МУ Фінансовий менеджмент курсова робота (Костен…

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний автомобільно-дорожній університет


До видавництва й у світ дозволяю
Проректор І. П. Гладкий


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсової роботи
з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
для студентів спеціальності 7.03050401 та 8.03050401
Всі цитати, цифровий, фактичний
матеріал і бібліографічні відомості
перевірені, написання сторінок
відповідає стандартамУкладачі:Відповідальний за випуск:

Затверджено методичною
радою університету
протокол №
Костенко Ю.О.
Лагоза Н.Ж.


Маліков В.В.


Харків – 2011
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з наукової роботи
професор Богомолов В. О.ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
про можливість опублікування матеріалів
Експертна комісія ХНАДУ у складі голови _Дмитрієв І.А.____________________________
експертів _Маліков В. В., Ковальова Т. В.,__________________________________________
______________________________________________________________________________
розглянувши матеріали рукописів Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050401 та 8.03050401 Костенко Ю.О., Лагоза Н.Ж.

підтверджує, що в матеріалах: не містяться відомості, заборонені до опублікування

В даній роботі немає відомостей, що включені до:
1. «Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України»22.03.2001 р
2. Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю по Міністерству освіти і науки України від 26.04.96 р.
3. Дані, що наводяться, не суперечать пункту 2.3 «Інструкції про порядок переміщення через державний кордон України текстових, аудіо-та аудіовізуальних матеріалів» 1994 р. (заповнюється у випадку розгляду матеріалів, що переміщують через державний кордон України)
4. Немає даних про неоформлені винаходи авторів або інших осіб, а також немає матеріалів, на які можуть бути оформлені патенти.
5. Не мають інформації(товарів), вивіз яких (котрих) за межі України може бути тільки по спеціальному дозволу (Постанови Кабінету Міністрів України № 159 від 4.03.93 р. і № 1005 від 22.08.96 р.)
6. Не містять посилань на закриті видання.

ВИСНОВОК:

Комісія вважає можливим вивіз або публікацію зазначених матеріалів у відкритому друці.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Голова експертної комісії І.А. Дмитрієв

Члени комісії В.В Маліков

Т.В. Ковальова

Начальник РСО
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсової роботи
з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
для студентів спеціальності 7.03050401 та 8.03050401

Затверджено методичною
радою університету,
протокол №


Харків 2011


Укладачі: доцент Костенко Ю.О.
доцент Лагоза Н.Ж.

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота на тему «Аналіз фінансового стану підприємства», є одним з видів самостійної роботи студентів очної форми навчання .
Метою курсової роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань отриманих у процесі вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент», шляхом засвоєння методів оцінки фінансового стану підприємства.
Задача роботи – придбання студентами теоретичних знань і практичних навичок по аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності та пошуку шляхів зміцнення фінансової стабільності. “
У курсовій роботі необхідно розробити наступні завдання:
Введення
Аналіз майнового стану підприємства;
Аналіз фінансової стійкості підприємства;
Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства;
Аналіз фінансових результатів і рентабельності;
Аналіз ділової активності підприємства;
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості;
Реферат по одній з тем програми курсу.
Висновки
Перелік посилань
Додатки
Інформаційною базою для оцінки фінансового стану підприємства є дані балансу (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2).
Кожне питання, що розробляється у курсовій роботі повинно включати теоретичний матеріал, розрахунки з використанням аналітичних таблиць, економічно обґрунтовані висновки, які формулюються після кожної таблиці.
Курсова робота виконується рукописним або комп'ютерним способом на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали. В таблицях допускається зменшення інтервалу. Курсова робота повинна містити: титульний аркуш (див. додаток А); завдання (кожне з яких починається з окремої сторінки); список використаних джерел; додатки (копії балансу і звіту про фінансові результати підприємства).
Першою сторінкою курсової є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється у правому верхньому куті без крапки в кінці. Закінчується нумерація на останній сторінці додатків. Таблиці нумеруються послідовно в межах завдань. Номер таблиці складається з номера завдання і порядкового номера таблиці, наприклад: 1.2 (друга таблиця завдання 1).
На останній сторінці списку використаних джерел вказується дата закінчення написання курсової роботи і студент ставить особистий підпис.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ВСТУП
У вступі відображаються мета і задачі курсової роботи, а також основні положення реферату по одній з тем курсу.

1 АНАЛІЗ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Майновий стан підприємства характеризується складом, розміщенням, структурою та динамікою активів (майна) і пасивів (власного капіталу і зобов'язань). Інформація про наявні у підприємства ресурси та прийняті ним зобов'язання наведена в балансі (форма №1, П(С)БО 2 "Баланс"). Економічні ресурси забезпечуються зобов'язаннями та капіталом власників:

Активи = Зобов'язання + Власний капітал (1.1)

Наведене співвідношення відоме як основне балансове рівняння. Елементами балансу, безпосередньо пов'язаними з аналізом майнового стану підприємства та змін у ньому, є: активи, власний капітал, зобов'язання.
Аналіз майнового стану підприємства проводиться за допомогою скороченого аналітичного балансу (табл.1.1, 1.2), який утворюється з вихідного балансу шляхом об'єднання в окремі групи однорідних за своїм складом та економічним змістом статей.

Таблиця 1.1
Аналіз майна підприємства* (станом на кінець року)
Види активів (майна)
_______р**
(поза-минулий)
_______р**
(минулий)
_______р.**
(звітний)
Зміни (+,-) звітний**/позаминулий**
Зміни (+,-) звітний**/минулий**


сума, тис. грн
у % до під-сумку
сума, тис. грн
у % до під-сумку
сума, тис. грн
у % до під-сумку
суми, тис. грн.
питомої ваги, %
суми, тис. грн.
питомої ваги, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
9

Майно - всього1. Необоротні активи1.1 Основні засоби2 Оборотні активи2.1 Оборотні виробничі фонди
Продовження таблиці 1.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
9

2.1.1. Виробничі запаси2.2. Фонди обігу2.2.1. Готова продукція і товари2.2.2. Поточна дебіторська заборгованість2.2.3. Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції2.2.4. Інші оборотні активи3. Витрати майбутніх періодівПримітки:
*. тут і в наступних таблицях наводиться назва конкретного підприємства.
**. тут і в наступних таблицях вказуються конкретні роки (без слів позаминулий, минулий, звітний)

Таблиця 1.2
Аналіз капіталу підприємства (станом на кінець року)
Види пасивів (капіталу)
_______р.
(позаминулий)
_______р.
(минулий)
_______р.
(звітний).
Зміни (+,-) звітний**/позаминулий**
Зміни (+,-) звітний**/минулий**


сума, тис. грн
у % до під-сумку
сума, тис. грн
у % до під-сумку
сума, тис. грн
сума, тис. грн
у % до підсумку
сума, тис. грн
у % до підсумку
сума, тис. грн

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Капітал - всього1. Власний капітал1.1. Статутний капітал2. Зобов'язання2.1 Забезпечення наступних витрат і платежів2.2. Довго-строкові зобов'язання2.3. Поточні зобов'язанняПродовження таблиці 1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.3.1. Креди-торська заборгованість3. Доходи майбутніх періодів
Аналіз скороченого аналітичного балансу поділяється на горизонтальний і вертикальний. Горизонтальний аналіз визначає абсолютні й відносні зміни величин окремих видів активів і пасивів за звітний період, а також у динаміці за ряд років. Вертикальний аналіз передбачає вивчення структури активу й пасиву балансу. Перевагою вертикального аналізу порівняно з горизонтальним є можливість співставлення структурних показників різних за розміром капіталу підприємств аналогічного напрямку діяльності.
Аналіз структури активу й пасиву балансу доповнюється системою структурних показників (табл. 1.3), які визначаються за даними табл. 1.1, 1.2.

Таблиця 1.3
Показники структури активу й пасиву балансу підприємства
(станом на кінець року), %
Показники
Роки
Зміни (+, -) звітного р. до:


(поза-минулий)
(минулий)
(звітний)
позаминулого
минулого

1
2
3
4
5
6

Структура активу - питома вага: 

- необоротних активів у майні


- оборотних активів у майні


- оборотних виробничих фондів в оборотних активах


- фондів обігу в оборотних активах


- поточної дебіторської заборгованості у майні


- поточної дебіторської заборгованості в оборотних активах


- грошових коштів і поточних фінансових інвестицій у майні

Продовження таблиці 1.3
1
2
3
4
5
6

- грошових коштів і поточних фінансових інвестицій в оборотних активах


Структура пасиву - питома вага:

- власного капіталу в загальному капіталі


- зобов'язань в загальному капіталі


- довгострокових зобов'язань у , зобов'язаннях


- поточних зобов'язань у зобов'язаннях


- кредиторської заборгованості у загальному капіталі


- кредиторської заборгованості у зобов'язанняхКрім того, для оцінки майнового стану підприємства з точки зору характеристики стану і руху основних засобів використовуються наступні показники:
1. Коефіцієнт зносу основних засобів, % (за даними балансу):

13 EMBED Equation.3 1415 (1.2)

2. Коефіцієнт придатності основних засобів, %:

Кпридатності ОС = 100 - коефіцієнт зносу основних засобів (1.3)

Наведені показники можуть визначатися станом на початок кінець року і в середньому за рік.
Показники стану і руху основних засобів наводяться в табл. 1.4.
Аналіз складу, структури і динаміки активів, власного капіталу і зобов'язань закінчується висновками, в яких зазначаються позитивні й негативні зміни у майновому стані підприємства. Основними позитивними тенденціями слід вважати:
- збільшення загальної вартісної оцінки активів, що свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства;
- збільшення абсолютної величини власного капіталу, зростання його питомої ваги в структурі пасивів;
Таблиця 1.4
Показники оцінки майнового стану підприємства, %
Показники
Роки
Відхилення ____ р. (звітного) від


(позаминулий)
(минулий)
(позаминулий)
____р
(минулий)
____р
(поза-минулий)

Коефіцієнт зносу основних засобів


Коефіцієнт придатності основних засобів- рівновага між кредиторською та дебіторською заборгованістю, скорочення сум заборгованості в динаміці;
- збільшення сум грошових коштів та їх еквівалентів (як високоліквідних активів), зростання їхньої питомої ваги в структурі майна і оборотних активів;
- відсутність сум або їх зменшення по так званих "негативних" статтях балансу: непокритий збиток; резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари, роботи і послуги; довгострокові й короткострокові кредити банку (в частині кредитів, що не погашені в строк);
- зменшення коефіцієнта зносу основних засобів (відповідно збільшення коефіцієнта придатності), що вказує на поліпшення функціонального стану основних засобів.
Протилежні до наведених ознак вважаються негативними. Своєчасне дослідження існуючих тенденцій дозволяє оперативно реагувати на зміни, які відбуваються, шляхом обґрунтування комплексу невідкладних і стратегічних заходів щодо поліпшення майнового стану підприємства.

2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Суть фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів. Фінансова стійкість - це критерій надійності партнера. Ії оцінка дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (насамперед партнерам по договірних відносинах) визначити фінансові можливості підприємства на тривалу перспективу. Фінансова стійкість являє собою комплексне поняття, яке формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності, під впливом різних фінансово-економічних процесів, є головним компонентом загальної економічної стійкості підприємства.
Отже, фінансову стійкість можна визначити як такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл і використання, при якому підприємство, вільно маневруючи коштами, здатне забезпечити безперервний ефективний процес виробництва та реалізації продукції, його розширення й оновлення, розвиток інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів при збереженні плато - та кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику. Фінансове стійким є такий господарюючий суб'єкт, який за рахунок власних фінансових ресурсів покриває кошти, вкладені в активи, не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і розраховується вчасно за своїми фінансовими зобов'язаннями.
Фінансову стійкість підприємства характеризує насамперед співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями. Чим більшу питому вагу в структурі пасивів займає позиковий капітал, тим вищий ризик кредиторів і нижча ймовірність повернення боргів у випадку банкрутства підприємства-боржника. Однак співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями дозволяє дати лише загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Тому у світовій і вітчизняній фінансово-аналітичний практиці розроблена система фінансових коефіцієнтів, які відображають різні аспекти стану активів і пасивів підприємства. За змістом їх можна поділити на три групи:
показники структури капіталу - характеризують співвідношення між статтями і розділами пасиву балансу: коефіцієнт автономії (інші назви: коефіцієнт незалежності, коефіцієнт концентрації власного капіталу); коефіцієнт концентрації залученого капіталу; коефіцієнт фінансування (коефіцієнт фінансової стабільності); коефіцієнт фінансового ризику (коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів); коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів; коефіцієнт структури залученого капіталу;
показники стану оборотних активів - характеризують співвідношення між статтями і розділами активу й пасиву балансу: коефіцієнт маневреності власного капіталу; коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів; коефіцієнт забезпеченості запасів; коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів (коефіцієнт маневреності функціонального капіталу);
показники стану основного капіталу - характеризують співвідношення між статтями і розділами активу балансу: коефіцієнт реальної вартості майна; коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні; коефіцієнт накопичення амортизації (коефіцієнт зносу основних засобів і нематеріальних активів); коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів.
Економічний зміст, нормативні значення та порядок розрахунку показників оцінки фінансової стійкості підприємства наведено в табл. 2.1.Таблиця 2.1
Показники оцінки фінансової стійкості підприємств
Показники
Економічний зміст
Норма-тивне значення
Порядок розрахунку за даними балансу (рядки)

1
2
3
4

1. Показники структури капіталу

1.1 Коефіцієнт автономії
Власний капітал
Пасиви
( 0,5
380
640

1.2 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
Зобов'язання
Пасиви
< 0,5
430+480 + 620
640

1.3 Коефіцієнт фінансування
Власний капітал
Зобов'язання
( 1
380 _
430+480+ 620

1.4 Коефіцієнт фінансового ризику
Зобов'язання
Власний капітал
< 1
430+480+ 620
380

1.5 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
Довгострокові зобов'язання
[Власний капітал] +
+[Довгострокові зобов'язання]
Змен-шення
480__
380+480

1.6 Коефіцієнт структури залученого капіталу
Довгострокові зобов'язання
Зобов'язання
Збіль-шення
480_____
430+480+ 620

2. Показники стану оборотних активів

2.1 Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Власні оборотні кошти
Власний капітал
Збіль-шення
380+480- 080
380

2.2 Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів
Власні оборотні кошти
Оборотні активи
( 0,1
380+480-080
260

2.3 Коефіцієнт забезпеченості запасів
Власні оборотні кошти
Запаси
( 0,5
380+480-080 _
100+110++120+130 +140

2.4 Коефіцієнт
маневреності власних оборотних коштів
Грошові кошти
Власні оборотні кошти
Збіль-шення
230+240 _
380+480-080

3. Показники стану основного капіталу

3.1 Коефіцієнт реальної вартості майна
[Основні засоби]+[0боротні виробничі фонди]
Активи
Збіль-шення
030+100++110+120
280

3.2 Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні
Основні засоби
Активи
Збіль-шення
030
280

3.3 Коефіцієнт
накопичення амортизації
Знос основних засобів і нематеріальних активів
Первісна вартість основних засобів і нематеріальних активів
Змен-шення
032+012
031+011

3.4 Коефіцієнт
співвідношення оборотних і необоротних активів
Оборотні активи
Необоротні активи
Збіль-шення
260
080

Коефіцієнт автономії показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, інвестованих у діяльність підприємства. Вважається, що при умові його значення ( 0,5 (або ( 50 %), ризик кредиторів (банків, інвесторів, постачальників) є мінімальним, оскільки у цьому випадку зобов'язання підприємства можуть бути виконані за рахунок власних коштів. Чим вищий коефіцієнт автономії, тим більш фінансове стійким і незалежним від кредиторів є підприємство.
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу характеризує питому вагу зобов'язань в загальній величині пасивів підприємства і відображає рівень його фінансової залежності.
Коефіцієнт фінансування показує, скільки припадає власного капіталу на 1 грн. зобов'язань, а коефіцієнт фінансового ризику, навпаки - скільки позикових коштів підприємство використало на 1 грн. вкладеного у майно власного капіталу.
Наведені чотири показники є взаємодоповнюючими, тобто якщо за результатами розрахунків одного з них формулюється висновок відносно фінансової стійкості (або нестійкості) підприємства, то такий же висновок буде й за іншими коефіцієнтами.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує структуру капіталу. Зростання цього показника - негативна тенденція, яка означає, що підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів.
Коефіцієнт структури залученого капіталу відображає можливості підприємства щодо залучення довгострокових зобов'язань.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано.
Коефіцієнт забезпеченості о6оротних коштів відображає питому вагу оборотних активів, які сформовані за рахунок власних коштів. Наявність у достатньому обсязі власних оборотних коштів (не менше 10 % від загальної величини оборотних активів) означає здатність підприємства самостійно фінансувати свою поточну діяльність.
Коефіцієнт забезпеченості запасів характеризує рівень достатності власних оборотних коштів для формування запасів підприємства.
Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів показує питому вагу грошових коштів (як найбільш ліквідних активів) у загальній величині власних оборотних коштів.
При умові відсутності у підприємства власних оборотних коштів коефіцієнти маневреності власного капіталу, забезпеченості оборотних коштів, забезпеченості запасів дорівнюють нулю, а коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів – не визначається.
Коефіцієнт реальної вартості майна визначає, яку питому вагу у майні займають основні засоби і оборотні виробничі фонди. Збільшення цього показника свідчить про нарощування виробничого потенціалу підприємства. Схожий зміст має коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні.
Коефіцієнт накопичення амортизації характеризує функціональний стан необоротних активів підприємства.
Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів вказує на рівень забезпеченості необоротних активів оборотними коштами. Виходячи з того, що фінансова стабільність підприємства досягається у випадку, коли зобов'язання гарантовано покриваються оборотними активами, ознакою такої стабільності є виконання наступної умови:

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів
>
Коефіцієнта фінансового ризику
(2.1)


Аналіз показників оцінки фінансової стійкості підприємства проводиться за даними табл. 2.2.

Таблиця 2.2
Аналіз фінансової стійкості підприємства (станом на кінець року)
Показники
Роки
Відхилення
(+, -) звітного р. від


(поза-минулий)
(минулий)
(звітний)
позаминулого р.
минулого р.

1 Показники структури капіталу

1.1 Коефіцієнт автономії і т.д. згідно табл. 2.1Аналіз показників оцінки фінансової стійкості підприємства проводиться за двома напрямами.
1. Порівняння фактичних значень показників, які визначені на дату складання балансу, з нормативними рівнями, що дозволить сформулювати висновок про фінансову стійкість (або нестійкість) підприємства за відповідним коефіцієнтом. При цьому слід мати на увазі, що незначне відхилення фактичного рівня показників від нормативних значень не завжди свідчить про фінансову нестабільність підприємства. Висновки на основі таких порівнянь повинні бути зваженими і враховувати специфіку функціонування конкретного господарського суб'єкта.
2. Порівняння фактичних значень показників у динаміці, що дасть змогу визначити тенденції у зміні фінансової стійкості підприємства.
Абсолютні значення і тенденції зміни фінансових коефіцієнтів мають, як правило, різнопланове тлумачення. Тобто, якщо за одними показниками підприємство вважатиметься фінансове стійким, то за іншими - навпаки. З метою визначення одного з чотирьох типів фінансової стійкості підприємства використовується методика, яка базується на розрахунку системи показників забезпеченості запасів джерелами їх формування.
Вказана методика передбачає послідовність проведення розрахунків у 5 етапів.
1. Визначення за даними балансу показників вихідної інформації (табл. 2.3).

Таблиця 2.3
Вихідна інформація для визначення типу фінансової стійкості підприємства
Показники
Порядок розрахунку за даними балансу (рядки)

Власні оборотні кошти
380-080

Довгострокові зобов'язання
480

Короткострокові кредити банків
500

Запаси
100+110+120+130+140


Після розрахунку показники табл. 2.3 заносяться в табл. 2.4.
2. Розрахунок показників, які характеризують наявність відповідних джерел формування запасів (показники 1, 5, 6 в табл.2.4).
3. Розрахунок показників забезпеченості запасів відповідними джерелами формування (показники 7, 8, 9 в табл. 2.4).
4. Визначення типу фінансової стійкості підприємства:
а) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) - коли власні оборотні кошти забезпечують запаси: показник 7 ( 0;
б) нормально стійкий фінансовий стан - коли запаси забезпечуються власними оборотними коштами і довгостроковими зобов'язаннями: показник 8 ( 0;
в) нестійкий фінансовий стан - коли запаси забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових зобов'язань і короткострокових кредитів банків, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів: показник 9 ( 0;
г) кризовий фінансовий стан - коли запаси не забезпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства: показник 9 < 0.
5. Розрахунок показників, що дають уяву про динаміку фінансового стану підприємства (показники 11,12 в табл. 2.4).
Отже, фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних оборотних коштів спроможне забезпечити формування запасів, не допускає невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розраховується за своїми зобов'язаннями.

Таблиця 2.4
Визначення і аналіз типу фінансової стійкості підприємства
(станом на кінець року), тис. грн.
Показники
Роки
Відхилення
(+, -) звітного р. від


(поза-минулий)
(минулий)
(звітній)
поза-минулого р.
мину-лого р.

1. Власні оборотні кошти


2. Довгострокові зобов'язання


3. Короткострокові кредити банків


4. Запаси


5. Наявність власних оборотних коштів і довгострокових зобов'язань для формування запасів (п.1+п.2)


6. Наявність власних оборотних коштів, довгострокових зобов'язань і короткострокових кредитів банків для формування запасів (п.1+п.2+п.3)


7. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів для формування запасів (п.1 - п.4)


8. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів і довгострокових зобов'язань для і формування запасів
(п.5 - п.4)


9. Надлишок (+) або нестача (-) власних оборотних коштів, довгострокових зобов'язань і короткострокових кредитів банків для формування запасів (п.6-п.4)


10. Тип фінансової стійкості


11. Коефіцієнт забезпеченості запасів відповідними джерелами формування (п.1, або п.5, або п.6 ч п.4)*див.
примітки***
див.
примітки**

12. Надлишок (+) або нестача (-) відповідних джерел формування на 1 грн. запасів, грн.
(п.7, або п.8, або п.92 ч п.4)**див.
примітки**
див.
примітки**

Примітки:
* Показник 1 - якщо абсолютна фінансова стійкість; показник 5 - якщо нормально стійкий фінансовий стан; показник 6 - якщо нестійкий або кризовий фінансовий стан.
** Показник 7 - якщо абсолютна фінансова стійкість; показник 8 - якщо нормально стійкий фінансовий стан; показник 9 - якщо нестійкий або кризовий фінансовий стан.
*** Відхилення показників 11, 12 визначається при умові однакового типу фінансової стійкості.


3 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Іншими словами, ліквідність характеризується здатністю підприємства швидко погасити свої фінансові зобов'язання. Ліквідність визначається співвідношенням величини ліквідних засобів, які можуть бути використані для погашення боргів, і величини зобов'язань. За своїм змістом ліквідність підприємства означає ліквідність його балансу.
Під ліквідністю балансу розуміють ступінь покриття платіжних зобов'язань підприємства його активами (платіжними засобами), строк перетворення яких в грошові кошти відповідає строку погашення зобов'язань. Чим менша тривалість періоду, протягом якого даний вид активів трансформується у грошові кошти, тим вищим є рівень його ліквідності. Аналіз ліквідності балансу здійснюється шляхом порівняння платіжних засобів в активі, які згруповані за рівнем ліквідності, із платіжними зобов'язаннями в пасиві, які згруповані за строками погашення.
За ознакою рівня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, оборотні активи (платіжні засоби) поділяються на 4 групи (табл. 3.1).
А1. Найліквідніші активи. До них відносяться всі статті грошових коштів підприємства і поточні фінансові інвестиції. Дана група розраховується таким чином.

А1 = стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 (3.1)

А2. Швидкореалізовувані активи. До цієї групи активів відносяться активи, для переводу яких в грошову форму потрібен більш тривалий час: готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, векселі були отримані. Ліквідність цих активів залежить від ряду суб'єктивних і об'єктивних чинників: своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості документообігу в банках, від попиту на продукцію і її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців, форм розрахунків. Ця група розраховується так:

А2 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 +
+ стр. 190 + стр. 200 +стр. 210 (3.2)

А3. Повольно реалізовувані активи. Набагато більший термін знадобиться для перетворення виробничих запасів і витрат в незавершеному виробництві в готову продукцію, а потім в грошові кошти. Крім того, до цієї групи активів відносяться витрати майбутніх періодів, а також оборотні активи, що не увійшли до перших двох груп. Розрахунок цього показника проводиться таким чином:

А3 = стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 250 + стр. 270 (3.3)

А4. Важкореалізовувані активи. До цієї групи відносяться необоротні активи підприємства, вартість яких була відображена в першому розділі активу балансу:

А4 =стр. 080 (3.4)

За даними балансу зобов'язання підприємства групуються відповідно до передбачуваних термінів погашення. Угрупування проводиться відповідно до загальновизнаних уявлень про терміновість погашення того або іншого виду зобов'язання.
Використовуючи цей критерій, зобов'язання підприємства можна згрупувати таким чином:
П1. Найтерміновіші зобов'язання. До них прийнято відносити кредиторську заборгованість по придбаних товарах, роботах, послугах:

П1 = стр. 530 (3.5)

П2. Короткострокові пасиви. До цієї групи відносяться короткострокові позикові кошти, поточні зобов'язання по розрахунках і інші поточні зобов'язання. Крім того, сюди слід віднести також частину пасивів, наведених в розділі другому пасиву балансу «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», в частині сум, які плануються до виплати протягом 12 місяців, починаючи з дати складання балансу, або протягом одного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців. Таке ж обмеження відноситься і до розділу п'ятого пасиву балансу «Доходи майбутніх платежів». Іншими словами, в цю групу відносяться статті четвертого розділу пасиву балансу за вирахуванням кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги і статті другого і п'ятого розділів пасиву балансу з урахуванням обумовлених вище обмежень. Формула визначення суми таких пасивів має наступний вигляд:

П2 = стр. 620 - стр. 530 + стр. 430 + стр. 630, (3.6)
або
П2 = стр. 640 - стр. 380 - стр. 480 - стр. 530 (3.7)

П3. Довгострокові пасиви. Ця група пасивів була представлена довгостроковими зобов'язаннями підприємства, відображеними в третьому розділі пасиву балансу, а також статтями другого і п'ятого розділів пасиву балансу, не віднесеними до другої групи:

П3= стр. 480 + стр. 430 + стр. 630 (3.8)

П4. Постійні (стійкі) пасиви - це статті першого розділу пасиву балансу:

П4 = стр. 380 (3.9)

Для визначення ліквідності балансу необхідно зіставити підсумки приведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо дотримується наступна рівність:

13 EMBED Equation.3 1415 (3.10)

Якщо виконуються перші три нерівності в цій системі, то це вабить і виконання четвертої нерівності. Тому важливо зіставити підсумки перших трьох груп по активу і пасиву. Іншими словами, при розрахунку оцінки ліквідності балансу враховуються оборотні активи підприємства і привернуті джерела фінансування.
У випадку якщо одне або декілька нерівностей системи мають протилежний знак від зафіксованого в оптимальному варіанті, ліквідність балансу в більшому або меншому ступені відрізняється від абсолютної. При цьому теоретично недолік засобів по одній групі активів компенсується їх надлишком по іншій групі у вартісній оцінці, в реальній же ситуації менш ліквідні активи не можуть замістити в повному ступені більш ліквідні.
Зіставлення підсумків першої групи по активу і пасиву, тобто А1 і П1, відображає співвідношення поточних платежів і надходжень. Порівняння другої групи по активу і пасиву (А2 і П2) показує тенденцію збільшення або зменшення поточної ліквідності в недалекому майбутньому. Зіставлення підсумків по активу і пасиву для третьої і четвертої груп відображає співвідношення платежів і надходженні у відносно віддаленому майбутньому.
Аналіз ліквідності підприємства проводиться за даними табл. 3.1.
Отже, з категорією ліквідності тісно пов'язане поняття платоспроможності, яке характеризує спроможність підприємства своєчасно й повністю вико
·

Приложенные файлы

  • doc 5382852
    Размер файла: 614 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий