - тэрно, соб тэ ґалёл
Э ладж, мэк сы, ґалёв, чяй лэскири.
Мирэ доша (ман тэ кошэс на мол) -
Шукарипэн тыро, мри гудлори.
Ту хохавэсас, тэ адякэ ж мэ
Мро ди мирэ масэса хохававас,
Мас хохадя оди нахасимэ,
Тэ мэ дрэ дылынэндэ ачявавас.
Шунав тро лав, ґаздэлпэ ладж мири,
Тэрды учес, прэ тутэ сыкавэла,
Сыс пхутькирды пашэ раны бари,
Тэ традыны аври - тэлэ пэрэла.
Кон сыс дро камлыпэн тэлал-упрал,
Ёв ґалыя миштэс, сыр ладж тэ хал.

Сонэто 152

Ками тут, сом банго, чячес кошэса, –
Дуй молы сан банги пир совэля:
Ромэс, сыр ман, камлэс, ту хохавэса,
Ту дуй илэ чюрдэса дрэ мэля.
Сыр пал дуй совэля тут бишарава,
Коли аж дэшудуй мэ пхагирдём?
Ками тут, тэ патяв бутыр на лава
Др одо саро, палсо тут покамьём.
Хай, сан лачи, совлахадём бут молы,
Нэ камлыпэн, патыв, патяибэн
Соб тутэ тэ дыкхав, ило корьёла,
Якха локхэс латхэна, со камэн.
Камьём, – хай, сан жужы, совлахадём.
Ада начячюны совэл хаём.

Сонэто 153

О Купидоно тэ совэл пэя,
Диана бичядя нимфа кэ ёв;
Ёй почёрьял яг камады лэя,
Яндя ко шалало паны - тэ тхов!
Тэ акана тато камаибэн
Татькирла о паны, со кэрадёла;
Бут мануша пирдал насвалыпэн
Одой: панестыр кажно высастёла.
О Купидоно пэскэ яг нэви
Мирэ камлятэ дрэ якха лэя,
Дро мро колын о камлыпэн чюви,
Ёв зумадя, мишто ли хачия.
Др одо паны ивья пэс тэ ракхав:
Ман састякирна лакирэ якха.

Сонэто 154

Лыя Амуро тэ совэл, чюдя
Яг камады паш пэстэ; э вэшытко
Ваш кхэлыбэн пхэненца ла чёрдя
Тэ лыджия одоя яг бидытко,
(Яг шэл шэла илэ захачкирдя).
Дро чякиро рикири васторо,
Ёй ла дрэ шылалы ґанынг тходя,
Жыкай исыс суто о дэвлоро.
Сы о паны ягаса хачкирдо
Тэ састякирла ёв дукх камады
Бутэнгэ, мангэ сыс фэдыр кэрдо,
Коли ман дохая екх пхутькирды.
Яг камады паны ростатькирдя,
Нэ о паны э яг на хаськирдя.

Перевод выполнен в июле-августе 2004 (Москва - Албена), 7 и 66 – несколько лет назад, примерно в 1995
13PAGE 15


13PAGE 14115 "8:<LNPhjltvx€ЉЊљ ў¦ЁЄёєјДЖИавдъью
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 8585928
    Размер файла: 617 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий