методичка з гона

Міністерство освіти і науки України
Рівненський державний гуманітарний університет
Кафедра всесвітньої історії


“Затверджую”
Проректор
з навчально-виховної роботи
проф. Петрівський Я. Б.
“__”_______________2012 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
“НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ”
(за вимогами кредитно-трансферної системи)Рівне-2012
Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів за напрямом підготовки 02.03. “Гуманітарні науки”, спеціальності 6.020302. “Історія”. – Рівне: РДГУ, 2012.


Розробники: Гон М. М., д. політ. н., професор РДГУ
Мартинчук І. І., доц. кафедри всесвітньої історії РДГУ
Рецензенти: Долганов П. С., к. і. н., ст. викладач
кафедри міжнародних відносин і
країнознавства РІС КСУ
Десятничук І. О., к. і. н., доцент,
зав. кафедри історії України РДГУ
Відповідальний за випуск: П. О. Савчук, кандидат історичних наук, доцент.
Робоча програма курсу “Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки” містить опис навчальної дисципліни, тематику лекційних та семінарських занять, запитання та завдання для поточного та модульного контролю знань студентів, список рекомендованих джерел і літератури, критерії оцінювання тощо.Ухвалено кафедрою всесвітньої історії РДГУ (протокол № від 2012 р.)

© Рівненський державний гуманітарний університет, 2012 р.
© Гон М. М., Мартинчук І. І., 2012 р.
Опис навчальної дисципліни

Наймену-вання показників
Напрям підготовки освітньо-кваліфікацій-ний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання
після-
дипломна освіта

Кількість національ-них кредитів-4 ECST - 7
Напрям підготовки 02.03 “Гуманітарні науки”
НормативнаРік підготовки:3-й
4-й
1-й

Змістових модулів - 4
Спеціальність 6.020302 “Історія”
Семестр5,6-й
5,6-й
1,2-йЛекції

Загальна кількість годин - 216
Освітньо-кваліфікацій-ний рівень: бакалавр, спеціаліст
90 год.
28 год.
22 год.Семінари50 год.
30 год.
16 год.Самостійна робота60 год.
142 год.
162 год.Індивідуальна робота16 год.
16 год.
16 год.Вид контролю: екзамен


2. Мета та завдання курсу
Предмет курсу: зміни в свідомості та тенденції суспільно-політичного життя на тлі стрімкого зменшення ролі в ньому папської держави, еволюційний рух від аграрної до індустріальної цивілізації, суперництво держав, перехід від реалізації ними націоналістичної політики до імперіалістичної.
Мета: з’ясування змін у свідомості людей Нового часу, осмислення тенденцій суспільно-політичного життя, поступового занепаду аграрної цивілізації та становлення цивілізації індустріальної, з’ясування причин суперництва держав, вивчення процесу переходу від реалізації ними націоналістичної політики до імперіалістичної.
Завдання курсу:
окреслити межі нового часу в країнах Західної Європи та Північної Америки;
проаналізувати головні події нової історії та визначити їх наслідки для подальшого розвитку зазначених держав;
визначити головні тенденції розвитку держав в новий час, співставити подібне та відмінне;
пояснити суть епохи нового часу, визначити нові риси світогляду людини та суспільства;
охарактеризувати суспільно-політичні ідеї нового часу як ідеологічний простір індустріального суспільства;
визначити роль науково-технічного прогресу та модернізації в житті суспільства та окремої людини епохи нового часу;
забезпечити широку історичну підготовку та загальноосвітню ерудицію, високий рівень і вміння аналітично мислити при оцінці різних процесів суспільного життя.

3. Структура навчальної дисципліни
Тема
Розподіл годин за видами занять


лекції

семінарські заняття
самостійна робота

індиві- дуальна
робота

Змістовий модуль І.
Суспільно-політичні та економічні процеси в Англії середини XVII ст. – середини XIХ ст. Зародження світогляду Нового часу

Тема 1.
Вступ.
2 год.
Тема 2.
Епоха Відродження і Гуманізму
4 год.
Тема 3. Англійська революція середини XVII ст.
4 год.
2 год.Тема 4. Англія в XVIII ст. Початок промислової революції
4 год.
Тема 5. Американський континент на поч. нового часу


3 год.


Тема 6. Війна американських колоній Англії за незалежність. Утворення США
4 год.
2 год.Тема 7. Соціально-економічний та політичний розвиток Англії у XVIII ст.


3 год.


Тема 8. Англія в 1815-1850 рр. Чартистський рух.
2 год.
2 год.Змістовий модуль ІІ.
Суспільно-політичні процеси в Європі середини XVII ст. – XVIII ст.

Тема 9. Пруссія в XVII – XVIII ст.
2 год.
Тема 10. Австрія в XVII – XVIII ст.
2 год.
Тема 11. Іспанська імперія в XVII ст.
2 год.

3 год.


Тема 12. Португалія на початку нового часу


3 год.


Тема 13. Нідерланди у XVII ст.


3 год.


Тема 14. Країни Північної Європи в XVII ст.
2 год.

3 год.


Тема 15. Німецькі держави в XVII ст.


3 год.


Тема 16. Соціально-економічний і політичний розвиток Італії в XVII ст.


3 год.


Тема 17. Австрія та Угорщина в XVII ст.


3 год.


Тема 18. Політична карта Європи на початку XVIII ст.


3 год.


Тема 19. Розвиток абсолютизму у Франції (середина XVII ст. – 1789 р.).
2 год.
Тема 20. Нідерланди, Бельгія та Швейцарія у XVIII ст.


3 год.


Тема 21. Просвітництво
2 год.
4 год.Тема 22. Велика Французька революція
4 год.
4 год.Тема 23.
Ранні буржуазні революції

6 год.Тема 24. Країни Північної Європи у XVIII-поч. ХІХ ст..


3 год.


Тема 25. Італія у XVIII-поч. ХІХ ст.
2 год.

3 год.


Тема 26. Іспанія та Португалія у XVIII – поч. ХІХ ст.
2 год.

3 год.


Змістовий модуль ІІІ.
Суспільно-політичні процеси в Європі поч. ХІХ ст. – 1870-х рр.

Тема 27. Консульство та перша імперія у Франції
2 год.
2 год.Тема 28. Віденський конгрес. «Священний союз».
2 год.
4 год.Тема 29. Реставрація Бурбонів і Липнева монархія у Франції
2 год.
Тема 30. Революція 1848 р. у Франції.
2 год.
Тема 31. Революція 1848-1949 рр. у Німеччині
2 год.
Тема 32. Революція 1848-1849 рр. у Австрійській імперії
2 год.
Тема 33. Революція 1848-1949 рр. у Італії.
2 год.
Тема 34. Революційний рух 1840-х рр. у Європі

4 год.Тема 35. Англія в 1850-х – 1860-х рр.
2 год.
Тема 36. Революції 30-х – 70-х рр. XIX ст. у Іспанії.
2 год.
Тема 37. Друга імперія у Франції (1852-1870).
2 год.
Тема 38. “Малі країни” Зх. Європи у ХІХ ст.


2 год.


Тема 39. Країни Північної Європи у ХІХ ст.


3 год.


Тема 40. Об’єднання Німеччини
2 год.
2 год.Тема 41. Об’єднання Італії
2 год.
2 год.Тема 42. Австрійська імперія в 1850-х – 1860-х рр. Утворення Австро-Угорщини
2 год.

2 год.


Тема 43. Громадянська війна і реконструкція в США
4 год.
4 год.Тема 44. Британська Північна Америка в ХІХ ст.


2 год.


Тема 45. Робітничий і соціалістичний рух у Європі
2 год.
Тема 46. Політичні рухи та ідеології

4 год.Тема 47. Франко-прусська війна. Паризька комуна
2 год.
Змістовий модуль IV.
Провідні держави Європи і США наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст.
Перша світова війна

Тема 48. Німеччина в 1871-1914 рр.
2 год.
2 год.Тема 49. Австро-Угорщина на межі ХІХ-ХХ ст.


2год.


Тема 50. Англія в 1870-1914 рр.
2 год.
Тема 51. Скандинавські країни на межі ХІХ-ХХ ст.


2 год.


Тема 52. Третя республіка у Франції.
2 год.
Тема 53. США в 1877-1914 рр.
2 год.
Тема 54. Канада в кн. ХІХ-поч. ХХ ст.


2 год.


Тема 55 . Іспанія та Португалія в кн. ХІХ-поч. ХХ ст.


3 год.


Тема 56. Міжнародні відносини 1871-1900 рр.
4 год.
4 год.Тема 57. Перша світова війна
4 год.
2 год.
Кількість годин

90 год.
50 год.
60 год.
16 год.


4. Тематика лекційних занять

№ п/п
Тема лекцій
год.

Модуль І. Суспільно-політичні та економічні процеси в Англії середини XVII ст. – середини XIХ ст. Зародження світогляду Нового часу

1.1
Тема 1. Вступ
Предмет та завдання курсу. Методологія курсу.
Порівняльний аналіз концепцій історичного розвитку.
Проблема періодизації.
Поняття «Нова історія».
Історіографія «Історії країн Європи і Америки Нового часу» та її основні напрямки.

2

1.2
Тема 2. Епоха Відродження і Гуманізму
Розвиток світської культури.
Гуманізм: поняття і дискурс.
Італійський гуманізм.
Захоплення класицизмом.
Художній ренесанс.
Мистецтво.
Гуманізм у Франції та Англії.
Значення гуманізму.
4

1.3
Тема 3. Англійська революція середини XVII ст.
Англія напередодні революції.
Початковий етап революції.
Громадянські війни.
Індепендентська республіка.
Протекторат О.Кромвеля.
Реставрація Стюартів і встановлення парламентської республіки.
Суспільно-історичне значення війни революції в Англії.
Історіографія проблеми. Дискусії в європейській історіографії з питання про характер подій у Англії середини XVII ст.
4

1.4
Тема 4. Англія в середині XVIII ст. Початок
промислової революції.
Економічний розвиток і суспільно-політичні процеси в Англії кінця XVII ст. – першої половини XVIII ст.
Семилітня війна. Загарбання Канади та Ост-Індії.
Завершення аграрного перевороту в Англії (друга половина XVIII ст.).
Початок промислової революції та її результати.
2

1.5
Тема 5. Війна американських колоній Англії за незалежність. Утворення США
Соціально-економічний і політичний розвиток колоній у XVIII ст.
Причини війни за незалежність.
Початковий етап війни.
Другий континентальний конгрес і Декларація незалежності.
Військові дії 1776-1777 рр.
Участь Франції, Іспанії у війні. Позиція Росії.
Конституція 1787 р. «Білль про права» (1791 р.).
Суспільно-історичне значення війни північноамериканських колоній Англії та утворення США.
4
1.6
Тема 6. Англія в 1815-1850 рр. Чартистський рух
Тенденції економічного розвитку Англії першої половини XIX ст.
Суспільно-політична думка Англії. Р.Оуен та Д.Рікардо.
Народні рухи початку 1830-х рр. і парламентська реформа 1832 р.
Завершення промислової революції. Її економічні та суспільно-політичні наслідки.
Чартистський рух.
2

Модуль ІІ. Суспільно-політичні процеси в Європі
середини XVII ст. – XVIII ст.

2.1
Тема 7. Пруссія в XVII – XVIII ст.
Утворення Прусської держави.
Станова політика прусських правителів.
Політика Фрідріха II.
Селянське питання в Пруссії XVIII ст.
Реакція в Пруссії.
2

2.2
Тема 8. Австрія в XVII – XVIII ст.
Держава Габсбургів у XVII – XVIII ст.
Реформи другої половини XVIII ст.
Реформи Йосипа II.
Падіння католицької церкви та ліквідація ордену єзуїтів.
Освічений абсолютизм.
2

2.3
Тема 9. Розвиток абсолютизму у Франції
(середина XVII ст. – 1789 р.).
Тенденції соціально-економічного розвитку країни.
Французький абсолютизм.
Французьке Просвітництво.
Загострення соціального протистояння у Франції.
6

2.4
Тема 10. Просвітництво
Філософське осмислення буття. Раціоналізм.
Французьке Просвітництво.
Загальні риси політики освіченого абсолютизму.
2

2.5
Тема 11. Велика Французька революція
Початковий період революції.
Повалення монархії і встановлення республіки.
Внутрішня боротьба в політичних клубах. Гора і Жиронда в конвенті.
Якобінська диктатура.
Низхідна лінія революції: термідоріанська реакція, режим Директорії.
Історичне значення Великої Французької революції.
Історіографія проблеми.
2


Модуль ІІІ. Суспільно-політичні процеси в Європі
поч. ХІХ ст. – 1870-х рр.


3.1
Тема 12. Консульство та перша імперія у Франції
Бонапартистський режим у Франції.
Наполеонівські війни.
Крах наполеонівської імперії.
2


3.2
Тема 13. Віденський конгрес. «Священний союз»
Позиції та платформи делегацій-учасниць конгресу.
Укладення Віденського таємного договору.
Заключний акт. Встановлення нових кордонів за принципом легітимізму.
«Священний союз» та його діяльність.
2

3.3
Тема 14. Реставрація Бурбонів і Липнева монархія у Франції
Реставрація монархії Бурбонів.
Липнева революція 1830 р.
Особливості липневої монархії. Її внутрішня та зовнішня політика.
2

3.4
Тема 15. Революція 1848 р. у Франції
Лютнева революція. Ліквідація липневої монархії.
Проголошення республіки.
Установчі збори.
Конституція 1848 р.
Період Законодавчих зборів.
Державний переворот 2 грудня 1851 р. Падіння Другої республіки.
2

3.5
Тема 16. Революція 1848-1849 рр. у Німеччині
Початок революції в Південно-Західній і Західній Німеччині.
Березнева революція в Пруссії.
Національно-об’єднавчий рух.
Франкфуртсьский парламент.
2

3.6
Тема 17. Революція 1848-1849 рр. у Австрійській
імперії
Березневі революції в Австрії та Угорщині.
Революційно-демократичні виступи у Відні.
Повстання в Празі 12-17 червня 1848 р.
Національно-визвольний рух у Австрії та наступ австрійських військ в Угорщині.
Проголошення незалежності Угорщини та інтервенція Росії.
2

3.7
Тема 18. Революція 1848-1849 рр. в Італії
Початок і перший період революції (січень-серпень 1848р.).
Республіканський рух у Римі та Флоренції.
Падіння Римської та Венеціанської республік.
Причини поразки та результати революції.
2

3.8
Тема 19. Англія в 1850-х – 1860-х рр.
Економічний розвиток Англії 1850-х – 1860-х рр.
Діяльність партій та суспільно-політичні процеси в країні.
Зовнішня політика Англії.
Ірландський революційний рух 1850-х – 1860-х рр.
2

3.9
Тема 20. Революції 30-70-х років у Іспанії
Початок карлістської війни.
Революція 1834-1843 рр.
Диктатура Нарваеса (1843-1851 рр.).
Революція 1854-1856 рр.
Революція 1868-1874 рр.
2

3.10
Тема 21. Друга імперія у Франції (1852-11870 рр.)
Державний переворот 2 грудня 1851 р.
Встановлення Другої імперії.
Зовнішня політика Другої імперії після Кримської війни.
2

3.11
Тема 22. Об’єднання Німеччини
Конституційний конфлікт у Пруссії і прихід до влади Бісмарка.
Війни Пруссії 1864 та 1866 років. за об’єднання Німеччини.
Північнонімецький союз.
Ліквідація конституційного конфлікту.
Франко-прусська війна. Завершення об’єднання Німеччини.
2

3.12
Тема 23. Об’єднання Італії
Дві течії італійського національно-визвольного руху.
Революційний рух на Півдні Італії. Похід «Тисячі» Д.Гарібальді.
Утворення Італійського королівства.
Визволення Венеції від Риму.
2

3.13
Тема 24. Австрійська імперія в 1850-х – 1860-х рр. Утворення Австро-Угорщини
Політична реакція в Австрійській імперії 1850-х рр.
Піднесення національно-визвольного руху в Угорщині.
Політична криза в Австрійській імперії першої половини 1860-х рр.
Утворення Австро-Угорщини.
2

3.14
Тема 25. Громадянська війна і Реконструкція в США
Назрівання кризи у відносинах між Північчю і Півднем.
Громадянська війна 1861-1865 рр.
Спроби реставрації рабовласницької системи.
Історичне значення та історіографія громадянської війни та Реконструкції.
2

3.15
Тема 26. Робітничий і соціалістичний рух у Європі
Утопісти-соціалісти.
Популяризація соціалістичних ідей у Європі в
1850-1860-х рр.
Утворення і діяльність Міжнародного товариства робітників. Перший Інтернаціонал.
Другий Інтернаціонал.
2

3.16
Тема 27. Франко-прусська війна. Паризька комуна
Причини франко-прусської війни.
Хід війни.
Проголошення Третьої республіки.
Паризька комуна.
2


Змістовий модуль IV. Провідні держави Європи і США наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст. Перша світова війна


4.1.
Тема 28. Німеччина в 1871-1914 рр.
Утворення Німецької імперії. Конституція 1871 р.
Економічний розвиток Німеччини в останній чверті
XIX ст.
Суспільно-політичне життя. «Культуркампф».
Готська програма соціал-демократії. «Винятковий закон».
Зовнішня політика Вільгельма II.
2

4.2
Тема 29. Англія в 1870-1914 рр.
Економічний розвиток Англії останньої чверті XIX ст.
Кабінет Дізраелі (1874-1880 рр.).
Тенденції соціально-економічного життя та політичні процеси в Англії 1880-х рр.
Політика консервативної партії 1895-1905 рр.
Напрями внутрішньої та зовнішньої політики лейбористів кінця XIX – початку ХХ ст.
2

4.3
Тема 30. Третя республіка у Франції
Економічний розвиток Франції кінця XIX ст.
Внутрішня політика Третьої республіки.
Зовнішня політика Франції останньої чверті XIX – початку ХХ ст.
4. Криза парламентаризму та демократії у Франції.
2

4.4.
Тема 31. США в 1877-1914 рр.
Економічний розвиток США останньої чверті XIX – початку ХХ ст.
Іспано-американська війна.
Президентство Т.Рузвельта (1901-1908 рр.).
«Нова демократія» В.Вільсона.
Зовнішня політика США на початку ХХ ст.
2

4.5.
Тема 32. Міжнародні відносини 1871-1900 рр.
Розстановка сил і договори Німеччини з іншими державами в 1870-х – 1880-х рр.
Франко-російський союз. Англія і політика «блискучої ізоляції»,
Завершення розподілу світу.
Початок боротьби за перерозподіл світу.
4

4.6.
Тема 33. Перша світова війна
Причини і початок війни.
Стратегічні плани і співвідношення сил воюючих сторін.
Воєнні дії 1914 р.
Основні театри воєнних дій в період кампанії 1915 р.
Воєнні дії 1916 р. Битви під Верденом і біля р. Сомі.
Суспільно-політична атмосфера в Європі.
Воєнні дії 1917-1918 рр.
Поразка Четверного союзу.
Підсумки та історичне значення Першої світової війни.
4


5. Тематика семінарських занять
Тема 1. АНГЛІЯ В СЕРЕДИНІ XVII СТ.
Основні риси соціально-економічного розвитку Англії в першій половині XVII ст. (період Великих географічних відкриттів і початок європейської колоніальної експансії).
Особливості станової соціальної структури англійського суспільства.
Релігійний та конституційний конфлікти в передреволюційний період.
Громадянські війни. Страта Карла І.
Внутрішня та зовнішня політика індепендентської республіки.
Протекторат Кромвеля і причини Реставрації.
Підсумки та значення англійської буржуазної революції.

Методичний матеріал: тексти Вироку вищої судової палати над королем (27 січня 1649 р.), Наказу про страту Карла І (29 січня 1649 р.), Акту про утворення Державної ради англійської республіки (13 лютого 1649 р.).


Рекомендована література
Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции XVII-XVIII вв. / Под ред. В. Г.Сироткина. – М., 1990.
Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640-1870): Сост. Е. Е. Юровская. – М., 1990.
Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Практикум. В 3 ч., ч.1. – М., 2000.
Английская буржуазная революция XVII в. В 2 т. / Под ред. Косминского Е .А. – М., 1954.
Барг М. А., Черняк Е. Б. Великие социальные революции XVII-XVIII вв. – М., 1990.
Всемирная история: В 24 т., т. 13. Эпоха английской революции / А. Н. Бадак, И. Е.Войнич, Н. М.Волчек и др. – М., 2000.
Багер М. И. От нарратива к теории. Англо-американская историография Английской революции XVII в. // Новая и новейшая история. – 1997. - №4. – С. 74-87.
Барабанов Ю., Лукін В. До питання про характер англійської революції XVII ст. // Вибір. – 2000. - №1-2. – С.130-132.
Павлова Т. А. Закон свободы: Повесть о Дж. Уинстенли. – М., 1985.
Соколов А. Б. Карл I Стюарт // Вопросы истории. – 2005. - №12.
Сотниченко В. Англія в XVI ст. // Історія в школі. – 2003. - №9. – С. 34-38.
Сотниченко В. Англія в другій половині XVII-XVIII ст. // Історія в школі. – 2003. - №10. – С. 29-32.
Хорошев А. В. Карл I Стюарт и парламент // Новая и новейшая история. – 2005. - №1. – С.172-194.

Тема 2. АМЕРИКАНСЬКА БУРЖУАЗНА РЕВОЛЮЦІЯ
Етапи англійської колонізації Північної Америки. Соціальний склад населення і політичний устрій колоній. Колоніальна політика Франції, Нідерландів та Іспанії на північноамериканському континенті, причини її провалу.
Економічний розвиток північноамериканських колоній Англії в XVII-пер. пол. XVIII ст.
Основні фактори і динаміка формування американської нації. Особливості ідеології американського Просвітництва. Питання рабства та гуманізму.
Розгортання національно-визвольного руху і формування антиколоніальної ідеології в передреволюційний період.
Війна за незалежність. Проголошення незалежності Північноамериканських штатів.
Соціальний зміст і правова специфіка Статей конфедерації і конституції 1787 р.
Підсумки, характер і значення американської буржуазної революції.
Методичний матеріал: Американська конституція 1787 р.; текст Декларації незалежності (4 липня 1776 р.).


Рекомендована література
Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции XVII-XVIII вв. / Под ред. В. Г.Сироткина. – М., 1990.
Бэррес Р. Документы американской революции. – Тверь-Москва, 1994.
Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Практикум. В 3 ч., ч.1. – М., 2000.
Иванян Э. А. История США. – М., 2004.
История США в 4-х т. / Ред. Г. Н.Севостянов. – М., 1983.
Історія Сполучених Штатів: Нарис / Ред. Г.Синкотта. – К., 2001.
Слезкин Л. Ю. У истоков американской истории: Виргиния и Мэриленд в годы Английской революции 1642-1660 гг. / Отв. ред. И. А.Белявская. – М., 1989.
Плешков В. Н. Внешняя политика США в кн. XVIII в. – Ленинград, 1984.
Романова М. И Британские виги и борьба североамериканских колоний за независимость (1760-н гг.) // Вопросы истории. – 2007. - №4.
Старосольський Ю. Джордж Вашингтон – Батько своєї країни // Історичний календар 2002 р. – К., 2002. – С.114-120.
Согрин В. В. Война США за независимость как социально-политическая революция // Новая и новейшая история. – 2005. - №3.
Согрин В. Политическая власть, демократия и олигархия в Северной Америке колониального периода // Новая и новейшая история. – 2001. - №1. С.29-50.
Филимонова М. А. Классический республиканизм в американской и французской революциях кн. XVIII в. // Новая и новейшая история. – 2004 - №1. – С.47-64.

Тема 3. АНГЛІЯ в перш. пол. ХІХ ст.
Завершення промислового перевороту в Англії і розвиток процесу індустріалізації.
Розвиток англійської державно-правової системи. Оформлення двопартійної моделі. Перетворення парламенту в головний орган політичної системи.
Радикалізація суспільного руху. Виборча реформа 1832 р. Чартистський рух.
Перетворення Великобританії у найбільшу колоніальну імперію.
Рекомендована література
Рюде Джордж. Народные низы в истории 1730-1848 гг. (Франция, Англия) – М., 1984.
Виноградов К., Суртаев П. Королева Виктория и Крымская война // Новая и новейшая история. – 2004. - №2. – С. 175-201.
Врадій А. В. Англія в 50-60-х рр. ХІХ ст. // Історія та правознавство. – 2005. - №6. – С.4-6.
Гелла Т. Либерализм и «новый империализм» в Великобритании в 80-90-х гг. XIX в. // Новая и новейшая история. – 2001. - №2. – С.52-65.
Пожарская С., Намазова Н.Общие тенденции развития Европы в ХІХ – нач. ХХ в. // Новая и новейшая история. – 1999. - №4. –
С. 51-61.
Романова М. И. Парламентская реформа 1832 г. в Англии и ее последствия // Новая и новейшая история. – 2005. - №4.
Суслопарова Е. А., Макдональд Д. Р. К политическому портрету лейбористского лидера // Новая и новейшая история. – 2003. - №4.
Фролов В. П. Проблема «третьей партии» в Великобритании // Новая и новейшая история. – 2003. - №4.

Тема 4. ПРОСВІТНИЦТВО (колоквіум)
Характеристика еволюції світоглядних орієнтирів, масової свідомості, матеріальних умов життя суспільства. Проектування домінуючої моделі соціальної поведінки, притаманної представникам різних соціальних груп.
Доповідь “Розвиток наукової думки і досягнення науково-технічного прогресу в епоху просвітництва” (Просвітництво як комплексна соціальна філософія, проект трансформації основ суспільного устрою і особливий погляд на людську природу).
Проаналізувати специфіку національних течій просвітницької думки (Англія, Франція, США, Німеччина). Представники просвітницької ідеології.
Зробити висновки щодо співвідношення в ідеології Просвітництва універсальних світоглядних установок і регіональних особливостей політичної культури.

Рекомендована література
Всемирная история: В 24 т. – т.15. Эпоха просвещения / А. Н. Бадак, И. Е.Войнич, Н. М.Волчек и др. – М., 2000.
Величие здравого смысла. Человек эпохи Просвещения / Сост. С. Я.Карп. – М., 1992.
Карцев Н. И. Общий ход всемирной истории: Очерки главнейших исторических эпох. – Тула, 1993.
Культура эпохи Просвещения. – М., 1993.
Лабутина Т. Л. У истоков современной демократии политическая мысль английского просвещения (1689- 1714 гг.). – М., 1994.
Мішина Є. А. Всесвітня історія: Епоха становлення сучасної цивілізації (кінець XV - початок ХХ ст.). – К., 1994.
Хлйзинга Й. Осень средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV-XV вв. во Франции и Нидерландах. – М., 1988.
Алешин А. Прогулка в XVIII век // История. – 2002. - №4.
“Картина світу” середньовічної людини // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. - №8. – С. 21-25.
Кущёва М. Монархия и общество: взгляды французских мыслителей 1715-1748 гг. // Новая и новейшая история. – 2004. - №5. С.69-84.
Лескинен М. В. Корзо М. А. Образ человека в проповеди XVII в. // Славяноведение. – 2002. - №2. – С.155-160.
Сильченков В. Чим Велика французька революція обманула філософів? // Науковий світ. – 2002. - №2. – С.18-21.
Що таке Просвітництво? // Тема. – 2001. - №3. – С.2-5.

Тема 5. ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Особливості економічного розвитку Франції в XVIII ст. Еволюція станового устрою.
Внутрішня та зовнішня політика французької абсолютної монархії у XVIII ст..
Передумови і початок Великої французької буржуазної революції.
І етап революції (1789-1792 рр.). Внутрішня політика конституціоналістів і прийняття конституції 1791 р.
ІІ етап революції (1792-1793 рр.). Початок революційних війн; проголошення республіки.
ІІІ етап революції (1793-1794 рр.). Встановлення якобінської диктатури. Конституція 1793 р.
IV етап революції (1794-1799 рр.). Термідоріанський переворот і внутрішня політика Директорії. Конституція 1795 р.
Державний переворот 18 брюмера. Підсумки та значення революції.
Методичний матеріал: тексти: Декларації прав людини і громадянина (26 серпня 1789 р.), Постанови Паризької комуни про підозрілих (10 жовтня 1793 р.).

Рекомендована література
Документы истории Великой французской революции. В 2 т. / Сост. А. В. Адо и др. – М., 1990.
Буржуазия и Великая французская революция / Э. Е. Гусейнов и др. – М., 1989.
Гордон А. В. Падение жирондистов / Отв. ред. А. В. Адо.- М, 1988.
Карлейль Т. Французская революция. История. – М., 1991.
Малов В. Н. Ж. -Б. Кольбер: Абсолютистская бюрократия и французское общество. – М., 1991.
Манфред А. З. Великая французская революция. – М., 1983.
Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой французской революции (Руссо, Мирабо, Робеспьер). – М., 1989.
Пименова Л. А. Дворянство накануне Великой французской революции. – М., 1986.
Ревувненков В. Г. Очерки по истории Великой французской революции. – Л., 1989.
Толпыго А. К. Лекции по истории Великой французской революции, 1789. – К., 2004.
Французская революция XVIII в.: Экономика, политика, идеология. Сб.ст. / Ред. Г. С.Кучеренко. – М., 1988.
Гениффе П. Террор: случайность или неизбежный результат революций? Из уроков Французской революции XVIII в. // Новая и новейшая история. – 2003. - №3.
Дубровський В. Урок практикум “Права людини в епоху Великої французької революції” // Історія в школах України. – 2000. - №1. – С.38-42.
Круглый стол “Французская революция XVIII в. и буржуазия” // Новая и новейшая истории. – 2002. - №1. – С.80-112.
Сергиенко В. Л. Конституционные монархисты - эмигранты времен Французской революции конца XVIII века // Новая и новейшая история. – 2003. - №5.Тема 6. РАННІ БУРЖУАЗНІ РЕВОЛЮЦІЇ
Визначити характер, мету та рушійні сили ранніх буржуазних революцій.
Визначити основні напрямки соціально-економічних перетворень в період ранніх буржуазних революцій. Пояснити значення аграрного питання та шляхи його вирішення.
Змоделювати систему аргументації, яка відображає політичну платформу помірковано-революційних, радикально-революційних та контрреволюційних політичних груп з проблем державного будівництва і економічного законодавства.
Значення ранніх буржуазних революцій в процесі модернізації європейського суспільства.
Скласти підсумкові таблиці по ранніх буржуазних революціях (Нідерланди, Англія, Північна Америка, Франція).

Передумови революції

Економічні
Ідеологічні
Політичні

Причини

Привід до революції

Періодизація революції

Результати і наслідки революції

Цивілізаційні
Економічні
Ідеологічні
Політичні


Рекомендована література
Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции XVII-XVIII вв. / Под ред. В. Г.Сироткина. – М., 1990.
Барг М. А., Черняк Е. Б. Великие социальные революции XVII-XVIII вв. – М., 1990.
Барабанов Ю., Лукін В. До питання про характер англійської революції XVII ст. // Вибір. – 2000. - №1-2. – С.130-132.
Гениффе П. Террор: случайность или неизбежный результат революций? Из уроков Французской революции XVIII в. // Новая и новейшая история. – 2003. - №3.
Дейвіс Н. Європа. Історія. – К. : Основи, 2006. – 1464 с. – С. 721-735.
Леонов С. В. Великая французская и Великая октябрьская революции: опыт сравнительного анализа // Преподавание истории в школе. – 2007. - №7. – С.23-26.
Сильченков В. Чим Велика французька революція обманула філософів? // Науковий світ. – 2002. - №2. – С.18-21.
Согрин В. В. Война США за независимость как социально-политическая революция // Новая и новейшая история. – 2005. - №3.

Тема 7. ПЕРША ІМПЕРІЯ У ФРАНЦІЇ
Еволюція державно-правового устрою в період консульства.
Проголошення імперії. Бонапартизм як система державної політики.
Основні етапи зовнішньої політики Франції в 1799-1814рр.
Криза системи бонапартизму в 1810-1814 рр. Династична політика Наполеона Бонапарта.
Реставрація у Франції. “Сто днів” і друге зречення Бонапарта.
Методичний матеріал: тексти міжнародних договорів періоду Наполеонівських воєн – Паризький мирний договір між Францією та Росією (26 вересня 1801 р.), Берлінський декрет Наполеона (про континентальну блокаду, 21 листопада 1806 р.), Тільзітський мирний договір між Францією та Росією (25 червня 1807 р.).

Рекомендована література
Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. – М., 1989.
Тарле Е. В. Наполеон. – Минск, 1993.
Рейдер Б. Кто убил Наполеона. – Свердловськ,1991.
Захарчук О. Імператор, державний діяч, полководець // Пам’ять століть. – 2002. - №1. – С.107-115.
Козій Т., Пархоменко І. Геніальний тиран чи національний герой? // Історія в школах України. – 2005. - №9. – С.30-36.
Коленкур Арман де. Поход Наполеона в Россию. Бородинская битва // История. – 2002. - №13.
Краевский А. Отречение Наполеона (Фонтенбло, 4 апреля 1814 г.) // Преподавание истории в школе. – 2002. - №6. – С.26-29.
Ланда Р. По следам Бонапарта... // Азия и Африка сегодня. – 1998. - №11. – С.16-21.
Мельников Л. Феномен Наполеона и его тень в истории // Наука и религия. – 2005. - №5. – С.50-51.
Мухлаева И. Наполеон. Несколько сакраментальных вопросов // Наука и жизнь. – 2002. – №5. – С.102-105.
Романець Д. Заслання на острів Святої Єлени: таємниця смерті Наполеона // Україна молода. – 1995. – 13 жовтня. – С.12.
Травин Д. Наполеон - реформатор // Наука и жизнь. – 2002. - №8. – С.52.
Троицкий Н. А. Маршалы Наполеона // Новая и новейшая история. – 1993. - №5. – С.69-84.
Чиняков М. К. Луи Олександр Бертье // Вопросы истории. – 2002. - №10.
Ямская П. «Истинной славе» Наполеона 200 лет: Гражданский кодекс // Эхо планеты. – 2004. - №18-19 (апрель-май). – С.40-41.

Тема 8. ВІДЕНСЬКИЙ КОНГРЕС ТА СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (колоквіум)
1.Проаналізувати позиції представників провідних європейських держав (Англія, Росія, Пруссія, Австрія, Франція) на Віденському конгресі 1814-1815 рр. (подати їх у формі рольової гри, змоделювати можливий хід дискусій в період роботи конгресу).
2.Визначити основні принципи розвитку системи міжнародних відносин в пер. пол. ХІХ ст..
Методичний матеріал: текст “Заключного акту Віденського конгресу 1815р.”.

Рекомендована література
Дебидур А. Дипломатическая история Европы: В 2-х т.. – Ростов-на-Дону, 1995. – Т.1-2.
Будникова О. Е. Меттерних на Венском конгрессе: 1815 г. // Вопросы истории. – 2007. - №6.
Дегоев В. В. Александр I и проблемы европейского согласия после Венского конгресса // Вопросы истории. – 2002. - №2.
Федосова Е. И. Франция и Венская система // Вестник МГУ. – Сер. 8. История. – 1996. - №5.

Тема 9. РЕВОЛЮЦІЙНИЙ РУХ 30-40 РОКІВ ХІХ СТ. У ЄВРОПІ
Липнева революція 1830 р. у Франції і соціально-політичні особливості режиму липневої монархії.
Революція 1848 р. у Франції. Від Другої республіки до Другої імперії.
Розвиток національного руху в Італії в 20-30-х рр.. Революція 1848-1849 рр.
Революція 1848 р. в Німеччині у контексті об’єднання держави.
Особливості революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії.
Підсумки європейського революційного руху 30-40-х рр.
Рекомендована література
Рюде Джордж. Народные низы в истории 1730-1848 гг. (Франция, Англия) – М., 1984.
Тейлор А.Дж. П. Габсбургзька монархія. 1809-1918. – Львів, 2002.
Король французов Луи Филипп Орлеанский (1773-1850). // Преподавание истории в школе. – 2005. - №1. – С.8-12.
Молок А. Июльская революция во Франции 1830 г. и Швейцария // Новая и новейшая история. – 1999. - №1. – С. 47-64.
Таньшина Н. П. Орлеанистская Франция и “Европейский концерт” 1830-1848 гг. // Новая и новейшая история. – 2005. - №3. – С.127-141.

Тема 10. ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ
Основні тенденції соціально-економічного розвитку Німеччини в першій пол. ХІХ ст.
Німецькі держави після революції 1848-1849 рр. Програми об’єднання Німеччини.
Роль Прусcії в консолідації німецької держави. Отто фон Бісмарк.
Зовнішньополітичні аспекти об’єднання Німеччини: австро-прусська, датсько-прусська, франко-прусська війни. Утворення німецької імперії.

Рекомендована література
Ерусалимский А. С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм. – М., 1968.
Галкин И. С. Создание Германской империи 1815-1871. – М., 1986.
Михайлов М. И. Проблемы германской революции 1848 г. – М., 1985.
Серегеев В. В. Англия и объединение Германии в 1848-1871 гг. – Л., 1986.
Чубинский-Надежин В. В. Бисмарк: политическая биография. – М., 1988.
Баев В. Г. Бисмарк и конституция 1871 г. // Вопросы истории. – 2005. - №8. – С.113-121.
Бисмарк О. о России // Преподавание истории в школе. – 2007. - №1. – С.71-74.
Дати Баварської історії // Всесвіт. – 1996. - №12. – С. 23.
Егоров Ю. Биография «железного канцлера» // Звезда. – 1989. - №3. – С.203-204.
Петелин Б. В. Был ли план объединения Германии // Вопросы истории. – 2002. - №12.
Сюндюков І. Отто фон Бісмарк “канцлер заліза і крові” // День. – 2001. – №349. – С.5.

Тема 11. ОБ’ЄДНАННЯ ІТАЛІЇ
Політична карта Італії в перш. пол. ХІХ ст. Вплив революції 1848-1849 рр. на політичну ситуацію в країні.
Оформлення основних політичних течій італійського національного руху. Д. Мадзіні, Б. Кавур, Д. Гарібальді.
Міланське повстання 1853 р. і війна з Австрією. Розповсюдження революційного руху в Італії.
Плебісцит 1860 р. і утворення Італійського королівства.
Консолідація італійської державності в 60-х рр. Віктор Еммануїл.

Рекомендована література
Захід у політичній спадщині Д. Мадзіні // Український історичний журнал. – 2004. - №6. – С.46-59.
Лаврінко-Омецинська К. Італія в плині століть // Всесвіт. – 2000. - №1-2. – С. 197-200.
Муромцева О. В. Общественно-политические взгляды Д. Гарибальди // Преподавание истории в школе. – 2000. - №6. – С. 25-31.
Муромцева О. В. Жизнь и деятельность Д.Гарибальди. Современный взгляд // Новая и новейшая история. – 2002. - №1. – С.152-172.
Языкова В. Е. К. Б. Кавур и “римский вопрос” 1860-1861 гг. // Новая и новейшая история. – 2007. - №4.

Тема 12. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В США ТА “РЕКОНСТРУКЦІЯ” ПІВДНЯ
Регіональні особливості соціально-економічного розвитку США в сер. ХІХ ст. Причини конфлікту між Північчю та Півднем.
Президентські вибори 1860 р. і поч.. громадянської війни. Створення Південної конфедерації.
“Конституційний” та “революційний” періоди війни. Перебіг воєнних дій. Поразка Південної конфедерації.
“Реконструкція” Півдня 1865-1877 рр. Вирішення аграрного питання та питання прав чорношкірого населення.
Наслідки другої буржуазної революції в США.
Рекомендована література
Історія Сполучених Штатів / Ред. Говард Синкотта. – К., 2001.
Согрин В. В. Политическая история США в XVII-XX вв. – М., 2001.
Алентьева Т. В. Причины Гражданской войны в США в новейшей американской историографии // Новая и новейшая история. – 2007. - №5.
Алентьева Т. В. Роль общественного мнения в канун Гражданской войны в США // Новая и новейшая история. – 2005. - №4.
Комаров В. Історичне мислення: дослідження та перспективи (на прикладі теми “Громадянська війна в США”) //Історія в школі. – 2004. - №2. – С. 9-15.
Рабство в окружении демократии // История. – 2003. - №37. – С. 21-23.
Розумюк В. Борець проти рабства // Історичний календар. – 1999. – Вип. 5. – С.55-59.
Согрин В. В. Важные аспекты изучения истории США ХIX в. // Новая и новейшая история. – 2006. - №5. – С.41-57.
Согрин В. В. Политическая власть в США: характер и исторические этапы // Новая и новейшая история. – 2004. – №2. – С. 3-28.
Супоницкая Н. Север и Юг: два общества в одной Америке // История. – 2003. - №37. – С.16-20.
Супоницкая Н. Гражданская война или компромисс // История. – 2004. - №34.
Тіндалл Джордж Бравн, Дейвід Е. Шай. Історія Америки (6-те вид.) / [Пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур]. – Львів: Літопис, 2010. – 904 с.

Тема 13. КОНСЕРВАТИЗМ, ЛІБЕРАЛІЗМ, МАРКСИЗМ, АНАРХІЗМ – ІДЕОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА.
1.Змоделювати систему консервативних, ліберальних, марксистських і анархістських поглядів на проблеми суспільного розвитку (особистість і суспільство, держава і право, революційний і еволюційний хід суспільного розвитку, релігійні цінності, сімейні цінності, мета і форми виховання, навчання і відпочинку).
2.Доповідь “Національно-визвольний рух як компонент ідеологічного простору індустріального суспільства”.

Рекомендована література
Антологія консерватизму
Антологія націоналізму
Застенкер Н. Е. Очерки истории социалистической мысли. – М., 1985.
История Второго Интернационала: В 2-х т. – М., 1965-1966. – Т. 1-2.
Галкин А. П., Рахшмир П. Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. – М., 1987.
Колманов С. А. Идеология и политика либеральной партии Великобритании в 80-е гг. XIX в. – М., 1985.
Освободительное движение народов Австрийской империи. Период утверждение капитализма. – М., 1981.
Чорни П. Школа на Капри: разногласия в понимании марксизма // Новая и новейшая история. – 2007. - №2.

Тема 14. НІМЕЦЬКА ІМПЕРІЯ В 1871-1914 РР.
Економічний розвиток Німеччини (розвиток наукомістких галузей, зовнішньої торгівлі, банківської системи). Регіональні особливості розвитку Зх. Німеччини, Пд.-Сх. Німеччини, Пруссії, Пн. Німеччини, Баварії.
Внутрішньополітичний розвиток Німеччини на межі ХІХ-ХХ ст. Останній період правління Бісмарка.
Провідні політичні партії і рухи. Профспілковий рух.
Політика наступників Бісмарка. Мілітаризація.
Розширення колоніальної експансії Німеччини.

Рекомендована література
Ерусалимский А. С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм. – М., 1968.
Чубинський-Надежин В. В. Бисмарк: политическая биография. – М., 1988.
Гинцберг Л. И. Последний кайзер // Вопросы истории. – 2005. - №6. – С. 157-161.
Головатенко А. Внешняя политика Вильгельма ІІ // История. – 2003. - №25-26. – С. 20-24.
Евзеров Р. Я. Социал-демократическая партия Германии в начале ХХ в. // Новая и новейшая история. – 2000. - №1. – С. 51-65.

Тема 15. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ НА РУБЕЖІ ХІХ-ХХ СТ. (колоквіум)
Основні події зовнішньополітичної історії кн. ХІХ – поч. ХХ ст. Охарактеризувати динаміку міждержавних відносин великих країн Заходу. Визначити регіони зіткнення інтересів імперіалістичних держав.
Проаналізувати зовнішньополітичну стратегію найбільших країн Заходу напередодні І св. війни і визначити фактори загострення міжнародних відносин.
Утворення семи делегацій (Англія, Росія, Франція, Італія, Німеччина, Австро-Угорщина, США), обговорення і вироблення в делегаціях програм (аргументовано представити зовнішню політику країни на межі ХІХ-ХХ ст., яка об’єктивно відповідає національним інтересам, не має альтернативи та не суперечить справедливому світовому порядку і протистоїть несправедливим посяганням інших держав). Виступи глав делегацій з програмними заявами (з наступним пленарним обговоренням кожної заяви – питання, ремарки, коментарі інших делегацій).
Резюме групи міжнародного арбітражу (8 робоча група) за результатами обговорень, в тому числі з висновком про передумови формування імперіалістичних коаліцій напередодні світової війни.

Рекомендована література
Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны. – М., 1995.
Марущак М. Й. Історія дипломатії ХХ ст. : Курс лекцій. – Львів, 2003.
Асиновская М. Ю. Русская военная разведка на Балканах в конце XIX века // Вопросы истории. – 2002. - №11.
Виноградов В. Н. Канцлер А. М. Горчаков в водовороте Восточного кризиса 70-х годов ХIX в. // Славяноведение. – 2003. - №5. – С.16-25.
Виноградов В. Н. Канцлер А. М. Горчаков: триумф в Лондоне и черные дни в Берлине // Новая и новейшая история. – 2003. - №2, 3.
Виноградов В. Н. Князь А. М. Горчаков – министр и вице-канцлер // Новая и новейшая история. – 2003. - №2.
Григораш И. В. Россия и становление болгарской государственности (1878-1908 гг.) // Новая и новейшая история. – 2005. - №6.
Жуковская Н. В. Балканы во внешней политике США в первой четверти ХХ века // Славяноведение. – 2004. - №5. – С. 14-29.
Игнатьев А. В. Россия и США: дипломатические отношения. 1900-1917гг. // Вопросы истории. – 2001. - №1.
Испендеров П. А. Албанский вопрос: от войны к войне Балканы к первой мировой войне // Славяноведение. – 2006. - №1. – С.3-15.
Козлов Д. Ю. Российские планы войны на Черном море и «проблема проливов» (1907-1914 гг.) // Вопросы истории. – 2007. - №8.
Петрунина Ж. В. «Восточный вопрос»: понятие и основные этапы // Преподавание истории в школе. – 2007. - №4. – С. 28-34.
Сергеев Е. Ю. Англо-русская Антанта 1907 г. Новые аспекты // Новая и новейшая история. – 2007. - №6.

Тема 16. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
Стратегічні плани і співвідношення сил Антанти і німецького блоку до початку І світової війни.
Початок війни і кампанія 1914 р.
Основні театри воєнних дій в період кампанії 1915 р.
Воєнні дії 1916 р. Битви під Верденом і біля р. Сомі.
Кампанія 1917 р. і закінчення війни.
Підсумки та історичне значення І світової війни.
Рекомендована література
Базанов С. Н. Генерал Брусилов // Преподавание истории в школе. – 2007. - №8. – С.33-40.
Балканы в стратегии Антанты и ее противников (1914-1918 гг.) // Новая и новейшая история. – 2003. - №5.
Виноградов В. Н. 1914 г.: быть войне или не быть? // Новая и новейшая история. – 2004. - №6. – С.17-26.
Листиков С. В. К истории нейтралитета США в I мировой войне. Беседа в Белом доме 9 января 1915г. // Новая и новейшая история. – 2005. - №6.
Севрюкова А. О. Нейтралитет и оборона Бельгии в преддверии первой мировой войны. // Новая и новейшая история. – 2003. - №2.
Сорокина О. Первая мировая война и Россия // История. – 2002. - №12, 15.
Степанов А. И. Место России в мире накануне первой мировой войны // Вопросы истории. – 1993. - №2.
Чиняков М. К. Переговоры союзников с Россией об отправке русских войск на Западный фронт и на Балканы (1914-1916 гг.) // Вопросы истории. – 2005. - №11.

6. Завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль І. Суспільно-політичні процеси в Англії сер. XVII – сер. ХІХ ст. Зародження світогляду Нового часу.
Тема 1. Американський континент на початку нового часу.
Питання для самостійного опрацювання
Перші англійські колонії в Америці: соціальне та економічне життя колоній.
Північноамериканські колонії в період англійської революції середини XVII ст.
Реферат
Північна Америка в період англійської Реставрації і Славної революції 1688 р.
Тема 2. Соціально-економічний розвиток Англії у XVIII ст.
Питання для самостійного опрацювання
Завершення аграрної революції. Демографічна ситуація і соціальний склад англійського суспільства XVIII ст. Особливості промислового перевороту в Англії.
Оформлення правового статусу Великобританії.
Регламентація правового статусу державних органів влади (парламенту, кабінету міністрів, судових органів).
Основні напрями і результати зовнішньої політики Англії у XVIII ст.
Реферати
Англійське місто XVIII ст. (історичний твір).
Технічні винаходи та наукові відкриття періоду промислового перевороту.
Змістовий модуль ІІ. Суспільно-політичні процеси в Європі
середини XVII-XVIII ст.
Тема 1. Іспанська католицька імперія в XVII ст.
Питання для самостійного опрацювання
Особливості економічного розвитку Іспанії у XVII ст.
Іспанський абсолютизм у другій половині XVII ст.
Реферати
Внутрішня політика Карла ІІ (1665-1700).
Роль католицької церкви в суспільному житті Іспанії.
Тема 2. Португалія на початку нового часу.
Питання для самостійного опрацювання
Династична криза і втрата державного суверенітету Португалією (1581).
Португалія в складі іспанського королівства.
Рух за національне визволення та лісабонське повстання 1640 р.
Реферати
Соціально-економічний розвиток Португалії в XVII ст.
Особливості португальського абсолютизму.
Тема 3. Нідерланди у XVII ст.
Питання для самостійного опрацювання
Прискорення соціально-економічного розвитку Нідерландів на межі XVI-XVII ст.
Політичний устрій республіки.
Особливості економічного розвитку Нідерландів в другій половині XVII ст. і уповільнення модернізаційних процесів.
Реферати
Становлення голландська колоніальної системи.
Англо-голландські відносини після Славної революції 1688 р.
Тема 4. Країни Північної Європи в XVII ст.
Питання для самостійного опрацювання
Економічний розвиток країн Північної Європи.
Данія в XVII ст. Розвиток капіталізму.
Економічний і соціальний розвиток Швеції в XVII ст.
Утвердження абсолютизму в Швеції. Правління Густава ІІ Адольфа (1611-1632).
Реферати
Характеристика правління датського короля Крістіана IV (1588-1648): внутрішня та зовнішня політика.
Норвегія у складі Датсько-Норвезької монархії.
Тема 5. Німецькі держави в XVII ст.
Питання для самостійного опрацювання
Вестфальський мир і становище Німеччини після Тридцятилітньої війни.
Політична, адміністративна та економічна роздробленість Німеччини.
Посилення Бранденбурзько-Прусського королівства.
Пруссія в кн. XVII ст. : особливості політичної культури та державності. Закріплення юнкерської системи землеволодіння.
Реферати
Формування “регіонального абсолютизму” в німецьких князівствах, особливості і значення цієї соціально-політичної системи.
“Великий курфюрст” Фрідріх-Вільгельм І (1640-1688): внутрішня та зовнішня політика.
Тема 6. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку Італії в XVII ст.
Питання для самостійного опрацювання
Економічна криза XVII ст.
Уніфікація політичного устрою та розвиток абсолютистських тенденцій.
Реферат
Передумови і природа регіонального абсолютизму.
Тема 7. Австрія та Угорщина в XVII ст.
Питання для самостійного опрацювання
Особливості економічного розвитку Австрії та Угорщини.
Встановлення політичного панування Габсбургів в Чехії.
Затвердження спадкового права Габсбургів на угорську корону.
Реферати
Династія Габсбургів в Священній Римській імперії (1438-1740).
Війна Священної ліги на чолі з Австрією проти Османської імперії (1683-1699 рр.).
Тема 8. Політична карта Європи на поч. XVIII ст.
Питання для самостійного опрацювання
Війна за іспанську спадщину (1701-1714 рр.) і умови Утрехтського миру.
Локалізація політичного впливу Габсбургів і Бурбонів.
Формування гегемоністичної ідеології в Швеції в період правління Карла Х (1660-1697) і Карла ХІІ (1697-1718).
Воєнні конфлікти XVIII ст. як етап формування єдиного європейського політичного простору.
Війна за польський спадок (1733-1735 рр.) та її підсумки.
Поділи Польщі та зміна балансу сил в європейській системі міжнародних відносин.
Реферати
Північна війна 1700-1721 рр.: передумови, хід та наслідки.
Роль “турецького фактору” європейської політики (айстро-турецькі і російсько-турецькі війни) в кн. XVII – поч. XVIII ст.
Англо-французькі, пруссько-австрійські, російсько-турецькі конфлікти XVIII ст. в системі міжнародних відносин.
Семилітня війна 1756-1762 рр.
Тема 9. Нідерланди, Бельгія та Швейцарія у XVIII ст.
Питання для самостійного опрацювання
Економічний розвиток Нідерландів у XVIII ст. Голландський фінансовий капітал.
Основні тенденції внутрішньополітичного життя Нідерландів.
Нідерланди в період революційних війн.
Бельгійські провінції у складі імперії австрійських Габсбургів.
Регіональна специфіка політичного і соціально-економічного розвитку Швейцарії.
Реферати
Брабантська революція 1789 р. і проголошення незалежних Сполучених штатів Бельгії.
Швейцарія під час наполеонівських війн.
Тема 10. Країни Північної Європи у XVIII – поч. ХІХ ст.
Питання для самостійного опрацювання
Склад Шведського і Датсько-Норвезького королівств. Особливості соціальної структури, регіональної господарської спеціалізації.
Криза шведської монархії при Карлі ХІІ (1697-1718). Шведський становий парламентаризм.
Датсько-норвезький абсолютизм в першій половині XVIII ст.
Зовнішньополітична криза Датсько-Норвезького королівства в роки наполеонівських війн.
Розгортання національно-визвольного руху в Норвегії і проголошення незалежності країни.
Реферати
Правління Густава ІІІ (1771-1792) в Швеції: основні напрями діяльності.
Питання статусу фінляндських земель у російсько-шведських відносинах поч. ХІХ ст.
Епоха освіченого абсолютизму в Данії у др. пол. XVIII ст.
Утворення Об’єднаного королівства Швеції та Норвегії.
Тема 11. Італія у XVIII - поч. ХІХ ст.
Питання для самостійного опрацювання
Політична карта Італії у XVIII ст.
Вплив міжнародних конфліктів першої пол. XVIII ст. на політичний розвиток італійських держав.
Вплив Великої французької революції і епохи наполеонівських війн на соціально-економічний і політичний розвиток італійських держав.
Реферати
Політика освіченого абсолютизму в італійських державах.
Французька інтервенція в італійські держави кн. XVIII – поч. ХІХ ст.
Тема 12. Іспанія та Португалія у XVIII – поч. ХІХ ст.
Питання для самостійного опрацювання
Династична криза в Іспанії на поч. XVIII ст. та наслідки війни за іспанський спадок.
Занепад економіки і поглиблення внутрішньополітичної кризи в Іспанії сер. XVIII ст.
Економічне і політичне становище Португалії у XVIII ст..
Іспанія та Португалія в період революційних і наполеонівських війн.
Реферати
Політика освіченого абсолютизму Карла ІІІ .
Політика освіченого абсолютизму Жозеф І (1714-1777).

Змістовий модуль ІІІ. Суспільно-політичні процеси в Європі поч. ХІХ-1870-х рр.
Тема 1. Британська Північна Америка в ХІХ ст.
Питання для самостійного опрацювання
Соціально-економічний розвиток Канади. Формування передумов національно-визвольного руху.
Об’єднання Канади (1841 ). Рух за самоуправління.
Квебекське питання 1864 р. і формування основ канадського конституціоналізму.
Національно-політичне об’єднання Канади в сучасних державних кордонах (1871-1873).
Реферати
Соціально-економічні реформи 50-х років ХІХ ст. в Канаді.
Утворення домініону Канада. Конституція 1867 р.
Тема 2. “Малі країни” Західної Європи – Нідерланди,
Бельгія, Люксембург, Швейцарія у ХІХ ст.
Питання для самостійного опрацювання
Динаміка процесу модернізації та етапи державно-правового розвитку “малих країн” Європи.
Відновлення державного суверенітету Швейцарії в 1815 р. Процеси демократизації 30-х років.
Громадянська війна в Швейцарії та конституція 1848 р.
Державно-політичний устрій і внутрішні протиріччя об’єднаного Нідерландського королівства на поч. ХІХ ст.
Державно-правовий устрій Нідерландів за конституцією 1848 р. (табл.).
Економічний розвиток Бельгії після здобуття незалежності.
Проголошення незалежності герцогства Люксембурзького (1815).
Люксембурзька конституція 1868 р. (табл.).
Реферати
“Мала Європа” в системі міжнародних відносин (ХІХ ст.).
Голландсько-бельгійський конфлікт і визволення Бельгії (1830).
Етнічна карта Бельгії і загострення національного питання в др. пол. ХІХ ст.
Бельгійська революція 1830 р. і оформлення режиму конституційної монархії.
Люксембурзьке питання в міжнародних відносинах 40-60-х років ХІХ ст.
Тема 3. Країни Північної Європи в ХІХ ст.
Питання для самостійного опрацювання
Економічний підйом і початок промислової революції в північній Європі.
Регіональна специфіка соціально-економічного розвитку країн північної Європи.
Вплив революцій 1848-1849 рр. на розвиток політичної обстановки в країнах Північної Європи.
Реферати
Розвиток демократичних тенденцій в політичному житті в 30-40-х рр. ХІХ ст. в країнах Північної Європи.
Конституційна реформа в Швеції 1865-1866 рр.

Змістовий модуль IV. Провідні держави Європи і США
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Тема 1. Канада в кн. ХІХ – поч. ХХ ст.
Питання для самостійного опрацювання
Соціально-економічний розвиток Канади в кн. ХІХ – поч. ХХ ст.
Етнополітичні проблеми в Канаді на межі століть.
Тема 2. Розвиток Скандинавських країн на межі
ХІХ-ХХ ст.
Питання для самостійного опрацювання
Соціально-економічний розвиток Скандинавських країн. Специфіка процесу індустріалізації.
Монархічна політико-правова система. Особливості партійної структури.
Активізація німецького політичного і культурного впливу в Швеції і Данії на межі ХІХ-ХХ ст.
Реферати
Національний рух в Норвегії і Фінляндії в кн. ХІХ – поч. ХХ ст.
Зовнішня політика Скандинавських держав напередодні Першої світової війни.
Тема 3. Італія в кн. ХІХ- поч. ХХ ст.
Питання для самостійного опрацювання
Державний устрій Італії на межі століть (табл.).
Соціально-економічна політика італійського уряду.
Формування нових ідейно-політичних концепцій (Д.Джолітті, Г.Моска, В.Парето).
Реферати
Роль католицької церкви в суспільному житті Італії.
Політична криза в Італії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Загострення соціальних протиріч.
Тема 4. Австро-Угорщина.
Питання для самостійного опрацювання
Динаміка розвитку Австрії на межі ХІХ-ХХ ст.: прискорена модернізація. Диспропорції імперського економічного розвитку.
Криза дуалістичної державності. Падіння міжнародного престижу імперії.
Угорщина в складі дуалістичної монархії Габсбургів. Збереження аграрно-промислового типу економічного розвитку.
Реферати
Франс Йосиф І (1848-1916): останній Габсбург на австрійському престолі.
Партійно-політичний спектр в Австрії напередодні Першої світової війни.
Національне питання в Угорщині на межі століть.
Тема 5. Іспанія та Португалія в кн. ХІХ- поч. ХХ ст.
Питання для самостійного опрацювання
Поразка П’ятої республіки (1868-1874) та реставрація династії Бурбонів.
Державний устрій Іспанії за Конституцією 1876 р. (табл.).
Модернізаційні процеси в Іспанії поч. ХХ ст.
Характер модернізації в Португалії в кн. ХІХ – поч. ХХ ст.
Реферати
Політичні партії та рухи в Іспанії в кн. ХІХ - поч. ХХ ст.
Зовнішня політика Іспанії в кн. ХІХ – поч. ХХ ст.
Криза монархічного устрою в Португалії та проголошення республіки (1910).
Зовнішньополітичний курс Португалії в період загострення міжнародних відносин.

Вимоги до написання реферату
Реферат – це цілісне завдання, яке передбачає розкриття студентом проблемної теми із курсу, що вивчається. Він повинен містити вступну частину, основну частину, в якій безпосередньо розкривається фактичний зміст теми, висновки, де студент демонструє власне розуміння даної теми та список використаних джерел (обсяг завдання - 12 друкованих аркушів).

6.2. Питання для підготовки модульних
контрольних робіт
І модульна контрольна робота
Основні тенденції соціально-економічного розвитку Англії в першій половині XVII ст.
З’ясуйте причини та характер Англійської революції середини XVII ст.
Діяльність О.Кромвеля та складіть його політичний портрет.
Охарактеризуйте війну американських колоній Англії за незалежність. Проголошення незалежності Північноамериканських штатів.
Визначте підсумки, характер і значення війни північноамериканських колоній Англії та утворення США.
Проаналізуйте зміст та визначте суспільно-історичне значення промислового перевороту.
Охарактеризуйте гуманізм як явище суспільного життя Заходу.
Проаналізуйте соціально-економічний розвиток Англії в 1815-1850 рр.
Охарактеризуйте чартистський рух. Визначте його історичне значення.
Охарактеризуйте політичну карту Європи та розстановку сил у ній станом на середину XVII ст.
ІІ модульна контрольна робота
Охарактеризуйте розвиток німецьких держав у XVII-XVIII ст., з’ясуйте причини піднесення Пруссії.
Визначте особливості соціально-економічного розвитку Австрії в XVII-XVIII ст.
Охарактеризуйте основні риси французького абсолютизму другої половини XVII ст.
Визначте передумови і причини Великої французької революції.
Проаналізуйте систему якобінської диктатури.
Проаналізуйте суспільно-політичні процеси в Франції часів Директорії.
Визначте суспільно-політичне значення Великої французької революції.
Проаналізуйте основні концепції Просвітництва.
ІІІ модульна контрольна робота
Проаналізуйте соціально-економічний розвиток Франції часів консульства та Першої імперії.
Охарактеризуйте систему міжнародних відносин, яка склалася після Віденського конгресу.
Визначте основні тенденції суспільно-політичного життя Франції за Липневої монархії.
Охарактеризуйте революцію 1848 р. у Франції.
Проаналізуйте причини, хід та наслідки революції 1848-1849 рр. у Німеччині та Австрії.
Проаналізуйте причини, хід та наслідки революції 1848-1849 рр. в Італії.
Охарактеризуйте революційний процес 30-70-хх років в Іспанії.
Визначте причинив становлення Другої імперії у Франції.
Охарактеризуйте об’єднавчі процеси в Європі в др. пол. ХІХ ст.
Проаналізуйте соціально-економічний розвиток Австрійської імперії 50-60-х рр.. ХІХ ст.
З’ясуйте особливості процесу реконструкції в США.
Проаналізуйте причини, хід та наслідки франко-прусської війни.
Визначте основні напрями розвитку політичних ідеологій в ХІХ ст.
IV модульна контрольна робота
Визначте особливості німецького імперіалізму.
Охарактеризуйте особливості внутрішнього та зовнішнього розвитку Англії в 1870-1914р.
Проаналізуйте суспільно-політичні та соціально-економічні процеси у Франції часів Третьої республіки.
Визначте причини швидкого розвитку США в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст.
Проаналізуйте міжнародні відносини 1871-1914 рр. Визначте передумови Першої світової війни.
Охарактеризуйте причини, хід та наслідки Першої світової війни.
Вимоги до знань студентів при виконанні
модульних завдань
На оцінку «відмінно» (5) оцінюється робота, коли студент:
- вичерпно та правильно виконав усі завдання;
- виявив ґрунтовні знання з предмета;
- в логічній послідовності виклав матеріал кожного завдання;
- продемонстрував здатність диференціювати, інтеґрувати та уніфікувати знання;
- допустив одну несуттєву неточність у викладі матеріалу.
На оцінку «добре» (4) оцінюється робота, що відповідає таким вимогам:
- усі завдання виконані на належному рівні;
- матеріал кожного завдання викладено в логічній послідовності;
- допущено дві-три неточності у викладі матеріалу.
На оцінку «задовільно» (3) оцінюється робота, коли:
- студент, який відповідає, не справився з одним - двома завданнями;
- недостатньо володіє матеріалом та термінологією;
- відповідь не містить логічного та послідовного викладу матеріалу.
На оцінку «незадовільно» (2) оцінюється робота, коли:
- завдання виконано менше ніж на 40 відсотків;
- студент не володіє термінологією;
- варіант відповіді хибний і не обґрунтований.

6.3. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Змістовий модуль І-ІІ
Дати визначення термінів та понять
абсолютизм, англіканська церква, анексія, антропоцентризм, асиміляція, баналітети, “Білль про права”, буржуазія, буржуазна революція, віги, громадянська війна, гуманізм, декларація, дигери, Довгий парламент, едикт, жирондисти, ідеологія, індепенденти, інституціоналізація, інтелігенція, колонія, кольбертизм, конституційна монархія, копігольдери, кортеси, котери, курфюрст, латифундія, левелери, ленлорд, луддизм, майорати, мануфактура, менталітет, меркантилізм, метрополія, монархія, монополія, натуральне господарство, нація, нове дворянство, огороджування, паупер, “Прайдова чистка”, президент, пресвітеріани, промислова революція, протекторат, протекціонізм, протестантизм, пуританізм, ревізіонізм, революція, рейхстаг, рейхсрат, республіка, реставрація, рипілери, розпорошена мануфактура, роялісти, санкюлоти, секуляризація, сеньйор, старе дворянство, торі, традиційне суспільство, тред-юніони, урбанізація, фельяни, фригольдери, фронда, виборчий ценз, централізована мануфактура, цивілізація, чартизм, якобінці
Охарактеризувати діяльність політиків, державців, винахідників та ін.
Адам Сміт, Бенджамін Франклін, Вольтер, Гогенцолерни, Дені Дідро, Джеймс Уатт, Джордж Вашингтон, Джордж Стефенсон, Жан-Жак Руссо, Жан Поль Марат, Жорж-Жак Дантон, Ісаак Ньютон, Карл І, Людовік XIV, Людовік XV , Людовік XVI, Максиміліан Робесп’єр, Олівер Кромвель, Роберт Фултон, Фрідріх Вільгельм І, Фрідріх ІІ, Чарльз Дарвін, Шарль Луї Монтеск’є
Історичний твір на тему “Людина XVIII ст.”
Змістовий модуль ІІІ-IV
Дати визначення термінів та понять
аболіціонізм, анархізм, антисемітизм, бойкот, бонапартизм, бури, бюрократія, гомстеди, “Готська програма”, гегемонія, демократія, “доктрина Монро”, домініон, егалітаризм, етатизм, імпресіонізм, індустріалізація, індустріальне суспільство, канцлер, карбонари, класицизм, клерикалізм, конвенція, конкордат, консерватизм, консульство, культуркампф, Липнева революція, лібералізм, лібертаризм, ліберально-консервативна ідеологія, легітимізм, марксизм, мілітаризація, модернізація, модернізм, монополізація, монополія, націоналізм, освічений абсолютизм, пангерманізм, парламентаризм, політекономія, політика “відкритих дверей”, політичний католицизм, популізм, романтизм, сегрегація, соціальна християнська ідеологія, “справа Дрейфуса”, суверенітет, Східне питання, теорія еліт, трест, фемінізм, централізація капіталу, юнкер
Охарактеризувати діяльність політиків, державців, винахідників та ін.
Авраам Лінкольн, Анрі де Сен-Сімон, Віктор Еммануїл, Вільгельм Вейтлінг, Вільгельм І, Вільгельм ІІ, Вудро Вільсон, Генрі Пальмерстон, Джузеппе Гарібальді, Джузеппе Мадзіні, Йосиф ІІ, Камілло Кавур, Карл Маркс, Марія-Терезія, Наполеон Бонапарт, Наполеон ІІІ, Отто фон Бісмарк, Огюст Бланкі, Прудон П’єр – Жозеф, Роберт Оуен, Теодор Рузвельт, Фердинанд Лассаль, Фрідріх Енгельс, Шандор Петефі
Історичний твір на тему “Світ людини ХІХ ст.”

Методичні вказівки до індивідуального навчально-дослідного завдання
ІНДЗ – це комплексне завдання, яке передбачає використання знань, вмінь та навичок студента; складається з трьох складових частин. Завдання вимагає структуризації знань студента та вміння швидко знаходити необхідну інформацію. Робота визначається творчим пошуком у межах завдання, самостійним аналізом, коментуванням та репрезентацією наукових знань. Під час виконання завдання формується система знань, набувається уміння опрацювання відповідної інформації, дослідження і узагальнення. Виконання ІНДЗ проводиться у письмовій або усній формі (на вибір).
7. Питання підсумкового контролю
Змістовий модуль І-ІІ
З’ясуйте предмет, завдання та періодизацію курсу.
Проаналізуйте методологію курсу.
Охарактеризуйте політичну карту Європи та розстановку сил у ній станом на середину XVII ст.
Визначте та проаналізуйте основні тенденції соціально-економічного розвитку Англії в першій половині XVII ст.
З’ясуйте особливості станової структури англійського суспільства.
Проаналізуйте релігійний та конституційний конфлікти в передреволюційний період у Англії.
Проаналізуйте безпарламентське правління Карла І (1629-1640 рр.).
З’ясуйте причини Англійської революції середини XVII ст.
Визначте характер Англійської революції середини XVII ст.
Проаналізуйте події Англійської революції 1640-1642 рр.
Проаналізуйте хід боротьби монархізму та парламентаризму часів правління
Карла І.
Проаналізуйте діяльність Довгого парламенту в Англії.
Проаналізуйте події другої громадянської війни (1648 р.). Дайте оцінку «Прайдовій чистці».
Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику індепендентської республіки.
Розкрийте завоювання Ірландії Англією та її війну з Шотландією (1649-1651 рр.).
З’ясуйте причини та проаналізуйте хід першої громадянської війни в Англії.
Проаналізуйте хід другої громадянської війни в Англії (1848 р.). З’ясуйте суспільно-політичне значення проголошення республіки.
Проаналізуйте діяльність О. Кромвеля та складіть його політичний портрет.
З’ясуйте причини падіння режиму протекторату та суспільно-політичні процеси в Англії 1660-1689 рр.
З’ясуйте суспільно-історичне значення Англійської революції середини XVII ст.
Визначте етапи англійської колонізації Північної Америки та охарактеризуйте їх.
Охарактеризуйте економічний розвиток північноамериканських колоній Англії в XVII – першій половині XVIII ст.
Проаналізуйте ідеологію американського Просвітництва. Б. Франклін.
З’ясуйте особливості ідеології американського Просвітництва. Проаналізуйте питання в ньому рабства та гуманізму.
З’ясуйте причини війни американських колоній Англії за незалежність.
Охарактеризуйте суспільно-політичні настрої в американських колоніях Англії в 1773-1774 рр.
Розкрийте процес розгортання національно-визвольного руху і формування антиколоніальної ідеології в американських колоніях Англії в передреволюційний період.
Охарактеризуйте війну американських колоній Англії за незалежність. Проголошення незалежності Північноамериканських штатів.
Охарактеризуйте діяльність другого Континентального конгресу та проаналізуйте Декларацію незалежності.
Визначте соціальний зміст і правову специфіку Статей конфедерації і конституції США 1787 р.
Визначте підсумки, характер і значення війни північноамериканських колоній Англії та утворення США.
З’ясуйте причини, проаналізуйте хід та наслідки війни американських колоній Англії за незалежність.
Проаналізуйте зміну станової монархії абсолютною як тенденцію суспільно-політичного життя Європи Нового часу.
Визначте та охарактеризуйте загальні риси абсолютизму.
Проаналізуйте тенденції економічного розвитку країн першої «хвилі» модернізації (Англії, Голландії, їхніх «білих» колоній).
Визначте основні винаходи, що зумовили промисловий переворот.
Поясніть твердження М. Бєрдяєва: «Переворот в усіх сферах життя починається з появи машини».
Проаналізуйте зміст та визначте суспільно-історичне значення промислового перевороту.
Визначте економічні і соціальні результати промислової та аграрної революції.
Проаналізуйте т.зв. хлібний закон Д. Рікардо. Дайте йому оцінку.
Проаналізуйте економічний розвиток Англії другої половини XVIII ст.
Розкрийте основні постулати соціалістів-утопістів та проаналізуйте їхні погляди.
Проаналізуйте роботу Мальтуса «Досвід про народонаселення». Дайте оцінку мальтузіанству.
Охарактеризуйте гуманізм як явище суспільного життя Заходу.
Охарактеризуйте італійський гуманізм.
Охарактеризуйте суспільно-політичні погляди М. Макіавеллі. Дайте оцінку макіавеллізму.
Охарактеризуйте мистецтво епохи Відродження.
Проаналізуйте розвиток гуманізму в Англії і Франції.
З’ясуйте суспільне значення гуманізму.
Проаналізуйте протистояння католиків і гугенотів у Франції (1562-1593 рр.).
Проаналізуйте хід релігійно-політичних війн у Франції 1562-1593 рр.
Укладіть політичний портрет Рішельє.
Охарактеризуйте розвиток Франції часів «століття Людовіка XIV» (1661-1715 рр.).
Проаналізуйте розвиток Франції 1643-1661 рр. Мазаріні та фронда.
Проаналізуйте Тридцятилітню війну (1618-1648 рр.).
Проаналізуйте війни Франції за іспанську спадщину.
Визначте передумови і охарактеризуйте початок Великої французької революції.
Проаналізуйте перший етап Великої французької революції (1789-1792 рр.). Охарактеризуйте внутрішню політику конституціоналістів і конституцію 1791 р.
Проаналізуйте другий етап Великої французької революції (1792-1793 рр.).
Проаналізуйте розвиток Великої французької революції в 1793-1794 рр. Охарактеризуйте якобінську диктатуру та конституцію 1793 р.
Проаналізуйте четвертий етап (1794-1799 рр.) Великої французької революції. Дайте оцінку термідоріанському перевороту і внутрішній політиці Директорії. Охарактеризуйте конституцію 1795 р.
Визначте суспільно-політичне значення Великої французької революції.
Змістовий модуль ІІІ-IV
З’ясуйте предмет, завдання та періодизацію курсу.
Проаналізуйте парадигму історії країн Європи та Америки в Новий час.
Проаналізуйте методологію курсу.
Охарактеризуйте політичну карту Європи та розстановку сил у ній станом на середину XVII ст.
Проаналізуйте хід боротьби монархізму та парламентаризму часів правління Карла І.
Проаналізуйте діяльність Довгого парламенту в Англії.
З’ясуйте причини та проаналізуйте хід першої громадянської війни в Англії.
Проаналізуйте хід другої громадянської війни в Англії (1848 р.). З’ясуйте суспільно-історичне значення проголошення республіки.
Проаналізуйте діяльність О. Кромвеля та складіть його політичних портрет.
З’ясуйте причини падіння режиму протекторату та суспільно-політичні процеси в Англії 1660-1689 рр.
З’ясуйте суспільно-історичне значення Англійської революції середини XVII ст.
З’ясуйте причини, проаналізуйте хід та наслідки війни американських колоній Англії за незалежність.
З’ясуйте історичне значення визвольної війни північноамериканських колоній Англії та утворення США.
Проаналізуйте зміст та визначте суспільно-історичне значення промислового перевороту.
Проаналізуйте хід релігійно-політичних війн у Франції 1562-1593 рр.
Визначте та охарактеризуйте загальні риси абсолютизму.
Укладіть політичний портрет Рішельє.
Проаналізуйте міжнародну політику Франції за правління Людовіка XVI.
Проаналізуйте концепцію трьох “хвиль модернізації”.
Проаналізуйте основні концепції “утопічного соціалізму”.
Проаналізуйте суспільно-політичні процеси в Англії та Франції першої половини XIX ст.
Охарактеризуйте основні риси французького абсолютизму другої половини XVII ст.
Проаналізуйте концепції Просвітництва XVIII ст. у Франції.
Визначте та охарактеризуйте загальні риси просвіченого абсолютизму.
З’ясуйте причини Великої Французької революції.
Проаналізуйте Декларацію прав людини в громадянина та з’ясуйте її історичне значення.
Проаналізуйте революційні війни Франції.
Проаналізуйте діяльність Національного конвенту в Франції та боротьбу монтаньярів з жирондистами.
Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику якобінської диктатури, з’ясуйте причини її краху.
З’ясуйте суспільно-історичні наслідки перевороту 9 термідора (27 липня 1794 р.).
Визначте характер та з’ясуйте суспільно-історичне значення Великої Французької революції.
Проаналізуйте суспільно-політичні процеси в Франції часів термідоріанської реакції (28 липня 1794 р. – 10 жовтня 1795 р.) та охарактеризуйте їх.
Проаналізуйте суспільно-політичні процеси в Франції часів Директорії.
Проаналізуйте суспільно-політичні процеси в Франції за режиму Консульства (1799-1804).
Укладіть політичний портрет Наполеона.
З’ясуйте передумови реставрації династії. Бурбонів.
Охарактеризуйте діяльність Віденського конгресу та проаналізуйте його рішення.
Визначте головні концепції консерватизму, лібералізму, соціал-демократії.
Визначте основні концепції Просвітництва XVIII ст.
Проаналізуйте причини, хід та наслідки Липневої революції у Франції.
Визначте основні ідеї Прудона та проаналізуйте їх.
Проаналізуйте причини, хід та наслідки революції 1848 р. у Франції.
Проаналізуйте тенденції суспільно-політичного життя у Франції часів Другої республіки (1848-1852 рр.).
Проаналізуйте причини, хід та наслідки революції 1848-1849 рр. у Німеччині.
Проаналізуйте причини, хід та наслідки революції 1848-1849 рр. в Італії.
Проаналізуйте тенденції суспільно-політичного життя в Італії після придушення революції 1848-1849 рр.
Проаналізуйте соціально-економічний розвиток Англії в 1815-1850 рр.
Охарактеризуйте чартистський рух. Визначте його історичне значення.
Охарактеризуйте розвиток німецьких держав у XVII-XVIII ст., з’ясуйте причини піднесення Пруссії.
Охарактеризуйте суспільно-політичні процеси в Пруссії часів правління Фрідріха II (1740-1786 рр.).
Укладіть політичний портрет Бісмарка.
Проаналізуйте війни Пруссії 1864 та 1866 рр. за об’єднання Німеччини “залізом і кров’ю”.
Проаналізуйте процес об’єднання Німеччини. Визначте його історичне значення.
Визначте причини, хід та наслідки франко-прусської війни.
Охарактеризуйте суспільно-політичні процеси в Паризькій комуні.
Охарактеризуйте основні етапи утворення Австрійської багатонаціональної держави (XV – перша половина XVI ст.).
Проаналізуйте правління Йосифа II в Австрії.
Проаналізуйте причини, хід та наслідки революції 1848-1849 рр. у Австрійській імперії.
Проаналізуйте зовнішню політику Австрії в 1850-1860 рр.
З’ясуйте причини кризи Австрійської імперії 1859-1867 рр. та обставини формування дуалістичної держави.
Охарактеризуйте основні етапи об’єднання Італії (2-га пол. XIX ст.).
Проаналізуйте причини, хід та наслідки революції в Іспанії 30-70-х рр. ХIХ ст.
Охарактеризуйте суспільно-політичні процеси в Німеччині та її економічний розвиток 1871-1914 рр.
Проаналізуйте зовнішню політику Німеччини 1871-1914 рр.
Визначте особливості німецького імперіалізму.
Охарактеризуйте суспільно-політичні процеси в Третій республіці у Франції в 1871 – на початку ХХ ст.).
Охарактеризуйте суспільно-політичний та економічний розвиток Англії в першій половині XIX ст.
Дайте характеристику розвитку Англії в останній чверті XIX ст. Розквіт англійського імперіалізму.
Проаналізуйте економічний розвиток США другої половини XIX ст.
Проаналізуйте проблему сегрегації на Півдні США в другій половині XIX ст.
З’ясуйте здобутки і втрати США в соціальній політиці в XIX – на початку ХХ ст.
Проаналізуйте процес утворення та діяльність Міжнародного товариства робітників. І Інтернаціонал.
Охарактеризуйте діяльність ІІ Інтернаціоналу.
Проаналізуйте процес повалення абсолютизму в Австрійській імперії.
Визначте основні риси зовнішньої політики США першої половини XIX ст. Проаналізуйте “доктрину Монро” (1823 р.).
Проаналізуйте основні етапи громадянської війни в США 1861-1865 рр.
Проаналізуйте процес Реконструкції в США.
Проаналізуйте громадсько-політичне життя в США першої половини XIX ст. Рух за реформи.
Проаналізуйте міжнародні відносини кінця XIX – початку ХХ ст.
Охарактеризуйте боротьбу за перерозподіл світу кінця XIX - початку ХХ ст.
Проаналізуйте економічний розвиток Німеччини 1850-1860-х рр.
Проаналізуйте боротьбу Австрії та Пруссії за гегемонію в об’єднанні Німеччини. Утворення Північнонімецького союзу.
Охарактеризуйте стратегічні плани воюючих у Першій світовій війні країн.
Проаналізуйте бойові дії Першої світової війни 1914-1916 рр.
Проаналізуйте бойові дії Першої світової війни 1917-1918 рр.

8. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
8.1.Критерії оцінки знань і вмінь студентів у рейтинговій, національній та ECTS системах оцінювання
Рейтингова шкала РДГУ
Національна шкала
Шкала ECSТ
Оцінка підсумкового контролю

90-100
відмінно
А
зараховано

82-89
добре
В
зараховано

75-81
добре
С
зараховано

67-74
задовільно
D
зараховано

60-66
задовільно
E
зараховано

35-59
незадовільно
FX
не зараховано

1-30
незадовільно
F
не зарахованоОцінка видів навчальної роботи в модульно-рейтинговій системі з дисципліни “Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки”

Вид навчальної діяльності
Оціночні бали
Можлива за семестр

І.Основні

1.
Відвідування лекцій
0,5
13

2.
Доповідь на семінарському занятті
Активна участь в обговоренні
Суттєве доповнення
3
2–3
1-2
30-45

3.
Написання модульної контрольної роботи
5
10

4.
Вчасність та якість виконання реферату
10
10

5.
Вчасність та якість виконання індивідуального навчально-дослідного завдання
10
10

ІІ. Додаткові

6.
Підготовка та виступ із доповіддю на науковій конференції
8
Без обмежень

7.
Використання сучасних технічних засобів у підготовці індивідуального завдання, доповідях на практичних, виконанні рефератів.
4
4

8.
Участь у предметних олімпіадах, студентських гуртках історичного характеру, конкурсах відповідної тематики
1–5
Без обмежень

9.
Заохочувальні бали викладача
1–5
5


9. Рекомендована література
Айзенштат М. П. Британия нового времени. Политическая история. – М. : КДУ, 2007. – 204 с.
Алентьева Т. В. Причины Гражданской войны в США в новейшей американской историографии // Новая и новейшая история. – 2007. - №5.
Алентьева Т. В. Роль общественного мнения в канун Гражданской войны в США // Новая и новейшая история. – 2005. – №4.
Алешин А. Прогулка в XVIII век // История. – 2002. – №4.
Английская буржуазная революция XVII в. В 2 т. / Под ред. Косминского Е. А. – М., 1954.
Асиновская М. Ю. Русская военная разведка на Балканах в конце XIX века // Вопросы истории. – 2002. – №11.
Афанасьев Г. Е. История Ирландии. – М. : ИНКОМБУК, 2007. – 320 с.
Ахметшина Р. Н. Аграрные реформы в Швеции XVIII-XIX вв. и их последствия // Новая и новейшая история. – 2005. - №1. – С. 80-92.
Багер М. И. От нарратива к теории. Англо-американская историография Английской революции XVII в. // Новая и новейшая история. – 1997. – №4. – С. 74-87.
Баев В. Г. Бисмарк и конституция 1871 г. // Вопросы истории. – 2005. – №8. – С. 113-121.
Базанов С.Н. Генерал Брусилов // Преподавание истории в школе. – 2007. – №8. – С. 33-40.
Балканы в стратегии Антанты и ее противников (1914-1918 гг.) // Новая и новейшая история. – 2003. – №5.
Барабанов Ю., Лукін В. До питання про характер англійської революції XVII ст. // Вибір. – 2000. – №1-2. – С. 130-132.
Барг М. А., Черняк Е. Б. Великие социальные революции XVII-XVIII вв. – М., 1990.
Багер М. И. Левеллеры против Кромвеля (1647-1649 г.) // Новая и новейшая история. – 2002. – №3.
Бэррес Р. Документы американской революции. – Тверь-Москва, 1994.
Безотосный В. М. Наполеоновские разведывательные службы в военной кампании 1812 г. // Новая и новейшая история. – 2004. – №4. – С. 190-202.
Бисмарк О. О России // Преподавание истории в школе. – 2007. – №1. – С. 71-74.
Блох Ю. Лейбористська еліта британського суспільства: оцінка зовнішньополітичних кроків країни на початку ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. Вип.20. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 95-98.
Бобков М. С. У истоков формирования исторического сознания западноевропейского общества Нового времени // Новая и новейшая история. – 2008. – №6. – С. 24-34.
Будникова О. Е. Меттерних на Венском конгрессе: 1815 г. // Вопросы истории. – 2007. – №6.
Буржуазия и Великая французская революция / Э. Е. Гусейнов и др. – М., 1989.
Век Просвещения. Вып. 1. Пространство европейской культуры в эпоху Екатерины II. – М. : Наука, 2006. – 654 с.
Великая французская революция, империя Наполеона и Европа. – Санки-Петербург: издательство Санкт-Петербугского университета, 2006. – 321 с. (сб.стат.).
Величие здравого смысла. Человек эпохи Просвещения / Сост. С. Я.Карп. – М., 1992.
Виноградов К. Б. Королева Виктория, принц-супруг Альберт и Крымская война // Новая и новейшая история. – 2004. – №2. – С. 175-201.
Виноградов К., Суртаев П. Королева Виктория и Крымская война // Новая и новейшая история. – 2004. – №2. – С. 175-201.
Виноградов В. Н. Была ли связь между торжеством Франции в Крымской войне и ее разгромом под Седаном? // Новая и новейшая история. – 2005. – №5. – С. 38-50.
Виноградов В. Н. Венгерский поход И. Ф.Паскевича 1849 г.: легенда и действительность // Новая и новейшая история. – 2000. – №3.
Виноградов В. Н. 1914 г.: быть войне или не быть? // Новая и новейшая история. – 2004. – №6. – С.17-26.
Виноградов В. Н. Канцлер А. М.Горчаков в водовороте Восточного кризиса 70-х годов ХIX в. // Славяноведение. – 2003. – №5. – С. 16-25.
Виноградов В. Н. Канцлер А. М. Горчаков: триумф в Лондоне и черные дни в Берлине // Новая и новейшая история. – 2003. – №2, 3.
Виноградов В. Н. Князь А. М. Горчаков – министр и вице-канцлер // Новая и новейшая история. – 2003. – №2.
Воцелка К. История Австрии. – М. : Весь мир, 2007. – 512 с.
Врадій А. В. Англія в 50-60-х рр. ХІХ ст. // Історія та правознавство. – 2005. – №6. – С. 4-6.
Всемирная история: В 24 т., т. 13. Эпоха английской революции. / А. Н. Бадак, И. Е.Войнич, Н. М.Волчек и др. – М., 2000.
Всемирная история: В 24 т. – т.15. Эпоха просвещения / А. Н. Бадак, И. Е.Войнич, Н. М.Волчек и др. – М., 2000.
Галкин А. П., Рахшмир П. Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. – М., 1987.
Галкин И. С. Создание Германской империи 1815-1871. – М., 1986.
Гелла Т. Либерализм и «новый империализм» в Великобритании в 80-90-х гг. XIX в. // Новая и новейшая история. – 2001. – №2. – С. 52-65.
Гениффе П. Восемнадцатое брюмера: эпилог Французской революции. 9-10 ноября 1799. – Париж, 2008. – 422 с.
Гениффе П. Террор: случайность или неизбежный результат революций? Из уроков Французской революции XVIII в. // Новая и новейшая история. – 2003. – №3. – С. 61-76.
Гинцберг Л. И. Последний кайзер // Вопросы истории. – 2005. – №6.
Головатенко А. Внешняя политика Вильгельма ІІ // История. – 2003. – №25-26. – С. 20-24.
Гордон А. В. Падение жирондистов / Отв. ред. А.В. Адо. – М, 1988.
Граціозні А. Війна і революція в Європі, 1905-1956 рр. / Пер. з італ. – К. : Основи, 2005. – 350 с.
Григораш И. В. Россия и становление болгарской государственности (1878-1908 гг.) // Новая и новейшая история. – 2005. – №6.
Гросул В. Я. Русские участники зарубежных революций первой половины XIX в. // Новая и новейшая история. – 2007. – №4.
Дамье В. В. Исторические судьбы анархо-синдикализма в Европе // Новая и новейшая история. – 2005. – №5. – С. 21-37.
Дати Баварської історії // Всесвіт. – 1996. – №12. – С. 23.
Дебидур А. Дипломатическая история Европы: В 2-х т. – Ростов-на-Дону, 1995. – Т. 1-2.
Дегоев В. В. Александр I и проблемы европейского согласия после Венского конгресса // Вопросы истории. – 2002. – №2.
Дейвіс Норман. Європа. Історія. – К. : Основи, 2006. – 1464 с.
Документы истории Великой французской революции. В 2 т. / Сост. А. В. Адо и др. – М., 1990.
Дубровський В. Урок практикум “Права людини в епоху Великої французької революції” // Історія в школах України. – 2000. – №1. – С. 38-42.
Евзеров Р. Я. Социал-демократическая партия Германии в начале ХХ в. // Новая и новейшая история. – 2000. – №1. – С. 51-65.
Егоров Ю. Биография «железного канцлера» // Звезда. – 1989. – №3. – С. 203-204.
Ерусалимский А. С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм. – М., 1968.
Жуковская Н. В. Балканы во внешней политике США в первой четверти ХХ века // Славяноведение. – 2004. – №5. – С. 14-29.
Застенкер Н. Е. Очерки истории социалистической мысли. – М., 1985.
Захарчук О. Імператор, державний діяч, полководець // Пам’ять століть. – 2002. – №1. – С. 107-115.
Захід у політичній спадщині Д. Мадзіні // Український історичний журнал. – 2004. – №6. – С. 46-59.
Иванян Э. А. История США. – М., 2004.
Игнатьев А. В. Россия и США: дипломатические отношения. 1900-1917гг. // Вопросы истории. – 2001. – №1.
Исламов Т. Конец среднеевропейской империи. Размышления относительно места и роли империи Габсбургов в европейской истории // Австро-Венгрия: опыт многонационального государства / Отв. ред. Т. М. Исламов, А. И. Миллер. – М. : РАН, Институт славяноведения и балканистики, 1995. – С. 25-47.
Исламов Т. М. Крах Австро-Венгрии и судьбы Средней Европы // Россия и современный мир. – М., 1995. – С. 66-78.
Испендеров П. А. Албанский вопрос: от войны к войне Балканы к первой мировой войне // Славяноведение. – 2006. – №1. – С. 3-15.
История Великобритании / Под ред. Моргана К. О. – М. : Весь мир, 2008.
История внешней политики России. Первая половина XIX в. – М., 1995.
История Второго Интернационала: В 2-х т. – М., 1965-1966. – Т. 1-2.
История США в 4-х т. / Ред. Г. Н. Севостянов. – М., 1983.
Історія Сполучених Штатів: Нарис. / Ред. Г. Синкотта. – К., 2001.
Карлейль Т. Французская революция. История. – М., 1991.
“Картина світу” середньовічної людини // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – №8. – С. 21-25.
Карцев Н. И. Общий ход всемирной истории: Очерки главнейших исторических эпох. – Тула, 1993.
Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби: [Посібник]. – К. : Академія, 2003. – 304 с.
Козій Т., Пархоменко І. Геніальний тиран чи національний герой? // Історія в школах України. – 2005. – №9. – С. 30-36.
Козлов Д. Ю. Российские планы войны на Черном море и «проблема проливов» (1907-1914 гг.) // Вопросы истории. – 2007. – №8.
Коленкур Арман де. Поход Наполеона в Россию. Бородинская битва // История. – 2002. – №13.
Колманов С. А. Идеология и политика либеральной партии Великобритании в 80-е гг. XIX в. – М., 1985.
Комаров В. Історичне мислення: дослідження та перспективи (на прикладі теми “Громадянська війна в США”) // Історія в школі. – 2004. – №2. – С. 9-15.
Король французов Луи Филипп Орлеанский (1773-1850). // Преподавание истории в школе. – 2005. – №1. – С. 8-12.
Краевский А. Отречение Наполеона (Фонтенбло, 4 апреля 1814 г.) // Преподавание истории в школе. – 2002. – №6. – С. 26-29.
Круглый стол “Французская революция XVIII в. и буржуазия” // Новая и новейшая истории. – 2002. – №1. – С. 80-112.
Культура эпохи Просвещения. – М., 1993.
Кущёва М. Монархия и общество: взгляды французских мыслителей 1715-1748 гг. // Новая и новейшая история. – 2004. – №5. - С. 69-84.
Лабутина Т. Л. Воспитание и образование англичанки в XVII веке. – Санкт-Петербург, 2001.
Лабутина Т. Л. Женское образование в стюартовской Англии (1603-1714 гг.) // Новая и новейшая история. – 2001. – №2. – С. 11-40.
Лабутина Т. Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. – М. : Наука, 2005. – 458 с.
Лабутина Т. Л. У истоков современной демократии политическая мысль английского просвещения (1689- 1714 гг.). – М., 1994.
Лаврінко-Омецинська К. Італія в плині століть // Всесвіт. – 2000. – №1-2. – С. 197-200.
Ланда Р. По следам Бонапарта... // Азия и Африка сегодня. – 1998. – №11. – С. 16-21.
Леонов С. В. Великая французская и Великая октябрьская революции: опыт сравнительного анализа // Преподавание истории в школе. – 2007. – №7. – С. 23-26.
Лескинен М. В. Корзо М. А. Образ человека в проповеди XVII в. // Славяноведение. – 2002. – №2. – С. 155-160.
Листиков С. В. К истории нейтралитета США в I мировой войне. Беседа в Белом доме 9 января 1915г. // Новая и новейшая история. – 2005. – №6.
Лысяков В. Б. Людовик XIV о государстве и монаршей власти // Новая и новейшая история. – 2002. – №5. – С. 186-199.
Любин В. П. Социалисты в истории Италии: ИСП и её наследники, 1892-2006. – М. : Наука, 2007. – 463 с.
Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: [Навчальний посібник]. – Вид. 6-те, доп. – К. : Атака, 2009. – 624 с.
Малов В. Н. Ж.-Б. Кольбер: Абсолютистская бюрократия и французское общество. – М., 1991
Манфред А. З. Великая французская революция. – М., 1983.
Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. – М., 1989.
Манфред А. З. Три портрета епохи Великой французской революции (Руссо, Мирабо, Робеспьер). – М., 1989.
Мартен Ж. К. Насилие и революция. Очерк о проявлении национального мифа. – Париж, 2006. – 325 с. (переклад з фран.).
Марущак М. Й. Історія дипломатії ХХ ст. : Курс лекцій. – Львів, 2003.
Медяков А. С. История международных отношений в новое время. – М.: Просвещение, 2007. – 463 с.
Мельников Л. Феномен Наполеона и его тень в истории //Наука и релігія. – 2005. – №5. – С. 50-51.
Михайлов М. И. Проблемы германской революции 1848 г. – М., 1985.
Мішина Є. А. Всесвітня історія: Епоха становлення сучасної цивілізації (кінець XV - початок ХХ ст.). – К., 1994.
Молок А. Июльская революция во Франции 1830 г. и Швейцария // Новая и новейшая история. – 1999. – №1. – С. 47-64.
Муромцева О. В. Жизнь и деятельность Д. Гарибальди. Современный взгляд // Новая и новейшая история. – 2002. – №1. – С. 152-172.
Муромцева О. В. Общественно-политические взгляды Д. Гарибальди // Преподавание истории в школе. – 2000. – №6. – С. 25-31.
Мухлаева И. Наполеон. Несколько сакраментальних вопросов // Наука и жизнь. – 2002. – №5. – С.102-105.
Нитобург Э. Л. О некоторых аспектах расовой проблемы в США на рубежу ХХ – XXI в. // Новая и новейшая история. – 2008. – №1. – С. 69-86.
Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века. В 3 ч. [Учеб. для студентов вузов] / [А. М. Родригес и др..]; / Под ред.. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. – М. : ВЛАДОС, 2005. – Ч. 1.-528 с., Ч.2.-530 с., Ч. 3.–730 с.
Орлик И. И. Венгерская революция 1848-1849 гг. и Россия // Новая и новейшая история. – 2008. – №2. – С. 21-40.
Орлов А. А. Англо-российский «крымский» дипломатический конфликт 1856-1868 гг. // Новая и новейшая история. – 2002. – №3.
Освободительное движение народов Австрийской империи. Период утверждение капитализма. – М., 1981.
Павлова Т. А. Закон свободы: Повесть о Дж. Уинстенли. – М., 1985.
Пенской В. В. Военная революция в Европе XVII-XVIII в. и ее последствия // Новая и новейшая история. – 2005. – №2. – С. 194-206.
Петелин Б. В. Был ли план объединения Германии // Вопросы истории. – 2002. – №12.
Петрунина Ж. В. «Восточный вопрос»: понятие и основные этапы // Преподавание истории в школе. – 2007. – №4. – С. 28-34.
Петрунина Ж. В. Наполеон в Египте 1798-1801 гг. // Новая и новейшая история. – 2008. – №10. – С. 142-148.
Пименова Л. А. Дворянство накануне Великой французской революции. – М., 1986.
Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны. – М., 1995.
Плешков В. Н. Внешняя политика США в кн. XVIII в. – Л., 1984.
Пожарская С., Намазова Н. Общие тенденции развития Европы в ХІХ – нач. ХХ в. // Новая и новейшая история. – 1999. – №4. – С. 51-61.
Пономарев М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Практикум. В 3 ч., ч.1. – М., 2000.
Рабство в окружении демократии // История. – 2003. – №37. – С. 21-23.
Ревувненков В.Г. Очерки по истории Великой французской революции. – Л., 1989.
Рейдер Б. Кто убил Наполеона. – Свердловськ,1991.
Розумюк В. Борець проти рабства // Історичний календар. – 1999. – Вип. 5. – С. 55-59.
Романець Д. Заслання на острів Святої Єлени: таємниця смерті Наполеона // Україна молода. – 1995. – 13 жовтня. – С. 12.
Романова М. И Британские виги и борьба североамериканских колоний за независимость (1760-н гг.) // Вопросы истории. – 2007. – №.4.
Романова М. И. Война за независимость североамериканских колоний и британский парламент 1765-1775 гг. // Новая и новейшая история. – 2008. – №1. – С. 110-129.
Романова М. И. Парламентская реформа 1832 г. в Англии и ее последствия // Новая и новейшая история. – 2005. - №4. – С. 58-68.
Ротшильд Дж. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Пер. з англ. – К. : Мегатайп, 2001. – 495 с.
Рюде Джордж. Народные низы в истории 1730-1848 гг. (Франция, Англия) – М., 1984.
Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции XVII-XVIII вв. / Под ред. В. Г. Сироткина. – М., 1990.
Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640-1870): Сост. Е. Е. Юровская. – М., 1990.
Севрюкова А. О. Нейтралитет и оборона Бельгии в преддверии первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2003. – №2. – С. 84-97.
Сергеев Е. Ю. Англо-русская Антанта 1907 г. Новые аспекты // Новая и новейшая история. – 2007. – №6.
Сергиенко В. Л. Жан-Жозеф Мунье (1758-1806) – идеолог конституционного монархизма в годы Французской революции // Новая и новейшая история. – 2008. – №3. – С. 198-214.
Сергиенко В. Л. Конституционные монархисты - эмигранты времен Французской революции конца XVIII века. // Новая и новейшая история. – 2003. – №5. – С. 59-73.
Серегеев В. В. Англия и объединение Германии в 1848-1871 гг. – Л., 1986.
Сильченков В. Чим Велика французька революція обманула філософів? // Науковий світ. – 2002. – №2. – С. 18-21.
Слезкин Л. Ю. У истоков американской истории: Виргиния и Мэриленд в годы Английской революции 1642-1660 гг. / Отв. ред. И. А. Белявская. – М., 1989.
Согрин В. В. Важные аспекты изучения истории США ХIX в. // Новая и новейшая история. – 2006. – №5. – С. 41-57.
Согрин В. В. Война США за независимость как социально-политическая революция // Новая и новейшая история. – 2005. – №3.
Согрин В. В. Образование Североамериканского государства: новое прочтение // Новая и новейшая история. – 2002. – №1. – С. 18-34.
Согрин В. В. Политическая власть в США: характер и исторические этапы // Новая и новейшая история. – 2004. – №2. – С. 3-28.
Согрин В. Политическая власть, демократия и олигархия в Северной Америке колониального периода // Новая и новейшая история. – 2001. – №1. – С. 29-50.
Согрин В. В. Политическая история США в XVII-XX вв. – М., 2001.
Соколов А. Б. Карл I Стюарт // Вопросы истории. – 2005. – №12.
Сорокина О. Первая мировая война и Россия // История. – 2002. – №12, 15.
Сотниченко В. Англія в XVI ст. // Історія в школі. – 2003. – №9. – С. 34-38.
Сотниченко В. Англія в другій половині XVII-XVIII ст. // Історія в школі. – 2003. – №10. – С. 29-32.
Старосольський Ю. Джордж Вашингтон – Батько своєї країни // Історичний календар 2002 р. – К., 2002. – С. 114-120.
Степанов А. И. Место России в мире накануне первой мировой войны // Вопросы истории. – 1993. – №2.
Супоницкая Н. Гражданская война или компромисс // История. – 2004. – №34.
Супоницкая Н. Север и Юг: два общества в одной Америке // История. – 2003. – №37. – С. 16-20.
Суслопарова Е. А., Макдональд Д. Р. К политическому портрету лейбористского лидера // Новая и новейшая история. – 2003. – №4.
Сюндюков І. Отто фон Бісмарк “канцлер заліза і крові” // День. – 2001. – №349. – С.5.
Таньшина Н. П. Орлеанистская Франция и “Европейский концерт” 1830-1848 гг. // Новая и новейшая история. – 2005. – №3. – С. 127-141.
Тарле Е. В. Наполеон. – Минск, 1993.
Тейлор А. Дж. П. Габсбургзька монархія. 1809-1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / Пер. з англ. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2002. – 268 с.
Тырсенко А.В. Эмманюэль Жоре Сийес и французская либеральная мысль его времени. – М.: издательство МГУ, 2005. – 296 с.
Тихонова М. В. Дж. Брайт и проблема самоуправления Ирландии // Новая и новейшая история. – 2005. – №1. – С. 205-217.
Толпыго А. К. Лекции по истории Великой французской революции, 1789. – К., 2004.
Травин Д. Наполеон - реформатор // Наука и жизнь. – 2002. – №8. – С. 52.
Трейфус Е. Б. Еще раз о деле Дрейфуса // Новая и новейшая история. – 2008. – №4. – С. 198-200.
Троицкий Н. А. Маршалы Наполеона // Новая и новейшая история. – 1993. – №5. – С. 69-84.
Туполев Б. М. Происхождение Первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2002. – №4. – С. 27-46.
Туполев Б. М. Происхождение Первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2002. – №5. – С. 19-62.
Хабаровская К. А. Российско-шведские отношения накануне Первой мировой войны (экономический аспект) // Новая и новейшая история. – 2008. – №2. – С. 184-196.
Федосова Е. И. Франция и Венская система // Вестник МГУ. – Сер. 8. История. – 1996. – №5.
Филимонова М. А. Классический республиканизм в американской и французской революциях кн. XVIII в. // Новая и новейшая история. – 2004 – №1. – С. 47-64.
Филимонова М. А. Талейран в США // Новая и новейшая история. – 2008. – №4. – С. 179-187.
Французская революция XVIII в.: Экономика, политика, идеология. Сб.ст. / Ред. Г.С.Кучеренко. – М., 1988.
Фролов В. П. Проблема «третьей партии» в Великобритании // Новая и новейшая история. – 2003. – №4. – С. 29-44.
Хлйзинга Й. Осень средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV-XV вв. во Франции и Нидерландах. – М., 1988.
Хорошев А. В. Карл I Стюарт и парламент // Новая и новейшая история. – 2005. – №1. – С. 172-194.
Цьолнер Е. Історія Австрії / Пер. з нім. – Львів: Літопис, 2001. – 712 с.
Черноверская Т. А. Жизнь и деятельность Луи Антуана Сен-Жюста (1767-1794) // Новая и новейшая история. – 2002. – №6. – С. 141-165.
Чиняков М. К. Луи Олександр Бертье // Вопросы истории. – 2002. – №10.
Чиняков М. К. Переговоры союзников с Россией об отправке русских войск на Западный фронт и на Балканы (1914-1916 гг.) // Вопросы истории. – 2005. – №11.
Чорни П. Школа на Капри: разногласия в понимании марксизма // Новая и новейшая история. – 2007. – №2.
Чубинский-Надежин В. В. Бисмарк: политическая биография. – М., 1988.
Шахотина-Мордвинцева Г. А. История Нидерландов. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М. : Дрофа, 2007. – 511 с.
Шилов С. П. Кайзеровский военно-морской флот и Россия перед Первой мировой войной // Новая и новейшая история. – 2001. – №4. – С. 27-41.
Шилов Я. Австро-Венгерская империя. – М. : Эксмо, 2003. – 608 с.
Шнетгер М. Суверенный государь или имперский город? Республика Генуя и старая империя в раннее новое время (1556-1797). – Майна, 2006. – 694 с.
Що таке Просвітництво? // Тема. – 2001. – №3. – С. 2-5.
Языкова В. Е. К. Б.Кавур и “римский вопрос” 1860-1861 гг. // Новая и новейшая история. – 2007. – №4.
Языков Е. Ф. Обобщающее исследование политической истории США XVII-XX в. // Новая и новейшая история. – 2002. – №2. – С. 175-182.
Ямская П. «Истинной славе» Наполеона 200 лет: Гражданский кодекс // Эхо планеты. – 2004. – №18-19 (апрель-май). – С. 40-41.
Эрлинхсон И. М. Английская консервативно-абсолютистская утопия второй половины XVII в. // Новая и новейшая история. – 2008. – №5. – С. 99-110.


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 4094373
    Размер файла: 615 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий