тест


Розпочато субота 10 вересень 2016 6:57
Стан Завершено
Завершено неділя 11 вересень 2016 10:19
Витрачено часу 15 години 22 хв
Балів 108,00/108,00
Оцінка 30,00 з можливих 30,00 (100%)
Начало формы
Питання 1
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ЦЕНТР ВIДПОВIДАЛЬНОСТI - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
сегмент дiяльностi, в межах якого встановлено персональну вiдповiдальнiсть менеджера за показники дiяльностi 
сегмент дiяльностi, в межах якого контролюють прибуток
сфера дiяльностi, яку повинен контролювати певний менеджер
ефективна система облiку
Питання 2
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ПРИ РОЗРАХУНКУ ОПЕРАЦIЙНОГО ПРИБУТКУ У ЗВIТI ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, СКЛАДЕНОГО ЗА МЕТОДОМ ~ДIРЕКТ-КОСТIНГ~ ПОСТIЙНI ВИРОБНИЧI НАКЛАДНI ВИТРАТИ :
Виберіть одну відповідь:
використовують при розрахунку операцiйного прибутку, але не при розрахунку маржинального доходу 
не використовують
використовують при розрахунку маржинального доходу
облiковують так само, як змiннi виробничi накладнi витратиПитання 3
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Напрямами удосконалення сучасних систем обліку витрат є :
Виберіть одну відповідь:
Удосконалення методики прийняття рішень
Удосконалення калькулювання та контролю за витратами у розрізі видів продукції
Релевантний підхід
1 і 2 
Питання 4
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Першочергове списання запасів за собівартістю останніх за часом закупок передбачає:
Виберіть одну відповідь:
метод ЛАЙФО 
метод ФАЙФО
метод ідентифікованої вартості
метод середньозваженої собівартості
Питання 5
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
У чому полягає сутність управління за відхиленнями?
Виберіть одну відповідь:
Для здійснення бюджетного контролю
Допомога у концентруванні уваги менеджера тільки на суттєвих відхиленнях від плану і не звертає увагу на показники, які виконуються задовільно 
Зосередити увагу менеджера на незначних відхиленнях
Для своєчасного виявлення відхилень
Питання 6
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Показниками, які зіставляються, при диференційному аналізі альтернативи є :
Виберіть одну відповідь:
виручка, витрати, маржинальний дохідреалізація, витрати, диференційний прибуток
диференційний дохід, диференційні витрати, диференційний прибуток 
виручка, можливі витрати, прибуток
Питання 7
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ЦIЛЬОВЕ КАЛЬКУЛЮВАННЯ - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
виробнича стратегiя, за якою спочатку визначається цiна реалiзацiї нового виробу, а потiм проектується сам вирiб 
рiзновид цiноутворення
метод облiку витрат
розрахунок собiвартостi, розмiр якої задовольняє пiдприємство
Питання 8
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Для розмежування витрат і визначення собівартості основної і супутньої продукції використовують спосіб калькулювання:
Виберіть одну відповідь:
Підсумування витрат
Правильна відповідь відсутня
Розподіл витрат
Виключення витрат 
Питання 9
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Для обгрунтування рішення: "Придбання техніки чи використання на умовах підряду" необхідно:
Виберіть одну відповідь:
Немає правильної відповіді
згрупувати витрати на змінні та постійні
визнати коло необхідних витрат
оцінити питомі постійні та змінні витрати, розрахувати обсяг беззбиткової діяльності власної техніки 
Питання 10
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Об'єкт витрат - це:
Виберіть одну відповідь:
книга
виріб
сегмент, що потребує вимірювання, пов'язаних з ним витрат 
правильна відповідь відсутня
Питання 11
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
При встановленні РИНКОВОЇ трансферної ціни центр відповідальності (покупець):
Виберіть одну відповідь:
Взагалі немає права вести закупки у зовнішніх контрагентів
Платить в середині підприємства більше, ніж зовнішньому продавцю 
Платить в середині підприємства менше ніж, зовнішньому продавцю
Правильна відповідь відсутня
Питання 12
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
НА ПIДПРИЄМСТВI ЗАСТОСОВУЮТЬ СТАНДАРТ-КОСТ. НА ЯКI ВIДХИЛЕННЯ ЩО НАЙМЕНШЕ МОЖЕ ВПЛИВАТИ (КОНТРОЛЮВАТИ) МАЙСТЕР ЦЕХУ ?
Виберіть одну відповідь:
По витратах на оплату працi
По використанню матерiалiв
Ефективностi накладних витрат
По накладних витратах за рахунок обсягу виробництва 
Питання 13
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
СТАНДАРТИ ВЕДЕННЯ УПРАВЛIНСЬКОГО ОБЛIКУ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ:
Виберіть одну відповідь:
головним бухгалтером
адмiнiстрацiєю пiдприємства 
ДПА
Мiнiстерством стандартизацiї
Питання 14
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Прийняття рішення "про спеціальне замовлення" залежить від :
Виберіть одну відповідь:
витрат на придбання нового обладнання
відсутня правильна відповідь
Наявності вільних виробничих потужностей і необхідності збільшити прибуток в короткостроковий період 
фізичного обсягу реалізації
Питання 15
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПОВНИХ ВИТРАТ - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
метод калькулювання, який передбачає включення у собiвартiсть змiнних та постiйних виробничих витрат 
загально прийнята в Українi система облiку витрат
метод калькулювання, який передбачає включення у собiвартiсть тiльки змiнних витрат
процес визначення собiвартостi певного об'єкту
Питання 16
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Калькуляційна одиниця повинна обов'язково:
Виберіть одну відповідь:
Бути економічно однорідною
Співпадати з одиницею ціноутворення 
Мати натуральний вимір
Правильна відповідь відсутня
Питання 17
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
СТАВКА РОЗПОДIЛУ НАКЛАДНИХ (НЕПРЯМИХ) ВИТРАТ - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
система виробничого облiку
сума, на яку фактичнi накладнi витрати перевищують бюджетнi
спiввiдношення накладних та сукупних витрат на виробництво
вiдношення суми накладних (непрямих) витрат до загальної величини бази їх розподiлу 
Питання 18
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Визначити правильну послідовність складання та взаємозв'язок бюджетів для складання бюджетного звіту про прибуток на торгівельних підприємствах.
Виберіть одну відповідь:
Бюджет продажу; бюджет купівлі товарів; бюджет собівартості реалізованої продукції з врахуванням бюджету запасів на кінець періоду; бюджет витрат 
Бюджет реалізації; бюджет купівлі товарів; бюджет собівартості реалізованої продукції; бюджет витрат
Бюджет продажу; бюджет купівлі товарів; бюджет собівартості реалізованої продукції; бюджет капітальних вкладень; бюджет витрат
Бюджет реалізації; бюджет капітальних вкладень; бюджет купівлі товарів; бюджет собівартості реалізованої продукції; бюджет витрат
Питання 19
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Можливі витрати - це :
Виберіть одну відповідь:
додаткові ефекти
витрати спільного виробництва
вигоди, втрачені внаслідок прийняття певної альтернативи 
ті, що не вимагають додаткових управлінських рішень
Питання 20
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Система обліку неповної собівартості спрямована на :
Виберіть одну відповідь:
На покриття прямих витрат витрат і наступну оптимізацію маржинального доходу, на прийняття довгострокових управлінських рішень
Забезпечення точного, але складного і трудомісткого контролю
На повне покриття всіх витрат і наступну максимізацію прибутку - нетто, на прийняття довгострокових управлінських рішень
На покриття прямих витрат і подальшу оптимізацію маржинального доходу, на прийняття короткострокових управлінських рішень 
Питання 21
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Управлінський облік - це:
Виберіть одну відповідь:
процес виявлення,вимірювання,накопичення,аналізу,підготовки,інтерпретації та передачі інф-ції,що використовується управ-ою ланкою для планування,оцінки і контролю всередині орган-ції та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів 
немає правильної відповіді
процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішним та внутрішнім користувачам для прийняття рішень
процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства внутрішнім користувачам для прийняття рішень
Питання 22
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
За багатоступеневим методом калькулювання розраховують :
Виберіть одну відповідь:
Декілька видів прибутку
Ступеневі витратиДекілька видів маржинального доходу 
Результат діяльності за ступенями
Питання 23
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ПРИ ПОЗАМОВНОМУ МЕТОДI КАЛЬКУЛЮВАННЯ НАКЛАДНI ВИТРАТИ РОЗПОДIЛЯЮТЬСЯ :
Виберіть одну відповідь:
за базою, обґрунтованою бухгалтером 
за єдиною ставкою
за цеховою ставкою
пропорцiйно вiдпрацьованим машинозмiнам
Питання 24
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
МЕТОЮ ОБЛIКУ СОБIВАРТОСТI ПРОДУКЦIЇ Є :
Виберіть одну відповідь:
накопичення витрат та калькулювання собiвартостi продукцiї
визначення потреби в оборотних коштах, планування прибутку, визначення економiчної ефективностi виробництва, шляхiв скорочення витрат
своєчасне, повне i достовiрне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом, управлінням i збутом продукцiї, обчислення фактичної собiвартостi та контроль за використанням матерiальних трудових та грошових ресурсiв 
оцiнка та аналiз виконання планових показникiв, що характеризують витратиПитання 25
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТI - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
показник життєздатностi проектiв та бiзнес-планiв 
важливий показник ефективностi виробництва у майбутньому
показник, який орiєнтує на можливiсть одержання прибутку
межа рентабельностi
Питання 26
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
СИСТЕМУ ~СТАНДАРТ-КОСТ~ МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ :
Виберіть одну відповідь:
при калькулюваннi повних витрат
при використаннi простого, попередiльного, попроцесного, позамовного методiв калькулюванняпри калькулюваннi урiзаної собiвартостi
при використаннi будь-якого методу калькулювання витрат 
Питання 27
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ВИТРАТИ НА ОСНОВНI МАТЕРIАЛИ - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
конверсiйнi витрати - так, прямi витрати - так
конверсiйнi витрати - так, прямi витрати - нi
конверсiйнi витрати - нi, прямi витрати - так 
конверсiйнi витрати - нi, прямi витрати - нi
Питання 28
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Форми управлінської звітності:
Виберіть одну відповідь:
Розробляється незалежними аудиторськими фірмами на замовлення підприємства
Затверджуються Міністерством фінансів
Затверджуються Міністерством економіки
Розробляються фахівцями підприємства відповідно до запитів управлінського персоналу 
Питання 29
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ВИТРАТИ НА ВIДШКОДУВАННЯ СКЛАДСЬКИХ, НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ, МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ КОНСЕРВНОГО ЗАВОДУ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЦIНИ ПРОДУКЦIЇ ОБЛIКОВУЮТЬСЯ ЯК :
Виберіть одну відповідь:
виробничi витрати на рахунку 91 ~Витрати~
виробничi витрати на рахунку 23 ~Виробництво~
витрати на збут 
як складовi елементи фактичної собiвартостi сировини i матерiалiв на рахунку 20 ~Виробничі запаси~
Питання 30
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ПРИ ПОЗАМОВНОМУ МЕТОДI КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ Є :
Виберіть одну відповідь:
непрямими - нi, необхiдними - нi
непрямими - так, необхiдними - нi
непрямими - так, необхiдними - так 
непрямими - нi, необхiдними - так
Питання 31
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
При застосуванні калькулювання неповної собівартості керівництву необхідна інформація зорієнтована на :
Виберіть одну відповідь:
Пошук оптимальних рішень в умовах нестабільності внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства 
На прийняття довгострокових управлінських рішень
Отримання найкращих результатів
На перспективу
Питання 32
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Період окупності капіталовкладень це - час, протягом якого:
Виберіть одну відповідь:
Капіталовкладення приносять дохід 
Загальний прибуток покриє повністю початковий вкладений капітал
Загальний прибуток покриє повністю приведені витрати по капіталовкладеннях
Правильна відповідь відсутня
Питання 33
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
IНФОРМАЦIЮ, СТВОРЕНУ В СИСТЕМІ УПРАВЛIНСЬКОГО ОБЛIКУ АНАЛIЗУЮТЬ :
Виберіть одну відповідь:
податкова адмiнiстрацiя
функцiональнi менеджери, керівник, бухгалтер 
керiвник пiдприємства, персонал
головний бухгалтер, менеджер
Питання 34
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Баланс руху деталей і напівфабрикатів є формою:
Виберіть одну відповідь:
Звітність про результати діяльності
Податковою звітністю
Інформаційною звітністю
Внутрішньої звітності 
Питання 35
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ВИДИ СИСТЕМ КАЛЬКУЛЮВАННЯ :
Виберіть одну відповідь:
за окремими замовленнями, за виробничими процесами, за повними та неповними витратами 
планова i фактична
iнтегрована i преплетена
стратегiчна, тактична
Питання 36
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ВИРОБНИЧI ЗАПАСИ СПИСУЮТЬСЯ НА ВИРОБНИЦТВО ЗГIДНО З:
Виберіть одну відповідь:
звiтiв по виробництву
зведеною вiдомостю використання сировини i матерiалiв та інших накопичувальних відомостей 
накладною
лiмiтно-заборною картою
Питання 37
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ЗА ПОТОЧНИЙ МIСЯЦЬ У ВИРОБНИЧОМУ ЦЕХУ МАЮТЬ МIСЦЕ ВIДХОДИ, КIНЦЕВИЙ БРАК, НОРМОВАНI ТА НЕНОРМОВАНI ВТРАТИ. ДО СОБIВАРТОСТI ПРОДУКЦIЇ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ :
Виберіть одну відповідь:
нормованi та ненормованi втрати
брак, нормованi втрати 
брак, нормованi та ненормованi втрати
вiдходи, брак, ненормованi втрати
Питання 38
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ФУНКЦIЯ ВИТРАТ - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
поведiнка витрат
математичний опис взаємозв'язку мiж витратами та факторами, якi на них впливають 
дiяльнiсть, що впливає на витратиопис взаємозв'язку витрат, обсягiв та прибутку
Питання 39
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Калькулювання на основі діяльності передбачає:
Виберіть одну відповідь:
Включення до собівартості лише тих витрат, які мають функціональний зв'язок із певним видом діяльності 
Розподіл накладних витрат пропорційно до певного фактору, яким ці витрати пов'язані
Включення до собівартості тільки прямих витрат
Правильна відповідь відсутня
Питання 40
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
КОМБIНАЦIЯ ПРОДАЖУ - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
спiввiдношення змiнних i постiйних витрат
взаємозв'язок ~витрати - обсяг продажу - прибуток~
питома вага цiни в обсягу продаж
питома вага окремих видiв продукцiї в загальному обсязi реалiзацiї 
Питання 41
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Підберіть найточнішу відповідь. Обсяг реалізації (дохід) - це:
Виберіть одну відповідь:
добуток кількості одиниць на їх ціну 
товарообiг
собiвартiсть реалiзованої продукцiї i прибуток
собiвартiсть випущеної продукцiї i прибуток
Питання 42
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Який із операційних бюджетів задовольняє інформаційні потреби бухгалтера - аналітика щодо передбачення майбутніх обсягів реалізації продукції, робіт, послуг?
Виберіть одну відповідь:
Бюджет витрат на збутБюджет реалізації 
Бюджетний звіт про прибутокБюджет собівартості готової продукції
Питання 43
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
МЕТА УПРАВЛIНСЬКОГО ОБЛIКУ :
Виберіть одну відповідь:
підготовка інформації для прийняття рішень, спрямованих на мiнiмiзацiю витрат i отримання максимально можливого рiвня рентабельностi за рівнями управління 
своєчасний i достовiрний облiк витрат i фiнансових результатiв пiдприємства та прийняття управлiнського рiшення
контроль за формуванням витрат з метою пiдвищення ефективностi виробництва.
узагальнення витрат на виробництво
Питання 44
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ЯК СПИСУЮТЬСЯ ВТРАТИ ВIД БРАКУ НА ВИРОБНИЦТВI, ЯКИЙ ВIДБУВСЯ З СУБ'ЄКТИВНИХ ПРИЧИН ?
Виберіть одну відповідь:
За рахунок нарахованого резерву
За рахунок бюджету
На винних осiб 
На збiльшення вартостi незавершеного виробництва
Питання 45
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
В ЗАЛЕЖНОСТI ВIД ПЕРІОДУ ПІДГОТОВКИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗАСТОСОВУЮТЬ ТАКI ВИДИ КАЛЬКУЛЯЦIЙ :
Виберіть одну відповідь:
фактичну, звітну
дирекційні та звітні 
фактичні і директивні
планову, нормативну
Питання 46
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
УПРАВЛIНСЬКИЙ ОБЛIК - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
частина управлінської системи пiдприємства
вид оперативно-технiчного облiку
самостiйна частина бухгалтерського облiку
iнтегрована система внутрішньогосподарського облiку витрат та доходiв, їх нормування, контролю та аналiзу за центрами відповідальності 
Питання 47
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ПРИКЛАДОМ ПРЯМИХ ТРУДОВИТРАТ Є ЗАРОБIТНА ПЛАТА, ЯКА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ :
Виберіть одну відповідь:
Оператору виробничого обладнання - Нi, Майстру цеха - Нi
Оператору виробничого обладнання - Нi Майстру цеха - Так
Оператору виробничого обладнання - Так, Майстру цеха - Так
Оператору виробничого обладнання - Так Майстру цеха - Нi 
Питання 48
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Автономна система обліку передбачає:
Виберіть одну відповідь:
Застосування контрольних рахунків, якими виступають рахунки витрат та доходів фінансової бухгалтерії
Використання парних контрольних рахунків з однаковою назвою 
Правильна відповідь відсутня
Застосування рахунків для обліку постійних і змінних витрат при здійсненні фінансово - господарської системи діяльності підприємства
Питання 49
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Для інформування керівництва про події, що склалися використовують:
Виберіть одну відповідь:
звітність про персональну відповідальність
внутрішню звітність 
податкову звітність
звітність про результати діяльності
Питання 50
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Запас міцності поділений на обсяг реалізації - це :
Виберіть одну відповідь:
маржинальний дохідрівень прибутку
коефіцієнт маржинального доходу
коефіцієнт запасу міцності 
Питання 51
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Продукти, які обов'язково з'являються в процесі виробництва основної продукції і мають значну ціну реалізації називаються:
Виберіть одну відповідь:
Побічними
Супутними 
Зворотними
Незавершене виробництво
Питання 52
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Стандарт - кост відрізняється від нормативного методу обліку тим, що:
Виберіть одну відповідь:
Правильна відповідь відсутня.
Облік зміни норм не ведеться; 
Стандарти можна встановити тільки на прямі витрати, тоді як нормативи на всі витрати;
В цій системі накладні витрати не розподіляються ;
Питання 53
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Розподіл витрат - це :
Виберіть одну відповідь:
групування витрат
визначення собівартості об'єкту калькулюванняпроцес калькулювання окремих об'єктів
процес ототожнення непрямих витрат з об'єктами, до яких вони відносяться 
Питання 54
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
При застосуванні системи " стандарт-кост" відхилення відсандартниз витрат :
Виберіть одну відповідь:
Списуються га зменшення доходів
Відносяться на зменшення прибутку 
Включаються до собівартості продукції
Включаються до витрат на продукцію
Питання 55
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Варфіант функціонального обліку витрта дозволяє контролювати витрати:
Виберіть одну відповідь:
За економічноми елементами
Структурні
Змінні та постійні
в залежності від ступеню використання виробничих полтужностей 
Питання 56
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Внутрішня (сегментна) звітність може бути підготовлена у розрізі :
Виберіть одну відповідь:
її виконавців
втрат та витрат
областей, продуктових ліній, окремих продуктів, окремих партнерів 
окремих фінансових звітів
Питання 57
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Що забезпечує періодичне планування і передбачає майбутні проблеми, визначає найкращий шлях для досягнення стратегічної мети?
Виберіть одну відповідь:
КалькулюванняНормування
Правильна відповідь відсутня
Бюджетування 
Питання 58
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
В ОСНОВI ЦIНОУТВОРЕННЯ ЛЕЖАТЬ :
Виберіть одну відповідь:
прямi витрати на виробництво
собiвартiсть продукцiї
попит i пропозицiя
собiвартiсть продукцiї, попит i пропозицiя на ринку 
Питання 59
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
У ситуації заміни обладнання нерелевантними є :
Виберіть одну відповідь:
Залишкова вартість функціонуючого обладнання 
Заплановані витрати на ремонт обладнання
Первісна вартість обладнання
Немає правильної відповіді
Питання 60
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ДОКУМЕНТАМИ, ЯКИМИ ОФОРМЛЯЮТЬ ПЕРЕДАЧУ МАТЕРIАЛIВ У ВИРОБНИЦТВО Є:
Виберіть одну відповідь:
звiт матерiально-вiдповiдальної особи
лiмiтно-забiрна картка, вимога, видаткова накладна 
товарно-транспортна i видаткова накладна
видаткова накладна i вимога
Питання 61
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
При аналізі можливих варіантів менеджер повинен зосередити увагу на витратах :
Виберіть одну відповідь:
можливих
релевантних (дійсних і можливих) 
важливих
дійсних
Питання 62
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ОПЕРАЦIЙНИЙ ВАЖIЛЬ - ЦЕ СПІВВІДНОШЕННЯ:
Виберіть одну відповідь:
мiж постiйними i змiнними витратами, яке забезпечує бiльший вiдсоток зростання прибутку, нiж вiдповiдний вiдсоток зростання обсягу реалiзацiї 
мiж цiною реалiзацiї та постiйними витратами
мiж змiнними i постiйними витратами
об'єкт управлiнського облiку
Питання 63
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Однорідна секція - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильна відповідь відсутня
Місце де виникають правові відносини між учасниками господарських процесів
Місце де фактична собівартість утворила витратиПідрозділ підприємства, виділений в системі обліку, у якому витрати попередньо згруповані для включення їх до собівартості продукції за однією базою 
Питання 64
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Можливі витрати - це :
Виберіть одну відповідь:
альтернативні витратипрогнозні витративитрати на виробництво нової продукції
втрата вигоди від неприйняття найвигіднішої альтернативи 
Питання 65
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
При застосуванні системи директ - костинг до собівартості включаються:
Виберіть одну відповідь:
Правильна відповідь відсутня
Змінні виробничі витрати 
Постійні виробничі витратиЗмінні витрати на збут
Питання 66
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
За якими ознаками доцільно вести аналітичний облік виробничих запасів:
Виберіть одну відповідь:
в розрізі місць зберігання запасів
за видами запасів та однорідними групами
виходячи з потреб менеджерів та можливостей підприємства 
в розрізі матнріально0відповідальних осіб
Питання 67
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ЗВОРОТНI ВIДХОДИ ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
залишки сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв та iнших виробiв видiв матерiальних ресурсiв, що утворилися в процесi виробництва продукцiї, втратили повнiстю або частково споживчi властивостi i через це використовуються з пiдвищеними витратами 
попутна продукцiя, що одержується одночасно з цiльовим продуктом в єдиному технологiчному процесi
залишки основних матерiалiв, що утворилися у процесi виробництва
залишки матерiальних ресурсiв, якi вiдповiдно до встановленої технологiї передаються до iнших цехiв як повноцiнний матерiал для виробництва iнших видiв продукцiї
Питання 68
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Оберіть правильне судження. ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦIЯ :
Виберіть одну відповідь:
технiко-економiчний розрахунок
метод виробничого облiку, який сприяє впровадженню прогресивних норм витрат, контролю за рiвнем витрат виробництва
складається за усередними нормами собівартості 
повна собiвартiсть товарної продукцiї, визначена на основi розрахункiв за кошторисом витрат
Питання 69
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Економічна вигода від певної альтернативи зумовлена :
Виберіть одну відповідь:
загальним маржинарним доходом кожної альтернативи 
управлінським рішенням
понесеними фактичними витратами
величиною виручки
Питання 70
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
МIНIМIЗАЦIЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЖАЛЮ - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
метод оцiнки, що визначає можливу втрату вiд дефіциту запасiв i реальну вартiсть зайвих запасiв 
оптимiстичний прогноз
можливiсть впливати на кризовi явища
можливiсть визначення вiдхилення фактичних результатiв вiд очiкуваних
Питання 71
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Прибуток - це:
Виберіть одну відповідь:
Правильна відповідь відсутня
Джерело доходів власників підприємства
Основне джерело надходжень до бюджету
наслідок порівняння одержаних доходів та понесених витрат; 
Питання 72
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
РЕЛЕВАНТНИЙ ДIАПАЗОН :
Виберіть одну відповідь:
дiапазон, в межах якого зберiгається взаємозв'язок мiж величиною витрат i їх фактором 
явище, можливiсть виникнення якого вивчається
дiапазон, у якому обраховують поведiнку витрат
дiапазон у якому iснує можливiсть зниження витрат
Питання 73
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ В УПРАВЛIНСЬКОМУ ОБЛIКУ ЗАЛЕЖИТЬ :
Виберіть одну відповідь:
вiд форми власностi
вiд об'єкту облiку
вiд галузi дiяльностi
вiд мети управлiння витратами 
Питання 74
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
При здійсненні калькулювання повних витрат до собівартісті випущеної продукції включають:
Виберіть одну відповідь:
Загальновиробничі витрати; прямі матеріали; пряму заробітну плату; інші прямі витрати, плюс-мінус незавершене виробництво 
Прямі матеріальні витрати; пряма заробітна плата; інші прямі витрати; загальновиробничі постійні витратиПрямі витрати; невиробничі витратиВитрати на продукцію; змінні невиробничі витратиПитання 75
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Фінансова звітність :
Виберіть одну відповідь:
Не використовується для управління підвідомчими підприємствами
Правильна відповідь відсутня
Використовується для управління персоналом
Доповнює внутрішню звітність при управлінні підприємством 
Питання 76
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Функції управління - це:
Виберіть одну відповідь:
інформаційна, аналітична, контрольна, оціночна
планування, організація, мотивація, контроль, регулювання 
планування, мотивація, контроль, оцінка
зворотній зв'язок, аналітична, контрольна, оціночна
Питання 77
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
НАПIВПОСТIЙНI ВИТРАТИ - ЦЕ ВИТРАТИ :
Виберіть одну відповідь:
що змiнюються ступенево при змiнi обсягу дiяльностi 
дискретнi
контрольованi
ймовiрнi
Питання 78
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
НА ВIТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИЧИХ ПIДПРИЄМСТВАХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ТАКI КАЛЬКУЛЯЦІЇ :
Виберіть одну відповідь:
повну, неповну
нормативну, фактичну, планову, кошторисну 
нормативну, попередню, прогресивну
попередiльну, позамовну, просту
Питання 79
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Вибір системи калькулювання не впливає на фінансовий результат при:
Виберіть одну відповідь:
Відсутність залишків незавершеного виробництва та готової продукції 
Правильна відповідь відсутня
Наявності залишків незавершеного виробництва та готової продукції
Відсутності постійних витрат
Питання 80
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ПОСТIЙНI ВИРОБНИЧI НАКЛАДНI ВИТРАТИ ТОВ ~ЛIЯ~ У 2000р. СКЛАЛИ 100000 грн., ЗМIННI ВИТРАТИ НА ЗБУТ - 80000 грн. ПРОКЛАСИФIКУЙТЕ ЦIВИТРАТИ У ВIДПОВIДНОСТI ДО СИСТЕМИ ~ДIРЕКТ-КОСТIНГ~ :
Виберіть одну відповідь:
Витрати перiоду (80000), Витрати на продукцiю (100000)
Витрати перiоду (100000), Витрати на продукцiю (80000)
Витрати перiоду (180000), Витрати на продукцiю (-----) 
Витрати перiоду (----), Витрати на продукцiю ( 180000)
Питання 81
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Не поєднує функції центру відповідальності і центру витрат:
Виберіть одну відповідь:
друкарня
цех по виробництву кульових ручок
друкарська машина у друкарні 
заводоуправління
Питання 82
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Принцип відповідності доходів і витрат полягає в тому, що:
Виберіть одну відповідь:
Правильна відповідь відсутня
Доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку тих періодів, до яких вони відносяться 
Витрати визнаються на підставі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами
Результати господарських операцій визнаються тоді, коли вони відбуваються
Питання 83
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХIД - ЦЕ РIЗНИЦЯ МIЖ :
Виберіть одну відповідь:
цiною реалiзацiї та постiйними витратами
цiною реалiзацiї та виробничими витратами
цiною реалiзацiї та змiнними витратами на одиницю продукцiї 
цiною реалiзацiї та позавиробничими витратами
Питання 84
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Основними даними для складання внутрішньої звітності є така інформація:
Виберіть одну відповідь:
Фактичні дані синтетичного обліку
Планова і нормативно - довідкова
Фактичні дані аналітичного обліку
Дані аналітичного обліку, планово - нормативні розрахунки, тощо 
Питання 85
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ЯК ВПЛИВАЮТЬ ЗВОРОТНI ВIДХОДИ, ЯКІ МОЖНА ПОВТОРНО ВИКОРИСТАТИ, НА ВИТРАТИ ПIДПРИЄМСТВА ?
Виберіть одну відповідь:
Збiльшують фактичну собiвартiсть продукцiї
Зменшують фактичну собiвартiсть продукцiї 
Збiльшують загальногосподарськi витратиНе впливають на розмiр поточних витрат
Питання 86
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
В залежності від вибору системи калькулювання за інших рівних умов може змінюватись:
Виберіть одну відповідь:
Валовий прибуток
Чистий дохід
Прибуток до оподаткування
Правильна відповідь відсутня 
Питання 87
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Змінні виробничі витрати залежать від:
Виберіть одну відповідь:
Підходу до методики калькулюванняФізичного обсягу реалізації 
Цін на матеріальні витратиХарактеру реагування гна зміну обсягів діяльності
Питання 88
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ДИФЕРIНЦIАЛЬНI ВИТРАТИ - ЦЕ ВИТРАТИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ РIЗНИЦЮ :
Виберіть одну відповідь:
мiж альтернативними рiшеннями 
мiж диференцiйним прибутком та доходом
мiж обсягом продажу та змiнними витратами
мiж межою беззбитковостi та критичним обсягом
Питання 89
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ПОСТIЙНI ВИТРАТИ - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
витрати, якi протягом року мають один розмiр
витрати, якi залишаються незмiнними у разi змiни обсягу дiяльностi
дискретнi витративитрати, що залишаються незмiнними у разi змiни фактору виробництва 
Питання 90
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ЧИ ПОВИНЕН УПРАВЛIНСЬКИЙ ОБЛIК ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ МЕНЕДЖЕРIВ IНФОРМАЦIЄЮ :
Виберіть одну відповідь:
про внутрiшне середовище на пiдприємствi
не повинен взагалi
про зовнiшне середовище пiдприємства
про внутрiшне i зовнiшне середовище пiдприємства 
Питання 91
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Які витрати є релевантними уу ситуації аналізу доцільності заміни виробничого обладнання :
Виберіть одну відповідь:
Залишкова вартість старого обладнання
Сума нарахованої амортизації по старому обладнанню
Витрати на придбання нового обладнання 
Витрати на доставку нового обладнання
Питання 92
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ПРЕДМЕТОМ УПРАВЛIНСЬКОГО ОБЛIКУ Є :
Виберіть одну відповідь:
кошти пiдприємства i джерела їх утворення
контроль за формуванням прибутку пiдприємства
витрати, доходи i фiнансові результати за сегментами діяльності центрами відповідальності, які знаходяться у динамічному русі 
результати фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства
Питання 93
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ЧИ ВIДНОСЯТЬСЯ ДО НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА МАТЕРIАЛИ, НАПIВФАБРИКАТИ, ЯКI НЕ ПОЧАТI ОБРОБКОЮ ?
Виберіть одну відповідь:
В залежностi вiд кiлькостi етапiв виробничих стадiй
В залежностi вiд методу облiку витрат i калькулювання собiвартостi
Ні. 
Так.
Питання 94
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Маржинальний дохід в системі директ - костинг:
Виберіть одну відповідь:
Розраховується як допоміжний показник при аналізі рентабельності
Дорівнює валовому прибутку
Правильна відповідь відсутня
Свідчить про внесок певного сегменту діяльності у покриття постійних витрат і отримання прибутку 
Питання 95
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ~ОБСЯГ - ВИТРАТИ - ПРИБУТОК~ ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ГРУПУЮТЬ НА :
Виберіть одну відповідь:
дiйснi i можливi
змiннi i постiйнi 
прямi i непрямi
змiннi i напiвзмiннi
Питання 96
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ОСНОВОЮ ОРГАНIЗАЦIЇ ОБЛIКУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI Є :
Виберіть одну відповідь:
закрiплення витрат i доходiв за керiвниками рiзних рiвнiв з метою контролю 
видiлення контрольованих витрат
делегування вiдповiдальностi
спосiб систематичного контролю за виконанням бюджету
Питання 97
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ВIДПУСК НА ВИРОБНИЦТВО СИРОВИНИ, МАТЕРIАЛIВ, НАПIВФАБРИКАТIВ ВIДОБРАЖАЮТЬ ТАКИМ ЗАПИСОМ :
Виберіть одну відповідь:
Дебет 23 Кредит 2 
Дебет 20.1 Кредит 05, 21
Дебет 21 Кредит 20
Дебет 201 Кредит 202
Питання 98
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПОКАЗУЄ :
Виберіть одну відповідь:
ту межу, до якої можна знижувати обсяг діяльності без ризику попасти у зону збиткiв 
порiг рентабельностi
суму реалiзованих товарiв
межу беззбитковостi
Питання 99
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Процес розподілу виробничих накладних витрат передбачає такі етапи:
Виберіть одну відповідь:
Розподіл накладних витрат між виробами; розрахунок ставки накладних витрат для кожного виробничого підрозділу; перерозподіл витрат допоміжних підрозділів між виробничими підрозділами; розподіл накладних витрат між підрозділами підприємства
Розподіл накладних витрат між підрозділами підприємства; перерозподіл витрат допоміжних підрозділів між виробничими підрозділами; розрахунок ставки накладних витрат для кожного виробничого підрозділу
Правильна відповідь відсутня
Розподіл накладних витрат між підрозділами підприємства; перерозподіл витрат обслуговуючих підрозділів між виробничими підрозділами; розрахунок ставки накладних витрат для кожного виробничого підрозділу; розподіл накладних витрат між виробами 
Питання 100
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
НА ЯКОМУ РАХУНКУ НЕОБХIДНО ВЕСТИ ОБЛIК ВИТРАТ НА МАРКЕТИНГОВI ДОСЛIДЖЕННЯ ?
Виберіть одну відповідь:
~Основне виробництво~
~Витрати на збут~ 
~Загальногосподарськi витрати~
N 31 ~Витрати майбутнiх перiодiв~
Питання 101
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ЗМIННИМИ ВИТРАТАМИ Є ТАКI :
Виберіть одну відповідь:
амортизацiйнi вiдрахування
матерiальнi витрати 
заробiтна плата головного бухгалтера
плата за землю
Питання 102
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
БЮДЖЕТУВАННЯ - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
процес планування та оформлення результатiв господарської дiяльностi
процес планування та оформлення результатiв майбутнiх операцiй у грошовому вимiрнику 
визначення майбутнiх прибуткiв вiд реалiзацiї
визначення витрат у майбутньому звiтному перiодi
Питання 103
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
КАЛЬКУЛЮВАННЯ НА ОСНОВI ДIЯЛЬНОСТI - ЦЕ :
Виберіть одну відповідь:
метод калькулюванняметод калькулювання, що передбачає групування накладних витрат за основними видами дiяльностi, а потiм розподiл їх мiж видами продукцiї в залежностi вiд того, якi види дiяльностi потрiбнi для цiєї продукцiї 
процес визначення витрат вiдповiдно до статутної дiяльностi
калькулювання собiвартостi товарiв, готової продукцiї, послуг
Питання 104
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО НОВИХ ВИДIВ ХЛIБОБУЛОЧНИХ ВИРОБIВ В ПЕРIОД ЇХ ВИРОБНИЦТВА, ОБЛIКОВУЮТЬСЯ НА РАХУНКУ :
Виберіть одну відповідь:
~Витрати майбутнiх перiодiв~ 
~Допомiжне виробництво~
~Витрати на збут~
~Виробництво~
Питання 105
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Існують такі типи центрів відповідальності :
Виберіть одну відповідь:
доходів, витрат, інвестицій
прибутку, витрат, інвестицій, доходу 
витрат, цін, прибутку
витрат, капіталу, прибутку
Питання 106
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
ЧИ МОЖНА ОТОТОЖНИТИ ПОНЯТТЯ ~ЦЕНТР ВIДПОВIДАЛЬНОСТI~ I ~ЦЕНТР ВИТРАТ~ ?
Виберіть одну відповідь:
Iнколи 
Ні
Це рiзнi поняття
Так
Питання 107
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Що змушує менеджерів кількісно обґрунтувати їхні плани і дає змогу усвідомити витрати, пов'язані з їх виконанням?
Виберіть одну відповідь:
Бюджетування 
Правильна відповідь відсутня
КалькулюванняНормування
Питання 108
Правильно
Балів 1,00 з 1,00
Відмітити питання
Текст питання
Управлінські звіти призначені для надання інформації:
Виберіть одну відповідь:
про операційну діяльність підприємства
про ті сегменти діяльності, які не охоплені фінансовою звітністю
оперативної, релевантної 
правильна відповідь відсутня
Конец формы

Приложенные файлы

  • docx 7321592
    Размер файла: 616 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий