Інформатика — Рабочая программа


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙЗАТВЕРДЖУЮ

Схвалено на засіданні кафедри ІТ протокол

1
від «

3
0

»

08
20
10
р.

Завідувач кафедри ІТ ___
______ Борю С.Ю.

Декан математичного факультету ЗНУ


__________________
Гоменюк С. І.«__»____ 20
10
р.

Узгоджено

Голова методичної рад
и
математичного
факультету

_____________________
Стєганцева П.Г.
«__»____ 20
10
р.РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни
Інформатика та інформаційні технології

Форма навчання: деннаКурс: 1Семестр: ІІРобоча програма складена на основі н
авчальної програми курсу
«Інформатика та інформаційні технології». Укладач:
ст. викладач
кафедри
інформаційних технологій
Пшенична О.С
. Затверджена
30
серпня 20
10
р.


Укладачі робочої програми: Пшенична О.С.


Запоріжжя 20
10

Організаційно

методична характеристика навчальної дисципліни

Шифр галузі,
найменування
галузі знань, код
напряму, напрям
підготовки,
освітньо

кв
аліфікаційний
рівень

Академічна характеристика

Структура

0
4
0
1

Природничі
науки
;

6.0
4
0
1
00


хімія
;

бакалавр

Рік навчання: 1

Семестр: ІІ

Кількість навчальних тижнів: 17

Кількість годин на тижден
ь: 4
,5

Статус курсу: фундаментальна
дисципліна

Кількість
ECTS
кредитів:

українських:
3,3

європейських
: 5

Кількість годин:

Загальна:
178

Лекції:
48

Лабораторні: 3
2

Самостійна робота: 9
8

Вид підсумкового

контролю: залік


2

I.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу
та завдання вивчення навчального курсу


формування
сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, оволодіння
основними поняттями інформатики, набуття практичних
навичок роботи на
сучасній комп'ютерній техніці. Засвоєння
основних понять інформати
ки,
сучасних поглядів на інформаційні процеси, технічні та програмні методи їх
опрацювання; одержання нав
и
чок та вмінь з користування сучасними
комп’ютерними засобами; навчити студе
н
тів основним принципам роботи з
такими програмним забезпеченням, як Window
s, Word, Excel,
Power

Point
,
Promt
,
Male
то що
для подальшого їх використання в професійній
діяльності.

В результаті вивчення дисципліни «Інформатика та інформаційні
технології» студент отримує знання та навички, що дозволяють йому
виконувати розрахунки
за допомогою ЕОМ при вивченні дисципліни
«Математичні методи в хімії», «Аналітична хімія», автоматизувати роботу
хіміка та спростити процес розрахунків хімічного опиту та експерименту.
Також навички отримані в роботі з текстовим процесором Word дозволять
ш
видко оформити пояснювальну записку до курсової або дипломної роботи.
Знання та навички отримані при вивченні теми «
Microsoft

Power

Point
»
дозволять розробити електронний доклад з будь

якої теми.

У результаті вивчення курсу студент повинен

Знати:основні
п
оняття і терміни інформатики;будову ЕОМ, призначення та принципи функціонування пристроїв
ПК;основні операційні системи, особливостей їх будови та роботи з ними
MS DOS, Windows;принципи роботи диспетчерів архівів:сучасні
офісні програмні пакети та пр
инципи їх застосування;


3використання
табличних процесорів до обробки хімічного опиту.

Вміти:працювати
з файлами і файловими структурами в операційних
системах
MS

DOS

та
Windows
;користуватися
офісними додатками 
Word
,
Excel
, а також
диспетчерами архівівпроводити розрахунки в
Male
.4

II.

ТЕМАТИЧНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Семестр І
І

№ модуля

№ нав

х
тижнів


те
ми

Теми лекцій, види інших аудиторних
занять та самостійної роботи

Обсяг,
годин

Вид модульного і
підсумкового
контролю та їх
рейтингова оцінка
РО

1

Тема 1. Основні поняття інформатики

Лекції:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:


48

2

Тема 2.
Операційні системи.
Операційна система Windows

Лекції:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:4

6

8

3

Тема 3.
Структура персонального
комп'ютера

Лекції:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:48

4

Тема 4.
Прийоми і методи роботи зі
стисненими даними

Лекції:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:4

2

8

5

Тема 5.
Обробка текстової інформації.
Текстовий процесор MS Word

Лекції:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:4

6

2

Модуль 1

6

Те
ма 6. Автоматизований переклад
документів

Лекції:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:2

2

8

РО
підготовки до
аудиторних занять
та засвоєння

теоретичного
матеріалу

4 бали

РО
підготовки до
лабораторних
занять та
опанування
практичними
навичками

12
балів

РО
підсумкової
контрольної роботи

14 балів

1

8 тижні

1

й
півсеместр

1 модульний контроль

Разом по 1

му модулю

90

30 балів

7

Тема 7. Обробка даних засобами
електронних таблиць MS Excel

Лек
ції
:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:6

10

8

Модуль 2

8

Тема 8. Обробка даних засобами Male

Лекції
:


Лабораторні заняття:

Самостійна робота:


6

4

8

РО
підготовки до
аудиторних занять
та засвоєння
теоретичного
матеріалу

6 бал
ів

РО
підготовки до
лабораторних
занять та
опанування

5

9

Тема 9. Локальні обчислювальні
мережі

Лекції:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:12

10

Тема 10. Глобальна мережа Internet

Лекції:

Лаб
ораторні заняття:

Самостійна робота:


3

2

8

11

Тема 11. Комп‘ютерна графіка

Лекції:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:


48

12

Тема 12. Алгоритмічні та програмні
засоби інформатики

Лекції:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:56

13

Тема 13. Microsoft Power Point

Лекції:

Лабораторні заняття:

Самостійна робота:


4

2

8

практичними
навичками

12
балів

РО
підсумкової
контрольної роботи

1
2 балів

9

17 тижні

2

й
півсеместр

2 модульний контроль

Разом по 2

му модулю

84

30 балів


Разом за два модулі

1
74

60 балів


Індивідуальне завдання


20 балів


Підсумковий ко
нтроль


20 балів

ІІ семестр

Разом


100 балів


6

III.

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1

Тема 1.
Основні
поняття інформатики

План.

Інформатика як наука:Визначення інформатики.Предмет і задачі інформатики.Джерела інформатики.

Поняття інформації.Поняття інформаці
ї.Властивості інформації.Основні поняття зв'язані з поняттям інформації.Види сигналів.

Представлення інформації в ЕОМ.Поняття кількості інформації.Одиниці інформації: біт, байт.Формула Хартлі.Кодування даних.

Системи числення.Поняття системи числен
ня. Приклади.Основа системи числення.Алгоритми перетворення з однієї системи числення в іншу.

Література
.

1.

Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя.

М.: Финансы и статистика,
1999.

368 с.

2.

Основы современных компьютерных технологий под ред. А.Д
Хомоненко; С
.

П.: “Корона

принт” 1998г.

3.

ЭВМ в 8 книгах под редакцией А.Я. Савельева. Книги 1, 2. М.: ВШ,
1991р.


7

4.

Информатика базовый курс, учебник для вузов / под ред. Симоновича
СВ.

СПб.: Питер, 1999.

640 с.

Заняття 2

3

Тема 2. Операційні системи.
Операційна систе
ма Windows

План.

Операційні

системиВизначення операційної системи.Поняття інтерфейсу.Функції ОС.Склад операційної системи.

Основні характеристики ОС WindowsВерсії Windows.Можливості Windows.

Зовнішній вигляд WindowsПоняття Робочого столу.Значки Win
dows.Головне меню.

Основні поняття WindowsПоняття об'єкту.Поняття меню. Контекстне меню.Поняття вікна Windows. Види вікон.

Операції з файловою структуроюНавігація за файловою структурою.Запуск програм і відкриття документів.Створення папок.Копіюван
ня і переміщення файлів і папок.Видалення об'єктів.Перейменування об'єктів.Створення ярликів.


8

Стандартні додатки WindowsОсновне призначення стандартних додатків.Текстовий блокнот.Графічний редактор Paint.Текстовий процесор WordPad.Калькулятор.

Прин
ципи впровадження і зв'язування об'єктівПоняття концепції впровадження і зв'язування об'єктів OLE.Поняття впровадження об'єктів.Поняття зв'язування об'єктів.Переваги та недоліки впровадження і зв'язування об'єктів.Області застосування.Використання
технології OLE.

Службові додатки WindowsПризначення службових додатків Windows.Запуск службових додатків.Очищення диска.Дефраґментація диску.Перевірка диска.Стиск даних.

Література
.

1.

Информатика базовый курс, учебник для вузов / под ред. Симоновича
СВ
.

СПб.: Питер, 1999.

640 с.

2.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформатики і застосування ЕОМ в психології” / Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 2004.

65 с.

3.

Левин А. Самоучитель работы на
компьютере.

М.: Нолидж, 1997.

4.

Ю. Шафрин Информационные технологии. Москва. ООО «Лаборатория
базовых знаний» 1998 г.

704с.


9

Заняття 4

Тема 3.
Структура персонального комп‘ютера

Історія виникнення і розвитку обчислювальних машин. Покоління ЕОМІсторія вин
икнення обчислювальних машин.Покоління ЕОМ. Технічні характеристики ЕОМ кожного покоління.

Структура і принципи функціонування ЕОМСтруктурна схема ЕОМ.Пристрої комп'ютера.

ПроцесорАрифметико

логічний пристрій.Пристрій керування.Характеристика процесо
ра.

Пам'ять ЕОМПризначення пам'яті.Внутрішня пам'ять.Зовнішні запам'ятовуючи пристрої.

Зовнішні пристроїСтандартні пристрої.Пристрої введення даних.Пристрої виводу даних.Пристрої збереження даних.Пристрої обміну даними.

Функції ЕОМОсновне призначе
ння ЕОМ.Функції ЕОМ.

Література
.

1.

Информатика базовый курс, учебник для вузов / под ред. Симоновича
СВ.

СПб.: Питер, 1999.

640 с.

2.

А. Левин. Самоучитель работы на компьютере М.: Нолидж,1997р.


10

3.

Основы современных компьютерных технологий под ред. А.Д
Хомо
ненко; С.

П.: “Корона

принт” 1998г.

4.

РуденкоВ.Д., Макарчук А.М., Патланжоглу. Курс інформатики. К.

1998г.

Заняття 5

6

Тема 4. Прийоми і методи роботи зі с
тиснутими даними

План.

Основні поняття стискуПоняття надмірності даних.Види ущільнення даних.Спос
оби стиску даних.Оборотність стиску.Властивості стиску.

Програмні засоби стиску данихПоняття диспетчера архівів. Приклади.Базові функцій, що виконують диспетчери архівів.Поняття розподіленого архіву.Архів, що саморозпаковується.

Література
.

1.

Информати
ка базовый курс, учебник для вузов / под ред. Симоновича
СВ.

СПб.: Питер, 1999.

640 с.

2.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформатики і застосування ЕОМ в психології” / Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

За
поріжжя: ЗДУ, 2004.

65 с.

Заняття 7

8

Тема 5.
Обробка текстової інформації. Текстовий процесор MS Word

План.

Основні поняття програм обробки текстуФункції, що забезпечують програмі обробки тексту.Групи програм для підготовки документів. Приклади.


11Основ
ні поняття, що є загальними для більшості текстових
процесорів.

Текстовий процесор Microsoft WordМожливості MS Word.Вікно додатка Word.Режими відображення документів.Формати текстових документів.

Базові прийоми роботи з текстом в MS WordСтворення док
умента.Збереження документа.Уведення тексту.Редагування тексту.Резензування тексту.Форматування тексту документа.

Засоби автоматизації розробки документівСтилі.Шаблони.Макроси.Поля.

Створення комплексних текстових документівТаблиці.Розділи.Осно
ви побудови формул.Робота з діаграмами.Робота з графічними об'єктами.

Тема 6. Автоматизований переклад документів

План.

1.

Засоби автоматизації перекладу документа.

2.

Області застосування автоматизованого перекладу тексту.


12

Література
.

1.

Информатика базовый курс
, учебник для вузов / под ред. Симоновича
СВ.

СПб.: Питер, 1999.

640 с.

2.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформатики і застосування ЕОМ в психології” / Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 2
004.

65 с.

Заняття 9

10

Тема 7.
Обробка даних засобами електронних таблиць. Табличний
процесор MS Excel

План.

Основні поняття ExcelПоняття табличного процесора.Можливості, що надає Excel.Вікно та елементи вікна Excel.Основні поняття та визначення Exc
el.

Базові прийоми роботи в MS ExcelЗбереження та відкриття файлів книг.Уведення даних.Дії з комірками.Форматування комірок.

Графічні можливості ExcelВиди діаграм.Робота з Майстром діаграм.Елементи діаграми. Форматування готової діаграми.

Обчислення
в ExcelПоняття формули.Майстер функцій.Поняття посилання. Види посилань.

Засоби структуризації і первинної обробки даних


13Поняття списку та поля.Сортування даних в Excel.Автофільтр.Розширений фільтр.Зведена таблиця.

Статистична обробка даних і прогн
озуванняПакет аналізу.Описовий статистичний аналіз.Кореляційний аналіз.Регресійний аналіз.Підбор параметра.Пошук рішення.

Література
.

1.

Информатика базовый курс, учебник для вузов / под ред. Симоновича
СВ.

СПб.: Питер, 1999.

640 с.

1.

А. Гончаров. Exc
el 7.0 в примерах. С.

Петербург: Питер, 1996р

2.

Додж М., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000.


СПб.: Питер, 2000.

1056 с.

3.

Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по MS
Excel для студентов экономических специальностей / Соста
вители:
Матвейшина Н.В., Пшеничная Е.С.

Запорожье: ЗГУ, 2003.

80 с.

Заняття 11

Тема 8.
Обробка даних засобами Male

План.

Вступ до системи MaleОсновні відомостіОсновні об‘єкти, змінні та команди

Базові прийоми для побудови графіків та рішення систем
рівнянь в MaleСтворення функції користувача


14Команди двовимірної графікиРішення рівнянь та систем рівнянь

Література
.

1.

Информатика базовый курс, учебник для вузов / под ред. Симоновича
СВ.

СПб.: Питер, 1999.

640 с.

Заняття 12

13

Тема 9. Локальні обч
ислювальні мережі

План.

Поняття локальної мережі.Клієнт, сервер, домен.

Робоча група, політика мережі, адміністрування мережі.

Архітектура комп'ютерних мереж.

Тема 10. Глобальна мережа Internet

План.

Історія Internet

Основні поняття InternetПринципи робо
ти Internet.Рівні взаємодії при роботі в мережі і з Internet.Адресація в Internet.Протоколи в Internet.

Основні служби InternetТермінальний режим.Служба передачі файлів FTP.Служба Goher.Служба Archie.Служба WAIS.Електронна пошта E

mail.Служба Wo
rld Wide Web.Служба телеконференцій Usenet.


15Служба IRC.Служба ICQ.Служба Internet

телефонія.


Інформаційні ресурси зі спеціальності Хімія:


URL

адреса

Опис інформаційного ресурсу

htt
://
www
.
business
.
d
.
ua
/
ruschem
/
xu
.
htm

Електронний журнал
«Химия
Украин
ы»
у якому
публікується Інформація про
події в хімічному комплексі
України

htt://www.himhel.ru/

Химический сервер


освітній
ресурс, в якому розглядуються
теоретичні основи хімії і
питання органічної і
неорганічно
ї хімії,
публікуються статті з хімії

htt://www.chem.msu.su/rus/elibrary/

Електронна бібліотека сайту
"
Chemnet
" є фондом
публікацій, підготовлених для
інформаційного забезпечення
учбових курсів по хімії для
студентів і аспірантів хімічного
і лави інших фа
культетів МДУ

htt://www.mavicanet.com/directory/ukr/718.
html

Химический ускоритель

електронна довідково

інформаційна система СИС, в
якій опубліковані навчальні
посібники, питання органічної,
медичної і прикладної хімії а
також техніка експерименту,
р
еакційна здатність і аналіз
будови хімічних речовин

htt://www.college.ru/chemistry/

На сайті у відкритому доступі
розміщений підручник курсу
"Открытая Химия 2.5"
"підручник", інтерактивні
Java

апплеты
"моделі",
питання "тести". У розділі
"таблиця
Менделєєва"


on

line

справочник
властивостей всіх

16

відомих хімічних елементів.
Розділ "хімія в Інтернет"
містить огляд Інтернет

ресурсів
по хімії і постійно
оновлюється. "Хрестоматія"


це нова рубрика, де зібрані
анотовані заслання на
електронні версії рі
зних
матеріалів, наявні в мережі.

www.nature.ru

Інформаційна система, що
націлена на полегшення
доступу до наукової, науково

популярної і освітньої
інформації, і на стимулювання
обміну знаннями між
професійними учасн
иками
наукового і освітнього
процесів, що спирається на
сучасні Інтернет

технології.

www.hi.ru

Інтернет

версія популярного
журналу
"Химия и жизнь".
Цікаві науково

популярні
статті, новини науки, конкурси,
і багато що ін
ше.

htt://www.chemnet.ru/rus/

Хімічна наука і освіта в Росії


містить заслання на різних
Інтернет ресурси по хімії і
електронну бібліотеку учбових
матеріалів по хімії.


htt://www.chemnet.ru/r
us/vmgu/welcome.ht
ml

Електронна версія Вісника
Московського Державного
Університету, серія
«Химия»

htt://www.xumuk.ru/

Сайт XuMuK.ru!сайт про хімію на якому
розглядуються питання що
стосуються різних галузей
хімії, а також зберігатися база
знань, що
містить хімічну
енциклопедію

htt
://
www
.
geocities
.
com
/
novedu
/

Сайт Аналитическая химия,
на
якому публікуються статті,
методики і довідники по
аналітичній хімії.

htt://www.anchem.ru/

anchem.ru

п
ортал хі
м
і
к
і
в17

аналітиків, для професіоналів
в області а
налітичної хімії і
суміжних галузях.
Представлені книги, онлайнові
публікації, аналітичне
устаткування.

htt://www.rusanalytchem.org/

Портал Аналитическая химия
в России,
на якому
представлені заслання,
публі
кації і інформація по
аналітичній хімії

htt
://
hotometry

online
.
net
.
ua
/
index
.
h

hotometry

online


розглядуються питання
стастики
в аналітичній хімії

htt://window.edu.ru/window/library?_rubr
2.2.74.7

Єдине вікно доступу до
освітніх ресурсів: Професі
йна
освіта / Математика і
природно

научна освіта / Хімія

htt://www.inforeg.ru/db/grntiDb.as?grntiId
2245&grntiCode31&text%D5%E8%EC%E
8%FF

База даних в рубриці хімія

htt://chemicalforce.com/lib3.htm

C
hemical

force


хімічна
бібліотека книг з можливіст
ю
викачати книгу
Література
.

1.

Информатика базовый курс, учебник для вузов / под ред. Симоновича
СВ.

СПб.: Питер, 1999.

640 с.

2.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформатики і застосування ЕОМ в психології” / Укла
дачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 2004.

65 с.

Заняття 14

Тема 11. Комп‘ютерна графіка

План.

Поняття комп‘ютерної графікиВиди комп‘ютерної графіки.


18Засоби роботи з графікою.

Растрова графікаПоняття растрової графікиНедоліки растро
вої графіки.

Векторна графікаПоняття векторної графіки.Основні елементи векторної графіки.

Фрактальна графікаПоняття фрактальної графіки.Фрактальні алгоритми.

Кольорові моделіКолірне розв‘язання.Модель RGB.Модель CMYK.Модель HSB.

Література
.

1.

Информ
атика базовый курс, учебник для вузов / под ред. Симоновича
СВ.

СПб.: Питер, 1999.

640 с.

2.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформатики і застосування ЕОМ в психології” / Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 2004.

65 с.

Заняття 15

16

Тема 1
2
. Алгоритмічні та програмні засоби інформатики

Етапи рішення задач на ЕОМХарактеристика етапів рішення задач
.Приклад розробки психологічного тесту
.

Алгоритми.Способи
представлення алгоритмів.Види алго
ритмічних процесів.


19Властивості алгоритмів.

Мови програмуванняАлгоритмічні
мови.Класифікація мов програмування.Характеристика мов програмування.

Системне ти прикладне програмне забезпеченняПоняття програмного забезпечення.Системне програмне забезпечен
ня.Класифікація системного програмного забезпечення.Прикладне програмне забезпечення.Класифікація прикладного програмного забезпечення.

Література
.

1.

ЭВМ
в 8 книгах под редакцией А.Я. Савельева. Книги 1, 2. М.: ВШ,
1991р.

2.

Основы современных компьютерных т
ехнологий под ред. А.Д
Хомоненко; С.

П.: “Корона

принт” 1998г.

3.

Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя.

М.: Финансы и статистика,
1999.

368 с.

4.

Информатика базовый курс, учебник для вузов / под ред. Симоновича
СВ.

СПб.: Питер, 1999.

640 с.

5.

Г.Д. Фролов,
Е.И. Кузнецов. Элементы информатики М.: ВШ, 1991р.

Заняття 17

Тема 1
2
. Microsoft Power Point

Призначення електронних презентацій

Структура презентації

Форматування презентації

Анімація в презентації

Література
.

1.

Ю. Шафрин Информационные технологии. Москва.
ООО «Лаборатория
базовых знаний» 1998 г.

704с.


20

2.

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Семестр І
І

Заняття 1

Лабораторна робота №1.

Тема: Текстовий процесор
WordPad
та графічний редактор

Paint


Мета роботи
: Набуття практичних навичок роботи зі стандартними
додатками
Pa
int
та
WordPad

.

Завдання
:

1.

Створити на диску
D:
\
папку
з
номером вашої групи.

2.

Завантажити графічний редактор
Paint
, створити довільний малюнок і
зберегти в папці вашої групи.

3.

Відчинити текстовий редактор
WordPad
.

4.

Порівняти команди меню
Правка

Текстового бл
окнота і текстового
редактора
WordPad
.

5.

Надрукувати довільний текст 15

20 рядків. Для оформлення тексту
використовувати можливості зміни шрифту, розмір шрифту, кнопки "Ж",
"К", "Ч" і колір.

6.

Використовуючи команди меню
Правка

перенести фрагмент тексту в і
нше
місце в тексті, а також зробити декілька копій фрагмента тексту.

7.

Скопіювати малюнок із графічного редактора в текстовий редактор,
помістивши його після тексту. Дивись п.6.

8.

Зберегти текстовий файл із малюнком у папці вашої групи.

9.

Запросити викладача.

Література
.

1.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформатики і застосування ЕОМ в психології” / Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 2004.

65 с.


21

Заняття 2

3

Лабораторна робота №2.

Тема: Основні
принципи роботи операційної системи Windows


Мета роботи
: Засвоєння графічного інтерфейсу користувача, набуття
практичних навичок роботи з файловою структурою навігація, створення
папок, копіювання, переміщення та видалення об‘єктів.

Завдання
кожна груп
а отримує особисте завдання:

1.

Розкрийте "
Мой

компьютер
".

2.

Перепишіть призначення кнопок на Панелі інструментів.

3.

За допомогою пункту Вид встановіть значки у вигляді Таблиці.

4.

Переглянете рядок меню додатка "
Мой

компьютер
" і виберіть серед його
команд ті, післ
я вибору яких з'явиться діалогове вікно, випишіть ці команди.
По якій ознаці ви їх шукали?

5.

Випишіть команди меню Правка додатка "Мой компьютер", доступні до
виконання в даний момент. Як Ви це визначили?

6.

Створити на диску
D:
папку
WER
.

7.

Перенести в папку
D:
\
WER
усі файли з папки
D:
\
LAB2
\
WIN3_

1
усі файли.

8.

Перейменувати текстовий файл, що знаходиться в
D:
\
WER
на файл з ім'ям
zadanie.txt
.

9.

Створити в папці
D:
\
WER
текстовий документ
dan.txt
, у який записати дані
виконавця і дату виконання лабораторної роботи.

10.

Ско
піювати папку
733_
на дискету диск
А:
\
, використовуючи команду
меню об'єкта
Отправить
.

11.

Завантажити
Провідник

Windows
і в правій області
Провідника
вивести
вміст папки
D:
\
WER
.

12.

Видалити папку
WER
.

13.

Очистити кошик.


22

Заняття
4

Лабораторна робота №3.

Тема: Ст
иск
графічних і звичайних даних


Мета роботи
: Набуття практичних навичок роботи з диспетчерами
архівів: створення нових архівів, витяг файлів з архівів, створення архівів, що
саморозпаковуються і розподілених архівів.


Завдання
:

1.

Скопіюйте
до папки
вашої гр
упи
малюнок
М:
\
Теаch
\
Таблиця
Менделєєва.bтр
.

2.

Від
крити
його за допомогою редактора
Paint
. Додайте в малюнок
текстовий
підпис


ваше прізвище для визначення авторства роботи.
Збережете малюнок у форматі
BMP
у папці вашої групи на диску
D:
на
своєму комп'ют
ері.

3.

Від
крити
малюнок за допомогою редактора
Paint
і зберегти його, назначив
тип
файлу

GIF
і тип
файлу

JPEG
або
JPG
.

4.

Визначити
і записати в зошит розміри файлів, що утворилися.

5.

Виділити три графічних
файли
і за допомогою контекстного меню
додати

їх в ар
хів
WinZi
команда
Add to Zi
. Новий архів повинен
мати ім'я
MyPictures
і знаходитися в папці вашої групи
.

6.

Запустити
диспетчер архівів
WinRa
r
,

у
вікні диспетчера перейти в папку
групи, виділити тр
и

графічних
файли
і клацнути по кнопці
Add
.

7.

Створити
розпо
ділений архів з ім'ям


номер групи
, для цього задати розмір архіву
200

000 байт.

8.

Створити

на диску
D:
\
папку
myict_r
. Розархівувати в цю папку один з
архівів.

Література
.

1.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформати
ки і застосування ЕОМ в психології” / Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 2004.

65 с.


23

Заняття
5

Лабораторна робота №4.

Тема: Редагування готового тексту


Мета роботи
: Набуття практичних навичок роботи
MS

Word
: засвоєння
основній д
ій по редагуванню та форматуванню тексту.

Завдання
:

1.

Скопіювати файл
ОВР.
doc
із папки
M
:
\
Teach
у папку групи.
Відчинити цей
файл.

2.

Переключитися в режим Розмітка сторінки.

3.

Виділити весь текст і застосувати до тексту російську мову.

4.

Зробити перевірку орфограф
ії. Якщо варіантів ні, то виправити вручну.

5.

Видалити зайві пробіли.

6.

Клацнути по кнопці
Не
друковані
символи
і з'єднати розірвані речення,
видаляючи зайві символи абзаца.

7.

Відформатувати всі абзаци тексту, за винятком заголовків:
вирівнюванняпо ширині
,
між
рядковий інтервалполуторний
,
перша рядок абзаца
відступ

1

см
. Заголовкам задати
вирівнювання

по центрі
,
міжрядковий
інтервалполуторний
.

8.

Основний текст оформити шрифтом:
розмір

14
,
начертание

звичайне
,
гарнітура

Times New Roman
. Заголовкам задати наст
упні параметри
шрифту:
гарнітура

Times New Roman
,
накреслення
напів
жирне
,
розмір
шрифту16
.

9.

Перед абзацом «В
общем виде уравнение
Нернста принято записывать в
условной форме» уставити формулу:2
8
4
2
4
0
2
4
Mn
/
H
MnO
ln
F
5
/
RT
Mn
/
H
,
MnO
Mn
/
H
,
MnO
10.

Файл зберегти.

11.

Скопіювати розділ «
1
.2 Окислительно

восстановительные потенциалы
» у

24

новий документ і виконати
російсько

український
переклад тексту. Після
закінчення автоматизованого перекладу відкоригувати отриманий переклад.
В отриманому після перекладу документі провести перевірку правопи
су,
попередньо застосувавши до всього тексту українська мова.

12.

Отриманий переклад зберегти в папці групи з ім'ям
Переклад
.

13.

Запросити викладача.

Література
.

1.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформатики і застосування ЕО
М в психології” / Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 2004.

65 с.


Заняття
6

Лабораторна робота №5.

Тема:
Створення комплексних текстових документів


Мета роботи
: Набуття практичних навичок роботи
в
MS

Word
. По створенню
комплексн
ого документу, що утримує таблиці, ілюстрації, виноски,
колонтитули.

Завдання
:

1.

Відчинити файл
ОВР.doc
, що знаходиться в папці групи.

2.

Вставити в різних місцях документа три малюнки і порожню таблицю 2
рядки і 2 стовпці. Таблицю заповнити даними виконавця:
прізвище, ім'я,
спеціальність, номер групи.

3.

Наприкінці документа додати діаграму. Діаграма повинна бути побудована
по табличним даним про результати атестації чотирьох студентів групи
діаграма повинна мати назву «
Результати атестації
».

4.

До малюнків і ді
аграми додати назви.

5.

Пронумерувати сторінки тексту в правом верхньому куту аркуша.

6.

На номер групи, що стоїть в одній з комірок таблиці, поставити звичайну
виноску з назвою факультету, на якому учиться виконавець лабораторної

25

роботи.

7.

Створити нижній колонти
тул, що містить тему лабораторної роботи і дату
виконання лабораторної роботи.

8.

Наприкінці документа, на новій сторінці, додати текст «
Таблиця
катионов
» і намалювати таблицю.

9.

Зробити форматування таблиці, використовуючи можливості панелі
інструментів
Табли
ці і границі: тип, товщина і колір лінії, ластик і
заливання, об'єднання комірок і т.д.
:

10.

Зберегти файл і запросити викладача.

Література
.

1.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформатики і застосування ЕОМ в психології” /
Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 2004.

65 с.


Заняття
7

Лабораторна робота №6.

Тема: Засоби автоматизації розробки текстових документів: стилі та
поля


Мета роботи:
Набуття практичних навичок роботи з
MS

Word
:
створення
та вик
ористання стилів, створення списку ілюстрацій та змісту документу.

Завдання:

1.

Відчинити файл
ОВР.doc
, що знаходиться в папці групи.

2.

Створити новий стиль з ім'ям
№ групи
і задати для цього стилю наступні
параметри: вирівнювання
по ширині
, абзацный
відступ 2 см
перший
рядок, міжрядковий інтервал


полуторний
, шрифт
Arial
, розмір шрифту
12 пунктів
, начертание


звичайне.
Застосувати створений стиль до всього
тексту.

3.

Застосувати стиль


групи
до всього тексту, крім заголовків і підписів

26

малюнків.

4.

На
окремій сторінці наприкінці документа набрати текст «
Список
малюнків
» і створити
Список ілюстрацій
даного документа.

5.

Створити новий стиль з ім'ям
Заголовок№ групи
і задати для цього стилю
наступні параметри: вирівнювання
по центрі
, міжрядковий інтервал


полуторний
, інтервал
перед
і
після
абзаца 18 пт, шрифт
Arial
, розмір
шрифту
16 пунктів
, начертание


полужирное
, нумерація


Нумерований
список.
Застосувати створ
е
ний стиль до всіх заголовків тексту.

6.

Застосувати стиль
Заголовок № групи
до всіх заголовків 
4 заголовки,
заголовку таблиці 
Таблиця катионов
 і
Списку малюнків
.

7.

На окремій сторінці на початку документа набрати текст «
Утримування
»,
створити
Зміст
документа.

8.

Зберегти файл і запросити викладача.

Література.

1.

Методичні вказівки до виконання лаборатор
них робіт з дисципліни
“Основи інформатики і застосування ЕОМ в психології” / Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 2004.

65 с.


Заняття
8

Лабораторна робота №
7

Тема:
Автоматизований переклад тексту засобами Promt


Мета роботи:
Набу
ття практичних навичок роботи з
Promt
:
переклад
тексту, збереження перекладу, білінгви тощо.

Завдання:

1.

Скопіювати файл
ОФИС
з папки
M:
\
Teach
у особисту папку.

2.

Відкрити файл
ОФИС
в особистій папці і виправити в тексті помилки.
Зберегти файл і закрити
Word
.

3.

Завантажити програму
Promt
. Відкрити файл
ОФИС
засобами Promt.
Перекласти весь текст на англійську мову. У випадку якщо в тексті є

27

непереведені слова замінити слово синонімом;

4.

Зберегти одержаний документ як білінгву в особистій папці з ім'ям
Офіс

переклад
.

5.

Зберегти переклад в особистій папці з ім'ям
Англійський переклад
.
Закрити
Promt
.

6.

Відкрити файл
Англійський переклад
і провести перевірку орфографії з
погляду англійської орфографії. Видалити слова в дужках це інші
варіанти перекладу.

7.

Відкрити
Promt
, з
адавши напрям перекладу на англо

російський.

8.

Відкрити файл
Англійський переклад
, засобами
Promt
і здійснити
переклад на російську мову. Зберегти отриманий результат, як документ
Promt
в особистій папці з ім'ям
Результат.std
.

9.

Зберегти переклад в особистій п
апці з ім'ям Російський переклад. Відкрити
файл Російський переклад і провести перевірку орфографії з погляду
російської орфографії.

Література.

1.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформатики і застосування ЕОМ в псих
ології” / Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 2004.

65 с.


Заняття
9

Лабораторна робота №
8

Тема: Створення таблиць і побудова діаграм у Excel


Мета роботи
: Набуття практичних навичок роботи з
MS

Excel
: с
творення
та
форматування
т
аблиці за наявними даними; виконання розрахунків по
формулам та за допомогою майстра функцій, побудова діаграм
.

1.

На
Аркуші 1
увести вихідні дані таблиці
Окислювачі
діапазон
А1:М14;Р1:Р14
.

2.

У комірку
А18
увести значення числа Авогадро.


28

3.

Комірці
А18
привласни
ти ім'я
Авогадро
.

4.

Використовуючи відповідні формули, обчислити: Загальна кількість атомів у
молекулі речовини, Молекулярну масу речовини і Кількість речовини
діапазони
N4:О14
;
Q4:Q14
.

5.

Використовуючи посилання на комірку з ім'ям
Авогадро
, обчислити число
м
олекул у даній масі речовини діапазон
R4:

R14
.

6.

Використовуючи статистичну функцію
СРЗНАЧ
, обчислити середню
молекулярну масу речовин комірка
О15
.

7.

Зробити форматування таблиці відповідно до зразка.

8.

На підставі даних таблиці, побудувати діаграми на
Аркуш
і 2
.

9.

Аркушам привласнити імена:
Таблиця
і
Діаграми
.

10.

Зберегти книгу Excel з ім'ям
Окислювачі
в особистій папці.


Література.

1.

Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по
MS

Excel
для студентов экономических специальностей / Составители:
Матвейши
на Н.В., Пшеничная Е.С.

Запорожье: ЗГУ, 2003.

80 с.


Заняття
10

11

Лабораторна робота № 9

Тема:
Створення таблиці Менделєєва в Excel


Мета роботи
: Набуття практичних навичок роботи з
MS

Excel
: с
творення
та
форматування
таблиці за наявними даними; викон
ання розрахунків по
формулам та за допомогою майстра функцій, побудова діаграм
.

1.

На
Аркуші 1
, починаючи з комірки
А1
набрати дані таблиці Менделєєва:
для кожного хімічного елемента указані позначення, атомний номер,
молекулярна маса й атомний радіус.

2.

До ком
ірок таблиці Менделєєва додати примітки, що містять назви хімічних
елементів 
Вставка/Примітка
.


29

3.

Отформатировать отриману таблицю відповідно до зразка.

4.

Побудувати діаграму лінійчатого типу на основі даних атомних радіусів
елементів 2 періоди. Вимоги до діа
грами:

a

обов'язкові елементи діаграми: легенда позначення елементів, підпису
осей, назва діаграми;

b

колір кожної крапки ряду повинний відповідати колірному оформленню
хімічного елемента в таблиці Менделєєва;

c

форматування елементів діаграми задати довільно;

d

розміщення діаграми на окремому аркуші.

5.

Побудувати пелюсткову діаграму на підставі даних молекулярних мас
перехідних металів 4, 6 і 8 періодів. Вимоги до діаграми:

a

обов'язкові елементи діаграми: легенда назви рядів, підпису осей, назва
діаграми;

b

формату
вання елементів діаграми задати довільно;

c

розміщення діаграми на окремому аркуші.

6.

Аркушам привласнити імена:
Таблиця Менделєєва
,
Диаграмма1
і
Диаграмма2
.

7.

Зберегти книгу Excel в особистій папці з ім'ям
Таблиця Менделєєва
.


Література.

2.

Методическое пособие п
о выполнению лабораторных работ по MS
Excel для студентов экономических специальностей / Составители:
Матвейшина Н.В., Пшеничная Е.С.

Запорожье: ЗГУ, 2003.

80 с.


Заняття
12

Лабораторна робота № 10

Тема:
Добір параметра і Пошук рішення в Excel


Мета ро
боти
: Набуття практичних навичок щодо розв‘язання задач за
допомогою інструменту Добір параметра та надбудови Пошук рішення.


30

1.

Відчинити
файл
Окислювачі.
xls
.

2.

Аркуш
Таблиця
скопіювати в нову книгу. У новій книзі аркуш
перейменувати

нове ім'я
Добір параметра
.

3.

Зберегти книгу з ім'ям
Наближені обчислення
.

4.

У книзі
Наближені обчислення
на аркуші
Добір параметра
знайти:яку масу повинно мати з'єднання
KMnO4
, щоб кількість речовини склало
2
моля
;яку масу повинно мати з'єднання
H2SO4
, щоб кількість речовини склало
4
моля
;яку масу повинно мати з'єднання
Ag2O
, щоб кількість речовини склало
3,5
моля
;

5.

На новому аркуші книги
Наближені обчислення.xls
знайти корені рівняння

0
0,139104
0,7044x
10,01x
x
2
3

6.

на відрізку 

5;15; табуляцію зробити з кроком 1. Аркуш назвати
Корені
рівн
яння
.

7.

Аркуш
Таблиця
книги
Окислювачі.xls
скопіювати в книгу
Наближені
обчислення.xls
. Аркуш перейменувати

нове ім'я
Пошук вирішення
.

8.

На аркуші
Пошук вирішення
визначити, якими повинні бути мас речовин,
щоб сумарна кількість речовини склало
50 молей
.

9.

На н
овому аркуші книги
Наближені обчислення.xls
побудувати графік
функції і знайти її мінімум і максимум:0,7
x
x,
5
cos
0,7
x
0,5
,
tgx
2
lgx
0,5
x
,
cosx
sinx
y

10.

Аркуш назвати
Максимум і мінімум функції
.

Література.

1.

Методическое пособие по решению экономико

математических задач
в MS Excel дл
я студентов нематематических специальностей /
Составители: Матвейшина Н.В., Пшеничная Е.С.

Запорожье: ЗГУ,
2003.

77 с.


31

Заняття
1
3

Лабораторна робота
№ 11

Тема:
Статистичний аналіз у Excel


Мета роботи
: Набуття практичних навичок роботи з
MS

Excel
: с
тво
рення
та
форматування
таблиці за наявними даними; виконання розрахунків з
використанням функцій
СРЗНАЧ
,
МАКС
,
МИН
,
ЕСЛИ
, побудова діаграм,
проведення аналізу опитування.

1.

Створити книгу
Концентрація.xls
.

2.

Створити новий документ
Microsoft Word
, назвати його
Табличні дані.
Відчинити і вставити в нього файл
M:
\
Teach
\
Статистика
.
txt
.

3.

Виділити весь текст і перетворити в таблицю з трьох стовпців і 24 рядків.

4.

Замінити у всьому тексті десяткову крапку на десяткову кому. Зберегти
документ.

5.

Ско
піювати таблицю в буфер о
бміну.

6.

Відчинити книгу
Концентрація
і вставити з буфера скопированные комірки.
Таблицю скопіювати на 3 аркуші
і
назвати відповідно:
Описова статистика
,
Кореляція
і
Регресія
.

7.

На аркуші
Описова статистика
, використовуючи
убудовані статистичні
функції
MS Exce
l і
Аналіз даних
, обчислити середнє арифметичне,
дисперсію, стандартне відхилення, моду і медіану для параметрів: маса
проби і концентрація речовини Х в лікарському препараті.

8.

На аркуші
Кореляція
, використовуючи
убудовану статистичну функцію

MS Excel і інс
трумент
Кореляція

Аналізу даних
обчислити коефіцієнт
кореляції тісноту зв'язку між тими ж параметрами.

9.

На аркуші
Регресія
, використовуючи функції
НАХИЛ
і
ВІДРІЗОК

одержання рівняння лінійної регресії, а також функцію
ПРЕДСКАЗ

одержання теоретичних зна
чень по лінії регресії,
досліджувати залежність

32

концентрації речовини Х в лікарському препараті

y
 від маси проби 
x
;
побудувати кореляційне поле і графік теоретичної лінії регресії на основі
даних, отриманих по функції
ПРЕДСКАЗ
. Для перевірки парамет
рів
теоретичної лінії регресії побудувати лінію тренда на іншому графіку із
указівкою рівняння регресії. Визначити значення концентрації речовини при
масі проби, рівної 300 мг.


Література.

1.

Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по
MS

Exce
l
для студентов экономических специальностей / Составители:
Матвейшина Н.В., Пшеничная Е.С.

Запорожье: ЗГУ, 2003.

80 с.


Заняття
14

15

Лабораторна робота
№12

Тема: Розрахунки з використанням пакету Male


Мета роботи:
Набуття практичних навичок роботи
з
Male
:
побудова
графіків функцій
,
рішення рівнянь та систем рівнянь
.

Завдання:

1.

Побудувати
графік функції в декартових
і полярних
координатах
:

0,139104
0,7044x
10,01x
x
y
2
3


для декартових координат на відрізку


5;15


для полярних координат на відр
ізку0;4

2.

Знайти
коріння рівняння
0
0,139104
0,7044x
10,01x
x
2
3
.

3.

Залежність
тиску насиченої пари мурашиної кислоти мм. рт. ст. від
температури виражається рівнянням:

для твердої фази
T
3160
486
,
12


lgP

для рідкої фази
T
1860
884
,
7


lgP


33

Обчисл
ити координати для твердої фази
P
і потрійної точки вирішити
систему рівнянь.


Література.


1.

Матросов А.В.
Male
6
. Решение задач высшей математики и механики.

СПб,
2001.

528 с.


Заняття
16

Лабораторна робота №1
3

Тема:
Комп’ютерні м
ережі.
Internet
.


Мета роботи
: Набуття практичних навичок роботи з локальними
обчислювальними мережами та
Internet
робота з броузером
Internet

Exlorer
.

Завдання
:

1.

Створити в папці, що доступна для загального користування, особисту
папку.

2.

Підключити папк
у, що доступна для загального користування, у вигляді
логічного диска.

3.

Створити в особистій папці текстовий файл, що містить дані виконавця
роботи.

4.

Відключити логічний диск.

5.

Використовуючи

оглядач

Internet

Exlorer
,
здійснити

виклик

Web

сторінок


за темою
хімічні
елементи, аналітична хімія
, інформаційні ресурси з хімії
.

Література.

1.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
“Основи інформатики і
застосування
ЕОМ в психології” / Укладачі:
Волоснікова В.М., Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ,
2004.

65 с.34

Заняття
1
7

Лабораторна робота №1
4

Тема:
Створення презентації


Мета роботи
: Набуття практичних навичок роботи з
Microsoft

PowerPoint
.

Завдання
:

Створити
презентацію по довільній темі.
При виконанні цієї роботи варто
враховувати вимоги, за
пропоновані до презентації:інформативність;цілісність;відеоряд.

Інформативність


містить у собі:об'єм інформації, що подана в презентації;якісну і кількісну характеристику тексту великий об'єм тексту не
вітається;якість поданої в презентації інфор
мації.

Цілісність


це:відповідність малюнків, картинок і тексту темі презентації;логічний зв'язок між слайдами;закінченність презентації.

Відеоряд


це:наявність якісних картинок і зображень;різноманітність оформлення слайдів;анімаційні ефекти.

Літе
ратура.

1.

Ю. Шафрин Информационные технологии. Москва. ООО «Лаборатория
базовых знаний» 1998 г.

704с.


35

IV.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота планується для доопрацьовування матеріалів курсу, а
також для додаткової роботи студентів з програмним забе
зпеченням, що
вивчається.

Враховуючи різноманітну тематику при виконанні самостійної роботи
студентів плануються наступні форми контролю: потокове опитування під час
проведення лабораторних робіт.теми

Завдання

Література

Форма контролю

1.

Підготовка д
о
модульної
контрольної
роботи: алгоритми
перетворення з однієї системи
числення в іншу.


1.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

2.

ЭВМ
в 8 книгах под
редакцией А.Я. Савельева. Книги
1, 2. М.: ВШ, 1
991р.

Питання теми
використовуються
в модульній
контрольній
роботі №1

2.

Опрацювання матеріалу щодо
принципів роботи ОС
windows
,
підготовка до лабораторних
робіт, оформлення лабораторних
робіт.

1.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симон
овича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

2.

Левин А. Самоучитель
работы на компьютере.

М.:
Нолидж, 1997.

Питання теми
використовуються
в модульній
контрольній
роботі №1

3
.

Опрацювання додаткового
матеріалу з історії розвитку
обчислювальної
техніки;
еволюці
ї персональних
комп'ютерів.

Опрацювання додаткового
матеріалу щодо периферійних
пристроїв персонального
комп'ютера.

1.

Методичні
вказівки до
виконання лабораторних робіт з
дисципліни “Основи інформатики
і застосування ЕОМ в психології”
/ Укладачі: Волоснікова
В.М.,
Пшенична О.С.

Запоріжжя:
ЗДУ, 2004.

65 с.

2.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

3.

Левин А. Самоучитель
работы на компьютере.

М.:
Нолидж, 1997.

Питання теми
використовуються
в модульні
й
контрольній
роботі №1

4
.

Опрацювання матеріалу щодо
принципів роботи програмних
засобів архівації даних WinRar,
WinZi. Підготовка до
1.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симоновича
СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

Питання теми
використовуютьс
я
в модульній
контрольній

36


теми

Завдання

Література

Форма контролю

лабораторної роботи,
оформлення лабораторної
роботи.

2.

Методичні
вказівки до
виконання лабораторних робіт з
дисципліни “Основи інформатики
і застосування ЕОМ в психології”
/ Укладачі: Волоснікова В.М.,
Пшенична О.С.

Запоріжжя:
ЗДУ, 2004.

65 с.

роботі №1

5.

Опрацювання матеріалу щодо
принципів роботи з

Microsoft

Word
. Підготовка до
лабораторн
их
роб
і
т, оформлення
лабораторн
их
роб
і
т.

1.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
199
9.

640 с.

2.

Методичні
вказівки до
виконання лабораторних робіт з
дисципліни “Основи інформатики
і застосування ЕОМ в психології”
/ Укладачі: Волоснікова В.М.,
Пшенична О.С.

Запоріжжя:
ЗДУ, 2004.

65 с.

Питання теми
використовуються
в модульній
контрольн
ій
роботі №1

6.

Опрацювання матеріалу щодо
принципів роботи з

Promt
.
Підготовка до лабораторної
роботи, оформлення
лабораторної роботи.

1.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

2.

Методичні
вказівки
до
виконання
лабораторних робіт з
дисципліни “Основи інформатики
і застосування ЕОМ в психології”
/ Укладачі: Волоснікова В.М.,
Пшенична О.С.

Запоріжжя:
ЗДУ, 2004.

65 с.

Питання теми
використовуються
в модульній
контрольній
роботі №1

7
.

Опрацювання
матеріалу щодо
принципів роботи з

Microsoft

Excel
. Підготовка до
лабораторних робіт, оформлення
лабораторних робіт.

1.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

2.

Методичні
вказівки до
виконання
лаборато
рних робіт з
дисципліни “Основи інформатики
і застосування ЕОМ в психології”
/ Укладачі: Волоснікова В.М.,
Пшенична О.С.

Запоріжжя:
ЗДУ, 2004.

65 с.

Питання теми
використовуються
в модульній
контрольній
роботі №
2

8.

Опрацювання матеріалу щодо
принцип
ів роботи з

Male
.
Підготовка до лабораторної
роботи, оформлення
лабораторної роботи.

1.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

2.

Методичні
вказівки до
виконання
лабораторних робіт з
Питання теми
використовуються
в модульній
контрольній
роботі №
2


37


теми

Завдання

Література

Форма контролю

дисципліни “Основ
и інформатики
і застосування ЕОМ в психології”
/ Укладачі: Волоснікова В.М.,
Пшенична О.С.

Запоріжжя:
ЗДУ, 2004.

65 с.

9.

Опрацювання додаткового
матеріалу з практичної роботи
користувач
а в локальній мережі
.

1.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

Питання теми
включено до
питань
підсумкової
роботи
.

10.

Опрацювання додаткового
матеріалу з служб
Internet
.

1.

Информатика базовый
курс
, учебник для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

Питання теми
включено до
питань
підсумкової
роботи
.

11.

Опрацювання додаткового
матеріалу з практичної роботи
користувача графічних
редакторах
.

1.

Информатика базовый
курс, учебник
для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

2.

Методичні
вказівки до
виконання лабораторних робіт з
дисципліни “Основи інформатики
і застосування ЕОМ в психології”
/ Укладачі: Волоснікова В.М.,
Пшенична О.С.

Запоріжжя:
ЗДУ, 2004.

65
с.

Питання теми
включено до
питань
підсумкової
роботи
.

12.

Опрацювання додаткового
матеріалу з розробки алгоритмів.
Створення алгоритмів.

1.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640 с.

Питання теми
вкл
ючено до
питань
заліку
.

13.

Опрацювання матеріалу щодо
принципів роботи програмного
засобу Microsoft PowerPoint.
Підготовка до виконання
лабораторної роботи
.

1.

Информатика базовый
курс, учебник для вузов / под ред.
Симоновича СВ.

СПб.: Питер,
1999.

640
с.

2.

Ю. Шафрин
Информационные
технологии.
Москва. ООО «Лаборатория
базовых знаний» 1998 г.

704с.

Питання теми
включено до
питань
підсумкової
роботи
.38

V.

ІНДІВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Представити реферат на обрану тему:

1.

Оглядачі Internet.

2.

Пакет обробки символьної
математики MathCad.

3.

Adobe Photo Sho.

4.

Web

дизайн.

5.

Бази даних.

6.

Шкідливий вплив комп'ютера і методи боротьби з ним.

7.

Corel Draw.

8.

Методи захисту від комп'ютерних вірусів.

9.

Пакет AutoCad.

10.

Пакет обробки символьної математики Male.

11.

Підготовка презентацій.

12.

Прог
рамні додатки для створення Wеb

сторінок.

13.

Безпровідні технології.

14.

Програми перекладачі.

15.

Програми розпізнавання тексту.

16.

Електронна пошта.

17.

Пакет обробки символьної математики MathCad.

18.

Комп‘ютерні віруси.

19.

Історія мов програмування.

20.

Кодування інформації.

21.

Інфор
маційні системи.

22.

Пошукові системи.

23.

Пакет для чисельних математичних розрахунків MathLab.

24.

Покоління ЕОМ.

25.

Види комп‘ютерів.39

VI.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЗАЛІКУ ТА МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ

Модуль 1

1.

Інформатика
як наука. Поняття інформації

2.

Поняття кількості інформації. Пре
дставлення інформації в ЕОМ.

3.

Системи числення. Приклади.

4.

Історія виникнення і розвитку ЕОМ. Покоління ЕОМ.

5.

Структура і принципи функціонування ЕОМ.

6.

Структура ЕОМ: процесор.

7.

Структура ЕОМ: пам'ять ЕОМ.

8.

Структура ЕОМ: зовнішні пристрої.

9.

Функції ЕОМ.

10.

Програмн
е забезпечення.

11.

Операційні системи.

12.

Операційна система MS DOS.

13.

Внутрішні і зовнішні команди MS DOS.

14.

Операційна система Windows: Основні характеристики ОС Windows

15.

Основні поняття Windows

16.

Основні об'єкти Windows. Файли і папки.

17.

Вікна Windows. Провідник Windo
ws.

18.

Використання Головного меню Windows.

19.

Операції з файловою структурою в Windows.

20.

Стандартні додатки Windows.

21.

Службові додатки Windows.

22.

Прийоми і методи роботи зі зжатими даними.

23.

Оборотність стиску.

24.

Програмні засоби стиску даних. Приклади.

25.

Диспетчер архів
ів WinZIP.

26.

Диспетчер архівів WinRAR.

27.

Програми роботи з текстами.


40

28.

Текстовий процесор Microsoft Word: основні можливості і характеристика.
Режими відображення документів. Формати текстових документів.

29.

Прийоми роботи з текстом у MS Word.

30.

Засоби автоматизації
розробки документів: стилі і поля приклади
створення і використання.

31.

Засоби автоматизації розробки документів: макроси і шаблони приклади
створення і використання.

32.

Створення комплексних текстових документів: таблиці, поділи, формули.

33.

Створення комплекс
них текстових документів: діаграми і графічні об'єкти.

34.

Автоматизований переклад документів

35.

Робота з програмою Promt 98.

Модуль 2

36.

Обробка даних засобами електронної таблиці MS Excel. Основні поняття
Excel.

37.

Уведення, редагування і форматування даних у Excel.

38.

Графічні можливості Excel.

39.

Обчислення в Excel: формули і майстер функцій.

40.

Посилання в Excel.

41.

Статистичні функції.

42.

Засоби структуризації і первинної обробки даних

43.

Статистична обробка даних і прогнозування

44.

Засоб
и
проведення наближених обчислень: добір парам
етра

45.

Засоб
и
проведення наближених обчислень: пошук вирішення.

46.

Обробка даних засобами
Male
.

47.

Основні об‘єкти, змінні та команди

Male
.

48.

Створення функції користувача в Male

49.

Команди двовимірної графіки в Male

50.

Рішення рівнянь та систем рівнянь

Male
.

51.

Локаль
ні обчислювальні мережі. Підключення мережного диска

52.

Історія виникнення Internet.


41

53.

Основні поняття Internet.

54.

Адресація в Internet.

55.

Протоколи Internet.

56.

Основні служби Internet.

57.

Робота з оглядачем Internet Exlorer.

58.

Етапи вирішення задач на ЕОМ.

59.

Алгоритми.

60.

Мо
ви програмування.

61.

Комп'ютерна графіка.

62.

Комп'ютерна графіка: растрова графіка.

63.

Комп'ютерна графіка: векторна графіка.

64.

Комп'ютерна графіка: фрактальна графіка.

65.

Колірні моделі.

66.

Microsoft Power Point: Створення презентації.

67.

Робота з текстом у Power Point. Офор
млення слайдів.

68.

Робота з графічними об'єктами.

69.

Анімація в презентації.

70.

Структура слайда. Упакування і розпакування презентації.


42

VII.

КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

При оцінюванні знань та вмінь отриманих студентами при вивченні
дисципліни “
Інформа
тика та інформаційні технології
” слід використовувати
такі критерії:

Оцінка

Критерії оцінювання

Незалік

1.

Студент має дуже поверхні знання з інформатики,
пристроїв комп‘ютеру.

2.

Вміє виконувати лише основні операції з вікнами,
об’єктами Windows.

3.

Студент викон
ав лише лабораторні роботи з модулю 1.

Не виконані самостійні роботи та індивідуальне завдання.

Залік

1.

Студент має знання з інформатики, пристроїв
комп‘ютеру.

2.

Вміє виконувати основні операції з вікнами, об’єктами
Windows, та обробки тексту у Word.

3.

Студент
виконав всі лабораторні роботи з обох
модулів.

4.

Виконані не всі самостійні роботи та індивідуальне
завдання.

5.

Студент має стійкі теоретичні знання з інформатики,
пристроїв комп‘ютеру, програмного забезпечення,
комп‘ютерних мереж та алгоритмів.

6.

Вміє виконуват
и операції роботи з ОС Windows,
текстовим процесором Word, табличним процесором
Excel, диспетчерами архивів, Microsoft PowerPoint.

7.

Студент виконав всі самостійні роботи та
індивідуальне завдання.

В результаті роботи студента всі набрані бали складаються.

Критерії оцінок:

За шкалою
ECTS

За шкалою університету

За національною
шкалою

A

Е

60

100

Зараховано

FX

35

59 не зараховано

з
можливістю повторного складання

F

1

34 не зараховано

з
обов‘язковим повторним курсом

Не зараховано
43

VIII.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ З
А ВИДАМИ РОБОТИ ТА ФОРМАМИ
КОНТРОЛЮ

Модуль 1

Підготовка студента до аудиторних занять оцінюється на початку кожної
лабораторної роботи в результаті опитування вивчення теоретичного матеріалу

рівень підготовки до
1
бала всього
4
опитуван
ня
по
0,5
бал
а

2
бал
а
.

Перевірка опрацювання самостійної роботи студента оцінюється загалом в
2

бал
а
.

Рейтингова оцінка підготовки до аудиторних занять та засвоєння
теоретичного матеріалу


4
бал
а
.

Виконання лабораторн
их
роб
і
т
№1

2
на комп’ютері оцінюється в
0,5
бала
,
л
абораторних робіт №3

7 в 1 бал
. Виконання
лабораторн
их
роб
і
т
№1

2
та
оформлення звіту з виконання оцінюється в
1
бал
, в
иконання лабораторн
их

роб
і
т
№3

7
та оформлення звіту з виконання оцінюється в
2
бал
и
всього
7

лабораторн
их
роб
і
т 
12
балів. Рейтингова
оцінка підготовки до лабораторних
робіт та опанування практичними навичками

1
2
балів.

Модульна к
онтрольна робота по результатам вивчення модулю 1
складається з 12 запитань, з яких
8
теоретичних оцінюються в
0
,5
бал
а
та
5

практичних

оцінюються в 2 бали
. Рейтингова оцінка підсумкової контрольної
роботи


14
балів.

Модуль 2

Підготовка студента до аудиторних занять оцінюється на початку кожної
лабораторної роботи в результаті опитування вивчення теоретичного матеріалу

рівень підготовки до
1
бала всього
2

опитуван
ь
по
1
бал
у

2
бал
и
.
Перевірка опрацювання самостійної роботи студента оцінюється загалом в
4

балів.
Рейтингова оцінка підготовки до аудиторних занять та засвоєння
теоретичного матеріалу


6
бал
ів
.

Виконання лабораторн
их
роб
і
т
№8

12
на комп’юте
рі оцінюється в
1
бал
,
лабораторних робіт №13

14 в 0,5 бала
. Виконання лабораторн
их
роб
і
т
№8

12
та
оформлення звіту з виконання оцінюється в
2
бал
и, в
иконання лабораторн
их

роб
і
т
№13

14
та оформлення звіту з виконання оцінюється в
1
бал
и
всього
7


44

лаборатор
н
их
роб
і
т 
12
балів. Рейтингова оцінка підготовки до лабораторних
робіт та опанування практичними навичками

1
2
балів.

Контрольна робота по результатам вивчення модулю
2
складається з
6

запитань, з яких
1
теоретичн
е
оцінюються в
2
бал та
5
практичних


оцінюються в 2 бали. Рейтингова оцінка підсумкової контрольної роботи


12

балів.

Індивідуальне завдання

Інформація, що викладена в рефераті оцінюється з точки зору
актуальності, повноти та адекватності. З обов‘язковою співбесідою зі
студентом.
Виконання і
ндивідуального завдання оцінюється в 20 балі
в
.

Критерії
оцінювання індивідуального завдання:рівень розкриття теми

10 балів;оформлення документу титульний аркуш, параметри сторінки,
параметри форматування тексту

5 балів;автоматизація створення деяк
их елементів документу підписів до
малюнків, таблиць, посилань, виносок, змісту документу

5 балів.


Підсумковий контроль

Підсумкова робота
складається з
шістьох
питань:
двох
теоретичних і
чотирьох
практичн
их
. Теоретичне питання оцінюється в
2
бал
а
, пра
ктичне

у
4

балів. Всього

20 балів.
45

IX.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА

1.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи
інформатики і застосування ЕОМ в психології” / Укладачі: Волоснікова В.М.,
Пшенична О.С.

Запоріжжя: ЗДУ, 20
04.

65 с.

2.

Методическое пособие по выполнению лабораторных работ по
MS

Excel
для студентов экономических специальностей / Составители:
Матвейшина Н.В., Пшеничная Е.С.

Запорожье: ЗГУ, 2003.

80 с.

3.

Г.Д. Фролов, Е.И. Кузнецов. Элементы информатики
.

М.:
ВШ, 1991р.

4.

ЭВМ в 8 книгах под редакцией А.Я. Савельева. Книги 1, 2. М.: ВШ, 1991р.

5.

В.Э. Фигурнов. IBM PC для
пользователя
. М.:
Финансы
и статистика, 
любое

издание
.

6.

А. Левин. Самоучитель работы на компьютере М.: Нолидж,1997р.

7.

В. Денисов. Windows 95 с сам
ого начала. С.

Петербург: Питер, 1996р.

8.

Основы современных компьютерных технологий под ред. А.Д Хомоненко;
С.

П.: “Корона

принт” 1998г.

9.

РуденкоВ.Д., Макарчук А.М., Патланжоглу. Курс информатики. К.

1998г.

10.

А. Гончаров. Excel 7.0 в примерах. С.

Петербург:
Питер, 1996р

11.

Ю. Шафрин
Информационные

технологии
. Москва. ООО «
Лаборатория

базовых
знаний» 1998 г.

704с.

12.

Информатика

базовый
курс,
учебник
для
вузов

под
ред. С.В. Симоновича С.

Петербург: Питер, 1999г.

640с.

13.

Матросов А.В.
Male
6
. Решение задач высшей
математики и механики.

СПб, 2001.

528 с.

ДОДАТКОВА

1.

Журнал "
Компьютеры

Программы
", 200
6
, 200
7
, 200
8
.

2.

Журнал "Компьютерное обозрение".

3.

Р. Борланд.
Эффективная

работа
с Microsoft Word 7.0 для Windows 95. С.

Петербург: Питер, 1996р.


46

4.

Р. Стинсон. Эффе
ктивная работа с Microsoft Windows 95. С.

Петербург:
Питер, 1996р.

5.

М. Додж, К. Кайнет.
Эффективная

работа
с Microsoft Excel 7.0 для Windows
95. С.

Петербург: Питер, 1996р.


Приложенные файлы

  • pdf 1074549
    Размер файла: 614 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий